BBC ALBA

Page 1

ALBA Toradh Togarrach Autumn on ALBA

bbc.co.uk/alba

Co-bhanntachd eadar MG ALBA agus am BBC A partnership between BBC and MG ALBA


ALBA


Toradh Togarrach Autumn on ALBA Bidh BBC ALBA a’ taisbeanadh raon farsaing de phrògraman is susbaint air leth as t-fhoghar, le daoine ùra a’ nochdadh air sgrìn ann an dràma aithnichte an t-seanail, Bannan, taghadh inntinneach de phrògraman aithriseach tarraingeach, agus tòrr mòr de spòrs nam ban ann an Alba ga shealltainn a-rithist. Tha BBC ALBA a’ cur fàilte air sùilean ùra chun an t-seanail YouTube aige a tha a’ taisbeanadh a phrògraim spòrs nam ban innleachdail 360, a thuilleadh air a bhith a’ meudachadh susbaint phrògraman chloinne, earrannan beaga goirid bho A-staigh, agus criomagan bho na prògraman as fheàrr air an t-seanail, leithid Func. Tha an taghadh làidir as t-Foghar 2020 ag amas air luchd-amhairc BBC ALBA a chumail ann an sunnd, ge bith càit am bi iad a’ coimhead na susbaint – air an t-seanail, air an iPlayer, no YouTube.

BBC ALBA unveils an exciting range of innovative new content this autumn, including new on-screen talent in flagship drama Bannan, a wide array of entertaining factual programmes, and extensive coverage of the return of Scottish Women’s Sports. BBC ALBA also welcomes new audiences to its YouTube channel, featuring its pioneering women’s sports programme 360, as well as increasing amounts of children’s content, short form episodes of A-staigh and clips from channel favourites such as Func. The strong Autumn 2020 line up aims to keep BBC ALBA audiences entertained wherever they consume their content – channel, iPlayer or YouTube.

Bho 1 Dàmhair, bithidh BBC ALBA a’ gluasad air SKY | On 1 October, BBC ALBA will be moving on SKY Chithear BBC ALBA aig | Watch BBC ALBA at: Sky 117 (Alba / Scotland) • Sky 169 (An còrr den RA / Rest of UK) • Freeview 7 (Alba / Scotland) • Freesat 109 • Virgin Media 161


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn on ALBA

DRÀMA DRAMA

Bannan

Bannan

Riochdaichte le Young Films

Produced by Young Films

Bho 21 Sultain, 9f

From 21 September, 9pm

Tha Bannan a’ tilleadh le barrachd dràma agus còmhstri na

In the most dramatic and suspenseful series of Bannan ever, joy

bh’ againn a-riamh. Leis a’ choimhearsnachd uile a’ dèanamh

turns to dread as a community gathering to celebrate a wedding are

gàirdeachas aig banais, chan eil fada gus a nochd breugan agus

suddenly confronted with lies, betrayal and exploitation in their midst.

brath! Tha cuirm nan cearc aig Màiri làn plòidh, ach aig an aon àm

While Màiri and her friends enjoy a raucous hen-night, schoolgirl

tha nighean òg eile, Ceitidh, gus faighinn a-mach cho dorcha is neo-

Ceitidh is drawn into a dark and dangerous world of posting intimate

thruacanta is a dh’fhaodas an saoghal a bhith. Mar as fhaisge a tha

images on the net. As events build up to Màiri’s big day there are

là na bainnse a’ tighinn is ann as toinnte a tha gnothaichean a’ fàs

unexpected plot twists, shocking reveals and nerve-jangling tensions in

is ceistean bunaiteach a’ tighinn am bàrr mun dàimh eadar gràdh is

a series that asks the biggest question of all - can you ever really trust

earbsa.

those you love?


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn on ALBA

DRÀMA DRAMA


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn on ALBA

PRÒGRAMAN AITHRISEACH DOCUMENTARIES

Sàr-Sgeòil - The Cone-Gatherers

Sàr-Sgeòil - The Cone-Gatherers

Riochdaichte le Caledonia

Produced by Caledonia

23 Sultain, 9f

23 September, 9pm

Gaol is gràin, farmad is sàsachadh, nàdar is mac an duine, tha iad

Cathy Macdonald visits Argyll where Robin Jenkins set his classic novel,

uile air aire Chathy NicDhòmhnaill is i ann an Earra-Ghàidheal air

The Cone-Gatherers. The book centres around two brothers collecting

tòir na sgeòil air cùlaibh a’ nobhail iomraiteach aig Robin Jenkins,

cones for woodland regeneration during World War Two and their

The Cone-Gatherers. Tha an sgeulachd stèidhichte air dithis

difficult and ever deteriorating relationship with the estate gamekeeper.

