Page 1

Vereniging van vogelliefhebbers

BEO

Aangesloten bij:

34e jaargang nr. 5 Maart 2014


Mededelingen:

JAARVERGADERING JAARVERGADERING JAARVERGADERING MAANDAG 24 MAART KOMT U OOK?

1


Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Sicco Veenstra De Drift 15 8701 LN Bolsward tel: 0515-573722 siccoveenstra@home.nl Secretaris: Germ van der Burg Singel 8 8771 SW Nijland tel: 0515-569220 gerbenvanderburg@hotmail.com Penningmeester: Geert Wind Túnikkers 85 8711 DK Workum tel: 0515-542824 genfwind@gmail.com T.T. secretaris en Ringen commissaris: Thijs Bartsma Saksenburg 33 8702 AZ Bolsward tel: 0515-574639 thijsbartsma@hotmail.com Redactie: Gerard Kolkena Singel 4 8771 SW Nijland tel: 0515-569278 gbkolkena@gmail.com Ed Martijn vogelbeo@gmail.com

Website BEO:

www.vogelverenigingbeo.nl Ruurd Oosterkamp

ruurdjo@hetnet.nl

info@vogelverenigingbeo.nl

T.T. comissieleden: Johan Kolkena tel: 06-30140884 Gerrit Feenstra! ! 0515-574988 Jules Bekema tel: 0515-574104

Schelte á Bolswertstraat 35

8701 CB Bolsward

Laag Bolwerk 35!!

!

!

8701 KP Bolsward

Snekervaart 2

8701 PA Bolsward

2


Beste mensen van de BEO We hebben amper winter gehad, maar nu wel schitterend voorjaarsweer. Geweldig voor mens en dier. Ik heb maar 2 dagen ijs in de drinkbakken gehad, vorig jaar wel 6 weken. Dat zegt dus veel van de temperatuurverschillen. De vogels zijn hoteldebotel, net als veel mensen. Veel zijn er al bezig in de tuin. Doe maar rustig aan, want er kan nog veel nachtvorst komen. Wacht dus nog even met planten, snoeien, zaaien en voor de vogels met het geven van nestmaterialen en nestkastjes. Bij de parkieten kunnen de blokken wel opgehangen worden. Deze beschermen de eieren wel tegen de nachtvorst.  Het kweekseizoen buiten kondigt zich dus voorzichtig aan. De liefhebbers die binnen kweken hebben de eerste jongen al op stok. We zijn zaterdag 8 maart met een 9-tal leden van de BEO naar de vogelmarkt in Zuidlaren geweest. Het was gezellig en functioneel. Als je met elkaar bent, dan kun je zelf ook uitgebreid “ winkelen “ en vogels kijken.  De handel was redelijk goed en er zijn dan ook behoorlijk wat vogels verkocht. Ook zijn er de nodige vogels gekocht.  Binnen het bestuur zijn we bezig geweest met de evaluatie van het achterliggende seizoen en de feestavond. We hebben onszelf de vraag gesteld of we als bestuur wel op dezelfde golflengte zitten qua beleving en organisatie als de leden. We willen dan ook een enquête samenstellen om uw mening te peilen en vooral terug te lezen. Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij ons prijzen- en puntensysteem voor de onderlinge t.t. Thijs had hiervoor een aantal discussiepunten ingebracht. Het is een gegeven dat veel van de prijzen binnen het bestuur vallen. We ervaren dit niet altijd als leuk. We realiseren ons dat iedereen zijn stinkende best doet om ook een kampioensvogel te brengen.  Ook realiseren we ons dat de meeste ervaring ook binnen het bestuur zit.  Hoe kunnen we dat doorbreken? U zult daar ook iets over terugvinden in de enquête. We komen op de jaarvergadering met een drietal voorstellen voor de leden. Binnen het bestuur zijn er kleine mutaties. Germ heeft zijn jaarverslag bijna klaar en de boekhouding van Geert is ondertussen uitgebreid gescand en besproken. Ik ben benieuwd naar uw mening hierover. Ik vind dat u de jaarvergadering eigenlijk niet mag missen. U kunt dan namelijk mee beslissen over het wel & wee van de vereniging.  Ik ontmoet u daar dan ook graag■ !

3

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Sicco Veenstra


A.P van der FEER DE SPECIAALZAAK VOOR AL UW DIERENBENODIGDHEDEN

DIERENARTSEN PRAKTIJK BOLSWARD

Broereplein 1 Bolsward

T (0515) 572380 24 uur per dag bereikbaar. Ook in het weekend!

DIJKSTRAAT 15 - BOLSWARD- 0515-581252

4


Volièrevereniging “B.E.O.”

