Årsrapport 2021

Page 1

ÅRSRAPPORT BAUDA-KONSERNET 2021

3 Bauda-konsernet

4 Hovedtall Bauda-konsernet

5 Årsberetning 2021

8 Resultatregnskap

9 Balanseregnskap

11 Kontantstrømoppstilling

12 Noter til regnskapet

21 Bauda AS

22 Revisors beretning

24 Forhandlervirksomheten

FAKTA

2021

• 8 128 nye Toyota levert

• 609 nye Lexus levert

• 8 946 brukte biler levert

• Kr. 5 351 millioner i driftsinntekter

• Kr. 198,6 millioner i resultat

• 7 Toyota-forhandlere

• 4 Lexus-forhandlere

• 20 geografiske avdelinger

• 784 medarbeidere

• 6 eiendomsselskaper

2
INNHOLD

Til tross for at pandemien i store deler av 2021 ga norsk bilbransje uforutsigbare driftsforutsetninger, sørget høy etterspørsel etter både biler og verkstedtjenester for at bransjens resultater i sum endte på ett historisk godt nivå. Inkludert lette varebiler ble det solgt 209 000 nye biler. Sammenlignet med 2020 var dette en økning på 22%. Samlet utgjorde elbil og plug-in hybrider 86% av personbilvolumet. Drevet av en vanskelig leveringssituasjon på nye biler, holdt etterspørselen seg etter brukte biler på et høyt nivå.

Med en markedsandel på 10,8% og 22 500 nye registrerte biler, ble Toyota det nest største bilmerke i Norge etter Volkswagen. Denne salgsprestasjonen vurderes som sterk hensyntatt at Toyota ikke leverte inn i elbilsegmentet.

Nybilsalget fra våre 7 forhandlere endte på 8 700 biler (8 100 Toyota / 600 Lexus). Sammenlignet med 2020 var dette en oppgang på 33%. Veksten kom som en følge av høyt salg av RAV4 og varebiler. I tillegg bidro naturligvis også salget fra våre «nyinnkjøpte» avdelinger (mai 2021) på Kongsberg og Hokksund til veksten. Salget av brukte biler endte på 9 000, hvilket gjorde at den gode trenden fra 2020 på dette forretningsområdet ble opprettholdt. Til tross for at ettermarkedet nok var det forretningsområdet som grunnet Covid hadde størst utfordringer med å opprettholde normalt aktivitetsnivå, klarte vår utmerkede organisasjon å styre både resultater og utvikling trygt i havn. Samlet økonomisk forhandlerresultat før skatt endte på rekordhøye MNOK 258.

Til tross for at vi kan forvente utfordringer i kjølvannet av pandemien og urolige geo-politiske forhold, vurderer vi at etterspørselen etter våre produkter og tjenester vil holde seg på et stabilt nivå i 2022. Drevet av en rekordhøy ordrereserve, lansering av nye produkter og et fornuftig bruktbillager, regner vi med å oppnå våre målsettinger for året og at vi som Norges beste bilorganisasjon skal fortsette å ta nye steg mot vår visjon: «Vi vil ha Norges mest fornøyde bilkunder»!

3 BAUDA-KONSERNET
Henrik Baumann

HOVEDTALL BAUDA-KONSERNET

1. Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter

2. Resultatmargin: Resultat før skatter/Driftsinntekter

3. Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og 31.12

4. Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og 31.12

5. Egenkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter/Gjennomsnitt av egenkapital 1.1 og 31.12

6. Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

7. Likvididitetsgrad 1: Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

8. Kvinner/menn

4
Bauda-konsernet Hovedtall fra regnskapet 2021 2020 2019 2018 2017 Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 5 320 3 979 3 683,2 3 886,5 3 890,8 Driftsresultat MNOK 257 172 108,1 578,8 145 Resultat før skatter MNOK 257 172 112,1 562,4 123,8 Årets resultat MNOK 198 129 82,5 535,3 91,3 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 1 487 1 347 1 138 1 502 1 575,7 Omløpsmidler 1 169 1 081 847 1 200 624 Langsiktig gjeld 55 0 0 0 0 Kortsiktig gjeld 551 554 367 811 487 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 880 782 760 677,3 588 Nøkkeltall Rentabilitet og soliditet 1 Driftsmargin % 4,8 4,3 2,9 14,9 3,7 2 Resultatmargin % 4,8 4,3 3,0 14,5 3,2 3 Kapitalens omløpshastighet 3,8 3,2 2,8 2,5 2,8 4 Totalrentabilitet % 18,1 13,8 8,5 36,5 8,8 5 Egenkapitalrentabilitet % 30,9 22,3 11,5 84,6 16,2 6 Egenkapitalandel % 59,2 58,1 66,8 45,1 37,3 Likviditet 7 Likviditetsgrad 1 2,12 1,95 2,31 1,48 1,28 8 Ansatte 8 Antall årsverk 803 738 763 745 778 Lønnskostnader MNOK 574 522,6 527,8 511,6 502,7 Lønnskostnader pr. årsverk TNOK 715 745 692 687 646

VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN BEDRIVES

Bauda-konsernet er en stor aktør innen bil med tilhørende eiendomsvirksomhet.

Konsernet omfattet ved årsskiftet morselskapet Bauda AS, 6 eiendomsselskaper og 7 Toyota-forhandlere hvorav 4 også er Lexus-forhandlere. Forhandlerne er lokalisert i fylkene Oslo, Viken, Innlandet og Agder.

Vår eiendomsvirksomhet har som hovedformål å sørge for tidsmessige anlegg til bilvirksomheten.

Ved årsskiftet disponerte vi i alt 20 forhandleranlegg hvorav vi selv eier 6.

Morselskapet har sine kontorer i forhandleranlegget på Økern.

2021 – MARKED OG SALG

I 2021 ble det solgt 208 568 nye biler, inkludert lette varebiler, i det norske markedet. Sammenlignet med 2020 er dette en økning på 21,6%. Et nybilvolum på dette nivå ansees som godt sett i et historisk perspektiv. Volumet i bruktbilmarkedet opprettholdt sitt høye nivå. Drevet av politiske incentiver utgjorde elbilandelen i personbilmarkedet 64,5% og plug-in hybridene oppnådde 21,6% av personbilmarkedet. I Baudadistriktene utgjorde elbiler og plug-in hybrider (samlet) 87,2% av markedet.

Totalt ble det registrert 22 478 nye Toyota i Norge i 2021 mot 16 924 i 2020 (+32,8%). Med en samlet markedsandel på 10,8% ble Toyota det nest største bilmerke i Norge etter Volkswagen.

Fra våre 7 forhandlere ble det levert 8 128 nye Toyota og 609 nye Lexus. Dette totalvolumet innebar en oppgang på 2 183 biler sammenlignet med 2020.

Drevet av høy etterspørsel etter våre brukte biler endte salget fra våre forhandlere på 8 946 solgte biler. Til tross for Covid har etterspørselen etter våre produkter og tjenester på ettermarkedet ligget stabilt som har bidratt til at vi har klart å levere gode resultater.

Styret vurderer det samlede forhandlerresultat før skatt på MNOK 258,0 som meget godt.

RESULTAT, KONTANTSTRØM, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET

Våre samlede driftsinntekter ble i 2021 TNOK 5 320 692 mot TNOK 3 979 287 i 2020. Vår bruttomargin ble 22,3% mot 25,5% i 2020. Lønnskostnadene økte med 9,0% og avskrivningene ble redusert med 9,6% sammenlignet med 2020.