bhràithrean a tha a’ cruinneachadh sìol craobhan-giuthais airson

It’s a powerful story of love and hate, contentment and envy, nature

coilltean a leasachadh aig àm an dàrna cogaidh. Chan eil an càirdeas

and conflict, class and power. Cathy explores the facts behind the

eadar iad fhèin is geamair na h-oighreachd math sam bith agus chan

fiction. She looks into the themes in the book, where the book might

ann as fheàrr a tha e a’ dol.

have been set and why, and finds out about the process of and reasons for cone-gathering – then and now


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn onInformation ALBA Programme

PRÒGRAMAN AITHRISEACH DOCUMENTARIES Autumn on ALBA


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn on ALBA

PRÒGRAMAN AITHRISEACH DOCUMENTARIES

An Taistealaiche

The Far Traveller

Co-Riochdaichte le Profilm agus Mactv

Co-produced by Profilm and Mactv

1 Dàmhair 9f

1 October, 9pm

500 bliadhna ro Cholumbus, chaidh Guðríður Þorbjarnardóttir,

Some 500 years before Columbus, Guðríður Þorbjarnardóttir, the

ogha tràill ann an Alba tarsainn a’ Chuain Shiair ochd tursan.

granddaughter of a slave in Scotland, crossed the Atlantic eight times.

Rugadh leanabh dhi, a’ chiad phàiste Eòrpach ann an Ceann a

She gave birth to the first European child in North America, and

Tuath Ameireaga, agus rinn i turas fiù ’s chun a’ Bhatacain.

even made a pilgrimage to the Vatican. The Far Traveller retraces

Tha An Taistealaiche a’ leantainn ann an ceumannan Guðríður a dh’fhalbh bhon Ghraonlainn gu Talamh an Èisg agus na b’ fhaide air falbh buileach. Tha am prògram aithriseach seo a’ toirt saoghal nam boireannach Lochlannach beò ann an dòigh mhionaideach.

Guðríður’s brave steps from Greenland to Newfoundland and beyond. Weaving together exclusive interviews, vivid reenactments and cutting-edge technology, the documentary brings the world of Viking women to life in vivid detail.

A’ tarraing ri chèile agallamhan sònraichte, ath-chleasachd agus

Inspired by the latest archaeological discoveries—and supported by

teicneòlas aig an ìre as àirde.

ancient manuscripts known as the Icelandic Sagas—this is a largely

Le spionnadh bho na làraichean arc-eòlach ùra – agus taic bho na seann làmh-sgrìobhainnean aithnichte mar na h-Uirsgeulan Innis Tìleach – ’s e sgeulachd a tha seo air nach eil mòran fios aig daoine a tha a’ dol air ais mìle bliadhna, an uair a bha na Lochlannaich a’ tadhal air àiteachan cèin.

unknown story from more than 1000 years ago during the Vikings’ first encounters with faraway civilisations


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn onInformation ALBA Programme

PRÒGRAMAN AITHRISEACH DOCUMENTARIES Autumn on ALBA

Trusadh – An Geamhradh

Trusadh – Winter

Riochdaichte le MacTV

Produced by MacTV

26 Dàmhair, 9f

26 October, 9pm

Fuachd is dorchadas, blàths’ is cofhurtachd tha

Winter. Some approach it with apprehension, dreading its

an geamhradh a’ dùsgadh diofar smuaintean is

coldness and darkness, others embrace it refreshed by its

faireachdainnean. Tha am prògram-sa a’ meòrachadh

otherness and the comfort of fireside warmth. Personal

orra sin tro sheallaidhean àlainn, sgeulachdan pearsanta,

stories, stunning photography, music and literature combine

bàrdachd, òrain agus litreachas.

to form a lyrical exploration of the season.

Eòrpa

Eòrpa

Riochdaichte le BBC Gàidhlig

Produced by BBC Gàidhlig

Bho 12 Samhain, 8.30f

From 12 November, 8.30pm

Ann an saoghal a tha ag atharrachadh cumaidh, tha sgioba

In these fast-changing times, the Eòrpa team return with all

Eòrpa a’ toirt thugainn am fiosrachadh as ùire agus na

the latest and most interesting from around Europe.

sgeulachdan as inntinniche a tha a’ tighinn am bàrr air feadh na Roinn Eòrpa.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn on ALBA

