Panoply

Page 1

THE

SAFETY BOOKΟ ΟΜΙΛΟΣ

DELTA ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ǘǞƏǝǖǞǠ ǔǓǣǚǜǖǚǠ

ǚǤǓǜǚǓ ǚǣǡǓǞǚǓ

Η ΔΕΛΤΑ ΠΛΑΣ ΕΙΝΑΙ š ǘƑǴǾǽƑǶǻǮǰ ǮdzǾȂȀǶǿ š ǖƑƒǻǴȂȀȁǭǿ ǹǰǸ ǹǰȁǰȀǹǴȂǰȀȁǭǿ ȁǽȂ ǝǓǡ š njȄǴǸ ǴǸȀǰȄǷǴǮ Ȁȁǽ ǧǾǶƑǰȁǸȀȁǭǾǸǽ ȁǽȂ ǡǰǾǸȀǸǽȊ ǰƒȉ ȁǽ š ǴDzǹǰȁǰȀȁǫȀǴǸǿ ƒǰǾǰDzȆDzǭǿ š ǷȂDzǰȁǾǸǹǬǿ dzǸǰǻǽƑǭǿ š ǺǽDzǸȀȁǸǹǬǿ ƒǺǰȁȃȉǾƑǴǿ š ƒǾǽȇȉǻȁǰ š ƒǴǺǫȁǴǿ ȀǴ ȉǺǽǻ ȁǽǻ ǹȉȀƑǽ š ȀȂǻǴǾDzǫȁǴǿ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ȀǴ ǴǹǰȁǽƑƑȊǾǸǰ ǴȂǾȋ

ǕǓǜǜǚǓ

Ǔǜǜǖǣ ǧƏǢǖǣ ǖǛǤǠǣ ǖǥǢƏǡǘǣ Ǔǜǜǖǣ ǧƏǢǖǣ ǖǞǤǠǣ ǖǥǢƏǡǘǣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ǴǹǰȁǽƑƑȊǾǸǰ ǹǾǫǻǶ ǴǹǰȁǽƑƑȊǾǸǰ ǵǴȂDzǫǾǸǰ DzȂǰǺǸȋǻ ǴǹǰȁǽƑƑȊǾǸǰ ƑǫȀǹǴǿ

ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ȀȂȀȁǭƑǰȁǰ ǬȄǽȂǻ ƒǽȂǺǶǷǴǮ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ǴǹǰȁǽƑƑȊǾǸǰ ǾǽȊȄǰ ǴǾDzǰȀǮǰǿ ǴǹǰȁǽƑƑȊǾǸǰ ǵǴȀȁǫ ǾǽȊȄǰ ! ǴǹǰȁǽƑƑȊǾǸǽ ǾǽȊȄǰ DzǸǰ ȁǶ DZǾǽȄǭ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩ ΧΕΡΙΩΝ Ν 50 εκατομμύρια ζευγάρια γάντια

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ǴǹǰȁǽƑƑȊǾǸǰ ǵǴȂDzǫǾǸǰ ƒǰƒǽȊȁȀǸǰ

I


ΤΗΣ Η Λ Ο Τ Σ Η ΑΠΟ

A T L E D PLUS

Α ΤΩΝ Α ΝΑΛΥΣΗ ΝΑ ΤΟΥ Χ ΓΚΩΝ ΡΗΣΤΗ

ΧΕΡΙΑ

Ι ΚΕΦΑΛ

Η ΤΩΤΙΚ ΑΝΤΙΠ

ΠΑΡΑΓ ΩΓΗ

ΠΟΔΙΑ ΣΩΜΑ

ΔΙΑΝΟ ΜΗ

ΝΙΚΗ Χ Ε Τ Ο ΥΛΙΚ ΩΝ ΑΝΑΓΚ ΤΗΣ Ν Ω Τ Σ Η ΜΕΛΕΤ ΑΝΤΑ Ο ΧΡΗ Ν ΠΟΥ ΣΥ

Η ΤΩΤΙΚ ΑΝΤΙΠ

Α Ν Ε Θ Ν ΚΑ

Ι ΚΕΦΑΛ ΧΕΡΙΑ

ΤΟ Α Ι Γ Η Σ Υ Λ Π Α Μ 1 ΠΟΔΙΑ

ΣΩΜΑ

II


ΜΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

5

ΑΣΙΑ

40 000

ǡǜǓǤǦǠǢǝǖǣ ǥǜǚǛǠǤǖǧǞǚǛǘǣ ǥǡǠǣǤǘǢǚǟǘǣ

ΕΥΡΩΠΗ

M ǓǡǠǙǘǛǖǥǣǘǣ

ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

III


Η DELTA PLUS

ΠΑΝΤΑ ΠΙΟ

ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΑΣ

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 200 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΞΩ, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ: š ǣȂƑDZǽȂǺǬǿ ȀȁǶǻ ǴƒǸǺǽDzǭ ȁȆǻ ǝǓǡ Ȁǰǿ š ǣȂƑDZǽȂǺǬǿ DzǸǰ ȁǶ dzǸǫǷǴȀǭ ȁǽȂǿ Ȁȁǽ ǴƑƒȉǾǸǽ š ǖǹƒǰǸdzǴȊȀǴǸǿ DzǸǰ ȁǶǻ ǽƑǫdzǰ ȁȆǻ ƒȆǺǭȀǴȋǻ Ȁǰǿ š ǝǸǰ DZǽǭǷǴǸǰ ȀȁǸǿ ƒȆǺǭȀǴǸǿ Ǵǹȁȉǿ DzǾǰȃǴǮǽȂ DzǸǰ ȁǸǿ ǽƑǫdzǴǿ Ȁǰǿ

ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ǧǫǾǶ Ȁȁǽ dzǮǹȁȂǽ ȁǶǿ ƒǰDzǹȉȀƑǸǰǿ dzǸǰǻǽƑǭǿ ȁǶǿ ǴǮȀȁǴ ǴǼǰȀȃǰǺǸȀƑǬǻǽǸ DzǸǰ ƑǸǰ ƒǺǭǾǶ ƒǾȉȀDZǰȀǶ ȀȁǶǻ DzǹǫƑǰ '(/7$ 3/86 ǽƒǽȂdzǭƒǽȁǴ ǹǰǸ ǻǰ ǴǮȀǰȀȁǴ Ȁȁǽǻ ǹȉȀƑǽ ǣǭƑǴǾǰ ǽ ȉƑǸǺǽǿ '(/7$ 3/86 ǹǰǺȊƒȁǴǸ ƒǴǾǸȀȀȉȁǴǾǽ ǰƒȉ ȄȋǾǴǿ ƑǴ ȁǸǿ ǷȂDzǰȁǾǸǹǬǿ ȁǶǿ ǴȁǰǸǾǴǮǴǿ dzǸǰǻǽƑǭǿ ȀȁǶǻ ǖȂǾȋƒǶ ȀȁǶǻ ǓȀǮǰ ȀȁǶ ǞȉȁǸǰ ǓƑǴǾǸǹǭ ǹǰǸ ȁǽ ȁƑǭƑǰ ȁǽȂ ǝǴDzǫǺǽȂ ǖǼƒǬǾ

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : ǤǴƑǰȄǸȀƑȉǿ ȁǶǿ ƒǾǽȀȃǽǾǫǿ ǹǰȁǫ ȁǽƑǴǮǿ ǹǰǸ ǬDzDzǾǰȃǰ ƒǽȂ ǰƒǽȀǹǽƒǽȊǻ ȀǴ ƑǸǰ ȁǬǺǴǸǰ ȀȁǽȄǴȂȉƑǴǻǶ

IV


ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: ǘ 'HOWD 3OXV DZǾǮȀǹǴȁǰǸ ȀǴ ƑȉǻǸƑǶ ǰǻǰǵǭȁǶȀǶ ǴǾDzǰǺǴǮȆǻ DzǸǰ ǻǰ ƒǰǾǰƑǬǻǴǸ ǹǽǻȁǫ Ȁǰǿ ǹǰǸ ǹǫǻǴǸ ȁǸǿ ƒǺǶǾǽȃǽǾǮǴǿ ƒǫǻȆ Ȁȁǰ ƒǾǽȇȉǻȁǰ ȁǶǿ ǻǰ ǰǻǰƒȁȊȀȀǽȂǻȁǰǸ ƒǾǽȁǴǮǻǽǻȁǰǿ ǹǰǸǻǽȊǾDzǸǰ ȂƒǽǺǽDzǸȀȁǸǹǫ ǴǾDzǰǺǴǮǰ š ZZZ GHOWDSOXV SLFWXUHV FRP ǤǾǫƒǴǵǰ ǴǸǹȉǻȆǻ ȀǴ ǴǺǴȊǷǴǾǶ ƒǾȉȀDZǰȀǶ ǡǾǽȀDZǫȀǸƑǶ ȋǾǴǿ ȁǽ ȆǾǽ ƑǬǾǴǿ ȁǶǻ ǴDZdzǽƑǫdzǰ š njǻǰ ǴǾDzǰǺǴǮǽ ǰǻǰǵǭȁǶȀǶǿ ȀǴ ƒǾǽȀȆƒǸǹȉ ȂƒǽǺǽDzǸȀȁǭ 3& ǹǰǸ ȁǰƑƒǺǬȁǰ ƒǽǺǺǰƒǺȋǻ ǹǾǸȁǶǾǮȆǻ ƒǽȂ ǰƒǽdzǮdzǴǸ ǬȁȀǸ ȋȀȁǴ ǻǰ Ȁǰǿ DZǽǶǷǭȀǴǸ ȀȁǶǻ ǴƒǸǺǽDzǭ ȁȆǻ ǝǓǡ Ȁǰǿ ǢǮȀǹǽ ǤǽƑǬǰǿ dzǾǰȀȁǶǾǸȉȁǶȁǰǿ ǕǹǫƑǰ ƒǾǽȇȉǻȁȆǻ ǖƒǮƒǴdzǽ DzǹǫƑǰǿ š ǡǰǾǽȂȀǸǫȀǴǸǿ ' ǬȆǿ Ɠ DzǸǰ ƑǸǰ ǹǰǺǭ ǽƒȁǸǹǭ ǰƒǴǸǹȉǻǸȀǶ ȁȆǻ ƒǾǽȇȉǻȁȆǻ ȀǴ ȉǺǴǿ ȁǽȂǿ ȁǸǿ ǺǴƒȁǽƑǬǾǴǸǴǿ š ǝǸǰ ǻǬǰ ȁǴȄǻǽǺǽDzǮǰ ǹǰǸ ǹǰǸǻǽȊǾDzǸǴǿ dzȂǻǰȁȉȁǶȁǴǿ ǺǴǸȁǽȂǾDzǮǰǿ DzǸǰ ȁǽǻ ǴǸǹǽǻǸǹȉ Ƒǰǿ ǹǰȁǫǺǽDzǽ ȀǴ DzǺȋȀȀǴǿ dzǸǰǷǬȀǸƑǽ ȀǴ 3& ǹǰǸ ȀǴ ȁǰƑƒǺǬȁǰ š ǛǰǸ ǫǺǺǴǿ ǰǹȉƑǰ ǾǰǻȁǴDZǽȊ Ȁȁǽǻ ǸȀȁȉȁǽƒȉ Ƒǰǿ DzǸǰ ǻǰ ƑǫǷǴȁǴ ƒǴǾǸȀȀȉȁǴǾǰ

ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ: WWW.DELTAPLUS.EU njǻǰǿ dzǸǹȁȂǰǹȉǿ ȁȉƒǽǿ ǰǻǽǸǹȁȉǿ ȀǴ ȉǺǽ ȁǽǻ ǹȉȀƑǽő ǕǰǺǺǸǹǫ ǓDzDzǺǸǹǫ ǕǴǾƑǰǻǸǹǫ ǚȁǰǺǸǹǫ ǡǽǺȆǻǸǹǫ ǚȀƒǰǻǸǹǫ ǖǺǺǶǻǸǹǫ ǡǽǾȁǽDzǰǺǸǹǫ ǠǺǺǰǻdzǸǹǫ ǠȂDzDzǰǾǬǵǸǹǰ ǤȀǴȄǸǹǫ ǣǺǽDZǫǹǸǹǰ ǢǽȂƑǫǻǸǹǰ ǛǾǽǰȁǸǹǫ ǛǸǻǬǵǸǹǰ ǢȆȀǸǹǫ ő DzǸǰ ƑǸǰ ǴȊǹǽǺǶ ƒǾȉȀDZǰȀǶ ȀȁǶǻ ƒǺǭǾǶ ƒǾǽȀȃǽǾǫ Ƒǰǿ ǹǰǸ ȀȁǸǿ ƒǺǶǾǽȃǽǾǮǴǿ Ƒǰǿ ǽƒǽȂdzǭƒǽȁǴ ǴǮȀȁǴ ǔǽǶǷǭƑǰȁǰ DzǸǰ ǻǰ ǴƒǸǺǬǼǴȁǴ ȁǰ ǝǓǡ Ȁǰǿ ȁǴȄǻǸǹǬǿ ƒǺǶǾǽȃǽǾǮǴǿ ƒǫǻȆ Ȁȁǽ ǾȂǷƑǸȀȁǸǹȉ ǹǰǸ ǹǰǻǽǻǸȀȁǸǹȉ ƒǴǾǸDZǫǺǺǽǻ ƒǾȉȀDZǰȀǶ Ȁȁǰ ȁǴȄǻǸǹǫ ȃȂǺǺǫdzǸǰ ȁȆǻ ƒǾǽȇȉǻȁȆǻ ǹǰǸ ȁǸǿ dzǶǺȋȀǴǸǿ ȀȂƑƑȉǾȃȆȀǶǿ Ǭǻǰǿ ǧȋǾǽǿ ǣȂǻǴǾDzǫȁǶ DzǸǰ ȁǸǿ ǴǸdzǸǹǬǿ ƒǾǽȀȃǽǾǬǿ ǹǺƒ ő

V


Η DELTA PLUS

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

Η DELTA PLUS ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ HAR35 EOLIEN

ǘ 'HOWD 3OXV ǻǽǸǫǵǴȁǰǸ Ȁȁǽ ǻǰ ƒǶDzǰǮǻǽȂǻ ȉǺǰ ǹǰǺǫ ȀȁǶ ǷǬȀǶ ǴǾDzǰȀǮǰǿ ǹǰǸ ǰǻǰǵǶȁǫǴǸ ƒǫǻȁǽȁǴ ƒǸǽ ǰǻǰǻǴȆȁǸǹǬǿ ǺȊȀǴǸǿ ȀǴ ȉ ȁǸ ǰȃǽǾǫ ȁǶǻ ǫǻǴȀǶ ȁǽ ȀȄǴdzǸǰȀƑȉ ȁǶǻ ȁǴȄǻǸǹȉȁǶȁǰ DzǸǰ ǻǰ ƑƒǽǾǴǮ ǻǰ Ȁǰǿ ƒǾǽȀȁǰȁǴȊǴǸ ȀǴ ǹǫǷǴ ƒǴǾǮƒȁȆȀǶ ǘ ǹǫǷǴ ƑǸǰ ǰƒȉ ȁǸǿ ǽǸǹǽDzǬǻǴǸǴǿ ȁȆǻ ƒǾǽȇȉǻȁȆǻ Ƒǰǿ ǬȄǴǸ dzǽȂǺǴȂȁǴǮ ǹǰȁǫ ȁǬȁǽǸǽ ȁǾȉƒǽ ȋȀȁǴ ǻǰ ȃǬǾǻǴǸ ƒǾǽȇȉǻȁǰ ƒǽȂ ǻǰ ǰƒǽǹǾǮǻǽǻȁǰǸ Ȁȁǰ ǴȂǾȆƒǰȇǹǫ ƒǾȉȁȂƒǰ ǹǰǸ DzǸǰ ǽǾǸȀƑǬǻǰ Ȁȁǰ ƒǾȉȁȂƒǰ ȁȆǻ ǘǡǓ ǠǸ ȂƒǴȊǷȂǻǽǸ ȁǶǿ DzǹǫƑǰǿ ȁȆǻ ƒǾǽȇȉǻȁȆǻ Ƒǰǿ ǴƑƒǻǬǽǻȁǰǸ ǰƒȉ ȁǰ ȀƒǽǾ ǹǰǸ ȁǶ ȅȂȄǰDzȆDzǮǰ Ȁȁǽǻ ǴǺǴȊǷǴǾǽ ȄǾȉǻǽ DzǸǰ ǻǰ ǰǻǰƒȁȊǼǽȂǻ ǝǓǡ ƒǽȂ ǻǫǻǰǸ ǴȊǹǽǺǰ ȁȉȀǽ DzǸǰ ȁǶ ƑǴȁǰȃǽǾǫ ȁǽȂǿ ȀȁǶǻ ǴǾDzǰȀǮǰ ȉȀǽ ǹǰǸ DzǸǰ ǹǰǷǶƑǴǾǸǻǭ ȄǾǭȀǶ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ D-SPIRIT

Ǥǽ ȀȊǻǽǺǽ ȁȆǻ ǺȊȀǴȆǻ ǝǓǡ ȁǶǿ 'HOWD 3OXV ƒǾǽȁǴǮǻǴȁǰǸ ȀȁǶǻ ǹǰǺȊȁǴǾǶ ǰǻǰǺǽDzǮǰ ǰǻǫDzǹǶ ƒǽǸȉȁǶȁǰ ȁǸƑǭ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ SUPER UPER QUARTZ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ VENICUT32

VI

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ D-MACH


ǕǸǰ ƑǸǰ ƒǰǾǰDzȆDzǭ ȉǺǽ ǹǰǸ ƒǴǾǸȀȀȉȁǴǾǽ ǽǺǽǹǺǶǾȆƑǬǻǶ

90% ȁǶǿ ǰǻȁǸƒȁȆȁǸǹǭǿ μας γκάμας 70% ȁǶǿ DzǹǫƑǰǿ ȁȆǻ προϊόντων μας για το κεφάλι 60% ȁǶǿ DzǹǫƑǰǿ ȁȆǻ παπουτσιών μας Delta Del e taa Plus ΚΙΝΑ Α - Γουζιάνγκκ

Delta Del ta Plus ΙΝΔ ΙΝΔΙΙΑ - κοντά στηην Καλκούτα

Delta Del ta Plus ΜΕΣΗ ΑΝΑ ΑΝΑΤΟΛΗ - Ντουμπάι

Delta Del ta Plus ΓΑΛΛΙΑ Α - Απτ

7

ǖǕǛǓǤǓǣǤǓǣǖǚǣ ǡǓǢǓǕƏǕǘǣ ǣǖ ǠǜǠ ǤǠǞ ǛǠǣǝǠ

ǘ 'HOWD 3OXV ǴǼǰȀȃǰǺǮǵǴǸ ȁǶ ƑǰǴȀȁǾǮǰ ǹǰǸ ȁǶǻ ƒǽǸȉȁǶȁǰ ȁǶǿ ƒǰǾǰDzȆDzǭǿ ȁȆǻ ƒǾǽȇȉǻȁȆǻ ȁǶǿ ǴǮȁǴ ǰȂȁǭ DzǮǻǴȁǰǸ Ȁȁǰ dzǸǹǫ ȁǶǿ ǴǾDzǽȀȁǫȀǸǰ ǭ ȀǴ ǰȂȁǫ ȁȆǻ ȀȂǻǴȁǰǮǾȆǻ ȁǶǿ ǴƒǸDZǫǺǺǽǻȁǫǿ ȁǽȂǿ š Ǟǰ ǰǹǽǺǽȂǷǽȊǻ ƒǸȀȁǫ ȁǽǻ ǹǽǸǻȉ ȄǫǾȁǶ ǹǰȁǰȀǹǴȂǭǿ ȁǽȂǿ š ǤǸǿ ȂƒǽȄǾǴȆȁǸǹǬǿ dzǸǴǾDzǰȀǮǴǿ ƒǽȂ ȂƒǫǾȄǽȂǻ Ȁȁǰ ȁǴȁǾǫdzǸǰ ȁȆǻ ȁǴȄǻǸǹȋǻ ǹǰǷǶǹȉǻȁȆǻ š ǣǴǸǾǬǿ ǰƒȉ dzǽǹǸƑǬǿ ǹǰȁǫ ȁǶ dzǸǫǾǹǴǸǰ ǹǰǸ Ȁȁǽ ȁǬǺǽǿ ȁǶǿ ƒǰǾǰDzȆDzǭǿ ǠǸ ǴDzǹǰȁǰȀȁǫȀǴǸǿ ƒǰǾǰDzȆDzǭǿ ȁǽȂ ǽƑǮǺǽȂ ǺǴǸȁǽȂǾDzǽȊǻ ȀȁǶǻ ƒǺǴǸǽǻȉȁǶȁǫ ȁǽȂǿ ǹǫȁȆ ǰƒȉ ȁǽ ƒǸȀȁǽƒǽǸǶƑǬǻǽ ȀȊȀȁǶƑǰ ƒǽǸȉȁǶȁǰǿ ,62 ǵǺǴǿ ǽǸ Ǵǻ ǺȉDzȆ ǴDzǹǰȁǰȀȁǫȀǴǸǿ ǴǮǻǰǸ ƒǸȀȁǽƒǽǸǶƑǬǻǴǿ ȀȊƑȃȆǻǰ ƑǴ ȁǽ ǫǾǷǾǽ ȁǶǿ ǴȂǾȆƒǰȇǹǭǿ ǽdzǶDzǮǰǿ ǝǓǡ ǛǰȁǶDzǽǾǮǰ ,,, ǹǮǻdzȂǻǽǸ ǰǻǰƒǶǾǮǰǿ ǭ ǷǰǻǫȀǸƑǽǸ

Delta Del e taa Plus ΙΣΠΑΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙ ΙΑ - Μπιλμπάο Μπι Μ πιλμπάο μ άο

Deltaa Plus D Delta Del luss ΒΡΑΖΙΛ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙ ΙΑ

Delta Del ta Plus ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - Μπουένος Άιρες

Η DELTA PLUS ΠΑΡΑΓΕΙ

Ή ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ VII


Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ ΤΑ ΠΟΔΙΑ,

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΚΑΜΕΣ:

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

VIII

Ο τεμαχισμός μας με πολλαπλά κλειδιά εισόδου (τομείς δραστηριότητας, κίνδυνοι, επίπεδα γκάμας) είναι το βάθρο πάνω στο οποίο δομείται η στρατηγική γκάμας και καθορίζονται και σχεδιάζονται τα μελλοντικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πιέσεις στη θέση εργασίας.


ΕΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ/ΚΗΠΟΣ

ǕǴȆǾDzǽǮ ǟȂǺǽǹȉƒǽǸ ǛǶƒǽȂǾǽǮ

BTP/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ǝǴDzǫǺǽ ǬǾDzǽ ş ǛǰȁǰȀǹǴȂǭ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ/ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ǘǺǴǹȁǾǽǺȉDzǽǸ ş ǥdzǾǰȂǺǸǹǽǮ ǖǸdzǸǹǽǮ DzǸǰ ǴDzǹǰȁǰȀȁǫȀǴǸǿ ǷǬǾƑǰǻȀǶǿ ş ǔǰȃǴǮǿ ǝǴȁǰǺǺǸǹǬǿ ǹǰȁǰȀǹǴȂǬǿ ǡǴȁǾǽȄǶƑǴǮǰ ǓȂȁǽǹǮǻǶȁǰ ş ǓǴǾǽǻǰȂƒǶDzǸǹǭ ş ǔǸǽƑǶȄǰǻǸǹǭ Ȃƒǽ ǰǻǫǷǴȀǶ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ǥǺǸǹǽȁǴȄǻǸǹǭ ȂƒǽdzǽƑǭ ǝǴȁǰȃǽǾǫ ǓǴǾǽdzǾȉƑǸǽ ƍǸǰǻǽƑǭ ΛΕΥΚΟ/ΥΓΙΕΙΝΗ

ǔǸǽƑǶȄǰǻǮǰ DzǴȆǾDzǸǹȋǻ ȁǾǽȃǮƑȆǻ ǦǰǾƑǰǹǴǮǰ ş ǞǽȀǽǹǽƑǴǮǰ ǖȀȁǸǰȁȉǾǸǰ ş ǓȂȁǽdzǸǽǮǹǶȀǶ

PREMIUM

Προϊόντα ό Υψηλής ή Τεχνολογίας ί (High Tech) για εξειδικευμένες χρήσεις

ESSENTIAL

ǣȁǫǻȁǰǾ ƒǾǽȇȉǻȁǰ ƒǽǺǺǰƒǺǬǿ ȄǾǭȀǴǸǿ

ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ IX


ΟΛΗ Η DELTA PLUS

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΙ

ΜΟΝΟ ΕΙΚΟΝΑ

DELTA PLUS, ΜΙΑ ΜΑΡΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ǘ ǡǰDzǹȉȀƑǸǰ ǰDzǽǾǫ ȁȆǻ ǝǓǡ ƒǫǻȆ ȀȁǶǻ ǽƒǽǮǰ Ƕ ǴȁǰǸǾǴǮǰ Ƒǰǿ ǹǰȁǰȀǹǴȂǫǵǴǸ DZǭƑǰ DZǭƑǰ ȁǶǻ ǶDzǴȁǸǹǭ ȁǶǿ ǷǬȀǶ Ǵdzȋ ǹǰǸ ȄǾȉǻǸǰ ǴƒǸDZǫǺǺǴǸ Ǭǻǰ ǹǰǸǻǽȊǾDzǸǽ ƑǽǻȁǬǺǽ njǻǰǿ ǴǻǴǾDzȉǿ ƒǰǾǫDzǽǻȁǰǿ ȀȁǶǻ ƒǰDzǹȉȀƑǸǰ ȃǸǺǽdzǽǼǮǰ ǽȃǴǮǺǴǸ ǻǰ έχει πλήρη ǰǻȁǮǺǶȅǶ ȁȆǻ ƒǾǽȇȉǻȁȆǻ ȁǽȂ ƑǴ Ǭǻǰ ǰƒǺȉ ǫDzDzǸDzƑǰ ƒǫǻȆ ȀǴ Ǭǻǰǻ ǰƒǴȂǷǴǮǰǿ ȀȊǻdzǴȀƑǽ ƑǴ ǴǹǴǮǻǽȂǿ ƒǽȂ ȁǰ ȃǬǾǻǽȂǻ ȀȁǶ ǹǰǷǶƑǴǾǸǻȉȁǶȁǰ ǕǸǰ ǻǰ ƑƒǽǾǴǮ Ƕ ƒǾǽȀȃǽǾǫ Ƒǰǿ ǻǰ ȀȂǻǴȄǮǵǴǸ ǻǰ ǰƒǽȃǬǾǴǸ ǰǼǮǰ ȀȁǽȂǿ ƒǴǺǫȁǴǿ dzǸǰǻǽƑǴǮǿ Ƒǰǿ ƒǾǬƒǴǸ ǻǰ ȀȂDzǹǴǻȁǾȋǻǴǸ ǹǫȁȆ ǰƒȉ Ǭǻǰ ǹǰǸ Ƒȉǻǽ ȀȊƑDZǽǺǽ ȁǶǻ ǴǻǽƒǽǮǶȀǶ ȁȆǻ ƒǾǽȇȉǻȁȆǻ ǹǰǸ ȁȆǻ ȂƒǶǾǴȀǸȋǻ ƒǽȂ ǰƒǽǹǾǮǻǽǻȁǰǸ ȀȁǸǿ ƒǾǽȀdzǽǹǮǴǿ ȁȆǻ ƒǴǺǰȁȋǻ ȁǽȂǿ ȄǾǶȀȁȋǻ ǹǰǷȋǿ ǹǰǸ ȀȁǸǿ dzǸǹǬǿ ȁǽȂǿ ǝȉǺǸǿ Ƕ ƒǾǽȀȃǽǾǫ ǰȂȁǭ ȀȂǻȁǰȄǷǴǮ ǴƒǰȃǮǴȁǰǸ ȀȁǶǻ ȁǴȄǻǽDzǻȆȀǮǰ ȁȉȀǽ ǰƒȉ ƒǾǰǹȁǸǹǭǿ ȉȀǽ ǹǰǸ ǰƒȉ DZǸǽƑǶȄǰǻǸǹǭǿ ƒǺǴȂǾǫǿ ȁȆǻ ǴǾDzǽȀȁǰȀǮȆǻ Ƒǰǿ ǹǰǷȋǿ ǹǰǸ ǰȂȁȋǻ ȁȆǻ ȀȂǻǴǾDzǰȁȋǻ Ƒǰǿ ǘ ǹǸǻǶȁǭǾǸǰ dzȊǻǰƑǶ ȁǶǿ καινοτομίας ǰƒǽȁǴǺǴǮ ǺǽǸƒȉǻ Ǭǻǰ ȀȂȀȁǰȁǸǹȉ ȀȁǽǸȄǴǮǽ ȁǶǿ ƒǾǽȀȃǽǾǫǿ Ƒǰǿ ǡǾǬƒǴǸ ǺǽǸƒȉǻ ǻǰ ǽǺǽǹǺǶǾȋǻǴȁǰǸ ǹǫȁȆ ǰƒȉ ȁǽ ǮdzǸǽ ǴǻǽƒǽǸǶȁǸǹȉ ȀȊƑDZǽǺǽ ǣȊǺǺǶȅǶ ǹǰǸǻǽȁǽƑǮǰ ƒǰǾǰDzȆDzǭ ǭ ƒǰǾǰDzȆDzǭ ǰƒȉ ȁǾǮȁǽȂǿ ǹȂǾǮȆǿ ȉƑȆǿ Διανομή ƑǬȀȆ ȁȆǻ ƒǴǺǰȁȋǻ dzǸǰǻǽƑǬȆǻ Ƒǰǿ ǘ ȀȄǬȀǶ ƒǽȂ Ƒǰǿ ȀȂǻdzǬǴǸ ƑǴ ȁǽȂǿ ƒǴǺǫȁǴǿ dzǸǰǻǽƑǴǮǿ Ƒǰǿ ǰǻǫ ȁǽǻ ǹȉȀƑǽ ǰƒǽȁǴǺǴǮ ȁǽ ȀȂȀȁǰȁǸǹȉ ȀȁǽǸȄǴǮǽ ȁǶǿ ȁǰȂȁȉȁǶȁǰǿ ȁǽȂ ǽƑǮǺǽȂ Ƒǰǿ ǖƒǴǸdzǭ ǻǽǸǰǵȉƑǰȀȁǴ DzǸǰ ȁǽȂǿ ƒǴǺǫȁǴǿ Ƒǰǿ ǰƒǽȃǰȀǮȀǰƑǴ ǻǰ ȁǽǻǮȀǽȂƑǴ ȁǽ ȄǰǾǰǹȁǭǾǰ πολλαπλής ειδικότητας ȁǶǿ ƒǾǽȀȃǽǾǫǿ Ƒǰǿ ǹǰǸ ȁǶǻ ǴǻdzǽDzǴǻǭ ȁǽȂ ƒǽǸȉȁǶȁǰ ǤǸ ǴǮǻǰǸ ǺǽǸƒȉǻ ƒǸǽ ȃȂȀǸǹȉ ǰƒȉ ȁǽ ǻǰ ǼǰǻǰDZǫǺǽȂƑǴ ȀǴ ƒǾȋȁǶ ǷǬȀǶ ȁǽ ǴǻǽƒǽǸǶȁǸǹȉ ǰȂȁȉ ȀȊƑDZǽǺǽ ƒǽȂ Ƒǰǿ ȀȂǻǽdzǴȊǴǸ ǰƒȉ ȁǶǻ ǰǾȄǭ X

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / ΣΥΛΛΗΨΗ


ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ

XI


DELTA

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ

®

Πρακτικές Λύσεις για μια ταχεία τοποθέτηση και/ή κατάθεση του ΜΑΠ.

MCCDZ š ǕǾǭDzǽǾǽ ǹǰǸ ǴȊǹǽǺǽ Ȁȁǽ ǻǰ ȃǽǾǴǷǴǮ ǹǰǸ ǻǰ DZDzǴǸ

EASYFIT

SABA š ǖȊǹǽǺǽ ȀȁǶǻ ȁǽƒǽǷǬȁǶȀǶ š ǤǰȄǴǮǰ ǾȊǷƑǸȀǶ ƑǴ ȁǽ ȀȊȀȁǶƑǰ 52725®

GRANITE PEAK š ǖȊǹǽǺǽ ȀȁǶǻ ȁǽƒǽǷǬȁǶȀǶ š ǤǰȄǴǮǰ ǾȊǷƑǸȀǶ ƑǴ ȁǽ ȀȊȀȁǶƑǰ 52725® š ǖǺǰȃǾȊ ǹǰǸ ǴȊǹǽǺǽ ȀȁǶ ƑǴȁǰȃǽǾǫ

X-RUN š ǖȊǹǽǺǽ Ȁȁǽ ǻǰ ȃǽǾǴǷǴǮ ǹǰǸ ǻǰ DZDzǴǮ Ȇǿ ƒǰƒǽȊȁȀǸ š ǖǼǽǸǹǽǻȉƑǶȀǶ ȄǾȉǻǽȂ Ȁȁǽ dzǬȀǸƑǽ ǹǰǸ ȁǽ ǺȊȀǸƑǽ ȁȆǻ ǹǽǾdzǽǻǸȋǻŞ

Τεχνικές σύμφυσης για μια σταθερή κίνηση και/ή για ένα σταθερό βήμα.

ARES š ǖǼǰǸǾǴȁǸǹȉ ǹǾǫȁǶƑǰ ƑǴ ȁǽ ȄǬǾǸ ǹǰǸ ǰȀȃǫǺǴǸǰ Ȁȁǽ ȄǴǸǾǸȀƑȉ ȁȆǻ DzǺǸȀȁǴǾȋǻ ǰǻȁǸǹǴǸƑǬǻȆǻ

VENICUT45 š ǖǼǰǸǾǴȁǸǹȉ ǹǾǫȁǶƑǰ ƑǴ ȁǽ ȄǬǾǸ ǹǰǸ ǰȀȃǫǺǴǸǰ Ȁȁǽ ȄǴǸǾǸȀƑȉ ȁȆǻ DzǺǸȀȁǴǾȋǻ ǰǻȁǸǹǴǸƑǬǻȆǻ

TREK WORK š ǔǬDZǰǸǶ ǰȀȃǫǺǴǸǰ ƒǫǻȆ ȀǴ ȀǹǫǺǰ ƑǰǺǰǹǫ ǴdzǫȃǶ ǽǺǸȀǷǶǾǫ ǴdzǫȃǶ ǵǴȀȁǫ ǴdzǫȃǶ ǹǺƒ ő

Προϊόν Προϊόν που φέρει το «look» και/ή τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της Delta Plus: Η ευχαρίστηση να φοράμε ένα ΜΑΠ.

BASEBALL DIAMOND š Ǥǽ ȃǽǾǫȁǴ ǴȂȄǫǾǸȀȁǰ ǺȉDzȆ ȁǽȂ ƑǽǻǰdzǸǹǽȊ ǹǰǸ ǺǴǸȁǽȂǾDzǸǹǽȊ ȁǽȂ ŝORRNŞ

ATHOS š Ǥǽ ȃǽǾǫȁǴ ǴȂȄǫǾǸȀȁǰ ǺȉDzȆ ȁǽȂ ƑǽǻǰdzǸǹǽȊ ǹǰǸ ǺǴǸȁǽȂǾDzǸǹǽȊ ȁǽȂ ŝORRNŞ š ǖǻǸȀȄȂƑǬǻǶ ƒǾǽȀȁǰȀǮǰ ǹǰȁǫ ȁȆǻ ƒǾǽȀǹǾǽȊȀǴȆǻ

D-MACH š ŝ/RRNŞ ǫǻǴȀǶ ǰǻǷǴǹȁǸǹȉȁǶȁǰ ǡǽǸȉȁǶȁǰ 0DFK ȁǶǿ 'HOWD 3OXV

RANDERS š Ǥǽ ȃǽǾǫȁǴ ǴȂȄǫǾǸȀȁǰ ǺȉDzȆ ȁǽȂ ŝORRNŞ ȁǽȂ ǹǰǸ ȁǶǿ ǫǻǴȀǭǿ ȁǽȂ ȀǴ ǻȁǴƑǸ ȀǴǵȉǻ

XII

SPORTSWEAR š Ǥǽ ȃǽǾǫȁǴ ǴȂȄǫǾǸȀȁǰ ǺȉDzȆ ȁǽȂ ŝORRNŞ ȁǽȂ ǹǰǸ ȁǶǿ ǫǻǴȀǭǿ ȁǽȂ

BARROW š ǛǽƑȅȉȁǶȁǰ š Ǥǽ ȃǽǾǫȁǴ ǴȂȄǫǾǸȀȁǰ ǺȉDzȆ ȁǽȂ ŝORRNŞ ȁǽȂ ǹǰǸ ȁǶǿ ǫǻǴȀǭǿ ȁǽȂ


®

ADVANCE

BBCOM ǡǾǽȇȉǻ ȀǴ š ǡǾǽȀȁǰȀǮǰ ȁȆǻ ƑǰȁǸȋǻ ǹǰǸ ȁȆǻ ǰȂȁǸȋǻ š ǛǰǸǻǽȁȉƑǽǿ ǹǰǸ ǰƒǺǭ ȁǴȄǻǸǹǭ ǴƒǸǹǽǸǻȆǻǮǰǿ

VENICUT32 š ǥȅǶǺȉ ǴƒǮƒǴdzǽ ǫǻǴȀǶǿ ǹǰǸ ƒǾǽȀȁǰȀǮǰǿ š ǛǰǸǻǽȁȉƑǽǿ ǴǾDzǽǻǽƑǮǰ DzǸǰ ƒǾǽȀǰǾƑǽȀƑǬǻǴǿ ȄǾǭȀǴǸǿ š ǓǻǷǴǹȁǸǹȉȁǶȁǰŞ

Τεχνολογικές Εξελίξεις για μια ανώτερη προστασία από εκείνη που απαιτείται από το πρότυπο.

SUPER QUARTZ š ǡǾǽȀȁǰȀǮǰ ȂȅǶǺǽȊ ǴƒǸƒǬdzǽȂ ǰƒȉ ƒǽǺǺǰƒǺǽȊǿ ǹǸǻdzȊǻǽȂǿ ǹǰǸ ǰƒȉ ƒǽǺǺǰƒǺǫ ƒǴǾǸDZǫǺǺǽǻȁǰ

VULCAIN š ǛǰǸǻǽȁȉƑǽǿ ȁǴȄǻǸǹǭ ǴƒǮȄǾǸȀǶǿ DzǸǰ Ǭǻǰ ȂȅǶǺȉ ǴƒǮƒǴdzǽ ǫǻǴȀǶǿ ǹǰǸ ȀȂDzǹǾǫȁǶȀǶǿ ȀǴ ǴǺǰǸȋdzǴǿ ƒǴǾǸDZǫǺǺǽǻ

®

ANATOM

SPIDER MASK š NJǻǴȁǽ ǹǰǸ ǴȊǹǽǺǽ ȀȁǶ ǾȊǷƑǸȀǶ ȄǫǾǶ Ȁȁǽ ȀȄǴdzǸǰȀƑȉ ȁǽȂ š ǠǸǹǽǻǽƑǸǹȉ ȄǫǾǶ ȀȁǶǻ ǹǰǸǻǽȁǽƑǮǰ ȁǽȂ

VIAGI S1P š ǥȅǶǺȉ ǴƒǮƒǴdzǽ ǫǻǴȀǶǿ ƑǬȀȆ ȁǶǿ ǴȂǹǰƑȅǮǰǿ ȁǽȂ ȁǶǿ ȀȁǰǷǴǾȉȁǶȁǫǿ ȁǽȂ ȁǶǿ ǴǺǰȃǾȉȁǶȁǫǿ ȁǽȂ ǹǰǸ ȁǶǿ ǰǻǰƒǻǴȂȀȁǸǹȉȁǶȁǫǿ ȁǽȂ

®

CLIMATE

Ανατομικές και/ή Εργονομικές λύσεις για μια μέγιστη άνεση και εργονομία.

HESTIA š ǖȊǹǽǺǶ ǾȊǷƑǸȀǶ š ǝǴDzǫǺǶ ǴƒǸdzǴǼǸȉȁǶȁǰ

HAR32 ANATOM š ǛǰǸǻǽȁȉƑǽǿ ǴǾDzǽǻǽƑǮǰ DzǸǰ ƑǴDzǫǺǶ ǫǻǴȀǶ ǹǰǸ ǴǻǸȀȄȂƑǬǻǶ ǰȀȃǫǺǴǸǰ

Θερμικές Προστασίες Θερμικές Προστασίες για μια ρύθμιση της θερμοκρασίας τού σώματος ή ενός μέρους του σώματος.

PIT BOARD š ǡǾǽȀȁǰȀǮǰ ǰƒȉ ƒǽǺǺǰƒǺǫ ǴƒǮƒǴdzǰ ǷǽǾȊDZȆǻ dzǮȄȆǿ ƑȉǻȆȀǶ ȁȆǻ ȀǶƑǫȁȆǻ ȀȂǻǰDzǴǾƑǽȊ š ǖƒǸǹǽǸǻȆǻǮǰ ȁȊƒǽȂ DzǽȂȉǹǸ ȁȉǺǹǸ

MOONLIGHT š ǝǴDzǫǺǶ ǫǻǴȀǶ DzǸǰ Ǭǻǰǻ ǰȂǼǶƑǬǻǽ ƒǴǾǸǽǾǸȀƑȉ ȁǶǿ ǴȃǮdzǾȆȀǶǿ š ǘ ǴǺǰȃǾȉȁǶȁǰ ǹǰǸ Ƕ ǴȂǹǰƑȅǮǰ Ǵǻȉǿ ȂǺǸǹǽȊ ƑǴ ƒǽǺǺǰƒǺǬǿ ǸdzǸȉȁǶȁǴǿ

AN066 CAMELEON š ǛǰǸǻǽȁȉƑǽǿ ȀȄǴdzǮǰȀǶ DzǸǰ Ǭǻǰ ƒǾǽȇȉǻ ȀǴ ǡǽǺǺǰƒǺǬǿ ȄǾǭȀǴǸǿ š ǖȊǹǽǺǽ ȀȁǶ ƑǴȁǰȃǽǾǫ ǹǰǸ Ȁȁǽ ȄǴǸǾǸȀƑȉ ǣȂƑƒǰDzǬǿ ǹǰǸ ǴǺǰȃǾȊ

MACH ORIGINALS š ǛǰǸǻǽȁȉƑǽǿ ȀȄǴdzǸǰȀƑȉǿ DzǸǰ ƑǸǰ ƒǺǭǾǶ ǴǺǴȂǷǴǾǮǰ ȁȆǻ ǹǸǻǭȀǴȆǻ š ǥǺǸǹǫ ȂȅǶǺǭǿ ǹǺǮƑǰǹǰǿ DzǸǰ ƑǸǰ ƑǴDzǫǺǶ ǰǻǷǴǹȁǸǹȉȁǶȁǰ ȁǽȂ ƒǾǽȇȉǻȁǽǿ

APOLLON š ǥȅǶǺȉ ǴƒǮƒǴdzǽ ǫǻǴȀǶǿ ǺȉDzȆ ȁǶǿ ǴȂǹǰƑȅǮǰǿ ȁǽȂ š ǓdzǸǫDZǾǽȄǽ Ǵǻȋ ƒǴǾǸǽǾǮǵǴǸ ȁǶǻ ǴȃǮdzǾȆȀǶ š ǝǴDzǫǺǶ ǴƒǸdzǴǼǸȉȁǶȁǰ

HAR35 EOLIEN š ǛǰǸǻǽȁȉƑǽǿ ǴǾDzǽǻǽƑǮǰ DzǸǰ ƑǴDzǫǺǶ ǫǻǴȀǶ ǹǰǸ ǴǻǸȀȄȂƑǬǻǶ ǰȀȃǫǺǴǸǰ

GRANITE WIND š ǓǴǾǸȀƑȉǿ GX ǹǾǰǻǮǽȂ ƒǽȂ ǴȂǻǽǴǮȁǰǸ ǸdzǸǰǮȁǴǾǰ ǰƒȉ ƑǸǰ ƑǴDzǫǺǶ ǴƒǸȃǫǻǴǸǰ ǴǼǰǴǾǸȀƑǽȊ

RONNEBY š ǥȅǶǺǭ ƑȉǻȆȀǶ DzǸǰ ȁǸǿ ȄǰƑǶǺǬǿ ǷǴǾƑǽǹǾǰȀǮǴǿ ǰƒȉ ȁǰ ȂǺǸǹǫ ǹǰǸ Ǭǻǰǿ ƒǾǽȀǰǾƑǽȀƑǬǻǽǿ ȀȄǴdzǸǰȀƑȉǿ

NORDLAND š ǥȅǶǺǭ ƑȉǻȆȀǶ DzǸǰ ȁǸǿ ȄǰƑǶǺǬǿ ǷǴǾƑǽǹǾǰȀǮǴǿ ǰƒȉ ȁǰ ȂǺǸǹǫ ǹǰǸ Ǭǻǰǿ ƒǾǽȀǰǾƑǽȀƑǬǻǽǿ ȀȄǴdzǸǰȀƑȉǿ

ICEBERG š ǥȅǶǺǭ ƑȉǻȆȀǶ DzǸǰ ȁǸǿ ȄǰƑǶǺǬǿ ǷǴǾƑǽǹǾǰȀǮǴǿ ǰƒȉ ȁǰ ȂǺǸǹǫ ǹǰǸ Ǭǻǰǿ ƒǾǽȀǰǾƑǽȀƑǬǻǽǿ ȀȄǴdzǸǰȀƑȉǿ

HERCULE š ǥȅǶǺǭ ƑȉǻȆȀǶ ȁǽȂ ǹǾȊǽȂ ǹǰǸ ȁǶǿ ȂDzǾǰȀǮǰǿ ƑǴ ǰǹǾǮDZǴǸǰ ȁȆǻ ǹǸǻǶȀǴȆǻ

BOROK š ǥȅǶǺǭ ƑȉǻȆȀǶ ȁǽȂ ǹǾȊǽȂ š ǡǾǽȀȁǰȁǴȊǴǸ ǰƒȉ ȁǶǻ ȂDzǾǰȀǮǰ

NOMAD S3 š ǓdzǸǫDZǾǽȄǽ š ǝǽǻȆȁǸǹȉ ȁǽȂ ǹǾȊǽȂ ǹǰǸ ȁǶǿ ǷǴǾƑȉȁǶȁǰǿ š ǖǼǰǴǾǸȀƑȉǿ ȁǽȂ ƒǽdzǸǽȊŞ

XIIIΗ ΠΛΗΡΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προστασία της κεφαλής

ȀǴǺ 01

Προστασία των χεριών

ȀǴǺ 57

Ρούχα για σύντομη χρήση

ȀǴǺ 129

Ρούχα εργασίας

ȀǴǺ 141

Ρούχα για το πάνω μέρος του σώματος

ȀǴǺ 185

Ρούχα για τεχνικές εργασίες

ȀǴǺ 231

Προστασία των ποδιών

ȀǴǺ 265

Αντιπτωτική προστασία

ȀǴǺ 309

Εργαλεία και συσκευασία

ȀǴǺ 360

Εμπορευματοποίηση

ȀǴǺ 362

Τεχνικές πληροφορίες

ȀǴǺ 364

Γλωσσάριο

ȀǴǺ 385

Ευρετήριο

ȀǴǺ 401ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

2

Προστασια ματιων Γυαλια με βραχιονες σελ. 8 Γυαλια μασκα σελ. 20 Μασκες ασφαλειας συγκολλητη σελ. 24 Προσωπιδες ασφαλειας σελ. 26

Προστασια κρανιου Κρανη εργοταξιου σελ. 28 Κασκετα προστασιας απο κρουσεις σελ. 36

Προστασια αυτιων Κρανη αντιθορυβικα σελ. 38 Ωτοασπιδες σελ. 44

Αναπνευστικη προστασια Μασκες βραχειας χρησης σελ. 46 Αναπνευστικες μασκες σελ. 51

1


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ

11

THUNDER CLEAR

12

THUNDER BRONZE

12

BB-COM

13

ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SABA

20

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

BARRIER

24

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

VISOR TORIC

26

TAMBORA CLEAR

14

TAMBORA SMOKE

14

FUEGO

14

EGON CLEAR

15

EGON LIGHT MIRROR

15

EGON SMOKE

15

ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ESSENTIAL

ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

2

EGON YELLOW

15

LIPARI2 CLEAR

16

LIPARI2 T5

16

VULCANO2 CLEAR

16

VULCANO2 SMOKE

16

PACAYA CLEAR

17

PACAYA SMOKE

17

PACAYA T5

17

TACANA SPORT

22

GALERAS

22

PACAYA T5

24

LIPARI2 T5

24

TOBA2 T5

24

BALBI2

27

VISORPC

27

PICO2

27

VISORG

27

BRAVA2 CLEAR

18

BRAVA2 YELLOW

18

BRAVA2 LIGHT MIRROR

18

BRAVA2 MIRROR

18

BRAVA2 SMOKE

18

MEGA CLEAR

18

KILIMANDJARO CLEAR

19

KILIMANDJARO CLEAR AB

19

KILIMANDJARO SMOKE

19

PITON2 CLEAR

19

PITON CLEAR

19

FILM GOGGLE

20

RUIZ1 ACETATE

23

RUIZ2

23

RUIZ1

23

MURIA2

23

MURIA1

23

CASOUD2

24

MASOUD2

24

FILTER-IN

24

FILTER-11

24

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

11

BLOW SMOKE

PREMIUM

BLOW GRADIENT

ΚΑΣΚΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

10

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

BREEZE SMOKE

EVOLUTION

10

ΚΑΣΚΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

BREEZE CLEAR

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

8

ESSENTIAL

ΣΕΛΙΔΕΣ 8

FUJI2 GRADIENT

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FUJI2 CLEAR

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PREMIUM EVOLUTION

Κατάλληλη προστασία

Κατάλληλη προστασία

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΣ ΣΙ ΓΑ ΝΙΕΣ Α Α Ρ Η ΝΙ ΙΕΣ ΡΕΣ ΝΙ Ε Χ Υ ΙΑ ΧΑ ΡΙΑ ΧΑ Σ Ο ΚΕ Σ Ε Η ΡΓ ΟΣ P ΑΣ ΠΤΕ ΛΙΤ ΡΙΑ ΜΗ ΑΦ ΜΗ ΗΡΕ ΤΑΦ ΙΝ Ω Λ Π Τ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

ΕΣ ΣΙ ΓΑ ΝΙΕΣ Α Α Ρ Η ΝΙ ΙΕΣ ΡΕΣ ΝΙ Ε Χ Υ ΙΑ ΧΑ ΡΙΑ ΧΑ Σ Ο ΚΕ Σ Ε Η ΡΓ ΟΣ P ΑΣ ΠΤΕ ΛΙΤ ΡΙΑ ΜΗ ΑΦ ΜΗ ΗΡΕ ΤΑΦ ΙΝ Ω Λ Π Τ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

GRANITE WIND

28

GRANITE PEAK

28

BASEBALL DIAMOND V

30

AIR COLTAN

36

SUPER QUARTZ

31

QUARTZ UP IV

32

QUARTZ UP III

33

FORESTIER2

33

FUEGO

34

COLTAN

37

COLTAN SHORT PEAK

37

QUARTZ I

34

ZIRCON I

34

WINTER CAP

34


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΙΩΝ ΕΣ ΣΙ ΓΑ ΝΙΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Ρ Η ΑΝ ΙΑ ΑΝ ΣΙΕ ΟΡ ΕΥ Σ Ε ΕΧ Α Η ΓΙ ΟΣ ΣΚ ΠΤΕ ΛΙΤ ΡΙΑ ΜΗΧ ΑΦΡ ΜΗΧ ΗΡΕ ΑΦ Ρ ΙΝ Α P Ω Π Τ Λ Τ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

46

PIT BOARD

SPIDER MASK P3

46

SPIDER MASK P2W

46 46

SPIDER REFILL FFP2W

46

SPIDER REFILL FFP3

46

M1300V

49

M2FP3V

50

38

PIT RADIO

39

PIT STOP

39

INTERLAGOS

40

SILVERSTONE2

40

YAS MARINA

40 41

51

M9000 A2

51

MAGNY HELMET

41

M9000 A2P3

51

CONICFIT010

44

M9000 A2B2E2K2

51

M9000 A2B2E2K2P3

51

CONICSOF010

44

M9000 P3

51

SEPANG2

52

42

M9200-ROTOR GALAXY M9300-STRAP GALAXY

52

SAKHIR

42

CONICFIR010

44

CONICFIRDE010

44

CONICDE010

44

CONICCO200

44

CONICAP01

45

CONICAP01BR

45

SUZUKA2

43

SPA3

43

CONICROND01

45

CONICROND01BR

45

CONIC010

45

CONIC200

45

CONIC500

45

M1300VB

48

M1200VP

48

M1200VPW

48

M1300VP

48

M1300V2

49

M1200VW

49

M1200V

49

M1100V

49

M2FP3V2

50

M2FP2V

50

M6200 - JUPITER

54

M6000 A1

54

M6100 - JUPITER

54

M6000 A2

54

M6000 A1B1E1K1

54

M6000 P2

54

M6000 P3

54

M6000 PREP3

54

M1200

49

M1100

50

M3FP1

50

M3FP2

50

M8200 - MERCURE

51

M3200 - MARS

55

M3200 - MARS KIT

55

M3200 - SPRAY KIT

55

M3000 A2

55

M3000 A1B1E1K1

55

M3000 P2

55

M3000 P3

55

M3000 PREP2

55

M3000 PREP3

55

ΚΡΑΝΗ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ

EVOLUTION

48

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

M1200VB

ΚΡΑΝΗ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ

48

ESSENTIAL

M1100VB

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

M8000 AX

MAGNY COURS

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

PREMIUM

ΜΑΣΚΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

EVOLUTION

ΜΑΣΚΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

ESSENTIAL

ΜΑΣΚΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

SPIDER REFILL FFP2

ΣΕΛΙΔΕΣ

SPIDER MASK P2

ΚΡΑΝΗ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ

Κατάλληλη προστασία

Κατάλληλη προστασία

PREMIUM

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΣ ΣΙ ΓΑ ΝΙΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Ρ Η ΑΝ ΙΑ ΑΝ ΣΙΕ ΟΡ ΕΥ Σ Ε ΕΧ Α Η ΓΙ ΟΣ ΣΚ ΠΤΕ ΛΙΤ ΡΙΑ ΜΗΧ ΑΦΡ ΜΗΧ ΗΡΕ ΑΦ Ρ ΙΝ Α P Ω Π Τ Λ Τ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

3


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ INDOOR OUTDOOR

Γυαλιά με βραχίονες ασφαλείας

OUTDOOR / INDOOR

PREMIUM BREEZE CLEAR

BREEZE SMOKE

BLOW GRADIENT

BLOW SMOKE

THUNDER BRONZE

THUNDER CLEAR

TAMBORA CLEAR

TAMBORA SMOKE

FUEGO

EGON CLEAR

EGON LIGHT MIRROR

EGON SMOKE

BRAVA2 CLEAR

BRAVA2 YELLOW

BRAVA2 LIGHT MIRROR

BRAVA2 MIRROR

BRAVA2 SMOKE

MEGA CLEAR

FUJI2 GRADIENT

BB-COM

EGON YELLOW

PACAYA CLEAR

PACAYA SMOKE

LIPARI2 CLEAR

VULCANO2 CLEAR

KILIMANDJARO CLEAR

KILIMANDJARO CLEAR AB

KILIMANDJARO SMOKE

PITON2 CLEAR

PITON CLEAR

MURIA2

MURIA1

FUJI2 CLEAR

EN170 EN172

EN166

EVOLUTION

EN170 EN172

ESSENTIAL

EN170 EN172 ANSI Z87+

Γυαλιά μάσκες ασφαλείας PREMIUM

EVOLUTION TACANA SPORT

GALERAS

ESSENTIAL RUIZ1 ACETATE

RUIZ2

RUIZ1

BALBI2

PICO2

EN166

SABA

ANSI Z87

Προσωπίδες ασφαλείας PREMIUM VISOR TORIC

EVOLUTION VISOR HOLDER

VISORPC

VISORG

EN170 EN1731 EN166

Συγκόλληση

EN169 EN175 EN379 ANSI 287.1

4

PREMIUM

EVOLUTION

ESSENTIAL

BARRIER

CASOUD2

MASOUD2

EVOLUTION PACAYA T5

LIPARI2 T5

ESSENTIAL TOBA2 T5

VULCANO2 SMOKE


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Όλα τα κράνη μας προσαρμόζουν τα αξεσουάρ.

Κράνη

PREMIUM

EVOLUTION

GRANITE WIND

GRANITE PEAK

BASEBALL DIAMOND V

MM

MM

MM

MM

LD

LD

ESSENTIAL

SUPER QUARTZ

QUARTZ UP IV

QUARTZ UP III

FORESTIER2

MM

MM

MM

QUARTZ I

ZIRCON I

EN397

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ MM LD +50°C

+50°C

+150°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ENSO365

-20°C

-20°C

-20°C

-30°C

-30°C

-30°C

-30°C

-10°C

-10°C

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Κασκέτα προστασίας από κρούσεις PREMIUM

COLTAN SHORT PEAK

COLTAN

EN812

AIR COLTAN

EVOLUTION

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΝΕΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗ DELTA PLUS : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ > Δυνατότητα εκτύπωσης του λογοτύπου σας σε 4 χρώματα > Δυνατή εμπρός και πίσω > Από 40 τεμάχια ανά χρώμα > Να μας προσκομίσετε το διανυσματικό λογότυπό σας (μορφοποίηση .eps ή .ai) > Και τα χρώματα pantone. QUARTZ UP - QUARTZ I SUPER QUARTZ

ZIRCON

40

40

BASEBALL DIAMOND 70

70

70

70

40

40

Μπροστα

Μπροστα

60

60

Μπροστα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διαθέσιμο μόνο για μπροστινή εκτύπωση

60

20

35

20

Πισω

GRANITE

Πισω

Πισω

5


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΙΩΝ Ωτοασπίδες

80+24=104

80+26=106

CONICRONDO1

BBCOM

CONICAPO1

CONICSOF10

SILVERSTONE2 YAS MARINA MAGNY-COURS MAGNY-HELMET INTERLAGOS

80+29=109

CONICFIT010

CONIFIRO10

80+33=113

ibe

l

dB déc

115

114

80+32=112

113

80+30=110

111

106

80+29=109

105

103

102

80+21=101

SAKHIR

110

SEPANG2

80+28=108

80+20=100

6

PIT-RADIO

109

PIT-BOARD

107

SPA3

101

80+27=107

100

80+26=106

90

SUZUKA2

80

PIT-STOP

80+37=117

CONICFIRDEO10

CONICDE010

CONICCO200

CONICO10

CONIC200

CONIC500


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ A : Οργανικό αέριο - B : Ανόργανο αέριο - E : Όξινα αέρια - K : Αμμωνία

ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ

A

+

B

+

M9000ABEK M8000ABEK

E

+

ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΖΟΛ

K

M9000ABEK M3000ABEK

P3

P3

M9000P3

Παράγοντας προστασίας x4

M6000P3 M3000P3

P2

P3

P2

P1

M6000P2 M3000P2

FFP3

FFP2

FFP1

Παράγοντας προστασίας x10

Παράγοντας προστασίας x20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΥΣΙΕΣ

Άλευρο, ανθρακικό ασβέστιο (κιμωλία), γραφίτης, βαμβάκι, σκόνη σκυροδέματος, γύρη…

Ακατέργαστο μαλακό ξύλο, λείανση, κοπή, συγκόλληση, άλεσμα, κάρβουνο, fibre glass, μεταλλική ίνα, φυτοφάρμακο σε σκόνη, σκόνη από σιτηρά

Ασβέστης (χωρίς χειρισμό), φυτοφάρμακο σε σκόνη, βιολογική, φαρμακευτική πούδρα, επεξεργασμένο ξύλο, σκληρό ξύλο (εξωτικό), χρώμιο, ασβέστης, μόλυβδος…

Επιλογές άνεσης V: Βαλβίδα

Για να διευκολύνει τη λήξη και να καθαρίσει την υγρασία

P : Οριζόντια αναδίπλωση (Ατομική συσκευασία)

Ιδανικό μέγεθος για τσέπη

B : Κάθετη αναδίπλωση (Ατομική συσκευασία)

Ιδανικό μέγεθος για τσέπη

W : Μυρωδιά και καπνοί συγκόλλησης

Προστατεύει από μυρωδιά και καπνούς συγκόλλησης Αυτή η λίστα είναι ενδεικτική αλλά όχι κανόνας και δεν μπορεί να δεσμεύσει την ΔΕΛΤΑ ΠΛΑΣ

7


FUJI

FUJI2 CLEAR

FUJI2 GRADIENT

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή Γυαλιά πολυανθρακικά διοφθάλμια,άχρωμα. Βραχίονες δύο υλικών. Εύκαμπτη γέφυρα μύτης από PVC. Πλευρική προστασία. Μαλακά άκρα.

UV400 Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

Γυαλιά πολυανθρακικά διοφθάλμια, βαθμιδωτό πορτοκαλί. Βραχίονες δύο υλικών. Εύκαμπτη γέφυρα μύτης από PVC. Πλευρική προστασία. Μαλακά άκρα.

UV400 Αντιχαρακτικά

FUJI2 CLEAR

FUJI2NOIN Γκρι-Μαύρο

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

FUJI2 GRADIENT

FUJI2NOOR Πορτοκαλί-Μαύρο

EN166 1 FT EN172 UV 5-1.4 : 5-1.7

8

Τεχ. πλη.

29 g

x100


Μαλακά άκρα

Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση

Βραχίονες καουτσούκ αντιολισθητικοί Χωρίς σκελετό: καμία οπτική ενόχληση

9


ŴŵųŶŷťŶŭť Űťŷŭżű

B R E EZ E C L E A R

20 οπές αερισμού για περιορισμό της επίδρασης της ομίχλης

Μαλακά άκρα για περισσότερη άνεση

B R E EZ E S M OK E

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

BREEZE CLEAR

BREEZININ Φυσικό-Μπλε

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

BREEZE SMOKE

BREEZROFU Κόκκινο

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

10

Περιγραφή

Τεχ. πλη.

Εργονομικά γυαλιά. Μάσκα πολυάνθρακα άχρωμη. Αθλητικό λουκ. Βραχίονες δύο υλικών. Μαλακά άκρα. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση. 20 τρύπες αερισμού πάνω και στο πλάι. UV400 Αντιθαμβωτικά Εργονομικά γυαλιά. Μάσκα από φυμέ πολυανθρακικό. Αθλητικό λουκ. Αντιχαρακτικά Βραχίονες δύο υλικών. Μαλακά άκρα. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση. 20 τρύπες αερισμού πάνω και στο πλάι.

28 g

x100


B LOW G R A D I E N T

Αποσπώμενος αφρός ενάντια σε κρούσεις και μόρια σκόνης

Αθλητικό λάστιχο

B LOW S M OK E

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή Εργονομικά γυαλιά. Μάσκα από βαθμιδωτό φυμέ πολυανθρακικό. Βραχίονες δύο υλικών, καμπύλοι. Ελαστικά άκρα. Ρινική γέφυρα από εύκαμπτο PVC, αντι-ολισθητικό. Προστασία της μάσκας “soft comfort” από σκόνες, αποσπώμενη. Εργονομικά γυαλιά. Μάσκα από φυμέ πολυανθρακικό. Βραχίονες δύο υλικών, καμπύλοι. Ελαστικά άκρα. Ρινική γέφυρα από εύκαμπτο PVC, αντι-ολισθητικό. Προστασία της μάσκας “soft comfort” από σκόνες, αποσπώμενη.

BLOW GRADIENT

BLOWINFG Φυσικό-Μαύρο

EN166 1 FT EN172 UV 5-1.1 : 5-1.7

BLOW SMOKE

BLOWGRFU Γκρι-Μαύρο

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

Τεχ. πλη. UV400 Αντιχαρακτικά UV400

34 g

x100

Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

11


ŴŵųŶŷťŶŭť Űťŷŭżű

THUNDER CLEAR

Βραχίονες με αθλητικό σχεδιασμό

Ρινική Γέφυρα PVC μαλακή έξτρα άνεση

Μαλακά άκρα έξτρα άνεση

THUNDER BRONZE

Προϊόν THUNDER CLEAR

THUNDER BRONZE

12

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

THUNDBGIN Γκρι-Μπλε

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Εργονομικά γυαλιά. Μάσκα πολυανθρακική άχρωμη. Αθλητικό λουκ. Βραχίονες δύο υλικών. Μαλακά άκρα. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση.

THUNDMGFU Γκρι-Καφέ

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

Εργονομικά γυαλιά. Μάσκα από καφέ φυμέ πολυανθρακικό. Αθλητικό λουκ. Βραχίονες δύο υλικών. Μαλακά άκρα. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση.

Τεχ. πλη.

UV400 Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

32 g

x100


BB-COM

Οστεοφωνική: καινούρια τεχνολογία που αιχμαλωτίζει την φωνή από την δόνηση του ρινικού οστού

Σύνδεση Bluetooth υψηλής ποιότητας

Καλύτερη επικοινωνία: Κατάργηση των γύρω θορύβων Αποσπώμενα ακουστικά διπλής λειτουργίας: ακουστικά + ωτασπίδες (21 dB)

Περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ Ρυθμιζόμενο πλαστικό στήριξης στη μύτη για μια εξαίρετη μετάδοση της φωνής

Προϊόν

BB-COM

Κωδ./Χρώματα

BBCOMBL Μπλε-Μαύρο

Φακός σήμανσης σε λειτουργία ή σε φόρτωση

Κανόνας

Περιγραφή

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 EN172 UV 5-3,1 EN352-2 SNR 21 dB H 22 M 22 L 17

Γυαλιά επικοινωνίας από πολυανθρακικό. Επικοινωνία Bluetooth με οστεοφωνική τεχνολογία. Μικρόφωνο μέσω ρινικού οστού που επιτρέπει την μετάδοση της φωνής, χωρίς προσθήκη των γύρω θορύβων.Διαχείριση περισσοτέρων συνδέσεων Bluetooth συγχρόνως και πιθανότητα αλλαγής προφιλ A2DP για άκουσμα υψηλής ποιότητας UV400 μουσικής. Αντιθαμβωτικά Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται: εναλλάξιμα προσοφθάλμια από Αντιχαρακτικά πολυάνθρακα, 3 αποχρώσεων (άχρωμοι, κίτρινοι, φυμέ). 2 ζεύγη ανταλλακτικά ακουστικών από gel διοξειδίου του πυριτίου.1 σκληρή θήκη για γυαλιά και αξεσουάρ. 1 θήκη μαλακή που επιτρέπει το καθάρισμα. 1 κορδονάκι. 1 κατσαβίδι. 1 φορτιστής μπαταριών. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες λιθίου επαναφορτιζόμενες.

Τεχ. πλη.

70 g

x6

13


ŴŵųŶŷťŶŭť Űťŷŭżű

TA M B O R A C L E A R

TA M B O R A S M OK E

Προϊόν TAMBORA CLEAR

TAMBORA SMOKE

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

TAMBOGRIN Γκρι

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Τεχ. πλη.

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ. Άκρη του προσοφθάλμιου, άκρα και γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση. Πολύ εκτεταμένο οπτικό πεδίο.

TAMBOGRFU Γκρι

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

Γυαλιά φυμέ πολυανθρακικά μονομπλόκ. Άκρη του προσοφθάλμιου, άκρα και γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση. Πολύ εκτεταμένο οπτικό πεδίο.

UV400 Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

x100

FU EG O

Ρυθμιζόμενος βραχίονας

Προϊόν

FUEGO

14

Κωδ./Χρώματα

FUEGOARIN Ασημί

Κανόνας

Περιγραφή

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Γυαλιά από άχρωμο πολυανθρακικό για χρήση ως εξάρτημα για κράνη εργοταξίου. Πολύ κυκλωτική μορφή για μια μέγιστη προστασία. Σύστημα δίπλωσης στο εσωτερικό UV400 του θόλου της κάσκας εκτός χρήσης, για διακοπτόμενη χρήση. Πολύ πρακτικό. Αντιθαμβωτικά Πτυσσόμενοι βραχίονες, για διευκόλυνση της τοποθέτησης στο εσωτερικό του θόλου. Αντιχαρακτικά Μπορεί να προσαρμοστεί σε όλη τη γκάμα μας για τα κράνη εργοταξίου.

Τεχ. πλη.

x100


EG O N C L E A R

EG O N L I G H T M I R R O R

EG O N S M OK E

Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση

EG O N Y E L LOW Μαλακά άκρα

Βραχίονες έξτρα μαλακοί

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Τεχ. πλη.

EGON CLEAR

EGONGRIN Γκρι

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Εργονομικά γυαλιά. Μάσκα πολυάνθρακα άχρωμη. Αθλητικό λουκ. Βραχίονες δύο υλικών. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση.

UV400 Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

EGON LIGHT MIRROR

EGONROLM Κόκκινο

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.7

Εργονομικά γυαλιά. Μάσκα φλασέ άχρωμη από πολυανθρακικό. Αθλητικό λουκ. Βραχίονες δυο υλικών. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση.

UV400 Αντιχαρακτικά

EGONGRFU Γκρι

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

Εργονομικά γυαλιά. Μάσκα από φυμέ πολυανθρακικό. Αθλητικό λουκ. Βραχίονες δυο υλικών. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση.

EGONBCJA Μπλε

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Εργονομικά γυαλιά. Προσωπίδα από κίτρινο πολυανθρακικό. Αθλητικό λουκ. Βραχίονες δυο υλικών. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση.

EGON SMOKE

EGON YELLOW

x100

UV400 Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

15


ŴŵųŶŷťŶŭť Űťŷŭżű

L I PA R I 2 C L E A R

L I PA R I 2 T5

Προϊόν LIPARI2 CLEAR

LIPARI2 T5

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

LIPA2BLIN Γκρι-Μπλε

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Τεχ. πλη.

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ. Βραχίονες από νάιλον, που επιδέχονται λυγίσματος και ρύθμισης. Άκρα τύπου σπάτουλας. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση. Πλευρική προστασία.

LIPA2T5 Μαύρο-Μπλε

EN166 1 FT EN169 UV 5

Γυαλιά πολυανθρακικά μονομπλόκ χροιά 5 για ηλεκτροσυγκόλληση. Βραχίονες από νάιλον, που επιδέχονται λυγίσματος και ρύθμισης. Άκρα τύπου σπάτουλας. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση. Πλευρική προστασία.

UV400 Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

34 g

x100

26 g

x100

V U LCAN O2 C L E A R

V U LCAN O2 S M OK E

Προϊόν VULCANO2 CLEAR

VULCANO2 SMOKE

16

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

VULC2ORIN Πορτοκαλί- Γκρι

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ. Βραχίονες από νάιλον, που επιδέχονται λυγίσματος και ρύθμισης. Άκρα τύπου σπάτουλας. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση. Πλευρική προστασία.

VULC2NOFU Πορτοκαλί-Μαύρο

EN166 1 FT EN172 UV 5-3,1

Γυαλιά φυμέ πολυανθρακικά μονομπλόκ. Βραχίονες από νάιλον, που επιδέχονται λυγίσματος και ρύθμισης. Άκρα τύπου σπάτουλας. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση. Πλευρική προστασία.

Τεχ. πλη.

UV400 Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά


PACAYA C L E A R

PACAYA S M OK E

PACAYA T5

Αποσπώμενος αφρός ενάντια σε κρούσεις και μόρια σκόνης

Βραχίονες εύκαμπτοι

Προϊόν

PACAYA CLEAR

Κωδ./Χρώματα PACAYBLIN Μπλε-Γκρι

Κανόνας

Περιγραφή

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Γυαλιά πολυανθρακικά μονομπλοκ, άχρωμα. Ενσωματωμένη μύτη. Βραχίονες νάιλον, εύκαμπτοι. Πλευρική προστασία. Αφρός αποσπώμενος ενάντια σε κρούσεις και μόρια σκόνης. Γυαλιά φυμέ πολυανθρακικά μονομπλόκ. Γέφυρα μύτης ενσωματωμένη. Βραχίονες νάυλον εύκαμπτοι. Πλευρική προστασία. Αφρός αποσπώμενος ενάντια σε κρούσεις και μόρια σκόνης. Γυαλιά πολυανθρακικά μονομπλόκ χροιά 5 για ηλεκτροσυγκόλληση. Ενσωματωμένη μύτη. Βραχίονες από νάιλον που επιδέχονται κλίσης. Πλευρική προστασία.

PACAYA SMOKE

PACAYNOFU Μαύρο-Γκρι

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

PACAYA T5

PACAYNO05 Μαύρο

EN166 1 FT EN169

Τεχ. πλη.

UV400 Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

36 g x100

Αντιχαρακτικά

26 g

17


ŴŵųŶŷťŶŭť Űťŷŭżű

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

BRAVA2 CLEAR

BRAV2IN Ασημί

Κανόνας

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

BRAVA2 YELLOW

BRAV2JA Ασημί EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

BRAVA2 LIGHT MIRROR

BRAV2LM Ασημί EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.7 ANSI Z87+

BRAVA2 MIRROR

BRAV2FF Ασημί EN166 1 FT EN172 UV 5-2.5 ANSI Z87+

BRAVA2 SMOKE

BRAV2FU Ασημί EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1 ANSI Z87+

MEGA CLEAR

MEGAIN100 Φυσικό EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

18

Περιγραφή

Τεχ. πλη.

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ. Βραχίονες 25 g τύπου σπάτουλας, εύκαμπτοι. Γέφυρα μύτης πολυανθρακική ενσωματωμένη. Ευκολία χρήσης με κράνος εργοταξίου και αντιθορυβικό κράνος. Πλευρική προστασία.

UV400 Αντιχαρακτικά

x100

Γυαλιά πολυανθρακικά μονομπλόκ, κίτρινα. Βραχίονες 25 g τύπου σπάτουλας, εύκαμπτοι. Γέφυρα μύτης πολυανθρακική ενσωματωμένη. Ευκολία χρήσης με κράνος εργοταξίου και αντιθορυβικό κράνος. Πλευρική προστασία.

UV400 Αντιχαρακτικά

x100

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ φλασέ. 25 g Βραχίονες τύπου σπάτουλας, εύκαμπτοι. Γέφυρα μύτης πολυανθρακική ενσωματωμένη. Ευκολία χρήσης με κράνος εργοταξίου και αντιθορυβικό κράνος. Πλαϊνά προστατευτικά.

UV400 Αντιχαρακτικά

x100

Γυαλιά φυμέ φλασέ πολυανθρακικά μονομπλόκ. 25 g Βραχίονες τύπου σπάτουλας, εύκαμπτοι. Γέφυρα μύτης πολυανθρακική ενσωματωμένη. Ευκολία χρήσης με κράνος εργοταξίου και αντιθορυβικό κράνος. Πλευρική προστασία.

UV400 Αντιχαρακτικά

x100

Γυαλιά πολυανθρακικά μονομπλόκ, φυμέ. Βραχίονες 25 g τύπου σπάτουλας, εύκαμπτοι. Γέφυρα μύτης πολυανθρακική ενσωματωμένη. Ευκολία χρήσης με κράνος εργοταξίου και αντιθορυβικό κράνος. Πλευρική προστασία.

UV400 Αντιχαρακτικά

x100

Ασπίδα ματιών με βάθος, πολυανθρακική, μονομπλόκ, 55 g άχρωμη. Πλευρική προστασία. Τρύπα στους βραχίονες για σχοινάκι.

UV400 Αντιχαρακτικά

x100


Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

KILIMANDJARO CLEAR

KILIMGRIN Γκρι-Κίτρινο

Κανόνας

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

KILIMANDJARO CLEAR AB

KILIMGRINAB Γκρι-Πορτοκαλί EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

KILIMANDJARO SMOKE

KILIMNOFU100 Μαύρο-Κίτρινο EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1 ANSI Z87+

PITON2 CLEAR

PITO2IN Φυσικό EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

PITON CLEAR

LUCERNEIN100 Φυσικό EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

Περιγραφή

Τεχ. πλη.

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ. Βραχίονες 32 g από νάιλον, που επιδέχονται λυγίσματος και ρύθμισης. Πλευρική προστασία.

UV400 Αντιχαρακτικά

x100

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ, αντιθαμβωτικά. Βραχίονες από νάιλον, που επιδέχονται λυγίσματος και ρύθμισης. Πλευρική προστασία.

32 g

UV400 Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

x100

Γυαλιά πολυανθρακικά μονομπλόκ, φυμέ. Βραχίονες 32 g από νάιλον, που επιδέχονται λυγίσματος και ρύθμισης. Πλευρική προστασία.

UV400 Αντιχαρακτικά

x100

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ, πολύ ελαφριά.Μοντέρνο σχέδιο και αθλητικό. Πλευρική προστασία. Ανοιχτοί βραχίονες για πλευρικό αερισμό. Τρύπα στους βραχίονες για σχοινάκι.

30 g

UV400 Αντιχαρακτικά

x100

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ. Αερισμός άμεσος πλευρικός. Πλευρική προστασία. Τρύπα στους βραχίονες για σχοινάκι.

45 g

UV400

x100

19


SABA

SABA

FILM GOGGLE

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

SABA

SABAORVI Πορτοκαλί-Μαύρο

FILM GOGGLE

FILMG Φυσικό

20

Κανόνας

Περιγραφή

EN166 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM

Γυαλιά άχρωμα πολυανθρακικά μονομπλόκ. Αερισμός έμμεσος. Κεφαλόδεσμος χωρίς ελαστικά (χωρίς latex). Σκελετός ελαφρύς από PVC. Καινοτόμο σύστημα σφιξίματος ROTOR® (πατέντα) για περισσότερη άνεση και ευκολία στην τοποθέτηση. Κουτί των 10 σετ υμενίων προστασίας για προστασία των προσοφθαλμίων των γυαλιών-μάσκα. Κάθε σετ συνίσταται από 3 υπερκείμενες στρώσεις για χρήση η μια κατόπιν της άλλης.

Τεχ. πλη. Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

122 g

x60

x10


Ευλύγιστα

Σύστημα ROTOR® πατέντα

Χωρίς ελαστικά (χωρίς latex) Μαρκάρισμα (EN166) 1= η καλύτερη οπτική κλάση Β= αντοχή στις επιπτώσεις της μέσης ενέργειας Τ= αντοχή στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών 3= αντοχή στις εκτοξεύσεις υγρών 4= αντοχή σε μεγάλα μόρια σκόνης 9= αντοχή σε εκτοξεύσεις λιωμένου μετάλλου και ζεστών στερεών

21


ŴŵųŶŷťŶŭť Űťŷŭżű

TACAN A S P O R T

Ελαστική πολύ φαρδιά για "αθλητική" άνεση και εύκαμπτη για μια καλύτερη συντήρηση

Πανοραμική θέα

Προϊόν

TACANA SPORT

Κωδ./Χρώματα TACANVI Ασημί

Κανόνας

Περιγραφή

Τεχ. πλη.

EN166 1 BT 9 / 349 BT

Γυαλιά μάσκες από άχρωμο πολυανθρακικό. Έμμεσος εξαερισμός. Ευέλικτος και άνετος σκελετός. Πανοραμική μάσκα. Προσαρμόζεται σε γυαλιά όρασης και σε ημι-μάσκες αναπνευστικές βραχείας χρήσης. Φαρδιά ελαστική μπάντα.

Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

x60

GAL E R AS

Ελαστική εύκαμπτη για μια καλύτερη συντήρηση

Μαρκάρισμα (EN166) 1= η καλύτερη οπτική κλάση Β= αντοχή στις επιπτώσεις της μέσης ενέργειας Τ= αντοχή στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών 3= αντοχή στις εκτοξεύσεις υγρών 4= αντοχή σε μεγάλα μόρια σκόνης 9= αντοχή σε εκτοξεύσεις λιωμένου μετάλλου και ζεστών στερεών

Προϊόν GALERAS

22

Κωδ./Χρώματα GALERVI Γκρι

Κανόνας

Περιγραφή

EN166 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM ANSI Z87

Γυαλιά-μάσκα πολυανθρακικά άχρωμα. Αερισμός έμμεσος. Σκελετός ελαφρύς από PVC και νάυλον. Πανοραμική οθόνη, αντι-ανακλαστική. Προσαρμόζεται σε γυαλιά όρασης και σε ημι-μάσκες αναπνευστικές βραχείας χρήσης. Φαρδιά ελαστική μπάντα.

