Page 1

Dwagulu Dekkente inleeftraject 2014-2015

INFOBROCHURE VOOR KANDIDAATBEGELEIDERS

Dwagulu Dekkente VZW is een organisatie ter bevordering van interculturele solidariteit. Zij organiseert vormingstrajecten voor jongeren uit de 3de graad secundair onderwijs. Tijdens dit traject krijgen de jongeren de kans zich te verdiepen in Noord-Zuidverhoudingen en interculturaliteit. Hoogtepunt is een inleefreis naar Senegal en daarbij aansluitend een tegenbezoek.


Contact – Valérie De Vos

valerie.devos@bevrijdewereld.be

Mercatorstraat 81 - 9100 SINT-NIKLAAS Tel.+32 (0)3 777 20 15

www.bevrijdewereld.be

Dwagulu Dekkente vzw Organisatie ter bevordering van de interculturele solidariteit

www.dwaguludekkente.be

Inhoudstafel 1. Wat is Dwagulu Dekkente? 2. Een inleeftraject? 3. Gezocht: begeleiders! Algemene competenties Profielen 4. Traject Senegal 2014-2015 5. Kandidaatstelling en selectie 6. Bijlage: Engagementsverklaring

Dwagulu Dekkente vzw – gezocht: begeleiders SE 2014-2015

3 3 4 4 5 6 9 10

2


Contact – Valérie De Vos

valerie.devos@bevrijdewereld.be

Mercatorstraat 81 - 9100 SINT-NIKLAAS Tel.+32 (0)3 777 20 15

www.bevrijdewereld.be

Dwagulu Dekkente vzw Organisatie ter bevordering van de interculturele solidariteit

www.dwaguludekkente.be

Wat is Dwagulu Dekkente? Dwagulu Dekkente VZW is een lokale organisatie in Sint-Niklaas die de interculturele solidariteit wil bevorderen. Daarvoor organiseert ze vormingstrajecten voor jongeren uit het vijfde middelbaar van Sint-Niklase scholen. Een vormingstraject duurt 2 jaar en geeft de jongeren de kans zich te verdiepen in Noord-Zuidverhoudingen en interculturaliteit. Hiervoor werkt de vereniging nauw samen met de Sint-Niklase NGO voor ontwikkelingssamenwerking Bevrijde Wereld vzw en de partnerorganisaties in West-Afrika.

Een inleeftraject? Een inleeftraject duurt 2 jaar. Tijdens het 1ste jaar  Een voorbereidingsfase die bestaat uit verschillende weekends waarbij er telkens wordt stilgestaan bij groepsvorming, praktische informatie, intercultureel leren, beeldvorming en inzicht in Noord-Zuid relaties.  Een inleefreis van 3 weken naar Senegal tijdens de zomermaanden. De inleefreis gebeurt in samenwerking met partnerorganisaties van Bevrijde Wereld  Een naverwerkingsfase waarbij de jongeren de kans krijgen de inleefreis te bespreken en te evalueren. Hierbij is er ook een toonmoment waar de jongeren hun ervaringen kunnen delen met vrienden en familie. Tijdens het 2de jaar  Voorbereidingen voor het tegenbezoek. Tijdens het 2de jaar komen er West-Afrikaanse jongeren naar België. Het is aan de jongeren om samen met hun begeleiding dit bezoek voor te bereiden.  Tegenbezoek van de West-Afrikaanse jongeren in België. Dit tegenbezoek duurt ongeveer 2 weken tijdens de zomermaanden.  Naverwerking en eventuele inzet in de werkgroepen

Dwagulu Dekkente vzw – gezocht: begeleiders SE 2014-2015

3


Contact – Valérie De Vos

valerie.devos@bevrijdewereld.be

Mercatorstraat 81 - 9100 SINT-NIKLAAS Tel.+32 (0)3 777 20 15

www.bevrijdewereld.be

Dwagulu Dekkente vzw Organisatie ter bevordering van de interculturele solidariteit

www.dwaguludekkente.be

Gezocht: begeleiders! Voor het vormingstraject 2014-2015 i.s.m Bevrijde Wereld vzw en de partners in Senegal is Dwagulu Dekkente op zoek naar: • 1 twee-culturenbegeleider (kennis van en ervaring met de Belgische en Senegalese cultuur) • 1 begeleider met ervaring als begeleider van inleefreizen bij Dwagulu • 1 begeleider die voor de eerste keer een inleefreis bij Dwagulu zal begeleiden • 1 verpleger-begeleider

