Vedlegg Granåstoppen Salongbakken byggetrinn 2

Page 1

Granåstoppen VEDLEGG B2 SALONGBAKKEN, BYGGETRINN 2 HUS 1-8

1

NYE BOLIGER I FETSUND


2


INNHOLD

PRISLISTE

5

REG. KART

7

REG. BESTEMMELSER

8

UTKAST BUDSJETT 16 UTKAST VEDTEKTER 19 UTKAST KJØPEKONTRAKT 24 BUDSKJEMA 33

3


4


PRISLISTE BK1

PRISLISTE BK 1 TRINN 1 PR 20.10.2021

Husnr

Bra

P-Rom

Sov

Pris

Stip.felleskost.

Omkostninger

Totalpris inkl omk

1

120

115

4

kr 5 695 000

kr 1 736

kr 38 782

kr 5 733 782

2

120

115

4

kr 5 445 000

kr 1 736

kr 38 782

kr 5 483 782

3

120

115

4

kr 5 445 000

kr 1 736

kr 38 782

kr 5 483 782

4

120

115

4

kr 5 645 000

kr 1 736

kr 38 782

kr 5 683 782

5

120

115

4

kr 5 645 000

kr 1 736

kr 38 782

kr 5 683 782

6

120

115

4

kr 5 445 000

kr 1 736

kr 38 782

kr 5 483 782

7

133

122

3

kr 5 445 000

kr 1 736

kr 38 782

kr 5 483 782

8

133

122

3

kr 5 695 000

kr 1 736

kr 38 782

kr 5 733 782

Forskudd kr. 100 000,- ved signert kontrakt og garanti, restkjøpesum + omk. forfaller ved overtagelse. Salgsvilkår og fellesutgifter i henhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven. Hver bolig får biloppstillingsplass i carport ved inngangsparti. Kjøpsomkostninger fremkommer i egen kolonne ovenfor. Boligene selges til fast pris etter prinsippet om ”først til mølla” etter forkjøpsrett i BORI. Selger forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å endre prisene på usolgte enheter. Budsjettet er laget på grunnlag av estimerte kostnader, det er usikkerhetsfaktorer i budsjettet. Antall seksjoner i sameiet er ikke fastsatt. Arealene kan avvike noe, da det er forksjell på ende og midtseksjoner. Se for øvrig prospekt. Det presiseres at ovennevnte sum er et omtrentlig anslag og at endelig sum vil kunne avvike fra dette.

5


REGULERINGSKART

6


35/99 36/2

35/100

35/97

35/139

35/76

35/40

N=6645200 35/1

35/10

35/96

36/3 35/95

35/38

35/94

35/39

35/93 36/37 35/22

35/12

35/28 35/104

35/20

35/1 35/144

N=6645100

217/1

35/22

35/1

N=6645000 35/142 35/1

203/2 203/3

N=6644900

34/48

o_Sa1-2

o_G/S-2a

203/1

o_A

1-8

o_G/S-2

N=6644800 34/1

o_G/S-1

o_Sa1-1

1.75

33 6

34/1

o_Pst o_G/S-5

o_P1

34/38 1

7.5 daa

BF1

o_

34/39

Sa

N=6644700

Strøkslekeplass

2.3 daa %-BYA=25%

34/18

1-1

34/1

o_F-1

34/15

34/40

2 34/17

1-1 o_A

34/16

34/5

34/20

34/19

3

0

34/36

H5 3

f_S6

BK3

3.8 daa %-BYA=37%

34/14

BF6

34/21

34/13

1.2 daa %-BYA=20%

BK1

34/29

2

6

BB1

o_A

4

1. 5

1.5

34/22

5

34/26

1.5

5.0 daa %-BYA=37%

34/34

4

1-3

f_FL4

0.76 daa

40/59

14

34/31 34/24

40/37

BK2

1.5

40/38

f_FO-1

1.6 daa

4

1.5

o_Trafo

5 1.5

4

o_KH

1

1-2 Sa o_

f_S4

H2 o_K

BK9

1.2 daa %-BYA=37%

0.6 daa

f_T -5

BF10

40/47

6.7 daa %-BYA=20%

40/30

29

30

31

1.5

40/1

3 6

27

28

f_S2

Reguleringsplan PBL 2008

4

34 33

40/73

40/79

40/99

40/100

1.5 38 1.5

5.7 daa %-BYA=20%

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

4

40/51

N=6644300

40/100 40/101 40/10140/101 40/101 40/102 40/10240/102 40/102

40/77 40/77 40/77

40/79

40/79 40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/79

40/98

Linjesymbol RpGrense

Avløpsanlegg

RpFormålGrense Regulert tomtegrense RpSikringGrense

Lekeplass

F - FL

RpAngittHensynGrense Byggegrense

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Regulert senterlinje Frisiktlinje

40/93

Regulert fotgjengerfelt Måle og avstandslinje

Fortau

40/94

40/98

40/94

Gang-/sykkelveg

SVT

Annen veggrunn - tekniske anlegg

KH

Kollektivholdeplass

Avkjørsel - både inn og utkjøring

Annen veggrunn - grøntareal

40/64

40/94

Punktsymboler

G/S

Illustrasjoner Stier

Parkeringsanlegg

P

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

40/92 40/92

40/92 40/92 40/92

40/95

40/97

N=6644200

40/97 40/96 40/96

Kilde for basiskart:

Ambita AS

Dato for basiskart:

16.08.2016

Koordinatsystem:

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

Høydegrunnlag:

NN2000

39/105

39/1

N=6644100

Revisjon

Benevning på formålsområder

30.06.2017

19.05.2017

Revisjon

Tilkn. Klokkerudveien, flytting p.st, tilpass formålsgrense

19.05.2017

Dato

15.08.2014

Revisjon

SIGN.

15.08.2014

Ø=622800

Ø=622700

Ø=622600

Ø=622500

Ø=622400

Ø=622300

Ø=622200

72/2017

19.06.2017

24/17

12.06.2017

28/14

08.09.2014

Ny 2. gangs behandling Offentlig ettersyn fra ...............................til ........................................... 23.09.2014

til

25.10.2014

1. gangs behandling Kunngjøring av oppstart av planarbeid

21.03.2012

Oppstartsmøte............. PLANEN ER UTARBEIDET AV:

TEGNNR. DATO 05.07.2012

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

7

DATO

30.06.2017

Offentlig ettersyn fra

40/81

SAKSNR.

