Januar i2017

Page 1

Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja

2017. január

Tartalom: 2. oldal: Dicsőítsük az Urat! - Dr.Darvas-Kozma József 3. oldal: A

választás szabadsága - Bustya Roland-Csaba 4. oldal: Fatima Sárközi Sándor 5. oldal: Sport és hit - BalázsTünde 6-7. oldal: Szent László-év 4. - Dr. Darvas-Kozma József 8-9. oldal: Budapesti hungarikumok - Sárközi Sándor 10-11. oldal: Kamilliánus kórházpasztoráció Csíkszeredában - Dr. Bakó Mária Hajnalka Játékos ismerkedés szentekkel - Vitos Antal 12. oldal: Óra nélkül - Matthias Mühl 13. oldal: Bálna és Delfin - Katóca 14. oldal: Derűs oldal 15. oldal: Rejtvények és megfej-

tők 16. oldal: Újévi imádság - Assisi Szent Ferenc


VIII. évfolyam 1. szám

Dicsoítsük az Urat!

Imaszándék januárra Hogy minden keresztény, az Úr tanítását hűségesen követve, mozdítsa elő az imádság és a testvéri szeretet által az Egyház teljes közösségének helyreállítását, és járuljon hozzá az emberiség mai kihívásainak megválaszolásához.

A Zsoltárok könyve 150 zsoltárból álló gyűjtemény, melyek az Ószövetség imái voltak. Isten maga sugalmazta az érzelmeket, hogy gyermekei miképp tiszteljék és milyen szavakat használjanak. Ezeket vették ajkukra Jézus, a Szent Szűz, az apostolok és az első vértanúk. Az Egyház változtatás nélkül megtette őket hivatalos imájának. A vallási líra kincstárát jelentik számunkra. A héberben a zsoltároskönyvet Tehillim-nek, himnuszoknak nevezik, de ez a név sem illik egyformán minden zsoltárra. A cím legtöbbnyire „mizmór”, amely zenei kíséretet tételez fel, amit a zsoltár szó ad vissza helyesen. A zsoltárok némelyikét éneknek nevezik. A hagyomány, amely Dávidnak sok zsoltárt tulajdonít, őrá viszi vissza az istentisztelet megszervezését, beleértve az énekeseket is. A zsoltárok némelyikét táncolva, énekelve adtak elő. Ünnepeken többnyire himnuszokat énekeltek. A zsoltárok elég jelentős részét a himnuszok képezik (32). Mindegyikük Isten dicséretére hívó felszólítással kezdődik, aztán részletezik a dicséret indokait: Istennek a természetben véghezvitt csodáit, különösen teremtői működését és a történelemben megvalósított tetteit, hogy népe üdvösségét biztosítsa. A befejezés legtöbbször megismétli a bevezetés formuláját vagy pedig imádságot mond. Az Újszövetségben a hívő dicsőíti Istent és hálát ad neki, mivel kinyilatkoztatta belső életének titkait, Fia vérével váltotta meg, és kiárasztotta rá Szentlelkét. A liturgikus elmondásban minden zsoltár Szentháromságot dicsőítő imával (doxológiával) fejeződik be. A zsoltárokban megénekelt remények megvalósultak, a Messiás eljött, uralkodik és minden népet hív, hogy zengje dicséretét. A Szent Zsolozsmából a 150. zsoltárt választottam, mert ez a Zsoltárok könyvét dicsőítéssel záró zsoltár, másrészt a vasárnap Reggeli dicséret ünne-

pélyes zsoltára. A zsoltáros a himnusz elején Isten misztériumának két szempontját mutatja be: az Úr természetfeletti, titokzatos, látóhatárunk felett áll: királyi lakhelye az égi szentély, a „hatalmas égbolt”, amely elérhetetlen az ember számára. Ugyanakkor mégis közel áll hozzánk: jelen van Sion szentélyében, és csodái révén működik a történelemben, amelyek kinyilatkoztatják és megtapasztalhatóvá teszik „nagyságának teljességét.” A Föld és az Ég között tehát létrejön egyfajta kommunikációs csatorna, amelyben egymással találkozik az Úr műve és híveinek dicsőítő éneke. A liturgia egyesíti a két szentélyt, a földi templomot és a végtelen égboltot, Istent és embert, az időt és az örökkévalóságot. Maga a zsoltár minden lelket dicséretre szólít a templomban és a hatalmas égboltozaton, minden hangszert és élőt bevon a dicsőítés kórusába. Amikor 1968. december 24-én éjjel 11 órakor az APOLLO 8 űrhajó fedélzetén Frank Borman, James Lovell és William Anders űrhajósok először álltak Hold körüli pályára és először saját szemükkel láthatták a Hold túloldalát, akkor a legnagyobb hatást keltő karácsony esti üzenet hangzott a világ rádió- és TV-csatornái közvetítésével: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és üres volt, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött...” Nem gondolod, hogy a Teremtés könyvének első 31 versének karácsonyi, holdbéli újraélesztésével a tudomány is azt akarta hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus az egész Univerzumnak a Megváltója?! Max Planck klasszikus megállapítása szerint: „A vallásnál a dolgok elején van az Isten: a tudományban a végén találkozunk vele.” Jézus Krisztus a megváltónk, Őt dicsérjük az év minden napján. Ha így teszünk, akkor boldog új esztendőnk lesz, melyet munkatársaim nevében is kívánok minden Kedves Olvasónknak, a főszerkesztő

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja. Kiadja: Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. Elérhetőség: 530230 – Csík-

2

Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás szereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Ba- 726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc. lázs Tünde, Sárközi Sándor.


