Krisztus világa április 2019

Page 1

A csíksomlyói kegyhely 1. Elengedés Őrvidék 2. Kitörés Édesanyám imakönyve Ferenc a szent, és a pápa Kőrösi Csoma Sándor Irigység palotájában A pápa romániai programja Boldog Húsvétot!!


Amikor Makovecz mester megküldte a Millenniumi templom látványtervét, két héten át ismertettem esténként, utcák szerint a híveknek. Először magyarázat nélkül, abszolút objektivitással néztük a kivetített rajzokat. Utána újranéztük olyan emberi szemléléssel, magyarázattal, hogy képesek voltunk a dolgok mélyére látni. Most is, amikor a templomba megyünk a tornyok alatt, a kórus nagy ablakán keresztül már látjuk a belső tetőszerkezetet, sőt az üvegkupolán is kilátunk. Ez is nagyszerűen kifejezi a húsvéti misztériumot. Mert a keresztény nemcsak azt látja, ami előtte van, hanem ami amögött van, sőt azon túl is. Krisztus halálában, feltámadásában és mennybemenetelében szemléljük a mi földi és örök életünket is. Nagy öröm, hogy átadhatjuk egymásnak ezt az üzenetet: Krisztus feltámadt! Azt szeretnénk, hogy eljusson minden házba, minden családba, különösen oda, ahol több a szenvedés… Azt szeretnénk, hogy ez az üzenet eljusson minden ember szívébe, mivel Isten ott akarja elvetni ennek az Örömhírnek a magvát: Jézus feltámadt, van remény a számodra, többé már nem állsz a bűn, a rossz uralma alatt! Győzött a szeretet, győzött az irgalom! Mindig győz Isten irgalmassága! Mi is, miként az asszonyok Jézus tanítványai közül, akik elmentek a sírhoz, és üresen találták azt, megkérdezhetjük önmagunktól, mi az értelme ennek az eseménynek (vö. Lk 24,4)? Mit jelent az, hogy Jézus feltámadt? Azt jelenti, hogy Isten szeretete erősebb a rossznál, sőt magánál a halálnál is; azt jelenti, hogy Isten szeretete átalakíthatja életünket.

Istentől való elszakítottság mélységéig, ugyanaz az irgalmas szeretet árasztotta el fénnyel Krisztus holttestét, amint a Színeváltozáskor, és átalakította azt, átvezette azt az örök életbe. Jézus nem tért vissza a korábbi életéhez, a földi élethez, hanem belépett az Atyaisten dicsőséges életébe, és a mi emberi valónkkal lépett be oda, megnyitotta előttünk a reménnyel telt jövőt. Nincs ennél nagyobb di­csőség, erő, hatalom és győzelem, mint amikor Krisztus pontosan a legelesettebb és földre sújtó pillanatban, halálunkkor áll ki mellettünk, és pontosan innen vezet el az igaz, soha el nem múló életre, ha hiszünk benne és elfogadjuk szeretetét. Ferenc pápa az ünnepre készülve, meghívott mindnyájunkat: „Fogadjuk be Krisztus feltámadásának a kegyelmét! Engedjük, hogy Isten irgalmassága megújítson minket, engedjük, hogy Jézus szeressen minket, engedjük, hogy szeretetének ereje átalakítsa a mi életünket is; és váljunk eszközeivé ennek az irgalomnak, legyünk olyan csatornákká, amelyeken keresztül Isten megöntözheti a földet, megőrizheti a teremtett világot és kivirágoztathatja az igazságosságot és a békét. Kérjük hát a feltámadt Jézustól, hogy alakítsa át a halált életté, változtassa a gyűlöletet szeretetté, a bosszúállást megbocsátássá, a háborút békévé. Igen, Krisztus a mi békénk, és általa könyörögjünk békéért az egész világ számára.” Ha befogadjuk Krisztus feltámadásának kegyelmét, akkor nemcsak a húsvéti örömet osztjuk meg testvéreinkkel, hanem húsvéti ételeinket is.

Ugyanaz a szeretet, amelynek okán Isten Fia Munkatársaim nevében minden kedves Olvaemberré lett és elment a legvégsőkig az alázat- sónknak kegyelemteljes, boldog húsvétot kívánok, a főszerkesztő ban és az önátadásban, egészen az alvilágig, az

Az imaapostolkodás szándéka áprilisra:

2

Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék.


A hatályos egyházi törvénykönyv szerint

Gyulafehérvár körzetébe a szemében megbízható latin ritusú székelyeket telepítette.

„kegyhelynek azt a templomot vagy más szent helyet nevezünk, ahová különleges vallásos okból számos hívő zarándokol el A székelyek egyházszervezete az 1009-ben a helyi ordinárius jóváhagyásával.” (1230. alapított erdélyi püspökség kötelékéhez tartozott. Szent István politikailag és kánon) egyházilag megszervezte az országot, A vallásos ok általában egy csoda vagy ezzel egyidőben megindult az uralkodó történelmi vonatkozás, ami miatt a hívők hatáskörébe tartozó királyi várak építése. sokasága oda zarándokol a helyi ordinárius Ezek képezték a várispánságok és a vagy a Szentszék jóváhagyásával. A vármegyék központját. kegyhelyen bőségesebben kínálják fel a hívőknek az üdvösség eszközeit, Isten A Szent István által kialakított vármegyei igéjének buzgó hirdetésével, a liturgikus és egyházmegyei rendszer nyomai Csíkban élet megfelelő előmozdításával, főleg a is beigazolódtak az utóbbi két évtizedben bűnbánat szentsége és az eucharisztia végzett régészeti kutatások nyomán. A útján, valamint a népi vallásosság honfoglaló magyar elemnek jóváhagyott formáinak ápolásával. Ha a a Kárpátok keleti lejtőire költözése Szent kegyhelynek bizonyos kiváltságot adtak, László király alatt megtörtént, azt valahányszor a helyi körülmények, a zarándokok nagy száma és főként a hívők s ezzel egyidőben a székelyek java indokolta. előnyomulása Csíkba, mégpedig a nemek Néhány évszázada a magyar nép kegyhelyei közül kiemelkedik a csíksomlyói, amely napjainkban már nemcsak a székelyek, hanem a magyarság kegyhelye is. Csíksomlyó település ezer éves múltra tekint vissza. A székelység itt önmagát ősfoglalóként határozta meg.

