Page 1

tSPÇ?OĂ“L*tPOMJOFÇ?BTPQJT

Vianoce NBMĂ?BKWFÇĽLĂ?WJBOPÇ?OĂ? OĂˆQBEZBJOĂ?QJSĂˆDJFQSF7ĂˆT

ĂŠ t i ic l e F r u 1 o 1 0 P 2

www.baumagazin.sk


www.baumagazin.sk December 2010, ročník 1 Manažment: Peter Drobný - nautonier drobny@baumagazin.sk Ilavský Juraj - gen. riaditeľ ilavsky@baumagazin.sk tel.: 0911 252 777 Redakcia Chromiaková Lenka lenka@baumagazin.sk Grafická úprava one2creative© Asonium, s.r.o. Distribúcia Voľná distribúcia na portáli www.baumagazin.sk Adresa redakcie BauMagazín.sk Trnavská cesta 50/A 821 08 Bratislava www.baumagazin.sk Predplatné Magazín je nepredajný a šírený výlučne prostredníctvom siete Internet. V prípade, že máte záujem o pravidelné dostávanie tohto časopisu do Vašej mailovej schránky, pošlite Vašu žiadosť na adresu: redakcia@baumagazin.sk Návštevnosť portálu a čítanosť monitoruje: Redakčný systém WordPress stat. Pretlač a akékoľvek šírenie povolené výhradne so súhlasom vydavateľa. © Baumagazin.sk 2010 © BauCard.sk 2010 © Asonium, s.r.o. 2010 © one2creative 2010 Ochranné známky:

je ochranná známka spoločnosti Asonium, s.r.o.

je ochranná známka pre Ilavský Juraj, Bratislava

je ochranná známka spoločnosti Asonium, s.r.o. Použité fotografie: Autori článkov, PhotoExpress

Milí čitateľia,

niečo vôbec robíme. Lebo tak, ako duch vianoc minulých priniesol spomienkový optimizmus, tak duch budúcich vianoc bol údesne tmavý. A teda som som za prítomnosť - plnú hojnosti, ku ktorej vám chceme trochu dopomôcť našou veľkou Vianočnou súťažou.

pred pár dňami som videl po prvýkrát snímok Vianočná koleda. Perfektne graficky spracovaný animovaný príbeh o postavičke nehynúceho Držgroša ma jednoducho dostal. Žasol som, ako geniálne sa tvorcovia ujali tohto známeho Dickensovho príbehu. A nezabudnite sa aspoň trochu podeliť - aby tá budúcnosť bola A keďže som túto prózu nečítal, jasnejšia pre všetkých. aj strašidelná myšlienka troch vianočných duchov ma prinútila Prajeme Vám príjemné čítanie zamyslieť sa. Akí sme, a čo robíme preto, aby sme boli lepší. A či Váš Juraj


 2x1x 3x

9 DPtQR 9LWDPtQRYë 9LWDPtQ tQRY RYë Yë Yëëë GRSOQRN G RSOQRN O N SUHPDPLÿ SUHPDPLÿN\ S PLÿN\ N\\

Podm Po Podmienky dmie dm ienk nkyy účasti účas úč astii v súť ssúťaži: úťťaž aži 11. BByť fanúš fanúšikom fannúššik ikkoom oboch o časop opiisovv nna Face bookk-u (LI LIFE FEmagazín, BAU AUmaaga gazín) 2. ZZassla lať fotografiu právee VÁ VÁŠHO vianoč očného stromčeka do 15.1 .1.2011 2 na E-m mail vianoce@ @ba baum magazin.skk aale lebo vianoc oce@ @lilife femagazin. n.ssk 3. V mai aily ly uvedťe Va Vaše še meno, o, addre resu, PSČ, mes estto, Vášš te telefonick ckýý koontakt takkt a nick (meeno no)) na FBB (p (pre ideent ntifikáciuu či ste medzi fan anúúšikmi OB OBOCH naš ašicichh čassopisov) ča v) Priebeeh súťažee: t;PWWÝF ÝFULâDIEP EPSSVǏFOââDI DIGPUPHSBöJ budeme spo bu pollu s par artn tnermi tejtoo ssúúťažže žrebov ovať ať výher erccov jednotlivý vých cie ien t/È /ÈTMFEOFFWÝFULZGPUPHS W HSBöF F[W [WFSFKOÓNF aj na na našich FB strá ránnkacch, kde si VY a Vaši znáámi vyberiet zn etee výýhe hercu hlavnejj ceny ny stlačením m „PÁČČI SA MI“ pod fo fottogr grafi afiou za ktorúú hl hlassuj ujete !!!

HLAVNÍ AVNÍ PARTNERI:

2x H[NOX]tYQHSiQVNH H[NOX]tYQ H[NOX]tY H[ H[NOX]t tYQ QH Q HSiQVNH H Si SiQVN SiQV QVVNH NH H D GiPVNH DGiPVNHKRGLQN\ NHKRGLQ KRGLQN\ N\ 672 67250 7250 50

9VWD SRGĹDYODVW

2x 3x

IĹD IĹDäD0(7$;$ ĹDä DäD äD0(7 D 0(7$;$ (7$ 7$ $;$ $ ;$ ;$ $ 

EDOtNS E DOttNS SUURGXNWRY6725&. RGXNW NWR WRY RY 6725& RY67 672 725 5&. &.

1x


oa

NĂĄ

PARTNERI: ERI:

pri

: sko

ezvi

ad ia. vej en lo stav mai u vy na eum diĹĽ : dĂĄt otvr 3800 nia ave v od iu p 590 iaco rvĂĄc 21 31 vyst ze mes tum 12 m, re sle +4 DĂĄ tĂ­ sĂ­ Ä?Ă­ la z p si, pro ky na ic uka Po hajte fon le Nec o te aleb

p zov cĂ­: no Ä?et Po : Ăşry ced Pro

: ytu ob

u Typ

ia:

n ova byt

€

izb

Pla

€

tĂ­

pre

rtm

a ap

po

sĂ´b

o Ä?et

ĂĄn

PeÄ?i

aa atk

:

ÄŒĂ­s

lo

po

rese

dp

is:

ie rvac

reze

@ha

e.s k

ad

m

la

@ ho te

„Č

SPA

EL

po

zu: uka

am otel

e.sk

ad

&W

LN

ESS

Ch âte

„Je a d M ko lĂĄ lo je U D sk ta K r. a.“ kĂĄ Ka p na in ro Je ristu ĹĄim div lK z dlo p h id le uĂĄ do Ä?er pr uje osĹĽo in s m ip ln vĂ˝ dĂĄ tv m a nim va Ă˝c rav e in a ve h c oÄ? teÄžo su ujem div ich id „ nĂ˝ v. ro P vĂ­ e uĂĄ ch

3RXNiĂŚN\ 3RXNiĂŚ 3R XNi NiĂŚN\ iĂŚN N\ N\ QDQiNXS DQiNX iNX NXS KRGLQLH KRGLQLHN LHN N ]Q&,0,(5YKRGQRWH ]Q&,0,(5YKRGQRWH(XU &,0,(5 Y KRGQRW RWH RW WH (XU (XU

H

„Jed ako lo je ta MU lĂĄska. kĂĄ in Dr. “ Karo K na l Kl ein pris ĹĄim ho Jedl tupuje sĹĽom z Ä?e o prip me in a ic dodĂĄrstvĂ˝c ravuje divid h me va su vĂ˝ni te Ho oteel moÄ? Äžov. rovĂ­n s l PrĂ­d od Am nĂ˝ ade gast te si m rono vy Ch âtea mic u ** kĂ˝

LLN ESS

WE

„Člo ktor vek vn Ant Ă˝ v se Ă­ma len oine be de nosĂ­.“ ten sv Pono Sain et, t-Ex je SPdi rte sa upĂŠr ne A Ham Ä?nĂ˝c do o y & h exot so si m am W a pr ickĂŠ v ĹĄt lami Ee. Za avĂ˝cch ho sv s L Ĺži Priv Ă˝le SL ZemLeN te zn h ture eta ovuz ckĂ˝c ĂĄtny OW -ETe wel LIFE SSrrakÄ“ rode h kĂş peÄžo lnes . nie p s cl v ub.

SPA &

3x

ote lA m ad e

kto lo An rĂ˝ vek to v vn in se Ă­m P e be a je ono de n le H din rte Sa os n so am eÄ? sa in Ă­.“ ten v sil m nĂ˝ d t-E sv xu Pr ĹĄtĂ˝ am am ch o e et, iv le i e. a p xo pĂŠ ĂĄtn SL Ze Z r tic ry a y OW me Ĺžit avĂ˝ kĂŠh w e ell LIF - T zn ch o s ne E err ov tur ve ak u ec ta ss . Ä“ zro kĂ˝ clu de ch b. nie kĂş pe Äžo v

M en Men o N a oa ĂĄz p prie ov ie zvis NrĂĄz Po zov po ko: vis Ä?e by tn kpo o: bytu PotuÄ?e oc : :t Ă­: noc Ă­: ry Proc : edĂşr y: Typ Ty ubyt D p ĂĄtu ovan ub ia: m P yto € iz N ouk vy va ba sta ale ech az nia € ap DĂĄt bo ajt pla ve : um nia te e si, tĂ­ 1 artm € vyst le : Po ĂĄn fo pro 2 m aven iz nic s e uk Plat ba ia: Nec az pl ky Ă­m sia Ă­ pr at ha c , Ă­ 12 e po na re ovaleb jte € Ä?et Ä?Ă­s zer od o tele si, pros mesia Pla ap osĂ´b foni le vĂĄ dĂĄ Ă­m, cov tĂ­ ar cky od p : +4 ciu tu re tm na zerv dĂĄrtu 21 p m ĂĄciu e pm Ä?Ă­sl ĂĄ ÄŒĂ­s o u Pe 31 tv v e +4 lo po Ä?inat potvoÄ?u vyst 21 59 rdiĹĽ ysta ka ukaz 31 rdeiĹĽt o aven Pe a po 0 590 na sĂ´ e- ia. u: 38 na ven Ä?ia dpis 3800 b: mai 00 e-m ia tk : love a ail . j ad a rese ov po ej reze ÄŒĂ­s dp ad rvac lo is: re ie@ po se hote re uk lam ze ade. az rv sk u: ac ie

Men

ed Ăş

YVWXSH YVW YV VWXSH WXSHQ QN\ QN\SUH N\SUH UHRVRE\ RV RVVRE\ E\\ GR63$ 3$ $KRW $KRWHOD$ $ RWH WHOD$ $0$' $ $0$ 0$ 0$'( 0$' $'( ( &KD DWH DW DWHDX D WH HDX3xx

Pr oc

  

1x

DYDQiVNULĹ D',9(1'225 WQpKRYĂŤEHUXYKRGQRWH(XU -D]G -D]GDQD ]GD DQD QD URDGVWHUL7,*(5 URDGVWHUL UR RDG GVWH VWWHUL7,*(5 7,*(5 QDRNU QDRNUXK NUXKX KX 6ORY 6ORYDNLDULQJ RYD YDN NLDULQJ LQJ

NR]PHWLFNpSUt NR] NR R]PHW HWLF LFNp N NpSU Np SUt S SUtSUDYN\ UttS SUDYN S UDYN UDYN\ UD D DYYN\ N \ N\ :(/( (/('$ '$

3x

-D -D]G D]GDQD ]GD DQD QD )HUUDUL) ) )HUUD HUUDU H UD DUL) L ) ) QDRNU QDRNUXK D RNUX NUXKX KX 6ORY 6ORYDNLDULQJ RYD YDNLDULQJ YDN NLDULQJ

2x

3x

kĂĄ je ta lo a.“ „Jed lĂĄsk ar ako Dr. K MU m aĹĄi n K stup et, pri lo p n sv Jed r n te ov z Ä?e a le “ ĂŠry peÄž Ă­m Ă­. a up dod kĂş k vnbe nos t-Ex svet h vĂ˝ in ho reckĂ˝c ie love kĂŠ „Č Ă˝ v se de Sa en otic ch tu od ktor toine o ex ravĂ˝ ovuzr d n A p zn te sa h a Ĺžite akÄ“ C Ă˝c rr nor de a Po ineÄ?n me. Zae - Te Am jed mma i Zem LIFE. ub. tel o cl a m s H W H es O sila so Ă˝le SL welln v ĹĄt ĂĄtny Priv

EDOtNSURGXNWRY E DOttNSUR URGXNW RGXNW NWR WRY RY RY 129 1292)58&7 292 92)58& 8&7 &77


strana 4-5

www.baumagazin.sk

Fotografia vo VEĽKEJ VIANOČNEJ SÚŤAŽI

7


Stavba

J

Ako rýchlo a úsporne bývať VO VLASTNOM Jedna zo základných potrieb človeka, je mať kde bývať. A práve pri napĺňaní tejto potreby drvivá väčšina robí nie celkom rozumné rozhodnutia...

Kde? – vo vlastnom je najlepšie. Za čo? – dá sa to aj s úverom, svojpomocne, cez rodinné úspory a podobne. A teraz prichádza základná otázka: Byt či dom? – na túto otázku sa asi nedá dať uspokojivá odpoveď. Ak pochádzate z dediny, alebo Vám bývanie na vidieku vyhovuje, alebo nemáte toľko peňazí, alebo máte malé deti, alebo ... Tých parametrov je veľmi veľa, ale hlavné je: čo chcete Vy! Jednou z možností ako rýchlo a lacno bývať je vlastný dom. Samozrejme, že cena pozemku je tiež limitujúca, ale ak majú rodičia väčší pozemok, prípadne

8

nemáte potrebu bývať vo vilovej štvrti Vášho mesta (okresného a pod.) môžete mať pozemok za naozaj rozumnú cenu. Bývať vo vlastnom dome prináša okrem niekoľkých výhod aj niekoľko nevýhod vo forme nutnej starostlivosti o okolie domu, a tiež oň samotný. Samozrejme, že ak nekúpite starú barabizňu, ale dáte si postaviť dom, starostlivosť oň je posunutá na Vaše deti... Dobre vymyslené že? Ako rýchlo postaviť dom? – dá sa to. Treba si ale najprv uvedomiť niekoľko daností. Financie – investičné, teda za koľko postavím (postavia mi) môj dom – sa-


dom. Naši predkovia bývali v dreveniciach... a koľkoročné drevenice stoja po Slovensku? Keď sa na stavbu pozrieme z finančného hľadiska: ja si postavím dom... budem v ňom bývať... a jedného dňa sa poberiem na onen svet... Ja som si ten svoj dom postavil v nejakom čase, kedy boli nároky na dizajn a vnímanie úžitkových vlastností a názory na priestor a jeho využitie iné ako v čase, keď moje deti ten môj dom zdedia a budú riešiť čo s ním... Aká je situácia dnes po dedinách? Babičky bývajú v domoch s úžitkovou plochou vyše 200 metrov štvorcových a chúdence nič nestíhajú! Vykurovať, platiť prevádzku, upratať. A prečo? Lebo kedysi sa tak stavalo! „to staviame aj pre mladých“, „tu budeme spolu bývať, my dole a naši mladí hore“ a podobné vysvetlenia počúvate v každej jednej dedine. A realita je

www.baumagazin.sk

motná cena domu a na druhej strane prichádza ešte vážnejšia otázka: aké má ten dom prevádzkové náklady. Všeobecne totiž platí, že každý jeden obstavaný meter štvorcový priestoru sú fixné náklady na vykurovanie!!! Tu treba mať od začiatku absolútne jasno, aký veľký dom človek potrebuje – naschvál som použil slovo potrebuje a nie slovo chce. Všetci totiž chceme bývať vo Versailles, ale naše peňaženky a finančné možnosti nás vždy veľmi (a bolestne) privedú naspäť do reality... Ohľadom priestoru si musíme uvedomiť, že (v našich klimatických podmienkach) je minimálne pol roka obývačka zväčšená o časť záhrady. A na zimu nám predsa stačia aj menšie priestory. Teda ja rozmýšľam týmto smerom... Fixné náklady smerujú aj do konštrukcie domu. Dom by mal byť v maximálne možnej

9iåORNiOQ\SRUDGFD

ZZZKRPHDOOVN

miere úsporný. Najlepšie niekde na hranici pasívneho domu. Osobne nezastávam ideu pasívneho domu, nakoľko v takom prípade si sami uberáme z možnosti „zväčšovať“ v lete obývačku. Ale dosiahnuť na chladné obdobie v oblasti tepelno izolačných vlastností hranice pasívneho domu považujem za rozumné. Prichádzajú na rad financie investičné. Na našom trhu je aktuálne ponuka nízkoenergetického bývania naozaj široká a z hľadiska energetickej náročnosti domu sú podstatne lepšie na tom, ako klasické „murované“ technológie. Nevýhodou murovaných technológií je aj reálna časová náročnosť samotnej výstavby, kde poctivo postavený dom by sa mal realizovať minimálne jeden rok (je tam nutné „vymrznutie“ hrubej stavby). Tento fenomén pri montovaných stavbách odpadáva. Už dávno neplatí (a nikdy ani neplatilo), že drevostavba (montovaný dom) je menej kvalitný ako murovaný

taká, že tí „naši mladí“ odišli za prácou preč a babička (prípadne aj s deduškom) sú tam sami. Fyzických síl ubudlo a peňazí tiež... A práve z tohto dôvodu mi je úplne jedno, čo spravia „moji mladí“ z mojim domom, keď tu už nebudem. Prestavajú, zväčšia, zbúrajú, predajú... Ja naozaj neviem, akou cestou sa vydajú v živote a v tomto čase ani netuším, kde budú chcieť žiť... Možno pôsobím ako cynik, ale taká je realita! Preto si svoj dom realizujem ako výsostne „moje (samozrejme aj s manželkou) bývanie“! Máme nejaké peniaze a za tie chceme bývať. Teraz sme v panelákovom 3-izbovom byte s rozlohou 68 metrov štvorcových. Aký dom potrebujeme? My sme si povedali, že okolo 80 metrov úžitkovej plochy je absolútne postačujúce a v letných mesiacoch máme aj záhradku k dispozícii. Žiadne megalomanské naháňanie a machrovanie... (asi som skromný chlapec. Viem!) ale my už budeme iba starší a keď pôj-

9


Stavba deme na dôchodok, peňazí budeme mať iba menej! A keď zarobím veľa, postavím ďalší dom... Ale vráťme sa k technológii. Osobne zastávam názor, že montovaný dom je rozumnejšia cesta. Jednak výstavba netrvá tak dlho, a jednak je lacnejší. Montovaný dom sa dá aktuálne kúpiť za cenu okolo 700,- až 750,- Eur za meter štvorcový zastavanej plochy s DPH,

10

s katalógovým projektom a základovou doskou. Doba výstavby je (podľa počasia) od dvoch do štyroch mesiacov. Dá sa stavať aj v zime (podľa počasia). Kvalita bývania je taká istá. Životnosť takejto stavby je okolo 100 rokov (mám 32 rokov). Vzhľadom na použitie izolačných materiálov, je hrúbka obvodovej steny okolo 25 centimetrov, čo


mi pri 80 metrov zastavanej plochy domu dá naviac (oproti murovaným technológiám) okolo 4 až 5 metrov štvorcových úžitkovej plochy. Lebo montované stavby majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri tenších obvodových stenách ako stavby murované. Tepelný odpor obvodovej steny s hrúbkou 25 cm, kvalitnej montovanej stavby by mal byť aspoň R = 8. Toto číslo dáva záruku vo veľmi nízkych prevádzkových nákladov domu – a o to mi ide. Ja chcem cestovať, chodiť na dovolenky, spoznávať svet, venovať sa svojim koníčkom a nie platiť účty za energie, ktoré ma zožerú! Vzhľadom na širokú ponuku rôznych materiálov, sa mi osobne pozdáva polyuretán, práve z dôvodu najlepšieho technologicky spracovateľného izolantu na svete. Jeho úžitkové vlastnosti v podstate predčia absolútne všetky materiály a okrem toho je aj z hľadiska hygieny absolútne nezávadný a z hľadiska ochrany životného prostredia pri jeho výrobe nevznikajú žiadne emisie ani zdraviu škodlivé látky. Myslím, že bývanie v montovanom dome postupne presvedčí väčšinu rozumných ľudí, že bývať sa dá aj s rozumom a za rozumné peniaze.

ZZZKRPHDOOVN


Inšpirácia 12

Pes a mačka v domácnosti Stále väčší počet domácností na Slovensku vlastní niektoré z domácich zvierat. Najčastejšie sú to psy alebo mačky, ktoré sa stávajú miláčikmi celej rodiny. Ich prítomnosť v dome alebo byte sa nezaobíde bez interiérových úprav.


13

www.baumagazin.sk


Inšpirácia

Pes alebo mačka v byte alebo rodinnom dome si bude vyžadovať viacero zmien.

Úpravy bytu Podľa slov odborníkov sú náročnejšie na výchovu mačky. Dôvodom je fakt, že sú chované skôr vo vnútri domov a nepotrebujú výbeh tak ako psy. Chovateľ im musí zabezpečiť záchodík a hlavne škrabadlá. V opačnom prípade dokážu v byte narobiť poriadnu paseku. Treba mať stále na pamäti, že mačka v byte nepozná žiadnu prekážku a dostane sa prakticky všade, či už je to skriňa, závesy alebo luster. Vázy a sošky a to aj na vyššie položených miestach vôbec nie sú v  bezpečí. Z tohto dôvodu podobné bytové doplnky určite odstráňte alebo zvoľte do bytu ťažšie materiály, ktoré sa nedajú prevrhnúť. Čo sa týka psov, závisí náročnosť úpravy bytových priestorov od ich veľkosti. Malý jazvečík je pomerne „nenáročný“. Pohybuje sa po zemi, dostane sa na gauč, nanajvýš na stôl, ak je neposlušný. Ťažšie zvládnuteľný je veľký hravý labrador s  dlhým chvostom, ktorý bez najmenších ťažkostí môže zhodí akékoľvek predmety zo stolíkov, skriniek a pod. Samozrejme v  oboch prípadoch je nutné v  domácnostiach zabezpečiť uzatvárateľné úložné priestory, aby sa zvieratá nedostali k obľúbeným „hračkám“.

