Page 1

Spis treÊci

W tym rozdziale, wyró˝nionym danym kolorem, znajdujà si´ nast´pujàce produkty: 1164 1126 1136 1134 1137 1138 1150 1140 1176 1100 1102 1096 1119 1172 1091 1106 1095 1178 1103 1127 1120 1102 1130 1126 1121 1179

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Agregat odciàgowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria gazowe AGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria do ci´cia plazmowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria spawalnicze TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria spawalnicze. Zgrzewanie punktowe . . . . . . . Akcesoria spawalnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drut spawalniczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrody spawalnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtry spawalnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolby lutownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajak do styropianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutownice proste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia na gaz p∏ynny do lutowania lekkiego . . . . . . . Odciàgi dymu lutowniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏y do lutowania mi´kkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pistolety lutownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Separatory py∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stacje lutownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urzàdzenia spawalnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W´˝e gazowe, koƒcówki w´˝y i akcesoria . . . . . . . . . . . Wypalarka do znakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyposa˝enie spawalnicze MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . Zapalniczki do gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawory redukcyjne i bezpieczeƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . Wysokowydajny system podciÊnieniowy . . . . . . . . . . . . .

1089 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1089))


Lutowanie - Podgrzewanie

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Materia∏y lutownicze

Lutowanie

Lutowanie polega na ∏àczeniu powierzchniowym dwóch przedmiotów metalowych bez topienia materia∏u tych przedmiotów. Do tego celu u˝ywa si´ materia∏u dodatkowego (lutu) o temperaturze topnienia ni˝szej od temperatury topnienia materia∏ów ∏àczonych. Wspólne dla wszystkich rodzajów lutowania jest to, ˝e powierzchnie ∏àczone poddawane sà odpowiedniemu oczyszczeniu, do czego u˝ywa si´ topników. Po oczyszczeniu, miejsce ∏àczenia i lut podgrzewa si´ do odpowiedniej temperatury.

Opis:

Lutowaniem mi´kkim nazywamy wszelkie rodzaje lutowania przebiegajàce w temperaturze poni˝ej ok. 450°C. Luty mi´kkie sà to na ogó∏ stopy cyny i o∏owiu. Lutowanie mi´kkie wykonuje si´ ∏atwiej ni˝ twarde.

Lutowanie mi´kkie Temp. topn.:

Temperatura topnienia lutu mi´kkiego wynosi zwykle 180° - 230°C. Najcz´Êciej spotykane luty mi´kkie to: 1. 40% cyny (Sn) i 60% o∏owiu (Pb). Temp. topnienia ok. 230°C. 2. 50% cyny (Sn) i 50% o∏owiu (Pb). Temp. topnienia ok. 200°C. 3. 60% cyny (Sn) i 40% o∏owiu (Pb). Temp. topnienia ok. 180°C. Temperatura topnienia lutów bezo∏owiowych zawiera si´ zwykle w przedziale 215°-235°C, w zale˝noÊci od sk∏adu. Najcz´Êciej spotykane luty bezo∏owiowe majà nast´pujàcy sk∏ad: 1. 95-97% cyna (Sn), 0,3-3,8% srebro (Ag) i 0,5-2,0% miedê (Cu). 2. 97-99,3% cyna (Sn) i 0,7-3,0% miedê (Cu).

Technika:

Powierzchnie przedmiotów lutowanych nale˝y oczyÊciç przy pomocy odpowiedniego topnika (smaru lub pasty lutowniczej) – rozpuszczajàcego tlenki i chroniàcego miejsce lutowania przed utlenianiem. Nast´pnie lut mi´kki (cyn´ lutowniczà) podgrzewa si´ do przekroczenia punktu topnienia i pozwala sp∏ynàç do obszaru spoiny.

Narz´dzia:

Do lutowania mi´kkiego u˝ywa si´ zwykle lutownic, kolb lutowniczych lub palników na gaz p∏ynny. Temperatura narz´dzia winna byç o ok. 60°C wy˝sza od temperatury topnienia lutu, ponadto wydajnoÊç narz´dzia musi byç na tyle du˝a, by temperatura zbytnio nie opad∏a przed ukoƒczeniem wykonywania po∏àczenia. Rodzaj narz´dzia powinien byç odpowiednio dobrany do danej operacji. Np. ma∏ej lutownicy nie nale˝y stosowaç do lutowania wi´kszych przedmiotów.

Lutowanie twarde Opis:

Lutowaniem twardym nazywamy wszelkie rodzaje lutowania wymagajàce temperatury powy˝ej ok. 450°C. Luty twarde (udaroodporne) sà na ogó∏ stopami bazujàcymi na miedzi, cynku, niklu, srebrze itp. Lutowanie twarde daje wiàzanie mocniejsze ni˝ lutowanie mi´kkie.

Temp. topn.:

Temperatura topnienia lutu twardego zawiera si´ zwykle w przedziale od 610°C (stopy srebra) do ok. 900°C.

Technika:

Powierzchnie przedmiotów lutowanych nale˝y dok∏adnie oczyÊciç przy pomocy topników, wyst´pujàcych w postaci proszków, które rozpuszczajà tlenki i chronià miejsce lutowania przed utlenianiem.

Narz´dzia:

Do lutowania twardego u˝ywa si´ zwykle palnika spawalniczego, a czasem palnika na gaz p∏ynny.

Przechowywanie i post´powanie

W zaleceniach szwedzkiej Inspekcji Chemicznej KIFS 1998:8, rozdz. 3 § 5-7 stwierdza si´ (§ 5):″Produkty chemiczne niebezpieczne dla zdrowia lub Êrodowiska powinny byç przechowywane w sposób nie dopuszczajàcy do powstania zagro˝enia dla zdrowia lub Êrodowiska.″

1090 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1090))


Lutowanie - Podgrzewanie Materia∏y do lutowania mi´kkiego Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej/produktu chemicznego MSDS Przy sprzeda˝y u˝ytkownikom profesjonalnym produktów chemicznych stanowiàcych zagro˝enie dla zdrowia lub Êrodowiska, lub substancji majàcych ustalone wartoÊci graniczne st´˝eƒ w powietrzu, wymagane jest dostarczenie 16-punktowego zestawu informacji, w postaci tzw. Karty charakterystyki produktu chemicznego (MSDS), przy czym zgodnie z instrukcjà dotyczàcà nadzoru substancji chemicznych KIFS 1998:8 nale˝y tego dokonaç nie póêniej ni˝ przy pierwszej dostawie. Je˝eli nabywca wyrazi zgod´, informacje te mo˝na dostarczyç drogà elektronicznà. Luna zapewnia swoim klientom dost´p do tych informacji poprzez Internet, na stronach toolstore.se i luna.se (dla Polski: toolstore.pl i lunapolska.pl).

Smary lutownicze (topniki)

Masa g 20 50 100 250

Nr art. 4530 -0100 -

Opak. wyt∏oczkowe Stannol Opak. Nr szt 940-059 10 -

Opak. przemys∏owe Nr art. Stannol 3390 Nr -0101 174-071 -0200 174-057 -0309 174-033

4530

3390

6111

6112

Kamienie lutownicze

Stannol. Kamieƒ lutowniczy - salmiak. Do czyszczenia grotów lutownic. Szkodliwy dla zdrowia. Porady techniczne dotyczàce towaru, patrz na aktualnej stronie. Wymiary mm 65×45×20 65×45×40

Opak. wyt∏oczkowe Nr art. Stannol Opak. 6111 Nr szt -0102 940-097 10 -

Opak. przemys∏owe Nr art. Stannol 6112 Nr -0101 907-026

Cyna lutownicza

Stannol. Do ogólnego lutowania mi´kkiego. Stop 50/50 (cyna/o∏ów). Gatunek handlowy. Nie zawiera topnika - odpowiednim topnikiem jest p∏yn lutowniczy 6110 lub smar lutowniczy 3390. Karta charakterystyki produktu, patrz na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´t trójkàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7129 mm mm g

-0209 7 440 93

Drut lutowniczy bezo∏owiowy Cyna bezo∏owiowa w pr´tach trójkàtnych. Do ogólnego lutowania mi´kkiego. Stop 99/1 (cyna/miedê). Gatunek handlowy. Nie zawiera topnika - odpowiednim topnikiem jest p∏yn lutowniczy 6110 lub smar lutowniczy 3390. Karta charakterystyki produktu, patrz na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´t trójkàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13962 mm mm g

-0108 11 440 304

1091 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1091))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Stannol. Topnik w postaci smaru. Do lutowania mi´kkiego. Rozprowadza si´ po powierzchniach ∏àczonych dla usuni´cia tlenków. Przydatny np. do kapilarnego lutowania rurek. Zast´puje kwas i salmiak. Bez zawartoÊci kwasów mineralnych. Ârodek dra˝niàcy. Zasady dotyczàce obchodzenia si´ i przechowywania, patrz str. 1090. Porady techniczne dotyczàce towaru, patrz na aktualnej stronie.


Lutowanie - Podgrzewanie Materia∏y do lutowania mi´kkiego Drut lutowniczy (z topnikiem) Stannol. Typ S 321. Do lutowania ró˝nych metali, w tym stali, ale nie aluminium. Z aktywnym topnikiem typu 3390. Stop 40/60 (cyna/o∏ów). Temperatura topnienia 234°C. Etykieta niebieska. Na szpulach, z wyjàtkiem porcji 16 g, dostarczanych na kartonie. (Po lutowaniu nale˝y zmyç topnik.) Pojemnik tubowy 4529-0160 - jest to opakowanie zawieszane, z którego drut lutowniczy jest wyciàgany od do∏u i doprowadzany do miejsca lutowania. Wi´cej informacji o materia∏ach lutowniczych, patrz str. 1090. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

4529 Pojemnik tubowy

4529 Karton

3387

GruboÊç drutu mm 1.5 2 2 2 2

Masa drutu na szpuli g 30 100 250 500 1000

Opak. wyt∏oczkowe Nr art. Stannol Opak.

Opak. przemys∏owe Nr art. Stannol Opak.

4529 -0160 -0202 -

3387 -0304 -0403 -0502

Nr 940-011 940-023 -

szt 10 10 -

Nr 478-893 478-855 478-843

szt 20 20 10

Stannol. Typ HS-10. Do lutowania w elektro- i radiotechnice. Z topnikiem na bazie kalafonii. Stop 40/60 (cyna/o∏ów). Temperatura topnienia 234°C. Etykieta pomaraƒczowa. Na szpulach, z wyjàtkiem porcji 16 i 100 g, dostarczanych na kartonie. (Topnika nie trzeba zmywaç po lutowaniu.) Druty 0.7 i 0.9 mm - 500 gr sà zrobione ze stopu 60/40 (cyna/o∏ów). Podajnik tubowy 6305-0165 - opakowanie zawieszane, z którego drut lutowniczy jest wyciàgany od do∏u i doprowadzany do miejsca lutowania.Szkodliwy dla zdrowia. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091. 6305-0165 Podajnik 6305-0207

3388

GruboÊç drutu mm 0.7 0.9 1.0 2 2 2 2

Masa na szpuli g 500 500 20 100 250 500 1000

Opak. wyt∏oczkowe Nr art. Stannol Opak.

Opak. przemys∏owe Nr art. Stannol Opak.

6305 -0165 -0207 -

3388 -0345 -0378 -0303 -0402 -0501

Nr 940-032 940-047 -

szt 10 20 -

Nr 519-244 520-401 508-480 508-454 508-442

szt 20 20 10 20 10

Stannol. Typ HF 32. Dla elektroniki, elektrotechniki i lutowaƒ precyzyjnych. Z bezhalogenowym topnikiem na bazie kalafonii. Stop 60/38/2 (cyna/o∏ów/miedê). Na szpulach. Temperatura topnienia 190°C. Podajnik tubowy 940-139 - opakowanie zawieszane, z którego drut lutowniczy jest wyciàgany od do∏u i doprowadzany do miejsca lutowania.Podra˝niajàcy. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

6107 Podajnik

6108

GruboÊç drutu mm 0.5 0.7 1 1 1.5 1.5

Masa w szpuli g 100 500 20 250 250 1000

Opak. wyt∏oczkowe Nr art. Stannol Opak.

Opak. przemys∏owe Nr art. Stannol Opak.

6107 -0207 -

6108 -0107 -0255 -0156 -0206 -0305

Nr 940-139 -

1092 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1092))

szt 10 -

Nr 640-051 640-071 640-102 640-152 640-154

szt 20 20 10 10 10


Lutowanie - Podgrzewanie Materia∏y do lutowania mi´kkiego Drut lutowniczy bezo∏owiowy (z topnikiem) Stannol. Bezo∏owiowy drut lutowniczy Ecoloy HS-10, typ 2510 (TC). Do wykonywania po∏àczeƒ lutowanych w elektrotechnice, elektronice i przemyÊle samochodowym. Z topnikiem na bazie kalafonii. Nie zawiera ˝adnych metali stapiajàcych si´ z ˝elazem. W∏aÊciwoÊci szybkiego wype∏niania. Stop 99/1 (cyna/miedê). Punkt topnienia 227°C. Topnik zgodny z EN 29454-1 1.1.2B. Dostarczany na zielonych szpulach jednorazowych. Przed u˝yciem przeczytaç kart´ charakterystyki produktu. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091. GruboÊç drutu mm 0.7 1 1 1,5 2 2 2

Masa szpuli g 500 250 500 250 100 250 500

Nr art.

Stannol

13966 -0104 -0302 -0401 -0500 -0609 -0708 -0807

Nr 535765 535768 535766 535775 535773 535769 594325

500 g

250 g

500 g

5369

Szpula

Stannol. Bezo∏owiowy drut lutowniczy Ecoloy HS-10, typ 2510 (TSC). Do wykonywania po∏àczeƒ lutowanych w elektrotechnice, elektronice i przemyÊle samochodowym. Z topnikiem na bazie kalafonii. Nie zawiera ˝adnych metali stapiajàcych si´ z ˝elazem. W∏aÊciwoÊci szybkiego ulatniania si´. Stop 95,5/3,8/0,7 (cyna/srebro/miedê). Punkt topnienia 217°C. Topnik zgodny z EN 29454-1 1.1.2B. Dostarczany na zielonych szpulach jednorazowych. Przed u˝yciem przeczytaç kart´ charakterystyki produktu. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091. GruboÊç drutu mm 0.7 1 1 1,5 1,5 2

Masa szpuli g 500 250 500 250 500 500

Nr art.

Stannol

13965 -0105 -0303 -0402 -0501 -0600 -0709

Nr 631939 593321 593042 593331 593232 593222

Lut mi´kki srebrowy

Stannol. Lut specjalny do lutowania kapilarnego elementów instalacji z rur miedzianych, takich jak kolanka, uskoki, kàtowniki, rozga∏´êniki, mufki, nyple itp., przeznaczonych zarówno do goràcej jak i zimnej wody, pary, instalacji ch∏odzàcych i in. Zaaprobowany do u˝ytku w publicznych sieciach wodociàgowych zgodnie z normami Szwedzkiego Towarzystwa Wodno-Kanalizacyjnego. Stop 97/3 (cyna/srebro). Odpowiednim topnikiem marki Stannol jest smar lutowniczy nr 3390. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk∏ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. topn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wytrzym. na zryw. (5 kG/mm2) . . . . . . . . . . . Przed∏u˝enie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5369 Nr mm g °C N/mm2 % szt

-0053 940050 2 100 3 Ag 97 Sn 225 50 37 10

-0103 631605 3 500 3 Ag 97 Sn 225 50 37 20

1093 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1093))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

250 g


Lutowanie - Podgrzewanie Materia∏y do lutowania mi´kkiego Plecionki do wylutowywania Stannol. Typ Solder-Ex. Do odsysania nadmiaru cyny z p∏ytki drukowanej. Wykonane metodà pró˝niowà z ró˝nych metali, pokrywanych nast´pnie specjalna warstwà. Zawierajà niewielkà iloÊç ∏agodnego i neutralnego topnika. Plecionki odznaczajà si´ wysokà absorbcyjnoÊcià, ale nie sà dobrymi przewodnikami ciep∏a. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Plecionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9662 Nr mm m szt

-0109 907100 zielony 1.5 1.6 10

-0208 907101 czerw. 2 1.6 10

-0307 907102 nieb. 2.5 1.6 10

J.w. szpulka 50 m . . . . . . . . . . . . Stannol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9662 Nr

-

-1008 907089

-

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Odsysacze cyny

7721-0110

7721-0300

Stannol. Obs∏ugiwane jednà r´kà. Z wymienialnymi koƒcówkami teflonowymi. Wysoka zdolnoÊç odsysania. Z os∏onà zabezpieczajàcà przed urazem oka lub twarzy przez wyskakujàcy przycisk t∏oczka. Nr 907176 z tworzywa sztucznego. Nr 907180 antystatyczny, z aluminium.

Odsysacze cyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7721 Nr mm mm szt

-0110 907176 200 2 6

-0300 907180 215 3 6

Koƒcówki teflonowe (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7721 Nr szt

-0243 907171 10

-0409 907181 10

Ârodek do cynowania grotów

Weller - Cooper Tools. Przed∏u˝a ˝ywotnoÊç grotów lutownic poprzez usuni´cie tlenków i pocynowanie zwil˝anej koƒcówki grota. Grot nale˝y zanurzaç w preparacie w regularnych odst´pach czasu. Nadaje si´ do wszystkich typów grotów. Ârodek jest przyjazny dla Êrodowiska i nie zawiera o∏owiu, halogenków ani innych agresywnych substancji.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11405 g

-0107 15

Oczyszczacz do grotów Oczyszczacz do grotów lutowniczych. Grot wtyka si´ w k∏´bek metalowej we∏ny a nast´pnie wyciàga ruchem obrotowym. Tlenki i pozosta∏oÊci sà usuwane skutecznie, bez obni˝ania temperatury grotu. Dzi´ki temu zmniejsza si´ ryzyko powstawania p´kni´ç powierzchniowych grotu, poniewa˝ nie dochodzi do szybkich zmian temperatury. Resztki lutowia i nalecia∏oÊci zbierajàce si´ na dnie pojemnika ∏atwo usuwa si´, np. przy wymianie metalowej we∏ny. Dostarczany w komplecie ze stabilnym pojemnikiem, wyposa˝onym w przeciwpoÊlizgowe gumy od spodu, oraz z we∏nà metalowà.

Oczyszczacz do grotów z we∏ny metalowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12636

-0106

We∏na metalowa do oczyszczacza do grotów. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12636

-0205

Mata lutownicza Sievert. Bezazbestowa. Stosowana jako podk∏adka do prac lutowniczych. Do temperatur do 760°C. Oszcz´dza czas i ciep∏o.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10425 Nr mm

-0105 415061 250x250

Âcierka lutownicza Sievert. Âcierka do oczyszczania przedmiotu przed i po lutowaniu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1094 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1094))

10426 Nr mm

-0104 416061 210x150


Lutowanie - Podgrzewanie Pistolety lutownicze Klasy izolacji elektrycznej dla maszyn itp. Klasa

Wtyk

Kabel zasilajàcy

Wykonanie

3-˝y∏owy

Przedmioty powszechnego u˝ytku z izolacjà podstawowà, wyposa˝one w zacisk uziemiajàcy, lub inne urzàdzenie uziemiajàce. Przedmioty powszechnego u˝ytku przystosowane do pod∏àczania do sta∏ych instalacji zasilajàcych za pomocà kabla, które sà albo wyposa˝one w gniazdko aparatowe z uziemieniem, albo w kabel z ˝y∏à ochronnà i wtyczkà z uziemieniem.

2-˝y∏owy

Przedmioty powszechnego u˝ytku z izolacjà podwójnà lub wzmocnionà, bez ochronnego urzàdzenia uziemiajàcego. Przedmioty powszechnego u˝ytku z izolacjà klasy II mo˝na do∏àczaç do gniazdek Êciennych poprzez specjalne wtyczki klasy II bez uziemienia.

I

II

7306-0204

7306-0162

Lutownica pistoletowa, kabel 2-˝y∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z oÊwietleniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7306 Nr

Groty 2 szt. - normalne 7135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7306 para

W szt

-0105 9200 UC Nie 100 6

-0162 8100 UC Tak 100 6

-0204 12

-0204 12

Weller - Cooper Tools. Therma-Boost. Pistolet lutowniczy/nagrzewnica o dwóch stopniach mocy. Praca rozpoczyna si´ z mocà standardowà 30 W i temperaturà ok. 400°C, a po wciÊni´ciu przycisku nast´puje prze∏àczenie na wy˝szà moc 130 W, i w krótkim czasie temperatura wzrasta do ok. 510°C. Dostarczany w zestawie z 6 grotami do ró˝nych prac: grot sto˝kowy 1,2 mm - do prac precyzyjnych, grot p∏aski 2,8 mm - do wi´kszych lutowaƒ, grot ostry - do twardszych tworzyw sztucznych, jak plexiglas itp., grot naprawczy - do ci´cia i zgrzewania polipropylenu itp., grot do ci´cia tworzyw sztucznych komórkowych, oraz grot do formowania mi´kkich tworzyw sztucznych i wosków. Z kablem dwu˝y∏owym z wtyczkà standardu europejskiego. Napi´cie zasilania 230 V 1-faz. Klasy izolacji elektrycznej narz´dzi lutowniczych na aktualnej stronie.

Pistolet lutowniczy Therma-Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14109 Nr W g szt

-0100 TB 100 EU 30/130 240 5

Grot lutowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14109

-0506 TB5TKEU 5 3

szt

Groty lutownicze - zestaw

1095 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1095))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

7306-0105

Weller - Cooper Tools. Typ Expert. Klasa izolacji II. Po naciÊni´ciu przycisku w∏àcznika grot lutownicy szybko si´ rozgrzewa (w ciàgu 10 s). Nr 8100 US z wbudowanym oÊwietleniem grotu (6 V), nr 9200 UC bez oÊwietlenia. Obudowa z plastiku. Dostarczane z 1.5 m kablem dwu˝y∏owym z wtyczkà europejskà. Zasilane 1-fazowym napi´ciem zmiennym 230 V. Dostarczane z grotem normalnym. LC 3 - zestaw trzech grotów: do ci´cia, p∏askiego i p∏asko-spiczastego. ˚arówka zapasowa nr art. 3115-2804.


Lutowanie - Podgrzewanie Pistolety lutownicze

60WB 100WB

Lutownica pistoletowa, kabel 2-˝y∏.. . . . . . . . . . . . . . . . . . HSGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3394 Nr W kg

-0107 60 S 50 0.7

-0206 100 S 80 1.0

60WS

Grot zapas. - normalny 60 WB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3394

-0305

-

Grot zapas. - normalny 100 WB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3394

-

-0404

Grot zapas. - precyzyjny 60 WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3394

-0503

-

Typ C

Typ R

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

HSGM. Klasa izolacji II. Po naciÊni´ciu przycisku w∏àcznika grot lutownicy szybko si´ rozgrzewa (w ciàgu 10 s). Z wbudowanym oÊwietleniem grotu (6 V-1.2 W). Obudowa z bakelitu. Z 1.7 m kablem dwu˝y∏owym z wtyczkà europejskà. Zasilane 1-fazowym napi´ciem zmiennym 230 V. Dostarczane z grotem normalnym i gàbkà czyszczàcà. Nr 60 WB i 100 WB - grot zapasowy normalny. Do maks. gruboÊci materia∏u 2,5 albo 12 mm2. Nr 60 WS - grot zapasowy do lutowania precyzyjnego. Groty zapasowe do tworzyw sztucznych. (Typ C i R - groty do ci´cia, typ H - grot wàski.)

Typ H

Grot zapas. -do plastiku typ C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3394

-

-0602

Grot zapas. -do plastiku typ R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3394

-

-0651

Grot zapas. -do plastiku typ H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3394

-

-0677

Zestaw lutowniczy

Stannol. Zestaw lutowniczy zawierajàcy lutownic´ pistoletowà 100 W z zapasowym grotem, lutownic´ prostà 30 W z podstawkà, odsysacz cyny do wylutowywania, cyn´ lutowniczà oraz regulowanà podstawk´ z 2 zaciskami krokodylkowymi, s∏u˝àcà do mocowania lutowanego przedmiotu. Dostarczany w komplecie w walizeczce plastikowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc lutownicy pistoletowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc lutownicy prostej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12728 Nr W W

-0105 206439 100 30

Lutownice proste Weller - Cooper Tools. Typ Mini 2000. Klasa izolacji I. Lutownice miniaturowe do m.in. prac przy urzàdzeniach elektronicznych. Posiadajà wygodnà r´kojeÊç z plastiku, niklowany grot (typ WM 15 L - grot Long-Life), oraz 1.3 m kabel 3-˝y∏owy z wtyczkà z uziemieniem.

Lutownica miniaturowa. . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas nagrzewania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1212 Nr W mm °C s szt

-0101 WM 12 12 2.4 403 90 6

-0200 WM 15 L 15 2.0 387 150 6

-0309 WM 20 20 3.5 427 120 6

J.w. 12 Volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas nagrzewania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1212 Nr °C s szt

-

-0358 WM 15L/12 361 175 6

-

Grot prosty Long-Life 1 szt./op. . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1212 Nr mm szt

-0606 MTL-1 2.0 6

-0606 MLTL-1 2.0 6

-0705 MTL-2 3.5 6

1096 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1096))


Lutowanie - Podgrzewanie Lutownice proste Weller - Cooper Tools. Klasa izolacji I. Ze specjalnie izolowanà r´kojeÊcià. Element grzejny z izolacjà mikowà, ca∏kowicie zakryty w ceramice. Model SP posiada lampk´ sygnalizacyjnà w r´kojeÊci. Dostarczane z prostym, niklowanym grotem miedzianym: w modelach SI15, SP15 i SI25 - sp∏aszczonym na koƒcu, a w modelu SP25 - zakoƒczonym sto˝kowo. Kabel 1.5 m z wtyczkà. Zasilane 1-fazowym napi´ciem zmiennym 230 V. Przystosowane do lutów bezo∏owiowych.

7307 Nr W °C mm szt

-0153 SP15LEU 15 430 2.0 6

-0252 SP25LEU 25 430 0.8 sto˝ek 6

Grot prosty standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba w opak. SB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7307 Nr mm szt. szt

-0351 S5 2.0 3 6

-0450 MT 1 0.8 3 6

Grot prosty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba w opak. SB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7307 Nr mm szt. szt

-

-0476 MT 2 4.0 3 6

Grot prosty - Long-life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7307 Nr mm szt

-0500 S 32 2.0 6

-

Podstawka do lutownicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8274 Nr

-1406 KH-30

-

7307-0252

Grot prosty

Podstawka

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Lutownica, kabel 3-˝y∏owy, uziem. . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. temp. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7307-0153

Stannol. Klasa izolacji I. Wyposa˝one w plastikowà r´kojeÊç i prosty, niklowany grot miedziany, oraz 1.5 m kabel z wtyczkà z uziemieniem. Zasilane 1-fazowym napi´ciem zmiennym 230 V. 15 W - do lutowania uk∏adów elektronicznych. Z grotem miedzianym prostym, skoÊnie Êci´tym. 30 W - do zastosowaƒ w zakresie radio- i teletechniki, a tak˝e w modelarstwie. Z grotem miedzianym prostym, sp∏aszczonym na koƒcu. Zestaw grotów 940-460 zawiera grot punktowy, grot p∏aski i grot skoÊnie Êci´ty. Zestaw grotów 940-114 zawiera dwa groty na koƒcu sp∏aszczone - jeden prosty a drugi zgi´ty.

Lutownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. koƒca grotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas nagrzewania. . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3978 Nr W °C min mm szt

-0101 750100 15 370 1.5 2.5 6

-0200 750300 30 410 1.5 2.5 6

Zestaw grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3978 Nr zest. zest

-0309 940-460 3 10

-0408 940-114 2 10

1097 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1097))


Lutowanie - Podgrzewanie Lutownice proste

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Weller - Cooper Tools. Ze znakiem bezpieczeƒstwa S i klasà izolacji I. Z automatycznym utrzymywaniem sta∏ej temperatury grotu 370°C. Ze specjalnie izolowanà r´kojeÊcià. Element grzejny z izolacjà mikowà, ca∏kowicie zakryty w ceramice. Dostarczane z prostym grotem Long-Life, oraz kablem 3-˝y∏owym o d∏ugoÊci 1.6 m z wtyczkà z uziemieniem. Zasilanie 230 V 1-faz. Groty dla innych temperatur i o innych kszta∏tach oferowane sà na ˝yczenie.

Lutownica z uziemieniem, kabel 3-˝y∏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utrzymuje sta∏à temperatur´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9170 Nr W mm °C

-0104 W 61 60 3.2 370

-0203 W 101 100 7.0 370

-0302 W 201 200 10.0 370

Akcesoria: Grot prosty Long-Life 1.6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9170 Nr

-0401 CT5A7

-

-

Grot prosty Long-Life 2.4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9170 Nr

-0500 CT5B7

-

-

Grot prosty Long-Life 3.2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9170 Nr

-0609 CT5C7

-0708 CT6C7

-

Grot prosty Long-Life 7.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9170 Nr

-

-0807 CT6E7

-0906 CT2E7

Grot prosty Long-Life 10.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9170 Nr

-

-

-1003 CT2F7

Grot odgi´ty p∏aski 10,0 mm (480°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9170 Nr

-

-

-1102 CT2FX9

Bezprzewodowe

15888-0104

15888-0203

15888-0104 z etui

15888-0203 z etui

Weller - Cooper Tools. BP645CEU. Lutownica zasilana z baterii. Doskona∏e narz´dzie do ró˝nych prac lutowniczych w domu, np. do lutowania mikroelektroniki, zabawek, majsterkowania itp., bez koniecznoÊci dost´pu do gniazdka instalacji elektrycznej. Czerwona dioda LED sygnalizuje stan w∏àczenia. Temperatur´ roboczà osiàga w czasie poni˝ej 15 s. Dostarczana z grotem sto˝kowym 0,4 mm, nasadkà ochronnà, lutowiem bezo∏owiowym w formie drutu, narz´dziem do wymiany grotu i bateriami, w twardym pude∏ku. Jeden komplet baterii wystarcza na wykonanie ok. 120 lutowaƒ. BP860CEU. Lutownica bateryjna o dwóch stopniach mocy. Wygodna praca bez kabla umo˝liwia nieograniczonà mobilnoÊç. Z oÊwietleniem przy pomocy bia∏ej diody LED. Zielona dioda LED sygnalizuje moc niskà 450°C. Czerwona dioda LED sygnalizuje moc wysokà 510°C. Temperatur´ roboczà osiàga w czasie poni˝ej 15 s. Dostarczana z grotem sto˝kowym 0,8 mm, oraz p∏askim 1,8 mm, nasadkà ochronnà, lutowiem bezo∏owiowym w formie drutu, narz´dziem do wymiany grotu i bateriami, w twardym pude∏ku. Jeden komplet baterii wystarcza na wykonanie ok. 180 lutowaƒ.

Lutownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie wtórne. . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura maks.. . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15888 Nr W V °C Typ szt

-0104 BP645CEU 6 4.5 480 3 szt. alkaliczne AA 5

Groty zapasowe. . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar/typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15888 Nr mm szt

-0302 BP1EU 0.4/sto˝kowy 6

1098 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1098))

-0203 BP860CEU 8/11 6 450/510 4 szt. alkaliczne AA 6 -0401 BP10EU 0.8/sto˝kowy 6

-0500 BP11EU 1.8/p∏aski 6


Lutowanie - Podgrzewanie Lutownice proste Bezprzewodowe - na gaz Weller - Cooper Tools. Typ Portasol. Zasilana butanem. Przydatna do majsterkowania. Szybkie nape∏nianie gazem. W za∏àczeniu zapalniczka. Porcja gazu mieszczàca si´ w lutownicy wystarcza na ok. 45 min. pracy. Dostarczana z grotem p∏askim 3.0 mm, bez gazu. Pojemnik 75 ml z gazem butanem, nr art. 3911-0853.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller Portasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura lutowania do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas spalania po na∏adowaniu ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3039 Nr mm °C min szt

-0108 WC1 180 375 45 6

Groty zapasowe: C2 grot p∏aski, 3.0 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3039 szt

-0207 6

C3 grot precyzyjny, 0.4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3039 szt

-0306 6

C4 grot no˝owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3039 szt

-0405 6

Grot C2

Grot C3

Grot C4

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Sievert. Lutownica gazowa, zestaw. Z zap∏onem piezoelektrycznym. Gaz - butan. Regulowana temperatura. Odpowiada lutownicy elektrycznej o mocy 30-125 W. Gotowa do u˝ytku po 15 s. Okienko wskazujàce poziom gazu. Mo˝e byç u˝ywana do lutowania, obkurczania, ci´cia i innych prac wymagajàcych u˝ycia ciep∏a, w sytuacji braku dost´pu do sieci elektrycznej. Mo˝na równie˝ korzystaç z otwartego p∏omienia. Dostarczana z grotem sto˝kowym 1,6 mm, grotem p∏askim 2,4 mm, dyszà goràcego powietrza, odchylaczem p∏omienia do obkurczania, no˝em do ci´cia, lutowiem, gàbkà do oczyszczania grotu i os∏onà cieplnà, wszystko w komplecie w skrzynce plastikowej. UWAGA! Dostarczany bez gazu, nale˝y nape∏niç butanem a potem uzupe∏niaç w miar´ potrzeb. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita z grotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura, lutowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura, goràce pow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura, otwarty p∏omieƒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas palenia na 1 nape∏n. - lutowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas palenia na 1 nape∏n. - gor. pow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa, lutownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12017 Nr mm °C °C °C min min g g

-0105 4120-01 245 250-550 250-500 1300 Max. 240 50 640 50

Weller - Cooper Tools. WP3EU Lutownica gazowa z kompletnym zestawem. Stosowany gaz - butan. W∏àczana przyciskiem typu bezpiecznego. Zap∏on piezoelektryczny + prze∏àcznik w∏/wy∏, umo˝liwiajàcy ciàg∏e w∏àczenie p∏omienia. Trzy funkcje: lutowanie (maks. 450°C), goràce powietrze (maks. 450°C) i otwarty p∏omieƒ (maks. 1300°C), umo˝liwiajàce wykonywanie prac lutowniczych, obkurczanie i nagrzewanie. Koƒcówka lutownicy zawiera, jako jeden zespó∏: grot lutowniczy, koƒcówk´ goràcego powietrza i dysz´ otwartego p∏omienia. Chcàc korzystaç z goràcego powietrza nale˝y od∏àczyç grot lutowniczy, a jeÊli si´ chce korzystaç z otwartego p∏omienia - od∏àczyç grot lutowniczy i koƒcówk´ goràcego powietrza. Lutownic´ mo˝na nape∏niç gazem p∏ynnym w iloÊci 7,5 ml, co wystarczy na ok. 30 min pracy, przy zu˝yciu 80 % pojemnoÊci gazu. Dostarczana z grotami typu ″Long-Life″ o rozmiarach Ø 1,0 i 2,4 mm - sto˝ek, oraz 2,4 mm - grot p∏aski, koƒcówkà no˝owà, koƒcówkà goràcego powietrza, odchylaczem p∏omienia do obkurczania, lutowiem bezo∏owiowym Ø 1,0 mm 15g, gàbkà do oczyszczania grotu, nasadkà ochronnà na lutownic´, oraz pude∏kiem plastikowym z przezroczystà pokrywà. Dostarczana pusta, bez gazu. Mo˝na nape∏niaç z pojemnika z butanem Weller, nr art. 3911-0853.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17522 Nr szt

-0102 WP3EU 6

1099 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1099))


Lutowanie - Podgrzewanie Lutownice proste Bezprzewodowe - na gaz

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Weller - Cooper Tools. WP1 - lutownica gazowa z tworzywa sztucznego z zap∏onem piezoelektrycznym, do lutowania i obkurczania. Zasilana butanem. Regulacja wyp∏ywu gazu: temp. lutowania maks. 450° C, goràcego powietrza maks. 430° C. Wyposa˝ona w grot ig∏owy ∅ 1.0 mm Long Life (typ 91-01-01). Dostarczana z koƒcówkà do goràcego powietrza ∅ 4.7 mm (typ 91-01-52) i nasadkà ochronnà. Dostarczana bez gazu. Mo˝na nape∏niaç wielokrotnie z pojemnika gazowego Weller nr art. 3911-0853.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17532 Nr szt

-0100 WP1 6

Koƒcówki zapasowe: Grot lutowniczy ig∏owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17532 Nr szt

-2007 91-01-01 6

Koƒcówka do goràcego powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17532 Nr szt

-2106 91-01-52 6

Kolby lutownicze

SI 120, 175, 251

SP 40, 80

Grot prosty

Grot wygi´ty

Weller - Cooper Tools. Klasa izolacji 1 (kabel 3˝y∏owy). Ze specjalnie izolowanà r´kojeÊcià. Element grzejny z izolacjà mikowà, ca∏kowicie zakryty w ceramice. Modele SP40LEU i SP80LEU posiadajà lampk´ sygnalizacyjnà w r´kojeÊci. Dostarczane z niklowanym grotem miedzianym sp∏aszczonym na koƒcu, przy czym w modelach SP40LEU i SP80LEU grot prosty, a w pozosta∏ych modelach - grot wygi´ty. Kolby du˝ej mocy SI 120, 175 i 251 z grotem niklowanym, dla u˝ytkowników profesjonalnych i do l˝ejszych prac przemys∏owych. Zasilane 1-fazowym napi´ciem przemiennym 230 V. Przystosowane do lutów bezo∏owiowych.

Podstawka

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. temp. grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. grotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8274 Nr W °C mm szt

-0259 SP40LEU z uziem. 40 525 6.3 6

-0317 SP80LEU z uziem. 75 515 9.5 6

-0325 Sl120 B z uziem. 120 520 12.5 6

-0358 Sl 175 B z uziem. 175 520 16 6

-0374 Sl251 B z uziem. 200 520 20 6

Akcesoria: Grot prosty, p∏aski. . . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot spiczasty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. blistr. . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8274 Nr mm szt. szt

-0556 MT 10 6.3 3 6

-

-0630 43107 12.5 1 6

-

-

Grot prosty - Long Life. . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot spiczasty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8274 Nr mm szt

-

-0663 MTG 20 9.5 6

-

-

-

Grot wygi´ty, p∏aski . . . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. grotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w opak. blistr. . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8274 Nr mm szt. szt

-0853 S4 6.3 3 6

-0911 S8 9.5 2 6

-0929 43110 12.5 1 6

-0945 43111 16 1 6

-0960 43112 20 1 6

Grot wygi´ty - Long Life . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. grotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8274 Nr mm szt

-

-

-1257 S-41 12.5 6

-

-

Podstawka lutownicza . . . . . . . . . . . . . Weller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8274 Nr

-

-

-

-1406 KH-30

1100 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1100))


Lutowanie - Podgrzewanie Kolby lutownicze Weller - Cooper Tools. Lutownica o wysokich parametrach, rozgrzewajàca si´ do stanu gotowoÊci do pracy w czasie trzykrotnie krótszym ni˝ zwyk∏a lutownica. Osiàga 450°C, poczynajàc od temperatury pokojowej, w ciàgu 35 s, dostarczajàc iloÊç ciep∏a porównywalnà ze zwyk∏à lutownicà 60 W. Zielona dioda LED sygnalizuje gotowoÊç do pracy. Lampka gotowoÊci Êwieci si´ w czasie pracy. Poza tym, po od∏o˝eniu lutownicy jej grot utrzymywany jest w górze, nie jest wi´c potrzebna podstawka. Dostarczana z grotem sto˝kowym 0,8 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcesoria: Grot zapasowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0102 WPS18MPEU 4

17506 Nr

-0201 WPS 10EU Sto˝k. 0.8 6

mm szt

17506 Nr

-0300 WPS 11EU Sp∏aszczony 3.2 6

mm szt

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Grot zapasowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. wierzcho∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17506 Nr szt

Stannol. Klasa izolacji I (z kablem 3-˝y∏owym). Do lutowania blach i innych prac ogólnowarsztatowych. Wyposa˝one w r´kojeÊç plastikowà, grot zgi´ty, niklowany, miedziany, oraz w 1.5 m kabel z wtyczkà z uziemieniem. Zestaw grotów 940138 zawiera dwa sp∏aszczone na koƒcu groty - jeden prosty, a drugi zgi´ty.

Kolba lutownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. koƒca grotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas nagrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3979 Nr W °C min szt

-0100 750800 80 480 2.5 6

Zestaw grotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç grotów w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3979 Nr zest. zest.

-0209 940138 2 10

Kolby lutownicze, przemys∏owe

Stannol. Przemys∏owe kolby lutownicze z r´kojeÊcià drewnianà i du˝ym, prostym, sp∏aszczonym grotem miedzianym. Ze znakiem CE. Z kablem o d∏ugoÊci 1.5 m, z uziemieniem, do zasilania 1-fazowym napi´ciem 230 V.

Kolba lutownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do lutowania blach o grub. do . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. grotu×d∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas nagrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. koƒca grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3935 Nr W mm mm min °C

-0103 230009 300 1 19x13 4 550

-0301 250009 500 2.5 25x13 4 580

Grot zapasowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3935 Nr

-0202 230008

-0400 250008

1101 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1101))


Lutowanie - Podgrzewanie Kolby lutownicze Kolby lutownicze, przemys∏owe

12668-0305

Express. Lutownica du˝ej mocy z kàtowym, niklowanym grotem. Dzi´ki opatentowanej konstrukcji dotyczàcej kszta∏tu i umieszczenia elementu grzejnego, uzyskano parametry, do osiàgni´cia których technikà tradycyjnà potrzebna jest znacznie wi´ksza moc. WartoÊci podane w tabeli w nawiasach pokazujà przybli˝ony pobór mocy przy stosowaniu tradycyjnej techniki grzania grotu. Lutownica utrzymuje jednakowà temperatur´, a uchwyt si´ nie rozgrzewa. Ergonomiczna ze wzgl´du na niskà wag´ i niedu˝y wysi´g. Niski pobór energii. Klasa bezpieczeƒstwa 1. Ze znakiem CE.

12668 Nr W mm mm min °C

-0107 109 75 (100) 0.7 2 x 16 5 500

-0206 209 125 (200) 1.5 3 x 26 5 500

-0305 309 200 (300) 2.2 3.5 x 35 5 500

-0404 409 250 (400) 3.0 3 x 40 6 500

Grot zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12668 Nr

-

-0701 2209

-0800 2309

-0909 2409

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Express. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do lutowania blach o grub. maks.. . . . . . . . . . . . . . . Wymiary grotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas nagrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura grotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wypalarka do znakowania

Weller - Cooper Tools. Zestaw do majsterkowania sk∏adajàcy si´ z 15 elementów, do wypalania oznaczeƒ lub dekoracji w drewnie, skórze i ceramice. Dostarczany z 12 koƒcówkami, krótkà kolbà 30 W i podstawkà do kolby. W za∏àczeniu podr´cznik, zawierajàcy porady nt. w∏aÊciwego u˝ywania ka˝dej z koƒcówek.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17505 Nr szt

-0103 WHK30EU 6

Zestaw 12 elementów zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17505 Nr szt

-0202 WBTK12EU 6

Krajak do styropianu

HSGM. Typ Styrocut 180 electronic. Do krajania styropianu o gruboÊci do 180 mm, m.in. przy pracach izolacyjnych i pakowaniu. Po naciÊni´ciu przycisku nast´puje szybkie (ok. 6 s) rozgrzanie si´ ostrza no˝a do temp. 500°C. Dzi´ki wysokiej temperaturze uzyskuje si´ równe i precyzyjne kraw´dzie, jak równie˝ nie ma ˝adnych okruchów. Z 3-metrowym kablem 2-˝y∏owym z wtyczkà. Zasilanie z sieci 1-faz. 230 V. Dostarczany w plastikowym pojemniku, z no˝em 180 mm, hakiem do zawieszenia i szczotkà stalowà. C-70

C-140

CN-26

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura ostrza maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11322 Nr °C W g

-0107 Styrocut 180 500 200 450

Nó˝ C-70 d∏ug. 70 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11322

-0206

Nó˝ C-140 d∏ug. 140 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11322

-0305

Nó˝ CN-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11322

-0404

1102 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1102))


Lutowanie - Podgrzewanie Stacje lutownicze

Stannol. Stacja lutownicza z p∏ynnà regulacjà temperatury w zakresie 200-450°C. Temperatur´ nastawia si´ za pomocà pokr´t∏a na obudowie transformatora. Dostarczana z lutownicà prostà 12 V, 30 W, wyposa˝onà w 1.5 m kabel do∏àczany do transformatora, oraz kabel zasilajàcy 1.3 m z wtyczkà typu europejskiego, nie uziemionà i podstawkà do lutownicy.

Stacja lutownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stannol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie wtórne transformatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres reg. temperatury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4187 Nr V W °C

-0106 Industa 300 12 30 200-450 Nr art. 4187 -0205 -0304 -0403

Groty lutownicze Sp∏aszczony, 2.5 mm Spiczasty, okràg∏y Long Life, sp∏aszczony, 2.5 mm

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie wtórne transformatora . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4967 typ V W °C

-0102 WHS 40 18 40 200-450

4967-0201 4967-0300 7307-0500

Grot p∏aski S3 3.5 mm (3 szt.) Grot sto˝kowy longlife S3 0.4 mm Grot p∏aski longlife S32 2.0 mm

Opak. pacz 6 6 6

Weller - Cooper Tools. WHS M. Stacja lutownicza sterowana cyfrowo z p∏ynnà regulacjà temperatury w zakresie 100°C - 400°C. WHS MC. Stacja lutownicza sterowana cyfrowo, zasilana z akumulatora, z p∏ynnà regulacjà temperatury w zakresie 100°C-400°C. Akumulator LiFePo4 ∏aduje si´ w czasie 20 min. i wystarcza na 1 godz. lutowania. Stacje osiàgajà nastawionà temperatur´ w czasie 15 s. Temperatura grotu wskazywana jest na wyÊwietlaczu LCD, a nastawia si´ jà bezpoÊrednio przez dotyk ekranu wyÊwietlacza. Dostarczane z lutownicà 40W typu micro, podstawkà lutowniczà, gàbkà czyszczàcà oraz grotem RT 3 long life, z koƒcówkà sp∏aszczonà 1.3 mm. Z chwilà od∏o˝enia lutownicy na podstawk´ temperatura automatycznie obni˝a si´ po 5 min. do 200°C, a po 10 min. wy∏àcza si´ ca∏kowicie - zwi´ksza to zarówno poziom bezpieczeƒstwa, jak i oszcz´dnoÊç energii. Idealna stacja lutownicza do prac wymagajàcych wysokiego stopnia profesjonalizmu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres temperatury . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilania . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

typ °C V W

17507-0101 WHS M 100-400 100-230 40

Groty lutownicze i adapter samochodowy do WHS M i WHS MC RT2 Grot sto˝kowy ∅ 0.8 mm RT3 Grot sp∏aszczony 1.3 x 0.4 mm RT5 Grot sp∏aszczony 0.8 x 0.4 mm RT8 Grot sp∏aszczony 2.2 x 0.6 mm 0058751880 Z∏àcze samochodowe/wtyk

4967-0102

-0508 WHS 40D 18 40 150-450

Nr art.

