Page 1

หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย


คานา รายงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาภาษาและเทคโนโลยี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษา ความรู้ที่ได้จากอินทราเน็ต เรื่ อง หลักสู ตร การศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ ในรายงานนี้มีเนื้อหา ประกอบด้วยความรู้ เกี่ยวกับ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย หลักการ จุดหมาย คุณลักษณะตามวัย ตลอดจน เพื่อนาไปเป็ นความรู้ในการสร้างรากฐานคุณภาพชีวติ ให้เด็กพัฒนาไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม ผูจ้ ดั ทาได้เลือกหัวข้อนี้ในการทารายงาน เนื่องมาจากเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ รวมทั้งแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของการศึกษาปฐมวัย ผูจ้ ดั ทาต้องขอขอบคุณอาจารย์ ผูใ้ ห้ความรู้ และแนวทาง การศึกษา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู ้ และเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่านทุก ๆ ท่าน หากมี ข้อเสนอแนะประการใด ผูจ้ ดั ทาขอรับไว้ดว้ ยความขอบพระคุณยิง่

นางสาวบังอร แจ่มกระจ่าง ผูจ้ ดั ทา


สารบัญ เรื่ อง

หน้า

-

๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย หลักการ จุดหมาย คุณลักษณะตามวัย อายุ ๓ ปี อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี - อ้างอิง - ภาคผนวก


ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเป็ นการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี * บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและการ ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตาม ศักยภาพ ภายใต้ บริ บทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้าง รากฐานคุณภาพชีวติ ให้เด็กพัฒนาไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี

หลักการ เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่ งเสริ มพัฒนาการ ตลอดจน การเรี ยนรู ้อย่าง เหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผูเ้ ลี้ยงดู หรื อบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถใน การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการ ทุกด้าน อย่างสมดุล และเต็มตามศักยภาพ โดยกาหนดหลักการ ดังนี้ ๑. ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัย ทุกประเภท ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ โดยคานึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล และวิถีชีวติ ของเด็กตามบริ บทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย ๓. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ๔. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้สามารถดารงชีวติ ประจาวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข ๕. ประสานความร่ วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี เป็ นการจัดการศึกษา ในลักษณะของการอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล


จุดหมาย หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี มุ่งให้เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกาหนดจุดหมาย ซึ่งถือเป็ นมาตรฐาน คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้ ๑. ร่ างกายเจริ ญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี ๒. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั ๓. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุ ข ๔. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ๕. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกาลังกาย ๖. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๗. รักธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็ นไทย ๘. อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขและปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ๙. ใช้ภาษาสื่ อสารได้เหมาะสมกับวัย ๑๐. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ๑๑. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑๒. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ คุณลักษณะตามวัย คุณลักษณะตามวัยเป็ นความสามารถตามวัยหรื อพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ ผูส้ อนจาเป็ นต้องทาความเข้าใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ ๓-๕ ปี เพื่อนาไปพิจารณาจัดประสบการณ์ ให้เด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่ งมีความแตกต่างระหว่าง บุคคล เพื่อนาข้อมูลไปช่วยในการพัฒนาเด็กให้เต็มตามความสามารถและศักยภาพ พัฒนาการเด็กในแต่ละ ช่วงอายุอาจเร็ วหรื อช้ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้และการพัฒนาจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มี ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนต้องพาเด็กไปปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อแพทย์เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขได้ทนั ท่วงที คุณลักษณะตามวัยที่สาคัญของเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี


เด็กอายุ ๓ ปี พัฒนาการด้ านร่ างกาย กระโดดขึ้นลงอยูก่ บั ที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือและลาตัว เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ เขียนรู ปวงกลมตามแบบได้ ใช้กรรไกรมือเดียวได้

พัฒนาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ชอบที่จะทาให้ผใู ้ หญ่พอใจและได้คาชม กลัวการพลัดพรากจากผูเ้ ลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง

พัฒนาการด้ านสั งคม รับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเอง ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น ) เล่นสมมติได้ รู้จกั รอคอย

พัฒนาการด้ านสติปัญญา สารวจสิ่ งต่างๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้ บอกชื่อของตนเองได้ ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่ องด้วยประโยคสั้นๆ ได้ สนใจนิทานและเรื่ องราวต่างๆ ร้องเพลง ท่องคากลอน คาคล้องจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้ รู้จกั ใช้คาถาม •อะไรŽ สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ อยากรู ้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว


เด็กอายุ ๔ ปี พัฒนาการด้ านร่ างกาย กระโดดขาเดียวอยูก่ บั ที่ได้ รับลูกบอลได้ดว้ ยมือทั้งสอง เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้ เขียนรู ปสี่ เหลี่ยมตามแบบได้ ตัดกระดาษเป็ นเส้นตรงได้ กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยูเ่ ฉย

พัฒนาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ เริ่ มรู ้จกั ชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น ชอบท้าทายผูใ้ หญ่ ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ

พัฒนาการด้ านสั งคม แต่งตัวได้ดว้ ยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง เล่นร่ วมกับคนอื่นได้ รอคอยตามลาดับก่อน-หลัง แบ่งของให้คนอื่น เก็บของเล่นเข้าที่ได้

พัฒนาการด้ านสติปัญญา จาแนกสิ่ งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้ บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคาชี้แนะ สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่ องเป็ นประโยคอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น รู้จกั ใช้คาถาม •ทาไมŽ


เด็กอายุ ๕ ปี พัฒนาการด้ านร่ างกาย กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้ รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้ดว้ ยมือทั้งสอง เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว เขียนรู ปสามเหลี่ยมตามแบบได้ ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กาหนด ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ ยืดตัว คล่องแคล่ว

พัฒนาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางน้อยลง

พัฒนาการด้ านสั งคม ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง เล่นหรื อทางานโดยมีจุดมุ่งหมายร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ พบผูใ้ หญ่ รู ้จกั ไหว้ ทาความเคารพ รู ้จกั ขอบคุณ เมื่อรับของจากผูใ้ หญ่ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาการด้ านสติปัญญา บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสี ยง รส รู ปร่ าง จาแนก และ จัดหมวดหมู่สิ่งของได้ บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได้ พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็ นเรื่ องราวได้ สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่ รู้จกั ใช้คาถาม •ทาไมŽ •อย่างไรŽ เริ่ มเข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรม นับปากเปล่าได้ถึง ๒๐


อ้างอิง ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย หลักการ จุดหมาย http://school.obec.go.th/sup_br3/cr_04.htm คุณลักษณะตามวัย http://school.obec.go.th/sup_br3/cr_03.HTM


ประวัติผู้เขียน ชื่อ – สกุล นางสาวบังอร แจ่มกระจ่าง วันเกิด 27 พฤศจิกายน 2529 บ้ านเกิด จังหวัด ระยอง วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวังจันทร์วทิ ยา กาลังศึกษา ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย อาชีพ ครู พี่เลี้ยง ระดับชั้นอนุบาล โรงเรี ยนบ้านชงโค คติประจาใจ

ใส่ ใจกับทุกสิ่ ง แต่ไม่เอาทุกสิ่ งมาใส่ ใจ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ปรัชญาปฐมวัย หลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you