Krisztus világa március 2019

Page 1

.

s


K risztusba oltódva Március nemcsak a tavaszt, hanem a szabadságot, a megváltást, a készületet idézi. Böjtkezdet, március 15, Szent József és tavaszi első ünnepünk: Gyümölcsoltó Boldogasszony. Március hónap üdvtörténeti jelentőségét a 2. században keletkezett apokrif irat, az ún. „Jakab ősevangélium” és az a keresztényi elgondolás készítette elő, hogy a világ teremtése, Krisztus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, a kereszthalál napján, március 25-én történt. A történelmi gondolkodás Jézus születésétől, december 25-től 9 hónapot visszaszámlálva határozta meg Gyümölcsoltó Boldogasszony, latinul Annuntiatio Beatae Mariae Virginis ünnepének dátumát, melyen Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét. Itt megemlítjük, hogy a „Jakab ősevangélium” nem történelmi értékű, de a dogmafejlődésben (Mária szüzessége), a liturgiában (Mária bemutatása a templomban, Szent Joachim és Szent Anna ünnepe), az ikonográfiában és a szentföldi régészetben éreztette hatását. Az ünnepet 692-ben, a konstantinápolyi császári palota kupolatermében rendezett II. trullai zsinat (innen az elnevezés) említi először, amelynek célja, hogy az egész kereszténységben egységessé tegye a bizánci szokásokat. Eszerint már hosszú ideje ünnepelhették az angyali üdvözletet, és helyesnek ítélték nagyböjtben történő ünneplését. Nyugaton a szíriai Antiochiából származó I. Szent Sergius pápa (687-701) rendelte el Annuntiatio Domini névvel, továbbá a Kisboldogasszony, Gyertyaszentelő Boldogasszony és Nagyboldogasszony, valamint a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepét. Népünk már Szent István idejében megülte, amit a Szent László alatt 1092-ben tartott szabolcsi zsinat is megerősített. Az 1466-ban Tatros városában összeállított Müncheni-kódex (pálos) naptárában Máriának hirdetete napja-ként szerepel. Az ünnepi szentmise liturgiájához Padányi Bíró Márton veszprémi püspök (1745-62) följegyzése szerint hozzátartozott a leboru2

lás. Szép régi magyar hagyomány volt, hogy „Karácsony napján és a Szűz Mária napjain, főképpen pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Ige testesülése és fogantatása napján, a misemondó pap az isteni szolgálatban lévő több társaival együtt az oltár eleibe mégyen. Ott a legelső, legalsó grádicson éppen a földig leborul, így imádja a megtestesült Igét, és az isteni kegyességnek ebben kinyilatkoztatott titkát ilyen alázatossággal tiszteli”. Az ünnep ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat. Az Úrangyala imádkozásakor az És az Ige testté lőn szavaknál mellveréssel ébresztjük szívünket. A Jelenések 3,20-ban „az ajtónál állok és zörgetek” alapján a szív ébresztésének szent jele. A mellverés az önmagunk feletti ítélkezés, a bűnbánat és az ébredés szent jele is. Március 6. napján van Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap van, akár nagypénteken. E két nap tilos a hús, a nap folyamán egyszer szabad jóllakni, de megengedett két másik, csökkentett mértékű étkezés. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, leves) nem szegi meg a böjtöt. Megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig kötelező. A fő étkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a várandós és szoptató anyák, a koldusok, a megerőltető munkát végzők, az utazók, és akiket a szigorú böjt akadályozna kötelességük teljesítésében. Másokra csak a hústilalom vonatkozik, mint nagyböjt péntekein. „A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése.” (Ált. Rend. 27) A jeruzsálemi keresztények példáját követve járjuk végig templomainkban vagy a kálváriákon Urunk szenvedésének keresztútját, legalább szerdai és pénteki napokon, hogy tudjunk a húsvéti misztérium átélésére hangolódni. E kommunió legyen Szűzanyánk „igenje” mellett a mi igenünk is a Szentatya látogatására. Kedves Olvasó, munkatársaim nevében is kívánom, hogy a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária kegyhelyén legyünk mind nemes ágak, jó gyümölcsű fák, a főszerkesztő


Szerzetesi portrék

Fráter Bereck pálos szerzetes Serdülő

dicséreteset. Ekkor nagyváradi kanonoki stallumát a pálosrend fehér ruhájával cserélte fel. Mindjárt a bűnök kiirtásán és az erények megszerzésén fáradozott, hogy tisztán és teljes szívvel Istennek adhassa önmagát. Minden kötelességét becsülettel és komolyan végezte. Minél inkább Isten felé fordult s tökéletesedett az imádságban, annál inkább Istenre és a zsolozsmára fordította figyelmét. Ekkor szívét eltöltötte a béke, és mindent az örökkévalóság szempontjából értékelt, egyben a teológiai irodalom avatott műveléséből is kivette részét. Négy művének címét ismerjük, amelyekkel a szerzetesi lélek képzését szolgálta. Azokban a kolostorokban, ahol megfordult, ott a szerzetesi elkötelezettség és fegyelem megszilárdult. Lemásoltatta a regulát és a rendi konstitúciókat. Példája társai körében gyújtó hatású volt, 1445-1448 között rendjének elöljárójává választották.

Íme néhány megfontolandó mondása: A természet titkait mielőtt kutatnánk, azelőtt magasztaljuk és dicsőítsük az Istent. A gazdagság jellemzője a sok csetlés-botlás. A világ csábításaival és a bűnökkel szakítva tudsz csak Isten felé fordulni, és szívedet eltölti a béke. A szeretet kívánja, hogy kérj és figyelmeztess. Amíg háborogsz, addig semmit se tégy, előbb kapd meg Isten kegyelmét, és térjen vissza lelked nyugalma. Ha megkísértettekről hallasz, első szavad legyen: mentsük meg! Amit érett megfontolással vállaltál és ha Isten segítségével életed végéig folytatod, akkor angyali tisztaságú pap leszel. Önmagad előtt mindig maradj szilárd, arcod a többiekhez legyen hasonló. Az apostol szerint sírj a sírókkal, és örvendj az örvendezőkkel. Valahányszor eltérsz ettől a formától, sürgősen térj vissza. A tudomány alapja és az élet tükre Krisztus evangéliuma, az atyák élete és írásaik...

