Page 1

Itsas taula eta beste datu interesgarriak tabla de mareas y otros datos de interĂŠs

Itsasoari begira Observando el mar


www.azti.es info@azti.es Txatxarramendi Ugartea, z/g 48395 Sukarrieta (Bizkaia) Tel.: +34 94 602 94 00 Fax: +34 94 657 25 55 Herrera Kaia - Portu aldea, z/g 20110 Pasaia (Gipuzkoa) Tel.: +34 943 00 48 00 Fax: +34 94 657 25 55 BizkaikoTeknologi Parkea ParqueTecnológico de Bizkaia Astondo Bidea - Edificio 609 48160 Derio (Bizkaia) Tfno.: +34 94 657 40 00 Fax: +34 94 657 25 55

AZTI-Tecnaliak egindako gida / Guía elaborada por AZTI-Tecnalia. © AZTI-Tecnalia 2009


AZTI-T AZT I-Tecn I-T ecnali ecn aliaa zent ali zent entro ro tek teknol nologi nol ogikoa ogi koa,, itsa koa itsa tsasoa soaren soa ren et etaa elik elik likaga agaien aga ien ik ikerk erketa erk etan eta n aditua adi tua de den n fund fund undazi azioa azi oa da. Fundaz Fun dazio daz io hor horren ren he helbu lburua lbu rua da be bere re jar jardue dueradue ra-sek rasektor sek toreet tor eetan eet an gar garape apen ape n sozial soz ialaa lort ial lort ortzea zea et etaa lehi lehi ehiako akorta ako rtasun rta sunaa hobe sun hobe obetze tzea, tze a, ike ikerke rketa rke ta eta be berri rrikun rri kuntza kun tza teknol tek nologi nol ogikoa ogi koaren koa ren bi bidez dez.. dez Pasaia Pas aian aia n (Gip (Gip Gipuzk uzkoa) uzk oa) et etaa Suka Suka ukarri rrieta rri etan eta n (Biz (Biz Bizkai kaia) kai a) dit ditugu ugun ugu n iker iker kerket ketaa ket zentro zen troeta tro etatik eta tik it itsas sasoa sas oa eta ha haren ren ba balia liabid lia bideen bid een ez ezagu agutza agu tzan tza n sako sako akontz ntzen ntz en eta gu gure re ike ikerke rketar rke taren tar en ema emaitz itzak itz ak giz gizart artear earen ear en eta it itsas sasoar sas oaren oar en erabil era biltza bil tzaile tza ileei ile ei ger gertur turatz tur atzen atz en sai saiatz atzen atz en gar gara. a. 200 pr profe ofesio ofe sional sio nal ad aditu itu ba baino ino gehiag geh iagok iag ok osa osatut tutako tut ako gi giza za tal taldea deakk proi dea proi roiekt ektu ekt u eta eta zer zerbit bitzu bit zu tek teknol nologi nol ogikoa ogi koakk koa garatz gar atzen atz en dit ditu. u. Itsaso Its asoak aso ak dir diraa hurr hurr urreng engo eng o milu milu ilurte rteko rte ko bal baliab iabide iab ide-it ide -iturr -it urrii nagu urr nagu agusia siak. sia k. Elikag Eli kagaia kag aiakk eta aia eta sen sendag dagaia dag aiakk dira aia dira et etork orkizu ork izunek izu neko nek o bela bela elauna unaldi una ldiek ldi ek era erabil biliko bil iko dituzt dit uzten uzt en its itsas as abe aberas rastas ras tasune tas unetat une tatik tat ik bi, na nahiz hiz et etaa orai orai raindi ndikk hori ndi hori orieta etako eta ko asko ask o ez ez ditu ditu itugun gun ez ezagu agutze agu tzen. tze n. MareaMar ea-tau eataula tau la hau it itsas sasoar sas oarii eta oar eta arr arrant antzar ant zarii buru zar buru uruzko zko ik ikerk erketa erk etakk eta hedatz hed atzeko atz eko la lagun gungar gun garria gar ria iz izang ango ang o dela dela elakoa koan koa n gaud gaud aude. e. Zer Zeregi egin egi n zora zora oragar garria gar ria da hor hori,i, eta it itsas sasoar sas oaren oar en lag lagun un guz guztio tiokk lan tio lan hor horret retan ret an par parte te har hartze tzera tze ra gonbid gon bidatu bid atuta atu ta zau zaudet dete. det e. AZTI-T AZT I-Tecn I-T ecnali ecn alia, ali a, Cen Centro troTe tro Tecno Te cnológ cno lógico lóg ico,, experto ico expe expe xperto rto en Investigación Inves In vestig ves tigaci tig ación aci ón Marina Marina y Alim Alim liment entari ent aria, ari a, es una Fu Funda ndació nda ción ció n cuyo cuyo ob objet jetivo jet ivo es el de desar sarrol sar rollo rol lo soc social ial y mejo mejo ejora ra de la com compet petiti pet itivid iti vidad, vid ad, me media diante dia nte la In Inves vestig ves tigaci tig ación aci ón e Inno Inno nnovac vación vac ión tecnol tec nológi nol ógica, ógi ca, en su suss sect sect ectore oress de ore de actu actu ctuaci ación. aci ón. Desde Des de nue nuestr stros str os cen centro tross de tro de inve inve nvesti stigac sti gación gac ión en Pa Pasai saiaa (Gip sai (Gip Gipuzk uzkoa) uzk oa) y Sukarr Suk arriet arr ietaa (Biz iet (Biz Bizkai kaia), kai a), y gra gracia ciass a un eq cia equip uipo uip o huma huma umano no de más de 20 2000 profes pro fesion fes ionale ion aless alta ale alta ltamen mente men te cua cualifi lifica lifi cados ca dos pa para ra des desarr arroll arr ollar oll ar pro proyec yectos yec tos y servic ser vicios vic ios te tecno cnológ cno lógico lóg icos, ico s, tra tratam tamos tam os de pro profun fundiz fun dizar diz ar en el con conoci ocimie oci miento mie nto del oc océan éano éan o y su suss recu recu ecurso rsos, rso s, y acer acer cercar car lo loss resu resu esulta ltados lta dos de nu nuest estra est ra invest inv estiga est igació iga ción ció n a la so socie ciedad cie dad y a los los usu usuari arios ari os del ma mar. r. Los ma mares res so son n las las pri princi ncipal nci pales pal es fue fuente ntess de nte de recu recu ecurso rsoss del rso del pró próxim ximo xim o mileni mil enio. eni o. Los al alime imento ime ntoss o la me nto medic dicina dic ina so son n ejem ejem jemplo ploss de plo de cómo cómo las ge gener neraci ner acione aci oness veni one veni enider deras der as usa usarán rán la lass riqu riqu iqueza ezass oceá eza oceá ceánic nicas, nic as, gran gra n part part artee de de las las cua cuales les so son n toda toda odavía vía de desco sconoc sco nocida noc idas. ida s. Espera Esp eramos era mos qu quee esta esta pu publi blicac bli cación cac ión co contr ntribu ntr ibuya ibu ya a nues nues uestra tra la labor bor de difusi dif usión usi ón de la inv invest estiga est igació iga ción ció n mari mari arina na y pesq pesq esquer uera, uer a, una ta tarea rea ap apasi asiona asi onante ona nte en la que to todos dos lo loss amig amig migos os del ma marr está está stán n invi invi nvitad tados tad os a part part artici icipar ici par.. par 3


www.itsasnet.com

itsasnet: itsasoaren ataria AZTI-Tecnaliak, itsasoaren eta elikagaien ikerkuntzan espezializatutako EAEko zentro teknologikoak, hainbat ekintza egin ditu zientzia, teknologia eta berrikuntza gizarteratzen, zentroa sortu zenetik (25 urte baino gehiago dira). Ezagutza sortzeaz gain hedatzeko filosofiarekin bat etorriz, itsasnet.com ataria du bere esperientzia berriena. Ozeanoen eta haien baliabideen inguruko zientzia eta teknologiaren berri emateko ekimen gisa sortu da, itsasoaren erabiltzaile diren talde eta kolaboratzaileei zuzendua.

4


itsasnet: el portal tall del mar A lo largo de sus más de 25 años de vida, AZTI-Tecnalia, Centro Tecnológico del País Vasco especializado en la Investigación Marina y Alimentaria, ha desarrollado numerosas acciones en el marco de la divulgación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Acorde con su filosofía de no sólo generar conocimiento, sino también divulgarlo, su experiencia más novedosa es el portal itsasnet.com, que nace como una iniciativa de comunicación de la ciencia y la tecnología en torno a los océanos y sus recursos, dirigida a los colectivos y colaboradores usuarios del mar.

5


Internet baliatuz kalitatezko informazio-kanalak erabiltzeko AZTI-Tecnaliak egindako apustuaren urrats berria da itsasnet.com. Hainbat atalen eta eduki-formaturen bidez, askoriko taldeentzat sareko erreferentziagune izatea du helburu itsasnet.com webguneak; adibidez, hauentzat: surflariak, urpekariak, arrantzaleak, ikasleak‌ Web 2.0ren aplikazio eta funtzionalitate ugari ditu atari berriak, erabiltzailearekiko elkarrekintza are gehiago hobetzeko eta Bizkaiko golkoko sare sozial handia osatzeko.

6


itsasnet.com supone un nuevo paso en la apuesta de AZTI-Tecnalia por utilizar canales de información de calidad a través de Internet. A través de sus diferentes secciones y formatos de contenidos, itsasnet. com pretende convertirse en un espacio de referencia en la Red para colectivos afines al mar como surfistas, buceadores, pescadores, estudiantes... El nuevo portal incorpora asimismo muchas de las aplicaciones y funcionalidades que conforman la denominada Web 2.0, con el fin de propiciar aún más la interacción con el p usuario y de crear una auténtica red social en torno al cr mar Cantábrico. co.

