Page 1


2

6

΢υνωμϐτεσ παντοϑ!

8

Μικρϋ Υαςύςτα.

10 12

΢τοιχειϐ ό ( Ωνθρωποσ )

Για την ϋννοια του χωροχρϐνου

14

Εργατικό Παραγωγικϐτητα και Κρύςη

28

΢τερνό Αυγό...

36Ϋγγικεν η ώρα...

40

ΞΕΝΙΟ΢ ΖΕΤ΢!!!

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

18 32

Αφιϋρωμα: Ο Αληθινϐσ ΗΘΟΠΟΙΟ΢ ΢υνϋντευξη: ΢ταθησ Δρογώςησ


3


4

Τσιτάτα...

υγιζσ τρίτο τθσ ανκρωπότθτασ, κα αποτελείτο από όλεσ τισ φυλζσ» Franz Boas 1858 – 1942 Αμερικάνοσ επιςτήμονασ «Ο φαςιςμόσ δεν ορίηεται από τον αρικμό των κυμάτων, αλλά από τον τρόπο που τα ςκοτϊνει.» Jean-Paul Sartre, φιλόςοφοσ

1905-1980,

Γάλλοσ

«Αυτό που οι φαςίςτεσ μιςοφν πάνω απ’ όλα, είναι θ ευφυΐα.»

Για τον φαςιςμό...

Miguel de Unamuno, 1864-1936, Ιςπανόσ ςυγγραφζασ & φιλόςοφοσ

«Ο φαςιςμόσ αρχίηει με τθ ςκζψθ ότι όλοι οι άλλοι είναι ανόθτοι.»

«Φαςίςτεσ—κουφάλεσ—ζρχονται κρεμάλεσ»

Paul Valery, 1871-1945, Γάλλοσ ποιητήσ

Σφνθημα

«Δυο που ιταν χωροφφλακεσ βαροφςαν ζναν που δεν ιταν χωροφφλακασ.»

«Αν κζλεισ ζνα όραμα του μζλλοντοσ, φαντάςου μια μπότα να ςυντρίβει ζνα ανκρϊπινο πρόςωπο -για πάντα.»

Γιώργοσ Χειμωνάσ, 1940-2000, Ζλληνασ ςυγγραφζασ

«Δεν καταπολεμείσ το ρατςιςμό με ρατςιςμό, ο καλφτεροσ τρόποσ να το κάνεισ είναι με τθν αλλθλεγγφθ» Robert George “Bobby” Seale 1936 , Ακτιβιςτήσ

«Να ηεισ οπουδιποτε ςτον κόςμο ςιμερα και να είςαι εναντίον τθσ ιςότθτασ εξαιτίασ τθσ φυλισ ι του χρϊματοσ είναι ςαν να ηεισ ςτθν Αλάςκα και να είςαι εναντίον του χιονιοφ» William Cuthbert Faulkner 1897–1962 , Νομπελίςτασ Αμερικανόσ ςυγγραφζασ

«Η ξενοφοβία φανερϊνεται κυρίωσ ενάντια ςε πολιτιςμοφσ και κουλτοφρεσ που είναι αδφναμεσ επειδι δεν ζχουν οικονομικοφσ πόρουσ, μζςα διαβίωςθσ ι γθ. Ζτςι οι νομαδικζσ ομάδεσ ανκρϊπων αποτελοφν τουσ πρϊτουσ ςτόχουσ αυτοφ του είδουσ τθσ επικετικότθτασ.» Antonio Tabucchi 1943 – 2012, Ιταλόσ ςυγγραφζασ και ακαδημαικόσ

«Εάν επιλζγαμε το πιο ευφυζσ, εφευρετικό, ενεργθτικό και ψυχολογικά

George Orwell, ςυγγραφζασ

1903-1950,

Βρετανόσ

«Ο ςυλλογικόσ φόβοσ ερεκίηει το αγελαίο ζνςτικτο και τείνει να προκαλεί το μζνοσ εναντίον αυτϊν που δεν κεωροφνται μζροσ τθσ αγζλθσ.» Bertrand Russell, 1872-1970, Βρετανόσ φιλόςοφοσ

«Αρνοφμαι να δεκτϊ τθν ιδζα ότι θ ανκρωπότθτα είναι τόςο τραγικά περιοριςμζνθ ςτα μαφρα μεςάνυχτα του ρατςιςμοφ και του πολζμου που θ φωτεινι θμζρα τθσ ειρινθσ και τθσ αδελφότθτασ δεν μπορεί να γίνει ποτζ πραγματικότθτα» Μάρτιν Λοφθερ Κινγκ Αφροαμερικανόσ ηγζτησ

1929-1968

,

«Όλοι εςείσ , φαςίςτεσ , κα χάςετε...» "Woody" Guthrie 1912–1967 , Αμερικανόσ μουςικόσ

«Το φαςιςμό βακιά κατάλαβζ τον, δεν κα πεκάνει μόνοσ, τςάκιςζ τον!!!» Μαρία Δημητριάδη 1951-2009 μεγάλη ελληνίδα ερμηνεφτρια

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

«Πατριωτιςμόσ είναι όταν θ αγάπθ για τουσ δικοφσ ςου ανκρϊπουσ ζρχεται πρϊτθ. Εκνικιςμόσ είναι όταν το μίςοσ για τουσ άλλουσ ζρχεται πρϊτο.» Σαρλ Ντε Γκωλ, 1890-1970, Γάλλοσ πρόεδροσ


5


6

΢υνωμϐτεσ παντοϑ!

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Όποιοσ χαρακτηρύ ζει κϊποιον ϐτι ςυνωμοςιο λογεύ ο ύδιοσ ςυνωμοςιο λογεύ τριπλϊ...

Ν

Να φιλοςοφεύσ χωρύσ ϐρια ςημαύνει να μπορεύσ να μπορεύσ να ξεχωρύζεισ και να μπορεύσ να επιλϋξεισ χωρύσ ϐρια να μπορεύσ να ελϋγχεισ τον εαυτϐ ςου. Σο ϐριο του «χωρύσ ϐρια» τεύνει ςτο ϐριο του εαυτοϑ, το προςωπικϐ ϐριο, τη βοϑληςη.

Κι ενώ κανεύσ δεν κατηγορεύ τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ που ςυναποτελοϑν τη κυβϋρνηςη για ςυνωμϐτεσ ϋρχεται η κατηγορύα τησ ςηνωμοςιολογύασ.

Κυκλοφορεύ ευρϋωσ τελευταύα απϐ πολιτικοϑσ και δημοςιογρϊφουσ των κατεςτημϋνων κϋντρων, η κατηγορύα τησ ςυνωμοςιολογύασ για ϐςουσ προςπαθοϑν να επιχειρηματολογόςουν κατϊ των νϋων μϋτρων των 11,5 διςεκατομμυρύων ευρώ.

Πρώτον, γιατύ ξϋρει πολϑ καλϊ ποιοι εύναι οι ςυνωμϐτεσ και προςπαθεύ να τουσ καλϑψει και να τουσ δικαιολογόςει. Δεϑτερον, κατηγορεύ ανϋξοδα ωσ ςυνωμϐτεσ ϐποιον αποκαλϑπτει και φωτύζει τουσ ςυνωμϐτεσ. Σρύτον, ςτον ϊκρατο καπιταλιςμϐ που κυριαρχοϑν ο πϐλεμοσ, οι ανταγωνιςμού και οι ςυνωμοςύεσ πρϋπει να υπονομευτεύ κϊθε διαφορετικό ϊποψη και διαφορετικϐ επιχεύρημα και μϊλιςτα η πληρωμό να γύνει με το ύδιο νϐμιςμϊ.

΢υνωμοςιολογώ: ςημαύνει απλϊ ό ϐτι εγώ καταςκευϊζω ο ύδιοσ ςυνωμϐτεσ ςυνειδητϊ ό ϐτι αφελώσ παραςϑρομαι ςτο να παρουςιϊζω κϊποιουσ ωσ ςυνωμϐτεσ.

Όποιοσ χαρακτηρύζει κϊποιον ϐτι ςυνωμοςιολογεύ ο ύδιοσ ςυνωμοςιολογεύ τριπλϊ...


7

Ο Υιλϐςοφοσ...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Ο Γιφργάκης λάνζαρε ζηην Ελλάδα ηην «επανάζηαζη ηοσ προθανούς», όπφς ηο ανηέγραυε από ηο ζλόγκαν ηοσ καναδού πρφθσποσργού πριν μερικά τρόνια.

Ο ςυνωμϐτησ κατηγορεύ τον αντύπαλο του ωσ ςυνωμϐτη. Όποιοσ κατηγορεύ τουσ αντιπϊλουσ του ϐτι ςυνωμοςιολογοϑν αυτϐ που κϊνουν εύναι να προςπαθοϑν να αποκρϑψουν τισ ημϋτερεσ ςυνωμοςύεσ. Και το μϐνο που καταφϋρνουν εύναι να αποκαλϑπτονται ϐτι εύναι ακριβώσ αυτού οι ύδιοι που ςυνωμοτοϑν, ϐχι απλϊ ϐτι ςυνωμοςιολογοϑν, για αντιπεριςπαςμϐ, ςε ϐςουσ κϊνουν κριτικό ςτα νϋα μϋτρα. ———————————--

Για την διαφορϊ ορατοϑ και

Ο

Γιωργϊκησ λϊνςαρε ςτην Ελλϊδα την «επ -ανάςταςη του προφανοϑσ», ϐπωσ το αντϋγραψε απϐ το ςλϐγκαν του Καναδοϑ πρωθυπουργοϑ πριν μερικϊ χρϐνια. Όπωσ καθαρύζουμε το ακϊθαρτο «αφαιρώντασ» λεκϋδεσ ϋτςι να αφαιρϋςουμε τη χυδαιϐτητα του προφανοϑσ ςε αυτϐ που βλϋπουμε ςτο «ορατϐ». Παρϐτι δεν βλϋπουμε ϐλοι τα ύδια πρϊγματα ςτην εικϐνα που κοιτϊμε, ϐλοι βλϋπουμε το ¨ορατϐ¨. Σο ξεχωριςτϐ, το μοναδικϐ ςε αυτϐ το ορατϐ μπορεύ

να μασ το δεύξει η τϋχνη και κϊποιοι λιγοςτού ευφυεύσ απϐ τουσ χώρουσ τησ πολιτικόσ, τησ επιςτόμησ και τησ φιλοςοφύασ. Μϐλισ το ξεχωριςτϐ γύνει ςυνεύδηςη ενώνεται με την ζωό μασ, γύνεται αφετηρύα για το επϐμενο ϊλμα. Ακϐμα και ο καλλιτϋχνησ (ό ο επιςτόμονασ ό ο ςοφϐσ ) που κατϊφερε να μασ δεύξει το ξεχωριςτϐ πϊνω ςτο προφανϋσ, μϐλισ παραδώςει το ϋργο χϊνει κϊθε ρϐλο πϊνω ςτο ύδιο του το ϋργο χϊνει κϊθε ρϐλο πϊνω ςτο ύδιο του το ϋργο. Μπορεύ και ο ύδιοσ μαζύ μασ να παρατηρεύ με κριτικϐ ενδιαφϋρον το ύδιο του το ϋργο. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Η κυβϋρνηςη εφαρμϐζει τησ εντολϋσ του «λαοϑ» Σα μϋςα ενημϋρωςησ εκφρϊζουν την «κοινό γνώμη». Ο δημοςιογρϊφοσ, ο βουλευτόσ μιλϊει ςαν « απλϐσ πολύτησ» Σι υποκριςύα απ΄ ϐλουσ τουσ χειραγωγοϑσ των λαών.


8

βύςει. Πϐτε δεν τον εύδαμε, ποτϋ δεν μασ ϋφαγε. μα απϐ το φϐβο μασ πϊντα τρώγαμε το φαγητϐ μασ. ΢υγγνώμη, λογικϐ να μην μπορεύσ να καταλϊβεισ τι λϋω μικρϋ φαςύςτα! Υαντϊζεςαι τον μπαμποϑλα να προςπαθοϑςε να μασ αποδεύξει ϐτι υπϊρχει και πωσ εύναι ϊγριοσ; Ξϋρεισ τι θα κϊναμε; Θα γελϊγαμε, δεν θα φοβϐμαςταν. Δηλαδό θϋλω να ςου πω, πωσ ϐτι κϊνεισ εύναι μελετημϋνο, δημιουργεύσ κλύμα μαζύ με τα κανϊλια ςου και τισ εφημερύδεσ ςου. Προςπαθεύσ να τρομϊξεισ αυτοϑσ που δεν θα κυνηγόςεισ ϊμεςα , αλλϊ αργϐτερα.

Μικρϋ φαςύςτα. Spaturnoλογύεσ... Δηλαδό πϐςεσ φορϋσ πρϋπει να ζόςεισ τισ ύδιεσ καταςτϊςεισ για να καταλϊβεισ ϐτι κϊνεισ τα ύδια λϊθη; Και αν κατϊλαβεσ τα λϊθη πϐςεσ φορϋσ πρϋπει να ζόςεισ τισ ύδιεσ καταςτϊςεισ;

Σ

α αςτεύα δεν μου βγαύνουν πια μικρϋ φαςύςτα. Σο μύςοσ ςου μου ϋχει χαλϊςει ϐλεσ εκεύνεσ τισ ϐμορφεσ εικϐνεσ που το μυαλϐ μου ϋφτιαχνε. Κϊνεισ τα πϊντα για να αποδεύξεισ ςτην κοινωνύα ϐτι πρϋπει να ςε φοβϊται, αλόθεια ϐλη αυτό ςου πρεμοϑρα να μασ απϐδειξησ πϐςο ϊγριοσ εύςαι μου φϋρνει μια εικϐνα ςτο μυαλϐ μου. Σϐτε που όμαςταν μικρϊ και για να φϊμε η μϊνα, μασ ϋλεγε κϊτι για ϋναν μπαμποϑλα για να μασ φο-

΢ε ενδιαφϋρει να μην υποςτηρύξει ο ϋνασ τον ϊλλο. Μικρϋ φαςύςτα αυτϐ που θϋλω να ςου πω εύναι πωσ δεν φοβύζεισ κανϋνα ελεϑθερο ϊνθρωπο, καμύα ϐμορφη ιδϋα, δεν φοβύζεισ κανϋνα μϋλλον το μϐνο που κϊνεισ εύναι να γελοιοπούηςε. Αλλϊ δεν φταισ εςϑ, φταύει αυτό η ριμϊδα η παιδύα, ϐλα εκεύνα τα χρϐνια που πϋραςεσ και περνϊσ ςτα θρανύα μικρϋ φαςύςτα. Δεν ςου δώςανε να καταλϊβεισ το πώσ νιώθει μια μειονϐτητα, δεν ςου δώςανε να μϊθεισ για πιο λϐγο ϋχεισ λευκϐ δϋρμα, δεν κατϊλαβεσ ποτϋ πωσ νιώθει η ελευθερύα! Αλλϊ και για αυτϐ ϋχει απϊντηςη η πεθαμϋνη ςου ψυχό. Λεσ «εγώ δεν λϋω ϐτι εύμαι ανώτεροσ .