Aki nem a tudásért és a tanításért tanul, továbbá nem a jámbor könyvekkel, hanem a hiábavaló könyvekkel törődik, az ilyen nem a lelkét táplálja, sőt inkább szertelenné teszi azt, és üres dicsőséget szül. Az ilyen elfelejti Istent, és lelkét inkább kifosztja, mintsem táplálná. A sokat beszélő embernek szükséges, hogy gyakran elmélkedjen és tartson szünetet, és akkor fontolja meg, hogy Isten akarata szerint beszél-e vagy sem. A szükségeset, a jámborságot és a hasznosságot tartsd szem előtt, ha beszélsz, de különösképpen az Isten akaratát. Várd meg, amíg a másik beszél, és ne sértődj meg attól, amit hallasz. Jegyezd meg jól: a rosszról semmit sem kell mondani, és nem kell szívesen hallgatni. Minél gyöngébbnek látod magadat, annál erősebb vagy. Mindig gondolj arra, hogy az Isten téged mindig lát, és az angyalok cselekedeteidet – a jókat, amiket elmulasztottál és a rosszat, amit tettél – eléje viszik.

éveiben Itáliába ment, hogy ott elvégezze tanulmányait. Hírnév után vágyódva, nagy hírre és emberi dicsőségre törekedett. Ezért a művészetekben és a jogban akart tudományos fokozatot elérni, mert annak az eredménye a gazdagság és vagyon és a világ dicsősége. Mindazt, ami nem jelentett hasznot neki, hiábavalónak és fölöslegesnek tartotta. Tanulmányai végeztével elérte a mesteri fokozatot, a jogtudományok doktora lett és kívánsága is teljesült. Amikor tehetségével ügyeskedett, minden tudományát arra használta, hogy az elért méltósággal hírnevét növelje. A váradi prépostságot is elnyerte. Ott jó ideig gazdagságban és élvezetekben élt. De íme, hirtelen megváltozott. Ez a Szentlélekisten kegyelme és ereje. A skolasztikusok olvasása közben, a kegyelem világosságánál ráeszmél, hogy a dicsőség és a nagy hír, melyet még a filozófusok is elítéltek, alig jelent valami

3


ásképp Nagypénteken és nagyszombaton az egyház egyál-

talán nem mutat be szentmiseáldozatot, s nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. Míg nagypéntek „hiányosságát” úgy szoktuk magyarázni, hogy e napon arra a bizonyos napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszten, nagyszombaton a csendes sírban fekvő Krisztusra szoktunk utalni. Nagyszombat az emlékezés s ugyanakkor a várakozás napja. Nagyszombat napja emeli ki a legkézzelfoghatóbban, hogy Jézus nemcsak meghalt értünk, hanem halott is volt, a halálban is „időzött” értünk. Üdvösségünk szempontjából ugyanis nemcsak Jézus halála, hanem halottként való léte is fontos. Halottként az ember ugyanis az eltávozik közülünk; halott-létét a csend, a hallgatás, a választalanság, valamint a messziség jellemzi. Ő már nincs köztünk. Valóságosan megfosztatott mindattól, ami őt önmagaként egésszé, teljessé tette, s várakozik mindarra, ami őt beteljesíti. A halott ember már nincs e világban. Eddigi testének sem ura már. Életének foghatósága, konkrét megjelenési formája megszűnt. Már nem képes – csak a rajta úrrá lett csend által – kommunikálni.

A nagyszombat csendje, minden elevenséget nélkülöző, „lefagyott” hangulata elgondolkoztathat bennünket arra vonatkozólag, hogy milyen kietlen, reménytelen és kilátástalan volna emberi sorsunk, ha Isten nem látogatna meg kegyelmével a szentségekben. A nagyszombat – mondjuk ki bátran – a szentségektől való böjtölés napja. Nagyszombattal – a nagyböjt utolsó napjával – az egyház böjtölési gyakorlata – mondhatnánk – eléri csúcspontját: eddigi böjtölésünk az istentalálkozástól való böjtöléssé tornyosul. A szentségi „istenfogyatkozás” napja ez. Nagyszombat ordító csendessége érteti meg velünk igazán, hogy mi emberek Isten nélkül sosem válhatunk emberekké. Nagyszombat – a szentségektől való önmegtartóztatás napjaként – érteti meg velünk igazán, hogy milyen szegények is volnánk az egyház szentségei nélkül. Csak az tudja húsvétot igazán megünnepelni, akinek nagyszombaton valós hiányérzete támad. Csak az érzi a húsvét tavaszi napsugaras frissességét, akinek lelke nagyszombat fagyos téli hidegben a zúzmara „kényszerzubbonyába” öltözött. Nagyszombat nélkül nincs húsvét. Nemcsak a kalendáriumban, hanem a szívünkben sem. Dr. Diósi Dávid

szik felejtünk). A sok vesződés ellenére mégis valahogy lassan haladunk, és elveszünk az útvesztőkben, ahol minotaurusok ezrei várnak ránk. (Talán azért, mert nekünk még nincsen Thészeuszunk vagy Ariadnénk… na de várjuk, és addig is „helytállunk”, elfeledve, hogy van Krisztusunk). Akarjuk, tanuljuk, Azt mondják, hogy az európaiasság, főleg a nyu- törekszünk (na, ez egy varázsszó), talán már tudjuk gat-európaiasság egyik fokmérője a hosszú távon is, mégis igyekeznek elhitetni velünk, hogy ez nekünk való gondolkodás… Ezt tanulgatjuk, mondják, nem megy, hogy rossz úton járunk, és megnyugtatérezzük és próbálgatjuk napjainkban (holott ez már nak azzal: jó hogy lassan megyünk, mert úgyis rossz Szent István király számára is világos volt – úgy lát- irányba megyünk. 4


