Page 1

ARCHITECT PORTFOLI O PROMPORN KAIKEERATI KHONKAEN UNIVERSITY


T O

ชื่อพรหมพร ไกรกีรติName Name วันเกิด กรกฎาคม ที่อยู‹ ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก‹น

Promporn Kaikeerati

29

2530Birth 29 July 1987

86/5 86/5 Prachasamoson R.Naimueng D. Khonkaen 40000

40000Address 86/5

ติดต‹อ อีเมลyama_L8@hotmail.comContact ประถมศึกษาโรงเรยนมารยวิทยา,นครราชสีมา Primaryst.mary school มัธยมศึกษาโรงเรยนขอนแก‹นวิทยายน 084-6851662

High school Khonkaenwittayayon school

ปรญญาตรี คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก‹น UniversityB.arch Khenkaen University กิจกรรม 2547 2548 2549 2550 2551

2552

หัวหนŒากลุ‹ม ละครเวที ในโครงการต‹อตŒานความรุนแรงต‹อเด็กและสตร ออกค‹ายอนุรกษณ บŒานกลาง จังหวัดเลย(ชุมชนไทดำ) ออกค‹ายอาสา พัฒนา บŒานหมันขาว ออกค‹ายอนุรกษ บŒานโกทา จ.มหาสารคาม ผูŒจัดรายการวิทยุ คลื่อน 88.0 wet radio เขŒาร†วม asa workshop 51 รู‡. . . เห็น. . . เปšน. . . อยู‹อย‹างพอเพียง รวม luangprabang workshop รวมกล‹ุมถ‹าพภาพฟลม “เฉย เฉย” ออกบูธในงาน fat ถึงแก‹น ที่จังหวัดขอนแก‹น รวม tcdc workshop หัวขŒอปรบปรุงชุมชนตึกแถว ฝกงาน design LAB NLSS Co., Ltd.

ACTIVITY 2004 Heading of stage drama ในโครงการต‹อตŒานความรุนแรงต‹อเดกและสตร 2005 Volunteer for Conservetive Camp Ban klang Volunteer for Development Camp Ban munkaw 2007 Volunteer for Conservetive Camp Ban kota Dj. 88.0 wet radio 2008 Join asa workshop 51 รู‡. . . เห็น. . . เปšน. . . อยู‹อย‹างพอเพียง Join luangprabang workshop Loas culture Mamber of Film Photography lomo “ Chei Chei ” 2009 Join tcdc workshop Topic renovate roll house Interndship in designLAB NLSS Co., Ltd.


DesiGn work


THESI S ’ 09 PUBLIC ART SPACE

พื้นที่ศิลปะสาธารณะ


CONCEPT DESING TRANSITION การเปลี่ยนถ‹าย การเปลี่ยนถ‹ายระหว‹างศิลปะ กับ คนทั่วไปการนำเสนอ ศิลปะในรูปแบบที่เปšนการเปลี่ยนถ‹ายคือการที่ทำใหŒรบรู‡และสัมผัสอย‹างแนบเนียน การถ‹ายทอดศิลปะอย‹างแนบเนียน ทำใหŒเกิดลักษณะของพื้นที่สามแบบคือ พื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรบการเกิดกิจกรรมทางศิลปะ พื้นที่ที่มีการจัดแสดงศิลปะทางอŒอม พั้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษาศิลปะ

Space for transition


1

3

2

4

2

6

4 6

3 5 3

1 11 9

5 9 8

10

7

6

9

11

10 8

7


A02 PROJECT’ 09 Commercial Design of Project Design 2009/1 Lifestyle Shopping Center


ชวงเวลา เชา-กลางวัน-เย็น

แสงเงา

กระแส ฤดูกาล

จังหวะ ความถี่

กาลเปลี่ยนถายระหวางชวงเวลา

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลา เชน การเกิดเปนพื้นที่ชุมนุมในตอนเย็น หรือการ หรือการ พักผอนหลังเลิกงาน จะทำใหเกิดการรวมกลุมหรือจัดวาง พื้นที่ใหสอดคลองกับชวงเวลา

การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยที่ทำใหเกิดแสง และเงา ถือเปนการบอกเวลาตามธรรมชาติ การใชแสงละเงาเพื่อมา hi-light หรือ การทำใหเกิดพื้นที่บางอยางของโครงการ ตามชวงเวลาตางๆ

คว

ามนิยมในชวงตางๆ การที่อาคารจะ สามารถแสดงออกถึง ชวงกระแสหรือฤดูกาล ตอบุคคลภายนอก โดยอาศัยการจัดวาง zone บางอยางที่มีการเปลี่ยนแปลง ไวในจุดที่ เขาถึง ทางสายตาไดงาย หรือการใชธรรมชาติบางอยาง บอกถึงฤดูกาล

จังหวะการใชงานที่ไมเทากันในแตละชวง ความตองการซ้ำ การใชเวลาในพื้นที่ สงผลไปสูการออกแบบพื้นที่ที่ตองรองรับ จังหวะ ของการใช ชีวิตในแตละชวงเวลา

การเปลี่ยนถายระหวางชวงเวลา จริงๆแลวอีกบททางหนึ่งของโครงการก็คือ การที่โครงการทำหนาที่เปลี่ยนถายจากพื้นที่ ขางๆ ซึ่งการเปลี่ยนถาย ทำหนาที่คลายกับการ เชื่อมตอระหวาสอง พื้นที่ ซึ่งอาจจะนำไปสูการ จัดวางfunction หรือ การเรียงลำดับอะไรบางอยาง


Office building & Residential

Culinary

Working

Entertrainment

Living

Central khonkaen Entertianment

Living Eating Working

การเชื่อมต‹อกับโครงการขŒางเคียง และการ เขŒาถึง โครงการ

การเชื่อมต‹อระหว‹างโซนนิ่งของโครงการ

แนวทางการวางผังโครงการ

ผังและโซนนิ่งของโครงการ


Office building & Residential

Working

Entertrainment

Living

Central khonkaen

การเปลี่ยนถายระหวางชวงเวลา

Culinary


MIX-USE PROJECT’08 supermarket พ.ท. พาณิชยใหŒเช‹า ศูนยอาหาร

condo

อาคารสำนักงานใหŒเช‹า

loading

condo reception reception

entrance

สำนักงานโครงการ

parking


อาคารที่พักอาศัย สำนักงานโครงการ

area ที่สร‡างไดŒ = 85,000 พ.ท.ใน site ที่สร‡างไดŒ =5,950 openspace 30% = 2,550

อาคารสำนักงานใหŒเช‹า

supermarket พื้นที่ใหŒเช‹า

88M.

public ส‹วนพื้นที่พาณิชยใหŒเช‹า มีความเชื้อเชิญ ดึงดูด เปดเผย =ใส

semi-public พื้นที่ส‹วนพาณิชย ใหŒเช‹า ตŒองการ ความปลอดภัย การคัดกรอง ไม‹เปดเผยอย‹าง ชัดเจน=ขุ‹น

+ +

private ส‹วนทพกอาศย นที่พักอาศัย ตŒองงการความ การความ เปšนสวนตวสู สส‹‹วนตัวสูง ปดกัน้ ตัวเอง = ทึทบบ

=

+ site =


SKD I I

Eco-vil age Design and Planning BY: Promporn Kaikeerati 483200034-3

Concept Design

เพื่อนบŒาน

เพื่อนบŒาน

แนวความคิดในการออกแบบคือการใชŒหลักการความยังยืนในการ ใชŒชีวิตและความยังยืนของชุมชนซึ่งทั้งสองอย‹างจะกล‹าวถึงการเชื่อมโยง ไม‹สามารถอยู‹ไดŒเพียงลำพัง ดังนั้นแนวคิดในการออกแบบจะมาจากความ เชื่อมโยงทั้งในระบบสังคม และการดำเนินชีวิต

