Computer and Kannada : Book by Mitramaadhyama [FREE BOOK CULTURE]

Page 1

GavÀ ¥ÀŸÀÛPÀ

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÇålj£À°è PÀ£ÀßqÀ §¼À¸ÀĪÀ D¸ÀQÛ EgÀĪÀªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀ ¥ÀoÀå¥ÀŹÛPÉ

FREE ¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃdÄ

BOOK CULTURE

«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ


F ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß `«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ’zÀ `GavÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw’ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ¨sÁUÀªÁV ¥ÀæPÀn¹zÀÄÝ, ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ www.freebookculture.com ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°ègÀĪÀ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ GavÀªÁV ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. This book is published as part of `Mitramaadhyama’ Trust’s campaign FREE BOOK CULTURE; people who wish to have their own copy can contact the address given in www.freebookculture.com and get their free copy.

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÇålj£À°è PÀ£ÀßqÀ §¼À¸ÀĪÀ D¸ÀQÛ EgÀĪÀªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀ ¥ÀoÀå¥ÀŹÛPÉ

¯ÉÃRPÀgÀÄ qÁ|| J.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À n.f.²æä¢ü NA²ªÀ¥ÀæPÁ±ï qÁ|| AiÀÄÄ.©.¥ÀªÀ£Àd ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ «ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ # 917J (1044), PÀȵÀÚ, ªÀĺÀr 1£Éà J¥sï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ Vj£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085 ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ ¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃdÄ £ÀA. 16, ¤lÆÖgÀÄ ²æäªÁ¸ÀgÁªï gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560004 ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀæt: ¸É¥ÉÖA§gï 2014 DPÁgÀ: 1/8 qÉ«Ä ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ: 1000 ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ: 80+4 Rjâ¸À§ºÀÄzÁzÀ ¨É¯É: gÀÆ. 20 ªÀÄÄzÀæt jÃUÀ¯ï ¦æAmï ¸À«ð¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560018 PÀgÀªÁtÂ : 99643 51655

COMPUTER & KANNADA An introductory textbook for graduate students and those interested in using Kannada in Computers.

AUTHORS

Dr. A. Sathyanarayana Beluru Sudarshana T.G.Srinidhi Om Shivaprakash Dr. U.B.Pavanaja PUBLISHED BY MITRAMAADHYAMA # 917/A, [1044], KRISHNA, Upstairs 1st F Main Road Girinagara II Stage Bangalore 560085 beluru@mitramaadhyama.co.in AND KANNADA DEPARTMENT Surana College No. 16, Nittur Srinivasa Rao Road Bangalore 560004 First Edition: September 2014 Size: 1/8 Demy Copies: 1000 Pages: 80+4 Purchasable Price: Rs. 20/Printed at Regal Print Service Bangalore - 560018 Mobile: 99643 51655

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


PÀ£ÀßqÀªÀÇ ¨É¼ÉAiÀÄ°, ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw «¸ÀÛj¸À° ¦æAiÀÄgÉÃ, £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ. `PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ’ - F ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀŹÛPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è EqÀ®Ä `«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ’ªÀÅ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¥ÀzÀ« vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ £ÉgÀªÁUÀ®Ä F ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÉÝêÉ. PÀA¥ÀÇålj£À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ ¥ÀQë£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß F ¥ÀŹÛPÉAiÀÄÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀŸÀÛPÀªÀÅ PÉêÀ® «zÁåyðUÀ½UÀµÉÖà C®è, PÀA¥ÀÇålj£À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÉA§ PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀQÛ EgÀĪÀ J®èjUÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ «±Áé¸À £ÀªÀÄäzÀÄ. DzÀgÉ F ¥ÀŹÛPÉAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀ - PÀA¥ÀÇålj£À J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è «ªÀj¸ÀĪÀÅ¢®è. §zÀ°UÉ ¤ÃªÀÅ PÀ£ÀßqÀ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀvÀÛ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ; ¢PÀÆìa ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è PÀA¥ÀÇålgï£À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ §UÉÎ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀ ¤nÖ£À°è £ÀªÀÄä ªÉÆzÀ® AiÀÄvÀß. ¤ÃªÀÅ F ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß EµÀÖ¥ÀlÖgÉ EzÀ£ÀÄß E£ÀÆß ¥ÀjµÀÌj¹ ¥ÀæPÀn¸ÀĪɪÀÅ. GavÀªÁV ºÀAZÀĪɪÀÅ! F ¥ÀŸÀÛPÀPÉÌ ªÀÄÆ®PÁgÀt, £ÁªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀÄgÁ£Á ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃf£À°è 2012gÀ°è ªÀiÁrzÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ. F ¥ÁoÀUÀ½UÉ PÉÆÃjPÉ ElÖ PÁ¯ÉÃf£À DV£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ²æà J.J¸ï. ZÀAzÀæªÀi˽ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÉÜ qÁ|| ªÀvÀì¯Á ªÉÆúÀ£ï. 2012-13 ¸Á°£À J®è «zÁåyðUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÉý RĶ¥ÀnÖzÁÝgÉ. ªÀÄgÀĪÀµÀðªÀÇ EzÉà ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖ ¸ÀAvÀ¸À £ÀªÀÄäzÀÄ. E°ègÀĪÀ ¥ÁoÀ§gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä G¥À£Áå¸ÀUÀ½AzÀ¯Éà gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀÅl«ÄwAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ¸ÉÃj¹®è. DzÀÝjAzÀ ¤ÃªÀÅ F ¥ÁoÀ§gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄjUÉ PÀA¥ÀÇålgï ElÄÖPÉÆAqÉà N¢, w½zÀÄ PÀ°AiÀÄ®Ä AiÀÄw߸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä DwäÃAiÀÄ ¸À®ºÉ. ªÉÆzÀ® DªÀÈwÛAiÀÄ J®è ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÆß F ¥ÀŸÀÛPÀ ºÉÆA¢zÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ ¤ªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄ ¤Ãr, ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸À®Ä £ÉgÀªÁV JAzÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁV PÉýPÉƼÀÄîªÉªÀÅ. `GavÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw’ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ¨sÁUÀªÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ F ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¹zÀ vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¨sÀgÀæ£É §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ°è GavÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄÆ MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ ºÉeÉÓ. ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À gÁªÀÄ£ÁxÀ f¦ ªÀÄAiÀÄå (læ¹ÖÃUÀ¼ÀÄ, «ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ)


¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃf£À JgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄ ¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀªÀÅ ²PÀëtPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ ªÀiË®åªÀzsÀð£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è §ºÀ¼À ¸ÀQæAiÀĪÁV vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîvÁÛ §A¢zÉ. ¥ÀoÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÉåÃvÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ, F PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À ¥sÀ®±ÀÄæwAiÀiÁV C£ÉÃPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀæPÀn¹zÉ. EAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ `PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ’ JA§ F ¥ÀĸÀÛPÀ «¨sÁUÀzÀ QjÃlPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ UÀj JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ vÀ¥Àà®è. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð CAzÀgÉ 20013-14gÀ ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è `«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ læ¸ïÖ’£À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï ©.PÁA ºÁUÀÆ ©.©.JA «zÁåyðUÀ½UÁV PÀ£ÀßqÀ PÀA¥ÀÆålgï ¯ÉÆÃPÀzÀ ««zsÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀUÀw ºÁUÀÆ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀ°¹PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀð²æà n.f.²æä¢ü, qÁ|| J ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, qÁ|| AiÀÄÄ.©.¥ÀªÀ£Àd, NA ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï, J£ïJJA E¸Áä¬Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. EªÀgÉ®èjUÉ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ «¨sÁUÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. F PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ªÀiÁrzÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä «¨sÁUÀ «ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛzÉ. PÁAiÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä J®è §UÉAiÀÄ GvÉÛÃd£À ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß EvÀÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁf ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æà J.J¸ï. ZÀAzÀæªÀi˽ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ¸ÀzÁ GvÉÛÃd£À ¤Ãr ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃfAUï læ¹Ö ²æêÀÄw CZÀð£Á ¸ÀÄgÁ£Á ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ|| ©.J¸ï. ²æÃPÀAoÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ £É£ÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄUÉ PÀA¥ÀÆålgï ¯Áå©£À°è J®è §UÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¹ PÉÆlÖ PÀA¥ÀÆålgï «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ²æà ²æäªÁ¸ï, CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð ªÀÈAzÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ £É£ÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. qÁ|| ©.J¸ï. ²æÃPÀAoÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ

qÁ|| ªÀvÀì¯Á ªÉÆúÀ£ï qÁ|| «±Á¯Á ªÁgÀuÁ² PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ, ¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃdÄ


PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¥Àj«r ¥ÁoÀ

1

PÀA¥ÀÆålj£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉ

2

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ rn¦

3

CAvÀgÀeÁ® ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ

4

ªÀÄÄPÀÛ/¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ZÀ¼ÀĪÀ½

5

AiÀÄĤPÉÆÃqï : KPÉ? ºÉÃUÉ?

qÁ|| J.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À n.f.²æä¢ü NA²ªÀ¥ÀæPÁ±ï JZï.J¯ï qÁ|| AiÀÄÄ.©.¥ÀªÀ£Àd

¥ÀÅl

6 21 33 46 65

²PÀëPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ F ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ¨sÁµÁ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ «©ü£ÀߪÁVªÉ; ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ZËPÀlÖ£ÀÄß «ÄÃjªÉ. F ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÉÆA¢UÉà £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ.


PÀA¥ÀÆålj£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉ qÁ|| J.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

A¥ÀÆålj£À ¨sÁµÉ PÉêÀ® EAVèµï JA§ÄzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ £ÀA©PÉAiÀiÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½¢gÀĪÀªÀgÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÉêÀ® mÉʦAUï ªÀiÁqÀ®µÉÖà ¹Ã«ÄvÀ JAzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. DzÀgÉ, PÀA¥ÀÆåljUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ ºÀAUÀÄ E®è. PÀA¥ÀÆålj£À ¨sÁµÉ AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀºÀd¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ DxÀðªÀÇ DUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀºÀd¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV C¼ÀªÀr¹ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ°è EgÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£À-¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, DzsÀĤPÀ PÀA¥ÀÆålgï vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀ §¼ÀPÉUÁV ®¨sÀå«gÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ F ¥ÁoÀ¨sÁUÀzÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ. F ¥ÁoÀ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ, C¨sÁå¸ÀªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß EAVèµï£ÀµÉÖà ¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄ, ¥ÀævÀåPÀëªÁV §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. PÀA¥ÀÆålj£À°è PÀ£ÀßqÀ °¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹, EgÀĪÀ EAVèµï QèÉÆÃqïð£Éßà §¼À¹ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÉÃUÀzÀ mÉʦAUï£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÀ°AiÀħºÀÄzÀÄ.

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ PÀA¥ÀÆålgï MAzÀÄ ¥Àæw¸ÀàAzÀ£ÁvÀäPÀªÁzÀ «zÀÄå£Áä£À AiÀÄAvÀæ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¢£À¤vÀåzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ½UÉ §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ F PÀA¥ÀÇålgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ §¼ÀPÉzÁgÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀAªÁzÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J®èjUÀÆ w½¢gÀĪÀAvÉ PÀA¥ÀÇålgÀÄUÀ¼À ¨sÁµÉ EAVèµï ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ, PÀA¥ÀÇålgÀÄ MAzÀÄ «zÀÄå£Áä£À AiÀÄAvÀæªÁzÀÝjAzÀ EzÀPÉÌ EAVèµï, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ EAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀºÀd ¨sÁµÉAiÀÄÄ CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀA¥ÀÇåljUÉ CxÀðªÁUÀĪÀ ¨sÁµÉ JAzÀgÉ CzÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀæ. EzÉà AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ EvÀgÉ ¸ÀºÀd ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV EzÀPÉÌ CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀºÀd ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ AiÀÄAvÀæPÉÌ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀA¥ÀÇålgï PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ªÀÄÆ®vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß w½zÀgÉ PÀA¥ÀÆåljUÉ ¨sÁµÉAiÀÄ «Äw E®è JA§ÄzÀÄ RavÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 6 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


PÀA¥ÀÇålgÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ滹, £É£À¦£À PÉÆñÀzÀ°èj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð£ÀĸÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌj¹ ªÀÄvÉÛ «zÀÄåvï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è GvÀÛj¸ÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀÌjvÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛzÉ. F «zÀÄåvï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À MAzÀÄ ¸Émï£ÀÄß `PÀA¥ÀÇålgï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ’ (PÉÆÃqïì) JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. ¸ÀºÀdªÁzÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß (£ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß) `1’ (MAzÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ `0’ (¸ÉÆ£Éß) UÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÁßV ¤gÀƦ¸ÀĪÀ UÀtÂvÀzÀ ¢éªÀiÁ£À CAQ ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ (¨ÉÊ£Àj £ÀA§gï ¹¸ÀÖA) EA¢£À rfl¯ï PÀA¥ÀÇålj£À D«µÁÌgÀPÉÌ £ÁA¢ ºÁrzÉ. F CAQ¥ÀzÀÞwAiÀÄ «zÀÄå£Áä£À ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÉÄà PÀA¥ÀÇålj£À PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉUÉ ªÀÄƯÁzsÁgÀ. PÀA¥ÀÇålgï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À°è `MAzÀÄ’ JA§ÄzÀÄ «zÀÄåvï EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀgÉ `¸ÉÆ£Éß’ JA§ÄzÀÄ «zÀÄåvï E®è¢gÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß `D¥sï’ ªÀÄvÀÄÛ `D£ï’ ¹UÀ߯ïUÀ¼ÀÄ JAzÀÆ ¸ÀºÀ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ «zÀÄåwÛ£À «Ä°ªÉÇîÄÖUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålj£À M¼ÀUÉ ºÀjzÁqÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÀAPÉÃvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£Éßà AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉ (ªÉIJ£ï ¯ÁAUÉéÃeï CxÀªÁ ¯ÉÆà ¯ÉªÉ¯ï ¯ÁAUÉéÃeï ) JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ. ¸ÀAPÉÃvÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÁzÀ 0 ªÀÄvÀÄÛ 1 gÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À F `AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉ’ PÀA¥ÀÇålgï §¼ÀPÉzÁgÀ¤UÉ CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀA¥ÀÇålgÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ°è AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd ¨sÁµÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨sÁµÁAvÀgÀ PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ §¼ÀPÉzÁgÀ£À ¤zÉðñÀ£À PÀA¥ÀÇåljUÉ w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. PÀA¥ÀÇålgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌj¹ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w §¼ÀPÉzÁgÀgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ, §¼ÀPÉzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄzsÉå E§âjUÀÆ CxÀðªÁUÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁµÉ EzÀÝgÉ CzÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ `ºÉÊ ¯ÉªÉ¯ï ¯ÁAUÉéÃeï’£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þü¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ¹, ¹++ EvÁå¢ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ ºÉÊ¯ÉªÉ¯ï ¯ÁAUÉéÃeïUÀ¼ÀÄ EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÉ®ªÀÅ `¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ’ CxÀªÁ `¥ÀzÀ¥ÀÅAd’UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV, EA¢UÀÆ PÀA¥ÀÇålj£À ¨sÁµÉ EAVèµï ªÀiÁvÀæ JA§ÄzÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°èzÉ. PÀA¥ÀÇålj£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ (D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA) `mÁæ£ïì¯ÉÃlgï’ CxÀªÁ `EAlgï¦ælgï’ JA§ G¥ÀvÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ F EAVèµï£À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ¥ÀÅAdUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉUÉ ¥ÀjªÀwð¹ (C£ÀĪÁ¢¹) PÀA¥ÀÇåljUÉ CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ»w ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÀjªÀwð¹ EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁ¤lgï£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   7


PÀA¥ÀÇålgï£À ¸ÀAªÀºÀ£À ¨sÁµÉ PÀA¥ÀÆålgïUÉ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï vÀ£Àß §¼ÀPÉzÁgÀ¤UÉ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÆ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÀºÀd ¨sÁµÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£Éßà PÀA¥ÀÆålgï£À ¸ÀAªÀºÀ£À ¨sÁµÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. EAzÀÄ, EAVèµï ¨sÁµÉAiÉÄà PÀA¥ÀÆålgï£À ¸ÀAªÀºÀ£À ¨sÁµÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÁUÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀªÀÅ EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀÄUÀ¼À ¸ÀAªÀºÀ£À ¨sÁµÉAiÀÄÄ EAVèµï DVzÉ. ºÁUÉAzÀÄ, EAVèµï ªÀiÁvÀæªÉà PÀA¥ÀÆålj£À ¨sÁµÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀAw®è. ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï ªÀiÁqÀĪÁUÀ¯Éà £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÀAªÀºÀ£À £ÀqɸÀĪÀAvÉ ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï ªÀiÁrzÀgÉ CzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgÀÄ ¸ÀAªÀºÀ£À £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ. PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä PÀA¥ÀÇålgïUÉ vÀ£ÀßzÉà ¸ÀéAvÀ §Ä¢Þ E®è JA§ÄzÉÆAzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀvÀå. CzÉÆAzÀÄ ¸ÀÆvÀæ§zÀÞ «zÀÄå£Áä£À AiÀÄAvÀæ. vÀAvÁæA±ÀªÉà (¸Á¥sïÖªÉÃgï) PÀA¥ÀÇålj£À ¸ÀÆvÀæ. JgÀqÀÄ «zsÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ PÀA¥ÀÇålj£À fêÀ£Ár. MAzÀÄ ‘PÀA¥ÀÇålj£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ’ (D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA) ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ‘D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À’ (C¦èPÉõÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï). D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ JgÀqÀÆ PÀqÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀĪÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ‘PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ’ JA§ ªÀÄÆ® vÀAvÁæA±ÀzÀ PÉ®¸À. §¼ÀPÉzÁgÀ£À ¤zÉðñÀ£ÀzÀAvÉ ‘D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À’ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ, PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¤ªÀð»¸À®Ä PÀA¥ÀÇålj£À°è PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ, D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉzÁgÀ F ªÀÄƪÀgÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀgÀ £ÀqÀĪÉ, ¸ÀAªÁzÀ, ¸ÀA¥ÀPÀð, ¸ÀàAzÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. §¼ÀPÉzÁgÀ£ÀÄ §AiÀĸÀĪÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä PÀA¥ÀÇålgÀÄ vÀ£Àß §¼ÀPÉzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁ¢¸ÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀA¥ÀQð¸ÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£É߯Áè §¼ÀPÉzÁgÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¤ªÀð»¸À®Ä PÀA¥ÀÇålgÀÄ ¸ÀºÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ, PÀA¥ÀÇålgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉzÁgÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀºÀd ¨sÁµÉAiÉÆAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁæªÀÄÄRåªÀ£ÀÄß ¸ÀzÁPÁ® ªÉÄgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ E°è UÀªÀÄ£ÁºÀð «µÀAiÀÄ. `qÁ¸ï’ JA§ `PÁågÀPÀÖgï AiÀÄƸÀgï EAlgï¥sÉÃ¸ï’ : qÁ¸ï, AiÀÄƤPïì, °£ÀPïì, EvÁå¢ PÀA¥ÀÆålgï PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è (N.J¸ï. UÀ¼À°è) §¼ÀPÉzÁgÀ£ÀÄ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß (PÀªÀiÁAqïì) EAVèµï£À°è mÉÊ¥ïªÀiÁr 8 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. CAxÀ PÀªÀiÁAqïUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è `QæAiÀiÁ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ; ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¸À®Ä §¼À¸À¯ÁUÀĪÀ date ªÀÄvÀÄÛ time PÀªÀiÁAqïUÀ¼ÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ, del (delete), md (Make Directory), cd (Change Directory), rd (remove directory) EvÁå¢ DOS PÀªÀiÁAqïUÀ¼ÀÄ. PÀªÀiÁAqïUÀ¼À£ÀÄß mÉÊ¥ïªÀiÁr §¼À¸ÀĪÀ EAxÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß `PÁågÀPÀÖgï AiÀÄƸÀgï EAlgï¥sÉÃ¸ï’ (¹AiÀÄÄL) J£À߯ÁVzÉ. PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ QæAiÀiÁ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ °¦AiÀÄ°ègÀĪÀ ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÁVªÉ. »ÃUÁV, PÀA¥ÀÇålj£À §¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÀºÀdªÁV EAVèµï DVzÉ. PÀA¥ÀÆålgï vÀ£Àß §¼ÀPÉzÁgÀgÉÆqÀ£É ¸ÀAªÁ¢¸À®Ä EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ£Éßà §¼À¸ÀĪÀAvÉ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹gÀĪÀ PÁgÀt, ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è J®èªÀÇ ¸ÀºÀ EAVèµï£À°èAiÉÄà ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. »ÃUÁV, EA¢UÀÆ PÀA¥ÀÇålgÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÆ®vÀB EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ºÁVzÀÆÝ, PÀA¥ÀÇålgÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉ CxÀªÁ ¸ÀAªÀºÀ£À ¨sÁµÉ EAVèµï ªÀiÁvÀæ JAzÉä®è. F EAVèµï£À QæAiÀiÁ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ PÀA¥ÀÇålgÀÄ F DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀèzÀÄ. DzÀÝjAzÀ, PÀA¥ÀÇåljUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀºÀd ¨sÁµÉAiÀÄ «Äw¬Ä®è. EAVèµï C®èzÉ ¸Áऱï, ¥sÉæAZï, aä, d¥Á¤, PÉÆjAiÀÄ£ï EvÁå¢ ¨sÁµÉUÀ¼À°è PÀA¥ÀÇålgï-PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß (N.J¸ï.) ªÀÄvÀÄÛ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß (C¦èPÉõÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï) ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

`«AqÉÆÃ¸ï’ JA§ `UÁæ¦üPÀ¯ï AiÀÄƸÀgï EAlgï¥sÉÃ¸ï’ qÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛ CAxÀªÉà EvÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀzÀ°è «AqÉÆøï£ÀAxÀ `UÁæ¦üPÀ¯ï AiÀÄƸÀgï EAlgï¥sÉÃ¸ï’ EgÀĪÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ, DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß mÉÊ¥ï ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀåªÉà E®è. PÉêÀ® ªÀi˸ï£ÀÄß QèPï ªÀiÁr PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÁV, ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÉà E®èzÉ, PÉêÀ® avÀægÀÆ¥ÀzÀ LPÁ£ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É QèPïªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÉƼÀÄîwÛªÉ. EzÀjAzÁV, PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄÆ ¸ÀgÀ¼ÀUÉÆAqÀÄ `¥À¸Àð£À¯ï PÀA¥ÀÆålgï (¦Ã¹) JA§ ºÉ¸Àj£À°è PÀA¥ÀÆålgÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄÄ «±ÀézÀ J¯ÉèqÉ ªÁ妹vÀÄ. `«AqÉÆÃ¸ï’ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ UÁæ¦üPÀ¯ï AiÀÄƸÀgï EAlgï¥sÉøï DVzÀÝgÀÆ, CzÀgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ `qÁ¸ï’ ¸À¢Ý®èzÉà vÀ£Àß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ, «AqÉÆøï JA§ÄzÀÄ qÁ¸ï£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆ¢¹gÀĪÀ MAzÀÄ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   9


avÀægÀƦ `UÁæ¦üPÀ¯ï ºÉÆ¢PÉ’AiÀiÁVzÉ. ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°ègÀĪÀ avÀæªÀ£ÀÄß QèPï ªÀiÁrzÀgÉ CzÀPÉÌ ªÀiÁå¥ï ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DzÉñÀªÀÅ eÁjAiÀiÁV PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. «AqÉÆøïUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ EAlgï¥sÉøï : PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ «AqÉÆøïJPïì¦UÉ ¯ÁAUÉéÃeï EAl¥sÉðÃ¸ï ¥ÁåPï£ÀÄß (J¯ïL¦) ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ PÁ¥ÉÇðgÉõÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ MzÀV¹zÉ. «AqÉÆøï-JPïì¦ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀzÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà §¼ÀPÉzÁgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÀºÀ£À £ÀqɸÀĪÀAvÉ, CªÀÅUÀ½UÉ ¨sÁµÁ ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀ¸ÉܬÄzÉ. §¼ÀPÉzÁgÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® PÀ°à¸ÀĪÀ F PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉÆ¢PÉAiÀÄ C¼ÀªÀrPɬÄAzÁV PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ£ÀßrÃPÀgÀtUÉÆArzÉ. `°£ÀPïì’ ªÀÄvÀÄÛ `N¥À£ï D¦üÃ¸ï’ EvÁå¢ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ GavÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ EAxÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÁµÁ ºÉÆ¢PÉAiÉÆA¢UÉ §¼ÀPÉUÉ ®¨sÀ嫪É. EAxÀ J¯ïL¦UÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÁܦ¹PÉÆAqÁUÀ, ºÉ¯ïà£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ªÉÄ£ÀÄ LlAUÀ¼ÀÄ, qÁæ¥ïqË£ï ªÉÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, mÉPïì÷Ö qÀAiÀįÁUïUÀ¼ÀÄ J®èªÀÇ ¸ÀºÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ.

C¦èPÉõÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼ÀÄ `«AqÉÆÃ¸ï’ JA§ D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA ¸Á¥sïÖªÉÃgï (N.J¸ï) PÀA¥ÀÆålj£À ªÀÄƯÁzsÁgÀ vÀAvÁæA±ÀªÁzÀgÉ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ §¼À¸ÀĪÀ JA.J¸ï.D¦üøï¸ÀÆmï£À ©rvÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÁzÀ JA.J¸ï.ªÀqïð, JPÉì¯ï, ¥ÀªÀgï¥Á¬ÄAmï EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß `D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. MAzÉÆAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ GzÉÝñÀPÉÌ MAzÉÆAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÁܦ¹PÉÆAqÀÄ §¼À¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAxÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß `D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ’ CAzÀgÉ `C¦èPÉõÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. `mÁå°’ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁVzÀÝgÉ, ¥ÉÃeïªÉÄÃPÀgï, PÉÆÃgÀ¯ï qÁæ, E£ïr¸ÉÊ£ï EvÁå¢UÀ¼ÀÄ r.n.¦. GzÉÝñÀPÁÌVgÀĪÀ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÁVªÉ. PÀA¥ÀÇålj£À°è ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß (mÉPïì÷Ö) mÉÊ¥ïªÀiÁr, ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀUÉƽ¹, ¥ÀÅl«£Áå¸ÀUÉƽ¹ ªÀÄÄzÀætªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¥ÀzÀ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ (ªÀqïð ¥ÉÇæøɹAUï) JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ ªÀqïð JA§ ¥ÉÇæÃUÁæA ªÀqïð ¥ÉÇæøɹAUï PÉ®¸ÀPÉÌ ªÁå¥ÀPÀªÁV §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ JA.J¸ï.D¦üÃ¸ï ¸ÀÆmï£À MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¥ÉÇæÃUÁæA DVzÉ. F ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ ªÀqïð JA§ÄzÀÄ ¥ÁåPÉÃeïØ C¦èPÉõÀ£ïUÉ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¹zÀÞgÀÆ¥ÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀÆ¥ÀzÀ C¦èPÉõÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï£ÀÄß ¥ÁåPÉÃeïØ C¦èPÉõÀ£ï JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, JA.J¸ï.D¦üøï¸ÀÆmï. 10 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


PÀA¥ÀÆålgï£À §¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀA¥ÀÆålgï vÀ£Àß §¼ÀPÉzÁgÀgÉÆA¢UÉ EAVèµï£À¯Éèà ¸ÀAªÀºÀ£À £ÀqɹzÀgÀÆ ¸ÀºÀ §¼ÀPÉzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄzÀæt PÁAiÀÄðPÁÌV r.n.¦ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EAxÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÀßzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ°è CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÀÄÆ ¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆPÀÛ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÁܦ¹PÉÆAqÀÄ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. EAxÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£Éßà PÀA¥ÀÆålj£À §¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. C¦èPÉõÀ£ï vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ¸ÀAªÀºÀ£À ¨sÁµÉAiÀÄÄ EAVèµï DVzÀÝgÀÆ, PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV¹ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÁÌV ¨sÁµÁ °¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ CUÀvÀå«zÉ. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ DgÀA¨sÀ¢AzÀ¯Éà CªÀgÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ °¦AiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ ¤ÃrgÀ°®è. D PÁgÀt¢AzÁV, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÁV £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ °¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. r.n.¦. GzÉÝñÀPÁÌV §¼ÀPÉUÉ §AzÀ F `¨sÁµÁ °¦vÀAvÁæA±À’UÀ¼À£ÀÄß «AqÉÆøï£ÀAxÀ N.J¸ï.UÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.