Τεχ. πλη. Αντιθαμβωτικά Αντιχαρακτικά

104 g

x60


Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

RUIZ1 ACETATE

RUIZ1VIAC Φυσικό

Κανόνας

EN166 1 FT / 3 F T

RUIZ2

RUIZ2VI Μπλε EN166 1 BT /3 BT

RUIZ1

RUIZ1VI Γκρι EN166 1B/3B ANSI Z87

MURIA2

MURIA2VD Μπλε EN166 1 BT / BT

MURIA1

MURIA1VD Γκρι EN166 1B/B ANSI Z87

Περιγραφή

Τεχ. πλη.

Γυαλιά-μάσκα ασετάτ άχρωμα. Σκελετός εύκαμπτος από PVC. Αερισμός έμμεσος με 4 εξαεριστήρες Ζώνη ελαστική πλεκτή.

86 g

UV400 Αντιχαρακτικά

x60

Γυαλιά-μάσκα πολυανθρακικά άχρωμα. Σκελετός εύκαμπτος από PVC. Αερισμός έμμεσος με 4 εξαεριστήρες. Ζώνη ελαστική πλεκτή. Πεδίο όρασης πιο μεγάλο από το RUIZ1 : + 17° κάθετα + 51° οριζόντια.

86 g

x60

Γυαλιά-μάσκα πολυανθρακικά άχρωμα. Σκελετός εύκαμπτος από PVC. Αερισμός έμμεσος με 4 εξαεριστήρες Ζώνη ελαστική πλεκτή.

86 g

x60

Γυαλιά-μάσκα πολυανθρακικά άχρωμα. Σκελετός εύκαμπτος από PVC. Αερισμός άμεσος. Ζώνη ελαστική πλεκτή. Πεδίο όρασης πιο μεγάλο από το MURIA1 : + 17° κάθετα + 51° οριζόντια.

76 g

x60

Γυαλιά-μάσκα πολυανθρακικά άχρωμα. Σκελετός εύκαμπτος από PVC. Αερισμός άμεσος. Ζώνη ελαστική πλεκτή.

60 g

x60

23


ŰťŶŮũŶ ťŶŹťůũŭťŶ ŶŸŧŮųůůūŷū

TOBA2T5

BARRIBL

PACAYNO05

CASOUD2NO

LIPA2T5

MASOUD2NO

BARRIPPIN

24

FILTERIN FILTER 11


Ταχύτητα μετρίασης ≤ 0,0003 s

Ρυθμίσεις: αισθητικότητα, επιλογή χρωματισμού, χρόνος μετρίασης

Προϊόν

Δείκτης ασθενούς μπαταρίας

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

BARRIER

BARRIBL Μπλε

EN166 1S EN379 1/3/3/3 4/9-13 EN175 S ANSI Z87.1

Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο, MIG, TIG που απαιτεί προστασία χρωματισμού από DIN9 έως DIN13. Πολυπροπυλένιο. Μετωπίδα. Απλό ρύθμισμα του κεφαλόδεσμου. Πεδίο όρασης: 100 x 60 mm. Συμπεριλαμβάνεται φίλτρο LCD. Χρωματισμοί: άχρωμο DIN4 - σκούρο από DIN9 σε DIN13. Ταχύτητα μετρίασης ≤0,0003 s (από το άχρωμο στο σκούρο). Λειτουργεί χάρη σε ηλιακά κύτταρα και σε 2 μπαταρίες λιθίου που αντικαθίστανται και συμπεριλαμβάνονται.

x6

BARRIER PLATE

BARRIPPIN Φυσικό

EN166 1S

Κιτ με 5 εξωτερικές οθόνες αλλαγής για κράνος BARRIER από πολυάνθρακα.

x50

CASOUD2

CASOUD2NO Μαύρο

EN166 1F EN175 F EN169 11

Κράνος για κάθε τύπο ηλεκτροσυγκόλλησης που απαιτεί μια προστασία χρωματισμού DIN11. Πολυπροπυλένιο με ενσωματωμένα υαλονήματα. Μηχανισμός που σφίγγει στο κεφάλι. Πουλιέται έτοιμο για χρήση: σταθερή οθόνη προστασίας εξοπλισμένη από άχρωμο φίλτρο πολυανθρακικού (FILTER-IN): οθόνη προστασίας που ανυψώνεται, εξοπλισμένη από ένα φίλτρο DIN11 (FILTER-11), προστατευμένο από ένα άχρωμο φίλτρο πολυάνθρακα FILTER-IN). Διαστάσεις φίλτρων: 108 x 51 mm.

x10

MASOUD2

MASOUD2NO Μαύρο

EN166 1F EN175 EN169 11

Μάσκα χειρός για κάθε τύπο ηλεκτροσυγκόλλησης που απαιτεί προστασία χρωματισμού DIN11. Πολυπροπυλένιο. Πουλιέται έτοιμο για χρήση: οθόνη προστασίας εξοπλισμένη από φίλτρο DIN11 (FILTER-11), προστατευμένο από άχρωμο φίλτρο πολυάνθρακα (FILTER-IN). Διαστάσεις φίλτρων: 108 x 51 mm.

FILTER-IN

FILTERIN Φυσικό

EN166 1F

Κιτ από 5 άχρωμες οθόνες πολυάνθρακα, 108 x 51 mm. Προσαρμόζονται στο κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης CASOUD2 και στην μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης MASOUD2. Πάχος: 1,8 mm.

FILTER-11

FILTER11 χροιάς 11

EN166 1F EN169 UV 11

Κιτ από 5 οθόνες ορυκτού γυαλιού χρωματισμού teinte DIN11, 108 x 51 mm. Προσαρμόζονται στο κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης CASOUD2 και στην μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης MASOUD2. Πάχος: 3 mm.

TOBA2 T5

TOBA2T5 Κόκκινο

EN166 1F EN175 F EN169 UV 5

Γυαλιά-μάσκα συγκολλητή Προστατευτικήοθόνη που ανασηκώνεται ΣκελετόςεύκαμπτοςαπόPVC. Αερισμόςέμμεσος. Ζώνη ελαστική. Εσωτερικόςπροσοφθάλμιοςαπόάχρωμο πολυανθρακικό. Άνω προσοφθάλμιοςαπόορυκτόγυαλίχροιάς5 με προστατευτικό γυαλί από άχρωμο πολυανθρακικό.

LIPARI2 T5

LIPA2T5 Μαύρο-Μπλε

EN166 1 FT EN169 UV 5

Γυαλιά πολυανθρακικά μονομπλόκ χροιά 5 για ηλεκτροσυγκόλληση. Βραχίονες από νάιλον, που επιδέχονται λυγίσματος και ρύθμισης. Άκρα τύπου σπάτουλας. Γέφυρα μύτης από μαλακό PVC για αυξημένη άνεση. Πλευρική προστασία.

PACAYA T5

PACAYNO05 Μαύρο

EN166 1 FT EN169

Γυαλιά πολυανθρακικά μονομπλόκ χροιά 5 για ηλεκτροσυγκόλληση. Ενσωματωμένη μύτη. Βραχίονες από νάιλον που επιδέχονται κλίσης. Πλευρική προστασία.

x20

x60

x100

25


ŴŵųŶŷťŶŭť Űťŷŭżű

V I S O R TO R I C

Στερεώνεται παντού

Μαρκάρισμα (EN166) 1= Η καλύτερη οπτική τάξη Α= Η πιο υψηλή αντίσταση στις επιδράσεις T = Αντίσταση στις ακραίες θερμοκρασίες 8= Αντίσταση στο ηλεκτρικό τόξο μικρού κυκλώματος 9= Αντίσταση στις εκτοξεύσεις μετάλλων εν τήξη Μαρκάρισμα (EN170) 2C-1,2 = Αντίσταση στις UV

Προϊόν

VISOR TORIC

Κωδ./Χρώματα VISORTOIN Φυσικό

Κανόνας

Περιγραφή

EN166 1 AT 8 9 MM EN170 UV 2C-1.2

Τεχ. πλη.

Προσωπίδα εμβόλιμη, πολυανθρακική, άχρωμη. Πάχος 1,9/2,0 mm.Προστασία ηλεκτρικού τόξου.Στερεώνεται παντού. Προσαρμόζεται στο στήριγμα προσωπίδας VISOR HOLDER και VISOR H (στήριγμα του BALBI2 και PICO2). 39 x 20 cm

Αντιχαρακτικά

162 g

x20

VISOR HOLDER

Προσαρμόσιμο πάνω σε κάσκες BASEBALL DIAMOND, QUARTZ, ZIRCON

Συμβατό με αντιθορυβικά κελύφη

Προϊόν VISOR HOLDER

26

Κωδ./Χρώματα VISHONO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN166 EN1731

Προσωπίδα κατάλληλη για τα κράνη QUARTZ, ZIRCON και BASEBALL DIAMOND V. Συνδυάζεται με στήριγμα προσωπίδας VISORPC, VISORG και VISOR-TORIC στερεώνεται παντού.

175 g

x20


BAL B I 2

VISORPC

Προϊόν

Κανόνας

Περιγραφή

BALBI2

BALB2IN Κίτρινο-Μαύρο

Κωδ./Χρώματα

EN166 1 BT 3BT

Στήριγμα προσωπίδας με προστασία προσώπου + προσωπίδα VISORPC: προσωπίδα από άχρωμο πολυανθρακικό, με πλαστικό πλαίσιο. 39 x 20 cm.

260 g

VISORPC

VISORPCIN Φυσικό

EN166 1 BT

Παρτίδα με 2 άχρωμες προσωπίδες από πολυανθρακικό, με πλαστικό πλαίσιο. Στερεώνεται παντού. Προσαρμόζεται στα στηρίγματα προσωπίδων BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.

100 g

x20

PI CO2

VISORG

Προϊόν PICO2 VISORG

Κωδ./Χρώματα PICO2NO Κίτρινο-Μαύρο VISORGNO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN1731 FF

Στήριγμα προσωπίδας με προστασία προσώπου + προσωπίδα VISORG: προσωπίδα με γρίλιες, με πλαστικό πλαίσιο. 39 x 20 cm.

264 g

EN1731 F

Παρτίδα 2 προσωπίδων με γρίλιες, με πλαστικό πλαίσιο. Στερεώνεται παντού. Προσαρμόζεται στα στηρίγματα προσωπίδων BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.

104 g

x20

27


GRANITE

GRANITE PEAK

GRANITE WIND

GRAPEJAFL

GRAWIJAFL

GRAPEBCFL

GRAWIBCFL

GRAPEBLFL

GRAWIBLFL

GRANITE PEAK

GRANITE WIND

GRAWIORFL

BASGAMMA Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

JUGAMMA

GRAWIROFL

Κανόνας

Περιγραφή

EN397 MM -20°C +50°C

Κράνος εργοταξίου αεριζόμενο, σε ABS. Σχέδιο: κράνος βουνού: χωρίς προσωπίδα για καλύτερη κάθετη όραση. Πολύ λίγος όγκος. Ελαφρύ. Καλύπτρα πολυαμιδίου: 3 υφασμάτινες ζώνες με 8 σημεία στερέωσης. Μετωπίδα θερμοσχημματισμένη. Σύστημα σφιξίματος ROTOR® (πατέντα) ρυθμιζόμενο:περίμετρος κεφαλιού από 53 σε 63 cm. Πουλιέται με λαιμικό ιμάντα 3 σημείων σταθεροποίησης.

GRAWINO

GRAWIROFL Κόκκινο Φωσφοριζέ GRAWIBCFL Aσπρο φωσφοριζέ

GRANITE WIND

GRAWIBLFL Μπλε φωσφοριζέ GRAWIORFL Πορτοκαλί Φωσφοριζέ

355 g

GRAWINO Μαύρο

x10

GRAWIJAFL Κίτρινο φωσφοριζέ GRAPEJAFL Κίτρινο φωσφοριζέ GRANITE PEAK

GRAPEBCFL Aσπρο φωσφοριζέ GRAPEBLFL Μπλε φωσφοριζέ

EN397 MM 440VAC -20°C +50°C EN50365 ΚΛΑΣΗ 0

Κράνος εργοταξίου ABS. Σχέδιο: κράνος βουνού: χωρίς προσωπίδα για καλύτερη κάθετη όραση. Λιγότερος όγκος. Ελαφρύ. Καλύπτρα πολυαμιδίου, 3 υφασμάτινες ζώνες με 8 σημεία στερέωσης. Μετωπίδα θερμοσχημματισμένη. Σύστημα σφιξίματος ROTOR® (πατέντα) ρυθμιζόμενο: περίμετρος κεφαλιού από 53 σε 63 cm. Πουλιέται με λαιμικό ιμάντα 3 σημείων σταθεροποίησης. Ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες σε ύψος. Ηλεκτρική απομόνωση μέχρι 1000 VAC ή 1500 VCC.

BASGAMMA

BASGANO Μαύρο

Σακούλα με 5 μετωπίδες με θερμική διαμόρφωση για GRANITE PEAK, GRANITE WIND, SUPER QUARTZ και QUARTZ UP.

JUGGAMMA

JUGGANO Μαύρο

Σακούλα με 5 υποσιάγωνα 3 σημείων στερέωσης. Σύστημα στερέωσης αυτόματης θραύσης. Ανταλλακτικό για κάσκες GRANITE PEAK ή GRANITE WIND.

28

350 g

x20


Καλύπτρα από πολυαμίδιο: 3 ζώνες πλεκτές με 8 σημεία στήριξης GRANITE PEAK - GRANITE WIND

Ειδικό σύστημα πτερυγίων κατά των εκτοξεύσεων και μια βελτιστοποιημένη επιφάνεια εξαερισμού GRANITE WIND

Σύστημα ROTOR® πατέντα GRANITE PEAK - GRANITE WIND

Μετωπίδα θερμοδιαμορφωμένη για περισσότερη άνεση GRANITE PEAK - GRANITE WIND

Λαιμικός ιμάντας 3 σημείων στερέωσης αποσπώμενος GRANITE PEAK - GRANITE WIND

29


ŴŵųŶŷťŶŭť ŮŵťűŭųŸ

BAS E BAL L D IA M O N D V

DIAM5VEFL

DIAM5BCFL

Χρώματα φωσφοριζέ και αντανακλαστική ταινία για υψηλή ευκρίνεια τη μέρα και τη νύχτα

DIAM5BLFL

DIAM5JAFL

Δοκιμασμένο επίσης για να φοριέται και αντίστροφα

Γείσο πολύ καμπυλωτό για να βλέπουμε ψηλά

DIAM5NO

HARNESS V

Κουμπί σύσφιξης για μια εύκολη ρύθμιση

DIAM5ROFL

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

DIAM5BLFL Μπλε φωσφοριζέ

EN397 MM LD -20°C +50°C

DIAM5JAFL Κίτρινο φωσφοριζέ

EN50365 ΚΛΑΣΗ 0

Κράνος εργοταξίου ABS. Νεωτεριστική φόρμα του κράνους μπειζμπολ που δίνει κάθετη όραση πιο σπουδαία. Δοκιμασμένο με γείσο είτε μπροστά είτε πίσω, για λιγότερο όγκο. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 υφασμάτινες ταινίες με 8 σημεία στερέωσης. Μετωπίδα σπόγγου. Σφίξιμο καινοτόμο με κουμπί "χρώμα στο χρώμα". Ρυθμιζόμενο: Περίμετρος κεφαλής 53 σε 63 cm. 2 πιθανές θέσεις περιμέτρου κεφαλής (πάνω/κάτω) για μεγαλύτερη άνεση. Ηλεκτρική απομόνωση μέχρι 1000 VAC ή 1500 VCC.

DIAM5ORFL Πορτοκαλί Φωσφοριζέ DIAM5VEFL Πράσινο Φωσφοριζέ DIAM5BCFL Aσπρο φωσφοριζέ BASEBALL DIAMOND V

368 g

x20

DIAM5NO Μαύρο DIAM5ROFL Κόκκινο Φωσφοριζέ HARNESS V

30

HARNE5 Γκρι

Σακουλάκι 10 λωρίδων αλλαγής για κράνη εργοταξίου BASEBALL DIAMOND V. Καλύπτρα με λωρίδες υφασμάτινες, μετωπίδα σπόγγου και κουμπί σύσφιξης.

x10


S U P E R Q UA R T Z

Κέλυφος σε ABS-PC

Καλύπτρα πιο ανθεκτική χάρη σε άκαμπτες πλαστικές στηρίξεις πάνω στις 3 πλεκτές ζώνες

Ειδική σιδηρουργία Κουμπί σύσφιξης για μια εύκολη ρύθμιση

Ανθίσταται στις ακραίες θερμοκρασίε +150°C / -30°C

Προϊόν

SUPER QUARTZ

Κωδ./Χρώματα

QUAR5BC Μπλε

Κανόνας EN397 MM LD 440VAC +150°C -30°C EN50365 ΚΛΑΣΗ 0

Περιγραφή

Κράνος εργοταξίου από ABS-PC. Καλύπτρα πολυαμιδίου: 3 ζώνες πλεκτές με 8 σημεία στήριξης. Μετωπίδα σπόγγου. Κουμπί σύσφιξης : Προσαρμοσμένο μέγεθος από 53 έως 63 cm. 2 δυνατές θέσεις της περιμέτρου κεφαλής (άνω/κάτω) για καλύτερη άνεση. Ηλεκτρική μόνωση έως 1000VAC ή 1500VCC.

410 g

x40

31


ŴŵųŶŷťŶŭť ŮŵťűŭųŸ

Q UA R T Z U P IV

2 τοποθετήσεις της περιμέτρου κεφαλής : μεγαλύτερη άνεση

Αεριζόμενο κράνος Ρυθμιζόμενος αερισμός QUARTZ UP IV

QUARUP4OR

QUARUP4BC

QUARUP4BL

QUARUP4JA Καλύπτρα πιο ανθεκτική χάρη σε άκαμπτες πλαστικές στηρίξεις πάνω στις 3 πλεκτές ζώνες QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III

Σύστημα ROTOR® πατέντα QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III

QUARUP4RO

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

EN397 MM +50°C -30°C

Κράνος εργοταξίου αεριζόμενο από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 ζώνες πλεκτές με 8 σημεία στήριξης. Μετωπίδα σπόγγου. Σφίξιμο με ρυθμιζόμενο ατέρμονα: περίμετρος κεφαλής 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου κεφαλής (πάνω/κάτω) για μεγαλύτερη άνεση.

QUARUP4VE Πράσινο QUARUP4OR Πορτοκαλί

QUARTZ UP IV

QUARUP4BC Μπλε QUARUP4BL Μπλε QUARUP4JA Κίτρινο QUARUP4RO Κόκκινο

32

360 g

x40


Q UA R T Z U P I I I

QUARUP3VE

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

QUARUP3JA

QUARUP3BC

QUARUP3OR

QUARUP3BL

Κανόνας

Περιγραφή

EN397 MM 440VAC +50°C -30°C EN50365 ΚΛΑΣΗ 0

Κράνος εργοταξίου από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 ζώνες πλεκτές με 8 σημεία στήριξης. Μετωπίδα σπόγγου. Καινοτόμο σύστημα σύσφιξης Rotor® : περίμετρος κεφαλής 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου κεφαλής (πάνω/κάτω) για μεγαλύτερη άνεση. Ηλεκτρική απομόνωση.

QUARUP3VE Πράσινο QUARUP3RO Κόκκινο

QUARTZ UP III

QUARUP3BC Μπλε QUARUP3BL Μπλε QUARUP3JA Κίτρινο

351 g

x40

900 g

x10

QUARUP3OR Πορτοκαλί

FO R E S T I E R 2

SNR 27dB

Σάκος τακτοποίησης περιλαμβάνεται

Προϊόν

FORESTIER2

Κωδ./Χρώματα

FORE2OR Πορτοκαλί

Κανόνας

Περιγραφή

EN397 440VAC MM +50°C -30°C EN50365 ΚΛΑΣΗ 0 EN352-3 SNR 27 dB H 29 M 25 L 18 EN1731 F

Κράνος αγρονόμου, πλήρες, αποτελούμενο από: Κράνος QUARTZ UP III: Πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Μετωπίδα από νάιλον. Καλύπτρα από πολυαμίδιο: 3 ζώνες πλεκτές με 8 σημεία στήριξης. Αντιθορυβικό SUZUKA2. Στήριγμα προσωπίδας VISOR HOLDER Προσωπίδα με γρίλλιες VISORG. Συσκευασία σε μπλιστερ.

33


ŴŵųŶŷťŶŭť ŮŵťűŭųŸ

Nom Προϊόν

Κωδ./Χρώματα Réf./Couleurs

QUARTZ I

QUAR1BC Μπλε

Normes Κανόνας

EN397 +50°C -30°C

Caractéristiques Περιγραφή Κράνος εργοταξίου αεριζόμενο από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από αστεροειδές πολυαιθυλένιο BD με 8 σημεία στήριξης. Μετωπίδα σπόγγου. Σφίξιμο με σύστημα ρυθμιζόμενης ολίσθησης: περίμετρος κεφαλής 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου κεφαλής (πάνω/κάτω) για μεγαλύτερη άνεση.

346 g

x40

Κράνος εργοταξίου από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα πολυαιθυλενίου BD, με 8 σημεία στερεώματος. Μετωπίδα σπόγγου. Σύσφιξη με σύστημα ρυθμιζόμενης ολίσθησης: περίμετρος κεφαλής 53 σε 63 cm. Ηλεκτρική απομόνωση μέχρι 1000 VAC ή 1500 VCC. Τρύπα στάνταρ για αξεσουάρ. Άγκιστρα για λαιμικό ιμάντα 2 ή 4 σημείων

370 g

x40

QUAR1BL Μπλε

QUAR1JA Κίτρινο

ZIRCON I

ZIRC1VE Πράσινο

ZIRC1BC Μπλε

EN397 440VAC +50°C -10°C EN50365 ΚΛΑΣΗ 0

ZIRC1BL Μπλε

ZIRC1GR Γκρι

ZIRC1JA Κίτρινο

ZIRC1OR Πορτοκαλί

ZIRC1RO Κόκκινο

WINTER CAP

WINTERCAPNO Μαύρο

Επένδυση που τοποθετείται στο εσωτερικό του καλύμματος των κρανών εργοταξίου. Αξεσουάρ ενάντια στο ακραίο ψύχος. Απλό στην εγκατάσταση και στην αφαίρεση. Οδηγίες συναρμολόγησης περιλαμβάνονται. Προσαρμόζεται σε όλη την σειρά των κρανών για εργοτάξια. Δεν είναι ΜΑΠ.

x40

FUEGO

FUEGOARIN Ασημί

Γυαλιά από άχρωμο πολυανθρακικό για χρήση ως εξάρτημα για κράνη εργοταξίου. Πολύ κυκλωτική μορφή για μια μέγιστη προστασία. Σύστημα δίπλωσης στο εσωτερικό του θόλου της κάσκας εκτός χρήσης, για διακοπτόμενη χρήση. Πολύ πρακτικό. Πτυσσόμενοι βραχίονες, για διευκόλυνση της τοποθέτησης στο εσωτερικό του θόλου. Μπορεί να προσαρμοστεί σε όλη τη γκάμα μας για τα κράνη εργοταξίου.

x100

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

34


Nom Προϊόν

Κωδ./Χρώματα Réf./Couleurs

Normes Κανόνας

Caractéristiques Περιγραφή

JUGGAMMA

JUGGANO Μαύρο

Σακούλα με 5 υποσιάγωνα 3 σημείων στερέωσης. Σύστημα στερέωσης αυτόματης θραύσης. Ανταλλακτικό για κάσκες GRANITE PEAK ή GRANITE WIND.

x20

DYNAMIC JUGALPHA

JUGALDYNGR Γκρι

Σακούλα με 10 υποσάγονα. 4 σημεία στερέωσης της εγκράφας. Σύστημα στερέωσης αυτόματης θραύσης. Προσαρμόζεται στα κράνη SUPER QUARTZ, QUARTZ i, ZIRCON και BASEBALL DIAMOND V.

x20

MENTALPHA

MENTAGR Γκρι

Σακούλα με 10 ελαστικά υποσάγονα με στήριγμα πηγουνιού. Σύστημα στερέωσης αυτόματης θραύσης. Προσαρμόζεται στα κράνη SUPER QUARTZ, QUARTZ I, ZIRCON και BASEBALL DIAMOND V.

x20

JUGALPHA

JUGALGR Γκρι

Σακούλα με 10 υποσάγονα. Σύστημα στερέωσης αυτόματης θραύσης. Προσαρμόζεται στα κράνη SUPER QUARTZ, QUARTZ I, ZIRCON και BASEBALL DIAMOND V.

x20

BASGAMMA

BASGANO Μαύρο

Σακούλα με 5 μετωπίδες με θερμική διαμόρφωση για GRANITE PEAK, GRANITE WIND, SUPER QUARTZ και QUARTZ UP.

x20

BASALPHA

BASALNO Μαύρο

Σακούλα με 10 μετωπίδες από σπόγγο για όλες τις κάσκες μας εργοταξίου.

x20

35


ŴŵųŶŷťŶŭť ŮŵťűŭųŸ

AI R CO LTAN

Μεγάλα μέρη σε φιλέ, πολύ αεριζόμενο

COLTAAIBE

COLTAAIBM

COLTAAIGR Γάστρα από πολυαιθυλένιο με 18 παράθυρα

Διπλό-υλικό

Πίσω σύσφιξη

3 εκδοχές χρωμάτων που ταιριάζουν με την σειρά ενδυμάτων MACH 2 CORPORATE

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

EN812

Κασκέτο προσταασίας από κρούσεις τύπου μπειζμπολ, σε ύφασμα πολυεστέρα/ βαμβάκι, πολύ αεριζόμενο με μεγάλα μέρη σε φιλέ, για περισσότερη άνεση. Εξοπλισμένο με μια εσωτερική γάστρα πολυαιθυλενίου και από άνετο αφρώδες υλικό από EVA για την απόσβεση των κρούσεων. Ένα μέγεθος, ρυθμιζόμενο με γαντζάκι από 55 σε 62 cm.

COLTAAIJAFL Κίτρινο φωσφοριζέ

AIR COLTAN

COLTAAIBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι COLTAAIBM Μπλε Μαρίν-Μαύρο COLTAAIGR Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι

36

200 g

x20


C O LTA N

Μακρύ γείσο για εξωτερική χρήση (7,5 cm)

Προϊόν

COLTAN

Κωδ./Χρώματα COLTAGR Μαύρο-Κόκκινο COLTABL Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

Κανόνας

Περιγραφή

EN812

Κασκέτο προστασίας από κρούσεις, από πολυαμίδιο με επίχριση πολυουρεθάνης, τύπου μπέιζμπολ, εξοπλισμένο με εσωτερικό κέλυφος από πολυαιθυλένιο και άνετο αφρώδες υλικό από EVA για την απόσβεση των κρούσεων. Ένα μέγεθος, ρυθμιζόμενο με σκρατς από 58 έως 62 cm.

210 g

x20

194 g

x20

C O LTA N S H O R T P E AK

Kοντό γείσο για εσωτερική χρήση, λιγότερος όγκος (4,5 cm)

Προϊόν COLTAN SHORT PEAK

Κωδ./Χρώματα COLSHBM Μπλε Μαρίν

Κανόνας

Περιγραφή

EN812

Κασκέτο προστασίας από κρούσεις, από πολυαμίδιο με επίχριση πολυουρεθάνης, τύπου μπέιζμπολ, εξοπλισμένο με εσωτερικό κέλυφος από πολυαιθυλένιο και άνετο αφρώδες υλικό από EVA για απόσβεση των κρούσεων. Ένα μέγεθος, ρυθμιζόμενο με σκρατς από 58 έως 62 cm.

37


ŴŵųŶŷťŶŭť ťŸŷŭżű

P I T B OA R D

SNR 28dB

Επιλογή καναλιού επικοινωνίας: 8 σταθμοί και 38 υποσταθμοί διαθέσιμοι (λειτουργία talkie-walkie)

Φωτεινή ένδειξη αδύνατης μπαταρίας

Προϊόν

PIT BOARD

38

Κωδ./Χρώματα

PITBONR Μαύρο

Μικρόφωνο που προσαρμόζεται

Ρύθμιση ήχου για κάθε κέλυφος δεξιά/ αριστερά (λειτουργία κυνηγιού και talkie-walkie)

Κανόνας

Περιγραφή

EN352-1 SNR 28 dB H 33 M 26 L 19 EN352-6

Κράνος αντιθορυβικό, ηλεκτρονικό με ωτοασπίδες ABS και συνθετικό αφρό. Μεταλλικό τόξο και PU, ρυθμιζόμενο. 1 κουμπί για τη ρύθμιση του ήχου για κάθε κέλυφος, για μια χρήση δεξιά /αριστερά χωριστά. Σύστημα talkie-walkie που επιτρέπει να διαλέγεις κανάλι επικοινωνίας (8 σταθμοί και 38 υποσταθμοί διαθέσιμοι). Μέγιστη απόσταση λήψης: 3χλμ. Σύστημα κυνηγιού: ενίσχυση των φωνών και των σημάτων κινδύνου, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απομόνωσης στο πόστο εργασίας. Σύστημα ενίσχυσης που μπλοκάρει αυτόματα και πέρασμα σε μοντέλο παθητικού αντιθορυβικού κράνους στην περίπτωση παρορμητικού θορύβου που ξεπερνάει 80/82 dB. Λειτουργεί με μπαταρία λιθίου επαναφορτιζόμενη, η οποία συμπεριλαμβάνεται.

432 g

x10


PIT RADIO

Στερεοφωνικό PIT RADIO - PIT STOP

SNR 28dB

Κουμπί BASS ON/OFF

2 μπαταρίες AA που δεν συμπεριλαμβάνονται AUX-IN jack για σύνδεση MP3 Προϊόν

PIT RADIO

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

PITRANR Μαύρο-Κόκκινο

EN352-1 SNR 28 dB H 30 M 26 L 19 EN352-8

Κράνος αντιθορυβικό, ηλεκτρονικό, εξοπλισμένο από ένα σύστημα ραδιοφώνου (στερεοφωνικό) με ωτοασπίδες ABS και συνθετικό αφρό. Μεταλλικό τόξο και PVC, ρυθμιζόμενο. 1 κουμπί για την επιλογή συχνοτήτων ραδιοφώνου. 1 κουμπί για την ρύθμιση του ήχου. Κουμπί OFF/AM/FM. Κουμπί Bass ON/OFF.Επιτρέπει το άκουσμα ραδιοφώνου στην συχνότητα FM (88 -108 MHz) και στην συχνότητα AM (540 - 1700 kHz), προστατεύοντας την ακρόαση με αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Το σύστημα ραδιοφώνου AM/FM είναι περιορισμένο σε ένα ηχητικό επίπεδο 82dB. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AA που δεν συμπεριλαμβάνονται.

300 g

x20

PIT S TO P Χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο εξωτερικά

SNR 28dB

6 μπαταρίες ΑΑΑ, μη συμπεριλαμβανομένων

LED σηματοδότησης για ενεργό σύστημα

Προϊόν

PIT STOP

Κωδ./Χρώματα

PITSTNO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN352-1 SNR 26 dB H 30 M 23 L 16

Κράνος αντιθορυβικό ηλεκτρονικό πτυσσόμενο με ωτασπίδα ABS, με φινίρισμα ματ. Μαξιλαράκια γεμισμένα με συνθετικό αφρό. Τόξο με Coolmax ρυθμιζόμενο καθ'ύψος. Κουμπί on/off και ήχο σε κάθε ωτασπίδα, για χρήση δεξιά/αριστερά ξεχωριστά. 2 μικρόφωνα παγκατευθυνόμενα εξωτερικά, συνδεδεμένα με 2 ηχεία στο εσωτερικό των ωτασπίδων. Σύστημα ενίσχυσης των φωνών και των σημάτων συναγερμού, για ν'αποφευχθεί κίνδυνος απομόνωσης στο πόστο εργασίας. Σύστημα ενίσχυσης που μπλοκάρει αυτόματα και πέρασμα σε παθητικό αντιθορυβικό κράνος σε περίπτωση ξαφνικού θορύβου που ξεπερνάει 80/82 db: προστασία από επικίνδυνους κινδύνους. Λειτουργεί με 6 μπαταρίες ΑΑΑ, μη συμπεριλαμβανομένων.

286 g

x20

39


ŴŵųŶŷťŶŭť ťŸŷŭżű

I N T E R L AG O S

SNR 33dB

Διπλό τόξο για μεγαλύτερη ευκαμψία INTERLAGOS - YAS MARINA

Χρώματα που συνδυάζονται με την σειρά MACH 2 CORPORATE ΓΚΡΙ

Σξάρτημα στήριξης για τη ζώνη, περιλαμβανομένου INTERLAGOS - YAS MARINA

Προϊόν

INTERLAGOS

Κωδ./Χρώματα INTERJAFL Κίτρινο φωσφοριζέ-Μαύρο INTERGR Γκρι-Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN352-1 SNR 33 dB H 33 M 31 L 25

Αντιθορυβικό κράνος με κελύφη ABS. Μαξιλαράκια γεμισμένα με συνθετικό αφρό.Διπλό τόξο πλαστικό (POM), ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, με απαλή ενίσχυση και αεριζόμενη, για καλύτερη άνεση.

YAS M A R I N A

S I LV E R S TO N E2

SNR 32dB

SNR 30dB

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή Αντιθορυβικό κράνος πτυσσόμενο με κελύφη ABS. Μαξιλαράκια γεμισμένα με συνθετικό αφρό. Διπλό τόξο πλαστικό (POM), ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, με απαλή ενίσχυση και αεριζόμενη, για καλύτερη άνεση. Αντιθορυβικό κέλυφος για να φορεθεί στον σβέρκο. Μεταλλικό σκέλος και κέλυφος ABS, γεμισμένα με συνθετικό αφρό. Φοριέται εύκολα με όλα τα κράνη εργοταξίου και τα κασκέτα.

YAS MARINA

YASMAGJ Γκρι-Κίτρινο

EN352-1 SNR 32 dB H 33 M 31 L 25

SILVERSTONE2

SILV2JAFL Κίτρινο φωσφοριζέ

EN352-1 SNR 30 dB H 32 M 28 L 21

40

x20

Χωρίς τόξο: Φοριέται εύκολα με όλες τις κάσκες εργοταξίου και τα κασκέτα

Πτυσσόμενο για λιγότερο όγκο

Προϊόν

303 g

312 g x20 240 g


M AG N Y C O U R S

SNR 32dB

Χρώματαπουταιριάζουν με την σειρά ΜΠΕΖ MACH 2 CORPORATE

Προϊόν MAGNY COURS

Κωδ./Χρώματα MAGNYKA Μπεζ-Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN352-1 SNR 32 dB H 34 M 29 L 23

Αντιθορυβικό κράνος με κελύφη ABS. Μαξιλαράκια με συνθετικό αφρό. Τόξο εξωτερικά ύφασμα/εσωτερικά EVA και PVC, ρυθμιζόμενο ύψος, άνετο. Υψηλό επίπεδο απόδοσης, χάρη στην τεχνολογία πολλών-στρωμάτων στο εσωτερικό των κελυφών, "AIR ROOM".

338 g

x20

286 g

x20

M AG N Y H E L M E T

Ρυθμιζόμενο σε όλες τις κάσκες μας εργοταξίου

SNR 32dB

Χρώματα που συνδυάζονται με την σειρά MACH 2 CORPORATE ΓΚΡΙ

Προϊόν MAGNY HELMET

Κωδ./Χρώματα MAGNYHEGR Γκρι-Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN352-3 SNR 32 dB H 34 M 31 L 23

Κέλυφος αντιθορυβικό για κράνος εργοταξίου ρυθμιζόμενο σε ύψος. Σκέλη και κέλυφος από ABS, γεμισμένα με συνθετικό αφρό. Χρησιμοποιείται μόνο του, ή με το στήριγμα προσωπίδας “VISOR HOLDER” Προσαρμόζεται στα κράνη GRANITE, QUARTZ, ZIRCON και DIAMOND.

41


ŴŵųŶŷťŶŭť ťŸŷŭżű

S E PAN G2

SNR 29dB

Προϊόν SEPANG2

Κωδ./Χρώματα SEPA2OR Πορτοκαλί-Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN352-1 SNR 29 dB H 31 M 29 L 19

Κράνος αντιθορυβικό με ωτοασπίδες ABS και συνθετικό αφρό. Τόξο από πολυάνθρακα ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, μαλακό και γεμισμένο.

212 g

x50

242 g

x50

SAK H I R

SNR 29dB

Πτυσσόμενο για λιγότερο όγκο

Προϊόν SAKHIR

42

Κωδ./Χρώματα SAKHINO Μαύρο-Κίτρινο

Κανόνας

Περιγραφή

EN352-1 SNR 29 dB H 34 M 26 L 18

Κράνος αντιθορυβικό πτυσσόμενο, με ωτοασπίδες από ABS. Mαξιλαράκια, γεμισμένα με συνθετικό αφρό. Τόξο ABS, ρυθμιζόμενo καθ’ ύψος, γεμισμένο με αφρό και πολυουρεθάνιο (PU).


Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

SUZUKA2

SUZU2JAFL Κίτρινο φωσφοριζέ

Κανόνας

Περιγραφή

Αντιθορυβικό κέλυφος για κράνος εργοταξίου ρυθμιζόμενο σε ύψος. Σκέλη και κέλυφος από ABS υψηλής ευκαμψίας. Κελύφη γεμισμένα EN352-3 με συνθετικό αφρό. Χρησιμοποιείται μόνο του, ή με το στήριγμα SNR 27 dB προσωπίδας “VISOR HOLDER” Προσαρμόζεται στα κράνη GRANITE, H 29 M 25 L 18 SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON και BASEBALL DIAMOND V.

257 g

x20

158 g

x50

SUZU2NO Μαύρο

SNR 27dB

SPA3

SPA3BL Μπλε-Μαύρο

Κράνος αντιθορυβικό με ωτοασπίδες πολυστυρενίου και συνθετικό αφρό. Μαξιλαράκια χαμηλής πίεσης. Τόξο ABS ρυθμιζόμενος σε ύψος. EN352-1 SNR 28 dB H 30 M 27 L 17

SNR 28dB

43


ŴŵųŶŷťŶŭť ťŸŷŭżű

Nom Προϊόν

CONICFIT010

Κωδ./Χρώματα Réf./Couleurs

Normes Κανόνας

CONICFIT10BL Μπλε Μαρίν-Κόκκινο EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 25

Περιγραφή Caractéristiques Σακούλα με 10 ζεύγη ωτασπίδων επαναχρησιμοποιήσιμων από σιλικόνη με κορδόνι νάιλον. ø7-11 mm (9 ζεύγη σε σακούλα + 1 ζεύγος σε κουτί διευθέτησης).

x100

SNR 29dB

CONICSOF010

CONICSOF10OR Πορτοκαλί-Κόκκινο EN352-2 SNR 26 dB H 25 M 23 L 22

Σακούλα με 10 ζεύγη ωτασπίδων επαναχρησιμοποιήσιμων από σιλικόνη με κορδόνι από ύφασμα. ø9-10 mm (9 ζεύγη σε σακούλα + 1 ζεύγος σε κουτί διευθέτησης).

x100

SNR 26dB

CONICFIR010

CONICFIR010OR Μπλε-Πορτοκαλί EN352-2 SNR 29 dB H 27 M 24 L 24 ANSI S.3 19-1974 NRR 26 dB

Σακούλα με 10 ζεύγη ωτασπίδων επαναχρησιμοποιήσιμων από TPR με υφασμάτινο καλώδιο. Ø 7-11 mm. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς το καλώδιο (9 ζεύγη σε σακούλα + 1 ζεύγος σε κουτί διευθέτησης). •Χρησιμοποιείται με ή χωρίς κορδόνι

x100

SNR 29dB

CONICFIRDE010

CONICFIRDE010BL Μπλε EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 24 ANSI S.3 19-1974 NRR 26 dB

Σακούλα με 10 ζεύγη ωτασπίδων ανιχνεύσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων από TPR με υφασμάτινο καλώδιο. Ø 7-11 mm. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς το καλώδιο (9 ζεύγη σε σακούλα + 1 ζεύγος σε κουτί διευθέτησης). •Χρησιμοποιείται με ή χωρίς κορδόνι

x100

SNR 29dB

CONICDE010

CONICDE10BL Μπλε EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 35 L 34

Σακούλα με 10 ζεύγη ωτασπίδων ανιχνεύσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων από πολυουραιθάνη με πλαστικό κορδόνι. ø12 mm (9 ζεύγη σε σακούλα + 1 ζεύγος σε κουτί διευθέτησης).

x100

SNR 37dB

CONICCO200

CONICCO200JA Κίτρινο EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32db

Κουτί διανομής με 200 ζεύγη ωτοασπίδων μίας χρήσεως με πλαστικό κορδονάκι, από πολυουρεθάνη. ø12 mm. Πλαστικό ατομικό σακουλάκι συσκευασίας ανά 2.

SNR 37dB

44

x5


Nom Προϊόν

CONICAP01

Κωδ./Χρώματα Réf./Couleurs

Normes Κανόνας

CONICAP01JA Κίτρινο-Μπλε EN352-2 SNR 24 dB H 25 M 20 L 19 ANSI S3. 19-1974 NRR 22dB

Περιγραφή Caractéristiques Σακουλάκι με ένα ζεύγος ωτοασπίδων πολλαπλών χρήσεων από πολυουρεθάνη, που συνδέονται μεταξύ τους με τόξο από πολυπροπυλένιο, πτυσσόμενο, το οποίο μπορεί να φορεθεί κάτω από το πιγούνι. Εύκολη τακτοποίηση, ιδανικό προϊόν για διαλείπουσα ή περιστασιακή χρήση.

x200

SNR 24dB

CONICAP01BR

CONICAP01BRJA Κίτρινο

Σακούλα με 10 ζεύγη ανταλλακτικών ωτοασπίδων για CONICAP01.

x200

CONICROND01

CONICROND01JA Μπλε Μαρίν-Κίτρινο

Σακουλάκι με ένα ζεύγος στρογγυλών ωτοασπίδων, πολλαπλών χρήσεων από πολυουρεθάνη, που συνδέονται μεταξύ τους με τόξο από πολυπροπυλένιο, το οποίο μπορεί να φορεθεί κάτω από το πιγούνι. Εύκολη τακτοποίηση, ιδανικό προϊόν για διαλείπουσα ή περιστασιακή χρήση.

x200

EN352-2 SNR 20 dB H 25 M 15 L 13

SNR 20dB

CONICROND01BR

CONICROND01BRJA Κίτρινο

Σακούλα με 10 ζεύγη ανταλλακτικών ωτοασπίδων για CONICROND01. x200

CONIC010

CONIC010JA Κίτρινο

Σακούλα με 10 ζεύγη ωτοασπίδων μίας χρήσεως από πολυουρεθάνη. ø12 mm. Πλαστικό ατομικό σακουλάκι συσκευασίας ανά 2.

x200

EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32dB SNR 37dB

CONIC200

CONIC200JA Κίτρινο EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32db

Κουτί διανομής με 200 ζεύγη ωτοασπίδων μίας χρήσεως από πολυουρεθάνη. ø12 mm. Πλαστικό ατομικό σακουλάκι συσκευασίας ανά 2.

x5

SNR 37dB

CONICDIS

Διανομέας για ωτοασπίδες με αναγόμωση από 500 ζεύγη ωτοασπίδων CONIC500.

CONICDISBL Μπλε

x4

SNR 37 dB H 36 M 34 L 33

SNR 37dB

CONIC500

CONIC500JA Κίτρινο

Αναγόμωση κουτιού διανομής CONICDIS με 500 ζεύγη ωτοασπίδων μίας χρήσεως. ø12 mm.

x5

EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32db SNR 37dB

45


SPIDER MASK

M1200SM

M1300SM

M1200SMW

Προϊόν

SPIDER MASK P2

SPIDER MASK P3

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

M1200SM Μπλε

Αναπνευστική μάσκα FFP2, ξαναχρησιμοποιήσιμη. Γάστρα μεγάλη TPE ξαναχρησιμοποιήσιμη. Τεμάχιο φίλτρο προσώπου από συνθετική ίνα μη υφασμάτινη, σύντομη χρήση, αντικαθιστάται. Καινοτόμο σύστημα για μείωση κόστους και για καλύτερη άνεση. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής ποιότητας, που χρησιμοποείται βίδα για να αλλάξεις το φιλτραρισμένο στρώμα. Σετ με ρυθμιζόμενους χαλινούς. Στερέωση όπισθεν με κλιπ. Κουτί με 1 γάστρα ξαναχρησιμοποιήσιμη + 20 τεμάχια φίλτρων προσώπου αλλαγής FFP2.

M1300SM Μπλε

Αναπνευστική μάσκα FFP3, ξαναχρησιμοποιήσιμη. Γάστρα μεγάλη TPE ξαναχρησιμοποιήσιμη. Τεμάχιο φίλτρο προσώπου από συνθετική ίνα μη υφασμάτινη, σύντομη χρήση, αντικαθιστάται. Καινοτόμο σύστημα για μείωση κόστους και για καλύτερη άνεση. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής ποιότητας, που χρησιμοποείται βίδα για να αλλάξεις το φιλτραρισμένο στρώμα. Σετ με ρυθμιζόμενους χαλινούς. Στερέωση όπισθεν με κλιπ. Κουτί με 1 γάστρα ξαναχρησιμοποιήσιμη + 20 τεμάχια φίλτρων προσώπου αλλαγής FFP3.

EN149 SPIDER MASK P2W

M1200SMW Γκρι

Κουτί με 30 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP2W από μη πλεκτή συνθετική ίνα, προστασία FFP2W, οργανικοί ατμοί, εμποτισμένοι με ενεργό άνθρακα. Κομμάτια αντικατάστασης για SPIDER MASK.

SPIDER REFILL FFP2

M1200SMWPR30 Μπλε

Κουτί με 30 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP2 από μη πλεκτή συνθετική ίνα, προστασία FFP2. Κομμάτια αντικατάστασης για SPIDER MASK.

SPIDER REFILL FFP2W

M1200SMPR30 Μπλε

Κουτί 30 τεμαχίων όχι υφαντή συνθετική ίνα,προστασία FFP2W, οργανικοί ατμοί, ενεργός άνθρακας. Επιπλέον κομμάτια για SPIDER MASK.

SPIDER REFILL FFP3

M1300SMPR30 Μπλε

Κουτί 30 τεμαχίων όχι υφαντή συνθετική ίνα,προστασία FFP2W. Επιπλέον κομμάτια για SPIDER MASK.

46

x10

x30


Κλιπ κλεισίματος στο πίσω μέρος

Βαλβίδα εκπνοής υψηλής ποιότητας Βίδα για αλλαγή των τεμαχίων φίλτρων προσώπου M1200SM - M1300SM - M1200SMW

Κουτί με 1 ξαναχρησιμοποιήσιμη γάστρα + 20 ανταλλακτικά τεμάχια φίλτρων M1200SM – M1300SM

M1200SMWPR30

M1200SMPR30

M1300SMPR30

47


ťűťŴűũŸŶŷŭŮū ŴŵųŶŷťŶŭť

Nom Προϊόν

Κωδ./Χρώματα Réf./Couleurs

M1300VB

M1300VBC Μπλε

M1200VB

M1100VB

M1300VP

Normes Κανόνας

x10

EN149

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Σε ατομικό σακουλάκι υγιεινής. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

EN149

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP2 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Σε ατομικό σακουλάκι υγιεινής. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

EN149

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP1 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Σε ατομικό σακουλάκι υγιεινής. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Φλάντζα εφαρμογής που καλύπτει όλο το πρόσωπο, εξαιρετικά μαλακή. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Σε ατομικό σακουλάκι υγιεινής. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP2 για οργανικούς ατμούς (συγκέντρωση < VME) από συνθετική μη πλεκτή ίνα, εμποτισμένη με ενεργό άνθρακα. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Σε ατομικό σακουλάκι υγιεινής. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP2 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Σε ατομικό σακουλάκι υγιεινής. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

M1200VBC Μπλε

M1100VBC Μπλε

M1300VPC Μπλε EN149

M1200VPW

M1200VPWC Γκρι EN149

M1200VP

M1200VPC Μπλε EN149

48

Caractéristiques Περιγραφή


Nom Προϊόν

Κωδ./Χρώματα Réf./Couleurs

M1300V

M1300VC Μπλε

Normes Κανόνας

EN149 NIOSH N99

M1300V2

M1300V2C Μπλε EN149

M1200VW

M1200VWC Γκρι EN149

M1200V

M1200VC Μπλε EN149 NIOSH N95

M1100V

M1100VC Μπλε EN149

M1200

M1200C Μπλε EN149

Caractéristiques Περιγραφή Κουτί με 5 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Σετ με μεγάλους ρυθμιζόμενους χαλινούς Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Φλάντζα εφαρμογής που καλύπτει όλο το πρόσωπο, εξαιρετικά μαλακή. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση EVA στην άκρη για μεγαλύτερη άνεση στη ρινική γραμμή. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP2 οργανικοί ατμοί (για συγκέντρωση <VME) από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Αφρώδες προστατευτικό υλικό κάτω από το κλιπ της μύτης. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Τεστ κατ' επιλογή DOLOMITE για μια παρατεταμένη αναπνευστική άνεση.

x10

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP2 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

Κουτί με 10 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP1 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

Κουτί με 20 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP2 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x10

49


ťűťŴűũŸŶŷŭŮū ŴŵųŶŷťŶŭť

Nom Προϊόν

Κωδ./Χρώματα Réf./Couleurs

M1100

M1100C Μπλε

M2FP3V

M2FP3V2

Normes Κανόνας

x10

EN149

Κουτί με 20 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP1 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE

x36

EN149 NIOSH N99

Κουτί με 2 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Σετ με μεγάλους ρυθμιζόμενους χαλινούς Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Φλάντζα εφαρμογής που καλύπτει όλο το πρόσωπο, εξαιρετικά μαλακή. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

Κουτί με 2 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Σετ με μεγάλους ρυθμιζόμενους χαλινούς Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Φλάντζα εφαρμογής που καλύπτει όλο το πρόσωπο, εξαιρετικά μαλακή. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x36

Κουτί με 2 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Αφρώδες προστατευτικό υλικό κάτω από το κλιπ της μύτης. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Τεστ κατ' επιλογή DOLOMITE για μια παρατεταμένη αναπνευστική άνεση.

x36

Κιτ με 3 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP2 χωρίς βαλβίδα, από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x36

Κιτ με 3 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP1 χωρίς βαλβίδα, από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Τεστ κατ'επιλογή DOLOMITE.

x36

M2FP3V Μπλε

M2FP3V2C Μπλε EN149

M2FP2V

M2FP2VC Μπλε EN149 NIOSH N95

M3FP2

M3FP2 Μπλε EN149 NIOSH N95

M3FP1

M3FP1 Μπλε EN149 NIOSH N95

50

Caractéristiques Περιγραφή


M820 0 - MERCURE

Προϊόν Nom

Κωδ./Χρώματα Réf./Couleurs

M8200 - MERCURE

M8200 Μπλε-Μαύρο

Κανόνας Normes

EN136

M8000 AX

M8000AXNR Καφέ

Περιγραφή Caractéristiques Μάσκα πλήρης, πανοραμική, από θερμοπλαστικό ελαστομερές, με πολύ μεγάλο οπτικό πεδίο. Εσωτερική ημι-προσωπίδα για μείωση του νεκρού όγκου με 2 βαλβίδες κυκλοφορίας του αέρα για αποφυγή των υδρατμών. Σύστημα φωνητικό. Ανεπίστροφη βαλβίδα. Χαλινός με 5 σημεία ρύθμισης και σύστημα γρήγορης στερέωσης. Λουρί για μεταφορά της μάσκας όταν δεν χρησιμοποιείται. Συμβατή με τις φύσιγγες EN148-1 όπως η σειρά M9000, που πουλιούνται χωριστά.

x6

Κουτί με 4 διηθητικές φύσιγγες μέσης χωρητικότητας ΑX για πλήρεις μάσκες M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY και M8200 MERCURE.

x10

Κουτί με 4 διηθητικές φύσιγγες μέσης χωρητικότητας Α2 για πλήρεις μάσκες M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY και M8200 MERCURE.

x10

Κουτί με 4 διηθητικές φύσιγγες μέσης χωρητικότητας A2P3 για πλήρεις μάσκες M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY και M8200 MERCURE.

x10

Κουτί με 4 διηθητικές φύσιγγες μέσης χωρητικότητας A2B2E2K2 για πλήρεις μάσκες M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY και M8200 MERCURE.

x10

EN148-1 EN14387

M9000 A2 / M8000 A2

M9000A2 M8000A2 Καφέ EN148-1 EN14387

M9000 A2P3 / M8000 A2P3

M9000A2P3R M8000A2P3R Καφέ-Aσπρο

EN148-1 EN14387

M9000 A2B2E2K2 / M8000 A2B2E2K2

M9000ABEK2 M8000ABEK2 Καφέ-ΓκριΚίτρινο-Πράσινο

M9000 A2B2E2K2P3 / M8000 A2B2E2K2P3

M9000ABEK2P3R M8000ABEK2P3R Καφέ-ΓκριEN148-1 Κίτρινο-Πράσινο- EN14387 Aσπρο

Κουτί με 4 διηθητικές φύσιγγες μέσης χωρητικότητας A2B2E2K2P3 για πλήρεις μάσκες M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY και M8200 MERCURE.

x10

M9000 P3 / M8000 P3

M9000P3R M8000P3R Μπλε

Κουτί με 4 διηθητικές φύσιγγες P3R για πλήρεις μάσκες M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY και M8200 MERCURE.

x10

EN148-1 EN14387

EN148-1 EN143/A1

51


GALAXY

M9200NO

M9300NO

Προϊόν

M9200 - ROTOR GALAXY

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή Μάσκα αναπνευστική ολοκλήρου προσώπου από σιλικόνη. Καινοτόμο σύστημα στερέωσης Rotor® (πατέντα), το οποίο επιτρέπει η μάσκα να τοποθετείται και να αφαιρείται μ'ένα μόνο χέρι, διατηρώντας τα γάντια. Οφθαλμικός πολυάνθρακας σε πεδίο όρασης extralarge (210°). Ημι-μάσκα εσωτερική από σιλικόνη για μείωση ατμού και περισσότερη άνεση (3 αναπνευστικές βαλβίδες, 1 βαλβίδα εκπνοής, φωνητικό σύστημα). Προσαρμοσμένο μέγεθος S,M,L. Συμβατή με φύσιγγες τύπου EN148-1, όπως η σειρά M9000, που πουλούνται ξεχωριστά. Θήκη τακτοποίησης περιλαμβάνεται.

M9200NO Μαύρο

EN136

M9300 - STRAP GALAXY

52

M9300NO Μαύρο

x6 Μάσκα αναπνευστική ολοκλήρου προσώπου από σιλικόνη. Σύστημα στερέωσης με ιμάντες. Οφθαλμικός πολυάνθρακας σε πεδίο όρασης extralarge (210°). Ημι-μάσκα εσωτερική από σιλικόνη για μείωση ατμού και περισσότερη άνεση (3 αναπνευστικές βαλβίδες, 1 βαλβίδα εκπνοής, φωνητικό σύστημα). Προσαρμοσμένο μέγεθος. Αορτήρας για τη μάσκα. Συμβατή με φύσιγγες τύπου EN148-1, όπως η σειρά M9000, που πουλιούνται χωριστά. Θήκη τακτοποίησης περιλαμβάνεται.


Σύστημα ROTOR® πατέντα

Προσαρμοσμένο μέγεθος S,M,L

Πεδίο όρασης extra large (210°)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια κάσκα εργοταξίου M9300

M8000AX

M9000A2 M8000A2

M9000 A2B2E2K2 M8000 A2B2E2K2

M9000A2P3R M9000 A2B2E2K2P3 M8000A2P3R M8000 A2B2E2K2P3

M9000P3 M8000P3

53


ťűťŴűũŸŶŷŭŮū ŴŵųŶŷťŶŭť M 62 0 0 - J U PIT E R

M 610 0 - J U PIT E R

Προϊόν Προϊόν

Κωδ./Χρώματα Κανόνας Κανόνας Κωδ./Χρώματα

M6200 - JUPITER

M6200BL Μπλε

M6100 - JUPITER

M6100BL Μπλε

M6000 A1

M6000A1 Καφέ

Περιγραφή Περιγραφή Ημι-προσωπίδα άνετη, τριων υλικών, από θερμοπλαστικό ελαστομερές. Στήριγμα για τους γάντζους των φίλτρων από πολυαιθυλένιο. Κάρτερ προστασίας της βαλβίδας από πολυπροπυλένιο. Ελαστικοί ιμάντες. Προβλέπεται για δύο διηθητικά στοιχεία της σειράς Μ6000, που διατίθενται χωριστά. Συσκευασία μπλιστερ. x15

EN140

Ημι-προσωπίδα άνετη, τριων υλικών, από θερμοπλαστικό ελαστομερές. Στήριγμα για τους γάντζους των φίλτρων από πολυαιθυλένιο. Κάρτερ προστασίας της βαλβίδας από πολυπροπυλένιο. Ελαστικοί ιμάντες. Προβλεπόμενο για 1 πλακούντα διήθησης: M6000P3, M6000PREP3 ou M6000A1, που διατίθενται χωριστά. Συσκευασία μπλιστερ. Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία A1 για ημι-προσωπίδα M6200 JUPITER και M6100 JUPITER.

x30

Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία A2 για ημι-προσωπίδα M6200 JUPITER.

x30

Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία A1B1E1K1 για ημι-προσωπίδα M6200 JUPITER.

x30

Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία P2 για ημι-προσωπίδα M6200 JUPITER.

x30

Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία P3 για ημι-προσωπίδα M6200 JUPITER.

x30

Κιτ με 2 προ-φίλτρα P3 και 2 προσαρμογείς για ημι-προσωπίδα M6200 JUPITER. Για χρήση με τα φίλτρα A2 ή A1B1E1K1.

x30

EN14387

M6000 A2

M6000A2 Καφέ EN14387

M6000 A1B1E1K1

M6000 P2

M6000ABEK1 Καφέ-ΓκριΚίτρινο-Πράσινο

EN14387

M6000P2R Μπλε EN143/A1

M6000 P3

M6000P3R Μπλε EN143/A1

M6000 PREP3

M6000PREP3R Μπλε EN143/A1

54


M320 0 - MARS

M 3 2 0 0 - M A R S K IT

Προστασία A2P2

M 3 2 0 0 - S P R AY K I T

Προστασία A2P3

Προϊόν Προϊόν

Κωδ./Χρώματα Κανόνας Κανόνας Κωδ./Χρώματα

Περιγραφή Περιγραφή

M3200 - MARS

M3200BL Μπλε

Ημι-προσωπίδα γυμνή, από καουτσούκ. Ελαστικοί ιμάντες. Προβλέπεται για δύο διηθητικά στοιχεία της σειράς Μ3000, που διατίθενται χωριστά.

M3200 - MARS KIT M3200 - SPRAY KIT M3000 A2

EN140

Ημι-προσωπίδα από καουτσούκ, διαθέτει 2 διηθητικά στοιχεία Α2 και 2 προφίλτρα P2. Ελαστικοί ιμάντες.

M3200A2P2R Μπλε

M3200A2P3BL Μπλε

x15

EN140 EN14387 EN143/A1

M3000A2 Καφέ

x10 Ημι-προσωπίδα από καουτσούκ, διαθέτει 2 διηθητικά στοιχεία Α2 και 2 προφίλτρα P3. Ελαστικοί ιμάντες. Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία A2 για ημι-προσωπίδα M3200 MARS.

x30

Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία A1B1E1K1 για ημι-προσωπίδα M3200 MARS.

x30

Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία P2 για ημι-προσωπίδα M3200 MARS.

x30

Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία P3 για ημι-προσωπίδα M3200 MARS.

x30

Κιτ με 6 προ-φίλτρα P2 και 2 προσαρμογείς για ημι-προσωπίδα M3200 MARS. Για χρήση με τα φίλτρα A2 ή A1B1E1K1.

x30

Κιτ με 2 προ-φίλτρα P3 και 2 προσαρμογείς για ημι-προσωπίδα M3200 MARS. Για χρήση με τα φίλτρα A2 ή A1B1E1K1.

x30

EN14387

M3000 A1B1E1K1

M3000ABEK1 Καφέ-ΓκριΚίτρινο-Πράσινο

M3000 P2

M3000P2R Μπλε

EN14387

EN143/A1

M3000 P3

M3000P3R Μπλε EN143/A1

M3000 PREP2

M3000PREP2R Μπλε EN143/A1

M3000 PREP3

M3000PREP3R Μπλε EN143/A1

55ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

58

High tech Χειρισμο κοφτερων αντικειμενων σελ. 64 Αντιστατικες εργασιες σελ. 70 Εργασιες ακριβειας σελ. 72 Χειρισμος σε ελαιωδες περιβαλλον σελ. 76 Χειρωνακτικες εργασιες σελ. 80

Συνθετικα Βαριες εργασιες σελ. 90 Εργασιες με χημικες αντιστασεις σελ. 94 Βιομηχανικες εργασιες σελ. 100 Μιας χρησης σελ. 106

Δερμα Φορτοεκφορτωση σε υγρο περιβαλλον Χειρωνακτικες εργασιες Χειρωνακτικες εργασιες σε ψυχρο περιβαλλον Συγκολλητων

σελ. 110 σελ. 112 σελ. 116 σελ. 120

Υφασματινα Φορτοεκφορτωσεις αντι-κοπτικες και αντιθερμικες σελ. 124 Μικροι χειρισμοι σελ. 126

57


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΑΣ Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ ΙΑ ΑΝ ΣΙΕ ΟΡ Ε Σ Ε Α Η ΓΙ ΟΣ ΣΚ ΠΤΕ ΛΙΤ ΡΙΑ ΜΗΧ ΑΦΡ ΜΗΧ ΗΡΕ ΑΦ Ρ ΙΝ Α P Ω Π Τ Λ Τ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

58

Κατάλληλη προστασία

ΣΕΛΙΔΕΣ

64

VE702

74

64

VE702GR

74

VENICUT57

65

VE703NO

74

VENICUT50

66

VE726

76

VENICUT52

66

VE727

76

VENICUT54

66

VE713

78

VENICUT55

67

VE7300R

88

VENICUT56

67

LAT50

90

VENICUT5M

67

VENIZETTE 920

90

VENICUT41

68

LA500

91

VENICUT42

68

VENIFISH 990

91

VENICUT45

68

NI170

92

VENICUT30

69

NI175

92

VENICUT32

69

NI150

93

METIS

70

NI155

93

THEMIS

70

PVCC400

94

HESTIA

72

PVCC600

94

NEPTUNE

73

PVCC270

95

VULCAIN

77

PVCC350

95

EOS

80

VE760

96

ATHOS

82

VE780

96

BOREE

82

NEOCOLOR 530

98

BOROK

83

TOUTRAVO 510

98

NYSOS

83

APOLLON WINTER

84

HERCULE

85

APOLLON

86

ARES

Κατάλληλη προστασία VENICUT47 VENICUT59

EVOLUTION

ΣΕΛΙΔΕΣ

PREMIUM

Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ Α ΑΝ ΙΕ Ρ Α ΚΕ ΤΕΣ ΙΤΕ ΙΑ ΗΧ ΦΡΙ ΗΧ ΡΕΣ ΦΟ Η ΓΙ ΟΣ Σ Ρ Λ ΙΝ Α Ρ Η Μ Μ Α Π P Τ Ω Π ΤΑ Λ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

TOUTRAVO 509

99

NITREX 802

100

NITREX 846

100

NITREX 830

101

87

ALPHA 905

103

LA600

102

VE440

103

VENIPRO 450

102

VE460

103

MANUTEX 1382

106

VENITACTYL 1400B100

107

BUCH520V

110

VENITACTYL 1400PB100

107

FBH60

110

CBHV2

112

FB149

111

FC129

112

FIB49

111

GFA402

112

FIBKVO2

111

50MAC

113

TER250

121

51FEDF

113

TERK400

121

52FEDFP

113

CRYOG

123

GFBLE

113

GFK58H

125

FP159

115

DCTHI

116

FBF49

116

FBF50

116

FC115

120

GFA115K

120

TIG15K

120

KCA15

124

KPG10

124


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΑΣ

Ενισχυμένα ή μη ?

ESSENTIAL

Κατάλληλη προστασία

ΣΕΛΙΔΕΣ

Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ Α ΑΝ ΙΕ Ρ Α ΚΕ ΤΕΣ ΙΤΕ ΙΑ ΗΧ ΦΡΙ ΗΧ ΡΕΣ ΦΟ Η ΓΙ ΟΣ Σ Ρ Λ ΙΝ Α Ρ Η Μ Μ Α Π P Τ Ω Π ΤΑ Λ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

VE702P

75

VE702PG

75

VE722

76

VE712GR

79

VE715

79

VE740

85

VE630

88

VE631

88

VE799

88

DA109

97

LA110

97

NI015

97

PVC7327

97

PVC7335

97

NITREX 801

101

DUOCOLOR 330

104

PICAFLOR 240

104

ZEPHIR 210

104

VENICLEAN 1340

108

VENITACTYL 1310

108

VENITACTYL 1350

109

VENITACTYL 1371

109

VENITACTYL 1390

109

CT402

114

FBJA49

114

FBN49

114

FCN29

115

TC149

115

DF132

117

DRF605

117

FBF15

117

BLACK

118

DS202RP

118

DS302R

118

DC103

119

DP302

119

DR605

119

GDB505

119

TC716

120

CA515R

122

CA615K

122

TC715

122

PM159

126

PM160

126

TAE10

126

TP169

126

BOL49

127

CO131

127

COB40

127

CP149

127

TT460

127

, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ : ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ? š Βαμβάκι : Φυσική ίνα Ξεχωριστή άνεση / Τέλεια δυνατότητα απορρόφησης ιδρώτα / Μονωτική δυνατότητα. š Πολυαμίδιο : Συνθετική ίνα, ονομάζεται επίσης Νάιλον Αντίσταση στον εφελκυσμό και τη διάβρωση / Ελαστικότητα και μνήμη σχήματος / Πλενόμενο. š Πολυέστερ : Συνθετική ίνα Αντίσταση στον εφελκυσμό και τη διάβρωση / Δυνατότητα πρόσμιξης με βαμβάκι για μεγαλύτερη άνεση. š Kevlar® : Ίνα αραμίντ Προστασία από ζέστη και κοψίματα / Καρβουνιάζει μεταξύ 425° και 475° / Σβήνει μόνο του / Ευχάριστη επαφή και μεγάλη επιδεξιότητα / Πλενόμενο. š Taeki® : Ίνα πολυαιθυλενίου μεγάλης αντοχής Συνθετική ίνα με εξαιρετικές μηχανικές ικανότητες, ιδίως σε σχέση με τη διάβρωση και το σκίσιμο. š Deltanocut® : Ίνα πολυαιθυλενίου υψηλής απόδοσης Πολύμερο μονής ίνας πού ανθεκτικό που επιτρέπει σε επίπεδο 3 την κοπή και μια εξαιρετική επιδεξιότητα.

, ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ Το καλούπι βυθίζεται κατευθείαν στο υλικό. Το γάντι είναι έτσι πολύ μαλακό και παρέχει μεγάλη επιδεξιότητα.

Διάφορα είδη μη ενισχυμένων γαντιών : š Φλοκωτό (φινίρισμα με απόθεση σωματιδίων βαμβακιού): Δημιουργεί ευχάριστη επαφή, περιορίζει την εφίδρωση και μπαινοβγαίνει εύκολα. š Χλωριωμένο (φινίρισμα με πλύσιμο του γαντιού σε χλωριούχο ύδωρ) : Δημιουργεί βελούδινη επαφή και περιορίζει την αλλεργιογόνο επίδραση των πρωτεϊνών του λατέξ.

Διάφορα είδη γαντιών μιας χρήσης : š Πουδραρισμένο (φινίρισμα με πουδράρισμα): Ευχάριστη επαφή, περιορίζει την εφίδρωση και μπαινοβγαίνει εύκολα. š Μη πουδραρισμένο (φινίρισμα με πλύσιμο του γαντιού σε χλωριούχο ύδωρ) : Δημιουργεί βελούδινη επαφή και περιορίζει την αλλεργιογόνο επίδραση των πρωτεϊνών του λατέξ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Πώς ξεχωρίζουν τα μεγέθη ? Εφαρμογή ενός συστήματος κωδικών με χρώματα για τα γάντια High Tech (προηγμένης τεχνολογίας): Ενοποίηση των μεγεθών για ευκολότερο εντοπισμό.

6

7

8

9

10

11

Κόκκινο

Κίτρινο

Καφέ

Μαύρο

Μπλε

Γκρί

59


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ Επιδερμίδα ή χόριο ? , Δέρμα μη αποψιλωμένο: Επιδερμίδα. Πλεονεκτήματα: επιδεξιότητα, άνεση και ακρίβεια στην αφή. , Δέρμα δεψημένο: Χόριο. Πλεονεκτήματα: ενισχυμένη αντοχή στη διάβρωση, προσαρμοσμένη για βαριές εργασίες

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΔΕΡΜΑ ΧΟΡΙΟ

Τι είδους δέρμα ? , Δέρμα βοοειδών Επιδερμίδα ή χόριο: Ευκαμψία, επιδεξιότητα και καλή αντίσταση στη διάβρωση και το σκίσιμο. , Δέρμα χοίρων Επιδερμίδα ή χόριο: Μεγάλη αναπνευσιμότητα χάρη στην πορώδη υφή του. Πιο απαλό και πιο μαλακό σε συνθήκες υγρής εργασίας.

, Δέρμα αιγοειδών Μόνον επιδερμίδα: Μεγάλη ευκαμψία, χρήση σε ευαίσθητες εφαρμογές, μπορεί να έχει καλή αντίσταση στη διάβρωση αναλόγως με το πάχος που χρησιμοποιείται. , Δέρμα προβατοειδών Μόνον επιδερμίδα: Ευκαμψία και επιδεξιότητα.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ

ΝΙΤΡΙΛΙΟ

ΝΕΟΠΡΕΝΙΟ

PVC (ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ)

š ǡǽǺȊ ǹǰǺǭ ǰǻȁǮȀȁǰȀǶ ȀȁǶ š ǡǽǺȊ ǹǰǺǭ ǰǻȁǮȀȁǰȀǶ ȀȁǶ š ǛǰǺǭ ƑǶȄǰǻǸǹǭ ǰǻȁǮȀȁǰȀǶ dzǸǫDZǾȆȀǶ ȀȁǶ dzǸǫȁǾǶȀǶ ǹǰǸ Ȁȁǽ ǹǾȊǽ dzǸǫDZǾȆȀǶ ǹǰǸ ȁǶ ǵǬȀȁǶ ǹǰǸ ǴǺǫȄǸȀȁǶ ǴȂǰǸȀǷǶȀǮǰ š ǓƒȆǷǴǮ ǬǺǰǸǰ ǺǮƒǶ ǹǰǸ š ǓƒȆǷǴǮ ǽǼǬǰ ǹǰǸ ȀȁǶ ǵǬȀȁǶ š ǛǰǺǭ ƑǶȄǰǻǸǹǭ ǰǻȁǮȀȁǰȀǶ ȂdzǾǽDzǽǻǫǻǷǾǰǹǴǿ ȂdzǾǽDzǽǻǫǻǷǾǰǹǴǿ š ǓƒȆǷǴǮ ǬǺǰǸǰ ǹǰǸ ǺǮƒǶ dzǸǫȁǾǶȀǶ ǹǰǸ ȀǹǮȀǸƑǽ š ǛǰȁǫǺǺǶǺǽ DzǸǰ ȄǶƑǸǹǫ š Ǜ ǰȁǫǺǺǶǺǽ DzǸǰ ȄǶƑǸǹǫ ǹǰǸ Ȁȁǽ ǹǾȊǽ š .ǰȁǫǺǺǶǺǽ DzǸǰ ǹǫƒǽǸǰ ǴƒǸǷǴȁǸǹȉ ƒǴǾǸDZǫǺǺǽǻ ǴƒǸǷǴȁǸǹȉ ƒǴǾǸDZǫǺǺǽǻ ȄǶƑǸǹǫ ƒǾǽȇȉǻȁǰ š ǝǰǺǰǹȉ ǴǺǰȀȁǸǹȉ ǰdzǸǫDZǾǽȄǽ Ȁȁǽ ǻǴǾȉ

Δυνατά σημεία

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

š ǡǓǞǤǓ ǖǞǚǣǧǥǝǖǞǠ š ǡǽǺȊ ǹǰǺǭ ǰǻȁǮȀȁǰȀǶ ȀȁǶ dzǸǫDZǾȆȀǶ ǹǰǸ ȁǽ ȀǹǮȀǸƑǽ š ǝǸǹǾǽƒǽǾȋdzǴǿ ǹǰǸ ƒǽǺȊ ǴǺǰȀȁǸǹȉ š ǝǴDzǫǺǶ ǴȂǰǸȀǷǶȀǮǰ

Ελαστικότητα / Ευκαμψία Διάβρωση Οξέα

-

Βάσεις (ασβέστη, ανθρακικό νάτριο) Έλαια / Λίπη

-

Υδρογονάνθρακες

-

Αρωματικά διαλυτικά (στυρόλιο...)

-

Κετονούχα διαλυτικά

!

Οξικά (απολυπαντικά)

-

Προφυλάξεις χρήσης ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ

ǡǴȁǾǴǺǰȇǹǫ ƒǾǽȇȉǻȁǰ ǬǺǰǸǰ ǺǮƒǶ ǹǰǸ ǽǼǬǰ

ǡǽǺȊ ǹǰǺǭ ǛǰǺǭ

60

ǝǴȀǰǮǰ

-

ƍǴǻ ȀȂǻǸȀȁǫȁǰǸ

-

-

-

-

ǛǴȁȉǻǴǿ ǽǼǬǰ ǰǺǹǽȉǺǴǿ

ǧǺȆǾǸǽȊȄǰ dzǸǰǺȂȁǸǹǫ

ǛǴȁȉǻǴǿ ǹǰǸ ǰǾȆƑǰȁǸǹǫ dzǸǰǺȂȁǸǹǫ ȄǺȋǾǸǽ

ǧǶƑǸǹǫ ƒǾǽȇȉǻȁǰ


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ 5

ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ

VENICUT5M

VENICUT59

VENICUT57

VENICUT54

VENICUT52

VENICUT50

VENICUT56

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ

PVC

ΕΠΙΠΕΔΟ 4

VENICUT55

VENICUT42

VENICUT41

VENICUT45

ΝΙΤΡΙΛΙΟ

ΛΑΤΕΞ

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

VENICUT47

VENICUT30

VENICUT32

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

PU

Taeki® : Ίνα πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής Προστασία ενάντια στην κοπή που σας προσφέρει Άνεση, Επιδεξιότητα και Ασφάλεια; Καινούριες ίνες ανακαλύφθηκαν, ίνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, που παρουσιάζουν ένα εξαίρετο μείγμα άνεσης, επιδεξιότητας και αντοχών, χωρίς να μειωθεί το επίπεδο αποδόσεων στην κοπή. Μια βέλτιστη προστασία του χεριού είναι λοιπόν εγγυημένη. Η σειρά γαντιών προστασίας ενάντια στην κοπή VENICUT προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε κίνδυνο κοπής με βάση την ιδιαίτερη ανάγκη σας:

, ΣΕΙΡΑ VENICUT ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ 4, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ TAEKI® S, καινούρια συνθετική ίνα (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) σε αυξημένα μηχανικά χαρακτηριστικά, κυρίως στην τριβή και στην κοπή. Αυτή η ίνα με ευχάριστη υφή, αίσθηση «δεύτερου δέρματος», σας προσφέρει μια μεγάλη δεξιοτεχνία προστατεύοντάς σας ενάντια στα κοψίματα. Προστασία με μετριοπαθή χρήση: εργασίες ακριβείας. Γάντια ανθεκτικά στην κοπή επιπέδου 4 σύμφωνα με την νόρμα EN388. Αυτά τα επιχρισμένα στην παλάμη και στις άκρες των δακτύλων γάντια (VENICUT42 & VENICUT41) διασφαλίζουν μια καλύτερη εκκένωση της εφίδρωσης. Συνιστώνται για συνεχείς μεταφορές όπου η τριβή των χειριζόμενων αντικειμένων είναι ασθενής. Πχ: χειρισμός λαμαρινών

, ΣΕΙΡΑ VENICUT ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ 5, ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ TAEKI® 5, Καινούρια συνθετική ίνα (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) που ανταποκρίνεται τόσο στα μηχανικά χαρακτηριστικά τόσο και στα θερμικά. Αυτή η ίνα προσφέρει μια αυξανόμενη προστασία στην κοπή και στην θερμοκρασία επαφής, ένας εξαίρετος συνδυασμός ανάμεσα στις αντοχές και στην δεξιοτεχνία. Προστασία σε εντατική χρήση: εργασίες βαριάς φορτοεκφόρτωσης, χρήση εσωτερικού γαντιού. Αυτά τα γάντια επιπέδου 5 στην κοπή, σύμφωνα με την νόρμα EN388 είναι πλεκτά (VENICUT55, VENICUT56/VENICUT5M), επιχρισμένα (VENICUT52, VENICUT54) ή επενδυμένα από δέρμα (VENICUT50) για να βελτιώσουν την αντοχή τους στην συχνή επαφή με αντικείμενα κοφτερά και φθαρμένα από την τριβή. Η διάρκεια ζωής τους είναι η βέλτιστη. Πχ: χειρισμοί κοφτερών κομματιών

61


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Η ίνα DELTAnocut® αποτελεί σήμα κατατεθέν της DELTA PLUS. Αναπτύχθηκε έτσι ώστε να αποκρίνεται στα μόνιμα ερωτήματα των χρηστών που αναζητούν άνετη και βέλτιστη προστασία. Η νεα αυτή ίνα είναι ένα πολυμερές αποτελούμενο από μια μόνο ίνα και πολύ ανθεκτικό, το οποίο επιτρέπει ένα ελάχιστο πάχος ως προς τις κλασσικές ίνες (μίγμα πολλών ινών) και συνεπώς, επιφέρει μια μέγιστη δεξιοτεχνία. Η σύνθεσή της προσδίδει ένα επίπεδο 3 στην κοπή. Η πολύ απαλή της ύφανση παρέχει μια πολύ μεγάλη άνεση και μια αίσθηση φρεσκάδας στο φόρεμα του γαντιού όλη την ημέρα. Η ίνα DELTAnocut® φέρει εγγύηση δίχως DMF για πλήρη ασφάλεια των υλικών και συνεπώς για την προστασία των αντικειμένων που έρχεται σε επαφή. Η ίνα DELTAnocut® πλένεται επίσης για μια καλύτερη υγιεινή και για την επαναχρησιμοποίηση των γαντιών σε πολύ υγιεινές συνθήκες. Η ίνα DELTAnocut® εγγυάται μια μεγάλη άνεση και καλύτερη διαπνοή χάρη στο μειωμένο πάχος της.