Dato Dato

2. gangs behandling

39/106

40/87

Forslagstiller: Bakke As

Kommunestyret sitt vedtak

40/76

40/91

40/91

Arealplan-ID: 0227_0202 R0701

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

40/89

40/91

1m

Kartmålestokk: 1:1000

Granåsen 2

40/90

40/83

Ekvidistanse

Områderegulering

Fet kommune

40/88

N

Kartopplysninger

40/96

40/75

Hensyn friluftsliv

H530

Kjøreveg

40/94

40/92

Frisikt

Renovasjonsanlegg

40/98

40/100 40/100

Turdrag

T

§12-6 - Hensynssoner

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse Energianlegg

S

35

40/98

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse

Pst

36

40/46

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse

Trafo

37

o_ A1 -7

40/74 40/79

BF BK BB

BF11

32

5

Grønnstruktur

FO

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

1.51

40/45

40/50

N=6644400

Tegnforklaring

o_G/S-4

4

40/49 40/48 40/78

f_FL5 0.93 daa

-6 A1 o_

f_T-2

24

25

26

5

Ø=622900

0.8 daa

40/44

1.7

4

f_FL2 0.63 daa

2.0 daa %-BYA=37%

N=6644500

1.5

23

f_FO-2

o_ A1 -5

BK12

0.25 daa

9

3.4 daa %-BYA=37%

5.2 daa %-BYA=37%

6

4

BK7

40/25

4

f_FL3

0.7 daa %-BYA=25%

40/33

4

BK8 33

5

BF4

40/52

f_S1 A1o_

4

10

40/42

40/29

3

1.5

BF9

1.1 daa %-BYA=20%

f_S3

5

daa

3.1 daa

0.9 daa %-BYA=25%

1.7

0.6

2.0 daa %-BYA=37%

BF3

-3 f_T

a

4.0 daa %-BYA=37%

11

8

40/24

BK11

-2

BK5

5.5 daa %-BYA=37%

4

12

da

40/43

40/35

2.0 daa %-BYA=37%

A1 o_

1.5

BK10 4

3.7 daa %-BYA=20%

BK6

0.2

f_T-6

34/1

5

14 34/49

BF8

4

34/46

40/41

40/32

4

BK4

1.3 daa %-BYA=37%

7

13

40/28

22

15

4

40/23

4

16

1.5

6 34/47

40/34 40/31

17

5

34/30

4

2.7 daa %-BYA=25%

40/40 2

BF2

4

40/39

40/27

6.7 daa

1.5

34/44 5

18

3.1 daa %-BYA=20%

f_T-1

34/25

34/45

BF5

1.6 daa %-BYA=20%

BF7

4

40/61

19

6.7 daa %-BYA=37%

34/28

40/57

40/26

N=6644600

1.5

40/62

0.2 daa

21

o_G/S-3

40/60

o_A

o_Trafo

o_ A1 -4

40/63

f_T-4

f_FL1

34/23

1-2

40/36

f_S5

0.25 daa

34/27 40/58

4

20

4.92 daa %-BYA=32%

4

34/4

34/35

f_FO -3

34/37

Dato

Plansjef

SIGN.


Fet kommune Planbestemmelser til reguleringsplan 0202 R0701 - Granåsen II. Plankart datert: 05.07.2012, sist revidert 30.06.2017. Bestemmelser datert: 05.07.2012, sist revidert: 30.06.2017. Planen og bestemmelsene er vedtatt av Fet kommunestyre i møte den: 19.06.2017 § 1 – GENERELT Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder som på plankartet er vist innenfor planens begrensning. Detaljregulering: Gnr/bnr 34/49 og deler av 40/1 og 34/1 m. fl. § 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: I

II

    III

BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse – BF 1 til BF 11 Frittliggende Småhusbebyggelse - (1111). BK 1 til BK 12 Konsentrert Småhusbebyggelse – (1112). BB 1 Blokkbebyggelse (Lavblokker) – (1113). F 1 til F 5 Lekeplass. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg (2011). Veibenevnelser iht. felles kommunal veinorm datert 2007. Sa1-1 og Sa1-2 – offentlige atkomstveier til planområdet A1-1 til A1-8 – offentlige boligatkomstveier Gang og sykkelveier (2015) G/S-1-5 Fortau (2012) Parkeringsplass (2082) (Ved strøkslekeplass). Annen veggrunn, grøntareal (grøft) (2019) GRØNNSTRUKTUR

   

Offentlig Friområde (3040) o_F-1 Strøkslekeplass Grønnstruktur (3001) f_FO-1 og f_FO-2 (i skrenten) f_FO-3 (bekkedrag) Turdrag (3030) f_T-1 til f_T-6. Gjennom planområdet Hensynssone Restareal mot jordet

§ 1.2 Planens hensikt. Planen legger til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg og grøntarealer. Veier og turdrag med stier sikrer allmennheten adgang til planområdet og marka i øst.

18


§ 2 – FELLESBESTEMMELSER § 2.1 Bebyggelse utomhusarealer m.m. 2.1.1 Boligbebyggelse innenfor de enkelte felt skal plasseres innenfor angitt byggegrense i feltene. Frittliggende garasjer kan plasseres nærmere vei og nabogrense. Både til adkomstvei og samlevei må avstanden minimum være: - 1 m fra veiens formålsgrense ved plassering parallelt med vei - 6 m fra veiens formålsgrense ved plassering vinkelrett på vei - 1 m til nabogrense Nødvendig forstøtningsmur kan tillates utenfor byggegrensen. Frittliggende garasjer plassert på BF-felt kan ikke ha mønehøyde (MH) over 5 m og gesimshøyde (GH) over 3 m over ferdig planert terreng. 2.1.2 Maksimalt tillatt u-grad oppgitt i % BYA, skal være i samsvar med angivelse på plankartet. 2.1.3 Innen BF-områdene skal bebyggelsen på den enkelte tomt skal gis et enhetlig uttrykk mhp. form og materialvalg. Dette skal inkludere garasjer og uthus. Det skal legges spesiell vekt på at bebyggelsen tilpasses terrengforholdene. Bebyggelsen skal ha naturfarger / jordfarger. Hvite hus tillates ikke. 2.1.4 Hvert BK- og BB-felt skal planlegges samlet. Feltene skal gis et enhetlig uttrykk mhp. form, høyde og materialvalg. 2.1.5 Prinsippene for tilgjengelighet og universell utforming skal følges ved planlegging og opparbeiding av bygninger og uteområder så langt dette er mulig. 2.1.6 Hekker mot felles grønt-/turdrag eller mellom boliger skal ikke være høyere enn 2 m. Gjerder skal ikke være høyere enn 1,2 m 2.1.7 Overflatevann skal håndteres lokalt ved infiltrasjon, fordrøyning eller ved at overvannet på annen måte utnyttes som ressurs. Områdets fordrøyningskapasitet skal opprettholdes eller forbedres. 2.1.8 Det tillates å tilknytte drenering av grunnmurer til kommunale overvannsledninger. Takvann tillates ikke tilkoblet kommunale overvannsledninger. § 2.2 Grad av utnytting. For BK og BB-felt skal % BYA regnes for feltet samlet. I BK-feltene og BB-feltet, forutsettes det at areal til internvei og felles lekeplass avsettes innenfor feltarealet. Se § 3.2.8 og 3.3.4. For BF-felt beregnes % BYA pr. enkelttomt. § 2.3 Gesims- og mønehøyde mm. Gesims- og mønehøyde skal måles fra planert terreng og ikke overskride angitte høyder i disse bestemmelsene. I tillegg til angitte gesimshøyder tillates det takarker i inntil 1/3-del av husets lengde (eks. garasje) ved valg av saltaksløsning. Eventuelle tak-arker skal vises på tegninger som følger rammesøknad.