Ledenvergadering 2013 / 2014

Op maandag 4 november 2013 (excuus voor de late plaatsing; red) “Ons gebouw” Broereplein 7/8 Bolsward 1. Opening. Voorzitter Veenstra heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor Van Malsen, uit Makkum, als nieuw lid. Er zijn al mensen die hebben ingezonden bij Natuurzang in het Nordwin college. De eerste prijzen van het jaar zijn al dus verzameld. 2. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen. Geen ingekomen stukken. - Ontvangstbevestiging subsidieaanvraag gemeente SWF en provinsje Fryslân voor de districtsshow. - Diverse leden hebben inschrijfformulieren van de kerstshow van Leeuwarder Vogelvrienden. - Verder twee clubbladen. 4. Ballotage. Aanmelding dochter van Groen als sublid, 20 jr. Geert heeft gegevens. 5. Notulen vorige vergadering (7 okt 2013). N.a.v. Rondvraag. Schragen niet meer nodig bij de konijnenvereniging. Verder gaat het niet goed met Klaas vd Schaaf. Bestraling gaat niet. Wel medicijnen. Iemand die wil mag een bezoek brengen of een kaartje sturen. We wensen Klaas heel veel sterkte de komende tijd. 6. Bespreken draaiboek Friese Kampioenschappen 2013. Basisschool Nijland erbij betrekken. Vd Burg neemt dit op met de schoolleiding. Donderdag of vrijdag prijsuitreiking. Verder van Hans de Vries de lay-out van de verkoopklasse gekregen. Kolkena en Bartsma hebben al het e.a. voorbereid. Verkoop wordt gedaan door Feenstra, Pronk en evt. Chris vd Burg. Voer voor de show is geregeld. Teurlings vogelvoer en AP vd Veer. Er is een kleine discussie over adverteerdersprijzen. Er zijn voors en tegens. Het blijft wel een inkomstenbron maar adverteren in een catalogus is niet erg meer van deze tijd i.v.m. de nieuwe media zoals internet. De voorzitter noteert wie op welke dagen beschikbaar is. In de DistrictsTT worden stellen en stammen niet met de enkelingen gerekend. Alleen voor de onderlinge TT (dus voor de leden van BEO) tijdens het district geldt dit wel. 7. Inleveren TT-inschrijfformulier. Er wordt de gelegenheid gegeven om de TT formulieren in te leveren bij Bartsma. 8. Pauze met verloting. 8a Presentatie. Extra ingelast een presentatie van G. vd burg over It Fryske Gea en de Alde Feanen. 9. Vraag en aanbod. Er is weinig vraag en aanbod. 10. Rondvraag. Feenstra: wie doet de opening van de districtsTT. Zeer waarschijnlijk districtsvoorzitter. Voorzitter: wie nog bedrijven weet voor de catalogus mag zich melden bij het bestuur. Verder is er 18 november een overleg ingelast met de TTcommissie in De Mande te Nijland. 11. Sluiting ■ Secretaris G. vd Burg

5


Hak (knip) de knoop door en…..

ADVERTEER!

Vakzaak Van der Pol BV Postbus 178 de Ward 39 8700 AD Bolsward Bolsward

Tel.: (0515) 56 00 35 Fax: (0515) 56 01 44

www.v-d-pol.nl E-mail: info@v-d-pol.nl

SPIJKERHARD VOORDEEL VAN UW VAKZAAK

)NSTALLATIEBEDRIJF6ANDER0OL"6 0OSTBUS ☎  !$"OLSWARD &AX  $E7ARD WWWV D POLNL "OLSWARD % MAILINFO V D POLNL

â– 3ANITAIRâ–  $AKWERKâ–  'ASâ– 7ATERâ–  %LEKTRAâ–  6ERWARMING

6


Hierbij nodigen wij u uit… tot het bijwonen van de:

jaarvergadering op maandagavond 24 maart a.s. Waar: Tijdstip:

“Ons Gebouw”, Broereplein 7/8 te Bolsward Aanvang 20.00 uur.

Agenda (onder voorbehoud, red.) 1. Opening door de voorzitter 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen & ingekomen stukken 4. Ballotage 5. Notulen vorige vergaderingen (3 februari 2014) 6. Verslag feestavond 7. Jaarverslag secretaris 8. Jaarverslag penningmeester, kascommissie 9. Bestuursverkiezing en mutaties 10.Pauze met verloting 11.Voorstel enquête 12.Rondvraag 13.Sluiting Het BEO-bestuur■

7


Groene Oropendola De Groene Oropendola valt onder de Troepialen (Icteridae), deze familie telt 104 soorten. Het is een van de grotere vruchtenetende vogels, de man is rond de 45 cm groot, de pop blijft daar met 35 cm een stuk onder. Dat is tegelijk ook het enige zichtbare verschil tussen de geslachten. De groene Oropendola heeft als enige oropendolasoort een lichte snavel met een oranjerode punt. Deze Oropendola's komen voor in Zuid-Amerika in de regenwouden. Ze leven in grote groepen en verblijven hoofdzakelijk in het dichte bladerdak van het woud. Ze leven van allerlei vruchten en nectar uit bloemen.

Binnen het geslacht Psarocolius zijn 9 soorten beschreven. Ook in de broedtijd leven deze vogels in groepen, Meestal 4 of 5 poppen op ĂŠĂŠn man. De mannen vertonen dan imposant baltsgedrag, ze klapperen met hun vleugels en halen de gekste capriolen uit, hangend aan een tak. Oropendola's maken grote zakvormige nesten in palmbomen (zie onderste foto op de fotopagina). Als nestmateriaal gebruiken ze vezels die de pop van de palmbladeren trekt. De pop bouwt het nest en ook het broeden en het grootbrengen van de jongen is de taak van de pop. De mannen blijven alleen in de buurt om de nesten te bewaken tegen concurrenten en rovers. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 3 0f 4 eieren die al na 14 broeden uitkomen. De jongen worden erg snel groot en vliegen al uit als ze nog geen weken oud zijn. Nesten van Groene Oropendola's worden vaak gebruikt door parasitaire broedvogels als de grote koevogel. Die leggen er stiekem 1 of 2 eieren bij. Die eieren komen eerder uit dan die van de Oropendola's en de koevogeljongen verdringen de eigen jongenâ–

8!