Konsernets driftsresultat ble TNOK 257 312 mot TNOK 172 439 i 2020. Dette gir en resultatgrad på 4,8%. Resultat før skatt ble TNOK 256 660 mot TNOK 172 048 i 2020.

Netto kontantstrøm fra driften var TNOK 199 206 mot TNOK 235 451 i 2020, mens netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var TNOK -19 902 mot TNOK -251 268 i 2020. Forskjell mellom kontantstrøm fra drift og resultat før skatt kommer i hovedsak av endring i varelager og utestående fordringer.

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble TNOK -107 352 mot TNOK 0 i 2020.

Konsernet hadde ved siste årsskifte TNOK 227 000 i disponible likvider mot TNOK 155 000 foregående år.

Ved årsskiftet var konsernets kortsiktige gjeld 90%.

Det samme nivået som forrige år.

Totalkapitalen ved utgangen av året er TNOK 1 486 490 mot TNOK 1 346 514 i 2020.

Egenkapitalen er TNOK 879 869 mot TNOK 781 856 i 2020.

Egenkapitalandelen er 59,1% mot 58,1% ved forrige årsskifte.

Styret mener at konsernet har en solid finansiell stilling.

5 ÅRSBERETNING 2021 BAUDA-KONSERNET

FINANSIELL RISIKO

Markedsrisiko

Konsernet har svært begrenset omfang av kjøp og salg i utenlandsk valuta. Nye biler og deler er hovedsakelig importert fra utlandet av Toyota Norge. Det foreligger derfor risiko for endringer i innkjøpspriser på disse varene ved svingninger i den norske kronen relativt til andre valutaer. Imidlertid er Toyota en global produsent som er diversifisert i mange ulike valutaer og vi anser derfor markedsrisikoen for å være begrenset.

Kredittrisiko

Det vesentligste av vårt salg er mot kontant betaling og vi har historisk sett hatt lite tap på fordringer. Kredittrisikoen anses å være liten.

Likviditetsrisiko

Konsernet har god likviditet og har ingen trekkfasiliteter. Vi anser derfor likviditetsrisikoen som lav.

VIRKSOMHETENE

Forhandlerne leverte flere nye og færre brukte biler i 2021 sammenlignet med året før. Salget av deler og verkstedtjenester gikk noe opp fra 2020. For de fleste virksomhetsområder var marginene på fjorårets nivå eller litt redusert, unntatt bruktbil som hadde en økning fra i fjor.

Den ordinære driften fra eiendomsselskapene viser en positiv utvikling fra 2021.

Gjennom virksomhetsoverdragelse, kjøpte konsernet to avdelinger fra Funnemark AS i 01.05.2021. Den totale kjøpesummen utgjorde TNOK 82 765. Lokasjonene er nå en del av Toyota Buskerud AS. Virksomhetsoverdragelsen er strukturert som et innmatskjøp.

PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljø

I konsernet har vi som målsetning å rekruttere, beholde og utvikle de beste medarbeiderne på markedet. Det er avgjørende at man trives både med arbeidsmiljøet og oppgavene for å prestere sitt beste. Vi prioriterer medarbeidertilfredshet høyt og har siden 2001 gjennomført medarbeiderundersøkelsen FIDUS annet hvert år. FIDUS betyr å ha tillit. FIDUS ble gjennomført i 2021 med en svarprosent på 85. Alle selskaper jobber aktivt, både ledere og medarbeidere, og tar sammen frem de områdene de vil jobbe videre med for å forbedre arbeidsmiljøet.

Oppsummering av årets FIDUS indeksert (skala 1-6, hvor 6 er «fortsett slik!»)

Sykefraværet i Konsernet er 5,67 % i 2021, av dette er 2,28 % korttidsfravær. Sammenlignet med året før var fraværet 5,66 %. Koronapandemien har hatt en negativ innvirkning på sykefraværet. Pandemien har også medført økt bruk av hjemmekontor, som kan ha påvirket det fysiske og psykiske arbeidsmiljø og hvordan vi følger opp de ansatte.

Konsernet jobber systematisk for å redusere sykefraværet og å opprettholde et godt arbeidsmiljø gjennom blant annet lederopplæring og et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det har i 2021 ikke vært rapportert alvorlige skader eller ulykker. Nøkkeltall morselskapet

Lærlinger

Konsernets eget opplæringskontor er fortsatt en del av vår målbevisste satsning for å være selvforsynte med dyktige, faglærte medarbeidere. Antall lærlinger ved årets utløp var 80. Det var 42 lærlinger som gikk opp til fagprøve i 2021. 41 besto, og av disse fikk 6 vurderingen «Bestått meget godt».

Likestilling

Våre viktige likestillings- og diskrimineringstiltak er å:

1. oppfordre kvinner til å søke ledige stillinger for å balansere kjønnsfordelingen i selskapet

2. øke andelen kvinner i ledende stillinger på alle nivåer i virksomheten

3. sikre at kvinner og menn har lik lønn for likt arbeid

4. sikre at funksjonsnedsettelse ikke er et hinder ved ansettelse og arbeid hos oss

6
Totalt Kvinner Menn Sykefravær (%) 0,99 0,73 0,26 Fravær grunnet sykt barn 10 6 4 Turnover fast ansatte (%) 13,8 3,45 10,3 Søkere (fast ansatt) 149 61 88 Ansettelser 5 3 2 Lønnsvekst/økning (%) 3,51 3,2 3,87

5. sikre at alle mennesker uavhengig av etnisitet, religion, kultur og språk får samme mulighet til å jobbe for oss i Bauda-konsernet

6. sikre at vi har en levende kultur som gjør at medarbeidere i alle aldre har mulighet til å ivareta sitt ansettelsesforhold (junior- og seniorpolitikk)

Likestillingstiltak er at alle våre medarbeidere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø med nulltoleranse for trakassering, seksuell trakassering og/eller kjønnsbasert vold. Alle våre medarbeidere skal ha en trygg arbeidshverdag. Arbeidet med likestilling gjelder alle sider av et arbeidsforhold, blant annet utlysning av stilling, ansettelse, omplassering og forfremmelse, opplæring og kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår.

Selskapets styre består av 5 personer, hvorav ingen er kvinner.

3. Arbeid med felles verdier og holdning til arbeidsmiljø og likestilling.

4. Vi har en plan for rekruttering med mål om mangfold og kjønnsbalanse

5. Aktiv bruk av stillingsannonser for å styrke kjønnsbalansen gjennom å angi i stillingsannonser at alle kvalifiserte søkere oppfordres til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

6. Vi stiller ikke strengere krav til språk enn nødvendig ved ansettelser.

7. Bauda er en organisasjon med mangfold og gir aktivt våre medarbeidere mulighet til å ta ut ferie på høytider utenom de ordinære helligdagene i Norge.

8. Vi har alltid mat og drikke som fungerer på tvers av religioner og allergier.

9. Konsernet har lærlingevirksomhet og vi jobber aktivt for at sørge for at arbeidsklær og utstyr er tilpasset et mangfold av kjønn og legger til rette for fasiliteter og utviklingsmuligheter inn i fremtidens arbeidsplass.

