__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Br i a nGr o s sF i n eAr t

3 0 t hAn n i v e r s a r yE x h i b io n


Br i a nGr os sF i neAr t

3 0t hAn n i v e r s a r yE x h i b io n J u l y9-Aug us t2 9 , 2 0 2 0

248Ut a hSt r e e t ,Sa nF r a nc i s c o ,CA94 103 ( 4 15)7881050 www. br i a ng r o s s ямБne a r t . c o m


We l c omet ot he3 0 t hAnni v e r s ar yE x hi bionofBr i a nGr os sF i neAr t . T hi se x hi bioni sar e pr e s e nt av es a mpl i ngoft hema n ya rs t swhoha v epopul a t e dour pr og r a m, a ndas e l e conofs omeoft hedy na mi cwor k st ha tha v eg r a c e dourwa l l sdur i ng our3 0y e a rhi s t or y . Oure x hi bions , t her os t e rofa rs t sa ndt heg a l l e r ya r c hi t e c t ur ei t s e l f ha v ea l l g r owndr a mac a l l yov e rt hr e ede c a de s . F ounde di n1 9 9 0 , Br i a nGr os sF i neAr tbe g a na sa5 0 0s qua r ef oots pa c ea t2 5 0S ue r S t r e e tne a rS a nF r a nc i s c o’ sUni onS qua r e , a ndi nia l l yf oc us e donpr i v a t es a l e sofP os t Wa r Ame r i c a na ndCa l i f or ni aa r t . F ol l owi ngt hes uc c e s sofadoz e ne x hi bionsa nds e e i ngt he ne e df ormor es pa c e , wemov e dt o4 9Ge a r yi n1 9 9 5 . T hi sma r k e dt hebe g i nni ngofav i g or ouse x hi bionpr og r a m, a nds a wt hea ddionofs a t e l l i t ee x hi bionsa tOneP os tS t r e e tf or 1 1y e a r s . Ourmov ei n2 0 1 3t ot hepos t i ndus t r i a l 2 4 8Ut a hS t r e e tbui l di ngi nt heP ot r e r o Hi l l /De s i g nDi s t r i c tne i g hbor hoody i e l de dabe a uf ul , g r e a t l ye x pa nde de x hi bionv e nue a swe l l a samuc hbe l ov e dba c k r oom. Di s c ov e r i ngne wt a l e nta ndc ha mpi oni ngt hewor koft hos ea rs t swhoha v ec a pt ur e dmy ae n onha v ebe e nt heg r e a t e s tpl e a s ur e sofmyc a r e e r . Moun ngs ol oe x hi bionst ha t ha v es howc a s e dbr i l l i a nti ndi v i dua l sa ndg r oups howst ha tha v epr ov i de de i t he rt he mac j ux t a pos ionsorhi s t or i c a l c ont e x t sha sbe e nt heha l l ma r kofourpr og r a m. I a mde e pl yg r a t e f ul t ot hema n ya rs t s , a rs te s t a t e s , c ol l e c t or s , mus e ums , c ol l e a g ue sa nd f r i e ndsi nt hec ommuni t ywhoha v ema det hi se nde a v orar e wa r di ngone . Wi t houtt he i r ong oi ngs uppor t , t hi se nt e r pr i s ewoul dnotha v ebe e npos s i bl e . I e x t e ndhe a re l tt ha nk st o t hes t a pa s ta ndpr e s e ntwhoha v ek e ptourg a l l e r yr unni ng . Br i anGr os s J ul y2 0 2 0


E dMos e s , RtY e l , 2 008 a c r y l i conc a n v a s , 7 2x60i nc he s


Robe r tHuds on, Br o k e nWo r d s , 2 0 1 0 s t e e l , s t a i nl e s ss t e e l , c a s ti r onwi t hpor c e l a i ne na me l , a ndf oundobj e c t s , 3 7x40x2 6i nc he s


Ka r l Be n j a mi n, # 1 21 9 80 , 1 9 80 oi l onc a n v a s , 7 2x4 73 / 4i nc he s


L e oVa l l e dor , P a c i ďŹ c o n , 1 9 8 1 a c r y l i conc a n v a s , 1 08x48i nc he s


L i ndaF l e mi ng , Mi r a g e , 2 0 1 9 powde rc oa t e ds t a i nl e s ss t e e l a ndmi r r or e ds t a i nl e s ss t e e l , 3 9x4 2x3 6i nc he s


RoyDeF or e s t , S c e n e sf r o mDog mo r eI s l a n d , 1 9 9 1 mi x e dme di aonpa pe ri na rs tde s i g ne df r a me , 5 3x1 0 3x31 / 2i nc he s


Mok haL a g e t , Wh e r e f o r e , 2 0 2 0 a c r y l i conbe v e l e ds ha pe dc a n v a s , 4 2x4 2i nc he s


P a r dMor r i s on, Moo n l i g h to nY o u rS k i n , 2 0 1 8 ďŹ r e dpi g me ntona l umi num, 2 1x1 7x73 / 4i nc he s


Robe r tAr ne s on, Bl u e p r i n tf o raS e l fP o r t r a i t , 1 9 6 9 ma g naonc a n v a s , 3 2x2 6i nc he s


