Martie issu

Page 1
8 kultúra

M

Napkeltétől napnyugtáig az alföldön

észöly Gézával

1844, Sárbogárd 170 éve született a híres magyar tájképfestő, 1887, Jobbágyi

ugyanabban az évben, mint Munkácsy Mihály

Ligeti Antal, a Nemzeti Múzeum képtárának őre - 1867

tavaszán kistermetű, inkább vézna legénykét vett észre a múzeumi képcsarnokban. Markó Károly képei előtt másolgatott, szerényen meghúzódva a lehető legkisebb helyen, mindig szótlanul. Ritka nap, hogy elmaradt volna. Szorgalma szemet szúrt az őrnek. Egyszer megszólította. A legényke valósággal megijedt, s inkább szerette volna eldugni a művét. Ligeti pedig lelkesen karolta föl a kis jogász dolgát. Vesződött vele, tanítgatta, majd meg azon iparkodott, hogy rendszeres művészeti oktatásban részesüljön. Itthon még nem volt iskola, őt is küldte tehát, mint 2 évvel korábban Munkácsyt, a Bécsi Akadémiára. Folyamodást íratott vele a kultuszminiszterhez, Eötvös Józsefhez, aki megadta Mészölynek az ösztöndíjat Bécsbe.

A

mikor csak tehette, jött haza az Alföldre, a Tisza mellé, a magyar tenger partjára; jegyzeteit itt készítette, lelke itthon fürdött meg új impressziókban. Idegenben se lett idegen. És mintha hálás akart volna lenni hűségéért az anyaföld, éppen ezek az itthon talált kis dolgai segítették sikerre már Bécsben: ő lett az akadémia egyik kitűnősége, s képeit szívesen vásárolták a bécsiek. Trefort Ágoston, későbbi közoktatási miniszterünk megbízta 1874-ben, festene valamit a Nemzeti Múzeumnak: ez a képe ábrázolja a Balatoni halásztanyát, hátterében a tihanyi hegyekkel. A kép országszerte feltűnést keltett s már ezután őt tekintették a magyar tájképfestés megalapítójának, első nagymesterének...

Bécs, München és Párizs... Hazatérvén megnősült s

Budán telepedett meg. Trefort felszólítására elvállalta az akkor alapított női festőiskola vezetését. Élénken részt vett egyre elevenebb művészeti mozgalmainkban, barátai, pályatársai, ismerősei szerették. Kistermetű ember volt, nem valami erős, de eddig elég egészséges. Vigyázott is magára. Alighogy Budára telepedett, fülbaj lep-

te meg, nehezen hallott s ez elkedvetlenítette. Amúgy is szerette a magányt, ez a baj még félénkebbé tette,... azután köhécselni kezdett. Nagy nehezen rávették, hogy Itáliába menjen megtámadott tüdejével; Velencében időzött s dolgozott hosszasabban.

Mintha használt volna neki az olasz klíma, könnyeb-

bülten tért haza. De 1887 márciusában ágynak esett, elgyöngyült. Orvosa elküldte őt Budáról, el is ment sorvasztó bajával apósához, a Mátra aljába, a Nógrád megyei Jobbágyiba. Ott halt meg, 1887. november 12-én.

Nyomban halála után elkezdték keresni alkotásaiban

a rokonságot, amely őt Petőfihez fűzi, s gyászolták az Alföld festőjét, akinek egy-egy képe valóságos dal. A délibábos rónaság búzakalászos vetései, a tanyák fehér fala, nádfödeles gunyhói, a nagy topolyafák, a bozótos útszél, a mezei virágok közt taposott ösvények, a nagy és mély távolság, a tiszai és balatoni partok, nádasok, füzesek elevenednek meg képein. Ege rendesen derült, vagy könnyű bárányfelhők szállnak rajta. Reggelében üde langyosság van, mezein harmatos fényesség; delének napja forró, árnyéka erős; mestere az alkony párás szürkeségének s valamennyi képén poéta, aki megtalálja és kifejezi a természet fenségét, derűjét, báját. Szinte halljuk, hogy susog a nádas, hogy zúg az erdő, - halljuk, amint harsányan egymásra kiáltanak a mezei munkások, - halljuk, mily vígan dalol a vízért járó leány, - halljuk, hogy loccsan a Balaton, hogy nyaldossa partját a Tisza... Nagy alakokat nem festett tájképeibe, s az emberi vagy állati figura csak vidék, táj vagy zsánerjellemzésre szolgál neki.

Aligha túlzás: Mészöly fedezte föl művészetünknek a

magyar tájat.

(Malonyai Dezső, 1903), összeállította: Sárközi Sándor piarista10 álmaink

Á

Levél a börtönbe

Anselm Grün

lmaink erőt adnak

Napjainkban nagyon sok ember el van szakadva gyökereitől. Céltalanul és eléggé gyakran értelmetlenül élnek. Ez az állapot nincs jó hatással a pszichére sem. Aki céltalan bolyong, az nem tudja kibontakoztatni képességeit. Mindenhol elkezd valamit, de semmit sem visz véghez. Mindenütt kortyolgat, de sehol sem iszik. Életünk nagy álmainak követésében persze benne rejlik az a veszély, hogy túlságosan korán kötelezzük el magunkat valamely cél mellett. Például valaki teljesen arra összpontosít, hogy egykoron átvegye édesapja gazdaságát és már semmi egyébre sem gondol. Vagy egy lányt már a kezdetektől elbűvöl apjának vállalkozása, olyannyira, hogy a maga számára már semmi mást nem tud elképzelni, minthogy valamikor kövesse majd apját a vállalkozás élén. Ez a hozzáállás szűkítheti látókörét és oda vezethet, hogy személyiségének más oldalait fel sem fedezi, és nem kérdezi meg önmagától, vajon saját szíve mit is súg neki. Ebben az esetben az álmok megvalósulásának lehetősége előtt hiányzik a tér és a nyitottság. Nem olyan ez az álom, melybe bele lehet nőni, inkább csak Prokrusztészi ágy, mely beszűkít és a saját lehetőségeket és képességeket megnyesi. Kezdetben úgy tűnhetett, mintha saját álmaink lettek volna, de az idő teltével fölfedezzük, hogy tulajdonképpen édesapánk vagy édesanyánk álmai azok, melyeket sajátjainkká tettünk. Az álom a messzeségbe vezet, de az elvárások beszűkítenek és valamikor majd terhessé válnak számunkra. Az elvárás nem ad életerőt, hanem elrabolja azt. Ezért fontos, hogy a gyerekek szabadon dönthessenek arról, hogy valóban saját akaratuk az a bizonyos gazdaság vagy a cég átvétele, vagy csak annak érdekében hozzák döntéseiket, hogy szüleiknek ne okozzanak csalódást. Ebben az esetben a döntésüknek már konkrét tárgya van. Életem nagy álma arra ösztökél, hogy elinduljak egy úton. Képességeimet és erőmet annak érdekében szedi csokorba, hogy azok tisztán megnyilvánulhassanak. Ha már fejlődtem egy bizonyos irányba, akkor ismételten meg kell vizsgálnom, hogy ez az út valóban megfelel álmaimnak, vagy újabb, tágabb látóhatár nyílik ki előttem. Az eddigi útnak talán az volt az értelme, hogy előbbre vigyen és újabb távlatok nyíljanak meg előttem. Függetlenül attól, hogy mennyire látom konkrétan életem álmát, időről időre elérkezik az a pont, amikor szélesebb szemszögből is meg kell vizsgálnom azt. És mindenképp hálás kell lennem azért, hogy álmaim segítségemre voltak épülésemben és fejlődésemben. Minden esetben az én feladatom marad, hogy különbséget tegyek álmaim konkrét megvalósulása és annak lényege, esszenciája között. Változó lehet az, hogy miként valósul meg az álom. A lényegének azonban állandónak kell lennie, hogy hűek maradhassunk igazi lényünkhöz. Ez az esszencia, mint vörös fonal húzódik életünkön át, e nélkül darabjaira hullna életünk. És ez nem tenne jót lelkünknek sem. Fordította: Bács Béla János. © Vier Türme GmbH - Verlag, Münsterschwarzach

Ki is volt Márton Áron? címmel a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia versenyt hirdetett az IV-VIII. osztályos tanulók számára január 26 és február 16 között. Püspökké szentelésének 75. évfordulóját ünnepeltük az idén február 12-én. A legügyesebb résztvevők megfejtéseiből közlünk mostani számunkban. A verseny második fordulóján az egyik feladat az volt, hogy levelet kellett írniuk Áron püspöknek a börtönbe, ezekből a levélrészletekből idézünk:

Tisztelet Márton Áron Püspök Úr! Kérem az Istent, hogy a börtönnapjait könnyebbítse és adja, hogy egészségben, erőben mihamarabb szabaduljon. Legyen kitartó és bátor! - Kopacz Arnold-József Kedves Márton Áron, szomorúan hallom, hogy az állami hatóságok letartóztatták. Meg vagyok győződve arról, hogy Ön ártatlan, valami tévedés történhetett. Bízom abban, hogy hamarosan kiderül az igazság és szabadon engedik. - Lacz Kinga Tudom igazságtalanul zártak börtönbe, de az igazság mindig győz. Isten veled van és vigyázz rád. Sokat imádkozunk érted. Meglátod minden jóra fordul. – Bors Johanna Kedves Püspök bácsi, sokat imádkoztam Önért, hogy minél hamarabb kiengedjék a börtönből és hogy egészséges legyen. … Ne gondoljon semmi rosszra és ne búsuljon. Itt mindenki szereti és imádkozunk, hogy épen és egészségesen szabaduljon. Erőt, egészséget és sok türelmet kívánok! – írta Tankó Barbara vigasztaló levélnek. Összeállította: Csíki Szabolcs


K

példaképeink 11

özös küldetés

Két távoli ember, mégis közeli, mintha sorstársak lennének. Hasonló életutat lehet felfedezni Jeremiás próféta és Márton Áron püspök között, s bár van sok különbség, de annál inkább több az azonos, isteni küldetés, mely átszövi életüket. Míg Jeremiás próféta vonakodik, addig Márton Áron püspök nem menekül, melyet a főpásztori jelmondata is jelez. Egyik világosan érti és ismeri az isteni küldetést, a másiknak viszont érni és fejlődni kell az igen kimondásra. Végkövetkeztetésként mindkét életútból szépen és világosan kirajzolódik az elkötelezettség, hogy minden szenvedés és fájdalom ellenére hűségesek tudtak maradni Istenhez. Márton Áron 1945-ben a kor helyzetéről Jeremiáshoz hasonlóan így ír:

A szenvedő népek a feltámadás hírét, húsvét örömét, az igazság és a jog tiszteletén és a szeretet uralmán felépülő új rend hajnalhasadását várják. Meg kell hallanunk ezt a mélyből, a meggyötört emberiség lelkéből feltörő kiáltást. Valamint meg kell értenünk azt is, hogy ez a vágy hevesebben tör elő a nehéz munkájuk után élő társadalmi osztályok nagy tömegeinek lelkéből, hiszen ezek viselik a nap terhét, háborúban, s ők érzik legfájóbban mindig az állami és nemzetközi, társadalmi és gazdasági zavarok hiányát. A kihívás azonos mindkét életben: a népbe erőt kell önteni és a helyes útra terelni. Ha Márton Áron életművét előítéletmentes tárgyilagossággal vizsgáljuk, akkor határozott vonásokkal rajzolódik ki előttünk a tény, hogy – mint a Romániában élő, az erdélyi magyar katolikus egyház főpásztora – az egyetemes emberi szabadságjogok bátor védelmezője volt: megalkuvás nélkül szembeszállt az embert jogaitól megfosztó náci-nyilas diktatúrával, valamint azzal a konkrét ténnyel, hogy az egyre erősödő kommunista és ateista rendszer szerette volna a vallást mielőbb fölszámolni Romániában.

Legyen valaki akár hívő, akár hitetlen, harcos ateista vagy vallásilag közömbös, szocialista vagy liberális felfogású, ezt a tényt minden világos gondolkodású XX. század végi ember igen magasra értékeli. Márton Áron Jeremiás prófétához hasonlóan nem hallgatott, hanem felemelte szavát, amikor az alapvető emberi jogok sérelmet szenvedtek, nem maradt egyikük sem néma, amikor a közösség élete veszélyben maradt. A kritikus és nehéz pillanatokban egyikük sem hagyta magára a népét. Amikor Márton Áron azzal találkozik, hogy az erdélyi katolikus egyházat le akarják járatni és a katolikus híveket megzavaró rémhíreket terjesztenek, akkor azonnal levelet bocsájt ki, hasonló helyzetben volt Jeremiás, akit a kortársai megpróbáltak befeketíteni. Márton Áron a lejáratás és a rémhírek kivédésére 1948-ban a nyáját védő és erősítő Főpásztor kibocsájtja 2271. számú körlevelét. Ebben a körlevelében igazi elöljáróként, bölcsként és jóságos atyaként figyelmezteti és bátorítja a nehéz időkben a papságot, valamint a híveket. Jeremiás és Márton Áron küldetésük közös központja a szenvedés, melyeknek teljes egészében nem vagyunk a birtokában, azoknak részletes leírásai nem igazán maradtak fenn. Azonban világosan kirajzolódik, hogy úgy a Prófétát, mint a Püspököt még akkor is a szeretet parancsa vezette, amikor látta, hogy a környezetében a hatalmasok uralkodnak és elnyomják a gyengéket. Márton Áron nem szervezkedett az elnyomók ellen, hanem a szeretet nyelvén szólt:

A hívő embernek Isten gyermekét és saját testvérét kell meglátnia embertársaiban, akkor is, ha másképpen gondolkozik, mint ő, más nyelven is beszél és talán mások a vágyai és a célkitűzései. Erre sokszor rámutattam, amikor tanítottalak titeket, és búcsúzóban ismét kérlek, tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek. Végkövetkeztetésként, úgy Jeremiás próféta, mint Márton Áron, ahogy 1946-ban fogalmaz Illyés Gyula: emberkatedrális. Jeremiás megjövendöli Jeruzsálem pusztulását, ami be is következik, oda lesz a királyság és a templom. Jeremiás azonosul Jeruzsálemmel, amelyben továbbél a választott nép. A kőből épült Jeruzsálem helyét átveszi Jeremiás, az ember, aki amolyan Jeruzsálem lesz. Márton Áron a nagy emberkatedrális, szintén a kőből épült templomot, jelképesen az egyházmegye katedrálisát ölti magára, a meghurcoltatásban, a börtönévekben, a kényszerlakhelyen és tágabb értelemben a szenvedésben. Tehát bátran ki lehet mondani: Jeremiás és Márton Áron valóban emberkatedrálisok voltak. Csíki Szabolcs Felhasznált irodalom: Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben - Szőke János: Márton Áron - Márton Áron írásai és beszédei, szerk. Marton József, Nemes István.


12 életmód

Amint a múlt lapszámban ígértem, ezúttal olyan társasjátékokról lesz szó, amit szívesen ajánlok bennülős, hosszú napokra/estékre. Természetesen sok függ attól, hány évesek a gyerekek, milyen játék köti le őket, mennyi ideig képesek társasjáték mellett üldögélni, mennyire képesek a szabályokat megérteni, elfogadni, stb. II. Nagyon fontos, hogy a velük játszó szülő/felnőtt is élvezze a játékot, hiszen adott esetben órákig is tarthat egy-egy játszma, játékest. Nekünk fiaink vannak, lehet, hogy ajánlóm emiatt kissé fiúsra sikeredik, de remélem, a legtöbb játék lányok által is élvezhető! A közismert Monopoly és GazNálunk nagyon népszerű volt a Catan Judálkodj okosan székely változata, nior társasjáték. A Catan Junior társasjáték a Székely gazdálkodó. A játék a Catan telepesei társasjáték kisebb gyerekek folyamán a cél: minél ügyesebszámára átdolgozott változata. Ezzel a jáben és sikeresebben gazdálkodni, tékkal már 6 éves kortól nagy örömmel és Az Aktivity játékosok csapatokat alakítanak, céljuk, segítségként néhány kártya is jól élvezettel játszhatnak a gyerekek. Stratégiai hogy a soron levő játékos lerajzoljon, szóban körül- jöhet, ilyen például: a Gazda- játék. A játék elején minden kalóz berendezi írjon, vagy elmutogasson egy feladványt a csapatának, kártya, amit a játékos a fáradtsá- az első kalóztanyáját, de a további kalóztaúgy, hogy ők kitalálják. A csapat tagjainak hangosan gos munkájáért kap jelképesen, nyák és kalózhajók megépítéséhez bizony a kell bemondaniuk az általuk helyesnek vélt megfejtést, hogy dolgozott künn a mezőn, megfelelő felszerelésre lesz szükség! Ekkor a bemutató személy pedig csak akkor jelezhet, ha ki- valamint szerencsekártyák, ami- kezdődik a játékosok között a cserélgetés. találták azt. Valamennyi feladatra időkorlát érvényes, ben a székely nép hagyományai, Ám, ha senki nem ajánlja fel a szükséges amit a homokóra határoz meg. Ha a megadott időn szokásai és névnaphoz fűződő felszerelést cserére, még a piactéren beszebelül a csapat kitalálta a fogalmat, annyit léphetnek hiedelmei vannak bemutatva, de rezhető. A tengeren, egy magányos sziklán előre bábujukkal, amennyi a kártyán oda van írva zá- ugyanakkor jó illetve balszeren- sötét erődítmény a kalózkísértet vára áll… rójelben a feladvány után. Ha nem sikerült kitalálniuk, cse is érheti a játékost. Ezen kívül Szóval, sok izgalmat és meglepetést tartogat nem lépnek. A játékot 3-16 játékosnak ajánlják (bár játékpénzt és állatokat tartalmazó a doboz. gyakorlatilag nincs felső korlát), és egy átlagos játék 45 kártyák is vannak, az utóbbit a jápercig tart. A gyártó 12 év felett ajánlja a játékot. 2-4 tékosok a játék során minél hacsapat vehet részt a játékban, mindegyik legalább két marabb kell begyűjtsék, mivel a taggal. Nagyon kreatív játék, szókincsfejlesztőnek is játéknak akkor van vége, ha minkitűnő. Akár egész estét kitölthet, szűkebb családban, den állatfajtából két-két példányt rokonságban, nagyobb társaságban egyaránt játszható. bevásárolt a piacon vagy cserélt a Létezik Gyermek változata (3-tól 8 éves korig), vala- játékos társai között, esetleg sze- A Dixit az év játéka lett 2010-ben. A Dixit mint Junior változata (8-12 év), és olyan változata is, rencsésen örökölt. Vannak ve- egyszerű szabályú játék. Mindenki kap a keamit ennél idősebbeknek dolgoztak ki (a kártyalapo- szélyt jelző mezők, amiket aján- zébe hat darab nagyméretű kártyát, rajtuk kon található fogalmak nehézsége változik). Nagyobb latos kikerülni, ilyen a Mészáros, festményekkel. A kezdőjátékos kiválaszt a gyerekeknek, fiataloknak ajánlanám a viszonylag újnak Tűzvész, valamint a Dögvész. kezében levők közül egyet, kitalál hozzá

Akarsz-e jatszani?

számító Székely Activity-t /Székely Ektiviti-t/. A közismert társasjáték ötletére épül, a székely szavak megőrzésére, újraélesztésére kiváló gyakorlótér. Ajánlott annak, aki érti a székely szavakat, de annak is, aki csak most szeretné megtanulni. A mellékelt szótár alapján értelmezheti az adott feladat szavait. Szintén aránylag újnak számít a Székelyföldi Legendárium társasjáték. A vonzó, színes doboz kétféle játékot rejt: a Tatárittyom! nevű játékot és a Székely kincsek őrzői-t. Mindkét játékot 4 éves kortól lehet játszani, szükséges egy felnőtt jelenléte, aki a játékvezető, úgyhogy ily módon ez egy családi társasjáték. Túl azon, hogy szórakoztató, a gyerekünk szinte észrevétlenül szívja magába a székely legendákat, mondákat. Ez a társasjáték a szintén nagy népszerűségre épülő mondáskönyv kiegészítője, folytatása. Természetes alapanyagokból készült eszközöket (bábu, dobókocka, tarisznya) tartalmaz.

egy mondatot, amely a képre jellemző, de mégsem túl nyilvánvaló. Mindenki más is kiválaszt egy képet a kezéből, amelyre szerinte illik az adott mondat. Majd felfedjük a lapokat, és a mesélőn kívül mindenki szavazhat, hogy melyik képet választotta a mesélő. Főleg nagyobb csapatoknak ajánlott, de a letölthető szabályváltozatokkal akár kettőnek is élvezetes lehet. Remekül fejleszti a képzeletet, a szókincset, kisebb gyerekek számára is szórakoztató lehet. Dimén Erika
1A 2

3

4

5

6

7

T 8

12

13

14

15

16

17

19

20

22

23

26

27

32 R

21

C 24

33

29 30 34 35

25 31

36

37

39

40

41 42

44 45

43

46

47

49

50

O

10 11 B

18

28

38

9

T

Á

48 !Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.