mindig

Erről szólnak a krónikák. A székelyek avagy „a régi magyarok” – Kájoni krónikás szerint – még a Kárpát-medence nyugati részén tartózkodtak, amikor a VIII. század végén s a következő elején római egyházhoz csatlakoztak. Szent István 1003-ban legyőzte a görögbarát erdélyi gyulát, és

és ágak rendszerének megfelelően. Itt átvette a már létező templomokat, és épített magának szüksége szerint. Több település templomáról kiderült, hogy azok alapjai 11–12. századiak. A templomok építésével kezdetét vette a szakrális helyek és terek kialakítása. A falvakban – a területiség elvének megfelelő módon – a lelkipásztorkodást biztosító szilárd plébániahálózat, hadrendszeri és közigazgatási szervezet alakult ki. A fából, kőből épült templomokban kiszolgáltatták a szentségeket és bemutatták a keresztény élet központi cselekményét, a szentmisét. A vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvételt királyi törvények írták elő, az egyház működését, a papság és a hívek életét a zsinatok szabályozták. 3


A mindennapi életben jelentős szerepet játszottak az egyházi ünnepek, melyek meghatározták az állattartó és földműves nép mindennapi életét. Bizonyos munkák végzését ünnepekhez kötötték, amely napjainkban is eleven él. Ugyanakkor a vasárnapok mellett a kötelező ünnepek biztosították a nép testilelki pihenését. Az ünnepszegőket súlyosan büntették. Törvény kötelezte, hogy minden egyházközség méltón megemlékezzék egyháza védőszentjének ünnepéről és temploma felszenteléséről. Királyi törvény tiltotta el a falvak lakosságát attól, hogy a templomtól túlságosan messze költözzék, és előírta a temetkezés új rendjét is. A települések templomai mellé, a cinterembe temették a halottakat egészen a 16. századig. A székelyek két nagy főesperességbe szerveződtek: a Kézdi és a Telegdi főesperességbe. A Telegdin belül volt az Orbai, Sepsi, Csíki, Erdőháti (Udvarhelyi), Marosi alesperesség. A Kézdi főesperesség kezdetben magába foglalta a Szeret és az Ilonka (ma Ialomica) folyó vidékét a milkói püspökség 1227-ben történt alapításáig. Az első szerzetesrend, amely Csíkban megtelepedett, a Jeruzsálemi Szent János Lovagrend volt, a mai máltaiak, akik Szent Ágoston regulája szerint éltek. II. Géza (1142-1162) magyar király, maga is a lovagrend tagja, aki elsőként Magyarországba hívta őket és az ország nyugati részén telepítette le, rájuk bízva egy-egy határtorony őrzését. Ugyanígy telepítette le őket az ország keleti részén, Székelyföldtől kezdve a Kárpátok keleti és déli lejtőiig. Rájuk bízta a Hargita-tetőt és Kereszthegyi fiókerődítményt, továbbá a So(mlyó)vár, röviden a Sóvár őrzését, keleten 4

a Tatros és Szulca patakok szögében levő Kereszteshegyet. A király által betelepített jánoslovagokat kereszteseknek vagy ispotályosoknak hívták, mert ispotályokat és fürdőket tartottak fenn, ahol nemcsak elaggottakat, hanem betegeket és utasokat is ápoltak, ugyanakkor vigyáztak a közbiztonságra. A nép „vörös barátoknak” is nevezte, vörös köpenyükről, melyen fehér lovagkereszt volt.

A jánoslovagok részt vettek III. István (1162-72) király honvédő- és támadó háborúiban. III. Béla (1172-1196) idejében több kolostort és ispotályt építettek, s ahol lehetett, hőforrások vizét is felhasználva gyógyítottak. Kolostoruk volt még Biharszentjánoson, Radnán, Gyulafehérvárt, Tordán, Székelykeresztúron. A jánoslovagok és a székelyek részt vettek a II. András király vezette V. szentföldi kereszteshadjáratban 1217– 18 között, amiért a király kiváltságokkal halmozta el a lovagokat, Udvarhely vármegye pedig címerében ábrázolhatta a jeruzsálemi ötöskeresztet. A hagyomány, a feljegyzések, a leletek mind tanúsítják, hogy a Nagy-Somlyó hegyén, a So(mlyó)várban állott egy várszerűen megerősített kolostor, 150 lépés hosszú fallal körülvéve. A belül falhoz épített cellák sorakoztak, középen a Szent Lukács kápolnával. Losteiner ferences krónikás azt írja


(Top. 437.), hogy a Rákóczi-mozgalom alkalmával Moldvai Lajos házfőnök a „csudatevő szent szobrot” ebbe a kápolnába vitte fel. Más hagyomány szerint a Mária-szobor „a Nagy-Somlyó hegyen volt templomból hozatott le.” A Szent Lukács-kápolna avagy templom végül 1707–11 között, a kuruclabanc harcok idején nemcsak a vár, hanem egykori lakóinak sorsában is osztozott. A középkorban megszokott dolog volt ispotályt építeni hévvizek, gyógyvizek mellé.