gondolatok az új esztendőre

a

álasztás szabadsága

A karácsonyi ünnepkör befejeztével visszatérünk szürke, hétköznapi életeinkhez, amelyben sokan megfeledkezünk az elmúlt ünnepek örömeiről, emlékeiről és hajszoljuk a mellettünk elszáguldó időt. Sokszor fennakadunk az eltelt időn, illetve karácsonyi számláinkon rágódunk, amelyet nem egyszer kísér szomorúság és bánat. Nehézségeink hatására sem szabad feladnunk a reményt, a derűt, nem szabad megfeledkeznünk Anyaszentegyházunk tanításáról, buzdításáról. Szofoniás próféta felszólítja népét, hogy hagyjon fel a gazdagság, az anyagi javak hajszolásával és keresse az igazságot, az alázatot, ami kedves Isten előtt, mert így maradhatnak meg, így juthatnak el az általa megígért nyugalomba. Mi is hányszor cselekszünk így, nem látva mást, csak evilági, ideig-óráig tartó javak homályos illúzióját, mindezt a valódi értékek kárára. Az embernek szüksége van az anyagiakra, de nem szabad, hogy az anyagiak irányítsák az ember életét. Idézzük fel Pál apostol szavait, amelyet a Korinthusi híveknek írt: „Gondoljatok csak meghívástokra, testvérek! Nem sokan vannak köztetek olyanok, akik a világ szerint bölcsek, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő.” Az üdvösség szempontjából a származás, az anyagiak nem számítanak, csak egy a lényeg, a meghívás, az a meghívás, amelyet keresztségünkkor kaptunk, és amelynek életünk minden napján eleget kell tegyünk. A kortársak szemében így nagyon gyakran válunk gúny, nevetség tárgyává, de ne feledjük, Isten a gyengék által szégyeníti meg az erőset, az alacsonyrendűekkel meg a világ nagyjait. Ne törekedjünk evilági dicsőségre, hisz az múlandó és nem Istentől származik, egyedül csak az Úrban dicsekedjünk, hiszen ő adott nekünk „újult” életet egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Egyszerűbben, Isten meghívása ingyenes ajándék, és csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk vagy sem. Ne menjünk nagyon mes�szire, az apostolok nagyrészt egyszerű munkásemberek voltak, akárcsak a legtöbbünk, de ők merték vállalni tudott hiányosságaikkal Jézus meghívását, és fel tudták adni addigi életüket.

A hegyi beszédben Jézus a nyolc boldogsággal tanítja, vigasztalja köréje gyűlt tanítványait, és egyben minket, a jelen kor emberét, hogy az élet nehézségei, fáradságai, igazságtalanságai mind-mind kamatostól megtérülnek. Hajlamosak vagyunk mindent sötétebbnek, rosszabbnak gondolni, mint ahogy az valójában van, a világ negativizmusa teljesen átitatta gondolkodásunkat, hogy ne tudjuk észrevenni az apró, mindennap elénk tárulkozó örömöket. Megmérgezett gondolkodásunk hatására fejet hajtunk a nagyvilág értékrendjének, és mi is beállunk névtelen szürkeségünkkel az anyagiak szolgálatába, vagy helyesebben mondva szolgaságába. Erős kifejezés, de sajnos valós. A pénz világának nagyon sokan rabszolgáskodunk, a szó eredeti értelmében. Ha így is van, akkor sincs még minden veszve, mert Isten megadta, megadja és a jövőben is adni fogja a hozzávezető út megtalálásának lehetőségét, de ezt nem erőlteti ránk, megadja mindenkor a választás szabadságát számunkra. Bustya Roland-Csaba kispap, III. évfolyam 3


100 éve

Fatima (Portugália) Lourdes után a világ leglátogatottabb Mária kegyhelye, évi 4-5 millió zarándokkal. Fatima lelkisége és üzenete ma is érvényes.

„A gyermekek egy szempillantás alatt átélték a pokol iszonyatos látomását. Látták "a szegény bűnös lelkek" vesztét. Megmondták nekik, miért kellett ezt a pillanatot átélniük: "per salvare" – hogy meglássák megmentésük útját. Eszünkbe jut Szent Péter első levelének mondata: "hitetek célja a lelkek megmentése" (1,9). Ennek útja – az angolszász és német kultúrában élő emberek számára meglepő módon: Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. A "szív" a biblia nyelvén az ember középpontja, az értelem, akarat, érzület, érzékek együttese, ahol az ember a maga belső egységét és irányultságát megtalálja. A "Szeplőtelen Szív" olyan szív, amely megtalálta a belső egységet Istennel, s ezért "látja Istent". Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete nem más, mint közeledés ahhoz a szívbéli állapothoz, amelyben a "legyen nekem a te igéd szerint" - az egész emberi életet meghatározó központtá válik. A titok joggal híressé vált mondása: "Az én Szeplőtelen Szívem győzni fog". Az Isten számára nyitott, az Isten szemlélése által megtisztult szív erősebb minden fegyvernél. Mária "igenje", szívének szava megváltoztatta a világtörténelmet, mert bebocsátotta a Megváltót e világba - mert ennek az igennek a terében Isten emberré tudott lenni és örökre az marad. A Gonosznak van hatalma a világban, látjuk, újra meg újra megtapasztaljuk. Mióta azonban Istennek emberi szíve van, és az emberi szabadságot a jóra, Isten felé fordította, nem a rosszra való szabadságé az utolsó szó. Azóta érvényes: "A világban üldözést fogtok szenvedni, de bízzatok, én legyőztem a világot" (Jn 16,33). Fatima üzenete arra biztat, hogy merjünk bízni ebben az ígéretben!” – írta Joseph Ratzinger (a későbbi XVI. Benedek pápa), még a Hittani Kongregáció prefektusaként, 2000. június 30-án. 4

1917. május 13-án három gyermek, Lúcia (ekkor 10 éves), unokaöccse, Francisco (9 éves) és unokahúga, Jacinta(7 éves) egy kis nyájat őrzött Fátima kisváros melletti Cova da Iria nevű helyen. A déli rózsafüzér-imádság után a közelükben levő kövekből kis házat építettek azon a helyen, ahol ma a bazilika áll. Hirtelen sugárzó fényt láttak, amelyet villámnak véltek. Elhatározták, hogy hazasietnek, de rögtön egy második villám világította meg a helyet kissé távolabb, és egy kis tölgyfabokor felett – ahol ma a jelenési kápolna áll – láttak egy hölgyet, aki ragyogóbb volt a Napnál és kezei között rózsafüzért tartott. A hölgy azt mondta a három pásztorgyermeknek, hogy sokat kell imádkozniuk a bűnösökért, és hívta őket, hogy 5 egymást követő hónap 13. napján ugyanazon órában ismét jöjjenek Cova da Iriába. A gyermekek így is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk. Titkokat bízott rájuk, és általuk bűnbánatot, vezeklést, elmélyült (rózsafüzér) imádságot kért, hogy sok kárhozatra hulló ember megmenekülhessen. Az első világháború közben teljes erővel tombolt.

2000. május 13-án II. János Pál pápa félmillió zarándok jelenlétében boldoggá avatta Jacinta és Francisco Marto-t, a spanyolnáthában fiatalon meghalt két kis látnokot. Lucia dos Santos nővér 2005. február 13-án, 97 éves korában hunyt el Portugáliában, a karmeliták coimbrai kolostorában. Összeállította: Sárközi Sándor piarista


ifi oldal

„Mert amiként a sétálás, gya loglás és futás testgyakorlat, ug yanúg y lelkigyakorlatnak mondható minden tevékenység , amely a lelket előkészíti és alk almassá teszi ar ra, hogy eltávolítson magától minden rendetlen hajlamot, és miutá n azokat eltávolította, keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint rendezze és e lélek üdvösségét elnyer je.”

