December 2013

Page 1
8 kultúra

Zirczy Ilona

Széchenyi István

W

Hölgy gyöngysorral

Enyelgés

Arany János

Liszt Ferenc

Eötvös József

Kossuth Lajos

Galambposta


9 kultúra

Barabás Miklós

arcképfestő (1810 – 1898)

Wesselényi Miklós

Radák Kata bárónő

A háromszéki Márkosfalván született 1810-ben, szegény család

sokadik gyermekeként. Hat éves gyermekként került a nagyenyedi Bethlen-kollégiumba, s 13 éves korában már teljesen önerejére volt hagyatva. Sok nélkülözése közepett a rajzolgatásban keresett vigasztalást. Rajzai csakhamar jövedelmet is szereztek neki; vagyonosabb iskolatársai egy-egy váltó forinttal fizették az általa készített arcképeket. Később rajzot-festészetet tanult Bécsben, Kolozsvárt és Bukarestben. 1834-35-i itáliai tanulmányútja igen termékeny hatással volt művészetére.

Hazatérve Pesten Vörösmarty Mihályt, Széchenyi István grófot és

Wesselényi Miklóst festette le. Szentpétervárra édesgették, de Barabás elhatározta, hogy hazájában marad, s 1840-ben véglegesen Pesten telepedett le. A következő évben nőül vette Bois de Chesne Zsuzsanna konstanzi hölgyet, akivel Erdélyben kötött ismeretséget (lásd: Enyelgés c. önarcképét). Innentől fogva anyagi gondoktól már teljesen mentesült, és kizárólag a festészetnek szentelhette életét. Nem voltak életének külső eseményekben bővelkedő, izgalmas fordulatai, műtermében visszavonultan és elmélyülten alkotott.

Jelentős része volt abban, hogy Pest művészi központtá vált. Ő

volt első festőnk, aki művészetéből meg tudott élni, amit főként az tett lehetővé, hogy az arckép minden műfaját és technikáját kiválóan művelte. Aprólékosan megmunkált olajfestményeit, rajzait, akverelljeit gondos elmélyülés, finom színezés jellemzi, melyek közt legkedveltebb a Nemzeti Múzeumban látható Galambposta volt. Magyarországnak alig van nevezetesebb embere e század öt első tizedéből, akit Barabás le ne festett volna (Kossuth, Batthyány, Petőfi, Arany, Eötvös József, Liszt Ferenc). Bámulatos volt vizuális memóriája. Mondják, egyszer harminchét év távlatából készítette el valaki portréját emlékezetből, és a mellé illesztett, közben előkerült, fotográfia tanúsága szerint közel hibátlanul.

a

Önéletrajza kiváló pályarajz és kordokumentum. Hosszú művészi

Vörösmarty Mihály

pályája során a művészet elméleti kérdéseivel is behatóan foglalkozott, s ebbéli tevékenységének elismeréséül választotta levelező tagjává a Magyar Tudományos Akadémia. 1877-ben ünnepelték meg ötvenéves művészi jubileumát, ám ezt követően is még hosszú időn keresztül festett fiatalos buzgalommal, míg 1898-ban a halál ki nem vette kezéből az ecsetet. Sárközi Sándor piarista (forrás: Wikipédia)1

2

3

4

5

6

7

8

9

L 10 11

12

13

14

15 16

17

18 19

20

21

22

23

24

27

28

31 C

32

É

25

26

29 33

35

30 34

36

38 39

37

40

42

41 43 44

46 A

É

47 48 A

45Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.