9

SPATURNOS...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

αλλϊ δεν χωρϊμε, δεν πϊει ϊλλο»! Σι λεσ ρε παιδύ μου; Πωσ ϋγινε το κεφϊλι ςου τϐςο τετρϊγωνο; Ξϋρεισ ποια εύναι τα ϐρια αντοχόσ μιασ κοινωνύασ; που το ϋμαθεσ αυτϐ και βγϊζεισ επιςτημονικϋσ αναλϑςεισ. ΢ϑμβουλοσ κυκλοφοριακόσ αγωγόσ εύςαι; Αλλϊ θα μου πεισ «οικονομικϊ εννοώ» ϋλαααα, τι λεσ; ΢οβαρϊ; Λοιπϐν μικρϋ φαςύςτα για το πανεπιςτόμιο που δεν μπορώ να τελειώςω, δεν ευθϑνονται οι μετανϊςτεσ. Αλλϊ το κρϊτοσ που δεν μου παρϋχει δωρεϊν ςτϋγαςη, τροφό και βιβλύα! Για την δουλειϊ που ϋβαλα λουκϋτο δεν φταύνε οι μετανϊςτεσ αλλϊ το κρϊτοσ που ανϋβαςε τουσ φϐρουσ, μεύωςε την αγοραςτικό δϑναμη και κρϋμαςε μια θηλιϊ ϋξω απϐ την επιχεύρηςη μου. Για το φαγητϐ μου που ϋχει γύνει κατοχικϐ, δεν φταύνε οι μετανϊςτεσ αλλϊ το κρϊτοσ και οι τρϊπεζεσ του που μου πόραν τα πϊντα! Για την ςϑνταξη που μου μειώθηκε δεν φταύνε οι μετανϊςτεσ. Αλλϊ ϐλεσ εκεύνεσ οι κυβερνόςεισ που παύξανε τα αποθεματικϊ των ταμιών μου ςτο χρηματιςτόριο! Για τα φϊρμακα που δεν ϋχω, δεν φταύνε οι μετανϊςτεσ και οι φαρμακοποιού αλλϊ το κρϊτοσ που διϋλυςε τα πϊντα κοϑρεψε ϐτι εύχε μεύνει ςτα αποθεματικϊ των ταμεύων και τώρα δεν ϋχει να πληρώςει για φϊρμακα. Για το ϐτι δεν ϋχω χρόματα και δανεύζομαι για την κηδεύα μου δεν φταύνε οι μετανϊ-

ςτεσ, μικρϋ φαςύςτα, αλλϊ το κρϊτοσ ςου, οι τρϊπεζεσ ςου, οι επιχειρόςεισ ςου, που με ϋςτειλαν ςτο διϊολο ! Που φταύνε λοιπϐν οι μετανϊςτεσ; Που φταύνε οι αριςτερού που κυνηγϊσ; ΢ε ποιον θεσ να το παύξεισ νταόσ τελικϊ; Σο κρϊτοσ που ςτόριζεσ και ςυνεχύζεισ να ςτηρύζεισ, ξϋρεισ καλϊ πωσ δεν ςε φοβϊται. Σην δουλεύα του κανεύσ μικρϋ φαςύςτα και ςε ταϏζει για αυτϐ! Καμύα ανοχό ςτο μύςοσ ςου λοιπϐν. ώςτε να μην μεγαλώςεισ. Η ελευθερύα και η ελπύδα θα ςε τςακύςουν! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Σο μϋγεθοσ τησ βλακεύασ εύναι ςύγουρα αντύςτροφοσ ανϊλογο του μεγϋθουσ τησ ευφυϏασ. Οπϐτε μασ νικόςατε κϑριοι . βλϊκεσ.


10

Στοιχειό ή ( Άνθρωπος ) Φ

άος. Καμύα

τϊξη ςτισ ΢οκ και

ςκϋψεισ. δϋοσ. Καθημερινϊ, φαρμϊκι φαςιςμοϑ κυλϊει ατϋλειωτο. Ξϋνιοσ Ζευσ. Υαςιςμϐσ ντυμϋνοσ ςτα ροϑχα του Κρϊτουσ.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Μαυροφορεμϋνοι γορύλεσ, με γυαλιςτερϊ κρανύα, πεπλατυςμϋνεσ ςβερκϊδεσ και εμπρϐςθιο λοβϐ ςε αχρηςτύα κραδαύνουν γαλανϐλευκεσ ςημαύεσ. Ϊχουν και μαχαύρια. ΢φϊζουν και πετϊνε ςτα ςκουπύδια. ΢κουπύδια τουσ λϋνε ϊλλωςτε. Όχι ϐπου κι ϐπου, ακϐμα και μϋςα ςτον ναϐ τησ αςτικόσ δημοκρατύασ.

Δε μύλαγα. Όταν ϋπρεπε να απαντόςω ςτην ςκληρό πραγματικ ϐ-τητα , ϋλεγα ςυνθόματα, ϐχι λϐγια. Και κϊπου εκεύ ϋχαςα.

Σϊγματα αςφαλεύασ. Σα ζητϊνε πλϋον επύςημα. Σα ονομϊζουν «ςυνδϋςμουσ προςταςύασ Ελλόνων». Ο Τπουργϐσ διαβεβαιώνει πωσ δε θα τ’ ανεχτεύ. Ο Τπουργϐσ κϊνει πογκρϐμ. Ο Τπουργϐσ ανούγει κεφϊλια. Ο Τπουργϐσ ςϋρνει αθώουσ ανθρώπουσ ςτον εξευτελιςμϐ. Ο Τπουργϐσ φυλακύζει ανθρώπουσ επειδό ο ύδιοσ αρνεύται να τουσ δώςει πρϐςωπο ςτην «πολιτεύα». Ο Τπουργϐσ δηλητηριϊζει. Ο Τπουργϐσ διορύζει τα μαυροφορεμϋνα ςκυλιϊ του. Ο Τπουργϐσ διαβεβαιώνει

πωσ δε θα τ’ανεχτεύ. Φϊθηκε και το «παρϊ» απ’το Κρϊτοσ. Σο φαρμϊκι υπϊρχει εδώ και καιρϐ. ΢ε λανθϊνουςα κατϊςταςη ο ιϐσ. Όταν ϐλα πόγαιναν καλϊ- ϐταν ϐλα πόγαιναν επύπλαςτα καλϊκοιμϐταν το θεριϐ. Με τισ δυςκολύεσ ξυπνϊει το χτικιϐ. Κϊνει κρϑο. Οι ϊμυνεσ ϋπεςαν. Υτώχεια, πεύνα, ανεργύα, κακομοιριϊ. Οι ϊμυνεσ ϋπεςαν. Κϊποιοσ φταύει. Ποιοσ φταύει; Υταύνε οι ϊλλοι. Υταύνε οι ξϋνοι. Υταύνε οι προδϐτεσ. Υταύνε οι ρουφιϊνοι. Υταύνε οι πολιτικού. Κι όρθαν ξανϊ τα παιδιϊ με τισ μαϑρεσ μπλοϑζεσ και τα περύεργα ςϑμβολα να μοιρϊςουν τρϐφιμα ςτουσ ανϋργουσ. Καλϊ παιδιϊ. Κι όρθαν ξανϊ τα παιδιϊ με τισ μαϑρεσ μπλοϑζεσ και τα ξυριςμϋνα κεφϊλια να ςυνο -δεύςουν τισ γιαγιάδεσ να πϊρουν την πενιχρό ςϑνταξη. Καλϊ παιδιϊ. Και το κϋντρο ϋγινε πια αδιϊβατο. Δε φταύει το Κρϊτοσ, δε φταύνε οι ςπεύρεσ, δε φταύνε τα ςυμφϋροντα, δε φταύνε οι ϋλληνεσ πρεζϋμποροι, δε φταύνε οι λευκού ϋμποροι πολϑχρωμησ ςϊρκασ. Υταύνε οι ξϋνοι. Κι όρθαν τα παιδιϊ με τισ


11

΢κληροπυρηνικϐσ Υυςικϐσ…

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Σο φαρμϊκι υπϊρχει εδώ και καιρϐ. Εμβϐλια δυνατϊ οι ιδεολογικού μηχανιςμού. Και να ο «αρϊπησ», και να η «πουτϊνα», και να ο «βρωμιϊρησ Πακιςτανϐσ». Σο πρϐβλημα υπϊρχει, ναι. Σο μεταναςτευτικϐ υφύςτ-αται, ναι. Μϐνο που τώρα το πρϐβλημα χρηςιμοποιεύται για να αιτιολογόςει ϐλα τα ϊλλα –τα ςημαντικϐτεραπροβλόματα.

μαϑρεσ παραφουςκωμϋνεσ μπλοϑζεσ και τουσ ϋδιωξαν. Καλϊ παιδιϊ. Σο φαρμϊκι υπϊρχει εδώ και καιρϐ. Εμβϐλια δυνατϊ οι ιδεολογικού μηχανιςμού. Και να ο «αρϊπησ», και να η «πουτϊνα», και να ο «βρωμιϊρησ Πακιςτανϐσ». Σο πρϐβλημα υπϊρχει, ναι. Σο μεταναςτευτικϐ υφύςταται, ναι. Μϐνο που τώρα το πρϐβλημα χρηςιμοποιεύται για να αιτιολογόςει ϐλα τα ϊλλα –τα ςημαντικϐτεραπροβλόματα. Κι ϐςο εμεύσ ανηςυχοϑςαμε για τουσ τϑπουσ, ϐςο εμεύσ κϊναμε πολιτικό μϐνο απ’τα ςυνθόματα, ϐςο εμεύσ ςτροβιλιζϐμαςταν γϑρω απ’τα υπερτροφικϊ-ενύοτε-εγώ μασ, οι απϋναντι μιλοϑςαν ςτον κϐςμο με πρϊξεισ. Κι εμεύσ κοιτϊγαμε. Λϋω «εμεύσ», αλλϊ μιλϊω για μϋνα· μη μπερδεϑεςαι, δε ςε βϊζω μαζύ μου. Η ευθϑνη αυτό που περιγρϊφω εύναι καθαρϊ δικό μου. «Μιλοϑςα», αλλϊ δε μιλοϑςα. «Πρϐτεινα», αλλϊ δεν πρϐτεινα. Όταν ϋπρεπε να κϊνω το δϑςκολο εϑκολο, ϐταν ϋπρεπε να πεύςω για το αυτονϐητο και το ανθρώπινο, ϋλεγα ςυνθόματα. Δε μύλαγα. Όταν ϋπρεπε να απαντόςω ςτην ςκληρό πραγματικϐτητα , ϋλεγα ςυνθόματα, ϐχι λϐγια. Και κϊπου εκεύ ϋχαςα. Θϋλει πολλό δουλειϊ. Θϋλει δουλειϊ και μασ ϋχουν πϊρει φαλϊγγι. Σο δηλητόριο δϑς-

κολα ςταματιϋται. Όχι πωσ χϊνω την ελπύδα, ϐχι. Να γϋμιςε αύφνησ ο τϐποσ με φαςύςτεσ δε γύνεται. Σο δηλητόριο υπϊρχει εδώ και καιρϐ. Μαζύ ϐμωσ υπϊρχει και το αντύδοτο. Ευθϑνη δικό μου να το αφόςω να τρϋξει ςτισ φλϋβεσ τησ κοινωνύασ. Ευθϑνη δικό μου κι ϐποιου ςυμμερύζεται τουσ φϐβουσ, τισ ελπύδεσ, ορϊματϊ μου. Κι αυτϐν που παλεϑει μαζύ μου για αυτϐν τον κϐςμο τον πιο ανθρώπινο, θα τον πω ςϑντροφο. Και μαζύ με τον ςϑντροφο θα ςηκώςω την ευθϑνη. Δεν ϋχω και θεϐ να προςευχηθώ να μην εύναι πια πολϑ αργϊ… ΢το διϊολο κι ο θεϐσ! Ο πϐλεμοσ εύναι δικϐσ μασ. Ωνθρωποι εναντύων μιςανθρώπων. Και θα παλϋψεισ, αν θϋλεισ να λϋγεςαι ϊνθρωποσ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


12

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

«Η Επιμονό τησ Μνόμησ», Πύνακασ του Salvador Dali

Για την ϋννοια του χωροχρϐνου

Ό

τι γρϊφεισ να κινεύται ςτα ϐρια τησ λογοκριςύασ. Αν γρϊφεισ και δεν ϋχεισ να φοβϊςαι τύποτα, μην γρϊφεισ! Ϊλεγε ο Μπϐρχεσ: «η λογοκριςύα εύναι η μητϋρα τησ μεταφορϊσ» Η ϋννοια του χωροχρϐνου μπαύνει ςτη ζωό μασ και

ςτην αύςθηςη μασ και ςτην αντύληψη μασ. ΢υναιςθανϐμαςτε το χρϐνο, ϐχι μϋςα ςτο χρϐνο αλλϊ μϋςα ςτον χώρο, ςυλλαμβϊνουμε το τϐπο μϋςα ςτο χρϐνο. Όταν μϋςα ςτο νου μασ ενώνεται ο χρϐνοσ και ο χώροσ υπερβαύνουμε ϋναν παλιϐ κϐςμο, απλωνϐμαςτε ςε ϋνα διαςτελλϐμενο ςϑμπαν με καινοϑργιεσ διαςτϊςεισ. Κι ϐταν με ρωτόςεισ που; ΢ου λϋω ευθϑσ : παντοϑ. Γιατύ το νοητικϐ μασ ςϑμπαν, εύναι ςυμπαγϋσ, ςυνεχϋσ, ςυνεκτικϐ και απεριόριςτο.

Ο Φωροχρονικϐσ... Ότι γρϊφεισ να κινεύται ςτα ϐρια τησ λογοκριςύασ. Αν γρϊφεισ και δεν ϋχεισ να φοβϊςαι τύποτα, μην γρϊφεισ!