Robe r tAr ne s on, Ha n dBr i c k , 1 9 9 1 br on z e , e dionof3 , 1AP ; 91 / 2x81 / 2x4i nc he s


Me r i de l Rube ns t e i n, I n a n n ao ft h eMa r s h e s , 2 0 1 8 dy es ubl i maonona l umi num, e dionof3 , 4 31 / 4x2 1i nc he s


S onoOs a t o, T e l Qa r a me l , 2 0 2 0 nt e dr a bbi t s k i ng l uea ndoi l onpa ne l , t r i pt y c h, 3 0x7 2i nc he s


T e oGon z รก l e z , Unt l e d# 6 3 2 , 2 0 1 2 a c r y l i conc a n v a sov e rpa ne l , 2 4x3 0i nc he s


Re xY ua s a , M. A. 1 0 1 2 5 , 2 0 1 2 a c r y l i c , oi l , a nda l k y donpa pe r , 2 7x2 7i nc he s


Andr e aWa y , L a p i sWh i r l , 2 00 2 i nka ndpe nc i l onpa pe r , 1 0x1 4i nc he s


T on yBe r l a nt , S o n g , 2 0 1 8 f ounda ndf a br i c a t e dpr i nt e d nc ol l a g e donpl y woodwi t hs t e e l br a ds , 5 3x7 0i nc he s


P hi l S i ms , Re d / Vi o l e tS e aP a i nn g , 2 0 1 7 a c r y l i conl i ne n, 60x60i nc he s


J ohnni eWi nonaRos s , Be a r ’ sE a r sS e e p s , 2 0 1 8 mi ne r a l pi g me nt sbur ni s he dons t r e t c he dl i ne n, 2 4x2 21 / 2i nc he s


P e t e rAl e x a nde r , 4 / 2 1 / 1 7( F l oL i meL e a n e r ) , 2 0 1 7 ur e t ha ne , 94x43 / 8x31 / 4i nc he s


Ne l l i eKi ngS ol omon, Unt l e d( RBGCo l o rMa p ) , 2 00 5 a c r y l i ca ndpe nc i l onmy l a r , 60x2 4i nc he s


Da naHa r t S t one , P l a i di s h , 2 0 1 7 UVc ur e da c r y l i ci nkonc a n v a s , 60x48i nc he s oppos i t e : P l a i di s h( de t a i l )


Robe r tAr ne s on, Go l d e nS t o n e , 1 9 8 6 g l a z e dc e r a mi cwi t hr e dwoodba s e , 4 7x2 6x2 6i nc he s


Robe r tS a g e r ma n, 7 , 7 1 1 , 2 0 1 9 oi l onl i ne n, 2 6x2 5i nc he s


Ma r c oCa s e n ni , Dr i v e I n1 , 2 0 1 7 a c r y l i ca ndpl e x i g l a s sonc ol or e dme t a l wi t ha l umi nums uppor t , 3 91 / 4x3 91 / 4i nc he s


Rut hP a sne , Wi t n e s s6HV3 2 60( Bl u eOr a n g eL i g h t )Wi t n e s sS e r i e s , 2 0 1 6 oi l onc a n v a sonc us t ombe v e l e ds t r e t c he r , 3 2x60i nc he s


Che ona eKi m, Ca d a q u e sI I I , 2 004 fla s heonpa ne l , 1 9x1 9i nc he s


Che ona eKi m, Ca d a q u e sI I I , 2 004 fla s heonpa ne l , 1 9x1 9i nc he s


F r e ddyCha ndr a , P l u me , 2 0 1 6 a c r y l i ca ndUVs t a bi l i z e dr e s i nona c r y l i c , 1 5x7 8x11 / 2i nc he s


K e i r aK ot l e r , Bl u eMe d i t ao n[ I L oo kf o rL i g h t ] , 2 0 1 2 ur e t ha ne , pi g me nt , a ndv a r ni s hona c r y l i c , 1 8x1 8i nc he s


J oeAmr he i n, T e x t u a l , 2 009 e na me l onmy l a rwi t hl i ne nt a pea ndme t a l g r omme t s , 40x40i nc he s


Dona l dF e a s é l , Ci t a d e l # 3 2 , 2 0 1 9 a c r y l i conc a n v a s , 4 2x60i nc he s


Dona l dF e a s é l , Ci t a d e l # 4 1 , 2 0 2 0 a c r y l i conc a n v a s , 2 9x48i nc he s


Ga r yL a ng , Unt l e d( T . O. T . S . S e r i e s ) , 1 9 9 2 a c r y l i conpa pe r , 6 6x5 5i nc he s


Andr e wBe l s c hne r , 3 . 0 7 1 , 2 0 1 7 wa t e r c ol oronpa pe r , 3 0x4 11 / 2i nc he s


Ba r ba r aVos , F i r s ta n dL a s t , 2 0 1 9 oi l onc a n v a s , 3 6x2 8i nc he s


Ada mF owl e r , Unt l e d , S pe c t r a l Re s o l uo n# 6 , 2 0 1 7 g r a phi t ea ndi nkonpa pe r , 1 4x9i nc he s


Ada mF owl e r , Unt l e d , S pe c t r a l Re s o l uo n# 2 , 2 0 1 7 g r a phi t ea ndi nkonpa pe r , 1 4x9i nc he s


Chr onol og y&E x hi bionHi s t or y 1 9 9 0

1 9 9 7

I n a ug u r a l e x h i b iona t2 5 0S ue rS t r e e t .