10. Når det gjelder lønn og arbeidsforhold har selskapet en lønnspolitikk som fremmer likelønn.

Vi har tydelige kriterier som sikrer enhetlig lønnsfastsettelse ved ansettelse og senere lønnsopprykk.

Vi har faste heltidsstillinger som hovedregel, fast deltid som mulighet.

Tiltak mot diskriminering

For å redusere risiko for diskriminering har selskapet i 2021 jobbet med følgende tiltak for økt likestilling:

1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken ufrivillig deltidsarbeid, ufrivillig annen midlertidig og innleieressurser.

Tallgrunnlag gås igjennom i respektive AMU.

2. Vi undersøker ved å gjennomgå rutiner og retningslinjer innenfor de ulike personalpolitiske områdene, samtaler med medarbeidere, BRiT arbeid, medarbeiderundersøkelse og gjennom vernerunder og risikovurderinger knyttet til arbeidsmiljø.

11. Konsernets etiske retningslinjer slår fast at man ikke aksepterer noen form for upassende oppførsel, mobbing, trakassering eller diskriminering for eksempel på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjon av disse grunnlagene.

12. Selskapets varslingsregler blir gjennomgått ved nyansettelse og ligger lett tilgjengelig på intranettsider og i vår personalhåndbok.

13. Konsern jobber med rekrutterings- og onboarding prosessen blant annet for å sikre stor grad av objektivitet og redusere fare for diskriminering.

7
morselskapet Totalt Kvinner Menn Årsverk 34,7 18,5 16,2 Antall medarbeidere 36 19 17 Midlertidige stillinger 2 2 0 Herav lærlinger 0 0 0 Herav ufrivillige 2 2 0 Antall innleie 1 0 1 Uttak av foreldrepermisjon IA IA Deltid stillinger 2 1 1 Herav ufrivillig 0 0 0
Nøkkeltall
Lønnskartlegging, nøkkeltall for morselskapet

FORSIKRING FOR STYRE OG DAGLIG LEDER

Det er ikke tegnet forsikring for styremedlemmers og daglig leders mulige ansvar overfor foretaket.

YTRE MILJØ

Styrets vurdering er at ingen forhold ved virksomheten påvirker det ytre miljø i vesentlig grad. Alle konsernets lokasjoner er sertifisert som Miljøfyrtårn. Via Miljøfyrtårn får konsernet ut relevante nøkkeltall til sitt klimaregnskap.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITER

Konsernet har for tiden ingen igangværende forsknings- og utviklingsaktiviteter.

UTSIKTENE FOR 2022

Til tross for at vi kan forvente utfordringer i kjølvannet av pandemien og urolige geo-politiske forhold, vurderer vi at etterspørselen etter våre produkter og tjenester vil holde seg på et stabilt nivå. Drevet av en rekordhøy ordrereserve, lansering av nye produkter og et fornuftig bruktbillager, regner vi med å oppnå våre målsettinger for året og ha videre fremgang mot våre strategiske mål. Styret presiserer at det normalt er knyttet betydelig usikkerhet til vurderinger av forhold.

FORUTSETNINGEN OM FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen.

OVERSKUDDSDISPONERING

Årets resultat i morselskapet Bauda AS er TNOK 198 464. Styret foreslår resultatet anvendt slik:

Oslo, 28. april 2021

I styret for Bauda AS

8
Henrik Baumann Styrets leder Tom Fux Styremedlem Arne Baumann Styremedlem Per Baumann Styremedlem Akito Takami Styremedlem Geir Guthus Konsernsjef/adm.dir
Utbytte TNOK 100 296 000 Overført til annen egenkapital TNOK 98 168 000

RESULTATREGNSKAP

9 Morselskap Konsern Note 2021 2020 2021 2020 Driftsinntekter og driftskostnader 6 Salgsinntekt - - 5 309 663 3 942 277 10, 14 Annen driftsinntekt 34 550 64 403 11 029 37 010 Sum driftsinntekter 34 550 64 403 5 320 692 3 979 287 5 Varekostnad - 63 4 099 890 2 935 058 2, 3 Lønnskostnad 31 733 29 162 574 416 522 680 8 Avskrivninger 73 81 52 256 57 965 2, 4, 14 Annen driftskostnad 11 022 37 785 336 817 291 144 Sum driftskostnader 42 827 67 091 5 063 379 3 806 848 Driftsresultat -8 278 -2 688 257 312 172 439 Finansinntekter og finanskostnader 10 Inntekt på investering i datterselskap 214 950 243 845 -Renteinntekt fra foretak i samme konsern - 3 497 -Annen finansinntekt 6 309 5 251 2 893 2 142 Annen finanskostnad 517 797 3 544 2 533 15 Resultat av finansposter 220 742 248 298 -652 -391 Ordinært resultat før skattekostnad 212 464 245 611 256 660 172 048 1 Skattekostnad på ordinært resultat 46 632 41 489 58 351 42 832 Ordinært resultat 165 833 204 122 198 309 129 216 13 Årsresultat 165 833 204 122 198 309 129 216 Disponeringer Til utbytte 100 296 107 352 100 296 107 352 Til konsernbidrag - - -Til annen egenkapital 65 537 96 770 98 013 21 864 Sum disponert 165 833 204 122 198 309 129 216
Alle tall i 1 000
10 BALANSE Alle tall i 1 000 Morselskap Konsern Note 2021 2020 2021 2020 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Utsatt skattefordel 1 192 1 082 5 025 2 900 8 Goodwill - - 57 196 11 334 Sum immaterielle eiendeler 1 192 1 082 62 221 14 233 Varige driftsmidler 8 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom - - 117 947 124 820 8 Transportmidler - - 67 201 50 191 8 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 500 497 69 805 75 546 Sum varige driftsmidler 500 497 254 952 250 557 Finansielle anleggsmidler 10 Investeringer i datterselskap 316 795 316 795 -Investeringer i aksjer og andeler 300 300 308 321 3 Andre langsiktige fordringer - 1 - 1 Sum finansielle anleggsmidler 317 095 317 096 308 321 Sum anleggsmidler 318 787 318 675 317 481 265 112 Omløpsmidler 5 Nye biler, brukte biler og deler - - 588 911 448 740 Fordringer 15 Kundefordringer 26 746 20 327 154 282 210 734 15 Andre kortsiktige fordringer 3 593 954 67 931 19 417 Konsernfordringer 375 508 296 246 - 26 418 Sum fordringer 405 847 317 528 222 213 256 569 Investeringer 12 Andre kortsiktige investeringer 130 534 220 682 130 534 220 682 Sum investeringer 130 534 220 682 130 534 220 682 12 Bankinnskudd, kontanter o.l. 204 864 128 800 227 365 155 412 Sum omløpsmidler 741 245 667 010 1 169 024 1 081 403 Sum eiendeler 1 060 032 985 685 1 486 505 1 346 514
11
Morselskap Konsern Note 2021 2020 2021 2020 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 11 Aksjekapital 50 400 50 400 50 400 50 400 Annen innskutt egenkapital 72 676 72 676 72 676 72 676 Sum innskutt egenkapital 123 076 123 076 123 076 123 076 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 749 348 683 811 756 794 658 780 Sum opptjent egenkapital 749 348 683 811 756 794 658 780 13 Sum egenkapital 872 423 806 887 879 869 781 856 Gjeld Avsetning for forpliktelser 3 Pensjonsforpliktelser 6 520 6 240 8 994 10 469 1 Utsatt skatt - - 46 318Sum avsetning for forpliktelser 6 520 6 240 55 312 10 469 Kortsiktig gjeld 15 Leverandørgjeld 7 157 10 037 71 628 61 095 1 Betalbar skatt 46 741 41 675 59 091 42 289 Skyldig offentlige avgifter 3 745 662 113 763 108 111 Utbytte 100 296 107 352 100 296 107 352 7, 9, 15 Annen kortsiktig gjeld 23 150 12 832 206 546 235 341 Sum kortsiktig gjeld 181 089 172 559 551 324 554 189 Sum gjeld 187 609 178 799 606 636 564 658 Sum egenkapital og gjeld 1 060 032 985 685 1 486 505 1 137 558
BALANSE Alle tall i 1 000
28. april 2022 I styret for Bauda AS Henrik Baumann Styreleder Per Baumann Styremedlem Akito Takami Styremedlem Arne Baumann Styremedlem Tom Fux Styremedlem Geir Guthus Konsernsjef/adm.dir
12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskap Konsern Note 2021 2020 2021 2020 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad 212 464 245 611 256 660 172 048 Periodens betalte skatt -41 675 -3 878 -42 289 -35 607 8 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler - - -2 607 -2 194 8 Ordinære avskrivninger 73 81 52 256 57 965 Gevinst ved salg av datterselskap - - -116 972 5 Endring i varelager -6 419 - 61 520 52 326 Endring i kundefordringer -2 880 10 533 -74 335 Endring i leverandørgjeld 280 -9 277 -1 475 26 158 Tap/gevist ved salg av aksjer -214 950 272 -Endring i andre tidsavgrensningsposter 10 747 -239 551 -18 419 39 090 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -42 360 -6 743 199 206 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 8 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - - 33 691 27.584 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -76 -75 -61 890 -58.852 Innbetalinger ved salg av andre investeringer 90 148 - 91 063Utbetalinger ved virksomhetskjøp - - -82 766Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer - -220 000 - -220 000 Utbetaling av rentebærende utlån samme konsern -108 142 202 579 -Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -18 070 -17 496 -19 902 -251 268 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig gjeld - - -Innbetaling av konsernfordringer - - -Nedbetaling av langsiktig gjeld - - -Netto endring i kassekreditt - - -Utbetalinger av utbytte -107 352 - 107 352Innbetalinger av konsernbidrag 243 845 12 952 -Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 136 493 12 952 107 352Netto endring i bankinnskudd kontanter o.l 76 063 -11 286 71 952 -15 816 Beh. av bankinnskudd kontanter o.l ved per. begynnelse 128 800 140 086 155 412 171 228 12 Beh. av bankinnskudd kontanter o.l ved per slutt 204 863 128 800 227 364 171 228