Προαρμοσμένες αποδόσεις Εύκολη σήμανση εξαιτίας των ορατών κωδικών χρωμάτων. Κίνδυνος

Απόδοση

Απομόνωση

5

Βαρύτητα

VENICUT59

Απόδοση

Βαθιά κοπή

4

Βαρύτητα

VENICUT47

Κοπή επιφανειακή

Απόδοση

3

Βαρύτητς

VENICUT32 Περιστασιακή

Τακτική

Συνεχής Συχνότητα έκθεσης

62


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΙΑ ΝΕ

Α ΙΝ

ΞΑΙΡΕ Ε Ε Μ Α

ΤΙΚ

ΔΟΣΕ Ο Π Α ΕΣ

ΙΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΟΝΟ-ΙΝΑ ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ

ACIER

CARBONE P-ARAMID

POLYAMIDE

POLYESTER PBI

8 CM

ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΡΠΟΣ 8 CM ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

63


ź ũŭŵŭŶŰų Ůų Źŷ ũŵ ż ű ť ű ŷ ŭŮ ũŭŰũű ż ű ũŴŭŴũŨų Ŷŷūű ŮųŴū ()08%RSGYX ®

V E N I C U T59

DELTAnocut® + Επίπεδο 5 στην κοπή

Απαλότητα στο άγγιγμα Πολύ μαλακή υφή που επιτρέπει μεγάλη άνεση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας

Χωρίς DMF Μπορεί να πλυθεί

8 cm

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

VENICUT59

VECUT59NO Μαύρο

Κανόνας EN388 4, 5, 4, 3

Περιγραφή

Μεγέθη

Iνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας et fibre de verre S. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 15.

07 / 08 09 / 10 / 11

x60

V E N I C U T47

DELTAnocut® Επίπεδο 4 στην τομή

• Τελείωμα γρανιτένιο για καλύτερο κράτημα

Επίχριση πολυουραιθάνης : • Πολύ καλή αντοχή στη φθορά και στο σχίσιμο • Ευλυγισία και επιδεξιότητα • Αναπνοή του δέρματος

8 cm

Προϊόν VENICUT47

64

Κωδ./Χρώματα VECUT47RO Κόκκινο

Κανόνας EN388 4, 4, 4, 2

Περιγραφή

Μεγέθη ®

Ίνα υψηλής απόδοσης Deltanocut . Επίστρωση PU στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

06 / 07 / 08 09 / 10 / 11

x60


H I G H

T E C H

V E N I C U T57

Παρά-αραμίδιο ενισχυμένο Επίπεδο 5 στην κοπή

8 cm

Καλούπι προσχηματισμένο για μια καλύτερη εργονομία του γαντιού και για περιορισμό της κούρασης του χεριού

ũŴŭźŵŭŶū űŭŷŵŭůŭųŸ Ȟ ŮƄƎȗƒ ƍƔſƗƊƏƄ ƗƜƐ ƎƌƓƄƔơƐ ƄƐƗƌƍƈƌƏƀƐƜƐ Ȟ ŴƒƎƠ ƍƄƎƀƕ ƏƊƚƄƐƌƍƀƕ ƄƓƒƇƟƖƈƌƕ

Προϊόν VENICUT57

Κωδ./Χρώματα VECUT57VE Κίτρινο-Πράσινο

Κανόνας EN388 4, 5, 4, 4

Περιγραφή Παρα-αμίδιο ενισχυμένο. Επίστρωση Νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 10.

Μεγέθη 07 / 08 / 09 / 10 / 11

x60

65


ź ũŭŵŭŶŰų ŮųŹŷũŵżű ťűŷŭŮũŭŰũűżű ũŴŭŴũŨų Ŷŷūű ŮųŴū 8%)/-q

V E N I C U T5 0

Δερμάτινη επιδερμίδα : • Αντοχή στην ενισχυμένη τριβή • Προσαρμοσμένο για βαριές δουλειές

• Εξαίρετο κράτημα

Ενίσχυση

Προϊόν VENICUT50

Κωδ. / Χρώματα

Κανόνας EN388 4, 5, 4, 3

VECUT50 Chiné-Γκρι

Περιγραφή

Μεγέθη

EN407 ® X, 2, X, X, Iνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας TAEKI 5. Βοδινό δέρμα στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 10. X, X

V E N I C U T52

09 / 10

x60

V E N I C U T5 4

Επίχριση λάτεξ : • Καλή αντίσταση στην τριβή • Τελείωμα γρανιτένιο για καλύτερο κράτημα • Εξαίρετο κράτημα

Επίχριση νιτριλίου : • Καλύτερο κράτημα ελαιωδών αντικειμένων • Πολύ καλές μηχανικές αποδόσεις

Υψηλή επίχριση νιτριλίου : • Αυξημένη προστασία των δακτύλων • Προστασία από τα έλαια • Μεγάλη αντοχή στις αρθρώσεις • Αυξημένη διάρκεια ζωής Προϊόν VENICUT52

VENICUT54

66

Κωδ./Χρώματα VECUT52 Chiné-Μαύρο VECUT54 Chiné-Μαύρο

Κανόνας

EN388 4, 5, 4, 2

Περιγραφή EN407 X, 2, X, X, X, X

Iνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας TAEKI® 5. Επίχριση λατέξ στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 10.

EN407 X, 1, X, X, X, X

Iνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας TAEKI® 5. Επίχριση νιτριλίου στην παλάμη, στα δάκτυλα και στο μέσο της ωμοπλάτης. Δείκτης 13.

Μεγέθη

07 / 08 09 / 10

x60


H I G H

T E C H

V E N I C U T5 6

Θηλές από PVC : • Καλύτερη λαβή αντικειμένων • Δεν γλιστρά

TAEKI® 5 : Νέα ίνα ανθεκτική στην κοπή που προσφέρει : • Μέγιστη αντοχή στην κοπή • Υψηλό επίπεδο αντοχής στην τριβή • Άριστη επιδεξιότητα στην χρήση • Αντοχή στην ζέστη μέχρι 250°

Προϊόν VENICUT56

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας EN388 3, 5, 4, X

VECUT56 Chiné

Περιγραφή EN407 X, 1, X, X, X, X

Iνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας TAEKI® 5. Θηλές από PVC στην παλάμη. Δείκτης 10.

07 / 09 / 10

x120

V E N I C U T5 M

45 cm

V E N I C U T5 5

Μεγέθη

Εδώδιμο

Εδώδιμο

TAEKI® 5 : Νέα ίνα ανθεκτική στην κοπή που προσφέρει : • Μέγιστη αντοχή στην κοπή • Υψηλό επίπεδο αντοχής στην τριβή • Άριστη επιδεξιότητα στην χρήση • Αντοχή στην ζέστη μέχρι 250° Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

VENICUT55

VECUT55 Chiné

EN388 3, 5, 4, X

VENICUT5M

VECUT5M Chiné

EN388 4, 5, 4, X

Ύφασμα πολύ μαλακό που επιτρέπει μεγάλη άνεση όλη την ημέρα

Περιγραφή EN407 X, 1, X, X, X, X

Μεγέθη

Iνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας TAEKI® 5. Δείκτης 10.

07 / 09 / 10

x120

Iνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας TAEKI® 5. Μανσέτα πλεκτή με άνοιγμα για τον αντίχειρα. Μήκος 45 cm. Δείκτης 13.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x60

67


ź ũŭŵŭŶŰų Ůų Źŷ ũŵ ż ű ť ű ŷ ŭŮ ũŭŰũű ż ű ũŴŭŴũŨų Ŷŷūű ŮųŴū

V E N I C U T4 5

Επίχριση λάτεξ : • Καλή αντίσταση στην τριβή • Τελείωμα γρανιτένιο για καλύτερο κράτημα • Εξαίρετο κράτημα

Καλούπι προσχηματισμένο για μια καλύτερη εργονομία του γαντιού και για περιορισμό της κούρασης του χεριού 8 cm

Προϊόν VENICUT45

Κωδ./Χρώματα VECUT45BL Κίτρινο-Μπλε

Κανόνας

Περιγραφή

EN388 4, 4, 4, 3

Μεγέθη

Kevlar® ενισχυμένο. Επίχριση λατέξ στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 10.

V E N I C U T4 2

07 / 08 09 / 10 / 11

x60

V E N I C U T41

Επίχριση πολυουρεθάνης : • Ευκαμψία και επιδεξιότητα Απουσία σιλικόνης : • Περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής

Επίχριση νιτριλίου: • Καλό κράτημα των λιπαρών αντικειμένων • Πολύ καλές μηχανικές αποδόσεις

TAEKI® S : Νέα ίνα ανθεκτική στην κοπή : • Μέγιστη ανθεκτικότητα στη φθορά • Ισχυρή αντοχή στην κοπή • Μαλακή ίνα : φοριέται πολύ άνετα • Δείκτης 13 : μεγάλη επιδεξιότητα στη χρήση

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

VENICUT42

VECUT42GR Γκρι

EN388 4, 4, 4, 2

Iνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας TAEKI® S. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

VENICUT41

VECUT41 Γκρι-Μαύρο

EN388 4, 4, 4, 4

TAEKI® S Ίνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Επίχριση νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

68

Μεγέθη

07 / 08 09 / 10

x60


H I G H

T E C H

V E N I C U T3 2

Deltanocut® Επίπεδο 3 στην τομή VENICUT32 - VENICUT30

8 cm

Χωρίς DMF Μπορεί να πλυθεί VENICUT32 - VENICUT30

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Απαλότητα στο άγγιγμα Πολύ μαλακή υφή ποτ επιτρέπει μεγάλη άνεση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας VENICUT32 - VENICUT30

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

VECUT32JA Κίτρινο VENICUT32

VECUT32BC Μπλε

EN388 4, 3, 4, 2

Iνα υψηλής πυκνότητας Deltanocut®. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Jauge 15.

06 / 07 / 08 09 / 10 / 11

x60

VECUT32GR Γκρι

V E N I C U T3 0

8 cm

Προϊόν VENICUT30

Κωδ./Χρώματα VECUT30BC Μπλε

Κανόνας EN388 4, 3, 4, X

Περιγραφή Iνα υψηλής πυκνότητας Deltanocut®. Δείκτης 15.

Μεγέθη 06 / 07 / 08 09 / 10

x60

69


THEMIS ť ű ŷ ŭŶ ŷťŷ ŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ

THEMIS

METIS

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

THEMIS

VV792BC Aσπρο-Κεραμιδί

METIS

VV791BC Aσπρο-Κεραμιδί

70

Κανόνας EN388 1, 1, 3, X

Περιγραφή EN1149-2

Χαλκός πολυαμίδιο. Επίστρωση πολυουρεθάνης στην άκρη των δαχτύλων. Δείκτης 13. Iνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας et fibre de verre S. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

Μεγέθη

06 / 07 / 08 09 / 10 / 11

x120


H I G H

T E C H

χωρίς DMF

Ίνα χαλκού για μια καλύτερη απόδοση

ŷƄ ƆſƐƗƌƄ ƄƘƗſ ƓƔƒƖƙƀƔƒƘƐ ƀƐƄ ƈƓƂƓƈƇƒ Əƈ ƌƇƌƄƂƗƈƔƊ ƄƓƟƇƒƖƊ ƓſƐƜ ƖƗƒ ƇƌƄƖƍƒƔƓƌƖƏƟ ƗƒƘ ƊƎƈƍƗƔƒƖƗƄƗƌƍƒƠ ƙƒƔƗƂƒƘ ƈƙƟƖƒƐ ƚƔƊƖƌƏƒƓƒƌƒƠƐƗƄƌ Əƈ ƗƄ ƍƄƗſƎƎƊƎƄ ƘƓƒƇƁƏƄƗƄ ƍƄƌ ƈƐƇƠƏƄƗƄ ƍƄƌ ƒ ƚƔƁƖƗƊƕ ƐƄ ƈƂƐƄƌ ƖƘƐƇƈƇƈƏƀƐƒƕ Əƈ ƗƊ ƆƈƂƜƖƊ

71


ũ ŵŧť Ŷŭũ Ŷ ť Ů ŵŭŦũŭ ť Ŷ ũŴŭźŵŭŶū ŴųůŸųŸŵũŬťűūŶ

H E S T IA

Υποστήριγμα πολύ μεγάλης πυκνότητας για μια πολύ καλή συντήρηση και δεξιότητα στο μέγιστο

8 cm

Διππλή ύφανση πολυαμιδίου

Δείκτης 15 : • Πολύ καλή επιδεξιότητα και φινέτσα εργασίας

Προϊόν

HESTIA

72

Κωδ./Χρώματα VV702BC Μπλε VV702NO Μαύρο

Κανόνας EN388 4, 1, 3, 1

Περιγραφή 100% πολυαμίδιο. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 15.

Μεγέθη 06 / 07 / 08 09 / 10

x120


H I G H

T E C H

NEPTUNE

Χωρίς σιλικόνη Χωρίς DMF

Προστασία του χειριζόμενου αντικειμένου : • Απουσία διαλύτη • Μαύρο χρώμα υποστρώματος. Καινοτόμες διαδικασίες κατασκευής

Επiχριση χωρiς διαλύτη : Αντικατάσταση του διαλύτη από νερό για πρόσφυση μεταξύ πολυουρεθάνης και υποστρώματος Πλεονεκτηματα : • Προστασία του περιβάλλοντος • Μεγαλύτερη άνεση • Κανένας κίνδυνος ερεθισμού • Αυξημένη διάρκεια ζωής

ũŴŭźŵŭŶū ŴųůŸųŸŵũŬťűūŶ ťűŷųźū Ȟ ƗƔƌƅƁ Ȟ ŶƚƂƖƌƏƒ ŴůũųűũŮŷūŰťŷť Ȟ ťƘƑƊƏƀƐƊ ƄƐƄƓƐƒƁ ƗƒƘ ƇƀƔƏƄƗƒƕ Ȟ ůƈƓƗƒƏƀƔƈƌƄ ƖƗƊƐ ƄƙƁ Ȟ ũƎƄƖƗƌƍƟƗƊƗƄ Προϊόν NEPTUNE

Κωδ. / Χρώματα VV800 Μπλε-Μαύρο

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1

Περιγραφή 100% πολυαμίδιο. Επίχριση πολυουρεθάνης χωρίς διαλύτη στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

Μεγέθη 07 / 08 / 09 / 10

x120

73


ũ ŵŧť Ŷŭũ Ŷ ť Ů ŵŭŦũŭ ť Ŷ ũŴŭźŵŭŶū ŴųůŸųŸŵũŬťűūŶ

V E70 3 N O

Υψηλή επίχριση : • Αυξημένη προστασία των δακτύλων • Μεγάλη διάρκεια ζωής

Χωρίς σιλικόνη

Φαινόμενο δεύτερου δέρματος

Προϊόν VE703NO

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας EN388 4, 1, 3, 1

VE703NO Μαύρο

Περιγραφή

Μεγέθη

100% πολυαμίδιο. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη, τα δάχτυλα και το μέσο της ράχης του χεριού. Δείκτης 13.

07 / 08 09 / 10

V E70 2 G R

V E70 2

Χρώμα υποστρώματος : • Χειρισμός ρυπαρών αντικειμένων Πλέξη χωρίς ραφές : • Μεγαλύτερη άνεση

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

VE702GR

VE702GR Γκρι

VE702

VE702 Μπλε

74

x240

Κανόνας EN388 4, 1, 3, 1

Φαινόμενο δεύτερου δέρματος

Περιγραφή 100% πολυαμίδιο. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

Μεγέθη 06 / 07 / 08 09 / 10 / 11

x240


H I G H

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

VE702PG

VE702PG Γκρι

Κανόνας

Περιγραφή

T E C H

Μεγέθη

100% Πολυεστέρας. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

06 / 07 / 08 09 / 10

x240

100% Πολυεστέρας. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

06 / 07 / 08 09 / 10

x240

EN388 4, 1, 2, 1

VE702P

VE702P Μπλε EN388 4, 1, 2, 1

75


ź ũŭŵŭŶŰųŶ Ŷũ ũ ů ť ŭ ż Ũ ũ Ŷ ŴũŵŭŦ ť ů ůųű ũŴŭźŵŭŶū űŭŷŵŭůŭųŸ

V E72 2

Αφρός νιτριλίου : • Αναπνοή • Αυξημένη επιδεξιότητα • Aνεση

Προϊόν VE722

Κωδ./Χρώματα VE722NO Μαύρο-Γκρι

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1

Περιγραφή

Μεγέθη

100% Πολυεστέρας. Επίχριση νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

07 / 08 09 / 10

V E726

V E727

Δείκτης 15 : • Πολύ καλή επιδεξιότητα και φινέτσα εργασίας

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

VE726

VE726NO Γκρι-Μαύρο

VE727

VE727NO Γκρι-Μαύρο

76

x240

Κανόνας EN388 3, 1, 3, 1

Περιγραφή 100% πολυαμίδιο Spandex. Επίστρωση νιτριλίου / πολυουραιθάνης πάνω στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 15. 100% πολυαμίδιο Spandex. Επίστρωση νιτριλίου / πολυουραιθάνης πάνω στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Αυλακώσεις νιτριλίου πάνω στην παλάμη. Δείκτης 15.

Θηλές : • Καλυτερο πιάσιμο του αντικειμένου • Αντιολισθητικό

Μεγέθη

07 / 08 09 / 10

x120


H I G H

T E C H

V U LCAI N

Διπλή επίχριση νυριλίου για εργασία σε ελαιώδες περιβάλλον : • 1η επίχριση λείο νιτρίλιο :διαπερατό από τα έλαια • 2η επίχριση : καλή προσκόλληση

Διπλή επίχριση : • Πολύ καλό πιάσιμο • Αντίσταση στη λείανση • Αντοχή στα λάδια Αναπνευσιμότητα

ũŴŭźŵŭŶū űŭŷŵŭůŭųŸ ťűŷųźū Ȟ ƗƔƌƅƁ ŴůũųűũŮŷūŰťŷť Ȟ ũƑƄƌƔƈƗƌƍƁ ƖƘƏƓƈƔƌƙƒƔſ Ɩƈ ƈƎƄƌơƇƈƕ ƍƄƌ ƎƌƓƄƔƟ ƓƈƔƌƅſƎƎƒƐ

Προϊόν

Κωδ. / Χρώματα

VULCAIN

VV728JA Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1

Περιγραφή

Μεγέθη

100% πολυεστέρας υψηλής ποιότητας. Επικάλυψη λείου νιτριλίου / αφρού νιτριλίου πάνω στην παλάμη και στην άκρη των δαχτύλων. Δείκτης 13.

07 / 08 09 / 10

x120

77


ź ũŭŵŭŶŰųŶ Ŷũ ũ ů ť ŭ ż Ũ ũ Ŷ ŴũŵŭŦ ť ů ůųű ũŴŭźŵŭŶū űŭŷŵŭůŭųŸ

V E713

Υψηλή επίχριση νιτριλίου : • Αυξημένη προστασία των δακτύλων • Προστασία από τα έλαια • Μεγάλη αντοχή στις αρθρώσεις • Αυξημένη διάρκεια ζωής

Διπλή επίχριση : • Μία στρώση νιτριλίου διαρκείας • Μία στρώση νιτριλίου που επιτρέπει την αναπνοή • Αντοχή στη φθορά • Προστασία από έλαια • Αναπνέει

Προϊόν VE713

78

Κωδ. / Χρώματα VE713 Μαύρο

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1

Περιγραφή 100% πολυαμίδιο. Διπλή επίχριση νιτριλίου στην παλάμη, τα δάχτυλα και το μέσο της ράχης του χεριού. Δείκτης 13.

Μεγέθη 07 / 08 / 09 / 10

x240


H I G H

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

VE715

VE715GR Μαύρο-Γκρι

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

100% Πολυεστέρας. Επίχριση αφρού Νιτριλίου στην παλάμη, στα δάκτυλα και στην μισή πλάτη. Δείκτης 13.

07 / 08 09 / 10

x120

100% Πολυεστέρας. Επίχριση νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

07 / 08 09 / 10

x240

T E C H

EN388 4, 1, 2, 1

VE712GR

VE712GR Μαύρο-Γκρι EN388 4, 1, 2, 1

79


EOS ź ũŭŵ ż ű ť Ů ŷ ŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ

Προϊόν EOS

80

Κωδ./Χρώματα VV900JA Κίτρινο

Κανόνας EN388 4, 2, 3, 3

EN1621-2

Περιγραφή

Μεγέθη

Ράχη πολυεστερική / πολυουραιθάνης. Ενισχύσεις PVC. Παλάμη πολυαμιδίου / πολυουραιθάνης με αυλακώσεις PVC. Μανικέτι 8 cm από νεοπρένιο.

08 / 09 10 / 11

x60


H I G H

T E C H

Εύκαμπτες ενισχύσεις για μια καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και τα τσιμπήματα

Ενίσχυση μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη και πάνω στην παλάμη

Πολύ καλή αντοχή στο τρίψιμο και την κοπή

Πλένεται στο κρύο νερό Κίτρινο χρώμα για περισσότερη ευκρίνεια

Διπλό πάχος πολυαμιδίου / πολυουραιθανίου πάνω σε παλάμη με θηλές από PVC : Δεν γλιστρά

Κλείσιμο Βέλκρο για μια τέλεια ρύθμιση Περιορίζει τις ενοχλήσεις που συμβαίνουν στο επίπεδο του καρπού, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης

Μανσέτα 8 cm από νεοπρένιο : Ασφάλεια και άνεση

Σήμα αναγνώρισης Κλιπ ζώνης

Προστασία των μετακαρπίων 2 J (ή 4.8 kN)

ŴƔƒƖƗƄƖƂƄ ƗƜƐ ƏƈƗƄƍƄƔƓƂƜƐ ƆƌƄ ƏƌƄ ƇƠƐƄƏƊ . ƅſƔƒƕ OK ƓƒƘ ƓƀƙƗƈƌ ƄƓƟ Ơƛƒƕ GQ c ƄƓƟƖƅƈƖƊ ƓƔƒƖƍƔƒƠƖƈƜƐ Ɓ O2 ũƎƈƆƏƀƐƒ ƖƠƏƙƜƐƄ Əƈ Ɨƒ ƈƘƔƜƓƄƝƍƟ ƓƔƟƗƘƓƒ )2

ƗƈƖƗ ƓƒƘ ƆƂƐƈƗƄƌ ƓſƐƜ ƖƗƊƐ ƓƎſƗƊ ƗƊƕ ƓƄƎſƏƊƕ

81


ź ũŭŵ ż ű ť Ů ŷ ŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ

N YS O S

Φόδρα διπλού πάχους : • Γέλη 0.3 • Αφρός 0.7

Αφρός για μια καλύτερη απορρόφηση των προσκρούσεων Εξωτερικές εργασίες αντικραδασμός

Κλείσιμο Βέλκρο για μια τέλεια ρύθμιση Περιορίζει τις ενοχλήσεις που συμβαίνουν στο επίπεδο του καρπού, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης

Προϊόν NYSOS

Κωδ./Χρώματα VV904JA Κίτρινο-Μαύρο

Κανόνας EN388 3, 5, 3, 2

EN ISO 10819

Περιγραφή

Μεγέθη

Ράχη πολυεστερική / ελαστάνης. Παλάμη πολυουρεθάνης / πολυαμιδίου. Διπλό πάχος : Γέλη και αφρός. Μανικέτι νεοπρενίου.

10 / 11

x60

BOROK

Κλείσιμο Βέλκρο για μια τέλεια ρύθμιση Περιορίζει τις ενοχλήσεις που συμβαίνουν στο επίπεδο του καρπού, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης

Απωθητική ράχη

Ειδικό στο κρύο Φόδρα 3M Thinsulate™

Προϊόν BOROK

82

Κωδ./Χρώματα VV903GR Μαύρο-Γκρι

Κανόνας EN388 2, 2, 1, 1

Περιγραφή EN511 1, 1, 1

αποτελείται από πολυεστέρα / πολυουρεθάνη, επένδυση thinsulate. Επίστρωση από νεοπρένιο για να εμποδίσει το νερό.

Μεγέθη 07 / 09 / 11

x60


H I G H

T E C H

AT H O S

Κλείσιμο Βέλκρο για μια τέλεια ρύθμιση Περιορίζει τις ενοχλήσεις που συμβαίνουν στο επίπεδο του καρπού, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης

Εύκαμπτες ενισχύσεις για μια καλύτερη προστασία από τις προσκρούσεις

Προϊόν ATHOS

Κωδ./Χρώματα VV902JA Κίτρινο-Μαύρο

Κανόνας EN388 3, 1, 2, 1

Περιγραφή

Μεγέθη

Ράχη πολυεστερική / ελαστάνης. Παλάμη πολυαμιδίου. Ενίσχυση PVC πάνω στη ράχη του χεριού. Βρόχος μανικετιού.

10 / 11

x60

BOREE

Κλείσιμο Βέλκρο για μια τέλεια ρύθμιση Περιορίζει τις ενοχλήσεις που συμβαίνουν στο επίπεδο του καρπού, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης

Αεριζόμενη ράχη για καλύτερο αερισμό του χεριού

Προϊόν BOREE

Κωδ./Χρώματα VV901JA Κίτρινο

Κανόνας EN388 2, 1, 2, 1

Περιγραφή

Μεγέθη

Ράχη πολυεστερική / ελαστάνης. Παλάμη πολυαμιδίου. Μανικέτι νεοπρενίου.

07 / 09

x60

83


ź ũŭŵ ż ű ť Ů ŷ ŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ ũŭŨŭŮų Ŷŷų ŮŵŸų

A P O L LO N W I N T E R

Επίχριση λατέξ : • Αντοχή στην τριβή, Μικρο-Τομή, Διάτρηση • Επίχριση αδιάβροχη στο νερό • Ευελιξία, ελαστικότητα • Ανθεκτικό στις κετόνες

Πολύ καλή αντίσταση στο κρύο

Υπόστρωμα ακρυλικό τραχύ : • Προστασία ενάντια στο κρύο • Τραχεία επιφάνεια : Μεγαλύτερη άνεση και διατήρηση της ζέστης

Προϊόν

APOLLON WINTER

Κωδ./Χρώματα VV735JA Κίτρινο φωσφοριζέΜαύρο VV735GR Γκρι-Μαύρο

84

Κανόνας EN388 1, 2, 3, 2

EN511 0, 1, X

Περιγραφή

Μεγέθη

100% ακρυλικό. Αφρώδης επίστρωση από λάτεξ στην παλάμη και στις άκρες των δακτύλων. Δείκτης 13.

09 / 10

x120


H I G H

T E C H

HERCULE

Υψηλή επίχριση : • Αυξημένη προστασία των δακτύλων • Μεγάλη διάρκεια ζωής

Υπόστρωμα ακρυλικό τραχύ : • Προστασία ενάντια στο κρύο • Τραχεία επιφάνεια : Μεγαλύτερη άνεση και διατήρηση της ζέστης Ενίσχυση πολυαμιδίου : • Μεγάλη ευκαμψία

Πολύ καλή αντίσταση στο κρύο

Προϊόν HERCULE

Κωδ./Χρώματα VV750 Μαύρο

Κανόνας EN388 3, 2, 3, 1

EN511 X, 2, X

Περιγραφή

Μεγέθη

Εσωτερικό : 100 % ακρυλικό δείκτης 7. Εξωτερικό : 100 % πολυαμίδιο δείκτης 13. Επίχριση αφρού Νιτριλίου στην παλάμη, στα δάκτυλα και στην μισή πλάτη.

09 / 10

x60

V E74 0

Προϊόν VE740

Κωδ./Χρώματα VE740 Γκρι

Κανόνας EN388 2, 1, 4, 2

Περιγραφή

Μεγέθη

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι. Επίχριση λατέξ στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 10.

09 / 10

x120

85


ź ũŭŵ ż ű ť Ů ŷ ŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ ũŴŭźŵŭŶū ůťŷũŲ

AP O L LO N

Αφρός από λάτεξ : •Επίχριση πολύ απαλή, πολύ καλή δεξιοτεχνία • Επίχριση αναπνέουσα, πολύ μεγάλη άνεση, περιορίζει τον ιδρώτα

Προϊόν

APOLLON

Κωδ./Χρώματα VV733OR Πορτοκαλί ΦωσφοριζέΜαύρο VV733 Κίτρινο φωσφοριζέ-Μαύρο

86

Κανόνας EN388 3, 1, 3, 1

Περιγραφή

Μεγέθη

100% πολυεστέρας φωσφοριζέ υψηλής ποιότητας. Επικάλυψη αφρού λατέξ στην παλάμη και τα ακροδάχτυλα. Δείκτης 13.

07 / 08 09 / 10

x120


H I G H

T E C H

ARES

Καλούπι προσχηματισμένο για μια καλύτερη εργονομία του γαντιού και για περιορισμό της κούρασης του χεριού

10 cm

Ευελιξία του λατέξ

Προϊόν ARES

Κωδ. / Χρώματα VV830OR Κίτρινο-Πορτοκαλί

Κανόνας EN388 2, 2, 4, 2

Περιγραφή 50% Βαμβάκι 50% Πολυεστέρας. Επίχριση λατέξ στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 10.

ũŴŭźŵŭŶū ůťŷũŲ ťűŷųźū Ȟ ƗƔƌƅƁ Ȟ ŰƌƍƔſ ƍƒƛƂƏƄƗƄ Ȟ ŨƌſƗƔƊƖƊ ŴůũųűũŮŷūŰťŷť Ȟ ťƇƌſƅƔƒƚƊ ƈƓƂƚƔƌƖƊ Ȟ ŰƄƎƄƍƟ ƈƎƄƖƗƌƍƟ Ȟ ťƐƋƈƍƗƌƍƟ ƖƗƌƕ ƍƈƗƟƐƈƕ Μεγέθη 07 / 08 / 09 / 10

x120

87


ź ũŭŵ ż ű ť Ů ŷ ŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ ũŴŭźŵŭŶū ůťŷũŲ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

VE631

VE631BL Μπλε-Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

100% πολυεστέρας. Επικάλυψη αφρού λατέξ στην παλάμη και τα ακροδάχτυλα. Δείκτης 13.

07 / 08 09 / 10

x120

100% Πολυεστέρας. Επίχριση λατέξ στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13.

07 / 08 09 / 10

x120

08 / 09 / 10

x120

10

x120

EN388 1, 1, 3, 1

VE630

VE630GR Γκρι-Μαύρο EN388 3, 1, 2, 1

VE730OR

VE799

VE730OR ΚίτρινοΠορτοκαλί

50% Βαμβάκι 50% Πολυεστέρας. Επίχριση λατέξ στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 10. EN388 2, 2, 4, 2

VE79910 Aσπρο-Κόκκινο EN388 3, 1, 3, 1

88

65% Βαμβάκι – 35% πολυεστέρας. Διάφανη επίχριση λατέξ πάνω σε ολόκληρο το χέρι και λατέξ κόκκινο λαμιναρισμένο πάνω στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 10.


BASEBALL DIAMOND V σελ. 30

MOONLIGHT σελ. 240

ARES σελ. 87

M2PAN σελ. 163

89


Ŧ ť ŵŭũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ ů ťŷũŲ Ŷũ ŸŴųŶŷŵżŰť ŪũŵŶũŽ

VENIZETTE 920

Πλεκτό βαμβάκι ζέρσεϊ : • Καλύτερη μηχανική και θερμική προστασία • Μεγαλύτερη άνεση

Αντέχει σε θερμοκρασία επαφής 100°C επί 15 sec

Μέγιστη ιδιότητα στη λείανση Πιο μαλακό

Προϊόν

VENIZETTE 920

Κωδ./Χρώματα VE920BL Μπλε

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1 EN374-3 AKL

Περιγραφή EN407 X, 1, X, X, X, X

Λατέξ σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 1, 25 mm.

Μεγέθη 6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120

L AT5 0

Τραχιά δομή παλάμης : • Καλύτερη λαβή αντικειμένων

Αντέχει σε θερμοκρασία επαφής 100°C επί 15 sec

Προϊόν

LAT50

90

Κωδ./Χρώματα LAT50 Πράσινο

Κανόνας EN388 3, 1, 2, 1 EN374-3 AKL

Περιγραφή EN407 X, 1, X, X, X, X

Λατέξ σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Τραχιά δομή παλάμης. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 1, 80 mm.

Μεγέθη 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120


Ŷ Ÿ ű Ŭ ũ ŷ ŭ Ů ť

V E N I FI S H 9 9 0

Μορφή της παλάμης πολύ τραχιά : • Εξαιρετική λαβή των ολισθηρών αντικειμένων

Ανθεκτικό στα χημικά προϊόντα και στη θερμότητα

Προϊόν

VENIFISH 990

Κωδ./Χρώματα VE990OR Πορτοκαλί

Κανόνας EN388 3, 1, 2, 1 EN374-3 AKL

Περιγραφή EN407 X, 1, X, X, X, X

Λατέξ σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Τραχιά δομή παλάμης. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 1, 80 mm.

Μεγέθη 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120

L A5 0 0

Υπόστρωμα ζέρσεϊ βαμβάκι με αεριζόμενη ράχη : • Aνεση • Αναπνέει καλύτερα

Επίχριση με πλεονέκτημα : • Καλύτερη λαβή

Προϊόν LA500

Κωδ. / Χρώματα LA500 Aσπρο-Πράσινο

Κανόνας EN388 2, 1, 2, 1

Περιγραφή Δομή από αδρό λατέξ σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Περικάρπιο με λάστιχο. Αεριζόμενη ράχη.

Μεγέθη 07 / 08 / 09 / 10

x120

91


Ŧ ť ŵŭũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ űŭŷŵŭůŭų Ŷũ ŸŴųŶŷŵżŰť ŪũŵŶũŽ

N I170

Νιτριλιο σε υποστρωμα ζερσεϊ : • Λιγότερο ευαίσθητο στην θερμότητα • Αριστη συμπεριφορά σε ελαιώδες και λιπαρό περιβάλλον

Υπόστρωμα ζέρσεϊ βαμβάκι με αεριζόμενη ράχη : • Aνεση • Αναπνέει καλύτερα

Μανσέτα ασφαλείας 6 cm : • Προστασία ενδύματος • Διευκολύνει να βάζεις και να βγάζεις το γάντι

Προϊόν NI170

Κωδ./Χρώματα NI170 Aσπρο-Μπλε

Κανόνας EN388 4, 2, 1, 1

Περιγραφή

Μεγέθη

Νιτρίλιο σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μανσέτα από ύφασμα 6 cm. Αεριζόμενη ράχη.

10

x120

N I175

Νιτριλιο σε υποστρωμα ζερσεϊ : • Λιγότερο ευαίσθητο στην θερμότητα • Αριστη συμπεριφορά σε ελαιώδες και λιπαρό περιβάλλον

Μανσέτα ασφαλείας 6 cm : • Προστασία ενδύματος • Διευκολύνει να βάζεις και να βγάζεις το γάντι

Επίχριση όλου του χεριού : • Προστασία της ράχης του χεριού

Προϊόν NI175

92

Κωδ./Χρώματα NI175 Μπλε

Κανόνας EN388 4, 2, 1, 1

Περιγραφή Νιτρίλιο σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μανσέτα από ύφασμα 6 cm. Ολο με επίχριση.

Μεγέθη 09 / 10 / 11

x120


Ŷ Ÿ ű Ŭ ũ ŷ ŭ Ů ť

N I15 0

Νιτριλιο σε υποστρωμα ζερσεϊ : • Λιγότερο ευαίσθητο στην θερμότητα • Αριστη συμπεριφορά σε ελαιώδες και λιπαρό περιβάλλον

Υπόστρωμα ζέρσεϊ βαμβάκι με αεριζόμενη ράχη : • Aνεση • Αναπνέει καλύτερα

Προϊόν NI150

Κωδ./Χρώματα NI150 Aσπρο-Μπλε

Κανόνας EN388 4, 2, 1, 1

Περιγραφή

Μεγέθη

Νιτρίλιο σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Περικάρπιο με λάστιχο. Αεριζόμενη ράχη.

07 / 08 09 / 10

x120

N I15 5

Νιτριλιο σε υποστρωμα ζερσεϊ : • Λιγότερο ευαίσθητο στην θερμότητα • Αριστη συμπεριφορά σε ελαιώδες και λιπαρό περιβάλλον

Επίχριση όλου του χεριού : • Προστασία της ράχης του χεριού

Προϊόν NI155

Κωδ./Χρώματα NI155 Μπλε

Κανόνας EN388 4, 2, 1, 1

Περιγραφή Νιτρίλιο σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Περικάρπιο με λάστιχο. Ολο με επίχριση.

Μεγέθη 10

x120

93


ũ ŵŧť Ŷŭũ Ŷ Űũ ź ūŰŭŮ ũ Ŷ ť ű ŷ ŭŶ ŷť ŶũŭŶ 4 :' Ŷũ ŸŴųŶŷŵżŰť ŪũŵŶũŽ

PVCC 6 0 0 PVC σε υποστρωμα ζερσεϊ : • Τριβή • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Αδιάβροχο στις αλκοόλες και στα απορρυπαντικά • Καλός μονωτής στις χαμηλές θερμοκρασίες • Ανθεκτικό στα χημικά, ιδίως στα οξέα

Πλήρης προστασία του βραχίονα

60 cm

Προϊόν

PVCC600

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1

PVCC600 Κόκκινο

EN374-2

Περιγραφή EN374-3 AKL

PVC χημικό. PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μήκος : 60 cm. Πάχος : 1, 30 mm.

Μεγέθη

10

x60

PVCC 4 0 0

PVC : • Εξαίρετη αντίσταση στο γδάρσιμο • Απωθεί χημικά ελαιώδη προϊόντα και παράγωγα του πετρελαίου

Μήκος 40 cm : •Προστασία του πήχη

40 cm

Προϊόν

PVCC400

94

Κωδ./Χρώματα

PVCC400 Κόκκινο

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1 EN374-2

Περιγραφή EN374-3 AKL

PVC χημικό. PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μήκος : 40 cm. Πάχος : 1, 30 mm.

Μεγέθη

10

x120


Ŷ Ÿ ű Ŭ ũ ŷ ŭ Ů ť

PVCC 3 5 0

PVC σε υποστρωμα ζερσεϊ : • Τριβή • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Αδιάβροχο στις αλκοόλες και στα απορρυπαντικά • Καλός μονωτής στις χαμηλές θερμοκρασίες • Ανθεκτικό στα χημικά, ιδίως στα οξέα

35 cm

Προϊόν

PVCC350

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1

PVCC350 Κόκκινο

EN374-2

Περιγραφή EN374-3 AKL

PVC χημικό. PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μήκος : 35 cm. Πάχος : 1, 30 mm.

Μεγέθη

10

x120

PVCC 270

PVC σε υποστρωμα ζερσεϊ : • Τριβή • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Αδιάβροχο στις αλκοόλες και στα απορρυπαντικά • Καλός μονωτής στις χαμηλές θερμοκρασίες • Ανθεκτικό στα χημικά, ιδίως στα οξέα

27 cm

Προϊόν

PVCC270

Κωδ./Χρώματα

PVCC270 Κόκκινο

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1 EN374-2

Περιγραφή

EN374-3 AKL

PVC χημικό. PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μήκος : 27 cm. Πάχος : 1, 30 mm.

Μεγέθη

10

x120

95


Ŧ ť ŵŭũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ 4 :' Ŷũ ŸŴųŶŷŵżŰť ŪũŵŶũŽ

V E76 0

Ακρυλική φόδρα : • Προστασία από το κρύο

Προϊόν VE760

Κωδ./Χρώματα VE760OR Πορτοκαλί

Κανόνας EN388 4, 2, 2, 1

Περιγραφή EN511 1, 2, 1

PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Ακρυλική φόδρα. Μήκος : 30 cm.

Μεγέθη 10

x60

V E78 0

Δομή γρανίτη που δεν γλιστρά

Καλή αντοχή στη λείανση

Προϊόν

VE780

96

Κωδ./Χρώματα

VE780BL Μπλε

Κανόνας EN388 4, 1, 2, 1 EN374-2

Περιγραφή

EN374-3

PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Δομή χεριού, τραχιά. Μήκος : 30 cm.

Μεγέθη

08 / 09 / 10

x120


Ŷ Ÿ ű Ŭ ũ ŷ ŭ Ů ť

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

4 : ' Ŷ ũ Ÿ Ŵ ų Ŷ ŷ ŵ ż Ű ť Ū ũ ŵ Ŷ ũ Ž

PVC7335

PVC7335 Κόκκινο

PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μήκος : 35 cm. Πάχος : 0, 90 mm.

10

x120

PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Μήκος : 27 cm. Πάχος : 0, 90 mm.

10

x120

07 / 08 / 09

x120

07 / 08 09 / 10 / 11

x120

10

x120

EN388 4, 1, 1, 1 EN374-3 EN374-2

PVC7327

PVC7327 Κόκκινο EN388 4, 1, 1, 1 EN374-3 EN374-2

DA109

DA109 Aσπρο-Κόκκινο

PVC σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Αεριζόμενη ράχη. EN388 3, 1, 2, 1

ű ŭ ŷ ŵ ŭ ů ŭ ų Ŷ ũ Ÿ Ŵ ų Ŷ ŷ ŵ ż Ű ť Ū ũ ŵ Ŷ ũ Ž

NI015

NI015 Aσπρο-Κίτρινο

Νιτρίλιο ελαφρύ σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Περικάρπιο με λάστιχο. Αεριζόμενη ράχη. EN388 4, 1, 1, 1

ů

ť ŷ ũ Ų Ŷ ũ Ÿ Ŵ ų Ŷ ŷ ŵ ż Ű ť Ū ũ ŵ Ŷ ũ Ž

LA110

LA110 Aσπρο-Κίτρινο

Δομή από αδρό λατέξ σε βαμβακερή βάση. Περικάρπιο με λάστιχο. EN388 2, 1, 2, 1

97


ũ ŵŧť Ŷŭũ Ŷ Űũ ź ūŰŭŮ ũ Ŷ ť ű ŷ ŭŶ ŷť ŶũŭŶ űũųŴŵũűŭų Űū ŸŴųŶŷūŵŭŪųŰũűť

N EO C O LO R 5 3 0

Μίγμα Νεοπρένιο / Λατέξ : • Πιο μαλακό

Εσωτερικό χνουδωτό : • Απορροφητικό του ιδρώτα • Aνεση

Προϊόν NEOCOLOR 530

Κωδ./Χρώματα VE530BM Μαύρο

Κανόνας EN388 3, 1, 1, 0

Περιγραφή EN374-3 ABK

Μίγμα νεοπρενίου με λατέξ, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0, 70 mm.

Μεγέθη 6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120

TO U T R AVO 510

Εσωτερικό χνουδωτό : • Απορροφητικό του ιδρώτα • Aνεση

Μήκος γαντιού (38 cm) : • Πλήρης προστασία του βραχίονα

Προϊόν TOUTRAVO 510

98

Κωδ./Χρώματα VE510NO Μαύρο

Κανόνας EN388 4, 1, 1, 0

Περιγραφή EN374-3 ABIJ

Νεοπρένιο, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 38 cm. Πάχος : 0, 75 mm.

Μεγέθη 6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120


Ŷ Ÿ ű Ŭ ũ ŷ ŭ Ů ť

TO U T R AVO 5 0 9

Εσωτερικό χνουδωτό : • Απορροφητικό του ιδρώτα • Aνεση

űũųŴŵũűŭų Űū ŸŴųŶŷūŵŭŪųŰũűť ťűŷųźū Ȟ ƗƔƌƅƁ ŴůũųűũŮŷūŰťŷť Ȟ ŶƗƈƆƄƐƟ ƖƗƒƐ ƄƀƔƄ ƍƄƌ ƖƗƒ ƐƈƔƟ Ȟ ťƇƌſƅƔƒƚƒ ƖƗƌƕ ƄƎƍƒƟƎƈƕ ƍƄƌ ƖƗƄ ƄƓƒƔƔƘƓƄƐƗƌƍſ Ȟ ŮƄƎƁ ƄƐƗƒƚƁ ƖƗƊ ƋƈƔƏƒƍƔƄƖƂƄ Ȟ %ƔƌƖƗƊ ƄƐƗƒƚƁ ƖƗƄ ƚƊƏƌƍſ ƖƗƄ ƎƂƓƊ ƍƄƌ ƖƗƒƘƕ ƘƇƒƆƒƐſƐƋƔƄƍƈƕ Προϊόν TOUTRAVO 509

Κωδ./Χρώματα VE509NO Μαύρο

Κανόνας EN388 4, 1, 1, 0

Περιγραφή EN374-3 ABIJ

Νεοπρένιο, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0, 75 mm.

Μεγέθη 6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120

99


Ŧ ŭųŰū ź ť űŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ űŭŷŵŭůŭų Űū ŸŴųŶŷūŵŭŪųŰũűť

N IT R E X 8 0 2

Δομή ανάγλυφη στην παλάμη και στα δάκτυλα : • Δεν γλιστρά

Εσωτερικό χνουδωτό : • Απορροφητικό του ιδρώτα • Ανεση

Απουσία σιλικόνης : • Για ειδικές εφαρμογές

Προϊόν

NITREX 802

Κωδ./Χρώματα VE802VE Πράσινο

Κανόνας EN388 4, 1, 0, 1 EN374-3 AJKL

Περιγραφή

Μεγέθη

EN374-2 Νιτρίλιο, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 33 cm. Πάχος : 0, 40 mm.

06 / 07 / 08 09 / 10

x120

N IT R E X 8 4 6

Νιτριλιο - μη υποστηριζομενα : • τριβή • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Λίγο ευαίσθητο στη θερμότητα • Χωρίς κίνδυνο αλλεργίας

Μήκος γαντιού (46 cm) : • Πλήρης προστασία του βραχίονα

Προϊόν

NITREX 846

100

Κωδ./Χρώματα

VE846VE Πράσινο

Κανόνας EN388 4, 1, 0, 1 EN374-3 AJK

Περιγραφή

Λεπτό νιτρίλιο. Εσωτερικό χλωριωμένο, χωρίς χνούδι. Μήκος : 46 cm. Πάχος : 0, 55 mm.

Μεγέθη

8/9 - 9/10 10/11

x36


Ŷ Ÿ ű Ŭ ũ ŷ ŭ Ů ť

N IT R E X 8 3 0

Εσωτερικό χλωριούχο : • Διευκολύνει την τοποθέτηση του γαντιού

Μπλε χρώμα : • Ειδικό για βιομηχανία τροφίμων

Προϊόν

NITREX 830

Κωδ./Χρώματα

VE830BL Μπλε

Κανόνας

Περιγραφή

EN388 2, 0, 0, 1

Λεπτό νιτρίλιο. Εσωτερικό χλωριωμένο λείο. Μήκος : 33 cm. Πάχος : 0, 20 mm.

EN374-3 AJKL

Μεγέθη

7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120

N IT R E X 8 01

Δομή ανάγλυφη στην παλάμη και στα δάκτυλα : • Δεν γλιστρά

Εσωτερικό χνουδωτό : • Απορροφητικό του ιδρώτα • Ανεση

Απουσία σιλικόνης : • Για ειδικές εφαρμογές

Προϊόν

NITREX 801

Κωδ./Χρώματα

VE801VE Πράσινο

Κανόνας EN388 2, 1, 3, 1

Περιγραφή

EN374-3 KLJ

Νιτρίλιο, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 33 cm. Πάχος : 0, 40 mm.

Μεγέθη

7 / 8 / 9 / 10 / 11

x120

101


Ŧ ŭųŰū ź ť űŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ ů ťŷũŲ Űū ŸŴųŶŷūŵŭŪųŰũűť

L A6 0 0

Πολύ παχύ και μακρύ : • Αυξημένη προστασία του βραχίονα

Προϊόν LA600

Κωδ./Χρώματα LA600 Μαύρο

Κανόνας EN388 4, 0, 1, 1

EN374-3 AKL

Περιγραφή

Μεγέθη

Λατέξ ενισχυμένο, λείο εξωτερικό και εσωτερικό. Μήκος : 60 cm. Πάχος : 1, 15 mm.

10 / 11

x36

VENIPRO 450

Πολύ παχύ : • Καλύτερες μηχανικές αντοχές

Προϊόν

VENIPRO 450

102

Κωδ./Χρώματα

VE450OR Πορτοκαλί

Κανόνας EN388 3, 1, 2, 1 EN374-2

Περιγραφή EN374-3 ABK

Λατέξ βαρέος τύπου, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 1 mm.

Μεγέθη

8/9 - 9/10 10/11

x120


Ŷ Ÿ ű Ŭ ũ ŷ ŭ Ů ť

ALPHA 9 0 5

Λατεξ - μη υποστηριζομενα : • τριβή • Σχίσιμο • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Μαλακό, ελαστικό και με καλή επιδεξιότητα

Εσωτερικό χλωριούχο : • Διευκολύνει την τοποθέτηση του γαντιού • Μειώνει τον κίνδυνο αλλεργίας

Προϊόν ALPHA 905

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας EN388 1, 0, 1, 1

VE905NA Φυσικό

Περιγραφή EN374-3 ABK

V E4 4 0

Μεγέθη

Λατέξ Εσωτερικό χλωριωμένο λείο. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0, 45 mm

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x144

V E4 6 0 Εσωτερικό χνουδωτό : • Απορροφητικό του ιδρώτα • Aνεση

Σφίγγει ψηλά στον βραχίονα : • Ειδικό για πλύσιμο πιάτων

Τραχειά δομή : • Καλύτερη λαβή των αντικειμένων

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

VE440

VE440BL Μπλε

VE460

VE460RS Ροζ

Κανόνας EN388 1, 0, 2, 0

Περιγραφή EN374-3 ABK

Μεγέθη

Λατέξ επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 32 cm. Πάχος : 0, 55 mm.

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x144

Λατέξ, λείο εσωτερικό. Μήκος : 53 cm. Πάχος : 0, 80 mm.

7

x12

103


ŦŭųŰū ź ť űŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ ůťŷũŲ Űū ŸŴųŶŷūŵŭŪųŰũűť

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

ZEPHIR 210

VE210RO Ροζ

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

Λατέξ επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0, 38 mm.

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x144

Λατέξ επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0, 38 mm.

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x144

Λατέξ επικολλημένο σε βαμβάκι, διπλή εμβάπτιση. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0, 60 mm.

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x144

EN388 1, 0, 1, 0 EN374-3

PICAFLOR 240

VE240JA Κίτρινο EN388 1, 0, 1, 0 EN374-3

DUOCOLOR 330

VE330BJ Μπλε-Κίτρινο EN388 1, 0, 1, 0 EN374-3 ABK

104


GALERAS σελ. 22

M6200 σελ. 54

M5COM σελ. 158

NITREX 802 σελ. 100

105


Ű ŭ ť Ŷ ź ŵūŶūŶ ů ťŷũŲ

M A N U T E X 13 8 2

Πάχος : 0, 25 mm

Διάκριση δεξιού / αριστερού χεριού

30 cm

ΛΑΤΕΞ : • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Μαλακό, ελαστικό και με καλή αίσθηση αφής • Προστασία ενάντια στις πιτσιλιές των χημικών προϊόντων ασθενώς συγκεντρωμένων

Προϊόν MANUTEX 1382

106

Κωδ./Χρώματα V1382 Φυσικό

Κανόνας EN374-3

Περιγραφή EN374-2

Λατέξ με πούδρα. AQL 1, 5. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0,25 mm. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως.

Μεγέθη 6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x3


Ŷ Ÿ ű Ŭ ũ ŷ ŭ Ů ť

V E N ITAC T Y L 14 0 0 B10 0

ΝΙΤΡΙΛΙΟ : • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Μαλακό, ελαστικό, αφήνει επιδεξιότητα • Απουσία κινδύνου αλλεργιών • Ασθενής προστασία ενάντια στα χημικά προϊόντα (περιστασιακή επαφή)

Μπλε χρώμα : • Διευκολύνεται η ανεύρεσή του στον χώρο εργασίας

Γάντια χωρίς πούδρα : • Δεν μολύνουν τα χειριζόμενα αντικείμενα

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

EN374-2 VENITACTYL 1400B100

V1400B100 Μπλε

Νιτρίλιο χωρίς πούδρα. Κατάλληλο για τρόφιμα. AQL 1, 5. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως.

EN374-3

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x10

V E N ITAC T Y L 14 0 0 PB10 0

ΝΙΤΡΙΛΙΟ : • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Μαλακό, ελαστικό, αφήνει επιδεξιότητα • Απουσία κινδύνου αλλεργιών • Ασθενής προστασία ενάντια στα χημικά προϊόντα (περιστασιακή επαφή)

Μπλε χρώμα : • Διευκολύνεται η ανεύρεσή του στον χώρο εργασίας

Γάντι με πούδρα : • Διευκολύνει την τοποθέτηση του γαντιού

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

EN374-2 VENITACTYL 1400PB100

V1400PB100 Μπλε

EN374-3

Νιτρίλιο με πούδρα. Κατάλληλο για τρόφιμα. AQL 1, 5. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως.

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x10

107


Ű ŭ ť Ŷ ź ŵūŶūŶ ů ťŷũŲ

V E N I C L E A N 13 4 0

ΛΑΤΕΞ : • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Μαλακό, ελαστικό και με καλή αίσθηση αφής • Προστασία ενάντια στις πιτσιλιές των χημικών προϊόντων ασθενώς συγκεντρωμένων

Γάντια χωρίς πούδρα : • Δεν μολύνουν τα χειριζόμενα αντικείμενα

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

Λατέξ, χλωριούχο, χωρίς πούδρα. Κατάλληλο για τρόφιμα. AQL 1, 5. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως.

6/7 - 7/8 8/9

EN374-3 VENICLEAN 1340

V1340 Φυσικό

EN374-2

x10

V E N ITAC T Y L 1310

ΛΑΤΕΞ : • Στεγανό στον αέρα και στο νερό • Μαλακό, ελαστικό και με καλή αίσθηση αφής • Προστασία ενάντια στις πιτσιλιές των χημικών προϊόντων ασθενώς συγκεντρωμένων

Γάντι με πούδρα : • Διευκολύνει την τοποθέτηση του γαντιού

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

Λατέξ με πούδρα. Κατάλληλο για τρόφιμα. AQL 1, 5. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως.

6/7 - 7/8 8/9

EN374-3 VENITACTYL 1310

108

V1310 Φυσικό

EN374-2

x10


Ŷ Ÿ ű Ŭ ũ ŷ ŭ Ů ť

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

Ŧ ŭ ű Ÿ ů ŭ ų

VENITACTYL 1350

VENITACTYL 1371

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x10

EN374-3

Βινύλιο με πούδρα. Κατάλληλο για τρόφιμα. AQL 2, 5. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως.

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x10

EN374-3

Βινύλιο με πούδρα. Κατάλληλο για τρόφιμα. AQL 1, 5. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως.

Πολυαιθυλένιο. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως.

9 / 10 - 10 / 11

x80

V1350 Μπλε

V1371 Φυσικό

EN374-2

Ŵ ų ů Ÿ ť ŭ Ŭ Ÿ ů ũ ű ŭ ų

VENITACTYL 1390

V1390 Φυσικό

109


Ź ųŵ ŷųũŮŹ ųŵ ŷż Ŷū Ŷũ Ÿ ŧ ŵ ų ŴũŵŭŦ ť ů ůųű ũűŭťŭť ũŴŭŹťűũŭť ťŴš ŨũŵŰť ŰųŶźųŸ

B U C H 52 0V

Αφρός από πολυεστέρα : • Αριστη αντοχή στο σχίσιμο και στη διάτρηση • Ειδικό γάντι για κηπουρικές εργασίες

Δέρμα υδατοαπωθητικό

Προϊόν BUCH520V

Κωδ./Χρώματα BUCH520V Πράσινο-Μπλε

Κανόνας EN388 3, 1, 2, 4

Περιγραφή

Μεγέθη

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, υδατοαπωθητική. Αφρός πολυεστέρα στην παλάμη, στον αντίχειρα και στο μετακάρπιο. Ραμμένο με νήμα τεχνολογίας Kevlar®.

08 / 09 10 / 11

x36

FB H 6 0

Δέρμα υδατοαπωθητικό

Προϊόν FBH60

110

Κωδ./Χρώματα FBH60 Κίτρινο

Κανόνας EN388 2, 1, 2, 2

Περιγραφή

Μεγέθη

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, υδατοαπωθητική. Αμερικανικό στυλ.

08 / 09 10 / 11

x120


Ũ ũ ŵ Ű ť

FI B K V0 2

Επένδυση Kevlar® : • Καλύτερη αντοχή στην τομή, το σχίσιμο και τη διάτρηση

Ειδική επεξεργασiα : δeρμα υδατοαπωθητικo : • Ανθεκτικό στη δίείσδυση νερού • Καλύτερη τριβή • Μεγαλύτερη άνεση και ευκαμψία

Προϊόν FIBKV02

Κωδ./Χρώματα FIBKV02 Σαμουά

Κανόνας EN388 4, 3, 4, 3

Περιγραφή

Μεγέθη

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, υδατοαπωθητική. Παλάμη με ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, ανάστροφη. Διπλή πλέξη 100% τεχνολογίας Kevlar®. 2 νημάτων. Δείκτης 10.

FB149

08 / 09 / 10

x60

FI B 49 Παλάμη με ενιαία επιφάνεια, ανάστροφη : • Μεγάλη ευλυγισία • Καλύτερη αντοχή στην τριβή

Ανώτερη ποιότητα

Επεξεργασία σε αναποδογυρισμένο δέρμα που είναι 10 φορές πιο αποτελεσματικό Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

FB149

FB149 Μπεζ

EN388 2, 1, 2, 2

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου. Ανώτατη ποιότητα. Αμερικανικό στυλ.

FIB49

FIB49 Σαμουά

EN388 4, 1, 2, 2

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, υδατοαπωθητική. Παλάμη με ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, ανάστροφη.

Μεγέθη 08 / 09 / 10 x120 09 / 10

111


ź ũŭŵ ż ű ť Ů ŷ ŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ ũűŭťŭť ũŴŭŹťűũŭť ťŴš ŨũŵŰť ŰųŶźųŸ

C B HV2

Προστατευτικό αρτηρίας

Δέρμα υδρόφυγο

Προϊόν CBHV2

Κωδ./Χρώματα CBHV2 Σαμουά

Κανόνας EN388 3, 1, 2, 1

Περιγραφή

Μεγέθη

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, υδατοαπωθητική. Αμερικανικό στυλ. Περικάρπιο με λάστιχο και προστατευτικό αρτηρίας.

08 / 09 10 / 11

FC12 9

x36

G FA 4 0 2

Δέρμα αρνιού : • Ευλυγισία και επιδεξιότητα

Προϊόν

Περιγραφή

Μεγέθη

FC129

FC129 Γκρι

EN388 2, 1, 2, 1

Παλάμη, επιφάνεια από δέρμα μόσχου. Ράχη από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Αμερικανικό στυλ.

08 / 09 10 / 11

GFA402

GFA402 Γκρι

EN388 2, 1, 1, 1

Ολη η επιφάνεια ενιαία από δέρμα αρνιού. Αμερικανικό στυλ.

112

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

x120 07 / 08 09 / 10 / 11


Ũ ũ ŵ Ű ť

51FE D F

G FB L E

Δέρμα αίγας : • Ευλυγισία, επιδεξιότητα

Προστατευτικό αρτηρίας Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Προστατευτικό αρτηρίας

Κανόνας

51FEDF

51FEDF Φυσικό

EN388 2, 1, 1, 1

GFBLE

GFBLE Γκρι

EN388 3, 1, 2, 2

Περιγραφή

Μεγέθη

Ενιαία επιφάνεια δέρματος αίγας. Αμερικανικό στυλ. Περικάρπιο με λάστιχο και προστατευτικό αρτηρίας.

08 / 09 / 10

Επιφάνεια από δέρμα μόσχου. Αμερικανικό στυλ. Περικάρπιο με λάστιχο και προστατευτικό αρτηρίας.

07 / 08 09 / 10 / 11

x120

52 FE D FP

5 0 M AC Δέρμα εμβαπτισμένο : • Ειδική επεξεργασία που κάνει το δέρμα πιο μαλακό

Βελονάκι βαμβάκι : • Προστασία της παλάμης από τις κρούσεις Καλύτερη εργονομία Δέρμα αρνιού : • Ευλυγισία και επιδεξιότητα

Προστατευτικό αρτηρίας Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

52FEDFP

52FEDFP Φυσικό

50MAC

50MAC Γκρι

Κανόνας EN388 2, 1, 2, 2

Περιγραφή

Μεγέθη

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, πλυμένο. Ενίσχυση στην παλάμη και στον δείκτη. Περικάρπιο με λάστιχο και προστατευτικό αρτηρίας.

08 / 09 10 / 11

Επιφάνεια δέρματος αρνιού. Ενισχυμένη παλάμη. Πάνω μέρος από βαμβάκι πλεκτό με βελονάκι.

x120

07 / 08 09 / 10 / 11

113


ź ũŭŵ ż ű ť Ů ŷ ŭŮ ũ Ŷ ũŵŧť Ŷŭũ Ŷ ũűŭťŭť ũŴŭŹťűũŭť ťŴų ŨũŵŰť ŰųŶźųŸ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

ũ ű ŭ ť ŭ ť ũ Ŵ ŭ Ź ť ű ũ ŭ ť ť Ŵ ų Ũ ũ ŵ Ű ť Ű ų Ŷ ź ų Ÿ

FBN49

FBN49 Γκρι

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου. Αμερικανικό στυλ.

07 / 08 09 / 10 / 11

x120

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου. Αμερικανικό στυλ.

08 / 09 / 10

x120

07 / 08 09 / 10 / 11

x120

EN388 3, 1, 2, 2

FBJA49

FBJA49 Κίτρινο EN388 2, 1, 2, 1

Ũţ ũ ŵ Ű ť Ű ũ Ŧ ť Ű Ŧ ť Ů ũ ŵ ū ŵ ť ź ū

CT402

CT402BL Φυσικό-Μπλε

Παλάμη ενιαία επιφάνεια δέρματος αίγας. Ράχη από βαμβακερό ύφασμα. Αμερικανικό στυλ. EN388 2, 1, 1, 1

114


Ũ ũ ŵ Ű ť

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

ũ ű ŭ ť ŭ ť ũ Ŵ ŭ Ź ť ű ũ ŭ ť ť Ŵ ų Ũ ũ ŵ Ű ť ź ų ŭ ŵ ų Ÿ

FP159

FP159 Σαμουά

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα χοίρου. Αμερικανικό στυλ.

09 / 10

x120

Παλάμη, επιφάνεια από δέρμα μόσχου. Ενίσχυση στον δείκτη. Ράχη από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Αμερικανικό στυλ.

08 / 09 10 / 11

x120

Ολο από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Ενίσχυση στον δείκτη. Ενισχυμένες ραφές δακτύλων. Ελαστική σύσφιξη στη ράχη. Αμερικανικό στυλ.

10

x120

EN388 2, 1, 1, 1

Ű ū ũ Ŵ ũ Ų ũ ŵ ŧ ť Ŷ Ű ũ ű ų Ũ ũ ŵ Ű ť Ű ų Ŷ ź ų Ÿ

FCN29

FCN29 Γκρι EN388 2, 1, 2, 1

TC149

TC149 Γκρι EN388 3, 1, 3, 2

115


ź ũŭŵ ż ű ť Ů ŷ ŭŮ ũƕ ũŵŧť Ŷŭũƕ Ŷũ Ż Ÿ ź ŵ ų ŴũŵŭŦ ť ů ůųű Ũ ũŵŰť ŰųŶźųŸ

FB F5 0

3M Thinsulate™ : • Ανθεκτικό στην υγρασία και στο ψύχος • Πλένεται

Κρίκος σύνδεσης

Προϊόν FBF50

Κωδ./Χρώματα FBF50 Μπεζ

Κανόνας EN388 2, 1, 2, 2

EN511 1, 2, X

FB F49

Προϊόν FBF49

DCTHI

116

Περιγραφή

Μεγέθη

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, με φόδρα τεχνολογίας 3M Thinsulate™. Κρίκος πρόσδεσης. Αμερικανικό στυλ.

09 / 10

x60

DCTHI

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

FBF49 Μπεζ

EN388 2, 2, 2, 2

DCTHI Καφέ-Κόκκινο

EN388 3, 2, 3, 3

EN511 1, 2, X

Περιγραφή

Μεγέθη

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, με ακρυλική γούνα. Αμερικανικό στυλ.

09 / 10

Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου με φόδρα τεχνολογίας 3M Thinsulate™. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ύφασμα

x60 10


Ũ ũ ŵ Ű ť

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

ũ ű ŭ ť ŭ ť ũ Ŵ ŭ Ź ť ű ũ ŭ ť ť Ŵ ų Ũ ũ ŵ Ű ť Ű ų Ŷ ź ų Ÿ

FBF15

FBF15 Κίτρινο EN388 2, 2, 2, 3

Ενιαία επιφάνεια από δέρμα μόσχου, με ακρυλική γούνα. Καρπός σφικτός και παλάμη με ανεστραμμένη γούνα. Κρίκος πρόσδεσης. Αμερικανικό στυλ.

08 / 10 / 11

x60

Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου, φοδραρισμένο με φανέλα. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ελαστικό πλεκτό.

10

x120

EN511 1, 3, X

Ũ ũ ŵ Ű ť Ű ų Ŷ ź ų Ÿ

DF132

DF132 Καφέ-Κίτρινο EN388 3, 1, 3, 2 EN511 1, 2, 0

ũ Ŵ ŭ Ź ť ű ũ ŭ ť ť Ŵ ų Ũ ũ ŵ Ű ť Ű ų Ŷ ź ų Ÿ ũ Ŵ ŭ Ŵ ů ų Ŵ ų ŭ ų Ÿ

DRF605

DRF605 Ταιριαστά χρώματα

EN388 3, 1, 2, 2

Επιφάνεια από δέρμα μόσχου, επιπλοποιού, γούνα ακρυλική. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ύφασμα.

10

x60

EN511 1, 2, X

117


ŧ ũűŭŮųŭ ź ũŭŵŭŶŰųŭ ůŭŰũűũŵŧťŷũŶ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

Ů ŵ ų Ÿ ŷ ť Ŧ ų Ũ ŭ ű ų Ÿ Ũ ũ ŵ Ű ť ŷ ų Ŷ ŷ ų Ÿ ů ŭ

DS202RP

DS302R

BLACK

118

DS202RP Γκρι-Μπλε

Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου, φοδραρισμένο με βαμβακερό ύφασμα. Ενισχυμένη παλάμη, αντίχειρας και δείκτης. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα.

10

x120

10

x120

EN388 2, 1, 4, 3

Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Ενισχυμένη παλάμη με επιφάνεια δέρματος. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα.

Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Παλάμη φοδραρισμένη με μπιβερτίνα. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα.

10

x120

EN388 3, 1, 3, 2

EN388 4, 2, 2, 3

DS302R Σκούρο κίτρινο

BLACK Μαύρο-Κίτρινο


Ũ ũ ŵ Ű ť

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

Ű ū ũ Ŵ ũ Ų ũ ŵ ŧ ť Ŷ Ű ũ ű ų Ũ ũ ŵ Ű ť ŷ ų Ÿ ů ŭ

GDB505

GDB505 Γκρι-Ασπρο EN388 2, 1, 2, 2

Επιφάνεια από δέρμα μόσχου υψηλής ποιότητας. Παλάμη φοδραρισμένη με μπιβερτίνα. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα.

10

x120

10

x120

10

x120

10

x120

Ű ū ũ Ŵ ũ Ų ũ ŵ ŧ ť Ŷ Ű ũ ű ų Ũ ũ ŵ Ű ť ŷ ų Ÿ ů ŭ

DR605

DR605 Ταιριαστά χρώματα

EN388 3, 1, 1, 2

Επιφάνεια από δέρμα μόσχου, επιπλοποιού. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα.

Ű ū ũ Ŵ ũ Ų ũ ŵ ŧ ť Ŷ Ű ũ ű ų Ũ ũ ŵ Ű ť ŷ ų Ÿ ů ŭ

DP302

DP302 Μπεζ EN388 3, 1, 1, 1

Επιφάνεια από δέρμα χοίρου, διπλό ύφασμα. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα.

Ű ū ũ Ŵ ũ Ų ũ ŵ ŧ ť Ŷ Ű ũ ű ų Ũ ũ ŵ Ű ť ŷ ų Ÿ ů ŭ

DC103

DC103 Μπεζ EN388 3, 1, 2, 2

Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα.

119


Ŷ Ÿ ŧ Ůųů ů ū ŷż ű Ũ ũŵŰť ťŭŧťŶ ťŵűŭųŸ ŰųŶźųŸ

T I G15 K

TC716 Δέρμα αίγας : • Ευλυγισία, επιδεξιότητα • Πολύ καλές μηχανικές αντοχές

TIG15K

TC716

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας EN388 2, 1, 2, 1

TIG15K Γκρι

EN12477 ΤΥΠΟΣ B EN388 2, 1, 4, 2

TC716 Γκρι

EN12477 ΤΥΠΟΣ A

15 cm

Γάντι συγκολλητή αντιθερμικό : • Πολύ καλές μηχανικές αντοχές • Ανθεκτικό στη φλόγα, στη θερμότητα και σε σημαντικές ποσότητες εκτοξευόμενου μετάλλου σε τήξη

15 cm Προϊόν

Μανσέτα από αντιθερμικό δέρμα 15 cm : • Προστασία του πήχυ

Περιγραφή

Μεγέθη

EN407 4, 1, X, X, 4, X

Ενιαία επιφάνεια δέρματος αίγας. Μανσέτα από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου 15 cm. Ραμμένο με νήμα τεχνολογίας Kevlar®. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 35 cm.

08 / 09 / 10

x36

EN407 4, 1, 3, X, 4, X

Από μη επεξεργασμένο ανώτερο δέρμα μόσχου. Μανσέτα 15 cm. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 35 cm.

09 / 10 / 11

x120

G FA115K

FC115

Δέρμα αρνιού : • Ευλυγισία και επιδεξιότητα

15 cm

15 cm

Ραφές Kevlar®

Προστατευτικό αρτηρίας Προϊόν

GFA115K

FC115

120

Κωδ./Χρώματα GFA115K Γκρι

FC115 Γκρι

Κανόνας EN388 2, 1, 1, 1 EN12477 ΤΥΠΟΣ B EN388 2, 1, 2, 1

Περιγραφή EN407 4, 1, X, X, 4, X

Μεγέθη

Επιφάνεια δέρματος αρνιού. Μανσέτα από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου 15 cm. Ραμμένο με νήμα τεχνολογίας Kevlar®. Στυλ περιπάτου. Μήκος : 34 cm.

x120 10

EN407 X, 1, X, X, X, X

Παλάμη από δέρμα μόσχου με ενίσχυση στον δείκτη. Ράχη και μανσέτα 15 cm, από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 35 cm.

x60


Ũ ũ ŵ Ű ť

TER250

Δέρμα αντιθερμικό (THT) : • Καλύτερη αντοχή στην εξ επαφής θερμότητα • Μείωση της αντίδρασης σε επαφή με τη φλόγα • Πιο μαλακό δέρμα

Ραφές Kevlar®

20 cm

Προϊόν

TER250

Κωδ./Χρώματα TER250 Καφέ-Γκρι

Κανόνας EN388 4, 2, 4, 4 EN12477 ΤΥΠΟΣ A

Περιγραφή EN407 4, 1, 4, 2, 4, X

Παλάμη από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου, αντιθερμική. Χέρι ντουπλαρισμένο, μάλλινο. Μανσέτα ντουμπλαρισμένη, υφασμάτινη 20 cm. Ραμμένο με νήμα τεχνολογίας Kevlar®. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 40 cm.

Μεγέθη

10

x60

T E R K4 0 0

Kevlar® Preox Λευκό : • Μεγάλη θερμική αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα

Δέρμα αντιθερμικό (THT) : • Καλύτερη αντοχή στην εξ επαφής θερμότητα • Μείωση της αντίδρασης σε επαφή με τη φλόγα • Πιο μαλακό δέρμα

20 cm Πάχος : 1, 20 - 1, 40 mm.

Προϊόν

TERK400

Κωδ./Χρώματα

TERK400 Πορτοκαλί-Λευκό

Κανόνας EN388 4, 2, 4, 4 EN12477 ΤΥΠΟΣ A

Περιγραφή

EN407 4, 1, 3, 4, 4, 4

Παλάμη από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου, αντιθερμική. Ράχη Kevlar Preox® αλουμινέ. Φόδρα μάλλινη. Μανσέτα 20 cm. Ραμμένο με νήμα τεχνολογίας Kevlar®. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 40 cm. Πάχος : 1, 20 - 1, 40 mm.

Μεγέθη

10

x36

121


Ŷ Ÿ ŧ Ůųů ů ū ŷż ű ŨũŵŰť ŰųŶźųŸ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

CA615K

CA615K Κόκκινο

Κανόνας

EN388 3, 1, 3, 3 EN407 4, 1, 3, X, 4, X

Περιγραφή

Μεγέθη

Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου υψηλής ποιότητας, αντιθερμικό (THT). Χέρι φοδραρισμένο με μπιβερτίνα. Μανσέτα φοδραρισμένη με ύφασμα. Ραμμένο με νήμα τεχνολογίας Kevlar®. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 35 cm.

10

x60

Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου υψηλής ποιότητας, αντιθερμικό (THT). Χέρι ντουμπλαρισμένο με μπιβερτίνα. Μανσέτα φοδραρισμένη με ύφασμα. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 35 cm.

10

x60

Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Μανσέτα 15 cm. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 35 cm.

10

x120

EN12477 ΤΥΠΟΣ A

CA515R

CA515R Κόκκινο EN388 3, 1, 3, 3 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 ΤΥΠΟΣ A

TC715

TC715 Γκρι EN388 2, 1, 4, 2 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 ΤΥΠΟΣ A

122


Ũ ũ ŵ Ű ť

C RYO G

Αλουμινοποιημένος πολυεστέρας : • Θερμική προστασία

20 cm

Δέρμα υδατοαπωθητικό : • Ανθεκτικό στη δίείσδυση νερού • Καλύτερη τριβή • Μεγαλύτερη άνεση και ευκαμψία

Ταινία σκρατς : • Γρήγορη αφαίρεση και ρύθμιση του γαντιού σύμφωνα με το MR019 Δοκιμασμένο στο υγρό άζωτο

Προϊόν CRYOG

Κωδ./Χρώματα CRYOG Κίτρινο παλ

Κανόνας EN388 2, 2, 2, 2

Περιγραφή EN511 2, 2, 1

Ενιαία επιφάνεια δέρματος αίγας, υδατοαπωθητικό. Ένθετο από πολυεστέρα αλουμινέ. Μάλλινη φόδρα στο χέρι και στη μανσέτα. Μανσέτα από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου 20 cm. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 40 cm.

Μεγέθη 10

x36

123


Ź ųŵ ŷųũŮŹ ųŵ ŷż ŶũŭŶ ť ű ŷ ŭ ŮųŴ ŷ ŭŮ ũ Ŷ Ů ť ŭ ť ű ŷ ŭŬũŵŰŭŮ ũ Ŷ / ):0%6q

K P G10

Πλεκτo Kevlar® δεικτης 7 : • Άριστες ιδιότητες στην κοπή και στη ζέστη χάρη στο πάχος με την υφασμάτινη επένδυση • Εξαιρετικός συμβιβασμός μεταξύ θερμικής αντοχής και επιδεξιότητας

Αμφιδέξιο Πλένεται

10 cm Καρπός λάστιχο 10 cm : • Αυξημένη προστασία των αρτηριών

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα KPG10 Κίτρινο

KPG10

Κανόνας EN388 2, 5, 4, X

Περιγραφή EN407 ® 4, 2, X, X, Εξωτερικό τεχνολογία Kevlar . Εσωτερικό από βαμβάκι 100%. Δείκτης 7. X, X

Μεγέθη 9

x36

KCA15

Δέρμα αντιθερμικό (THT) : • Καλύτερη αντοχή στην εξ επαφής θερμότητα • Μείωση της αντίδρασης σε επαφή με τη φλόγα • Πιο μαλακό δέρμα

Πλεκτo Kevlar® δεικτης 7 : • Άριστες ιδιότητες στην κοπή και στη ζέστη χάρη στο πάχος με την υφασμάτινη επένδυση • Εξαιρετικός συμβιβασμός μεταξύ θερμικής αντοχής και επιδεξιότητας

15 cm

Προϊόν KCA15

124

Κωδ./Χρώματα KCA15 Κίτρινο-Κεραμιδί

Κανόνας EN388 2, 5, 4, X

Περιγραφή EN407 ® 4, 2, X, X, Εξωτερικό τεχνολογία Kevlar . Εσωτερικό 100% βαμβάκι. Μανσέτα από δέρμα, αντιθερμικό, 15 cm (ΤΗΤ). Δείκτης 7. X, X

Μεγέθη 9

x36


Ÿ Ź ť Ŷ Ű ť ŷ ŭ ű ť

G FK5 8 H

Αντιθερμικό 350°C : • Κοπές Kevlar® • Μανσέτα από δέρμα αντιθερμικό, 15 cm

15 cm

Δέρμα αντιθερμικό (THT) : • Καλύτερη αντοχή στην εξ επαφής θερμότητα • Μείωση της αντίδρασης σε επαφή με τη φλόγα • Πιο μαλακό δέρμα

ŴůũŮŷť ŰŭŮŵũŶ ŰŴųŸŮůũŶ ťűŷųźū Ȟ ŬƈƔƏƌƍƁ ƓƔƒƖƗƄƖƂƄ Ȟ ŰƟƐƜƖƊ ƄƓƟ Ɨƒ ƛƠƚƒƕ Ɩƈ ƓƈƔƌƅſƎƎƒƐ ƑƊƔƟ Ɓ ƈƎƄƙƔơƕ ƘƆƔƟ ŴůũųűũŮŷūŰťŷť Ȟ ŜƐƈƖƊ ƘƙſƖƏƄƗƒƕ Ȟ ŮƄƎƟ ƍƔſƗƊƏƄ ƖƗƄ ƄƐƗƌƍƈƂƏƈƐƄ Προϊόν GFK58H

Κωδ./Χρώματα GFK58H Κίτρινο-Κεραμιδί

Κανόνας EN388 2, 5, 4, 2

Περιγραφή EN407 Εξωτερικό πλεκτό με μικρές μπούκλες από ίνες παρα4, 3, 4, 2, αραμιδίου. Εσωτερικό φόδρα μάλλινη. Μανσέτα από δέρμα X, X μόσχου, αντιθερμικό, 15 cm (ΤΗΤ).

Μεγέθη 10

x36

125


ŰŭŮ ŵ ųŭ ź ũŭŵŭŶŰųŭ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

Ακρυλικό πλεκτό / ελασθάνη. Δείκτης 10.

07 / 09

x300

100% πολυαμιδίου. Καρπός λάστιχο 6 cm. Δείκτης 13. Αμφιδέξιο.

07 / 09

x300

100% πολυαμιδίου. Καρπός λάστιχο 6 cm. Θηλές από PVC στην παλάμη. Δείκτης 13.

07 / 09

x300

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Θηλές από PVC στην παλάμη. Δείκτης 7.

07 / 09

x300

ť Ů ŵ Ÿ ů ŭ Ů ų Ŵ ů ũ Ů ŷ ų

TAE10

TAE10 Μπλε

Ŵ ų ů Ÿ ť Ű ŭ Ũ ŭ ų

PM159

PM159 Μπλε EN388 2, 1, 4, X

PM160

PM160 Μπλε EN388 2, 1, 4, X

Ŧ ť Ű Ŧ ť Ů ŭ

TP169

TP169 Μπλε EN388 2, 1, 3, 1

126


Ÿ Ź ť Ŷ Ű ť ŷ ŭ ű ť

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Ŵ ů ũ Ů ŷ ť Ű ŭ Ů ŵ ũ Ŷ Ű Ŵ ų Ÿ Ů

BOL49

Περιγραφή

Μεγέθη

ů ũ Ŷ

BOL49 Εκρού

Πλεκτό με μικρές μπούκλες, 100% βαμβάκι. 660 g / m². Κομμένο, ραμμένο. Δείκτης 8.