Ap p r o a c h i n gt h eF i g u r e : Pe t e rAl e x ande r , Robe r t Ar ne s on , J oanBr own , Manue l Ne r iF e b6–Ma r2 2 Cha r l e sL i nde rd i v e r s ewo r k si ns c u l p t u r e( s o met a cl e a cv ie s )Ma r2 5–Apr2 6 Pe t e rAl e x a nde rBl a c ka n dWh i t eMa y1–J u n2 Ca r l osE s t r a da Ve g a1 5 003 , 000P a i nn g s J u l 1 2–Aug2 3 Dona l dF e a s é l Re c e n tP a i nn g sS e pt4–S e pt2 7 T e oGonz á l e zOc t2–No v1 Bi l l yCopl e yC e r e a l Bo x e sNo v6–No v2 9 Ga r yL a ngI nma t eWo r k sDe c4 , 1 9 9 7–J a n3 1 , 1 9 9 8

F e a t u r i ngwor k sb y : Pe t e rAl e x a nde r , Robe r tAr ne s on , J oa nBr own , Chr i s t oa ndJ e a nCl a ude , Wi l l e mde Kooni ng , RoyDeF or e s t , Robe r t Ra us c he nbe r g , E dRus c ha , a ndPe t e rVoul k os , a mongot he r s

1 9 9 1 Pe t e rAl e x a nde rDr a wi n g s&Mo n o t y p e s Apr1 8–Ma y1 8

1 9 9 2 Bi l l yCopl e yMa y7–J u n1 3 Ba r ba r aVosRe c e n tP a i nn g sNo v5–De c1 2

1 9 9 3 COL L AGE : Wal l ac eBe r man , J onat hanBor of s k y , J oan Br own , Br uc eConne r , Bi l l yCopl e y , Ro yDowe l l , S t e v eGi anak os , Ge or geHe r ms , J e s s , Gar yL ang , Cl ae sOl de nbur g , Paul Pr at c he nk o , Al e x i sS mi t h , Dav i dS mi t h , a n dE me r s onWoe l ffe r ) Ma y6–J u n1 9 Ga r yL a ngRe c e n tP a i nn g sJ u n2 4–Aug2 1 Ba r ba r aVosRe c e n tP a i nn g sS e pt1 1–Oc t2 3 Bi l l yCopl e yOc t2 8–De c9

1 9 9 4 Be t hHi r dS e l fP o r t r a i t sMa r2 4–Apr3 0 Ga r yL a ngRe c e n tP a i nn g sMa y5–J u n2 5 Ul r i k eAr nol dE a r t hP a i nn g sJ u n2 8–Aug6 Pe t e rAl e x a nde rP a i nn g sf r o mC a e s a r ’ sP a l a c e S e pt2 1–Oc t2 9 Ba r ba r aVosRe c e n tP a i nn g sNo v3–De c1 7

1 9 9 5 n a ug u r a l e x h i b iona t4 9Ge a r yS t r e e t : I C o l o rP a i nn g : Gar yL ang , E dMos e s , a n d Nabi l NahasJ u l 8–Aug2 6

1 9 9 6 Bi l l yCopl e yWo r k so nP a p e rMa r2 0–Apr2 7 Ga r yL a ngC i r c l eP a i nn g s1 9 909 6Ma y2–J u n2 9 I n t r o d u co n s’ 9 6 : T e oGonz ál e zJ u l 3–Aug1 7 Rut hPa sneMe r g i n g sS e pt5–Oc t1 2 Ba r ba r aVosRe c e n tP a i nn g sOc t1 6–No v3 0 Me r i de l Rube ns t e i nRe c e n tP h o t o g r a p h i cWo r k s De c5 , 1 9 9 6–F e b1 , 1 9 9 7

1 9 9 8 E dMos e sP r i ma l S t r a t e g i e sF e b5–Ma r2 8 Cha r l e sL i nde rHi s t o r i c a l Ma r k e r( wi t hp e r f o r ao n s ) Apr2–Ma y1 6 Rut hPa sneRa yP a i nn g s : Bl u e Or a n g e Vi o l e t Ma y2 1–J u l 3 S t e phe nS ol l i nsL a s tP o r t r a i t sJ u l 9–Aug2 2 S us a nChor pe nni ngI n s t a l l ao n4 9Ge a r y J u l 9–Aug2 2 Wi l l yHe e k sRe c e n tP a i nn g sS e pt1 0–Oc t1 0 Ca r l osE s t r a da Ve g aBe t we e n3 5 , 000P a i nn g s Oc t1 5–No v2 8 C o o l P a i nn g( Pe ne l opeKr e bs , Ga r yL a ng , Re be c c a Mor r i s , a ndPa t r i c kWi l s on )De c31 9 9 8–J a n21 9 9 9

