Page 1

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

10.05.2012r

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I.

DANE INDETYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

DANE DEWELOPERA

Deweloper

Adres

Nr NIP i REGON

FIRMA BUDOWLANA ZEDELSKI Nr wpisu do CEiDG 6582 73-110 Stargard Szczeciński Ul. Gen. Andersa 83 854-001-48-37

Nr telefonu

810154590

91 5775034

Adres poczty elektronicznej

biuro@zedelski.pl

Nr faksu

-

Adres strony internetowej dewelopera

WWW.ZEDELSKI.PL

Strona 1 z 11


II.

DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

PRZYKŁADY UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 73-110 Stargard Szczeciński Ul. Czarnieckiego 23

Adres

Data rozpoczęcia

Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie

PRZYKŁADY UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 73-110 Stargard Szczeciński Ul. Czarnieckiego 24,25

Adres

Data rozpoczęcia

Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie

PRZYKŁADY UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 73-110 Stargard Szczeciński Ul. Czarnieckiego 3

Adres

Data rozpoczęcia

18.04.2006

Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie

24.10.2008

Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł Strona 2 z 11

NIE


III.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU

Adres i nr działki ewidencyjnej

1

Obr. Geod. 16 w Stargardzie Szczecińskim, działki nr 360/1-15 ,361/1-28 ul. Witkiewicza/Norwida

Nr księgi wieczystej

Kw nr SZ1T/00096944/1

Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej

Brak wpisów/obciążeń

Własność: Gmina Miasto Stargard Szczeciński Użytkownik wieczysty: Danuta i Władysław Zedelscy

W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości2

Dz. Nr 360/1 Dz. Nr 360/3 Dz. Nr 360/5 Dz. Nr 360/7 Dz. Nr 360/9 Dz. Nr 360/11 Dz. Nr 360/13 Dz. Nr 360/15

Powierzchnie działek: - 651 m2 Dz. Nr 360/2 2 - 292 m Dz. Nr 360/4 2 - 292 m Dz. Nr 360/6 - 421 m2 Dz. Nr 360/8 2 - 308 m Dz. Nr 360/10 2 - 312 m Dz. Nr 360/12 - 317 m2 Dz. Nr 360/14 2 - 620 m

- 292 m2 - 292 m2 - 388 m2 - 435 m2 - 310 m2 - 315 m2 - 343 m2

Dz. Nr 361/1 Dz. Nr 361/3 Dz. Nr 361/5 Dz. Nr 361/7 Dz. Nr 361/9 Dz. Nr 361/11 Dz. Nr 361/13 Dz. Nr 361/15 Dz. Nr 361/17 Dz. Nr 361/19 Dz. Nr 361/21

- 613 m2 - 603 m2 - 784 m2 - 690 m2 - 446 m2 - 254 m2 - 254 m2 - 254 m2 - 254 m2 - 254 m2 - 255 m2

- 602 m2 - 603 m2 - 677 m2 - 600 m2 - 254 m2 - 254 m2 - 254 m2 - 254 m2 - 254 m2 - 254 m2 - 254 m2

1

Dz. Nr 361/2 Dz. Nr 361/4 Dz. Nr 361/6 Dz. Nr 361/8 Dz. Nr 361/10 Dz. Nr 361/12 Dz. Nr 361/14 Dz. Nr 361/16 Dz. Nr 361/18 Dz. Nr 361/20 Dz. Nr 361/22

Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 2

Strona 3 z 11


Dz. Nr 361/23 - 254 m2 Dz. Nr 361/25 - 255 m2 Dz. Nr 361/27 - 391 m2

Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek3

3

Dz. Nr 361/24 - 254 m2 Dz. Nr 361/26 - 476 m2 Dz. Nr 361/28 - 4620 m2

Przeznaczenie w planie

OM.B.27/07, OM.B.27/10, OM.B.27/08, OM.B.27/09, OM.B.27/14, OM.B.27/11, OM.B.27/12 OM.B.27/10: Działki oznaczone numerami od 360/1 do 360/15 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej. OM.B.27/07: Działki oznaczone numerami od 361/1 do 361/8 przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą. Działki o numerach od 361/9 do 361/27 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej. OM.B.27/08: Działka o numerze 361/28 przeznaczona jest pod zabudowę usługową (alternatywnie na usługi o charakterze osiedlowym, usługi publiczne, inne cele nie sprzeczne z ustaleniami ogólnymi planu), dopuszcza się mieszkania funkcyjne jako towarzyszące usługom. OM.B.27/09: obiekt usługowy na wydzielonej działce, z przeznaczeniem na usługi o charakterze osiedlowym, dopuszcza się alternatywne przeznaczenie terenu pod zabudowę szeregową. OM.B.27/11: zabudowa mieszkaniowa w układzie szeregowym, dopuszcza się lokalizację funkcji niemieszkalnych. OM.B.27/12: obiekt usługowy, alternatywnie usługi o charakterze komercyjnym, inne cele niesprzeczne z ustaleniami ogólnymi planu. OM.B.27/14: zakaz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i MDM, lokalizacja usług wyłącznie jako towarzyszących funkcji mieszkalnej.