Groty lutownicze do Weller WHS 40 i WHS 40D

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Weller - Cooper Tools. Stacja lutownicza z p∏ynnà regulacjà temperatury. Temperatur´ nastawia si´ za pomocà przycisku regulacyjnego na obudowie transformatora. WHS 40D posiada wyÊwietlacz diodowy LED, wykorzystywany przy regulacji temperatury za pomocà przycisków z przodu transformatora. Lutownica prosta 12 V o mocy 40 W przy 200°C, wyposa˝ona w 1.5 m kabel ze z∏àczem 3-biegunowym do∏àczanym do transformatora. Kabel zasilajàcy 1.8 m z wtyczkà typu europejskiego, bez uziemienia. Podstawka do lutownicy, gàbka czyszczàca i niklowany grot 2 mm. 230 V. WHS 40D. Dostarczana z grotem 2 mm o przed∏u˝onej ˝ywotnoÊci (longlife).

4967-0508

17507-0101

17508-0100 WHS MC 100-400 12 40 Nr art. 17507-0200 17507-0309 17507-0408 17507-0507 17508-0209

17508-0100

1103 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1103))


Lutowanie - Podgrzewanie Stacje lutownicze

Lutownica FE50-M

Sp∏aszczony

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Sp∏aszczony d∏ugi

Okràg∏y, Êci´ty skoÊnie

Spiczasty d∏ugi

Weller - Cooper Tools. Klasa izolacji II. Wykonanie z uziemieniem. Stacja lutownicza z ustalonà temperaturà. Temperatur´ roboczà ustala si´ poprzez dobór grotu. Dzia∏anie lutownicy jest nast´pujàce: gdy temperatura opada ruchomy magnes przyciàgany jest do termoczu∏ego elementu, znajdujàcego si´ na koƒcu grotu; zwierane sà styki prze∏àcznika grot si´ rozgrzewa i element termoczu∏y natychmiast po przekroczeniu tzw. punktu Curie traci w∏aÊciwoÊci magnetyczne; magnes odciàgany przez spr´˝yn´ odskakuje, styki si´ rozwierajà i temperatura zaczyna opadaç, dzi´ki czemu element przywraca swe w∏aÊciwoÊci magnetyczne, przyciàga magnes... itd. Stacja lutownicza sk∏ada si´ z lutownicy TCP-S z grotem PT-B7 (370°), oraz transformatora PUT-50 i podstawki z gàbkà czyszczàcà. Transformator pod∏àczany do sieci 1-fazowej 230 V obni˝a napi´cie do 24 V. Lutownica FE-50 M ze zintegrowanà z r´kojeÊcià rurkà odsysajàcà, s∏u˝àcà do usuwania dymu lutowniczego. Dostarczana w komplecie z rurkà odsysajàcà, w´˝em elastycznym, zaczepem klipsowym, podstawkà z gàbkà czyszczàcà, oraz grotem PT-B7. Odsysacze dymu oferowane sà na oddzielne zamówienie.

Stacja lutownicza, kompl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot p∏aski Long-Life na 370° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie pierw./wtórne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9171 Nr W mm V

-0251 WTCP-51 50 3.2 230 / 24

Sama lutownica TCP-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9171 W

-0301 50

Lutownica z odsysaczem FE50-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9171 W

(-0350) 50

Podstawka lutownicy ze spr´˝ynà KH-20, z gàbkà . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9874 W

(-1903) 50

Gàbka czyszczàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9171

-1903

Inne akcesoria Groty lutownicze na 370°C PT-S7 Grot sto˝kowy spiczasty 0.4 mm PT-H7 Grot sp∏aszczony 0.8 mm PT-A7 Grot sp∏aszczony 1.6 mm PT-B7 Grot sp∏aszczony 2.4 mm PT-C7 Grot sp∏aszczony 3.2 mm PT-K7 Grot sp∏aszczony, d∏ugi 1.2 mm PT-L7 Grot sp∏aszczony, d∏ugi 2.0 mm PT-M7 Grot sp∏aszczony, d∏ugi 3.2 mm PT-MX7 Grot lekko zgi´ty (zwil˝any jednostr.) 3.2 mm PT-O7 Grot sp∏aszczony, d∏ugi 0.8 mm Groty lutownicze na 425°C PT-S8 Grot sto˝kowy spiczasty 0.4 mm PT-H8 Grot sp∏aszczony 0.8 mm PT-A8 Grot sp∏aszczony 1.6 mm PT-B8 Grot sp∏aszczony 2.4 mm PT-C8 Grot sp∏aszczony 3.2 mm PT-D8 Grot sp∏aszczony 5.0 mm PT-K8 Grot sp∏aszczony, d∏ugi 1.2 mm PT-L8 Grot sp∏aszczony, d∏ugi 2.0 mm PT-M8 Grot sp∏aszczony, d∏ugi 3.2 mm PT-O8 Grot spiczasty, d∏ugi 0.8 mm Groty lutownicze na 480°C PT-C9 Grot sp∏aszczony 3.2 mm TCP-S Tulejka do osadzenia grotu (tulejka grotu) TCP-S Grza∏ka

1104 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1104))

Nr art. 9171 -0483 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002 -1051 (-1069) -1093 (-1150) (-1101) -1200 -1309 -1408 -1457 (-1507) -1606 -1630 (-1671) -1689 -1804 (-2109)


Lutowanie - Podgrzewanie Stacje lutownicze Antystatyczne (chronione przed ESD) Weller - Cooper Tools. Stacja lutownicza z elektronicznà regulacjà temperatury. Ze znakiem bezpieczeƒstwa S i klasà izolacji II. Wykonanie z uziemieniem. Do lutowania p∏ytek drukowanych oraz elementów o du˝ej bezw∏adnoÊci termicznej, z utrzymywaniem dok∏adnej temperatury. Temperatura nastawiana p∏ynnie (dok∏adnoÊç ±2% wartoÊci koƒcowej). Stacja posiada klas´ ochronnà I. Do stacji mogà byç do∏àczane wszystkie, sterowane elektronicznie narz´dzia marki Weller. Dostarczana z superszybkà lutownicà 80 W, ∏àczàcà du˝à moc, szybkie przetwarzanie temperatury i niskà cen´ grotów. W za∏àczeniu podstawka lutownicy z gàbkà czyszczàcà. Istnieje wi´cej rodzajów grotów, dost´pnych na zamówienie.

Stacja lutownicza, kompl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutownica WSP-80, 24 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grot sp∏aszczony LT-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transformator PU-81, nap. pierw./wt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sama minilutownica WSP-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutownica FE-75 z odsysaniem dymu, 80 W . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawka WPH-80 do WSP-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gàbka czyszczàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4319 Nr °C W mm V 4319 4319 4319 9171

-0107 WS-81 150-450 80 2.4 230 / 24 -0156 -1105 -1303 -1903

Tuleja do grotów, do WSP-80 LT-1 Grot sto˝kowy 0.25 mm LT-1 Grot ig∏owy 0.20 mm LT-A Grot sp∏aszczony 1.6 mm LTAS Grot okràg∏y 1.6 mm LT-B Grot sp∏aszczony 2.4 mm LT-C Grot sp∏aszczony 3.2 mm LT-D Grot sp∏aszczony 4.6 mm LT-H Grot sp∏aszczony 0.8 mm LT-K Grot sp∏aszczony 1.2 mm

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. 4319 -0164 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602 -0701 -0800 -0909 -1006

Akcesoria

Weller - Cooper Tools. Stacja lutownicza cyfrowa 80 W, która pozwala na prac´ z p∏ytkami drukowanymi i elementami elektronicznymi o du˝ej masie cieplnej, z dok∏adnym utrzymywaniem wartoÊci temperatury. Do stacji WD 1000 mo˝na do∏àczaç wszystkie sterowane elektronicznie narz´dzia Weller o mocy do 80 W. Stacja dostarczana jest z dobrze znanà na rynku lutownicà WSP 80 wraz z podstawkà. Uk∏ad elektroniczny stacji identyfikuje do∏àczone narz´dzie i automatycznie doregulowuje si´ do w∏aÊciwych mu parametrów. WD 1000 wyposa˝ona jest w du˝y wyÊwietlacz, pokazujàcy nastawionà i rzeczywistà wartoÊç temperatury. Regulacji dokonuje si´ za pomocà przycisków. Ponadto mo˝na wybraç jednà z trzech nastawionych uprzednio wartoÊci temperatury wykorzystujàc przyciski szybkiego wyboru. Mo˝na te˝ skorzystaç z funkcji powrotu do wartoÊci nastawionej poprzednio. Dostarczana w zestawie sk∏adajàcym si´ z jednostki bazowej i minilutownicy WSP 80 z podstawkà. Stacja posiada klas´ ochronnà 1, i jest bezpieczna pod wzgl´dem ESD.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutownica WSP 80, 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13540 Nr V W °C °C mm

-0109 WD 1000 230 V / 50 Hz 80 50 - 450 ±9 134 x 108 x 147

1105 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1105))


Lutowanie - Podgrzewanie Stacje wylutownicze Weller - Cooper Tools. Elektroniczne sterowanie temperatury. Cyfrowa stacja wylutownicza pod∏àczana do êród∏a spr´˝onego powietrza. Sterowane procesorowo ustalanie w∏aÊciwej wartoÊci temperatury. Uk∏ad procesorowy wykrywa automatycznie jaki rodzaj urzàdzenia lutowniczego jest do∏àczony i nastawia w∏aÊciwe parametry. Do wyboru istnieje wiele grotów wylutowniczych, umo˝liwiajàcych usuwania lutowia z ró˝nych rodzajów punktów lutowniczych. Mo˝na równie˝ pos∏u˝yç si´ dyszà CSF, umo˝liwiajàcà ca∏kowicie bezproblemowe dokonywanie napraw obwodów z uk∏adami scalonymi typu ″Flat Pack. Do∏àczana do êród∏a suchego, nie olejonego spr´˝onego powietrza. Stacja dostarczana jest z kolbà wylutowniczà DS-80.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏. regulacji temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie powietrza (suche, bez oleju) . . . . . . . . . . Pobór powietrza, maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PodciÊnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ do∏àczeniowy, Êredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . .

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Wyposa˝enie dodatkowe:

11356 typ °C % mm kPa l/min kPa mm

(-0106) WDD 81V 50-450 2, wartoÊci koƒcowej 180x115x101 600 (87 psi) 35 55 (8 psi) 6 (0.24)

Âredn. wewn. mm 0.7 1.0 1.2 1.8

D∏ugoÊç

Nr art.

Grot wylutowniczy DX 111 Grot wylutowniczy DX 112 Grot wylutowniczy DX 113 Grot wylutowniczy DX 114

Âredn. zewn. mm 2.5 2.3 2.5 3.3

mm 23 23 23 23

11356 -0205 -0304 -0403 -0502

Grot wylutowniczy DX 115 Grot wylutowniczy DX 116 Grot wylutowniczy DX 117

1.9 2.7 2.9

0.7 1.2 1.5

29 29 23

-0601 -0700 -0809

Piece Piece na gaz p∏ynny Piece hartownicze Otwierany z wykorzystaniem odchylanych Êcianek bocznych. Piec hartowniczy o wysokich parametrach, wynikajàcych z opatentowanej konstrukcji palnika z podwójnym wlotem powietrza, zapewniajàcym bogatà zawartoÊç tlenu w mieszance gazowo-powietrznej, oraz niski poziom ha∏asu. Zawór odcinajàcy jest pionowy, a obsada palnika regulowana. Zawór redukcyjny nie jest potrzebny. Pe∏nà zdolnoÊç grzewczà uzyskuje po jednej minucie. Przedmiot o wymiarach ∅ 24×110 mm podgrzewany jest do 800°C w ciàgu 4 minut od w∏àczenia zimnego pieca. Topi mniejsze kawa∏ki ˝eliwa (˝eliwo szare 1200°C). Prospekt na ˝yczenie 9112-9999. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary wewn. Êrednica×d∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. p∏yty podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wymiar poprz. wsadzanego przedmiotu ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 200 kPa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3450 mm mm mm g/h C kg

-0108 65×135 230×480 45 510 1250° 6.8

Piec kowalski i hartowniczy Patentowany piec kowalski i hartowniczy, o niskim zu˝yciu gazu i dobrej dost´pnoÊci. Przedmiot mo˝e byç podgrzewany w trzech po∏o˝eniach. Przedmioty o du˝ych rozmiarach, jak kàtowniki lub pr´ty, które nie mogà wejÊç do pieca w ca∏oÊci, mo˝na rozgrzewaç lokalnie. Obudowa z blachy ognioodpornej wytrzymuje p∏omieƒ równie˝ gdy piec nie jest ca∏kowicie zamkni´ty. Jest to blacha opracowana specjalnie do budowy pieców. Wn´trze pieca wy∏o˝one jest ceg∏à szamotowà. Drzwiczki mo˝na umieszczaç na odpowiedniej wysokoÊci roboczej. Maksymalny przekrój wsuwanego materia∏u ❒ 100 mm. Wytwarza temperatury odpowiednie do topienia, jak równie˝ do hartowania jasnego i cienkowarstwowego (rodzaj hartowania pró˝niowego). Topi bràz do odlewów (1300° C) w tyglu grafitowym, 0.9 kg w ciàgu 51 min. Dobra izolacja utrzymuje ciep∏o przez d∏ugi czas od podgrzewania, dzi´ki czemu obni˝one jest ryzyko p´kania cegie∏. Posiada Êwiadectwo typu wydane przez Szwedzki Instytut Testów i Badaƒ (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut - SP). Dostarczany z palnikiem, opaskà zaciskowà do w´˝a 1⁄4″, ale bez w´˝a. Do∏àczony stojak. Prospekt w za∏àczeniu 9112-9981.

(Na rys. piec w stanie otwartym)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pieca B×H×D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary ca∏k. L×B×H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 200 kPa (2 bar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 400 kPa (4 bar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1106 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1106))

9112 mm mm g/h g/h C kg

-0204 200×105×105 475×350×395 510 830 1350° 14


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia na gaz p∏ynny Ogólne wiadomoÊci o gazie p∏ynnym Wyst´pujàcy w handlu produkt pod nazwà gaz p∏ynny (LPG - liquefied petroleum gas), sà to skroplone naturalne gazy ziemne, a przede wszystkim propan, propen i butan, oraz ich mieszaniny. Propan i propen mo˝na u˝ywaç do temperatury – 40°C, podczas gdy butan tylko do 0°C.

F C 2912° 1600° 2192° 1200° 1472° 800°

Podstawowe w∏aÊciwoÊci Nie trujàcy. Gaz p∏ynny nie jest sam w sobie trujàcy i jest ca∏kowicie wolny od zanieczyszczeƒ i trujàcych dodatków. Zapach. Do gazu p∏ynnego dodawany jest sztuczny Êrodek zapachowy dla ostrzegania w przypadku przecieku. Ci´˝szy od powietrza. Gaz p∏ynny jest ok. 1,5 raza ci´˝szy od powietrza, dlatego w przypadku wycieku przemieszcza si´ w kierunku pomieszczeƒ po∏o˝onych ni˝ej. Temperatura p∏omienia gazowo-powietrznego osiàga ok. 1900°C, wystarcza zatem do topienia metali ró˝nych gatunków. Temperatura p∏omienia gazowo-tlenowego osiàga ok. 2900°C i jest wystarczajàca do ci´cia stali.

Narz´dzia gazowe Sievert Promatic Przeglàd

1107 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1107))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Gazy te przechodzà w stan p∏ynny przy stosunkowo niskim ciÊnieniu. P∏omieƒ gazu p∏ynnego. Jak widaç na rysunku najgor´tsza strefa p∏omienia le˝y mniej wi´cej po Êrodku p∏omienia. P∏omieƒ winien mieç zielono-niebieskie jàdro, bez ˝ó∏tego wierzcho∏ka. Dla uzyskania maksymalnej skutecznoÊci i ekonomii, palnik powinien byç utrzymywany w odpowiedniej odleg∏oÊci od nagrzewanego przedmiotu. Palnik nie mo˝e byç ciasno zabudowany. Powietrze zawsze powinno mieç swobodny dost´p, tak by gaz móg∏ si´ ca∏kowicie spaliç, a gazy spalinowe mia∏y swobodne ujÊcie. Przyjazny dla Êrodowiska. Gaz p∏ynny nie wydziela sadzy ani szkodliwych spalin, przy wystarczajàcym dost´pie powietrza.


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert Promatic Uchwyt do palnika, z automatycznym zap∏onem

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Sievert. R´kojeÊç wykonana z materia∏u kompozytowego, wzmocnionego w 30% w∏óknem szklanym dla zwi´kszenia wytrzyma∏oÊci. Nowy, l˝ejszy uchwyt, o ergonomicznym kszta∏cie. Z zap∏onem piezoelektrycznym, z funkcjà zapalania i gaszenia. Bagnetowe po∏àczenie z palnikiem. Do∏àczenie obrotowe dla unikni´cia skr´cania si´ w´˝a. Wyposa˝ony w zaczep do zawieszania i podpórk´ do stawiania. Mosi´˝ne pokr´t∏o do precyzyjnej regulacji p∏omienia.

Uchwyt palnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2763 Nr bar mm mm g

-0110 336611 1.5-4 180 80 290

Zapalnik kpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2763 Nr

-0169 722301

Zestaw cz´Êci zamiennych do zapalnika 2763-0102. Promatic dawniejszy model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2763 Nr

-0151 722201

Zawór kpl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5400 Nr

-0401 7200-00

Palniki do lutowania twardego i mi´kkiego

Palnik cyklonowy 3335

Palnik standard. 3344

Palnik ostrop∏omieniowy 3333

Grot lutowniczy 8843

Odchylacz p∏omienia 717281

Sievert. Promatic. Palnik cyklonowy idealny do lutowania twardego, ale mo˝e byç równie˝ u˝ywany do lutowania mi´kkiego. Palniki standardowy i o p∏omieniu ostrym sà przeznaczone do lutowania mi´kkiego i do prac jubilerskich przy z∏ocie i srebrze. Odchylacz p∏omienia chroni znajdujàce w pobli˝u materia∏y, usprawniajàc operacj´ lutowania twardego. Mo˝e byç stosowany do wszystkich palników. Grot lutowniczy z miedzianym grotem - spiczastym lub sp∏aszczonym. Pasuje do palnika o p∏omieniu ostrym 3333. Produkty Sievert Promatic zawsze wymagajà stosowania zaworu redukcyjnego. CiÊnienie robocze 2 bar.

Palniki . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ palnika . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 2 bar . . Moc przy 2 bar. . . . . . . . . . .

2763 Nr mm g/h kW

Kolba lutownicza . . . . . . . 10096 Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Palniki . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ palnika . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 2 bar . . Moc przy 2 bar. . . . . . . . . . .

-0607 3335 Cyklon 19 250 3.2

-0706 3336 Cyklon 25 580 7.4

-0805 3340 Cyklon 14 170 2.1

-1704 3343 Standard 19 250 3.2

-

-

-

-

-0201 3333 P∏omieƒ ostry 14 55 0.7

-1902 717281 Odchyl. p∏. -

-0103 8843

-

2763 Nr

-0409 3344 Standard mm 25 g/h 580 kW 7.4

Kolba lutownicza . . . . . . . 10096 Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr

-

Palniki do usuwania farby

Palnik p∏askop∏omieniowy 3345

Palnik na goràce pow. 3334

Sievert. Promatic. Palnik p∏askop∏omieniowy o szerokim, silnym p∏omieniu odpornym na wiatr, przeznaczony specjalnie do u˝ytku na wolnym powietrzu. Palnik na goràce powietrze o silnym i stabilnym na wietrze strumieniu goràcego powietrza. Do pracy przy materia∏ach wra˝liwych na otwarty p∏omieƒ. Produkty Sievert Promatic zawsze wymagajà stosowania zaworu redukcyjnego. CiÊnienie robocze 2 bar.

Palnik na goràce pow. 3349

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ palnika . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 2 bar . . . . . Moc przy 2 bar . . . . . . . . . . . . .

2763 Nr mm g/h kW

-1159 3345 P∏askop∏om. 40x8 215 2.7

1108 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1108))

-1258 3349-90 Goràce pow. 32x15 55 0.7

-1209 3334 Goràce pow. 38 125 1.6


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert Promatic Palnik do prac kablowych i obkurczajàcych Sievert. Promatic. Palnik z ∏agodnym p∏omieniem - p∏omieƒ stabilny na wietrze, mimo ˝e ∏agodny, o widocznych wierzcho∏kach - ˝ó∏tym i niebieskim - nie kopcàcego p∏omienia. Do ∏agodnego obkurczania koszulek termokurczliwych. Palnik do goràcego powietrza - mo˝e byç u˝ywany zamiast dmuchawy pistoletowej. Produkty Sievert Promatic zawsze wymagajà stosowania zaworu redukcyjnego. CiÊnienie robocze 4 bar.

Palnik z ∏agodnym p∏omieniem 3341

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . 2763 (-0243) -0250 -0268 Sievert . . . . . . . . . . . . . . . Nr 3347 3341 3348 Typ palnika . . . . . . . . . . . ¸agodny p∏om. ¸agodny p∏om. ¸agodny p∏om. Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm 28 38 50 Zu˝ycie gazu przy 2 bar g/h 460 900 2000 Moc przy 2 bar . . . . . . . . kW 5.9 11.6 26 Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . 2763 Sievert . . . . . . . . . . . . . . . Nr Typ palnika . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm Zu˝ycie gazu przy 2 bar g/h Moc przy 2 bar . . . . . . . . kW

-1209 3334 Goràce pow. 38 125 1.6

-1258 3349-90 Goràce pow. 32x15 55 0.7

Palnik do goràcego powietrza 3359

-1274 3359 Goràce pow. 25 28 0.36

Sievert. Promatic. Palniki do uk∏adania papy izolacyjnej, prac drogowych i innych prac wymagajàcych dostarczenia du˝ej iloÊci ciep∏a, np. asfaltowanie, prace izolacyjne, podgrzewanie wst´pne przy spawaniu, prace przy budowie gazociàgów lub rurociàgów centralnego ogrzewania, itp. Palnik krótki u˝ywany do prac wykoƒczeniowych i innych, jak podgrzewanie i obkurczanie. Cichy. Palnik d∏ugi u˝ywany do suszenia itp. Bardzo cichy. Produkty Sievert Promatic zawsze wymagajà stosowania zaworu redukcyjnego. CiÊnienie robocze 1.5-4 bar.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palnik silnop∏omieniowy. . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 4 bar. . . . . . . . . Moc przy 4 bar . . . . . . . . . . . . . . . . .

2763 Nr typ mm g/h kW

-1407 3350 Krótki 40 3350 43.5

-1506 3351 D∏ugi 50 6700 86

-1605 3353 D∏ugi 60 8000 102

-2009 3373/Titan D∏ugi 60 8000 102

Palnik silnop∏omieniowy 3350

Palnik silnop∏omieniowy 3373

Palnik silnop∏omieniowy 3351

Palnik silnop∏omieniowy 3353

Zestaw palnikowy Sievert. Promatic. Do lutowania twardego i mi´kkiego. Do∏àczany do butli typu P. Sk∏ada si´ z palnika cyklonowego 3335, uchwytu palnika 3366, w´˝a 4 m z zaworem redukcyjnym 309121 o sta∏ym ciÊnieniu wyjÊciowym 2 bary. Produkty Sievert Promatic zawsze wymagajà stosowania zaworu redukcyjnego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2763 Nr

-1803 721504

Kolba lutownicza z automatycznym zap∏onem Sievert. Promatic. Palnik lutowniczy. Kolba wyposa˝ona jest w skutecznà os∏on´ przeciwwiatrowà otaczajàcà p∏omieƒ, która zapewnia bardzo dobrà odpornoÊç na podmuchy wiatru, a tak˝e chroni materia∏y znajdujàce si´ w pobli˝u miejsca lutowania. Palnik posiada mechanizm umo˝liwiajàcy sta∏e podgrzewanie grotu. Precyzyjna regulacja p∏omienia dokonywana w uchwycie zapewnia utrzymywanie w∏aÊciwej temperatury grotu. Pasujàce groty zamienne 700350, 700400 i 700500. Produkty Sievert Promatic zawsze wymagajà stosowania zaworu redukcyjnego. CiÊnienie robocze 2 bar.

Palnik lutownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 2 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc przy 2 bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koƒcówka do w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. temp. grotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3835 Nr g kW mm °C

-0609 337030 140 1.8 5-8 675

Groty lutownicze

700350

7000400

700500

Sievert. Promatic. Groty zamienne do palnika lutowniczego 700300. Produkty Sievert Promatic zawsze wymagajà stosowania zaworu redukcyjnego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3835 Nr mm mm g

-0203 700350 33x6 115 350

-0500 700400 szpic 130 370

-0302 700500 42x6 160 500

1109 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1109))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Palniki silnop∏omieniowe do prac budowlanych i drogowych


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert Pro 86/88

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Przeglàd

Zestaw palnika gazowego do lutowania i nagrzewania Sievert. Pro 86. Zestaw palnika 2197 do butli 2012 lub 2000. Sk∏ada si´ z silnego palnika lutowniczego 2941, szyjki, uchwytu z regulatorem p∏omienia, w´˝a o d∏ugoÊci 2 m i zaworu odcinajàcego 700001, do∏àczanego do butli. Zestaw jest przeznaczony do lutowania mi´kkiego i twardego, podgrzewania, topienia itp. Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´puje palnik z ostrym p∏omieniem Sievert 3938, oraz palnik 3939-3941 o wi´kszym rozmiarze p∏omienia. CiÊnienie robocze 2 bary.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. palnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 2 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc przy 2 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1110 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1110))

10058 Nr mm g/h kW m g

-0109 2197 28 600 7.7 2 925


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert Pro 86/88 Szyjka palnika Sievert. Szyjka do do∏àczania palnika lutowniczego l˝ejszego typu do zestawu palnikowego 2197.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11820 Nr mm g

-0104 3501 78 60

Uchwyt z zaworem regulacyjnym Sievert. Pro 86. Uchwyt z termoodpornego polipropenu. Zawór reguluje precyzyjnie dop∏yw gazu, zarówno do palników ma∏ych, jak i du˝ych. Gwint do do∏àczania szyjki G (R) 3⁄8″ prawy. Gwint do do∏àczania z∏àczki w´˝a G (R) 3⁄8″ lewy.

5400 Nr mm mm g

-0104 3486 180 70 245

Zestaw zaworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5400 Nr

-0401 7200-00

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uchwyt z zaworem oszcz´dnoÊciowym Sievert. Pro 88. Wyposa˝ony w zawór p∏omienia zmniejszonego, przynoszàcego oszcz´dnoÊç czasu i zu˝ycia gazu. Zapewnia precyzyjne i ∏atwe nastawienie wielkoÊci p∏omienia zmniejszonego, który zmienia si´ b∏yskawicznie w pe∏ny p∏omieƒ po naciÊni´ciu dêwigni zaworu. Gwint do do∏àczania szyjki G (R) 3⁄8″ prawy. Gwint do do∏àczania z∏àczki w´˝a G (R) 3⁄8″ lewy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5401 Nr mm mm g

-0103 3488 205 90 385

Lutowanie mi´kkie i twarde Sievert. Pro 86/88. Do∏àczany do uchwytu 3486 lub 3488. Palnik cyklonowy do lutowania twardego i mi´kkiego. Z p∏omieniem wirujàcym dla równomiernego rozprowadzenia ciep∏a w rurze. Szyjka sta∏a. Palnik o p∏omieniu z ostrym wierzcho∏kiem - do obróbki jubilerskiej z∏ota lub srebra, a tak˝e do innych precyzyjnych prac. Palnik standardowy - do lutowania mi´kkiego i mniejszych prac grzewczych. Palnik ostroSzyjka - rurka ∏àczàca palnik z uchwytem. Gwint do p∏omieniowy 3 palnika M20x1. Gwint do uchwytu G (R) ⁄8 prawy. 3938

Palniki. . . . . . . . . . . . . . . . . 3434 -0802 Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 3938 Typ palnika . . . . . . . . . . . . . P∏om. ostry Zalec. ciÊnienie rob. . . . . . bar 2 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . mm 17 Zu˝ycie gazu przy 2 bar . . g/h 20 Moc przy 2 bar . . . . . . . . . . kW 0.25 Szyjka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Palnik standard. 3941

Palnik cyklonowy 3524

Szyjka 3511

Szyjka 3509

-0901 -1008 -1107 -0604 -0752 -0208 -0216 3939 3940 3941 3524 3525 2941 2934 P∏om. ostry Standard Standard Cyklon Cyklon Standard Standard 2 2 2 2 2 2 4 17 17 22 19 25 28 34 70 90 240 240 800 600 2000 0.9 1.2 3.1 3.1 10.3 7.7 26 5403 Nr mm g

-0309 3511 70 68

-0200 3509 180 130

1111 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1111))


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert Pro 86/88 Palniki dekarskie, zestawy Sievert. Turboroofer. Kompletne zestawy palników do prac izolacyjnych itp. Palnik i rurka szyjki sà przymocowane na sta∏e do uchwytu (3488) i nie sà wymienne. Dostarczane z podpórkà (717241). CiÊnienie robocze 4 bar.

3444

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turboroofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 4 bar. . . . . . . . . . . . Moc przy 4 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

3460

10095 Nr Nr mm mm kg/h kW

-0104 3444 50 50 180 6.7 86

-0203 3460 60 60 500 8.25 114

Zestaw palnika silnop∏omieniowego Titan

356301

346051

356101

356001

356201

Sievert. Palnik silnop∏omieniowy z szyjkà i palnikiem wykonanymi z tytanu TA2. Silny, nierdzewny i o ca∏e 60% l˝ejszy. 10095-0500 kompletny zestaw z uchwytem (3488), sta∏à szyjkà i palnikiem 60 mm. Posiada równie˝ podstawk´ z obrotowà z∏àczkà do do∏àczenia w´˝a 5 lub 8 mm. 10095-0658 zawiera szyjk´ 750 mm i palnik 50 mm do uchwytu 3488. Zalecane ciÊnienie robocze 4 bar.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turboroofer . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 4 bar. . . . . Moc przy 4 bar. . . . . . . . . . . . .

10095 -0500 Nr 346051 Nr 60 mm 60 mm 500 g/h 8250 kW 114

-0256 356301 34 100 2000 26

-0534 356401 50 100 6700 86

-0542 356101 50 350 6700 86

-0559 356501 50 500 6700 86

-0567 356001 60 500 8250 114

-0575 356601 50 600 8250 86

-0658 356201 50 750 6700 86

Palniki dekarskie

Sievert. Pro 88. Nr 2981. Palnik r´czny z automatycznym zap∏onem piezoelektrycznym. Do obrabiania detali i wykonywania mniejszych zak∏adek. Nr 2986. Palnik do zgrzewania pap na zak∏adk´. Goràce powietrze kierowane jest skoÊnie pod pap´. Wyposa˝ony w urzàdzenie do unoszenia papy. Nr 717271. Wstawka ciÊnieniowa do spr´˝onego powietrza, z zaworem regulacyjnym i szybkoz∏àczem. ¸atwy monta˝. Przy zastosowaniu wstawki ciÊnienie robocze, dla zwi´kszenia mocy, mo˝e byç podniesione do 4 barów.

2981

2986

Palniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu (przy 2 bar) . . . . . . . Moc grzewcza (przy 2 bar) . . . . . .

1112 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1112))

11328 -0101 Nr 2981 mm 80 kg/h 1.1 kW 15

-0200 2986 160 1.1 15


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert Pro 86/88 Palnik silnop∏omieniowy

Sievert. Pro 86/88. Do∏àczane do uchwytów 3486 lub 3488. Palniki nr 2942 - 2944 z mosiàdzu, a nr 2960 ze stali nierdzewnej. Zalecane ciÊnienie robocze 4 bary, ale konstrukcja pozwala na bezpoÊrednie do∏àczenie do butli, jednak konieczne jest wtedy stosowanie zaworu zabezpieczajàcego, na wypadek p´kni´cia w´˝a. Palniki doskonale nadajà si´ do osuszania, jak równie˝ do prac drogowych i innych wymagajàcych wi´kszych wydatków ciep∏a, jak asfaltowanie, wykonywaniu izolacji, podgrzewanie wst´pne, topienie lodu i Êniegu. Dla ochrony pracownika przed nadmiernym ciep∏em nale˝y stosowaç szyjk´ o odpowiedniej d∏ugoÊci.

Palniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. palnika . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 4 bar. . . . . . . . Zalec. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . Moc przy 4 bar . . . . . . . . . . . . . . . . 5403 Nr mm g

-0200 3509 180 130

-0307 2942 32 2000 24 26 -0259 3510 350 200

-0406 2943 35 3350 24 43.5

-0505 2944 50 6700 64 86

-0150 3507 500 265

-0703 2960 60 8250 84 114 -0101 3506 750 350

2943

2944

2960

3509

3510

3507

3506

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Szyjka. . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . Masa . . . . . . . . .

3434 Nr mm g/h bar kW

2942

Narz´dzia na gaz p∏ynny R´czna lampa p∏omieniowa Sievert. Pro. Do wy˝arzania i podgrzewania. Wyposa˝ona w uchwyt z zaworem odcinajàcym. Koƒcówka do do∏àczenia w´˝a R 3/8″L. CiÊnienie robocze 1-7 bar. 6118-0303. Kompletny zestaw, sk∏adajàcy si´ z r´cznej lampy p∏omieniowej 6250, w´˝a 7,5 m i zaworu 305401 z zabezpieczeniem przed p´kni´ciem w´˝a, z gwintem typu POL.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc przy 4 bar . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu przy 4 bar . . . . . . . .

6118 Nr mm kW kg/h

-0204 6250 51 57 4.8

-0303 6350-00 51 57 4.8

-0402 6250-20 51 57 4.8

Zawór i pokr´t∏o. . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6118 Nr

(-0600) 625011

(-0600) 625011

(-0600) 625011

6250

6350

Palnik do obkurczania Express. Palnik do obkurczania Express Rafale. Silny palnik do obkurczania folii z tworzyw sztucznych. U˝ywany przy szczelnym opakowywaniu palet, wra˝liwych towarów, jachtów itp. Wyst´puje w dwóch modelach: 40 oraz 60 kW. Ukszta∏towany ergonomicznie, bezpieczny i wygodny w u˝ytkowaniu, dobrze wywa˝ony, o masie tylko 1170 g. P∏omieƒ zapalany jest za pomocà os∏oni´tego przycisku w r´kojeÊci. Funkcja wy∏àczania si´ palnika w razie zas∏abni´cia operatora (deadman’s grip). Dysza wylotowa palnika obracana w zakresie 360°, dla jak najlepszego dostosowania do wykonywanej pracy. Dostarczany z w´˝em o d∏ugoÊci 8 m z do∏àczeniem obrotowym, regulatorem ze z∏àczem typu POL, zaczepem do zawieszania, w walizce. Atest CE.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc (regulowana) . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przep∏yw powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14689 Nr bar kW kg/h m3/h dBA g

-0108 4040 1,5 - 3,5 26 - 43 1,9 - 3,0 28 - 45 82 - 83 1170

(-0207) 4065 1,5 - 3,5 44 - 65 3,2 - 4,8 48 - 72,2 85 - 88 1170

14689-0207

1113 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1113))


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert Powerjet

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Przeglàd

1114 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1114))


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert Powerjet Lampa p∏omieniowa Powerjet do niebieskich butli Sievert 2000 i Primus 2012 Sievert. Powerjet. Wszystkie typy palników Powerjet wyposa˝one sà w automatyczny zapalnik - p∏omieƒ zapala si´ przy naciÊni´ciu przycisku, gaÊnie przy zwalnianiu. Posiadajà równie˝ dodatkowy przycisk blokujàcy, umo˝liwiajàcy palenie si´ p∏omienia w d∏u˝szych okresach czasu, bez anga˝owania ràk. Palniki posiadajà z∏àcza bagnetowe umo˝liwiajàce szybkà wymian´. Zestawy 2135 i 2193 do wspó∏pracy z butlami nape∏nialnymi typu 2000 i 2012. Do u˝ytku profesjonalnego, np. do wykonawstwa instalacji wodociàgowych, klimatyzacyjnych, usuwania farby, obkurczania. Zestaw 2135 sk∏ada si´ z g∏owicy palnikowej i palnika cyklonowego 8706. Palnik cyklonowy u˝ywa si´ do wszelkich prac wymagajàcych podgrzewania. Zestaw 2193 z w´˝em sk∏ada si´ z uchwytu, palnika cyklonowego 8706, 2metrowego w´˝a oraz zaworu 70001. Wszystkie pasujàce rodzaje palników, patrz ni˝ej. Uszczelki i o-ringi, patrz str. 1124. Dostarczane bez butli gazowej. Nr Nr mm g/h kW °C

4900-0102 2135 8706 14 195 2.5 1925

4901-0176 2193 8706 14 195 2.5 1925

2193

Palniki

Sievert. Palniki: Nr 8702. Do lutowania precyzyjnego. Nr 8704. Do lutowania mi´kkiego, luzowania Êrub, do kuchenek itp. Nr 8706. Do lutowania instalacji rurowych, klimatyzacyjnych i ch∏odniczych itp. (Nie do 2235). Nr 8706. Do lutowania instalacji rurowych, klimatyzacyjnych i ch∏odniczych itp. (Nie do 2235). Nr 8708. Do obkurczania i usuwania farby itp. Nr 8710. Do lutowania mi´kkiego, obkurczania i usuwania farby. (Nie do 2235).

Palniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ palnika . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4901 Nr

Palniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ palnika . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4901 Nr

mm g/h kW

mm g/h kW

8702

8704

8706

8707

8708s

8710

-0309 8702 p∏omieƒ ostry 15 30/45 0.4/0.58

-0408 8704 standard 16 70/110 0.9/1.4

-0507 8706 cyklon 14 165 2.15

-0556 8707 cyklon 16 230 2.9

-0606 8708 goràce pow. 38 80/140 1.0/1.8

-0705 8710 p∏om. ∏agodny 24 310 14.0

Walizki asortymentowe

Sievert. Czarna walizka asortymentowa do Powerjet/Metaljet. Wykonana ze stabilnego i odpornego materia∏u kompozytowego. Z miejscem na jeden uchwyt, dwa pojemniki lub butelki z gazem, podstaw´ oraz wszystkie palniki nale˝àce do asortymentu Powerjet/ Metaljet.

Palniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17584 Nr

-0107 720101

1115 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1115))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z palnikiem cyklonowym . . . . . . . . . . Âredn. palnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura p∏omienia . . . . . . . . . . .

2135


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert Handyjet

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Przeglàd

Lampy lutownicze

2293

2294

2295

884401

8846

884301

Sievert. Jet 2293. Lampa lutownicza z pojemnikiem gazu 2203 (zawierajàcym mieszank´ propan/butan). Dostarczana ze standardowym palnikiem. Do lutowania mi´kkiego, mniejszych lutowaƒ twardych, usuwania farby, cynowania i innych prac wymagajàcych podgrzewania. Handyjet 2294. Lampa lutownicza wyposa˝ona w sta∏y uchwyt i pojemnik gazu 2203 (zawierajàcy mieszank´ propan/butan). Dostarczana ze standardowym palnikiem. Do lutowania mi´kkiego, mniejszych lutowaƒ twardych, usuwania farby, cynowania i innych prac wymagajàcych podgrzewania. Easyjet 2295. Wygodna w u˝yciu lampa lutownicza dostarczana z pojemnikiem gazu 2204 i podstawà. Posiada piezoelektryczny zap∏on gazu, uruchamiany przyciskiem. Wbudowany zawór redukcyjny 1 bar zapewnia bardzo dobrà stabilnoÊç p∏omienia oraz bezpieczeƒstwo po˝arowe, równie˝ przy u˝ywaniu Easyjet w pozycji do góry dnem. Pokr´t∏o do dok∏adnej regulacji p∏omienia. Nadaje si´ do lutowania mi´kkiego i innych mniejszych prac wymagajàcych podgrzewania. Akcesoria do HandyJet: Nr 8844. Palnik o p∏omieniu z ostrym wierzcho∏kiem, do prac jubilerskich w z∏ocie i srebrze. Nr 8846. Palnik z p∏omieniem p∏askim, m.in. do usuwania farby i smarowania nart. Z silnym szerokim p∏omieniem, do skutecznego u˝ywania na wolnym powietrzu. Nr 8843. Kolba lutownicza z jednym grotem ostrym, a drugim sp∏aszczonym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. z pojemnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutowanie mi´kkie rur do ∅ . . . . . . . . . . . . . Lutowanie twarde rur do ∅ . . . . . . . . . . . . . . Âredn. palnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa bez pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10418 Nr mm mm g/h mm mm mm g

-0096 Handyjet 2293 165 170 180 (3 bar) 28 12 17 150

-0104 Handyjet 2294 250 170 180 (3 bar) 28 12 17 215

-0203 Easyjet 2295 145 400 70 (1 bar) 22 16 340

Akcesoria

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu (3 bar). . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutowanie twarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutowanie mi´kkie rur do Êredn. . . . . . . Usuw. farby, smarowanie nart . . . . . . . . Lutowanie uk∏adów elektron. i innych prac precyz.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr g/h kW mm

10418-0302 884401 Palnik z p∏om. ostrym 180 2-3 Nie 28 Nie

10418-0401 884601 Palnik z p∏om. p∏askim 180 2-3 Nie Nie Tak

10096-0103 884301 Kolba lutownicza 180 2-3 Nie Nie Nie

Nie

Nie

Tak

1116 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1116))


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Sievert TurboJjet Sievert. Turbojet. Do wspó∏pracy z pojemnikami Ultramapp 2206 lub propan 2208. ¸atwa w u˝ytkowaniu lampa lutownicza z palnikiem osadzonym obrotowo. Przydatna do prac bez absorbowania ràk. Wszystkie dost´pne palniki, patrz na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . Zap∏on . . . . . . . . . . . . . . . Z palnikiem . . . . . . . . . . . Âredn. palnika . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . .

13779 Nr Typ Nr mm g/h kW

-0101 2610 Piezo 2630 14 295 3,8

-0200 2620 2631 14 295 3,8

-0309 261033 Piezo 2631 14 295 3,8

-0408 262033 2631 14 295 3,8

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Palniki Sievert. Palniki pasujàce do Turbojet 2610 i 2620: 2630-01 i 2631-01: do lutowania rurek w instalacjach wodnych, klimatyzacyjnych, ch∏odniczych, mro˝àcych itp. 2632-01: do lutów mi´kkich, obkurczania i usuwania farby.

Palniki. . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . Zap∏on . . . . . . . . . . . . Typ palnika . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . .

13778 Nr Typ mm g/h kW

-0102 2630-01 Piezo cyklon 14 295 3,8

-0201 2631-01 cyklon 14 295 3,8

-0409 2632-01 podgrz. powietrza 38 180 2,3

Narz´dzia gazowe Butajet Palniki gazowe Sievert. Palnik gazowy Turbo-Lite. Obudowa zewn´trzna ze szczotkowanego aluminium. Z zap∏onem piezoelektrycznym. Zasilany butanem, który mo˝e byç uzupe∏niany z pojemnika 3911-1000. Pokrywka ochronna zabezpieczajàca przed u˝yciem przez dzieci. Przy d∏u˝szych okresach korzystania z p∏omienia mo˝na blokowaç przycisk w pozycji otwartej. Palnik zapewnia precyzyjny, odporny na wiatr, ostry p∏omieƒ przydatny do punktowego podgrzewania, np. zamków rowerowych lub samochodowych, mniejszych prac grzewczych, na kempingu, albo jako zapalniczka papierosowa. Z kó∏kiem do klucza. UWAGA! Dostarczany bez gazu, nale˝y nape∏niç ˝ó∏ty ″pojemnik-zapalniczk´″, a potem uzupe∏niaç w miar´ potrzeb.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas palenia po 1 nape∏n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary H x B x L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12027 Nr min. mm g

-0202 4200-01 30 76 x 33 x 22 68

Sievert. Palnik gazowy Microjet. Z zap∏onem piezoelektrycznym. Zasilany butanem ze zwyk∏ej zapalniczki gazowej. Zapalniczk´ wk∏ada si´ do r´kojeÊci. W chwili dostawy zapalniczka nie zawiera gazu, nale˝y nape∏niç butanem. Przycisk zapalajàcy z ochronà przed dzieçmi. Palnik daje p∏omieƒ regularny, ostro zakoƒczony, odporny na wiatr. Nadaje si´ do topienia Êniegu i lodu, rozpalania kominka, zapalania Êwiec, pochodni, obkurczania, mniejszych lutowaƒ, podgrzewania punktowego, u˝ytku w myÊlistwie, w´dkarstwie itp. UWAGA! Dostarczany bez gazu, nale˝y nape∏niç butanem ˝ó∏tà ″zapalniczk´/ pojemnik″, podobnie przy ponownym nape∏nianiu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. p∏omienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas palenia, na 1 nape∏n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary H x B x L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12028 Nr °C min. mm g

-0102 4230-00 1300 20 110 x 65 x 25 60

1117 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1117))


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe Butajet Palniki gazowe Sievert. Palnik gazowy Pro-Torch . Z zap∏onem piezoelektrycznym. Zasilany butanem, który mo˝e byç uzupe∏niany z pojemnika z butanem 3911-1000. Uchwyt z metalu obciàgni´tego gumà. Mocna, sk∏adana podstawa, umo˝liwiajàca prac´ bez absorbowania ràk. Stabilny p∏omieƒ mo˝na regulowaç co do kszta∏tu i intensywnoÊci. Nadaje si´ do uk∏adania wyk∏adzin, usuwania farby, opalania, lutowania, obkurczania, topienia Êniegu i lodu, rozpalania kominka, Êwiec, pochodni itp. UWAGA! Dostarczany bez gazu, nale˝y nape∏niç a potem uzupe∏niaç w miar´ potrzeb.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. p∏omienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas palenia po 1 nape∏n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary H x B x L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12018 Nr °C min. mm g

-0104 4320-00 1300 220 140 x 100 x 37 265

Sievert. Palnik gazowy Pro-Torch, ″Heavy Duty″. Z zap∏onem piezoelektrycznym. Mocny p∏omieƒ. Zasilany butanem, który mo˝e byç uzupe∏niany z pojemnika z butanem 3911-1000. R´kojeÊç z metalu. Sta∏a podstawa, umo˝liwiajàca prac´ bez absorbowania ràk. Stabilny p∏omieƒ mo˝na regulowaç co do kszta∏tu i intensywnoÊci. Nadaje si´ do uk∏adania wyk∏adzin, usuwania farby, opalania, lutowania, obkurczania, topienia Êniegu i lodu, rozpalania kominka, Êwiec, pochodni itp. Dostarczany bez gazu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. p∏omienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas palenia na 1 nape∏n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary H x B x L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12019 Nr °C min. mm g

-0103 4350-00 1300 200 170 x 120 x 65 280

Weller - Cooper Tools. WT13EU Palnik gazowy ″Heavy Duty″. Przycisk uruchamiajàcy typu bezpiecznego. Z zap∏onem piezoelektrycznym oraz prze∏àcznikiem on/off umo˝liwiajàcym w∏àczenie do u˝ytku ciàg∏ego. Stabilna podstawa, umo˝liwiajàca prac´ bez absorbowania ràk. Regulacja p∏omienia. Maks. 1300°C. Do ró˝nych prac lutowniczych lub wymagajàcych podgrzewania: usuwanie farby, lakieru, mniejsze prace przy instalacjach wodnych, jubilerstwo, podgrzewanie artyku∏ów spo˝ywczych. Czas palenia ok. 50 min przy nape∏nieniu gazem w 80%. WysokoÊç 175 mm, szerokoÊç 53 mm, masa 275 g. Dostarczany bez gazu. Mo˝na nape∏niaç wielokrotnie z pojemnika gazowego Weller nr art. 3911-0853.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17523 Nr szt

-0101 WT13EU 6

Akcesoria Pojemnik z gazem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3911 Nr

-0853 0051616099

1118 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1118))


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia na gaz p∏ynny do lutowania lekkiego

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Szyjka z zaworem

Sievert. Szyjka z zaworem do∏àczana wprost do butli gazowej Sievert 2000 (3461-0105). Pasujàce palniki, patrz 5437 na aktualnej stronie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5438 Nr

-0100 8716-01

Palnik do zaworu 5438

Sievert. Palniki luzem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ palnika . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. zu˝. gazu . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8842

5437 Nr mm g/h kW

-0101 8842 Ig∏owy 9 20 0.25

8720

-0200 8720 Spiczasty 13 60 0.75

8719

-0309 8719 Standard 14 160 2.0

8725

-0408 8725 Mocny 22 550 7.0

8723

-0507 8723 P∏aski 43x7 30 3.0

Szyjka Sievert. Szyjka do do∏àczania palnika lutowniczego l˝ejszego typu do zestawu palnikowego 2197.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11820 Nr mm g

-0104 3501 78 60

1119 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1119))


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe do usuwania chwastów Wypalarka chwastów

Sievert. Gardener. Wypalarki gazowe, przeznaczone do wypalania wszelkich rodzajów chwastów w sposób wygodny i przyjazny dla Êrodowiska. Zasilane z pojemnika jednorazowego z gazem p∏ynnym typu Sievert 2204, lub z butli gazu p∏ynnego typu 2000. Dostarczane bez butli.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Na rysunku z butlà na gaz p∏ynny

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert Gardener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do butli gazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11722 Nr

Zestaw naprawczy zapalarki piezoel. . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11722 Nr

g/h mm cm g

-0103 2230 2204 (Propan/Butan) 300 770 750 -0400 7222-30

W´˝e gazowe, koƒcówki w´˝y i akcesoria W´˝e gazowe ciÊnieniowe Sievert. Atestowane wg EN 559. Wyjàtkowo odporne na niskie temperatury - mogà byç u˝ywane do -30°C. Wewn´trzna warstwa wykonana jest z czarnej gumy odpornej na gaz p∏ynny, nast´pnà warstw´ stanowi tkane zbrojenie uodporniajàce na wysokie ciÊnienie, a na koƒcu warstwa pomaraƒczowa, chroniàca od wp∏ywów zewn´trznych, s∏oƒca i ozonu. Wyposa˝one w koƒcowe z∏àcza, pasujàce do zaworów redukcyjnych, uchwytów i palników marki Sievert. Gwint do∏àczeniowy G (R) 3⁄8 lewy.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç Êcianki . . . . . . . . . . . .

5422 Nr m mm mm

-0504 717321 2 5 4

-0603 717341 4 5 4

-0702 770037 10 5 4

Z∏àczki do w´˝y gazowych Sievert. Z∏àczki do w´˝y gazowych z nakr´tkami, do w´˝y 5-8 mm. Do do∏àczania do zaworów, uchwytów palników itp. Model 717331 nie nadaje si´ do stosowania z zaworami redukcyjnymi. 709180

717331

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . .

5710 Nr mm

-0109 709180 5 och 8 G (R) 3⁄8″

-0406 717331 5 och 8 G (R) 3⁄8″ obrotowa

Adapter do butli Sievert. Adapter s∏u˝àcy do ∏àczenia zaworu 700001 z urzàdzeniami na gaz p∏ynny, wyposa˝onymi w do∏àczenie typu POL. Gwint wewn´trzny R3/8 V, zewn´trzny POL.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3976 Nr

-0103 720740

Zawór do∏àczeniowy Sievert. Do butli gazu p∏ynnego 2000 i 2012 z gwintem wyjÊciowym 3⁄8″ lewym. Nakr´tka motylkowa u∏atwiajàca dociàgni´cie po∏àczenia. WyjÊcie poziome. Wygodne, obrotowe do∏àczenie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5426 Nr

-0302 700001

Podstawka

Sievert. Podstawka pasujàca do palnika nr art. 2763 z szyjkà nr art. 5403.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1120 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1120))

6836 Nr

-0106 717241


Lutowanie - Podgrzewanie Zawory redukcyjne i bezpieczeƒstwa Przeglàd

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Zawory redukcyjne Sievert. Zawory redukcyjne o sta∏ym ciÊnieniu wyjÊciowym 2 bary. Zapewniajà sta∏à wartoÊç ciÊnienia i wielkoÊç p∏omienia, niezale˝nie od zmian ciÊnienia w butli.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . Z gwintem . . . . . . . . . . Do butli . . . . . . . . . . . .

3980 Nr

-0206 309122 G (R) 3⁄8″ lewy Butle gazowe niebieskie *)

*) Razem z 700001.

1121 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1121))


Lutowanie - Podgrzewanie Zawory redukcyjne i bezpieczeƒstwa Zawory redukcyjne

306311

306111

Sievert. Zawory redukcyjne z ciÊnieniem regulowanym w zakresie 1-4 bar (ok. 1-4 atm). Nr 306311 wyposa˝ony równie˝ w zawór bezpieczeƒstwa, odcinajàcy gaz przy p´kni´ciu w´˝a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do butli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie wejÊciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie wyjÊciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5420 Nr

-0704 306111 POL P6-P45 8 1-4

bar bar

-0803 306311 POL P6-P45 8 1-4

*) Razem z 700001.

Sievert. Zawór redukcyjny z manometrem, ciÊnienie nastawiane w zakresie 1-4 bar (ok. 1-4 atm).

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji ciÊnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do butli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przep∏ywnoÊç przy 4 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7155 Nr bar

-0206 308111 1-4 POL P6-P45 20

kg/h

Zawory bezpieczeƒstwa Sievert. Zawory bezpieczeƒstwa automatycznie odcinajàce dop∏yw gazu przy p´kni´ciu lub rozszczelnieniu w´˝a. Przep∏ywnoÊç 10 kg/h przy ciÊnieniu 2 bary, 12 kg/h przy ciÊnieniu 4 bary.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . Do butli. . . . . . . . . . . . . . . . .

5421 Nr

-0158 305402 G (R) 3⁄8 lewy Do zaworów redukcyjnych 3091 i 3061

Butle gazowe i osprz´t Pojemniki z gazem p∏ynnym - jednorazowe, z zaworem

Primus. Gaz butan w pojemniku jednorazowym 220 g, do kuchenek Stena i innych o takim samym systemie do∏àczania gazu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14357 Nr g

-0208 220893 220

Primus. Pojemnik z gazem, z zaworem (nr 2210 bez zaworu). Zawiera mieszank´ gazowà butan 70% / propan 30%. Bardzo ∏atwopalne. Karta informacji materia∏owej, patrz str. 1091.

2202

2207

2210

Nr art.. . . . . . . . . . Primus . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . Masa, pe∏ny. . . . .

Nr g g

2456-0203 2202 450 645

10097-0102 2207 220 390

10097-0201 2210 190 375

Palnik laboratoryjny Primus. Kompaktowy palnik laboratoryjny o silnym, skoncentrowanym p∏omieniu. Przydatny do przeprowadzania doÊwiadczeƒ i prac laboratoryjnych w warunkach szkolnych i podobnych. Pali si´ bez sadzy. P∏omieƒ posiada regulacj´ p∏ynnà zarówno mocy jak i charakteru. Wykonany z mosiàdzu i stali nierdzewnej. Pasuje do pojemników gazowych Primus 2202 i 2207.

Na rys. z pojemnikiem gazu

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1122 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1122))

12661 typ kW g/h mm g

-0104 Labogaz 1.4 110 67 x 33 x 60 117


Lutowanie - Podgrzewanie Butle gazowe i osprz´t Kuchenka kempingowa

Primus. Mimer. Por´czna i mocna kuchenka w postaci palnika przykr´canego do jednorazowych pojemników gazu 2456-0203 i 10097-0102.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas gotowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13008 Nr kW

-0104 224394H 2,8 1 litr = 3 min 125 x 125 x 55 227

mm g

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas zagotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas palenia si´, z butlà 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11323 typ kW godz kg

-0106 Frigg 2.2 1 litr = 6 min ok. 15 726

(Na rys. pokazana z butlà)

Lampa

Primus. Tor Senior. Mocna lampa gazowa o du˝ej jasnoÊci, ze stali nierdzewnej. Nie wytwarza sadzy i ma p∏ynnà regulacj´ si∏y Êwiat∏a w zakresie do 200 W. Wyposa˝ona w praktyczny uchwyt do przenoszenia. Do∏àczana do nape∏nianych butli gazowych Primus. Z zapalaniem piezoelektrycznym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas palenia si´, z butlà 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13832 Nr W ok. godz. mm g

-0106 216961 200 20 ∅ 150 x 240 830

Koszulki ˝arowe, 3 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11324

-0204

Szk∏o do lampy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11324

-0303

(Na rys. z butlà z gazem p∏ynnym)

Grzejnik podczerwony

Primus. Loke. Mocny i odporny na wiatr grzejnik podczerwony o regulowanej mocy, 2 / 2.5 kW. Do butli gazowej nape∏nianej Primus 2012.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy na butli 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary wys.xÊredn.xg∏´b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12193 typ kW h mm g

-0101 Loke 2 / 2.5 ok. 10 275x190x150 620

Zapalniczki p∏omieniowe Primus. Zapalniczka p∏omieniowa do urzàdzeƒ na gaz p∏ynny itp. Zasilana butanem, mo˝na wielokrotnie nape∏niaç. Z uchem do zawieszania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Primus . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

15218 Nr szt

-0204 734900 Czarny 10

-0303 734910 Czerw. 10

1123 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1123))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Primus. Mocna kuchenka kempingowa, znoszàca obcià˝enie ci´˝kimi garnkami. Podstawka pod naczynie dzia∏a jednoczeÊnie jako os∏ona od wiatru, oraz posiada otwory odp∏ywowe, dzi´ki czemu p∏omieƒ nie gaÊnie w przypadku wykipienia zawartoÊci garnka. P∏ynna regulacja p∏omienia. Do∏àczana do nape∏nianych butli gazowych Primus. Z zapalaniem piezoelektrycznym.


Lutowanie - Podgrzewanie Butle gazowe i osprz´t Uszczelki i O-ringi

Sievert. Uszczelki p∏askie i typu O-ring do zaworów odcinajàcych butli gazowych niebieskich 2000 i 2012. Pasujà do 2135, 2193, lutownic 8716, 2231, 700001, do produktów marki Primus: grzejnik podczerwony Loke, kuchenka Frigg, lampa Munin, oraz do zaworów redukcyjnych 720530.

3096-0108

3096-0207

Nr art. . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . Produkt . . . . . . . . . . Pasuje. . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . .

3096 Nr szt.

-0108 830306 uszczelki (2) do butli 20

-0207 830606 O-ringi (2) do butli 20

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Kosz do w´˝a

Sievert. Sievert System. Pasuje do butli 2012 do gazu p∏ynnego. Praktyczne udogodnienie przydatne przy transporcie i przechowywaniu narz´dzi i w´˝a wraz z butlà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3459 Nr

-0307 717031

Hak do zawieszania i transportu

Sievert. Sievert System. Praktyczne wyposa˝enie dodatkowe do zespo∏u w´˝a Sievert przy u˝ywaniu go wraz z butlà gazowà 2000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10428 Nr

-0102 8841

Wózek do butli gazowych

Sievert. Sievert System. Wózek na kó∏kach gumowych. Wyposa˝ony w nylonowà taÊm´ mocujàcà oraz uchwyt do zawieszania palnika gazowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sievert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10427 Nr

-0103 730470

Narz´dzia gazowe - niskociÊnieniowe Kuchenka gazowa Primus. Oden. PrzenoÊna kuchenka z dwoma palnikami ze stali nierdzewnej. Solidna konstrukcja kuchenki i pokrywa ochronna zapewniajà d∏ugà ˝ywotnoÊç. Wykonana z lakierowanej blachy stalowej. Z czujnikiem odcinajàcym dop∏yw gazu przy zgaÊni´ciu p∏omienia, dzi´ki czemu dozwolona do stosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Zasilana z butli gazowych poprzez zawór redukcyjny (720270 lub 720530). Dostarczana bez regulatora i w´˝a.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie gazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1124 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1124))

13831 Nr kW g/h mm kg

-0107 332002 2+2 290 500 x 270 x 80 3.6


Lutowanie - Podgrzewanie Narz´dzia gazowe - niskociÊnieniowe Kuchenka gazowa Primus. Atle Stove. Kuchenka ∏atwo si´ sk∏ada oraz wyposa˝ona jest w zamek zatrzaskowy i r´kojeÊç, co u∏atwia u˝ytkowanie w podró˝y. Dwa regulowane palniki umo˝liwiajà postawienie garnków lub patelni. Skuteczna ochrona przeciwwiatrowa. Wyposa˝ona w wà˝ z koƒcówkà umo˝liwiajàcà do∏àczenie do butli typu Primus nape∏nianych gazem p∏ynnym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15209 Nr kg

-0106 329983 5.5

Zawory redukcyjne, niskociÊnieniowe

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

720270 Primus. Nr 720270. Pasuje do butli typu P. Do obni˝ania ciÊnienia gazu do 3 kPa. Koƒcówka do∏àczeniowa do w´˝a ciÊnieniowego 8 mm. Nr 720530. S∏u˝y do do∏àczania urzàdzeƒ niskociÊnieniowych do niebieskich butli kempingowych, które mogà byç u˝ywane w zast´pstwie butli typu P. Pasuje do butli kempingowych 2000 i 2012. Z zaworem odcinajàcym i koƒcówkà do w´˝a 8 mm.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . Primus . . . . . . . . . . . . .

3080 Nr

-0304 720270

-0403 720530

720530

Uszczelka

Primus. Uszczelka gumowa do regulatorów niskociÊnieniowych Primus z koƒcówkà POL.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12194 Nr szt

-0100 7316-00 10

Spray do kontroli szczelnoÊci Luna. UNILEAKDETEC A BIO Wysokiej jakoÊci wykrywacz przecieku gazu, ∏atwo biodegradowalny. Przeznaczony do skutecznego wykrywania nieszczelnoÊci w urzàdzeniach pneumatycznych, oraz w instalacjach spr´˝onego powietrza i gazowych. W miejscu przecieku gazu tworzà si´ wyraêne bàble. Zalety. Produkt nie jest lepki ani ∏atwopalny, ponadto nie podra˝nia skóry. Nie zawiera rozpuszczalników dzi´ki czemu nie zanieczyszcza Êrodowiska. Jako Êrodek noÊny wyst´puje powietrze, produkt jest wi´c ekonomiczny. Pojemnik wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Utylizacja pojemnika jest ∏atwa. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opakowanie . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17661 Nr ml

-0103 UNILEAKDETEC A BIO 300 Aerozol

1125 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1125))


Urzàdzenia spawalnicze Zapalniczki do gazu Typ kab∏àczkowy. Z miseczkà os∏aniajàcà kamieƒ iskrowy. Kamieƒ osadzany jest w tulejce na koƒcu spr´˝ynujàcego kab∏àczka. Kamieƒ typu d∏ugiego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏kowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3489 mm mm

-0103 3.0 185

Kamieƒ zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kamieni w rurce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3489 mm szt.

-0301 3.0 5

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

AGA. Zapalniczka zbudowana jest ze spr´˝ynujàcego kab∏àczka z wymiennym kamieniem.

Zapalniczki do gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3411 Nr

-0106 300895

Kamieƒ z oprawkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kamieni/blister SB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3411 Nr szt.

-0205 300781 10

Elga. Zapalniczka Oxhydric.

Kamienie zapasowe

Zapalniczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16303 Nr

-0109 5556-0000

Kamienie zapasowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16303 szt.

-0208 6

Model pistoletowy. Nitowana i lakierowana. Kamieƒ typu krótkiego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3487 mm

-0105 170

Kamienie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç kamieni w tubce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3487 szt.

-0204 5

Akcesoria gazowe AGA Pistolet odmuchowy AGA. Pistolet odmuchowy wykonany z mosiàdzu, z zaworem typu membranowego, szczelny i odporny na zu˝ycie. Koƒcówka do w´˝a o rozmiarze 6-8 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3381 Nr mm g

-0102 300810 220 325

Oszcz´dzacze gazu AGA. GS 10 Zawór realizujàcy funkcj´ oszcz´dzania gazu, typu Bunsena, do tlenu i acetylenu, z mo˝liwoÊcià regulacji p∏omienia ja∏owego. Bez kopcenia przy zapalaniu i gaszeniu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1126 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1126))

3373 Nr

-0102 300838


Urzàdzenia spawalnicze Urzàdzenia spawalnicze Ogólne wiadomoÊci o spawaniu

R´czne spawanie ∏ukowe Do spawania ∏ukowego r´cznego u˝ywa si´ elektrod w otulinie. Elektroda taka sk∏ada si´ z rdzenia metalicznego, zwykle o kszta∏cie walcowym, i otuliny. Rdzeƒ stanowi materia∏ ∏àczàcy o w∏aÊciwoÊciach uzale˝nionych od tego, co chcemy uzyskaç w wyniku spawania. G∏ównym zadaniem otuliny jest utworzenie ochronnej warstwy ˝u˝la, zapobiegajàcej ∏àczeniu si´ roztopionego materia∏u z tlenem i azotem zawartym w powietrzu. W∏aÊciwoÊci otuliny wyznaczajà wartoÊç napi´cia spawania, która mo˝e wahaç si´ od 10 do 70 V. Spawaniu ∏ukowemu mo˝na poddawaç wi´kszoÊç materia∏ów metalicznych. Metody spawania MIG/MAG Przy spawaniu metodà MIG (Metal Inert Gas) lub MAG (Metal Aktiv Gas) ∏uk pali si´ pomi´dzy podawanym w sposób ciàg∏y drutem metalowym (anoda, biegun +), a materia∏em spawanym (katoda, biegun -) w otulinie gazowej. Gaz otulajàcy mo˝e byç typu oboj´tnego (Ar, He), lub nieoboj´tnego (CO2). U˝ywa si´ równie˝ mieszanin gazów oboj´tnych i nieoboj´tnych, jak równie˝ innych gazów nieoboj´tnych (O2H2N2). Gazy nieoboj´tne biorà udzia∏ w reakcjach chemicznych zachodzàcych w stopionej spoinie. Metody te znalaz∏y szerokie zastosowanie w przemyÊle samochodowym i innych u˝ywajàcych blach cienkich. WydajnoÊç jest wy˝sza ni˝ przy zwyk∏ym spawaniu r´cznym.

Spawarki prostownikowe

20422-0107

20422-0305

Luna. Spawarka inwertorowa, przydatna do prac naprawczo-serwisowych. Bardzo lekka, ∏atwa w transporcie. Przystosowana do u˝ytku z przystawkà TIG. Posiada funkcje ″goràcy start″, ″spawanie bez przyklejania″, ″si∏a ∏uku″, oraz przecià˝eniowe zabezpieczenie termiczne. WI 2205 ponadto wyposa˝ona w amperomierz cyfrowy. WI 1505/1705 dostarczana z kablem sieciowym 2.2 m z wtyczkà. WI 2205 dostarczana z kablem sieciowym 2.2 m bez wtyczki. UWAGA! Dostarczana bez kabla spawalniczego i powrotnego, patrz akcesoria poni˝ej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20422 Nr V

Maks. moc do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moc do∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) 230V 1 faza . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) 230V 3 fazy . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) 400V 3 fazy . . . . . . . . . . . . Klasa izolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa ochronna obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝. przy wspó∏cz. 100% . . . . . . . . . . . . . . 70% . . . . . . . . . . . . . . . 60% . . . . . . . . . . . . . . . 40% . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie ja∏owe, ok.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice elektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gniazdko spawalnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60% kVA 70% kVA A A A

Kabel spawalniczy kpl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój mm2/ m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel powrotny kpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój mm2/ m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6814

IP A A A A A V mm mm mm kg

6814

-0107 Wl 1505 230 1-faz. 3 16* H 23 5-130 100 130 80 1.6-3.25 9 310x120x270 5

-0206 Wl 1705 230 1-faz. 3.7 16* H 23 5-150 120 150 80 1.6-3.25 (4) 9 310x120x270 5

-0305 Wl 2205 400 3-faz. 8.6 16 10 H 23 5-200 160 200 80 1.6-5.0 13 520x230x330 9.5

-0102 16/3 -0201 16/3

-0102 16/3 -0201 16/3

-1001 25/5 -1100 25/5

*) Je˝eli bezpieczniki sieciowe sà ni˝szej wartoÊci, nale˝y odpowiednio dostosowaç wartoÊç pràdu wyjÊciowego, rozmiar elektrody oraz wspó∏czynnik wykorzystania czasowego.

1127 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1127))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Metoda spawania TIG Przy spawaniu metodà TIG (Tungsten Inert Gas) stosuje si´ elektrody nie podlegajàce topnieniu, tj. wolframowe, o bardzo wysokiej temperaturze topnienia 3410°C. Gazem otulinowym jest argon. Elektrody sà zwykle wykonane ze stopu wolframu z 1-2% zawartoÊcià toru, dla zwi´kszenia emisji elektronów. Podczas spawania nie wolno dopuÊciç do kontaktu elektrody wolframowej z materia∏em spawanym, gdy˝ mog∏oby to spowodowaç domieszkowanie spoiny wolframem, co mog∏oby pogorszyç jej w∏aÊciwoÊci. Dlatego pràd ∏uku musi mieç sk∏adowà wysokocz´stotliwoÊciowà (HF), umo˝liwiajàcà zapalenie ∏uku z odleg∏oÊci 2-3 mm. Wi´kszoÊç metali i stopów mo˝e byç spawana pràdem sta∏ym, przy czym elektrod´ do∏àcza si´ do bieguna ujemnego. Wyjàtkami od tej zasady sà aluminium i magnez. Przyczynà tego jest fakt, ˝e tlenki tych metali majà znacznie wy˝szà temperatur´ topnienia ni˝ sam metal. Spawanie jest tu jednak mo˝liwe przy u˝yciu pràdu przemiennego. Tlenki metalu usuwane sà na drodze czysto mechanicznej, z pomocà dodatnich jonów gazu otulinowego. Metoda TIG jest stosowana do spawania stali nierdzewnej, metali lekkich, a tak˝e w sytuacji, gdy postawione sà wysokie wymagania co do g∏adkoÊci powierzchni grani (spodu spoiny).


Urzàdzenia spawalnicze Urzàdzenia spawalnicze Spawarki ∏ukowe z os∏onà gazowà Pó∏automaty MIG/MAG

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

20421-0090

20421-0108

20421-0207

Luna. Pó∏automat spawalniczy MIG/MAG w wykonaniu kompaktowym. Nadaje si´ do prac naprawczych i serwisowych w warsztatach samochodowych, blacharskich, produkcyjnych itp. Równie˝ mo˝na u˝ywaç poza warsztatem, gdzie nie ma dost´pu do gazu os∏onowego, wówczas nale˝y korzystaç z drutu spawalniczego z rdzeniem topnikowym. Transformator ma prze∏àcznik napi´cia spawania, oraz chroniony jest od przecià˝enia termicznego. Podawanie drutu jest sterowane i stabilizowane elektronicznie, ponadto zastosowano technik´ przed∏u˝enia czasu trwania ∏uku dla zapobiegania ″klejeniu si´″ drutu. WM1905/2405 jest ponadto wyposa˝ona w uk∏ad czasowy do spawania punktowego. Do spawania aluminium nale˝y wymieniç kó∏ko podajàce, rurk´ stykowà (na rozmiar o jeden wy˝szy ni˝ drut) oraz prowadnik drutu (teflonowy). Dostarczana z kablem spawalniczym 3 m z r´kojeÊcià pistoletowà, wyposa˝onym we wtyk centralny, kablem powrotnym (1,7 m) z zaciskiem, oraz kablem sieciowym 3 m. WM 1605 F dostarczany z wtyczkà. * Przy zastosowaniu bezpiecznika zw∏ocznego 10 A nale˝y odpowiednio dostosowaç wartoÊç pràdu spawania oraz wspó∏czynnik wykorzystania.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20421 Nr V

Moc pobierana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) 230V 1-faz.. . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) 230V 3-faz.. . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) 400V 3-faz.. . . . . . . . . . . . Klasa izolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝. przy wspó∏cz. 60% . . . . . . . . . . . . . . 50% . . . . . . . . . . . . . 35% . . . . . . . . . . . . . 20% . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba zakresów pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie ja∏owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar drutu Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar drutu stal nierdz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar drutu Al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar drutu rdzeniowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . WielkoÊç szpuli drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60% kVA A A A IP A A A A A ok. V mm mm mm mm kg mm kg

-0090 WM 1605 F 230 1-faz. 2.7 16* H 22 65 80 145 30-160 6 17-33 0.6-0.8 0.8 0.8-1.0 0.8-1.2 5 500x280x420 33

-0108 WM 1905 F 230/400 3-faz. 3.2 10 6 H 22 75 118 170 30-170 7 16.5-32.5 0.6-0.8 0.8 0.8-1.0 0.8-1.2 5-15 770x460x660 48

-0207 WM 2405 F 230/400 3-faz. 5.9 20 16 H 22 135 175 230 30-240 8 17-38 0.6-1.0 0.8-1.0 0.8-1.0 0.8-1.2 5-15 830x500x740 75

Akcesoria spawalnicze MMA Uchwyty do elektrod W pe∏ni izolowane uchwyty do elektrod, z mocowaniem elektrody za pomocà dêwigni i spr´˝yny dociskowej. Do∏àczenie kabla Êrubowe. Z trzema pozycjami mocowania elektrody 45°, 90° i 180°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9551 -0103 Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urania 3 Pràd maks. przy wykorzyst. 35 %. . . . A 200 Pràd maks. przy wykorzyst. 60 %. . . . A 150 Rozmiar elektrody ∅ . . . . . . . . . . . . . . . mm 3,2 2 Rozmiar kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 16-25 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,320

-0202 Urania 4 250 200 4 25-35 0,435

-0301 Urania 5 300 250 6 35-50 0,495

-0400 Urania 6 400 300 6 50-70 0,660

J.w. opakowanie 5 szt. . . . . . . . . . . . . 9551 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

-0905 5

-1002 5

-1101 5

-1200 5

Zapasowa tulejka ochronna . . . . . . . 9551

-

(-0608)

-

-

1128 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1128))


Urzàdzenia spawalnicze Akcesoria spawalnicze MMA Uchwyty do elektrod Myking. Uchwyty do elektrod, z dwiema pozycjami mocowania elektrody 45° i 90°. Mocowanie elektrody przez dokr´cenie przedniej cz´Êci. Do∏àczenie kabla Êrubowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 35 % . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 60 % . . . . . . . . . . . Maks. Êredn. elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3516 A A mm mm2 kg

-0100 200 V2 190 125 1,6-2,5 10-16 0,286

-0209 450 V2 300 200 2,5-4,0 25-35 0,45

-0308 600 V2 400 250 3,2-5,0 35-50 0,55

J.w. opakowanie 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3516 szt

-0506 5

-0605 5

-0704 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maksymalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica elektrody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2120 A mm

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Do elektrod w´glowych Wykorzystywane przy ci´ciu ∏ukowo-powietrznym za pomocà elektrod w´glowych. Sk∏ada si´ z oprawki elektrodowej, kabla i w´˝a doprowadzajàcego spr´˝one powietrze. CiÊnienie robocze powietrza 5-7 bar. Pobór powietrza 400 -900 l/min. Napi´cie biegu ja∏owego > 60 V. Pasujàce elektrody tnàce ″RMA Cut″ patrz 20628 str. 1149. -0100 600 10

Sama oprawka elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2120

-0209

Sam kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2120

-0308

Kabel spawalniczy TIG Myking. Zestaw kablowy do spawania cieƒszych blach metodà TIG z wykorzystaniem spawarki prostownikowej. Mo˝liwe jest spawanie materia∏ów o gruboÊci ok. 1.5 mm. Do∏àcza si´ bezpoÊrednio do istniejàcej spawarki, gaz reguluje si´ zaworem przy r´kojeÊci. Dostarczany z elektrodà wolframowà czerwonà 1,6 mm i os∏onkà gazu nr 6, zestawem wtyków kablowych ze z∏àczami bagnetowymi 9-13 mm, kablem i r´kojeÊcià. System Linde du˝y. Oryg. nr Myking TIG

Dopuszcz. pràd wy. DC A 200

D∏ug. 3 m Oryg. Nr art. nr 9732 20.050 -0501

Kable i wyposa˝enie spawalnicze

Wyposa˝enie spawalnicze. Obejmuje mask´ spawalniczà, 2 wtyki kablowe, 2 kable, uchwyt do elektrod, zacisk uziemienia, szczotk´ stalowà i m∏otek do oczyszczania ˝u˝la. Zestawy kabli. Obejmujà 2 wtyki kablowe, 2 kable, uchwyt do elektrod, zacisk uziemienia.

Wyposa˝enie spawalnicze . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój kabla ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wtyki kablowe ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty do elektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zacisk uziemienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestawy kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój kabla ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wtyczki spawalnicze ∅ . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty do elektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zacisk uziemienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9924 m mm2 mm A A 9924 m mm2 mm A A

-0103 2×5 16 9 200 200 -0400 2×5 35 13 300 350

-0202 2×5 25 13 200 200 -0459 2×10 35 13 300 350

-0301 2×10 25 13 200 200 -0509 2×5 50 13 300 350

(na rys. wyposa˝enie spawalnicze)

-0608 2×10 50 13 300 350

-0707 2×5 70 13 400 350

-0806 2×10 70 13 400 350

1129 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1129))


Urzàdzenia spawalnicze Wyposa˝enie spawalnicze MIG/MAG Kable spawalnicze MIG/MAG Ch∏odzone powietrzem Kable spawalnicze z r´kojeÊcià pistoletowà do spawania metodà MIG/MAG. Mo˝liwe do do∏àczenia do pó∏automatów spawalniczych MIG/MAG wszystkich producentów. Dostarczane ze standardowà dyszà gazowà i rurkà stykowà. Cz´Êci zamienne pasujà do kabli Elga, Binzel i Migatronics. Obcià˝enie przy wsp.wyk.60% - CO2 A MB 15 AK 180 MB 24 KD 250 MB 25 AK 230 MB 26 KD 290 MB 36 KD 340

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Cz´Êci zamienne

Rurka stykowa 0.6 mm M6×25 Rurka stykowa 0.6 mm M6×25 Rurka stykowa 0.8 mm M6×25 Rurka stykowa 0.8 mm M6×25 Rurka stykowa 0.8 mm M6×28 Rurka stykowa 1.0 mm M6×25 Rurka stykowa 1.0 mm M6×28 Rurka stykowa 1.2 mm M6×25 Prowadnica drutu 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu 1.0-1.2 mm Prowadnica drutu Teflon 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu Teflon 1.0-1.2 mm Dyfuzor Dyfuzor z obsadà rurki stykowej Dysza, cylindryczna Dysza, sto˝kowa Spr´˝yna Obsada rurki stykowej Szyjka R´kojeÊç Wyzwalacz Cz´Êci zamienne

Rurka stykowa 0.8 mm M6×28 Rurka stykowa 1.0 mm M6×28 Rurka stykowa 1.2 mm M6×28 Prowadnica drutu 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu 1.0-1.2 mm Prowadnica drutu Teflon 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu Teflon 1.0-1.2 mm Dyfuzor Dysza, cylindryczna Dysza, sto˝kowa Spr´˝yna Obsada rurki stykowej Szyjka R´kojeÊç Wyzwalacz Cz´Êci zamienne

Rurka stykowa 0.8 mm M6×28 Rurka stykowa 1.0 mm M6×28 Rurka stykowa 1.2 mm M6×28 Prowadnica drutu 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu 1.0-1.2 mm Prowadnica drutu Teflon 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu Teflon 1.0-1.2 mm Dyfuzor Dysza, cylindryczna Dysza, sto˝kowa Obsada rurki stykowej Szyjka R´kojeÊç Wyzwalacz

Obcià˝enie przy wsp.wyk.60% mieszanka argonowa A 150 220 200 260 320

4 metrowy

Nr art. 3074 -0104 -0302 -0500 -0708 -0906

Nr art. 3074 -0203 -0401 -0609 -0807 -1003

MB 15 AK Nr art. IloÊç w opak. 3076 SB -0102 10 -0151 50 -0201 10 -0250 50 -0300 10 -1555 10 -0409 1 -0508 1 -0607 1 -0706 1 -0755 2 -0805 2 -0904 2 -1001 5 (-1100) 1 -4302 1 (-1308) 1 MB 24 KD Nr art. IloÊç w opak. 3076 SB -1407 10 -1506 10 -0409 1 -0508 1 -0607 1 -0706 1 -1605 3 -1704 2 -1803 2 -1902 3 -2900 1 -4302 1 (-1308) 1

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1130))

MB 23 KD Nr art. IloÊç w opak. 3076 SB -1407 10 -1506 10 -0409 1 -0508 1 -0607 1 -0706 1 -1605 3 -1704 2 -1803 2 -1902 3 -2009 1 (-2108) 1 (-2207) 1

MB 25 AK IloÊç w opak. 3076 SB -1407 10 -1506 10 -2306 10 -0409 1 -0508 1 -0607 1 -0706 1 -2405 2 -2504 2 -2603 5 -2702 3 (-2801) 1 -4302 1 (-1308) 1 Nr art.

MB 26 KD Nr art. IloÊç w opak. 3076 SB -1407 10 -1506 10 -2306 10 -0409 1 -0508 1 -0607 1 -0706 1 -3007 3 -3106 2 -3205 2 -3304 3 -3403 1 -4302 1 (-1308) 1

1130 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

3 metrowy

IloÊç pacz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1

MB 36 KD Nr art. IloÊç w opak. 3076 SB -1407 10 -1506 10 -2306 10 -0409 1 -0508 1 -0607 1 -0706 1 -3502 3 -3601 2 -3700 2 -3809 3 -3908 1 -4302 1 (-1308) 1


Urzàdzenia spawalnicze Wyposa˝enie spawalnicze MIG/MAG Kable spawalnicze MIG/MAG Ch∏odzone powietrzem Kable spawalnicze z r´kojeÊcià pistoletowà do spawania metodà MIG/MAG. MB 13 AK pasuje do kabli z oznaczeniem 220 M, wczeÊniejszych serii Automig i Compact marki Migatronic. Obcià˝enie przy Obcià˝enie przy wsp.wyk.60% 3 metrowy 4 metrowy wsp.wyk.60% - CO2 mieszanka argonowa Nr art. Nr art. nr A A 0100 0100 MB 13 AK 160 140 -0108 -0207 Cz´Êci zamienne

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Rurka stykowa 0.6 mm M6x25 Rurka stykowa 0.8 mm M6x25 Prowadnica drutu 0.6-0.8 mm 3.4 m Prowadnica drutu 0.6-0.8 mm 4.4 m Dyfuzor z obsadà rurki stykowej Dysza, cylindryczna Dysza, sto˝kowa Spr´˝yna Szyjka R´kojeÊç Wyzwalacz

MB 13 AK Nr art. IloÊç w 3076 opak. SB -0102 10 -0201 10 -0268 1 (-0276) 1 -0755 2 -0805 2 -0904 2 -1001 5 -1050 1 (-2108) 1 (-2207) 1

Ch∏odzone wodà Kable spawalnicze z r´kojeÊcià pistoletowà do spawania metodà MIG/MAG. Mo˝liwe do do∏àczenia do pó∏automatów spawalniczych MIG/MAG wszystkich producentów. Dostarczane ze standardowà dyszà gazowà i rurkà stykowà. Cz´Êci zamienne pasujà do kabli Elga, Binzel i Migatronics. Obcià˝enie przy Obcià˝enie przy wsp.wyk.60% 3 metrowy 4 metrowy wsp.wyk.100% - CO2 mieszanka argonowa Nr art. Nr art. nr A A 3074 3074 MB 240 D 300 270 (-1102) (-1201) MB 401 D 400 350 (-1300) (-1409) MB 501 D 500 450 (-1508) (-1607) Cz´Êci zamienne

Rurka stykowa 0.8 mm M6×28 Rurka stykowa 1.0 mm M6×28 Rurka stykowa 1.2 mm M6×28 Prowadnica drutu 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu 1.0-1.2 mm Prowadnica drutu 1.4-1.6 mm Prowadnica drutu Teflon 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu Teflon 1.0-1.2 mm Prowadnica drutu Teflon 1.4-1.6 mm Dyfuzor Dysza cylindryczna Dysza sto˝kowa Obsada rurki stykowej Szyjka R´kojeÊç Wyzwalacz Cz´Êci zamienne

Rurka stykowa 0.8 mm M8×30 Rurka stykowa 1.0 mm M8×30 Rurka stykowa 1.2 mm M8×30 Rurka stykowa 1.4 mm M8×30 Rurka stykowa 1.6 mm M8×30 Prowadnica drutu 1.0-1.2 mm Prowadnica drutu 1.4-1.6 mm Prowadn.drutu, tefl. 0.6-0.8 mm Prowadn.drutu, tefl. 1.0-1.2 mm Prowadn.drutu, tefl. 1.4-1.6 mm Dyfuzor Dysza, cylindryczna Dysza, sto˝kowa Obsada rurki stykowej Szyjka R´kojeÊç Wyzwalacz

MB 240 D Nr art. IloÊç w 3076 opak. SB -1407 10 -1506 10 -2306 10 -0409 1 -0508 1 -4005 1 -0607 1 -0706 1 -4104 1 -1605 3 -1704 2 -1803 2 -1902 3 -4203 1 -4302 1 (-1308) 1 MB 401 D Nr art. IloÊç w 3076 opak. SB -4401 10 -4500 10 -4609 10 -4708 10 -4807 10 -0508 1 -4005 1 -0607 1 -0706 1 -4104 1 -4906 3 -3106 2 -3205 2 -5002 3 -5101 1 -4302 1 (-1308) 1

MB 501 D Nr art. IloÊç w 3076 opak. SB -4401 10 -4500 10 -4609 10 -4708 10 -4807 10 -0508 1 -4005 1 -0607 1 -0706 1 -4104 1 -4906 3 -3106 2 -3205 2 -5002 3 -5200 1 -4302 1 (-1308) 1

1131 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1131))


Urzàdzenia spawalnicze Wyposa˝enie spawalnicze MIG/MAG Kable spawalnicze MIG/MAG Podtrzymka kabla spawalniczego

Original Fix. Podtrzymki do kabla MIG/MAG - r´kojeÊç mo˝na od∏o˝yç, by spoczywa∏a pewnie na wide∏kach. Usprawnia to pos∏ugiwanie sie kablem spawalniczym. Z aluminium lakierowanego proszkowo.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

magnes

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamocowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10347

-0209 magnes

Cz´Êci zu˝ywalne Cz´Êci zu˝ywalne w opakowaniach blistrowych SB. Pasujà do Race 82 M NG, 102 M, 130 M G/NG, 152 M, 192 M, 212 M,1002 M NG, 1302 M GNG, 1602 NM GNG, 1902 M, 1903 M GNG, Ferax 1000 M NG, 1600 M GNG. Cz´Êci zu˝ywalne

Rurka kontaktowa 0.6 mm M5×20 Rurka kontaktowa 0.8 mm M5×20 Rurka kontaktowa 1.0 mm M5×20 do Race 82/1002 M NG, 130/130/71602 M GNG Rurka kontaktowa 0.8 mm M6×25 Rurka kontaktowa 1.0 mm M6×25 Rurka kontaktowa 1.2 mm M6×25 Rozpr´˝acz gazu z oprawkà rurki kont. Dysza cylindryczna Dysza sto˝kowa Cz´Êci zu˝ywalne

Szyjka Szyjka do 212 M Szyjka z rozpr. gazu z oprawkà rurki kontakt. Prowadnica drutu do szyjki Prowadnica drutu Prowadnica drutu do 102 M Prowadnica drutu do Race 82/1002 M NG, 1301302/1602 M G/NG Prowadnica drutu 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu 1.0-1.2 mm Prowadnica drutu teflon. 0.6-0.8 mm Prowadnica drutu teflon. 1.0-1.2 mm

Ferax 1000 N NG od nr ser. E-06-141117, 1002 M NG, 1302 M G NG, 1602 M GNG, 82 M NG, 102 M, 130 M G/NG Nr art. IloÊç w blis1676 trze -1322 5 -9309 5

Ferax 1000 M NG od nr ser. E-06-141116, 1600 M GNG, Race 152 M Nr art. IloÊç w blis1676 trze -

Race 1902 M, 1903 M GNG 192 M, 212 M Nr art. IloÊç w blis1676 trze -

-9408 -

5 -

-1660 -1678 -1793

5 5 5

-1660 -1678 -1793

5 5 5

-1314

5

-1785 -7303 -

5 5 -

-1785 -7303 -

5 5 -

Race 1002 M NG, 1302 M G NG, 1602 M GNG, 82 M NG, 102 M, 130 M G/NG Nr art. IloÊç w blis1676 trze -

Race 152 M Nr art. IloÊç w blis1676 trze -7709 1 -

Race 1902 M, 192 M, 212 M Nr art. IloÊç w blis1676 trze -1710 1

-1348 -1595 -1777

1 2 1

-1769 -9770 -

2 1 -

-

-

-1835 -

1 -

-

-

-1736 -1744 -1819 -1827

1 1 1 1

Szczypce spawalnicze do wyjmowania i czyszczenia dyszy oraz rurki stykowej, ucinania drutu spawalniczego itp., patrz str. 708.

1132 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1132))


Urzàdzenia spawalnicze Wyposa˝enie spawalnicze MIG/MAG Kable spawalnicze MIG/MAG Gniazdko z∏àczowe centralne Gniazdko z∏àczowe centralne Universal, w kompletnym zestawie, umo˝liwia dostosowanie starszych i nowych spawarek (Migatronic oraz ESAB) do kabla spawalniczego typu Binzel. Gniazdko Universal nie jest przeznaczone do konkretnego typu spawarki, zwykle nale˝y wi´c dokonaç pewnych adaptacji otworu monta˝owego. Dotyczy to równie˝ pozosta∏ych modeli gniazdek. Dostarczane z pierÊcieniem dystansowym, korpusem, z∏àczkà wejÊciowà, rurkà kapilarnà 1.5 mm i w´˝em do gazu (model ESAB dostarczany bez w´˝a). Pasujàce w´˝e spawalnicze patrz 3074 str. 1130. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3813

-0100 Universal (3 E)

(-0159) Migatronic 160/180 Compact

-0167 Migatronic 180/185

-0175 Migatronic Automig (wszystkie)

-0183 ESAB (wszystkie)

Akcesoria Ko∏nierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3813

(-0209)

-

-

(-0209)

(-0209)

Rurka kapilarna 1.5 mm . . . . .

