Page 1

Jonathan Düring OSB

Su smurtu susidūrus Krikščioniškieji savigynos principai


„Vis dažniau kyla noras melstis būtent už tuos, su kuriais sunku ar neįmanoma sutarti. Tuomet laikau savo pareiga ne meilės laukti, bet meilę sėti.“ „Man vis dar ausyse skamba vieno aikido mokytojo žodžiai: „Jei nesitreniruoju vieną dieną, tai pastebiu tik aš. Jei dvi dienas nesitreniruoju, tai pastebi mano draugas. Jei nesitreniruoju tris dienas, tai pamato mano priešas.“ Šis požiūris labai praturtino mano santykį su Evangelija. Negaliu nė minutės liautis praktikuoti Jėzaus sekimo. Jėzaus sekimas – tai vidinė principinė laikysena, kuri tampa neveiksminga, jei jos aktyviai nepraktikuoju.“ „Kiekviena mintis, kiekvienas sakomas žodis, atliekamas veiksmas, kiekviena bręstanti sėkla, kiekvienas naujas gyvenimas, – viskas prasideda viduje ir auga į išorę. Štai dėl ko vidus yra svarbiau už išorę. Kas nori augti ir bręsti, savo vidaus turi paisyti labiau nei išorės.“ Jonathan Düring OSB


K r ik š čioniškieji s avig ynos pr inc ipai


UDK 159.942.6 Du353 Versta iš knygos Der Gewalt begegnen: Selbstverteidigung mit der Bergpredigt, 2008 m. Knyga lietuviškai leidžiama gavus autoriaus sutikimą. Knygos išleidimą parėmė Ž i l v i n a s Pe t r au s k a s

Iš vokiečių kalbos vertė Lolita Kurklinskaitė-Panzer Kalbos redaktorės Michalina Bočiarova ir Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė Knygos dailininkas Povilas Zaleskis

ISBN 978-609-8086-01-0 Išleido VšĮ „Bernardinai.lt“

Maironio g. 10, LT–001124 Vilnius Tel. (8 ~ 5) 231 3009 el. paštas redakcija@bernardinai.lt www.bernardinai.lt


Jonathan Düring OSB

Su smurtu susidūrus K r ik š čioniškieji s av ig ynos pr incipai

© 2012 VšĮ „Bernardinai.lt“


Tu r i ny s

Įžangos žodis Smurtas

9

15

Situacijos, kuriose susiduriame su smurtu Reakcijos į smurtą 17 Kas gi yra smurtas? 18 Pagrindinė priežastis – nepagarba kitam Pagrindinis troškimas – būti gerbiamam Mūsų visuomenė ir smurtas 26

Kalno pamokslas

33

Kam jis skiriamas 33 Kalno pamokslo tikslai 34 Kur jis veda 35

15

20 23


Orientacija

37

Kasdienybės horizontas Aikido horizontas 41 Jėzaus horizontas 43

Kelias

39

45

Išeities taškas 46 Pratybos 48 Mokymasis 51 Pastangos 53 Nesėkmė 54 Baimė 59 Skausmas 60 Laimė 64

Susitikimas

67

Agresija 68 Puolimas 72 Mazgas glūdi galvoje 73 Akiplėšiškumas kaip palankumo kriterijus Neapykanta kaip meilės troškimas 77 Partneris kaip priešas 83 Priešas kaip partneris 84

75


Suvokimas

87

Nevertink – neteisk – nesmerk 88 Atsisakyk minties, kad privalai patikti pats sau Pasilik atviras 91 Neleisk trypti kojomis savo orumo 93 Būk išradingas 101

Centro įstatymas Viskas prasideda viduje Lik judrus 108 Išorinės veikimo jėgos

Reakcija

105 106

109

111

Ne reaguoti, bet veikti 113 Priimti, užuot atmetus 115 Nusileisti – taip, pasiduoti – ne Nusižeminimas yra fizinis dėsnis Kritimas stačiomis 120 Paleisti ir leisti 123