PÀA¥ÀÆålj£À §¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ JA¨sÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è `qÁ¸ï JrlgïUÀ¼ÀÄ’ §¼ÀPÉUÉ §AzÀªÀÅ. `¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ’ vÀAvÁæA±ÀªÀÅ GavÀªÁV «vÀj¸À¯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® `qÁ¸ï Jrlgï’. EzÀ£ÀÄß £ÁqÉÆÃd qÁ.PÉ.¦.gÁªïgÀªÀgÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. J¸ï.Dgï.f.AiÀĪÀgÀ `±À§ÝgÀvÀß’ JA§ÄzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀgÀPÁj PÀZÉÃjUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ d£À¦æAiÀÄ `PÀ£ÀßqÀzÀ qÁ¸ï Jrlgï’ DVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ, «AqÉÆøï PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ, ¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ `°¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ’ §¼ÀPÉUÉ §AzÀªÀÅ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ®¨sÀå«zÀÝ °¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ; ¥ÀæPÁ±ÀPï (¸ÉÆ£Ál PÀA¥À¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ), ²æð¦ (ªÀiÁqÀÄå®gï ¹¸ÀÖA¸ï, ¥ÀÄuÉ), DPÀÈw (¸Éʧgï¸ÉÌÃ¥ï ªÀÄ°Ö«ÄÃrAiÀiÁ °., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ), «£ïQà (J¸ï.Dgï.f.), ¸ÀÄgÀ©ü (Då¥À¯ï ¸Á¥sïÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ), PÉÊgÀ½ (©AiÀiÁ£ï PÀA¥ÀÆålgïì), ¥ÀÄuÉAiÀÄ ¹qÁåPï£À L°Ã¥ï EvÁå¢UÀ¼ÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, ®¨sÀå«gÀĪÀ GavÀ PÀ£ÀßqÀ °¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ: PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ `£ÀÄr’ ªÀÄvÀÄÛ ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ‘PÀĪÉA¥ÀÄ vÀAvÁæA±À’ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆûvï r.²ªÀªÀÄÆwð C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥sÁAmï ¨ÉA§°vÀ ‘¥ÀzÀ’ °¦vÀAvÁæA±À. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   11


PÀ£ÀßqÀzÀ GavÀ °¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ `§gÀºÀ’- «AqÉÆÃ¸ï ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ GavÀ °¦vÀAvÁæA±ÀªÁVzÉ. DzÀgÉ, EwÛÃa£À DªÀÈwÛAiÀiÁzÀ §gÀºÀ10 GavÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. §gÀºÀ vÀAvÁæA±ÀªÀÅ FUÀ ¥ÁªÀw¹ §¼À¸ÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀªÁVzÉ. ‘£ÀÄr’ §gÀºÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è §AzÀ CzÉà jÃwAiÀÄ GavÀ vÀAvÁæA±À. PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ °¦vÀAvÁæA±ÀªÀÅ £ÀÄrAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¹zÀÞªÁzÀ vÀAvÁæA±ÀªÁVzÉ. `§gÀºÀ’ CªÉÄjPÁ ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ ²æà ±ÉõÁ¢æ ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®ªÁVzÉ. `£ÀÄr’ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀÄzÁ£À¢AzÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ PÀ£ÀßqÀ °¦vÀAvÁæA±ÀªÁVzÉ. `PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ °¦vÀAvÁæA±À’ªÀ£ÀÄß ºÀA¦AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. `£ÀÄr’ ªÀÄvÀÄÛ `PÀĪÉA¥ÀÄ’ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁAiÀÄ CAvÀgÀeÁ® vÁt¢AzÀ GavÀªÁV qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà zÀgÀ ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ CUÀvÀå EgÀĪÀÅ¢®è. DzÁUÀÆå, F vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀAw®è CxÀªÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀAw®è. `§gÀºÀ-9.0’ DªÀÈwÛAiÀĪÀgÉUÉ GavÀ vÀAvÁæA±ÀªÁVvÀÄÛ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, ºÉƸÀ `§gÀºÀ-10’ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀt¥ÁªÀw¹ §¼À¸À¨ÉÃPÁVzÉ. `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±À GavÀ vÀAvÁæA±À ªÀiÁvÀæªÉà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À C®è. CzÀgÀ DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢ü CAzÀgÉ, ¸ÉÆøïðPÉÆÃqï ªÀÄÄPÀÛªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ, `PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À’ªÀÅ GavÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀªÀÇ ºËzÀÄ. EzÀgÀ DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, `§gÀºÀ vÀAvÁæA±À’ªÀÅ FUÀ ªÀÄÄPÀÛªÀÇ C®è, GavÀªÀÇ C®è. `¥ÀzÀ’ JA§ ºÉ¸Àj£À AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§°vÀ PÀ£ÀßqÀzÀ GavÀ °¦vÀAvÁæA±À ®¨sÀå«zÉ. ¯ÉÆûvï r.²ªÀªÀÄÆwð EzÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ GavÀªÁV §¼ÀPÉUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. `§gÀºÀ-10’ EwÛÃa£À DªÀÈwÛAiÀiÁVzÀÄÝ F vÀAvÁæA±ÀzÀ ¥ÀjÃPÁëxÀð DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß (læAiÀÄ¯ï ªÀµÀð£ï) www.baraha.com¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. `£ÀÄr-5.0’ EwÛÃa£À DªÀÈwÛAiÀiÁVzÀÄÝ F vÀAvÁæA±ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À CAvÀgÀeÁ® vÁtªÁzÀ www.kagapa.in £À°è ®¨sÀå. `PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À’ªÀ£ÀÄß ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ CAvÀgÀeÁ® vÁtªÁzÀ www.kannadauniversity.org ¬ÄAzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. `¥ÀzÀ’ JA§ ºÉ¸Àj£À AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§°vÀ GavÀ PÀ£ÀßqÀ °¦vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß www.pada.pro¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß C£ÀĸÁܦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÁV ºÀ®ªÀÅ vÀAvÁæA±À ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß 12 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


GavÀªÁV MzÀV¹zÉ. C°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÀÆ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä http://www.ildc.in ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¥sÁAmï PÀ£ÀélðgïUÀ¼ÀÄ, AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼ÀÄ E°è ®¨sÀå. C®èzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà QðªÀÄuÉ «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà D¹Ì¥sÁAmï£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß mÉʦ¸À®Ä F ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåzÀ mÉʦAUï PÀ°PÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå mÉʦAUï PÀ°AiÀÄ®Ä `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ F ªÀÄÄA¢£À «ªÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålj£À°è ªÀÄÆr¸À®Ä ªÉÆzÀ°UÉ QðªÀÄuÉ «£Áå¸ÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CUÀvÀå. AiÀiÁªÀ QðAiÀÄ£ÀÄß MwÛzÀgÉ AiÀiÁªÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ JA§ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ, UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ, ªÉÃUÀzÀ PÀ£ÀßqÀ mÉʦAUï£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ MAzÀÄ `KPÀgÀÆ¥À QðªÀÄuÉ’ «£Áå¸À: EAVèµï£À 26 QðUÀ¼À£Éßà ¨Áj §¼À¹, §¼ÀPÉzÁgÀ£À £É£À¦£À ±ÀQÛUÉ ºÉaÑ£À MvÀÛqÀ«®èzÉ, vÀPÀð§zÀÞªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ§ºÀÄzÁzÀ «£Áå¸À JAzÀgÉ zsÀé£ÁåvÀäPÀ QðªÀÄuÉ «£Áå¸À (¥sÉÆãÉnPï QèÉÆÃqïð). GZÁÑgÀuÁ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ QðªÀÄuÉAiÀÄ°è£À EAVèµïQðUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀzÀ¯Éèà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À CPÀëgÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÁgÀt, FUÁUÀ¯Éà ªÉÃUÀzÀ EAVèµï mÉʦAUï PÀ°vÀªÀjUÉ F «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ªÉÃUÀzÀ PÀ£ÀßqÀ mÉʦAUï PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV vÀPÀð§zÀÞªÁV ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀ EAvÀºÀ GvÀÛªÀÄ QðªÀÄuÉ «£Áå¸ÀzÀ gÀƪÁj PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ £ÁqÉÆÃd qÁ.PÉ.¦.gÁªïgÀªÀgÀÄ. EzÉà zsÀé£ÁåvÀäPÀ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ C®à¸Àé®à §zÀ°¹ ¸ÀÄzsÁj¹ ¥ÀjµÀÌj¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ EzÀ£ÀÄß `PÀ£ÀßqÀzÀ C¢üPÀÈvÀ QðªÀÄuÉ’ JAzÀÄ CAVÃPÀj¹zÉ.

PÀ£ÀßqÀzÀ `²µÀÖ QðªÀÄuÉ «£Áå¸À’zÀ QðAiÉÆvÀÄÛUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ `PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr’ ZÁ®£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤ªÀÄä PÀA¥ÀÇålj£À ¹¸ÀÖA mÉæÃAiÀÄ°è (¥ÀgÀzÉAiÀÄ PɼÀ§®vÀÄ¢AiÀÄ°è) PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀlzÀ aºÉß PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß §® QèPï ªÀiÁrzÁUÀ §gÀĪÀ ªÉÄ£ÀÄ«¤AzÀ `QðªÀÄuÉ «£Áå¸À’ JA§ÄzÀ£ÀÄß QèPï ªÀiÁrzÀgÉ F PɼÀPÀAqÀAvÉ `QèÉÆÃqïð ¯ÉÃOmï’ ªÀÄÆr§gÀÄvÀÛzÉ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   13


PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÆ® CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ : F ªÉÄð£À «£Áå¸ÀzÀ°è, EAVèµï£À 26 CPÀëgÀUÀ¼À QðUÀ½UÉà PÀ£ÀßqÀzÀ J¯Áè ªÀÄÆ® CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. MAzÀÄ EAVèµï Qð¸ÁÜ£ÀzÀ°è `ªÉÄïɒ ªÀÄvÀÄÛ `PɼÀUÉ’ JgÀqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ½ªÉ. CªÉgÀqÀÆ CPÀëgÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÁzÀgÉ CªÀÅ C®à¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¥ÁætUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀégÀUÀ¼ÁzÀgÉ CªÀÅ ºÀæ¸Àé¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃWÀð¸ÀégÀUÀ¼ÁVªÉ JA§ÄzÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ UÀªÀĤ¹. ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EAVèµï QðAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä MwÛzÀgÉ PɼÀV£À CPÀëgÀªÀÇ, CzÉà QðAiÀÄ£ÀÄß ²¥sïÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MwÛzÀgÉ ªÉÄð£À PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀªÀÅ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß J¯Áè QðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄwÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÆß UÀªÀĤ¹j. ºÁUÁzÀgÉ, MvÀÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ, E½, PÉÆA§Ä, KvÀé EvÁå¢UÀ¼ÀÄ J°è JAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛ¢ÝÃgÁ? CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¤ÃªÀÅ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃQ®è. EgÀĪÀ 26 QðUÀ¼À£Éßà §¼À¹ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß GZÀÑj¸ÀĪÀ PÀæªÀĪÀ°è ¤ÃªÀÅ mÉʦAUï ªÀiÁrzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ J¯Áè ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ, MvÀÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ªÀÄÆr¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ, k MwÛzÀgÉ PÀ §gÀĪÀAvÉ, m MwÛzÀgÉ ªÀÄ §gÀĪÀAvÉ CPÀëgÀ¸ÁÜ£À ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ, ¸ÀégÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ, a MwÛzÀgÉ C §gÀĪÀAvÉ, i MwÛzÀgÉ E §gÀĪÀAvÉ »ÃUÉ EzÉà jÃwAiÀÄ°è EAVèµï QðUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¸À¯ÁVzÉ. CªÉà EAVèµï QðUÀ¼À£ÀÄß ²¥sïÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MwÛzÀgÉ CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀåAd£À QðUÀ¼ÁzÀgÉ ªÀĺÁ¥ÁætUÀ¼ÀÄ, ¸ÀégÀUÀ¼À QðUÀ¼ÁzÀgÉ ¢ÃWÀð ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, F «£Áå¸ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV £É£À¦lÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ PÁUÀÄtÂvÀ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ : ªÉÄÃ¯É ºÉýzÉÝ®èªÀÇ ªÀÄÆ® CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß 14 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


ªÀÄÆr¸ÀĪÀ «ZÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ, UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ §UÉ ºÉÃUÉ? EAVèµï QðªÀÄuÉAiÀÄ k C£ÀÄß MwÛzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ `PÀ’ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ, k ªÀÄvÀÄÛ a C£ÀÄß PÀæªÀĪÁV ¨ÉgÀ¼ÀaѹzÀgÉ `PÁ’ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ, k ªÀÄvÀÄÛ i MwÛzÀgÉ `Q’ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. EzÉà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß J¯Áè ªÀåAd£ÀUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¹zÀgÉ `PÁUÀÄtÂvÀ’ CAzÀgÉ, UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. UÀÄtÂvÁPÀëgÀ (PÁUÀÄtÂvÀ) ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀåAd£ÀªÀ£ÀÄß MwÛ ªÀÄvÉÛ ¸ÀégÀªÀ£ÀÄß MwÛzÀgÉ CªÉgÀqÀgÀ UÀÄtÂvÁPÀëgÀªÀÅ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ; `PÀ’ ªÀÄvÀÄÛ `E’ ¸ÉÃj `Q’ DUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà `AiÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ `N’ ¸ÉÃj `AiÉÆÃ’ DUÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ªÀåAd£ÀUÀ¼À UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EzÉà PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ : ºÁUÁzÀgÉ, MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? PÁUÀÄtÂvÀ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ vÀPÀðªÉà E°èAiÀÄÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. C°è ¸ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀ ¸ÉÃj UÀÄtÂvÁPÀëgÀªÁzÀgÉ. E°è MAzÀÄ ªÀåAd£À ªÀÄvÉÆÛAzÀgÉ eÉÆvÉ ¸ÉÃj MvÀÛPÀëgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, MAzÉà ªÀåvÁå¸À JAzÀgÉ JgÀqÀÄ ªÀåAd£À ¸ÉÃj¸À®Ä ¤ÃªÀÅ °APï Qð JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ `J¥sï’ QðAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä MAzÀÄ ªÀåAd£ÀªÀ£ÀÄß MwÛzÀ £ÀAvÀgÀ CzsÁðPÀëgÀ (J¥sï-Qð) a£ÉíAiÀÄ£ÀÄß MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀåAd£ÀªÀ£ÀÄß MwÛzÀgÉ J®èªÀÇ PÀÆr ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ; `PÀ’ MwÛ CzsÁðPÀëgÀ (J¥sï-Qð) MwÛzÀgÉ `Pï’ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. vÀPÀët ªÀÄvÉÛ `PÀ’ MwÛzÀgÉ `PÀÌ’ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. CzsÁðPÀëgÀzÀ £ÀAvÀgÀ, PÀ §zÀ°UÉ ® MwÛzÀgÉ `PÀè’ DUÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀUÀ½UÀÆ EzÉà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.

UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ®Ä ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ EAVèµï QðUÀ¼À ¸ÀÆa PÀ PÁ Q PÀA PÀB k KA ki

QÃ PÀÄ PÀÆ kI ku kU kR ke

PÀÈ PÉ

PÉÃ

PÉÊ

PÉÆ

PÉÆÃ PË

kE kY ko kO kV kM

kH

¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ®Ä ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ EAVèµï QðUÀ¼À ¸ÀÆa GvÀà£Àß = Utfpnfn, ¶Öçà = xfqfrI

¸ÀvÀå = stfy,

¹Ûçà = sftfrfI,

¸ÀÌø = sfkR,

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   15


«±ÉõÀªÁV UÀªÀĤ¹ : PÀ£ÀßqÀzÀ GZÁÑgÀuÁ PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà ¤ªÀÄä mÉʦAUï PÀæªÀĪÀÇ ¸ÀºÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. J®è jÃwAiÀÄ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѹzÀ £ÀAvÀgÀªÉà PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀégÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ PÀæªÀÄ UÀªÀÄ£ÀzÀ°ègÀ°. MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À MvÀÛPÀëgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ °APï QðAiÀÄ£ÀÄß MvÀÄÛªÀ CzÉà vÀPÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ UÀªÀĤ¹.

PÀ£ÀßqÀzÀ C¢üPÀÈvÀ QðªÀÄuÉ «£Áå¸À §¼À¹ ªÉÃUÀzÀ mÉʦAUï PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÁå¸À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ KPÀgÀÆ¥À QðªÀÄuÉ «£Áå¸À §¼À¹ mÉʦAUï PÀ°PÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀgÉ CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è mÉʦAUï PÀ°PÉ ¸ÁzsÀå ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß EAVèµï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ JgÀqÀÆ ¨sÁµÉUÀ¼À °¦AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ®Ä ¨ÁgÀzÀªÀjUÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀzÁV ªÉÃUÀªÁV ¨ÉgÀ¼ÀZÀÑ£ÀÄß PÀ°AiÀħAiÀĸÀĪÀªÀjUÁV ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. 1) mÉʦAUï PÀ°PÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® PÀæªÀĪÁV JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß QðªÀÄuÉAiÀÄ

QðUÀ¼À ªÉÄðj¹. ¥Àæw PÉÊUÀ¼À £Á®ÄÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV C ¬ÄAzÀ ; CzsÀð«gÁªÀÄ aºÉߪÀgÉUÉ Ej¹ ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Ej¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvɬĮè. ( EAVèµï£À `J’ ¬ÄAzÀ ‘J¥sï’ ªÀgÉUÉ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ‘eÉ’ ¬ÄAzÀ ; (CzsÀð«gÁªÀÄ aºÉß) ªÀgÉUÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ)

2) JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ PÀæªÀĪÁV QðUÀ¼À£ÀÄß MwÛ, ªÀÄÆqÀĪÀ

CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹. EzÉà jÃw C¨sÁå¸À ªÀiÁr. JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É 1 gÀ°è ºÉýgÀĪÀAvÉAiÉÄà EgÀ°. AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ §zÀ°¸À¨ÉÃr. UÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ ªÀÄÆr¸À®Ä PÀæªÀĪÁV JqÀUÉÊ£À vÉÆÃgÀĨÉgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ£À vÉÆÃgÀĨÉgÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹. JqÀUÉÊ£À £Á®ÄÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ QðUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV CaѹzÀ £ÀAvÀgÀ §®UÉÊ£À ºÉ¨ÉâgÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ vÉgÀ¥ÀÅ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß (¸ÉàÃ¸ï ¨Ágï) MwÛ ¥Àæw ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÉgÀ¥À£ÀÄß ¤Ãr.

3) ªÉÄð£À CA±À JgÀqÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ZÉ£ÁßV C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ

£ÀAvÀgÀ, PÉÊUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß §zÀ°¸ÀzÉ PÉêÀ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PɼÀ¸Á°£À QðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîĸÁ°£À QðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV MvÀÄÛªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆqÀĪÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ - C¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ.

16 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


4) CA±À ªÀÄÆgÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ, MvÀÛPÀëgÀ ªÀÄvÀÄÛ

UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ½®èzÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß mÉʦAUï ªÀiÁr vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ - PÉÊUÀ¼À ¸ÁÜ£À §zÀ¯ÁUÀzÉ EgÀ°; PÉêÀ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÉÄð£À ¸Á®Ä ªÀÄvÀÄÛ PɼÀV£À ¸Á®ÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV Qð MwÛ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ »A¢gÀÄUÀ°. ¸ÀgÀ¼À ¥ÀzÀUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ : ²¥sïÖ Q𠧼À¸ÀzÉ ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ CUÀ¸À, UÀºÀ£À, PÀªÀÄ®, £ÀAiÀÄ£À, ZÀªÀÄZÀ, EvÀgÀ, §¸ÀªÀ, ¸ÀzÀ£À, ¸ÀgÀ¸À, ªÀÄzÀ£À, GzÀAiÀÄ, PÀ®gÀªÀ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ. ²¥sïÖ QðAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀºÀ »rzÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ - Dl, Nl, FvÀ, DvÀ, zÀ±ÀgÀzsÀ, ±ÀgÀªÀt, ªÀÄAUÀ¼À, EAzsÀ£À, IÄt¥sÀ®, ¸ÀgÀ¼ÀªÀzÀ£À, UÀºÀ£À¥ÀxÀ EvÁå¢.

5) ¸ÀgÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ - UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁr. ªÉÆzÀ°UÉ

²¥sïÖ Q𠧼À¸ÀzÉ ªÀÄÆr¸À§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ - J¸É ( J, ¸À ªÀÄvÀÄÛ J QðUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV Caѹ), vÀr ( vÀ, qÀ ªÀÄvÀÄÛ E QðUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV Caѹ) »ÃUÉAiÉÄà - PÀ°£À°, ZÀ°¸ÀÄ, vÀj¸ÀÄ, £ÉqÀÄ, wgÀÄV¸ÀÄ, ZɮĪÀ£ÀÄr EvÁå¢. ²¥sïÖQðAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ - Dr¹ £ÉÆÃqÀÄ, PÁr£À ¸ÉÃqÀÄ, OµÀ¢ü ¤ÃqÀÄ, AiÉÆÃd£É, ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV, £ÁqÁzÀ PÁqÀÄ, CUÁzsÀ, UÀÄtÂvÀ EvÁå¢.

6) UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À

ªÀiÁr. ªÉÆzÀ°UÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ MvÀÛPÀëgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ -

CPÀÌ (C, PÀ £ÀAvÀgÀ ï CzsÁðPÀëgÀ D£ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ PÀ - F QðUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV Caѹ). PÀ£ÀßqÀ (PÀ, £À £ÀAvÀgÀ ï D£ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ £À, qÀ - F QðUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV Caѹ). CPÀëgÀ ( C, PÀ, ï, µÀ, gÀ) - ¥ÀŸÀÛPÀ (¥À, G, ¸À, ï, vÀ, PÀ) 7) ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ QèµÀÖªÁzÀ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ

¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¬Äj. GzÁºÀgÀuÉUÉ ; ¹Ûçà (¸À, ï, vÀ, ï, gÀ, F) - ¶Öçà (µÀ, ï,l, ï, gÀ, F) - ¸ÀÌöÈ (¸À, ï, PÀ, ï, gÀ, F). F QèµÀÖªÁzÀ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ : ¹ÛçêÁzÀ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøw EvÁå¢ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   17


ªÉÄð£À PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀĪÁUÀ ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåvÁå¸ÀªÁV ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÁàzÀgÉ QðªÀÄuÉAiÀÄ°è£À »AvÉgÀ¥ÀÅ (¨ÁåPï¸Éàøï) QðAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ Erà ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß C½¹ ºÉƸÀzÁV ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw QðAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѹzÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ eÉÆÃqÀuÉUÉÆAqÀÄ zÀ±ÀðPÀzÀ°è ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. DzÀÄzÀjAzÀ »AvÉgÀ¥À£ÀÄß §¼À¹zÁUÀ Erà CPÀëgÀªÀÅ C½¸ÀzÉ PÉêÀ® CPÀëgÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ C½¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è CPÀëgÀ ªÀÄÆrPÉAiÀÄÄ CaѸÀ¯ÁzÀ »A¢£À CPÀëgÀªÀ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¹ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÁàV CZÁÑzÁUÀ Erà ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß C½¹ ºÉƸÀzÁV CaѸÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¯Áè ®¨sÀå«gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ °¦ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è EzÉà ªÀåªÀ¸ÉܬÄzÉ. PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ °¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è Erà ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß C½¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀĪÀÅ¢®è, vÀ¥ÁàzÀ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ C½¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ. EzÉà jÃw AiÀÄĤPÉÆÃqï DzsÁjvÀ JA.J¸ï.D¦üøï£À°èAiÀÄÆ EzÉà PÀæªÀÄ«zÉ. F J¯Áè CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV PÀ£ÀßqÀ°¦AiÀÄ£ÀÄß mÉʦAUï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉZÁÑV C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ.

¥sÁAlÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ ¹ÜvÀåAvÀgÀ Qð ¨sÁµÁ ¹ÜvÀåAvÀgÀ Qð : PÀ£ÀßqÀ mÉʦAUï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÁUÀ¯É¯Áè, ¥Àæw¨Áj PÀ£ÀßqÀzÀ ¥sÁAl£ÀÄß ¸Émï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¨sÁµÁ ¹ÜvÀåAvÀgÀ QðAiÀÄ£ÀÄß (¯ÁAUÉéÃeï mÁUÀ¯ï QÃ) `D£ï’ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, mÉʦAUï DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄzsÉå ªÀÄzsÉå EAVèµï mÉÊ¥ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÁUÀ, ªÀÄvÉÛ EAVèµï£À ¥sÁAl£ÀÄß ¸Émï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹ÜvÀåAvÀgÀ QðAiÀÄ£ÀÄß `D¥sï’ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV QðªÀÄuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ `¸ÉÆÌçÃ¯ï ¯ÁPï’ CxÀªÁ `J¥sï12’ QðUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß ¹ÜvÀåAvÀgÀ QðAiÀÄ£ÁßV ¤UÀ¢¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸Ë®¨sÀåªÀÅ °¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°èzÉ. £ÀÄr 4.0 DªÀÈwÛAiÀÄ°è `£ÉÃgÀ £ÀÄr’ ¸Ë®¨sÀåzÉÆA¢UÉ, JA.J¸ï.ªÀqïð£À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀĪÀAvÉ kannada.dot JA§ ºÉ¸Àj£À PÀ£ÀßqÀzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉèÃmï£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ F DªÀÈwÛAiÉÆA¢UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ mÉA¥ÉèÃlÄ : PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀoÀå ¸ÀA¥ÁzÀ£Á PÁAiÀÄðPÁÌV JA.J¸ï. ªÀqïð£À°è F mÉA¥ÉèÃmï£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁrPÉÆAqÀgÉ - PÀ£ÀßqÀzÀ ¥sóÁAmï DAiÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ®Ä ¹ÜvÀåAvÀgÀ QðAiÀÄ (GzÁ: ¸ÉÆÌçÃ¯ï ¯ÁPï) ¹éZïD£ï DUÀÄvÀÛzÉ - EªÀÅUÀ¼ÀÄ vÁ£ÁVAiÉÄà ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀªÁV DUÀÄvÀÛªÉ. KAN/ENG JA§ MvÀÄÛUÀÄArAiÀÄ£ÀÄß QèPï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ EAVèµï ªÉÆÃqïUÉ ¹ÜvÀåAvÀgÀUÉÆAqÀgÉ, EAVèµï£À ¥sóÁAmï vÁ£ÁVAiÉÄà DAiÉÄÌAiÀiÁV, ¹ÜvÀåAvÀgÀ QðAiÀÄÄ D¥sï DUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ-EAVèµï £ÀqÀÄªÉ 18 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ §zÀ°¸À®Ä; PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä; ºÀÄqÀÄQzÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß §zÀ°¸À®Ä; CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉ - J®èªÀPÀÆÌ MAzÉÆAzÀÄ MvÀÄÛUÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Ì-¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ : £ÀÄr 4.0 DªÀÈwÛAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ¥ÀjÃPÉë ¸Ë®¨sÀå ¤Ãr, PÀ£ÀßqÀ DqÀ½vÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀ C¼ÀªÀr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. JA.J¸ï.ªÀqïð£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ mÉA¥ÉèÃmï£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ, »A¢£À DªÀÈwÛAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ, MvÀÄÛUÀÄArUÀ½VAvÀ E£ÀÆß ºÉZÀÄѪÀj MvÀÄÛUÀÄArUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. MAzÀÄ ¥ÀzÀ¥ÀjÃPÉëUÁV ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀzÀPÉÆñÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV. £ÀÄr Jrlgï£À°è ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß AiÀÄĤPÉÆÃqï J£ïPÉÆÃrAUï jÃwAiÀÄ°è ¸ÉÃªï ªÀiÁqÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß F DªÀÈwÛAiÀÄ°è PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CPÁgÁ¢AiÀiÁV «AUÀqÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß F DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. `£ÀÄr 4.0’ DªÀÈwÛAiÀÄ°è 18 ¥sóÁAmïUÀ½ªÉ. Nudi 01 k JA§ÄzÀÄ PÀ£ÀßqÀ CAQAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¥sóÁAmï DVzÀÝgÉ, EAVèµï CAQAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥sóÁAmï£À ºÉ¸ÀgÀÄ Nudi 01 e JA§ÄzÁVzÉ. `£ÀÄr 5.0’ DªÀÈwÛAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀvÀÄÛ `AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥sÁAmï’UÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. C®èzÉ, AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß D¹Ì ¥ÀoÀåPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸À®Ä PÀ£ïªÀµÀð£ï AiÀÄÄn°nAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. £ÀÄr 4.0 DªÀÈwÛAiÀÄ°è£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁzÀ - ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ, mÉÊ¥ïªÀiÁqÀĪÁUÀ¯Éà ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ¥ÀjÃPÉë, ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ £ÀÄr 5.0gÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢ªÉ.

AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ FUÀ ¨sÁµÉAiÉÆAzÀgÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥ÀÆålj£À°è ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ `AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜ’AiÀÄÄ «±ÀéªÀÄlÖzÀ°è eÁjAiÀiÁVzÉ. EzÀjAzÁV, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è dUÀwÛ£À J®è ¨sÁµÉUÀ¼À eÉÆvÉ PÀ£ÀßqÀªÀÇ ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌV ¸ÉÃjPÉÆArzÉ. dUÀwÛ£À J®è ¨sÁµÉUÀ¼À J£ïPÉÆÃrAUïUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀ ²µÀÖvÉ CxÀªÁ ªÀiÁ£ÀPÀ F `AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀt’. PÀA¥ÀÇålgï£À°è dUÀwÛ£À J®è ¨sÁµÉUÀ¼À ¥Àæw CPÀëgÀPÀÆÌ ¸ÀAPÉÃvÀ ¤ÃqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß `AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜ’ J£À߯ÁVzÉ. EzÀgÀ ªÉʲµÀÖ÷åªÉAzÀgÉ dUÀwÛ£À J®è ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ, D¹Ì-ªÀiÁ£ÀPÀzÀ°è EzÀÝAvÉ, EAVèµï£À eÁUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆj¸À¨ÉÃPÁV®è. FUÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï¤AzÁV PÀ£ÀßqÀPÉÌ PÀA¥ÀÇålgï£À°è vÀ£ÀßzÉà ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwªÉ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   19


AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV PÀA¥ÀÇålgï£À°è §¼À¸À®Ä »AzÉ EzÀÝ §ºÀÄvÉÃPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀªÀÅ. »ÃUÁV, EAzÀÄ qÉÃmÁ¨Éøï C¦èPÉõÀ£ïUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV §¼À¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÉwzÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ, ¨ÁèUï, E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ZÁnAUïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌV §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï °¦ §¼ÀPÉUÁV «AqÉÆøï JPïì¦AiÀÄ°è ªÀÄÆ® N.J¸ï.¹ÃrAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ PÉ®ªÀÅ ¸ÉnÖAUïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. «AqÉÆøï-7 CxÀªÁ «AqÉÆøï-8 DªÀÈwÛUÀ¼À°è EAvÀºÀ ¸ÉnÖAUïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«®è. PÉêÀ® ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¸ÁPÀÄ. AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥sÁAmï §¼ÀPɬÄAzÁV PÀ£ÀßqÀzÀ °¦UÀ¼ÀÄ «avÀæ°¦UÀ¼ÁV CAzÀgÉ, dAPï PÁågÉPÀÖgïUÀ¼ÁV PÁt¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ E®èªÁVzÉ. «AqÉÆøï N.J¸ï.£ÉÆA¢UÉà PÀ£ÀßqÀzÀ °¦ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ®¨sÀå. »ÃUÁV, FUÀ ¥ÀævÉåÃPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ °¦vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÉÄà E®è ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ EzÀÝ J®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ MªÉÄäUÉà ¥ÀjºÁgÀUÉÆArªÉ. AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ : §gÀºÀ, £ÀÄr, PÀĪÉA¥ÀÄ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è£À D¹Ì-¥sÁAmïUÀ¼À ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß CAvÀgÀeÁ®zÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀÝgÉ, CAvÀºÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß EA¢£À UÀÆUÀ¯ï ¸ÀZïð£À°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. CzÉà ¥ÀoÀåªÀÅ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥sÁAmï£À°èzÀÝgÉ, ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸Ë®¨sÀå¢AzÁV UÀÆUÀ¯ï §¼À¹ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÀÄqÀÄPÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀÄĤPÉÆÃqï¤AzÁV PÀ£ÀßqÀzÀ «avÀæ°¦UÀ¼À ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÁgÀªÁVzÉ. PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà PÀA¥ÀÆålgï PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV, AiÀiÁªÀÅzÉà C¦èPÉõÀ£ï vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è EAVèµï£ÀµÉÖà ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. `¥ÀzÀ’ JA§ EwÛÃa£À vÀAvÁæA±À ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ GavÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§°vÀ CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ Jrlgï ªÀÄvÀÄÛ LJAE (E£ï¥ÀÄmï ªÉÄxÉqï Jrlgï) DVzÉ. EzÀ£ÀÄß §¼À¹ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæªÉà C®èzÉ, EvÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è «AqÉÆøï N.J¸ï.£À AiÀiÁªÀÅzÉà C¦èPÉõÀ£ïUÀ¼À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010

20 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ rn¦ ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À

r

n¦ JAzÀgÉ qɸïÌ (D) mÁ¥ï(T) ¥À©è²AUï(P). ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÉÄÃf£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ PÀA¥ÀÇålj£À°è PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄÄzÀætPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÉà rn¦ JAzÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀA¥ÀÇålj£À°è »ÃUÉ «£Áå¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß rn¦ ¸ÉAlgï JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ f¯Áè / vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è J¸ïnr  -  LJ¸ïr ¥sÀ®PÀUÀ¼À ºÁUÉAiÉÄà `E°è rn¦ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ’ JAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀÝ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃrgÀÄwÛÃj. MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁr ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß, ¤ªÀÄä EµÀÖªÁzÀ «£Áå¸ÀzÀ°è gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ ¸Á¥sïÖªÉÃgï PÀqÀvÀUÀ¼À£ÁßV ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄPÉÌ MAiÀÄ姺ÀÄzÀÄ. EwÛÃZÉUÉ ¨Áæqï¨ÁåAqï EAlgï£Émï ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV EgÀĪÀÅzÀjAzÀ rn¦ DzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄPÉÌà PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ. «¹nAUï PÁqïð, ¯ÉlgïºÉqï, PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ¥ÀŹÛPÉUÀ¼ÀÄ, zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÀluÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, FUÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥sÉèPïì ¥sÀ®PÀUÀ½UÉ, ºÉÆÃrðAUïUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ - »ÃUÉ CAUÉÊ CUÀ®zÀ «¹nAUï PÁrð¤AzÀ »rzÀÄ £ÀÆgÀÄ Cr CUÀ®zÀ ºÉÆÃrðAUïªÀgÉUÉ J¯Áè §UÉAiÀÄ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÆß rn¦ PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀiÁr¸À§ºÀÄzÀÄ.

AiÀiÁjUÉ rn¦ ¨ÉÃPÀÄ? rn¦ J®èjUÀÆ ¨ÉÃPÀÄ! ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß rn¦ ªÀiÁr¹AiÉÄà ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À°è ¨ÉÃPÁzÀ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸À®Æ rn¦ £ÉgÀ«UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. mÉ°«d£ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è §gÀĪÀ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÆß rn¦¬ÄAzÀ¯Éà gÀƦ¸ÀÄvÁÛgÉ. gÉÃrAiÉÆÃzÀAxÀ ±ÀæªÀå ªÀiÁzsÀåªÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ªÀÄÄzÀæt, zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ½UÉ rn¦ ¨ÉÃPÀÄ.

ªÀqïð£À°è rn¦ §gÀĪÀÅ¢®èªÉ? JAJ¸ï ªÀqïð CxÀªÁ ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ ªÀqïð J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ gÀƦ¹gÀĪÀ, MAzÀÄ ªÀqïð ¥Áæ¸É¸Àgï / ¥ÀzÀ¸ÀA¸ÀÌgÀt vÀAvÁæA±À. EzÀÄ ¥ÁªÀw¹ §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±À. ªÀÄÄPÀÛªÁV ®¨sÀå«gÀĪÀ N¥À£ï D¦üøï, °¨ÉæD¦üøï£ÀAxÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÆ ªÀqïð ¥Áæ¸É¸ÀgïUÀ¼Éà DVªÉ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   21


EªÀÅUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ; PÉ®ªÉqÉ avÀæUÀ¼À£ÀÆß ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÀqïð ¥Áæ¸É¸ÀgïUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ½ªÉ: zzªÀqïð ¥Áæ¸É¸ÀgïUÀ¼À°è avÀæUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀ, wzÀÄݪÀ, ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ DUÀĪÀÅ¢®è; EgÀĪÀ ¹Ã«ÄvÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À°è F avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀoÀåzÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯ÉÆèÃ, ¥ÀoÀåzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ¯ÉÆèà ¸ÀĪÀÄä£É EqÀ§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀåvÉUÀ½®è. zzªÀqïð ¥Áæ¸É¸ÀgïUÀ¼À°è ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ««zsÀ «£Áå¸ÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ gÀƦ¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÆ vÀÄA¨Á ¹Ã«ÄvÀ. C®èzÉ C®è°è ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÉUÉAiÀÄĪÀ, ¥ÀÅlzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ, CxÀªÁ ¥ÀoÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÉAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÆj¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À«®è. zzªÀqïð ¥Áæ¸É¸ÀgïUÀ¼À°è avÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ «©ü£Àß «£Áå¸ÀUÀ½UÉ gÀÆ¥ÁAvÀj¸ÀĪÀ «¥ÀÅ® CªÀPÁ±À«®è. DzÀÝjAzÀ, C¸ÀARå «£Áå¸ÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ rn¦ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£Éßà £ÁªÀÅ rn¦ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸À¨ÉÃQzÉ. DgÀA¨sÀzÀ CPÀëgÀeÉÆÃqÀuÉUÉ ªÀiÁvÀæªÉà ªÀqïð ¥Áæ¸É¸Àgï£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

«£Áå¸À JAzÀgÉãÀÄ? AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ? J¶ÖgÀ¨ÃÉ PÀÄ? ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ªÀiÁ»w¬ÄAzÀ MAzÀÄ «µÀAiÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ: AiÀiÁªÀÅzÉà avÀæ - ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ CwªÀÄÄRå CA±ÀªÁVzÉ. ºÁUÁzÀgÉ «£Áå¸À JAzÀgÉ K£ÀÄ JAzÀÄ w½AiÀĨÉÃQzÉ, C®èªÉ?

¥ÀoÀå,avÀæ «£Áå¸ÀzÀ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj 22 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ

«£Áå¸À JAzÀgÉ NzÀÄUÀgÀÄ / £ÉÆÃqÀÄUÀgÀÄ PÀtÂÚUÉ ±ÀæªÀÄ«®èzÉ NzÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ, NzÀÄUÀjUÉ D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV gÀƦ¸À®Ä MAzÀÄ ²¹Û£À°è eÉÆÃr¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ JgÀqÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß


ºÉÆðPÉUÁV ¤ÃqÀ¨ÉÃQzÉ JAzÀÄPÉƼÉÆîÃt. JgÀqÀÆ avÀæUÀ¼À CUÀ®, GzÀÝ MAzÉà EzÀÝgÉ ºÉÆð¸À®Ä ¸ÁzsÀå. ªÀÄÆ®zÀ°è zÉÆgÉvÀ avÀæUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØ¢zÀÝgÀÆ, ¥ÀÅlzÀ°è CªÀ£ÀÄß MAzÉà UÁvÀæPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ; C®èzÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ MAzÉà ªÀÄlÖzÀ°è PÁt¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀÅUÀ½UÉ MAzÉà vÀ®zÀ°è ²Ã¶ðPÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÆ avÀæUÀ¼À §tÚUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃd£É ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ JgÀqÀÆ avÀæUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ vÀAzÀÄ ¥ÀÅlzÀ°è CZÀÄÑPÀmÁÖV PÀÆj¹zÀgÉ CzÀÄ «£Áå¸À J¤ß¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CzsÁåAiÀÄPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ UÁvÀæzÀ ²Ã¶ðPÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV zÀ¥Àà CPÀëgÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÁågÁUÀ¼À ²Ã¶ðPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ, avÀæ²Ã¶ðPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ J®èªÀ£ÀÆß «£Áå¸ÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ JAzÉà ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ DºÁé£À¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÆß rn¦ ªÀÄÆ®PÀªÉà gÀƦ¸ÀÄvÁÛgÉ. E°è ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ C®APÁgÀªÉà ªÀÄÄRå. DzÀgÉ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¥ÀoÀåPÉÌà DzÀåvÉ. »ÃUÉ AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ JµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ §tÚ, avÀæ, «£Áå¸À, C®APÁgÀ ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÉà rn¦ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ¯Éà ªÀÄÆr§gÀÄvÀÛzÉ.

rn¦ ªÀiÁqÀ®Ä EgÀ¨ÉÃPÁzÀ D¸ÀQÛUÀ¼ÉãÀÄ? rn¦ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄRåªÁV «£Áå¸À ªÀiÁqÀĪÀ D¸ÀQÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. FUÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è, ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À°è EgÀĪÀ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÁ UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉ ªÀÄÄzÀæt gÀAUÀzÀ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀÆqÁ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀŸÀÛPÀ, PÀgÀ¥ÀvÀæ, ºÉÆÃrðAUï, ¥ÉÇøÀÖgï - J®èzÀPÀÆÌ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ DPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C¼ÀvÉUÀ¼ÀÄ, ¥Àj¨sÁµÉ - J®èªÀ£ÀÆß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄlÖzÀ¯ÁèzÀgÀÆ w½zÀÄPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ qÉ«Ä ZÀvÀÄzÀð¼À (qÉ«Ä M£ï ¥sÉÇÃxïð) PËæ£ï CµÀÖzÀ¼À (PËæ£ï M£ï KAiÀiïxï) - EªÀÅUÀ¼À C¼ÀvÉAiÀÄÄ «Ä°°ÃlgïUÀ¼À°è JµÀÄÖ, EAZÀÄUÀ¼À°è JµÀÄÖ JAzÀÄ UÉÆwÛ®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ «£Áå¸À ªÀiÁqÀ®Ä C¸ÁzsÀå. MAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ UÁvÀæªÉà UÉÆwÛ®è¢zÀÝgÉ, CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÉàöÊ£ï (¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¨É£ÀÄߺÀÄj, CxÁðvï ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ zÀ¥ÀàzÀ eÁUÀ) JµÀÄÖ CUÀ® JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. DUÀ «£Áå¸ÀªÉà PÉlÄÖºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄR¥ÀÅlzÀ §tÚªÀÅ »A¥ÀÅlPÀÆÌ C£ÀUÀvÀåªÁV ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉ PÀA¥ÀÇålj£À°è PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀeÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀÅzÀÄ, §tÚUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃd£É, avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀÅzÀÄ - F J®è PÀıÀ®vÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ PÀ°wgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁ®PÀæªÉÄÃt D¸ÀQÛ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   23


¨É¼É¹PÉÆAqÀgÉ F J¯Áè ¸ÀAQÃtð PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛªÉ.

rn¦ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ rn¦ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀ®ªÀÅ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀAQÃtð ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĸÁzsÀåvÉUÀ¼À vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹ªÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ Rjâ ¸ÁªÀÄxÀðåPÉÌ ºÉÆð¹zÀgÉ vÀÄA¨Á zÀĨÁj J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ CqÉÆÃ¨ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CvÀÄåvÀÌöȵÀÖ rn¦ vÀAvÁæA±À E£ïr¸ÉÊ£ï. EzÀgÀ ªÁ¶ðPÀ §¼ÀPÉ ¨É¯É (2014gÀ°è) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. E£ïr¸ÉÊ£ï eÉÆvÉUÉà avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸À®Ä, ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ avÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß rn¦AiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À®Ä (EzÀ£ÀÄß EAV趣À°è UÁæ¦üPïì JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ) ¥sÉÇÃmÉÆñÁ¥ï (avÀæUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£É), E®¸ÉÖçÃlgï (¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À aºÉß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ, ««zsÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß, PÉÆõÀÖPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À), - »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ¸ÀgÀtÂAiÀÄ£Éßà CqÉÆÃ¨ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ vÀA¢zÉ. (F ¥ÁoÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀnÖ ¤ÃrzÉ, UÀªÀĤ¹) UÀªÀĤ¹: F »AzÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è d£À¦æAiÀĪÁVzÀÝ CqÉÆÃ¨ï ¥ÉÃeïªÉÄÃPÀgï vÀAvÁæA±ÀªÀÇ EzÉà ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ, FUÀ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ¥ÉÃeïªÉÄÃPÀgï PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß E£ïr¸ÉÊ£ï£À°è vÉgÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. vÀAvÁæA±À gÀAUÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÆ ¹UÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¸ÉÌçöʧ¸ï, EAPï¸ÉÌÃ¥ï, VA¥ï ªÀÄvÀÄÛ QævÁ ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ. RjâUÉ ¹UÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛªÁV ¹UÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß F ¥ÁoÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EªÉ®èªÀÇ §ºÀÄvÉÃPÀ «AqÉÆøï D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA£À°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.

«£Áå¸ÀzÀ ªÀÄÆ® UÀÄtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß rn¦ ªÀÄÆ®PÀ «£Áå¸ÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÉ F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ: «£Áå¸ÀzÀ UÁvÀæ, ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄzÀætzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊAqï DUÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢.

¥ÀoÀå, avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ rl¦ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ªÉÄ£ÀÄå EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀqïð ¥Áæ¸É¸ÀgïUÀ¼À°è EgÀĪÀAvÉAiÉÄà F ªÉÄ£ÀÄåUÀ¼ÀÄ PÁt¹zÀgÀÆ, E°è DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀætgÀAUÀzÀ, PÀ¯ÁgÀAUÀzÀ ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. PÁ¦ 24 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


¥ÉøïÖ, ¥ÉøïÖ D¥Àê£ïì, avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¥Éèøï DAiÉÄÌ - »ÃUÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÉðøÁzsÁgÀt DAiÉÄÌUÀ¼À eÉÆvÉUÉà ºÀ®ªÀÅ DPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀ, ¥ÀoÀå ªÀÄvÀÄÛ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¸ÀĪÀ, EvÀgÉ ¸ÀAQÃtð CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÆß F vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. rn¦ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀ®gï ¦æAnAUï£À ¸ÀÆvÀæUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÆ CUÀvÀå. Dgïf© (gÉqï VæÃ£ï §Æè), ¹JAªÉÊPÉ (¸ÀAiÀiÁ£ï, ªÉÄeÉAmÁ, AiÉįÉÆèÃ, ¨ÁèPï) UÉæøÉÌïï, r¦L (qÁmïì ¥Àgï EAZÀ¸ï), - »ÃUÉ PÉ®ªÀÅ vÁAwæPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀĨÉÃPÀÄ. avÀæUÀ¼À «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ eÉ¥ÉUï, n¥sï, ©mïªÀiÁå¥ï, f¥sï, ¦J£ïf ¥sÁªÀiÁðmïUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. rn¦ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥sÉÇèÃ, gÀ£Á£ï, ²Ã¶ðPÉ, ¥sÀÅlgï, ºÉqÀgï, ¨ÁPïì, ¥Àj«r, ªÀÄÄR¥ÀÅl, »A¥ÀÅl, ¥sÉÇðAiÉÆÃ, «qÉÆà ªÀÄvÀÄÛ D¥sÀð£ï, C¯ÉÊ£ïªÉÄAmï, UÀlgï ¸Éàøï, ©æâAUï ¸Éàøï, qÁæ¥ïPÁå¥ï ªÀÄÄAvÁzÀ rn¦ PÉÃA¢ævÀ ¥ÀzÀ / ¥ÀzÀUÀÄZÀÒUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ ªÉÄ£ÀÄå«£À°è EAxÀ ºÀvÁÛgÀÄ ¥ÀzÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¤zsÁ£ÀªÁV MAzÀÄ SÁ° ¥ÀÅlzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ F DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrAiÉÄà EªÀÅUÀ¼À CxÀð w½AiÀĨÉÃPÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÉÄ£ÀÄå«£À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀºÁAiÀÄzÀ CzsÁåAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. E°è ¤ÃªÀÅ F vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß, CzÀgÀ ¸ÀAQÃtð ªÉÄ£ÀÄåªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ ¸ÀavÀæ «ªÀgÀuÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EwÛÃZÉUÉ F ¸ÀºÁAiÀÄ¥ÀÅlªÀÅ D£ï¯ÉÊ£ï PÉÆñÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¤ÃªÀÅ vÁeÁ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. rn¦ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀ¯É. CzÀPÉÌ ¢£ÀzÀ ¤¢ðµÀÖ PÁ®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀªÀÄ£À«lÄÖ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. C£ÀĨsÀ«UÀ¼À°è PÉý w½AiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ««zsÀ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹ CjAiÀĨÉÃPÀÄ.

rn¦ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ zz¥ÀŸÀÛPÀzÀAxÀ ¥ÀoÀåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §jà GzÀÄÝzÀÝ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÁågÁUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. C®è°è ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥ÁågÁ ²Ã¶ðPÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. zz¯ÉÊ£ï¸Éàøï (¸Á®Ä CAvÀgÀ) : NzÀĪÀ ¥ÀoÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß gÀ£ïD£ï mÉPïì÷Ö JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. F ¸Á®ÄUÀ¼À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±ÀzÀ¯Éèà C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è F `DmÉÆà ¸ÉàøÉßà §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. «£Áå¸ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß §zÀ°¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   25


zzJgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ PÁ®AUÀ½gÀĪÀ PÀqÉ §¢AiÀÄ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀŸÀÛPÀzÀ UÁvÀæPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. PÁ®AUÀ¼À £ÀqÀĪÀt CAvÀgÀªÀ£ÀÄß `UÀlgï¸ÉàÃ¸ï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀ¤µÀ× 5 «Ä°«ÄÃlgï EgÀÄvÀÛzÉ. zz«£Áå¸ÀzÀ°è ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß eÁUÀ EzÀݯÉè®è vÀÄA§ÄªÀÅzÀQÌAvÀ §¢UÀ¼À°è, ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV ©½ eÁUÀªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß ©æâAUï ¸Éàøï J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ¯Éà PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. zzEzÀ®èzÉ rn¦ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è CAZÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, jªÀ¸ïð ¥ÀoÀå, ¹Ìçãï, UÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁPïìUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀĪÀÅzÀÄ - ªÀÄÄAvÁzÀ DAiÉÄÌUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. EªÀ£ÀÄß CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ §¼À¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉà «£ÀB CªÀPÁ±À EzÉ JAzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà §¼À¸À¨ÁgÀzÀÄ. zzPÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉÊ¥sÉ£ÉñÀ£ï : rn¦ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV EAVèµï ¥ÀoÀåPÉÌAzÉà gÀƦ¹zÀÄÝ. DzÀÝjAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÊ¥sÀ£ÉñÀ£ï (¥ÀzÀ¨sÁUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ) ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è ºÉÊ¥sÀ£ÉñÀ£ï PÀÄjvÀ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV §zÀ°¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.

rn¦UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ zzrn¦ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄRåªÁV vÀAvÁæA±À ¨ÉÃPÀÄ. F §UÉÎ ªÉÆzÀ¯Éà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÉ. zzrn¦ ªÀiÁqÀĪÀ PÀA¥ÀÇålj£À°è ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥sÁAmïUÀ¼ÀÄ (CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ) EgÀ¨ÉÃPÀÄ. zzrn¦UÉ ¨ÉÃPÁzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀAUÀ滹 MAzÀÄ ¥sÉÇîØj£À°è ElÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. F avÀæUÀ¼À£ÀÆß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £Á®ÄÌ §tÚUÀ¼À (¹JAªÉÊPÉ) eÉ¥ÉUï ¥sÁªÀiÁðmï£À°è ¥ÀjªÀwð¹ ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. PÀ¥ÀÅöà ©¼ÀÄ¥ÀÅ ¥ÀŸÀÛPÀªÁzÀgÉ avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÅöà ©¼ÀĦUÉ ¥ÀjªÀwð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. zzªÀÄÄzÀætPÁÌV PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß PÀ½¸À®Ä ¦rJ¥sï PÀ£Àélðgï£ÀÄß (¥ÉÇÃlð§¯ï qÁPÀÄåªÉÄAmï ¥sÁªÀiÁðmï) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. KPÉAzÀgÉ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄUÀ¼À°è £ÁªÀÅ «£Áå¸ÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁAmïUÀ¼ÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀzÀÄ. C®èzÉ £ÁªÀÅ PÀ½¹zÀ PÀqÀvÀzÀ°è K£ÀÆ §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀzÉ, «£Áå¸ÀªÀÅ 26 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÄzÀætªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA¢zÀÝgÉ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ §zÀ°¸À¯ÁUÀzÀAxÀ ¦rJ¥sï ¥sÁªÀiÁðmï£À°èAiÉÄà PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß PÀ½¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. (DPÉÆæèÁåmï ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±ÀªÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. GavÀªÁV ¹UÀĪÀ ¦rJ¥sï PÀ£ÀélðgïUÀ¼ÀÄ «£Áå¸ÀzÀ ¥ÀÅlUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß bÁ¦¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ.) zzrn¦AiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ®è ªÉÄð£À ºÀAvÀzÀ PÀıÀ®vÉAiÀÄ£ÀÆß ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ rn¦ vÀAvÁæA±ÀzÀ ¥ÀÅlzÀ°è ªÀqïð ¥Áæ¸É¸Àgï£À ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¥ÉèÃ¸ï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀoÀåzÀ PÀgÀqÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄݪÀÅzÀÄ, ¥sÁAmï ¥ÀjªÀvÀð£É, avÀæUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£É, (JgÀqÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è: ªÉÆzÀ®Ä Jrmï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, DªÉÄÃ¯É rn¦ ªÀiÁqÀĪÁUÀ næªÀiï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢), ¥Àj«rAiÀÄ£ÀÄß vÀAvÁæA±À §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢.

rn¦AiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAvÁæA±ÀzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¥ÀÅl vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ - EzÀ£ÀÄß PÀ°¬Äj. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀAmÉÆæïï+N MwÛzÀgÉ ºÉƸÀ PÀqÀvÀzÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV vÀAvÁæA±ÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ®Ä PÀAmÉÆæïï+O MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ vÀAvÁæA±ÀªÀÇ vÀ£ÀßzÉà DzÀ QðªÀÄuÉ ±ÁmïðPÀmïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. EwÛÃZÉUÉ MAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀzÀ ±ÁmïðPÀmïUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà E£ÉÆßAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è QðªÀÄuÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¹PÉƼÀÄîªÀ C£ÀÄPÀÆ®ªÀÇ §A¢zÉ. MAzÀÄ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀ ªÉÄÃ¯É CzÉà ¥ÀÅlzÀ°è ¥ÀoÀå ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, avÀæ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀªÀÄvÀ®zÀ°è JgÀqÀÄ PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀÅl¸ÀASÉå ºÁPÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¬Äj. ºÁUÉAiÉÄà E£ïr¸ÉÊ£ï£ÀAxÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¥ÉÃeï vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ PÀ°¬Äj. £ÀÆgÁgÀÄ ¥ÀÅlUÀ¼À°è ¥sÀÅlgï CxÀªÁ ºÉqÀgïUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀÅl¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀªÁV ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ F ªÀiÁ¸ÀÖgï ¥ÉÃeïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. UÀªÀĤ¹: FV£À rn¦ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï PÀ£ÀßqÀ ¥sÁAmïUÀ¼À §¼ÀPÉ ¸ÁzsÀå«®è. E£ïr¸ÉÊ£ï 6.0 DªÀÈwÛAiÀÄ°è AiÀÄĤPÉÆÃqï PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À§ºÀÄzÁzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀ «£Áå¸ÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß UÀnÖAiÀiÁV®è. DzÀÝjAzÀ FVgÀĪÀ ¥sÁAmïUÀ¼À£Éßà §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   27


ªÉÄð£À avÀæzÀ°è E£ïr¸ÉÊ£ï PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. PɼÀV£ÀzÀÄ VA¥ï vÀAvÁæA±ÀzÀÄÝ. avÀæzÀ°è rn¦AiÀÄ ««zsÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. 28 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


C£ÀAvÀgÀ rn¦ ªÀÄÆ®PÀ «£Áå¸À ªÀiÁqÀĪÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¬Äj. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¥ÁågÁUÁæ¥sï ªÀÄvÀÄÛ PÁågÀPÀÖgï ±ÉÊ°UÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ, - mÉPïÖ ¥sÉÇèÃ, avÀæUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ, CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ²Ã¶ðPÉ - EAmÉÆæÃ, qÁæ¥ïPÁå¥ï, ¨ÁPïì, mÉç¯ï, ¥sÀÅmï£ÉÆÃmï, ¥ÀÅl¸ÀASÉå, EAqÉPïì, ¥sÉÇðAiÉÆÃ, EvÁå¢.

PÀ¥ÀÅöà §tÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÀåªÀ£ÀßµÉÖà §¼À¹ gÀƦ¹zÀ F ¥ÁoÀzÀ°è FªÀgÉUÉ rn¦ ¥ÀÅl. w½zÀÄPÉÆAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ rn¦AiÀÄÄ MAzÀÄ PÀA¥ÀÇålgï ²PÀët, ¨sÁµÉAiÀÄ ±ÀÄzÀÞvÉ, PÀ£ÀßqÀ ¥sÁAmïUÀ¼À §¼ÀPÉ, avÀæUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£É, ªÀÄÄzÀætgÀAUÀzÀ ªÀiÁ»w, §tÚUÀ¼À CjªÀÅ, «£Áå¸ÀzÀ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ - EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¨ÉÃqÀĪÀ §ºÀÄP˱À®åzÀ PÀ¯É J£ÀߧºÀÄzÀÄ C®èªÉ? F ¥ÁoÀªÀÅ rn¦ PÀÄjvÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ; ¥ÀÅl«Äw¬ÄAzÁV rn¦AiÀÄ J¯Áè ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀavÀæªÁV ªÀÄÆr¹®è JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. «zÁåyð ºÀAvÀzÀ¯Éèà rn¦AiÀÄ£ÀÄß PÀ°vÀgÉ, ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è GzÉÆåÃUÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è rn¦ P˱À®åªÀÇ MAzÀÄ ºÉZÀÄÑUÁjPÉAiÀÄ CA±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥ÀÇålgï PÀqÀvÀPÀÆÌ MAzÀÄ ²¹Û£À «£Áå¸À ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄzÀætªÁUÀ°, DUÀ¢gÀ°, §gÉ¢zÉÝ®è ²¹Û¤AzÀ eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁVzÀÝgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÉ, ¹§âA¢UÉ M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ F PÁ®zÀ°è rn¦ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® rn¦ D¥ÀgÉÃlgïUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. PÀA¥ÀÇålgï ºÉÆA¢zÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ F PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   29


C£ÀħAzsÀ: PÉ®ªÀÅ rn¦ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ¥ÀnÖ ¥ÀŸÀÛPÀ«£Áå¸À PÉÃA¢ævÀ C¦èPÉñÀ£ï vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ l      ¸ÉÌçöʧ¸ï/ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À

www.scribus.com §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: ¥ÀŸÀÛPÀ «£Áå¸À, ¨ÉÆæñÀgïUÀ¼ÀÄ EzÀÄ E£ïr¸ÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃeïªÉÄÃPÀgïUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁzÀ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À. DzÀgÉ E®Æè ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃQzÉ.

l      PÉÆÃgÉ¯ï ªÉAZÀÄgÁ/ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±À

www.corel.com §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: ¥ÀŸÀÛPÀ «£Áå¸À, ¨ÉÆæñÀgïUÀ¼ÀÄ EzÀÄ «AqÉÆøï JPïì ¦ªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ §¼ÀPÉUÉ ®¨sÀå. FUÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°è®è. EzÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀqÀvÀUÀ½AzÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä «AqÉÆøï JPïì ¦ AiÀÄ°è ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå.

l      ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ ¥À©è±Àgï/ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±À

office.microsoft.com §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: ¥ÀŸÀÛPÀ«£Áå¸À, ¸ÀgÀ¼À eÁ®¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ EzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ `£À£Àß®Æè rn¦ vÀAvÁæA±À’ EzÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¹PÉƼÀî®Ä gÀƦ¹zÀ vÀAvÁæA±À. §¼ÀPÉzÁgÀ ¸Éßû C®è.

l      E£ïr¸ÉÊ£ï (CqÉÆèï)/ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±À

www.adobe.com §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: ¥ÀŸÀÛPÀ «£Áå¸À, ¨ÉÆæñÀgïUÀ¼ÀÄ, ¥ÉÇøÀÖgïUÀ¼ÀÄ, EzÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ CvÀåAvÀ §¼ÀPɸÉßû, ¥ÉÇæ¥ÉæöÊlj vÀAvÁæA±À. ¨sÁgÀvÀzÀ°è EzÀgÀ §¼ÀPÉ PÀrªÉÄ EzÀÝgÀÆ, F PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß EªÉÄÃeï CxÀªÁ ¦rJ¥sï ªÀiÁr ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÁV EzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ «£Áå¸ÀPÉÌ ºÉý ªÀiÁr¹zÀ CvÀÄåvÀÌöȵÀÖ vÀAvÁæA±À.