Pozor na rastliny Okrem malých predmetov na skrinkách a stolíkoch odstráňte izbové rastliny. Mačky a psy si čistia svoj tráviaci trakt konzumáciou rastlín. V  prípade nedostatku tejto potravinovej zložky si ich začnú vyhľadávať v byte. Hlavný problém je však v tom, že izbové

rastliny obsahujú prudko jedovaté látky. Okolo 5 – 10 % návštev vo veterinárnych poliklinikách je zapríčinených otravou jedmi obsiahnutými v rastlinách. Obzvlášť toxický je muškátový orech. Majiteľ môže minimalizovať riziká zakúpením trávy pre zvieratá, ktorá sa dá pestovať aj v izbových podmienkach. U psov je riziko priotrávenia nižšie, keďže pes konzumuje trávu zvyčajne vonku počas prechádzky a väčšinou sa nedostane k vyššie položeným kvetináčom. Vylúčené musia byť vysoké rastliny – asparágusy, či palmovité rastliny – uložené na zemi. Ľahko sa stanú miestom potreby psa. V byte so zvieraťom nie je vhodný koberec. Je ťažšie čistiteľný a zachytávajú sa v ňom vajíčka, vývojové formy parazitov, roztoče, srsť a moč. Vhod-

14


www.baumagazin.sk nejším je laminát, parkety, alebo plávajúca podlaha. Kvalitatívne je potrebné voliť materiálovo tvrdšie produkty, kvôli psom, ktoré na rozdiel od mačiek nezaťahujú pazúriky. Váhovo ťažšie plemená môžu podlahu nenapraviteľne doškriabať. Dôraz vložte aj na materiál sedacích súprav, hlavne gaučov a kresiel. Nie sú vhodné plyšové materiály. Rovnako ako koberce sa ťažšie udržujú v čistote a sú menej odolné voči škrabancom. Uprednostnite kožu s najväčšou hrúbkou. Je odolná pred pazúrikmi a ľahšie sa čistí. Dôraz je nutné klásť aj na povrch stien v byte. Ideálne by boli kachličky kvôli zmývateľnosti, ale je to nereálne. Zrejme nik si nenalepí obkladačky do obývačky. Istou vhodnou alternatívou sú disperzné farby. Sú zmývateľné a pri

namočení netmavnú. Tento fakt sa nedá podceňovať. Koľko krát príde domov pes z daždivého počasia mokrý a  oprská stenu? Z  rovnakého dôvodu nie sú vhodné ani tapety.

Potrebné vybavenie Ak ste si kúpili mačku, ako prvý jej zadovážte záchodík. Záchodík je stredne veľká miska, kam sa nasype špeciálny prípravok – podstielka. Po toalete stvrdne a majiteľ ju ľahko vyhodí. Mačky si ďalej vyžadujú domčeky. Sú zvyknuté na tento typ miesta odpočinku. Vo voľnej prírode vyhľadávajú zvyčajne bútľavé stromy. Domčeky sú podobne

15


Inšpirácia

uzavretými príbytkami. Psi sa zahniezďujú. Pes bez prístrešku si niekoľko krát obehne kruhovito miesto odpočinku a potom si ľahne do jeho stredu. Psom sa preto v  bytoch nekupujú domčeky, ale pelechy, ktoré sú navyše kruhovitého tvaru. Mačkám je dôležité zakúpiť škrabadlá, aby sme uchránili gaučové súpravy a  koberce. Sú to dosky, na ktorých je navinutý povraz. Až má mačka potrebu škriabať, „vyzúri“ sa na ňom. V špecializovaných predajniach pre mačky sú v  ponuke celé sústavy škrabadiel, ktorých súčasťou je aj mačací domčeka. Ďalej je potrebné zakúpiť misky na potravu a vodu. Najlepšie sú keramické a ťažké, aby sa neprevrhli. Ideálne s gumovou podložkou, kvôli posúvaniu. V súčasnosti poskytujú špecializované obchody fontánky s  cirkulujúcou vodou – veľmi vhodné napájadlá, ak sa v byte nachádza viac zvierat.

Nezabudnite na zdravie Pelechy a domčeky by mali byť ľahko čistiteľné a prepierateľné. Zvieratá sú hostiteľmi parazitov a choroboplodných zárodkov, ktoré musia byť systematicky odstraňované. Dokážu byť veľmi nebezpečné pre zvieratá, ale aj človeka. Jedná sa hlavne o  vonkajšie parazity ako sú blchy a kliešte, ale pozor simusíte dať a na vnútorné parazity. Ako ochrana pred nimi slúži odčervovanie. Asi najznámejším vnútorným parazitom na psovi je škrkavka psia spôsobujúca ochorenie larválna toxokaróza. Je veľmi nebezpečná pretože dokáže parazitovať aj v  tele človeka, predovšetkým malých detí. K  prenosu dochádza zvyčajne v  externom prostredí, kde prichádzajú deti do kontaktu s pieskom, hlinou a pod., ktoré môžu niekedy pojedať (plnenie si úst pieskom, hlinou, kamením a iným materiálom je bežným javom u  detí do štyroch rokov). Vhodným prípravkom na odčervenie sú tablety Drontal Plus Flavour. Pôsobia na väčšinu cudzopasníkov, nielen škrkavky a účinkujú veľmi rýchlo. Zviera odčervujte pravidelne tri až štyri krát do roka.

Vyhovujúca je predsieň Novému členovi rodiny musí každý majiteľ vytvoriť v byte vhodné miestečko. Najlepšou alternatívou je chodba, resp. predsieň. Menej vhodná je spálňa alebo kuchyňa, nevhodná detská izba. Odporúčaný je aj balkón s pravidelným vetraním a nižšou teplotou. Pes sa totiž pri teplote 21 °C zadýchava, odvodňuje a  viac plzne, čo pre nás znamená častejšie vychádzky von a  viac upratovania. Ideálnou je teplota medzi 18 – 19 °C. Ak si niekto myslí, že farbou stien interiéru dokážeme psa upokojiť, je na omyle. Podľa zistení odborníkov psy sú farboslepé.

16


17

www.baumagazin.sk


Inšpirácia

V

Vyberáme vianočné darčeky Tip na darček pre neho: STORM fragrance for men Storm vôňa pre neho vás jednoducho očarí. Je svieža, elektrizujúca, mužná a sexy. Skrátka presne taká, akú ju chceme cítiť na mužoch, ktorí nás obklopujú. Najskôr vás očaria tóny čerstvej, ako morský vzduch zmiešaný vôňou z citrónového hája, najdlhšie však na pokožke zostane korenistá stopa. Dizajn flakónu Storm fragrance Flakón je riešený veľmi rozumne, lebo kovová ochrana je podobná cool hodinkám Storm, ochráni sklenenú flaštičku pri neustálom premiestňovaní a cestovanie s parfémom. Storm fragmance je pre mužov, ktorí sa neboja vysloviť svoj názor, pre mužov, ktorí udávajú štýl a neboja sa meniť zabehnuté pravidlá.

Tip na darček pre ňu: STORM fragrance for women Storm vôňa pre ňu je rafinovaná, feministická a až eroticky ženská, Získa si vás svojimi akordami mandarinky a pergamotu, ktoré sú premiešané s notami kvetov, za všetky spomenieme najvýraznejší jasmín a ružu. Základ toaletnej vody tvorí esencia musku a nežnej vanilky. Storm vôňa pre ňu je skutočne luxusná. Jej tajomnosť vo vás vyvolá túžbu a vibrujúce vzrušenie, že už nechcete voňať inak len parfémom Storm. Flakón je moderný a čistý, rovnako ako dizajn hodiniek Storm. Parfém je určený odvážnym ženám a dievčatám, individualistkám, ktoré nejdú s davom.

Tip na darček pre oboch: Hodinky STORM Všetky hodinky STORM sú vyrobené z ocele najvyššej kvality; v matnej, lesklej alebo brúsenej úprave; sú vybavené japonskými alebo švajčiarskymi sú antialergické a majú osadené minerálne j y strojčekmi, j nerálne sklíčka, odolné proti odretiu.

www.stormwatches.sk 18


Inšpirácia

S

Stoličky TON kvalita a tradícia Merano

Nová moderná stolička s prirodzenou tvárou od mladého talianskeho dizajnéra žijúceho v Rakúsku, Alexe Guflera, nesie názov jeho rodiska, talianskeho kúpeľného mesta Merano. Možno práve v tejto stoličke sa obrazia vplivy pôsobiace na Alexe pri jeho tvorbe – taliansky temperament, rakúska dôslednosť, kúpelový pokoj, pohoda a sviežosť tunajších hôr. Dominujúce prvky stoličky sú dve osovo sa križujúce ohnuté preglejky, slúžiace ako sedák a operadlo . Aj napriek tomuto ohýbaniu, nohy (nosný prvok) stoličky popierajú tradičné ohyby produktov TON a zostali celkom rovné. Použité materiály zaručujú stabilitu a pevnosť pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti. Heslom pre Merano je: „Prečo? Pretože obraz sa Vám tiež niekedy páči už len na pohľad…. Ale niekedy sa Vám môže páčiť i jeho rám.“ A práve to znamená, že Merano je určené nielen pre tých, ktorí volia stoličku prevažne kvôli jej vzhľadu, tak i ľudom, ktorí dávajú prednosť praktickej stránke pri sedení. Merano je totiž voľbou pre všetkých. Pre domov, galérie, reštaurácie,…pre Vás. Cena od 165,70€

Rioja - Dvojitá zmyselnosť

Keby ste chceli navštíviť jednu z najväčších vinárskych oblastí sveta, museli by ste sa vydať do španielskej provincie Rioja, ktorá sa rozprestiera v niekoľkých klimatických oblastiach, od sub-stredozemnej po kontinentálnu. Práve tento jav je predpokladom pre špecifické vlastnosti jednotlivých odrôd vína Rioja. To je však najlepšie tvorené dvoma hlavnými typmi vínnej revy, Garnacha a Tempranillo. Spoločnosť TON bola inšpirovaná práve slávnou vinárskou oblasťou a pripravila dvojicu barových stoličiek, ktoré svojím vzhľadom lapidárne odráža charakter španielskej oblasti. „Nižší a vyšší“ Rioja ponúka pri realizácii interiéru možnosť väčšej nápaditosti a osobitosti vytváraného priestoru pri zachovaní vzájomnej harmónie stoličiek. Spoločne Riojy pôsobia ako zaujímavý solitér, ktorý si vychutnáte práve tak, ako rovnomenné víno. Design: Ronny Eysser, Alexander Grimm (štúdio: Lounge Designdroup) Rioja v Karlových Varoch Prvá ochutnávka barových stoličiek Rioja bola v rámci 45. Ročníku Medzinárodného filmového festivalu Karlové Vary, kde sa objavili v spojení s ďalším pôžitkom, automobilom Audi, v rámci gala-večera tejto elegantnej automobilky. Cena od 83,90€

Wave

Kreslo Wave je víťazom súťaže o najlepší redizajn klasického hojdacieho kresla, vyhlásené k výročiu 150 rokov založenia firmy TON. Tradičné a poctivé, ale zároveň vkusné a trendy. Také sú dnes produkty TON. A práve takéto je i hojdacie kreslo. Mladý slovenský dizajnér Michal Riabič sa dokázal naladiť na rovnakú vlnu a vytvoril exkluzívny produkt na rozhraní hojdacieho kresla, lounge kresla a predovšetkým priestorového solitéru. Nalaďte sa tiež na rovnakú vlnu a vyhúpajte si pohodové chvíle. Cena od 685,-€

20


MERANO od 146,80 €

www.ton.eu


Inšpirácia

O

Tepelné a zvukové izolácie O izolačných materiáloch používaných pri zatepľovaní bytových domov panujú niektoré zažité nepresnosti. Skutočnosť je iná.

Minerálna vlna

sa dnes vyrába v úprave, ktorá je nenasiakavá, môže byť dokonca prechodne ponorená do vody a po čase vyschne. Expandovaný polystyrén má dnes veľmi dobrú odolnosť proti šíreniu požiaru, má dlhú životnosť. Hovorí sa, že uteká pred požiarom. Extrudovaný polystyrén je pevný a vhodný aj pre veľmi zaťažené plochy alebo základy. Penový polyuretán sa vyrába v tvare dosiek s veľkými rozmermi, je pevný a dodáva sa už s nalepenou paropriepustnou fóliou. Má veľmi dobré izolačné vlastnosti.

Obvodové stenové a strešné konštrukcie

so zatepľovacím systémom môžeme rozdeliť podľa zateplenia na kontaktné, dvojplášťové alebo sendvičové zatepľovacie systémy. Kontaktné systémy sú najmenej prácne a najviac používané. Nosnú konštrukciu tvorí stena domu, ktorá zabezpečuje stabilitu a únosnosť obvodovej konštrukcie. Na jej výstavbu sa používajú všetky vhodné materiály – drevo, tehly, betón a iné. Tepelná izolácia zabezpečuje tepelnú, prípadne aj protihlukovú izoláciu. Navrhuje sa tak, aby vyhovela tepelnotechnickým požiadavkám aj v nasledujúcich rokoch. Na nosnú stenu sa pomocou špeciálnych príchytiek (napríklad tanierových príchytiek – „hmoždiniek“) pripevní vhodný izolačný materiál, ktorý je prekrytý pohľadovou vrstvou s celistvým povrchom (silikátové, silikónové alebo akrylátové omietky) či deleným povrchom (keramické tvarovky, plastové dosky). Dvojplášťové zatepľovacie systémy majú spravidla prevetrávanú vzduchovú medzeru, tvoria ich viaceré vrstvy a ich inštalácia je náročnejšia. Prevetrávaná medzera nezhoršuje vlhkostné pomery v nosnej stene, prípadne v byte. Obvykle sa dodávajú ako stavebnica, ich inštalácia je potom jednoduchšia. Sendvičové zateplenie tvoria dve vrstvy tvárnic, tehál, betónu alebo podobného nosného materiálu, medzera medzi týmito vrstvami môže byť prázdna alebo vyplnená izolačným materiálom. Ak nie je medzera odvetrávaná, môže dôjsť na styku vrstiev ku kondenzácii vody.

22

Ak je tento systém použitý správne, má vynikajúcu energetickú účinnosť a dlhú bezchybnú životnosť. Nevýhodou je skutočnosť, že je prakticky nemožné zvýšiť izolačné vlastnosti rekonštrukciou.

Pozor na kondenzáciu vody!

Pre zatepľovacie systémy je dôležitým problémom kondenzácia vody na prechode tepelnoizolačného materiálu na nosné steny. Môže dôjsť k degradácii vlastností izolačného materiálu, k havárii celého systému a k tvoreniu plesní na vnútornej stene bytu. Základom pre zníženie kondenzácie je inštalácia parotesnej vrstvy na teplej strane izolácie. Spojov musí byť čo najmenej a musia sa utesniť najmä okolo otvorov, kde prechádzajú technické zariadenia budovy. Na vonkajšej strane opláštenia je tiež dôležitá paropriepustná priedušná membrána, ktorá zabraňuje prenikaniu vody, a naopak umožňuje prestup vodných pár von. Tieto fólie majú potlač určujúcu smer ukladania. Odhadom možno povedať, že odolnosť materiálu voči vodnej pare je na teplej strane izolácie päťkrát väčšia než na studenej strane. V zime môže dosiahnuť dlhodobo tepelný spád na vrstve tepelnej izolácie i 40°C, v lete je tento spád len krátkodobo väčší než 10°C, vonkajšia strana môže byť teplejšia.

Polystyrén

je dnes najčastejšia umelá látka používaná na izoláciu. Vyrába sa v drvenej podobe alebo v podobe dosiek. V stavebníctve sa z tohto materiálu tiež používajú rôzne tvarovky. Polystyrén je zdravotne neškodný, v prirodzenom prostredí sa nerozkladá a nie je bakteriologicky napádaný.

Expandovaný polystyrén

so skratkou EPS má uzavreté vzduchové bubliny a nevlhne. Bol objavený v roku 1949. Životnosť tohto izolačného materiálu sa len odhaduje – doteraz poznáme izolácie staré vyše 30 rokov a nevykazujú žiadne známky starnutia. Preto sa uvádzajú dva údaje – minimálne 25 rokov na základe skúseností a 50 rokov


Inšpirácia

na základe predpokladaného morálneho zastarania dnešných technológií. Kontaktné zatepľovacie systémy ETICS boli často riešené nekvalitne a zatekanie do škár pri oknách alebo kondenzácia nadmerného množstva vlhkosti na prechode betón/polystyrén alebo trhliny vo vonkajšom plášti môžu vyvolať nielen napadnutie plesňami a hmyzom, ale aj haváriu celého systému – odtrhnutie dosiek od steny. Rovnako treba prihliadať aj na kvalitu dosiek. Fasádny expandovaný polystyrén musí spĺňať podmienky pevnosti v šmyku i v ťahu. Pôvodne používané dosky hrúbky 5 cm sú dnes nahrádzané omnoho hrubšími, najmä pri nízkoenergetických domoch. Snaha o ďalšie zlepšenie tepelnoizolačných vlastností viedla aj k pridaniu tenkej vrstvy grafitu do dosiek. Grafitom obalené guľôčky odrážajú tepelné žiarenie naspäť a zvyšujú tak izolačné vlastnosti. Takýto expandovaný polystyrén je potom šedý. Novinkou v sortimente s expandovaným polystyrénom je i druh určený špeciálne pre plávajúce podlahy s požiadavkami na útlm kročajového hluku. Ďalej sú to polystyrény určené na tepelnú izoláciu spodnej stavby bez izolácie proti vode. Tento druh je takmer dvojnásobne ťažší v porovnaní s bežným druhom.

Extrudovaný polystyrén

sa označuje skratkou XPS. Dosky z neho majú minimálnu nasiakavosť a vysokú pevnosť. Rôzni výrobcovia ich rôzne farbia, často sú zelené alebo fialové. Obavy z obsahu freónov už nie sú na mieste – dnes tvorí výplň bublín vzduch. XPS je vhodný najmä na izoláciu spodných častí budov, kde ho možno použiť aj pod základy a v trvalo mokrom prostredí. Zaujímavou aplikáciou XPS sú konštrukcie „obrátených striech“. Plochá strecha (pri nízkoenergetických stavbách izolovaná tepelno-izolačnou hmotou pod krytinou) je ukončená kvalitnou hydroizoláciou a až na ňu sa položí vrstva polystyrénu, ktorá dom izoluje tepelne. Vrstva pod i nad izoláciou vytvára veľmi účinný systém s veľkou spoľahlivosťou. Aj pre obrátené strechy je nevyhnutné dodržať presný technologický postup odporučený výrobcom. Dosky XPS môžu mať nielen hladký povrch, ale naopak, povrch je často tvarovaný, napr. mriežkou, pre jednoduchšie a pevnejšie lepenie, hrany sú často schodovité na jednoduché spájanie dosiek. Tepelná vodivosť je len o niečo horšia než u EPS. Pevnosť v tlaku môže dosiahnuť až 700 kPa. Bežné sú pevnosti 300 alebo 500 kPa. Cena XPS je v porovnaní s EPS asi trojnásobná.

Penový polyuretán

má ešte lepšie izolačné vlastnosti než EPS. V stavebníctve sa používa skratka PUR. Kvôli vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam postačuje o takmer tretinu tenšia vrstva izolácie. PUR má však veľmi rozdielne vlastnosti v závislosti od spôsobu jeho výroby. Rozsah je od známej a mäkkej montážnej peny až po veľmi pevné dosky na špeciálne použitie. Nie je odol-

24

ný voči UV žiareniu, a preto musí byť úplne zakrytý. Na stavby sa dodáva tak v tekutom stave (aplikačným zariadením sa napení až na mieste použitia), ako aj vo forme dosiek. Vynikajúce lepiace vlastnosti polyuretánu ho predurčujú na výrobu sendvičov – dosiek krytých z jednej alebo z oboch strán tenkým plechom alebo OSB doskou. Strecha krytá polyuretánom je obvykle riešená tak, že sa urobí celoplošný drevený záklop nad krokvami, nasleduje parotesná fólia, od odkvapov smerom hore sa položia dosky z PUR, ktoré majú na hornej strane nalepenú paropriepustnú fóliu so samolepiacim presahom. Dosky sa pripevnia pomocou špeciálnych vrutov, ktoré prechádzajú latami až do krokiev. Kolmo na laty sa pripevnia strešné laty a krytina. Škáry medzi doskami (majú pero a drážku) alebo detaily prechodov sa môžu vyplniť penou. Izolácia je umiestnená nad krokvami v celej neprerušovanej ploche. To umožňuje dosiahnuť veľmi účinné zateplenie. Na použitie cementovláknitých alebo bridlicových tašiek sa používajú PUR dosky s hornou OSB doskou, ktorá umožňuje ľahké ukladanie bez latovania. Systém umožňuje výstavbu pasívnych domov so spotrebou energie na vykurovanie na vykurovanie nižšou ako 15 kWh/m2 za rok. Nízkoenergetické domy majú spĺňať požiadavku 50 kWh/m2 za rok, dnes dokážu bežné obytné domy spotrebovať aj vyše 140 kWh/m2 za rok. Ak kupujeme nový dom, mali by sme dostať aj certifikát o tepelnej spotrebe, energetických úsporách domu, podobne ako pri kúpe elektrospotrebičov.