117 118

90


Jėga

127

Romumas 128 Tikrumas 129 Dėkingumas 130 Ramybė 131

Priedai

139

Ramybės malda Kalno pamokslas

139 140


Įžangos žodis

Smurtas turi daug veidų. Dažnai tai ir mūsų pačių veidas. Tikriausiai ir jums ne kartą yra buvę, kai nei iš šio, nei iš to pradeda galvon lįsti nemalonios mintys apie gyvenimo partnerį ar vaikus, gimines ar kaimynus. Tai tokios mintys, linkėjimai ir jausmai, dėl kurių neturėtume kur dėti akių, jei jie iškiltų aikštėn. Kuo įtemptesnė mūsų asmeninė situacija, tuo žaibiškiau šie jausmai iškyla. Dažniausiai tam užtenka menkiausios progos: pasijuntame nepakankamai įvertinti ar įžeisti, ir tuoj pat mintyse, fantazijose ir pokalbiuose su savimi suveikia vidinis savigynos mechanizmas, įgalinantis šių negerų jausmų sukėlėją nugalėti ir taip atkurti reputaciją savo pačių akyse. Arba netyčia ištarę visiškai nepiktą repliką papuolame į priekaištų srautą, kuris užgriūva mus lyg potvynio banga. Abiem atvejais dažniausiai pasijuntame bejėgiai, ir kuo dažniau tai mums atsitinka bei kuo artimesni yra mus užsipuolantys žmonės, tuo labiau netenkame žado. Vienas iš labiausiai žmoniją jaudinančių klausimų

9


yra elgesys smurto akivaizdoje. Nerasime ramybės, kol bent patenkinamai neatsakysime į šį klausimą. Kas leidžiama ir kas ne žmogui, laikančiam save tikinčiuoju? Ar gali krikščionis gintis, naudodamas jėgą? Į šiuos opius klausimus žvelgiant iš Kalno pamokslo pozicijų, dažniausiai atsakoma „ne“ arba, „tiesą sakant, negalima“. Kaip klasikinis pavyzdys paminimas kito skruosto atsukimas, įpareigojimas mylėti priešą ar būti pasiruošus visada visiems atleisti. Laikydamasis tokio požiūrio, kiekvienas geras krikščionis turėtų būti auka, žmogus, kuris ne tik leidžiasi be saiko žeminamas, bet dar ir nepyksta ant savo kankintojų. Visai suprantama, kad tokia gyvenimo nuostata nesulaukia didelio pritarimo. Nenoras gintis palaikomas nesugebėjimu apsiginti ir atmetamas kaip žmogaus silpnumas. Krikščioniškoji doktrina nepriimtina žmonėms, kurie mano esą stiprūs ar nori tokie tapti. Bent jau taip iš šalies atrodytų. Tai patvirtina ir žvilgsnis į bažnyčias lankančią publiką. Retai kada įprastose pamaldose pamatysi jaunimo ar žmonių pačiame jėgų žydėjime. O taip juk neturėtų būti. Savo nedidele knygele norėčiau parodyti, kad šiuo metu vyraujantis požiūris į krikščionių tikėjimą iš tikrųjų prasilenkia su kertinėmis jo tiesomis. O juk Evangelijoje gausu žodžių, padedančių gyventi ir tinkančių kasdienybei. Prie pačių aktualiausių šiandienos klausimų, į kuriuos mūsų laikų krikščionys – nori jie to, ar ne – priversti rasti atsakymą, priklauso ir klausimas

10


apie tai, kaip įvairaus smurto akivaizdoje gali ar turi pasielgti tikintis žmogus. Ši knyga nori padėti mums optimistiškiau žvelgti į gyvenimą ir jo išbandymus. Ji nori padrąsinti mus, išsilaisvinus iš baimės ir gėdos, nevengti prievarta paženklintų situacijų, kurių mes šiaip jau iš tolo šalinamės, nes jaučiamės esą per silpni konfrontacijai, pranokstančiai mūsų jėgas… Ji mėgina atkapstyti jėgos šaltinius, glūdinčius po pelenų sluoksniu, atsiradusiu iš nuolatinio, chroniškai klaidingo Kalno pamokslo aiškinimo. Šie gyvybės ir stiprybės šaltiniai ima trykšti, vėl pradėjus plakti Kristaus Gerosios Naujienos širdžiai. Kuo bejėgiškiau į vis labiau plintantį smurto fenomeną reaguoja mūsų bedievė ar prieš religiją kritiškai nusiteikusi aplinka, tuo svarbesnė tampa mūsų kaip krikščionių pareiga leistis į intensyvias krikščionių tradicijoje glūdinčias stiprybės šaltinio paieškas. Nereikėtų baimintis ir kitokio dvasingumo kelių. Priešingai. Tai, kas juose mus įkvepia, galbūt galėtų padėti panašių turtų atrasti ir mūsų krikščioniškoje tradicijoje. Kalbant apie elgesį, susidūrus su smurtu, verta žvilgtelėti į japonų kovos ir savigynos menus. Daugelis vadinamųjų Budo* menų, jėgos panaudojimo nei atmeta,

*

Budo – japonų kovos menų filosofinis pagrindas, reiškiantis žmogaus charakterio ugdymą studijuojant kovos menus.