Tapuit De tapuit is weer zo'n vogel die voor veel discussie onder wetenschappers heeft gezorgd. De vogel is voor het eerst beschreven door Linnaeus, in zijn werk Systema naturae. Hoe hij aan de naam Oenanthe gekomen is, is niet bekend, Oenanthe was een Griekse edele dame uit de oudheid. Misschien wel een hele fraai dame, want hij gaf deze naam ook aan een geslacht in de plantkunde. Hij deelde de tapuit in bij de lijsters, de Turdidae. Ruim 2 eeuwen is dat gevolgd en zijn er 5 ondersoorten bij gevonden. Pas aan het begin van de 21e eeuw echter bleek uit DNA-onderzoek dat de tapuit helemaal geen lijster is maar een vliegenvanger (Muscicapidae). Het hele geslacht Oenanthe is verplaatst naar de familie der vliegenvangers, vreemd genoeg is de naam daarmee niet gewijzigd. Er zijn zes ondersoorten.

Er zijn wereldwijd 23 soorten binnen het geslacht, bijna allemaal ook met een of meer ondersoorten.

9


De tapuit waar dit artikel over gaat, heet gewoon tapuit, is rond de 15 cm groot en is een vogel die ook in Nederland voorkomt. Het is een kleine maar stevige vogel, hij is (in verhouding) vrij zwaar, hij kan wel 30 gram wegen. Zijn leefgebied beslaat grote delen van Europa en in de winter leeft hij in Afrika. Tapuiten zijn insectenetende vogels die zich graag ophouden in open gebieden, in Nederland vaak op landbouwgronden, in de duinen en op heidevelden. Als echte trekvogel kan de tapuit uitstekend vliegen, toch houdt hij zich voornamelijk op op de grond. Hij leeft zoals gezegd voornamelijk van insecten en hij heeft twee verschillende manieren van jagen. De ene keer zit hij op een steen, een muurtje of een paaltje te speuren naar prooien, andere keren hupt hij over de grond, staat dan plots stil en kijkt of er insecten vluchten. Met een razendsnelle aanval verrast hij zo allerlei insecten en andere geleedpotigen. Grote prooien slaat hij vaak een paar keer op de grond, bij sprinkhanen bijvoorbeeld verwijdert hij zo eerst de toch onverteerbare poten. Ook het broeden vindt op de grond plaats, in spleten en kieren van rotsen, muurtjes en in konijnenholen bouwen de vogels een fors nest. Ze gebruiken veel nestmateriaal, grassen, bladeren, mossen en plantenwortels, om eerst een soort heuvel te maken in het "hol", in die berg maakt de pop een klein komvormig nestje. De pop legt meestal 6 eitjes per legsel, en ze broedt deze in 13 dagen uit. Beide oudervogels voeren de jongen vaak en veel, ze moeten snel groeien om op tijd sterk genoeg te zijn voor de grote reis naar Afrika. De jongen vliegen uit als ze net twee weken oud zijn. Na de broed eten de oudervogels zelf ook zoveel mogelijk om aan te sterken en "op te vetten", ze eten dan ook meer suikers, o.a. uit bessen â–

10


Volièrevereniging “B.E.O.”

Ledenvergadering 2013 / 2014

Op maandag 3 februari 2014 “Ons gebouw” Broereplein 7/8 Bolsward 1. Opening. Voorzitter Veenstra heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor dhr. Wil Grond die straks zijn reisverhaal over IJsland zal vertellen. Verder heeft Lou Velleman Jos Wokke meegenomen. Hij en zijn vrouw willen graag sublid worden bij BEO en kweken hoofdzakelijk kanaries. Verder is hij keurmeester. Er zijn geen afmeldingen. In het volgende clubblad maakt Geert Wind een overzicht van alle prijswinnaars van de afgelopen TT's. Iedereen in ieder geval van harte met de behaalde prijzen. 2. Vastellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. Ingekomen: afwijzing subsidie SWF en aantal clubbladen collega-clubs. Geen mededelingen. 4. Ballotage. Er zijn per 1 januari een aantal nieuwe leden bijgekomen. Ook hebben enkele bedankt. Hieronder een korte opsomming. Alle nieuwe leden van harte welkom bij de BEO! Onderstaande leden zijn per 1-1-2014 ingeschreven: O. Wijnja, IJLST R. Rotsma, WITMARSUM R.R. Rienstra, MAKKUM W. Boonstra, FOLSGARE E. Groen, LELYSTAD (SUBLID) Onderstaande leden zijn per 1-1-2014 uitgeschreven: A. de Kroon, Workum M. de Kroon, Workum R. Eijk, Arum 5. Notulen vorige clubavond (4 nov 2013). Stonden helaas niet in het clubblad. Per abuis niet in het clubblad gekomen. Volgende keer. 6. Evaluatie Friese Kampioenschappen. Verslag in het clubblad. Er zijn veel complimenten over de aankleding tot in Apeldoorn aan toe! De aanwezige leden zijn het er over eens dat het districtskampioenschap zeer geslaagd is. 7. Zuidlaren 8 maart. Als vereniging moeten we 20 meter tafel nemen. We komen op 10 meter. Sicco Veenstra neemt dit op met de organisatie. 8. Lezing Wil Grond. Presentatie over IJsland. 9. Pauze met verloting. Diverse prijzen, vnl etenswaren. Een keurige opbrengst van € 77,50. Iedereen dank daarvoor! 10. Vervolg lezing. Vervolg van reis naar IJsland en korte presentatie over de Grus Grus. 11. Rondvraag. Geen vragen. 12. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis! ■ Secretaris G. vd Burg