30 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


l      PÁéPïð JPïì¥Éæ¸ï / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±À

www.quarkexpress.com §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: rn¦, ¥ÀŸÀÛPÀ «£Áå¸À EzÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. EªÀgÀÄ ¸ÁA¹ÜPÀ UÁæºÀPÀgÀ£Éßà ºÉZÀÄÑ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. DzÀgÉ EzÀÆ ¥ÀÅl«£Áå¸ÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. E£ïr¸ÉÊ£ï ©lÖgÉ EzÉà ºÉZÀÄÑ C£ÀÄPÀÆ® ºÉÆA¢gÀĪÀ vÀAvÁæA±À.

avÀæ«£Áå¸ÀÀ PÉÃA¢ævÀ C¦èPÉñÀ£ï vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ l      PÉÆÃgɯïqÁæ/ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±À

www.corel.com §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÆæñÀgïUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ¨sÁjà UÁvÀæzÀ ºÉÆÃrðAUï ªÀÄÄAvÁzÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÊ£ï¨ÉÆÃqïðUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥ÀŸÀÛPÀ «£Áå¸ÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÀ®è. F vÀAvÁæA±ÀªÀÅ ªÀÄÄRåªÁV J¸ï « f (¸ÉÌî§¯ï ªÉPÀÖgï UÁæ¦üPïì) DzsÁjvÀªÁzÀ ¥ÀæzsÁ£À vÀAvÁæA±ÀªÁVzÀÄÝ, eÁ»ÃgÁvÀÄ gÀAUÀzÀ°è ¸ÀgÀ¸ÀgÀ ¨sÀgÀ¨sÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.

l      QæmÁ / ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À

www.krita.org §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥ÀÇålj£À°èAiÉÄà ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄ «AqÉÆÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ °£ÀPïì - JgÀqÀÆ D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖAUÀ¼À°è §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ PÀ¯Á«zÀjUÉà ºÉZÀÄÑ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ UÁæ¦üPÀ¯ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï. ¥É£ï-mÁå¨Éèmï (AiÀÄÄJ¸ï© ªÀÄÆ®PÀ PÀA¥ÀÇåljUÉ eÉÆÃr¸À§ºÀÄzÁzÀ MAzÀÄ ¸ÉîÃn£ÀAxÀ ¥sÀ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ rfl¯ï ¥É£ï) EzÀÝgÉ QæmÁ¢AzÀ CzÀÄãvÀªÁzÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄÄR¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. FUÀ EzÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ½UÀÆ / ¸Áämïð¥sÉÇãïUÀ½UÀÆ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ¹UÀÄwÛzÉ.

l      EAPï¸ÉÌÃ¥ï/ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À

www.inkscape.org §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÆæñÀgïUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ¨sÁjà UÁvÀæzÀ ºÉÆÃrðAUï ªÀÄÄAvÁzÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÊ£ï¨ÉÆÃqïðUÀ¼ÀÄ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   31


l      ¥sÉÇÃmÉÆñÁ¥ï (CqÉÆèï)/ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±À

www.adobe.com §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: avÀæUÀ¼À wzÀÄÝ«PÉ, ªÀiÁ¥Àðr¸ÀÄ«PÉ (ªÀiÁ¥sÀðr¸ÀÄ«PÉUÀÆ!)UÉ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀgÀÄ ¨ÉÆæñÀgïUÀ½UÀÆ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄR¥ÀÅl «£Áå¸ÀPÉÌ ºÉý ªÀiÁr¹zÀ vÀAvÁæA±À. EzÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ vÀAvÁæA±ÀªÉà ºÉÆgÀvÀÄ, rn¦UÉ C®è. PÀ¯Á«gÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ£Éß®è ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£Éß®è PÀ¯Á«zÀjUÉ ºÉý E°è ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÉÌ PÀ¯ÁvÀäPÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀÄÄRå.

l      VA¥ï / ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À

www.gimp.org §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÆæñÀgïUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ¨sÁjà UÁvÀæzÀ ºÉÆÃrðAUï ªÀÄÄAvÁzÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÊ£ï¨ÉÆÃqïðUÀ¼ÀÄ

zÁR°ÃPÀgÀt PÉÃA¢ævÀ C¦èPÉñÀ£ï vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ l      JA J¸ï D¦üøï/ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±À

office.microsoft.com §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ: CPÀëgÀeÉÆÃqÀuÉ, ¸ÀgÀ¼À «£Áå¸À EzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ£À CwªÀÄÄRå vÀAvÁæA±À. EzÀ£ÀÄß CPÀëgÀeÉÆÃqÀuÉUÉ, ¯ÉÃR£ÀzÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß E-ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁqÀ®Ä, ªÀiÁ»w PÀ¯É ºÁPÀ®Ä §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.

l      N¥À£ï D¦üøï, °¨Éæ D¦üøï / ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À

www.openoffice.org www.libreoffice.org N¥À£ï D¦üù£À°è JA J¸ï D¦üøïVAvÀ ºÀ®ªÀÅ GvÀÛªÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀÄ, C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ EªÉ. °¨Éæ D¦üøï PÀÆqÁ ºÀ®ªÀÅ DzsÀĤPÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. DzÀÝjAzÀ EzÀ£ÀÄß «AqÉÆøï NJ¸ï£À®Æè ¸ÀÄ®¨sÀªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.

32 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


CAvÀgÀeÁ® ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ n. f. ²æä¢ü

F

a£À ªÀµÀðUÀ¼À°è CAvÀgÀeÁ® ºÁUÀÆ «±ÀéªÁå¦ eÁ®UÀ¼ÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ §zÀÄQ£À C«¨sÁdå CAUÀUÀ¼ÁV ºÉÆÃVªÉ. ºÀvÁÛgÀÄ ¥ÀævÀåPÀë-¥ÀgÉÆÃPÀë G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ½UÁV J®ègÀÆ CªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ eÁ®¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¸ÀgÁUÀªÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä EAVèµï ¨sÁµÉ UÉÆwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀiÁvÀæ CzÉÃPÉÆà ªÁå¥ÀPÀªÁV G½zÀÄPÉÆAqÀÄ©nÖzÉ. EA¢£À ¥Àj¹Üw JµÀÄÖ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉAiÉÄAzÀgÉ CAvÀgÀeÁ®«±ÀéªÁå¦ eÁ®UÀ¼À°è ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß EAV趣ÀµÉÖà ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. EzÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀªÀÇ ºÉÆgÀvÀ®è. ªÉ¨ï¯ÉÆÃPÀzÀ°è «ºÀj¸ÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÀ¸ÀÆÛj PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉƼÀÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ eÁ®¯ÉÆÃPÀzÀ ¨É¼ÀQArAiÀiÁzÀ ¨Ëæ¸Àgï vÀAvÁæA±À¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ £ÀªÀÄäzÉà ªÉ¨ï¸ÉÊn£ÀªÀgÉUÉ J®è PÀqÉAiÀÄ®Æè PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀ. F ¤nÖ£À°è MAzÀµÀÄÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÉà F ¯ÉÃR£ÀzÀ GzÉÝñÀ.

eÁ®¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ: £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj PÀA¥ÀÇålgï ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÉÆzÀ°UÉ §¼ÀPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EAVèµï °¦AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. EAVèµï CPÀëgÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ F «zsÁ£À ‘PÀAVèµï’ ¨sÁµÉ JAzÉà d£À¦æAiÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ‘£ÀªÀĸÁÌgÀ’ªÀ£ÀÄß EAV趣À°è ‘namaskaara’ JAzÀÄ °¥ÀåAvÀgÀ ªÀiÁr §gÉAiÀÄĪÀ F «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß E£ÀÆß EªÉÄïï-ZÁmï-J¸ÉìªÉÄä¸ï EvÁå¢UÀ¼À°è §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÀ, CAzÀgÉ ªÀqïð ¥Áæ¸É¸Àgï vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ PÀA¥ÀÇålgï ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉUÉ ªÉÆzÀ® ¥ÉÇæÃvÁìºÀ zÉÆgÀQvÀÄ. F vÀAvÁæA±ÀUÀ½AzÁV PÀA¥ÀÇålj£À°è PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀA¥ÀÇålgï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀzÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ PÉ®ªÀPÉÌ zÀÄqÀÄØPÉÆqÀ¨ÉÃQzÀÝgÉ ²æà PÉ. ¦. gÁªï gÀƦ¹zÀ ‘¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ’£ÀAvÀºÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà GavÀ §¼ÀPÉUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀgÀPÁgÀ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀµÉÖà C®èzÉ ¸Á¥sïÖªÉÃgï PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀjtvÀgÁVzÀÝ C£ÉÃPÀ GvÁì»UÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   33


§ºÀ¼À »A¢¤AzÀ¯Éà vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀzÀÄÝ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀAUÀw. EªÉÄÃ¯ï §¼ÀPÉ ªÁå¥ÀPÀªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ F vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ mÉÊ¥ÀŪÀiÁrzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß CmÁåZïªÉÄAmï gÀÆ¥ÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ C¨sÁå¸À ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ PÀAVèµï §¼ÀPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÉeÉÓ JAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. F £ÀqÀÄªÉ vÉÆA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ¯Éèà PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉ¨ï ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆArzÀݪÀÅ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß EAVèµï °¦AiÀÄ°è ªÀÄÆr¹zÀÝ ‘PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀÅl’ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ªÉ¨ï¥ÀÅlUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ. 1996gÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ªÉ¨ï ¥ÀwæPÉ ‘«±ÀéPÀ£ÀßqÀ’ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ‘¸ÀAeɪÁtÂ’AiÀÄ eÁ®vÁtªÀÇ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ, F ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è, gÉr¥sïªÉÄïï£ÀAvÀºÀ PÉ® vÁtUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà EªÉÄïï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÆß MzÀV¹zÀªÀÅ. F ¸Ë®¨sÀåzÀ £ÉgÀ«¤AzÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAvÁæA±ÀzÀ £ÉgÀ«®èzÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß «¤ªÀÄAiÀĪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. «±ÀéªÁå¦ eÁ® ºÁUÀÆ EªÉÄÃ¯ï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉ ªÁå¥ÀPÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ°è §gÀºÀ ºÁUÀÆ £ÀÄr (»A¢£À ºÉ¸ÀgÀÄ ‘PÀ°vÀ’) vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀªÀÅ. ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀdÕ ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ï ‘§gÀºÀ’ªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ‘£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹vÀÄ (ªÉÆzÀ°UÉ EªÉgÀqÀÆ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ GavÀªÁVAiÉÄà zÉÆgÀQzÀݪÁzÀgÀÆ §gÀºÀ vÀAvÁæA±À §¼À¸À®Ä EwÛÃZÉUÉ ±ÀÄ®Ì ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ; ‘£ÀÄr’ FUÀ®Æ GavÀªÉÃ). F £ÀqÀÄªÉ §ºÀÄvÉÃPÀ J®è PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À®Æè £ÉÃgÀªÁV PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ ®¨sÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀzÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ §¼ÀPÉUÉ §AzÀªÀÅ.

PÉ. ¦. gÁªï gÀƦ¹zÀ ‘¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ’ vÀAvÁæA±À 34 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ

PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁægÀA©üPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À ¥ÉÊQ ¸ÀAeɪÁt eÁ®vÁtzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀoÀå avÀægÀÆ¥ÀzÀ°èvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁèUÀÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÁzÀ PÁªÀÄvï qÁmï PÁªÀiï£À®Æè ªÉÆzÀ°UÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå


avÀægÀÆ¥ÀzÀ¯Éèà ªÀÄÆr§AvÀÄ. E£ÀÄß ‘«±ÀéPÀ£ÀßqÀ’zÀAvÀºÀ vÁtUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÀAzÉñÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀÄwÛzÀÝ EªÉÄÃ¯ï ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥sÁAl£Éßà §¼À¸ÀÄwÛzÀݪÁzÀgÀÆ C®Æè MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉå¬ÄvÀÄÛ. DAiÀiÁ vÁtUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ¤¢ðµÀÖ ¥sÁAl£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀA¥ÀÇålj£À°è E£ï¸ÁÖ¯ï ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀoÀå NzÀĪÀÅzÀÄ DUÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. EªÉÄïï£À®Æè CµÉÖ; AiÀiÁªÀÅzÉà PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À §¼À¹ ¤ÃªÉÇAzÀÄ PÀqÀvÀ vÀAiÀiÁj¹zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ¸ÀAzÉñÀ NzÀĪÀªÀgÀ®Æè D vÀAvÁæA±À, CxÀªÁ PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë CzÀgÀ ¥sÁAlÄUÀ¼ÁzÀgÀÆ EgÀ¨ÉÃQzÀÄÝ C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥sÁAlÄUÀ½®èzÀ PÀA¥ÀÇålj£À°è PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ¼À°èzÀÝ ¥ÀoÀåªÉ®è EAVèµï CPÀëgÀUÀ¼À C¸ÀA§zÀÞ eÉÆÃqÀuÉAiÀÄAvÉAiÉÄà PÁtÄwÛzÀݪÀÅ. F ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁj¸À®Ä C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. F ¤nÖ£À°è UÀªÀÄ£ÁºÀð ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÀÄÝ qÁ| AiÀÄÄ. ©. ¥ÀªÀ£ÀdgÀ ‘«±ÀéPÀ£ÀßqÀ’ vÁt. F vÁt ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ qÉÊ£À«ÄPï ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹vÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ vÁtzÀ°èzÀÝ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÁAmï E£ï¸ÁÖ¯ï ªÀiÁrPÉƼÀîzÉAiÉÄà £ÀªÀÄä PÀA¥ÀÇålj£À°è «ÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ¤¢ðµÀÖ ¥sÁAmï CªÀ®A§£É C®Æè ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢vÀÄÛ; ¸ÀZïð EAd£ï ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÀÄqÀÄPÀ®Ä DUÀÄwÛgÀ°®è. F ¥Àj¹Üw §zÀ¯ÁzÀzÀÄÝ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀAPÉÃvÀ «zsÁ£À §¼ÀPÉUÉ §AzÁUÀ. EªÉÄïï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ, eÁ®vÁtUÀ½UÉ-¨ÁèUÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ, CªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀZïð EAd£ïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ - EzÉ®èªÀ£ÀÆß ¤¢ðµÀÖ vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀgÁUÀzÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁV¹zÀÄÝ AiÀÄĤPÉÆÃqï£À ªÉʲµÀÖ÷å. Fa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï §¼ÀPÉ ªÁå¥ÀPÀªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÆ ºÉZÀÄÑvÀÛ¯Éà EªÉ. ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÁèUï ºÁUÀÆ eÁ®vÁtUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ eÁ®¯ÉÆÃPÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥ÀÅ ¥À¸Àj¸ÀÄwÛzÉ. CµÉÖà C®è, UÀÆUÀ¯ï mÁæ£ïì°lgÉÃmï ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ CAvÀºÀªÉà E£ÀÆß PÉ® D£ï¯ÉÊ£ï ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À £ÉgÀ«¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀævÉåÃPÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉ «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ¯Éèà £ÉÃgÀªÁV PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸À§ºÀÄzÀÄ. CµÉÖà KPÉ, ºÀvÁÛgÀÄ «±Àé«SÁåvÀ vÁtUÀ¼ÀÄ FUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè zÉÆgÀPÀÄwÛªÉ. MnÖ£À°è, EAVèµï CxÀªÁ ¨ÉÃgÁªÀÅzÉÆà ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ eÁ®¯ÉÆÃPÀzÀ°è K£ÉãÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÇà CzÀgÀ°è §ºÀÄ¥Á®Ä FUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè ¸ÁzsÀåªÁVzÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ.

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   35


¨Ëæ¸ÀgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ «±ÀéªÁå¦ eÁ®ªÀ£ÀÄß £ÁªÉ®è §¼À¸ÀÄvÉÛêÁzÀgÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ ªÀåQÛUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÉ ªÉ¨ï «ºÁgÀªÉAzÀgÉ DlªÁqÀĪÀ CxÀªÁ ºÉÆêÀiïªÀPïðUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»w ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ªÀiÁUÀð; CzÉà ªÀÈwÛ¥ÀgÀ£ÉƧâ¤UÉ «±ÀéªÁå¦ eÁ®ªÉAzÀgÉ PÀZÉÃjAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ¯Éà QlQ vÉgÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ PÉÆAr¬ÄzÀÝAvÉ. EªÀgÉ®è «±ÀéªÁå¦ eÁ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀ «zsÁ£À PÀÆqÀ «©ü£ÀߪÉÃ. M§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉƨÉÊ°£À yæÃf ¸ÀA¥ÀPÀ𠧼À¹zÀgÉ, E£ÉÆߧâgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Áæqï¨ÁåAqï, ªÉÊ-¦ü EvÁå¢UÀ¼É®è EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÉqÉ ºÀ¼ÉAiÀÄPÁ®zÀ qÀAiÀįï C¥ï ¸ÀA¥ÀPÀðªÀÇ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. EµÉÖ®è ªÉÊ«zsÀåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ J®è §¼ÀPÉzÁgÀgÀÆ PÀqÁØAiÀĪÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ CA±ÀªÉÇA¢zÉ. CzÉà ¨Ëæ¸ÀgïUÀ¼À §¼ÀPÉ. «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ°ègÀĪÀ vÁtUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀA¥ÀÇålj£À°è «ÃQë¸À®Ä §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ C£ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ F vÀAvÁæA±ÀzÀ PÉ®¸À. ºÁUÁVAiÉÄà §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀA¥ÀÇålgï, ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ «zsÁ£À, §¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀ EªÉ®è K£Éà DzÀgÀÆ «±ÀéªÁå¦eÁ®zÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÉ®ègÀÆ ¨Ëæ¸Àgï vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À¯ÉèÉÃPÀÄ. ¯Áå¥ïmÁ¥ï-qɸïÌmÁ¥ïUÀ½UÀµÉÖ C®è, mÁå¨ÉèlÄÖªÉƨÉÊ®ÄUÀ¼À®Æè ¨Ëæ¸Àgï vÀAvÁæA±À ¨ÉÃPÀÄ. PËèqï PÀA¥ÀÇånAUï «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÀgÀAvÀÆ CzɵÉÆÖà PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¨Ëæ¸Àgï vÀAvÁæA±ÀªÉà fêÁ¼À. F vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ §UÉ. ªÉÆzÀ® ¨Ëæ¸Àgï ‘ªÉƸÁ¬ÄPï’¤AzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ EA¢£ÀªÀgÉUÉ C£ÉÃPÀ ¨Ëæ¸Àgï vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀĺÉÆÃVªÉ. FUÀ ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Ëæ¸ÀgïUÀ¼À°è UÀÆUÀ¯ï PÉÆæêÀiï, ªÉÆf¯Áè ¥sÉÊgï¥sÁPïì, EAlgï£Émï JPïì¥ÉÇèÃgÀgï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ. ªÉƨÉʯï G¥ÀPÀgÀtUÀ½UÁVAiÉÄà EgÀĪÀ «±ÉõÀ ¨Ëæ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÆ EªÉ. £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ eÁ®vÁt PÀ£ÀßqÀzÁÝVgÀ°, EAV趣ÀzÁÝVgÀ° CxÀªÁ gÀµÀå£ï ¨sÁµÉAiÀÄzÉà EgÀ° - vÁAwæPÀ ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼É®è ¸ÀjAiÀiÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è C°ègÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨Ëæ¸Àgï£À PÉ®¸À. »ÃUÉ «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è; D ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ««zsÀ ¥ÀÅlUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ »AzɪÀÄÄAzÉ NqÁqÀĪÀÅzÀÄ, CZÀÄѪÉÄaÑ£À ¥ÀÅlUÀ¼À «¼Á¸À ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ E¤ßvÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÆ ¨Ëæ¸Àgï vÀAvÁæA±ÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. 36 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÁßzÀgÀÆ ¨Ëæ¸Àj£À°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÉãÉÆà ¸Àj, DzÀgÉ ¨Ëæ¸Àj£À°è EAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ½gÀÄvÀÛªÀ®è, CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ DAiÉÄÌUÀ¼É®è (ªÉÄ£ÀÄ) AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ? F ¥Àæ±ÉßUÉ ‘EAVèµï’ JAzÉà GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ Fa£À PÉ® ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ EvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ ¥Àj¹Üw ºÁV®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ RĶAiÀÄ ¸ÀAUÀw. ¤d, EAzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨Ëæ¸ÀgÀÄUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛ £ÀªÀÄUÉ ®¨sÀå. »ÃUÁV PÉÆæêÀiï, ¥sÉÊgï¥sÁPïì, EAlgï£Émï JPïì¥ÉÇèÃgÀgï ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¨Ëæ¸ÀgÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À£Éß®è £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ, §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»w ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è zÉÆgÀPÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà DUÀĪÀÅzÀÄ EAVèµï CªÀ®A§£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¥ÀæªÀÄÄR ºÉeÉÓAiÉÄAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆf¯Áè ¥sÉÊgï¥sÁPïì «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ¨Ëæ¸Àgï vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ¯Éà £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß Dj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ UÀÆUÀ¯ï PÉÆæêÀiï §¼ÀPÉzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä EµÀÖzÀ ¨sÁµÉ Dj¹PÉƼÀî®Ä ¸ÉnAUïì ªÉÄ£ÀÄUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. C°ègÀĪÀ CqÁé£ïìqï DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ PÉÆæêÀiï vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀĪÀ°è EAlgï£Émï JPïì¥ÉÇèÃgÀgï PÀÆqÀ »AzÉ©¢Ý®è. F vÀAvÁæA±ÀPÁÌV ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ eÁ®vÁtzÀ°è ¹UÀĪÀ ¯ÁåAUÉéÃeï ¥ÁåPïUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. MnÖ£À°è £ÁªÀÅ «±ÀéªÁå¦ eÁ®ªÀ£ÀÄß eÁ¯ÁqÀ®Ä PÁgÀt K£Éà DzÀgÀÆ D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨Ëæ¸Àgï vÀAvÁæA±À §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «©ü£Àß C£ÀĨsÀªÀ PÀnÖPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. CµÉÖà C®è, EAvÀºÀ ¸ÀtÚ¸ÀtÚ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ®Æè ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ!

PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ¼ÀÄ F ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ FZÉUÉ eÁ®¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨É¼ÉzÀ jÃw UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁzÀzÀÄÝ. `eÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀªÉAzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀµÉÖ’ J£ÀÄߪÀAwzÀÝ PÁ®ªÀ£ÀÄß zÁn §ºÀ¼À ªÀÄÄAzÉ §A¢gÀĪÀ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   37


£ÁªÀÅ E¢ÃUÀ ºÀ®ªÁgÀÄ §UÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ eÁ®vÁtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À vÁtUÀ¼ÀµÉÖà C®èzÉ ¥ÀæZÀ°vÀ «zÀåªÀiÁ£À, ¸Á»vÀå, «eÁÕ£À ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ¼À£ÀÄß EAzÀÄ ¸ÀQæAiÀĪÁVªÉ. F ¸Á°£À°è zÀmïìPÀ£ÀßqÀzÀAvÀºÀ ¥ÉÇÃlð¯ïUÀ¼ÀÄ, CªÀ¢üPÉAqÀ¸ÀA¦UÉAiÀÄAvÀºÀ D£ï¯ÉÊ£ï ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, EeÁÕ£À qÁmï PÁªÀiï£ÀAvÀºÀ «eÁÕ£À vÁtUÀ¼ÀÄ, ZÀÄPÀÄ̧ÄPÀÄÌ-¹j£ÀÄr ªÀÄÄAvÁzÀ «²µÀÖ vÁtUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À D£ï¯ÉÊ£ï DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ - »ÃUÉ C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀnÖªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉ §ºÀÄvÉÃPÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ªÀÄÆ®PÀªÉà DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉÖ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è ªÀÄÆr¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼ÀÄ «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ°è ®¨sÀå«ªÉ - UÀÆUÀ¯ï mÁæ£ïì°lgÉÃmï, Qé¯ï¥Áåqï, PÀ£ÀßqÀ ¸ÉèÃmï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ F §UÉAiÀÄ vÁtUÀ½UÉ PÉ® GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. E°è PÀAVèµï£À°è §gÉzÀzÀÄÝ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ°è ªÀÄÆr§gÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À E®è¢zÀÝgÀÆ aAvɬĮè, E°è mÉʦ¹zÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÁ¦-¥ÉøïÖ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. fªÉÄïï, «Q¦ÃrAiÀiÁ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ vÁtUÀ¼À°è £ÉÃgÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«gÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ¨ÁºÀå vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåªÀÇ ¤zsÁ£ÀPÉÌ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼ÀÆ EªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ «Q¦ÃrAiÀiÁ. EAV趣À «Q¦ÃrAiÀiÁzÀAvÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ vÁt PÀÆqÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ GavÀªÁV zÉÆgÀPÀĪÀ ªÀiÁ»w ¨sÀAqÁgÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄwÛzÉ. AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ vÀªÀÄä D¸ÀQÛAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÉÃj¸À®Ä C£À Ä ªÀ Å ªÀ i ÁrPÉ Æ qÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä F vÁtzÀ ªÉʲµÀÖ÷å. GzÉ Ý Ã±À ¥ À Ç ªÀ ð PÀ ª ÁVAiÉ Æ Ã ªÀiÁ»wAiÀÄ PÉÆgÀvɬÄAzÀ¯ÉÆà vÀ¥ÀÅöà «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «Q¦ÃrAiÀiÁzÀ°è DVAzÁUÉÎ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ EzÉà PÁgÀt. »ÃUÁVAiÉÄà 38 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


«Q¦ÃrAiÀiÁ §¼ÀPÉzÁgÀgÀÄ ¸ÉÃj¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹ CzÀgÀ°è vÀ¦àgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÆß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. E£ÀÄß gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è gÀÆ¥ÀÅUÉÆArgÀĪÀ ‘PÀtd’ eÁÕ£ÀPÉÆñÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, «±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÁUÀÆ CPÁqÉ«ÄUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ GavÀªÁV zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÀiÁ»w FUÁUÀ¯Éà F vÁtzÀ°èzÉ. §jAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼ÀµÉÖ C®è, PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÆ «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ°èªÉ. »jAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. fëAiÀĪÀgÀÄ gÀa¹zÀ ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ §gÀºÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ eÁ®vÁtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV zÉÆgÀQzÀªÀÅ. D ¤WÀAlÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀzÀ «eÁÕ£À-vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀzÀ¸ÀA¥ÀzÀ, ¹EE «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¥Àj¸ÀgÀ CxÀðPÉÆñÀ, PÀ£ÀßqÀ ««AiÀÄ PÀȶ ¥ÀzÀPÉÆñÀ, zÁ¸À¸Á»vÀå PÉÆñÀ ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ PÀtd eÁ®vÁtzÀ®Æè EªÉ. «Q¦ÃrAiÀiÁ §¼ÀUÀzÀ ‘«PÀë£Àj’, §gÀºÀ qÁmï PÁªÀiï£À ‘¤ªÀÄäzÉà ¤WÀAlÄ’ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉ®ªÉqÉ ¤WÀAlÄUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ°è £ÁªÀÇ £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉ. CµÉÖà C®è, £ÁªÉ®è ªÁå¥ÀPÀªÁV §¼À¸ÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ «±Àé«SÁåvÀ vÁtUÀ¼ÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ. UÀÆUÀ¯ï, fªÉÄïï, ¥sÉøï§ÄPï ªÀÄÄAvÁzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ vÁtUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛ FUÁUÀ¯Éà EzÉ. EAvÀºÀ ºÀ®ªÀÅ vÁtUÀ¼À ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÉÆA¢¹PÉÆqÀĪÀ PÉ®¸À PËæqï¸ÉÆøïð DVgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ; CAzÀgÉ C£ÀĪÁzÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌà ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. PËæqï¸ÉÆùðAUï CxÀªÁ UÀÄA¥ÀÅUÀÄwÛUÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹zÀÞªÁVgÀĪÀ, ¹zÀÞªÁUÀÄwÛgÀĪÀ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½ªÉ. «Q¦ÃrAiÀiÁ «±ÀéPÉÆñÀ, «PÀë£Àj ¤WÀAlÄ - EªÉ®è EAvÀºÀ vÁtUÀ½UÉ PÉ® GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀµÉÖ. «±ÀéªÁå¦ eÁ®zÀ°è NqÁqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÀĺÁ¥ÀÇgÀªÉà EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀiÁ»w EAV趣À¯Éèà EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÉãÀÆ E®è. ¥sÉæAZï£À¯ÉÆèà dªÀÄð£ï ¨sÁµÉAiÀįÉÆèà EgÀĪÀ vÁtzÀ®Æè £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»w EgÀ§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÉ ¨ÉÃgÁªÀÅzÉÆà ¨sÁµÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß D PÀëtzÀ¯Éèà £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀĪÀ ¨sÁµÉUÉ C£ÀĪÁ¢¹PÉÆAqÀÄ NzÀĪÀ ¸Ë®¨sÀå §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ¯Éà EzÉ. EzÀÄ J®è ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À®Æè ±ÉÃ.100gÀµÀÄÖ ¤RgÀ C£ÀĪÁzÀ PÉÆqÀ¢zÀÝgÀÆ CxÀðªÁUÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀoÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   39


EAvÀºÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ MzÀV¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀiÁV EAVèµï¤AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ EAVèµïUÉ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ vÀAvÁæA±À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ‘UÀÆUÀ¯ï mÁæ£ïì¯ÉÃmï’ CAUÀªÁV UÀÆUÀ¯ï ¸ÀA¸ÉÜ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÉ. ¸Àà±Àð¸ÀAªÉâ ¥ÀgÀzɬÄgÀĪÀ (lZï ¹Ìçãï) ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ ‘§gÉzÀ’ PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀ-¥ÀzÀ-ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CzÀ£ÀÄß EAVè¶UÉ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåªÀÇ F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁ»w¬ÄgÀĪÀ vÁtUÀ¼ÀµÉÖà C®è, PÀA¥ÀÇålgï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è ªÀÄÆr§gÀĪÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß N¢ºÉüÀĪÀ mÉPïì÷Ö-lÄ-¹àÃZï vÀAvÁæA±À PÀÆqÀ EzÉ. zÀ馅 ¸ÀªÁ®Ä JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀA¥ÀÇålgï ¯ÉÆÃPÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß D°¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀ ‘F-¹àÃPï’ JA§ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ PÀȶPÀ, ¸ÀévÀB zÀ馅 ¸ÀªÁ®Ä JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æÃzsÀgï CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀA¢zÁÝgÉ. F vÀAvÁæA±À PÀtd eÁÕ£ÀPÉÆñÀzÀ eÁ®vÁtzÀ°è J®èjUÀÆ ®¨sÀå«zÉ. EzÉà jÃwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ PÀA¥ÀÇåljÃPÀj¸ÀĪÀ N¹Dgï vÀAvÁæA±À PÀÆqÀ J®ègÀ §¼ÀPÉUÀÆ ¹UÀ¨ÉÃQzÉ.