13

ΤαΨηΛάΤηΣΕβΔοΜάΔαΣ

Μ

ε ομϐφωνη απϐφαςη του το Εφετεύο του ΢αντιϊγο κόρυξε τη λόξη των ερευνών, ανόμερα τησ επετεύου των 39 ετών απϐ το πραξικϐπημα του Αουγκοϑςτο Πινοςϋτ. Οι δικαςτικϋσ αρχϋσ τησ Φιλόσ αποφϊςιςαν να κλεύςουν οριςτικϊ την ϋρευνα για το θϊνατο του πρώην προϋδρου τησ χώρασ ΢αλβαδϐρ Αλιϋντε, αφοϑ κατϋληξαν και επιςόμωσ ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ϋθ-εςε ο ύδιοσ τϋλοσ ςτη ζωό του ϐταν εκδηλώθηκε το πραξι-κϐπημα για την ανατροπό του, ςτισ 11 ΢επτεμβρύου 1973. ...Καμύα χοϑντα , οϑτε τελεύωςε οϑτε ϊρχιςε το ‘73...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Ωλλη μια εβδομϊδα , τραπεζιτών , φαςιςτών αλλϊ και μπϐλικων μνημονιακώ ν αλχημιών…

Η

ςκανδαλώδησ εκχώρηςη τησ ΑΣΕ ςτην Σρϊπεζα Πειραιώσ, δεν όταν παρϊ μϐνο η αρχό ςτο ϐργιο κερδοςκοπύασ ςε βϊροσ του αγροτικοϑ κϐςμου. Ο πρϐεδροσ του ομύλου Πειραιώσ Μιχ. ΢ϊλλασ, δόλωςε ωμϊ

Η

κρύςη χρϋουσ ςτην ευρωζώνη ϋχει κλονύςει την αξιοπιςτύα του ευρώ μεταξϑ των Ευρωπαύων με αποτϋλεςμα πϊνω απϐ τουσ μιςοϑσ να θεωροϑν ϐτι το ενιαύο νϐμιςμα βλϊπτει την οικονομύα των χωρών τουσ, ςϑμφωνα με δημοςκϐπηςη. ΢την ϋρευνα «Transatlantic rends 2012» (PDF), μια ετόςια δημοςκϐπ-

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ Ι

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ

και απερύφραςτα ϐτι η βοϑ-ληςη του ομύλου «δεν περι-ορύζεται ςτα ςτενϊ ϐρια τησ χρηματοδϐτηςησ αγροτών και αγροτικών επιχειρόςεων αλλϊ θϋτει ωσ ςτϐχο τη ςυνολικό αναςυγκρϐτηςη του αγροτικοϑ χώρου και τη διαμϐρφωςη προϒποθϋςεων για τη δημιουργύα αξιϐμαχων αγροτικών εκμεταλλεϑςεων που θα αναπτϑςςουν δραςτηριϐτητα με μοναδικϐ γνώμονα τη ζότηςη τησ αγορϊσ». ...Θα ςασ , εξαφανύςομε...

Δ

ευτεροβϊθμιο ςυνδικαλιςτικϐ ϐργανο μικροπωλητών τϊχθηκε με την παρακϊτω ανακούνωςη υπϋρ των πρακτικών τησ Φ.Α. : «Οι αυθϐρμητεσ κινόςεισ ματ μελών τησ Φρυςόσ Αυγόσ ςε διϊφορεσ εμποροπανηγϑρεισ ανϊ την επικρϊτεια μασ βρύς-κουν απολϑτωσ ςϑμφωνουσ, με την παρϐτρυνςη αυτό η δρϊςη τουσ να ςυνεχιςτεύ ςε ϐλουσ τουσ υπαύθριουσ χώρουσ». ...αςχολύαςτο...

ηςη τησ κοινόσ γνώμησ ςε ΗΠΑ και Ευρώπη. ...οι Έλλθνεσ όμωσ το κζλουν, ι μιπωσ όχι;...

Σ

ο νομοςχϋδιο του υπουργεύου Οικονομικών για την ανακεφαλαιοπούηςη των τραπεζών υπερψηφύςτηκε ςτην Ολομϋλεια επύ των ϊρθρων με θετικό ψόφο απϐ τα κϐμματα που ςτηρύζουν

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ

την κυβϋρνηςη. Μαζύ με το νομοςχϋδιο, υπερψηφύςτηκαν τρεισ τροπολογύεσ, ανϊμεςϊ τουσ και αυτό που αφορϊ την απαγϐρευςη ςε βουλευτϋσ να απαςχολοϑν ςυγγενεύσ μϋχρι δευτϋρου βαθμοϑ, ωσ μετακλητοϑσ υπαλλόλουσ, ειδικοϑσ ςυμβοϑλουσ και ςυνεργάτεσ. ...και ο κόςμοσ δεν ζχει να φάει...


14

Εργατικό παραγωγικϐτητα και κρύςη Σου Βαςύλη Πετρϐπουλου vasilpetrop@hotmail.com .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Ακοϑγεται πολϑ ςυχνϊ απϐ οικονομολϐγουσ τησ δεκϊρασ ϐτι η Ελλϊδα πχ ϋχει τερϊςτια κρύςη χρϋουσ γιατύ δεν ϋχει υψηλό ανταγωνιςτικϐτητα και παραγωγικϐτητα. Δεν θα μπω ςε διϊλογο με τϋτοιου εύδουσ «ϊςχετουσ» οικονομολϐγουσ, μιασ και δεν εύμαι οικονομολϐγοσ. Απλϊ θα ςασ αποδεύξω με επύςημα δημοςιοποιημϋνα ςτοιχεύα για την ςκϐπιμη παραπλϊνηςη ςασ απϐ τα φερεφώνα με πτυχύο οικονομολϐγου - λαμογιών των πάνελ.

΢

ϑμφωνα με μια πρϐςφατη ϋρευνα τησ ΢τατιςτικόσ Αρχόσ του Ηνομϋνου Βαςιλεύου1 ϐπου δημο -ςιεύθηκε ςτην Βρετανική εφημερύδα Guardian2 παρατηροϑμε ϐτι οι «Μαλϊκεσ» Ϊλληνεσ (οι μπαταχτύδεσ, τα λαμϐγια, οι κοπρύτεσ, οι ϊθλιοι - μαλϊκεσ ςϑμφωνα με τα κοςμιτικϊ επύθετα του αληςμϐνητου Θ. Πϊγκαλου, εγγονοϑ του Δικτϊτορα Πϊγκαλου) εύναι οι πιο ςκληρϊ εργαζϐμενοι ςτην ευρώπη. Καλϊ διαβϊζετε, Ϊλληνεσ! Οι Ελληνικό εργατικό τϊξη εργϊζεται περιςςϐτερεσ ώρεσ και απϐ τουσ Γερμανοϑσ, Γϊλλουσ, Ιςπανοϑσ, Βρεταννοϑσ και ϊλλουσ «δουλευταρϊδεσ». Ακϐμα και η μελϋτη του ΟΑ΢Α ϐπωσ δημοςιεϑει η Wall Street Journal3 , αποδεικνϑει ϐτι οι Ϊλληνεσ και οι Ιταλού εργαζϐμενοι εύναι απϐ τουσ πιο βαριϊ εργαζϐμενουσ ςτην ΕΕ και ςτην Ευρωζώνη. ¨The most recent data from the OECD covers 2008 and shows that in that year,

Greek workers on average worked 48% more than their industrious German neighbors. The OECD data shows the average Greek worker spent 2120 hours at work compared with 1429 hours in Germany. Moreover, Greece is one of the only OECD countries in which workers were working longer in 2008 than in 1998.¨ Σο ύδιο επιβεβαιώνει και με δημοςιευμϊ τησ η Εφημερύδα ΣΟ ΒΗΜΑ4 , ϐπου ςϑμφωνα με την Eurostat και την COE Rexecode η Ελληνικό εργατικό τϊξη (δημϐςιοσ και ιδιωτικϐσ τομϋασ) αποδεικνϑεται ϐτι εύναι οι δεϑτεροι πιο βαριϊ εργαζϐμενοι ςτην Ευρώπη. Ωραγε θα ζητόςει ςυγγνώμη η Καγγελϊριοσ και ηγϋτιδα τησ Γερμανύασ και ΕΕ , Α. Μϋρκελ για τισ απαξιωτικϋσ δηλώςεισ των τεμπλϋλιδων του Νϐτου;; Όμορφα λοιπϐν αφοϑ αποδεύξαμε (με επύςημεσ ϋρευνεσ) για το ϐτι δεν εύμαςτε και τϐςο «ταβλαδϐροι» ασ πϊμε να απο-


15

Βαςύλησ Πετρϐπουλοσ...

ρρύψουμε και το δεϑτερο ςκϋλοσ των «οικονομολϐγων τησ πλϊκασ» ϐτι φταύει η αντιπαραγωγικϐτητα των Ελλόνων. ΢ϑμφωνα με το προηγοϑμενο δημοςύευμα - ϋρευνα τησ Εθνικόσ Βρεταννικόσ ΢τ -ατιςτικήσ Υπηρεςίασ ςτην εφημερύδα Guardian (βλ. πϊνω) η Παραγωγικϐτητα των Βρεταννών εύναι ςτο 107,2 των Γϊλλων 132,7 των Γερμανών 123,7 των ΢ουηδών 115,5 των Ιςπανών 107,9 των Ιταλών 101,5 των Ιρλανδών 125,6 των Πορτογϊλλων 65,4 και των Ελλόνων 76,3 ! Να!! θα πει το φερϋφωνο τησ αςτικόσ τϊξησ με κϊλυμμα οικονομολϐγου εδώ φαύνεται ολοφϊνερα ϐτι οι Ϊλληνεσ παρϐλο που η Ελληνικό εργατικό τϊξη εργϊζεται παραπϊνω ώρεσ δεν εύναι τϐςο παραγωγικού ϊρα απϐ εκεύ προκϑπτει η κρύςη. Υυςικϊ αυτϐσ ο μπλακαλο-υπολογιςμϐσ δεν ϋχει να κϊνει με επιςτημονικό ανϊλυςη αλλϊ με ανϊλυςη του καφενεύου, αλλϊ ασ ποϑμε ϐτι τον δϋχ-

ομαι! Σϐτε θα όθελα πολϑ απλϊ ο «φωτεινϐσ εγκϋφαλοσ οικονομικόσ ςκϋψησ» να μου αποδεύξει για ποιϐν λϐγω η Ελλϊδα ϋχει τϐςο υψηλϐ ϋλλειμμα επύ του ΑΕΠ τησ ενώ η παραγωγικϐτητα τησ (76,3) εύναι περιςςϐτερη απϐ των Πορτογϊλλων (65,4!!)! Επύςησ να μου αποδεύξει γιατύ η Ιρλανδύα «ο Κϋλτικοσ τύγρησ», το παρϊδειγμα τησ Ευρώπησ ϐπου φορολογοϑςε με μϐλισ 12,5% τισ επιχειρόςεισ (ναι, καλϊ διαβϊζεται δεν πρϐκεται για τυπογραφικϐ λϊθοσ με 12,5%) ενώ ϋχει τερϊςτια παραγωγικϐτητα (125,6 μεγαλϑτερη και απϐ τησ Βρεταννύασ, ΢ουηδύασ, Ιςπανύασ, Ιταλύασ, Γερμανύασ, Υιλανδύασ κτλπ) γιατύ ϋχει ειςϋλθει ςτο ΔΝΣ και η εργατικό τησ τϊξη ςφαγιϊζεται καθημερινϊ καθώσ και το ελλειμμϊ τησ ςϑμφωνα με την Eurostat όταν το 2010 το μεγαλϑτερο ςτην ΕΕ (θυμύζω τησ Βρετανύασ όταν το τρύτο μεγαλϑτερο 10,4% , τησ Ελλϊδασ όταν 10,5% - αλλϊ

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Ϊρευνα τησ ΢τατιςτικόσ Αρχόσ του Η. Βαςιλεύου, ϐπου δημοςιεϑθη κε ςτην Βρετανικό εφημερύδα Guardian .


16

Εργατικό παραγωγικϐτητα και κρύςη....

αναθεωρόθηκε ςτο 10,6% (Georgiou ΕΛ΢ΣΑΣ speaking...) και τησ Ιρλανδύασ ϊγγιξε το τρομακτικϐ ποςοςτϐ 32,4%!!!! ¨In 2010 the largest government deficits in percentage of GDP were recorded in Ireland (-32.4%), Greece (-10.5%), the United Kingdom (-10.4%), Spain (-9.2%), Portugal (9.1%), Poland (-7.9%), Slovakia (-7.9%), Latvia(7.7%), Lithuania (-7.1%) and France (-7.0%)¨ Eurostat. Γιατύ η Ιςπανύα με υψηλό και αυτό παραγωγικϐτητα (107,9 - ακϐμα μεγαλϑτερη και απϐ τησ Βρεταννύασ) ακολουθεύ 4η ςτο ϋλλειμμα ςϑμφωνα με την Eurostat για το 2010. Για να μην αδικύςω μιασ και η ϋρευνα που δημοςιεϑθηκε ςτον Guardian πραγματοποιόθηκε λύγουσ μόνεσ πριν το 2012 - το ϋλλειμμα τησ Ιρλανδύασ για το 2011 όταν ςϑμφωνα με τισ προβλϋψεισ του ΔΝΣ : (IMF) According to the four year plan, the government's estimate for the budget deficit in 2011 is 9.1 per cent. Σησ Ελλϊδασ ϋκλειςε και επύςημα -ςϑμφωνα με τον Φρυςοχοώδη- ςτο 9,6 % για

το 2011 τησ , Ιρλανδύασ τησ τρομερόσ παραγωγικϐτητασ υπολογύζεται να κλεύςει ςτο 9,1%. Σησ Ιςπανύασ ϐπου και αυτό ϋχει μεγϊλη παραγωγικϐτητα πϊνω απο 8% ! Ασ μην μιλόςω για το εξωτερικϐ τησ χρϋοσ - τησ Ιρλανδύασ- ωσ ποςοςτϐ επύ του ΑΕΠ τησ διϐτι το external debt (δημϐςιο και ιδιωτικϐ) υπολογύζεται ςε 1,67 ΣΡΙ΢ΕΚΑΣΟΜΤΡΙΑ ΕΤΡΨ για το πρώτο τρύμηνο του 2011 (Q1) ϋναντι 405 ΔΙ΢ ευρώ τησ Ελλϊδασ. Ϊνα ϊρθρο του Γιώργου Δελαςτύκ ςτισ 06/07/2010 ςτο ΕΘΝΟ΢5 αναγρϊφει ϐτι την περύοδο εκεύνη το εξωτερικϐ χρϋοσ τησ Ελλϊδασ ενώ όταν περύπου 163% το χρϋοσ του «Κϋλτικου τύγρη» ϊγγιζε το αςτρονομικϐ ποςοςτϐ του 1.052% !!!! Όπωσ αντιλαμβϊνεςτε τα χρϋη δεν εύναι οϑτε αποτϋλεςμα τησ παραγωγικϐτητασ των εργαζομϋνων οϑτε τησ ανταγωνιςτικϐτητασ εύναι γϋννημα τησ καπιταλιςτικόσ διαχεύριςησ και ανϊπτυξησ! Σελειώνοντασ αφιερώνω την παρακϊτω παρϊγρ-

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Σα ςτοιχεύα του πύνακα ϋχουν δημοςιευ θεύ απϐ ϋρευνα τησ Εurostat.

αφο ςτουσ «Φριςτιανοϑσ και πατριώτεσ» τησ Φρυςόσ Αυγόσ και ϊλλων Εθνικιςτικών - Υαςιςτικών οργανώςεων ϐπου κατηγοροϑν και τουσ μετανϊςτεσ ωσ υπαύτιουσ τησ κρύςησ χρϋουσ. Ερώτηςη: Οι μετανϊςτεσ ψόφιζαν τα νομοςχϋδια και τισ φοροαπαλαγγϋσ ςτισ επιχειρόςεισ;; Οι μετανϊςτεσ ϋρχονταν μϐνοι τουσ ςτην Ελλϊδα; Ϋ κϊποιοι Ελληναρϊδεσ - πατριώτεσ τουσ ϋφερναν για να τουσ εκμεταλλεϑονται ωσ φτηνϊ εργατικϊ χϋρια και


17

Βαςύλησ Πετρϐπουλοσ...