29


§ 2.4 Parkering/Adkomst. 2.4.1 For frittliggende småhus (BF-felt) skal det avsettes minimum 2 p-plasser pr. boenhet på egen tomt. For sekundærbolig skal det i tillegg avsettes 1 ekstra biloppstillingsplass på egen tomt. Ved rammesøknad på BF områder skal det på situasjonsplanen vises mulig plassering av garasje selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med boligen. 2.4.2 For konsentrert småhusbebyggelse skal det avsettes 2 p-plasser pr. boenhet på egen tomt eller 1,5 p-plasser på felles parkering. 2.4.3 Innen BB 1 skal det avsettes 1,5 p-plass pr. boenhet. Parkeringen skal i hovedsak løses i p-kjeller under terreng, men nødvendige pplasser til gjesteparkering skal avsettes på terreng. Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilpasset bevegelseshemmede. 2.4.4 Adkomst til felt BK 1 og 2 skal være fra offentlig adkomstvei A1-3 Adkomst til felt BK 3,4,5 og 7 skal være fra offentlig adkomstvei A1-2 Adkomst til felt BK 6 skal være fra offentlig adkomstvei A1-1 Adkomst til felt BK 8 og 9 skal være fra offentlig adkomstvei A1-6 Adkomst til felt BK 10 skal være fra offentlig adkomstvei A1-4 Adkomst til felt BK 11 og 12 skal være fra offentlig adkomstvei A1-5 § 2.5 Utearealer, vegetasjon, terrengbehandling mm. 2.5.1 Kommuneplanens krav til MUA kan fravikes ved realisering av prosjekt i tråd med illustrasjonsprosjekt i planforslaget. 2.5.2

Illustrasjonsplanen utarbeides som en del av planbeskrivelsen og danner grunnlag for hvordan eksisterende vegetasjon skal bevares. Det søkes bevart større sammenhengende områder som ikke er utsatt for vindfall eller som i anleggsperioden og ifm sprenging mister tilgang til overvann fra overflaten. Stier og flomveier reetableres med stedegen vegetasjon. Langs med stier og flomveier tas det imidlertid hensyn til private tiltak som vil kunne medføre en ny profilering av overgangen til tomtene. Fortrinnsvis skal matjord/vegetasjonsmasser fra anlegget benyttes. Eksisterende verdifull vegetasjon og skogbunn på felt med formål Friareal og Lekearealer (også lekearealer internt i BK- og BB-felt) skal vernes under anleggs- og byggeperioder. Områdene som er aktuelle defineres nærmere i illustrasjonsplanen. Det kreves nyplanting som skjermvegetasjon, blant annet mellom felt og rundt parkeringsplasser og lekeplasser, og at skadet skogbunn «repareres» med stedegnete masser. Likeledes skal nye skråninger jordkles og tilsås / beplantes. Skjæringer skal i nødvendig grad sikres mot steinsprang og revegeteres i den grad det er mulig. Beplantning skal tilpasses det naturlige på stedet. På høye skjæringer langs vei skal det sikres med gjerde.

§ 2.6 Dokumentasjonskrav. 2.6.1 Ved søknad om tiltak skal utomhusplan være utarbeidet for det/de omsøkte felt og naturlig tilliggende grønt/lekeområder og evt. garasjeanlegg. Relevante bestemmelser til illustrasjonsplan (se pkt. 2.5.2), skal integreres i denne. Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelse kan gis.

310


Utomhusplanen skal vise:  bebyggelsens plassering og utforming  tomte-, parsellgrenser  eksisterende og nytt terreng  håndtering av overflatevann – avrenningsforhold  parkering  vegetasjon: bevaring og ny beplantning  uteoppholdsareal og lekeplasser  tiltak som ivaretar universell utforming  felles eller privat renovasjon  forstøtningsmurer § 2.7 Støy. 2.7.1 Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk skal ikke overstige grenseverdiene for støy i Miljøverndepartementets retningslinje T 1442/2012. §2.8

Grunnforhold

2.8.1 Før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet må det foreligge dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet. § 3 - BEBYGGELSE OG ANLEGG § 3.1 Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse. Felt BF 1 til 11. 3.1.1 I områdene skal det oppføres frittliggende småhus med tilhørende garasje/uthus. Det tillates oppføring av hus med saltak, pulttak eller flate tak. 3.1.2 Høyder Max mønehøyde (MH) Max gesimshøyde (GH)

= 9 meter = 6 meter

Møneretningen skal være parallell med terrenget. 3.1.3 Tillatt grad av utnytting er vist på plankartet. 3.1.4 Sokkelhøyde skal tilpasses eksisterende terreng 3.1.5 For hus med flatt tak tillates rekkverk på 1m i tillegg til GH. Dette skal plasseres på innsiden av parapeten, hvis det ikke er en forlengelse av ytterveggen. Tillatt takoppbygg kan være på inntil 1/3 av underliggende etasjes areal. 3.1.6 Der forholdene muliggjør etablering av sekundærbolig, skal denne ikke være større enn 55 m2 BRA. 3.1.7 Garasje tillates integrert i boligvolumet, og over/underbygget når beliggende innenfor byggegrensen.

411


§ 3.2 Boligbebyggelse – Konsentrert Småhusbebyggelse. Felt BK 1 til 12. 3.2.1 I områdene kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse i form av tomanns boliger, og/eller rekkehus/kjedehus (max 6 boenheter). 3.2.2 Tillatte høyder Max mønehøyde (MH) = 9,5 meter Max gesimshøyde (GH) = 6,5 meter (MH=GH=9,5 m. ved flattaks- og pulttaksløsning). Ved treetasjers løsning på flatt terreng, skal øverste etasje være max 50 % av underliggende areal. 3.2.3 Tillatt grad av utnytting pr. felt er vist på plankartet. 3.2.4 Sokkelhøyde skal tilpasses eksisterende terreng. 3.2.5 Avhengig av adkomstnivå tillates at garasje over- eller underbygges med en etasje. Garasjen skal aldri overbygges til loft-/taknivå. 3.2.6 Ved flate tak tillates i tillegg til gesimshøyden rekkverk iht. forskrift. Rekkverk skal plasseres på innsiden av parapeten med mindre det er en forlengelse av veggen. 3.2.7 I BK-feltene skal det opparbeides felles lekearealer for de minste barna på minimum 150 m2. Se § 2.6.1 og 2.7.1 Lekearealer iht. Kommuneplanen. 3.2.8 Det avsettes areal til felles avfallshåndtering innenfor BK-feltene. 3.2.9 I felt BK 9 skal bekk fortsatt passere og holdes åpen. § 3.3 Boligbebyggelse – Lavblokk. Felt BB1. 3.3.1 I området kan det oppføres 3 blokker i inntil 3 etasjer og garasjekjeller under terreng. 3.3.2 Tillatt grad av utnytting er BYA=32%. 3.3.3 Bebyggelsen skal ha maks. gesimshøyde = 9 m og maks mønehøyde = 11.7 m. Heisoppbygg tillates. 3.3.4 Det skal opparbeides felles lekeareal på minimum 150 m2 innen byggeområdet. Lekeplassen skal tilrettelegges for småbarnslek og opparbeides med sandkasse, lekeapparater ol. 3.3.5 Det avsettes areal til felles avfallshåndtering innenfor BB1. § 3.4 Lekeplasser. Felt FL 1 - 5. 3.4.1 FL1 til 5 skal opparbeides som nærlekeplass for de litt større barna, og tilpasses de spesielle forholdene på hvert areal (Bakke/bekk, Bekk/vannspeil osv.) Plassering av nærlekeplasser som vist på plankart. Utbygger skal opprette en beboerforening/vel som skal ha ansvaret for vedlikehold av lekeplasser og felles grøntområder.

512


§ 4 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR § 4.1 Offentlig Kjøreveg. Rundkjøring på Fylkesvei 170 skal fungere som hovedatkomst til planområdet Granåsen II. Samleveier skal opparbeides fra Fv. 170 og inn i planområdet Granåsen II med forbindelse til tilstøtende reguleringsplan i Løkenåsen og veinettet i Granåsen I. Kommunale kjøreveger skal bygges iht. «Felles kommunal veinorm, 2007». Grøft langs A1-7’s østside skal holdes åpen som bidrag til overvannshåndteringen. §4.2

Offentlig GS-vei. Gang/ sykkelvei GS1-5.