¨ÁèU ï ¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨ÁèUÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉ®è CvÀåAvÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV eÁ®vÁtUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁzÀ

¨ÁèUï JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉ¨ï ¯ÁUï JA§ÄzÀgÀ C¥À¨sÀæA±À. EªÀ£ÀÄß eÁ®vÁtUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ D£ï¯ÉÊ£ï ¢£ÀZÀjUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÉà ¸ÀÆPÀÛ. £ÁªÀÅ N¢zÀ ¥ÀŸÀÛPÀ, EµÀÖªÁzÀ wAr, EµÀÖªÁUÀzÀ ZÀ®£ÀavÀæUÀ½AzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ £ÀªÀÄä ºÀªÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ, §gÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ, C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ - »ÃUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¨ÁèUÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CvÀåAvÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV Erà dUÀwÛ£ÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÀÄzÀÄ. ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ ¨ÁèUÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ EªÉÄÃ¯ï «¼Á¸À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀµÉÖà ¸ÀÄ®¨sÀ! ¨ÁèUÀgï, ªÀqïð¥Éæ¸ï ªÀÄÄAvÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁtPÉÌ ºÉÆÃV CªÀgÀÄ PÉüÀĪÀ MAzÀµÀÄÖ ªÀiÁ»w PÉÆlÄÖ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀgÉ ¸ÁPÀÄ, £ÀªÀÄäzÉà DzÀ ¨ÁèUÀÄ ¹zÀÞªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¨ÁèVUÉ ªÀiÁ»w ¸ÉÃj¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ CzÀ£ÀÄß J®ègÀÆ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CµÉÖà C®è, NzÀÄUÀjUÉ EµÀÖªÁzÀ, EµÀÖªÁUÀzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ CªÀgÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ zÁR°¸À®Æ ¨ÁèUïUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛªÉ. ¨ÁèUÀÄUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀð AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ vÀªÀÄä F 40 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


¸ÀgÀ¼ÀvɬÄAzÁVAiÉÄÃ. »ÃUÁVAiÉÄà EAzÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ §ºÀÄvÉÃPÀ J®è ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè ¨ÁèUÀÄUÀ¼ÀÄ d£À¦æAiÀĪÁVªÉ. 1990gÀ zÀ±ÀPÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è PÁt¹PÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¨ÁèUÀÄUÀ¼ÀÄ

ºÉaÑ£À d£À¦æAiÀÄvÉ UÀ½¹PÉÆAqÀzÀÄÝ F ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è. EzÁzÀ MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀįÉèà PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè ¨ÁèUÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁzÀªÀÅ. PÀȵÁÚ£ÀAzÀ PÁªÀÄvÀgÀ ¥ÀÅvÀæ ²æà «PÁ¸À PÁªÀÄvÀgÀÄ 2003gÀ¯Éèà vÀªÀÄä eÁ®vÁtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨ÁèUÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. C°è£À §gÀºÀUÀ¼ÀÄ avÀægÀÆ¥ÀzÀ°ègÀÄwÛzÀݪÀÅ. ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßqÀ AiÀÄƤPÉÆÃqï ¸Ë®¨sÀå ®¨sÀåªÁzÁUÀ ¨ÁèUÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAªÀºÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÀÝ §gÀºÀ ºÁUÀÆ £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ®Ä C£ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀºÉƸÀ ¨ÁèUÀÄUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÁUÀ®Ä ¥ÀgÉÆÃPÀë ¥ÉæÃgÀuÉ MzÀV¹vÀÄ. qÁ. AiÀÄÄ. ©. ¥ÀªÀ£Àd, ºÀj¥Àæ¸Ázï £ÁrUï, ¦. JA. PÀȵÀÚgÁeï, JA. J¸ï. ²æÃgÁªÀiï, ±ÉõÁ¢æ, ¸Àwñï PÀĪÀiÁgï ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÁèV¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ºÀj¥Àæ¸Ázï £ÁrUï 2005gÀ°è ¸ÀA¥ÀzÀ JA§ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄvÁtªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀ ¨ÁèUÀÄUÀ½UÉÆAzÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° ªÉâPÉAiÀÄÆ zÉÆgɬÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀPÁÌVAiÉÄà EgÀĪÀ, FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ F vÁtzÀ°è £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃQzÀÝgÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¨ÁèUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÀÄ. FUÀAvÀÆ ¯ÉÃRPÀgÀÄ, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, CAPÀtPÁgÀgÀÄ, vÀAvÀædÕgÀÄ, ºÀªÁå¹ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀjtvÀgÀÄ - »ÃUÉ C£ÉÃPÀgÀÄ ¨ÁèUï ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¸ÀQæAiÀÄgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀzÉÝà DzÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¨ÁèUÀÄUÀ¼ÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV eÁ®¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ vÀªÀÄä PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀÄwÛªÉ. EµÉÖ®è ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÁèUÀÄUÀ½gÀĪÁUÀ CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£Éß®è NzÀÄUÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ jAiÀÄ° ¹A¥À¯ï ¹ArPÉõÀ£ï (DgïJ¸ïJ¸ï) ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄzÀÄ. F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ½UÉ ‘§gÀºÀ PÀ£ÀßqÀ¯ÉÆÃPÀ’ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. D vÁtzÀ°è £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¨ÁèUÀÄUÀ¼À°è ºÉƸÀzÁV K£É®è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ C°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   41


¨ÁèUÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉøï§ÄPï ªÀÄÆ®PÀ ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ C¨sÁå¸ÀªÀÇ ªÁå¥ÀPÀªÁVzÉ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÉÇæ¥sÉÊ®ÄUÀ¼À®èµÉÖà C®èzÉ ¥sÉøï§ÄPï£À°è £ÀªÀÄä ¨ÁèVUÉAzÉà «±ÉõÀ ¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EzÉ. £ÀªÀÄä ¨ÁèV£À°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ PÉÆAr £ÉÃgÀªÁV ¥sÉøï§ÄPï ¥ÀÅlzÀ®Æè PÁt¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÆ ®¨sÀ嫪É.

ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ mÁå¨ÉèmïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ Fa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸Áämïð¥sÉÇãÀÄUÀ¼É®è §AzÀªÉÄÃ¯É PÀA¥ÀÇålgÀÄUÀ½UÀÆ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÇãÀÄUÀ½UÀÆ £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå¸ÀªÉà UÉÆvÁÛUÀzÀ ¥Àj¹Üw ºÉÃUÀÆ ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ, CµÉÖà C®èzÉ CAzÁdÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ CzsÀðPÀÆÌ ºÉaÑ£À d£ÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÇÃ£ï §¼À¸ÀÄvÁÛgÀAvÉ. 2013gÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï mÉ°PÀªÀÄÆå¤PÉñÀ£ï AiÀÄƤAiÀÄ£ï CzsÀåAiÀÄ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ F ªÀµÀð (2014) ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À ¸ÀASÉå ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£Éßà «ÄÃgÀĪÀ ¤jÃPÉë¬ÄzÉ. CµÉÖà C®è - gÀµÀå£ï MPÀÆÌl, ¨Éæf¯ï ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ gÁµÀÖçUÀ¼À°è F ¥Àj¹Üw FUÁUÀ¯Éà ¸ÀȶÖAiÀiÁV©nÖzÉ; E£ÀÆß PÉ® gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ F ¸Á®£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀ ºÁ¢AiÀÄ°èªÉ! DzÀgÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÀvÉ ºÉÃVzÉ JAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆgÀlgÉ £ÀªÀÄUÉ PÁt¹UÀĪÀ ¥Àj¹Üw CµÉÖãÀÆ GvÀÛªÀĪÁV vÉÆÃgÀĪÀÅ¢®è. ¨ÁåAQAUï ªÀåªÀºÁgÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ ¹¤ªÀiÁ nPÉmï §ÄQAUïªÀgÉUÉ ¸ÀPÀ®ªÀ£ÀÆß ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À¤ßªÉñÀ«zÀÝgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄnÖUÉ ªÀiÁvÀæ `PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀ PÁtÄvÁÛ?’ JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÀÄ ªÉƨÉÊ°£À ¨Ëæ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå £ÉÆÃrAiÉÄà RĶ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¹Üw §ºÀÄvÉÃPÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀzÀÄ. EwÛÃa£À PÉ® ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À°è F ¸ÀªÀĸÉå ¤zsÁ£ÀPÉÌ zÀÆgÀªÁUÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ RĶAiÀÄ «µÀAiÀÄ. D¥À¯ï ºÁUÀÆ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ F ¤nÖ£À°è ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èªÉ. F ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀµÉÖ C®è, ¤¢ðµÀÖ QèÉÆÃqïð vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ ¸ÁzsÀå. CµÉÖà KPÉ, ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ 42 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


ªÉÄ£ÀÄUÀ¼À£Éßà C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÇãÀÄUÀ¼ÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°èªÉ. ¥sÉÇä£À°è PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀzÀ E¤ßvÀgÀ D¥ïUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ºÉÃUÉ? DlªÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀªÀgÉUÉ ºÀ®ªÀÅ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁV¸ÀĪÀ D¥ïUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR D¥ï¸ÉÆÖÃgïUÀ¼À°è ®¨sÀ嫪É. ºÁUÉAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ EvÀgÀ ¥sÉÇãÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ §gÀĪÀÅzÉà E®è JAzÉãÀÆ E®è. ªÀÄÆ®vÀB PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉA§°¸ÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À®Æè PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå NzÀ®Ä E¯ÉÆèAzÀÄ ªÀiÁUÀð«zÉ: M¥ÉgÁ «Ä¤ ¨Ëæ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÁzsÀ£ÀzÀ°è E£ï¸ÁÖ¯ï ªÀiÁrPÉƽî. £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ CqÉæ¸ï ¨Ágï£À°è ‘about:config’ JAzÀÄ mÉʦ¹. DUÀ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀÅlzÀ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÉÆÃV ‘Use bitmap fonts for complex script’ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ‘Yes’ JAzÀÄ §zÀ°¹ ¸ÉÃªï ªÀiÁr. EµÀÄÖ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ M¥ÉgÁ «Ä¤ ¨Ëæ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. EµÉÖ®è PÀµÀÖ ¨ÉÃqÀ, £ÀªÀÄä ¥sÉÇä£À°è EAVèµï §gÀĪÀµÉÖà ¸ÀgÁUÀªÁV PÀ£ÀßqÀªÀÇ ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ CzÀPÀÆÌ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀÆvÀæ«zÉ: ¥sÉÇãï PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß ¥sÉÇä£À°è PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¤ªÀiÁðvÀÈUÀ¼ÀÄ vÁªÁVAiÉÄà vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ J®è ¥sÉÇãÀÄUÀ¼À®Æè PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄÆqÀĪÀAvÉ DUÀĪÀªÀgÉUÀAvÀÆ £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀ«®èzÀ ¥sÉÇãÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀ J£ÀÄߪÀ ¤®ÄªÀÅ vÀ¼ÉzÀÄ©lÖgÁ¬ÄvÀÄ, ¥Àj¹Üw vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà §zÀ¯ÁV©qÀÄvÀÛzÉ!

ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ ««zsÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ JµÉÖà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°èzÀÝgÀÆ eÁ®vÁtUÀ¼À «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß (AiÀÄÄDgïJ¯ï) PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ E£ÀÆß ¸ÁzsÀåªÁV®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ www.karunadu.gov.in J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ eÁ®vÁtzÀ «¼Á¸À. EzÀgÀ°è£À ªÀiÁ»w PÀ£ÀßqÀ EAVèµï JgÀqÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè EzÉ. DzÀgÉ vÁtzÀ «¼Á¸À ªÀiÁvÀæ EAV趣À¯Éèà EgÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀzÀåzÀ ¥Àj¹Üw. eÁ®vÁtUÀ¼À «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß EAV趣À §zÀ®Ä £ÀªÀÄäzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆqÀĪÀ EAlgï£ÁåµÀ£À¯ÉʸïØ qÉƪÉÄÊ£ï £ÉêÀiï (LrJ£ï) ¸Ë®¨sÀå FUÁUÀ¯Éà C¹ÛvÀézÀ°èzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÉÊQ CzÀÄ »A¢, UÀÄdgÁw, GzÀÄð, ¥ÀAeÁ©, ¨ÉAUÁ°, vÀ«Ä¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   43


vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÀµÉÖ ¹QÌzÉ. ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ LrJ£ï ¸Ë®¨sÀå §AzÁUÀ ªÉÄð£À GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀ vÁtzÀ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¨Ëæ¸Àj£À CqÉæ¸ï ¨Ágï£À°è PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼À°èAiÉÄà §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°zÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ AiÀÄƤPÉÆÃqï ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÉAzÀÄ EwÛÃZÉUÉ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÀÄ®è, CzÀgÉÆqÀ£É ¸ÀgÀPÁgÀzÀ J®è eÁ®vÁtUÀ¼ÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è CzÀgÀ®Æè AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è - EgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°ègÀĪÀ ªÀiÁ»w DVAzÁUÉÎ C¥ïqÉÃmï DUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ CUÀvÀå. vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉÃQzÀÝgÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÀÄqÀÄQPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ EzÀjAzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯Éà ®¨sÀå«gÀĪÀ E-¹àÃPï vÀAvÁæA±À §¼À¹ zÀȶָÀªÁ®Ä JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ F vÁtUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ vÁtUÀ¼ÀµÉÖà C®è, J®è ¥ÀwæPÉUÀ¼À eÁ®vÁtUÀ¼ÀÆ AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°èzÀÝgÉ UÀÆUÀ¯ï £ÀÆå¸ï£ÀAvÀºÀ ¸ÉêÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¸ÁÜ£À ¨ÉÃPÉA§ §ºÀÄ¢£ÀUÀ¼À ¨ÉÃrPÉUÉ E£ÀßµÀÄÖ §® §gÀÄvÀÛzÉ. ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÇãï vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ AiÀÄƤPÉÆÃqï ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤zÉðñÀ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ DUÀ¨ÉÃQgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÉ®¸À. J®ègÀ PÉÊAiÀÄ®Æè MAzÉÆAzÀÄ ªÉƨÉʯï zÀÆgÀªÁt PÁt¹UÀĪÀ F ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀÅ PÀ£ÀßqÀ §¼À¸ÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ CvÀåUÀvÀå. PÀ£ÀßqÀzÀ¯ÉèÃ

44 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ¤WÀAlÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼É®è EzÀjAzÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀ°zÉ. J®è mÁå¨Éèmï UÀtPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E- §ÄPï jÃqÀgïUÀ¼À®Æè AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§® ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ PÀÆqÀ CUÀvÀå.

PÉ®ªÀÅ eÁ®vÁtUÀ¼ÀÄ zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz

avadhimag.com baraha.com baraha.com/kannada chukkubukku.com ejnana.com google.com/inputtools google.com/intl/kn ildc.in/Kannada/Kindex.aspx kagapa.in kamat.com kanaja.in kannadakasturi.com kannadaprabha.com kannadaslate.com kendasampige.com kn.wikipedia.org

zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz

kn.wiktionary.org pada.pro prajavani.net quillpad.in sampada.net sanjevani.com sirinudi.org srinidhi.net.in thatskannada.oneindia.in totalkannada.com translate.google.com udayavani.com vijaykarnataka.indiatimes. com zz vishvakannada.com

ºÉaÑ£À NzÀÄ zzPÀA¥ÀÇålgï ¥Àæ¥ÀAZÀ, n. f. ²æä¢ü, ¥Àæ: £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¨É¯É: gÀÆ. 120/zz¥sÁ覬ÄAzÀ ¥sÉøï§ÄPïªÀgÉUÉ, n. f. ²æä¢ü, ¥Àæ: ¨sÁgÀwà ¥ÀæPÁ±À£À, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ¨É¯É: gÀÆ. 50/zzw£À߯ÁUÀzÀ ©¸ÀÌvÀÄÛ £ÀÄAUÀ¯ÁUÀzÀ mÁå¨ÉèlÄÖ, n. f. ²æä¢ü, ¥Àæ: DPÀÈw ¥ÀŸÀÛPÀ ºÁUÀÆ EeÁÕ£À qÁmï PÁªÀiï, ¨É¯É: gÀÆ. 85/-

1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   45


ªÀÄÄPÀÛ/¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ZÀ¼ÀĪÀ½ NA²ªÀ¥ÀæPÁ±ï JZï.J¯ï

C

AUÉÊAiÀÄ°è EAzÀÄ PÀA¥ÀÇålgï »rzÀÄ dUÀwÛ£À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£É߯Áè w½AiÀÄĪÀ £ÀªÀÄUÉ CzÀÄ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉýzÁPÀët ¹UÀĪÀ GvÀÛgÀ, CzÀgÀ ºÁqïðªÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ JA§ÄzÀÄ. ¹.¦AiÀÄÄ, ªÀiÁ¤lgï, QèÉÆÃqïð, ªÀiË¸ï »ÃUÉ £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀÄjUÉ PÁtĪÀ AiÀÄAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ºÁqïðªÉÃgïUÀ¼ÀÄ PÀA¥ÀÇålj£À ¨ÁºÀågÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ©A©¹zÀgÉ, CzÀgÉƼÀUÉ EgÀĪÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï JA§ vÀAvÁæA±À F J®è AiÀÄAvÁæA±ÀUÀ½UÉ fêÀ PÉÆqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÀA¥ÀÇålgï PÉƼÀÄîªÁUÀ £ÁªÀÅ PÉêÀ® ºÁqïðªÉÃgïUÉ ºÀtPÉÆqÀzÉ, CzÀ£ÀÄß PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀPÉÌ PÀÆqÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀA¥É¤AiÀÄ ¨ÁæAqÉqï PÀA¥ÀÇålgï PÉÆAqÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀAvÁæA±À CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ (¯Áå¥ïmÁ¥ïUÀ¼À®èAvÀÆ EzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå). DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ w½¢gÀĪÀ CAUÀrAiÀĪÀ£À §½ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ PÀA¥ÀÇålgï PÉÆAqÁUÀ CxÀªÁ £ÁªÉà MAzÀÄ PÀA¥ÀÇålgï C£ÀÄß C¸ÉA§¯ï (eÉÆÃr¹ ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ) ªÀiÁrzÁUÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀt JµÀÄÖ PÀrªÉÄ RZÀÄðªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÇà CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀ£É߯Áè ªÀiÁqÀĪÀ DvÀÄgÀzÀ°è, CAUÀrAiÀĪÀ£À §½ EgÀĪÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï, UɼÉAiÀÄgÀ CxÀªÁ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ §½ EgÀĪÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E£ï¸ÁÖ¯ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå. ¥ÉÊgÀ¹AiÀÄ ¨sÀÆvÀªÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV DgÁ¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ E°èAzÀ¯ÉÃ. MAzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ »ÃUÉ PÀA¥ÀÇålgï §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀĪɯÁè, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀA¥É¤AiÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ JAzÁzÀgÉ ¨ÉÃgÉ zÁj PÁt¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉÃ. DzÀgÉ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ¥ÉÊgÀ¹AiÀÄ ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀ. eÉÆvÉUÉ D vÀAvÁæA±À ¸ÀȶֹzÀ PÀA¥É¤UÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ C®èªÉÃ? ¤ÃªÉà D PÀA¥É¤AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁVzÀÄÝ, ¤ªÀÄä UɼÉAiÀÄgÉÆÃ, E£ÁågÉÆà vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß PÀzÀÄݪÀÄÄaÑ §¼À¹PÉÆAqÀgÉ ¤ªÀÄUÉ K£À¤ß¸À§ºÀÄzÀÄ? ¸Àé®à AiÉÆÃa¹. EzÉ®èzÀgÀ eÉÆvÉUÉ F vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹, ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÆß ¥ÀjÃQë¹. SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶָÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 46 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


§¼À¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ, CªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼ÀPÉUÉ vÀgÀĪÀªÀgÉUÀÆ J®èzÀPÀÆÌ MAzÀ¯Áè MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¯Éʸɣïì (¥ÀgÀªÁ£ÀV) ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. §¼ÀPÉUÉ §¼ÀPÉzÁgÀ£À ¯Éʸɣïì, vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀ®Ä qɪɮ¥Àgï ¯Éʸɣïì - »ÃUÉ M§â ªÀåQÛ PÀA¥ÀÇålgï §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß F ªÀåªÀ¸ÉÜ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ, PÀA¥ÀÇålgï PÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÉÄà D PÀA¥ÀÇålgï C£ÀÄß CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ «ÄV¯ÁzÀzÀÝ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¸ÀªÀ®vÀÄÛ, eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß F ¯ÉʸɣïìUÀ¼ÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ¸Á¥sïÖªÉÃgï CxÀªÁ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ PÀA¥É¤¬ÄAzÀ Rjâ ªÀiÁr §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J®èjUÀÆ w½zÀzÉÝà DVzÉ. DzÀgÉ ºÉaÑ£À ºÀt PÉÆlÄÖ CxÀªÁ FUÁUÀ¯Éà vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À°ègÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ PÀA¥ÀÇålgï §¼ÀPÉzÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÉðà ¸ÁªÀiÁ£Àå. ¹£ÉªÀiÁ, ¸ÀAVÃvÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ C¥ÀgÁzsÀªÉÇà CzÉà jÃw PÀA¥ÀÇålgï vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÆß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅöà JA§ÄzÀ£ÀÄß JµÉÆÖà ¨Áj UÉÆwÛzÀÆÝ C£ÉÃPÀgÀÄ eÁt ªÀÄgɪÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ SÁ¸ÀVà vÀAvÁæA±ÀUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁVgÀĪÀ, d£ÀjAzÀ d£ÀjUÁV, d£ÀjUÉÆøÀÌgÀªÉà EgÀĪÀ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ¥ÀjtÂvÀjUÉ ªÀiÁvÀæ J£ÀÄߪÀ vÀ¥ÀÅöà w½ªÀ½PÉ, AiÀiÁªÀ ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÉÄà DUÀ° vÀ£Àß QæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß (Creativity) vÀAvÀæeÁÕ£À, vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ, CzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ, ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¨ÉÃQgÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁ»w PÉÆgÀvÉ EvÁå¢ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÁéªÀ®A¨sÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÆ® vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ ªÀ¸ÀÄÛªÀÇ ZÀÄPÁ̹£À ¨É¯ÉUÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀ F PÁ®zÀ°è, J®èzÀ£ÀÆß PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ GavÀªÁV ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ F PÁ®zÀ°è, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉÇAzÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁV, ¸ÀévÀAvÀæªÁV vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «±ÀézÁzÀåAvÀ ¥À¸Àj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. eÉÆvÉUÉ vÀAvÁæA±À vÀ£Àß §¼ÀPÉzÁgÀ£À PÀA¥ÀÇålj£À°è ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀzÀgÀ°è ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ®è vÀAvÁæA±ÀUÀ½VAvÀ ªÀÄÄA¢ªÉ. ¸Á¥sïÖªÉÃgï dUÀwÛ£À°è ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À (FOSS) EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUɼÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ, CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è zÉÊvÀå ¸Á¥sïÖªÉÃgï PÀA¥À¤UÀ¼ÀÆ EªÀ£ÀÄß AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV vÀªÀÄä PÁAiÀÄðªÁå¦ÛUÉ C¼ÀªÀr¹PÉÆArªÉ. EzÀ®èzÉ ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w (Open Content), ªÀÄÄPÀÛ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   47


¸ÀA¸ÀÌöÈw (Open Culture) £ÀAvÀºÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ½UÀÆ EzÀÄ £ÁA¢ ºÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVgÀĪÀ C£ÉÃPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß EAlgï£Émï ºÀÄqÀÄQzÁUÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.