Minerálne vlákna

sa vyrábajú už veľmi dlho. Pôvodne sa vyrábali ťahaním roztavenej skloviny z platinovej vaničky s mnohými otvormi, dnes sa vyrábajú rozstrekovaním kvapiek. Vznikajú kratšie, tenšie vlákna, ktoré sa už nezapichujú do kože a nesvrbia. Izolačný materiál je len jednou položkou v nákladoch na zatepľovací systém. Práve jeho vlastnosti určujú izolačné schopnosti, úspory pri ich použití. Náklady na celý systém upevnenia a prekrytia sú od hrúbky izolácie takmer nezávislé, a preto je výhodné použitie hrubšej izolácie, ktorá zabezpečí požiadavky na mnoho rokov. Izolácia z kamennej vlny je nákladnejšia ako izolácie z penových plastov. Prináša však investorovi mnohé výhody ako sú trvanlivosť, vysoká paropriepustnosť, nízka tepelná rozťažnosť a najmä nehorľavosť. Tento nehorľavý materiál sa preto používa na najexponovanejšie miesta z hľadiska požiarnych predpisov. Vlákna sa lubrifikujú, pokrývajú sa tenkou vrstvou živice alebo oleja podľa požiadaviek na ich konečné využitie. Póry izolácie z vlákien sú otvorené, izolácia je teda nasiakavá. Keďže je izolačným prostredím medzi vláknami vzduch (nemôže intenzívne prúdiť a preto nedochádza k prenosu tepla prúdením, ako by to bolo pri nevyplnenom priestore), jeho nahradenie vodou vedie k strate izolačných schopností výplne. Táto nevýhoda je ale aj výhodou. Voda kondenzujúca na vnútornej strane izolácie (difúzia stien, netesnos-


teplo, které má tvar

PODLAHOVÉ KONVEKTORY Úspora energie a bezpečnost s technologií nové generace, ventilátory 24V DC. Podlahový konvektor s inteligentní regulací zaručí zákazníkovi komfortní tepelnou pohodu. Plynulé řízení výkonu konvektoru, v reálném čase vyhodnocuje teplotu místnosti i proudícího media, řídí čidla otevřených oken a dle integrovaného algoritmu optimalizuje provoz tělesa, čímž je zaručena minimalizace tepelných ztrát a ekonomický provoz vytápění. Pohodlné ovládání zaručuje automatický režim termostatu. Bezpečné stejnosměrné napětí 24V a vysoká účinnost jsou základní atributy nové řady podlahových konvektorů ISAN TERMO DYNAMIC.

W WW. ISAN .CZ


Inšpirácia 26

ti) sa transportuje von, izolácia je priedušná. Aj preto je dôležité dodržať technologické postupy, zabrániť premáčaniu izolácie a umožniť dýchanie krycej povrchovej vrstvy. Ide o veľmi malé množstvá vody, ktoré sa odparujú na vonkajšej stene, voda sa však pri zle riešenej izolácii môže hromadiť niekoľko rokov a potom je jej množstvo významné. Výrobcovia a následne aj predajcovia používajú niekoľko termínov – čadičová vlna, kamenná vlna, sklenená vata a pod. V stavebníctve sa dnes na tepelnú izoláciu používa výlučne čadičová vlna. Roztavením na vysokú teplotu sa na rotujúcich valcoch rozstrekujú kvapôčky, ktoré sa usádzajú v komore, následne sú pokryté živicou alebo olejom, vytvrdené v peci, lisované do potrebných tvarov, rezané diamantovými pílami a balené. Dnes sa vyrábajú dosky, ktoré majú nízku nasiakavosť, pokrytie vlákien olejom znižuje ich nasiakavosť pri krátkodobom zaliatí. Podobne ako pri ostatných tepelno- a zvukovoizolačných materiáloch existuje široký sortiment výrobkov určených na rôzne využitie. Väčšina druhov má vlákna uložené rovnobežne s povrchom dosky alebo rolky, ak však požadujeme vyššiu pevnosť alebo priepustnosť pre vodné pary, použijeme dosky s vláknami kolmými na povrch dosky. Takáto situácia môže nastať pri kontaktnom type zateplenia fasády. V katalógoch je jasne vymedzené po-

užitie jednotlivých typov, nie je dôvod zamieňať ich za iné, môže to dokonca viesť k problémom. Aj pri použití minerálnej vlny je vhodné realizovať zateplenie strechy nad krokvami. Drevo má minimálne štyrikrát vyššiu tepelnú vodivosť a krokvy tvoria asi 20 % plochy strechy. Aj preto sa dnes namiesto klasických hranolov na mieste krokiev používajú fošne s úzkou stranou na pôdu. Navyše získame miesto. Aby sme mohli položiť izoláciu v celej neprerušovanej vrstve, používajú sa držiaky na prídavné krokvy, ktoré budú nad izoláciou a budú obklopené ďalšou izoláciou. Na drevenom debnení strechy z jednostranne hobľovaných paluboviek alebo OSB dosiek musí byť parotesná zábrana. Táto fólia musí byť dostatočne pevná, pri pokladaní izolácie sa po nej bude chodiť. Nasledujú dve vrstvy minerálnej vlny, paropriepustná fólia a strešné laty s latovaním a teda konštrukcia na upevnenie strešnej krytiny. Pod krytinou musí byť odvetrávaný priestor. Pre celé systémy sú navrhnuté technologické postupy, skladba aj hrúbka vrstiev. Zatepľovací systém by mal byť realizovaný vždy z komponentov, ktoré sú certifikované v rámci jedného zatepľovacieho systému. Pri jeho realizácii musíme postupovať podľa noriem a predpisov o riešení vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS), musíme dodržiavať technologické pravidlá realizácie príslušného výrobcu a projektovú dokumentáciu.


Inšpirácia 28

F

Fasáda s moderným akcentom Rodinný dom vo Višňovom imponuje priaznivcom modernej architektúry. Čisté línie sú umocnené dômyselným výrazovým prvkom.

Obklad z recyklovateľných kompozitných materiálov v sebe snúbi funkčnosť a estetiku s princípmi trvalo udržateľného stavebníctva. Rodinný dom sa prvý pohľad javí ako jednoduchá dvojpodlažná stavba. Pôdorys kopíruje svahovitý terén a dom sa postupne otvára do záhrady. Na priečelí citlivo prerušuje pokojný rytmus strohej fasády ústredný architektonický prvok – obklad z kompozitného materiálu Twinson O-Face. Tento materiál investorovi učaroval svojím nadčasovým vzhľadom i nenáročnosťou. Kompozitné obkladové dosky Twinson O-Face vznikajú spracovaním vyváženého pomeru dreva a odolného polyvinylchloridu. Svojím vzhľadom a štruktúrou pripomínajú drevo. Vďaka plastovej zložke sú tiež mimoriadne odolné proti degradačnému pôsobeniu vonkajších faktorov i cyklicky sa striedajúcich klimatických podmienok. Hlavnou prednosťou materiálu Twinson oproti drevu sú nízke nároky na starostlivosť a údržbu. Konštrukciu stačí vyčistiť iba prúdom vody z vysokotlakového čističa. Nie je potrebné olejovanie a ošetrovanie impregnačnými nátermi ako pri domácich i exotických drevách. Majitelia napokon doplnili fasádny obklad aj o ďalších 80 m2 terás z materiálu Twinson O-Terrace v zhodnom farebnom prevedení sladkého drievka. Jednotlivé celky domu tak na seba harmonicky nadväzujú a podčiarkujú funkčný dizajn a moderný charakter stavby. Odolnosť a stálofarebnosť priečelnej steny a terás domu vo Višňovom preverila aj tuhá zima. Kompozitné materiály so sľubnou budúcnosťou Twinson O-Face, tak ako všetky dosky z kompozitného materiálu Twinson, vynikajú stabilitou. Dosky nestratia svoju farebnosť či tvar počas celej životnosti ani pri pôsobení chemicky upravovanej vody, soli, vtáčieho trusu, či vysokého prevádzkového zaťaženia chôdzou. Materiál sa nedrobí, neštiepi, nekrúti a nevznikajú v ňom triesky. Charakter materiálu garantuje aj odolnosť voči plesniam, rastu húb či machov na jeho povrchu. Tieto konštrukcie neohrozí ani drevokazný hmyz.


KVALITNÝ ZÁKLAD PRE OKNÁ, DVERE, OBKLADY A TERASY

OKNÁ

POSUVNÉ DVERE

OBKLADY

TERASY

Dokonalé riešenia pre stavbu Plastové profily pre bývanie Deceuninck prinášajú kvalitný základ pre plastové okná a dvere, parapety, vnútorné aj vonkajšie obklady a terasy z unikátneho kompozitného materiálu Twinson. Vďaka inovatívnej sile, špičkovým technológiám a dôrazu na kvalitu ponúkame jedinečné materiály pre modernú architektúru aj renovácie. Široký výber farieb a elegantný dizajn všetkých našich produktov vás presvedčí, že Deceuninck je správna voľba.

Viac informácií a zoznam výrobcov nájdete na www.okno-centrum.sk


30

Inšpirácia


Viac informácií nájdete : www.okno-centrum.sk www.twinson.com

www.baumagazin.sk

Protišmykový povrch zaručuje bezpečnosť a umožňuje jeho využitie aj v okolí bazénov, ktoré sa ošetrujú klasickou bazénovou chémiou. Montáž fasádneho obkladu bola rovnako jednoduchá ako montáž terás. Dosky do seba presne zapadajú systémom pero drážka a vytvárajú súvislý vode odolný obklad vďaka automatickému nastaveniu správnej polohy lamiel. Dosky Twinson sa ponúkajú v ôsmich farebných prevedeniach vrátane dekorov exotického dreva.

Realizačná firma: Martin Hnát - www.dobreterasy.sk Fotografie: Dano Veselský

31


Stavba

  

Roto Designo a Roto Sunroof Nízkoenergetické strešné okno Designo R8 predstavuje skok vo vývoji strešných okien           ! "!# $ V kombinácii so solárnymi a fotovoltaickými panelmi Roto vytvára predstavu, ako bude strecha vyzerať v budúcnosti.

NĂ­zkoenergetickĂŠ streĹĄnĂŠ okno Vlastnosti novĂŠho streĹĄnĂŠho okna Roto Designo R8 stanovujĂş novĂŠ meradlĂĄ energetickej efektivity streĹĄnĂ˝ch okien vĂ´bec. SĂşÄ?initeÄž prestupu tepla Uw pre okno je 0,84 W/m2K a Ug pre trojnĂĄsobnĂŠ izolaÄ?nĂŠ zasklenie je 0,5 W/m2K. VĹĄetky sklenĂŠ tabule okna sĂş z tvrdenĂŠho bezpeÄ?nostnĂŠho skla a mimoriadne odolnĂŠ proti rozbitiu. VonkajĹĄia tabuÄža obsahuje aj vrstvu Aquaclear, ktorĂĄ okrem samoÄ?istiacej funkcie chrĂĄni sklo proti roseniu a primĹ•zaniu. Vrstva z uĹĄÄžachtilĂŠho kovu zasa zaisĹĽuje zvýťenĂş ochranu proti neĹžiaducemu slnku a teplu.

32

NĂ­zkoenergetickĂĄ a aktĂ­vna strecha Roto Sunroof je prvĂ˝m systĂŠmom, ktorĂ˝ menĂ­ ochrannĂş funkciu strechy na energeticky aktĂ­vnu. VĹĄetky prvky systĂŠmu – nĂ­zkoenergetickĂŠ streĹĄnĂŠ oknĂĄ, solĂĄrne panely i fotovoltaickĂŠ moduly sĂş vyrobenĂŠ v jednotnom modernom dizajne. ZaÄ?lenenĂ­m do strechy synergicky napÄžĹˆajĂş jej úŞitkovĂŠ, ochrannĂŠ i estetickĂŠ funkcie. NavyĹĄe ĹĄetria nĂĄklady za streĹĄnĂş krytinu.

Atraktívne a efektívne zostavy Na vytvorenie okenných zoståv je pre kombinåciu so streťným oknom Designo R8 (výklopne/kývne okno) k dispozícií tieŞ model R6 (kývne okno). Vyhotovenie R6 RotoTronic disponuje komfortným diaĞkovým ovlådaním a elektrickým pohonom. www.roto-frank.sk


33

www.baumagazin.sk


Inšpirácia

R

Recept na skutočný odpočinok Čoo môže m byť sladšie ako spánok? Spánok je príjemný, pr potrebný a zároveň záhadný. Je ta taký fascinujúci, že už starovekí Gréci si preň pr vytvorili nadprirodzenú bytosť, ktoro ktorou nebol nik iný ako boh Hypnos.

Išlo o pokus vysvetliť tento fenomén. My dnes vieme, že spánok je prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou nášho života. Neradno s ním preto dlho bojovať, treba sa mu oddať a vychutnať si ho. A aké miesto môže byť na to príjemnejšie ako spálňa?

Človek prespí približne

tretinu svojho života, a preto by sme miestu, kde odpočívame, spíme, snívame a naberáme nové sily, mali venovať náležitú pozornosť. Na spánok by sa mal človek ukladať tam, kde ho nikto a nič nebude rušiť, kde bude chránený a v bezpečí. Spálňu teda nie je vhodné budovať v komunikačnej či inak rušnej časti bytu

34

alebo domu, naopak, mala by byť situovaná na pokojnom mieste a čo najďalej od vstupnej zóny bytu a od kúpeľne, samozrejme, ak nejde o príslušnú kúpeľňu susediacu so spálňou, alebo aplikáciu najnovšieho trendu, keď je kúpeľňa, resp. vaňa, priamo zabudovaná v spálni.Odborníci tvrdia, že v spálni by nemalo byť príliš teplo, ideálne sú teploty medzi 14 až 18 °C, ani príliš veľa svetla. Tmavú miestnosť získame veľmi ľahko – stačí si obstarať vhodné žalúzie alebo závesy.

Moderným trendom interiérov

spální je minimalizmus, jednoduchosť, presvetlenie, vzdušnosť a striedmosť. Spálňa znamená najmä po-


Inšpirácia steľ, nočné stolíky, šatník, bielizníky, kreslá, niekedy aj nemého sluhu, lampy a bytové doplnky. Spálňové komplety bývajú variabilné, možno si obstarať celé zostavy alebo len jednotlivé diely. Ak nemáme v byte iný šatník, sústreďuje sa tu všetok úložný priestor. Na optimálne vyplnenie priestoru sú vhodné vstavané skrine, prípadne voľné skrine zhotovené na mieru. Odtieň skrine by mal pritom ladiť s odtieňom postele, za aktuálny trend sa považuje vzhľad imitácie miestnych tmavších drevín, prípadne exotickejších druhov. V obľube sú tmavé odtiene gaštanu či čerešne, ktoré ladia so svetlou podlahovou krytinou a svetlými textíliami. Nočné stolíky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou spální, je vhodné kupovať súčasne s posteľou, pretože by mali ladiť nielen farebne, ale aj štýlom a materiálom. Aktuálnym trendom sú nočné stolíky vyrobené v kombinácii dvoch hlavných a jedného prídavného materiálu.

Štýlovosť a farebné ladenie miestnosti

zdôrazníme či doladíme textíliami do spálne – závesmi, vankúšmi, záclonami, kobercom a vhodným zladením obliečok. Obliečky môžeme prispôsobiť aj danému ročnému obdobiu – v lete uprednostňujeme krepové alebo saténové obliečky, pre chladné obdobie volíme flanel alebo teplejšiu bavlnu. Často riešime čo dať na podlahu. Najpríjemnejší je celoplošný koberec, pretože dokáže vyvolať pocit pohodlia a je hrejivý na dotyk. Praktickejšia je ale plávajúca alebo drevená podlaha, ktorej údržba je ľahšia. Chladnejšiu podlahovú krytinu, akou je napríklad dlažba, môžeme doplniť behúňom, ktorý umiestnime rovnobežne s posteľou. Vkusné sú aj kusové koberce, ktoré sa dajú

36

umiestniť takmer kdekoľvek a môžu celú miestnosť farebne dotvoriť a oživiť.

Kvalita postele

má priamy vplyv na kvalitu spánku. Posteľ netvorí len posteľový rám, ale aj rošt a matrace. Ich výberu by sme mali venovať asi najväčšiu pozornosť. Dobrá posteľ musí byť dostatočne rozmerná, aby sme sa v nej mohli otáčať a natiahnuť. Posteľ by mala mať zodpovedajúci, individuálny stupeň tvrdosti, aby sme svoje boky, kĺby, ramená a chrbát nevystavovali nadmernému tlaku. Odborníci tvrdia, že správna posteľ je tá, do ktorej si prirodzene „ľahneme“. Ak sa do postele zaboríme, je príliš mäkká, ak sa nezaboríme vôbec a iba ležíme na povrchu, je príliš tvrdá.

Spiaci človek odovzdá lôžku

za jednu noc v priemere trištvrte litra telesnej vlhkosti (potu). Či sa nám to zdá uveriteľné, alebo nie, hygiena lôžka je ďalším dôležitým faktorom. Posteľ by mala dýchať, aby sa nestala útočiskom plesní a baktérií. Lôžko si pritom nekupujeme iba na sezónu. Na trhu je veľké množstvo typov postelí od rôznych výrobcov. Musíme sa rozhodnúť, či si chceme kúpiť kvalitnú a drahú posteľ z masívu, ktorá vydrží viac rokov, alebo dáme prednosť lacnejšiemu variantu z dyhy a masívu, ktorú nám nebude ľúto po čase vyhodiť. Rozhodne sa oplatí všetko si premyslieť vopred, pretože nejde o zanedbateľnú investíciu. Dvojposteľ z kvalitného dubového či bukového masívu so špeciálnym roštom a matracom nás môže stáť nemalú sumu. Posteľ by však mala byť najmä pohodlná. Rozmerovo to znamená, že by mala byť asi o 25 cm dlhšia, ako je výška


ŠITIE ZÁVESOV A RÍMSKYCH ROLIET ZADARMO ! ßƹǦŸǖĀƧǝƹŮôƹĦĦðǃŸƹ, ßƹƀ›ťĀŖŮǖāƹǦŸǖĀƧǝƹŮôƹLJŸðǃĈƹ, ßƹƀƞĀŅŮǦǝƹŮôƹĦŸðĦLJƹ,

www.dekoria.sk Kolekcia KIDS

ßƹƞŋŞƧŔ›ƹƞŮŖĀƻ›ƹŮôƹLJƴðǃĈƹ, ßƹǖ›ŔƹŮôƹǃǃðǪĈƹ, ßƹƻ›ÓNjƞĀƻŔ›ƹŮôƹǃǪðǃǪƹ, ßƹǖ›ťŔnjƩŊŔƹŮôƹĠðLJĠƹ, ßƹƀƞĀŅŮǦƹŮôƹĦŸðĦLJƹ, ßƹǖ›ŖåĀŔƹŮôƹŸLJðĦĈƹ,

www.dekoria.sk ßƹV›Œǖ«åƩŋƹŊťƻĀƞťĀƻŮǖǟƹŮÓáŅŮôƹÓǝƻŮǖāŅŮƹ ƻĀǜƻŊŖNj ßƹĀǦƹťŸǖƩƻĀǖǝƹŮÓáŅŮôNjƹôŮŖ›ôŋƻĀƹ ǖƹƞŮǖť›ŔŮŞƹƩƻǟŖĀƹǦŸǖĀƧǝðƹƧĀôŸŔǝðƹŮÓƞNjƧǝðƹ ǖ›ťŔnjƩĀðƹƻ›ÓNjƞĀƻŔǝƹ›ƹŞťŮŅŮƹø›ŖƩŋáŅƹ ôŮƀŖťŔŮǖ ßƹĀǦƀŖ›ƻťāƹǦ›ƧŊĀŖ›ťŊĀƹǖǦŮƞŊĀŔƹ›ƹƻŔ›ťŋť ßƹyƻǟŖŮǖǟƹƻĀǜƻŊŖƹǦƹ!K]k<!ƹ›ŒƹƀƞĀƹŅŮƻĀŖǝðƹ ƀĀťǦŊůťǝƹ›ƹƞĀƩƻ›NjƞŸáŊĀ

Ušijeme na mieru VYTVORTE SI KRÁSNU ATMOSFÉRU VIANOC

ŮôƹĠðLJĠƹ,

IDEÁLNY VIANOČNÝ DARČEK ǗǗǗƇƀŮƧƻĀŖťĀňƀƞ›ôŖŮƇƧŔ ßƹӛǖŖťĀťǟƹƧ›ƻāťƹƧŮƹǦŊƀƧŮǖǟŞƹNjǦŸǖĀƞŮŞ ßƹŞŮôĀƞťǟƹôŊǦ›Œťƹ›ƹŒĀôťŮôNjáŅāƹŮƩĀƻƞŮǖ›ťŊĀ ßƹŔǖ›ŖŊƻťāðƹŞ«ŔŔāƹ›ƹƧ›ǖāƹNjƻĀƞŸŔǝ


Inšpirácia

človeka, ktorý ju bude používať. Širšia posteľ ponúka vyšší komfort a pohodlie, ale zaberie viac miesta. Pri jednolôžkových posteliach sa odporúča šírka 90 cm, pri dvojlôžkových posteliach je to minimálne 160 cm, teda 80 cm na jedno lôžko. V týchto rozmerových reláciách sa vyrába väčšina štandardných posteľových rámov. Ak potrebujeme iný rozmer, nezostáva nám nič iné, len si nechať posteľ vyrobiť na mieru. Výška plochy na ležanie by mala byť minimálne 35 cm, optimum je 40-50 cm. Majiteľom vyšších postáv a seniorom možno odporučiť aj vyššiu posteľ – 50-60 cm. Na vyššiu posteľ sa lepšie sadá, lepšie sa z nej vstáva a ľahšie sa udržiava. Zvýšenou plochou sa udáva výška hornej hrany matraca nad úrovňou podlahy 50 cm a viac. Niektoré druhy postelí majú nastaviteľnú výšku, dôležitá je tiež výška roštu a matraca.

šie hmotnostné kategórie sa odporúčajú skôr mäkšie matrace, vyššie hmotnostné kategórie by mali voliť tvrdší typ. Vyberať si môžeme z mnohých druhov výrobkov: Existujú matrace pružinové, latexové, univerzálne atď. Matrace majú rôzne zóny tvrdosti: neutrálnu časť v okolí hlavy, zmäkčenú časť okolo ramien, bedrovú výstuhu, zmäkčenú zónu okolo bedier, výstuhu v okolí stehien a zmäkčenú zónu v spodnej oblasti. Vyrábajú sa v niekoľkých ergotypoch v závislosti od výšky postavy. Existujú však aj revolučné ortopedické lamelové matrace, vyrábané vo variantoch podľa hmotnostných kategórií s možnosťami regulácie tuhosti pruženia v rôznych častiach – zónach matraca. Správnu hygienu matraca zabezpečujú snímateľné poťahy, ktoré môžu byť z rôznych materiálov.