κϊποιοσ με απλϊ Ελληνικϊ, για ποιϐν λϐγο η Βρεταννύα ϐπου εύναι νηςύ και φυλϊ τα ςυνορϊ τησ (με ακτοφυλακό, ραντϊρ, ελϋγχουσ) καθώσ και η Ιρλανδύα που εύναι και αυτό νηςύ (και για να πϊει κϊποιοσ εκεύ πρϋπει να διανϑςει τερϊςτια απϐςταςη απϐ Αφρικό - Ιςπανύα, αλλϊ και απϐ την Ελλϊδα την «εύςοδο οικονομικών μεταναςτών» προσ Ιρλανδύα, Αγγλύα πρϋπει να διανϑςει τερϊςτια χιλιϐμετρα και να ξεφϑγει χιλιϊδων ελϋγχων) ϋχει τερϊςτια ελλεύμματα.; !! Όχι απλϊ μεγϊλα... τρομακτικϊ!

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

για να ρύξουν τα μεροκϊματα χρηςιμοποιώντασ τουσ ωσ ςϑγχρονουσ δοϑλουσ;;; Αλλϊ κϊποιοσ να μου εξηγΠαρατθροφ όςει πϊλι τοϑτο. με πωσ ενώ θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν πρώτθ κζςθ ωσ θ πιο «εργατικι» χώρα , ςτο ηιτθμα τθσ παραγωγικό τθτασ είναι αρκετά χαμθλά ςτθν κατάςταςθ.

΢υγκρύνω πϊλι την Βρεταννύα και την Ιρλανδύα με την Ελλϊδα (ϊςχετα και εϊν δεν μπορεύσ να ςυγκρύνεισ μια χώρα με διαφορετικό γεωφυςικό -οικονομικό- παραγωγικό και βιομηχανικό υποδομό). Εϊν υποθϋςουμε ϐτι οι μετανϊςτεσ ευθϑνονται (πρϊγμα ηλύθιο και αντιεπιςτημονικϐ!) ασ μου εξηγόςει

Η Ιρλανδύα απϐ ϐτι ξϋρω δεν μετϋχει ςε κϊποιον πϐλεμο οϑτε εξοπλύζεται ϐπωσ η Ελλϊδα. Σο λϋω για να προλϊβω κϊποιον που θα θϋςει ωσ επιχεύρημα ϐτι η Αγγλύα μετϋχει ςε πϐλεμο..ΝΑΙ! φυλϊ τα ςυνορϊ τησ..ςτο Αφγανιςτϊν!! Οϑτε ϋχει «τϊβλι και καθιςιϐ» οϑτε φορολογεύ πολϑ τισ επιχειρόςεισ τησ... Η Ιρλανδικό κυβϋρνηςη τϐτε;; Γιατύ αυτϊ τα ελλεύμματα; Γιατύ το ΔΝΣ;; Τ.Γ. Ελπύζω «φωτεινϐσ»

κϊποιοσ

οικονομολϐγοσ να μπορϋςει με επιςτημονικϊ ςτοιχεύα και λϐγο να αντιπαρατεθεύ δημϐςια μαζύ μου και να αποδεύξει το αντύθετο! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

1. http:// www.ons.gov.uk/ons/ rel/lmac/hours-worked -in-the-labourmarket/2011/rpthours-worked-in-thelabour-market.html 2. http:// www.guardian.co.uk/ news/datablog/2011/ dec/08/europe-workinghours) 3. http://blogs.wsj.com/ marketbeat/2012/01/10/ greeks-and-italians-work -harder-than-americans/ 4. http:// www.tovima.gr/finance/ article/? aid=438305&h1=true 5. http:// www.ethnos.gr/ article.asp? cat-


18


19

Ο Αληθινϐσ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Η μεγϊλη ληςτεύα... Ο μεγϊλοσ ςκηνοθϋτησ γεννόθηκε ςτη Μϐςχα ωσ Κονςταντύν ΢εργκϋεβιτσ Αλεξϋγεφ απϐ εϑπορη οικογϋνεια το 1863. Ϊκανε την πρώτη του θεατρικό εμφϊνιςη ςτην ηλικύα των «2 ό 3 ετών». Σο ςϑςτημα ΢τανιςλϊφςκι εςτύαζε ςτην ανϊπτυξη τησ καλλιτεχνικόσ αλόθειασ πϊνω ςτη ςκηνό διδϊςκοντασ ςτουσ ηθοποιοϑσ να "ζουν το ρϐλο" κατϊ τη διϊρκεια τησ παρϊςταςησ. Παρϐτι αρχικϊ ϋγινε γνωςτϐσ ςτισ ΗΠΑ για το ρεαλιςμϐ του, ο ΢τανιςλϊφςκι ανϋπτυξε το ςϑςτημα για να εφαρμϐζεται ςε ϐλεσ τισ μορφϋσ θεϊτρου, ςκηνοθετώντασ μελϐδραμα, βαριετϋ, ϐπερα κλπ. Προκειμϋνου να δημιουργόςει μια ομϊδα ηθοποιών που να δουλεϑουν ςαν καλλιτεχνικϐ ςϑνολο...


20

ο

μεγϊλοσ ςκηνοθϋτησ γεννόθηκε ςτη Μϐςχα ωσ Κονςταντύν ΢εργκϋεβιτσ Αλεξϋγεφ απϐ εϑπορη οικογϋνεια το 1863. Ϊκανε την πρώτη του θεατρικό εμφϊνιςη ςτην ηλικύα των «2 ό 3 ετών», ςϑμφωνα με τα απομνημονεϑματϊ του «Η ζωό μου ςτην τϋχνη», πόρε το καλλιτεχνικϐ ϐνομα «΢τανιςλϊφςκι» νωρύσ ςτην καριϋρα του -ςτην ηλικύα των 25- πιθανώσ για να προςτατϋψει τη φόμη τησ οικογϋνειϊσ του. Η οικογϋνεια του καταςκεϑαζε χρυςϊ και αςημϋνια διακοςμητικϊ για ςτρατιωτικϋσ ςτολϋσ και διακοςμόςεισ. Ο ΢τανιςλϊφςκι εύχε οχτώ αδϋρφια, που ςυμμετεύχαν μαζύ του ςτη δημιουργύα παραςτϊςεων ςε γενϋθλια και διακοπϋσ. ΢τα οχτώ του, ο ΢τανιςλϊφςκι ϊρχιςε να ενδιαφϋρεται για το τςύρκο και ςυχνϊ διηϑθυνε και πρωταγωνιςτοϑςε ςε δικϋσ του παραςτϊςεισ τςύρκου. Ϊνα ϊλλο πϊθοσ του νεαροϑ ΢τανιςλϊφςκι όταν το κουκλοθϋατρο, ϐπου ανϋβαςε ςκηνϋσ απϐ τον "Κουρςϊρο" και τον "Πϋτρινο επιςκϋπτη". Με το κουκλοθϋατρο, ϋμαθε να ακονύζει την αγϊπη του για τη λεπτομϋρεια, μια ιδιϐτητα που ο ΢τανιςλϊφςκι θα ενςωμϊτωνε ςτη ςκηνοθεςύα του αργϐτερα ςτο Θϋατρο Σϋχνησ τησ Μϐςχασ. ΢τα 14, ξεκύνηςε τα πολυϊριθμα τετρϊδιϊ του γεμϊτα παρατηρόςεισ, αφοριςμοϑσ και προβλόματα. ΢αν εκκολαπτϐμενοσ ηθοποιϐσ, θα ντυνϐταν ςαν αλότησ και θα πόγαινε ςτισ αποβϊθρεσ του τρϋνου, ό θα μεταμφιεζϐταν τςιγγϊνοσ. Η απϐφαςό του να ςπουδϊςει θϋατρο παρϋμεινε ακλϐνητη, παρϊ την αντύθεςη του πατϋρα του.


21

Ο ςκηνοθϋτησ Κονςταντύν ΢εργκϋεβιτσ Αλεξϋγεφ ςυνϋχειςε τον δρϐμο τησ τϋχνησ μϋχρι τα βαθια γερϊματα.


22

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Σ

Πρωτοϑ γεννηθεύ ο ΢τανιςλϊφςκι , 1863, ο Μύκαελ ΢επκύν (17881863) εύχε όδη ξεκινόςει ϋναν αγώνα κατϊ του ψεϑτικου ςτομφώδουσ ϑφουσ. Σον αποκαλοϑςαν ¨πατϋρα του ρεαλιςμοϑ», όταν ο πρώτοσ που ειςόγαγε το αληθοφανϋσ και ρεαλιςτικϐ παύξιμο ςτο ρωςικϐ θϋατρο.

ο ςϑςτημα ΢τανιςλϊφςκι εςτύαζε ςτην ανϊπτυξη τησ καλλιτεχνικόσ αλόθειασ πϊνω ςτη ςκηνό διδϊςκοντασ ςτουσ ηθοποιοϑσ να "ζουν το ρϐλο" κατϊ τη διϊρκεια τησ παρϊςταςησ. Παρϐτι αρχικϊ ϋγινε γνωςτϐσ ςτισ ΗΠΑ για το ρεαλιςμϐ του, ο ΢τανιςλϊφςκι ανϋπτυξε το ςϑςτημα για να εφαρμϐζεται ςε ϐλεσ τισ μορφϋσ θεϊτρου, ςκηνοθετώντασ μελϐδραμα, βαριετϋ, ϐπερα κλπ. Προκειμϋνου να δημιουργόςει μια ομϊδα ηθοποιών που να δουλεϑουν ςαν καλλιτεχνικϐ ςϑνολο, ϊρχιςε να οργανώνει μια ςειρϊ εργαςτηρύων, ςτα οπούα οι νεαρού ηθοποιού εκπαιδεϑονταν ςτο ςϑςτημϊ του. ΢το πρώτο εργαςτόριο του ΘΣΜ, οι ηθοποιού διδϊςκονταν να χρηςιμοποιοϑν τισ μνόμεσ τουσ για να εκφρϊζουν φυςικϊ τα ςυναιςθό-

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ

ματα. Ο ΢τανιςλϊφςκι ςϑντομα παρατόρηςε ϐτι μερικού απϐ τουσ ηθοποιοϑσ που χρηςιμοποιοϑςαν ό ϋκαναν κατϊχρηςη τησ ςυναιςθηματικόσ μνόμησ κατϋληγαν ςε υςτερύα. Αν και ποτϋ δεν αποκόρυξε τη ςυναιςθηματικό μνόμη ςαν απαραύτητο εργαλεύο του ηθοποιοϑ, ϊρχιςε να αναζητϊ για λιγϐτερο επώδυνουσ τρϐπουσ πρϐςβαςησ ςτο ςυναύςθημα, δύνοντασ τελικϊ ϋμφαςη ςτη χρόςη απϐ τον ηθοποιϐ τησ φανταςύασ και τησ πύςτησ ςτισ δεδομϋνεσ ςυνθόκεσ του ςεναρύου παρϊ των δικών του και ςυχνϊ οδυνηρών μνημών. Σο "ςϑςτημα ΢τανιςλϊφςκι" εύναι μια ςυςτηματικό προςϋγγιςη για την εκπαύδευςη ηθοποιών. Ο ΢τανιςλϊφςκι πϊντα θεωροϑςε το ςϑςτημϊ του ςαν τα περιεχϐμενα ενϐσ μεγϊλου βιβλύου που αςχολοϑ-


23

νταν με ϐλεσ τισ πλευρϋσ τησ υποκριτικόσ. Αρχικϊ, πύςτευε ϐτι οι ηθοποιού ϋπρεπε να μελετοϑν και να ζουν υποκειμενικϊ ςυναιςθόματα και να τα εκδηλώνουν ςτο κοινϐ με ςωματικϊ και φωνητικϊ μϋςα. Παρϐτι το ςϑςτημϊ του εςτύαζε ςτην παραγωγό αληθοφανών ςυναιςθημϊτων, αργϐτερα δοϑλεψε πϊνω ςτη μϋθοδο των ςωματικών δρϊςεων. Αυτϐ αναπτϑχθηκε ςτισ αρχϋσ του '30 και λειτουργοϑςε αντύςτροφα απ' τη ςυναιςθηματικό μνόμη. Εςτύαζε ςτισ ςωματικϋσ δρϊςεισ που ενϋπνεαν αληθοφανό ςυναιςθόματα και περιλϊμβανε αυτοςχεδιαςμϐ και ςυζότηςη. ΢υνϋχιζε να επιδιώκει να φτϊςει ςτο υποςυνεύδητο μϋςω του ςυνειδητοϑ. Ο ΢τανιςλϊφςκι ϋζηςε τη Ρωςικό επανϊςταςη του 1905 και του 1917, με το Λϋνιν να παρεμβαύνει για να τον προςτατϋψει. Σο 1918, δημιοϑργηςε το πρώτο εργαςτόριο ςαν ςχολό για νϋουσ ηθοποιοϑσ και ϋγραψε πολλϊ ϋργα. Πρωτοϑ γεννηθεύ ο ΢τανιςλϊφςκι , 1863, ο Μύκαελ ΢επκύν (1788-1863) εύχε όδη ξεκινόςει ϋναν αγώνα κατϊ του ψεϑτικου ςτομφώδουσ ϑφουσ. Αυτϐσ ο μεγϊλοσ ηθοποιϐσ του αυτοκρατορικοϑ θεϊτρου Μαλύ , που τον αποκαλοϑςαν ¨πατϋρα του ρεαλιςμοϑ», όταν ο πρώτοσ που ειςόγαγε το αληθοφανϋσ και ρεαλιςτικϐ παύξιμο ςτο ρωςικϐ θϋατρο. Ακολουθοϑν ςχϐλια του απϐ το βιβλιο «Σο ΢ϑςτημα ΢τανιςλϊφςκι» ΢ΟΜΑ ΜΟΤΡ εκδϐςεισ Παραςκόνιο Ω ϋκδοςη :

«Ο ΢τανιςλϊφςκι ϋζηςε τη Ρωςικό επανϊςταςη του 1905 και του 1917, με το Λϋνιν να παρεμβαύνει για να τον προςτατϋψει.»