Algemene competenties De jongeren die worden begeleid zijn 16 of 17 jaar oud en in volle identiteitsontplooiing. Dat betekent dat de begeleiding de jongeren op (ped)agogisch verantwoorde wijze bijstaat. Jongeren die deelnemen aan de inleefreis komen doorheen het project in contact met veel informatie en zoeken dan naar eigen meningen en manieren om hun mening naar buiten te brengen. De begeleider stuurt hen hierin, niet door zijn eigen mening op te dringen, maar door de jongere aan te zetten tot reflectie. Het is de taak van de begeleiders om de jongeren te begeleiden op hun weg doorheen de jungle van de Noord-Zuidthematiek en hun zoektocht naar een eigen weg. Dat wil zeggen dat de begeleiders zowel psychologisch sterk zijn als een algemene achtergrondkennis bezitten over Noord-Zuid (organisaties in het veld, actuele thema’s, antropologische en economische basiskennis, …), zodat ze de thema’s in debatten tussen en met de deelnemers kunnen duiden. Voor de handliggende criteria: • motivatie • zin voor initiatief • communicatieve vaardigheden • groepsdynamische vaardigheden • respect en tolerantie • flexibiliteit - aanpassingsvermogen • doorzettingsvermogen • verantwoordelijkheid • relativeringsvermogen • interesse • hulpvaardigheid • observerende houding, luisterend, niet oordelend, houdingen aannemen t.o.v. en met de deelnemers, …

Dwagulu Dekkente vzw – gezocht: begeleiders SE 2014-2015

reflectieve

4


Profielen Profiel 2-culturenbegeleider

Profiel begeleider met ervaring bij Dwagulu Dekkente -

-

Ervaring met het begeleiden van inleefreizen Betrokken bij Dwagulu Dekkente Ervaring in Noord - Zuid educatie Grondige kennis van de Noord – Zuid thematiek Vlotte kennis van de Franse taal

-

Belangrijkste functie naast algemene jongerenbegeleiding: spil/coördinatie wat betreft praktische zaken, communicatie naar ouders en partners, sterke input wat betreft Noord – Zuid kennis

Ervaring met inleefreizen Betrokken bij Dwagulu Dekkente Ervaring in het begeleiden van jongeren Ervaring in Noord – Zuid educatie Kennis van en ervaring met normen, waarden en leefgewoonten van Senegal Culturele verschillen begrijpelijk kunnen overbrengen naar jongeren toe Vlotte kennis van de Franse en Nederlandse taal

Belangrijkste functie naast algemene jongerenbegeleiding: ondersteuning van jongeren en begeleiders, verantwoordelijk voor de communicatie tijdens de inleefreis zelf (bemiddelen bij evt. interculturele misverstanden)

Profiel verpleger-begeleider -

Verpleegkundige met specialisatie tropische verpleegkunde Ervaring inleefreis Betrokkenheid Dwagulu Dekkente Ervaring in het begeleiden van jongeren Algemene kennis van de Noord – Zuid thematiek Vlotte kennis van de Franse taal

Belangrijkste functie naast algemene jongerenbegeleiding: medische ondersteuning van jongeren en begeleiders tijdens de voorbereiding, reis en naverwerking, verantwoordelijk voor sensibiliseren, organisatie en communicatie naar ouders en jongeren wat betreft medische zaken

Profiel begeleider zonder ervaring bij Dwagulu Dekkente -

Ervaring in de begeleiding van jongeren Brevet van animator is pluspunt Ervaring in het domein van de pedagogie Reiservaring, verantwoordelijkheidszin, zin voor initiatief Algemene kennis van Noord – Zuid thematiek Vlotte kennis van de Franse taal Betrokkenheid bij Dwagulu Dekkente is pluspunt

Hoofdfunctie binnen het team: vooral ondersteuning van de jongeren maar ook de organisatie van het inleefproject i.s.m. de medebegeleiders