A valóság azonban ennél érdekesebb: ugyanis, amíg mi (keletiek…?!) tanulgatjuk a hosszú távon való gondolkodást, addig mások (nyugatiak) e tudat pompájának az árnyékában azt gondolják: mindent meg lehet tenni, mert az árnyék azért van…, az a dolga az árnyéknak, hogy elrejtsen. (Na, ezt mi aztán nagyon jól tudjuk.) Pedig nem; az árnyéknak az a dolga, hogy a napfényt jobban kidomborítsa, hogy a fény, a pompa még érezhetőbb legyen, ugyanakkor vigyáz arra, hogy a fény meg ne öljön; véd és menedéket ad (határt szab, „eddig lehet, de tovább nem”). A baj akkor kezdődik, amikor elfelejtjük hol vannak a határok (határaink), minek mi a rendeltetése, mi miért van. Használjuk a világ dolgait, az emberi találmányokat, de csak a magunk javára, a magunk érdekében. Érdek: ez a fogalom csak a tizenhatodik századtól kezdett Nyugat Európában elterjedni; a tizenhetedik században aztán bekerül a politikába, gazdaságba, stb. (ezért nagyban felelős Hobbes és az angolszász filozófusok), mára viszont már alapszavunkká vált. Persze addig is volt érdek, csak nem így hívták. Helyette inkább szövetség, megélhetés, csalás, átverés, és még sok más szó volt használatban.

Az embert kutatva számtalanszor meglepődünk, és ráeszmélünk, hogy fura egy létező. Valahogy úgy van megalkotva, hogy szüksége van a természetfelettire, nélküle nem tud meglenni, vele és érte viszont nagy tud lenni. Ezt csak legbelül érzi az ember, könnyen elfojtja ideig-óráig, de előbb-utóbb visszatér, nem hagyja nyugodni az embert. Ez lenne az igazi érdek: a Természetfelettivel számolni, Vele naggyá lenni, Vele Örök lenni. András István teológiai tanár

Templombúcsúk és nagy ünnepek szentmiséjén mindig elénekeljük az ún. Pápai himnuszt. (ÉE: 364., Hozsanna: 275.) Sokan úgy gondolják, hogy a felcsendülő ének az Anyaszentegyház himnusza. De nem az, mert az 1858-ban született mű igazi magyar alkotás. Nicholas Wiseman bíboros, westminsteri érsek In aeterna urbe Roma (Róma örök városában) kezdetű imádságát Gyurits Antal irodalmár 1857-ben ültette át verses formában magyarra. Dallamát Feley Antal pesti zongoraművész komponálta 1858-ban négy szólamú vegyeskarra, illetve egy szólamra zongorakísérettel Hymnus a szentséges római pápa tiszteletére címmel.

Az alkotást magyar népünk hithűsége szülte, amikor az osztrák önkényuralmi rendszer Magyarország meggyengítésére és széttagolására irányuló törekvése, valamint az Európa-szerte zajló egyházellenes harcok a pápa személyét és Rómát kezdték támadni. A római Egyház és a Szentatya iránti hűséget és ragaszkodást kifejező művészi alkotás hamar népszerűvé vált. A Magyarországon élő nemzetiségek (románok, németek, szlovákok, csehek, horvátok, ruszinok, bolgárok) is nyomban átvették, és saját nyelvükön éneklik azóta, amely elmaradhatatlan része egyházi ünnepeiknek. Amikor június 1-jén a Szentatya csíksomlyói miséjén felhangzik, tudatosítsuk, hogy ez is közös értékünk még a Magyarok Nagyasszonya országából. (Lásd a hátlapon!)

5


A XIV. századi szúfi mester és költő, Hafiz azt mondta:

„Itt az ideje, hogy tisztában legyél azzal: minden, amit teszel, szent.”

Sokkal később Weöres Sándor írja: „A nő: tetőtől talpig élet.” Ez nemcsak az élet adásának szentségét idézheti fel bennünk, hanem a nő örömteli, kreatív és teljes életmódját is. A gondoskodás másokról minden nő számára ösztönös és természetes dolog, de milyen gyakran élvezzük a saját gondoskodó, szerető energiáinkat mi magunk? Alapvetően megváltoztatja az életünket, ha törődünk magunkkal. Ez nem önzés, hiszen kiszáradt kútból nem lehet öntözni. A túléléshez alapvetően szükséges magunkkal is foglalkozni, mert ez adja a valódi, egészséges kapcsolatok alapját, és ez létfontosságú, ha valóban gondoskodni akarunk szeretteinkről. Ha úgy adunk másoknak, hogy közben mi is teljes életet élünk, akkor nem érezzük azt, hogy kihasználnak bennünket és kimerülünk. A bűntudat érzése helyett (hogy magammal foglalkozom…) inkább a megújulás érzése tölt el, a feltöltődést teszi lehetővé. Tudnunk kell: rengeteget vagyunk képesek adni úgy, ha közben magunkkal is törődünk.

Mindezt kellő önszeretet és önbecsülés nélkül nem tudjuk megtenni.

Egy nő legfontosabb tulajdonsága a szolgálatkészség, de emellett nekünk is vannak vágyaink, szükségleteink, és független, értékes embernek kell tartanunk magunkat. Az önmagunkról való gondoskodás azt jelenti, hogy van bátorságod odafigyelni saját igényeidre és teszel is azok kielégítéséért. Meg kell tanulnunk gyengéden bánni magunkkal. Jennifer Louden: Nők könyve c. művében egy sor önsegítő gyakorlatot és tippet tesz közzé a nők számára. A 6

néhány önkényeztető ötlet előhangjaként kezdhetjük a varázskérdés megválaszolásával:

„Mire van szükségem ebben a pillanatban ahhoz, hogy gondoskodóbb legyek magammal?”

