Blue goes Green DK

Page 1

BLUE FOX

SÆTTER FOKUS PÅ ENERGIOPTIMERING, BIODIVERSITET, GRØN MOBILITET, CIRKULÆR OMSTILLING OG PARTNERSKABER

n ee r oes G

g e u l B

SPORTENS FRONTLØBER FOR GRØN OMSTILLING


2


VI VIL VÆRE FRONTLØBERE FOR DEN GRØNNE OMSTILLING B

aggrunden for, at vi i Herning Blue Fox vælger aktivt at gå ind i bæredygtighed er, at vi gerne vil udnytte den fantastiske unikke platform vi har som profes­sionel sportsklub, til at tage vores del af ansva­ ret for den grønne omstilling. Vi har som virksom­ hed og kulturinstitution en vigtig rolle, i at formidle og udvikle vores forretning hen mod en bæredygtig dagsorden. Ved at tage hånd om vores bæredygtige forretningsområde, kan vi fremtidssikre Blue Fox som en ansvars­ bevidst og initiativrig ishockey klub, der er på forkant med de krav som omverdenen stiller nu og i fremtiden i forhold til en bæredygtig virksomhedsprofil. Vi ønsker som sportsklub at motivere fans og sponsorer til, at tage aktiv del i den grønne omstilling, samtidig med at vi leverer professionel ishockey på topniveau. Projektet Blue goes Green er derfor en vigtig udvidelse af vores kerneområde, der skal profilere Herning Blue Fox som absolutte frontløbere indenfor bæredygtig professionel sport. Efter at vi sammen med Herning Kommune i 2018 renoverede Kvik Hockey Arena for godt 55 mio, og derigennem har haft fokus på energi­ optimeringer, så mener vi fortsat at vi er forpligtet til aktivt at se på mulighederne, for endnu flere tiltag som peger i den rigtige retning for grøn omstilling. Derfor er vores fokus fortsat rettet mod flere tiltag i den grønne omstilling. Vi har igangsat fire stærke indsatsområder, som med tiden afføder nye tiltag. Vi tænker stort og omfattende, så i takt med at økonomi og res­ sourcer slår til, bygges flere lag på bæredygtigheden i vores forretning. Torben Skovsgaard Adm. direktør Blue Fox Herning A/S

3


VISION

Som kulturbærer i dansk ishockey, vil vi være frontløbere for grøn omstilling i professionel sport.

Vi tager ansvar for fremtidens grønne omstilling via sportens talerør. Vi udvikler Blue Fox som en ansvarlig, initiativrig og bæredygtig sportsklub.

VÆRDIER

MISSION

Vi er ydmyge i alt hvad vi gør, og stræber efter de gode resultater med stor ambition. Vi forventer at alle kan mærke vores brændende passion, og vil vise vores professionalismes smittende aftryk.


HVORFOR SKAL BLUE FOX ARBEJDE MED VERDENSMÅLENE? Vores rødder går mange år tilbage i Herning, og vi er i berøring med en stor del af byens og områdets erhvervsliv samt Herning Kommune. Derfor føler vi en særlig forpligtelse til, at benytte vores platform til at italesætte den bæredygtige dagsorden, og demonstrere hvad vi, som den kulturbærer vi er, kan opnå med en sund og pragmatisk tilgang til bæredygtighed. Det vil vi gøre i en symbiose af partnerskaber til såvel lokale som nationale samarbejdspartnere, der er fælles om bæredygtighed. Vi vil skabe transparens igennem vores omstilling, og vores resultater vil vi gøre synlige og effektfulde for besøgende, spillere og fans, så Herning Blue Fox også i fremtiden er en ansvarlig professionel ishockeyklub.


DET CIRKULÆRE MINDSET Vi vil flytte os fra lineært forbrug, til et genanvendelsesmindset. Energi skal komme fra fornybare kilder og overskudsvarme fra køleprocesser skal dels sænkes og udnyttes. I vores indkøb indtænkes fra start, hvordan produkterne skal bortskaffes efter brug. Det beder vi bl.a. fans og spillere om at bidrage til, i form af affaldssortering, samtidig med at de interne processer gennemgås og forbedres. Vores mindset strækker sig også over mobilitet og sammenhængskraft i lokalområdet. Derfor har vi identificeret fire indsatsområder, bundet sammen af et stærkt partnerskab, for at opnå vores målsæt­ ning for en bæredygtig ishockeyklub. Indsatsområderne er bundet op på FN’s 17 verdensmål, hvoraf fem indgår i vores fokusområder. Vi vil reducere CO2-udledningen fra vores kølingsanlæg.Vi bruger ca. 700.000 kw/t årligt på at afvikle kampe og træninger for Herning Blue Fox og Herning Ishockey Klub. Vi skaber bedre logistik ved at nytænke vores indkøbsmønstre og vores affaldshåndtering. Til kampe ved Herning Blue Fox genereres en masse affald. Derfor vil vi reducere forbruget af brug-og-smid-væk emballage på arenaen, og bidrage til at mere bliver genanvendt.