7


Zer eskaintzen du itsasnet.com-ek? 8


ÂżQuĂŠ ofrece itsanet.com? 9


Zientziaren dibulgazioa. Itsas ikerkuntzaren arloko jakintzaren zabalkundea. Gaurkotasuna. Itsasoari buruzko informazioa: albisteak, bitxikeriak, legedia, ikerketa proiektuak, garapen teknologikoak, etab. 10


Divulgación científica. Difusión del conocimiento en materia de investigación marina. Actualidad. Información sobre el mundo del mar: noticias, curiosidades, legislación, proyectos de investigación, desarrollos tecnológicos, etc. 11


Datuak. Ozeanoaren eta eguraldiaren denbora errealeko informazioa, kostaldearen monitorizazioak, ozeanografia-iragarpenak, espezie babestuak ikustea, etab. Komunitatea. Itsasoarekin lotura duten hainbat talderen bilgunea: arrantzaleak, surflariak, urpekariak, arraunlariak, naturaren maitaleak, etab. 12


Datos. Informaci贸n oc茅ano-metereol贸gica en tiempo real, monitorizaciones del litoral, predicciones oceanogr谩ficas, avistamientos de especies protegidas, etc. Comunidad. Espacio de encuentro entre los diferentes colectivos afines al mar: pescadores, surferos, buceadores, remeros, amantes de la naturaleza, etc. 13


Informazio ormazio o zehatza, z zehatza tza erabilgarria eta espezializatua emateko, itsasnet.com-ek hainbat arlotako adituen talde oparoa du: itsas biologoak, fisikariak, kimikariak, ingeniariak eta komunikazio espezialistak.

Erregistratu itsasnet-en! Parte hartu itsasnet-en!

14


Con el fin de proporcionar una información rigurosa, útil y especializada, itsasnet.com cuenta con un nutrido equipo de personas especialistas en diferentes áreas, como biólogos marinos, físicos, químicos, ingenieros y especialistas en comunicación. ¡Regístrate en itsasnet! ¡Participa en itsasnet!

15


Murgildu itsasnet komunitatean! Denon artean ehuntzen dugu itsas sarea! Komunikatu gainerako itsas erabiltzaileekin. Partekatu esperientziak, argazkiak eta bideoak. Sortu taldeak eta elkartu gainerako taldeekin. Bizi itsasoa, bizi sarea. 16


Sumérgete en la Comunidad itsasnet! ¡Entre tod@s tejemos la Red del Mar! Comunícate con los demás usuarios del mar. Comparte experiencias, fotografías y vídeos. Crea grupos y únete al resto. Vive el Mar, Vive en Red. 17


18


itsasaldi taula tabla de mareas

* GMT ordua: benetako ordua jakiteko, garaiaren araberako aurrerapena gehitu behar da (neguko ordutegian, ordu bat, eta udako ordutegian, bi ordu).

2010

* Hora GMT: para hora real, sumar el adelanto vigente (una hora en horario de invierno y dos horas en horario de verano).


Bilboko eta Pasaiako portuetarako mareak aurreikusteko taulako datuak kalkukatzeko, AZTI-Tecnaliak prozesatutako erregistroetako marea astronomikoaren analisi harmonikoak baliatu dira. Aurreikuspenek marearen jatorri astronomikoko osagaiak baino ez dituzte hartzen; beraz, kontuan izan behar da jatorri meteorologikoko osagaien bat egon daitekeela aintzak hartu gabe (zentimetro-hamarren ordenakoak) Los datos de las tablas de previsión de mareas para los Puertos de Bilbao y Pasaia han sido calculados a partir de los análisis armónicos de la marea astronómica de diferentes registros procesados por AZTI-Tecnalia. Las previsiones contemplan únicamente los componentes de origen astronómico de la marea; por cuanto debe tenerse en cuenta que puede existir una componente de origen metereológico no considerada por imprevisible (del orden de decenas de centímetros como máximo).

20


itsasaldi taula Bilbo tabla de mareas Bilbao

2010


Urtarrila / Enero 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 O/V 02 L/S 03 I/D 04 A/L 05 A/M 06 A/X 07 O/J 08 O/V 09 L/S 10 I/D 11 A/L 12 A/M 13 A/X 14 O/J 15 O/V 16 L/S 17 I/D 18 A/L 19 A/M 20 A/X 21 O/J 22 O/V 23 L/S 24 I/D 25 A/L 26 A/M 27 A/X 28 O/J 29 O/V 30 L/S 31 I/D

22

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 3:19 4,33 4:06 4,46 4:54 4,49 5:42 4,43 6:32 4,29 7:24 4,08 8:20 3,84 9:23 3,63 11:02 3,48 0:20 1:17 2:05 2:46 3:23 3:58 4:33 5:07 5:41 6:15 6:51 7:31 8:17 9:15 10:27 11:46 0:19 1:23 2:19 3:09 3:56

3,44 3,56 3,70 3,83 3,94 4,01 4,03 4,01 3,95 3,85 3,73 3,59 3,45 3,32 3,28 3,37 3,53 3,83 4,15 4,43 4,62

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 15:49 4,18 16:38 4,21 17:27 4,15 18:17 4,03 19:09 3,85 20:04 3,66 21:02 3,49 22:06 3,38 23:14 3,37 12:15 3,43 12:52 3,45 13:48 3,50 14:35 3,57 15:16 3,64 15:52 3,7 16:27 3,74 17:01 3,75 17:34 3,72 18:08 3,66 18:42 3,57 19:19 3,47 20:01 3,36 20:51 3,27 21:54 3,23 23:07 3,31 12:57 13:58 14:51 15:40 16:27

3,58 3,84 4,08 4,27 4,36

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 9:35 0,52 10:22 0,43 11:10 0,43 11:59 0,53 0:31 0,80 0:54 0,98 1:50 1,18 2:53 1,36 4:32 1,48 5:43 1,50 6:47 1,44 7:41 1,34 8:27 1,22 9:07 1,11 9:44 1,02 10:18 0,96 10:50 0,94 11:22 0,95 11:54 1,01 0:14 1,15 0:47 1,26 1:23 1,38 2:05 1,51 2:59 1,60 4:09 1,62 5:30 1,51 6:44 1,28 7:45 0,97 8:38 0,67 9:27 0,42 10:13 0,28

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 22:04 0,65 22:53 0,63 23:41 0,68 12:50 13:44 14:44 15:51 17:04 18:16 18:48 19:40 20:23 21:01 21:36 22:09 22:41 23:12

0,71 0,93 1,17 1,36 1,48 1,51 1,46 1,38 1,28 1,17 1,09 1,04 1,03 1,07

12:26 12:59 13:37 14:24 15:26 16:46 18:10 19:20 20:18 20:39 21:26 22:11

1,11 1,22 1,35 1,48 1,57 1,57 1,45 1,23 0,97 0,73 0,54 0,43


Otsaila / Febrero 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 A/L 02 A/M 03 A/X 04 O/J 05 O/V 06 L/S 07 I/D 08 A/L 09 A/M 10 A/X 11 O/J 12 O/V 13 L/S 14 I/D 15 A/L 16 A/M 17 A/X 18 O/J 19 O/V 20 L/S 21 I/D 22 A/L 23 A/M 24 A/X 25 O/J 26 O/V 27 L/S 28 I/D

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 4:41 4,70 5:26 4,65 6:11 4,47 6:57 4,19 7:46 3,85 8:41 3,51 10:18 3,24 11:42 3,14 0:19 3,24 1:01 3,40 1:55 3,59 2:35 3,78 3:10 3,94 3:43 4,06 4:14 4,13 4:44 4,15 5:15 4,11 5:46 4,03 6:18 3,90 6:53 3,73 7:36 3,52 8:32 3,31 9:50 3,17 11:54 3,25 0:00 3,48 1:11 3,83 2:07 4,21 2:56 4,52

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 17:13 4,36 17:58 4,25 18:43 4,05 19:29 3,80 20:19 3,53 21:17 3,3 22:58 3,19 13:08 13:42 14:28 15:04 15:37 16:07 16:37 17:06 17:36 18:07 18:41 19:18 20:05 21:07 22:32

3,19 3,32 3,48 3,63 3,77 3,87 3,93 3,94 3,89 3,81 3,69 3,54 3,37 3,24 3,24

12:45 13:48 14:40 15:26

3,51 3,83 4,13 4,36

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 10:58 0,25 11:43 0,36 0:10 0,55 0:54 0,76 1:42 1,03 2:34 1,33 3:40 1,58 5:03 1,70 6:26 1,66 7:30 1,51 8:18 1,33 8:56 1,15 9:30 1,00 10:00 0,88 10:29 0,81 10:57 0,79 11:25 0,83 11:54 0,92 0:11 1,04 0:42 1,18 1:19 1,35 2:07 1,52 3:48 1,64 4:58 1,57 6:29 1,31 7:34 0,95 8:27 0,61 9:13 0,35

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 23:25 0,44 12:28 13:15 14:06 15:06 16:23 17:23 18:39 19:34 20:15 20:49 21:20 21:49 22:17 23:14 23:42

0,57 0,87 1,19 1,50 1,72 1,79 1,71 1,55 1,37 1,19 1,03 0,92 0,87 0,87 0,93

12:24 12:58 13:41 14:40 16:11 17:56 18:43 19:40 20:27 21:11

1,06 1,24 1,44 1,63 1,71 1,59 1,31 0,98 0,67 0,43

23


Martxoa / Marzo 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 A/L 02 A/M 03 A/X 04 O/J 05 O/V 06 L/S 07 I/D 08 A/L 09 A/M 10 A/X 11 O/J 12 O/V 13 L/S 14 I/D 15 A/L 16 A/M 17 A/X 18 O/J 19 O/V 20 L/S 21 I/D 22 A/L 23 A/M 24 A/X 25 O/J 26 O/V 27 L/S 28 I/D 29 A/L 30 A/M 31 A/X

24

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 3:40 4,72 4:23 4,79 5:04 4,70 5:46 4,48 6:28 4,15 7:13 3,76 8:03 3,37 9:38 3,06 11:10 2,95 0:41 1:36 2:14 2:47 3:17 3:47 4:16 4:46 5:17 5:50 6:27 7:12 8:11 9:35 11:44

3,32 3,54 3,75 3,94 4,08 4,17 4,21 4,19 4,10 3,96 3,76 3,51 3,25 3,11 3,24

0:56 1:50 2:37 3:19 4:00

3,90 4,25 4,52 4,67 4,69

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 16:09 4,48 16:51 4,48 17:32 4,37 18:12 4,15 18:54 3,87 19:38 3,56 20:30 3,27 22:10 3,09 23:46 3,13 12:50 3,06 13:25 3,26 14:07 3,47 14:40 3,67 15:09 3,84 15:38 3,98 16:06 4,06 16:35 4,08 17:05 4,05 17:36 3,96 18:09 3,83 18:48 3,65 19:36 3,45 20:42 3,27 22:14 3,28 23:47 3,54 12:34 3,54 13:33 3,87 14:22 4,16 15:05 4,37 15:46 4,48 16:25 4,47