Örömtelenség, kimerültség, feszültség érzése esetén vezess gondoskodó naplót! Ez egy olyan „könyv”, amibe bármit rajzolhatsz, írhatsz, ragaszthatsz, ami az önszereteteddel kapcsolatos. A „jó vagyok önmagamhoz” témát kell körüljárnod, például írj örömlistát a boldogságodat elősegítő dolgaidról, az elvégzett teendők listáját, szeretetlistát (írj le mindent, amit szeretsz magadban!). Ez az önfelfedező könyvecske személyes erőforrásodként fog szolgálni: amikor előveszed és írsz bele, már akkor is magadra figyelsz, és akkor is, amikor később átlapozod. Írj a magad számára örömprogramot: tervezz örömteli tevékenységeket a hét minden napjára. Kiábrándultság, nyugtalanság, szorongás esetén mókázz, légy játékmester. Mozgásos ötletek: szökdécselj, ugrókötelezz, görkorizz; érzékeléses tippek: szívd magadba az éjszakai hóesés csendjét, rágj el egy mentalevelet, hallgass valami feldobó zenét, adj ki vicces hangokat, fújj szappanbuborékot, fess az ujjaddal, színezz egy felnőttszínezőt, ölelj meg egy fát; sétálj és bolondozz a természetben, ünnepeld meg a keddeket… Idegesség, lestrapáltság esetén, egy szörnyű nap után végy örömteli fürdőt: merülj el egy kád forró vízben, gyújts gyertyákat, figyeld a fényüket, finom illatokkal kényeztesd az orrodat (illóolajokkal, gyógyfüvekkel), és olyan zenével, ami megnyugtat. Ha végeztél, a víz kiengedése közben mondd ki: az életem összes negativitása lefolyik most ezzel a vízzel… Tarts édes semmittevés-napot bűntudat nélkül!


A halasztgatásaink miatt nagyon sokszor rossz a hangulatunk. Több időt tudunk teremteni magunknak, ha leegyszerűsítjük az életünket, ami persze nem könnyű feladat. Prioritások felállítása is segít: minden reggel tölts néhány percet azzal, hogy eldöntöd, mi az, ami aznap a legfontosabb számodra. Mit kell még emellett tenned? Jó, ha nem a munkádat vagy a családodat választod mindig, mert akkor megfeledkezel az öngondoskodásodról! Bizonytalanság, elszigeteltség, félelmek esetén engedd meg, hogy szükséged legyen másokra! Írd fel öt olyan embernek a nevét, akiket felhívnál, ha eleged lenne az életből, és hívd is fel őket, találkozz velük. Ők azok az emberek, akiket szeretsz, tisztelsz, akikkel kölcsönösen odafigyeltek egymásra és támogatjátok a másikat. Gondold át az egy heti dolgaidat és csoportosítsd három kategóriába: szeretem, nem szeretem, vegyes érzéseim vannak vele kapcsolatban. Elemezd a „nem szeretem” listádat: muszáj azt megtennem? Ha igen, hogyan tudom kellemesebbé tenni? A „vegyes érzésű” kategóriába kerültek általában az időrabló tevékenységek. Szükség van rájuk?

Figyeld magad néhány napig, hogy a nap mely szakaszában vagy csúcsformában, és mikor kevésbé. Igazítsd ezekhez az energiahullámokhoz a programodat.

Tippek Tippek Tippek Tippek Tippek Tippek Tippek Tippek Tippek Hogyan szakítsunk időt az öngondoskodásra?

Kapcsold ki a telefonod! Próbálj megszabadulni azoktól a telefonálóktól, akik nem bírják abbahagyni a beszélgetést! Tartsd távol magad az információözöntől (napilapok, magazinok, híradók)! Válassz ki egy konkrét tévéműsort, és csak azt nézd meg! Ne akkor végezz házimunkát vagy unalmas felada-

tot, amikor tele vagy energiával! Ne gondold, hogy minden feladatot azonnal el kell végezni! Csoportosítsd a feladataidat, intézz el telefonon mindent, amit lehet! Ha lehet, vásárolj nagy tételben! Vásárolj interneten! Tedd fel magadnak rendszeresen a kérdést: én is így akartam eltölteni az időmet? Koncz Mária Magdolna 7


Kárpát-medencei utazásunknak lassan a végéhez közeledünk. A Hungarikumokat, ill. a Magyar Értéktárba vett emlékeket kerestük és mutattuk be (Lezsák Sándor nagyszerű kezdeményezését követve) Kismagyarországon és körülötte: Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján, a Vajdaságban, a Muravidéken - és mostantól az Őrvidéken. Illyés Gyula még ötágú sípról beszélt, amikor a szétdarabolt magyar kultúráról emlékezett. Ma már nyolc-kilencágú síp ez, az európai „földrengések” következtében. Néha pásztorfurulya dallamaként szól, máskor a Psalmus Hungaricus fortissimójaként. Sok kön�nycsepp kap hangot a sípokban, sok erőfeszítés is, no meg táncaink 8 erős, lendületes dobbantásai.

Volt, amikor arra biztattak, biztatnak bennünket, Moszkvából, Bukarestből és Brüsszelből, hogy szégyellnivaló mindez. De hát tévednek. Mások ellenkezőleg, kulturálatlanul, önkritika nélkül szétdöngetik a mellüket, de ők is tévedésben vannak. Hiszek, hiszünk abban (erről szóltak cikkeink több mint 3 éve már), hogy van józan öntudat-önbecsülés és józan összetartás is. Ami átível békételenek és szomorkodók indulatain, sérelem-sorolásain. Értékek ragyogása templomokban és várakban, szőlőhegyeken és nyomdákban, freskókban és szőttesekben... Úgyhogy ezzel folytatjuk: Értéktárba kerültek az Őrvidék kulturális jellegzetességei!