Dopuszczalna wysokość zabudowy

OM.B.27/07 – 12m OM.B.27/08 – 12m OM.B.27/09 – 12m

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację „Brak planu”.

Strona 4 z 11


OM.B.27/10 – 12m OM.B.27/11 – 12m OM.B.27/12 – 10m OM.B.27/14 – 7,5m

Dopuszczalny procent zabudowy działki

Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycji komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach.

Intensywność projektowanej zabudowy określono poprzez wskaźnik intensywności zabudowy IZ = 0,8 oraz minimalny udział powierzchni zieleni na działce – 25%

W promieniu 1 km od inwestycji Osiedla na Wzgórzu przewidziana jest/istnieje zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz usługowa. W publicznie dostępnych dokumentach nie przewiduje się inwestycji komunalnych, w szczególności budowy oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypisk czy cmentarza.

INORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU

Czy jest pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne

Tak

Nie

Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone

Tak

Nie

Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał

Decyzja nr 1214/2008 z dnia 10.12.2008 wydana przez Starostę Stargardzkiego zmieniona decyzjami: nr 661/2010 z dnia 01.07.2010, znak SB.6740.637.1.2011.CE7 z dnia 05.09.2011, nr 82/2012 z dnia 02.02.2012

Strona 5 z 11


Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych

Rozpoczęcie – 07.04.2011 Zakończenie – 31.05.2013

Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości

31.05.2013

Opis przedsięwzięcia deweloperskiego

Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Budynek B2 przy ul. Witkiewicza/Norwida, realizowany jest w Liczba budynków ramach II etapu budowy „Osiedla na Wzgórzu” Zgodnie z załączonym szkicem syRozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny tuacyjnym, minimalna odległość odstęp pomiędzy budynkami) pomiędzy budynkami 15,85m Zgodnie z projektem budowlanym oraz normą PN-ISO 9836: Powierzchnie wewnętrzną budynku lub jego części mierzy się na poziomie podłogi kondygnacji (z dokładnością do 0,01m²) w świetle wykończonych powierzchni pionowych przegród zamykających pomieszczenie od zewnątrz i od wewnątrz, bez odliczania od tej powierzchni listew przyściennych i cokolików. Powierzchnie pomieszczeń ze stropem nachylonym, łamanym albo łukowym należy podzielić na część pomocniczą (o wysokości 1,9m, lub mniejsza) i podstawową (powyżej 1,9m): 1. pomiar wykonuje się na poziomie podłogi każdej kondygnacji przy czym wymiary wewnętrzne pomieszczeń mierzy się w świetle wykończonych przegród stałych ograniczających pomieszczenia, 2. nie dolicza się do powierzchni przekroju poziomego przegród zewnętrznych i wewnętrznych takich elementów, jak pilastry i półkolumny, ani nie odlicza się od niej otworów drzwiowych, balkonowych, nisz i wnęk wykonanych w grubości tych przegród, (forma posiadanych środków – kredyt, środki własne, inne)

Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego

Środki własne W następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) Bankowy rachunek powierniczy słuotwarty Zamknięty żący gromadzeniu środków nabywcy Gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie

Środki ochrony nabywców

brak stosowania środków ochrony nabywców o których mowa w art.4 ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – informacja zgodnie z Art. 38 w/w ustawy – rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy. Strona 6 z 11


Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Stan surowy otwarty – wykonano Stan surowy zamknięty – wykonano Stan wykończeniowy zewnątrz – do 15.08.2012r. Stan wykończeniowy wewnątrz – do 30.11.2012r. Instalacje techniczne wewnątrz – 31.12.2012r. Zagospodarowanie terenu - 30.03.2013r. Przygotowanie inwestycji do odbioru – do 31.05.2013r.

Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji

o wskaźnik wzrostu inflacji (w przypadku wzrostu inflacji powyżej 5% w stosunku rocznym)

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ

Należy podać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej

Zgodnie z Art.29 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dn.16.09.2011 r. , tj. 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1.1 jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22; 1.2 jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2; 1.3 jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; 1.4 jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 1.5 jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; 1.6 w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy terStrona 7 z 11


min na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. 5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.

INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego – na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych:

NIE DOTYCZY Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się w biurze przy ul. Czarnieckiego 3/7 w Stargardzie Szczecińskim, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Strona 8 z 11


CZĘŚĆ INDYWIDUALNA

Cena m2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Parter – 3 400 zł/m2 Piętro z poddaszem – 2 550 zł/m2

Liczba kondygnacji

3 – nadziemne, 1 – podziemna    

Technologia wykonania    

fundamenty żelbetowe ściany piwnic i konstrukcyjne – żelbetowe stropy – żelbetowe ściany nośne – murowane z pustaków ceramicznych ściany działowe – płyty regipsowych docieplenie wełną mineralną dach – konstrukcja drewniana, dachówka ceramiczna piwnica - ściany i sufit stan surowy ( bez tynków), ściany białkowane, posadzki – betonowe brama garażowa, drzwi do piwnic

Standard prac wykończeniowych w części wspólnej  Określenie położenia oraz budynku i terenie wokół istotnych cech domu jednoroniego, stanowiącym część  dzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub wspólną nieruchomości budynku w którym ma znajdoKlatka schodowa: wać się lokal mieszkalny będą ściany malowane farbami cy przedmiotem umowy deweemulsyjnymi loperskiej  posadzki - płytki gress

Zagospodarowanie terenu  chodnik i dojścia do budynku z kostki brukowej betonowej  teren niezabudowany - wyrównany Liczba lokali w budynku

Liczba miejsc garażowych i postojowych

Dostępne media w budynku Strona 9 z 11

2

4 miejsca postojowe w garażu podziemnym 

instalacja c.o. i c.w. ogrzewanie gazowe (piec)


      

sieć wody z sieci ogólnodostępnej instalacja kanalizacyjna instalacja elektryczna wewnętrzna – napięcie sieci 230V i 400V instalacja telefoniczna wewnętrzna instalacja domofonowa instalacja telewizji kablowej

Dostęp do drogi publicznej budynek położony bezpośrednio przy drodze publicznej

Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych

Np. B2/2b – dotyczy drugiego segmentu w budynku B2, mieszkanie na piętrze z poddaszem Np. B2/4a – dotyczy czwartego segmentu w budynku B2, mieszkanie na parterze Np. B2/2a – parter, powierzchnia ogółem 87,45 m2, w tym: 1. przedpokój – 2. hol – 3. pokój z aneksem kuchennym – 4. pokój 1 – 5. pokój 2 – 6. pokój 3 – 7. łazienka – 8. W.C. – 9. pom. pomocnicze –

Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper

Standard prac wykończeniowych w lokalu: Instalacje elektryczne:  wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych (wyposażona w gniazda, wyłączniki i kostki do przyłączenia opraw), bez opraw i lamp  instalacja wewnętrzna telefoniczna, bez osprzętu  instalacja TV (kable koncentryczne)  instalacja domofonowa - kompletna.  zasilanie do kuchenki elektrycznej, bez kuchenki elektrycznej  nabywca podpisuje indywidualną umowę o sprzedaż energii elektrycznej z dostawcą Instalacje sanitarne:  przyłącze kanalizacji sanitarnej  przyłącze wody  wewnętrzna instalacja wody , z wodomierzem (bez urząStrona 10 z 11


 

dzeń i armatury sanitarnej) wewnętrzna instalacja kanalizacji PCW (bez urządzeń i armatury sanitarnej) wewnętrzna instalacja c.o. - grzejniki z zaworami termostatycznymi

Roboty budowlane:  ściany nośne - murowane  ścianki działowe – płyty regipsowe  okna jednoramowe PCV, dwuszybowe Uwaga: lokal mieszkalny wyposażony jest w skrzynki nadokienne, umożliwiające montaż rolet okiennych. Cena rolety i jej montażu - za oddzielną opłatą, jako roboty dodatkowe  drzwi zewnętrzne do lokalu mieszkalnego  otwory drzwiowe wewnętrzne w lokalu bez ościeżnic i skrzydeł drzwiowych  parapety wewnętrzne montuje Kupujący na własny koszt w ramach aranżacji wnętrza  ściany - tynki wewnętrzne w standardzie minimalnym jak dla tynków kat.III  posadzka betonowa bez podłóg i okładzin.

Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do Jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa

……………………………………………………….. Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego 2. Wzór umowy deweloperskiej 3. Plan sytuacyjny Osiedla na Wzgórzu

Strona 11 z 11

Prospekt informacyjny  

Osiedle na Wzgórzu w Stargardzie ul. Witkiewicza/Norwida

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you