I försvar för de oönskade

Page 1

De hostila ljusen är nog inte lösningen.


På en promenad sent en kväll tog jag foton av området jag bor i och förundrades över alla de platser som var upplysta trots att ingen var eller skulle vara där.


Vad var poängen?

Varför var de så starka?


Hostila ljus placeras på ställen där ”oönskade” medborgare annars eventuellt hade sökt osynlighet.


För att förhindra oönskade aktiviteter så används blåa ljus som gör det svårare att se ömma vener.


Eller rosa för att stoppa våra yngre från att socialiseras med andra på ställen vi hade andra idéer för. Eftersom någon upptäckte att finnar på dem syns mycket tydligare under det än våra vanliga färgåtergivande ljus.


Denna hostila belysning uttrycker en sorts symbolisk våld eftersom att vi väljer att använda ungdommars utseende emot dem. De blå ljusen hindrar inte heller oönskade beteenden, studier avslöjar att missbrukare inte stoppas av de blå ljusen men löper risken att missa, få infektioner och skada sig själva mer än vad de redan gjort.

Igen, de hostila ljusen är nog inte lösningen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.