อาหาร ที่อยู‹อาศัย

บŒาน

อาชีพ ครอบครว

บŒาน

การเชื่อมต‹อของน้ำจาก บŒานที่อยู‹อาศัยไปยังแหล‹งน้ำ ส‹วนกลางของหมู‹บŒาน ซึ่งน้ำเสีย จะถูกปล‹อยออกทางดŒานนี้และ ระหว‹างการไหลของน้ำออกแบบ ใหŒใชŒการบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ

การเชื่อมต‹อของน้ำจาก บŒานที่อยู‹อาศัยไปยังแม‹น้ำโดย ผ‹านการบำบัดดŒวยวิธธรรม ชาติระหว‹างทาง

ออกแบบการลŒอมพื้น ที่บŒาส‹วนกลางเพื่อใหŒทั้งชุมชน ไดŒมีส‹วนร†วมในการดูแล และแสดงความเปšนเจŒาของ

ออกแบบการลŒอมพื้น ที่บŒาส‹วนกลางเพื่อใหŒทั้งชุมชน ไดŒมีส‹วนร†วมในการดูแล และแสดงความเปšนเจŒาของ

การสร‡างชุมชนเขŒมแข็งโดย การเชื่อมต‹อของชุมชนใน ระดับเพื่อนบŒานเขŒากับโครง ข‹ายใหญ‹โดยการเชื่อมไป ที่ศาสาส‹วนกลาง

Housing Desing

หลักในการออกแบบบŒานพักใชŒแนวคิดในการทำเกษตรพอเพียง สามาถพึงตัวเองไดŒ ดังนั้นในพื้นที่ 400 ตาราเมตรนี้จึงถูกแบ‹งออกเปšน สระน้ำ พืชไร† พืชผัก และบŒานพัก อาศัยสำหรบ 4 คน โดยการออกแบบจะคำนึงถึงการยืดหยุ‹นและความเชื่อมโยงระหว‹าง ส‹วนประกอบต‹างๆ นอกจากนั้นการออกแบบ ยังนำแนวคิดในการเชื่อมโยงในชุมชนโดยการเชื่อมโยงระหว‹าง พื้นบŒานไปจนถึงการเชื่อมโยงระดับหมู‹บŒาน

สระน้ำของบŒานที่เชื่อมต‹อ กับระบบน้ำของหมูบŒาน

ไมŒยืนตŒน ไมŒยืนตŒน

ศาลารมน้ำ หŒองน้ำ พื้นที่ทานอาหารเชื่อมต‹อ กับศาลาและเปšนระดับนั่งพื้น +0.60

ครว +0.20

เสŒนทางบำบัดน้ำธรรมชาติ

+0.20

ไมŒยืนตŒน

+0.00

แปลน ชั้นที่ 1 มาตราส‹วน 1:100

ไมŒยืนตŒน

พืชไร†

หŒองนอนนักท‹องเที่ยว

ไมŒยืนตŒน

+2.60

พืชผัก

อยู‹ติดกับครวเพื่อใหŒง‹ายต‹อการหยิบใชŒ

พื้นที่ของบŒานที่ เชื่อมต‹อกับชุมชน

บŒาน

เพื่อนบŒาน

Planning Design

การสร‡างชุมชนเขŒมแข็งโดยการเชื่อมต‹อ ของชุมชนในระดับเพื่อนบŒานเขŒากับโครง ข‹ายใหญ‹โดยการเชื่อมไปที่ศาสาส‹วนกลาง

ชุมชน

หŒองนอนที่เกิดจากการขนาย หŒองโดยการปดกันบานเฟยม หŒองนอน

แปลน ชั้นที่ 2 มาตราส‹วน 1:100

เพื่อนบŒาน บŒาน


PLATE 01

¡ÒÃÍ͡ẺÍ‹ҧÁÕ¨ÔμÊÓ¹Ö¡ ð ¡ÒÃ㪌ªÕÇÔμÍ‹ҧÁÕ¨ÔμÊÓ¹Ö¡ ¡ÒÃÃÙŒμÑÇÍÂÙ‹àÊÁÍ

¡ÒÃ㪌á¹Ç¤Ô´àÃ×èͧ¡ÒûÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹ áÅÐ ¡ÒÃÍÂÙ‹¡Ñº¸ÃÃÁªÒμÔ