24

Ιοϑλιοσ 1980 , ΢κοπϐσ τησ τϋχνησ εύναι η πνευματικό επικοινωνύα με τουσ ανθρώπουσ. Η πνευματικό δημιουργικό διαδικαςύα πρϋπει να μεταβιβϊζεται ςτο κοινϐ. «το πιο ςπουδαύο πρϊγμα εύναι το χτύςιμο τησ ζωόσ του ανθρώπινου πνεϑματοσ» Ο ΢τανιςλϊφςκι κατϊλαβε ϐτι ο ηθοποιϐσ πρϋπει να μϊθει απϐ την αρχό να βλϋπει και ϐχι μϐνο να παριςτϊνει ϐτι βλϋπει, να ακοϑει και ϐχι μϐνο να παριςτϊνει ϐτι ακοϑει, ϐτι πρϋπει να μιλϊει ςτουσ ςυναδϋλφουσ του ηθοποιοϑσ και ϐχι μονο να διαβϊζει το κεύμενο, ϐτι πρϋπει να ςκϋφτεται και να αιςθϊνεται. Σο μυαλϐ του ηθοποιοϑ, η θϋληςη και το ςυναύςθημα - οι τρεύσ δυνϊμεισ που διϋπουν την ψυχικό μασ ζωό - πρϋπει να ςυμμετϋχουν ςτη δημιουργύα ενϐσ ζωντανοϑ ανθρώπου ςτην ςκηνό.


25

Επϊνω αριςτερϊ , ο ςκηνοθϋτησ . Απϐ δεξιϊ εικονιζϐμενοσ ςε ρωςικϐ γραμματϐςημο και φωτογραφιςμϋνοσ ςε ςπϊνιεσ ςτιγμϋσ υποκριτικόσ ςε νεαρό ηλικύα .


26

Κατϊ τον ΢τανιςλϊφςκι, το υποςυνεύδητο - το ανεξϋλεγκτο ςϑμπλεγμα ςυναιςθημϊτων δεν εύναι τελεύωσ απρϐςιτο και πρϋπει να υπϊρχει κϊποιο κλειδύ που θα «ϊνοιγε» εκοϑςια αυτϐ τον εςωτερικϐ μηχανιςμϐ.

Ω

ρχιςε να εξετϊζει την πιθανϐτητα τησ ςκϐπιμησ διϋγερςησ ςυναιςθημϊτων, τησ ϋμμεςησ επιρροόσ πϊνω ςτο ψυχολογικϐ μηχανιςμϐ, που εύναι υπεϑθυνοσ για τη ςυναιςθηματικό κατϊςταςη ενϐσ ανθρώπου.

και αφοϑ το θϋατρο πρϋπει να εύναι ζωντανϐ, πρϋπει να υπϊρχουν ζωντανού ϊνθρωποι ςτην ςκηνό. Ο ΢τανιςλϊφςκι ανακϊλυψε ϐτι υπόρχε μια αδιϊςπαςτη ςχϋςη μεταξϑ του ψυχολογικοϑ και του ςωματικοϑ παρϊγοντα ςτον ϊνθρωπο.

Οι ϐροι «ςυνειδητϐ» και «υποςυνεύδητο» ςημαύνουν ςτην πραγματικϐτητα «ελεγχϐμενο» και «μη ελεγχϐμενο» Η δουλεύα ενϐσ ηθοποιοϑ δεν εύναι μια υποςυνεύδητη διαδικαςύα. Σο ςϑςτημα ΢τανιςλϊφςκι δεν επιτρϋπει ςτον ηθοποιϐ να εύναι αντικεύμενο τυχαύων διαιςθόςεων.

΢ε κϊθε ςωματικό ενϋργεια υπϊρχει πϊντα κϊτι ψυχολογικϐ. Ο ηθοποιϐσ πρϋπει να ςυγκεντρώνει την προςοχό του ςε αντικεύμενα τησ ςκηνόσ αρκετϊ ελκυςτικϊ που να αντιςταθμύζουν τουσ διαςπαςτικοϑσ παρϊγοντεσ εκτϐσ ςκηνόσ. Αυτϐ που ο ΢τανιςλϊφςκι αποκαλοϑςε δημϐςια μοναξιϊ ( που δεν μπορεύ να ταυτιςτεύ με την ιδιωτικό ςτιγμό) αυτϐ γύνεται δυνατϐ αν ο ηθοποιϐσ δύνει τη μϋγιςτη προςοχό ςτη ςωματικό ενϋργεια και ςε ϐτι η φανταςύα του εύναι ικανό να χτύςει γϑρω τησ. Μια ςυγκεκριμϋνη ςκϋψη και μύα ςυγκεκριμϋνη ςωματικό ενϋργεια κρατοϑν την προςοχό του ηθοποιοϑ.

Όταν οι ηθοποιού προςπαθοϑν να επαναλϊβουν ϐτι ϋκαναν το προηγοϑμενο βρϊδυ, το θϋατρο παϑει να εύναι τϋχνη γιατύ παϑει να εύναι ζωντανϐ. Κϊθε παρϊςταςη ενϐσ ζωντανοϑ θεϊτρου εύναι διαφορετικό, ϐπωσ κϊθε μϋρα εύναι διαφορετικό απϐ την προηγοϑμενη


27

Ο Κονςταντύν ΢τανιςλϊφςκι ςτο ρϐλο του ςατϋν ,ςτο ϋργο του Μαξύμ Γκϐρκι «Σα χαμηλϐτερα βϊθη" ςτο Θϋατρο Σϋχνησ τησ Μϐςχασ το 1902.


28

΢τερνό Αυγό...

Σ

ο φωσ ςβόνει , απϐλυτο ςκοτϊδι κυριεϑει τον κϐςμο ςου ςε μια ςτιγμό και επιβλητικϊ ςου υπαγορεϑει τισ ςκϋψεισ και τα ϐνειρα που θα κϊνεισ. ΢αν ςόριαλ περνϊ η ζωό ςου μπροςτϊ απϐ τα μϊτια ςου, καρϋ καρϋ ζεισ ξανϊ κομμϊτι κομμϊτι ςκηνϋσ απϐ τη ζωό ςου, αυτό τη φορϊ ςα θεατόσ και ϐχι ςαν πρωταγωνιςτόσ. Πϋραςεσ απϐ ϐλα τα ςτϊδια, απϐ τϐτε που δεν όξερεσ και δε φοβϐςουν, απϐ τϐτε που ϋμαθεσ και ακϐμα δε φοβϐςουν και αντιςτεκϐςουν αλλϊ και τώρα που ενώ ξϋρεισ καλϊ, φοβϊςαι και ςιωπϊσ. ΢ε προβλημϊτιςε η τελευταύα εικϐνα τησ

ζωόσ ςου, ενώ μετρϊσ τισ τελευταύεσ αναπνοϋσ ςου, να βλϋπεισ το αύμα ςου να κυλϊ ςιγϊ ςιγϊ. Αποφϊςιςεσ να κουνηθεύσ λύγο απϐ τον καναπϋ ςου, να ξεβολευτεύσ κομμϊτι και να βγεισ προσ τα ϋξω, να πϊρεισ μια μυρωδιϊ απϐ ϐτι ςυμβαύνει εκεύ ϋξω. ΢τον πραγματικϐ κϐςμο, εκεύ που ο αδϑναμοσ ματώνει αληθινϊ και το αύμα εύναι κατακϐκκινο και καυτϐ, εκεύ που ο πϐνοσ εύναι κοφτερϐσ ςα λεπύδα, αργϐσ και βαςανιςτικϐσ. Η ζωό δεν εύναι ϋνα ςόριαλ, ανϊλογα το θϋμα να γελϊσ η να κλαισ. Να λυπϊςαι η να φοβϊςαι εν εύδη ψυχαγω-


29

Μαχητικϐσ...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

΢ε τι ξεπεςμϐ ϋχει πϋςει πια αυτϐσ ο τϐποσ, ςε τι παρακμό ϋχει βυθιςτεύ το πολιτικϐ ςϑςτημα του, με τουσ αμϋτρητουσ κλϋφτεσ βουλευτϋσ του. Με ϐργια απϐ μύζεσ και παρϊνομεσ προμόθειεσ και τα αμϋτρητα βολϋματα ημετϋρων ; Καιρϐσ όταν να μπουν και οι ναζύ ςτο κοινοβοϑλιο...

γύασ. Αν πϋςεισ θα πονϋςεισ, αν ςε χτυπόςουν θα το νιώςεισ και θα δεισ τισ μελανιϋσ να φυτρώνουν ςτο κορμύ ςου. Θα μετρϊσ τισ αναπνοϋσ ςου και ο πανικϐσ θα παύρνει το μεγαλϑτερο κομμϊτι απϐ το οξυγϐνο που υπϊρχει ςτα πνευμϐνια ςου. Σα πϐδια ςου παραλϑουν απϐ φϐβο, λεσ και εύςαι ςτο περβϊζι ενϐσ ουρανοξϑςτη και το μεγϊλο υψϐμετρο εξουςιϊζει το μυαλϐ ςου μα και το ςώμα ςου. Θαρρεύσ και αν κϊνεισ ϋνα και μϐνο βόμα, θα πϋςεισ ςτο αδυςώπητο και αδηφϊγο κενϐ. Ο χρϐνοσ ςταμϊτηςε για ςϋνα και ψϊχνεισ να βρεισ πωσ θα μπορϋςεισ να την ξαναρχύςεισ.

ρύασ που γρϊφτηκαν με μπϐλικα κιλϊ αύμα αθώων που ςφαγιϊςτηκαν απϐ αρρωςτημϋνα μυαλϊ. Δε μιλϊσ ακϐμα, ϋχεισ το θϊρροσ να ςηκώςεισ ψηλϊ τη γροθιϊ ςου και να αντιςταθεύσ ςε ϐλα ϐςα βλϋπεισ, ςε ϐλα αυτϊ τα τϐςο αηδιαςτικϊ ψϋματα, ςε ϐλεσ αυτϋσ τισ ςιχαμερϋσ ςυκοφαντύεσ που ξεφυτρώνουν αριςτερϊ δεξιϊ ςα μανιτϊρια. Σα παρϊςιτα πλϋον δεύχνουν να κϊνουν κουμϊντο ςε αυτϐ τον τϐπο, καθώσ τρϋφονται απϐ τισ φοβύεσ και τα ςυμπλϋγματα που βρύςκονται ςε μεγϊλεσ ποςϐτητεσ ςε αυτό την κοινωνύα.

Εςϑ που δϋχεςαι τουσ αμϐρφωτουσ, απολύτιςτουσ και αγρϊμματουσ ναζύ ςυμμορύτεσ, να καπηλεϑονται το ϐνομα και την ιςτορύα του τϐπου που ςε φιλοξενεύ και το ϐνομα του οπούου φϋρνεισ. ΢ιωπηλϐσ και αμϋτοχοσ, βλϋπεισ να βιϊζεται ςυςτηματικϊ καθημερινϊ ϐλεσ οι αξύεσ και τα όθη και ϋθιμα που κληρονϐμηςεσ απϐ τουσ προγϐνουσ ςου. Να γύνονται ϐλα ςτϊχτη μπροςτϊ ςτο βωμϐ του κϋρδουσ και τησ ψόφου.

Βλϋπεισ να μοιρϊζουν τρϐφιμα και ρουχιςμϐ, ακϐμα και αύμα, ςε ανθρώπουσ κρύνοντασ απϐ το χρώμα του δϋρματοσ, απϐ τη φυλετικό καταγωγό ακϐμα και απϐ το ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ. Δε χωρϊνε δικαιολογύεσ και δευτερολογύεσ ϐταν το παχϑςαρκο και χορτϊτο γουροϑνι που παριςτϊνει το φιλϊνθρωπο αρνεύται ςε μια φανερϊ βαςανιςμϋνη απϐ τη ζωό ηλικιωμϋνη, ϋνα πακϋτο μακαρϐνια, και ξεδιϊντροπα την ξεφτιλύζει και ποδοπατϊ την πληγωμϋνη τησ αξιοπρϋπεια, το χαμϋνο τησ εγωιςμϐ.

΢αν τραγικό ειρωνεύα, βλϋπεισ χθεςινοϑσ υμνητϋσ του Αδϐλφου και του Εωςφϐρου, να «τιμοϑν» την Παναγύα και να προπαγανδύζουν αςϑςτολα με ϐπλο τουσ τη μιςαλλοδοξύα και τον ακραύο φανατιςμϐ. Με γελούα επιχειρόματα βεβηλώνουν ςυνειδόςεισ και παραποιοϑν αληθινϊ γεγονϐτα, ςελύδεσ ιςτο-

Δε μπορεύ να λϋγεςαι ϊνθρωποσ ϐταν αδιαφορεύσ με τϋτοια περιςτατικϊ που το μϐνο αντϊξιο τουσ εύναι ϋνασ ξεγυριςμϋνοσ εμετϐσ. Σα ανεγκϋφαλα και αμϐρφωτα γουροϑνια που τυφλωμϋνα απϐ μύςοσ και ϊγνοια, ορμϊνε κατϊ δεκϊδεσ εναντύον ςε ενϐσ και μϐνο ςυνανθρώπου μασ, με μαχαύρια, λοςτοϑσ και ςιδερο-


30

γροθιϋσ, μϐνο ανδραγϊθημα δε μπορεύ να χαρακτηριςτεύ. Σα «λεβεντϐπαιδα» με τισ μαϑρεσ μπλοϑζεσ, μϐνο ωσ ςυμπλεγματικϊ και δειλϊ ηλύθια θα μποροϑςαν να χαρακτηριςτοϑν. Θϋλεισ να αντιςταθεύσ, αποςτρϋφεισ το βλϋμμα ςου απϐ ϐλα αυτϊ αλλϊ ακϐμα δεν ϋχεισ πεύςει τον εαυτϐ ςου. Αξύζει να χυθεύ και το δικϐ ςου αύμα ςτο δρϐμο ϐπωσ το αύμα αμϋτρητων αθώων τϐςα χρϐνια, ο προβληματιςμϐσ ςου εύναι μεγϊλοσ και η ςϑγχυςη ςου τερϊςτια. Σύμιοι δόμιοι και ευυπϐληπτοι πολύτεσ ςτοιχειώνουν τα ϐνειρα ςου και τισ ςκϋψεισ ςου, ακϐμα δε μπορεύσ να διακρύνεισ καθαρϊ την αλόθεια. Εύναι τρομερϐ να βλϋπεισ το χαμϐ μα να μη μπορεύσ να τον αντιληφθεύσ. Κρύμα και ϊδικο ϋνασ τϐποσ να προςπαθεύ να ςτηρύξει την αναςτϑλωςη και την ανοικοδϐμηςη του ςε κϊτι που προ πολλοϑ ϋχει πεθϊνει και πλϋον εύναι μια μακρινό ανϊμνηςη. ΢τα αρχαύα χρϐνια η Ελλϊδα εύχε πολλοϑσ λϐγουσ για να κϊνει τουσ πολύτεσ τησ να εύναι περόφανοι. Κϊποτε αυτϐσ ο τϐποσ όταν μοναδικό κοιτύδα πολιτιςμοϑ, φωτεινϐσ φϊροσ για τισ επιςτόμεσ και τισ τϋχνεσ. ΢όμερα το μϐνο που ϋμεινε να τη θυμύζει εύναι η αποτϑπωςη ενϐσ μαιϊνδ-

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ Ι

ρου που υφϊρπαξε μια λυςςαςμϋνη ναζύ ςυμμορύα για να καλϑψει το ναζιςτικϐ αγκυλωτϐ ςταυρϐ που προςκυνϊ. ΢ε τι ξεπεςμϐ ϋχει πϋςει πια αυτϐσ ο τϐποσ, ςε τι παρακμό ϋχει βυθιςτεύ το πολιτικϐ ςϑςτημα του, με τουσ αμϋτρητουσ κλϋφτεσ βουλευτϋσ του. Με ϐργια απϐ μύζεσ και παρϊνομεσ προμόθειεσ, τα αμϋτρητα βολϋματα ημετϋρων και τισ πϊμπολλεσ περιπτώςεισ κατϊχρηςησ εξουςύασ απϐ αυτοϑσ. Καιρϐσ όταν να μπουν και οι ναζύ ςτο κοινοβοϑλιο, οι μπρϊβοι ςε μαγαζιϊ τησ νϑχτασ, οι τετραπϋρατοι κτηματομεςύτεσ του Αγύου Παντελεόμονα. Αρκετϐ μελϊνι χϑθηκε για τα καμώματα τουσ, εύναι τϋτοιοσ ο ξεπεςμϐσ μασ που ακϐμα να τουσ πϊρουμε με τισ ντομϊτεσ και τα γιαοϑρτια. Εύναι τϋτοιο το μϋγεθοσ τησ ξετςιπωςιϊσ τουσ που αυτομϊτωσ επιτρϋπουν να εκτονωθεύ το τερϊςτιο απϐθεμα κϐμπλεξ που ϋχει αυτϐσ ο τϐποσ. Να βγϊλουν ϐλοι και ϐλεσ το ϊχτι τουσ, να κατορθώςουν να καταςτρϋψουν ϐτι εύναι διαφορετικϐ, ϐτι εύναι αλλιώτικο. Καλοαναθρεμμϋνοι χριςτιανού, που απϐ τη μια κϊνουν το ςταυρϐ τουσ και μιλϊνε για το κόρυγμα τησ αγϊπησ του Φριςτοϑ, χαύρονται και αγαλλιϊζουν ςτο ϊκουςμα κϊθε μαχαιρώματοσ

΢τερνό Αυγό...