Loyolai Szent Ignác: Lelki gy

akorlatok

sport és hit

D

2016. október 5. és 7. között első alkalo mmal rendeztek konf erenciát a Vatikánba na sport és a hit kapcso latáról. A Kultúra Pá pa i Tanácsa által szerve zett nemzetközi ko nferencián egyedüli magyarként részt vett Gyurta Dániel olim piai, világ- és Európa-bajnok úszó is

2016. Október 5. és 7. között

„Óriási megtiszteltetésn ek tartom és nagyon büszke vagyok ar ra, hogy a konferencia résztvevőjeként érdekes előad ásokat hallgathattam meg , am elyek amellett, hogy új ismer etekkel gazdagították, meg is erősítették a hitemet.”

Összeállította: Bal

Sport és a hit

ázs Tünde

ióssy Iván a mentőknél dolgozott, ahol megism erkedett élete szerelm Mártával. 1991-ben há ével, zasodtak össze. Feleség e 2010-ben bekövetkez után, 2012-ben, 61 év ett halála esen szentelték pappá, most kisegítő lelkészké híveket. nt szolgálja a Eg ykori triatlon verse nyére visszaemlékezve – 180 kilométer bicikl toni futás, 3,8 kilométe izés, marar úszás – arról beszélt , számára miként vált im futás. Eg y éven át kész ádsággá a ült a megmérettetésre , szerettei, barátai vártá ám a maratoni táv felén k a célban, él úg y érezte, ő „kész” . Ekkor kezdte imádko Ferenc lelkig yakorlatai zni a Jálics ból megismert Jézus-i mát, és sprintelve ért futás során tapasztalta be a célba. A meg, hogy amikor vége t ér az emberi erő, Ist günkre siet. en a segítséA mélypontokon való átlendülést segíti a tes t és lélek kapcsolata. „A és a testem viszi.” Keresz lelkem is fut tény emberképünk az t tanítja, az ember szell akinek teste van. Eg ys em i lélek, ég. Spiritualitása teszi lehetővé, hogy alul is, tudja múlni önmagát, és felül is de a spiritualitás révén át tudja lépni a materiá kat. Úg yanakkor nem lis korlátofeledhetjük a testben való lét örömét, a test tiszteletének és gondoz szeretetének, ásának felelősségét se m. A mozgás, a futás segít ett Dióssy Ivánnak fel épülni az alkoholbete Húsz évvel ezelőtt szab gségből. adult meg a szenvedé lytől, ekkor kezdetben kompenzációt jelentet pozitív t számára a futás, bizon yítani akarta, hogy ké állni. A ma már spiritu pes talpra ális segítőként Leányv áron, alkoholproblém papokkal foglalkozó D ák kal küzdő ióssy Iván „szabadon, örö mmel, szeretettel” fut és küzdelemmel, akarater él. Ezt nem ővel érte el; vallja, hogy élete kegyelem. Soha fizikai teljesítményért ne m a testi, fut, elsődleges számára a lelki feltöltődés. Dióssy Iván vonzó pé ldát ad – 1997 óta húsz maratont futott és teljes triatlont. ítette a

5


Dr. Darvas-Kozma József

Szent László-év 4. A belső béke éveiben Salamon király, valamint Géza és László hercegek szemmel láthatóan arra törekedtek, hogy egymás jogait tiszteletben tartsák. A király és a hercegek együtt vettek részt a jelesebb hazai eseményeken, egyházi ünnepségeken, s együtt formálták az ország külpolitikáját. Közösen léptek fel a csehek ellen. Közösen nyújtottak segítséget Géza sógorának, a Velencével hadban álló Zvonimir horvát királynak, s egyesült erővel győzték le 1068-ban az országra támadó úz-besenyő sereget. Az ekkor vívott kerlési csatához kapcsolódik László herceg és a leányrabló “kun” vitéz párviadalának már a középkorban is népszerű története. Tegyünk egy kis kitérőt, hogy megértsük, kik voltak az úzok, a besenyők és a kunok.

Kisfaludy Károly: László király a cserhalmi ütközetben című festménye

Az úzok vagy oguzok az első évezred közepén a Kaszpi-tengertől keletre feltűnt lovas nomád nép, amelyről több görög és bizánci forrás is említést tesz. 744 után az úz törzsek két részre szakadtak.

Ceglőtelki emlékmű a cserhalmi (kerlési) csata emlékére

A nyugati úzok az Aral-tótól északra fekvő steppvidékre vonultak, ahol a tadzsik dinasztia 893-ban megtámadta őket. Az úzok egyik része ekkor a besenyők szállásterületét elfoglalva, a 9. század végi népvándorlást indította el, amely végül is a magyarok második honfoglalásához vezetett. A besenyők 895-ben nyomták ki a magyarokat Etelközből s jutottak a Don és AlDuna között elterülő steppe birtokába, amelyet a 11. század közepéig egyedül birtokoltak. A besenyők egyeduralmát a steppén az úzok törték meg. A harcias nomád lovas népek állandó becsapásaikkal nyugtalanították szomszédaikat,

köztük 1015-1017 között, Szent István idején, Magyarországot is. 1048-ban, belharcok után, több besenyő törzs átkelt az Al-Dunán, hol a bizánciak határőrként telepítették le őket. 6

Salamon, Géza és László cserhalmi (kerlési) győzelméről (1068)