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 9:57 0,20 10:40 0,20 11:21 0,33 0:22 1:04 1:50 2:50 4:21 6:02 7:11 7:58 8:34 9:05 9:33 10:01 10:28 10:55 11:24 11:56 0:12 0:50 2:10 3:26 4:44 6:15 7:19 8:10 8:55 9:37 10:17

0,67 0,99 1,34 1,65 1,82 1,77 1,58 1,36 1,15 0,97 0,82 0,72 0,69 0,73 0,83 1,00 1,05 1,26 1,47 1,60 1,52 1,24 0,90 0,60 0,38 0,28 0,31

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 22:22 0,30 23:03 0,30 23:42 0,43 12:03 0,57 12:45 0,90 13:30 1,26 14:24 1,61 15:11 1,87 16:59 1,96 18:24 1,83 19:16 1,62 19:54 1,39 20:25 1,17 20:53 0,98 21:20 0,84 21:47 0,77 22:44 0,75 23:11 0,79 23:40 0,90 12:32 13:17 14:22 16:03 17:20 18:32 19:24 20:08 21:19 21:59 22:37

1,21 1,46 1,68 1,77 1,61 1,30 0,95 0,64 0,41 0,30 0,32


Apirila / Abril 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 O/J 02 O/V 03 L/S 04 I/D 05 A/L 06 A/M 07 A/X 08 O/J 09 O/V 10 L/S 11 I/D 12 A/L 13 A/M 14 A/X 15 O/J 16 O/V 17 L/S 18 I/D 19 A/L 20 A/M 21 A/X 22 O/J 23 O/V 24 L/S 25 I/D 26 A/L 27 A/M 28 A/X 29 O/J 30 O/V

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 4:41 4,56 5:21 4,32 6:01 3,99 6:45 3,62 7:34 3,26 8:37 2,98 10:35 2,89 0:31 0:58 1:38 2:12 2:44 3:15 3:46 4:19 4:53 5:30 6:13 7:04 8:09 10:03 11:31

3,27 3,48 3,69 3,87 4,02 4,13 4,18 4,16 4,08 3,93 3,71 3,47 3,25 3,18 3,33

0:34 1:27 2:14 2:57 3:38 4:18

3,93 4,19 4,37 4,45 4,41 4,28

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 17:04 4,36 17:42 4,15 18:21 3,88 19:02 3,58 19:52 3,29 21:29 3,10 23:04 3,11 12:10 3,02 12:45 3,23 13:28 3,46 14:02 3,67 14:32 3,86 15:02 4,00 15:33 4,1 16:04 4,14 16:36 4,12 17:10 4,04 17:48 3,91 18:31 3,73 19:25 3,53 20:36 3,39 22:04 3,43 23:28 3,65 12:13 3,59 13:10 3,87 13:58 4,10 14:40 4,27 15:21 4,35 15:59 4,34 16:37 4,24

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 10:57 0,46 11:36 0,70 0:32 1:15 2:12 3:39 5:22 6:33 7:20 7:57 8:29 8:58 9:27 9:57 10:28 11:01 11:37

1,03 1,37 1,67 1,83 1,78 1,61 1,39 1,18 0,99 0,83 0,73 0,69 0,73 0,83 1,00

0:38 2:05 3:26 4:34 5:55 6:56 7:47 8:32 9:14 9:55 10:34

1,19 1,38 1,47 1,38 1,16 0,90 0,69 0,55 0,51 0,55 0,69

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 23:14 0,47 23:52 0,72 12:16 1,01 12:59 1,34 13:50 1,66 14:35 1,9 16:23 1,99 17:47 1,87 18:40 1,65 19:17 1,42 19:49 1,19 20:18 1,00 20:46 0,85 21:44 0,75 22:13 0,71 22:43 0,74 23:16 0,84 23:53 0,99 12:20 1,22 13:13 1,46 14:26 1,65 15:35 1,69 17:04 1,53 18:09 1,26 19:00 0,96 19:45 0,71 20:55 0,54 21:34 0,46 22:12 0,50 22:49 0,64

25


Maiatza / Mayo 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 L/S 02 I/D 03 A/L 04 A/M 05 A/X 06 O/J 07 O/V 08 L/S 09 I/D 10 L/S 11 A/M 12 A/X 13 O/J 14 O/V 15 L/S 16 I/D 17 A/L 18 A/M 19 A/X 20 O/J 21 O/V 22 L/S 23 I/D 24 A/L 25 A/M 26 A/X 27 O/J 28 O/V 29 L/S 30 I/D 31 A/L

26

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 4:59 4,06 5:40 3,79 6:24 3,51 7:13 3,24 8:11 3,03 9:53 2,96 11:10 3,04 11:44 3,20 0:02 3,40 0:49 3,57 1:29 3,74 2:05 3,89 2:41 4,01 3:18 4,08 3:56 4,08 4:36 4,02 5:20 3,90 6:08 3,72 7:04 3,53 8:09 3,39 9:23 3,35 10:37 3,43 11:44 3,60 0:05 3,87 1:01 4,00 1:51 4,09 2:36 4,11 3:19 4,06 4:01 3,97 4:42 3,82 5:24 3,66

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 17:15 4,08 17:54 3,86 18:36 3,61 19:25 3,38 20:56 3,21 22:13 3,17 23:31 3,25 12:33 13:13 13:49 14:24 14:59 15:35 16:13 16:53 17:37 18:26 19:23 20:31 21:46 23:00

3,40 3,60 3,78 3,94 4,06 4,13 4,15 4,10 4,00 3,86 3,72 3,62 3,63 3,73

12:42 13:31 14:16 14:57 15:36 16:15 16:54 17:34

3,78 3,94 4,06 4,13 4,15 4,10 4,00 3,86

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 11:13 0,88 11:53 1,12 0:08 1,10 0:52 1,37 1:46 1,59 2:58 1,73 4:22 1,72 5:33 1,61 6:26 1,44 7:08 1,26 7:45 1,08 8:19 0,93 8:53 0,82 9:29 0,77 10:06 0,78 10:46 0,86 11:30 1,00 12:20 1,17 0:38 1,05 1:40 1,19 2:54 1,27 4:14 1,24 5:27 1,14 6:29 1,01 7:23 0,91 8:11 0,84 8:55 0,82 9:36 0,85 9:47 0,93 10:27 1,04 11:07 1,18

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 23:28 0,85 12:06 12:57 14:03 15:28 16:47 17:44 18:27 19:04 19:37 20:39 21:12 21:46 22:23 23:03 23:47

1,38 1,62 1,81 1,89 1,84 1,69 1,49 1,29 1,09 0,93 0,80 0,73 0,72 0,78 0,90

13:19 14:30 15:20 16:36 17:39 18:33 19:49 20:32 21:13 21:52 22:31 23:10 23:51

1,35 1,48 1,51 1,42 1,25 1,06 0,89 0,77 0,73 0,75 0,83 0,96 1,12


Ekaina / Junio 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 A/M 02 A/X 03 O/J 04 O/V 05 L/S 06 I/D 07 A/L 08 A/M 09 A/X 10 O/J 11 O/V 12 L/S 13 I/D 14 A/L 15 A/M 16 A/M 17 O/J 18 O/V 19 L/S 20 I/D 21 A/L 22 A/M 23 A/M 24 O/J 25 O/V 26 L/S 27 I/D 28 A/L 29 A/M 30 A/X

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 6:07 3,49 6:53 3,32 7:43 3,19 8:37 3,12 9:36 3,11 10:35 3,18 11:29 3,31 0:40 1:26 2:10 2:54 3:39 4:26 5:14 6:05 6:59 7:57 9:00 10:05 11:10

3,57 3,72 3,85 3,96 4,02 4,02 3,97 3,87 3,74 3,61 3,52 3,49 3,53

0:37 1:32 2:22 3:08 3:50 4:30 5:10 5:49

3,72 3,75 3,77 3,77 3,75 3,71 3,66 3,59

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 18:16 3,70 19:02 3,54 19:53 3,39 20:52 3,30 21:54 3,28 22:55 3,33 23:51 3,43 12:18 3,47 13:04 3,65 13:47 3,82 14:30 3,99 15:13 4,12 15:57 4,20 16:42 4,23 17:30 4,20 18:21 4,11 19:15 3,99 20:15 3,86 21:19 3,76 22:27 3,70 23:35 3,70 12:12 3,62 13:06 3,73 13:55 3,83 14:39 3,93 15:21 3,99 16:00 4,01 16:38 3,99 17:16 3,94 17:55 3,84

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 11:49 1,33 0:34 1,29 1:22 1,44 2:15 1,55 3:16 1,60 4:19 1,58 5:18 1,49 6:10 1,37 6:57 1,22 7:41 1,08 8:24 0,95 9:08 0,86 9:52 0,82 10:39 0,83 11:27 0,88 12:19 0,99 0:37 0,82 1:34 0,96 2:37 1,09 3:45 1,18 4:55 1,23 6:02 1,23 7:01 1,20 7:55 1,16 8:12 1,12 8:55 1,09 9:36 1,08 10:14 1,09 10:52 1,13 11:29 1,20

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 12:35 13:28 14:28 15:32 16:33 17:26 18:12 19:24 20:05 20:45 21:27 22:11 22:56 23:45

1,49 1,63 1,72 1,75 1,69 1,58 1,41 1,23 1,04 0,87 0,74 0,67 0,66 0,71

13:15 13:45 14:51 15:59 17:05 18:35 19:28 20:16 20:59 21:40 22:19 22:57 23:35

1,11 1,23 1,32 1,35 1,32 1,24 1,14 1,05 0,98 0,95 0,95 0,99 1,05

27


Uztaila / Julio 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 O/J 02 O/V 03 L/S 04 I/D 05 A/L 06 A/M 07 A/X 08 O/J 09 O/V 10 L/S 11 I/D 12 A/L 13 A/M 14 A/X 15 O/J 16 O/V 17 L/S 18 I/D 19 A/L 20 A/M 21 A/X 22 O/J 23 O/V 24 L/S 25 I/D 26 A/L 27 A/M 28 A/X 29 O/J 30 O/V 31 L/S