§4.3

Offentlig Parkeringsplass. Det tilrettelegges for parkeringsplass o_P1 v/ strøkslekeplass o_F-1. Opparbeides iht. Felles kommunal veinorm.

§4.4

Kollektivholdeplass. Kantholdeplasser for kollektivtrafikk kan etableres som vist på plankart.

§ 5 - GRØNNSTRUKTUR § 5.1 Offentlig Friområde (3040) o_F-1 Strøkslekeplass Friområde til strøkslekeplass ved jordet. § 5.2 Fellesområder f_FO-1 til f_FO-2 Friområde/grønnstruktur i skrent (3001) Høydedraget gjennom planområdet. Det tillates ikke hugging i områdene annet enn nødvendig skjøtsel i tråd med utarbeidet illustrasjonsplan, rydding av stier, og framføring av teknisk infrastruktur etc. Bebyggelse i områdene tillates ikke. Hageavfall skal ikke deponeres i områdene. f_FO-3 Friområde/bekkedrag (3001) Offentlig grønnstrukturformål. Vegetasjon langs det åpne bekkedraget søkes beholdt eller tilrettelagt slik at intensjonen med å la bekkedraget inngå i LOD-tiltak i planområdet oppfylles. Unntak gjelder områder hvor bekken må profileres på nytt som følge av at tilliggende vei ligger i skjæring/fylling. f_T-1 til f_T-6 Turdrag (3030) Det tillates ikke hugging i områdene annet enn i tråd med utarbeidet illustrasjonsplan, nødvendig skjøtsel, rydding av stier og framføring av teknisk infrastruktur etc. Bebyggelse i områdene tillates ikke. Gruset sti skal anlegges i 1 m bredde i T-1 og T2. Denne skal legges skånsomt inn i terrenget fortrinnsvis der dagens stier allerede går. Det tillates anlagt VA anlegg i turdragene. Hageavfall skal ikke deponeres i områdene.

613


Hensynsone Belte langs jordet som beplantes med stedegen vegetasjon. Vedlikeholdes av beboere i felt BK3. Bebyggelse i området tillates ikke. Hageavfall skal ikke deponeres i området.

§ 6 - REKKEFØLGEKRAV §6.1

Vegetasjonsplan Til søknad om godkjenning av anleggstiltak skal det foreligge en vegetasjonsplan som viser bevaring av eksiterende vegetasjonen og revegetering av ny stedegen vegetasjon.

§6.2

Rundkjøring Fv. 170. Gjennomføringsavtale for rundkjøringskrysset på Fv. 170 (se § 4.1) og tilstøtende veier som skal godkjennes av Statens vegvesen skal være inngått før det gis igangsettingstillatelse i planområdet. Rundkjøringen må være ferdigstilt før brukstillatelse/ferdigattest i boligfeltene i Granåsen II kan gis. Fra disse kravene unntas boligene i feltene BK-6, BF-1 og 2.

§6.3

Tekniske anlegg. Før brukstillatelse for boligene i det enkelte felt skal gis skal de kommunaltekniske anlegg være opparbeidet etter følgende rekkefølgebestemmelser for de enkelte felt:       

BF 1, deler av BF 2 og BK 6: SA1-1 mellom Klokkerudvegen og A1.1, kloakkpumpestasjon, A1-1 BK 1-3 og BB-1: SA1-2 frem til A1-2, A1-2 frem til A1-3, A1-3 og fordrøyningsmagasin, strøkslekeplass, kloakkpumpestasjon BK 4,5, 7, deler av BF 2 og BF 3-4: Som punktene før og rest A1-2 BF 5-9, deler av BF 10 og BK 10: Som punktene før og i tillegg A1-4 BK 11-12: Som punktene før og i tillegg A1-5 BK 8-9: SA1-2 frem til A1-6, A1-6 BF 11, deler av BF 10: rest SA1-2, A1-7

§6.4

Vann og avløp. Detaljplan for vann og avløp skal godkjennes av kommunen før rammetillatelse i feltene kan gis. Hensyn til høydebassenget medtas her.

§6.5

Fellesarealer. Før det utstedes brukstillatelse/ferdigattest for siste hus i hvert BK felt skal fellesarealer som vei, parkerings- og lekearealer for hvert tiltak, være opparbeidet. (Tilsvarende gjelder også for lekearealer regulert med eget formål). Disse skal være opparbeidet i tilknytning til byggesak for tilstøtende felt.

§6.6

Matjord. Matjord fra areal avsatt til ballplass, skal behandles skånsomt og nyttiggjøres på jordbruksareal.

7 14


DE NYE BOLIGENE KOMMER HER FRA 1 KVARTAL 2023

15

Illustrasjon. Avvik vil forekomme. Det vil bli bebyggelse i omkringliggende område.


Granåstoppen Boligsameie BK1

Note 1 Rep og vedlikehold 6600 Større vedlikeholdskostnader 6601 Bygninger 6602 VVS 6603 Elektro 6604 Utvendig vedlikehold 6609 Drift/vedlikehold pumpestasjon 6605 Heis 6614 Brannsikring 6607 Garasjeanlegg Sum rep og vedlikehold

,

0 0 0 10 000 Lekeplass 0 0 0 0 10 000

Note 2 Andre driftskostnader: 6320 Renovasjon 6500 Verktøy og redskaper 6780 Vaktmester/driftsavtaler 6781 Renholdskostnader 6782 Snøbrøyting, 6800 Kontorrekvisita 6860 Møter, kurs 6870 Kostnader tillitsvalgte 7770 Bank og kortgebyer

0 0 0 0 40 000 0 0 0 500

Sum driftskostnader

40 500

Antall boliger

14

16


Granåstoppen Boligsameie BK1 Normalbudsjett - ett driftsår hensyntatt samtlige boliger UTKAST Konto Inntek ter 3600 Felleskostnader drift 3630 Kabel-TV/bredbånd

Kommentar:

210 000 83 832

Sum inntekter 6700 5330 6710 7500 6950 5400 6200 7500 7760 Note 1 Note 2

293 832

Kostnader Revisjonshonorar Styrehonorar Forretningsførerhonorar Forsikring Kabel-tv / internett Arbeidsgiveravgift Elektrisk energi kontingent Velforening Kommunale avgifter Generelt rep. og vedlikehold Andre driftskostnader

5 14 41 52 83 1 2 8

000 000 230 980 832 974 000 000 0 10 000 40 500

Sum kostnader

kr 30 per kvm Kr 499 per enhet per mnd Gatelys Estimat Faktureres den enkelte seksjon

259 516

Inntekter - kostnader

34 316

Endring av disponible midler pr 31.12.

34 316

Innbetaling fra sameierne ved kjøp

100 000

Endring av disponible midler

134 316

12 %

oppstartskapital til sameiet kr 5000,- per seksjon

14

Antall boliger Sum m2 BRA bolig

1 766

kvm

Driftskostnader pr m2 / år, gjennomsnitt

166

kr/år

Driftskostnader pr m2 / mnd, gj.snitt Totalt driftskost. pr m2/ mnd, gj.snitt

9,9 13,9

kr/mnd kr/mnd

Dette budsjettet er laget på grunnlag av estimerte kostnader basert på erfaringstall. Det er usikkerhetsfaktorer i budsjettet.