11


Antillendikbekje Het Antikllendikbekje is een vogeltje uit de familie Thraupidae waar ook de tangara's onder vallen. Binnen het geslacht Loxigilla zijn 4 soorten beschreven. Ons Antillendikbekje is voor het eerst beschreven in het werk van Linnaeus uit 1766. Hij deelde het dikbekje in, in het geslacht fringilla (waar nu nog de vink, de keep en de blauwe vink in zitten), zodat de naam Fringilla noctis was. Noctis betekent "nacht" en slaat op de kleur van de mannetjes. In 1831 is de soort "verhuisd" naar het geslacht Loxigilla. Antillendikbekjes komen voor op verschillende eilanden in het Caribisch gebied, op elk eiland kan vooral het voedselaanbod net wat verschillen. Onder andere daardoor zijn er inmiddels 8 ondersoorten beschreven. Dikbekjes zijn van origine echte bosvogeltjes, ze leefden goed verscholen in dicht tropisch en subtropisch woud. Sinds de eilanden bewoond zijn, komen ze echter steeds vaker in de buurt van mensen en op plaatsen waar toeristen komen, bezoeken ze zelfs terrassen en restaurants om eten te halen (veel restaurants zijn geheel open, zonder muren, en daar vliegen de vogels in en uit). De vogeltjes verspreiden zich over het gehele oppervlak van de eilanden, van de kustlijn tot in de heuvels. Mannetjes van het Antillendikbekje zijn bijna zwart en hebben een bruinrode bef en stuit, soms is ook de onderkant van de staart rood. Popjes zijn grijsbruin en hebben een roodbruine waas over de vleugels en de stuit. De vogels zijn rond de 13 cm groot en zeer beweeglijk. Ze lijken bijna constant op zoek naar voedsel, waarbij ze beslist niet kieskeurig zijn. Ze zijn gerust omnivoren te noemen, ze eten zaden, nectar, veel verschillende soorten fruit, insecten, wormen en spinnen. Ze eten fruit vaak nadat het afgevallen is, als het rijp of overrijp is. Ze hebben vanwege hun zeer snelle metabolisme een hoge behoefte aan snel opneembare suikers. De gisten in dat fruit deren hen niet. In de broedtijd pronkt het mannetje door zijn vleugels wat te laten hangen en ermee te trillen, ondertussen maakt hij zoveel mogelijk verschillende geluidjes. Na de paarvorming zoekt elk koppel een geschikte boom of struik om een nest te maken. Het mannetje bewaakt een territorium om het nest. Dat nest wordt gemaakt van reepjes bladeren en heeft de vorm van een flinke tennisbal met in één zijkant een kleine invliegopening. De nesthoogte varieert tussen de 20 cm en 4 meter. Een legsel bestaat uit 3 of 4 lichtblauwe eitjes die alleen door de pop bebroed worden. Na 12 of 13 dagen komen de eitjes uit en beide vogels voeren dan de jongen, de pop wel veel vaker dan de man die ook de taak van bewaker heeft. De jongen vliegen uit als ze 18 dagen oud zijn en lijken dan uiterlijk op de pop. De kleurverandering van de mannetjes begint pas na ruim een half jaar ■

12


Sicco Veenstra De Drift 15 8701 LN Bolsward

kweker van: (regelmatig jonge en kweekvogels te koop)

Australische parkieten Tropische vogels Grijze roodstaart Meijerpapegaai Cataharinaparkiet Gemaskerde boomkwartel Boomkwartel Dwerg- en andere kwartels Agaporniden en nog veel meer moois

Machine- en apparatenbouw in roestvaststalen constructies voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie

Mac hinefabriek Bolsward BV een zaak van ver trouwen Industriepark 10 - 8701 PN Bolsward Tel: 0515-575555 - Fax: 0515-576500 www.mfbbv.nl Geert Wind Tunikkers 85 8711 DK Workum Tel: 0515-542824 of 06-33849812 genfwind@gmail.com

13

Kweker van onder andere: ELEGANTPARKIETEN TURQUOISINEPARKIETEN BLAUWVLEUGELPARKIETEN ROODVLEUGELPARKIETEN PENNANTROSELLA’S (BLAUW) VEELKLEURENPARKIETEN GEELVOORHOOFDKAKARIKIES GELE ZWARTOOGKAKARIKIES LORIES VAN DE BLAUWE BERGEN GROENSTAARTLORIES EN DIVERSE TROPISCHE VOGELS GORDELGRASVINKEN, DORNASTRILDES EN GOUDAMADINES


Tentoonstellingsseizoen weer succesvol. Het tentoonstellingsseizoen is weer voorbij en opnieuw kunnen we vaststellen dat onze leden van BEO weer zeer succesvol waren. Het begon allemaal met de 50e Nationale jubileum TT in Leeuwarden, georganiseerd door onze zustervereniging Natuurzang. Het was een keurig verzorgde TT met 617 vogels, 73 inzenders, waarvan 4 van BEO. Gerrit Feenstra Goud Zilver Zilver

stel stel enk

Geel intensief kanarie Geel schimmel kanarie Geel intensief kanarie

Gerard Kolkena Brons Zilver Zilver Brons Brons Brons Goud

enk enk enk enk enk enk enk

Zwartborst Blackface Zebravink Bichenowastrilde Ceresamadine Binsenastrilde Geschilderde astrilde Glansekstertje Bastaard Jap.meeuw/spitsstaartamadine

Geert Wind Zilver Goud Zilver Zilver

enk enk enk enk

Gordelgrasvink Elegantparkiet Geelvoorhoofdkakariki wildkleur Geelvoorhoofdkakariki Gele zwartoog

Johan Kolkena, helemaal opnieuw begonnen met vogels en wel met o.a. kleine grasparkieten viel nog niet in de prijzen. Op de onderlinge TT van Sudwesthoeke Koudum was ons sublid Sjoerd Postma succesvol.