Mäkké, stredne tvrdé alebo tvrdé?

je tiež individuálna záležitosť – niekto sa rád vyspí v páperových, nadýchaných vankúšoch, iný volí malý, nenápadný vankúš. Podstatné je, aby vankúš splnil svoju funkciu, teda aby poskytol oporu krčnej chrbtici pri ležaní na chrbte i na boku. Z tohto pohľadu je ideálny anatomicky tvarovaný vankúš. A aké nároky by sme mali mať na prikrývku? Predovšetkým je to hrejivosť, ktorá zodpovedá individuálnym pocitom a požiadavkám a, samozrejme, aj teplote v miestnosti. Čo sa týka farebnosti lôžkovín, odporúča sa voliť skôr upokojujúce farby. Aj tu však záleží na osobnom vkuse.

V zásade je niekoľko možností, ako dosiahnuť požadovanú tvrdosť lôžka. Môžeme buď viac investovať do roštu a zaobstarať si kvalitnejší, pružný, polohovateľný rošt a jednoduchší matrac, alebo naopak. Pod väčšinu matracov je vhodný lamelový rošt, niektoré druhy si vystačia aj s pevným roštom. Lamelové rošty zlepšujú úžitkové vlastnosti matraca a do určitej miery aj zmenšujú jeho namáhanie. Rošty môžu byť pevné a polohovateľné ručne alebo motorom. Lamelové rošty s ohnutými lamelami zlepšujú úžitkové vlastnosti matraca, ktorý sa sa potom lepšie prispôsobí telu a ležanie na ňom je príjemnejšie. Kvalita roštu závisí od šírky a počtu použitých lamiel a od spôsobu ich uchytenia, od toho sa potom odvíja aj použitie. Na trhu môžeme kúpiť rôzne typy lamelových roštov, napríklad aj rošty s výkyvnými lamelami, rošty s nastaviteľnou tuhosťou, ortopedické rošty a pod. Drevené podkladové rošty sa používajú pod určité typy matracov (pružinové a PUR matrace). Môžu byť pevné alebo polohovateľné, v ráme alebo samostatné.

Jeden typ matraca neposlúži

rovnako dobre všetkým. Každý človek má inú stavbu tela a každý spí inak. Voľba tvrdosti matraca je individuálna záležitosť. Pri jeho výbere sa treba riadiť niekoľkými pravidlami. V prvom rade musí matrac poskytnúť anatomicky správnu podporu tela. Pre niž-

38

Voľba vankúša

Páči sa vám biela alebo vášnivá spálňa?

V každom prípade je vhodné vyberať nielen podľa praktických, ale aj estetických či „pocitových“ parametrov. Len tak sa budeme môcť v spálni pohodlne vyspať. Teplé alebo priam „vášnivé“ farby sú príjemné na pohľad, ale v spálni, ktorá má byť pokojným miestom, nemusia fungovať ideálne. Lepšie je voliť pokojnejšie riešenie, napríklad chladnejšie farby s doplnkami v teplých odtieňoch. Teplo do chladnej miestnosti dokáže vniesť farebná lampa, ktorá navyše pridá aj intimitu. Časy aj módne trendy sa menia. Vždy je dobré nechať sa inšpirovať rôznymi smermi, ale napokon by sme si príbytok mali zariadiť podľa vlastného vkusu a individuálnych potrieb.


Spoznajte výhody členstva exkluzívneho klubu.

P

Ponorte sa do sveta wellness. Vitajte v AMADE PRIVATE CLUB

Vytvorili sme pre Vás jedinečný Amade Private Club, prvý s pravými tureckými kúpeľmi HAMMAM a štedrými wellness priestormi. Je určený pre klientov, ktorí po celý rok kladú dôraz na starostlivosť o harmóniu tela a duše, pevné zdravie, psychický a fyzický relax. Výnimočné priestory a luxusné služby založené na koncepte slow-life Vás očaria. Uživajte si výhody privátneho klubu od pondelka do nedele po celý 1 rok NEOBMEDZENE. Ako člen klubu automaticky získavate: - voľný vstup do spa & wellness centra: vonkajší a vnútorný bazén, sauny, hammam - voľný vstup do posilňovne, aqua aerobic - využívanie tenisových kurtov - celodenné parkovanie Navyše vám bude poskytnutá ZĽAVA na nasledovné služby: - konzumácia vo vnútornom a vonkajšom pool bare - konzumácia v hotelovej reštaurácii, cigar roome a vinárni - ubytovanie v 2-lôžkových izbách a apartmánoch - prenájom wellness centra, vonkajšieho bazéna alebo hotelového komplexu - prenájom kongresových miestností TADE a LASZLO a coffee breaky - prenájom vinárne, reštaurácie, lobby baru a cukrárne - ostatné hotelové služby vyberte si z troch typov členstva a vychutnajte si ich výhody

Vyskúšajte práve teraz úplne nezáväzne služby AMADE PRIVATE CLUB. Načerpajte novú energiu. Zažite uvoľnenie a znovuzrodenie v luxusnom wellnesse. Viac informácii na www.hotelamade.sk


Skvelé jedlo á la slow-food len v Amade Château***** Výnimočná reštaurácia, nové adventné menu, pravidelné degustačné večere. Rezervujte na 031 59038 00, rezervacie@hotelamade.sk Prvý Silvester v Amade Château***** v znamení zábavy, pochúťok, atraktívneho programu a špeciálnej wellness párty. KAPACITA OBMEDZENÁ! Viac info na www.hotelamade.sk 930 25 Vrakúň č. 333, Slovenská republika, tel.: +421 31 5903 800, e-mail: info@hotelamade.sk, www.hotelamade.sk


Inšpirácia

V

Ako kúriť efektívne a ekologicky Voľba vykurovacieho systému je dôležitým rozhodnutím z hľadiska prevádzky domu, pretože kotol či iné prvky vykurovacej sústavy nemeníme každý rok. Predsa len ide o finančne i inštalačne náročnejšiu časť domu.

V súčasnosti si, našťastie, môžeme vyberať z veľkej ponuky rôznych systémov, ktoré sa líšia nielen technickým riešením, ale aj prístupom k životnému prostrediu. Plyn, uhlie či elektrina už nie sú jedinými zdrojmi tepla.

Moderné vykurovanie

rodinného domu bolo donedávna naozaj jednoznačne závislé od niektorého z neobnoviteľných zdrojov energie. Kúrili sme kotlom na pevné palivo, vykurovací olej alebo plyn, resp. sme dom vykurovali elektrinou, ktorej výroba je tiež ešte stále úzko naviazaná

42

aj na neobnoviteľné zdroje. V prospech takéhoto kúrenia bola najmä jeho výkonnosť a ľahká dostupnosť zdroja. Moderné technológie ale umožnili účinné využitie aj takých tradičných vykurovacích materiálov, ktoré sa donedávna považovali iba za doplnok klasického kuriva alebo za kurivo pre skalných fanúšikov ekológie. Do hry sa tak vrátilo drevo a drevené produkty (drevené brikety, peletky) už ako konkurencieschopný a pritom ekologický zdroj energie pre rodinný dom. Súčasný trh ponúka rôzne možnosti voľby vykurovacieho systému s využitím zdrojov, ktoré sú priateľsky naladené k životnému prostrediu.


krby kachle sporáky

THORMA Výroba k.s. Šávoľská 1 986 01 Fiľakovo www.thorma.sk


Inšpirácia

Jedným z najtradičnejších zdrojov

na vykurovanie domu. Kúrenie pomocou zohriateho vzduchu pracuje na princípe zohrievania vzduchu medzi kozubovou vložkou a vonkajším plášťom kozubu. Dutiny v jeho hornej časti privádzajú vzduch do miestnosti, v ktorej kozub stojí. Tento systém sa dá zdokonaliť tak, aby sa dali vykurovať aj ďalšie miestnosti v dome. Na tento účel sa nad kozubovou vložkou inštaluje potrubie, ktoré sa vedie pod stropom do ďalších miestností a privádza zohriaty vzduch, čím sa zvyšuje účinnosť kúrenia. Vývody v ďalších miestnostiach sa môžu vybaviť ventilmi, aby

Na začiatku riešenia kozubového vykurovania bola známa skutočnosť, že v klasickej podobe je kozub skutočne asi najnehospodárnejším vykurovacím zariadením, ktoré si možno obstarať – obytná miestnosť prijme najmä sálavé teplo a väčšina tepelnej energie vznikajúcej pri horení uniká so spalinami hore komínom. Úvahy sa teda začali uberať cestou hľadania spôsobu ako zastaviť únik tepla a udržať z neho čo najviac v dome. Odchádzajúcim spalinám sa začala odoberať energia, aby sa následne využila v miestnosti s kozubom, resp. sa prenášala do ďalších častí domu. Rozvody teplého vzduchu nie sú vôbec novým vynálezom a používali sa už pred niekoľkými storočiami v šľachtických sídlach.

sa dala lepšie regulovať úroveň vykurovania. V tejto verzii sa pracuje so samospádom, takže sa počíta s prirodzenou konvekciou, čo znamená, že zohriaty vzduch samovoľne stúpa smerom nahor. Pre vyššiu účinnosť a lepšiu reguláciu kúrenia sa dá systém posilniť umelou ventiláciou. Rozvodnú skriňu s ventilátorom je ale vhodné umiestniť kvôli hlučnosti mimo obytného priestoru domu (povala alebo technické zázemie domu). Použitie takéhoto rozvodu vzduchu má aj ďalšiu výhodu – dajú sa do neho zabudovať filtre na čistenie vzduchu, čím sa zníži prašnosť vykurovacej prevádzky.

tepla je voľný oheň, ktorý ľudia skrotili už pred stáročiami do podoby kozubu. Aj preto si mnoho ľudí ešte stále spája kozub so starosvetskou romantikou a ako zdroj tepla si ho dokáže predstaviť nanajvýš niekde v horskej chate alebo v chalupe. Kvôli tomu im potom uniká skutočnosť, že vďaka technickému pokroku a vývoju nových zariadení sa aj pre potreby domácností objavili vykurovacie systémy, základom ktorých je síce kozub, ale ktoré súčasne dokážu efektívne kúriť v celom dome.

Moderné kozuby s vysokou účinnosťou fungujú vďaka kozubovým vložkám, v ktorých prebieha proces horenia. Vzniknuté teplo sa dá potom odovzdávať vzduchu alebo vode, aby sa dalo lepšie využiť

44

Ďalším spôsobom využitia tepla,

ktoré vzniká pri spaľovaní dreva v kozube, je inštalácia vodného výmenníku. Je umiestnený v kozubovej vložke a podobne ako teplovodný kotol ústredného kúrenia zohrieva pomocou horúcej vody vykurovacie telesá v jednotlivých miestnostiach. Zapojením tep-


45

www.baumagazin.sk


46

Inšpirácia


47

www.baumagazin.sk


Inšpirácia

lovodného výmenníku do vykurovacieho systému sa dajú na princípe ústredného kúrenia vykurovať dve až tri miestnosti. Môžeme ale zohrievať aj teplú úžitkovú vodu. Teplovodný systém už ale patrí k zložitejším technológiám a má vyššie nároky na bezpečnosť prevádzky. Súčasťou systému sú expanzná nádoba, poistný ventil a obehové čerpadlo. Pre bezpečnú prevádzku je dôležité, aby sa zabránilo prehrievaniu vody vo výmenníku. Na to slúži poistný ventil, ktorý v prípade prehriatia vody na teplotu blízku bodu varu vyrovnáva tlak, vypúšťa prebytočnú vodu mimo systém a dopúšťa studenú vodu z vodovodu.

Pri snahe efektívne zužitkovať

teplo z kozubu alebo kozubovej piecky ale nemusíme byť postavení pred jednoznačnú voľbu medzi teplovzdušným a teplovodným systémom. Oba sa totiž

48

dajú spojiť do jedného systému. Kombinovaná kozubová vložka spája výhody oboch princípov – akumulačnú schopnosť vodného vykurovania a jednoduchú reguláciu teplovzdušného zariadenia. Kombinovaná kozubová vložka je vybavená teplovodným výmenníkom i teplovzdušnými vývodmi a dokáže vykúriť aj miestnosť, v ktorej je sama postavená. Výkon teplovodného systému je pritom nižší, „do vzduchu“ ide viac energie, tak sa dá vykúriť aj priestor s objemom až 300 m3. Ak sa takto kúri v modernom nízkoenergetickom, dobre zaizolovanom dome, s dostatočnou vzduchotesnosťou plášťa budovy, môže ísť o dostatočný zdroj energie pre celoročné kúrenie. Výhodou takéhoto riešenia je aj to, že zdroj tepla – kozub alebo kozubová piecka – stojí v centre obytnej zóny alebo dokonca aj pivnici. Kozub sám potom


Bez odborníkov sa nezaobídeme.

Účinnosť spaľovania v otvorenom kozube je veľmi nízka, rádovo sa pohybuje v rozmedzí 10-20 %. V súčasnosti sa pritom dajú kúpiť kvalitné kozuby s teplovodnou vložkou, ktoré majú vykurovací efekt presahujúci 80 %, špičkové zariadenia dokonca prekonávajú hranicu 90 %, čím sa už blížia ku kvalitnej konkurencii plynových kotlov. Kozub ale okrem lepších estetických vlastností prináša čisto ekonomický efekt tým, nemusí byť izolovaný v odľahlej časti domu, takže nedochádza k stratám v dlhom teplovodnom potrubí. Ide však o zložité zariadenia, ktoré majú presné pravidlá tak pre inštaláciu, ako aj pre vlastnú prevádzku. Musí sa zabezpečiť dobré vetranie a inštaláciu elektrických častí musí realizovať kvalifikovaný technik.

Efektívne pracovať s prenosom tepla nemusia len kozuby, kozubové piecky a na ne nadväzujúce zložité systémy vykurovania. Súčasný trh ponúka mnoho typov kachlí na ekologické palivá – pelety, drevné štiepky alebo drevené brikety, ktoré dokážu úspešne konkurovať tradičným kachliam na fosílne palivá. Čoraz obľúbenejšie sú teplovzdušné kachle, ktoré pracujú s prúdením zohriateho vzduchu. Tento typ kachlí má na rozdiel od klasických kachlí výhodu v tom, že poskytuje teplo takmer hneď po zakúrení. Ich vykurovací efekt totiž nespočíva v postupnom zahriatí kovovej masy s následným sálaním tepla, ale v priamom ohreve a prúdení vzduchu. Teplovzdušné kachle zohrievajú vzduch v medzere medzi dvojitým plášťom. Zohriaty vzduch potom stúpa nad kachle a zospodu sa do medzery nasáva chladný vzduch. Toto zariadenie sa vyznačuje až 80-percentnou účinnosťou, rýchlym nábehom výkonu a následným rovnomernejším prehrievaním miestnosti. Aj pri teplovzdušných kachliach sa dajú prebytočným teplom vykúriť vedľajšie miestnosti. Rýchly nábeh teplovzdušných kachlí znamená ale určitú nevýhodu – minimálnu schopnosť akumulácie tepla. S tým sa dá vyrovnať tak, že sa v ich blízkosti, napr. v obložení, použijú ťažkú materiály ako sú šamot alebo láva.

Typickým predstaviteľom

teplovzdušného zariadenia so zaujímavým dizajnom a riešením vykurovania sú kachle označované ako bullerjan. Tento typ vznikol pôvodne ako kúrenie kanadských drevorubačov. Základ vykurovacieho zariadenia tvorí valec pozostávajúci z dvoch radov oceľových

rúrok striedavo postavených proti sebe, ktoré tvoria účinný teplovzdušný výmenník. Spodnými koncami sa nasáva chladný vzduch, hornými koncami prúdi do miestnosti vzduch horúci. Výhodou je, že v kachliach tohto typu možno spaľovať aj dlhé polená.

Akumulácia podľa severského vzoru.

Naopak s maximálnou akumuláciou tepla pri vykurovaní interiéru pracuje ďalší systém, ktorý efektívne využíva kúrenie drevom – akumulačná obehová pec. V peci, ktoré dokáže akumulovať maximálne množstvo tepelnej energie, obiehajú spaliny v pomerne zložitom systéme, aby odovzdali čo najviac tepla masívnemu telesu. Tento typ kúrenia sa tradične veľmi často uplatňuje v severských krajinách, a preto sa niekedy označuje ako fínska pec. Vďaka vysokej akumulačnej schopnosti pece tento systém poskytuje svojim užívateľom komfort tým, že teplo dokáže vyžarovať dlhodobo. Tým sa eliminuje jedna z nevýhod kúrenia drevom – jeho rýchle vyhorenie a z toho vyplývajúca potreba častého dokladania dreva a obsluhy zariadenia. Dom, v ktorom sa kúri fínskou pecou, nevychladne rýchlo a pritom netreba stále priebežne prikladať palivo. Aj v mrazivých dňoch postačí obsluha pece dvakrát denne. Pri použití fínskej pece nehrozí ani prekurovanie vnútra domu. Jej výkon sa dá regulovať dvomi spôsobmi – buď sa zníži množstvo prikladaného dreva, alebo sa predĺži interval medzi jeho prikladaním. Konštrukcia fínskej pece umožňuje okrem bežného vykurovania domu aj zabudovanie teplovodného výmenníku na ohrev teplej úžitkovej vody alebo teplovodné vykurovanie ďalších miestností, podobne ako pri teplovodnom vykurovaní pomocou kozubu alebo kozubových kachlí. Okrem toho je v tejto peci možné piecť chlieb, pizzu či mäso. Fínska pec sa dá postaviť aj z recyklovaných materiálov (tehly) a jej vzhľad sa dá do určitej miery prispôsobiť vkusu užívateľa. Jednoduchá konštrukcia bez elektronických prvkov pritom zaručuje vysokú spoľahlivosť.

www.baumagazin.sk

vylepšuje tepelné zisky interiéru a odpadajú aj straty, ktoré by inak systém mal v dôsledku vedenia zohriatej vody v rúrkach do obytnej zóny. Náklady na obstaranie takéhoto vykurovacieho systému pritom nie sú vzhľadom na výsledný efekt vysoké. Kombinovaná kozubová piecka sa dá kúpiť už za cenu okolo 1000 eur a vodné vedenie do 800-900 eur. Ostatné náklady na rozvod tepla po miestnosti a ventilačnú jednotku nemusia presiahnuť 400 eur.

Dôvodom využitia

spomenutých vykurovacích zariadení môže byť viac. Tým environmentálnym je skutočnosť, že spaľovaním dreva, peliet alebo drevených brikiet sa nezvyšujú emisie skleníkových plynov. Okrem toho má vykurovanie drevom aj iné výhody. Je čistejšie a manipulácia s drevom nie je komplikovanejšia ako narábanie s uhlím. V súčasnosti si možno navyše vybrať zariadenie, ktoré poskytne požadovaný komfort tak pri obsluhe, ako aj pri vlastnom vykurovaní domu. Napríklad drevené pelety dokážu zásobovať teplom klasickú vykurovaciu sústavu rodinného domu. Majú výhrevnosť 17-19 MJ/kg, čo je viac ako dosahuje hnedé uhlie. Aj produkcia pevného odpadu je pri spaľovaní dreva alebo peliet podstatne nižšia – uhlie vyprodukuje 30 % popola z pôvodného objemu, pelety len 0,5-1,5 %.

49


Inšpirácia

R

Multi-komfortný rodinný dom na báze dreva Realliz Realizácia nízkoenergetického rodinného domu s ambíciou pasívneho štandardu nie je už ani v našich podmienkach nedos nedosiahnuteľným cieľom.

Reálnosť tejto méty potvrdila aj výstavba rodinného domu v obci Tŕnie neďaleko Zvolena, ktorá sa realizovala pod odborným dohľadom Prof. Jozefa Štefka a Ing. Daniela Bebeja z Technickej univerzity vo Zvolene. Úspešný projekt sa stal zároveň referenčným príkladom Multi-komfortného domu spoločnosti ISOVER. Rodinný dom v Tŕní má dispozíciu jednopodlažného bungalovu s plochou podlažia 110 m2 . Nosná drevená rámová konštrukcia je obojstranne opláštená vrstvou tepelnej izolácie. A hoci tvar bungalova nie je najvhodnejší pre tento typ domov, skladby obalového plášťa boli výpočtom nadimenzované na hodnoty

50

súčiniteľu prechodu tepla a mernú potrebu tepla na vykurovanie, ktoré sú doporučené pre pasívne domy. Objekt bol svojpomocne zmontovaný investorom – skúseným tesárom, ktorého spomenutý odborný dozor zaškolil tak, aby sa uplatnili zásady výstavby pasívneho domu. Objekt bol skolaudovaný na jeseň 2008, no až nedávno sa sprevádzkovala vzduchotechnika so spätným získavaním tepla.

Monitoring realizovaného objektu

Fragmenty steny a stropu boli testované za ustáleného teplotného stavu v klimatickej komore na Technickej univerzite vo Zvolene. Všetky hodnoty súčiniteľu


Nechajte váš domov dýchať S minerálnou fasádnou izoláciou ISOVER NF 333

ISOVER NF 333 ideálne riešenie pre novostavby a rekonštrukcie kvalitná tepelná a zvuková izolácia nehorľavý materiál

www.isover.sk


Inšpirácia prechodu tepla nepresiahli 0,1 W/(m2.K) Počas zimnej sezóny 2008/2009 objekt nebol obývaný, čo umožnilo jeho monitorovanie ešte bez prevádzky a jeho odozvu na vonkajšiu klímu bez vykurovania. Počas tohto obdobia sa uskutočnili merania parametrov klímy, ako aj spotreby energie počas mesačného vykurovacieho cyklu, v ktorom sa termostaticky udržiavala teplota na +20 oC. Prepočítaná merná spotreba tepla na vykurovanie na vykurovaciu sezónu bola 7,8 kWh/ (m2.rok). Uskutočnilo sa aj prvé meranie blower-door testom, ktoré preukázalo vysokú vzduchotesnosť (1,2 h-1). Objekt bol monitorovaný aj termovíznou kamerou, čo prinieslo cenné poznatky o chybách vo fyzikálnej celistvosti plášťa. V súčasnosti prebieha odstraňovanie viditeľných nedostatkov: výmena netesneného výlezu do podkrovia, utesnenie zasklievacích líšt (paradoxne v pevnej

52

časti zasklenia), rektifikácia vchodových dverí a izolácia soklovej časti spodnej stavby. Kompletuje sa aj teplovzdušné kúrenie so spätným získavaním tepla a ďalšími obnoviteľnými zdrojmi energie - podpora kúrenia solárnym ohrevom a krb na biomasu. V ďalšej sezóne bude objekt monitorovaný za plnej prevádzky spolu s obyvateľmi s cieľom preukázať dosiahnutie, alebo aspoň priblíženie pasívnemu štandardu.

