Saugant meldinę nendrinukę: ūkininkavimas šlapiose pievose

Page 1


2

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


Priemonėje „Investicijos į materialųjį turtą“ retųjų giesmininkų apsaugai numatyta veikla „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas”.

48


49


50


51


IŠMOKOS DYDIS (Eur/ha per metus)

PARAMOS PRIEMONĖS

Pagrindinė tiesioginė išmoka

63

Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha)

55

Žalinimo išmoka

49

Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha)

46

PRIEMONĖ „AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

101

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

208

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

PRIEMONĖ „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“

Daugiametės žolės pereinamuoju prie ekologinio ūkininkavimo metu Daugiametės žolės ekologinio ūkininkavimo metu

NATURA 2000 IR SU VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS PRIEMONĖS IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITOKIŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ PRIEMONĖ POTVYNIŲ UŽLIEJAMOSE TERITORIJOSE INVESTICIJŲ Į MATERIALŲJĮ TURTĄ PRIEMONĖ

52

291 160 182 176 70

55,20 (mažo nepalankumo vietovės) 73,60 (didelio nepalankumo vietovės) 48,80 (potyvinių užliejamos teritorijos) Pagal sudarytas ir suderintas sąmatas (iki 85 000 Eur vienam pareiškėjui)


53


54


Produktyvios pievos

222–270 Eur/ha

Gyvuliai laikomi

Vidutinio produktyvumo pievos

108–151 Eur/ha

Produkcija

I šienavimas

II šienavimas

Iš viso:

Žalia masė Šienainis Šienas

Žalia masė Šienainis Šienas

Mažai produktyvios pievos 31–69 Eur/ha

54–103 Eur/ha

Vidutinio produktyvumo pievos 13–41 Eur/ha

Mažai produktyvios pievos 6 Eur/ha

Produktyvios pievos (t/ha)

Vidutinio produktyvumo pievos (t/ha)

Mažai produktyvios pievos (t/ha)

4,2

3,4

2,5

6,0 2,4 4,0 2,8 1,6

Žalia masė

10,0

Šienas

4,0

Šienainis

Produktyvios pievos

Gyvuliai nelaikomi

7,0

4,8 1,9 3,2 2,2 1,3 8,0 5,6 3,2

3,6 1,4 2,4 1,7 1,0 6,0 4,2 2,4

55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69

Staffan Widstrand nuotr.


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.