11


nei išaukština, bet, remiantis griežtu elgesio kodeksu, jį tematizuoja ir puoselėja. „Budokų“ patirtis ir atradimai, žengiant tobulėjimo keliu, daugeliu atvejų labai panašūs į senųjų krikščionybės tėvų vienuolių patirtį bei įžvalgas, stengiantis surasti teisingą dvasinį kelią ir įgyvendinant Gerąją Jėzaus Naujieną kasdienybėje. Artimiausi Evangelijai, mano nuomone, yra aikido pratimai, apie kuriuos aš vėliau išsamiai kalbėsiu. Miunsteršvarcach, 2005 metų vasara Jonathan Düring OSB

12


13–143 psl.


Düring OSB, Jonathan Du353 Su smurtu susidūrus. Krikščioniškieji savigynos principai/ Jonathan Düring OSB: – Vilnius: VšĮ „Bernardinai.lt“, 2012. – 144 p. (Bernardinai.lt biblioteka) ISBN 978-609-8086-01-0 Vokiečių vienuolio ir teologo knyga – krikščionio laikysenos smurto akivaizdoje apmąstymas. Pasak autoriaus, krikščionybei priskiriamas įsitikinimas, jog tikintis žmogus turi pasyviai reaguoti į smurtą ir susitaikyti su aukos vaidmeniu, neturi jokio pamato Evangelijoje. Smurto problema neatsiejama nuo žmogaus orumo klausimo. Autentiškas krikščionio atsakas į smurtą – jo sustabdymas ir perkeitimas.

UDK 159.942.6

Išleido VšĮ „Bernardinai.lt“ Maironio g. 10, LT–001124 Vilnius Tel. 8 ~ 5 2313009 el. paštas redakcija@bernardinai.lt www.bernardinai.lt

Spausdino UAB „BaltoPrint/Logotipas“ www.baltoprint.com

Formatas 120×185mm. Tiražas 1500 egz.


Jonathan Düring OSB Dvasininkas sielovadininkas, pedagogas, teologijos mokslų daktaras, aikido meistras Jonathan Düring OSB gimė 1960 metais. 1983 metais įstojo į benediktinų vienuolyną, o 1997 metais apgynė teologijos daktaro disertaciją krikščioniškos laikysenos smurto atžvilgiu tema. J. Düring vadovauja rekolekcijoms, dvasinėms konferencijoms, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, rašo knygas, kuriose Bažnyčios ir visuomenės problemas nagrinėja remdamasis ne tik teologijos, bet ir psichologijos, sociologijos mokslų įžvalgomis, taip pat remiasi ir savo, kaip aikido meistro, patirtimi.


Ši vokiečių vienuolio ir teologo knyga – įtaigus, visiems suprantamu stiliumi parašytas pal. Jurgio Matulaičio principo „Nugalėkime blogį gerumu“ išskleidimas. Krikščionis neturi perimti nei budelio, nei aukos laikysenos. Krikščioniška savigyna smurto akivaizdoje, pasak autoriaus, turi daug bendro su rytietiškais kovos menais, o Kalno pamokslas – tai neprarandanti svarbos gyvenimo programa visų laikų žmonėms. Sunku įsivaizduoti aktualesnę knygą įvairaus pobūdžio smurto proveržių kankinamoje šiandienos Lietuvoje. „Bernardinai.lt“ redaktorius Andrius Navickas Ne pats smurto aktas yra pagrindinis blogis, ar, kitaip tariant, nuodėmės šaknys, bet tą blogį įgalinanti ir skatinanti pagarbos trūkumo atmosfera. Visuose visuomenės sluoksniuose žodžiai „pagarba“, „vertė“ yra tapę iš vartosenos išėjusiomis sąvokomis, neturinčiomis sąlyčio su realybe. Mes raginami kiek galėdami ryžtingiau ir negarbingiau kovoti, ieškodami naudos, o kito žmogaus teisės ir garbė čia jau nebevaidina jokio vaidmens. Jonathan Düring OSB © 2012 VšĮ „Bernardinai.lt“

Jonathan Düring OSB „Su smurtu susidūrus. Krikščioniškieji savigynos principai“  

Vokiečių vienuolio ir teologo knyga – krikščionio laikysenos smurto akivaizdoje apmąstymas. Pasak autoriaus, krikščionybei priskiriamas įsi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you