10

x120

EN388 1, 2, 3, 1 EN407 X, 2, X, X, X, X EN511 1, 1, X

Ŧ ť Ű Ŧ ť Ů ŭ

CP149

CP149 Μπεζ

Βαμβάκι κρουαζέ ξυσμένο εσωτερικά 270 g / m². Γαλλικό στυλ. Θηλές PVC στην παλάμη και στην αντιτακτή θέση του αντίχειρα, του δείκτη και του μικρού δακτύλου.

08 / 10

x300

TT460

TT460 Εκρού

100 % βαμβάκι 460 g / m² . Χωρίς ραφές. Δείκτης 10. Αμφιδέξιο.

07 / 09

x300

CO131

CO131 Εκρού

Βαμβάκι ίντερλοκ 155 g / m². Περικάρπιο με λάστιχο. Δείκτης 18. Αμφιδέξιο.

07 / 09

x600

COB40

COB40 Μπλε

Βαμβάκι λευκασμένο 180 g / m². Στυλ περιπάτου.

06 / 07 / 08 / 09

x600

127ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

130

Ολοσωμες φορμες

σελ. 132

Μπλουζες

σελ. 136

Ποδιες

σελ. 136

Κομη

σελ. 137

Προστατευτικο πηγουνιου

σελ. 137

Masques

σελ. 138

Μανσετες

σελ. 138

Καλυμματα υποδηματων

σελ. 139

Κιτ επισκεπτη

σελ. 139

129


ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΑΣ

ΥΛΙΚΟ Ποιο υλικό να διαλέξω;

Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ Α ΑΝ ΙΕ Ρ Α ΚΕ ΤΕΣ ΙΤΕ ΙΑ ΗΧ ΦΡΙ ΗΧ ΡΕΣ ΦΟ Η ΓΙ ΟΣ Σ Ρ Λ ΙΝ Ρ Μ Α Μ Η ΤΑ P ΤΑ Π Λ Ω Π ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

PREMIUM

132

DT117

133

DT221

134

DT115

135

DT215

135

PO106

136

PO109

136

BLOUSPE

136

ESSENTIAL

DT119

EVOLUTION

ΣΕΛΙΔΕΣ

Είναι μια πλαστική ίνα μαλακή που επιτρέπει καλή αντοχή στα χημικά.

Κατάλληλη προστασία

BLOUSPO

136

TABPO02

136

TABPO04

136

PO111

137

PO110

137

PO112

137

PA200

137

TOQUE

137

PO115

137

MASQU

138

MASQU2

138

MASQUV

138

MASQUG

138

MANCHBL

138

MANCHBE

138

DT111

139

SURCHPLUS

139

SURCHPE

139

SURCHPO

139

DO100

139

KITVI

139

, ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Είναι μια μη υφασμάτινη ίνα που αναπνέει προκαλώντας εξαίρετη άνεση.

, ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΟΡΟΥΣ - DT1xx Ο συνδυασμός ενός στρώματος πολυπροπυλενίου και ενός υμένα Πολυαιθυλενίου εγγυάται εξαιρετικές ιδιότητες κι εξαιρετική προστασία ενάντια στα χημικά προϊόντα και μόρια. Το ύφασμα είναι πολύ ανθεκτικό και όχι χνουδωτό.

ελασμάτινο πολυαιθυλένης

Ύφασμα πολυπροπυλενίου με μικροπόρους

, SMS (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ, ΛΙΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ, ΜΗ ΥΑΦΑΣΜΑΤΙΝΟ) - DT2xx Ο συνδυασμός τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου εξασφαλίζει την εξαίρετη προστασία και δίνει ένα ύφασμα διάτρητο. Το λιωμένο αφρώδες ενσωματώνεται με ζεστό αέρα για να διαμορφώσει ένα χημικό όριο. Τα άλλα δύο στρώματα κάνουν τον συνδυασμό ελαστικό και διάτρητο.

1 στρώμα πολυπροπυλενίου

1 ή περισσότερα στρώματα τηγμένου αφρώδους πολυπροπυλενίου (Ο συνδυασμός περισσότερων στρωμάτων αυξάνει την ικανότητα για αναπνοή και την ελαστικότητα

1 στρώμα πολυπροπυλενίου

130


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Ποιες αποδόσεις διαλέγετε με βάση τις ανάγκες σας; ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ 4

ΤΥΠΟΣ 5

ΤΥΠΟΣ 6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ +

ΝΟΡΜΕΣ

PO106

DT215

DT115

DT221

DT117

DT119

Πολυπροπυλένιο

SMS

Ελασμάτινο με μικροπόρους

SMMS DELTATEK® 6000

DELTATEK® 5000 Μικροπόροι

DELTATEK® 5000 Ελασμάτινοι μικροπόροι

EN13034

EN ISO 13982-1

EN1149-5

EN1073-2

EN14126

EN14605

ΥΛΙΚΑ

131


C H E M I CA L PR OT EC T I O N DELTATEK® 5000

DT119

Στεγανές ραφές Δεν χνουδιάζει Πολύ απαλό Χωρίς σιλικόνη Απολύμανση

70 % Πολυπροπυλένιο 30 % Πολυαιθυλένιο • Το φιλμ πολυαιθυλενίου εξασφαλίζει καλύτερη αντοχή στα χημικά και βελτιωμένη μηχανική αντοχή (τριβή - σχίσιμο)

Προϊόν

DT119

132

Κωδ./Χρώματα

DT119 Άσπρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN14605 ΤΥΠΟΣ 4-B

EN14126

EN ISO 13982-1 ΤΥΠΟΣ 5-B

EN1073-2 ΚΛΑΣΗ 2

EN13034 ΤΥΠΟΣE 6-B

EN1149-5

Φόρμα με ελαστική κουκούλα. Deltatek® 5000 μη υφαντό. Κλείσιμο με Διπλό φερμουάρ, με αυτί προστασίας. Λάστιχο που σφίγγει στη μέση και στον αστράγαλο. Περικάρπιο με λάστιχο. Ατομική συσκευασία που κλείνει αεροστεγώς.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x20


ų ů ų Ŷ ż Ű ũ Ŷ Ź ų ŵ Ű ũ Ŷ

DT117

Δεν χνουδιάζει Πολύ μαλακό Χωρίς σιλικόνη Κλείσιμο με αυτί αυτοκόλλητο DT117 - DT119 - DT221

Κάτω μέρος ελαστικό DT117 - DT119 - DT221

Περικάρπιο με λάστιχο DT117 - DT119 - DT221

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας EN ISO 13982-1 ΤΥΠΟΣ 5-B

DT117

DT117 Άσπρο

EN13034 ΤΥΠΟΣ 6-B

Περιγραφή

Μεγέθη

EN14126 EN1073-2 ΚΛΑΣΗ 1 EN1149-5

Φόρμα με ελαστική κουκούλα. Deltatek® 5000 μη υφαντό. Κλείσιμο με Διπλό φερμουάρ, με αυτί προστασίας. Λάστιχο που σφίγγει στη μέση και στον αστράγαλο. Περικάρπιο με λάστιχο. Ατομική συσκευασία που κλείνει αεροστεγώς.

M/L/XL/XXL

x20

133


C H E M I CA L PR OT EC T I O N DELTATEK® 6000

DT 2 21

Αναπνέον

100 % πολυπροπυλένιο SMMS* * Χωρίς πλέξη Spunbond (x1) / Melt Blown (x2) / Spunbond (x1) • Η παραπάνω διαδικασία SMMS* προσδίδει στο προϊόν καλύτερες ιδιότητες αναπνοής.

Προϊόν

DT221

134

Κωδ./Χρώματα DT221 Άσπρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 13982-1 ΤΥΠΟΣ 5

EN1073-2 ΚΛΑΣΗ 1

EN13034 ΤΥΠΟΣ 6

EN1149-5

Φόρμα με ελαστική κουκούλα. Deltatek® 6000 μη υφαντό. Κλείσιμο με Διπλό φερμουάρ, με αυτί προστασίας. Λάστιχο που σφίγγει στον αστράγαλο, καρπό, στη μέση και στο κεφάλι. Περικάρπιο με λάστιχο. Ατομική συσκευασία που κλείνει αεροστεγώς.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x20


ų ů ų Ŷ ż Ű ũ Ŷ Ź ų ŵ Ű ũ Ŷ

DT115

Εκδοχή ESSENTIAL Ελασμάτινη με μικροπόρους

Αντιστατικό

Προϊόν

DT115

Κωδ./Χρώματα DT115 Άσπρο

Κανόνας EN ISO 13982-1 ΤΥΠΟΣ 5

Περιγραφή EN1149-5

EN13034 ΤΥΠΟΣ 6

Ολόσωμη φόρμα με ελαστική κουκούλα, μη υφαντή 70% Πολυπροπυλένιο 30% Πολυαιθυλένιο. Κλείσιμο με φερμουάρ, με αυτί προστασίας. Λάστιχο που σφίγγει στον αστράγαλο, στον καρπό, στη μέση και στο κεφάλι. Ατομική συσκευασία απλή.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x50

DT 215

Εκδοχή ESSENTIAL SMS

Αναπνέον Aνεση

Προϊόν DT215

Κωδ./Χρώματα DT215 Άσπρο

Κανόνας EN ISO 13982-1 ΤΥΠΟΣ 5

Περιγραφή EN13034 ΤΥΠΟΣE 6

Ολόσωμη φόρμα με ελαστική κουκούλα, μη υφαντή 100% Πολυπροπυλένιο SMS. Κλείσιμο με φερμουάρ,αυτί προστασίας. Λάστιχο που σφίγγει αστράγαλο, καρπό, μέση και κεφάλι. Ατομική συσκευασία.

Μεγέθη M/L/XL/XXL

x50

135


Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Περιγραφή

PO106

PO106BC Άσπρο

Ολόσωμη φόρμα με ελαστική κουκούλα. Μη πλεκτή πολυπροπυλενίου 40 g/m². Φερμουάρ που κλείνει. Ελαστική μέση, αστράγαλοι και καρποί. Ατομική συσκευασία.

PO109

PO109 Άσπρο

Φόρμα με ελαστική κουκούλα. Πολυπροπυλένιο μη υφαντό 45 g/m². Κλείσιμο: Φερμουάρ. Λάστιχο που σφίγγει στον καρπό.Ατομική συσκευασία.

BLOUSPE

BLOUSPE Άσπρο

Μπλούζα επισκέπτη. Πολυαιθυλένιο. Κλείσιμο 3 κόπιτσες. Λαιμόκοψη πουκάμισου. Μανίκια ρεγκλάν. Κουτί διανομής των 100 τεμαχίων.

BLOUSPO

BLOUSPO Άσπρο

Μπλούζα. Πολυπροπυλένιο μη υφαντό. Κλείσιμο 4 κόπιτσες. Λαιμόκοψη πουκάμισου. Μανίκια κοντά. 2 χαμηλές πλακέ τσέπες.

TABPO02

TABPO02 Άσπρο

Ποδιά. Πολυαιθυλένιο 20 μ. Διαστάσεις : 120 x 70 cm. Σακούλα των 100 τεμαχίων.

TABPO04 Άσπρο

Ποδιά. Πολυαιθυλένιο 40 μ. Διαστάσεις : 120 x 70 cm. Σακούλα των 50 τεμαχίων.

TABPO04

136

Μεγέθη M/L/XL/XXL

x50

L/XL/XXL

x50

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x5

M/L/XL

x50

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x10


ų ů ų Ŷ ż Ű ũ Ŷ Ź ų ŵ Ű ũ Ŷ Ŵ ų Ũ ŭ ũ Ŷ Ů ų Ű ū

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Περιγραφή

Μεγέθη

PO111

PO111 Άσπρο

Καπέλο με γείσο μπροστά και κλιπ ρύθμισης. Πολυπροπυλένιο μη υφαντό 15 g/m². Ελαστικό άκρο. Κουτί διανομής των 100 τεμαχίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x10

Καπέλο με γείσο μπροστά, στρογγυλό. Πολυπροπυλένιο μη υφαντό 14 g/m². Ελαστικό άκρο. Διάμετρος 53 cm. Κουτί διανομής των 100 τεμαχίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x10

Καπέλο με γείσο μπροστά και προσωπίδα. Πολυπροπυλένιο μη υφαντό 16 g/m². Κουτί των 100 τεμαχίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x10

PO111BL Άσπρο

PO110

PO110 Άσπρο

PO110BL Άσπρο

PO112

PO112 Άσπρο

PO112BL Άσπρο

PA200

PA200 Άσπρο

Καλύπτρα ρυθμιζόμενη. Χαρτί με διάτρητο άνω μέρος. Ρυθμιζόμενη περίμετρος κεφαλής. Κουτί διανομής των 100 τεμαχίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x10

TOQUE

TOQUE Άσπρο

Σκούφος με πιέτες, ρυθμιζόμενος. Χαρτί κρεπ, υπέρλευκο. Ύψος : 25 cm. Σακούλα των 10 τεμαχίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x25

PO115

PO115 Άσπρο

Προστατευτικό πηγουνιού/ γενειάδας. Πολυπροπυλένιο μη υφαντό 15 g/m². Λάστιχο συγκράτησης. Κουτί διανομής των 100 τεμαχίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x10

137


Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Περιγραφή

Μεγέθη

MASQU

MASQU Άσπρο

Μάσκα υγιεινής. Πολυπροπυλένιο μη υφαντό. Λάστιχα και πένσα μύτης. Κουτί με 50 μάσκες.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x20

MASQU2

MASQU2 Άσπρο

Μάσκα υγιεινής 2 πτυχώσεων. Χαρτί διπλού πάχους. Λάστιχο συγκράτησης. Κουτί με 100 μάσκες.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x100

MASQUV

MASQUV Πράσινο

Μάσκες υγιεινής, ιατρικού τύπου, με 3 πτυχώσεις. Χαρτί διπλού πάχους. Σύνδεσμος συγκράτησης και μπάρα για τη μύτη Κουτί με 50 μάσκες.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x20

MASQUG Πράσινο

x40

MASQUG MANCHBL

MANCHBL Άσπρο

Μανσέτα. Πολυαιθυλένιο 21 μ. Λάστιχα στα δύο άκρα. Διαστάσεις : 40 x 20 cm. Σακούλα των 100 τεμαχίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x20

MANCHBE

MANCHBE Άσπρο

Μανσέτα. Πολυαιθυλένιο 21 μ. Λάστιχα στα δύο άκρα. Διαστάσεις : 40 x 20 cm. Σακούλα των 100 τεμαχίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x20

138


Ű ť Ŷ Ů ũ Ŷ Ű ť ű Ŷ ũ ŷ ũ Ŷ Ů ť ů Ÿ Ű Ű ť ŷ ť Ÿ Ŵ ų Ũ ū Ű ť ŷ ż ű

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Περιγραφή

Μεγέθη

DT111

DT111 Άσπρο

Γαλότσες επικάλυψης. Deltatek 5000 μη υφαντό. 70% πολυπροπυλένιο 30% πολυαιθυλένιο. Λάστιχο και λουρί σύσφιξης ψηλά. Σακούλα των 10 ζευγών.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x5

SURCHPLUS

SURCHPLUS Άσπρο-Aσπρο

Καλυμματα υποδηματων. Πολυπροπυλένιο μυ υφαντό. Πλαστικοποιημένη στεγανή σόλα. Λάστιχο που σφίγγει γύρω από τον αστράγαλο. Σακούλα των 50 ζευγών.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x5

SURCHPE

SURCHPE Άσπρο

Καλυμματα υποδηματων. Πολυαιθυλένιο 30 μ. Λάστιχο που σφίγγει γύρω από τον αστράγαλο. Κουτί με 50 ζεύγη.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x20

SURCHPO

SURCHPO Άσπρο

Καλυμματα υποδηματων. Πολυπροπυλένιο μη υφαντό 40 g/m². Λάστιχο που σφίγγει γύρω από τον αστράγαλο Διαστάσεις : 35 x 17 cm. Σακούλα των 50 ζευγών.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x10

DO100

DO100 Άσπρο

Σακούλα ζαχαροπλαστικής. Διαφανές πολυαιθυλένιο. Πάχος : 80 μικρά. Διαστάσεις : 52 x 27 cm. Χωρητικότητα : +/- 2 λίτρα. Κουτί διανομής των 100 τεμαχίων.

x10

KITVI

KITVI

Κιτ επισκέπτη Περιεχόμενα: 1 Μπλούζα από πολυαιθυλένιο (BLOUSPE). 1Καπέλο με γείσο μπροστά και κλιπ ρύθμισης πολυπροπυλένιο (PO111). 1 μάσκα 2 πτυχώσεων χάρτινη (MASQU2). 1 ζεύγος καλυμμάτων για υποδήματα από πολυαιθυλένιο (SURCHPE). Κουτί των 100 τεμαχίων.

x4

®

139ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

142

Mach originals

σελ. 144

Mach spirit

σελ. 146

D-mach

σελ. 152

Mach 2 corporate

σελ. 154

Mach 2

σελ. 160

Panostyle

σελ. 166

Mach spring

σελ. 172

Συμπληρωμα

σελ. 174

Leisure

σελ. 176

Lady

σελ. 178

Painter

σελ. 180

High visibility

σελ. 182

141


ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EVOLUTION

142

Κατάλληλη προστασία

MOVES

144

M6COM

168

MOPAN

144

M6VES

169

M5COM

148

M6PAN

169

M5VES

149

M6SAL

170

M5PAN

149

M6GIL

171

M5GIL

150

M6BER

171

M5SAL

150

NAPOLI

177

PHVES

183

PHPAN

183

DMPAN

152

DMVES

152

MCCOM

153

MCVES

157

MCPAN

157

MCCDZ

158

MCSAL

159

MCCHE

159

M2CDZ

162

M2VES

163

M2PAN

163

M2GIL

164

M2COM

164

M2BER

165

M2SAL

165

MSGIL

172

MSBER

172

MSPAN

172

M2LGI

174

JEAND

174

VERONA

174

BADGE

174

ZIMA

175

M2GEN

175

ATOLL

175

CEINT04

175

BALI

176

SAFE SOPHORA 301

176

MSPOL

177

MSTM5

177

MSTST

177

JULIA

178

ELSA

178

CLAUDIA

178

SOPHIA

178

EMMA

179

LAETITIA

179

SACHA

179

LATINA

180

TERAMO

181

MHVES

182

MHPAN

182

OFFSHORE

182

FEEDER

182

PHBER

183

ESSENTIAL

PREMIUM

Κατάλληλη προστασία

Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ Α ΑΝ ΙΕ Ρ Α ΚΕ ΤΕΣ ΙΤΕ ΙΑ ΗΧ ΦΡΙ ΗΧ ΡΕΣ ΦΟ Η ΓΙ ΟΣ Σ Ρ Λ ΙΝ Α Ρ Η Μ Μ Α Π P Τ Ω Π ΤΑ Λ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

ΣΕΛΙΔΕΣ

Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ Α ΑΝ ΙΕ Ρ Α ΚΕ ΤΕΣ ΙΤΕ ΙΑ ΗΧ ΦΡΙ ΗΧ ΡΕΣ ΦΟ Η ΓΙ ΟΣ Σ Ρ Λ ΙΝ Α Ρ Η Μ Μ Α Π P Τ Ω Π ΤΑ Λ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΑΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ Παραγγείλετε το σωστό μέγεθος παίρνοντας τα σωστά μέτρα Για να πάρετε τα σωστά μέτρα, μετρήστε απευθείας το σώμα, έχοντας αφήσει τον εαυτό σας ελεύθερο.

, ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ : š τα μέτρα που αναφέρονται στους διάφορους πίνακες είναι εκείνα του σώματος. š Για να φορεθεί ένα ρούχο πάνω από ένα άλλο, το απαιτούμενο πλάτος προβλέπεται.

A

B

C

Περιμετρος στηθους

Ύψος

Περίμετρος μέσης


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΆΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΆΝΔΡΑΣ

Περίμετρος μέσης (C) ΤΙ-ΣΕΡΤ (A)

ΓΥΝΑΙΚΑ

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

-

-

B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

156/164

156/164

164/172

172/180

180/188

188/196

196/204

EU

42/44

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

46/48

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

68/70

78/86

86/94

94/102

102/110

110/118

118/129

129/141

321/2/34

34/37

37/40

40/43

43/461/2

461/2 /501/2

501/2 /551/2

EU

32/34

34/36

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

IT/DE

36/38

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

cm

58/66

66/74

74/82

82/90

90/98

98/106

106/117

inch

23/26

26/29

29/32

32/351/2

351/2/381/2

381/2/411/2

411/2/46

cm

76/79

80/88

89/97

98/106

107/115

116/124

125/133

B

156/164

164/172

172/180

180/188

188/196

EU

36/38

38/40

42/44

46/48

50/52

ΣΑΚΑΚΙ / ΠΑΡΚΑ / IT/DE ΓΙΛΕΚΟ / ΦΌΡΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ cm Περιμετρος στηθους (A) inch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ / ΣΑΛΟΠΈΤΑ

XS

ΣΑΚΑΚΙ / ΜΠΛΟΥΖΕΣ / ΓΙΛΈΚΟ

UK

8/10

10/12

14/16

18/20

22/24

IT/DE

40/42

42/44

46/48

50/52

54/56

Περιμετρος στηθους (A)

cm

82/86

86/94

94/102

102/113

113/125

EU

/

38/40

42/44

46/48

50/52

IT/DE

/

42/44

46/48

50/52

54/56

cm

/

70/78

78/86

86/97

97/102

inch

/

271/2 /31

31/34

34/38

38/40

ΠΑΝΤΑΛΟΝΙ Περίμετρος μέσης (C)

143


MACH ORIGINALS

M OV E S

ΤΕΝΤΩΜΑ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: μεγαλύτερη ελευθερία στην κίνηση MOVES - MOPAN

Καπιτονέ ενισχύσεις για τους ώμους και τους αγκώνες

Φυσούνα για άνεση στην πλάτη

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα MOVESNO Μαύρο

MOVES

MOVESGR Γκρι

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 97 % Βαμβάκι 3 % Ελασθάνη 290 g/m².

Σακάκι. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος, με αυτί που κλείνει με σκρατς και κόπιτσες. Μανσέτες ρυθμιζόμενες με κόπιτσες. Πατάκια για σφίξιμο με κόπιτσες χαμηλά στην πλάτη. 5 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M O PAN

Εσωτερική μέση ρυθμιζόμενη με λάστιχο και κουμπιά

Τοποθέτηση επιγονατίδας με ενίσχυση για τα γόνατα

Προϊόν

MOPAN

144

Κωδ./Χρώματα MOPANNO Μαύρο MOPANGR Γκρι

Εύκολη ρύθμιση του μήκους της κνήμης μέσω ειδικού στριφώματος

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 97 % Βαμβάκι 3 % Ελασθάνη 290 g/m².

Παντελόνι. 8 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


BASEBALL DIAMOND V σελ. 30

FUJI2 CLEAR σελ. 8

HESTIA σελ.72

MOVES σελ. 144

MOPAN σελ. 144

D-SPIRIT S3 σελ. 283

145


MACH SPIRIT

SPA3 σελ. 43

PACAYA CLEAR σελ. 16

M1200V σελ. 49

M5COM σελ. 148

XR500 S3 σελ. 272


M 5 SAL

M 5 PAN

M 5V E S

M5GIL

M5COM

M 5 SAL

M 5 PAN

M 5V E S

M5GIL

M5POL

M 5 PA R

M 5 G IW

M5POL

M 5 PA R

M 5 G IW

K ARIS

K ARIS

WINTER

M5COM

147


MACH SPIRIT

M5COM

Σετ με 2 αποσπώμενες τσέπες με κουμπιά. 2 θέσεις στη μέση. M5COM - M5PAN - M5SAL

Τσέπη για εργαλεία και μέτρο M5COM - M5PAN - M5SAL

Ενισχυμένα αντιρρυπαντικά μέρη M5COM - M5PAN - M5SAL M5VES - M5GIL

Θέση για επιγονατίδα M5COM - M5PAN - M5SAL

Προϊόν

M5COM

148

Κωδ./Χρώματα M5COMGN Γκρι-Μαύρο M5COMBN Μπεζ-Μαύρο

Τσέπη για εργαλεία M5COM - M5PAN - M5SAL

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Ενθετα : Υφασμα 55% Πολυεστέρας 32% Βαμβάκι 13% Ελασθάνη 310 g/m².

Φόρμα εργασίας. Κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Ελαστική μέση στην πλάτη. Αερισμός στις μασχάλες με οπή. Προσχηματισμένα γόνατα και αγκώνες. 8 Τσέπες, 1 στον βραχίονα + 2 αποσπώμενες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M 5V E S

Προϊόν

M5VES

Κωδ./Χρώματα M5VESGN Γκρι-Μαύρο M5VESBN Μπεζ-Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Ενθετα : Υφασμα 55% Πολυεστέρας 32% Βαμβάκι 13% Ελασθάνη 310 g/m².

Σακάκι. Κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Σφίξιμο με λάστιχο στη μέση και γλώσσα σφιξίματος με κουμπιά. Προσχηματισμένοι αγκώνες. Αερισμός στις μασχάλες με οπή. 5 Τσέπες εκ των οποίων 1 στον βραχίονα.

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Ενθετα : Υφασμα 55% Πολυεστέρας 32% Βαμβάκι 13% Ελασθάνη 310 g/m².

Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Προσχηματισμένα γόνατα. 7 Τσέπες εκ των οποίων 1 στον βραχίονα + 2 αποσπώμενες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M 5 PAN

Προϊόν

M5PAN

Κωδ./Χρώματα M5PANGN Γκρι-Μαύρο M5PANBN Μπεζ-Μαύρο

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

149


MACH SPIRIT

M5GIL

Πολλές τσέπες

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα M5GILGN Γκρι-Μαύρο

M5GIL

M5GILBN Μπεζ-Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Ενθετα : Υφασμα 55% Πολυεστέρας 32% Βαμβάκι 13% Ελασθάνη 310 g/m².

Γιλέκο. Κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Σφίξιμο κάτω με ελαστικό κορδόνι. 6 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Ενθετα : Υφασμα 55% Πολυεστέρας 32% Βαμβάκι 13% Ελασθάνη 310 g/m².

Σαλοπέτα. Ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. Προσχηματισμένα γόνατα. 8 Τσέπες εκ των οποίων 1 στον βραχίονα + 2 αποσπώμενες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M 5 SAL

Μέση ρυθμιζόμενη εσωτερικά με λάστιχο και κουμπιά

Προϊόν

M5SAL

150

Κωδ./Χρώματα M5SALGN Γκρι-Μαύρο M5SALBN Μπεζ-Μαύρο

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


BASEBALL DIAMOND V σελ. 30

PACAYA SMOKE σελ. 16

M5COM σελ.148

ARES σελ. 87

XR500 S3 σελ. 272

151


D-MACH

DMVES

Εσωτερική τσέπη Ενισχυμένες αντιρρυπαντικές μανσέτες

Τσέπη για τα χέρια

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα DMVESGJ Γκρι-Κίτρινο

DMVES

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Σακάκι. Μανσέτες ρυθμιζόμενες με κόπιτσες. 4 τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

D M PAN

Θέση για επιγονατίδα

Τσέπες τζιν

Ενισχυμένο αντιρρυπαντικό κάτω μέρος παντελονιού

Προϊόν DMPAN

152

Κωδ./Χρώματα DMPANGJ Γκρι-Κίτρινο

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Παντελόνι. Μεγέθη ελαστικοποιημένες πλευρές. 6 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για πτυσσόμενο μέτρο.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


DMVES σελ. 152

GRANITE WIND σελ. 28

DMPAN σελ. 152

D-SPIRIT S1P σελ. 283

153


MACH 2 CORPORATE

PIT STOP σελ. 39

VULCANO2 CLEAR σελ. 17

NEPTUNE σελ. 73

MCCOM σελ. 153

XR300 S1P σελ. 272


MCCOM

M C C DZ

M C SAL

M C PAN

M CV E S

MCCHE

MCCOM

M C C DZ

M C SAL

M C PAN

M CV E S

MCCHE

MCCOM

M C C DZ

M C SAL

M C PAN

M CV E S

MCCHE

MCGIW

MCGIW

WINTER

MCGIW

155


MACH 2 CORPORATE

MCCOM Aνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια MCVES - MCCDZ - MCCOM

Περνάει καλώδιο audio MCVES - MCCHE - MCCOM

Θέση για έμβλημα MCVES - MCSAL - MCCOM

Τσέπες για τα χέρια στην μέση

Θέση για επιγονατίδα MCPAN - MCSAL - MCCOM - MCCDZ Τσέπη για εργαλεία MCVES - MCSAL - MCCOM - MCCDZ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Φόρμα εργασίας. Ελαστική μέση στην πλάτη. 8 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο. 2 τσέπες για χέρια.

Μεγέθη

MCCOMGR Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι MCCOM

MCCOMBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι MCCOMBM Μπλε Μαρίν-Μαύρο

156

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M CV E S

Πολλές τσέπες

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Σακάκι. Πατάκια για σφίξιμο με κόπιτσες χαμηλά στην πλάτη. 6 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Προσχηματισμένα γόνατα. 9 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη

MCVESGR Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι MCVES

MCVESBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

MCVESBM Μπλε Μαρίν-Μαύρο

M C PAN

Ενίσχυση γλουτών MCPAN - MCSAL - MCCOM

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Μεγέθη

MCPANGR Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι MCPAN

MCPANBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

MCPANBM Μπλε Μαρίν-Μαύρο

157


MACH 2 CORPORATE

M C C DZ

Ρυθμιζόμενη μέση με σκρατς Τσέπες για χέρια

Προσχηματισμένοι και ενισχυμένοι αγκώνες

Λοξό φερμουάρ εργονομικό

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Φόρμα με διπλά φερμουάρ. Ελαστική μέση στην πλάτη, ρυθμιζόμενη με σκρατς από μπροστά. Ρυθμιζόμενα άκρα με σκρατς. 7 τσέπες. 2 τσέπες για χέρια

MCCDZGR Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι MCCDZ

MCCDZBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι MCCDZBM Μπλε Μαρίν-Μαύρο

158

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


MCCHE

Μανίκια ανασηκώνονται με πατάκι και μπουτόν

Τσέπη για κλειδιά

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 200 g/m².

Πουκάμισο με μακριά μανίκια. Κλείσιμο με φερμουάρ και αυτί προστασίας. 3 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Σαλοπέτα. Σφίξιμο με ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 10 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη

MCCHEGR Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι MCCHEBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι

MCCHE

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

MCCHEBM Μπλε Μαρίν-Μαύρο

M C SAL

Μέση κλειστή με κουμπιά

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Μεγέθη

MCSALGR Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι MCSAL

MCSALBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

MCSALBM Μπλε Μαρίν-Μαύρο

159


MACH 2

GRANITE WIND σελ. 28

BREEZE SMOKE σελ. 10

VERNON σελ. 222

M2PAN σελ. 163

VIAGI S1P σελ. 287


M 2 SAL

M 2 PAN

M 2V E S

M 2 C DZ

M2COM

M 2 SAL

M 2 PAN

M 2V E S

M2GIL

M2BER

M 2 C DZ

M2COM

M 2 SAL

M 2 PAN

M 2V E S

M2GIL

M2BER

N O R T H WO O D

S TO C K TO N

M 2 PAW

N O R T H WO O D

S TO C K TO N

M 2 PAW

N O R T H WO O D

S TO C K TO N

WINTER

M2COM

161


MACH 2

M 2 C DZ

Θέση για έμβλημα M2VES - M2COM - M2CDZ

Προϊόν

M2CDZ

162

Κωδ./Χρώματα M2CDZGR Γκρι-Πορτοκαλί M2CDZBM Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Φόρμα με διπλά φερμουάρ. Ελαστική μέση. Μανσέτες ρυθμιζόμενες με κόπιτσες. 10 Τσέπες, εκ των οποίων 1 πάνω στο μανίκι και 1 για μέτρο.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M 2V E S

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Σακάκι. Μανσέτες ρεγκλάν. Μανσέτες ρυθμιζόμενες με κόπιτσες. 4 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη πάνω στο μανίκι

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. 7 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη

M2VESGR Γκρι-Πορτοκαλί M2VES

M2VESBM Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M2VESNO Μαύρο-Γκρι

M 2 PAN

Θέση για επιγονατίδα M2COM - M2PAN - M2SAL

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Μεγέθη

M2PANGR Γκρι-Πορτοκαλί M2PAN

M2PANBM Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M2PANNO Μαύρο-Γκρι

163


MACH 2

M2GIL

Μεγάλη τσέπη στην πλάτη

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα M2GILGR Γκρι-Πορτοκαλί

M2GIL

M2GILBM Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Γιλέκο με πολλαπλές τσέπες. Φινίρισμα λοξό. 13 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Φόρμα εργασίας. Κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Ελαστική μέση. Μανσέτες που κλείνουν με κόπιτσες. 9 Τσέπες εκ των οποίων 1 πάνω στο μανίκι

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M2COM

Θέση για έμβλημα M2VES - M2COM - M2CDZ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Μεγέθη

M2COMGR Γκρι-Πορτοκαλί M2COM

M2COMBM Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά M2COMNO Μαύρο-Γκρι

164

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M2BER

Προϊόν

M2BER

Κωδ./Χρώματα M2BERGR Γκρι-Πορτοκαλί M2BERBM Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Βερμούδα. Λάστιχο στη μέση. 7 Τσέπες εκ των οποίων S/M/L/XL/XXL 1 για μέτρο.

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Σαλοπέτα. Ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 8 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

x10

M 2 SAL

Θέση για επιγονατίδα M2COM - M2PAN - M2SAL

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Μεγέθη

M2SALGR Γκρι-Πορτοκαλί M2SAL

M2SALBM Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M2SALNO Μαύρο-Γκρι

165


PANOSTYLE

BALI σελ. 176

M6VES σελ. 169

HESTIA σελ. 72

M6PAN σελ. 169

VIAGI S1P σελ. 287


M6COM

M 6 SAL

M 6 PAN

M 6V E S

M6GIL

M6BER

M6COM

M 6 SAL

M 6 PAN

M 6V E S

M6GIL

M6BER

M6COM

M 6 SAL

M 6 PAN

M 6V E S

M6GIL

M6COM

M 6 SAL

M 6 PAN

M 6V E S

M6GIL

167


PANOSTYLE

M6COM

Η θέση σήματος πουλιέται και χωριστά M6VES - M6COM

Χρώματα με αντίθεση M6VES - M6PAN - M6SAL M6GIL - M6COM

Ένθετη επιγονατίδα στο εσωτερικό M6PAN - M6SAL - M6COM

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m².

Φόρμα εργασίας. Κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Ελαστική μέση. Μανσέτες ελαστικές 7 Τσέπες.

Μεγέθη

M6COMBM Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί

M6COM

M6COMGR Γκρι-Πράσινο M6COMMA Καφέ-Πράσινο M6COMGO Γκρι-Πορτοκαλί

168

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M 6V E S

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m².

Σακάκι.Κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Μανσέτες ελαστικές. 4 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m².

Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. 5 Τσέπες.

Μεγέθη

M6VESBM Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί

M6VES

M6VESGR Γκρι-Πράσινο M6VESMA Καφέ-Πράσινο

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M6VESGO Γκρι-Πορτοκαλί

M 6 PAN

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Μεγέθη

M6PANBM Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί

M6PAN

M6PANGR Γκρι-Πράσινο M6PANMA Καφέ-Πράσινο

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M6PANGO Γκρι-Πορτοκαλί

169


PANOSTYLE

M 6 SAL

Μέση κλειστή με κουμπιά

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m².

Σαλοπέτα. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 6 Τσέπες.

Μεγέθη

M6SALBM Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί

M6SAL

M6SALGR Γκρι-Πράσινο M6SALMA Καφέ-Πράσινο M6SALGO Γκρι-Πορτοκαλί

170

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M6GIL

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m².

Γιλέκο με πολλαπλές τσέπες. Κλείσιμο με λοξό φερμουάρ. Φινίρισμα λοξό. 6 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m².

Βερμούδα. Μέγεθος ελαστικοποιημένες πλευρές. 5 τσέπες.

Μεγέθη

M6GILBM Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί

M6GIL

M6GILGR Γκρι-Πράσινο M6GILMA Καφέ-Πράσινο

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M6GILGO Γκρι-Πορτοκαλί

M6BER

Προϊόν

M6BER

Κωδ./Χρώματα M6BERBM Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί M6BERGR Γκρι-Πράσινο

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

171


MACH SPRING

MSGIL

MSBER

Μέση ρυθμιζόμενη εσωτερικά με λάστιχο και κουμπιά

Πολλές τσέπες

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή Γιλέκο με πολλαπλές τσέπες ξεβαμμένο. Φινίρισμα λοξό. Τσέπες: 13. Βερμούδα ξεβαμμένο. 7 Τσέπες εκ των οποίων 1 για μέτρο.

MSGIL

MSGILBE Μπεζ

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m². Φόδρα Δίχτυ πολυεστέρα.

MSBER

MSBERVE Καμουφλάζ

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 190 g/m².

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M S PAN Παντελόνι που μετατρέπεται με φερμουάρ

Μέση ρυθμιζόμενη εσωτερικά με λάστιχο και κουμπιά

Θέση για επιγονατίδα

Προϊόν MSPAN

172

Κωδ./Χρώματα MSPANBE Μπεζ

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m².

Παντελόνι 3 σε 1 ξεβαμμένο. 7 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


VERONA σελ. 174

PACAYA SMOKE σελ. 16

M5POL σελ. 207

MSGIL σελ. 172

MSPAN σελ. 172

173


ŶŸŰŴůūŵżŰť

M 2 LG I

J E AN D

Μεγάλη τσέπη στην πλάτη

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

M2LGI

M2LGIBE Μπεζ-Πράσινο

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 200 g/m².

Γιλέκο με πολλαπλές τσέπες. 13 Τσέπες.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

JEAND

JEAND Μπλε

Διαγωνάλ 100% βαμβάκι 14 oz.

Παντελόνι από τζην ντένιμ. Άνοιγμα που κλείνει με κουμπιά. Μήκος καβάλου : 85 cm περίπου. Πλάτος κάτω : 20 cm. 5 τσέπες.

38 EΩΣ 54

VERONA

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

x10

BA D G E

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

VERONRO Κόκκινο-Γκρι

VERONA

VERONBL Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά VERONGR Γκρι-Πορτοκαλί

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m². Κασκέτο (Συνδυάζεται με τη σειρά MACH).

x10

VERONNO Μαύρο-Γκρι BADGE

174

BADGE

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Αποσπώμενο έμβλημα προσαρμόσιμο πάνω σε προϊόντα που φέρουν την ένδειξη. Εξωτερικές διαστάσεις : 10,5 cm πλάτους x 9,5 cm ύψους.


ZIMA

Προϊόν

ZIMA

M2GEN

M2GEN

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

ZIMANO Μαύρο

EN14404 ΤΥΠΟΣ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 1

M2GEN

EN14404 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Τα υλικa

Περιγραφή

PVC-coated 100% πολυεστέρα. 100% φόδρα πλουεστέρα. PVC shelve.

Επιγονατίδες γέλης με εξωτερικό αντιολισθητικό φλοιό. Αυτοκόλλητη ελαστική ταινία για μια βέλτιστη συγκράτηση πάνω στο γόνατο. Ιμάντες με αυτοκόλλητες ελαστικές, ρυθμιζόμενες ταινίες

Αφρός πολυαιθυλενίου.

Επιγονατίδες 20 x 15 cm για παντελόνι, σαλοπέτα και φόρμα της σειράς MACH, PANOSTYLE και PAINTER (εκτός από M2CDZ)

ATO L L

Προϊόν ATOLL

CEINT04

Μεγέθη

ΜΟΝΑΔΙΚΟ x10

CEINT04

Κωδ./Χρώματα ATOLLGR Γκρι CEINT04 Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

100% Πολυεστέρας.

Ζώνη.

Ύφασμα πολυεστέρα ελαστάν. Τιράντες από πολυπροπυλένιο.

Ζώνη συγκράτησης ρυθμιζόμενη με σκρατς. Σφίξιμο με διπλή ελαστική λωρίδα.Τιράντες συγκράτησης πολλαπλών ρυθμίσεων. Ενίσχυση στην πλάτη με σύστημα με 4 μπανέλες.

Μεγέθη ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x100

M/L/XL

x48

175


LEISURE

BAL I

Γρήγορο στέγνωμα. 'Ανετο Πολύ ελαφρύ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

100% πολυεστέρας 160 g/m2. Γρήγορο στέγνωμα.

Δίχρωμο tee-shirt με κοντά μανίκια. Στρογγυλός γιακάς.

M/L/XL/ XXL/3XL

BALIVG Πράσινο-Γκρι BALIGM Γκρι-Μπλε μαρίν BALINJ Μαύρο-Κίτρινο

BALI

x10

BALIOM Πορτοκαλί-Μπλε μαρίν BALIRG Κόκκινο-Γκρι

SA FE S O PH O R A 3 01

Ανακυκλώσιμη συσκευασία (χωρίς PVC)

Ζέρσευ 100% οργανικό βαμβάκι • Λιγότεροι κίνδυνοι αλλεργίας • Αφή απαλή • Φοριέται άνετα

Προϊόν SAFE SOPHORA 301

176

Κωδ./Χρώματα SE301 Φυσικό

Τα υλικa Ζέρσευ 100% οργανικό βαμβάκι

Περιγραφή Τι-σερτ με κοντά μανίκια. Στρογγυλή λαιμόκοψη.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x12


MSPOL

Προϊόν

MSPOL

MSTM5

MSTM5

Κωδ./Χρώματα MSPOLOR Πορτοκαλί MSPOLBL Μπλε ρουά MSTM5GR Γκρι-Μαύρο MSTM5BE Μπεζ-Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Θηλιά πικέ 100% βαμβακερό 210 g/m².

Μπλουζάκι πόλο, κοντά μανίκια (Συνδυάζεται με τη σειρά MACH 2). Λαιμός που κλείνει με φερμουάρ. Μανσέτες ρεγκλάν. M/L/XL/ XXL/3XL

Θηλιά ζέρσεϊ 100% βαμβακερό 180 g/m².

MSTST

Προϊόν

Μεγέθη

x10

Τι-σερτ δίχρωμο με κοντά μανίκια (Συνδυάζεται με τη σειρά MACH SPIRIT). Στρογγυλή λαιμόκοψη.

NAP O LI

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

Θηλιά ζέρσεϊ 100% βαμβακερό 180 g/m².

Τι-σερτ δίχρωμο με κοντά μανίκια (Συνδυάζεται με τη σειρά MACH 2). Στρογγυλή λαιμόκοψη

M/L/XL/ XXL/3XL

MSTSTGR Γκρι-Πορτοκαλί MSTST

MSTSTBM Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά MSTSTNO Μαύρο-Γκρι

x10

NAPOLGR Γκρι NAPOLI

NAPOLBC Άσπρο

Θηλιά ζέρσεϊ 100% βαμβακερό 140 g/m².

Τι-σερτ με κοντά μανίκια. Στρογγυλή λαιμόκοψη.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

NAPOLBL Μπλε

177


LADY

J U L IA

Προϊόν

JULIA

ELSA

E L SA

Κωδ./Χρώματα JULIARS Ροζ JULIABL Μπλε ELSABB Μπλε-Aσπρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 100% βαμβάκι 180 g/m².

Κοντή μπλούζα. Σφίξιμο Μέση ρυθμιζόμενη, που σφίγγει με ελαστικό κορδόνι στην πλάτη. Μανίκια 3/4. 3 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη πάνω στο μανίκι

Υφασμα REPS 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 180 g/m².

C L AU D IA

Μεγέθη

38/40 EΩΣ 50/52

x10

S O PH IA

Ενίσχυση στα νεφρά

Προϊόν CLAUDIA

SOPHIA

178

Κωδ./Χρώματα CLAUDBC Άσπρο SOPHIBL Μπλε SOPHIBC Άσπρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 200 g/m².

Μπλούζα ίσια μίντι. Μανίκια 3/4. 3 Τσέπες.

Υφασμα 100% βαμβάκι 180 g/m².

Παντελόνι. Προσαρμοσμένη ελαστική μέση με κορδόνι. 5 τσέπες εκ των οποίων 1 για μέτρο.

Μεγέθη

38/40 EΩΣ 50/52

x10


EMMA

2ος γιακάς που βγαίνει με κουμπιά ELSA - EMMA - LAETITIA - JULIA

Προϊόν EMMA

Κωδ./Χρώματα EMMABC Άσπρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 100% βαμβάκι 180 g/m².

Κοντή μπλούζα. Σφίξιμο Μέση ρθυθμιζόμενη, σφίγγει με ελαστικό κορδόνι στην πλάτη. Mακριά μανίκια. 3 Τσέπες, 1 τσέπη πάνω στο μανίκι.

L A E T IT IA

LAETITIA

SACHA

Κωδ./Χρώματα LAETIVE Πράσινο LAETIBC Άσπρο SACHAVE Πράσινο SACHABC Άσπρο

38/40 EΩΣ 50/52

x10

SAC H A

Ντουμπλάρισμα πολικού τύπου

Aνοιγμα ευκολίας στα πλάγια

Προϊόν

Μεγέθη

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα Ripstop 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 180 g/m².

Σακάκι με σφιχτή μέση. Mακριά μανίκια. 3 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη π'ανω στο μανίκι.

Μεγέθη

38/40 EΩΣ 50/52 Υφασμα Ripstop 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 180 g/m². Φόδρα Πολικό μαλλί πολυεστέρα-ουατίνης.

x10

Ζεστό γιλέκο με φερμουάρ. 4 Τσέπες.

179


PAINTER

NAP O LI

Προϊόν NAPOLI

Κωδ./Χρώματα NAPOLBC Άσπρο

Τα υλικa Θηλιά ζέρσεϊ 100% βαμβακερό 140 g/m².

Περιγραφή Τι-σερτ με κοντά μανίκια. Στρογγυλή λαιμόκοψη.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

L AT I N A

Τσέπη για εργαλεία LATINA - TERAMO

Προϊόν LATINA

180

Κωδ./Χρώματα LATINBC Aσπρο-Γκρι

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 230 g/m².

Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Προσχηματισμένα γόνατα. 5 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


TERAMO

Μέση ρυθμιζόμενη εσωτερικά με λάστιχο και κουμπιά

Τσέπη για εργαλεία LATINA - TERAMO

Θέση για επιγονατίδα LATINA - TERAMO

Προϊόν TERAMO

Κωδ./Χρώματα TERAMBC Aσπρο-Γκρι

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 230 g/m².

Σαλοπέτα. Ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. Προσχηματισμένα γόνατα. 6 τσέπες, 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

181


HIGH VISIBILITY

M HV E S

M H PAN

Σκούρες αντιρρυπαντικές περιοχές MHVES - MHPAN

Προϊόν MHVES

MHPAN

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Τα υλικa

MHVESJA Κίτρινο φωσφοριζέ-Γκρι

EN471 3,2

MHPANJA Κίτρινο φωσφοριζέ-Γκρι

EN471 1,2

OFFSHORE

FEEDER

182

Κωδ./Χρώματα

FEEDEJA Κίτρινο φωσφοριζέ FEEDOR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ

Σακάκι. Μανσέτες ρεγκλάν, ρυθμιζόμενες με κόπιτσες. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 Ασημί- Παράλληλη συναρμολόγηση. 5 τσέπες. Παντελόνι. Σφίξιμο: Μέση ρυθμιζόμενη στα πλάγια με κουμπιά. Προσχηματισμένα γόνατα. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 - Ασημί χρώμα. 6 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

FE E D E R

Κανόνας

OFFSHOR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ OFFSHJA Κίτρινο φωσφοριζέ

Περιγραφή

Διαγωνάλ 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ ραμμένες.

O FFS H O R E

Προϊόν

Θέση για επιγονατίδα

EN471 2,2

Τα υλικa

Περιγραφή

Θηλιά 100% πολυεστέρας 160 g/m² Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Πόλο κοντά μανίκια. Λαιμόκοψη που κλείνει με κουμπιά. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Συναρμολόγηση διαγώνια και παράλληλη.

75% πολυεστέρας 25% βαμβάκι 200 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές κολλητές.

Τι-σερτ με κοντά μανίκια. Στρογγυλή λαιμόκοψη. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Διαγώνια συναρμολόγηση.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x10


PHV E S

Προϊόν

PHVES

Κωδ./Χρώματα PHVESOM Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν PHVESJM Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

Κανόνας EN471 2,2

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 54% Βαμβάκι 46% Πολυεστέρας 260 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Σακάκι. Μανσέτες ελαστικές. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 - Ασημί χρώμα Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 2 Τσέπες.

PH PAN

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

PH B E R

Θέση για επιγονατίδα

Προϊόν

PHPAN

PHBER

Κωδ./Χρώματα PHPANOM Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν PHPANJM Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν PHBEROM Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν PHBERJM Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

Κανόνας

Τα υλικa

Περιγραφή

EN471 2,2

Διαγωνάλ 54% Βαμβάκι 46% Πολυεστέρας 260 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 - Ασημί χρώμα. 5 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

EN471 1,2

Διαγωνάλ 54% Βαμβάκι 46% Πολυεστέρας 260 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Βερμούδα. Μέγεθος ελαστικοποιημένες πλευρές. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 Χρώμα ασημί. 5 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

183ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

186

Fashion

σελ. 188

Mach spirit winter

σελ. 206

Mach 2 winter

σελ. 208

Classic

σελ. 210

Season

σελ. 214

Πολικα και πουλοβερ

σελ. 222

Rain

σελ. 224

Αξεσουαρ

σελ. 229

185


ΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ

BARROW

190

RENO

204

RONNEBY

191

ALASKA

205

MILTON

192

NORTHWOOD

208

LULEA

192

HELSINKI

211

LARVIK

193

HARRICANA II

212

M5PAR

206

KINGSTON

212

M5POL

207 - 223

KIRUNA

212

ISOLA

213

DARWIN II

213

SIERRA

220

REPORTER

220

CLUSES

220

MEDEO

221

NEW DELTA

221

304

226

400

227

CO400

227

MA400

228

305

228

FIDJI

216

M5GIW

217

SOMERO

217

BOLTON

222

850

226

FINNMARK

194

DUNCAN

194

TOREZ

197

RANDERS

198

RUSSEL

199

HAMPTON

202

EDSON

203

BARI

204

KARIS STOCKTON

EVOLUTION

Κατάλληλη προστασία

ESSENTIAL

PREMIUM

Κατάλληλη προστασία

207 209 - 218

ΤΑ ΥΛΙΚA

M2PAW

209

GOTEBORG

210

VIBORG

216

MCGIW

218

HERALD

219

SACHA

219

VERNON

222

KARIS

222

CENTO

223

š Εξωτερικός

SHANNON

223

š Μεμβράνη πολυουρεθάνης

LIDINGO

224

KISSI

225

TOFINO

225

TYPHOON

227

KARA

229

CHAMONIX

229

JURA

229

NORDIC

229

NEVE

229

, Υφασμα ελασμάτινο 3 στρωμάτων.

š Εσωτερικό Αναπνέον - Αδιάβροχο - Aνετο

, Υφασμα ελασμάτινο 3 στρωμάτων. š Εξωτερικός š Μεμβράνη πολυουρεθάνης Αναπνέον - Αδιάβροχο - Aνετο

, Η αλουμινιζέ επένδυση αποτελεί μια πραγματική “πανοπλία” κατά του ψύχους και του αέρα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει άνεση και ευκολία για τον χρήστη.

186

ΣΕΛΙΔΕΣ

Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ ΙΑ ΑΝ ΣΙΕ ΟΡ Ε Σ Ε Α Η ΓΙ ΟΣ ΣΚ ΠΤΕ ΛΙΤ ΡΙΑ ΜΗΧ ΑΦΡ ΜΗΧ ΗΡΕ ΑΦ Ρ ΙΝ Α P Ω Π Τ Λ Τ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ Α ΑΝ ΙΕ Ρ Α ΚΕ ΤΕΣ ΙΤΕ ΙΑ ΗΧ ΦΡΙ ΗΧ ΡΕΣ ΦΟ Η ΓΙ ΟΣ Σ Ρ Λ ΙΝ Α Ρ Η Μ Μ Α Π P Τ Ω Π ΤΑ Λ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ Παραγγειλτε το σωστο μεγεθος παιρνωντας τα σωστα μετρα Για να πάρετε τα σωστά μέτρα, μετρήστε απευθείας το σώμα, έχοντας αφήσει τον εαυτό σας ελέυθερο.

, ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ: š τα μέτρα που αναφέρονται στους διάφορους πίνακες είναι εκείνα του σώματος. š Για να φορεθεί ένα ρούχo πάνω από ένα άλλο, το απαιτούμενο πλάτος προβλέπεται. A

B

C

Περιμετρος στηθους

Υψος

Περίμετρος μέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΔΡΑΣ

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

156/164

156/164

164/172

172/180

180/188

188/196

196/204

EU

44/46

46/48

48/50

50/52

52/54

54/56

56/58

IT/DE

48/50

50/52

52/54

54/56

56/58

58/60

60/62

cm Περιμετρος στηθους (A) inch

90/94

94/98

98/102

102/106

106/110

110/114

114/118

351/2/37

37/381/2

381/2/40

40/411/2

411/2/431/2

431/2/45

45/461/2

EU

/

34/36

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

IT/DE

/

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

cm

/

66/74

74/82

82/90

90/98

98/106

106/117

inch

/

26/29

29/32

32/351/2

351/2/381/2

381/2/411/2

411/2/46

EU

/

34/36

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

IT/DE

/

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

cm

/

78/86

86/94

94/102

102/110

110/118

118/123

inch

/

301/2/34

34/37

37/40

40/431/2

431/2/461/2

461/2/481/2

cm

/

66/74

74/82

82/90

90/98

98/106

106/117

inch

/

26/29

29/32

32/351/2

351/2/381/2

381/2/411/2

411/2/46

ΑΝΔΡΑΣ

ΣΑΚΑΚΙ / ΠΑΡΚΑ / ΓΙΛΕΚΟ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Περίμετρος μέσης (C)

ΕΣΩΡΟΥΧΑ Περιμετρος στηθους (A)

Περίμετρος μέσης (C)

187


BARROW

BARROW σελ. 190

MOVES σελ. 144

VE703NO σελ. 74

NOMAD S3 SRC σελ. 270

188

MOPAN σελ. 144


VE703NO σελ. 74

MOVES σελ. 144

BARROW σελ. 190

MOPAN σελ. 144

189


FASHION

BA R R OW

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

κουκούλα καπιτονέ αφαιρούμενη

Fleece επένδυση γιακά

Γαντάκι αεριζόμενο

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Προϊόν BARROW

190

Κωδ./Χρώματα BARRONO Μαύρο

Κανόνας EN14058 3, 2, X 0.288m².K/W, X

Τα υλικa

Περιγραφή

Καμβάς 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι 310 g/m². Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Παρκά. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς και κόπιτσες. 11 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


R O N N E BY

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Αφαιρούμενη κουκούλα με πλάγια προσωπίδα για την εργονομία

Γιακάς με ντουμπλάρισμα μαλλιού πολικού τύπου

Γαντάκι αεριζόμενο

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Προϊόν

RONNEBY

Κωδ./Χρώματα

RONNENO Μαύρο

Κανόνας EN14058 3, 3, X 0.251m².K/W, X EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα : Ψηλά μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα ουατίνης- Χαμηλά ταφτάς από πολυεστέρα ουατίνης.

Παρκά. Ραφές στεγανές. Γιακάς με ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. 9 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

191


FASHION

M I LTO N ΑΝΑΠΝEΩΝ ΑΔΙAΒΡΟΧΟ Αντοχή στην εξάτμιση Ret < 20m2 Pa/W σύμφωνα με ISO11092 και με EN31092

Τσέπη για έγγραφα

Ενισχυμένοι ώμοι και αγκώνες Προϊόν

Κωδ./Χρώματα MILTONO Μαύρο

MILTON MILTORO Κόκκινο

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα: 94% πολυστέρας 6% ελασθάνη 2 στρώματα ελαστικά Ωμίτης: ύφασμα πολυεστέρα Oxford ενισχυμένο με πολυουρεθάνη. Φόδρα: ταφτάς από παχύ πολυεστέρα

Παρκά. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Κουκούλα ουατίνης που αφαιρείται. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

LU L E A

Softshell: μαλακό, ελαφρύ,απαλό και ζεστό

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα "Sofshell" 96% πολυστέρα 4% ελασθάνης.

Σακάκι (της σειράς MACH 2 CORPORATE). Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας. Τελείωμα των μανικιών με λοξό φινίρισμα.Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 3 τσέπες.

LULEAGR Σκούρο γκρι-Ανοιχτό γκρι LULEA

LULEABM Μπλε Μαρίν-Μαύρο LULEANO Μαύρο-Γκρι

192

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


L A RV I K

Διακοσμητικές αντανακλαστικές ταινίες

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Γαντάκι αεριζόμενο Άνοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Προϊόν

LARVIK

Κωδ./Χρώματα

LARVIRO Κόκκινο

Κανόνας EN14058 3,3,X 0,270 m2 K/W,X EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

Υφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης.

Παρκά. Ραφές στεγανές. Κουκούλα ουατίνης που αφαιρείται. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι και Φόδρα : Ψηλά μαλλί πολικού κόπιτσες. Σφίξιμο μέση με ελαστικό τύπου από πολυεστέρα - Χαμηλά κορδόνι. 10 τσέπες. ταφτάς από πολυεστέρα.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

193


TOREZ

KARA σελ. 229 TOREZ σελ. 200

VERNON σελ. 222

NEVE σελ. 229

D-SPIRIT S1P σελ. 283

194

DMPAN σελ. 152


F A S H I O N

VERNON σελ. 222

TOREZ σελ. 200

DMPAN σελ. 152

195


FASHION

FI N N M A R K

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Κουκούλα που βγαίνει

Διακοσμητικές αντανακλαστικές ταινίες

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

FINNMARK

Κανόνας EN343 3,1

FINNMBM Μπλε Μαρίν-Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα πολυεστέρα Ripstop με επίχριση PVC. Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Παρκά. Ραφές στεγανές. Γιακάς ντουμπλάρισμένος πολικού τύπου. Κλείσιμο με φερμουάρ, αυτί προστασίας και σκρατς. Σφίξιμο μέση με ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

D U N CAN

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Περιβραχιόνιο εσώκλειστο στην μανικετότσεπη

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Προϊόν

DUNCAN

196

Κωδ./Χρώματα

DUNCAGR Γκρι

Κανόνας EN14058 3,3,X 0,271 m². K/W,X EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα πολυεστέρα Ripstop με επίχριση PVC. Φόδρα : Ψηλά με μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρας ουατίνης- Χαμηλά ταφτάς από πολυεστέρα ουατίνης.

Παρκά. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Αφαιρούμενη κουκούλα. Αερισμός κάτω από τα μανίκια με κορδονότρυπες. Σφίξιμο μέση με ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


TO R EZ

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Κουκούλα αποσπώμενη με ουατίνη

Γιακάς με ντουμπλάρισμα μαλλιού πολικού τύπου

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Προϊόν TOREZ

Κωδ./Χρώματα TOREZGN Γκρι-Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Ζακέτα (της σειράς D-MACH). Ραφές στεγανές. Ύφασμα από πολυαμίδιο με επίχριση Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που πολυουραιθάνης. Φόδρα ταφτάς από παχύ στρώμα κλείνει με σκρατς και κόπιτσες. Σφίξιμο κάτω με πολυεστέρα ελαστικό κορδόνι. 6 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

197


FASHION

R AN D E R S

Aνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια

Κουκούλα αποσπώμενη με ουατίνη

Αντιανεμικά μανίκια

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Προϊόν RANDERS

198

Κωδ./Χρώματα RANDEGR Γκρι

Τα υλικa

Περιγραφή

Φόδρα: ταφτάς από παχύ πολυεστέρα

Μπλούζα καπιτονέ (της σειράς D-MACH). Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί και κόπιτσες. Μανσέτες κα μέση με λάστιχο. 5 τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


RUSSEL

Γιακάς με ντουμπλάρισμα μαλλιού πολικού τύπου

Διακοσμητικές αντανακλαστικές μπορντούρες (μπρος και πίσω μέρος)

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Μέση και κάτω μέρος του ρούχου που ρυθμίζονται από ελαστικό κορδόνι

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Προϊόν

RUSSEL

Κωδ./Χρώματα

RUSSEGR Γκρι

Κανόνας

EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα Pongee με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα : Ψηλά με μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρας ουατίνης- Χαμηλά ταφτάς από πολυεστέρα ουατίνης.

Παρκά. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο από φερμουάρ που προφυλάσσει από το κρύο κάτω από αυτοκόλλητο κάλυμμα και πιέσεις. Κουκούλα που βγαίνει. 7 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

199


HAMPTON

HAMPTON σελ. 202

SAFE SOPHORA 301 σελ. 176

BASEBALL DIAMOND V σελ. 30

D-SPIRIT S3 σελ. 283

200

M2PAW σελ. 209


BASEBALL DIAMOND σελ. 30

SAFE SOPHORA σελ 176

HAMPTON σελ. 202

M2PAW σελ. 209

D-SPIRIT S3 σελ. 283

201


FASHION

H A M P TO N

κουκούλα καπιτονέ αφαιρούμενη

Σφίξιμο κάτω και στη μέση, με ελαστικό κορδόνι.

Χαμηλές τσέπες με άνοιγμα και επένδυση fleece για ζεστά χέρια

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

HAMPTON

202

HAMPTGJ Γκρι-Κίτρινο

Κανόνας EN14058 3.2.X X.X

Μανσέτες: Εσωτερικό λάστιχο

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι 245 g/m². Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Παρκά (D-MACH). κουκούλα καπιτονέ αφαιρούμενη με φερμουάρ. Κλείσιμο με φερμουάρ κατά του κρύου στην άκρη με κουμπί. Σφίξιμο κάτω και στη μέση, με ελαστικό κορδόνι. 8 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


EDSON

Περνάει καλώδιο audio

Κουκούλα αποσπώμενη με ουατίνη

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Μανσέτες: Εσωτερικό λάστιχο

Προϊόν EDSON

Κωδ./Χρώματα EDSONNO Μαύρο

Γιλέκο VIBORG ασορτί σελίδα 216

Κανόνας EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα 100%. Πονζέ με επίχριση PVC. Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Παρκά.Ραφές στεγανές. 10 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

203


FASHION

RENO

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Ντουμπλάρισμα πολικού τύπου

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

RENOVE Πράσινο RENOBM Μπλε Μαρίν

RENO

Υφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση Ζακέτα με αποσπώμενα μανίκια. Γιακάς με πολυουρεθάνης. ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Μανσέτες κα μέση Φόδρα από μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα. με λάστιχο. 5 Τσέπες.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

RENONO Μαύρο

BA R I

Φόδρα διπλή γούνινη

Εσωτερική τσέπη γυαλιών

Προϊόν BARI

204

Κωδ./Χρώματα BARIBM Μπλε Μαρίν

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα: Πολυαμίδιο Taslon ενισχυμένο με πολυουρεθάνη Φόδρα σώματος: πολυεστέρας Φόδρα μανικιού: ταφτάς πολυεστέρας ουατίνης

Ζακέτα. Ραφές στεγανές. Μανσέτες ρεγκλάν. Σφίξιμο κάτω με ελαστικό κορδόνι. Aνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια. 6 τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


AL AS K A

Aποσπώμενη θερμική φόδρα 3M Thinsulate™

Σταθερή κουκούλα

Ενισχυμένες μανσέτες

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα ALASKGR Μαύρο-Γκρι

ALASKA

ALASKRO Μπλε Μαρίν-Κόκκινο ALASKBR Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

Κανόνας EN14058 3.3.X 0.285m².K/W,X EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα πονζέ με επίχριση PVC. Φόδρα σταθερή από ταφτά από πολυεστέρα. Αποσπώμενη από ταφτά από πολυεστέρα ουατίνης 3Μ Thinsulate™.

Παρκά 2 σε 1 : αποσπώμενη φόδρα. Παρκά : Ραφές στεγανές. Γιακάς με ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Σφίξιμο κάτω και στη μέση, με ελαστικό κορδόνι. 4 Τσέπες. Φόδρα αποσπώμενη : 1 Τσέπη.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

205


MACH SPIRIT WINTER

M 5 PA R

Κουκούλα που βγαίνει Τσέπη στήθους 3 σε 1

Γιλέκο M5GIW ασορτί σελίδα 217

Προϊόν

M5PAR

206

Κωδ./Χρώματα M5PARGN Γκρι-Μαύρο M5PARBN Μπεζ-Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Yφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης.

Παρκά. Ραφές στεγανές. Γιακάς με ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 6 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M5POL

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα M5POLGR Γκρι-Μαύρο

M5POL

M5POLBE Μπεζ-Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Θηλιά πικέ 100% βαμβάκι 210 g/m².

Μπλουζακι πολο, μακρυά μανικια (της σειράς MACH SPIRIT). Μανσέτες ελαστικές. 1 Τσέπη.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

K ARIS

Ενισχυμένοι αγκώνες Πολική ζακέτα δερμάτινη εσωτερικά

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα Προϊόν

KARIS

Κωδ./Χρώματα KARISGR Γκρι-Σκούρο Γκρι KARISBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι

Τα υλικa

Περιγραφή

Μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα 600 g/m². Ένθετα από ύφασμα 100 % βαμβάκι.

Σακάκι πολικό μαλλί (της σειράς MACH SPIRIT). Φινίρισμα λοξό. 4 Τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/XXL

x10

207


MACH 2 WINTER

N O R T H WO O D

Θέση για έμβλημα

Αντιανεμικά μανίκια

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα NORTHGR Γκρι-Πορτοκαλί

NORTHWOOD

NORTHBL Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά NORTHNO Μαύρο-Γκρι

208

Τα υλικa

Περιγραφή

Yφασμα από πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης . Φόδρα : Πάνω μέρος : Δίχτυ πολυεστέρα ουατίνης - Κάτω μέρος : Ταφτάς πολυεστέρα ουατίνης.

Ζακέτα με αποσπώμενα μανίκια. Μανσέτες ρεγκλάν. 5 Τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


S TO C K TO N

Αντιανεμικά μανίκια

Πολλές τσέπες

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m². Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης.

Ζεστό γιλέκο με πολλές τσέπες (της σειράς MACH 2). Σφίξιμο κάτω με ελαστικό κορδόνι.7 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

STOCKGR Γκρι-Πορτοκαλί STOCKTON

STOCKBL Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

STOCKNO Μαύρο-Γκρι

M 2 PAW

Διπλό παντελόνι από φανέλλα

Θέση για επιγονατίδα

Προϊόν

M2PAW

Κωδ./Χρώματα M2PAWGR Γκρι-Πορτοκαλί M2PAWNO Μαύρο-Γκρι

Διαγωνάλ 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι 245 g/ Ζεστό παντελόνι. Μέση ελαστική στα m². πλάγια.7 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη Φόδρα 100% βαμβακερή φανέλλα. για μέτρο.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

209


CLASSIC

G OT E B O R G

Παρκά χωρίς μεταλλικό τμήμα

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Προϊόν

GOTEBORG

210

Κωδ./Χρώματα

GOTEBBM Μπλε Μαρίν

Κανόνας EN14058 3,3,X 0,250 m2 K/W,X EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα πολυεστέρα Twill με επίχριση PVC. Φόδρα : Ψηλά με μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρας ουατίνης- Χαμηλά ταφτάς από πολυεστέρα ουατίνης.

Παρκά. Ραφές στεγανές. Γιακάς με ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Κουκούλα που βγαίνει. Σφίξιμο μέση με ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


HELSINKI

Κουκούλα που βγαίνει ουατίνης

ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΟΣ

Μανσέτες: Εσωτερικό λάστιχο

Προϊόν

HELSINKI

Κωδ./Χρώματα

HELSIBM Μπλε Μαρίν

Κανόνας EN342 0,436 m².K/W (B) X.3.X EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Yφασμα πολυεστέρα με επίχριση PVC. Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Πάρκα. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος, με αυτί που κλείνει με σκρατς και κόπιτσες. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 6 Τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

211


CLASSIC

H A R R I CA N A I I

Nτουμπλάρισμα μονωτικό DELTALU KIRUNA - KINGSTON - HARRICANA II

Θέση για έμβλημα KIRUNA - KINGSTON - HARRICANA II

Προϊόν HARRICANA II

Κωδ./Χρώματα HARRIBI Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

Κανόνας EN14058 2.3.X 0.276m².K/W.X

Τα υλικa

Περιγραφή

Πολυεστέρας Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα με ταφτά πολυεστέραουατίνης DELTALU.

Παρκά. Κουκούλα αποσπώμενη με S/M/L/XL/ ουατίνη. Σφίξιμο κάτω και στη μέση με XXL ελαστικό κορδόνι. 7 Τσέπες.

K I N G S TO N

Προϊόν KINGSTON

KIRUNA

212

Κωδ./Χρώματα

Μεγέθη x10

KIRUNA

Κανόνας

KINGSBL Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

EN343 3,1

KIRUNBL Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

EN14058 2.3.X 0.245m².K/W.X EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

Παρκά. Ραφές στεγανές. Κουκούλα σταθερή. Σφίξιμο κάτω και στη μέση, με ελαστικό κορδόνι. 5 Τσέπες. Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Φόδρα από ταφτά πολυεστέραουατίνης DELTALU.

Μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια. Ραφές στεγανές. Κουκούλα σταθερή. 6 Τσέπες.

S/M/L/XL/ XXL

x10


ISOLA

Φόδρα αποσπώμενη

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

ISOLABL Μπλε Μαρίν

ISOLA

Κανόνας

EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Φόδρα μόνιμη από ταφτά πολυεστέρα. Φόδρα αποσπώμενη από ταφτά από παχύ πολυαμίδιο.

Παρκά 3 σε 1 : Φόδρα αποσπώμενη. Παρκά : Ραφές στεγανές. Κουκούλα μόνιμη. Σφίξιμο κάτω και στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 6 Τσέπες. Φόδρα αποσπώμενη : Γιακάς από διπλό βελούδο κοτλέ. Αποσπώμενα μανίκια. Κλείσιμο με κόπιτσες. Άνοιγμα ευκολίας στα πλάγια με κόπιτσες. 2 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Παρκά. Ραφές στεγανές. Κουκούλα μόνιμη. Σφίξιμο κάτω και στη μέση, με ελαστικό κορδόνι. 6 Τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/XXL

x10

DA RW I N I I

Θέση για έμβλημα DARWIN II - ISOLA

Προϊόν

DARWIN II

Κωδ./Χρώματα DARW2BL Μπλε Μαρίν DARW2VE Πράσινο

Κανόνας EN343 3,1

Μεγέθη XS/S/M/L/XL/ XXL

x10

213


VIBORG

VIBORG σελ.216

M2VES σελ.163

VENICUT52 σελ.66

PLANET S3 SRC σελ.279

214

M2PAN σελ.163


M2VES σελ.163

VENICUT52 σελ.66

VIBORG σελ.216

M2PAN σελ.163

PLANET S3 SRC σελ.279

215


SEASON

VIBORG

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Οδηγός ακουστικών συρμάτων στο εσωτερικό μέρος

Ανοιγμα στην πλάτη που επιτρέπει τη σήμανση με κέντημα

Ενίσχυση στα νεφρά

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα VIBORNO Μαύρο

VIBORG

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα από πολυεστέρα 100%. Πονζέ επίχριση PVC. Φόδρα ταφτάς από παχύ στρώμα πολυεστέρα

Γιλέκο (της σειράς D-MACH). Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Χαμηλά μπροστά και στην πίσω πλευρά του γιλέκου. 9 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Πολυεστέρας πονζέ με επίχριση PVC. Φόδρα από πολικό μαλλί πολυεστέρα-ουατίνης.

Γιλέκο. Γιακάς με ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. 3 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

FI DJ I

Aνοιγμα ευκολίας στα πλάγια

Προστασία χαμηλά στην πλάτη

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Μεγέθη

FIDJIOR Πορτοκαλί- Γκρι FIDJI

FIDJINO Μαύρο FIDJIGR Γκρι-Μαύρο

216

S/M/L/XL/XXL

x10


M 5 G IW

Τσέπη στήθους 3 σε 1 Αντιανεμικά μανίκια

Στένεμα της πλάτης χαμηλά

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα M5GIWGN Γκρι-Μαύρο

M5GIW

M5GIWBN Μπεζ-Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Yφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα με ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης.

Γιλέκο (της σειράς MACH SPIRIT). Ραφές στεγανές. Γιακάς με ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. 7 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

SOMERO

Διακοσμητικές αντανακλαστικές ταινίες

Προϊόν SOMERO

Κωδ./Χρώματα SOMERRO Κόκκινο

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα με μικροΐνες και επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Γιλέκο με πολλές τσέπες. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Σφίξιμο κάτω με ελαστικό κορδόνι. 7 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

217


SEASON

S TO C K TO N

Αντιανεμικά μανίκια

Πολλές τσέπες

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m². Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης.

Ζεστό γιλέκο με πολλές τσέπες (της σειράς MACH 2). Σφίξιμο κάτω με ελαστικό κορδόνι.7 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m². Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης.

Ζεστό γιλέκο με πολλές τσέπες (ταιριάζει με τη σειρά MACH 2 CORPORATE). 6 Τσέπες.

Μεγέθη

STOCKGR Γκρι-Πορτοκαλί STOCKTON

STOCKBL Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

STOCKNO Μαύρο-Γκρι

M C G IW

Αντιανεμικά μανίκια

Θέση για έμβλημα

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Μεγέθη

MCGIWGR Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι MCGIW

MCGIWBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι MCGIWBM Μπλε Μαρίν-Μαύρο

218

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


H E R AL D

Θέση για έμβλημα

Αντιανεμικά μανίκια

Προστασία χαμηλά στην πλάτη

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

HERALD

HERALMN Μπλε Μαρίν-Μαύρο HERALGM Γκρι-Μπλε μαρίν

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι παχύ. Φόδρα από πολικό μαλλί πολυεστέρα-ουατίνης.

Γιλέκο με πολλές τσέπες. Πλευρές ελαστικές. 5 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα Ripstop 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 180 g/m². Φόδρα Πολικό μαλλί πολυεστέρα-ουατίνης.

Ζεστό γιλέκο με φερμουάρ. 4 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

SAC H A

Ντουμπλάρισμα πολικού τύπου

Προϊόν

SACHA

Κωδ./Χρώματα SACHAVE Πράσινο SACHABC Μπλε

Μεγέθη 38/40 EΩΣ 50/52

x10

219


SEASON

SIERRA

Αντιανεμικά μανίκια

Προστασία χαμηλά στην πλάτη Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι παχύ. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης.

Γιλέκο με πολλές τσέπες. Πλευρές ελαστικές. 7 Τσέπες.

Μεγέθη

SIERRVE Πράσινο

SIERRA

SIERRBM Μπλε Μαρίν SIERRBR Μπλε Μαρίν-Κόκκινο

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x20

SIERRGR Γκρι

REPORTER

Προϊόν

Τα υλικa

Περιγραφή

REPORTER

REPORBL Μπλε Μαρίν

Υφασμα 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Γιλέκο με πολλές τσέπες. Πατάκια για σφίξιμο με κόπιτσες χαμηλά στην πλάτη. 6 Τσέπες.

CLUSES

CLUSEBL Μπλε Μαρίν

Υφασμα 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι παχύ. Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Γιλέκο. Σφίξιμο κάτω με ελαστικό κορδόνι. 4 Τσέπες.

220

Κωδ./Χρώματα

C LU S E S

Μεγέθη

S/M/L/XL/XXL

x20


M E D EO

Αντιανεμικά μανίκια

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Προϊόν MEDEO

Κωδ./Χρώματα MEDEONO Μαύρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Φόδρα από ταφτά από παχύ πολυεστέρα.

Ζακέτα με αποσπώμενα μανίκια. Μανσέτες κα μέση με λάστιχο. 5 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

N E W D E LTA

Αντιανεμικά μανίκια

Προϊόν NEW DELTA

Κωδ./Χρώματα NEWDEBL Μπλε Μαρίν

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι παχύ. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα ουατίνης.

Μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια. Μανσέτες κα μέση με λάστιχο. 4 Τσέπες.

Μεγέθη M/L/XL/XXL

x10

221


ŴųůŭŮť Ůťŭ ŴųŸůųŦũŵ

VERNON

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Τα υλικa

Περιγραφή

Μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα 280 g/m².

Σακάκι πολικό μαλλί. Ελαστικοί καρποί. 3 Τσέπες.

Μεγέθη

VERNORO Κόκκινο VERNON

VERNOBR Μπλε

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

VERNONO Μαύρο

B O LTO N

Προϊόν

BOLTON

KARIS

222

Κωδ./Χρώματα BOLTOBL Μπλε-Μαύρο BOLTORO Κόκκινο-Μπλε μαρίν KARISGR Γκρι-Σκούρο Γκρι KARISBE Μπεζ-Σκούρο Γκρι

K ARIS

Τα υλικa

Περιγραφή

Μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα 350 g/m². 'Ενθετα από πολυεστέρα Taslon.

Σακάκι πολικό μαλλί. 3 Τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL x10

Μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα 600 g/m². Ένθετα από ύφασμα 100 % βαμβάκι.

Σακάκι πολικό μαλλί (της σειράς MACH SPIRIT). Φινίρισμα λοξό. 4 Τσέπες.

S/M/L/XL/XXL


C E N TO

Προϊόν CENTO

Κωδ./Χρώματα CENTOGJ Σκούρο Γκρι

Τα υλικa

Περιγραφή

Μπιβερντίνα 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι.

Πουλόβερ(της σειράς MACH SPIRIT). Κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ. Μανσέτες κα μέση με λάστιχο. 2 τσέπες χαμηλές. Κουκούλα ρυθμιζόμενη με κορδόνι.

S HAN N O N

Προϊόν SHANNON

M5POL

Κωδ./Χρώματα SHANNNO Μαύρο M5POLGR Γκρι-Μαύρο M5POLBE Μπεζ-Μαύρο

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M5POL

Τα υλικa

Περιγραφή

Βαμβακερό πλεκτό 350 g/m².

Πουλόβερ. Μανίκια με λάστιχο. Διακοσμητικές πανωβελονιές.

Θηλιά πικέ 100% βαμβάκι 210 g/m².

Μπλουζακι πολο, μακρυά μανικια (της σειράς MACH SPIRIT). Μανσέτες ελαστικές. 1 Τσέπη.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

223


RAIN

LIDINGO

Διακοσμητικές αντανακλαστικές ταινίες

Σταθερό κάλυμμα

Aνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια

Προϊόν

LIDINGO

224

Κωδ./Χρώματα

LIDINBM Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά

Κανόνας

EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Φόδρα σακακιού : Δίχτυ πολυεστέρα. Φόδρα παντελονιού : Ταφτάς πολυεστέρα.

Σύνολο βροχής σακάκι-παντελόνι. Ραφές στεγανές. ΣΑΚΑΚΙ : Κουκούλα σταθερή. Κλείσιμο από φερμουάρ κατά του κρύου κάτω από αυτοκόλλητο κάλυμμα. Ρυθμιζόμενο κάτω μέρος από ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : Ελαστική μέση. Γάμπες ρυθμιζόμενες κάτω με κόπιτσες. 2 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


KISSI Γιακάς με πολικό φινίρισμα για περισσότερη άνεση

Περιλαμβάνεται σταθερή θέση για έμβλημα

Διακοσμητικές αντανακλαστικές ταινίες (μπροστά και στην πλάτη) Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Τα υλικa

Περιγραφή

Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Φόδρα δίχτυ πολυεστέρα.

Αδιάβροχο σακάκι. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς και κόπιτσες. Κουκούλα μόνιμη. Αερισμός κάτω από τα μανίκια με κορδονότρυπες. Σφίξιμο κάτω με ελαστικό κορδόνι. 6 τσέπες. Πτερύγιο αερισμού στην πλάτη.

Τα υλικa

Περιγραφή

Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Φόδρα δίχτυ πολυεστέρα.

Πανωφόρι αδιάβροχο. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ, αυτί προστασίας με σκρατς. Κουκούλα μόνιμη. 2 Τσέπες. Πτερύγιο αερισμού.