17


Granåstoppen Boligsameie BK1 Leil nr

Snr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Areal m² BRA 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 1766,6

Driftskost pr år 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15

18

348 348 348 348 348 348 348 348 869 869 869 869 869 869

Kabel-tv / internett 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499

Sum fellesk. pr mnd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

736 736 736 736 736 736 736 736 863 863 863 863 863 863


UTKAST TIL VEDTEKTER

UTKAST

Vedtektene er utarbeidet i forbindelse med salg og kan forandres i forbindelse med seksjonering.

VEDTEKTER FOR

GRANÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE BK 1, LILLESTRØM KOMMUNE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet den xx.xx.xx 1.

Navn og opprettelse

1.1

Sameiets navn er GRANÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE BK 1. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst den xx.xx.xx

2.

Eiendommen

2.1

Bebyggelsen og tomten gnr. 434, bnr.xx i Lillestrøm kommune ligger i sameie mellom de 14 eierseksjonene som bebyggelsen og tomten er oppdelt i. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.

2.2

Tomten og alle deler av bebyggelsen er oppdelt slik at hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett til hver sin del av tomten og til hver sin del av bygning.

3.

Rettslig rådighet over seksjonen

3.1

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter har den enkelte seksjonseier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse.

3.2

Den enkelt seksjonseier står fritt til å bygge på, oppføre garasje, terrasse og lignende på det grunnareal seksjonseier disponerer eksklusivt, innenfor de krav som følger av reguleringsplanen og dens bestemmelser, samt øvrige offentlige regler som regulerer slike forhold.

3.3

Pliktig medlemskap i velforening for Granåsen området.

3.4

Den enkelte seksjonseier kan kun benytte angitt parkeringsplass utenfor egen seksjon.

3.5

Det er ikke tillatt med vask av bil på tillegg grunn.

4.

Bruken av bruksenheter

4.1

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruksenhet og rett til å benytte bruksenheten til det den er beregnet til, og for øvrig til bruk som er i samsvar med tiden og forholdene.

19

GRANÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE BK 1 Side 1 av 5


4.2

Bruksenheten må ikke brukes slik at bruken på urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre seksjonseiere.

4.3

Den enkelte seksjonseier må akseptere naturlig ferdsel på sin egen tomt ved ut og inn manøvrering fra naboens tomt.

5.

Vedlikehold, påkostninger og forsikring

5.1

Det påligger den enkelte seksjonseier å besørge og bekoste utvendig og innvendig vedlikehold av bruksenheten og utearealer som seksjonseieren har enerett til å bruke.

5.2

Seksjonseierne har felles vedlikeholdsansvar for vann- og avløpsledninger fra kommunal ledning frem til kummer med stoppekran inne på sameiets tomt. Den enkelte seksjonseier har eneansvar for ledninger fra fordelingskum inn til bruksenheten.

5.3

Det er felles boligforsikring for alle seksjoner. Forretningsfører tegner forsikring ved innflytting. Slik at alle er forsikret ved overtakelsestidspunkt. Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for innboforsikring.

5.4

Ved fremtidig utvendig vedlikehold skal alle boligene overflatebehandles med samme farge som fastsettes av årsmøte og som er innenfor gjeldene reguleringsbestemmelser. På utvendig kledning er det benyttet fargekode: Seksjon 1-XX (FARGEVALG OPPGIS AV UTBYGGER I FDV).

6.

Fordeling av felleskostnader - ansvaret utad

6.1

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet og som ikke faktureres den enkelte seksjonseier direkte.

6.2

Felleskostnadene fordeles etter sameiebrøk.

6.3 Kabel-tv/internett fordeles likt mellom seksjonene. 6.4

For seksjonseiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk iht. seksjonsbegjæringen.

6.5

Støttemurer inkl gjerde inngår under felles vedlikeholdsansvar for sameiet, selv om deler av denne står på den enkelte seksjonseiers seksjon.

7.

Årsmøte

7.1

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøte.

7.2

Berammelse og innkalling Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned.

GRANÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE BK 1 Side 2 av 5 20


Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til årsmøte skal skje med minst åtte og høyst 20 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan, når det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog minst tre dager. Innkallingen skal skje skriftlig. Når en seksjonseier ikke selv bruker seksjonen, skal innkallingen sendes den postadresse som seksjonseieren har oppgitt. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i årsmøtet. Det kan ikke treffes vedtak i noe anliggende som ikke er angitt i innkallingen. Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen. Skal et forslag, som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen eller i et vedlegg til innkallingen. 7.3

Deltakere Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags, tale og stemmerett. Seksjonseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. En seksjonseier kan møte med fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Enhver seksjonseier har rett til å ta med seg en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren kan få rett til å uttale seg hvis årsmøtet gir tillatelse med vanlig flertall.

7.4

Ledelse og protokoll Årsmøtet skal ledes av styreleder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Under møtelederens ansvar skal det føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én seksjonseier, som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede. Protokollen skal sendes alle seksjonseiere.

7.5

Stemmeberegning og flertallskrav I årsmøtet regnes stemmene etter antall seksjoner, slik at hver seksjon har én stemme. Når ikke loven eller vedtektene setter strengere krav, treffes alle vedtak med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. For fastsettelse og endringer av vedtektsbetemmelser kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Likeledes kreves det minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer for vedtak om: a)

samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt,

b)

samtykke til reseksjonering som nevnt i § 20 annet ledd annet punktum, for øvrig jfr. § 49 i Lov om eierseksjoner GRANÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE BK 1 Side 3 av 5 21


For vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, kreves tilslutning fra samtlige seksjonseiere. 7.6 Ugildhet i årsmøter Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemming om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. 7.7 Saker som behandles i det ordinære årsmøtet Det ordinære årsmøtet skal 1)

behandle styrets årsberetning,

2)

behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår,

8.

3)

valg av styremedlemmer

4)

behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Styret

8.1 Styrets oppgaver og myndighet Sameiet skal ha et styre bestående 3 - tre medlemmer. Årsmøtet velger styrets leder. Styrets medlemmer velges for 2 år Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av loven eller vedtektene eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 8.2 Styremøter Styrelederen har ansvar for at styremøte holdes så ofte som det trengs. Styremøtet skal ledes av styrets leder. Hvis styrelederen ikke er til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som var til stede. Protokollen underskrives ved møtets avslutning eller senere. 8.4 Ugildhet ved vedtak i styret Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen, i eller utenfor styremøte, av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. 8.5 Representasjon Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter, herunder vedtak som er truffet av årsmøtet eller styret. 9.

Mindretallsvern GRANÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE BK 1 Side 4 av 5 22


9.1 Årsmøtet, styret eller andre som etter esl. § 40 representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 10. Mislighold 10.1Pålegg om salg Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. Er pålegget ikke etterkommet innen fristen, kan seksjonen kreves solgt gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg, så langt de passer. 10.2Krav om fravikelse (utkastelse) Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Denne regelen kommer også til anvendelse i forhold til bruker som ikke er seksjonseier (leier eller annen bruker). 11. Forhold til lov om eierseksjoner For så vidt ikke annet følger av disse vedtektene, eller dersom vedtektene strider mot ufravikelige bestemmeleser i eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr 65.

GRANÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE BK 1 Side 5 av 5 23


Oppdragsnummer: 57-21-xxxx Omsetningsnummer: 57-21-xxxx

KJØPEKONTRAKT om rett til bolig under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.