Ekonomické parametre

Svojpomocná výstavba, ústretovosť dodávateľa tepelnej izolácie a nájdenie ďalších rezerv umožnili významné zníženie nákladov na výstavbu. Napríklad dodávka jedného z komponentov teplovzdušného vetrania s rekuperáciou, ktorý sa štandardne realizuje subdodávkou, priamo od jeho výrobcu umožnila znížiť jeho cenu na polovicu. Reálne cenové parametre


www.baumagazin.sk sa tak môžu skresľovať, no zároveň to potvrdzuje, že ľudský faktor môže značne eliminovať zvýšenie nákladov pri dosiahnutí vysokého štandardu tepelnej ochrany a špeciálnej techniky prostredia. Nižšia cena sa však nepremietla do výrazného zníženia kvality. Vo výslednej cene nie je zahrnutá ani výroba a montáž okien, pretože investor si ich realizoval svojpomocou. Náklady na výstavbu objektu bez finálnych povrchových a terénnych úprav sú 54 430 EUR (1,640 mil. Sk), z toho základy a zemné práce stáli: 6 273 EUR (189 tis. Sk), hrubá stavba 10 090 EUR (304 tis. Sk), tepelné izolácie 3 200 EUR (96,5 tis. Sk) a strešná krytina 2 500 EUR (75,4 tis. Sk).

Skúsenosti z doterajších realizácii

Prvé skúsenosti obyvateľov vo fungujúcich nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov na báze dreva sú veľmi pozitívne. Pochvaľujú si najmä príjemnú klímu, spokojný spánok v prostredí čerstvého, ale nie studeného vzduchu z vetrania, nízke faktúry za spotrebu energie či nepatrné množstvo paliva na ich vykúrenie. Pri svojpomocnej výstavbe sa ako ekonomický systém osvedčil rám so statickou hrúbkou 180 mm, z fošní hrúbkou 50/180 mm vyplnených tepelnou izoláciou a oplášťovaný z vnútornej strany tepelno-izolačnou a inštalačnou vrstvou hrúbky 50 až 70 mm, a z vonkajšej strany tepelno-izolačnou vrstvou hrúbky 140 až 200 mm. Pri použití novej generácie tepelných izolácií, napríklad z minerálnych vlákien ISOVER s deklarovaným súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,033 (a výpočtovým 0,035) W/(m.K), je možné hrúbky izolácií podstatne znížiť.

Ako vonkajší tepelnoizolačný obklad sa kvôli veľkému difúznemu odporu nedoporučuje penový polystyrén. Naopak, vítaná je difúzne otvorená skladba bez klasickej parozábrany na vnútornej strane, ktorú môže nahradiť OSB – doska s utesnenými stykmi a vrstvami plášťa na vonkajšej strane. Tie majú nízky difúzny odpor – optimálne s odvetrávanou medzerou pod vonkajším obkladom.

Závery pre prax

Výstavba domov v pasívnom štandarde vyžaduje precízny a vysoko odborný prístup od návrhu až po realizáciu. V opačnom prípade nesie výstavba značné riziko chýb. Dôraz na odbornosť platí osobitne v našich podmienkach výstavby, v ktorej nie sú zaužívané vysoké nároky na kvalitu a zvyčajne zlyhávajú mechanizmy jej kontroly. Aj preto požadovanú kvalitu nemusí zaručovať ani profesionálna stavebná firma. Uvedený projekt multi-komfortného domu však priniesol ďalšie cenné skúsenosti. Za nevyhnutného predpokladu odborného dozoru, zaškolenia a technickej podpory je možná aj individuálna výstavba nízkoenergetických alebo energeticky pasívnych domov. A to za prijateľnú cenu stavebníkovi, ktorý má aspoň základné potrebné zručnosti a patričnú motiváciu.

Poradenstvo – Pasívne domy 0911 400 677, 0911 610 012 www.isover.sk

53


Inšpirácia

O

Bezpečnosť dverí by sa nemala podceniť Oknami a dverami sa zlodej najčastejšie dostane dnu. Sú to predsa jediné väčšie otvory do domu. A „môj dom, môj hrad“ platí aj dnes.

V dome sa chceme cítiť bezpečne kedykoľvek a v dobe neprítomnosti chceme zabezpečiť svoj majetok aj súkromie. Väčšina vniknutí do domu je realizovaná cez dvere. Vynášať majetok oknom je predsa len príliš nápadné. Bezpečnosť dvier je daná celou ich konštrukciou, zárubňami, závesmi, zámkami a ich vložkami. Nikdy nepostačuje len čiastočné zabezpečenie, napríklad

54

použitím len bezpečnostnej vložky či závorami. Pri voľbe bezpečnostných dvier sa preto musíme informovať aj o vhodných zárubniach, rámoch. Overené a dostupné kombinácie špecializovaných firiem s tradíciou majú vlastnosti, ktoré sú štandardom a ktoré by sme mali požadovať i u iných dodávateľov. Jednodielne bezpečnostné zárubne sú určené pre bezpečnostné dvere s treťou bezpečnostnou triedou.


Inšpirácia

Vyrábajú sa z nadštandardne pevného materiálu a majú zosilnené a chránené otvory pre čapy zámky. Okrem bežných rozmerov dvier (80 či 90 cm) je možné takýto rám dodať aj s presnosťou 1 mm podľa požiadaviek. Integrované tesnenie zabezpečí dobrú funkciu aj po mnohých rokoch. Vonkajšie obloženie odstraňuje problém s tepelnými mostmi, a celok ak môže mať veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Takéto obloženie je neoddeliteľnou súčasťou vonkajších vchodových dvier, kde by bez vonkajšieho obloženia dochádzalo k premŕzaniu oceľovej zárubne a zrážaniu vody na jej vnútornom povrchu. Súčasťou zárubne je aj prah s integrovaným tesnením, vhodným pre príslušné dvere Dvojité bezpečnostné zárubne musia spĺňať požiadavky na najvyššiu bezpečnosť – v súčasnosti je to štvrtá trieda bezpečnosti. Sú nutné aj pre dvojkrídlové bezpečnostné dvere. Do pôvodných oceľových zárubní staršej panelovej zástavby je možné umiestniť bezpečnostné dvere SD 111. Podľa zámkov majú 3. alebo 4. bezpečnostnú triedu. Takéto dvere sú určené najmä do interiéru, ich tepelná izolácia preto nie je nijako výnimočná, ale aj tak je omnoho lepšia ako pri pôvodne osadených dverách. Zvuková izolácia je tiež výrazne vyššia ako pri pôvodných dverách. Zníženie hluku o 33 dB je dostatočné vo všetkých bežných podmienkach. Uzamykací systém dvier 4. triedy má pri tomto type dverí 25 istiacich bodov. Dvere sú obojstranne celoplošne pancierované 1 mm hrubým oceľovým plechom, majú oceľovú kostru a v okolí zámky je navyše špeciálna plechová ochrana. Dvere sa vonkajším vzhľadom takmer nelíšia od bežných – na byt neupozorňujú. Majú najrôznejšiu povrchovú úpravu od laminátov, dýh až po drevo. Ďalší typ dvier (SD121) je určený na montáž do dvojitých zárubní. Mali by spĺňať najvyššie nároky na vstupné dvere. Tepelná izolácia umožňuje ich využitie aj v nízkoenergetických domoch. Zvuková izolácia môže byť až 42 dB, na bežné využitie však stačí aj najlacnejší variant s 33 dB. Špeciálna dvojitá zárubňa predurčuje tieto dvere do novostavieb alebo na rozsiahlejšie rekonštrukcie. Výrobca poskytuje pri týchto typoch dvier vysoký komfort obsluhy. Dvere môžu byť bezbariérové, majú integrovanú bezpečnostnú páku, ktorá nahrádza retiazku, tesnenie medzi dverami a podlahou zabezpečuje lišta, ktorá dosadne na podlahu pri zatvorení dvier. Dvere sú istené pomocou 23 bodov, majú špeciálny zámok s masívnou strelkou. Ako je u takých dverí obvyklé, , s po celej ploche pancierované 1 mm hrubým oceľovým plechom so zosilnením v okolí zámky. Povrchová úprava môže byť rôzna, najčastejšie sú to kazety z masívneho dreva.

56


... na jar, v lete, na jeseň aj v zime

ochránime Váš majetok!

PREDAJ A SERVIS TREZOROV,

BEZPEČNOSTNÝCH DVERÍ A FÓLIÍ

EUROSAFE Slovakia s.r.o., Smrečianska 43 • BA tel.: 02/ 5262 3685 • NON STOP 0905 926 822 www.eurosafe.sk • eurosafe@eurosafe.sk


Firemná prezentácia

P

Snúbenie chutí s Hermelínom od Krála Sýrů Produk Král Sýrů Hermelín patria k Produkty obľúbe obľúbeným pochúťkam studenej kuchyne, keďže vveľmi dobre vyniknú v kombinácii s najrôzn najrôznejšími chuťami.

Už niekoľko desaťročí spestruje jedálniček gurmánov Hermelín od Krála Sýrů. Syrový majster sa však nepýši kráľovským titulom náhodou. Aby svoju hodnosť opäť potvrdil, pripravil Král Sýrů novú vylepšenú receptúru, vďaka ktorej je teraz Hermelín o poznanie mäkší a krémovejší. Tento mäkký zrejúci syr s ušľachtilou bielou plesňou na povrchu je obľúbený hlavne kvôli svojej lahodnej chuti a špecifickej hubovej aróme. Vyrába sa z kravského mlieka a zreje za prítomnosti ušľachtilých plesní Penicillium candidum. Výborne chutí v spojení so sladkým hroznom a chrumkavým bielym pečivom alebo plnený napríklad orechmi a sušeným ovocím. Na pultoch obchodov ho nájdete s novým dizajnom označeným kráľovskou pečaťou, ktorá vám garantuje syrovú hostinu priam v kráľovskom štýle.

58


Král Sýrů Hermelín s paprikovým korením má výraznú chuť, preto je ideálny na priamu konzumáciu i ako súčasť studených predkrmov a obložených syrových mís. Vychutnať si ho môžete s celozrnným pečivom, najlepšie v kombinácii s vlašskými orechmi. Vhodným spoločníkom sú mu ovocné červená vína, najlepšie vyznie s odrodami Laurot a Zweigeltrebe.

www.baumagazin.sk

Produkty Král Sýrů Hermelín patria k obľúbeným pochúťkam studenej kuchyne, keďže veľmi dobre vyniknú v kombinácii s najrôznejšími chuťami. Pre inšpiráciu vám Král Sýrů prináša niekoľko zaujímavých chuťových variácií ako jeho využitie v studenej kuchyni ozvláštniť. Okrem originálneho Hermelínu si môžete pochutiť aj na Hermelíne s paprikovým, cesnakovým alebo zeleným korením.

Král Sýrů Hermelín s cesnakovým korením sa odporúča podávať nakrájaný na malé trojuholníčky k aperitívu alebo ako súčasť obložených syrových mís. Zvlášť dobre chutí s celozrnným pečivom a sušenými slivkami. Výborným partnerom sú mu ľahké a svieže červené vína, konkrétne odrody André a Zweigeltrebe. Král Sýrů Hermelín so zeleným korením je vhodný na servírovanie spoločne s čiernymi olivami a celozrnným pečivom. Vďaka svojej korenenej chuti vynikne predovšetkým v kombinácii s plnými extraktívnymi červenými vínami, medzi ktoré sa zaraďuje i Cabernet Sauvignon a Cabernet Moravia.. Viete ako syr správne servírovať? Ak si chcete Král Sýrů Hermelín skutočne vychutnať, nechajte ho pred konzumáciou aspoň 30 minút mimo chladničky. Izbová teplota zvýrazní charakteristickú arómu a syr sa bude príjemne rozplývať na jazyku. Odporúčaná MOC Král Sýrů Hermelín (120g) je 1, 19 €.

Náš tip: Skúste Krála Sýrů s kvalitnými vínami zo srdca Slovácka Z úrodných viníc v srdci Slovácka sa rodia a zrejú v archívnych pivniciach šardickej rezidencie Augustiniánskeho kláštora špičkové moravské vína. Augustiniánsky sklep ponúka širokú škálu odrodových a akostných vín, ktoré sú známe svojou vysokou kvalitou. Spoločnosť NEOKLAS, a.s., založená v roku 1995, sa nachádza v juhomoravskej obci Šardice, 11 km juhozápadne od mesta Kyjova. Predstavuje nový rad pod značkou Augustiniánsky sklep. Nadväzuje tak na dlhoročnú tradíciu radu brnenských Augustiniánov, ktorí svojho času v obci pôsobili na miestnej barokovej rezidencií z roku 1742. Boli jedni z prvých, ktorí v Šardiciach vysadili vinice začali s výrobou odrodových vín. Presvedčení o tom, že poloha a v srdci Slovácka s vhodnými pôdnymi a klimatickými podmienkami dáva predpoklad pre vznik kvalitných vín sa potvrdila. Viničné trate ako napr. Červenice, Dubový, Kameny, Úlehly, Hejdy vždy patrili medzi najlepšie. Na túto tradíciu spoločnosť nadviazala, postupne obnovila staré vinice, rozšírila ich aj do katastru obcí Dambořice, Nenkovice a Stavěšice s celkovou rozlohou 135 ha., obhospodaruje ich a zameriava sa na výrobu vysoko kvalitných odrodových vín a klasických sektov tou najmodernejšou technológiou, akou je šetrné lisovanie v pneumatických lisoch, u bielych vín reduktívnou technológiou riadeného kvasenia, u červených výroba vo vinifikátoroch a skladovanie v ideálnych podmienkach. Vinárstvo produkuje širokú škálu odrodových vín akostných a vín s prívlastkom z tradičných odrôd, pre ktoré sú tunajšie viničné polohy optimálne, a to predovšetkým Rulandské biele, Rulandské šedé, Muškát moravský, Modrý Portugal, Svätovavrinecké, Frankovka, ďalej Rizling vlašský, Veltlínske zelené, Neuburské, Müller Thurgau, Rizling rýnsky, Chardonnay, Sauvignon, Tramín červený, Zweigeltrebe, André, Cabernet Sauvignon, Merlot a Neronet. Tieto vína získali mnoho ocenení za svoju kvalitu, chuť a dizajn. Nájdete ich v obchodných reťazcoch Kaufland, Carrefour, Hypernova....

59


Zaujímavosti

Luxusné Švajčiarske hodinky Vizitka úspešných mužov a výnimočných žien. Kolekcie hodiniek CIMIER zodpovedajú základným hodnotám švajčiarskej hodinárskej tradície kvalitné, štýlové a športovo elegantné merače času v najlepšej kvalite.

Od roku 1924 po dnešok - pohnutá história V roku 1925 sa v tlači objavili prvé inzeráty istej firmy Lapanouse SA, odporúčajúce švajčiarske hodinky značky CIMIER. Rok predtým firmu v malej obci Hölstein, v kantone Baselland založil hodinár R. Lapanouse. Druh hodiniek, ktoré rodinný podnik vyrábal po presťahovaní do susednej obce Bubendorf, boli známe pod menom Roskopfov strojček. Roskopfove hodinkové strojčeky sú veľmi robustné a najmä mimoriadne cenovo prijateľné mechanizmy, v ktorých sa miesto bežných kamenných podložiek pre rozdelenie času využívali zvisle umiestnené oceľové kolíčky. Keďže sa takýmito cenovo dostupnými hodinkami podarilo osloviť celkom novú vrstvu zákazníkov, napredovala firma Lapanouse od úspechu k úspechu.

50. roky Potom ako sa brandža postupne zotavovala z následkov 2. svetovej vojny, blysla sa už v roku 1951 firma Lapanouse SA veľmi dobrými hospodárskymi

Návšteva vo Švajčiarsku pri začatí spolupráce – Riaditeľ Montres CIMIER AG, Martin Bärtsch a Obchodný riaditeľ CIMIER Slovakia, s.r.o. Jaroslav Krajčovič

výsledkami. Začala sa výroba atraktívnej kolekcie náramkových hodiniek s pozláteným alebo pochrómovaným puzdrom, v ktorých naďalej tikali osvedčené Roskopfove strojčeky z vlastnej manufaktúry. S novým menom CIMIER, ktoré sa objavilo ako novinka aj v názve firmy LAPANOUSE-CIMIER, sa spoločnosť pripravovala dobyť svet. Keďže si éra klíčiaceho hospodárskeho zázraku vyžadovala výraznejšie náramkové hodinky, prišla firma CIMIER na trh s nápadnými fosforeskujúcimi číselníkmi, centrálnou sekundovou ručičkou alebo dokonca s novodobým chronografom. Priekopnícka úloha v tejto oblasti, ako sa neskôr ukázalo, priniesla firme CIMIER svoje

60


firmy CIMIER hrdo hlásal: Denne produkujeme 5000 hodiniek. Takmer 500 zamestnancov v tom čase v závode v Bubendorfe ročne vyrobilo doslova a do písmena 1,5 milióna hodiniek.

60. roky V šesťdesiatych rokoch predstavila firma CIMIER naozajstný chronograf s kotvovým krokom, so siedmimi kameňmi, dvoma korunkami na ovládanie rôznych funkcií a viacerými postrannými ciferníkmi. O výrazný zjav sa postaralo aj súčasné použitie tachymetrickej škály a diaľkomeru.

70. roky

www.baumagazin.sk

ovocie. Tieto výrazné časomery sa na celom svete predávali tak úspešne, že dokonca hlavičkový papier

Keď v 70. rokoch 20. storočia ovládli puzdrá hodiniek vibrujúce elektronické mechanizmy (kremenné strojčeky - quartz), začala sa firma Lapanouse-Cimier venovať aj tejto novej technológii a znova sa stala, vďaka vytvoreniu vlastného quarzového mechanizmu, priekopníkom.

80. roky Začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia predala firma v riskantnom obchode väčšinu strojov na výrobu hodinových strojčekov konkurenčnej spoločnosti, ktorá mala následne zásobovať firmu CIMIER. Tento krok však nepriniesol očakávané zlacnenie výroby. Práve naopak: kvôli drahému nákupu strojčekov sa fi rma dostala v porovnaní s konkurenciou zo zahraničia a predovšetkým voči novému veľkému tuzemskému hráčovi do jednoznačne nevýhodnej pozície. V roku 1985 zastavil dočasne jeden z kedysi najväčších švajčiarskych výrobcov hodiniek výrobu. Dôvodom boli názorové rozdiely v rodine vlastníka firmy na ďalšiu stratégiu a výber nástupcu na čelo podniku.

CIMIER dnes Od roku 2003 pokračuje v tradícii firmy CIMIER tím spolupracovníkov na čele so zakladateľom a konateľom Martinom Bärtschom.

9t[YVNYHKL

61


Zaujímavosti

Znaky kvality CIMIER Hodinky značky CIMIER nesú značku Swiss Made, čo je certifikátom a zárukou výroby vo Švajčiarsku. Firma CIMIER ručí za mimoriadnu kvalitu svojím menom a medzinárodnou zárukou v  trvaní troch rokov na všetky hodinky. Či už ide o  mechanické hodinky alebo quarzové strojčeky - firma CIMIER vsadila na hodinové strojčeky švajčiarskej produkcie, ktoré sú legendárne vďaka mimoriadnej presnosti a prvotriednemu spracovaniu. Mimoriadny dôraz kladie firma CIMIER na dizajn puzdier a ciferníkov. Výroba niektorých ciferníkov pozostáva z viac ako sto jednotlivých, náročných pracovných krokov. Hodinkové puzdrá značky CIMIER sú testované na vodeodolnosť do minimálne 5 ATM. Na hodinkové sklíčka sa používa výhradne kvalitné zafírové sklo, mimoriadne odolné voči poškriabaniu. Okrem toho sa na sklíčka používa jednostranná protiodrazová vrstva, ktorá minimalizuje rušivé reflexie. Použité kožené remienky sa vyrábajú náročnými postupmi ručne v Nemecku. Všetky modely značky CIMIER majú kvalitné motýlikové uzatváracie spony.

Záruka 3 roky záruka na všetky modely namiesto zákonnej 2-ročnej záručnej doby.

Hodinové strojčeky Všetky hodinové strojčeky, tak mechanické ako aj quarzové, sú kvalitné švajčiarske výrobky. Mechanické strojčeky od značky CIMIER sú náročne zdobené, vďaka zvláštnym výbrusom a gravírovaniu nadobúdajú strojčeky nezameniteľný charakter značky CIMIER. Niektoré strojčeky sa menia výhradne pre značku CIMIER. Priehľadné zadné veko umožňuje pri mechanických hodinkách pohľad na fascinujúci vnútorný svet hodiniek, čo mimoriadne oceňujú mnohí fanúšikovia mechanických hodiniek. Aj quarzové strojčeky švajčiarskej výroby sú známe vysokou kvalitou a spoľahlivosťou.

Zirkóny Zirkóny sú kvalitnou imitáciou diamantov. Ani odborníci dnes nedokážu iba pohľadom voľným okom rozoznať dobré zirkóny od pravých diamantov. Firma CIMIER používa len zirkóny najvyššej kvality. Naše kamene sa na rozdiel od mnohých konkurenčných výrobcov nelepia, ale osádzajú. Je tak prakticky vylúčené, aby sa kamene stratili.