1 9 9 9 Ba r ba r aVosNe wP a i nn g sJ a n7–F e b1 3 L a ur aRus s e l lJ a n7–F e b1 3 T e oGonz á l e zNe wP a i nn g sF e b1 8–Ma r2 7 S t e phe nS ol l i nsP o e ms / P r e d i co n sApr1–Ma y1 5 Pa t r i c kWi l s onApr1–Ma y1 5 E dMos e sVi s i o n Us h e rS e r i e sMa y2 0–J u l 3 Robe r tL e v i neNe wS c u l p t u r eJ u l 8–Aug1 4 Ma r c oCa s e n ni C a l i f o r n i aJ u n co nJ u l 8–Aug1 4 Me r i de l Rube ns t e i nJ o a n ’ sAr c : Vi e t n a m S e pt9–Oc t1 6 Robe r tAr ne s onDo u b l eP o r t r a i t sOc t2 1–No v2 7 S onoOs a t oNe wP a i nn g sDe c2 , 1 9 9 9–J a n1 5 , 2 000

2 000 C o o l P a i nn g2 000( Al e x a ndr aBl a u , J a s onE off, T e r r i F r i e dma n , Che ona eKi m, a ndPa t r i c kWi l s on ) J a n2 0–F e b2 6 Wi l l yHe e k sWo r k so nP a p e rMa r2–Apr1 5 J a me sBa r s ne s sNe wWo r kApr2 0–Ma y2 7 Cha r l e sL i nde rUnt l e dC o n t a i n e r s : Re c e n tS c u l p t u r e& Ot h e rWo r k sJ u n1–J u l 6 Che ona eKi mI n t e r sc eJ u l 1 5–Aug2 5 Pa t r i c kWi l s onS o me t h i n gi nt h eAi rS e pt7–Oc t1 4 E dMos e sNe wWo r k sOc t1 9–De c2 T e oGonz á l e zRe c e n tP a i nn g sDe c7–J a n2 7 , 2 00 1


2 00 1

2 004

Ga r yL a ngMi r r o r sF e b1–Ma r1 7 Phi l S i msP a i nn g sMa r2 2–Apr2 8 Cha r l e sGi nne v e rRe c e n tS c u l p t u r eMa y3–J u n2 Dona l dF e a s é l Ne wP a i nn g sJ u n7–J u l 7 Ka r l Be nj a mi n( Mo s t l y )Ra n d o mRe c t a n g l e s J u l 1 4–Aug2 4 Me r i de l Rube ns t e i nMi l l e n n i a l F o r e s tS e pt6–Oc t2 0 S a mF r a nc i sWo r k sf r o mt h eS i xe sOc t2 5–De c1 Ma r c oCa s e n ni Di a r yDe c6 , 2 00 1–J a n2 6 , 2 00 2

Wi l l yHe e k sRe c e n tWo r kJ a n8–F e b2 1 Robe r tJ a c kBa r=1 00n m: Re c e n tWo r k so nP a p e r F e b2 6–Apr1 0 Ma r c oCa s e n ni Re c e n tP a i nn g sF e b2 6–Apr1 0 E dMos e sNe wP a i nn g sApr1 4–Ma y2 9 Cha r l e sL i nde rS t u c ko nY o u : Ne wWo r kJ u n3–J u l 3 Pe t e rAl e x a nde rWa t e rP a i nn g sJ u l 8–Aug2 5 AmyT r a c ht e nbe r gT h eWe a t h e r h e a dS e r i e s J u l 8–Aug2 5 Pa t r i c kWi l s onNe wP a i nn g sS e pt9–Oc t1 6 Ka r l Be nj a mi nAl p h a b e tS e r i e s : 1 9 6 41 9 6 5 S e pt9–Oc t1 6 Robe r tAr ne s onP o l ic a l Dr a wi n g sOc t2 0–No v2 7 Phi l S i msfir e / l i g h t / c o l o r / ma e r : p a i nn g sa n dt e a b o wl sf r o m2 00 4De c2 , 2 004–J a n2 9 , 2 00 5

I n a ug u r a l e x h i b iona tOn eP os tS t r e e t :

Pa t r i c kWi l s onRe c e n tP a i nn g sMa r5–J u n2 9 Ga r yL a ngJ u l 3–No v3

2 00 2 Ba r ba r aVosRe c e n tP a i nn g sJ a n3 1–Ma r2 Da l eKi s t e ma k e rF i r s tS i g h t , AnE n c y c l o p e d i ao f C h i l d h o o dMa r7–Apr1 3 Pa t r i c kWi l s onDa r kC i t yApr1 8–J u n1 Cha r l e sL i nde rBo h e mi a nAd v e rs e me n t sJ u n6–J u l 6 Mi c he l l eF i e r r oP a i nn g sJ u l 1 3–Aug2 4 E dMos e sRe c e n tP a i nn g sS e pt5–Oc t1 9 T e oGonz á l e z1 06 , 5 2 5Dr o p sOc t2 4–No v3 0 Che ona eKi mC h e c k e r b o a r dL o u n g eDe c5 , 2 00 2– J a n4 , 2 00 3