Noter til regnskapet for 2021

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Beløp i alle noter er oppgitt i hele 1.000.

Konsolidering

Konsernregnskapet inkluderer Bauda AS og konsern og selskaper som Bauda AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet utøver faktisk kontroll over selskapet.

Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Bruk av estimater

I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Inntekter

Ved varesalg:

Inntekter ved salg av varer vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Normalt vil dette være når varen er levert til kunde. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for bonus og retur på salgstidspunktet Avsetning for forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning for forpliktelser.

Ved tjenestesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmidler som består av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

Datterselskap og tilknyttet selskap

Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å

13

være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Varer

Anskaffelseskost for varer omfatter kjøpesummen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet.

Varebeholdningen av biler er vurdert til laveste av kostpris og netto salgspris etter fradrag for salgskostnader. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. Det foretas en individuell vurdering av den enkelte bil. Deler og utstyr er bokført til gjennomsnittlig anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Pensjoner - Ytelsesordning

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften (ytelsesbaserte pensjonsordninger) vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening, basert på forutsetninger om diskon-

teringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Ved estimatavvik anvendes en korridorløsning. Estimatavvik som overstiger 10 % av det høyeste av forpliktelse og verdier amortiseres over gjennomsnittlig opptjeningstid. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen.

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.

Pensjoner - Innskuddsbasert ordning

Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning. Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som finansiell eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.

Garantiarbeid og gjenkjøpsforpliktelser

Garantiarbeid knyttet til tidligere solgte biler vurderes til forventet kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes med utgangspunkt i historiske tall for garantireparasjoner, korrigert for forventet avvik på grunn av for eksempel endring i kvalitetssikringsrutiner og endring i produktspekter. Avsetningen føres opp under ”Annen kortsiktig gjeld”, og endringen i avsetningen kostnadsføres.

Selskapet har ved salg av biler finansiert med leasing, garantert for disse bilenes gjenkjøpsverdi.

Gjenkjøpsverdien er fastsatt etter en definert beregning. Det avsettes for eventuelt forventet tap for disse gjenkjøpsforpliktelsene. Avsetningen føres opp under ”Annen kortsiktig gjeld”, og endringen i avsetningen kostnadsføres.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Bankinnskudd kontanter o.l omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

14

Note 1 - Skatt

15
Beløp i TNOK Bauda AS Konsern 2021 2020 2021 2020 ÅRETS SKATTEKOSTNAD Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt 46 741 41 675 58.652 42 289 Endring i utsatt skattefordel -110 -187 -301 543 Skatt på mottatt, ikke resultatført konsernbidrag - - -Skattekostnad ordinært resultat 46 632 41 489 58.351 42 832 Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt 212 464 245 611 256 660 172 048 Permanente forskjeller -215 451 -243 870 9 912 22 644 Endring i midlertidige forskjeller 498 848 2 022 -2 467 Konsernbidrag 214 950 186 845 -Skattepliktig inntekt 212 461 189 434 268 594 192 225 Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat -548 570 59 091 42 289 Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag 47 289 41 106Sum betalbar skatt i balansen 46 741 41 675 59 091 42 289 Beregning av effektiv skattesats Resultat før skatt 212 464 245 611 Beregnet skatt av resultat før satt 46 742 54 034 Skatteeffekt av permanente forskjeller -101 -12 545 Effekt av endring skattesats -Sum 46 641 41 489 Effektiv skattesats 22% 17% 2021 2020 2021 2020 Varige driftsmidler -161 -259 77 628 73 834 Varer - - -37 715 -27 282 Fordringer - - -1 514 -1 514 TG konto 1 262 1 578 748 1 578 Avsetninger - - -52 934 -49 285 Pensjon -6 520 -6 239 -9 055 -10 512 Sum -5 419 -4 920 -22 842 -13 181 Grunnlag utsatt skatt/skattefordel -5 419 -4 920 -22 842 -13 181 Utsatt skatt/skattefordel (22%) -1 192 -1 082 -5 025 -2 900

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Morselskapet har i 2021 sysselsatt 35 årsverk.

i

Det foreligger ingen avtale om sluttvederlag eller lignende. Daglig leder og styreleder har en bonusavtale på inntil tre måneders lønn ved måloppnåelse.

Revisor

Morselskapet

Kostnadsført revisjonshonorar i 2021 i morselskapet er TNOK 452. Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar for andre ytelser. For konsernet er kostnadsført revisjonshonorar TNOK 1 337.

Note 3 - Pensjoner

Morselskapet og de andre selskapene i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i denne lov.