EwºÁ¸À ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄÄ CªÉÄjPÁ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ PÀA¥ÀÇålgï ¸ÉÊ£ïì ¯Áå¨ÉÆÃgÉÃljUÀ¼À°è (¸ÁÖ£ï¥sÀqïð, §Qðè, PÁ£ÉðV ªÉÄ®è£ï ªÀÄvÀÄÛ JALn) 1950 ªÀÄvÀÄÛ 1970gÀ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è ±ÀÄgÀĪÁzÀ ‘ºÁåPÀgï’ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÉÆA¢UÉ ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ. F ºÁåPÀgï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°èzÀÝ ¥ÉÇæÃUÁæªÀÄgïUÀ¼À ¸ÀASÉå aPÀÌzÁVzÀÄÝ, M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ §ºÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ §®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. vÁªÀÅ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀ ¥ÉÇæÃUÁæªÀÄÄUÀ¼À ªÀÄÆ®(Code)ªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ EvÀgÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ AiÀiÁgÉƧâgÁzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¹zÀÝ°è CzÀ£ÀÄß EvÀgÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀÄÝ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¤AiÀĪÀĪÁVvÀÄÛ. GzÀÞj¹zÀ vÀAvÁæA±À ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä¯Éèà G½¹PÉƼÀî®Ä EaÒ¹zÀgÉ, CzÀ£ÀÄß GzÀÞlvÀ£À J£À߯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß GzÀÞj¸ÀĪÀ°è ¤ªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÄSÉãÀ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄjUÉ ¥ÀævÀÄå¥ÀPÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ zsÀªÀÄð. FOSS ZÀ¼ÀªÀ½ PÀA¥ÀÇålgï G¢ÝªÉÄAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ªÉüÉAiÀįÉèà ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ,

DzÀgÉ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ gÀÆ¥ÀÅgÉõÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹gÀ°®è CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£É EgÀ°®è. 1970gÀ PÉÆ£É ªÀÄvÀÄÛ 1980 ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀzÀ°è vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ SÁ¸ÀV ¸Á¥sïÖªÉÃgï GzÀåªÀÄzÀ eÉÆvÉV£À «gÀ¸ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÁÛ §AvÀÄ. ©¯ï UÉÃmïì (William Henry Gates III) §gÉzÀ AN OPEN LETTER TO HOBBYISTS (http://www.tranquileye. com/cyber/1976/gates_open_letter_to_hobbyists.html) JA§ ¥ÀvÀæzÀ°è `ºÀªÁå¹ vÀAvÀædÕgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß PÀzÀÝAvÀ®èªÉÃ? PÀA¥ÀÇålgï ºÁqïðªÉÃgïUÉ ºÀt ªÀå¬Ä¸ÀĪÀAvÉ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀªÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀ®Ä ªÀå¬Ä¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÁÌzÀgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÁ JAzÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ «ZÁj¹¢ÝÃgÁ?’ JAzÀÄ ¸Á¥sïÖªÉÃgï EvÀgÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæªÉà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß JwÛzÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è SÁ¸ÀVà vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À GzÀåªÀÄ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄ°PÉÌ ¥ÁægÀA¨sÀªÁAiÀÄÄÛ. MITAiÀÄ Dnð¦ü¶AiÀįï 48 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


EAmÉ°d£ïì ¯Áå¨ï£À°è 1980gÀ ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀzÀ°è ¹A¨Á°Pïì JA§ PÀA¥É¤ ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ. CzÀĪÀgÉUÀÆ GavÀªÁV ®¨sÀå«zÀÝ LISP ¥ÉÇæÃUÁæ«ÄAUï ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆAqÀ F PÀA¥É¤ CzÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ¸ÀévÀÛ£ÁV¹PÉÆArvÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß MIT AiÀÄ°è PÉÆ£ÉAiÀiÁV¹vÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß Moody, Glyn CªÀgÀ `Rebel Code’ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è NzÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «Q¦ÃrAiÀÄzÀ®Æè PÀÆqÀ EzÀgÀ G¯ÉèÃRUÀ½ªÉ (https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software). EzÀgÀ eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉ ¸Á¥sïÖªÉÃgï G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ªÀÄÆ® ¸ÉÆøïð PÉÆÃqï PÉÆqÀĪÀ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä PÀA¥ÀÇålgï ºÁqïðªÉÃgï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉÊ£Àj ¥sÁªÀiÁðåmïUÉ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¹, ºÁqïðªÉÃgï eÉÆvÉUÉà ªÀiÁgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ 1980gÀ°è PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß PÀA¥ÀÇålgï vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÉÄÃ®Æ ºÉÃgÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀÅ. ¤ÃªÀÅ FUÀ Rjâ¸ÀĪÀ PÀA¥ÀÇålj£À eÉÆvÉUÉ CzÀPÉÌ ¨ÉÃQgÀĪÀ D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA PÀÆqÀ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EzÀjAzÁVAiÉÄÃ. F ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÀªÁå¹ ºÁåPÀgï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è vÀ®ètªÉ©â¹zÀ PÁgÀt, ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ¥sËAqÉõÀ£ï (FSF - www.fsf.org) ªÀÄvÀÄÛ FUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ FOSS ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¸ÀȶÖUÉ PÁgÀtªÁAiÀÄÄÛ. MITAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå jZÀqïð ¸ÁÖ¯ïªÀÄ£ï (https://en.wikipedia.org/wiki/ Richard_Stallman) F ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ¸ÀAUÀwUÀ½AzÀ «ZÀ°vÀUÉÆAqÀÄ,

SÁ¸ÀVà vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À §UÉÎ vÀ£Àß «ZÁgÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥À PÉÆqÀ®Ä Jwß¹zÁUÀ ¸ÀévÀAvÀæ D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA MAzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ¤±ÀÑAiÀÄPÉÌ §AzÀgÀÄ. vÀ£Àß PÀA¥ÀÇålgïUÉ JAzÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. vÀ£Àß ©qÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÇålgï£À°è §gÉzÀ vÀ£Àß vÀAvÁæA±À EvÀgÀ UɼÉAiÀÄjUÉ ¨ÉÃPÁ¢ÃvÀÄ, CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ DvÀ¤UÉ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ EªÀgÀ D±ÀAiÀĪÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ vÀªÀÄUÉ PÉ®¸À PÉÆqÀĪÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ §gÉzÀ J®è vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ PÀA¥É¤UÉ ¸ÉÃjzÀªÁVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÀB§AzÀAvÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ºÁV®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ£Àß ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀAvÉ J¤¹ 1983gÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À DAzÉÆî£ÀªÀ£Éßà ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. GNU Project (https://en.wikipedia. org/wiki/GNU_project) vÀªÀÄä PÀ£À¹£À ¸ÀévÀAvÀæ D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA C£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è d£ÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ ¸ÁÖ¯ïªÀÄ£ï, PÀA¥ÀÇålgï GzÀåªÀÄzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ §¼ÀPÉzÁgÀ£À ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß PÀ¹AiÀÄÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÀA¥ÀÇålgï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   49


ºÁ¼ÀÄUÉqÀªÀÅwÛªÉ JAzÀÄ ¸ÁjzÀgÀÄ. UÀÄß D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA£À C©üªÀÈ¢Þ d£ÀªÀj 1984gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¨ÉA§°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸À®Ä CPÉÆÖçgï 1985gÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ¥sËAqÉõÀ£ï (FSF) C£ÀÄß gÀa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁÖ¯ïªÀÄ£ï ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ PÁ¦gÉÊmïUÀ½AzÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ UÉƽ¹ J®èjUÀÆ ¸Á¥sïÖªÉÃgï zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjPÀ®é£ÉAiÀiÁzÀ PÁ¦¯É¥sïÖ (copyleft: https:// en.wikipedia.org/wiki/Copyleft) C£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. PÀA¥ÀÇålgï EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹zÀ d£ÀgÀÄ, CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ¨ÉÃQgÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÁªÁVAiÉÄà C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹, CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉÆAqÀÄ, EvÀgÀgÀÆ CµÉÖà ¸ÀévÀAvÀæªÁV vÀªÀÄUÉ zÉÆgÉvÀ ºÁUÀÆ vÁªÉà C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ E¤ßvÀgÀjUÀÆ ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ, MAzÀÄ r¸ï̤AzÀ E£ÉÆßAzÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß PÁ¦ ªÀiÁqÀĪÀ EvÁå¢ ¸ÁévÀAvÀæ÷åUÀ¼À£ÀÄß `d£ÀgÀ¯ï ¥À©èPï ¯Éʸɣïì( GPL)’ JA§ ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÉÆA¢UÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÉà ‘¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À DAzÉÆî£À’zÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀªÁVvÀÄÛ. EzÀgÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁV ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAzÀ UÀÄß AiÉÆÃd£É (GNU - Gnu is Not Unix) PÀA¥ÀÇålgï vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆ® vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÌ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ°è ºÉeÉÓ EnÖvÀÄ. EzÉà d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÅ ªÀÄÄAzÉ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÁV ¨É¼ÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ°è PÀA¥ÀÇålgï D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖAUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CzɵÉÆÖà ªÀĺÀvÀézÀ lƯïUÀ¼À£ÀÄß F AiÉÆÃd£É C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀgÀÆ, D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖAUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁUÀ J£ÀߧºÀÄzÁzÀ `kernel’ (PÀ£Éð¯ï)£À C©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzsÀåªÁVgÀ°®è. 1991gÀ°è

ºÉ°ì¤Ì «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è 2£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyðAiÀiÁVzÀÝ °£À¸ï mÉÆêÁð¯ïØ (https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds) vÀ£Àß «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV MAzÀÄ PÀqÉ PÀĽvÀÄ £ÉlªÀPïð ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¨sÁ½¸ÀĪÀÅzÀPÉÆ̸ÀÌgÀ AiÀÄĤPïì£ÀAvÀºÀ PÀ£Éð¯ï MAzÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ºÀªÁå¹ vÀAvÀædÕgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ eÉÆvÉUÉ ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ EzÉà UÀÄß/°£ÀPïì D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA£À ¸ÀȶÖUÉ PÁgÀtªÁAiÀÄÄÛ.

ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À JAzÀgÉãÀÄ? qÉëqï »Ã®gï ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ,N¥À£ï(ªÀÄÄPÀÛ) ¸ÉÆøïð vÀAvÁæA±À/¸ÀévÀAvÀæ (Free) vÀAvÁæA±À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁ£ÀV/ PÀÈw¸ÁªÀÄåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀA¥ÀÇålgï §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 50 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀ, CzÀ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀĪÀ, §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÉÆqÀ£É ªÀÄÆ® gÀÆ¥ÀzÀ°è CxÀªÁ §zÀ¯Á¬Ä¹ ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ (F »AzÉ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀ vÀAvÀædÕjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UËgÀªÀ ºÀt ¤ÃqÀzÉ).

ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À vÀvÀéeÁÕ£À (Philosophy) EzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ¥sËAqÉñÀ£ï (Free Software Foundation) ªÀÄvÀÄÛ N¥À£ï ¸ÉÆøïð E¤²AiÉÄÃnêï (OSI) vÀvÀéeÁÕ£ÀUÀ¼ÉA§ £ÁtåzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ½zÀÝAvÉ. ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ¥sËAqÉñÀ£ï£À (FSF) ¦ü¯Á¸À¦ü LwºÁ¹PÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. EzÀgÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀUÀ¼À°è «ªÀj¸À¯ÁVzÀÄÝ, ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è §ºÀĪÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. `¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À’ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ CA±À, ºÉÆgÀvÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ®è. EzÀ£Àß CjAiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ `¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀAªÁzÀ’zÀ°è£À `¸ÀévÀAvÀæ’ JA§ÄzÁV CxÉðʹPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, `GavÀ zÉÆøɒAiÀÄ°è£À `GavÀ’ ªÉA§AvÀ®è. ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À §¼ÀPÉzÁgÀgÀ §¼ÀPÉ, C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ, CzsÀåAiÀÄ£À, §zÀ°¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæåªÀ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀ CA±ÀªÁVzÉ. «¸ÀÛj¹ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, EzÀÄ £Á®ÄÌ jÃwAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ : zz ¸ÁévÀAvÀæ÷å 0 : ¥ÉÇæUÁæªÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å zz ¸ÁévÀAvÀæ÷å 1 : ¥ÉÇæUÁæªÀiï ºÉÃUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ ºÉÃUÉ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ªÀÄÆ® UÀæAxÀ/gÀÆ¥À £ÉÆÃqÀ®Ä (source code) ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¥ÀǪÀð PÀgÁgÀÄ EzÀPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. zz ¸ÁévÀAvÀæ÷å 2 : ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ«vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å, EzÀjAzÀ ¤ªÀÄä £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. zz ¸ÁévÀAvÀæ÷å 3 : vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀĪÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjµÀÌj¹zÀ DªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ M½wUÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å. ªÀÄÆ® UÀæAxÀ/gÀÆ¥À £ÉÆqÀ®Ä (source code) ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¥ÀǪÀð PÀgÁgÀÄ EzÀPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   51


Non-Free

CxÀªÁ ¸ÀévÀAvÀæ ¸Á¥sïÖªÉÃgï C®èzÀ SÁ¸ÀV PÀA¥É¤UÀ½AzÀ ¸ÀȶָÀ®àlÖ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß vÀ£Àß §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Æ ©qÀĪÀÅ¢®è. J¥sï.J¸ï.J¥sï ¥ÀæPÁgÀ EzÀÄ £ÉÊwPÀªÀ®è. EzÉ®èzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¥ÉÃmÉAlÄUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉUÀ¼À°è ºÉÃgÀ®àqÀĪÀ EvÀgÉ C¢üPÀ «ÄwUÀ¼À£ÀÆß J¥sï.J¸ï.J¥sï «gÉÆâü¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ KPÉ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ J®è 4 ¸ÁévÀAvÀæ÷åUÀ¼À£ÀÆß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß http://www.fsf.org/ philosophy/shouldbefree.html £À°è «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. EzÀgÀ §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä F eÁ®vÁtUÀ¼À£ÀÄß eÁ¯Ár. http://www.gnu.org CxÀªÁ http://www.fsf.org

M.J¸ï.L vÀvÀéeÁÕ£À / N¥À£ï ¸ÉÆøïð ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¦ü¯Á¸À¦ü EzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ¦ü¯Á¸À¦üVAvÀ ¸Àé®à ©ü£Àß. EzÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®à£É/ GzÉÝñÀ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀzÀÄÝ: ¥ÉÇæÃUÁæªÀÄgïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß (Source Code) NzÀ®Ä, ºÀAaPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀ°è, vÀAvÁæA±À ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. d£ÀgÀÄ EªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀÄvÁÛgÉ, vÀªÀÄä CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ, CzÀgÀ°è£À £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ EzɯÁè £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÃUÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß ZÀQvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. N¥À£ï¸ÉÆøïð E¤²AiÉÄÃnªï (OSI) vÀ£Àß UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ±ÀQÛ±Á°, £ÀA©PÁºÀð ªÀÄvÀÄÛ J¥sï.J¸ï.J¥sï VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ GzÀåªÀÄ ¸ÉßûAiÀiÁzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À vÁAwæPÀ ªÀiË®åUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À £ÉÊwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀqÉ PÀrªÉÄ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹, ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ºÀAazÀ/ ºÀgÀrzÀ (distributed) C©üªÀÈ¢Þ «zsÁ£À ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÆ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À ªÀÄÆ® vÀvÀéeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÝgÀÆ, J¥sï.J¸ï. J¥sï ªÀÄvÀÄÛ N.J¸ï.L MAzÉà £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢Þ, SÁ¸ÀVà vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ zÀ¤ JvÀÄÛ«PÉ, vÀAvÁæA±À ºÀPÀÄ̸ÁªÀÄåUÀ¼ÀÄ (patents) ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ £É¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É jZÀqïð ¸ÁÖ¯ïªÀÄ£ï ºÉüÀĪÀAvÉ MAzÉà ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ JgÀqÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 52 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ - GavÀªÉÃ, PÉƼÀî¨ÉÃPÉ? ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥É¤UÀ¼À vÀAvÁæA±ÀUÀ½UÉ vÀ¢égÀÄzÀÞ. EªÀÅ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV, ¸ÀévÀAvÀæªÁV zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. fA¥ï, N¥À£ï/°¨Éæ D¦üøï, EAPï ¸ÉÌÃ¥ï »ÃUÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ vÀAvÁæA±ÀPÀÆÌ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀzÀ §zÀ° ªÀåªÀ¸ÉÜ EAzÀÄ ®¨sÀå«zÉ. http://www.osalt.com/ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À°è ¤ÃªÀÅ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w PÁt§ºÀÄzÀÄ.

«zÁåyðUÀ½UÉ vÀAvÁæA±À ±ÉÊPÀëtÂPÀ §¼ÀPÉUÉ ¨ÉÃQgÀĪÀ C£ÉÃPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß J¥sï.J¸ï.J¥sï £À F PÉÆArAiÀÄ°è ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. http://directory.fsf.org/wiki/ Category/Education

zz¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃQgÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀPÉÌ §zÀ°AiÀiÁV ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀ°è http://osalt.com/ http://www.opensourcealternative.org/ http://alternativeto.net/software/open-source-softwaredirectory/

°£ÀPïì - ¤ÃªÀÇ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ ¯ÉÊªï ¹.r ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV °£ÀPïì ¹.r PÉÊUÉ ¹PÀÌ vÀPÀët CzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¤ªÀÄä PÀA¥ÀÇålgï §Æmï ªÀiÁr °£ÀPïì£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºËzÀÄ, E£ï¸ÁÖ¯ï ªÀiÁqÀzÉAiÉÄà °£ÀPïì qɸïÌmÁ¥ï ¤ªÀÄä ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄvÀÛzÉ. °£ÀPïì£À J®è ªÀÄÄRå r¹Öç§ÆåµÀ£ïUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¯ÉÊªï ¹.r DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¹UÀÄvÀÛªÉ. G§ÄAlÄ, ¥sÉqÉÆÃgÀ, N¥À£ï ¸ÀĸÉ, PÁߦPïì, °£ÀPïì «ÄAmUÀ¼À ªÉ¨ï ¸ÉÊmï UÀ½AzÀ ¤ÃªÀÅ EzÀ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ.

¯Éʪï AiÀÄÄ.J¸ï.© ¤ªÀÄä §½ AiÀÄÄ.J¸ï.© qÉæöʪï EzÉAiÉÄÃ? CzÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä PÀA¥ÀÇålj£À°è °£ÀPïì §¼À¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. ºËzÀÄ, PÀA¥ÀÇåljUÉ £ÉÃgÀªÁV °£ÀPïì E£ï¸ÁÖÖ¯ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ §zÀ®Ä ¤ªÀÄä §½ EgÀĪÀ AiÀÄÄ. J¸ï.© §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. Unetbootin JA§ vÀAvÁæA±À §¼À¹ °£ÀPïì ¹.rAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄÄ.J¸ï.© UÉ

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   53


E½¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ. EwÛÃZÉUÉ °£ÀPïì r¹Öç§ÆåµÀ£ïUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV AiÀÄÄ. J¸ï.© UÉ JAzÉà qË£ï¯ÉÆÃqïUÉ ¹UÀÄvÀÛªÉ. AiÀÄÄ.J¸ï.© §Æmï ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ, POST ¹ÌçÃ£ï £À°è ¹UÀĪÀ §Æmï D¥Àê£ï £À Qà MwÛ AiÀÄÄ.J¸ï.© DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀgÁAiÀÄÄÛ.

ªÀZÀÄðC¯ÉʸÉõÀ£ï EwÛÃZÉUÉ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¹UÀĪÀ PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ J¶ÖgÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ, MAzÀÄ D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA£À M¼ÀUÉ E£ÀÆß MAzÉgÀqÀÄ D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖAUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ PÀA¥ÀÇålgï UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA E£ï¸ÁÖ¯ï ªÀiÁr §¼À¸ÀĪÀ §zÀ®Ä, ªÀZÀÄðAiÀįÉʸÉõÀ£ï vÀAvÀæeÁÕ£À §¼À¹ ¤ªÀÄä ªÀÄÆ® D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA£ÉƼÀUÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖAUÀ¼À ªÀZÀÄðC¯ï ªÉIJ£ïUÀ¼À eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÁ:- VMware, VirtualBox £ÀAvÀºÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß E£ï¸ÁÖ¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ/ªÀZÀÄðC¯ï ªÁV «AqÉÆÃ¸ï £À°è °£ÀPïì, °£ÀPïì £À°è «AqÉÆøï D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA UÀ¼À£ÀÄß E£ï¸ÁÖ¯ï ªÀiÁr G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. °£ÀPïì E£ï¸ÁÖ¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ JAzɤ¹zÀªÀjUÉ ªÀZÀÄðC¯ÉʸÉõÀ£ï MAzÀÄ ªÀgÀzÁ£ÀªÉà ¸Àj.

¢£À¤vÀåzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è UÀÄß/°£ÀPïì,

FOSS

§¼ÀPÉ

zzPÀ°PÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ¸ÀA¥ÀPÀð ºÁUÀÆ ¸ÀAªÀºÀ£É, vÀAvÀæeÁÕ£À ºÁUÀÆ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è, ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉUÁV (zÀȱÀå, ±ÁæªÀå, DlUÀ¼ÀÄ EvÁå¢), ªÁtÂdå GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ, zzCvÁåzsÀĤPÀ CAvÀeÁð® ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (PËèAqï PÀA¥ÀÇånAUï EvÁå¢....) zzªÉƨÉʯï, mÁå¨Éèmï EvÁå¢UÀ¼À°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV §¼À¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉÆArªÉ. J®ègÀ PÉÊUÀ¼À°ègÀĪÀ DAqÁæAiÀiïØ ¥sÉÇãÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀPÉÌ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. °¨Éæ D¦üøï, «.J¯ï.¹, ¸ÉÖ¯ÉèÃjAiÀÄA ¤ªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ r.n.¦, ªÀÄ£ÀgÀAd£É ºÁUÀÆ ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀÄvÀÛªÉ. zz°£ÀPïì §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉaÑ£ÀzÀ£ÀÄß °£ÀPÁìAiÀÄt.£Émï (http:// linuxaayana.net) £À°è «rAiÉÆÃUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. 54 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÁvÀæ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ¸ÀQæAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj, eÁÕ£ÀzÀ ºÀAaPÉ, vÀAvÀæeÁÕ£À ºÁUÀÆ vÀAvÁæA±À ¸ÁévÀAvÀæ÷åPÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, vÀAvÀæeÁÕ£À PÀ°PÉ, vÀAvÀæeÁÕ£À C¼ÀªÀr¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è G½vÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ UÀÄtªÀÄlÖ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ PÉÆÃmÁåAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉjUÉ ºÀt ¥ÉÇïÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. FOSS

C©üªÀÈ¢Þ«zsÁ£À

(Development Methodology)

FOSS C©üªÀÈ¢Þ«zsÁ£À «²µÀÖªÁzÀzÀÄÝ, EAl£Éðmï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ

¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À D«µÁÌgÀUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. PÁxÀqÉæ¯ï ªÀÄvÀÄÛ §eÁgï (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cathedral_and_the_Bazaar)

J£ÀÄߪÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢Þ «zsÁ£ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÁ¼É ºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢Þ ¥ÁæaãÀ PÁ®zÀ°è PÀlÖ¯ÁVzÀÝ ZÀZÀÄðUÀ¼ÀAvÉ; ºÉÃUÉAzÀgÉ, aPÀÌ aPÀÌ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°ègÀÄwÛzÀÝ PÀıÀ®PÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÁºÀå ¥Àæ¥ÀAZÀ¢AzÀ ¨ÉÃ¥ÀðlÄÖ, UÀÄ¥ÀÛªÁV ZÀað£À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß, PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAnAiÀiÁV ¤«Äð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MªÉÄä PÀnÖzÀ £ÀAvÀgÀ ZÀZÀÄðUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ PÉ®¸À ¸ÀA¥ÀÇtðªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛzÀÝ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ EzÉà jÃw C©üªÀÈ¢ÞUÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. vÀAvÁæA±À ¥ÀjtÂvÀgÀ vÀAqÀ JZÀÑjPɬÄAzÀ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉUÀ¼À eÉÆvÉ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è Ej¹PÉÆAqÀÄ, vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÁV dUÀwÛUÉ ¥ÀjavÀªÁV¸ÀĪÀªÀgÉUÉ EvÀgÀjAzÀ ¥ÀævÉåÃPÀUÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MªÉÄä vÀAvÁæA±ÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¢zÉ JAzÀÄ SÁwæAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É Cw PÀrªÉÄ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÀdÕgÀ vÀAqÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀݪÁV, FOSS C©üªÀÈ¢Þ«zsÁ£À §eÁgï CxÀªÁ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ EzÀݺÁUÉ, EzÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄvÀÛzÉ. ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ, vÀªÀÄä CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ vÀªÀÄä ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, EzÉ®è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ D UÀ¯ÁmÉ UÉÆAzÀ®UÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÉÄà £ÉqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀåªÀºÁgÀ ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× ¸Ë®¨sÀåUÀ½gÀĪÀ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   55


vÉgÉzÀÄ, ªÀåªÀºÁgÀ ¨É¼ÉzÀAvÉ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ºÁUÉ, ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀ¹ÜvÀ AiÉÆÃd£É E®èzÉ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀAvÁæA±À ¥ÀjtÂvÀgÀÄ vÁªÀÅ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉÆøïð PÉÆÃqï C£ÀÄß d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄUÉ ®©ü¹zÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼À ªÀÄÄSÉãÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ §zÀ°¸ÀĪÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ºÉaÑ£À ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EvÀgÉ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞPÁgÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀ PÉÊ eÉÆÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÆ EªÉ. CªÀgÀÄ ªÀÄÆ® ¸ÉÆøïðPÉÆÃqï ¥ÀqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉ EµÀÖªÁUÀĪÀAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆ® vÀAvÁæA±ÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀ CxÀªÁ vÀªÀÄä DªÀÈwÛAiÀÄ£Éßà EvÀgÀjUÉ ®¨sÀåªÁV¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. F «zsÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄAvÉ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ, D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖAUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄvÀÛªÀ®èzÉÃ, ºÉƸÀ D«µÁÌgÀUÀ½UÀÆ EªÀÅ PÁgÀtªÁUÀ§®èªÀÅ. §eÁgï£À°è ®¨sÀåªÁUÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼À°è PÁ®PÀ¼ÉzÀAvÉ £ÀªÀÄUÉ PÁtĪÀ ¥ÀPÀévÉ, vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ®Æè PÁtÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ªÀÄÄRå C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ EAwªÉ: zz±ÀæªÀÄzÀ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. zzEvÀgÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. zzGvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. zz¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄPÀÛ eÁÕ£À ¨sÀAqÁgÀUÀ¼ÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄ, PÀtdzÀAvÀºÀ ªÀÄÄPÀÛ eÁÕ£À ¨sÀAqÁgÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁVzÀÄÝ, d£ÀgÉà d£ÀjAzÀ, d£ÀjUÁV ®¨sÀåªÁV¹PÉÆArgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ EªÁVªÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ eÁÕ£À ¨sÀAqÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ eÁÕ£Ádð£É ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉÃ, CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É EvÁå¢UÀ½UÉ vÉÆqÀV, eÁÕ£À ¨sÀAqÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀgÀ®Æè ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ.