«Αρκετϐ με

τϋτοιοσ ο ξεπ ντομϊτεσ κα Εύναι τϋτοιο αυτομϊτωσ ε κϐμπλεξ που


31

Μαχητικϐσ...

ελϊνι χϑθηκε για τα καμώματα τουσ, εύναι πεςμϐσ μασ που ακϐμα να τουσ πϊρ-ουμε με τισ αι τα γιαοϑρτια. ο το μϋγεθοσ τησ ξετςιπωςιϊσ τουσ που επιτρϋπουν να εκτονωθεύ το τερϊςτιο απϐθεμα υ ϋχει αυτϐσ ο τϐποσ.»

ενϐσ Πακιςτανοϑ, η το γκρϋμιςμα ενϐσ πϊγκου ενϐσ αλλοδαποϑ πλανϐδιου εμπϐρου. Ο Υαριςαώςμϐσ ςτο μεγαλεύο του και θαρρεύσ ϐτι αντιλαμβϊνεςαι το πώσ και το γιατύ κϊποτε αποφϊςιςαν να ςταυρώςουν το ΢ωτόρα τησ ανθρωπϐτητασ, αυτού που μετϋπειτα ϋτρεχαν να τον προςκυνόςουν. Κϊνεισ το βόμα, πλϋον εύςαι πεπειςμϋνοσ και απϐλυτα ςύγουροσ για τον εαυτϐ ςου. Δεν αξύζεισ αυτό την τελευταύα εικϐνα που ςτοιχειώνει το μυαλϐ ςου. Σο αύμα ςου κοχλϊζει ςτισ φλϋβεσ ςου και ρϋει καυτϐ. Δε μπορεύ να ηρεμόςει και ςα χεύμαρροσ θα παραςϑρει ςτο διϊβα του κϊθε τι ϊδικο και ϊςχημο. Νιώθεισ ϐτι τα πϐδια ςου εύναι ζωντανϊ, το κενϐ που ςε ϋκανε να παραλϑεισ απϐ φϐβο, μοιϊζει ςαν το ιδανικϐ τοπύο για να ξεκινόςεισ την αντεπύθεςη ςου. Πλϋον δε φοβϊςαι. Ϊχεισ ϐλο το χρϐνο του κϐςμου να ξεκινόςεισ τον αγώνα ςου. Με το φαςύςτα δε μπορεύσ να κϊνεισ διϊλογο, δε μπορεύσ να αντιπαρατεθεύσ με επιχειρόματα ςε κϊποια βϊςη λογικόσ. Αυτού το μϐνο που καταλαβαύνουν εύναι απϐ τα δικϊ τουσ «λϐγια», αυτϊ που χρηςιμοποιεύ και ο αφϋντησ τουσ. Αυτϐσ που ϐποιοσ πϊει να τον ξεπερϊςει ςτην ιεραρχύα τουσ, τον τρώει το μαϑρο

ςκοτϊδι. Για αυτϐ μη παραξενευτεύτε αν ςε λύγο καιρϐ δεύτε το νευρικϐ καςύδα με τα αμϋτρητα νευρικϊ τικ να κλεύνεται ςτη φυλακό απϐ τουσ δικοϑσ του, γνωςτό τακτικό του Αδϐλφου των κτηματομεςιτών. Όλοι ςτο δρϐμο, η ρόξη εύναι αναπϐφευκτη αν θϋλουμε να ςπϊςει το απϐςτημα μια και καλό. Η ςιδερογροθιϊ του ςυςτόματοσ πρϋπει και θα εξοντωθεύ μια και καλό. Η δρϊςη φϋρνει αντύδραςη και εμεύσ απαντϊμε με βύα ςτη βύα τησ εξουςύασ. Απλϊ και καθαρϊ. Ύψωςε το χϋρι ςου και δεύξε τη ςφιγμϋνη ςου γροθιϊ, πλϋον δεν ϋχεισ τύποτα να φοβϊςαι. Εύςαι ελεϑθεροσ. Να εύςαι ςύγουροσ ϐτι αυτό θα εύναι η τελευταύα τουσ, η ςτερνό αυγό. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


32

΢υνϋντευξη ΢τϊθησ Δρογώςησ : « Πιςτεϑω ςε ϋνα ταξικϐ ςυμφϋρον » .

Ο ΢τϊθησ Δρογώςησ , μουςικοςυνθϋτησ και ερμηνευτόσ, μιλϊ ςτο babushka.gr για την ελληνικό κρύςη και την μουςικό.

“Ο ΢τϊθησ Δρογώςησ φϋρει ςτο ενεργητικϐ του , αρκετϋσ διςκογραφικϋσ δουλειϋσ και ςυνεργαςύεσ με πολλοϑσ και γνωςτοϑσ καλλιτϋχνεσ αλλϊ και τϋςςερισ προςωπικοϑσ του δύςκουσ.’’

1)πωσ ξεκύνηςεσ την μουςικό ςου πορεύα και ποιϋσ οι δικϋσ ςου επιρροϋσ;

ικό μαζύ με αδερφοϑσ Κατςιμύχα. Αυτϋσ όταν οι πρώτεσ μου επιρροϋσ.

΢ποϑδαςα κλαςικϐ πιϊνο και θεωρητικϊ. ΢τα ωδεύα γνωρύςτηκα με ϊλλα παιδιϊ κυρύωσ κιθαρύςτεσ. Σο 1997 ςτη Υολϋ-γανδρο που παύζαμε για χαρτζιλύκι μασ ανακϊλυψε ο Μανώλησ Υϊμελλοσ. Υτιϊξαμε τα «ΥΨΣΑ ΠΟΤ ΢ΒΗΝΟΤΝ» . Και μασ ϋβγαλε δύςκο. Βγϊλαμε 2 δύςκουσ και μετϊ ςυνϋχιςα μϐνοσ. Οι επιρροϋσ μου εκτϐσ απϐ την κλαςικό μουςικό όταν πολλϋσ. Ο πατϋρασ μου μου ϋβαζε να ακοϑω μουςικό απϐ πολϑ μικρϐσ. Και η μϊνα μου τραγουδοϑςε πολϑ καλϊ νηςιώτικα αφοϑ μεγϊλωςε και ςτη Νϊξο. Υαντϊςου ϋνα μεύγμα απϐ BEATLES και κλαςικό μους-

2)το Δεκϋμβρη του 2010 ύδρυςεσ τη δικό ςου διςκογραφικό εταιρύα. τι ςε οδόγηςε ςε αυτό την κύνηςη και πϐςο ςημαντικϐ εύναι για ςϋνα το να μποροϑν να υπϊρχουν νϋεσ ανεξϊρτητεσ παραγωγϋσ κϐντρα ςτισ πολυεθνικϋσ διςκογραφικϋσ εταιρύεσ; Μετϊ απϐ μια μεγϊλη επιτυχύα η διςκογραφικό μου μου πρϐτεινε μεύωςη ςτο μπατζετ. Σα ϋβαλα κϊτω και εύδα ϐτι ϊξιζε να προςπαθόςω μϐνοσ μου. Για να εύμαι πιο ειλικρινόσ ποτϋ δεν ϋνιωςα ϊνετα μϋςα ςτισ διςκογραφικϋσ. Γνώριςα αξιϐλογουσ ανθρώπουσ αλλϊ

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ Ι

«Υαντϊςου ϋνα μεύγμα απϐ BEATLES και κλαςικό μουςικό μαζύ με αδερφοϑσ Κατςι-μύχα. Αυτϋσ όταν οι πρώτεσ μου επιρροϋσ.»


33

ιςϐτιμοι ςτη ςυνϋλευςη μασ. Μπορώ ϐμωσ να πω ϐτι 100 παιδιϊ (με κοινωνικϊ κριτόρ -ια)πέρυςι και περιςςότερα φϋτοσ θα διδαχτοϑν δωρεϊν μουςικό. Επύςησ θα ςτεύλουμε καθηγητϋσ ςτισ φυλακϋσ ανηλύκων Αυλώνα και ςε ϊλλα ιδρϑματα. Μπορεύ ϐποιοσ ενδιαφϋρεται να μασ γνωρύςει να επιςκεφτεύ τη ςελύδα μασ http:// koinwnikowdeio.blogspot.gr/

οι περιςςϐτεροι δεν αγαποϑςαν τη μουςικό. Η antelmamusic εύναι μια προςπϊθειϊ μου να κυκλοφορόςω αξιοπρεπώσ τουσ δύςκουσ μου αλλϊ και να βοηθόςω νϋα ςυγκροτόματα. Δύνουμε τουσ δύςκουσ δωρεϊν. Ο κϐςμοσ μετϊ βϊζει ϐτι χρόματα θελόςει. Και ϐχι υποχρεωτικϊ. Ϊχουμε ςτην ΑΝΣΕΛΜΑ καλλιτεχνικό ελευθερύα και ανεξαρτηςύα. Πϐρουσ δεν ϋχουμε πολλοϑσ αλλϊ ευτυχώσ ο κϐςμοσ ςτηρύζει αρκετϊ. 3)βλϋπουμε ϐτι ϋχουν ξεκινόςει οι εγγραφϋσ για το κοινωνικϐ ωδεύο. πεσ μασ 2 λϐγια γι' αυτό την τϐςο ςημαντικό κύνηςη αλληλεγγϑησ; Σο ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΨΔΕΙΟ το ξεκινόςαμε πϋρυςι με μια ομϊδα καθηγητών μουςικόσ. Εύμαςτε περόφανοι για ϐςα ϋχουν γύνει απϐ τϐτε. Δε θϋλω να μιλϊω εγώ γι αυτϐ γιατύ εύμαςτε ϐλοι

Για να εύμαι πιο ειλικρινόσ ποτϋ δεν ϋνιωςα ϊνετα μϋςα ςτισ διςκογραφικϋσ. Γνώριςα αξιϐλογουσ ανθρώπουσ αλλϊ οι περιςςϐτεροι δεν αγαποϑςαν τη μουςικό.

4)νϋα μνημϐνια, νϋεσ περικοπϋσ, διϊλυςη τησ παιδεύασ και τησ υγεύασ και μια γενικϐτερη αποςϑνθεςη του ελληνικοϑ κρϊτουσ εύναι τα μϋχρι ςτιγμόσ αποτελϋςματα τησ αςκοϑμενησ πολιτικόσ. πιςτεϑεισ ϐτι η ελληνικό κοινωνύα μπορεύ να αντϋξει κι ϊλλα βϊρη; Η ελληνικό κοινωνύα ϋχει τϊξεισ. Κϊποιοι δεν ϋχουν θυςιϊςει τύποτε. Κϊποιοι ϊλλοι ϋχουν χϊςει τα πϊντα. Οι πρώτοι μπορεύ και να αντϋχουν. Οι δεϑτεροι δεν αντϋχουν αλλϊ αυτό η διαπύςτωςη δεν εύναι αρκετό. Επύςησ πιςτεϑω ϐτι και πριν τα μνημϐνια η Ελλϊδα δεν όταν ςοςιαλιςτικϐσ παρϊδειςοσ. Μπορεύ να όταν λύγο καλϑτερα αλλϊ και ανεργύα εύχαμε και φτώχεια. Δεν πιςτεϑω ςε ϋνα γενικϐλογο κοινωνικϐ ςυμφϋρον. Πιςτεϑω ςε ϋνα ταξικϐ ςυμφϋρον. Ασ διαλϋξει ο καθϋνασ που ανόκει. Και ςτο πλευρϐ ποιου θα αγωνιςτεύ. Σελικϊ η ζωό μασ μπορεύ να γύνει ανεκτό μϐνο μϋςα ςτον αγώνα. ΢το δρϐμο.


34

Σελικϊ η ζωό μασ μπορεύ να γύνει ανεκτό μϐνο μϋςα ςτον αγώνα. ΢το δρϐμο. ΢τισ ςυλλογικϐτητεσ. Και ςτην τϋχνη. Όχι ςτον καναπϋ κλαύγοντασ. ΢τισ ςυλλογικϐτητεσ. Και Η κρύςη τα ϋφερε ϐλα ςτην ςτην τϋχνη. Όχι ςτον καναπϋ επιφϊνεια. Υυςικϊ και τα κλαύγοντασ. μϋςα μαζικόσ εξαπϊτηςησ καλλιϋργηςαν μεθοδικϊ την 5) η κατϊςταςη που βιώνου- ξενοφοβύα και τον ρατςιςμϐ. με μπορεύ να χαρακτηριςτεύ Δημοςιογρϊφοι που τα παύωσ "κοινωνικϐσ Κανιβαλις- ρνουν απϐ πολιτικοϑσ και μϐσ" δεδομϋνου ϐτι παρατη- μεγαλοςυμφϋροντα και δεν ροϑμε την αυξανϐμενη ςυντ- ϋχουν πατόςει το πϐδι τουσ ηρητικοπούηςη μεγϊλου μϋρ- ςτην Κυψϋλη ό ςτα Εξϊρχεια ουσ τησ κοινωνύασ, ϐπωσ και δόθεν νοιϊζονται για τη ζωό φαινϐμενα ξενοφοβύασ, ομο- των κατούκων εκεύ. φοβύασ και γενικϊ την επικρ- Υυςικϊ πρϋπει να φταύει ο ϊτηςη του "οφθαλμϐσ αντύ ξϋνοσ. Όταν οι εργολϊβοι ϋποφθαλμοϑ". Ποιϋσ πιςτεϑεισ αιζαν τϊβλι ςτα καφενεύα κι οι βαθϑτερεσ αιτύεσ που οδό- εύχαν τουσ δοϑλουσ ςτην οιγηςαν την ελληνικό κοινωνύα κοδομό δεν ϋτρεχε τύποτα. ςε αυτό την κατϊςταςη; Σϐτε θϋλαμε εργατικϊ χϋρια. Ολυμπιακϊ ϋργα. Αμορφωςιϊ. Υτώχεια. Μεγαλεύα. Σώρα τϋλειωςαν Παιδεύα που δημιοϑργηςε αυτϊ. περόφανουσ ηλύθιουσ. Η αςτυνομύα εύναι μϐνο για

Μεγϊλωςα ςτην κυψϋλη. Πληγώνομαι ϐταν βλϋπω νϋα παιδιϊ να γρϊφονται ςτισ νεοναζιςτικϋσ γκροϑπεσ.