CUR-SEACHAD FACTUAL ENTERTAINMENT

Fuine

Fuine

Riochdaichte le Caledonia

Produced by Caledonia

Bho 23 Sultain, 8.30f

From 23 September, 8.30pm

Cha bheag na rinneadh de bhèiceireachd tron ghlasadh ach nach

Baking and lockdown, one of the new partnerships of 2020. It’s left

math a-nise faighinn a-steach dha na cidsinean aig daoine eile,

us with an appetite for getting back into other people’s kitchens.

còmhla ri Griogair a chlàr an t-sreath ùr seo de Fuine mus robh

Gregor Macleod is ready to assist with a new series of Fuine, recorded

guth air glasadh. Am measg na bhios aige dhuinn airson ar cur ann

before our kitchens became schools, offices and meeting rooms!

am fonn, anns a chidsin aige fhèin ann an Calanais tha e a’ dèanamh

From his island cottage in Callanish Gregor MacLeod guides us

preadsalan sgoinneil saillte.

through delicious recipes from traditional Scottish baking to exciting

Air an làimh eile, dè mu dheidhinn milsean smùide - tais le siorap – agus briosgaidean ìmpireachd? Muigh air chuairt tha Griogair

new combinations. At home in the kitchen Gregor makes chewy and salty bread pretzels that are the perfect snack or

a’ tachairt ri bèicearan eile ann an Leòdhas agus san Eilean

lunchbox filler. For something sweet, he whips up individual

Sgitheanach a tha a’ toirt an tionndadh fhèin air reasabaidhean

steamed syrup sponges and a new take on Empire Biscuits filled

cumanta leithid cèic a tha letheach eadar aran banana agus cèic

with home-made lemon curd. On his travels Gregor visits expert

le measan, agus Tarte Tatin gun mheasan idir ann, ach sònraichte

bakers close to home on the Isle of Lewis and further afield in Skye.

blasta le tomàtoan agus càise feta.

There he samples a clever recipe which is a cross between banana loaf and fruitcake and an alternative to a sweet tarte Tatin using fruit. This time it’s a savoury dish with tomatoes and feta cheese.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn onInformation ALBA Programme

CUR-SEACHAD FACTUAL ENTERTAINMENT Autumn on ALBA

Vets: Gach Creutair Beò

Vets: Gach Creutair Beò

Riochdaichte le Midas Media

Produced by Midas Media

Bho 29 Sultain, 8.30f

From 29 September, 8.30pm

Tha iad air ais, na creutairean beag is mòr a tha feumach

The series returns taking viewers on a journey across Scotland

air cobhair agus na bheataichean beag is mòr a tha gam

following vets as they tend to animals from the small to the

frithealadh. Bho cù Pug gu dà chuilean leòmhann, caoraich

large, the domesticated and the very wild. There are highs and

is uain, crodh is laoigh aig àm breith, tha cùisean trang is

there are lows as the vets use their skills to meet the needs of

dùbhlanach.

their patients, all creatures great and small!


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn on ALBA

CEÒL MUSIC

Mòd 2020

Mod 2020

Riochdaichte le BBC Gàidhlig

Produced by BBC Gàidhlig

Bho 12 Dàmhair, 9f

From 12 October, 9pm

Ged a tha cùisean eadar-dhealaichte am bliadhna is nach

This year’s annual Royal National Mod may not be the usual

urrainn daoine cruinneachadh aghaidh ri aghaidh aig a’

face to face gathering, but the essence of the Mod endures.

Mhòd, leanaidh spiorad a’ Mhòid! A’ co-obrachadh leis

Working with organisers An Comunn Gaidhealach BBC ALBA

A’ Chomunn Ghàidhealach bidh BBC ALBA a’ tarraing air

will help to create a sense of occasion and a focus so that

an obair ùr-nòsach a tha ga dhèanamh leis a’ Chomunn

viewers can still go to the Mod. Drawing on the work that

airson daoine a bhrosnachadh gus a bhith mar phàirt

An Comunn are doing in facilitating the creation of virtual

de choimhearsnachd a’ Mhòid air-loidhne. Bidh Cathy

performances and by using the treasure-trove of past Mod

NicDhòmhnaill agus na h-aoighean aice a’ toirt beò Mòdan

performances held in the archive, Cathy MacDonald and her

a dh’fhalbh tron stòras a tha ri fhaighinn anns an tasglann.

guests will ensure that despite being different, Mod week will endure!

Na Trads: An Tobar

Na Trads: An Tobar

Riochdaichte le BEEZR

Produced by BEEZR

Bho 14 Dàmhair, 11f agus 10f as dèidh sin

From 14 October, 11pm

Robert Robertson le taghadh bho bheairteas cuirmean

moving to 10pm in subsequent weeks

Na Trads bhon thòisich iad 12 bliadhna air ais suas chun

Join Robert Robertson in a celebration of the best from

an là an-diugh.