Mellom ”selger” Gartnervegen Eiendom AS

orgnr. 992 570 113

Finstadhagen Næringspark 1930 Aurskog Mob: 93 23 35 50 E-post: thomas-johan@bakke-as.no Selger er representert ved fullmektig Thomas Johan Hagen og ”kjøper” xx

f.dato xx

xx xx Mob: xx / E-post: xx er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1 SALGSOBJEKT OG TILBEHØR (bolig i eierseksjonssameie) Kontrakten gjelder kjøp av bolig betegnet som nr. x, i eierseksjonssameie BK1 (under seksjonering) på gårdsnr. 434, bruksnr. 98 i Lillestrøm kommune. Tomten er eiet. Til boligen medfølger: • Carport i tilknytning til egen seksjon • Tilleggsareal uteområde / bruksrett til del av fellesarealer Selger besørger seksjonering. Seksjonens endelige seksjonsnummer vil bli tildelt når seksjonering er gjennomført, senest innen overtagelse. Boligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent med og som følger som vedlegg til denne kontrakt. Selger kan foreta nødvendige og/eller hensiktsmessige endringer i spesifikasjonene, f.eks. som følge av offentligrettslige krav, manglende tilgjengelighet eller prisendringer, så lenge dette ikke reduserer boligens forutsatte standard. Dette gjelder også for endringer/tilvalg. Slike endringer utgjør ikke en mangel, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller andre sanksjoner. Tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter. Ved eventuelle avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran prospektet og tegninger. Hjemmelshaver til eiendommen er Gartnervegen Eiendom AS.

24


Prosjektet er planlagt med 14 enheter. Kjøper er kjent med at det med boligen medfølger et ansvar for å dekke eiendommens andel av de månedlige felleskostnadene. Seksjonens månedlige felleskostnader er ut fra blant annet erfaringstall stipulert til ca. kr. xxxx,(sett inn sum fra budsjett) for første driftsår. Kjøper er kjent med at felleskostnadene kan bli justert etter endringer i konsumprisindeks, vedlikeholdsbehov, sameiets egne vedtak mm. 2 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER Eiendommen overdras for en kjøpesum kr xxx,- -kroner xxxxx 00/100, heretter kalt "kjøpesummen" som gjøres opp på følgende måte: Kjøper betaler ved kontraktsinngåelse Sluttoppgjør innen dato for overtakelse

kroner kroner

100 000 ,xxx ,-

Kjøpesum

kroner

xxx ,-

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger: Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av tomteverdien Tinglysingsgebyr for skjøte Tinglysingsgebyr for pantedokument Attestgebyr Tilkoblingsavgift bredbånd/tv Oppstartskapital sameie Seksjonering og registrering av sameiet

kr kr kr kr kr kr kr

12 500 585 585 172 5 000 5 000 15 000

,,,,,,,-

Sum omkostninger

Kr

38 842 ,-

Kjøpesum inkl. omkostninger, i alt

Kr

xxx ,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

3 SELGERS PLIKT TIL Å STILLE GARANTIER Selger skal, umiddelbart etter at avtale er inngått, stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Garantien skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse og frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesummen frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse. Er det i avtalen tatt forbehold som beskrevet i bustadoppføringslova § 12 annet ledd, andre setning, er det tilstrekkelig at selger stiller garantien straks etter at forbeholdene er falt bort, men selger skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter. Til det er dokumentert at det foreligger §12 garanti, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Ved avtale om forskuddsbetaling etter punkt 2 og 4, skal selger i tillegg stille forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47, dersom selger ønsker å benytte seg av det innbetalte forskuddet.

25

2/8


4 OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler og gjennomføres i henhold til inngått avtale mellom kjøper og selger. Oppgjøret mellom partene foretas av meglerforetakets oppgjørsavdeling; Aure Valskaar & Odden AS Postboks 208 2001 Lillestrøm. Orgnr: 988320161 Tlf 63 80 59 90 Epost: alo@proa.no Dette endrer ikke ansvarsforholdet som meglerforetaket har overfor kjøper og selger. Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse. Selv om det er avtalt forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at det er stilt entreprenørgaranti i samsvar med bustadoppføringslova § 12. Innbetalinger før overtakelse skal være fri egenkapital og kan ikke sikres med pant i den kjøpte boligen. Kvittering for innbetaling må sendes oppgjørsavdelingen på e-post: alo@proaktiv.no. Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke frigis til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til boligen. Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger være kreditert eiendomsmeglers klientkonto 1286.43.39571 og merkes med KID-kode xxxx, innen dato for overtagelse. Ved omtvistet beløp har kjøper deponeringsrett i henhold til bustadoppføringslovens §49. Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter pr. overtagelsesdato settes opp av kjøper og selger. Ønsker partene eiendomsmeglers bistand til dette, inngås det særskilt avtale om det. Rentene av innestående på klientkonto tilfaller som hovedregel kjøper. Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når lovens vilkår om å sikre kjøper er oppfylt. Når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier etter bustadoppføringslova §§ 12 og 47 godskrives derfor selger renter av innestående på klientkonto til enhver tid. Renter av omkostninger som er innbetalt av kjøper tilfaller kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd. 5 HEFTELSER Utskrift av eiendommens grunnbok er forelagt kjøper. Kjøper har gjort seg kjent med innholdet i denne. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Pengeheftelser som ikke skal følge med eiendommen, skal slettes for selgers regning. Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det som grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen. Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som fremgår av bekreftet grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta, og evt. ubetalte avgifter mv. som nevnt over.

26

3/8


Følgende andre heftelser er registrert på sameiets eiendom og følger eiendommen:

2018/675031-BESTEMMELSE OM NETTSTASJON, ADKOMSTRETT OG BEBYGGELSE TINGLYST

20.04.2018 21:00 RETTIGHETSHAVER:ELVIA AS Org.nr: 980489698 Rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon, Adkomstrett med motorisert kjøretøy, Bestemmelse om beplantning OVERFØRT FRA: 3030-434/49 Gjelder denne registerenheten med flere OVERFØRT FRA: 3030-434/49 Gjelder denne registerenheten med flere

2018/675038-BESTEMMELSE OM NETTSTASJON, ASKOMSTRETT OG BEBYGGELSE TINGLYST

20.04.2018 21:00 RETTIGHETSHAVER:ELVIA AS Org.nr: 980489698 Rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon, Adkomstrett med motorisert kjøretøy Bestemmelse om beplatning OVERFØRT FRA: 3030-434/49 Gjelder denne registerenheten med flere Selger har rett til å tinglyse nye heftelser på eiendommen som følge av krav fra det offentlige, herunder heftelser som gjelder vei, vann og avløp, naboforhold, pliktig medlemskap i velforening m.v. 6 TINGLYSING/SIKKERHET

Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger. Partene gir meglerforetaket fullmakt til å påføre rett matrikkel på skjøte når dette foreligger. Selger har utstedt et pantedokument (sikringspantedokument) til megler som lyder på et beløp minst tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring. Pantedokumentet er tinglyst, eller skal tinglyses, av eiendomsmegler. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen. Eiendomsmegleren skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning. All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av eiendomsmegler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest, og i god tid før overtakelse, overleveres eiendomsmegler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 7 SELGERS MANGELSANSVAR/KJØPERS REKLAMASJONSSPLIKT Det foreligger mangel ved avvik fra avtalt ytelse eller avvik fra offentligrettslige krav som beskrevet i bustadoppføringslova § 25, ved manglende opplysninger som beskrevet i § 26 eller ved uriktige opplysninger som beskrevet i § 27. Foreligger det mangel, kan kjøper gjøre gjeldende slike krav som følger av bustadoppføringslova §§ 29 flg., herunder retting av mangel, tilbakehold av kjøpesum, erstatning eller heving, på nærmere vilkår som beskrevet i bustadoppføringslova. Kjøperen mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke rettidig er sendt reklamasjon til selger i tråd med bustadoppføringslova § 30. Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøperens bruk av eiendommen eller krymping av materialer og derav sprekker i tapet, maling eller lignende.