KISSIOR Πορτοκαλί KISSI

EN343 3,1

KISSIRO Κόκκινο KISSIBM Μπλε Μαρίν

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

TO FI N O

Πτερύγιο αερισμού με κουμπιά πίεσης για να διευκλύνει το μαρκάρισμα

Διακοσμητικές αντανακλαστικές ταινίες

Προϊόν TOFINO

Κωδ./Χρώματα TOFINNO Μαύρο

Κανόνας EN343 3,1

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

225


RAIN

850

Πτερύγιο αερισμού στην πλάτη

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Τα υλικa

Περιγραφή

Υπόστρωμα πολυεστέρα με επίχριση ημι-πολυουρεθανίου.

Αδιάβροχο σύνολο σακάκι-παντελόνι. Ραφές στεγανές. ΣΑΚΑΚΙ : Κουκούλα μόνιμη. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας. Αερισμός κάτω από τα μανίκια με κορδονότρυπες. Μανσέτες εσωτερικά ελαστικές. Σφίξιμο κάτω με ελαστικό κορδόνι. 2 Τσέπες. Πτερύγιο αερισμού στην πλάτη. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : Ελαστική μέση. Κλείσιμο παντελονιού με κόπιτσα. Γάμπες ρυθμιζόμενες κάτω με κόπιτσες. 2 τσέπες για χέρια.

Τα υλικa

Περιγραφή

Υπόστρωμα πολυεστέρα με επίχριση PVC διπλής όψεως.

Σύνολο βροχής σακάκι-παντελόνι. Ραφές κολλητές. ΣΑΚΑΚΙ : Κουκούλα σταθερή. Κλείσιμο φερμουάρ με αυτί και κόπιτσες. Μανίκια ρεγκλάν. Μανσέτες εσωτερικά ελαστικές αντιανεμικές 2 Τσέπες. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : Ελαστική μέση. Κλείσιμο παντελονιού με κόπιτσα. Γάμπες ρυθμιζόμενες κάτω με κόπιτσες. 2 τσέπες για χέρια.

EN850BM Μπλε Μαρίν EN850JA Κίτρινο

850

EN343 3,1

EN850VE Πράσινο

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

304

Πτερύγιο αερισμού στην πλάτη Aνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα EN304VE Πράσινο

304 EN304JA Κίτρινο

226

Κανόνας

EN343 3,1

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x10


400

Πτερύγιο αερισμού στην πλάτη Aνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα με επίχριση PVC.

Αδιάβροχο σύνολο σακάκι-παντελόνι. Ραφές στεγανές. ΣΑΚΑΚΙ : Κουκούλα μόνιμη. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας. Μανίκια ρεγκλάν. Μανσέτες ρυθμιζόμενες με κόπιτσες. 2 Τσέπες. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : Ελαστική μέση. Γάμπες ρυθμιζόμενες κάτω με κόπιτσες. 2 τσέπες για χέρια.

EN400VE Πράσινο EN400MA Μπλε Μαρίν

400

EN400JA Κίτρινο

EN343 3,1

EN400BR Μπλε ρουά

CO40 0

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x20

T Y PH O O N

Ρυθμιζόμενο το κάτω μέρος των γαμπών

Προϊόν

CO400

TYPHOON

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

CO400MA Μπλε Μαρίν CO400VE Πράσινο TYPHOBM Μπλε Μαρίν

EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα με επίχριση PVC.

Φόρμα εργασίας αδιάβροχη με διπλό φερμουάρ. Ραφές στεγανές. Κουκούλα αποσπώμενη με κόπιτσες. Σφίξιμο με ελαστική μέση και πλάτη. Μανίκια ρεγκλάν. Μανσέτες ρυθμιζόμενες με κόπιτσες. 4 Τσέπες.

Υφασμα πολυεστέρα με επίχριση PVC. Φόδρα Ταφτάς πολυεστέρα.

Αδιάβροχο παντελόνι. Ραφές στεγανές. Ελαστική μέση. Γάμπες με άνοιγμα με κόπιτσες κάτω. 5 Τσέπες.

Μεγέθη

x20 M/L/XL/XXL x10

227


RAIN

MA40 0

Διακοσμητικές αντανακλαστικές ταινίες

Πτερύγιο αερισμού στην πλάτη Aνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα MA400VE Πράσινο

MA400

MA400JA Κίτρινο

Κανόνας EN343 3,1

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα με επίχριση PVC.

Πανωφόρι αδιάβροχο. Ραφές κολλητές. Κουκούλα σταθερή. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας. Μανσέτες εσωτερικές ελαστικές. 2 Τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Υπόστρωμα πολυεστέρα με επίχριση PVC διπλής όψεως.

Πανωφόρι αδιάβροχο. Ραφές κολλητές. Κουκούλα σταθερή. Κλείσιμο με διπλό αυτί με κόπιτσες. Μανίκια ρεγκλάν. Μανσέτες εσωτερικές ελαστικές. 2 Τσέπες.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x20

305

Πτερύγιο αερισμού στην πλάτη Aνοιγμα αερισμού κάτω από τα μανίκια

Μήκος 1,20 m

Προϊόν

305

228

Κωδ./Χρώματα MA305VE Πράσινο MA305JA Κίτρινο

Κανόνας EN343 3,1

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x10


Nom Προϊόν

Κωδ./Χρώματα Réf./Couleurs

Περιγραφή Caractéristiques

Μεγέθη Taille

KARANO Μαύρο

Σκούφος πολικό πολυεστερικό μαλλί 3M Thinsulate™.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x12

Κάλυμμα λαιμού μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα. Σφίξιμο με ελαστικό κορδόνι.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x12

Σκούφος με διπλό πάχος ακρυλικό πλεκτό.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x12

Κασκέτο ζεστό ύφασμα πολυαμίδιο με συνθετική γούνα. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα - ουατίνης. Επιτραχήλιο προστατευτικό για το αυτί.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x12

Γάντια μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x12

ť Ų ũ Ŷ ų Ÿ ť ŵ

KARA

KARABL Μπλε Μαρίν

KARARO Κόκκινο

KARAGR Γκρι

CHAMONIX

CHAMORO Κόκκινο

CHAMOBL Μπλε Μαρίν

JURA

JURANO Μαύρο

JURABL Μπλε Μαρίν

JURAGR Γκρι

NORDIC

NORDIVE Πράσινο

NORDIBL Μπλε Μαρίν

NEVE

NEVENO Μαύρο

NEVEBM Μπλε Μαρίν

229ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΠΥΡΙΜΑΧΑ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

232

Ορατοτητας

σελ. 234

Ενδυματα ξυλοκοπου

σελ. 248

Ενδυματα για το ψυχος

σελ. 250

Οξυμαχα/ πυριμαχα/ αντιστατικα

σελ. 256

Πυριμαχα

σελ. 258

Πυριμαχα/ αντιστατικα

σελ. 260

Ποδιες προστασιας

σελ. 262

Ενδυματα συγκολλητη

σελ. 263

231


ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 234

MAIVE

259

MOONLIGHT

240

MAIPA

259

VISBY

252

CHEMISE FR

260

KOMODO

256

VESTE FR

260

KOMODOHV

256

POLO FR

260

TONC3

257

SOUS VETEMENT FR

261

TONV3

257

CAGOULE 1 FR

261

TONP3

257

CAGOULE 2 FR

261

CHAUSSETTE FR

261

TABNIT

262

TABPU

262

VESTEB

263

PANTAB

263

TASOUB

263

MANCHB

263 236

EVOLUTION

MULTIVIEW

STRADA 2

235

OPTIMUM

235

FARGO 2

236

RENO HV

237

604

242

605

243

GILP4

243

PHBER

245

EASYVIEW

OFFSHORE

246

RESCUE 2

237

FEEDER

246

FREEWAY 2

241

MHVES

247

STREET 2

241

MHPAN

247

208

242

EPICEA 3

248

GILP2

243

MELEZE 3

248

BAUCE

244

DOUGLAS 3

249

BRASSJA

244

ERABLE 3

249

PHVES

245

ALMA

252

PHPAN

245

BALTIC

252

LAPONIE II

254

NORDLAND

253

AUSTRAL II

254

ICEBERG

253

FEROE

255

MAICO

258

IGLOO II

255

CAGOULTI

258

TABLIVE

262

MANCH2TI

258

TABALPV

262

MAICO BM

259

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3M SCOTCHLITETM Λωρίδες που αντανακλούν το φως των προβολέων των αυτοκινήτων στην πηγή του και ενισχύουν τη διακριτότητα των πεζών από απόσταση 30 έως 160 μέτρων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3M SCOTCHLITETM š ǐȃǰȀƑǰ ƑǴ ƑǸǹǾǽȀȃǰǸǾǮdzǸǰ μικροσφαιρίδια σε αντανακλαστική ρητίνη , ǓǞǓǛǓǜǥǨǤǖ ǤǠǥǣ ǡǚǞǓǛǖǣ ǝǖǕǖǙƏǞ ǕǚǓ ǤǓ Ενδύματα εργασίας: Σελίδα 143 Πανωφόρια: Σελίδα 187

232

Κατάλληλη προστασία

ESSENTIAL

EVOLUTION

PREMIUM

Κατάλληλη προστασία

ΣΕΛΙΔΕΣ

Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ ΙΑ ΑΝ ΣΙΕ ΟΡ Ε Σ Ε Α Η ΓΙ ΟΣ ΣΚ ΠΤΕ ΛΙΤ ΡΙΑ ΜΗΧ ΑΦΡ ΜΗΧ ΗΡΕ ΑΦ Ρ ΙΝ Α P Ω Π Τ Λ Τ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

Σ ΙΕ ΑΣ ΕΣ ΙΑ Σ ΕΣ ΙΑ Η ΕΡΓ ΧΝΙ Υ ΑΝ Α ΑΝ ΙΕ Ρ Α ΚΕ ΤΕΣ ΙΤΕ ΙΑ ΗΧ ΦΡΙ ΗΧ ΡΕΣ ΦΟ Η ΓΙ ΟΣ Σ Ρ Λ ΙΝ Α Ρ Η Μ Μ Α Π P Τ Ω Π ΤΑ Λ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ


ǔǠǘǙǖǚǓ ǝǖ ǖǡǚǜǠǕǘ

ΤΑ ΥΛΙΚA Εμείς προτείνουμε, σε συνεργασία με την 3M®, μια ευρεία γκάμα ενδυμάτων επαγγελματικής χρήσης για την προστασία από το ψύχος και απευθύνεται στις μονωτικές στρώσεις Thinsulate™.

Τα πλεονεκτήματα Η κάθετη αραιή ραφή ενισχύει την αποτελεσματικότητα της θερμικής μόνωσης της επένδυσης. Επιπλέον, το μικρό πάχος των μονωτικών στρώσεων THINSULATE™, χαρίζει μεγάλη ελευθερία κινήσεων και εξασφαλίζει κανονική θερμική μόνωση.

Θερμική μόνωση Thinsulate™ - Τύπος CS250 , ǚƍǚǠǤǘǤǖǣ š ǙǴǾƑǭ ǹǰǸ ǺǴƒȁǭ ȂdzǾȉȃǽDZǴǿ ǮǻǴǿ š ǙǴǾƑȉȁǶȁǰ ƑǴ ƑǸǹǾȉ ƒǫȄǽǿ š ǠƑǽǸȉƑǽǾȃǰ ǹǰȁǰǻǴƑǶƑǬǻǶ ƑȉǻȆȀǶ š ǚǹǰǻȉȁǶȁǰ ǰǻǰƒǻǽǭǿ Το μονωτικό αυτό, με το ίδιο πάχος, παρέχει μιάμιση περίπου φορά μεγαλύτερη θερμότητα από τη θερμότητα ενός παπλώματος και σχεδόν διπλάσια θερμική αντοχή από ό,τι οι διογκωμένες ίνες επένδυσης.

, ǧǓǢǓǛǤǘǢǚǣǤǚǛǓ ƒǫȄǽǿ

(cm)

1,75

DZǫǾǽǿ

2

263

ǷǴǾƑȉȁǶȁǰ Rct

(g/m ) 2

(m K/W)

0,48

ƒǫȄǽǿ

(cm)

1,52

DZǫǾǽǿ

(g/m2)

151

ǷǴǾƑȉȁǶȁǰ Rct

(m2K/W)

0,38

, ǣǥǞǙǖǣǘ š ƒǽǺȂǽǺǴȃǮǻǴǿ ƒǽǺȂǴȀȁǬǾǰǿ

Θερμική μόνωση Thinsulate™ - Τύπος G , ǚƍǚǠǤǘǤǖǣ š ǙǴǾƑǭ ǹǰǸ ǺǴƒȁǭ š ǡǽǺȊ ǴǺǰȃǾǸǫ ǹǰǸ ǰǻǷǴǹȁǸǹǭ š ǖǺǰȃǾȊȁǶȁǰ š ǚǹǰǻȉȁǶȁǰ ǰǻǰƒǻǽǭǿ š ǔǬǺȁǸȀȁǶ ǫǻǴȀǶ Το υλικό αυτό αποτελείται από πολύ λεπτές ίνες πολυεστέρα που επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή θερμότητα και μεγάλη ευελιξία. Το ιδανικό ύφασμα για κλασικά ενδύματα εξωτερικών χώρων.

, ǧǓǢǓǛǤǘǢǚǣǤǚǛǓ

, ǣǥǞǙǖǣǘ š ƒǽǺȂǽǺǴȃǮǻǴǿ

233


ŸŻūůū ųŵťŷųŷūŷť

M U LT IV I E W

Πάρκα 4 σε 1 με σακάκι FREEWAY σελ.241

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας EN471 3.2

MULTIVIEW

MULTIJA Κίτρινο φωσφοριζέ-Γκρι

EN343 3.1 EN14058 3.3.2 0.305 m².K/W.X

234

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα από ταφτά πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ ραμμένες. Αποσπώμενο σακάκι FREEWAY.

Αδιάβροχο παρκά 4 σε 1 : Φόδρα αποσπώμενη. Ραφές στεγανές. Κουκούλα μόνιμη. Αερισμός στις μασχάλες με οπή. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας με κόπιτσες. Ρυθμιζόμενη S/M/L/XL/ μέση με ελαστικό κορδόνι. Ένθετα που δε XXL/3XL λεκιάζουν. Εσωτερικά περικάρπια με λάστιχο. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 5 τσέπες.

Μεγέθη

x5


S T R A DA 2

Περικάρπια εσωτερικά με λάστιχο

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα STRA2JA Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

STRADA 2 STRA2OR Πορτοκαλί φωσφοριζέΜπλε μαρίν

Κανόνας EN471 3.2 EN343 3.1 EN14058 3.3.2 0,259 m².K/W.X

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρας Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα ταφτά από παχύ πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ ραμμένες.

Αδιάβροχο παρκά. Ραφές στεγανές. Κουκούλα μόνιμη. Αερισμός στις μασχάλες με οπή. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί και κόπιτσες. Ρυθμιζόμενη μέση με ελαστικό κορδόνι. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 3 τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση PVC. Φόδρα σταθερή από ταφτά πολυεστέρα. Αφαιρούμενο γιλέκο από πολυεστέρα Oxford με επίχριση PVC με αφαιρούμενα μανίκια από μάλλινο πολικό πολυεστέρα Φόδρα ταφτά από παχύ πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές, ραμμένες.

Αδιάβροχο παρκά 4 σε 1 : Φόδρα αποσπώμενη. Ραφές στεγανές. Παρκά : Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας. Κουκούλα μόνιμη. Ντουμπλαρισμένος λαιμός πολικό μαλλί. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 4 τσέπες. Φόδρα αποσπώμενη : Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Διαγώνια συναρμολόγηση. 4 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x5

OPTIMUM

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα OPTIMJM Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

OPTIMUM OPTIMOM Πορτοκαλί φωσφοριζέΜπλε μαρίν

Κανόνας

EN471 3.1 Παρκά 2.1 Γιλέκο EN343 3.1 Παρκά

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

235


ŸŻūůū ųŵťŷųŷūŷť

E ASY V I E W

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

EASYVIEW

EASYVOM Πορτοκαλί φωσφοριζέΜπλε μαρίν EASYVJM Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

Κανόνας EN471 3.2 EN343 3.1

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

Υφασμα πολυεστέρας Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα ταφτά από παχύ πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Αδιάβροχο παρκά. Ραφές στεγανές. Κουκούλα μόνιμη. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 4 τσέπες.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

FA R G O HV

Ενισχυμένα πλευρά

Στο κάτω μέρος περισσότερη ευχέρεια

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα FARGOHVJA Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

FARGO HV FARGOHVOR Πορτοκαλί φωσφοριζέΜπλε μαρίν

236

Κανόνας EN471 1.2 EN343 3.1 EN14058 3.3.2 0,305 m².K/W.X

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρας Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα ταφτά πολυεστέραουατίνης. Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Ζεστό πανταλόνι. Ραφές στεγανές. Ελαστικά στα πλάγια. Ρυθμιζόμενες ελαστικές τιράντες. Προσχημματισμένα γόνατα. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 – Ασημί χρώμα. 4 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


R E N O HV

Επένδυση μάλλινη, πολική

Μπλούζα χωρίς μανίκια

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

RENHVJA Κίτρινο φωσφοριζέ

EN471 3.2 Ζακέτα 2.2 Γιλέκο

RENHVOOR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ

EN343 3.1

RENO HV

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα από μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Ζακέτα με αποσπώμενα μανίκια. Γιακάς με ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Μανσέτες και μέση με λάστιχο. Ζακέτα : υψηλής ευκρίνειας Κλάσης 3- Χρώμα ασημί- Διαγώνια και S/M/L/XL/ παράλληλη συναρμολόγηση. Ζακέτα χωρίς XXL/3XL μανίκια : υψηλής ευκρίνειας Κλάσης 2- Χρώμα ασημί- Διαγώνια και παράλληλη συναρμολόγηση. 4 τσέπες.

Μεγέθη

x10

R E S C U E HV

Προϊόν RESCUE HV

Κωδ./Χρώματα RESCUHVJA Κίτρινο φωσφοριζέ

Κανόνας EN471 3.2

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

Φλις πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Σακάκι «σουέτερ». Κουκούλα σταθερή. Κάτω τελείωμα και τελείωμα μανικιών με λάστιχο. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Διαγώνια συναρμολόγηση. 2 τσέπες.

M/L/XL/ XXL

x10

237


MOONLIGHT

MOONLIGHT σελ. 240 BASEBALL DIAMOND V σελ. 30

PACAYA SMOKE σελ. 16

M2PAW σελ. 209

VE703NO σελ. 74

VIAGI S1P SRC σελ. 287

238


BASEBALL DIAMOND V σελ. 30

PACAYA SMOKE σελ. 16

VE703NO σελ. 74

MOONLIGHT σελ. 240

M2PAW σελ. 209

VIAGI S1P σελ. 287

239


ŸŻūůū ųŵťŷųŷūŷť

MOONLIGHT

ΑΝΑΠΝEΩΝ ΑΔΙAΒΡΟΧΟ Αντοχή στην εξάτμιση Ret < 25m2 Pa/W σύμφωνα με ISO11092 και με EN31092

Softshell : αναπνέον, μαλακό, ελαφρύ και απαλό

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα MOONLOR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ

MOONLIGHT MOONLJA Κίτρινο φωσφοριζέ

240

Κανόνας

EN471 3.2

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα "Softshell" : 90% πολυεστέρας 10% ελασθάνη , 3 λεπτά στρώματα Ζώνες αντανακλαστικές, ραμμένες.

Σακάκι. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας. Τελείωμα των μανικιών με λοξό φινίρισμα. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 3 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


FR E E WAY HV

Αποσπώμε νη φόδρα για το MULTIVIEW σελ. 234

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

FREEWHVOR Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

EN471 2.2

FREEWAY HV FREEWHVJA Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα. Φόδρα ταφτά από παχύ πολυεστέρα Μανίκια από ύφασμα 65% πολυεστέρα, 35% χνουδωτό βαμβάκι. Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Σακάκι με αποσπώμενα μανίκια. Γιακάς με ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Μανσέτες με λάστιχο. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Διαγώνια συναρμολόγηση. 4 τσέπες.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x10

S T R E E T HV

Προϊόν

STREET HV

Κωδ./Χρώματα STREEHVBJ Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

Κανόνας EN471 2.2

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα 1 όψεως. Ύφασμα 1 όψεως 65% πολυεστέρα Γιλέκο ντουμπλ φας. Υψηλή ορατότητα : 35% χνουδωτό βαμβάκι. Ζώνες Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Διαγώνια αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ συναρμολόγηση. 5 τσέπες. ραμμένες.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x10

241


ŸŻūůū ųŵťŷųŷūŷť

208

Περικάρπια εσωτερικά ελαστικά, αντιανεμικά 208 - 604 - 605

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

EN208JA Κίτρινο φωσφοριζέ

208

Κανόνας EN471 3.2 Σακακι 1.2 Παντελονι EN343 3.1

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα πολυεστέρα Oxford με επίχριση PVC. Ζώνες αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ ραμμένες.

Σύνολο αδιάβροχο. ΣΑΚΑΚΙ : Ραφές στεγανές. Κουκούλα μόνιμη. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί και κόπιτσες. Μανίκια ρεγκλάν. Υψηλής ορατότητας : Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη συναρμολόγηση. 2 τσέπες. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : Ελαστική μέση. Άνοιγμα κλείνει με κόπιτσες. Ρυθμιζόμενες γάμπες κάτω με κόπιτσες. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη συναρμολόγηση. 1 τσέπη για τα χέρια.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x10

604

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα EN604JA Κίτρινο φωσφοριζέ

604 EN604OR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ

242

Κανόνας

EN471 3.2 Σακακι 1.2 Παντελονι EN343 3.1

Τα υλικa

Περιγραφή

Υπόστρωμα πολυεστέρα με εξωτερική επίχριση PVC. Ζώνες αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ κολλητές.

Σύνολο αδιάβροχο. ΣΑΚΑΚΙ Ραφές Κολλητές. Κουκούλα μόνιμη. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί και κόπιτσες. Μανσέτες ρεγκλάν. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη συναρμολόγηση. 1 τσέπη. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : Ελαστική μέση. Άνοιγμα κλείνει με κόπιτσες. Ρυθμιζόμενες γάμπες κάτω με κόπιτσες. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη συναρμολόγηση. 1 τρύπα για τα χέρια.

Μεγέθη

S/M/L/XL/XXL

x10


605

Πτερύγιο αερισμού στην πλάτη Αερισμός στις μασχάλες με οπή 208 - 604 - 605

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα MA605JA Κίτρινο φωσφοριζέ

605

Κανόνας EN471 3.2 EN343 3.1

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

Υπόστρωμα πολυεστέρα με εξωτερική επίχριση PVC. Ζώνες αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ κολλητές.

Πανωφόρι αδιάβροχο. Ραφές Κολλητές. Κουκούλα μόνιμη. Μανσέτες ρεγκλάν. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί και κόπιτσες. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη συναρμολόγηση. 1 τσέπη με αυτί.

M/L/XL

G I L P4

Προϊόν

GILP4

GILP2

x10

GILP2

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Τα υλικa

GILP4OR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ GILP4JA Κίτρινο φωσφοριζέ GILP2OR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ GILP2JA Κίτρινο φωσφοριζέ

EN471 2.2

Υφασμα πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Περιγραφή

Μεγέθη

Γιλέκο. Κλείσιμο με σκρατς. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Διαγώνια συναρμολόγηση.

x10 L/XXL

Γιλέκο. Κλείσιμο με σκρατς. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη συναρμολόγηση.

x100

243


ŸŻūůū ųŵťŷųŷūŷť ŶŸŰŴůūŵżŰťŷť

BAU C E

Προϊόν

BAUCE

Κωδ./Χρώματα BAUCEOR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ BAUCEJA Κίτρινο φωσφοριζέ

Κανόνας EN471 1.2

Περιγραφή

Μεγέθη

Υφασμα από πολυεστέρα Oxford με Μποντριέ. Κλείσιμο με σκρατς. Φάρδος ζώνης και επίχριση PVC. τιράντας : 7,5 cm. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 Ζώνες αντανακλαστικές 3M – Ασημί χρώμα – Διαγώνια συναρμολόγηση. Scotchlite™ ραμμένες.

Τα υλικa

M

x10

B R AS S JA

Προϊόν BRASSJA

Κωδ./Χρώματα BRASSJA Κίτρινο φωσφοριζέ

Κανόνας

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

EN13356

Υφασμα από πολυεστέρα Oxford με Περιβραχιόνιο. Κλείσιμο με σκρατς. Διαστάσεις : επίχριση PVC. 9 cm x 50 cm. Υψηλή ορατότητα : Χρώμα Ζώνες αντανακλαστικές 3M ασημί. Scotchlite™ ραμμένες.

ΠΡΟΣΑΡ ΜΟΣΜΕΝΟ

R U BAN R B 2 0

Προϊόν RUBANRB20

244

Κωδ./Χρώματα RUBANRB20 Κόκκινο-Aσπρο

Τα υλικa

Περιγραφή

Πολυαιθυλένιο.

Ταινία εργοταξίου, λεία κόκκινη-λευκή (200 m x 70 mm). Κουτί διανομής.

x50

x50


FE E D E R

Προϊόν

FEEDER

Κωδ./Χρώματα FEEDOR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ FEEDEJA Κίτρινο φωσφοριζέ

Κανόνας EN471 2,2

Τα υλικa

Περιγραφή

75% πολυεστέρας 25% βαμβάκι 200 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές κολλητές.

Τι-σερτ με κοντά μανίκια. Στρογγυλή λαιμόκοψη. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Διαγώνια συναρμολόγηση.

Τα υλικa

Περιγραφή

Θηλιά 100% πολυεστέρας 160 g/m² Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Πόλο κοντά μανίκια. Λαιμόκοψη που κλείνει με κουμπιά. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Συναρμολόγηση διαγώνια και παράλληλη.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x10

O FFS H O R E

Προϊόν

OFFSHORE

Κωδ./Χρώματα OFFSHOR Πορτοκαλί Φωσφοριζέ OFFSHJA Κίτρινο φωσφοριζέ

Κανόνας EN471 2,2

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x10

245


ŸŻūůū ųŵťŷųŷūŷť PANOSTYLE

PHV E S

Προϊόν

PHVES

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

PHVESOM Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

EN471 2,2

PHVESJM Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 54% Βαμβάκι 46% Πολυεστέρας 260 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Σακάκι. Μανσέτες ελαστικές. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 - Ασημί χρώμα Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 2 Τσέπες.

PH PAN

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

PH B E R

Θέση για επιγονατίδα

Προϊόν

PHPAN

PHBER

246

Κωδ./Χρώματα PHPANOM Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν PHPANJM Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν PHBEROM Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν PHBERJM Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

Κανόνας

Τα υλικa

EN471 2,2

EN471 1,2

Διαγωνάλ 54% Βαμβάκι 46% Πολυεστέρας 260 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές ραμμένες.

Περιγραφή Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 - Ασημί χρώμα. 5 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο. Βερμούδα. Μέγεθος ελαστικοποιημένες πλευρές. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 Χρώμα ασημί. 5 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M HV E S

Σκούρες αντιρρυπαντικές περιοχές MHVES - MHPAN

Προϊόν MHVES

Κωδ./Χρώματα MHVESJA Κίτρινο φωσφοριζέ-Γκρι

Κανόνας EN471 3,2

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ ραμμένες.

Σακάκι. Μανσέτες ρεγκλάν, ρυθμιζόμενες με κόπιτσες. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 - ΑσημίΠαράλληλη συναρμολόγηση. 5 τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M H PAN

Θέση για επιγονατίδα

Προϊόν MHPAN

Κωδ./Χρώματα MHPANJA Κίτρινο φωσφοριζέ-Γκρι

Κανόνας EN471 1,2

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ ραμμένες.

Παντελόνι. Σφίξιμο : Μέση ρυθμιζόμενη στα πλάγια με κουμπιά. Προσχηματισμένα γόνατα. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 - Ασημί χρώμα. 6 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

247


ũűŨŸŰťŷť ŲŸůųŮųŴųŸ

E PI C E A 3

Πτερύγιο στην πλάτη που κλείνει με κρατς

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

EPICEA 3

EPIC3VE Πράσινο-Πορτοκαλί

Κανόνας EN381-11 ΚΛΑΣΗ 0

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 290 g/m². Φόδρα από δϊχτυ πολυεστέρα και σύνθετο κατά της κοπής.

Σακάκι προστασίας από την κοπή. Κλείσιμο με φερμουάρ με ανεστραμμένα δόντια. Μανσέτες ρυθμιζόμενες με κόπιτσες. 2 τσέπες.

Μεγέθη M/L/XL/XXL

x5

M E L EZ E 3

Τσέπη για εργαλεία ERABLE 3 - MELEZE 3

Αερισμός με φερμουάρ στην πλάτη ERABLE 3 - MELEZE 3

Προϊόν

MELEZE 3

248

Κωδ./Χρώματα MELE3VE Πράσινο-Πορτοκαλί

Κανόνας EN381-5 ΤΥΠΟΣ A ΚΛΑΣΗ 1

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 290 g/m². Φόδρα από δϊχτυ πολυεστέρα και σύνθετο κατά της κοπής.

Παντελόνι προστασίας από την κοπή. Μέση ρυθμιζόμενη με ελαστικό και εσωτερικά πλευρικά κουμπιά. Άνοιγμα με φερμουάρ στο κάτω μέρος. Προσχηματισμένα γόνατα. 6 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x5


D O U G L AS 3

Aνοιγμα στη γάμπα με φερμουάρ

Ταινίες αντανακλαστικές διακοσμητικές DOUGLAS 3 - EPICEA 3 - MELEZE 3 - ERABLE 3

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

DOUGLAS 3

DOUG3VE Πράσινο-Πορτοκαλί

Κανόνας EN381-5 ΤΥΠΟΣ A ΚΛΑΣΗ 1

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 290 g/m². Φόδρα από δϊχτυ πολυεστέρα και σύνθετο κατά της κοπής.

Γκέτες προστασίας από την κοπή. Άνοιγμα με εσωτερικό φερμουάρ. Λουριά συγκράτησης, με κόπιτσες. 1 τσέπη.

Μεγέθη ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x5

E R AB L E 3

Ενίσχυση γλουτών Ενισχυμένο χαμηλά στην πλάτη MELEZE 3 - ERABLE 3

Προϊόν

ERABLE 3

Κωδ./Χρώματα

ERAB3VE Πράσινο-Πορτοκαλί

Κανόνας EN381-5 ΤΥΠΟΣ A ΚΛΑΣΗ 1

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 290 g/m². Φόδρα από δϊχτυ πολυεστέρα και σύνθετο κατά της κοπής.

Φόρμα προστασίας από την κοπή. Άνοιγμα κάτω με φερμουάρ. Προσχηματισμένα γόνατα. Μέση ρυθμιζόμενη με ελαστικό και εσωτερικά πλευρικά κουμπιά. Ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. 5 τσέπες, μια για μέτρο.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x5

249


NORDLAND - ICEBERG

NORDLAND σελ. 253

KARA σελ. 229

ICEBERG σελ. 253

HERCULE σελ. 85

DEVON III S3 SRC σελ. 304

250


KARA σελ. 229

HERCULE σελ. 85

NORDLAND σελ. 253

ICEBERG σελ. 253

DEVON III σελ. 304

251


ũűŨŸŰťŷť ŧŭť ŷų ŻŸźųŶ ŶŸŰŴůūŵżŰťŷť

V I S BY

Ρυθμιστής θερμοκρασίας Ελαφρύ Κοπή εργονομική

Προϊόν

VISBY

Κωδ./Χρώματα VISBYOR Πορτοκαλί- Γκρι VISBYGR Μαύρο-Γκρι

Τα υλικa

Περιγραφή

Μπαμπού/Πολυεστέρας/Πολυπροπυλένιο. Ραφές ίσιες.

Σύνολο έσω-ρούχων Τι-σερτ με μακριά μανίκια Μακρύ κολάν

ALMA

Προϊόν

ALMA

BALTIC

252

Κωδ./Χρώματα ALMABM Μπλε Μαρίν ALMANO Μαύρο BALTIBM Μπλε Μαρίν

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

BALT I C

Τα υλικa

Περιγραφή

Μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα 200 g/m².

Εσωτερική μπλούζα. Μανσέτες ρεγκλάν. Γιακάς που σηκώνεται με φερμουάρ μέχρι πάνω κατά του κρύου. Μπορεί να φορεθεί το δέρμα.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Κουκούλα από ελαφρύ πολικό μαλλί.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα 100 g/m².

Μεγέθη

x10


N O R D L AN D

Γαντάκι αεριζόμενο Θέση για έμβλημα

Διακοσμητικές αντανακλαστικές λωρίδες NORDLAND - ICEBERG

Κωδ./ Χρώματα

Προϊόν

NORDLAND

Κανόνας EN342 0,705 m².K/W (B) X.3.X

NORDLGR Γκρι

Ειδικό στο κρύο

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

Παρκά. Ραφές στεγανές. Κουκούλα αποσπώμενη. Ύφασμα πολυεστέρα Oxford με Γιακάς με ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Κλείσιμο επίχριση πολυοραιθάνης. Φόδρα με διπλό φερμουάρ με άγκιστρο και κουμπιά ταφτά από παχύ στρώμα πολυεστέρα. πίεσης. Σφίξιμο κάτω και στη μέση, με ελαστικό κορδόνι. 7 Τσέπες.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x5

ICEBERG

Προστασία χαμηλά στην πλάτη

Τσέπες με αδιάβροχο φερμουάρ

Χαμηλά στη γάμπα κατά του κρύου

Προϊόν ICEBERG

Κωδ./ Χρώματα ICEBEGR Γκρι

Κανόνας EN342 0,705 m².K/W (B) X.3.X

Ειδικό στο κρύο

Τα υλικa

Περιγραφή

ζεστο πανταλονι. Ραφές στεγανές. Σφίξιμο Ύφασμα πολυεστέρα Oxford με στη μέση με ελαστικό κορδόνι. Ρυθμιζόμενες επίχριση πολυοραιθάνης. Φόδρα ελαστικές τιράντες. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί ταφτά από παχύ στρώμα πολυεστέρα. προστασίας που κλείνει με σκρατς. 5 τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL

x5

253


ũűŨŸŰťŷť ŧŭť ŷų ŻŸźųŶ

L AP O N I E I I

3M Thinsulate™ βάτες LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II

πλέκτες μανσέτες LAPONIE II - IGLOO II

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

LAPONIE II

LAPO2BL Μπλε Μαρίν

Ειδικό στο κρύο

Κανόνας EN342 0,499m².K/W (B) 2.3

Τα υλικa

Περιγραφή

Υφασμα 85% πολυεστέρα, 15% βαμβάκι. Φόδρα ταφτά από χνουδωτό πολυεστέρα με βαμβάκι 3M Thinsulate™.

Παρκά. Κουκούλα αποσπώμενη από διπλή ουατίνη πολικου τύπου 3M Thinsulate™. Γιακάς με διπλό ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Ελαστική μέση στο πίσω μέρος. 6 τσέπες.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x5

AU S T R AL I I

Ενίσχυση χαμηλά στην πλάτη

Ειδικό στο κρύο

Προϊόν AUSTRAL II

254

Κωδ./Χρώματα AUST2BL Μπλε Μαρίν

Κανόνας

Τα υλικa

Υφασμα 85% πολυεστέρα, 15% EN342 0,499 m².K/W (B) βαμβάκι. Φόδρα ταφτά από χνουδωτό πολυεστέρα με βαμβάκι 2.3 3M Thinsulate™.

Περιγραφή Ζεστό πανταλόνι. Ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. Κάτω κλείσιμο με φερμουάρ και αυτί που κλείνει με σκρατς. 4 τσέπες.

Μεγέθη M/L/XL/XXL

x5


FE R O E

Θερμική φόδρα 3M Thinsulate™

Προϊόν FEROE

Κωδ./Χρώματα FEROEBC Μπλε

Τα υλικa

Περιγραφή

Ύφασμα από παχύ στρώμα πολυαμιδίου. Φόδρα ταφτά από παχύ στρώμα πολυαμιδίου 3M Thinsulate™.

Γιλέκο. Κλείσιμο με κόπιτσες. 3 τσέπες.

Μεγέθη S/M/L/XL/XXL

x10

I G LO O I I

Θερμική φόδρα 3M Thinsulate™ LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II

Στο κάτω μέρος περισσότερη ευχέρεια IGLOO II – AUSTRAL II Ειδικό στο κρύο Προϊόν

IGLOO II

Κωδ./Χρώματα

IGLO2BL Μπλε Μαρίν

Κανόνας

Τα υλικa

Υφασμα 85% πολυεστέρα, 15% EN342 βαμβάκι. 0,468 m².K/W (B) Φόδρα ταφτά από χνουδωτό 2.3 πολυεστέρα με βαμβάκι 3M Thinsulate™.

Περιγραφή Φόρμα εργασίας. Κουκούλα μόνιμη από διπλή ουατίνη πολικου τύπου 3M Thinsulate™. Γιακάς με διπλό ντουμπλάρισμα πολικού τύπου. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Ελαστικό στη μέση πίσω. Κάτω κλείσιμο με φερμουάρ και αυτί που κλείνει με σκρατς. 5 τσέπες.

Μεγέθη

M/L/XL/XXL

x5

255


ųŲŸŰťźť ŴŸŵŭŰťźť ťűŷŭŶŷťŷŭŮť TONGA 3

TO N C 3

TO N V3

50 πλύσεις στους 75°C TONV3 - TONP3 - TONC3

TO N P3

Προϊόν

TONC3

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

TONV3BM Μπλε Μαρίν

EN11612 A,B,C,E,F EN1149-5

TONP3

256

TONP3BM Μπλε Μαρίν

Περιγραφή

Μεγέθη

Ολόσωμη φόρμα. Ίσιος γιακάς που κλείνει με κρυμμένη κόπιτσα. Κλείσιμο με φερμουάρ με κόπιτσες κάτω από τον τράχηλο. Μανίκια ρεγκλάν. Ελαστική μέση στην πλάτη. Μανσέτες που κλείνουν με κόπιτσες. 4 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη πάνω στο μηρό.

TONC3BM Μπλε Μαρίν EN13034 ΤΥΠΟΣ 6

TONV3

Τα υλικa

60% Modacrylique 37% βαμβάκι 3% αντιστατική ίνα 250 g/m².

Ζακέτα. Ίσιος γιακάς που κλείνει με κρυμμένη κόπιτσα. Κλείσιμο με κρυμμένες κόπιτσες. Μανίκια ρεγκλάν. Μανσέτες που κλείνουν με κόπιτσες. Μέγεθος ελαστικοποιημένες πλευρές. 2 τσέπες. Παντελόνι. Κλείσιμο με κρυμμένες κόπιτσες. Μέγεθος ελαστικοποιημένες πλευρές. 4 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη πάνω στο μηρό.

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x5


KO M O D O

Aποσπώμενη από μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα KOMODO - KOMODO HV

Περικάρπια εσωτερικά με λάστιχο KOMODO - KOMODO HV

KO M O DO HV

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

EN14116 1/25H/40 EN1149-5 KOMODO

KOMODBM Μπλε Μαρίν

EN13034 ΤΥΠΟΣ PB (6) EN343 3.2 EN14116 1/25H/40 EN1149-5

KOMODOHV

KOMODHVJM Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν

EN13034 ΤΥΠΟΣ PB (6) EN343 3.2

Ύφασμα 98% Πολυεστέρας 2% αντιστατική ίνα με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα σταθερή από βαμβάκι πυρίμαχο. Αποσπώμενη φόδρα από 100% μαλλί πολικού τύπου από πολυεστέρα. Ζώνες αντανακλαστικές Loxy®, ραμμένες.

Παρκά 2 σε 1, αφαιρούμενο σακάκι. Παρκά : Ραφές στεγανές Κλέισιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Αφαιρούμενο σακάκι : Κλείσιμο με φερμουάρ. Μανσέτες με λάστιχο. 3 Τσέπες.

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x5

Παρκά 2 σε 1, αφαιρούμενο σακάκι. Παρκά : Ραφές στεγανές. Κλέισιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 2 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη συναρμολόγηση. Αφαιρούμενο σακάκι : Κλείσιμο με φερμουάρ. Μανσέτες με λάστιχο. 3 Τσέπες.

EN471 2.2

257


ŴŸŵŭŰťźť

MAICO

Ανεβασμένος γιακάς που κλείνει με σκρατς MAIVE - MAICO

Προσχημματισμένοι αγκώνες MAIVE- MAICO

50 πλύσεις στους 60°C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα MAICOOV Πορτοκαλί

MAICO

MAICOBV Μπλε MAICORV Κόκκινο

Κανόνας EN14116 3/50I/60 EN531 A,B1,C1,X,X

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 100% βαμβάκι πυρίμαχο 310 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές 3M Scotchlite™ ραμμένες.

Φόρμα με αντανακλαστικές λωρίδες. Ανεβασμένος γιακάς. Κλείσιμο με κρυμμένες κόπιτσες. Μανσέτες ρεγλάν. Ελαστική μέση στην πλάτη. 1/2 ελαστικό μανίκι. 7 τσέπες εκ των οποίων 1 για μέτρο. 2 τσέπες για χέρια.

CAG O U LT I

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

CAGOULTI

CAGOULTIBM Μπλε Μαρίν

MANCH2TI

MANCH2TIBM Μπλε Μαρίν

258

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x5

M AN C H 2 T I

Κανόνας EN14116 3/50I/75

Τα υλικa

Περιγραφή

Διαγωνάλ 100% βαμβάκι πυρίμαχο 310 g/m².

Κουκούλα. Σφίξιμο : Κορδόνι στο πρόσωπο. Προστατευτικό αυτί για τους ώμους.

Διαγωνάλ 100% βαμβάκι πυρίμαχο 310 g/m².

Μανσέτα. Ελαστικό κλείσιμο στα άκρα. Μήκος : 40 cm.

Μεγέθη

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x50


MAICO

MAIVE

Ανεβασμένος γιακάς που κλείνει με σκρατς MAIVE - MAICO

Τσεέπες κλειστές με σκρατς MAIVE - MAIPA - MAICO

M A I PA

50 πλύσεις στους 75°C MAIVE - MAIPA - MAICOBM

Προϊόν

MAICO

Κωδ./Χρώματα MAICOBM Μπλε Μαρίν

MAIVE

MAIVEBM Μπλε Μαρίν

MAIPA

MAIPABM Μπλε Μαρίν

Κανόνας

EN14116 3/50I/75 EN531 A,B1,C1,X,X

Τα υλικa

Διαγωνάλ 100% βαμβάκι πυρίμαχο 310 g/m².

Περιγραφή

Μεγέθη

Φόρμα με αντανακλαστικές λωρίδες. Ανεβασμένος γιακάς. Κλείσιμο με κρυμμένες κόπιτσες. Μανσέτες ρεγλάν. 1/2 ελαστικό μανίκι. Ελαστική μέση στην πλάτη. 7 τσέπες, 1 για μέτρο. 2 τσέπες για χέρια. Ίσιο σακάκι. Ανεβασμένος γιακάς. Μανσέτες ρεγκλάν. 1/2 ελαστκό μανίκι. 4 τσέπες εκ των οποίων 2 εσωτερικές.

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x5

Παντελόνι. Ελαστική μέση στα πλάγια. 5 τσέπες εκ των οποίων 1 για μέτρο.

259


ŴŸŵŭŰťźť ťűŷŭŶŷťŷŭŮť ŶŸŰŴůūŵżŰťŷť

C H E M I S E FR

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας EN14116 3/50I/75

CHEMISE FR

CHEFRBM Μπλε Μαρίν

EN1149-5 EN531 A,B1,C1,X,X

Τα υλικa

Περιγραφή

Πουκάμισο με μακριά μανίκια. Κλείσιμο Ripstop 55% Modacrylique/ με κρυμμένες κόπιτσες. Μανίκια Staciflam® 42% βαμβάκι 3% πουκαμίσου που κλείνουν με κόπιτσες. αντιστατική ίνα άνθρακα 180 g/m². 2 τσέπες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x10

V E S T E FR

Προϊόν

VESTE FR

Κωδ./Χρώματα

VESFRBM Μπλε Μαρίν

Κανόνας EN14116 3/12H/60 EN1149-5

Τα υλικa

Περιγραφή

Πολικό 60% Modacrylique 38% βαμβάκι 2% αντιστατική ίνα άνθρακα 430 g/m².

Σακάκι πολλικού μαλλιού. 2 τσέπες.

Τα υλικa

Περιγραφή

Πλεκτό πικέ Modacrylique/ βαμβάκι/αντιστατική ίνα άνθρακα 280 g/m².

Πόλο με μακριά μανίκια. Γιακάς που κλείνει με κρυμμένες κόπιτσες.

Μεγέθη

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x10

P O LO FR

Προϊόν

POLO FR

260

Κωδ./Χρώματα POLFRBM Μπλε Μαρίν

Κανόνας EN14116 3/12H/60 EN1149-5

Μεγέθη S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x10


CAG O U L E 1 FR

CAG O U L E 2 FR

Άνοιγμα στο πρόσωπο

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

CAGOULE 1 FR

CAFR1BM Μπλε Μαρίν

EN14116 3/12H/60

CAFR2BM Μπλε Μαρίν

EN1149-5

CAGOULE 2 FR

Τα υλικa

Περιγραφή

50% Πλεκτό αραμιδίου 48% Βισκόζη 2% Αντιαστατική ίνα άνθρακα 200 g/m²

Κουκούλα με γιακά.

S O U S V E T E M E N T FR

Μεγέθη

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x50

Κουκούλα με άνοιγμα στο πρόσωπο με σκρατς. Μακρύς γιακάς

C H AU S S E T T E FR

Μανίκι γαντάκι

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

SOUS VETEMENT FR

SSVFRBM Μπλε Μαρίν

CHAUSSETTE FR

CHAFRBM Μπλε Μαρίν

Κανόνας EN14116 3/12H/60 EN1149-5

Τα υλικa

Περιγραφή

Μεγέθη

50% Πλεκτό αραμιδίου 48% Βισκόζη 2% Αντιαστατική ίνα άνθρακα 200 g/m²

Σύνολο εσωρούχων. Τι-σερτ με μανίκια μακριά. Μακρύ κολάν

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x10

Πλεκτό βισκώζης FR/Μαλλί Zirpro/ Πολυαμίδιο

Κάλτσες ψηλές. Καθυστερούν τη φωτιά. (Δοκιμασμένες EN352)

37/39 - 40/42 - 43/46

x100

261


ŴųŨŭũŶ ŴŵųŶŷťŶŭťŶ

TAB N IT

Προϊόν TABNIT TABPU

Κωδ./Χρώματα

TAB P U

Τα υλικa

Περιγραφή

TABNIT Άσπρο

Νιτρίλιο και PVC.

Ποδιά. Πόρπη ρύθμισης στον λαιμό. Διαστάσεις : 115 cm x 90 cm. Πάχος : 0,35 mm.

TABPU Άσπρο

100% Πολυουρεθάνη 370 g/m².

Ποδιά. Ελαστικό κράτημα με άγκιστρα. Πόρπη ρύθμισης στην μέση. Διαστάσεις : 115 x 90 cm. Πάχος : 0,30 mm.

TAB L IV E

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

x50 ΜΟΝΑΔΙΚΟ x25

TABAL PV

Τα υλικa

Περιγραφή Ποδιά πολλαπλών χρήσεων, αδιάβροχη. Συνδέσεις με κορδόνι. Διαστάσεις : 110 cm x 75 cm. Πάχος : 0,35 mm. Ποδιά. Πόρπη ρύθμισης στον λαιμό. Διαστάσεις : 120 cm x 90 cm. Πάχος : 0,30 mm.

TABLIVE

TABLIVE Πράσινο

Υπόστρωμα πολυεστέρα με επίχριση PVC διπλής όψεως.

TABALPV

TABALPV Άσπρο

100% PVC.

262

Μεγέθη

Μεγέθη

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x50


ũ űŨŸŰťŷť ŶŸŧŮųůůūŷū

PAN TAB

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

PANTAB

PANTAB Γκρι

VESTEB

VESTBCE Γκρι

VESTEB

Κανόνας EN11611 ΤΥΠΟΣ A1 ΚΛΑΣΗ 2

Τα υλικa

Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Ραφές από ίνα Kevlar®.

TAS O U B

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

TASOUB

TASOUBCE Γκρι

MANCHB

MANCHB Γκρι

Περιγραφή

Μεγέθη

Παντελόνι συγκολλητού. Κλασική ζώνη με περάσματα. Άνοιγμα κλείνει με κόπιτσες και αυτί. Πλευρικές τσέπες με ανοίγματα.

M/L/XL

Σακάκι συγκολλητού. Κλείσιμο : Σκρατς με αυτί. Μανσέτες ίσιες. Μανίκια μακριά που ανεβαίνουν. Μήκος : 73 cm.

54/58

x10

MANCHB

Κανόνας EN11611 ΤΥΠΟΣ A1 ΚΛΑΣΗ 2

Τα υλικa

Περιγραφή

Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου.

Ποδιά συγκολλητού με προστατευτικό στήθους. Πόρπη ρύθμισης στον λαιμό. Λουρί από ραμμένο δέρμα με πλαστική πόρπη. Διαστάσεις : 90 x 60 cm. Πάχος : 1,40 mm εως 1,60 mm.

Μεγέθη

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x50

Ζευγάρι μανσέτες. Ελαστικό κλείσιμο στα άκρα. Μήκος : 40 cm.

263ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ

ΠΟΔΙΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Trek work - composite Waterproof - composite X-run - composite Outdoor 2 - composite Composite tech - composite Pro active - composite Sportswear - composite Light walkers - composite Light walkers City - composite Lady Agro 4 X 4 industry X-large industry ESD Classic+ Classic industry Winter boot Rain boot

266

σελ. 268 σελ. 270 σελ. 272 σελ. 274 σελ. 276 σελ. 278 σελ. 282 σελ. 286 σελ. 288 σελ. 290 σελ. 292 σελ. 293 σελ. 294 σελ. 296 σελ. 298 σελ. 300 σελ. 301 σελ. 304 σελ. 306

Αξεσουαρ σελ. 307

265


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΑΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΣ ΣΙ ΓΑ ΝΙΕΣ Α Α Ρ Η ΝΙ ΙΕΣ ΡΕΣ ΝΙ Ε Χ Υ ΙΑ ΧΑ ΡΙΑ ΧΑ Σ Ο ΚΕ Σ Ε Η ΡΓ ΟΣ P ΑΣ ΠΤΕ ΛΙΤ ΡΙΑ ΜΗ ΑΦ ΜΗ ΗΡΕ ΤΑΦ ΙΝ Ω Λ Π Τ ΙΕ ΓΕ ΚΗ BT ΚΑ ΛΕ ΚΑ ΒΑ ΒΙΟ ΕΛ ΒΙΟ ΥΠ ΜΕ ΥΓ

EVOLUTION

PREMIUM

Κατάλληλη προστασία TREK WORK

268-269

WATERPROOF

270-271

X-RUN

272-273

OUTDOOR 2

274-275

COMPOSITE TECH

276-277

PRO ACTIVE

278-280

SPORTSWEAR

282-284

LIGHT WALKERS

286-289

CITY

290-291

LADY

292

4 X 4 INDUSTRY

294-295

X-LARGE INDUSTRY

296-297

ESD

298-299

ESSENTIAL

AGRO

293

CLASSIC +

300

CLASSIC INDUSTRY

301-303

WINTER BOOT

304-305

RAIN BOOT

306

ΣΕΙΡΑ

Τα υλικά

TREK WORK

WATERPROOF

X-RUN

OUTDOOR 2

COMPOSITE TECH

PU/ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

PU / TPU

PU/ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

PU/ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

PU / PU

PU / ΕΛΑΣΤΙΚΟ

PRO ACTIVE

SPORTSWEAR

PU / PU

PU / ΕΛΑΣΤΙΚΟ

š ǝǴƑDZǾǫǻǶ ǰdzǸǫDZǾǽȄǶ Freetex š ǡǮȀȆ ǴǻǮȀȄȂȀǶ ȀǴ 738 DzǸǰ ǹǰǺȊȁǴǾǶ ƒǾǽȀȁǰȀǮǰ ǹǰǸ dzǸǫǾǹǴǸǰ

š ǣȄǫǾǴǿ ȀǹǫǺǰǿ

Πλεονεκτήματα

š ǗȋǻǶ ǹǫƑȅǶǿ DzǸǰ ǰȂǼǶƑǬǻǶ ǴȂǺȂDzǸȀǮǰ š ǓǻȁǸǽǺǸȀǷǶȁǸǹǭ ȀȉǺǰ

Επιδόσεις

266

SRC HRO HI CI

š 3$12)/(;® ǣȊȀȁǶƑǰ 3$12)/(;® ǣȊȀȁǶƑǰ š ǡǾǽȃȂǺǰǹȁǭǾǴǿ ƒǾǽȀȁǰȀǮǰǿ ǵȋǻǴǿ ǹǰƑȅǶǿ DzǸǰ ȀǴ 38 ǰƒȉ ƑƒǾǽȀȁǫ š ǗȋǻǴǿ ǹǫƑȅǶǿ ǻǰ dzǸǴȂǹǽǺȊǻǽȂǻ ȁǽ š ǣȉǺǰ DZǰdzǮȀƑǰȁǽǿ ȀǴ ǬǺǰȀƑǰ ȁǽȂ ƒǽdzǸǽȊ š ǓǻȁǸǽǺǸȀǷǶȁǸǹȉ ǴǺǰȀȁǸǹȉ 738 DzǸǰ ǰƒǽȁǴǺǴȀƑǰȁǸǹǭ ǰǻȁǽȄǭ ȀȁǶǻ ȁǾǸDZǭ ȀȁǽȂǿ š 738 ǹǰƑǫǾǰ ǴǻǮȀȄȂȀǶǿ š ƍǸƒǺǽǫDzǹǸȀȁǾǰ ƑǴ ȀȄǫǾǴǿ DzǸǰ ǴȀȆȁǴǾǸǹǬǿ ȂdzǾǽDzǽǻǫǻǷǾǰǹǴǿ ǹǰǸ Ȁȁǽ ȁǽȂ ƒǽdzǸǽȊ ǹǰǸ ǴǼȆȁǴǾǸǹǬǿ ǹǾȊǽ ƓF ǴƒǸȃǫǻǴǸǴǿ ǹǰǸ DzǸǰ š ǣȄǬdzǸǽ ǰǹǮdzȆǻ ǴǸdzǸǹǫ ǽǺǸȀǷǶǾǫ ƒǰȁȋƑǰȁǰ ƑǴǺǴȁǶƑǬǻǽ DzǸǰ ǫǾǸȀȁǶ ǬǺǼǶ ǹǰǸ ǹǰǺȊȁǴǾǶ ƒǾǽȀǹȉǺǺǶȀǶ ȀǴ ǽǺǸȀǷǶǾǫ ǴdzǫȃǶ ȀǴ ȉǺǽȂǿ ȁǽȂǿ ȁȊƒǽȂǿ ȁȆǻ ǴƒǸȃǰǻǴǸȋǻ

SRC WR HI CI

SRC HRO

SRC HRO

š ǝǬȀǶ ȀȉǺǰ 38 DzǸǰ ǰƒǽȁǴǺǴȀƑǰȁǸǹǭ ǰƒȉȀDZǴȀǶ š 9 67$% 6<67(0 š ǖǺǰȃǾȊȁǶȁǰ š NJǻǴȀǶ ȀȁǶǻ ȄǾǭȀǶ

š ǡǺǴȂǾǸǹǫ ǫDzǹǸȀȁǾǰ š ǗȋǻǴǿ ǹǫƑȅǶǿ

š ǣȉǺǰ DZǰdzǮȀƑǰȁǽǿ ǰƒȉ ǹǰǽȂȁȀǽȊǹ DzǸǰ ƑǴDzǰǺȊȁǴǾǶ ǰǻȁǽȄǭ ȀȁǶǻ ȁǾǸDZǭ š ǗȋǻǶ ǴȂǹǰƑȅǮǰǿ Ȁȁǽ ƑǴȁǰȁǫǾȀǸǽ š ǣȄǬdzǸǽ ǰǹǮdzȆǻ ǴǸdzǸǹǫ ƑǴǺǴȁǶƑǬǻǽ DzǸǰ ǫǾǸȀȁǶ ǰDzǹǮȀȁǾȆȀǶ

SRC

SRC HRO

SRC

SRC HRO


ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

LIGHT WALKERS COMPOSITE

CITY

AGRO

4X4 INDUSTRY

X LARGE INDUSTRY

ESD

CLASSIC +

CLASSIC INDUSTRY

PU

PU ΜΟΝΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

PU / PU

PANORUBBER® ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

PU / PU

PU / PU

PU / PU

PU / PU

š ǔǭƑǰ UROOLQJ

š ǝǶ ƑǰDzǻǶȁǸǹȉ

š ǐȃǰȀƑǰ 0HVK ǹǾǽȊȁǰ š ǖǺǰȃǾȊȁǶȁǰ ǹǸ ǴȂǹǰƑȅǮǰ DZǴǺǽȊdzǽȂ DzǸǰ ǹǰǺȊȁǴǾǽ ǰǴǾǸȀƑȉ ȁǽȂ ƒǽdzǸǽȊ š ǖȂǴǺǸǼǮǰ ȀȁǶǻ ȄǾǭȀǶ

SRC

SRC

š ǪȃǰȀƑǰ ƑǸǹǾǽǮǻǰǿ

SRC

š ǓǻȁǸǽǺǸȀǷǶǾȉȁǶȁǰ ȀǴ ȉǺǰ ȁǰ ǴǮdzǶ ǽǺǸȀǷǶǾȋǻ š ǖǻȀȆƑǰȁȆƑǬǻǴǿ ǵȋǻǴǿ š ǡǾǽȀȉǻ (6' ǤǫǼǶǿ dzǰƒǬdzȆǻ (1 ƒǽȂ ǹǫƑȅǶǿ 3$12)/(;®) ǴƒǸȁǾǬƒǴǸ ȁǶǻ dzǸǫǺȂȀǶ š ǓǻȁǽȄǭ Ȁȁǰ ǺǫdzǸǰ š ǓƒǽǾǾȉȃǶȀǶ ȁǶǿ ǶǺǴǹȁǾǽȀȁǰȁǸǹǭǿ ǹǾǽȊȀǴȆǻ š ǥdzǾǽǺȂȁǸǹǭ ǰǻȁǽȄǭ ǴǻǬǾDzǴǸǰǿ š ǙǴǾƑǸǹǭ ǰǻȁǽȄǭ

SRC HRO HI CI

SRC

SRC

š ƍǸǫǾǹǴǸǰ ǹǰǸ ǫǻǴȀǶ š ƍǸǫǾǹǴǸǰ ǹǰǸ ǫǻǴȀǶ

SRC

š -803(5 6 ǕǽȊǻǸǻǽ ǰǻǷǴǹȁǸǹȉ ȀȁǽȂǿ Ɠ&

SRC

267


TREK WORK COMPOSITE

TW400S3NO

TW300S3NO

TW200SPBG

TW100SPBG

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

TW400 S3 SRC

TW400S3NO Μαύρο

TW300 S3 SRC

TW300S3NO Μαύρο

TW200 S1P SRC

TW200SPBG Μπεζ-Γκρι

TW100 S1P SRC

TW100SPBG Μπεζ-Γκρι

268

Κανόνας

EN ISO 20345 HRO HI CI

Περιγραφή

Μεγέθη

Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος. Φόδρα : Απορροφητικό καμπυλωτή πολυαμίδιο. Εσωτερική σόλα : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε PU. Σόλα εμβόλιμη : Συγκολλημένη-Πολυουρεθάνη με αμορτισέρ Panoshock®. Στρώμα χρήσης : Καουτσούκ Νιτρίλιο. Υπόδημα μη μαγνητικό. Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και πολυαμίδιο. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Εσωτερική σόλα : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε PU. Σόλα εμβόλιμη : Συγκολλημένη-Πολυουρεθάνη με αμορτισέρ Panoshock®. Στρώμα χρήσης : Καουτσούκ Νιτρίλιο. Υπόδημα μη μαγνητικό.

39 EΩΣ 48

x5


Καμπυλωτή επένδυση Απορρόφηση ιδρώτα Γρήγορο στέγνωμα, αντιβακτηριακό

Γρήγορο δέσιμο Προστασία δακτύλων, ενισχυμένη : σόλα από επαυξημένο καουτσούκ

Εσωτερική σόλα προσχηματισμένη αποσπώμενη : Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε PU Άνεση και γρήγορο στέγνωμα Σύστημα PANOSHOCK® Λιγότερη κούραση, μεγαλύτερη άνεση

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου

Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

ΣΟΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ/ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 1- Κλίμακα γαντζώματος 2- ζώνες κάμψης για περισσότερη άνεση 3- Μεγάλα καρφιά για ανώμαλα εδάφη

ƈƏƙſƐƌƖƊ ƍƄƌ Ɗ ſƐƈƖƊ ƈƐƟƕ ū ƘƓƒƇƁƏƄƗƒƕ XVIOOMRK ƓƔƒƖƙƀƔƒƐƗƄƕ Ɨƌƕ ƘƛƊƎƀƕ ƄƓƒƇƟƖƈƌƕ ƈƐƟƕ ƘƓƒƇƁƏƄƗƒƕ ƄƖƙƄƎƈƂƄƕ

269


WATERPROOF ' 3 1 4 3 7 - 8 ) ť Ũ ŭ ť Ŧ ŵ ų ź ū Ə ƈ Ə ƅ Ɣ ſ Ɛ Ɗ * V I I X I \

NOMADS3MA

NOMADS3NO

Προϊόν

NOMAD S3 SRC

270

Κωδ./Χρώματα NOMADS3MA Καφέ NOMADS3NO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 WR HI CI

Πάνω μέρος : δέρμα Buffalo με μπροστινή ενίσχυση σε PU. Φόδρα : Πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - intercalaire PU. Στρώμα χρήσης : TPU. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Μεγέθη

39 EΩΣ 48

x5


Εσωτερική φόδρα από πολυεστέρα για έναν εξαιρετικό αερισμό του ποδιού

Ιμάντες αντανακλαστικοί για μια καλύτερη ορατότητα και ένα καλύτερο κράτημα του λακτίσματος

Προστατευτικό από PU

Πίσω ενίσχυση για μια υψηλή προστασία στη φθορά

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου

Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

1- Σόλα TPU, μια καλύτερη αντίσταση στην τριβή 2- Άγκιστρα με εξαιρετικές απολήξεις πάνω σε όλα τα είδη εδάφους

ū ƓƔƒƖƗƄƖƂƄ ƇƌƀƔƚƈƗƄƌ ƈƓƂƖƊƕ ƄƓƟ ƏƌƄ ƍƄƌƐƒƗƟƏƒ ƌƇƀƄ ƖƗƈƆƄƐƟƗƊƗƄƕ ƍƄƌ ƄƐƗƒƚƁƕ ƖƗƒ ƐƈƔƟ

271


X-RUN COMPOSITE

XR500S3BE

XR300SPGO

XR300SPGB

Προϊόν

XR500 S3 SRC

Κωδ./Χρώματα XR500S3BE Μπεζ XR300SPGO Γκρι-Πορτοκαλί

XR300 S1P SRC

272

Κανόνας

XR300SPGB Γκρι-Μπλε

EN ISO 20345 HRO

Περιγραφή Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος Nubuck. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Εσωτερική σόλα : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα εμβόλιμη : Συγκολλημένη-Πολυουρεθάνη με αμορτισέρ Panoshock®. Στρώμα χρήσης : Καουτσούκ. Υπόδημα μη μαγνητικό. Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος Nubuck και νάυλον mesh 3D. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα εμβόλιμη : Πολυουρεθάνη με αμορτισέρ Panoshock®. Στρώμα χρήσης : Καουτσούκ. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Μεγέθη

39 EΩΣ 47

x5


Γρήγορο δέσιμο

PANOSHOCK® Λιγότερη κούραση, μεγαλύτερη άνεση

ARCH SUPPORT SYSTEM Καλύτερη σταθερότητα στο στερέωμα

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου

Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

PU/ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑΣΤΕΡΕΗ ΣΟΛΑ 1- ζώνες ευκαμψίας 2- αντιολισθητικό λάστιχο 3- tpu τόξο ενίσχυσης ποδιού

ũƓƌƗƀƎƒƘƕ ƀƐƄ ƘƓƟƇƊƏƄ Əƈ VYRRMRK ƈƏƙſƐƌƖƊ ƖƚƈƇƌƄƖƏƀƐƒ ƆƌƄ ƗƊƐ ƈƔƆƄƖƂƄ Űƈ ƗƊƐ ƍƄƌƐƒƠƔƌƄ ƖƈƌƔſ < 692 ƗƈƎƈƌơƐƒƘƐ ƗƄ ƟƔƌƄ ƏƈƗƄƑƠ ƖƓƒƔ ƍƄƌ ƄƖƙƄƎƈƂƄƕ

273


OUTDOOR 2 COMPOSITE

Το παπούτσι για τα αθλήματα στη φύση αφιερωμένο στην ασφάλεια. Άνετα, κατασκευασμένα με τεχνική επιμέλεια και έχοντας εξαιρετική απόδοση, με τα παπούτσια της γκάμας OUTDOOR 2 θα πάτε πολύ μακριά!

• Σόλα PU/ καουτσούκ που χρησιμοποιείται στα υποδήματα βουνού • Άνεση- Γάντζωμα- Αμορτισέρ- Μείωση των κραδασμών

1-Σύστημα PANOFLEX, ζώνες κάμψης για να διευκολύνουν την κίνηση του ποδιού 2- ΣΟΛΑΣ ΦΘΟΡΑΣ • HRO αντοχή στην ζέστη επαφής: 300° (1mn) • Καρφιά με γάντζους για όλους τους τύπους επιφανειών, εσωτερικές κι εξωτερικές • Νόρμες SRC

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

274

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Κανένα μεταλλικό μέρος στο υπόδημα

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου


AU R I B E AU 2 S1P S R C

P E R T U I S 2 S1P S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

AURIBEAU2 S1P SRC

AURI2SPBE Μπεζ

PERTUIS2 S1P SRC

PERT2SPBE Μπεζ

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 HRO

Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και νάιλον. Φόδρα : Πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Συγκολλημένη - PU / Καουτσούκ Νιτρίλιο. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Μεγέθη

36 EΩΣ 48

x5

O H I O2 S 3 S R C

U TAH 2 S 3 S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

OHIO2 S3 SRC

OHIO2S3NO Μαύρο

UTAH2 S3 SRC

UTAH2S3NO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 HRO

Πάνω μέρος : Δέρμα λαδωμένο Nubuck. Φόδρα : Πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Συγκολλημένη - PU / Καουτσούκ Νιτρίλιο. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Μεγέθη

36 EΩΣ 48

x5

275


COMPOSITE TECH COMPOSITE

Ειδικά σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους τους πιο απαιτητικούς σε ό,τι αφορά την άνεση.

ΕΛΑΦΡΥ- ΕΥΛΥΓΙΣΤΟ

SAGA

COMPOSITE TECH

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

276

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Κανένα μεταλλικό μέρος στο υπόδημα Εκτός από SAGA

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου

Εκτός από SAGA


C T6 0 0 S 3 S R C C T4 0 0 S1P S R C

C T3 0 0 S1P S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

CT600 S3 SRC

CT600S3NO Μαύρο

CT400 S1P SRC

CT400SPNO Μαύρο

CT300 S1P SRC

CT300SPNO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος. Φόδρα : Πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας. Υπόδημα μη μαγνητικό. EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και ύφασμα από πολυαμίδιο PU/ πολυεστέρα. Φόδρα : Πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 HRO

Πάνω μέρος :δέρμα Nubuck. Φόδρα : Πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Συγκολλημένη - PU / Καουτσούκ.

39 EΩΣ 47

x5

SAGA S1P S R C

Προϊόν

SAGA S1P SRC

Κωδ./Χρώματα SAGASPBE Μπεζ SAGASPNO Μαύρο

Μεγέθη

39 EΩΣ 48

x5

277


PRO ACTIVE COMPOSITE

Μια επαγγελματική γκάμα που συνδυάζει την αντοχή, την άνεση και την ελαφρότητα.

Πλευρικά γαντζάκια

Γρήγορο δέσιμο

1- ζώνες κάμψης 2- PANOFLEX® Διευκολύνει την κίνηση του ποδιού 3- Πλάγιες συνδέσεις για κλίμακα

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

278

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Κανένα μεταλλικό μέρος στο υπόδημα Εκτός από PRISM - PROTON

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου

Εκτός από PRISM - PROTON


PL AN E T S 3 S R C

PL AY E R S 3 S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

PLANET S3 SRC

PLANES3GO Γκρι-Πορτοκαλί

PLAYER S3 SRC

PLAYES3GO Γκρι-Πορτοκαλί

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Μη επεξεργασμένο δέρμα και καμπυλωτή. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Μεγέθη

39 EΩΣ 47

x5

PL AT I N E S 3 S R C

PL ATO O N S 3 S R C

Προϊόν PLATINE S3 SRC PLATOON S3 SRC

Κωδ./Χρώματα PLATIS3NO Μαύρο-Πορτοκαλί PLATOS3NO Μαύρο-Πορτοκαλί

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Μη επεξεργασμένο δέρμα και καμπυλωτή. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Μεγέθη

39 EΩΣ 47

x5

279


PRO ACTIVE COMPOSITE

PL AT I N E S1P S R C

PL ATO O N S1P S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

PLATINE S1P SRC

PLATISPNJ Μαύρο-Κίτρινο

PLATOON S1P SRC

PLATOSPNJ Μαύρο-Κίτρινο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος: Δέρμα κρουτόν χρωματισμένο. Φόδρα:δερμάτινη κρούστα. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας. Υπόδημα μη μαγνητικό

Μεγέθη

39 EΩΣ 47

x5

P R OTO N S1P S R C

P R I S M S1P S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

PROTON S1P SRC

PROTOSPNO Μαύρο

PRISM S1P SRC

280

PRISMSPNO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : mesh πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

Μεγέθη

39 EΩΣ 47

x5


281


SPORTSWEAR COMPOSITE

Μια Αθλητική στάση για πολλαπλές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Γιακάς και γλώσσα καπιτονέ για περισσότερη άνεση Πολύ ελαφριά

ΣΟΛΑ PU/ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 1- Ενδιάμεση σόλα PU για μια καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών 2- Στρώμα φθοράς από καουτσούκ που προσφέρει μια καλή αντοχή στην τριβή 3- Ειδικός σχεδιασμός της σόλας που επιτρέπει μια βέλτιστη πρόσφυση (πρότυπο SRC) 4- HRO

1η σε καθαρότητα σε EVA για περισσότερη άνεση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

282

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Κανένα μεταλλικό μέρος στο υπόδημα

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου


D - S PI R IT S1P

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 HRO

Πάνω μέρος: Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ. (Μαύρο Χρώμα: Αγελαδινό δέρμα και πλέγμα) Φόδρα : Πολυεστέρας. Πάτος Σταθερός - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα: εμβόλιμη- PU/ Καουτσούκ. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 HRO

Πάνω μέρος: Αγελαδινό δέρμα. Επένδυση: Πολυεστέρας. Πάτος Σταθερός - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα: εμβόλιμη- PU/Καουτσούκ. Υπόδημα μη μαγνητικό.

DSPIRSPBE Μπεζ D-SPIRIT S1P

DSPIRSPBG Μπλε-Γκρι DSPIRSPNO Μαύρο

Μεγέθη

38 EΩΣ 47 (Μπεζ-γκρι 36 EΩΣ 47)

x5

D - S PI R IT S 3

Προϊόν

D-SPIRIT S3

Κωδ./Χρώματα DSPIRS3MA Καφέ DSPIRS3NO Μαύρο

Μεγέθη 38 EΩΣ 47 (καφέ) 36 EΩΣ 47 (μαύρο)

x5

283


SPORTSWEAR COMPOSITE

D - S TA R S1P

Προϊόν D-STAR S1P

Κωδ./Χρώματα DSTARSPBE Μπεζ

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 HRO

Πάνω μέρος: Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ. Επένδυση: Πολυεστέρας. Πάτος Σταθερός - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα: εμβόλιμη- PU/Καουτσούκ. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Μεγέθη 38 EΩΣ 47

x5

D - S TA R S 3

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

D-STAR S3

DSTARS3NO Μαύρο

EN ISO 20345 HRO

Πάνω μέρος: Αγελαδινό δέρμα. Επένδυση: Πολυεστέρας. Πάτος Σταθερός - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα: εμβόλιμη- PU/Καουτσούκ. Υπόδημα μη μαγνητικό.

284

Μεγέθη 38 EΩΣ 47

x5


285


LIGHT WALKERS COMPOSITE

Ελαφρύτητα και σύστημα αερισμού για τα υποδήματα αυτά που ταιριάζουν ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες ατμόσφαιρας και καλοκαιρινές περιόδους.

Υπερ αναπνευστικό

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΟΛΑ ΑΠΟ PU ΔΙΠΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

1- ζώνες κάμψης PANOFLEX® Διευκολύνει την κίνηση του ποδιού 2- Πλευρικά γαντζάκια 3- Κύλιση βηματισμού διευκολύνει το βάδισμα κατά της κόπωσης

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ARCH SUPPORT SYSTEM Καλύτερη σταθερότητα στο στερέωμα

286

Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου


V I AG I S1P S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και Πολυεστέρας. Φόδρα : Πολυεστέρας. Επένδυση καθαριότητας : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας. Υπόδημα μη μαγνητικό.

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος: Βελούδινη δερμάτινη κρούστα και "πλέγμα" πολυεστέρα. Επένδυση: Πολυεστέρα: Πάτος Αφαιρούμενος - Άνω μέρος πολυεστέρα πάνω σε αφρό EVA. Σόλα: Με έγχυση - PU διπλής πυκνότητας. Υπόδημα μη μαγνητικό

Μεγέθη

VIAGISPBO Μπεζ-Πορτοκαλί

VIAGI S1P SRC

VIAGISPGV Γκρι-Πράσινο VIAGISPNR Μαύρο-Κόκκινο

36 EΩΣ 48 (Καφέ-κόκκινο 39 EΩΣ 48)

x10

VIAGISPTR Καφέ-Κόκκινο

V I R AG E S1P S R C

Προϊόν

VIRAGE S1P SRC

Κωδ./Χρώματα VIRAGSPGV Γκρι-Πράσινο VIRAGSPNR Μαύρο-Κόκκινο

Μεγέθη

36 EΩΣ 48

x10

287


LIGHT WALKERS R I M I N I I I S1P S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και δίχτυ νάιλον (αεριζόμενη πλέξη). Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

RIMI2SPBG Μπεζ-Γκρι RIMINI II S1P SRC

RIMI2SPGB Γκρι-Μπλε μαρίν RIMI2SPGN Γκρι-Μαύρο

288

Μεγέθη

36 EΩΣ 47 (Μπεζ-Γκρι 39 EΩΣ 47)

x10


289


CITY

Η πολλαπλότητα χρήσεων και η κομψότητα για πολλαπλούς τομείς δραστηριοτήτων.

Γιακάς και γλώσσα καπιτονέ για περισσότερη άνεση

Γρήγορο δέσιμο Πολύ ελαφριά: 470 g ανά πόδι και ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ

Σόλα SRC Για χρήσεις πολλαπλών δυνατοτήτων πάνω σε όλα τα είδη εδάφους σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

290

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Κανένα μεταλλικό μέρος στο υπόδημα

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου Εκτός από LANTANA - NAVARA - KORANDA


S U P E RV I S E R S 3

S T R AT EGY S1P S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

SUPERVISER S3

SUPERS3NO Μαύρο

STRATEGY S1P SRC

STRATSPNO Μαύρο

Κανόνας

EN ISO 20345

Περιγραφή Πάνω μέρος : Δέρμα αγελάδας. Φόδρτα : πολυεστέρα. Εσωτερική σόλα : Αποσπώμενη – Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα: Συγκολλημμένη- PU μόνο-πυκνότητας Πάνω μέρος : Δέρμα αγελάδας. Φόδρα : Πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή – PU μονής πυκνότητας.

Μεγέθη

37 EΩΣ 47

x5

B I G B O S S S1P S R C

Προϊόν BIG BOSS S1P SRC

Κωδ./Χρώματα BIGBOSPNO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Φόδρα : Πολυεστέρας. Εσωτερική σόλα : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή – PU μονής πυκνότητας – Μη μαγνητικό υπόδημα.

Μεγέθη 37 EΩΣ 47

x5

291


LADY A N T I B E S S1 S R C

ΑΝΕΣΗ Τεχνολογία αθλητικών παπουτσιών : Εσωτερική σόλα από Phylon (υλικό που χρησιμοποιείται για τζόκιν), ελαφρότητα, άνεση και ευλυγισία ANTIBES - CANNES

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΛΟΝΙΣΜΩΝ το PANOSHOCK® μειωνει το κυμα κλονισμου ANTIBES - CANNES

Προϊόν

ANTIBES S1 SRC

Κωδ./Χρώματα ANTIBS1GB Γκρι-Μπλε

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα με επιφάνεια βελουτέ και δίχτυ νάιλον (αεριζόμενη θηλιά). Επένδυση : Πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Προσχημματισμένη - Φορμαρισμένη πάνω πλευρά με πολυαμίδιο σε EVA με καμάρα πέλματος. Σόλα : Συγκολλημένη - Ενδιάμεσο φύλλο Phylon με αμορτισέρ Panoshock®. Στρώμα χρήσης : Καουτσούκ.

Μεγέθη

35 EΩΣ 41

x5

CAN N E S S 2 S R C

ΣΟΛΑ : ΛΑΣΤΙΧΟ καουτσουκ : περισσότερη αντίσταση στο γλίστρημα σε γλιστερές, λαδωμένες ή υγρές επιφάνειες ANTIBES - CANNES

ΑΝΕΣΗ Τεχνολογία αθλητικών παπουτσιών : Εσωτερική σόλα από Phylon (υλικό που χρησιμοποιείται για τζόκιν), ελαφρότητα, άνεση και ευλυγισία ANTIBES - CANNES

Προϊόν

CANNES S2 SRC

292

Κωδ./Χρώματα CANNES2NO Μαύρο-Κόκκινο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος. Επένδυση : Πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Προσχημματισμένη - Φορμαρισμένη πάνω πλευρά με πολυαμίδιο σε EVA με καμάρα πέλματος. Σόλα : Συγκολλημένη - Ενδιάμεσο φύλλο Phylon με αμορτισέρ Panoshock®. Στρώμα χρήσης : Καουτσούκ.

Μεγέθη

35 EΩΣ 41

x5


Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

A G R O

ROBION3 S2 SRC

ROBI3S2BC Άσπρο EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Μικροΐνες. Φόδρα : Πολυεστέρας. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη Πάνω μέρος από πολυεστέρα με EVA. Σόλα : Χυτή PU μονής πυκνότητας.

35 EΩΣ 47

x5

35 EΩΣ 47

x5

• Ράβδος μικροϊνών ανθεκτική στο νερό • Πλύσιμο στο πλυντήριο 30° C , εύκολο στη συντήρηση • Μη υφάνσιμη φόδρα με απορόφηση για γρήγορο στέγνωμα ROBION 3 - MAUBEC 3

MAUBEC3 SBEA SRC

MAUB3SBBC Άσπρο EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα : Πολυεστέρας. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη Πάνω μέρος από πολυεστέρα με EVA. Σόλα : Χυτή PU μονής πυκνότητας.

293


4X4 INDUSTRY

Αποκλειστική σόλα κατασκευασμένη από Panorubber® που παρέχει αντοχή στην υδρόλυση, προστασία από τη ζέστη και το κρύο. Τα προϊόντα της γκάμας 4x4 INDUSTRY ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιομηχανίας πετροχημικών και του BTP.