A keresztesek emlékét őrzi a Sóvár lábánál fakadó „borvíz” melletti „Barátokferedője” és a vízforrástól délre épült Szent Rókus kápolna helye. A gyógyvíz lehetővé tette a balneoterápiát, a betegek gyógyítását. A tatárjáráskor IV. Béla hűséges társai voltak a lovagok. Ők kísérték vissza a királyt Dalmáciából az ország belsejébe és védelmezték. Az ország helyreállításának nagy munkájában többször vette igénybe a lovagok segítségét. Midőn a tatárok másodízben, 1246-ban törtek be hazánkba, a keresztény Európa egy nemzete s egy fejedelme sem sietett a király segítségére, csak a János-lovagrend ajánlotta fel ismét bajnoki kardját a szorongatott IV. Bélának, aki a Bertand de Compos nagymester személyes vezérlete alatt álló lovagok segítségével verte vissza a tatárokat. Helytállásukért

megkapták 1246-ban a Szörényi bánságot a bizánci, 1247-től pedig Kunországot a keleti támadások védelmére.

A tatárjárás után IV. Béla király újraépíttette Hargitán a kolostorerődöt, amit a nép Bélavára néven emleget. A kereszthegyi fiókerődítmény Szent Péter és Pál kápolnának alapfalait és szétszórt köveit Orbán Balázs még 1869-ben látta. 12 lépés hosszú és 10 lépés széles méretű, keletre fordított félköríves zárodású volt. A keresztesek vagy ispotályosok tartózkodásának emlékét őrzi:

hargitai

a Keresztkápolna, Kereszthegy, Barátokvölgye, Barátokcsorgója, Szentkeresztbánya közelében a Barátokrétje dűlő. Betegápoló munkájuk emléke pedig a Királyfürdő, helyi tájszólásban Kirulyfürdő. 1306-tól a keresztesek nagyobb része Rodosz védelmére ment, a többiek beolvadtak a pálos rendbe. A mikházi Domus Historia szerint a feliratos kő – C C 1208 vagyis Conventus Cruciferorum 1208, azaz Keresztesek Konventje 1208 – a Hargitáról került Somlyóra. A somlyói fogadalmi monostor falába pedig a következő szerzetesrend fiai, a pálosok építették be 1352-ben. Dr. Darvas-Kozma József 5


Ferenc pápa – egy hiteles ember, színes, magyarul beszélő, amerikai dokumentumfilm (2018), Wim Wenders azon ritka alkotásainak egyike, amely a Vatikánnal szoros együttműködésben készült. Az Oscar-díjra jelölt filmben a Szentatya apostoli utazásaiba nyerhetünk betekintést, és korunk égető problémáiról – mint a halál, társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, migráció, ökológia, valamint a család szerepe – őszintén és prófétaként szól, olykor humorral fűszerezi válaszait. Hogyan kellene élnünk ma? Hogyan élhetünk békében egymással és a bolygónkkal? Volt egy ember, aki radikális válaszokat adott mindezekre a kérdésekre. Olaszország közepén élt egy kis városkában, az umbriai hegyek között 800 évvel ezelőtt, Assisi Szent Ferenc. Forradalmár volt, nemcsak a kereszténységé, de az egész emberiségé. Nem sokkal halála után a tiszteletére emelt bazilikában egy sor színes freskót találunk, a nagy mester, Giotto keze műveit, amelyek úgy ábrázolják Szent Ferenc életét, mint egy hatalmas, szakrális képregényt. Az egyik kép sorsdöntő pillanatot jelenít meg. Ferenc egy elhagyatott kápolnában imádkozik: élete értelmét, célját kutatva. A kilátás, hogy pusztán apja, a gazdag assisi kalmár örökébe lépjen, elborzasztja. Hirtelen egy hangot hall, mely őt szólítja a feszületről:

„Ferenc, menj, és állítsd helyre házamat, mely mint látod, romokba dől!”

– Állítsd helyre házamat? Mit jelenthet ez? A templomot vagy magát az Egyházat kell helyre állítania? 6


Ferenc számára ekkor világosodik meg, hogy gyökeres változás csak úgy érhető el, ha az evangéliumot komolyan vesszük. Úgy dönt, hogy Jézust követve életét mindenféle vagyontárgy nélkül, tökéletes szegénységben a szegényekkel, betegekkel és kitaszítottakkal vállalt szolidaritásban éli, annak jeleként, hogy teljes szemléletváltásra van szükség. Ő és közössége próbát adott egy újfajta testvériségből a közös jó szolgálatában. És nem pontosan erre van szükség ma is? Mi más kell még, hogy újra Ferenc-i lelkületet leheljünk a világba, mint bátorság és emberség? – mondja Ferenc pápa.

A világnak harmóniában kell élnie. Tehát mindaz, ami szembemegy a teremtésnek ezzel a harmóniájával, az rossz. Mindenkinek az emberiség közjavát kell védenie. Szent Ferenc is ezt tartotta szem előtt, az egész emberiség egységét és összetartozását Isten előtt. Valamint a harmóniát a természettel, „anyaföld nénénkkel”, ahogy maga oly gyöngé-den nevezte. Szent Ferenc a maga korának látnoka volt. Már egész korán ráébredt, hogy az embernek a természethez való viszonya kezd kibillenni az egyensúlyból, hogy már fordítva tekintünk a bolygónkra, urának képzeljük magunkat, nem gondviselőjének. Szent Ferenc írta az első olasz nyelvű verset. Naphimnuszában Istent dicséri minden teremtett műve által.

„Magasságos, mindenható, jóságos Úr...”