A nagyon veszélyesnek tartott úzok ellen az oroszok a Volgán túlról előnyomuló kipcsak-kunokat hívták segítségül, de az úzoknak sikerült elmenekülniük előlük. Az 1060-as évek elején már a Búg és a Szeret között tanyáztak. A magyar krónikások az úzokat "fekete kunok" néven írták le a kipcsak "fehér-kun" törzsekkel szembeni megkülönböztetésül, akik a 11. század végén elérték Erdélyt és az Al-Dunát. A 11. század közepén a besenyők tömeges Bizáncba településével lehetőségük nyílt a kunok nyomása elől menekülő úzoknak rövid időre a Kárpátok lejtőin megállapodni (emléküket őrzi az Úz-völgye), és eljutni az Al-Dunához. Mivel a kunok állandó támadásának voltak kitéve, az úzok megkísérelték, hogy mélyebben hatoljanak Erdélybe. Mivel nem tudtak megtelepedni, az úzok zöme 1064-ben átkelt az Al-Dunán a Bizánci Birodalomba, ahol Macedónia területén néhány év alatt az éhség, dögvész és a balkáni portyázások miatt annyira felőrlődtek, hogy nevük sem maradt. Néhány csoportnak, akik Etelközben maradtak, sikerült elkerülniük a teljes megsemmisülést. Ezek leszármazottai a Moldáviában élő gagauzok. A Kárpátok keleti oldalán összetorlódott, egymást váltó nomád népek: besenyő, úz és kun sereg 1068-ban nagy erővel tört be északkelet felől, s a Meszesi-kapun áthatolva az egész Nyírséget Bihar váráig elpusztította. Salamon király azonban seregével a Lápos és a Szamos völgyén át visszavonuló támadók elé került, s unokatestvérei, Géza és László vitézsége révén sikerült őket a Szolnok megyei Kerlés falu mellett szétvernie. Anonymus szerint úgy „aprították a besenyők frissen beretvált fejeit, mint a nyers tököt”. Ez volt a Vörösmaty Mihály által megénekelt híres cserhalmi ütközet, amelynek főhőse Szent László volt. A magyar lovagkorra László herceg életéből a kerlési csata jelenetei gyakoroltak legmélyebb hatást. Ezekről énekeltek a regösök, s László 1192. évi szentté avatása után a képzőművészet többféleképp meg is örökítette. Számos középkori székely templom falán találjuk megfestve ezt a történetet. A foglyul ejtett vagy behódolt kisebb úz csoportok betelepülését jelzik a szórványos Úz, Uzon, Uza, Uzdi, Uzlár, Ozd helynevek, illetve a barcasági Türkös (tork=türk=úz népnév), ahol számos úz élt határőrként.

Szent László alakja a gelencei templom freskón A besenyők a kijevi Russzal és a rokon nomád népekkel folytatott harcokban felőrlődtek, s maradékaik részben a Balkánra, részben Magyarországra települtek.

A fehér kunok és katonai segédnépe a jászok idővel a magyar király fennhatósága alatt megalapították Kunországot, melyet a tatárjárás pusztított el 1241-ben. A Havasalföldön és Moldvában maradt besenyő, úz, kun, jász töredékek a 14. században beolvadtak a térséget elfoglaló románságba, hasonlóan a többi török eredetű néppel. Visszatérve Salamon király és a két herceg kapcsolatához, továbbra is közösen vezették hadi vállalkozásaikat. Bátorságban egyik sem maradt el a másik mögött, de magatartásukban még az ellenséggel szemben is sok volt a különbség. Salamon, nem nézve semmi veszélyt, vad haraggal nyargalt előre és nem ismert irgalmat. Géza óvatosan, mindig takarást keresve haladt, s ha győzött is, nála mindig készen állt az engedékenység, a megbocsátás. László pedig mintha mindkét természetből csak a jót egyesítette volna: belőle hiányzott Salamon vad haragja és bosszúja, de nem volt olyan túlságosan óvatos sem, mint Géza: a veszéllyel gondolkodás nélkül nézett szembe. A megbocsátó-készségben és engedékenységben a legyőzöttek iránt hasonló volt bátyjához. -folytatjuk7


1

2

A Duna által kettészelt, hegyes-völgyes és síkvidéki oldalra osztott Budapest, ez a kétmilliós, nyüzsgő nagyváros egyedi panorámával bír. Mindez azonban még nem lett volna elegendő ahhoz, hogy az UNESCO Világörökség Bizottsága 1987-ben világörökségi rangra emelje. Indoklásuk szerint a budapesti Duna-part (a Margit hídtól a Szabadság hídig) – amellett, hogy egyike a világ kiemelkedően szép urbanisztikai látképeinek – jól szemlélteti a magyar főváros történetének különböző időszakait. A budai Vár legtöbb lakó- és középülete ma műemlék. A Várnegyed központjában áll a főváros egyik legismertebb épülete, a Nagyboldogasszony – népszerűbb nevén Mátyás – templom, mely nevezetes események színhelye volt: több magyar királyt is itt koronáztak meg, a templomot kibővíttető Mátyás király pedig itt tartotta esküvőjét. Később barokk, majd a XIX. század végén neogót stílusban építették át. A középkori várfalakon 1903ban épült meg a neoromán Halászbástya (10), mely a mögötte álló Mátyás templommal (5) együtt a város egyik szimbólumát jelenti. A Budavári Palota (8) az ország egyik legjelentősebb kulturális központja: épületei adnak otthont a középkori várrészeket magába foglaló Budapesti Történeti Múzeumnak, az Országos Széchenyi Könyvtárnak és a Magyar Nemzeti Galériának. Az ország első kőszínháza, a Várszínház is az épületegyütteshez tartozik.

3

4

5

A Duna pesti oldalán, a Halászbástyával szemben áll a Parlament (3) Steindl Imre által megálmodott impozáns neogót épülete, mely mintegy a Dunából emelkedik ki – és talán a világ egyik legszebb parlamentje. Szintén különleges értéket képvisel a Dunán elsőként megépített kőhíd, a Lánchíd, és a lábánál található Gresham-palota (11) mint a magyarországi szecesszió műremeke, valamint a Magyar Tudományos Akadémia (1) neoreneszánsz székháza. Déli irányban továbbhaladva még a Vigadót (9), mint a magyar romantikus építészet jelképét kell kiemelni. Az Andrássy út és történelmi környezete 2002-ben került fel a Világörökségi Listára. A csaknem 2,5 km hosszú, 1872-ben megkezdett és 1885-ben ünnepélyesen átadott sugárút (2) a Budapestből világvárost alkotó korszak eklektikus építészeti csúcspontja, a kor építészeti stílusainak galériája, melynek egyik ékköve az Ybl Miklós által tervezett Operaház (7). Az Andrássy út jelenti az összeköttetést a színes belváros és a Városliget zöldje között, amit hármas tagolásával is nagyon jól érzékeltet: bérpalotákkal széles belvárosi főútként indul, majd fokozatosan tágul, lazul, zöldül, és villákkal szegélyezett fasorrá terebélyesedve torkollik a Hősök terébe (4). A sugárút nevezetessége a Millenniumi Földalatti Vasút (6) is, mely a kontinens első, a világ második földalattija. A Hősök terének ékkövei a Millenniumi emlékmű és a Szépművészeti Múzeum. 8

6


A Hungarikum Bizottság 2013. január 31-i döntésével Budapest ezen része Hungarikum.

