Page 1


โครงการ “เปงใจ@กาดกองตา” จัดตัง้ โดยลูกหลานจังหวัดลำปาง ทีส่ นใจอาคารสถาปตยกรรมเกาแก มีอยูมากมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลำปาง และจากการทีไ่ ดเขาไปศึกษาขอมูลก็ไดพบวา อาคารเหลานีเ้ ปนกุญแจสำคัญ ทีเ่ ปนหลักฐานทางประวัตศิ าสตรทีแ่ สดง ถึงเมืองลำปางในอดีตกวา 100 ป และเห็นวาควรเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะมีการเรียนรู และเผยแพรขอมูลทางประวัตศิ าสตรดังกลาว เพือ่ สรางคุณคาและสงเสริมการทองเทีย่ วของ จังหวัดลำปาง


หนังสือเลมนีจ้ ดั ทำขึน้ เพือ่ ใหขอมูลอำนวยความ สะดวกในการทองเทีย่ วถนนคนเดินกาดกองตา จังหวัดลำปาง และสงเสริมการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ ผานการเลาเรือ่ งราวทาง ประวัตศิ าสตรของยานชุมชนกาดกองตา จังหวัดลำปาง ภายในหนังสือประกอบไปดวย ขอมูลการทองเทีย่ ว แผนที่ และสงตอเรือ่ งเลายานเกากาดกองตา ทีค่ นในพืน้ ที่ ชุมชนรวมกับเปงใจ@กาดกองตา รวบรวมไว หวังวา หนังสือเลมนีจ้ ะเปนประโยชน และสรางความเปงอก เปงใจ ใหกับทานผูอืน่ ทุกทานหนาเจา รายไดจากการขายจะมอบใหกับชุมชนเพือ่ นำไป พัฒนาการทองเทีย่ วชุมชนกาดกองตาตอไป ขอบใจจาดนักเจา


เลมที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 เปงใจ @ กาดกองตา


สารบัญ

แผนที่ถนนคนเดินกาดกองตา ขอมูลสถาปตยกรรมที่สำคัญ และรานอาหารที่พักในยานถนนคสเดินกาดก โซนที่ ๑ โซนที่ ๒ โซนที่ ๓ โซนที่ ๔ เรื่องเลายานเกากาดกองตา - แบงปนเรื่องราวจากคุณณธัช บุญยิ้ม - แบงปนเรื่องราวจากคุณยายซิ้วหลั่นเฮวอา บทสงทาย


กองตา

ารีย

ก 1 3 9 13 19 24 25 29 31


วัดเกาะวาลุการาม

1


สะพานรัษฎาภิเศก

2


3


4


5


6


7


8


9


เรื่องเลายานเกา กาดกองตา

24


อาคารเยียนซิไทลิกี คุณณธัช หรือครูหนึง่ ครูสอนศิลปะทีจ่ งั หวัดลำปาง เคยอาศัยอยูทีอ่ าคารเยียนซิไทลิกแี หงนีเ้ มือ่ ป พ.ศ. 2545 สมัยนัน้ กาดกองตายังไมเปนทีร่ จัู ก ยังไมมีถนนคนเดิน เปนเพียง ชุมชนทีเ่ งียบสงบ ใจกลางแหลงเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง ครูหนึง่ เคยอาศัยอยู โดยทำการเปดสอนศิลปะทีต่ กึ นี้ หองสอง ปจจุบนั คือทีส่ อนเทควันโด (คูหาดานริมขวาสุด) ขางในอาคารเปนหองสีเ่ หลีย่ ม สมัยกอนเคยเปน หองสำหรับเก็บเงิน หรือเก็บสวยจากผูทีส่ ญ ั จร ผานไปมาทางเรือ “ยันสรีไทนาจะเปนอาคาร ทีม่ คี นคอยเก็บเงินเรือตางๆ เขามาเทียบทา ซึง่ หองเก็บทีม่ ตี เซฟตรงนี ู จ้ ะมีประตูหนาๆ ใหญๆ คอยปด-เปดอยู ”

คุณ


ตอนทีเ่ ขาไปอยู เจาของอาคารคนเกา ยังไมไดปลอยขาย ขางในหองทีเ่ ชาก็จะมี ของเกาวางเกะกะเต็มไปหมด

ณณธัช บุญยิ้ม (ครูหนึ่ง)

26


ดวยความทีช่ น่ื ชอยในของเกา ก็เลยทำการสำรวจดูหอง บังเอิญเปดตูแลวพบกับปายอาคาร “ผมเจอปายของอาคารนี้ ชือ่ วา ยันสรีไท อยู” ปายนีม้ คี นทีร่ กั ของเกา เดินทางมาพบและ จะเอาไปอนุรกั ษ ครูหนึง่ จึงยกใหไปเพราะตนเองก็ไมใชเจาของทีน่ ่ี เจาของเดิมก็อนุญาตใหไป ซึง่ ก็ไมรูวาตอนนีป้ ายนัน้ อยูทีใ่ ด

อักษรไทยทีน่ าจะแกะดวยชางจีน เปนการแกะไมเปนตัวอักษร ตัวหนังสือนูนสีทอง

พืน้ เปนสีเขียว


ผมเคยเห็นปาย อาคารนี้ชื่อ “ยันสรีไท” ขอบทองผสมแดง มีรอยถลอก

ภาพสเกตปายอาคารเยียนซิไทลิกี จากการบอกเลาของครูหนึง่ 28


คุณยายซิว้ หลัว่ เฮวอารีย ผูอาศัยทีย่ านตลาดจีน(กาดกองตาในปจ คุณยายตอนปนจักรยานขามตะพานขามแมน้ำวัง เพือ่ ไปโรงเรียน

สมัยกอนตรงนมีแตทีข่ ายของ ทีบ่ านคุณปู(อาคารเยียนซิไทลิก)ี ก็ข “สมัยกอนตอนทีย่ งั ไมมีรถไฟ เรือจะเขาตรงขางหลังตึกนี้ ติดแม ตรงใตสะพาน(สะพานรัษฎา) แลวก็จะมาสงตามบาน”

คุณยายซิ้ว ทายาทเจาข


จจุบนั )ตัง้ แตยังเด็ก สมัยนัน้ นวิชชานารี ซึง่ อยูฝงตะวันตกของแมน้ำวัง

กขายของขายทุกอยาง มน้ำเลย เรือมา ของจะออก

“คนจีนขายของ คนพมาก็ทำพวกไม คาไม บานก็จะสวยๆ” แตตอนนัน้ คุณยายยังเด็ก ไมคอยออกไปไหนเลยไมรูวาอาคาร อืน่ ๆทีไ่ กลออกไปเปนอยางไร เมื่อกอนอาคารเยียนซิไทลิกี เปน 3หอง “เมือ่ กอนตึกแบงเปน 3 หอง เอาไวขายของ พอรถไฟมาก็เลย ไปซือ้ ทีด่ นิ ทำหองตอไป แลวก็ทำน้ำมะเน็ดขาย” (น้ำอัดลมรุนแรก มีรสชาติคลายๆน้ำมะนาว แตงรสเพิม่ ความซา)

หลั่วเฮวอารีย ของอาคาร เยียนซิไทลิกี 30


ขอเชิญพีน่ องชุมชนกาดกองตาทุกทาน หรือผูสนใจ รวมเปนสวนหนึง่ ในการสงเสริมการทองเทีย่ ว ถนนคนเดินกาดกองตา จังหวัดลำปาง โดยการสงตอเรื่องราว/บอกเลาเรื่องราว เกีย่ วกับยานเกากาดกองตา หรือแบงปน รู ป ภาพชุ ม ชนกาดกองตาในสมั ย ตางๆ ทัง้ อดีตและปจจุบนั เพือ่ จัดทำหนังสือแนะนำ การทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ “เปงใจ@กาดกองตา” (รายไดหลังหักคาใชจายมอบใหกับเจาของ เรือ่ งราวทีไ่ ดรับคัดเลือก และนำไปพัฒนาดาน การทองเทีย่ วชุมชนตอไป) มาร วมกั น สร างคุ ณ ค าให กั บ ชุ ม ชน ประวัตศิ าสตร “กาดกองตา” และมอบความ เปงอก เปงใจใหกับนักทองเทีย่ วกันเนอเจา

31


พบกับ Travel Guide กาดกองตา เลม 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถนุ ายน 2559 ไดเร็วๆนี้ ติดตอขอรับขอมูลเพิม่ เติมไดที่ ศูนยการเรียนรูนิยมปทมะเสวี หอศิลปลำปาง

32


book v1  
book v1  
Advertisement