On eP os tS t r e e t :

E dMos e sJ a n7–Apr1 2 S onoOs a t oApr1 5–J u l 2 0 Pe t e rAl e x a nde rT r o p i c sJ u l 2 2–Oc t1 9

2 00 3 S t e phe nS ol l i nsRe c e n tWo r kF e b1 9–Ma r2 9 S onoOs a t oE c h o : Re c e n tP a i nn g sa n dS c u l p t u r e Apr3–Ma y1 7 Ka r l Be nj a mi nS t r i p eP a i nn g s : 1 9 7 9–1 9 8 1 Ma y2 2–J u l 5 Andr e aWa yRe c e n tWo r k so nP a p e rJ u l 9–Aug2 2 Mar c oC as e n ni , T e oGonz ál e z , andE dMos e s Re c e n tWo r k sS e pt4–Oc t4 Ri c ha r dPous e eDa r tP a i nn g sa n dWo r k so nP a p e r No v6 , 2 00 3–J a n3 , 2 004

On eP os tS t r e e t :

Cha r l e sL i nde rJ a n1 3–Apr2 5 Cha dBuc kApr2 8–S e pt5 Dona l dF e a s é l S e l e c t e dP a i nn g s2 00 2–2 00 3 S e pt8–No v2 2

On eP os tS t r e e t :

J os hDovRe c e n tP a i nn g sJ a n1 2–Apr1 6 Ba r ba r aVosNe wP a i nn g sMa y1 7–S e pt1 0 Al a nT r e i s t e rNe wP a i nn g sS e pt1 8–No v2 0

2 00 5 P r o j e c t : J oeAmr he i nF e b3–Ma r1 9 T e oGonz á l e zRe c e n tP a i nn g sF e b3–Ma r1 9 Me r i de l Rube ns t e i nBe l o n g i n g : S e l e c t e dWo r k Ma r2 4–Apr3 0 S onoOs a t oAn g e l si nDu s tMa r2 4–Apr3 0 S t e phe nS ol l i nsDo me scS c e n e sMa y5–J u l 2 Robe r tS a g e r ma nMa r k i n gT i meMa y5–J u l 2 Mi c he l ePr e d( r e ) c o l l e co n sJ u l 7–Aug2 0 J i l l Ba r offT i d eDr a wi n g sS e pt8–Oc t2 2 Cha dBuc kL y h t/L h u d e/NuS e pt8–Oc t2 2 Ne l l i eKi ngS ol omonS u p e r Ba l l : Re c e n tP a i nn g s Oc t2 7–De c1 0 Andr e aWa yDr a wi n g sDe c1 5 , 2 00 5–J a n2 8 , 2 00 6

On eP os tS t r e e t :

Robi nMc Donne l l F l u xP a i nn g sJ a n1 0–Ma r2 6 Dona l dF e a s é l Ne wP a i nn g sMa r2 8–Aug5 Cha r l e sL i nde rVe l o fla n e u rAug8–No v1 8

2 006 J os hDovNe wP a i nn g sF e b2–Ma r1 8 L i ndaF l e mi ngNe b u l aE t h e rWi s p : S c u l p t u r ea n d Dr a wi n g sMa r2 3–Ma y6 RoyDeF or e s tRe c e n tP a i nn g sMa y1 1–J u n3 0 E dMos e sNe wP a i nn g sJ u l 6–Aug2 5 L e wi sde S ot oS e l e c t e dWo r k sS e pt7–Oc t2 8 Pa t r i c kWi l s onT h eC h a n d l e rP a i nn g sS e pt7–Oc t2 8 Ri c ha r dPous e eDa r tWo r k so nP a p e rNo v2–De c3 0

On eP os tS t r e e t :

AmyT r a c ht e nbe r gRi c o c h e tJ a n9–Ma r3 1 Ke i r aKot l e rL u mi n a s : Re c e n tP h o t o wo r k sApr1–J u l 7 E dMos e sT a p e s t r i e sJ u l 8–Oc t2 7


2 00 7

2 0 1 0

S t e phe nS ol l i nsS t acDr a wi n g sJ a n4–F e b1 7 Ma r c oCa s e n ni Re c e n tP a i nn g sJ a n4–F e b1 7 Robi nMc Donne l l F l u xC o n s t a n tF e b2 2–Ma r3 1 Robe r tS a g e r ma nd e ma t e r i a l i z ao n s/i n t e r sc e s/ p e r mu t ao n sApr5–Ma y2 6 T e oGonz á l e zNe wWo r kMa y3 1–J u l 2 8 Ga l l e r yArs t sAug2–Aug2 4 Ho n o r i n gCCA: Wo r k sb yRobe r tAr ne s on , Ro yDe F or e s t , L i ndaF l e mi ng , S onoOs at o , a n dNe l l i eKi ng S ol omonS e pt6–Oc t2 7 AmyT r a c ht e nbe r gRe c e n tP a i nn g sS e pt6–Oc t2 7 Ne l l i eKi ngS ol omonF o l d e dP o u r sNo v1–De c2 2 Robe r tJ a c kE l e me n t so fHi s t o r i e sNo v1–De c2 2