62


Všetky ciferníky vytvárajú dizajnéri značky CIMIER s veľkou láskou k detailom. Ciferník je tvárou hodiniek a v súhre s puzdrom, remienkom a funkciami strojčeka určuje nezameniteľný charakter hodiniek značky CIMIER. Niektoré ciferníky sa zhotovujú vo viac ako 100 pracovných krokoch. Len málo firiem na svete je schopných vyhotoviť ciferníky takejto kvality. Čísla a indexy sú vo väčšine prípadov zanitované a nie lepené, preto sa aj vo väčšom teple alebo pri vystavení chladu neuvoľnia. V každom výrobnom kroku ciferníka je potrebné použitie náročne vyrobených nástrojov. Ciferníky firmy CIMIER sa vyrábajú celé ručne.

www.baumagazin.sk

Ciferníky

:L]LU:LHZ4LYTHPK

MasterArt V kolekcii firmy CIMIER sa hrdia prívlastkom MasterArt len chronometre s náročne dekorovanými mechanickými strojčekmi a z najkvalitnejších materiálov. Naši hodinári dokončia každý jednotlivý klenot s vášňou a dokonalosťou. Ako milovník hodiniek to pocítite, keď budete držať v rukách tikajúcu vášeň v štýlovej darčekovej krabičke.

63


64

ZaujĂ­mavosti


6102-BP021

6108-SS112

6108-SS121

6103-SS011

6101-SS121

5104-SS011

2499-SS011

Nerezová oceľ, PVD čierno pokovovaná

Nerezová oceľ

Nerezová oceľ

Nerezová oceľ

Nerezová oceľ

Nerezová oceľ

Nerezová oceľ

Mechanický strojček na ručné naťahovanie Unitas 6497-1

Švajčiarsky quartzový strojček

Švajčiarsky quartzový strojček

Mechanický automatický strojček, základ ETA 7750

Mechanický automatický strojček ETA 7750

Mechanický automatický strojček Soprod 9094/ 2892-A2

Švajčiarsky quartzový strojček

Remienok z pravej pytónej kože

Nerezová oceľ

Vodeodolný remienok Acqua

Remienok z pravej žraločej kože

Vodeodolný remienok Acqua

Remienok z krokodílej kože ´´Louisiana´´

Vodeodolný remienok Acqua

1.590 €

925 €

825 €

2.750 €

1.730 €

2.590 €

520 €

www.baumagazin.sk

Pánska kolekcia CIMIER

Dámska kolekcia CIMIER

6106-SZ061

5104-SS011

2415-SS011

6106-SZ111

6196-SZ051

6106-SZZ11

6106-BZZ21

Nerezová oceľ, luneta s 12 zirkónmi

Nerezová oceľ

Nerezová oceľ

Nerezová oceľ, luneta s 12 zirkónmi

Nerezová oceľ, luneta s 12 zirkónmi

Nerezová oceľ, 92 bielych zirkónov

Nerezová oceľ, 92 čiernych zirkónov

Švajčiarsky quartzový strojček

Švajčiarsky quartzový strojček

Švajčiarsky quartzový strojček

Švajčiarsky quartzový strojček

Švajčiarsky quartzový strojček

Švajčiarsky quartzový strojček

Švajčiarsky quartzový strojček

Hodvábny remienok

Nerezová oceľ

Remienok z teľacej kože Kroko-Optik

Vodeodolný remienok Acqua

Vodeodolný remienok Acqua

Remienok z teľacej kože Kroko-Optik

Remienok z teľacej kože Kroko-Optik

940 €

475 €

395 €

675 €

495 €

825 €

890 €

Všetky modely hodiniek nájdete a kúpite na www.cimier.sk Vyberte si tie Vaše. 65


Inšpirácia

B

Bývanie single – netradičné a štýlové Opustiť rodné hniezdo znamená nielen získať vytúženú voľnosť, ale prináša i no nové povinnosti a zodpovednosť za svoju vvlastnú domácnosť. Vari aj preto mladí ľudia odkladajú tento krok a radšej svoj čas venujú záľubám či budovaniu kariéry.

Podľa prieskumov ostáva na Slovensku a v Čechách bývať s rodičmi oveľa viac dospelých detí ako vo vyspelých krajinách Európy a v USA. Psychológovia však tvrdia, že každý mladý človek by si mal vyskúšať samostatný život skôr, ako vstúpi do manželstva alebo dlhodobého vzťahu.

66

Podnájom iba na skúšku Zaujímavé zamestnanie často býva podnetom na to, aby si mladý človek zariadil vlastné bývanie v primeranej vzdialenosti od pracoviska. Podnájom je na začiatok najvhodnejším riešením, lebo nevyžaduje veľké počiatočné investície a zmluvy nebývajú viaza-


né dlhou výpovednou lehotou. To je dôležité pre tých, ktorí sa ocitli v novom prostredí a v novom zamestnaní, pričom ešte netušia, či im bude nový spôsob života a nová práca vyhovovať. Z dlhodobého hľadiska je však podnájom finančne nevýhodný. Mesačné výdavky za prenájom garsónky či jednoizbového bytu možno využiť oveľa efektívnejšie – použiť tieto financie na splácanie hypotéky, resp. stavebného sporenia za vlastný byt. Obavy „čo s bytom, keď budem chcieť neskôr väčší, alebo ho už nebudem potrebovať“ nie sú namieste. Finanční a hypotekárni poradcovia vždy poradia, ako vyriešiť aj tieto problémy.

Prvoradé je kvalitné lôžko Domov je prístav, do ktorého sa vraciame, aby sme tu našli pokoj, pohodu a súkromie, ale je to i priestor, kam môžeme pozvať priateľov. Bez ohľadu na to, či bývame v prenajatom alebo vo svojom byte, kvalitné lôžko je prvoradé. Jeho výberu venujme dostatok pozornosti a priveľmi nešetrime pri jeho nákupe. Veď nám bude slúžiť niekoľko rokov a bude sa s nami sťahovať aj do ďalšieho bytu. Posteľ by mala byť asi o 25 centimetrov dlhšia, ako je výška postavy „spáča“. Dnes si môžeme objednať posteľ dlhú viac ako 200 cm. Túto možnosť však ponúka len niekoľko značkových výrobcov.

V malom byte treba najviac uvažovať o tom, ako nenápadne a prakticky vyriešiť úložné priestory. Posteľ so zvýšenou plochou na spanie má niekoľko výhod. Lepšie sa na ňu sadá, a s množstvom dekoračných vankúšikov poslúži aj ako sedačka. Jednoducho sa udržuje a má dvakrát väčší odkladací priestor pod matracom. Niektorým typom však chýba polohovateľný lamelový rošt. Ktorý typ lôžka uprednostníte, závisí len na vás a na priestore, ktorý máte k dispozícii.

Rozdeľte si priestor na zóny Do prenajatého bytu sa neoplatí kupovať drahý nábytok. Po istom čase sa budete chcieť sťahovať do svojho či väčšieho bytu a každá preprava nábytku na ňom zanechá stopy. Je nepísaným pravidlom, že váš obľúbený nábytok nezapasuje do dispozičného riešenia nového bytu. Kúpte si preto len najnutnejšie kusy a zvoľte systém variabilného riešenia úložných priestorov. Neponáhľajte sa zariadiť bývanie za pár dní. Bývanie single má totiž výhodu, že vás pri zariaďovaní nič neobmedzuje a fantázii sa medze nekladú. Farby a materiály si vyberáte podľa vlastného vkusu a predstáv. Do dateilu si premyslite činnosti, ktoré budete v garsónke alebo v byte vykonávať. Rozdeľte si priestor na zóny: spanie a oddych, posedenie a zábava, stolovanie a príprava jedla, pracovný


Inšpirácia

kútik, úložné priestory. Vynikajúce inšpirácie a množstvo praktických kusov nábytku a doplnkov na zariadenie malých priestorov nájdete v sortimente spoločnosti Ikea.

Kuchynský kútik Na prípravu jedla pre jedného netreba veľa. Ak garsónka nemá kuchynský kút s linkou a miestom na stôl so stoličkami, postačí vám skrinka s dresom, dvojplatničkou, malou chladničkou a policami. V tomto priestore raz za čas zvládnete aj prípravu občerstvenia pre priateľov či romantickej večere pri sviečkach. Jedálenský stôl je zbytočne veľký kus nábytku. Malý pult s nohou v kuchynskom kútiku či skladací stolík v izbe tiež splnia účel. Stačia vám dve stoličky. Pre priateľov môžete mať nachystané sedenie v podobe skladacích stoličiek zavesených na stene.

Spoločenský priestor Spoločenskú zónu môže predstavovať rozkladacia pohovka s taburetkami a stolíkom. Od pracovnej, kuchynskej a oddychovej časti ju opticky oddelíme jemným závesom. Ak rozloha izby nestačí na dva veľké kusy nábytku, akými sú posteľ a pohovka, snažte sa vec vyriešiť tak, aby posteľ plnila aj úlohu pohovky. Vtedy je dobré, ak má lôžkobočné „steny“. Ak však túžite po veľkom a pohodlnom kresle, doprajte si ho. Veď bude len vaše. Tvarom a farbami by však malo ladiť s celkovým štýlom interiéru. Rozkladacie kreslo poslúži na príležitostné prenocovanie návštevy a zaberie menej priestoru ako pohovka.

68

Pracovný kútik Ak patríte k ľuďom, ktorí musia časť práce vykonať doma, vytvorte si v byte priestor, ktorý bude slúžiť len ako pracovisko. Výrobcovia nábytku dnes ponúkajú elegantné a praktické riešenia. Svoj počítač so stolíkom jednoducho zavriete do skrine – a je upratané. Ak žijete v prenajatom byte, skúste lacnejšie riešenie. Pracovná doska so skrinkou na kolieskach, pár políc a systém vešiakov na stene vytvoria pracovisko, ktoré bez námahy hocikedy presťahujete, alebo vymeníte za niečo lepšie a potrebnejšie. Nezabudnite ani na vhodné osvetlenie. Pracovisko si vyžaduje intenzívnejšie svetlo, ku kreslu alebo pohovke si kúpte stolnú alebo stojatú lampu.

Vlastný byt – malý, ale náš Do vlastného bytu sa mladí ľudia väčšinou sťahujú až vtedy, keď už žijú vo dvojici. Trend single života však patrí k dnešnej dobe a veľa firiem vo svete tomu prispôsobuje ponuku svojich služieb a produktov. Ak patríte k šťastlivcom, ktorí už stískajú v ruke kľúče od vlastného bytu, gratulujeme. Pri zariaďovaní už nemusíte improvizovať a hľadať dočasné riešenia. Sústrediť sa môžete na to, aby byt spĺňal vaše predstavy o pohodlnom a estetickom bývaní. Pri dispozičnom riešení treba uvažovať nad tým, či v budúcnosti plánujete žiť v byte s partnerom. Rátajte s tým, že partner bude chcieť spoločné bývanie upraviť aj podľa svojich predstáv. Ženám treba prenechať kuchynský priestor, mužom zase technické vybavenie a spoločenskú zónu bytu.


Novinka!

Biela minerálna fúkaná izolácia.

V takomto prípade stačí len niekoľko otvorov do podlahy, tak aby sa tam dostala hadica. Okrem vynikajúcich izolačných vlastností je jej obrovskou prednosťou nehorľavosť a najmä odolnosť proti plesniam a vlhkosti. Technológia fúkania zaručí, že izolačný materiál sa dostane skutočne všade a dokáže dokonale vyplniť všetky medzery až po najmenšiu medzierku, ktorou obvykle teplo uniká a kde vznikajú tepelné mosty v prípade použitia doskových izolácií.

Zhrňme si teda najväčšie prednosti zateplenia systémom MAGMARELAX®. V prvom rade sa výrazne zvýši kvalita nášho bývania. Stropom uniká viac než 30% tepla mimo obytný priestor. Kto by nechcel žiť v teple, bez plesní a zbytočného behania do kotolne a ešte významne ušetriť? Návratnosť investície sa vráti oveľa rýchlejšie, ako u iných spôsoboch zateplenia. Nepresiahne bežne 3-5 rokov, čo je oproti zateplenia fasády či výmene okien len zlomkom doby návratnosti investície. Samotné izolovanie zdrží obyvateľov len veľmi krátku dobu, spravidla pri zateplení rodinného domu práce nepresiahnu 5 hodín. Povalu nie je potrebné vypratávať. Pracovníkom postačí niekoľko otvorov naprieč trámami v podlahe povale, ktoré si dokážu veľmi šetrne vytvoriť. Nepridávame starosti s upratovaním. Po realizácii zostáva priestor podkrovia čistý. Neobmedzíme ani prevádzku objektu. Izolujeme za plnej prevádzky, bez obťažovania obyvateľov nadmernou prašnosťou a hlukom.

Nový vzhľad a výnimočné vlastnosti ponúka ekologická izolácia MAGMARELAX® ECO Náklady na vykurovanie neustále rastú s cenami energií. Napriek tomu existuje možnosť, ako ich udržať v rozumných hraniciach, alebo dokonca ešte ušetriť. Touto možnosťou je tepelná izolácia domu. Spoločnosť IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s.r.o. pre tohtoročnú zimu predstavila zaujímavú novinku v zatepľovacích technológiach. Ponúka nadštandardné úžitkové vlastnosti a prekvapuje svojím vzhľadom. Ide o MAGMARELAX® ECO. „Jedná sa o revolučný rad minerálnej izolácie, kladúci dôraz na všetky stránky ekológie. Má netradičnú bielu farbu, ktorá ukazuje na čistotu materiálu a jeho vysoký štandard,“ uvádza Ing. Ján Makovič, marketingový riaditeľ spoločnosti, výhradného dodávateľa minerálnej izolácie MAGMARELAX® ECO. Izolácia MAGMARELAX® ECO obsahuje prírodné spojivá z rýchlo sa obnovujúcich organických látok bez fenolov a akrylátov, ktoré sú naopak súčasťou izolačných materiálov vyrábaných z ropného základu. Izolácia sa vyznačuje nízkou prašnosťou, ktorá neprekročí 15 mg/m3. Je bez zápachu a veľmi príjemná na dotyk. Preto významne zlepšuje vnútornú kvalitu ovzdušia a tým taktiež prispieva k ochrane životného prostredia. „Sme hlboko presvedčení, že pri úsporách je nutné klásť dôraz na celý systém zatepľovania. Aplikácia tepelnej izolácie musí šetriť energiu a vykazovať tak kladný vplyv na ochranu životného prostredia. Ale nielen to. Samotný materiál musí mať vysoký ekologický štandard. Nízka energetická náročnosť pri výrobe minerálnej vlny tiež podstatne znižuje ekologickú záťaž,“ hovorí Makovič. Nová fúkaná minerálna vlna MAGMARELAX® ECO je vhodná najmä pre zatepľovanie podlahy na pôjde. Aplikácia pomocou materiálu Magmarelax® ECO je hotová behom 3-5 hodín bez nutnosti vysťahovania podkrovia alebo inak výrazného narušovania chodu domácnosti. Fúkaná izolácia sa aplikuje na podlahu povale, alebo tam, kde to podmienky umožnia do dutiny tejto podlahy.

Ako postupovať pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, alebo si túto izoláciu zaobstarať Výhradným dodávateľom systému fúkanej minerálnej vlny MAGMARELAX® ECO na Slovensku je spoločnosť IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s.r.o., ktorá sa špecializuje na úsporu energií a izolácie. „Poslaním našej firmy je šetriť energiou a tým aj peniaze našich zákazníkov a životné prostredie. V tomto ohľade MAGMARELAX® ECO nastavuje vyššie latku na trhu izolačných materiálov,“ dodáva Ing. Ján Makovič, marketingový riaditeľ spoločnosti IP Izolace Polná. Ďalšie informácie o našej spoločnosti nájdete na www stránkach: www.izolacneprojekty.sk

- Ekologická minerálna izolácia najvyššej kvality - Chráni Vašu rodinu i životné prostredie - Môžete ušetriť tisíce za vykurovanie už túto zimu

„Biela minerálna izolácia šetrí peniaze i prírodu www.izolacne-projekty.sk

Chcete ušetriť na vykurovaní a neviete ako začať? Zateplite podlahu na povale dutinovou izoláciou, alebo si priamo nechajte s izoláciou dodať novú podlahu a zmeňte vašu povalu v užitočný priestor! Izolovanie podlahy povale často ušetrí až 30 % nákladov na vykurovanie. Pokiaľ chcete rodinu chrániť pred alergiami a plesňami, doporučujeme Vám ekologickú izoláciu MAGMARELAX® ECO. Naše riešenie je vysoko kvalitné, rýchle a investície do tohto zateplenia sa Vám skoro vrátia.“ IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s.r.o. Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, 335 533 424, infolinka: 0800 101 002


Inšpirácia

O

Čo máme vedieť o oknách Okno ako výplňová konštrukcia predstavuje transparentný prvok, fragment fasády, ktorý sa významne podieľa na interiérovom komforte z hľadiska denného osvetlenia a pri obytných priestoroch nás zaujíma aj rozsah preslnenia.

Vzhľadom na súčasne veľmi aktuálnu požiadavku nízkej energetickej náročnosti objektu, práve okno predstavuje jednu z najnáročnejších obvodových konštrukcií z hľadiska teplotechniky. Okno zabezpečuje vizuálne spojenie interiéru a exteriéru a prirodzené vetranie. Nie menej dôležitá je jeho statická odolnosť proti vetru a zároveň môže tiež

70

slúžiť ako úniková cesta pred požiarom. Okno je teda mnohofunkčný prvok, ktorý by mal spĺňať všeobecné požiadavky, ako je vysoká schopnosť tepelnej izolácie, dobrá zvukovoizolačná schopnosť a izolácia proti prieniku vody a vzduchu. Vzhľadom na predpokladanú životnosť by malo byť okno po celý čas funkčné a jeho údržba by mala byť čo najjednoduchšia. Ďalšími požiadavkami sú tvarová a rozmerová stabilita, kva-


Inšpirácia

litná povrchová úprava a dostatočná odolnosť voči poveternostným vplyvom.

strane. Ďalšie ohrozenie predstavuje kontakt hliníka s inými kovmi, ktorý môže spôsobiť koróziu.

Existuje niekoľko svedčených materiálov, ktoré sa v súčasnosti najčastejšie používajú na výrobu okien.

Antikorové okná majú veľmi dlhú životnosť. Exkluzívny dizajn predurčuje ich použitie pri výstavbe reprezentačných objektov. Vysoká tuhosť rámov aj pri veľkých rozmerných krídlach zabezpečuje ich stabilitu. Nepotrebujú žiadne povrchové úpravy a odpadá aj riziko korózie. Používajú sa hlavne pri náročných konštrukčných riešeniach a v budovách, ako sú banky, hotely, obchodné centrá...

Prírodný vzhľad Drevo je prírodná surovina a okná vyrobené z tohto materiálu majú preto krásny výraz daný najmä jeho kresbou. Okrem toho sú ekologické a pri správnej údržbe aj trvácne. Dosahujú výbornú tepelnú a zvukovú izoláciu, majú nízku rozťažnosť vplyvom tepla a dostatočnú požiarnu odolnosť. Vzhľadom na konštrukčné riešenie môžu zabezpečiť prirodzenú výmenu vzduchu (infiltráciou). Ak sa na ich výrobu použijú správne profily v závislosti od druhu dreviny a je dodržaná kvalita technológie výroby ako aj kvalitné vyhotovenie povrchových úprav, drevené okná dokážu splniť aj tie najnáročnejšie kritériá. Dnes sa drevo ako materiál na výrobu okien používa hlavne vo forme lepených lamiel. V menšej miere sa vyrábajú aj z masívu, a to najmä na zákazku, pričom sa používa tvrdé drevo. V našich končinách je to zväčša dub, jedľa a buk. Z mäkkých drevín (smrek, borovica, modrín) sa vyrábajú vrstvené profily. Na trh s výplňami otvorov sa dostali aj exotické dreviny, ako sú napríklad americký dub, mahagon-meranti a ďalšie. Drevo vyžaduje kvalitnú povrchovú úpravu, ktorá sa robí napríklad formou morenia, náterom alebo pri menej výrazných drevených profiloch aj laminovaním. Kvalitné okná sa v rámci viacvrstvového povrchového systému zabezpečujú aj proti hnilobe a plesniam, napríklad formou impregnácie namáčaním.

Plastové okná Dosahujú vysokú životnosť a sú nárazuvzdorné, odolné voči vplyvom počasia a pomerne stále vo farbe. Po prekročení určitého veku a v prípade, že sú vystavované intenzívnemu slnečnému žiareniu, môže dôjsť k ich „masloveniu“. Čo sa týka tvaru, sú stále, veľmi dobre izolujú vzhľadom na únik tepla a dokážu tlmiť aj zvuk. Na rozdiel od drevených okien nevyžadujú špeciálnu údržbu a ľahko sa ošetrujú. Ak je dodržaná kvalita detailu rohových spojov a farebná stálosť, tak limitujúcim faktorom pre ich výber zostáva len nižšia statická zaťažiteľnosť.

Kovové okná Okná z hliníkových profilov majú výborné technické parametre, ktoré sa využívajú najmä pri veľkoplošných konštrukčných fasádnych systémoch. Dosahujú vysokú pevnosť, dlhodobú trvanlivosť, ako aj dostatočnú odolnosť voči atmosférickým koróznym vplyvom. Nie sú náročné na údržbu. Avšak, ak je profil nekvalitný, môže dôjsť ku kondenzácii vodných pár na vnútornej

72

Kombinácie materiálov Najčastejšie sa vyrábajú drevo-hliníkové okná, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie najmä pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov. Hliník, vzhľadom na jeho vynikajúcu odolnosť proti poveternosti, je z vonkajšej strany profilu a drevo so svojimi tepelnoizolačnými schopnosťami z vnútornej strany. Ak je okno zaťažované extrémnymi teplotnými rozdielmi, môže dôjsť k určitým deformáciám, pretože tieto dva materiály majú rozdielnu tepelnú rozťažnosť. Okná sa vyrábajú aj v iných kombináciách materiálov, napr. ako drevoplastové, plastovohliníkové alebo plastovooceľové.