27

4/8


8 ENDRINGSARBEIDER, TILLEGGSARBEIDER OG TILVALG Kjøper kan kreve endringer, og partene kan kreve justering av vederlaget, i henhold til bustadoppføringslovas regler. Partene har avtalt at kjøperen ikke kan kreve endringer som vil endre kjøpesummen med 15 prosent eller mer. Partene er enige om at alle endringer, tillegg eller tilvalg (kalt "Endringer" som fellesbetegnelse) til kontrakten skal skje skriftlig, også etter inngåelsen av kjøpekontrakten. Det er også etter Endringene selger som er ansvarlig for hele leveransen av boligen, og kjøper kan forholde seg til selger ved eventuell forsinkelse eller mangler knyttet til Endringene. Kjøper er ansvarlig for å betale hele kjøpesummen, inkludert betaling for Endringene før overtakelse. Selgers forpliktelse til å stille forskuddsgaranti etter denne kontrakten og bustadoppføringslova § 47 vil gjelde tilsvarende for Endringene. Utbygger gis anledning til å beregne seg et påslag på bestilte tilleggsarbeider gjort med underleverandører. 9 OVERTAKELSE Forventet ferdigstillelse fra 1.kvartal 2023, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Forventet tidspunkt for ferdigstillelse er under forutsetning av byggestart 1.kvartal 2022. Ved senere byggestart endres overtagelsestidspunktet tilsvarende. Selger tar særskilt forbehold om eventuelle fremdriftshindre som følge av coronaviruset eller tilsvarende epidemier. Coronaviruset har medført at regjeringen har måtte iverksette svært inngripende tiltak som vil medføre store konsekvenser for næringslivet, økonomien og befolkningen. Viruset har medført midlertidig vanskeligheter i kontraktskjedene og det det vil oppstå situasjoner hvor entrepriseprosjekter blir berørt. Man har ingen fullstendig oversikt over omfanget og konsekvensene, men karantenetiltakene vil medføre forsinkelser. Partene er enige om at Selgers angivelser av siste frist for overtakelse og endelig tidspunkt for overtakelse er gitt med forbehold om forsinkelser som følge av sykefravær, karantene og andre tiltak for å begrense smittespredning ved epidemier, og at Selger senere ensidig kan endre de fastsatte fristene som følge av slike omstendigheter. Kjøper er innforstått med, og aksepterer, den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og overtakelse, og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte overtakelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillelse/ overtakelse. Dette gjelder også om siste frist for overtakelse er angitt ved frafall av Selgers forbehold, eller om endelig overtakelse er varslet. Dersom aktuelt sykdomstilfelle har utbrutt før frist for overtakelse fastsettes, plikter Selger å varsle om at fristen kan bli endret senest samtidig med at fristen angis. Dersom ikke Selger gjør det, taper Selger retten til å påberope seg endring av sluttfrist. Selger vil fastsette en endelig overtakelsesdato når man har sikkerhet for når dette kan skje. Overtakelsesmåned vil bli meddelt med ca. 3 måneders skriftlig varsel fra selger. Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig senest 6 uker før overtagelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelse medfører ingen innskrenkning i kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringsloven § 10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve, og kjøper aksepterer at overtagelse skjer tidligere enn nevnte tidsrom i dette punkts første avsnitt. Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for at det skrives protokoll fra overtakelsesforretningen, i henhold til bilag til denne kontrakt. Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter. Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggrengjort stand, uten leieforhold av noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Eiendommen skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper. Kjøper gjøres oppmerksom på at fellesarealene overtas samtidig med boligen på overtakelsesdagen. Dersom det er mangler ved fellesarealene på overtakelsestidspunktet, og kjøper ønsker å tilbakeholde et beløp etter bustadoppføringslovas §31 for å sikre retting/ferdigstillelse, skal dette protokollføres på overtakelsesprotokollen eller på annen måte skriftlig varsles eiendomsmegler og selger før hjemmelsovergang. Det er avtalt i prospekt at det kan holdes tilbake kr. 10 000,- for manglende ferdigstillelse av fellesarealer. Etter at styret i sameiet er etablert vil selger innkalle styret til overtakelse av sameiets fellesarealer. Kjøper må akseptere at sameiets styre skal representere alle sameiere ved overtakelse av fellesarealer. 28

5/8


Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, for eksempel der fellesarealene ikke er ferdigstilt, er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Skulle denne situasjonen oppstå, er megler forpliktet etter eiendomsmeglingsloven til å gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig sikkerhet for kjøpers krav. Megler skal deretter bistå partene med å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsarrangement som ivaretar kjøpers interesser. Partene har videre avtalt at dersom følgende ytelser ikke er ferdig ved overtakelse skal det tilbakeholdes hhv. kr. 8.000,- for opparbeidelse av plen på egen tomt, kr. 5.000,- for opparbeidelse av asfalt på gårdsplass. Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til eiendommen ved overtagelsesbefaringen såfremt kjøpesum og omkostninger er bekreftet innbetalt. Dersom selger utleverer nøkler til kjøper før innbetaling som ovenfor nevnt er bekreftet, bærer selger selv risikoen og oppdragsansvarlig er uten ansvar for dette. 10 ETTÅRSBEFARING Selger skal med rimelig frist sørge for at det skriftlig innkalles til ettårsbefaring når det er gått om lag ett år siden overtakelsen, jf. bustadoppføringslova § 16. 11 SELGERS KONTRAKTSBRUDD Er selgers ytelse forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med bustadoppføringslova § 17, kan kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i bustadoppføringslova §§ 18 flg. Slike sanksjoner kan være å holde igjen hele eller deler av kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller å heve avtalen, på nærmere vilkår i bustadoppføringslova. 12 KJØPERS KONTRAKTSBRUDD Er kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt til avtalt tid eller til tidspunkt selger kan kreve etter bustadoppføringslova §§ 46, 47, 50 og 51 kan selger kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i bustadoppføringslova §§ 56 flg. Slike sanksjoner kan være å stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag, kreve rente og erstatning for rentetap eller heve avtalen og kreve erstatning for tap, på nærmere vilkår i bustadoppføringslova. Selger tar forbehold om å heve kontrakten ved kjøpers vesentlige mislighold, selv om kjøper har overtatt bruken av boligen/fritidsboligen og/eller skjøtet er tinglyst før kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter kjøpekontrakten. Blir avtalen hevet som følge av manglende oppfyllelse fra kjøper etter overtagelse, vedtar kjøper tvangsfravikelse i tråd med tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2. 13 FORSIKRING Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen. Ved overtakelse går forsikringsplikten over på sameiet. Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. Innboforsikring må betales av kjøper fra overtakelse.