3813

(-0308)

(-0308)

(-0308)

(-0308)

(-0308)

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Oczyszczacz do drutu spawalniczego Prosta klamra, którà zak∏ada si´ bezpoÊrednio na drut spawalniczy, najlepiej przed mechanizmem podajnika. Oczyszczacz zbiera ewentualne zanieczyszczenia olejowe, kurz i inne czàstki, które mog∏yby zak∏óciç podawanie drutu. Dostarczany z klamrà i 4 czyÊcikami filcowymi. Nadaje si´ do wszystkich rozmiarów i typów drutów.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7231

-0105

Zak∏ada si´ bezpoÊrednio na drut spawalniczy przed mechanizmem podajnika. Oczyszczacz zbiera ewentualne zanieczyszczenia olejowe, kurz i inne czàstki, które mog∏yby zak∏óciç podawanie drutu. Smarownik smaruje drut, obni˝ajàc tarcie w kanale w´˝a spawalniczego. Dostarczany w opakowaniu zawierajàcym jednà wk∏adk´ filcowà czyszczàcà (czerwonà) i jednà wk∏adk´ filcowà smarujàcà (czarnà). Pasuje do wszystkich rozmiarów i typów drutów. Do drutu aluminiowego u˝ywa si´ tylko wk∏adk´ czyszczàcà (czerwonà).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15919

-0107

1133 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1133))


Urzàdzenia spawalnicze Akcesoria spawalnicze TIG Kable spawalnicze TIG Z ch∏odzeniem powietrznym i cieczowym

W´˝e spawalnicze (pistolety) do spawania metodà TIG, systemu Linde. Pistolety spawalnicze TIG mogà byç pod∏àczane do spawarek wszystkich marek, np. Migatronic, Esab, Kemppi. Stosowane cz´Êci zamienne nale˝à zwykle do ma∏ego lub du˝ego systemu Linde.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Cz´Êci zamienne

Os∏ona elektrody, krótka Os∏ona elektrody, Êrednia Os∏ona elektrody, d∏uga Izolacja termiczna Dysza elektrody 1 mm Dysza elektrody 1.6 mm Dysza elektrody 2.4 mm Dysza elektrody 3.2 mm Dysza elektrody 4 mm Tulejka zaciskowa 1mm /25.4 mm Tulejka zaciskowa 1 mm/50 mm Tulejka zaciskowa 1.6 mm/25.4 mm Tulejka zaciskowa 1.6 mm/50 mm Tulejka zaciskowa 2.4 mm/25.4 mm Tulejka zaciskowa 2.4 mm/50 mm Tulejka zaciskowa 3.2 mm/25.4 mm Tulejka zaciskowa 3.2 mm/50 mm Tulejka zaciskowa 4 mm/50 mm Os∏onka nr 4 30/6.5 mm Os∏onka nr 4 47/6.5 mm Os∏onka nr 5 30/8 mm Os∏onka nr 5 47/8 mm Os∏onka nr 6 30/9.5 mm Os∏onka nr 6 47/9.5 mm Os∏onka nr 7 30/11 mm Os∏onka nr 7 47/11 mm Os∏onka nr 8 30/12.5 mm Os∏onka nr 8 47/12.5 mm Os∏onka nr 10 30/16 mm Os∏onka nr 10 47/16 mm Os∏onka nr 12 47/19.5 mm

SRT 9 i 20, ma∏y system Linde Nr art. IloÊç w 3244 opak. -3103 2 -3202 2 -3301 2 -3400 3 -3509 2 -3608 2 -3707 2 (-3806) 10 -4309 3 -4408 3 -4507 3 (-4606) 10 -4705 3 -4804 3 -4903 3 -5009 3 -5108 3 (-5207) 10 -

SRT 17, 26 i 18, du˝y system Linde Nr art. IloÊç w 3244 opak. -5702 2 -5801 2 -5900 3 -6106 2 -6205 2 -6304 2 -6403 2 (-6502) 10 -7104 3 -7203 3 -7302 3 -7401 3 (-7500) 10 -7609 3 -7708 3 -7807 3 -7906 3 -8003 3 (-8102) 10 -8201 3

Wyposa˝enie do spawania TIG

Zestaw wyposa˝enia ″TIG Basic″ do w´˝a spawalniczego Binzel z pistoletem do spawania metodà TIG. Cz´Êci zamienne

(na rys. TIG Basic 1)

TIG Basic 1. 1.6 mm z os∏onkà nr 5 TIG Basic 2. 2.4 mm z os∏onkà nr 8 TIG Basic 3. 1.6 mm z os∏onkà nr 5 TIG Basic 4. 2.4 mm z os∏onkà nr 8

SRT 9 i 20 Nr art. 3244 -9100 -9209 -

SRT 17, 26 i 18 Nr art. 3244 -9308 -9407

Podtrzymki kabla spawalniczego

Original Fix. Podtrzymki do kabla spawalniczego TIG - r´kojeÊç mo˝na od∏o˝yç na wide∏ki wy∏o˝one gumà dla ochrony szyjki r´kojeÊci. Usprawnia to pos∏ugiwanie sie kablem spawalniczym. Z cynkowanej stali. Dostarczane wraz z podstawà mocujàcà. magnes

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamocowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1134 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1134))

10348

-0208 magnes


Urzàdzenia spawalnicze Akcesoria spawalnicze TIG Elektrody wolframowe (TIG) Luna. Elektrody wolframowe do spawania metodà TIG. Elektrody z czystego wolframu do spawania aluminium i jego stopów. Pràd AC. Oznaczenie zielone. Elektrody wolframowe z zawartoÊcià 2% toru, do spawania stali zwyk∏ej i nierdzewnej oraz tytanowej. Pràd DC. Oznaczenie czerwone. Elektrody wolframowe z zawartoÊcià 1% cyrkonu, do spawania aluminium i jego stopów. Do wi´kszych obcià˝eƒ. Pràd AC, (DC). Oznaczenie bia∏e. Elektrody wolframowe z zawartoÊcià 1,5% lantanu, do spawania aluminium, stali zwyk∏ej i nierdzewnej, miedzi oraz tytanu. Pràd AC, DC. Oznaczenie z∏ote. Elektrody wolframowe z zawartoÊcià 2% ceru, do spawania aluminium, stali, miedzi oraz tytanu. Pràd AC, DC. Oznaczenie szare. Elektrody z czystego wolframu. Zielone. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 20334 -0104 -0203 -0302 Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm 1.0 1.6 2.4 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . mm 175 175 175 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 10 10

-0401 3.2 175 10

-0500 4.0 175 10

Elektrody wolframowe z 2% toru. Czerwone. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 20334 -0609 Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm 1.0 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . mm 175 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

-0708 1.6 175 10

-0807 2.4 175 10

-0906 3.2 175 10

-1003 4.0 175 10

Elektrody wolframowe z 1% cyrkonu. Bia∏e. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 20334 -1102 Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm 1.0 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . mm 175 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

-1201 1.6 175 10

-1300 2.4 175 10

-1409 3.2 175 10

-1508 4.0 175 10

Elektrody wolframowe z 1,5% lantanu. Z∏ote. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 20334 -1607 Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm 1.0 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . mm 175 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

-1706 1.6 175 10

-1805 2.4 175 10

-1904 3.2 175 10

-2001 4.0 175 10

Elektrody wolframowe z 2% ceru. Szare. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . 20334 Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . mm Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . szt

-2209 1.6 175 10

-2308 2.4 175 10

-2407 3.2 175 10

-2506 4.0 175 10

Elektrody wolframowe do spawania metodà TIG. Elektrody z czystego wolframu do spawania aluminium. Oznaczenie zielone. Elektrody wolframowe z cyrkonem, do spawania aluminium. Do wi´kszych obcià˝eƒ. Oznaczenie bia∏e. Elektrody wolframowe z zawartoÊcià 2% toru, do spawania stali zwyk∏ej i nierdzewnej. Oznaczenie czerwone. Elektrody z czystego wolframu. Zielone. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7232 -0104 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.0 Zakres pràdu ok.. . . . . . . . . . A 10-60 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 175 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

-0302 1.6 50-100 175 10

Elektrody wolframowe z cyrkonem. Bia∏e. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres pràdu ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrody wolframowe z 2% toru. Czerwone. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7232 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Zakres pràdu ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt Elektrody wolframowe. Szare. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7232 Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . mm Zakres pràdu ok. . . . . . . . . . A D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

-3009 1.0 20-80 175 10

-0401 2.4 100-160 175 10

-0500 3.2 130-180 175 10

7232 mm A mm szt -1003 1.0 20-80 175 10 -3108 1.6 80-50 175 10

-2001 1.6 65-130 175 10 -1201 1.6 80-150 175 10

-3207 2.0 175 10

-0609 4.0 180-230 175 10

-3306 2.4 120-220 175 10

-0708 4.8 220-270 175 10 -2100 2.4 130-210 175 10

-1300 2.4 120-220 175 10 -3405 3.2 200-300 175 10

-1409 3.2 200-300 175 10 -3504 4.0 175 10

-3603 4.8 175 10

1135 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1135))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

-2100 1.0 175 10

20334-0104


Urzàdzenia spawalnicze Akcesoria do ci´cia plazmowego

CEA. Cz´Êci zamienne do palników do ci´cia plazmowego. Cz´Êci zamienne Do kabli spawalniczych

Plasma Cut 26iC PT 25C Nr art. IloÊç szt. w 2887 opak. 486076 -3610 1 -3693 10 408578 408576 -3685 10 482124 -3818 2 425014 -4196 10

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Oryg. nr

Podpórka do ci´cia Dysza izolacyjna Os∏onka Dysza tnàca 0.65 mm Dysza tnàca 0.8 mm Dysza tnàca 1.0 mm Dysza tnàca 1.2 mm Dyfuzor Wk∏ad Elektroda Cz´Êci zamienne Do kabli spawalniczych

Podpórka do ci´cia Os∏onka Os∏onka Dysza tnàca d∏uga 1.0 mm Dysza tnàca 1.1 mm Dysza tnàca d∏uga 1.2 mm Dyfuzor Elektroda

Plasma Plus 56 PT 70 Oryg. Nr art. IloÊç nr szt. w 2887 opak. 424471 -4055 1 486078 -3636 1 408580 -3677 10 408579 -4246 10 408581 -4436 10 482124 -3818 2 425013 -3859 10

Cz´Êci zamienne Do kabli spawalniczych

Plasma Cut 45i, 46i EL 60 Nr art. IloÊç szt. w 2887 opak. 424470 -1002 1 486135 -1200 1 408554 -1309 10 408559 -1408 10 482114 -1507 2 409000 -1101 1 425009 -1606 10 Oryg. nr

Plasma Cut 60i / 61i P 70 / 71 Oryg. Nr art. IloÊç nr szt. w 2887 opak. 424450 -4121 3 424440 -4071 2 486085 -3206 2 408560 -3750 10 408565 -3776 10 482117 -3503 2 425050 -3917 10

Plasma Plus 75 E P 70 nr 004320A Nr art. IloÊç Oryg. nr szt. w 2887 opak. 424428 -0103 10 486085 -3206 2 -3305 10 408527 408530 -3404 10 482117 -3503 2 425010 -3602 10

Podpórka do ci´cia Os∏onka Dysza tnàca d∏uga 1.0 mm Dysza tnàca 1.2 mm Dysza tnàca 1.35 mm Dysza tnàca 1.60 mm Dysza tnàca 1.80 mm Dysza tnàca Elektroda

Plasma Plus 55 S 74 (S 75) Nr art. IloÊç szt. w 2887 opak. 424425 -2000 10 436150 -2109 10 406080 -2208 4 408475 -2307 10 408476 -2406 10 482110 -2505 2 424997 -2604 10 Oryg. nr

Plasma Plus 75 E A 80 nr 004320 Oryg. Nr art. IloÊç nr szt. w 2887 opak. 424425 -2000 10 486111 -2703 4 408480 -2802 10 408485 -2901 10 482109 -3008 2 424994 -3107 10

Plasma Plus 91, 150 P 150 Oryg. Nr art. IloÊç nr szt. w 2887 opak. 424438 -4089 10 486084 -3644 1 408534 -4287 10 408536 -4295 10 408538 -4303 10 482122 -3842 2 425015 -3867 10

CEA. Przyrzàd cyrklowy pasujàcy do zespo∏u w´˝a do ci´cia plazmowego.

Przyrzàd cyrklowy . . . . . . . . . . . . CEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2888 Nr

-4054 PT 25C 418485

-4062 EL 60 418519

Przyrzàd cyrklowy . . . . . . . . . . . . CEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2888 Nr

-4088 PT 70 418485

-4096 P 150 418518

1136 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1136))

-4070 P 70 418516


Urzàdzenia spawalnicze Akcesoria spawalnicze. Zgrzewanie Elektrody do zgrzewania punktowego Chwyt sto˝kowy Hallborn. Elektrody punktowe, z bardzo trwa∏ego i twardego materia∏u, szczególnie nadajàce si´ do zgrzewania w ruchu ciàg∏ym z du˝à dok∏adnoÊcià powtarzania punktu. Przeznaczone do wszystkich gatunków stali, równie˝ stopowych i nierdzewnych, jak równie˝ platerowanych i cynkowanych blach stalowych i mosi´˝nych. D∏ug. mm 40 50

G∏´b. otw. ch∏odz. mm 25 32

Chwyt ∅ 13 mm Nr art. Oznacz. 611313271 1 -0105 3 -0303

Chwyt ∅ 16 mm Oznacz. Nr art. 611303271 1 -1400 3 -1608

Chwyt ∅ 19 mm Oznacz. Nr art. 611293271 1 -2705 3 -2903

60 70

42 52

5 -

-0501 -

5 7

-1806 -2002

5 7

-3109 -3307

80 90 100

62 72 82

9 13

-0907 -1301

9 11 13

-2200 -2408 -2606

9 11 13

-3505 -3703 -3901

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Hallborn. MimoÊrodowe elektrody punktowe, z bardzo trwa∏ego i twardego materia∏u, szczególnie nadajàce si´ do zgrzewania w ruchu ciàg∏ym z du˝à dok∏adnoÊcià powtarzania punktu. Przeznaczone do wszystkich gatunków stali, równie˝ stopowych i nierdzewnych, jak równie˝ platerowanych i cynkowanych blach stalowych i mosi´˝nych. D∏ug. mm 40 50

G∏´b. otw. ch∏odz. mm 25 32

Chwyt ∅ 13 mm Oznacz. Nr art. 611343274 1 -0102 3 -0300

Chwyt ∅ 16 mm Oznacz. Nr art. 611333274 1 -1407 3 -1605

Chwyt ∅ 19 mm Oznacz. Nr art. 611323274 1 -2702 3 -2900

60 70

42 52

5 7

-0508 -

5 7

-1803 -2009

7

-3304

80 90 100

62 72 82

9 -

-0904 -

9 -

-2207 -

11 13

-3700 -3908

Hallborn. Elektrody punktowe spiczaste, z bardzo trwa∏ego i twardego materia∏u, szczególnie nadajàce si´ do zgrzewania w ruchu ciàg∏ym z du˝à dok∏adnoÊcià powtarzania punktu. Przeznaczone do wszystkich gatunków stali, równie˝ stopowych i nierdzewnych, jak równie˝ platerowanych i cynkowanych blach stalowych i mosi´˝nych. Sto˝ek chwytowy o zbie˝noÊci 1-10. (Wysuw elektrody w miar´ zu˝ywania nale˝y zaczynaç od najwi´kszej Êrednicy sto˝ka chwytowego.)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. otworu ch∏odz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7087

-1603 61085 13 51 32

mm mm mm

-1504 61084 16 51 32

Elektrody punktowe w kszta∏cie S. Nie zaleca si´ stosowania silnych docisków elektrod. Sto˝ek chwytowy o zbie˝noÊci 1-10. (Wysuw elektrody w miar´ zu˝ywania nale˝y zaczynaç od najwi´kszej Êrednicy sto˝ka chwytowego.)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. otworu ch∏odz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0028 mm mm mm

-0206 424881 16 88 38

Elektrody punktowe przegubowe z twardego gatunku miedzi. Do zgrzewania punktowego stali w´glowej i nierdzewnej. Sto˝ek chwytowy o zbie˝noÊci 1-10. (Wysuw elektrody w miar´ zu˝ywania nale˝y zaczynaç od najwi´kszej Êrednicy sto˝ka chwytowego.)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. otworu ch∏odz. (bez przelotu) . . . . . . . . . . . . . . . .

0043 mm mm mm

-0108 425119 13 63 46

-0207 425121 16 63 45

1137 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1137))


Urzàdzenia spawalnicze Akcesoria spawalnicze. Zgrzewanie Wiert∏a do zgrzein Ze stali szybkotnàcej stopowej kobaltowej. Do nawiercania zgrzein punktowych bez deformowania blachy. Dzi´ki wystajàcemu wierzcho∏kowi wiert∏o jest samocentrujàce. Specjalnie szlifowane dla uzyskania nawiertu bez zadziorów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2215 mm mm szt

-0106 6 80 10

-0304 8 80 10

-0403 10 80 10

Frez do zgrzein punktowych

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Do wyfrezowywania zgrzein punktowych bez deformowania blachy. ¸atwe ustawianie g∏´bokoÊci frezowania, tak by otwór by∏ wycinany tylko w jednej blasze. Kolec Êrodkowy spr´˝ynujàcy. Chwyt szeÊciokàtny.

Frez do zgrzein punktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wewn. frezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar chwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1200 mm mm mm

-1004 9.5 7 7

Dwustronna korona frezowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1200

-1103

Zapasowy kolec Êrodkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1200

-0303

Akcesoria spawalnicze Gniazdka z∏àczowe do spawarek Myking. Gniazdka do spawarek ze z∏àczem bagnetowym. Konstrukcja wodoszczelna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 60 % . . . . . . . . . . . Przekrój kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3526 A mm2 mm kg

-0108 16-200 czerw. 190 10-25 9 0,062

-0207 16-200 czarny 190 10-25 9 0,062

-0306 22-400 czerw. 430 35-95 13 0,148

-0405 22-400 czarny 430 35-95 13 0,148

-0504 24-500 czerw. 430 35-95 13 0,152

-0603 24-500 czarny 430 35-95 13 0,152

J.w. opakowanie 5 szt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3526 szt

-0702 5

-0801 5

-0900 5

-1007 5

-1106 5

-1205 5

Z∏àcza przed∏u˝ajàce do kabli Z∏àcza przed∏u˝ajàce do kabli. Z po∏àczeniem typu bagnetowego. Bardzo dobrze nadajà si´ do przed∏u˝ania kabli spawalniczych. Do∏àczenie kabla Êrubowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8968 -0037 -0052 -0102 -0201 -0300 -0409 Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 50 50 70 70 Rodzaj/kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wtyk/czarny gn./czarne wtyk/czarny gn./czarne wtyk/czarny gn./czarne Pràd maks. przy wykorzyst. 60 % . . A 200 200 300 300 400 400 Przekrój kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm2 16-25 16-25 35-50 35-50 50-70 50-70 Âredn. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 9 9 13 13 13 13 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,050 0,050 0,150 0,135 0,180 0,170 J.w. opakowanie 5 szt. . . . . . . . . . . 8968 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

-0508 5

-0607 5

-0706 5

-0805 5

-0904 5

-1001 5

Myking. Z∏àcza przed∏u˝ajàce do kabli. Z po∏àczeniem typu bagnetowego. Bardzo dobrze nadajà si´ do przed∏u˝ania kabli spawalniczych. Do∏àczenie kabla Êrubowe podwójne. Po z∏àczeniu wodoszczelne.

Z∏àcze wtykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzaj/kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 60 %. . . . . . . . . . . . Przekrój kabla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3518 A mm2 mm kg

-0108 wtyk/czarny 150 10-25 9 0,07

-0306 gn./czerw. 150 10-25 9 0,074

-0207 wtyk/czarny 430 35-70 13 0,196

-0405 gn./czerw. 430 35-70 13 0,21

J.w. opakowanie 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3518 szt

-0504 5

-0603 5

-0702 5

-0801 5

Zaciski spawalnicze Zaciski uziemiajàce Vlamboog. Zaciski uziemiajàce z po∏àczeniem wewn´trznym. Wykonane z wyt∏oczek z blachy stalowej z silnà spr´˝ynà. W modelu EL 200 powierzchnie stykowe ze stali, w pozosta∏ych z mosiàdzu. Do∏àczenie kabla za pomocà Êruby z nakr´tkà i podk∏adkà. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlamboog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 35 % . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 60 % . . . . . . . . . . . Przekrój kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8667

J.w. opakowanie 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1138 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1138))

A A mm2 mm mm kg

-0106 EL 200 200 150 50 170 41 0,207

-0205 EL 400 400 300 95 210 74 0,383

-0221 EL 600 500 600 120 210 67 0,413

8667 szt

-0502 5

-0601 5

-0700 5


Urzàdzenia spawalnicze Akcesoria spawalnicze Zaciski spawalnicze Zaciski uziemiajàce Zaciski uziemiajàce z po∏àczeniem wewn´trznym. Wykonane z wyt∏oczek z blachy stalowej z silnà spr´˝ynà. Powierzchnie stykowe z mosiàdzu. Do∏àczenie kabla za pomocà Êruby z nakr´tkà i podk∏adkà. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8667 -0254 -0270 -0304 -0403 Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevada 2 Nevada 3 Nevada 5 Nevada 6 Pràd maks. przy wykorzyst. 35 % . . A 250 400 500 600 Pràd maks. przy wykorzyst. 60 % . . A 200 300 400 500 2 Przekrój kabla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 25-35 50-70 70-95 95-120 D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 170 200 210 210 Rozwarcie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . mm 58 73 95 95 Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,225 0,320 0,600 0,650 J.w. opakowanie 5 szt. . . . . . . . . . . 8667 Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt

-0809 5

-0908 5

-1005 5

-1104 5

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hallborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 35 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 60 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3514 Nr A A mm2 mm mm kg

-0102 3514 600 550 55 165 35 0,910

J.w. opakowanie 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3514 szt

-0201 5

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Hallborn. Model imad∏owy, z odlewów mosi´˝nych. Ze spr´˝ynà. Do∏àczenie kabla za pomocà zacisku Êrubowego (w za∏àczeniu klucz fajkowy szeÊciokàtny). Dostarczany z os∏onkà gumowà.

Myking. Zacisk spawalniczy odlewany ca∏kowicie z mosiàdzu. Do∏àczenie kabla Êrubowe podwójne. Wodoszczelna os∏onka kabla.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 35 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wykorzyst. 60 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3520 A A mm2 mm mm kg

-0104 G 600 550 400 95 200 35 0,875

J.w. opakowanie 5 szt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3520 szt

-0203 5

Myking. Magnetyczny zacisk uziemiajàcy, w którym zaciÊni´cie realizowane jest za pomocà magnesu. Idealny do ma∏ych spawarek przenoÊnych. Pasuje do z∏àcza kablowego Myking 35-70.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wspó∏cz. wykorzystania 35% . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd maks. przy wspó∏cz. wykorzystania 60% . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój ˝y∏y kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17516 A A mm2 mm kg

-0100 9871060 250 150 70 90 0,730

Bessey. Z otworem do do∏àczenia kabla uziemiajàcego w szcz´ce górnej Êcisku. Pokr´t∏o w postaci trzpienia poprzecznego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. szcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw. do do∏àczenia kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0047 Nr mm mm mm kg

-0104 TP 1 K 150 80 10.5 0.8

1139 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1139))


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Do stali zwyk∏ej Luna. R 44. Elektroda rutylowa. Przeznaczona do spawalnia ogólnego stali niestopowych. R44 jest elektrodà ∏atwo spawajàcà w ka˝dym po∏o˝eniu, o bardzo dobrym zajarzaniu. Doskonale nadaje si´ do spawania cienkich materia∏ów. R44 mo˝na z powodzeniem u˝ywaç w przypadku spawarek o niskim napi´ciu ja∏owym (OCV). Zgodna z normami EN 499 E 380 RC 11 i AWS A5.1 6012 Granica plastycznoÊci 380 N/mm2. Wytrzyma∏oÊç graniczna 470-600 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DCKarta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Pozycje spawania

Pozycje spawania

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie. . . . . . . . . . . . .

-0106 2.5 350 55-85 5.5 16.5 3

-0205 3.2 350 90-140 5.5 16.5 3

-0304 4 450 130-180 5.2 15.6 3

Luna. R 48. Elektroda typu zasadowego. Przeznaczona do spawania stali niestopowych, a tak˝e stopowych manganowych i mikrostopowych. Dzi´ki doskona∏ym w∏aÊciwoÊciom spawalniczym elektroda ta jest prawdziwie wszechstronnà, nadajàcà si´ do zaawansowanych prac produkcyjnych, spawania rur, prac monta˝owych, a tak˝e do prac naprawczych i serwisowych. Jest to elektroda zarówno dla wymagajàcych profesjonalistów, jak i dla poczàtkujàcych. Zgodna z normami EN 499 E42 4 B 42 H5 oraz AWS A5.1 E 7018-1 Granica plastycznoÊci 460 N/mm2. Wytrzyma∏oÊç graniczna 530-680 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

20753 mm mm A kg kg szt.

20754 mm mm A kg kg szt.

-0105 2.5 350 80-110 5 15 3

-0204 3.2 450 95-150 6.5 19.5 3

-0303 4 450 125-210 6.5 19.5 3

Luna. R 40. Elektroda rutylowa. Przeznaczona do zwyk∏ego spawalnia stali niskostopowych. R 40 przede wszystkim doskonale nadaje si´ do wykonywania z∏àcz pionowych od do∏u do góry, oraz pu∏apowych, ale równie˝ mo˝e byç stosowana we wszystkich innych po∏o˝eniach. Elektroda ∏atwo zajarza ∏uk, który pali si´ mi´kko i stabilnie, tworzy równomiernà spoin´, lekko pokrytà ˝u˝lem. R 40 jest równie dobra do wykonywania ogólnych spawalniczych prac konstrukcyjnych, jak i do napraw i serwisu. Mo˝e spawaç przy napi´ciu ja∏owym OCV 50V. Klasa elektrody: EN ISO 2560 A:E 42 0 RC11 AWS A5. 1:E. 6013. Granica plastycznoÊci: Re: 420 - 510 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 510 - 610 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20592 mm mm A kg kg szt.

1140 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1140))

-0101 2 300 30-50 1.0 1

-0200 2.5 350 55-85 2.8 14.0 5 14

-0309 3.2 350 90-135 2.9 14.5 5 15

-0408 4.0 350 130-170 2.5 12.5 5 13


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Do stali zwyk∏ej Luna. R 43. R 43. Elektroda rutylowa. Przeznaczona do zwyk∏ego spawalnia stali niskostopowych. Elektroda R 43 przede wszystkim bardzo dobrze nadaje si´ do wykonywania stojàcych z∏àcz pachwinowych oraz pionowo wznoszàcych si´. Zalecana jest do spawania blach cienkich, oraz wykonywania z∏àcz naro˝nych i pachwinowych. Elektrodà R 43 spawa si´ bardzo ∏atwo, dzi´ki czemu jest wygodna w u˝yciu równie˝ dla osób nie majàcych wprawy. Klasa elektrody: EN ISO 2560 A: E 42 0 RR12 AWS A5. 1: E. 6013. Granica plastycznoÊci: Re: 420 - 510 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 510 - 640 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC-.

Pozycje spawania

Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . .

20593 -0001 mm 2 mm 300 A kg kg szt. 5

-0100 2 300 50-70 1.0 1

-0209 2.5 350 65-90 5

-0308 2.5 350 65-90 3.0 15.0 5 15

-0407 3.2 350 100-140 2.7 13.5 5 14

-0506 4.0 450 140-180 6.0 18.0 3 18

Pozycje spawania

Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20594 mm mm A kg kg szt.

-0109 2.5 350 70-90 5

-0208 2.5 350 70-90 2.8 14.0 5 14

-0307 3.2 350 95-130 2.7 13.5 5 14

-0406 4.0 350 130-170 2.7 13.5 5 14

Luna. R 47D. Elektroda typu rutylowo-zasadowego, o niskiej zawartoÊci wodoru. Przeznaczona do spawania stali niestopowej oraz stopowej manganowej, we wszystkich po∏o˝eniach, z wyjàtkiem pionowo w dó∏. Konstrukcja elektrody ∏àczy cechy elektrody rutylowej jak i zasadowej, jeÊli chodzi o w∏aÊciwoÊci wytrzyma∏oÊciowe i zawartoÊç wodoru. Bardzo dobre w∏aÊciwoÊci spawalnicze czynià jà równie˝ bardzo przydatnà do prac remontowo-serwisowych w trudnych warunkach. Klasa elektrody: EN ISO 2560 A: E 42 2B 12 H 10 AWS A5.1. E: 7016. Granica plastycznoÊci: Re: 420 N/mm2. Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 510-640 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC-.

Pozycje spawania

Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . .

20595 (-0090) mm 2.0 mm 300 A 55-65 kg 1 kg 10.6 szt. 11

-0108 2.5 350 60-90 2.5 12.5 5 13

-0207 3.2 350 80-140 2.5 12.5 5 13

-0306 4.0 450 140-140 5.5 16.5 3 17

-0405 5.0 450 190-250 5.5 16.5 3 17

1141 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1141))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Luna. R 44S. Elektroda rutylowa. Przeznaczona do zwyk∏ego spawalnia stali niskostopowych. R 44S jest elektrodà spawajàcà w ka˝dym po∏o˝eniu, posiadajàcà szczególnie dobre w∏aÊciwoÊci przy spawaniu z∏àcz pionowych od góry do do∏u. Elektroda R 44S dobrze toleruje ró˝ne materia∏y pod∏o˝owe, i doskonale nadaje si´ do zape∏niania szerokich szczelin z∏àcz. Za pomocà R 44S mo˝na wykonywaç z∏àcza ró˝nie usytuowane, bez zmieniania wartoÊci pràdu spawania. Klasa elektrody: EN ISO 2560 A: E 38 O RC 11 AWS A5.1: E 6012. Granica plastycznoÊci: Re: 470 N/mm2. Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 550 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC-


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Do stali zwyk∏ej

Pozycje spawania

Luna. R 48S Elektroda typu zasadowego. Przeznaczona do spawania stali niestopowych oraz stopowych manganowych i mikrostopowych. Dzi´ki doskona∏ym w∏aÊciwoÊciom spawalniczym elektroda ta jest prawdziwie wszechstronnà, nadajàcà si´ do zaawansowanych prac produkcyjnych, spawania rur, prac monta˝owych, a tak˝e do prac naprawczych i serwisowych. Elektroda R 48S ma specjalne wykonanie spowalniajàce wilgotnienie, co daje dodatkowà gwarancj´ pewnoÊci spoin. Jest to elektroda przeznaczona zarówno dla wymagajàcych profesjonalistów, jak i dla osób poczàtkujàcych. Klasa elektrody: EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5 AWS A5.1: E 7018-1 H4R. Granica plastycznoÊci: Re: 470 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 570 N/mm2 Rodzaj pràdu:AC/DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . 20596 -0008 -0107 -0206 Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm 2.0 2.0 2.5 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . mm 300 300 350 Pràd spawania. . . . . . . . . A 50-80 50-80 80-110 Masa opak.. . . . . . . . . . . . kg 1.0 Masa kartonu . . . . . . . . . . kg IloÊç opak. w kartonie. . . szt. Punkt zam. . . . . . . . . . . . . 5 1 5

Pozycje spawania

-0305 2.5 350 80-110 2.5 12.49 5.0 12

-0404 3.2 450 95-150 5.7 17.1 3.0 17

-0503 4.0 450 125-210 6.0 18.0 3.0 18

Luna. RH 160 Elektroda rutylowa o wysokim uzysku 160%. Przeznaczona do wysokoproduktywnego spawania ci´˝szych konstrukcji wykonywanych ze zwyk∏ej stali konstrukcyjnej. RH 160 nadaje si´ przede wszystkim do spawania stojàcych i le˝àcych z∏àcz pachwinowych, oraz poziomych z∏àcz doczo∏owych. RH 160 jest elektrodà szybko spawajàcà, tworzàcà spoin´ o równej powierzchni z ∏agodnym przejÊciem do materia∏u rodzimego, wytwarzajàcà samo∏uszczàcy si´ ˝u˝el. Klasa elektrody: EN ISO 2560-A:E 42 0 RR 73 AWS A5.1:E7024. Granica plastycznoÊci: Re: 450 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 570 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC-. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

20598 mm mm A kg kg szt.

-0105 3.2 450 130-160 5.6 16.8 3 17

-0204 4 450 180-220 6.3 18.9 3 19

Luna. RH 190 Elektroda rutylowa wysokowydajna, o uzysku 180%. Przeznaczona do wysokowydajnego spawania ci´˝szych konstrukcji ze zwyk∏ej stali konstrukcyjnej. RH 190 nadaje si´ do spawania stojàcych i le˝àcych z∏àcz pachwinowych, oraz fazowanych z∏àcz doczo∏owych w po∏o˝eniu poziomym. RH 190 tworzy równoramiennà spoin´, o ∏agodnym przejÊciu do materia∏u rodzimego, wytwarza samo∏uszczàcy si´ ˝u˝el, oraz charakteryzuje si´ równym i stabilnym ∏ukiem. Klasa elektrody: EN ISO 2560 E: 42 0 RR 73 oraz AWS A 5. E: 7024 Granica plastycznoÊci: 520 N/ mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: 550N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC+/Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20597 mm mm A kg kg szt.

1142 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1142))

(-0106) 3.2 450 130-170 6 18 3 18

(-0205) 4 450 200-240 5.7 17.1 3 17

(-0304) 5 450 280-300 6 18 3 18


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Do stali zwyk∏ej Luna. R80 Elektroda zasadowa, niskostopowa, do spawania w ka˝dym po∏o˝eniu z wyjàtkiem pionowo w dó∏. Elektroda posiada cienkà otulin´, dzi´ki czemu operator mo˝e ∏atwo kontrolowaç proces topienia. R80 ma doskona∏e w∏aÊciwoÊci mechaniczne jeÊli chodzi o udarnoÊç do - 60°C oraz dobrà wartoÊç CTOD do - 10°C. Klasa elektrody: EN. ISO 2560-A: E50 6 Mn1Ni B 32 H5 i AWS A5.5: 8016-G-H4R Granica plastycznoÊci: 570 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: 650N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC +/Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20290 mm mm A kg kg szt.

(-0106) 2.5 350 60-95 2.7 13.5 5 14

(-0205) 3.25 450 80-145 5.8 14.10 3 14

(-0304) 4.0 450 120-190 5.9 17.40 3 17

Pozycje spawania

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20291 mm mm A szt.

(-0105) 3.2 350 80-130 5 2

(-0204) 4.0 350 120-180 5 2

(-0303) 5.0 450 160-240 3 3

Pozycje spawania

Luna. RHB 180 Elektroda zasadowa wysokowydajna o uzysku 175% i o ekstremalnie niskiej zawartoÊci wodoru. RHB 180 jest przeznaczona do spawania konstrukcji o wymaganej odpornoÊci na udary do - 40°C, lub przy wysokim wymaganiu na wartoÊç CTOD przy -10°C. Elektrodà mo˝na spawaç w pozycjach PA, PB i PC, ∏uk jest stabilny, a ˝u˝el ∏atwo si´ ∏uszczy. Klasa elektrody: EN ISO 2560-A: E 42 4 B 73 H5 i AWS A5.1: E 7028 H4R Granica plastycznoÊci: Re: 440 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 510 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC +/Pozycje spawania

Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20292 mm mm A kg kg szt.

(-0104) 3.2 450 130-160 5.7 17.1 3 17

(-0203) 4.0 450 170-240 6.0 18.0 3 18

(-0302) 5.0 450 275-330 6.1 18.3 3 18

1143 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1143))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Luna. R85 Elektroda zasadowa o ekstremalnie niskiej zawartoÊci wodoru, do spawania stali o bardzo wysokiej wytrzyma∏oÊci do 835N/mm2. Przeznaczona jest przede wszystkim do spawania konstrukcji o bardzo wysokich wymaganiach wytrzyma∏oÊciowych w trudnym Êrodowisku. Elektroda charakteryzuje si´ dobrà udarnoÊcià do - 50°C, równie˝ po obróbce cieplnej 1H/620°C. Klasa elektrody: EN 757: E 6 95 Mn2NiCrMo B 32 H 5 AWS A 5.5: E 12018-G-H4R Granica plastycznoÊci: Re: 840 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 890 N/mm2 Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Do stali zwyk∏ej Luna. RHB 250 Elektroda zasadowa wysokowydajna, o uzysku 245% i o ekstremalnie niskiej zawartoÊci wodoru. RHB 250 jest przeznaczona do spawania ci´˝kich konstrukcji o wymaganej odpornoÊci na udary do - 40°C, do wykonywania z∏àcz poziomych pachwinowych lub doczo∏owych. Elektrodà mo˝na spawaç w pozycjach PA i PB, ∏uk jest stabilny, a ˝u˝el ∏atwo si´ ∏uszczy. Klasa elektrody: EN ISO 2560-A: E 42 4 B 73 H5 i AWS A5.1: E 7028 H4R Granica plastycznoÊci: Re: 460 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 550 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC +/Pozycje spawania

Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20293 mm mm A kg kg szt.

(-0103) 4.0 450 190-240 5.9 17.7 3 18

(-0202) 5.0 450 260-360 5.8 17.4 3 17

Do stali nierdzewnej

Pozycje spawania

Luna. Multirod Wysokostopowa elektroda w otulinie rutylowo-zasadowej, którà mo˝na spawaç w ka˝dej pozycji, z wyjàtkiem pionowo w dó∏. Elektrod´ opracowano specjalnie pod kàtem zapewnienia bezproblemowego spawania w przypadku du˝ej ró˝norodnoÊci prac. Elektrodà Multirod mo˝na spawaç z∏àcza mieszane, jak równie˝ stal nierdzewnà AISI 304 316. Doskona∏e w∏aÊciwoÊci spawalnicze w po∏àczeniu z samo∏uszczàcym si´ ˝u˝lem sà gwarancjà wykonania dok∏adnych z∏àcz. Oprócz wykonywania z∏àcz mieszanych i spawania stali nierdzewnej elektrod´ mo˝na wykorzystaç do wykonania warstwy buforowej pod spaw twardy, do spawania stali trudno spawajàcych si´, jak równie˝ do zwyk∏ej stali konstrukcyjnej. Dostarczana w mocnych tubach plastikowych po 0,5 kg/opak. Klasa elektrody: Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 580 N/mm2. Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 700 N/mm2. Rodzaj pràdu:AC/DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

20461 mm mm A kg

-0109 2.5 350 40-80 5

-0208 2.5 350 40-80 1.0 1

Luna. RI 308L Elektroda rutylowo-zasadowa, spawajàca przy wszystkich rodzajach pràdu. Przeznaczona do spawania niskow´glowych austenitycznych stali nierdzewnych, o zawartoÊci 18% Cr i 10% Ni, gatunku SS 2331 lub podobnych. Elektrodà mo˝na spawaç w ka˝dym po∏o˝eniu, z wyjàtkiem pionowego w dó∏. RI 308L ma doskona∏e w∏asnoÊci spawalnicze, charakteryzuje si´ równomiernym ∏ukiem, a spoina pokrywa si´ lekkim ˝u˝lem. Elektroda mo˝e byç u˝ywana do spawania stali stabilizowanych domieszkà Nb lub Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura u˝ytkowania nie przekroczy 400°C. Klasa elektrody: EN 1600 :E 19 9 LR 12 AWS A5.4 E 308L-17. Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 440 N/mm2. Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 600 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC+/-. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. - tuba . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20599 mm mm A kg

-0401 2.0 300 35-50 1 1

-0203 2.5 350 48-80 2.7 3

-0302 3.2 350 80-115 2.7 3

-

Nr art. - jw. karton. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20599 mm mm A kg szt.

-

-0500 2.5 350 48-80 13.5 5 14

-0609 3.2 350 80-115 13.5 5 14

(-0310) 4.0 450 80-115 vs 5 14

1144 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1144))


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Do stali nierdzewnej Luna. RI 309MoL Elektroda rutylowo-zasadowa o wzbogaconym sk∏adzie stopu, do napawania, oraz spawania stali - od zwyk∏ych i stopowych - do stali nierdzewnej. Elektrodà mo˝na spawaç w ka˝dym po∏o˝eniu, z wyjàtkiem pionowego w dó∏. RI 309MoL ma doskona∏e w∏asnoÊci spawalnicze, charakteryzuje si´ równomiernym ∏ukiem i minimalnym rozpryskiem, a spoina pokrywa si´ lekkim ˝u˝lem. Klasa elektrody: EN 1600 :E 23 12 2 LR 32 AWS A5.4 E 309MoL-16 Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 580 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 700 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC+. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

20602 mm mm A kg

(-0315) 2.0 350 30-60 1.0 1

-0109 2.5 300 40-80 2.6 3

-0208 3.2 350 60-80 2.7 3

-0307 4.0 350 80-150 2.7 3

-

Nr art. - jw. karton. . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . .

20602 mm mm A kg szt.

-

-0406 2.5 300 40-80 13.0 5 13

-0505 3.2 350 60-80 13.5 5 14

-0604 4.0 350 80-150 13.5 5 14

(-0703) 5.0 450 142-190 16.2 3.0 16

Luna. RI 310 Elektroda zasadowa, którà mo˝na spawaç w ka˝dym po∏o˝eniu, z wyjàtkiem pionowego w dó∏. Tworzy spoin´ pe∏noaustenicznà, o du˝ej zawartoÊci Cr i Ni, przeznaczonà do pracy w wysokich temperaturach. Odporna na utlenianie i ∏uszczenie do 1100°C. Unikaç u˝ytkowania w przedziale temperatury 650-850°C. Najlepiej spawa si´ pràdem sta∏ym (DC). Spawanie z dostarczaniem ciep∏a maks. 1,5 kJ/mm. Temperatura mi´dzy Êciegami maks. 100°C. Klasa elektrody: EN 1600 :E 25 20 R 12 AWS A5.4 E310-16. Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 440 N/mm2. Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 600 N/mm.2 Rodzaj pràdu: AC/DC+. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie. . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20784 mm mm A kg kg szt.

-0109 2.5 350 50-80 3.0 15.0 5 15

-0208 3.2 350 90-140 3.0 15 5 15

Pozycje spawania

-0307 4.0 350 130-175 2.9 14.5 5 15

Luna. RI 316L Elektroda rutylowo-zasadowa spawajàca przy wszystkich rodzajach pràdu. Przeznaczona do spawania niskow´glowych, nierdzewnych i kwasoodpornych stali o zawartoÊci 18% Cr i 12% Ni 2,8% Mo , gatunku SS 2343 lub podobnych. Elektrodà mo˝na spawaç w ka˝dym po∏o˝eniu, z wyjàtkiem pionowego w dó∏. RI 316L ma doskona∏e w∏asnoÊci spawalnicze, mo˝e byç u˝ywana do spawania stali stabilizowanych domieszkà Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura nie przekroczy 400°C. Charakteryzuje si´ równomiernym ∏ukiem, tworzàc ∏agodne przejÊcie do materia∏u rodzimego, z minimalnym ryzykiem wystàpienia postrz´pionej kraw´dzi górnej. Elektrodà mo˝na spawaç w pozycjach PA i PB. Klasa elektrody: EN 1600 A:E 19 12 3 LR 12 AWS A5.4:E 316L-17. Granica plastycznoÊci: Rp 0,2%: 450N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 580 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC+. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. - tuba. . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . .

20600 mm mm A kg

(-0193) 1.5 250 20-40 1.0 1

-0507 2.0 300 35-50 1.0 1

-0200 2.5 350 45-80 2.7 3

-0309 3.2 350 80-115 2.6 3

-0408 4.0 450 100-155 5.9 6

Nr art. - jw. karton. . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . .

20600 mm mm A kg szt.

-

-

-0606 2.5 300 45-80 13.5 5 14

-0705 3.2 350 80-115 13.0 5 13

-0804 4.0 450 100-155 17.7 3 18

Pozycje spawania

1145 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1145))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. - tuba. . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Do stali nierdzewnej

Pozycje spawania

Luna. RI 316LP Elektroda rutylowo-zasadowa o zmniejszonej otulinie, do wszystkich rodzajów pràdu, przeznaczona specjalnie do spawania rur cienkoÊciennych (do 1,5 mm), np. w przemyÊle celulozowym lub chemicznym. RI 316LP jest specjalnie opracowana do spawania nierdzewnych materia∏ów pe∏noaustenitycznych typu 19 Elektrodà mo˝na spawaç w ka˝dym po∏o˝eniu, charakteryzuje si´ ∏atwym zajarzaniem nawet przy bardzo ma∏ych pràdach, oraz pali si´ mi´kkim i stabilnym ∏ukiem. Szczególnie u˝yteczna przy monta˝u i naprawach instalacji z rur cienkoÊciennych, w wielu przypadkach mo˝e zastàpiç spawanie metodà TIG. Klasa elektrody: EN 1600 :E 19 12 3 L R 12 i AWS A5.4: E 316L-16. Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 450 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 580 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC+/-. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

20601 mm mm A kg

-0209 2.5 250 30-70 1.0

Luna. RIH 316L Elektroda rutylowo-zasadowa do spawania z w∏asnym drutem rdzeniowym, wysokowydajna o uzysku 130%. Elektroda przeznaczona do spawania stali 316, pràdem zarówno AC jak i DC, a w tym drugim wypadku z powodzeniem z polaryzacjà +. RIH 316L charakteryzuje si´ stabilnym ∏ukiem, tworzàc ∏agodne przejÊcie do materia∏u rodzimego, z minimalnym ryzykiem wystàpienia postrz´pionej kraw´dzi górnej. Elektrodà mo˝na spawaç w pozycjach PA i PB. Klasa elektrody: EN 1600: E 19 12 3 L R 53 oraz AWS A5.4: E 316L-17. Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 450 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 580 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC+. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

-0100 2.0 250 30-60 1.0

20294 mm mm A kg st kg

(-0102) 3.25 450 90-120 1.7 3 2 2

(-0201) 4.0 450 120-160 2.0 3 2 2

Luna. RI Duplex Elektroda rutylowo-zasadowa do spawania stali dupleks w ka˝dym po∏o˝eniu, z wyjàtkiem pionowego w dó∏. Nadaje si´ zarówno do wykonywania spoin graniowych jak i napawania. Wytrzymuje temperatury pracy do 250°C. Bardzo dobra odpornoÊç na korozj´, zarówno ogólnà, jak i punktowà oraz napr´˝eniowà. Elektrodà RI Duplex spawa si´ doskonale pràdem AC i DC. Klasa elektrody: EN 1600 : E 22 9 3 NL R 32 AWS A5. 4: E 2209 - 16. Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 650 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 800 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC+/-. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç opak. w kartonie . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20460 mm mm A kg kg szt.