Vervolg op pag. 15

14


Sjoerd Postma 2 x 1e

Geelschimmel kanarie

3 x 3e

Geelschimmel kanarie

3e

Roodintensief kanarie

3e

Roodschimmel kanarie

1e+2e+3e

Agaat rode kanarie

2e

Agaprnis Roseicolli violet

Toen kwam onze eigen TT in Nijland. In dit Friese Kampioenschap zijn ook de verenigingskampioenen van BEO meegenomen. De uitslag hiervan heb je in het vorige boekje kunnen lezen. Hieronder volgt nog een overzicht van de resultaten van onze leden. Gerrit Feenstra Zilver Brons

stel enk

Geel intensief kanarie Geel schimmel kanarie

Jelle de Boer Goud Bondskruis Bondskruis

stel stel enk

Zwartroodintensief kanarie Zwart kobalt rood intensief kanarie Zwart kobalt rood intensief kanarie

Sjoerd Postma Bondskruis Bondskruis Goud Goud Goud

stam stel enk enk enk

Agaat rood mozaiek Agaat rood mozaiek Agaat rood mozaiek Agaat rood mozaiek Agaat rood mozaiek

1 1 1 2 2

Chris van der Burg Goud enk

Ceresamadine

Gerard Kolkena Bondskruis Goud Bondskruis Bondskruis

Glansekstertje Glansekstertje Bastaard Jap.meeuw/spitsstaartamadine Chinese dwergkwartel

15

stel enk enk enk

Vervolg op pag. 16


Germ van der Burg Zilver enk Goud stel

Sit helenafazantje Rode tijgervink

Jules Bekema Bondskruis

enk

Blauwkopblauwfazantje

Oeds Delfsma Goud

enk

Kleine cubavink

Romke Hoogstra Goud Bondskruis

stel stam

Kleine barmsijs Bergkwartel

Geert Wind Bondskruis Bondskruis Brons Goud Goud

enk stel enk stel enk

Driekleurglansspreeuw Elegantparkiet Elegantparkiet Geelvoorhoofdkakariki wildkleur Geelvoorhoofdkakariki gele zwartoog

Thijs Bartsma Goud

enk

Agapornis Fischerie Gele zwartoog

Herman Pijpker Bondskruis

enk

Prachtrosella

Johan Bekema Goud

enk

Bourke parkiet wildkleur

Frits Pronk Goud Zilver

enk enk

Bourkeparkiet Opaline Bourkeparkiet Sl. Ino

Sicco Veenstra Goud Bondskruis Goud Bondskruis Bondskruis Zilver

enk enk enk stel enk enk

Raza Espagnola kanarie Kleine grasparkiet violet Agapornis Lilianae Zwartmasker boomkwartel Zwartmasker boomkwartel Jungle bush kwartel

Vervolg op pag. 17

16


VerfStunt! topkwaliteit voor bodemprijzen

Bolsward

Wim Dingemanse Bondskruis enk

Roul roul kwartel

Ruurd Oosterkamp Bondskruis enk

Bronsvleugelduif

Jelke Groen Goud + BK Brons Zilver

Munchener postuurkanarie Munchener postuurkanarie Munchener postuurkanarie

enk enk enk

Op de jaarlijkse Kerstshow, ook dit jaar weer uitstekend verzorgd door ver. De Leeuwarder Vogelvrienden, waren 600 vogels ingezonden door 88 inzenders, waaronder 2 BEO-leden en 1 sublid.

17

Vervolg op pag. 18


Sicco Veenstra Hoofdgr.Kamp.

enk

Zwartmaskerboomkwartel

2e

enk

Kleine grasparkiet opaline hemelsblauw

3e

enk

Zwartmaskerboomkwartel

3e

enk

Jungle busch kwartel

stam

Geel intensief kanarie

Kamp. Jeugd

enk

Munchener postuurkanarie

2e

enk

Munchener postuurkanarie

Gerrit Feenstra 3e Jelke Groen

Tot slot waren er dan nog de Nederlands Kampioenschappen in Apeldoorn. Ieder jaar weer een top-evenement. We zijn met 10 leden van BEO op bezoek geweest op de openingsdag. Het was weer een hele mooie dag met na afloop weer een heerlijk etentje bij de Chinees in Emmeloord. Er waren in Apeldoorn 12457 vogels ingezonden en ook nog 2400 vogels in de verkoopklasse. Er waren 1265 inzenders waarvan 3 leden + 1 sub-lid. De resultaten waren prima.

Romke Hoogstra Brons Goud Bondskruis

enk enk stam

Roodborstpapegaai Ruppel's papegaai Bergkwartel

Sicco Veenstra Zilver Zilver

stam enk

Jungle bush kwartel Jungle bush kwartel

Geert Wind Zilver

enk

Geelvoorhoofdkakariki gele zwartoog

Lou Velleman Brons

stam

Zuidhollandse Frise postuurkanarie

Vervolg op pag. 19

18


Zilver Zilver Brons Goud Zilver Zilver

stel enk enk enk enk enk

Zuidhollandse Frise postuurkanarie Gibber italius postuurkanarie Gibber italius postuurkanarie Melado tinerfeno melanine postuurkanarie Melado tinerfeno melanine postuurkanarie Melado tinerfeno bont postuurkanarie

Tot zover het overzicht van het tentoonstellingsoverzicht 2013/14. Alle prijswinnaars gefeliciteerd!! Sommigen hebben vast de eerste jongen al weer op stok en nu maar hopen dat er weer een kampioentje bij zit. Ik wens hun, maar natuurlijk ook alle andere leden veel succes met de kweek â–

Geert Wind.