Morselskapet har innskuddsplaner i samsvar med lokale lover. Innskuddsplanen omfatter heltidsansatte og utgjør mellom 3% og 6% av lønnen. Pr. 31.12.2021 var det 34 medlemmer i ordningen.

Kostnadsført innskudd utgjorde TNOK 1.413 i 2021.

Konsernet har en innskuddsbasert pensjonsordning for alle sine ansatte. Totalt kostnadsført innskudd i 2021 utgjør TNOK 22.252

Opptjent pensjonsforpliktelse gjelder ikke forsikrede rettigheter til enkelte ledere fra 62-67 år og driftspensjon til ett styremedlem. Balanseført forpliktelse utgjør pr 31.12.2021 TNOK 6.520 i morselskapet og TNOK 8.994 i konsernet.

16
Beløp i TNOK Morselskap Konsern 2021 2020 2021 2020 Lønninger 26 922 24 977 464 965 428 958 Arbeidsgiveravgift 4 161 3 751 74 741 62 345 Pensjonskostnader 1 413 1 573 22 252 21 399 Andre ytelser -764 -1 140 12 456 9 979 31 733 29 162 574 415 522 681
Ytelser til ledende personer
morselskapet Daglig leder Styreleder Styret Lønn 3 226 2 388 230 Pensjonskostnader 67 347 Annen godtgjørelse 130 130 131 Sum 3 423 2 865 361

Note 4 - Leie

Morselskapet leier et kontorlokale til eget bruk, samt 3 forhandler anlegg hvor leien viderefaktureres til datterselskapene. Den årlige kostnadsførte leien er TNOK 2 204.

Konsernet leier 14 eksterne bilanlegg. Disse er bundet av kontraktstider og tidspunkter for førstegangs reforhandlinger. Løpetiden på kontraktene er hovedsakelig 15 år, men med evigvarende rett til fornyelse av leiekontraktene med 5 år av gangen.

Tilsvarende er den årlige leien for alle leide anlegg for konsernet TNOK 83 328

Demonstrasjonskjøretøy inngår i lager av brukte biler.

Note 7 - Gjenkjøpsforpliktelser

Det er inngått avtale om gjenkjøp av 9.769 solgte biler. Avtalt restverdi for disse bilene er TNOK 2.226.428. Avsetningen for tap på gjenkjøpsforpliktelsen er omklassifisert til langsiktig gjeld. Sammenligningstall er endret tilsvarende.

17
Morselskap Konsern 2020 2020 Husleiekontakter 23 040 979 083 Herav mulighet for reforhandling: periode innen ett år periode fra 1 til 5 år 10 518 periode utover 5 år 23 040 968 565
Morselskap Konsern 2021 2020 2021 2020 Lager av nye biler, brukte biler og deler. 626 626 476 016 Ukurans -37 715 -27 276 Netto varelager 588 911 448 740 Totale varekostnader 4 099 890 2 935 058
Note 5 - Varer
Morselskap Konsern 2021 2020 2021 2020 Salg av nybil 2 701 613 1 627 419 Salg av bruktbil 1 846 284 1 649 526 Salg av verkstedstjenester og deler 761 765 695 372 Sum Inntekter 5 309 663 3 972 317 Norge 5 309 663 3 972 317
Note 6 - Salgsinntekter

Note 8 - Varige driftsmidler

Gjennom virksomhetsoverdragelse, kjøpte konsernet to avdelinger fra Funnemark AS 01.05.2021. Den totale kjøpesummen utgjorde NOK 82 765 903. Lokasjonene er nå en del av Toyota Buskerud AS. Virksomhetsoverdragelsen er strukturert som et innmatskjøp.

18
Konsern Goodwill Tomter, bygg og annen fast eiendom Transportmidler Anskaffelselskost 01.01 109 561 279 903 82 133 Tilgang kjøpte driftsmidler - 1 53 866 Tilgang ved virksomhetskjøp 62 072 0 5 832 Avgang -37 398 Anskaffelselskost 31.12 171 633 279 904 104 433 Akk avskrivninger 31.12 114 437 161 957 37 232 Balanseført verdi 31.12 57 196 117 947 67 201 Årets avskrivninger 16 210 6 879 11 615 Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Økonomisk levetid 5 år 15-50 år 4-6 år Tomter avskrives ikke Driftsløsøre Sum Anskaffelselskost 01.01 274 580 746 176 Tilgang kjøpte driftsmidler 8 023 61 890 Tilgang ved virksomhetskjøp 3 801 71 705 Avgang -119 -37 517 Anskaffelselskost 31.12 286 285 842 255 Akk avskrivninger 31.12 216 480 530 106 Balanseført verdi 31.12 69 805 312 149 Årets avskrivninger 17 553 52 256 Avskrivningsplan Lineær Økonomisk levetid 3-10 år Mor Driftsløsøre Sum Anskaffelselskost 01.01 15 623 15 623 Tilgang 76 76 Anskaffelselskost 31.12 15 698 15 698 Akk avskrivninger 31.12 15 198 15 198 Balanseført verdi 31.12 500 500 Årets avskrivninger 73 73 Avskrivningsplan Lineær Økonomisk levetid 3-10 år

Note 9 - Kortsiktig gjeld

Note 10 - Datterselskap, tilknyttet selskap

Morselskapet har i 2021 inntektsført konsernbidrag fra datterselskaper på TNOK 214.950. Tilsvarende beløp for 2020 var TNOK 243.845.

Note 11 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i morselskapet Bauda AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

19
Mor Firmanavn Forretnings kontor Eierandel Balanseført verdi Andel EK Andel resultat Breivollveien Eiendom AS Oslo 100% 1 553 2 197 3 194 Drengsrudbekken AS Oslo 100% 37 204 1 198 1 341 Ing. Rybergsgate 108 AS Oslo 100% 112 2 037 2 780 Roa Eiendom AS Oslo 100% 8 517 779 486 Toyota Asker og Bærum AS Oslo 100% 3 500 33 714 28 252 Toyota Drammen AS Oslo 100% 20 343 45 903 31 448 Toyota Hønefoss AS Oslo 100% 39 691 13 390 12 565 Toyota Oslo AS Oslo 100% 28 181 58 026 32 251 Toyota Romerike AS Oslo 100% 47 000 46 412 39 122 Toyota Sør AS Oslo 100% 93 479 23 764 25 589 Toyota Østfold & Follo AS Oslo 100% 26 821 43 974 29 311 Vognvegen 27 Eiendom AS Oslo 100% 10 085 532 1 163 Østmarkveien 25 AS Oslo 100% 309 1 479 2 127 Sum 316 795 273 405 209 629
Antall Pålydende A-aksjer 6 300 100,00 B-aksjer 497 700 100,00 Sum 504 000 Eierstruktur De største aksjonærene i % pr. 31.12 var: A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Toyota Motor Europe 2 520 199 080 201 600 40,0 40,0 HBH AS 3 276 62 300 65 576 13,0 52,0 Baumann Johan 504 7 560 8 064 1,6 8,0 SBS Invest AS 0 62 300 62 300 12,4 0 Baumann Anders 0 43 680 43 680 8,7 0 Second Wind AS 0 30 240 30 240 6,0 0 Sjøstjernen Holding As 0 30 240 30 240 6,0 0 Punte Holding AS 0 62 300 62 300 12,4 0 Totalt antall aksjer 6 300 497 700 504 000 100,0 100,0 Henrik Baumann, styreleder, via selskapet HBH AS - 3.276 A-aksjer og 62.300 B-aksjer. Arne Baumann, styremedlem, via selskapet Sjøstjernen Holding AS -30 240 B-aksjer.
Alle tall i 1000. Annen kortsiktig gjeld består av: Morselskap Konsern 2021 2020 2021 2020 Uopptjent inntekt - - 87 933 90 858 Avsetning og forpliktelser - - 1 038 47 525 Påløpte kostnader 23 135 12 482 117 575 96 958 Sum 23 135 12 482 206 546 235 341

Konsernet har etablert en konsernkontosystem hvor samtlige selskaper i konsernet inngår. Alle selskapene hefter solidarisk for eventuell gjeld. Kredittrammen er 0. Morselskapets mellomværende er vist som fordring/gjeld på konsernselskap. Renter er inkludert i renteinntekt fra foretak i samme konsern

Andre kortsiktige investeringer er plasseringer på høyrentekonto hvor uttak må varsles til banken 30 dager i forveien.