Robi nMc Donne l l Affe c t/E ffe c tJ a n7–F e b2 7 S t e phe nS ol l i nsNe wT h o u g h t sMa r4–Ma y1 T e oGonz á l e zNe wP a i nn g sMa y6–J u n2 6 Ge s t u r e : Wo r k sb yDonal dF e as é l , Robi nMc Donne l l , E dMos e s , Robe r tS age r man , Ne l l i eKi ngS ol omon, a ndAmyT r ac ht e nbe r gJ u l 1–Aug2 8 Ne l l i eKi ngS ol omonDi a mo n dRi n g sS e pt9–Oc t3 0 E dMos e swi cwa c kNo v6–De c2 3

On eP os tS t r e e t :

Da l eKi s t e ma k e rs u r f a c eJ a n6–Apr2 7 RE MI X( Cha dBuc k , Ma r c oCa s e n ni , RoyDeF or e s t , T e oGonz á l e z , a ndE dMos e s )Apr3 0–Aug1 0 L e wi sde S ot oAug1 3–No v9

2 00 8 J os hDovNe wP a i nn g sJ a n3–F e b9 Robe r tAr ne s onF r o mt h e6 0’ sF e b1 4–Ma r2 9 Rut hPa sneC o n v e r g e n c eApr3–Ma y1 7 Dona l dF e a s é l Re c e n tP a i nn g sMa y2 2–J u l 3 Wi l l yHe e k sRe c e n tWo r kJ u l 1 0–Aug2 0 AnnaVa l e n naMur c hDi s s o l v i n gS e pt4–No v1 RoyT hur s t onNe wWo r kS e pt4–No v1 E dMos e sNe wWo r kNo v6–J a n3 Pe t e rAl e x a nde rT oDi v eF o rNo v6 , 2 00 8–J a n3 , 2 00 9

On eP os tS t r e e t :

Ma r i Andr e wsE fflo r e s c eJ a n1 1–Ma r2 6 Pa r dMor r i s onRe c e n tWo r kMa r2 9–J u n2 5 E dMos e sAi r b o r n eJ u n2 8–S e pt2 4 J os hDovF i l l e sd eK i l i ma n j a r oS e pt2 7–No v1 9

2 0 1 1 Ma r c oCa s e n ni Re c e n tP a i nn g sJ a n6–F e b2 6 L i ndaF l e mi ngMe a n d e r i n g sMa r3–Apr3 0 T onyBe r l a ntNe wWo r k sMa y5–Apr3 0 Andr e aWa yVe n ea nDr e a mJ u l 7–Aug2 6 Cha dBuc kRe c e n tWo r k sJ u l 7–Aug2 6 Rut hPa sneI mma t e r i a l Ma e r sS e pt8–Oc t2 9 Ha di T a ba t a ba i P o r t a l sNo v3–De c2 3

On eP os tS t r e e t :

Dor onF i s hma nI n ko nP a p e rJ a n1 0–Apr1 J udi t hF oos a ne rMo v i n gVi o l ao n sApr1 1–J u l 1 L e wi sde S ot oAp p e l l ao nS e r i e sJ u l 5–S e pt9 Re xY ua s aRe c e n tP a i nn g sS e pt1 2–No v1 9

On eP os tS t r e e t :

2 0 1 2

2 00 9

Da naHa r t S t oneE x p o s io nJ a n5–F e b2 5 Robe r tAr ne s onS e l f P o r t r a i t si nBr o n z eMa r1–Apr2 8 Ada mF owl e rHi d e / Re v e a lMa y3–J u n3 0 Pa r dMor r i s onRe c e n tWo r kMa y3–J u n3 0 J udi t hF oos a ne rBr e a k i n ga n dE n t e r i n gJ u l 7–Aug2 4 RoyDeF or e s tAF i g u r eo fOu rT i me sS e pt6–Oc t2 7 Robe r tS a g e r ma nSl l Wi t h o u tC e s s ao n No v1–De c2 2 Me r i de l Rube ns t e i nHe a v e nT u r n e do ni t sS i d e : P h o t o s y n t h e s i sNo v1–De c2 2

Ge s t u r e : Wo r k sb yDonal dF e as é l , Robi nMc Donne l l , E dMos e s , AmyT r ac ht e nbe r gJ a n7–Ma r2 8 Ka r l Be nj a mi nJ u n3 0–S e pt5 Ki r kL e Cl a i r eS e pt8–No v2 1

RoyDeF or e s tP a i nn gt h eBi gP a i nn gJ a n8–F e b2 8 Ha di T a ba t a ba i T h eS p a c eo fal i n eMa r5–Ma y2 S onoOs a t oBa b y l o n : T h eBu r i e dL a n g u a g eS e r i e s Ma r5–Ma y2 T onyBe r l a ntMo r eT h a nMe e t st h eE y eMa y7–J u n2 7 P a p e r/My l a r/Ve l l u m: Wo r k sb yJ oeAmr he i n , L e wi s de S ot o , J os hDov , Donal dF e as é l , L i ndaF l e mi ng , Robe r tJ ac k , S t e phe nS ol l e ns , Ne l l i eKi ngS ol omon , a n dAmyT r ac ht e nbe r gJ u l 2–Aug2 6 F r e ddyCha ndr aL i s t e n i n gS e q u e n c eS e pt1 0–Oc t3 1 Robe r tS a g e r ma nWo r k i n g sNo v5–De c2 6