28

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 6:28 3,50 7:08 3,41 7:50 3,32 8:36 3,25 9:27 3,21 10:24 3,24 11:23 3,33 0:52 1:47 2:39 3:28 4:16 5:05 5:53 6:42 7:34 8:29 9:28 10:34 11:43 0:18 1:23 2:16 3:01 3:40 4:16 4:50 5:23 5:56 6:30

3,54 3,72 3,90 4,05 4,14 4,16 4,10 3,98 3,81 3,63 3,48 3,40 3,42 3,43 3,47 3,55 3,63 3,70 3,75 3,77 3,76 3,71 3,63

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 18:35 3,72 19:17 3,59 20:02 3,46 20:52 3,36 21:49 3,30 22:50 3,31 23:53 3,40 12:21 3,50 13:16 3,71 14:08 3,94 14:57 4,16 15:45 4,34 16:32 4,45 17:19 4,46 18:07 4,39 18:57 4,23 19:49 4,01 20:47 3,77 21:53 3,56 23:35 3,45 12:48 13:43 14:29 15:10 15:47 16:22 16:56 17:30 18:04 18:39

3,53 3,66 3,81 3,93 4,01 4,05 4,05 3,99 3,89 3,76

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 0:13 1,14 0:51 1,25 1:31 1,36 2:15 1,45 3:05 1,52 4:03 1,54 5:07 1,50 6:11 1,40 7:10 1,25 8:04 1,08 8:55 0,91 9:43 0,77 10:31 0,68 11:18 0,66 0:24 1:15 2:11 3:12 4:22 5:37 6:18 7:18 8:07 8:48 9:25 9:58 10:31 11:02

0,59 0,78 1,01 1,24 1,41 1,50 1,50 1,42 1,32 1,21 1,11 1,03 1,00 1,02

0:16

1,07

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 12:08 1,30 12:47 1,41 14:00 1,52 14:49 1,61 15:44 1,66 16:45 1,64 17:46 1,53 18:44 1,36 19:37 1,13 20:27 0,89 21:14 0,68 22:01 0,53 22:48 0,46 23:36 0,48 12:06 0,71 12:56 0,84 13:48 1,01 14:45 1,20 15:49 1,36 17:00 1,46 18:11 1,45 19:14 1,36 20:07 1,24 20:52 1,12 21:31 1,02 22:07 0,95 22:40 0,92 23:13 0,93 23:44 0,98 12:04 1,09 12:36 1,20


Abuztua / Agosto 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 I/D 02 A/L 03 A/M 04 A/X 05 O/J 06 O/V 07 L/S 08 I/D 09 A/L 10 A/M 11 A/X 12 O/J 13 O/V 14 L/S 15 I/D 16 A/L 17 A/M 18 A/X 19 O/J 20 O/V 21 L/S 22 I/D 23 A/L 24 A/M 25 A/X 26 O/J 27 O/V 28 L/S 29 I/D 30 A/L 31 A/M

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 7:05 3,52 7:43 3,40 8:28 3,29 9:24 3,21 10:33 3,23 11:48 3,39 0:28 3,42 1:32 3,67 2:26 3,94 3:16 4,17 4:02 4,32 4:47 4,37 5:32 4,32 6:17 4,17 7:04 3,94 7:53 3,68 8:49 3,43 10:27 3,27 11:48 3,27 0:38 3,21 1:19 3,33 2:10 3,48 2:49 3,63 3:22 3,76 3:52 3,87 4:22 3,93 4:51 3,94 5:21 3,90 5:51 3,81 6:23 3,69 6:58 3,53

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 19:16 3,61 19:58 3,45 20:50 3,30 21:56 3,21 23:13 3,25 12:55 13:53 14:44 15:31 16:17 17:01 17:46 18:32 19:20 20:14 21:49 23:10

3,66 3,98 4,28 4,53 4,67 4,68 4,56 4,33 4,01 3,66 3,35 3,19

12:36 13:35 14:19 14:55 15:28 15:59 16:30 17:00 17:31 18:02 18:36 19:16

3,41 3,59 3,78 3,94 4,06 4,12 4,13 4,09 4,00 3,86 3,69 3,49

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 0:48 1,19 1:23 1,33 2:04 1,47 2:58 1,59 4:10 1,64 5:36 1,58 6:52 1,39 7:53 1,13 8:14 0,86 9:02 0,63 10:16 0,47 11:00 0,41 11:44 0,47 0:03 0,47 0:50 0,73 1:40 1,05 2:38 1,37 3:50 1,63 4:50 1,75 6:12 1,71 7:13 1,56 7:58 1,38 8:34 1,20 9:05 1,04 9:34 0,93 10:03 0,87 10:30 0,87 11:28 0,93 11:55 1,04 0:08 1,08 0:40 1,26

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 13:09 1,33 13:47 1,47 14:34 1,6 15:36 1,67 16:55 1,62 18:14 1,44 19:19 1,15 20:13 0,83 21:02 0,55 21:48 0,35 22:33 0,26 23:18 0,30 12:28 13:15 14:06 15:08 16:28 17:55 19:06 19:59 20:40 21:15 21:46 22:15 22:44 23:12 23:39

0,63 0,88 1,17 1,44 1,61 1,62 1,49 1,31 1,15 1,00 0,89 0,82 0,81 0,85 0,94

12:25 12:59

1,19 1,36

29


Iraila / Septiembre 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 A/X 02 O/J 03 O/V 04 L/S 05 I/D 06 A/L 07 A/M 08 A/X 09 O/J 10 O/V 11 L/S 12 I/D 13 A/L 14 A/M 15 A/X 16 O/J 17 O/V 18 L/S 19 I/D 20 A/L 21 A/M 22 A/X 23 O/J 24 O/V 25 L/S 26 I/D 27 A/L 28 A/M 29 A/X 30 O/J

30

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 7:41 3,37 8:38 3,22 9:57 3,18 11:27 3,36 0:14 3,39 1:19 3,71 2:12 4,03 2:58 4,3 3:42 4,47 4:24 4,52 5:06 4,44 5:48 4,26 6:31 3,99 7:17 3,68 8:10 3,38 9:51 3,18 11:24 3,19 0:26 3,11 1:05 3,29 1:49 3,49 2:23 3,68 2:53 3,84 3:21 3,96 3:49 4,04 4:18 4,06 4:46 4,02 5:16 3,93 5:49 3,80 6:25 3,63 7:09 3,44

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 20:07 3,28 21:18 3,12 23:20 3,15 12:41 13:39 14:28 15:13 15:56 16:39 17:21 18:05 18:51 19:43 21:19 22:48

3,70 4,07 4,41 4,66 4,78 4,75 4,57 4,27 3,89 3,49 3,16 3,02

12:21 13:17 13:58 14:31 15:01 15:31 16:00 16:29 16:59 17:31 18:06 18:48 19:43

3,36 3,57 3,77 3,94 4,06 4,14 4,16 4,12 4,03 3,89 3,70 3,47 3,23

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 1:19 1,46 2:12 1,65 3:33 1,76 5:21 1,69 6:13 1,44 7:12 1,10 8:00 0,77 8:44 0,49 9:55 0,31 10:36 0,26 11:17 0,35 11:58 0,56 0:22 0,79 1:09 1,15 2:05 1,51 2:51 1,80 4:35 1,90 6:01 1,80 6:57 1,60 7:36 1,38 8:08 1,17 8:37 0,99 9:04 0,86 9:30 0,79 10:27 0,78 10:53 0,84 11:21 0,95 11:51 1,10 0:10 1,25 0:51 1,48

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 13:42 1,54 15:15 1,67 16:49 1,65 17:55 1,43 19:05 1,08 19:59 0,73 20:46 0,43 21:30 0,24 22:13 0,18 22:55 0,26 23:38 0,48 12:42 13:30 14:30 15:57 17:37 18:49 19:39 20:16 20:48 21:17 21:45 22:12 22:39 23:06 23:36

0,86 1,21 1,53 1,72 1,70 1,53 1,33 1,14 0,98 0,85 0,77 0,74 0,78 0,88 1,04

12:26 13:42

1,29 1,49


Urria / Octubre 2010

Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 O/V 02 L/S 03 I/D 04 A/L 05 A/M 06 A/X 07 O/J 08 O/V 09 L/S 10 I/D 11 A/L 12 A/M 13 A/X 14 O/J 15 O/V 16 L/S 17 I/D 18 A/L 19 A/M 20 A/X 21 O/J 22 O/V 23 L/S 24 I/D 25 A/L 26 A/M 27 A/X 28 O/J 29 O/V 30 L/S 31 I/D

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 8:10 3,26 9:37 3,23 11:11 3,44 0:00 3,44 1:02 3,78 1:52 4,10 2:36 4,35 3:18 4,50 3:59 4,53 4:39 4,44 5:19 4,26 6:01 3,99 6:45 3,68 7:37 3,39 9:16 3,19 10:48 3,18 0:28 1:12 1:46 2:16 2:46 3:15 3:45 4:16 4:49 5:25 6:05 6:55 8:00 9:23

3,26 3,47 3,67 3,84 3,97 4,06 4,09 4,07 4,00 3,88 3,72 3,54 3,40 3,39

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 21:01 3,07 23:07 3,16 12:24 13:20 14:08 14:52 15:34 16:16 16:58 17:41 18:26 19:18 20:53 22:20 23:52 12:13 12:41 13:22 13:57 14:28 14:59 15:30 16:01 16:34 17:10 17:49 18:37 19:37 20:55 22:52

3,78 4,15 4,45 4,65 4,71 4,63 4,41 4,09 3,72 3,35 3,06 2,96 3,07 3,33 3,51 3,69 3,85 3,98 4,06 4,10 4,08 4,00 3,86 3,67 3,45 3,24 3,15 3,25

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 1:50 1,70 3:23 1,81 4:43 1,69 5:59 1,40 6:54 1,04 7:39 0,70 8:51 0,44 9:31 0,28 10:11 0,26 10:50 0,38 11:30 0,61 0:42 1:37 2:23 4:05 5:28 6:22 7:01 7:33 8:02 8:30 9:28 9:56 10:25 10:56 11:30