Őrvidék vagy másként Várvidék Ausztria Magyarországgal határos szövetségi tartománya, Burgenland néven. Székhelye Kismarton (Eisenstadt). A Kárpát-medencét betelepítő magyar törzsek a 955. évi Lech-mezei csata után, a kialakuló magyar állam területének védelmére a nyitott nyugati végeken, a gyepűn határőr-településeket hoztak létre. Ez a védelmi vonal a bennebb fekvő településektől kissé távolabb, amolyan előterepen húzódott. Egykori oklevelek speculator-okat és sagittarius-okat (őrök és lövők) említenek az országnak ezen a részén. Néhány helységnév, mint Alsólövő (Unterschützen), Felsőlövő (Oberschützen), Őrisziget (Siget in der Wart), Alsóőr (Unterwart) és Felsőőr (Oberwart) ma is erre emlékeztetnek. A székely-magyar gyepűvédők kiváltságokat kaptak, és kisnemesek lettek. A határ védelmére később várakat építettek. Az Árpád-korban a sűrű háborúzások következtében a határőrvidék magyar lakossága fokozatosan pusztult. A magyarság helyébe németek kerültek. A török hódoltság alatt ez a folyamat folytatódott, az eredeti magyar lakosságnak csak a töredékei maradtak fenn, s a török elől jelentős számban húzódtak fel a horvátok is. A terület Ausztriához csatolásáról az 1919. szeptember 10-én aláírt Saint Germain-i békeszerződés rendelkezett. Az 1922-ben véglegesített magyar– osztrák határ lett az egyetlen, amely viszonylag megegyezett az addigi etnikai határral. Az új tartomány 1922-ben elfogadott neve onnan ered, hogy mind a négy magyar vármegye német neve (melyből területet szántak neki) a -burg (vár) szóval végződik: Komitat Pressburg (Pozsony vármegye), Komitat Wieselburg (Moson vármegye), Komitat Ödenburg (Sopron vármegye), Komitat Eisenburg

(Vas vármegye). Az eredeti elnevezés Vierburgenland lett volna. Mivel azonban a véglegesen megállapított határok közé Pozsony megyéből semmi nem került, ezért a szám a név elejéről elmaradt. Burgenland tartomány lakosságának (kb. 300 ezer fő) túlnyomó része osztrák. A horvátok aránya 5,9%, a magyarok aránya körülbelül 2,4%. Jelenleg mintegy 5000 főre tehető az itteni magyarság lélekszáma, nagy részük Felsőőrben, Alsóőrben és Őriszigeten él, kisebb létszámban Felső- és Alsópulyán. Szórványok találhatók még a Fertő-tó és Németújvár környékén. Burgenland Alsó-Ausztriával együtt a legfontosabb bortermelő vidéke Ausztriának. A Közép-Burgenlandban és Fertőmelléki-dombságon elterülő ültetvényeket a Kékfrankos hazája (németül: Blaufränkischland) néven jelölik. A heurigerek (a saját bort felszolgáló vendéglők) vidékeként számontartott települések számos hazai és külföldi vendéget vonzanak. A tartomány hagyományos kulturális centruma Kismarton, ahol az Esterházyak szolgálatában Joseph Haydn sok évet dolgozott. Burgenland európai piacvezető a szélenergia hasznosításában, a szélerőművek száma 2014-ben elérte a 400-at. A legismertebb turisztikai látnivalók: Fertő-táj (Neusiedlersee kultúrtáj) Magyarországgal közösen, a világörökség része, Kismarton: Esterházy-kastély és Haydn-múzeum, Fraknó, Borostyánkő és Németújvár várkastélyai, Lánzsér: Közép-Európa legnagyobb várromja, Máriafalva gótikus temploma. Következő néhány számunkban az Őrvidéken kalandozunk! Összeállította: Sárközi Sándor piarista 9


A gyermekkorban kapott példakép megmaradhat egy életen át. Érdemes tehát követhető példaképeket mutatni gyermekeinknek. Ki mutatott ilyen példaképet gyerekkorában Csáki Mór/Móricnak, és milyen elhatározásra késztette ez a gyermek Móricot?

1

Mór/Móric gyermekkorát feltehetően jó módban élhette, láthatta a társadalmi-politikai viszonyokat, ha már zsenge gyermekkorban ilyen magasztos célt tudott kitűzni magának. Mikor és hol született, kik voltak szülei és testvérei? A kor szokása szerint fiatalon házasodik, hozzá illő nemesi család lányával. Mikor nősül, ki lesz a felesége és milyen családból való? A fiatal pár nem rendezkedik be családra. Minden bizonnyal időre volt szüksége átgondolni azt a döntést, amit meghoztak életre szólóan. Milyen döntést hoztak, hova vonultak? Előkelő származásukra való tekintettel, családjuk természetesen tiltakozott döntésük ellen. Ha nem is a személyes, lelki út melletti döntésért, de a vagyon miatt mindenképpen. Milyen eljárással akarták döntésük megváltoztatására bírni őket? A fiatalokra nem volt hatással a zsarolás, Móricot visszaengedték a kolostorába. Talán a későbbi bonyodalmak elől, nem tudni, de Móricot a Rendje Bolognába küldte tanulni.

2 3

4

5

10

Christ in der Gegenwart 2/2019

Engelbert Groß:

Angyal a mozgólépcsőn

Egy másik szintre kell eljutnom a frankfurti repülőtéren. A mozgólépcsőn egy nő és egy férfi halad fölfelé, mindegyiküknél egy-egy hatalmas bőrönd. Én még lent vagyok, látom őket magam előtt. Éppen amikor rálépek a lépcsőre, egy drámai jelent szemtanúja leszek: a nő elesik és a bőrönd odanyomja őt a lépcsőhöz. A férfi a nő irányába fordul, ő is megbotlik és bőröndöstől az asszonyra esik. Tehetetlenül követem az előttem zajló jelenetet, amint a bajba jutott pár és a bőröndök feltartózhatatlanul haladnak a lépcső végének éles széle felé. Amint figyelem a végzetesnek mutatkozó jelenetet, elakad a lélegzetem. Tudjuk, hogy ebben az időben már nemcsak diákja, de magyar rektora is volt a bolognai egyetemnek. Ki volt a két legismertebb rektor ebben az időben, és ki foglalta össze elsőként az olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyvét és iratait? Visszatérve Bolognából, Mór Magyarország különböző domonkos rendházaiban élt, gyakorolva a rá jellemző, máig fennmaradt erényeket, kiérdemelve a békességszerzés és a vigasztalás mestere méltóságot. Mikor és hol végezte be földi pályafutását, mikor avatták boldoggá, és mikor van az emléknapja? Bakó Mária Hajnalka