7

Egy kis várostörténelem: A Buda nevű település egyidős a honfoglalással, ám csak IV. Béla király (1235-1270) uralkodása idején, a tatárjárást követően indult fejlődésnek és vált fontossá. Mivel IV. Béla felismerte, hogy a tatárok a hegyre épült erődítményeket nem tudták elfoglalni, országszerte várakat építtetett – így épült meg 1241 után Buda várának első épülete. Uralkodása alatt többek között németek, zsidók, olaszok és franciák találtak otthont a budai Várnegyedben, akik magukkal hozták kultúrájukat is. Ez nyilvánvalóan befolyásolta a város művészetének és kézművességének fejlődését.

8

9

Az udvar az Anjouk idején, 1347-ben költözött Budára, ekkor kezdték meg a vár palotává bővítését gótikus stílusban – és ekkor vált Buda az ország székhelyévé. Mátyás király uralkodása alatt a budai Várkastélyt reneszánsz stílusban építették, át és Európa egyik leggyönyörűbb rezidenciájaként tartották számon. Buda – mint a muzulmánok közép-kelet-európai székhelye – a török hódoltság idején is megtartotta vezető városi szerepét Magyarországon; templomait ebben az időben mecsetté építették át. 1686-ban, csaknem másfél évszázados török uralom után szabadult fel a város, ám a három hónapig tartó ostrom jelentős károkat okozott várban és városban egyaránt. Az újjáépítés a középkori romok felhasználásával már a barokk jegyében indult meg.

10

Mai arculatát a Budavári Királyi Palota és a Várnegyed végül Buda, Óbuda és Pest 1873-ban történt egyesítése után, a millenniumi építkezések során nyerte el. A II. világháború alatt ugyan a Várhegy súlyos károkat szenvedett, ám a romok eltakarítása, a régészeti feltárás, valamint a középkori és későbbi maradványok helyreállítása hamarosan megkezdődött.

11

Budapest hungarikum, a Világörökség része – és minden magyar fővárosa. Összeállította: Sárközi Sándor piarista

9


életút

Kamilliánus kórházpasztoráció Cs A Szentek közösségére van szükségem erről beszélni, azokról, akik még itt vannak a földi létben, és azokról, akik már megtértek a mindenható Szeretet birodalmába. Ha belegondolok, egész életem felkészülés volt erre az életútra, kisgyermekkoromtól, a hosszú, kórházban töltött éveken át, a legmagasabb kitüntetésig, amit betegeimnek hozhattam Rómából, a Krisztusi jelenlétet és a lelki ápolás krisztusi méltóságát. Tudatosan harcoltam érte. Mikor, hol kezdődött ez az életút? Próbálom feltenni magamnak a kérdést, most, amikor véget ért az út. Ott, a kórházban, amikor látva a beteg lelki ápolás hiányát, kisgyerekként megszületett szívemben a vágy, hogy ha felnövök, én ezt másképp fogom végezni, és máris nekiláttam vigasztalni a többieket. Aztán a kör fonódott egyre szélesebbre a családtól a szomszédokon át az ismerősökig, a munkahelyig, a szükségben szenvedőkig. Egyre sűrűsödött velem a levegő az események sodrásában, míg egy szép napon ott találtam magam a kibontakozni készülő jövő előtt. Gyakorlatilag kézből kézbe adtak a jótevőim, csodálattal figyeltem a párhuzamokat az életemben, egyrészt mert lenyűgözött a jóságuk, szeretetük, odaadásuk, másrészt bepillantást nyerhettem, ahogyan a Gondviselő Isten kibontja azt a sajátos életutat, amit nekem eltervezett, aminek szemlélője és főszereplője lettem napról napra. Először kiterjesztette számomra a befogadó „anyák” családi körét Budapesten, Herpy Mária és Dr. Simon Ernőné, Éva-anyám személyében, akik által kapcsolatba hozott az első kamilliánus atyával, dr. Anton Gotsal. Ő feltárta számomra a szentkamilli betegápolás 10

krisztusi mintáját: a betegben magát az Úr Jézust ápolni, és mint ápoló, Őt hordozni a beteg számára. Tenni mindezt azzal az édesanyai szívvel, amilyennel csak az édesanya képes ápolni egyetlen beteg gyermekét. A döntő fordulatot az ő tanítása hozta el számomra a pestszentlőrinci templomban, amikor kibontotta a keresztény ember szenvedése lényegét: az Úr Jézus szenvedésével egyesített emberi szenvedés/betegség: „szentség”, és mint ilyen, Krisztus megváltó művének részévé válik. Ez a felismerés vált a további életút alapjául. Újabb hosszú tanulmányévek következtek. Fel kellett fedezni a többi csodát, amelyek még közelebb vittek a további megismeréshez és a megszilárduláshoz. Az út ki lett jelölve nekem az „apostolkodásra”. Az édesanyai szív szeretetéről „anyáim” gondoskodtak, elláttak testi és lelki erővel, táplálékkal, jó tanáccsal. Az Osztrák Kamilliánus Provincia gondoskodott rólam, hogy a római Camillianum, Nemzetközi Egészség- pasztorációs Intézet hallgatója lehettem 1994-2000 között, Leonhard Gregotsch provinciális atya nagylelkűségének köszönhetően. Itt újabb fordulópont következett az életemben: a doktorátus megszerzésével betegeimnek elhozni a legnagyobb tanulmányi fokozatot. Orvosnak készültem kiskoromtól fogva, nem érhettem el ezt a vágyat, mert a sorsom másképpen alakult, de kárpótolt ezzel a kitüntetéssel. Sokszor mondtam ezért menet közben az Úr Jézusnak: „Jó humorod van, Uram!” Játékos életutam lényeges szakasza Angelo Brusco, kamilliánus rendfőnök atyához kötődik, akit egyszerűen „a római tanáromnak” nevezek.


életút

Oltárra emelt barátaink

játékos ismerkedés szentekkel 1. Szent I. Paszkál pápa pontosan 1200 éve, 817. január 24én került az Egyház élére. Bencés apátként választották Krisztus földi helytartójává. Nagylelkűségéről és kegyességéről volt híres. Egyesek szerint ő a 100. pápa (mások szerint csak a 99. vagy 98.) Hány évig tartott Szent Paschalis péteri szolgálata?

síkszeredában Ő volt az a vezető személyiség, aki mindvégig egyengette utamat, nemcsak tanulmányaim végeztéig, de utána is, mindmáig. És végül következett a kórházpasztoráció beindítása szülővárosomban, Csíkszeredában. Nagy falat volt. Tizenhat év telt el, pontosan, napra: 2000 december 1. - 2016 december 1. Erről elmondhatom: Beteljesedett. A csíkszeredai Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia alkalmazott lelkipásztori asszisztensnek. Az eltelt tizenhat évről sokszor és sokat írtam, beszéljenek a betegek és a hat (+1) kötet ima- és szakkönyv. A Szentek közösségének segítségül hívásával kezdtem gondolataimat és azzal is szeretném befejezni: szívem legmélyebb tiszteletével és szeretetével mondok hálát Mindenkinek, aki valamilyen módon segítette eme „szent szolgálat”, a kórházi beteg lelki ápolás létrejöttét és fenntartását, amit kamilliánus lelkiséggel végezhettem tizenhat éven át, nyugdíjba vonulásomig. Ez az utolsó lépés nem az én akaratom volt. Soha nem azzal foglalkoztam, hogy mikor fejezhetem be a szolgálatomat, hanem azzal, hogy mit tehetek még. Törvényeinknek voltam köteles engedelmeskedni. Utánpótlás hiányában a kamilliánus lelkiségi jelenét távozásommal véget ért, de hála Istennek, folytatódik helyemben a lelki gondozás.