Szent Ferenc a történelemben Krisztus alakjának újjáéledéseként jelenik meg. Egészen forradalmi és teljességre törekvő módon. Az az ember, akiben annyi türelem és megértés lakik, átformálódik a párbeszéd emberévé. Ő a fül apostola volt, aki tudott meghallgatni. Ne veszítsük el a hallgatás képességét! Szent Ferenc halló ember, meghallotta Isten szavát, meghallotta a szegények hangját, a betegek hangját és a természet hangját. És ezt a hallgatást életmódjává tette. Remélem, hogy a Szent Ferenc által elhintett magok sok szívben megfogannak. Dr. Darvas-Kozma József

Assisi Szent Ferenc Sík Sándor fordítása

Naphimnusz Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, És minden áldás. Minden egyedül téged illet, Fölség, És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap, Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod. És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes: A te képed, Fölséges. Áldjon, Uram téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek! Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk, Levegő, felhő, jó és rút idő, kik által élteted minden te alkotásodat. Áldjon, Uram, tégedet Víz hugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, Tűz bátyánk; Vele gyújtasz világot éjszakán. És szép ő és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk, Ki minket hord és enni ad. És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, kik tűrnek békességgel, Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát. Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál, Aki elől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, És boldogok, akik magukat megadták te szent akaratodnak, Második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek Uramat és áldjátok, És mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. 7


Búcsújáró helyek

Szakrális emlékek nyomában A történelmi Magyarország más tájegységeivel összehasonlítva e nyugat-dunántúli térségben, Burgenlandban nagy számban találunk középkori templomokat. Legtöbbjük ma búcsújáróhely, s közülük sok a török hódítás után, a barokk időkben éledt újjá. A szentek kultuszának továbbéléséhez e vidék magyar főurainak - így a Nádasdy, Batthyány, Erdődy, Esterházy családoknak kegyurasága is hozzájárult.

8

A terület nagyságához viszonyítva szinte sehol másutt nem található ekkora számban szobor vagy kép szent királyainkról. Szent László patrocíniumának nagy része a hajdani gyepű vidéken található meg. Szinte alig van templom, amelyben ne lenne szobra, képe, vagy képével díszített zászlaja. Hasonlóképpen Szent István középkori eredetű templom titulusaival is több helyen találkozunk. Szent Istvánt legtöbbször úgy ábrázolják, amint az országot jelképező 1 koronát a Boldogasszonynak fölajánlja.

Fertő-Boldogas a kegyhely (2.3.), különösen közel állt hely. A kegytemplo építtetett kolostor környék híveinek le a magyar ferences nem akarták fölven Ettől az időtől főoltáron Szent Istv szobraitól körülvév kegyszobor. 14. szá leghíresebb gótiku szobor eredetileg a 1680-ban ajándéko Pál. A templom Kisboldogasszony régen szokásban falun keresztül, vir Amikor megvirrad, Úrangyalát.


sszony (Frauenkirchen) – mely Esterházy Pál szívéhez t, már 1335-ben ismert búcsújáró om mellé az Esterházy Pál által szerzetesei évszázadokon át a elki gondozói voltak. A kolostort sek 1938-ban hagyták el, mert nni az osztrák állampolgárságot. osztrák ferencesek lakják. A ván és Szent László életnagyságú ve középen látható az öltöztetős ázadi, hársfából készült, s a vidék us Mária szobraként ismerik. A a fraknói vár kápolnájában állt, ozta a templomnak Esterházy m főünnepe szeptember 8., napja. Az ünnepen hajnali 3-kor volt, hogy körmenet vonul a rrasztanak, várják a napfölkeltét. , letérdelnek, és elimádkozzák az

Híres középkori kegyhely a völgyek közt fekvő Máriafalvi (Mariasdorf) búcsújáró templom. (1.4.) Építését a Kanizsaiak kezdték meg 1409-ben, gótikus stílusban. Viszonylag lassan lett kész, majd az 1600-as és 1700-as években többször is átépítették, ekkor barokk stílusban. 1882-1899 között Seindl Imre neogótikus stílusban újjáépítette, szerencsére megtartotta az eredeti és megmenthető gótikus elemeket is. A főoltár Zsolnay majolikával díszített. Ugyancsak Zsolnay majolika a szószék mellvédje és a keresztelőkút is. (5.6.) Magyar eredetűek az ablakok üvegei is: a híres üvegfestő, Róth Miksa üzeméből származnak, és Magyarország szentjeit ábrázolják. Maga a falu egyébként igen hosszú ideig Batthyány-birtok volt (1636tól kezdődően). 4

Léka (Lockenhaus) plébániatemplomát és kolostorát a kegyúr Nádasdy Ferenc alapította 1655-ben. (7.8.) A búcsújárás viszont Mária kultuszához kapcsolódik. A barokk Máriaoltáron lévő kép a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolja, koronázási palástban. A mellékoltár Patrona Hungariae oltárképének alján Buda 1686os ostroma látható. A kép fölött a Nádasdy-címer a hajdani alapítóra emlékeztet. Az alsóőri katolikusok Kisboldogasszony napján látogatták a templomot. A hajdan gyalogosan érkezőket 6 harangzúgás fogadta. Az ünnep fénypontja a gyertyás körmenet volt, amelyet az ünnep előestéjén tartottak.

2 7

5 3

8

6

9


Mária-oszlopok, keresztek Ugyanilyen szerves részei az őrvidéki tájnak a különféle célból épített fogadalmi keresztek, oszlopok is, így a Mária-oszlopok (10.), Szentháromság- és pestisoszlopok, amelyekhez a jeles napokon körmenetben zarándokoltak a hívek, a szent névünnepén, ill. fogadott ünnepeken. Az útkereszteződéseknél, faluszélén állított keresztek mellett ma is gyakran láthatunk középkori eredetű mécsestartót. Ezeket éjjelre meggyújtották, hogy a jámbor emberekre itt leselkedő gonoszt, elkárhozott lelket elriasszák vele. 9