DE 5 FYRTÅRNE

Vores naturlige placering bliver central for fremtidens parkeringsplads, hvor teknologi og biodiversitet indgår i sammenhæng med områdets vandrestier, sportsfaciliteter, natur og erhverv. Parkeringspladsen spiller en vigtig rolle for klubben, og for besøgendes grønne mobilitet. Dette samtidig med, at området bruges til information og demonstration af, hvordan biodiversitet kan tænkes ind i et urbant miljø/erhvervsområde.

6

ENERGIOPTIMERING VERDENSMÅL 7 BIODIVERSITET VERDENSMÅL 11 GRØN MOBILITET VERDENSMÅL 12 CIRKULÆR OMSTILLING VERDENSMÅL 15 PARTNERSKABER VERDENSMÅL 17


EN ER GI OP TI MER ING

ENERGIOPTIMERING AF ISANLÆGGET Der er tre elementer i samarbejdet.

Mål om energibesparelser Herning Isstadion har et ældre men godt køleanlæg, der bliver taget godt hånd om, og som har nogle gode komponenter der løbende opdateres. Selvom et køleanlæg har gode komponenter, kan der være besparelser at hente på den måde systemet som helhed styres på. Grundfos, Herning Isstadion og Lund & Erichsen har sammen fundet to mulige besparelser. Den ene bygger på erfaring med drift af andre kølean­ læg - den anden på at udnytte viden om arenaens brug om natten. Læring Køling bruger ca. 10% af verdens elforbrug, og forbruget stiger hurtigt. Grundfos Innovation Lab 2 arbejder derfor på Sustainable cooling. Ved at have adgang til et anlæg og folk, der kører anlægget tæt på, bliver vi bedre til at forstå brugere og kunder.

High Tech Master projekt AAU, Herning En dygtig master projekt studerende undersøger, hvordan en ny bæredygtig køleteknologi vil kunne kobles på køleanlægget. Målet er at forstå, hvordan og hvor meget disse paneler vil kunne bidrage til energibesparelser. Projektet bygger på data fra an­ lægget og simuleringer af mulige besparelser. Det er en virkelig cool teknologi der er i et tidligt stadie. Solvarmepaneler laver varmt vand, PV pa­ neler laver strøm, kølepaneler køler ved at sende varme direkte ud i verdensrummet.

7


VI VIL ÆNDRE LINEÆR TANKEGANG... CIRKULÆR OMSTILLING - Herning isstadion går ind under erhvervssortering i forhold til affaldshåndtering. Nuværende kommer stort set alt affald i samme contai­ ner, og der er ingen nuværende lovgivning på området om, hvordan vi som erhverv skal sortere. Derfor sætter vi ind på området nu, og begynder at opdele alt vores affald i frak­ tioner, som lever op til den lovgivning, der forventes at træ­ de i kraft. Initiativerne baserer sig på en grundig analyse af vores forbrug, og hvordan bortskaffelse af affald ikke udgør en gene for fans og ansatte, samtidig med at vi overholder retningslinjerne for affaldssortering. Vi ønsker derfor at sætte fokus på den cirkulære tankegang frem for den lineære, og på den måde genbruge mest muligt af vores affald. Vi ønsker også i høj grad at få synliggjort, hvordan vi arbejder med optimering af vores forsynings­ kæde sammen med vores leverandører.

BIODIVERSITET - På området med biodiversitet har vi et mål om at få gjort så mange af vores grønne områder omkring Herning isstadion biodiverst. På den måde kan vi minimere græsslåning med motorkøretøjer samt andre vedligeholdelsesopgaver, som bidrager til øget CO2 for­ brug. Samtidig med dette skaber vi levesteder for insekter og hjemmehørende plantearter. Vi ønsker at være formidler, så man på arealerne omkring isstadion kan blive oplyst om selve den biologiske del af biodiversitet, men også som erhverv eller privat, der øn­ sker at skabe lignende levevilkår for insekter og planter. Parkeringsområdet og de øvrige områder rundt omkring issta­dion skal dermed fungere som show-room for øvrige aktører, der ønsker at anlægge biodiversitetsområder.

