Slapjo pļavu apsaimniekošana reto putnu dzīvesvietu aizsardzībai

Page 1


2

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


• Galvas virsa tumša bez izteiktas dzeltenas svītras • Piere brūngandzeltena

Plata dzeltena josla uz galvas virsas Dzeltena josla virs acs Izteikta acs svītra

• Ķermeņa mugurpuse dzeltenīgi brūna bez melniem plankumiem

Ķermeņa mugurpuse ar izteiktiem melniem un dzeltenbrūniem plankumiem

• Krūšu un vēdera sāni bālgandzelteni bez melnām svītrām

Krūšu un vēdera sānos melnas svītras

Grīšļu ķauķis

Ceru ķauķis

Grīšļu un ceru ķauķa atšķirības

17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


Pamata tiešmaksājums

ATBALSTA PASĀKUMS

63 49

Zaļināšanas tiešmaksājums

55

“Pirmo hektāru” maksājums (līdz 30 ha)

46

Jauno zemnieku maksājums (līdz 90 ha)

Īpašo pļavu apsaimniekošana

MAKSĀJUMA APMĒRS (EUR/ha gadā)

AGRO–VIDES KLIMATA PASĀKUMI

96

Ekstensīva lopu ganīšana

101

Ekstensīva mitrāju apsaimniekošana

208

Apdraudētā grīšļu ķauķa biotopu saglabāšana dabiskās un pusdabiskās pļavās Apdraudētā grīšļu ķauķa biotopu saglabāšana mitrājos

EKOLOĢISKAS ZEMKOPĪBAS PASĀKUMI

291 160

Daudzgadīgie zālāji pārejas procesā uz ekoloģisko saimniekošanu

182

NATURA 2000 UN ŪDENS DIREKTĪVAS MAKSĀJUMI

70

Daudzgadīgie zālāji ekoloģiskā apsaimniekošanā

LAUKSAIMNIECĪBAI NELABVĒLĪGO APVIDU MAKSĀJUMS APPLŪSTOŠĀS TERRITORIJĀS INVESTĪCIJAS MATERIĀLOS AKTĪVOS

52

176 55,20 (nedaudz nelabvēlīgās territorijas) 73,60 (ļoti nelabvēlīgas territorijas) 48,80 (applūstošas zonas)

Saskaņā ar iesniegto plānu (līdz 85.000,00 EUR vienam pieteicējam)


53


54


Produktīvas pļavas

222–270 Eur/ha

Ar govīm

Vidēji produktīvas pļavas

108–151 Eur/ha

Produkts

Pirmā pļauja

Atāla pļauja

Kopā:

Zaļā masa Skābsiens Siens

Zaļā masa Skābsiens Siens

Mazproduktīvas pļavas 31–69 Eur/ha

54–103 Eur/ha

Vidēji produktīvas pļavas

13–41 Eur/ha

Mazproduktīvas pļavas 6 Eur/ha

Produktīvas pļavas (t/ha)

Vidēji produktīvas pļavas (t/ha)

Mazproduktīvas pļavas (t/ha)

4,2

3,4

2,5

6,0 2,4 4,0 2,8 1,6

Zaļā masa

10,0

Siens

4,0

Skābsiens

Produktīvas pļavas

Bez govīm

7,0

4,8 1,9 3,2 2,2 1,3 8,0 5,6 3,2

3,6 1,4 2,4 1,7 1,0 6,0 4,2 2,4

55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69

Staffan Widstrand nuotr.


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.