1146 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1146))

-0100 2.5 350 60-70 2.6 15.0 5 15

-0209 3.2 350 70-100 2.8 14.0 5 14

-0308 4.0 350 80-140 2.8 14.0 5 14


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Elektrody do spawania r´cznego, twarde Luna. RMA H30 Elektroda twarda z otulinà rutylowà zasadowà, o doskona∏ych w∏aÊciwoÊciach spawalniczych we wszystkich po∏o˝eniach, chocia˝ najlepsze w∏aÊciwoÊci wykazuje w po∏o˝eniu 1G. RMA H30 tworzy ciàg∏à spoin´ bez p´kni´ç, o twardoÊci 3138HRC. Nadaje si´ do zastosowaƒ o umiarkowanym nara˝eniu na Êcieranie i tarcie po∏àczone z udarami. Spoina nadaje si´ do obróbki skrawaniem, oraz jest doskona∏a jako warstwa powierzchniowa, lub poÊrednia. Dostarczane w mocnych, plastikowych tubach, zawierajàcych 1 kg elektrod. Klasa elektrody: DIN 8555-83 : E1-UM-350-GP Rodzaj pràdu: AC/DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20621 mm mm A kg

-0106 3.2 350 90-130 1.0

-0205 4.0 350 140-180 1.0

20622 mm mm A kg

-0097 2.5 350 60-70 5

-0105 2.5 350 60-70 1.0 1

-0113 3.2 350 70-120 5

-0204 3.2 350 70-120 1.0 1

(-0303) 4.0 450 70-120 15.0 15

Luna. RMA H100 Elektroda twarda z otulinà rutylowà, o uzysku 170%, która tworzy prawie ca∏kowicie eutektycznà mieszanin´ w´glika chromu i austenitu o twardoÊci 55-60 HRC. Elektroda RMA H100 posiada doskona∏e w∏aÊciwoÊci spawalnicze, ∏atwo si´ zajarza i ma niewielki rozprysk. Konstrukcja otuliny umo˝liwia ciàgni´cie elektrody po obiekcie. RMA H100 szczególnie nadaje si´ do spawania obiektów nara˝onych na wysokie zu˝ycie, po∏àczone z du˝ymi si∏ami udarowymi w temperaturach do 600°C. Przyk∏ady zastosowaƒ: przenoÊniki Êrubowe, czerpaki, ∏aƒcuchy, lemiesze p∏ugów, z´by koparek, gniotowniki z∏omu. Dostarczane w mocnych, plastikowych tubach, zawierajàcych 1 kg elektrod. Klasa elektrody: DIN 8555 E10-UM-60 GRZ Rodzaj pràdu: AC/DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20623 mm mm A kg

-0104 3.2 450 100-140 1.0

Pozycje spawania

Pozycje spawania

-0203 4.0 450 130-190 1.0

1147 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1147))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Luna. RMA H60 Elektroda twarda z otulinà typu zasadowego, tworzàca spoin´ martenzytyczno-austenitycznà o twardoÊci 45-58HRC. Elektrodà RMA H60 mo˝na spawaç we wszystkich po∏o˝eniach, z wyjàtkiem pionowego w dó∏. ¸uk jest równomierny, ∏atwo zajarzajàcy si´, z ma∏ym rozpryskiem, górna powierzchnia spoiny jest równa, z lekkà warstwà ˝u˝lu. RMA H60 szczególnie nadaje si´ do spawania obiektów nara˝onych na tarcie metalu o metal, po∏àczone z du˝ymi si∏ami udarowymi. Przyk∏ady zastosowaƒ: kruszarki walcowe, przenoÊniki Êrubowe, czerpaki koparek, wózki transportowe. Dostarczane w mocnych, plastikowych tubach, zawierajàcych 1 kg elektrod. Klasa elektrody: DIN 8555-83 : E6-UM-60-GPS AWS A5:13 : E Fe 6 Rodzaj pràdu: AC/DCKarta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . .

Pozycje spawania


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Do spawania i napawania

Pozycje spawania

Luna. RMA MIX 18 Elektroda rutylowa nierdzewna, z zawartoÊcià 6% Mn, przeznaczona do spawania stali manganowej 13% Mn, stali pancernej i ogólnie wszystkich stali trudno spawajàcych si´. RMA Mix 18 mo˝e byç równie˝ stosowana do spawania stali hartowanej ze stalà nierdzewnà, bez podgrzewania wst´pnego. Spoina uzyskuje twardoÊç od 200 HV do 450 HV. Przyk∏ady zastosowaƒ: jako warstwa buforowa pod warstw´ powierzchniowà wykonanà elektrodà RMA H100 w kruszarkach kamieni i maszynach budowlanych, spawanie szyn i rozjazdów kolejowych, oraz napawanie kó∏ jezdnych i szyn przenoÊników wykonanych ze stali manganowej. Dostarczane w mocnych, plastikowych tubach, zawierajàcych 1 kg elektrod. Klasa elektrody:EN1600 :E18 8 Mn R53 AWS A 5.4 :E: 307 - 26 Granica plastycznoÊci: Rp0,2: 425 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 650 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+/AC) Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

20624 mm mm A kg

-0103 2.5 350 80-100 1.0

-0202 3.2 350 110-150 1.0

Luna. RMA Mix 29 Elektroda rutylowo-zasadowa wysokostopowa, przeznaczona do spawania we wszystkich pozycjach. RMA Mix 29 tworzy spoin´ o zawartoÊci 40% ferrytu, dzi´ki czemu jest bardzo odporna na p´kanie i dobrze toleruje wysokie rozcieƒczania pochodzàce od stali wysokow´glowych i trudno spawalnych. Mo˝na spawaç we wszystkich pozycjach, z wyjàtkiem pionowo w dó∏. RMA Mix 29 ma doskona∏e w∏aÊciwoÊci spawalnicze, nawet w odniesieniu do materia∏ów prawie niespawalnych. Przyk∏ady zastosowaƒ: spawanie wysokow´glowej stali narz´dziowej, stali spr´˝ynowej, stali manganowej 13% Mn, stali ˝aroodpornej, a tak˝e jako warstwa buforowa. Dostarczane w mocnych, plastikowych tubach, zawierajàcych 1 kg elektrod. Klasa elektrody: EN 1600 :E 29 9 R 12 AWS A5.4 : E 312-17 Granica plastycznoÊci: Rp0,2: 700 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 800 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC/DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . .

20625 mm mm A kg

-0094 2.5 350 50-70 5

-0102 2.5 350 50-70 1.0 1

-0110 3.2 350 70-100 5

-0201 3.2 350 70-100 1.0 1

Do ˝eliwa

Pozycje spawania

Luna. RMA CastNi Elektroda niklowa przeznaczona do spawania ˝eliwa. Mo˝e byç u˝ywana do spawania (napraw i ∏àczenia) odlewów wykonanych z ˝eliwa szarego, sferoidalnego i ciàgliwego, jak równie˝ do dospawywania do nich stali zwyk∏ej i nierdzewnej, oraz monelu. Przy spawaniu przedmiotów o gruboÊci przekraczajàcej 15 mm zaleca si´ podgrzanie wst´pne do 150-250°C. Najpierw nale˝y wykonaç krótkie spawy ∏àcznikowe, a nast´pnie powoli po∏o˝yç spoiny pomi´dzy ∏àcznikami. Stosowaç jak najmniejsze wymiary z∏àcz, staraç si´ pracowaç z jak najmniejszym dostarczaniem energii. Dostarczane w mocnych, plastikowych tubach, zawierajàcych 1 kg elektrod. Klasa elektrody: EN ISO 1071 : E C Ni - Cl 1 AWS A5.15 :E Ni-CI Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 270 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 445 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC-/AC z niskim wydatkiem ciep∏a Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1148 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1148))

20626 mm mm A kg

-0101 2.5 300 50-100 1.0

-0200 3.2 350 70-130 1.0


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Elektrody spawalnicze Do ˝eliwa Luna. RMA CastNiFe Elektroda wysokostopowa przeznaczona do spawania ˝eliwa zwyk∏ego, oraz sferoidalnego i ciàgliwego. Elektroda RMA CastNiFe ma lepszà odpornoÊç na p´kanie termiczne wynikajàce z zanieczyszczeƒ materia∏u rodzimego ni˝ sam materia∏ rodzimy. Technika spawania jest taka sama jak dla elektrod niklowych RMA CastNi. Do spawania tzw. z∏àcz mieszanych, typu stal-˝eliwo, zaleca si´ stosowanie stopu Cast NiFe. Dostarczane w mocnych, plastikowych tubach, zawierajàcych 1 kg elektrod. Rodzaj pràdu: DC-/AC) Klasa elektrody: EN ISO 1071 : E C NiFe-C 1 AWS A5.15 : E NiFi-CI Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 300 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 460 N/mm2 Rodzaj pràdu: (DC-/AC) Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . .

20627 mm mm A kg

-0092 2.5 300 70-100 5

-0100 2.5 300 70-100 1.0 1

-0118 3.2 350 90-150 5

Pozycje spawania

-0209 3.2 350 90-150 1.0 1

Luna. RMA Alu Elektroda otulona przeznaczona do spawania odlewów wykonanych ze stopu AlSi. Mo˝na nià równie˝ wykonywaç napawanie powierzchniowe. Wymaga wy˝szej pr´dkoÊci przesuwu w porównaniu z typowym spawaniem ∏ukiem elektrycznym. Elektrodà RMA Alu ∏atwo si´ spawa i nie tworzà si´ pory. Dostarczana w mocnych tubach plastikowych po 0,5 kg/opak. Klasa elektrody: ISO 1873: Al 4047A Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20629 mm mm A kg

-0108 2.5 350 40-70 0.5

Pozycje spawania

-0207 3.2 350 60-90 0.5

Elektrody do ci´cia i ˝∏obienia ∏ukowego Luna. RMA Cut Elektroda otulona przeznaczona do ˝∏obienia, ci´cia i wykonywania otworów ∏ukiem elektrycznym, we wszystkich metalach, jak np. stale stopowe i zwyk∏e, stale nierdzewne, ˝eliwo, a tak˝e stopy miedzi i aluminium. U˝yteczna w sytuacji, gdy nie ma mo˝liwoÊci u˝ycia palnika gazowego lub ˝∏obienia ∏ukowego elektrodà w´glowà. Ta metoda obróbki generuje pewnà iloÊç dymu, dlatego niezb´dne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji lub odciàgu miejscowego przy pracy w pomieszczeniach zamkni´tych. Dostarczane w mocnych, plastikowych tubach, zawierajàcych 1 kg elektrod. Klasa elektrody: Rodzaj pràdu: AC (OCV.70V) /DC+/Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd spawania. . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20628 mm mm A kg

-0109 3.2 450 220-300 1.0

-0208 4.0 450 270-360 1.0

1149 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1149))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Do aluminium


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (do migomatów) Wk∏adki do szpul drutu spawalniczego

Luna. Wk∏adka do zwojów drutu spawalniczego. Wk∏adka do zak∏adania w otwór centralny szpuli. ¸atwo zak∏adana i wyjmowana przy wymianie szpuli. 20898-0300

20898-0409

Nr art. . . . . . . . . . . ................

20898

-0300 Standard

-0409 Exklusive

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Do stali niestopowych i niskostopowych RM 70H Elektroda drutowa, miedziowana powierzchniowo, krzemowo-manganowa, przeznaczona do spawania stali niestopowych i drobnoziarnistych w os∏onie gazowej. RM 70H jest wykonywana z najwi´kszà dok∏adnoÊcià na nowoczesnych maszynach, co gwarantuje sta∏à wysokà jakoÊç, niezb´dnà dla zoptymalizowania ekonomii procesu spawania. Dost´pna zarówno na szpulach z piastà, jak i w zwojach wymagajàcych stosowania wk∏adek, a tak˝e w beczkach po 250 kg. Klasa elektrody: EN 14341-A: G 42 2 C M GSi1 oraz AWS A5.18: ER 70 S-6 Granica plastycznoÊci: Re: min 420 N/mm2. Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: min 540 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli. . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . .

20603-0207

20603-0405

20748 mm mm kg

-1201 0.8 300 RS 300 15 15

-1219 1.0 300 RS 300 15 15

-1227 1.2 300 RS 300 15 15

Luna. RM 70 Elektroda drutowa, miedziowana powierzchniowo, krzemowo-manganowa, przeznaczona do spawania stali niestopowych i drobnoziarnistych w os∏onie gazowej. RM 70 jest wykonywana z najwi´kszà dok∏adnoÊcià na nowoczesnych maszynach, co gwarantuje utrzymanie jakoÊci na sta∏ym, wysokim poziomie, niezb´dnej dla zoptymalizowania ekonomii procesu spawania.Klasa elektrody: EN 14341-A :G42 2 (C) M G3Si1 AWS A5.18: ER 70 S-6 Granica plastycznoÊci: Re: 420 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 520 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ . Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . 20603 -0108 -0207 -0306 -0512 -0405 -0504 -0603 Ârednica . . . . mm 0.6 0.6 0.8 1.0 0.8 1.0 1.2 Âredn. szpuli . mm 100 200 200 200 300 300 300 Typ szpuli . . . RD 100 RD 200 RD 200 RD 300 RS 300 RS 300 RS 300 Masa szpuli . . kg 0.8 5.0 5.0 5.0 15.0 15.0 15.0 Punkt zam. . . 1 1 5 5 15 15 15

Luna. RM 80 Elektroda drutowa, miedziowana powierzchniowo, do spawania ∏ukowego w os∏onie gazowej stali odpornych na korozj´ typu CORTEN, CCP typu UHB, ale równie˝ z powodzeniem mo˝e byç stosowana do stali o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci. RM 80 wytwarza spoin´ o zawartoÊci 0.5% Ni i 0.5% Cu. Klasa elektrody: EN ISO 16834 AG Mn 3Ni1 Cu AWS A5.28 ER 80 S-G Granica plastycznoÊci: Re: 450 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 550 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli. . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . .

20605 mm mm kg

1150 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1150))

-0106 0.8 300 RS 300 15.0 15

-0205 1.0 300 RS 300 15.0 15

-0304 1.2 300 RS 300 15.0 15


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (do migomatów) Do stali niestopowych i niskostopowych Luna. RM 100Niskostopowa elektroda drutowa, miedziowana powierzchniowo, do spawania ∏ukowego metodà MIG/MAG niskostopowych stali drobnoziarnistych, o sk∏adzie spoiny: 1.0% Ni/0.3 Przeznaczona do spawania gatunków stali o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci i odpuszczanych, takich jak Weldox 700, N-A-xtra 56, 63, 70, Ste 420 i Ste 660. Drutem RM 100 mo˝na spawaç w os∏onie mieszanki gazowej albo w czystym CO2, jednak mieszanka zapewnia uzyskanie lepszych parametrów mechanicznych. Klasa elektrody: EN 16834 Mn3Ni1Mo oraz AWS SFA A5.28: ER 100 S-G Granica plastycznoÊci: Re: 690 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 790 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20306 mm mm kg

-0108 0.8 300 RS 300 15.0 15

-0207 1.0 300 RS 300 15.0 15

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Do stali nierdzewnej i kwasoodpornej Luna. RMI 308LSi Elektroda z nierdzewnego drutu stalowego o niskiej zawartoÊci w´gla, przeznaczona do spawania w gazowej os∏onie austenitycznej stali nierdzewnej o zawartoÊci 19% Cr 10% Ni. RMI 308LSi mo˝e byç u˝ywana do spawania stali odpowiadajàcych normom SS2352, 2371, 2333 i 2330. Dzi´ki podwy˝szonej zawartoÊci krzemu uzyskano doskona∏e w∏asnoÊci spawalnicze, takie jak stabilnoÊç ∏uku i równomierny rozp∏yw materia∏u, co ma szczególne znaczenie przy spawaniu ∏ukiem krótkim. Drut mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania stali o normalnej zawartoÊci w´gla, stabilizowanej Nb lub Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura u˝ytkowania nie przekracza 400°C. Klasa elektrody: EN ISO 14343 G 19 9 L Si AWS A5.9. ER 308 LSi. Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 400 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 590 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli. . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . .

20612 mm mm kg

-0107 0.8 300 RS 300 15.0 15

-0206 1.0 300 RS 300 15.0 15

-0305 1.2 300 RS 300 15.0 15

Luna. RMI 309LSi Elektroda drutowa wykonana z niskow´glowej stali nierdzewnej do spawania w os∏onie gazowej zwyk∏ej stali nierdzewnej ze stalà niestopowà lub niskostopowà. Drut RMI RMI 309LSi mo˝na u˝ywaç do spawania grani dolnej w przypadku blach wielowarstwowych, na przejÊciach warstw od stali zwyk∏ej do nierdzewnej. Dzi´ki podwy˝szonej zawartoÊci krzemu uzyskano doskona∏e w∏aÊciwoÊci spawalnicze, jak stabilnoÊç jarzenia ∏uku i równomierny rozp∏yw materia∏u, co ma szczególne znaczenie przy spawaniu ∏ukiem krótkim. Klasa elektrody: EN ISO 14343 G23 12 LSi AWS A5.9. ER 309 LSi. Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 450 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 620 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli. . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . .

20616 mm mm kg

-0103 0.8 300 RS 300 15.0 15

-0202 1.0 300 RS 300 15.0 15

-0301 1.2 300 RS 300 15.0 15

Luna. RMI 310 Elektroda drutowa do spawania w os∏onie gazowej stali wysokotemperaturowych Cr i CrNi (25% Cr - 20% Ni), o temperaturze krzepni´cia powierzchni do 1100°C. Drut RMI 310 mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania tzw. stali trudnospawalnych, np. stali pancernej, a tak˝e do ∏àczenia stali nierdzewnej ze stalà zwyk∏à. Klasa elektrody: EN ISO 14343: G 25 20 AWS A5. 9: ER 310 Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 355 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 610 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli. . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . .

20785 mm mm kg

-0108 0.8 300 RS 300 15.0 15

-0207 1.0 300 RS 300 15.0 15

-0306 1.2 300 RS 300 15.0 15

1151 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1151))


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (do migomatów) Do stali nierdzewnej i kwasoodpornej Luna. RMI 316LSi Drut elektrodowy z niskow´glowej stali nierdzewnej, do spawania w os∏onie gazowej stali nierdzewnej zawierajàcej 19 12 i 2,7 Drut RMI 316LSi mo˝na u˝ywaç do spawania gatunków stali odpowiadajàcych normom SS 2348, 2375, 2343 i 2353. Dzi´ki podwy˝szonej zawartoÊci krzemu uzyskano doskona∏e w∏asnoÊci spawalnicze, takie jak stabilnoÊç ∏uku i równomierny rozp∏yw materia∏u, co ma szczególne znaczenie przy spawaniu ∏ukiem krótkim. Drut mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania stali o normalnej zawartoÊci w´gla, stabilizowanej Nb lub Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura u˝ytkowania nie przekracza 400°C. Klasa elektrody: EN ISO 14343 G: 19 12 3 LSi AWS A5.9 ER 316 LSi Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 400 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 600 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . Ârednica szpuli. . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . Masa szpuli. . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . .

20614 mm mm kg

-0105 0.8 100 RD 100 0.9 1

-0196 0.8 200 RD 200 5.0 5

-0204 0.8 300 RS 300 15.0 15

-0303 1.0 300 RS 300 15.0 15

-0402 1.2 300 RS 300 15.0 15

Luna. RMI Duplex Elektroda drutowa do spawania w os∏onie gazowej stali dupleks, która dzi´ki swemu sk∏adowi chemicznemu i wysokim parametrom mechanicznym porównywalna jest ze zwyk∏à austenitycznà stalà nierdzewnà. RMI Duplex tworzy spoiny o du˝ej odpornoÊci zarówno na korozj´ ogólnà, jak i punktowà oraz napr´˝eniowà. Klasa elektrody: ISO 12072 G 22 9 3 NL AWS A5.9 ER 2209 Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 585 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 800 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli. . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . .

20462 mm mm kg

-0108 0.8 300 RS 300 15.0 15

-0207 1.0 300 RS 300 15.0 15

-0306 1.2 300 RS 300 15.0 15

Do aluminium Luna. RM AI 99,5 Drut elektrodowy z czystego aluminium, przeznaczony do spawania ∏ukowego w os∏onie gazowej niestopowego aluminium o jakoÊci odpowiadajàcej normom SS 4005, 4007, 4010. Spoina jest ciàgliwa, posiada dobre w∏aÊciwoÊci antykorozyjne i odznacza si´ dobrym przewodnictwem. Zakres temperatur topnienia: 630 - 640°C. UWAGA! Spawanie aluminium wymaga bardzo dok∏adnego oczyszczenia powierzchni z∏àcza. Klasa elektrody:AWS A5.10 ER 1100 Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 30 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 100 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli. . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . .

20606 mm mm kg

-0105 0.8 300 RS 300 7.0 7

-0204 1.0 300 RS 300 7.0 7

-0303 1.2 300 RS 300 7.0 7

Luna. RM AISi5 Drut elektrodowy z aluminium pokrytego krzemem, przeznaczony do spawania ∏ukowego w os∏onie gazowej stopów aluminium Al-Si i Al-Mg-Si o zawartoÊci krzemu do 7%. Spoina ma wytrzyma∏oÊç Êrednià, ale charakteryzuje si´ dobrà odpornoÊcià na p´kanie termiczne. Zakres temperatur topnienia: 570 - 630°C. Nie stosowaç, gdy produkt koƒcowy ma byç anodyzowany. UWAGA! Spawanie aluminium wymaga bardzo dok∏adnego oczyszczenia powierzchni z∏àcza. Klasa elektrody:AWS A5.10 ER 4043 EN ISO 18273 : S Al 4043A (ALSi5) Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 55 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 140 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli. . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . .

20610 mm mm kg

1152 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1152))

-0109 0.8 300 RS 300 7.0 7

-0208 1.0 300 RS 300 7.0 7

-0307 1.2 300 RS 300 7.0 7


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (do migomatów) Do aluminium Luna. RM AIMg4,5Mn Elektroda drutowa wykonana z aluminium z pokryciem magnezowym, przeznaczona do spawania ∏ukowego w os∏onie gazowej stopów aluminium o du˝ej wytrzyma∏oÊci, oraz do zastosowaƒ niskotemperaturowych. RM AIMg4,5Mn zapewnia wy˝szà wytrzyma∏oÊç mechanicznà ni˝ AlMg5. Zakres temperatur topnienia: 568 - 638°C. UWAGA! Spawanie aluminium wymaga bardzo dok∏adnego oczyszczenia powierzchni z∏àcza. Klasa elektrody: EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg 4,5 Mn) AWS A5.10 :ER 5183 Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 150 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 290 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli. . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . .

20847 mm mm kg

-0104 0.8 300 RS 300 7.0 7

-0203 1.0 300 RS 300 7.0 7

-0302 1.2 300 RS 300 7.0 7

Nr art. . . . . . . . . Ârednica . . . . . . Âredn. szpuli . . Typ szpuli . . . . . Masa szpuli . . . Punkt zam. . . . .

20608 mm mm kg

-0103 1.0 100 RD 100 0.5 1

-0202 0.8 300 RS 300 7.0 7

-0301 1.0 300 RS 300 7.0 7

-0392 1.2 200 RD 200 2.0 2

-0400 1.2 300 RS 300 7.0 7

-0509 1.6 300 RS 300 6.5 7

Drut spawalniczy (rdzeniowy) Do stali niestopowych i niskostopowych Luna. RC 123 Drutowa elektroda rdzeniowa, wype∏niona proszkiem, wytwarzajàca w∏asnà os∏on´ gazowà. Przeznaczona do spawania cienkich materia∏ów o gruboÊci 1,0 - 5 mm (równie˝ galwanizowanych) bez stosowania zewn´trznego gazu os∏onowego. RC 123 umo˝liwia spawanie we wszystkich pozycjach. Drutem tym mo˝na spawaç przy niskiej wartoÊci pràdu, rz´du 25 A, co zmniejsza ryzyko perforacji materia∏u. Nadaje si´ do prac monta˝owych i serwisowych, zarówno w przemyÊle, jak i w rzemioÊle, bran˝y motoryzacyjnej oraz do majsterkowania. Klasa elektrody: AWS 5.20 E 71T-GS Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 520 N/mm2 Rodzaj pràdu: spawanie z odwróconà polaryzacjà DC Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . .

20619 mm mm mm kg

-0100 0.9 100 RD 100 0.9

-0209 0.9 200 RD 200 4.5

Luna. RC K-71TLF Rutylowa, drutowa elektroda rdzeniowa, do spawania we wszystkich pozycjach, z gazem os∏onowym w postaci mieszanki. Drut K-71TLF nie jest niczym pokryty i przeznaczony jest do spawania ci´˝kich konstrukcji, tam gdzie wymagane jest zapewnienie wysokiej wydajnoÊci i bezpieczeƒstwa. Spawanie przebiega z równomiernym jarzeniem ∏uku, wydzielajàc bardzo ma∏o dymu (LF = Low fume - niskodymny). Spoina jest równa, wymagajàcà bardzo ma∏o obróbki koƒcowej. Spawa si´ z drutem wystajàcym 15-25 mm. K-71TLF mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania w os∏onie CO2 . Klasa elektrody: EN 758 : T 46 2 PC 1 H 5 : T 46 2 PM H 5 AWS A5.20 :E71T-1 C/-1M H8 Granica plastycznoÊci: Rp: 560 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 630 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . Typ szpuli. . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . .

20771 mm mm kg

-0104 1.2 270 RD 300 15.0 15

-0203 1.2 200 RD 200 4.0 4

Pozycje spawania

Pozycje spawania

(-0302) 1.2 RD fat 200 200

1153 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1153))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Luna. RM AIMg5 Elektroda drutowa wykonana z aluminium z pokryciem magnezowym, przeznaczona do spawania ∏ukowego w os∏onie gazowej stopów aluminium odpornych na solank´, o zawartoÊci do 5% Mg. RM AIMg5 jest najcz´Êciej u˝ywanym drutem elektrodowym do spawania aluminium. Zakres temperatur topnienia: 560 - 630°C. UWAGA! Spawanie aluminium wymaga bardzo dok∏adnego oczyszczenia powierzchni z∏àcza. Klasa elektrody:AWS A5.10 ER 5356, ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5) Granica plastycznoÊci: Rp0,2%: 120 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 255 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (rdzeniowy) Do stali niestopowych i niskostopowych

Pozycje spawania

Luna. RC70C Drutowa elektroda rdzeniowa, wype∏niona proszkiem metalowym, z gazem os∏onowym w postaci mieszanki, do wysokowydajnego spawania. Drut RC 70C umo˝liwia spawanie we wszystkich pozycjach, lecz przede wszystkim przeznaczony jest do spawania w pozycjach PA, PB i PC. Dzi´ki dobrym w∏aÊciwoÊciom mechanicznym, oraz niskiej zawartoÊci wodoru, elektrod´ t´ mo˝na stosowaç do zadaƒ o wysokich wymaganiach. Minimalny rozprysk, tolerancja na pokrycie ∏uskà ˝arowà, oraz doskona∏e parametry podawania zapewniajà du˝à pewnoÊç i wydajnoÊç pracy.+ Klasa elektrody: EN 758 :T 46 3 M M 2 H5 AWS A5.18:M E70C-6M H4. Granica plastycznoÊci: Re: 495 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 570 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu, patrz chemicznego str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

20263 mm mm kg

-0083 1.2 200 RD 200 4.5 5

-0091 1.2 270 RD 300 15.0 15

(-0109) 1.2 Fat 200 15

Luna. RC 71T Rutylowa, drutowa elektroda rdzeniowa, do spawania we wszystkich pozycjach, z gazem os∏onowym w postaci mieszanki. Bardzo dobre w∏asnoÊci spawalnicze we wszystkich po∏o˝eniach z zachowaniem du˝ej wydajnoÊci. Niedu˝e wydzielanie gazów i minimalny rozprysk zapewniajà dobre warunki pracy. Dzi´ki dobrym w∏aÊciwoÊciom mechanicznym oraz odpowiedniej zawartoÊci wodoru elektrod´ t´ stosuje si´ w przypadku wysokich wymagaƒ co do dodatków materia∏owych. Klasa elektrody: EN 758 :T 46 3 P M1 H5 AWS A5.20/A5.20M : E 71-1M- JH4 Granica plastycznoÊci: Re: 570 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 620 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

kg

-0106 1.2 300 RK 300 15.0 15

Luna. RC KX-706M Drut elektrodowy wype∏niony proszkiem ˝elazowym, do wysokowydajnego spawania, z gazem os∏onowym w postaci mieszanki. KX-706M ma doskona∏e w∏aÊciwoÊci spawalnicze w zakresie ∏uku krótkiego, przy ma∏ych wartoÊciach pràdu rz´du 55-60 A, jak równie˝ przy spoinach graniowych pionowych wznoszàcych. Drutem tym mo˝na równie˝ wykonywaç spoiny pachwinowe stojàce i le˝àce, przy pràdzie a˝ do 300 A. KX-706M daje pi´kny spód spoiny, z ∏agodnym przejÊciem do materia∏u podstawowego, z bardzo ma∏ym rozpryskiem i minimalnymi wysepkami krzemionki. KX-706M jest g∏adki i precyzyjnie zwini´ty w szpule, co gwarantuje du˝à pewnoÊç podawania, bez zaci´ç, równie˝ przy d∏ugich w´˝ach spawalniczych. Rodzaj pràdu: DC+ Klasa elektrody: EN 758:T46 2 MM2 H5 AWS A5.18/M: E 70C-6M H4. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli. . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . Masa kartonu . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

20662 mm mm

20618 mm mm kg

-0101 1.2 300 RK 300 15.0 15

Luna. RC K-71TSMR Rutylowa, drutowa elektroda rdzeniowa, do spawania we wszystkich pozycjach, konstrukcji, w których wymagana jest wysoka odpornoÊç udarowa przy temperaturze do -40°C po spawaniu, jak równie˝ po PHWT 620°C 3 H. RC K-71SMR spawa ∏ukiem spokojnym i stabilnym, ˝u˝el jest lekki, rozprysk minimalny, przejÊcie do materia∏u rodzimego ∏agodne. Klasa elektrody: AWS A5.20: :E 71T-1MJ/12MJ. Granica plastycznoÊci: Re: 568 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 615 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1154 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1154))

20309 mm mm kg

(-0105) 1.2 300 RD 300 15.0 15


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (rdzeniowy) Do stali nierdzewnej i kwasoodpornej Luna. RCI 308L Rdzeniowy drut elektrodowy rutylowy, niskow´glowy, do spawania austenitycznej stali nierdzewnej typu 19% Cr / 10% Ni . RCI 308L mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania stali stabilizowanych domieszkà Nb lub Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura nie przekroczy 400°C. Pali si´ stabilnym ∏ukiem, z minimalnym rozpryskiem, tworzàc ∏atwo ∏uszczàcym si´ ˝u˝el. RCI 308L spawa w po∏o˝eniach PA, PB i PC. Klasa elektrody: EN ISO 17663: T 19 9 L R C/M3 i AWS A5.22: E 308LT0-1/-4 Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 400 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm 580N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20296 mm mm kg

Pozycje spawania

(-0100) 1.2 300 RD 300 12.5 13

Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20297 mm mm kg

Pozycje spawania

(-0109) 1.2 300 RD 300 12.5 13

Luna. RCI 316L Rutylowa, drutowa elektroda rdzeniowa niskow´glowa, do spawania w os∏onie gazowej stali nierdzewnych typu 316 i 316L, mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania normalnej stali niestopowej stabilizowanej Nb i Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura robocza nie przekroczy 400°C. RCI 316L spawa w pozycjach PA, PB i PC. ¸uk przy spawaniu jest spokojny i stabilny, z minimalnym rozpryskiem, ˝u˝el samo∏uszczàcy. Klasa elektrody: ISO 17663 : T19 1 2 3 LR C/-4 AWS 175.22 :E 316LTO - 1/-4 Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 410 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 560 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20620 mm mm kg

Pozycje spawania

-0107 1.2 300 RD 300 15.0 15

Luna. RCI 316LP Drut elektrodowy rdzeniowy, rutylowy, niskow´glowy, do spawania austenitycznej stali nierdzewnej typu 316 och 316L, mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania stali stabilizowanych domieszkà Nb lub Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura nie przekroczy 400°C. RCI 316LP spawa we wszystkich po∏o˝eniach, z wyjàtkiem pionowo w dó∏, pali si´ stabilnym ∏ukiem, z minimalnym rozpryskiem i samo∏uszczàcym si´ ˝u˝lem. Klasa elektrody: EN ISO 17663: T 19 12 3 L P C/M2 i AWS A5.22: E316LT0-1/-4 Granica plastycznoÊci: Rp0,2% 415 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 560 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20298 mm mm kg

(-0108) 1.2 300 RD 300 12.5 13

(-0207) 1.2 200 RD 200 12.5 13

20298-0108 Pozycje spawania

1155 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1155))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Luna. RCI 308LP Drut elektrodowy rdzeniowy, rutylowy, niskow´glowy, do spawania austenitycznej stali nierdzewnej typu 19% Cr / 10% Ni . RCI 308LP mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania stali stabilizowanych domieszkà Nb lub Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura nie przekroczy 400°C. Pali si´ stabilnym ∏ukiem, z minimalnym rozpryskiem, tworzàc ∏atwo ∏uszczàcy si´ ˝u˝el. RCI 308LP spawa we wszystkich po∏o˝eniach, z wyjàtkiem pionowo w dó∏. Klasa elektrody: EN ISO 17663: T 19 9 L P C/M2 i AWS A5.22: E 308LT1-1/-4 Granica plastycznoÊci: Rp: 390 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 570 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (rdzeniowy) Do stali nierdzewnej i kwasoodpornej

Pozycje spawania

Luna. RCI 309MoL Drut elektrodowy rdzeniowy, rutylowy, niskow´glowy, wysokostopowy 23CR 12Ni 2,3 Mo, o wysokiej liczbie ferrytowej 23. Przeznaczony do spawania stali niestopowej ze stalà nierdzewnà, a tak˝e do stosowania jako warstwa buforowa i do napawania. Wysoka zawartoÊç sk∏adników stopowych oraz wysoka liczba ferrytowa pozwalajà na dobre mieszanie si´ ze stalà niestopowà i niskostopowà, a tak˝e trudnospawalnà, z minimalnym ryzykiem powstawania p´kni´ç termicznych. Mo˝na spawaç w po∏o˝eniach PA, PB i PC, pali si´ stabilnym ∏ukiem, z minimalnym rozpryskiem i samo∏uszczàcym si´ ˝u˝lem. Klasa elektrody: EN ISO 17663: T23 12 2 LR C/M3 i AWS A5.22: E309MoL TO-1/-4 Granica plastycznoÊci: Rp0,2% 545 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 695 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

20299 mm mm kg

(-0103) 1.2 300 RD 300 12.5 13

Luna. RCI 309MoLP Drut elektrodowy rdzeniowy, rutylowy, niskow´glowy, wysokostopowy 23CR 12Ni 2,3 Mo, a tak˝e o wysokiej liczbie ferrytowej 20.Przeznaczony do spawania stali niestopowej ze stalà nierdzewnà, a tak˝e do stosowania jako warstwa buforowa i do napawania. Wysoka zawartoÊç sk∏adników stopowych oraz wysoka liczba ferrytowa pozwalajà na dobre mieszanie si´ ze stalà niestopowà i niskostopowà, a tak˝e trudnospawalnà, z minimalnym ryzykiem powstawania p´kni´ç termicznych. Mo˝na spawaç we wszystkich po∏o˝eniach, z wyjàtkiem pionowo w dó∏. Pali si´ stabilnym ∏ukiem, z minimalnym rozpryskiem i samo∏uszczàcym si´ ˝u˝lem. Klasa elektrody: EN ISO 17663: T23 12 2 LP C/M2 i AWS A5.22: E309MoLT1-1/-4 Granica plastycznoÊci: Rp0,2% 525 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 675 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20300 mm mm kg

(-0104) 1.2 300 RD 300 12.5 13

Luna. RCI Duplex Drut elektrodowy rdzeniowy, rutylowy, niskow´glowy, dostosowany do stali typu Duplex. RCI Duplex spawa w po∏o˝eniach PA, PB i PC, pali si´ stabilnym ∏ukiem, z bardzo ma∏ym rozpryskiem i ma∏à iloÊcià ˝u˝lu. Spoina ma bardzo dobrà odpornoÊç na korozj´ ogólnà i punktowà, jak równie˝ napr´˝eniowà. Mo˝na u˝ywaç do zastosowaƒ z temperaturà roboczà do 280°C. Klasa elektrody EN ISO 17663: T22 9 3 NL R 3 i AWS A 5. 22: E 2209TO-4 Granica plastycznoÊci: Rp0,2% 665 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 825N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Pozycje spawania

Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozycje spawania

20301 mm mm kg

(-0103) 1.2 300 RD 300 12,5 13

Luna. RCI Duplex LP Drut elektrodowy rdzeniowy, rutylowy, niskow´glowy, dostosowany do stali typu Duplex. RCI Duplex LP spawa we wszystkich po∏o˝eniach, z wyjàtkiem pionowo w dó∏, pali si´ stabilnym ∏ukiem, z bardzo ma∏ym rozpryskiem i ma∏à iloÊcià ˝u˝lu. Spoina ma bardzo dobrà odpornoÊç na korozj´ ogólnà i punktowà, jak równie˝ napr´˝eniowà. Mo˝na u˝ywaç do zastosowaƒ z temperaturà roboczà do 280°C. Klasa elektrody: ISO 17663: T 22 9 3 NL M2 i AWS A5. 22: E 2209T1-4 Granica plastycznoÊci: Rp0,2% 660 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 830 N/mm2 Rodzaj pràdu: DC+ Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1156 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1156))

20302 mm mm kg

(-0102) 1.2 270 RD 300 12,5 13


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (rdzeniowy) Drut pe∏ny do spawania twardego Luna. RMA H30 MIG Drut pe∏ny do spawania twardego, tworzàcy spoin´ nadajàcà si´ do obróbki mechanicznej. Mo˝e s∏u˝yç jako pierwsza warstwa w spoinie wielowarstwowej. Nadaje si´ do zmechanizowanego spawania twardego wa∏ów, b´bnów i walców. Klasa elektrody: DIN 8555 MSG 2-350GZ Werkstoff Nr 18405 Rodzaj pràdu: DC Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20458 mm mm mm kg kg

-0104 1.0 300 RS 300 15.0 15

-0203 1.2 300 RS 300 15.0 15

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Luna. RMA H60 MIG Drut pe∏ny do spawania twardego, tworzàcy spoin´ o du˝ej odpornoÊci na korozj´, Êcieranie i deformacje pod wp∏ywem udarów i tarcia. Mo˝na spawaç elementy wszelkiego typu, od pomp piaskowych, elementów tràcych w maszynach rolniczych i budowlanych, po Êruby i walce transporterów. RMA H60 MIG posiada doskona∏e w∏aÊciwoÊci spawalnicze. Klasa elektrody: DIN 8555 MSG 6-60GZ Werkstoff Nr 14718 Rodzaj pràdu: DC Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . Typ szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa szpuli . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20459 mm mm mm kg kg

-0103 1.0 300 RS 300 15.0 15

-0202 1.2 300 RS 300 15 15

Drut spawalniczy (TIG) Do stali niestopowych i niskostopowych Luna. RT 70 Drut elektrodowy ze stali stopowej krzemowo-manganowej, do spawania metodà TIG stali konstrukcyjnych przy wysokich wymaganiach co do jakoÊci z∏àcza. Klasa elektrody: EN 1668 W462- W 3 Si1 Werkstoff Nr 1.5125 AWS A5.18: ER: 70 S-6 Granica plastycznoÊci: Rp 420 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 500 N/mm2 Rodzaj pràdu: DCKarta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . Masa/opak.. . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . .

20604 mm mm kg

-0107 1.6 1000 5.0 5

-0206 2.0 1000 5.0 5

-0305 2.4 1000 5.0 5

-0404 3.0 1000 5.0 5

Luna. RT CrMo1 Niskostopowy drut pe∏ny do spawania stali ˝aroodpornej metodà TIG, o wysokiej odpornoÊci na pe∏zanie i du˝ej plastycznoÊci przy temperaturze pracy do 550°C. Typowe zastosowania to konstrukcje zbiorników ciÊnieniowych i bojlerów, oraz wykonywanie do∏àczeƒ do nich. Wspó∏czynnik Bruscato maks. 12 ppm. Klasa elektrody: EN 21952: WCrMo1Si i AWS A5.28: ER80S-G Granica plastycznoÊci: ≥305 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: ≥450 N/mm2 Rodzaj pràdu: DCKarta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . .

20304 mm mm kg

(-0100) 1.6 1000 5.0 5

-0209 2.0 1000 5.0 5

-0308 2.4 1000 5.0 5

Luna. RT WSG1 Pe∏ny drut ze stopu Mn-Si do spawania metodà TIG zwyk∏ej stali niskostopowej stosowanej do wykonywania konstrukcji ogólnych, zbiorników ciÊnieniowych, a tak˝e do u˝ytku w przemyÊle stoczniowym. Klasa elektrody: EN 1668 W2Si i AWS A5.18: ER: 70S-3 Granica plastycznoÊci:≥360 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna:≥510 N/mm2 Rodzaj pràdu: DCKarta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . Masa/opak.. . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . .

20305 mm mm kg

-0109 1.6 1000 5.0 5

-0208 2.0 1000 5.0 5

-0307 2.4 1000 5.0 5

-0406 3.0 1000 5.0 5

1157 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1157))


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (TIG) Do stali nierdzewnej i kwasoodpornej Luna. RTI 308LSi Drut elektrodowy z niskow´glowej stali nierdzewnej do spawania metodà TIG stali nierdzewnej austenitycznej 19Cr 10Ni. Drut RTI 308LSi mo˝na u˝ywaç do spawania gatunków stali odpowiadajàcych normom SS 2352, 2371, 2333 i 2330. Drut ten mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania stali o normalnej zawartoÊci w´gla, stabilizowanej Nb lub Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura nie przekroczy 400° C. Klasa elektrody: EN 12072 W 19 9 LSi AWS A5.9 : ER 308LSi. Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 400 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 590 N/mm2 Rodzaj pràdu: DCKarta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . .

20613 mm mm kg

-0106 1.2 1000 5.0 5

-0205 1.6 1000 5.0 5

-0304 2.0 1000 5.0 5

Luna. RTI 309LSi Elektroda drutowa wykonana z niskow´glowej stali nierdzewnej, do spawania metodà TIG zwyk∏ej stali nierdzewnej ze stalà niestopowà lub niskostopowà. Drut RTI 309LSi mo˝na u˝ywaç do spawania grani dolnej w przypadku blach warstwowych, na przejÊciach warstw stali niestopowej i nierdzewnej. Podwy˝szona zawartoÊç krzemu gwarantuje dobry rozp∏yw topionego materia∏u. Klasa elektrody: EN 12072 W 23 12 LSi AWS A5.9 : ER 309 LSi Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 450 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 640 N/mm2 Klasa elektrody: DCKarta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . .

20617 mm mm kg

-0102 1.2 1000 5.0 5

-0201 1.6 1000 5.0 5

-0300 2.0 1000 5.0 5

Luna. RTI 310 Drut spawalniczy pe∏ny, do spawania metodà TIG, dajàcy spoin´ pe∏noaustenitycznà o stopie 25% Cr - 20% Ni. Ze wzgl´du na temperatur´ ∏uszczenia 1100 1150°C produkt doskonale nadaje si´ do spawania konstrukcji wymagajàcych wysokiej odpornoÊci na utlenianie i korozj´ w wysokich temperaturach. RTI 310 mo˝e byç równie˝ u˝ywana do spawania doczo∏owego ró˝nych rodzajów stali, np. stal nierdzewna do stali niestopowej lub pancernej. Klasa elektrody: EN 12072 W 25 10 oraz AWS A5.9 : ER 310 Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 400 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna:Rm: 590 N/mm2 Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . Masa opak. . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . .

20308 mm mm kg

(-0106) 1.6 1000 5 5

(-0205) 2.0 1000 5 5

(-0304) 2.4 1000 5 5

Luna. RTI 316LSi Drut elektrodowy z niskow´glowej stali nierdzewnej do spawania metodà TIG stali nierdzewnej zawierajàcej 19 12 i 2,7 Drut RTI 316LSi mo˝na u˝ywaç do spawania gatunków stali odpowiadajàcych normom SS 2348, 2375, 2343 i 2353. Drut mo˝e byç równie˝ u˝ywany do spawania stali o normalnej zawartoÊci w´gla, stabilizowanej Nb lub Ti, pod warunkiem, ˝e temperatura nie przekroczy 400°C. Klasa elektrody: EN 12072 W 19 12 3 LSi AWS A5.9 ER 316 LSi Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 400 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 600 N/mm2 Rodzaj pràdu: DCKarta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . .

20615 mm mm kg

-0104 1.2 1000 5.0 5

1158 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1158))

-0203 1.6 1000 5.0 5

-0302 2.0 1000 5.0 5

-0401 2.4 1000 5.0 5

-0500 3.2 1000 5.0 5


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (TIG) Do stali nierdzewnej i kwasoodpornej Luna. RTI Duplex Drut spawalniczy pe∏ny, do spawania metodà TIG, dajàcy spoin´ ferrytyczno-austenitycznà o stopie typu dupleks, o sk∏adzie 23% Cr - 9% Ni - 3% Mo-N. Stal dupleks posiada wyjàtkowà odpornoÊç na korozj´ ogólnà, mi´dzykrystalicznà, oraz punktowà i napr´˝eniowà. Klasa elektrody: EN 12072: W 22 9 3 NL samt AWS A5.9: ER 2209 Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 610 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 800 N/mm2 Rodzaj pràdu: DCKarta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . .

20307 mm mm kg

(-0107) 1.6 1000 5.0 5

(-0206) 2.0 1000 5.0 5

(-0305) 2.4 1000 5.0 5

Do aluminium

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Luna. RT Al 99,5 Drut elektrodowy z czystego aluminium, przeznaczony do spawania metodà TIG niestopowego aluminium o jakoÊci odpowiadajàcej normom SS 4005, 4007, 4010. Stopiwo jest ciàgliwe, posiada dobre w∏aÊciwoÊci antykorozyjne i odznacza si´ dobrym przewodnictwem. Zakres temperatur topnienia 630 - 640°C. Uwaga! Spawanie aluminium wymaga, dla osiàgni´cia dobrego rezultatu, bardzo dok∏adnego oczyszczenia powierzchni z∏àcza. Rodzaj pràdu: AC Klasa elektrody: AWS A5.10 :ER1100 Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 30 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 100 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . .

20607 mm mm kg

-0104 2.4 1000 2.0 2

-0203 3.2 1000 2.0 2

-0302 4.0 1000 2.0 2

Luna. RT AlSi5 Elektroda drutowa wykonana z aluminium pokrytego krzemem, przeznaczona do spawania ∏ukowego w os∏onie gazowej stopów aluminium Al-Si i Al-Mg-Si o zawartoÊci krzemu do 7%. Stopiwo ma wytrzyma∏oÊç Êrednià, ale charakteryzuje si´ dobrà odpornoÊcià na p´kni´cia termiczne. Nie stosowaç, gdy produkt koƒcowy ma byç anodyzowany. Zakres temperatury topnienia 570-630°C. Uwaga! Spawanie aluminium wymaga bardzo dok∏adnego oczyszczenia powierzchni z∏àcza. Klasa elektrody: EN ISO 18273 S Al 4043 (AlSi5) AWS A5.10 ER 404 Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 55 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 140 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . .

20611 mm mm kg

-0033 1.6 1000 2.0 2

-0058 2.0 1000 2.0 2

-0108 2.4 1000 2.0 2

-0207 3.2 1000 2.0 2

-0306 4.0 1000 2.0 2

Luna. RT AlMg4,5Mn Elektroda drutowa wykonana z aluminium z pokryciem magnezowym, przeznaczona do spawania ∏ukowego w os∏onie gazowej stopów aluminium o du˝ej wytrzyma∏oÊci, oraz do zastosowaƒ niskotemperaturowych. RT AlMg4,5Mn zapewnia wy˝szà wytrzyma∏oÊç mechanicznà ni˝ AlMg5. Zakres temperatur topnienia: 568 - 638°C. UWAGA! Spawanie aluminium wymaga bardzo dok∏adnego oczyszczenia powierzchni z∏àcza. Klasa elektrody: EN ISO 18273 S AI 5183 (AlMg 4,5 Mn) AWS A5.10-92 ER 5183 Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 150 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 290 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . .

20846 mm mm kg

-0105 2.4 1000 2.0 2

-0204 3.2 1000 2.0 2

-0303 4.0 1000 2.0 2

1159 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1159))


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Drut spawalniczy (TIG) Do aluminium Luna. RT AlMg5 Elektroda drutowa wykonana z aluminium z pokryciem magnezowym, przeznaczona do spawania metodà TIG stopów aluminium odpornych na solank´, o zawartoÊci do 5% Mg. RM AlMg5 jest najcz´Êciej u˝ywanym drutem elektrodowym do spawania aluminium. Zakres temperatur topnienia: 560 - 630°C. UWAGA! Spawanie aluminium wymaga bardzo dok∏adnego oczyszczenia powierzchni z∏àcza. Rodzaj pràdu: AC Klasa elektrody: EN 18273 S Al 5356 (AlMg5(A) AWS A5.10 ER 5356 Granica plastycznoÊci: Rp 0,2% 120 N/mm2 Wytrzyma∏oÊç graniczna: Rm: 255 N/mm2 Rodzaj pràdu: AC Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . Masa/opak.. . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . .

20609 mm mm kg

-0052 1.6 1000 2.0 2

-0102 2.4 1000 2.0 2

-0201 3.2 1000 2.0 2

-0300 4.0 1000 2.0 2

Materia∏y pomocnicze Spray spawalniczy Luna. UNWELD A BIO Zapobiega przyleganiu rozprysków spawalniczych do powierzchni spawanego przedmiotu i dyszy. Zalety. Produkt bazuje na odnawialnych surowcach roÊlinnych. Przed∏u˝a ˝ywotnoÊç dysz spawalniczych. Nie zawiera silikonu, rozpuszczalników ani wody, dzi´ki czemu polepsza si´ rezultat dzia∏ania, zwi´kszajàc jednoczeÊnie dba∏oÊç o Êrodowisko. Jako Êrodek noÊny wyst´puje powietrze, produkt jest wi´c ekonomiczny. Pojemnik wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Utylizacja pojemnika jest ∏atwa. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17658 Nr ml

-0108 UNWELD A BIO 300 Aerozol

Drut do spawania gazowego Luna. G2 (H-44) Drut spawalniczy pe∏ny, do spawania gazowego rurociàgów i zbiorników ciÊnieniowych ze stali niestopowej. Drut jest g∏adki i nie ma pokrycia miedziowego. W∏aÊciwoÊci mechaniczne: Wytrzyma∏oÊç graniczna: 430 N/mm2 Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . Punkt zam. . . . . .

20238 mm mm kg

-0101 1.6 700 5.0 5

-0200 2.0 700 5.0 5

-0309 2.5 700 5.0 5

-0408 3.0 700 5.0 5

-0507 4.0 700 5.0 5

-0606 5.0 700 5.0 5

Luna. G4 Mo (H-44Mo) Drut spawalniczy pe∏ny, g∏adki, do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Dodatek molibdenu polepsza mechaniczne parametry drutu, dzi´ki czemu poszerza si´ zakres zastosowaƒ, przede wszystkim do budowy rurociàgów i zbiorników ciÊnieniowych. Wytrzyma∏oÊç graniczna: 480 N/mm2 Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . . . . . . . Punkt zam.. . . . . . . . . . . . . .

20239 mm mm kg

1160 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1160))

-0100 2.0 700 5.0 5

-0209 2.5 700 5.0 5

-0308 3.0 700 5.0 5


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Lut - do lutowania twardego Lut mosi´˝ny Luna. M 900 - 900F Lut bràzowo-mosi´˝ny do lutowania twardego i spawania stali, miedzi i stopów miedziowych. Nadaje si´ do prac produkcyjnych, naprawczych i konserwacyjnych. Dost´pny w wersji z pokryciem topnikowym (F), lub bez. Niska temperatura robocza i minimalne wydzielanie dymu. M 900F jest pokryty topnikiem. Wytrzyma∏oÊç graniczna: 440 N/mm2 Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak.. . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . Punkt zam.. . . . . . .

20236 Nr mm mm kg

20236 Nr mm mm kg

-0103 M 900 1.5 1000 5.0 5

-0319 M 900F 2.0 500 blister 5*

-0400 M 900F 2.0 500 1.0 1

-0202 M 900 2.4 1000 5.0 5 -0418 M 900F 3.0 500 blister 5*

-0301 M 900 3.0 1000 5.0 5 -0509 M 900F 3.0 500 1.0 1

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Luna. M 850 Lut mosi´˝ny z zawartoÊcià niklu, o bardzo dobrej zdolnoÊci zap∏ywania i wysokich parametrach wytrzyma∏oÊciowych, do wykonywania z∏àcz poddawanych du˝ym obcià˝eniom. M 850 mo˝e byç u˝ywany do lutowania stali, ˝eliwa, ˝eliwa ciàgliwego, miedzi i stopów niklowych. Wytrzyma∏oÊç graniczna: 440 N/mm2. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20235 mm mm kg

-0104 1.5 1000 5 5

-0203 2.0 1000 5 5

Lut fosforowo-miedziowy Luna. FK 2-K Lut do instalacji wodno-sanitarnych. Zawiera 2% srebra, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami dotyczàcymi instalacji wodno-sanitarnych. Wytrzyma∏oÊç graniczna: 250 N/mm2. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . .

20230 mm mm kg

*) Tylko ca∏e opakowania

-0091 2 500 blister 5*

-0109 2 500 1.0 1

-0117 2.0x2.0 500 blister 5*

-0208 2.0x2.0 500 1.0 1

Luna. FK 5-K Lut do instalacji wodno-sanitarnych, zawierajàcy 5% srebra. Ten gatunek lutu jest cz´sto zalecany równie˝ w bran˝y ch∏odniczej. Wytrzyma∏oÊç graniczna: 250 N/mm2. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . Punkt zam. . . . . . . .

20231 mm mm kg

*) Tylko ca∏e opakowania

-0090 2 500 blister 5*

-0108 2 500 1.0 1

-0116 2.0x2.0 500 blister 5*

-0207 2.0x2.0 500 1.0 1

Lut srebrowy Luna. S 44 Lut nie zawierajàcy kadmu, o zawartoÊci srebra 40%, przeznaczony przede wszystkim do lutowania urzàdzeƒ w bran˝y spo˝ywczej, oraz tam, gdzie z∏àcze lutowane ma kontakt z wodà pitnà. Nadaje si´ do lutowania miedzi, oraz stali zwyk∏ej i nierdzewnej. S 44 charakteryzuje si´ relatywnie szerokim zakresem temperatury topnienia, dzi´ki czemu umo˝liwia lutowanie stosunkowo szerokich szczelin. Wytrzyma∏oÊç graniczna: 400 N/mm2 Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20234 mm mm kg

-0105 1.5 500 1

-0204 2.0 500 1

1161 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1161))


Elektrody - Drut spawalniczy - Kleje Lut - do lutowania twardego Lut srebrowy Luna. S 55 - 55F Lut nie zawierajàcy kadmu, o du˝ej zawartoÊci srebra (55%), dzi´ki czemu charakteryzuje si´ dobrà topliwoÊcià, bardzo dobrymi w∏aÊciwoÊciami kapilarnymi i zdolnoÊcià g∏´bokiej penetracji. S 55, ze wzgl´du na dobre w∏aÊciwoÊci antykorozyjne, jest odpowiednim materia∏em lutujàcym do instalacji petrochemicznych. Dzi´ki stosunkowo niskiej toksycznoÊci mo˝e byç z powodzeniem u˝ywany do lutowania elementów nierdzewnych wykorzystywanych w bran˝y spo˝ywczej. Pod wzgl´dem kolorystycznym dobrze nadaje si´ do lutowania materia∏ów wykonanych ze srebra i stali nierdzewnej. S 55F - wersja z pokryciem topnikowym. Wytrzyma∏oÊç graniczna: 430 N/mm2 Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . Punkt zam. . . . . .

20233 Nr mm mm kg

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

*) Tylko ca∏e opakowania

-0106 S 55 1.5 500 1.0 1

-0114 S 55F 1.5 500 blister 5*

-0205 S 55F 1.5 500 1.0 1

-0213 S 55F 2.0 500 blister 5*

-0304 S 55F 2.0 500 1.0 1

Luna. S 40CdF Pokryty topnikiem. Lut srebrowy o dobrej topliwoÊci przy niskiej temperaturze (610°C).Stosuje si´ do lutowania taÊmowego, ze wzgl´du na wàski zakres temperatury topnienia. Mo˝na równie˝ zaleciç do lutowania ma∏ych detali wra˝liwych na temperatur´, a tak˝e do stali narz´dziowej, gdy po˝àdana jest niska temperatura ∏àczenia. S 40Cd-CdF jest pokryty topnikiem. Wytrzyma∏oÊç graniczna:450 N/mm2 Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak.. . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/karton . . . . . . . . . . . . . .

20232 Nr mm mm kg 20232 mm mm mm kg

-0107 S 40Cd 1.5 500 1.0 -0305 S 40CdF 1.5 500 1.0

-0206 S 40Cd 2.0 500 1.0 -0404 S 40CdF 2.0 500 1.0

Luna. S 56 - 56F Lut nie zawierajàcy kadmu, o du˝ej zawartoÊci srebra (56%), dzi´ki czemu charakteryzuje si´ wyjàtkowo dobrà topliwoÊcià, bardzo dobrymi w∏aÊciwoÊciami kapilarnymi i zdolnoÊcià g∏´bokiej penetracji. Pasuje kolorystycznie do materia∏ów wykonanych ze stali nierdzewnej. Wymaga dobrego dopasowania na z∏àczu, z jak najmniejszà szczelinà. Nadaje si´ do u˝ytku w konstrukcjach wymienników ciep∏a w przemyÊle spo˝ywczym, w instalacjach sanitarnych i mechanice precyzyjnej. Wyst´puje równie˝ w wersji z pokryciem topnikowym 56F. Klasa elektrody: EN 1044 AG102 oraz AWS 5.8. B-Ag7 Temperatura robocza: 650°C Temperatura topnienia: 620 - 650°C Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa/opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20310 Nr mm mm kg

(-0102) S 56 1.5 500 1

Materia∏y do lutowania twardego Topnik do lutu srebrowego Luna. Ag F Topnik w postaci proszku. Przeznaczony do u˝ytku z lutem srebrowym. Lut podaje si´ do miejsca z∏àcza po podgrzaniu i zanurzeniu w proszku. Sprzeda˝ dozwolona tylko dla odbiorców profesjonalnych. Przed u˝yciem przeczytaç kart´ charakterystyki substancji niebezpiecznej. Zakres temperatury topnienia: 580-770°C Norma: DIN 8511 F-SH1 EN/1045 FH-10 Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1162 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1162))

20272 g

-0108 250


Wentylatory - Odciàgi Nagrzewnice wentylatorowe Jaka moc potrzebna jest do ogrzania pomieszczenia Poni˝sza tabela przedstawia przybli˝one zapotrzebowanie na moc grzewczà w kW, w lokalu o normalnej izolacji cieplnej, dla danych temperatur, przy grzaniu realizowanym w sposób ciàg∏y. W razie potrzeby podgrzewania szybkiego nale˝y przyjàç wy˝szà wartoÊç mocy. Dzi´ki temu, ˝e wszystkie nagrzewnice wentylatorowe sà sterowane termostatem, zawsze w przypadku niepewnoÊci jakà moc wybraç, mo˝na przyjàç wartoÊç wy˝szà, bez obawy, ˝e energia b´dzie si´ marnowa∏a. Obj´toÊç lokalu m3 30°

20°

10°

50 75 100 150

2 3 4 6

1,5 2 3 4,5

1 1,5 2 3

0,5 0,75 1 1,5

250 400 500 1000

8 12 18 28

6 9 13,5 21

4 6 9 14

2 3 4,5 7

Luna. PrzenoÊne wentylatorowe ogrzewacze powietrza. Przydatne do u˝ytku w bran˝y motoryzacyjnej, budowlanej, us∏ugowej itp. Do podgrzewania mniejszych i Êrednich pomieszczeƒ, gara˝y, warsztatów, letnich domków itp. Nastawiane na pe∏nà moc lub na po∏ow´ mocy. Utrzymywanie temperatury za pomocà termostatu nastawianego w zakresie 10-40°C. Automatyczny ochronny wy∏àcznik termiczny. Wykonane z mocnej, lakierowanej blachy stalowej, z mocnà izolacyjnà ràczkà do przenoszenia. Skonstruowane i atestowane zgodnie z aktualnymi dyrektywami CE. Klasa ochronna obudowy IP 44.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopniowanie mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przep∏yw powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reset wy∏àcznika termicznego. . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik zw∏oczny/inercyjny 1-faz. . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) 3-faz. . . . . . . . . . . . . . Pràd maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20249 Nr kW kW m3/h dB (A) V W A A A mm kg

-0108 EH2 2.0 1.0/2.0 227 45 230 1-faz. 25 Nie staje Automat. 10 8.7 255x240x293 4.0

20249-0108

-0207 EH3 3.0 1.5/3.0 507 45 230 1-faz. 30 Nie staje R´czny 16 13.04 305x260x435 5.0

20249-0207

-0306 EH5 5 2.5/5.0 549 50 400 3-faz. 28 Nie staje 16 7.22 305x260x435 5.5

-0405 EH9 9 3/6/9 1001 52 400 3-faz. 52 Nie staje 16 13.0 375x330x515 7.0

1163 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1163))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

40°


Wentylatory - Odciàgi Agregat odciàgowy Dobór cz´Êci sk∏adowych odsysaczy dymu 3. Wentylator wyciàgowy 8. T∏umik ha∏asu 7. Przepustnica

2. Wspornik Êcienny 1. Odsysacz dymu

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

4A. Szafka stycznika Start A4B. Szafka sterownicza

6. Wy∏àcznik

5. OÊwietlenie

Luna nr Typ 1

2 3

Odsysacz dymu Original, Teleskop

Original pionowy 2-4 m Original poziomy 4 m Teleskop Teleskop z przepustnicà Wspornik Êcienny standard Wspornik przed∏u˝ony 1 i 2 m

2093 2094 6541 6541 2095 2096

Wentylator wyciàgowy

8209

Szafka stycznika Szafka sterownicza

10374 10375

7

OÊwietlenie 24 V Original OÊwietlenie 24 V Teleskop OÊwietlenie 24 V Teleskop z przepustnicà Puszka wy∏àcznika Original Puszka wy∏àcznika Teleskop Puszka wy∏àcznika Teleskop z przepustnicà Przepustnica

2093 6541 2093 8516 6541 8516 10376

8

T∏umik ha∏asu

8516

4A 4B 5 6

Odciàgi miejscowe

Nederman. Odciàg miejscowy Original, przeznaczony do odprowadzania dymu i py∏u bezpoÊrednio ze êród∏a. (Elementy do wyprowadzania powietrza nie wchodzà w sk∏ad odciàgu). W sk∏ad zestawu wchodzi: rami´ odciàgowe Original, wentylator i wspornik Êcienny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . Wentylator . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ramienia . . . . . . .

10334 Nr Nr m

-0105 10230030 N16 2

1164 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1164))

-0204 10230040 N24 3

-0303 102300050 N 24 4


Wentylatory - Odciàgi Agregat odciàgowy Odciàgi miejscowe

Nederman. Odsysacz dymu Standard. Odciàg miejscowy w prostszym wykonaniu. O p∏ynnej nastawie. Nie da si´ wyposa˝yç w przepustnic´ ani w oÊwietlenie. Wbudowany wspornik Êcienny. Maks. zakres regulacji obrotowej 180°. Wentylator wyciàgowy, patrz 8209 str. 1168. Szafka wy∏àcznika, patrz 10375 str. 1169.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. przep∏yw powietrza . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13809 Nr m3/h m mm

-0105 10500238 600-900 2 160

-0204 10500338 600-900 3 160

Rura elastyczna zapas.. . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8516 Nr m

-1008 10341859 2

-1057 10333026 3

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13527 -0106 -0205 -0304 -0403 Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 10554235 10554335 10554435 10554535 3 Zalec. przep∏yw powietrza . . . . . m /h 800 800 800 800 D∏ugoÊç ramienia . . . . . . . . . . . . m 2 (pion) 3 (pion) 4 (pion) 4 (poziom) Liczba przegubów. . . . . . . . . . . . 3 3 3 4 Âredn. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 160 Otwór wlotowy kaptura. . . . . . . . mm ∅ 180 Króciec do∏àczeniowy ∅ . . . . . . mm 150/160 Zestaw oÊwietleniowy, 24 V. . 13527 Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr

-3001 10551235

Wspornik Êcienny. . . . . . . . . . . 13409 Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr

-2006 10550635

Rura elastyczna zapas. . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8516 -3004 -1008 -1057 -1107 Nr 10343624 10341859 10333026 10341860 m 1,5 2 3 4

4 m poziomy

4 m pionowy

Wspornik Êcienny

1165 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1165))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nederman. Odsysacz dymu Original. Odciàg miejscowy o p∏ynnej nastawie wysi´gu w pe∏nym zakresie. Mo˝e byç u˝ywany z zamocowaniem bezpoÊrednim ko∏nierzowym, albo z wykorzystaniem wspornika zamontowanego na Êcianie, suficie, stole lub pod∏odze. Mo˝e byç wyposa˝ony w wentylator wyciàgowy, lub do∏àczony do istniejàcego systemu odciàgowego. Model poziomy 2094 posiada pierwszy cz∏on ustawiany poziomo, umo˝liwiajàcy uzyskanie ma∏ej wysokoÊci zabudowy. Dostarczany w komplecie z ∏àcznikiem rurowym, obrotowym w zakresie 360°, ramieniem przegubowym z tarczkami ciernymi, rurà elastycznà z PCW zbrojonà w∏óknem szklanym, przepustnicà obrotowà, kapturem ssawnym, który mo˝e byç wyposa˝ony w oÊwietlenie i z króçcem do∏àczeniowym do kana∏u odciàgowego. Dostarczany bez wentylatora wyciàgowego. Zestaw oÊwietleniowy do zamontowania w kapturze ssawnym. Sk∏ada si´ z lampy halogenowej 24V 20W z kratkà ochronnà i wy∏àcznika. Transformator nie wchodzi w sk∏ad zestawu. Wentylator wyciàgowy, patrz 8209 str. 1168. Szafka stycznika, patrz str. 1168. Szafka sterownicza, patrz str. 1169. Przepustnica, patrz str. 1169. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 9999-2620.


Wentylatory - Odciàgi Agregat odciàgowy Odciàgi miejscowe

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nederman. Odsysacz dymu Teleskop Konstrukcja teleskopowa w po∏àczeniu ze specjalnym blokiem równowa˝àcym zapewnia ∏atwà manewrowoÊç ramienia, przy czym kaptur ssawny zachowuje raz nastawione po∏o˝enie. Odciàg mo˝na ustawiç tak, by zajmowa∏ ma∏o miejsca. Jest szczególnie przydatny do prac z ograniczeniem miejsca, na sto∏ach warsztatowych, w boksach spawalniczych i innych ciasnych pomieszczeniach. Dostarczany w komplecie umo˝liwiajàcym do∏àczenie bezpoÊrednio do wentylatora wyciàgowego, albo do systemu wentylacyjnego. Dostarczany bez wentylatora. Zestaw oÊwietleniowy do zamontowania w kapturze ssawnym. Sk∏ada si´ z lampy halogenowej 24V 20W z kratkà ochronnà i wy∏àcznika. Ssawa z przepustnicà plastikowà. Ssawa z przepustnicà metalowà. Transformator nie wchodzi w sk∏ad zestawu. Wentylator wyciàgowy, patrz 8209 str. 1168. Szafka stycznika, patrz str. 1168. Szafka sterownicza, patrz str. 1169. Przepustnica, patrz str. 1169. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 9999-2620.

ze wspornikiem i bez przepustnicy

Wspornik Êcienny

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. przep∏yw powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia, regulowana. . . . . . . . . . . . . . . Âredn. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do∏àczenia odciàgu. . . . . . . . . . . . . . . Ssawa z przepustnicà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13410 Nr m3/h m mm mm kg

-0197 10502331 800 0.87-1.57 160 160 Tak 12

-0205 10502531 800 0.87-1.57 160 160 Nie 12

Zestaw oÊwietleniowy, 24 V . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13527 Nr

-3001 10551235

-

Wspornik Êcienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13409 Nr

-2006 10550635

Rura elastyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8516 Nr m

-3004 10343624 1,5

Rami´ do stanowiska naprawy nadwozi Nederman. Rami´ do stanowisk naprawy nadwozi, specjalnie skonstruowane do odciàgania dymu spawalniczego i innych niebezpiecznych zanieczyszczeƒ powietrza, np. izocyjanianów. Wyposa˝one w dwa przeguby 4-kierunkowe, co daje mo˝liwoÊç ∏atwego ustawienia ramienia dla odciàgania dymu spod spodu pojazdu. Ponadto zasi´g wynosi pe∏ne 5 m. Rami´ mo˝e byç u˝ywane z zamocowaniem bezpoÊrednim ko∏nierzowym, lub te˝ z wykorzystaniem wspornika zamontowanego na Êcianie lub suficie. Mo˝e byç wyposa˝one w wentylator wyciàgowy, lub do∏àczone do istniejàcego systemu wentylacyjnego. Przepustnica z zastawà obrotowà, kaptur ssawny przystosowany do zamontowania oÊwietlenia, oraz króciec do∏àczeniowy do kana∏u wentylacyjnego. Dostarczane bez wentylatora wyciàgowego. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. przep∏yw powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwór kaptura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Króciec do∏àczeniowy ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13411 Nr m3/h m mm mm mm kg

-0204 10554935 800 5 160 ∅ 180 150/160 18

Zestaw oÊwietleniowy, 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13527 Nr

-3001 10551235

Odciàg do szyb samochodowych

Nederman. Kaptur blaszany. Zast´puje normalny kaptur ssawny (nie dotyczy odsysacza NEX MD), gdy w wentylowanym miejscu wydzielajà si´ du˝e iloÊci ciep∏a lub agresywnych wyziewów (np. z silnych kwasów). Nie mo˝e byç stosowany razem z zestawem oÊwietleniowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8516 Nr

-2808 10321542

Odciàg do szyb samochodowych Nederman. Kaptur odciàgowy specjalnie zaprojektowany do pracy przy szybach samochodowych, jak np. demonta˝ szyb, gruntowanie, klejenie itp. Montowany na oryginalnym ramieniu Nederman.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1166 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1166))

10723 Nr

-0104 10372173


Wentylatory - Odciàgi Agregat odciàgowy Odciàgi miejscowe T∏umik ha∏asu Nederman. T∏umiki ha∏asu pasujàce do odsysaczy Original, Teleskop i 5000, a tak˝e do zastosowanych w nich wentylatorów. Zaleca si´ monta˝ po stronie ssàcej wentylatora, dzi´ki czemu redukuje si´ poziom ha∏asu o ok. 5 dB(A) (ods∏uchowo odpowiada to odczuciu obni˝enia si´ poziomu dêwi´ku o ok. jednà trzecià). Wsporniki Êcienne do∏àczane do króçców t∏umika ∅ 150-160 mm, zapewniajàce ∏atwy monta˝ t∏umika na Êcianie. Pasujà do obu stron t∏umika. Dostarczane parami. T∏umik ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8516 Nr

-0463 14502126 Odsysacz Original Odsysacz Teleskop

Wspornik Êcienny . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8516 Nr

-0489 14343089

8516-0463

Wysi´gnik

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks. . . . .

13419 Nr m kG

-2004 10550735 1 140

-2103 10550835 2 70

Wspornik Êcienny z wysi´gnikiem

Wentylatory do odciàgów miejscowych Nederman. PrzenoÊne. Wyposa˝one w statyw z pokrytych galwanicznie rur stalowych. Przeznaczone przede wszystkim do odprowadzania gazów i py∏ów z miejsca pracy. Obudowa wentylatora wykonana z cynkowanej blachy stalowej. Wirnik o mocnej konstrukcji z siluminu umieszczony jest bezpoÊrednio na osi silnika. Silnik asynchroniczny 1-fazowy zasilany napi´ciem 230 V 50 Hz. Zespo∏y posiadajà klas´ szczelnoÊci IP 54. Dostarczane w komplecie z os∏onà silnika, gniazdem wtykowym i wy∏àcznikiem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç (przep∏yw swobodny) . . . . . . . . . . . Do∏àczenie ssania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie wydmuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wirnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8208 Nr m3/h ∅ mm ∅ mm obr/min kW A kg

Zestaw kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8208 Nr

-0102 14511321 1600 160 160 2800 0,55 4.2 14

-0201 14511322 2400 160 160 2800 0,75 5.6 18

-0300 371707

Nederman. Z∏àczki rurowe przejÊciowe. U˝ywane do do∏àczania elementów wyposa˝enia o mniejszych rozmiarach do∏àczeƒ ni˝ wlot lub wylot wentylatora wyciàgowego. Z∏àczki rurowe przed∏u˝ajàce. Do ∏àczenia odcinków rur elastycznych, dla uzyskania odpowiedniej d∏ugoÊci 10, 15, 20 m itd. Z∏àczki rurowe rozga∏´ziajàce. Stosowane po stronie ssàcej wentylatora wyciàgowego dla do∏àczenia dwóch rur elastycznych. Rury elestyczne z PCW. Dostarczane w odcinkach o d∏ugoÊci 5 m. Pasujàcy wentylator wyciàgowy 8208 na aktualnej stronie.

Z∏àczka przejÊciowa

Z∏àczka przed∏u˝ajàca

Z∏àczka przejÊciowa . 8517 -0603 -0702 -0751 -1601 Nederman . . . . . . . . . . . Nr 70341077 14511126 14510626 14511226 Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm 125-100 150-125 160-125 160-150 Z∏àczka przed∏u˝ajàca . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8517 Nr mm

-0710 14504626 100

-0728 14505626 125

-0736 14506626 150

Z∏àczka rozga∏´ziajàca . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8517 Nr mm

(-0801) 70500526 125-2×100

-0850 14510726 160-2×100

Z∏àczka rozga∏´ziajàca . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8517 Nr mm

(-0900) 14500726 125-2×125

(-0959) 14510826 160-2×125

Rura elestyczna PCW . 8517 -1007 -1106 -1205 -1700 Nederman . . . . . . . . . . . . Nr 10500427 10500527 10500627 10511026 Ârednica . . . . . . . . . . . . . mm 100 125 150 160 Ssawa magnetyczna . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. do∏àczenia. . . . . . . . . . . . . . .

8517 Nr mm

-1254 14501226 100

Zestaw kó∏ek pod wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8517 Nr

Z∏àczka rozga∏´ziajàca

14501226

Rura elestyczna z PCW

12500226

-1304 12500226 100 -1353 14371707

1167 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1167))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nederman. Do monta˝u odsysacza dymu na Êcianie, suficie, stole lub pod∏odze. Przy monta˝u na suficie, stole lub pod∏odze wymagane jest zastosowanie dodatkowo wspornika Êciennego.


Wentylatory - Odciàgi Agregat odciàgowy Odciàgi miejscowe

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Wentylatory do odciàgów miejscowych Nederman. Wentylatory do odciàgów ramieniowych - klasa szczelnoÊci IP 54. Obudowa z cynkowanej blachy stalowej. Wirnik z siluminu umieszczony bezpoÊrednio na osi silnika. W sk∏ad zestawu wspornika do wentylatorów 1600 m3 i 2400 m3 wchodzi króciec ssàcy/ wydmuchowy, s∏u˝àcy do do∏àczania do wentylatora rur elastycznych. W wentylatorach 4000 m3 króciec jest wbudowany. Szafka stycznika, patrz na aktualnej stronie. Szafka sterownicza, patrz str. 1169. T∏umik ha∏asu, patrz 8516 str. 1167. Pasujàce odsysacze dymu 13809 i 13527 str. 1165. Pasujàcy odsysacz dymu 13410 str. 1166. Prospekt na ˝yczenie 8209-9995. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç (swob.) . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . Do∏. ssawy (ko∏nierz). . . . . Do∏. ssawy (króciec) ze wspornikiem . . . . . . . . . Do∏. wydmuchu . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8209

∅ mm ∅ mm obr/min kW A

Zestaw wspornika . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . .

8209 Nr

Nr m3 V mm

-0101 N16 14510121 1600 230 1-faz. 230

-0200 N16 14510521 1600 230/400 3-faz. 230

-0309 N24 14510122 2400 230 1-faz. 230

-0408 N24 14510422 2400 230/400 3-faz. 230

-0507 N40 14510123 4000 230/400 3-faz. 230

160 160 2800 0,55 4.2

160 160 2800 0,55 2.4/1.4

160 160 2800 0,75 5.6

160 160 2800 0,9 5.4/2.0

160 250 2800 2,2 8.1⁄4.7

-1000 14510126

-1000 14510126

-1109 14510226

Nederman. Wentylator stacjonarny do usuwania gazów i zapylonego powietrza. Ze wzgl´du na du˝à si∏´ ssania szczególnie nadaje si´ - w po∏àczeniu ze zwijakiem w´˝a ssawnego - do usuwania spalin samochodowych. Mo˝e byç równie˝ u˝ywany do odbierania trocin i innych ci´˝szych czàstek przy obróbce drewna lub metalu (po wyj´ciu kratki). Z powodzeniem mo˝e byç stosowany do agregatów odciàgowych serii ″Odsysacz dymu″. Klasa szczelnoÊci cz´Êci elektrycznej IP 54. Pasujàce rury ssawne patrz 8517 str. 1167. Pasujàce ssawy patrz 8517 str. 1167. Pasujàce z∏àczki przejÊciowe patrz 8517 str. 1167. Pasujàce z∏àczki przed∏u˝ajàce patrz 8517 str. 1167.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç (przep∏yw swobodny) . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. do∏àczenia ssania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. do∏àczenia wydmuchu . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7274 Nr V 3 m /h kW A obr/min ∅ mm ∅ mm kg

-0053 14520129 230/400 2200 1.5 5.7/3.3 2800 160 160 35

-0103 14510129 230/400 2600 2.2 8.1/4.7 2800 160 160 37

Filtry modu∏owe Nederman. Prosty filtr stacjonarny do pojedynczego stanowiska pracy. Zbudowany w oparciu o wypróbowanà technik´ filtracji. Posiada wyprowadzenia elastyczne do do∏àczenia do wentylatora lub do kana∏u wentylacyjnego. ¸atwa i szybka instalacja oraz wymiana. Montuje si´ na Êcianie lub w kombinacji z ramionami i wentylatorami Nederman. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 10245-9997.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . Powierzchnia filtrujàca . . . . . Stopieƒ filtracji . . . . . . . . . . . .

10245 Nr m2 3 m /h

(-0103) 12600144 18 99%

(-0202) 12600444 14 99.95%

(-0301) 12600544 21 W´giel aktywny

Szafki stycznikowe z w∏àcznikiem Nederman. Szafki stycznikowe zawierajàce w∏àcznik, stycznik i wy∏àcznik nadmiarowy. R´czne w∏àczanie i zatrzymywanie wentylatora. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàce wentylatory . . . . . Pasujàce wentylatory . . . . .

10374 Nr A V 400V 230V

-0205 14502137 1.0-1.6 400V 3-faz. N16 -

(-0254) 14502237 1,6-2,5 230/400 3-faz N 16

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàce wentylatory . . . . . Pasujàce wentylatory . . . . .

10374 Nr A V 400V 230V

-0403 14502437 4.0-6.3 400V 3-faz. N29/N40 N 24

(-0502) 14502537 6,3-10 230/400 3-faz N 40

1168 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1168))

-0304 14502337 2.5-4.0 400V 3-faz. N24 -


Wentylatory - Odciàgi Agregat odciàgowy Odciàgi miejscowe Szafki sterownicze Nederman. Szafka ze stycznikiem i wy∏àcznikiem nadmiarowym (bez w∏àcznika), oraz oddzielna szafka sterownicza. W szafce sterowniczej znajduje si´ transformator, który mo˝e zasilaç oÊwietlenie. Szafka ta posiada swój w∏àcznik, ale mo˝e byç równie˝ sterowana w∏àcznikiem znajdujàcym si´ na odsysaczu, lub czujnikiem nr art. 10375-0402. Znajduje si´ tu równie˝ uk∏ad czasowy opóênienia wy∏àczania o 0-5 minut. Czujnik przeznaczony do stosowania przy spawaniu elektrycznym. Czujnik do∏àczany jest np. do przewodu powrotnego, dzi´ki czemu wentylator w∏acza si´ w momencie rozpocz´cia spawania. Po skoƒczeniu spawania wentylator wy∏acza si´ po nastawionym czasie. Szafka w∏àcznika Szafka sterownicza Czujnik Puszka w∏àcznika wraz z kablem o d∏. 8 m mo˝e byç stosowane do sterowania wentylatora z kaptura ssawnego tylko wtedy, gdy nie jest zamontowana oprawa oÊwietleniowa. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10375 -0105 -0204 -0303 Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 14518937 14518637 14518737 Pobór pràdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2,0-7,0 1,6-5,0 3,7-12,0 Zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 230V 1-faz. 400V 3-faz. 400V 3-faz. Pasujàce wentylatory. . . . . . . . . . . . . . . . . 400V N16, N24 N24 N29, N40 Pasujàce wentylatory. . . . . . . . . . . . . . . . . 230V N16 N24, N40 10375 Nr

-0402 14372199

Przepustnice i szafki sterownicze Nederman. Przepustnica sterowana silnikiem elektrycznym, oraz oddzielna szafka sterownicza. W szafce sterowniczej znajduje si´ transformator, który mo˝e zasilaç oÊwietlenie. Szafka ta posiada swój w∏àcznik, ale mo˝e byç równie˝ sterowana w∏àcznikiem znajdujàcym si´ na odsysaczu, lub czujnikiem nr art. 10375-0402. Znajduje si´ tu równie˝ uk∏ad czasowy opóênienia wy∏àczania o 0-5 minut. Przepustnica musi wspó∏pracowaç z szafkà stycznikowà do sterowania wentylatora (patrz opis szafki stycznikowej). Czujnik stosowany przy spawaniu elektrycznym. Czujnik do∏àczany jest np. do przewodu powrotnego, dzi´ki czemu wentylator w∏àcza si´ w momencie rozpocz´cia spawania. Po skoƒczeniu spawania wentylator wy∏acza si´ po nastawionym czasie. Puszka wy∏àcznika wraz z kablem o d∏. 8 m mo˝e byç stosowana do sterowania wentylatora z kaptura ssawnego tylko wtedy, gdy nie jest zamontowana oprawa oÊwietleniowa. Szafka stycznikowa z wy∏àcznikiem nadmiarowym i stycznikiem, ale bez r´cznego w∏àcznika sterowania wentylatora wyciàgowego, do∏àczona jest do szafki sterowniczej przy przepustnicy. Szafk´ stycznikowà stosuje si´, gdy w∏àczanie wentylatora ma si´ odbywaç automatycznie w momencie otwarcia przepustnicy w jednym lub kilku ramionach odciàgowych.

Przepustnica Szafka sterownicza

Przepustnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10376 Nr mm

-0104 14500291 160

Czujnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10375 Nr

-0402 14372199

Szafka stycznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór pràdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàce wentylatory . . . . . . . . . . . . . . . . .

10376 Nr A V

(-0351) 14518137 2,0-7,0 230 1-faz 16

(-0401) 14518137 1,6-5,0 400V 3-faz. N24

Czujnik

-0500 14518237 3,7-12,0 400V 3-faz. N29, N40

Odciàg miejscowy do sto∏u roboczego Szafka z kurtynà powietrznà

Filtronic. Szafka wentylacyjna CBC o du˝ej, ∏atwo dost´pnej przestrzeni roboczej, chroniàca pracownika od unoszàcych si´ w powietrzu zanieczyszczeƒ pochodzàcych z procesu produkcyjnego. Odbywa si´ to dzi´ki kurtynie powietrznej wytwarzanej od przodu, uniemo˝liwiajàcej wydostawanie si´ na zewnàtrz czàstek sta∏ych i gazów. Zanieczyszczone powietrze odciàgane jest z szafki za pomocà systemu filtrujàcego Filtronics, oczyszczajàcego powietrze w obiegu zamkni´tym, albo poprzez centralny system odciàgowy. Szafka CBC jest rozwiàzaniem elastycznym i ekonomicznym, nie wymagajàcym ˝adnych sta∏ych instalacji, przy czym iloÊç odciàganego powietrza wynosi tylko 200 m3/h. Uwaga! W szafce z kurtynà powietrznà nie mo˝na u˝ywaç skoncentrowanych rozpuszczalników ze wzgl´du na zagro˝enie wybuchowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagana wydajnoÊç odciàgowa . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu, 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn´trzne BxHxD . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary wewn´trzne BxHxD . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14169 m3/h dB (A) V W mm mm kg

(-0107) 180-230 49 110-240, 50/60 Hz 65 1275x625x760 1120x525x580 53

1169 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1169))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Czujnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wentylatory - Odciàgi Odciàg miejscowy do sto∏u roboczego

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

System filtrujàcy

FT12

FT12-PF

FE4000

Filtronic. Odsysacz dymu do usuwania gazów i czàstek sta∏ych wydzielajàcych si´ w ró˝nych procesach produkcyjnych. Agregat poprawia Êrodowisko pracy i chroni zdrowie pracownika. System filtrujàcy wykorzystuje unikalne rozwiàzanie o pozytywnie zweryfikowanym dzia∏aniu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. liczba do∏àczonych stacji lutowniczych . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu, 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrofiltr, skutecznoÊç filtracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr gazowy, skutecznoÊç filtracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç odciàgowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç/Êrednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(-0108) FT12 2 37 99.99 99 20-50 200/120 1.5

(-0207) FT12-PF 2 37 99.99 99 20-50 245/120 1.5

(-0306) FE4000 2 40 99.99 99 40 290/140 1.5

16932

(-1007) 210-0323-ESD

-

-

Filtr g∏ówny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

(-1106) 212-0012-ESD

-

(-1106) 212-0012-ESD

Krà˝ki filtrujàce (10 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

(-1205) 210-0309

-

(-1205) 210-0309

Krà˝ki filtrujàce, do intensywnego lutowania (10 szt.) . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

(-1304) 210-0313

-

(-1304) 210-0313

Kaseta filtracji wst´pnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

-

(-1403) 212-5000-ESD

-

Filtr g∏ówny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

-

(-1502) 212-5001-ESD

-

Filtr zamienny: Filtr górny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932 dB (A) % % l/min mm kg

Clip-on kit Odsysacz punktowy, montowany zatrzaskowo bezpoÊrednio na lutownicy. Celem uzyskania szczegó∏owych informacji nt. zestawu Clip-on kit lub lutownic prosimy o kontakt z firmà B&B Tools.

Clip-on kit model uniwers. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

(-1601) 001-0043-ESD

(-1601) 001-0043-ESD

(-1601) 001-0043-ESD

Clip-on kit ERSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

(-1700) 001-0051-ESD

(-1700) 001-0051-ESD

(-1700) 001-0051-ESD

Clip-on kit JBC 2010/2210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

(-1809) 001-0061

(-1809) 001-0061

(-1809) 001-0061

Clip-on kit Pace PS80/SP2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

(-1908) 001-0082

(-1908) 001-0082

(-1908) 001-0082

Clip-on kit Weller WSP80/MLR21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16932

(-2005) 001-0093

(-2005) 001-0093

(-2005) 001-0093

1170 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1170))


Wentylatory - Odciàgi Odciàg miejscowy do sto∏u roboczego System filtrujàcy

Filtronic. MP140 jest wysokowydajnym systemem do miejscowego odciàgania i filtrowania zanieczyszczonego powietrza znad sto∏u roboczego. MP140 jest idealny w sytuacji gdy wydziela si´ du˝a iloÊç czàstek sta∏ych. Mikrofiltr o jakoÊci HEPA zapewnia wysoki stopieƒ separacji czàstek sta∏ych. MP140 Kit 1 jest kompletnym zestawem dla jednego stanowiska roboczego. Dostarczany jest z uchwytem mocujàcym do blatu sto∏u, ramieniem elastycznym, w´˝em po∏àczeniowym i koƒcówkà ssawnà Alfa. MP140 Kit 2 jest kompletnym zestawem dla dwóch stanowisk roboczych. Dostarczany jest z uchwytem mocujàcym do zawieszania, dwoma ramionami elastycznymi i dwiema koƒcówkami ssawnymi N.

Filtr zamienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16933-0107

16933 3

m /h m3/h % dB (A) V W mm kg

16933

16933-0206

(-0107) MP140 Kit 1 100 140 99.95 <54 110-240 100 420x440x200 8

(-0206) MP140 Kit 2 100 140 99.95 <54 110-240 100 420x440x200 8

(-1006) 140-2000-ESD

(-1006) 140-2000-ESD

Ramiona odciàgowe

Filtronic. Ramiona odciàgowe ESD (antystatyczne), bardzo elastyczne i ∏atwe w u˝yciu. Ramiona odznaczajà si´ niskim spadkiem ciÊnienia i nadajà si´ do u˝ycia przy wi´kszoÊci prac odbywajàcych si´ na stole roboczym. Wszystkie modele ramion wyposa˝one sà w szybkoz∏àcza do do∏àczania koƒcówek lub w´˝y przed∏u˝ajàcych. Maks. temperatura medium +60°. 3046. Rami´ aluminiowo-elastyczne z uchwytem mocujàcym z przegubem kulowym. 3446. Rami´ aluminiowo-elastyczne z uchwytem mocujàcym z przegubem kulowym i funkcjà regulacji przep∏ywu. 3015. Rami´ aluminiowo-elastyczne z uchwytem mocujàcym do blatu. 3415. Rami´ aluminiowo-elastyczne z uchwytem mocujàcym do blatu i funkcjà regulacji przep∏ywu. 3035. Wà˝ elastyczny z koƒcówkà ssawnà Alfa.

Rami´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∅ .......................... Zasi´g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14172

Rami´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∅ .......................... Zasi´g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14172

Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∅ .......................... Zasi´g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14172

Rami´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∅ .......................... Zasi´g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14172

mm mm

mm mm

mm mm

mm mm

(-0102) 3046 60 930

3046

3015

(-0201) 3446 60 930 (-0300) 3015 60 1125

3035

(-0409) 3415 60 1125

1171 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1171))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr pakietowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç odciàgowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç wentylatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrofiltr HEPA klasa H13, stopieƒ filtracji MPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu, 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary BxHxD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wentylatory - Odciàgi Odciàg miejscowy do sto∏u roboczego Koƒcówka ssawna do ramion odciàgowych

Alfa

U

N

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Filtronic. Koƒcówka ssawna ESD (antystatyczna) s∏u˝y do wychwytywania zanieczyszczeƒ powietrza u êród∏a, jest podstawà dobrego dzia∏ania systemu odciàgowego. Konstrukcja koƒcówek Filtronic zapewnia optymalne zasysanie zanieczyszczonego powietrza. Alfa i U - koƒcówki z tworzywa sztucznego. N koƒcówka z metalu.

Koƒcówka. . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14173 mm

(-0101) Alfa 225x100

(-0200) U 190x100

(-0309) N 130

Odciàgi dymu lutowniczego Filtr pakietowy Nederman 500. 500 Kompaktowy zestaw filtrujàcy do pojedynczego stanowiska pracy, gdzie powietrze przechodzi przez filtr wychwytujàcy zanieczyszczenia sta∏e i gazowe. Nadaje si´ do stosowania przy klejeniu, lutowaniu i pracach z rozpuszczalnikami. Filtr jest jednorazowy, ∏atwo wymienialny. Rami´ odciàgowe o d∏ugoÊci 1 m, ∏atwe do zamontowania, wygina si´ we wszystkich kierunkach i utrzymuje nadany kszta∏t. Przep∏yw powietrza w rurze ssawnej mo˝na regulowaç za pomocà zasuwy w podstawie ramienia. Dostarczany z pó∏kopu∏à odciàgowà wychwytujàcà wyziewy zarówno ci´˝kie jak i lotne.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SkutecznoÊç filtracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10112 Nr V W dB (A) % m3/h mm mm

-0103 500 70510634 230 80 43 99,97 30 400 255

Nederman. 1000 Umo˝liwia odfiltrowywanie szkodliwych substancji wydzielajàcych si´ przy klejeniu, lutowaniu i pracach z rozpuszczalnikami na dwóch stanowiskach pracy jednoczeÊnie. Powietrze przechodzi przez filtr wychwytujàcy zanieczyszczenia sta∏e i gazowe. Filtr jest jednorazowy, a wymiana dokonuje si´ ca∏kowicie bezpy∏owo. Pr´dkoÊç obrotowa wentylatora regulowana z urzàdzenia umieszczonego na stole roboczym. Przep∏yw powietrza w ka˝dej rurze ssawnej mo˝na zamykaç za pomocà zasuwy, co oznacza, ˝e ka˝de rami´ mo˝e byç u˝ywane oddzielnie, z mo˝liwoÊcià nastawienia w∏aÊciwej si∏y odciàgu do danych warunków roboczych. Dostarczany z kopu∏ami odciàgowymi wychwytujàcymi wyziewy zarówno ci´˝kie jak i lotne.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SkutecznoÊç filtracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. filtr/wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa filtr/wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr V W dB (A) % m3/h mm mm mm kg

(-0102) 1000 70511134 230 110 60 99,97 42 555 388 288 8

Filtr zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0102 Nr

-1302 70311427

1172 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1172))

10113


Wentylatory - Odciàgi Odciàgi dymu lutowniczego Filtr pakietowy Nederman. 1500 Kompletny system umo˝liwiajàcy wychwytywanie i filtrowanie dymu i wyziewów na trzech stanowiskach pracy jednoczeÊnie. Ka˝de rami´ odciàgowe w postaci 3-metrowej elastycznej rury do∏àczone jest do wspólnego wentylatora, wyposa˝onego w regulator obrotów. Ponadto ka˝de rami´ posiada zasuw´ umo˝liwiajàcà nastawienia w∏aÊciwej si∏y odciàgu do danej pracy. Powietrze przechodzi przez filtr wychwytujàcy zanieczyszczenia sta∏e i gazowe. Filtr jest jednorazowy, a wymiana dokonuje si´ ca∏kowicie bezpy∏owo. Dostarczany z kopu∏ami odciàgowymi wychwytujàcymi wyziewy zarówno ci´˝kie jak i lotne.