Note 13 - Egenkapital

Note 14 - Transaksjoner mellom nærstående

20
Morselskap Konsern Bundne skattetrekksmidler utgjør: 1 213 23 679
Note 12 - Bankinnskudd
Mor Aksjekapital Annen Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr. 31.12.2019 50 400 72 676 683 811 806 887 Pr. 01.01.2020 50 400 72 676 683 811 806 887 Årets resultat 165 833 165 833 Utbytte -100 296 -100 296 Pr. 31.12.2020 50 400 72 676 749 348 872 423 Konsern Aksjekapital Annen Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr. 31.12.2019 50 400 72 676 658 780 781 856 Årets resultat 198 309 198 309 Utbytte -100 296 -100 296 Pr. 31.12.2020 50 400 72 676 756 794 879 869
Mor Andre driftsinntekter Leie kostnader Andre driftskostnader Rente inntekter Datterselskap 24 480 2 102 3 761 3 583 24 480 2 102 3 761 3 583

Note 15 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap

21
Mor 2021 2020 Fordringer Mottatt konsernbidrag 214 950 243 845 Kundefordringer konsern 4 684 6 355 Konsernkontosystem 160 543 52 401 380 177 302 601 Gjeld Leverandørgjeld innen konsern 422 2 612 Avsatt konsernbidrag -422 2 612

HOVEDTALL FOR BREIVOLLVEIEN EIENDOM AS, DRENGSRUDBEKKEN 4 AS, ING. RYBERGSGATE 108 AS, ROA EIENDOM AS, VOGNVEIEN 27 EIENDOM AS, ØSTMARKVEIEN 25 AS.

22 Bauda AS HOVEDTALL FOR BAUDA AS 2021 2020 2019 2018 2017 Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 34,5 64 85.5 103.7 110.9 Driftsresultat MNOK -8,3 -2.6 -7.8 -11.6 -5.6 Resultat før skatter MNOK 212,5 245.6 14.2 585.8 133.4 Herav fra datterselskap MNOK 214,9 243.8 10.4 137.4 146.7 Årets resultat MNOK 165,8 204.1 11.1 558.4 130.8 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 1 060,0 985.6 739.0 1210.0 1134.4 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 872,4 806.8 710.0 699.0 586.7 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % -24,1% -4.1% -9.1% -11.2% -5.0% 2 Egenkapitalandel % 82,3% 81.9% 96.1% 57.8% 51.7% Ansatte Antall pr. 31.12 35 32 33 31 27 1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital
2021 2020 2019 2018 2017 Inntekter og resultater Driftsinntekter MNOK 22.2 22.2 21.4 20.7 73.4 Driftsresultat MNOK 15.3 15.3 14.2 13.4 45.0 Resultat før skatter MNOK 14.4 14.4 12.8 12.2 36.1 Årets resultat MNOK 11.2 11.2 10.0 9.3 28.1 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 64.5 64.5 69.0 69.8 529.7 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 7.2 7.2 6.8 6.9 100.3 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 69.0% 69.0% 66.4% 64.7% 61.3% 2 Egenkapitalandel % 11.2% 11.2% 9.8% 9.9% 18.9% 1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

Uavhengig revisors beretning

24
25

Forhandlervirksomheten 2021

Konsernets forhandlere

1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter

2 Resultatmargin: Resultat før skatter/Driftsinntekter

3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og 31.12

4 Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og 31.12

5 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

6 Kvinne/mann

27
HOVEDTALL KONSERNETS FORHANDLERE 2021 2020 2019 2018 2017 Nye Toyota 8 128 6 330 6 692 6 609 7 579 Nye Lexus 609 266 442 412 422 Bruktbilsalg 8 946 9 193 7 998 7 995 9 105 Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 5 351,5 3780 3 695 3 412 3 891 Driftsresultat MNOK 260,5 184 126 109 132 Resultat før skatter MNOK 254,8 183 120 106 127 Årets resultat MNOK 198,6 144 93 81 96 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 1 022,4 559 836 725 749 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 265,2 93 276 181 189 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 4,9% 4.9% 3.4% 3.2% 3.4% 2 Resultatmargin % 4,8% 4.8% 3.2% 3.1% 3.3% 3 Kapitalens omløpshastighet 6,8 5.4 4.7 4.6 5.4 4 Totalrentabilitet % 32,2% 26.2% 15.3% 14.4% 17.4% 5 Egenkapitalandel % 25,9% 16.6% 33.0% 25.0% 25.2% 6 Ansatte Antall årsverk 768 707 667 708 720 Årsverk 90/678 117/635 Antall medarbeidere 103/703 10 / 77 Midlertidige stillinger 19/113 12 / 46 Herav lærlinger 5/75 17 / 44 Herav ufrivillige 0/8 29 / 13 Antall innleie 0/2 Uttak av foreldrepermisjon (uker) 101/96,5 Deltidsstillinger 17/28 Herav ufrivillige 0/0 Sykefravær (%) 0,93/5,01 Fravær grunnet sykt barn (dager) 152,5/858,5 Turnover fast ansatte (%) 1,02/8,46 Rekruttering (fast ansatt) 68/399 Ansettelser 8/37 Lønnsvekst/økning (%) 2,26/2,56

Toyota Asker og Bærum AS

1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter

2 Resultatmargin: Resultat før skatter/Driftsinntekter

3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt

4

5 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

6 Kvinne/mann

28
HOVEDTALL 2021 2020 2019 2018 2017 Nye Toyota 1 042 696 857 799 1 019 Nye Lexus 149 101 105 110 124 Bruktbilsalg 1 199 1 237 1 105 1 098 1 335 Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 740,6 520 509.1 474.0 568.0 Driftsresultat MNOK 36,9 22.1 15.3 11.5 18.5 Resultat før skatter MNOK 36,2 21.4 14.4 10.9 17.5 Årets resultat MNOK 28,3 16.7 11.2 8.3 13.3 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 136,3 115.6 117.9 101.5 110.0 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 33,7 28.9 36.6 25.4 27.5 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 5,0% 4.3% 3.0% 2.4% 3.3% 2 Resultatmargin % 4,9% 4.1% 2.8% 2.3% 3.1% 3 Kapitalens omløpshastighet 5,9 4.5 4.6 4.5 5.1 4 Totalrentabilitet % 28,7% 18.3% 13.1% 10.3% 15.7% 5 Egenkapitalandel % 24,7% 25.0% 31.0% 25.0% 25.0% 6 Ansatte Antall årsverk 105 99 98 108 103 Årsverk 13,7/91 15 / 90 Antall medarbeidere 15/91 1 / 9 Midlertidige stillinger 3/9 2 / 6 Herav lærlinger 1/3 3 / 6 Herav ufrivillige 0/3 0 / 12 Antall innleie 0/0 Uttak av foreldrepermisjon (uker) 19/17 Deltidsstillinger 1/0 Herav ufrivillige 0/0 Sykefravær (%) 1,54/4,82 Fravær grunnet sykt barn (dager) 20/136 Turnover fast ansatte (%) 0/4,35 Rekruttering (fast ansatt) 3/12 Ansettelser 3/4 Lønnsvekst/økning (%) 2,03/2,06
totalkapital 1.1 og 31.12
av
skatt
totalkapital
og 31.12
Totalrentabilitet: Resultat før
+ finanskostnader/Gjennomsnitt av
1.1