Konštrukcie okien Základným materiálom na výrobu drevených okien je drevo dostatočnej pevnosti, v ktorého štruktúre by nemali byť žiadne hrče väčšie ako 2 mm. Má mať tiež vhodnú vlhkosť (v rozmedzí 12 - 13 % prirodzenej vlhkosti). V súčasnosti sa na výrobu drevených okien najčastejšie používajú 3-vrstvové lepené hranoly tzv. eurohranoly. Ide o tri navzájom plošne spojené vrstvy dreva (lamely), čím sa zabezpečí stabilita výrobku proti priečnej aj pozdĺžnej deformácii. Pri eurooknách sa používa trojvrstvový drevený lepený hranol, ktorý má základný rozmer 68 x 80 mm. Vyrába sa lamelovaním, čo znamená rozrezanie masívu na lamely (doskové alebo tyčové prvky), ktoré sa ohobľujú a spoja tlakom do profilov čiže do tvaru daného prierezu. Nakoniec sa upravia frézovaním do tvaru okenných vlysov. Na výrobu plastových okien sa používa plastový profil z kvalitného tvrdeného polyvinylchloridu PVC. Tzv. trojkomorový profil (základný, od ktorého sa odvíjajú ďalšie viackomorové systémy) má tri komory v ráme i krídle okna. V strede profilu je veľká komora a z oboch strán sú menšie komôrky, ktoré zvyšujú tepelnoizolačnú schopnosť okna. Plastové okná môžu byť konštruované aj ako dvoj- až šesťkomorové a najčastejšie s dvojitým prítlačným tesnením, ktoré zaručuje výborné tepelnotechnické a akustické vlastnosti. Máme teda na výber od dvojkomorového až po šesťkomorové profily, ktoré sú vhodné tam, kde počítame s klimatizáciou a neuvažujeme so žiadnou infiltráciou.


MODERNÉ OBRAZY VO VAŠOM INTERIÉRI &KFHWH]PHQLĨFKDUDNWHUVYRMKRLQWHULpUX"2EUD]\WODĀHQpQDSOiWQR9iPSRQ~NDM~ PQRçVWYRYDULiFLLDPRçQRVWt9ĊDNDåLURNHMSRQXNHU{]QRURGRVWLIDULHEPRWtYRY ĀLUR]PHURYV~WLHWRREUD]\LGHiOQ\PGRSOQHQtPPRGHUQìFKDOHDMNODVLFNìFK LQWHULpURY 1DHVWHWLNXLQWHULpUXDMHKRKDUPyQLXYSOìYDM~åW\UL]iNODGQpIDNWRU\ VYHWORIDUED]DULDGHQLHDE\WRYpGRSOQN\ +ODYQHWLHWRGRSOQN\DLFKVSUiYQHXPLHVWQHQLHYLQWHULpULY\WYiUDM~MHKR QHRSDNRYDWHĕQìY]KĕDGSRXND]XM~FQDåWìOçLYRWDDSRGNUHVĕXM~FMHKRFKDUDNWHU YìQLPRĀQRVĨDMHGLQHĀQRVĨ

 

KZz͕&KdKdWdz͕<KZEE>W<z͕a>MEzED@KsE/


Pre bežné okná v domoch nám úplne postačí trojkomorový systém. Ak by sme totiž úplne vylúčili vetranie infiltráciou, mohli by sme pripraviť dobré podmienky na vznik plesní. Paleta farieb pri plastových oknách je veľmi široká. Povrch môže byť upravený kašírovanými fóliami od imitácie štruktúry dreva s možnosťou exteriérovej, interiérovej alebo obojstrannej úpravy cez pastelové farby až po metalízu. Hliníkové okná sú vyrobené z dutých hliníkových profilov, ktoré predstavujú termicky oddelené viackomorové systémy. Jednotlivé komory sú prepojené umelohmotnými časťami, čím sa prerušia tepelné mosty. Pri hliníkových oknách sa tiež nemusíme obmedzovať farebnosťou. Na výber je k dispozícií celá paleta povrchových úprav. Najčastejšie sa používajú vypaľované práškové farby - lesklé alebo matné, ale tiež veľké množstvo optických efektov pri zachovaní základného kovového vzhľadu profilu. Rámy okien môžu mať aj úpravu imitácie dreva.

Zasklenie Tvorí až 80 % plochy otvoru. Pri posudzovaní kvality skla hrá veľkú rolu jeho priepustnosť. Vzhľadom na veľkosť plochy zasklenia, jeho druh podstatne ovplyvňuje úroveň tepelno-technických vlastností celého okna. Dnes sa najčastejšie používajú viacvrstvové systémy, a to dvojsklá alebo trojsklá. Priestor medzi sklami môže byť plnený napr. vzduchom, argónom či kryptónom. Celkové tepelnoizolačné charakteristiky

okna teda ovplyvňuje hrúbka skla, hrúbka vzduchovej vrstvy medzi sklami, druh zasklenia, pomer zasklenej plochy k ploche rámu a tesnosť škár medzi okenným krídlom a rámom okna. Na zhotovovanie okien sa používa viacero druhov skla. Determálne sklo (pohltivé) dokáže absorbovať časť slnečného žiarenia, čo vyplýva z jeho chemického zloženia. Reflexné sklo slnečné lúče odráža prostredníctvom špeciálnych povrchových úprav. Izolačné sklo zamedzuje úniku tepla z interiéru, prieniku UV žiarenia, roseniu vnútornej strany skla a zároveň znižuje hladinu hluku prenikajúceho do miestnosti. Ak kombinujeme tabule skla pohltivého a číreho alebo reflexného a číreho v jednom krídle, číre sa vždy umiestňuje z vnútornej strany. Môžeme sa tiež rozhodnúť pre izolačné zasklenie (zložené je z dvoch tabúl skla, pričom jedna má na vnútornej strane v medzipriestore nanesenú tenkú vrstvu ušľachtilého kovu, ktorá odráža žiarenie), zvukovoizolačné, bezpečnostné, protipožiarne, ohňovzdorné... Čo sa týka čírosti, existuje sklo ornamentálne, s dekoračným reliéfom matné, mliečne, antireflexné, atď. Ak si vyberáme druh okien do hlučnej a studenej ulice, mali by sme použiť izolačné, dokonale utesnené okno, najlepšie s trojsklom, ktoré zvýši aj jeho zvukovú izoláciu. Okná do dvora a na slnečnej strane už nie sú tak zaťažované, a preto môžeme použiť aj vetraciu mriežku, ktorá umožňuje vetranie pri zatvorenom krídle.


Inšpirácia

Vonkajšie vianočné osvetlenie pozrite sa čo je „IN“

S 76

Svetlo neodmysliteľne patrí k vianočným svi sviatkom, má symbolizovať narodenie Spasiteľa, ktorý je svetlom sveta.

Predtým príbytky zdobili hlavne sviečky z včelieho vosku. Dnešný sortiment vianočného osvetlenia je obohatení o elektrické osvetľovacie dekorácie, ktoré majú navodiť vianočnú atmosféru. Záleží len na vás čomu dáte prednosť. Svetelné dekorácie sú v posledných rokoch už neodmysliteľnou súčasťou vianočnej nálady. Blikajúce či svietiace reťaze na stromčekoch v záhradách dávno nie sú luxusom, od začiatku decembra sa preto každoročne rozsvieti mnoho záhradiek, balkónov a terás.

v exteriéri. Samostatne aj v kombinácii niekoľkých svetelných dekorácií dokážete na každej záhradke vytvoriť to vaše pravé kúzlo Vianoc.

Náročnosť milovníkov vianočného osvetlenia však rastie, preto sa im výrobcovia snažia vychádzať v ústrety ponukou svietiacich postáv medveďov, snehuliakov, sobov a ďalších efektov určených pre použitie

Postavy zvierat aj snehuliaci a gule sú priestorové, trojrozmerné, nie sú to len obrysy. A preto môžu na každej záhrade či balkóne vytvoriť zaujímavé zákutia a unikátnu scenériu.

Strechu, okná, vchod do domu alebo balkónové zábradlie ozdobte girlandami s modrým alebo čírym svetlom, terasu alebo záhradu môžu pred Vianocami na čas zabývať malé aj veľké soby aj so saňami, medvede, menší aj väčší snehuliaci, vianočné stromčeky alebo svietiace gule.


ǀŝĞƚĞŬƌĄƐŶĞŽƐǀĞƚůŝƛsĂƓĞƉƌŝĞƐƚŽƌLJƐŽnjĂƵũşŵĂǀljŵ>ŽƐǀĞƚůĞŶşŵ ʹŶĞďŽũƚĞƐĂďLJƛƉƌşƛĂǎůŝǀş͘ ^ŽƌŝĞŶƚĄĐŝŽƵŶĂǀĞűŬŽƉůŽƓŶĠĂǀĞűŬŽŵĞƚƌĄǎŶĞƐǀĞƚĞůŶĠǀljnjĚŽďLJ͕ƐŽƐǀŝĞƚŝĂĐŝŵŝƐƚƌŽŵĂŵŝƉƌĞĐĞůŽƌŽēŶĠ ǀLJƵǎŝƚŝĞ͕ŬƚŽƌljŵŝnjĂƵũŵĞƚĞŬĂǎĚĠŚŽ͕ƐŽƐǀĞƚůĞŶşŵĚŽĐŚŽĚŶşŬŽǀ͕ĚŽǀŽĚŽƚƌLJƐŬŽǀ͕njĄďƌĂĚůşŵĄŵĞƉƌĞsĄƐ ƌŝĞƓĞŶŝĂŶĂ

ǁǁǁ͘ƉĞƌŝƉŽǁĞƌ͘ĞƵϬϵϭϳϳϲϬϭϲϱ

/ŶƓƉŝƌĄĐŝĂƉƌĞsĄƓǎŝǀljƐƚƌŽŵ͗ϭϬŵĞƚƌŽǀĚŰǎŬLJ͕ĂŬƉŽƚƌĞďƵũĞƚĞǀŝĂĐ͕ǀnjĄũŽŵŶĞƉƌĞƉŽũŝƚĞűŶĠ͕ϭϬϬŬƵƐŽǀ> ĚŝſĚͬϭϬŵ͕ǀljŬŽŶϰ͕ϴt͕ϭ͕ϱŵŶĂƉĄũĂĐşŬĄďĞů͕ǀŽŶŬĂũƓŝĂŽĐŚƌĂŶĂ/WϲϱсŵŽǎŶŽƉŽƵǎŝƛǀŽŶŬƵ͕ĨĂƌďĂZ'с ;ũĞĚŶĂ>ĚŝſĚĂƐĂŵĞŶşĂǎƐŝĞĚŵŝŵŝĨĂƌďĂŵŝͿƐϴĨƵŶŬēŶljŵŽǀůĄĚĂēŽŵ͘ĞŶĂ͗ϵϵΦďĞnjW,͕ϭϭϳ͕ϴϭΦƐW,www.baumagazin.sk

aĞƚƌŶĞŬǎŝǀŽƚŶĠŵƵƉƌŽƐƚƌĞĚŝƵ aĞƚƌŶĞŬƵƐǀŽũŵƵnjƌĂŬƵ ^ǀĞűŬljŵŝƷƐƉŽƌĂŵŝŶĂĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũĞŶĞƌŐŝŝ ^ϱƌŽēŶŽƵnjĄƌƵŬŽƵ ^ŽǎŝǀŽƚŶŽƐƛŽƵĂǎϭϭƌŽŬŽǀĂůĞďŽĂũƚĂŬƚŽŵƀǎĞǀLJnjĞƌĂƛsĄƓ>ƐƚƌŽŵēĞŬƉŽēĂƐĐĞůĠŚŽƌŽŬĂʹƚLJƉ͕ĨĂƌďĂ͕ǀĞűŬŽƐƛũĞŶĂsĄƐ͘

 Robme sebe aj ostatným príjemný pocit zkrásne osvetleného a upraveného okolia. Ako okolo seba máme, takí sme.

77


Inšpirácia

N

MODERNÉ strechy v znamení úspor Na strechu by sme nemali zabúdať, pretože je ro pre náš dom rovnako dôležitá ako teplá čiapka pre človeka v ar arktickej zime. Základom dobrého bývania je kvali kvalitná strecha a nezáleží na tom, či d staviame nový dom, alebo rekonštruujeme starý.

Každopádne sa zveríme do rúk odbornej stavebnej firmy. Na rokovaní s ňou zoberieme plány domu alebo aspoň hrubý náčrt s rozmermi strechy. Firma navrhne typ krytiny a spočíta spotrebu materiálu. Zároveň vystaví predbežný rozpočet. Neunáhlime sa a v pokoji si doma návrh preštudujme. Niektoré firmy totiž plochu strechy počítajú odhadom, bez odčítania plôch komínov, svetlíkov a podobne. Nám potom zostane prebytok krytiny, čo je zbytočný výdavok. Po preštudovaní rozpočtu sa uzavrie zmluva. Je vhodné skontrolovať, či obsahuje čas, kedy budú práce prebiehať, a výšku zálohy, ktorú zaplatíme. V cene býva aj upratanie staveniska. Záleží na nás, aký typ krytiny zvolíme, vynímajúc situácie, keď bývame v starej zástavbe a budeme musieť rešpektovať zvolený druh krytiny.

78

Pri rekonštrukcii starej strechy by sme si mali uvedomiť, že neplatíme len novú krytinu, ale aj demontáž tej starej, a že ceny sa počítajú za meter štvorcový. Ako pri novej pokládke, tak aj pri rekonštrukcii starej strechy musíme zabezpečiť aj latovanie. Môžeme si navyše nechať položiť poistnú a difúznu fóliu, a ak nám to financie dovolia, zabudujeme aj strešné okná. Až neskôr môžeme potrebovať ďalšiu miestnosť a budeme mať ďalšiu miestnosť a budeme mať základ a nemusíme potom do strechy zasahovať. Vnútorné izolácie a ďalšie úpravy je možné potom riešiť postupne podľa toho, ako dovolia financie, lebo dobre zateplená strecha sporí energiu. Pri rekonštrukcii strechy nezabúdajme na latovanie, to zdvihne strechu asi o tri centimetre a musia sa nadstaviť aj odkvapové zvody. Treba porozmýšľať, či nebude potrebné


Inšpirácia nanovo obmurovať alebo neomietnuť komín. Práve rekonštrukcia strechy môže byť vhodnou zámienkou pre generálnu rekonštrukciu, ak nie priamo výmenu komína. Ak sa rozhodneme akokoľvek, nesmieme zabudnúť na kontrolu komína po skončení strešných prác. Odborná kontrola hromozvodov by mala byť tiež samozrejmosťou. Odstraňujeme jedy z ovzdušia. Na trhu sa nájde aj strešná krytina na šikmé strechy špecifická tým, že odstraňuje jedy z ovzdušia a prispieva tak k zlepšeniu životného prostredia. Ide o klasickú betónovú tašku bežného formátu, kde pridaním povrchovej úpravy dochádza k odbúravaniu jedovatých oxidov dusíka NOx zo vzduchu (produkujú sa najmä pri využívaní dopravných prostriedkov) a ich premene na relatívne neškodné dusičnany. Chemická látka obsiahnutá v povrchovej úprave vplyvom UV žiarenia (počas denného svetla) zapríčiňuje takú chemickú reakciu, že v konečnom výsledku zostanú na povrchu krytiny len vyzrážané kryštáliky, ktoré najbližší dážď zmyje. Premena jedov na neškodné látky prebieha po dobu celej životnosti strešnej krytiny a podmienkou je len slnečné žiarenie a dážď. V rámci systému je možné zakúpiť aj doplnky nutné k realizácii strešného plášťa, ako krajové, vetracie a hrebeňové kusy strešnej krytiny. Každá strecha bude tak dokonalá, ako dokonalý bude jej strešný systém. Vyberáme preto firmu, ktorá má prepracovaný strešný program. Len tá nám ponúkne kvalitný systém strešného príslušenstva, kde je všet-

80

ko vzájomne previazané. Inak žiadna krytina svoje základné poslanie dlho neplní. Strešné príslušenstvo, kam patria odvetrávacie rúry, odkvapy, vetracie pásky, uzávery hrebeňa a pod., považujeme za podmienku dlhej životnosti strešného plášťa, pre ochranu podstrešných konštrukcií i pre bezúdržbovosť strechy. Pri výbere novej strešnej krytiny zvažujeme i dizajn strechy a hľadáme firmu, ktorá nám predvedie vyobrazenie s vizualizačným softvérom. Ak bývame v oblasti častého silného vetra, necháme si stanoviť podľa základných hodnôt rozmer a tvar strechy, výška a tvar atiky), ako by malo byť realizované upevnenie strechy (mechanické, vákuovo kotvené, skryté kotvenie). Od kvalitnej krytiny požadujeme aj farebnú stálosť a odolnosť voči počasiu, nerozbitnosť a odolnosť voči víchru. Ak dáme prednosť pálenej krytine, získame kvalitné bývanie, pretože voľbou prírodného materiálu priaznivo ovplyvníme svoje zdravie, navodíme pocit pohody a prírodným sfarbením krytiny i pocit tepla a pohostinnosti. Prirodzená priedušnosť krytiny napomáha rýchlemu vysušeniu a zabraňuje tvorbe plesní. Môžeme ich použiť pre všetky architektonické štýly od dedinského domu až po rodinný dom od nížiny po horskú oblasť. Pre väčšiu bezpečnosť si môžeme zaobstarať krytinu s dvojitou drážkou v hlavovej a bočnej časti pri razených taškách. Zabezpečíme tak mimoriadnu ochranu a nepriepustnosť strechy voči dažďu. Výber pálenej krytiny zabezpečuje mrazuvzdornosť, odolnosť voči vtáčiemu trusu a kyslému dažďu, vysokú mechanickú pevnosť pri vyššom tlaku snehu a krupobití.


Inšpirácia Výrobcovia predkladajú strešné okná, kde sa najmodernejšie materiály kombinujú s materiálmi prírodnými. Takzvané bezúdržbové plastové okná s dreveným jadrom hodnotíme ako vysoko odolné voči zašpineniu aj vlhkosti, a tak máme záruku, že okná zachovajú svoj vzhľad po dlhú dobu. Môžeme si zadovážiť aj elektricky ovládané inteligentné strešné okná, kde máme predinštalované prvky elektrického ovládania, ako automatickú funkciu otvárania a zatvárania či dažďový senzor. Môžeme si dať nainštalovať rolety a žalúzie s elektrickým ovládaním, pričom nič nebráni využívaniu zdrojov solárnej energie. Ak sa rozhodneme pre plochú strechu, výhoda je v spracovaní a využití nepravidelných tvarov a plôch oproti šikmej streche, kde je väčšinou tvar strechy daný tvarom budovy. Kladom plochej strechy je i to, že ak budeme zvažovať zvyšovanie domu, upravovať sa bude lacnejšie a ľahšie. Plochu strechy je možné využiť aj ako terasu s rastlinami, tzv. zelenú strechu, alebo ako úžitkovú plochu. Majitelia loftových bytov by mohli rozprávať, ako plochú strechu využívajú na víkendovú relaxáciu, grilovanie či opaľovanie. Ak chceme získať zo strechy väčší úžitok, môžeme na ňu nainštalovať solárny systém výroby elektrickej energie. Výrobou zeleného prúdu výrazne znížime emisie. Okrem toho je možné do verejnej siete „zelený prúd“, ktorý nespotrebujeme sami. Fotovoltaické zariadenia sú dotované. Alternatívnymi zdrojmi získava životné prostredie aj spotrebiteľ. Solárne systémy elektrickej energie považujeme za investíciu do budúcnosti s dvojitou návratnosťou. Aktívne sa podieľame na ochrane životného prostredia, a aj vkladáme kapitál do svojej väčšej nezávislosti. To všetko

82

pri relatívne nízkych obstarávacích a prevádzkových nákladoch. Solárny systém inštalujeme na plochých strechách, v smere na juhozápad, juh alebo juhovýchod. Môžeme sa aj poistiť proti všetkým rizikám, teda proti akémukoľvek poškodeniu celého systému, strate výnosov aj zlej inštalácii. Pomocou fotovoltaického zariadenia premieňame slnečné lúče na jednosmerný elektrický prúd. Konštrukcia zariadenia je jednoduchá, pretože neobsahuje žiadne mechanické časti, minimalizuje sa aj poruchovosť, opotrebenie a problémy s údržbou. Solárne panely a kolektory umiestňujeme okrem striech tiež na fasády, alebo dokonca aj ako pozemné realizácie; môžeme ich kombinovať prípadne aj so strešnými oknami. Pomocou fotovoltaického strešného šindľa integrujeme solárny systém priamo do strešného plášťa, takže nahrádzame krytinu a nevytvárame žiadne prestupy strechou. Firmy ponúkajú výstavbu fotovoltaického zariadenia na kľúč. Ponúk je síce veľa, ale treba si dávať pozor. V takom prípade musíme dodržať určitý postup, začíname so štúdiou vhodnosti systému, prjektom a statickým posudkom, žiadosťou o pripojenie k distribučnej sieti, pokračujeme realizáciou, uvedením do prevádzky, podaním žiadosti o dotáciu a na Štátny fond životného prostredia, správou a monitoringom, pravidelnou údržbou – servisom a pravidelnou elektrorevíziou. Kúpiť by sme mali ale len taký systém, ktorý sa už osvedčil ako funkčný a efektívny. Systém musí byť tiež certifikovaný podľa platných noriem.
        