2. A ferences család január 12-én Corleoni Szent Bernát kapucinus testvérre emlékezik, aki 350 évvel ezelőtt, 1667-ben hunyt el. Szentté avatása alkalmával a később ugyancsak szentté avatott II. János Pál pápa ezeket mondotta: „A mai világnak is szüksége van olyan szentekre, mint Bernát testvér. Alázatos példája bátorítás a fáradhatatlan imára, mivel éppen az ima és Isten szavának hallgatása jelenti a valódi életszentséget.” Miről kapták nevüket a kapucinusok? 3. Merici Szent Angéla 1470 körül született Észak-Itáliában, a Gardató partján fekvő Desenzanóban. Az idén éppen 500 éve annak, hogy 1517-ben Bresciába költözött, hogy tapasztalatokat szerezzen egy női rend alapításához. 1535-ben létre is hozta társulatát a szegény nép leányainak nevelése céljából. Hogy nevezik Szent Angéla rendjének tagjait? 4. Közismert tény, hogy Egyházunkban vannak papok és szerzetesek. Tudott dolog az is, hogy nem minden pap szerzetes, és nem minden szerzetes pap. A szerzetesek között élnek laikus testvérek is, sőt régen a legtöbb szerzetes laikus volt, alig akadt közöttük felszentelt pap. Maga Assisi Szent Ferenc is csak diakónus vot: alázatosságból méltatlannak találta magát a papságra. Esztergomi Boldog Özséb viszont már mint ádozópap alapította meg a pálos rendet. Igaz, az ő rendjében is vannak segítő testvérek. Remeteségbe vonulása és a rend alapítása előtt maga Özséb is lemondott egy nagyrabecsült egyházi méltóságról. Milyen egyházi méltóságról mondott le Boldog Özséb 1246-ban?

Dr. Bakó Mária Hajnalka

5. Antióchiai Szent Ignácot keresztény hite miatt Rómába hurcolták, hogy ott császári bíróság elé állítsák. Útközben levelet írt a szmirnai egyházközségnek is. Ebben az írásban jelenik meg először a keresztény névhasználatban a „katolikus” kifejezés. Melyik században történt ez? Összeállította: Vitos Antal

11


idő és időtlenség

Egyetemi éveim alatt egy alkalommal Bécsbe utaztunk barátommal. Neki köszönhetem azt a szokásomat, mely jelzi Matthias Mühl számomra a munkaszüneti napokra való áttérést: ilyenkor leoldom karórámat. Hétvégére és a pihenőszabadság idején is félreteszem, hogy a szabad napok mentesek legyenek a határidők diktátumától. Az óráról való lemondás megadja a szabadságot számomra, hogy saját ritmusomat megtaláljam és a jelenben létezhessek.

Óra

nélkül

Az önéletrajzi, teológiai és filozófiai elmélkedések váltakozásából felépülő művében, a Vallomásokban, Szent Ágoston (354-430) külön fejezetet szentel az idő fogalmának. Eszerint a jelen három külön dimenzióban nyilvánul meg: „egyrészt a már elmúlt eseményekben, az emlékezés formájában, továbbá a jelen pillanatban, valamint az eljövendő formájában, azaz a várakozásban.” Hippo püspöke számára ezektől különbözik „Isten örökkévalósága”, mely tisztán csak jelen, hisz Isten az „örökkévaló mában létezik”. Ha a munkaszüneti napokon megpróbáljuk túltenni magunkat azon az állapoton, hogy mindig ugrásra készen álljunk, talán megtapasztalhatunk valamit abból a „mából”, melyben Isten létezik. Valószínűleg így majd a többi időszak sem lesz annyira szétszaggatott a múlt között, mely már nincs, és a jövő között, mely még nem következett be. Ily módon életem napjai olyan időfolyammá alakulnak, melyben teljesen jelen vagyok – karórával vagy anélkül. Fordította: Bács Béla János

______ 2. A Á B L N _ _ _ _ _ 3. E I H N P _ _ _ _ _ 4. A P R T _ _ _ _ 5. C I I K Ó P S _ _ _ _ _ _ _ 6. A E G Ó Ö P R _ _ _ _ _ _ _ 7. E É R S T T V _ _ _ _ _ _ _ 1. D E F I L N

12 A delfin neve:

_ _ _ _

Állathírességek A fenti kis rejtvényben annak a delfinnek a nevét találjátok, akiről egy híres amerikai tévésorozat készült. Sokak szerint ő volt a film történet legkedveltebb tengeri emlőse.

Írd meg, ha tudod a választ! 1. Szerinted milyen egy jó testvér? 2. Milyen testvér volt Bálna? Indokold meg! 3. Hogy hívták a filmtörténet legkedveltebb delfinjét?

