smART XTRA // CONNECTIONS // május 29-30-31

Page 1


P R O G R A M

B A K E L I T

T R A F Ó

2 0 1 8 . 0 5 . 2 9 3 0 3 1 . 05. 29. O N N E C T I O N S 1 9 : 0 0C O O PG a l l e r y : “ b e s to f ” 2 0 : 3 0L

05. 30.

s z e r d a/we d n e s d a y

1 9 : 0 0A l v aMo r g e n s t e r n( A ) : A U R O R AD I G I T A L I S C o s i moMi o r e l l i &F a b r i z i oN o c c i ( I ) :

2 0 : 0 0F L O C K S/ /D E RT R Ä U ME R

05. 31.

A Q B

k e d d/T U E s d a y

1 8 : 0 0 1 9 : 0 0 2 0 : 3 0

c s ü t ö r t ö k/t h u r s d a y


R T ! X T R A3 . 0/C O N N E C T I O N S s mA

201 4 őszén i ndí t ot t a út j ár a a Tr af ó Kor t ár s Művészet ek Háza a smART! pr ogr amot ,mel ybemut at kozásif ór umotbi zt osí tol yan művészekésf ej l eszt ő csapat ok számár a,aki kat echnol ógi aii nnováci ók és a per f or mat í v műf aj ok, anal óg és hi gh-t ech megol dások öt vözésévelújut akatnyi t nak a kül önböző kr eat í vt er ül et ekösszekapcsol ásil ehet őségei r e. A smART! XTRA i nt er akt í v pr ezent áci ós sor ozat ker et ében az al kot ók bemut at hat j ákj el enl egimunkái katésj övőbel it er vei ket ,megi smer kedhet nekés t anul hat nakegymást ól ,a közönség t eszt el het if ej l eszt ései ket ,ki pr óbál hat j ák appl i káci ói katvagyi nst al l áci ói kat . 201 8 máj usában a smART! XTRA 30. ki adását ünnepl i . A Tr af ó Kor t ár s Művészet ekHázahár om naposmi niexpótszer vezaBakel i tMul t iAr tCent er r el , az Ar t Quar t er Budapest t el [ aqb] és a Let i t Be! ar t agencyvel együt t működésben.ACONNECTI ONSeseménysor ozatf ókuszábanazember ek és t echni kaieszközök közöt t ikommuni káci ós f or mák,a kül önböző t er ek és vár osok közöt t ii nt er akci ós l ehet őségek ál l nak.Vi deóművek,per f or manszi nst al l áci ók,él őben szül et ő di gi t ál i s kompozí ci ók ést áncel őadásokvár j ák az ér dekl ődőkethár om kül önbözőhel yszí nen.5

T r a f óH O U S E

www. t r af o. hu

A budapest i Tr af ó Kor t ár s Művészet ek Háza Magyar or szágon egyedül ál l ó,a nemzet közikor t ár s szí nt ér be beágyazot t bef ogadó hel y,ahola kül önböző műf aj ok – szí nház,t ánc,új ci r kusz,zene és vi zuál i s művészet ek – egyediés aut ent i kus módon j el ennek meg. Szándéka, hogy a kul t úr a és a művészet nyel vén f ogl al kozzon t ár sadal mikér désekkel ,éskövet veanemzet közit r endeketbemut assa a l egúj abb t echnol ógi aii nnováci ókon al apul ó akt uál i sművészet i pr oj ekt eket .Egyhel y,amel yenker eszt ülki t eki nt het ünkavi l ágr a.


6

C O N N E C T I O N S

Mi l yen újművészet imegol dásokhoz vezet het nek elbennünket a di gi t ál i seszközök?Hogyan kommuni kál hat unkegymássalegyszer ű gépeksegí t ségével ?Hogyanvi szonyul unkat ávol sághozéskül önf él e kör nyezet ekhez? Az est en bemut at koznak a Bakel i t Mul t i Ar t Cent er benésazAr tQuar t erBudapest benf el l épőkül f öl diésmagyar al kot ók.8

L O O PG A L L E R Y : “ b e s to f ”
1 1

B A K E L I TMU L T I A R TC E N T E R

www. bmac. hu

A Bakel i tMul t iAr tCent er2005 ót avan j el en Budapest kul t ur ál i sél et ében.Közösségit ér ,r endezvény-éskr eat í v központ kénti nf r ast r ukt úr át ,r ezi denci a-ésel őadóhel yet bi zt osí t az al kot óknak. Tagj a a Tr ans Eur ope Hal l es nemzet közi hál ózat nak, és par t ner et öbbek közöt ta Be Spect ACTi ve!néven f ut ó pr oj ekt nek.Ezut óbbicél j a el ősegí t eniaz i nt ézmény-el őadó és al kot ó-néző közt i hat ár okf el ol dását . AsmART!XTRA3. 0CONNECTI ONSker et ébenbemut at ot t kétel őadásta Be Spect ACTi ve!pr oj ektún.akt í v néző csopor t j avál ogat t aapr ogr amba.


