Krisztus világa

Page 1

2017. november

Szentjeinkkel - főszerkesztő 3. oldal: Szent László-év 13. - Dr. Darvas-Kozma József 4-6. oldal: 54. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - Dr. 2. oldal:

Darvas-Kozma József 7. oldal: Játékos ismerkedés szentekkel - Vitos Antal 8-9. oldal: Kárpátaljai Értéktár 1. Sárközi Sándor SP 10. oldal: II. János

Pál két csodája hu.radiovaticana.va 11. oldal: Véges boldogság - Matthias Mühl; Imádság munkakezdés előtt - 777 blog.hu 13. oldal: Újabb

kalandok a Mese Birodalmában 2. Katóca 14. oldal: Derűs oldal 15. oldal: Rejtvények és megfejtők 16. oldal: Esti dal Kozma László

Szent Mihály-templom, Kolozsvár – fényképezte: Rusti Alexandru

Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja


VIII. évfolyam 11. szám

Szentjeinkkel Mindenszentekkel kezdődik november. Kosztolányi Dezső egyik elbeszélésében leírja, hogy mint gyereknek vasárnapi játék közben elszakadt a nadrágja. Egyházi iskolába járt, a szigorú piarista paptanár behívta a szobájába. A kisfiú a büntetéstől való félelmében alig mert belépni. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor tűvel, cérnával, foltozófával a kezében fogadta, és nekilátott a szakadás bevarrásához. Közben így töprengett: „Először is megdöbbentem azon, hogy közösséget vállal egy nebulóval, és cinkostársként leplezi azt, amit büntetnie kellene. Másrészt azon tépelődtem, vajon nem jut-e a pokolba, mivel vasárnap tilos dolgozni, varrni? – Most már tudom, hogy nem kell féltenem. Azóta ha szentekről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel, cérnával és foltozófával képzelem el őket.” Az író jól közelítette meg a szentek, földi angyalok létét, mert ők valóban a szükséget szenvedők segítségére voltak és vannak. Szeretetüket minden helyzetben kifejezték apró gesztusokkal is. Egykor hasonlóan, szinte észrevétlenül cselekedtek naponta szüleink, nagyszüleink vagy szomszédaink, mert tudták, hogy Isten a jótettnek, szenvedésnek és áldozatnak üdvösséghozó teremtő szerepet szánt, és szomjasan keresték, hogy minél többet valósítsanak meg szeretett Istenünk tervéből. Ez nemcsak rokoni körben vagy népünk előkelőiben, de a nép földközelben élő rétegeiben is előfordul. A magyarságnak az a jellemvonása, hogy akit vagy amit megszeret, azért nem sajnál semmit sem, sőt önmaga érdekét nem nézve, parádésan veti be minden erejét és vagyonát az eszme vagy szerelme szolgálatába. A Szent László-év kapcsán, gondolhatunk a kegyes királyra, akit a kortársak a „haza bajnokának, athleta patriae-nak” neveztek, aki a lovagi eszménykép tökéletes megtestesülése volt. Aki felismerte István király és fia, Imre herceg, valamint Gellért püspök és a Vágmenti remeték, András és Benedek életében az életszentséget. November 5-én Szent Imrére emlékezünk. Rómában a Magyar kápolna falán a Magyar Szentek sorozatában Szent Imre halála is meg van örökítve, amint a vadkannal vívja halálos küzdelmét. Ebben a képben az ifjú herceg férfias egyéniségére akarnak a művészek rámutatni. A vadászat a fiatalság szenvedélye, és idős korban is azért vállalkoznak rá az emberek, hogy megőrizzék fiatalosságuknak erőfölöslegét, küzdelemre kész merészségét, a kockázat elfogadásának bátorságát. Szent Imre fiatalságában Isten fiatalsága mutatkozik be. A szentek különösképpen Istent sugározzák bele a világba. És Isten azért vette 24 évesen magához, hogy saját fiatalságát tükröztesse be a világba szemben a mozdulatlanságot sugárzó Isten-képpel. Szent Imre halála megmutatja, hogy merte vállalni a vadászat izgalmát, és mert szembenézni a vadkannal. A ma ifjúsága a mindent elborító szexhullámmal birkózik, mely szinte ellenállhatatlanul töri le az ártatlanságot, bontja szét a házasságot, és eltelíti a hírközlő eszközökön át az ember gondolkodását.

2

Az imaapostolkodás szándéka novemberre: Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét és a kölcsönös megértést, főleg a más vallásokhoz tartozókkal.

Nem véletlen, hogy Ferenc szentatyánk a 2018-as rendes püspöki szinódust a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” témában hirdette ki. A Gyulafehérvári Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a „Fiatalok a hit útján” témában tervezte meg, mert szívügyünknek tartjuk a fiatalok hitre való vezetését, és az abban való megerősítését. Ebben segítsenek mindnyájunkat a magyar szentek és boldogok. November nem igazi, ha az idősek nem mutatják fel lelki fiatalságukat az Erzsébet- vagy a Katalin-bálon. Mulassanak úgy, hogy egy szenttel táncolnak. E gondolattal és apró gesztussal kívánok munkatársaim nevében minden kedves Olvasónknak szentekkel megélt napokat, a főszerkesztő

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja. Kiadja: Salus

Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Balázs Tünde, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 2558-8389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.


lovagkirály

Szent László-év 13.

Szent László-év sorozatunknak, amelyet lapunkban olvastak, s melynek záró írását közöljük, egyik célja éppen az, hogy a történelmi valóságot közölje a szent élete kapcsán. Így azt is, hogy a magyar kereszténység nem Szent Istvánnal kezdődött. Sőt még apjával, Géza fejedelemmel sem. Mert már akkor, amikor Géza a Magyar-törzs fejéből többé-kevésbé az egész magyarság vélhető uralkodójává lett, már akkor úgy állott a helyzet, hogy a magyarság jelentősebb fele keresztény volt. Igaz, megszervezetlenül, papsággal csak alkalmilag ellátva, egyházmegyék és püspökök nélkül. De mégiscsak keresztény, ahogyan Luidprand cremonai püspök 962-ben írt Antapodosis (Visszafizetés) című művében őseinkről írta. Árpád dédunokája Tormás 948-ban Bizáncban keresztelkedett meg, őt követte az erdélyi Gyulák nemzetsége, a bolgárokkal barátkozó Ajtony khán és Vérbulcsú-törzs vezető nemzetsége. Géza apja, Taksony nagyfejedelem pedig 950 táján a pápával kereste a kapcsolatot. Az avarságból, székelységből és szlávságból a keresztény felszivárgás folytán a pogány népelem már Géza törzsuralmának kezdetei idején kisebbségbe szorult a magyarságban. Szent Istvánnal bevégződik a magyarságnak a kereszténységre való térése, és keresztény-szakrális királysággá váltja át apja többé-kevésbé egyeduralmát. Majd végrehajtja a magyar egyházmegye-szervezést,

így formát ad a magyar kereszténységnek. Nemzetének pedig valóban egy magasabb rendű és teljes életszentség példáját adja. Szent István példáját és szentségét követte Szent László. 1992-ben négy paptársammal megálltunk és fejet hajtottunk mély tisztelettel Szent Lászlónak az ő arcvonását mutató győri ereklyetartója előtt. Ez az arc nyájas, fölényes és hatalmas, a derűje fönséges és komoly – írta Ijjas Antal történész. Azt mondják, ez Szent László arca, amilyen az életben volt. A maga eszményi megvalósulásában igazi férfi arc. Hosszasan lehet nézni ezt az arcot, mert erről derű sugárzik. Mi volt benne a szent? – ezt kérdezte tőlem egyik tudós barátom, Barabási Albert László, amikor a Krisztus világa októberi számát lapozta. Megválaszoltam: életszentsége, semmivel sem több, mint amit egy modern korban élő férfi teljesíteni képes. A tízparancsolat és az Egyház parancsainak megtartása, az imaélet és az Eucharisztia vétele. Az Egyház tanításában való mélységes hit, kötelességteljesítés, és mint az ország legfőbb bírája, ítéleteiben a teljes igazságosság. Önmagát egészen a szeretet szolgálatára adta, ahogy Krisztus az evangéliumban kéri. Ezzel László „a régi vitézséget tüntette fel önmagán; e jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet, amelynek öröme és eszménye László lett.” Úgyannyira, hogy közvélekedés lett: még a halála után is igazságot szolgáltat, és veszélybe került népét az égből is segíti. A kutatások szerint a váradi székesegyházban temették el. A rendkívüli gyógyulások, csodák már temetésekor elkezdődtek, és váradi sírja zarándoklatok helyszíne lett. László elsősorban kortársai előtt bizonyult szentnek, aminek hivatalos megerősítése Róma közbejöttével történt. László király szépunokaöccse, III. Béla király kezdeményezte „a megboldogult László király maradványainak felemelését”, szentté avatását. III. Béla tudatosan vállalta László politikai örökségét, imponált neki a lovagkirály eszméje. A szentté avatást Gregorius de Crescencio bíboros, pápai követ végezte 1192. június 27-én. A sír felnyitása után a szent tetemét kivették, drága szövetbe takarták, s aranydíszes ezüst koporsóba helyezték. Fejére aranykoronát, kezébe jogart adtak. Később díszes új sírba helyezték. Fejereklyéjének ezt követően készült a Szent László-herma, mely hitelesen őrzi a lovagkirály vonásait. Egyéb ereklyéit ünnepi körmenetekben körülhordozták Váradon, egyébként az oltáron tartották. Szent László Magyarország, s főként Erdély patrónusa. Hite és jelleme által a magyar hagyomány a Magyar Háromkirályok között tartja számon, mert Istvánnal és Imrével együtt a kereszténység csillagát követve ők vezették el a magyar népet Krisztushoz. Dr. Darvas-Kozma József

3


forrás

„Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7)

52.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020. szeptember 13–2o, Budapest

Az Egyház nyerjen új erot küldetéséhez, és ismerje föl életének forrását és csúcsát az Eucharisztiában!

1.

4

Az Eukarisztia misztériuma elválaszthatatlan és eleven kapcsolatban van az Egyházzal. A kinyilatkoztatásból ismerjük, hogy az ószövetség népe a pusztai vándorlás negyven éve alatt a gondviselés ajándékával, a mannával élt (MTörv 8,2-3. 14b-16a). Az adomány megléte Isten jelenlétét és gondoskodását bizonyítja. Isten az egész emberről gondoskodik, aki test, szellem és lélek. Érdekes fejezete a biológiának, hogyan épül be a táplálék a szervezetünkbe. A művelődés síkján az ismeretek épülnek bele gondolkodásunkba, szellemi világunkba. Jézus tovább vitte a fejlődést, mert szavával és testével mint étellel és itallal szentségi módon a hívő emberbe épül, hogy az ember beléje épülhessen. Szándéka szerint erre születtünk.

A kenyérszaporítás és az Eukarisztikus beszéd kapcsolatában is szembetűnő Jézus szándéka, hogy az örök élet táplálékát hagyja ránk. Együtt érez az emberek gondjaival, ezért jóllakatja őket. Látja lelkiszellemi szükségüket is, ezért tanítja, hogy ne csak a testi táplálékra fordítsák figyelmüket. Ő önmagát adja táplálékul, amely annyira fontos, hogy ha valaki nem fogadja el, nem lesz igazi élet benne. Miután szavaival megdöbbentette hallgatóságát, azt is megmondja, mire szolgál az az eledel, amelyben önmagát adja. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon.” Ő az égből szállott alá, azért adhat égi életet, amelyet az Atyától kapott. Aki visszautasítja ezt a táplálékot, az az örök életet utasítja vissza. Az Oltáriszentség az örök élet kenyere, ezért benne van a halál legyőzése és a feltámadás ajándéka, amelyet hittel vallunk minden szentmisében (Jn 6,51-58).


forrás

2.

Az Eukarisztia ünneplése valódi áldozati lakoma, ahol Krisztus áldozati testében és vérében részesülünk. Azok részesedhetnek benne, akik az Egyházhoz, Krisztus testéhez tartoznak, hiszen a cél az, hogy a tagok hasonlóvá váljanak a főhöz. Akik az egy kenyérből és az egy kehelyből részesednek, azoknak meg kell őrizniük a szeretet egységét Krisztussal és egymással (1Kor 10,16-17). Amit teszünk, az tulajdonképpen az Utolsó vacsora terméből indult el nagycsütörtök éjszakáján, amikor Jeruzsálem hatalmasságai végleg Jézus ellen fordultak. A megilletődött és megfélemlített apostolok között a Mester megtörte a kenyeret és adta a bort e szavakkal: „Ez az én testem és ez az én vérem.” Az Utolsó vacsora termétől a mai napig hányszor ismétlődött ez a jelenet, hasonló körülmények között, egy ellenséges világ közepén?! A köztünk maradó Krisztus mindig egy ellenséges világ közepett gyűjtötte maga köré híveit, hogy oltalmuk és erősségük legyen. Az Egyház története nem egyéb, mint az Oltáriszentségben velünk levő Krisztus küzdelmei és diadalai. Az Ő szeretete és sugárzása fonja át az évszázadokat.

Körülötte gyűltek össze az első keresztények a katakombákban, míg a föld felett véres üldözés dühöngött. Ő volt a láthatatlan ellenfél, aki megjelent a Római Birodalom minden városában és falujában, és jelenléte mellett elsápadt a világi hatalmasság. Ő győzött, amikor megszűntek az üldözések. Az Ő fehérsége jelentette a bizalmat az összeomlott Római Birodalomban. A szerzetesek Őt vitték a vándor népek közé. Az Ő szeretete gyűjtötte össze az elméket, a szíveket és akaratokat. Neki és Érte építettek csodálatos templomokat és kolostorokat. Az Ő szeretete adott erőt évszázadokon át eleinknek. Ő volt az istentelen diktatúra évtizedeiben hűségünk záloga. A kicsinyek és szegények az Egyházban jelen levő Krisztus felé fordították tekintetüket. Az elhurcoltak vagy halálraítéltek utolsó menedéke, vigasza és erőforrása Jézus maradt az átváltoztatott kenyér és bor színében. Ha a világ el is hagyna bennünket, Ő sohasem. Szeretetének végső jele az Eukarisztia, mert „aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én őbenne”. Ő belé oltódva mint a szőlővessző a szőlőtőbe, valóság marad a „veletek vagyok minden nap a világ végéig”. Néhány szempontot említek, melyek segíthetnek a megvilágosult és termékeny tevékenységben…

5


forrás

3.

Minden szentség az Eukarisztiára irányul és belőle táplálkozik. Isten teremtő szavával a nemlétből létbe szólította előbb a szellem-, majd az anyagvilágot, amelyhez részben az ember is tartozik. Isten Fia megtestesülésével és húsvéti misztériumával a világ megdicsőítése elkezdődött. A Lélek által megszületett az Egyház. Az egész keresztény élet alapját a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia rakják le. A szentségek a Jézus Krisztus által szerzett üdvösséget jelzik, megvalósítják, valamint előre ábrázolják és elővételezik a mennyei dicsőséget. A liturgiában Krisztus, a mi Megváltónk és Főpapunk folytatja Egyházában, Egyházával és Egyháza által az emberek megváltásának művét. A kegyelmi élet állandó folyamat, kibontakozás, Isten népének zarándoklása a földön addig, amikor az ember minden fenntartás nélkül önmagát Istennek ajándékozza. Mindnyájan Jézustól tanuljuk az önajándékozást, aki „előbb szeretett minket.” Krisztus meghívta Egyházát, hogy vele zarándokoljon a földön, és Őt a természetfölötti világból ebbe a világba „konszekrálja” (megjelenítse) a Szentlélek és a rábízott „teremtő igék” által. Így akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára és a bérmálás által mélyebben azonosultak Krisztussal, az Eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában (vö. KEK 1322).

5.

6

Jézusban képesek vagyunk találkozni Atyánkkal. Az emberi élet a találkozások hosszú és színes sorozatában fejlődik ki. Az istengyermeki élet lényege az, hogy képesek és felszólítottak vagyunk úgy találkozni Istennel, mint Atyánkkal. Ez a partnerség adja a legteljesebb életörömet és életérzést, ha átéljük, hogy Jézusban vagyunk, Jézussal élünk és Jézus által valakik vagyunk. E belső azonosulást, mely az igazi életörömet adja, a jelen üdvrendben csak az Eukarisztia, pontosabban a szentmise „megcselekvése” által lehet elérni. Az embert semmi más nem juttathatja fel az életnek olyan csúcsára, amelyet a maga sajátos életének érezhet, csak ha szeretetközösségbe kerül az Istennel, ahogyan a Fiú az Atyát szereti a Szentlélekben. Atyát kereső életünk van, ezért hiába lenne a hat szentség, amely Jézusba olt, ha a szentmise által nem találkozhatnánk az Atyával. Egyedül az Eukarisztia ünneplésében találkozhatunk valóban úgy az Atyánkkal, mint Isten az Istennel, és egyedül a szentmise által fogadhat el és ölelhet magához bennünket Istenünk úgy, mint valódi gyermekeit. Csak egy valaki találkozhatott úgy Istennel, mint Isten az

4

. Az Eukarisztia által egyesülhetünk Atyánkkal. „Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban mint Főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Igen, mi is őbenne nyertük el az örökséget” (Ef 1, 9-12). Hat szentség arra van, hogy – különböző szempontok szerint – Jézus szent emberségébe, az ősszentségbe oltson, és így belőle belénk áradjon az az isteni életerő (szentté tevő kegyelem), amely természetfölötti minőségű élet lehetőségét létrehozza bennünk. A hetedik a legméltóságosabb szentség, az eucharisztia ezzel szemben az összegyűjtés szentsége. Általa kell a magunk személyes életét a szentmise által beleasszimilálnunk Jézus személyes életébe, hogy Vele egyként fogadjon el bennünket az Atya a szeretet egyesülésben végződő partnerségére (vö. KEK 1374).

Istennel: Jézus. Ő valóságos ember, de személyében Isten, Isten Egyszülöttje. Hiába lett isteni minőségűvé a mi emberi életünk, hiába vesszük át a bennünk levő kegyelem erejében Jézus életének alapmagatartását, mindez nem elég arra, hogy úgy találkozzunk, mint az Atya és Fiú, a megtestesülés óta az Atya és Jézus a Szentlélekben. Egy ember léphetett be a Szentháromság belső életének szentélyébe: az Úr Jézus Krisztus, mert ő személyében Isten, és emberségével annyira és oly széttéphetetlenül eggyé vált a megtestesülésben, hogy szükségképpen embersége is van a Fiúnak, és ezzel az emberségével az Atyáé a Szentlélekben. Amit az ember Jézus tett, élt, azt az Isten Fia tette és élte, ezért olyan Jézus élete, hogy úgy találkozhat és ölelheti át az Atya, mint Isten az Istent (LG 11). A mi Jézusba oltottságunk ilyen Isten-szintű, egytermészetű találkozásra kevés. Mibelénk nem áradhat át az ő isteni mivolta. A szentségek által való beoltottságunk (én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők) eredménye csodás: minőségünkben isteniek leszünk, át tudjuk venni a Fiú életstílusát: befogadók és odaadók tudunk lenni, de mindez önmagában kevés. Aki nem Isten, az nem találkozhat az Atyával, mint Isten az Istennel.


szentek magasságok

Oltárra emelt barátaink

játékos ismerkedés szentekkel

6.

Az Istennel való találkozásban segít az Eukarisztia, a szentmise megünneplése. Általa két csodálatos dolog valósul meg. Először az, hogy a szentmise révén mi Jézus életét, az Istenember életét éljük. Az Isten Fiának emberségében élt életét. Aki a szentmisét megcselekszi – pap és hívek – az megéli magának Jézusnak egyszeri, megismételhetetlen életét. Egész elejétől végig: a megtestesüléstől a mennybemenetelig, sőt megcselekszi Jézusnak azt az életét is, amely történetileg még nem is folyt le, a dicső eljövetelét, a paruziát is. A második csodálatos eseménye a szentmisének, hogy a felajánlás, konszekráció és áldozás (egyesülés) által életünk úgy bele asszimilálódik Jézus személyes, istenemberi lényébe és életébe, hogy azzal egészen eggyé lesz, olyannyira, hogy Fiában bennünket is átölel az Atya, ugyanazzal az öleléssel, amellyel Jézust öleli magához, az embersége szerint is Egyszülöttét, az Istennek kijáró tisztelettel. Az Eukarisztia ünneplése a keresztény élet csúcsa, az Egyház életének csúcsa, tulajdonképpen belenövés a mennybe, és a közösség életerejének tápláló forrása (SC 10). II. János Pál pápa apostoli levelében - „Maradj velünk, Urunk!” - serkent, hogy felismerve a feltámadt Krisztust a kenyértörésben, készek legyünk az Ő megvallására és új kegyelmeinek fogadására. Dr. Darvas-Kozma József

„Hinni nem más, mint az a gondolkodás, melyet kísér a beleegyezés. Nem mindenki, aki gondolkodik, hisz..., de mindenki, aki hisz, gondolkodik; hittel gondolkodik és gondolkodással hisz” – írta életének utolsó éveiben Szent Ágoston püspök, egyházunk zseniális hittudósa. Bölcs megállapítása igazolja, hogy a hit és az értelem, a vallás és a tudomány nem zárja ki egymást; hinni nem esztelen dolog. Hosszas hitbeli tévelygések után Szent Ágoston melyik nagy püspök prédikációi hatására talált rá az igaz hit útjára? A római Sessoriusi palotából a 4. században Nagy Konstantin császár által kialakított jeruzsálemi Szent Kereszt-templom az Úr Jézus keresztjének tiszteletére szentelt legelső templom. Innen terjedt szét az egész keresztény világba a megváltás fájának üdvös tisztelete. Ma is ebben a szentélyben őrzik a Szent Kereszt kisebbik fáját, a felírást és az egyik szeget. Ki volt az a tiszteletbeli császár, aki idős kora ellenére, roppant fáradalmaknak téve ki magát, 326-ban a szentföldre zarándokolt, felkutatta, majd Rómába vitte Krisztus Urunk keresztjének egy részét? A spanyolországi Cantabriában született baszk nemzetiségű Inacio de Loyola 1522-ben, „lelki megváltozása”, azaz megtérése után örök szüzességet fogadott a Szent Szűznek. A Montserrat-hegyi kolostorban életgyónást végzett, majd egy csendes kisvárosban, Manresában engesztelte Istent ifjúsága bűneiért. Őszinte bűnbánatát és buzgó vezeklését Isten csodálatos lelki élményekkel jutalmazta meg. A Szentlélek megvilágosítása által hitünk mélységes titkai tárultak fel előtte: látta a Szentháromság titkát, a világ teremtését, Krisztus Urunk jelenlétének módját az Oltáriszentségben... Manresában egy olyan könyvet is írt, amely megmutatja az életszentségre vezető utat, hozzásegít Isten akaratának megismeréséhez. Száz évvel később Szalézi Szent Ferenc erről a könyvről mondta, hogy több lelket térített meg, mint ahány betűje van. Hugo Rahner életrajzíró szerint ez a manresai könyv egy világot segített átalakítani. Mi a címe Loyolai Szent Ignác híres könyvének? Összeállította: Vitos Antal

1

2

3

7


Külhoni magyar értéktár

Kárpátaljai Értéktár 1. Ukrajna nyugati, Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával és egy kis szakaszon Lengyelországgal szomszédos régiója kárpátalja. A térség sok tekintetben eltér Ukrajna többi vidékétől. Ez leginkább annak a következménye, hogy bár lakosságának nagy részét a ruszin nemzetiségűek (kárpát-ukrán) teszik ki, a második világháborúig Kárpátalja Ukrajnától függetlenül fejlődött, mintegy ezer esztendeig Magyarország, majd a triano-

ni békeszerződés után Csehszlovákia, illetve 1945-től 1991-ig a Szovjetunió ukrajnai részeként. Kárpátalja népessége a 2001-es népszámlálás adatok alapján 1 254 160 fő volt. Ebből:

Ukrán Magyar

Kárpátalja fo látnivalói a várak, templomok és kastélyok

8

A legjelentősebbek a munkácsi és az ungvári vár, de a huszti vár, a nagyszőlősi Kankó vár, a királyházai Nyalábvár, a nevickei, a szerednyei, a kovászói vár, Baranka vár, a Bodoló vár, a dolhai vár, a gerényi vár, a Tóvár és a viski vár szintén érdekes látnivalóként szolgálnak. Sajnos jelentős részük elhanyagolt állapotban van. Számos templom is turisztikai látnivalóként szolgál. A román kori templomok közül a legjelentősebb az Ungvár egyik külvárosában álló gerényi rotunda (körtemplom), itt találhatóak Kárpátalja legszebb középkori freskói. A gótikus stílus szép emléke a beregszászi és a munkácsi katolikus templom, a barokk stílusé pedig az ungvári püspöki székesegyház és a munkácsi bazilita templom és kolostor épületegyüttese. A festett fakazettás mennyezetű falusi templomok közül a legszebbek Csetfalván, Szalókán, Visken és Técsőn láthatóak. A hegyvidéken számos fatemplom található, amelyek a ruszin népi építészet csúcsának számítanak. Kárpátalján számos kastély is található. Ezek közül a beregvári Schönborn-kastély a legszebb, de érdemes megnézni a nagyszőlősi Perényi-kastélyt, a szentmiklósi Rákóczi-kastélyt, a beregszászi Bethlen–Rákóczi-kastélyt és a munkácsi Rákóczi-kastélyt („Fehér ház”) is.

1 001 149 151 533

Orosz

31 318

Román

31 183

Cigány

14 631

Szlovák

5 645

A ért

• a • J • • h • • h e


Külhoni magyar értéktár

1. Matl Péter szobrászművész 2. Feszty Árpád: A magyarok bejövetele, részlet 3. Vereckei honfoglalási emlékmű

1

Külhoni magyar téktárba felvett kárpátaljai értékek 2

• Kárpátaljai archaikus ima • Magyar orgona, Jósika-orgona • Salánki hordó • Beregi szőttes és hímzés • Rákóczi-kultusz • Vereckei honfoglalási emlékmű

Vereckei honfoglalási emlékmu A Vereckei-hágó a Máramarosi-havasok és a Keleti-Beszkidek közt biztosítja az áthaladást 839 m magasan. Ez a hágó nem olyan, mint az Alpok ismert hágói, hanem inkább egy hosszan elhúzódó laposabb hegygerinc. 895-ben a honfoglaló magyarok többsége a Vereckei-hágón keresztül érkezett a Kárpát-medencébe. 1241-ben a mongol-tatár fősereg itt tört be Magyarországra. Az első világháború idején, 1914-ben az osztrák–magyar csapatok súlyos harcokat vívtak a 3 hágónál az orosz cári csapatokkal. A második világháború idején szintén súlyos harcok voltak a hágó környékén (az Árpád-vonal völgyzáraihoz tartozó erődítmények ma is láthatóak). A hágón a lenyűgöző természeti szépségen kívül kevés a látnivaló. Az 1896-ban, a millennium évében állított Honfoglalási emlékmű a csehszlo„Őrzők vigyázzatok a strázsán…” vák korszakot (1920–1939) még átvészelte. Az 1940-es évek második felének szovjet korszakában azonban a rajta elhelyezett emléktáblákat leverték, majd az 1950-es évek közepén az egész emlékművet szétbontották. 1996-ban ünnepeltük a honfoglalás 1100. évfordulóját. A Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége és a Magyarok Világszövetsége millecentenáriumi emlékmű felállítását határozta el a Vereckei-hágón (amely ekkor már Ukrajna része). 1996 tavaszán meg is kezdték Matl Péter munkácsi szobrászművész alkotásának kivitelezését, ám az ukrán nacionalista erők ellenállása miatt a hatóságok leállíttatták az építkezést. 2008-ban a magyar állam 25 millió Ft ráfordítással újjá építtette az emlékművet, ugyancsak Matl Péter kivitelezésében. Az emlékmű a Kelet és Nyugat közötti kaput jelképezi. Hét tömbből áll, amelyek a Kárpátokon átvonuló hét honfoglaló törzset szimbolizálják. A “kapu” nyílásában a vérszerződésre emlékeztető oltárkő található. Legutóbb az emlékmű felrobbantására egy Cserkaszi megyei lakosokból álló bűnbanda készült, akiket 2017. okt. 2-án fogtak el Kárpátalján – jelentette be Arszen Avakov ukrán belügyminiszter… Összeállította: Sárközi Sándor piarista

9


csodák

II. János Pál két csodája Bár II. János Pál pápa szentté avatása szinte példa nélküli gyorsasággal zajlott, még az ő esetében is szükséges volt egy csoda a boldoggá, és egy csoda a szentté avatáshoz. Ezt a két ismert csodát idézzük fel most olvasóinknak. A pápa boldoggá avatását már a 2005. május 8-i temetésén szorgalmazta a gyászoló tömeg Santo Subito! (Azonnal avassák szentté!) feliratú transzparensekkel. XVI. Benedek 2011. május 1-jén avatta boldoggá, ehhez hozzájárult Marie Simon-Pierre apáca csodás gyógyulása 2005-ben. A nővér Parkinson-kórban szenvedett, mely különösen a bal oldalát támadta. A betegség előrehaladtával képtelenné vált az írásra, autóvezetésre, és a járásra is szinte teljesen. II. János Pál pápa – aki ugyanebben a betegségben szenvedett – már életében is erőt adott példájával. A pápa halála után – elöljárói biztatására – a nővér II. János Pál közbenjárásáért imádkozott. Két hónappal később állapota javulni kezdett. 2005 június 2-án egy belső hang sugalmazására írni kezdett, és az addigra olvashatatlanná vált írása ismét egyenletessé vált, másnapra pedig az egész teste meggyógyult. A másik csoda a 48 éves Floribeth Mora Diaz, négygyermekes édesanya gyógyulása. A Costa Rica-i asszony gyógyíthatatlan agyi aneurizmában szenvedett, 2011. április 8-án az orvosok 1 hónapot jósoltak neki. A hölgy egy sajtótájékoztatón saját szavaival így mesélte el az esetet: „Egyfolytában II. János Pál segítségét kértem. Nem akartam meghalni, mert féltettem gyermekeimet, ki fogja gondjukat viselni? Miután megnéztem II. János Pál boldoggá avatását a televízióban, valami hihetetlent éreztem. Láttam, amikor XVI. Benedek pápa, előde ereklyéjét tartotta a kezében. Másnap reggel, amikor felébredtem, egy hangot hallottam szobámban: ’Kelj fel!’ Körülnéztem, és láttam, hogy egyedül vagyok, de továbbra is hallottam a hangot: ’Kelj fel! Ne félj!’ Tekintetem ekkor egy képes magazinra vetődött, amely a tv-re volt téve, és amely II. János Pál boldoggá avatására jelent meg. Ott állt II. János Pál, mint egy kép és kezével, mintha felemelt volna. Én így válaszoltam: „Igen, Uram!”. És attól a naptól kezdve jól vagyok. Az Úr azon a napon megszüntette félelmemet, agóniámat, békével töltött el, annak a bizonyosságával, hogy egészséges vagyok!” Mindkét csoda esetében a csodát vizsgáló orvosi bizottság megerősítette, hogy a gyógyulások tudományosan megmagyarázhatatlanok. II. János Pált 2014. április. 27én, XXIII. János pápával egy napon avatták szentté. Emléknapja október 22., mert ez pápai beiktatásának a napja. (forrás: http://hu.radiovaticana.va, index, origo) 10


hétköznapok

Matthias Mühl

Véges boldogság A szokásostól eltérő pillanatok és időszakok gyakran rendelkeznek különleges feszültséggel. Egy fontos projekten való koncentrált munka, a szabadidő eltöltése egy szép helyszínen, egy ünnep vagy esemény, amelyet már régóta terveztünk és már egy jó ideje foglalkozunk előkészítésével – íme, néhány példa olyan pillanatokra, amelyekben mintha az élet besűrűsödött volna. Ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy tejesen a pillanatnak élünk és maradéktalanul jelen vagyunk a történésben. Aki már átélt ilyen pillanatokat, az ismeri az érem másik oldalát is, mely szorosan kapcsolódik hozzá: az az időszak, amikor sikeresen lezáródik az a bizonyos projekt, letelik a pihenőszabadság ideje és véget ér az ünnep. Az előbb még oly tartalmasan átélt idő most hirtelen üresnek tűnik. Az intenzív élet helyére egy fajta „másnaposság” lép. A boldogság pillanata átfordult, mintha „egy nagy gödörbe” zuhantunk volna. Ez a tapasztalat a lelki életben is megtapasztalható. Itt is szemben állnak egymással azok az időszakok, amikor intenzíven megtapasztaljuk Isten jelenlétét, azokkal, amikor úgy tűnik, mintha Isten távol lenne, mintha áthatolhatatlan sötétségbe húzódott volna vissza. A csend, amely az intenzíven átélt jelent követi, hirtelen üresnek hat. A boldogság tehát számunkra csak mint véges boldogság érhető el. Itt és most csak „töredékesen” van jelen a „teljes”, amint ezt Hans Urs von Balthasar teológus megfogalmazta. Ez azonban azt is jelenti, hogy a jelen boldogságának átéléséhez bátorságra van szükségünk, végességünk elfogadásához. Az, hogy minden, amit átélünk, behatárolt és múló, nemcsak hiányosságként fogható föl, hiszen a végesség ténye a feltétele is a kiteljesülés és a boldogság megtapasztalásának. Forrás: Christ in der Gegenwart 37/2017 Fordította: Bács Béla János

Imádság munkakezdés elott A hétfő nem mindig indul olyan simán. Egy ima azonban megadhatja egy ilyen nehéz napnak is lendületét. Mindennap, ha felébredek, feltámadásodra emlékezem, s kirázom tagjaimból az álmot, s szívemből a bűnt, a kábulatot. Indulok Hozzád és az emberekhez, mindennap újra feltámadásod erejével. A város is felébredt, Uram, mindenfelé ásítozó ablakok ragyognak, s az élet már lüktet az utakon, és csupa reménységgel teli a világ. Indul a mindennapi munka a földeken, irodákban, üzemekben. Hadd éljek ma, egész napon át, hadd dolgozzam a közeledben, Veled együtt. Jöjj velem mindenhová, fényedet vigyem az emberek közé. Hadd legyek jóságos irgalmad s tevékeny szereteted eleven lobogója. Ámen. 11


ifi oldal

Ifjúság éve 2018 Ismerjük őket

Tudod, hogy:

12

Ferenc pápa felhívása alapján a Gyulafehérvári Főegyházmegye kapcsolódott a világegyház jövő évi tervéhez, mely szerint egy éven át a fókusz a fiatalokra irányul. Az egyházmegye az Ifjúság évét a „Fiatalok a hit útján” témában tervezi meg. A fiatalok szolgálatához pasztorális segédnagyagot adott ki a FIF (Ifjúsági lelkészség) és a Pasztorális iroda. E segédanyagot ajánlja Jakubuinyi György érsek és Tamás Barna ifjúsági lelkész. A füzetben programvázlatokat találhatunk ifjúsági bibliaórákhoz, ifjúsági imához és szentségimádáshoz, s további ifjúsági programokhoz. Az esztendő folyamán négy tematikus vasárnapot szentel az egyházmegye az ifjúságra. Van film- és könyvajánló, játékok, ifi-ének válogatás... Miközben meghirdetjük Szentatyánkkal az ifjúság évét, szervezünk, tervezünk, feltevődik bennem a kérdés, akiknek tervezzük az elkövetkező esztendőt, ismerjük-e őket, részeik-e életünknek, és mi az övékének?! Ha őszintén körülnézünk, gyakori megtapasztalás, hogy a fiatalok nagy része figyelmen kívül hagyja az intézményesített egyházat. A vasárnap reggeli beszélgetések harcmezővé váltak: a szülők (vagy szülő) noszogatja a gyermekét, hogy keljen már föl, s menjen ő is a templomba. A legtöbb szülőnek egyre kevesebb szava van az évek során, míg végül feladják a hetente zajló háborút egy ígéretért cserébe, hogy legalább a „különleges alkalmakkor”, mint például húsvét vagy karácsony, együtt megy a család a templomba. És a fiataloktól mit hallunk? „Unalmas.” „Hos�szú.” „Kritikán aluli zene zongorán és orgonán.” „Öreg emberek.” „Idétlen öltözködés.” A kritikák árja folytatódik... Ismerjük őket, nekük valóan igyekszünk a legértékesebbet megosztani? Íme néhány indító kérdés, még mielőtt bármit is szeretnénk a fiatalokkal az ifjúság évében…

Mi a hobbijuk, az érdeklődési területük? Milyen gondokkal küzdenek és hogyan kezelik ezeket? Mi az, ami reális szükségletük, és szerintük mi az, amire szükségük van? Milyen kilátásaik vannak a jövőre vonatkozóan? Milyen a viszonyulásuk másokhoz? A szüleikhez? Az ellenkező nemhez? Kivel vannak a legjobb viszonyban? Van-e vezetői hajlamuk, képességük? Egyházközségünk és az ifjúsági csoport mit tud nyújtani nekik? Mi az, ami fontosnak látszik az életükben? Annak alapján, amit jelenleg látsz, milyen jövőbeli problémák tűnnek a legégetőbbnek a jövőben? Te, mint vezető, mit tudsz nekik ajánlani? Az egyházközség és az ifjúsági csoport mire helyezze a hangsúlyt, hogy segíthesse a növekedésüket? Kik a példaképeik? Hol és mivel töltik szabadidejük nagy részét? Összeállította: László Rezső pálos


gyerekoldal

Az elmaradt találkozás Újabb kalandok a Mese Birodalmában 2. „Álom, álom, édes álom Szárnyaiddal takarj be, Vígy engem el Meseország Csodás rejtelmeibe”

így szól az a varázsige, azaz mondóka, amelynek segítségével ismét sikerült átlépnem a Mese Birodalmába. Amint kinyitottam a szemem, ismét azon a helyen találtam magam, mint előző alkalommal, amikor a Mese Birodalmába utaztam. Csak most nem Pötyike volt, akit először megpillantottam, hanem Evetke, a kis mókus, aki korábban mindig oda vezetett, ahová érkeznünk kellett. Magamhoz sem tértem egészen, amikor megszólalt: – Szia Katóca, barátaid megkértek, vezesselek Rózsaországba, mert sajnos nem várhattak meg és… – Nem várhattak meg? Történt valami? – kérdeztem. – Igen, igen. De most azonnal induljunk, mert sürget az idő. Barátaid majd elmondják, miért nem tudtak megvárni - mondta Evetke s már indult is. Nem maradt más hátra, azonnal utána siettem. Evetke, mint mindig, a lehető legrövidebb úton vezetett, s így alig néhány perc múlva már ott is voltunk Rózsaországban, a királyi palotában, annak fogadótermében. De ott senki sem volt. Nemcsak én lepődtem meg ezen, de látszott, Evetke is meghökkent: - Hol vannak? - kérdezte, mintha nekem kellene tudnom rá a választ. Arról volt szó, hogy itt várnak minket. Talán más teremben várnak ránk? Körüljártunk a palotában, a kertben, de sehol, senkit nem találtunk. Ekkor tűnt fel, milyen nagy csend van mindenhol. – Most már elmondod végre, mi történik itt? - kérdeztem halkan. – Csak annyit tudok, hogy miközben barátaid érkezésedre vártak a Mese Birodalmának bejáratánál, sürgöny érkezett Rózsaországból, melyben az állt, hogy néhány napja ismét eltűnt Rózsácska, s szülei, a királyi pár, sürgős segítséget kérnek. Így ők előresiettek s megkértek engem, hogy helyettük fogadjalak, amint megérkezel s vezesselek Rózsaországba, a királyi palotába. El sem tudom képzelni, hol vannak! – Térjünk vissza a trónterembe – javasoltam –, hátha hagytak valami jelet, hogy merre lehetnek! Visszatértünk tehát a királyi palota tróntermébe, vagyis koronatermébe, de mindhiába. Semmi olyant nem láttunk, amiből ki lehetett volna következtetni, mi történt. – Most mi legyen?- akartam kérdezni Evetkét, miközben, nem tudom hogyan, de megérintettem egyet a falon lévő sok festmény közül, amelyik egy hárfán játszó tündért ábrázolt. S láss csodát! Amint megérintettem a festményt, az megelevenedett! A tündér ujjaival végigsimított a hárfa húrjain, s az így felcsendülő zenére a koronaterem megtelt szárnyakon táncoló tündérekkel! Ott voltam tehát Evetkével, az útmutató kis mókussal Rózsaország királyának palotájában, a trónteremben, körülöttünk lebegett több tucat tündér a csodálatosan szóló hárfazenére, s én azon törtem a fejem, hol lehetnek barátaim, akiknek meghívására újra átléptem a Mese Birodalmába. De nem kellett sokáig töprengenem, mert… – de erről majd a következőkben olvashattok.

c

Tudtátok hogy a koncerthárfa magassága 180 cm és 47 húrja van? A hárfás dolgának megkönnyebbítésére néhány húr színes a hárfán. Legrövidebb húrja 7 cm, a leghosszabb 150 cm hosszú. A hárfa a felhasznált anyagok és a kézműves munka miatt drága. A gyárak ezért a tanulóknak 40, 44 és 46 húros hangszereket is gyártanak. Egy kis számtan

a mesebeli hárfa húrjainak a száma közel áll a kocerthárfa húrjainak a számához, de a pontos számot is megtudhatjátok, ha az alábbi kérdésekre adott válaszokat (amelyek természetesen számok) összeadjátok! c Hány törpe lakott abban az erdei házban, ahová beköltözött Hófehérke? Válasz: … c Hány színből áll az égen a szívárvány? Válasz: … c Hány szeme van egy hétfejű sárkánynak (tudva azt, hogy egy fején két szeme van)? Válasz: … c Hány nap van összesen 3 hét alatt? Válasz: … Összesen: …

Feladatok Kicsiknek (ovisok, előkészítősök, első-

sök és másodikosok): Rajzoljatok le egy jelenetet a fenti meserészből és adjatok neki címet! (3 pont) Nagyoknak (harmadik, negyedik és ötödik osztályosok): a kicsiknek adott feladat (3 pont), és válaszoljatok a következő kérdésre: hány húrja volt a mesebeli hárfának? (a helyes válasz 2 pontot ér) Várom leveleiteket! Katóca

13


derűs oldal

– Miért hideg a hajnali szél? – Mert egész éjjel kint volt.

l Miért zsíros a tej? – ??? – Hogy ne nyikorogjon a tehén fejés közben. g Egy autó veszettül cikázik az úton. A rendőr nagy nehezen megállítja. Kiszáll belőle a sofőr. – Mit művel maga, hogy lehet így vezetni? – Nem tehetek róla, hirtelen elém ugrott egy fenyőfa, kikerültem balról, erre jobbról is odatermett egy, azt is ki kellett kerülnöm... – Asszonyom, szerintem inkább vegye le azt az illatosítót... m Mórickával beszélget az anyukája: – Figyelj, Móricka, megvettem neked az iskolához a tankönyveket. Nagyon drágák voltak, úgyhogy nagyon vigyázz rájuk! Erre Móricka: – Ígérem, anya, hozzájuk sem nyúlok! g Katonaságnál az ejtőernyőskiképzésen kérdezik az oktatót: – Mondja kérem, biztosan jó ez az ejtőernyő? – Eddig még senki sem panaszkodott... l Akarja, hogy kirendeljünk önnek egy védőügyvédet? – kérdi az ügyész a vádlottól. – Köszönöm, inkább egy jó tanút szeretnék. z – Hölgyem, itt van az a fiatal taxis, aki tegnap elütötte magát. Virágot is hozott! Bejöhet? - mondja a nővér. – Igen, de csak ha gyalog van!

Ajándék csónak ne nézd a lapát!

Egy macskát mindenre megtaníthatsz, amit ő szeretne.

A messziről jött embert ne halaszd holnapra!

A sikerhez vezető út – karbantartás miatt – zárva.

Hála szerencsecsillagomnak, nem vagyok babonás!

Költészetnek nevezzük azt, ami nem ér ki a lap széléig a könyvben.

Fel a fejjel! Semmi remény!

x v

n

14

l

b A dohányosok is emberek! Csak nem olyan sokáig…

z

Az üzleti találkozómat egy evőeszközboltnál beszéltem meg. Kések. m Tiszta víz a ruhám, és ez a te lelkeden szárad!

Doby karikatúra – Illyés Gyula (1902. november 2. – 1983. április 15.)

k

j h g

Két ügyvéd találkozik. – Hogy vagy? – hazudja az egyik… f

Én nem tudnék optimista lenni. Nekem az úgyse menne… d

A válaszom egy határozott talán!

Tónio; Ludas Matyi újság – Kertész Imre (1929. november 9. – 2016. március 31.) Az optimista olyan fickó, aki hisz abban, hogy a légy azt keresi, hogyan juthatna ki a szobából. (Samuel Goldwyn) A mennyországba annyi lemondás révén juthat az ember, hogy cserébe lemond róla szívesen. (Kner Izidor) Az agy az a szervünk, amellyel azt gondoljuk, hogy gondolkodunk. (Ambrose Bierce)


rejtvények és megfejtők

Keresztrejtvény Imádság Szent Fausztina nővér Naplójából: „Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire...“ . Az idézet befejező része a rejtvény vízszintes 3. és függőleges 1. számú soraiban van elrejtve.

A októberi keresztrejtvény megfejtése: Vízszintes 2. Megvigasztalhassam őket, s Függőleges 1. Szívüket hozzád vezethessem! Helyes megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Boros Klára – Csíkszentkirály, Darvas Veronika – Csíkszereda, Dávid Imre – Kézdivásárhely, Fazakas Ilona – Kézdivásárhely, Fülöp Hajnal – Madéfalva, György Ilona – Csíkszereda, Györgyjakab Erzsébet – Kézdivásárhely, György Ferenc – Csíkszereda, Halmi Ibolya – Marosludas, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Kovács Zsuzsanna – Torja, Kedves Piroska – Csíkszereda, Kovács Erzsébet – Kézdivásárhely, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Madaras Vilma – Csíkszereda, Nagy Rozália – Borszék, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Szabó Gizella – Nagybánya, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Schlecht Károly – Erdőszentgyörgy, Szőcs I. József – Madéfalva, Török Mária – Szatmárnémeti, Tamás Ágnes – Szentegyháza, Tempfli Mária – Kézdivásárhely, Séra Xántusz Katalin – Kézdivásárhely, Vitos Antal – Csíkszentmárton. A megfejtéseket november 25-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Török Mária – Szatmárnémeti

Hibaigazítás! Októberi lapszámunkban a Filmajánló című cikket, hibásan, Patsch Ferenc SJ aláírásával közöltük. A cikk a KomoNdor nevű szintén jezsuita bloggertől származik. A hibáért az érintettek és olvasóink szíves elnézését kérjük!

Vízszintes: 1. Forrás-kezdet! 12. Valamely közösség, korszak nyelvi formát öltő termékeinek összessége. 13. „Oh áldott a ... írása“- Arany János: Mátyás anyja. 14. Szlovén háztartásigép-gyártó cég. 15. Fekete ..., Mátyás király híres hadserege. 16. Ytterby (svéd város) bejárata! 17. Legelő jószág déli pihenőt tart. 19. Thaiföldi, norvég és belga gkj. 20. Eme, a vádló és a vádlott között létrejött alku. 21. Jugoszláv diktátor volt (Josip Broz, 1892–1980). 22. Indiai politikus (Bahader Sasztri, 1904–1966). 23. …-credință, rosszhiszeműség – románul. 24. Ellenérték. 25. Milliméteres, röviden. 27. Hangnak, szövegnek valamely más rendszerű írásban való rögzítése. 30. Határozói rag, az -an párja. 31. Kubai, thaiföldi és magyar gkj. 32. Póráz egy darabja! 33. Elmesport. 36. Dér. 37. Angol gyógyfürdő! 38. Zömök, a disznónál nagyobb, rövid ormányú, patás trópusi emlős. 39. Kötelező jellegű rendszeres hozzájárulás az állam vagy valamely közület költségeihez. 40. Johnston Mc Culley 1919 -ben írt regénye. 42. Arra a helyre menekülésszerűen fut. 45. Szándékozik. 46. Nagyon fontos, lényegbevágó.

Függőleges: 2. A Hagita megyei Ditróhoz tartozó település lakója. 3. Sorban áll (népiesen). 4. A hidrogénbomba „atyja“ (Teller). 5. A császári Kínában: főrangú hivatalnok, de déligyümölcs is. 6. Két szó: mondatszó (kérdés, biztatás nyomosítására) és kiváló. 7. Francia eredetű becézett férfinév. 8. Dis Manibus (az ókori római sírkövek felirata), röviden. 9. Skandináv férfinév. 10. Van ilyen eper, de van ilyen törpe is. 11. A legfőbb vallási tiszteletet érdemlő. 15. Lyukas a sál! 18. Európium vegyjele. 21. Három – oroszul. 24. Harapással átszakítá a torkát. 26. Albán pénzegység. 27. Valami fölé hidat vagy hasonló szerkezetet épít. 28. Cigány feleség. 29. Áradása. 31. 1984-ben született argentin mozgáskorlátozott asztaliteniszező (Gabriel). 34. Bácsika. 35. Vuk nagybátyja. 36. Petőfi Sándor egyik versének címe. 38. A ..., Lamartine egyik verse. 41. Mind er! 43. Római számok, összegük: 56. 44. Durván taszít. 46. Az atmoszféra jele.

Készítette: Korodi Zoltán – Tusnádfürdő

Kedves gyerekek! A gyerekoldalon lévő feladatok megfejtését a következő címre küldhetitek be: Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com Postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Á. utca 80., 530211 Csíkszereda, Hargita megye.

Oltárra emelt barátaink, októberi megfejtés: 1. Sziléziai Szent Bernardin 2. 9 hónap 3. A trieri püspökség. 4. Szent Ágoston püspök és Szent Mónika. Helyes megfejtők: Nagy Rozália – Borszék, György Ferenc – Csíkszereda, Halmi Ibolya – Marosludas, Séra Xántusz Katalin – Kézdivásárhely, Tempfli Mária – Kézdivásárhely, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda. A megfejtéseket november 25-ig várjuk!

Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy a Hargita Gyöngye nemcsak a fizikai szomjúságot oltja, hanem a lelki szomjúságra is ad segítséget. A Hargita Gyöngye a szomjas öröme! 15


Kozma László

Esti dal

Fotó: Ádám Gyula

Erdő mellett estvéledtem Én is csillag-testté lettem. Csillag-testté fönn az égen Megcsillanó reménységben.

Ott az ajtón bezörgetnék Bánatomtól búcsút vennék. Fölragyogna szabadságom Míg havasok útját járom.

Patak mellett estvéledtem Én is hullám-testté lettem Hullám-testté, mely elringat Ragyogtatja álmainkat.

Nem idegen földre térne Bujdosásom véget érne Forrásvízhez megérkeznék A markommal merítenék.

Székely erdőn estvéledtem Fényes tündér-testté lettem. Elvarázsolt mese-várat Idők mélyén megtaláljak.

A mezőkön füvet vetnék Minden gyopárt én teremnék. Havasokban fehér irkám Zöld fenyőkkel teleírnám.

Induljak meg fényes úton Nem mint akit sötét bú nyom. Fönn a csúcson felszikrázna A hajnalnak mese-vára.

Megírnám a történelmet Régi bátor fejedelmet. Lenne tollam fenyőszála Évszázadok lármafája.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.