: , om eda vár zer ide íks at - Cs zod 230 las Vá : 530 y vag

Alkoss szavakat a megadott betűk segítségével (a szavak mind szerepelnek a túloldai mesében). A jelzett helyre írt betűkből megtudod a delfin nevét!


gyerekoldal

Bálna és Delfin Egyszer régen, mikor az időt még nem mérték a szigorúan kattogó fogaskerekek, élt akkoriban egy ősz öregapó, akinek semmi egyebe nem volt, csak két szerető gyermeke: Bálna és Delfin, egy behemót fiú és egy szorgos leányka. Nem is vágyott ő soha földek és tengerek gazdag kincseire, csak gyermekei boldogságára. – Én nem maradhatok itt veletek, hamarosan el kell mennem, de ti sose hagyjátok el egymást! – mondta gyakran, és egy gyászos reggelen könnyű lelke végleg elrepült. Ettől kezdve a két testvér úgy óvta egymást, mint ahogy édesapjuk tette valaha. Szegényebbek voltak, mint a templom egerének legkisebb bolhája, ám a törékeny Delfin serényen dolgozott, szántott és vetett, aratott és őrölt, így tudott sütni olykor a kemencében egy mosolygós, kis kenyérkét. Csakhogy a melák Bálna lusta volt, és olyan mohó, hogy felfalt minden fényes kis cipót, amit csak húga kisütött, és mivel a munkához nem fűlt a foga, egyre kövérebbre és kövérebbre hízott. Egy este kinyitotta Delfin a kemenceajtót, és így szólt: – Ezt a kis cipót holnap elviszem a legfőbb varázslónak, Terekurának, hogy ezután is legyen jószívű hozzánk, ne bántson minket. De bizony másnapra ennek a cipónak is nyoma veszett Bálna feneketlen gyomrában, és mivel a látogatáskor a legfőbb varázslónak egy picinyke morzsa sem jutott belőle, rettentően megharagudott. – Bálna! Légy átkozott, ne kerülj többé az emberek szeme elé, süllyedj el szégyenedben! – kiáltott dühöngve Terekura. – Egy ilyen óriás, mint te, nem bújhat el a szárazon, ezért ettől a pillanattól kezdve neked és utódaidnak örökké az óceánok mélyén kell bujdokolnotok. Csak friss levegőért bukkanhattok fel néha, és sosem pihen-

hettek, mindig úsznotok kell, hogy jóllakjatok! Attól a naptól fogva Bálnát senki nem látta többé. Még Delfin sem sejtette, hová tűnt az ő kedves , behemót fivére, de valami a szíve mélyén mindig az óceánhoz hívta. Hajnalonta leült a végtelen vizek partján, és eszébe jutottak öregapó aggódó szavai. „Lám – gondolta magában –, Bálna mégis itthagyott.” Szomorúan nézte a fehéren fodrozódó hullámokat, mígnem egy reggel odaúszott hozzá Százvizetvivő sellő, az óceán csodatévő vizitündére. – Látom arcodon a mérhetetlen bánatot – mondta –, mi bánt ennyire, hogy még a suttogó hullámok szelíd muzsikája sem vidít fel? – Magam sem értem, mi történt... – felelte Delfin, és elmesélte, hogyan maradt árván és egyedül. Százvizetvivő sellő nagyon megszánta, de tudta, mi módon segíthet rajta. – Én láttam a Bátyádat, itt, az óceán vizében, és te is megtalálhatod. Ha belebújsz a ruhámba, könnyedén siklasz a legszilajabb hullámok között, kitérnek előled az éles korallzátonyok, és a legmélyebb tengerek alján is felkavarhatod az iszapot. Csak az a fontos, bízz a varázserőmben, és mindig végy mély lélegzetet, mielőtt alámerülsz! Addig én felveszem a te ruhádat, és meglesem, mit tesznek az emberek a homokos fövenyen túl. Így is történt, Százvizetvivő sellő és Delfin ruhát cseréltek, egyik elmerült az emberek zajló tengerében, a másik pedig a sűrű óceánban. Talán a kis Delfin hamarosan megtalálta a lomha Bálnát, és talán Százvizetvivő sellő is boldogan élt az emberek között, de a ruhájukat biztosan nem cserélték vissza, soha (Népmese) többé!

om o.c zám aho 0. s @y tca 8 lin ata n u vak Áro cze on rin Márt

: lo

Tudtátok, hogy a felnőtt FEHÉR DELFIN (BELUGA) az egyetlen cetféle, amelyik teljesen fehér színű, ezért összetéveszthető a jéghegyekkel és jégtáblákkal? Az évszakváltás előtti időszakban sárgás visszfényt is képes produkálni. Ennek a cetnek ráadásul hiányzik a hátuszonya! Katóca

13


derűs oldal

Huszonnegyedike, kénefa, ráérmég, nemérrá, majdholnap, elválok, veszekfát, azjólesz, hogynézmárki, jakérem, akkorazt, mennyilesz, ennyitegyfáért, legyenöt, legyenötfél, legyenhat, jóazelső. Megyünknagyihoz, nemakarok, jönazangyal, minimaxkell, nagyimesél, minimaxkell, mosthagydabba, hozdamackót, csókilonka, köszönjszépen, ilonkáéknakis, mér’nemköszöntél, nembajhabüdös, szálljbe, szálljki, ittanagyi, minimaxkell, hozazangyal. Hozdfelafát, holatalp, teraktadel, neménraktam, deteraktad, ottszok’lenni, deottnincs, merteraktadel, utlálomakarácsonyt, elválok, megvanatalp, ugyeteraktadel, eltörtafrancba, menjteszkóba, félnégyafenébe. Holafűrész, szomszédnál, holaflex, szomszédnál, holaszomszéd, avárosba, kellafa, utlálomakarácsonyt, faragomkéssel, deneazzal, deazéles, kenyérvágó, eszünkzsemlét, hozzáltapaszt, úristen, azmégvárhat, bentvannézdmeg, ferde, ésmost, jobbradől, ésmost, mégmindig, ésmost, derondafa. Holadíszek, fentiszekrény, nincsottsemmi, másikszekrény, égőjó, tavalyvettem, nemégpersze, teddleakést, leszgyertya, leégaház, nemkellfűteni, szaloncukor, ötkilóvan, minekannyi, gyereknekkell, gömbdísz, szalmadísz, alufóliábandió, csengettyű, nincsencsúcsdísz. Csomagoljál, tökpazarlás, akkorfőzzél, főzökpacalt, éntöbbetsemmitnemcsináloknektek, csomagolok, holacellux, papíroknál, holapapír, díszeknél, nincskarácsonyos, francba, vanboldogszülinapot, francba, ráíromangyal. Gyertekenni, minimaxkell, gyertekenni, mindjárt, gyertekenni, mindjárt, éntöbbetsemmitnemcsinálokn ektek, nemszeretemahalat, pedigfinom, minimaxkell, nemjönazangyal, szeretemahalat, elsóztad, mosthagydabba. Teddfellemezt, minimaxkell, szentestenem, kiskarácsony, nagykarácsony, pásztorok, namitkaptál, nemlegó, nesírjál, legókell, fakocka, le-he-góó-kell, apaisezzel, nemeztkértem, nincsnemez, mondtamlegót, túldrága, neagyerekelőtt, nehisztizzél, feldőltafa, deszépnyakkendő, úgysehordod, akkorisszép, jóalánc, nemkellettvolna, pénznemszámít, ésalegó, kapszanyádtól, nesírjprücsök, szeretlek, énistéged...