10114 Nr V W dB (A) % m3/h mm mm mm kg

(-0101) 1500 70511634 230 120 60 99,97 38 555 388 288 8

Filtr zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0102 Nr

-1302 70311427

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SkutecznoÊç filtracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. filtr/wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa filtr/wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nederman. 2000 Kompletny zestaw sk∏adajàcy si´ z miniodciàgu 70500134, kaptura ssawnego 70311430, zacisku sto∏owego 70344378, z∏àczki przejÊciowej 70345401, wentylatora 332960, filtru 70311427, oraz regulatora tyrystorowego 70371308. Filtr jest typu jednorazowego, i sk∏ada si´ z cz´Êci w´glowej i cz´Êci wychwytujàcej czàstki sta∏e. Wychwytuje 99.97% czàstek o Êrednicach od 0.3 mikrona. Zatrzymuje równie˝ przykre zapachy i wi´kszoÊç gazów. Dla zwi´kszenia wydajnoÊci mo˝na ∏àczyç kilka filtrów ze sobà. Prospekt na ˝yczenie 0102-9974.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0102

Filtr zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wentylator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterownik tyrystorowy do wentylatora . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T∏umik ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0102 Nr 0102

Nr

0102 0102

-1203 2000 70505044

(-1211) 2000 ESD 70505344

-1302 70311427 -0502 70332960 -1500 70371308 (-1708) 70311429

-1302 70311427 -0502 70332960 -1500 70371308 (-1708) 70311429

1173 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1173))


Wentylatory - Odciàgi Odciàgi dymu lutowniczego Filtr pakietowy

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nederman. 2500 Elastyczny system dla dwóch stanowisk roboczych umo˝liwiajàcy wychwytywanie i filtrowanie szkodliwych czynników wydzielajàcych si´ przy klejeniu, lutowaniu i pracach z rozpuszczalnikami. Ramiona wykonane sà z aluminium i posiadajà trzy ∏atwe do nastawienia przeguby. Pr´dkoÊç obrotowa wentylatora jest regulowana uk∏adem tyrystorowym, co umo˝liwia nastawienia w∏aÊciwej si∏y odciàgu do danych warunków roboczych. Ka˝de rami´ wyposa˝one jest w zasuw´ zamykajàcà. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 10115-9994.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SkutecznoÊç filtracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. filtr/wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa filtr/wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10115 Nr V W dB (A) % m3/h mm mm mm kg

(-0100) 2500 70505644 230 127 60 99,97 75 555 388 288 8

Filtr zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wentylator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulator tyrystorowy do wentylatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzynka wyciszajàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0102 Nr 0102 Nr 0102 Nr 0102 Nr

-1302 70311427 -0502 70332960 -1500 70371308 (-1708) 70311427

Nederman . 3000 Wyposa˝enie stanowiska umo˝liwiajàce skuteczne usuwanie dymu i wyziewów. Ramiona wykonane sà z aluminum i posiadajà trzy plastikowe przeguby, ∏atwe do nastawiania. Filtr wychwytuje i filtruje szkodliwe czynniki, zarówno gazowe jak i sta∏e, wydzielajàce si´ przy klejeniu, lutowaniu i pracach z rozpuszczalnikami. Filtr jest jednorazowy, a wymiana dokonuje si´ ca∏kowicie bezpy∏owo. Pr´dkoÊç obrotowa wentylatora jest p∏ynnie regulowana, umo˝liwiajàca nastawienia w∏aÊciwej si∏y odciàgu do danych warunków roboczych Prospekt na ˝yczenie, nr art. 10116-9993.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SkutecznoÊç filtracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. filtr/wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa filtr/wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10116 Nr V W dB (A) % m3/h mm mm mm kg

-0109 3000 70506244 230 127 60 99,97 150 555 388 288 8

Filtr zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T∏umik ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0102 Nr 0102 Nr

-1302 70311427 (-1708) 70311429

P∏yta ssawna Nederman. P∏yta ssawna do odciàgania ci´˝kich gazów i wyziewów. Montuje si´ bezpoÊrednio na blacie sto∏u, dzi´ki czemu nie zajmuje dodatkowego miejsca. Wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zasysa zanieczyszczone powietrze.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. powierzchni ssawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1174 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1174))

8066 Nr mm mm mm

-0103 FD 23 70373527 260 230 32


Wentylatory - Odciàgi Odciàgi dymu lutowniczego System filtrujàcy

Pakiet 1

Zespó∏ mocujàcy

Filtr wst´pny

Filtronic. MG100S jest kompaktowym, bardzo cichym agregatem filtrujàcym, s∏u˝àcym do miejscowego odciàgania zanieczyszczonego powietrza znad sto∏u roboczego. MG100S charakteryzuje si´ udokumentowanà skutecznoÊcià odfiltrowywania zarówno czàstek sta∏ych jak i gazów, w celu ochrony pracownika od niebezpiecznych substancji. Agregat przeznaczony jest do pracy ciàg∏ej, z mo˝liwoÊcià do∏àczenia jednego lub dwóch ramion odciàgowych. Przyk∏adami procesów, podczas których pracownik nara˝ony jest na wdychanie szkodliwych zanieczyszczeƒ powietrza sà lutowanie, klejenie, obróbka laserowa, podgrzewanie tworzyw sztucznych oraz mycie w rozpuszczalnikach. Pakiet 1 dostarczany jest z dwoma ramionami elastycznymi (∅ 55 mm) i koƒcówkà ssawnà Alfa. Pakiet 2 dostarczany jest z dwoma ramionami elastycznymi 3046 z zamocowaniem na przegubie kulowym, w´˝ami do∏àczeniowymi antystatycznymi ESD i koƒcówkà ssawnà Alfa. (UWAGA! Na rysunku pokazano z do∏àczonym jednym ramieniem).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç ssawna ramion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu, 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrofiltr, stopieƒ filtracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr gazowy-absorbcyjny chemiczny, stopieƒ filtracji . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary BxHxD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç odciàgowa wentylatora, bez obcià˝enia . . . . . . . . . . . . . Maks. podciÊnienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr Standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr MEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr Amoniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zespó∏ mocujàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr wst´pny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14170 3

m /h dB (A) % % V W mm 3 m /h Pa kg

(-0104) 100-1055 Paket 1 100 <52 <99.95 MPPS >95 110-250 100 460x640x210 140 2350 21

(-0203) 100-8211 Paket 2 100 <52 <99.95 MPPS >95 110-250 100 460x640x210 140 2350 21

(-1003) 100-2000-ESD (-1102) 100-2003-ESD (-1300) 100-2006-ESD

(-1003) 100-2000-ESD (-1102) 100-2003-ESD (-1300) 100-2006-ESD

(-1508) 780-3001-ESD (-2100) PF-1000

(-1508) 780-3001-ESD (-2100) PF-1000

14170 14170 14170 14170 14170

1175 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1175))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Filtr

Pakiet 2


Wentylatory - Odciàgi Filtry spawalnicze

8213-0204

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Ssawa lejkowa 80 mm

Ssawa lejkowa 200 mm

Ssawa p∏aska 200 mm

Nederman. Filtervac Ze znakiem bezpieczeƒstwa S. PrzenoÊne. Przystosowane do usuwania dymów przy spawaniu w miejscach prac tymczasowych. Zanieczyszczenia wychwytywane sà przez filtr w opakowaniu czystym, umo˝liwiajàcym wymian´ bez wchodzenia w kontakt z popio∏ami wydzielonymi z dymu. Przeznaczone przede wszystkim do spawania pó∏automatami MIG/MAG w po∏àczeniu z odsysaniem z uchwytu pistoletowego. Dostarczane z 3 m w´˝em ssawnym, filtrem w opakowaniu czystym, oraz 5 m kablem zasilajàcym z wtyczkà sieciowà. Nr 70 840 000 Filtervac S. Bez automatyki start-stop i bez wskaênika nape∏nienia filtru. Nr 70 841 000 Filtervac A. Z automatykà start-stop (z opóênieniem wy∏àczania o 5-25 s) i ze wskaênikiem nape∏nienia filtru. Wszystkie ssawy wyposa˝one sà w magnetycznà podstaw´. Zestaw monta˝owy do zawieszenia filtru na aparacie spawalniczym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8213 Nr

Napi´cie zasilajàce . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç, z rurà 3 m . . . . . . . . . Maks. podciÊnienie . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu (1 m). . . . . . . . . . . Âredn. rury elastycznej. . . . . . . . . Wymiary L×B×H. . . . . . . . . . . . . . . Masa, z filtrem . . . . . . . . . . . . . . . .

V W m /h mm s∏upa wody dB(A) mm mm kg

Wyposa˝enie Filtr wst´pny. . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr w opak. czystym . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ssawa lejkowa 80 mm . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ssawa lejkowa 200 mm . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ssawa p∏aska 200 mm . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rura ssawna 5 mm . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koƒcówka rury . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8213 Nr 8213 Nr 8213 Nr 8213 Nr 8213 Nr 8213 Nr 8213 Nr

3

-0105 -0204 70840000 70841000 Filtervac S. Filtervac A. 230V 1-faz. 230V 1-faz. 1000 1000 150 150 2170 2170 75 73 45 45 810×225×410 16 17 -0303 70284001 -0402 70324000 -0501 70851000 -0600 70854000 -0709 70853000 -0808 70400026 -0907 70410002

Nederman. Filtercart Ruchome odciàgi dymu. S∏u˝à jako odciàgi w tymczasowych miejscach pracy, przy czynnoÊciach serwisowych, konserwacyjnych itp. Dostarczane w komplecie z ramieniem, wentylatorem i filtrem. Original 12621245, 12621345. Rami´ 2 lub 3 m z oÊwietleniem. Filtr 35 m2. Mo˝e byç wyposa˝ony w mikrofiltr Hepa (wyposa˝enie dodatkowe). Carbon 12641245. Specjalny model do wyziewów rozpuszczalników itp. Rami´ 2 m. Filtr zawiera 20 kg w´gla aktywnego. Mo˝e byç wyposa˝ony w mikrofiltr Hepa (wyposa˝enie dodatkowe).

12699-0308

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12699 (-0209) Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 12621245 D∏ugoÊç ramienia odciàg. . . . . . . . . . . . . . . . m 2 ZdolnoÊç odciàgowa powietrza, maks.. . . . m3/h 990 2 Powierzchnia filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 35 Poziom ha∏asu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB(A) 73 Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 750 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 71 Opcja Filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrofiltr Hepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1176 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1176))

(-0308) 12621345 3 990 35 73 750 73

(-0407) 12641245 2 720 14 73 750 -

Nr 12374023 Nr 12374016 12374016

12374025 12374016


Wentylatory - Odciàgi Filtry mg∏y olejowej

NOM 4

NOM 11

NOM 18/28

Wy∏àcznik wentylatora T∏umik ha∏asu

Separator wody Separator kropel i oleju, komplet (do NOM 4) Wspornik Êcienny

Stojak przy maszynie, z zasuwà

T∏umik ha∏asu

Zespó∏ manometru

Wy∏àcznik wentylatora . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10374 Nr A V

-0205 14502137 1.0-1.6 230/400

Wyposa˝enie dodatkowe: Filtr wymienny, wst´pny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr wymienny, HEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T∏umik ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stojak przy maszynie, z zasuwà . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiornik wody i separator oleju . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ z separatorem oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Separator kropel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspornik Êcienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zespó∏ manometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasuje do NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11990 11990 11990 11990 11990 11990 11990 13409 11990

(-0254) 14502237 1.6-2.5 230/400 (-0801) 12373653 4 (-1205) 12373645 4 (-1809) 12373705 4 (-2005) 12373657 4 -2006 10504035 4 (-2203) 12373656 4

-0304 14502337 2.5-4.0 230/400 (-0900) 12373654 11 (-1304) 12373646 11 (-1601) 12373649 11 (-1908) 12373651 11 (-2104) 12373652 11 -

-0403 14502437 4.0-6.3 230/400

(-0502) 14502537 6.3-10.0 230/400

(-1007) 12373655 18 (-1403) 12373647 18 (-1700) 12373650 18 (-1908) 12373651 18 (-2104) 12373652 18 -

(-1106) 12373680 28 (-1502) 12373648 28 (-1908) 12373651 28 (-2104) 12373652 28 -

1177 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1177))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nederman. NOM - nowa generacja filtrów mg∏y olejowej. Filtrowanie na drodze mechanicznej wg nowej unikalnej koncepcji, przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych materia∏ów filtrujàcych dost´pnych na rynku. O wysokiej skutecznoÊci filtrowania >99,97% filtru HEPA. Praktycznie samooczyszczajàcy si´, poniewa˝ zakumulowany p∏yn powraca do maszyny. Skonstruowany przede wszystkim do wychwytywania czàstek mg∏y z ch∏odziwa i olejów smarnych z obrabiarek. Ma to na celu polepszenie Êrodowiska pracy i zmniejszenie zagro˝eƒ zarówno dla osób jak i dla wra˝liwych urzàdzeƒ. Wszystkie filtry wst´pne nadajà si´ do prania. Dla dobrania odpowiedniego wy∏àcznika wentylatora filtru, patrz wartoÊç pràdu znamionowego podanà na filtrze.NOM 4 dobrze nadaje si´ do 1 maszyny Êredniej lub 2 mniejszych, o normalnym obcià˝eniu.NOM 11 dobrze nadaje si´ do 1 maszyny du˝ej lub 4 mniejszych.NOM 18 dobrze nadaje si´ do 1 maszyny du˝ej lub 4 mniejszych.NOM 28 dobrze nadaje si´ do 1 maszyny du˝ej lub 4 mniejszych. Nr art. . . . . . . . . . . . 11990 (-0108) (-0207) (-0306) (-0405) (-0504) (-0603) (-0702) Typ . . . . . . . . . . . . . NOM 4 4 11 11 18 18 28 Nederman . . . . . . . Nr 12610468 12610668 12620268 12620668 12630268 12630668 12640668 2 Filtr wst´pny . . . . . powierzchnia m 3 3 8.5 8.5 14 14 21 Filtr HEPA . . . . . . . powierzchnia m2 5.5 5.5 16 16 24 24 40 Wentylator . . . . . . . tak tak tak tak tak tak tak Napi´cie . . . . . . . . V 230 230/400 230 230/400 230 230/400 230/400 1-faz. 3-faz. 1-faz. 3-faz. 1-faz. 3-faz. 3-faz. 400 400 1100 1100 1800 1800 2800 WydajnoÊç. . . . . . . m3/h Manometr . . . . . . . nie nie tak tak tak tak tak D∏ugoÊç . . . . . . . . . mm 526 526 784 784 784 784 784 SzerokoÊç . . . . . . . mm 526 526 798 798 798 798 798 WysokoÊç . . . . . . . mm 696 696 1310-1500 1310-1500 2084-2274 2084-2274 2084-2274 Pràd znamionowy. A 3.15 1.75/1.0 5.0 3.0/1.73 6.7 4.3/2.5 7.9/4.56 Masa . . . . . . . . . . . kg 29 29 129 129 215 215 240


Wentylatory - Odciàgi Separatory py∏u Nederman. Silne agregaty ssàce wyposa˝one w silnik 1-faz. 1200 W z oddzielnym ch∏odzeniem. Budowa maszyny umo˝liwia wymian´ filtru w sposób ergonomiczny i bezpieczny dla Êrodowiska. Dostarczane w komplecie z akcesoriami do sprzàtania. P 160 I: Automatyka w∏àczania-wy∏àczania urzàdzeƒ elektrycznych zewn´trznych, filtr w´˝a.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskaênik stanu filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie urzàdzeƒ elektr. zewn., maks. . . . . . . . . . . . . . . . PodciÊnienie, maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obudowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ filtru, standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czyszczenie filtr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11856 Nr W V W kPa m3/h db(A) mm l mm kg

(-0408) P 160 I 40055000 1200 230 1500 22 160 75 50 Stal 15 Filtr w´˝a Tak 400/480/1160 19

Nederman. Silne agregaty podciÊnieniowe wyposa˝one w dwa silniki 1-faz. 1200 W. Separator i zespó∏ ssàcy zamontowane sà na stabilnej ramie kompozytowej z regulowanà r´kojeÊcià dla zapewnienia jak najlepszej ergonomii. Dostarczane w komplecie z akcesoriami do sprzàtania. P 300 B: Automatyka w∏àczania-wy∏àczania urzàdzeƒ elektrycznych zewn´trznych, wskaênik stanu filtru, kó∏ka z bie˝nikiem rowkowanym. P 300 I: Automatyka w∏àczania-wy∏àczania urzàdzeƒ elektrycznych zewn´trznych, filtr w´˝a.

11858-0109

11857-0209

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11858 (-0109) Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 300 B Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 40055100 Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 2x1100 Napi´cie zasilajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230 Wskaênik stanu filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak Zasilanie urzàdzeƒ elektr. zewn., maks. . . . . W 1500 Do∏àczenie urzàdzeƒ pneumat., zewn. . . . . . cale PodciÊnienie, maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kPa 20 3 300 Maks. przep∏yw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m /h Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . db(A) 75 Do∏àczenie w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 50 Obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stal PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 28 Typ filtru, standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wk∏ad filtrujàcy Czyszczenie filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 600/580/1230 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 36

(-0406) P 300 I 40055400 2x1100 230 1500 1/4″ 20 300 75 50 Stal 28 Filtr w´˝a Tak 600/580/1230 36

Nederman. Silne agregaty podciÊnieniowe 3-fazowe. Separator i zespó∏ ssàcy zamontowane sà na stabilnej ramie. Idealne do wychwytywania czàstek sta∏ych w trudnych warunkach przemys∏owych, np. jako odciàgi do stacjonarnych i r´cznych szlifierek i przecinarek tarczowych. Dostarczane w komplecie z akcesoriami do sprzàtania. Prospekt na ˝yczenie 9999-7108.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11857-0209) Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 30 B Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 40055500 Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW 3 Napi´cie zasilajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 400 Wskaênik stanu filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak Zasilanie urzàdzeƒ elektr. zewn., maks. . . . . W Akcesoria PodciÊnienie, maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kPa 30 3 Maks. przep∏yw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m /h 240 Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . db(A) 71 Do∏àczenie w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 50 Obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stal PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 28 Typ filtru, standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wk∏ad filtrujàcy Czyszczenie filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 950/640/1200 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 74

(11857-0605) P 30 I 40055800 3 400 30 240 71 50 Stal 28 Filtr w´˝a Tak 950/640/1200 74

1178 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1178))

(11859-0207) P 55 B 40055900 5,5 400 Tak Akcesoria 30 360 72 50 Stal 28 Wk∏ad filtrujàcy Tak 950/640/1200 101

(11859-0405) P 55 I 40056000 5,5 400 30 360 72 50 Stal 28 Filtr w´˝a Tak 950/640/1200 101


Wentylatory - Odciàgi Wysokowydajny system podciÊnieniowy

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nederman. System centralnego odkurzania. L-PAK 150, 250. E-PAK 300, 500. Oferta na ˝yczenie.

Zwijaki w´˝y do odprowadzania spalin Nederman. Zwijaki w´˝y do odprowadzania spalin, typu Basic. Z mechanizmem spr´˝ynowym obs∏ugiwanym r´cznie. Bez zasuwy mechanicznej. Do odprowadzania ze sta∏ych stanowisk roboczych spalin z silników samochodowych. Po wyciàgni´ciu w´˝a na po˝àdanà d∏ugoÊç jest on blokowany w danym po∏o˝eniu. Po ponownym pociàgni´ciu w´˝a jest on samoczynnie zwijany do po∏o˝enia wyjÊciowego. Zwijak montowany jest na suficie lub Êcianie i do∏àczany do indywidualnego wentylatora lub do istniejàcego systemu wentylacyjnego. Dostarczane z w´˝em gumowym typu NR-B o wytrzyma∏oÊci temperaturowej + 150 °C, bez koƒcówki ssawnej. Wyposa˝enie dodatkowe Mikroprze∏àcznik 20373557 do automatycznego w∏àczania i wy∏àczania bezpoÊrednio do∏àczonego wentylatora. Adapter 20321690 potrzebny do monta˝u wentylatora na Êciance bocznej statywu zwijaka. Dodatkowy wà˝ do odprowadzania spalin typu NR-B. Wytrzyma∏oÊç temperaturowa + 150 °C. Pasujàcy wentylator wyciàgowy 8209 str. 1168. Pasujàca koƒcówka ssawna 1256 str. 1180. Prospekt na ˝yczenie 1255-9993.

Zwijak w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . 9987 -0107 Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 20800865 Âredn. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . mm 76 D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . m 5 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 48

-0206 20800665 102 5 49

(-0305) 20800465 127 5 49

(-0404) 20800265 152 5 49

Dodatkowy wà˝ NR-B bez ∏àcznika. . . . . . . . . . . . . . . 9987 -0503 Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 20821562 Âredn. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . mm 76 D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 5 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3

-0602 20821662 102 5 3,5

-0701 20821962 127 5 4

(-0800) 20822262 152 5 4,5

-

(-1105) 20821962 127 5 5.5

-

Wà˝ przed∏u˝ajàcy NR-B z ∏àcznikiem. . . . . . . . . . . . . . . 9987 Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Âredn. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . mm D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . m Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg

-

1179 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1179))


Wentylatory - Odciàgi Zwijaki w´˝y do odprowadzania spalin

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nederman. Z mechanizmem spr´˝ynowym obs∏ugiwanym r´cznie. Z wbudowanà zasuwà mechanicznà. Do odprowadzania ze sta∏ych stanowisk roboczych spalin z silników samochodowych. Po wyciàgni´ciu w´˝a na po˝àdanà d∏ugoÊç jest on blokowany w danym po∏o˝eniu. Po ponownym pociàgni´ciu w´˝a jest on samoczynnie zwijany do po∏o˝enia wyjÊciowego. Wbudowana zasuwa zamyka si´ automatycznie, gdy wà˝ jest zwini´ty. Zwijak montowany jest na suficie lub Êcianie i do∏àczany do indywidualnego wentylatora lub do istniejàcego systemu wentylacyjnego. Dostarczane z w´˝em gumowym typu NR-CP, o wytrzyma∏oÊci temperaturowej + 150 °C, bez koƒcówki ssawnej. W´˝e zapasowe. Odporne na przeje˝d˝anie. Wytrzyma∏oÊç temperaturowa + 150 °C. W´˝e przed∏u˝ajàce. Odporne na przeje˝d˝anie. Wytrzyma∏oÊç temperaturowa + 150 °C. 20321690 Adapter potrzebny do monta˝u wentylatora na Êciance bocznej statywu zwijaka. 20363323 Mikroprze∏àcznik do automatycznego w∏àczania i wy∏àczania wentylatora do∏àczonego bezpoÊrednio. Pasujàcy wentylator 8209 patrz str. 1168. Pasujàca koƒcówka ssawna 1256 patrz na aktualnej stronie. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 1255-9993.

Zwijaki w´˝y do odprowadzania spalin . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury elastycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1255 Nr mm m kg

(-0109) 20801465 76 5 40

(-0257) 20801165 127 5 43

(-0307) 20801065 152 5 48

(-0315) 20805365 102 7.5 49

W´˝e zapasowe NR-CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury elastycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1255 Nr mm m kg

20820262 76 5 3

(-0851) 20820862 127 5 5,5

(-0877) 20821262 152 5 6,3

(-0885) 20820562 102 7.5 10.6

Wyposa˝enie do zwijaków w´˝y odprowadzajàcych spaliny

2086 0861 2086 1862

2080 4061 2080 4161 2080 4261

2080 3161 2080 3261 2080 3361

2080 2561

Nederman. Nr 20342483, 20344354. Z∏àczki przed∏u˝ajàce do w´˝y. Nr 20860861, 20861862, 20805261, 20805361. Koƒcówki ssawne z blachy. Ze spr´˝ynowà klapkà zamykajàcà, utrzymujàcà jednoczeÊnie koƒcowk´ na rurze wydechowej. Wyposa˝one w otwór do wsuni´cia sondy analizatora spalin. Nr 20804061, 20804161, 20804261. Koƒcówki ssawne z gumy, do samochodów osobowych. O przekroju trójkàtnym, by umo˝liwiç do∏àczenie do rur wydechowych podwójnych. Mocowane do rury za pomocà samozaciskowej dêwigni, zwalnianej r´cznie. Przystosowane do do∏àczenia sondy analizatora spalin. Nr 20803161, 20803261, 20803361. Koƒcówki ssawne z gumy, do samochodów ci´˝arowych. Mocowane do rury za pomocà samozaciskowej dêwigni, zwalnianej r´cznie. 20802561 Koƒcówki ssawne owalne, do samochodów osobowych i mniejszych ci´˝arowych. Ze spr´˝ynowà klapkà zamykajàcà, metalowym w´˝em i otworem do sondy analizatora spalin. Bez szcz´k chwytowych. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 1256-9992.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´Êç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie do w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1256 Nr mm kg

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´Êç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1256 Nr

Do∏àczenie do w´˝a. . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie do rury wydech. . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´Êç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1256 Nr

Do∏àczenie do w´˝a. . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie do rury wydech. . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm kg

-0108 20342483 Z∏. przed∏. 102-76 0.2

(-0157) 20344354 Z∏. przed∏. 127-102 0.4

-0207 20860861 Koƒcówka blaszana 76 75 1.2

-0256 20861862 Koƒcówka blaszana 102 100 1.8

-0280 20805361 Koƒcówka blaszana 150 160 2.1

-0306 20804061 Koƒcówka gumowa 76 100 1.8

-0405 20804161 Koƒcówka gumowa 102 100 1.8

(-0603) 20804261 Koƒcówka gumowa 127 100 1.8

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256 (-0504) (-1106) (-1205) -1304 Nederman . . . . . . . . . . . . . . . Nr 20803161 20803261 20803361 20802561 Cz´Êç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koƒcówka Koƒcówka Koƒcówka Koƒcówka owalna gumowa gumowa gumowa gumowa Do∏àczenie do w´˝a. . . . . . . mm 102 127 152 100 Do∏àczenie do rury wydech. mm 160 160 160 110x150 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3.8 4.5 4.4 1,3

1180 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1180))


Artyku∏y elektryczne Zwijaki Zwijaki do kabli Luna. O mocnej konstrukcji z udaroodpornego, utwardzanego tworzywa. Przeznaczony do warsztatów motoryzacyjnych i przemys∏u, gdzie wymagana jest pewnoÊç dzia∏ania. Zwijaki podnoszà poziom bezpieczeƒstwa pracy, nie dopuszczajàc do plàtaniny kabli, prowadzàcej do potkni´ç i wypadków, zapewniajàc jednoczeÊnie przejezdnoÊç warsztatu. Wyposa˝ony we wspornik do monta˝u sufitowego lub Êciennego, u∏atwiajàcy u˝ytkowanie. D∏ugoÊç kabla regulowana mechanizmem zapadkowym, który dzia∏a co 0,5 m i który mo˝na wy∏àczyç, je˝eli funkcja ta nie jest potrzebna. Kabel jest odporny na niskie temperatury, nie traci elastycznoÊci na zimnie nawet do -15°C. Klasa ochrony IP 42. Zakres ruchu uchwytu 300°. Wyposa˝ony w wy∏àcznik przecià˝eniowy, odcinajàcy automatycznie zasilanie przy nadmiernym obcià˝eniu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. kabla (liczba ˝y∏ x przekrój) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd przewodzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie w stanie zwini´tym . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝. w stanie ca∏k. rozwini´tym. . . . . . . . . . . . . . . Wym. Êredn. x gruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20580 Nr mm2 m A mm W W mm kg

-0105 ECR3x1,5-15 IP 42 3×1.5 15 (13 + 2) 10 340×160×250 1200 1800 270 x 125 3.0

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Luna. O mocnej konstrukcji z udaroodpornego, utwardzanego tworzywa. Przeznaczony do warsztatów motoryzacyjnych i przemys∏u, gdzie wymagana jest pewnoÊç dzia∏ania. Zwijaki podnoszà poziom bezpieczeƒstwa pracy, nie dopuszczajàc do plàtaniny kabli, prowadzàcej do potkni´ç i wypadków, i zapewniajà jednoczeÊnie przejezdnoÊç warsztatu. Wyposa˝ony we wspornik do monta˝u sufitowego lub Êciennego, u∏atwiajàcy u˝ytkowanie. D∏ugoÊç kabla regulowana mechanizmem zapadkowym, który dzia∏a co 0,5 m, i który mo˝na wy∏àczyç, je˝eli funkcja nie jest potrzebna. Kabel jest odporny na niskie temperatury, nie traci elastycznoÊci na zimnie nawet do -15°C. Klasa ochrony IP 42. Zakres ruchu uchwytu 300°. Wyposa˝ony w wy∏àcznik przecià˝eniowy, odcinajàcy automatycznie zasilanie przy nadmiernym obcià˝eniu. Klasa jakoÊci kabla H05 VV-F.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. kabla (liczba ˝y∏ x przekrój) . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd przewodzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie w stanie zwini´tym . . . . . . . . . . Maks. obcià˝. w stanie ca∏k. rozwini´tym. . . . . . . Wymiary: Êredn. x gruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20840 Nr mm2 m V A W W mm kg

-0101 ER3x2.5-22 IP 42 3 × 2.5 22 (20+2) 230 1-faz. 16 2000 3000 435x205 11,0

-0200 ER5x2.5-17 IP 42 5 x 2.5 17 (15+2) 400 3-faz. 16 2000 3000 435x205 11,3

Nederman. Zwijak kablowy C20. Klasa szczelnoÊci IP 55. Z lampà przenoÊnà typu LED lub ze Êwietlówkà. Lampa charakteryzuje si´ kompaktowà budowà, posiada wy∏àcznik, obracany zaczep do zawieszania, bezrozpyskowy klosz z poliw´glanu i ergonomicznà r´kojeÊç. Zwijak ma wbudowany transformator.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚y∏y kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzaj lampy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moc Êród∏a Êwiat∏a. . . . . . . . . . . . . . Typ kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel lampy, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasilania êród∏a Êwiat∏a . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17665 Nr Liczba x mm2 W m V kg

(-0109) C20-12 30702020 2×1.0 LED 7 H05RN-F 12 24 5

(-0208) C20-12 30702220 2×1.0 Âwietlówka 11 H05RN-F 12 24 5

1181 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1181))


Artyku∏y elektryczne Zwijaki Zwijaki do kabli

15110-0203

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. rozwijanego kabla . . . . . Obcià˝enie pràdowe . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

15110-0104

Nederman. Zwijaki do kabli C20, C30. Do monta˝u sufitowego lub Êciennego. Wyposa˝one w ruchomy wspornik i regulowany ogranicznik zwijania kabla. D∏ugoÊç rozwini´tego w´˝a ustala si´ za pomocà mechanizmu zapadkowego, który mo˝na w∏àczaç/wy∏àczaç. Doskonale nadajà si´ do profesjonalnych warsztatów, zak∏adów przemys∏owych, jak równie˝ warsztatów domowych. Wykonane z udaroodpornych materia∏ów kompozytowych. Blokada bezpieczeƒstwa podnoszàca poziom bezpieczeƒstwa pracy. W razie potrzeby ∏atwa wymiana w´˝a. Szpula wyposa˝ona obustronnie w ∏o˝yska kulkowe. Poziom recyklingu materia∏ów: 100%.

15110 Nr liczba ˝y∏ x mm2 (W) m (A) (V) mm kg

-0104 C20-12 30700420 3×1.5 2500 H07RN-F 12 10 250 170×350×315 4

-0203 C30-17 30700430 3×1.5 2500 H07RN-F 17 10 250 180×400×375 6

Nederman. Zwijak kabla typu otwartego, na napi´cie 250 V i 400 V, wyposa˝ony w mechanizm spr´˝ynowo-zapadkowy, który umo˝liwia napr´˝enie kabla przy rozwijaniu, oraz zablokowanie na ˝àdanej d∏ugoÊci. Zbudowany z udaroodpornych materia∏ów kompozytowych i stali galwanizowanej, dzi´ki czemu nadaje si´ do u˝ytku w warunkach warsztatowych i przemys∏owych. Kabel ma p∏aszcz gumowy, zachowujàcy elastycznoÊç równie˝ w niskich temperaturach. IP55. Termiczne zabezpieczenie przecià˝eniowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój kabla. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝. (zwini´ty) . . . . . . . . . Maks. obcià˝. (rozwini´ty) . . . . . . . Maks. pràd (zwini´ty) . . . . . . . . . . . Maks. pràd (rozwini´ty). . . . . . . . . .

13808 Nr mm2 m V kW kW A A

-0106 30700293 3x2.5 18 250 2.4 3.68 10 16

-0205 30700493 3x2.5 25 250 2.4 3.68 10 16

-0304 30701293 5x2.5 15 400 5.5 6.9 8 10

Cejn. Klasa szczelnoÊci obudowy IP 23. Zwijak do kabla do monta˝u sufitowego lub Êciennego. Wykonany z niebieskiego tworzywa utwardzonego przeciwudarowo. Wychylany w zakresie 300°. Kabel w p∏aszczu z czarnego PCW. Bezpiecznik termiczny od∏àcza automatycznie zasilanie przy przecià˝eniu. Zakres temperatur +5°C - +60°C. Prospekt na ˝yczenie 0772-9999.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar kabla (liczba ˝y∏ x przekrój) . . . . . . . D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd znamionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝. (kabel zwini´ty). . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝. (ca∏k. rozwini´ty). . . . . . . . . . . . Wymiary B x H x T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0772 Nr mm2 m V A W W mm kg

-56568 19-911-5050 3×1.5 10 230 1-faz. 16 1000 3500 310x330x112 4,6

-56592 19-911-5150 3×1.5 17 230 1-faz. 16 1000 3500 395x436x112 6,7

Wy∏àczniki

Pionowy

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Kedu . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . .

Poziomy

14750 Nr V

Budowa . . . . . . . . . . . . . . Panel . . . . . . . . . . . . . . . . Otwory mocujàce . . . . . . Rozstaw otw. mocuj. . . .

iloÊç mm

Typ KJD18. Dostarczane w obudowie do monta˝u powierzchniowego. ¸àcznik trójfazowy z ko∏kiem prowadzàcym. IP 54.

-0102 KJD18 230V 1-faz. 50/60 Hz Zamkni´ta z wy∏. awar. Pionowy 2 76

-0201 KJD18 230V 3-faz. 50/60 Hz Zamkni´ta z wy∏. awar. Pionowy 2 76

-0300 KJD18 400V 3-faz. 50/60 Hz Zamkni´ta z wy∏. awar. Pionowy 2 76

1182 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1182))

-0409 KJD18 230V 1-faz. 50/60 Hz Zamkni´ta z wy∏. awar. Poziomy 2 76

-0508 KJD18 230V 3-faz. 50/60 Hz Zamkni´ta z wy∏. awar. Poziomy 2 76

-0607 KJD18 400V 3-faz. 50/60 Hz Zamkni´ta z wy∏. awar. Poziomy 2 76


Artyku∏y elektryczne ¸adowarki do akumulatorów

12390-0102

12390-0706

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12390 Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . Do akumulatorów . . . . . . . V Typy akumulatorów . . . . . Krzywa ∏adowania . . . . . . PojemnoÊç akumulatora przy 12 V . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akumulatora, ∏adowanie zachowawcze Pràd ∏adowania przy 12 V . . . . . . . . . . . . . . Temp. otoczenia . . . . . . . . Klasa ochronna obudowy Napi´cie sieci . . . . . . . . . . Kabel sieciowy . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ah

1.2-120

1.2-140

1.2-110

14-150

20-200

Ah

120

140

160

225

300

A C

0.8/3.6 -20 - +50 IP65 170-260 1.9 165x61x38 0.5

4 -20 - +50 IP65 170-260 1.9 168x65x38 0.6

5 -20 - +50 IP65 170-260 1.9 165x65x38 0.6

7 -20 - +50 IP65 170-260 1.9 191x89x48 0.8

10 -20 - +50 IP65 170-260 1.9 191x89x48 0.8

-0706

-0706

-

-0706

-

V m mm kg

Akcesoria Kabel zasilajàcy . . . . . . . 12390

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12390 Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . Do akumulatorów . . . . . . . V Typy akumulatorów . . . . . Krzywa ∏adowania . . . . . . PojemnoÊç akumulatora przy 12 V . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akumulatora, ∏adowanie zachowawcze Pràd ∏adowania przy 12 V . . . . . . . . . . . . . . Temp. otoczenia . . . . . . . . Klasa ochronna obudowy Napi´cie sieci . . . . . . . . . . Kabel sieciowy . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0102 -0151 -0177 -0201 -0250 Multi XS 3600 Multi XS 4003 MXS 5.0 EU Multi XS 7000 MXS 10 EU 12 12 12 12 12 otwarte, MF, otwarte, MF, otwarte, MF, otwarte, MF, otwarte MF, GEL, AGM GEL, AGM GEL, AGM GEL, AGM GEL, AGM 3-stopn., z ∏ad. 8-stopn., z ∏ad. 8-stopn., z ∏ad. 5-stopn., z ∏ad. 8-stopn., z ∏ad zachow. pulsacyjnym zachow. pulsacyjnym zachow. pulsacyjnym zachow. pulsacyjnym zachow. pulsacyjnym

-0300 -0318 -0409 -0508 Multi XS 25000 XC 800 XS 800 Multi XT 14000 12 6 12 24 otwarte, MF, otwarte, MF, otwarte, MF, otwarte, MF, GEL, AGM GEL, AGM GEL,AGM GEL, AGM 8-stopn., z ∏ad. 3-stopn., z ∏ad. 3-stopn., z ∏ad. 8-stopn., z ∏ad. zachow. pulsacyjnym zachow. pulsacyjnym zachow. pulsacyjnym zachow. pulsacyjnym

Ah

50-500

1,2-100

1.2-32

28-300

Ah

500

100

100

500

A C

25 -20 - +50 IP44 170-260 1.9 233x128x64 1.4

0.8 -20 - +50 IP65 170-260 1.9 142x51x36 0.3

0.8 -20 - +50 IP65 170-260 1.9 142x51x36 0.3

14 -20 - +50 IP44 170-260 1.9 233x128x64 1.4

-

-0706

-0706

-

V m mm kg

Akcesoria Kabel zasilajàcy . . . . . . . 12390

1183 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1183))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

CTEK. Jedne z najbardziej inteligentnych na Êwiecie ∏adowarek, do wszystkich typów akumulatorów o∏owiowych, we wszystkich obszarach zastosowaƒ. Beziskrowe, odporne na odwrócenie polaryzacji i krótkie zwarcie. Wodoszczelne, do u˝ytku na zewnàtrz pomieszczeƒ. W pe∏ni automatyczne i przyjazne dla akumulatorów, niezale˝nie od napi´cia. Bezpieczne dla uk∏adów elektronicznych, co oznacza, ˝e mogà byç do∏àczane do akumulatora, bez od∏àczania go od instalacji pojazdu. Multi XS 3600. Oddzielne programy pracy dla motocykla, samochodu/jachtu, oraz do pracy w warunkach zimowych. WydajnoÊcià pràdowà odpowiadajà tradycyjnym ∏adowarkom o pràdzie 10 A. Opatentowana metoda odsiarczaniania. Zaciski szybkomocujàce. Multi XS 4003. Do u˝ytku prywatnego, jak i do zastosowaƒ profesjonalnych. Z unikalnà funkcjà przywracania ˝ywotnoÊci akumulatorów g∏´boko roz∏adowanych. Multi XS 7000. Mo˝na u˝ywaç jako êród∏o zasilania zast´pczego, np. przy wymianie akumulatora. Funkcja ∏adowania akumulatorów g∏´boko roz∏adowanych. WydajnoÊcià pràdowà odpowiadajà tradycyjnym ∏adowarkom o pràdzie 20 A. Posiada specjalny program ″Supply″ pozwalajàcy na u˝ywanie ∏adowarki jako êród∏a zasilania zast´pczego przy wymianie akumulatora. Multi XS 25000. ¸adowarka dostosowujàca parametry ∏adowania do temperatury akumulatora. Posiada wewn´trzne funkcje analizujàce stan akumulatora. Metoda ∏adowania zachowawczego ∏àczy w unikalny sposób wymagania zwiàzane z wysokà pojemnoÊcià akumulatora z jego d∏ugà ˝ywotnoÊcià. Posiada specjalny program ″Supply″ pozwalajàcy na u˝ywanie ∏adowarki jako êród∏a zasilania zast´pczego przy wymianie akumulatora. Multi XC 800. ¸adowarka do akumulatorów 6 V. Nadaje si´ zarówno do akumulatorów ma∏ych, rz´du 1Ah, jak i do du˝ych akumulatorów ciàgnikowych. Multi XS 800. Przeznaczona do ∏adowania mniejszych akumulatorów. Optymalna do ∏adowania zachowawczego akumulatorów pojazdów sezonowych, o pojemnoÊci do 100 Ah. Multi XT 14000. Ma podobne w∏aÊciwoÊci co Multi XS 25000, ale przeznaczona jest do akumulatorów 24 V. Funkcje analizujàce czuwajà by akumulator by∏ stale w pe∏nej sprawnoÊci rozruchowej.


Artyku∏y elektryczne ¸adowarki do akumulatorów Bezpieczne dla uk∏adów elektronicznych

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

20420-0109

20420-0307

Luna. Inteligentna ∏adowarka, z funkcjami umo˝liwiajàcymi ∏adowanie wszystkich typów akumulatorów o∏owiowych, we wszystkich obszarach zastosowaƒ. Z wewn´trznym testerem akumulatorów i oÊwietleniem. Funkcja ″boost″ do szybkiego pobudzenia do ˝ycia akumulatora znajdujàcego si´ w stanie g∏´bokiego roz∏adowania. ¸adowarka jest beziskrowa, z ochronà przed b∏´dnym do∏àczeniem biegunów i przed zwarciem. Zaciski akumulatorowe majà zaokràglone kszta∏ty, dla unikni´cia splàtywania si´ kabli. Do u˝ytku na zewnàtrz pomieszczeƒ. Ca∏kowicie automatyczna i przyjazna dla akumulatorów, niezale˝nie od napi´cia wejÊciowego. Bezpieczna dla elektroniki, tzn. mo˝e byç do∏àczana do akumulatora bez od∏àczania go od instalacji i wyjmowania z pojazdu. Typ SMALL (ma∏a) - Programy do motocykli, samochodów/∏odzi, oraz do pracy w warunkach zimowych. Pod wzgl´dem wydajnoÊci odpowiada ∏adowarce tradycyjnej o pràdzie wyjÊciowym ok. 10 A. Opatentowana metoda odsiarczaniania. Z szybkoz∏àczami. Typ MEDIUM (Êrednia) - Mo˝e byç u˝ywana jako zast´pcze êród∏o zasilania, np. przy wymianie akumulatora. Funkcja przyspieszonego ∏adowania, do przywracania funkcjonalnoÊci akumulatorów g∏´boko roz∏adowanych. Pod wzgl´dem wydajnoÊci odpowiada ∏adowarce tradycyjnej o pràdzie wyjÊciowym ok. 20 A. Typ LARGE (du˝a) - ¸adowarka dostosowuje si´ automatycznie do temperatury akumulatora. Posiada wewn´trzne funkcje analizowania stanu akumulatora. ¸adowanie zachowawcze ∏àczy w unikalny sposób wymagania co do wysokiej pojemnoÊci akumulatora i jego d∏ugiej ˝ywotnoÊci. Typ XL-C - Mo˝e ∏adowaç zarówno akumulatory ma∏e 40 Ah, jak i du˝e, traktorowe. Typ XL-P - Do ∏adowania akumulatorów ma∏ych. Optymalna ∏adowarka do ∏adowania zachowawczego akumulatorów pojazdów u˝ywanych sezonowo, o pojemnoÊci do 100 Ah.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do akumulatorów typu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20420 typ V

Krzywa ∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akumulatorów przy 12 V . . . . . . . . . . . . . . . Poj. akum. przy ∏adowaniu zachowawczym. . . . . . . . . Pràd ∏adowania przy 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel sieciowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do akumulatorów typu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ah Ah A C° V m mm kg

20420 typ V

Krzywa ∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akumulatorów przy 12 V . . . . . . . . . . . . . . . Poj. akum. przy ∏adowaniu zachowawczym. . . . . . . . . Pràd ∏adowania przy 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel sieciowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ah Ah A C° V m mm kg

-0109 SMALL 12 otwarte, MF, ˝elowe, AGM 7-stopn., z ∏ad. zachow.impuls. 3-80 80 1/4 -25/+40 IP 65 230+/-10% 2.8 146x89x52 0.5

-0208 MEDIUM 12 otwarte, MF, ˝elowe, AGM 7-stopn., z ∏ad. zachow.impuls. 20-160 160 8 -25/+40 IP 65 230+/-10% 2.8 200x118x70 0.9

-0406 XL-C 12/24 otwarte, MF, ˝elowe, AGM 7-stopn., z ∏ad. zachow.impuls. 90-600 600 30/15 -25/+40 IP 44 230+/-10% 2.8 230x118x70 1.4

-0505 XL-P 12/24 otwarte, MF, ˝elowe, AGM 7-stopn., z ∏ad. zachow.impuls. 3-600 600 30/15 -10/+40 IP 44 230+/-10% 2.8 230x118x70 1.4

-0307 LARGE 12 otwarte, MF, ˝elowe, AGM 7-stopn., z ∏ad. zachow.impuls. 40-300 300 15 -25/+40 IP 44 230+/-10% 2.8 200x118x70 0.9

Luna. ¸adowarki elektroniczne - do ∏adowania ciàg∏ego (buforowego), podczas którego pràd ∏adowania automatycznie si´ zmniejsza gdy akumulator zbli˝a si´ do stanu na∏adowania, oraz si´ zwi´ksza, gdy napi´cie akumulatora obni˝a si´. Konstrukcja z blachy stalowej. Czytelne wskazanie amperomierza mierzàcego pràd ∏adowania. Posiadajà prze∏àcznik ∏adowania akumulatorów otwartych i szczelnych, jak równie˝ automatyczny bezpiecznik dzia∏ajàcy przy przecià˝eniu lub zwarciu, np. przy niew∏aÊciwym do∏àczeniu kabli do akumulatora. ¸adowarki elektroniczne sà wymagane do ∏adowania akumulatorów bezobs∏ugowych (szczelnych).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akum. 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. pràd ∏adowania w pozycji 12 V . . . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr. . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akum. 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. pràd ∏adowania w pozycji 24 V . . . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr. . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kable do ∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1184 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1184))

20667 Nr V Ah A A Ah A A W m/mm2 V m mm kg

-0309 EBC16 E 12/24 40-150 16 10 20-75 7.5 5 180 1.4/1.5 230 1.8 265x180x140 5.3


Artyku∏y elektryczne ¸adowarki do akumulatorów Bezpieczne dla uk∏adów elektronicznych Luna. ¸adowarki elektroniczne, które mogà byç stosowane do ∏adowania akumulatorów w nowoczesnych samochodach bez ryzyka uszkodzenia urzàdzeƒ elektronicznych samochodu. Zaciski ∏adowarki mo˝na do∏àczaç bezpoÊrednio do akumulatora lub karoserii, bez koniecznoÊci wyjmowania lub od∏àczania akumulatora. Mo˝na u˝ywaç do ∏adowania ciàg∏ego (buforowego), wówczas pràd ∏adowania b´dzie si´ automatycznie zmniejsza∏ gdy akumulator zbli˝a si´ do stanu na∏adowania, lub zwi´ksza∏, gdy stan na∏adowania akumulatora obni˝y si´. Posiadajà obudow´ z blachy nierdzewnej. Czytelne wskazanie amperomierza mierzàcego pràd ∏adowania. Posiadajà prze∏àcznik ∏adowania akumulatorów otwartych i szczelnych, jak równie˝ automatyczny bezpiecznik dzia∏ajàcy przy przecià˝eniu lub zwarciu, np. przy niew∏aÊciwym do∏àczeniu kabli do akumulatora. Prze∏àcznik intensywnoÊci ∏adowania. Wyposa˝one w r´kojeÊç do przenoszenia. ¸adowarki elektroniczne sà wymagane do ∏adowania akumulatorów bezobs∏ugowych (szczelnych).