Scotland’s traditional music scene as we mine the riches of performances from 12 years of the MG ALBA Scots Trad Music Awards.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn onInformation ALBA Programme

PRÒGRAMAN CHLOINNE CHILDREN’S PROGRAMMES Autumn on ALBA

Port Pàipeir

Paper Port

Riochdaichte le Solus

Produced by Solus

Bho 26 Dàmhair, 6.20f

From 26 October, 6.20pm

Tha Marisa a’ ruighinn Port Pàipeir airson nan làithean-

Marisa arrives in Paper Port to spend her holidays with her

saora a chur seachad còmhla ri Seanair. Gun fhiosta

Grandfather. She accidentally breaks a magical coconut that

tha i a’ briseadh cnò-còco dhraoidheil agus tha sin a’ toirt

gives her ridiculous powers she can’t control or choose. We

diofar chumhachdan draoidheil dhi, air nach eil smachd

follow her as she deals with the situations these new powers

no roghainn aice. Tha sinn a’ leantainn na thachras rithe

give rise too..

an cois sin.

Rita is Crogall Riochdaichte le Solus Bho 11 Samhain, 5f ’S e nighean bheag righinn a th’ ann an Rita aig a bheil caraid acrach air a bheil Crogall, a tha a’ fuireach anns an tuba. Tha an cartùn àlainn seo a’ leantainn Rita agus Crogall is iad a’ falbh air splaoidean àraid is èibhinn agus a’ cur eòlas air an t-saoghal mun cuairt orra. Is toil le Rita a bhith a’ faighinn a toil fhèin, ach còmhla ‘s e paidhir air leth a th’ annta, ri linn carthannas is foighidinn a deagh charaid Crogall.

Rita and Crocodile Produced by Solus From 11 November, 5pm Rita is a small and very determined girl who has a very hungry friend, Crocodile, who lives in the bathtub. This charming animation follows Rita and Crocodile, as they go on funny everyday adventures and discover the world around them. Although Rita likes things her way, together they make a great pair thanks to Crocodile’s tenderness and patience.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn on ALBA

SPÒRS SPORT

360

360

Riochdaichte le Nemeton

Produced by Nemeton

Bho 17 Sultain, 8f

Bho 17 September, 8pm

(air bbc.co.uk/alba & YouTube)

(on bbc.co.uk/alba & YouTube)

A’ cleachdadh ùrlaran didseatach a-mhàin, tha Iona

Presented by Iona Ballantyne, 360 showcases women and

Ballantyne is BBC ALBA a’ cruthachadh àite airson

their empowering stories in Scottish sport, simultaneously on

meòrachadh air spòrs nam ban ann an Alba. Air 360 tha

both BBC ALBA YouTube and the BBC website. Celebrating

aoighean a’ cumail taic ri Iona gus na gaisgich seo a thoirt

the extraordinary talent within Scotland and beyond, and

gu aire. Tha an sreath seo a’ coimhead gu h-àraidh air na

highlighting key issues of the day, its focus is on BBC ALBA’s

prìomh spòrsan a tha a’ nochdadh air BBC ALBA; ball-coise,

core sports of football, rugby and shinty. It also includes

rugbaidh agus camanachd, ach ‘s dòcha rud no dhà eile

interviews with the biggest names in Scottish women’s sport,

cuideachd. A bharrachd air a bhith a’ coimhead air na tha

exclusive highlights, and unique behind-the-scenes features.

a’ nochdadh anns na naidheachdan bithear a’ taisbeanadh agus a’ moladh an tàlant anns na bailtean againn fhìn agus fad air falbh.


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn onInformation ALBA Programme

Autumn on ALBA

SPÒRS BEÒ LIVE SPORT

Women’s Six Nations 2020

Women’s Six Nations 2020

Bithidh BBC ALBA a’ craoladh nan geamannan a tha air

BBC ALBA will broadcast the Scotland’s remaining fixtures

fhàgail aig Alba Women’s Six Nations 2020.

from the 2020 Women’s Six Nations, rescheduled from earlier

Tha farpais doirbh air a bhith aig Alba chun seo ach bidh

in the year.

dòchas aca gun tog iad air mar a tha iad air leasachadh sna

Scotland have had a bruising campaign so far but will hope to

beagan bhliadhnaichean a chaidh seachad.

build on their progress in the past few years.

Thèid na geamannan uile an craoladh beò, air an

The games will all be broadcast live, produced by Nemeton.

riochdachadh le Nemeton.