Προστασία δακτύλων ενισχυμένη : Σόλα από επαυξημένο δέρμα Εκτός από LANTANA – NAVARA

1- ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Σόλα καουτσούκ νόρμας SRC Προσκόλληση σε ολισθηρά εδάφη όλων των τύπων των επιφανειών 2- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ Σόλα καουτσούκ/νιτριλίου 3- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΥΣΗ Το υλικό μένει σταθερό και δεν χάνει την φόρμα του, αντιμέτωπο με τις μεταβολές της θερμοκρασίας και με τα ποσοστά υγρασίας 4- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ • Νόρμα HRO : Σόλα ανθεκτική στην θερμοκρασία επαφής 250° (5 λεπτά) • Νόρμα HI : Μόνωση του ποδιού μέσα στο παπούτσι ενάντια στη ζέστη Η άνοδος της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 22°C μετά από 30 λεπτά μέσα σ’ένα μπάνιο άμμου στους +150°C.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΛΑΣ PANORUBBER®

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Αντιστατική σόλα, αντοχή στη διάτρηση, πολύ εύκαμπτη

294

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Κανένα μεταλλικό μέρος στο υπόδημα Εκτός από LANTANA NAVARA - KORANDA

Μύτη πολυσύνθετη 200 j, πιο ελαφρύ και από ατσάλι Δεν επιτρέπει την διείσδυση ζέστης και κρύου Εκτός από LANTANA - NAVARA KORANDA

Εκτός από LANTANA - NAVARA - KORANDA


FR O N T E R A S 3 S R C

KO R AN DA S 3 S R C

Προϊόν

FRONTERA S3 SRC

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

FRONTS3MA Καφέ EN ISO 20345 HRO HI CI

KORANDA S3 SRC

KORANS3NO Μαύρο

Μεγέθη

Περιγραφή Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος με TPU στα δάκτυλα. Φόδρα : Απορροφητικό καμπυλωτό πολυαμίδιο. Εσωτερική σόλα : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο καμπυλωτό πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - Panorubber®. Στρώμα χρήσης : Καουτσούκ Νιτρίλιο.

36 EΩΣ 48

x5

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο Buffalo με ενίσχυση πριν το εγχυμένο δέρμα. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Εσωτερική σόλα : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - Panorubber®. Στρώμα χρήσης : Καουτσούκ Νιτρίλιο.

L AN TAN A S1P S R C

N AVA R A S1P S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

LANTANA S1P SRC

LANTASPNO Μαύρο

NAVARA S1P SRC

NAVARSPNO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 HRO HI CI

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο Buffalo. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Εσωτερική σόλα : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - Panorubber®. Στρώμα χρήσης : Καουτσούκ Νιτρίλιο.

Μεγέθη

36 EΩΣ 48

x5

295


X-LARGE INDUSTRY

Σύμβολο άνεσης, προστασίας και διάρκειας, η γκάμα X-LARGE INDUSTRY ανταποκρίνεται στα πιο δύσκολα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Ταινίες αντανακλαστικές

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 1- άγκιστρα στερέωσης μπροστά και στοπ πίσω 2- Πλάγια γαντζάκια για σκάλα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΟΥΣΕΩΝ σόλα από PU διπλής πυκνότητας

296

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ φόρμα και μύτη με πλάτος 11.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ σόλα από επαυξημένο PU (Σύστημα BUMPER CAP)

ΣΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ ενσωματωμένες ζώνες κάμψης (σύστημα PANOFLEX®)


CA D E R O U S S E S 3 S R C SAU LT S 3 S R C CADEROUSSE

MONTBRUN S3 SRC

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

CADEROUSSE S3 SRC

CADERS3NO Μαύρο

SAULT S3 SRC

SAULTS3NO Μαύρο

MONTBRUN S3 SRC

MONTBS3NO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 CI

Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος. Φόδρα : Γούνα ακρυλική. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Τσόχα. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας με περικλείουσα γλώσσα.

Μεγέθη

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας με περικλείουσα γλώσσα.

39 EΩΣ 48 x5 39 EΩΣ 48

CA R O M B S1P S R C

M A Z AN S1P S R C

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

CAROMB S1P SRC

CAROMSPGB Γκρι-Μπλε

MAZAN S1P SRC

MAZANSPGB Γκρι-Μπλε

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και νάιλον από πολυαμίδιο. Φόδρα : Πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας με περικλείουσα γλώσσα.

Μεγέθη 39 EΩΣ 48 x5 39 EΩΣ 48

297


ESD Τι λέει ο κανονισμός; Περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ατμόσφαιρες με την ονομασία «ATEX» και την προστασία των εργατών κατά των κινδύνων έκρηξης ρυθμίζονται από την Οδηγία 1999/92/ΕΚ. Η χρήση κατάλληλης υπόδησης ειδική υπόδηση για τη διάχυση των ηλεκτροστατικών φορτίων, συνιστάται στις περιοχές αυτές ως μέρος ενός πλήρους συστήματος πρόληψης του κινδύνου έκρηξης. Οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την υλοποίηση συστημάτων που ελέγχουν την ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) που μπορεί να επιφέρει βλάβη σε εξαρτήματα καθορίζονται από το πρότυπο EN61340-5-1. Η συσκευή αναφερόμενη ως «ESD» πρέπει να προσφέρει αντίσταση μεταξύ 105 Ω και 3.5 107 Ω. Για να χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα ESD system, ένα υπόδημα πρέπει τουλάχιστον να είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN61340-4-3 και να προσφέρει αντίσταση μικρότερη από 108 Ω (και μεγαλύτερη από 105 Ω), διασκορπίζει τότε την ενέργεια. Η απόδοση των SAULT ESD and VIAGI ESD είναι ιδιαίτερα καλή γιατί όχι μόνο έχουν φθάσει σε μια μέγιστη αντίσταση μεταξύ 105 και 3.5 107 Ω, αλλά επειδή οι δοκιμές αυτές διεξήχθησαν κάτω από αυστηρές περιοριστικές συνθήκες: το κλιματολογικό περιβάλλον κλάσης αριθμού 1 (υψηλή ξηρασία: ποσοστό υγρασίας 15% ). Λόγω του χαμηλού τους επιπέδου αντίστασης, τα SAULT ESD και τα VIAGI ESD αποτελούν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό τμήμα ενός παγκόσμιου συστήματος γείωσης (γάντια, ιματισμός, χαλιά, καθίσματα, κλπ. ...). Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις τους βοηθούν το σύστημα αυτό να επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο αντίστασης (εικονόγραμμα ESD) για συμμόρφωση. Χάρη στο χαμηλό επίπεδο αντίστασής τους, τα SAULT ESD και VIAGI ESD αποτελούν ένα ιδιαίτερα αποδοτικό στοιχείο του καθολικού συστήματος γείωσης (γάντια, ρούχα, τάπητας δαπέδου, κάθισμα, κλπ. ...). Έτσι, οι αποδόσεις τους βοηθούν το σύστημα αυτό στο να φθάσει το απαιτούμενο για τη συμβατότητα επίπεδο αντίστασης

ΠΡΟΤΥΠΟ EN61340-4-3

ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΓΙΜΟ

103

104

ΜΟΝΩΤΙΚΟ

1005

106

107 3,5.107 108

109

1010

Ω (ohm)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (ESD *) Ο στατικός ηλεκτρισμός πάνω στους χειριστές πρέπει να ελεγχθεί στις κατωτέρω περιοχές εφαρμογής, διότι μπορεί:

> να δημιουργήσει ηλεκτρικούς σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες: βιομηχανίες πλαστικών, ανθρακωρυχεία, βιομηχανίες πετρελαίου και αερίων, χημικές βιομηχανίες ... > να προκαλέσει βλάβη σε εξοπλισμό ευαίσθητο σε ηλεκτροπληξίες: διάφορες ηλεκτρονικές βιομηχανίες ... > να δημιουργήσει σωματίδια που μπορεί να επιτεθούν πάνω σε βαφές: βιομηχανία αυτοκινήτων, οικιακές συσκευέςΗλεκτροστατική εκφόρτιση

298


SAU LT S 3 S R C E S D

Προϊόν

SAULT S3 SRC ESD

Κωδ./Χρώματα SAULTE3NO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 EN61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 1

Πάνω μέρος: Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα :πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητα με φουσκωμένο κάλυμμα

Μεγέθη

39 EΩΣ 48

x5

V IAG I S1P S R C E S D

Προϊόν VIAGI S1P SRC ESD

Κωδ./Χρώματα VIAGIEPNR Μαύρο-Κόκκινο

Κανόνας

Περιγραφή

EN ISO 20345 EN61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 1

Πάνω μέρος: Σουέτ δέρμα χρωματισμένο και πολυεστέρα mesh. Φόδρα: Πολυεστέρας.Επένδυση καθαριότητας : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητα. Μη μεταλλικό υπόδημα.

Μεγέθη 36 EΩΣ 48

x10

299


CLASSIC +

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

GARGAS II S1P SRC

GARG2SPNO Μαύρο

GOULT II S1P SRC

300

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη 35 EΩΣ 48

x10

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

35 EΩΣ 48

x10

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Αποσπώμενη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

GOUL2SPNO Μαύρο


Προϊόν

C L A S S I C

COBRA II S1P SRC

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

I N D U S T R Y COBR2NO Μαύρο

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Μη επεξεργασμένο δέρμα και καμπυλωτή. Επένδυση καθαριότητας : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

36 EΩΣ 47

x10

36 EΩΣ 45 46 EΩΣ 47

x10 x5

EN ISO 20345

Πάνω μέρος: Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Εσωτερική σόλα : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Με έγχυση - PU διπλής πυκνότητας.

36 EΩΣ 47

x10

EN ISO 20345

Πάνω μέρος: Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Εσωτερική σόλα : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Με έγχυση - PU διπλής πυκνότητας.

36 EΩΣ 47

x10

EN ISO 20345

Πάνω μέρος: Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ. Φόδρα: Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας: Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα: Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

EN ISO 20345

• Ραφές Kevlar® • Αυτί

VOYAGER S1P SRC

MIRAGE S1P SRC

FENNEC II S1 SRC

VOYAGSPGB Γκρι-Μπλε

MIRAGSPGB Γκρι-Μπλε

FENN2GR Γκρι

FENN2PGR Γκρι

FENNEC II S1P SRC

FENNEC II S1P

301


CLASSIC INDUSTRY

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

JUMPER2 S3 FUR SRC

JUMP2S3FENO Μαύρο

Κανόνας

Περιγραφή Πάνω μέρος : Δέρμα χρωματισμένο στο πίσω μέρος. Φόδρα : Γούνα πολυεστέρα. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη Τσόχα. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

Μεγέθη 36 EΩΣ 45 46 EΩΣ 47

x10 x5

36 EΩΣ 45 46 EΩΣ 47

x10 x5

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

36 EΩΣ 45 46 EΩΣ 47

x10 x5

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

EN ISO 20345 CI

• Σόλα με ειδικό υλικό PU ανθεκτική στους -30°C

JUMPER2 S3 SRC

JET2 S3 SRC

302

JUMP2S3NO Μαύρο

JET2S3NO Μαύρο


Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

JUMPER2 S1P SRC

JUMP2SPNO Μαύρο

JET2 S1P SRC

JUMPER2 S1 SRC

JET2 S1 SRC

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη 36 EΩΣ 45 46 EΩΣ 47

x10 x5

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

36 EΩΣ 45 46 EΩΣ 47

x10 x5

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

36 EΩΣ 45 46 EΩΣ 47

x10 x5

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

36 EΩΣ 45 46 EΩΣ 47

x10 x5

EN ISO 20345

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Απορροφητικό πολυαμίδιο. Επένδυση καθαριότητας : Σταθερή - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

JET2SPNO Μαύρο

JUMP2S1NO Μαύρο

JET2S1NO Μαύρο

303


WINTER BOOT

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

BEAR III S3 SRC

BEAR3S3MA Καφέ

DEVON III S3 SRC

CADEROUSSE S3 SRC

304

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη 39 EΩΣ 47

x5

EN ISO 20345 CI

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Γούνα ακρυλική. Επένδυση καθαριότητας : Αποσπώμενη - Γούνα ακρυλική. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

39 EΩΣ 47

x5

EN ISO 20345 CI

Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο. Φόδρα : Γούνα ακρυλική. Επένδυση καθαριότητας : Αποσπώμενη - Γούνα ακρυλική. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας.

39 EΩΣ 48

x5

EN ISO 20345 CI

Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος. Φόδρα : Γούνα ακρυλική. Επένδυση καθαριότητας : Προσχηματισμένη αποσπώμενη - Τσόχα. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας με περικλείουσα γλώσσα.

DEVO3S3NO Μαύρο

CADERS3NO Μαύρο


Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

MORNAS SRC

MORNAVE Πράσινο

Κανόνας

EN ISO 20347 OB E CI

ECRINS S5 SRC

ECRINNO Μαύρο EN ISO 20345 CI

LAUTARET2

LAUT2NO Μαύρο

Περιγραφή

Μεγέθη

Μπότα PVC Διπλής-έγχυσης. Γιακάς : PU. Φόδρα : Γούνα πολυεστέρα. Σόλα : PVC με άγκιστρα.

39 EΩΣ 47

x6

Μπότα ασφαλείας Πάνω μέρος : PVC διπλής έγχυσης Φόδρτα : γούνα από πολυεστέρα Επένδυση καθαριότητας : σταθερή με προστασία αλουμινίου Σόλα : PVC- Νιτρίλιο με άγκιστρα – Χάλυβας S5 / Κορδόνια

39 EΩΣ 47

x5

Μπότες καναδικές με γούνινη επένδυση. Φόδρα πολυεστέρα 100% Πάνω μέρος: Teflon® επεξεργασμένο με πολυαμίδιο. Σόλα και ψίδι : Θερμοπλαστική (διατηρώντας τις ιδιότητές της έως τους -30°C).

38 EΩΣ 47

x5

• ΜΠΟΤΆΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ, ΧΩΡΊΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

305


RAIN BOOT

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

GIGNAC2 S5 SRC

GIGN2VE Πράσινο

Κανόνας

EN ISO 20345

VIENS2 S4 SRC

VIEN2BL Μπλε EN ISO 20345

JAVON 2 E

JAVO2VE Πράσινο EN347-1

JOUCAS2 SRC

JOUC2VE Πράσινο EN ISO 20347 OB E

306

Περιγραφή

Μεγέθη

Μπότες ασφαλείας. Πάνω μέρος: Από PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσεϊ πολυεστέρας Σόλα : PVC - Νιτρίλιο με άγκιστρα - Χάλυβας S5.

39 EΩΣ 47

x5

Μπότες ασφαλείας. Πάνω μέρος : Από PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσεϊ πολυεστέρας. Σόλα : PVC - Νιτρίλιο με άγκιστρα

36 EΩΣ 47

x5

Κοντές μπότες εργασίας. Πάνω μέρος : PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσει πολυεστέρας Σόλα : PVC με άγκιστρα.

39 EΩΣ 47

x6

Μπότες εργασίας. Πάνω μέρος : Από PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσεϊ πολυεστέρας Σόλα : PVC με άγκιστρα.

39 EΩΣ 47

x6


Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη

ť Ų ũ Ŷ ų Ÿ ť ŵ

PRATO

PRATOVE Χακί-Μαύρο

Παπούτσια αντιστατικά και αντιβακτηριακά. 64% βαμβάκι, 17% πολυαμίδιο, 16% Nostatex®, 3% Lycra®. Μαλακό άκρο αντι-στρες. Βαθμιδωτή συμπίεση σε Lycra®. Επεξεργασμένα για να μην μπαίνουν (προ-πλυμένα).

39/42-43/46

x100

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

x50

38/39 EΩΣ 46/47

x50

PRATONO Μαύρο-Γκρι

CHAUSSETT

CHAUSSETT Σαμπανί

Κάλτσα με ακρυλική γούνα για μπότες.

CHAUSSON

CHAUSSO Γκρι

Ισοθερμικές παντόφλες 100% πολυεστέρα. Ελαστική υποστήριξη στον αστράγαλο, πλάτους 22 mm.

LACETS XL

LACETXL Μαύρο

Μαύρα στρογγυλά κορδόνια από πολυαμίδιο. Μήκος 120 cm

22180 Μαύρο

Μαύρα στρογγυλά κορδόνια από πολυαμίδιο. Μήκος 100 cm

45400 Μαύρο

Σόλα αλλαγής. Πολυαμίδιο.

x500

LACETS 22180 SEMELLE

35/36 EΩΣ 47/48

x350

307ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

310

Συγκράτηση του σώματος Χαλινός αντιπτώσης σελ. 316 Σύνολα αντιπτωτικής προστασίας σελ. 326

Αντιπτώσεις Ιμάντες απορροφητή ενέργειας Αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς Αντιπτώση πάνω σε εύκαμπτο υποστήριγμα ασφάλισης Αντιπτώση πάνω σε εύκαμπτο / άκαμπτο υποστήριγμα ασφάλισης

σελ. 330 σελ. 334 σελ. 338 σελ. 342

Spiderline II®

σελ. 344

Αγκύρωση / διατήρηση κατά την εργασία Συστήματα συγκράτησης κατά την εργασία σελ. 324 Διατάξεις αγκύρωσης σελ. 346 Ιμάντες σελ. 348

Σύνδεσμοι

σελ. 350

Αιώρηση Εργασίες πάνω σε σχοινί σελ. 352

Διάσωση Αντιπτώση και διάσωση, απομονωμένος χώρος σελ. 354 Διάσωση & εκκένωση σελ. 356

309


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1

2

1

2

1

3

1

3

EN361

EN361

ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN361 + EN358

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

EN361

4

EN360

EN360

EN353-1

EN353-2

EN355

EN795-B

ΑΓΚΥΡΩΣΗ

EN795-B

EN355

EN362

310

EN795-A

EN795-A

EN795-B


ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΩΡΗΣΗΣ 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

2 1 2

1

3 4

5

1

2 2

1

EN1498-B

EN341

EN795-B

EN361 + EN358

EN341

EN587

EN795-B

EN358

EN358

EN358

EN358

EN354

EN795-C

311


ΧΑΛΙΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΛΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΩΔ.

ΜΕΓΕΘΗ

1

2

3

GT

S-M-L

<195 cm <110 cm <115 cm <65 cm

XX

XL-XXL

>190 cm >105 cm >110 cm >60 cm

2

4

NO

3

1 4

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΙΝΟΥ

OK

312

OK


ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ

ΣΚΛΗΡΟΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ

ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Y)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2

Ελεύθερο ύψος

Ελεύθερο ύψος

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0

Ελεύθερο ύψος

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ

313


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΝΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EN365 στους δώδεκα μήνες Οι οδηγίες για εξετάσεις σε περιοδική βάση πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: - Μια σύσταση που αφορά τη συχνότητα των περιοδικών εξετάσεων, - Μια προειδοποίηση ώστε να υπογραμμίζεται ότι οι εξετάσεις σε περιοδική λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η διευθέτηση, ο τύπος του βάση δεν πρέπει να γίνονται παρά μόνο από ένα αρμόδιο άτομο και κάτω εξοπλισμού, η συχνότητα χρήσης, και οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες. από την αυστηρή τήρηση των τρόπων λειτουργίας της εξέτασης σε Η σύσταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει έναν όρο που να διευκρινίζει περιοδική βάση του κατασκευαστή. ότι η εξέταση σε περιοδική βάση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά

10 έτη

20 έτη

Έως 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής ή 7 έτη από την ημερομηνία χρήσης για τα κλωστοϋφαντουργικά Μ.Α.Π.

Έως 20 έτη από την ημερομηνία κατασκευής ή 7 έτη από την ημερομηνία χρήσης για τα κλωστοϋφαντουργικά Μ.Α.Π.

0

1

0

1

2

2

3

Διάρκεια χρήσης

Διάρκεια ζωής

5

6

7

ΕΤΗ

8

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ:

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ:

Χαλινούς, ζώνες, ιμάντες, σχοινιά, απορροφητές ενέργειας, μηχανισμούς περιέλιξης μη αποσυναρμολογούμενους (π.χ. AN102), σύνδεσμοι, εξαρτήματα των κιτ μας (εκτός από το ELARA270), προσωρινά σημεία αγκύρωσης (τρίποδο, LV201…)

Αποσυναρμολογούμενους μηχανισμούς περιέλιξης, συσκευές διάσωσης (π.χ. TC013)

ΠΕΡΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΑΣ ΖΩΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

7

9

ΕΤΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ Ετικέτα πάνω στο προϊόν με την επόμενη ημερομηνία

Εγγραφείτε στον ιστότοπο www.deltaplus.eu Ή: - Προγραμματισμός από το χρήστη - Προγραμματισμός από τον εργοδότη - Ετικέτα πάνω στο χώρο αποθήκευσης του προϊόντος - Επιφορτίστε τους επόμενους οργανώσεις με τον προγραμματισμό: • τον μεταπωλητή • τον κατασκευαστή Delta Plus • το κέντρο εξυπηρέτησης

314

10


ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

EN365

ΧΡΗΣΤΕΣ : «Είναι θεμελιώδους σημασίας το προσωπικό να είναι 12 ενότητες κατάρτισης προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών εκπαιδευμένο, η ικανότητά του ελεγμένη και να διαθέτει γραπτές οδηγίες ακροατηρίων: που να του επιτρέπουν να επιλέγει, να χρησιμοποιεί, να συντηρεί και να χρήστες, διανομείς, τεχνικές υπηρεσίες ελέγχου και επισκευής. αναθεωρεί σε περιοδική βάση το Μ.Α.Π. ή άλλο εξοπλισμό.» ΕΛΕΓΚΤΕΣ : «Μπορεί ένα ικανό άτομο να χρειαστεί εκπαίδευση από τον κατασκευαστή (...) σημαντικές γνώσεις σχετικές με την ασφάλεια είναι αναγκαίες για την αποσυναρμολόγηση, την ανασυναρμολόγηση, ή την εκτίμηση των Μ.Α.Π. ή άλλων εξοπλισμών.»

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ: Επιτρέπει: • Υψηλή ευαισθητοποίηση της εργασίας • Ανάλυση καταστάσεων που εγκλείουν κινδύνους • Διασφάλιση των θέσεων εργασίας • Εύρεση λύσεων προστασίας • Την προσφορά περισσότερης παραγωγικότητας • Την απόδοση τεχνικών αρμοδιοτήτων στον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των προϊόντων

Υψηλή ευαισθητοποίηση στην εκτέλεση των εργασιών 6 ώρες

Επιθεώρηση των Μ.Α.Π. 6 ώρες Τεχνικές πώλησης εφαρμοσμένες στα Μ.Α.Π. με αορτήρα προστασίας κατά των πτώσεων 6 ώρες

Σταθερά και προσωρινά σημεία αγκύρωσης 3 έως 6 ώρες

Διανομείς

Χρήστες Τοποθέτηση και χρήση των συστημάτων διάσωσης 6 έως 18 ώρες

Επιθεώρηση των Μ.Α.Π. 6 ώρες Εργασίες πάνω σε σχοινιά 30 ώρες

Επανάληψη των αορτήρων προστασίαςαπό την πτώση με αυτόματο κλείδωμα 12 έως 18 ώρες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Γραμμές ζωής οριζόντιες και κάθετες 4 ώρες Πώληση των συστημάτων διάσωσης 4 ώρες

Εγκαταστάτης της γραμμής ζωής 5 ώρες Ελεγκτής της γραμμής ζωής 2 ώρες

ΟΙ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Δίκτυο κέντρων εξυπηρέτησης

Πληροφορίες στο www.deltaplus.eu

Κέντρα εκπαίδευσης www.dpgtraining.com

315


ŶŸŧŮŵťŷūŶū ŷųŸ ŶżŰťŷųŶ

WAI LY HA R3 6TC

3

4

5

10

Άνετος χάρη στο άνετο μαξιλαράκι.

Ιδεώδης θέση εργασίας χάρη στο ημι-άκαμπτο σέλμα

Προϊόν WAILY HAR36TC

316

Κωδ./Χρώματα HAR36TCGT HAR36TCXX

Κανόνας

Περιγραφή

EN361 EN358

Χαλινός με ζώνη και σέλμα εργασίας: 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). Ζώνη συγκράτησης με θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα και σέλμα. 2 σημεία αγκύρωσης συγκράτησης στην εργασία (πλάγια). Σέλμα με 2 σημεία αιώρησης. 5 θηλιές ρυθμίσεων εκτων οποίων οι 3 αυτόματες

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L 2,4 kg XL/XXL

x5


ź ť ů ŭ ű ų Ŷ ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż Ŷ ū Ŷ Ů ť ŭ ť ŭ ż ŵ ū Ŷ ū Ŷ Η πλειονότητα των προϊόντων μας έχει ελεγχθεί κάτω από περιορισμό της τάξεως των 40% έως 50% των απαιτήσεων τυποποίησης (στα 140 kg ή τα 150 kg). Βρείτε ξανά την πληροφορία αυτή μέσα στα τεχνικά δελτία των προϊόντων μας.

GAL AG O H A R3 5TC

1

2

3

4

9

6

7

8

9

11 12

10

2 γρήγορες θηλιές που επιτρέπουν τη ρύθμιση ή την αφαίρεση των ιμάντων των ώμων για να ληφθεί μια περικνημιαία ζώνη EX320TC

2 χειρολαβέςαξεσουάρ ενσωματωμένες στη ζώνη Άνετος χάρη στο θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα και στις θερμαινόμενες περικνημίδες με τη σπογγοειδή φόδρα και το άνετο μαξιλαράκι

Προϊόν GALAGO HAR35TC

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

HAR35TCGT

EN361 EN358 EN813

Δίχρωμος χαλινός με ζώνη: 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). Ζώνη συγκράτησης με θερμαινόμενα τμήματα, ραχιαίο και περιικνημιαίο. 2 σημεία αγκύρωσης συγκράτησης στην εργασία (πλάγια). 1 σημείο αιώρησης. 8 θηλιές ρυθμίσεων εκ των οποίων 4 αυτόματες. 1 κρίκος.

HAR35TCXX

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L 1,9 kg

x5

XL/XXL

317


ŶŸŧŮŵťŷūŶū ŷųŸ ŶżŰťŷųŶ

EO L I E N H A R3 5

1

2

3

4

9

6

7

8

9

11 12

10

Soft padding πάνω στους ώμους και ανάμεσα στις κνήμες Αφαιρούμενη ραχιαία προστασία

Μάρτυρας πτώσης

Περιστροφή 120° 2 χειρολαβές-αξεσουάρ ενσωματωμένες στη ζώνη

Τσέπη για το τηλέφωνο ή για τον ανιχνευτή πτώσης

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

EN361 EN358

Δίχρωμος χαλινός με ζώνη στήριξης. 3 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό δεξιά πλευρά - θωρακικό αριστερή πλευρά). 4 θηλιές ρυθμίσεων σε ελαφρύ κράμα. 2 αυτόματες θηλιές. Ζώνη συγκράτησης με θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα κλειστή από φαρδύ βέλκρο για περισσότερη άνεση. Περιστροφή 120°. 2 πλάγια σημεία αγκύρωσης. 1 αυτόματη θηλιά ρύθμισης. Φόδρα ραχιαίου τμήματος υπό τη μορφή σπόγγου.

HAR35GT EOLIEN HAR35 HAR35XX

318

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L 2 kg XL/XXL

x5


ź ť ů ŭ ű ų Ŷ ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż Ŷ ū Ŷ Η πλειονότητα των προϊόντων μας έχει ελεγχθεί κάτω από περιορισμό της τάξεως των 40% έως 50% των απαιτήσεων τυποποίησης (στα 140 kg ή τα 150 kg). Βρείτε ξανά την πληροφορία αυτή μέσα στα τεχνικά δελτία των προϊόντων μας.

A N ATO M H A R3 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

9

Soft padding πάνω στους ώμους και ανάμεσα στις κνήμες

Μάρτυρας πτώσης

Τσέπη για το τηλέφωνο ή για τον ανιχνευτή πτώσης

Προϊόν ANATOM HAR32

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

EN361

Χαλινός δυο χρωμάτων. 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 4 θηλιές ρυθμίσεων σε ελαφρύ κράμα. 2 αυτόματες θηλιές.

HAR32GT HAR32XX

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L 1,4 kg

x5

XL/XXL

319


ŶŸŧŮŵťŷūŶū ŷųŸ ŶżŰťŷųŶ

HAR24

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11 12

10

Μάρτυρας πτώσης

"Riplight System II®"

Περιστροφή 120° 2 χειρολαβές-αξεσουάρ ενσωματωμένες στη ζώνη

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

HAR24

HAR24GT

Μεγέθη/ Μήκος

Κανόνας

Περιγραφή

EN361 EN358

Επεκτάσιμος χαλινός με επεκτάσιμα κύματα κατοχυρωμένα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας "Riplight System II®". 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 4 θηλιές ρυθμίσεων και 2 αυτόματες θηλιές με ζώνη στήριξης σε περιστροφή 120°. Mεγάλο θερμαινόμενο ραχιαίο με φόδρα υπό τη μορφή σπόγγου.

HAR22

1,8 kg

x5

EX220

1

2

4

5

9

10

6

7

8

9

11

12

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

HAR22

HAR22GT

EN361

Επεκτάσιμος χαλινός με επεκτάσιμα σήματα κατοχυρωμένα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας "Riplight System II®". 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 4 θηλιές ρυθμίσεων και 2 αυτόματες θηλιές.

EN358

Ζώνη συγκράτησης με θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα κλειστή από φαρδύ βέλκρο για περισσότερη άνεση. Περιστροφή 120°. 2 πλάγια σημεία αγκύρωσης. 1 θηλιά ρύθμισης. Φόδρα ραχιαίου τμήματος υπό τη μορφή σπόγγου.

EX220XX EX220 EX220GT

320

S/M/L

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L

1 kg x5

XL/XXL 0,8 kg S/M/L


ź ť ů ŭ ű ų Ŷ ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż Ŷ ū Ŷ Η πλειονότητα των προϊόντων μας έχει ελεγχθεί κάτω από περιορισμό της τάξεως των 40% έως 50% των απαιτήσεων τυποποίησης (στα 140 kg ή τα 150 kg). Βρείτε ξανά την πληροφορία αυτή μέσα στα τεχνικά δελτία των προϊόντων μας.

H A R 23 G I L N O

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

"Riplight System II®"

Μάρτυρας πτώσης

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

HAR23GILNO

HAR23GILNOGT

Μεγέθη/ Μήκος

Κανόνας

Περιγραφή

EN361

Επεκτάσιμος χαλινός με γιλέκο εργασίας μη διαχωριζόμενο: Χαλινός (Réf.HAR23). Γιλέκο: Πολυεστέρας, Cordura® και πλεκτό 3D. Κλείσιμο με φερμουάρ. 2 τσέπες με φερμουάρ. Πλάγιες ζώνες HV και οπισθοανακλαστικές. Ρυθμιζόμενο μέγεθος από πλάγια κορδόνια.

S/M/L

1,8 kg

x5

1,3 kg

x5

H A R 23

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

"Riplight System II®"

Μάρτυρας πτώσης

Προϊόν HAR23

Κωδ./Χρώματα HAR23GT

Κανόνας

Περιγραφή

EN361

Επεκτάσιμος χαλινός με επεκτάσιμα σήματα κατοχυρωμένα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας "Riplight System II®". 3 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό δεξιά πλευρά θωρακικό αριστερή πλευρά). 4 θηλιές ρυθμίσεων και 2 αυτόματες θηλιές.

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L

321


ŶŸŧŮŵťŷūŶū ŷųŸ ŶżŰťŷųŶ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

HAR14

HAR14GT

Κανόνας

EN361 EN358

Περιγραφή Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 2 θηλιές ρύθμισης. Ζώνη συγκράτησης με μεγάλο θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα. Φόδρα υπό τη μορφή σπόγγου.

1,1 kg

x10

0,7 kg

x10

0,6 kg

x10

0,4 kg

x10

HAR14XX

HAR12

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11 12

10

Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 2 θηλιές ρύθμισης.

HAR12GT EN361

HAR12XX

HAR11

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

Χαλινός 1 σημείο αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο). 2 θηλιές ρύθμισης.

HAR11GT EN361

HAR11XX

EX120

EX120 EN358

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

Ζώνη συγκράτησης με θερμαινόμενο ραχιαίο τμήμα. 2 πλάγια σημεία αγκύρωσης. 1 θηλιά ρύθμισης. Φόδρα ραχιαίου τμήματος υπό τη μορφή σπόγγου. 10 12

322


ź ť ůŭűųŶ ťűŷŭŴŷżŶūŶ Η πλειονότητα των προϊόντων μας έχει ελεγχθεί κάτω από περιορισμό της τάξεως των 40% έως 50% των απαιτήσεων τυποποίησης (στα 140 kg ή τα 150 kg). Βρείτε ξανά την πληροφορία αυτή μέσα στα τεχνικά δελτία των προϊόντων μας.

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

HAR12GILNO

HAR12GILNOGT

Κανόνας

EN361

Περιγραφή Χαλινός με γιλέκο εργασίας μη διαχωριζόμενο: Χαλινός (Αναφ. HAR12). Γιλέκο: 65% πολυεστέρας 35% ενσωματωμένο βαμβάκι. Δικτυωτή φόδρα 100% πολυεστέρας διχτυωτό πλέγμα. Κλείσιμο με φερμουάρ. 2 τσέπες. Ρυθμιζόμενο μέγεθος με πολλαπλά φερμουάρ 3 σε 1.

1,2 kg

x10

1,2 kg

x10

1,2 kg

x10

HAR12GILNOXX

HAR12GILJA

HAR12GILJAGT EN361 EN471 2,2

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

Χαλινός με γιλέκο υψηλής ορατότητας μη διαχωριζόμενο: Χαλινός (Réf. HAR12). Γιλέκο: Διαγώνια ύφανση 100% πολυεστέρας. Ραμμένες οπισθοανακλαστικές ζώνες Φόδρα από λεπτό στρώμα πολυεστέρα. Κλείσιμο με φερμουάρ. 5 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για το τηλέφωνο. Τοποθέτηση στη θέση κατόχου σήματος Ρυθμιζόμενο μέγεθος με πολλαπλά φερμουάρ 3 σε 1

HAR12GILJAXX

HAR12GILOR

HAR12GILORGT EN361 EN471 2,2

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

Χαλινός με γιλέκο υψηλής ορατότητας μη διαχωριζόμενο: Χαλινός (Αναφ. HAR12). Γιλέκο: Διαγώνια ύφανση 55% πολυεστέρας 45% βαμβάκι. Ραμμένες οπισθοανακλαστικές ζώνες Φόδρα από λεπτό στρώμα πολυεστέρα. Κλείσιμο με φερμουάρ. 5 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για το τηλέφωνο. Τοποθέτηση στη θέση κατόχου σήματος Ρυθμιζόμενο μέγεθος με πολλαπλά φερμουάρ 3 σε 1.

HAR12GILORXX 1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

323


ŧŮŸŵżŶū ŨŭťŷūŵūŶū Ůťŷť ť ŷūű ũŵŧťŶŭť E X0 3 0 2 0 0

Άνοιγμα διπλής ασφαλείας: Τοποθέτηση χωρίς αποσύνδεση από το χαλινό

10 12

Άνοιγμα με ένα και μόνο χέρι

Μάρτυρας πτώσης και οδηγός σωστής κατεύθυνσης της φοράς

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

EX030200

EX030200

EX030400

EX030400

Κανόνας

3 προϊόντα σε 1 πολυ-λειτουργία: Συρόμενη αντιπτώση πάνω σε υποστήριγμα ασφάλισης σχοινιού πλεγμένου ø 10,5 mm - Παρεμποδιστής πάνω σε σχοινί - Εντατήρας ηνίου εξοπλισμένος με ένα σχοινί και 1 κρίκο AM002. Η διάταξη αντιπτώσης σύρεται πάνω στο υποστήριγμα ασφάλισής της και, σε περίπτωση πτώσης, μπλοκάρει αυτόματα και σταματάει την πτώση του χρήστη. Η διάταξη ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου σχοινιού πάνω στο υποστήριγμα EN358 EN12841 ασφαλείας (τύπος A) συνοδεύει τον χρήστη στις αλλαγές θέσεις και μπλοκάρει κάτω από EN353-2 την επίδραση ενός στατικού ή δυναμικού φορτίου. Η διάταξη ανόδου της πάνω στο δικό της υποστήριγμα εργασίας, μπλοκάρεται κάτω από την επίδραση ενός φορτίου κατά μια φορά και ολισθαίνει ελεύθερα κατά την αντίθετη φορά (τύπος B). Η διάταξη τοποθέτησης επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης ανάμεσα στο χειριστή (με ζώνη συγκράτησης στην εργασία) και τη δομή. Ιμάντας: Πλεγμένο σχοινί ø 10,5 mm με κατασκευασμένα άκρα. Κρίκος αυτόματης ασφάλισης.

E X118 2 0 0A

10

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

EX118200A

EX118200A

EX118400A

EX118400A

EX021

EX021

324

0,20 έως 2m

1,2 kg x5

0,20 έως 4m

1,4 kg

E X0 21

Συστηνόμενο εξάρτημα για την καλή χρήση αυτού του προϊόντος: 1 σύνδεσμος AM002

12

Μεγέθη/ Μήκος

Περιγραφή

10 12

Κανόνας

Περιγραφή

EN358

Ιμάντας συγκράτησηης στην εργασία ρυθμιζόμενος από ανοξ. τεντωτήρα. Ρυθμιζόμενο μήκος. Πλεγμένο σχοινί Ø 14 mm εξοπλισμένο με ένα μάρτυρα φθοράς. Θηλιά με μεταλλικό κρίκο Προστασία συναρμογής. Προστατευτική θήκη. 1 κρίκος. Ιμάντας στήριξης στην εργασία ρυθμιζόμενος από μειωτήρα. Ρυθμιζόμενο μήκος. Πλεγμένο καλώδιο Ø 12 mm. Προστατευτικές θήκες πάνω στις συναρμογές.

Μεγέθη/ Μήκος 0,20 έως 2m

0,9 kg x5

0,20 έως 4m

1,1 kg

1,10 έως 2m

0,3 kg

x15


ũ Ų ť ŵ ŷ ū Ű ť ŷ ť

HA203

1

2

3

4

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Περιγραφή

HA203

HA203

Ζεύγος ιμάντων που επιτρέπει τη διατήρηση της κυκλοφορίας του αίματος μέσα στις κνήμες μετά από μια πτώση κατά την αναμονή βοηθείας. Προσαρμόσιμο σε κάθε τύπο χαλινού με τοποθέτηση πάνω στους πλάγιους ιμάντες. Ευκολία και ταχύτητα εκτέλεσης. Θήκη μεταφοράς.

R I PL I G H T 2 H A 2 01

0,3 kg

FAL L D E T

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Περιγραφή

RIPLIGHT 2 HA201

HA201

RIPLIGHT SYSTEM II® δίνει ελαστικότητα στον χαλινό σας απαλείφοντας τα σημεία τάσης. Μπαίνει με ευκολία με "κλιπ" πάνω στους ιμάντες όλων των χαλινών μας. Για μια βέλτιστη άνεση, συνιστάται η χρήση 3 ζευγών επεκτάσιμων κυμάτων. Πωλείται ανά ζεύγος.

0,03 kg

FALLDET

Ανιχνευτής πτώσης εξοπλισμένος : • Με ένα επιταχυνσιόμετρο που επιτρέπει την ανίχνευση της πτώσης. Μπορεί να μπει στην τσέπη ή μπορεί, χάρη στις εξωτερικές του χειρολαβές, να κρεμαστεί από μια ζώνη. • Με ένα κουμπί που επιτρέπει να καλέσουμε βοήθεια. Δεν υπάρχει κουμπί on/off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση): Μπαίνει σε τρόπο λειτουργίας ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) μόλις τεθεί σε κίνηση, και περνάει σε τρόπο λειτουργίας OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) μετά από 20 λεπτά αδράνειας. Πώληση ανά δύο γιατί λειτουργούν ανά δύο ;;;

0,04 kg

FALLDET

x10

x1

325


Ůŭŷ

E L A R A3 2 0

Σακίδιο τακτοποίησης 4 8

11 12

Προϊόν

ELARA320

Μεγέθη/ Μήκος

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

ELARA320

EN362 EN361 EN355 EN358

POSITIONNING & SCAFFOLDING - Κιτ αντιπτώσης έτοιμο για χρήση: Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 2 θηλιές ρύθμισης. Ζώνη στήριξης (Αναφ. HAR14). Ιμάντας στήριξης στην εργασία ρυθμιζόμενος από μειωτήρα. Μήκος από 1,1 έως 2 m. Πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm (Αναφ. EX021). Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας σε πλεγμένο διπλό καλώδιο (Y) Ø 12mm. Μήκος 2 m. 1 κρίκος AM002 και 2 κρίκοι AM022 (Αναφ. AN211200CDD). 2 σύνδεσμοι AM002.

S/M/L

3,6 kg

x5

2,8 kg

x5

ELARA280

Προϊόν ELARA280

326

1

4

9

8

9

12

Κωδ./Χρώματα ELARA280

Σακίδιο τακτοποίησης

Κανόνας

Περιγραφή

EN362 EN361 EN355

SCAFFOLDING - Κιτ αντιπτώσης έτοιμο για χρήση: Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 2 θηλιές ρύθμισης (Αναφ. HAR12). Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας σε πλεγμένο διπλό καλώδιο (Y) Ø 12mm. Μήκος 2 m. 1 κρίκος AM002 et 2 κρίκοι AM022 (Αναφ. AN211200CDD).

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L


Ŷ Ÿ ű ų ů ť ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż ŷ ŭ Ů ū Ŷ Ŵ ŵ ų Ŷ ŷ ť Ŷ ŭ ť Ŷ Η πλειονότητα των προϊόντων μας έχει ελεγχθεί κάτω από περιορισμό της τάξεως των 40% έως 50% των απαιτήσεων τυποποίησης (στα 140 kg ή τα 150 kg). Βρείτε ξανά την πληροφορία αυτή μέσα στα τεχνικά δελτία των προϊόντων μας.

E L A R A 270

1

2

5

7

Προϊόν

ELARA270

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

ELARA270

EN362 EN361 EN360 EN354 EN795-B

VERTICAL & HORIZONTAL 10 M - Κιτ αντιπτώσης έτοιμο για χρήση: Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 2 θηλιές ρύθμισης (Αναφ. HAR12). Αντιπτώση με αυτόματη επαναφορά ζωστήρα. Μήκος 10 m. Πλαστικό κάρτερ. 1 αυτόματος σύνδεσμος σε μορφή στρεπτήρα και μάρτυρα πτώσης AM016 (Αναφ. AN123T). Ιμάντας στήριξης και αγκύρωσης σε σε ζωστήρα σωληνοειδούς μορφής, μήκος 2 m (Αναφ. LO030). 2 σύνδεσμοι AM002.

Μεγέθη/ Μήκος

S/M/L

8,5 kg

x1

E L A R A14 0

4

Σακίδιο τακτοποίησης

11

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

ELARA140GT

EN362 EN361 EN360

VERTICAL & HORIZONTAL 2,50 M - Κιτ αντιπτώσης έτοιμο για χρήση: Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 2 θηλιές ρύθμισης (Αναφ. HAR12). Αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς σε ιμάντα 46 mm με διασκορπιστή ενέργειας. Κάρτα προστασίας. 1 σύνδεσμος AM002 (Αναφ. AN102). 1 σύνδεσμος AM002.

ELARA140 ELARA140XX

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L 2,1 kg

x5

XL/XXL

327


Ůŭŷ

E L A R A170 Σακίδιο τακτοποίησης 2 6

Προϊόν

7

11

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

ELARA170GT

EN362 EN361 EN353-2

ELARA170 ELARA170XX

ELARA150

ELARA150

EN362 EN361 EN353-2

Περιγραφή ROOF - Κιτ αντιπτώσης έτοιμο για χρήση: Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό) (Αναφ. HAR12). Συρόμενη αντιπτώση μη ανοιχτού τύπου με μάρτυρα πτώσης μη ανοιχτού τύπου με μάρτυρα πτώσης πάνω σε υποστήριγμα ασφαλείας από πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm, μήκος 20 m (Αναφ. AN063/20). 2 σύνδεσμοι AM002. ROOF - Κιτ αντιπτώσης έτοιμο για χρήση: Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό) (Αναφ. HAR12). Συρόμενη αντιπτώση μη ανοιχτού τύπου με μάρτυρα πτώσης μη ανοιχτού τύπου με μάρτυρα πτώσης πάνω σε υποστήριγμα ασφαλείας από πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm, μήκος 10 m (Αναφ. AN063/10). 2 σύνδεσμοι AM002.

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L 3,3 kg XL/XXL x5 S/M/L

2,4 kg

E L A R A19 0

Σακίδιο τακτοποίησης

4 8

Προϊόν

11

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

ELARA190GT

EN362 EN361 EN355

SCAFFOLDING - Κιτ αντιπτώσης έτοιμο για χρήση: Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 2 θηλιές ρύθμισης (Αναφ. HAR12). Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας με μακρύ ιμάντα, μήκος 2 m, εξοπλισμένος με 1 σύνδεσμο AM002 και με 1 κρίκο AM022 (Αναφ. AN203200CD).

ELARA190 ELARA190XX

328

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L 1,8 kg XL/XXL

x5


Ŷ Ÿ ű ų ů ť ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż ŷ ŭ Ů ū Ŷ Ŵ ŵ ų Ŷ ŷ ť Ŷ ŭ ť Ŷ Η πλειονότητα των προϊόντων μας έχει ελεγχθεί κάτω από περιορισμό της τάξεως των 40% έως 50% των απαιτήσεων τυποποίησης (στα 140 kg ή τα 150 kg). Βρείτε ξανά την πληροφορία αυτή μέσα στα τεχνικά δελτία των προϊόντων μας.

E L A R A13 0

ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

12

Σακίδιο τακτοποίησης

Μεγέθη/ Μήκος

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

ELARA130

ELARA130

EN362 EN361 EN354

RESTRAINT - Κιτ έτοιμο για χρήση: Χαλινός 1 σημείο αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο). 2 θηλειές ρύθμισης με ιμάντα από πλεχτό σχοινί Ø 12 mm αμετάθετος. Μήκος 1,50 m. 1 σύνδεσμος AM002.

S/M/L

1,3 kg

x5

1,5 kg

x5

E L A R A16 0

4 8

Προϊόν ELARA160

Σακίδιο τακτοποίησης

11

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

ELARA160

EN362 EN361 EN355

CLASSIC - Κιτ αντιπτώσης έτοιμο για χρήση: Χαλινός 1 σημείο αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο). 2 θηλιές ρύθμισης με αντιπτώση με αμετάθετο απορροφητή ενέργειας σε τεντωμένο σχοινί Ø 12mm, μήκος 2 m. 1 κρίκος AM002.

Μεγέθη/ Μήκος S/M/L

329


ťűŷŭŴŷżŶũŭŶ

AN 2 4 0 C D D

1

4

9

8

9

11

Απορροφητής ενέργειας σε υφαντό ιμάντα προοδευτικής παραμόρφωσης ενσωματωμένος στον ιμάντα

Το μειωμένο μήκος σε κατάσταση ηρεμίας μειώνει την ενόχληση του χειριστή και τον κίνδυνο να σκοντάψει

Προστατευτικές θήκες πάνω σε θηλιές για τη μείωση της φθοράς που προκαλείται από την τριβή των συνδέσμων

AN 23 0 C D

Προϊόν

AN240CDD

1

4

9

8

9

11

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

AN240 EN355

AN230CD

330

AN230

Περιγραφή Αντιπτώση με επεκτάσιμο απορροφητή ενέργειας σε διπλό υφαντό ιμάντα (Y) προοδευτικής παραμόρφωσης ενσωματωμένο στον ιμάντα. Ανασυρθέν μήκος: 1,40 m. Τεντωμένο μήκος: 2 m. 1 κρίκος AM002 2 κρίκοι AM0022. Αντιπτώση με επεκτάσιμο απορροφητή ενέργειας σε υφαντό ιμάντα προοδευτικής παραμόρφωσης ενσωματωμένο στον ιμάντα. Ανασυρθέν μήκος: 1,40 m. Τεντωμένο μήκος: 2 m. 1 κρίκος AM002 1 κρίκος AM0022.

Συνδεσμος 1

Συνδεσμος 2

Μεγέθη/ Μήκος

2x

2,1 kg AM022

1x AM002 1x

1,40 έως 2m

x5 1,0 kg

AM022


ŭ Ű ť ű ŷ ũ Ŷ ť Ŵ ų ŵ ŵ ų Ź ū ŷ ū ũ ű ũ ŵ ŧ ũ ŭ ť Ŷ

A N 21815 0 C C C

1

4

9

8

9

11

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

AN218150CCC

AN218150CCC

A N 2 0 815 0 C C

Κανόνας

Περιγραφή

Συνδεσμος 1

1,2 kg AM002

1x

1,50 m AM002

Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας σε πλεγμένο σχοινί Ø 10,5 mm. Θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο.

AN208150CC

Μεγέθη/ Μήκος

2x

Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας σε πλεγμένο διπλό καλώδιο (Y) Ø 10,5 mm. Θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο. EN355

AN208150CC

Συνδεσμος 2

1x

x5 0,8 kg

AM002

AN 218 R C D D

1

4

9

8

9

11

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

AN218RCDD

AN218RCDD

AN 2 0 8 R C D

Κανόνας

Περιγραφή Απορροφητής ενέργειας αντιπτώσης σε διπλό πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm (Y), ρυθμιζόμενο με τη βοήθεια δυο θηλιών-μειωτήρων πάνω στο σχοινί.

EN355 AN208RCD

AN208RCD

Απορροφητής ενέργειας αντιπτώσης σε πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm, απλό και ρυθμιζόμενο με τη βοήθεια μιας θηλιάς-μειωτήρα πάνω στο σχοινί.

Συνδεσμος 1

Συνδεσμος 2

Μεγέθη/ Μήκος

2x

2,0 kg AM022

1x AM002

1x

1,30 έως 2m

x5 1,3 kg

AM022

331


ťűŷŭŴŷżŶũŭŶ

A N 2 012 0 0 C C

1

4

8

11

AN 2 012 0 0 C D

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

AN201200CC

AN201200CC

Κανόνας

Συνδεσμος 1

Συνδεσμος 2

Μεγέθη/ Μήκος

1x EN355

AN201200CD

Περιγραφή

Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας σε πλεγμένο καλώδιο Ø 12 mm. Θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο.

AM002

AN201200CD

0,8 kg AM002

1x

2m

1x

x5 1,2 kg

AM022

A N 2112 0 0 C C C

1

4

9

8

9

11

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

AN211200CCC

AN211200CCC

AN 2112 0 0 C D D

Κανόνας

Συνδεσμος 1

Συνδεσμος 2

1,3 kg AM002

Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας σε πλεγμένο διπλό 1 x καλώδιο (Y) Ø 12 mm. Θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο. AM002

2x

2m

x5 2,0 kg

AM022

332

Μεγέθη/ Μήκος

2x EN355

AN211200CDD AN211200CDD

Περιγραφή


ŭ Ű ť ű ŷ ũ Ŷ ť Ŵ ų ŵ ŵ ų Ź ū ŷ ū ũ ű ũ ŵ ŧ ũ ŭ ť Ŷ

AN20320 0CC

1

4

8

11

AN20320 0CD

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

AN203200CC

AN203200CC

Κανόνας

Συνδεσμος 1

Συνδεσμος 2

Μεγέθη/ Μήκος

1x EN355

AN203200CD

Περιγραφή

Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας σε ιμάντα. Θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο.

AM002

AN203200CD

0,7 kg AM002

1x

2m

1x

x5 1,1 kg

AM022

A N 213 2 0 0 C C C

1

4

9

8

9

11

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

AN213200CCC

AN213200CCC

A N 213 2 0 0 C D D

Κανόνας

Συνδεσμος 1

Συνδεσμος 2

Μεγέθη/ Μήκος

2x EN355

AN213200CDD AN213200CDD

Περιγραφή

Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας σε διπλό ιμάντα (Y). Θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο.

1,3 kg AM002

1x AM002

2x

2m

x5 1,8 kg

AM022

333


ťűŷŭŴŷżŶũŭŶ

P R OT EC TO R T E T R A

1

2

6

7

2 ενσωματωμένες χειρολαβές μεταφοράς

Για να χρησιμοποιήσετε την αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς με καλώδιο πιστοποιημένο για την οριζόντια (θέση) πρέπει να κάνετε σύζευξη του καλωδίου με έναν ιμάντα LO030 (σελ. 349)

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

AN141F

1x

AM021

1x

AM016

1x

AM021

1x

AM016

1x

AM020

1x

AM016

1x

AM020

1x

AM016

AN154F

1x

AM020

AN154T

1x

AM016

Αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς σε ιμάντα με διασκορπιστή ενέργειας. Κάρτερ ABS. Μάρτυρας πτώσης. Σύστημα παρεμπόδισης σε καταστάσεις αδράνειας.

AN141T AN142F AN142T PROTECTOR TETRA

AN152F AN152T AN153F AN153T

334

Συνδεσμος 1

EN360 + Εντατική χρήση + πιστοποίηση στην οριζόντια Αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς σε γαλβανισμένο καλώδιο με διασκορπιστή ενέργειας. Κάρτερ ABS. Σύστημα παρεμπόδισης σε καταστάσεις αδράνειας.

Μεγέθη/ Μήκος 6m

5,3 kg x1

8m

5,4 kg x1

6m

5,6 kg

10 m

5,8 kg

15 m

6,5 kg

x1


ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż Ŷ ū ť Ÿ ŷ ų Ű ť ŷ ū Ŷ ũ Ŵ ť ű ť Ź ų ŵ ť Ŷ

P R OT EC TO R M E TAL

1

2

7

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Συνδεσμος 1

AN115F

1x

AM020

AN115T

1x

AM016

1x

AM020

1x

AM016

AN11730F

1x

AM020

AN11730T

1x

AM016

AN116F

PROTECTOR METAL

Περιγραφή

EN360 AN116T

Αντιπτώση αυτόματης επανάφοράς σε καλώδιο από χάλυβα με ενσωματωμένο διασκορπιστή ενέργειας. Κάρτερ από χάλυβα. Μάρτυρας πτώσης. Σύστημα παρεμπόδισης σε καταστάσεις αδράνειας.

Μεγέθη/ Μήκος 20 m

9 kg

25 m

10 kg

30 m

11 kg

x1

P R OT EC TO R I N OX

1

2

7

Μεταλλικό κάρτερ

Ανοξείδωτο καλώδιο

Προϊόν PROTECTOR INOX

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

EN360

Αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς σε ανοξείδωτο καλώδιο Ø 5 mm με διασκορπιστή ενέργειας. Μεταλλικό κάρτερ. Σύστημα παρεμπόδισης σε καταστάσεις αδράνειας.

AN11023F AN11023T

Συνδεσμος 1 1x

AM020

1x

AM016

Μεγέθη/ Μήκος 23 m

9,4 kg

x1

335


ťűŷŭŴŷżŶũŭŶ

P R OT EC TO R E L E VATO R

5

13

Ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς Το βαρούλκο διάσωσης επιτρέπει την εκκένωση ενός ατόμου από ψηλά ή χαμηλά

Λειτουργία ανόδου/καθόδου του βαρούλκου διάσωσης Σύστημα αντι-επιστροφής

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Συνδεσμος 1

EN360 EN1496 κλάση B

Αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς σε καλώδιο από χάλυβα με αφαιρούμενο βαρούλκο διάσωσης. Κάρτερ από χάλυβα. Σύστημα παρεμπόδισης σε καταστάσεις αδράνειας. Διασκορπιστής ενέργειας.

TR007F TR007T

PROTECTOR ELEVATOR

TR01730F TR01730T

M I N I B LO C AN10 2

1

4

1x

AM016

1x

AM020

1x

AM016

20 m

14,9 kg x1

30 m

18,9 kg

1

4

11

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

MINIBLOC AN102

AN102

336

AM020

FIX B LO C AN10 5

11

FIXBLOC AN105

1x

Μεγέθη/ Μήκος

Κανόνας

Αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς σε ιμάντα 46 mm με διασκορπιστή ενέργειας. Κάρτα προστασίας. 1 κρίκος AM002 EN360

AN105

Περιγραφή

Αντιπτώση με αυτόματη επαναφορά ζωστήρα. Κάρτερ ABS. Μάρτυρας πτώσης. Σύστημα παρεμπόδισης σε καταστάσεις αδράνειας. 1 κρίκος AM002

Συνδεσμος 1

Μεγέθη/ Μήκος 2,50 m

1,1 kg

1,50 m

0,9 kg

1x

x5 AM002


ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż Ŷ ū ť Ÿ ŷ ų Ű ť ŷ ū Ŷ ũ Ŵ ť ű ť Ź ų ŵ ť Ŷ Η πλειονότητα των προϊόντων μας έχει ελεγχθεί κάτω από περιορισμό της τάξεως των 40% έως 50% των απαιτήσεων τυποποίησης (στα 140 kg ή τα 150 kg). Βρείτε ξανά την πληροφορία αυτή μέσα στα τεχνικά δελτία των προϊόντων μας.

P R OT EC TO R LOA D ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Εντατική χρήση

Κάρτερ από σύνθετα υλικά ABS υψηλής αντίστασης

Σύστημα παρεμπόδισης σε καταστάσεις αδράνειας.

Ενσωματωμένος διασκορπιστής ενέργειας 2 ενσωματωμένες χειρολαβές μεταφοράς

Κάρτερ από χάλυβα

1 ενσωματωμένη χειρολαβή μεταφοράς

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

AN517

Αντιπτώση φορτίου σε γαλβανισμένο σχοινί Ø 4 mm για την ασφάλιση όλων των σε κίνηση ευρισκόμενων φορτίων που είναι κάτω από 250 kg.

AN518 PROTECTOR LOAD

AN521

Περιγραφή

Οδηγία μηχανής

Αντιπτώση φορτίου σε γαλβανισμένο σχοινί Ø 4,5 mm για την ασφάλιση όλων των σε κίνηση ευρισκόμενων φορτίων που είναι κάτω από 300 kg.

AN510

Αντιπτώση φορτίου σε γαλβανισμένο σχοινί Ø 4 mm για την ασφάλιση όλων των σε κίνηση ευρισκόμενων φορτίων που είναι κάτω από 100 kg.

AN530

Αντιπτώση φορτίου σε γαλβανισμένο σχοινί Ø 6 mm για την ασφάλιση όλων των σε κίνηση ευρισκόμενων φορτίων που είναι κάτω από 500 kg.

Μεγέθη/ Μήκος 10 m

5,1 kg

15 m

5,9 kg 5,7 kg

x1

10 m 6,0 kg 12 m

11 kg

337


CAMÉLÉON

2

3

6

7

11 12

AN066A

AN066

AN006

338

TC009

AN410 AN420 AN430 AN401


ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż Ŷ ū Ŵ ť ű ż Ŷ ũ ũ Ÿ Ů ť Ű Ŵ ŷ ų Ÿ Ŵ ų Ŷ ŷ ū ŵ ŭ ŧ Ű ť ť Ŷ Ź ť ů ŭ Ŷ ū Ŷ

Μάρτυρας πτώσης και οδηγός σωστής κατεύθυνσης της φοράς

Ο μικρός επεκτατήρας επιτρέπει περισσότερη κινητικότητα

Άνοιγμα με ένα και μόνο χέρι

Άνοιγμα διπλής ασφαλείας: Τοποθέτηση χωρίς αποσύνδεση από το χαλινό

Προϊόν

CAMELEON AN066A

Κωδ./Χρώματα

AN066A

CAMELEON AN066

AN066

AN410

AN410

AN420

AN420

AN430

AN430

Κανόνας

Περιγραφή

3 προϊόντα σε 1 πολυ-λειτουργία: Συρόμενη αντιπτώση πάνω σε υποστήριγμα ασφάλισης σχοινιού πλεγμένου ø 10,5 mm - Παρεμποδιστής πάνω σε σχοινί - Εντατήρας ηνίου εξοπλισμένος με έναν μικρό επεκτατήρα με διασκορπιστή ενέργειας και με έναν κρίκο AM002. Η διάταξη αντιπτώσης σύρεται πάνω στο υποστήριγμα ασφάλισής της και, σε περίπτωση πτώσης, μπλοκάρει αυτόματα και σταματάει την πτώση του χρήστη. Η διάταξη ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου σχοινιού πάνω στο υποστήριγμα ασφαλείας (τύπος A) συνοδεύει τον χρήστη στις αλλαγές θέσεις και μπλοκάρει κάτω από την επίδραση ενός στατικού ή δυναμικού φορτίου. Η διάταξη ανόδου της πάνω στο δικό της υποστήριγμα εργασίας, μπλοκάρεται κάτω από την επίδραση ενός φορτίου κατά μια φορά και ολισθαίνει ελεύθερα κατά την EN353-2 αντίθετη φορά (τύπος B). Η διάταξη τοποθέτησης επιτρέπει τη ρύθμιση της EN358 απόστασης ανάμεσα στο χειριστή (με ζώνη διατήρησης στην εργασία) και EN12841 τη δομή. τύπος 3 προϊόντα σε 1 πολυ-λειτουργία: Συρόμενη αντιπτώση πάνω σε A και υποστήριγμα ασφάλισης σχοινιού πλεγμένου ø 10,5 mm - Παρεμποδιστής τύπος B πάνω σε σχοινί - Εντατήρας ηνίου εξοπλισμένος με ένα κρίκο AM002. Η διάταξη αντιπτώσης σύρεται πάνω στο υποστήριγμα ασφάλισής της και, σε περίπτωση πτώσης, μπλοκάρει αυτόματα και σταματάει την πτώση του χρήστη. Η διάταξη ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου σχοινιού πάνω στο υποστήριγμα ασφαλείας (τύπος A) συνοδεύει τον χρήστη στις αλλαγές θέσεις και μπλοκάρει κάτω από την επίδραση ενός στατικού ή δυναμικού φορτίου. Η διάταξη ανόδου της πάνω στο δικό της υποστήριγμα εργασίας, μπλοκάρεται κάτω από την επίδραση ενός φορτίου κατά μια φορά και ολισθαίνει ελεύθερα κατά την αντίθετη φορά (τύπος B). Η διάταξη τοποθέτησης επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης ανάμεσα στο χειριστή (με ζώνη διατήρησης στην εργασία) και τη δομή.

EN353-2 EN12841

Συνδεσμος 1

Μεγέθη/ Μήκος

0,4 kg

1x AM002

Υποστήριγμα ασφάλισης από πλεγμένο σχοινί Ø 10,5 mm. για CAMELEON®. 1 x 1 θηλιά ραμμένη με μεταλλικό κρίκο. Εξοπλισμένο με ένα αντίβαρο AN006 και με ένα σύνδεσμο AM002. AM002

x5

0,3 kg

10 m

1,4 kg

20 m

1,9 kg

30 m

2,4 kg

ανά μέτρο > 30 m

AN401

AN401

AN006

AN006

Αντίβαρο για υποστήριγμα ασφάλισης ø 8 έως 18 mm από μαύρο καουτσούκ. Βάρος 400 g.

TC009

TC009

Πλεγμένο σχοινί ø 10,5 mm - Μήκος κατά παραγγελία.

x1 0,4 kg

x30

339


ťűŷŭŴŷżŶũŭŶ

AS C O R D AN 0 6 0

2 6

7

11

Οδηγός φοράς

Διασκορπιστής ενέργειας με μάρτυρα πτώσης

A N 315

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

ASCORD AN060

AN060

AN315

Κανόνας

Περιγραφή Συρόμενη αντιπτώση πάνω σε υποστήριγμα ασφάλισης από πλεγμένο σχοινί Ø 14 mm (Το σχοινί πωλείται ξεχωριστά). Αντιπτώση ανοιχτού τύπου εξοπλισμένη με αυτόματη ασφάλιση, οδηγό φοράς, διασκορπιστή ενέργειας με μάρτυρα πτώσης. 1 κρίκος AM002

Συνδεσμος 1

Μεγέθη/ Μήκος

1x

0,7 kg

x5

10 m

1,5 kg

x10

20 m

2,8 kg

30 m

4,1 kg

AM002

AN315 EN353-2

AN317

AN317

AN319

AN319

AN013

AN013

340

Υποστήριγμα ασφάλισης από πλεγμένο σχοινί Ø 14 mm. για ASCORD®. Ματισμένο ακρο με θηλειά που φέρει μεταλλικό σύνδεσμο.

1x

x5 AM002

ανά μέτρο > 30 m

x1


ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż Ŷ ū Ŵ ť ű ż Ŷ ũ ũ Ÿ Ů ť Ű Ŵ ŷ ų Ÿ Ŵ ų Ŷ ŷ ū ŵ ŭ ŧ Ű ť ť Ŷ Ź ť ů ŭ Ŷ ū Ŷ

FE N N EC

2 6

7

11

Συστηνόμενο εξάρτημα για την καλή χρήση αυτού του προϊόντος: 1 σύνδεσμος AM002

AN 0 0 3

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

EN353-2

Συρόμενη αντιπτώση μη ανοιχτού τύπου με μάρτυρα πτώσης μη ανοιχτού τύπου με μάρτυρα πτώσης πάνω σε υποστήριγμα ασφαλείας από πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm. Μάρτυρας φθοράς. 1 ματισμένη θηλιά σε υψηλό άκρο.

AN06310 AN06320 FENNEC

AN06330

AN003

10 m

1,3 kg

20 m

2,2 kg

30 m

3,0 kg

EN353-2

Υποστήριγμα ασφάλισης από πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm. Μάρτυρας φθοράς. Μήκος ανα μέτρο μεγαλύτερο από 30 m. Σχοινί εξοπλισμένο με ένα AN06300.

x10

x5

Συρόμενη αντιπτώση μη ανοιχτού τύπου με μάρτυρα πτώσης μη ανοιχτού τύπου με μάρτυρα πτώσης πάνω σε υποστήριγμα ασφαλείας από πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm. Μάρτυρας φθοράς. Παραδίδεται τοποθετημένος πάνω σε AN003.

AN06300 AN003

Μεγέθη/ Μήκος

3,7 kg ανά μέτρο > 30 m

x10 x1

341


ťűŷŭŴŷżŶũŭŶ

1

Ορθογώνια συνδετήρες L1 ≤ 160 mm L2 ≤ 94 mm

AN 8 01

AN 8 0 2

AN 0 2 4

Συνδετήρες L L1 ≤ 160 mm L2 ≤ 94 mm

AN 0 2 5

Συνδετήρες T L1 ≤ 160 mm L2 ≤ 94 mm

AN 8 01

342

Εξαρτήματα σωληνώσεων Ø ≤ 94 mm


ť űŷŭŴŷżŶū Ŵťűż Ŷũ ũŸŮ ťŰŴŷų ťŮ ťŰŴŷų ŸŴųŶŷūŵŭŧŰť ťŶŹť ůŭŶūŶ

AS CAB AN 070

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

AN801

AN801

EN795-A

Υψηλή στερέωση από γαλβανισμένο ατσάλι με παγκόσμια αγκύρωση.

AN802

AN802

Υψηλή στερέωση από γαλβανισμένο ατσάλι με παγκόσμια αγκύρωση. Συστήνεται τουλάχιστον για κάθε 8 m.

AN024

AN024

Το 1ο μέτρι του καλωδίου υποστηρίγματος ασφάλισης για το ASCAB 3® από ανοξείδωτο χάλυβα. 1 θηλειά από μανσόν που φέρει μεταλλικό σύνδεσμο

AN025

AN025

ASCAB AN070

AN070

LDVV04

LDVV04

LDVV06

LDVV06

EN353-1 EN353-2 EN353-1 EN353-2

Μεγέθη/ Μήκος 4 kg

x6

1.5 kg

x12

x1

Συμπληρωματικό μέτρο του καλωδίου υποστηρίγματος ασφαλείας για το ASCAB 3®. Συρόμενη αντιπτώση ανοιχτού τύπου πάνω σε υποστήριγμα ασφάλισης σε καλώδιο Ø 8 mm αυτόματου κλειδώματος, οδηγός σωστής κατεύθυνσης, μικρός επεκτατήρας με διασκορπιστή ενέργειας. 1 κρίκος AM002

Κιτ κάθετης γραμμής ζωής έτοιμο για χρήση. Για χρήση από ένα άτομο πάνω σε σκάλες, παραστάτες ή κάγκελα ανθεκτικά τουλάχιστον σε ένα φορτίο 10 kN.

1 kg 4m

5 kg

6m

6 kg

8m

7 kg

LDVV08

LDVV08

LDVV10

LDVV10

10 m

8 kg

LDVV12

LDVV12

12 m

9 kg

x5

x1

343


SPIDERLINE II®

Μέρη τελειώνει

Διάφορα

LV504 Αγκύρωση άκρου - 3 οπές στερέωσης

LV555 Βαλιτσάκι επίδειξης SPIDERLINE II

LV505 Αγκύρωση άκρου - 1 οπή στερέωσης

LV057 Πινακίδα σήμανσης

Καλώδιο LV506 Αγκύρωση άκρου - 1 οπή στερέωσης με σπειρωτή ράβδο

LV521 Παραστάτης άκρου αντι-πλάκας

LV040 Καλώδιο

LV531 Μπομπίνα καλωδίου - 200 m

LV522 Παραστάτης άκρου

LV532 Μπομπίνα καλωδίου - 1.000 m

Απορροφητής LV510 Απορροφητής ενέργειας με μάρτυρα πτώσης και δείκτη τάσης

LV514 Καλώδιο σύσφιξης εργασίας

Διάφορα LV528 Μηχάνημα σύρραψης

LV515 Περίβλημα σύσφιξης για καλώδιο - 8 mm

LV529 Μήτρα σύρραψης

LV516 Τεντωτήρας σύσφιξης

LV527 Μολύβι για σφράγισμα της γραμμής ζωής SPIDERLINE II

LV530 Ανταλλακτική μπαταρία για τη συρραπτική μηχανή LV528

S PI D E R L I N E I I ® Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

SPIDERLINE II

SPIDERLINE

EN795-C

Μόνιμη οριζόντια γραμμή ζωής από καλώδιο Ø 8 mm. Συνιστώσες από ανοξείδωτο χάλυβα. Προσαρμοζόμενη σε όλους τους τύπους υποστηριγμάτων, τόπων και υλικών: Εδάφη, τοίχοι, ταβάνια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε μας.

LDVV04

LDVV04

LDVH06

LDVH06 Κιτ κάθετης γραμμής ζωής έτοιμο για χρήση. Για χρήση από ένα άτομο πάνω σε σκάλες, παραστάτες ή κάγκελα ανθεκτικά τουλάχιστον σε ένα φορτίο 10 kN.

Μεγέθη/ Μήκος

4m

4,4 kg

6m

4,9 kg

8m

5,4 kg

LDVH08

LDVH08

LDVH10

LDVH10

10 m

5,9 kg

LDVH12

LDVH12

12 m

6,4 kg

344

x1


ŧ ŵ ť Ű Ű ū Ū ż ū Ŷ

Ολισθητήρας LV500 Αφαιρούμενος ολισθητήρας

Γυρίστε LV503 Σύνολο στροφών

Ενδιάμεσα τμήματα V502 Ενδιάμεσο πέρασμα

LV518 Υπποστήριγμα στροφής

LV519 Γνώμονας για πέρασμα

LV523 Ενδιάμεσος παραστάτης

LV520 Παγκόσμια πλάκα αντι-πλάκα

LV543 Πλάκα για ανοξείδωτη θήκη από χάλυβα

LV533 Γαλβανισμένη παγκόσμια πλάκα θήκη από χάλυβα και αναδιπλωμένος

LV534 Κιτ τοποθέτησης για θήκη από χάλυβα

LV535 Πριτσίνια στερέωσης θήκη από χάλυβα

LV536 Αρμός στερέωσης

LV539 Κιτ τοποθέτησης για θήκη από χάλυβα

LV537 Μηχανή πριτσινώματος

345


ŧŮŸŵżŶū ŨŭťŷūŵūŶū Ůťŷť ť ŷūű ũŵŧťŶŭť S P E E D L I N E LV2 01

6

7

Προστασία των θηλιών από δέρμα

8 12

Ζωστήρας πλάτους 35 mm

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

Μεγέθη/ Μήκος

SPEEDLINE LV201

LV201

EN795-B

Οριζόντια προσωρινή γραμμή ζωής σε ζωστήρα πιστοποιημένη για 2 άτομα. Ρύθμιση του μήκους και της τάσης από έναν τεντωτήρα με καστάνια. Εξοπλισμένη με 2 κρίκους AM002. Σακίδιο τακτοποίησης και μεταφοράς.

2,50 έως 20 m

I PN LV13 0

2

3

13 6

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

IPN LV130

LV130

Κανόνας

EN795-B

346

x1

DAYAK LV12 0 G

7

DAYAK LV120G

3,3 kg

LV120G

8

12

Περιγραφή Προσωρινή διάταξη αγκύρωσης με ροδάκια από κράμα αλουμινίου. Μπορεί να τοποθετηθεί σταθερά πάνω σε δοκούς πλάτους από 76 έως 255 mm.

4 kg

Μεταφερόμνο σημείο αγκύρωσης από γαλβανισμένο ατσάλι, για πλαισίωση πόρτας ή παραθύρου από 63 έως 123 cm. Ρυθμιζόμενο με σύσφιξη μέσω βιδώματος.

7 kg

x1


Ũ ŭ ť ŷ ť Ų ũ ŭ Ŷ ť ŧ Ů Ÿ ŵ ż Ŷ ū Ŷ

LV10 0

LV10 210 0

2

3

4

13

2

3

4

13

6

7

8

12

6

7

8

12

Γρήγορη εγκατάσταση

Μεγέθη/ Μήκος

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

LV100

LV100

EN795-A

Πλακέτα αγκύρωσης στερέωσης από ανοξείδωτο χάλυβα μέσω βιδώματος Ø 12 mm.

LV102100

LV102100 EN795-B

Δακτύλιος αγκύρωσης σε ζωστήρα πολυεστέρα υψηλή ανθεκτικότητα. Πλάτος 45 mm. Θηλιά άκρου σφυρηλατήμένη και αγκύρωση από χάλυβα.

LV102150

LV102150

LV10 5

0.05 kg 1m

0,29 kg

1,50 m

0,30 kg

x10

A M 0 07

2

3

4

13

2

3

4

13

6

7

8

12

6

7

8

12

Έχει μελετηθεί για τις δομές με έντονες γωνίες

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

LV105

LV105

EN795-A

Ράβδος αγκύρωσης με οφθαλμό από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12 mm. Συνολικό μηκος 140 mm. Μήκος ράβδου (κάτω από κολάρο) 100 mm. Μήκος σπειρώματος 80 mm.

AM007

EN354 EN795-B

Αορτήρας αγκύρωσης από επιψευδαργυριωμένο χάλυβα Ø 8 mm. Προστατευτικό κέλυφος. 2 θηλειές από μανσόν με μεταλλικό σύνδεσμο.

AM007

Μεγέθη/ Μήκος

1m

0,12 kg

x10

0,60 kg

x5

347


ŧŮŸŵżŶū ŨŭťŷūŵūŶū Ůťŷť ť ŷūű ũŵŧťŶŭť LO14715 0 C D D

LO14715 0

12

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

LO147150CDD

LO147150CDD

LO147150

Κανόνας

Περιγραφή

Συνδεσμος 1

EN354

Διπλός ιμάντας από πλεγμένο σχοινί Ø 10,5 mm. Απόληξη 2 θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο.

Συνδεσμος 2

Μεγέθη/ Μήκος

2x

1x AM002

AM022

1,45 kg

x5

0,30 kg

x15

1,50 m

LO147150

LO 0 4715 0A D

LO 0 4710 0

12

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

LO047150AD

LO047150AD

Κανόνας

Περιγραφή

Συνδεσμος 1

1x

1x AM010 Ιμάντας από πλεγμένο σχοινί Ø 10,5 mm. Απόληξη 2 θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο.

Συνδεσμος 2

Μεγέθη/ Μήκος 1,50 m

0,83 kg

1m

0,14 kg

AM022

LO047100

LO047100

LO047150

LO047150

1,50 m

0,16 kg

LO045200

LO045200

2m

0,18 kg

348

EN354

x15


ŭ Ű ť ű ŷ ũ Ŷ

LO 0 0715 0 C D

LO 0 0710 0

12

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

LO007150CD

LO007150CD

Κανόνας

Περιγραφή

Συνδεσμος 1

1x

1x AM002

LO007100

LO007100R

LO007150

LO007150

LO005200

LO005

EN354

Συνδεσμος 2

Μεγέθη/ Μήκος 1,50 m

0,87 kg

1m

0,18 kg

1,50 m

0,22 kg

2m

0,26 kg

AM022

Διπλός ιμάντας από πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm. 2 θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο.

x15

LO 0 3 0

2

3

4

13

6

7

8

12

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

LO030

LO030

LO031

LO031

LO032

LO032

Κανόνας

Περιγραφή

EN354 EN795-B

Ιμάντας στήριξης και αγκύρωσης σε σε ζωστήρα σωληνοειδούς μορφής. 2 ραμμένες θηλιές. Πλάτος 25 mm.

Μεγέθη/ Μήκος 2m

0,13 kg

1,50 m

0,10 kg

1m

0,07 kg

x15

349


ŶŸűŨũŶŰųŭ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

AM009

AM009

Κανόνας

Περιγραφή Ταχεία πρόσδεση από ανοξείδωτο χάλυβα. Μεγάλο άνοιγμα 150 mm. Οφθαλμός ανάρτησης. R> 22 kN.

0,38 kg

x20

Γάντζος αυτόματης ασφάλισης από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα. Μεγάλο άνοιγμα 55 mm. Οφθαλμός ανάρτησης. R> 20 kN.

0,50 kg

x20

Κρίκος αυτόματης ασφάλισης από ελαφρύ κράμα. Μεγάλο άνοιγμα 58 mm. Συρόμενο περιστόμιο. Οφθαλμός ανάρτησης που ανοίγει με μάνταλο.

0,24 kg

x20

Γάντζος αυτόματης ασφάλισης από κράμα αλουμινίου. Άνοιγμα 25 mm.

0,13 kg

x20

Κρίκος αυτόματης ασφάλισης με περιστροφή 1/4 από χάλυβα. Άνοιγμα 17 mm. R> 25 kN.

0,20 kg

x20

EN362

AM022

AM022 EN362

AM027

AM027 EN362

AM030

AM030 EN362 EN12275

AM018

AM018 EN362 EN12275

350


Ŷ Ÿ ű Ũ ũ Ŷ Ű ų ŭ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

AM020

AM020

Κανόνας

EN362

Περιγραφή Αυτόματος σύνδεσμος μορφής στρεπτήρα από ελαφρύ κράμα με μάρτυρα πτώσης, αυτόματο κλείσιμο και αυτόματη ασφάλιση, εξοπλισμένος με ένα ανοιχτό περίβλημα, πλάτος 11 mm.

AM021

Αυτόματος σύνδεσμος μορφής στρεπτήρα από ελαφρύ κράμα με μάρτυρα πτώσης, αυτόματο κλείσιμο και αυτόματη ασφάλιση, εξοπλισμένος με ένα ανοιχτό περίβλημα, πλάτος 22 mm.

AC001

Στριφτάρι με μάρτυρα πτώσης από αλουμίνιο, εξοπλισμένο με ένα περίβλημα που δεν είναι ανοιχτό, πλάτος 11 mm και με ένα ανοιχτό περίβλημα, πλάτος 11 mm.

0,13 kg

x5

0,06 kg

x5

AM021 AC001

EN354

AC002

Στριφτάρι με μάρτυρα πτώσης από αλουμίνιο, εξοπλισμένο με ένα περίβλημα που δεν είναι ανοιχτό, πλάτος 22 mm και με ένα ανοιχτό περίβλημα, πλάτος 22 mm.

AM006

Κρίκος ταχύς τριγωνικός βιδωτός από επιψευδαργυριωμένο χάλυβα. Άνοιγμα 8 mm.