äÁ‹Ãº¡Ç¹¸ÃÃÁªÒμÔ㹺ÃÔàdz仨¹¶Ö§âÅ¡

- ÍÂÙ‹Í‹ҧäÁ‹Ãº¡Ç¹

äÁ‹Ãº¡Ç¹¼ŒÙ¤¹·ÕèÍÂÙ‹Ãͺ¢ŒÒ§ ¾Ö觾ÒÍÒÈѸÃÃÁªÒμÔÍ‹ҧ·ÕèÊØ´

- ÍÂÙ‹Í‹ҧ¾Ö觾Ò

¡ÒÃ㪌á¹Ç¤Ô´àÃ×èͧ¡ÒÃÍ͡Ẻ·Õè¤Ó¹Ö§¶Ö§¤¹Ãͺ¢ŒÒ§ äÁ‹·Ó¡ÒÃú¡Ç¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔμ

¡ÒÃ㪌á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´àÃ×èͧ¡ÒùӸÃÃÁªÒμÔࢌÒÁÒ㪌㹺ŒÒ¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹àÃ×èͧáʧ ÅÁ ËÃ×Í¡ÒÃÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ

ÍÂÙ‹Í‹ҧ¾Ö觾ÒÍÒÈÑÂÊѧ¤Á ¡ÒÃ㪌¸ÃÃÁªÒμÔࢌÒÁÒà¾×èÍàμ×͹ãËŒÃÙŒμÑÇÍÂÙ‹àÊÁÍ áÅзÓãËŒÃÙŒ¶Ö§¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§¸ÃÃÁªÒμÔ

Location : khonkaen thailand

¡ÒÃàÍ×éÍà¿„œÍμ‹ÍÊѧ¤ÁËÃ×Í¡ÒþÂÒÂÒÁ Å´ª‹Í§Ç‹Ò§¢Í§ºŒÒ¹¡ÑººÃÔº·

à¹×èͧ¨Ò §¨Ò¡¢Í¹á¡‹¹¡ÓÅѧÁÕ¡ÒþѲ¹Ò·Ò§´ŒÒ¹àÈÃÉ° ¼Åä»ÊÙ‹¡Òá‹ÍÊÌҧ·Õè¢ÂÒÂμÑÇÍ‹ҧÃÇ´àÃçÇ·ÓãËŒ ¨Ö§Ê‹§¼Å ËÑÇ˹ŒÒ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ä´ŒÂŒÒÂÁÒ·Ó§Ò¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ áÅÐà¹×èͧ¨Ò¡ ÊÁҪԡ㹤Ãͺ¤ÃÑÇ à¤ÂªÔ¹¡Ñº¡¡ÒÃ㪌ªÕÇÔμ ã¹àÁ×ͧáÅÐÂѧÁÕÊÁÒªÔ¡¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ·ÕèÂѧμŒÍ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ ã¹ÃдѺ »ÃжÁ ·ÓãËŒ¡ÒÃàÅ×Í¡ ¾×é¹·ÕèÊÌҧºŒÒ¹¤‹Í¹ ໚¹ š ¾×é¹·Õè ·Õèà´Ô¹·Ò§ä´ŒÊдǡ ¨Ò¡Ã¶»ÃШӷҧáÅÐÃ¶Â¹μ Ê‹Ç¹μÑÇ ÍÂÙ‹ã¡ÅŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

¶¹¹¤‹Í¹¢ŒÒ§μÔ´ ¶¹¹¤Í

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ ·ÕèμÑé§â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÍ͡ẺμÒÁá¹Ç¤Ô´ ¡ÒÃÍÂÙ‹Í‹ҧÁÕÊÓ¹Ö¡