1,25 1,58 1,84 1,94 1,83 1,63 1,41 1,21 1,03 0,89 0,80 0,78 0,81 0,90 1,04

0:43 1:49 3:21

1,46 1,65 1,72

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 14:50 1,63 16:33 1,59 17:40 1,34 18:47 1,00 19:39 0,67 20:25 0,42 21:09 0,27 21:50 0,26 22:32 0,38 23:13 0,60 23:56 0,91 12:12 0,92 12:59 1,26 13:59 1,57 15:24 1,74 17:02 1,71 18:14 1,56 19:03 1,37 19:41 1,19 20:13 1,02 20:43 0,88 21:11 0,79 21:40 0,76 22:10 0,79 22:41 0,89 23:15 1,04 23:55 1,24 12:11 1,21 13:33 1,39 14:46 1,49 16:20 1,44

31


Azaroa / Noviembre 2010 Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 A/L 02 A/M 03 A/X 04 O/J 05 O/V 06 L/S 07 I/D 08 A/L 09 A/M 10 A/X 11 O/J 12 O/V 13 L/S 14 I/D 15 A/L 16 A/M 17 A/X 18 O/J 19 O/V 20 L/S 21 I/D 22 A/L 23 A/M 24 A/X 25 O/J 26 O/V 27 L/S 28 I/D 29 A/L 30 A/M

32

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 10:49 3,56 11:59 3,84 0:37 3,79 1:28 4,06 2:13 4,26 2:55 4,38 3:35 4,41 4:15 4,34 4:55 4,19 5:36 3,98 6:20 3,73 7:10 3,48 8:41 3,3 9:55 3,23 11:12 3,28 11:46 3,39 0:18 3,38 0:59 3,56 1:35 3,73 2:09 3,88 2:43 3,99 3:18 4,06 3:54 4,09 4:32 4,07 5:13 4,00 5:58 3,89 6:50 3,76 7:52 3,64 9:03 3,60 10:19 3,66

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 23:37 3,50 12:56 13:45 14:30 15:13 15:56 16:38 17:22 18:08 18:58 19:57 21:37 22:53 23:58

4,12 4,33 4,46 4,46 4,36 4,16 3,90 3,60 3,32 3,10 3,01 3,06 3,20

12:35 13:15 13:52 14:27 15:02 15:39 16:17 16:58 17:43 18:34 19:34 20:42 21:55 23:06

3,53 3,68 3,80 3,91 3,97 3,99 3,96 3,86 3,72 3,56 3,41 3,33 3,37 3,51

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 4:25 1,60 5:35 1,34 6:29 1,03 7:15 0,75 8:28 0,54 9:09 0,42 9:49 0,42 10:28 0,53 11:09 0,73 11:51 0,98 0:44 1:49 3:10 4:28 5:28 6:13 6:50 7:24 8:26 8:58 9:30 10:05 10:42 11:23

1,54 1,75 1,85 1,82 1,69 1,52 1,34 1,16 1,01 0,89 0,82 0,80 0,83 0,91

0:45 1:49 2:34 3:52

1,31 1,45 1,52 1,47

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 17:17 1,24 18:23 0,98 19:16 0,74 20:04 0,56 20:48 0,48 21:30 0,49 22:12 0,60 22:54 0,78 23:36 1,02 23:52 1,28 12:38 1,26 13:33 1,50 14:42 1,66 16:03 1,68 17:16 1,60 18:11 1,46 18:55 1,31 19:32 1,15 20:06 1,01 20:40 0,91 21:13 0,85 21:49 0,85 22:26 0,90 23:07 1,01 23:52 1,15 12:09 1,04 13:04 1,17 14:41 1,26 15:28 1,28 16:46 1,20


Abendua / Diciembre 2010 Bilbo / Bilbao 43º 2’ N 3º 05’ W

Egunak Días 01 A/X 02 O/J 03 O/V 04 L/S 05 I/D 06 A/L 07 A/M 08 A/X 09 O/J 10 O/V 11 L/S 12 I/D 13 A/L 14 A/M 15 A/X 16 O/J 17 O/V 18 L/S 19 I/D 20 A/L 21 A/M 22 A/X 23 O/J 24 O/V 25 L/S 26 I/D 27 A/L 28 A/M 29 A/X 30 O/J 31 O/V

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 11:29 3,80 0:08 3,70 1:02 3,90 1:50 4,06 2:35 4,17 3:17 4,22 3:58 4,21 4:38 4,13 5:19 4,00 6:01 3,84 6:45 3,66 7:34 3,48 8:29 3,35 9:31 3,27 10:34 3,27 11:34 3,33 0:03 3,37 0:50 3,54 1:34 3,71 2:16 3,88 2:57 4,03 3:39 4,14 4:22 4,21 5:06 4,23 5:52 4,17 6:42 4,07 7:36 3,93 8:36 3,78 9:44 3,67 10:55 3,64

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 12:30 13:24 14:13 14:59 15:43 16:26 17:09 17:52 18:37 19:25 20:17 21:14 22:13 23:10

3,94 4,06 4,13 4,13 4,06 3,94 3,78 3,61 3,43 3,28 3,16 3,12 3,14 3,24

12:27 13:14 13:58 14:41 15:23 16:07 16:52 17:38 18:28 19:21 20:19 21:22 22:29 23:37 12:05

3,44 3,58 3,72 3,84 3,94 3,98 3,98 3,91 3,81 3,68 3,55 3,47 3,46 3,54 3,66

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 5:02 1,32 6:01 1,12 7:22 0,93 8:08 0,77 8:52 0,68 9:33 0,66 10:14 0,71 10:55 0,83 11:37 0,99 0:20 1:09 2:05 3:08 4:12 5:09 5:59 7:13 7:54 8:33 9:13 9:53 10:35 11:19

1,38 1,54 1,67 1,74 1,74 1,66 1,53 1,36 1,17 1,00 0,84 0,73 0,67 0,69

0:40 1:34 2:35 3:43 4:54 6:02

1,02 1,15 1,28 1,36 1,37 1,30

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 17:54 1,08 18:53 0,95 19:44 0,85 20:32 0,79 21:16 0,79 21:29 0,83 22:11 0,93 22:53 1,06 23:35 1,21 12:20 1,16 13:06 1,34 13:56 1,49 14:54 1,58 15:57 1,61 17:00 1,57 17:56 1,48 18:46 1,35 19:30 1,21 20:13 1,08 20:54 0,96 21:36 0,88 22:19 0,84 23:03 0,86 23:50 0,92 12:07 0,76 12:58 0,89 13:55 1,04 14:59 1,18 16:11 1,27 17:24 1,29 18:32 1,26

33


34


itsasaldi taula Pasaia tabla de mareas Pasajes

2010


Urtarrila / Enero 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 O/V 02 L/S 03 I/D 04 A/L 05 A/M 06 A/X 07 O/J 08 O/V 09 L/S 10 I/D 11 A/L 12 A/M 13 A/X 14 O/J 15 O/V 16 L/S 17 I/D 18 A/L 19 A/M 20 A/X 21 O/J 22 O/V 23 L/S 24 I/D 25 A/L 26 A/M 27 A/X 28 O/J 29 O/V 30 L/S 31 I/D

36

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 3:01 4,44 3:50 4,57 4:38 4,61 5:26 4,56 6:16 4,43 7:09 4,22 8:05 3,99 9:08 3,78 10:18 3,62 11:30 3,56 0:55 1:45 2:27 3:05 3:40 4:14 4:48 5:22 5:56 6:33 7:13 8:03 9:05 10:22 11:39 0:05 1:07 2:02 2:51 3:37

3,55 3,67 3,80 3,93 4,03 4,08 4,09 4,05 3,96 3,84 3,70 3,55 3,44 3,43 3,55 3,67 3,96 4,28 4,55 4,74

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 15:29 4,43 16:17 4,48 17:04 4,46 17:52 4,35 18:42 4,17 19:35 3,95 20:32 3,73 21:37 3,55 22:48 3,46 23:56 3,46 12:35 3,59 13:29 3,66 14:14 3,75 14:53 3,84 15:29 3,91 16:02 3,95 16:34 3,95 17:06 3,92 3,85 18:11 3,76 18:47 3,65 19:29 3,54 20:22 3,44 21:31 3,39 22:50 3,46 12:46 13:41 14:31 15:18 16:01

3,78 4,06 4,33 4,53 4,64

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 9:16 0,63 10:04 0,55 10:52 0,56 11:41 0,66 0:00 0,78 0:51 0,95 1:46 1,15 2:45 1,36 3:53 1,51 5:04 1,58 6:12 1,55 7:10 1,46 7:58 1,35 8:39 1,24 9:17 1,15 9:53 1,09 10:26 1,08 11:00 1,12 11:32 1,20 0:17 0:56 1:41 2:40 3:54 5:15 6:25 7:25 8:17 9:05 9:51

1,30 1,41 1,53 1,63 1,66 1,56 1,34 1,05 0,77 0,54 0,41

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 21:37 0,72 22:25 0,65 23:12 0,67 12:31 13:24 14:21 15:25 16:36 17:46 18:47 19:37 20:19 20:57 21:32 22:04 22:37 23:09 23:42 12:06 12:42 13:23 14:13 15:18 16:35 17:51 18:55 19:49 20:38 21:24 22:09

0,84 1,07 1,31 1,53 1,66 1,70 1,65 1,56 1,45 1,35 1,25 1,19 1,16 1,17 1,22 1,32 1,45 1,60 1,73 1,81 1,79 1,62 1,36 1,05 0,77 0,56 0,44


Otsaila / Febrero 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 A/L 02 A/M 03 A/X 04 O/J 05 O/V 06 L/S 07 I/D 08 A/L 09 A/M 10 A/X 11 O/J 12 O/V 13 L/S 14 I/D 15 A/L 16 A/M 17 A/X 18 O/J 19 O/V 20 L/S 21 I/D 22 A/L 23 A/M 24 A/X 25 O/J 26 O/V 27 L/S 28 I/D

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 4:23 4,81 5:07 4,76 5:51 4,59 6:38 4,32 7:28 3,99 8:25 3,66 9:38 3,40 11:06 3,30 0:46 1:36 2:15 2:49 3:21 3:52 4:22 4:52 5:23 5:56 6:33 7:20 8:23 9:50 11:22