14

A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak a mennyország kapuján. Kijön Szent Péter, röviden elbeszélget velük, majd beengedi a buszsofőrt. A pap fölháborodva kérdezi: - És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát hirdettem, nem engedsz be? Hogy lehet ez? - Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt. Bezzeg amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki imádkozott...


rejtvények és megfejtők

Keresztrejtvény „Uram, a békét add meg, és / ismerni Téged a földön:/ szereteted, igazságod/ ...“. (Indiai keresztény ima, Tóth Sándor fordításában). Az ima utolsó két sora a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 30. számú soraiban található.

A decemberi keresztrejtvény megfejtése: Vízszintes: 3. Imádlak mint édes atyám. Függőleges: 1. Jó atyám viselj gondot rám. Amen. Helyes megfejtők: Boros Klára – Csíkszentkirály, Dávid Imre – Kézdivásárhely, Fazakas Ilona – Kézdivásárhely, György Ilona – Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Kiss Éva – Kézdivásárhely, Kovács Erzsébet – Kézdivásárhely, Madaras Vilma – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Séra Xántusz Katalin – Kézdivásárhely, Tempfli Mária – Kézdivásárhely, Tamás Ágnes – Szentegyháza, Vitos Antal – Csíkszentmárton. Az új megfejtést január 25-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Vitos Antal – Csíkszentmárton.

Oltárra emelt barátaink, decemberi megfejtés: 1. 1170. december 29-én 2. Jézus Kistestvérei 3. Szent Jeromos 4. Váradi Regestrum. Helyes megfejtők: György Ferenc – Csíkszereda, Halmi Ibolya - Marosludas. Az új megfejtést január 25-ig várjuk! Vízszintes: 12. Eme szaggatottan való rikoltozás. 13. Brit. 14. Anglia fővárosából való. 15. Valaminek a felületére írt valamit. 16. Spanyol, német és kubai gkj. 17. Nádszálak! 18. Forint, röviden. 19. ... Ewig – Weibliche (az örök Jelentem hát a hölgyeknek s uraknak, asszonyi) – németül. 20. Gallium, kén és oxigén vegyjele. 22. Erre a helyre. 24. Hogy míg önök itt ölébe csücsültek Román névmás női alakja. 25. Harcban meghaló. 27. Csillámos agyagmárga. Pezsgős jókedvnek s rózsás hangulatnak, 29. A természetes logaritmus jele. 30. Véradóval kapcsolatos. 32. Énekkar tagS mulatnak, ja. 35. Kezd emlékezni! 36. A jelzett személynek. 38. Szívásra való szerv. 39. Azalatt meghalt az öreg Náthán, Zokogni kezd! 40. Az első magyar nyelvű hírlap szerkesztője (Mátyás). 42. Akinek bánat-batyu volt a hátán, Német irodalomtörténész (Wolfgang). 43. Egy kicsit rápereg! 45. Kettőzve: Meghalt a könnyet mázoló, a vizek városa. 46. Strucctollak! 48. Belga, thaiföldi és ománi gkj. 49. Pajkos Vesékbe gázoló, fiú. 51. A névnapját december 22-én ünneplő nő szintén. 53. Brit. 54. Apróra Rossz portékákkal házaló vagdalt, pirított szalonna. Ó esztendő, S most új, vígabb élet kezdendő! Függőleges: 1. „Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, / A juhásznak úgyis nagy ... vagyon!“ – Petőfi Sándor: János vitéz. 2. Valamely közösség, korszak Tóth Árpád nyelvi formát öltő termékeinek összessége. 3. Nem létezik. 4. Dodonában (görög jóshely) található! 5. Német nyelvű, cseh író - „Az ellopott város“ írója (Kisch Erwin). 6. Becézett Nándor. 7. Egy kicsit vaksi! 8. Nem engedi mozHálásak vagyunk a dulni, leesni. 9. Egy kicsit megdobná! 10. Eme kecske kicsinye. 11. Mózes Jóistennek, hogy a öt könyve, az ószövetség egy része. 18. Valaki, valami irányába fordulva. 21. Hargita Gyöngye Zajtalanul, lopakodva menő. 23. Albán cigarettamárka. 24. Márvány feliratát nemcsak rajzolattal díszíti. 26. Észak-európai pénzegység, a korona századrésze. 28. a fizikai szomjúságot Egyén, személy – románul. 29. Filmet vetítve bemutató. 31. A hal petéje. 33. oltja, hanem a lelki Kicsi ragadozó, amely a menyétfélék családjába tartozik. 34. A sorban követszomjúságra is ad kező silbak. 37. Szamárhang. 39. Hegyikecske. 41. Román alagút! 44. A társasegítséget. dalmi rend ellen lázadó, agresszív csoportokba verődő, feltűnő öltözködésű A Hargita és hajviseletű fiatal. 45. Mondanivalójához kiegészítésül hozzátesz valamit. 47. Gyöngye a szomjas Lábbeli. 50. Kozmás bejárata! 51. ... - ... melegséged – Ady Endre-vers. 52. öröme! Kenneth Loach filmje 1969-ből. Készítette: Korodi Zoltán – Tusnádfürdő 15


Assisi Szent Ferenc

Újévi imádság

Ó szelíd és alázatos Jézus, hallgass meg. Mások megbecsülésének a kívánásától, szabadíts meg Jézus. Mások szeretetének a vágyásától, szabadíts meg Jézus. Mások dicséretének a kívánásától, szabadíts meg Jézus. Az elsőbbségben részesítés kívánásától, szabadíts meg Jézus. A tanácsom kikérésének a vágyásától, szabadíts meg Jézus. Mások helyeslésének a kívánásától, szabadíts meg Jézus. Azon félelmemtől, hogy megaláznak, szabadíts meg Jézus. Azon félelmemtől, hogy semmibe vesznek, szabadíts meg Jézus. Azon félelmemtől, hogy megszidnak, szabadíts meg Jézus. Azon félelmemtől, hogy bírálgatnak, szabadíts meg Jézus. Azon félelmemtől, hogy megfeledkeznek rólam, szabadíts meg Jézus. Azon félelmemtől, hogy nevetségessé tesznek, szabadíts meg Jézus. Azon félelmemtől, hogy igazságtalanul bánnak velem, szabadíts meg Jézus. Azon félelmemtől, hogy meggyanúsítanak, szabadíts meg Jézus. Jézus, add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy másokat szeressenek jobban, mint engem. Jézus, add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy másokat becsüljenek többre, mint engem. Jézus, add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy a világ szemében mások növekedjenek, én pedig legyek kisebb. Jézus, add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy mások legyenek kiválasztva, én pedig legyek félretéve.