1 2

A U R O R AD I G I T A L I S


© Ni kiWi t oszynskyj


1 4

F L O C K S/D E RT R Ä U ME R
1 7

A R TQ u a r t e rB U D A P E S T[ A Q B ]

www. aqb. hu

Az Ar t Quar t er Budapest egy magán kezdeményezésbőlszül et et t ,f ügget l enkul t ur ál i s i nt ézmény, amel y Budaf okon az egykor i Haggenmacher Sör gyár t er ül et én t al ál hat ó. A f el új í t ot ti par iépül et együt t esbenszámosmagyar kor t ár sképzőművészéskr eat í vvál l al kozást al ál t ál l andó ot t honr a. A nemzet közi j el enl ét r e i s t ör ekedvea201 2ót aműködőr ezi denci apr ogr am ker et ében az aqb kur at ór i uma ál t alki vál aszt ot t művészek val ósí t hat j ák meg pr oj ekt öt l et ei ket mobi l i t ásuki dej eal at t . AzaqbPr oj ectSpacenonpr ofitj el l eggelműködő whi t e cube ki ál l í t ót ér , amel ynek két havont a j el ent kező t ár l at ainagy hangsúl yt f ekt et nek a nemzet közi cser eki ál l í t ásokr a. Az aqb Sound St udi ospeci ál i sf eket et er ébenzeneipr ogr amok, kí sér l et i per f or manszok és kor t ár s ki ál l í t ások kapnakhel yet .


1 8

D R O H N E T A N Z

1 .Hí m méh

2. Monot onhang

3. Pi l ót anél kül ir epül őgép

A DROHNETANZ egyr ebegés.A f ol yamat osság ésszaggat ot t ság,az af r i kaidi sco és a hul l ámzó dr ónzene egymástki egészí t ő el emei r e épül .Egy soha meg nem ál l ó mozgás-éshangf ol yam,amel y a két médi um f ol yamat os egyenr angú pár beszédéből t ápl ál kozi k. Egy ol yan,a nézőt kör beöl el ő kör nyezet ,amel y mi nden el emévelegy közös hal mazál l apotf el é vezet .Az el őadás az al kot ó pár os egyi k kor ábbi ,I tcomes,i tgoescí műmunkáj ánakt ovábbgondol ása,amel ybenazext r ém i smét l ésgeszt usátvi zsgál t ák.20

WH E NI ’ MG O N E , P L E A S ED E L E T EMYV O I C EME MO S

A WHEN I ’ M GONE,PLEASE DELETE MY VOI CE MEMOS f ény- és hangkomponensekből ál l ó per f or mansz-i nst al l áci ó, mel y skype-beszél get ések és t el ef onnal f el vet t hangok egymásr a hat ásán al apszi k. Ér i nt kezés és kül önbözőség, r észvét elés ki r ekeszt és közt ipár beszédet hel yezi középpont ba. A Ni skanen & Sal o Hel si nki ben és New Yor kbanél őal kot ópár os.I nst al l áci ói kbangyakr an öt vözi kaf ényt ,a vi deót és a hét köznapit ár gyak használ at át , mel yek ál t al vél et l enszer ű ember i i nt er akci ók és i smer et l enek közöt t szül et ői nt enzí v t al ál kozásokszámár akí nál nakl ehet őséget .22

J E G Y E K/T I C K E T S T r a f ó 05. 29. t r a f o . j e g y . h u /

5 0 0H U F

1 0 9 4B u d a p e s tL i l i o mu . 4 1 . ( + 3 61 )2 1 51 6 0 0

1 9 : 0 0C O N N E C T I O N S+2 0 : 3 0L O O PG a l l e r y : “ b e s to f ”

B a k e l i t 05. 30. b ma c . h u / j e g y v a s a r l a s

2 0 0 0H U F

1 0 9 5B u d a p e s tS o r o k s á r i ú t1 6 4 . ( + 3 61 )3 4 70 8 0 3

1 9 : 0 0A U R O R AD I G I T A L I S+2 0 : 0 0F L O C K S/D E RT R Ä U ME R

a q b 05. 31. t r a f o . j e g y . h u /

1 2 2 2B u d a p e s tN a g y t é t é n y i ú t4 8 5 0 . ( + 3 67 0 )4 5 54 0 4 0 1 9 : 0 0&2 0 : 3 0D R O H N E T A N Z

1 0 0 0H U F


P A R T N E R E K/P A R T N E R S

T Á MO G A T Ó K/S U P P O R T E R SIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.