20669 Nr V Ah A A Ah A A W m/mm2 V m mm kg

-0109 EBC10 ES 12 35-100 10.5 7 17.5-50 120 1.4/1.5 230 1.8 210x190x130 3.2

20669-0307

-0307 EBC25 ES 12/24 60-200 20 15 30-100 10 7.5 240 1.4/1.5 230 1.8 285x210x170 7.4

Ze wspomaganiem rozruchu Luna. ¸adowarka do akumulatorów z funkcjà wspomagania rozruchu. Przeznaczona do samochodów osobowych, ci´˝arówek itp. Obudowa z blachy stalowej. Czytelne wskazanie amperomierza mierzàcego pràd ∏adowania. Wyposa˝ona w automatyczny bezpiecznik dzia∏ajàcy przy przecià˝eniu lub zwarciu, np. przy niew∏aÊciwym do∏àczeniu kabli do akumulatora. Posiada uchwyt do przenoszenia. Dostarczana z kompletem kabli do ∏adowania/wspomagania rozruchu. Luna EBCB190. Prze∏àcznik intensywnoÊci ∏adowania: dwie pozycje + wspomaganie rozruchu. Luna EBCB480. Prze∏àcznik intensywnoÊci ∏adowania: szeÊç pozycji + wspomaganie rozruchu, oraz prze∏àcznik napi´cia ∏adowania 12 lub 24 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akum. 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd rozruch., maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏adowania, maks. (12 V/ustawienie niskie) . . . . . . . . . . . . Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏adowania maks. (24 V/ustawienie niskie) . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸adowanie szybkie, maks. (12 V/ustawienie wysokie) . . . . . . . ¸adowanie szybkie, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸adowanie szybkie, maks. (24 V/ustawienie wysokie) . . . . . . . ¸adowanie szybkie, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kable do ∏adowania/rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel sieciowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20655 Nr V Ah A A A A A A A A A W A m/mm2 V m mm kg

-0105 EBCB190 12 50-80 190 22 18 45 30 300 10 1.6/10 230 2.5 260x260x200 13.5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akum. 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd rozruch., maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏adowania, maks. (12 V/ustawienie niskie) . . . . . . . . . . . . Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏adowania maks. (24 V/ustawienie niskie) . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸adowanie szybkie, maks. (12 V/ustawienie wysokie) . . . . . . . ¸adowanie szybkie, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸adowanie szybkie, maks. (24 V/ustawienie wysokie) . . . . . . . ¸adowanie szybkie, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kable do ∏adowania/rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel sieciowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20655 Nr V Ah A A A A A A A A A W A m/mm2 V m mm kg

-0204 EBCB480 12/24 40-250 450 35 30 16 9 50 40 30 20 950 10 1.9/16 230 2.5 260x260x400 20.5

20655-0105

20655-0204

1185 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1185))

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akum. 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. pràd ∏adowania w pozycji 12 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç akum. 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. pràd ∏adowania w pozycji 24 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kable do ∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20669-0109


Artyku∏y elektryczne ¸adowarki do akumulatorów Ze wspomaganiem rozruchu Luna. ¸adowarka elektroniczna z funkcjà wspomagania rozruchu. Przeznaczona przede wszystkim do samochodów Êrednich i du˝ych, ci´˝arówek itp. Obudowa z blachy stalowej. Czytelne wskazanie amperomierza mierzàcego pràd ∏adowania. Posiada automatyczny bezpiecznik dzia∏ajàcy przy przecià˝eniu lub zwarciu, np. przy niew∏aÊciwym do∏àczeniu kabli do akumulatora, jak równie˝ wy∏àcznik czasowy do nastawiania czasu ∏adowania do 2 godz. Prze∏àcznik intensywnoÊci ∏adowania - pi´ç pozycji + wspomaganie rozruchu. Wyposa˝ona w kó∏ka transportowe i r´kojeÊç. Dostarczana z kablami do ∏adowania i rozruchowymi.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20670 -0106 Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr EBCB400 Do akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 12/24 PojemnoÊç akum. 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ah 40-400 Pràd rozruch. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 400 Maks. pràd ∏ad. przy 12 V / ustawienie niskie . . . . . . . . . . . . . . . . A 45 Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 30 Maks. pràd ∏ad. przy 24 V / ustawienie niskie . . . . . . . . . . . . . . . . A 21 Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 15 ¸adowanie szybkie przy 12 V, maks./ ustawienie wysokie . . . . . A 85 ¸adowanie szybkie, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 60 ¸adowanie szybkie przy 24 V, maks./ ustawienie wysokie . . . . . A 42 ¸adowanie szybkie, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 30 Wy∏àcznik czasowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min 120 Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 3200 Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 16 2 Kable do ∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/mm 2.7/16 Napi´cie sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230 Kabel sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 4 Wymiary L×B×H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 240x360x590 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 24

Luna. ¸adowarka elektroniczna z funkcjà wspomagania rozruchu, która mo˝e byç stosowana do ∏adowania akumulatorów w nowoczesnych samochodach, oraz do wspomagania ich rozruchu, bez ryzyka uszkodzenia urzàdzeƒ elektronicznych samochodu. Przeznaczona przede wszystkim do samochodów Êrednich i du˝ych. Zaciski ∏adowarki mo˝na do∏àczaç bezpoÊrednio do bieguna dodatniego akumulatora i elementu masy pojazdu, bez koniecznoÊci wyjmowania lub od∏àczania akumulatora. Mo˝na u˝ywaç do ∏adowania ciàg∏ego (buforowego), wówczas pràd ∏adowania b´dzie si´ automatycznie zmniejsza∏ gdy akumulator zbli˝a si´ do stanu na∏adowania, i zwi´ksza∏, gdy napi´cie akumulatora si´ obni˝a. Posiada obudow´ z blachy nierdzewnej. Czytelne wskazanie amperomierza mierzàcego pràd ∏adowania. Posiada automatyczny bezpiecznik dzia∏ajàcy przy przecià˝eniu lub zwarciu, np. przy niew∏aÊciwym do∏àczeniu kabli do akumulatora. Prze∏àcznik: pi´ç wartoÊci pràdu ∏adowania + wspomaganie rozruchu. Wyposa˝ona w kó∏ka transportowe i r´kojeÊç. Dostarczana z kablami do ∏adowania i do rozruchu. ¸adowarki elektroniczne sà wymagane do ∏adowania akumulatorów bezobs∏ugowych (zamkni´tych).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20671 -0105 Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr EBCB400ES Do akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 12/24 PojemnoÊç akum. 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ah 40-400 Pràd rozruch. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 400 Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 30 Pràd ∏ad. przy pracy ciàg∏ej, wart. Êr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 15 ¸adowanie szybkie przy 12 V, maks./ ustawienie wysokie . . . . . A 85 ¸adowanie szybkie przy 24 V, maks./ ustawienie wysokie . . . . . A 42 Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 3200 Bezpiecznik (zw∏oczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 16 2 Kable do ∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/mm 2.7/16 Napi´cie sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230 Kabel sieciowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3.4 Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 810×290×270 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 24

1186 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1186))


Artyku∏y elektryczne Urzàdzenia wspomagania rozruchu Bustery Luna. Praktyczny pomocniczy akumulator rozruchowy (buster), np. do samochodów, ∏odzi itp., z instalacjà 12 V. Posiada zabezpieczenie przed niew∏aÊciwym do∏àczeniem kabli do akumulatora. Ka˝dy z zacisków kablowych mo˝na do∏àczaç bezpoÊrednio do plusa lub minusa akumulatora uruchamianego pojazdu, bez wywo∏ywania iskrzenia ani uszkodzenia akumulatora. Dla prawid∏owego dzia∏ania bustera konieczne jest, by akumulator w samochodzie mia∏ co najmniej 2,5 V napi´cia szczàtkowego. Mo˝na u˝ywaç, wraz z przetwornikiem DC-AC (kupowany oddzielnie), jako rezerwowe êród∏o zasilania mniejszych odbiorników 110-120 V. Na wyposa˝eniu mocne kable rozruchowe 4GA w izolacji PCW, z silnymi zaciskami F9, wskaênik ∏adowania, diody sygnalizujàce trwanie ∏adowania oraz stan pe∏nego na∏adowania, ponadto wyjÊcie silnopràdowe 12V DC, oraz wyjÊcie DC do ∏adowania. Zawiera odporny na wstrzàsy, kompaktowy akumulator o∏owiowy typu zamkni´tego 12V/22Ah. Po jednym na∏adowaniu mo˝na wykonaç, w normalnych warunkach, do 20-30 rozruchów pod rzàd. Wspó∏pracuje z akumulatorami zarówno typu otwartego, jak i zamkni´tego. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego. Standardowo dostarczany z ∏adowarkà sieciowà 500 mA do ∏adowania akumulatora wewn´trznego.

20809 Nr V V A A mm V m A m mm kg

-0100 EBS12V 12 2.5 400/1000 400 1200 230 1.8 15 1.3 340x110x360 9.5

¸adowarka sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20809

-1009

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagane napi´cie szczàtkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. - maks. pràd rozruch./Pràd szczytowy. . . . . . . . . . . . . . Zaciski akumulatorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kable rozruchowe, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyjÊcie zapalniczkowe 12 V DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel DC 12V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luna. Praktyczny pomocniczy akumulator rozruchowy (buster), np. do samochodów osobowych, ∏odzi, ci´˝arówek itp., z instalacjà 12 lub 24 V. Posiada zabezpieczenie przed niew∏aÊciwym do∏àczeniem kabli do akumulatora. W przypadku odwrotnego do∏àczenia kabli dzia∏a funkcja alarmowa. Przebiega to bez iskrzenia i zapobiega uszkodzeniu akumulatora. WyjÊcie silnopràdowe 12V DC/15 A z zabezpieczeniem przecià˝eniowym. Wyposa˝ony w dwa akumulatory 12V/22Ah typu zamkni´tego. Po jednym na∏adowaniu mo˝na wykonaç, w normalnych warunkach, do 20-30 wspomagaƒ rozruchów. Z oÊwietleniem lampkà LED, dla u∏atwienia pracy przy s∏abej widocznoÊci, z woltomierzem o barwnej skali, s∏u˝àcym do kontroli wewn´trznych akumulatorów bustera. Wspó∏pracuje z akumulatorami zarówno typu otwartego, jak i zamkni´tego. Przeznaczony do u˝ytku profesjonalnego. Na wyposa˝eniu mocne kable rozruchowe 1GA (32.5 mm2) w izolacji PCW, z silnymi zaciskami F9, diody LED sygnalizujàce trwanie ∏adowania oraz stan pe∏nego na∏adowania, ponadto wyjÊcie silnopràdowe 12V DC. Standardowo dostarczany z ∏adowarkà sieciowà 1000 mA, s∏u˝àcà do ∏adowania akumulatorów bustera.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12V: Min. - maks. pràd rozruch./Pràd szczytowy . . . . . . . . . . . 24V: Min. - maks. pràd rozruch./Pràd szczytowy . . . . . . . . . . . Zaciski akumulatorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kable rozruchowe, d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyjÊcie zapalniczkowe 12V DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel DC 12V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20419 Nr V A A A mm V m A m mm kg

-0102 EBB12/24V 12 / 24 1000 / 2000 500 / 1000 400 1000 230 1.8 15 1.3 455x280x430 20

¸adowarka sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20419

-1001

1187 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1187))


Artyku∏y elektryczne Akcesoria do akumulatorów Kable rozruchowe Z linki miedzianej, w p∏aszczu z tworzywa gumowego nie sztywniejàcego na mrozie. 100 A. Do samochodów osobowych z instalacjà 6-12 V. 300 A. Do samochodów z silnikiem wysokopr´˝nym, traktorów i in. 550 A. Do silników wymagajàcych bardzo wysokiej wartoÊci pràdu rozruchowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie maks.. . . . . . . . . . . . . . . . Przekrój kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2235 A mm2 m

-0201 100 10 2.5

-0300 300 16 3.0

-0508 550 35 5.0

-0102 13342 Czarny 220 300 400

-0201 13343 Czerw. 220 300 400

Zaciski akumulatorowe Zaciski akumulatorowe do kabli rozruchowych. Izolowane.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcià˝enie, wspó∏cz. pracy 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0882 A A A

Szczotka czyszczàca Gedore. Szczotka do czyszczenia biegunów akumulatorów samochodowych. Zarówno do czyszczenia zewn´trznego biegunów jak i wewn´trznego zacisków.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2762 Nr mm

-0103 601 120

Próbniki napi´cia

Luna. Ma∏y, o zwartej budowie, próbnik napi´cia, do kontroli stanu akumulatorów oraz napi´cia ∏adowania pràdnic samochodowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres napi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie pràdowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç kabli pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20729 Nr V A m mm kg

-0107 100A 6-12 100 0.5 105×60×255 1.7

Kwasomierz Gedore. Z areometrem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010 Nr mm

-0105 605 310

Przyrzàdy do nape∏niania akumulatora

Pressol. Butelka z przezroczystego tworzywa sztucznego z rurkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1188 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1188))

6459 Nr ml

-0102 06766 500


Artyku∏y elektryczne Akcesoria do akumulatorów Przyrzàdy do nape∏niania akumulatora Gedore. Gruszka z prostà, elastycznà rurkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1009 Nr mm szt

-0108 604 180 5

2767 Nr mm

-0108 609 470

Pasek do przenoszenia akumulatora Gedore. Z hakami pokrytymi o∏owiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Tester glikolu Gedore. Z elastycznà rurkà, plastikowà obudowà i plastikowà gruszkà zasysajàcà. Mierzy temperatur´ zamarzania p∏ynu ch∏odzàcego w zakresie do -40°C.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gedore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary testera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5721 Nr mm

-0106 614 130x110x40

Agregaty pràdotwórcze Z nap´dem benzynowym

20180-0109

20180-0208

Luna. Mocna, zwarta konstrukcja z ramà ochraniajàcà silnik i pràdnic´. Przydatny jako awaryjne êród∏o zasilania. MG 1500, 2700 i 4700 wyposa˝one sà w dwa gniazdka wyjÊciowe 230 V 1-faz. i jedno 12 V, natomiast MG 6700 ma jedno gniazdko wyjÊciowe 230 V 1-faz., jedno gniazdko wyjÊciowe 400 V 3-faz., oraz jedno 12 V. Kontrolka ciÊnienia oleju. (Dostarczane bez oleju silnikowego). MG 6700E wyposa˝ony w rozrusznik elektryczny. Dostarczany bez akumulatora.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generator pràdu przemiennego 50 Hz . . . . . . Maks. moc, 230 V 1-faz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moc, 400 V 3-faz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moc, 230 V 1-faz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moc, 400 V 3-faz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. moc, 12 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa ochronna obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silnik benzynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc na wale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cylindrów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch∏odzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urzàdzenie rozruchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas pracy na 1 zbiorniku (obcià˝. 60%) . . . . Poziom mocy akust. LWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu LpA (przy 7 m). . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20180 Nr kVA kVA kW kW kW kW (KM)

-0109 MG 1500 Synchr. 1.2 1.2 0.1 IP 23 Luna OHV 2.2 (3) 1 Powietrzne Z linkà

l 5.5 godz. 6 dB (A) 96 dB (A) 69 mm 460x380x390 kg 29.5

-0208 MG 2700 Synchr. 2.3 2.3 0.1 IP 23 Luna OHV 3.9 (5.4) 1 Powietrzne Z linkà

-0307 MG 4700 Synchr. 4.0 4.0 0.1 IP 23 Luna OHV 4.0 (12.0) 1 Powietrzne Z linkà

12 11 95 67 570x430x480 44.5

22 12 97 71 690x530x600 75

-0406 MG 6700E Synchr. 6.8 6.8 5.5 5.5 0.1 IP 23 Luna OHV 5.5 (12.0) 1 Powietrzne Z linkà +rozr. elektr. 22 10 97 73 690x565x600 83

1189 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1189))


Artyku∏y elektryczne OÊwietlenie przemys∏owe i budowlane OÊwietlenie budowlane Kierunkowy reflektor Victor 55W z zasilaniem awaryjnym Grunda

Lampa do kierunkowego oÊwietlenia pola roboczego. Funkcja zasilania awaryjnego, które w∏àcza si´ w razie przerwy w dostawie energii i umo˝liwia prac´ przez ok. 1 godzin´. Automatyczne ∏adowanie baterii podczas pracy. Z wytrzyma∏ego polikarbonatu.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Dane techniczne Âwietlówki energooszcz´dne Gniazdko elektryczne Strumieƒ Êwiat∏a przy êródle Êwiat∏a Cykl ∏adowania Przewód D∏ugoÊç przewodu Stopieƒ ochrony szerokoÊç x wysokoÊç x g∏´bokoÊç Waga

Nr kat. 6392 -50000

2D - kompaktowe 2 szt. 16 A/230V 4000 lumenów, 70% przy Êwietle awaryjnym roz∏adowana bateria ∏adowana jest ca∏kowicie w przeciàgu 20 h RDOE/H07RN-F3G1,5 5m IP54 310x310x100 mm 3,25 kg

Opis

Jedn.

Kierunkowy reflektor Victor 55W z zasilaniem awaryjnym

szt

Akcesoria

Nr kat. 5473-10011 0784-44205 6392-50059 0809-41727 0809-41735

Opis Âwietlówka 2D 55W, 4-wtykowa Zestaw baterii Plastikowa os∏ona do modelu Victor Mocowanie statywu do pojedynczego modelu Victor/Oden Mocowanie statywu do podwójnego modelu Victor/Oden

Jedn. szt szt szt szt szt

Opak. 20 1 1 1 1

Kierunkowy reflektor oÊwietleniowy Victor 38/55W Lampa do kierunkowego oÊwietlenia pola roboczego. Z wytrzyma∏ego polikarbonatu. Dane techniczne Âwietlówki energooszcz´dne Gniazdko elektryczne 16 A/230 V Strumieƒ Êwiat∏a przy êródle Êwiat∏a Przewód D∏ugoÊç przewodu Stopieƒ ochrony szerokoÊç x wysokoÊç x g∏´bokoÊç Waga

Nr kat. 2044 -61016 -61024

Victor 38W 2D - kompaktowe 1 szt. 2000 lumenów RDOE/H07RN-F3G1,5 5m IP54 310x310x100 mm 3,25 kg

Victor 55W 2D - kompaktowe 2 szt. 4000 lumenów RDOE/H07RN-F3G1,5 5m IP54 310x310x100 mm 3,25 kg

Opis

Jedn.

Kierunkowy reflektor Victor 38W Kierunkowy reflektor Victor 55W

szt szt

Akcesoria

Nr kat. 0808-93746 5473-10011 6392-50059 0809-41727 0809-41735

Opis Âwietlówka 2D 38W, 4-wtykowa Âwietlówka 2D 55W, 4-wtykowa Plastikowa os∏ona do modelu Victor Mocowanie statywu do pojedynczego modelu Victor/Oden Mocowanie statywu do podwójnego modelu Victor/Oden

1190 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1190))

Jedn. Opak. szt 10 szt 20 szt 1 szt 1 szt 1


Artyku∏y elektryczne OÊwietlenie przemys∏owe i budowlane OÊwietlenie budowlane

Plastikowa os∏ona do reflektora kierunkowego Victor Grunda

Nr kat. 6392 -50059

Opis

Jedn.

Plastikowa os∏ona

szt

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Reflektor kierunkowy Magnum Grunda PrzenoÊna lampa ze Êwietlówkami do kierunkowego oÊwietlenia pola roboczego. Mo˝liwoÊç ustawienia na pod∏odze, zawieszenia na Êcianie i na suficie oraz zamontowania na statywie. Kompaktowa Êwietlówka zapewniajàca dobre wykorzystanie Êwiat∏a. Kilka modeli, z dodatkowymi gniazdkami. Wytrzyma∏e, ze wzmocnionà obudowà akrylowà. Dane techniczne Magnum 36W Magnum 72W Magnum 108W Âwietlówki energooszcz´dne 2x18W 2G11 2x36W 2G11 3x36W 2G11 Napi´cie 230V 230V 230V Strumieƒ Êwiat∏a 2900 lumenów 5800 lumenów 8700 lumenów Gniazdko Nie 2 szt. Schuko 230V 1 szt. Schuko 230V Przewód 5 m H07RN-F 2x1,0 H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 3G1,5 Wymiary (szer. x wys. x g∏.) 110x200xX300 mm 110x290x550 mm 110x290x550 mm Waga 2,5 kg 5,9 kg 6,5 kg Stopieƒ ochrony IP54 IP44 IP44

Nr kat. 0809 -41487 -41503 -41529 Akcesoria Nr kat. 2044-50563 0808-01988 0808-93399

Opis

Jedn.

Magnum 36W Magnum 72W Magnum 108W

szt szt szt

Opis Statyw pod∏ogowy 2,2 m Kompaktowa Êwietlówka 36W/840 zimne, bia∏e Êwiat∏o Kompaktowa Êwietlówka 18W/840 zimne, bia∏e Êwiat∏o

2x36

2x36

Jedn. szt szt szt

Opak. 1 25 25

Statyw pod∏ogowy 2,5 m Grunda Cynkowany elektrycznie. Rury teleskopowe. Kàtowe mocowanie górne, z wpustami na mocowanie lampy. Ze Êrubà do zaczepienia. Kszta∏t zapewniajàcy optymalne mo˝liwoÊci regulacji. Mocna, stabilna konstrukcja gwarantuje d∏ugà ˝ywotnoÊç i maksymalne bezpieczeƒstwo.

Nr kat. 2273 -10000

Opis

Maks. wysokoÊç

Z∏o˝ony

Waga

Jedn.

Statyw pod∏ogowy

2500 mm

900 mm

4 kg

szt

Statyw pod∏ogowy 2,2 m Grunda Cynkowany galwanicznie. Rury teleskopowe. Kàtowe mocowanie górne, z wpustami na mocowanie lampy. Ze Êrubà do zaczepienia. Kszta∏t zapewniajàcy optymalne mo˝liwoÊci regulacji. Mocna, stabilna konstrukcja gwarantuje d∏ugà ˝ywotnoÊç i maksymalne bezpieczeƒstwo.

Nr kat. 2044 -50563

Opis

Maks. wysokoÊç

Z∏o˝ony

Waga

Jedn.

Statyw pod∏ogowy

2200 mm

900 mm

4 kg

szt

1191 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1191))


Artyku∏y elektryczne OÊwietlenie przemys∏owe i budowlane Lampy warsztatowe Bezprzewodowa lampa warsztatowa LED Tommy Grunda Odporna na uderzenia i wstrzàsy. Odporna na olej, benzyn´ i chemikalia. Nie rzuca rozpraszajàcego cienia. Plastikowy zaczep i magnes. Mo˝na jà wykorzystaç w celu oÊwietlenia maszyn, jako Êwiat∏o inspekcyjne lub ogólne Êwiat∏o kierunkowe. W zestawie ∏adowarka 230 V albo 12 V (przez gniazdo zapalniczki samochodowej). Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Czas eksploatacji Cykl ∏adowania Moc Napi´cie D∏ugoÊç z zaczepem Ârednica Waga Typ baterii Stopieƒ ochrony

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr kat. 6532 -32504

11W

200 lumenów/1 m 3-4 h 4h 2W 12 V 450 mm 51 mm 64 g 3,6V 1800 MA IP65

Opis

Kolor

Jedn.

Tommy 11W

czarna/˝ó∏ta

szt

Przewodowa lampa ze Êwietlówkami Tommy Grunda Wykonana z wytrzyma∏ego polikarbonatu. Do kompaktowych Êwietlówek. Odporna na uderzenia i wstrzàsy. Odporna na olej, benzyn´ i chemikalia. Nie rzuca rozpraszajàcego cienia. W lampie zamontowany jest elektroniczny zap∏on. Plastikowy zaczep. Mo˝liwoÊç wykorzystania w celu oÊwietlenia maszyn, jako Êwiat∏o inspekcyjne lub ogólne oÊwietlenie kierunkowe. Dostarczana z 5-metrowym przewodem odpornym na dzia∏anie oleju. Dane techniczne Moc Napi´cie Strumieƒ Êwiat∏a D∏ugoÊç z ràczkà, zaczepem D∏ugoÊç przewodu Waga Stopieƒ ochrony

Nr kat. 6532 -10013 -10021

Tommy 11W 11W 230V 900 lumenów 490 mm 5m 800 g IP65

Tommy 9W 9W 230V 600 lumenów 430 mm 5m 750 g IP65

Opis

Jedn.

Tommy 11W Tommy 9W

szt szt

Latarka LED 60 Grunda PrzenoÊna latarka z mo˝liwoÊcià ∏adowania za pomocà podstawki ∏adujàcej; latark´ mo˝na równie˝ wykorzystaç jako lamp´ ze statywem, podnoszàc i obracajàc latark´ umieszczonà na statywie. Wykonana z gumy i tworzywa ABS, dzi´ki czemu jest odporna na wstrzàsy. Posiada zaczep pa∏àkowy. W zestawie ∏adowarka 230 V albo 12V (przez gniazdo zapalniczki samochodowej). Regulacja nat´˝enia Êwiat∏a: wysokie/niskie. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Czas pracy ciàg∏ej Czas ∏adowania Moc Napi´cie Nat´˝enie Êwiat∏a D∏ugoÊç Waga Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 6532 -32108

Opis

Kolor

Jedn.

Latarka LED 60

czarna/˝ó∏ta

szt

1192 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

200 lumenów/1 m 2-4 h 4h 4W 12V Wysokie/niskie 283 mm 715 g 3,6V 1800MA IP44

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1192))


Artyku∏y elektryczne OÊwietlenie przemys∏owe i budowlane Lampy warsztatowe Teleskopowa latarka LED Grunda Dwie funkcje: Mo˝e byç stosowana jako latarka punktowa, albo po wysuni´ciu jako oÊwietlenie ogólne. Latarka jest ∏adowalna, w∏àczana/wy∏àczana w pozycji zablokowanej = obróciç g∏owic´ latarki w lewà stron´. Du˝e nat´˝enie Êwiat∏a: 1 W LED przy funkcji latarki i 30 LED przy oÊwietleniu ogólnym. W zestawie ∏adowarka 230 V albo 12V (przez gniazdo zapalniczki samochodowej). Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Czas pracy ciàg∏ej Cykl ∏adowania Moc Napi´cie D∏ugoÊç Waga Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 6532 -32009

89 lumenów/1 m 4h 4h 1,5 W 12V 210-340 mm 578 g 3,7V 2200MA IP44

Opis

Kolor

Jedn.

Latarka LED

czarna/˝ó∏ta

szt

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Latarka r´czna Flex Grunda Z gumowà pow∏okà. Mo˝liwoÊç przechylenia g∏owicy latarki pod kàtem 120 stopni. Umieszczony w podstawie magnes oraz zaczep na górze umo˝liwiajà zamocowanie latarki. Bateria litowo-jonowa zapewnia d∏ugi okres u˝ytkowania i dwukrotnie wy˝szà liczb´ cykli ∏adowania. W zestawie ∏adowarka 230 V albo 12V (przez gniazdo zapalniczki Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Czas pracy ciàg∏ej Cykl ∏adowania Moc Napi´cie D∏ugoÊç Waga Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 6532 -32116

45 lumenów/1 m 4h 3h 1,5 W 12 V 220 mm 495 g 3,7V 1100MA IP44

Opis

Kolor

Jedn.

Latarka r´czna Flex

czarna

szt

Latarki i lampy czo∏owe Latarki cylindryczne Latarka cylindryczna T 120 Fokus Grunda Wyjàtkowo mocna latarka umo˝liwia prac´ w trudnych i wymagajàcych warunkach. Wykonana z wytrzyma∏ego aluminium lotniczego. Anodyzowana. Ryflowana pow∏oka na g∏owicy latarki umo˝liwia pewny uchwyt w razie wilgoci i zanieczyszczenia. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Przep∏yw Êwiat∏a Diody Zasi´g intensywnego Êwiat∏a Moc Wielofunkcyjna D∏ugoÊç Ârednica Waga bez baterii Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 5298 -55405

130 lumenów Q3CL 100 m 3W Mo˝liwoÊç ustawienia ogniskowej, energooszcz´dna (50% nat´˝enia Êwiat∏a), normalna, SOS 123 mm 36 mm 119 g 3 szt. AAA IPX7

Opis

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

Latarka cylindryczna T 120

czarna

Nie

szt

Akcesoria

Nr kat. Opis Do latarki 0236 -00042 Bateria LR03 (AAA) Latarka cylindryczna T 120, 3 szt.

Szt.

Jedn.

4 szt. Opak.

Opak. 10

1193 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1193))


Artyku∏y elektryczne Latarki i lampy czo∏owe Latarki cylindryczne Latarka cylindryczna T 170, ∏adowalna Grunda ¸adowalna latarka, dajàca ∏agodne Êwiat∏o. Wykonana z wytrzyma∏ego aluminium lotniczego. Anodyzowana. Ryflowana pow∏oka na g∏owicy latarki umo˝liwia pewny uchwyt w razie wilgoci i zanieczyszczenia. Ciche prze∏àczanie w∏àcznika. Do profesjonalnych zastosowaƒ podczas akcji ratunkowych, policyjnych i wojskowych. Energooszcz´dna dioda typu CREE. W zestawie ∏adowarka 230V. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Zasi´g intensywnego Êwiat∏a Czas pracy ciàg∏ej Cykl ∏adowania Moc Wielofunkcyjna D∏ugoÊç Ârednica Waga Typ baterii Stopieƒ ochrony

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr kat. 5298 -55009

200 lumenów Q5CL 200 m 3,5 h 5h 5W Energooszcz´dna (50% nat´˝enia Êwiat∏a), normalna, SOS 167 mm 36 mm 153 g 18650 Li-Ion IPX7

Opis

Kolor

Jedn.

Latarka cylindryczna T170 RC

czarna

szt

Latarka cylindryczna T 295 Grunda Latarka o zbli˝onym do reflektora nat´˝eniu Êwiat∏a i mocy. Wykonana z wytrzyma∏ego aluminium lotniczego. Anodyzowana. Ryflowana pow∏oka na g∏owicy latarki umo˝liwia pewny uchwyt w razie wilgoci i zanieczyszczenia. Do zastosowania przy bardzo trudnych pracach i wysokich wymaganiach. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Zasi´g intensywnego Êwiat∏a Moc Wielofunkcyjna D∏ugoÊç Ârednica Waga bez baterii Typ baterii OÊwietlenie robocze Stopieƒ ochrony

Nr kat. 5298 -55850

200 lumenów Q4CL 200 m 5W Energooszcz´dna (50% nat´˝enia Êwiat∏a), normalna, SOS 293 mm 53,5 mm 430 g 3 szt. D do -5°C IPX2

Opis

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

Latarka cylindryczna T 295

czarna

Nie

szt

Akcesoria

Nr kat. Opis 0236 -00018 Bateria LR20 (D)

Do latarki

Szt.

Jedn.

Latarka cylindryczna T 295, 3 szt.

2 szt. Opak.

Opak. 10

Latarka cylindryczna T 250 z przyciemnianiem Grunda Latarka o zbli˝onym do reflektora nat´˝eniu Êwiat∏a i mocy. Wykonana z wytrzyma∏ego aluminium lotniczego. Anodyzowana. Ryflowana pow∏oka na g∏owicy latarki umo˝liwia pewny uchwyt w razie wilgoci i zanieczyszczenia. Do zastosowania przy bardzo trudnych pracach i wysokich wymaganiach. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Zasi´g intensywnego Êwiat∏a Moc Wielofunkcyjna D∏ugoÊç Ârednica Waga bez baterii Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 5298 -55892

200 lumenów Q4CL 200 m 5W Mo˝liwoÊç przyciemnienia, energooszcz´dna (50% nat´˝enia Êwiat∏a), normalna, SOS 253 mm 43 mm 260 g 3 szt. C IPX2

Opis

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

Latarka cylindryczna T 250

czarna

Nie

szt

Akcesoria

Nr kat. Opis 0236 -00026 Bateria LR14 (C)

Do latarki

Szt.

Latarka cylindryczna T 250, 3 szt.

2 szt. Opak.

1194 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1194))

Jedn.

Opak. 10


Artyku∏y elektryczne Latarki i lampy czo∏owe Latarki cylindryczne Latarka cylindryczna T 75 z zaczepem Grunda Latarka o niewielkich wymiarach, lekka i kompaktowa. Silne Êwiat∏o w stosunku do wielkoÊci latarki. Zdejmowany zaczep. Wykonana z wytrzyma∏ego aluminium lotniczego. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Moc Czas ciàg∏ej pracy D∏ugoÊç Ârednica Waga bez baterii Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 1612 -20108

26 lumenów Nichia Led 0,5 W 2h 750 mm 13 mm 28,9 g 1 szt. AAA IPX4

Opis

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

Latarka cylindryczna T 75

czarna

Tak

szt

Akcesoria Do latarki

Szt.

Jedn.

Latarka cylindryczna T 75, 1 szt.

4 szt. Opak.

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr kat. Opis 0236 -00042 Bateria LR03 (AAA)

Opak. 10

Latarka cylindryczna T 95 z zaczepem Grunda Latarka o niewielkich wymiarach, lekka i kompaktowa. Silne Êwiat∏o w stosunku do wielkoÊci latarki. Wyposa˝ona w zaczep. Doskonale nadaje si´ do przechowywania w schowku samochodu, torebce itp. Wykonana z wytrzyma∏ego aluminium lotniczego. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Czas eksploatacji Zasi´g intensywnego Êwiat∏a Moc D∏ugoÊç Ârednica Waga bez baterii Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. Opis 5298 -55801 Latarka cylindryczna T 95

60 lumenów Dioda 3,5 h 100 m 1W 98 mm 21 mm 45,5 g 1 szt. AA IPX7

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

czarna

Nie

szt

Opak. 10

Akcesoria

Nr kat. Opis 0236 -00034 Bateria LR06 (AA)

Do latarki

Szt.

Jedn.

Latarka cylindryczna T 95, 1 szt.

4 szt. Opak.

Opak. 20

Latarka cylindryczna T 105 Stretch Grunda Dwie funkcje: Funkcja latarki umo˝liwia bezpoÊrednie oÊwietlenie danego punktu; po wysuni´ciu latarka s∏u˝y za oÊwietlenie ogólne. Taktowane oÊwietlenie impulsowe lub Êwiat∏o sta∏e. Wykonana z wytrzyma∏ego aluminium lotniczego. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Wielofunkcyjna D∏ugoÊç Ârednica Waga bez baterii Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 1612 -22005

100 lumenów Rebell kontrola ogniskowania, funkcja latarni 100-120,5 mm 32 mm 114 g 1 szt. AA IPX4

Opis

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

Latarka cylindryczna T 105

czarna

Nie

szt

Akcesoria

Nr kat. Opis 0236 -00034 Bateria LR06 (AA)

Do latarki

Szt.

Jedn.

Latarka cylindryczna T 105, 1 szt.

4 szt. Opak.

Opak. 20

1195 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1195))


Artyku∏y elektryczne Latarki i lampy czo∏owe Latarki cylindryczne Latarka cylindryczna W 150 Grunda Ma∏a, kompaktowa latarka z filtrami w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim, z zaczepem. Dostarczana wraz z futera∏em. Wykonana z wytrzyma∏ego tworzywa sztucznego. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Moc D∏ugoÊç Ârednica Waga bez baterii Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 1612 -22716

100 lumenów Q4CL 1,2 W 147,3 mm 23 mm 100,3 g 2 szt. AA IPX4

Opis

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

Latarka cylindryczna W 150

szara

Nie

szt

Akcesoria

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Nr kat. Opis 0236 -00034 Bateria LR06 (AA)

Do latarki

Szt.

Jedn.

Latarka cylindryczna W 150, 2 szt.

4 szt. Opak.

Opak. 20

Latarka cylindryczna W 100 Grunda Ma∏a, kompaktowa latarka z filtrami w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim, oraz z zaczepem. Dostarczana wraz z futera∏em. Wykonana z wytrzyma∏ego tworzywa sztucznego. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Moc D∏ugoÊç Ârednica Waga bez baterii Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 1612 -22781

100 lumenów Q2CL 1,2 W 100 mm 23 mm 60 g 1 szt. AA IPX4

Opis

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

Latarka cylindryczna W 100

szara

Nie

szt

Akcesoria

Nr kat. Opis 0236 -00034 Bateria LR06 (AA)

Do latarki

Szt.

Jedn.

Latarka cylindryczna W 100, 1 szt.

4 szt. Opak.

Opak. 20

Lampy warsztatowe Latarka r´czna W 195 Grunda Uniwersalny reflektor z paskiem. Regulowany statyw umo˝liwia skierowanie Êwiat∏a w dowolnà stron´. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Moc Wymiary szer. x wys. x g∏. Waga z baterià Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 1612 -30008

165 lumenów Q4CL 3W 128x188x148 mm 1011 g 4 szt. D IPX4

Opis

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

Latarka W 195

czarna

Nie

szt

Akcesoria

Nr kat. 0236 -00018

Opis

Do latarki

Szt.

Jedn.

Opak.

Bateria LR20 (D)

Latarka W 195, 4 szt.

2 szt.

Opak.

10

1196 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1196))


Artyku∏y elektryczne Latarki i lampy czo∏owe Latarki d∏ugopisowe Latarka d∏ugopisowa T 140 z optykà Êwiat∏owodowà Grunda Kompaktowa i lekka latarka z kàtowym, zdejmowanym Êwiat∏owodowym uk∏adem optycznym z czerwonego i przezroczystego w∏ókna szklanego. Taktowane oÊwietlenie impulsowe lub Êwiat∏o sta∏e. Wykonana z wytrzyma∏ego aluminium lotniczego. Energooszcz´dna dioda typu CREE. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody Moc Wielofunkcyjna D∏ugoÊç Ârednica Waga bez baterii Typ baterii Stopieƒ ochrony

20 lumenów Q4CL 3W Energooszcz´dna (50% nat´˝enia Êwiat∏a), normalna, SOS 139,5 mm 14 mm 50 g 2 szt. AAA IPX4

Nr kat. Opis 1612 -20017 Latarka d∏ugopisowa T 140

Kolor

W zestawie baterie

Jedn.

czarna

Nie

szt

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Akcesoria

Nr kat. Opis Do latarki d∏ugopisowej 0236 -00042 Baterie LR03 (AAA) Latarka d∏ugopisowa T 140, 2 szt.

Szt.

Jedn.

Opak.

4 szt. Opak.

10

Akcesoria do latarek i cz´Êci zamienne

Pokrowiec na pasek Grunda Pokrowiec z garbowanej skóry. Mocowany na pasku.

Nr kat. 5298 -53004 -53012 -53020

Opis

Do latarki cylindrycznej

Kolor

Jedn.

Pokrowiec skórzany Pokrowiec skórzany Pokrowiec skórzany

T 120, 170, 105 Stretch T 250 T 295

czarny czarny czarny

szt szt szt

Baterie Baterie alkaliczne Baterie alkaliczne Power Industry Grunda Do zastosowania w warunkach wymagajàcych du˝ej iloÊci pràdu. Bezkadmowe, bezrt´ciowe. 5-letni okres przechowywania. Du˝a pojemnoÊç, do tzw. zastosowaƒ High Nr kat. 0236 -00042 -00034 -00026 -00018 -00059

IEC

ANSI Napi´cie PojemnoÊç

Wymiary

Szt.

Jedn.

Opak.

LR03 LR06 LR14 LR20 6LR61

AAA AA C D

10.5x44.5 mm 14.5x50.5 mm 26,4x50 mm 34,2x61,5 mm 8.3x41.5 mm

4 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt.

Opak. Opak. Opak. Opak. Opak.

10 20 10 10 10

1,5V 1,5V 1,5V 1,5V 9V

1070 mAh 2600 mAh 7000 mAh 13500 mAh 475 mAh

1197 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1197))


Artyku∏y elektryczne Latarki i lampy czo∏owe Latarki czo∏owe Lampa czo∏owa H 96 z czujnikiem Grunda Wyjàtkowo ma∏a i lekka lampa czo∏owa wykorzystujàca technik´ LED. èród∏em Êwiat∏a jest bia∏a, bardzo mocna dioda oraz czerwona dioda umo˝liwiajàca widocznoÊç w ciemnoÊciach. Inteligentny czujnik IR, który umo˝liwia zdalne sterowanie zapalaniem i gaszeniem latarki z odleg∏oÊci ok. 15 cm. Ogniskowanie przy 10-100% nat´˝enia Êwiat∏a. Mo˝liwoÊç ustawienia kàtowego. Energooszcz´dna dioda CREE. Baterie umieszczone sà w obudowie latarki. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody èród∏o Êwiat∏a Czas eksploatacji Wymiary szer. x wys. x g∏. Waga z bateriami Stopieƒ ochrony

Nr kat. 1612 -10075

100 lumenów Q4CL 1 bia∏a, mocna dioda, 2 czerwone diody ok. 7 h 63x50x44 mm 96 g IPX4

Opis

W zestawie baterie

Jedn.

Lampa czo∏owa H 96

Tak

szt

Lutowanie - Spawanie - Klejenie

Akcesoria

Nr kat. Opis 0236 -00042 Baterie LR03/AAA

Do lampy czo∏owej

Szt.

Jedn.

Lampa czo∏owa H 96, 3 szt.

4 szt. Opak.

Opak. 10

Lampa czo∏owa H 118 Grunda Wyjàtkowo ma∏a i lekka lampa czo∏owa wykorzystujàca technik´ LED. èród∏em Êwiat∏a jest bia∏a, bardzo mocna dioda, czerwona dioda umo˝liwiajàca widocznoÊç w ciemnoÊciach oraz zielone Êwiat∏o sygnalizacyjne. Ogniskowanie przy 10-100% nat´˝enia Êwiat∏a. Mo˝liwoÊç ustawienia kàtowego. Energooszcz´dna dioda CREE. Baterie umieszczone sà w obudowie latarki. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody èród∏o Êwiat∏a Czas eksploatacji Wymiary szer. x wys. x g∏. Waga z bateriami Stopieƒ ochrony

Nr kat. 1612 -10000

100 lumenów Q2CL 1 bia∏a, mocna dioda, 1 czerwona i zielona dioda ok. 7 h 82x51x51 mm 118 g IPX2

Opis

W zestawie baterie

Jedn.

Lampa czo∏owa H 118

Tak

szt

Akcesoria

Nr kat. Opis 0236 -00034 Bateria LR06/AA

Do lampy czo∏owej

Szt.

Jedn.

Opak.

Lampa czo∏owa H 118, 3 szt.

4 szt.

Opak.

20

Lampa czo∏owa H 352 Grunda Efektywna lampa czo∏owa wykorzystujàca technik´ LED. èród∏o Êwiat∏a to trzy wyjàtkowo mocne, bia∏e diody o trzech stopniach nat´˝enia oraz czerwona dioda oÊwietlajàca obszar z ty∏u latarki. Ze wskaênikiem na∏adowania baterii. Szybkoz∏àczka do ∏adowania baterii 230V. Regulowane ustawienie kàtowe. Odblaski na taÊmie czo∏owej. Wykonana z wytrzyma∏ego aluminium lotniczego. Energooszcz´dna dioda typu CREE. W zestawie ∏adowarka 230V. Dane techniczne Strumieƒ Êwiat∏a Diody èród∏o Êwiat∏a Czas eksploatacji Cykl ∏adowania Wymiary szer. x wys. x g∏. Waga z bateriami Typ baterii Stopieƒ ochrony

Nr kat. 1612 -10091

375 lumenów Rebell 100 3 bia∏e, mocne diody, 1 czerwona dioda oÊwietlajàca obszar z ty∏u latarki ok. 5 h 6h 95x66x78 mm 352 g Ni-mh IPX4

Opis

Jedn.

Lampa czo∏owa H 352

szt

1198 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1198))

/lutowaniespawanieklejenie  
/lutowaniespawanieklejenie  

http://www.lunapolska.pl/uploads/files/katalogi/lutowaniespawanieklejenie.pdf

Advertisement