να κυνηγϊει ανθρώπουσ ςτισ πορεύεσ. Σουσ νταβατζόδεσ και τουσ πρεζϋμπορουσ ϋλληνεσ ό ξϋνουσ δεν μπορεύ να τουσ πιϊςει. Μεγϊλωςα ςτην κυψϋλη. Πληγώνομαι ϐταν βλϋπω νϋα παιδιϊ να γρϊφονται ςτισ νεοναζιςτικϋσ γκροϑπεσ. Πρϋπει να το δοϑμε πιο ςοβαρϊ το θϋμα. Σουσ φαςύςτεσ αν δεν υπόρχαν θα τουσ ϋφτιαχναν. Εύναι το δεξύ χϋρι του ςυςτόματοσ. Φτυπϊνε μϐνο τουσ αδϑναμουσ. Δεν εύναι αντιςυςτημικού. Θα το καταλϊβει ο κϐςμοσ ελπύζω ϋγκαιρα.. 6) με βϊςη τα παραπϊνω πιςτεϑεισ ϐτι υπϊρχουν τα περιθώρια να ανατραπεύ αυτό


35

ΙΙ

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Σουσ φαςύςτεσ αν δεν υπόρχαν θα τουσ ϋφτιαχναν. Εύναι το δεξύ χϋρι του ςυςτόματοσ. Φτυπϊνε μϐνο τουσ αδϑναμουσ. Δεν εύναι αντιςυςτημικού. Θα το καταλϊβει ο κϐςμοσ ελπύζω ϋγκαιρα..

η κατϊςταςη ςε πολιτικϐ και ΙΙΙΙ 7) Κατϊ τ’ ϊλλα αυτό την πεΙΙ ΙΙ ρύοδο αςχολεύςαι με κϊποια κοινωνικϐ επύπεδο; ΙΙ ΙΙ ΙΙ νϋα διςκογραφικό δουλειϊ; ΙΙ Εύμαι διχαςμϋνοσ. Η Ευρώπη ΙΙΙΙ Που μποροϑμε να ςε ακοϑςΙ εκτϐσ απϐ τα κακϊ τησ ϋχει ΙΙΙΙ ουμε αυτϐ τον καιρϐ; Ι και τα καλϊ τησ. Κϊποια κε- ΙΙΙΙ Ι κτημϋνα πολιτιςμικόσ φϑςησ. ΙΙΙΙ Δουλεϑω καινοϑρια τραγοϑΙ Ορθολογιςμϐσ , ςεβαςμϐσ - ΙΙΙΙ δια. Ελπύζω να βγει ςϑντομα ο Ι τουλϊχιςτον ςτα λϐγια- ςτα ΙΙΙΙ καινοϑριοσ μου δύςκοσ. Θα Ι ανθρώπινα δικαιώματα . Αν ΙΙΙΙ παύξω 7 Οκτωβρύου ςτο GagaΙ φϑγουμε μακριϊ τησ θα χϊ- ΙΙΙΙ rin ςτο trollfestival και 26 ό Ι ςουμε κι αυτϊ. Απϐ την ϊλλη ΙΙΙΙ 27 Οκτωβρύου ςε ϋνα ϊλλο Ι το « ευρώ με οποιοδόποτε ΙΙΙΙ φεςτιβϊλ εναλλακτικόσ μουΙΙ ΙΙ ςικόσ ςε μεγϊλο χώρο που θα κϐςτοσ» εύναι λϊθοσ. ΙΙ ΢κοτώνουμε μια γενιϊ. Σο ΙΙΙΙ ανακοινωθεύ ςϑντομα. Ι ιδανικϐ θα όταν να υπϊρξει ΙΙΙΙ Α ,και κλεύνοντασ. ΙΙ μια ςυνολικό ευρωπαώκό λϑ- ΙΙΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΝΣΕΦΝΟ΢!!! ΙΙ ςη. Αλλϊ αυτϐ εύναι χρονο- ΙΙΙΙ ΙΙ .. ΙΙ βϐρο. .. ΙΙ .. .. ΢τηρύζω την αριςτερϊ. Αλλϊ ΙΙΙΙ .. ΙΙ .. τολμώ να πω ϐτι πειςτικϐ ΙΙΙ .. .. ΙΙ .. ςχϋδιο εξϐδου απϐ την κρύςη ΙΙΙ .. ΙΙ .. .. δεν ϋχω δει. Εκτϐσ απϐ τουσ ΙΙΙ .. ΙΙ .. γραφικοϑσ μνημονιακοϑσ κω- ΙΙΙ .. ΙΙ .. Ι .. λοτοϑμπεσ με τουσ οπούουσ ΙΙ .. ΙΙ .. Ι γελϊω , θυμώνω και με ΙΙ .. ΙΙ .. Ι .. μερικοϑσ κολλημϋνουσ με την ΙΙ ΙΙ ... .. ϋξοδο απϐ το ευρώ αριςτε- ΙΙΙ ΙΙ ... .. ροϑσ οι οπούοι δεν νοιϊζονται ΙΙΙ .. ΙΙ .. Ι για την προετοιμαςύα του ΙΙ .. ΙΙ .. Ι .. ΙΙ ύδιου του ςχεδύου τουσ. .. ΙΙ .. Πϊντωσ με τισ αδυναμύεσ τησ ΙΙΙΙ .. .. ΙΙ .. η αριςτερϊ και ιδύωσ ο ΢ΤΡΙΖΑ ΙΙΙ Πϊντωσ με τισ ... ΙΙ . εύναι πιο πειςτικϐσ απϐ τουσ ΙΙΙ αδυναμύεσ τησ ... ΙΙ . μνημονιακοϑσ, που θϋλανε και ΙΙΙ η αριςτερϊ και ... . ΙΙ ιδύωσ ο ΢ΤΡΙΖΑ .... ΙΙ επαναδιαπραγμϊτευςη . ΙΙΙ εύναι πιο ... ΙΙ τρομϊρα τουσ. . ΙΙ πειςτικϐσ απϐ ... ΙΙ . Σα περιθώρια ςτενεϑουν. ΙΙ τουσ ... ΙΙ . Αλλϊ εύμαι αιςιϐδοξοσ. Κι αν ΙΙΙ μνημονιακοϑσ, .... ΙΙ . δεν τα καταφϋρουμε θα αγω- ΙΙΙ που θϋλανε και ... ΙΙ . επαναδιαπραγ ... νιςτοϑμε. Και ςτουσ αγώνεσ η ΙΙΙ . ΙΙ μϊτευςη ... ΙΙ ζωό εύναι ϐμορφη. .. Ι ΙΙ ΙΙ

τρομϊρα τουσ. .. .. .


36

Ϋγγικεν η ώρα...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Σ Μασ Χεκϊζουνε... Σην ύδια ώρα που μασ λϋνε πωσ δεν πρϋπει να βγοϑμε απϐ το ευρώ ταυτοχρϐνωσ ςτισ τςϋπεσ μασ δεν ϋχουμε οϑτε ευρώ, Και την ύδια ώρα που μασ λϋνε πωσ αν διαλϋξουμε μια ϊλλη πορεύα τϐτε θα πεινϊςουμε , ενώ ταυτοχρϐνωσ πεινϊμε, Σι να πώ πρϋπει να ζοϑμε ςτον ύδιο χρϐνο ό ςε ϋνα παρϊλληλο ςϑμπαν ό μόπωσ ϐχι;

ην ύδια ώρα που που ο Πρωθυπουργϐσ Α. ΢αμαρϊσ, προςπαθεύ - ωσ ϊλλοσ Γ. Παπανδρϋου , να περϊςει ακϐμα ϋνα μαχαύρι ϑψουσ 12 δισ. ςτα ςπλϊχνα τησ ελληνικόσ κοινωνύασ και μϊλιςτα με την διαδικαςύα του κατεπεύγοντοσ και ςυμψηφύζοντασ ϐλα τα μϋτρα ςε ϋνα μϐνο ϊρθρο, Σην ύδια ώρα που η Σρϐικα και ανώτατοι αξιωματοϑχοι τησ ΕΕ και του ΔΝΣ βρύςκονται καθημερινϊ ςτην Ελλϊδα ςε ρϐλο υπουργικοϑ ςυμβουλύου και απαιτοϑν να γύνει η ψόφιςη των μϋτρων πριν την ΢ϑνοδο κορυφόσ ςτισ 18 Οκτωβρύου, Σην ύδια ώρα που διεθνόσ τραπεζικού και πολυεθνικού

ϐμιλοι «προςημειώνουν» - κυριολεκτικϊ την ακύνητη περιουςύα του ελληνικοϑ λαοϑ περιμϋνοντασ ξεκινόςει ο μεγϊλοσ πλειςτηριαςμϐσ, Ε , αυτόν την ώρα που γύνονται ϐλα αυτϊ, οι φαςιςτικϋσ ςυμμορύεσ , οι μαφιϐζοι τησ νϑχτασ , των ναρκωτικών και των ϐπλων δηλαδό το κϐμμα που ψηφύζουν πϊνω απϐ 500.000 ςοφοϑ λαοϑ και που ακοϑει ςτο ϐνομα Φρυςό Αυγό , ϋχει «μεταφϋρει» τα γραφεύα τησ μϋςα ςτα τηλεοπτικϊ ςτοϑντιο και ςτουσ εκδοτικοϑσ ούκουσ των μεγαλοεργολϊβων που μασ αυτοςυςτόνονται ωσ φορεύσ τησ ανεξϊρτητησ ενημϋρωςησ. Όπου κι αν κοιτϊξεισ , ςτην


37

τηλεϐραςη , ςτο ρϊδιο , ςτισ εφημερύδεσ ό ςτο ύντερνετ , θα βομβαρδιςτεύσ αςταμϊτητα απϐ δόθεν ειδόςεισ για την Φρυςό Αυγό, μια τερϊςτια καμπϊνια για την προβολό του ακροδεξιοϑ μορφώματοσ , των ιδεών και των πρϊξεων του. Πρώτο θϋμα , Mega και ΢καώ αναπαρϊγουν αςταμϊτητα απϐ το πιο γελούο και αςόμαντο γεγονϐσ, περιςτατικϐ ό ςχϐλιο χρυςαυγιτών μϋχρι και πλόρωσ αδιαςταϑρωτεσ ,ψευδεύσ και καταςκευαςμϋνεσ ειδόςεισ οι οπούεσ υποςτηρύζουν εν ολύγησ , πωσ ϋνα μεγϊλο μϋροσ του ελληνικοϑ λαοϑ επικαλεύται την χρυςό αυγό για κϊθε πρϐβλημα που αντιμετωπύζει. Όπωσ αυτό για το Γιατρϐ , ξυλοκοπόθηκε απϐ μϋλη τησ χρυςόσ αυγόσ τα οπούα κϊλεςε ο αςθενόσ του που λύγο πριν του εύχε ζητόςει φακελϊκι… Ϋ ϐπωσ αυτό που λϋει πωσ ϋνασ δϊςκαλοσ επικαλϋςτηκε την χρυςό αυγό για να του φτιϊξει την ςχολικό αύθουςα… Και φυςικϊ ακϐμη περιςςϐτερεσ ό οπούεσ φυςικϊ δεν περιϋχουν κϊποιο πολιτικϐ ςτύγμα απλώσ προςπαθοϑν να θϋςουν την Φρυςό αυγό ςτην πλόρη εμπιςτοςϑνη του μϋςου Ϊλληνα μικροαςτοϑ και ςτην ςυνϋχεια ςε ακϐμα μεγαλϑτερα κοινωνικϊ ςτρώματα.

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ

Δημιουργοϑν δηλαδό μια εικϐνα φανταςύασ , ςτην οπούα ο μϋςοσ Ϊλληνασ ϋχει αλλϊξει το: «ϋλα Παναγύα μου» με το: «ϋλα Φρυςό Αυγό μου» , με απώτερο ςκοπϐ , ϐχι φυςικϊ την αγιοπούηςη τησ Φρυςόσ Αυγόσ , αλλϊ το αύςθημα πωσ : «Η Φρυςό Αυγό εύναι δύπλα ςου ςε ϐλα , εύναι ευαύςθητη και ϐχι ςυμμορύα Νεοναζύ μαχαιροβγαλτών ,ϐπωσ την αποκαλεύ η αριςτερϊ και βϋβαια δεν εύναι βύαιη απλϊ εύναι βαθιϊ αγωνιςτικό και αντιςυςτιμικό». Και εδώ μπαύνει ο ϊλλοσ αρνητικϐσ παρϊγοντασ ο οπούοσ αν και προβϊλετε απϐ τα ΜΜΕ δημιουργεύτε απϐ την πολιτικό τησ ϊρχουςασ τϊξησ. Ο λϐγοσ για το μεγϊλο «αγώνα» που ϋχει ςτόςει η Κυβϋρνηςη και ο υπουργϐσ Προςταςύασ του Πολύτη , Ξϋνιοσ Δϋνδιασ προσ δϑο κατευθϑνςεισ : Α)Ενϊντια ςτουσ μετανϊςτεσ , με ϋνα ςχϋδιο-παρωδύα , μια ανεξϋλεγκτη επύδειξη αςτυνομικόσ βύασ και αυθαιρεςύασ , κϐντρα ςε κϊθε ςτοιχειώδεισ ανθρώπινο δικαύωμα , του οπούου αν και τα αποτελϋςματα ϋδειξαν πωσ οι – χωρύσ χαρτιϊ , μετανϊςτεσ ςτην Ελλϊδα εύναι μερικϋσ χιλιϊδεσ (και ϐχι 1,5 εκατομμϑριο ϐπωσ πιςτεϑει ο κϊθε παραμυθιαςμϋνοσ) -τα ΜΜΕ και οι κυβερνητικού λακϋδεσ , ςυνεχύζουν να ϋχουν αντύθετη ϊποψη και καταφϋρνουν μϋςω