29

6/8


14 AVBESTILLING Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Slik avbestilling kan gi selger rett til økonomisk kompensasjon. 15 SELGERS FORBEHOLD Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakt : • Offentlig godkjenning • Tilfredsstillende forhåndssalg (dvs 60%) • Tilfredsstillende byggelånsfinansiering • Endelig beslutning fra styret om igangsetting Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 01.03.2022. Dersom selger ikke har sendt skriftlig melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende innen fristen, er selger endelig juridisk bundet av kontrakten. Meldingen må angi hvilket forbehold som gjøres gjeldende, og må være kommet frem til kjøper innen den angitte frist per epost eller rekommandert brev. Dersom selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende: • Denne kjøpekontrakt bortfaller, med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser • Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet opphold tilbakeføres til kjøper Som det fremgår av kjøpekontrakten punkt 9 er sluttfrist angitt med forbehold om at den ikke blir hindret av epidemier eller smitteverntiltak. Det tas særskilt forbehold om eventuelle fremdriftshindre som følge av coronaviruset eller tilsvarende epidemier. Coronaviruset har medført at regjeringen har måtte iverksette svært inngripende tiltak som vil medføre store konsekvenser for næringslivet, økonomien og befolkningen. Viruset har medført midlertidig vanskeligheter i kontraktskjedene og det det vil oppstå situasjoner hvor entrepriseprosjekter blir berørt. Man har ingen fullstendig oversikt over omfanget og konsekvensene, men karantenetiltakene vil medføre forsinkelser. Selger tar derfor forbehold om å kunne endre tidspunktet som blir angitt som siste frist med eventuell forsinkelse som en epidemi eller smitteverntiltak medfører. Selger vil varsle så snart som mulig dersom det blir aktuelt å endre sluttfristen. 16 ANNET Eventuell transport av denne kontrakt skal på forhånd aksepteres av selger og kan nektes på fritt grunnlag. Transport kan senest skje 2 mnd før overtakelse. Selger krever at evt salg av kontraktsposisjon skjer gjennom Aure & Valskaar AS. Ved transport av kontrakt påløper et gebyr på kr. 45.000,-. Dersom denne kjøpekontrakt transporteres før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å tre inn i alle de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilvalgs bestillinger. Kjøper gjøres dog oppmerksom på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny kjøper har signert alle dokumenter vedr. salget og innbetalt forskudd/depositum i.h.t. pkt. 2. Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Ved evt endring i eierskap eller navneendring fra kjøpers side vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr. 25.000,- som innbetales til meglers driftskonto. Eventuell endring krever selgers samtykke. Selger forbeholder seg retten til enhver prisjustering på øvrige enheter i prosjektet. Uansett om prisforlangende for tilsvarende eierseksjon eller bolig i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg. Det samme gjelder om det blir avtalt høyere eller lavere pris på andre, tilsvarende seksjoner i prosjektet enn den pris som er avtalt i nærværende kontrakt. Selger tar forbehold om å foreta endringer/omregulering av omkringliggende bebyggelse og endringer av utomhus-arealer i forhold til det som er presentert for kjøper. Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse.

30

7/8


Ved besøk på byggeplassen før overtagelse skal kjøper alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen er beheftet med stor grad av risiko og er forbudt. 17 SAMTYKKE TIL BRUK AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Avtalen mellom kjøper og selger er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova. Der hvor denne avtalen eller der hvor Bustadoppføringslova setter krav til at meddelelser skal være skriftlig, er partene enige om at bruk av elektronisk kommunikasjon skal anses å oppfylle kravet til skriftlighet.

18 VERNETING Partene vedtar den faste eiendoms verneting som rett verneting for tvister etter denne kontrakt. 19 BILAG Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon: q q q q q q

Prospekt med tegninger, lev.beskrivelse Grunnboksutskrift for eiendommen Utskrift av tinglyste erklæringer Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser Målebrev/arealbekreftelse for sameiets tomt Forslag til vedtekter/budsjett 20 SIGNATUR

Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og ett beror hos eiendomsmegler. Sted / Dato

Sted / Dato

Selger(e)

Kjøper(e)

Gartnervegen Eiendom AS v/ Thomas Johan Hagen

xxx

31

8/8


BUDSKJEMA

32


Midlertidig avtale om kjøp av bolig undertegnede gir ønsker kjøpe bolig nummer:____________ i prosjekt Salongbakken, BK1. Fast kjøpesum i henhold til gjeldende prisliste kr. ............................................. + omkostninger Alternative boliger (til bruk ved salgsstart og tildeling) Bolig nr: ______________ som alternativ nr. 2: Bolig nr: ______________ som alternativ nr. 3:

Kjøpesum kr: ____________________ Kjøpesum kr: ____________________

Kjøpesummen gjelder ferdigstilt bolig ihht. leveransebeskrivelse for prosjektet. Det tas forbehold om endring av offentlige avgifter og gebyrer. Betalingsplan: Ved signatur av kjøpekontrakt / Garantistillelse: Ved overtakelse: Kjøpet vil bli finansiert slik: Låneinstitusjon (referanse og tlf. nr):

kr. kr.

100.000,Rest Kjøpesum + omkostninger.

Salg av eiendom (adr.):

kr

Egenkapital (bank, kontaktperson):

kr

Eventuelt annen finansiering:

kr

Totalsum

kr

Viktig informasjon om tilbud på kjøp av bolig i Prosjekt, Granåstoppen

Denne avtalen er bindene for kjøper fra det tidspunktet det er kommet frem til selgers kunnskap og kan ikke trekkes tilbake. Avtalen er gjensidig bindende ved selgers aksept. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste avtalen uten nærmere begrunnelse. Det gjøres oppmerksom på at prislisten på gjenstående boliger kan bli justert under salgsprosessen. Dersom innlevert kjøpsavtale aksepteres av Selger gjelder den som kjøpekontrakt inntil den endelige kjøpekontrakt blir signert. Et avgitt kjøpetilbud er bindende for Kjøper, hvis det ikke er tatt spesielle forbehold. Budet kan heller ikke trekkes tilbake. Dersom det i budet ikke er satt noen spesiell akseptfrist står budet i en rimelig tid for Selger til å vurdere dette. I forbindelse med salgsstart og tildeling må beregnes 2-3 dager før tilbakemelding gis. Selger kan når som helst akseptere eller avslå et bud uten nærmere begrunnelse. MERK: SAMMEN MED BUDSKJEMA MÅ VEDLEGGES KOPI AV DIN LEGITIMASJON

Navn:

Navn:

Personnr: Adr: Postnr. Tlf. priv. Mobiltlf: E-post: Dato: Sign:

Personnr: Adr: Postnr. Tlf. priv. Mobiltlf: E-post: Dato: Sign:

Sted:

Tlf. arb.

Sted:

Tlf. arb.

Det bekreftes av undertegnede ved signatur på dette dokument at salgsprospekt, prisliste, gjeldende forbehold, informasjon, tegninger, leveransebeskrivelser mv. er gjennomgått og akseptert. PROAKTIV Eiendomsmegling, avd. Lillestrøm Aure & Valskaar AS, BUDSKJEMA KAN MAILES: PAA@PROAKTIV.NO Storgt. 5, Lillestrøm Telefon 63 80 59 90

33


34


35


SALGSANSVARLIG Petter André Aure / Eiendomsmegler MNEF m: 45 00 70 97 / paa@proa.no

G R A N Å S TO P P E N PÅ F E T S U N D

Bakke bakke-as.no | granåstoppen.no

36