10

Egyik legszebb alkotás Kismarton pestisoszlopa (9.), amely az 1713-as nagy járványra emlékeztet. A városban a pestis emlékezetére Szentháromság vasárnapjára virradó éjjel kettőkor megszólalnak a harangok. A harangozást - egy haranggal – Szent Bertalan napjáig megismétlik 75 napon át. Nepomuki Szent János a másik népszerű szent, a Szentháromság-oszlopok gyakori mellékalakja, de önálló szobrával is gyakran találkozunk. Szobra az egyik legjellegzetesebb téralkotó eleme a magyar barokk városképnek. Megtaláljuk házak homlokzati fülkéjében, útszélen, patakok, hidak mellett is. 10

(Tomisa Ilona írása alapján összeállította: Sárközi Sándor piarista)

Christ in der Gegenwart: 3/2019

Edgar Fritsch

Elengedni

El kell engedni! – mondani könnyű, de vágyaink sokszor éppen ellentétes erővel hatnak. Gyakran szeretnénk sok mindent magunkhoz ragadni: a boldog órákat, a felejthetetlen találkozásokat, munkánk gyümölcsét, baráti körünket, szabadságos utazásainkat. Eközben tudatában vagyunk annak, hogy semmit sem lehet örökre megőrizni. Minden este el kell engednünk az elmúlt napot, minden reggel az éjszaka nyugalmát, a munkahelyünkre vezető úton otthonunk bensőségességét, minden csalódáskor egy reményt, fájdalom érzésekor pedig addigi gondtalan életünket. Ahhoz, hogy a világra jöjjön és ezen a földön élhessen, a gyermeknek is el kell hagynia édesanyja testének meghittségét. Egy fiatalnak pedig az iskolapadot vagy az egyetemet kell maga mögött hagynia, ha saját lábán akar megállni az életben. A Szentírásban is ez áll: „A férfinek el kell hagynia apját és anyját, hogy feleségéhez kötődjön.” Van olyan személy, akinek az jelent nehézséget, hogy munkakörétől megváljon és nyugdíjba vonuljon. Azt pedig mindenki megtapasztalta már, mennyire nehéz az elengedés, amikor valakitől el kell válni. Az elválás majdnem mindig fájdalommal, könnyekkel és bánattal jár együtt. De elengedni nem azt jelenti, hogy mindent mentére hagyunk, minden változást jónak találunk, vagy hogy elégedetlenek vagyunk. Inkább jelenti azt, hogy begyakoroljuk az élet alapritmusát. Mint ahogyan friss levegőhöz is csak akkor jutunk, ha az elhasználtat kiengedjük magunkból, életünkben is akkor tud valami új bekövetkezni, ha nem ragaszkodunk görcsösen a régihez. Elengedni azt jelenti, hogy a túlfeszített időszakok után enyhülés következik, az izgatottság állapotát pedig csend és nyugalom követi. És akkor az elengedést felszabadulásként fogjuk megélni. Fordította: Bács Béla János


Meződi Sándor (Pécs)

Édesanyám imakönyve Fáradt keze kézbe vette Minden áldott este. Tiszta lelke égi fényét Lapjairól nyerte.

Ismerem már minden lapját Tudom minden sorát, Mégis mindig kézhez veszem, Ha az est éjbe vált.

Pálmaágak … hozsanna … tisztelet … hódolat … szentségek … örök élet és utána átverés … árulás … megcsalás … kihasználás … lenézés … és halál. Emberileg nézve ez történik a nagyhéten. Ez történik a Megváltóval, aki azért jött, hogy megmentsen minket. Hát ez aztán a megmentés; valami rosszul sikerült. Vagy inkább úgy sikerült, mint általában az embernek

Féltő gonddal lapozgatom Sárguló lapjait, Könnyes szemmel nézegetem Fakuló sorait.

Míg az ajkam áhítattal Szép imáit mondja, Édesanyám lelkét érzem Minden egyes sorba.

sikerülni szokott. Minden tervünkbe bejön valami hiba; hiába akarjuk a legjobbat, valahogy mégis becsúszik valami gikszer. Megszoktuk, hogy ez már csak így van. A szokás hatalmában élünk. (Jó ez így; jó akinek kell; így kell és kész!). A szokás hatalma nem engedi, hogy szabadok legyünk, nem engedi, hogy igazi Húsvétunk legyen. A szokás hatalma tönkretesz és megöl mindent, ami/aki minket körülvesz. Egy történet szerint egyszer egy farkas megevett egy juhot, erre a juhász vette a puskáját, elment és estére visszatért a farkas bőrével. Másnap egy másik farkas evett meg egy juhot; a juhász megint útnak indult és estére visszatért a farkas bőrével. Harmadnap egy újabb juhot evett meg egy újabb farkas. A juhász útnak indult és estére visszatért a farkas bőrével. Negyedik nap egy másik farkas evett meg egy juhot. A juhász útra kelt és estére a farkas bőrével tért vissza. Ötödik nap egy újabb juhot evett meg a farkas. A juhász útra kelt és estére a farkas bőrével tért vissza. Hatodik nap egy juh megevett egy másik juhot. A juhász útra kelt és estére a farkas bőrével tért vissza … Az idei Húsvét lehetne valami más, valami kilépés a szokás hatalmából. Maga az Úr is kilépett belőle: Pálmaágak … hozsanna … tisztelet … hódolat … szentségek … örök élet és utána átverés … árulás … megcsalás … kihasználás … lenézés … és halál lett volna szokás szerint a vég, de nem az lett, hanem a feltámadás és az örök élet ESÉLYE. Ez az esély nekünk/neked szól! MERJ kitörni a szokás hatalmából, és esélyed lesz ISTENNEL TALÁLKOZNI! András István teológiai tanár 11