Ο μη ϋχων...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Δημιουργοϑν δηλαδό μια εικϐνα φανταςύασ , ςτην οπούα ο μϋςοσ Ϊλληνασ ϋχει αλλϊξει το: «ϋλα Παναγύα μου» με το: «ϋλα Φρυςό Αυγό μου»


38

τησ προπαγϊνδασ τουσ, να την περϊςουν και ςε ϋνα ευρϑτερο ςτρώμα τησ ελληνικόσ κοινωνύασ , ωφελώντασ και δικαιώνοντασ ςτην ςυνϋχεια την ιδεολογύα του ρατςιςμοϑ και των κομμϊτων που την ςτηρύζουν . Β)Ενϊντια ςτη Φρυςό Αυγό !!! Εδώ και λύγεσ μϋρεσ ξεκύνηςε μια γελούα κινητοπούηςη – δόθεν ενϊντια ςτην αυθαιρεςύα και την αντιπούηςη αρχόσ που διαπρϊττει η χρυςό αυγό , με αφορμό την επύθεςη ςτο παζϊρι τησ Ραφόνασ ϐπου ο «Καιϊδασ» πόγε να τιμόςει την «Παναγύα»…(γιατύ εύναι και βαθιϊ ευςεβεύσ χριςτιανού , ϐχι ανθελληνικϊ και αντύχριςτα, αριςτερϊ ςκουλόκια…) Εν πϊςη περιπτώςει η ουςύα για το μϋςω Ϊλληνα εύναι μύα: Σο ελληνικϐ κρϊτοσ των μνημονύων , οι «προδϐτεσ» και οι κλϋφτεσ κυνηγοϑν και αποκαλοϑν Νεοναζύ τουσ ανθρώπουσ που εύναι δύπλα μασ , αυτοϑσ που διώχνουν τα 2 εκατομμϑρια λαθρομεταναςτών –εγκληματιών – βιαςτών , που μασ περνϊνε απϋναντι για να πϊρουμε την ςϑνταξη μασ , που θα μασ φτιϊξουν μϋχρι και το καζανϊκι αν χαλϊςει ! Κυνηγϊνε αυτοϑσ , αλλϊ δεν κυνηγοϑν οϑτε τον ΢ΤΡΙΖΑ , οϑτε το ΚΚΕ , οϑτε το ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ ό το ΚΚΕ(μ-λ), οϑτε τουσ κουκουλοφϐρουσ ...

΢υμπϋραςμα ςε απλϊ μαθηματικϊ : κακό Κυβϋρνηςη εναντύον Φρυςόσ αυγόσ = Φρυςό αυγό καλό και Αριςτερϊ εναντύον καλόσ χρυςόσ αυγόσ = Αριςτερϊ κακό… Αυτϐ που επιδιώκει η Ελληνικό και ϐχι μϐνο αςτικό τϊξη δεν εύναι η ανϊληψη τησ εξουςύασ απϐ ϋναν νϋο Ϊλληνα Φύτλερ για να εξυπηρετόςει τα ςυμφϋροντα τουσ αποτελεςματικϐτερα απϐ τα αςτικϊ κϐμματα (αν και δεν πρϋπει να αποκλεύουμε κανϋνα ςενϊριο καθώσ η καπιταλιςτικό κρύςη εύναι τεραςτύων διαςτϊςεων), αλλϊ η απορρϐφηςη ϐλησ τησ αγανϊκτηςησ και αποςτροφόσ τησ κοινωνύασ για τα πολιτικϊ κϐμματα απϐ την ακροδεξιϊ και ϐχι απϐ την αριςτερϊ η οπούα ςύγουρα αν καταλϊβει την εξουςύα , δεν θα ςυμπλϋει ςε καμύα περύπτωςη με τα ςυμφϋροντα του κεφαλαύου! Κϊθε ώρα που περνϊ, μοιϊζει να πηγαύνει την ιςτορύα πολλϊ χρϐνια πύςω , ςε εποχϋσ ςκοτεινϋσ Γιατύ την ύδια ώρα που η επύθεςη του κεφαλαύου κορυφώνεται , την ιδύα ώρα που οι φαςύςτεσ ςηκώνουν τα κεφϊλια τουσ ξανϊ , την ύδια ώρα που η ςιωπό επιςτρϋφει , Ε , αυτό εύναι η ώρα τησ εξϋγερςησ …

Ϋγγικεν η ώρα...

Ωκου κει : «όρθαμε να τιμόςουμε την Παναγύα!!!»


39

ΤαΨηΛάΤηΣΕβΔοΜάΔαΣ

Σ (Μζροσ βου...) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ην Σετϊρτη 26 ΢επτεμβρύου θα γύνει τελικϊ η 24ωρη απεργύα τησ Γ΢ΕΕ ΑΔΕΔΤ, μετϊ την απϐφαςη των δϑο ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων. Θα πραγματοποιηθεύ και ςυγκϋντρωςη ςτο Πεδύον του Ωρεωσ. Οι δϑο ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ προχωροϑν ςε κινητοποιόςεισ κατϊ των νϋων μϋτρων που ετοιμϊζονται για μειώςεισ μιςθών, ςυντϊξεων, ανατροπόσ των εργαςιακών ςχϋςεων και των αςφαλι-ςτικών δικαιωμϊτων, ενώ θα υπϊρξει και κλιμϊκωςη των αντιδρϊςεων την περύοδο ςυζότηςησ των μϋτρων ςτην Βουλό. ...απο τισ λύγεσ ευχϊριςτεσ ειδόςεισ , αν και δεν το περιμϋναμε...

Υ

αςιςτικό επύθεςη δϋχτηκε την Παραςκευό 14 ΢επτϋμβρη η μαθότρια Ν.Π., μϋλοσ τησ ςυντονιςτικόσ επιτροπόσ τησ ΚΕΕΡΥΑ Ζωγρϊφου και του ΢οςιαλιςτικοϑ Εργατικοϑ Κϐμματοσ (ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ) , την ώρα που ϋκανε αφιςοκϐλληΜια εβδομϊδα ολϐκληρη πϊλευε ο Παναγιώταροσ με τον Καςιδιϊρη να δώςουν τα τρϐφιμα (φυςικϊ μϐνο για Hellines) που εύχαν ςυλϋξει ςτον Αγιο Παντελεόμονα, χωρύσ να δώςει οϑτε το εν τϋταρτο...

Ο

κϑβοσ για τισ ιδιωτικοποιόςεισ ερρύφθη. Σο ΣΑΙΠΕΔ ϑςτερα απϐ ςυνεδρύαςη με το Τπ. Οικονομικών αποφϊςιςε να ξεκινόςει την ερχϐμενη εβδομϊδα την διαδικαςύα διεθνοϑσ διαγωνιςμοϑ για την πώληςη του 29% μετοχών του ΟΠΑΠ. Τπενθυμύζεται ϐτι ςτισ 20 ΢επτεμβρύου θα ανακοινωθεύ απϐ το Ευρωδικαςτόριο αν μια ιδιωτικό εταιρεύα ϋχει το απο-

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ Ι

ςη για αντιφαςιςτικό-αντιρατςιςτικό μαθητικό ςυναυλύα. Οπωσ αναφϋρει η καταγγελύα τησ τοπικόσ αντιφαςιςτικόσ κύνηςησ: «Ο γνωςτϐσ χρυςαυγύτησ Νύκοσ Καλτςϊσ απεύληςε με καθημερινϐ ξϑλο την Ν.Π. και ϐποιον ϊλλο ςυνεχύςει την αντιφαςιςτικό δρϊςη ςτο 3οΓΕΛ, την ύδια ώρα παρϋα χρυςαυγιτών χαιρετοϑςαν ναζιςτικϊ μϋςα ςτο ςχολικϐ ςυγκρϐτημα»

΢

ε διακοπό εργαςύασ προχώρηςαν οι κρατοϑμενοι των φυλακών Κορυδαλλοϑ , ςε ϋνδειξη διαμαρτυρύασ για τον μη εκςυγχρονιςμϐ του ςωφρονιςτικοϑ ςυςτόματοσ. Όπωσ επιςημαύνουν ςε ανακούνωςό τουσ, η διαμαρτυρύα «αποτελεύ κομμϊτι τησ πανελλαδικόσ κινητοπούηςησ»...«ζητϊμε τον εκςυγχρονιςμϐ των απαρχαιωμϋνων και γραφειοκρατικών θεςμικών διατϊξεων, που ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα ο λεγϐμενοσ "ςωφρονιςμϐσ" να αποτελεύ μύα διαρκό τιμωρύα δύχωσ τϋλοσ».

ΙΙ ΙΙ κλειςτικϐ δικαύωμα ΙΙ ΙΙ να διεξϊγει το αθληΙΙ ΙΙ τικϐ ςτούχημα ό ϐχι. ΙΙ ΙΙ ...Μιλϊμε για μεγϊλο ΙΙΙ ΙΙ ξεποϑλημα... ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ε ϋνα ϊρθρο θα ΙΙ ΙΙ περϊςουν τα ΙΙ ΙΙ μϋτρα. ΥοβοϑΙΙ ΙΙ μενοι τισ αντιδρϊςεισ ΙΙ ΙΙ βουλευτών του κυβεΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ρνητικοϑ ςυναςπιςμΙΙ οϑ οι Αντώνησ ΢αμαΙΙ ΙΙ ρϊσ και Βαγγϋλησ ΙΙ ΙΙ Μεώμαρϊκησ ΙΙ ΙΙ ΙΙ αποφϊςιςαν να φϋρΙΙ ΙΙ ουν το πακϋτο μϋτρΙΙ ΙΙ

΢

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ

ων υπϐ τη μορφό ενϐσ ϊρθρου. Αυτό η κοινοβουλευτικό πρϊξη που βρύςκεται ςτα ϐρια του νϐμιμου και ςύγουρα πϋραν κϊθε γραμμόσ κοινοβουλευτικόσ ηθικόσ θα γύνει πραγματικϐτητα για 2η φορϊ μετϊ την αντύςτοιχη κύνηςη του προηγοϑμενου πρωθυπουργοϑ, Γιώργου Παπανδρϋου. ...Που’ ςαι ρε Γιώργη να του δεύξεισ , πωσ γύνεται...


40

ΞΕΝΙΟ΢ ΖΕΤ΢!!! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Αχ! βρε ϊθλιε νοικοκϑρη δεν κατϊλαβεσ ποτϋ και ϐπωσ δεύχνουν τα πρϊματα οϑτε πρϐκειται να καταλϊβεισ, γιατύ ϐλα ςου πϊνε ςκατϊ και δεν μπορεύσ να ςηκώςεισ κεφϊλι.

Σ

ελικϊ μου φαύνεται ϐτι εύςαι εντελώσ ςτουνϊρι. Δεν μαθαύνεισ με τύποτα εςϑ, ϋτςι; ΢τα ϋχω πει τϐςεσ φορϋσ αλλϊ εςϑ εκεύ το χαβϊ ςου. Σι περνοϑν χειμώνεσ, τι περνοϑν καλοκαύρια, πϊντα την ύδια ηλιθιϐτητα ϋχεισ μϋςα ςτο κεφϊλι ςου. Όλη την ώρα τα ύδια κϊθεςαι και μου τςαμπουνϊσ. Οι μετανϊςτεσ μασ παύρνουν τισ δουλειϋσ, οι μετανϊςτεσ μασ παύρνουν τισ γυναύκεσ, οι μετανϊςτεσ φταύνε που βρωμϊει η Αθόνα, οι μετανϊςτεσ φταύνε που τα παιδιϊ ςου παύρνουν ναρκωτικϊ ςτην Ομϐνοια, οι μετανϊςτεσ φταύνε που εύςαι μαλϊκασ, οι μετανϊςτεσ το ϋνα οι μετα νϊςτεσ το ϊλλο. Βϋβαια οι προςευχϋσ ςου δεύχνουν να ακοϑςτηκαν και το κρϊτοσ ϋβαλε ςε εφαρμογό το μεγϊλο ςχϋδιο '' ΞΕΝΙΟ΢ ΖΕΤ΢ ''. Μϋςα ςε μια εβδομϊδα τουσ αφϊνιςε ϐλουσ τουσ βρωμιϊρηδεσ. Σώρα θα βρεισ δουλειϊ, θα ςου κϊθεται η γυναύκα ςου και θα περπατϊσ ςε μια καθαρό και όρεμη Αθόνα. Για μϋνα να ςου πω την αλόθεια, τώρα εύναι τα ωραύα. Θα περπατϊσ ςτο δρϐμο και δεν θα βλϋπεισ ξϋνουσ βρωμιϊρηδεσ αλλϊ ντϐπιουσ πειναςμϋνουσ. Θα κοιτϊσ την τςϋπη ςου που θα εύναι ϊδεια-, θα τρϋμεισ μην καταλόξεισ ςαν αυτοϑσ και θα αναρωτιϋςαι αν θα ξαναγύνει

ο ''ΞΕΝΙΟ΢ ΖΕΤ΢'', αυτό τη φορϊ ϐμωσ για το τομϊρι ςου. Αχ! βρε ϊθλιε νοικοκϑρη δεν κατϊλαβεσ ποτϋ και ϐπωσ δεύχνουν τα πρϊματα οϑτε πρϐκειται να καταλϊβεισ, γιατύ ϐλα ςου πϊνε ςκατϊ και δεν μπορεύσ να ςηκώςεισ κεφϊλι. Ωραξε ςτην T.V. ςου, κούτα κϊθε μϋρα να ςου λϋνε τι ςου κϐβουν απϐ μιςθϐ, απϐ ςυντϊξεισ, απϐ ελευθερύα και ρύξε κανϋνα καντόλι για να νομύζεισ ϐτι αντιδρϊσ και δεν τρωσ ϐτι ςου δύνουν.

ΠΑΡΑΔΕΙ΢Ο΢ ΢ΣΗ ΔΤ΢Η (EDEN IS WEST) Τπϐθεςη: Ο Ηλύασ εύναι ϋνασ μετανϊςτησ που αναζητϊ μύα νϋα εςτύα. Ϊρχεται απϐ την Ανατολό για να ανακαλϑψει τη Δϑςη. ΢τη διαδρομό θα περιπλανηθεύ ςε τϐπουσ ϊγνωςτουσ, θα γνωρύςει πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ ανθρώπουσ, θα ϋρθει αντιμϋτωποσ με ςυμπεριφορϋσ και πραγματικϐτητεσ που αγνοεύ. Θα διαςχύςει ςτεριϋσ και θϊλαςςεσ και ςε κϊθε εμπϐδιο θα βρύςκει μύα λϑςη. Γιατύ ϋχει μια μεγϊλη επιθυμύα: Nα επιβιώςει και να καταφϋρει να φτιϊξει μια καινοϑργια ζωό. Η επικό περιπλϊνηςη του Ηλύα ολοκληρώνεται με τρϐπο "μαγικϐ" ςτο Παρύςι. Λινκ για trailer: http:// www.youtube.com/watch? v=adlunG3nxds


41


42

Τεύχος #10  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you