On eP os tS t r e e t : :

Da naHa r t S t oneHi s t o r yP a i nn g sJ a n5–Ma r2 7 Cha dBuc kRe c e n tP a i nn g sMa r3 1–J u n2 7 Br i a nCa r a wa yWa n n aDa n c e ?J u n3 0–S e pt1 1 AmyT r a c ht e nbe r gVa c i l a n d oS e pt1 4–No v2 0

2 0 1 3 AmyT r a c ht e nbe r gF r o mI n d i at ot h eP l a n e tMa r s J a n4–Ma r2 T e oGonz á l e zRe c e n tP a i nn g sMa r7–Apr2 7 Cha dBuc kAMe mo r i a l E x h i b io nMa y2–J u n2 9

n a ug u r a l e x h i b iona t2 48Ut a hS t r e e t : I E dMos e sY e s t e r d a y ’ sT o mo r r o wS e pt7–Oc t2 6 L i ndaF l e mi ngE v a n e s c e n t : S c u l p t u r e s , Wa l l S c u l p t u r e s a n dDr a wi n g sNo v2–De c2 1


2 0 1 4

2 0 1 8

F r e ddyCha ndr aT u n i n gI nJ a n4–F e b2 2 Ma r c oCa s e n ni Upa n dDo wnMa r1–Apr2 6 Andr e wBe l s c hne rWa t e r+C o l o rMa y3–J u l 3 Pe t e rAl e x a nde rT h eC o l o ro fL i g h tMa y3–J u l 3 Dona l dF e a s é l C a n n e r yP a r kP a i nn g sJ u l 1 0–Aug2 3 Rut hPa sneMI ND’ SE Y E/S e n s eC e r t a i n t yS e r i e s S e pt6–Oc t2 5 Ke i r aKot l e rI L o o kf o rL i g h tNo v1–J a n3 Re xY ua s aNa s c e n tNo v1 , 2 0 1 4–J a n3 , 2 0 1 5

L e oVa l l e dorANe wS l a n tJ a n6–F e b2 4 Andr e aWa yADe l i c a t eC r o s s i n gMa r3–Apr2 8 Ada mF owl e rS p e c t r a l Re s o l uo nMa r3–Apr2 8 Pe t e rAl e x a nde rC o l o rMa y5–J u n3 0 J ohnni eWi nonaRos sSEEPl i n eMa y5–J u n3 0 Pa r dMor r i s onHe l i o t r o p eJ u l 9–Aug2 5 Robe r tHuds onS e l e c t e dWo r k s1 9 6 8– 7 1 S e pt8–Oc t2 7 E dMos e sL a s tGr i d sS e pt8–Oc t2 7 Phi l S i msCOL OR/e x p l o r ao ni np a i nn ga n dc e r a mi c s No v3–De c2 2

2 0 1 5 Andr e aWa yOfft h eGr i d : Re c e n tWo r k so nP a p e r J a n8–F e b2 8 RoyDeF or e s tL e tS l e e p i n gDo g sL i eMa r5–Ma y2 T e oGonz á l e zNe wWo r kMa y9–J u l 3 Pa r dMor r i s onS p o n t a n e o u sOr d e rJ u l 9–Aug2 9 Me r i de l Rube ns t e i nT h eVo l c a n oCy c l e S e pt1 2–Oc t3 1 Robe r tHuds onRe c e n tS c u l p t u r ea n dDr a wi n g s No v5 , 2 0 1 5–J a n2 , 2 0 1 6

2 0 1 6 L e oVa l l e dorC o l o rS p a c eJ a n9–Ma r5 Robe r tAr ne s onGu a r d i a n so ft h eS e c r e tI I Ma r1 2–Ma y7 Robe r tS a g e r ma nC u mu l u sMa y1 4–J u l 2 E dMos e sL A— S ANF RANCI S CO J u l 9–Aug2 7 Da naHa r t S t oneAWe s t e r nT r i pS e pt1 0–Oc t2 9 F r e ddyCha ndr aS l i p s t r e a mNo v5–De c2 3

2 0 1 7 Rut hPa sneWI T NE S SJ a n7–F e b2 5 Ba yAr e aF i g u r av eDr a wi n g : 1 9 5 8– 1 9 6 8( E l me r Bi s c hoff, Wi l l i a mH. Br own , Wi l l i a mT he ophi l us Br own , Ri c ha r dDi e be nk or n , F r a nkL obde l l , Br uc e Mc Ga w, Na t ha nOl i v e i r a , Da v i dPa r k , J a me sWe e k s , a ndPa ul Wonne r )J a n7–F e b2 5 L i ndaF l e mi ngAe r i o u sMa r4–Apr2 9 Ma no fOu rT i me s : Dr a wi n g sb yRo yDeF or e s t Ma y6–J u l 1 Andr e wBe l s c hne rRe c e n tWo r kJ u l 8–Aug2 6 S onoOs a t oS u b me r g e n c eJ u l 8–Aug2 6 Ma r c oCa s e n ni S T RE E T L I GHT SS e pt9–Oc t2 8 J oeAmr he i nP o s tF a c t u a lNo v4–De c2 3 T e oGonz á l e zAr c h / Ho r i z o nNo v4–De c2 3