Katolikus fiatalok

a mindennapokban Kérdezett: Márton Nándor

Egy téma, amivel kapcsolatban nem hallasz eleget keresztény körökben! Azt gondolom, hogy a férfiasság kérdése az, amiről nem sokat vagy nem eleget beszélünk keresztény körökben. Jézusnak inkább a bárány oldala van kihangsúlyozva, de nem beszélünk az oroszlánról, ami szintén Ő. Jézus a legférfiasabb férfi, aki valaha élt a földön, és úgy gondolom, a férfiasság témában is Ő a követendő példa. Benne megtalálható a férfias erő: például amikor kiűzte a kereskedőket és a pénzváltókat a templomból, kötelekből ostort font, és a pénzváltók pénzét szétszórta az asztalaikat fölforgatta (Jn 2, 13–16). Szerintem ezt nem selymes, kedves hangon tette, és az ostort sem dísznek fonta. Viszont Benne megtalálható ugyanakkor az érzékeny férfi is, aki kimutatja érzéseit. Például amikor a barátja, Lázár meghalt, és Jézus látta a gyászoló rokonokat, barátokat „lelke mélyéig megrendült” (Jn 11,33), „Jézus könnyekre fakadt”(Jn 11,35). Ismersz olyan szentet vagy szent életű, akár most is élő embert, akire példaképként tekintesz? Igen, Mijo Baradát. Számomra nagyon hiteles a kapcsolata Jézussal. Az fog meg benne, ahogyan a szenvedéshez viszonyul. Azt mondja, hogy ha van egy nehéz időszak az életedben, az azért van, mert Isten meg akar dicsőülni abban a szenvedésben, hiszen olyan Istenünk van, aki folyamatosan meg akar dicsőülni az életünkben. Nagyon szeretem, hogy nem szárazak a tanításai, hanem nagyon egyszerűek, biblikusak, és mindent, amit kijelent, alátámaszt egy tanúságtétellel, személyes, konkrét példával az életéből. 12

Áprilisi feladat: Feltámadása után Jézus Krisztus megjelent Mária Magdolnának, a kenetvivő asszonyoknak, az apostoloknak és még másoknak. Az alábbi kis rejtvényből megtudhatjátok, melyek voltak a feltámadt Jézus Krisztus első szavai. Ha a rejtvény számozott kis négyzeteiben levő betűket beírjátok ezekbe a négyzetekbe, máris megtaláltátok a keresett szavak első részét! A második rész a rejtvény első oszlopában található! Írjátok meg nekem is, melyek voltak a feltámadt Jézus Krisztus első szavai! (2-2 pont) a kicsi ellentéte étkezni hajkefe rés, hézag az anyagban a bal párja nem abba fogoly (az ellenségnél) a gyenge ellentéte muszálj, másszóval szóval muszáj, más

A márciusi feladat megoldása:

Jézus tanácsa a böjtöléssel kapcsolatban így szól: „Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók!” (Mt 6, 16) Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com, postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron utca 80 sz., 530211, Csíkszereda, Hargita megye


Amint Jóság, Türelem és Alázat királyfiak megkötözték, s így ártalmatlanná tették az Irigység palotáját őrző háromfejű (farkas-, krokodil- és sasfejű) szörnyet, szabaddá vált az út a palotába. Beléptünk a hatalmas ajtón, s elindultunk megkeresni Gyöngédség királykisasszonyt, Türelem királyfi menyasszonyát. A nagy előcsarnokból egy tucat ajtó nyílott, s középen egy lépcső vezetett fel a következő emeletekre, akárcsak Fukarság palotájában. Hogy hamarabb menjen, itt is mindegyikünk más-más ajtón nyitott be. Mikor a harmadik rend ajtón is benéztünk, ismét csak Mekegő szólalt meg elsőnek: - Milyen furcsa! Itt minden terem annyira tele van mindenfélével, hogy még egy tűt sem lehetne bevinni, nemhogy valaki is beférjen! A többi terem is zsúfolt? - fordult felénk kérdőn. - Igen. És sehol senki!- válaszoltuk. - De remélem - szólalt meg Türelem -, az egyikben mégiscsak megtaláljuk kedvesemet, Gyöngédséget! - Reméljük - mondta Alázat -, de igyekeznünk kell, mert még rengeteg ajtó van a palotában (s bár nem mondta ki, de mindannyian tudtuk, arra gondol, Szelídség királylány még fogságban van…) Nekilódultunk hát a keresésnek. E palotában is összesen 364 ajtón néztünk be, de mindegyik szoba olyan zsúfoltan tele volt pakolva mindenfélével, hogy az ajtókat is csak alig résnyire lehetett megnyitni. És természetesen egyik teremben sem volt senki. Így érkeztünk el a középső toronyhoz vezető lépcsőhöz. A csigalépcső végén, az utolsó, a 365. szoba ajtaja előtt mindegyikünk fejében motoszkáló gondolatot ismét csak Mekegő mondta ki: - Mi lesz, ha ez a szoba is csupán mindenféle

vacakkal lesz teli? - Járjunk a végére! - mondta Türelem, s benyitott a 365. szoba ajtaján. S mondanom sem kell, minden reményünk szertefoszlani látszott, mikor azt láttuk, hogy ez a szoba is tele van pakolva, ezúttal mindenféle méretű dobozokkal. Ám ekkor a kinyitott ajtó hátánál Türelem meglátott egy újabb ajtót. Gondolkodás nélkül benyitott. S hát a szoba egyik sarkában egy székhez láncolva ült Gyöngédség királykisasszony, a szoba másik felében pedig Irigység egy hatalmas könyv fölé hajolt, s anélkül, hogy megfordult volna, így szólt: - Már vártalak. Esztelenség volt részetekről, hogy nem hoztátok magatokkal Kedvességet. Na, mindegy, majd érte megyünk. De most indulnunk kell öcsémhez, Kevélységhez, különben sosem tudjuk elvenni tőle Szelídséget. Nem mondom, de tátva maradt a szánk: miért akar nekünk Irigység segíteni? S mit látott abban a hatalmas könyvben, hogy még jöttünkre sem hagyta abba annak nézését? Folytatás a következő lapszámban! 13


14

Dr. Bakó Mária Hajnalka

Ég és Föld között Istennel

Ég Már túljut az ötven éven, amikor végre Tibet fővárosába Lhászába indul, a magyar gyökerek felkutatására. Ezt a lépést a sors már nem engedte megtenni, hirtelen megbetegedett és 1842 április 11-én, 23 év keleti utazás, kutatás és alkotás után, székely-magyar nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Hol nyugszanak földi maradványai, és melyik ország vallja sajátjának rajtunk, magyarokon kívül?