De kampioensstam Bergkwartels van Romke

19


Voor iedereen .. een fiets!! OfficiĂŤle GAZELLE dealer To e r S p o r t R a c e

Drogisterij&Parfumerie Atsma

Kl. KOOPMANS TWEEWIELERS Grote Dijlakker 58, Bolsward Tel: 0515-572717

Sigarenmagazijn

P. LANDSKROON ruim gesorteerd in alle bekende merken

TEVENS UW LOTTO-TOTO ADRES STAATSLOTEN TEL: 0515-573396

20


Het eten na de tentoonstelling in Apeldoorn, altijd gezellig.

21


RINGEN BESTELLING 2013/2014 RINGEN BESTELLING Hieronder volgen de data dat u ringen kunt bestellen. Let op dit zijn de data dat de bestelling bij de ringen commissaris moet zijn. Bestelling binnen: 5 mei 2013 22 september 2013 20 januari 2014 23 maart 2014

Uitlevering na: 1 oktober 2013 15 december 2013 1 april 2014 15 mei 2014

Betaling rechtstreeks naar G.Wind (penningmeester)!

Bestelde ringen worden verstrekt op de vergadering of kunnen worden AFGEHAALD op afspraak bij de ringen commissaris Een spoedbestelling kost € 1,00 per ring extra. Thijs Bartsma

Ringen commissaris: Saksenburg 33 8702 AZ Bolsward

thijsbartsma@hotmail.com

R.L. Hoogstra ♊ Sparrenburg 5 ♊ 8702 AH Bolsward ☎ 0515-575407 mail: rlhoogstra@ziggo.nl ♒

Agaporniden: taranta

Europese cultuurvogels

Grondvogels: duiven, kwartels

Kaketoes en papegaaien

Kweeknummer: NB 1BFF

22


Duinpieper De duinpieper is een zangvogel uit de familie Motacillidae, waar piepers en kwikstaarten onder vallen. Duinpiepers leven vooral in droge gebieden, duinen en zandvlaktes zijn favoriet. Door zijn rugbestreping valt hij nauwelijks op als hij zich bij gevaar tegen de grond drukt, geen rover die hem dan nog ziet. Duinpiepers zijn echte insecteneters, ze jagen op kleine sprinkhanen en krekels. Ook vangen ze soms vliegende insecten, die ze vangen door razendsnel op te vliegen vanaf een lage tak of vanaf de grond. Door het variĂŤrende aanbod van voedseldieren, varieert ook de populatie in Nederland de laatste jaren sterk. In 2003 meldde SOVON (de stichting die onderzoek doet naar inheemse vogels) zelfs dat de duinpieper verloren was als Nederlandse broedvogel. In 2009 werden er gelukkig weer regelmatig broedende vogels waargenomen, o.a. in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit onder andere door de manier waarop Waternet (de beheerder van die duinen) probeert weer open zandvlaktes te creĂŤren.

Broeden doen deze piepers ook vlakbij de grond, meestal in stugge en stekelige graspollen. De eitjes zijn bruin gevlekt, de ouders broeden om beurten. Al na 12 of 13 dagen komen de eitjes uit, de beide ouders blijven dan onvoorstelbare hoeveelheden insecten aandragen. De jongen groeien dan ook zeer snel, soms vliegen ze binnen 2 weken al uit. Eind augustus of begin september verzamelen de vogels zich en in groepjes trekken ze naar de Sahara, waar ze aan de woestijnranden overwinteren â–

23


* uw zorg in vertrouwde handen

www.hjg.nl

RVH KAKARIKI’S SENEGAL PAPEGAAI AUSTR. KUIFDUIF BRONSVL. DUIF ROODVLEUGELS

PENANT ROSELLA’S STANLEY ROSELLA’S AGAPORNIS LILIANAE GOUDMANTELS ROODRUG PARKIET

R.J.OOSTERKAMP DWARSNOARD 26 8711AS WORKUM 0515-541721 www.rjovogels.nl ruurdjo@hetnet.nl W563 Kweker van:

Amara F. J. Pronk Bourksparkiet wildkleur en Friezenburg 112 mutanten

8702 AC Bolsward Catharina’s in diverse kleuren Citroenparkieten ☎ 0515-576411 Forpus xanthops Splendidparkiet wildkleur en mutanten

24


Dit stukje hoort bij het artikel over Romke uit het vorige boekje, excuus namens de red.