0,09 kg

x20

Κρίκος βιδωτός από επιψευδαργυριωμένο χάλυβα. Άνοιγμα 17 mm. R> 23 kN.

0,22 kg

x20

Κρίκος αυτόματης ασφάλισης από ελαφρύ κράμα. Άνοιγμα 22 mm. Περιστόμιο περιστροφής 1/4. R> 25 kN.

0,09 kg

x20

Γάντζος αυτόματης ασφάλισης από χάλυβα. Οφθαλμός ανάρτησης. Άνοιγμα 16 mm. R> 23 kN.

0,23 kg

x20

AC002 AM006

EN362

AM002

AM002 EN362

AM025

AM025 EN362

AM010

AM010 EN362

351


ťŭżŵūŶū

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

TC001

TC001

Κανόνας

Περιγραφή Κοιλιακός παρεμποδιστής ανοικτού τύπου από κράμα αλουμινίου. Λειτουργεί πάνω σε πλεγμένο σχοινί Ø 8 έως 13 mm.

0,16 kg

x10

0,24 kg

x10

0,36 kg

x5

0,13 kg

x20

0,26 kg

x20

0,16 kg

x20

EN567

3

TC002

Χειρολαβή ανάβασης για το δεξί χέρι από κράμα αλουμινίου. Λειτουργεί πάνω σε πλεγμένο σχοινί Ø 8 έως 13 mm.

TC002 EN567

TC003

TC003

3

Χειρολαβή ανάβασης για το δεξί χέρι από κράμα αλουμινίου. Λειτουργεί πάνω σε πλεγμένο σχοινί Ø 8 έως 13 mm. 3

DESCORD TC006

TC006 EN341 Κλάση A EN12841 Κλάση C

Διάταξη κατάβασης αυτόματης φραγής με διπλή ασφάλεια (Σύστημα αντιπανικού) από αλουμίνιο. Προβλέπεται για εργασία πάνω σε πλεγμένο σχοινί Ø 9 έως 12 mm.

3

TC004

TC004

13

Χειροκίνητη διάταξη κατάβασης από κράμα αλουμινίου. Λειτουργεί πάνω σε πλεγμένο σχοινί Ø 9 έως 12 mm.

3

TC044

TC044

Χειροκίνητη διάταξη διάσωσης από κράμα αλουμινίου. Λειτουργεί πάνω σε πλεγμένο σχοινί Ø 9 έως 16 mm.

3

TC040

Διπλό στριφτάρι πάνω σε σφαιρικό ρουλεμάν.

TC040 EN354

352


ũ ŵŧť Ŷŭũ Ŷ Ŵ ť ű ż Ŷũ Ŷ źų ŭ ű ŭ

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

TC005

TC005

Κανόνας

Περιγραφή 0,25 kg

x10

0,43 kg

x10

0,28 kg

x10

EN12278

Διπλή τροχαλία από κράμα αλουμινίου πάνω σε σφαιρικά ρουλεμάν, σχεδιασμένη για τις τιρολέζες πάνω σε σχοινιά (ø μικρότερη από 13 mm) και καλώδια (ø μικρότερη από 12 mm).

0,14 kg

x10

EN12278

Μίνι τροχαλία με αμφινταλαντευόμενα καρούλια πάνω σε σφαιρικά ρουλεμάν από κράμα αλουμινίου. Προβλέπεται για εργασία πάνω σε πλεγμένο σχοινί ø μικρότερης από 11 mm.

EN12278

Τροχαλία με αμφινταλαντευόμενα καρούλια από κράμα αλουμινίου. Προβλέπεται για εργασία πάνω σε πλεγμένο σχοινί ø μικρότερης από 16 mm. 3

TC015

Διπλή τροχαλία με αμφινταλαντευόμενα καρούλια από κράμα αλουμινίου για πλεγμένο καλώδιο Ø μικρότερης από 16 mm.

TC015 EN12278

3

TC025

TC016

TC025

TC016

TC012

TC012

Μονός αναβατήρας ρυθμιζόμενος σε ζωστήρα των 25 mm. Πεντάλι ανάβασης. Προς ζεύξη με τα TC002 ή TC003.

0,20 kg

x5

TC029

TC029

Προστασίου ανοιχτού σχοινιού. Κλείσιμο από αυτοκόλλητη ταινία. Μήκος προσαρμαζομόμενο με προσθήκη στοιχείου.

0,20 kg

x10

353


ŨŭťŶżŶū

Προϊόν

TR020

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

TR020 EN795-B

TR022

TR022

TR003C

TR003C

TR003K

TR003K

Οδηγία μηχανής EN292

Περιγραφή

Συνδεσμος 1

Τηλεσκοπικός τρίποδας από επιψευδαργυριωμένο χάλυβα. Ρυθμίσιμο ύψος από 1,45 m έως 2,15 m. Μέγιστη απόσταση κατά το πάτημα στο έδαφος 1,50 m. 1 Κεντρικός δακτύλιος αγκυροβόλησης για μια αντιπτώση. Δυνατότητα προσάρτησης μιας πλατίνας προσαρμογής TR101 ή TR102 για αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς.

20 kg

Τηλεσκοπικός τρίποδας από επιψευδαργυριωμένο χάλυβα. Ρυθμίσιμο ύψος από 1,45 m έως 2,15 m. Μέγιστη απόσταση κατά το πάτημα στο έδαφος 1,50 m. 1 Κεντρικός δακτύλιος αγκυροβόλησης για μια αντιπτώση. Εξοπλισμένος με 2 πλατίνες προσαρμογής κατά των πτώσεων με αυτόματη επαναφορά.

26 kg

Βαρούλκο χειροκίνητο σε γαλβανισμένο καλώδιο. Μήκος 20 m. Σύστημα αντι-επιστροφής. Αναδιπλούμενη χειρολαβή.

20 m

7,8 kg

Βαρούλκο χειροκίνητο σε γαλβανισμένο καλώδιο. Μήκος 30 m. Σύστημα αντι-επιστροφής. Αναδιπλούμενη χειρολαβή.

30 m

8,1 kg x1

1x

TR007F

AM020 TR007T PROTECTOR ELEVATOR TR01730F

Μεγέθη/ Μήκος

20 m

14,9 kg

30 m

18,9 kg

1x EN360 EN1496 κλάση B

Αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς σε καλώδιο από χάλυβα με αφαιρούμενο βαρούλκο διάσωσης. Κάρτερ από χάλυβα. Σύστημα παρεμπόδισης σε καταστάσεις αδράνειας. Διασκορπιστής ενέργειας.

AM016 1x AM020 1x

TR01730T

AM016 TR101

TR101

Πλατίνα στερέωσης από επιψευδαργυριωμένο χάλυβα για αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς. Για στερέωση πάνω σε τρίποδα TR020.

TR102

TR102

Πλατίνα στερέωσης από επιψευδαργυριωμένο χάλυβα για βαρούλκο. Για στερέωση πάνω σε τρίποδα TR020.

TRBAG

TRBAG

Σάκος αποθήκευσης με ροδάκια για τρίποδα.

354

3 kg

1,7 kg

x10


ť ű ŷ ŭ Ŵ ŷ ż Ŷ ū Ů ť ŭ Ũ ŭ ť Ŷ ż Ŷ ū ť Ŵ ų Ű ų ű ż Ű ũ ű ų Ŷ ź ż ŵ ų Ŷ

T R 0 07F TR020

T R 0 07 T T R 0173 0 F

TR022

T R 0173 0 T TR0 03C TR0 03K

T R10 2

T R101

T R BAG

355


ŨŭťŶżŶū

TC 013

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 1 ή 2 διασώστες

Εγκεκριμένο για 2 άτομα

Εξοπλισμένο με ένα σάκο αποθήκευσης TC008

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

TC013

TC013

EN341 EN1496 Κλάση A

Συσκευή διάσωσης και εκκένωσης. Επιτρέπει να γίνουν πολλαπλές εκκενώσεις στο πήγαιν'έλα, την πρόσβαση σε ένα άτομο, την ανάκτησή του και την εκκένωσή του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 1 ή 2 διασώστες. Εγκεκριμένο για 2 άτομα. Σχοινί TC014 που πωλείται ξεχωριστά με το μέτρο (μέγιστο μήκος 160 m).

TC014

356

TC014

Πλεγμένο καλώδιο Ø 9 mm για TC013. Πουλιέται με το μέτρο, μέγιστο μήκος 160 m. Θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο.

Μεγέθη/ Μήκος 5 kg x1 ανά μέτρο < 160 m


Ũ ŭ ť Ŷ ż Ŷ ū ũ Ů Ů ũ ű ż Ŷ ū

TC10 2

TC10 3

13

Έξτρα ελαφρύ και ανθεκτικό

Προϊόν

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

TC102

TC102

Οδηγία 93/42/ ΕΟΚ

Παγκόσμιο φορείο διάσωσης που πωλείται με: Σχοινί από νάιλον κατά μήκος της περιμέτρου 3 ζώνες των 50 mm από νάιλον με γρήγορο ξεμαντάλωμα Στρώμα με κλειστές κυψελίδες υδροαπωθητικό Υποπόδιο από πολαιθυλένιο προσχηματισμένο με ρύθμιση της θέσης Φλοιός από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας είναι αλληλέγγυος με ένα σασί από αλουμίνιο

13,5 kg

Σύστημα αρτανών για την κάθετη μεταφορά των φορείων (ειδικά σχεδιασμένο για το TC102). Ρυθμίσιμο μήκος. Εξοπλισμένο με 4 γαντζάκια.

2,1 kg

TC103

TC103

TC 0 2 2

Προϊόν TC022 TC019

x1

TC 019

Κωδ./Χρώματα

Κανόνας

Περιγραφή

TC022

EN1498 Κλάση B

Τρίγωνο ταχείας εκκένωσης. Προσαρμόζεται σε όλες τις μορφολογίες χάρη στα 12 σημεία ρύθμισής του.

1,1 kg

Παρτίδα εκκένωσης συνιστάμενη από: 50 m πλεγμένο καλώδιο Ø 10,5 mm 1 διάταξη κατάβασης διπλής ασφαλείας αυτόματης φραγής TC006 1 δακτύλιο αγκύρωσης LV102150 2 συνδέσμους AM025 1 σακίδιο TC008

7,1 kg

TC019

x1

357


Κέντρο κατάρτισης για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ειδικά προγράμματα για τα ΜΑΠ που απευθύνονται τόσο στους διανομείς όσο και στους χρήστες. Πληροφορίες και εκπαιδεύσεις για να κατανοήσετε καλύτερα τις ιδιαιτερότητες της ατομικής προστασίας. • Ενεργείστε μέσα στο πλαίσια της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. • Επιχειρηματολογήστε για μια προσφορά στην ατομική προστασία. • Κατανοήστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ατομικής προστασίας. • Κάντε μια μελέτη του πόστου εργασίας και προτείνετε μια λύση ατομικής προστασίας. • Εντοπίστε και αξιολογείστε τους κινδύνους, προσαρμόστε την απόδοση της προστασίας. • Σεβαστείτε τις υποχρεώσεις της καταγραφής, της αποθήκευσης, της συντήρησης, του ελέγχου των προϊόντων. • Διαβάστε και κατανοήστε την πιστοποίηση των προϊόντων. • Γνωρίστε την νομοθεσία, τους κανόνες και τα πρότυπα.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προστασία της κεφαλής

σελ.364

Προστασία των χεριών

σελ.372

Προστασία του σώματος

σελ.377

Προστασία των ποδιών

σελ.383

Προστασία από πτώση

σελ.385

Γλωσσάριο

σελ.387

Ευρετήριο

σελ.401

Αυτό το τεχνικό τετράδιο έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις διαφορετικές τεχνικές και κανονιστικές πληροφορίες που συνδέονται με τα προϊόντα. Δίνει εξίσου πληροφορίες σύνθεσης πάνω στα πρότυπα και στο περιεχόμενό τους. Προσοχή, οι πληροφορίες αυτές δεν είναι καθόλου περιεκτικές και τα πρότυπα βρίσκονται υπό συνεχή εξέλιξη.

359


ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΣΑΣ

360


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 361


ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΣΑΣ

CORNERDP H 200 x L 100 x P 60 cm

MANNEQUIN H 172 x L 60 x P 60 cm

Υψηλό μέτρο ελαστικότητας

Ανδρική κούκλα ραπτικής

CHESTDUMMYGR H 79 x L 40 x P 40 cm Μπούστο για τοποθέτηση

CORNERLOW H 120 x L 100 x P 120 cm Χαμηλό μέτρο ελαστικότητας

CORNERSTOOL H 40 x L 40 x P 40 cm Πουφ

362


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

PLV004 H 32 x L 20 x 29.5 cm

PLV002 H 25,5 x L 33 x 36 cm

PLV006 H 166 x L 60 x P 60 cm

Εκθετήριο για ομματοϋάλια

Χάρτινο κουτί αποθήκευσης

Μεταλλικό εκθετήριο για υποδήματα

HEADDUMMY H 40 x L 25 x P 25 cm Κεφάλι κούκλας ραπτικής

PLV005 H 35 x L 29 x P 14 cm

HANGERNA H 22 x L 44 x P 1 cm

Εκθετήριο για γάντια

Ξύλινη κρεμάστρα για σακάκι

CLIPHANGERNA H 13.5 x L 36.5 x P 2.5 cm Ξύλινη κρεμάστρα για παντελόνι

363


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ

Η ΟΔΗΓΙΑ

Τα γυαλιά σας προστατεύουν από εκτοξευόμενα σωματίδια, σταγονίδια ή από σκόνες, από αναθυμιάσεις χημικών προϊόντων καθώς επίσης και από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου.

Η οδηγία 89/686 απευθύνεται στους κατασκευαστές των ΜΑΠ και καθορίζει τις συνθήκες εμπορικής εκμετάλλευσης. Καθορίζει τις ουσιαστικές απαιτήσεις ως προς τη σύλληψη την κατασκευή και τις μεθόδους δοκιμών τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα ΜΑΠ για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των χρηστών.

Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Στόχος της είναι η διατύπωση των μεθόδων ελέγχου και των προτύπων που καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ο σεβασμός αυτών των προτύπων δίνει το τεκμήριο της συμμόρφωσης στην οδηγία 89/686 και επιτρέπει στον κατασκευαστή να θέτει την επωνυμία CE (ΕΚ).

Η ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε συνάρτηση με το επίπεδο του καλυπτόμενου κινδύνου, η Οδηγία καθορίζει τις κατηγορίες των ΜΑΠ και καθορίζει τις διαφορετικές υποχρεώσεις για τον κατασκευαστή: • ΜΑΠ κατηγορίας 1: Προστασία κατά των κινδύνων ήσσονος σημασίας. • ΜΑΠ κατηγορίας 2: Όλα τα ΜΑΠ που δεν είναι κατηγορίας 1 ή 3. • ΜΑΠ κατηγορίας 3: Προστασία κατά των κινδύνων αναπηρίας ή θνησιμότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ • ΜΑΠ κατηγορίας 2 και 3: Εξέταση CE (ΕΚ) του τύπου του ΜΑΠ από ένα ανεξάρτητο κοινοποιηθέντα οργανισμό κατά τη διάρκεια της οποίας η συμμόρφωση με την Οδηγία 89/686/ΕΚ ελέγχεται με τη βοήθεια των κανονισμών που έχουν εναρμονιστεί με την οδηγία. Χορήγηση της Πιστοποίησης της Εξέτασης CE (ΕΚ) του Τύπου (εμπιστευτικό έγγραφο). • ΜΑΠ κατηγορίας 1, 2 και 3: Επισήμανση CE (ΕΚ) πάνω στο προϊόν. • ΜΑΠ κατηγορίας 3: Ελεγμένο από έναν κοινοποιημένο οργανισμό που εγγυάται τη συμμόρφωση της παρασκευής με το εξετασθέν ΜΑΠ: - είτε του τελικού προϊόντος (διαδικασία καλούμενη 11A), - είτε της παραγωγής (διαδικασία καλούμενη 11B). • ΜΑΠ κατηγορίας 1, 2 και 3: Θέσπιση από τον κατασκευαστή της Δήλωσης Συμμόρφωσης CE (ΕΚ) που αποδεικνύει στο χρήστη τη συμμόρφωση του ΜΑΠ με την Οδηγία 89/686/CEE. ΣΗΜ: Ορισμένα προϊόντα έχουν περάσει με επιτυχία τις δοκιμές των αμερικανικών κανονισμών (ΗΠΑ).

364

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ; Επιλέξετε τα σωστά γυαλιά ή την σωστή προσωπίδα προστασίας • Αναγνωρίστε το είδος του κινδύνου: Εκτόξευση σωματιδίων, ακτινοβολία, … • Προσδιορίστε το είδος προστασίας: Γυαλιά με βραχίονες, γυαλιά μάσκες, προσωπίδα, επιπρόσθετο γυαλί. • Επισημάνετε το χαρακτηριστικό στοιχείο της απαιτούμενης προστασίας: Γυαλιά που δεν ραγίζουν, έναντι υδρατμών, με σκίαση, ... • Διαλέξτε τον τύπο του φακού: Με ολόκληρη οθόνη, με δύο ξεχωριστούς φακούς. • Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο σκελετού: Με μοντέρνο σχεδιασμό, κλασσικό, …

ΠΡΟΤΥΠΑ • EN166 : Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους προστασίας των ματιών κατά των κινδύνων που μπορούν να τους προκαλέσουν προβλήματα, με εξαίρεση τις ραδιενεργές ακτινοβολίες, τις ακτίνες X, τις ακτίνες λέιζερ και τις υπέρυθρες ακτίνες, προερχόμενες από πηγές χαμηλής θερμοκρασίας. Δεν εφαρμόζεται στους τύπους προστασίας των ματιών για τους οποίους υπάρχουν ήδη ξεχωριστά πρότυπα (προστασία των ματιών από λέιζερ, γενικότερη ηλιακή προστασία,…) • Εξήγηση των συμβόλων: 1 : Οπτική κλάση που επιτρέπει μόνιμα γυαλιά. S : Ενισχυμένη στερεότητα: Μπίλια διαμέτρου 22 mm εκτινασσόμενη στα 5,1 m/s. F : Επίδραση σε χαμηλή ενέργεια: Μπίλια διαμέτρου 6 mm εκτινασσόμενη στα 45 m/s (μέγιστη προστασία για τα ματογυάλια). B : Επίδραση σε μέτρια ενέργεια: Μπίλια διαμέτρου 6 mm εκτινασσόμενη στα 120 m/s (μέγιστη προστασία για τα γυαλιά-μάσκες). A : Επίδραση σε υψηλή ενέργεια: Μπίλια διαμέτρου 6 mm εκτινασσόμενη στα 190 m/s (μέγιστη προστασία για τα γείσα). 3 : Αντοχή σε υγρά (σταγονίδια και εκτοξεύσεις). 4 : Αντοχή σε μεγάλα μόρια σκόνης (πάχος > 5 microns). 5 : Αντοχή σε αέρια και σε λεπτά μόρια σκόνης (πάχος < 5 microns). 8 : Αντοχή στο ηλεκτρικό τόξο βραχυκυκλώματος. 9 : Αντοχή σε εκτοξεύσεις λιωμένου μετάλλου και ζεστών στερεών. T : Σωματίδια εκτινασσόμενα με μεγάλη ταχύτητα σε υπερβολικές θερμοκρασίες. N : Αντοχή στον αχνό των φακών. K : Αντοχή στην φθορά των επιφανειών από λεπτά σωματίδια (αντι-χαρακτικά). EN175 : Προδιαγραφές των απαιτήσεων ασφαλείας για τον εξοπλισμό προστασίας των ματιών και του προσώπου κατά την ηλεκτροσυγκόλληση και άλλες σχετικές εργασίες (σκελετοί/στηρίγματα των φίλτρων). EN169 : Προδιαγραφές των αριθμών κλίμακας και των σχετικών απαιτήσεων στον παράγοντα μετάδοσης των φίλτρων που προορίζονται για την προστασία των χειριστών κατά τη συγκόλληση και τις συναφείς τεχνικές. Προδιαγραφή των σχετικών απαιτήσεων στα φίλτρα συγκόλλησης με διπλό αριθμό κλίμακας. EN170 : Προδιαγραφές των αριθμών κλίμακας και των σχετικών απαιτήσεων στον παράγοντα μετάδοσης των φίλτρων προστασίας κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EN172 : Προδιαγραφές των αριθμών κλίμακας και των σχετικών απαιτήσεων στον παράγοντα μετάδοσης των φίλτρων προστασίας κατά των ηλιακών ακτινοβολιών, βιομηχανική χρήση. EN1731 : Προδιαγραφές των υλικών, της σύλληψης, της απόδοσης και των μεθόδων δοκιμής για τα προστατευτικά των ματιών και του προσώπου του τύπου γρίλιας, για επαγγελματική χρήση.

ANSI (US American National Standards institute) (Αμερικανικό Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων ΗΠΑ) Z87.1-2003 : Προδιαγραφές των απαιτήσεων γενικών και ελαχίστων, των μεθόδων δοκιμής, επιλογής, χρήσης και συντήρησης των προστατευτικών των οφθαλμών και του προσώπου. 2 επίπεδα αντίστασης: “Basic Impact” ("Βασική επίδραση"): επισήμανση Z87 “High Impact” ("Υψηλή επίδραση"): επισήμανση Z87+

ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ Ένα μεγάλο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (υπεριώδεις, υπέρυθρες…) και ορισμένα τμήματα του φωτός μπορούν να αποκλειστούν με την χρήση των κατάλληλων φίλτρων.

ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ EN166

ΠΟΛΥ ΣΚΟΤΕΙΝΑ (για ηλεκτροκόλληση)

ΦΥΜΕ

ΕΛΑΦΡΑ ΦΥΜΕ

ΔΙΑΥΓΗΣ

Χρώμα Φακού

ελάχιστος συντελεστής μετάδοσης ορατού φωτός

Φιλτρα uv (EN170)

κλίμακα

Φιλτρα IR (EN171)

2

2C

Η αντιληψη των χρωματων μπορει μα αλλαξει

Η αντιληψη των χρωματων δεν αλλαζει

Ηλιακα φιλτρα (EN172)

4

5

6

Χωρις ιδιομορφια προστασιας εναντια IR

Με ιδιομορφια προστασιας εναντια IR

5-1,1

6-1,1

80,0%

1,1

74,4%

1,2

2-1,2

2C-1,2

4-1,2

58,1%

1,4

2-1,4

2C-1,4

4-1,4

5-1,4

6-1,4

43,2%

1,7

2-1,7

2C-1,7

4-1,7

5-1,7

6-1,7

29,1%

2

2-2

2C-2

4-2

5-2

6-2

17,8%

2,5

2-2,5

2C-2,5

4-2,5

5-2,5

6-2,5

5-3,1

6-3,1

5-4,1

6-4,1

8,0%

3,1

8,5%

3

2-3

2C-3

4-3

3,2%

4

2-4

2C-4

4-4

2-5

2C-5

Ηλεκτροσυγκολληση (EN169)

Όχι νουμερο κωδικου

3 4

1,2%

5

4-5

5

0,44%

6

4-6

6

0,16%

7

4-7

7

0,061%

8

4-8

8

0,023%

9

4-9

9

0,085%

10

4-10

10

0,0032%

11

11

0,0012%

12

12

0,00044%

13

13

0,00016%

14

14

0,000061%

15

15

0,000023%

16

16

Το μαρκάρισμα των φακών αποτελείται από 2 αριθμούς (χωρίζονται από ένα "-"): ΝΟΥΜΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟΥ: ΝΟΥΜΕΡΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ: DELTA PLUS RANGE:

Από 2 έως 6. Οι φακοί για ηλεκτροκόλληση δεν έχουν κωδικό. από 1,1 ( όσο περισσότερο το % της μετάδοσης του ορατού φωτός είναι υψηλό,τόσο πιο διαυγής είναι ο φακός) έως 16 (όσο περισσότερο το % της μετάδοσης του ορατού φωτός είναι χαμηλό, τόσο πιο σκοτεινός είναι ο φακός) Οι σημειωμένες πιθανότητες με κίτρινο είναι διαθέσιμες στην σειρά DELTA PLUS

365


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ Ζώνη

Μήκος κύματος

Περιβάλλον

Οφθαλμικές βλάβες

UV-A

315-380 nm

Εργασία σε εξωτερικό περιβάλλον.

Οφθαλμική κόπωση, μερική τύφλωση, καταρράκτης. Ηλιακός φωτισμός.

UV-B

280-315 nm

Ηλιακό φως. Βιομηχανικό περιβάλλον. Εξέταση κάτω από μαύρο φως.

Καταρράκτης. Λάμψη του συγκολλητή. Ανάφλεξη τόξου.

UV-C

100-280 nm

Βιομηχανικό περιβάλλον. Ηλεκτροσυγκόλληση.

Πληγές στο κερατοειδή χιτώνα ή στον κρυσταλλοειδή φακό Απώλεια όρασης.

Μπλε Φως

400-480 nm

Βιομηχανικό περιβάλλον. Εργασία σε υπολογιστή (κόπωση, VDU). Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Εξωτερικές εργασίες

Πληγές στον αμφιβληστροειδή. Απώλεια της όρασης. Εκφύλιση της ωχρής κηλίδας (γήρανση). Χρωστική αμφιβληστροειδίτιδα.

Υπέρυθρη

780-1400 nm (proche IR) 1400-2000 nm (IR moyen)

Ηλεκτροσυγκόλληση. Εργασίες τήξης (κατασκευή γυαλιών ή χάλυβα) Εργασίες με μικροκύματα. Ηλιακό φως.

Πληγές στον αμφιβληστροειδή. Εκφύλιση της ωχρής κηλίδας (γήρανση). Χρωστική αμφιβληστροειδίτιδα (εγγύς υπέρυθρη). Πληγές στο κερατοειδή χιτώνα και στον κρυσταλλοειδή φακό (μεσαίες υπέρυθρες).

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ Ζώνη υπεριώδους ακτινοβολίας

Φάσμα του ορατού φωτός

Ζώνη υπέρυθρης ακτινοβολίας

Μωβ-μπλε-πράσινο-κίτρινο-πορτοκαλίκόκκινο

Κοντινή υπέρυθρη

Μέση υπέρυθρη

Σε νανόμετρα Ζώνη μπλε φωτός

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN169/EN175 Ένταση ρεύματος A Μέθοδοι

1.5

6

10

15

Καλυμμένα ηλεκτρόδια

30

40

8

MAG

70

100

125

9 8

TIG

8

9

150

10

Κατασκευή εντομών με συμπιεσμένο πίδακα αέρα

10

10

6

11

8

9

400

450

600

14 13

12

13

12 12

13 13

12 11

500

14

13

11

11 10

350 13

12

11 10

300

12

11

7

250

11

10

9 5

225 12

10

MIG (πάνω σε ελαφρά κράματα)

4

200

11

9

Κοπή σε πίδακα πλάσματος

175

10 9

MIG (πάνω σε βαρέα μέταλλα)

Ηλεκτροσυγκόλληση με μικροπλάσμα

60

14 14 14

15

13 12

Ο πίνακας αυτός ισχύει για κανονικές συνθήκες χρήσης, κατά τις οποίες η απόσταση μεταξύ των ματιών του χρήστη και της μεταλλικής μάζας σε τήξη είναι περίπου 50 cm και ο φωτισμός περίπου 100 lux.

366


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ; Διαλέξτε το κατάλληλο κράνος εργοταξίου. Προσδιορίστε τον κίνδυνο: Πτώσεις αντικειμένων, προσκρούσεις συνδυασμένοι κίνδυνοι (ακουστικά προστασίας και προστασία προσώπου). Τo κράνος εργοταξίου έχει τρεις λειτουργίες: Αντιδιεισδυτικότητα για μια αποτελεσματική προστασία της κρανιακής κοιλότητας.

Αποσβεστήρα χάρη στο θόλο και στον ιμάντα στήριξης που απορροφούν τις προσκρούσεις που οφείλονται στις μάζες που βρίσκονται σε κίνηση. Ανακλαστήρα χάρη σε μια κατάλληλη εργονομία που επιτρέπει την εκτροπή της κάθετης πτώσης αντικειμένων πάνω στην κορυφή του κράνους. Επιπλέον, υπάρχει μια γκάμα από αξεσουάρ που προσφέρουν παράλληλη προστασία για το πρόσωπο και τα αυτιά.

Κράνη, ηλεκτρικά, μονωμένα για χρήση πάνω ή κοντά σε εγκαταστάσεις υπό τάση που δεν ξεπερνάνε τα 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα 1500 V συνεχούς ρεύματος. Χρησιμοποιούμενα ταυτόχρονα με άλλους εξοπλισμούς προστασίας ηλεκτρικά μονωμένης, τα κράνη αυτά εμποδίζουν τα επικίνδυνα ρεύματα να διαπεράσουν τα άτομα από το κεφάλι. Αυτές οι προαιρετικές δοκιμές ηλεκτρικής μόνωσης είναι περισσότερο εξαναγκαστικές από εκείνες του προτύπου EN397 και έρχονται να τις συμπληρώσουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

* Οι δοκιμές πρόσκρουσης και διείσδυσης διεξάγονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, στου +50°C και στους -10°C

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Πρόσκρουση* : Η δύναμη που μεταδίδεται στη ψεύτικη κεφαλή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kN κατά την πτώση ενός αντικειμένου 5 kg από ύψος 1m. Η ενέργεια πρόσκρουσης πάνω στην κάσκα στο τέλος της δοκιμής ανέρχεται στα 49 J. Διείσδυση* : Η άκρη της μάζας που χρησιμοποιείται στη δοκιμή (3 kg πάνω σε 1 m) δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το κρανίο Ευφλεκτότητα : Το κράνος δεν πρέπει να καίγεται πέραν των 5 δευτερολέπτων μετά την απομάκρυνση της φλόγας Σε ακραίες θερμοκρασίες : Οι δοκιμασίες στην πρόσκρουση και τη διείσδυση πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, στους +150°C, στους -20°C ή στους -30°C. Προστατεύει από την πλευρική συμπίεση. Η μέγιστη παραμόρφωση του κράνους πρέπει να είναι ≤ από 40 mm Προστατεύει κατά μιας τυχαίας επαφής σύντομης διάρκειας με ένα ηλεκτρικό αγωγό υπό τάση που μπορεί να φθάσει τα 440 V εναλλασσομένου ρεύματος Αντίσταση στις εκτοξεύσεις των τηγμένων μετάλλων

Σε συνάρτηση με τον τύπο και την κλάση του κράνους: Προστασία κατά των μηχανικών κινδύνων (κρούση, διείσδυση, θραύση), άφλεκτο, ηλεκτρική μόνωση.

Πρόσκρουση* : Αυτός ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας προστατεύει από προσκρούσεις που προέρχονται από χτυπήματα ενάντια σε κατασκευές ή σε αντικείμενα. Δεν προστατεύει σε καμία περίπτωση από την πρόσκρουση που προέρχεται από την πτώση ενός αντικειμένου. Η ενέργεια πρόσκρουσης πάνω στο κασκέτο στο τέλος της δοκιμής φθάνει τα 12,25 J. Διείσδυση* : Το άκρο της μάζας που χρησιμοποιείται στη δοκιμή (0,5 kg στα 0,5 m) δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το κρανίο * Οι δοκιμές πρόσκρουσης και διείσδυσης πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, στους +50°C και στους -10°C

Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθίσταται ενός κρανίου προστασίας για τη βιομηχανία (EN397) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Κράνος προστασίας για τη βιομηχανία Κάσκες με ηλεκτρική μόνωση για χρήση σε περιβάλλον χαμηλής τάσης (Αμερικανικό Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων ΗΠΑ) Αμερικανικό πρότυπο για την προστασία της κεφαλής στη βιομηχανία Κασκέτα κατά των κτυπημάτων για τη βιομηχανία

EN397 EN50365 EN812

ANSI Z89

ΠΡΟΤΥΠΑ

Σε ακραίες θερμοκρασίες : Οι δοκιμασίες στην πρόσκρουση και τη διείσδυση πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, στους -20°C ή στους -30°C. Προστατεύει κατά μιας τυχαίας επαφής σύντομης διάρκειας με ένα ηλεκτρικό αγωγό υπό τάση που μπορεί να φθάσει τα 440 V εναλλασσομένου ρεύματος Αναφλεξιμότητα : Το κασκέτο δεν πρέπει να καίγεται με μια εκπομπή φλόγας περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνση της φλόγας (επίσήμανση F).

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΝΗ Υλικό του κράνους

EN397:1995 A1:2000

ABS

DIAMOND V -20°C LD MM 440 VAC

Classe 0 Batch NR : production date Έτος και μήνας κατασκευής: Πάρτε το τελευταίο σημείο που επισημάνθηκε και ανατρέξτε στο μήνα και το έτος. Εδώ κατασκευάστηκε τον 07/2012. Διάρκεια ζωής για τα κράνη: ΖΙRCON, QUARTZ: 5 έτη ξεκινώντας από την ημερομηνία της κατασκευής, 3 έτη σε χρήση. SUPER QUARTZ, DIAMOND, GRANITE: 7 έτη ξεκινώντας από την ημερομηνία της κατασκευής, 4 έτη σε χρήση

1 2 3 2010 • • • 2011 • • • 2012 • • • 2013 2014 2015 2016

4 5 6 7 8 9 101112

••••••••• ••••••••• ••••

53 - 63 cm

> Επισήμανση ΕΚ > Αριθμός του προτύπου > Όνομα του μοντέλου του κρανίου > Προαιρετικές απαιτήσεις > Πρότυπο EN50365 > Αρ. παρτίδας

> Εξακρίβωση της ταυτότητας του κατασκευαστή > Εύρος μεγεθών

367


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ; Διαλέξτε την προσαρμοσμένη συσκευή προστασίας. • Προσδιορίστε την φύση του θορύβου: Σταθερός, με διακυμάνσεις, διαλειπτικός, παρορμητικός. • Χαρακτηρίστε τον θόρυβο στον χώρο εργασίας: Ένταση (dB) και ύψος (Hz). • Προσδιορίστε τη διάρκεια έκθεσης. • Υπολογίστε την αναγκαία απόσβεση για την επαναφορά σε ένα αποδεκτό περιβαλλοντικό επίπεδο (βλ. Οδηγία 2003/10/ΕΚ). Απαιτήσεις Οδηγία 2003/10/ΕΚ : Ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των εργαζομένων κατά των κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση στον θόρυβο Έκθεση για 8 ώρες σε ≥ 85 dB(A)

Έκθεση για 8 ώρες σε ≥ 80 dB(A)

Έκθεση για 8 ώρες σε > 75 dB(A) και ≥ 80 dB(A)

Υποχρεωτικό προστατευτικό ακοής

Προστατευτικό ακοής στη διάθεση του εργαζόμενου

Συνιστώμενο προστατευτικό ακοής

Η απόδοση του προστατευτικού ακοής (το επίπεδο απόσβεσής του) πρέπει να είναι προοσαρμοσμένη στην αξιολόγηση του κινδύνου πάνω στη θέση εργασίας. Θα πρέπει να φέρνει τον κίνδυνο σε ένα μη νοσηρό για την υγεία επίπεδο, αποφεύγοντας οπωσδήποτε μια τυχόν υπερπροστασία που θα επέφερε την αποκοπή του χειριστή από το περιβάλλον του (συναγερμός, επικοινωνία...)

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ; 3 δείκτες, από τον απλούστερο έως τον πλέον ακριβή τίθενται στη διάθεση του χρήστη: • SNR (Simplified Noise Reduction) (Απλοποιημένη Μείωση Θορύβου) : Μοναδική μέση τιμή απόσβεσης. • HML : Τιμές απόδοσης εκφρασμένες σε συνάρτηση των μέσων επιπέδων συχνότητας: H : Απόσβεση του ΜΑΠ στις υψηλές συχνότητες (οξείς θόρυβοι) M : Απόσβεση του ΜΑΠ στις μεσαίες συχνότητες L : Απόσβεση του ΜΑΠ στις χαμηλές συχνότητες (βαριοί θόρυβοι) • APV (Assumed Protection Value) (Προϋποτιθέμενη Τιμή Προστασίας) : Τιμές απόσβεσης εκφρασμένες πάνω σε 8 ακριβή επίπεδα συχνοτήτων (βλ. το τεχνικό δελτίο του προστατευτικού ακοής)

368

• EN352 : Απαιτήσεις ασφαλείας και δοκιμές • EN352-1 : Τα αντιθορυβικά κράνη. • EN352-2 : Οι ωτασπίδες. • EN352-3 : Τα αντιθορυβικά κελύφη στα κράνη εργοταξίου. • EN352-6 : Τα αντιθορυβικά κράνη με ηχοηλεκτρική είσοδο. • EN352-8 : Τα αντιθορυβικά κράνη με ήχο αναψυχής. Καθιερώνουν τις απαιτήσεις σε θέματα κατασκευής, αντίληψης, επιδόσεων και τις δοκιμαστικές μεθόδους. Προδιαγράφουν τη διάθεση πληροφοριών σχετικών με τα χαρακτηριστικά. • EN458 : Ακουστική προστασία Συστήνει την επιλογή, τη χρήση, τη συντήρηση και τις προφυλάξεις χρήσης. • ANSI (US American National Standards institute) (Αμερικανικό Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων ΗΠΑ) S3.19 - 1974 Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τη μέθοδο δοκιμής που επιτρέπει τη θέσπιση του επιπέδου απόσβεσης του θορύβου (NRR Noise Reduction Rating) ενός προστατευτικού ακοής, σύμφωνα με τις συστάσεις της EPA (US Environmental Protection Agency). (Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος ΗΠΑ).


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ: Κάθε φυσίγγιο καθορίζεται από έναν κωδικό χρώματος. Παράδειγμα για ένα φίλτρο ABEK + P:

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ; Διαλέξτε την προσαρμοσμένη συσκευή προστασίας. • Αναγνωρίστε το είδος του κινδύνου: Σκόνη, καπνοί, … • Προσδιορίστε το τοξικό προϊόν. • Εντοπίστε και αφαιρέστε την τοξικότητα (συγκέντρωση). • Συγκρίνετε με την οριακή τιμή έκθεσης του προϊόντος (VL ή VLECT). • Προσδιορίστε τον τύπο του φίλτρου (P1, P2 ή P3). Κατά την παραπάνω διαδικασία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η «εκτιθέμενη» εργασία (υγρασία, θερμότητα...)

ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Διηθήσεις για αέρια και ατμούς

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Οι αναπνευστικές μάσκες σας εξασφαλίζουν μια προστασία ενάντια στις αναπνευστικές επιθέσεις που μπορεί να υποστείτε: σκόνες, αερολύματα, καπνούς ή αέρια. Καπνούς σκόνες, θολώματα, αέρια, ατμούς.

Κωδικός χρώματος

Τύπος προστασίας

Τύπος A

Έναντι οργανικών αερίων και ατμών των οποίων το σημείο βρασμού είναι > των 65°C (διαλυτικά και υδρογονάνθρακες).

Τύπος AX

Έναντι οργανικών αερίων και ατμών των οποίων το σημείο βρασμού είναι ≤ των 65°C (ακετόνη, αιθέρες, μεθανόλη …)

Τύπος B

Έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακος.

Τύπος E

Έναντι του διοξειδίου του θείου και ορισμένων καυστικών αερίων και ατμών

Τύπος K

Έναντι της αμμωνίας και ορισμένων παραγώγων αμινών.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ; Διαλέξτε την αποδεκτή αναπνευστική συσκευή (μάσκα μισού προσώπου ή μάσκα ολοκλήρου προσώπου εξοπλισμένες με ένα ή δυο φυσίγγια). • Αναγνωρίστε το είδος του κινδύνου: Σκόνες, καπνούς, αέρια, ατμούς,... • Προσδιορίστε το τοξικό προϊόν. • Εντοπίστε και αφαιρέστε την τοξικότητα (συγκέντρωση). • Συγκρίνετε με την οριακή τιμή έκθεσης του προϊόντος (VL ή VLECT). • Προσδιορίστε τον τύπο των φίλτρων: A, B, E, K και την κλάση του 1, 2, 3. Κατά την παραπάνω διαδικασία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η «εκτιθέμενη» εργασία (υγρασία, θερμότητα… ).

ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥΣ Κατηγορία 1

Φίλτρο ασθενούς χωρητικότητας (συγκέντρωση του ρυπαντή < στο 0,1% ή 1.000 ppm).

Κατηγορία 2

Φίλτρο μέσης χωρητικότητας (συγκέντρωση του ρυπαντή < στο 0,5% ή 5.000 ppm).

Κατηγορία 3

Φίλτρο ισχυρής χωρητικότητας (συγκέντρωση του ρυπαντή < στο 1% ή 10000 ppm).

ppm

Συγκέντρωση σε μέρη ανα εκατομμύριο

ΣΗΜΑΝΣΗ V Η βαλβίδα επιφέρει μια καλύτερη άνεση. Διευκολύνει την εκπνοή, ελαττώνει την περιεκτικότητα σε CO2, μειώνει τη θερμότητα και την υγρασία στο εσωτερικό της μάσκας.

P Πτυσσόμενο οριζόντιο. B Πτυσσόμενο κάθετο.

FFP2 Επίπεδο προστασίας της μάσκας σύμφωνα με την ισχύ διήθησης του διηθούντος μέσου. Filtering Facepiece Particles = Διηθητικό Τεμάχιο Προσώπου κατά των Σωματιδίων.

NR Μη Επαναχρησιμοποιήσιμο. Η μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από 8 ώρες.

Αριθ. του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας.

Πρότυπο

W Προστασία έναντι των ενοχλητικών οσμών.

Φύλλο οδηγιών στο εσωτερικό της συσκευασίας.

D Προαιρετική δοκιμή του προτύπου EN149:2001 έμφραξης στη σκόνη Δολομίτη. Η δοκιμή αυτή υποδεικνύει ότι η μάσκα είναι έντονα ανθεκτική στην έμφραξη: Παρατεταμένη άνεση στην αναπνοή.

369


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΣΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΖΟΛ Τύπος

Κωδικός χρώματος

Προστασία

P1

Προστασία έναντι στις μη τοξικές σκόνες και/ή στα αερολύματα με υδάτινη βάση.

P2

Προστασία έναντι στα αερολύματα στερεά και/ή υγρά ασθενώς τοξικά ή αυτά που προκαλούν ερεθισμούς.

P3

Προστασία έναντι στα αερολύματα στερεά και/ή υγρά που χαρακτηρίζονται τοξικά.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Κλάση

FFP1

FFP2

FFP3

% ισχύος ελάχιστης διήθησης

80 %

94 %

99 %

Ολική διαρροή προς το εσωτερικό (FTI)

22 %

8%

2%

Παράγοντας ονομαστικής προστασίας (FPN)

4.5

12.5

50

Παράγοντας ονομαστικής προστασίας (FPA)

4

10

20

ΠΡΟΤΥΠΑ Τα κυρίως πρότυπα που αφορούν τις αναπνευστικές συσκευές. • EN136 : Μάσκες ολοκλήρου του προσώπου Περιλαμβάνει δοκιμές που αφορούν την αντίσταση στη θερμοκρασία, στα χτυπήματα, στη φωτιά , στη θερμική ακτινοβολία, στην τριβή , στα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει επιθεώρηση του οπτικού μέρους της μάσκας το οποίο πρέπει να αναγράφει το λογότυπο και πληροφορίες για τον κατασκευαστή. • EN140 : Μάσκες μισού προσώπου και μάσκες ενός τετάρτου Αφορά δοκιμές ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, στα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, στη θερμοκρασία, στη φωτιά και στην αναπνευστική αντίσταση. • EN14387 : Φίλτρα αερίων και μεικτά φίλτρα Περιλαμβάνει εργαστηριακές δοκιμές για επιβεβαίωση της συμβατότητας, της ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία, στην υγρασία, στα διαβρωτικά περιβάλλοντα, και στην αντίσταση σε μηχανικούς και αναπνευστικούς κινδύνους. • EN143 : Φίλτρα κατά των σωματιδίων Αναφέρεται στην ανθεκτικότητα στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία, στην υγρασία και στα διαβρωτικά μέσα καθώς επίσης και στην αντίσταση σε μηχανικούς και αναπνευστικούς κινδύνους. • EN149 : Μάσκες μισού προσώπου με φίλτρο Αφορά δοκιμές ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, στα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, στη θερμοκρασία, στη φωτιά και στην αναπνευστική αντίσταση. • EN405 : Μάσκες μισού προσώπου με φίλτρο εφοδιασμένες με βαλβίδες και φίλτρα αερίων ή μεικτά φίλτρα Διασαφηνίζει τις δοκιμές με θέμα την ανθεκτικότητα στους χειρισμούς, στη χρήση, στα χτυπήματα, στη φωτιά και στην αντίσταση σε αναπνευστικούς κινδύνους.

370

• NIOSH (US National Institute for Occupational Safety) (Εθνικό'Ιδρυμα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας ΗΠΑ) 42 CFR Part84 Τμήματα φίλτρου για το πρόσωπο, αρκετά επίπεδα προστασίας (λίστα μη εξαντλητική) : • NIOSH 95 : Φίλτρο με ένα ελάχιστο 95% των σωματιδίων (μη ελαιώδη) σε αιώρηση μέσα στον αέρα. • NIOSH 99 : Φίλτρο με ένα ελάχιστο 99% των σωματιδίων (μη ελαιώδη) σε αιώρηση μέσα στον αέρα.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A/Ax

/

A

75-04-7

K

74-85-1

1900

10

18

64-17-5

A

1900

60-29-7

Ax

1200

75-03-6

A

107-15-3

K

25

151-56-4

K

1

75-00-3

Ax

100

75-07-0

Ax

100

180

67-64-1

Ax

750

1800

74-86-2

107-02-8

Ax+P

0,25

107-18-6

A

5

79-10-7

1000

2600

A

10

30

107-13-1

A

4

9

/

A/Ax

557-40-4

A

/

P

/

P

/

K

22

0,1 fibres /cm³

7664-41-7

K

25

18

71-41-0

A

100

360

/

P

120-12-7

P

497-19-8

P

/

409-21-2

P

62-53-3

A

7440-36-0

P

0,5

7429-90-5

P

10

7440-37-1

7440-22-4

P

7440-38-2

P

7784-42-1

AB+P

2

10

0,1 0,2 0,05

0,2

/

A

8014-95-7

B+P

/

B+P

/

P

0,2

7440-62-2

P

0,05

7440-39-3

P

0,5

/

B+P

92-87-5

A+P

65-85-0

A+P

/

A+P

/

A

71-43-2

A

100-46-9

A

7440-41-7

0,1

0,4 30

P

0,002

106-99-0

Ax

2200

106-97-8

109-73-9

K

106-98-9

Ax

71-36-3

A

142-96-1

A

15

100

360 270

/

A

109-21-7

A

105-54-4

A

623-42-7

A

/

B

0,7

/

A

/

Ax

106-95-6

A

100-39-0

A

/

Ax

506-68-3

B+P

/

200

890

A

74-83-9

Ax

/

5

74-96-4

Ax

/

A

/

A

200

20

890

A

74-97-5

Ax+P

/

P

107-21-1

A

/

124-18-5

A

334-88-3

A

/

A/Ax

19287-45-7

B+P

60-29-7

Ax

109-89-7

Ax

121-69-7

A

115-10-6

Ax

: Χρησιμοποιείτε μονωτική συσκευή

: Μάσκα μισού προσώπου

• : Μάσκα ολοκλήρου προσώπου

5

75-25-2

20

0,5

1050

0,4 0,1 1200 30 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0,9

0,1

• • • • •

25

• • • • • • • •

Μυρμηκικός μεθυλεστέρας

Ναφθυλαμίνες Νέον Νικέλιο Νικελοκαρβονίδιο Νιτρικό αιθύλιο Νιτρικό αμύλιο Νιτρικό μεθύλιο Νιτρικό οξύ Νιτροαιθάνιο Νιτροανιλίνη Νιτροβενζόλιο Νιτρογλυκερίνη Νιτρομεθάνιο ξικό βουτύλιο Ξυλένιο Ξυλιδίνη Ξυλοφένιο Όζον Οκτάνιο Οξαλικό οξύ Οξέα με αμμωνία Οξείδιο του αιθυλενίου Οξείδιο του καδμίου Οξείδιο του σιδήρου Οξείδιο του ψευδαργύρου

123-91-1

A

10

107-06-2

Ax+P

10

40

/

Ax

5

20

/

A

75-09-2

35

30

Ax+P

100

360

75-43-4

10

40

/

AB+P

110-54-3

A

50

170

/

A

2551-62-4

AB+P

108-10-1

A

410 400

142-82-5

A

/

A/Ax

1600

/

P

/

AB+P

7440-59-7

7440-28-0

P

0,1

7664-93-9

B+P

1

/

A

10

30

/

Ax B+P

/

A

75-15-0 7446-11-9

A

2551-62-4

P

1000

6000

7783-06-4

AB

5

7

231-195-2

E

7440-74-6

P

/

AB+P

67-63-0

A

2

5

0,02

0,05

0,1

980

0,05

/

AB+P

5

7440-31-5

P

0,1

/

P

2

/

A/Ax

7440-48-4

P

7440-43-9

P

0,1

1319-77-3

A

5

22

110-82-7

A

300

1050

108-93-0

A

50

200

108-94-1

A

7439-96-5

P

67-56-1

Ax

78-93-3

A

74-89-5

K

100-61-8

A

75-11-6

A

67-56-1

Ax

115-10-6

Ax

74-88-4

Ax

78-78-4

Ax

/

A

75-28-5

Ax

107-87-9

A

/

A+P

25

100

1

200

260

0,5

2

200

28

5

200

20

700

0,1

A

50

215

/

50

55

A

0,5

110-74-7

A

109-94-4

Ax

100

300

107-31-3

Ax

100

250

10

50

/

P

P

13463-39-3

109-95-5

Ax

260

105-39-5

7440-02-0

12

100-42-5

7440-01-9

590

100

310

100

250

A

598-58-3

A/Ax

7697-37-2

B+P

2

5

79-24-3

A

100

310

/

B+P

98-95-3

A

1

55-63-0

A

0,15

1,5

75-52-5

B

100

250

3 5

123-86-4

A

150

710

/

A

100

435

/

A

2

10

/

A+P

10028-15-6

AB

111-65-9

A

144-62-7

B+P

0,1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1

1002-16-0

0,2 0,1

1

/

BK

75-21-8

Ax

1306-19-0

P

0,05

/

P

5

/

P

5

1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A

64-19-7

A

109-60-4

A

141-78-6

30

840

A

400

1400

/

A

100

30

108-24-7

B

79-20-9

Ax

7722-84-1

25

20

200

B

7440-05-3

P

56-38-2

AB+P

/

AB+P

109-66-0

Ax

/

B+P

76-01-7

A

88-89-1

A+P

74-98-6

71-23-8

A

111-43-3

A

74-99-7

610

0,1 600

1800 0,25 0,1

200

500

1000

1650

110-86-1

A

5

15

/

AB

7782-49-2

P

0,05

0,2

0,02

0,08

7783-07-5

AB

14807-96-6

P

13494-80-9

P

78-00-2

A

/

A

75-74-1

A

509-14-8

0,1 0,1 0,1

1,4 0,15

B

1

8

/

A

1

7

127-18-4

A

670

/

A

22

108-88-3

A

121-44-8

A

40

75-50-3

K

25

75-46-7

AB

7719-12-2

B+P

7790-91-2

B

100

375

3 0,4

/

A

300

1650

79-01-6

A

75

405

67-66-3

Ax+P

/

1900

AB

302-01-2

K+P

7439-97-6

Hg+P

/

233-113-0

B+P

/

A

/

0,1

0,1 0,05

1000

74-90-8

B

7664-39-3

B+P

2,5

7647-01-0

B

7,5

127-18-4

A

50

335

108-95-2

A

5

19

100-63-0

A

7637-07-2

B+P

14762-94-8

B

50-00-0

B

50-00-0

B

98-01-1

A

75-44-5

B

7664-38-2

B+P

/

AB+P

7723-14-0

P

7803-51-2

AB

7440-50-8

P

2

2

2,5 2 3

20

0,1

0,1

0,13

2

A B

3

107-05-1

Ax

3

10025-67-9

B+P

6

506-77-4

B

0,6

10026-04-7

Ax A

107-20-0

A

108-90-7

A

75-01-4

Ax

/

Ax

7719-09-7

B+P

75-09-2

Ax

74-87-3

Ax

/

A+P

0,4 1

/

75-00-3

20

7782-50-5

107-06-2

100

2600 3

10 6 10

36

50

105

40

76-06-2

A

0,1

0,7

126-99-8

Ax

10

36

5

25

540-54-5

Ax

7791-25-5

B+P

67-66-3

Ax

7738-94-5

BE+P

7440-47-3

P

0,5

7440-66-6

P

10

0,05

Ο παρών κατάλογος δεν είναι συμβατικός αλλά ενδεικτικός και για το λόγο αυτό δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την DELTA PLUS

371

Πλήρης μάσκα

Τιμή Έκθεσης mg/m³

10

200

Ημιμάσκα

108-05-4

Οριακή Τιμή Έκθεσης mg/m³

• • • • • • • •

Μέση p.p.m.

A

0,2

Φίλτρο

B

0,1

Ουσίες Οξικό βινύλιο Οξικό οξύ Οξικό προπύλιο Οξικός αιθυλεστέρας Οξικός αμυλεστέρας Οξικός ανυδρίτης Οξικός μεθυλεστέρας Οξυγονούχο ύδωρ Παλλάδιον Παράθειον Παρασιτοκτόνα Πεντάνιο Πενταφθορίδιο του θείου Πενταχλωροαιθάνιο Πικρικό οξύ Προπάνιο Προπυλική αλκοόλη Προπυλικός αιθέρας Προπύνιο Πυριδίνη Ρητίνη πολυεστέρα Σελήνιο Σεληνιούχο υδρογόνο Τάλκης Τελλούριο Τετρααιθυλιούχος μόλυβδος Τετραβρωμοαιθάνιο Τετραμεθυλιούχος μόλυβδος Τετρανιτρομεθάνιο Τετραχλωροαιθάνιο Τετραχλωροαιθυλένιο Τολουϊδίνη Τολουόλιο Τριαιθυλαμίνη Τριμεθυλαμίνη Τριφθορομεθάνιο Τριχλωρίδιο του φωσφόρου Τριχλωρίδιο του χλωρίου Τριχλωροαιθάνιο Τριχλωροαιθυλένιο Τριχλωρομεθάνιο Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο Υδραζίνη Υδράργυρος Hq+P Υδρίδιο του αντιμονίου Υδροβρώμιο Υδρογονάνθρακες Υδρογόνο Υδροκυανικό οξύ Υδροφθορικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ Υπερχλωροαιθυλένιο Φαινόλη Φαινυλοϋδραζίνη Φθορίδιο του βορίου Φθόριο Φορμαλδεΰδη Φορμόλη Φουρφουραλδεΰδη Φωσγένιο Φωσφορικό οξύ Φωσφορικοί εστέρες Φώσφορος Φωσφορούχο υδρογόνο Χαλκός Χλωρακετόνη Χλώριο Χλωριούχο αλλύλιο Χλωριούχο θείο Χλωριούχο κυανογόνο Χλωριούχο πυρίτιο Χλωροαιθάνιο Χλωροαιθυλένιο Χλωροακεταλδεΰδη Χλωροβενζόλιο Χλωροβινύλιο Χλωροβουταδένιο Χλωροθειονύλιο Χλωρομεθυλένιο Χλωρομεθύλιο Χλωροξυλύλιο Χλωροπικρίνη Χλωροπρένιο Χλωροπροπύλιο Χλωροσουλφουρίδιο Χλωροφόρμιο Χρωμικό οξύ Χρώμιο Ψευδάργυρος

n°CAS

50-00-0 638-49-3

Μυρμηκική αλκοόλη Μυρμηκικό αμύλιο Μυρμηκικό προπύλιο Μυρμηκικός αιθυλεστέρας

K Ax

Πλήρης μάσκα

Μονοχλωροξικός αιθυλεστέρας

57-14-7 463-82-1

Ημιμάσκα

Ax

Οριακή Τιμή Έκθεσης mg/m³

7087-68-5

Ουσίες

Τιμή Έκθεσης mg/m³

Διμεθυλοαιθυλαμίνη Διμεθυλοδραζίνη Διμεθυλοπροπάνιο Διοξάνιο Διχλωροαιθάνιο Διχλωροαιθυλένιο Διχλωροαιθυλικός αιθέρας Διχλωρομεθάνιο Διχλωροφθορομεθάνιο Εντομοκτόνα Εξάνιο Εξανόλη Εξαφθορίδιο του θείου Εξόνιο Επτάνιο Εστέρες Ζιζανιοκτόνα σε σκόνη Ζιζανιοκτόνα σε υγρό Ήλιο Θάλλιο Θειικό οξ Θειικό προπύλιο Θειικός αιθυλεστέρας Θειικός άνθρακας Θειικός ανυδρίτης Θειικός μεθυλεστέρας Θείο (εξαφθορίδιο) Θειούχο υδρογόνο Θειώδης ανυδρίτης Ίνδιο Ισοκυανικά Ισοπροπυλική αλκοόλη Κάδμιο Καπνοί πυρκαγιάς Κασσίτερος Καυστική σόδα Κετόνες Κοβάλτιο Κρεζόλες Κυκλοεξάνιο Κυκλοεξανόλη Κυκλοεξανόνη Μαγγάνιο Μεθανόλη Μεθυλαιθυλοκετόνη Μεθυλαμίνη Μεθυλανιλίνη Μεθυλενοïωδίδιο Μεθυλική αλκοόλη Μεθυλικός αιθέρας Μεθυλοïωδίδιο Μεθυλοβουτάνιο Μεθυλοβουτυλοακετόνη Μεθυλοπροπάνη Μεθυλοπροπυλοακετόνη Μόλυβδος (ατμός) Μονομερές στυρόλιο Μονοξείδιο του άνθρακα

Μέση p.p.m.

Φίλτρο

A

/

8

Κάθε τοξική ουσία κατέχει ένα όριο επαγγελματικής συγκέντρωσης για το οποίο η αναπνευστική προστασία είναι απαραίτητη. Οι τιμές αυτές μπορούν να εκφραστούν σε ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) ή σε mg/m3. Υπάρχει μια οριακή τιμή για μια έκθεση που έχει μετρηθεί σε 8 ώρες (VL), και μια βραχυπρόθεσμη οριακή τιμή που έχει μετρηθεί για μια έκθεση για 15 λεπτά (VLECT). n°CAS

64-17-5

3

Πλήρης μάσκα

A

Ημιμάσκα

Οριακή Τιμή Έκθεσης mg/m³

74-84-0 141-43-5

Τιμή Έκθεσης mg/m³

7727-37-9

Μέση p.p.m.

Φίλτρο

Ουσίες Αζωτο Αιθάνιο Αιθανολαμίνη Αιθανόλη Αιθέρες Αιθέριο έλαιο (ατμός) Αιθυλαμίνη Αιθυλένιο Αιθυλική αλκοόλη Αιθυλικός αιθέρας Αιθυλοïωδίδιο Αιθυλοδιαμίνη Αιθυλοεναμίνη Αιθυλοχρωρίδιο Ακεταλδεΰδη Ακετόνη Ακετυλένιο Ακρολείνη Ακρυλική αλκοόλη Ακρυλικό οξύ Ακρυλονιτρίλιο Αλκοόλες Αλλυλικός αιθέρας Αλούνδιο Αμίαντος Αμίνες με κοντές αλυσίδες Αμμωνία Αμυλική αλκοόλη Άνθρακας Ανθρακένιο Ανθρακικό νάτριο Ανθρακικό οξύ Ανθρακοπυρίτιο Ανιλίνη Αντιμόνιο Αργίλιο Αργό Άργυρος Αρσενικό Αρσενικούχο υδρογόνο Αρωματικές αμίνες Ατμίζον θειικό οξύ Ατμοί συγκόλλησης Βαμβάκι Βανάδιο Βάριο Βασιλικό ύδωρ Βενζιδίνη Βενζοϊκό οξύ Βενζοκινόνα Βενζόλη Βενζόλιο Βενζυλαμίνη Βηρύλλιο Βουταδένιο Βουτάνιο Βουτυλαμίνη Βουτυλένια Βουτυλική αλκοόλη Βουτυλικός αιθέρας Βουτυρικό αμύλιο Βουτυρικό βουτύλιο Βουτυρικός αιθυλεστέρας Βουτυρικός μεθυλεστέρας Βρώμιο Βρωμιούχο αιθυλένιο Βρωμιούχο αιθύλιο Βρωμιούχο αλλύλιο Βρωμιούχο βενζύλιο Βρωμιούχο βινύλιο Βρωμιούχο κυανογόνο Βρωμιούχο μεθυλένιο Βρωμιούχο μεθύλιο Βρωμιούχο ξυλύλιο Βρωμοαιθάνιο Βρωμοακετόνη Βρώμοβενζόλιο Βρωμοφόρμιο Βρωμοχλωρομεθάνιο Βωξίτης Γλυκόλη Δεκαεξένιο Δεκάνιο Διαζωμεθάνιο Διαλυτικά εν γένει Διβοράνιο Διεθυλαιθέρας Διεθυλαμίνη Διεθυλανιλίνη Διμεθυλαιθέρας

n°CAS

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΑΣ: Τοποθετήστε το δεξί σας χέρι στην πράσινη ένδειξη ανάμεσα στον δείκτη και στον αντίχειρα όπως δείχνει το σχήμα. Διαβάστε το μέγεθός σας στα δεξιά του χεριού σας.

06

372

07

08

09

10 11


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN420 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ • Σεβασμός στην ασφάλεια (pH, ποσοστό χρωμίου VI, κτλ…). • Σεβασμός στο χάρτη των μεγεθών (δείτε τον παρακάτω πίνακα). • Επιτυχία στη δοκιμή δεξιότητας (προσαρμογή του προϊόντος στη χρήση). • Σεβασμός στις οδηγίες επισήμανσης, πληροφόρησης και ταυτότητας.

ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN420 Διαστάσεις του χεριού (mm) Μέγεθος του γαντιού

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

EN388

Ελάχιστο μήκος γαντιού

Περίγραμμα

Μήκος παλάμης

6

152

160

220

7

178

171

230

8

203

182

240

9

229

192

250

10

254

204

260

11

279

215

270

ΕΤΙΚΕΤΤΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Όλα τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/686/EOK, το καθένα ταυτοποιείται πλήρως από την κανονικοποιημένη του ετικέτα Πάνω σε αυτή θα βρείτε ξανά: • Το λογότυπο της δικής μας μάρκας • Την αναφορά του προϊόντος. • Το μέγεθός του. • Το πληροφοριακό βιβλιαράκι που υποδεικνύει ότι ένα φύλλο οδηγιών διατίθεται με το προϊόν. • Το ή τα κανονικοποιημένα εικονοσύμβολά του με τους δείκτες επίδοσης του. Βεβαίως η τεχνική καρτέλα του αντικειμένου και η βεβαίωση συμμόρφωσής του είναι διαθέσιμες μετά από απλή αίτηση όλες τις ώρες (24h / 24h) από την ιστοσελίδα μας: www.deltaplus.eu

Το πρότυπο EN388 εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους γαντιών προστασίας σε ότι αφορά τους φυσικούς και μηχανικούς παράγοντες με απόξεση, το εγκάρσιο κόψιμο, διάτρηση και σχίσιμο. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 έως 4 0 έως 5 0 έως 4 0 έως 4 ΑΝΤΟΧΗ ΣTH ΔΙΑΤΡΗΣΗ Απαραίτητη δύναμη για το τρύπημα του δείγματος με κανονική ακίδα. ΑΝΤΟΧΗ ΣTΟ ΣΧΙΣΙΜΟ Μέγιστη δύναμη για το σχίσιμο του δείγματος. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΜΕ ΛΑΜΑ Απαραίτητος αριθμός κύκλων για να κοπεί το δείγμα με σταθερή ταχύτητα. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ Απαραίτητος αριθμός κύκλων για να φθαρεί το δείγμα με σταθερή ταχύτητα. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 2 3 4 5

ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ (Αριθμός κύκλων)

100

500

2 000

8 000

-

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ (δείκτης)

1,2

2,5

5,0

10,0

20

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ (N)

10

25

50

75

-

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (N)

20

60

100

150

-

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΨΥΧΟΥΣ

EN511

Το πρότυπο EN511 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών των γαντιών προστασίας ενάντια στο ψύχος που μεταδίδεται κατακόρυφα ή εξ επαφής έως τους - 30°C. Το ψύχος αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις κλιματολογικές συνθήκες ή με μια βιομηχανική δραστηριότητα. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0 έως 4 0 έως 4 0 έως 1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΡΥΟ

373


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑΣ

EN407

Το πρότυπο EN407 καθορίζει τις μεθόδους δοκιμών, τις γενικές απαιτήσεις, τα επίπεδα θερμικής απόδοσης και την ετικέτα των γαντιών προστασίας έναντι της θερμότητας/ και ή της φωτιάς. Εφαρμόζεται σε όλα τα γάντια που πρέπει να προστατεύουν τα χέρια έναντι της θερμότητας και/ή των φλογών κάτω από μια ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: φωτιά, θερμότητα εξ’επαφής, θερμότητα κατακόρυφης μετάδοσης, εκπεμπόμενη θερμότητα, σπίθες από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένου μετάλλου ή μεγάλες εκτοξεύσεις συντηγμένου μετάλλου. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 έως 4 0 έως 4 0 έως 4 0 έως 4 0 έως 4 0 έως 4 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΓΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Απαραίτητες ποσότητες εκτοξεύσεων για να προκληθεί η φθορά. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΓΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Απαραίτητη ποσότητα εκτοξεύσεων για να αποκτήσει το γάντι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Απαραίτητος χρόνος στο δείγμα για να φτάσει σ΄ένα δεδομένο επίπεδο θερμοκρασίας. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΖΕΣΤΗ Χρόνος κατά τον οποίον το γάντι καθυστερεί τη μεταφορά της ζέστης της φλόγας. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ Θερμοκρασία (στην κλίμακα των 100 έως 500°C ) στην οποία αυτός που φοράει τα γάντια δεν αισθάνεται κανέναν πόνο ( για ένα χρονικό διάστημα 15 δευτερολέπτων τουλάχιστον). ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ Χρόνος κατά τον οποίο το υλικό παραμένει φλέγον και συνεχίζει να φθείρεται αφότου η αιτία πύρωσης σταματήσει.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΑΦΗΣ °C

δευτερόλεπτα (seconds)

1

100°C

≥15 s

2

250°C

≥15 s

3

350°C

≥15 s

4

500°C

≥15 s

374

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ

EN12477 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για τα γάντια για τη χειροκίνητη συγκόλληση των μετάλλων, την κοπή και τις συναφείς τεχνικές. Τα γάντια συγκόλλησης ταξινομούνται σε δυο τύπους: Β όταν απαιτείται μεγάλη δεξιότητα και Α για τις άλλες διαδικασίες συγκόλλησης.

EN374-1

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το πρότυπο ΕΝ374-1, γάντια προστασίας κατά των κινδύνων από μικρό-οργανισμούς και χημικά προϊόντα, καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που απαιτούνται για τα γάντια που προορίζονται στην προστασία των χρηστών κατά των χημικών προϊόντων και / ή των μικρό-οργανισμών, και καθορίζει την σχετική ορολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί: • Διείσδυση (δοκιμασμένη βάσει του προτύπου ΕΝ374-2) : Διάχυση, σε μη μοριακή κλίμακα, ενός χημικού προϊόντος και/ή ενός μικρό-οργανισμού στο πορώδες, τις ραφές, τις τρυπίτσες ή άλλες ατέλειες του υλικού του γαντιού προστασίας. • Διαπέραση (δοκιμασμένη βάσει του προτύπου ΕΝ374-3) : Διαδικασία κατά την οποία ένα χημικό προϊόν διαχέεται στο υλικό ενός γαντιού προστασίας, σε μοριακή κλίμακα. Ένα γάντι θεωρείται ως ανθεκτικό στα χημικά προϊόντα όταν ο δείκτης απόδοσης του στη διαπερατότητα είναι τουλάχιστον στο 2, μετά από δοκιμή με τρία χημικά προϊόντα από την εξής λίστα χημικών προϊόντων: ΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

A

Μεθανόλη

B

Ακετόνη

C

Ακετονιτρίλιο

D

Διχλωρομεθάνιο

E

Δισουλφίδιο του άνθρακα

F

Τολουόλιο

G

Διαιθυλαμίνη

H

Τετραϋδροφουράνιο

I

Οξικός αιθυλεστέρας

J

n-Επτάνιο

K

Καυστική σόδα 40 % (NaOH ή υδροξείδιο του νατρίου)

L

Θειικό οξύ 96%

ΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Πρώτα λεπτά της ώρας (MN)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

> 10 mn

1

> 30 mn

2

> 60 mn

3

> 120 mn

4

> 240 mn

5

> 480 mn

6


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Το γάντι θα φέρει τότε το εξής σύμβολο: Εάν δεν πληρείται αυτή η απαίτηση, το γάντι θα φέρει τότε το εξής σύμβολο:

Η ΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ:

EN374-1 EN374-2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

EN374-1 EN374-2 EN374-3 EN374-1 EN374-2 EN374-3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ EN374-1

Παραδείγματα εφαρμογής: Το πεδίο εφαρμογής είναι καθοριστικό, διότι αναλόγως με την περίσταση, το γάντι θα πρέπει να είναι αδιάβροχο στο νερό και αδιαπέραστο από τον αέρα, ανθεκτικό στους μικρό-οργανισμούς, αδιάβροχο στα πιτσιλίσματα από ελαφρά συμπυκνωμένα χημικά προϊόντα, ανθεκτικό στα ελαφρά συμπυκνωμένα χημικά προϊόντα ή στα χημικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ανατρέχει κανείς στα συνιστώμενα πεδία εφαρμογής. Παραδείγματα χρήσεων Εφαρμογές

Σημάνσεις

Κατηγορίες σύμφωνα με την 89/686/ΕΟΚ

Γάντι αδιάβροχο συχνής και παρατεταμένης χρήσης (γάντια για το πλύσιμο των πιάτων)

Καμία

CAT I Για Δευτερεύοντες Κινδύνους

Γάντι κατά των μικροοργανισμών (βακτηρίδια, μύκητες), αδιάβροχο στο νερό και αδιαπέραστο από τον αέρα.

CAT II Για Ενδιάμεσους Κινδύνους

Γάντια χαμηλής προστασίας από χημικά προϊόντα (περιστασιακή επαφή), αδιάβροχο στο νερό και αδιαπέραστο από τον αέρα.

CAT III Για μη Αναστρέψιμους Κινδύνους

Γάντι κατά των χημικών προϊόντων (βακτηρίδια, μύκητες), αδιάβροχο στο νερό και αδιαπέραστο από τον αέρα.

CAT III Για μη Αναστρέψιμους Κινδύνους

ISO2859 (ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ) Προσδιορίζει το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL): παράδειγμα AQL 1.5.

Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Τα υλικά και αντικείμενα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές κατασκευής ώστε, υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησης τους, να μην μεταφέρουν στα τρόφιμα συστατικά σε ποσότητα που είναι δυνατόν: • να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, • να επιφέρει απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. Η επαφή με τα τρόφιμα των πλαστικών υλικών υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) n° 10/2011 της επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 καταργώντας την οδηγία 2002/72/ΕΚ. Τα γάντια από PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο)/ βινύλιο ή και από λατέξ / νιτρίλιο (εφόσον δεν υπάρχει τοπική νομοθεσία) εντάσσονται άμεσα στην οδηγία αυτή.. Ορίζει: • Τους πίνακες εγκεκριμένων συστατικών. • Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται σε ορισμένα από αυτά τα συστατικά. • Ειδικά όρια μετανάστευσης στα τρόφιμα για ορισμένα συστατικά. • Μέγιστες ποσότητες καταλοίπων κάποιων συστατικών μέσα στο υλικό. • Ένα όριο συνολικής μετανάστευσης στα τρόφιμα (10mg/dm2 υλικού ή 60mg/kg τροφίμου). Η Οδηγία 85/572/ΕΟΚ δίνει τον κατάλογο των προσομοιωτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα: • Τα υδαρή τρόφιμα (pH > 4,5): Προσομοιωτής A. • Τα όξινα τρόφιμα (pH <= 4,5): Προσομοιωτής B. • Τα αλκοολούχα τρόφιμα: Προσομοιωτής C. • Τα λιπαρά τρόφιμα : Προσομοιωτής D. • Τα ξηρά τρόφιμα: Προσομοιωτής E.

375


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

376

* *** *** *** *** * *** *** *** *** ** *** *** *** ** * *

*** *** *** * *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** * *** *** *

* * *** *** *** * ***

* ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * * *** *** *** *** *** *** * *** *** ** *** * *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** * * *** *** *** *** * *** * *** * *** * *** * * * *** *** *** *** *** * ** *** **

*** *** *** *** *** *** * * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** *** * *** * *** * *** * * ** *** *** *** * *** *** *** * *** *** ***

*** * * * * * *** * *** *** *** *** *** *** ** *** *

*** ** ** *** *** *** *** *** *** ** ***

*** *** *** * * *** *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

* * *** * * * * *** * *** *** *

* ***

* ***

***

* *** * **

Νεοπρένιο

*** *** *** *** ***

100-61-8 67-56-1 / / 96-37-7 119-36-8 / 141-43-5 108-90-7 91-20-3 6484-52-2 10124-37-5 7757-79-1 7631-99-4 7697-37-2 98-95-3 / 109-73-9 / / / / 111-87-5 127-08-2 144-62-7 75-07-0 631-61-8 / 62-54-4 64-19-7 141-78-6 123-86-4 / / / / / / / / / / / / / / 57-11-4 / 100-42-5 56-23-5 108-88-3 102-71-6 126-73-8 1330-78-5 / / 115-86-6 79-01-6 / / 10035-10-6 1305-62-0 7664-39-3 7647-01-0 109-99-9 7722-64-7 127-18-4 7778-54-3 7681-52-9 / / / 50-00-0 64-18-6 50-00-0 98-01-1 10103-46-5 / / 7664-38-2 7782-50-5 12125-02-9 10043-52-4 7447-40-7 75-09-2 7647-14-5 7718-54-9 / / 67-66-3 / / 7738-94-5 /

***

* *** *** * * *** *** *** * * *** *** *** *** ** * ** *** *** * * *** *** *** *** *** *** * *** *** * * *** * * * * *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** * * * *** ** ** * * *** * *** *** * *** *** *** * *** * *** *** ** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** * * ***

*

***

*** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** ** * *** *** *** *** *** *** *

*** * *** *** *** *** *** *** ** *** * *** * *** * *** *** *** *** ** *** ** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * ***

PVC Βινύλιο

***

*** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** *** * *** *** * * *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

* * ***

Μεθυλαμίνη Μεθυλική αλκοόλη (ή μεθανόλη) Μεθυλικό μυρμηκικό οξύ Μεθυλισοβουτυλακετόνη Μεθυλκυκλοπεντάνιο Μεθυλσακιλικό οξύ Μείγμα ασβεστίου Μονοεθανολαμίνη Μονοχλωροβενζόλιο Ναφθαλίνη Νιτρικό αμμώνιο Νιτρικό ασβέστιο Νιτρικό κάλλιο Νιτρικό νάτριο Νιτρικό οξύ σε 20% Νιτροβενζολιο Νιτροπροπάνιο Ξ-βουτυλαμίνη Ξύδι και καρυκεύματα Ξυλέλιο Ξυλοφαίνιο Οικιακά απολυμαντικά Οκτυλική αλκοόλη Οξαλικό κάλιο Οξαλικό οξύ Οξική αλδεΰδη (ή ακεταλδεΰδη) Οξικό αμμώνιο Οξικό άμυλο Οξικό ασβέστιο Οξικό οξύ καθαρό Οξικός αιθυλεστέρας Οξικός βουτυλεστέρας Οξυγονούχο ύδωρ Ορυκτά λιπη Παραφινέλαιο Πετρέλαιο Πολυεστερικές ρητίνες Ποτά χωρίς αλκοόλ Πουλερικά Προϊόντα για μιζανπλί Προϊόντα λουσίματος Προϊόντα πετρελαίου Πυριτικά άλατα Σβησμένη άσβεστος Σόδα για πλύσιμο συμπυκνωμένη Σόδα σε ψήγματα Στεατικό οξύ Στερεωτικά Στυρένιο Τετραχλωράνθρακας Τολουένιο Τριαιθυλαμίνη σε 85% Τριβουτυλφωσφρικό άλας Τρικρεσυλφωσφορικό άλας Τρινιτροβενζόλιο Τρινιτροτολουένιο Τριφαινυλφωσφωρικό άλας Τριχλωροεθυλένιο Τρυγικού οξύ Υδραυλικά υγρά (εστέρες) Υδροβρωμικό οξύ Υδροξείδιο του ασβεστίου Υδροφθορικό οξύ σε 30% Υδροχλωρικό οξύ σε 30% και σε 5% ΥΘΖ = Τετραυδροφθόριο Υπερμαγγανικο κάλλιο Υπερχλωροαιθυλένιο Υποχλωρικό ασβέστιο Υποχλωρικό νάτριο Φαινολικό οξύ Φθοριούχα άλατα Φθοροφωσφωρικό ασβέστιο Φορμική αλδεΰδη σε 30% Φορμικό οξύ σε 90% Φορμόλη (ή φορμαλδεΰδη) Φουρόλη (φουρφουρόλη ή φουραλδεΰδη) Φωσφωρικά άλατα του ασβεστίου Φωσφωρικά άλατα του κάλλίου Φωσφωρικά άλατα του νατρίου Φωσφωρικό οξύ Χλώριο Χλωριούχο αμμώνιο Χλωριούχο ασβέστιο Χλωριούχο κάλλιο Χλωριούχο μεθυλένιο Χλωριούχο νάτριο Χλωριούχο νικέλιο Χλωριούχος κασσίτερος Χλωροακετόνη Χλωροφόρμιο Χρώμα γλυκεροφθαλικό Χρώμα νερού Χρωμικό οξύ ψάρια και μαλάκια

Φυσικό latex

***

*** ***

n°CAS

***

*** *** *** *** *** ***

Νιτρίλιο

Δεν συνιστάται Μέτρια * Καλή ** Πολύ καλή ***

* * *** *** *** *** *** *** *** ** *** ***

*** *** ** * *** *** ** *** *** *** *** *** ** *** *** * *** *** *** * ** *** **

PVC Βινύλιο

*** ***

Νιτρίλιο

Φυσικό latex

64-17-5 / / 75-04-7 / 107-21-1 67-64-1 1336-21-6 71-41-0 10361-29-2 584-08-7 497-19-8 62-53-3 / / / / / / / / / / 100-52-7 71-43-2 / 100-51-6 / 10043-35-3 71-36-3 / / / 56-81-5 107-21-1 111-42-2 / 142-96-1 84-74-2 7631-90-5 298-14-6 144-55-8 117-81-7 107-06-2 78-87-5 7778-50-9 112-80-1 / / / / / 110-54-3 / / / / 7778-80-5 7757-82-6 / 7664-93-9 7733-02-0 / / 78-83-1 / / / / 77-92-9 1319-77-3 8001-58-9 151-50-8 110-82-7 108-93-0 108-94-1 / / / / / / / / / / / / 1309-48-4 / / 79-20-9 74-89-5

Νεοπρένιο

n°CAS Aιθυλική αλκοόλη (ή αιθανόλη) Aλκοολούχα ποτά Αιθέρας πετρελαίου Αιθυλαμίνη Αιθυλανιλίνη Αιθυλίκή γλυκερόλη Ακετόνη Αμμωνία υγρή συμπυκνωμένη Αμυλική αλκοόλη Ανθρακικό αμμώνιο Ανθρακικό κάλλιο Ανθρακικό νάτριο Ανιλίνη Ανυδρο οξικο οξύ 50% Απορρυπαντικά σε σκόνη Απόσταγμα τερεβινθίνης Αποχρωματιστικά μαλλιών Αραχιδέλαιο Αρώματα και αποστάγματα Άσφαλτς Βασιλικό ύδωρ Βαφές (μαλλιών) Βενζίνη αυτοκινήτου Βενζοϊκή αλδεΰδη Βενζόλιο Βενζολονάφθη Βενζυλική αλκοόλη Βόρακας Βορικό οξύ συμπυκνωμένο Βουτυιλική αλκοόλη (ή ξ-βουτανόλη) Βούτυρο Βρωμίδια Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα Γλυκερίνη Γλυκόλες Διαιθυλαμίνη Διακετονική αλκοόλη Διβουτυλαιθέρας Διβουτυλφαλικό οξύ Διθειικό νατριο Δικαρβονικό κάλιο Δικαρβονικό νατριο Διοκτωφθαλικό οξύ Διχλωροαιθανίο Διχλωροπροπυλένιο Διχρωματικό κάλιο Ελαϊκό οξύ Έλαιο πεύκου Έλαιο σόγιας Ελαιόλαδο Ελαφρά κηροζίνη Ενεργή άσβεστος Εξανίο Ζαχαρότεύτλα Ζιζανιοκτόνα Ζωικά λίπη Θειικά, δισουλφιδικά και υποσουλφιδικά άλατα Θειικό κάλλιο Θειικό νάτριο θειικό οξύ διαλυμένο (σε μπαταρία) θειικό οξύ συμπυκνωμένο Θειικό ψευδάργυρος Θειικός αιθέρας (Φαρμακείου) Ισοβουτυλακετόνη Ισοβουτυλική αλκοόλη (ή ισοβουτανόλη) Κάλιο για το πλύσιμο συμπυκνωμένο Κάλλιο σε ψήγματα Καύσιμα Κηροζίνη Κιτρικό οξύ Κρεζόλη Κρεόζωτο Κυανιούχο κάλλιο Κυκλοεξάνιο Κυκλοεξανόλη Κυκλοεξανόνη Λάδι λαρδιού Λάδι οχημάτων Λάδι ρικίνος Λάδια διετεμ Λάδια Κοπής Λάδια λιπανσης Λάδια στροβίλων Λάδια υδραυλικών (πετρέλαιο) Λάδια φρένων (μογλθεεδ) Λακτικό οξύ σε 85% Λινέλαιο Λίπασμα Μαγνήσιο Μαζούτ Μεθύλαιθυλακετόνη Μεθυλακετόνη Μεθυλαμίνη

Ο πίνακας αυτός δίνει μόνον γενικές ενδείξεις. Προσοχή, το επίπεδο αντίστασης ενός γαντιού επηρεάζεται επίσης και από άλλους παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η συγκέντρωση του εκάστοτε χημικού προϊόντος, το πάχος, ο χρόνος κατάδυσης, κλπ. Για συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης, προτείνουμε λοιπόν να προηγηθεί δοκιμή του προϊόντος.