Casen på billedet venligst lånt af AGF Fodbold. Foto af Ronald Goudriaan.

8


GRØN MOBILITET Parkeringsfaciliterne omkring Kvik Hockey Arena skal indrettes med ladestandere til el-/brint biler, med en integreret opstilling af tankanlægget. Langtidsparkering er særligt relevant for folk med endestation på arenaen, ansatte i omkringliggende erhverv eller personer der kan bruge optankningstiden på en gåtur i området omkring Fuglsang Sø, det Blå Rum, svømmehallen eller Sportscenter Herning. Brandingværdien i opstilling af ladestandere netop i et område med fokus på biodiversitet vurderes særlig høj, særligt da det vurderes, at parkeringsanlægget vil anven­ des af mange befolkningsgrupper, og skal markedsføres som et ”hotspot” område i Herning. Stedet skal være til gavn for hele Herning, og være stedet, hvor folk der kommer udefra kan opleve høj service i byen med både elopladning af deres bil fra 10 minutter og op til 2-3 timer.

9


PARTNERSKABER

Det 17. verdensmål handler om partnerskaber. Det kan virke enormt abstrakt, for hvad betyder partnerskaber i praksis? Som professionel sportsklub, vil vi være limen der binder parterne sammen. Dels, så vi når i mål med egne fokusområder, men også inspirerer og informerer andre til hvordan de kan komme i gang med den grønne omstilling eller indgå i vores cirkulære forretning, som leverandører eller aftager af restprodukter.

NETVÆRK

FOR BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING I vores netværk for bæredygtig forretningsudvikling, kan I styrke jeres arbejde med bæredygtighed gennem samarbejde, vidensdeling og konkrete værktøjer. Der gives inspiration til bæredygtig udvikling i form af optimering og innovation, muligheder for netværk og potentielle samarbejdspartnere samt støtte til udvikling af forretningsstrategier med fokus på bæredygtighed. Netværket vil have sine aktiviteter gennem 8 årlige net­ værksarrangementer, alle med højt fagligt indhold. Målgruppe En undersøgelse foretaget af en bachelorstuderende i forretningsudvikling ved Aarhus Universitet konkluderer i foråret 2021 følgende: Der er blandt både fans og sponsorer, der deltog i undersøgelsen, en generel høj velvilje til bæredygtige tiltag. 60% af fans adspurgt mener, at bæredygtighed i deres yndlingsklub interesserer dem. 90% af alle adspurgte er villige til at bidrage ved, fx at skulle sortere deres skrald på stadion. 83% af de adspurgte vil føle stolthed over klubbens bæredygtighedstiltag i fremtiden.

10

60% vil være villige til at dele bæredygtige historier fra klub­ ben på sociale medier. Ca. halvdelen vil være villige til at be­ tale 5-50 kr mere for en billet, for at donere til bæredygtige tiltag i klubben, og knapt 70% er villige til at betale 1-10 kr mere for bæredygtig mad og drikke på stadion. Blandt topscorerne på listen over bæredygtige tiltag, man kunne forestille sig klubben indførte, var affaldssortering, bedre interne købsprocesser og klubbens energiforbrug. Fans var oplyste om tæt samarbejde med erhvervsliv og om velgørende formål, men på alle parametre omkring bære­ dygtighed i Herning Blue Fox markerede omkring halvdelen eller flere af respondenterne ”ved ikke”. Vi kan konkludere, at vi har en fanskare, der generelt i høj eller meget høj grad vil understøtte bæredygtighedsprojek­ ter ved Herning Blue Fox, og som vil føle stolthed over de resultater vi kan opnå på denne front. Tilmed vil de gerne i meget høj grad selv bidrage, særligt ift. affaldssortering og logistikken ift. mad og drikke.Vi har derfor en gylden mulig­ hed, for at oplyse omverdenen om tiltagene, samtidig med at vi møder stor opbakning fra fans og erhverv.


I opstartsfasen har vi søgt hjælp fra interessante og kompetente virksomheder som arbejder med bæredygtighed. VIRKSOMHEDER / PERSONER SOM BLA. ER MED INDTIL VIDERE Business Development Engineer (BDE) - student – Aarhus University – Herning, Karina Gajhede VERDO, HR direktør Margrete Larsen og marketingsdirektør Tine M. Pallesen Bæredygtig Herning, direktør Thea Lyng Thomsen Erhvervsrådet, direktør Kenneth Mikkelsen Grundfos, Inno Lab 2 direktør Stefan Kinze Herning Kommune

11


BLUE FOX HERNING A/S Holingknuden 1 • 7400 Herning www.bluefox.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.