3,39 3,59 3,79 3,98 4,13 4,22 4,26 4,22 4,13 3,99 3,80 3,60 3,41 3,33 3,46

0:56 1:49 2:35

4,00 4,36 4,66

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 16:45 4,64 17:29 4,53 18:13 4,31 18:59 4,02 19:49 3,72 20:50 3,44 22:09 3,26 23:36 3,26 12:26 3,36 13:23 3,50 14:05 3,66 14:39 3,81 15:10 3,94 15:39 4,04 16:08 4,09 16:36 4,09 17:05 4,04 17:35 3,96 18:08 3,83 18:47 3,68 19:38 3,52 20:52 3,39 22:27 3,42 23:52 3,65 12:33 3,74 13:28 4,08 14:15 4,39 14:59 4,62

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 10:35 0,39 11:20 0,50 0:22 1:10 2:03 3:09 4:34 5:59 7:03 7:51 8:28 9:01 9:32 10:02 10:31 11:00 11:30

0,79 1,08 1,39 1,66 1,80 1,76 1,61 1,43 1,26 1,12 1,02 0,97 0,98 1,05 1,16

0:18 1:01 1:59 3:21 4:56 6:14 7:14 8:03 8:49

1,24 1,42 1,60 1,71 1,64 1,37 1,04 0,71 0,47

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 22:53 0,45 23:37 0,57 12:04 0,72 12:50 1,02 13:40 1,35 14:40 1,67 15:55 1,89 17:24 1,95 18:37 1,86 19:29 1,69 20:08 1,50 20:42 1,32 21:12 1,16 21:42 1,04 22:11 0,97 22:40 0,96 23:11 1,01 23:43 1,10 12:02 1,31 12:40 1,49 13:28 1,67 14:34 1,83 16:06 1,86 17:35 1,67 18:42 1,35 19:35 0,99 20:22 0,67 21:06 0,43

37


Martxoa / Marzo 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 A/L 02 A/M 03 A/X 04 O/J 05 O/V 06 L/S 07 I/D 08 A/L 09 A/M 10 A/X 11 O/J 12 O/V 13 L/S 14 I/D 15 A/L 16 A/M 17 A/X 18 O/J 19 O/V 20 L/S 21 I/D 22 A/L 23 A/M 24 A/X 25 O/J 26 O/V 27 L/S 28 I/D 29 A/L 30 A/M 31 A/X

38

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 3:19 4,85 4:01 4,90 4:42 4,82 5:24 4,60 6:06 4,28 6:52 3,91 7:45 3,54 8:59 3,23 10:43 3,12 0:28 1:17 1:53 2:25 2:55 3:23 3:53 4:23 4:53 5:27 6:06 6:54 8:02 9:36 11:08 12:17 0:40 1:31 2:15 2:57 3:37

3,35 3,59 3,83 4,04 4,20 4,31 4,35 4,31 4,21 4,05 3,84 3,61 3,39 3,32 3,48 3,78 4,08 4,41 4,67 4,81 4,82

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 15:41 4,73 16:21 4,72 17:01 4,58 17:42 4,33 18:23 4,02 19:09 3,67 20:06 3,35 21:31 3,15 23:16 3,16 12:11 3,23 13:04 3,42 13:43 3,63 14:13 3,81 14:41 3,98 15:09 4,10 15:36 4,18 16:04 4,20 16:33 4,17 17:04 4,09 17:39 3,95 18:20 3,77 19:16 3,57 20:36 3,42 22:15 3,47 23:39 3,73 12:17 3,78 13:09 4,11 13:54 4,39 14:36 4,59 15:16 4,68 15:55 4,64

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 9:31 0,34 10:13 0,34 10:53 0,48 11:34 0,73 0:35 1:24 2:29 4:06 5:44 6:48 7:31 8:05 8:35 9:04 9:32 10:00 10:29 11:00 11:32

1,10 1,46 1,77 1,94 1,87 1,67 1,46 1,26 1,10 0,98 0,92 0,91 0,97 1,08 1,23

0:37 1:39 3:08 4:45 6:01 6:56 7:44 8:27 9:08 9:47

1,38 1,59 1,71 1,61 1,33 1,00 0,71 0,50 0,41 0,45

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 21:48 0,32 22:29 0,35 23:09 0,51 23:51 0,77 12:15 1,06 13:00 1,43 13:55 1,79 15:15 2,05 17:00 2,09 18:19 1,94 19:08 1,72 19:44 1,49 20:15 1,27 20:44 1,08 21:12 0,93 21:41 0,85 22:11 0,83 22:40 0,88 23:14 0,99 23:52 1,16 12:11 1,42 13:01 1,64 14:14 1,81 15:51 1,83 17:20 1,61 18:24 1,27 19:16 0,92 20:01 0,63 20:43 0,43 21:24 0,36 22:03 0,41


Apirila / Abril 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 O/J 02 O/V 03 L/S 04 I/D 05 A/L 06 A/M 07 A/X 08 O/J 09 O/V 10 L/S 11 I/D 12 A/L 13 A/M 14 A/X 15 O/J 16 O/V 17 L/S 18 I/D 19 A/L 20 A/M 21 A/X 22 O/J 23 O/V 24 L/S 25 I/D 26 A/L 27 A/M 28 A/X 29 O/J 30 O/V

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 4:17 4,71 4:57 4,47 5:37 4,16 6:21 3,80 7:12 3,45 8:24 3,17 10:06 3,07 11:33 3,17 0:40 1:18 1:50 2:21 2:52 3:23 3:55 4:30 5:08 5:52 6:45 7:56 9:25 10:46 11:51 0:18 1:07 1:52 2:35 3:15 3:55

3,59 3,82 4,03 4,19 4,30 4,34 4,31 4,22 4,06 3,86 3,64 3,46 3,43 3,57 3,81 4,10 4,35 4,53 4,61 4,59 4,47

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 16:33 4,49 17:12 4,25 17:51 3,96 18:36 3,64 19:32 3,34 20:56 3,15 22:38 3,17 23:51 3,35 12:26 3,36 13:04 3,57 13:36 3,77 14:06 3,95 14:34 4,10 15:04 4,20 15:35 4,25 16:07 4,23 16:42 4,16 17:22 4,02 18:11 3,84 19:12 3,65 20:32 3,55 22:02 3,61 23:18 3,83 12:44 13:30 14:12 14:52 15:31 16:09

4,07 4,29 4,43 4,48 4,44 4,32

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 10:26 0,60 11:05 0,86 11:44 1,17 0:04 1,18 0:53 1,52 1:58 1,81 3:33 1,97 5:10 1,90 6:13 1,72 6:55 1,51 7:30 1,32 8:00 1,15 8:30 1,02 8:59 0,94 9:29 0,92 10:02 0,95 10:35 1,04 11:13 1,19 11:58 1,37 0:29 1,33 1:36 1,53 3:01 1,61 4:28 1,51 5:38 1,29 6:34 1,04 7:21 0,83 8:04 0,69 8:44 0,64 9:24 0,69 10:02 0,83

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 22:42 0,59 23:23 0,86 12:27 13:19 14:35 16:17 17:38 18:29 19:06 19:38 20:09 20:40 21:10 21:43 22:17 22:54 23:37 11:58 12:55 14:10 15:38 16:57 18:00 18:52 19:38 20:20 21:01 21:41 22:20

1,51 1,83 2,07 2,11 1,96 1,73 1,49 1,26 1,06 0,91 0,81 0,78 0,83 0,95 1,12 1,37 1,56 1,70 1,68 1,49 1,22 0,94 0,72 0,58 0,55 0,61 0,77

39


Maiatza / Mayo 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 L/S 02 I/D 03 A/L 04 A/M 05 A/X 06 O/J 07 O/V 08 L/S 09 I/D 10 L/S 11 A/M 12 A/X 13 O/J 14 O/V 15 L/S 16 I/D 17 A/L 18 A/M 19 A/X 20 O/J 21 O/V 22 L/S 23 I/D 24 A/L 25 A/M 26 A/X 27 O/J 28 O/V 29 L/S 30 I/D 31 A/L

40

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 4:34 4,26 5:14 4,00 5:57 3,72 6:47 3,45 7:50 3,23 9:09 3,12 10:28 3,16 11:27 3,30 0:32 1:10 1:46 2:21 2:57 3:35 4:15 4:58 5:48 6:44 7:49 9:03 10:15 11:20

3,73 3,92 4,07 4,19 4,26 4,27 4,22 4,11 3,96 3,79 3,66 3,60 3,65 3,78

0:43 1:31 2:15 2:57 3:38 4:17 4:57

4,16 4,25 4,30 4,28 4,20 4,07 3,91

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 16:48 4,13 17:29 3,90 18:13 3,65 19:07 3,43 20:18 3,28 21:41 3,26 22:54 3,37 23:49 3,54 12:12 3,48 12:50 3,67 13:26 3,85 13:59 4,02 14:35 4,16 15:11 4,24 15:49 4,27 16:31 4,23 17:17 4,13 18:09 4,00 19:11 3,86 20:22 3,77 21:38 3,78 22:48 3,87 23:50 4,02 12:16 3,93 13:05 4,07 13:50 4,16 14:32 4,21 15:12 4,20 15:52 4,14 16:32 4,04 17:12 3,91

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 10:41 1,03 11:20 1,28 12:02 1,54 0:31 1,52 1:31 1,75 2:48 1,89 4:11 1,89 5:16 1,78 6:05 1,62 6:45 1,45 7:20 1,29 7:54 1,15 8:28 1,04 9:03 0,98 9:41 0,96 10:21 1,00 11:05 1,10 0:28 1:32 2:45 3:59 5:07 6:05 6:56 7:42 8:24 9:05 9:44 10:23 11:02

1,20 1,35 1,43 1,41 1,32 1,19 1,07 0,99 0,96 0,99 1,06 1,17 1,31

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 22:59 0,99 23:43 1,25 12:52 13:57 15:18 16:34 17:32 18:17 18:56 19:31 20:07 20:44 21:21 22:02 22:44 23:33 11:55 12:52 14:01 15:15 16:27 17:31 18:26 19:15 20:00 20:43 21:23 22:03 22:45 23:27