56 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


«Q¦ÃrAiÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV vÀ£Àß EZÁÒ£ÀĸÁgÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fë¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ, vÀ£Àß°è£À w½ªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÆß ºÁUÉAiÉÄà vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½UÉ ºÀAZÀÄvÁÛ §A¢zÁÝ£É. ªÉÃzÉÆÃ¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ ¥ÀÅgÁt PÀxÉUÀ½AzÀ »rzÀÄ, CAvÀgÀeÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä CAUÉÊ ¸ÉÃgÀÄwÛgÀĪÀ rfl¯ï J£ï¸ÉÊPÉÆèæÃrAiÀÄUÀ¼ÀÄ, vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÉZÀÄÑwÛzÀÝAvÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÆß »r¢gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÀtÚªÀÄÄA¢zÉ. EzÉ®èzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀeÁ®zÀ¯Éèà «Q¦ÃrAiÀÄ JA§ ¸ÀévÀAvÀæ «±ÀéPÉÆñÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¹, dUÀwÛ£À J®ègÀ §½ ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¸À®Ä, J¯Áè jÃwAiÀÄ®Æè §¼À¹PÉƼÀî®Ä, ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä, ZÀað¸À®Ä, EvÀgÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÀºÀ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ FUÁUÀ¯Éà ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀð PÀ¼É¢zÉ. «Q¦ÃrAiÀÄ (www.wikipedia.org)CAvÀgÀeÁ®zÀ MAzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ «±ÀéPÉÆñÀªÁVzÀÄÝ, «±ÀézÀ ®PÁëAvÀgÀ ªÀÄA¢ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉÇAzÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃj ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ¸ÀA¥Á¢¹zÁÝVzÉ. «Q«ÄÃrAiÀÄ ¥sËAqÉõÀ£ï JA§ ¯Á¨sÀgÀ»vÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨ÉA§®¢AzÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ «Q¦ÃrAiÀÄzÀ°è dUÀwÛ£À 287 ¨sÁµÉUÀ¼À 30 «Ä°AiÀÄ£ï ¯ÉÃR£ÀUÀ½ªÉ. CzÀgÀ°è 20PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjªÉ. EAl£Éðmï ¸ÀA¥ÀPÀð«gÀĪÀ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ «±ÀézÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄƯɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄzÀ°è, AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÉ vÉÆqÀV¹PÉƼÀî®Ä E°è CªÀPÁ±À«zÉ. «±ÀéPÉÆñÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ «µÀAiÀÄPÉÌ DPÀgÀªÀ£ÀÄß (Reference) ¸ÀÆa¸ÀĪÀ EAl£Éðmï£À Cw zÉÆqÀØ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¹zÀÝ vÁtªÁV «Q¦ÃrAiÀÄ J®èjUÀÆ agÀ¥ÀjavÀ ºÁUÀÆ Cw ºÉZÀÄÑ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ «±ÀézÀ 6£Éà ªÀÄÄRå eÁ®vÁt. eÁÕ£À, «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À, vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛªÁV EgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁV, ¸À¥sÀ®ªÁUÀÄwÛgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è «Q¦ÃrAiÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀ dUÀwÛ£À®Æè ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß PÀnÖ, CzÀgÀ®Æè ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß JwÛ »r¢gÀĪÀ «Q¦ÃrAiÀÄ, «±ÀézÀ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   57


¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß MqÀ®°èj¹PÉÆAqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À EwºÁ¸À, ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÁÌV G½¸ÀÄwÛzÉ. d£ÀªÀj 15, 2001 gÀ°è CAvÀgÀeÁ®zÀ GzÀå«Ä f«Ää ªÉïïì ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À ¥ÀjtÂvÀ ¯Áåj ¸ÁåAUÀgï «Q¦ÃrAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ EzÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀvÉ §ºÀÄ »A¢£ÀzÀÄÝ. f«Ää ªÉïïì ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁåAUÀgï GavÀ D£ï¯ÉÊ£ï «±ÀéPÉÆñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 2000zÀ°è eÉÆvÉAiÀiÁV `£ÀĦÃrAiÀÄ’ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÁÛgÉ. DAiÀiÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀjtÂvÀgÁzÀªÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¹, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬĹ, ¥ÀÅ£À«ðªÀıÉðUÉ M¼À¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ J£ÁÌmÁð ªÀÄvÀÄÛ J£ÉìöÊPÉÆèæÃrAiÀÄ ©æmÁ¤PÁUÀ½VAvÀ ©ü£ÀߪÁV d£ÀjUÉ MzÀV¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß £ÀĦÃrAiÀÄ M¼ÀUÉÆArvÀÄÛ. CAvÀgÀeÁ®zÀ°è D£ÉèöÊ£ï J£ï¸ÉÊPÉÆèæÃrAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÀªÀgÀ°è ªÉÆzÀ°UÀgÁzÀ jPï UÉÃmïì 1993gÀ¯Éèà AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. «±ÀéPÉÆñÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ »rvÀzÀ°ègÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀ«zÀÝ D£ï¯ÉÊ£ï ¸ÀévÀAvÀæ «±ÀéPÉÆñÀªÀ£ÀÄß r¸ÉA§gï 2000zÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀzÀ ºÀjPÁgÀ jZÀqïð ¸ÁÖ¯ïªÀÄ£ï ¥Àæw¥Á¢¹zÀÝgÀÄ. ªÁqïð PÀ¤ßAUÁªÀiï 1995gÀ°è C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀÝ ¥ÀæSÁåvÀ ‘«Q’ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä £ÀĦÃrAiÀÄzÀ°è §¼À¹zÀÝ f«Ää ªÉïïì ªÀÄvÀÄÛ ¯Áåj ¸ÁåAUÀgï, CAvÀgÀeÁ®zÀ°è DUÀÄwÛzÀÝ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖ¯ïªÀÄ£ïgÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹, vÀªÀÄä £ÀĦÃrzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À PÀÈw¸ÁªÀÄåªÀ£ÀÄß GFDL(GNU Free Documentation License) ¯ÉʸɣïìUÉ 2001gÀ°è §zÀ°¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¯Áåj ¸ÁåAUÀgï `«Q¦ÃrAiÀÄ’ JAzÀÄ ºÉ¸ÀjlÖgÀÄ. £ÀĦÃrAiÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ZÀZÉðUÉ §¼À¹PÉƼÀî®Ä EzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÆ, CAvÀgÀeÁ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÉ vÉÆqÀUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ EvÀgÀgÉÆqÀ£É «µÀAiÀiÁzÁjvÀ ZÀZÉð EvÁå¢UÀ½UÉ CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀÛªÁVzÀÝ «Q¦ÃrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀĦÃrAiÀĪÀ£ÀÄß »A¢QÌvÀÄ. 2003gÀ°è £ÀĦÃrAiÀÄ vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉêÀ® 24 ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀ®Ä ±ÀPÀÛªÁVzÀÝgÉ, «Q¦ÃrAiÀÄ EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 20,000 ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀA¥Á¢¹vÀÄÛ. ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¸ÀA¥Á¢¸À§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉA§°¹zÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀ f«ÄäªÉïïì £ÀĦÃrAiÀĪÀ£ÀÄß 58 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ªÀÄÄaÑ «Q¦ÃrAiÀÄPÉÌ ºÉaÑ£À ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß M¥ÀàzÀ ¯Áåj ¸ÁåAUÀgï, «Q¦ÃrAiÀÄ AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ£ÀqÉzÀgÀÄ. CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄ EvÁå¢UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C£ÉÃPÀ «ªÀıÁðvÀäPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄvÁÛ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð¤ÃwUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄvÁÛ ªÀÄÄPÀÛ, ¸ÀévÀAvÀæ ºÁUÀÆ D£ï¯ÉÊ£ï «±ÀéPÉÆñÀªÀ£ÀÄß CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉÇAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀlÖ®Ä «Q¦ÃrAiÀÄ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ. JgÀqÀÄ wAUÀ¼À°è dªÀÄð£ï £ÀAvÀgÀ ¥sÉæAZï, aä, qÀZï, »§Ææ, EmÁ°AiÀÄ£ï, gÀ¶AiÀÄ£ï ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè «Q¦ÃrAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄzÀ°è PÁt¢zÀÝgÀÆ, dÆ£ï 2002gÀ°è ¥ÀAeÁ©, C¸Áì«Ä ºÁUÀÆ MjAiÀiÁ ¨sÁµÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁzÀªÀÅ. PÀ£ÀßqÀ «Q¦ÃrAiÀÄPÉÌ (http:// kn.wikipedia.org) dÆ£ï 12, 2003gÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÉ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¸Á«gÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, CzÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀ¤AzÀ »rzÀÄ, §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ, «Q«ÄÃrAiÀÄ ¥sËAqÉñÀ£ï£À MqÀUÀÆr, CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ vÀAvÀædÕgÀÄ, ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. EªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß «Q¦ÃrAiÀÄ£ÀßgÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. «±ÀézÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è d£ÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ «Q ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄzÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. vÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉƸÀ§gÀ£ÀÄß CtÂUÉƽ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÉÄÃ¯É D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀªÀjUÉ ºÁåPÀvÁ£ï(Hackathon)UÀ¼À£ÀÆß, «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÉ JrlxÁ£ï(Editathon) DAiÉÆÃf¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, vÀAvÀæeÁÕ£À C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÀÆÌ EzÀÄ ºÉaÑ£À CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆArgÀĪÀ C£ÉÃPÀgÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°èzÁÝgÉ. EzÉà PÁgÀtPÁÌV EAzÀÄ C£ÉÃPÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ «Q¦ÃrAiÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ®Æè §¼À¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÄÝ, vÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß «Q¦ÃrAiÀÄzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîwÛªÉ.

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   59


«Q«ÄÃrAiÀÄ ¥sËAqÉõÀ£ï «Q«ÄÃrAiÀÄ ¥sËAqÉñÀ£ï MAzÀÄ ¯Á¨sÀgÀ»vÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ «Q¦ÃrAiÀÄ £ÉqɸÀ®Ä ¨ÉÃQgÀĪÀ vÀAvÀæeÁÕ£À, ¸ÀªÀðgïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. «Q¦ÃrAiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå §¼ÀPÉzÁgÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滸À¯ÁVzÀÝ zÉÃtÂUÉ C®èzÉ, EzÀgÀ d£À¦æAiÀÄvɬÄAzÁV EwÛÃZÉUÉ C£ÉÃPÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¥ÉÇðÃgÉÃmï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ «Q«ÄÃrAiÀÄ ¥sËAqÉõÀ£ïUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛªÉ. «Q¦ÃrAiÀÄzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀvÀÛ PÀÆqÀ ¥sËAqÉõÀ£ï UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£É «Q¦ÃrAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ §¼ÀPÉzÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄUÉ EµÀÖªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ§ºÀÄzÀÄ. «Q¦ÃrAiÀÄzÀ J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ (J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) F §¼ÀPÉzÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÉÆAzÉà ¸ÁPÁUÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀAvÀædÕgÁVzÀÝ°è «Q¦ÃrAiÀÄzÀ vÀAvÁæA±À, ¸ÀªÀðgï EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ EvÀgÉ «Q¦ÃrAiÀÄ£ÀßgÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. «Q¦ÃrAiÀÄzÀ ªÀÄÆ® ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À `«ÄÃrAiÀÄ «Q’ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀÆqÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁµÁ¥ÀjtÂvÀgÁVzÀÝ°è, ªÀiÁvÀȨsÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C£ÉÃPÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ºÁUÀÆ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÀÆ PÀÆqÀ «Q¦ÃrAiÀÄ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÉâPÉ. ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÉ vÉÆqÀUÀ®Ä, ¤ªÀÄä EµÀÖzÀ «µÀAiÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß Dj¹PÉƽî. CzÀ£ÀÄß «Q¦ÃrAiÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁl £ÀqɹzÀ°è ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄ FUÁUÀ¯Éà ®¨sÀå«zÀÝ°è CzÀgÀ ¥ÀÅl £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. E®èªÁzÀ°è D ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ PÉÆAr £ÀªÀÄä ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. F PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß QèQ̸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ «Q¦ÃrAiÀÄPÉÌ ºÉƸÀ ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄð ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯Éà ¯ÉÃR£À ®¨sÀå«zÀÝgÉ, ¥ÀÅlzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è PÁtĪÀ ¸ÀA¥Á¢¹ JA§ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß QèQ̹ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä C£ÀĪÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. «Q¦ÃrAiÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÃR£ÀPÉÌ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÁUÀ, £ÀªÀÄä ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß zÀÈrüÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀÆPÀÛ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀĪÀÄÄRå. 60 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


£ÁªÀÅ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄzÀ PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀiÁzÀ ‘¤µÀàPÀë¥ÁvÀ zÀȶÖPÉÆãÀ’ªÀ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß «±Áé¸ÁºÀðªÀÇ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀªÀÇ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. «Q¦ÃrAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ zÀéAzÀé, ¸ÀA±ÀAiÀÄ, ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è AiÀiÁgÀĨÉÃPÁzÀgÀÆ D ¯ÉÃR£ÀzÀ ZÀZÁð ¥ÀÅlzÀ°è ZÀZÉðAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ vÀ¥ÀÅöàM¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉ ¸ÉÃj wzÀݧºÀÄzÁVzÉ.

«Q¦ÃrAiÀÄ §¼ÀUÀzÀ EvÀgÉ AiÉÆÃd£ÉUɼÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄ PÉêÀ® ªÀiÁ»wPÉÆñÀªÁV G½AiÀÄzÉ «ÄÃrAiÀÄ, GQÛUÀ¼ÀÄ («Q«ÄÃrAiÀÄ PÁªÀÄ£ïì), ¸ÀÄ¢Ý («Q £ÀÆå¸ï), ªÀÄÄPÀÛ ¸Á»vÀå («Q ¸ÉÆøïð), ªÀÄÄPÀÛ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ(«Q §ÄPïì), eÉÊ«PÀ ªÀiÁ»w PÀtd («Q ¹àöøï), ¸ÀévÀAvÀæ ¤WÀAlÄ («PÀë£Àj) »ÃUÉ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ D±ÀæAiÀÄ ¤ÃrzÉ. F J®è AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, J®è ¨sÁµÉAiÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄUÀ½UÀÆ ®¨sÀå«gÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ. «Q«ÄÃrAiÀÄ PÁªÀÄ£ïì ªÀÄÄPÀÛªÁV §¼À¹PÉƼÀÀÄzÁzÀ «Ä°AiÀiÁAvÀgÀ avÀæUÀ¼ÀÄ, zÀȱÀå, ±ÁæªÀå ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ, «Q¦ÃrAiÀÄzÀ §ºÀÄ ªÀÄÄRå AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÉ.

«Q¦ÃrAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈw ¸ÁéªÀÄåUÀ¼ÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ QæAiÉÄÃnêï PÁªÀÄ£ïì (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License) ªÀÄvÀÄÛ f.J¥sï.r.J¯ï ¯ÉʸɣïìUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. F PÀÈw ¸ÁéªÀÄåUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß «Q¦ÃrAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ JAzÀÄ G¯ÉèÃT¹, ªÀÄÆ®¥ÀÅlzÀ PÉÆArAiÉÆqÀ£É £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr ºÀAaPÉƼÀÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ/CxÀªÁ §zÀ°¹PÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. f.J¥sï.r.J¯ï ¯Éʸɣïì£Àr §gÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½®èzÉ, ªÀÄÄR ¥ÀÅl CxÀªÁ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀÅlzÀ ¥ÀoÀåzÀ eÉÆvÉUÉ §¼À¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.

vÀļÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt «Q¦ÃrAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃgÀ°ªÉ PÀ£ÀßqÀzÀ eÉÆvÉUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀqÀ®wÃgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ vÀļÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ «Q¦ÃrAiÀiÁzÀ E£ïPÀÄå¨ÉÃlgï£À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ. vÀļÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt ¨sÁ¶PÀgÀÄ PÉÊeÉÆÃr¹zÉÝà DzÀ°è EªÀ£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ¥Àj¥ÀÇtðªÁV £ÉÆÃqÀĪÀ PÁ® zÀÆgÀ«®è. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   61


ªÉƨÉʯï£À®Æè «Q¦ÃrAiÀÄ ªÉƨÉʯï£À®Æè PÀÆqÀ «Q¦ÃrAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß NzÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌAzÉà EgÀĪÀ «Q¦ÃrAiÀÄ C¦èPÉõÀ£ï C£ÀÄß UÀÆUÀ¯ï DAqÁæAiÀiïØ£À°è ¥Éèà ¸ÉÆÖÃgï£À°è qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. L.MJ¸ï £À®Æè EzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀAvÁæA±ÀUÀ½ªÉ. CzÉãÀÆ E®èzÉAiÀÄÆ «Q¦ÃrAiÀÄ ¨Ëæ¸ï ªÀiÁrzÀ°è, CzÀgÀ ªÉƨÉʯï DªÀÈwÛ £ÀªÀÄä ¥sÉÇÃ£ï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÉ. ªÉƨÉʯï C¦èPÉõÀ£ÀÄßUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà C£ÉÃPÀ ¨sÁµÉUÀ¼À «Q¦ÃrAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ°è NzÀĪÀ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖªÉ.

J¸ï.JA.J¸ï, f.¦.Dgï.J¸ï ªÀÄÆ®PÀªÀÇ C£ÉÃPÀ zÉñÀUÀ¼À°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÀjzÀÄ©qÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀgÀ eÁÕ£Ádð£ÉUÉ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ «Q¦ÃrAiÀÄ fÃgÉÆà JA§ AiÉÆÃd£É vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÀÄÝ, J¸ï.JA.J¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï EAl£Éðmï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV «Q¦ÃrAiÀÄ ªÀiÁ»w MzÀV¸À®Ä C£ÉÃPÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉêÁ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛªÉ.

ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À ºÁUÀÆ £ÁªÀÅ ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ Rjâ¹zÀ PÀA¥ÀÇålgï EvÁå¢ ºÁqïðªÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, §¼ÀPÉzÁgÀ¤UÉ DAiÉÄÌ, C©üªÀÈ¢Þ, ºÀAaPÉ »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¤UÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. SÁ¸ÀV PÀA¥É¤AiÉÆAzÀgÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ eÉÆvÉ vÀ£ÀßAvÁ£Éà §A¢AiÀiÁUÀĪÀÅzÀÀ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥É¤ ªÀÄÄZÀÄѪÀÅzÀjAzÀ, CxÀªÁ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀAvɯÁè, ªÀÄvÉÛ ºÉƸÀ vÀAvÁæA±À PÉƼÀÄîªÀ £ÀµÀÖ¢AzÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀÄvÀÛzÉ. EwÛÃa£À UÀÄß/°£ÀPïì vÀAvÁæA±À PÀÆqÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ qÁmï ªÀiÁånæPïì ¦æAlgï C£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À§®èzÀÄ. C©üªÀÈ¢ÞºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ gÁµÀÖçªÁzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀPÁðjà ¸ÉêÉUÉ §¼À¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ PÀA¥ÀÇålgÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è ªÀiÁrzÉÝà DzÀ°è, PÉÆÃnUÀlÖ¯É ºÀt ºÉÆgÀ zÉñÀUÀ¼À SÁ¸ÀV PÀA¥É¤UÀ¼À Q¸É vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅöàvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÉjUÉ ºÀt zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è gÀµÁå, aãÁ EvÀgÉ zÉñÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉà UÀÄß/°£ÀPïì D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖAUÀ¼À£ÀÄß zÉñÀzÀ PÀA¥ÀÇåljÃPÀgÀtzÀ°è §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ EnÖªÉ. £ÀªÀÄä°è£ÀÆß D PÁAiÀÄð ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqÉ¢zÉ. 62 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀPÉÌ MVÎPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, £ÁªÀzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ°è CzÀ£ÀÄß CjvÀªÀgÀÄ zÉÆgÉvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÄ®¨sÀ¸ÁzsÀå. eÉÆvÉUÉ ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¨sÉÆÃzÀ£ÉUÉ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀ°è, ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ £ÀÄjvÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ®¨sÀåjgÀÄvÁÛgÉ. ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ºÉÆgÀ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÆ EA¢£À AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉUÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ºÉƸÀvÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀ, ºÉƸÀvÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ «¥ÀÅ® CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ. ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÁæA±À EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄAzÁV, FUÁUÀ¯Éà ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß EAlgï£Émï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀvÀÛ ªÀÄÄRªÀiÁr ¸ÀªÀiÁ£ÀªÀÄ£À¸ÀÌgÀ eÉÆvÉUÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀjAzÀ ¸ÁéªÀ®A§£É zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ®èzÉÃ, £ÀªÀÄäzÉà vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÆß §®¥Àr¹zÀ ºÉªÉÄä £ÀªÀÄäzÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀÆUÀ¯ï PÀA¥É¤ ¥ÀæwªÀµÀð `UÀÆUÀ¯ï ¸ÀªÀÄägï D¥sï PÉÆÃqï’ JA§ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁAwæPÀ ¥ÀjtÂw ºÉÆA¢zÀ, ºÉÆA¢°aѸÀĪÀ C£ÉÃPÀjUÉ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄRåªÁV «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝñÀªÁVnÖPÉÆArgÀĪÀ EAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §UÉÎ PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ M½vÀÄ. ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä ºÀªÁå¸ÀPÉÌAzÀÄ §gÉzÀgÀÆ, £ÀAvÀgÀ «Ä°AiÀÄ£ïUÀlÖ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀ°è £ÉgÀªÁzÀªÀÅ. C£ÉÃPÀjUÉ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÆß PÀ°à¹PÉÆlÖªÀÅ. eÉÆvÉUÉ `Free Culture’ CxÀªÁ ‘ªÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw’AiÀÄ£ÀÄß ¥À¸Àj¹zÀ F DAzÉÆî£À EAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á¼ÉUÉ ¨ÉÃQgÀĪÀ eÁÕ£À §AqÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EnÖzÉ. Free Culture §UÉÎ ºÉZÀÄÑ w½AiÀÄ®Ä ¯ÁgÉ£ïì ¯É¹ìUï §gÉzÀ F ¥ÀŸÀÛPÀ N¢. EzÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁV ¤ªÀÄUÉ ®¨sÀå«zÉ. http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Culture_(book)

¸ÀPÁðj PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä, ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉqɸÀĪÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðjà ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ªÉÆgÉ ºÉÆÃV zÉÊ£ÀA¢£À PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¨ÉÃQgÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ®¨sÀå«®èzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ°è GvÀÛgÀ ¹UÀĪÀÅzÀÄ SÁwæ. EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢ªÉ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   63


PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀzÀ CjªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ, §¼ÀPÉ, C£ÀĸÁÜ¥À£É, EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ CjªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ PÉ®¸À ºÉZÀѨÉÃQzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀzÀ CªÀ®A§£ÉAiÀÄ §UÉÎ PÁAiÉÆðãÀÄäRªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. PÀ£ÀßqÀ mÉʦ¸ÀĪÀÅzÀÄ, NzÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà EvÀgÉ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀPÁðjà PÉ®¸ÀUÀ½UÉ vÁ£Éà C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹PÉƼÀÄîvÁÛ, GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀPÁðjà ±Á¯É EvÁå¢UÀ¼À°è ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉÃ, CzÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä ¨ÉÃQgÀĪÀ PÀıÀ®vÉ, ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ°è CzÀPÉÌ ¨ÉÃQgÀĪÀ DPÀgÀ ¥ÀoÀå, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ²PÀëPÀjUÉ PÀgÀUÀvÀ UÉƽ¹, CªÀgÀ£ÀÄß ¸À§®gÀ£ÁßV¹ £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÀÆ CzÀgÀ CjªÀÅ ªÀÄÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ. PÁ¯ÉÃdÄ ¥ÀoÀåzÀ°è ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ eÉÆvÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ PÀ°PÉAiÀÄ°è §¼À¹PÉƼÀÄîvÁÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä «zÁåyð fêÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÃUÉ ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß MwÛ ºÉüÀ¨ÉÃQzÉ. EzÀÄ CvÀåAvÀ PÀpt PÉ®¸ÀªÁVzÀÄÝ, AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀ EzÀgÀ°è vÀªÀÄä PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±ÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞPÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è J®è vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è. PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¨ÉÃQgÀĪÀ J®è vÀgÀºÀzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ, CAzÀgÉ zÉÊ£ÀA¢£À ZÀlĪÀnPÉ, PÀ°PÉ, C©üªÀÈ¢Þ, C£ÉéõÀuÉ, D«µÁÌgÀ EvÁå¢UÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è UÀ滹, vÁªÁUÉà vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹ ¸ÁéªÀ®A©UÀ¼ÁUÀĪÀvÀÛ ªÀÄÄ£ÉßqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. PÀA¥ÀÇålgï, ªÉƨÉʯï EµÉÖà C®èzÉ ±Á¯É, PÁ¯ÉÃdÄ, CAUÀr, D¸ÀévÉæ, ¨ÁåAPï »ÃUÉ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è zÀÄrAiÀÄĪÀ, PÀ°AiÀÄĪÀ PÀ£ÀßrUÀ¤UÉ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ, EzÀÝgÀÆ CzÀÄ ºÉÆgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV, ¸ÀévÀAvÀæªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄUÉ w½zÀ ºÁUÀÄ w½AiÀÄzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀ«¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ - ºÀgÀmÉ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ°PÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ£ÁßV¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw (£ÀªÀÄä »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä F PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÉýzÉÝãÉ)AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¨É¼É¸À¨ÉÃQzÉ. EzÀgÀ ªÀÄÄSÉãÀ ºÉƸÀ d£ÁAUÀPÉÌ ªÉÊeÁÕ¤PÀ, vÁAwæPÀ PÀıÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä ¸ÁzsÀå. ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ EAvÀºÀ ªÉâPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRå, PÉÆ£ÉUÉ EzÀgÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀªÀgÀÆ £ÁªÉà C®èªÉÃ? avÀæ: «Q¦ÃrAiÀÄzÀ «Q«ÄÃrAiÀÄ PÁªÀÄ£ïì¤AzÀ QæAiÉÄÃnêï PÁªÀÄ£ïì ¯Éʸɣïì£ÀrAiÀÄ°è ¥ÀqÉ¢zÉ.

64 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ

1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010


AiÀÄĤPÉÆÃqï : KPÉ? ºÉÃUÉ? qÁ|| AiÀÄÄ.©.¥ÀªÀ£Àd

AiÀÄÄ

¤PÉÆÃqï JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀtzÀ ²µÀÖvÉ. UÀtPÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà CPÀëgÀªÀ£ÀÆß ¸ÀAUÀ滹qÀĪÀÅzÀÄ CAPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J®è ¨sÁµÉUÀ¼À J®è CPÀëgÀPÀÆÌ vÀ£ÀßzÉà DzÀ MAzÀÄ «²µÀÖ ªÀÄvÀÄÛ KPÀªÀiÁvÀæ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀªÉà AiÀÄĤPÉÆÃqï.

D¹Ì ªÀÄvÀÄÛ E¹Ì UÀtPÀzÀ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ «zÀÄåwÛ£À ¹ÜwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. «zÀÄåwÛUÉ JgÀqÉà ¸ÁzsÀåvÉUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ -EzÉ CxÀªÁ E®è. «zÀÄåvï EzÉ JAzÀgÉ `MAzÀÄ’, E®è JAzÀgÉ `¸ÉÆ£Éß’ JAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ MAzÀÄ ©mï£À°è 0 CxÀªÁ 1 C£ÀÄß ¸ÀÆa¸À§ºÀzÀÄ. CAzÀgÉ UÀtPÀzÀ°è ªÀÄÆ®vÀB JgÀqÉà CAPÉUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ. UÀtPÀzÀ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀtPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ²µÀÖvÉ D¹Ì (ASCII = American Standards Code for Information Interchange). D¹Ì 8 ©mïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. UÀtPÀzÀ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ MAzÀÄ vÀÄtPÉà ©mï (bit = binary digit). MAzÀÄ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ±ÉÃRj¸À®Ä JgÀqÀÄ ©mïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ MlÄÖ £Á®ÄÌ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ -00, 01, 10 ªÀÄvÀÄÛ 11 (¢éªÀiÁ£À). EªÀÅ zÀ±ÀªÀiÁ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è 0, 1, 2, 3 DUÀÄvÀÛªÉ. D¹Ì ªÀÄvÀÄÛ E¹ÌUÀ¼ÀÄ 8 ©mïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ. 8 ©mïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀt «zsÁ£ÀªÀÅ 256 (28 = 256) CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà ºÉÆA¢gÀ§®ÄèzÀÄ. EµÀÄÖ ¸ÁÜ£À EAVèµï ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÁPÀÄ. EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀÄƯÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀgÀ ¥ÀPÀÌ MAzÀÄ MAzÀÄ §gÉzÀgÉ ¸ÁPÀÄ, ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀÄƯÁPÀëgÀUÀ½AzÀ UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀÅUÀ¼À gÀÆ¥À §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ EAV趣À° s,h,r,i, ¸ÉÃj shri DUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀPÀÌ¥ÀPÀÌ eÉÆÃr¹ §gÉzÀgÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ±ï, gï, F ¸ÉÃj ²æà DzÁUÀ CzÀgÀ gÀÆ¥À §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ. UÀtPÀzÀ ªÀÄÆ® ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀªÀÇ C®è, EAVèõï CAvÀÄ C®èªÉà C®è. UÀtPÀªÀÅ DAvÀjPÀªÁV §¼À¸ÀĪÀ ¨sÁµÉ MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ£Éß. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   65


UÀtPÀPÉÌ rfl¯ï PÀA¥ÀÆålgï JA§ ºÉ¸ÀjgÀĪÀÅzÀÄ. EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ ‘k’ DUÀ°, PÀ£ÀßqÀzÀ ‘PÀ’ DUÀ°, PÉÆ£ÉUÉ CAPÉUÀ¼ÁV ªÀiÁ¥ÀðlÄÖ UÀtPÀzÀ°è ±ÉÃRgÀuÉUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. EAVèÃµï ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß UÀtPÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ°è MAzÀÄ ªÀÄÄRå ªÀåvÁå¸À«zÉ. EAVèö£À AiÀiÁªÀÅzÉà CPÀëgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî. CzÀ£ÀÄß UÀtPÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃj¸À®Ä MAzÉà ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥Àj¹Üw ¨ÉÃgÉ. ‘PÀ’ J£ÀÄߪÀ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÁPÀÄ. DzÀgÉ ‘PÀ’ JA§ (CPÀëgÀzÀ) avÀæ ªÀÄÆr§gÀ®Ä ‘P ‘ ªÀÄvÀÄÛ ‘À’ JA§ JgÀqÀÄ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À (glyph) eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¸ÉÃj CPÀëgÀ±ÉÊ° (font) DUÀÄvÀÛzÉ. EAVèÃµï ¨sÁµÉUÉ F ¸ÀªÀĸÉå E®è. ‘k’ J£ÀÄߪÀ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀ ¸ÁPÀÄ. EzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä MAzÀÄ CPÀëgÀ¨sÁUÀ ¸ÁPÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀ MAzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. EªÉ®è lÆæmÉÊ¥ï ¥sÁAmïUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀªÀÅ. CzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄÄAzÉ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ MAzÀÄ, vÉÆÃjPÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ. ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ MAzÀÄ ²µÀÖvÉ EzÉ. EzÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß E¹Ì (ISCII = Indian Script Code for Information Interchange) JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è 49 CPÀëgÀUÀ½ªÉ. eÉÆvÉUÉ ¸ÀégÀ aºÉßUÀ½ªÉ. EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è 26 (ªÀÄvÀÄÛ 26) CPÀëgÀUÀ½ªÉ. §gɪÀtÂUÉAiÀÄ aºÉß, CAPÉ, EvÁå¢UÀ¼É®è MlÄÖ ¸ÉÃjzÀgÀÆ 256QÌAvÀ PÀrªÉÄAiÉÄÃ. ºÁVzÀÝ°è 256 ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ®èªÉÃ? E¹ÌAiÀÄ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÁUÀ EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà PÀqÀvÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. E¹ÌAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ J®è ¨sÁµÉUÀ½UÉ MAzÉà ¸ÀAPÉÃvÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ‘PÀ’ ªÀÄvÀÄÛ »A¢AiÀÄ ‘PÀ’ JgÀqÀPÀÆÌ MAzÉà ¸ÀAPÉÃvÀ EzÉ. EzÀjAzÀ PÉ®ªÉǪÉÄä ¯Á¨sÀªÀÇ EzÉ. MAzÀÄ mÉ°¥sÉÆãï qÉÊgÉPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr, E¹ÌAiÀÄ°è ±ÉÃRj¹, CzÀ£ÀÄß »A¢AiÀÄ ¥sÁAmï£À ¸ÀAPÉÃvÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀªÀĸÉå EgÀĪÀÅzÀÄ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉAiÀÄ°è. PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, ªÀÄgÁp, »A¢, »ÃUÉ J®è ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ MAzÉ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉAiÀÄ 66 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


E¹Ì §¼À¹zÁUÀ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ, vÉÆÃjPÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ §¼À¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆvÀæ PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢AiÀÄ ¸ÀÆvÀæ MAzÉà DVgÀ¨ÉÃPÁV®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ E¹ÌAiÀÄ°ègÀĪÀ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉ -`AiÀÄ, gÀ ®, ¼À, ªÀ, ±À, µÀ, ¸À, ºÀ’. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EzÀÄ ‘AiÀÄ, gÀ, ®, ªÀ, ±À, µÀ, ¸À, ºÀ, ¼À’ DUÀ¨ÉÃPÀÄ.

AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À eÉÆvÉ, aãÁ, d¥Á£ï, CgÉé, AiÀÄÄgÉÆæ£À ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÁÜ£À PÀ°à¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ®è ªÀÄzÉÝAzÀgÉ 8 ©mïUÀ¼À ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀtzÀ §zÀ°UÉ 16 ©mïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ. 16 ©mïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65,000 ªÀÄƯÁPÀëgÀUÀ½UÉ eÁUÀ ªÀiÁrPÉÆlÖAvÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÁPÀÄ. EzÀĪÉà AiÀÄĤPÉÆÃqï (unicode). AiÀÄĤPÉÆÃqï JA§ÄzÀÄ universal, uniform, uinique ªÀÄvÀÄÛ code (¸ÀAPÉÃvÀ) JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀPÉ̯Áè MAzÉà ¸ÀAPÉÃvÀ «zsÁ£À EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¥Àæw ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CPÀëgÀPÀÆÌ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀAPÉÃvÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. F J®è ¨ÉÃPÀÄUÀ½UÉ GvÀÛgÀªÉà AiÀÄĤPÉÆÃqï. AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è ¥Àæw ¨sÁµÉUÀÆ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ±ÉæÃt EzÉ. EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄĤPÉÆÃqï «zsÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrzÀgÉ MAzÉà PÀqÀvÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J®è ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃRgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå. UÀæAxÁ®AiÀĪÉÇAzÀgÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   67


J®è ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½zÀÝ°è CªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄ (database) vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ AiÀÄĤPÉÆÃqï «zsÁ£À¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå. AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è ¨sÁgÀvÀzÀ J®è ¨sÁµÉAiÀÄ J®è ªÀÄƯÁPÀëgÀUÀ½UÀÆ vÀ£ÀßzÉà DzÀ KPÀªÀiÁvÀæ (unique) ¸ÀAPÉÃvÀ EzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ‘C’ CPÀëgÀzÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀAPÉÃvÀ C85 (hexadecimal) CxÀªÁ CzÀ£Éßà zÀ±ÀªÀiÁ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è §gÉzÀgÉ 3205 DUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï PÉÆõÀÖPÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ J®è ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÆß AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è 128 gÀµÀÄÖ CAvÀgÀzÀ°è EqÀ¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ‘C’ CPÀëgÀzÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀAPÉÃvÀ 3205 PÉÌ 128 ¸ÉÃj¹zÀgÉ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁµÉ ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA£À ‘C’ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀAPÉÃvÀ 3333. F ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß §¼À¹ ¨sÁgÀvÀzÀ J®è ¨sÁµÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV °¥ÀåAvÀgÀt ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉʯÉéAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁ®vÁtzÀ°è gÉ樀 ªÀÄvÀÄÛ ¤¯ÁÝtUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß J®è ¨sÁµÉUÀ¼À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï §¼À¹ ¨sÁµÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ °¥ÀåAvÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆr¸À§ºÀÄzÀÄ. AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è CPÀëgÀUÀ¼À PÉÆõÀÖPÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉAiÀÄ PÉÆõÀÖPÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ EªÉ. CAzÀgÉ ªÀÄƯÁPÀëgÀUÀ¼À PÉÆõÀÖPÀzÀ°è EgÀĪÀ «zsÁ£ÀzÀ°è CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉ DUÀ¨ÉÃPÁV®è. PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï PÉÆõÀÖPÀzÀ°è ®,¼À,ªÀ,±À,µÀ, JAzÉà CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉAiÀÄ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è «AUÀqÀuÉAiÀÄ ¸ÀÆvÀæ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ.

E¹ÌAiÀÄ°è EAVèµï eÉÆvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J®è ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÆß MnÖUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ 68 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


AiÀÄĤPÉÆÃqï C®èzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ «zsÁ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼ÁV, CAzÀgÉ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À D¹Ì ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁV ¸ÀAUÀ滹qÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀtPÀPÉÌ CªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»w JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. ‘PÀ’ J£ÀÄߪÀ CPÀëgÀªÀ£ÀÆß ‘ P’ ªÀÄvÀÄÛ ‘   À’ DV ¸ÀAUÀ滹qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV CzÀÄ UÀtPÀPÉÌ ‘PÀ’ JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. DzÀÄzÀjAzÀ EAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CPÁgÁ¢AiÀiÁV «AUÀr¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è F ¸ÀªÀĸÉå E®è. CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀAPÉÃvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉAiÀÄ ¸ÀÆvÀæzÀ£ÀéAiÀÄ «AUÀqÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÀgÀeÁ®zÀ°è, UÀÆUÀ¯ï£À°è, ¥sÉøï§ÄPï, nélÖgï, ¨ÁèVAUïUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï «zsÁ£À. PÀ£ÀßqÀzÀ eÁ®vÁtªÉÇAzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è ¤«Äð¹zÀgÉ CzÀÄ UÀÆUÀ¯ï£À ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ°è PÀAqÀħÄgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¼ÉAiÀÄ AiÀÄĤPÉÆÃqï C®èzÀ «zsÁ£ÀzÀ°è eÁ®vÁt ¤«Äð¹zÀgÉ UÀÆUÀ¯ï CxÀªÁ E£ÁåªÀÅzÉà eÁ®±ÉÆÃzsÀPÀzÀ°è CzÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è. PÀ£ÀßqÀzÀ°è 6 ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ d£À ¨ÁèVUÀgÀÄ EzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ¨ÁèUï ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqÀ£ÉßÃ. ¥sÉøï§ÄPï£À°è ªÀåªÀºÀj¸À®Æ PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï¤AzÁV ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå. dUÀwÛ£À ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀévÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛ «±ÀéPÉÆñÀ «Q¦ÃrAiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛ ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄĤPÉÆÃqï¤AzÀ. zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀiÁzsÁjvÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjAiÀÄ®Æè §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄĤPÉÆÃqï. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃn vÀAvÁæA±À. EzÀgÀ°è J®è £ÁUÀjPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀtPÀzÀ°è ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÁV ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀgÉ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ «ªÀgÀ ºÀqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄĤPÉÆÃqï §¼ÀPɬÄAzÀ E£ÀÆß MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁzsÀPÀ«zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß (¥ÀoÀå, zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄ, EvÁå¢) AiÀÄĤPÉÆÃqï «zsÁ£ÀzÀ°è MAzÀÄ UÀtPÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀ UÀtPÀzÀ®Æè §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. AiÀÄĤPÉÆÃqï C®èzÀ «zsÁ£ÀzÀ°è (£ÀÄr, §gÀºÀ, DPÀÈw, ²æð¦, EvÁå¢) ªÀiÁ»w vÀAiÀiÁj¹zÀgÉ CzÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ UÀtPÀzÀ°è vÉgÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ CzÉà vÀAvÁæA±À D UÀtPÀzÀ°è EgÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è ªÀiÁ»w vÀAiÀiÁj¹zÀgÉ MAzÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ UÀtPÀ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ UÀtPÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ «AqÉÆøï UÀtPÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß °£ÀPïì CxÀªÁ ªÀiÁåPï UÀtPÀzÀ°è ºÁUÀÆ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   69


¸Áämïð¥sÉÆãïUÀ¼À°è vÉgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. AiÀÄĤPÉÆÃqï C®èzÀ «zsÁ£ÀzÀ°è EzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. UÀªÀĤ¹: AiÀÄĤPÉÆÃqï J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÀtPÀUÀ¼À°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ MAzÀÄ ²µÀÖvÉAiÉÄà «£Á CzÀÄ MAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀªÀ®è.

N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmï D¹Ì ªÀÄvÀÄÛ E¹Ì ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀtzÀ eÉÆvÉ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ lÆæmÉÊ¥ï ¥sÁAmïUÀ¼ÀÄ. lÆæmÉÊ¥ï ¥sÁAmïUÀ¼À°è MlÄÖ §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ½UÉ «Äw EzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt CªÀÅ D¹Ì DzsÁjvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 190gÀµÀÄÖ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ §¼À¸À§®èªÀÅ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è 51 ªÀÄƯÁPÀëgÀUÀ½zÀÝgÀÆ (ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj) CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉ 15000zÀ¶ÖzÉ. F J®è UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß lÆæmÉÊ¥ï ¥sÁAmïUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ gÁf ¸ÀÆvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À MvÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F gÁf ºÉZÀÄÑ ªÉÃzÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄƤPÉÆÃqï«zsÁ£ÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß. F N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmïUÀ¼À°è CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ (Vè¥sï) ªÀÄvÀÄÛ gÉAqÀjAUï ¸ÀÆvÀæ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥sÁAmïUÀ¼À°è MAzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß F jÃwAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è F jÃwAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ PÀrªÉÄ. MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÉÄAzÀgÉ ‘J£ï’. EzÀ£ÀÄß GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ‘ò’ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è JgÀqÀÆ MAzÉà DVgÀÄvÀÛªÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmïUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ²ð¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥sÁAmï£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀgÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è CªÉgÀqÀÆ MAzÉà DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÁUÀ, «AUÀr¸ÀĪÁUÀ, zÀvÀÛ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉAiÀÄ°è J®è PÀqÉ JgÀqÀÆ MAzÉà DV ¥ÀjUÀt¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmïUÀ¼À°è §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ MlÄÖ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ½UÉ «Äw¬Ä®è. JµÀÄÖ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ J®è £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ MvÀÄÛUÀ¼À «±ÉõÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ½UÉAzÉà «±ÉõÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ AiÀÄƤPÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmï ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ.

zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J®è ¥ÀæªÀÄÄR zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§® 70 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


EzÉ. CAzÀgÉ F zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄ vÀAvÁæA±À §¼À¹ PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄ vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄäAUï£À°è §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§® EgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ –ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ J¸ïPÀÆåJ¯ï ¸ÀªÀðgï, MgÁPÀ¯ï, ªÉÄÊJ¸ïPÀÆåJ¯ï, ¥ÉÆøïÖUÉæ¸ï, L©JA r©2, EvÁå¢. zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄzÀ eÉÆvÉ ªÀåªÀºÀj¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ DzÉñÀ ¤ÃqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄäAUï ¨sÁµÉUÉ J¸ïPÀÆåJ¯ï J£ÀÄßvÁÛgÉ. F ¨sÁµÉAiÀÄ®Æè AiÀÄĤPÉÆÃqïUÉ ¨ÉA§® EzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ J®è zÀÆgÀªÁt §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄzÀ°è ±ÉÃRj¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀgÁ¢AiÀiÁV «AUÀr¹ ¤ÃqÀÄ JAzÀÄ J¸ïPÀÆåJ¯ï ¨sÁµÉAiÀÄ°è DzÉñÀ ¤ÃrzÀgÉ CzÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ªÀiÁr ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀįÉèà ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀºÀd¨sÁµÁ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÀÝgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§°vÀ zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄzÀ°è ±ÉÃRj¹AiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀzÀ«AUÀqÀuÉ ªÀiÁr PÀæªÀħzÀÞªÁV ¸ÀAUÀæ»zÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀAZÀAiÀÄPÉÌ ¥ÀoÀåPÀtd J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀºÀd¨sÁµÁ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉAiÀÄ°è EzÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ºÀAvÀ. EzÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀzÀ«AUÀqÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄ-

N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmïUÀ¼À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï£À ªÀÄƯÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀªÁV¹zÁUÀ AiÀiÁªÀ jÃw ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ ¸ÀÆvÀæ CqÀPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥sÁAmï §zÀ°¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   71


£ÁªÀÄ¥ÀzÀ, gÁªÀÄ-CAQvÀ£ÁªÀÄ, NrzÀ£ÀÄ-QæAiÀiÁ¥ÀzÀ, EvÁå¢. »ÃUÉ ¸ÀAUÀæ»zÀ ¥ÀoÀåPÀtd¢AzÀ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß eÁ®j »rzÀÄ vÉUÉAiÀħºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ‘¸ÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘qÀÄ’ CPÀëgÀUÀ½AzÀ PÉÆ£ÉUÉƼÀîzÀ J®è QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

¥ÉÆæÃUÁæ«ÄäAUï£À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï FUÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J®è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄäAUï ¨sÁµÉUÀ¼À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§® EzÉ. CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ J®è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§°vÀ zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï «zsÁ£ÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹lÄÖ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄäAUï ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌj¸À§ºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ §gÉzÀ J®è PÁzÀA§jUÀ¼À AiÀiÁ¢ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¥ÀrvÀgÀ aÃn vÀAvÁæA±À PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUïUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR GzÁºÀgÀuÉ. ¨sÁ«Ä¤ µÀlà¢AiÀÄ°è §gÉzÀ MAzÀÄ PÁªÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ¨sÁ«Ä¤ µÀlà¢UÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀÆvÀæUÀ½ªÉ. ¥Àæw ¸Á®ÄUÀ¼À°è EAwµÀÄÖ ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀ£É CPÀëgÀ ¥Áæ¸À EvÁå¢. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀtÂvÀ

¥ÀrvÀgÀ aÃn vÀAvÁæA±ÀzÀ MAzÀÄ £ÉÆÃl 72 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


¸ÀÆvÀæUÀ¼À°è ©A©¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è Hr¹ CzÀÄ ¨sÁ«Ä¤ bÀAzÀ¹ì£À°è EzÉAiÉÄà E®èªÉà JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ. EªÀÅ MAzÉgÀqÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁjªÉ. PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¨ÉA§°vÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄäAUï ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ – ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ VB.NET, C#.NET, eÁªÁ, ¹, ¹++, ¥ÉÊxÁ£ï, ¥À¯ïð, ¦JZï¦, EvÁå¢.

C£ÀħAzsÀ E¹Ì PÉÆõÀÖPÀ

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   73


PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï 7.0 PÉÆõÀÖPÀ

74 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀ CAvÀgÀeÁ®

Internet

CPÀëgÀ¨sÁUÀ

Glyph

CPÀëgÀ±ÉÊ°

Font

PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜ

Operating System

eÁ®±ÉÆÃzsÀPÀ

Search engine

vÀAvÁæA±À

Software

zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄ

Database

zÀvÀÛ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ

Dataprocessing

¥ÀoÀåPÀtd

Text corpus

¥ÀzÀ«AUÀqÀuÉ

Part-of-speech tagging

©mï

Bit

¨ÁèVUÀgÀÄ

Bloggers

°¥ÀåAvÀgÀt

Transliteration

«AUÀqÀuÉ

Sorting

¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀt

Encoding

¸ÀºÀd ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ

Natural Language Processing

G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ eÁ®vÁtUÀ¼ÀÄ zz zz zz zz zz

www.unicode.org www.wikipedia.org/wiki/Unicode http://kn.wikipedia.org/wiki/AiÀÄĤPÉÆÃqï http://bit.ly/KannadaTyping http://www.microsoft.com/typography/WhatIsOpenType.mspx

1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   75


PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ

¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃdÄ

«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ

1. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ (qÁ|| J ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¨ÉÆÃqïðD¥sï ¸ÀÖrøï, zÀÆgÀ²PÀët ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À r¥ÉÇèêÀiÁ, PÀ£ÀßqÀ ««, ºÀA¦; ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À QzÁé¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÁSÁ¢üPÁj; ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À PÀÄjvÀ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ¯ÉÃRPÀgÀÄ) l      PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ l      AiÀÄAvÀæ¨sÁµÉ, G£ÀßvÀ ¸ÀÛgÀzÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇæÃUÁæ«ÄAUï ¨sÁµÉ l      PÀA¥ÀÇålgï£À ¸ÀAªÀºÀ£À ¨sÁµÉ l      PÁågÀPÀÖgï AiÀÄƸÀgï EAl¥Éðøï (¹AiÀÄÄL) l      UÁæ¦üPÀ¯ï AiÀÄƸÀgï EAl¥Éðøï (fAiÀÄÄL) l      PÀA¥ÀÇålgï£À §¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉ l      PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ °¦ ¨ÉA§® l      D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ °¦ ¨ÉA§® l      GavÀ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ l      §gÀºÀ, £ÀÄr, PÀĪÉA¥ÀÅ vÀAvÁæA±À l      ¥sÁAlÄ, QðªÀÄuÉ, ¨sÁµÁ ¹ÜvÀåAvÀgÀ Qð l      D¹Ì J£ÉÆÌÃrAUï G¼Àî ¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ: C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ l      AiÀÄĤPÉÆÃqï J£ÉÆÌÃrAUï G¼Àî ¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ: C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ l      PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ PÀ°PÉ l      ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÉÆArgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ²µÀÖ QðªÀÄuÉ «£Áå¸À §¼À¸À®Ä QðAiÉÆvÀÄÛUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ l      ªÉÃUÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÁå¸À

76 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


2. rn¦ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ (²æà ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À, ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ, C¨sÀÄåzÀAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À PÀÄjvÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ¯ÉÃRPÀgÀÄ) l    ««zsÀ rn¦ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À ¸ÀÆÜ® ¥ÀjZÀAiÀÄ (RjâUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ): AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ vÀAvÁæA±À? l    E£ïr¸ÉÊ£ï£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ E£ïr¸ÉÊ£ï£À QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ l    PÀ£ÀßqÀ rn¦AiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ (AiÀÄ MvÀÄÛ, AiÀÄĤPÉÆÃqï, ¥sÁAmï ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ qÁæ¥ïPÁå¥ï EvÁå¢) l    ¸Éêï J¸ï, JPïì¥sÉÇÃmïðªÀÄvÀÄÛ EA¥ÉÇÃmïð ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ (EªÉÄÃeï, ¥ÀoÀåUÀ¼À EA¥ÉÇÃmïð) l    PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀÇæ¥sï jÃrAUï l    PÀ£ÀßqÀ ¸ÀZïð ªÀÄvÀÄÛ j¥Éèøï l    ««zsÀ PÀ£ÀßqÀ ¥sÁAmïUÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ C£Á£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ (JA¨ÉrAUï, eÁUÀ PÀ§½¸ÀÄ«PÉ EvÁå¢) l    PÀ£ÀßqÀ rn¦AiÀÄ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ (¥ÉÇøÀÖgï, ¨ÁåPïqÁæ¥ï EvÁå¢)

3. EAl£Éðmï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ (²æà n.f. ²æä¢ü, ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAvÀædÕ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀvÀæPÀvÀð; ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À PÀÄjvÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ¯ÉÃRPÀgÀÄ; F »AzÉ GzÀAiÀĪÁtÂAiÀÄ°è `«eÁÕ¥À£É’ CAPÀtPÁgÀgÀÄ) l    CAvÀgÀeÁ® ºÁUÀÆ EªÉÄïï£À°è PÀ£ÀßqÀ: £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj l    ¨Ëæ¸Àgï ºÁUÀÆ eÁ®vÁtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ [GzÁ: PÀ£ÀßqÀ ¥sÉÊgï¥sÁPïì, UÀÆUÀ¯ï/¥sÉøï§ÄPï PÀ£ÀßqÀ EAlgï¥sÉøï EvÁå¢] l    PÀ£ÀßqÀ eÁ®vÁtUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ l    ¨ÁèVAUï l    D£ï¯ÉÊ£ï ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ: ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ, mÁæ£ïì°lgÉÃmï, mÁæ£ïì¯ÉÃmï, AiÀÄƤPÉÆÃqï ¥ÀjªÀvÀð£É EvÁå¢ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ mÁå¨ÉèmïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   77


4. PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd (²æà J£ï. J.JA. E¸Áä¬Ä¯ï, »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, ¥ÀæeÁªÁtÂ) l    PÀA¥ÀÇålgï vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ LwºÁ¹PÀ »£É߯É. CAzÀgÉ «±ÀézÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ‘aAvÀ£Á AiÀÄAvÀæ’ªÉÇAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV £ÀqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÀÆÜ® £ÉÆÃl. JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ, L©JA£À AiÀÄAvÀæ ºÁ¯ÉÆÃPÀ¸ïÖUÉ §¼ÀPÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹ ¦.¹.AiÀÄ ºÀÄnÖ£ÉÆA¢UÉ EzÀÄ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. l    EAl£Éðmï ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ DgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÁV ¨É¼ÉzÀ §UÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆÜ® £ÉÆÃl. l    MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà CA±ÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À DAzÉÆî£ÀPÀÆÌ »£É߯ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. CzÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAr F CAzÉÆî£ÀUÀ¼À `¸ÉÊzÁÞAwPÀvÉ’AiÀÄ ¸ÀÆÜ® £ÉÆÃl. l    ªÉ¨ï 2.0 ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ ºÉƸÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀzÀÄÝ. ¨ÁèUï ¸ÉÃjzÀAvÉ E¯Áè §UÉAiÀÄ ¸ÉÆöAiÀÄ¯ï £ÉmïªÀQðAUï «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è K£ÀÄ ªÀiÁrzÀªÀÅ JA§ÄzÀgÀ ¸ÀÆÜ® £ÉÆÃl. EzÀPÉÌ CgÀ¨ï ªÀ¸ÀAvÀ, DPÀÄå¥ÉÊ ªÁ¯ï ¹ÖçÃmï£ÀAxÀ DAzÉÆî£ÀUÀ¼ÀÄ »£É߯ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. l    eÁÕ£À ¸ÀªÀiÁd/ªÀiÁ»w ¸ÀªÀiÁd/ªÀiÁ»w ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ/rfl¯ï ¢ªÉÊqï/E-UÀªÀ£Éð£ïì/UÀªÀ£ÀðªÉÄAmÁ°nUÀ¼À PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ.

5. AiÀÄĤPÉÆÃqï: KPÉ, ºÉÃUÉ? (qÁ|| AiÀÄÄ.©. ¥ÀªÀ£Àd, »jAiÀÄ ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAvÀædÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÁªÁtÂAiÀÄ°è `UÁåeÉmï ¯ÉÆÃPÀ’ CAPÀtPÁgÀgÀÄ) l    N¥À£ï mÉÊ¥ï ¥sÁAmï - K£ÀÄ, KPÉ, ºÉÃUÉ? l    AiÀÄĤPÉÆÃqï §¼ÀPÉ -D¦üøï, JPÉì¯ï ªÀÄvÀÄÛ DPÉì¸ïUÀ¼À°è l    PÀ£ÀßqÀzÀ zÀvÀÛ¸ÀAUÀæºÀUÀ¼ÀÄ - JPÉì¯ï, DPÉì¸ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ïPÀÆåJ¯ï ¸ÀªïðUÀ¼À°è -¸ÀAUÀæºÀuÉ, ¸ÀÆaÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ «AUÀqÀuÉ 78 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


l    ¥ÉÇæÃUÁæ«ÄäAUï£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ (AiÀÄĤPÉÆÃqï) §¼ÀPÉ, ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ qÁmï£Émï£À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ §¼ÀPÉ, HrPÉ, ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «AUÀqÀuÉ, vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ JZÀÑjPÉUÀ¼ÀÄ, §ºÀĨsÁµÁ, ¥ÉÇæÃUÁæ«ÄäAUï, «AqÉÆøï (qɸïÌmÁ¥ï) ªÀÄvÀÄÛ ªÉ¨ï ¥ÉÇæÃUÁæ«ÄäAUï

6. °£ÀPïì, ¥sÁ¸ï, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ (²æà NA ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï, AiÀÄĪÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAvÀædÕgÀÄ; ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À, °¤Pïì, PÀ£ÀßqÀ «Q¦ÃrAiÀiÁUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀÄgÀÄ, `ºÉeÉÓ’ PÀ£ÀßqÀ AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ) l    ¥sÁ¸ï (FOSS) (ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ vÀAvÁæA±À) l    ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ºÁUÀÆ EwºÁ¸À l    ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ dUÀwÛ£À°è ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À l    «zÁåyðUÀ½UÉÆA¢µÀÄÖ vÀAvÁæA±À l    °£ÀPïì - ¤ÃªÀÇ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ l    LzÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼À°è °£ÀPïì §¼ÀPÉzÁgÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ l    ¢£À¤vÀåzÀ PÁ¯ÉÃf£À PÉ®¸ÀUÀ½UÉ °£ÀPïì §¼ÀPÉ l    ¥sÁ¸ï C©üªÀÈ¢Þ - ¤ªÀÄä PÉÆqÀÄUÉ l    PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè ªÀåªÀºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ l    ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ l    ¥sÁ¸ï vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÁvÀæ l    ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ l    ªÀÄÄPÀÛªÁV ®¨sÀå«gÀĪÀ eÁÕ£À ¨sÀAqÁgÀUÀ¼ÀÄ («Q¦ÃrAiÀÄ, PÀtd) l    PÀ£ÀßqÀzÀ «±ÀéPÉÆñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ

1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   79


www.freebookculture.com

FREE BOOK CULTURE

you sponsor. we publish. they read.

A SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVE BY MITRAMAADHYAMA Sponsor a book for educational purposes Be the part of FIRST ever SPONSORED FREE BOOK CULTURE PROJECT in INDIA

It gives us immense pleasure to announce that MITRAMAADHYAMA has planned a unique “Free Book Culture”. This novel and pioneering concept would usher in a new beginning and define a responsible publishing, distribution and marketing process. The publishing industry in the background of the depleting forest wealth would have to make way for a change which would see only responsible publishing and selling as per the demand and would eliminate the unnecessary stockings of huge inventories. Free Book Culture would be fostering a demand based publishing and also encourage target oriented responsible readership audience. It also encourages the concept of free-flow of information to all the needy ones.

What is a Free Book?

zz Free book is a print / online book, which will be available for free of cost to the students who are specifically in need of the same book. The book carries a tag: FREE BOOK in the place of a price tag.

80 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


Who will bear the cost of Free Book? zz Sponsors like you will be bearing the cost of production. This cost will be at actuals, and based on a transparent quotation process.

Why give a Free Book?

zz Well, MITRAMAADHYAMA strongly feels that in this information era, when many information and data are provided freely, there is a need to provide specific knowledge based books written by experienced writers, in a Freely Distributable Format. zz Free Book Culture is not just a matter of costs and affordability, but a matter of philosophy. This will naturally open up a new movement of Free Book Culture in localised formats.

Can the Free Books be purchased also?

zz Yes. Those who can afford to purchase it can definitely purchase a copy / multiple copies. The money thus collected will again go to the production of more and more such Free copies. The money will just revolve around this movement.

What is the benefit for institutions sponsoring the culture?

zz Sponsoring institutions can always take pride in being a contemporary Open Culture movement. This will greatly enhance their social brand value. zz The sponsoring institutions can always put an advertisement conveying a social message. This will popularise the institution’s brand.

Why MITRAMAADHYAMA is into this?

zz Well, MITRAMAADHYAMA being a non-profit organisation has always thought of participating in the societal activities with an aggressive attitude towards free information outflow without any resistances or barriers to one and all around us, in this changing world. With social activism, mediacontent creation, pre-production, free information inflow as its core competence, it has decided to launch the Free Book Culture Project in order to push the idea forward. Any other

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   81


institutions wishing to join us are also welcome to foster the movement.

Are Free Books given away to whomsoever?

zz The books would be distributed to target audience only, with every beneficiary willing to provide his primary personal details in a prescribed format which is given along with the Free Book.

What is the content of the First Free Book?

zz The content of the First Free Book Culture Series is: Kannada & IT (The book in your hand now). This is targeted to the Graduate Students of Bangalore University, who have particular curriculum, which of course was obsolete. This content was first generated at the instance of Surana First Grade College, South End, Jayanagar, Bangalore, and six experts in Kannada – IT issues delivered daylong classes in theory as well as practical’s. More than 350 students attended these classes. The same lessons are now written as a textbook content.

Okay. What next?

zz With your continued support, we will bring more and more such creative, educational Titles, targeting both young and adult, based on societal needs. We will take advice from the experts and plan for a time bound publication and distribution of Free Books.

Books are a cost to the ecology. How will you fight it?

zz We at MITRAMAADHYAMA fully understand the need to preserve the Ecological Balance. All the books will be printed on eco-friendly paper, and there will be a clear list of target audience before printing hundreds of books. Each book will be accounted for. Print on Demand will be the approach. If we print it on normal paper, we will ensure that two trees are grown with the printing of a set of 1000 copies of a title.

Are these books available online?

zz Yes. All these books will be freely available online @ www. mitramaadhyama.co.in and www.freebookculture.com

82 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


How will you distribute the books? zz For the first Title (Kannada & IT) we will approach the colleges. Then we will reach out to all NGOs, public fora, like minded bookshops and other sources, based on our Titles. This novel concept requires a healthy patronage in the form of good demand based sponsorship from the leading Corporate bodies and also other brand conscious and societal conscious entities. We hope you are keen to participate in this project. Please contact zz Shri Ramanath GP Maiya on 9986088100 rpmaiya@mitramaadhyama.co.in OR zz Shri Beluru Sudarshana on 9741976789 beluru@mitramaadhyama.co.in for more details. HOW TO SPONSOR Please draw cheque / DD in favour of Mitramaadhyama, Bangalore. visit mitramaadhyama.co.in to know more about us

MITRAMAADHYAMA

917A (1044), Krishna, Upstairs, 1F Main, 2ND Phase Girinagara BANGALORE 560085 email: beluru@mitramaadhyama.co.in mobile: 9741976789 website: mitramaadhyama.co.in Please note: We are in the process of applying for tax exemption under section 80G.

1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010 1010101010

PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ   83


FREE BOOK CULTURE

ead. r y e h t . h s li b we pu you sponsor.

www.freebookculture.com GavÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw C©üAiÀiÁ£À

A project by MITRAMAADHYAMA 84 PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.