6

7


Ekkor elém nyomul egy angyal, megkapaszkodik a működésben levő mozgólépcső szerkezetében és megnyom egy gombot. A szerkezet azonnal leáll. Körülnézek, de már nem látom az angyalt. Igen, ilyenek az angyalok. Csak ideszállnak és megnyomják a megmentőnek bizonyuló gombot. Mindig ezt teszik. Az angyalok szükség esetén mindig cselekszenek. Nem akadékoskodnak. Nem folytatnak tárgyalásokat. Nem fecsegnek, nem csacsognak. Nem kritizálnak. Ide lebbennek és biztonságot teremtenek. Egy lendület, és már készek is, hogy kiszabadítsanak a vészhelyzetből – és lám, már el is tűnnek. De ki volt a mozgólépcsőn kialakult vészhelyzetkor megjelenő angyal: Mi a neve? Hol lakik? Hová lehet

fordulni a köszönettel, hogy megszabadított a bajtól? Elillant. Felszívódott a semmibe. Abba a különös semmibe tűnt tova, ahonnan a mozgólépcsőn zajló jelenethez megérkezett. Egy olyan semmibe, melynek mennyel telítettnek kell lennie, telve jótékony tettekkel. Egy semmi, mely a napfény légi kikötője, ahonnan a szeretetszolgálat a legkülönbözőbb útvonalakon indul a zavarosba, a sötétségbe, a viharba és zivatarba, hogy fényt hozzon, megjelölje a menekülési útvonalat és megszervezze a napkeltét. A mozgólépcső most már újra mozgásban van. És habár az angyal már elillant, mégis velem halad fölfelé. Fordította: Bács Béla János

Simon-Kerekes Eszter 19 éves egyetemistát kérdezte Péter Lóránd

Mondj egy témát, amivel kapcsolatban nem hallasz eleget keresztény körökben? Elég ritkán kerül szóba a keresztények körében az okkultizmus témája, pedig úgy vélem, kiemelkedően fontos. A mai világban számos hatás ér, rengeteg dolog, amit a világ jónak ítél, így mi is elhis�szük, pedig nem Istentől való. Épp ezért tisztában kell lennünk, hogy mi nem-isteni eredetű, hogy csakis mennyei Édesapánknak szolgáljunk. Hogyan látod Isten terveit a vágyaidban? Szerintem akkor tudjuk meglátni, ha el tudjuk engedni a saját elképzeléseinket. Nagyon sokáig vá-

gyaim vezérelték az életem, de egyszer döntenem kellett, hogy az én vagy az Isten vágya fontosabb. Amikor nagy nehezen elengedtem az álmaimat, szabad lettem. Semmi sem volt ahhoz a békéhez és örömhöz fogható. Isten új terveket helyezett a szívemre, amelyek felülmúlták elképzeléseimet, és megerősített bennem álmokat, amelyekre nagyon vágytam. Azt mondta: igen Eszter, ezt Én is így akarom. Milyen tanácsot adnál a fiataloknak, akik egy új közösségbe kerülnek? Idén kezdtem el az egyetemet, és egy új keresztény közösség tagja lettem. Cseppet sem könnyű ez. Ami nekem segített, azt ajánlom másnak is: elsősorban legyen hálás, hogy ez a váltás megadatott. Másodsorban legyen nyitott az emberek felé, az új helyzetek felé. Harmadsorban: ne akarjon megfelelni. Persze kell kicsit változni, alkalmazkodni, de sokan abba a hibába esnek, hogy megtagadják önmagukat, azzá válnak, akik valójában nem ők. A közösséget mindenki csak színesebbé teszi. Ha tartozni akarunk valahová, önazonosnak kell maradnunk. 11


Egész életében gyors- és gépírónőként dolgozott,

de ez egy cseppet sem zavarta. Talán azért sem, mert közben volt ideje arra, hogy olyan meséket, rádió- és tévéjátékokat, valamint verseket írjon, amiken generációk nőttek fel. Gimnáziumi magyartanára biztatta a versírásra, de mégsem lett hivatásos költő vagy író. A háború után osztályidegennek számított, ráadásul vallásos is volt, így esélye sem volt arra, hogy felvegyék az egyetemre. Többek között ezért lett gyors- és gépírónő, amit egy cseppet sem bánt.

Első meséit a kisfiának írta, azután az egyiket, ismerőse biztatására küldte be a rádióba. Több száz műsora és huszonnyolc mesejátéka került adásba, amelyekből később meseregények születtek. 1958tól 1978-ig a Magyar Rádió külsős munkatársa volt. Pályafutása során húsznál több mesekönyve, három évvel ezelőtt pedig egy felnőtteknek szóló verseskötete is megjelent. Feledhetetlen történetei: Csupafül, Az ezüsthegedű, A csodálatos nyúlcipő, A palacsintás király, Tapsikáné fülönfüggője, A furfangos nyuszi, Az ötpettyes katica, Mesebeszéd: A harangvirág csenget�tyűje és más történetek… „Néha csakugyan úgy érzem, hogy mese volt az életem. Valaki leleményesen terelgetett abba az irányba, hogy rálelhettem a magam egy szem talentumára, amit nem szabad elásni, hanem képességeimhez mérten kamatoztatni a magunk és mások javára...” – emlékezett vissza.

lalt szenvedésére, jobban odafigyelünk másokra, mások szükségleteire és gyakoroljuk a lemondást. Hamvazószerdával (ami az idén március 6-ra esik) Az utóbbival kapcsolatban Jézus azt tanácsolta: elkezdődik a nagyböjti idő. Ebben az időszakban „Amikor böjtöltök, ne legyetek …, mint a képmutatók.” úgy készülünk húsvétra, hogy többet imádkozunk, (Mt 6, 16) Az idézet hiányzó szava az alábbi kis rejtkeresztúttal emlékezünk Jézus Krisztus értünk vál- vény megoldása. A februári feladat megoldása: 40 nappal karácsony után mutatták be a kis Jézust a templomban, ezt az eseményt február 2-án ünnepeljük. Írjátok meg nekem is, mit tanácsol Jézus a böjttel kapcsolatban, de azt is, ti milyen lemondással készültök húsvétra! (értéke 2-2 pont) Katóca 12

Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com, postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron utca 80 sz., 530211, Csíkszereda, Hargita megye.