1,78 1,95 2,01 1,92 1,75 1,54 1,33 1,13 0,97 0,85 0,80 0,81 0,90 1,03 1,23 1,37 1,47 1,48 1,39 1,24 1,08 0,94 0,85 0,83 0,86 0,95 1,09 1,25


Ekaina / Junio 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 A/M 02 A/X 03 O/J 04 O/V 05 L/S 06 I/D 07 A/L 08 A/M 09 A/X 10 O/J 11 O/V 12 L/S 13 I/D 14 A/L 15 A/M 16 A/M 17 O/J 18 O/V 19 L/S 20 I/D 21 A/L 22 A/M 23 A/M 24 O/J 25 O/V 26 L/S 27 I/D 28 A/L 29 A/M 30 A/X

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 5:39 3,73 6:23 3,55 7:13 3,39 8:08 3,28 9:11 3,23 10:12 3,27 11:09 3,37 11:59 3,53 0:27 3,73 1:13 3,89 1:55 4,04 2:38 4,17 3:21 4,25 4:06 4,28 4:52 4,26 5:41 4,17 6:33 4,05 7:29 3,90 8:31 3,77 9:37 3,69 10:44 3,66 11:48 3,70 0:22 3,86 1:17 3,92 2:05 3,97 2:48 4,00 3:28 4,01 4:05 3,98 4:43 3,92 5:19 3,84

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 17:55 3,76 18:42 3,61 19:36 3,49 20:38 3,41 21:43 3,40 22:45 3,47 23:40 3,59 12:44 13:28 14:10 14:53 15:38 16:24 17:13 18:04 18:59 20:00 21:05 22:14 23:21

3,71 3,91 4,09 4,24 4,34 4,38 4,35 4,26 4,14 4,00 3,88 3,82 3,82

12:45 13:35 14:20 15:02 15:41 16:19 16:57 17:34

3,78 3,87 3,95 4,01 4,05 4,05 4,01 3,94

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 11:43 1,46 0:12 1,43 1:01 1,61 1:58 1,74 3:00 1,82 4:03 1,83 5:01 1,76 5:52 1,64 6:38 1,49 7:20 1,32 8:02 1,16 8:45 1,03 9:28 0,93 10:13 0,88 10:59 0,90 11:49 0,96 0:20 0,96 1:17 1,11 2:18 1,26 3:25 1,38 4:32 1,44 5:37 1,43 6:36 1,38 7:27 1,32 8:12 1,26 8:54 1,22 9:33 1,20 10:10 1,20 10:46 1,24 11:22 1,29

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 12:28 13:18 14:16 15:19 16:22 17:19 18:10 18:55 19:39 20:23 21:07 21:52 22:39 23:28

1,61 1,73 1,81 1,82 1,76 1,63 1,46 1,27 1,09 0,93 0,81 0,75 0,76 0,83

12:42 13:40 14:43 15:51 16:58 18:02 18:57 19:48 20:33 21:14 21:53 22:32 23:10 23:48

1,07 1,20 1,31 1,37 1,36 1,31 1,23 1,14 1,08 1,05 1,05 1,09 1,17 1,28

41


Uztaila / Julio 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 O/J 02 O/V 03 L/S 04 I/D 05 A/L 06 A/M 07 A/X 08 O/J 09 O/V 10 L/S 11 I/D 12 A/L 13 A/M 14 A/X 15 O/J 16 O/V 17 L/S 18 I/D 19 A/L 20 A/M 21 A/X 22 O/J 23 O/V 24 L/S 25 I/D 26 A/L 27 A/M 28 A/X 29 O/J 30 O/V 31 L/S

42

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 5:56 3,73 6:34 3,61 7:14 3,49 8:00 3,39 8:55 3,32 9:58 3,31 11:05 3,40 0:44 1:36 2:24 3:10 3:55 4:40 5:26 6:13 7:02 7:56 8:57 10:08 11:24 0:09 1:10 2:00 2:41 3:17 3:51 4:22 4:52 5:23 5:54

3,71 3,92 4,13 4,32 4,44 4,49 4,44 4,31 4,11 3,87 3,65 3,50 3,46 3,56 3,65 3,75 3,86 3,94 4,00 4,01 3,99 3,92 3,82

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 18:13 3,84 18:55 3,71 19:41 3,58 20:33 3,47 21:35 3,41 22:42 3,43 23:46 3,53 12:07 3,57 13:03 3,81 13:54 4,06 14:43 4,31 15:28 4,50 16:15 4,61 17:01 4,63 17:48 4,54 18:38 4,37 19:31 4,14 20:29 3,89 21:38 3,68 22:54 3,56 12:32 13:28 14:14 14:53 15:29 16:03 16:35 17:08 17:40 18:15

3,53 3,66 3,82 3,96 4,07 4,14 4,16 4,12 4,03 3,90

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 0:27 1:09 1:54 2:48 3:49 4:55 5:57 6:53 7:44 8:31 9:17 10:02 10:47 11:34 0:02 0:51 1:45 2:46 3:55 5:12 6:22 7:20 8:06 8:45 9:20 9:52 10:25 10:56 11:27

1,42 1,56 1,70 1,81 1,85 1,81 1,68 1,48 1,24 1,00 0,80 0,67 0,62 0,66 0,71 0,92 1,17 1,43 1,62 1,71 1,68 1,57 1,45 1,32 1,21 1,13 1,09 1,09 1,14

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 12:00 1,37 12:39 1,47 13:21 1,58 14:11 1,67 15:09 1,72 16:15 1,71 17:23 1,60 18:24 1,42 19:19 1,20 20:09 0,96 20:57 0,76 21:42 0,61 22:28 0,55 23:15 0,58 12:22 13:12 14:09 15:13 16:26 17:43 18:49 19:43 20:27 21:06 21:40 22:14 22:46 23:18 23:50 12:00

0,79 0,99 1,22 1,43 1,56 1,57 1,48 1,35 1,22 1,11 1,04 1,02 1,05 1,13 1,25 1,24


Abuztua / Agosto 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 I/D 02 A/L 03 A/M 04 A/X 05 O/J 06 O/V 07 L/S 08 I/D 09 A/L 10 A/M 11 A/X 12 O/J 13 O/V 14 L/S 15 I/D 16 A/L 17 A/M 18 A/X 19 O/J 20 O/V 21 L/S 22 I/D 23 A/L 24 A/M 25 A/X 26 O/J 27 O/V 28 L/S 29 I/D 30 A/L 31 A/M

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 6:27 3,70 7:05 3,56 7:51 3,42 8:54 3,32 10:17 3,32 11:40 3,49 0:23 3,59 1:21 3,88 2:10 4,18 2:55 4,44 3:38 4,62 4:21 4,69 5:03 4,64 5:46 4,47 6:31 4,21 7:20 3,89 8:18 3,57 9:33 3,33 11:06 3,27 0:02 3,35 1:06 3,49 1:51 3,66 2:26 3,82 2:58 3,95 3:26 4,05 3:54 4,11 4:21 4,12 4:50 4,07 5:18 3,98 5:48 3,85 6:24 3,69

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 18:52 3,73 19:36 3,55 20:32 3,39 21:48 3,30 23:12 3,37 12:46 13:41 14:29 15:14 15:59 16:42 17:26 18:11 18:59 19:54 21:03 22:32

3,78 4,12 4,44 4,69 4,83 4,85 4,73 4,49 4,16 3,81 3,50 3,32

12:25 13:21 14:03 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:13 18:53

3,39 3,59 3,80 3,99 4,14 4,24 4,28 4,25 4,15 4,00 3,81 3,59

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 0:24 1,40 1:00 1,57 1:44 1,74 2:43 1,88 4:01 1,92 5:25 1,81 6:33 1,55 7:28 1,22 8:17 0,90 9:02 0,62 9:45 0,44 10:28 0,37 11:11 0,44 11:55 0,62 0:23 0,85 1:11 1,18 2:07 1,53 3:19 1,81 4:50 1,94 6:14 1,86 7:13 1,69 7:54 1,50 8:29 1,31 9:00 1,15 9:29 1,02 9:57 0,95 10:26 0,93 10:55 0,98 11:25 1,08 0:18

1,48

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 12:35 1,36 13:16 1,51 14:09 1,66 15:19 1,75 16:45 1,72 18:02 1,53 19:04 1,24 19:56 0,92 20:44 0,64 21:27 0,45 22:11 0,36 22:54 0,40 23:38 0,57 12:42 13:34 14:36 15:59 17:33 18:45 19:36 20:15 20:49 21:19 21:49 22:17 22:46 23:15 23:44 11:58 12:37

0,90 1,23 1,54 1,75 1,76 1,62 1,44 1,26 1,11 1,00 0,95 0,96 1,02 1,14 1,30 1,23 1,41

43


Iraila / Septiembre 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 A/X 02 O/J 03 O/V 04 L/S 05 I/D 06 A/L 07 A/M 08 A/X 09 O/J 10 O/V 11 L/S 12 I/D 13 A/L 14 A/M 15 A/X 16 O/J 17 O/V 18 L/S 19 I/D 20 A/L 21 A/M 22 A/X 23 O/J 24 O/V 25 L/S 26 I/D 27 A/L 28 A/M 29 A/X 30 O/J

44

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 7:08 3,51 8:13 3,35 9:47 3,31 11:21 3,49 0:07 3,57 1:03 3,91 1:51 4,26 2:34 4,55 3:16 4,73 3:57 4,78 4:37 4,70 5:19 4,49 6:01 4,20 6:47 3,84 7:44 3,50 9:02 3,24 10:47 3,20 12:08 3,36 0:46 3,42 1:27 3,61 1:59 3,79 2:28 3,95 2:55 4,07 3:22 4,15 3:50 4,17 4:18 4,15 4:47 4,07 5:20 3,94 5:57 3,77 6:46 3,58

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 19:48 3,38 21:10 3,24 22:49 3,30 12:30 13:24 14:11 14:55 15:37 16:19 17:01 17:44 18:29 19:21 20:32 22:10 23:46

3,84 4,22 4,56 4,81 4,93 4,91 4,74 4,45 4,08 3,69 3,35 3,17 3,24

13:00 13:38 14:11 14:41 15:09 15:38 16:07 16:38 17:09 17:45 18:28 19:27

3,58 3,81 4,01 4,17 4,28 4,31 4,28 4,18 4,03 3,83 3,61 3,39

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 0:59 1,68 1:57 1,86 3:24 1,95 5:01 1,83 6:15 1,52 7:10 1,14 7:58 0,77 8:42 0,48 9:23 0,30 10:05 0,27 10:47 0,37 11:29 0,60 12:13 0,93 0:38 1,26 1:32 1,64 2:45 1,94 4:27 2,05 5:55 1,93 6:51 1,73 7:29 1,50 8:01 1,29 8:30 1,11 8:58 0,96 9:27 0,88 9:56 0,86 10:25 0,90 10:56 1,01 11:31 1,17 0:33

1,63

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 13:27 1,62 14:41 1,78 16:20 1,77 17:47 1,54 18:49 1,20 19:40 0,85 20:25 0,56 21:07 0,36 21:48 0,30 22:30 0,37 23:11 0,58 23:53 0,89 13:02 14:05 15:35 17:18 18:29 19:15 19:51 20:21 20:50 21:17 21:45 22:14 22:43 23:13 23:49 12:13 13:07

1,29 1,64 1,86 1,85 1,68 1,47 1,28 1,13 1,01 0,95 0,95 1,00 1,10 1,25 1,43 1,37 1,59


Urria / Octubre 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 O/V 02 L/S 03 I/D 04 A/L 05 A/M 06 A/X 07 O/J 08 O/V 09 L/S 10 I/D 11 A/L 12 A/M 13 A/X 14 O/J 15 O/V 16 L/S 17 I/D 18 A/L 19 A/M 20 A/X 21 O/J 22 O/V 23 L/S 24 I/D 25 A/L 26 A/M 27 A/X 28 O/J 29 O/V 30 L/S 31 I/D

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 7:56 3,41 9:32 3,39 11:02 3,60 12:10 3,93 0:40 3,97 1:27 4,29 2:10 4,54 2:52 4,69 3:32 4,71 4:13 4,61 4:53 4,40 5:35 4,12 6:22 3,79 7:17 3,49 8:33 3,27 10:10 3,23 11:28 3,36 0:05 3,35 0:46 3,53 1:20 3,71 1:51 3,87 2:20 4,01 2:50 4,11 3:19 4,16 3:51 4,16 4:26 4,10 5:03 4,00 5:47 3,85 6:42 3,69 7:53 3,57 9:18 3,58

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 20:52 3,27 22:29 3,36 23:43 3,63 13:03 13:49 14:32 15:14 15:56 16:37 17:19 18:05 18:56 20:03 21:36 23:05

4,29 4,59 4,79 4,86 4,79 4,60 4,31 3,96 3,60 3,29 3,14 3,19

12:21 13:01 13:35 14:07 14:38 15:09 15:41 16:14 16:50 17:31 18:19 19:21 20:40 22:02

3,56 3,77 3,96 4,11 4,21 4,25 4,23 4,15 4,02 3,85 3,66 3,49 3,41 3,49

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 1:36 1,81 3:07 1,88 4:41 1,73 5:52 1,41 6:48 1,05 7:34 0,72 8:18 0,47 9:00 0,33 9:41 0,33 10:22 0,47 11:04 0,71 11:48 1,02 0:11 1,36 1:04 1,69 2:14 1,95 3:47 2,04 5:12 1,94 6:08 1,75 6:49 1,53 7:23 1,33 7:54 1,14 8:25 0,99 8:56 0,90 9:28 0,87 10:01 0,90 10:37 1,00 11:17 1,14 0:26 1:31 2:52

1,53 1,66 1,69

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 14:27 1,75 16:05 1,72 17:26 1,48 18:27 1,15 19:17 0,83 20:01 0,58 20:43 0,43 21:24 0,40 22:04 0,51 22:46 0,72 23:27 1,02 12:38 13:40 15:06 16:41 17:51 18:37 19:14 19:46 20:16 20:45 21:15 21:46 22:19 22:54 23:35 12:05 13:04 14:20 15:44

1,37 1,68 1,87 1,87 1,73 1,55 1,38 1,23 1,11 1,04 1,01 1,03 1,11 1,22 1,37 1,32 1,50 1,61 1,58

45


Azaroa / Noviembre 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 A/L 02 A/M 03 A/X 04 O/J 05 O/V 06 L/S 07 I/D 08 A/L 09 A/M 10 A/X 11 O/J 12 O/V 13 L/S 14 I/D 15 A/L 16 A/M 17 A/X 18 O/J 19 O/V 20 L/S 21 I/D 22 A/L 23 A/M 24 A/X 25 O/J 26 O/V 27 L/S 28 I/D 29 A/L 30 A/M

46

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 10:37 3,74 11:42 3,99 0:11 3,96 1:00 4,20 1:46 4,39 2:28 4,49 3:10 4,50 3:51 4,42 4:34 4,26 5:16 4,04 6:02 3,80 6:56 3,58 8:00 3,40 9:14 3,33 10:27 3,38 11:27 3,50 0:34 1:10 1:45 2:20 2:55 3:33 4:14 4:57 5:45 6:41 7:44 8:54 10:05

3,57 3,73 3,89 4,02 4,11 4,16 4,16 4,11 4,03 3,92 3,83 3,79 3,84

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 23:13 3,70 12:37 13:24 14:10 14:53 15:35 16:17 17:00 17:45 18:35 19:34 20:44 21:58 23:02 23:52 12:14 12:54 13:31 14:08 14:43 15:20 15:58 16:39 17:24 18:16 19:14 20:19 21:30 22:38

4,25 4,46 4,59 4,62 4,54 4,37 4,14 3,87 3,59 3,36 3,22 3,19 3,27 3,41 3,65 3,81 3,94 4,05 4,12 4,15 4,13 4,06 3,96 3,83 3,72 3,64 3,64 3,72

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 4:14 1,56 5:23 1,32 6:20 1,04 7:09 0,79 7:54 0,61 8:38 0,53 9:20 0,55 10:02 0,66 10:46 0,86 11:31 1,11 0:41 1:40 2:52 4:05 5:08 5:57 6:39 7:17 7:53 8:30 9:07 9:45 10:27 11:12

1,63 1,82 1,92 1,90 1,78 1,61 1,43 1,26 1,11 0,99 0,93 0,91 0,95 1,04

0:23 1:23 2:31 3:42

1,31 1,40 1,44 1,41

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 16:59 1,40 17:59 1,16 18:50 0,93 19:37 0,75 20:21 0,65 21:02 0,65 21:43 0,74 22:24 0,91 23:06 1,14 23:51 1,39 12:20 1,37 13:16 1,62 14:25 1,79 15:42 1,84 16:50 1,79 17:44 1,68 18:28 1,54 19:05 1,41 19:41 1,29 20:15 1,18 20:49 1,11 21:25 1,08 22:04 1,08 22:45 1,13 23:31 1,21 12:03 1,17 13:00 1,29 14:05 1,39 15:15 1,42 16:25 1,37


Abendua / Diciembre 2010

Pasaia / Pasajes 43º 20’ N 1º 56’ W

Egunak Días 01 A/X 02 O/J 03 O/V 04 L/S 05 I/D 06 A/L 07 A/M 08 A/X 09 O/J 10 O/V 11 L/S 12 I/D 13 A/L 14 A/M 15 A/X 16 O/J 17 O/V 18 L/S 19 I/D 20 A/L 21 A/M 22 A/X 23 O/J 24 O/V 25 L/S 26 I/D 27 A/L 28 A/M 29 A/X 30 O/J 31 O/V

Itsasgora / Pleamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 11:11 3,95 0:35 1:24 2:10 2:54 3:38 4:19 5:01 5:45 6:30 7:20 8:14 9:15 10:18 11:18

4,00 4,13 4,22 4,25 4,22 4,15 4,04 3,90 3,75 3,61 3,49 3,42 3,42 3,48

0:27 1:13 1:57 2:39 3:21 4:06 4:51 5:38 6:29 7:23 8:24 9:30 10:40 11:48

3,56 3,74 3,92 4,09 4,23 4,32 4,35 4,31 4,22 4,09 3,96 3,84 3,79 3,81

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 23:39 3,86 12:10 4,08 13:04 4,20 13:52 4,28 14:38 4,30 15:21 4,26 16:05 4,17 16:46 4,03 17:29 3,87 18:12 3,69 18:58 3,52 19:48 3,38 20:44 3,29 21:44 3,26 22:43 3,30 23:38 3,41 12:10 3,59 12:58 3,73 13:42 3,87 14:24 4,01 15:06 4,12 15:48 4,19 16:31 4,22 17:17 4,19 18:05 4,12 18:56 4,00 19:52 3,86 20:54 3,74 22:01 3,67 23:10 3,67

www.azti.es

Itsasbehera / Bajamar Goizez Arratzaldez Mañana Tarde Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 4:51 1,29 5:51 1,14 6:45 0,99 7:36 0,87 8:22 0,81 9:07 0,80 9:50 0,86 10:33 0,97 11:16 1,12 0:16 1:03 1:55 2:53 3:55 4:55 5:50 6:39 7:26 8:09 8:52 9:35 10:19 11:05 11:53 0:12 1:05 2:03 3:07 4:17 5:25

1,47 1,61 1,72 1,78 1,78 1,71 1,59 1,43 1,26 1,09 0,95 0,86 0,81 0,83 0,90 0,99 1,09 1,21 1,32 1,37 1,34

Ordua* / Altuera Hora* / Altura (m) 17:29 1,27 18:25 1,14 19:15 1,04 20:02 0,97 20:47 0,95 21:29 0,99 22:10 1,07 22:51 1,18 23:32 1,32 12:00 1,29 12:46 1,47 13:38 1,64 14:34 1,76 15:35 1,83 16:36 1,82 17:32 1,75 18:21 1,64 19:06 1,49 19:49 1,33 20:30 1,18 21:12 1,05 21:54 0,96 22:38 0,91 23:24 0,92 12:44 13:40 14:41 15:49 16:58 18:03

1,03 1,18 1,33 1,43 1,47 1,43

47


48


49


50


Itsasoari begira Observando el mar

www.azti.es

info@azti.es

www. itsasnet.com

Tabla de Mareas 2010  

Tabla de Mareas y otros datos de interés, editado por la Unidad de Investigación mArina de AZTI-Tecnalia.

Advertisement