Mijn leven als vogellaar. Van huis uit zit het in onze genen, mijn opa en vader waren ook echte dieren liefhebbers voor mijn opa was het tweeledig, uit lijfsbehoud werd er een varken gemest die hij dan slachtte en mijn oma verwerkte het door te koken, te braden en het in te wekken. Daarnaast hadden ze kippen voor de eieren en het vlees, als hobby fokte hij kippen op formaat en kleur. Mijn vader had als hobby kippen, schapen en pony´s. Hij was voor ons als broers (5) een voorbeeld en hij leerde ons respectvol met dieren om te gaan. Zijn gezegde was: “Wanneer je mensen leert kennen ga je van beesten houden”. Als jongen van dertien kreeg ik mijn eerste vogels van mijn oudste broer, kanaries, type: “huis, tuin en keuken fluiters”. Hij had ze al een aantal jaren maar zorgde er de laatste tijd er niet goed meer voor, de hormonen waren hier debet aan. Mijn vader had een meisje aangenomen voor kantoorwerkzaamheden en vanaf die dag was alle aandacht voor haar! En niet onverdienstelijk, al 45 jaar een paar! Hij was toen werkzaam in het schadebedrijf van mijn vader en zijn compagnon. Ik was in die tijd vaak na schooltijd en zaterdag`s ook te vinden op het bedrijf, de kippen van vader liepen op een strook grond bij het bedrijf aan de Dokkumer Ee. Hier heb ik mijn eerste volière gebouwd. Achteraf geen goede keuze, bloedluis van de kippen en bruine ratten uit de wal maar ik was toen blij met mijn plekje. Naast de kanaries als bewoners een rode kardinaal, een Japanse nachtegaal, een wida en een stel goudfazanten. Kweken deed ik alleen met de kanaries en fazanten, in die tijd was het kweken van kardinalen, nachtegalen en wida´s niet zo algemeen. Het waren vaak eenlingen die gehouden werden, wel waren er leden van Zang en Kleur, de volière vereniging waar ik inmiddels ook lid van was geworden, die blauwfazantjes en vuurvinken kweekten. Inmiddels was ik vroegtijdig van school gegaan, mijn stelling was toen: “Leren doe je alleen als je dom bent”. Mijn vader reageerde hier op: “Oké als je niet wilt leren zal ik je het vak autoschadehersteller bijbrengen”. Zes dagen in de week en op zaterdag tot 13.00 uur. Ik was inmiddels bevriend geraakt met Theo Haarsma, zijn vader had een kroeg op de markt in Dokkum en als hobby kweekte hij met roodfactorige kleurkanaries . Met mijn eerste loon naar Theo zijn vader kleurkanaries kopen, (Ule Haarsma uit Tjerkwerd is oomzegger dus naar hem vernoemd) hij had mij verteld hoe je gericht moet kweken. In broedkooien en de vogels laten keuren en verder goed kijken naar de opmerkingen op het keurbriefje van de keurmeesters, Tjeerd Boersma en Henk v/d Wal. Ik heb goede adviezen van hun gehad jammer dat Tjeerd zo vroeg is overleden, een gemis in die tijd voor onze hobby en de technische commissie waar hij toen leiding aan gaf.

25

Vervolg op pag. 26


In de huiskamer van mijn ouders moest de kanarie plaats maken voor een duur betaalde cactusparkiet die zou praten als brugman volgens de verkoper Adri Raab, ook lid van Zang en Kleur. Bij nader inzien iemand die het niet zo nauw neemt, type zondags vooraan in de kerk en door de week alles doen wat onze lieve Heer verboden heeft. Er kwam geen woord uit de parkiet, een hoop herrie was ons deel en mijn moeder werd er gek van. De papegaai moest het huis uit, ook in de volière was hij niet te handhaven, verkopen dan maar, maar aan wie? Via via kreeg ik te horen dat Adri een cactus pop zocht, zijn kweek pop was aan legnood overleden. Dit was mijn kans hem met gelijke munt terug te betalen, uiterlijke verschillen tussen man en pop zijn er niet, endoscopie en DNA was nog niet voor handen en via via kreeg Adri te horen dat ik een man cactus zocht want mijn cactus parkiet had een ei gelegd. En ja hoor hij reageerde, hij wou mijn cactus parkiet ruilen tegen kanaries of 50 gulden. Dit had ik er ook voor betaald, ruilen doe ik niet. Voor 75 gulden mocht hij hem komen halen. Het is 60 gulden geworden. Na kennis te hebben genomen van de erfelijkheidsleer (Mendel) en mij verdiept te hebben in de stammenkweek, ging ik aan de slag met de aangekochte kanaries. Na later zou blijken, niet onverdienstelijk. Meerdere kampioenschappen op de club en provinciaal niveau. Inmiddels getrouwd en een huisje gekocht op een lapje grond aan de Tjeerd Foekeslaan, lokaal bekend als de foksegotten, gelegen tussen Damwoude en Wouterswoude. In de tuin een hok met volière gebouwd, ik kweekte in kweekkooien met kanaries en kapoetsijs x kanarie, mijn eerste wildzang waren elzensijzen en barmsijzen en gehuisvest in de volière. Zelf gevangen met lijmstokken, dit had ik geleerd van de plaatselijke Woudpieken. Daarnaast zocht ik met behulp van mijn hond bosfazant eieren die ik onder krielkippen uitbroedde. Na het vetmesten rond de feestdagen gingen ze in de verkoop en bij ons in de pan en op tafel. Door mijn mondigheid zat ik al snel in het bestuur van Zang en Kleur, het secretariaat was mijn deel. Inmiddels was ik mijn wilde haren kwijt (ZIE FOTO (vorige clubblad)). Leren was niet mijn hobby maar er was geen ontkomen aan, in de avonduren weer naar school. Middenstand en vakdiploma waren in die tijd een vereiste voor een eigen bedrijf want ik wilde mij vestigen in Bolsward met een autoschadeherstelbedrijf. In januari 1980 ben ik gestart met het bedrijf op industrieterrein “De klokslag”, de kanaries had ik meeverhuisd naar De Mieden (Eekwerd 1) waar wij een huurhuis hadden. Ook heb ik mijn lidmaatschap NbvV overlaten schrijven naar de B.E.O. Op zolder kooien en vluchtjes gemaakt, het kweken stond op een laag pitje, het was net als nu crisis dus weinig werk en om het hoofd boven water te houden maakte ik veel uren, 80 uur of meer in de week was eerder regel dan uitzondering. In 1985 hebben we weer een eigen huis met flinke tuin gekocht. De eerste jaren nog kanaries maar al gauw een