1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter

2 Resultatmargin: Resultat før skatter/Driftsinntekter

3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av

4

Toyota Buskerud AS

+ finanskostnader/Gjennomsnitt

5 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

6 Kvinne/mann

29
HOVEDTALL 2021 2020 2019 2018 2017 Nye Toyota 1 183 700 694 718 747 Bruktbilsalg 1 179 857 716 614 810 Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 725,4 358.1 338.0 296.0 353.1 Driftsresultat MNOK 41,9 12.6 10.5 5.2 9.9 Resultat før skatter MNOK 40,5 12.2 9.9 5.0 9.4 Årets resultat MNOK 31,4 9.5 7.7 3.7 7.1 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 178,8 72.8 86.9 74.5 67.7 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 45,9 18.4 26.3 18.6 16.9 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 5,8% 3.5% 3.1% 1.8% 2.8% 2 Resultatmargin % 5,6% 3.4% 2.9% 1.7% 2.7% 3 Kapitalens omløpshastighet 5,8 4.5 4.2 4.2 4.8 4 Totalrentabilitet % 32,2% 15.3% 12.3% 7.0% 12.8% 5 Egenkapitalandel % 25,7% 25.3% 30.3% 25.0% 25.0% Ansatte Antall årsverk 100 63 61 66 63 Årsverk 8,2/91,5 11 / 55 6 Antall medarbeidere 11/98 1 / 2 6 Midlertidige stillinger 2/10 0 / 1 6 Herav lærlinger 1/4 1 / 3 6 Herav ufrivillige 0/0 0 / 13 6 Antall innleie 0/0 Uttak av foreldrepermisjon (uker) 0/14 Deltidsstillinger 4/6 Herav ufrivillige 0/0 Sykefravær (%) 0,5/5,56 Fravær grunnet sykt barn (dager) 0/86,5 Turnover fast ansatte (%) 1,1/8,84 Rekruttering (fast ansatt) 0/8 Ansettelser 0/2 Lønnsvekst/økning (%) 2,4/2,40
totalkapital
1.1 og 31.12
totalkapital 1.1 og 31.12
Totalrentabilitet: Resultat før skatt
av

Toyota Hønefoss AS

1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter

2 Resultatmargin: Resultat før skatter/Driftsinntekter

3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og 31.12

4 Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/Gjennomsnitt av

5 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

6 Kvinne/mann

1.1 og 31.12

30
HOVEDTALL 2021 2020 2019 2018 2017 Nye Toyota 431 400 377 394 477 Bruktbilsalg 537 515 454 424 463 Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 282,5 246.1 218.6 211.2 232.4 Driftsresultat MNOK 16,3 10.8 6.4 5.6 8.0 Resultat før skatter MNOK 16,1 10.6 6.1 5.5 7.7 Årets resultat MNOK 12,6 8.3 4.8 4.2 5.8 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 54,2 47.3 38.7 34.7 37.4 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 13,4 11.7 13.5 8.7 9.4 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 5,8% 4.4% 2.9% 2.7% 3.4% 2 Resultatmargin % 5,7% 4.3% 2.8% 2.6% 3.3% 3 Kapitalens omløpshastighet 5,2 5.2 5.6 6.1 6.2 4 Totalrentabilitet % 31,7% 24.7% 16.6% 15.3% 19.5% 5 Egenkapitalandel % 24,7% 24.7% 34.9% 25.1% 25.1% Ansatte Antall årsverk 40 36 33 41 41 Årsverk 3/37,4 7 / 31 6 Antall medarbeidere 3/40 0 / 1 6 Midlertidige stillinger 0/6 0 / 4 6 Herav lærlinger 0/4 0 / 4 6 Herav ufrivillige 0/1 0 / 0 6 Antall innleie 0/0 Uttak av foreldrepermisjon (uker) 0/11 Deltidsstillinger 0/1 Herav ufrivillige 0/0 Sykefravær (%) 0,04/4.93 Fravær grunnet sykt barn (dager) 0/18 Turnover fast ansatte (%) 2,63/8.04 Rekruttering (fast ansatt) 10/21 Ansettelser 1/5 Lønnsvekst/økning (%) 2,82/2,09
totalkapital

1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter

2 Resultatmargin: Resultat før skatter/Driftsinntekter

4

Toyota Oslo AS

5 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

6 Kvinne/mann

31
HOVEDTALL 2021 2020 2019 2018 2017 Nye Toyota 2 168 1 918 1 926 1 891 2 062 Nye Lexus 220 126 153 137 177 Bruktbilsalg 2 007 2 457 1 952 1 925 2 236 Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 1 383,9 1 172.2 1 034.8 936.9 1 082.7 Driftsresultat MNOK 42,7 43.5 29.0 22.9 29.8 Resultat før skatter MNOK 41,4 42.1 26.9 21.6 28.6 Årets resultat MNOK 32,3 32.8 21.0 16.5 21.6 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 226,2 238.3 238.6 215.0 215.6 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 58 59.3 76.5 53.7 53.9 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 3,1% 3.7% 2.8% 2.4% 2.8% 2 Resultatmargin % 3,0% 3.6% 2.6% 2.3% 2.6% 3 Kapitalens omløpshastighet 6,0 4.9 4.6 4.4 5.2 4 Totalrentabilitet % 17,8% 17.7% 11.9% 10.0% 13.7% 5 Egenkapitalandel % 25,6% 24.9% 32.1% 25.0% 25.0% Ansatte Antall årsverk 216 219 201 212 232 Årsverk 20,4/196 28 / 202 6 Antall medarbeidere 23/200 2 / 46 6 Midlertidige stillinger 2/53 4 / 14 6 Herav lærlinger 0/47 3 / 13 6 Herav ufrivillige 0/1 26 / 16 6 Antall innleie 0/0 Uttak av foreldrepermisjon (uker) 12/17 Deltidsstillinger 3/6 Herav ufrivillige 0/0 Sykefravær (%) 0,72/5,51 Fravær grunnet sykt barn (dager) 43,5/241 Turnover fast ansatte (%) 0/7,69 Rekruttering (fast ansatt) 10/87 Ansettelser 0/5 Lønnsvekst/økning (%) 2,26/2,27
av totalkapital
og 31.12
3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt
1.1
og
Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1
31.12

Toyota Romerike AS

1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter

2 Resultatmargin: Resultat før skatter/Driftsinntekter

4 Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1

5 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

6 Kvinne/mann

32
HOVEDTALL 2021 2020 2019 2018 2017 Nye Toyota 1 372 995 1 209 1 204 1 464 Nye Lexus 156 105 128 98 109 Bruktbilsalg 1 791 1 749 1 666 1 823 1 925 Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 1 000,7 752.4 735.8 703.1 794.0 Driftsresultat MNOK 51,2 38 23.8 25.3 22.7 Resultat før skatter MNOK 50,2 37.5 22.6 24.7 21.3 Årets resultat MNOK 39,1 29.2 17.6 18.9 16.2 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 183,1 173.9 166.4 148.8 154.9 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 46,4 43.2 54.8 37.2 39.6 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 5,1% 5.1% 3.2% 3.6% 2.9% 2 Resultatmargin % 5,0% 5.0% 3.1% 3.5% 2.7% 3 Kapitalens omløpshastighet 5,6 4.4 4.7 4.6 5.3 4 Totalrentabilitet % 28,1% 22.0% 14.3% 16.3% 14.2% 5 Egenkapitalandel % 25,3% 24.8% 32.9% 25.0% 25.6% Ansatte 140 132 127 130 133 Antall årsverk 17,5/123 21 / 118 Årsverk 17,5/123 1 / 6 6 Antall medarbeidere 19/128 2 / 9 6 Midlertidige stillinger 1/16 6 / 8 6 Herav lærlinger 1/9 32 / 15 6 Herav ufrivillige 0/1 6 Antall innleie 0/2 Uttak av foreldrepermisjon (uker) 21/12 Deltidsstillinger 3/9 Herav ufrivillige 0/0 Sykefravær (%) 1,36/4,44 Fravær grunnet sykt barn (dager) 41/164 Turnover fast ansatte (%) 2,34/8,6 Rekruttering (fast ansatt) 30/170 Ansettelser 2/10 Lønnsvekst/økning (%) 1,97/2,73
av totalkapital 1.1 og 31.12
3 Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt
og 31.12

1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter

2 Resultatmargin: Resultat før skatter/Driftsinntekter

3

Toyota Sør AS

33
HOVEDTALL 2021 2020 2019 2018 2017 Nye Toyota 796 518 624 609 690 Nye Lexus 84 47 56 67 12 Bruktbilsalg 817 986 767 779 843 Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 491 373.6 326.0 304.0 314.3 Driftsresultat MNOK 33 24.1 15.9 15.5 18.2 Resultat før skatter MNOK 32,8 23.9 15.6 15.5 18.2 Årets resultat MNOK 25,6 18.6 12.2 11.8 13.8 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 88,6 83.1 73.5 60.5 68.8 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 23,8 23.9 27.3 15.1 17.2 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 6,7% 6.5% 4.9% 5.1% 5.8% 2 Resultatmargin % 6,7% 6.4% 4.8% 5.1% 5.8% 3 Kapitalens omløpshastighet 5,5 4.5 4.4 5.0 4.6 4 Totalrentabilitet % 38,2% 30.5% 23.3% 24.0% 25.5% 5 Egenkapitalandel % 26,9% 28.8% 37.1% 25.0% 25.0% Ansatte Antall årsverk 58 54 48 57 52 Årsverk 12/46,3 14 / 46 6 Antall medarbeidere 16/50 2 / 3 6 Midlertidige stillinger 6/7 2 / 7 6 Herav lærlinger 1/4 2 / 6 6 Herav ufrivillige 0/0 0 / 14 6 Antall innleie 0/0 Uttak av foreldrepermisjon (uker) 49/11,5 Deltidsstillinger 5/4 Herav ufrivillige 0/0 Sykefravær (%) 1,22/5,07 Fravær grunnet sykt barn (dager) 24/55 Turnover fast ansatte (%) 0/11,3 Rekruttering (fast ansatt) 12/81 Ansettelser 1/2 Lønnsvekst/økning (%) 2,31/2,98
Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og 31.12
Totalrentabilitet:
før skatt
finanskostnader/Gjennomsnitt av totalkapital
og 31.12
4
Resultat
+
1.1
5 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital
6 Kvinne/mann

Toyota Østfold & Follo AS

1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter

2 Resultatmargin: Resultat før skatter/Driftsinntekter

3

5 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

34
HOVEDTALL 2021 2020 2019 2018 2017 Nye Toyota 1 136 990 1 005 994 1 120 Bruktbilsalg 1 417 1 392 1 338 1 332 1 493 Inntekter/resultat Driftsinntekter MNOK 727,4 571.9 532.6 487.0 546.3 Driftsresultat MNOK 38,5 32.5 24.6 22.7 24.4 Resultat før skatter MNOK 37,6 32 24.0 22.7 24.1 Årets resultat MNOK 29,3 24.9 18.7 17.4 18.3 Balansen Totalkapital pr. 31.12 MNOK 155,2 154.2 113.8 89.9 94.7 Egenkapital pr. 31.12 MNOK 44 38.8 41.2 22.5 24.5 Nøkkeltall 1 Driftsmargin % 5,3% 5.7% 4.6% 4.7% 4.5% 2 Resultatmargin % 5,2% 5.6% 4.5% 4.7% 4.4% 3 Kapitalens omløpshastighet 4,7 4.3 5.2 5.3 5.8 4 Totalrentabilitet % 24,3% 23.9% 23.6% 24.6% 25.6% 5 Egenkapitalandel % 28,4% 25.2% 36.2% 25.0% 25.9% Ansatte Antall årsverk 108 110 99 94 96 Årsverk 15,2/92,8 21 / 93 6 Antall medarbeidere 16/96 3 / 10 6 Midlertidige stillinger 5/12 2 / 5 6 Herav lærlinger 1/4 2 / 4 6 Herav ufrivillige 0/2 0 / 8.5 6 Antall innleie 0/0 Uttak av foreldrepermisjon (uker) 0/14 Deltidsstillinger 1/2 Herav ufrivillige 0/0 Sykefravær (%) 1,11/4,72 Fravær grunnet sykt barn (dager) 24/158 Turnover fast ansatte (%) 1,04/10,4 Rekruttering (fast ansatt) 3/20 Ansettelser 1/9 Lønnsvekst/økning (%) 2,00/3,36
Kapitalens omløpshastighet:
av totalkapital 1.1 og 31.12
Totalrentabilitet: Resultat før skatt + finanskostnader/Gjennomsnitt av totalkapital 1.1 og 31.12
Driftsinntekter/Gjennomsnitt
4
6 Kvinner/menn

Konsernets forhandlere

TOYOTA ASKER OG BÆRUM AS Forhandler av Toyota og Lexus www.toyota-ab.no www.nylexus.no

TOYOTA BUSKERUD AS Forhandler av Toyota www.toyotabuskerud.no

TOYOTA HØNEFOSS AS Forhandler av Toyota www.toyotahonefoss.no

TOYOTA OSLO AS Forhandler av Toyota og Lexus www.toyota-oslo.no www.nylexus.no

TOYOTA ROMERIKE AS Forhandler av Toyota og Lexus www.toyotaromerike.no www.nylexus.no

TOYOTA SØR AS Fohandler av Toyota og Lexus www.toyotasor.no www.nylexus.no

TOYOTA ØSTFOLD & FOLLO AS Forhandler av Toyota www.toyota-ostfold-follo.no

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.