Ég és Föld között Istennel

Abban az időben nem volt még vonatközlekedés, egyik helyiségből a másikba csak ritkán és szükség esetén mentek el az emberek magán célból. Hogyan és kivel jutott el Csoma Sándor a kollégiumba? A kollégiumban Csoma Sándor beleveti magát a tanulásba, és megszületik benne élete nagy álma. Mit tanul a legnagyobb szorgalommal, és milyen elhatározás születik meg benne?

A székely nemzet mindig is nemesi ranggal bírt, akkor is, ha már nem rendelkezett nagy kiterjedésű földbirtokkal. Kik voltak a szülei, és hányadik gyermekként érkezett a családba?

Ég és Föld között Istennel

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd a híres erdélyi kollégiumban folytatta, „szolgadiákként”. Melyik városban volt ez a híres kollégium, és mit jelent szolgadiáknak lenni?

Tanulmányai végeztével visszatér Erdélybe, és pontosan kétszáz évvel ezelőtt, 1819-ben elindul keleti útjára. Hosszú és nehéz útja során újabb nyelveket tanul, megbecsülést szerezve magának és székely-magyar nemzetének. Tibeti és indiai buddhista kolostorokban tölt éveket, kutat és alkot, közben éhezik és fázik. A legnagyobb önfegyelemmel viseli tudós sorsát. Tudását és hitét teljesen az emberiség szolgálatába állította. Melyek a legfőbb munkái? Kőrösi Csoma Sándort mindenfelé kedvelték. Utazásai során egy keleti nevet is felvett. Mi volt ez a név?

Ég és Föld között Istennel

235 éve, 1784 tavaszán született Kőrösi Csoma Sándor, a Kovászna melletti Kőrösön, ahogy magát megnevezte: ő „székely-magyar Erdélyből” („Siculo-Hungarian of Transylvania”). Milyen előnevet vett fel a tudósunk, és milyent a szülőfaluja?

Göttingeni évei alatt (1816-18) egyik tanára ajánlja neki a keleti kutatómunkát. Ki volt ez a tanár?

Ég és Föld között Istennel

Erdély után Bécs, Heidelberg, majd Göttingen következett, ahol tovább képezte magát. Hogy nevezi magát Göttingen manapság, joggal, és hány nyelven írt és olvasott ekkor Csoma Sándor?

el

Kőrösi Csoma Sándor

FIF programok áprilisban Teljes Szívvel Forte: 1. hétvége: április 5–7., Csíksomlyón kezdetét veszi a zenecsoport-vezetők képzésének második évfolyama. Az első hétvége fő témája: célok, vízió. CSIT team: április 13., az idei Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó első szervezői gyűlése. Teljes Szívvel ifjúsági vezetőképzés: 2. hétvége április 26–28., Székelyudvarhely. Légy tűz! – ifjúsági dicsőítő-est sorozat.

- Jean, vegyen fel sportcipőt! - Miért, uram? - Átfutjuk a mai újságokat. Két virág beszélget a réten: - Nincs kedved délután eljönni velem moziba? - Sajnos nem tudok, fogorvoshoz kell mennem. - Fogorvoshoz? Meghibbantál? Hiszen nekünk, virágoknak nincsenek is fogaink! - Az igaz, de én gyökérkezelésre megyek. A csiga vérző fejjel ül az ambulancián. Az orvos kérdezi: - Hát magával meg mi történt? - Rohantam haza, mint állat, és hirtelen kinőtt előttem egy gomba...


Keresztrejtvény „ A kenyér, mely a halhatatlanságnak gyógyszere, ellenszer …“. (Antiochiai Szent Ignác) Az idézet befejező része a rejtvény vízszintes 3. és függőleges 1. számú soraiban van elrejtve.

Vízszintes: 1. Kilóliter jele. 12. Viszonylagos. 13. A görög ábécé 3. betűje. 14. Ittasan, becsípetten. 16. Robbanáskor, ágyúlövéskor hallható hang. 17. És eme törvénytelen gyermek, fattyú. 19. Latin kettőshangzó. 20. Lefejezett Ezrád! 21. Velünk együtt levő, együtt dolgozó személyek. 23. Zsarnok, kényúr – románul, fonetikusan kiejtve. 24. Temérdek. 25. Batyu tartalmazza! 27. Urán, trícium, deu-