2 0 1 9 Mok haL a g e tS p aa l C h r o mac sJ a n5–F e b1 6 Me r i de l Rube ns t e i nE d e ni nI r a qF e b2 3–Apr6 T onyBe r l a ntHi g hGr o u n dApr1 3–J u n8 Di l e x i Ga l l e r y : T h eE a r l yY e a r s( J ohnAl t oon , Wa l l a c e Be r ma n , J oa nBr own , J a yDe F e o , RoyDeF or e s t , S oni aGe c ht off, Wa l l yHe dr i c k , Cr a i gKa uffma n , J a me sKe l l y , Robe r tMor r i s , E dMos e s , Ma nue l Ne r i , a ndL e oVa l l e dor )J u n8–Aug3 S u mme rGr o u p( Pe t e rAl e x a nde r , Ma r c oCa s e n ni , S ueDi r k s e n , Dona l dF e a s é l , Al f ons oF r ae g g i a ni Bi a nc hi , Da naHa r t S t one , Mok haL a g e t , E dMos e s , a ndJ ohnni eWi nonaRos s )Aug8–Aug2 4 Robe r tS a g e r ma nE fflu xS e pt7–No v2 P r o j e c t : Robe r tHuds onDr a wi n g sS e pt7–No v2 L i ndaF l e mi ngF i g me n tNo v9 , 2 0 1 9–J a n4 , 2 0 2 0

2 0 2 0 Da naHa r t S t oneT h eL i f ea n dT i me so fP l a i d J a n1 1–Ma r7 Dona l dF e a s é l T h eC i t a d e l S e r i e sMa r1 4–J u l 3 Rut hPa sneDe p t h s( on l i nee x h i bion )Ma y1 4–J u l 3 3 0 t hAn n i v e r s a r yE x h i b io n( Pe t e rAl e x a nde r , J oe Amr he i n , Robe r tAr ne s on , Andr e wBe l s c hne r , Ka r l Be nj a mi n , T onyBe r l a nt , Ma r c oCa s e n ni , F r e ddy Cha ndr a , RoyDeF or e s t , Dona l dF e a s é l , L i nda F l e mi ng , Ada mF owl e r , T e oGonz á l e z , Da na Ha r t S t one , Robe r tHuds on , Che ona eKi m, Ke i r a Kot l e r , Mok haL a g e t , Ga r yL a ng , Pa r dMor r i s on , E dMos e s , S onoOs a t o , Rut hPa sne , J ohnni e Wi nonaRos s , Me r i de l Rube ns t e i n , Robe r t S a g e r ma n , Phi l S i ms , Ne l l i eKi ngS ol omon , L e o Va l l e dor , Ba r ba r aVos , Andr e aWa y , Re xY ua s a ) J u l 9–Aug2 9


Copy r i g h t2 0 2 0Br i a nGr os sF i neAr t , I nc . Al l r i g h t sr e s e r v e d. De s i g n : Gr e gF l ood Noporonoft hi sdoc ume n tma yber e pr oduc e dors t or e d wi t houtt hee x pr e s swr ie npe r mi s s i onoft hec opy r i g h thol de r ( s ) . I ma g e s pg . 9-Copy r i g h t2 0 2 0E s t a t eofE dMos e s . pg . 1 3-Copy r i g h t2 0 2 0E s t a t eofKa r l Be n j a mi n. pg . 1 5-Copy r i g h t2 0 2 0E s t a t eofL e oVa l l e dor . pg s . 2 02 1-Copy r i g h t2 0 2 0E s t a t eofRoyDeF or e s t/L i c e ns e dbyVAGAa tArs t sRi g h t sS oc i e t y( ARS ) , Ne wY or k . pg s . 2 4 , 2 5 , 4 5-Copy r i g h t2 0 2 0E s t a t eofRobe r tAr ne s on/L i c e ns e dbyVAGAa tArs t sRi g h t sS oc i e t y( ARS ) , Ne wY or k . pg . 3 8-Copy r i g h t2 0 2 0E s t a t eofP e t e rAl e x a nde r . pg s . 1 0 , 1 1 , 3 7 , 4 7phot o : J WWhi t e / P hoc a s s o . pg . 1 6 , 1 7phot o : Wm. Ki r kMoor e .


Profile for Brian Gross Fine Art

Brian Gross Fine Art "30th Anniversary Exhibition"  

Brian Gross Fine Art is pleased to share a catalog of its "30th Anniversary Exhibition", a survey of artists and works exhibited by the gall...

Brian Gross Fine Art "30th Anniversary Exhibition"  

Brian Gross Fine Art is pleased to share a catalog of its "30th Anniversary Exhibition", a survey of artists and works exhibited by the gall...

Profile for bgallery

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded