Page 1

Spis treÊci

W tym rozdziale, wyró˝nionym danym kolorem, znajdujà si´ nast´pujàce produkty: 948 827 832 857 881 917 890 836 893 893 834 820 835 889 848 910 908 957 873 883 860 911 940 821 896 897 895 948 837 881 919 888 834 826 896 913 825 902 818 897 908 938 913 859 849

Narz´dzia pomiarowe

Amperomierze c´gowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cyrkle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalmierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊciomierze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊciomierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamery termowizyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtowniki warsztatowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtomierze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtomierze tarczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtowniki kombinowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kó∏ko pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kredy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸aty geodezyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linia∏y stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokalizator kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lupy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lusterka inspekcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mierniki pr´dkoÊci obrotowej i powierzchniowej . . . . . . . Mierniki zegarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrokatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikroskop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimetry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pisaki markery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏ytki wzorcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏yty pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziomnice maszynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Próbniki napi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyrzàdy niwelacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyrzàdy pomiarowe czujnikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych . . . . Przymiary kreskowe stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przymiary teleskopowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przymiary traserskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pryzmy traserskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´czne liczniki mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdziany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szablony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szk∏o powi´kszajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊciomierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestawy pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

817 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 817))


Narz´dzia znakujàce Stemple cyfrowe Limit. Nr 1733. Do stali i innych metali. Dziewi´ç stempli. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma∏oÊci na rozciàganie do 150 kG/mm2. Hartowane po stronie grawerowanej do HRC 60-63. W pude∏kach plastikowych. Nr 5175. Do stali twardej. Dziewi´ç stempli. Ca∏e szlifowane. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma∏oÊci na rozciàganie do 200 kG/mm2. Hartowane po stronie grawerowanej do HRC 60-61. W pude∏kach plastikowych. Poszczególne cyfry. Minimalna iloÊç 5 szt. jednakowych stempli. Wys. cyfr Nr 1733 Nr 5175 Nr art. Trzonek Nr art. Trzonek kwadrat kwadrat mm 1733 mm 5175 mm 2 -0101 6 -0107 7 -0200 6 -0206 8 3 4 -0309 7 -0305 9 -0408 8 -0404 10 5 6 8 10 12 15

9 11 12 14 16

-0507 -0606 -0705 -0804 -0903

12 14 16 -

-0503 -0602 -0701 -

Znaczniki literowe Znaczniki alfabetyczne

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Nr 1735. Do stali i innych metali. Litery A-Z. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma∏oÊci na rozciàganie do 150 kG/mm2. Cz´Êç robocza hartowana do HRC 60-63. W pude∏kach plastikowych. Nr 5176. Do stali twardej. A-Z + znak &. Ca∏e szlifowane. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma∏oÊci na rozciàganie do 200 kG/mm2. Cz´Êç robocza hartowana do HRC 60-61. W pude∏kach plastikowych. Dost´pne poszczególne litery luzem. Minimalna iloÊç 5 szt. jednakowych stempli. Uwaga: stemple i szablony nie zawierajà polskich liter. WysokoÊç Nr 1735 Nr 5176 Nr art. Trzon Nr art. Trzon liter kwadrat. kwadrat. 1735 mm 5176 mm mm -0109 6 -0106 7 2 3 -0208 6 -0205 8 4 -0307 7 -0304 9 5 -0406 8 -0403 10 6 8 10 12 15

9 11 12 14 16

-0505 -0604 -0703 -0802 -0901

12 14 16 -

-0502 -0601 -0700 -

Komplety stempli Limit. Kompletne zestawy stempli znakowniczych ze stali, sk∏adajàce si´ z oprawki i wymiennych znaków. Znaki sà hartowane i nadajà si´ do znakowania twardych materia∏ów. TwardoÊç stempli HRC 37. SzerokoÊç oprawki pozwala na jednoczesne osadzenie 6-10 znaków. Dostarczane w kompletach po 100 znaków: 58 liter, 35 cyfr, plus znaki specjalne i pewna liczba znaków Êlepych - spacji. Ponadto zestaw zawiera klucz i pincet´. W plastikowym etui. Pojedyncze litery i cyfry. Minimalna iloÊç 5 szt. sortowanych stempli. Uwaga: stemple i szablony nie zawierajà polskich liter. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5889 -0104 -0203 -0302 WysokoÊç znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3 4 5 Ogólna liczba znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 Liczba znaków w oprawce, do. . . . . . . . . . . . . . . 10 8 6 D∏ugoÊç tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 40 40 40

Szablony malarskie Do malowania znaków. Z zawalcowanymi d∏u˝szymi bokami, umo˝liwiajàcymi ∏àczenie znaków ze sobà. S - zestaw cyfr. 15 szablonów: po jednej z cyfr 0-9, ∏àcznik, kropka, dodatkowe zero i 2 elementy skrajne. B - zestaw liter. 36 szablonów, po jednej z liter A-Ö, ∏àcznik, przecinek, kropka, &, element poÊredni i 2 elementy skrajne. Szablony sprzedawane sà tylko w ca∏ych zestawach. Uwaga: stemple i szablony nie zawierajà polskich liter. Wys. znaku mm 25 38 50

S=Liczby 15 szt. Nr art. 1732 -0102 -0409 -0607

B=Litery 36 szt. Nr art. 1732 -1308 -1605 -1803

62 75 100

-0805 -1209 -1258

-2009 -2405 -2454

818 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 818))


Narz´dzia znakujàce Stempel wypalajàcy Klasa izolacji II - zgodnie ze znakiem bezpieczeƒstwa S (szwedzkim). Do znakowania drewna, skóry itp. Stemple mogà byç wyposa˝one w skomplikowane grawiury, jak równie˝ przystosowane do osadzania znaków wymiennych o ró˝nych rozmiarach. Z wtyczkà sieciowà 1-faz. 230 V. Prosimy zwracaç si´ o ofert´ - na ˝yczenie dostarczamy informacje o iloÊci znaków, kszta∏cie liter i pobieranej mocy.

Wypalarki r´czne Klasa izolacji II - zgodnie ze znakami bezpieczeƒstwa S, N i D (szwedzkim, norweskim i duƒskim). Do znakowania drewna, skóry i innych materia∏ów palnych. Z transformatorem. Wypalarki pracujà z napi´ciem wtórnym transformatora 1.2 V. Zasilanie 1-faz. 230 V. Cz´Êç robocza wypalarki, w kszta∏cie pisaka, posiada plastikowà obudow´ i oprawk´ do drutu ˝arowego. Drut ten daje si´ dowolnie kszta∏towaç. Dostarczane z trzema odcinkami drutu i podstawkà do pisaka. Pisak wypalarki 3546-0401 ma elektronicznie regulowanà moc 0-15 W. Jako cz´Êci zapasowe wyst´pujà zestaw pisaka, sk∏adajàcy si´ z pisaka i 1 m drutu ˝arowego, oraz drut ˝arowy w odcinkach 1 m.

Wypalarka r´czna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie transformatora, pierw./wt. . . . . . . . . . . . . . . . .

3546 W V

-0104 9 230/1.2

-0401 0-15 230/1.4

Zestaw pisaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3546

-0203

-0203

Drut ˝arowy 1 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3546

-0302

-0500

Aparaty grawerskie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba skoków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8514 skoków/min s W

-0101 6000 100 20

A8

A4

A5

A2

Akcesoria do grawerek

7400119

7400041

7400102

7400133

7400096

90275

A8

Nr 7400119. Rylec z w´glików spiekanych, o bardzo ostrym wierzcho∏ku, do szk∏a metalu. Nr 7400041. Dwa rylce z w´glików spiekanych (bardzo twarde) z grubszym wierzcho∏kiem, do twardych materia∏ów. Nr 7400102. Rylec diamentowy do grawerowania m.in. szk∏a. Nr 7400133. Kompletny uchwyt. Do mocowania w grawerce ostrza no˝a, brzeszczotu pi∏ki, oraz d∏utek. Nr 7400096. Trzy d∏utka p∏askie i dwa wkl´s∏e do obróbki drewna. Zamocowuje si´ w uchwycie z wykorzystaniem oprawki. Nr 90275. Tulejka zaciskowa do mocowania w grawerce rylca z w´glików spiekanych oraz rylca diamentowego. Nr A 8. Âciernica trzpieniowa i tulejka zaciskowa. Do szlifowania metalu.

Nr art. . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . .

6561

-0404 7400119

-0206 7400041

-0800 7400133

-1006 90275

-1105 A8

Znakowarki Ze znakiem bezpieczeƒstwa S. Znakowarka do metalu - wytrawia dowolny tekst na przedmiotach metalowych, takich jak narz´dzia, hartowane ostrza, w´gliki spiekane i in. Mo˝na u˝ywaç zarówno do znakowaƒ pojedynczych, jak i seryjnych do 200 szt., w zale˝noÊci od materia∏u. Dla oznakowania nale˝y najpierw wypisaç tekst oznaczenia na matrycy. Nast´pnie umieÊciç matryc´ w znakowarce i zakropliç elektrolitu. Do∏àczyç zacisk uziemiajàcy do znakowanego przedmiotu, i mo˝na rozpoczàç znakowanie. Zasilany z sieci 1-faz. 230 V pràdu zmiennego (napi´cie znakowania wzgl´dem przewodu uziemiajàcego 12 V). Dostarczana z p∏ynnym elektrolitem, matrycami i poduszkà filcowà. Karta informacji materia∏owej, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pola znakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar znakowarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2863 mm mm

Akcesoria

Nr art. 2863 -0200 -0309 -0408 -0507

Elektrolit Matryce (50 szt.) Poduszka filcowa (2 szt.) Kratka

-0101 41×22 95×70×50 Opak. szt 10 1 1 1

Napisaç na matrycy

Do∏àczyç zacisk uziemiajàcy

Kapnàç elektrolitu

Rozpoczàç znakowanie

819 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 819))

Narz´dzia pomiarowe

Professional. Grawerka elektryczna, której parametry, takie jak pr´dkoÊç, mo˝liwoÊç nastawiania skoku i konstrukcja silnika, umo˝liwiajà u˝ytkowanie w systemie pracy ciàg∏ej w przemyÊle i do innych zastosowaƒ profesjonalnych. Wszystkie narz´dzia z asortymentu pasujà do uchwytu szybkomocujàcego. Mo˝e byç u˝ywana do znakowania np. ram obrazów, przedmiotów z drewna, metalu i szk∏a dla ochrony przed kradzie˝à. Ze znakiem CE. Dostarczana z nast´pujàcymi koƒcówkami narz´dziowymi: A2 - rylec o bardzo ostrym wierzcho∏ku z w´glików spiekanych, do grawerowania szk∏a i stali. A4 - rylec o wierzcho∏ku z w´glików spiekanych, do grawerowania stali hartowanej. A8 - Êciernica trzpieniowa do matowania szk∏a i polerowania. A5 - rylec do grawerowania mi´kkich metali i stopów. Ró˝ne koƒcówki narz´dziowe, patrz 6561- na aktualnej stronie.


Narz´dzia znakujàce Kredy kolorowe Odporne na wod´. Przekrój szeÊciokàtny. Przydatne np. przy pracach ciesielskich. Pasujà do oprawki 4923 na aktualnej stronie. Karta informacji materia∏owej, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . Kolor . . . . . . Wymiary. . . Opak. . . . . .

4924

-0104 Czarny 12×120 12

mm szt

-0203 Czerw. 12×120 12

-0302 ˚ó∏ty 12×120 12

-0401 Nieb. 12×120 12

-0500 Ziel. 12×120 12

-0609 Bia∏y 12×120 12

O∏ówek KGC. O∏ówek grafitowy do p∏ytek glazurowanych i klinkierowych. Dobrze pisze po powierzchni glazury. Sprzedawany po 2 szt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16380 Nr

-0105 5595

Narz´dzia pomiarowe

Sztyft grafitowy Do znakowania drewna. Czarny grafit w plastikowej koszulce. SzeÊciokàtny. Pasuje do oprawki 4923. Karta informacji materia∏owej, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TwardoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2463

-0105 Ârednia 12×120 12

mm szt

Oprawka do kredy Do grafitu i kredy kolorowej

(Na rys. z kredà)

Oprawka wykonana z aluminium pokrytego niebieskim plastikiem. Wysuwanie wk∏adu z oprawki - tak jak z o∏ówka automatycznego. Dostarczana bez wk∏adów. Pasujàcy sztyft grafitowy patrz 2463 na aktualnej stronie. Kreda kolorowa patrz 4924 na aktualnej stronie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4923 mm mm szt

-0105 115 13 10

Kredy bia∏e Artline. Kreda przemys∏owa. Nie pylàca - magnezjowa. Do pisania po metalu itp. Nie topi si´ przy podgrzewaniu. Przekrój prostokàtny. Karta informacji materia∏owej, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2469

-0109 Bia∏y 90×12×12 50

mm szt

Kredy do asfaltu Artline. Kredy do pisania po asfalcie i betonie. Na bazie t∏uszczu.

Nr art. . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . Opak.. . . . . . . . .

6777 mm szt

-0107 Czerw. 150x20x20 12

820 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 820))

-0206 ˚ó∏ty 150x20x20 12

-0305 Bia∏y 150x20x20 12


Narz´dzia znakujàce Pisaki markery Wykonanie standardowe Artline. Pisaki z wierzcho∏kiem filcowym o przekroju prostokàtnym 5×2 mm, do pisania na powierzchniach trudno znakowalnych. NieÊcieralne, wodoodporne i szybkoschnàce. Nadajà si´ do wi´kszoÊci powierzchni jak karton, metal, tworzywa sztuczne, beton, guma itp. Zawierajà ksylen. Karta informacji materia∏owej, patrz str. 0000.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. wierzch.. . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5582 Nr

-0104 19 Czarny 4.5×3 12

mm szt

-0203 19 Czerw. 4.5×3 12

-0302 19 Nieb. 4.5×3 12

1760/70

1760/90

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wierzcho∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1760 Nr

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1760 szt. szt

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wierzcho∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1760 Nr

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0107 70 Czarny Okràg∏y 1.8 12

mm szt

-0057 1 12

Opak. SB

-0115 70 Czerw. Okràg∏y 1.8 12

-0073 4 12

-0172 1 12

-0156 4 12

-0123 70 Nieb. Okràg∏y 1.8 12

-0131 70 Zielony Okràg∏y 1.8 12

-

-

mm szt

-0206 90 Czarny Prostok. 4.5 x 3 12

-0305 90 Czerw. Prostok. 4.5 x 3 12

-0404 90 Nieb. Prostok. 4.5 x 3 12

-0503 90 Zielony Prostok. 4.5 x 3 12

1760 szt. szt

-0164 1 12

-0255 1 12

-

-

Artline. Pisaki z wierzcho∏kiem filcowym, do znakowania i pisania na wi´kszoÊci materia∏ów. Korpus aluminiowy. Wodoodporne i szybkoschnàce. Nape∏nialne. Z wierzcho∏kiem filcowym o przekroju prostokàtnym 12×7.5 mm, skoÊnie Êci´tym. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2470 kolor szt

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2470 szt. szt

-0106 Czarny 6 -0056 1 6

-0072 2 6

Opak. SB

-0205 Czerw. 6

-0304 Nieb. 6

-0403 Zielony 6

-0155 1 6

-

-

Do powierzchni trudnoznakowalnych Artline. Solid Marker. Pisak marker z silnie kryjàcà farbà o g´stej konsystencji. Trwa∏y, utrzymujàcy barw´ i wodoodporny. ¸atwy w u˝yciu. Pisze zarówno w temperaturach wysokich, do 200 stopni, jak i przy mrozie do -10 stopni. Nadaje si´ do pisania na wi´kszoÊci pod∏o˝y, schnie 5-7 minut. Mo˝na stosowaç do powierzchni jasnych i ciemnych, brudnych i zat∏uszczonych. Odporny na dzia∏anie Êwiat∏a, na Êcieranie i na warunki atmosferyczne. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . Artline 40. . . . . .

13811 kolor

-0101 Bia∏y

-0200 Czarny

-0309 ˚ó∏ty

-0408 Czerw.

-0507 Nieb.

821 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 821))

Narz´dzia pomiarowe

Artline. Pisaki o korpusie aluminiowym, z wierzcho∏kiem filcowym, do znakowania i pisania. Wodoodporne i szybkoschnàce. Nadajà si´ do wi´kszoÊci pod∏o˝y, jak papier, karton, szk∏o, porcelana itp. Nie zawierajà ksylenu. Artline 70. Z cienkim wierzcho∏kiem o przekroju okràg∏ym 1.5 mm. Artline 90. Z wierzcho∏kiem skoÊnie Êci´tym o szerokoÊci 2-5 mm. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 0000.


Narz´dzia znakujàce Pisaki markery Do powierzchni trudnoznakowalnych

Opak. SB

Artline. Do znakowania i pisania przy wysokich wymaganiach co do trwa∏oÊci, a tak˝e do u˝ytku na zewnàtrz pomieszczeƒ. Przeznaczone do powierzchni trudno znakowalnych, takich jak metal, tworzywa sztuczne, szk∏o, guma itp. Bardzo dobrze kryjàce. Szybkoschnàce. Wierzcho∏ek o przekroju okràg∏ym o Êredn. 2 mm. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wytrzyma∏oÊç termiczna do . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2710 kolor °C szt

-0106 Czarny 370 12

-0155 Czerw. 290 12

-0171 Ziel. 290 12

-0205 Bia∏y 260 12

-0254 Nieb. 290 12

-0304 ˚ó∏ty 290 12

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2710 szt. szt

-0056 1 12

-0163 1 12

-

-0197 1 12

-

-0270 1 12

Artline. Marker do pisania i znakowania na mokrych powierzchniach, równie˝ pod wodà. Idealny do znakowania mokrych, nie porowatych powierzchni, jak metal, plastik, guma, blacha, folia i in. Pisaka nie mo˝na u˝ywaç na mokrym szkle lub kaflach. Korpus z udaroodpornego aluminium. Prawie bez zapachu. Wierzcho∏ek akrylowy okràg∏y 1.5 mm. Nie zawiera ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 0000.

Narz´dzia pomiarowe

Opak. SB

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline EK-47 Wetrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12009 kolor szt

-0105 Czarny 12

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12009 szt. szt

-0055 1 6

Artline. Pisak o korpusie aluminiowym. Tusz trwa∏y, odporny na wod´. Bardzo szybko wysychajàcy. Kolor trwa∏y - nie blaknie. Przeznaczony do powierzchni trudno znakowalnych, takich jak metal, papier, tektura, tworzywa sztuczne, szk∏o, tkaniny itp. Wierzcho∏ek akrylowy o przekroju okràg∏ym o Êredn. 0,7 mm. Nie zawiera ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 0000. Opak. SB

Opak. SB

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10963 kolor szt

-0103 Czarny 12

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10963 szt. szt

-0053 1 12

Artline. Pisaki o korpusie aluminiowym, z bardzo szczelnym zamkni´ciem koƒcówki. Do znakowania porowatych powierzchni sta∏ych, jak metal, papier, karton, tworzywa sztuczne, szk∏o, tkaniny itd. Nadajà si´ równie˝ do powierzchni g∏adkich. Cienko piszàce wierzcho∏ek 0.4 mm. Wodoodporne. Szybkoschnàce. Trwa∏e, nie blaknàce barwy. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 725. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2363 kolor szt

-0106 Czarny 12

-0205 Czerw. 12

-0304 Nieb. 12

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2363 szt. szt

-0056 1 12

-

-

Artline. Pisaki markery do tkanin. Wodoodporne i szybkoschnàce. Wierzcho∏ek o przekroju okràg∏ym, o Êredn. 0.8 mm. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 0000.

Opak. SB

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2712 kolor szt

-0104 Czarny 12

-0203 Czerw. 12

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2712 szt. szt

-0054 1 12

-

822 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 822))


Narz´dzia znakujàce Pisaki markery Do powierzchni trudnoznakowalnych Artline. Z bia∏ym lakierem szybkoschnàcym. Doskona∏y do poprawiania starej lub odbarwionej zaprawy, np. z∏àcz pomi´dzy p∏ytkami glazurowymi w ∏azience lub kuchni. Trwa∏y - wodoodporny - nie zmieniajàcy koloru. Bez ksylenu. Powierzchnia musi byç czysta i odt∏uszczona. Koƒcówka posiada zaworek zapewniajàcy równomierny wyp∏yw lakieru. Przylega m.in. do zaprawy, metalu, szk∏a, gumy, drewna. Wierzcho∏ek prosty 2.0 - 4.0 mm. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 419 Grout Pen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11467 kolor pacz

-0102 bia∏y 12

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11467 szt. szt

-0052 1 12

Opak. SB

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline Long Nib Marker EK710 . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç koƒcówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14702 kolor mm mm szt

-0101 Czarny 30 2,8 12

-0200 Niebieski 30 2,8 12

Jw. blister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14702 szt. szt

-1000 1 12

-

14702-0101

14702-0200

Narz´dzia pomiarowe

Artline. 710 Long Nib Marker posiada koƒcówk´ w rurce metalowej o d∏ugoÊci 30 mm, z wierzcho∏kiem o Êrednicy 2.8 mm. Dodatkowe 10 mm obsadzenia koƒcówki metalowej umo˝liwia zaznaczanie trudnodost´pnych otworów o g∏´bokoÊci do 40 mm. Idealny np. do zaznaczania miejsc wiercenia otworów pod mocowanie szyn lub konsoli Êciennych. Tusz alkoholowy czarny lub niebieski, trudnoÊcieralny i wodoodporny. Pisze po wi´kszoÊci powierzchni. Korpus pisaka aluminiowy, z zaczepem umo˝liwiajàcym zawieszenie na szyi. Z boku korpusu podzia∏ka o d∏ugoÊci 70 mm - praktyczne udogodnienie, np. dla szybkiej oceny d∏ugoÊci ko∏ka lub wkr´tu.

Podzia∏ka

Opak. blister

Artline. Pisak z mechanicznym wysuwaniem/chowaniem koƒcówki - nie ma ryzyka zgubienia nasadki. Mocny zaczep z tworzywa sztucznego. Praktyczny w u˝ytkowaniu - przy lekkim naciÊni´ciu wysuwa si´ koƒcówka piszàca wykonana z w∏ókna akrylowego. Koƒcówka okràg∏a 1.5 mm albo Êci´ta 4 mm. Trwa∏y, wodoodporny tusz nadaje si´ do wi´kszoÊci powierzchni. Tusz szybkoschnàcy, nie blaknàcy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 73 CLIX . . . . . . . . . . . . . . . . Koƒcówka okràg∏a . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15264 kolor mm szt

-0108 Czarny 1.5 12

-0207 Czerw. 1.5 12

-0306 Nieb. 1.5 12

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 93 CLIX . . . . . . . . . . . . . . . . Koƒcówka Êci´ta. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15264 kolor mm szt

-1007 Czarny 4.0 12

-1106 Czerw. 4.0 12

-1205 Nieb. 4.0 12

Lyra. Pica Dry. Pisaki do g∏´bokich otworów, wyposa˝one standardowo w sztyft grafitowy o Êrednicy 2,8 mm. Koƒcówka pisaka jest wyd∏u˝ona, dzi´ki czemu ∏atwo wchodzi w otwory, umo˝liwiajàc wykonywanie zaznaczeƒ np. pod Êruby w konsoli. Sztyft mo˝e te˝ z powodzeniem byç u˝ywany jako wk∏ad do o∏ówka stolarskiego. Nadaje si´ do pisania po powierzchni wi´kszoÊci materia∏ów, w tym po g∏adkich powierzchniach, jak glazura, klinkier, szk∏o itp. Mo˝na pisaç równie˝ po powierzchniach metalowych, skorodowanych i zaolejonych. Kolor ˝ó∏ty doskonale sprawdza si´ na powierzchniach ciemnych. Sztyfty kolorowe nale˝y chroniç przed wysokimi temperaturami, gdy˝ wówczas mi´knà. Sztyfty grafitowe majà twardoÊç 2B, czyli sà nieco mi´ksze ni˝ o∏ówki stolarskie, dlatego lepiej przywierajà do powierzchni. Zarówno sztyfty grafitowe jak i kolorowe nadajà si´ praktycznie do wszystkich powierzchni. Mocna tuleja korpusu z ostrzarkà na koƒcu. Korpus ma praktyczny zaczep spr´˝ysty, umo˝liwiajàcy wygodne mocowanie w kieszonce spodni. ¸atwe wysuwanie sztyftu przez naciskanie kciukiem. Sztyfty wyst´pujà w kolorach grafitowym, ˝ó∏tym, czerwonym, bia∏ym, niebieskim i zielonym, pakowane w jednym kolorze lub w zestawie. Sztyfty w kolorach czerwonym, ˝ó∏tym i grafitowym dajà si´ ∏atwo zmywaç z g∏adkich powierzchni za pomocà mokrej Êcierki. Sztyfty specjalne w kolorach bia∏ym, niebieskim i zielonym sà odporne na Êcieranie i wytrzymujà strumieƒ wody pod wysokim ciÊnieniem, np. przy ci´ciu kamienia lub glazury.

Pisak marker . . . . . . . . Lyra . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

16706 Nr mm szt

Sztyfty 10 szt. . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

16706

Sztyfty 8 szt. x 10 . . . . Kolory . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

16706

pacz

pacz

Zestaw sztyftów

-0102 Pica Dry Graphit 2B 160 1 -0201 grafit. 1

-0300 ˝ó∏ty 1

-0409 czerw. 1

-0508 czerw. 2 szt., ˝ó∏ty 2 szt., grafit. 4 szt. 10

-0425 bia∏y 10

-0441 nieb. 10

-0466 ziel. 10

-0482 bia∏y 2 szt., nieb. 3 szt., ziel. 3 szt. 10

823 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 823))


Narz´dzia znakujàce Pisaki markery Do powierzchni trudnoznakowalnych Lyra. Pica Ink. Pisaki tuszowe do wykonywania znaczeƒ w g∏´bokich otworach. Koƒcówka jest na tyle d∏uga, ˝e ∏atwo si´ga do dna otworów pod Êruby mocujàce np. konsole. Nadaje si´ do otworów o Êrednicach od 2 mm. Pisze po wszystkich suchych powierzchniach/ materia∏ach czarnym, niezmywalnym tuszem. Koƒcówka wykonana ze stali nierdzewnej, przy czym wierzcho∏ek osadzony jest teleskopowo ze spr´˝ynà. Korpus pisaka z tworzywa sztucznego, dzi´ki czemu nie przewodzi on pràdu (przy pracach przy instalacjach elektrycznych). Nasadka posiada praktyczny zaczep, umo˝liwiajàcy ∏atwe mocowanie w kieszonkach spodni. Tusz mo˝na, w razie potrzeby, zmyç alkoholem lub podobnym Êrodkiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyra Pica Wet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17330 kolor mm

-0104 Czarny 150

Pusty stojak ekspozycyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . mieszczàcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0203 Czerw. 150

20 pisaków -

Narz´dzia pomiarowe

CRC. Markerpen. Do nanoszenia trwa∏ych napisów na wszystkich rodzajach pod∏o˝a, we wszelkich warunkach. Farba bardzo szybko wysychajàca, o wzmocnionym przyleganiu i doskona∏ym kryciu. W 9 kolorach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OdpornoÊç na temp. do . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16487 Nr

-0107 6150 czarny °C 290 szt 12

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OdpornoÊç na temp. do . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16487 Nr °C szt

-0602 6155 nieb. 290 12

-0206 6151 bia∏y 290 12

-0305 6152 czerw. 290 12

-0404 6153 ˝ó∏ty 290 12

-0701 6156 zielony 290 12

-0800 6157 srebrny 290 12

-0909 6158 z∏oty 290 12

-0503 6154 pomar. 290 12

Farby do znakowania Artline. Stylmark. Farba w tubie ze stalowà koƒcówkà. Szybkoschnàca, kryjàca, silnie przylegajàca, która nie zmienia barwy, jest trwa∏a i niezmywalna, odporna równie˝ na rozpuszczalniki. Nadaje si´ do wi´kszoÊci powierzchni, jak np. stal, drewno, guma, tworzywa sztuczne itp. Przeznaczona w szczególnoÊci do powierzchni chropowatych, pordzewia∏ych, brudnych, zaolejonych lub zat∏uszczonych. Wytrzymuje do +200 °C, i mo˝e byç u˝ywana w temperaturach od -20 do +70 °C. Wierzcho∏ek wyposa˝ony w kulk´ stalowà 3 mm – nale˝y nacisnàç na pod∏o˝e by farba wyp∏yn´∏a. Farba przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline Stylmark . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16591 kolor ml szt

-0100 bia∏y 50 10

-0209 ˝ó∏ty 50 10

-0308 czerw. 50 10

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline Stylmark . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16591 kolor ml szt

-0407 nieb. 50 10

-0506 zielony 50 10

-0600 czarny 50 10

Tusz traserski Skavin. Do tuszowania powierzchni. Stosowany przy skrobaniu i docieraniu prowadnic pryzmatycznych, powierzchni uszczelniajàcych, sto˝ków i innych detali narz´dziowych. Nie wysychajàcy, nadajàcy si´ do prac wymagajàcych du˝o czasu. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç tuby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

824 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 824))

3093 g

-0101 Nieb. 30


Narz´dzia znakujàce Rysiki Dwustronne Limit. Z jednà koƒcówkà prostà, a drugà zgi´tà. Hartowane. Korpus okràg∏y, rade∏kowany. Pakowane po jednej sztuce w pochewce plastikowej.

Nr art. . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . Ârednica . . . . . Opak. . . . . . . .

5253 mm mm szt

-0102 Stalowa 240 4 10

-0201 Z w´gl. spiek. 240 4 10

Z zaczepem do kieszeni Limit. Z koƒcówkà z w´glików spiekanych. Trzon o przekroju okràg∏ym, rade∏kowany. Z zaczepem do kieszeni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2475 mm mm szt

-0101 130 7 10

Teng Tools. Z koƒcówkà z w´glików spiekanych. Trzon o przekroju okràg∏ym, rade∏kowany. Z zaczepem do kieszeni.

17348 Nr mm mm

-0107 SCR01 135 7

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . .

Limit. Z koƒcówkà z w´glików spiekanych. Trzon o przekroju szeÊciokàtnym, g∏adki. Z zaczepem do kieszeni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2474 mm mm

-1001 150 6

J.w. opakowanie 10 szt.. . . . . . . . . . . . . . Opak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2474 szt

-0201 10

Limit. W formie d∏ugopisu z automatycznà blokadà wysuni´cia. Koƒcówka z w´glików spiekanych. Z zaczepem do kieszeni.

Rysik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2482 -1001 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150 Koƒcówka zapasowa z w´gl. spiek. do 2482-0102 . . . 2482 -0201 D∏ug.×Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 20×2 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

Z r´kojeÊcià Limit. Z koƒcówkà z w´glików spiekanych. Trzon jest odwracalny, mo˝e byç wsuwany do r´kojeÊci. R´kojeÊç plastikowa.

Rysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç trzonu, ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2485 mm mm szt

-0109 100 7 5

Trzon zapasowy z w´gl. spiek. . . . . . . . . . . . . . . .

2485

-0208

Z automatycznym punktakiem Limit. Do trasowania z punktowaniem. NaciÊni´cie przyrzàdu w dó∏ uwalnia spr´˝yn´ udarowà koƒcówki, która wybija punkt. Koƒcówka ze stali chromowo-wanadowej. Chwyt korpusu z gumy.

Rysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10230 mm

-0100 140

Koƒcówka zapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.×Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10230 mm

-0209 40×3

825 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 825))


Narz´dzia znakujàce Statywy traserskie

Limit. Podstawa okràg∏a. Oprawka rysika przesuwana w góre i w dó∏. Rysik stalowy z jednà koƒcówkà prostà, a drugà zgi´tà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5238 mm

-0102 300

Narz´dzia pomiarowe

Z precyzyjnym ustawianiem

Limit. Solidna podstawa z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Podstawa wyposa˝ona w dwa ko∏ki prowadzàce, osadzone przelotowo. Kolumna zamontowana jest w ramieniu przechylnym, ze Êrubà do dok∏adnej regulacji. Rysik stalowy z jednà koƒcówkà prostà, a drugà zgi´tà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5243 mm

-0105 300

Przymiary traserskie Przymiary wysuwne Limit. Ca∏y ze stali. Z podzia∏kà w mm. Lakierowany. Dostarczany w komplecie z o∏ówkiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2396 mm

-0107 200

Limit. Do rysowania o∏ówkiem wzd∏u˝ kraw´dzi. Z naniesionà podzia∏kà. Kraw´dê robocza hartowana.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres nastawianej d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

826 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 826))

2379 mm mm

-0108 0-200 40

-0207 0-300 40


Narz´dzia znakujàce Przymiary traserskie Przymiary wysuwne Do metalu Limit. Ze stali nierdzewnej. Prowadnica i suwak jak w suwmiarce. ¸o˝yskowana kulkowo rolka, która w czasie rysowania toczy si´ po kraw´dzi trasowanego przedmiotu. Podzia∏ka milimetrowa, z noniuszem 1⁄10 mm o d∏ugoÊci 39 mm. Wymienny, hartowany rysik. Dostarczany w plastikowym etui. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica rysika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç rysika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9717 mm mm mm

-0104 200 2.0 32

Rysik zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9717 mm

-0203 ∅ 2.0x32

Limit. Ca∏y ze stali. Drà˝ek o przekroju okràg∏ym z kana∏em prowadzàcym i podzia∏kà milimetrowà, suwak z noniuszem 1⁄10 mm. Z nastawianiem precyzyjnym. Wymienny hartowany rysik.

2413 mm

-0106 200

-0205 300

Rysik zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2413 mm

-0304 ∅ 5.0x56

-0304 ∅ 5.0x56

Narz´dzia pomiarowe

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç drà˝ka . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyrkle Do o∏ówków Limit. Cyrkiel. Ze stali. Ramiona o przekroju prostokàtnym. Z zewn´trznà prowadnicà ∏ukowà i oprawkà do o∏ówka. Dostarczany bez o∏ówka.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2428 mm mm szt

-0109 175 190 10

-0208 300 350 1

Cyrkle ostre Limit. Ze stali. Ramiona o przekroju prostokàtnym. Z ostrymi hartowanymi koƒcówkami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2432 mm mm

-0400 200 380

-0707 300 580

Limit. Ze stali. Ramiona o przekroju prostokàtnym. Z ostrymi hartowanymi koƒcówkami. Zewn´trzna prowadnica ∏ukowa. D∏ugoÊci 400-500 mm - ramiona o przekroju okràg∏ym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Rozstaw maks. . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . .

2429 mm mm szt

-0207 150 170 1

-0405 200 235 10

-0702 300 390 1

-0801 400 545 1

-1007 500 670 1

Macki zewn´trzne

Limit. O ramionach p∏askich, z przegubem na Êrubie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozwarcie . . . . . . . . . . .

2439 mm

-0502 200 300

-0700 300 500

-1005 500 850

-1104 800 1250

827 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 827))


Narz´dzia znakujàce Cyrkle Macki wewn´trzne

Limit. Z ramionami p∏askimi i przegubem na Êrubie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozstaw . . . . . . . . . . . . . . .

2440 mm mm

-0509 200 370

-0707 300 570

-1002 500 950

Macki spr´˝ynowe Limit. Macki zewn´trzne. O ramionach p∏askich, z hartowanymi koƒcówkami. Wyposa˝one w nakr´tk´ nastawczà.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . .

2443 mm mm

-0407 150 125

-0506 200 170

-0704 300 250

Limit. Macki proste. O ramionach p∏askich, z hartowanymi koƒcówkami. Wyposa˝one w nakr´tk´ nastawczà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . .

2444 mm mm

Limit. Macki wewn´trzne. O ramionach Wyposa˝one w nakr´tk´ nastawczà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . .

-0406 150 150

p∏askich,

2445 mm mm

-0505 200 190

z

hartowanymi

-0405 150 150

-0504 200 180

-0703 300 275

koƒcówkami.

-0702 300 260

Kombinowane macki-suwmiarka Limit. Ze stali. Wykonanie precyzyjne. Z hartowanymi i szlifowanymi koƒcówkami roboczymi. Podzia∏ka w mm z noniuszem 1⁄10 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç koƒcówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2436 mm mm

-0208 200 45

Cyrkle drà˝kowe Limit. Drà˝ek stalowy o przekroju prostokàtnym. Podzia∏ka w mm z noniuszem 1⁄20 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êredn. maks. . . . . . . . . . . .

2420 mm mm

828 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 828))

-0107 500 1000

-0206 1000 2000

-0305 1500 3000

-0404 2000 4000


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Sprz´t pomiarowy - ISO System jakoÊci - Urzàdzenia pomiarowe

ISO 9000

ISO 9000 jest to szereg norm (9000-9004) definiujàcych wymagania co do organizacji nadzoru jakoÊci w przedsi´biorstwie. Wymagania co do pe∏nej organizacji systemu kontroli jakoÊci w przedsi´biorstwie produkcyjnym podane sà w normie ISO 9001. Sk∏ada si´ ona z 20 artyku∏ów opisujàcych wymagania co do poszczególnych cz´Êci sk∏adowych systemu kontroli jakoÊci. Sà to np.: OdpowiedzialnoÊç kierownictwa, Zaopatrzenie, Nadzór nad dokumentacjà, Kontrola i badania, Urzàdzenia kontrolne, pomiarowe i badawcze. Sta∏ym punktem audytu systemu jakoÊci jest kontrola urzàdzeƒ pomiarowych i badawczych. Dlatego niezb´dne jest posiadanie dokumentacji dotyczàcej stanu wzorcowania, instrukcji pomiarowych, bezpieczeƒstwa pomiarów, oraz identyfikowalnoÊci ∏aƒcucha pomiarowego. IdentyfikowalnoÊç jest tu sprawà kluczowà. Chodzi o to, by wszystkie wykonane pomiary mog∏y byç identyfikowalne, tj. by mo˝na by∏o przeÊledziç wstecz powiàzania z wzorcami paƒstwowymi poprzez ∏aƒcuch kalibracji. ¸aƒcuch kalibracyjny, obejmuje wszystkie kolejne ogniwa (wzorce i urzàdzenia pomiarowe), znajdujàce si´ pomi´dzy wzorcami paƒstwowymi a pomiarami w trakcie produkcji. ¸aƒcuch ten nie mo˝e mieç ˝adnych nieciàg∏oÊci.

Przymiary taÊmowe Klasy dok∏adnoÊci wg norm UE Zgodne w odpowiednich ust´pach z normà szwedzkà SIS

Przymiary taÊmowe d∏ugie Wg norm UE

Tolerancja w mm

Tolerancja w mm

D∏ug.

kl. I

II

kl. III

kl. I

kl. II

kl. III

0,5 m 1m 2m 3m 5m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 50 m 100 m

± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,6 ± 1,1 – – – – – –

± 0,5 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,9 ± 1,3 ± 2,3 – – – – – –

± 1,0 ± 1,0 ± 1,4 ± 1,8 ± 2,6 ± 4,6 – – – – – –

– – – – ± 0,6 ± 1,1 ± 1,6 ± 2,1 ± 2,6 ± 3,1 ± 5,1 ± 10,1

– – – – ± 1,3 ± 2,3 ± 3,3 ± 4,3 ± 5,3 ± 6,3 ± 10,3 ± 20,3

– – – – ± 2,6 ± 4,6 ± 6,6 ± 8,6 ± 10,6 ± 12,6 ± 20,6 ± 40,6

Ró˝ne rozwiàzania dotyczàce poczàtku podzia∏ki

Rozw. I

Poczàtek podzia∏ki pokrywa si´ z wewn´trznà kraw´dzià klamerki koƒcowej.

Rozw. II

Poczàtek podzia∏ki pokrywa si´ z punktem zamocowania klamerki koƒcowej.

Rozw. III Podzia∏ka zaczyna si´ w pewnej odleg∏oÊci od poczàtku taÊmy. Rozw. IV Zaczep koƒcowy ruchomy. Poczàtek podzia∏ki pokrywa si´ z kraw´dzià wewn´trznà zaczepu - dla pomiarów zewn´trznych, lub kraw´dzià zewn´trznà - dla pomiarów wewn´trznych. Rozw. V Zaczep koƒcowy sk∏adany. Poczàtek podzia∏ki pokrywa si´ z wewn´trznà kraw´dzià zaczepu.

829 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 829))

Narz´dzia pomiarowe

Przymiary taÊmowe krótkie Wg norm UE i SIS 64 11 13


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przymiary taÊmowe Krótkie przymiary taÊmowe, stalowe Teng Tools. Z taÊmà koloru ˝ó∏tego. W plastikowej obudowie z p∏askà Êciankà dolnà do pomiarów wewn´trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà i ruchomym zaczepem koƒcowym. Spr´˝ysty zaczep do zawieszania na pasie. Z podzia∏kà po jednej stronie. Podzia∏ka: metryczna i calowa. Poczàtek podzia∏ki - rozwiàzanie IV, patrz str. 829. Tolerancja podzia∏ki wg normy dok∏adnoÊci UE II, patrz str. 829.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10585 Nr m/ft mm szt

-0101 MT03 3/10 13 5

-0200 MT05 5/16 19 5

-0309 MT08 8/26 25 5

Teng Tools. Z taÊmà koloru ˝ó∏tego. Obudowa plastikowa, z p∏askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn´trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà i ruchomym zaczepem koƒcowym. Spr´˝ysty zaczep do mocowania do pasa. Podzia∏ka metryczna. Poczàtek podzia∏ki - rozwiàzanie IV, patrz str. 829. Tolerancja podzia∏ki wg normy dok∏adnoÊci UE II, patrz str. 829.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

13192 Nr m mm szt

-0100 MT03MM 3 13 5

-0209 MT05MM 5 19 5

-0308 MT08MM 8 25 5

Lufkin - Cooper Tools. Typ Universal. Z ˝ó∏tà taÊmà pokrytà lakierem ochronnym. W obudowie poliamidowej z p∏askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn´trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà i ruchomym zaczepem koƒcowym. Spr´˝ysty zaczep do mocowania do pasa. Podzia∏ka metryczna lub matryczno-calowa. Tolerancja podzia∏ki kl. II wg norm UE, patrz str. 829. Poczàtek podzia∏ki - rozwiàzanie IV str. 829.

Nr art. . . . . . . Lufkin . . . . . . Podzia∏ka . . . D∏ug. . . . . . . . Szer. . . . . . . . Opak. . . . . . .

8269 Nr m mm szt

-0108 Y 822 CM Metr. 2 13 6

-0207 Y 823 CM Metr. 3 13 6

-0306 Y 822 CME Metr./Calowa 2 13 6

-0405 Y 823 CME Metr./Calowa 3 13 6

Luna. Z ˝ó∏tà taÊmà pokrytà lakierem ochronnym. W udaroodpornej obudowie plastikowej z p∏askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn´trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà. Spr´˝ysty zaczep do mocowania do pasa. Zaczep koƒcowy ruchomy. Podzia∏ka metryczna. Tolerancja podzia∏ki kl. II wg norm UE, str. 829. Poczàtek podzia∏ki - rozwiàzanie IV str. 829.

Nr art. . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . Opak. . . . . . . . .

20956 m mm szt

-0101 2 13 6

-0200 3 13 6

-0309 5 19 6

-0408 8 19 6

Lufkin - Cooper Tools. Z ˝ó∏tà taÊmà pokrytà lakierem ochronnym. W chromowanej obudowie z p∏askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn´trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà w ˝àdanym po∏o˝eniu w∏àczanà przyciskiem na Êciance górnej. Zaczep koƒcowy ruchomy. Spr´˝ysty zaczep do mocowania do pasa. Podzia∏ka metryczna. Tolerancja podzia∏ki kl. II wg norm UE, patrz str. 829. Poczàtek podzia∏ki - rozwiàzanie IV str. 829.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lufkin 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1621 Nr

TaÊma zamienna. . . . . . . . . . . . . . . . . Lufkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 830))

m mm szt

-0205 2003 Metr. 3 16 6

-0403 2205 Metr. 5 19 6

1621 Nr szt

-1104 R 2003 6

-1302 RY 35 CM 6


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przymiary taÊmowe Krótkie przymiary taÊmowe, stalowe Lufkin - Cooper Tools. Typ Focus. Ze wzd∏u˝nym opisem podzia∏ki do odczytu pionowego. Z bia∏à taÊmà pokrytà lakierem ochronnym, samozwijajàcà, z blokadà. Obudowa z p∏askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn´trznych. Spr´˝ysty zaczep do mocowania np. do pasa. Podzia∏ka metryczna. Tolerancja podzia∏ki wg unijnej normy dok∏adnoÊci EU II str. 829. Poczàtek podzia∏ki - rozwiàzanie IV str. 829.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Lufkin . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

4872 Nr

-0056 W 35 CM Metryczna 5 19 6

m mm szt

-0106 W 48 CM Metryczna 8 25 6

TaÊmy miernicze stalowe na zwijaku

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Hultafors. . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . TaÊma zamienna . . . Hultafors. . . . . . . . . . . .

2751 -2003 TR- 10M A m 10 mm 13 2751 RB TR-

-

-2102 20M A 20 13

-2201 30M A 30 13

-2300 50M A 50 13

-3001 20M A

-3100 30M A

-

Narz´dzia pomiarowe

Hultafors. Typ TR. TaÊma ze stali nierdzewnej z g∏´boko trawionà podzia∏kà, osadzona w ramie aluminiowej. Zaczep koƒcowy odk∏adany. Podzia∏ka metryczna (na ca∏ej d∏ugoÊci w mm). Tolerancja podzia∏ki kl. II wg norm UE, patrz str. 829. Poczàtek podzia∏ki wg rozwiàzania III, patrz str. 829.

Hultafors. ˚ó∏ta, odporna na rozciàganie taÊma stalowa, nawini´ta na ramce aluminiowej. Celem zapewnienia jak najlepszej ochrony taÊma posiada antykorozyjnà warstw´ fosforanowà, która pokryta jest bardzo grubym p∏aszczem poliamidowym. Odporna na wi´kszoÊç chemikaliów, rozpuszczalników i innych cieczy. Wytrzymuje bez problemów gi´cie i skr´canie. Podzia∏ka: metryczna. Tolerancja podzia∏ki wg norm UE, patrz str. 829. Poczàtek podzia∏ki wg rozwiàzania V, patrz str. 829.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultafors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17755 Nr m mm

-0100 YL 30 C 30 13

TaÊmy miernicze stalowe, samoprzylepne Luna. Kierunek podzia∏ki od lewa na prawo. Podzia∏ka narastajàca w mm i dm. Tolerancja ±0.7 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20947 Nr m mm

-0103 PIT 5M 5 13

831 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 831))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Dalmierze

Narz´dzia pomiarowe

D3a

D2

DXT

D3a BT

D5

D8

Podstawa

Torba

Leica. Disto. System pomiarowy z wykorzystaniem techniki laserowej, zapewniajàcy szybki pomiar odleg∏oÊci z du˝à dok∏adnoÊcià i odczytem cyfrowym. Czerwony punkt promienia laserowego nale˝y skierowaç na punkt mierzony i odczytaç odleg∏oÊç. Przy wi´kszych odleg∏oÊciach potrzebna jest tarcza docelowa. Przydatne w nast´pujàcych grupach zawodowych: stolarze, uk∏adacze pod∏óg, malarze, instalatorzy hydrauliki, elektrycy, technicy instalacji grzewczo wentylacyjnych, brygadziÊci firm sprzàtajàcych, poÊrednicy handlu nieruchomoÊciami, architekci, akustycy, pracownicy handlu materia∏ami, fotografowie, filmowcy, agenci wynajmu mieszkaƒ, i wszyscy inni, którzy podczas pracy dokonujà pomiarów odleg∏oÊci. Leica Disto D2. Mo˝liwoÊç wyliczania powierzchni i obj´toÊci. Wybór kraw´dzi przedniej lub tylnej jako punktu poczàtkowego pomiaru. Dodawanie/odejmowanie wyników pomiarów. Automatyczne wy∏àczanie. Wytyczanie rozstawu elementów w ustalonych odleg∏oÊciach i in. Pomiar odleg∏oÊci do 60 m. Pomiar ciàg∏y. Âledzenie wartoÊci minimalnej/maksymalnej. Pami´ç ostatnich 10 pomiarów. Zdalny pomiar odleg∏oÊci mi´dzy punktami, z wykorzystaniem wewn´trznego programu do wyliczeƒ geometrycznych (twierdzenie Pitagorasa). Automatyczne/r´czne podÊwietlanie wyÊwietlacza. Wielofunkcyjny element tylny s∏u˝àcy do pomiarów w naro˝nikach, lub do ustawiania przyrzàdu na pod∏odze. Dok∏adnoÊç ±1,5 mm. Leica Disto DXT. Dodatkowe funkcje/mo˝liwoÊci w porównaniu z Disto D2: Klasa szczelnoÊci obudowy IP65, co oznacza, ˝e Disto DXT jest py∏oszczelny, ponadto wytrzymuje silne strumienie wodne, bez ujemnego wp∏ywu na dzia∏anie. Jest równie˝ odporny na wstrzàsy - wytrzymuje upadek z wysokoÊci 2 m. Zasi´g pomiarowy do 70 m. WyÊwietlacz 4-rz´dowy, z automatycznym podÊwietlaniem. Pomiary pomieszczeƒ: z trzech pomiarów wyliczana jest kubatura, obwód pomieszczenia, powierzchnia Êcian i pod∏ogi. Leica Disto D3a. Dodatkowe funkcje/mo˝liwoÊci w porównaniu z Disto D2: Pomiar odleg∏oÊci do 100 m. Pami´ç ostatnich 19 wyników pomiarów. Pomiary pomieszczeƒ: z trzech pomiarów wyliczana jest kubatura, obwód pomieszczenia, powierzchnia Êcian i pod∏ogi. Dok∏adny pomiar kàtów w pomieszczeniu przy wykonaniu 3 pomiarów. Automatyczne/r´czne podÊwietlanie wyÊwietlacza. Czujnik przechy∏u, do pomiaru np. kàtów, nachylenia sufitu/dachu itp., z mo˝liwoÊcià wyboru jednostek: stopnie (do ±45°), procenty, mm/m lub cale/stop´. Gwint do mocowania na statywie. Dok∏adnoÊç ±1 mm. Leica Disto D3a BT. Dodatkowe funkcje/mo˝liwoÊci w porównaniu z Disto D3a: ¸àcze Bluetooth. Z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego wraz z Disto D3a BT, mo˝na poprzez ∏àcze Bluetooth przesy∏aç dane pomiarowe wprost do komputera przenoÊnego celem dalszego opracowywania przez takie programy jak Excel, Word lub AutoCAD. Leica Disto D5. Dodatkowe funkcje/mo˝liwoÊci w porównaniu z Disto D3: Pomiar odleg∏oÊci do 200 m. WyÊwietlacz kolorowy 2,4″. Cyfrowy celownik z powi´kszeniem x1, x2 i x4. Pami´ç ostatnich 20 wyników pomiarów. Gwint do mocowania na statywie. Zwi´kszona liczba funkcji geometrycznych, z mo˝liwoÊcià pomiaru powierzchni szczytowej budynku i in. Leica Disto D8. Dodatkowe funkcje/mo˝liwoÊci w porównaniu z Disto D5: a) Czujnik przechy∏u/pomiaru kàta bez ograniczenia zakresu (360°). b) Mo˝liwoÊç prowadzenia ciàg∏ego pomiaru wysokoÊci przez pojedyncze naciÊni´cie przycisku, bez potrzeby prowadzenia laserowego pomiaru refleksyjnego dla punktu znajdujàcego si´ w górze. Aktualna wysokoÊç jest na bie˝àco pokazywana na wyÊwietlaczu. Umo˝liwia to np. pomiar wysokoÊci drzew, s∏upów, wysokoÊci usytuowania przewodów wentylacyjnych, pomiar Êcian zewn´trznych przed ustawieniem rusztowaƒ itp. c) Mo˝liwoÊç ∏atwego zmierzenia powierzchni dachu budynku poprzez zdalny pomiar rzeczywistych rozpi´toÊci po∏aci dachowych przez osob´ stojàcà na ziemi w pewnej odleg∏oÊci od budynku. Potrzebne tylko 2 naciÊni´cia przycisku. Na wyÊwietlaczu, wraz z wymiarem po∏aci, podawane jest jej nachylenie w stopniach. Dla otrzymania wartoÊci powierzchni dachu wystarczy wykonaç mno˝enie przez szerokoÊç dachu, którà to wartoÊç uzyskuje si´ równie ∏atwo podczas tej samej sesji pomiarowej. d) Mo˝liwoÊç ∏atwego pomiaru d∏ugoÊci desek szczytowych w sposób jw. e) Mo˝liwoÊç wykonywania pomiarów niwelacyjnych, poprzez wprowadzenie do przyrzàdu wysokoÊci odniesienia. Dzi´ki temu mo˝na mierzyç wysokoÊç wzniesienia, np. pagórka, nasypu ˝wiru czy innego obiektu o nieregularnym kszta∏cie. Klasa ochronna obudowy IP 54. f) Bluetooth. Przy wykorzystaniu oprogramowania do∏àczonego do Disto D8 mo˝na przesy∏aç dane pomiarowe poprzez ∏àcze Bluetooth wprost do komputera przenoÊnego celem wykorzystania w programach Excel, Word lub AutoCAD. Wszystkie modele dostarczane sà z bateriami i futera∏em. Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

832 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 832))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Dalmierze

D3a

D2

DXT

D3a BT

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm 6/30/60 tak

typ, Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iloÊç x V iloÊç ˚ywotnoÊç baterii (oko∏o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiarów

Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OdpornoÊç na upadek z 2 metrów . . . . . . . . . . Py∏oszczelnoÊç, odpornoÊç na silne polewanie wodà . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

Masa, z bateriami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g

9677

Opak. . . . . . . . .

szt

Akcesoria Nr art.. . . . . . . . Produkt. . . . . . .

9677

Opak. . . . . . . . .

szt

-0607 Torba/futera∏

Podstawa

Torba

9677 -0060 -0086 -0185 -0193 -0243 Model D2 DXT D3a D3a BT D5 m m/stopy/ m/stopy/ m/stopy/ m/stopy/ m/stopy/ cale cale cale cale cale m 0,05-60 0,05-70 0,05-100 0,05-100 0,05-200 ±mm 1,5 1.5 1 1 1 nie nie nie nie tak, 2,4″

Celownik cyfrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth z oprogramowaniem . . . . . . . . . . . . . Czujnik przechy∏u, do pomiaru kàtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiary poÊrednie z wykorzyst. czujnika przechy∏u . . . . . . . . . . . . . .

Akcesoria Nr art.. . . . . . . . Produkt. . . . . . .

D8

°C

-0383 D8 m/stopy/ cale 0,05-200 1 tak, 2,4″

6/30/60 tak

6/30/60 tak

6/30/60 tak

6/30/60 tak

6/30/60 tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie tak

nie nie

nie tak

nie tak

tak tak

tak tak

tak nie tak nie tak, 10 tak tak nie tak

tak nie tak nie tak, 10 tak tak nie nie

tak nie tak tak, 1 tak, 19 tak tak tak tak

tak nie tak tak, 1 tak, 19 tak tak tak tak

nie nie

nie nie

nie nie

nie tak

nie

nie

tak, ±45°

tak, ±45°

tak, ±45°

tak, 360°

nie AAA, 2x1,5

nie AAA, 2x1,5

tak AAA, 2x1,5

tak AAA, 2x1,5

tak AA, 2x1,5

tak AA, 2x1,5

5000 -10 do +50 2 nie nie

5000 -10 do +50 2 tak tak

5000 -10 do +50 2 nie nie

5000 -10 do +50 2 nie nie

5000 -10 do +50 2 nie nie

5000 -10 do +50 2 nie nie

54 111x42 x23 90

65 122x55 x28 159

54 125x49 x27 147

54 125x49 x27 147

54 143X55 X33 195

54 143x55 x33 210

tak tak tak tak tak tak tak, 1 tak, 10 tak, 20 tak, 30 tak tak tak tak tak tak nie tak tak, tak, zoom 4 x zoom 4 x nie tak

-1209 Tarcza docelowa A4

-1407 Okulary laserowe

6

-1100 Statyw wys. 0.6-1.58 m 1

1

1

-1506 Element tylny Disto Classic 3 1

-1605 Element tylny Disto Classic 4 1

-1704 Element tylny Disto Classic 5 1

833 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 833))

Narz´dzia pomiarowe

Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyÊwietlacz kolor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. punktu laserowego przy odl. 10/50/100 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powierzchnia/Obj´toÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyliczanie pow. Êcian, obwodu, pow. pod∏ogi i obj´toÊci pomieszcz. . . . . . . . . . Dodatk. funkcja geometr., do pomiaru powierzchni szczytowej budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uk∏ad czasowy (timer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiar ciàg∏y i wyzn. wartoÊci min./maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pom. odleg∏. z przesuni´ciem równol. . . . . . . . Dodawanie/Odejmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Wpisywanie param. sta∏ych . . . . . . . . . . . . . . . . Pami´ç ostatnich pomiarów. . . . . . . . . . . . . . . . PodÊwietlenie wyÊwietlacza . . . . . . . . . . . . . . . Wielofunkcyjny element tylny . . . . . . . . . . . . . . Gwint do mocowania na statywie . . . . . . . . . . . Wytyczanie odcinków powtarzajàcych si´ . . .

D5


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Dalmierze Agatec PL 60. Odleg∏oÊç mierzona z wykorzystaniem techniki laserowej, zapewniajàcej szybki pomiar z du˝à dok∏adnoÊcià i niezawodnoÊcià. Wskazanie cyfrowe. Czerwony punkt promienia laserowego nale˝y skierowaç na punkt mierzony i odczytaç odleg∏oÊç. Przy wi´kszych odleg∏oÊciach potrzebna jest tarcza docelowa. Mo˝liwoÊç wyliczania powierzchni i obj´toÊci. Wybór kraw´dzi przedniej lub tylnej jako punktu poczàtkowego pomiaru. Dodawanie/odejmowanie wyników pomiarów. Wbudowana poziomnica. Automatyczne wy∏àczanie. Pomiar ciàg∏y. Âledzenie wartoÊci minimalnej/maksymalnej. Funkcja ″wytyczania″. Wielofunkcyjny element tylny s∏u˝àcy do pomiarów w naro˝nikach, lub do ustawiania przyrzàdu na pod∏odze. WyÊwietlanie linii dla u∏atwienia pomiarów w jasnym otoczeniu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16136 Nr mm m

-0102 PL 60 ±1.5 0.1 - 60 2 127 x 60 x 35 190

mm g

Narz´dzia pomiarowe

Kó∏ko pomiarowe

Przeznaczone do ∏atwego przeprowadzania pomiarów dróg terenowych, posadawiania kraw´˝ników, planowania trawników, rozliczania prac akordowych, prowadzenia robót terenowych itp. Liczyd∏o usytuowane do odczytu z góry. Drà˝ek sk∏adany. Mo˝liwoÊç zamontowania odk∏adanej podpórki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. kó∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2981 mm m mm mm/m kg

-0108 160 0-9999,90 1000 ±0.5 1.2

-0207 320 0-9999,90 1000 ±0.5 2.1

Przymiary teleskopowe Metrówki wysuwane Messfix. Przymiar teleskopowy o przekroju prostokàtnym z oksydowanego galwanicznie aluminium. Aktualnà d∏ugoÊç wysuni´cia (pomi´dzy czo∏ami pomiarowymi) odczytuje si´ bezpoÊrednio, niezale˝nie od tego ile sekcji jest ca∏kowicie lub cz´Êciowo wysuni´tych. Wynik wskazywany jest na wewn´trznej taÊmie pomiarowej. D∏ugoÊci poni˝ej 1 m mo˝na mierzyç korzystajàc z podzia∏ki sta∏ej. RozdzielczoÊç 1 mm. Py∏oszczelne, ∏atwo suwliwe uszczelnienia pomi´dzy sekcjami. Dostarczane w futerale z mocnej tkaniny z w∏ókna sztucznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . D∏ug. (z∏o˝one) . . . . . . . Szer.×wys. (najw.) . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . .

5675 mm mm mm mm kg

-0052 3000 700 37,5 x 27,5 0,9 1,1

-0102 5000 1070 37,5 x 27,5 1,3 1,7

Messfix. Typ S. Przymiar teleskopowy o przekroju prostokàtnym z oksydowanego galwanicznie aluminium. Âruby blokujàce na ka˝dej sekcji. Aktualnà d∏ugoÊç wysuni´cia (pomi´dzy czo∏ami pomiarowymi) odczytuje si´ bezpoÊrednio, niezale˝nie od tego ile sekcji jest ca∏kowicie lub cz´Êciowo wysuni´tych. Okienko odczytowe umieszczone jest na wysokoÊci ok. 1.4 m. Py∏oszczelne uszczelnienia pomi´dzy sekcjami.

Tyczka miernicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. (z∏o˝one) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3071 m mm m kg

-0107 8 ±1,9 1.53 2.6

Futera∏ z tkaniny z w∏ókna szt. . . . . . . . . . .

3071

-0206

834 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 834))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przymiary teleskopowe Metrówki wysuwane Z odczytem cyfrowym Messtronic. Przymiar teleskopowy o przekroju prostokàtnym z oksydowanego galwanicznie aluminium. Z odczytem cyfrowym w mm. Z przyciskiem zerujàcym do pomiarów referencyjnych jak i równie˝ przyciskiem Hold” do blokowania dowolnego odczytu. Py∏oszczelne, ∏atwo suwliwe uszczelnienia pomi´dzy sekcjami. ˚ywotnoÊç baterii: oko∏o 50 godz. Zasilanie: 4×1.5 Volt nr LR6/4006 Tyczka miernicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. (z∏o˝one) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2112 m m mm mm kg

-0100 5 1.04 1 ±2 2.1

Futera∏ z tkaniny z w∏ókna szt. . . . . . . . . . .

2112

-0209

¸aty geodezyjne Leica. Teleskopowa ∏ata geodezyjna z podzia∏kà E po jednej stronie, a podzia∏kà milimetrowà po drugiej. 13362-0302 z kodem kreskowym po drugiej stronie. Wykonana z aluminium. Ka˝dy cz∏on po wyciàgni´ciu zatrzaskuje si´ w po∏o˝eniu koƒcowym. Do niwelatora Sprinter 100M musi byç u˝ywana ∏ata 13362-0302.

13362

Maks. d∏ugoÊç pomiarowa. . . . . . . . SzerokoÊç x gruboÊç . . . . . . . . . . . . D∏ug. w stanie z∏o˝.. . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m mm m kg

-0104 Niwelator laserowy

-0203 Niwelator libelowy (optyczny) 4 50x25 1.2 2

4 50x25 1.2 2

-0302 Niwelator libelowy (cyfrowy) 5 50x25 1.2 2

¸ata geodezyjna z podzia∏kà E po jednej stronie i podzia∏kà milimetrowà po drugiej. Wykonana z aluminium. Ka˝dy cz∏on po wyciàgni´ciu zatrzaskuje si´ w po∏o˝eniu koƒcowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ug. pomiarowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. x grub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. w stanie z∏o˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10889 m mm m kg

-0104 5 50x25 1.2 2

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do przyrzàdu. . . . . . . . . . . . .

Strona przednia Strona tylna

Str. przednia

Str. tylna

Leica. ¸ata. Pasujàca podstawa, patrz nr art. 12108-0105.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13767 mm

-0105 140

Podstawa do ∏at geodezyjnych, wykonana z w∏ókna szklanego. Stosowana podczas prac niwelacyjnych prowadzonych przy u˝yciu lasera rotacyjnego. Pasujàce ∏aty, patrz 137670105.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór do osadzenia ∏aty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12108 mm mm

-0105 400x400 45x35

Leica. Podstawa ˝wirowa do ∏aty.Solidna podstawa pierÊcieniowa ze stali lakierowanej, z uchwytem do ∏aty geodezyjnej lub 2-metrowego drà˝ka mierniczego. Jest nieodzowna w sytuacji, gdy konieczne jest podsypywanie ˝wiru dla uzyskania odpowiedniej wysokoÊci.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16492 Nr cm

-0100 8217117 36

835 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 835))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Kàtomierze Hultafors. Patentowy kàtomierz nastawny. Do pomiaru kàtów wewn´trznych i zewn´trznych. Podwójna podzia∏ka umo˝liwiajàca bezpoÊredni odczyt wielkoÊci kàta. Solidny mechanizm blokujàcy. Kàt po∏ówkowy (np. przy ci´ciu uciosowym) otrzymywany bezpoÊrednio. Doskona∏y do wyznaczania Êrodka, a tak˝e jako przymiar lub szablon traserski. Z oksydowanego galwanicznie aluminium.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultafors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres nastawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. 3 ramion ruchomych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. przyk∏adnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0715 typ ° mm mm szt

-0105 Combi 20-170 170 380 5

Limit. Kàtomierz elektroniczny ze wskazaniem cyfrowym. Na górnej powierzchni umieszczona ampu∏ka poziomujàca. WyÊwietlacz o du˝ych cyfrach. WyÊwietlacz mo˝na wyzerowaç w dowolnej pozycji, oraz prze∏àczyç na wskazania bezwzgl´dne. Przycisk Hold do zatrzymania na wyÊwietlaczu aktualnego wskazania. Rami´ ruchome blokowane za pomocà pokr´t∏a zaciskowego, które mo˝na przesuwaç w dowolne miejsce. Dostarczany z baterià 3 V typu 2032.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ramion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16658

-0100 0-360° 0.1° ±0.25° 250 13

mm mm

Winkelfix. Kàtomierz do prac budowlanych. Konstrukcja wzmocniona. Bardzo wyraêny i ∏atwy odczyt wartoÊci kàta w okienku. Podwójna poziomnica - do odczytu w pionie i w poziomie. Âruba blokujàca kàt na ˝àdanej wartoÊci. Jako wyposa˝enie dodatkowe - futera∏ z tkaniny z w∏ókna sztucznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1644

mm kg

-0059 0-180° 0.5° ±0.25° 305 0.7

-0109 0-180° 0.5° ±0.25° 430 0.9

Futera∏ z tkaniny z w∏ókna szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1644

-0158

-0208

Angus°. Dzia∏anie z wykorzystaniem interferencji (zjawisko mory). Dwie dok∏adnie obrobione powierzchnie przyk∏adniowe. Podzia∏ka kàtowa obracana, z blokadà. Kàt obrotu podzia∏ki 360°. Dostarczana z linia∏em d∏ugoÊci 250 mm, który mo˝e byç mocowany zatrzaskowo do dwóch Êcianek przyrzàdu. Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´puje linia∏ o d∏ugoÊci 500 mm (nie magnetyczny).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka noniusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. linia∏u magnet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1197

mm

-0100 120°-0-120° 1° 0.2 250

Linia∏ 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1197

-0209

Poziomnice Poziomnice stolarskie Teng Tools. Z aluminium. Dok∏adnoÊç 1.0 mm/m. Jedna ampu∏ka do u˝ytku poziomego, dwie do pionowego. Osadzenie ampu∏ek umo˝liwia odczyt z ka˝dej strony. Z zakoƒczeniami z udaroodpornego plastiku.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba ampu∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

836 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 836))

17326 Nr mm

-0100 SLA040 400 3


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Niwelator analogowy

Leica. Jogger 20-paket. Niwelator analogowy z obrazem rzeczywistym (nie odwróconym). Powi´kszenie 20x. Dok∏adnoÊç 2,5 mm na podwójnie niwelowany km. Statyw typu lekkiego z aluminium, z wysokoÊcià regulowanà od 1 m do 1,7 m. Teleskopowa ∏ata niwelacyjna z aluminium, 4 m. Praktyczna walizka.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pozioma 2,5 mm na podwójnie niwelowany km . . . . . . . .

16437 -0108 Nr 6001811 mm ± 2,5

Leica. Z automatycznym poziomowaniem. Dok∏adna regulacja boczna bez blokady. Zewn´trzna podzia∏ka pozioma z kreskami co 1 gon. Krzy˝ w∏osowy z kreskami odleg∏oÊci. Poziomnica spirytusowa z lusterkiem, oraz celownik do ustawiania zgrubnego. Obraz rzeczywisty (nie odwrócony). Dostarczany z pionem w twardej walizce. Pasujàce statywy 5327-0203, 11688-0105 i 11689-0104.

10316 Nr razy mm mm min kg

-0206 Runner 20 20 210 2.5 ± 10 2.6

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç, na podwójnie niwelowany km . . . . . . . . . . . . . . . . Kompensator odchy∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z torbà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leica. Niwelatory samopoziomujàce. Obudowa lunety wodoszczelna o klasie IP 67, wype∏niona gazem. Kostrukcja udaroodporna, wytrzymujàca normalne upadki wg normy ISO 9022-33-5. Podzia∏ka pozioma w gonach i w stopniach. Podwójne, nie koƒczàce si´ Êruby do regulacji bocznej. Celownik zewn´trzny do nastawiania zgrubnego. Krzy˝ w∏osowy o przeliczniku pomiaru d∏ugoÊci 100. Dostarczane w futerale z twardego tworzywa sztucznego. Pasujàce statywy 5327-0203, 11688-0105, 11689-0104 lub 11690-0101. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 10890-9995.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç na podw. niwelowany km . . . . . . . . . . . . . . Kompensator odchy∏ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10890 Nr razy mm mm mm kg

-0101 NA 720 20 190 ±1.5 ±15 1.6

(-0200) NA 724 24 190 ±1.2 ±15 1.6

Niwelator cyfrowy

Leica. Niwelator cyfrowy. Wykorzystujàc technik´ cyfrowà poziomowania eliminuje si´ ca∏kowicie b∏´dy pomiarowe, a ponadto nie jest potrzebny o∏ówek, papier i kalkulator. Dzi´ki temu wydajnoÊç pomiarów wzrasta nawet o 50% w porównaniu do niwelatorów analogowych. Po nakierowaniu celownika na ∏at´ geodezyjnà i nastawieniu ostroÊci naciska si´ przycisk aby zrobiç cyfrowe zdj´cie. Na wyÊwietlaczu podawane sà zmierzone wartoÊci, a tak˝e odleg∏oÊç do ∏aty. Po przemieszczeniu niwelatora i zmierzeniu innego poziomu mo˝na dokonaç porównania ostatniego wyniku z poprzednim, i uzyskaç szybko i dok∏adnie ró˝nic´ poziomów pokazanà na wyÊwietlaczu. Pewnà ustalonà wysokoÊç mo˝na zapisaç jako wartoÊç odniesienia, tak by przy ka˝dym pojedynczym pomiarze podawana by∏a zawsze prawid∏owa zaktualizowana wartoÊç wysokoÊci. Dzi´ki metodzie cyfrowej nie ma potrzeby dokonywania odczytu z ∏aty, niosàcego ryzyko b∏´du, ani r´cznego przeliczania ró˝nic pomiarów. Pami´ç wewn´trzna na 1000 wyników pomiarów, które mo˝na przes∏aç poprzez z∏àcze USB do komputera do MS Excel. Wbudowany ostrzegacz przechy∏u. Obudowa py∏o- i wodoszczelna. Dostarczany z ∏atà geodezyjnà, torbà, sztyftem regulacyjnym, instrukcjà obs∏ugi i bateriami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pami´ç wewn´trzna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç na km (podwójna niwelacja). . . . . Kompensator odchy∏ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czu∏oÊç Êwietlna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z torbà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17647 -0102 Nr Sprinter 150M m 2-100 Liczba wyników pom. 1000 mm 1.5 min ± 10 Lux <20 IP 55 Typ/Liczba AA/4 kg 2.5

837 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 837))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Laser krzy˝owy

Narz´dzia pomiarowe

Leica. Drà˝ek mocujàcy do lasera, rozpr´˝any mi´dzy pod∏ogà i sufitem. Doskona∏a pomoc w sytuacji braku miejsca, np. w ∏azience. Pasuje do lasera krzy˝owego Lino, lasera wn´trzowego Roteo, lasera rotacyjnego Rugby 55 itp. Zapewnia ∏atwà regulacj´ wysokoÊci ustawienia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16006 typ cale cm

-0109 CLR 290 1⁄4 och 5⁄8 290

Leica. Laser krzy˝owy Lino L2. Rzutujàcy bardzo ostre linie laserowe. Wyposa˝ony w 2 diody, do linii poziomej i pionowej. Automatyczne utrzymywanie poziomu i pionu, z mo˝liwoÊcià zablokowania mechanizmu omiatania, dzi´ki czemu laser mo˝e byç przechylany. Ka˝dà z linii mo˝na w∏àczyç indywidualnie, albo obie razem - wówczas uzyskuje si´ na Êcianie krzy˝. Laser Lino pozwala ∏atwo uzyskiwaç linie proste na pod∏odze lub suficie, np. przy stawianiu Êcian, albo lini´ poziomà, np. przy montowaniu zabudowy kuchennej lub malowaniu na Êcianach lamperii itp. Mo˝na równie˝ w∏àczyç pulsowanie promienia, co umo˝liwi wspó∏prac´ z odbiornikiem (nr art. 14913-0205) zapewniajàcym zasi´g do 30 m w Êwietle dziennym na zewnàtrz budynków. Dostarczany w zestawie zawierajàcym laser, miniaturowy statyw wyposa˝ony w magnes i uchwyt mocujàcy, umo˝liwiajàcy przechy∏ lasera, oraz 3 baterie AA. Umieszczony w mi´kkiej torbie. Jako wyposa˝enie opcjonalne wyst´puje uchwyt Êcienny nr art. 14913-0304. Pasujàcy statyw 9677-1100 lub 16006-0109. Laser krzy˝owy Lino L2+. Jak Lino L2, ale promienie lasera majà szerszy zakres omiatania. Linia pionowa kreÊlona jest na suficie a˝ nieco poza laser, a linia pozioma rozciàga si´ nieco poza 180°. Dostarczany w zestawie zawierajàcym laser, tarcz´ docelowà, wielofunkcyjny uchwyt mocujàcy, wyposa˝ony w magnes, oraz 4 baterie AA. Umieszczony w twardej walizeczce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres poziomowania . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç w poziomie . . . . . . . . Dok∏adnoÊç w pionie . . . . . . . . . . . Klasa lasera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ diod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Py∏o- i wodoszczelnoÊç . . . . . . . . .

14913 Nr stopni mm mm nM IP

838 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 838))

-0106 LINO L2 ±4 ± 1mm/5 m ± 0,75 mm/3 m 2 2 x 635 54

-0403 LINO L2+ ±4 ± 1,5 mm/5 m ± 0,75 mm/3 m 2 2 x 635 54


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Laser krzy˝owy Leica. Laser samopoziomujàcy punktowo-krzy˝owy, rzutujàcy zarówno punkty jak i linie. Rzutuje 5 punktów: w dó∏, w gór´, w prawo, w lewo i na wprost, oraz 2 linie: pionowà i poziomà, która ponadto rzutowana jest na suficie. Korzystajàc z tych punktów mo˝na ∏atwo oszacowaç wysokoÊç, a tak˝e wyznaczyç punkt na suficie le˝àcy w pionie nad danym punktem pod∏ogi. Lino L2P5 umo˝liwia wyznaczenie linii prostych na pod∏odze i suficie pod projektowanà Êcian´, albo linii poziomej przy wyznaczaniu zabudowy kuchennej. Mo˝na te˝ np. oznaczyç Êciany korytarza przy malowaniu lamperii itp. Istnieje mo˝liwoÊç w∏àczenia ruchu wahad∏owego diody, a nast´pnie dowolnego przechylania lasera. Dostarczany w zestawie zawierajàcym laser, wielofunkcyjny uchwyt magnetyczny oraz 3 baterie AA. Zapakowany w mi´kkiej torbie. Pasujàce statywy 9677-1100 i 16006-0109.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji poziomowania . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç w poziomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç w pionie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ diod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Py∏o- i wodoszczelnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16895 Nr stopnie mm mm nM IP

-0103 LINO L2P5 ± 4 mm ± 2.0 mm/5 m ± 2.0 mm/5 m 2 635 54

Narz´dzia pomiarowe

Leica. Odbiornik do lasera krzy˝owego Leica Lino L2 14913-0106. Przeznaczony do wspó∏pracy z Lino L2 na zewnàtrz pomieszczeƒ w Êwietle dziennym. Odbiera sygna∏ na odleg∏oÊç do 30 m. Trzy poziomy sygna∏u dêwi´kowego: cichy, Êredni i silny. Zasilany z baterii alkalicznej 9V (w za∏àczeniu). Dostarczany w futerale z zaczepem na pas, który mo˝na równie˝ mocowaç na torbie lasera LINO L2. Uchwyt do odbiornika, nr art. 14913-0213.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar okienka sensorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne wy∏àczanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Py∏o- i wodoszczelnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14913 Nr mm mm V min godz. IP

-0205 LLD2 ±1 20 9 30 15 54

Uchwyt do odbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14913

-0213

14913-0213

Leica. Uchwyt Êcienny do LINO L2. Przy jego u˝yciu mo˝na laser LINO L2 zawieszaç na Êcianie albo belce stropowej. Po zamocowaniu lasera do uchwytu mo˝na dok∏adnie regulowaç jego wysokoÊç zawieszenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14913 Nr

-0304 758839

839 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 839))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Laser punktowy Leica. Laser samopoziomujàcy, rzutujàcy 3 albo 5 punktów. Lino P3 rzutuje po jednym punkcie: w dó∏, w gór´ i na wprost. Lino P5 rzutuje po jednym punkcie: w dó∏, w gór´, w prawo, w lewo i na wprost. Korzystajàc z tych punktów mo˝na ∏atwo oszacowaç wysokoÊç, a tak˝e wyznaczyç punkt na suficie le˝àcy w pionie nad danym punktem pod∏ogi. Oba typy dostarczane sà w zestawie zawierajàcym laser, wielofunkcyjny uchwyt magnetyczny oraz 3 baterie AA. Zapakowany w mi´kkiej torbie. Pasujàce statywy 9677-1100 i 16006-0109.

Narz´dzia pomiarowe

16894-0104

16894-0203

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji poziomowania . . . . Dok∏adnoÊç w poziomie . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç w pionie . . . . . . . . . . . . . Klasa lasera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ diod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Py∏o- i wodoszczelnoÊç . . . . . . . . . . .

16894 -0104 Nr LINO P3 stopnie ± 4 mm mm ± 1mm/5 m mm ± 2.0 mm/5 m 2 nM 635 IP 54

-0203 LINO P5 ± 4 mm ± 1.5 mm/5 m ± 2.0 mm/5 m 2 635 54

Okulary laserowe

Leica. Okulary laserowe polepszajàce widzialnoÊç linii/punktu laserowego.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9677

-1407

Laser rotacyjny

16002-0103

16002-0202

Leica. Rotacyjny niwelator laserowy ROTEO 35, z konsolà Êciennà wyposa˝onà w silnik, z odbiornikiem i pilotem zdalnego sterowania w za∏àczeniu. Laser doskonale nadaje si´ do wszystkich prac prowadzonych we wn´trzach i na zewnàtrz, samoczynnie utrzymuje zarówno poziom jak i pion, i posiada klas´ szczelnoÊci obudowy IP 54. Laser emituje Êwiat∏o widzialne. Z funkcjà skanowania. Odbiornik posiada magnes, u∏atwiajàcy mocowanie pod dachem. Ponadto odbiornik wyposa˝ony jest w funkcj´ zdalnego sterowania. Dostarczany w zestawie zawierajàcym niwelator laserowy, odbiornik z uchwytem do ∏aty mierniczej, pilot zdalnego sterowania, okulary laserowe oraz akumulatory zasilajàce. Zestaw mieÊci si´ w walizce z twardego tworzywa sztucznego. ROTEO 35 G. Te same funkcje i parametry co Roteo 35, ale emituje promieƒ laserowy w kolorze zielonym, na który oko ludzkie jest czterokrotnie bardziej wra˝liwe ni˝ na promieƒ czerwony.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16002 Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Zakres niwelacji . . . . . . . . . . ° Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . mm Typ diody, klasa lasera . . . . nM Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . Zakres kàta skanowania . . . ° Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . godz. Zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . IP Dok∏adnoÊç kàtowa . . . . . . . min

-0103 ROTEO 35 ±4,5 ±3.0/30 m 635, IIIR 5 pr´dkoÊci 2-36 160 z bat. alkal., lub 50 z akum. NiMh 2 bat. D-cell lub akum. NiMh 54 ±1

840 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 840))

-0202 ROTEO 35 G ±4,5 ±3.0/30 m 635, IIIR 5 pr´dkoÊci 2-36 160 z bat. alkal., lub 50 z akum. NiMh 2 bat. D-cell lub akum. NiMh 54 ±1


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Laser rotacyjny Leica. Rugby 50 - laser rotacyjny do u˝ytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnàtrz. Promieƒ laserowy niewidzialny. Automatyczne poziomowanie. Sygnalizacja odejÊcia od poziomu. Obudowa wodoszczelna klasy IPX6. Zasilanie z 2 baterii alkalicznych R20. Jako wyposa˝enie opcjonalne wyst´puje pakiet akumulatorowy i ∏adowarka. Wspó∏pracujàcy odbiornik Rod-Eye-Mini. Pasujàcy statyw 11688-0105. Dostarczany w futerale z twardego tworzywa. Odbiornik i baterie zamawiane oddzielnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g pomiarowy z sensorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres kompensacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy, baterie alkaliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa, z bateriami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria Odbiornik Rod-Eye Basic, z uchwytem . . . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozycje dok∏adnoÊci pomiaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sygnalizacja akustyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria (w za∏àczeniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Py∏o- i wodoszczelnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14700 Nr m ° obr/s godz. °C IP kg

16875 m mm dBA

-0103 Rugby 50 150 ±2.4 mm/30 m ±5 10 60 -20 do +50 55 1.85 -0107 150 ±0.5 i ±1.5 Wy∏. / 65 / 110 9V IP66

15986

-0105

15986

-0204

Pakiet zasilajàcy do Rugby 50/55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akumulator Ni-Mh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14701

-0300

godz.

35

¸adowarka z kablem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10892

-0703

Narz´dzia pomiarowe

Oprawka/uchwyt do odbiornika R-E Mini . . . . . . . . . . . . . . Oprawka/uchwyt do odbiornika R-E Classic . . . . . . . . . . .

16875-0107

Leica. Rugby 55 - laser o rotacji poziomej, pionowej i w 2 nachyleniach. Promieƒ laserowy widzialny. Automatyczne trzymanie zarówno poziomu jak i pionu. Sygnalizacja utraty poziomu/pionu. R´czne nastawianie nachylenia obu osi w zakresie do 5°. Funkcja skanowania 10°, 30° i 60°. Cztery pr´dkoÊci rotacji. Mo˝liwoÊç sterowania zdalnego. Nadaje si´ do u˝ytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnàtrz. Dostarczany w futerale z twardego tworzywa. Pasujàcy statyw 11688-0105. Wspó∏pracujàcy odbiornik/sensor RodEye-Mini lub Classic. Baterie, pilot zdalnego sterowania i odbiornik zamawiane oddzielnie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g pomiarowy z odbiornikiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres kompensacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawianie nachylenia maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy, baterie alkaliczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura otoczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa, z bateriami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14701 Nr m ° ° ° godz. °C IP kg

-0102 Rugby 55 150 ±2.4 mm/30 m ±5 5 10, 30, 60 50 -20 do +44 54 1.85

Akcesoria

Sensor/odbiornik Rod-Eye Basic z uchwytem . . . . . . . . . . Zasi´g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WartoÊci dok∏adnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sygn. akustyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria (w za∏àczeniu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa py∏o- i wodoszczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16875 m mm dBA

-0107 150 ±0.5 i ±1.5 Wy∏. / 65 / 110 9V IP66

Uchwyt mocujàcy do odbiornika R-E Classic . . . . . . . . . . .

15986

-0204

Uchwyt mocujàcy do odbiornika R-E Mini . . . . . . . . . . . . . .

15986

-0105

Pilot zdalnego sterowania do Rugby 55 . . . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14701 m

-0201 30

Pakiet zasilania do Rugby 50/55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akumulatory Ni-Mh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14701

-0300

godz.

35

¸adowarka z kablem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10892

-0703

Pilot zdalnego sterowania

841 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 841))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Laser rotacyjny Leica. Rugby 100 laser rotacyjny z promieniem widzialnym. Do u˝ytku w pomieszczeniach i na zewnàtrz. Automatyczne samopoziomowanie z nap´dem elektrycznym, lub r´czne nastawianie nachylenia do 10%. Posiada sygnalizator odejÊcia od poziomu. Obudowa wodoszczelna klasy IPX6. Zasilanie z 4 standardowych baterii R20. Jako wyposa˝enie opcjonalne wyst´puje pakiet akumulatorowy i ∏adowarka. Do u˝ytku na zewnàtrz pomieszczeƒ zaleca si´ stosowanie sensora Rod-eye-Digital lub Rod-eye Pro. Dostarczany z futera∏em z twardego plastiku. Sensor i baterie zamawiane oddzielnie. Pasujàcy statyw 13009-0103 lub 11690-0101. Sensor/odbiornik Rod-eye-Plus z uchwytem. Posiada dwa wyÊwietlacze, 3 dok∏adnoÊci pomiarowe i 3 poziomy sygna∏u akustycznego, patrz tabela poni˝ej. Posiada pami´ç pokazujàcà po której stronie le˝y p∏aszczyzna wyznaczana laserem. Ponadto posiada sygnalizacj´ optycznà na diodach LED. Zasi´g 450 m. Klasa ochronna obudowy IP67. Sensor/odbiornik Rod-eye-Digital z uchwytem. Posiada dwa wyÊwietlacze. Odbiera sygna∏ laserowy na odleg∏oÊç do 450 m. Sygnalizacja akustyczna, z wyborem 1 z 4 poziomów si∏y dêwi´ku: wy∏àczony, s∏aby, Êredni i silny. Mo˝liwy wybór 1 z 5 dok∏adnoÊci pomiarowych. Odbiornik wskazuje wielkoÊç odchy∏ki w mm, ponadto posiada pami´ç pokazujàcà po której stronie znajduje si´ p∏aszczyzna promienia laserowego. Odbiornik ma równie˝ sygnalizacj´ optycznà na diodach LED.

Narz´dzia pomiarowe

Odbiornik Rod Eye Digital

Odbiornik Rod Eye Plus

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g pomiarowy z sensorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres kompensacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawianie nachylenia maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy, baterie alkaliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10892 Nr m stopni % obr/s godz. °C kg

Akcesoria Sensor/Odbiornik Rod-eye Plus z uchwytem . . . 16875 Zasi´g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m WartoÊci dok∏adnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Sygnalizacja akustyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBA Baterie (w za∏àczeniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godz. Klasa py∏o- i wodoszczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miesi´cy

-0356 Rugby 100 150 ±1.5 mm/30 m ±5 10 5/10 60 -20 do +44 2.95 -0206 450 ±1, ±2 i ±3 Wy∏./70/100 2 x 1,5 60+ IP67 24

Odbiornik Rod-eye Digital z uchwytem. . . . . . . . . 16875 -0305 WartoÊci dok∏adnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ±0.25, ±0.5, ±1, ±2.5 i 5 Sygnalizacja akustyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBA AV / 65 / 95 / 110 Baterie (w za∏àczeniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2x1.5V Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godz. 60+ Klasa py∏o- i wodoszczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP67 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miesi´cy 36 Oprawka/uchwyt do odbiornika R-E Classic . . . .

15986

-0204

Oprawka/uchwyt do odbiornika R-E PRO. . . . . . .

15986

-0303

Pakiet akumulatorowy do Rugby 100 . . . . . . . . . . Akumulatory Ni-Mh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10892

-0604

godz.

35

¸adowarka z kablem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10892

-0703

842 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 842))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Laser rotacyjny Leica. Rugby 200 - laser z rotacjà w poziomie, pionie i w przechyle pod dwoma kàtami. Poziomowanie i pionowanie automatyczne. Sygnalizacja utraty poziomu/pionu. Przechy∏ ustawiany r´cznie do 10%. Funkcja skanowania 0°, 10°, 45°, 90° i 180°. Cztery pr´dkoÊci rotacji. Nadaje si´ do u˝ytku w pomieszczeniach i na zewnàtrz. WodoszczelnoÊç wg IPX6. Dostarczany w futerale. Baterie, pilot zdalnego sterowania i sensor zamawiane oddzielnie. Pasujàce statywy 13009-0103 i 11690-0101. Sensor/odbiornik Rod-eye Plus z uchwytem. Ma podwójny wyÊwietlacz, oraz 3 zakresy dok∏adnoÊci i 3 poziomy sygna∏u akustycznego, patrz tabela poni˝ej. Posiada pami´ç pokazujàcà po∏o˝enie p∏aszczyzny wyznaczanej przez promieƒ laserowy. Ponadto posiada sygnalizacj´ diodowà LED. Zasi´g 450 m. Klasa ochronna obudowy IP67. Sensor/odbiornik Rod-eye Digital z uchwytem. Z podwójnym wyÊwietlaczem. Zasi´g do 450 m. Cztery poziomy sygna∏u akustycznego: wy∏àczony, s∏aby, Êredni i silny. Pi´ç nastawianych wartoÊci dok∏adnoÊci. Odbiornik pokazuje równie˝ odchy∏k´ w mm, oraz posiada pami´ç pokazujàcà po której stronie le˝y p∏aszczyzna wyznaczana laserem. Ponadto posiada sygnalizacj´ diodowà LED. Zdalne sterowanie. Zasi´g 30 m.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g pomiarowy wizualny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g pomiarowy z sensorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres kompensacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawianie nachylenia maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy, baterie alkaliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11480 Nr m m stopni % stopni godz. °C kg

-0206 450 ±1, ±2 i ±3 Wy∏/70/100 2 x 1,5 60+ IP67 24

Odbiornik Rod Eye Plus

Odbiornik Rod Eye Digital

Odbiornik Rod-eye Digital z uchwytem. . . . . . . . . 16875 -0305 WartoÊci dok∏adnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ±0.25, ±0.5, ±1, ±2.5 i 5 Sygnalizacja akustyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBA AV / 65 / 95 / 110 Baterie (w za∏àczeniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2x1.5V Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godz. 60+ Klasa py∏o- i wodoszczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP67 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miesi´cy 36 Zdalne sterowanie do Rugby 200 . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11480 m

-0550 30

Pakiet akumulatorowy, bez ∏adowarki . . . . . . . . . . Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10892 godz.

-0604 35

¸adowarka z kablem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas ∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10892 godz.

-0703 8

Oprawka/uchwyt do odbiornika R-E Classic . . . .

15986

-0204

Oprawka/uchwyt do odbiornika R-E PRO. . . . . . .

15986

-0303

843 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 843))

Narz´dzia pomiarowe

Akcesoria Sensor/Odbiornik Rod-eye Plus z uchwytem . . . 16875 Zasi´g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m WartoÊci dok∏adnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Sygnalizacja akustyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBA Baterie (w za∏àczeniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godz. Klasa py∏o- i wodoszczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miesi´cy

-0154 Rugby 200 50 150 ±1.5 mm/30 m ±5 10 0, 10, 45, 90, 180 60 - 20 do + 44 2.3


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Laser rotacyjny

Narz´dzia pomiarowe

16534-0100

16534-0308

Leica Rugby 260SG. Laser jednospadkowy o wysokiej dok∏adnoÊci, z wyÊwietlaczem LCD i pó∏automatycznym wyznaczaniem spadku, oraz alarmem wyzwalanym przy zmianie nachylenia instrumentu. Przeznaczony do u˝ytku w budownictwie, tam gdzie istnieje potrzeba wyznaczania obiektów poziomych lub spadków do ± 10%. Np. do wyznaczania p∏aszczyzn poziomych, prac ziemnych, instalacji Êciekowych, rowów itp. Leica Rugby 270SG. Ca∏kowicie automatyczny laser dwuspadkowy, co oznacza, ˝e wartoÊç nastawionego ostatnio nachylenia jest zachowywana przy ponownym w∏àczeniu. Przeznaczony do u˝ytku w budownictwie, gdy istnieje potrzeba wyznaczania obiektów poziomych oraz nieco wi´kszych spadków do ± 15 %. Np. do wyznaczania p∏aszczyzn poziomych, prac ziemnych, instalacji Êciekowych, rowów itp. Leica Rugby 280DG. Wielofunkcyjny laser dwuspadkowy, zarówno poziomy jak i pionowy, z pe∏nà automatykà oraz mo˝liwoÊcià powtarzania spadków, do wszelkich zastosowaƒ we wn´trzach jak i na zewnàtrz. Emituje jasny, czerwony promieƒ laserowy, wiàzk´ pionowà, posiada tryb skanowania oraz samopoziomowanie w pionie i w poziomie. Umo˝liwia wyznaczenie spadku do 15 % w obu osiach, lub 25 % w jednej osi. Dzi´ki wbudowanej funkcji zdalnego sterowania za pomocà dwukierunkowego pilota laser Rugby 280DG nadaje si´ bardzo dobrze do wszelkich rodzajów budów. Leica Rugby 320SG. Laser jednospadkowy przeznaczony do pracy na dalsze odleg∏oÊci, oraz tam, gdzie wymaga si´ wi´kszej dok∏adnoÊci. Zasi´g roboczy do 900 metrów. Zasilanie bateryjne na dwa sposoby, tzn. z baterii alkalicznych lub akumulatorów (razem 8 szt.), zapewnia uzyskanie bardzo d∏ugiego czasu pracy. Leica Rugby 410DG. Laser dwuspadkowy przeznaczony do pracy na dalsze odleg∏oÊci, oraz tam, gdzie wymaga si´ wi´kszej dok∏adnoÊci. Zasi´g roboczy do 800 metrów. Funkcja zdalnego sterowania. Âwiat∏o promienia niewidzialne. Zasilanie bateryjne na dwa sposoby, tzn. z baterii alkalicznych lub akumulatorów (razem 8 szt.), zapewnia uzyskanie bardzo d∏ugiego czasu pracy. Leica Rugby 420DG. Laser dwuspadkowy przeznaczony do pracy na bardzo du˝e odleg∏oÊci, oraz tam, gdzie wymaga si´ wi´kszej dok∏adnoÊci. Bardzo dobra stabilizacja p∏aszczyzny laserowej. Zasi´g roboczy a˝ do 1100 metrów. Funkcja zdalnego sterowania. Âwiat∏o promienia widzialne. Zasilanie bateryjne na dwa sposoby, tzn. z baterii alkalicznych lub akumulatorów (razem 8 szt.), zapewnia uzyskanie bardzo d∏ugiego czasu pracy. ...................................

Jednospadkowy

Dwuspadkowy

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16534 -0100 (-0209) -0308 Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr R 260SG R 270SG R 320SG Dioda laserowa, d∏ugoÊç fali/typ. . . . . . . nM 635/widzialny 635/widzialny 635/widzialny promieƒ promieƒ promieƒ czerwony czerwony czerwony Obszar roboczy ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 300 350 900 Dok∏adnoÊç niwelacji sek ±10 ±10 ±10 w poziomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç nachylenia sek ±20 ±20 ±10 w zakr. <2.5%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç nachylenia sek ±40 ±40 ±30 w zakr. >2.5%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulacja poziomowania. . . . . . . . . . . . . pó∏automat. automat. automat. Zakres nachylenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % -10 do +10 -15 do +15 -5 do +25

Czas niwelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç rotacji (obr/s) . . . . . . . . . . . . . . Zakres samoniwelacji . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiàzka promienia laserowego ∅ . . . . . . Maskowanie promienia laserowego (liczba sektorów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyÊwietlacz LCD, MMI . . . . . . . . . . . . . . Sterowanie zdalne/zasi´g . . . . . . . . . . . . Czujnik si∏y wiatru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tryb pracy r´cznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tryb kierowania osi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo˝liwoÊç u˝ywania lasera w pozycji pionowej (wymaga uchwytu pionowego) . . . . . . . . Promieƒ laserowy pionowo do góry. . . . Funkcja skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . Tryb zablokowania menu. . . . . . . . . . . . . Torba z wk∏adem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarzàdzanie alarmem. . . . . . . . . . . . . . . . Tryb czuwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zewn´trzne êród∏o 12 V . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy baterii 4 (8 szt.), alkaliczne. Czas pracy akumul. 4 (8 szt.), NiMH . . . Klasa szczelnoÊci obudowy . . . . . . . . . . Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s

mm

m

°C godz. godz. lat kg

-0506 R 410DG 780/niewidzialny promieƒ czerwony 800 ±10

(-0605) R 420DG 635/widzialny promieƒ czerwony 1100 ±7

±20

±10

±10

±40

±30

±30

automat. -5 do +25 pojedynczej osi -5 do +15 w obu osiach 60 5, 10, 15, 20 ±5° 1 10 1 do 3

automat. -5 do +25 pojedynczej osi -5 do +15 w obu osiach 60 5, 10, 15, 20 ±5° 2 8 1 do 3

45 10 ±5° 2 6 2 lub 3

45 5, 10 ±5° 2 6 2 lub 3

60 5, 10, 15, 20 ±5° 2 8 1 do 3

automat. -5 do +25 pojedynczej osi -5 do +15 w obu osiach 45 0, 2, 5, 10 ±5° 3 6 2 lub 3

Zaawans. Tak -

Zaawans. Tak -

Zaawans. Tak Tak -

Zaawans. Tak/100 Tak Tak

Zaawans. Tak/225 Tak Tak Tak -

Zaawans. Tak/225 Tak Tak Tak -

Tak Tak Tak Nie -20 do +50 70 40 IP67 2 2.8

Tak Tak Nie Nie -20 do +50 70 40 IP67 2 2.8

Tak Nie Tak Tak -20 do +50 65 (130) 50 (100) IP57 2 5

Tak Tak Tak Tak Nie Tak -20 do +50 70 40 IP67 2 2.8

Tak Nie Tak Tak -20 do +50 65 (130) 50 (100) IP57 2 5

Tak Nie Tak Tak -20 do +50 65 (130) 50 (100) IP57 2 5

844 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

-0407 R 280DG 635/widzialny promieƒ czerwony 350 ±10

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 844))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Podstawa

Leica. Mocny statyw aluminiowy z regulacjà korbkowà. Do laserów i innych przyrzàdów niwelacyjnych. Gwint chwytowy 5⁄8″. Z indywidualnym blokowaniem ka˝dej nogi na Êliskich powierzchniach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç regulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji korbkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11690 Nr mm mm

-0101 LAT 195 425-1900 350

Leica. Statyw z regulacjà korbkowà. Aluminiowy, z regulowanà wysokoÊcià kolumny Êrodkowej. Regulacja wysokoÊci od 0,84 do 2,44 mm. Statyw wyposa˝ony jest w gumowe stopy, u˝ywane podczas pracy na powierzchniach wra˝liwych na zarysowanie, np. na pod∏odze drewnianej.

16481 Nr m kg

-0103 CET 103 0,84 - 2,44 4,0 5/8″

Statyw pasujàcy do przyrzàdów niwelacyjnych z gwintem chwytowym 5⁄8″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç regulowana. . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5327 mm kg

-0203 Z p∏ytà p∏askà 1000-1770 4

-0302 Z p∏ytà sferycznà 1000-1770 4

(na rys. z p∏ytà p∏askà)

Leica. Statyw aluminiowy. Do przyrzàdów niwelacyjnych i laserów. Chwyt z gwintem 5⁄8″. Pasuje do wi´kszoÊci wyst´pujàcych na rynku instrumentów. Z paskiem noÊnym i uchem do zawieszenia pionu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16876 Nr

-0106 CTP 104

Leica. Statyw drewniany do przyrzàdów niwelacyjnych. Gwint do mocowania przyrzàdu 5⁄8″. Pasuje do wi´kszoÊci wczeÊniej wymienionych przyrzàdów. Statyw nie zmienia swoich wymiarów pod wp∏ywem oddzia∏ywania promieni s∏onecznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç regulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11689 Nr mm

-0104 GST 05 300-1650

845 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 845))

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Odbiornik do maszyn budowlanych

Narz´dzia pomiarowe

Leica. Depthmaster 200. Sensor do stosowania w koparkach i innych maszynach budowlanych. Mocowanie magnetyczne do powierzchni p∏askich, albo za pomocà zacisku Êrubowego do obiektów okràg∏ych. Strefa czu∏oÊci sensora wynosi 210 mm, a wyjÊcie z niej (do góry lub do do∏u) jest odpowiednio sygnalizowane. Zasilanie bateryjne, z automatycznym przejÊciem do stanu czuwania, po 5 min i wy∏àczeniem po 90 min. Dostarczany z zaciskiem do mocowania na rur´ oraz uchwytem magnetycznym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefa czu∏oÊci sensora w pionie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefa czu∏oÊci sensora w poziomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11321 mm stopni godz. mm kg

-0108 210 200 48 254x145x76 2.6

Leica. Odbiornik do maszyn budowlanych LMR 240. Idealnie nadaje si´ do stosowania w koparkach Bobcat i innych mniejszych maszynach do prac ziemnych. Odbiornik w przyst´pnej cenie oferuje wygod´ u˝ytkowania porównywalnà z przyrzàdami montowanymi fabrycznie. Odbiornik LMR 240 o kàcie odbioru 240° zapewnia du˝à dok∏adnoÊç wskazaƒ we wszelkich zastosowaniach wykorzystujàcych do sterowania maszyn laser rotacyjny. Wskaêniki LED pokazujà aktualne po∏o˝enie oraz sygna∏ ostatnio odebrany. Strza∏ki LED wskazujà po które stronie le˝y p∏aszczyzna wyznaczana przez laser. Dwie pozycje dok∏adnoÊci: zgrubna i dok∏adna. Podstawa magnetyczna umo˝liwia szybki monta˝ i ∏atwe przenoszenie pomi´dzy maszynami. Automatyczne wy∏àczanie. Mocna, wodoszczelna budowa. Zawiera odbiornik, baterie i torb´. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17631 -0100 Zasi´g roboczy . . . . . . . . . . . . . . m 200 Kàt odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . stopni 240 WysokoÊç odbioru . . . . . . . . . . . mm 150 Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . mm 6.3 Mocowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . magnetyczne Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt./typ 3/AA ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . 130 h Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 220x120x100 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.9 Wodo- i py∏oszczelnoÊç . . . . . . IP67

846 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 846))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Przyrzàdy niwelacyjne Równanie ustawienia Laser ustawczy. Laser prostoliniowy, do ∏atwej i dok∏adnej kontroli oraz równania ustawienia pasów transmisyjnych klinowych jedno- i wielokrotnych (Poly-V). Jako wyposa˝enie opcjonalne dost´pne sà wzorce odniesienia przek∏adni pasowych. Rozwiàzanie to eliminuje nadmierne zu˝ycie pasów i ich kosztownà wymian´. Dwie jednostki mocuje si´ ∏atwo do kó∏ pasowych przy pomocy magnesu i wk∏adki dopasowanej do rowka. Promienie laserowe skierowuje si´ przeciwko sobie, i wykorzystujàc wyraêne wskazanie na podzia∏ce przeciwleg∏ej jednostki wykonuje si´ odpowiednià regulacj´ ustawienia. Odczytuje si´ ∏atwo wszystkie trzy rodzaje odchy∏ek: równoleg∏oÊci, kàtowà i skr´tu, aby nast´pnie dokonaç w∏aÊciwego ustawienia. Dostarczane w twardej walizce, w komplecie sk∏adajàcym si´ z dwóch laserów prostoliniowych, czterech wk∏adek do ró˝nych rowków standardowych A-E i Z, oraz SPZ, SPA, SPB i SPC. Baterie w za∏àczeniu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laser ustawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ pasowych . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç pomiarowa. . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pomiaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie (w za∏.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. H x B x D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13305 Typ mm mm mm/° Liczba/Typ h mm g

-0104 PAT co najmniej 75 50-6000 <0,5 / 0,2 2/AAA 20 61 x 77 x 61 300 / jedn.

Narz´dzia pomiarowe

Laser ustawczy. Walizka z zestawem gotowych, oszlifowanych podk∏adek wymiarowych. Walizka zawiera podk∏adki pogrupowane w trzech rozmiarach (model S1, S2 i S3) i szeÊciu gruboÊciach, po 20 sztuk ka˝dego rozmiaru i gruboÊci, co daje ∏àcznie 360 sztuk. Podk∏adki wykonane sà z wysokiej jakoÊci, kwasoodpornej stali nierdzewnej. Sà one g∏adkie, z zaokràglonymi kraw´dziami aby nie pozostawia∏y zarysowaƒ, oraz wyposa˝one w wysuwany j´zyk, s∏u˝àcy dla u∏atwienia zak∏adania i demonta˝u. Podk∏adki pasujà do walizek do podk∏adek regulacyjnych SKF i SPM.

Komplet podk∏adek w walizce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊci podk∏adek modelu S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊci podk∏adek modelu S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊci podk∏adek modelu S3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art.

Oznaczenie oryginalne

14800 mm mm mm

-0102 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.0, 2.0 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.0, 2.0 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.0, 2.0

Podk∏adki zapasowe Wymiary

GruboÊç

SI-0025 S1-005 S1-010 S1-020 S1-025 S1-040 S1-050 S1-070 S1-100 S1-200 S1-300

mm 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50

mm 0.025 0.05 0.10 0.20 0.25 0.40 0.50 0.70 1.00 2.00 3.00

(-1407) -1506 -1605 -1704 -1803 (-1902) -2009 (-2108) -2207 -2306 (-2405)

S2-0025 S2-005 S2-010 S2-020 S2-025 S2-040 S2-050 S2-070 S2-100 S2-200 S2-300

75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75

0.025 0.05 0.10 0.20 0.25 0.40 0.50 0.70 1.00 2.00 3.00

(-2504) -2603 -2702 (-2801) -2900 (-3007) -3106 (-3205) -3304 -3403 (-3502)

S3-0025 S3-005 S3-010 S3-020 S3-025 S3-040 S3-050 S3-070 S3-100 S3-200 S3-300

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

0.025 0.05 0.10 0.20 0.25 0.40 0.50 0.70 1.00 2.00 3.00

14800 (-0300) -0409 -0508 -0607 -0706 -0805 -0904 -1001 -1100 -1209 (-1308)

847 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 847))


Sprz´t pomiarowy rzemieÊlniczo-budowlany Lokalizator kabli Leica. Digitex 8/33. Generator wysy∏ajàcy sygna∏ o specjalnym wzorze cz´stotliwoÊci (8/33 kHz), umo˝liwiajàcym Êledzenie trasy. Przy u˝yciu go wraz z przyrzàdem Digicat 200 mo˝na ∏atwo ustaliç przebieg trasy i wyró˝niç konkretny kabel lub rurociàg podziemny. Mo˝liwoÊç wys∏ania niew∏aÊciwego sygna∏u, albo pope∏nienie b∏´du lokalizacji sà wyeliminowane konstrukcyjnie. Dostarczany z bateriami, zaciskiem krokodylkowym, kabelkiem do∏àczeniowym oraz uziomem.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g lokalizacji (tryb indukcyjny/galwaniczny) . . . . . . . . . . Klasa obudowy z zamkni´tà pokrywà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z bateriami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13802 Model Hz m IP typ/liczba h kg

-0102 Digitex 8/33 8/33 150/250 57 LR 14/4 szt. 40 2,95

Leica. Obejma sygna∏owa, do stosowania z DIGITEX 8/33, nr art. 13802-0102. Do przekazywania sygna∏u do d∏ugich rur metalowych i izolowanych kabli elektrycznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16007

-0108

Fluke. Lokalizator kabli 2042 jest uniwersalnym narz´dziem do wyszukiwania usterek w instalacjach elektrycznych. Nadaje si´ idealnie do lokalizacji kabli w Êcianach i w gruncie, do wyszukiwania bezpieczników lub wy∏àczników, do znajdowania punktów przerw lub zwarç w kablach lub w p´tlach ogrzewania pod∏ogowego. Nadaje si´ do wszelkich przewodów (z pràdem i bez), bez koniecznoÊci u˝ywania dodatkowych narz´dzi. Mo˝na równie˝ u˝ywaç do Êledzenia przebiegów przewodów wodociàgowych i ciep∏owniczych wykonanych z metalu. Nadajnik wyposa˝ony jest w wyÊwietlacz LCD pokazujàcy poziom sygna∏u wyjÊciowego, kod nadawania i zewn´trzne napi´cie. Kodowanie cyfrowe sygna∏u nadajnika umo˝liwia jego pewnà identyfikacj´. Odbiornik z podÊwietlanym wyÊwietlaczem LCD pokazuje poziom odbieranego sygna∏u, kod odbioru oraz wartoÊç napi´cia. Automatyczna lub r´czna regulacja czu∏oÊci odbiornika. Odbiornik spe∏nia równie˝ funkcj´ latarki przy pracy w miejscach s∏abo oÊwietlonych. Sygnalizacja dêwi´kowa przy odbiorze, z mo˝liwoÊcià wy∏àczenia. Automatyczne wy∏àczanie przyrzàdu. Wszystkie wejÊcia chronione zgodnie z EN61010-1, KAT III 300V. W sk∏ad zestawu wchodzà: nadajnik, odbiornik, 2 mocne kabelki pomiarowe TL27, kabelki pomiarowe z latarkà na wierzcho∏ku TP74, zestaw zacisków krokodylkowych AC285, wszystko dostarczane w specjalnym futerale. Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´puje nadajnik 2042T, umo˝liwiajàcy wyszukiwanie kilku sygna∏ów jednoczeÊnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakresy pomiarowe napi´cia, nadajnik . . . . . . . . . . Napi´cie, nadajnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres cz´stotliwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sygna∏ wyjÊciowy, nadajnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç szukania, Êciany/grunt . . . . . . . . . . . . . . Wykrywanie zasilania 240 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary, nadajnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary, odbiornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie, nadajnik 6 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie, odbiornik 1 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa lokalizatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa odbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

848 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 848))

13806 Model V V Hz kHz m m IP mm mm V V kg kg lata

-0108 2042 12, 50, 120, 230, 400 do 400 AC/DC 0 do 60 125 0-2,5 0-0,4 54 190 x 85 x 50 250 x 65 x 45 1,5 9 0,45 0,36 2


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Zestawy pomiarowe Limit. Zestaw 3-cz´Êciowy, przeznaczony do warsztatów samochodowych, serwisów itp. Do pomiaru hamulców, ciÊnienia opon i g∏´bokoÊci bie˝nika. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suwmiarka cyfrowa do tarcz hamulcowych . . . . . . . . . . . . . . CiÊnieniomierz do opon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊciomierz do bie˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13956 mm kG/cm2 mm mm

-0106 0-75 7 0-25 265x142x50

Narz´dzia pomiarowe

Teng Tools. W sk∏ad zestawu wchodzi suwmiarka cyfrowa 150 mm, mikrometr 0-25 mm, kàtownik 150x100 mm, linijka stalowa 150 mm oraz rysik 135 mm z koƒcówkà z w´glików spiekanych. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suwmiarka cyfrowa, zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrometr, zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtownik precyzyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linijka stalowa, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysik, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16750 Nr mm mm mm mm mm mm kg

-0206 TTCM05D 0-150 0-25 150x100 150 135 265x142x50 0.9

Limit. Zestaw 9-cz´Êciowy, przeznaczony do warsztatów samochodowych, serwisów itp. Zestaw podstawowy do pomiarów, diagnostyki i kontroli. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z zatrzaskiem i odk∏adanà ràczkà. Od spodu gumowe nó˝ki zapobiegajàce poÊlizgowi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13957 Termometr IR, zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C Suwmiarka cyfrowa, zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Suwmiarka cyfrowa do tarcz hamulcowych, zakres . . . . . mm CiÊnieniomierz do opon, zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kG/cm2 G∏´bokoÊciomierz do bie˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Linijka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Szczelinomierz 13-p∏ytkowy, zakres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Wzorzec do gwintów 60°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimetr: Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC Nat´˝enie pràdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC Rezystancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C Test ciàg∏oÊci obwodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test diodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm

-0105 -20 - +500 0-150 0-75 0-7 0-25 300 0.05-1.00 Metrycznych/UNC 500 V 500 V 10 A 20 Ω -40 - +250 450x228x60

849 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 849))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Zestawy pomiarowe Limit. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 14 cz´Êci. W sk∏ad wchodzà: suwmiarka cyfrowa, mikrometr, zestaw sprawdzianów teleskopowych (6 szt.), kàtownik p∏aski, kàtomierz, wzorzec do gwintów, szczelinomierz p∏ytkowy, linijka stalowa, rysik. Dostarczany w niebieskim pojemniku tworzywowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suwmiarka cyfrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw sprawdzianów teleskop. (6 szt.) . . . . . . . . . . . Kàtownik p∏aski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtomierz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzorzec do gwintów M/UNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczelinomierz 13-p∏ytkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linijka stalowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysik HM, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12862 mm mm mm mm mm liczba ostrzy mm mm mm mm

-0101 150 0-25 8-150 150 80 55 0.05-1.0 300 150 450x288x60

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 20 cz´Êci. W sk∏ad wchodzà: suwmiarka cyfrowa, g∏´bokoÊciomierz, mikrometr, zestaw sprawdzianów teleskopowych (6 szt.), kàtownik p∏aski, kàtomierz, czujnik zegarowy, stojak magnetyczny do czujnika, sprawdziany do otworów (2 szt.), wzorzec do gwintów, szczelinomierz p∏ytkowy, linijka stalowa, rysik oraz cyrkiel. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suwmiarka cyfrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊciomierz, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw sprawdzianów teleskop. (6 szt.) . . . . . . . . . Kàtownik p∏aski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miernik zegarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stojak do czujnika, maks. wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdziany do otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzorzec do gwintów M/UNC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczelinomierz 13-p∏ytkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linijka stalowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysik HM, d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cyrkle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12861 mm mm mm mm mm mm mm mm mm liczba ostrzy mm mm mm mm mm kg

-0102 150 75 0-25 8-150 150 120 10/0.01 280 0.45-1.5 1.5-3.0 55 0.05-1.0 300 150 200 560x265x40 5.6

Limit. Zestaw sk∏adajàcy si´ z 23 cz´Êci. W sk∏ad wchodzà: suwmiarka cyfrowa, g∏´bokoÊciomierz, suwmiarka warsztatowa, mikrometr, zestaw sprawdzianów Êrednicowych nastawnych (6 szt.), kàtownik p∏aski, kàtownik z podstawà, kàtomierz, miernik zegarowy, czujnik uchylny, magnetyczny stojak do czujnika, sprawdziany do otworów (2 szt.), sprawdzian do gwintów, szczelinomierz, linijka stalowa, rysik i cyrkiel. Dostarczany w niebieskim pude∏ku tworzywowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suwmiarka cyfrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊciomierz, d∏ugoÊç poprzeczki . . . . . . . . . Suwmiarka warsztatowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdziany Êrednicowe nastawne (6 szt.). . . . . . Kàtownik p∏aski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtownik z podstawà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miernik zegarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czujnik uchylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stojak do czujnika, maks. wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdziany do otworów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdzian do gwintów M/UNC. . . . . . . . . . . . . . . . Szczelinomierz 13-p∏ytkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linijka stalowa z podzia∏kà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysik z w´gl. spiek., d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cyrkiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pude∏ka LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

850 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 850))

12267 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm liczba grzebieni mm mm mm mm mm kg

-0102 150 75 300 0-25 8-150 100 300 120 10/0.01 0.8/0.01 280 0.45-1.5 1.5-3.0 55 0.05-1.0 300 150 200 550x280x60 6.0


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Suwmiarki Tabela tolerancji suwmiarek wg DIN 862

Temperatura odniesienia + 20°C.

Zakres d∏ugoÊci . . mm Maks. odchy∏ka . . mm

0-200 ±0.04

200-300 ±0.05

300-400 ±0.07

400-500 ±0.08

500-600 ±0.09

600-700 ±0.10

700-800 ±0.11

Zakres d∏ugoÊci . . mm Maks. odchy∏ka . . mm

800-900 ±0.12

900-1000 ±0.13

1000-1100 ±0.14

1100-1200 ±0.16

1200-1300 ±0.17

1300-1400 ±0.18

1400-1500 ±0.19

1600-1700 ±0.21

1700-1800 ±0.22

1800-1900 ±0.23

1900-2000 ±0.24

2000±0.25

Zakres d∏ugoÊci . . mm 1500-1600 Maks. odchy∏ka . . mm ±0.20

4 funkcje pomiarowe Suwmiarki 4-funkcyjne mogà byç u˝ywane do nast´pujàcych pomiarów oraz do trasowania:

Pomiar wewn´trzny

Pomiar g∏´bokoÊci

Pomiar wysokoÊci

Trasowanie

Suwmiarki kieszonkowe Limit. Suwmiarka w rozmiarze mini. Z mosiàdzu. Podzia∏ka w mm i w calach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2654 mm mm

-0203 100 19

Limit. Suwmiarka w rozmiarze mini. Ze stali. Cz´Êç z podzia∏kà chromowana na mat. Podzia∏ka w mm, z noniuszem o dok∏adnoÊci 1⁄20 mm. Z g∏´bokoÊciomierzem i szcz´kami do pomiarów wewn´trznych. DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6006 mm mm

-0100 100 27

Limit. 4-funkcyjne. Ze stali nierdzewnej. Hartowane. Powierzchnie z podzia∏kami sà chromowane na mat. Podzia∏ka w mm i calach. Noniusz o dok∏adnoÊci 1⁄20 i 1⁄128″, i d∏ugoÊci 39 mm. Z g∏´bokoÊciomierzem i szcz´kami do pomiarów wewn´trznych. DIN 862. Informacje o 4 funkcjach suwmiarki na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . 2670 -0302 -0351 -0500 -0609 Zakres pomiarowy mm 150 200 150 200 Wersja. . . . . . . . . . . z przyciskiem blok. przyciskiem blok. Êrubà blok. Êrubà blok. D∏ugoÊç szcz´k . . . mm 38 38 38 38 Jw. kalibrowana . 2670

-0401

-

-

-

Zestaw cz. zam.. . 2670

-2001

-2001

-2001

-2001

2670/Z przyciskiem blok.

2670/Ze Êrubà blok.

851 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 851))

Narz´dzia pomiarowe

Pomiar zewn´trzny


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Suwmiarki Suwmiarki kieszonkowe Kanon. 4-funkcyjne. Ze stali nierdzewnej. Hartowane. Powierzchnie z podzia∏kami sà chromowane na mat, aby zapewniç bezrefleksowy odczyt. Prowadnica suwaka o specjanej konstrukcji zapewniajàcej niskie zu˝ycie powierzchni Êlizgowej, oraz o patentowym zacisku ustalajàcym. Podzia∏ka w mm i calach z noniuszem o dok∏adnoÊci 1⁄20 mm i 1⁄128″. Z g∏´bokoÊciomierzem i szcz´kami do pomiarów wewn´trznych. Szcz´ki w dolnej cz´Êci z kraw´dziami ostrzowymi. Wykonane zgodnie z DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6015 Nr mm mm

-0109 Kanon LKSM-150 150 40

Futera∏ Limit. Futera∏ z imitacji skóry do suwmiarek 150 mm. Zamykany na zatrzask.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do suwmiarki o d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1310 mm

-0102 150

Z czujnikiem zegarowym

Narz´dzia pomiarowe

Limit. 4-funkcyjna. Ze stali nierdzewnej. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane i docierane. Pole podzia∏ki chromowane na mat. Podzia∏ka w mm. DIN 862. Suwmiarki 4-funkcyjne, patrz str. 851.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podz. wskaênika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obr. wskazówki = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5270 mm mm mm mm

-0309 150 0.02 2 40

TESA. Suwmiarka z czujnikiem zegarowym. Zgodna z DIN 862. Ze stali nierdzewnej hartowanej. Ârednica tarczy czujnika 32 mm. Udaroodporna. Suwak ze Êrubà ustalajàcà. Przek∏adnia z´bata czujnika wykonana za stali.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç do 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç od 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17686

(-0104) 00510008 0-150 0.02 0.02 0.03

mm mm mm mm

Cyfrowe Limit. 4-funkcje. Ze stali nierdzewnej. Prze∏àczanie jednostek mm - cale. Z przyciskiem zerujàcym. Przycisk wy∏àcznika. Nr 2928-0146. Z funkcjà pomiaru bezwzgl´dnego, mo˝na równie˝ mierzyç wzgl´dem nastawionej wartoÊci zerowej. DIN 862. Zapasowe baterie V13GS/V357 (SR44).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928 mm mm mm mm

-0104 150 40 6 0.01

-0146 150 40 6 0.01

-0161 200 40 6 0.01

-0203 300 60 6 0.01

Jw. kalibrowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-0153

-

-

-

Zapasowa bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

Zestaw cz´Êci zamiennych . . . . . . . . . .

2928

-2001

Teng Tools. 4-funkcje. Ze stali nierdzewnej. Prze∏àczanie jednostek mm - cale. Z przyciskiem zerujàcym. Przycisk wy∏àczajàcy. Baterie LR44 (2 szt.).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

852 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 852))

17235 Nr mm mm mm mm szt

-0100 CAL150D 150 40 6 0.01 10


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Suwmiarki Cyfrowe Limit. Suwmiarka elektroniczna. Wskazanie potrójne: w mm, u∏amkach dziesi´tnych cali oraz w u∏amkach w∏aÊciwych cali. Ze stali nierdzewnej. Automatyczne wy∏àczanie. 4 funkcje. DIN 863. Dostarczana w etui. Typ baterii SR44.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . .

14455 mm mm mm mm cale cale, u∏amki

-0100 150 40 11 0.01 0.0005 1/128

Zapasowa bateria . . . . . . . . .

2928

-1003

Limit. Suwmiarka elektroniczna. Ze stali nierdzewnej. Prze∏àczanie jednostek: mm - cale. Automatyczne wy∏àczanie. 4-funkcje. DIN 863. Zapasowa bateria V13GS/V357 (SR44).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13233 mm mm mm mm

-0101 150 40 11 0.01

Zapasowa bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

Narz´dzia pomiarowe

Limit. IP 67. Ze stali nierdzewnej. 4-funkcje. Odporna na wod´, oleje, p∏yny ch∏odzàce itp. zgodnie z klasà IP 67. Prze∏àczanie jednostek: mm - cale. Automatyczne wy∏àczanie. DIN 862. Zapasowa batteria SR44, nr art. 2928-1003.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k do pom. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k do pom. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12256 mm mm mm mm mm mm

-0105 150 40 15 9 0.01 0.03

Limit. Suwmiarki cyfrowe. Ze stali nierdzewnej. Funkcja maksymalno-minimalna. Pami´ç wyniku odczytu. Prze∏àczanie jednostek: mm - cale. Nastawiana wartoÊç odniesienia. Âruba dok∏adnego nastawiania. DIN 862. Bateria zapasowa typu V13GS/V357 (SR 44), nr art. 2928-1003.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç cyfr . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . .

2289 mm mm mm mm

-0107 500 100 8 0.01

-0156 600 300 8 0.01

-0172 800 200 8 0.01

-0206 1000 150 8 0.01

Suwmiarki cyfrowe precyzyjne C.E. Johansson. Suwmiarka cyfrowa Jocal. Klasa ochronna obudowy IP67 wg IEC 60529. Wykonanie zgodne z DIN 862. Szcz´ki pomiarowe ze stali nierdzewnej, hartowane i szlifowane. Automatyczne wy∏àczanie po 20 min. Port do po∏àczenia z komputerem RS232. *>100 mm: 30 µm/DIN 862.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wysuwka g∏´bokoÊciomierza . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16273 8680 mm mm mm mm mm mm mm h

-0105 -01030 150 40 7 0.01 0,02* 0,01 Tak 12000

-0204 -01031 200 50 7 0.01 0,03 0,01 Tak 12000

-0303 -01032 300 64 7 0.01 0,03 0,01 Nie 12000

TESA. Suwmiarka IP 67 do pomiarów wewn´trznych 0-300mm. Suwmiarka posiada szcz´ki sferyczne do pomiarów wewn´trznych. DIN 862. Ze stali nierdzewnej hartowanej, IP67, wysokoÊç cyfr 7 mm, z∏àcze RS232, bateria litowa 3 V.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç do 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç od 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17688 mm mm mm mm

(-0102) 00530223 0-300 0.01 0.02 0.03

853 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 853))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Suwmiarki Suwmiarki cyfrowe precyzyjne C.E. Johansson. Suwmiarka cyfrowa precyzyjna Jocal. Z rozdzielczoÊcià 0,001 milimetra. WysokoÊç cyfr 6,7 mm. Port transmisji danych RS232 / USB. Koƒcówki szcz´k pomiarowych z w´glików spiekanych 6,5 x 12 mm. Funkcje ustawiania wst´pnego i ustawiania tolerancji. System zapewniajàcy sta∏à si∏´ nacisku przy pomiarze. Oferta akcesoriów na ˝àdanie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16275 8680 mm mm mm mm mm godz.

-0103 -01050 100 0.001 0.004 0.002 6.7 12000

C.E. Johansson. Lekka suwmiarka cyfrowa Jocal. Punkt odniesienia I i II. Funkcja Min/Max. Wskaênik zakresu tolerancji. Pusta prowadnica aluminiowa wzmocniona dwoma pr´tami ze stali nierdzewnej. Szcz´ki z pokryciem tytanowym. Ko∏ki ∅ 5 mm z w´glików spiekanych, do pomiarów wewn´trznych. Port transmisji danych RS232/USB. Akcesoria oferowane na zamówienie.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16274 8680 mm mm mm mm mm mm h g

-0104 -01041 600 150 8,5 0.01 0,04 0,02 3300 1300

-0203 -01042 1000 150 8,5 0.01 0,06 0,02 3300 1600

-0302 -01043 1500 150 8,5 0.01 0,15 0,02 3300 2000

Lewor´czne Limit. 4-funkcyjna. Ze stali nierdzewnej. Podzia∏ka chromowana na mat. Wyskalowana w mm i calach. Z g∏´bokoÊciomierzem i szcz´kami do pomiarów wewn´trznych. Dostarczana w futerale. DIN 862. Suwmiarki 4-funkcyjne, patrz str. 851.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10236 mm mm

-0104 150 40

Z rysikiem

Limit . Ze stali nierdzewnej, hartowanej. Powierzchnie pomiarowe chromowane na mat dla wyeliminowania refleksów. Wyskalowana w mm i calach. Noniusz d∏ugoÊci 39 mm o dok∏adnoÊci 1/128 i 1/20 mm. Z g∏´bokoÊciomierzem i szcz´kami do pomiarów wewn´trznych. DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3513 mm mm

-0103 150 40

Suwmiarka trójpunktowa

Limit. Do mierzenia zewn´trznych wymiarów narz´dzi 3-, 6- i 12-ostrzowych. Równie˝ do pomiaru Êrednicy przedmiotów cylindrycznych. Ze stali nierdzewnej. Podzia∏ka chromowana na mat. Wyskalowana w mm i calach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noniusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

854 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 854))

2394 mm mm

-0109 4-45 0.02


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Suwmiarki Do pomiarów wewn´trznych

Limit. Z hartowanej stali narz´dziowej, z nastawianiem precyzyjnym. Do pomiarów szczelin wewn´trznych. Suwmiarka 12817-0107 posiada podwójne szcz´ki pomiarowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A .................................. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C .................................. D .................................. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12817 mm mm mm mm mm mm mm

-0107 9-150 74 10 5 35 4 2

-0206 30-300 110 10 5 -

Do b´bnów hamulcowych

Nr art. . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . .

10909 mm mm

-0050 40-340 105

-0100 50-500 150

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Ze stali nierdzewnej. Podzia∏ka i noniusz chromowane na mat. Z ustawianiem precyzyjnym. DIN 862.

-0209 50-600 200

Do tarcz hamulcowych Limit . Z hartowanej stali nierdzewnej. Podzia∏ka i noniusz chromowane na mat. Wynik pomiaru mo˝na zablokowaç przy rozwartych szcz´kach. DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . .

10910 mm mm

-0107 0-60 85

Limit . Suwmiarka cyfrowa do pomiaru gruboÊci tarcz hamulcowych. Ze stali nierdzewnej. Funkcja Hold umo˝liwia zatrzymanie zmierzonej wartoÊci na wyÊwietlaczu po rozwarciu szcz´k po pomiarze. Przycisk zerowania. Prze∏àczanie jednostek mm - cale. Zapasowa bateria V13GS/V37 (SR44).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13949 mm mm mm mm

-0106 75 92 11 0.01

Poprzeczka do g∏´bokoÊciomierza

Limit. Pasuje do wi´kszoÊci suwmiarek.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç poprzeczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç otworu prowadzàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç otworu prowadzàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7312 mm mm mm

-0107 75 4 16,5

855 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 855))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Suwmiarki Suwmiarki warsztatowe Limit. Ze stali narz´dziowej. Hartowana. Podzia∏ka w mm i calach, chromowana na mat. Noniusz. Szcz´ki dodatkowe do pomiarów wewn´trznych. DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12259 mm mm

-0102 300 60

Limit. Ze stali nierdzewnej. Szcz´ki hartowane. Podzia∏ka chromowana na mat. Górne szcz´ki zeszlifowane, dla u∏atwienia wykonywania pomiarów w rowkach. Koƒce szcz´k dolnych majà wyci´cia, dla umo˝liwienia wykonywania pomiarów wewn´trznych. Tolerancja wg DIN 862. Noniusz 0.05 mm.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k dolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k górnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15238 mm mm mm

-0101 300 125 56

Limit. Ze stali nierdzewnej. Hartowane. Podzia∏ka chromowana na mat. Z wybraniami szcz´k do pomiarów wewn´trznych. Tolerancja wg DIN 862. RozdzielczoÊç noniusza 0.05 mm. DIN 862.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . D∏ug. szcz . . . . . . . . . . . . . . .

2305 mm mm

-0057 300 90

-0107 400 200

-0206 500 150

-0404 800 150

-0503 1000 150

Limit. Ze stali narz´dziowej. Hartowane. Podzia∏ka chromowana na mat. Z podci´ciem szcz´k, dla umo˝liwienia pomiarów wewn´trznych. Tolerancja wg DIN 862. RozdzielczoÊç noniusza 0.05 mm.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k. . . . . . . . . . .

2304 mm mm

-0108 500 100

-0207 800 125

-0306 1000 125

-0405 1500 150

-0504 2000 200

Limit. Z konstrukcyjnego aluminium. Szcz´ki z hartowanej stali nierdzewnej. ¸atwe w pos∏ugiwaniu si´ ze wzgl´du na niewielkà mas´. Podzia∏ka bezodblaskowa. Wyskalowana w mm. Noniusz o rozdzielczoÊci 1⁄20 mm. Tolerancja wg DIN 862.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . D∏ugoÊç szcz. . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0575 mm mm kg

-0104 500 150 1.1

-0203 500 250 1.1

-0302 800 150 1.5

-0401 800 400 1.6

-0500 1000 150 1.8

856 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 856))

-0559 1000 500 1.9

-0609 1500 150 2.1

(-0708) 2000 150 2.6

(-0807) 3000 150 3.4


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy G∏´bokoÊciomierze Tabela tolerancji g∏´bokoÊciomierzy wg DIN 862. Temperatura odniesienia + 20°C. Zakres g∏´bokoÊci. . . mm Maks. odchy∏ka . . . . . mm

0-200 ±0.04

200-300 ±0.05

300-400 ±0.07

400-500 ±0.08

500-600 ±0.09

Zakres g∏´bokoÊci. . . mm Maks. odchy∏ka . . . . . mm

600-700 ±0.10

700-800 ±0.11

800-900 ±0.12

900-1000 ±0.13

1000-1100 ±0.14

Zakres g∏´bokoÊci. . . mm 1100-1200 Maks. odchy∏ka . . . . . mm ±0.16

1200-1300 ±0.17

1300-1400 ±0.18

1400-1500 ±0.19

1500-1600 ±0.20

Zakres g∏´bokoÊci. . . mm 1600-1700 Maks. odchy∏ka . . . . . mm ±0.21

1700-1800 ±0.22

1800-1900 ±0.23

1900-2000 ±0.24

2000±0.25

Limit. Ze stali nierdzewnej. Podzia∏ka chromowana na mat. Zakoƒczenia linia∏u i poprzeczki sà hartowane. Podzia∏ka w mm z noniuszem 1⁄20 mm. Z zaciskiem ustalajàcym. Tolerancja wg DIN 862.

2643 mm mm

-0108 150 100

-0207 200 100

-0405 300 100

-0504 500 150

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. mierzona . . . . . . . . . . . . D∏ug. poprzeczki . . . . . . . . . . .

Limit. Ze stali nierdzewnej. Podzia∏ka chromowana na mat. Linia∏ odwracany do pomiarów z koƒcówkà hakowà lub prostà. Podzia∏ka w mm. Noniusz 0.05 mm. Tolerancja wg DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. mierzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. poprzeczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. haka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12257 mm mm mm

-0104 200 100 6

Limit. Ze stali nierdzewnej. Podzia∏ka chromowana na mat. Linia∏ odwracany, do pomiarów z koƒcówkà hakowà lub prostà. Podzia∏ka w mm. Noniusz 0.05 mm. Tolerancja wg DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. mierzona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. poprzeczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. haka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2255 mm mm mm

-0107 300 150 16x10

Limit. Ze stali nierdzewnej. Podzia∏ka chromowana na mat. Z wymiennym, hartowanym trzpieniem stalowym. Podzia∏ka w mm, wyposa˝ona w noniusz o rozdzielczoÊci 1⁄20 mm. Z zaciskiem ustalajàcym. Tolerancja wg DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. mierzona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. poprzeczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2645 mm mm

-0106 80 50

-0205 200 100

857 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 857))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy G∏´bokoÊciomierze TESA. G∏´bokoÊciomierz. G∏´bokoÊciomierz analogowy, zgodny z DIN 862. Z hartowanej stali nierdzewnej, chromowanej na mat.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17687

(-0103) 00510124 0-150 0.05 0.05

mm mm mm

Elektroniczny Limit. Z funkcjà pomiaru bezwzgl´dnego. Prze∏àczanie jednostek: mm - cale. Z przyciskiem zerowania. Przycisk wy∏àcznika. Âruba dok∏adnego nastawiania. DIN 862. Zapasowe baterie V13GS/V357 (SR44), nr art. 2928-1003.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. mierzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. poprzeczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. trzpienia pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2146 mm mm ± mm mm mm

-0605 200 0.01 0.03 100 14,5 x 4

Limit. Cyfrowy miernik g∏´bokoÊci bie˝nika opon samochodowych itp. Zapasowa bateria V13GS/V357 (SR44).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç bie˝nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary koƒcówki pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary poprzeczki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13236 mm mm mm

-0108 0-25 5x4 55 x 6

Zapasowa bateria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

G∏´bokoÊciomierze mikrometryczne Limit. Odczyt z dok∏adnoÊcià 0.01 mm, z wymiennymi trzpieniami pomiarowymi o d∏ugoÊciach zwi´kszajàcych si´ co 25 mm. G∏owica mikrometru chromowana na mat. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. mierzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. poprzeczki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç trzpieni wymiennych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. trzpieni wymiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7325 mm mm szt. mm

-0102 0-100 63 4 4.5

Z czujnikiem zegarowym C.E. Johansson. Ruch trzpienia pomiarowego przenoszony jest do czujnika poprzez listw´ z´batà i kó∏ko z´bate, co zapewnia du˝à dok∏adnoÊç pomiaru. Z obracanà tarczà. Zakres pomiarowy wskaênika wynosi 10 mm, a najmniejsza dzia∏ka 0.01 mm. Na indywidualne zamówienie mo˝na otrzymaç dodatkowe trzpienie pomiarowe, które mogà przed∏u˝aç trzpieƒ co 10 mm do 120 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. pomiaru (standard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. poprzeczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy wskaênika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe trzpienie pomiarowe D∏ugoÊç 10 mm D∏ugoÊç 30 mm D∏ugoÊç 60 mm D∏ugoÊç 90 mm

858 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 858))

2651 mm mm mm

-0107 10 80 58 Nr art. 2651 -0131 -0206 -0305 -0404


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy WysokoÊciomierze WysokoÊciomierze traserskie

Limit. Wykonanie precyzyjne. Podzia∏ka chromowana na mat. Wyskalowane w mm. Ze Êrubà dok∏adnej regulacji i noniuszem o rozdzielczoÊci 0.05 mm. DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç rysika . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2249 mm mm kg

-0056 300 110×60 2.6

-0106 500 150×90 4.7

-0205 1000 220×150 10

Rysik zapasowy. . . . . . . . . . . .

2249

-0304

-0403

-0403

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Wynik pomiaru odczytuje si´ w ca∏ych mm na liczniku, a w setnych cz´Êciach mm na wskaêniku zegarowym. 1 obrót wskazówki = 1 mm. Z dwoma liczyd∏ami, dodajàcym i odejmujàcym, które mogà byç indywidualnie zerowane przy dowolnej wartoÊci. Wygodne nastawianie wysokoÊci za pomocà pokr´t∏a na tylnej Êciance. Koƒcówka pomiarowa z w´glików spiekanych. DIN 862.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç rysika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10235 mm mm

-0105 500 150×100

Rysik zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10235

-0204

Elektroniczne

C.E. Johansson. WysokoÊciomierz cyfrowy Joheight. Umo˝liwia pomiar nast´pujàcych wielkoÊci: Êrednica wewn´trzna i zewn´trzna, linia Êrodkowa, wysokoÊç, gruboÊç, g∏´bokoÊç i p∏askoÊç. W za∏àczeniu nast´pujàce elementy: oprawka standardowa do sondy 930.2147, sonda z kulkà rubinowà ∅ 3 mm 930.2101, element referencyjny 930.2002, ∏adowarka 904.4010, pokrowiec ochronny 930.6001-2.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16286 8338 mm mm mm mm h

-0100 -01002 300 8,5 0,001 0,002 4400

Limit. Ze stali nierdzewnej. Wskazanie na wyÊwietlaczu LCD o du˝ym kontraÊcie. Prze∏àczanie jednostek: mm - cale. Z przyciskiem zerowania. Funkcja Hold (zapami´tanie wyniku pomiaru). DIN 862. Zapasowa bateria 3V CR2032, nr art. 10960-0304.

WysokoÊciomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç rysika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wysi´g maks. koƒcówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2146 mm mm ±mm mm mm mm

-1108 300 0.01 0.03 110 110x65 455

-1306 500 0.01 0.03 145 120x170 640

Zapasowy rysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2146

-1207

-1405

859 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 859))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikrometry Tabela tolerancji dla mikrometrów wg DIN 863

Zakres pomiarowy

Dopuszcz. b∏àd ca∏k.

mm

µm

Tolerancja równoleg∏oÊci powierzchni pomiarowych przy nacisku 10 N µm

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100

4 4 5 5

2 2 3 3

100 – 125 125 – 150 150 – 175 175 – 200

6 6 7 7

3 3 4 4

200 – 225 225 – 250 250 – 275 275 – 300

8 8 9 9

4 4 5 5

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Odkuwany kab∏àk i chromowana na mat podzia∏ka. Hartowane wrzeciono o Êredn. 6.5 mm z dok∏adnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z w´glików spiekanych. Z tulejà sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . Jw. kalibrowany . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . RozdzielczoÊç odczytu . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . .

9538 mm mm ±mm

-0101 0-25 0.01 0.004

-0200 25-50 0.01 0.004

-0309 50-75 0.01 0.005

9538

-0150

-

-

9538 -1000 cale 0-1 cale 0.0001 ±mm 0.004

-1109 1-2 0.0001 0.004

-1208 2-3 0.0001 0.005

-0408 75-100 0.01 0.005 -

-1307 3-4 0.0001 0.005

-1406 4-5 0.0001 0.006

Limit. Zestaw zawierajàcy 4 mikrometry oraz przymiar kontrolny i klucz zaczepowy. Dostarczany w praktycznym plastikowym etui. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç 0-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç 50-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9538 mm mm ±mm ±mm

-2008 0-100 0.01 0.004 0.005

Teng Tools. Odkuwany kab∏àk i chromowana na mat podzia∏ka. Hartowane wrzeciono o Êredn. 6.5 mm z dok∏adnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z w´glików spiekanych. Z tulejà sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17236 Nr mm mm mm

-0109 MIR050 0-25 0.01 0.04

Limit. Lakierowany kab∏àk stalowy i chromowana na mat podzia∏ka. Hartowane wrzeciono o Êredn. 6.5 mm z dok∏adnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z w´glików spiekanych. Ze Êrubà sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . .

9542 mm mm ±mm

-0105 100-125 0.01 0.006

-0204 125-150 0.01 0.006

-0303 150-175 0.01 0.007

-0402 175-200 0.01 0.007

Limit. Du˝y b´ben z podzia∏kà ze 100 dzia∏kami. 1 obrót = 1 mm. Matowo chromowana podzia∏ka. Dok∏adnie docierane powierzchnie pomiarowe z w´glików spiekanych. Z pokr´t∏em sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

860 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 860))

10237 mm mm ±mm

-0103 0-25 0.01 0.04


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikrometry Limit. Wynik pomiaru pokazywany jest na liczydle mechanicznym. Dok∏adnie docierane powierzchnie pomiarowe z w´glików spiekanych. Z tulejà sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11910 mm mm ±mm

-0105 0-25 0.01 0.004

-0204 25-50 0.01 0.004

TESA. Analogowy mikrometr ISOMASTER. Mikrometr analogowy wg DIN 863 T1, skok Êruby 0,5 mm. Si∏a docisku pomiarowego 10 N. Powierzchnie pomiarowe z w´glików spiekanych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba mikrometryczna . . . . . . . . . . . . . .

17683 mm mm mm mm

(-0107) 00110101 0-25 0.01 0.004 6.5

(-0206) 00110102 25-50 0.01 0.004 6.5

Narz´dzia pomiarowe

TESA. Analogowy mikrometr ISOMASTER. Mikrometr analogowy wg DIN 863 T1, skok Êruby 0,5 mm. Si∏a docisku pomiarowego 10 N. Powierzchnie pomiarowe z w´glików spiekanych. Mechaniczny wskaênik cyfrowy wskazujàcy milimetry z cz´Êciami setnymi, ponadto analogowy odczyt bez paralaksy cz´Êci tysi´cznych milimetra na podzia∏ce na b´bnie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba mikrometryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17685

(-0105) 00310001 0-25 0.001 0.002 6.5

mm mm mm mm

Elektroniczne Limit. SzczelnoÊç obudowy IP54. Kab∏àk odkuwany. Hartowane wrzeciono 6.5 mm z precyzyjnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z w´glików spiekanych. Przycisk wy∏àcznika. Z tulejà sprz´g∏a i dêwigienkà blokujàcà. DIN 863. Bateria typu SR 44, nr art. 2928-1003.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . .

9664 mm mm ±mm

-0107 0-25 0.001 0.004

-0206 25-50 0.001 0.004

-0305 50-75 0.001 0.005

-0404 75-100 0.001 0.005

Limit. Do pomiarów lewo- i prawostronnych, z wyÊwietlaczami po obu stronach. Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe z w´glików spiekanych. Wrzeciono hartowane 6.5 mm. Wynik pomiaru mo˝na odczytywaç w pozycji odwróconej mikrometru. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12060 mm ±mm

-0101 0-30 0.004

C.E. Johansson. Mikrometr cyfrowy Jomic. Klasa ochronna obudowy do IP67 wg IEC 60529. Wykonanie zgodne z DIN 862. Automatyczne wy∏àczanie po 20 min. Zapami´tywanie punktu zerowego. Prze∏àczanie wartoÊci si∏y docisku przy pomiarze 5N/10N. Szybki przesuw 12 mm na obrót. Wrzeciono pomiarowe nie obraca si´. Port po∏àczenia z komputerem RS232.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . WysokoÊç cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . .

16276 8207 mm mm mm mm mm h

-0102 -01033 0-30 8,5 0,001 0,003 0,001 12000

-0201 -01066 30-66 8,5 0,001 0,004 0,001 12000

-0300 -01103 66-102 8,5 0,001 0,005 0,001 12000

861 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 861))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikrometry Elektroniczne TESA. Mikrometr cyfrowy MICROMASTER. Klasa ochronna obudowy IP 54, DIN 863 T1. WysokoÊç cyfr 7mm. Powierzchnie pomiarowe z w´glików spiekanych. Bateria litowa 3 V. Automatyczne wy∏àczanie po 10 minutach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . Âruba mikrometryczna . . .

17691 (-0107) 8207 06030020 mm 0-30 mm 0.001 mm 0.004 mm 6.5

(-0206) 06030021 25-50 0.001 0.004 6.5

(-0305) 06030022 50-75 0.001 0.005 6.5

(-0404) 06030023 75-100 0.001 0.005 6.5

Z wymiennymi trzpieniami Limit. Kab∏àk odkuwany. Hartowane wrzeciono z wymiennymi trzpieniami 8 mm, z precyzyjnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z w´glików spiekanych. Pomiar bezwzgl´dny i ró˝nicowy. Mo˝liwoÊç nastawienia wartoÊci odniesienia. Z tulejà sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863. Bateria zasilajàca typu SR 44, nr art. 2928-1003.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9676 mm mm ±mm

-0103 0-150 0.001 0.006

Narz´dzia pomiarowe

Z wymiennymi trzpieniami Limit. Kab∏àk lakierowany, podzia∏ka chromowana na mat. Z wymiennymi trzpieniami. Hartowane wrzeciono z wymiennymi trzpieniami 8 mm, z precyzyjnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z w´glików spiekanych. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9544 mm mm ±mm

-0103 0-150 0.01 0.006

-0202 150-300 0.01 0.009

Limit. Lakierowany kab∏àk o lekkiej konstrukcji stalowej. Podzia∏ka chromowana na mat. Regulowane trzpienie pomiarowe ze sta∏ymi tulejami dystansowymi. Hartowane wrzeciono z wymiennymi trzpieniami 8 mm, z precyzyjnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z w´glików spiekanych. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . .

9545 mm mm ±mm

-0102 300-400 0.01 0.011

-0201 400-500 0.01 0.013

-0300 500-600 0.01 0.015

-0409 600-700 0.01 0.016

Z wymiennymi koƒcówkami

Limit. Mikrometr uniwersalny z 7 parami wymiennych koƒcówek pomiarowych. Koƒcówki ∏atwo wymienialne. Kowade∏ko regulowane. Koƒcówki: g∏adkie ∅ 6.5 mm, g∏adkie ∅ 12 mm, g∏adkie ∅ 2x4 mm, sferyczne ∅ 6.5 mm, sto˝kowe 60°, spiczaste 60°, p∏ytkowe 6.5x0.8x3.5 mm. Kab∏àk odkuwany, tuleja z podzia∏kà chromowana na mat. Tuleja sprz´g∏a.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2250 mm mm ±mm

-0102 0-25 0.01 0.004

Mikrometr do rur Limit. Kab∏àk odkuwany, podzia∏ka chromowana na mat. Hartowane wrzeciono 6.5 mm, z precyzyjnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z w´glików spiekanych. Kowade∏ko kuliste 4.8 mm. Z tulejà sprz´g∏a i Êrubà ustalajacà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

862 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 862))

9548 mm mm ±mm

-0109 0-25 0.01 0.006


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikrometry Mikrometr do rur Elektroniczny Limit. Elektroniczny mikrometr do rur. Wodoszczelny, klasy IP 54. Kab∏àk odkuwany, podzia∏ka chromowana na mat. Hartowane wrzeciono z kulistà powierzchnià pomiarowà, podobnie kowade∏ko. Tuleja ze sprz´g∏em ciernym, dêwigienka ustalajàca. Prze∏àczanie jednostek mm/cale. Automatyczne wy∏àczanie. DIN 863. Dostarczany w etui. Bateria typ SR44 nr art. 2928-1003. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13268 mm mm mm

-0109 0-25 0.001 ±0.004

Ze sto˝kowymi koƒcówkami pomiarowymi Limit. Kab∏àk odkuwany, z podzia∏kà matowà. Wrzeciono hartowane 6.5 mm, ze sto˝kowymi koƒcówkami pomiarowymi. Z pokr´t∏em sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9564 mm mm ±mm

-0108 0-25 0.01 0.004

Narz´dzia pomiarowe

Z p∏ytkowymi koƒcówkami pomiarowymi Limit. Kab∏àk odkuwany, z podzia∏kà matowà. Wrzeciono hartowane 8 mm, z hartowanymi koƒcówkami pomiarowymi. Z pokr´t∏em sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç taÊmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. x szer. koƒcówki p∏ytkowej . . . . . . . . . .

9609 mm mm ±mm mm mm

-0105 0-25 0.01 0.004 0.75 6.5x6

Mikrometr do gwintów

Limit. Kab∏àk odkuwany, podzia∏ka chromowana na mat. Hartowane wrzeciono z wymiennymi koƒcówkami pomiarowymi dla poszczególnych skoków gwintów. Tuleja ze sprz´g∏em ciernym, dêwigienka ustalajàca. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13272 mm mm mm

-0103 0-25 0.01 ±0.004

-0400 25-50 0.01 ±0.004

-0509 50-75 0.01 ±0.004

-0608 75-100 0.01 ±0.005

Zestaw z 6 parami koƒcówek pom. 60° . . . . . . . . . . . . . . . . Skok gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba zwojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13272 mm na cal

-0202 0.4-0.5 0.6-0.9 1-1.75 2-3 3.5-5 5.5-7 64-48 44-28 24-14 13-9 8-5 4.5-3-5

Zestaw z 10 parami koƒcówek pom. 55° . . . . . . . . . . . . . . . Liczba zwojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13272 na cal

-0301 60-48 48-40 40-32 32-24 24-18 18-14 14-10 10-7 7-4.5 4.5-3.5

Mikrometr do uz´bieƒ

Limit. Kab∏àk odkuwany, z podzia∏kà matowà. Wrzeciono hartowane 7.5 mm. Z tulejà sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. szcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grub. szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9613 mm mm ±mm mm mm mm

-0109 0-25 0.01 0.004 6 6 3.5

863 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 863))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikrometry Mikrometry do drutów Limit. Podzia∏ka chromowana na mat. Wrzeciono hartowane 6,5 mm, z precyzyjnie docieranymi koƒcówkami pomiarowymi z w´glików spiekanych. Z tulejà sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. pomiarowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9614 mm mm ±mm mm

-0108 0-13 0.002 0.004 5

G∏owica mikrometryczna

Limit. Noniusz z dok∏adnoÊcià odczytu 0.01 mm. Powierzchnia pomiarowa z w´glików spiekanych. Z b´bnem sprz´g∏a ciernego. DIN 863.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn.×d∏ug. mocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7324 mm mm

-0103 0-25 12×17

Wzorce kontrolne

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Przeznaczone do kontroli mikrometrów do pomiarów zewn´trznych. WartoÊci wzorców odpowiadajà dolnym lub górnym wartoÊciom granicznym danego zakresu. Wzorce o wielkoÊciach poczynajàc od 50 mm wyposa˝one w izolacj´ chroniàcà przed ciep∏em d∏oni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . .

2624 mm ± µm

-3006 25 0.5

-3105 50 1.0

-3204 75 1.0

-3303 100 1.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . .

2624 mm ± µm

-3402 125 1.5

-3501 150 2.0

-3600 175 2.0

-3709 200 2.5

Podstawki do mikrometrów

Limit. Podstawka przechylna. Lakierowana na czarno.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie uchwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6007 mm mm mm kg

-0208 0-14 100 105 1.7

Limit. Podstawka przechylna.

Nr art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie uchwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nó˝ka (d∏ug. x szer.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10238 mm mm

-0102 7-16 120x80

TESA. Podstawka do mikrometru. Stabilna podstawka do mocowania mikrometrów do 300 mm, lub innych przyrzàdów pomiarowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie uchwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

864 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 864))

17684 mm

(-0106) 00160201 16


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikrometry Mikrometry do pomiarów wewn´trznych

Limit. Podzia∏ka chromowana na mat. Hartowane i precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe. Z tulejà sprz´g∏a i dêwigienkà ustalajàcà. DIN 863. Dostarczane w drewnianym wraz z pierÊcieniem monta˝owym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9615 mm mm ±mm

-0107 5-30 0.01 0.007

-0206 25-50 0.01 0.007

-0305 50-75 0.01 0.008

-0404 75-100 0.01 0.008

Limit. Podzia∏ka chromowana na mat. Sk∏ada si´ z g∏owicy mikrometrycznej i odpowiednich tulei przed∏u˝ajàcych. DIN 863.

9623 mm mm szt.

-0107 50-200 0.01 5

-0206 50-600 0.01 7

-0305 150-1400 0.01 9

Mikrometry 3-punktowe

Limit. Do pomiaru otworów. Ze sprz´g∏em ciernym, zapewniajàcym sta∏à wartoÊç si∏y pomiarowej, jak równie˝ samocentrowanie przyrzàdu. Powierzchnie pomiarowe z w´glików spiekanych. Koƒcówki pomiarowe umo˝liwiajà pomiar na g∏´bokoÊci do 0.5 mm od dna otworu. Dostarczane wraz z pierÊcieniami wzorcowymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odczyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12781 mm mm mm mm

-0109 12-16 0.005 0.004 80

-0208 16-20 0.005 0.004 80

-0307 20-25 0.005 0.004 90

-0406 25-30 0.005 0.004 90

-0505 30-40 0.005 0.004 97

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odczyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12781 mm mm mm mm

-0604 40-50 0.005 0.005 97

-0703 50-63 0.005 0.005 114

-0802 62-75 0.005 0.005 114

-0901 75-88 0.005 0.005 114

-1008 87-100 0.005 0.005 114

Limit. Zestawy kilku mikrometrów do pomiarów wewn´trznych wraz z pierÊcieniami wzorcowymi i przed∏u˝aczem. Powierzchnie pomiarowe mikrometrów wykonane z w´glików spiekanych. Koƒcówki pomiarowe umo˝liwiajà pomiar na g∏´bokoÊci do 0.5 mm od dna otworu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzpienie przed∏u˝ajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba mikrometrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pierÊcieni wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. mierzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12782 mm mm mm

-0108 20-50 150 4 2 240-247

-0207 50-100 150 4 2 264

Limit. Ârednicówki mikrometryczne trójpunktowe do pomiaru Êrednic wewn´trznych. Z uchwytem pistoletowym i wymienialnymi g∏owicami. Powierzchnie pomiarowe z w´glików spiekanych. Ze sprz´g∏em ciernym i dêwigienkà ustalajàcà. W sk∏ad zestawu wchodzi drà˝ek przed∏u˝ajàcy oraz pierÊcienie wzorcowe. Dostarczane w futerale. Czujnik zegarowy nie wchodzi w sk∏ad zestawu. Zaleca si´ stosowaç czujnik cyfrowy nr art. 15130-0308 .

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç g∏owic pomiar. . . . . . . . . . . . . Drà˝ek przed∏u˝ajàcy . . . . . . . . . .

12061 mm ±mm mm

-0100 6-12 0.004 3 100

-0209 12-20 0.004 2 150

-0308 20-50 0.005 4 150

-0407 50-100 0.005 4 150

Z czujnikiem zegarowym

865 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 865))

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikrometry Mikrometry 3-punktowe

Narz´dzia pomiarowe

TESA. Analogowy mikrometr IMICRO do pomiarów wewn´trznych. Samocentrujàcy mikrometr 3-punktowy do pomiarów wewn´trznych. DIN 863 T4. Powierzchnie pomiarowe 6-12 mm z hartowanej stali. 11-100 mm z pokryciem TiN HV5 2300. 100-300 mm z w´glików spiekanych HV5 1300. Si∏a docisku pomiarowego 10 N. Specjalny mechanizm 3-punktowy, jedyny w Êwiecie uwzgl´dniajàcy w konstrukcji mikrometru zasad´ ABBE.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . .

17689

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . .

17689

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . .

17689

mm mm mm mm mm mm mm

mm mm mm mm mm mm mm

mm mm mm mm mm mm mm

(-0101) 00810001 6-8 0.001 0.004 0.004 2.5 2.5 52

(-0200) 00810002 8-10 0.001 0.004 0.004 2.5 2.5 52

(-0309) 00810003 10-12 0.001 0.004 0.004 2.5 2.5 52

(-0408) 00810801 11-14 0.005 0.004 0.004 3.5 4 77

(-0507) 00810802 14-17 0.005 0.004 0.004 3.5 4 77

(-0606) 00810803 17-20 0.005 0.004 0.004 3.5 4 77

(-0705) 00811501 20-25 0.005 0.004 0.004 7 7 78

(-0804) 00811502 25-30 0.005 0.004 0.004 7 7 78

(-0903) 00811503 30-35 0.005 0.004 0.004 7 7 78

(-1000) 00811504 35-40 0.005 0.004 0.004 7 7 78

(-1109) 00812301 40-50 0.005 0.005 0.005 11 12 84

(-1208) 00812302 50-60 0.005 0.005 0.005 11 12 84

(-1307) 00812303 60-70 0.005 0.005 0.005 11 12 84

(-1406) 00812304 70-80 0.005 0.005 0.005 11 12 84

(-1505) 00812305 80-90 0.005 0.005 0.005 11 12 84

(-1604) 00812306 90-100 0.005 0.005 0.005 11 12 84

(-1703) 00812601 100-125 0.01 0.006 0.006 26 18 81

TESA. Cyfrowy mikrometr ALESOMETER do pomiarów wewn´trznych. Klasa szczelnoÊci obudowy IP 65. Mikrometr 3-punktowy z patentowym system pojemnoÊciowym TESAS. DIN 863 T4. WysokoÊç cyfr 7 mm. Powierzchnie pomiarowe 6-10 mm z hartowanej stali. 10-300 mm z w´glików spiekanych. Z∏àcze RS 232, bateria litowa 3 V. Automatyczne wy∏àczanie po 10 minutach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . . . . . . . .

17690

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . . . . . . . .

17690

mm mm mm mm mm mm mm

mm mm mm mm mm mm mm

(-0108) 06230051 6-8 0.001 0.004 0.004 1.2 3 55

(-0207) 06230052 8-10 0.001 0.004 0.004 1.2 3 55

(-0306) 06230023 10-12.5 0.001 0.004 0.004 0.3 6.5 65

(-0405) 06230024 12.5-15 0.001 0.004 0.004 0.3 6.5 65

(-0504) 06230025 15-17.5 0.001 0.004 0.004 0.3 6.8 65

(-0603) 06230026 17.5-20 0.001 0.004 0.004 0.3 6.8 95

(-0702) 06230027 20-25 0.001 0.004 0.004 0.3 8.5 100

(-0801) 06230028 25-30 0.001 0.004 0.004 0.3 8.5 100

PierÊcieƒ kalibracyjny Limit. Przeznaczony do przeprowadzania kontroli oraz kalibracji mikrometrów i czujników do Êrednic wewn´trznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . Tolerancja . . . . . . . CylindrycznoÊç . . .

12783 -0107 mm 10 µm ±1.5 µm 1.0

-0206 16 ±1.5 1.0

866 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 866))

-0305 25 ±1.5 1.0

-0404 30 ±1.5 1.0

-0503 40 ±1.5 1.0

-0602 62 ±1.5 1.0

-0701 87 ±1.5 1.0


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Sprawdziany Êrednicowe nastawne Limit. Sprawdziany Êrednicowe nastawne. Zestaw z 6 szt. Narz´dzie zbudowane jest z dwóch spr´˝yÊcie rozsuwanych cylindrycznych trzpieni. Ze stali hartowanej. Zablokowanie ustawienia odbywa si´ poprzez pokr´t∏o Êruby w górnej cz´Êci trzonka. Odczytu dokonuje si´ za pomocà mikrometru.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5291 mm

-0106 8-150

Limit. Pojedyncze sprawdziany nastawne z zestawu 5291.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . .

5291 mm

-0205 8-12.7

-0304 12.7-19

-0403 19-32

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . .

5291 mm

-0502 32-54

-0601 54-90

-0700 90-150

Ârednicówki mikrometryczne

PierÊcieƒ ustalajàcy Spr´˝yna ustalajàca

Art. nr 8237-33008 Komplet z czujnikiem zegarowym 8336-01025 Koƒcówka pomiarowa

Kreska indeksowa Tuleja indeksowa

B´ben pomiarowy Podzia∏ka

G∏owica mikrometryczna M130

Komplet Êrednicówki mikrometrycznej M 130

C.E. Johansson. Komplet Êrednicówki mikrometrycznej s∏u˝àcy do pomiarów wewn´trznych. Powierzchnie koƒcówek pomiarowych wykonane sà z w´glików spiekanych i tak ukszta∏towane, by zapewniç jak najlepszà dok∏adnoÊç pomiaru. W zakresie odczytu rozdzielczoÊç podzia∏ki wynosi 0,01 mm. Zakres pomiarowy g∏owicy mikrometrycznej wynosi 25 mm. Przed∏u˝acze posiadajà izolacj´ termicznà (nie dotyczy 25 i 50 mm). Powierzchnie metalowe sà chromowane na mat. ¸àczàc elementy z kompletu Êrednicówki CEJ u˝ytkownik mo˝e sam ustawiç potrzebny zakres pomiarowy. Komplet dostarczany jest w etui z uchwytem. Na specjalne zamówienie mo˝emy dostarczyç komplet dopasowany do potrzeb klienta. Jw., lecz w wersji lekkiej, wykonanej z w∏ókna w´glowego, ale z koƒcówkami pomiarowymi z w´glików spiekanych. Nr Typ mikrometru Zakres Z w´glików Nr Typ mikrometru Zakres Z w∏ókna spiek. w´glowego u˝ytkowy Nr art. u˝ytkowy Nr art. mm 16510 mm 16510 8236-33010 M130 75-475 (-0108) 8236-33010C M130 75-475 (-0504) 8237-33010 M130 75-1275 (-0207) 8237-33010C M130 75-1275 (-0603) 9236-33010 M158 100-500 (-0306) 9236-33010C M158 100-500 (-0702) 8237-33011 M158 100-1300 (-0405) 8237-33100C M158 100-1300 (-0801) Akcesoria: Z Z w´glików w∏ókna spiek. w´glowego Nr Dok∏ad- Opis Nr Dok∏ad- Opis noÊç noÊç Nr art. Nr art. µm 16510 µm 16510 8235-33010 ±5 G∏owica M130 (-1007) 8235-33010 ±5 G∏owica M130 (-1007) 75-100 mm 75-100 mm 8235-30010 Cz´Êç ∏àczàca M130 (-1106) 8235-30010 Cz´Êç ∏àczàca M130 (-1106) 8235-30008 Koƒcówka 8235-30008 Koƒcówka pomiarowa M130 pomiarowa M130 (-1205) (-1205) 6015-70120 Cz´Êç koƒcowa M158 (-1304) 6015-70120 Cz´Êç koƒcowa M158 (-1304) 6015-81120 Koƒcówka 6015-81120 Koƒcówka pomiarowa M158 (-1403) pomiarowa M158 (-1403) 8235-11012 ± 0.75 Przed∏u˝acz 25 mm (-1502) 8235-11012 ± 0.75 Przed∏u˝acz 25 mm (-1502) 8235-11013 ± 1.0 Przed∏u˝acz 50 mm (-1601) 8235-11013 ± 1.0 Przed∏u˝acz 50 mm (-1601) 8235-11031 ± 1.5 Przed∏u˝acz 100 mm (-1700) 8235-11031C ± 1.5 Przed∏u˝acz 100 mm (-2609) 8235-11032 ± 2.5 Przed∏u˝acz 200 mm (-1809) 8235-11032C ± 2.5 Przed∏u˝acz 200 mm (-2708) 8235-11033 ± 3.5 Przed∏u˝acz 400 mm (-1908) 8235-11033C ± 3.5 Przed∏u˝acz 400 mm (-2807) 8235-11041 ±9 Przed∏u˝acz 1000 mm (-2005) 8235-11041C ±9 Przed∏u˝acz 1000 mm (-2906) 8235-11049 ± 11 Przed∏u˝acz 1500 mm (-2104) 8235-11049C ± 11 Przed∏u˝acz 1500 mm (-3003) 8235-11050 ± 15 Przed∏u˝acz 2000 mm (-2203) 8235-11050C ± 15 Przed∏u˝acz 2000 mm (-3102) 8233-01025 Uchwyt do 8233-01025 Uchwyt do Êrednicówki (-2302) Êrednicówki (-2302) 8235-01001 PierÊcieƒ ustalajàcy (-2401) 823501001 PierÊcieƒ ustalajàcy (-2401) 8235-01002 Spr´˝yny ustalajàce, 8235-01002 Spr´˝yny ustalajàce, para (-2500) para (-2500)

867 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 867))

Narz´dzia pomiarowe

Cz´Êç koƒcowa


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Ârednicówki mikrometryczne PierÊcieƒ ustalajàcy Cz´Êç koƒcowa

Spr´˝yna ustalajàca Koƒcówka pomiarowa

Kreska wskaênikowa

Art. nr 8237-33008 Komplet z czujnikiem zegarowym 8336-01025

B´ben pomiarowy Wskaênik podzia∏ki

Tuleja wskaênikowa

G∏owica mikrometryczna M130

16511

C.E. Johansson. Ârednicówki mikrometryczne sta∏e M158. Poza wymienionymi wyst´pujà standardowe rozmiary Êrednicówek od 550 mm do 1500 mm, co 25 mm. Inne rozmiary oferowane sà na zamówienie indywidualne. Przeznaczone do pomiarów wewn´trznych. Powierzchnie koƒcówek pomiarowych wykonane sà z w´glików spiekanych. W zakresie odczytu rozdzielczoÊç podzia∏ki wynosi 0,01 mm. Zakres pomiarowy g∏owicy mikrometrycznej wynosi 25 mm. Przed∏u˝acze posiadajà izolacj´ termicznà. Powierzchnie metalowe sà chromowane na mat. Jw., lecz w wersji lekkiej, wykonanej z w∏ókna w´glowego.

Narz´dzia pomiarowe

Nr 8245-33011 8245-33012 8245-33013 8245-33014 8245-33015 8245-33016 8245-33017 8245-33018 8245-33019 8245-33020 8245-33021 8245-33022 8245-33023 8245-33024 8245-33025 8245-33026 8245-33027 8245-33028

Zakres u˝ytkowy mm 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300 300-325 325-350 350-375 375-400 400-425 425-450 450-475 475-500 500-525 525-550

Akcesoria: Nr Dok∏adnoÊç

8235-33010

µm ±5

8235-30010 8235-30008 6015-70120 6015-81120 8235-11012 8235-11013 8235-11031 8235-11032 8235-11033 8235-11041 8235-11049 8235-11050 8233-01025 8235-01001 8235-01002

± 0.75 ± 1.0 ± 1.5 ± 2.5 ± 3.5 ±9 ± 11 ± 15 -

Dok∏adnoÊç µm 3.5 3.5 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Standard Nr art. 16511 (-0107) (-0206) (-0305) (-0404) (-0503) (-0602) (-0701) (-0800) (-0909) (-1006) (-1105) (-1204) (-1303) (-1402) (-1501) (-1600) (-1709) (-1808) Standard

Opis

G∏owica M130 75-100 mm Cz´Êç koƒcowa M130 Koƒcówka pomiarowa M130 Cz´Êç koƒcowa M158 Koƒcówka pomiarowa M158 Przed∏u˝acz 25 mm Przed∏u˝acz 50 mm Przed∏u˝acz 100 mm Przed∏u˝acz 200 mm Przed∏u˝acz 400 mm Przed∏u˝acz 1000 mm Przed∏u˝acz 1500 mm Przed∏u˝acz 2000 mm Uchwyt do Êrednicówki PierÊcieƒ ustalajàcy Spr´˝yny ustalajàce, para

Nr 8245-33011 8245-33012 8245-33013 8245-33014 8245-33015C 8245-33016C 8245-33017C 8245-33018C 8245-33019C 8245-33020C 8245-33021C 8245-33022C 8245-33023C 8245-33024C 824533025C 8245-33026C 8245-33027C 8245-33028C Nr

Zakres u˝ytkowy mm 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300 300-325 325-350 350-375 375-400 400-425 425-450 450-475 475-500 500-525 525-550 Dok∏adnoÊç

Nr art. 16510 (-1007)

8235-33010

µm ±5

(-1106) (-1205) (-1304) (-1403) (-1502) (-1601) (-1700) (-1809) (-1908) (-2005) (-2104) (-2203) (-2302) (-2401) (-2500)

8235-30010 8235-30008 6015-70120 6015-81120 8235-11012 8235-11013 8235-11031C 8235-11032C 8235-11033C 8235-11041C 8235-11049C 8235-11050C 8233-01025 823501001 8235-01002

± 0.75 ± 1.0 ± 1.5 ± 2.5 ± 3.5 ±9 ± 11 ± 15 -

868 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 868))

Dok∏adnoÊç µm 3.5 3.5 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Z w∏ókna w´glowego Nr art. 16511 (-0107) (-0206) (-0305) (-0404) (-1907) (-2004) (-2103) (-2202) (-2301) (-2400) (-2509) (-2608) (-2707) (-2806) (-2905) (-3002) (-3101) (-3200)

Opis

G∏owica M130 75-100 mm Cz´Êç koƒcowa M130 Koƒcówka pomiarowa M130 Cz´Êç koƒcowa M158 Koƒcówka pomiarowa M158 Przed∏u˝acz 25 mm Przed∏u˝acz 50 mm Przed∏u˝acz 100 mm Przed∏u˝acz 200 mm Przed∏u˝acz 400 mm Przed∏u˝acz 1000 mm Przed∏u˝acz 1500 mm Przed∏u˝acz 2000 mm Uchwyt do Êrednicówki PierÊcieƒ ustalajàcy Spr´˝yny ustalajàce, para

Z w∏ókna w´glowego

Nr art. 16510 (-1007) (-1106) (-1205) (-1304) (-1403) (-1502) (-1601) (-2609) (-2708) (-2807) (-2906) (-3003) (-3102) (-2302) (-2401) (-2500)


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy G∏´bokoÊciomierz

C.E. Johansson. Przyrzàd ten jest przeznaczony do dok∏adnych pomiarów d∏ugoÊci wewn´trznych, bezpoÊrednio podczas obróbki, lub przy koƒcowej kontroli jakoÊci. Jako miernika u˝ywa si´ czujnika zegarowego, mikrokatora lub czujnika indukcyjnego po∏àczonego z przyrzàdem wskaênikowym. G∏´bokoÊciomierz posiada bogaty zestaw akcesoriów standardowych, dzi´ki czemu ∏atwo go dostosowaç do danej aplikacji. Sà to m.in. stolik pomiarowy Ø 35 -115 mm, sprawdziany t∏oczkowe o d∏ugoÊciach do 104 mm, koƒcówki i bloczki pomiarowe Ø 8 -55 mm do pomiarów w miejscach trudno dost´pnych. Si∏´ nacisku pomiarowego mo˝na dobieraç spoÊród 200, 500 lub 750 G, przez wymian´ spr´˝yny dociskowej. G∏´bokoÊciomierz nr art. 16512-0106 jest dostarczany bez czujnika zegarowego, stolika pomiarowego i sprawdzianu t∏oczkowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rys. nr 2

Rys. nr 3

Nr

8412-01015 8412-01016 8412-01017 8412-01018 8412-01019 8412-01020 8412-01021 8412-01022 8412-01023 8412-01024 8412-01025 Nr 8412-01043 8412-01044 8412-01045 8412-01046 8412-01047 8412-01048 8412-01049 8412-01050 8412-01051

Rys. nr 4

16512

Rys. nr 5

Rys. nr 6

Oznaczenie

8412-01005 8412-01006 8412-01007 8412-01008 8412-01009 8412-01010 8412-01011 8412-01012 8412-01013 8412-01040 8412-01041 8412-01042 8412-01065 8412-01066 8412-01067 8412-01070 8412-01075 Nr

(-0106) -01001

Koƒcówka pom. D=35 mm Koƒcówka pom. D=45 mm Koƒcówka pom. D=55 mm Koƒcówka pom. D=65 mm Koƒcówka pom. D=75 mm Koƒcówka pom. D=85 mm Koƒcówka pom. D=95 mm Koƒcówka pom. D=105 mm Koƒcówka pom. D=115 mm Koƒcówka pom. D=8 mm Koƒcówka pom. D=10 mm Koƒcówka pom. D=12 mm Spr´˝yna dociskowa P=200 G, L=30 mm* Spr´˝yna dociskowa P=500 G, L=30 mm Spr´˝yna dociskowa P=750 G, L=30 mm Mocowanie stolika pomiar.* Tuleja* T∏oczek pomiarowy L= 40 mm A=0-4 mm L= 45 mm A=4-9 mm L= 50 mm A=9-14 mm L= 55 mm A=14-19 mm L= 60 mm A=19-24 mm L= 65 mm A=24-29 mm L= 70 mm A=29-34 mm L= 75 mm A=34-39 mm L= 80 mm A=39-44 mm L= 85 mm A=44-49 mm L= 90 mm A=49-54 mm Bloczek pomiarowy D= 14 D= 16 D= 18 D= 20 D= 22 D= 24 D= 26 D= 28 D=30

Nr rys. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nr rys. 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nr art. 16512 (-1906) (-2003) (-2102) (-2201) (-2300) (-2409) (-2508) (-2607) (-2706) (-2805) (-2904) Nr art. 16512 (-4009) (-4108) (-4207) (-4306) (-4405) (-4504) (-4603) (-4702) (-4801)

Nr 8412-01026 8412-01027 8412-01028 8412-01029 8412-01030 8412-01031 8412-01032 8412-01033 8412-01034 8412-01035 Nr 8412-01052 8412-01053 8412-01054 8412-01055 8412-01056 8412-01057 8412-01058 8412-01059

Rys. nr 7

Nr art. 16512 (-0205) (-0304) (-0403) (-0502) (-0601) (-0700) (-0809) (-0908) (-1005) (-1104) (-1203) (-1302) (-1401) (-1500) (-1609) (-1708) (-1807)

Nr rys. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 5 5 6 7

T∏oczek pomiarowy L= 95 mm A=54-59 mm L= 100 mm A=59-64 mm L= 105 mm A=64-69 mm L= 110 mm A=69-74 mm L= 115 mm A=74-79 mm L= 120 mm A=79-84 mm L= 125 mm A=84-99 mm L= 130 mm A=89-94 mm L= 135 mm A=94-99 mm L= 140 mm A=99-104 mm Bloczek pomiarowy D= 32 D= 34 D= 36 D= 38 D= 40 D= 45 D= 50 D= 55

Nr rys. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nr rys. 4 4 4 4 4 4 4 4

Nr art. 16512 (-3001) (-3100) (-3209) (-3308) (-3407) (-3506) (-3605) (-3704) (-3803) (-3902) Nr art. 16512 (-4900) (-5006) (-5105) (-5204) (-5303) (-5402) (-5501) (-5600)

* w wyposa˝eniu nr art. 8412-01001

869 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 869))

Narz´dzia pomiarowe

Rys. nr 1

16512 8412


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Unimetry

Z koƒcówkami trzpieniowymi

Z koƒcówkami p∏ytkowymi

C.E. Johansson. Typ MI - do pomiarów wewn´trznych, oraz typ M0 - do pomiarów zewn´trznych. Ramiona i koƒcówki pomiarowe u˝ywane sà parami, ale zamawia si´ pojedynczo. Przy zamawianiu koƒcówek do pomiaru Êredniej wartoÊci Êrednicy gwintów nale˝y podaç system gwintu i skok. Dostarczany bez czujnika, ramion i koƒcówek pomiarowych, ale z etui.

Narz´dzia pomiarowe

16515-1200

16515-1606

16515-1408

16515-1507

Koƒcówki gwintowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16515 (-0102) (-0201) (-0300) (-0409) (-0508) (-0607) Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8828 -01051 -01052 -01053 -01054 -01055 -01056 Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNI-2MI UNI-2LMI UNI-2ELMI UNI-2MO UNI-2LMO UNI-2ELMO Zakres pomiarowy mm 1) P∏ytki sferyczne . mm 29-254 29-354 29-454 9-234 9-334 9-434 Koƒcówki ig∏owe ∅ 2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . mm 38-263 38-363 38-463 ≤225 ≤325 ≤425 Kuliste ∅ 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 36-261 36-361 36-461 2-227 2-327 2-427 Gwintowe 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 31-256 31-356 31-456 225 325 425 Skok pomiarowy mm *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 10 10 10 10 10 10 G∏´bokoÊç pomiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 25-100 25-100 25-100 30-50 30-50 30-50 Akcesoria do typu MI

Rami´ pomiarowe MA25 L=25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16515 8828

(-1002) -01151

Rami´ pomiarowe MA50 stand. L=50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16515 8828

(-1101) -01152

Rami´ pomiarowe MA75 L=75 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16515 8828

(-1200) -01153

Rami´ pomiarowe MA100 L=100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16515 8828

(-1309) -01154

Rami´ pomiarowe, powierzchnia sferyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16515 8828

(-1408) -01121

Koƒcówka ig∏owa ∅ 2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16515 8828

(-1507) -01122

Koƒc. kulista ∅ 3 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16515 8828

(-1606) -01123

Rami´ pomiarowe MB30 stand. L=30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828

(-1001) -01155

Rami´ pomiarowe MB50 L=50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828

(-1100) -01156

P∏ytka oporowa ∅ 30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828

(-1209) -01111

P∏ytka pomiarowa ∅ 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828

(-1308) -01112

Tulejka dystansowa L= 1 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828

(-1407) -01113

Tulejka dystansowa L= 2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828

(-1506) -01114

Tulejka dystansowa L= 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828

(-1605) -01115

Tulejka dystansowa L= 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828

(-1704) -01116

Tulejka dystansowa L= 10 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828

(-1803) -01117

Akcesoria do typu MO

* Maksymalny skok szcz´ki ruchomej w mm ** WartoÊç orientacyjna 1) Przy ″Dy″ maks. 300 mm

870 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 870))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Unimetry

C.E. Johansson. UNIMETR jest ∏atwym w u˝yciu, wielofunkcyjnym przyrzàdem pomiarowym o zwartej, mocnej budowie. Sk∏ada si´ z precyzyjnego cylindra na którym umieszczone sà dwie szcz´ki pomiarowe. Szcz´ka górna jest ruchoma podczas pomiaru, przy czym ruch jest beztarciowy i p∏ynny - bez skoków. Ruch szcz´ki pomiarowej przekazywany jest do miernika, którym normalnie jest czujnik zegarowy albo mikrokator. Dolna szcz´ka unimetru, która jest podczas pomiaru nieruchoma, mo˝e byç ustawiona w ka˝dym miejscu na cylindrze, i zablokowana w dowolnej odleg∏oÊci od szcz´ki górnej. UNIMETR nastawia si´ na po˝àdanà wartoÊç przy wykorzystaniu p∏ytek wzorcowych, sprawdzianów pierÊcieniowych itp. Szcz´k´ dolnà blokuje si´ w dogodnym po∏o˝eniu. Po wyzerowaniu czujnika unimetr jest gotowy do u˝ytku. Zakres pomiarowy unimetru mo˝na rozszerzyç przy u˝yciu rurki przed∏u˝ajàcej, ∏atwo dostosowujàc do specjalnych zastosowaƒ. Typ UNI 1 - do pomiarów wewn´trznych. Szcz´ki pomiarowe z równoleg∏ymi cylindrycznymi powierzchniami pomiarowymi. Dostarczany bez czujnika, ale z etui.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok pomiarowy * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16513 8828 mm mm mm

(-0105) -01002 UNI-2I 28-247 3.0 32

(-0204) -01003 UNI-2LI 28-347 3.0 32

(-0303) -01004 UNI-2ELI 28-447 3.0 32

* Maksymalny skok szcz´ki ruchomej w mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok pomiarowy * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do kó∏ z´batych o module min.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do kó∏ z´batych o module maks. ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do kó∏ z´batych o module 10, D maks. **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16514 8828 mm mm mm mm mm mm

(-0104) -01012 UNI-20 0-220 3.0 35 1.5 1) 25 620

(-0203) -01013 UNI-2L0 0-320 3.0 35 1.5 1) 25 750

(-0302) -01014 UNI-2EL0 0-420 3.0 35 1.5 1) 25 750

* Maksymalny skok szcz´ki ruchomej w mm ** WartoÊç orientacyjna 1) Przy ″Dy″ maks. 300 mm

871 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 871))

Narz´dzia pomiarowe

C.E. Johansson. Typ O - do pomiarów wewn´trznych. Szcz´ki pomiarowe z równoleg∏ymi powierzchniami pomiarowymi. Do pomiaru Êrednic zewn´trznych, d∏ugoÊci, gruboÊci z´bów itp. Dostarczany bez czujnika, ale z etui.


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy G∏´bokoÊciomierz

C.E. Johansson. Typ MR - odwracany, umo˝liwiajàcy pomiar wewn´trzny i zewn´trzny. Uniwersalny, do prowadzenia pomiarów zarówno zewn´trznych jak i wewn´trznych. ¸àczy si´ z ramionami pomiarowymi, koƒcówkami spiczastymi lub p∏ytkowymi, tulejkami dystansowymi i p∏ytkami oporowymi. Cz´Êci te u˝ywa si´ parami, ale zamawia pojedynczo. Dostarczany bez czujnika, ramion pomiarowych, koƒcówek i tulei, ale z etui.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy P∏ytki sferyczne mm . . . . . . . . . . . Koƒcówki ig∏owe ∅ 2 mm . . . . . . Koƒc. kuliste ∅ 3 mm . . . . . . . . . . Koƒc. kuliste gwintowe 1) . . . . . . Zakres pomiarowy mm 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok pomiarowy * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiar. (MA50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiar. (MB30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16517 8828 wewn./zewn. wewn./zewn. wewn./zewn. wewn./zewn. wewn./zewn. mm mm mm

(-0101) -01042 UNI-2MR 29-254/9-234 38-263/≥225 36-261/2-227 31-256/≥225 56-256/16-226 10 50 30

(-0200) -01043 UNI-2LMR 29-354/9-334 38-363/3≥325 36-361/2-327 31-356/≥325 46-356/16-326 10 50 30

(-0309) -01044 UNI-2ELMR 29-454/9-434 38-463/≥425 36-461/2-427 31-456/≥425 46-456/16-426 10 50 30

Akcesoria: Rami´ pomiarowe MA25 L=25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ pomiarowe MA50 stand. L=50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16515 8828 16515 8828

(-1002) 01151 (-1101) -01152

Rami´ pomiarowe MA75 L=75 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ pomiarowe MA100 L=100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16515 8828 16515 8828

(-1200) -01153 (-1309) -01154

Rami´ pomiarowe MB30 stand. L=30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ pomiarowe MB50 L= 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16516 8828 16516 8828

(-1001) -01155 (-1100) -01156

Rami´ pomiarowe MC30 L=30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ pomiarowe MC50 L=50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16517 8828 16517 8828

(-1307) -01157 (-1406) -01158

Tulejka przed∏u˝ajàca 300 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulejka przed∏u˝ajàca 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16517 8828 16517 8828

(-2008) -01101 (-2107) -01102

Przed∏u˝acz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âruba koƒcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16517 8828 16517 8828

(-2206) -01103 (-2305) -01104

* Maksymalny skok koƒcówki pomiarowej w mm 1) W przypadku koƒcówek gwintowych podane zakresy sà przybli˝one i dotyczà tylko koƒcówek o ma∏ych rozmiarach. D∏ugoÊci pomiarowe zale˝à od d∏ugoÊci koƒcówek.

872 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 872))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mierniki zegarowe Wskaêniki zegarowe

Tabela tolerancji dla czujników zegarowych wg DIN 878. (Tolerancje wg DIN 7168/1). Dopuszczalne odchy∏ki dla ró˝nych zakresów pomiarowych. (Temperatura odniesienia + 20°C).

Zakres pomiarowy Odchy∏ka maksymalna, z b∏´dem ustalania

mm

0.4

0.8

3

5

10

µm

9

9

12

14

17

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Czujnik zegarowy miniaturowy. Tarcza podzia∏ki obracana. Dodatkowa wskazówka dla pe∏nych mm. Wymienialna koƒcówka pomiarowa. Bez ucha mocujàcego. Tolerancja wg DIN 878.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10390 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0106 5 0.01 0-50, 50-0 0.5 40 8 38 48 42 14 14 13 40 7

C.E. Johansson. Czujnik zegarowy miniaturowy. Tarcza podzia∏ki obracana, z dwoma nastawianymi wskaênikami pola tolerancji. Dodatkowa wskazówka dla pe∏nych mm. Korpus ze stali nierdzewnej. Wymienialna koƒcówka pomiarowa. Bez ucha mocujàcego. Tolerancja wg DIN 878. Wyposa˝enie patrz 5318 str. 880.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . 4398 -0101 Zakres pomiarowy. . . . . . mm 5 Dzia∏ka. . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.01 Oznaczenie podzia∏ki . . . 0-50, 50-0 1 obrót wskazówki. . . . . . mm 0.5 Âredn. tarczy . . . . . . . . . . mm 40 Âredn. zamocowania . . . mm 8

-0200 1 0.001 0-100, 100-0 0.1 40 8

4398-0101

4398-0200

873 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 873))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mierniki zegarowe Wskaêniki zegarowe Limit. Tarcza podzia∏ki obracana, z dwoma nastawianymi wskaênikami pola tolerancji. Dodatkowa wskazówka dla pe∏nych mm. Korpus z mocnego aluminium. Wymienialna koƒcówka pomiarowa. Bez ucha mocujàcego. Tolerancja wg DIN 878. 11911-0153 Tylna Êcianka z uchem mocujàcym, otwór 6,5 mm. Akcesoria patrz 5318 str. 880.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . .

11911 mm

Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . 1 obrót wskazówki = . . . . . . . Ârednica tarczy . . . . . . . . . . . Ârednica zamocowania . . . . Wymiar A. . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B. . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C. . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D. . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar F . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar G . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar H. . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar J . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0104 10 0.01 0-100, 100-0 1 58 8 44 69 58 17 18 21 54 8.5

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zamocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0153 10 z uchem mocujàcym 0.01 0-100, 100-0 1 58 8 44 69 58 17 18 21 54 8.5 11911 cale cale cale cale mm mm cale cale cale cale cale cale cale cale

-0203 25 0.01 0-100, 100-0 1 58 8 38 81 58 17 18 34 54 8.5

-1003 0.5 0.0005 0-50, 50-0 0.05 58 8 1.48 2.74 2.28 0.64 0.69 0.91 2.11 0.32

Limit. Tarcza podzia∏ki obracana, z dwoma nastawianymi wskaênikami pola tolerancji. Dodatkowa wskazówka, z dzia∏kami co 0,2 mm do ca∏ego mm. Korpus z aluminium. Wymienialna koƒcówka pomiarowa. Bez ucha mocujàcego. Tolerancja wg DIN 878. Akcesoria patrz 5318 str. 880.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki = . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania. . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11912 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0103 1 0.001 0-100, 100-0 0.2 58 8 45 69 58 17 18 34 54 8.5

C.E. Johansson. Analogowy czujnik zegarowy w wykonaniu standardowym, z kierunkiem podzia∏ki w prawo (zgodnym z ruchem wskazówek zegara).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pierÊcienia zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom./obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

874 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 874))

16277 8336 mm mm mm mm mm

-0101 -01020 58 10 1 0.01 wg DIN 878 8h6


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mierniki zegarowe Wskaêniki zegarowe

C.E. Johansson. Analogowy czujnik zegarowy z d∏ugim trzpieniem pomiarowym i wskazaniem symetrycznym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pierÊcienia zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. trzpienia pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom./obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16280 8336 mm mm mm mm mm mm

-0106 01126 40 55 0.4 0.4 0.01 wg DIN 878 8h6

Narz´dzia pomiarowe

C.E. Johansson. Tarcza podzia∏ki obracana, z dwoma nastawianymi wskaênikami pola tolerancji. Dodatkowa wskazówka pokazujàca iloÊç pe∏nych obrotów wskazówki g∏ównej. Korpus z mosiàdzu. Bez ucha mocujàcego. Tolerancja wg DIN 878. Wyposa˝enie patrz 5318 str. 880.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2764 mm mm

-0200 5 0.001 0-200 200-0 0.2 58 8

mm mm mm

C.E. Johansson. O du˝ym zakresie pomiarowym. Tarcza podzia∏ki obracana, z dwoma nastawianymi wskaênikami pola tolerancji. Dodatkowa wskazówka dla pe∏nych mm. Korpus z mosiàdzu. Bez ucha mocujàcego. Tolerancja wg DIN 878. Wyposa˝enie patrz 5318 str. 880.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . 1 obrót wskazówki . . . . . . . . . . Âredn. tarczy. . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania. . . . . . . .

8762 mm mm mm mm mm

-0050 30 0.1 0-100 10 58 8

-0100 30 0.01 0-100 1 58 8

-0209 50 0.01 0-100 1 58 8

(-0308) 80 0.01 0-100 1 58 8

8762-0100

8762-0050

875 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 875))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mierniki zegarowe Czujniki zegarowe, udaroodporne

Narz´dzia pomiarowe

Limit. W wykonaniu odpornym na udary. Tarcza podzia∏ki obracana, z dwoma nastawianymi wskaênikami pola tolerancji. Dodatkowa wskazówka dla pe∏nych mm. Korpus z mocnego tworzywa sztucznego. Wymienialna koƒcówka pomiarowa. Bez ucha mocujàcego (brak mo˝liwoÊci). Tolerancja wg DIN 878. 4397-0250 Tylna Êcianka z uchem mocujàcym, otwór 6,5 mm. Akcesoria patrz 5318 str. 880.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki. . . . 1 obrót wskazówki =. . . . . Ârednica czujnika . . . . . . . Âredn. zamocowania . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D . . . . . . . . . . . . . . Wymiar F . . . . . . . . . . . . . . Wymiar G . . . . . . . . . . . . . . Wymiar H . . . . . . . . . . . . . . Wymiar J . . . . . . . . . . . . . .

4397 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0201 10 0.01 0-100, 100-0 1 58 8 44 69 58 17 18 21 54 8.5

-0250 10 z uchem mocujàcym 0.01 0-100, 100-0 1 58 8 44 69 58 17 18 21 54 8.5

Jw., kalibrowany. . . . . . .

4397

-0300

-

Limit. W wykonaniu odpornym na udary. Tarcza podzia∏ki obracana, z dwoma nastawianymi wskaênikami pola tolerancji. Dodatkowa wskazówka dla pe∏nych mm. Korpus z aluminium. Wymienialna koƒcówka pomiarowa. Bez ucha mocujàcego. Tolerancja wg DIN 878. Akcesoria patrz 5318 str. 880.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki = . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania. . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16278-0209

16278-0407

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16278 Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8336 Przebieg podzia∏ki . . . . . . . . Âredn. pierÊcienia zewn.. . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . Zakres pom./obr. . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . Âredn. trzonka. . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm mm

-0100 -01021 podzia∏ka w prawo 58 10 1 0.01 wg DIN 878 8h6

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0102 50 0.01 0-100 1 58 8 108 127 58 20 8 40 58 54 8

-0201 80 80 0-100 1 58 8 139 169 58 20 8 52 88 54 8

C.E. Johansson. Analogowy czujnik zegarowy w wykonaniu udaroodpornym. Przebieg podzia∏ki - patrz tabela poni˝ej.

-0209 -01022 symetr.

-0308 -01024 symetr.

-0407 -01025 symetr.

-0506 -01026 symetr.

-0605 -01125 symetr.

58 2 1 0.01 wg DIN 878 8h6

58 0.9 0.9 0.01 wg DIN 878 8h6

40 2 1 0.01 wg DIN 878 8h6

40 0.4 0.4 0.01 wg DIN 878 8h6

40 1 1 0.01 wg DIN 878 8h6

876 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

11913 mm mm

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 876))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mierniki zegarowe Czujniki zegarowe, udaroodporne

C.E. Johansson. Czujnik zegarowy analogowy w wykonaniu udaroodpornym i o wysokiej rozdzielczoÊci. 16279-0307 z mo˝liwoÊcià przekraczania zakresu. Sposób odczytu, patrz tabela poni˝ej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16279 Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8336 Wskazanie. . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pierÊcienia zewn. . . . mm Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . mm Zakres pom./obrót . . . . . . . . . mm Wskazanie. . . . . . . . . . . . . . . . Przekroczenie zakresu do . . mm RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . mm Dok∏adnoÊç wg . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania. . . . . . .

16279-0208

-0109 -01023 Podzia∏ka narastajàca w prawo 58 5 0.5 0.005 DIN 878

mm

8h6

16279-0307

-0208 -01040 Podzia∏ka narastajàca w prawo 58 1 0.2 0.001 Norma wyk. 0.0500.9.0001 wydanie 4/2001 8h6

-0307 -01041 Symetryczna 58 0.1 50-0-50 3.0 0.001 DIN 879-1 8h6

Narz´dzia pomiarowe

C.E. Johansson. Tarcza podzia∏ki obracana, z dwoma nastawianymi wskaênikami pola tolerancji. Korpus z mosiàdzu. Bez ucha mocujàcego. Tolerancja wg DIN 878. Wyposa˝enie patrz 5318 str. 880.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6916 mm mm mm mm mm

-0109 10 0.01 0-100 100-0 1 58 8

Czujniki zegarowe wodo-, olejo- i udaroodporne

C.E. Johansson. Tarcza podzia∏ki obracana, z dwoma nastawianymi wskaênikami pola tolerancji. Korpus z mosiàdzu. Bez ucha mocujàcego. Tolerancja wg DIN 878. Wyposa˝enie patrz 5318 str. 880.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania . . . . . . . . . . . .

5315 mm mm mm mm mm

-0108 10 0.01 0-100 100-0 1 61 8

-0207 1 0.001 0-200 200-0 0.2 61 8

5315-0108

5315-0207

16282-0104

16282-0203

Czujniki zegarowe cyfrowe

C.E. Johansson. Czujnik zegarowy cyfrowy Jodial. Punkt odniesienia I i II. Gwint koƒcówki pomiarowej M 2,5. Tarcza obracana w zakresie 270°. Port transmisji danych RS232 Opto/USB Opto.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16282 8336 mm mm mm mm h

-0104 -01225 12,5 8,5 0,01 0,002 4400

-0203 -01226 25 8,5 0,001 0,002 4400

877 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 877))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mierniki zegarowe Czujniki zegarowe cyfrowe Limit. Czujnik zegarowy cyfrowy. Funkcja tolerancji. Wybór wskazywania wartoÊci bezwzgl´dnej lub przyrostów. Ustawianie zera. Wybór jednostek mm lub cale. DIN 878. Bateria zapasowa 3V typ CR 2025.

Narz´dzia pomiarowe

15130-0100

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zamocowania . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15130 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0100 12.5 0.01 0.02 12 57 26 8 123.5 20 24 8

-0209 25 0.01 0.02 12 57 26 8 151.0 20 34 8

-0308 12.5 0.001 0.013 12 57 26 8 123.5 20 24 8

C.E. Johansson. Czujnik zegarowy cyfrowy Jodial w wykonaniu kompaktowym. Klasa ochronna obudowy IP65 wg IEC 529. Port transmisji danych RS232 / USB. Gwint koƒcówki pomiarowej M 2,5. Automatyczne wy∏àczanie.

16283-0103

16283-0202

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B∏àd maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) ± 1 cyfra

16283 8336 mm mm mm mm mm h

-0103 -01229 12.5 0,01 0,002 0.01* 6 5000

-0202 -01230 12.5 0,001 0,002 0.005 6 5000

Analogowe czujniki dêwigniowe

Limit. Kierunek ruchu wskazówki mo˝na zmieniaç. Tarcza podzia∏ki obracana dla ustawienia wartoÊci zerowej. Dostarczany z dwoma czopami do mocowania o Êrednicach 8 mm i 6 mm.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . P∏aszczyzna ruchu ramienia . . . . . . . . . . . . . . . .

2259 mm mm

Rami´ pomiarowe, zapas. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2259

-0202

Czop mocujàcy 8 mm, zapas.. . . . . . . . . . . . . .

2259

-0301

878 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 878))

mm mm

-0103 0.8 0.01 0-40-0 30 15 pionowa


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mierniki zegarowe Analogowe czujniki dêwigniowe

C.E. Johansson. Do wyznaczania Êrodka, pomiarów wewn´trznych, sprawdzania obrotu, pomiarów wysokoÊci itp. Kierunek ruchu wskazówki mo˝na zmieniaç. Miernik zegarowy mo˝na przestawiaç w zakresie 220°. Tarcza pomiarowa jest obracana dla ustawienia wartoÊci zerowej. Dostarczany z czopem do mocowania o Êrednicy 8 mm (umieszczany w jednym z trzech miejsc). W futerale. Oprawka mocujàca wyst´puje jako wyposa˝enie dodatkowe.

Pion

Oprawka mocujàca

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia pomiarowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . P∏aszczyzna ruchu ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2765 mm mm

Rami´ pom. zapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2765

-0605

Oprawka mocujàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2765

-0506

mm mm

-0209 0.8 0.01 0-40-0 32 12 pionowa

-0308 0.8 0.01 0-40-0 40 12 pozioma

-0407 0.8 0.01 0-40-0 40 12 pionowa

Poziom

-0704 0.2 0.002 0-100-0 32 12 pionowa

Narz´dzia pomiarowe

C.E. Johansson. Analogowy czujnik dêwigniowy. Wyposa˝enie standardowe: dêwigienka pomiarowa z kulkà z w´glików spiekanych Ø 2 mm, oprawka Ø 8 mm, oraz klucz do wymiany dêwigienki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pierÊcienia zewn. . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . Zakres wskazaƒ . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Kszta∏t wg DIN 2270 . . . . . . . .

16284 8336 mm mm mm mm

-0102 -01042 32 0.8 0-40-0 0.01 wg DIN 2270 A

-0201 -01043 40 0.2 0-100-0 0.002 wg DIN 2270 A

-0300 -01044 32 0.5 0-25-0 0.01 wg DIN 2270 A

Czujniki dêwigniowe cyfrowe

Limit. Czujnik dêwigniowy cyfrowy. Wychylenie dêwigienki rejestrowane w obie strony. Funkcja tolerancji. Zerowanie. Prze∏àczanie pomi´dzy mm i calami. WyÊwietlacz obracany dla u∏atwienia odczytu. Dostarczany z czopem mocujàcym 8 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16756 mm mm mm

-0101 0.5 0.001 ±0.009 1.5V SR44

C.E. Johansson. Czujnik dêwigniowy cyfrowy Jotest. Klasa ochronna obudowy IP65. Ârednica kulki 2 mm. Wskazanie cyfrowe i analogowe, na wykresie s∏upkowym. Port transmisji danych RS232 / USB. Wskaênik przekr´cany. Automatyczne wy∏àczanie. Pami´ç wartoÊci minimalnej, maksymalnej i odchy∏ki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. dêwigni pom.. . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . . . B∏ad maksymalny . . . . . . . . . . . . Histereza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a nacisku pom. . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) ± 1 cyfra

16285 8336 mm mm mm mm mm mm N mm godz. g

-0101 -01227 0.8 12.5 0.001 0.001 0.01 0.003 0.13+-0.15% 6 5000 75

-0200 -01228 0.5 36 0.001 0.001 0.01 0.003* 0.07+-0.15% 6 5000 75

16285-0101

16285-0200

879 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 879))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mierniki zegarowe Akcesoria

573/16

573/20

573/15

573/11

Koƒcówki zamienne do czujników zegarowych.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koƒcówka pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5318 mm mm mm mm

-1004 573/16 Pó∏kul. 16 4.5 -

-1103 573/15 Sto˝k. 16 3.5 0.5 -

-1202 573/20 P∏ytkowa 16 0.2 5 20°

-1301 573/11 P∏aska 5 10 2 Nr art. 2651 -0131 -0206 -0305 -0404

Trzpienie przed∏u˝ajàce mm D∏ugoÊç 10 mm D∏ugoÊç 30 mm D∏ugoÊç 60 mm D∏ugoÊç 90 mm

15129-0103

Limit. 15129-0103. Uchwyt do czujników zegarowych. Z otworami mocujàcymi 8 i 6 mm, oraz rowkiem pryzmatycznym (jaskó∏czy ogon) do osadzenia czujnika dêwigniowego. 15129-0202. Uchwyt do czujników dêwigniowych, z przegubem. Rowek pryzmatyczny (jaskó∏czy ogon).

15129-0202

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu mocujàcego czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. ramienia uchwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âcianka tylna

Rami´ podnoszàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie . . . . . . . . . . .

Podstawa magn.

5318

-0105 Âcianka tylna

15129 mm mm mm

-0103 8i6 6x12 100

-0202 8 ∅8 65

C.E. Johansson. Âcianka tylna z uchem mocujàcym. Tylko do czujników C.E. Johansson i Käfer o Êrednicach 58 i 61 mm. Rami´ podnoszàce do czujników zegarowych. Podstawa magnetyczna. Z uchwytem na przegubie kulowym. Do czujników zegarowych i dêwigniowych. Otwór zamocowania 8 mm.

(-0204) Rami´ podn.

-0303 Podstawa magn.

Czujniki do Êrednic wewn´trznych Czujniki do cylindrów

Limit. Do precyzyjnych pomiarów Êrednic wewn´trznych i szczelin. Wyposa˝ony w wymienne trzpienie pomiarowe i podk∏adki dystansowe o ró˝nych rozmiarach. Spr´˝ynujàcy mechanizm koƒcówki zapewnia samoczynne centrowanie. Wierzcho∏ek pomiarowy ma pokrycie z w´glików spiekanych. W komplecie ze wskaênikiem zegarowym. Dok∏adnoÊç ± 15 µm plus dok∏adnoÊç czujnika zegarowego wg DIN 878.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6193 -1002 -1101 -1200 -1309 -1408 Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D E F H J Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 10-18 18-35 35-50 50-160 160-250 Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 G∏´b. mierzona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 125 150 150 400 Wys. pomiaru od dna otworu. . . . . . . . . . . . . . . . . mm 7 7 7.5 10 15 IloÊç trzpieni pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 12 12 Trzpienie pomiarowe zapasowe - zestaw . . . 6193 -2000 -2109 -2208

880 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 880))

-2307

-2406


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Przyrzàdy pomiarowe czujnikowe

W formacie kieszonkowym. Z p∏askimi powierzchniami pomiarowymi. ¸atwe zerowanie. 5263-0100 – powierzchnie pomiarowe zbli˝ane manualnie przez naciÊni´cie palcem. 5263-0209 – powierzchnie pomiarowe dociskane ze sta∏à si∏à pod wp∏ywem spr´˝yny, otwierane manualnie.

5263-0100

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. powierzchni pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç jarzma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5263 mm mm mm mm

-0100 0-10 0.1 6.35 15

5263-0100

(-0209) 0-10 0.01 6.35 18

Limit. Do pomiarów zewn´trznych. Koƒcówki pomiarowe hartowane, okràg∏e. Tarcza z podzia∏kà obracana.

2268 mm mm mm mm mm

-0102 0-50 0.05 5 125 ∅ 2.6x1.5

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. koƒcówek pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Limit. Do pomiarów wewn´trznych. Koƒcówki pomiarowe hartowane, okràg∏e. Tarcza z podzia∏kà obracana.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. mierzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. koƒcówek pom.. . . . . . . . . . . . . . . . .

2272 mm mm mm mm mm

-0106 10-30 0.01 2 100 ∅ 2.6x1.5

-0205 30-50 0.01 2 150 ∅ 2.6x1.5

GruboÊciomierze C.E. Johansson. S∏u˝y do pomiarów gruboÊci mi´kkich materia∏ów, jak tworzywa sztuczne, papier, filc, skóra, tkaniny itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. powierzchni pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. jarzma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7387 mm mm mm mm

-0107 0-30 20 0.1 200

Limit. Nadaje si´ zarówno do materia∏ów mi´kkich jak i twardych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica powierzchni pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç kab∏àka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11915 mm mm mm mm

-0100 10 0.01 8 12

881 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 881))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy GruboÊciomierze

Limit. Nadaje si´ zarówno do materia∏ów mi´kkich jak i twardych.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica powierzchni pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç kab∏àka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11916 mm mm mm mm

-0109 10 0.01 10 30

Limit. Nadajà si´ do pomiarów gruboÊci zarówno materia∏ów mi´kkich, jak i twardych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica powierzchni pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç jarzma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11917 mm mm mm mm

-0108 10 0.01 10 120

C.E. Johansson. Do pomiarów gruboÊci materia∏ów twardych i mi´kkich.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. powierzchni pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. jarzma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7273 mm mm mm mm

-0104 0-50 10 0.1 50

Suwmiarka

Limit. Odczyt wyniku pomiaru cyfrowy. Prze∏àczane jednostki: mm i cale. Samoczynne wy∏àczenie. Przycisk zerowania. Bateria zapasowa V13GS/V 357 (SR44), nr art. 29281003.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tolerancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. powierzchni pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. jarzma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

882 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 882))

2294 mm mm mm mm mm

-0100 0-15 0.01 ±0.02 8.9 13


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikrokatory C.E. Johansson. Mikrokator jest mechanicznym przyrzàdem do pomiaru d∏ugoÊci, który dzi´ki swej unikalnej konstrukcji umo˝liwia pomiar z dok∏adnoÊcià do 0,1 µm. Przyrzàd ten jest bezkonkurencyjny jeÊli chodzi o dok∏adnoÊç. Ruch od koƒcówki pomiarowej do wskazówki jest przenoszony na drodze ca∏kowicie mechanicznej, pomiar przebiega ca∏kowicie beztarciowo i bez skoków. Dzi´ki swej stabilnej budowie mikrokatory mogà byç u˝ywane w trudnych warunkach warsztatowych. Oferujemy szeroki wybór modeli o dok∏adnoÊciach wskazaƒ od 0,005 mm do 0,0001 mm. Precyzja, liniowoÊç, powtarzalnoÊç i czu∏oÊç sà cechami charakterystycznymi mikrokatorów CEJ. Cechy te sà gwarancjà wysokiej dok∏adnoÊci, niezawodnoÊci i d∏ugiej ˝ywotnoÊci. Dzi´ki swym wyjàtkowym w∏aÊciwoÊciom oferowane mikrokatory sà niewiarygodnie odporne na uszkodzenia.

16507-0301

* wersja z kulkà rubinowà, nr art. 8317-31002

16507

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzon ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednia si∏a nacisku ok.. . . . . . Odchy∏ka si∏y nacisku ok. . . . .

16507

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzon ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednia si∏a nacisku ok.. . . . . . Odchy∏ka si∏y nacisku ok. . . . .

16507

mm µm µm g g

mm µm µm g g

mm µm µm g g

16507-0707

(-0103) 8300-02102 500A-2 8 400 5 100 70

(-0202) 8300-02103 500A-3 8 200 2 75 40

(-0301) 8300-02104 500A-4 8 100 1 75 35

(-0400) 8300-02104-15g 500A-4-15g 8 100 1 15 7

(-0509) 8300-02105 500A-5 8 50 0.5 75 25

(-0608) 8300-02107 500A-7 8 30 0.2 75 25

(-0707) 8307-05004 509-4 30 200 1 250 100

(-0806) 8307-05007 509-7 30 40 0.2 250 55

(-0905) 8308-05003 510-3 30 100 2 250 45

(-1002) 8308-05004 510-4 30 60 1 250 35

(-1101) 8308-05005 510-5 30 36 0.5 250 30

(-1200) 8308-05007 510-7 30 20 0.2 250 30

(-1309) 8308-05109 510-9 30 6 0.1 250 30

Koƒcówki pomiarowe do mikrokatorów 509 i 510 Nr art.. . . 16507 (-1408) (-1507) (-1606) (-1705) (-1804) (-1903) Nr . . . . . . 8317-31001 8317-32001 8317-32003 8317-01003 8317-01004 8343-01004 Opis . . . . Sferyczna, P∏aska, P∏aska, Uchwyt do Ig∏a pomiarowa, P∏aska, regulow., z w´gl. spiek. (standard)* z w´gl. spiek. z w´gl. spiek. 8317-01004 koniec sferyczny z w´gl. spiek. Ârednica mm 5 3 10 1.5 10 Koƒcówki pomiarowe z w´gl. spiek. (rubinowe) do mikrokatorów 500A Nr art. . . . . . . . . 16507 (-2000) (-2109) (-2208) Nr. . . . . . . . . . . . 8315-32005 8315-32010 8315-32015 Oznaczenie . . Typ M504A-5 Typ M504A-10 Typ M504A-15, standard D∏ugoÊç . . . . . . mm 5 10 15

(-2307) 8315-32020 Typ M504A-20 20

(-2406) 831512015 Typ M504A-15 z kulkà rubinowà 15

Statywy do mikrokatorów C.E. Johansson. Bardzo mocny i stabilny, precyzyjny statyw umo˝liwiajàcy wykonywanie kontroli wymiarów z tolerancjà w zakresie µm. Z ramieniem pomiarowym umo˝liwiajàcym osadzenie przyrzàdu z trzonem o Êrednicy 30 lub 8 mm. W za∏àczeniu stolik pomiarowy 16501-1001. Maksymalna odleg∏oÊç pomiarowa pomi´dzy stolikiem a koƒcówkà pomiarowà 180 mm. Maksymalna g∏´bokoÊç pomiarowa 80 mm. Masa 11 kg. Szybka i prosta regulacja precyzyjna, o wysokiej czu∏oÊci. Kolumna szlifowana i chromowana. Podstawa ˝eliwna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica trzonu przyrzàdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16508 8318 mm

(-0102) -01003 30

(-0201) -01004 8

Zapasowe rami´ mocujàce . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16508 8318

(-0300) -01013

(-0409) -01014

Akcesoria:

Stó∏ pomiarowy 35x90x30 mm stal, standard . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16508 8321

(-1001) -01013

Stó∏ pomiarowy 35x85x30 mm w´gliki spiek.. . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16508 8321

(-1100) -01016

Stó∏ pomiarowy 90x90x30 mm stal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16508 8321

(-1209) -01003

Stó∏ pomiarowy trójpunktowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16508 6051

(-1308) -30171

16508-0300

883 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 883))

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trzon ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednia si∏a nacisku ok.. . . . . . Odchy∏ka si∏y nacisku ok. . . . .


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Statywy do mikrokatorów C.E. Johansson. Bardzo stabilny i precyzyjny statyw umo˝liwiajàcy wykonywanie kontroli wymiarów z tolerancjà rz´du µm. Do mikrokatorów typu 500, 509 i 510.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica trzonu przyrzàdu . . . . . . . . . . . . . . . . .

16509 8317 mm

(-0101) -20001 30

(-0200) -20002 30 z reg. wysokoÊci

Rami´ mocujàce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16509 8317

(-0507) -20003

-

Uchwyt do p∏yty pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16509 8321

(-0705) -01014

-

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica trzonu przyrzàdu . . . . . . . . . . . . . . . . .

16509 8317 mm

(-0309) -20012 8

(-0408) -20013 8 z reg. wysokoÊci

Rami´ mocujàce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16509 8317

(-0606) -20004

-

Uchwyt do p∏yty pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16509 8321

(-0705) -01014

-

Narz´dzia pomiarowe

Statywy do czujników Statywy pomiarowe

Limit. Statyw miniaturowy z podstawà magnetycznà. Rowek pryzmatyczny od spodu podstawy. Przyciàganie w∏àcza si´ i wy∏àcza za pomocà pokr´t∏a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najw. ustawiana wysokoÊç. . . . . . . . . . Wymiary podstawy magnet. . . . . . . . . . Ârednica otworu mocujàcego . . . . . . . Si∏a przyciàgania magnesu . . . . . . . . . Masa netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15128 mm mm mm kg kg

-0104 230 30x35x36 8i6 40 2

Limit. Z dok∏adnà regulacjà ustawienia. Z podstawà magnetycznà. Magnetyczne sà Êciany boczne i p∏aszczyzna podstawy. Przyciàganie w∏àcza si´ i wy∏àcza dêwignià prze∏àcznika. Regulacja ustawienia góra-dó∏ i na boki. Dostarczany z oprawkami górnà i dolnà, ale bez czujnika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najw. ustawiana wysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu mocujàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania magnesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6019 mm mm mm kg kg

-1004 250 50×55×58 8 75 1.5

Oprawka górna i dolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6019

-0402

Podstawa magnetyczna. Otwór z gwintem M8 . . . . . . . .

6019

-0600

Limit. Z mechanizmem ustawiania dok∏adnego w górnym uchwycie. Wyposa˝ony w otwór na osadzenie czujnika zegarowego, oraz rowek trapezowy do czujnika wychylnego dêwigniowego. Centralne blokowanie pokr´t∏em jednoczeÊnie dolnego, Êrodkowego i górnego przegubu. Podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Dostarczany bez czujnika.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ustawiana wysokoÊç . . . . . . . . . . . Wymiary p∏yty podstawy . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu mocujàcego . . . . . . . . . Si∏a trzymania magnesu . . . . . . . . . . . . . . Masa netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

884 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 884))

11908 mm mm mm kg kg mm mm mm mm

-0208 330 50x55 8 80 1.9 70 115 145 55

-0307 385 50x75 8 100 2.2 80 115 190 55


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Statywy do czujników Statywy pomiarowe

Limit. Statyw magnetyczny 11908-0208 z czujnikiem zegarowym 11911-0104.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statyw do czujnika zegarowego: Maks. nastawiana wysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary p∏yty podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu mocujàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a trzymania magnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czujnik zegarowy: Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11908

-1008

mm mm mm kg kg

330 50x55x58 8 80 1.9

mm mm

10 0.01 0-100, 100-0 1 58

mm mm

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Rami´ gi´tkie, ustalane w dowolnym po∏o˝eniu za pomocà dêwigni. Podstawa magnetyczna - zarówno spód, z rowkiem pryzmatycznym, jak i bok. Przyciàganie w∏àcza si´ i wy∏àcza dêwignià prze∏àcznika. Dostarczany bez czujnika.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice otworów moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania magnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6020 mm mm mm kg kg

-0201 330 50x55x58 6i8 80 1.6

Noga. Do czujników dêwigniowych oraz zwyk∏ych czujników zegarowych. Mo˝liwoÊç obrotu w zakresie 360° pozwala na swobodny wybór kierunku dzia∏ania czujnika. Z mechanizmem regulacji precyzyjnej o dobrym dost´pie, zapewniajàcym stabilnoÊç podczas regulacji. Statyw jest szczególnie przydatny w ciasnych, trudno dost´pnych miejscach. Ustalanie pozycji za pomocà jednego pokr´t∏a - blokujàcego dolny, Êrodkowy i górny przegub. Oprawka górna posiada zarówno otwór do zamocowania czujnika zegarowego, jak i rowek trapezowy do osadzenia czujnika dêwigniowego. Dostarczane bez czujników.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawa magnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy magnet. BxLxH . . . . . . . . . Ârednica otworu mocujàcego . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania magnesu . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1056 Nr mm mm mm kg kg

-0100 NF-1021 160 Ga∏ka w∏/wy∏ 30×40×35 8 32 0.575

-0209 NF-1030 160 Magnes sta∏y 16×60×32 8 28 0.300

885 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 885))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Statywy do czujników Statywy pomiarowe Noga. PH-2040 z regulacjà dok∏adnà usytuowanà przy podstawie magnetycznej, nie przy oprawce czujnika, dzi´ki czemu lepsza jest dost´pnoÊç, oraz stabilnoÊç przy regulacji. PH-6800 z regulacjà dok∏adnà usytuowanà przy oprawce czujnika zegarowego. Ustalanie pozycji za pomocà jednego pokr´t∏a - blokujàcego dolny, Êrodkowy i górny przegub. Podstawa magnetyczna, z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Dostarczane bez czujnika.

2637-0106

2637-0205

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. ramienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy magnet. BxLxH . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu mocujàcego . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania magnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2637 Nr mm mm mm kg kg

-0106 PH-2040 388 50×60×55 6, 8, 3⁄8″ 80 1.4

-0205 PH-6800 646 50x120x55 6, 8, 3⁄8″ 130 2.0

Narz´dzia pomiarowe

Noga. Z regulacjà dok∏adnà usytuowanà przy oprawce czujnika zegarowego. Ustalanie pozycji za pomocà jednego pokr´t∏a - blokujàcego dolny, Êrodkowy i górny przegub. Podstawa magnetyczna, z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Dostarczane bez czujnika.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy magnet. BxLxH . . . . . . . . Ârednica otworu mocujàcego . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania magnesu . . . . . . . . . . . . Masa netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5319 Nr mm mm mm kg kg

-0104 DG-61003 282 50×60×55 6, 8, 3⁄8″ 80 1.35

-0203 MG-61003 317 50×60×55 6, 8, 3⁄8″ 80 1.9

Oprawka górna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5319

-0302

-0401

Noga. Mocny statyw wytrzymujàcy obcià˝enia do 20 kg. Z regulacjà dok∏adnà usytuowanà przy oprawce czujnika zegarowego. Ustalanie pozycji za pomocà jednego pokr´t∏a, blokujàcego dolny, Êrodkowy i górny przegub. Podstawa magnetyczna, z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Dostarczany bez czujnika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy magnet. BxLxH . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica otworu mocujàcego. . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a przyciàgania magnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12775 Nr mm mm mm kg kg

-0107 MA-61003 637 50x120x55 6, 8, 3⁄8″ 132 5.1

C.E. Johansson. Statyw do osadzenia czujnika lub przenoszenia wymiarów. Podstawa wyposa˝ona w rowek pryzmatyczny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolumna ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór mocujàcy ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16504 8320 mm mm mm mm mm kg

(-0106) -01001 65x250 285 145 30 8 5.5

Akcesoria: Ustawianie precyzyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16506 8320

(-1003) -01025

886 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 886))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Statywy do czujników Statywy pomiarowe

C.E. Johansson. Solidny statyw z ramieniem do pomiarów równoleg∏ych (846501005). Podstawa wyposa˝ona w rowek pryzmatyczny, umo˝liwiajàcy zamocowanie p∏yty pomiarowej, np. 8462-01015 w uk∏adzie kombinowanym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç pomiarowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolumna ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór mocujàcy ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16505 8320 mm mm mm mm mm kg

(-0105) -01002 65x250 225 100 30 8 4.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç pomiarowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolumna ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór mocujàcy ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16506 8320 mm mm mm mm mm kg

(-0104) -01004 100x150 335 150 30 8 3.0

Akcesoria: Ustawianie precyzyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16506 8320

(-1003) -01025

Narz´dzia pomiarowe

C.E. Johansson. Statyw pomiarowy z podstawà bazaltowà (diabas). S∏u˝y do osadzenia czujnika lub przenoszenia wymiarów przy pracy na p∏ycie traserskiej.

Noga. Specjalny uchwyt osadzany w uchwycie obrabiarki w celu centralnego ustawienia przedmiotu z u˝yciem czujnika zegarowego. Blokowanie ustawienia za pomocà jednego pokr´t∏a. Dostarczany bez czujnika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koƒcówka centrujàca d∏ugoÊç / Êredn. . . . . . . . . . Ârednica otworu mocujàcego. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13841 Nr mm mm mm kg

-0105 NF-1015 107 40 / 8 8 0.345

Stoliki pomiarowe

Limit. Stolik pomiarowy o precyzyjnie szlifowanej powierzchni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powierzchnia stolika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wys. koƒcówka pom. - stolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odst´p koƒcówka pom. - kolumna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5322 mm mm mm mm kg

-0208 65×70 145 80 8 3.5

887 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 887))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Przymiary kreskowe stalowe Hultafors. Z hartowanej stali nierdzewnej. O chromowanej na mat powierzchni, zapewniajàcej odczyt bezodblaskowy. Wzd∏u˝ kraw´dzi górnej podzia∏ka o rozdzielczoÊci 1 mm, wzd∏u˝ dolnej - 0,5 mm, ponadto cyfry oznaczajàce decymetry w kolorze czerwonym. Tylna strona b∏yszczàca. Tolerancja ±0.3 mm.

Nr art.. . . . . . . . . . . Hultafors . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . Szer. × grub. . . . . . Opak. . . . . . . . . . . .

13496 STL mm mm szt

-0103 150 150 14,7 x 0,6 5

-0202 300 300 23,7 x 1,0 5

-0301 600 600 28,5 x 1,2 5

-0400 1000 1000 35,0 x 1,5 5

Limit. Z chromowanej na mat stali nierdzewnej. Bardzo cienkie i gi´tkie. Podzia∏ka mm/ mm na górnej i dolnej kraw´dzi.

Nr art. . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . Szer.×grub.. . . .

2702 mm mm

-0106 100 13x0.5

-0205 150 13x0.5

-0304 200 13x0.5

-0403 300 13x0.5

-0502 500 18x0.5

-0601 1000 18x0.5

Limit. Z hartowanej stali nierdzewnej. Chromowane na mat, bezodblaskowe. Podzia∏ki naniesione na jednej stronie - u góry mm/mm, u do∏u cale.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . Szer.×grub. . . . . . . . .

2703 mm mm

-0055 150 15×0.5

-0105 300 25×1.0

-0204 500 30×1.2

-0303 1000 35×1.5

Limit. Z hartowanej stali nierdzewnej. O chromowanej na mat powierzchni, do bezodblaskowego odczytu. Przy kraw´dzi górnej podzia∏ka o rozdzielczoÊci 1 mm, a przy dolnej - 0,5 mm. Tylna strona b∏yszczàca.

Nr art. . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . Szer.×grub. . . . . Dok∏adnoÊç . . . .

8427 mm mm mm

-0107 150 15×0.5 ±0.12

-0206 300 25×1 ±0.13

-0305 600 30×1.2 ±0.16

-0404 1000 35×1.5 ±0.20

-0503 2000 40×2 ±0.30

-0602 3000 40×3 ±0.40

Przymiary kreskowe warsztatowe Tabela tolerancji wg DIN 866 na przymiary kreskowe warsztatowe Form A GruboÊç kreski 0.07 - 0.10 mm Tolerancje Forma A Forma B

Form B GruboÊç kreski 0.10 - 0.15 mm

d∏ugoÊç mm

500

1000

1500

2000

3000

4000

mm mm

0.04 0.10

0.04 0.10

0.06 0.15

0.06 0.15

0.08 0.20

0.10 0.25

Limit. Ze stali. Ze sfazowanà kraw´dzià. Szlifowane. Podzia∏ka w mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.×grub. . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

Podz. górna

2705 mm mm szt

-0202 500 40×5 5

-0509 1000 40×5 1

-0608 1500 40×5 1

-0707 2000 40×5 1

Limit. Ze stali. Powierzchnie szlifowane. Tolerancje wg DIN 866/II. Podzia∏ka w mm.

Podz. dolna

Podzia∏ka na kraw. górnej

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.×grub.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2706 mm mm szt

-0102 500 25×5 5

-0201 1000 30×6 1

-0300 1500 30×6 1

-0409 2000 40×8 1

-0508 3000 40×8 1

J.w. kalibrowany . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2706

-

-0250

-

-0458

-

Podzia∏ka na kraw. dolnej

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.×grub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2706 mm mm

-1001 500 25×5

888 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 888))

-1100 1000 30×6

-1308 2000 40×8


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Linia∏y stalowe Tabela tolerancji wg DIN 874. Tolerancja przedstawia wartoÊç odchy∏ki mi´dzy najni˝szym i najwy˝szym punktem (w temperaturze +20 °C.) Tolerancja prostoliniowoÊci (p∏askoÊci) w µm w ró˝nych klasach dok∏adnoÊci.

Linia∏y warsztatowe Linia∏y kraw´dziowe D∏ugoÊç w mm ±2

00

0

1

2

D∏ugoÊç w mm ±2

00

500 750 1000

4 6 8

7 9,5 12

12 17 21

21 27 33

75 100 150

2 2 3

1500 2000 2500

– – –

17 22 27

29 37 46

46 58 71

300

3

3000 4000 5000

– – –

32 42 –

54 71 87

83 108 133

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Ze sfazowanà jednà kraw´dzià. Szlifowane.

Nr art. . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . Szer.×grub. . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

2505 mm mm szt

-0204 500 40×5 5

-0501 1000 40×5 1

-0600 1500 40×5 1

-0709 2000 40×5 1

Limit. Wszystkie powierzchnie b∏yszczàce. Powierzchnie p∏askie szlifowane, kraw´dzie górne dok∏adnie dopracowane. Przekrój prostokàtny.

Nr art. . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . Szer.×grub. . . . . . Masa . . . . . . . . . .

2506 mm mm kg

-0104 500 40×5 0.7

-0302 1000 40×5 1.4

-0500 1500 40×5 3.8

-0609 2000 40×5 8.0

(-0807) 3000 50×8 12.0

Limit. Wszystkie powierzchnie b∏yszczàce. Powierzchnie p∏askie szlifowane, kraw´dzie górne kalibrowane. Tolerancje wg DIN 874. DIN 874/2. Przekrój prostokàtny. DIN 874/1. 500-2000 mm o przekroju prostokàtnym. 2500-4000 mm o przekroju dwuteowym z zag∏´bieniami do uchwycenia. Do∏àczone Êwiadectwo kalibracji. *D∏ugoÊci 2500-4000 wg DIN 874/I majà profil dwuteowy.

Nr art. DIN 874/2 . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.xgruboÊç. . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2507 mm mm kg

-0103 500 30x6 1.3

-0202 1000 40x8 2.5

-0301 1500 50x10 5.8

-0400 2000 60x12 11.4

(-0509) 2500* 70x15 14.3

(-0608) 3000* 80x15 17.1

(-0707) 4000* 100x16 22.8

Nr art. DIN 874/1 . . . . . . . . . Szer.xgruboÊç. . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2507 mm kg

-1507 40x8 1.3

-1606 50x10 4.0

-1705 60x12 8.4

-1804 70x15 12.0

(-1903) 80x15 17.0

(-2000) 100x16 28.0

(-2109) 120x20 35.0

Linia∏y kraw´dziowe Limit. Przeznaczone do kontroli p∏askoÊci. Z hartowanej stali specjalnej. P∏aszczyzny boczne precyzyjnie szlifowane, kraw´dê pomiarowa ze skosem dwustronnym. Chronione od ciep∏a d∏oni. Kraw´dê pomiarowa o kàcie 30° ma kolor czarny, dla lepszego kontrastu. Tolerancja wg DIN 874/00. Dostarczane w skrzynce drewnianej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.x gruboÊç . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5209 mm mm g

-0107 75 22x6 40

-0206 100 22x6 60

-0305 200 22x6 120

-0404 300 30x7 750

889 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 889))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Kàtowniki warsztatowe Tabela tolerancji kàtowników warsztatowych wg DIN 875 D∏ugoÊç ramienia d∏ugiego mm

Tolerancja prostopad∏oÊci w µm, w klasie dok∏adnoÊci: 00

0

1

Tolerancja liniowoÊci w µm, w klasie dok∏adnoÊci:*) 2

00

0

1

50 3 – – – 2 3 5 75 3 7 14 28 2 3 5 100 3 7 15 30 2 3 6 150 4 8 18 35 3 4 7 200 4 9 20 40 3 4 8 250 5 10 23 45 3 5 9 300 5 11 25 50 3 5 10 500 7 15 35 70 4 7 14 750 10 20 43 85 5 10 19 1000 12 25 60 120 6 12 24 1500 17 35 85 170 8 17 34 *) Tolerancja liniowoÊci p∏askich boków jest 6-krotnoÊcià danej wartoÊci dotyczàcej powierzchni odniesienia.

2 10 11 12 14 16 18 20 28 38 48 68

Kàtowniki regulowane

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Krótsze rami´ przyk∏adniowe przesuwane wzd∏u˝ linia∏u stalowego. Tolerancja zgodna z DIN 875/2.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linia∏ stalowy, d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krótsze rami´ przesuwne, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15125 mm mm

-0107 100 70

-0206 150 100

Kàtowniki nastawne

Limit. Ze stali. Szlifowane i polerowane. Jedno rami´ chowane w szczelinie drugiego. Z nakr´tkà motylkowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ramion . . . . . . . . . . . Przekrój ramion . . . . . . . . . . .

2544 mm mm

-1007 200 25×5

-1106 300 25×5

-1205 400 30×5

-1304 500 30×5

Starrett. Ze stali. Szlifowane i polerowane. Rami´ d∏ugie chowane w szczelinie ramienia krótkiego. ˚àdana wartoÊç kàta ustalana nakr´tkà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia d∏ugiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia krótkiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3843 Nr mm mm

-0104 47 150 90

Kàtowniki p∏askie Limit. Z cynkowanej stali. Ramiona o jednakowej gruboÊci. Wszystkie Êciany obrabiane. JakoÊç 3. D∏ugie rami´ mm 150 200 300

Krótkie rami´ mm 100 130 175

Szer. x gruboÊç mm 25x5 25x5 25x5

Prostopad∏oÊç ±µm 55 60 70

Nr art.

Opak.

12047 -0109 -0208 -0307

szt 20 12 12

400 500 600

230 250 300

25x5 25x5 25x5

80 90 100

-0406 -0505 -0604

8 1 1

890 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 890))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Kàtowniki warsztatowe Kàtowniki p∏askie

Limit. Ze stali. Ramiona o jednakowej gruboÊci. Wszystkie powierzchnie obrobione. Do warsztatów, kuêni itp. D∏ugie rami´ mm 800 1000 1500 2000

Krótkie rami´ mm 375 500 750 1000

Nr art.

Szer. x gruboÊç mm 30x5 30x5 30x5 30x5

2538 -0957 -1005 -1104 -1203

Limit. Ramiona o jednakowej gruboÊci. Ze stali. Wszystkie powierzchnie szlifowane i polerowane. Krótkie rami´ mm 50 70 100

Szer. x grub. mm 15×4 20×5 25×6

DIN 875/2 Nr art. 2533 -1505 -1604 -1703

200 300 400

130 200 265

30×7 40×8 45×10

-1802 -1901 -2008

Narz´dzia pomiarowe

D∏ugie rami´ mm 75 100 150

Teng Tools. Ze stali. Ramiona o jednakowej gruboÊci. Wszystkie powierzchnie szlifowane i polerowane. DIN 875/2.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ d∏ugie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç x gruboÊç ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17237 Nr mm mm mm szt

-0108 SQA090 150 100 25 x 6 10

Kàtowniki ze stopkà Limit. Ze stali cynkowanej. O jednakowej gruboÊci ramion i poziomej stopki. Wszystkie p∏aszczyzny obrobione. Klasa jakoÊci 3. D∏ugie rami´ mm 150 200 300

Krótkie rami´ mm 100 130 175

Szer. x gruboÊç mm 25x5 25x5 25x5

Szer. stopy mm 22 22 22

Prostopad∏oÊç ±µm 55 60 70

Nr art.

Opak.

12048 -0108 -0207 -0306

szt 10 6 6

400 500 600

230 250 300

25x5 25x5 25x5

22 22 22

80 90 100

-0405 -0504 -0603

4 1 1

Limit. Ze stali. Wykonanie dok∏adne. Wszystkie powierzchnie szlifowane. Wykonane z tolerancjà wg normy DIN 875/2. D∏ugie rami´ mm 100 200 300 400

Krótkie rami´ mm 70 130 200 265

Szer. x grub. mm 20×5 30×7 40×8 40×10

Szer. stopki mm 20 30 40 45

DIN 875/2 Nr art. 2534 -2007 -2106 -2205 -2304

Kalibrowane Nr art. 2534 -1553 -1652 -

891 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 891))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Kàtowniki warsztatowe Kàtowniki przyk∏adniowe Limit. Ze stali narz´dziowej. Wszystkie p∏aszczyzny obrobione z wysokà dok∏adnoÊcià. DIN 875/2.

Narz´dzia pomiarowe

Zestaw

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary ramienia d∏ugiego . . . . . . . . . . . Rami´ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary ramienia krótkiego. . . . . . . . . . .

16246 mm mm mm mm

-0109 75 20x1.5 50 20x9

-0208 100 20x1.5 70 20x9

-0307 150 25x1.5 100 25x11

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary ramienia d∏ugiego . . . . . . . . . . . Rami´ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary ramienia krótkiego. . . . . . . . . . .

16246 mm mm mm mm

-0406 200 25x1.5 130 25x12.5

-0505 260 30x2 160 30x17.5

-0604 300 30x2 175 30x19

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ d∏ugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary ramienia d∏ugiego . . . . . . . . . . . Rami´ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary ramienia krótkiego. . . . . . . . . . .

16246 mm mm mm mm

-0703 400 38x25 250 38x19

-0802 500 50x2 265 50x21

Zestaw 4 kàtowników . . . . . . . Rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16246 mm

-0901 75x50, 100x70, 150x100, 200x130

Limit. Ze stali narz´dziowej. Wszystkie boki dok∏adnie obrobione. DIN 875/1.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ d∏ugie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. poprz. ramienia d∏ugiego. . . . . . . . . Rami´ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. poprz. ramienia krótkiego . . . . . . . .

16246 -2006 mm 75 mm 14x3 mm 50 mm 14x10

-2105 100 16x3 70 16x10

-2204 150 22x3 100 22x12

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ d∏ugie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. poprz. ramienia d∏ugiego. . . . . . . . . Rami´ krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. poprz. ramienia krótkiego . . . . . . . .

16246 -2402 mm 250 mm 28x3 mm 165 mm 28x16

-2501 300 30x3 200 30x18

-2600 400 34x3 265 34x20

-2303 200 24x3 130 24x14

Kàtowniki kraw´dziowe

Limit. Ze stali hartowanej. P∏aszczyzny boczne szlifowane, kraw´dzie ostrzone. Ramiona o jednakowej gruboÊci. Tolerancja wg DIN 875/00. D∏ugie rami´ mm 50 75 100

Krótkie rami´ mm 40 50 70

Szer. x gruboÊç mm 13.5×4 15×4 20×5

DIN 875/00 Nr art. 5217 -1006 -1105 -1204

150 200

100 130

25×6 30×7

-1303 -1402

Ârodkownik

Limit. Ze stali. Przeznaczony do wyznaczania Êrodka przedmiotów okràg∏ych, ale mo˝e byç u˝ywany jako kàtownik zwyk∏y lub przyk∏adnica.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia d∏ugiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

892 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 892))

2542 mm mm

-0209 200 150


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Kàtowniki kombinowane Starrett. Wykonanie precyzyjne. Ze stalowym ramieniem odniesienia oraz stalowà g∏owicà Êrodkujàcà, które sà przesuwane i ustalane w ˝àdanym miejscu na liniale wykonanym ze stali hartowanej. Rami´ odniesienia wyposa˝one w poziomnic´. Linia∏ ma naniesionà podzia∏k´ w mm i calach po obu stronach. Z rysikiem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starrett 33 M-HC D∏ugoÊç linia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6138 mm

-0101 300

-0200 600

Kàtowniki kombinowane - kàtomierze Starrett. Wykonanie precyzyjne. Tarcza kàtomierza z podzia∏kà 0-180° w dwu kierunkach, mo˝e byç ustawiana pod ˝àdanym katem wzd∏u˝ linia∏u. Rami´ odniesienia dwustronne z poziomnicà. Linia∏ ma po obu stronach naniesionà podzia∏k´ w mm i calach.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. linia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6137 Nr mm

-0102 491 ME 300

Limit. Z tarczà kàtomierza, ramieniem przyk∏adniowym i g∏owicà Êrodkowà. Wszystkie cz´Êci mo˝na przesuwaç wzd∏u˝ linia∏u z podzia∏kà. Na tarczy kàtomierza i ramieniu przyk∏adniowym ampu∏ki poziomujàce. Podzia∏ki na liniale w milimetrach i w calach.

11918 stopni mm mm mm

-0107 0-180 300 110 63

Linia∏ zapasowy 300 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11918

-0156

Linia∏ zapasowy 600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11918

-0206

Zestaw cz´Êci zam. (Êruba/spr´˝yna/nakr´tka) . . . . . . . . . . . . . . . .

11918

-0305

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç linia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia przyk∏adniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç g∏owicy Êrodkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starrett. Wykonanie precyzyjne. Z tarczà kàtomierza, ramieniem kàtowym oraz stalowà g∏owicà Êrodkujàcà, które sà przesuwane i ustalane w ˝àdanym miejscu na liniale wykonanym ze stali hartowanej. Tarcza kàtomierza, z podzia∏kà 0-180° w dwu kierunkach, mo˝e byç ustawiana pod ˝àdanym katem wzd∏u˝ linia∏u. Zarówno rami´ odniesienia jak i tarcza kàtomierza wyposa˝one sà w poziomnic´. Linia∏ ma naniesionà podzia∏k´ w mm z jednej strony i w calach z drugiej. Z rysikiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starrett 435 ME D∏ugoÊç linia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6139 mm

-0100 300

-0209 600

Limit. Kàtownik kombinowany, z obrobionymi wszystkimi p∏aszczyznami bocznymi. Wykonany ze stali nierdzewnej. Tarcza kàtomierza z noniuszem i szk∏em powi´kszajàcym dla u∏atwienia odczytu. G∏owica przechylna z kàtami 90°, 45° oraz kàtem wewn´trznym. Linia∏ z podzia∏kà w mm i calach po obu stronach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linia∏ stalowy, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàtownik 90°, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarcza kàtomierza, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15126 mm mm mm

-0106 360° 300 100 180

Kàtomierze tarczowe Limit. Z blachy stalowej. Podzia∏ka 0-180° w obu kierunkach. W wersji z tarczà pó∏okràg∏à lub prostokàtnà. Ze Êrubà ustalajàcà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kszta∏t tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2549 mm mm mm

-0103 Pó∏okr. 85 150

Limit. Z blachy stalowej. Podzia∏ka 0-180°. Chromowane na mat. Ze Êrubà ustalajàcà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ramion . . . . . . . . . . .

2548 mm mm

-0104 80 120

-0203 120 150

-0302 150 200

-0401 200 300

893 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 893))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Kàtomierze tarczowe Limit. W wykonaniu precyzyjnym. Ze stali. Podzia∏ka 10-170°. Ruchome rami´ jest przesuwne i mo˝e byç ustalane w dowolnym miejscu wzd∏u˝ ca∏ej d∏ugoÊci prowadnicy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ramion . . . . . . . . . . . . . . .

2550 mm mm

-0109 150 300

-0208 200 400

-0406 300 600

Kàtowniki precyzyjne Limit. Ze stali nierdzewnej. Tarcza ma na obwodzie naniesione podzia∏ki 0-90° biegnàce w obu kierunkach i mo˝na jà ustawiaç pod dowolnym kàtem wzgl´dem ramienia odniesienia. Wyposa˝ony w szk∏o powi´kszajàce dla u∏atwienia odczytu. Z noniuszem o rozdzielczoÊci 1/12° = 5 minut. Ramiona mogà byç przesuwane, a nast´pnie ustalane za pomocà Êruby. Ramiona blokowane sà za pomocà Êruby zaciskowej. Dostarczany z dwoma wymiennymi ramionami.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ramion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12258 mm

-0103 150 i 300

Limit. Wykonanie precyzyjne. Tarcza z obrotowà podzia∏kà do odczytu zgrubnego i wskazówka do wskazania dok∏adnego zapewniajà ∏atwy i pewny odczyt. W sk∏ad wchodzi linia∏ przesuwny oraz rami´ przyk∏adniowe kàtowe. Mo˝na u˝ywaç w zakresie 360 stopni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 obrót wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç linia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ przyk∏adniowe kàtowe. . . . . . . . . . . . . .

11919 stopnie stopni min mm mm

-0106 10-20-30-40-50 itd. 10 5 300 65

Sylvac. Kàtomierz elektroniczny ze wskazaniem cyfrowym. Wykonany ze stali nierdzewnej. Linia∏ wyciàgany. Z precyzyjnà regulacjà koƒcowà i blokadà. SzczelnoÊç IP 51. Bateria typu CR 2032, nr art. 10960-0304.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç linia∏u. . . . . . . . .

12290 °

-0103 1x360°, albo 2x180°, albo 4x90° 0.01° albo 1 min. 4 min. 8.5 200

mm mm

W wykonaniu precyzyjnym. Ze stali nierdzewnej. Bardzo ∏atwy odczyt podzia∏ki. Pe∏ne stopnie odczytuje si´ na tarczy poprzez szk∏o powi´kszajàce, w kierunku 0°-90° lub 90°-0°. Cz´Êci stopnia odczytuje si´ na Êrubie mikrometrycznej. Dok∏adnoÊç odczytu 1/60° = 1 min. Czerwone cyfry na tarczy odczytuje si´ w po∏àczeniu z czerwonymi cyframi na Êrubie mikrometrycznej, podobnie - czarne cyfry. ¸atwe i szybkie ustawianie i wymiana linia∏u. Dostarczany z dwoma linia∏ami o d∏ugoÊci 150 i 300 mm, oraz z kàtownikiem 60×90 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci linia∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1623 mm

-0104 150 i 300

Limit. Kàtomierz cyfrowy. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wskazanie 0-360°, 0-180° lub 0-90°. Mo˝na wyzerowaç w ka˝dej pozycji. Zatrzymanie ostatniego wskazania na wyÊwietlaczu. Dwa linia∏y 150 i 300 mm. Kàt nastawny 90°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci linia∏ów . . . . . . . . . . . .

15127

mm

894 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 894))

-0105 0-360°, 0-180° lub 0-90° 0,1° ±0,2° 150 i 300


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Poziomnice maszynowe Cyfrowe Limit. Ma∏owymiarowa poziomnica cyfrowa, dla rzemieÊlników i do prac monta˝owych. Wskazanie kàtowe 0-90° lub nachylenia 0-100%. Mo˝na wyzerowaç w dowolnej pozycji. Zatrzymanie wyÊwietlonego wyniku pomiaru. Wskazanie na wyÊwietlaczu przekr´ca si´ automatycznie gdy dolna p∏aszczyzna przechodzi przez 180°. Z wbudowanym magnesem w dolnej p∏aszczyênie, umo˝liwiajàcym zamocowanie np. do linia∏u lub metalowego przedmiotu. Automatyczne wy∏àczanie po 3 minutach bezczynnoÊci. Zasilanie z 3 baterii 3V typu CR 2032.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie kàtowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie nachylenia. . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15123 mm

-0109 50x50x25 4x90° 0-100% 0,1° ±0,3° 3 szt. 3V CR2032

mm

Limit. Poziomnica cyfrowa, dla rzemieÊlników i do prac monta˝owych. Wskazanie kàtowe 0-90° lub nachylenie 0-100%. Mo˝na wyzerowaç w dowolnej pozycji. Zatrzymanie wyÊwietlonego wyniku pomiaru. Wskazanie na wyÊwietlaczu przekr´ca si´ automatycznie gdy dolna p∏aszczyzna przechodzi przez 180°. PodÊwietlanie wyÊwietlacza. Automatyczne wy∏àczanie po 3 minutach bezczynnoÊci. Zasilanie z 3 baterii 3V typu CR 2032, nr art. 10960-0304.

15124 mm

-0108 150x50x33 4x90° 0-100% 0,1° ±0,3° 3 szt. 3V CR2032

mm

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie kàtowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie nachylenia. . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poziomica sto∏owa Starrett. Ze stali. Z p∏askà stopà. Lakierowana, z niklowanymi koƒcami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. x wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2811 Nr mm mm

-0104 130 85 18x27

Poziomice p∏askie Limit. Poziomice precyzyjne wykonane z ˝eliwa. Z dwiema regulowanymi ampu∏kami, wzd∏u˝nà i poprzecznà, z naniesionà podzia∏kà. Dok∏adnoÊç wg DIN 877. Z rowkiem pryzmatycznym na powierzchni roboczej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . WartoÊç dzia∏ki . . . . . . . . . Szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . .

0749 mm mm mm ±mm/m

-0055 100 0.05 35×30 0.025

-0154 150 0.05 44×40 0.025

-0204 200 0.10 46×46 0.025

-0402 200 0.02 46×46 0.005

Poziomice ramowe z pryzmà Limit. Poziomice precyzyjne wykonane z ˝eliwa. Z dwiema regulowanymi ampu∏kami, wzd∏u˝nà i poprzecznà, z naniesionà podzia∏kà. Dok∏adnoÊç wg DIN 877. Z rowkiem pryzmatycznym na powierzchni roboczej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . Wys. . . . . . . . . . . . . . . . . Wart. dzia∏ki . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç. . . . . . . . . .

0757 mm mm mm/m ±mm/m

-0039 100 100 0.05 0.025

-0054 150 150 0.05 0.025

-0104 200 200 0.10 0.025

-0203 200 200 0.02 0.005

Wzorcowe p∏ytki kàtowe Limit. Zestaw 12 p∏ytek kàtowych, s∏u˝àcych do celów pomiarowych, kontrolnych i ustawczych maszyn, narz´dzi lub kàtomierzy. P∏ytki wykonane sà z hartowanej stali specjalnej, oraz precyzyjnie oszlifowane. Sà one lekko namagnesowane, dla u∏atwienia u˝ytkowania w przypadku z∏àczenia razem, lub do∏àczenia do obrabianego elementu. Dok∏adnoÊç wykonania kàtów ±0.01 mm na 100 mm. Dostarczane w etui.

Nr art.. . . . . . . . . . Kàtowniki . . . . . . . D∏ugoÊç p∏ytki . . .

15323 mm

-0107 1/4°, 1/2°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° 76

895 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 895))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy P∏ytki wzorcowe Tabela tolerancji p∏ytek wzorcowych wg DIN 861 (zgodne z normami ISO 3650 i SS 3348)

Narz´dzia pomiarowe

D∏ugoÊç nominalna mm

Klasa dok∏adnoÊci 00 Tolerancja *) µm

Maks. ró˝nica wymiaru **) µm

Klasa dok∏adnoÊci 0 Tolerancja *) µm

Maks. ró˝nica wymiaru **) µm

Klasa dok∏adnoÊci 1 Tolerancja *) µm

Klasa dok∏adnoÊci 2

Maks. ró˝nica wymiaru **) µm

Tolerancja *) µm

Maks. ró˝nica wymiaru **) µm

– 10 (10) – 25 (25) – 50

±0.06 ±0.07 ±0.10

0.05 0.05 0.06

±0.12 ±0.14 ±0.20

0.10 0.10 0.10

±0.20 ±0.30 ±0.40

0.16 0.16 0.18

±0.45 ±0.60 ±0.80

0.30 0.30 0.30

(50) – 75 (75) – 100 (100) – 150

±0.12 ±0.14 ±0.20

0.06 0.07 0.08

±0.25 ±0.30 ±0.40

0.12 0.12 0.14

±0.50 ±0.60 ±0.80

0.18 0.20 0.20

±1.00 ±1.20 ±1.60

0.35 0.35 0.40

(150) – 200 (200) – 250 (250) – 300

±0.25 ±0.30 ±0.35

0.09 0.10 0.10

±0.50 ±0.60 ±0.70

0.16 0.16 0.18

±1.00 ±1.20 ±1.40

0.25 0.25 0.25

±2.00 ±2.40 ±2.80

0.40 0.45 0.50

(300) – 400 (400) – 500 (500) – 600

±0.45 ±0.50 ±0.60

0.12 0.14 0.16

±0.90 ±1.10 ±1.30

0.20 0.25 0.25

±1.80 ±2.20 ±2.60

0.30 0.35 0.40

±3.60 ±4.40 ±5.00

0.50 0.60 0.70

(600) – 700 (700) – 800 (800) – 900 (900) – 1000

±0.70 ±0.80 ±0.90 ±1.00

0.18 0.20 0.20 0.25

±1.50 ±1.70 ±1.90 ±2.00

0.30 0.30 0.35 0.40

±3.00 ±3.40 ±3.80 ±4.20

0.45 0.50 0.50 0.60

±6.00 ±6.50 ±7.50 ±8.00

0.70 0.80 0.90 1.00

*) Dopuszczalna ró˝nica d∏ugoÊci nominalnej (±), w dowolnym miejscu. **) Dopuszczalna rzeczywista odchy∏ka prostoliniowoÊci i równoleg∏oÊci.

Limit. Wykonane z hartowanej stali specjalnej. Szlifowane i docierane r´cznie. Dostarczane w drewnianym futerale. DIN 861/2. Przeznaczone do kontroli i kalibracji czujników zegarowych, przymiarów warsztatowych itp. DIN 861/1. Przeznaczone do kontroli szczelinomierzy, przyrzàdów pomiarowych i innych prac w pomiarowni. Sprzedawane tylko w pe∏nych zestawach. ¸àczna iloÊç p∏ytek . . . . . . . . . . . . . Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç p∏ytek (odst´p co) . . . . . . . . . Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç p∏ytek (odst´p co) . . . . . . . . . Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç p∏ytek (odst´p co) . . . . . . . . . Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç p∏ytek (odst´p co) . . . . . . . . . Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç p∏ytek (odst´p co) . . . . . . . . .

st mm szt. mm szt. mm szt. mm szt. mm szt.

47 1.005 1 (0.005 mm) 1.01-1.20 20 (0.01 mm) 1.30-1.90 7 (0.10 mm) 1.00-9.00 9 (1.00 mm) 10.00-100.00 10 (10.00 mm)

87 1.001-1.009 9 (0.001 mm) 1.01-1.49 49 (0.01 mm) 0.50-9.50 19 (0.50 mm) 10.00-100.00 10 (10.00 mm)

DIN 861/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5272

-0109

-0208

DIN 861/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5272

-0307

(-0406)

Pryzmy traserskie Limit. Z odpr´˝onego odlewu ˝eliwnego. Wyst´pujà w dok∏adnie obrobionych parach. Równoleg∏oÊç podstawy i pryzmatycznego wybrania nie gorsza ni˝ 0.03 mm. Kàt wybrania 90°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. wybrania pryzmy . . . . . . . . . . . G∏´b. wybrania pryzmy . . . . . . . . . . .

2502 mm mm mm mm mm

-0108 75 60 32 44 23

-0207 100 65 41 50 28

-0405 150 90 63 82 39

-0603 205 140 100 100 56

Limit. Wykonanie precyzyjne. Do mocowania przedmiotu przy wierceniu, frezowaniu, szlifowaniu, a tak˝e podczas pomiarów. Wykonywane parami z hartownej i precyzyjnie szlifowanej stali. Dostarczane parami w komplecie z obejmami mocujàcymi.

896

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. mocowana obejmà do . . . . . . . D∏ug.×szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

5252 mm mm

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 896))

-0202 25 40×32×32

-0301 37 50×37×37

-0400 40 75×55×55


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy P∏yty pomiarowe Tabela tolerancji p∏yt pomiarowych wg DIN 876 Tolerancja przedstawia wartoÊç odchy∏ki mi´dzy najni˝szym i najwy˝szym punktem powierzchni (w temperaturze +20 °C). D∏ugoÊç powierzchni pomiarowej p∏yty

Tolerancja prostoliniowoÊci (p∏askoÊci) w µm przy klasie dok∏adnoÊci:

mm 100 160 250

00 2 2 3

0 4 5 5

1 11 12 13

2 22 23 25

3 44 46 50

400 630 1000

3 3 4

6 7 8

14 16 20

28 33 40

56 65 80

1600 2000 2500

5 6 7

10 12 14

26 30 35

52 60 70

104 120 –

Nr art. . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . .

2494 mm mm kg

-0504 400 300 25

-0801 600 400 45

utg. 800 500 80

Statywy . . . . . . . . . . .

2495

-

-

(-1204)

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Wykonane z wysokojakoÊciowego ˝eliwa odpowiednio wystarzonego. Strugane do uzyskania tolerancji zgodnej z DIN 876/3. Do p∏yty 800x500 dost´pna mocna, spawana podstawa, wyposa˝ona w Êruby regulacyjne i t∏umik drgaƒ.

Limit. Wykonane z wysokojakoÊciowego ˝eliwa, odpowiednio wystarzonego. Strugane do uzyskania tolerancji zgodnej z DIN 876/1. Do p∏yty 800x500 dost´pna mocna, spawana podstawa, wyposa˝ona w Êruby regulacyjne i t∏umik drgaƒ.

Nr art. . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . .

2495 mm mm kg

-0404 300 200 10

-0602 400 300 20

-0909 600 400 45

(-1006) 800 500 80

Statywy . . . . . . . .

2495

-

-

-

(-1204)

Szablony szlifierskie

Limit. U˝ywany przy szlifowaniu wierte∏ kr´tych. Z podzia∏kà do 25 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wierte∏ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt wierzcho∏kowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2565 mm

-0102 50 118°

Sprawdziany spawalnicze do spoin

Limit. Z dwunastoma Niepokrywane.

p∏ytkami

do

sprawdzania

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wysokoÊci

7403 mm

spawów

p∏askich.

-1006 3-12

897 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 897))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Przymiary spawalnicze

Pomiar d∏ugoÊci 0-40 mm

Pomiarkàta 70°90°-150°

Pomiar szerokoÊci spoiny 0-10 mm Limit. Umo˝liwia pomiar spoiny w naro˝niku. WysokoÊç spoiny w przypadku spawów p∏askich. WysokoÊç/gruboÊç materia∏u. Pomiar kàta. Odleg∏oÊç pomi´dzy blachami. Ârednice otworów.