~ Újabb kalandok a Mese Birodalmában 15.~ Megtaláltuk hát Kedvesség királylányt Fukarság királyfi palotájának legfelső szintjén, a 365. szoba egyik sarkában egy székhez láncolva. De nagy ámulatunkra kiderült, Kedvesség úgy döntött, nem jön velünk, hogy kiszabadítsuk húgait, Gyöngédséget és Szelídséget, hanem vendégségben marad Fukarságnál. Amint később megtudtuk, azért döntött így, mert tudta, testvérei kiszabadításánál csak láb alatt lenne (ahogy mondani szokás, ha valaki útban van és jelenlétével csak hátráltatja a dolgok jó felé haladtát), s talán kedvességével sikerül rávennie Fukarságot arra, hogy megváltozzon és felhagyjon önző gondolkodásával, életmódjával. De ekkor még csak annyit tudtunk, hogy nem tart velünk. Amikor elköszönt tőlünk, arra kért, visszafele újra térjünk be Fukarság palotájába. Elindultunk tehát Irigység palotája felé: Jóság, Türelem és Alázat felpattantak táltos paripáikra, mi pedig összekapaszkodtunk, és Herceg kimondta varázscseppet működésbe hozó szavakat: „Legyünk Fukarság palotájánál. Most!” S máris ott voltunk, akárcsak a hercegek. Azon nyomban előttünk termett egy hatalmas, háromfejű szörny (egyik feje farkasfej, másik krokodil-, a harmadik pedig sasfej), a palota őre: - Kik vagytok és mit kerestek itt? - förmedt ránk a szörny hármas hangon. Természetesen most sem válaszoltunk, hisz nem felejtettük el, mire figyelmeztetett Csillag Anyóka: ne álljunk szóba a szörnyekkel, mert akkor hatásuk alá kerülünk, és nem tudjuk legyőzni őket.

Válasz helyett a három királyfi (Jóság, Türelem és Alázat) a Csillag Anyókától kapott gyűrűt balra fordították, s láss csodát, ahogyan az anyóka ígérte, azonnal 9 királyfit láttunk magunk mellett: 3 Jóságot, 3 Türelmet és 3 Alázatot. Igaz ugyan, hogy ebből a 9 királyfiból csak 3 volt valóságos, 6 pedig csak látszat, de ezt a háromfejű szörny nem tudta, s úgy megijedt a sok királyfi láttán, hogy azonnal meghunyászkodott és könyörögni kezdett: - Kérlek, ne bántsatok! - Egy feltétellel nem bántunk – válaszolta Türelem –, ha arra az időre, amíg mi bemegyünk a palotába, mindhárom fejeteken lévő szátokat összekötözhetjük! Ezt azért kérte, mert tudta, ahogy a szörny megnyugszik és eltűnik a félelme, a királyfiak mellett feltűnt 6 látszatkirályfi is halványodni kezd. Ugyanis amikor Csillag Anyóka a királyfiaknak átadta a gyűrűt, figyelmeztette őket, hogy ezek a hasonmások, ezek a látszatok mások félelméből táplálkoznak. Szerencsére, a háromfejű szörny nem sokáig tétovázott és beleegyezett abba, hogy a királyfiak egy-egy-egy erős kötéllel bekötözzék a farkas, a krokodil és a sas szájat. Mire a királyfiak hasonmásai teljesen elhalványodtak és eltűntek, addigra a háromfejű szörny is ártalmatlanná volt téve! Szabad volt hát az út a palotába, de vajon hol keressük Gyöngédség királykisasszonyt, Türelem királyfi menyasszonyát? (Folytatás a következő lapszámban) 13


Megkérdi a katolikus pap a rabbit: - Barátom, mikor eszel már disznóhúst? Mire a rabbi: - Majd a te esküvődön, koma!

-Helló, van elektromos sütőtök? - Sajnálom, nem tartunk elektromos sütőtököt. Mivel kell kezelni az őzlábgombát?

Két teológus beszélget: - Tudod, hogy mit osztott szét a Jóisten a legigazságosabban, mindenki megelégedésére? - ??? - A bölcsességet. Vagy tán hallottál már valakit is azért panaszkodni, hogy keveset kapott belőle? - Gyerekek, ki tapasztalta már közületek azt az igazságot, hogy jobb adni, mint kapni? – teszi fel a kérdést a hittanárnő. - Én! – jelentkezik Laci. – Az ökölvívó-edzéseken! - Melyik a legtartósabb elem? - ??? - A kegyelem. Egy egész örökkévalóságig is eltart.

14

Légy tűz! – ifjúsági dicsőítő-est sorozat: március hónapban Gyergyószentmiklósra látogatunk. Munkatárs-találkozó: március 16., Csíkszereda. Teljes Szívvel ifjúsági csoportvezető képzés, 1. hétvége: március 29-31., Székelyudvarhely, Szent Pió Lelkigyakorlatos Ház. Információk és jelentkezés: facebook.com/fifoldal


Keresztrejtvény „Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim …“ (Jn 13, 35) A bibliai idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 14. számú soraiban van elrejtve.

Vízszintes: 12. Originális időmérő. 13. Oersted vegyjele. 14. Valamely irányba. 15. Nózi. 16. Osztrák, norvég és luxemburgi gkj. 17. Áruba bocsájt a névnapját február 18-án ünneplő férfi. 19. „…-… gyermekek, kását főztem s egyetek“ - mondóka. 21. Lekvár. 22. Igeképző. 23. Nauru fővárosa. 24. Kutyaszállás. 26. Kambodzsai, szváziföldi és spanyol gkj. 28. Szájat szélesre nyit a becézett Teofil.