Traject Senegal 2014-2015 Als begeleider sta je in de eerste plaats in contact met de deelnemers en hun omgeving voor wie Dwagulu Dekkente de projecten organiseert. Daarom vragen we het engagement van de begeleiders voor de volledige duur van het vormingstraject met start 1 oktober 2013 – einde 31 september 2015. Dit project is verspreid over 2 jaar, waarbij reeds volgende data vast liggen (en je aanwezigheid als begeleider gegarandeerd moet zijn): Begeleidersweekend: 12 en 13 oktober 2013 Tijdens dit weekend maak je kennis met je medebegeleiders, de Werkgroep Inleefreizen en de jongerenwerker van Bevrijde Wereld vzw die het traject mee begeleiden. Je leert de structuur van de organisatie kennen en het verloop van het Dwagulutraject dat je zal begeleiden. Infoavond nieuwe deelnemers: vrijdag 25 oktober 2013 De infoavond is het moment waarop alle geïnteresseerden en hun ouders een kijkje komen nemen naar de voorstelling van het vormingsproject waaraan ze kunnen deelnemen. De begeleiders stellen dit programma op i.s.m. de werkgroep inleefreizen en zijn de belangrijkste gezichten op de infoavond. Voorbereidingsweekends Je bent als begeleider onmisbaar op de vormingsweekends van het inleeftraject. Die zijn op de volgende data: o 31 januari - 2 februari 2014 (Sint-Niklaas) o 14-16 maart 2014 (Brussel) o 25-27 april 2014 (Waasmunster) o 3-5 mei 2013 (Sint-Margriete) Contact met de RVB en de Werkgroep Inleefreizen Als begeleider sta je aan de basis van het vormingstraject en in contact met de deelnemers. Het is daarom belangrijk dat je in contact staat met het bestuur van Dwagulu om de stand van zaken van het vormingstraject en eventuele problemen te kunnen melden. Daarom vragen we dat tenminste 1 begeleider aanwezig is op de vergaderingen van de RVB. Tijdens je hele inleefproject word je ondersteund door de Werkgroep Inleefreizen en de jongerenwerker van Bevrijde Wereld vzw. Zij hebben veel ervaring met vorige trajecten en op hen kan je dan ook steeds een beroep doen. Samen met de werkgroep worden de programma’s van de voorbereidingsweekends opgesteld, de infoavonden voorbereid, …


Contact – Valérie De Vos

valerie.devos@bevrijdewereld.be

Mercatorstraat 81 - 9100 SINT-NIKLAAS Tel.+32 (0)3 777 20 15

www.bevrijdewereld.be

Dwagulu Dekkente vzw Organisatie ter bevordering van de interculturele solidariteit

www.dwaguludekkente.be

Infoavond ouders net voor de inleefreis Net voor het vertrek op inleefreis stellen we de ouders nog even gerust en geven we hen gedetailleerde informatie over de reis zodat ze hun zoon of dochter met een gerust hart kunnen laten vertrekken. Deze gaat normaal door 20 juni 2014 (onder voorbehoud van de data van de examens). Inleefreis: 3 weken in juli 2014 Je begeleidt de inleefreis naar Senegal die zal plaatsvinden in juli 2014. Het programma hiervoor komt tot stand in samenwerking met de partners. Evaluatieweekend: begin oktober 2014 Samen met de jongeren komen jullie nog eens samen om de reis te evalueren en het toonmoment voor te bereiden. Toonmoment: eind oktober 2014 Samen met de jongeren bereiden jullie een toonmoment voor om de ervaringen van de jongeren tijdens de inleefreis te tonen aan ouders, vrienden en familie. Voorbereiding tegenbezoek We bereiden dit voor samen met de jongeren in een aantal bijeenkomsten tussen oktober 2014 en juli 2015. Eén van die bijeenkomsten is een laatste voorbereidingsweekend in april 2015. Samen met de jongeren stel je het programma en de praktische organisatie van het tegenbezoek op. De Werkgroep Inleefreizen en de jongerenwerker van Bevrijde Wereld staan je bij. Tegenbezoek Burkinese jongeren: 2 weken in augustus 2015 Je begeleidt de Belgische en Senegalese jongeren tijdens het tegenbezoek in België in de maand augustus 2015. Je bent gedurende de 2 weken van het tegenbezoek onmisbaar voor de coördinatie en het contact met de gastgezinnen.