Narz´dzia pomiarowe

Pomiar szerokoÊci 0-45 mm

Pomiar wysokoÊci 0-10 mm

Pomiar Êrednic otworów 1-5 mm

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spoina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom/WysokoÊç . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu . . . . . . . . . . . . .

9754 mm mm mm mm

-1007 Combi 0-10 0-10 45 70°-90°-150° 1-5

Limit. Do pomiaru wysokoÊci spawów p∏askich i naro˝nikowych. Ze stali. Podzia∏ka w mm, z noniuszem 1⁄10 mm. Wierzcho∏ki o kàtach 60°-70°-80°90 °.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2569 mm

-0108 20

Wzorce do gwintów Wzorce kombinowane gwintowniczo-tokarskie Limit. Hartowane. Do sytemu gwintów Whitworth’a lub metrycznego, oraz do kontroli k∏ów tokarskich.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt zarysu gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System gwintu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2575

-1009 55° W

-1108 60° M+UN

Limit. Uniwersalny. Do gwintów o zarysie trójkàtnym, prostokàtnym i trapezowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt zarysu gwintu (g.trójk.) . . . . . . . . . . . . IloÊç zwojów (g.prostok.) . . . . . . . . . . . . . . Skok (g.trapez.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2577 na cal mm

-1007 55° i 60° 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Szablon traserski Stubai. Do znaczenia i trasowania na blachach odcinków 5-100 mm (co 5 mm). Wykonany z blachy hartowanej o gruboÊci 1.3 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stubai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

898 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 898))

0320 Nr mm

-0102 2784-01 140x100


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Sprawdziany grzebieniowe do gwintów Limit. Hartowane. Z odchylanymi p∏ytkami. Do gwintów wewn´trznych i zewn´trznych.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . System gwintu . . . . . . . . Kàt zarysu gwintu . . . . . IloÊç ostrzy . . . . . . . . . . . Dla iloÊci zwojów . . . . . . Dla skoków . . . . . . . . . . .

2580

st na cal mm

-1002 W

-1101 M

-1200 M/UNC

55° 28 4-62 -

60° 24 0.25-6

60° 55 4-42 0.25-6

-1309 UNCUNF 60° 30 4-42 -

-1408 G rur. (R) 55° 6 8-28 -

Promieniomierze

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Do promieni . . . . . . . . IloÊç p∏ytek. . . . . . . . . Wymiary co . . . . . . . .

2584 mm st mm

-1008 1-7 17+17 (1-3)=0.25 (3-17)=0.5

-1107 7.5-15 16+16 0.5

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Z odchylanymi p∏ytkami do pomiaru promieni powierzchni zaokraglonych, wkl´s∏ych i wypuk∏ych.

-1206 15.5-25 15+15 (15.5-20)=0.5 (20-25)=1

P∏ytki wzorcowe kàtowe Limit. Z odchylanymi p∏ytkami stalowymi. Zakoƒczenia p∏ytek sà Êci´te pod ró˝nymi kàtami.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç ostrzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wartoÊci kàtów, stopnie . . . . . . . . . . . .

2586 st

-1006 18 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 40 45

Sprawdziany do otworów Limit. Do pomiaru i kontroli Êrednic otworów lub szerokoÊci szczelin. Ze stali nierdzewnej z podzia∏kà matowionà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç z podzia∏kà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1441 mm mm mm mm szt

-1003 1-15 0.1 120 1.2 20

Limit. Do pomiaru i kontroli dysz oraz Êrednic mniejszych otworów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç trzpieni wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2639 mm szt.

-0104 0.45-1.5 20

-0203 1.5-3 16

899 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 899))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Sprawdziany do otworów Limit. Zbie˝noÊç ig∏y pomiarowej 1:10. BezpoÊredni odczyt z dok∏adnoÊcià 0.1 mm, z noniuszem 0.01 mm. Ig∏a specjalnie hartowana i szlifowana. Z nasadkà ochronnà. Niklowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2641

-0209 2 0-5

mm

Sprawdzian Êrednic wierte∏ i drutów Limit. Do wierte∏ i drutów o Êrednicach metrycznych.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2590 mm mm st mm

-0309 0.1-10 0.1 100 2

Szczelinomierze listkowe

200 mm

100 mm

Limit. Szczelinomierze p∏ytkowe o wymiarach metrycznych. Do pomiaru szczelin, luzów ∏o˝ysk itp. W zamykanej, niklowanej oprawce umieszczone sà p∏ytki wzorcowe zbie˝ne.

P∏ytki o d∏ugoÊci 100 mm . . . . . . Zakres pomiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2595 mm szt. szt

-3001 0.03-0.10 8 1

-3100 0.05-0.50 8 1

-3209 0.10-0.50 21 1

-3308 0.05-1.00 13 1

-3407 0.05-1.00 20 1

-0601 0.10-2.00 20 5

P∏ytki o d∏ugoÊci 200 mm . . . . . . Zakres pomiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2595 mm szt. szt

-

-

-

-3506 0.05-1.00 13 1

-3605 0.05-1.00 20 1

-1104 0.10-2.00 20 5

Limit. Kalibrowany. Tolerancja wg DIN 2275. Do∏àczony protokó∏. Kalibrowane w dwóch punktach p∏ytki. Wymiary p∏ytek metryczne. Do pomiaru szczelin, luzów ∏o˝ysk itp. W zamykanej, niklowanej oprawce.

Kalibrowany

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç ostrzy . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . D∏ug. p∏ytek . . . . . . . . . . . .

2595 szt. mm mm

900 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 900))

-2003 8 0.03-0.10 100

-2102 13 0.05-1.00 100

-2201 20 0.05-1.00 100


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Szczelinomierze listkowe Teng Tools. Szczelinomierz z 20 p∏ytkami - wszystkie niemagnetyczne, mosi´˝ne, zbie˝ne o rozmiarze 0.10 mm. Do pomiaru szczelin, luzów ∏o˝ysk itp. W zamykanej, niklowanej oprawce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11686 Nr szt. mm szt

-0107 FG21 21 0.05-1.00 6

Limit. Z p∏ytkami mosi´˝nymi o wymiarach metrycznych. P∏ytki o kszta∏cie zbie˝nym umieszczone sà w zamykanej, niklowanej oprawce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç ostrzy . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . D∏ug. p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . .

6792 szt. mm mm

-1007 8 0.05-0.50 100

-1106 13 0.05-1.00 100

-1205 20 0.05-1.00 100

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Z p∏ytkami o wymiarach metrycznych. Zamocowane na pierÊcieniu. P∏ytki cylindryczne.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç ostrzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2597

-1003 133 13 0.05-1.00 12.7 300

st mm mm mm

Szablon profilowy Limit. Do zdejmowania odcisku dowolnego profilu o nieregularnym kszta∏tcie. Pomocne przy uk∏adaniu mat i wyk∏adzin pod∏ogowych, wykonywaniu pó∏ek, blatów, toczeniu itp. Wykonane z wa∏eczków ze stali nierdzewnej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najw. g∏´b. profilu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9739 mm mm szt

-0108 150 48 6

-0207 300 105 4

Wzorce chropowatoÊci Limit. Do okreÊlania chropowatoÊci metodà porównawczà wzrokowà, lub poprzez drapanie paznokciem. Dla operatorów obrabiarek, kontrolerów jakoÊci i konstruktorów. Uwzgl´dniajà 6 ró˝nych metod obróbki i po 6 ró˝nych wartoÊci wspó∏czynnika Ra dla ka˝dej z nich. Wykonane ze stali nierdzewnej stopowej. Odporne na zadrapania.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dog∏adzanie Rozwiercanie Szlifowanie p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . Frezowanie poziome Frezowanie czo∏owe Frezowanie wzd∏u˝ne . . . . . . . . . . . . .

5370

-0100

Ra

1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.005

Ra

12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4

901 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 901))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Sprawdziany PierÊcieƒ nastawczy/normalny C.E. Johansson. PierÊcieƒ nastawczy (normalny) jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y, z otworem cylindrycznym o bardzo dok∏adnie obrobionej powierzchni, przeznaczony do przeprowadzania kontroli i nastaw takich przyrzàdów pomiarowych, jak czujniki do Êrednic wewn´trznych lub mikrometry wewn´trzne. PierÊcieƒ nastawczy ma naniesionà rzeczywistà wartoÊç Êrednicy otworu, z trzema miejscami po przecinku, czyli z dok∏adnoÊcià ±0,001 mm. Materia∏: Szlachetna stal specjalna. Powierzchnia: hartowana, odpr´˝ana, szlifowana i docierana. Tolerancja wykonania: wg DIN 7162 i 7164

mm 2 3 4 5 6 7 8 9

PierÊcieƒ nastawczy/ normalny Nr art. 17484 (-0108) -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702 -0801

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-0900 -1007 -1106 -1205 -1304 -1403 -1502 -1601 -1700 -1809

20 21 22

-1908 -2005 -2104

Narz´dzia pomiarowe

mm 23 24 25 26 27 28

PierÊcieƒ nastawczy/ normalny Nr art. 17484 (-2203) -2302 -2401 -2500 (-2609) -2708

30 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46

-2807 -2906 -3003 -3102 -3201 -3300 (-3409) -3508 -3607 (-3706) (-3805) (-3904) (-4001)

47 48

(-4100) (-4209)

mm 50 52 55 58 60 62 65 68

PierÊcieƒ nastawczy/ normalny Nr art. 17484 (-4308) (-4407) (-4506) (-4605) (-4704) (-4803) (-4902) (-5008)

70 72 75 78 80 82 85 88

(-5107) (-5206) -5305 (-5404) -5503 (-5602) (-5701) (-5800)

90 92 95 98 100

(-5909) (-6006) (-6105) (-6204) -6303

Sprawdziany t∏oczkowe do otworów C.E. Johansson. Sprawdzian t∏oczkowy jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y, przeznaczony do kontroli dolnej lub górnej tolerancji otworu. Sprawdzian wyposa˝ony w dwa t∏oczki pomiarowe nazywany jest sprawdzianem dwugranicznym. Sprawdzian graniczny z jednym t∏oczkiem nazywa si´ przechodnim lub, odpowiednio, nieprzechodnim. Wszystkie sprawdziany zgodne z tolerancjà H7. Materia∏: Szlachetna stal specjalna. Powierzchnie pomiarowe sà: hartowane, szlifowane i docierane. Tolerancja wykonania: wg DIN 7162 i 7164.

mm 2 2.2 2.5 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Sprawdzian t∏oczkowy Nr art. 17485 -0107 (-0206) -0305 (-0404) -0503 (-0602) -0701 (-0800) -0909 -1006 (-1105) -1204 (-1303)

10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0

-1402 (-1501) -1600 (-1709) -1808 -1907 -2004 (-2103) -2202 (-2301)

mm 20.0 21.0

Sprawdzian t∏oczkowy Nr art. 17485 -2400 (-2509)

22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 30.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 40.0 42.0 44.0 45.0 46.0 47.0

-2608 (-2707) (-2806) -2905 (-3002) (-3101) -3200 -3309 (-3408) (-3507) (-3606) (-3705) (-3804) (-3903) (-4000) (-4109) (-4208) (-4307) (-4406) (-4505) (-4604)

902 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 902))

mm 48.0

Sprawdzian t∏oczkowy Nr art. 17485 (-4703)

50.0 52.0 55.0 58.0 60.0 62.0 65.0 68.0 70.0 72.0 75.0 78.0

(-4802) (-4901) (-5007) (-5106) (-5205) (-5304) (-5403) (-5502) (-5601) (-5700) (-5809) (-5908)

80.0 82.0 85.0 88.0 90.0 92.0 95.0 98.0 100.0

(-6005) (-6104) (-6203) (-6302) (-6401) (-6500) (-6609) (-6708) (-6807)


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Sprawdziany Do gwintów metrycznych grubozwojnych

17486

17489

17490

C.E. Johansson. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y do gwintów wewn´trznych, sk∏adajàcy si´ z trzonka, na którym osadzona jest jedna lub dwie g∏owice pomiarowe. Sprawdzian trzpieniowy o dwóch g∏owicach nazywany jest dwugranicznym, natomiast posiadajàcy jednà g∏owic´ nazywany jest odpowiednio przechodnim lub nieprzechodnim. Sprawdzian przechodni s∏u˝y do kontroli Êredniej skutecznej wartoÊci Êrednicy gwintu. Sprawdzian nieprzechodni s∏u˝y do kontroli górnej wartoÊci granicznej Êrednicy gwintu. Sprawdzian gwintowy pierÊcieniowy, przechodni lub, odpowiednio, nieprzechodni, jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y, s∏u˝àcy do kontroli Êrednicy gwintów zewn´trznych. PierÊcieƒ przechodni s∏u˝y do kontroli Êredniej skutecznej wartoÊci Êrednicy gwintu. PierÊcieƒ nieprzechodni s∏u˝y do kontroli dolnej wartoÊci granicznej Êrednicy gwintu. Materia∏: Szlachetna stal specjalna, hartowana, odpr´˝ona i oszlifowana. Tolerancje: 6H dla sprawdzianów trzpieniowych, 6g dla sprawdzianów pierÊcieniowych. Na specjalne zamówienie: inne tolerancje i rozmiary.

M7 M8 M9 M10 M10 M11 M12 M14

1.0 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2.0

(-0908) -1005 (-1104) -1203 (-1302) -1401 -1500

(-0600) (-0709) (-0808) (-1004) (-1103) (-1202)

(-0609) (-0708) (-0807) (-1003) (-1102) (-1201)

(-0806) -0905 (-1002) -1101 (-1200) -1309 -1408

(-0803) -0902 (-1009) -1108 (-1207) -1306 -1405

M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39

2.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0

-1609 -1708 -1807 -1906 -2003 -2102 -2201 -2300 -2409 -2508

(-1301) (-1400) (-1509) (-1608) (-1707) (-1806) (-1905) (-2002) (-2101) (-2200)

(-1300) (-1409) (-1508) (-1607) (-1706) (-1805) (-1904) (-2001) (-2100) (-2209)

-1507 -1606 -1705 -1804 -1903 (-2000) -2109 (-2208) -2307 (-2406)

-1504 -1603 -1702 -1801 -1900 (-2007) -2106 (-2205) -2304 (-2403)

M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68

4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0

-

(-2309) (-2408) (-2507) (-2606) (-2705) (-2804) (-2903) (-3000)

(-2308) (-2407) (-2506) (-2605) (-2704) (-2803) (-2902) (-3009)

-2505 (-2604) (-2703) (-2802) (-2901) (-3008) (-3107) (-3206)

-2502 (-2601) (-2700) (-2809) (-2908) (-3005) (-3104) (-3203)

903 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 903))

Narz´dzia pomiarowe

Rozm. Skok Sprawdzian trzpieniowy Spr. trzpieniowy Spr. trzpieniowy Spr. pierÊcieniowy Spr. pierÊcieniowy gwintu dwugraniczny przechodni nieprzechodni przechodni nieprzechodni Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. mm 17486 17487 17488 17489 17490 M2 0.4 -0106 (-0105) (-0104) -0103 -0100 M2.2 0.45 -0205 M2.5 0.45 -0304 -0202 -0209 M3 0.5 -0403 (-0204) (-0203) -0301 -0308 M3.5 0.6 -0502 -0400 -0407 M4 0.7 -0601 (-0303) (-0302) -0509 -0506 M5 0.8 -0700 (-0402) (-0401) -0608 -0605 M6 1.0 -0809 (-0501) (-0500) -0707 -0704


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Sprawdziany Do gwintów metrycznych drobnozwojnych

17491

17494

17495

Narz´dzia pomiarowe

C.E. Johansson. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y do gwintów wewn´trznych, sk∏adajàcy si´ z trzonka, na którym osadzona jest jedna lub dwie g∏owice pomiarowe. Sprawdzian trzpieniowy o dwóch g∏owicach nazywany jest dwugranicznym, natomiast posiadajàcy jednà g∏owic´ nazywany jest odpowiednio przechodnim lub nieprzechodnim. Sprawdzian przechodni s∏u˝y do kontroli Êredniej skutecznej wartoÊci Êrednicy gwintu. Sprawdzian nieprzechodni s∏u˝y do kontroli górnej wartoÊci granicznej Êrednicy gwintu. Sprawdzian gwintowy pierÊcieniowy, przechodni lub, odpowiednio, nieprzechodni, jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y, s∏u˝àcy do kontroli Êrednicy gwintów zewn´trznych. PierÊcieƒ przechodni s∏u˝y do kontroli Êredniej skutecznej wartoÊci Êrednicy gwintu. PierÊcieƒ nieprzechodni s∏u˝y do kontroli dolnej wartoÊci granicznej Êrednicy gwintu. Materia∏: Szlachetna stal specjalna, hartowana, odpr´˝ona i oszlifowana. Tolerancje: 6H dla sprawdzianów trzpieniowych, 6G dla sprawdzianów pierÊcieniowych. Na specjalne zamówienie: inne rozmiary, skoki i tolerancje.

M5x0.5 M5x0.75 M6x0.75 M8x0.75 M8x1.0 M10x0.75 M10x1.0 M10x1.25

Sprawdzian trzpieniowy dwugraniczny Nr art. 17491 (-0109) (-0208) (-0307) (-0406) (-0505) -0604 (-0703)

M12x1.0 M12x1.25 M12x1.5 M14x1.0 M14x1.5 M16x1.0 M16x1.5 M18x1.0 M18x1.5

(-0802) (-0901) -1008 (-1107) -1206 (-1305) -1404 (-1503) -1602

(-0801) (-0900) (-1007) (-1106) (-1205) (-1304) (-1403) (-1502) (-1601)

(-0800) (-0909) (-1006) (-1105) (-1204) (-1303) (-1402) (-1501) (-1600)

(-0809) (-0908) (-1005) (-1104) (-1203) (-1302) (-1401) (-1500) (-1609)

(-0808) (-0907) (-1004) (-1103) (-1202) (-1301) (-1400) (-1509) (-1608)

M20x1.0 M20x1.5 M22x1.0 M22x1.5 M24x1.5 M24x2.0 M26x1.5 M27x2.0 M30x1.5 M30x2.0

(-1701) (-1800) (-1909) (-2006) (-2105) (-2204) -2303 (-2402) (-2501) (-2600)

(-1700) (-1809) (-1908) (-2005) (-2104) (-2203) (-2302) (-2401) (-2500) (-2609)

(-1709) (-1808) (-1907) (-2004) (-2103) (-2202) (-2301) (-2400) (-2509) (-2608)

(-1708) (-1807) (-1906) (-2003) (-2102) (-2201) (-2300) (-2409) (-2508) (-2607)

(-1707) (-1806) (-1905) (-2002) (-2101) (-2200) (-2309) (-2408) (-2507) (-2606)

M33x1.5 M33x2.0 M33x3.0 M36x1.5 M36x2.0 M39x1.5 M39x2.0 M39x3.0 M42x1.5 M42x2.0 M42x3.0 M45x1.5

(-2709) (-2808) (-2907) (-3004) (-3103) (-3202) (-3301) (-3400) -

(-2708) (-2807) (-2906) (-3003) (-3102) (-3201) (-3300) (-3409) (-3508) (-3607) (-3706) (-3805)

(-2707) (-2806) (-2905) (-3002) (-3101) (-3200) (-3309) (-3408) (-3507) (-3606) (-3705) (-3804)

(-2706) (-2805) (-2904) (-3001) (-3100) (-3209) (-3308) (-3407) (-3506) (-3605) (-3704) (-3803)

(-2705) (-2804) (-2903) (-3000) (-3109) (-3208) (-3307) (-3406) (-3505) (-3604) (-3703) (-3802)

M45x2.0 M45x3.0 M48x1.5 M48x2.0 M48x3.0 M52x1.5 M52x2.0 M52x3.0 M56x1.5 M56x2.0 M56x3.0 M60x1.5 M60x2.0 M60x3.0

-

(-3904) (-4001) (-4100) (-4209) (-4308) (-4407) (-4506) (-4605) (-4704) (-4803) (-4902) (-5008) (-5107) (-5206)

(-3903) (-4000) (-4109) (-4208) (-4307) (-4406) (-4505) (-4604) (-4703) (-4802) (-4901) (-5007) (-5106) (-5205)

(-3902) (-4009) (-4108) (-4207) (-4306) (-4405) (-4504) (-4603) (-4702) (-4801) (-4900) (-5006) (-5105) (-5204)

(-3901) (-4008) (-4107) (-4206) (-4305) (-4404) (-4503) (-4602) (-4701) (-4800) (-4909) (-5005) (-5104) (-5203)

Rozm. gwintu

Spr. trzpieniowy Spr. trzpieniowy przech. nieprzech. Nr art. Nr art. 17492 17493 (-0108) (-0107) (-0207) (-0206) (-0306) (-0305) (-0405) (-0404) (-0504) (-0503) (-0603) (-0602) (-0702) (-0701)

904 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 904))

Spr. pierÊcieniowy przech. Nr art. 17494 (-0106) (-0205) (-0304) (-0403) (-0502) (-0601) (-0700)

Spr. pierÊcieniowy nieprzech. Nr art. 17495 (-0105) (-0204) (-0303) (-0402) (-0501) (-0600) (-0709)


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Sprawdziany Do gwintów zunifikowanych grubozwojnych

17496

17497

17498

C.E. Johansson. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y do gwintów wewn´trznych, sk∏adajàcy si´ z trzonka, na którym osadzona jest jedna lub dwie g∏owice pomiarowe. Sprawdzian trzpieniowy o dwóch g∏owicach nazywany jest dwugranicznym, natomiast posiadajàcy jednà g∏owic´ nazywany jest odpowiednio przechodnim lub nieprzechodnim. Sprawdzian przechodni s∏u˝y do kontroli Êredniej skutecznej wartoÊci Êrednicy gwintu. Sprawdzian nieprzechodni s∏u˝y do kontroli górnej wartoÊci granicznej Êrednicy gwintu. Sprawdzian gwintowy pierÊcieniowy, przechodni lub, odpowiednio, nieprzechodni, jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y, s∏u˝àcy do kontroli Êrednicy gwintów zewn´trznych. PierÊcieƒ przechodni s∏u˝y do kontroli Êredniej skutecznej wartoÊci Êrednicy gwintu. PierÊcieƒ nieprzechodni s∏u˝y do kontroli dolnej wartoÊci granicznej Êrednicy gwintu. Materia∏: Szlachetna stal specjalna, hartowana, odpr´˝ona i oszlifowana. Tolerancje: 2B dla sprawdzianów trzpieniowych, 2A dla sprawdzianów pierÊcieniowych. Na specjalne zamówienie: inne rozmiary, skoki i tolerancje. Rozm. gwintu

1⁄4 UNC 5⁄16 UNC 3⁄8

UNC UNC UNC 9⁄16 UNC 5⁄8 UNC 3⁄4 UNC 7⁄8 UNC 1 UNC 1 1⁄8 UNC 1 1⁄4 UNC 1 3⁄8 UNC 1 1⁄2 UNC 7⁄16 1⁄2

na cal 64 56 48 40 40 32 32 24 24

Spr. pierÊcieniowy przechodni Nr art. 17497 (-0103) (-0202) (-0301) (-0400) (-0509) (-0608) (-0707) (-0806) (-0905)

Spr. pierÊcieniowy nieprzechodni Nr art. 17498 (-0102) (-0201) (-0300) (-0409) (-0508) (-0607) (-0706) (-0805) (-0904)

20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6

(-1003) (-1102) (-1201) (-1300) (-1409) (-1508) (-1607) (-1706) (-1805) (-1904) (-2001) (-2100) (-2209) (-2308)

(-1002) (-1101) (-1200) (-1309) (-1408) (-1507) (-1606) (-1705) (-1804) (-1903) (-2000) (-2109) (-2208) (-2307)

(-1001) (-1100) (-1209) (-1308) (-1407) (-1506) (-1605) (-1704) (-1803) (-1902) (-2009) (-2108) (-2207) (-2306)

905 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 905))

Narz´dzia pomiarowe

Nr 1 UNC (1⁄16) Nr 2 UNC (5⁄64) Nr 3 UNC (3⁄32) Nr 4 UNC (7⁄64) Nr 5 UNC (1⁄8) Nr 6 UNC (9⁄64) Nr 8 UNC (5⁄32) Nr 10 UNC (3⁄16) Nr 12 UNC (7⁄32)

Sprawdzian trzpieniowy dwugraniczny Nr art. 17496 (-0104) (-0203) (-0302) (-0401) (-0500) (-0609) (-0708) (-0807) (-0906)

Liczba zwojów


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Sprawdziany Do gwintów zunifikowanych drobnozwojnych

17499

17500

17501

Narz´dzia pomiarowe

C.E. Johansson. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y do gwintów wewn´trznych, sk∏adajàcy si´ z trzonka, na którym osadzona jest jedna lub dwie g∏owice pomiarowe. Sprawdzian trzpieniowy o dwóch g∏owicach nazywany jest dwugranicznym, natomiast posiadajàcy jednà g∏owic´ nazywany jest odpowiednio przechodnim lub nieprzechodnim. Sprawdzian przechodni s∏u˝y do kontroli Êredniej skutecznej wartoÊci Êrednicy gwintu. Sprawdzian nieprzechodni s∏u˝y do kontroli górnej wartoÊci granicznej Êrednicy gwintu. Sprawdzian gwintowy pierÊcieniowy, przechodni lub, odpowiednio, nieprzechodni, jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y, s∏u˝àcy do kontroli Êrednicy gwintów zewn´trznych. PierÊcieƒ przechodni s∏u˝y do kontroli Êredniej skutecznej wartoÊci Êrednicy gwintu. PierÊcieƒ nieprzechodni s∏u˝y do kontroli dolnej wartoÊci granicznej Êrednicy gwintu. Materia∏: Szlachetna stal specjalna, hartowana, odpr´˝ona i oszlifowana. Tolerancje: 2B dla sprawdzianów trzpieniowych, 2A dla sprawdzianów pierÊcieniowych. Na specjalne zamówienie: inne rozmiary, skoki i tolerancje. Rozm. gwintu Nr 0 UNF (3⁄64) Nr 1 UNF (1⁄16) Nr 2 UNF (5⁄64) Nr 3 UNF (3⁄32) Nr 4 UNF (7⁄64) Nr 5 UNF (1⁄8) Nr 6 UNF (9⁄64) Nr 8 UNF (5⁄32) Nr 10 UNF (3⁄16) Nr 12 UNF (7⁄32) 1⁄4 UNF 5⁄16 UNF 3⁄8

UNF UNF UNF 9⁄16 UNF 5⁄8 UNF 3⁄4 UNF 7⁄8 UNF 1 UNF 1 1⁄8 UNF 1 1⁄4 UNF 1 3⁄8 UNF 1 1⁄2 UNF 7⁄16 1⁄2

na cal 80 72 64 56 48 44 40 36 32 28

Sprawdzian trzpieniowy dwugraniczny Nr art. 17499 (-0101) (-0200) (-0309) (-0408) (-0507) (-0606) (-0705) (-0804) (-0903) (-1000)

Spr. pierÊcieniowy przechodni Nr art. 17500 (-0108) (-0207) (-0306) (-0405) (-0504) (-0603) (-0702) (-0801) (-0900) (-1007)

Spr. pierÊcieniowy nieprzechodni Nr art. 17501 (-0107) (-0206) (-0305) (-0404) (-0503) (-0602) (-0701) (-0800) (-0909) (-1006)

28 24 24 20 20 18 18 16 14 12 12 12 12 12

(-1109) (-1208) (-1307) (-1406) (-1505) (-1604) (-1703) (-1802) (-1901) (-2008) (-2107) (-2206) (-2305) (-2404)

(-1106) (-1205) (-1304) (-1403) (-1502) (-1601) (-1700) (-1809) (-1908) (-2005) (-2104) (-2203) (-2302) (-2401)

(-1105) (-1204) (-1303) (-1402) (-1501) (-1600) (-1709) (-1808) (-1907) (-2004) (-2103) (-2202) (-2301) (-2400)

Liczba zwojów

906 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 906))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Sprawdziany Do gwintów rurowych Whithwortha

17502

17503

17504

C.E. Johansson. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y do gwintów wewn´trznych, sk∏adajàcy si´ z trzonka, na którym osadzona jest jedna lub dwie g∏owice pomiarowe. Sprawdzian trzpieniowy o dwóch g∏owicach nazywany jest dwugranicznym, natomiast posiadajàcy jednà g∏owic´ nazywany jest odpowiednio przechodnim lub nieprzechodnim. S∏u˝y do kontroli gwintów wewn´trznych. Sprawdzian gwintowy pierÊcieniowy, przechodni lub, odpowiednio, nieprzechodni, jest to przyrzàd pomiarowy sta∏y, s∏u˝àcy do kontroli Êrednicy gwintów zewn´trznych. Materia∏: Szlachetna stal specjalna, hartowana, odpr´˝ona i oszlifowana. Na specjalne zamówienie: inne rozmiary sto˝kowych gwintów rurowych wg DIN 2999.

na cal 28 19 19 14 14

G 3⁄4 G 7⁄8 G1 G 1 1⁄8 G 1 1⁄4 G 1 1⁄2

14 14 11 11 11 11

(-0601) (-0700) (-0809) (-0908) -

Liczba zwojów

Spr. pierÊcieniowy przechodni Nr art. 17503 (-0105) (-0204) (-0303) (-0402) (-0501)

Spr. pierÊcieniowy nieprzechodni Nr art. 17504 (-0104) (-0203) (-0302) (-0401) (-0500)

(-0600) (-0709) (-0808) (-0907) (-1004) (-1103)

(-0609) (-0708) (-0807) (-0906) (-1003) (-1102)

TaÊmy wzorcowe Limit. Walcowane na zimno, hartowane i polerowane. Z zaokràglonymi kraw´dziami. Co 150 mm wytrawione oznaczenie rozmiaru. Dostarczane w pude∏kach plastikowych (gruboÊci powy˝ej 0.60 mm w pude∏kach blaszanych). D∏ugoÊç w pude∏ku 3 m. SzerokoÊç 13 mm. (Inne szerokoÊci na indywidualne zamówienie.)

Nr art. . . . . . . . . . . . GruboÊç taÊmy. . . . Tolerancja . . . . . . . .

2599 -0052 mm 0.01 mm ±0.004

-0102 0.02 ±0.004

-0201 0.03 ±0.004

-0300 0.04 ±0.004

-0409 0.05 ±0.004

-0508 0.06 ±0.004

Nr art. . . . . . . . . . . . GruboÊç taÊmy. . . . Tolerancja . . . . . . . .

2599 -0607 mm 0.07 mm ±0.004

-0706 0.08 ±0.004

-0805 0.09 ±0.004

-0904 0.10 ±0.005

-1308 0.15 ±0.005

-1506 0.20 ±0.007

Nr art. . . . . . . . . . . . GruboÊç taÊmy. . . . Tolerancja . . . . . . . .

2599 -1605 mm 0.25 mm ±0.008

-1704 0.30 ±0.009

-1902 0.35 ±0.009

-2009 0.40 ±0.011

-2108 0.45 ±0.011

-2207 0.50 ±0.013

Nr art. . . . . . . . . . . . GruboÊç taÊmy. . . . Tolerancja . . . . . . . .

2599 -2405 mm 0.60 mm ±0.015

-2504 0.70 ±0.015

-2702 0.80 ±0.017

-2801 0.90 ±0.017

-2900 1.00 ±0.017

Oprawka do taÊm wzorcowych Limit. Do taÊm wzorcowych 2599.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2600 mm mm

-0109 135 13

907 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 907))

Narz´dzia pomiarowe

G 1⁄8 G 1⁄4 G 3⁄8 G 1⁄2 G 5⁄8

Spr. trzpieniowy dwugraniczny Nr art. 17502 (-0106) (-0205) (-0304) (-0403) (-0502)

Rozm. gwintu


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Szk∏o powi´kszajàce Teng Tools. Teleskopowo osadzone szk∏o powi´kszajàce, z ruchomà g∏ówkà i spr´˝ystym zaczepem do kieszeni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica szk∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, ca∏k. rozciàgni´te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Narz´dzia pomiarowe

17285-0109

17285-0208

11227 Nr mm mm szt

-0103 581TMG 55 850 20

Teng Tools. Wyst´puje w dwóch wersjach - jako model r´czny oraz z podstawà. Z 14 diodami LED, umieszczonymi na ramce wokó∏ szk∏a powi´kszajàcego. Dostarczane bez baterii. Jako wyposa˝enie opcjonalne wyst´puje zasilacz sieciowy 230 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica soczewki. . . . . . . . . . . . . . . . Moc diod LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strumieƒ Êwietlny . . . . . . . . . . . . . . . . Do baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17285 Nr razy mm W lm typ/liczba

-0109 587H r´czny 3 100 1.3 72 AAA/2

-0208 587S z podstawà 3 100 1.3 72 AAA/2

Adapter 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17313

-0105

-0105

Jw. do Wlk. Brytanii . . . . . . . . . . . . .

17313

-0204

-0204

Lusterka inspekcyjne Teng Tools. Teleskopowo osadzone lusterko inspekcyjne, z ruchomà g∏ówkà i spr´˝ystym zaczepem do kieszeni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica lusterka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, ca∏k. rozciàgni´te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11228 Nr mm mm szt

-0102 581TMI 57 850 20

Wyciagane teleskopowo do osiàgni´cia ˝àdanej d∏ugoÊci, z wymiennym, bardzo silnym magnesem do wydobywania elementów z trudno dost´pnych miejsc. Lusterko mo˝e byç ustawiane w ró˝nych pozycjach. Niklowane. Z zaczepem do kieszeni.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. lusterka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. z magnesem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5307 mm mm mm

-0108 35 200-685 150-625

Wyciagane teleskopowo do osiàgni´cia ˝àdanej d∏ugoÊci. Lusterko mo˝e byç ustawiane w ró˝nych pozycjach. Niklowane. Z zaczepem do kieszeni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. lusterka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie (pow. p∏aska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

908 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 908))

9691 mm mm krotnoÊç szt

-0104 60 150-600 0 10


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Zestawy inspekcyjne Teng Tools. Zawiera trzy narz´dzia o budowie teleskopowej: lusterko inspekcyjne, szk∏o powi´kszajàce i magnes. Wszystkie z zaczepem do kieszeni. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. lusterka/szk∏a powi´kszajàcego . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w stanie wyciàgni´tym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. magnesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10946 Nr mm mm mm mm kg

-0105 TTTM03 55 590 12 265x142x50 0.5

Narz´dzie chwytakowe z latarkà

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14437 Nr mm kg

Narz´dzia pomiarowe

Teng Tools. W sk∏ad zestawu wchodzà elastyczny chwytak magnetyczny, teleskopowy chwytak magnetyczny, lupa 38 mm o powi´kszeniu 1:3 z uchwytem magnetycznym, lusterko inspekcyjne 38 mm z uchwytem magnetycznym, elastyczny chwytak pazurkowy, latarka z bateriami 2 AAA. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

-0103 TTTM08 265x142x50 1.1

Zestaw do inspekcji wizualnej Testo. Fiberoskop z funkcjà Flex and Stay. Gi´tki, Êwiat∏owodowy endoskop serii Testo 318 P umo˝liwiajàcy ∏atwe przeprowadzanie kontroli wizualnej w miejscach trudnodost´pnych, takich jak systemy wentylacyjne, wn´trza maszyn, konstrukcji budowlanych itp. Przy u˝yciu fiberoskopu mo˝na przeprowadzaç wyszukiwanie oznak korozji, sprawdzenie prawid∏owoÊci mocowania, jakoÊci wykonania spoin spawalniczych, obecnoÊç poluzowanych cz´Êci, i wiele innych obserwacji. Fiberoskop mo˝na wprowadzaç do przestrzeni zag∏´bionych, do otworów albo do wygi´tych kolanek. Mo˝na identyfikowaç uszkodzone cz´Êci bez koniecznoÊci prowadzenia demonta˝u. Fiberoskop jest bardzo odporny mechanicznie, ∏atwy w obs∏udze, o ergonomicznej konstrukcji, ponadto wyposa˝ony w optyk´ wysokiej jakoÊci 7400 pikseli oraz silne êród∏o Êwiat∏a halogenowego, pokrywajàce ca∏e pole widzenia o kàcie 48°. Obiektyw jest uszczelniony, dzi´ki czemu sonda mo˝e byç zanurzana w cieczach. Wyst´puje w wykonaniach ∅ 10,5 mm (z funkcjà Flex and Stay), ∅ 5,8mm i ∅ 4,7 mm (na zamówienie). Posiadamy w ofercie endoskopy serii Testo 318 P o d∏ugoÊciach 45 0 mm i 900 mm. Mogà byç one jednak na specjalne zamówienie dostarczone w dowolnych d∏ugoÊciach, do kilku metrów. W sk∏ad zestawu wchodzà: fiberoskop, lusterko 45°, koƒcówka magnetyczna i walizka.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15915 -0101 -0200 -0309 -0408 Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 318-P1 318-P2 318-P7 318-P8 D∏ugoÊç sondy Êwiat∏owodowej . . . . . . . . . . mm 450 450 900 900 Ârednica sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 5.8 10.5 5.8 10.5 Liczba pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7400 Kàt obserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ° 48 Najmniejsza odl. obserwacji . . . . . . . . . . . . . mm 10 Temperatura robocza/przechowywania . . . °C -10 - +120 Minimalny promieƒ zgi´cia . . . . . . . . . . . . . . mm 90 èród∏o Êwiat∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampa halogenowa Obudowa r´kojeÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nylon (poliamid) Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LI223 (typu fotogr.) Akcesoria Lusterko 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15915

-1000

-1109

-1000

-1109

Magnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15915 (-1208) (-1307) (-1208) (-1307) Lampa halogenowa zapas.. . . . . . . . . . . . . 15915

(-1406)

909 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 909))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Lupy Lupy warsztatowe

Lupa osadzona na koƒcu tulei akrylowej, zapewniajàcej dobre oÊwietlenie pola widzenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pola widzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5336 krotnoÊç mm

-0103 5 29

-0202 10 29

Limit. Lupa z przezroczystà tubà akrylowà, zapewniajàcà dobre warunki oÊwietleniowe.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ pola widzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16779 mm

-0104 10 X 25

Z wbudowanym podÊwietleniem. zasilanym na dwie baterie 1,5 V. Z tulejà akrylowà, na której osadzona jest lupa. Dostarczana bez baterii. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5337 -0102 Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krotnoÊç 10 Âredn. pola widzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 29

Limit. Lupa pomiarowa z podzia∏kà i oÊwietleniem diodà LED. PierÊcieƒ do nastawiania ostroÊci. 16780-0101 Z podzia∏kà liniowà. 16780-0200 Z podzia∏kà liniowà, kàtowà i promieniowà. Dostarczane z baterià zasilajàcà.

16780-0101

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . Ârednica pola widzenia . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16780-0200

16780 mm mm mm

-0101 10 X 20 0.1 25 1 szt. 6V 4LR44

-0200 10 X 14 0.1 25 1 szt. 6V 4LR44

Z podzia∏kà d∏ugoÊci. PierÊcieƒ do nastawiania ostroÊci obiektu i podzia∏ki. Tuleja akrylowa, na której osadzona jest lupa, zapewnia dobre oÊwietlenie pola widzenia. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710 -0108 Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krotnoÊç 10 Âredn. pola widzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 28 Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 20 RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.1

Z podzia∏kami pomiarowymi. 5 podzia∏ek wymiennych. Skale d∏ugoÊci, wiekoÊci otworu, gruboÊci i zarysu gwintu. Dok∏adnoÊç pomiaru 0.1 mm (dla pomiaru gruboÊci 0.01 mm). PierÊcieƒ do nastawiania ostroÊci. Tuleja akrylowa, na której osadzona jest lupa, zapewnia dobre warunki oÊwietlenia. Dostarczana w tworzywowym futerale. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5338 -0101 Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krotnoÊç 10 Âredn. pola widzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 25 Podzia∏ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 20

910 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 910))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikroskop Mikroskop kieszonkowy Akrylowa tuleja, wzd∏u˝ której si´ patrzy, zapewnia dobre warunki oÊwietlenia. Z zaczepem do kieszeni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pola widzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5341 krotnoÊç mm

-0106 50 2

Z podzia∏kà liniowà

PierÊcieƒ do nastawiania ostroÊci. Akrylowa tuleja, wzd∏u˝ której si´ patrzy, zapewnia dobre warunki oÊwietlenia. Podzia∏ka d∏ugoÊci obracana.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. pola widzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5354 krotnoÊç mm mm mm

-0100 25 3 0.05 3.5

Narz´dzia pomiarowe

Limit. Mikroskop miniaturowy z podzia∏kà liniowà i oÊwietleniem diodà LED. PierÊcieƒ do nastawiania ostroÊci. Podzia∏ka obracana w zakresie 360°. Dostarczany bez baterii.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç podzia∏ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica pola widzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16781 mm mm mm

-0100 20 X 5.6 0.10 5.6 2 szt. 1.5V AAA

Lupy warsztatowe Limit. Mikroskop stereoskopowy do laboratoriów i warsztatów traserskich. Optyka z p∏ynnà regulacjà powi´kszenia 20 X - 40 X. Obraz nie odwrócony. Profilowe oÊwietlenie od spodu oraz oÊwietlenie od góry z regulacjà si∏y Êwiat∏a. Pokr´t∏o podwójne z prawej i lewej strony do nastawiania ostroÊci i powi´kszenia. Regulacja do rozstawu oczu. Dostarczany ze szk∏em przezroczystym, czarnym i bia∏ym, pincetà z uchwytem, pokrowcem ochronnym, lampami halogenowymi. Zasilanie sieciowe 230 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . Okular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç robocza . . . . . . . . Rozstaw oczu. . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16782 mm mm mm kg

-0109 10 X - 40 X WF 10X 0-50 50-75 230x150x420 5

Vision Engineering. Lupa warsztatowa z lampà Lentis. Solidna, spr´˝ynowa podstawa, umo˝liwiajàca monta˝ przy maszynie lub stole warsztatowym. ¸atwe ustawianie nad powierzchnià roboczà. Soczewka o powi´kszeniu 2,5x, z warstwà antyrefleksyjnà. Specjalne wykonanie soczewki zapewnia p∏askoÊç obrazu równie˝ w naro˝ach. Zastosowany przegub umo˝liwia ∏atwe ustawienie lupy w pozycji zapewniajàcej dobrà obserwacj´ szczegó∏ów obróbki. Dostarczana z elastycznà podstawà i zasilaczem sieciowym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14708 Nr

-0105 Lentis

911 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 911))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mikroskop Lupy warsztatowe Vision Engineering . Lupa warsztatowa Mantis Compact z regulowanà podstawà. Ergonomiczna lupa warsztatowa z ekranem, zapewniajàca pracownikowi mo˝liwoÊç siedzenia przy pracy prosto, jak równie˝ mo˝liwoÊç u˝ywania okularów. Du˝a odleg∏oÊç robocza oraz du˝a g∏´bia ostroÊci u∏atwiajà wykonywanie takich operacji jak wyg∏adzanie lub precyzyjne szlifowanie. Bezcieniowa lampa LED o ˝ywotnoÊci 10 000 godz. Dostarczana z zasilaczem sieciowym, os∏onà od kurzu oraz obiektywami 4x i 6x. Mantis Elite. Jak wy˝ej, ale z obsadà obrotowà obiektywu, wyposa˝onà w obiektywy 4x i 10x. 14709-0104

Narz´dzia pomiarowe

14709-0203

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç robocza, obiektyw 4 x . . . . . . . . Odleg∏oÊç robocza, obiektyw 6 x . . . . . . . . Odleg∏oÊç robocza, obiektyw 8 x . . . . . . . . Odleg∏oÊç robocza, obiektyw 10 x . . . . . . . Odleg∏oÊç robocza, obiektyw 15 x . . . . . . . Pole widzenia, obiektyw 4 x . . . . . . . . . . . . Pole widzenia, obiektyw 6 x . . . . . . . . . . . . Pole widzenia, obiektyw 8 x . . . . . . . . . . . . Pole widzenia, obiektyw 10 x . . . . . . . . . . . Pole widzenia, obiektyw 15 x . . . . . . . . . . .

14709 Nr mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0104 Mantis Compact 96 73 27,5 19,2 -

(-0203) Mantis Elite 96 68 59 54 40 34 23 17 13,5 8,8

Obiektyw 8 x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14709

(-0302)

(-0302)

Obiektyw 10 x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14709

(-0401)

(-0401)

Obiektyw 15 x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14709

(-0500)

(-0500)

Kamery inspekcyjne Limit. R´czna kamera inspekcyjna pracujàca w po∏àczeniu z komputerem. Do inspekcji i lokalizacji problemów np. w przestrzeniach wewn´trznych Êcian i murów, odp∏ywach Êciekowych, szafkach elektrycznych, silnikach itp. ¸atwe prowadzenie inspekcji w ciemnych i trudnodost´pnych miejscach. Kamera posiada równie˝ funkcj´ umo˝liwiajàcà dokumentowanie inspekcji. G∏owica kamery ma wbudowane oÊwietlenie za pomocà diod LED. Gi´tkie rami´ jest samonoÊne. Funkcje regulacji si∏y Êwiat∏a i fotografowanie obs∏uguje si´ z r´kojeÊci. Akcesoria, takie jak haczyk i magnes, umo˝liwiajà wydobywanie zgubionych przedmiotów. G∏owica kamery i gi´tkie rami´ sà wodoszczelne (IP 67). Dostarczana z haczykiem i magnesem, kablem po∏àczeniowym z komputerem, oprogramowaniem i instrukcjà obs∏ugi. Zasilenie kamery z komputera.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ i g∏owica kamery. D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owica kamery. Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´. Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres nastawiania ostroÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt widzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16777 m mm mm mm m

-0106 0.9 14 8.5 60 - ∞ 54° 2 640x480

Limit. R´czna kamera inspekcyjna z monitorem kolorowym LCD 2,4″. Do inspekcji i lokalizacji problemów np. w przestrzeniach wewn´trznych Êcian i murów, odp∏ywach Êciekowych, szafkach elektrycznych, silnikach itp. ¸atwe prowadzenie inspekcji w ciemnych i trudnodost´pnych miejscach. G∏owica kamery ma wbudowane oÊwietlenie za pomocà diod LED, z regulacjà si∏y Êwiat∏a. Gi´tkie rami´ jest samonoÊne. Akcesoria, takie jak haczyk i magnes, umo˝liwiajà wydobywanie zgubionych przedmiotów. G∏owica kamery i gi´tkie rami´ sà wodoszczelne (IP 67). Dostarczana z monitorem kolorowym, haczykiem i magnesem oraz instrukcjà obs∏ugi. Zasilenie bateryjne (dostarczana bez baterii).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´ i g∏owica kamery. D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . G∏owica kamery. Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rami´. Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres nastawiania ostroÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt widzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

912 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 912))

16778 m mm mm mm

-0105 LCD 2,4″ 0,9 10 6,8 15-100 54° 320x234 4 szt. 1.5V LR06. AA


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Wagi Wagi kalkulacyjne Elektroniczna waga kalkulacyjna z 3 wyÊwietlaczami, w wykonaniu kompaktowym LEC6-20 - waga do szybkiego ustalania masy i liczby sztuk. 3 wyÊwietlacze, wskazujàce: mas´ jednostkowà, mas´ ∏àcznà, oraz wyliczonà liczb´ sztuk. Klawiatura 10-cyfrowa do wprowadzenia liczby sztuk przy wyliczaniu masy jednostkowej, lub do wprowadzenia znanej masy jednostkowej. Mo˝liwoÊç wyboru - automatyczne wy∏àczanie lub praca ciàg∏a. Automatyczna funkcja wyboru optymalnej dok∏adnoÊci wyliczania. Tarowanie i automatyczne zerowanie. Zasilanie sieciowe 230 V lub bateryjne. W za∏àczeniu zasilacz sieciowy i akumulatory na 120 godzin pracy. P∏yta wagowa ze stali nierdzewnej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia∏ka/RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç wewn´trzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary p∏yty wagowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16891 kg g g mm mm kg

-0107 LEC6-20 20 5 ±5 1/500000 260 x 210 3.6

Licznik sztuk Przycisk powracajàcy samoczynnie. Z zerowaniem. Niklowany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cyfr. . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . .

5995

-0105 R´czny

mm mm

Hengstler. Przycisk powracajàcy samoczynnie. zerowaniem. Czerwona obudowa plastikowa.

Nr art.. . . . . . . Hengstler . . . . Model . . . . . . . Liczba cyfr . . . Wys. cyfr . . . .

3003 Nr mm

-0050 0344001 R´czny 4 4.5

4 4.5 45

-0076 0345001 Âcienny 4 4.5

-0204 Sto∏owy Model r´czny Model sto∏owy

Z

-0100 0346001 Sto∏owy 4 4.5

Model r´czny

Model Êcienny

Model sto∏owy

Hengstler. Dêwigienka powracajàca samoczynnie. Z zerowaniem. OÊka nap´dowa z prawej strony. Z p∏ytkà mocujàcà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hengstler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2785 Nr mm mm

-0106 0125 342 4 4.5 45×40

913 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 913))

Narz´dzia pomiarowe

R´czne liczniki mechaniczne


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mechaniczne liczniki skoków Zliczanie skoków. Do ró˝nych liczników skoków, liczników obrotów, liczników d∏ugoÊci

I Do siebie

II Od siebie

Narz´dzia pomiarowe

Hengstler. Dêwignia aktywowana przez skoki powraca samoczynnie, i mo˝e byç zamontowana w obranym miejscu na oÊce. Przycisk zerowania sta∏y, po przeciwnej stronie ni˝ oÊka nap´dowa. Mo˝na otrzymaç z nap´dem po prawej lub lewej stronie. Kàt w∏àczenia 18-28°. Liczba

Wys. cyfry

cyfr 5

mm 4

Liczba

Wys. cyfry

cyfr 5

mm 4

Maks. cz´stotliwoÊç skoków/ min. 400 Maks. cz´stotliwoÊç skoków/ min 400

Wym. podstawy

Wys. ca∏k.

mm 53×28

mm 29

Wym. podstawy

Wys. ca∏k.

mm 53×28

mm 29

OÊka nap´d. z prawej H-I H-II Hengstler- Nr art. Hengstler- Nr art. nr nr 01252787 01252787 305 -0500 306 -0609 OÊka nap´d. z lewej V-I V-II Hengstler- Nr art. Hengstler- Nr art. nr nr 01252787 01252787 307 -0708 308 -0807

Hengstler. Dêwignia aktywowana przez skoki powraca samoczynnie, i mo˝e byç zamontowana w obranym miejscu na oÊce. Przycisk zerowania z przodu. Mo˝na otrzymaç z nap´dem po prawej lub lewej stronie. Kàt w∏àczenia 37-43°. Liczba

Wys. cyfr

cyfr 6

mm 4

Liczba

Wys. cyfr

cyfr 6

mm 4

Maks. cz´stotliwoÊç skoków/ min 500 Maks. cz´stotliwoÊç skoków/ min 500

Wym. podstawy

Wys. ca∏k.

mm 80×45

mm 35

Wym. podstawy

Wys. ca∏k.

mm 80×45

mm 35

OÊka nap´d. z prawej HI H II Hengstler- Nr art. Hengstler- Nr art. nr nr 01507080 01507080 301 -0107 302 -0206 OÊka nap´d. z lewej VI V II Hengstler- Nr art. Hengstler- Nr art. nr nr 01507080 01507080 303 -0305 304 -0404

Hengstler. Dêwignia aktywowana przez skoki powraca samoczynnie, i mo˝e byç zamontowana w obranym miejscu na oÊce. Zerowanie z obu stron, za pomocà wyjmowanego klucza. OÊka nap´dowa z prawej i z lewej strony.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hengstler nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kierunek zliczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cyfr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt w∏àczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapas. klucz do zerowania . . . . . . . . . . . . . .

914 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 914))

2788 0312szt. mm skoków/min min./maks. mm mm

-0509 001 I 7 8.5 500 36-40° 90×80 48

-0608 002 II 7 8.5 500 36-40° 90×80 48

2779

-0203

-0203


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mechaniczne liczniki obrotów Zliczanie obrotów. Do ró˝nych liczników obrotów

I Do siebie

II Od siebie

Hengstler. Dodaje przy kierunku obrotów do przodu - odejmuje przy kierunku obrotów do ty∏u. Z przyciskiem zerowania z przodu. OÊka nap´dowa z prawej strony.

2777 0125

-0502 105-H-l

mm obr/min mm mm mm

5 4 1500 53×28 8 29

-0601 106-H-ll

Narz´dzia pomiarowe

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hengstler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç cyfr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do oÊki nap´d. . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . .

Mechaniczne liczniki d∏ugoÊci Zliczanie obrotów. Do ró˝nych liczników d∏ugoÊci.

I Do siebie

II Od siebie

Hengstler. Dodaje przy kierunku obrotów do przodu - odejmuje przy kierunku obrotów do ty∏u. Z przyciskiem zerowania z przodu. OÊka nap´dowa z prawej strony i z lewej strony. Mo˝e byç do∏àczony bezpoÊrednio do maszyny, lub u˝ywany razem z kó∏kiem pomiarowym typu MSX.

l-Vridriktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hengstler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. zakres pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiaru na obrót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàce kó∏ko pomiar., obwód . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do oÊki nap´d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wa∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2790 Nr szt. mm m dm r/min cm mm mm mm mm

-0109 0150 6 4 99 999.9 2 1500 20 80x45 13.75 4 35

-0307 0225 6 6.5 99 999.9 5 600 50 132x69 15 7 60

Kierunek ruchu II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2790

-0208

-0406

2790-0109

2790-0307

915 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 915))


Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy Mechaniczne liczniki d∏ugoÊci

Narz´dzia pomiarowe

Hengstler. Dodaje przy kierunku obrotów do przodu - odejmuje przy kierunku obrotów do ty∏u. Zerowanie z obu stron, za pomocà wyjmowanego klucza. OÊka nap´dowa z prawej strony i z lewej strony. Mo˝e byç do∏àczony bezpoÊrednio do maszyny, lub u˝ywany razem z kó∏kiem pomiarowym typu MSX.

Kierunek ruchu I, oryg. nr 0205 001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hengstler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. zakres pomiaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiaru na obrót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàce kó∏ko pomiar., obwód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. do oÊki nap´d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wa∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2791 Nr

-0108 0205 7 8.5 999999.9 5 400 50 90×80 20 7 48

mm m dm obr/min cm mm mm mm mm

Kierunek ruchu II, oryg. nr 0205 002 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2791

-0207

Klucz do zerowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2779

-0203

Przeznaczony do mierzenia d∏ugoÊci kabli, w´˝y, lin itp. Licznik d∏ugoÊci przymocowuje si´ do sto∏u, pó∏ki lub podobnego obiektu. Zmierzona wartoÊç pokazywana jest w m i dm. Przycisk zerowania na Êciance czo∏owej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy, na obrót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç kó∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworów do Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10048 m mm dm mm mm mm

-0102 10000 40 2 130x130x130 25 6

Kó∏ka pomiarowe Do liczników d∏ugoÊci 2790, 2791 i 6951. Z aluminium. Profil 2 bie˝nik z profilowanej gumy, naklejony. Profil 3 bie˝nik z profilowanej gumy, wulkanizowany. Profil 4 bie˝nik z rade∏kowanego aluminium.

2i3

4

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . Profil. . . . . . . . . . . . . . . . Szer. bie˝nika. . . . . . . . Obwód . . . . . . . . . . . . . . Âredn. piasty . . . . . . . .

2792 MSXNr mm cm mm

-0107 18 2 12 20 4

-0206 20 2 24 20 4

-0305 23 4 20.5 20 4

-0503 21 4 25 50 7

-0602 59 3 25 50 7

Elektroniczne liczniki impulsów Hengstler. Licznik sumujàcy impulsów z wyÊwietlaczem LCD (ciek∏okrystalicznym) i wymiennymi bateriami zasilajàcymi (˝ywotnoÊç ok. 4 lata). Zlicza zwarcia zewn´trznego ∏àcznika bezpotencja∏owego lub impulsy o wartoÊci 3-24 V DC. Przycisk r´cznego zerowania. Zerowanie mo˝na zablokowaç albo sterowaç zdalnie. Baterie w za∏àczeniu (typ LR1).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hengstler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cyfr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WejÊcie zliczajàce INP. 1. . . . . . . . . WejÊcie zliczajàce INP. 2. . . . . . . . . Napi´cie zasil., baterie . . . . . . . . . . . P∏yta czo∏owa L×H. . . . . . . . . . . . . . . Korpus wpuszczany . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç zabudowy . . . . . . . . . . . . SzczelnoÊç od frontu . . . . . . . . . . . .

5018 Nr mm V mm mm mm

916 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 916))

(-0108) Tico 731 8 8 3-24 V DC 7.5 kHz ¸àcznik bezpotencja∏owy 40 Hz 2×1.5 48×24 45×22 40 IP 64


Przyrzàdy pomiarowe Kamery termowizyjne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy ciàg∏ej . . . . . . . Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. odleg∏oÊç . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . Kàt widzenia . . . . . . . . . . . . Izotermy . . . . . . . . . . . . . . . . Menu w kamerze . . . . . . . . Temperatura pracy. . . . . . . Korekcja pomiaru . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . Czu∏oÊç termiczna/NETD . Karta pami´ci . . . . . . . . . . . Format plików . . . . . . . . . . . Z∏àcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Program . . . . . . . . . . . . . . . . Palety barw w menu. . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . Wymiary L x B x H . . . . . . .

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy ciàg∏ej . . . . . . . Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. odleg∏oÊç . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . Kàt widzenia . . . . . . . . . . . . Izotermy . . . . . . . . . . . . . . . . Menu w kamerze . . . . . . . . Temperatura pracy. . . . . . . Korekcja pomiaru . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . Czu∏oÊç termiczna/NETD . Karta pami´ci . . . . . . . . . . . Format plików . . . . . . . . . . . Z∏àcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Program . . . . . . . . . . . . . . . . Palety barw w menu. . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . Wymiary L x B x H . . . . . . .

15887 Typ g godz. LCD m pikseli stopni

-0154 FLIR i3 340 5, bateria Li-ion 2.8″ 0.6 60 x 60 12.5 x 12.5 Nie w 17 j´z. °C -20°C do +250°C Wspó∏czynnik emisji regulowany od 0.1 do 1.0 oraz tabela emisyjnoÊci dla ustalonych wartoÊci ±2°C lub ±2% <0.15°C typ/pojemnoÊç mini-SD/5000 obrazów Standard. JPEG USB Mini-B QuickReport cz-b, ˝elaza i t´czy IP 43 mm 223 x 79 x 83

-0204 FLIR i5 340 5, bateria Li-ion 2.8″ 0.6 80 x 80 17 x 17 Nie w 17 j´z. -20°C do +250°C Wspó∏czynnik emisji regulowany od 0.1 do 1.0 oraz tabela emisyjnoÊci dla ustalonych wartoÊci ±2°C lub ±2% <0.10°C mini-SD/5000 obrazów Standard. JPEG USB Mini-B QuickReport cz-b, ˝elaza i t´czy IP 43 223 x 79 x 83

15887 Typ g godz. LCD m pikseli stopni

-0303 FLIR i7 340 5, bateria Li-ion 2.8″ 0.5 120 x 120 25 x 25 Tak w 17 j´z. °C -20°C do +250°C Wspó∏czynnik emisji regulowany od 0.1 do 1.0 oraz tabela emisyjnoÊci dla ustalonych wartoÊci ±2°C lub ±2% <0.10°C typ/pojemnoÊç mini-SD/5000 obrazów Standard. JPEG USB Mini-B QuickReport cz-b, ˝elaza i t´czy IP 43 mm 223 x 79 x 83

917 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 917))

Narz´dzia pomiarowe

Kamera termowizyjna (IR) przetwarza niewidzialne promieniowanie podczerwone na obrazy widzialne. Kamera ta mierzy zdalnie temperatur´ i tworzy obrazy, w których barwy odpowiadajà temperaturze poszczególnych elementów obiektu. Zazwyczaj zanim dojdzie do uszkodzenia elementu grzeje si´ on bardziej w porównaniu z innymi, dzi´ki czemu kamera termowizyjna okazuje si´ doskona∏ym i bardzo ekonomicznym narz´dziem w konserwacji zapobiegawczej wi´kszoÊci urzàdzeƒ. Dzi´ki kamerze termowizyjnej mo˝na zobaczyç to, czego nie widaç go∏ym okiem, np. defekt w instalacji elektrycznej, lub niedostatki izolacji termicznej budynku. FLIR i3 jest modelem podstawowym tej serii kamer termowizyjnych, które mo˝na opisaç jako wszechstronne, ma∏e, lekkie i wygodne w u˝yciu. Kamera wa˝y tylko 340 g. Wyposa˝ona w pojemnà bateri´ litowà, umo˝liwiajàcà prac´ ciàg∏à kamery do 5 godz. Ekran LCD o du˝ej jasnoÊci. Prac´ usprawnia mo˝liwoÊç zapisywania obrazów na karcie typu mini-SD. System menu w kamerze FLIR i3 jest prosty, a ze wzgl´du na to, ˝e obrazy sà zapisywane w formacie JPEG, ∏atwo je przesy∏aç lub oglàdaç w innych programach. Program QuickReport umo˝liwia tworzenie ze zrobionych zdj´ç raportów w komputerze, po powrocie do biura. Kamera dostarczana jest w mocnym, twardym futerale wraz z programem QuickReport, p∏ytà instrukta˝owà CD, instrukcjà obs∏ugi w 17 j´zykach na p∏ycie CD, paskiem na r´k´, ∏adowarkà, kablem USB, oraz kartà mini-SD 512 MB. FLIR i5 to wszechstronna, ma∏a, lekka i wygodna kamera termowizyjna, stanowiàca doskona∏e podr´czne wyposa˝enie warsztatowe. Kamera wa˝y tylko 340 g. Wyposa˝ona w pojemnà bateri´ litowà, umo˝liwiajàcà prac´ ciàg∏a kamery do 5 godz. Ekran LCD o du˝ej jasnoÊci. Prac´ usprawnia mo˝liwoÊç zapisywania obrazów na karcie typu mini-SD. System menu w kamerze FLIR i5 jest prosty, a ze wzgl´du na to, ˝e obrazy sà zapisywane w formacie JPEG, ∏atwo je przesy∏aç lub oglàdaç w innych programach. Program QuickReport umo˝liwia tworzenie ze zrobionych zdj´ç raportów w komputerze, po powrocie do biura. Kamera dostarczana jest w mocnym, twardym futerale wraz z programem QuickReport, p∏ytà instrukta˝owà CD, instrukcjà obs∏ugi w 17 j´zykach na p∏ycie CD, paskiem na r´k´, ∏adowarkà, kablem USB, oraz kartà mini-SD 512 MB. FLIR i7 posiada w porównaniu z FLIR i5 nast´pujàce cechy: wy˝szà rozdzielczoÊç (120x120 pikseli); szerszy kàt widzenia (25x25°); obszary Min/Max, dla bezpoÊredniego znajdowania miejsc o najwy˝szej i najni˝szej temperaturze; wyÊwietlanie izoterm zamiast skali barwnej dla ∏atwiejszej identyfikacji ewentualnego problemu. Wymienione funkcje u∏atwiajà pos∏ugiwanie si´ kamerà na placach budów lub przy utrzymaniu budynków. Kamera dostarczana jest w mocnym, twardym futerale wraz ze Êwiadectwem kalibracji, programem QuickReport, p∏ytà instrukta˝owà CD, instrukcjà w 17 j´zykach na p∏ycie CD, paskiem na r´k´, ∏adowarkà, kablem USB, oraz kartà mini-SD 512 MB.


Przyrzàdy pomiarowe

Narz´dzia pomiarowe

Kamery termowizyjne

FLIR. Kamery termowizyjne FLIR z serii i- oraz b- charakteryzujà si´ kompaktowymi rozmiarami, sà lekkie i przeznaczone do zastosowaƒ wymagajàcych wy˝szej rozdzielczoÊci, wi´kszej liczby funkcji, oraz wsz´dzie tam, gdzie wa˝ne jest dokumentowanie wyników. Kamery serii i- majà klas´ ochronnà obudowy IP54, dzi´ki czemu mo˝na je stosowaç w trudnych Êrodowiskach przemys∏owych. Seria i- nadaje si´ idealnie do prowadzenia konserwacji zapobiegawczej, poprzez planowe inspekcje elektrycznych i mechanicznych instalacji przemys∏owych, majàcych na celu skontrolowanie, czy pracujà one z maksymalnà wydajnoÊcià i poziomem bezpieczeƒstwa, a tak˝e mo˝liwie najmniejszymi stratami energii. Kamery serii b- sà przeznaczone do u˝ytku w budownictwie ogólnym i mieszkalnictwie, np. do celów inspekcji budowlanej, doradztwa z zakresu oszcz´dnoÊci energii, utrzymaniu budynków itp. Wszystkie kamery sà typu cyfrowego, z funkcjà PIP (obraz-w-obrazie). Dzi´ki temu mo˝liwe jest zestawienie obrazu termicznego z obrazem optycznym, i przez to ∏atwiejsze zlokalizowanie detali, a ponadto mo˝na wyraêniej rozpoznaç miejsca wykonania zdj´ç podczas póêniejszej analizy. Kamery sà wyposa˝one w lampy LED, s∏u˝àce do oÊwietlenia obiektu, co jest szczególnie wa˝ne przy u˝ywaniu funkcji PIP i rejestracji obrazów. i60 + EX845. Kamera termowizyjna i60 + c´gi pràdowe EX845, w zestawie. Funkcja FLIR MeterLinkTM umo˝liwia po∏àczenie kamery termowizyjnej z c´gami pràdowymi poprzez ∏àcze bluetooth. Dzi´ki temu podczas prowadzenia pomiarów elektrycznych mo˝na automatycznie, w czasie rzeczywistym, po∏àczyç z wynikiem pomiaru obraz termograficzny i do∏àczyç do raportu. b60 + MO297. Kamera termowizyjna b60 + wilgotnoÊciomierz/przyrzàd wielofunkcyjny MO297, w zestawie. Funkcja FLIR MeterLinkTM umo˝liwia po∏àczenie kamery termowizyjnej z przyrzàdem wielofunkcyjnym MO297 poprzez ∏àcze bluetooth. Przyrzàd ten mo˝e mierzyç temperatur´ powierzchniowà przy u˝yciu techniki IR, temperatur´ powietrza, wilgotnoÊç powietrza, wilgotnoÊç materia∏u, zarówno metodà bezinwazyjnà (skanowanie) do g∏´bokoÊci 19 mm, jak i z u˝yciem sondy wtykowej (w za∏àczeniu). Wyniki pomiaru mogà byç nast´pnie w∏àczone do obrazu termograficzne, w celu ewentualnego do∏àczenia do raportu. Dzi´ki temu wzbogacona zostaje dokumentacja kontroli zawilgocenia lub innych, temu podobnych prac. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . FLIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole widzenia. . . . . . . . . . Minimalna odleg∏oÊç . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . Kamera cyfrowa. . . . . . . . Funkcja PIP . . . . . . . . . . . OÊwietlenie LED . . . . . . . Wskaênik laserowy . . . . . Nagrywanie g∏osu . . . . . . WyÊwietlacz . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . Obszar min/maks. . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . Czu∏oÊç termiczna/ NETD. . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje menu . . . . . . . . .

17548 Typ ° m Wymiary obrazu w pikselach

Typ °C

Alarm punktu rosy . . . . . . Alarm s∏abej izolacji . . . . Czujnik zewn´trzny. . . . . Korekcja pomiaru . . . . . . Pami´ç . . . . . . . . . . . . . . . Kopiowanie do pami´ci USB . . . . . . . . . . Korekcja do optyki zewn´trznej . . . . . . . . . . . Format plików. . . . . . . . . . Czas pracy . . . . . . . . . . . .

liczba obrazów

(-0102) i40

-0300 i50

(-0409) b50

25 x 25 0,1 140 x 140

(-0508) i60

25 x 25 0,1 180 x 180

(-0607) b60

768 x 768 / 0,6 Mpixel Tak, 1 ustalony rozmiar Tak Tak Tak Nie Nie 3,5-cala LCD -20 do +350 -20 do +120 Tak, obszar pomiar. ±2°C, ±2% <0,10°C

1536 x 1536 / 2,3 Mpixel Tak, 3 rozmiary Tak Tak Tak Nie Nie 3,5-cala LCD -20 do +350 -20 do +120 Tak, obszar pomiar. ±2°C, ±2% <0,10°C <0,09°C

1536 x 1536 / 2,3 Mpixel Tak, ze skalowaniem Tak Tak Tak Tak Tak 3,5-cala LCD -20 do +350 -20 do +120 Tak, obszar pomiar. / pe∏ny obraz ±2°C, ±2% <0,10°C <0,07°C

Paleta barwna, ˚elazo i Samoregulacja cz.-b. (automat./r´czna) Nie Tak Nie Tak Nie Nie

Paleta barwna, ˚elazo i Samoregulacja cz.-b. (automat./r´czna) Nie Tak Nie Tak Nie Nie

Wspó∏czynnik emisji zakr. reg. od 0,1 do 1,0 >1000 na karcie SD

Wspó∏czynnik emisji zakr. reg. od 0,1 do 1,0 >1000 na karcie SD

Paleta barwna, ˚elazo i Samoregulacja cz.-b. (automat./r´czna) Nie Tak Nie Tak Tak, przez bluetooth do przyrzàdu Extech Wspó∏czynnik emisji zakr. reg. od 0,1 do 1,0 >1000 na karcie SD

Tak

Tak

Tak

Tak h

(-0201) b40

25 x 25 0,1 120 x 120

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

JPEG (radiometryczny) 5 (pracy ciàg∏ej). Sygn. stanu baterii w kamerze, zasilacz sieciowy Tak

JPEG (radiometryczny) 5 (pracy ciàg∏ej). Sygn. stanu baterii w kamerze, zasilacz sieciowy Tak

JPEG (radiometryczny) 5 (pracy ciàg∏ej). Sygn. stanu baterii w kamerze, zasilacz sieciowy Tak

90-260 V AC, 50/60 Hz -15°C do +50°C

90-260 V AC, 50/60 Hz -15°C do +50°C

90-260 V AC, 50/60 Hz -15°C do +50°C

IP54 235 x 81 x 103 600

IP54 235 x 81 x 103 600

IP54 235 x 81 x 103 600

¸adowanie akumulatora . . . . . . . . . . . Akumulator wyjmowany. . . . . . . . . . . . Napi´cie sieciowe do zasilacza . . . . . . . . . . . Zakres temperatury pracy . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . Wymiary (L x B x H) . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm g

i60 + EX845 w zestawie . . . . . . . . . . . . . .

17548

-

-

-

-

(-0706)

-

b60 + MO297 w zestawie . . . . . . . . . . . . . .

17548

-

-

-

-

-

(-0805)

918 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 918))


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Pomiary temperatury Temperatura jest wielkoÊcià fizycznà mierzonà najcz´Êciej. W technice pomiarowej zajmuje ona bardzo wa˝ny dzia∏, wykorzystujàcy najcz´Êciej przyrzàdy elektroniczne. Istnieje bardzo du˝y wybór czujników przetwarzajàcych wartoÊç temperatury na sygna∏ elektryczny. Ka˝dy ich rodzaj ma specyficzne w∏aÊciwoÊci decydujàce o konkretnym zastosowaniu w praktyce. Najcz´Êciej spotykane sà nast´pujàce czujniki. ● Termoelement Pomiar temperatury opiera si´ tu na wykorzystaniu zjawiska termoelektrycznego. Termoelement sk∏ada si´ z dwóch z∏àczonych ze sobà ró˝nych przewodników, tj. ró˝nych metali lub stopów. Np. Termoelement typu K (NiCr-Ni). ● Czujniki rezystancyjne (Pt100) Do pomiaru temperatury za pomocà czujnika Pt100 wykorzystuje si´ temperaturowe zmiany wartoÊci rezystancji platyny. Poprzez rezystor przepuszcza si´ pràd o sta∏ym nat´˝eniu. Mierzy si´ spadek napi´cia, który podlega zmianom wraz ze zmianami rezystancji, która z kolei zmienia si´ proporcjonalnie do temperatury. ● Termistor (NTC) Pomiar temperatury z wykorzystaniem termistorów opiera si´ równie˝ na zmianie rezystancji czujnika w funkcji temperatury. Jednak w odró˝nieniu od czujników rezystancyjnych termistory charakteryzujà si´ du˝ym ujemnym wspó∏czynnikiem zmian temperaturowych. (Rezystancja zmniejsza si´ ze wzrostem temperatury).

Dobór czujnika temperatury

Podstawowa zasada Czujniki z termoelementem sà szybkie i majà szeroki zakres pomiarowy. Czujniki rezystancyjne i NTC sà wolniejsze, ale bardziej dok∏adne.

Pomiary technikà podczerwieni (IR) Temperatur´ powierzchni obiektu mo˝na mierzyç wykorzystujàc promieniowanie cieplne. Mierniki typu IR mierzà promieniowanie podczerwone, którego emisja uzale˝niona jest od temperatury. Najwi´kszà zaletà jest tu mo˝liwoÊç prowadzenia pomiaru bezdotykowo, z pewnej odleg∏oÊci.

Termometry

Testo. Termometr cyfrowy. Mo˝na u˝ywaç do pomiaru temperatury p∏ynów, powietrza, artyku∏ów spo˝ywczych itp. Z wy∏àcznikiem. W za∏àczeniu pochewka ochronna z zaczepem klipsowym i bateria. Zapasowa bateria 1.5V LR 44, nr art. 2928-1003.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç (-10 do +100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç rurki sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16493 typ

mm

-0109 Mini -50°C do +150°C 0.1°C ±1°C 120

Testo. Termometr cyfrowy (typ K). Dok∏adny i o krótkim czasie odpowiedzi. G∏owica pomiarowa obracalna o 180° dla wygody odczytu. Samoczynne wy∏àczanie. Bateria typu CR 2032 (10960-0304). Nr 905-T1: Do powietrza, gazów, p∏ynów, artyku∏ów spo˝ywczych itp. Przetwornik znajduje si´ na zewnàtrz koƒcówki pomiarowej sondy. Nr 905-T2: Czujnik powierzchniowy. Koƒcówka pomiarowa jest spr´˝ynujàca dla zapewnienia dobrego styku, szczególnie z powierzchniami nierównymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas odpowiedzi w wodzie . . . . . . . . . . . D∏ug. rurki sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10049 Nr °C °C °C s mm h

-0101 905-T1 -50 do +350 0.1 ±1 10 200 150

-0200 905-T2 -50 do +350 0.1 ±1 5 150 150

10049-0101

10049-0200

919 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 919))

Narz´dzia pomiarowe

Wymagania co do pomiaru decydujà o doborze rodzaju czujnika. Nale˝y tu wziàç pod uwag´ nast´pujàce kryteria: ● Zakres pomiaru ● Dok∏adnoÊç ● Czas odpowiedzi ● Konstrukcja


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Termometry

Testo. Termohigrometr 608-1 do pomiarów ciàg∏ych wilgotnoÊci, temperatury i punktu rosy. Posiada du˝y, wyraêny wyÊwietlacz i mo˝e byç ustawiony na stole lub zawieszony na Êcianie. Patentowany czujnik wilgotnoÊci charakteryzuje si´ stabilnoÊcià czasowà, wytrzyma∏oÊcià mechanicznà i niewra˝liwoÊcià na kondensat. Model 608-2: Podobny jak 608-1, ale o wi´kszej dok∏adnoÊci, szerszym zakresie pomiarowym, a ponadto wyposa˝ony w funkcj´ alarmu, sygnalizujàcà przekroczenie wartoÊci granicznej w gór´, lub w dó∏.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15914 -0102 -0201 Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 608-1 608-2 Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . 10...95 % RH, 0...+50°C, -20...+50°C td 0...100 % RH, -10...+70°C, -40...+70°C td Dok∏adnoÊç ±3 % RH, ±0.5°C ±2 % RH, ±0.5°C RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . 0.1 % RH, 0.1°C Temperatura pracy. . . . . . . . . 0...50°C -10...+70°C Temperatura sk∏adowania . . °C -40...+70 Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9V Czas pracy baterii. . . . . . . . . . h 8736 Okres powtarzania pomiaru . s 18 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 168

Narz´dzia pomiarowe

Lutron. Miernik temperatury typu K. Dwa kana∏y, do równoczesnego prowadzenia pomiaru w dwóch punktach. WyÊwietlacz o wyraênych cyfrach. Mierzy w °Celsjusza. Model TM-914C z certyfikatem CE. Dostarczany z instrukcjà obs∏ugi w wielu j´zykach. Sondy temperaturowe i baterie zamawia si´ oddzielnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pomiaru: -40 do -20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20 do 0 °C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 do +750 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +750 do +1200 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3359 °C

-0100 TM 914 C -40°C do +1200°C

mm g

±3% ±2% ±(1% +1°C) ±(2% +1°C) 1°C 1 szt. 9 V 108x73x23 140

Futera∏ CA-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7314

-0204

Sonda powierzchniowa TP-04 (kabel 1,2 m) . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7456 °C

-0202 -50 do +400

Sonda drutowa TP-01 (kabel 1,2 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2504 °C

-0205 -50 do +250

Sonda do powietrza/p∏ynów TP-02 A . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2504 °C

-0304 -50 do +900

Sonda do powietrza/p∏ynów TP-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2504 °C

-0403 -50 do +1200

Limit. Cyfrowy termometr czujnikowy. Dwa kana∏y, umo˝liwiajàce równoczesne prowadzenie pomiarów przy u˝yciu dwóch czujników. Mo˝liwoÊç zapami´tania do 99 wyników pomiarów, wykonywanych w nastawionych sta∏ych odst´pach czasowych, lub w chwilach wybieranych r´cznie. Zapami´tane dane mo˝na przes∏aç do komputera. Rejestracja wartoÊci maksymalnej i minimalnej, tak˝e ró˝nicy mi´dzy dwoma punktami. Funkcja Hold. ¸atwa kalibracja przyrzàdu, dla korekcji b∏´du pomiarowego czujnika. PodÊwietlenie wyÊwietlacza. Prze∏àczanie jednostek °C i °F. Ostrze˝enie o s∏abym stanie baterii. Mo˝e wspó∏pracowaç z czujnikami typu K, J i E. W za∏àczeniu czujnik drutowy typu K (maks. 260 °C), kabel USB, oprogramowanie oraz bateria i instrukcja obs∏ugi. 15321-0208 Czujnik wtykowy powietrzno/cieczowy typ K, -50 do +600 °C. D∏ugoÊç czujnika 180 mm. D∏ugoÊç kabla 1000 mm. 15321-0307 Czujnik powierzchniowy typ K, -50 do +500 °C. D∏ugoÊç czujnika 125 mm. D∏ugoÊç kabla 1000 mm. 12860-0301 Czujnik drutowy typ K, -50 do +260 °C. D∏ugoÊç drutu 900 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15321 -0109 Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 60 Zakres pom. typ K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -200 do +1370 RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C 0.1 Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C 0.8 ±0.5% Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -10 do +50 Temperatura sk∏adowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -40 do +60 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 175x8x30 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 270 Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 V 6F22 Czujnik wtykowy powietrzno/cieczowy, typ K -50 do +600 °C 15321

-0208

Czujnik powierzchniowy typ K -50 do +500 °C. . . . . . . . . . . . . . . 15321

-0307

Czujnik drutowy typ K -50 do +260 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12860

-0301

920 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 920))


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Termometry przemys∏owe

Testo. Profesjonalny przyrzàd pomiarowy w rozmiarze kieszonkowym marki Testo.

14830-0106

Testo 606-1. Mierzy zawartoÊç wilgoci w drewnie i materia∏ach budowlanych. Mo˝liwoÊç wyboru 1 z 8 materia∏ów. PodÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie, protokó∏ kalibracyjny i bateria. Nr art. . . . . . 14830 -0304 Zakres pom. 0 do 90% wilg.bezwzgl. Dok∏adnoÊç ± 1% wilg. bezwzgl. Opak. . . . . . . szt 12

Testo 606-2. Mierzy wilgotnoÊç drewna i materia∏ów budowlanych, a tak˝e wilgotnoÊç wzgl´dnà i temperatur´ powietrza. PodÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie, protokó∏ kalibracyjny i bateria. Nr art. . . . . . 14830 -0403 Zakres pom. -10 do + 50°C Zakres pom. 0 do 90% wilg. bezwzgl. 14830-0403 Zakres pom. 0 do 100% wilg.wzgl. Dok∏adnoÊç ± 0,5°C Dok∏adnoÊç ± 1% wilg. bezwzgl. Dok∏adnoÊç ± 2,5% wilg.wzgl. Opak. . . . . . . szt 12

Testo 410-1. Anemometr turbinowy 40 mm . Wylicza wartoÊç Êrednià w czasie. PodÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie, protokó∏ kalibracyjny i bateria. Nr art. . . . . . 14830 -0502 Zakres pom. -10 do + 50°C Zakres pom. 0,4 do 20 m/s Dok∏adnoÊç ± 0,5°C Dok∏adnoÊç ± (0,2 + 2% wart.mierz.) Opak. . . . . . . szt 12

Testo 410-2. Anemometr turbinowy z jednoczesnym pomiarem temperatury i wilgotnoÊci. Wskazuje wartoÊç Êrednià w czasie i efekt ch∏odzenia. PodÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie, protokó∏ kalibracyjny i bateria. Nr art. . . . . . . 14830 -0601 Zakres pom.. -10 do + 50°C Zakres pom.. 0,4 do 20 m/s Zakres pom.. 0 do 100% wilg.wzgl. Dok∏adnoÊç . ± 0,5°C Dok∏adnoÊç . ± (0,2 + 2% wart. mierz.)

14830-0601

14830-0502

14830-0700

14830-0908

14830-0205

Testo 610. Miernik wilgotnoÊci i temperatury powietrza. Wylicza punkt rosy i temperatur´ skraplania. PodÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie, protokó∏ kalibracyjny i bateria. Nr art. . . . . . . 14830 -0205 Zakres pom.. -10°C do +50°C Zakres pom.. 0 do 100% wilg.wzgl. Dok∏adnoÊç . ± 0,5°C Dok∏adnoÊç . ± 2,5% wilg.wzgl. Opak.. . . . . . . szt 12

Testo 510. Kompaktowy ciÊnieniomierz ró˝nicowy z wyliczaniem pr´dkoÊci powietrza. Wybór spoÊród 10 jednostek. PodÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie, protokó∏ kalibracyjny i bateria.. . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . 14830 -0700 Zakres pom. . 0 do 100 hPa Dok∏adnoÊç . . ± 0,03 hPa ............. (0 do 0,30 hPa) ............. ± 0,05 hPa ............. (0,31 do 1,00 hPa) Opak. . . . . . . . szt 12

14830-0809

Testo 511. Manometr do pomiaru ciÊnienia bezwzgl´dnego i atmosferycznego. Wbudowana funkcja pomiaru wysokoÊci. PodÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie, protokó∏ kalibracyjny i bateria. Nr art. . . . . . . . 14830 -0809 Zakres pom. . . 300 do 1200 hPa Dok∏adnoÊç . . ± 3,0 hPa Opak. . . . . . . . . szt 12

Testo 540. Âwiat∏omierz kompaktowy. Funkcje hold, maks., min. PodÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie, protokó∏ kalibracyjny i bateria. Nr art.. . . . . . . . 14830 -1005 Zakres pom. . . 0 do 99999 lux RozdzielczoÊç 1 lux (0 do 19999 lux) RozdzielczoÊç 10 lux (20000 do 99999 lux) Opak. . . . . . . . . szt 12

Testo 460. Obrotomierz optyczny z plamkà pomiarowà wytwarzanà przez LED. PodÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie, protokó∏ kalibracyjny i bateria. Nr art. . . . . . . 14830 -0908 Zakres pom. 100 do 29999 obr/min Dok∏adnoÊç . ± 0,02% wart. mierz. Opak. . . . . . . szt 12 14830-1005

921 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 921))

Narz´dzia pomiarowe

14830-0304

Testo 810. Pomiar temperatury powietrza i powierzchni obiektów tym samym przyrzàdem, wykorzystujàcym technik´ podczerwieni. Optyka 6:1, podÊwietlany wyÊwietlacz, automatyczne wy∏àczanie, pokrowiec ochronny, futera∏ mocowany na pasie i protokó∏ kalibracyjny. Nr art. . . . . . . 14830 -0106 Zakres pom. . IR -30°C do +300°C Zakres pom. . powietrze -10°C do +50°C Dok∏adnoÊç . IR ± 2,0°C Dok∏adnoÊç . powietrze ± 0,5°C Opak.. . . . . . . szt 12


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Termometry przemys∏owe

Sonda do zanurzania i wtykania

Sonda powietrzna

Testo. 110. Bardzo dok∏adny i wszechstronny przyrzàd do pomiaru temperatur, idealny do u˝ytku w trudnych warunkach dzi´ki futera∏owi ochronnemu TopSafe. Konstrukcja przyrzàdu predestynuje go szczególne do u˝ywania w ch∏odniach, komorach klimatycznych i na zewnàtrz pomieszczeƒ, poniewa˝ nie wymaga odczekiwania na dostosowanie si´ do temperatury otoczenia. WartoÊç minimalna i maksymalna pokazywane sà na czytelnym wyÊwietlaczu 2-rz´dowym z podÊwietlanym t∏em, a w przypadku potrzeby uzyskania wydruku ∏àczy si´ z drukarkà IR (nr art. 13509-0306) poprzez ∏àcze podczerwone. Poza szerokim wyborem sond r´cznych (akcesoria), umo˝liwia równie˝ wspó∏prac´ z bezprzewodowà sondà radiowà (nr art. 13510-0204) za poÊrednictwem modu∏u komunikacyjnego (nr art. 13510-0105), ∏atwo do∏àczanego do przyrzàdu. Dostarczany z baterià i protoko∏em kalibracji. Zakres zastosowaƒ: instalacje sanitarne, wodne i grzewcze, Sonda energetyka, serwis w zakresie techniki ch∏odniczopowierzchnio- klimatyzacyjnej, przemys∏ spo˝ywczy, przemys∏ elektroniczny, wa administracja budynków i in. Âwiadectwo kalibracyjne ISO z identyfikowalnymi 3 punktami pomiarowymi ±0, +20, +100°C (na ˝yczenie mogà byç inne punkty pomiarowe) dostarczane jest na zamówienie.

Narz´dzia pomiarowe

Karta charakterystyki str. 362.

Miernik temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzaje czujników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13503 Nr

Temperatura pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura sk∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

°C °C V

Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm

°C

kg

produktu

patrz

-0104 110 NTC i NTC wysokotemperaturowy -50°C - +150°C 0 do +275°C (wysokotemp.) 0.1 ±0.2°C (-20 do +80°C);±0.3°C pozost. cz. zakresu ±0.2°C (0 till +80°C); 0.3°C pozost. cz. zakresu -20 do +50 -40 do +70 9 alkaliczna mangan. 200h (do∏àczona sonda, podÊwietl. wy∏àcz.) 45h (tryb radiowy, podÊwietl. wy∏àcz.) 182x64x40 ABS 171

Sonda wodoszcz. NTC, do zanurzania i wtykania. Kabel 1,2 m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13503 s

-0500 10

Mocna i skuteczna sonda NTC do pomiaru temp. powietrza. Kabel 1,2 m. . . . . . . . . . . . . . Czas odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13503 s

-0609 40

Sonda wodoszcz. NTC, do pomiaru temp. p∏askich powierzchni. Kabel 1,2 m. . . . . . . . . . . . . . . . . Czas odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13503 s

-0708 25

Modu∏ radiowy do komunikacji z ró˝nymi sondami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13510

-0105

Sonda radiowa do pomiarów zanurzeniowych i wtykowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13510

-0204

Mocny futera∏ plastikowy TopSafe chroniàcy przyrzàd przed zabrudzeniem i udarami . . . . . . . . . . . .

13509

-0108

Torba na przyrzàd i sond´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13509

-0207

Drukarka IR z ∏àczem IRDA i interfejsem IR, 1 rolka papieru + 4 baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13509

(-0306)

Papier zapasowy, 6 rolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13509

(-0405)

922 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

niebezpiecznego,

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 922))


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Termometry przemys∏owe

Testo. 925. Przyrzàd do pomiaru temperatury przy wykorzystaniu szybkiego i dok∏adnego czujnika termoelementowego. Mo˝na równie˝ do∏àczyç dodatkowy czujnik temperatury (czujnik radiowy nr art. 13510-0204 wraz z modu∏em radiowym nr art. 13510-0105, ∏atwo do∏àczanym do przyrzàdu), a wyniki z obu czujników mogà byç wskazywane na wyÊwietlaczu naprzemiennie. Przesy∏ danych odbywa si´ drogà radiowà. W przypadku przekroczenia nastawionej wartoÊci granicznej w∏àczany jest sygna∏ dêwi´kowy. Uzyskiwane dane pomiarowe mo˝na na bie˝àco zapisywaç na drukarce IR (nr art. 13509-0306). Zakres zastosowaƒ: instalacje sanitarne, wodne i grzewcze, energetyka, serwis w zakresie techniki ch∏odniczoklimatyzacyjnej, przemys∏ elektroniczny, administracja budynków i in.

Sonda Sonda do zanurzania zanui wtykania rzeniowa

Miernik temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13504 Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Rodzaje czujników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

°C °C V

mm g

-0103 925 Termoelement typ K -50 do +1000 ±(0.5°C + 0.3% wart.mierz.)(-40 ... +900°C) ±(0.7°C + 0.5% wart.mierz.) pozost. cz. zakresu 0.1°C (-50 do +199.9°C) 1°C (pozost. cz. zakresu) -20 do +50 -40 do +70 9 alkaliczna mangan. 200h (do∏àczona sonda, podÊwietl. wy∏àcz.) 68h (do∏àczona sonda, podÊwietl. w∏àcz.) 33h (tryb radiowy, podÊwietl. w∏àcz.) 182x64x40 ABS 171

Sonda wodoszcz. do zanurzania i wtykania, termoelement typ K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13504 Czas odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s

-0509 7

Szybka sonda powierzchniowa z czujnikiem na taÊmie elastycznej. Typ K. . . . . . . . . . . . . . . 13504 Czas odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s

-0707 3

Szybka sonda zanurzeniowa, termoelement typ K. . . . . . 13504 Czas odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s

-0608 2

Modu∏ radiowy do komunikacji z ró˝nymi sondami. . . . . 13510

-0105

Mocny futera∏ plastikowy TopSafe chroniàcy przyrzàd przed zabrudzeniem i udarami . . . . . . . . . . . . . . . 13509

-0108

Torba na przyrzàd i sond´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13509

-0207

Drukarka IR z ∏àczem IRDA i interfejsem IR, 1 rolka papieru + 4 baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13509

(-0306)

Papier zapasowy, 6 rolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13509

(-0405)

Czujnik drutowy maks. 400°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gi´tki drut, d∏ugoÊç 0.8 m

5131

-0605

Czujnik do betonu -30 do +105°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drut termoelementowy, d∏ugoÊç 25 m, do odcinania na ˝àdane d∏ugoÊci

5131 g

-0704 180

Z∏àcze termoelementowe do czujnika do betonu . . . . . . .

5131

-0803

923 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 923))

Narz´dzia pomiarowe

RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura sk∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sonda powierzchniowa


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Termometry przemys∏owe

Czujnik Sonda wtykana temperaturowy

Adapter Testo. Oprawka radiowa do bezprzewodowej komunikacji sond pomiarowych z wieloma przyrzàdami pomiarowymi na odleg∏oÊç do 20 Modu∏ m. Uzyskuje si´ elastycznoÊç zastosowaƒ, poniewa˝ do oprawki mo˝na radiowy do∏àczaç ró˝ne czujniki. Do oprawki do∏àczony jest równie˝ adapter do czujnika termoelementowego typu K, (patrz rys.). Dzi´ki temu do oprawki radiowej mo˝na do∏àczaç wszelkie czujniki wymagajàce z∏àcza termoelementowego (równie˝ starsze modele), uzyskujàc mo˝liwoÊç bezprzewodowego pomiaru temperatury.

Narz´dzia pomiarowe

Oprawka radiowa

Oprawka radiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13508

-0109

Akcesoria Sonda wtykana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13508

-0208

Czujnik temperaturowy . . . . . . . . . . . . . . . . .

13508

-0307

Termometr IR/Latarka Limit. Termometr na podczerwieƒ, dokonujàcy pomiaru temperatury powierzchni metodà bezdotykowà, dzia∏ajàcy z drugiego koƒca jako latarka. Skierowaç termometr na obiekt i nacisnàç przycisk. Odczytaç temperatur´ z wyÊwietlacza. W za∏àczeniu 5 baterii SR-44/LR-1154.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wy∏àczanie samoczynne . . . . . . . . . . . . . . . . Wspó∏czynnik emisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odleg∏oÊç / Pole pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . .

13156 Nr °C °C

-0104 80 -33 - +110 0.2 ±2.5 °C lub ±2.5% po 15 s 0,95 1:1

Termometry IR Limit. Bezdotykowy miernik temperatury powierzchni dzia∏ajàcy na podczerwieƒ (IR), o du˝ej dok∏adnoÊci i szybkim odczycie. Promieƒ laserowy wskazuje Êrodek obszaru pomiarowego. Rejestruje wartoÊç maksymalnà i minimalnà. Automatyczne wy∏àczanie po 8 sekundach. PodÊwietlenie wyÊwietlacza. Prze∏àczanie jednostek °C i °F. Ostrze˝enie o s∏abym stanie baterii. W za∏àczeniu bateria i instrukcja obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powierzchnia pomiaru : Odleg∏oÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspó∏czynnik emisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura sk∏adowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

924 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 924))

15318 Nr °C °C °C °C °C mm g

-0104 91 -18 do +380 0.1 2 lub 2% 1:10 sta∏y 0.95 0-50 -20 - + 65 169x138x53 270 9 V 6F22


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Termometry przemys∏owe Termometry IR Limit. Bezdotykowy miernik temperatury powierzchni dzia∏ajàcy na podczerwieƒ (IR), o du˝ej dok∏adnoÊci i szybkim odczycie. Promieƒ laserowy wskazuje Êrodek obszaru pomiarowego. Prze∏àczana wartoÊç wspó∏czynnika emisji. Rejestruje wartoÊç maksymalnà, minimalnà i Êrednià. Funkcja skanowania, dla umo˝liwienia pomiaru ciàg∏ego. Gwint 1⁄4″ do zamocowanie na statywie. Automatyczne wy∏àczanie po 8 sekundach. PodÊwietlenie wyÊwietlacza. Prze∏àczanie jednostek °C i °F. Ostrze˝enie o s∏abym stanie baterii. W za∏àczeniu pochwa ochronna, bateria i instrukcja obs∏ugi. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powierzchnia pomiaru : Odleg∏oÊç . . . . . . . . Wspó∏czynnik emisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura sk∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15319 Nr °C °C °C °C °C mm g

-0103 92 -18 do +550 0.1 1.8 lub 1.8% 1:12 0.10-1.00 0 - 50 -20 - + 65 169x138x53 270 9 V 6F22

-0202 93 -32 do +1050 0.1 1.8 lub 1.8% 1:30 0.10-1.00 0 - 50 -20 - + 65 169x138x53 270 9 V 6F22

Narz´dzia pomiarowe

Lutron. Termometr do u˝ytku profesjonalnego. Trzy przyrzàdy w jednym. Termometr bezdotykowy IR, z nastawianym wspó∏czynnikiem emisji i ze wskaênikiem laserowym punktu pomiaru. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia pi´ciu ró˝nych typów termopar: K, J, R, T i E. Bardzo szybko dzia∏ajàcy przyrzàd o zwartej budowie, o szerokim zakresie pomiarowym: od -100 do +1700°C. WyÊwietlacz o du˝ych, czytelnych cyfrach. Mo˝liwoÊç pomiarów ró˝nicowych. Funkcje: maksymalno-minimalna, pami´ç wskazania (data hold), oraz samoczynnego wy∏àczania po 30 min (funkcj´ mo˝na wy∏àczyç). TM-939 ma z∏àcze RS232 umo˝liwiajàce gromadzenie wyników pomiarów z d∏u˝szego okresu czasu w pami´ci komputera lub w rejestratorze danych. Posiada oznaczenie CE. Dostarczany z instrukcjà obs∏ugi. Czujnik temperatury i bateria zamawiane oddzielnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom./czujnik: IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10365

-0107 TM-939

°C °C °C °C °C °C V mm g

-20 - +650 -100 - +1300 -100 - +1150 -100 - +400 -100 - +900 0 - +1700 9V 6F22 200x68x30 220

Torba CA-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7314

-0204

Czujnik powierzchniowy TP-04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7456 °C

-0202 -50 - +400

Czujnik drutowy TP-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7456 °C

-0202 -50 till +250

Sonda do gazów/p∏ynów TP-02 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2504 °C

-0304 -50 - +900

Sonda do gazów/p∏ynów TP-03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2504 °C

-0403 -50 - +1200

Kabel RS232 do PC,UPCB-02 + program, SW-U801-WIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10223

-0208

925 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 925))


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Termometry przemys∏owe Termometry IR

Narz´dzia pomiarowe

12288-0305

12288-0206

Zale˝noÊç odleg∏oÊç - obszar pomiarowy

Testo. Bezdotykowy miernik temperatury IR ze wskaênikiem laserowym. Pomiar w kilka sekund. Nastawiany wspó∏czynnik emisji. Do pomiaru temperatury powierzchni obiektów znajdujàcych si´ w trudno dost´pnych miejscach, b´dàcych pod napi´ciem lub niebezpiecznie goràcych, np. elementów systemów grzewczych lub wentylacyjnych. 830-T1. Ma wskaênik laserowy jednopunktowy, wskazujàcy Êrodek obszaru pomiarowego. 830-T2. Ma wskaênik laserowy dwupunktowy, wskazujàcy szerokoÊç obszaru pomiarowego, ponadto posiada mo˝liwoÊç pod∏àczenia czujników dotykowych typu K. Np. umo˝liwia to jednoczesne u˝ywanie czujnika powierzchniowego, powietrznego lub cieczowego, dla prowadzenia pomiarów porównawczych. Bateria 9 V. Czujniki typu K, patrz art. nr 13504-0103 str. 0000. 830-T4. Bezdotykowy miernik temperatury IR dla bardziej wymagajàcych u˝ytkowników. Model ten oferuje za niewielkà cen´, takie zalety jak: ma∏y obszar pomiarowy (30:1), laser dwupunktowy, oraz mo˝liwoÊç do∏àczania czujników dotykowych. Wspó∏czynnik emisji regulowany p∏ynnie w zakresie od 0,2 do 1,0. Podobnie jak w modelu T2 mo˝na do∏àczaç czujniki zewn´trzne, np. termoelement typu K, czujnik powierzchniowy szybki lub wodoszczelny czujnik zanurzeniowy. Przy pomocy zewn´trznego czujnika temperatury mo˝na wykonywaç pomiary porównawcze, a dzi´ki temu np. dok∏adnie ustawiaç wartoÊç wspó∏czynnika emisji dla konkretnych materia∏ów. Dwa punkty laserowe zaznaczajà pole pomiarowe od góry i od do∏u, dzi´ki czemu dok∏adnie okreÊlony jest obszar mierzony. W przypadkach trudnych powierzchni mo˝na umieÊciç w odpowiednim miejscu taÊm´ samoprzylepnà, a nast´pnie przy pomocy czujnika IR mierzyç temperatur´ powierzchni taÊmy. Dzi´ki podÊwietleniu wyÊwietlacza mo˝liwe jest prowadzenie pomiarów w miejscach s∏abo oÊwietlonych. Dostarczany z baterià, instrukcjà obs∏ugi i fabrycznym Êwiadectwem kalibracji.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy typ K . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç IR/Typ K. . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç (- do 400°C) . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç (-30 do 0°C) . . . . . . . . . . . . . . . Obszar pomiarowy / Odleg∏oÊç . . . . . . . . . Wspó∏czynnik emisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12288 Nr °C °C °C

g mm

-0107 830-T1 -30 do +400 0.5 ± 1.5°C lub 1.5% ± 2°C lub 2% 1 / 10 0.2 do 1.0 200 190x75x38

926 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 926))

-0206 830-T2 -30 do +400 -50 do +500 0.5/0.1 ± 1.5°C lub 1.5% ± 2°C lub 2% 1 / 12 0.2 do 1.0 200 190x75x38

-0305 830-T4 -30 do +400 -50 do +500 0.1 ± 1.5°C lub 1.5% ± 2°C lub 2% 1 / 30 0.2 do 1.0 200 190x75x38


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Termometry przemys∏owe Termometry IR Testo. Bezdotykowy miernik temperatury dzia∏ajàcy na podczerwieƒ (IR), z unikalnà optykà SWITCH, umo˝liwiajàcà prowadzenie tym samym przyrzàdem pomiarów z ma∏ej i z du˝ej odleg∏oÊci, z wysokà dok∏adnoÊcià, na ma∏ym obszarze pomiarowym. Optyka SWITCH ma dwa po∏o˝enia: makro i dystans. W po∏o˝eniu makro mo˝na zmniejszyç pole pomiarowe a˝ do 1 mm Êrednicy. W po∏o˝eniu dystans plamka pomiarowa ma tylko 16 mm z odleg∏oÊci 1,2 m (75:1), i 13 cm z odleg∏oÊci 5 m. Patentowany laserowy wskaênik krzy˝owy zaznacza w po∏o˝eniu dystans ca∏y obszar pomiarowy, natomiast w po∏o˝eniu makro zaznacza za pomocà dwóch punktów Êrednic´ plamki pomiarowej. Jest to mocny przyrzàd, do u˝ytku w warunkach polowych, przy temperaturze otoczenia do -20°C. Przyrzàd posiada wejÊcie umo˝liwiajàce do∏àczenie tradycyjnego czujnika temperaturowego (czujniki, patrz testo 925). Ponadto testo 845 wyposa˝ony jest w czujnik wilgotnoÊci, do pomiaru wilgotnoÊci wzgl´dnej, temperatury powietrza i temperatur´ punktu rosy. Wszystko to powoduje, ˝e testo 845 szczególnie nadaje si´ do lokalizowania miejsc wilgotnych i zagro˝onych zagrzybieniem. Du˝y wyÊwietlacz 3-rz´dowy z podÊwietleniem, wskazuje °C, wartoÊci min/max, sygnalizowane wartoÊci graniczne (nastawiane dowolnie) oraz wspó∏czynnik emisji (nastawiany dowolnie). W przypadku do∏àczenia czujnika wilgotnoÊci pokazywana jest równie˝ wilgotnoÊç wzgl´dna ( punkt rosy (°Ctd) jak równie˝ odleg∏oÊç punktu rosy. Sygnalizacja dêwi´kowa i optyczna, wewn´trzna pami´ç na 90 bloków pomiarowych. Dokumentowanie z wykorzystaniem programu na komputerze PC, lub bezpoÊrednio w miejscu pomiaru na drukarce IR (wyposa˝enie dodatkowe). Dostarczany z programem pod Windows (wersja szwedzkoj´zyczna), kablem USB, uchwytem do statywu, paskiem noÊnym, bateriami, protoko∏em kalibracji i walizkà serwisowà z aluminium.

13824 Nr °C °C, °Ctd ms °C °Ctd

Dok∏adnoÊç °C dotykowo (TE typ K) . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç czujnika wilg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura przechowywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obszar pomiarowy/Odleg∏oÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspó∏czynnik emisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary testo 845 (L x B x H). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary walizki (L x B x H) (w za∏àczeniu) . . . . . . . . Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g mm mm lat

-0106 845 -35 - +950 100 0 - +50, -20 - 50 td 150 0.1 0.1 0.1 ±2.5°C (-35 - 20.1) ±1.5°C (-20 +19.9°C) ±0.75°C (+20 +99.9°C) ±0.75% wartoÊci mierz. (+100 +950°C) ±0.75°C (-35 75°C) ±1% wartoÊci mierz. (+75.1 +950°C) ±2 (0 100 ±0.5°C (+10 +40″C) ±1°C (pozost. zakresy) -20 - +50°C -40 - +70°C 2 x AA (AlMn) lub poprzez USB 25 godz. (bez lasera), 10 godz. (z laserem, bez podÊw. wyÊwietlacza), 5 godz. (z laserem i podÊw. wyÊwietlacza 50%) OstroÊç standard.: 75:1 (16 mm z odl. 1200 mm) OstroÊç makro: 1 mm z odl. 70 mm 0.1- 1.0 465 155 x 58 x 195 405 x 340 x 93 2

927 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 927))

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy IR i czujnik TE . . . . . . . . . . . . . . . . Czujnik wilgotnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas odpowiedzi IR (t95). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç: Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WigotnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt rosy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç °C IR (+23°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Termometry przemys∏owe Termometry IR

Narz´dzia pomiarowe

13535

14704

15577

Fluke. Bezdotykowy miernik temperatury dzia∏ajàcy na podczerwieƒ (IR), o du˝ej dok∏adnoÊci i szybkim odczycie. Pomiar jednopunktowy - offset laserowy. S∏u˝y do pomiaru temperatur powierzchni obiektów znajdujàcych si´ w trudno dost´pnych miejscach, b´dàcych pod napi´ciem lub niebezpiecznie goràcych, np. elementów systemów grzewczych lub wentylacyjnych. Funkcja zatrzymania wyniku pomiaru na wyÊwietlaczu przez 7 sekund. Jednoczesne wskazywanie wartoÊci rzeczywistej i minimalnej/maksymalnej, w zale˝noÊci od modelu. PodÊwietlenie wyÊwietlacza. Dopasowany futera∏. Fluke 62. Podstawowy model bezdotykowego miernik temperatury na podczerwieƒ, o du˝ej dok∏adnoÊci i szybkim odczycie. Fluke 561. Termometr na podczerwieƒ, wyposa˝ony w funkcje przydatne profesjonalistom, do kontroli systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ch∏odniczych. Fluke 561 HVAC Pro posiada mo˝liwoÊç zarówno pomiaru zdalnego, jak i dotykowego, we wspó∏pracy z za∏àczonà sondà rurkowà Velcro, lub innym czujnikiem z termoelementem typu K. Fluke 566 i 568. Termometry IR nieco bardziej zaawansowane, do celów profesjonalnej diagnostyki przy wyszukiwaniu usterek itp. Model 568 posiada ponadto rejestrator danych, wspó∏pracujàcy z za∏àczonym oprogramowaniem FlukeView® Forms. Pasujace akcesoria, patrz www.toolstore.com

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 13535-0106 14704-0109 Fluke . . . . . . . . . . . . . . . Nr 62 561 Kszta∏t . . . . . . . . . . . . . . Pistolet. Pistolet. Zakres pomiarowy IR . °C -30 do +500 -40 do +550 Dok∏adnoÊç pomiaru . 10°C - 30°C: ±1°C ±1.0% lub ±1°C >/< 10°C - 30°C: ± 1.5°C lub ±1.5% co wi´ksze Odleg∏oÊç/Pole pom. . 10:1 12:1 RozdzielczoÊç . . . . . . °C 0.1 0.1 Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . ±1.0°C lub ±1.5% ±1.1°C

15577-0100 15577-0209 566 568 Pistolet. Pistolet. -40 do +650 -40 do + 800 < 0°C :± (1.0°C + 0.1°/1° C: >0° C :±1% lub ±1.0°C, co wi´ksze

Celsjusz/Fahrenheit . . Wskazanie . . . . . . . . . .

Tak/Tak Wart. maks.

Tak/Tak Min, maks.

WyÊwietlacz . . . . . . . . . Rejestracja danych . . . Z∏àcze transm. i kabel

Nie Nie

Nie Nie

Alarm wart. wys./nisk. Wspó∏czynnik emisji . .

Nie Sta∏y 0,95

Nie 0.3, 0.7 i 0.95

Nie

Nie

30:1 50:1 0.1 0.1 -270°C do -40°C:± (1°C + 0.2°/1°C) -40°C do 1372°C: ± 1% lub 1°C, co wi´ksze. Tak/Tak Tak/Tak Wart. min-/maks-, Wart. min-/maks-, Êrednia i ró˝nicowa Êrednia i ró˝nicowa Matryca 98 x 96 pikseli, z menu funkc. Tak, 20 poz. Tak, 99 poz. Nie USB 2.0 z programem FlukeView® Forms Dwa kolory i sygn. akust. Wbud. tabela dla podst. materia∏ów, i regulacja 0,10-1,0 co 0,01. Tak Tak

Tak

Tak

Dwa poziomy, normalny i wzmocn. dla Êrodow. ciemnego

<2.0 0,2 1

<2.5 0,34 5

Wart. min-/maks-, Êrednia i ró˝nicowa. . . PodÊwietlenie wyÊw. . Normalna odleg∏oÊç od obiektu. . . . . . . . . . . m Masa . . . . . . . . . . . . . . . kg Opak.. . . . . . . . . . . . . . . szt

<5.0 0,965 1

928 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 928))

>5.0 1,026 1


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Pomiary wilgotnoÊci

WilgotnoÊç powietrza ZdolnoÊç powietrza do absorbowania wody zmienia si´ wraz z temperaturà. Im wy˝sza temperatura tym wi´cej wody mo˝e powietrze zaabsorbowaç. Aby odzwierciedliç stan wilgotnoÊci powietrza podaje si´ tzw. wilgotnoÊç wzgl´dnà w %. ZnajomoÊç wartoÊci wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza umo˝liwia ocenienie ryzyka wystàpienia pleÊni, oszacowanie ile wody mo˝e byç zawarte w powietrzu bez zamglenia, lub o ile mo˝na obni˝yç temperatur´ bez dopuszczenia do skroplenia pary wodnej (patrz - punkt rosy).

Punkt rosy Punkt rosy podawany jest w °C. Odpowiada on temperaturze przy której wilgotnoÊç powietrza osiàga 100% i rozpoczyna si´ kondensacja pary wodnej.

WilgotnoÊç materia∏ów W materia∏ach higroskopijnych, np. w wi´kszoÊci materia∏ów budowlanych, z wyjàtkiem metali i niektórych tworzyw sztucznych, znajduje si´ woda. Wyst´puje ona tam cz´Êciowo w postaci zwiàzanej, a cz´Êciowo w porach materia∏u. ZawartoÊç wilgoci w materiale podaje si´ w postaci zawartoÊci iloÊciowej lub wilgotnoÊci wzgl´dnej. ZawartoÊç iloÊciowa jest to iloÊç wody, podana w kg, zawarta w 1 m3 materia∏u (kg/m3). WilgotnoÊç wzgl´dna jest to wyra˝ony w % stosunek masy wody zawartej w wilgotnym materiale do masy tego materia∏u w stanie suchym. WilgotnoÊç wzgl´dnà okreÊla si´ metodà wa˝enie-suszenie-wa˝enie. W drewnie wilgotnoÊç wzgl´dnà mo˝na ponadto mierzyç za pomocà wilgotnoÊciomierza elektronicznego, poniewa˝ wilgotnoÊç wp∏ywa na rezystancj´ drewna.

Równowaga wilgotnoÊci Wiele materia∏ów odznacza si´ higroskopijnoÊcià, tzn. zawartoÊç wilgoci w nich zale˝y od wilgotnoÊci powietrza i od temperatury w ten sposób, ˝e wilgotnoÊç materia∏u i otoczenia dà˝à do wyrównania si´. Innymi s∏owy, wilgotnoÊç wzgl´dna materia∏u odpowiada w pewien sposób wilgotnoÊci wzgl´dnej otaczajàcego powietrza. Zale˝noÊç tà podaje si´ w postaci tzw. krzywych absorbcyjnych dla poszczególnych materia∏ów. Jest ona w pewnym stopniu zale˝na od temperatury, lecz zwykle podawana jest dla +20°C.

WilgotnoÊciomierze powietrzne Mierniki wilgotnoÊci i temperatury

Testo. Kompaktowy przyrzàd pomiarowy do mierzenia wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza, temperatury powietrza i punktu rosy. Czujnik wilgotnoÊci odznacza si´ dok∏adnoÊcià i stabilnoÊcià w czasie. G∏owica przyrzàdu mo˝e byç obracana o 180° dla wygody odczytu. Samoczynne wy∏àczenie po ok. 10 min lub wy∏àczanie r´czne. Typ baterii CR 2032 nr art. 10960-0304.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. temperatury . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. wilgotnoÊci . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç pom. temp. . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç pom. wilg. . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pom. temp. . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pom. wilg. . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka sondy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10051 Nr °C RH °C RH °C RH% mm h

-0106 605 -20 do +70 5 do 95 0.1 0.1 ± 0.5 ±3 ∅ 12 x 125 ok. 200

Zestaw do betonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10051

-0205

Wyposa˝enie dodatkowe Rurki pomiarowe (10 szt.) Masa uszczelniajàca Zatyczki gumowe (10 szt.)

Nr art. 10051 -0304 -0403 -0601

Zestaw do betonu

929 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 929))

Narz´dzia pomiarowe

W betonie wilgotnoÊç wzgl´dnà mierzy si´ poprzez wywiercenie otworu, wydmuchanie do czysta py∏u, szczelne zamkni´cie i pozostawienie go na kilka dni dla osiàgni´cia równowagi (patrz - równowaga wilgotnoÊci). Nast´pnie mierzy si´ wilgotnoÊç wzgl´dnà powietrza w otworze, co z kolei s∏u˝y do okreÊlenia wilgotnoÊci betonu, przy wykorzystaniu krzywej absorbcyjnej danego gatunku betonu. Wa˝ne jest tu dok∏adne usuni´cie py∏u, prawid∏owe uszczelnienie wokó∏ sondy wilgotnoÊciomierza i odczekanie odpowiednio d∏ugiego czasu dla ustalenia si´ równowagi. Po wstawieniu sondy trzeba odczekaç co najmniej pó∏ godziny zanim odczyta si´ wynik.


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych WilgotnoÊciomierze powietrzne Mierniki wilgotnoÊci i temperatury

Narz´dzia pomiarowe

Testo. 625. Kompaktowy przyrzàd pomiarowy z czujnikiem do∏àczanym wtykowo, do mierzenia wilgotnoÊci wzgl´dnej i temperatury powietrza. Du˝y i wyraêny wyÊwietlacz dwurz´dowy pokazuje oprócz temperatury równie˝ wilgotnoÊç, temperatur´ wilgoci lub punkt rosy. Funkcje Hold/Max/Min. IP 54. Do pomiarów w miejscach trudnodost´pnych czujnik mo˝na ∏atwo od∏àczyç od przyrzàdu i do∏àczyç do kabla zakoƒczonego oprawkà z gniazdkiem (nr art. 135050409). Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç bezprzewodowego przekazywania wyniku pomiaru z czujnika do przyrzàdu na odleg∏oÊç do 20 m. Nale˝y wówczas czujnik do∏àczyç do oprawki radiowej (nr art. 13508-0109), który b´dzie utrzymywa∏ ∏àcznoÊç z modu∏em radiowym (nr art. 135100105). Modu∏ ten ∏atwo do∏àcza si´ do przyrzàdu. Kabel z oprawkà do czujnika Dostarczany z baterià i protoko∏em kalibracji.

Miernik wilgotnoÊci i temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. wilgotnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pom. wilg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pom. temp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç temp./wilg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura sk∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13505 Nr RH °C

Uchwyt do czujnika z kablem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13505

(-0409)

Uchwyt do czujnika, radiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13508

-0109

Modu∏ radiowy do komunikacji z ró˝nymi sondami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13510

-0105

Sonda radiowa do pomiarów zanurzeniowych i wtykowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13510

-0204

Mocny futera∏ plastikowy TopSafe chroniàcy przyrzàd przed zabrudzeniem i udarami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13509

-0108

Torba na przyrzàd i czujnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13509

-0207

°C RH °C °C V mm

-0102 625 0 do 100% -10 do +60 ±2,5% RH (5 do 95% RH) ±0,5 0,1°C/% -20 do +50 -40 do +85 9 alkaliczna mangan. 70 h (bez radio) 182x64x40 ABS

Exotek Instruments. Termohigrometr TH-680L z funkcjà rejestratora, do pomiarów temperatury, wilgotnoÊci wzgl´dnej i punktu rosy. Nie posiada wyÊwietlacza. Doskonale nadaje si´ do d∏ugoterminowego nadzoru warunków klimatycznych w pomieszczeniach u˝ytkowych, piwnicach sk∏adowania win, przestrzeniach wentylacyjnych mi´dzy gruntem a stropem i poddaszach, czyli tam, gdzie istnieje ryzyko rozwoju bioorganizmów. Przyrzàd podczas pomiaru nie musi byç do∏àczony do komputera. ¸atwe nastawianie alarmowych wartoÊci granicznych oraz odst´pów czasu pomi´dzy pomiarami poprzez z∏àcze USB, z wykorzystaniem do∏àczonego oprogramowania (tylko do Microsoft Windows 98/2000/XP/ Vista). Dane z pomiarów mogà byç bezpoÊrednio pokazywane w postaci graficznej, jak równie˝ mogà byç eksportowane do dalszej analizy, np. do Microsoft Excel. Nastawiane progi alarmowe Wysoki/Niski. Przekroczenie tych progów sygnalizowane jest za pomocà diod LED. Uchwyt montuje si´ za pomocà wkr´tów lub taÊmy dwustronnie lepnej. Dostarczany z uchwytem do monta˝u Êciennego, os∏onà gniazda USB, baterià oraz oprogramowaniem s∏u˝àcym do przesy∏ania danych z pami´ci rejestratora do komputera (wersje w j´z. szwedzkim, angielskim i fiƒskim). Instrukcja obs∏ugi. Zapasowa bateria: litowa LS14250 3,6 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15591 -0102 Exotek Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr TH-680L Zakres pomiarowy WilgotnoÊç wzgl´dna % RH 0-100 Dok∏adnoÊç % RH ±3.0 (wartoÊç typowa dla 10-90 %) PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % RH ±0.2 StabilnoÊç d∏ugookresowa . . . . . . . . . . . . . % RH /rok 1.0 Czas odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sek 5 Zakres pomiarowy Temperatura. . . . . . . . °C -40 - +70 Dok∏adnoÊç (temperatura) . . . . . . . . . . . . . °C ±+.5 (-20 - +50°C) Czas odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20 PowtarzalnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C ±0.2 Liczba rejestrowanych pomiarów . . . . . . . 32000 (16000 temp i 16000 % RH) Okresy mi´dzy pomiarami . . . . . . . . . . . . . 2 s do 24 godz. Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LS 14250 (Litowa 3,6 V) ˚ywotnoÊç baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 rok przy pomiarach co 5 s Wymiary (L X B X H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 x 30 x 30

930 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 930))


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych WilgotnoÊciomierze do drewna i materia∏ów budowlanych Exotek Instruments. WilgotnoÊç materia∏ów drewnianych wskazywana jest na wyÊwietlaczu cyfrowym w zakresie 6-60%. Dla innych materia∏ów budowlanych przyrzàd s∏u˝y jako wskaênik poziomu wilgotnoÊci: zielony-˝ó∏ty-czerwony. Przyrzàd posiada ma∏e wymiary i jest bardzo ∏atwy w u˝ytkowaniu. Przydatny m.in. dla wykonawców/inspektorów robót budowlanych, administratorów budynków, dostawców materia∏ów budowlanych, w∏aÊcicieli domów i malarzy. Zasilany baterià 12 V, typu 23 A. W za∏àczeniu instrukcja obs∏ugi z orientacyjnymi wartoÊciami dla drewna i materia∏ów budowlanych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exotek Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiaru dla drewna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne materia∏y budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pomiaru dla drewna, 6-15% . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pomiaru dla drewna, 15-28% . . . . . . . RozdzielczoÊç wyÊwietlacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii (iloÊç pomiarów) . . . . . . . . . . . . .

11346 Nr % zaw.wilg. suche-ostrze˝enie-mokre % zaw.wilg. % zaw.wilg. % zaw.wilg. mm

-0109 BDD mini 6-60 wskazanie zielone-˝ó∏te-czerwone ± 2.5 ± 3.5 0.1 75x40x16 10. 000

Exotek Instruments. Mierzy zawartoÊç wilgoci w drewnie w zakresie 6-30%. Przy pomiarze wilgotnoÊci tynku i betonu wskazuje wilgotnoÊç w skali wzgl´dnej 0-100. Wynik pomiaru pokazywany jest na wyÊwietlaczu diodowym. Z koƒcówkami pomiarowymi o d∏ugoÊci 12 mm. Wewn´trzny wzorzec kalibracyjny. G∏owica pomiarowa od∏àczana dla u∏atwienia pomiarów w miejscach trudnodost´pnych. Dostarczany z baterià (9 V, 6LR61), futera∏em i instrukcjà obs∏ugi.

Zapas. koƒcówki pomiar. (10 szt. ) d∏ug. 12 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 3064

-0205

Elektrody m∏otkowe, maks. g∏´b. pom. 38 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3064 Do pomiarów g∏´bokich w drewnie. Koƒcówki pomiarowe izolowane. .

-0304

Sondy d∏ugie, para, d∏ug. 230 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3064 Do pomiarów g∏´bokich w murze lub pod izolacjà. Koƒcówki pomiarowe izolowane.

-0403

Elektroda m∏otkowa

Sondy do pom. g∏´bokich

Exotek Instruments. Miernik wilgotnoÊci MC-410 do u˝ytku profesjonalnego. S∏u˝y do pomiaru zawartoÊci wilgoci w drewnie poprzez wk∏ucie w materia∏ dwóch kolców pomiarowych. Mo˝na równie˝ mierzyç wilgotnoÊç innych materia∏ów budowlanych. Wynik pomiaru pokazywany jest na wyÊwietlaczu cyfrowym jako procentowa zawartoÊç wilgoci. Przyrzàd posiada kompensacj´ temperaturowà oraz podzia∏ na 8 grup materia∏owych wg g´stoÊci. ¸àcznie do 150 ró˝nych gatunków drewna. Du˝y wybór akcesoriów. Do pomiarów wg∏´bnych drewna i tarcicy s∏u˝y sonda z m∏otkiem suwakowym S-33. Do pomiarów wilgoci w Êcianach i pod∏ogach drewnianych u˝ywa si´ sondy Êciennej S-50. Do pomiarów wilgotnoÊci warstw izolacyjnych mo˝na u˝yç sond wg∏´bnych S-55 i S-56. MC-410 dostarczany jest w mi´kkim futerale z 1 sondà zewn´trznà, 1 sondà wtykowà do pomiaru temperatury materia∏u, oraz 2 bateriami AAA. Instrukcja obs∏ugi. Zapasowa bateria 9V 6F22 (6LR61).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16922 -0100 Exotek Instruments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MC-410 Zakres pomiarowy dla drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . % wilg. 6-99.9 Liczba grup pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (150 gatunków drewna) Regulacja temperatury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 0 +100 RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % wilg. 0.1 Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % ±1.5 G∏´bokoÊç pomiaru w drewnie . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Zale˝y od d∏ug. kolców pom. Standard 8 mm Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 180 x 50 x 31 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 175 Akcesoria: Sonda z m∏otkiem suwakowym S-33 . . . . . . . . . 16922 D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm G∏´bokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm

-0415 300 30

Sonda Êcienna S-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16922 D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm G∏´bokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm

-0423 200 105

Sonda wg∏´bna S-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16922 Sonda do pomiarów wg∏´bnych np. warstwy izolacyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm

-0431

Trzon izolacyjny S-56 do sondy S-55 (1 para) (U˝ywany wraz z S-55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16922 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm

200

-0449 300

931 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 931))

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3064 -0106 Exotek Instruments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr HPM-2000 Zakres pom. w drewnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 6-30 Zakres pom. w betonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-100 Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % ±1 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 160x70x27


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych

Narz´dzia pomiarowe

WilgotnoÊciomierze do drewna Exotek Instruments. Miernik wilgotnoÊci MC-460B do u˝ytku profesjonalnego. Zestaw zawiera przyrzàd pomiarowy + m∏otek suwakowy (S-30), umo˝liwiajàcy pomiar zawartoÊci wilgoci w drewnie poprzez wbicie w materia∏ dwóch kolców pomiarowych. Wynik pomiaru pokazywany jest na wyÊwietlaczu cyfrowym jako zawartoÊç wilgoci w procentach. Przyrzàd posiada kompensacj´ temperaturowà oraz podzia∏ na 6 grup materia∏owych wg g´stoÊci, w tym oddzielna grupa do drewna Êwierkowego i oddzielna do drewna sosnowego, zgodnie ze szwedzkà normà. ¸àcznie do 264 ró˝nych gatunków drewna. Posiada unikalnà funkcj´ polaryzacji, s∏u˝àcà do szybszego i bardziej stabilnego pomiaru wysokich wartoÊci wilgotnoÊci. Kolce pomiarowe, s∏u˝àce do pomiaru gradientu wilgotnoÊci, pokryte sà izolacjà teflonowà. Miernik wilgotnoÊci MC-460B dostarczany jest w walizeczce z m∏otkiem suwakowym S-30, parà izolowanych teflonem kolców umo˝liwiajàcych pomiary na g∏´bokoÊci do 30 mm, kablem po∏àczeniowym 1 m, baterià 9 V, oraz instrukcjà obs∏ugi. Zapasowa bateria 9 V 6F22 (6LR61). Miernik wilgotnoÊci MC-460/S-40 do u˝ytku profesjonalnego. Zestaw zawiera przyrzàd pomiarowy + sond´ kompresyjnà S-40. Sonda S-40 s∏u˝y do pomiaru wilgotnoÊci wiórów, pelletu, zr´bków, granulatu, produktów budowlano-chemicznych w stanie sproszkowanym, siana itp. Do pomiaru wilgotnoÊci papieru, kartonu, zafoliowanych kiszonek i sianokiszonek u˝ywa si´ sondy wtykowej S-10P. MC-460/S-40 dostarczany jest w walizeczce z sondà kompresyjnà S-40, kablem po∏àczeniowym 1 m, baterià 9 V, oraz instrukcjà obs∏ugi. Zapasowa bateria 9V 6F22 (6LR61). S-30 sonda z m∏otkiem suwakowym. Do ∏atwych pomiarów drewna, z koƒcówkà teflonowà. S-10, sonda z kolcami do pomiarów drewna i in. Do pomiaru wilgotnoÊci forniru oraz wilgotnoÊci warstwy powierzchniowej u˝ywa si´ elektrod powierzchniowych. Dostarczana z 12 kolcami stalowymi o d∏ugoÊci 18 mm, oraz 1 parà elektrod powierzchniowych. Kolce stalowe (zestaw) do S-10. Do pomiarów drewna. Opakowanie zawiera 3x5 par kolców stalowych o g∏´bokoÊci pomiarowej 12, 19, 25 mm. S-10P, sonda pomiarowa do papieru. Sonda wtykowa do pomiarów wg∏´bnych papieru, kartonu, siana, zafoliowanych kiszonek i sianokiszonek. S-40, sonda kompresyjna. Pojemnik kompresyjny ze stali nierdzewnej wyposa˝ony w sprz´g∏o Êlizgowe, zapewniajàce sta∏y nacisk pomiarowy. S∏u˝y do pomiaru wilgotnoÊci wiórów, pelletu, zr´bków, granulatu, proszków, siana itp.

Artnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15590 Exotek Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Zakres pomiarowy dla drewna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % wilg. Liczba grup pomiarowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastawy temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % wilg. Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % G∏´bokoÊç pomiaru w drewnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm

-0103 MC-460B 4-140 6 (240 gatunków drewna) -10 +100 0.1 ±0.5 Zale˝y od d∏ug. kolców pomiarowych (30-45 mm) 134 x 72 x 25 160

(-0202) MC-460/S-40 4-140 6 (264 gatunków drewna) -10 +100 0.1 ±0.5 -

Obj´toÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cm3 mm g

Akcesoria: S-30, sonda z m∏otkiem suwakowym (1 szt.). . . . . . . Wymiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15590 mm

(-0400) 100 x 60

Kolce pomiarowe, standard. do m∏otka suwakowego S-30 izolowane teflonem (1para) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15590 mm mm

-0418 36 30

Kolce pomiarowe, do m∏otka suwakowego S-30 izolowane teflonem (1para) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15590 mm mm

-0426 60 45

S-10, sonda do kolców wymiennych . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15590 mm

-0434 12

Zapasowe kolce pomiarowe (zestaw) do S-10 . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15590 mm mm

-0467 17, 24, 30 12, 19, 25

S-10P, sonda pomiarowa do papieru. . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15590 mm

-0442 125

S-40., sonda kompresyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç pomiarowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15590 cm3 mm

(-0459) 40 100x60

932 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 932))

40 134 x 72 x 25 160


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych WilgotnoÊciomierz do drewna i materia∏ów budowlanych (bezinwazyjny) Exotek Instruments. Przyrzàd do wykrywania metodà nieniszczàcà wilgoci i szkód wodnych w drewnie i innych materia∏ach budowlanych, a tak˝e do lokalizacji rur, kabli elektrycznych i pr´tów zbrojeniowych na g∏´bokoÊci ok. 40mm. Pomiar dokonywany jest metodà pojemnoÊciowà, przy u˝yciu pola elektrycznego o wysokiej cz´stotliwoÊci. Podaje szybkie wskazanie zawartoÊci wilgoci w materiale. Detektor przesunàç po powierzchni i odczytaç wartoÊç wilgotnoÊci. Dostarczany z baterià 9V i instrukcjà obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exotek Instruments . . . . . . . . Zakres pom. (drewno) . . . . . Zakres pom. (mat. bud.) . . . . G∏´bokoÊç pomiaru (ok.) . . . Parametry pracy . . . . . . . . . . WyÊwietlacz . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu (ok.). . . . . . . . . . Materia∏ obudowy . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (z baterià) . . . . . . . . . . .

13334 Nr % mm temp./ wilg. wzgl´dna % V mA mm g

-0109 MC-500 0-30, zawartoÊç H2O Wskazanie czerw./˝ó∏te/ziel. 40 0 do +50°C / 0 do 80% LCD cyfrowy 0.1 9 standard. 5 ABS 106 x 67 x 30 150

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exotek Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. dla drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. dla betonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. dla mat. bud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba grup pomiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiaru w drewnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiaru w innych mat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15589 Nr % wilg. % wilg. % wilg. % wilg. % mm mm mm g

15589-0106

-0205 MC-160SA 0-85 0-16 0-98 12 0.1 ±1 50 ok. 30 132 x 62 x 30 150

15589-0205

-0304 MC-360BLA 0-20 6 0.1 ±1 ok. 100 132 x 62 x 30 150

WilgotnoÊciomierz do jachtów i przyczep kempingowych (pomiar nieniszczàcy) Exotek Instruments. Przyrzàd do nieniszczàcego pomiaru wilgotnoÊci, przeznaczony do u˝ytku w jachtach i przyczepach kempingowych. Pomiar dokonywany jest metodà pojemnoÊciowà, przy u˝yciu pola elektrycznego o wysokiej cz´stotliwoÊci. Daje szybkie wskazanie zawartoÊci wilgoci w materiale. Zakres zastosowaƒ: wykrywanie pleÊni (osmozowej) w kad∏ubach ∏odzi wykonanych ze zbrojonych ˝ywic, kontrola wilgotnoÊci przed malowaniem lub pokostowaniem, kontrola wilgotnoÊci w czasie usuwania szkód spowodowanych wilgocià, wykrywanie miejsc podwy˝szonej wilgotnoÊci lub przecieków, ponadto lokalizacja kabli elektrycznych i innych ukrytych elementów metalowych. Przydatny dla u˝ytkowników jachtów i przyczep kempingowych, jak równie˝ dla kupujàcych, kontrolujàcych i sprzedajàcych te obiekty. Dostarczany z baterià 9 V i instrukcjà obs∏ugi.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Exotek Instruments . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç pomiaru . . . . . . Parametry pracy. . . . . . . . . WyÊwietlacz . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu . . . . . . . . . . . . Materia∏ obudowy. . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . Masa (z baterià) . . . . . . . . .

13316 Nr % mm temp./ wilg. wzgl´dna % V mA mm g

-0101 MC-550 0-30, zawartoÊç H2O 40 0 do +50°C / 0 do 80% LCD cyfrowy 0,1 9 standard. 5 ABS 106 x 67 x 30 150

933 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 933))

Narz´dzia pomiarowe

Exotek Instruments. Wygodny i niezawodny przyrzàd do kontroli metodà bezinwazyjnà zawartoÊci wilgoci w materiale i pod nim. Zaprogramowane fabrycznie ustawienia dla 12 (lub 6) ró˝nych grup materia∏ów drzewnych i budowlanych. Przyrzàd dokonuje pomiaru sta∏ej dielektrycznej przy u˝yciu pola elektrycznego wnikajàcego na g∏´bokoÊç do 50 mm ( MC-360BLA 100 mm). Obserwujàc zmiany wartoÊci mierzonej mo˝na ∏atwo zlokalizowaç miejsca zawilgocone. MC-60A. Do drewna i materia∏ów budowlanych. Mierzy zawartoÊç wilgoci. MC-160SA. Do drewna i materia∏ów budowlanych. Mierzy zawartoÊç wilgoci, wskazujàc zarazem wilgotnoÊç wzgl´dnà powietrza i zawartoÊç % (w betonie) bez wiercenia otworu. Przyrzàd posiada funkcj´ zapami´tywania wartoÊci mierzonej oraz przedstawienia wartoÊci Êredniej zawartoÊci wilgoci. MC-360BLA. Do betonu i innych materia∏ów budowlanych o du˝ej g´stoÊci. G∏´bokoÊç pomiaru 100 mm. Mierzy zawartoÊç wilgoci. Bardzo przydatny do kontroli szkód wilgociowych w konstrukcjach wielowarstwowych, ze wzgl´du na du˝à g∏´bokoÊç pomiarowà. Wszystkie przyrzàdy wyposa˝one sà w nastawiany alarm akustyczny, u∏atwiajàcy prowadzenie kontroli w miejscach, gdzie utrudniony jest odczyt. Instrukcja obs∏ugi na tylnej Êciance przyrzàdu. Dostarczany z futera∏em i baterià 9 V. Instrukcja obs∏ugi po szwedzku, angielsku, fiƒsku, rosyjsku i polsku. Pasujàce baterie 9 V 6F22 (6LR61).


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych WilgotnoÊciomierz do trocin Exotek Instruments. WilgotnoÊciomierz MC-600SD-A przeznaczony jest do pomiaru wilgotnoÊci trocin lub innych dobrze rozdrobnionych materia∏ów. ZawartoÊç wilgoci okreÊlana jest na podstawie pomiaru rezystancji sprasowanego materia∏u. ¸atwy sposób u˝ycia: za∏adowaç trociny do komory pomiarowej i Êcisnàç r´cznie do ciÊnienia ok. 0,2 MPa. Wprowadziç temperatur´ pomiaru. Po wciÊni´ciu przycisku na wyÊwietlaczu uka˝e si´ wartoÊç wilgotnoÊci. Dostarczany w walizeczce z twardego tworzywa, przed∏u˝onym wkr´takiem, baterià 9 V i instrukcjà obs∏ugi. Pasujàce baterie 9 V 6F22 (6LR61).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exotek Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. dla drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç dla 8-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç dla 16-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç dla 29-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç próbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15592 Nr % FK % FK % FK % FK % FK cm3 MPa mm kg

(-0101) MC-600SD-A 8-50 ±1 ±2 ±10 0.1 120 0,2 300 x 215 x 65 1

Wykrywacze wycieku czynnika ch∏odzàcego

Narz´dzia pomiarowe

Exotek Instruments. RLD-1401 jest wykrywaczem wycieku czynnika ch∏odzàcego, spe∏niajàcym aktualne wymagania normy E-35-422 SAEJ1627. Czu∏oÊç wynosi 3 g/rok. Przyrzàd nadaje si´ do wykrywania wycieków w obwodzie pierwotnym zarówno uk∏adów ch∏odniczych, jak i pomp cieplnych. Przyrzàd wykrywa wycieki nast´pujàcych czynników ch∏odzàcych: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R22 i in. Sonda umieszczona na d∏ugim, gi´tkim wysi´gniku nastawnym umo˝liwia wykrywanie wycieków równie˝ w miejscach trudno dost´pnych. Poziom intensywnoÊci wycieku wskazywany jest na skali diodowej w trzech kolorach, oraz sygnalizowany akustycznie. Mo˝liwoÊç nastawienia czu∏oÊci, oraz przesuniecie wartoÊci zerowej w Êrodowisku zanieczyszczonym. Dostarczany z 4 bateriami AA, wzorcem poziomu wycieku oraz walizeczkà z twardego tworzywa i instrukcjà obs∏ugi. Wyposa˝enie dodatkowe: detektor.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Exotek . . . . . . . . . . . . . . . . Czynniki ch∏odzàce. . . . . Zasada pomiaru . . . . . . . Czu∏oÊç pomiaru . . . . . . . Czas poczàtkowy . . . . . . Temperatura pracy . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç sensora. . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . Wymiary (L x B x H) . . . .

15593 Nr

s °C h mm

-0100 RLD-1401 R-134a, R-404A, R407C, R-410A, R22 i in. Podgrzewany czujnik gazu z pompà powietrznà dla skrócenia czasu reakcji i zwi´kszenia czu∏oÊci 3 g/rok R-22, R-143a 45 0 do +40 4 szt. typu AA ok. 1 rok 7 217 x 66 x 56 Wysi´gnik gi´tki 400

Zircon. Generuje alarm dêwi´kowy w przypadku wycieku wody. Sygnalizator umieszczany jest pod zlewem, zmywarkà, pralkà, lub w innym miejscu, gdzie wyst´puje ryzyko wycieku lub przelania wody. Przy kontakcie z wodà w∏àcza si´ silny sygna∏ dêwi´kowy, trwajàcy przez okres do 72 godz. W stanie czuwania bateria wystarcza na ok. 2 lata. Wysy∏a dêwi´kowy sygna∏ ostrzegawczy o koniecznoÊci wymiany baterii. Zasilany baterià 9 V, zamawianà oddzielnie.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zircon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom dêwi´ku z odl. 3 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary l x b x h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13968 Nr dB mm szt

-0102 Leak Alert 95 108 x 60 x 35 4

Mierniki pr´dkoÊci powietrza

Testo. Do pomiaru pr´dkoÊci powietrza i temperatury. Mo˝liwe jest równie˝ wskazanie wielkoÊci przep∏ywu powietrza (m3/h), po nastawieniu pola przekroju kana∏u wentylacyjnego. G∏owica pomiarowa jest obracana o 180° dla wygody odczytu. Wy∏àczenie samoczynne po 5 minutach albo r´czne. Baterie - 3 szt. LR03.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. -20 do 0°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. 0 do +50°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç, pom. pr´dk. pow. . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç, pom. temp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka sondy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

934 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 934))

10052 Nr m/s m/s m/s °C mm h

-0105 405-H1 0-5 0-10 0.01 0.1 ±5% wart. Êr. ∅ 12/16 x 300 ok. 20


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Mierniki pr´dkoÊci powietrza Testo. 425. Kompaktowy przyrzàd do pomiaru pr´dkoÊci powietrza, ze sta∏à sondà z czujnikiem drutowym, oraz wysi´gnikiem teleskopowym. Szczególnie nadaje si´ do pomiaru przep∏ywu powietrza przy ma∏ej pr´dkoÊci. WartoÊç przep∏ywajàcej obj´toÊci wskazywana jest bezpoÊrednio na wyÊwietlaczu. Du˝a dok∏adnoÊç przeliczania przep∏ywu dzi´ki ∏atwemu wprowadzaniu pola przekroju kana∏u. Ponadto mo˝liwoÊç przeliczenia dla danej wartoÊci temperatury. Dzi´ki wyliczaniu Êredniej wartoÊci czasowej i punktowej uzyskuje si´ informacje dotyczàce Êredniej wartoÊci przep∏ywajàcej obj´toÊci, pr´dkoÊci przep∏ywu i wartoÊci temperatury. Na wyÊwietlaczu pokazywana jest równie˝ wartoÊç min./maks. Funkcja Hold umo˝liwia zatrzymanie na wyÊwietlaczu wyniku ostatniego pomiaru. Do systemów wentylacyjnych, urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, wyciàgów itp. Dostarczany z baterià i protoko∏em kalibracji. Âwiadectwo kalibracyjne ISO z identyfikowalnymi 4 punktami pomiarowymi (czujnik drutowy 1, 2, 5, 10 m/s) dostarczane jest na zamówienie.

Miernik przep∏ywu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . 13507 -0100 Testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 425 Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/s 0.6 - 40 Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±(0.2 m/s +1.5% wart. mierz.) RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/s 0.1 Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -20 do +50 Temperatura sk∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -40 do +85 Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 9 alkaliczna (mangan.) Czas pracy baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h 80 Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 182x64x40 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 325 Materia∏ obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABS -0108

Torba na przyrzàd i sond´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13509

-0207

Narz´dzia pomiarowe

Mocny futera∏ plastikowy TopSafe chroniàcy przyrzàd przed zabrudzeniem i udarami . . . . . . 13509

Testo. 416. Kompaktowy przyrzàd do pomiaru pr´dkoÊci powietrza, z do∏àczonà na sta∏e turbinkà, oraz wysi´gnikiem teleskopowym (maks. 890 mm). WartoÊç przep∏ywajàcej obj´toÊci wskazywana jest bezpoÊrednio na wyÊwietlaczu. Du˝a dok∏adnoÊç przeliczania przep∏ywu powietrza dzi´ki ∏atwemu wprowadzaniu pola przekroju kana∏u. Dzi´ki wyliczaniu Êredniej wartoÊci czasowej i punktowej uzyskuje si´ wartoÊç Êrednià przep∏ywu. Na wyÊwietlaczu pokazywana jest równie˝ wartoÊç min./maks. Funkcja Hold umo˝liwia zatrzymanie na wyÊwietlaczu wyniku ostatniego pomiaru. Do systemów wentylacyjnych, odciàgów dymu, wiórów itp. Dostarczany z baterià i protoko∏em kalibracji. Âwiadectwo kalibracyjne ISO z identyfikowalnymi 4 punktami pomiarowymi (turbinka 5, 10, 15, 20 m/s) dostarczane jest na zamówienie.

Miernik przep∏ywu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13506 Testo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/s Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C Temperatura sk∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Czas pracy baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g Materia∏ obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(-0101) 416 0.6 - 40 ±(0.2 m/s +1.5% av mv.) 0.1 m/s -20 do +50 -40 do +85 9 alkaliczna (mangan.) 80 182x64x40 325 ABS

Mocny futera∏ plastikowy TopSafe chroniàcy przyrzàd przed zabrudzeniem i udarami. . . . . . . . . 13509

-0108

Torba na przyrzàd i sond´. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13509

-0207

935 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 935))


Przyrzàdy pomiarowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych pehametry Lutron. ¸atwy w u˝yciu miernik z wyÊwietlaczem o du˝ych, czytelnych znakach. Funkcja hold umo˝liwia zatrzymanie na wyÊwietlaczu wyniku pomiaru. PH-212 spe∏nia wymagania normy IEC1010 i posiada znak CE. W za∏àczeniu elektrody pH, od pH 1 do 13, umo˝liwiajàce prowadzenie pomiarów gleby, mi´sa itp. Dostarczany w twardej walizeczce zawierajàcej: pehametr, elektrody pH PE-06HD, p∏yny kalibracyjne pH4 i pH7, oraz instrukcj´ obs∏ugi w j´z. norweski, szwedzkim i angielskim. Bateria zamawiana oddzielnie.

Artnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pomiaru: pH 5-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pH 4-4.9 i 9.1-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pH 1-3.9 i 10.1-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria, 1 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Narz´dzia pomiarowe

Akcesoria dodatkowe: Elektroda pH PE-01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wysoka jakoÊç, do dok∏adnych i profesjonalnych pomiarów pH cieczy i roztworów Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13794 pH

-0102 PH-212 0-14

pH pH pH pH V mm g

0.07 0.1 0.2 0.01 9 135 x 60 x 33 145

13794

-0201

pH

0-14

Elektroda pH PE-03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prostszy model do cieczy i roztworów Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13794

-0300

pH

1-13

Elektroda pH PE-06HD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis - patrz tekst w katalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13794

-0409

pH

1-13

P∏yn kalibracyjny pH4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13794

-0508

P∏yn kalibracyjny pH7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13794

-0607

Fotometry/Luksomierze Lutron. Luksomierz do pomiarów nat´˝enia oÊwietlenia w szerokim zakresie pomiarowym. Przyrzàd posiada charakterystyk´ zgodnà z krzywà fototopowà CIE. Sensor jest do∏àczany do przyrzàdu za pomocà kabla spiralnego o d∏ugoÊci ok. 1 m, dzi´ki czemu przyrzàd charakteryzuje si´ elastycznoÊcià i jest wygodny w u˝ytkowaniu. LX-101A posiada znak CE. Dostarczany z fotosensorem i instrukcjà obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria, 1 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sensora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z baterià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13745 Lux V mm mm g

-0102 LX-101A 0 - 50 000 ±(5% + 2 cyfry) 9, 6F22 131 x 70 x 25 82 x 55 x 7 195

Lutron. Luksomierz do pomiarów nat´˝enia oÊwietlenia w szerokim zakresie pomiarowym. Mierzy parametry Êwiat∏a z czterech ró˝nych êróde∏ (˝arówki wolframowe, lampy fluorescencyjne, rt´ciowe i sodowe). Przyrzàd posiada charakterystyk´ zgodnà z krzywà fototopowà CIE. Sensor jest do∏àczany do przyrzàdu za pomocà kabla o d∏ugoÊci ok. 1 m, dzi´ki czemu przyrzàd charakteryzuje si´ elastycznoÊcià i jest wygodny w u˝ytkowaniu. Przyrzàd posiada funkcje pami´ciowe min/max, Data Hold (pami´ç ostatniego wskazania), Peak Hold (pami´ç wartoÊci szczytowej), oraz mo˝e byç do∏àczany do komputera poprzez port RS-232. LX-1108 posiada znak CE. Dostarczany z fotosensorem i instrukcjà obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foot-Candie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria, 1 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary sensora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z baterià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13746

Program SW-808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0505

Kabel USB-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0307

936 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 936))

Lux Ft-cd V mm mm g

-0101 LX-1108 0 - 400000 0 - 40000 ±(3% + 0,5%) 9, 6F22 200 x 68 x 30 82 x 55 x 7 220


Przyrzàdy pomiarowe Decybelometry Mierniki poziomu dêwi´ku Limit. Psofometr cyfrowy. Dwa filtry, o charakterystykach A lub C, oraz pomiar szybki lub wolny. Filtr A odpowiada czu∏oÊci cz´stotliwoÊciowej ludzkiego ucha, i wykorzystuje si´ go przy pomiarach Êrodowiskowych. Filtr C jest liniowy, wykorzystywany do kontroli maszyn. Pomiar szybki (fast) u˝ywa si´ do pomiaru wartoÊci chwilowej poziomu dêwi´ku podlegajàcego szybkim zmianom. Pomiar wolny (slow) daje stabilny wynik pomiaru poziomu dêwi´ku ulegajàcego powolnym zmianom lub pulsacji. Miernik mo˝e wskazywaç wartoÊç chwilowà poziomu dêwi´ku, lub wartoÊç Êrednià w wybranym zakresie, od 10 s do 24 godzin. Przyrzàd ma pami´ç na 30 pomiarów, albo mo˝e byç po∏àczony z komputerem PC dla rejestracji mierzonych wartoÊci. Funkcja rejestracji wartoÊci maksymalnej. Funkcja alarmu, sygnalizujàca na lampce LED przekroczenie poziomu dêwi´ku powy˝ej, lub poni˝ej nastawionej wartoÊci. Mo˝e byç wskazywana wielkoÊç przekroczenia wartoÊci alarmowej w czasie trwania pomiaru. Mo˝liwoÊç wyboru automatycznego lub r´cznego wy∏àczania. Funkcja wewn´trznej kalibracji 94 dB. Instrukcja obs∏ugi.Spe∏nia normy IEC 651 Typ 2, ANSI 1,4 Typ 2.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiar szybki (fast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiar wolny (slow) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okresy pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15152 Nr dB dB dB ms sek

PojemnoÊç pami´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . liczba pomiarów Zakres cz´stotliwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hz Baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g

-0103 7000 30-130 0,1 ±1 125 1 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 godz, 8 godz, 24 godz 30 20-12500 4 szt. 1.5V LR03 AAA 236x63x26 170

15152

-0202

Kalibrator 94 i 114 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15152

-0301

Zasilacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15152

-0400

Narz´dzia pomiarowe

Kabel i program do wspó∏pracy z komputerem. Z∏àcze RS-232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lutron. Cyfrowy miernik poziomu dêwi´ku w formacie kieszonkowym, o dwu charakterystykach filtrów. Filtr A odpowiada czu∏oÊci cz´stotliwoÊciowej ludzkiego ucha. Filtr C jest liniowy, wykorzystywany do kontroli maszyn. Miernik posiada trzy, zachodzàce na siebie zakresy, wybierane r´cznie. Pomiar szybki (fast) u˝ywa si´ do pomiaru wartoÊci chwilowej poziomu dêwi´ku podlegajàcego zmianom, podobnie jak chwyta to ucho. Pomiar wolny (slow) daje stabilny wynik pomiaru poziomu dêwi´ku ulegajàcego powolnym zmianom lub pulsacji. Przyrzàd jest kalibrowany w zakresie cz´stotliwoÊci 31,5 Hz do 8000 Hz. Funkcja Max hold powoduje zatrzymanie na wyÊwietlaczu najwi´kszej zmierzonej wartoÊci. Sygna∏ wyjÊciowy output ACV/DCV. SL-4030 spe∏nia wymagania normy IEC 61672 typ 2, oraz posiada znak CE. Dostarczany jest ze Êwiadectwem Lutron i instrukcjà obs∏ugi. Bateria jest zamawiana oddzielnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13747

Powtarzanie pomiaru, Fast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powtarzanie pomiaru, Slow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr akustyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr akustyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria, 1 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z baterià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ms ms Hz A C dB mA V mm g

Zasilacz sieciowy SPA-GE (9 V, 500 mA) . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

dB

-0100 SL-4030 30-80 50-100 80-130 200 500 31,5 - 8000 30-130 dB 30-130 dB 0.1 10 9V IEC 6F22 200 x 69 x 28 213 -0208

Kalibrator akustyczny 94 dB, SC-941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0604

Kalibrator akustyczny 94/114 dB SC-942 . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0703

Torba, CA-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7314

-0204

Os∏ona przeciwwiatrowa SB-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10219

-0204

937 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 937))


Przyrzàdy pomiarowe Decybelometry Mierniki poziomu dêwi´ku

Narz´dzia pomiarowe

Lutron. Cyfrowy miernik poziomu dêwi´ku z filtrami o dwóch charakterystykach, wewn´trznym rejestratorem danych i portem RS-232. Filtr A odpowiada czu∏oÊci cz´stotliwoÊciowej ludzkiego ucha. Filtr C jest liniowy, wykorzystywany do kontroli maszyn. Miernik posiada trzy, zachodzàce na siebie zakresy, wybierane r´cznie lub automatycznie, wg ˝yczenia. Pomiar szybki (fast) u˝ywa si´ do pomiaru wartoÊci chwilowej poziomu dêwi´ku podlegajàcego zmianom, podobnie jak chwyta to ucho. Pomiar wolny (slow) daje stabilny wynik pomiaru poziomu dêwi´ku ulegajàcego powolnym zmianom lub pulsacji. Przyrzàd jest kalibrowany w zakresie cz´stotliwoÊci 31,5 Hz do 8000 Hz. Funkcja Peak hold zatrzymuje na wyÊwietlaczu najwy˝szà wartoÊç z pomiaru. Sygna∏ wyjÊciowy output ACV/ DCV. Przyrzàd posiada wewn´trzny rejestrator, umo˝liwiajàcy przechowywanie wyników pomiarów. Nast´pnie mo˝na przes∏aç zapisane wyniki do komputera celem przeprowadzenia dok∏adniejszej analizy. Przy pomocy dodatkowego wyposa˝enia EM-900P, mo˝na równie˝ mierzyç temperatur´, wilgotnoÊç powietrza i nat´˝enie oÊwietlenia. SL-4112 spe∏nia wymagania normy IEC 61672 typ 2, oraz posiada znak CE. Dostarczany jest ze Êwiadectwem Lutron i instrukcjà obs∏ugi. Bateria jest zamawiana oddzielnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

Powtarzanie pomiaru, Fast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powtarzanie pomiaru, Slow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr akustyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr akustyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie, 6 szt. AAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z baterià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ms ms Hz A C dB mA V mm g

dB

-0109 SL-4112 30-80 50-100 80-130 200 500 31,5 - 8000 30-130 dB 30-130 dB 0.1 10 1,5 (UM-4) 268 x 68 x 29 285

Zasilacz sieciowy SPA-GE (9V, 500 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0208

Kabel USB-01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0307

Program SW-DL 2005 do przesy∏u danych z resjestratora do komputera. . . . . . . . .

13748

-0406

Program SW-808 do bezpoÊredniej komunikacji komputer-przyrzàd . . . . . . . .

13748

-0505

Kalibrator akustyczny 94 dB, SC-941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0604

Kalibrator akustyczny 94/114 dB SC-942 . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0703

Sonda do pomiaru nat´˝enia oÊwietlenia, wilgotnoÊci powietrza i temperatury EM-900P . . . . . . . . . . . .

13748

-0802

Testery Testery do instalacji elektrycznych Do przewodów pod napi´ciem Tester do kontroli napi´cia w przewodach, bez bezpoÊredniego kontaktu z jakimkolwiek elementem b´dàcym pod napi´ciem. Próbnik wykrywa pole magnetyczne istniejàce wokó∏ przewodu lub powierzchni pod napi´ciem. ObecnoÊç napi´cia sygnalizowana jest czerwonà lampkà i brz´czykiem. Czu∏oÊç jest regulowana p∏ynnie za pomocà pokr´t∏a z boku przyrzàdu. Zaczep na Êciance bocznej do wygodnego zamocowania w kieszeni. Z pomocà testera ∏atwo znajduje si´ uszkodzone ˝arówki w po∏àczeniu szeregowym (np. w dekoracjach Êwietlnych), sprawdza si´, czy w miejscu wiercenia lub wkr´cania wkr´tu w Êcianie lub suficie nie przebiega przewód pod napi´ciem. Mo˝liwoÊç kontroli pràdu impulsowego w obwodzie samochodowej instalacji zap∏onowej, ale nie w obwodach pràdu sta∏ego, zasilanych bezpoÊrednio z akumulatora. Równie˝ do lokalizacji przerw w puszkach rozdzielczych, przed∏u˝aczach i narz´dziach elektrycznych, do g∏´bokoÊci 30 mm. Dostarczany z instrukcjà obs∏ugi. Baterie 2 szt. 1.5V R6 (zamawiane oddzielnie). Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z bateriami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4403 mm g

-0104 Elfix 124x35x20 80

Próbniki napi´cia Pasar. Wysokoomowy próbnik napi´cia sta∏ego do urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych. Carcheck 1 nadaje si´ szczególnie do wyszukiwania uszkodzeƒ w instalacjach samochodowych i jachtowych. Mo˝na stosowaç do kabli izolowanych. Koƒcówka chwytakowa z haczykiem u∏atwia sprawdzenie kabli w wiàzkach. Dla sprawdzenia napi´cia w kablu przek∏uwa si´ jego izolacj´. Kontrol´ przeprowadza si´ bez od∏àczania koƒcówek przewodu. Diody luminescencyjne wskazujà wartoÊç napi´cia i polaryzacj´ (+/–). Zacisk krokodylkowy do do∏àczenia do masy lub karoserii.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do napi´ç sta∏ych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie pràdowe ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç przyrzàdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

938 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 938))

4447 typ V mA mm szt

-0201 Carcheck 1 3-48 1.5 130 10


Przyrzàdy pomiarowe Testery Próbniki napi´cia Limit. Próbnik napi´cia/tester ciàg∏oÊci obwodu z sygnalizacjà akustycznà. Pozwala odró˝niç przewód fazowy od zerowego w instalacjach jednofazowych. Test kolejnoÊci faz do kontroli kierunku obrotów silników 3-fazowych. Kontrola funkcjonowania wy∏àczników ró˝nicowopràdowych. Wskazuje + lub – w obwodach napi´cia sta∏ego. Wbudowana latarka. Trzymanie jednà r´kà podczas pomiarów dokonywanych w gniazdkach Êciennych. Automatyczne w∏àczanie i wy∏àczanie. Dostarczane z os∏onkà na koƒcówki, bateriami i instrukcjà obs∏ugi. Izolacja CAT IV 600 V wg IEC 61010. WodoszczelnoÊç wg IP 65. Limit 110. Wskazanie napi´cia 7-stopniowe na diodach LED: 12-24-50-120-230-400-690 V. Limit 112. Rzeczywista wartoÊç napi´cia pokazywana na wyÊwietlaczu, plus diody LED.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyÊwietlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diody LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zmienne . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . . . . . . Test ciàg∏oÊci obwodu . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14489 Nr

-0100 110 Nie Tak 12-690 12-690 brz´czyk 2 szt. 1.5V AA 260x56x20

V AC V DC mm

14489-0100

14489-0209

-0209 112 Tak Tak 12-690 12-690 brz´czyk 2 szt. 1.5V AA 260x56x20

Narz´dzia pomiarowe

Pasar. Do kontroli przewodów znajdujàcych si´ pod napi´ciem sta∏ym i zmiennym od 6 do 400V. Przyrzàd posiada osiem (6) lampek sygnalizacyjnych. Automatycznie wskazuje biegunowoÊç napi´cia sta∏ego (+/-). Pasar Volttest 5 wskazuje równie˝ rodzaj napi´cia: sta∏e czy zmienne. 400V 30mA w ciàgu maks. 30 s. Sonda biegunowa i kabel o d∏ugoÊci 110 cm. Volttest 5 spe∏nia wymagania klasy szczelnoÊci IP 40. Dostarczany z instrukcjà obs∏ugi. Izolacja CAT II 400V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiar.: napi´cie przemienne. . . . . . . . . napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç, z koƒcówkà sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11178 typ ACV DCV °C mm g

-0102 Volttest 5 6/12/24/50/120/230/400 6/12/24/50/120/230/400 -10 - +50 210 175

Fluke. Próbniki napi´cia do pomiaru napi´cia, oraz ciàg∏oÊci obwodów. Przyrzàdy serii T100 dzi´ki mocnej konstrukcji idealnie nadajà si´ do pracy w trudnych warunkach. Obudowa ma ergonomiczny kszta∏t, maksymalnie u∏atwiajàcy u˝ytkowanie. T100 daje wyraêne wskazanie wyniku pomiaru napi´cia sta∏ego i przemiennego na diodach LED, oraz zapewnia szybki pomiar ciàg∏oÊci obwodów. T120 dodatkowo wskazuje dok∏adnà wartoÊç napi´cia na wyÊwietlaczu LCD. T140/VDE wskazuje na wyÊwietlaczu LCD napi´cie i rezystancj´ do 0,2 kΩ, oraz posiada podÊwietlanie wyÊwietlacza. T140/VDE wyposa˝ony jest ponadto w mo˝liwoÊç zmiany obcià˝enia wewn´trznego, co pozwala wykonywaç pomiary, które mog∏yby w sposób niezamierzony wyzwalaç wy∏àczniki ró˝nicowopràdowe. W tym modelu u˝ytkownik sam decyduje o wykonaniu testu wy∏àcznika ró˝nicowopràdowego, w∏àczajàc t´ funkcj´ przyciskiem. Wszystkie modele posiadajà patentowany system wskazywania kolejnoÊci trzech faz. Seria T100 spe∏nia wymagania norm IEC1010 i EN61243-3. Odpowiednie akcesoria, patrz www.toolstore.com

13786-0102

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13786 -0102 -0201 -0409 Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T100 T120 T140/VDE Zakres pomiarowy: napi´cie AC/DC. V 12-690 12-690 12-690 WyÊwietlacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 diod 3 1/2-cyfry LCD 3 1/2-cyfry LCD Podzia∏ka diodowa LED . . . . . . . . . . . 12 diod 12 diod 12 diod PodÊwietlenie wyÊwietlacza . . . . . . . . Nie Nie Tak Pomiar rezystancji . . . . . . . . . . . . . . . . Nie Nie Do 1999 Ω Test napi´ciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak Tak Tak Test ciàg∏oÊci, sygnaliz. opt. i akust.. kΩ 0-400 0-400 0-400 Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hz 0-400 0-400 0-400 KolejnoÊç faz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 100-690 100-690 100-690 Test detekcji fazy, 1-bieg. . . . . . . . . . . Tak Tak Tak Wskazanie biegunowoÊci . . . . . . . . . . Tak Tak Tak Funkcja latarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak Tak Tak Os∏ona koƒcówki sondy . . . . . . . . . . . Tak Tak Tak Pomiar napi´cia i roz∏adowanie bez baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak Tak Tak Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65 65 65 Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 2 szt. 1,5 IEC LR03 AAA 2 szt. 1,5 IEC LR03 AAA 2 szt. 1,5 IEC LR03 AAA Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 240 x 56 x 24 240 x 56 x 24 240 x 56 x 24 Masa z bateriami . . . . . . . . . . . . . . . . . g 180 180 180

939 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 939))


Przyrzàdy pomiarowe Multimetry Do pomiarów elektrycznych Limit. Multimetr cyfrowy w formacie kieszonkowym z automatycznym wyborem zakresu. Do mierzenia napi´cia sta∏ego i zmiennego, rezystancji, cz´stotliwoÊci i pojemnoÊci. Ponadto posiada nast´pujàce funkcje: test diodowy, test ciàg∏oÊci obwodu z sygnalizacjà akustycznà, pami´ç wskazania datahold, pomiar wzgl´dny, sygnalizacja niskiego stanu baterii, oraz automatyczne wy∏àczanie po 15 min. Dostarczany z baterià, etui, kabelkami pomiarowymi i instrukcjà obs∏ugi. D∏ugoÊç podzia∏ki 3999. Izolacja CAT II 300 V wg IEC 61010.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie przemienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspó∏cz. wype∏nienia impulsu. . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14488 Nr

mm g

-0101 200 400 mV-4-40-300 V 0.1 mV ±0.8% + 1 cyfra 4-40-300 V 1 mV ±1.2% + 3 cyfry 400 Ω-4-40 KΩ-4-40 MΩ 0.1 Ω ±1% + 2 cyfry 4-40-400 nF-4-40-200 µF 0.001 nF 4% + 3 cyfry 10 Hz-100 KHz 0.01 Hz ±0.5% + 3 cyfry 0.1 - 99.9% 1 szt. 3V (CR2032) 108x58x12 62

Limit. Ma∏y multimetr cyfrowy o ergonomicznym kszta∏cie. Do mierzenia napi´cia sta∏ego i zmiennego, pràdu sta∏ego, rezystancji, temperatury. Ponadto posiada nast´pujàce funkcje: test diodowy, test ciàg∏oÊci obwodu z sygnalizacjà akustycznà, pami´ç wskazania datahold, podÊwietlenie wyÊwietlacza, sygnalizacja niskiego stanu baterii. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, przetwornikiem temperatury, baterià i instrukcjà obs∏ugi. Os∏ona gumowa i odk∏adana podpórka. D∏ugoÊç podzia∏ki 1999. Izolacja CAT I 1600 V / CAT II 300 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie zakresów do maks. 200 mA.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sta∏e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks.. . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zmienne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . Pràd sta∏y: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks.. . . . . . . . . . dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12860 Nr V DC µV

Zapas. kabelki pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . .

12860

-0202

Zapas. przetwornik temperatury . . . . . . . . . .

12860

-0301

940 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 940))

V AC µV DCA µV Ω Ω °C °C °C mm g

-0103 300 200-2000 mV- 20-200-500 V 100 ± 1.2% + 2 cyfry 200-500 V 100 ± 1.2% + 10 cyfr 2000 µA-20-200mA-10A 0.1 ± 1% + 2 cyfry 200 Ω -2-20-200 KΩ-20 MΩ 0.1 ± 0.8% + 2 cyfry -40 -+1000 1 ± 1% + 3 cyfry 9 V (6F22) 130x74x35 156


Przyrzàdy pomiarowe Multimetry Do pomiarów elektrycznych

Nr art. . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . Funkcja . . . . . . . . . . .

14356 Nr Zakres maks.

Napi´cie AC . . . . . . . Napi´cie DC . . . . . . . Pràd DC . . . . . . . . . . Pràd AC. . . . . . . . . . . Rezystancja . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç. . . . . . Temperatura . . . . . . VCHEK™ . . . . . . . . . Bateria. . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

600 V 600 V 10 A (20 do 30 s) 10 A (20 do 30 s) 40Ω 9999 µF 50 kHz °C -40 do 400 600,0 V AC/DC V No master mmNo master gNo master szt

Nr art. . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . Funkcja . . . . . . . . . . . Napi´cie AC . . . . . . . Napi´cie DC . . . . . . . Pràd DC . . . . . . . . . . Pràd AC. . . . . . . . . . . Rezystancja . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç. . . . . . Temperatura . . . . . . VCHEK™ . . . . . . . . . Bateria. . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

14356 Nr Zakres maks. 600 V 600 V 10 A (20 do 30 s) 10 A (20 do 30 s) 40Ω 9999 µF 50 kHz °C -40 do 400 600,0 V AC/DC V No master mmNo master gNo master szt

-0019 113

-0100 114 Najlepsza dok∏adnoÊç

± (0,5%+2) ± (0,9%+2) ± (1,9%+2) ± (2,0%+3) 1

± (1,0%+3) ± (0,5%+2) ± (0,9%+1) 9 167 x 84 x 46 550 1

-0209 115

-0308 116

-0407 117

± (1,0%+3) ± (0,5%+2) ± (1,0%+3) ± (1,5%+3) ± (0,9%+1) ± (1,9%+2) ± (0,1%+2) 9 167 x 84 x 46 550 5

± (1,0%+3) ± (0,5%+2) ± (0,9%+1) ± (1,9%+2) ± (0,1%+2) ± (1,0%+2) 9 167 x 84 x 46 550 1

± (1,0%+3) ± (0,5%+2) ± (1,0%+3) ± (1,5%+3) ± (0,9%+1) ± (1,9%+2) ± (0,1%+2) 9 167 x 84 x 46 550 1

Maks. rozdzielczoÊç 1mV 1 mV 1 mA 0,01 A 0,1Ω 1 nF 0,01 Hz 0,01 0,1 V

Fluke. 117+322 w zestawie. Wyposa˝enie kombinowane dla elektryków, zawierajàce multimetr Fluke 117 z rzeczywistà wartoÊcià skutecznà RMS, amperomierz c´gowy Fluke 322, zestaw kabelków testowych z twardymi koƒcówkami TL75, uchwyt magnetyczny TPAK oraz torba z pasem na rami´ C115 Deluxe.

Nr art. . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . .

14703 Nr

-0100 117 + 322 zestaw

941 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 941))

Narz´dzia pomiarowe

Fluke. Multimetry cyfrowe serii 110. Seri´ tworzà cztery multimetry cyfrowe z pomiarem rzeczywistej wartoÊci skutecznej RMS i mocy biernej, ka˝dy z nich dedykowany dla specyficznego u˝ytkownika, dopasowany do jego potrzeb. Te kompaktowe przyrzàdy pomiarowe, przystosowane do wygodnej obs∏ugi jednà r´kà, wyposa˝one sà w podÊwietlany wyÊwietlacz z du˝ymi, czytelnymi cyframi. Fluke 113 - multimetr podstawowy: Model 113 przeznaczony jest do przeprowadzania podstawowych testów elektrycznych, oraz napraw wi´kszoÊci usterek instalacji elektrycznych. Posiada m.in. funkcje Fluke VCHEK™, tj. LoZ - czyli funkcj´ kontroli niskiej impedancji podczas pomiaru napi´cia lub ciàg∏oÊci obwodu, ponadto jest zgodny z aktualnymi standardami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa. Fluke 114 - multimetr dla elektryków: Model 114 jest idealnym przyrzàdem do diagnostyki usterek i przeprowadzania prostych testów w instalacjach elektrycznych, zarówno domowych, jak i zak∏adowych. Fluke 115 - multimetr do prowadzenia serwisu w terenie: Jest modelem codziennego u˝ytku, zoptymalizowanym do prowadzenia pomiarów urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych na zewnàtrz pomieszczeƒ, do zastosowaƒ przemys∏owych, oraz do innych, gdzie u∏atwieniem pracy jest mo˝liwoÊç u˝ywania wi´cej ni˝ jednej funkcji (np. pomiary pràdu zmiennego/sta∏ego). Fluke 116 - multimetr z termometrem i mikroamperomierzem: Model 116 przeznaczony jest dla techników pracujàcych w bran˝y grzewczej, wentylacji i klimatyzacji. Posiada funkcje pomiaru temperatury i pràdów w zakresie mikroamperowym, umo˝liwiajàce szybkie wyszukiwanie usterek zwiàzanych z funkcjonowaniem systemów grzewczych i wentylacyjnych. Fluke 117 - multimetr z bezdotykowym próbnikiem napi´cia: Model 117 polecany jest dla elektryków pracujàcych w zak∏adach przemys∏owych i innych (np. szpitale i szko∏y). Jest on wyposa˝ony w funkcj´ bezdotykowego wykrywania napi´cia, u∏atwiajàcà prac´ i podnoszàcà jej bezpieczeƒstwo. Seria 110 (z wyjàtkiem modelu 115) posiada pozycj´ LoZ, która pozwala uniknàç wp∏ywu up∏ywnoÊci na wynik pomiaru, ponadto zakres AutoVolt, przy którym dokonuje si´ automatyczny wybór rodzaju pràdu AC/DC. Wszystkie modele posiadajà funkcje wskazywania wartoÊci minimalnej/maksymalnej/Êredniej, funkcj´ HOLD oraz automatycznego wyboru zakresu pomiaru. Wszystkie przyrzàdy majà przedzia∏ na bateri´ umo˝liwiajàcy szybkà jej wymian´ bez naruszenia plomb kalibracyjnych, oraz od∏àczany futera∏ z miejscem na kabelki pomiarowe i sondy. Przyrzàdy majà klas´ bezpieczeƒstwa KAT III 600V oraz 3 lata gwarancji. Odpowiednie bezpieczniki, patrz tabela str. 952. Inne akcesoria, patrz www.toolstore.com


Przyrzàdy pomiarowe Multimetry Do pomiarów elektrycznych Limit. Multimetr cyfrowy o du˝ym wyÊwietlaczu, wskazujàcym równie˝ poprawnoÊç styku kabelków, oraz wybrany zakres. Do mierzenia napi´cia sta∏ego/zmiennego, pràdu sta∏ego/ zmiennego, rezystancji, pojemnoÊci, cz´stotliwoÊci, temperatury. Ponadto posiada nast´pujàce funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ciàg∏oÊci obwodu z sygnalizacjà akustycznà, pami´ç wskazania datahold, sygnalizacja niskiego stanu baterii. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, z∏àczem uniwersalnym, przetwornikiem temperatury typu K, baterià i instrukcjà obs∏ugi. Futera∏ i odk∏adana podpórka. D∏ugoÊç podzia∏ki 1999. Izolacja CAT II 1000 V / CAT III 600 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie zakresów do 200mA

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks.. . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zmienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . Pràd sta∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd zmienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks.. . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne wy∏àczanie po . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12859 Nr V DC mV V AC mV A DC µA A AC µA Ω Ω F KHz Hz °C °C min mm g

-0106 500 200 mV-2-200-200-1000 V 0.1 ± 0.5% + 1 cyfra 2-20-200-1000 V 1 ± 0.8% + 3 cyfry 2-200 mA-10 A 0.01 ± 0.8% + 1 cyfra 2-200 mA-10 A 1 ± 1% + 3 cyfry 200 Ω -2-20 KΩ-2-20 MΩ 0.1 ± 0.8% + 1 cyfra 2-200 nF-100µF 1 pF ± 4% + 3 cyfry 2-20 1 ± 1.5% + 5 cyfr -40 -+1000 1 ± 1% + 3 cyfry 15 9 V (6F22) 179x88x39 380

Zapas. kabelki pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . .

12860

-0202

Zapas. czujnik temperatury . . . . . . . . . . . . . . .

12860

-0301

Zapas. z∏àcze uniwersalne . . . . . . . . . . . . . . . .

12859

-0205

Limit. Multimetr cyfrowy z automatycznym i r´cznym ustawianiem zakresów. Analogowy wskaênik s∏upkowy do obserwacji sygna∏ów szybkich lub niestabilnych. Wskazywanie rzeczywistej wartoÊci skutecznej (True RMS) przebiegów odkszta∏conych zarówno napi´cia jak i pràdu. Rejestracja wartoÊci maksymalnej i minimalnej. Mo˝na mierzyç napi´cie sta∏e/przemienne, pràd sta∏y/przemienny, rezystancj´, pojemnoÊç i cz´stotliwoÊç. Poza tym posiada test diodowy, test ciàg∏oÊci obwodu z brz´czykiem, funkcj´ hold, podÊwietlenie wyÊwietlacza oraz sygnalizacj´ s∏abego stanu baterii. Mo˝liwoÊç do∏àczenia do komputera. Dostarczany z kabelkami pomiarowymi, kablem do po∏àczenia z komputerem, oraz oprogramowaniem, baterià i instrukcjà obs∏ugi. D∏ugoÊç podzia∏ki 6000. Klasa izolacji CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie bezpiecznikiem 10 A.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç. . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . Napi´cie przemienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . Pràd sta∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd przemienny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . Rezystancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura sk∏adowania. . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

942 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 942))

15322 Nr

mm g

-0108 610 60-600 mV-6-60-600-1000 V 0.10 mV ±1% +3 cyfry 60-600 mV-6-60-600-750 V 0.01 mV ±1.2 % 5 cyfr 600-6000 µA-60-600 mA-6-10A 0.1 µA ±1 % + 3 cyfry 600-6000 µA-60-600 mA-6-10A 0.1 µA ±1.2% +5 cyfr 600 Ω-6-60-600 KΩ-6-60 MΩ 0.1 Ω ±1.2 % + 2 cyfry 40-400 nF-4-40-400-4000 µF 0.01 nF ±3% + 5 cyfr 10 Hz-10 MHz 0.001 Hz ±0.1% + 4 cyfry 0-40 °C -10 - 50 °C 9 V6F22 177x85x40 300


Przyrzàdy pomiarowe Multimetry Do pomiarów elektrycznych Limit. Multimetr cyfrowy o kszta∏cie pisaka, z automatycznym wyborem zakresu. Ma wbudowanà latark´ i zintegrowanà os∏on´ sta∏ej koƒcówki pomiarowej. Mierzy napi´cie sta∏e i przemienne, rezystancj´ i pojemnoÊç. Ponadto posiada funkcj´ testu diodowego oraz testu ciàg∏oÊci obwodu z sygnalizatorem akustycznym. Funkcja Hold. Automatyczne wy∏àczanie po 10 min. PodÊwietlany wyÊwietlacz i sygnalizacja s∏abej baterii. Dostarczany z kabelkami pomiarowymi, bateriami i instrukcjà obs∏ugi. D∏ugoÊç podzia∏ki 3000. Izolacja CAT III 300 V wg IEC 61010.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç. . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie przemienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . Dok∏adnoÊç. . . . . . . . Rezystancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura sk∏adowania . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16755 Nr

-0102 240 0-3-30-300 V 0.001 mV ±1% +3 cyfry 0-3-30-300 V 0.001 mV ±1% +4 cyfry 0-300 Ω-3-30-300 kΩ-3-30 MΩ 0.1 Ω ±1% + 3 cyfry 3-30-300 nF-3-30-300 µF-3mF 0.001 nF ±3% + 5 cyfr 0-4 0°C -10 - +50 °C 1 szt. 3V CR2032 20x27x182 mm 90 g

Narz´dzia pomiarowe

Pasar. Cyfrowy multimetr w kszta∏cie pisaka. WyÊwietlacz 3 1/2 cyfry (zakres wskazania 1999). Por´czny i niedrogi. Do mierzenia napi´cia, rezystancji, niskich wartoÊci pràdu sta∏ego oraz testowania diod i ciàg∏oÊci przejÊcia (brz´czyk). Zdejmowana os∏ona koƒcówek pomiarowych. Wybór funkcji i zakresu za pomocà przycisków. WyÊwietlacz o du˝ych wyraênych cyfrach. Funkcja Hold zatrzymuje wskazanie, dla umo˝liwienia odczytu pomiarów dokonywanych w miejscach trudno dost´pnych. Dostarczany z baterià. Izolacja CAT II 300V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.: napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . napi´cie zmienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pràd sta∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rezystancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . test diod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ciàg∏oÊç przejÊcia (brz´czyk) . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6270 Nr V DC V AC A DC Ohm V mm g

-0109 12 0-500V 0-500V 0-200mA 0-200kOhm dobra/uszk. poni˝ej 100 Ohm 9 (1 szt. 6F22 006P) 230×40×30 150

Torba CA-03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7314

-0204

Amprobe. DM73C cyfrowy multimetr w kszta∏cie pisaka. DM73C jest ma∏ym multimetrem, trzymanym wygodnie w d∏oni. Dobrze nadaje si´ do wykonywania pomiarów w miejscach o utrudnionym dost´pie. Posiada zakresy 600V AC i 600V DC. Pomiar rezystancji do 34 megaomów. Posiada funkcj´ Data Hold, która polega na zatrzymaniu wyniku pomiaru na wyÊwietlaczu, dzi´ki czemu mo˝na go odczytaç po dokonaniu pomiaru. DM73C ma równie˝ sygnalizator akustyczny i wyÊwietlacz o wskazaniu 3400, ponadto analogowy wskaênikiem liniowym. W za∏àczeniu zaciski krokodylkowe, kabel uziemiajàcy, zestaw dodatkowych sond i za∏o˝one baterie. Klasa bezpieczeƒstwa CAT III 300 V/CAT II 600 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amprobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.: napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . napi´cie przemienne. . . . . rezystancja . . . . . . . . . . . . .

15255 V V Ω

-0109 DM73C 340.0m, 3.400, 34.00, 340.0, 600 3.400, 34.00, 340.0, 600 340.0, 3.400k, 34.00k, 340.0k, 3.400M, 34.00M

943 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 943))


Przyrzàdy pomiarowe Multimetry Do pomiarów elektrycznych

Narz´dzia pomiarowe

Fluke. Multimetr cyfrowy z funkcjami wysokiej jakoÊci, bardzo dok∏adny, niezawodny i ∏atwy w u˝ytkowaniu. Wszystkie modele realizujà pomiar rzeczywistej wartoÊci skutecznej (True RMS) napi´ç i pràdów przemiennych (AC). RozdzielczoÊç 6 000 punktów, pami´ç wartoÊci minimalnej, maksymalnej i Êredniej, ponadto pomiar cz´stotliwoÊci i pojemnoÊci. Sygnalizator akustyczny testu ciàg∏oÊci obwodu i testu diodowego. Sygnalizacja ostrzegawcza przy przekroczeniu napi´cia 30 V, oraz alarm w przypadku b∏´dnego pod∏àczenia kabelków pomiarowych. Mimo du˝ej liczby oferowanych funkcji przyrzàdy serii 170 sà bardzo przyjazne dla u˝ytkownika. Ergonomiczny kszta∏t. Zintegrowany futera∏ chroniàcy przyrzàd w trudnych warunkach. Do wymiany baterii nie trzeba otwieraç przyrzàdu, poniewa˝ posiada on wygodnà przegródk´ dost´pnà z zewnàtrz. Modele 177 i 179 posiadajà podÊwietlenie wyÊwietlacza, a 179 realizuje ponadto pomiar temperatury. Normy bezpieczeƒstwa: Wszystkie koƒcówki do∏àczeniowe posiadajà klas´ KAT III 600V wg IEC 1010-1. Atesty UL, CSA i TÜV. Dostarczane z kabelkami pomiarowymi TL75, futera∏em, bateriami (za∏o˝one do miernika) i instrukcjà obs∏ugi. W modelu 179 dodatkowo sonda temperaturowa 80BK. 13701-0104 Odpowiednie bezpieczniki, patrz tabela str. 952. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13701 -0104 -0203 -0302 Fluke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 175 177 179 Funkcja Zakres RozdzielczoÊç Dok∏adnoÊç Napi´cie DC . . . . . . . . . . . . . 1000 V 0,1 mV ±(0.15%+2) ±0.09%+2) ±(0.09%+2) Napi´cie AC . . . . . . . . . . . . . 1000 V 0,1m V ±(1.0%+3) ±(1.0%+3) ±(1.0%+3) Pràd DC . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A 0,01 mA ±(1.0%+3) ±(1.0%+3) ±1.0%+3) Pràd AC . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A 0,01 mA ±(1.5%+3) ±(1.5%+3) ±(1.5%+3) Rezystancja. . . . . . . . . . . . . . 50 Mom 0.1 om ±(0.9%+1) ±(0.9%+1) ±(0.9%+1) PojemnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . 10000 µF 1 nF ±(1.2%+2) ±(1.2%+2) ±(1.2%+2) Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . 100 kHz 0.01 Hz N/A N/A ±(1.0%+10) ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . godz. ok. 200 200 200 Wymiary (H x B x D). . . . . . . mm 185 x 90 x 43 185 x 90 x 43 185 x 90 x 43 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 420 420 420

Fluke. Multimetry cyfrowe 83 i 87V. Z unikalnà funkcjà dok∏adnego pomiaru napi´cia i cz´stotliwoÊci w sterownikach silników i innych urzàdzeniach emitujàcych zak∏ócenia elektryczne (UWAGA! Dotyczy tylko 87V). Praktyczny, wbudowany termometr umo˝liwia prowadzenie pomiaru temperatury bez potrzeby u˝ywania oddzielnego przyrzàdu. Jako wyposa˝enie opcjonalne wyst´puje zaczep magnetyczny, umo˝liwiajàcy dokonywanie pomiaru podczas prac instalacyjnych, bez potrzeby absorbowania ràk. Du˝y wyÊwietlacz z podÊwietleniem o dwóch stopniach intensywnoÊci. Wskazywanie rzeczywistej wartoÊci skutecznej RMS napi´cia i pràdu zapewnia dok∏adny pomiar sygna∏ów nieliniowych (UWAGA! Dotyczy tylko 87V). Prze∏àczany filtr s∏u˝àcy do dok∏adnych pomiarów napi´cia i cz´stotliwoÊci w sterownikach silników. Dok∏adnoÊç 0,05 % V DC. D∏ugoÊç podzia∏ki 6 000, 3-3/4 cyfry. Do precyzyjnych pomiarów wskazanie 4-1/2 cyfry (d∏ugoÊç podzia∏ki 20 000) (UWAGA! Dotyczy tylko 87V). Pomiar napi´cia do 1 000 V AC i DC. Pomiar pràdu do 10 A, 20 A przez 30 sekund. Cz´stotliwoÊç do 200 kHz, oraz wspó∏czynnik wype∏nienia impulsu w %. Test rezystancji, ciàg∏oÊci obwodu i kontroli diod. Zakres pomiarowy 10 000 µF do pomiaru pojemnoÊci kondensatorów i elementów silników elektrycznych. Rejestracja wartoÊci minimalnej, maksymalnej i Êredniej, z sygnalizacjà przekroczenia wartoÊci min./maks., umo˝liwiajàcà automatycznà rejestracj´ odchy∏ek. Rejestracja szybkozmiennych wartoÊci szczytowych - do 250 µs. Funkcja pomiaru wzgl´dnego, umo˝liwiajàca np. pomini´cie rezystancji w∏asnej przewodów pomiarowych przy pomiarach niskich rezystancji. Automatyczny lub r´czny wybór zakresu zapewnia maksymalnà elastycznoÊç pomiaru. Funkcja Touch Hold umo˝liwia rejestracj´ stabilnej wartoÊci pomiaru z eliminacjà zak∏óceƒ. WyÊwietlacz analogowy s∏upkowy do pomiaru sygna∏ów szybkozmiennych lub niestabilnych. Funkcja Input Alert ostrzega przed b∏´dnym do∏àczeniem kabelków pomiarowych. Dla przed∏u˝enia czasu pracy baterii mo˝na w∏àczyç tryb pracy energooszcz´dny. Konstrukcja przegródki na bateri´ umo˝liwia szybkà wymian´ baterii bez naruszania plomb kalibracyjnych. Klasyczny design, z od∏àczanym futera∏em, z miejscem na kabelki testowe i sondy. Kategoria bezpieczeƒstwa KAT III 1000V, KAT IV 600V. Wieczysta gwarancja. Odpowiednie bezpieczniki, patrz tabela str. 952. Inne akcesoria, patrz www.toolstore.com

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13537 Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Funkcja . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie AC. . . . . . . . . . . . Napi´cie DC . . . . . . . . . . . ADC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . AAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja . . . . . . . . . . . . PrzewodnoÊç. . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . Temperatura . . . . . . . . . . . Sonda temperatur. 80BK ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . .

V V A A MΩ nS µF kHz °C °C h mm g

1000 1000 10 10 50 60 9999 ≥ 200 -

-0054 -0104 83V 87V Maks. Dok∏adnoÊç Maks. Dok∏adnoÊç rozdzielczoÊç rozdzielczoÊç 0,1 mv +/- (0,1%+1) 1000 10 µV +/- (0,05%+1) 0,1 mv +/- (0,5%+2) 1000 10 µV +/- (0,7%+2) 0,1 µA +/- (0,4%+2) 10 (20 do 30 s) 0,01 µA +/- (0,2%+2) 0,1 µA +/- (1,2%+2) 10 (20 do 30 s) 0,01 µA +/- (1,0%+2) 0,1Ω +/- (0,4%+1) 50 0,01Ω +/- (0,2%+1) 0,01 nS +/- (1,0%+10) 60 0,001 nS +/- (1,0%+10) 0,01 µF +/- (1,0%+2) 9999 0,01 µF +/- (1,0%+2) 0,01 Hz +/- (0,005%+1) < 200 0,01 Hz +/- (0,005%+1) -200 do +1090 0,1° 1,0% -40 do +260 ≥ 400 ≥ 400 203 x 51 x 30,5 203 x 51 x 30,5 380 380

944 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 944))


Przyrzàdy pomiarowe Multimetry Do pomiarów elektrycznych Fluke. Multimetry cyfrowe serii 280. Fluke 287 i Fluke 289 reprezentujà nowà generacj´ multimetrów rejestrujàcych wysokiej klasy, o wi´kszej dok∏adnoÊci ni˝ kiedykolwiek przedtem, i o rozszerzonych mo˝liwoÊciach diagnostycznych. Dysponujàc mo˝liwoÊcià rejestracji danych pomiarowych oraz ich graficznego przedstawienia na du˝ym wyÊwietlaczu mo˝na szybciej rozwiàzaç problem z minimalizacjà b∏´du dryftu przy jednoczesnym prowadzeniu pomiarów w kilku punktach. Multimetry serii Fluke 280 wyposa˝one sà w du˝y wyÊwietlacz 50.000-cyfrowy, z matrycà 320x240 (1/4 VGA). Rejestracja danych z funkcjà TrendCapture umo˝liwia ∏atwà ocen´ wyników pomiarów. Wyniki na wyÊwietlaczu wielu równoczeÊnie prowadzonych pomiarów rozszerzajà mo˝liwoÊci informacyjne. Posiada przycisk I, który przywo∏uje tekst pomocy wprost na wyÊwietlacz, oraz z∏àcze PC do pod∏àczenia komputera celem przekazania danych. Fluke 289 ma ponadto filtr dolnoprzepustowy, umo˝liwiajàcy poprawne pomiary w obwodach sterowania cz´stotliwoÊciowego silników. Funkcja pomiarów niskoimpedancyjnych LoZ, dla wyeliminowania sygna∏ów b∏àdzàcych, oraz wejÊcie 50-omowe do pomiarów uzwojeƒ silników i innych pomiarów niskoomowych. Oba modele realizujà pomiary rzeczywistej wartoÊci skutecznej (True-RMS) dla przebiegów AC i AC+DC, posiadajà funkcje wartoÊci minimalnej/maksymalnej/Êredniej, kategori´ bezpieczeƒstwa CAT III 1000V / CAT IV 600V, oraz unikalnà do˝ywotnià gwarancj´. Pakiet Fluke 289/FVF zawiera dodatkowe wyposa˝enie, jak termoelement 80BK, oprogramowanie FlukeViewForms, kabel komunikacyjny z komputerem oraz mi´kkà torb´ u∏atwiajàcà transport. Odpowiednie bezpieczniki, patrz tabela str. 952. Inne akcesoria, patrz www.toolstore.com

14914-0105 + 14914-0204

Dok∏adnoÊç ± (0,4%+40) ± (0,025%+5) ± (0,15%+2) ± (0,7%+5) ± (0.05%+2) ± (1.0%+10) ± (1,0%+5) ± (0.005%+1) ± (1.0%+1)

Multimetry przemys∏owe Fluke. 233 jest multimetrem unikalnym, ze wzgl´du na od∏àczany, zdalnie sterowany wyÊwietlacz. Dzi´ki mo˝liwoÊci od∏àczenia wyÊwietlacza rozwiàzuje si´ problem utrzymywania podczas pomiaru jednoczeÊnie ca∏ego przyrzàdu i kabelków pomiarowych w odpowiedniej pozycji. U∏atwione sà pomiary w miejscach trudnodost´pnych, a tak˝e we wn´trzu maszyn lub tablic sterujàcych zabezpieczonych fizycznie przez wy∏àczniki kraƒcowe lub izolujàce. Zastosowana technika bezprzewodowa pozwala na umieszczenie wyÊwietlacza w odleg∏oÊci do 10 m od punktu pomiarowego. Budowa multimetru Fluke 233 pozwala na funkcjonowanie w miejscach w których nie jest dozwolony bezpoÊredni dost´p do aktywnego punktu pomiarowego, np. w pomieszczeniach czystych (clean room) lub niebezpiecznych. Od∏àczany wyÊwietlacz ma magnetycznà podstaw´. Pomiar rzeczywistej wartoÊci skutecznej RMS. WyÊwietlacz jest podÊwietlany. Wbudowany termometr. Test rezystancji, ciàg∏oÊci obwodu i diodowy. Rejestracja wartoÊci minimalnej, maksymalnej i Êredniej. Automatyczne wy∏àczanie. W stanie gdy wyÊwietlacz jest do∏àczony przyrzàd u˝ywany jest jak multimetr tradycyjny, wówczas ∏àcze radiowe automatycznie si´ wy∏àcza. R´czny lub automatyczny wybór zakresu. Blokada wyÊwietlacza i AutoHOLD®. Alarm ostrzegawczy przekroczenie napi´cia 30 V. Sygnalizacja niskiego poziomu baterii. Ergonomiczny futera∏ ze zintegrowanà kaburà. Mo˝liwoÊç w∏àczenia trybu oszcz´dzania energii. Klasa bezpieczeƒstwa CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. Dostarczany z kabelkami pomiarowymi z koƒcówkami 4 mm typu os∏oni´tego, zaciskami krokodylkowymi AC 72, sondà termometrycznà 80BK-A, p∏ytà CD, bateriami AA i instrukcjà obs∏ugi. Inne akcesoria, patrz www.toolstore.com

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PràdAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç ∏àcza bezprzewodowego: pasmo ISM 2.4 GHz, zasi´g do 10 m . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii ok.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie (5 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16892 Nr V V A A MΩ µF KHz °C

-0106 233 1000 1000 10 10 40 9999 50.00 -40 do +400

godz. AA mm kg

400

Maks. rozdzielczoÊç 0.1 mV 0.1 mV 1 mA 0,1 mA 0,1 Ω 1000 nF 0,1 Hz

Dok∏adnoÊç ± (0.25%+2) ± (1.0%+3) ± (1.0%+3) ± (1.5%+3)

193 x 93 x 53 0.6

945 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 945))

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 14914 -0105 -0204 -0303 Fluke . . . . . . . . . . . . . . . Nr 287 289 289/FVF Maks. rozdzielczoÊç Napi´cie AC . . . . . . . . . V 1000 1000 1000 1 µV Napi´cie DC . . . . . . . . . V 1000 1000 1000 1 µV A DC. . . . . . . . . . . . . . . . A 10 (20 do 30 s) 10 (20 do 30 s) 10 (20 do 30 s) 0,01 µA A AC. . . . . . . . . . . . . . . . A 10 (20 do 30 s) 10 (20 do 30 s) 10 (20 do 30 s) 0,01 µA Rezystancja . . . . . . . . . MΩ 500 500 500 0,01 Ω PrzewodnoÊç . . . . . . . . nS 50 50 50 0,01 nS PojemnoÊç . . . . . . . . . . mF 100 100 100 0,001 nF Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . MHz 1 1 1 0,01 kHz Temperatura. . . . . . . . . °C -200 do 1350 -200 do 1350 -200 do 1350 0,1 C Sonda temperaturowa °C -40 do 260 80BK . . . . . . . . . . . . . . . Baterie (6 szt.) . . . . . . . AA Wymiary . . . . . . . . . . . . mm 254 x 194 x 76,2 254 x 194 x 76,2 254 x 194 x 76,2 Masa . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 1000 1000 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . szt 6 6 6


Przyrzàdy pomiarowe Multimetry

Narz´dzia pomiarowe

Multimetry przemys∏owe Fluke. Fluke 28-II jest multimetrem cyfrowym , który ustanawia nowy standard jeÊli chodzi o prac´ w trudnych warunkach, zapewniajàc funkcje i dok∏adnoÊç umo˝liwiajàce lokalizacj´ wi´kszoÊci usterek w obwodach elektrycznych. Przyrzàd posiada klas´ ochronnà obudowy IP 67 (wodo- i py∏oszczelnoÊç), atest MSHA (w toku), poszerzony zakres temperatur pracy od -15° C do + 55 °C ponadto akceptuje wilgotnoÊç powietrza 95 % oraz wytrzymuje upadek z wysokoÊci 3 m. Przyrzàd wytrzymuje piki napi´ciowe 8 000 V, pochodzàce od zmian obcià˝enia i usterek w obwodach przemys∏owych, a tak˝e spe∏nia wymagania drugiego wydania norm dotyczàcych bezpieczeƒstwa elektrycznego IEC i ANSI. Ponadto Fluke 28-II posiada unikalnà funkcj´ umo˝liwiajàcà dok∏adny pomiar napi´ç i cz´stotliwoÊci w uk∏adach sterowania silników elektrycznych i innych urzàdzeƒ elektrycznych wytwarzajàcych silne zak∏ócenia. Fluke 28-II zosta∏ skonstruowany tak, by funkcjonowa∏ w najtrudniejszych warunkach. Pomiar rzeczywistej wartoÊci skutecznej RMS. WyÊwietlacz cyfrowy, o d∏ugoÊci podzia∏ki 20000/6000. Analogowy diagram s∏upkowy. PodÊwietlanie o dwóch poziomach. PodÊwietlanie klawiszy. Odwracana kabura. Wbudowany termometr. Test rezystancji, ciàg∏oÊci obwodu i diodowy. Rejestracja wartoÊci minimalnej, maksymalnej i Êredniej. Ulepszony tryb oszcz´dnoÊci energii, wyd∏u˝ajàcy ˝ywotnoÊç baterii. Funkcja pomiaru wzgl´dnego rezystancji umo˝liwiajàca kompensacj´ rezystancji kabelków pomiarowych przy pomiarach niskoomowych. R´czny lub automatyczny wybór zakresu. Klasa bezpieczeƒstwa CAT III 1000 V, CAT IV 600 V. Inne akcesoria, patrz www.toolstore.com Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16893 (-0105) Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 28-ll Maks. rozdzielczoÊç 28ll Napi´cie AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 1000 0.1 mV ± (0.05%+1) Napi´cie DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 1000 0.1 mV ± (0.7%+4) Pràd DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10 0,1 µA ± (0.2%+4) Pràd AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10 0,1 µA ± (1.0%+2) Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -200°C do + 1090°C Rezystancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 Ω do 50MΩ Filtr dolnoprzepustowy tak (do pomiarów uk∏adów regulacji pr´dkoÊci) . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 nF do 9999 µF Cz´stotliwoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 Hz do 199.99 kHz Wykrywanie pików przebiegów nieustalonych . . 250 µS ˚ywotnoÊç baterii ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godz. 800 Baterie (3 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AA Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 63.5 x 100 x 198 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.75

Multimetry do pomiaru izolacji

13787-0101

Fluke. Dwa silne przyrzàdy pomiarowe w jednym. Przyrzàdy 1587 i 1577 ∏àczà w jednym kompaktowym urzàdzeniu funkcje cyfrowego testera izolacji z pe∏nosprawnym multimetrem cyfrowym wskazujàcym rzeczywistà wartoÊç skutecznà (RMS), dzi´ki czemu oferujà maksymalnà wszechstronnoÊç, cennà przy prowadzeniu prac diagnostycznych i serwisowo-konserwacyjnych. Testowanie izolacji: przyrzàd 1587 jest ∏atwy w obs∏udze, z prostym polem ∏àczeniowym, i mo˝e byç u˝ywany do pomiarów rezystancji izolacji w zakresie do 2 GΩ, przy pi´ciu napi´ciach wyjÊciowych od 50 V do 1000 V. Posiada mo˝liwoÊç testowania rezystancji do 600 MΩ przy napi´ciu 500 lub 1000 V. Nowa sonda testowania zdalnego umo˝liwia poczàtkowanie pomiaru przy pomocy przycisku znajdujàcego si´ na r´kojeÊci sondy. Test izolacji jest przerywany samoczynnie z chwilà, gdy przyrzàd prze∏àczy napi´cie w obwodzie pomiarowym na wartoÊç wy˝szà ni˝ 30 V. Po ukoƒczeniu pomiaru, dla zapobie˝enia pora˝eniu pràdem, nast´puje automatyczne roz∏adowanie pojemnoÊci testowanego uk∏adu. Ponadto, zaawansowane uk∏ady scalone modelu 1587 umo˝liwiajà, dzi´ki u˝yciu filtru dolnoprzepustowego, dok∏adny pomiar napi´cia i cz´stotliwoÊci uk∏adów sterowniczych silników elektrycznych, w których wykorzystuje si´ regulacj´ cz´stotliwoÊciowà. Multimetry do pomiaru izolacji marki Fluke posiadajà klas´ bezpieczeƒstwa 600 V KAT IV/1000 V Kat III. Mierniki dostarczane sà z kabelkami pomiarowymi, zaciskami krokodylkowymi, termoelementem typu K (tylko 1587) i sondà testowania zdalnego, w mocnym, twardym futerale. Zasilane sà z czterech baterii AA, wystarczajàcych na przeprowadzenie ok. 1000 pomiarów izolacji. ˚ó∏ta os∏ona ochronna przyrzàdu wyposa˝ona w magnetyczny system zawieszania Fluke TPAK™ pozostawia u˝ytkownikowi obie r´ce wolne. Przyrzàdy majà trzy lata gwarancji. Odpowiednie bezpieczniki, patrz tabela str. 952. Inne akcesoria, patrz www.toolstore.com

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . True RMS - rzeczywista wartoÊç skuteczna przy pomiarach napi´ç i pràdów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczny i r´czny wybór zakresu, u∏atwiajàcy pomiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewn´trzny filtr do dok∏adnego pomiaru napi´cia i cz´stotliwoÊci uk∏adów sterowania silników . . . . . . . . . . . . . . . . . Pami´ç wartoÊci min./maks., test diodowy, pomiar temperatury, pojemnoÊci i cz´stotliwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie przemienne AC/Maks. rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sta∏e DC/Maks. rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd przemienny AC/Maks. rozdzielczoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd sta∏y DC/Maks. rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja/Maks. rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç/Maks. rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç/Maks. rozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13787 Nr

V/mV V/mV mA mA MΩ °C godz. pracy mm g szt

946 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 946))

(-0101) 1577 Tak

-0200 1587 Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie 1000/0,1 mV 1000/1 mV 400/0,01 400/0,01 50/0,1Ω 1000 203 x 100 x 50 550 1

Tak 1000/0,1 mV 1000/1 mV 400/0,01 400/0,01 50/0,1Ω 9999 µF/nF 99,99 kHz/0,01 Hz -40 do 537 1000 203 x 100 x 50 550 5


Przyrzàdy pomiarowe Multimetry Multimetr do serwisu samochodowego Limit. Multimetr cyfrowy przeznaczony do napraw samochodów, jachtów i motocykli. Du˝y wyÊwietlacz, wskazujàcy równie˝ poprawnoÊç styku kabelków pomiarowych oraz wybrany zakres. Do mierzenia napi´cia sta∏ego/zmiennego, pràdu sta∏ego, rezystancji, ustawienia wa∏ka rozrzàdu i pr´dkoÊci obrotowej. Ponadto posiada nast´pujàce funkcje: test diodowy, test ciàg∏oÊci obwodu z sygnalizacjà akustycznà, pami´ç wskazania datahold, sygnalizacja niskiego stanu baterii. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, baterià i instrukcjà obs∏ugi. Os∏ona gumowa i odk∏adana podpórka. D∏ugoÊç podzia∏ki 1999. Izolacja CAT II 1000 V / CAT III 600 V wg IEC 61010. Zabezpieczony do 10 A.

Zapas. kabelki pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . .

12858 Nr V DC mV V mV DCA mA Ω Ω

obr/min mm g

-0107 500 Auto 200 mV-2-20-200-1000 V 0.1 ± 0.5% + 5 cyfr 2-20-200-750 V 1 ± 0.8% + 5 cyfr 200 mA-10 A 0.01 ± 0.8% + 5 cyfr 200 Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ 0.1 ± 0.8% + 5 cyfr 0.1° ± 3% + 5 cyfr 10 ± 3% + 5 cyfr 9 V (6F22) 179x88x39 380

12860

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sta∏e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zmienne:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Pràd sta∏y: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kàt zap∏onu: rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa: rozdzielczoÊç maks.. . . . . . dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0202

Fluke. Multimetr cyfrowy do serwisu samochodowego. Doskona∏y przyrzàd do diagnostyki pojazdowej. Multimetr ten jest bez wàtpienia najwa˝niejszym narz´dziem przy naprawie uk∏adu elektrycznego pojazdu. Zwyk∏e multimetry mierzà napi´cie, pràd i rezystancj´, natomiast ten przyrzàd posiada funkcje umo˝liwiajàce pomiar cz´stotliwoÊci i wspó∏czynnika wype∏nienia impulsu, sprawdzanie diod, oraz mierzenia temperatury, ciÊnienia i podciÊnienia. Rejestruje wartoÊci min., maks. i Êrednià, alarmuje przekroczenie wartoÊci min.-maks. Dostarczany z futera∏em H80M z zawieszeniem TPAK, kabelkami pomiarowymi TL224 SureGrip, sondami testowymi TP220 SureGrip, zaciskami krokodylkowymi AC285 SureGrip, zintegrowanà sondà temperaturowà 80BK, sondà RPM80 z czujnikiem indukcyjnym, 2 sondami z koƒcówkami do instalacji samochodowej, zaciskiem testowym przek∏uwajàcym izolacj´, torbà sztywnà C800, instrukcjà obs∏ugi + szybkim przewodnikiem. Klasa bezpieczeƒstwa: KAT IV 600V, KAT III 1000V. Odpowiednie bezpieczniki, patrz tabela str. 952. Inne akcesoria, patrz www.toolstore.com

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcja . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie DC. . . . . . . . . . . Napi´cie AC . . . . . . . . . . . Pràd DC . . . . . . . . . . . . . . Pràd AC . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç. . . . . . . . . . Temperatura . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . Wymiary (H x B x D) . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . .

13698 Nr V V A A omy mF kHz °C tim. mm g

Zakres 1000 1000 (5kHz) 10 10 40 10 200 1090

-0109 88 V/A RozdzielczoÊç 0,1mV 0,1mV 0,1 µA 0,1 µA 0,1 0,01nF 0,01 Hz 0,1 < 400 200 x 95 x 48 600

Dok∏adnoÊç 0,1% 0,5% 0,4% 1,2% 0,4% 1% 0,005% 1%

947 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 947))


Przyrzàdy pomiarowe Próbniki napi´cia Limit. Próbnik do kontroli napi´cia w kablach i gniazdkach sieciowych, oraz do lokalizacji przerwy w kablu. Identyfikacja przewodu fazowego. Nie ma potrzeby bezpoÊredniego kontaktu z elementem pod napi´ciem. Wystarczy zbli˝yç próbnik do kabla lub elementu pod napi´ciem. ObecnoÊç napi´cia sygnalizowana jest sygna∏em akustycznym i Êwietlnym. Sygna∏ akustyczny mo˝na wy∏àczyç. Wy∏àczanie automatyczne i r´czne. W przyrzàdzie w sposób ciàg∏y kontrolowane sà prawid∏owoÊç funkcjonowania oraz stan baterii i sygnalizowane jest to regularnymi b∏yskami. Klasa izolacji CAT IV 1000V. Dostarczany z bateriami i instrukcjà obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie przemienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14501 Nr V mm

-0104 100 90-1000 18x150 2 szt. 1.5V AAA

Fluke. LVD2. Kombinowana latarka i próbnik napi´cia, w kszta∏cie pisaka. Wykrywa napi´cie w zakresie od 90V do 600V AC oraz wyposa˝ony jest w silne êród∏o Êwiat∏a. Kolor niebieski sygnalizuje zbli˝anie si´ do êród∏a napi´cia, natomiast czerwony oznacza bezpoÊrednià obecnoÊç napi´cia. Klasa ochronna CAT IV 600V.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14705 Nr szt

-0108 LVD2 6

Fluke. Próbnik napi´cia, ∏atwy i bezpieczny w u˝yciu. Po dotkni´ciu êród∏a napi´cia koƒcówkà próbnika zaÊwieca si´ czerwone Êwiat∏o, oraz generowany jest sygna∏ akustyczny, oznaczajàcy obecnoÊç napi´cia przemiennego. Pokrywa zakres napi´ç od 200 do 1000 V AC. (Wersja do Norwegii 90 V-1000 V, nr art. 13538-5003). W przyrzàdzie w sposób ciàg∏y kontrolowana jest prawid∏owoÊç funkcjonowania oraz stan baterii i sygnalizowane jest to regularnymi b∏yskami. Klasa bezpieczeƒstwa KAT IV 1000V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13538 Nr °C IP AAA g szt

-0103 1AC-II -10 do +50 40 w za∏àczeniu 2 baterie alkaliczne 286 6

Amperomierze c´gowe Limit. Amperomierz c´gowy/multimetr z automatycznym wyborem zakresu. Do mierzenia napi´cia sta∏ego/zmiennego, pràdu zmiennego, rezystancji. Ponadto posiada nast´pujàce funkcje: test diodowy, test ciàg∏oÊci obwodu z sygnalizacjà akustycznà, pami´ç wskazania datahold, sygnalizacja niskiego stanu baterii. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, futera∏em, bateriami i instrukcjà obs∏ugi. D∏ugoÊç podzia∏ki 1999. Izolacja CAT II 600 V / CAT III 300 V wg IEC 61010.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12856 Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Napi´cie sta∏e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V DC rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . mV dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zmienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V AC rozdzielczoÊç maks. . . . . . mV dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . Pràd zmienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A AC rozdzielczoÊç maks.. . . . . . . . . mA dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ω rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . Ω dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne wy∏àczanie po . . . . . . . . . . . . . . min Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g Zapas. kabelki pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . .

948 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 948))

12860

-0109 20 200 mV-2-20-200-600 V 0.1 ± 0.8% + 1 cyfra 2-20-200-600 V 1 ± 1.2% + 5 cyfr 2-20-200-400 A 1 ± 4% + 5 cyfr 200 Ω-2-20-200 KΩ-2-20 MΩ 0.1 ± 1% + 2 cyfry 15 2 szt. 1.5 V (LR06) 208x76x30 260 -0202


Przyrzàdy pomiarowe Amperomierze c´gowe Limit. Cyfrowy amperomierz c´gowy / multimetr z automatycznym wyborem zakresu. Do mierzenia napi´cia sta∏ego i zmiennego, pràdu sta∏ego i zmiennego, rezystancji, cz´stotliwoÊci. Ponadto posiada nast´pujàce funkcje: test diodowy, test ciàg∏oÊci obwodu z sygnalizacjà akustycznà, pami´ç wskazania datahold, oraz sygnalizacja niskiego stanu baterii. Dostarczany z kabelkami pomiarowymi, futera∏em, baterià i instrukcjà obs∏ugi. D∏ugoÊç podzia∏ki 3999. Izolacja CAT II 600 V / CAT III 300 V wg IEC 61010.

-0102 21 400 mV-4-40-400-600 V 0.1 mV ±0.8% + 1 cyfra 4-40-400-600 V 1 mV ±1% + 5 cyfry 40-400 A 0.01 A ±2% + 3 cyfry 40-400 A 0.01 A ±2.5% + 5 cyfry 400 Ω-4-40-400 KΩ-4-40 MΩ 0.1 Ω ±1% + 2 cyfry 10 Hz - 1 MHz 0.001 Hz ±0.1% + 3 cyfry 0.1%-99.9% 9 V (6F22) 210x76x30 200

Narz´dzia pomiarowe

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14487 Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie przemienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm rozdzielczoÊç maks. . . . . dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . Pràd sta∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd przemienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks.. . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . . . . . . . . dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspó∏cz. wype∏nienia impulsu. . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g

Limit. Cyfrowy amperomierz c´gowy / multimetr z automatycznym wyborem zakresu. Do mierzenia napi´cia sta∏ego i zmiennego, pràdu sta∏ego i zmiennego, rezystancji, cz´stotliwoÊci. Ponadto posiada pomiar pràdu rozruchowego, pami´ç wartoÊci maks./min., pomiar rzeczywistej wartoÊci skutecznej (RMS) napi´cia przemiennego, test diodowy, test ciàg∏oÊci obwodu z sygnalizacjà akustycznà, pami´ç wskazania datahold, oraz sygnalizacj´ niskiego stanu baterii. Dostarczany z kabelkami pomiarowymi, futera∏em, baterià i instrukcjà obs∏ugi. D∏ugoÊç podzia∏ki 6666. Izolacja CAT II 600 V / CAT III 300 V wg IEC 61010.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14486 -0103 Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 23 Napi´cie sta∏e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6-66-600 V rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . 0.1 mV dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . ±0.8% + 1 cyfra Napi´cie przemienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 6.6-66-600 V rozdzielczoÊç maks.. 1 mV dok∏adnoÊç . . . . . . . . ±1,2% + 5 cyfry Pràd sta∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-1000 A rozdzielczoÊç maks.. . . . . . . . . . . 0.01 A dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1.5% + 8 cyfry Pràd przemienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-1000 A rozdzielczoÊç maks. . . . . 0.01 A dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . ±2% + 8 cyfry Rezystancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Ω-46.6-66-600 KΩ-6.6-66 MΩ rozdzielczoÊç maks.. . . . . . . . . 0.1 Ω dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . ±1.2% + 2 cyfry Cz´stotliwoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Hz-6.6-66-660 kHz-6.6-66 MHz rozdzielczoÊç maks. . . . . . . . 0.1 Hz dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . ±0.1% + 3 cyfry Wspó∏cz. wype∏nienia impulsu . . . . . . . . . . . 0.1%-99.9% Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 V (6F22) Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 285x105x45 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 533

949 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 949))


Przyrzàdy pomiarowe Amperomierze c´gowe Lutron. C´gi do pomiaru pràdów up∏ywnoÊciowo-ró˝nicowych TRMS, o du˝ej dok∏adnoÊci pomiaru. Umo˝liwiajà pomiar pràdu, napi´cia, rezystancji, a tak˝e badanie diod i ciàg∏oÊci obwodów (brz´czyk). Czas pomiaru 0,35 sek. Przyrzàd ma funkcj´ Hold (zatrzymanie ostatniego wskazania). WyÊwietlacz cyfrowy posiada podÊwietlenie oraz du˝e, dobrze czytelne znaki. Przyrzàd wy∏àcza si´ samoczynnie (auto off) po ok. 30 minutach. DL-9954 ma zabezpieczenie przecià˝eniowe i bezpieczniki na wszystkich zakresach, klas´ izolacji CAT III 600V, a tak˝e spe∏nia wymagania normy IEC61010-1 i ma znak CE. Dostarczany z futera∏em oraz instrukcjà obs∏ugi. Baterie zamawia si´ oddzielnie.

Narz´dzia pomiarowe

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy: Pràd przemienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd przemienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd zmienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd zmienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie przemienne . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sta∏e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test diod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciàg∏oÊç przejÊcia, brz´czyk . . . . . . . . . Baterie AA, 2 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z bateriami . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13740

-0107 DL-9954

A AC mA A AC mA A A V AC V DC omy

0-40mA 0,01 0-400 mA 0,1 0-40 0-120 0-4-40-400-600 V 0-400 mV, 0-4-40-400-600V 0-400, 0-4-40 M dobra lub uszk. poni˝ej 10 omów 1,5 UM-3 178 x 64 x 33 230

omy V mm g

Fluke. Amperomierze c´gowe i400/i410. Model i400 do pomiarów AC, a model i410 do AC/DC.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14167 Fluke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Metoda pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . Nominalny zakres AC . . . . . . . . . . . A Zakresy ciàg∏e AC . . . . . . . . . . . . . . A

14167-0059

14167-0109

Najwy˝sza wartoÊç pràdu . . . . . . . Najmniejszy pràd mierzony . . . . . . Dok∏adnoÊç podstawowa . . . . . . . . Pasmo cz´stotliwoÊci/odpowiedê . Maks. napi´cie robocze . . . . . . . . . Maks. Êrednica przewodu . . . . . . . Sygna∏y wyjÊciowe. . . . . . . . . . . . . . Bateria/˝ywotnoÊç . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeƒstwo . . . . . . . . . . . . . . . .

A A % Hz V mm mV V V

Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt

-0059 i 400

-0109 i 410 hallotron 400 400, AC/DC 5-400 0,1-10 AC/DC 1-100 AC/DC 1000 400 1 0,1 2 + 0,15 3,5 + 50 mA 45 - 3 kHz DC - 3 kHz 1000 600 32 30, 2 x 25 1/A 1/A 9/60 h 9/60 h CAT III, 1000 CAT II, 600 CAT IV, 600 CAT III, 300 5 1

Fluke. C´gi pràdowe i200 AC. Ma∏y, praktyczny przek∏adnik c´gowy pràdu zmiennego. i200 jest kompatybilny z wi´kszoÊcià multimetrów Fluke lub innych amperomierzy, do których pasujà wtyki bananowe z os∏onà ochronnà. Przystawka do multimetru cyfrowego, umo˝liwiajàca pomiar nat´˝enia pràdu zmiennego do 200 A. Sygna∏ wyjÊciowy AC o wartoÊci 1 mA na amper gwarantuje ∏atwoÊç odczytu na dowolnym mierniku. Umo˝liwia wykonywanie dok∏adnych pomiarów pràdu bez przerywania obwodu. Maks. Êrednica obejmowanego przewodu 20 mm. Klasa bezpieczeƒstwa KAT III 600V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14653 Nr

-0100 i200

Fluke. C´gi pràdowe i1010 AC/DC. Du˝y przek∏adnik c´gowy pràdu zmiennego i sta∏ego. Zasilane bateryjne c´gi majà przetwornik hallotronowy umo˝liwiajàcy pomiar nat´˝enia pràdu AC/DC od 600 A do 1 000 A. Sygna∏ wyjÊciowy AC o wartoÊci 1 mV/A gwarantuje ∏atwoÊç odczytu na dowolnym mierniku. i1010 jest kompatybilny z wi´kszoÊcià multimetrów Fluke lub innych mierników, do których pasujà wtyki bananowe z os∏onà ochronnà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

950 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 950))

14654 Nr

-0109 i1010


Przyrzàdy pomiarowe Amperomierze c´gowe Testery do instalacji elektrycznych Fluke. Tester do kontroli ciàg∏oÊci obwodu/rezystancji, nat´˝enia pràdu przemiennego AC, oraz napi´cia przemiennego i sta∏ego AC/DC do 600V (model T5-600), lub do 1000V (model T5-1000). Przek∏adnik wide∏kowy mierzy pràd do 100 A AC, z rozdzielczoÊcià 0,1 A. Sygnalizacja akustyczna ciàg∏oÊci obwodu. Kompaktowa obudowa z praktycznym rozwiàzaniem przechowywania kabelków pomiarowych. Bezpieczeƒstwo: wszystkie wejÊcia w modelu T5-600 zgodne z IEC 1010-1 KAT III 600V, natomiast w modelu T5-1000 zgodne z IEC 1010-1 KAT III 1000V. Dostarczany w komplecie z do∏àczanymi sondami 4 mm, oraz instrukcjà obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie AC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nat´˝enie AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test ciàg∏oÊci obwodu . . . . . . . . . . . . . . . Rezystancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13536 Nr V V A Ω Ω godz. mm g

Pochwa H5 zak∏adana na pas, z miejscem na kabelki . . . . . . . . . . . . . .

13536

-0105 T5-600 600 600 100 <25 1000 400 203 x 51 x 30,5 380

-0204 T5-1000 1000 1000 100 <25 1000 400 203 x 51 x 30,5 380

-0501

Narz´dzia pomiarowe

Fluke. Zestaw T5-H5-1AC II. Tester do instalacji elektrycznych z pochwà i detektor 1AC II. Praktyczny pakiet wszystko w jednym zawierajàcy: tester do instalacji elektrycznych Fluke T5-1000, pochwa H5 (do Fluke T5), detektor napi´cia Fluke 1AC II Volt Alert.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . .

14652 Nr

-0101 T5-H5-1AC II

Fluke. Wskaêniki kolejnoÊci faz, do przemys∏owych instalacji elektrycznych. Wskaênik kolejnoÊci faz 9040 wykorzystuje si´ tam, gdzie do zasilania silników, zespo∏ów sterujàcych i systemów elektrycznych u˝ywane jest napi´cie trójfazowe. Model 9040 wskazuje wyraênie ma wyÊwietlaczu LCD trzy fazy w aktualnej ich kolejnoÊci. Przyrzàd umo˝liwia szybkie uporzàdkowanie kolejnoÊci faz. WartoÊç napi´cia (do 700 V) i cz´stotliwoÊci jest dopasowana do zastosowaƒ komercyjnych i przemys∏owych. Do zasilania nie jest potrzebna bateria. Kabelki pomiarowe zakoƒczone sà mocnymi zaciskami krokodylkowymi, zapewniajàcymi pewnoÊç styku, w szczególnoÊci w urzàdzeniach przemys∏owych. Wszystkie wejÊcia sà zabezpieczone zgodnie z EN61010-1 KAT III 600V. Wskaênik kierunku obrotów silnika i kolejnoÊci faz 9062 jest unikalnym przyrzàdem pokazujàcym równie˝ kierunek obrotów silnika, wykazujàc wszystkie zalety pomiaru bezdotykowego. Model 9062 jest przeznaczony specjalnie do u˝ytku w Êrodowisku przemys∏owym. Szybko pokazuje kierunek rotacji faz wykorzystujàc za∏àczone kabelki pomiarowe, i mo˝e byç wykorzystywany do okreÊlenia kierunku obrotów trójfazowych silników synchronicznych i asynchronicznych. Pomiar bezdotykowy jest idealny w sytuacji, gdy nie jest widoczny wa∏ silnika. Kabelki pomiarowe zakoƒczone sà mocnymi zaciskami krokodylkowymi, zapewniajàcymi pewnoÊç styku, w szczególnoÊci w urzàdzeniach przemys∏owych. Wszystkie wejÊcia sà zabezpieczone zgodnie z EN61010-1 KAT III 300V. Odpowiednie akcesoria, patrz www.toolstore.pl

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13816 Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Wskazywanie trzech faz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie kolejnoÊci faz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie kierunku obrotów silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezdotykowe okreÊlanie kierunku obrotów silnika w czasie pracy . . . . . . WyÊwietlacz LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres napi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Zakres cz´stotliwoÊci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hz Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg

13816-0106

-0106 9040 Tak, LCD Tak Nie Nie Tak 40-700 15-400 nieograniczony 124 x 61 x 27 z mierzonego obwodu 2 lata 0,2

-0205 9062 Tak, LED Tak Tak Tak Nie do 440 2-400 nieograniczony 124 x 61 x 27 1 bat. 9 V 2 lata 0,15

951 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 951))


Przyrzàdy pomiarowe Próbnik izolacji

Narz´dzia pomiarowe

Lutron. Cyfrowy próbnik izolacji o 4 napi´ciach pomiarowych. Omomierz do badania cewek, uzwojeƒ przekaêników, rezystancji przewodów i rezystancji styków. DI-6400 mierzy równie˝ napi´cie do 600 V. Du˝y, czytelny wyÊwietlacz o wyraênych cyfrach. Wskaênik niskiego stanu baterii. Test ciàg∏oÊci przejÊcia (brz´czyk). Izolacja CAT III 1000V. DI-6400 spe∏nia wymagania normy IEC611010-1 i posiada znak CE. Przyrzàd posiada z∏àcze RS-232 do po∏àczenia z komputerem. Dostarczany z kablami pomiarowymi, mocnymi zaciskami krokodylkowymi i instrukcjà obs∏ugi. Baterie zamawia si´ oddzielnie.

13805-0109

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy: Pomiar izolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15917

-0109 DI-6400

Mom

Pomiar napi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiar rezystancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DCV/ACV omy V mm g

0-400, napi´cie testowe 100V 0-4000, napi´cie testowe 250V 0-4000, napi´cie testowe 500V 0-4000, napi´cie testowe 1000V 0 - 600 400, 0/4000 8 szt. 1,5V AA 225×125×65 819

Kabel do komput., USB-01. . . . . . . . . .

13748

-0307

Oprogramowanie, SW-808 do bezp. komunikacji z komputerem . . .

13748

-0505

Fluke. Testery izolacji 1507 i 1503 sà to przyrzàdy kompaktowe, wytrzyma∏e, niezawodne i ∏atwe w u˝yciu. Oba modele umo˝liwiajà wybór najbardziej po˝àdanej wartoÊci napi´cia pomiarowego, czyniàc je idealnym narz´dziem do wyszukiwania usterek, ustalania warunków zasilania oraz do prac serwisowo-konserwacyjnych. Uk∏ad nadzoru zasilania obwodu zapobiega prowadzeniu testu, gdy napi´cie przekracza > 30 V, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeƒstwa. Automatyczne roz∏adowywanie pojemnoÊci obwodu mierzonego. Automatyczne wyliczanie indeksu polaryzacji oraz wspó∏czynnika absorpcji dielektrycznej (model 1507). Funkcja porównawcza (sprawne/ niesprawne) do prowadzenia szybkich, powtarzajàcych si´ testów (model 1507). Test ciàg∏oÊci obwodu 200 mA. Funkcje dodatkowe, np. sonda zdalna, pozwalajà zaoszcz´dziç zarówno czas, jak i pieniàdze. Automatyczne wy∏àczanie. Du˝y wyÊwietlacz z podÊwietlaniem. Klasyfikacja bezpieczeƒstwa KAT III - 1000V, KAT IV - 600V. Towarzyszàce wyposa˝enie: sonda zdalna, kabelki pomiarowe z sondami, zaciski krokodylkowe. Odpowiednie bezpieczniki, patrz tabela na aktualnej stronie. Inne akcesoria, patrz www.toolstore.pl

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç napi´cia testowego . . . . . . . . . . Pràd testowy przy zwarciu . . . . . . . . . . . . . . . Pomiar napi´cia AC/DC . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres rezystancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas automat. roz∏adowania . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie pojemnoÊciowe. . . . . . . . . Napi´cie testowe otwartego obwodu . . . . . . Pràd zwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary (H x B x D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13805 Nr V mA V s µF V mA liczba testów mm g

-0109 1503 0,1MΩ - 2 GΩ 500, 1000 +20%, -0% 1 nomin. 600 (rozdzielczoÊç 0,1 V) 0,01Ω do 20 kΩ do 1 < 0,5 dla C = < 1µF > 4, < 8 > 200 > 1000 203 x 100 x 50 550

-0208 1507 0,01MΩ - 10 GΩ 50, 100, 250, 500, 1000 +20%, -0% 1 nomin. 600 (rozdzielczoÊç 0,1 V) 0,01Ω do 20 kΩ do 1 > 4, < 8 < 0,5 dla C = < 1µF > 200 > 1000 203 x 100 x 50 550

Tabela bezpieczników stosowanych w przyrzàdach marki Fluke.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15586 Fluke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Rodzaj bezpiecznika Pasuje do przyrzàdu Fluke. . . Pasuje do przyrzàdu Fluke. . . Pasuje do przyrzàdu Fluke. . . Pasuje do przyrzàdu Fluke. . . Pasuje do przyrzàdu Fluke. . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

-0109 803293 11A/1000V 111/112/115/117 175*/177*/179* 187*/189*/287*/289* 83*/87*/88V* 1

-0208 943121 440mA/1000V 1577/1587 175*/177*/179* 187*/189*/287*/289* 83*/87*/88V* 787**/789** 1

*) W przyrzàdzie znajdujà si´ dwa ró˝ne bezpieczniki, jak pokazuje tabela. **) W przyrzàdzie znajdujà si´ dwa takie same bezpieczniki.

952 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 952))

-0307 2279339 315mA/1000V 1503/1507 10

-0406 2040349 1.25A/500V 1651/1652/1653 10


Przyrzàdy pomiarowe Skopometr Fluke. ScopeMeter 124. Kompaktowy miernik oscyloskopowy (skopometr) serii 120 jest odpornym mechanicznie przyrzàdem, s∏u˝àcym do diagnostyki instalacji i uk∏adów przemys∏owych. Jest to wielofunkcyjne urzàdzenie pomiarowe, spe∏niajàce funkcje oscyloskopu, multimetru i ,,beztaÊmowego” rejestratora, zawarte w jednym, ekonomicznym, ∏atwym w u˝ytkowaniu przyrzàdzie. Umo˝liwia szybkie rozwiàzywanie problemów wyst´pujàcych w zwiàzku z utrzymaniem maszyn, urzàdzeƒ oraz uk∏adów sterowania i zasilania. Pomiar pojemnoÊci i cz´stotliwoÊci. Mocna obudowa, odporna na py∏ i zachlapanie. Funkcje multimetru: V AC RMS, TrendPlot™, 2-wejÊcia, V AC+DC, V DC, omomierz, ciàg∏oÊç obwodu, tester diod, nat´˝enie pràdu, temperatura (°C, °F). Wyzwalanie wideo przy pomiarach liniowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15904 -0104 Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 124 Pasmo oscyloskopowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MHz 40 Rzeczywista cz´stotliwoÊç próbkowania . . . . . . . . . MS/s 25 Czu∏oÊç wejÊcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mV - 500 V/dz. Zakres podstawy czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ns/dz. do 1 min/dz. WejÊcia i przetworniki analog.-cyfrowe . . . . . . . . . . . 2 Maksymalna d∏ugoÊç rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 wartoÊci min/max na wejÊcie Wychwytywanie zak∏óceƒ krótkotrwa∏ych. . . . . . . . . nsec 40 Multimetr rzeczywistej wartoÊci skutecznej (RMS) 5000 jednostek podzia∏ki, 2 wejÊcia Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NiMH 7 godz. Klasa bezpieczeƒstwa (EN61010-1) . . . . . . . . . . . . . 600 V KAT III Gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lata Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15904 Fluke, oprogramowanie, kabel OC4USB, walizka . Nr

-0203 SCC120

Narz´dzia pomiarowe

Lokalizator kabli Fluke. Lokalizator kabli 2042 jest uniwersalnym narz´dziem do wyszukiwania usterek w instalacjach elektrycznych. Nadaje si´ idealnie do lokalizacji kabli w Êcianach i w gruncie, do wyszukiwania bezpieczników lub wy∏àczników, do znajdowania punktów przerw lub zwarç w kablach lub w p´tlach ogrzewania pod∏ogowego. Nadaje si´ do wszelkich przewodów (z pràdem i bez), bez koniecznoÊci u˝ywania dodatkowych narz´dzi. Mo˝na równie˝ u˝ywaç do Êledzenia przebiegów przewodów wodociàgowych i ciep∏owniczych wykonanych z metalu. Nadajnik wyposa˝ony jest w wyÊwietlacz LCD pokazujàcy poziom sygna∏u wyjÊciowego, kod nadawania i zewn´trzne napi´cie. Kodowanie cyfrowe sygna∏u nadajnika umo˝liwia jego pewnà identyfikacj´. Odbiornik z podÊwietlanym wyÊwietlaczem LCD pokazuje poziom odbieranego sygna∏u, kod odbioru oraz wartoÊç napi´cia. Automatyczna lub r´czna regulacja czu∏oÊci odbiornika. Odbiornik spe∏nia równie˝ funkcj´ latarki przy pracy w miejscach s∏abo oÊwietlonych. Sygnalizacja dêwi´kowa przy odbiorze, z mo˝liwoÊcià wy∏àczenia. Automatyczne wy∏àczanie przyrzàdu. Wszystkie wejÊcia chronione zgodnie z EN61010-1, KAT III 300V. W sk∏ad zestawu wchodzà: nadajnik, odbiornik, 2 mocne kabelki pomiarowe TL27, kabelki pomiarowe z latarkà na wierzcho∏ku TP74, zestaw zacisków krokodylkowych AC285, wszystko dostarczane w specjalnym futerale. Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´puje nadajnik 2042T, umo˝liwiajàcy wyszukiwanie kilku sygna∏ów jednoczeÊnie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakresy pomiarowe napi´cia, nadajnik . . . . . . . . . . Napi´cie, nadajnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres cz´stotliwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sygna∏ wyjÊciowy, nadajnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç szukania, Êciany/grunt . . . . . . . . . . . . . . Wykrywanie zasilania 240 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary, nadajnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary, odbiornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie, nadajnik 6 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie, odbiornik 1 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa lokalizatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa odbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13806 Model V V Hz kHz m m IP mm mm V V kg kg lata

-0108 2042 12, 50, 120, 230, 400 do 400 AC/DC 0 do 60 125 0-2,5 0-0,4 54 190 x 85 x 50 250 x 65 x 45 1,5 9 0,45 0,36 2

953 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 953))


Przyrzàdy pomiarowe Miernik jakoÊci energii elektrycznej

Fluke. C´gowy miernik jakoÊci energii Fluke 345 mierzy szereg parametrów elektrycznych potrzebnych do diagnostyki zak∏óceƒ w instalacjach elektrycznych 1- i 3-fazowych. Przedstawianie na wyraênym, kolorowym wyÊwietlaczu przebiegów okresowych i trendów, z wyeliminowaniem zak∏óceƒ wysokiej cz´stotliwoÊci przez filtr dolnoprzepustowy, wysoka odpornoÊç na zak∏ócenia EMC, ergonomiczny kszta∏t, wszystko to czyni z miernika Fluke 345 doskona∏e narz´dzie pomiarowe do urzàdzeƒ pracujàcych w warunkach zmiennych obcià˝eƒ, jak np. uk∏ady sterowania pr´dkoÊci obrotowej silników, elektroniczne sterowanie instalacjami oÊwietleniowymi, czy urzàdzenia awaryjnego zasilania. Pami´ç wewn´trzna przyrzàdu umo˝liwia dokonywanie d∏ugoterminowej rejestracji w celu przeprowadzania analizy trendów lub problemów z jakoÊcià energii, spowodowanych krótkotrwa∏ymi zak∏óceniami. Przy wykorzystaniu za∏àczonego oprogramowania Power Log tworzy wykresy i raporty na komputerze.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15905 Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Pomiar pràdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmoniczne (pràd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Narz´dzia pomiarowe

Pomiar napi´ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmoniczne (napi´cie). . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiar mocy (1- i 3-faz.) . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiar mocy biernej (1- i 3-faz.) . . . . . . . . . Pomiar mocy pozornej (1- i 3-faz.). . . . . . . . Wspó∏czynnik mocy (1- i 3-faz.) Wspó∏czynnik przesuni´cia fazowego . . . . Kilowatogodziny (kWh) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pami´ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kWH

Klasa ochronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa bezpieczeƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0103 345 0-2000 A DC- lub 1400 AC-rms Pomiar do 30-harmonicznej (40-harm. przy 15-22Hz); Zakres cz´stotliwoÊci Fo : 15-22 Hz i 65 Hz; > 10 A 0-825 V DC- lub AC-rms Pomiar do 30-harmonicznej (40-harm. przy 15-22Hz); Zakres cz´stotliwoÊci Fo : 15-22 Hz i 45-65 Hz; V AC-rms > 1 V 0-1650 kW DC lub 1200 kW AC 0-1650 kVA DC lub 1200 kVA AC 0-1250 kVAR 0,3 poj. ... 1,0 ... 0,3 ind. (72,5° poj. ... 0° ... 72,5° ind.) 0,3 poj. ... 1,0 ... 0,3 ind. (72,5° poj. ... 0° ... 72,5° ind.) 40000 Do 50 zrzutów ekranowych i ponad 150 000 pojed. wyników pomiarów IP40; EN60529 IEC 61010-1 600 V CAT IV, 1000V CAT III

Przemys∏owe przyrzàdy pomiarowe

Fluke. C´gowy miliamperomierz przemys∏owy 771. Fluke 771 umo˝liwia pomiar pràdu sygna∏ów w zakresie 4–20 mA bez od∏àczania przewodów od zacisków (roz∏àczania p´tli), co ma bezpoÊredni wp∏yw na oszcz´dnoÊç czasu pracy przy serwisie. Majàc do dyspozycji Fluke 771 nie musisz dzwoniç do stanowiska sterowania, aby wy∏àczyç automatyk´ sterowania na czas roz∏àczenia p´tli, skracajàc w ten sposób czas testowania analogowych uk∏adów I/O sterowników PLC, je˝eli nie ma potrzeby wykonywania pomiarów przy konsoli. Ponadto u˝ycie Fluke 771 ma wp∏yw na koszty w taki sposób, ˝e eliminuje mo˝liwoÊç wystàpienia awaryjnego zatrzymania produkcji przy pomy∏kowym roz∏àczeniu p´tli pràdowej o krytycznym znaczeniu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiar i diagnostyka sygna∏ów 4-20 mA: . . . . . . . . Zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiar i diagnostyka sygna∏ów 10-50 mA: . . . . . . . Zakresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeƒstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15908 Nr

-0100 771 -20,99 do +20,99 mA 0,01 mA 0,2% lub wartoÊç wskazywana + 5 cyfr Wzgl´dne zero, pami´ç wskazania, podÊwietlenie wyÊwietlacza, oÊwietlenie miejsca pomiaru -21,0 do -99,9 mA / +21,0 do +99,9 mA 0,1 mA 1% wartoÊci wskazywanej + 5 cyfr Wzgl´dne zero, pami´ç wskazania, podÊwietlenie wyÊwietlacza, oÊwietlenie miejsca pomiaru EMI, RFI, EMC - zgodne z EN61326-1 Trzy lata na elektronik´, 1 rok na c´gi z przewodem

954 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 954))


Przyrzàdy pomiarowe Miernik wibracji Do pomiarów pr´dkoÊci, przyspieszenia i przemieszczenia Lutron. Miernik wibracji do kontroli zapobiegawczej wszelkich maszyn przemys∏owych. Poziom wibracji jest dobrym wskaênikiem stanu maszyny. Niew∏aÊciwe wywa˝enie, b∏´dy osiowoÊci lub wadliwe posadowienie maszyny równie˝ zwi´kszajà wibracje. Wysoki poziom wibracji jest pewnà oznakà koniecznoÊci poddania maszyny przeglàdowi. Cz´sto maszyny i silniki majà podanà w instrukcji wartoÊç wibracji, której nie nale˝y przekraczaç. Miernik mo˝na do∏àczaç do komputera PC poprzez z∏àcze RS-232. Przyrzàd pracuje w du˝ym zakresie cz´stotliwoÊci. Mo˝na mierzyç rzeczywistà wartoÊç skutecznà TRMS, zapami´tywaç wartoÊci min/max, oraz max-hold i data-hold. VB-8203 spe∏nia wymogi normy ISO 2954 i posiada oznaczenie CE. Dostarczany w twardym futerale z kablem, czujnikiem wibracji z magnetycznà podstawà, oraz instrukcjà obs∏ugi. Bateria zamawiana oddzielnie.

13749

-0108 VB-8203

mm/s mm/s

0.5-199.9 0.1 50 mm/s (160Hz) 0.5-199.9 0.1 50 m/s2 (160Hz) 1.999 1.141 (160Hz) 0.001 1 10 Hz -1 kHz ±(5%+2 c.) 0-50 13 1 szt. 9V/6F22 200x68x30 268

Program SW-808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0505

Kabel RS 232 - USB-01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0307

Program SW-DL2005 do przekazywania zarejestrowanych danych do komputera. . . . . . . . . . .

13748

-0406

m/s2 m/s2 mm mm mm s °C mA V mm g

Narz´dzia pomiarowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakresy pomiarowe: Pr´dkoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt kalibracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyspieszenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt kalibracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przemieszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt kalibracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powtarzanie pomiaru co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres roboczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç w zakr. 100-1000 Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura, zakres pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GruboÊciomierze Limit. Przyrzàd cyfrowy do mierzenia gruboÊci wi´kszoÊci materia∏ów jednorodnych, z wykorzystaniem techniki ultradêwi´kowej. Metoda pomiaru gruboÊci metodà ultradêwi´kowà jest szczególnie przydatna, gdy dost´p do materia∏u mo˝liwy jest tylko z jednej strony, np. w przypadku rur, zbiorników, cystern, konstrukcji szklanych itp. Materia∏y nadajàce si´ do pomiarów z u˝yciem ultradêwi´ków to metale, szk∏o i tworzywa sztuczne. Warunkiem poprawnoÊci pomiaru jest jednorodnoÊç materia∏u i równoleg∏oÊç obu jego powierzchni, oraz by powierzchnie te nie by∏y zbyt nierówne. Automatyczne wy∏àczanie po 2 minutach. Instrukcja obs∏ugi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica sondy pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç w zakr. 1-10 mm . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç w zakr. 10-100 mm . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç w zakr. 100-250 mm. . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WilgotnoÊç powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14484 Nr mm mm mm mm mm mm °C % RH

Sonda dodatkowa 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14484

g

-0105 5500 1.2-200 0,1 10 ±0.4 ±0.4 + 1% ±3% 0-50 0-80 4 szt. 1.5V LR03 AAA 165 -0204

Mierniki gruboÊci warstwy powierzchniowej Limit. Do mierzenia gruboÊci warstwy powierzchniowej lakieru, pow∏oki z tworzywa, cynku itp. na ró˝nych metalach. Pod∏o˝e mo˝e byç wykonane zarówno z metali magnetycznych jak i niemagnetycznych, jak miedê, aluminium, stal nierdzewna itp. ¸atwa kalibracja przy u˝yciu za∏àczonych folii kontrolnych. Instrukcja obs∏ugi. Automatyczne wy∏àczanie po 2 minutach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç w zakr. 0-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzielczoÊç w zakr. 100-1000 . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie 1.5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14483 Nr µm µm µm mm g

-0106 5100 0-1000 0.1 1 ±2.5 µm lub 1-3% 4 szt. LR03 AAA 161x69x32 200

955 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 955))


Przyrzàdy pomiarowe Mierniki chropowatoÊci

16757-0100

Limit. PrzenoÊny miernik s∏u˝àcy do przeprowadzania - w sposób ∏atwy i dostosowany do warunków - pomiarów ró˝nych parametrów chropowatoÊci powierzchni. Koƒcówka diamentowa z ró˝nicowym przetwornikiem indukcyjnym. Nap´dzany silnikiem ruch ramienia, z mo˝liwoÊcià nastawienia d∏ugoÊci odcinka pomiarowego. Pami´ç ostatnich 7 pomiarów. Podpórka do regulacji wysokoÊci uniesienia ty∏u przyrzàdu. Automatyczne wy∏àczanie po 5 minutach. Dostarczany wraz z wzorcem chropowatoÊci, akumulatorem z ∏adowarkà, oraz instrukcjà obs∏ugi. Dodatkowe akcesoria: mocny i stabilny stojak. Miernik chropowatoÊci montuje si´ na stojaku. ¸atwe i dok∏adne nastawianie wysokoÊci za pomocà korbki. Maksymalna wysokoÊç 200 mm. Kabel do∏àczeniowy do komputera wraz z oprogramowaniem. Z∏àcze RS 232.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy Ra Rq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rz Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krzywa filtru cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ koƒcówki pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. d∏ugoÊç skoku ramienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci odcinka elementarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulacja wysokoÊci podpórki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Narz´dzia pomiarowe

16757-0209

16757 Nr µm µm ±% µm Nm mm mm mm mm g

-0100 4600 Ra-Rq-Rz-Rt 0.025-16 0.02-160 10 Gaussa, RC, PC-RC 5 4 17.5 0.25 - 0.8 - 2.5 0 - 23 150x55x50 420

Akcesoria: Stojak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16757

-0209

Kabel do komputera, z oprogramowaniem . . . . . . .

16757

-0308

17692-0205 17692-0106 TESA. Mierniki chropowatoÊci Rugosurf 10 i 10G. Rugosurf 10: Kompaktowy, wygodny w u˝ytkowaniu i z ∏atwym odczytem. Rugosurf 10G model podobny do 10, ale wyposa˝ony w wyÊwietlacz graficzny TFT 2″, s∏u˝àcy do prezentacji wizualnej danych pomiarowych. Oba modele posiadajà z∏àcze RS232 umo˝liwiajàce do∏àczenie do komputera z zainstalowanym uprzednio programem RUGOSURF10 do ∏atwej oceny wyników pomiarów, ewentualnie na do∏àczenie do drukarki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzorzec chropowatoÊci wartoÊç nominalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonda standardowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . Akumulator zasilajàcy . . . . . . . . . . . . . . . .

17692

Ra V

(-0106) 06930010 10

(-0205) 06930011 10G

2.97 SB10 8.4

2.97 SB10 7.2

TwardoÊciomierze do stali PrzenoÊny przyrzàd pomiarowy do pomiaru twardoÊci stali i innych najcz´Êciej spotykanych metali, jak stal nierdzewna, ˝eliwo, aluminium, mosiàdz, bràz i miedê. Prze∏àczany do pomiaru twardoÊci ró˝nymi metodami: Rockwella B i C, Vickersa i Brinella. Oddzielona od przyrzàdu sonda umo˝liwia dokonywanie pomiarów równie˝ w miejscach trudno dost´pnych. ¸atwy w u˝yciu: docisnàç pewnie sond´ do materia∏u mierzonego, zwolniç mechanizm spr´˝ynowy i odczytaç wynik. Instrukcja obs∏ugi. Zasilanie z 2 baterii LR03.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres - metoda Brinella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - metoda Rockwella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - metoda Rockwella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - metoda Vickersa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

956 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 956))

13916 HB HRB HRC HV mm g

-0105 8-647 38-99.5 20-68 80-900 110x60x25 180


Przyrzàdy pomiarowe TwardoÊciomierze do gumy Limit. Do mierzenia twardoÊci materia∏ów mi´kkich, np. gumy, mi´kkich tworzyw sztucznych, skóry itp. Koƒcówka pomiarowa uderza w materia∏ pod wp∏ywem spr´˝yny, a na wyÊwietlaczu pokazuje si´ wartoÊç twardoÊci w skali Shore A. Powierzchnia pomiarowa winna byç mo˝liwie g∏adka, pole pomiarowe winno mieç Êrednic´ co najmniej 12 mm, a pomiar nale˝y prowadziç w odleg∏oÊci co najmniej 12 mm od brzegu materia∏u. Na do∏àczonym bloczku testowym mo˝na przeprowadziç kalibracj´. Przyrzàd ma funkcj´ wyciàgania wartoÊci Êredniej z od 2 do 9 pomiarów. Automatyczne wy∏àczanie po 1 minucie. Przyrzàd spe∏nia wymagania norm DIN 53505, ISO 868, ASTM D 2240.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. gruboÊç materia∏u . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy. . . . . . . . . . . . . . . . WilgotnoÊç powietrza. . . . . . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14485 Nr Shore A mm % °C % RH V g

-0104 4000 0-100 6 ±1 0-50 0-80 1.5 (4 szt. LR 03 AAA) 170

Narz´dzia pomiarowe

Mierniki pr´dkoÊci obrotowej i powierzchniowej Tachometry r´czne Sprz´˝enie mechaniczne Wykonanie precyzyjne. Do obu kierunków obrotów. O trzech prze∏àczanych zakresach pomiarowych, do bezpoÊredniego odczytu pr´dkoÊci obrotowej w obr/min i obwodowej w m/min, przy czym ta druga przy u˝yciu rolki pomiarowej. Posiada mo˝liwoÊç zablokowania wskazówki dla umo˝liwienia odczytu wyniku pomiaru po od∏àczeniu od obiektu mierzonego. Dok∏adnoÊç pomiaru ±0.5% wartoÊci pe∏nozakresowej. Z ochronà przed ewentualnym przekroczeniem zakresu. Dostarczany z koƒcówkà gumowà do do∏àczania zewn´trznego, oraz z kombinowanà rolkà pomiarowà i sto˝kiem do do∏àczania wewn´trznego. W futerale. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. tarczy wskaênika . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5970 mm obr/min

Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m/min

-0104 HT 50 75 40-500 400-5000 4000-50000 4-50 40-500 400-5000

Sprz´˝enie mechaniczne/optyczne

Limit. Obrotomierz ze wskazaniem cyfrowym. Umo˝liwia zarówno pomiar metodà bezdotykowà optycznà, jak i z wykorzystaniem sprz´˝enia mechanicznego. Sprz´˝enie optyczne. Strumieƒ Êwiat∏a nale˝y skierowaç na taÊm´ refleksyjnà, lub innà kontrastowà cz´Êç obracajàcego si´ obiektu. Odleg∏oÊç pomiarowa 50-150 mm. Sprz´˝enie mechaniczne. Mo˝liwy jest pomiar pr´dkoÊci obrotowej lub liniowej. Dla dokonania pomiaru pr´dkoÊci obrotowej nale˝y koƒcówk´ pomiarowà przy∏o˝yç do punktu Êrodka obrotu obiektu. Dla dokonania pomiaru pr´dkoÊci liniowej (np. taÊmy przenoÊnika, pasa transmisyjnego lub pi∏y taÊmowej) nale˝y do niego przy∏o˝yç kó∏ko pomiarowe. W pami´ci przyrzàdu zachowywany jest wynik ostatniego pomiaru, oraz wartoÊç maksymalna i minimalna. Dostarczany z instrukcjà obs∏ugi. Baterie zamawiane oddzielnie. Zasilany z 4 baterii 1.5 V LR06.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy: Sprz´˝. optyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . Sprz´˝. mechaniczne . . . . . . . . . . . . . Sprz´˝. mechaniczne . . . . . . . . . . . . . Sprz´˝. mechaniczne . . . . . . . . . . . . .

13237

-0107 R 2000 2.5-100 000 2.5-20 000 0.05-2000 0.02-6560

obr/min obr/min m/min stopy/min

TaÊma refleksyjna 5x350 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13237

-0206

Zapasowe koƒcówki pomiarowe, 3 szt. . . . . . . . . . . . . .

13237

-0305

957 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 957))


Przyrzàdy pomiarowe Mierniki pr´dkoÊci obrotowej i powierzchniowej Tachometry r´czne Sprz´˝enie optyczne Lutron. R´czny, cyfrowy tachometr optyczny, do prowadzenia pomiarów bez kontaktu z obiektem b´dàcym w ruchu. Do obiektu mierzonego przykleja si´ taÊm´ refleksyjnà, odbijajàcà strumieƒ pomiarowy Êwiat∏a z cz´stotliwoÊcià proporcjonalnà do pr´dkoÊci obrotowej. Podczas ka˝dego pomiaru zapami´tywane sà automatycznie wartoÊci maksymalna, minimalna, oraz ostatnio zmierzona. DT-2234A posiada znak CE. Dostarczany w twardym futerale z taÊmà refleksyjnà, certyfikatem firmy Lutron, oraz instrukcjà obs∏ugi. Baterie zamawiane sà oddzielnie. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie AA, 4 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z bateriami . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13742

V mm g

-0105 DT-2234A 5-99 999 ±(0,05% + 1 cyfra) 1,5 190 x 72 x 37 250

TaÊma refleksyjna . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9194 mm

-0205 600×15

RPM

Narz´dzia pomiarowe

Lutron. R´czny, cyfrowy tachometr optyczny ze wskaênikiem laserowym, do prowadzenia pomiarów bez kontaktu z obiektem b´dàcym w ruchu. Wskaênikowy promieƒ laserowy u∏atwia skierowanie obrotomierza we w∏aÊciwy punkt, umo˝liwiajàc przeprowadzanie pomiaru z wi´kszej odleg∏oÊci. Do obiektu mierzonego przykleja si´ taÊm´ refleksyjnà, odbijajàcà strumieƒ pomiarowy Êwiat∏a z cz´stotliwoÊcià proporcjonalnà do pr´dkoÊci obrotowej. Podczas ka˝dego pomiaru zapami´tywane sà automatycznie wartoÊci maksymalna, minimalna, oraz ostatnio zmierzona. DT-2234BL posiada generator kwarcowy, dlatego nie jest potrzebna ˝adna zewn´trzna kalibracja. Dostarczany w twardym futerale z taÊmà refleksyjnà, certyfikatem firmy Lutron, oraz instrukcjà obs∏ugi. Baterie zamawiane sà oddzielnie. Posiada znak CE.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . Zasi´g pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie AA, 4 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa z bateriami . . . . . . . . . . . . . . . . . TaÊma refleksyjna . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13737

mA V mm g

-0102 DT-2234BL 10-99999 50-2000 ±(0,05% + 1 cyfra) 20 1,5 UM-3 190 x 72 x 37 250

9194 mm

-0205 600 x 15

obr/min mm

Stroboskop/tachometr optyczny Lutron. Bardzo silna, ksenonowa lampa stroboskopowa. DT-2339 zasilany jest z sieci poprzez zasilacz 9 V, ale mo˝e byç równie˝ zasilany z baterii alkalicznych lub akumulatorów. Akumulatory mo˝na ∏adowaç po wyj´ciu z przyrzàdu. Wysoka intensywnoÊç Êwiat∏a lampy b∏yskowej umo˝liwia prowadzenie pomiarów nawet w silnym Êwietle dziennym. WyÊwietlacz cyfrowy posiada podÊwietlenie oraz 5 du˝ych, czytelnych znaków. Przejrzysty zestaw przycisków umo˝liwia szybki wybór funkcji. Gniazdko wyzwalania zewn´trznego. Stroboskop mo˝e byç u˝ywany do prac serwisowo-naprawczych, przy produkcji przemys∏owej, do kontroli jakoÊci, a tak˝e do przeprowadzania doÊwiadczeƒ na lekcjach w szko∏ach. DT-2339 mierzy bezdotykowo pr´dkoÊç obrotowà, cz´stotliwoÊci drgaƒ i wibracji, zatem przydatny jest do kontroli wentylatorów, pomp, silników i innych ruchomych obiektów. Stroboskop posiada generator kwarcowy, dlatego nie jest potrzebna ˝adna zewn´trzna kalibracja. Dostarczany z kablem zasilajàcym, zasilaczem sieciowym 9 V, certyfikatem kalibracji z firmy Lutron, oraz instrukcjà obs∏ugi. Baterie zamawia si´ oddzielnie. Posiada znak CE.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13743 -0104 Lutron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DT-2339 Zakres pomiarowy dolny Low range . obr/min, b∏ysków/min 100-1000 Zakres pomiarowy górny High range. obr/min, b∏ysków/min 1000-15000 Dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±(0,05% + 1 s) Czas b∏ysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mikrosekund 60 do 1000 Âwiat∏o b∏ysku, bia∏e ksenonowe . . . . °K 6500 WejÊcie wyzwalania zewn. . . . . . . . . . V RMS 5-30 Baterie, 4 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 1,5 rozmiar D/UM-1/LR 20 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 210 x 120 x 120 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Zasilacz sieciowy SPA-GE, 9V DC, 500 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13748

-0208

TaÊma refleksyjna. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9194 mm

-0205 600 x 15

958 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 958))

/narzedziapomiarowe  

http://www.lunapolska.pl/uploads/files/katalogi/narzedziapomiarowe.pdf

/narzedziapomiarowe  

http://www.lunapolska.pl/uploads/files/katalogi/narzedziapomiarowe.pdf

Advertisement