30. Betű fölé téve a hang hosszúságát, rövidségét, zártságát jelölő írásjel. 32. Nagyon régi mező. 33. … Paz, Bolívia fővárosa. 35. A harmadik személy festékkel valamin ábrázol valakit, valamit. 36. Kapaszkodni kezd! 37. Ekkor indul! 39. Olasz nagyváros. 41. Egyházi átok, kiközösítés az egyházból. 43. A végén ironizál! 44. Szemét, növényi hulladék. 46. Dél-Európában élő, mérges csípésű nagy pók. 49. Jemeni és luxemburgi gkj. 50. Becézett Katalin mohón vagy mértéktelenül sokat evő. 51. Függőhidaknak a láncot, illetve a kábelt tartó oszlopa. Függőleges: 1. Határozói igenév-képző, a -va párja. 2. Birtokosan Az …-…, Gencso Sztoev műve. 3. A névnapját január 30-án ünneplő férfié. 4. Ady egyik írói álneve. 5. Hantolna. 6. Nagyon régi téli évszakja. 7. Több darabból összeállító, kialakító. 8. Rendszeresen, folyamatosan visz, hoz. 9. Cseh köztársasági és oroszországi helység lakója. 10. Gallium vegyjele. 11. Gléda. 15. Mohó azonos hangzói. 18. Az itt levő, sűrűn kiálló, rövid, merev szálaival haj és ruha tisztogatására alkalmas eszköz. 20. Rémül. 22. Erre a helyre repülő. 25. Lőre. 27. Érzéki – románul, fonetikusan kiejtve. 29. Kutrica. 31. Két szó: olyan zárt görbe vonal, amelynek minden pontja egyenlő távolságra van a középponttól és …-… fiai – Gorkij műve. 34. Kellemetlen ügyön (dolgozik, ff=f). 38. Ázsiai ország, melynek fővárosa Doha. 40. Íme az ott levőt. 41. … ítélet – Petőfi Sándor verse. 42. A vizek városa (ék f.). 45. Le. 47. Thaiföldi, belga és olasz gkj. 48. Beociai hős. 50. … a sánc alól – Nagy István regénye. Készítette: Korodi Zoltán, Tusnádfürdő

A februári keresztrejtvény

Az imaapostolkodás szándéka márciusra:

Erzsébet – Lövéte, Tamás Ágnes – Szentegyháza, Kedves Piroska – Csíkszereda, Fülöp Hajnal – Madéfalva, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Antal Erzsébet – Borszék, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Madaras Vilma – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Schlecht Károly – Erdőszentgyörgy, Frank Mária – Csíkszentkirály, Barta Mária – Kászonújfalu, Darvas Veronka – Csíkszereda, Balázs Ferenc – Csíkszereda, György Ilona – Csíkszereda, Szőcs I. József – Csíkszereda.

Imádkozzunk, hogy a keresztény közösségek - különösen azok, amelyek üldöztetést szenvednek - érezzék Krisztus közelségét, és jogaikat tiszteletben tartsák.

Vízsz. 1. Hogy szeressétek egymást, amint Függ. 12. Én szeretlek benneteket. Megfejtők: Kozma Éva – Gyergyóújfalu, Boros Klára – Csíkszentkirály, András

Ég és Föld között Istennel - február

1. 819. március 25-én született Nimród és Atilla vérvonalából. 2019-ben az ezerkétszázadik évfordulóját üljük. 2. Az álom+os: Álmos, az álom, az égi igéret fia. Az alom + ős: állandó állapotú ős. 3. A Turul monda, Emese álmát mondja el. 4. Az első - Anonymus Gesta Hungaroruma a XIII. század elejéről, hazai hagyományokra épül, és ez az ismertebb. A második - a Képes Krónika a XIV. századból. 5. „Vérszerződés”, hét vezér kötötte: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. A vérükkel írták. Álmos nagyfejedelem legnagyobb tette a magyar állam átköltöztetése volt a Kárpát-medencébe. 6. Álmos volt az első, és Mátyás

király volt az utolsó szakrális uralkodónk. 7. Melkizedeknek Ábrahám adózott. 8. Ünnepe a katolikus naptárban február 20, naptáron kívül: január 1. Megfejtő: Kedves Piroska – Csíkszereda, Szabó

Gabriella - Csíkszereda.

*** A megfejtéseket március 15-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Balázs Ferenc – Csíkszereda 15


Hymnus a szentséges

római pápa tiszteletére

Română

Deutsch

Unde Petru-n mormânt zace Şi inima Romei bate, Mii de buze, mii de glasuri Cânta Celui Preaputernic: Doamne ţinel-n şi ocroteşte-l Pe Vicarul lui Cristos!

Wo sich Petri Dom erhebet, Romas ewger Ruhm umschwebet, tönt’s aus frommer Brust gesungen, tönt’s in aller Völker Zungen: Gott erhalt’ den Heilgen Vater! Segen ihm und langes Heil. Balgarska Kade Roma dovečnata, Sarcito na Májća Čarkva! Dnés na hiljadi jazici, Taz mulitva se razglási: Náša Sveti Baštá Pápa Bog da gu uzdarževa! Slovelnsko V sedmobrežnom kruhu Ríma, kde sa Petra chrám vypína. Z tisíc hrdiel sa ozýva pieseň nábožná, horlivá: Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho! Rusínsko Hd’I Petra sviata mohyla, Tam zvučit mol’itva milá. Iz ust týsiač i týsiačej Himn različnych ródov l’udéj: Bože, chraň Sviatáho Otca, Christova namistnika! Harvatska Sveti Petar gde počiva, Rimu usred srca živa, Sto naroda, sto hiljada Jednim glasom vapi sada: Bože živi slugu svoga, Čuvaj oca svetoga.

Hol szent Péter sírba téve És Rómának dobog szíve, Ezrek ajkán, ezer nyelven Hő ima zeng édesdeden: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját! Arany födél, márványfalak S a Vatikán visszhangzanak, S a hét halom tág körében Megharsanva körülröppen: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját! Új erőre kap e szózat, Bejárja a szent sírokat, Zúgva vonul hegyen, síkon Áttör zajló hullámokon: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját! A forró dél, rideg éjszak Ez imában egyesül csak; Kivált honunk édes nyelvén zeng igazán, zeng őszintén: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját! Mint villámmal egy perc alatt Messze szárnyal a gondolat, Szintúgy röpül ajkról-ajkra, várak-, puszták- és falvakra: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját! Eljut szentek fénykörébe S leszáll onnét szíveinkbe, Mint a fölszállt páranedvek Szomjas földre visszaesnek: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját! (Gyurits Antal szövege, Feley Antal dallama)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.