Dwagulu Dekkente vzw – gezocht: begeleiders SE 2014-2015

7


Kandidaatstelling en selectie Je wil je kandidaat stellen? Doen! Wij letten erop dat: • •

Je minimum 21 jaar bent in het jaar van deze oproep. De verpleger-begeleider is minimum 25. Je de standaardformulieren hebt ingevuld om je kandidaat te stellen. Dit betekent: Je hebt de engagementsverklaring (bijlage) ondertekend die stelt dat je jezelf engageert voor Dwagulu Dekkente gedurende de volledige termijn van dit vormingstraject. Je schreef je motivatiebrief waarin onder meer de vragen die je in bijlage vindt worden beantwoord. Je CV is toegevoegd.

Stuur je documenten ten laatste 31 augustus 2013 op naar Bevrijde Wereld t.a.v. Valérie De Vos Mercatorstraat 81

9100 Sint - Niklaas

Hoe gebeurt de selectie van de kandidaten? (1)Motivatiegesprek Nadat wij je documenten gelezen hebben, word je eventueel uitgenodigd op het motivatiegesprek. Dit gaat door gedurende de eerste week van september 2013. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten. (2) Selectiecommissie Een selectiecommissie buigt zich over de kandidaturen. (3) Bekendmaking kandidaten We brengen de kandidaten in de tweede week van september 2013 op de hoogte van de beslissing van de selectiecommissie.

Verder goed om weten: Begeleiders van de Dwagulu-inleefreizen zijn vrijwilligers, zij krijgen geen vergoeding. Wel zijn ze voor het ganse traject verzekerd. Dwagulu-Dekkente neemt de kosten voor de weekends, de vliegtickets en de terugkomreis op zich. Een deel wordt door de groep ingezameld. Voor de onkosten tijdens de reis in Senegal draag je 600 euro zelf bij die je na selectie overschrijft aan DwaguluDekkente vzw. Voor de verpleger-begeleider en begeleiders die zich eerder engageerden voor een inleefreis bij Dwagulu Dekkente, gelden speciale voorwaarden. Voor meer info, neem contact op met Valérie De Vos. We willen je ook ondersteunen als je vormingen wil volgen in het kader van relevante Noord-Zuid thema’s.

Vragen?

Aarzel niet contact op te nemen met de jongerenwerker van Bevrijde Wereld vzw: Valérie De Vos, tel. 037772015, valerie.devos@bevrijdewereld.be


ENGAGEMENTSVERKLARING Kandidaat-begeleider Inleeftraject Senegal 2014-2015 van Dwagulu Dekkente vzw

Ik,(naam) ...................................................................................................................... Verklaar hierbij dat ik mij engageer als begeleider in het intercultureel vormingstraject van Dwagulu Dekkente vzw voor de periode oktober 2013 oktober 2015. Dit engagement houdt in dat ik de verwachtingen die Dwagulu Dekkente vzw heeft ten opzichte van mij, respecteer en zal inlossen. Dit engagement houdt ook in dat ik mij kan vinden in de visie van Dwagulu Dekkente vzw (zie www.dwaguludekkente.be). Tot slot verklaar ik mij akkoord met het feit dat Dwagulu-Dekkente zich het recht behoudt het traject te annuleren indien er zich onverwachtse zaken voordoen, en bijvoorbeeld de veiligheid van de deelnemers in het gedrang komt. Verder gelden volgende annuleringsvoorwaarden van de kant van de deelnemers: Annulatie voor 28/02 – 100% van de deelnemerskost wordt teruggestort Annulatie voor 31/3 – 80% van de deelnemerskost wordt teruggestort Annulatie voor 30/4 – 60% van de deelnemerskost wordt teruggestort Annulatie na 30/04 – 40% van de deelnemerskost wordt teruggestort Handtekening + datum

Vragen om te verwerken in je motivatiebrief: -

Waarom wil je begeleider worden voor dit inleeftraject van Dwagulu Dekkente vzw? Wat spreekt jou specifiek aan in deze opdracht? Welke zijn jouw troeven voor dit soort vrijwilligerswerk? Wat zijn je zwakke en sterke punten? Waar ben je zoal mee bezig in je vrije tijd? Denk je dat je zelf iets kan bijdragen aan interculturele solidariteit en samenwerking (Hier? Elders? Wat? Hoe?...)? Wat weet je van Dwagulu Dekkente vzw?

Bedankt! En succes!!

Infobrochure oproep begeleiders se 2014  
Infobrochure oproep begeleiders se 2014  
Advertisement