(1(5*(7,&.<()(.791($œ63251‹5,(ĝ(1,$

35-(01‹7(3/2$-(01Ÿ&+/$'3/2ĝ1‹+29<.8529$1,$$&+/$'(1,$ -(',1(Î1Ÿ$17,0,.52%,ƒ/1<=(01Ÿ9Ÿ0(11.35(5,$'(1‹9(75$1,(

 WWWREHAUSK WWWREHAUSK 2%(!5SRO +OPĐIANSKA! "RATISLAVA 4EL %MAILBRATISLAVA REHAUCOM

3TAVBA !UTO 0RIEMYSEL


Inšpirácia

P

PODLAHY KTORÉ PRÍJEMNE HREJÚ Nár na zariadenie domácnosti rok čo rok Nároky ras rastú. V zabudnutí nezostávajú ani podlahy. Konvek Konvektory bežne pracujú ako kvalitné výhrevné systém ktoré nevidíme, ale cítime. Podlahové systémy, kúren môže byť aj dobrou tepelnou izoláciou. kúrenie

Podľa spotrebiteľských prieskumov máme najväčší záujem o dizajnovo zaujímavé objekty, ktoré hrejú a dajú sa ľahko prispôsobiť nášmu interiéru. Výhrevné systémy môžu byť v tvare lavíc, stoličiek, kachľových pecí, vankúšov, kobercov a najrôznejších dekoratívnych predmetov. Stredobodom nášho záujmu bývajú aj také systémy, ktoré je možné niekam zabudovať, aby sme ich vôbec nevideli a len cítili ich blahodarné teplo, ktoré odkiaľsi sála. Máme záujem o zdravé, útulné a harmonické prostredie. O podlahy, ktoré príjemne hrejú. Odborníci definujú tento typ vykurovania ako účinný nízkoteplotný výhrevný systém. Zdravému človeku býva na teplej podlahe v chladnejšej miestnosti pomerne dobre, pretože bežný metabolizmus je exoter-

84

mický proces, pri ktorom vzniká teplo. Rôzne oblasti tela pritom majú rôzne veľký prevod tepla a vyžadujú zodpovedajúco temperované zóny. Ak je oblasť hlavy s väčším prevodom tepla teplejšia, než oblasť pri nohách s nižším prevodom tepla, budú obmedzené schopnosti prevádzať teplo a klíma v miestnosti sa môže zdať nepríjemná. „Veľká plocha podlahy zabezpečuje prirodzené a rovnomerné šírenie tepla. Priestory vykurované podlahovým kúrením dosiahnu všeobecne rovnaký stupeň tepelnej pohody ako malé, vysoko vyhriate vykurovacie plochy so značne vyššou teplotou vyžarovania,“ podotýka Jaroslav Matějů, ktorý sa zaoberá inštaláciou podlahového kúrenia už trinásť rokov, a vysvetľuje ďalšie výhody “vykurovania budúcnosti“.


znaฤka SHT Gruppe

 !  *) !! )!

        !"#  $ ! !  

% ! &%'(( )*)+, ! .((%((( , !,   /  ,  # , 01( ,% 2  , + ,% 78 8 8% 9 99    !!! ! : : $  $   

"      

3 0((4 S!"! S! S!" !T !T T ;

; , , , < =: = =:> :> >  ? ? $    

     

 SS!! ! ! ! T # )/* 

 ! % %%$  * 5    % 6 !+, "  78% 9 ! :  )    ; , < =:> $ ? *) !    ,@  * , !#!+,  , , *,% , !,+$ / *), ! " # +)$ ,  !+$ / */, ! ! ) )!5 % 6 !,  ! ) 6 , )+ 5 !5 ! #  ! #!$  5  BC% D / *  , *$ !!5 , $ ,!* # ! $ , 5 !#! 3 " 

 ) ,/5 ) )!5  5 *! "%

6 ! !  )*)+!$ % , !# )#)!* , ! 5 !)!5 % 

   

 !! / ) 8 ! 8  E F* ! +G% 7 5 ,  !#, *! ", !", )*/+ ,$ # , " !  ! # ! $ ,  ! % 

  /! BC% H  )5 " 5 !$  5 * ) ,$ # ) I%JK    = ! .((%((( /$ ) ! .(%(((  )+$  ,/ !# %   !  ""# = L(( ,  , !! !+! ,*  " E  /#% $ %

 & ""# = + ! +, , E   !  ! ! !! M , ,=% $' ( = 1 8 , ,  *, !*, ! !*  !  ! )*)+! ! $ "!   %

 !$ % %% O + L PJJ(P  ! %M Q =8 %

RRR% =8 % 

SLOVAKIA

nรกลก servis je cennejลกรญ


Inšpirácia Za podstatné považuje najmä to, že teplo z podlahy vysúša steny nízko nad podlahou, a preto je vhodné do prízemných a suterénnych miestností a do kúpeľní. Vysúšaním a rovnomerným prehrievaním miestností je možné zabrániť vzniku plesní. „Studený vzduch má nižšiu schopnosť absorbovať vodné pary, a preto pri ochladzovaní rastie jeho relatívna vlhkosť. Ak v zime studený vzduch z vonka v miestnosti ohrejete, zníži sa jeho relatívna vlhkosť – a čím viac ho ohrejete, tým bude suchší. S vyššou teplotou ale súvisí aj väčšia únava a nižšia schopnosť sústrediť sa,“ dodáva Jaroslav Matějů a upozorňuje na dobrý výber podlahového vykurovania, na systém zabudovávania samostatných trubiek alebo konvektorov, na správne rozloženie podlahového vykurovania, na podlahovú izoláciu, na prísne normy, vzťahujúce sa na tepelnú a zvukovú izoláciu a tiež na pevnosť a rovnosť povrchov. Zvoliť vhodné podlahové kúrenie a dosiahnuť všetky parametre, o ktorých hovoria odborníci, býva pre laika pomerne zložité. Vhodné je spolupracovať s odborníkmi, osloviť projektantov už pri začatí stavby a vyberať len osvedčené realizačné firmy. Okrem kvalitného dizajnu nás určite bude zaujímať tiež ekonomika v procese používania vykurovania. Energie

86

budú zrejme čím ďalej drahšie, a tak sa oplatí, stráviť trocha času nad výpočtami. V klasických radiátoroch ohrievame vodu veľmi dlho a ich vzhľad sa tiež roky nemení. Môžeme renovovať, natierať, ukrývať ich do najrôznejších rámov, montovať na ne úsporné zariadenia, ale ich prevádzku rázne neznížime. Riešením môže byť ich výmena za klasické konvektory a konvektory zabudované v podlahe. Majú podstatne nižší obsah vody a ohriatie na požadovanú teplotu býva rýchlejšie. Voda slúžiaca na vykurovanie je len v trubkách výmenníka, nie je v ploche konvektora ako j e to pri klasických radiátoroch. Výrobcov, ktorí takéto konvektory ponúkajú je ,množstvo. Nutné je vyberať tie s dobrými referenciami. Platí jednoduchá zásada: neverte firmám, ktoré poskytujú dlhšiu záruku, než je ich existencia na trhu. Musia mať k dispozícii nie len vyškolený tím realizátorov, ale tiež materiály, ktoré vhodne spolupracujú s funkciou konvektorov. Prospešné sú aj názorné ukážky priamo v sídle firmy, alebo v obchode. Musíme sa tu dozvedieť (a pocítiť), že konvektory využívajú na ohrev miestnosti prúdenie, nie sálanie, aké je pri bežných radiátoroch. Existuje množstvo možností, ako vytvoriť v miestnosti zdravé a prirodzené klimatické prostredie a my musíme vedieť, prečo chceme práve konvektory. Hlavným


fog

Chladenie, zavlažovanie, odstraòovanie prašnosti a zápachu

Naše zariadenie sú ideálne v otvorených priestoroch alebo dokonca aj vo vnútorných priestoroch. Chladenie funguje na základe teórie vyparovania, kde studená voda nasáva teplo z okolia a použije túto energiu pre vlastne odparovanie.

w w w. S A N F O G . c o m

Kde chladíme : - skleníky, ve¾ké záhradkárske výrobné skleníky, fóliovníky, - oblas výroby, vo výrobných priestoroch, - pri chove zvierat, - v športových halách a na tenisových kurtoch. - prostredia, kde je potreba udržiava vlhkos na požadovanej výške - pre pracovníkov, materiály, výrobné a skladové technológie - prostredia, kde je potreba pracova bez elektrostatického napätia - prostredia, kde je potreba pracova s minimálnou prašnosou - dýhárenské prevádzky, - lepenie dreva, práca s drevom, nábytkárske firmy - textilná výroba všetkého druhu - polygrafický priemysel, tlaèiarne, práca s papierom a pod, - po¾nohospodárstvo - semenárstvo, tabakový priemysel - elektrotechnický priemysel - lakovacie linky využívajúce vodou riedite¾né laky, technológie povrchových úprav - technologické miestnosti, serverovne - chladenie suchých chladièov, pre zníženie spotreby

- optimálne dosiahnutie a riadenie rovnovážnej vlhkosti vo výrobných a skladovacích halách, egalizovaná vlhkos prostredia - optimálne prostredie pre vodou riedite¾né laky pri povrchovej úprave - optimalizácia pracovno technologického prostredia - zníženie prašnosti 4 - 5 x a odbúranie elektrostatického náboja vo vzduchu - zníženie chorobnosti spolupracovníkov (zápaly horných ciest dýchacích) - lepší stav kondície spolupracovníkov (pri úbytku vody v organizme o váhových 0,5% máme zníženú výkonnos o cca 25 - 30%) - ekonomické posilnenie pozícií na trhu - vyššia efektivita podnikania, zníženie nákladov na nekvalitnú výrobu - ïalšie prínosy pre vašu firmu zistíte sami a ve¾mi rýchlo. Kedy najviac systém využijete?

Výhody: - nižšie prevádzkové náklady ako štandardné klimatizácie, - možnos využitia aj vo vonkajších priestoroch, - jednoduchá a nenároèná obsluha, - chladenie na miestach kde doteraz nebolo možné. - nie je potrebné výrobné priestory vlhèi rozlievaním vody po podlahe, prípadne kropi a pod. - kvalitnejšie prostredie pre výrobu a prácu s hydroskopickými materiálmi - stabilná úroveò vlhkosti materiálov vo výrobnom procese (materiály na báze dreva, papiera, textilu a pod) - úspora nákladov na vykurovanie 20-30% - efektívne chladenie v letnom období zníženie teploty o 1015 ° C

- V období nízkej relatívnej vlhkosti v prostredí (zimné obdobie - vonku slneèno a mráz) - Haly, výrobné a skladovacie priestory sú vykurované na bežnú pracovnú teplotu Návratnos investícií? U niektorých užívate¾ov je vložená investícia zaplatená už za jeden roèný cyklus! SANFOG s.r.o. T.Vansovej 53 Nové Zámky, 94071 info@sanfog.com +421 915 600 904

Prirodzená klimatizácia


Inšpirácia

keď je potrebné a vnútorná teplota prostredia ostáva konštantná. Klasické radiátory naopak teplo vyžarujú – teda sálajú do okolia telesa. Teplý vzduch sa tak do vzdialenejších častí vôbec nedostane a pri radiátoroch je prekúrené. O vyváženú cirkuláciu teplého vzduchu sa tak môžu postarať len nekvalitne tesnené okná. A využitie ako tepelná izolácia? V každom prípade je dôležitý technický projekt a odborná inštalácia podlahového vykurovania. Je potrebné nájsť takú firmu, ktorá, okrem iného, poskytne i systémovú záruku. Štandardná záruka na vykurovacie systémy je podľa odborníkov desať rokov, ale vzťahuje sa iba na jednotlivé komponenty. „Je nutné eliminovať nebezpečenstvo vzniku tepelných mostov, zabezpečiť vykurovanie len požadovaných častí objektu. Zabezpečiť aby nedochádzalo k tepelným stratám. Na zvýšenie účinnosti podlahového vykurovania je možné využiť odrazovú fóliu umiestnenú pod podlahovým kúrením, obmedziť tak tepelné prúdenie dolu v smere tepelnej izolácie a odraziť tak tok presne tam, kde prestupuje z poteru do tepelnej izolácie,“ vysvetľuje a odporúča moderné systémy podlahového vykurovania, využívajúce plastové trubky na rozvod teplej vody a na bezproblémové uloženie systémovej dosky. Tá plní viacero funkcií zároveň. Pôsobí ako tepelná a protihluková izolácia a ako ochrana pred vlhkosťou. Za menej vhodné považuje odborník elektrické podlahové vykurovanie, najmä pre vysokú spotrebu elektrickej energie. Systém nespĺňa podmienky energetickej úspornosti a hodí sa skôr do menších miestností, napríklad do kúpeľní, kde si iba prikurujeme.

dôvodom býva veľmi hospodárne využívanie teplého vzduchu. Prúdenie vzniká stúpaním ohriateho vzduchu a následne padaním chladnejšieho vzduchu. Vzduch cirkuluje po miestnosti a teplotné rozdiely sú minimálne. Teplo je dodávané len v prípade,

88

Objekt musí mať určité vlastnosti, aby bolo vykurovanie objektu podlahovým vykurovaním efektívne, energeticky úsporné a spĺňalo požiadavky tepelnej pohody. Z dôvodov zníženia tepelných strát odporúča Jaroslav Matějů zateplenie. V najlepšom prípade by mal dom spĺňať štandardy pasívnych domov. „Ale zateplenie a celý vykurovací systém musí umožňovať prirodzenú výmenu vzduchu, inak by mohlo dôjsť ku kondenzácii vlhkosti, vzniku plesní, vlhnutiu a korózii konštrukcie,“ upozorňuje Matějů. Nevýhody podlahového vykurovania sa môžu podľa jeho slov prejaviť pri veľkých mrazoch, alebo pri návrate zo zimnej dovolenky. Podlahové vykurovanie totiž pri veľmi nízkych teplotách nedokáže dostatočne rýchlo vytvoriť v interiéri ideálnu tepelnú pohodu a potrebuje výpomoc – najčastejšie niektorým z pružných spôsobov vykurovania. Voľba doplnkového zdroja vykurovania býva súčasťou komplexného návrhu vykurovacieho systému celého domu. Preto sa teplovodné podlahové vykurovanie obvykle kombinuje s takými spôsobmi vykurovania, ktoré tiež využívajú na vykurovanie vodu, ale majú rýchlejší nábeh – so stenovým vykurovaním klasickými konvektormi. Pre systémy je potom možné využitie jedného zdroja vody, teda jeden vykurovací kotol, tepelné čerpadlo alebo solárne kolektory, na ktoré môžeme získať aj dotácie.


Pomáhame Vám plniť Vaše sny o bývaní! Nízkoenergetické montované domy plnohodnotnou technológiou SIP. Šetrné k životnému prostrediu a hlavne šetrné k Vašej peňaženke!

Jesenná

akcia !!!

ZkomADARM pletné k

O

úrenie

Platí p ri do kon podpise záv ä ca nov embra znej objedn ávky 2010

r 0,-Eu

VETA

Dom I

76.99pl.: 96,2 m2 vá

Užitko

Eu2 r , 0 9 m .4

VA

Dom E

64itková pl.: 81,3 Už

10

UBE 1

Dom C

ur 90,-E

99itk.o9vá pl.: 110 m2

• Rýchla výstavba • Vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti • Vďaka unikátnej hrúbke obvodových stien – viac priestoru pre Vás • Obvodová stena spĺňa štandard pre pasívne domy • Veľmi zaujímavá cena

LA

ABRIE

Eu2 r , 0 9 67.9 pl.: 85,5 m

Dom G

Užitko

Eur , 0 9 38.4 pl.: 46,8m2 VA

Dom E

Užitko

A

ANIEL

Eu2 r , 0 9 63.4 : 78,5 m

Dom D

vá pl.

Užitko

Ak ste v našej ponuke nenašli Váš „dom snov“, prineste nám projekt / náčrt / vizualizáciu / inšpiráciu a my Vám ho postavíme! Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Tel.: 0911 351 012, E-mail: info@home4all.sk

www.home4all.sk


Šport špeciál

B

Bodka za letnou GOLFOVOU SEZÓNOU 2010 Zima sa už prejavila v plnej kráse a golf golfová sezóna sa v našich zemepisných šírkach definitívne presunula do prostredia indoorových centier.

V agentúre JUTURN za tohtoročnou letnou golfovou sezónou dalo bodku jej záverečné vyhodnotenie. To sa uskutočnilo 25. novembra 2010 v príjemnom prostredí Joe Cafe, Sandwich & Cocktail Bar na Pribinovej ulici č. 8. Pre priaznivcov golfu bol vstupenkou na toto vydarené podujatie symbolický posledný putt sezóny. Hostia sa počas večera v príjemnom prostredí s chutným občerstvením výborne bavili. V svižnom

90

tempe prebehlo i odovzdanie cien celkovým víťazom prestížnej túry PREZIDENT GOLF CUP a obľúbenej FASHION GOLF TOUR. Prví traja najlepší v Prezident Golf Cup-e 2010 boli Andrej Štefko s počtom bodov 158, Marian Balážik so 127 bodmi a Michal Wirdzek, ktorý zahral 119 bodov. V rámci eklektikovej Fashion Golf Tour 2010, ktorá sa hrala v kombinácii dvoch ihrísk, v Schonfel-


Šport špeciál

Ani v zime však agentúra JUTURN nezabúda na priaznivcov golfu a ponúka všetkým možnosť súťažiť o pekné ceny aj v tomto období. Na svoju tradíciu nadväzuje už siedmim ročníkom zimná časť PREZIDENT GOLF CUP-u a druhého pokračovania sa dočkala i zimná eklektiková FASHION GOLF TOUR. V Bratislave sa bude dať hrať v priestoroch indoorových golfových centier FULLSWING INDOOR GOLF CLUB na Bojnickej 18 a GOLF RELAX INDOOR na Einsteinovej 7. Podrobné informácie, ako i ďalšie miesta, kde bude možné zahrať si obľúbené túry, nájdete na stránke www.juturn.sk Tradične sa zimné mesiace nesú v spoločenskom, predovšetkým plesovom duchu. Pre priaznivcov golfu, no i pre všetkých ostatných priaznivcov plesov a dobrej zábavy, preto pripravujeme v poradí druhý Reprezentačný ples golfistov. Na príjemnú spoločenskú atmosféru s golfovým podtónom sa môžete tešiť 12. februára 2011 v priestoroch Hotela GATE ONE pri nákupnom centre AVION Shopping park v Bratislave. Teší sa na vás a i v zimných mesiacoch vám príjemnú a úspešnú hru praje Váš JUTURN TEAM.

de a na Slavkove, boli vyhlásení i víťazi jednotlivých ihrísk. Najlepším hráčom golfového ihriska v Golf Resort Austerlitz Slavkov sa stal Rado Holečka, ktorému sa podarilo hracím systémom eklektik zahrať 77 rán. V rakúskom Schönfelde bol najúspešnejším hráčom Peter Schin s konečným počtom 72 rán. V celkovom poradí prvé tri miesta získali Martin Lančarič, Rado Holečka a Peter Schin. Víťazom oboch túr pogratulovala aj moderátorka Ivetka Malachovská, ktorá neskôr zahajovala žrebovanie tomboly z vizitiek zúčastnených hostí. Po hlavnom programe večera sa rozpútala veselá zábava a neskoro po polnoci odišli príjemne naladení hostia spokojne domov.

92


MODERNÁ A DIZAJNOVÁ KLIMATIZÁCIA POKIAĽ HĽADÁTE KLIMATIZÁCIU, KTORÁ SA OD OSTATNÝCH VÝRAZNE ODLIŠUJE, ZVOĽTE SI KLIMATIZAČNÚ JEDNOTKU ART COOL. KONEČNE MÔŽETE MAŤ KLIMATIZAČNÚ JEDNOTKU, KTORÁ VYZERÁ ŠTÝLOVO, MODERNE A PRÍŤAŽLIVO. VĎAKA PERFEKTNÉMU DIZAJNU SA HODÍ DO KTOREJKOĽVEK ČASTI VAŠEJ DOMÁCNOSTI. Dokonalý vynovený modelový rad ART COOL je opatrený kompletnou výbavou, vrátane čistenia vzduchu technológiou NEO Plazma, antikoróznou úpravou Gold Fin a novými funkciami, ako napríklad Auto Clean... Tento modelový rad od 2 kW do 10 kW je vhodný do menších priestorov ako sú spálne, ale aj väčších kancelárií, a tak predstavuje vítanú alternatívu ku konvenčnému dizajnu bežne používaných jednotiek. Invertory spoločnosti LG predstavujú špičku v oblasti efektívneho využitia technológie vďaka svojej inovovanej funkcii. Namiesto kompresoru s daným počtom otáčok je systém invertoru LG osadený kompresorom s premenlivou rýchlosťou otáčok, čo umožňuje prispôsobiť okamžitý výkon pri chladení či vykurovaní skutočným podmienkam v miestnosti. Spojením modernej technológie a zmyslu pre estetický vzhľad vznikla mimoriadne štíhla jednotka s hĺbkou 129 mm. Keďže má jednotka vzhľad umeleckého diela, jej nová koncepcia trojrozmernej distribúcie vzduchu zabezpečuje rýchle a rovnomerné ochladzovanie miestnosti, a to prúdom upraveného vzduchu vychádzajúceho tak spredu, ako aj po stranách.

Invertorová technológia 1. Ekonomická – Vysoká energetická účinnosť a úspornejší ekonomický systém. 2. Vysoký výkon – Rýchle chladenie v letných mesiacoch a kúrenie v zime. 3. Komfort – Rýchlejšie dosiahnutie nastavenej teploty a tichšie jednotky.

Vymeniteľný panel Vymeniteľný farebný panel jednotiek ART COOL, nazývaný „chameleón“, ktorý vám umožní prispôsobiť ich farbu farebnému vyhotoveniu okolia – pozadia, je prvým svojho druhu na svete. Kedykoľvek si želáte zmeniť vzhľad svojho interiéru (tapety, nábytok...), či len preto, že vás už omrzel vzhľad samotnej jednotky, stačí urobiť jediné – vymeniť jej panel.

Klima LG • Dodávka, montáž, servis klimatizačných zariadení do rodinných domov, bytov, • kancelárskych priestorov. • Obhliadka priestorov a vypracovanie kompletnej cenovej ponuky po dohode • s technikom. Klima LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 01 Bratislava tel.: 02/444 60 374, mobil: 0905 615 504 e-mail: klimalg@stonline.sk, www.klimalg.sk

BAUmagazin / december 2010  

Online mesačník o bývaní, štýle a dizajne. Viac ako 100 strán. ZADARMO ako súčasť portálu www.baumagazin.sk