Page 1

กาหนดการศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะฯ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2555 วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 06.00 น. เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานี เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200 เวลา 07.45 น. เดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานี – ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย เวลา 09.30 น. เดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย – เขื่อนไฟฟ้าน้้างึม1 เวลา 11.00 น. ฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของเขื่อนน้างึม1 และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือน้าเที่ยว อ่างเก็บน้้าเขื่อนน้้างึม1 เวลา 13.30 น. เดินทางจากเขื่อนไฟฟ้าน้้างึม1 – นครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 15.00 น. ทัศนศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรม เวลา 17.00 น.

Check in โรงแรมดอนจันทร์พาเลซ

เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม เวลา 19.00 น. พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านเอกอัครราชทูต (Dinner Talk) เวลา 20.00 น. ชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาว


วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check out เวลา 07.00 น. เดินทางจากโรงแรมดอนจันทร์พาเลซ – โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้้างึม 2 เวลา 10.30 น. ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ เขื่อนไฟฟ้าน้างึม 2 เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้้างึม 2 เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าน้้างึม 2 และบริเวณเขื่อนกั้นน้้า เวลา 14.00 น. เดินทางจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้้างึม 2 – ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย เวลา 17.30 น. เดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย – โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า พร้อม Check out เวลา 08.30 น. เดินทางจากโรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ – โรงแรมเจริญโฮเทล เวลา 09.00 น. รับฟังการบรรยายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของจังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC เวลา 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.

ทัศนศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

เวลา 18.35 น.

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานอุดรธานี ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9217

เวลา 19.35 น.

เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :

1. ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 2. กิจกรรมการศึกษาดูงานกิจกรรมภาคบังคับของหลักสูตรซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน 3. การแต่งกาย : แต่งกายชุดล้าลองสุภาพ (สุภาพสตรีสามารถสวมกางเกงได้) และแจ๊คเก็ตของสถาบัน


กาหนดการศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะฯ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2555 วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณประตู1

เวลา 07.10 น.

เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอุดรธานี เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3360

เวลา 08.45 น.

เดินทางจากท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

เวลา 10.30 น.

เดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย – เขื่อนไฟฟ้าน้้างึม1

เวลา 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือน้าเที่ยว อ่างเก็บน้้าเขื่อนน้้างึม1

เวลา 13.00 น.

ฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของเขื่อนน้างึม1 และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

เวลา 14.00 น.

เดินทางจากเขื่อนไฟฟ้าน้้างึม1 – นครหลวงเวียงจันทน์

เวลา 15.30 น.

ทัศนศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรม

เวลา 17.30 น.

Check in โรงแรมดอนจันทร์พาเลซ

เวลา 18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

เวลา 19.00 น.

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านเอกอัครราชทูต (Dinner Talk)

เวลา 20.00 น.

ชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาว


วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check out

เวลา 07.00 น.

เดินทางจากโรงแรมดอนจันทร์พาเลซ – โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้้างึม 2

เวลา 10.30 น.

ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ เขื่อนไฟฟ้าน้างึม 2

เวลา 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้้างึม 2

เวลา 13.00 น.

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าน้้างึม 2 และบริเวณเขื่อนกั้นน้้า

เวลา 14.00 น.

เดินทางจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้้างึม 2 – ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

เวลา 17.30 น.

เดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย – โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี

เวลา 18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า พร้อม Check out

เวลา 08.30 น.

เดินทางจากโรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ – โรงแรมเจริญโฮเทล

เวลา 09.00 น.

รับฟังการบรรยายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC

เวลา 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระเบียงพัชนี (ริมหนองประจักษ์)

เวลา 13.00 น.

ทัศนศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

เวลา 18.35 น.

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานอุดรธานี ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดย เครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3365

เวลา 19.35 น.

เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :

1. ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 2. กิจกรรมการศึกษาดูงานกิจกรรมภาคบังคับของหลักสูตรซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน 3. การแต่งกาย : แต่งกายชุดล้าลองสุภาพ (สุภาพสตรีสามารถสวมกางเกงได้) และแจ๊คเก็ตของสถาบัน

12-08-54 กำหนดการศึกษาดูงาน อุดรธานี หนองคาย ลาว  

12-08-54 กำหนดการศึกษาดูงาน อุดรธานี หนองคาย ลาว

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you