térium és kén vegyjele. 29. Fölösleges hangoskodás, hűhó (névelővel). 30. A Balaton vizét levezető folyó. 31. Bajkál – Amur vasútvonal rövidítése, amely egyike a Föld leghosszabb és legjelentősebb vasútvonalának. 33. Eme a négy evangélista egyike. 34. Meredek vasúti pályán kötéllel vontatott személyszállító jármű, – e. 37. Árucikk eladási árát megállapítja. 38. Litván gkj. 40. Nem bánatos. 42. Önt (edénybe). 44. A gyártási folyamatot segítő, gyorsító anyagot tartalmazó. 45. Ilyen „ol“ a cikk – románul! 47. Otthon. Függőleges: 2. Letakarja. 3. Hosszúnyelű, szekerceszerű vágó- és szúrófegyverrel fölfegyverzett katona. 4. Progresszió. 5. Egy európai informatikai szolgáltató vállalat neve, amelynek székhelye a franciaországi Brezons-ban van (ATOS). 6. Porrá tört vagy őrölt anyag. 7. Ünnepélyesen valamely közösségbe való fölvevés, valakinek a sorába való iktatás (ék f.). 8. Szegdarab! 9. Bőrből, gumiból készült gömbölyű, rugalmas játékszer vagy sporteszköz. 10. Luxemburgi, máltai és uruguayi gkj. 11. Germán eredetű női név, Ermin germán isten nevéből származik. 15. Nép – oroszul. 18. Riska azonos hangzói. 22. A népvándorlás idején a Volga és a Don alsó folyása mentén államalapító, török nyelvűnek tekintett törzseket. 26. Építményt rendbe hoza, kijavíta. 28. Névnapját május 7-én ünneplő hölgy neve. 29. Az a távolabbi rovara (ék h.). 31. Belga, kambodzsai és spanyol gkj. 32. Mosakodol. 35. Intve, intéssel hívja a harmadik személy. 36. Eme közelebbi juttat, – e. 39. Zúzó. 41. Kutricát. 43. Eltörő azonos hangzói. 46. Szén és kálium vegyjele. 48. Juttat. Készítette: Korodi Zoltán, Tusnádfürdő

A márciusi keresztrejtvény Vízsz. 1. Mindenkit betöltsön Függ. 30. De nálam kezdd először. Megfejtők: Kozma Éva – Gyergyóújfalu, Boros Klára – Csíkszentkirály, Antal Erzsébet – Borszék, András Erzsébet – Lövéte, Kovács Edit – Szárhegy, Fülöp Hajnal – Madéfalva, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Madaras Vilma – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Frank Mária – Csíkszentkirály, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Kedves Piroska – Csíkszereda, Darvas Veronka – Csíkszereda, Balázs Ferenc – Csíkszereda, György Ilona – Csíkszereda, Szőcs I. József – Madéfalva.

Ég és Föld között Istennel - március

1. Egy domonkos barát elmesélte Mórnak Szent Elek (Alexius) legendáját, aki már ekkor elhatározta, hogy ha felnő, szerzetes lesz. 2. Ugodon született, Veszprém megyében 1280 körül, apja Demeter bán, anyja a Kőszegi, vagy Németújvári Miklós leánya, neve ismeretlen. Lánytestvére Cunegundis, öccse Csák. 3. Móric 1301-ben Aba Amadé nádor lányát, Katalint vette feleségül. 4. A házastársak közös megegyezéssel háromévi házasság után kolostorba vonultak, Móric a budai, Katalin pedig a margitszigeti Domonkos-rendi kolostorba. 5. Móricot az apósa, Amadé nádor (László budai domonkos rektorral) a budai toronyba záratta. 6. 1316-19: Dörögdi Miklós, 1340: Uzsai János. Veress Endre foglalta össze. Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221- 1864.

Budapest 1941. 7. Móric 1336. március 20-án a győri domonkos kolostorban halt meg, 1494-ben avatták boldoggá. Ünnepe március 20. Megfejtő: Kedves Piroska – Csíkszereda, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Kovács Edit – Szárhegy, Szabó Gabriella – Csíkszereda.

*** A megfejtéseket április 15-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Kovács Edit – Szárhegy 15


Ferenc pápa gépe május 31-én, pénteken déli fél 12-kor érkezik az otopeni nemzetközi repülőtérre. A Szentatya hivatalos fogadásán részt vesz az államelnök, a nuncius és a romániai püspöki konferencia tagjai. A repülőtérről a Cotroceni (elnöki) palotába mennek át 13 órára. A román állami méltóságokkal való találkozás után a Szentatya az elnöki palota Egyesülés termében beszédet tart a világi és egyházi méltóságok, a diplomáciai testület és a civil szervezetek képviselői előtt. 15.45-kor magánfogadás keretében találkozik az ortodox pátriárkával, majd a román ortodox egyház szinódusának képviselőivel a román patriarkátus székhelyén. Ezután az új ortodox katedrálisba megy, ahol Daniel pátriárkával együtt elimádkozzák a Miatyánkot. A találkozást követően a Szent József római katolikus katedrálisban szentmisét mutat be, itt találkozik a bukaresti római katolikus érsekség híveivel és elöljáróival. Június 1-jén Ferenc pápa fél 10-kor Bákóba indul. Onnan 10 óra 10 perckor száll fel helikoptere, amely a csíkszeredai stadionban landol 11 órakor. Innen zárt kocsiban viszik Csíksomlyóra,

a szentmise színhelyére. A pápamobilon, nyitott kocsin körbejár, hogy minél közelebb kerüljön, minél több hívőhöz. A tervek szerint 11.45-kor kezdődik a csíksomlyói nyeregben a latin nyelvű ünnepi szentmise, és annak keretében a pápa beszéde, amit fordítanak magyar nyelvre. 15 órakor már megy is tovább, mert délután Iași-ban van programja. A iași-i reptérről a római katolikus székesegyházba megy. A helyi kultúrpalota előtti téren találkozik a fiatalokkal és a családokkal – itt is beszédet mond. Iași-ból Ferenc pápa este 19 órakor tér vissza Bukarestbe. Június 2-án helikopterrel szállítják Balázsfalvára, ahova 9.40-kor érkezik meg. Itt keleti rítusú szentmise lesz a Szabadság mezején, ennek keretében a tervek szerint boldoggá avatja a hét görögkatolikus vértanú püspököt. A szentmise után 13.20-tól ebéd, majd a balázsfalvi roma közösség tagjaival találkozik. A Szentatya és kísérete innen helikopteren a nagyszebeni repülőtérre repül, ahonnan visszaindul Rómába, és a tervek szerint délután fél 6-kor érkezik meg.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.