Alba v An Fhraing 25 Dàmhair A’ Chuimrigh v Alba 31 Dàmhair An Eadailt v Alba 5 Dùbhlachd

Scotland v France 25 October Wales v Scotland 31 October Italy v Scotland 5 December


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn on ALBA

SPÒRS BEÒ LIVE SPORT

UEFA European Championship Qualifiers

UEFA European Championship Qualifiers

Leis gu robh Alba aig Cupa Cruinne nam Ban an-uiridh bithidh

After having reach the Women’s World Cup last year, Scotland

iad làn dòchas gun tèid aca air an fharpais Eòrpach UEFA a

will fully expect to reach the upcoming UEFA European

ruighinn cuideachd.

Championships.

Tha Alba air a’ chiad dà gheama a bhuannachadh agus tha

Scotland have won their first two qualifiers and with players of

cluicheadairean ainmeil mar Erin Cuthbert a’ ciallachadh

the calibre of Erin Cuthbert they’ll have a great chance in the

gum bi deagh chothrom aca sna geamannan a tha air fhàgail.

remaining games.

Thèid na geamannan uile an craoladh beò, air an riochdachadh

The games will all be broadcast live, produced by Nemeton.

le Nemeton.

Alba v Albàinia 23 Dàmhair Fionnlainn v Alba 27 Dàmhair A’ Phortagail v Alba 27 Samhain Alba v Fionnlainn 1 Dùbhlachd

Scotland v Albania 23 October Finland v Scotland 27 October Portugal v Scotland 27 November Scotland v Finland 1 December


BBC ALBA

Fiosrachadh Phrògraman | Programme Information Toradh Togarrach | Autumn onInformation ALBA Programme

Autumn on ALBA

SPÒRS BEÒ LIVE SPORT

Clàr an Fhoghair | Autumn Schedule 360 Bho 17 Sultain, 8f (air bbc.co.uk/alba agus YouTube)

360 From 17 September, 8pm (on bbc.co.uk/alba and YouTube)

Bannan Bho 21 Sultain, 9f

Bannan From 21 September, 9pm

Fuine Bho 23 Sultain, 8.30f

Fuine From 23 September, 8.30pm

Sàr-Sgeòil - The Cone-Gatherers 23 Sultain, 9f

Sàr-Sgeòil - The Cone-Gatherers 23 September, 9pm

Vets: Gach Creutair Beò Bho 29 Sultain, 8.30f

Vets: Gach Creutair Beò From 29 September, 8.30pm

An Taistealaiche 1 Dàmhair 9f

The Far Traveller 1 October, 9pm

Mòd 2020 Bho 12 Dàmhair, 9f

Mòd 2020 From 12 October, 9pm

Na Trads: An Tobar Bho 14 Dàmhair, 11f agus 10f as dèidh sin

Na Trads: An Tobar From 14 October, 11pm moving to 10pm in subsequent weeks

UEFA Women’s Euro Qualifier - Alba v Albàinia 23 Dàmhair

UEFA Women’s Euro Qualifier - Scotland v Albania 23 October

Women’s Six Nations - Alba v An Fhraing 25 Dàmhair

Women’s Six Nations - Scotland v France 25 October

Port Pàipeir Bho 26 Dàmhair, 6.20f

Paper Port From 26 October, 6.20pm

Trusadh – An Geamhradh 26 Dàmhair, 9f

Trusadh – Winter 26 October, 9pm

UEFA Women’s Euro Qualifier – Fionnlainn v Alba 27 Dàmhair

UEFA Women’s Euro Qualifier – Finland v Scotland 27 October

Women’s Six Nations - A’ Chuimrigh v Alba 31 Dàmhair

Women’s Six Nations - Wales v Scotland 31 October

Rita is Crogall Bho 11 Samhain, 5f

Rita and Crocodile From 11 November, 5pm

Eòrpa Bho 12 Samhain, 8.30f

Eòrpa From 12 November, 8.30pm

UEFA Women’s Euro Qualifier - A’ Phortagail v Alba 27 Samhain

UEFA Women’s Euro Qualifier - Portugal v Scotland 27 November

UEFA Women’s Euro Qualifier - Alba v Fionnlainn 1 Dùbhlachd

UEFA Women’s Euro Qualifier - Scotland v Finland 1 December

Women’s Six Nations - An Eadailt v Alba 5 Dùbhlachd

Women’s Six Nations -Italy v Scotland 5 December


bbc.co.uk/alba

Co-bhanntachd eadar MG ALBA agus am BBC A partnership between BBC and MG ALBA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.