Vervolg op pag. 27

26


paar grote vluchten gebouwd want kakatoe´s moesten er komen. Als eersten waren dit rosé kaketoe´s, daarna de Molukken. Ik was de eerste voor zover bij “PAKAR” bekend was, die twee jongen Molukken natuurbroed groot kreeg. Daar zijn tot op de dag van vandaag aan soorten bij gekomen; Goffini, Inca, grijzeroodstaart, Meyer, roodbuik, ruppel, diverse wildzang, duiven en grondvogels, en insecteneters. Vogels houden is een prachtige hobby maar vraagt ook veel administratie en kennis. In de toekomst zal dit nog meer worden, dit is ook te wijten aan onze nalatigheid, als klein voorbeeld noem ik: “ringnummers noteren op inschrijf formulieren” vindt zelfs onze Bond niet nodig terwijl zij een TT programma hebben met een kolom voor deze unieke nummers! Misstanden worden aangegrepen en uitvergroot door de dieren en milieu activisten, dit is voor die mensen hun dagelijks werk en hebben een sterke lobby in Den Haag. Dit is mijn bijdrage en geef de pen graag door aan Josephine ze heeft iets gehad met kraaien ■

Mvg. Romke Hoogstra.

27


28


Wat betekent het om lid te zijn van onze volière vereniging BEO? Zes keer per jaar houden wij een bijeenkomst in “Ons Gebouw”. Op deze avonden worden onder andere films vertoond, spreekbeurten gehouden en gesproken over kweekresultaten en ervaringen. Twaalf keer per jaar ontvangt u het schitterende, kleurrijke vogelblad “Onze Vogels” met prachtige foto’s, richtlijnen voor de kweek, bijzondere belevenissen, vraag en aanbod, gerichte advertenties en nog veel meer. Donateurs ontvangen niet het blad “Onze Vogels”. Eén keer per jaar houdt onze vereniging B.E.O. een onderlinge tentoonstelling. De kosten m.i.v. 2012 even op een rijtje: Met incassomachtiging

Zonder incassomachtiging

Contributie* €35,00

Contributie* 37,50

Contributie* jeugdlid tot 17 jaar 18,50

Contributie* jeugdlid tot 17 jaar 21,00

Contributie* met advertentie 47,50

Contributie* met advertentie 50,00

Sublidmaatschap 25,00

Sublidmaatschap 27,50

Sublidmaatschap met advertentie € 37,50

Sublidmaatschap met advertentie € 40,00

Donateurs 17,50

Donateurs 20,00

*De bedragen zijn onder voorbehoud en hangen af van de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Afschrijving automatische incasso vindt begin januari plaats en niet automatische betalingen dienen voor 1 januari betaald te zijn. Niet tijdig ontvangen contributies worden verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat de penningmeester de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ook altijd vooraf moet betalen ■ Betaal dus op tijd, dan voorkomt dit narigheid! Voor betaling van de contributie ontvangt u altijd een bericht. Gironummer: NL32INGB0004049970 t.n.v. Volière Vereniging B.E.O. Túnikkers 85 8711 DK Workum Mutaties graag doorgeven aan de secretaris Germ van der Burg KvK 01093064 en oprichtingsdatum: 8 november 1976

29


Bosruiter De bosruiter is de kleinste onder de ruiters, de vogels uit het geslacht Tringa binnen de familie strandlopers en snippen. Deze steltloper is rond de 20 cm groot en heeft een spanwijdte van gemiddeld 37 cm. Linnaeus beschreef de bosruiter als eerste, er zijn daarna nooit ondersoorten gevonden.

Bosruiters leven in een groot deel van Noord-Europa en AziĂŤ, tot ongeveer half september ook in Nederland. Ze leven het liefst in moerassen en langs ondiep niet snel stromend water met strandjes. Waarom ze dan bosruiter heten, is ons niet helemaal duidelijk. :-) Buiten het broedseizoen zwerven ze voornamelijk langs oevers op zoek naar voedsel. Dat voedsel bestaat uit allerlei ongewervelde waterdiertjes en larven van verschillende (water)insecten. Ze zoeken de prooien in heel ondiep water, in slikken en in getijdegebieden. Ze steken meestal de snavel iets in de bodem om een prooi te vangen, soms maken ze er ook zwaaiende bewegingen mee om zo zand te verplaatsen om de buit tevoorschijn te halen. Bosruiters broeden in het noorden tussen hoge grassen in een zeer goed verstopt nest. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 4 eieren die beide ouders om beurten bebroeden. De broedduur is 22 dagen en de jongen worden door voornamelijk het mannetje gevoerd en beschermd. De jongen vliegen uit als ze ruim 4 weken oud zijn. Gemiddeld worden bosruiters 5 jaar oud â–

30


ZWART Dierenverblijven Aluminium

VOLIERES els n en en k en renn ken d n k n n ho atte nho oxe k pe enb p ki ard pa

Ljouwertertrekwei 38, Dronryp Tel.: 0517-232 494 www.zwartdierenverblijven.nl

Beo 34jg no 5  
Beo 34jg no 5  

BEO boekje no. 5 jaargang 34

Advertisement