·ÔÈ·Ò§·Ò§ÅÁ Ä´Ù˹ÒÇ

á¹Ç¡Òà à«μμÑÇÍÒ¤ÒÃà¾×èÍÅ´¡ÒÃú¡Ç¹

·ÔÈÍÍ¡ ·ÔÈμ¡ á¼§´Ñ§á´´á¹ÇμÑé§ ¡Òà ˹μÑÇàͧࢌÒä»à¾×èÍ à»´¾×é¹·ÕèÊÒ¸ÒóРáÅÐ໚¹¡ÒÃã¡ÅŒªÔ´¡ÑºÊѧ¤ÁÁÒ¡¢Öé¹ ¾×é¹·Õè·Õè¤ÇÃà¡Ô´¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèàª×èÍÁ⧡ѺÊѧ¤Á

·ÔÈ·Ò§·Ò§ÅÁ Ä´ÙÌ͹

N

·ÔÈà˹×Í ·ÔÈãμŒ á¼§´Ñ§á´´á¹Ç¹Í¹


PLATE 02 B-B

Dining room +1.00

woring room + 3.40

+o.60

A-A kitchen +.30

+o.00

master bedroom + 3.40 + 3.20

pool +0.00

living room +1.00

bedroom + 3.40

+o.00

1:100 n scale a l p r o o first fl

1:100 n scale a l p r o flo second

ÁØÁÁͧã¹Ê‹Ç¹ËŒÍ§¹Ñè§àÅ‹¹·Õè⶧ ºÑ¹ä´ŒÂÍÁãËŒ ½¹μ¡¼‹Ò¹Å§ÁÒ ä´Œà»š¹¡ÒÃàμ×͹μ¹àͧàÃ×èͧ ¸ÃÃÁªÒμÔàÊÁÍ ÃÙ»´ŒÒ¹·ÔÈãμŒ

ÃÙ»´ŒÒ¹·ÔÈμÐÇѹμ¡

Detail 1 Ẻ¢ÂÒ ´ŒÒ¹Å‹Ò§âºÑ¹ä´Œ·Õè໚¹Ê‹Ç¹·ÕèãËŒ¹éÓ¼‹Ò¹ä´Œ

Detail 2 Ẻ¢ÂÒ ¼¹Ñ§ËŒÍ§¹Í¹ãËÞ‹


TCDC WORKSHOP ‘ 0 8 ROLL HOUSE RENOVATE

workshop นี้เปšนการลงพื้นที่เพื่อศึกษและปรบปรุงตึกแถวบรเวณเสาชิงชŒา โดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บขŒอมูล การวิเคาระการใชŒพื้นที่ เพื่อปรบปรุงทางดŒานทัศนียภาพและการใชŒชีวิตของคนในชุมชน ปญหาที่เกิดขึ้น จากมุมมองของคนนอกพื้นที่ จะพบความไม‹เปšนระเบียบ ของspace ที่ซŒอนทับกันหลายมิติ ทั้งดŒานการใชŒ งานและลักษณะเฉพาะ ซี่งมองว‹า เปšนสิ่งที่เราจะสามารถทำใหŒดีขึ้นไดŒ หรอว‹าพัฒนาต‹อไดŒ ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ ตŒองไม‹รบกวน วิถีชีวิตเดิม วิถีชิวิต การดึงพื้นที่ส‹วนการเขŒามาเปšนพื้นที่ส‹วนตัว แนวทางการแกŒปญหาและเงื่อนไข สิ่งที่เกิด ขึ้นควรจะ รองรบการใชŒงานเดิมไดŒทุกรูปแบบ เปšนตัวกำหนดหรอ รบกวนวิถีชีวิต แต‹เปšน ตัวส‹งเสรมใหŒการใชŒชีวิตดีขึ้นในแนวทางเดิม เปšนการจัดระเบียบใหŒชุมชน


Architect portfolio  

this portfolio is the architecture work by promporn kaikeerati

Advertisement