*** *** *

*** *** *

*** *** *** *** * ** *** *** *** *** * * * *** *** ** *** ** *** *** *** * *** * *** ** * * *** *** *** *** ** *** *** *** *** ** *** *** * * ** *** * ** ** *** ** *** ** ** *** * *** *** * *** *** ***

* *** *** ***

*** ** *** *** ** *** *** *** * ***

***

*** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

** *** *** * ***

* *** ** *

* *** *** *** *** * *** ** * ** * *** *** *** * *** * * * * * * * *** *** *** * *** *** * * ** *** * * * *** * ** * * * *** * * *** ** **

*** *** ** *** *** *** * ***


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΑ Η επεξεργασία απαγορεύεται. Μέτρια επεξεργασία. Πολύ μέτρια επεξεργασία.

ΠΛΥΣΙΜΟ Ανώτατη θερμοκρασία 40°C. Κανονική μηχανική επεξεργασία. Ξέβγαλμα σε φυσιολογική θερμοκρασία. Κανονικό στύψιμο. Ανώτατη θερμοκρασία 40°C. Μειωμένη μηχανική επεξεργασία. Ξέβγαλμα σε θερμοκρασία που μειώνεται σταδιακά Μειωμένο στύψιμο. Πλύσιμο στο χέρι. Να μην πλένεται σε πλυντήριο. Μέγιστη θερμοκρασία 40°C. Προσεκτική μεταχείριση.

Να μην πλένεται. Προσεκτική μεταχείριση στην υγρή κατάσταση.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ Πιθανό στέγνωμα σε στεγνωτήρα με περιστρεφόμενο τύμπανο. Κανονικό πρόγραμμα. Πιθανό στέγνωμα σε στεγνωτήρα με περιστρεφόμενο τύμπανο. Μέτριο πρόγραμμα με μειωμένη θερμοκρασία.

Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα σε στεγνωτήρα με περιστρεφόμενο τύμπανο.

ΧΛΩΡΙΩΣΗ Χλωρίωση (λεύκανση με χλώριο).

Η χλωρίωση επιτρέπεται. Μόνο σε κρύο και αραιωμένο διάλυμα.

Η χρήση χλωρίου αποκλείεται.

ΣΙΔΕΡΩΜΑ Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία της πλάκας σίδερου στους 200°C.

Σιδέρωμα σε μια μέγιστη θερμοκρασία της πλάκας σίδερου στους 150°C. Σιδέρωμα σε μια μέγιστη θερμοκρασία της πλάκας σίδερου στους 110°C. Η επεξεργασία του ατμού παρουσιάζει κινδύνους. Να μην σιδερώνεται. Οι επεξεργασίες σε ατμό απαγορεύονται.

ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ Στεγνό καθάρισμα. Ο κύκλος συμβολίζει το στεγνό καθάρισμα για υφάσματα (εξαιρούνται τα δερμάτινα και οι γούνες). Περιλαμβάνει ενδείξεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικές επεξεργασίες στεγνού καθαρίσματος. Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα.

377


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EN14126

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Το πρότυπο αυτό ορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής των ρούχων προστασίας πολλών χρήσεων και περιορισμένης χρήσης, τα οποία παρέχουν προστασία κατά των μολυσματικών παραγόντων. Όταν συνδυάζεται με τις προδιαγραφές των ρούχων προστασίας κατά των χημικών προϊόντων, προστίθεται το γράμμα Β πίσω από τον τύπο του ρουχισμού. Παραδείγματα: ΤΥΠΟΣ 6-B / ΤΥΠΟΣ 5-B / ΤΥΠΟΣ 4-B / ΤΥΠΟΣ 3-B

EN13034 ΤΥΠΟΣ 6

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΡΑ

Απαιτήσεις σχετικές με ενδύματα χημικής προστασίας που παρέχουν περιορισμένη προστασία έναντι υγρών χημικών προϊόντων (εξοπλισμός τύπου 6), όπου περιλαμβάνονται είδη ένδυσης που προστατεύουν μόνο ορισμένα τμήματα του σώματος (Τύπος PB [6]). Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που σχετίζονται με ενδύματα χημικής προστασίας περιορισμένης χρήσης ή επαναλαμβανόμενης χρήσης με παροχή περιορισμένης προστασίας. Τα ενδύματα χημικής προστασίας περιορισμένης χρήσης σχεδιάζονται για χρήση σε πιθανή έκθεση σε ελαφρές αναθυμιάσεις, σε αερολύματα υγρά ή υπό χαμηλή πίεση, de σε ελαφρές κηλίδες ενάντια στα οποία δεν είναι απαραίτητη η πλήρης παρεμπόδιση της διαπότισης από τα υγρά (σε μοριακό επίπεδο).

EN13982-1 ΤΥΠΟΣ 5

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑ

Απαιτήσεις απόδοσης ενδυμάτων προστασίας ενάντια σε χημικά προϊόντα που παρέχουν προστασία σε όλο το σώμα ενάντια σε στερεά σωματίδια που μεταφέρονται από τον αέρα (ενδύματα τύπου 5). Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ενδύματα χημικής προστασίας που είναι ανθεκτικά στην διείσδυση στερεών σωματιδίων που αιωρούνται (τύπος 5). Τα ενδύματα αυτά προστατεύουν όλο το σώμα, για παράδειγμα τον κορμό, τους βραχίονες και τα πόδια, όπως με συνδυασμούς ενός ή δύο ενδυμάτων, με ή χωρίς κουκούλα ή προστασία ματιών, με ή χωρίς προστασία του άκρου ποδός.

EN14605 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟΣ 4 ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 3 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΡΑ Απαιτήσεις σχετικές με ενδύματα χημικής προστασίας των οποίων τα στοιχεία συνένωσης μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του ενδύματος είναι

378

στεγανά για τα υγρά (τύπος 3) ή τις αναθυμιάσεις (τύπος 4), όπου περιλαμβάνονται είδη ένδυσης που προστατεύουν μόνο ορισμένα τμήματα του σώματος (Τύποι PB [3] και PB [4]).Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για περιπτώσεις περιορισμένης χρήσης ή επαναχρησιμοποίησης ενδυμάτων χημικής προστασίας των ακόλουθων τύπων: - Ενδύματα προστασίας όλου του σώματος εξοπλισμένα με ενώσεις στεγανές για τα υγρά ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του ενδύματος (Τύπος 3: ενδύματα στεγανά στα υγρά). - Ενδύματα προστασίας όλου του σώματος εξοπλισμένα με ενώσεις στεγανές για τις αναθυμιάσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του ενδύματος (Τύπος 4: ενδύματα αδιάβροχα στις αναθυμιάσεις). Σημείωση: Παλαιότερα τα πρότυπα αυτά ονομάζονταν EN1512 (Τύπος 4) και EN1511 (Τύπος 3) αντίστοιχα.

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΥΠΟΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

EN13034

6

Ενάντια στις κηλίδες

EN13982-1

5

Ενάντια στη σκόνη (αμιάντου)

EN14605

4

Ενάντια στις αναθυμιάσεις

EN14605

3

Ενάντια στους πίδακες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εφαρμογές

Κίνδυνοι

Εργασίες/Συντήρηση

Λεκέδες

Βιομηχανικός καθαρισμός

Έκθεση σε χημικές ουσίες και επικίνδυνα σωματίδια

Απομάκρυνση αμιάντου / Αφαίρεση ινών Επαφή με μόρια ή ίνες (σκόνη > 1 micron) Γεωργία και κηπουρική (Χειρισμός ζιζανιοΕπαφή με ψεκασμούς κτόνων/ μικροβιοκτόνων/ μηκυτοκτόνων/ φυτουγειονομικούς λιπασμάτων…) Επαφή με αέρια ασθενώς Ψεκασμός μπογιάς (Διαλυτικά) συγκεντρωμένα

Επίπεδο προστασίας Κατηγορία I / Όχι E.P.I. Τύπος 6 Τύπος 5 Τύπος 5 Τύπος 4 Τύπος 4

Ψεκασμός μπογιάς (Προετοιμασία / Ανάμιξη)

Επαφή με αερολύματα ισχυρώς συγκεντρωμένα

Τύπος 3

Εργαστήρια/Χημικές βιομηχανίες

Εκτόξευση χημικών προϊόντων

Τύπος 3

Υπηρεσίες διάσωσης/Έκτακτης ανάγκης

Βακτηριολογική μόλυνση

Τύπος 4-B Τύπος 3-B


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενική απόδοση

Επίπεδο προστασίας

Ειδικές Δοκιμασίες & Αποδόσεις

Απαιτήσεις απόδοσης για το σύνολο του ενδύματος

Απαιτήσεις απόδοσης για τα υλικά κατασκευής του ενδύματος

1b 1c 2 3a 4a 5

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΟΓΑ

MAICO EN14116

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

6a

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για τα υλικά και συνδυασμούς υλικών ανάπτυξης περιορισμένης φλόγας που χρησιμοποιούνται στα ενδύματα προστασίας. Τα υλικά και 3 / 50I /75 οι συνδυασμοί υλικών ανάπτυξης περιορισμένης Δείκτης: 1 / 2 ή 3 φλόγας χρησιμοποιούνται για την κατασκευή Αρ: Αριθμός πλύσεων ενδυμάτων προστασίας ώστε να μειωθούν οι TΘ :Θερμοκρασία συντήρησης κίνδυνοι ανάφλεξης του ενδύματος και οι λοιποί I : Βιομηχανικό πλύσιμο κίνδυνοι. Αρμόζουν στην προστασία ενάντια στην τυχαία επαφή με μικρές φλόγες ανάφλεξης σε συνθήκες που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους λόγω θερμότητας.

Εσωτερική πίεση

X

X

X

-

Διαρροή προς το εσωτερικό

-

Xb

X

X

-

-

-

-

Διείσδυση από πίδακα υγρού

-

-

-

-

X

-

-

-

Διείσδυση από αναθυμιάσεις

-

-

-

-

X

X

-

-

Ενάντια στα στερεά σωματίδια

-

-

-

-

-

-

X

-

Διείσδυση από αναθυμιάσεις

-

-

-

-

-

-

-

X

Τριβή / Σκίσιμο / Διάτρηση / Κοψίματα

X

X

X

X

X

X

X

X

Αντοχή στην έλκυση

X

X

X

X

X

X

-

X

Αντοχή στην ανάφλεξη

X

X

X

X

X

X

X

X

Αντοχή στα σκισίματα από κάμψη

X

X

X

X

X

X

X

-

με δείκτη 1

…αλλά σχηματίζουν μια τρύπα στην επαφή με μια φλόγα.

Αντοχή στα σκισίματα από κάμψη στους -30°C

X

X

X

X

X

X

-

-

με δείκτη 2

…και δεν σχηματίζουν μια τρύπα στην επαφή με μια φλόγα.

Αντοχή στη διαπότιση σύμφωνα με:

X

X

X

X

X

X

-

-

με δείκτη 3

Αντοχή στη διείσδυση από υγρά

…και δεν σχηματίζουν καμία τρύπα στην επαφή με μια φλόγα. Επίσης πρέπει να παρουσιάζουν μόνο περιορισμένη επίμονη φλόγα (≤2s).

-

-

-

-

-

-

-

X

Αδιαπερατότητα από υγρά (απώθηση)

-

-

-

-

-

-

-

X

a - Όταν ο εξοπλισμός προστασίας προστατεύει μόνο ορισμένα τμήματα του σώματος (κορμός, βραχίονες, πόδια), αξιώνονται μόνο οι απαιτήσεις απόδοσης για τα υλικά κατασκευής του ενδύματος (τύπος 6, 4 και 3). b - Ισχύει μόνο για τα σύνολα όπου η αναπνευστική μάσκα αποσυναρμολογείται και δεν είναι εξαρτώμενη.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ...

ΥΛΙΚΑ

A1 B1 C1 D1 E1 X

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TASOUB

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης των ενδυμάτων προστασίας που προορίζονται για τους χειριστές συγκόλλησης και σχετικών EN11611 τεχνικών με παρόμοιους κινδύνους. A1 Κατηγορία 2 Ο τύπος αυτός ενδύματος έχει ως αντικείμενο την προστασία εκείνου που φέρει το ένδυμα ενάντια σε μικρές εκτοξεύσεις μετάλλου σε τήξη, την επαφή μικρής διάρκειας με φλόγα, όπως και ενάντια στις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Προορίζεται για συνεχή χρήση μέχρι 8 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προστασία ενάντια σε μικρούς κινδύνους από τεχνικές συγκόλλησης και καταστάσεις

Κατηγορία 1 που προκαλούν ελάχιστες ακτινοβολίες και ελάχιστη θερμότητα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

TONC3 EN11612

MAICO EN531

A B1 C1 X X

Προστασία κατά της θερμότητας και της φλόγας. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις απαιτήσεις για τις αποδόσεις των υλικών και των ενδυμάτων προστασίας κατά της θερμότητας και των φλογών. Εφαρμόζονται στα είδη ένδυσης που κατασκευάζονται από ευέλικτα υλικά, σχεδιασμένα για την προστασία του ανθρώπινου σώματος εκτός από τα χέρια, κατά της θερμότητας και/ή της φλόγας. Γίνονται οι εξής δοκιμασίες:

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας

A

A1 και/ή A2

Θερμότητα Μεταγώγιμη

B

B1 έως B3

Θερμότητα ακτινοβόλος

C

C1 έως C4

Εκτοξεύσεις τηγμένου αλουμινίου

D

D1 έως D3

Εκτοξεύσεις χυτοσιδήρου σε τήξη

E

E1 έως E3

Θερμότητα επαφής

F

F1 έως F3

Προστασία ενάντια σε κινδύνους πιο σημαντικούς από τεχνικές συγκόλλησης και τις

Κατηγορία 2 καταστάσεις που προκαλούν μεγαλύτερες ακτινοβολίες και πιο ανεβασμένη θερμότητα.

379


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EN381

EN340 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πρότυπο αναφοράς που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα αλλά αποκλειστικά σε συνδυασμό με άλλο πρότυπο που περιέχει τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την απόδοση προστασίας. Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις απόδοσης σχετικά με την εργονομία, την μη βλαπτικότητα, τα συστήματα μεγέθους, την αντοχή, την φθορά, την συμβατότητα και τη σήμανση των ενδυμάτων προστασίας όπως και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή με τα ενδύματα προστασίας. EN471

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις που ισχύουν για την αξιολόγηση της προστασίας που παρέχεται από τον εξοπλισμό προστασίας ενάντια στα κοψίματα από φορητά αλυσοπρίονα. Χωρίζεται σε περισσότερα τμήματα: EN381-5 Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα προστατευτικά των ποδιών EN381-7 Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας EN381-9 Καθορίζει τις απαιτήσεις για τις γκέτες προστασίας EN381-11 Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα σακάκια προστασίας Οι δοκιμασίες κοψίματος προσομοιώνονται σε 4 ταχύτητες αλυσοπρίονου

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα ενδύματα προστασίας έτσι ώστε να σηματοδοτούν οπτικά την παρουσία του χρήστη, έτσι ώστε να μπορούν οι άλλοι να τον εντοπίσουν και να τον δουν καθαρά σε επικίνδυνες καταστάσεις, υπό όλες τις συνθήκες φωτεινότητας, την ημέρα, την νύχτα και στον τεχνητό φωτισμό. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ενδυμάτων σηματοδότησης. Κάθε κατηγορία πρέπει να έχει ελάχιστες επιφάνειες ορατών υλικών πάνω στο ένδυμα, και όσο μεγαλύτερη η κατηγορία τόσο μεγαλύτερη η ορατότητα του ενδύματος:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

16 m/s

Κατηγορία 0

20 m/s

Κατηγορία 1

24 m/s

Κατηγορία 2

28 m/s

Κατηγορία 3

Η ζώνη προστασίας των προστατευτικών για τα πόδια κωδικοποιείται με τρία γράμματα, Α, Β ή Γ, που αντιστοιχούν στην επιφάνεια κάλυψης του συνόλου κατά του κοψίματος (Τύπος Α, Τύπος Β ή Τύπος Γ). Σημάνσεις: EPICEA 3 EN381-11

MELEZE 3 EN381-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Υλικό βάσης (Φωσφορίζον)

0,80 m²

0,50 m²

0,14 m²

Υλικό αντανακλαστικό (Ταινίες)

0,20 m²

0,13 m²

0,10 m²

Υλικό βάσης: Υλικό φωσφορίζον χρώματος κίτρινου, πορτοκαλί/κόκκινο ή κόκκινο με στόχο την υψηλή ορατότητα. Υλικό αντανακλαστικό: Ταξινομημένο σε 2 επίπεδα απόδοσης. Το υψηλότερο επίπεδο αντανάκλασης διασφαλίζει την καλύτερη αντίθεση φωτεινότητας και την ορατότητα ενδυμάτων σηματοδότησης μέσα στο σκοτάδι, με φώτα από την αντίθετη κατεύθυνση. Marquage : X : Κατηγορία της επιφάνειας ορατότητας (από STRADA 1 έως 3) EN471 X : Επίπεδο απόδοσης του αντανακλαστικού υλικού (1 έως 2) 3.2 EN13356

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τις απαιτήσεις οπτικής απόδοσης για ρα εξαρτήματα που προορίζονται να φορεθούν, να είναι προσαρτημένα σε, ή να μεταφέρονται από άτομα και τα οποία έχουν σχεδιαστεί για μη επαγγελματική χρήση. Τα εξαρτήματα οπτικής απεικόνισης που συμμορφώνονται με αυτόν τον κανονισμό προορίζονται στο να γνωστοποιήσουν οπτικά την παρουσία του χρήστη εφόσον είναι φωτισμένα από τα φώτα των οχημάτων πάνω σε μη φωτισμένους δρόμους. Ο κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα ρούχα.

380

Κατηγορία 0 EN1073-2

Τύπος A - Κατηγορία 1

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Αυτή η προδιαγραφή ορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής των μη αεριζόμενων ρούχων προστασίας κατά της ραδιενεργούς μόλυνσης σε μορφή σωματιδίων. Τα ενδύματα αυτού του τύπου είναι σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν μόνο το σώμα, τα χέρια και τα πόδια του χρήστη, μπορούν όμως να φορεθούν με εξαρτήματα που προστατεύουν και άλλα σημεία του σώματος του χρήστη ( για παράδειγμα, μπότες, γάντια, συσκευές αναπνευστικής προφύλαξης - APR). Τα ενδύματα κατατάσσονται βάσει του ονομαστικού παράγοντα προστασίας τους ( σχέση συγκέντρωσης σωματιδίων δοκιμής στην περιβαλλοντική ατμόσφαιρα και συγκέντρωσης σωματιδίων δοκιμής στο εσωτερικό του ενδύματος ), που καθορίζεται από την συνολική απώλεια προς το εσωτερικό ( σχέση συγκέντρωσης σωματιδίων δοκιμής στο εσωτερικό του ενδύματος και στο εσωτερικό του δωματίου δοκιμής). Οι κατηγορίες είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3

500

2

50

1

5


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EN1149-5

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟΥ

Αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις σχετικές απαιτήσεις σε υλικά και στο σχεδιασμό ενδυμάτων προστασίας με ηλεκτροστατική κατανάλωση που χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα ενός γειωμένου συστήματος με σκοπό την παρεμπόδιση εκφορτίσεων που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά,. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκείς σε εύφλεκτες ατμόσφαιρες πλούσιες σε οξυγόνο,. Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται στην προστασία κατά των τάσεων του δικτύου. Ο έλεγχος του στατικού ηλεκτρισμού ανεπιθύμητος στα άτομα είναι συχνά αναγκαίος. Το ηλεκτροστατικό δυναμικό μπορεί να έχει, πράγματι, σοβαρές συνέπειες πάνω στο φορτισμένο προσωπικό, διότι μπορεί να είναι αρκετά ψηλό για να προκαλέσει σπινθήρες επικίνδυνων εκφορτίσεων. Μετά από μια αξιολόγηση των κινδύνων, μπορεί να αποβεί αναγκαία η ένδυση με ρούχα προστασίας στην κατανάλωση ηλεκτρικού φορτίου. Η χρήση ενδυμάτων πιστοποιημένων σύμφωνα με την EN1149-5 εφαρμόζεται τότε. Στην οδηγία ATEX 1999/92/CE, και στο Παράρτημα της II-A-2.3, ζητείται συνεπώς οι εργαζόμενοι να είναι εξοπλισμένοι με ενδύματα εργασίας που αποτελούνται από υλικά που δεν παράγουν ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ικανές να αναφλεγούν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Το ηλεκτροστατικό δυναμικό μπορεί επίσης να έχει συνέπειες πάνω σε υλικά ευαίσθητα στις ηλεκτρικές εκφορτίσεις. Έτσι τα αντιστατικά ρούχα χρησιμοποιούνται συχνά στους χώρους ηλεκτρονικής κατασκευής, συναρμολόγηση ημιαγωγών για παράδειγμα. Χρησιμοποιούνται τελικά σε χώρους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας όπως τα εργοτάξια βαφής αυτοκινήτων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκπομπή σωματιδίων που μπορούν να εναποτεθούν πάνω στην μπογιά των αμαξωμάτων. Η κατανάλωση αντιστατικού φορτίου μπορεί να επέλθει από μια επεξεργασία που περιορίζει το σχηματισμό των φορτίων, ή μέσω προσθήκης συρμάτων άνθρακα ή μεταλλικών. Τα άτομα που φορούν ρούχα προστασίας με κατανάλωση των ηλεκτρικών φορτίων πρέπει οπωσδήποτε να είναι γειωμένα με μια αντίσταση μικρότερη από 108 Ω, για παράδειγμα, φορώντας τα κατάλληλα υποδήματα όπως τα υποδήματα ασφαλείας που υποδεικνύονται στον κανονισμό EN ISO 20345, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που τυγχάνει εφαρμογής.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ EN342

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμασίας απόδοσης των ενδυμάτων προστασίας από το κρύο σε θερμοκρασίες μικρότερες των - 5°C τεχνικοί ψυγείων / δριμύ ψύχος). Διακρίνουμε δύο τύπους ενδυμάτων: Το είδος ρουχισμού: καλύπτει ένα τμήμα του σώματος, π.χ. πάρκα, σακάκι, πανωφόρι. Το σύνολο ενδύσεως: καλύπτει το σύνολο του σώματος (κορμός + πόδια), π.χ. φόρμα, πάρκα & σαλοπέτα. EN14058

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΩΝ

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμασίας απόδοσης των ειδών ρουχισμού (γιλέκα, σακάκια, πανωφόρια, παντελόνια) προστασίας από το ψυχρό κλίμα. Τα ενδύματα αυτά χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασία ηπίως χαμηλή (-5°C και άνω) για την προστασία από το τοπικό κρύο στο δέρμα. Δεν χρησιμοποιούνται μόνο στις εξωτερικές δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάριν στις οικοδομικές εργασίες, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε εσωτερικές δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάριν στις βιομηχανίες τροφίμων. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι πάντα απαραίτητο τα ενδύματα να είναι αδιάβροχα ή υδατοστεγή. Η αντίστοιχη απαίτηση λοιπόν αφήνει ελεύθερη την επιλογή στο παρόν Πρότυπο. EN343

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμασίας που ισχύουν για τα υλικά και το σχέδιο κοπής των ενδυμάτων προστασίας ενάντια στην κακοκαιρία (για παράδειγμα πτώση βροχής ή χιονιού), ομίχλης και υγρασίας του εδάφους. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Κωδικός EN343

EN342

EN14058

Κατηγορία θερμικής αντοχής (σε m².K/W)

Rct

-

-

X

Κατηγορία αντοχής στην εξάτμιση (σε (m².Pa)/W)

Ret

X

-

-

Κατηγορία διαπερατότητας από τον αέρα (σε mm/s)

AP

-

X

X (προαιρετικό)

Αντοχή στην διείσδυση του νερού (σε Pa)

WP

X

X (προαιρετικό)

X (προαιρετικό)

Θερμική μόνωση απορρέουσα από τη βάση (σε m².K/W) Μετριέται σε κινούμενη κούκλα

/cler

X

X (προαιρετικό)

Θερμική μόνωση απορρέουσα (σε m².K/W) Μετριέται σε σταθερή κούκλα

/cle

X (προαιρετικό)

X (προαιρετικό)

-

-

381


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

• ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (Rct) ΣΕ M².K/W : Μετρά την παρεχόμενη θερμική μόνωση. Χωρίζεται σε 3 κατηγορίες (από 1 ως 3) από την λιγότερο ως την περισσότερο μονωτική. Όσο μεγαλύτερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η παρεχόμενη θερμική μόνωση. • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ (Ret) ΣΕ (M².PA)/W : Μετρά την αντοχή στην εξάτμιση, δηλαδή την παρεμπόδιση του περάσματος του υδρατμού που αποτελεί ένα προϊόν, ή ακόμα την παρεμπόδιση της εξάτμισης του ιδρώτα από την επιφάνεια του δέρματος. Όσο μεγαλύτερη η αντοχή στην εξάτμιση ενός προϊόντος, τόσο περισσότερο το προϊόν παρεμποδίζει το πέρασμα του υδρατμού: Ένα αναπνέον προϊόν έχει ασθενή αντοχή στην εξάτμιση. Χωρίζεται σε 3 κατηγορίες (από 1 ως 3) από την λιγότερο ως την περισσότερο αναπνέουσα. • ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ (AP) ΣΕ mm/s : Καθορίζει τη διαπερατότητα από τον αέρα του συνόλου. Χωρίζεται σε 3 κατηγορίες (από 1 ως 3) από την λιγότερο ως την περισσότερο στεγανή. • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (WP) ΣΕ PASCAL : Μετρά την αντοχή στην διαπερατότητα από το νερό του εξωτερικού υλικού και των τομών υπό πίεση νερού των (980+/-50) Pa/min. Χωρίζεται σε 3 επίπεδα (1 ως 3) από το λιγότερο ως το περισσότερο αδιαπέραστο. • ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ : Μετριέται σε κούκλα κινούμενη (/cler) ή σταθερή (/cle). Ο συντελεστής θερμικής μόνωσης, που εκφράζεται σε m2.K/W, επιτρέπει τον καθορισμό της θερμοκρασίας βέλτιστης χρήσης του ενδύματος σε σχέση με τη δραστηριότητα του ατόμου και του χρόνου έκθεσής του. Η θερμική μόνωση μετριέται με εσωτερικά ενδύματα του τύπου: - (B) για τα σύνολα (Μαγιό με μακριά μανίκια, μακριά καλσόν, κάλτσες, τσόχινες παντόφλες + μονωτικό γιλέκο, μονωτικά καλσόν, γάντια πλεκτά, σκούφος που σκεπάζει το πρόσωπο) - (R) για τα είδη ρουχισμού (Μαγιό με μακριά μανίκια, μακριά καλσόν, κάλτσες, τσόχινες παντόφλες, σακάκι, παντελόνι, πουκάμισο, γάντια πλεκτά, σκούφος που σκεπάζει το πρόσωπο) - (C) παρέχονται από τον κατασκευαστή ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εφαρμοστέο πρότυπο

Μόνωση m².K/W

Πολύ ελαφριά Στάσιμος, όρθιος 75 W/m²

Μεταφορέας μετακινούμενος ελαφρώς 115 W/m²

Μεταφορέας μετακινούμενος μετρίως 170 W/m²

/cle- /cler

8h

1h

8h

EN14058

0,170

19°C

11°C

11°C

2°C

0°C

-9°C

EN14058

0,230

15°C

5°C

5°C

-5°C

-8°C

-19°C

EN342

0,310

11°C

-2°C

-1°C

-15°C

-19°C

-32°C

EN342

0,390

7°C

-10°C

-8°C

-25°C

-28°C

-45°C

EN342

0,470

3°C

-17°C

-15°C

-35°C

-38°C

-58°C

EN342

0,540

-3°C

-25°C

-22°C

-44°C

-49°C

-70°C

EN342

0,620

-7°C

-32°C

-29°C

-54°C

-60°C

-83°C

382

1h

8h

1h

Σημάνσεις: EN14058

LARVIK EN14058

X : Κατηγορία θερμικής αντοχής, Rct X : Κατηγορία διαπερατότητας από τον αέρα, AP (Προαιρετικά) X : Αντοχή στην διείσδυση του νερού WP (Προ-

3 3 X 0,270 m².K/W X

αιρετικά)

X : /cler του είδους ρουχισμού (Προαιρετικά) X : /cle του είδους ρουχισμού (Προαιρετικά) NORDLAND

EN342

X (εσώρουχο B/C/R): /cler του ενδύματος X (εσώρουχο B/C/R): /cle του ενδύματος (Προ-

EN342 0,705 m².K/W (B) X 3 X

αιρετικά)

X : Κατηγορία διαπερατότητας από τον αέρα, AP X : Αντοχή στην διείσδυση του νερού WP (Προαιρετικά) EN343

EN400 EN343 3

X : Αντοχή στην διείσδυση του νερού, Wp X : Αντοχή στην εξάτμιση, Ret

1

EN14404 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΑΤΩΝ Σε αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό παρουσιάζονται οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι δοκιμών των διατάξεων προστασίας των γονάτων που χρησιμοποιούνται από τα άτομα που πρέπει να γονατίσουν για να εργαστούν. Ο κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζεται σε προστατευτικά γονάτων που είναι ιατρικές συσκευές ή προορίζονται για αθλήματα. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΑΤΩΝ Τύπος 1

Προστασία των γονάτων ανεξάρτητα από άλλο ρούχα και πρόσδεση γύρω από την κνήμη.

Τύπος 2

Πλαστικός αφρός ή άλλο παραγέμισμα που έχει εισαχθεί μέσα στις τσέπες πάνω στα πόδια του παντελονιού ή στερεωμένος μόνιμα στα πανταλόνια.

Τύπος 3

Συσκευές μη στερεωμένες πάνω στο σώμα αλλά τοποθετημένες στη θέση τους κατά τη μετατόπιση του χρήστη. Μπορεί να έχουν προβλεφθεί για κάθε γόνατο ή και για τα δυο γόνατα μαζί.

Τύπος 4

Προστατευτικά ενός ή και των δυο γονάτων, τα οποία αποτελούν μέρη των διατάξεων και που έχουν συμπληρωματικές λειτουργίες, όπως ένα πλαίσιο που βοηθάει στην ανόρθωση ή ένα πλαίσιο για γονάτισμα. Τα προστατευτικά των γονάτων μπορούν να φορεθούν πάνω στο σώμα ή ανεξάρτητα.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN ISO 20344 Στο πρότυπο αυτό καθορίζονται οι μέθοδοι των δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τα υποδήματα ασφαλείας, τα υποδήματα προστασίας και τα υποδήματα εργασίας για επαγγελματική χρήση. Το πρότυπο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο από κοινού με τα πρότυπα EN ISO 20345 και EN ISO 20347,τα οποία καθορίζουν τις απαιτήσεις των υποδημάτων σύμφωνα με τα επίπεδα των ειδικών κινδύνων. EN ISO 20345

Προδιαγραφή των υποδημάτων ασφαλείας για επαγγελματική χρήση. Στο πρότυπο αυτό καθορίζονται, με αναφορά στον κανονισμό (ENISO 20344), οι απαιτήσεις, θεμελιώδεις και πρόσθετες (προαιρετικές), των υποδημάτων ασφαλείας για επαγγελματική χρήση με την επισήμανση “S”. Το παπούτσι ασφαλείας είναι εξοπλισμένο με ένα κάλυμμα ασφαλείας σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία ενάντια στις προσκρούσεις σε ένα μέγιστο επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με 200 Joules και ενάντια σε μια σύνθλιψη 15 kN.

EN ISO 20347

Προδιαγραφή των υποδημάτων ασφαλείας για επαγγελματική χρήση, με την επισήμανση “O”. Τα υποδήματα αυτά είναι διαφορετικά από τα υποδήματα ασφαλείας από το γεγονός ότι δεν διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό δακτύλων έναντι χτυπημάτων και συντριβής. EN ISO 61340-4-3 Στο πρότυπο αυτό καθορίζονται οι δοκιμασίες και οι απαιτήσεις για τα ηλεκτροστατικά υποδήματα που έχουν καθορισμένες εφαρμογές. Περιγράφονται οι μέθοδοι δοκιμασίας που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροστατικού δυναμικού του χρήστη στη θέση εργασίας του.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Γλωσσίδιο + τσόχα ενίσχυσης παπουτσιού Γέμισμα Προστασία από σφυρί

Εξωτερική επιφάνεια (άνω μέρος του υποδήματος)

Επένδυση Προστασία της άκρης του ποδιού

Αντιστήριγμα

Προστασία πτέρνας Απορρόφηση των κρούσεων Πρώτες ύλες συναρμολόγησης

Μεταλλικό προστατευτικό δακτύλων Λαβή

Αντι-διατρητικός πάτος

Κοντή κάλτσα

Σόλα φθοράς με καρφιά (μέρος σε επαφή με το έδαφος)

383


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Ευρώπη

35

36

37

38

39

40

Ηνωμένο Βασίλειο

2

3

4

5

6

Cm

23.1

23.7

24,4

25.1

25.7

6

41

1/2

26.4

42

43

44

7

8

9

10

27.1

27.8

28.4

29.1

45 10

46

1/2

29.7

47

48

11

12

13

30.3

31.0

31.6

• SB Ή S1 ΜΕΧΡΙ S5 Ή SBH (ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) • OB Ή O1 ΜΕΧΡΙ O5 Ή OBH (ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ή 2

EN ISO 20345

EN ISO 20347

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

SB : βασικές ιδιότητες

OB : βασικές ιδιότητες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

S1 : βασικές ιδιότητες και επιπλέον: - πίσω κλειστό - αντιστατικές ιδιότητες - απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι - αντίσταση της σόλας στους υδρογονάνθρακες

O1 : βασικές ιδιότητες και επιπλέον: - πίσω κλειστό - αντίσταση της σόλας στους υδρογονάνθρακες - αντιστατικές ιδιότητες - απορρόφηση ενέργειας στο τακούν

S2 : όπως το S1 και επιπλέον: - αδιάβροχο στο νερό.

O2 : όπως το O1 και επιπλέον: - αδιάβροχο στο νερό.

S3 : όπως το S2 και επιπλέον: - αντι-διατρητική σόλα - σόλα με καρφιά

O3 : όπως το O2 και επιπλέον: - αντι-διατρητική σόλα - σόλα με καρφιά

S4 : βασικές ιδιότητες και επιπλέον: -πίσω κλειστό - αντιστατικές ιδιότητες - απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι - αντίσταση της σόλας στους υδρογονάνθρακες

O4 : βασικές ιδιότητες και επιπλέον: - αντιστατικές ιδιότητες - απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι

S5 : όπως το S4 και επιπλέον: - αντι-διατρητική σόλα - σόλα με καρφιά

O5 : όπως το O4 και επιπλέον: - αντι-διατρητική σόλα - σόλα με καρφιά

SBH : ιδιότητες αυτές καθαυτές των υβριδικών υποδημάτων ασφαλείας

OBH : ιδιότητες αυτές καθαυτές των υβριδικών υποδημάτων εργασίας

Παπούτσια από δέρμα και άλλα υλικά, εκτός από παπούτσια εξ ολοκλήρου από καουτσούκ ή εξ ολοκλήρου από πολυμερές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Παπούτσια εξ ολοκλήρου από καουτσούκ (πλήρως βουλκανισμένα*) ή από οποιοδήποτε πολυμερές (πλήρως καλουπαρισμένα)

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΠΟΔΗΜΑΤΑ Πόδι από καουτσούκ (πλήρως βουλκανισμένα) ή από οποιοδήποτε πολυμερές (πλήρως καλουπαρισμένα) / Άνω μέρος της ράβδου από δέρμα και άλλα υλικά

ΑΝΤΟΧΗ ΣTHΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αντοχή της σόλας στη διάτρηση

P

Τύπος εδάφους

Σύμβολα

Ηλεκτρικές ιδιότητες:

Πλήρες παπούτσι

Υπόδημα αγωγός

C

Αντιστατικό υπόδημα

A

Μονωτικό υπόδημα

Βλέπε EN50321

Σόλα βαδίσματος

384

SRA

Σκληρά βιομηχανικά εδάφη, εσωτερική ή εξωτερική χρήση (τύπος δαπέδου με επίστρωση μπογιάς ή ρητίνης στην βιομηχανία)

SRB

Όλοι οι τύποι σκληρών δαπέδων πολλαπλών χρήσεων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου

SRC

Αντοχή σε επιθετικά περιβάλλοντα: Σόλα μονωμένη ενάντια στη ζέστη

HI

Σόλα μονωμένη ενάντια στο κρύο

CI

Απορρόφηση ενέργειας από το πέλμα

E

Αντίσταση ολοκλήρου του υποδήματος στη διείσδυση του νερού (παπούτσια αδιάβροχα από δέρμα και άλλα υλικά, κλάση 1)

Στέλεχος

Σκληρά βιομηχανικά εδάφη, εσωτερική χρήση (τύπος δαπέδου με πλακίδια στην γεωργική βιομηχανία τροφίμων)

WR

Προστασία του μεταταρσίου από τα χτυπήματα

M

Προστασία των αστραγάλων

AN

Αντοχή του στελέχους στο κόψιμο

CR

Αντίσταση της ράβδου στη διείσδυση και στην απορρόφηση του νερού (παπούτσια από δέρμα και άλλα υλικά, κλάση 1)

WRU

Αντοχή της σόλας στη θερμότητα επαφής

HRO

Αντίσταση της σόλας βαδίσματος στους υδρογονάνθρακες

FO


ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ: ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Τα συστήματα σταματήματος των αλεξίπτωτων αποτελούνται από διαφορετικά προϊόντα που προσαρμόζονται στους συνακόλουθους κινδύνους. Αυτά τα προϊόντα (συσκευή ασφάλειας των αναρτήσεων, αλεξίπτωτο ασφαλείας, συστήματα διατήρησης της λειτουργίας, απορροφητές ενέργειας, αλεξίπτωτο αυτόματης επαναφοράς, αξεσουάρ) διέπονται από την Οδηγία 89/686/ΕΟΚ και τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Όλα τα σχετικά με την προστασία κατά των πτώσεων από ύψος υπόκεινται σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα βρείτε, κατωτέρω, μια περιληπτική παρουσίαση κάθε προτύπου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN363 Συστήματα πέδησης των πτώσεων Σύνολο του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού έναντι των πτώσεων από ύψος που ενώνονται μεταξύ τους και έχουν στόχο το σταμάτημα της πτώσης. . Ένα σύστημα πέδησης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα σύστημα αναρτήσεων και ένα αλεξίπτωτο. Μέθοδοι δοκιμών EN364 Περιγράφει τις μεθόδους δοκιμών των διαφορετικών ΜΑΠ έναντι των πτώσεων από ύψος καθώς και την ονομασία των δοκιμών. EN365 Γενικές απαιτήσεις για τον τρόπο χρήσης και τη σήμανση Περιγραφή των σημάνσεων που πρέπει να υπάρχουν πάνω στα ΜΑΠ έναντι των πτώσεων από ύψος καθώς και των πληροφοριών που πρέπει να φαίνονται στα εγχειρίδια χρήσεως.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN361 Συσκευή ασφαλείας των αναρτήσεων Μηχανισμός συγκράτησης του σώματος σχεδιασμένος για να σταματάει τις πτώσεις. Η συσκευή αναρτήσεων μπορεί να αποτελείται από ιμάντες, πόρπες και άλλα στοιχεία συνδυασμένα και προσαρμοσμένα με τον κατάλληλο τρόπο πάνω στο σώμα του ατόμου έτσι ώστε να το συγκρατεί κατά τη διάρκεια της πτώσης και μετά το σταμάτημα αυτής. Κινητό ατομικό αλεξίπτωτο EN353-1 + CNB VG11.073 πάνω σε άκαμπτο υποστήριγμα ασφαλείας Σύστημα αποτελούμενο από κινητό ατομικό αλεξίπτωτο με αυτόματη πέδηση εγγυημένη από το άκαμπτο υποστήριγμα ασφαλείας (ράγα, καλώδιο…). Ένα στοιχείο απόσβεσης της ενέργειας μπορεί να ενσωματωθεί στο σύνολο. EN353-2 Κινητό ατομικό αλεξίπτωτο πάνω σε εύκαμπτο υποστήριγμα ασφαλείας Σύστημα αποτελούμενο από κινητό ατομικό αλεξίπτωτο με αυτόματη πέδηση εγγυημένη από το άκαμπτο υποστήριγμα ασφαλείας (ράγα, καλώδιο…). Ένα στοιχείο απόσβεσης της ενέργειας μπορεί να ενσωματωθεί στο σύνολο. Απορροφητής ενέργειας EN355 Συστατικό ενός συστήματος πέδησης των πτώσεων που διασφαλίζει το σταμάτημα της πτώσης από ύψος με κάθε ασφάλεια ελαττώνοντας το σοκ της πρόσκρουσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν προσαρτήσουμε ένα ηνίο σε έναν απορροφητή ενέργειας, το ολικό μήκος του συνόλου της διάταξης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 m. Αλεξίπτωτο αυτόματης επαναφοράς EN360 Αλεξίπτωτο με ένα σύστημα αυτόματης πέδησης και ένα αυτόματο σύστημα διάτασης και επαναφοράς του αρμού. Ένα στοιχείο διάχυσης της ενέργειας μπορεί να ενσωματωθεί στο αλεξίπτωτο. Συνδέτες EN362 Στοιχείο σύνδεσης ή συστατικό ενός συστήματος. Ο συνδέτης μπορεί να είναι ένα αυτόματο άγκιστρο ή ένας γάντζος. Αρμός EN354 Στοιχεία σύνδεσης ή συστατικό ενός συστήματος. Ένας αρμός μπορεί να είναι από σκοινί με συνθετικές ίνες, από μεταλλικό σκοινί, από ιμάντα ή αλυσίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας αρμός χωρίς απορροφητή ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν σύστημα πέδησης των πτώσεων. Συστήματα στήριξης κατά την εργασία EN358 Ένα σύστημα στήριξης κατά την εργασία αποτελείται από συστατικά (ζώνη και αρμός στήριξης κατά την εργασία) ενωμένα μεταξύ τους για να σχηματίζουν ένα πλήρη εξοπλισμό. Ζώνες με περικνημίδες. EN813 Σχοινιά πλεχτά, μονωμένα με χαμηλό συντελεστή EN1891 επιμήκυνσης (στατικά σχοινιά). Σύστημα πρόσβασης με σχοινί. EN12841 Σχοινένια διάταξη για στήριξη κατά τη διάρκεια της εργασίας. Εξοπλισμός διάσωσης EN1496 Διάταξη διάσωσης με ανύψωση. Εξοπλισμός αλπινισμού και αναρρίχησης EN567 Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για τους αναστολείς. ΜΑΠ κατά των πτώσεων από ύψος EN341 Καταβατήρες.

385


ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

EN795 : 1996 Μηχανισμοί πρόσδεσης Στοιχείο πάνω στο οποίο μπορεί να προσδεθεί ένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας (Πρότυπο που βρίσκεται σε εξέλιξη). ΟΧΙ ΜΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1 Αποτελείται από σημεία αγκυροβόλησης σχεδιασμένα για να σταθεροποιούνται πάνω σε κάθετες, οριζόντιες, κεκλιμένες (τοίχοι, κολώνες, υπέρθυρα). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A2 ΟΧΙ ΜΑΠ Αποτελείται από σημεία αγκυροβόλησης σχεδιασμένα για να σταθεροποιούνται πάνω σε κεκλιμένες στέγες. ΜΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Αποτελείται από προσωρινές, μεταφερόμενες διατάξεις αγκυροβόλησης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C ΟΧΙ ΜΑΠ Αποτελείται από διατάξεις αγκυροβόλησης εξοπλισμένες από ασφαλή εύκαμπτα οριζόντια υποστηρίγματα, "γραμμή της ζωής", δεκτή κλίση 15°. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D ΟΧΙ ΜΑΠ Αποτελείται από διατάξεις αγκυροβόλησης εξοπλισμένες με άκαμπτες και οριζόντιες ράγες ασφάλισης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E ΜΑΠ Αποτελείται από άγκυρες με νεκρά σώματα για χρήση πάνω σε οριζόντιες επιφάνειες, δεκτή κλίση 5°.

386

ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EN1498

ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Οδηγία 94/9/ΕΚ για τις μηχανές που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ Προδιαγραφές και βασικές μέθοδοι (ανάλυση των κινδύνων). EN13463-1

ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ προστασία μέσω της ασφάλειας κατασκευής "c" είναι σχετική στα κύρια μηχανικά όργανα: Αρμοί, πλατύσκαλα, γρανάζια, ιμάντες, αλυσίδες αμπραγιάζ, φρένα, συζεύξεις, ιμάντες μεταφοράς. Καθορίζει τις απαιτήσεις που πρόκειται να γίνουν σεβαστές και που αφορούν το σχεδιασμό και τις οδηγίες συντήρησης.

EN13463-5


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A ABS Το ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρένιο) είναι ένα πλαστικό εξέλασης εν θερμώ, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βιομηχανική κατασκευή προϊόντων εκμαγείου, ελαφρών και άκαμπτων. Το υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή του κελύφους για κράνη εργοταξίου. AEROFRESH CONTROL Σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Delta Plus, το οποίο επιτρέπει, μέσω αεραγωγού, τον εξαερισμό του υποδήματος στο επίπεδο του πέλματος και του αστραγάλου. APV Αξία θεωρητικής προστασίας (Assumed Protection Value): πλήρης και ακριβής μέθοδος αξιολόγησης του επιπέδου εξασθένισης ενός προστατευτικού αντιθορυβικού • Εξασθένιση ανά συχνότητα (63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz & 8000Hz). • Μέση εξασθένιση: μέσος όρος εξασθένισης ανά 16 άτομα που ελέγχονται. • Τυπική απόκλιση: στατιστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων • Θεωρητική προστασία: ελάχιστη εξασθένιση σε κάθε επίπεδο συχνοτήτων. AQL Ακρώνυμο που σημαίνει «Average Quality Level»» στα αγγλικά, ήτοι ΜΕΠ «Μέσο Επίπεδο Ποιότητας» στα ελληνικά. Η προδιαγραφή ISO N° ISO2859 ορίζει τα σχέδια δειγματοληψίας για τους ελέγχους ανά παρτίδα. Το ΜΕΠ καθορίζει έτσι τον ανώτατο αριθμό ελαττωματικών γαντιών στα 100. ATEX Ο ευρωπαϊκός αυτός κανονισμός , που έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι στους κινδύνους εκρηκτικών ατμοσφαιρών, προέρχεται από την εφαρμογή 2 οδηγιών : • Την οδηγία 1999/92/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων που υπόκεινται σε κίνδυνο έκθεσης σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. • Την οδηγία 94/9/CE για τις μηχανές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Τα Μ.Α.Π. δεν υπόκεινται σε αυτές τις 2 οδηγίες, αποκλείονται μάλιστα ρητώς από την οδηγία 94/9/ΕΚ (κεφάλαιο I, παράγραφος 4). Μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν σε ρυθμιζόμενες ζώνες ATEX ως στοιχεία ενός καθολικού προγράμματος πρόληψης του κινδύνου έκρηξης. Στην οδηγία 89/686/ΕΚ για τα Μ.Α.Π. λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που συνδέονται με την έκρηξηστο παράρτημα II, παράγραφος 2.6. : “Μ.Α.Π. που προορίζονται για χρήση μέσα σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Τα Μ.Α.Π. που προορίζονται για χρήση μέσα σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορούν να αποτελέσουν την εστία ενός ηλεκτρικού τόξου, ηλεκτρστατικού, ή προκύπτοντος από πτώση, ικανή να αναφλέξει ένα εκρηκτικό μίγμα.

D DMF Το διμεθυλοφoρμαμίδιo, ή N,N-διμεθυλοφoρμαμίδιo, είναι ένας κοινός διαλύτης στην οργανική χημεία. Το DMF μπορεί να είναι καρκινογόνος ουσία, αν και ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος δεν το θεωρεί ως επικίνδυνο για καρκίνο. Η νέα πρωτοποριακή επεξεργασία που λέγεται PU Water, βασίζεται 100% στο νερό. Κανένας διαλύτης, όπως το DMF, δεν χρησιμοποιείται, και αυτό ενισχύει τη μη βλαβερότητα. DRILEX® Επένδυση υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται συχνά στα ανώτερης

κλάσης αθλητικά υποδήματα. Αποτελείται από 2 ίνες και επιτρέπει την απορρόφηση του ιδρώτα και τη διοχέτευση της υγρασίας προς την εξωτερική πλευρά του υποδήματος (προστατεύει από τα βακτήρια και από τις οσμές). DUAL GRIP Κοινό όνομα σόλας, σχεδιασμένης για να παρέχει σύστημα πρόσφυσης, προσαρμοσμένο στις λείες και γλιστερές επιφάνειες, με καρφιά μεγάλης επιφάνειας και κεντρικούς αγωγούς διοχέτευσης των υγρών.

E ESD ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ Κάθε επαφή και κάθε φυσικός διαχωρισμός των υλικών μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτροστατικάα φορτία. Ένα άτομο, ή ένα ρούχο που φοριέται από αυτό το άτομο, μπορεί να βρεθεί φορτισμένο ηλεκτροστατικά. Ενδεχομένως, οι ηλεκτρικές εκφορτίσεις (ESD) μπορούν να προκαλέσουν ζημιές, αν το άτομο ή το αντικείμενο που έχουν φορτιστεί έρθουν σε επαφή με μια διάταξη ευαίσθητη στις ESD (μικροκυκλώματα, ημιαγωγούς, τυπωμένα κυκλώματα…). Το πρότυπο EN61340-5-1 (Προστασία των ηλεκτρονικών διατάξεων κατά των ηλεκτροσταατικών φαινομένων) ορίζει τις γενικές απαιτήσεις των προστατευμένων ζωνών κατά των ESD , τις EPA (Προστατευμένες ζώνες ως προς τις ESD). Για να γίνουν οι EPA δεκτές σε ζώνη και, σε συνάρτηση με τη διευθέτηση της θέσης εργασίας, τα ρούχα και τα υποδήματα πρέπει να έχουν υποστεί ειδικές δοκιμές διάσπασης των ηλεκτρικών φορτίων, οι οποίες καθορίζονται από τους ευρωπαϊκούς και τους αμερικανικούς κανονισμούς. Σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών, το προϊόν θα φέρει την ειδική επισήμανση ESD. Τα άλλα Μ.Α.Π. (γάντια, προστατευτικά κεφαλής και σύστημα προστασίαεκατά των πτώσεων) δεν αναφέρονται σε αυτ΄΄ο το πρότυπο.

F FPA Καθορισμένος Παράγοντας Προστασίας. Τύπος που επιτρέπει να οριστεί το επίπεδο προστασίας που επιτυγχάνεται από το 95% των χειριστών που χρησιμοποιούν αναπνευστικές συσκευές προστασίας και χρησιμοποιούν σωστά, πάντοτε μετά από έλεγχο, μια συσκευή καλά συντηρημένη και σωστά προσαρμοσμένη. Η μέγιστη συγκέντρωση έκθεσης αντιστοιχεί σε: FPA x VL. FPN Παράγοντας Ονομαστικής Προστασίας Τύπος που επιτρέπει να οριστεί το επίπεδο προστασίας που επιτυγχάνεται από το να φοριέται μια μάσκα αναπνευστικής προστασίας, και αυτό στις συνθήκες δοκιμής του προτύπου: FPN = 100 / FTI (%). Η μέγιστη συγκέντρωση έκθεσης αντιστοιχεί σε: FNP x VL. FTI Ολική διαρροή προς το εσωτερικό. Αντιστοιχεί στην αποτελεσματικότητα του διηθητικού εξαρτήματος προστασίας του προσώπου και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό. Όσο πιο μικρό είναι το ποσοστό, τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η προστασία. FFP1: 22% FFP2: 8% FFP3: 2%

387


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

H HACCP Κρίσιμο σημείο ελέγχου κατά την ανάλυση κινδύνου (Hazard Analysis Critical Control Point). Είναι μια μέθοδος ελέγχου της ποιότητας στον τομέα των τροφίμων, που επιτρέπει: • Την ταυτοποίηση και την ανάλυση κινδύνων σχετικών με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας παραγωγής ενός τροφίμου. • Τον ορισμό των απαραίτητων μέσων για τον έλεγχο των κινδύνων αυτών. • Τη διασφάλιση ότι αυτά τα μέσα εφαρμόζονται ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Πρόκειται για συστηματική και εκλογικευμένη προσέγγιση του ελέγχου των μικροβιακών, φυσικών και χημικών κινδύνων στα τρόφιμα. HML High Medium Low: Υψηλή, Μέση, Χαμηλή. 3 επίπεδα μέτρησης των συχνοτήτων.

K KEVLAR® Ίνα από παρα-αραμίδιο που κατασκευάζεται από την εταιρεία DuPont de Nemours. Συνδυάζει ελαφρότητα και ανθεκτικότητα. Σείσοβάρος, το Kevlar® είναι πέντε φορές πιο ανθεκτικό από τον χάλυβα. Τα χαρακτηριστικά του: έχει εξαιρετική αντοχή στη διατομή, απανθρακώνεταιμεταξύ425°C και 475°C, δεν λιώνει, σβήνει μόνο του, έχει μεγάλη σταθερότητα στις δύο διαστάσεις, έχει χημική σταθερότητα, το χρώμα του αλλοιώνεται με την υπεριώδη ακτινοβολία.

M MESH Είναι μια κυψελοειδής πλέξη που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και την απαγωγή του ιδρώτα.

N NBR (ΝΙΤΡΙΛΙΟ) Είναι ένα είδος νιτριλίου: πολυβουταδιένιο-ακρυλονιτρίλιο (NBR). NUBUC (ΔΕΡΜΑ) Λεπτό δέρμα που η άνω επιφάνειά του έχει τριφτεί και έχει αποκτήσει λεπτή, βελουδένια, μετάξινη όψη.

O OXFORD Ύφασμα από χοντρό νήμα με γυαλιστερό φινίρισμα που θυμίζει την ύφανση Oxford των πουκάμισων από βαμβακερό ύφασμα.

δυλική στήλη PHYLON® Συνθετικό υλικό, μαλακό, εξαιρετικά ελαφρύ, απορροφητικό των κραδασμών, που χρησιμοποιείται στα υποδήματα για τζόγκινγκ από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές. Είναι ένα ένθετο από EVA (Ethylène Vinyle Acétate – Οξικό αιθυλαινοβινύλιο) μορφοποιημένο σε καλούπι και διογκωμένο. PU WATER (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) Πρωτοποριακή επεξεργασία κατασκευής επιχρισμένων γαντιών PU, 100% βασισμένο στο νερό, που σημαίνει πως κανένας διαλύτης όπως το DMF, δεν χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση μεταξύ πολυουρεθάνης (PU) και βάσης. Πέρα από τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή, αυτή η τεχνολογία ελαχιστοποιεί την ποσότητα επιχρίσματος που εισρέει στο εσωτερικό του γαντιού, κάνοντας το πιο απαλό και πιο άνετο, διότι περιορίζεται η εφίδρωση και η σώρευση θερμότητας. PVC Τo πολυβινυλοχλωρίδιο είναι ένα πολυμερές γνωστό με την σύντμηση PVC (από το αγγλικό polyvinyl chloride). Το PVC αντέχει σε πολλούς διαλύτες, οξέα και χημικά προϊόντα (ιδίως υδρογονάνθρακες). Τα υφάσματα με επίχριση PVC είναι πραγματικές ασπίδες κατά των καιρικών συνθηκών. Ο χρόνος χρήσης τους όμως πρέπει να είναι περιορισμένος ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου εργασίας.

R RIPSTOP Πρόκειται για πλέξη υφάσματος με τετράγωνη όψη (νήμα πιο παχύ) που επιτρέπει τον περιορισμό της εξάπλωσης των σκισιμάτων, μειώνοντας συγχρόνως το βάρος του υφάσματος.

S SNR Simplified Noise Reduction (απλοποιημένη ελάττωση επιπέδου θορύβου): μέθοδος απλή ελάχιστα αξιόπιστη αλλά ευρέως χρησιμοποιούμενη (μέτρηση των ντεσιμπέλ χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι συχνότητες). SOFTSHELL Τα softshell, κυριολεκτικά « απαλή προστασία », είναι υβριδικά υλικά. Μεταξύ του πολικού και του αντι-ανεμικού, τα «softshell» συνδυάζουν πολλά πλεονεκτήματα: διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος, διοχετεύουν την υγρασία και δημιουργούν ασπίδα στις εξωτερικές αντίξοες συνθήκες ιδιαίτερα τον αέρα και το ψιλοβρόχι. Μπορεί να είναι λαμιναρισμένο για μεγαλύτερη απόδοση (να αναπνέει το δέρμα, να μην κρατάει νερό το ύφασμα). STROEBEL (ΤΡΥΠΩΜΑ) Η ραφή αυτή είναι το γνωστό στις μοδίστρες καρίκωμα. Είναι μια κλωστή που περνιέται με αλυσοειδή βελονιά για να ενωθεί η εξωτερική σόλα με το ψίδι.

T

PANOFLEX® Περιοχές κάμψης, ενσωματωμένες στη σόλα, για να βελτιώσουν την ευλυγισία της.

TAEKI® (ΙΝΑ) Συνθετική ίνα από πολυαιθυλένιο μεγάλης αντοχής (PRHT). Έχει εξαιρετικές μηχανικές ικανότητες, ιδίως σε σχέση με τη διάβρωση και το σκίσιμο. Η ίνα TAEKI 2ης γενιάς είναι σαφώς πιο απαλή από αυτήν της 1ης γενιάς, είναι έτσι πιο άνετη.

PANOSHOCK® Καινοτομία της Delta Plus: παρέμβυσμα από διογκωμένο καουτσούκ, το οποίο απορροφά και μειώνει τους κραδασμούς που μεταδίδονται στη σπον-

TASLON Ύφασμα με τραχιά επιφάνεια. Η πολύ σφιχτή διύφανση των ινών της δίνει ένα πολύ γερό ύφασμα.

P

388


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ THINSULATE™ Σήμα κατατεθέν της 3Μ. Πρόκειται για συνθετικό, μονωτικό στρώμα, όχι υφασμάτινο που συνδυάζει ζέστη, άνεση και φινέτσα. Η σύνθεση είναι υδρόφοβη.

δοκιμή ηλεκτρισμού διενεργείται με το κράνος εμβαπτισμένο μέχρι τη μέση στο νερό.

THT (ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΔΕΡΜΑ) Επεξεργασία του δέρματος που το κάνει πιο ανθεκτικό στην επαφή με τη θερμότητα και μειώνει τη διαθλαστικότητα στην επαφή με φλόγα. Το δέρμα παραμένει μαλακό παρά την επαφή με κάποια πηγή θερμότητας.

ΑΕΡΟΛΥΜΑ Στη χημεία, το αερόλυμα ορίζεται ως σύνολο σωματιδίων, στερεών ή υγρών, σε εναιώρημα εντός ενός αερίου. Το αερόλυμα είναι εναιώρημα εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων (κολλοειδούς μεγέθους) σε αέριο (κίνδυνος μόλυνσης των αναπνευστικών οδών). Ένα νέφος είναι ένα παράδειγμα αερολύματος. Επίσης, αερολύματα είναι η ομίχλη, ο καπνός, ή το νέφος σκόνης που εκλύεται όταν τινάζουμε ένα χαλί.

TYVEK® Το βασικό υλικό του Tyvek® είναι το πολυαιθυλένιο. Υπό την επίδραση της πίεσης και της θερμότητας (flash spinning) παράγεται πλήθος συνεχών νημάτων που συνδέονται με τήξη και σχηματίζουν ένα ελαφρύ και συγχρόνως μαλακό και ανθεκτικό ύφασμα χωρίς πλέξη.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ Συνθετική ίνα που μοιάζει συχνά με το μαλλί: Πολύ μεγάλη ελαστικότητα (άρα δεν τσαλακώνει) – πολύ ελαφρύ – θερμική μόνωση όπως του μαλλιού – μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση και τον εφελκυσμό. Είναι θερμοπλαστική, έχει χαμηλή απορροφητικότητα και στεγνώνει πολύ γρήγορα.

V VL Οριακή Τιμή Έκθεσης (Valeur Limite d’Exposition). Συγκέντρωση μετρηθείσα σε mg/m3 ή σε ppm, για μια διάρκεια έκθεσης ίσης με μια ημέρα εργασίας, έστω 8 ώρες έκθεσης και αντιστοιχούσες στον τοξικό κίνδυνο. VLECT Οριακή Τιμή Έκθεσης Σύντομης Διάρκειας (Valeur Limite d’Exposition à Court Terme). Συγκέντρωση μετρηθείσα σε mg/m3 πάνω σε ένα μέγιστο χρόνο 15 λεπτών που αρμόζει στο να μη ξεπεραστεί.B

Α ΑΓΚΥΡΩΣΗ (ΡΑΧΙΑΙΟ) Σημείο σύνδεσης ενός αορτήρα στον χαλινό. (ΣΤΕΡΝΙΚΟ) Σημείο σύνδεσης ενός αορτήρα στον χαλινό (ΠΛΕΥΡΙΚΟ) Point de connexion d’un système de maintien au travail ou d’un sytème de retenue (ΚΟΙΛΙΑΚΟ) Σημείο σύνδεσης ενός συστήματος διατήρησης κατά την εργασία ή ενός συστήματος συγκράτησης. ΑΓΚΥΡΩΣΗ (ΣΗΜΕΙΟ) Στοιχείο πάνω στο οποίο μπορεί να συνδεθεί ένα σύστημα προστασίας από την πτώση. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Ένα αδιάβροχο ύφασμα δίνει τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων στεγανών στο νερό και τον αέρα. Η αδιαβροχοποίηση γίνεται συνήθως με επίχριση, δηλαδή επικάλυψη με μια πλαστική μεμβράνη (PVC, πολυουρεθάνη). Για παράδειγμα, οι νιτσεράδες με επίχριση πολυουρεθάνης ή PVC, οι γαλότσες PVC ή και τα γάντια με βύθιση. ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ Το ύφασμα επιδέχεται φινίρισμα ώστε οι σταγόνες να μην εισχωρούν στην ίνα αλλά να γλιστρούν. Λέμε λοιπόν ότι στάζουν. Το ύφασμα δεν είναι σε καμία περίπτωση αδιάβροχο. ΑΕΡΙΣΜΟΣ Χαρακτηριστικό κάποιων κρανών εργοταξίου που έχουν οπές στο άνω μέρος του κελύφους για να διευκολύνουν την απαγωγή θερμότητας και ιδρώτα. Τα αεριζόμενα κράνη δεν περνούν το τεστ ηλεκτρισμού (440 VAC), εκτός εάν ο αερισμός επιτυγχάνεται από το κάτω μέρος του κελύφους. Πράγματι, η

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ) Η επένδυση αλουμινίου DELTALU συνδυάζει θερμική μόνωση και ελαφρότητα. Πολυεστερική βάτα σε βελονωτό φύλλο αλουμινίου (διάτρητο). Είναι πραγματική ασπίδα για το κρύο και τον αέρα. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Για τα μηχανικά Μ.Α.Π. της κατηγορίας III, είναι υποχρεωτικό να αναθεωρηθούν τουλάχιστον μια φορά το μήνα τα μηχανικά τμήματα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία των Μ.Α.Π. . Η αναθεώρηση αυτή είναι εξίσου υποχρεωτική μετά από ένα ενδεχόμενο σταμάτημα της πτώσης. ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ) Ο εξοπλισμός προστασίας από πτώσεις από υψόμετρο ή τα συστήματα ανακοπής πτώσης αποτελούνται από 3 στοιχεία: • Μια διάταξη λήψης του σώματος που προορίζεται για το σταμάτημα των πτώσεων (ιμάντας προστασίας από την πτώση). • Υποσύστημα ένωσης για ανακοπή πτώσης από υψόμετρο (Ανακόπτης πτώσης με αυτόματη επαναφορά. Ανακόπτης πτώσης με κυλιόμενη ρύθμιση ή με σχοινί που απορροφά την ενέργεια) • Σίγουρο σημείο στήριξης άγκιστρου. ΑΝΘΡΑΚΑΣ (ΙΝΑ) Η ανθρακοΐνα χρησιμοποιείται στα υλικά για τις αντιστατικές της ιδιότητες. ΑΝΟΡΑΚ Ένδυμα αδιάβροχο πιο κοντό από παλτό, πιο μακρύ από σακάκι ή μπουφάν. ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ (ΛΩΡΙΔΑ) Είναι λωρίδες που τοποθετούνται σε ενδύματα για να τα καταστήσουν εύκολα ορατά. Η λωρίδα 3M Scotchlite™ διαθέτει 2 τύπους τεχνολογίας: τα μικροπρίσματα (καλύτερο κοντράστ, ακαμψία που απαιτείται από ορισμένα ενδύματα) και μικροσφαιρίδια (αντοχή στην πλύση, μεγάλη ευλυγισία), ενώ βγαίνει και σε πολλούς διαφορετικούς τύπους (λωρίδες ραμμένες ή κολλημένες) Τα αντανακλαστικά υλικά αντανακλούν το φως την ημέρα και τη νύχτα. ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Προσαρμογή του οφθαλμού στην ένταση του φωτός: η κόρη διαστέλλεται ή συσπάται. ΑΝΤΙΑΝΑΦΛΕΚΤΙΚΗ Κατεργασία των υφασμάτων με άφλεκτες ουσίες, με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξής τους ή να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της φλόγας. ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ (ΑΒ) Επεξεργασία της επιφάνειας των προσοφθάλμιων με βύθιση του προσοφθάλμιου για την αποφυγή δημιουργίας θαμπώματος. Η επεξεργασία αυτή δεν συνάδει με την επεξεργασία κατόπτρου του ίδιου προσοφθάλμιου.

389


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ Ιδιότητα προϊόντος που εμποδίζει ή περιορίζει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. Ζητείται συχνά στο βιομηχανικό χώρο για κινδύνους ηλεκτρικής εκκένωσης. Τα αντιστατικά προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως: χημικά εργοστάσια, διυλιστήρια, εργοστάσια όπλων, ορυχεία. Χρησιμοποιούνται πολύ και για την προστασία υλικών ευαίσθητων στις ηλεκτρικές εκκενώσεις, όπως είναι οι χώροι κατασκευής ηλεκτρονικών, συναρμολόγησης ημιαγωγών. Χρησιμοποιούνται τέλος στους χώρους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας όπως είναι τα βαφεία αυτοκινήτων, σκοπός είναι να μην δημιουργηθούν σωματίδια που θα μπορούσαν να καθίσουν πάνω στη βαφή των αμαξωμάτων. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑ Τμήμα ημίσκληρο, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο εξωτερικό και στη φόδρα, στο πίσω μέρος του υποδήματος, για να προστατεύει από την καθίζηση και για να διατηρεί τη φτέρνα στη θέση της. ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ Διάταξη συγκράτησης του σώματος, που αποσκοπεί στην ανακοπή των πτώσεων. Ο αορτήρας είναι μέρος του συστήματος ανακοπής της πτώσης. Είναι σχεδιασμένος για να συγκρατήσει το άτομο κατά και μετά την πτώση, υπό γωνία περίπου 50º με την κατακόρυφο. ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ Αορτήρας που διαθέτει λειτουργία αυτόματου κλειδώματος και σύστημα καθοδήγησης. Ο αορτήρας μετακινείται κατά μήκος ενός υποστηρίγματος ασφαλείας. Συνοδεύει τον χρήστη στις μετακινήσεις του, χωρίς να απαιτείται χειρισμός από εκείνον. Σε περίπτωση πτώσης, ο αορτήρας κλειδώνει αυτόματα πάνω στο υποστήριγμα ασφαλείας. ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ Αορτήρας προστασίας από την πτώση, με λειτουργία αυτόματου κλειδώματος και που διαθέτει σύστημα για το αυτόματο τέντωμα του ιμάντα. ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ Ένας απομονωμένος χώρος χαρακτηρίζεται από ένα λόγο όγκου/διάστασης τέτοιον ώστε οι φυσικές αλλαγές του εσωτερικού αέρα με την εξωτερική ατμόσφαιρα να είναι μειωμένες και να μπορούν να επιφέρουν κινδύνους ασφυξίας, δηλητηρίασης, πυρκαγιάς ή έκρηξης. Στους χώρους αυτούς, οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι από τις διάφορες αναθυμιάσεις αερίων ή καπνών. Παραδείγματα: πηγάδια, κάδοι, υπόνομοι, τάφροι, επισκέψιμοι οχετοί, υδροφράκτες, δεξαμενές… ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συσκευή προστασίας από την πτώση, αποτελούμενη από έναν ιμάντα που διαθέτει στοιχεία διάχυσης της ενέργειας, και η οποία ανακόπτει εγγυημένα την πτώση από ύψος, με πλήρη ασφάλεια, υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως. ΑΡΑΜΙΔΙΟ Συνθετική θερμοστατική ίνα, χρησιμοποιείται κυρίως σε αντί-θερμικές εφαρμογές. Διακρίνονται σε δυο τύπους: Τα παρά-αραμίδια όπως το Kevlar® (προστατεύει από σκίσιμο & αντέχει στη φλόγα και τη θερμότητα) και τα μετά-αραμίδια όπως το Nomex® (αντιστατικό και ανθεκτικό στη φλόγα και τη θερμότητα). ΑΣΗΠΤΟ (ΔΕΡΜΑ) Μετά τη βυρσοδεψία, το δέρμα γίνεται άσηπτο, δηλαδή προστατεύεται από το σάπισμα.

390

ΑΣΤΑΘΗΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) Επιφάνεια ακανόνιστη, τραχεία. ΑΤΡΩΣΙΑ Η ατρωσία ενός προϊόντος, π.χ. ενός ενδύματος, είναι πολύ σημαντική, διότι εγγυάται ότι το ένδυμα δεν περιέχει υλικά που πιθανώς προκαλούν αλλεργία στα ευαίσθητα άτομα. Η ατρωσία αποτελεί μέρος του προτύπου για τις γενικές απαιτήσεις ενδυμάτων προστασίας ΕΝ340. Ελέγχονται ιδίως, το pH των υλικών, η περιεκτικότητα των δερμάτων σε εξασθενές χρώμιο, η αποδέσμευση νικελίου από τα μεταλλικά εξαρτήματα, η παρουσία αζωτούχων χρωστικών και η σταθερότητα των βαφών. ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΣ Θόρυβος, του οποίου οι διακυμάνσεις υπερβαίνουν σαφώς τα 5 dB κατά την περίοδο της μέτρησης. ΑΦΡΟΣ Στοιχείο του αντιθορυβικού κράνους (μαζί με το τόξο και τα κελύφη), που μειώνει τον θόρυβο και παρέχει άνεση. ΑΨΙΔΑ Στοιχείο του αντιθορυβικού κράνους (μαζί με τα κελύφη και τον αφρό), που διασφαλίζει την πίεση προστασίας στα αυτιά. ΑΨΙΔΩΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ Χρησιμεύει για την υποστήριξη της καμάρας του πέλματος. Πολύ συχνά αποτελεί το από ξύλο και αργότερα από χάλυβα, σήμερα κατασκευάζεται από σύνθετα υλικά. Ο ρόλος του είναι να υποστηρίζει το τόξο του πέλματος του ποδιού, την καμάρα.

Β ΒΑΛΒΙΔΑ Η βαλβίδα προσφέρει επιπρόσθετη άνεση στη μάσκα, .μειώνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία κατά την εκπνοή και την απόρριψη του CO2. Υπάρχει στις μάσκες μιας χρήσης (κωδικός προϊόντος V), τις μάσκες ημίσεως προσώπου ή τις ολόκληρες αναπνευστικές προσωπίδες. ΒΑΜΒΑΚΙ Φυσική κλωστοϋφαντουργική ίνα που αποτελείται από μεταξένιες ίνες που περικλείουν τους σπόρους του βαμβακιού: αποτελείται από περίπου 94% κυτταρίνη. Άνεση, εύκολη συντήρηση και καλή απορροφητικότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. ΒΑΝΙΖΕ Μέθοδος πλεξίματος που συνίσταται στην κατασκευή υφάσματος με δύο διαφορετικές πλευρές, κάθε μία με διαφορετικό τύπο νήματος. Επιτρέπει τον συνδυασμό δύο πλεονεκτημάτων: άνεση και ανθεκτικότητα, για παράδειγμα. ΒΑΡΟΥΛΚΟ Διάταξη ανύψωσης που επιτρέπει, σύμφωνα με τον τύπο του προϊόντος, την ανύψωση ενός φορτίου (π.χ. υλικού) ή την ανύψωση ενός ατόμου στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης εκκένωσης ΒΑΤΑ (ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) Επένδυση συνδυασμένη με βάτα για καλύτερη θερμική απόδοση του ενδύματος. ΒΑΥΑΡΙΚΟΣ Ιμάντας που χρησιμοποιείται στη σχεδίαση χαλινού. Ο ρόλος του είναι να διατηρεί τις μπρετέλες του χαλινού στη θέση τους πάνω στους ώμους, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος απώλειας του χαλινού σε περίπτωση πτώσεως. Ο βαυαρικός δεν είναι υποχρεωτικά στοιχείο του χαλινού.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΕΛΟΥΔΟ (ΔΕΡΜΑ) Το δεψημένο δέρμα με βελούδινη όψη κατασκευάζεται από το βαθύ δέρμα της πλευράς προς τη σάρκα, και υφίσταται λείανση για να πάρει τη βελούδινη όψη του, όπως το νουμπούκ, το οποίο όμως προέρχεται από το λεπτό επιφανειακό δέρμα. ΒΙΝΥΛΙΟ Θερμοπλαστικό συνθετικό πολυμερές. Υπάρχει στα γάντια μιας χρήσης. Είναι αδιάβροχο στο νερό, στις αλκοόλες και στα απορρυπαντικά, δεν είναι όμως ελαστικό. ΒΟΛΤΑΪΚΟ ΤΟΞΟ Το βολταϊκό τόξο είναι ένα ηλεκτρικό ρεύμα ορατό σε μονωμένο χώρο (αέριο, αέρας, κενό...). Το τόξο δημιουργείται από τον ιονισμό της μονωτικής ύλης, ο οποίος γίνεται ακόμα πιο εύκολα εφόσον οι αγώγιμες επιφάνειες είναι κοντινές. Η θέση ενός βολταϊκού τόξου είναι σταθερή: μόλις βρει τον εγγύτερο δρόμο, παραμένει εκεί (αρχή της ελάχιστης ενέργειας). Η δυσκολία της συγκόλλησης του τόξου έγκειται λοιπόν στο να ελέγξει κανείς το τόξο με μια διαρκή κίνηση ώστε να κρατήσει το σχήμα που επιθυμεί παρόλο που η αγώγιμη επιφάνεια (ή σπανίως η επαγώγιμη) είναι κάποιες φορές σε αμβλεία γωνία. Η ηλεκτροσυγκόλληση του τόξου προκαλεί μεγάλη τοπική θερμότητα προκαλώντας την τήξη των υλικών, κάτι που δημιουργεί ανθεκτικές ενώσεις μετά την αποθέρμανση. ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΣ Ο βουλκανισμός είναι μια μέθοδος που εφευρέθηκε από την εταιρεία Good Year, και που συνίσταται στη θέρμανση του καουτσούκ σε υψηλή θερμοκρασία με σκοπό την τροποποίησή του. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται στα γάντια με βύθιση, που περνούν από φούρνο μετά τη βύθιση στα υλικά.

Γ ΓΙΛΕΚΟ Το γιλέκο είναι ένα αμάνικο ρούχο που καλύπτει τον κορμό. ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ Είναι ένα υποστήριγμα ασφαλείας, πάνω στο οποίο συνδέεται ένα σύστημα προστασίας από την πτώση, προκειμένου να ασφαλισθούν οι οριζόντιες μετακινήσεις ενός ατόμου που εργάζεται σε ύψος. Μπορεί να είναι σχοινί, ιμάντας, καλώδιο, ή σιδηροτροχιά.

Δ ΔΕΙΚΤΗΣ (ΖΩΖ) Πρόκειται για το πλάτος της θηλιάς. Αντιστοιχεί στον αριθμό βελονών που χρειάζονται για μία αγγλική ίντσα (2,54 cm). Παράδειγμα: ένας δείκτης 7 αντιστοιχεί σε 7 βελόνες ανά ίντσα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο λεπτή είναι η θηλιά. Οι δείκτες είναι 7, 10, 13 και 14. ΔΕΡΜΑ Πρόκειται για το τομάρι του ζώου που αποτελείται από δυο στρώσεις: την επιδερμίδα (εξωτερική πλευρά του δέρματος) και το χόριο (εσωτερική πλευρά του δέρματος). Χάρη στη διαδικασία της βυρσοδεψίας, το τομάρι μετατρέπεται σε δέρμα. ΔΕΨΗ Η δέψη μετατρέπει το ακατέργαστο δέρμα σε δέρμα βυρσοδεψίας, που δεν σαπίζει, επιδέχεται την κατεργασία φινιρίσματος και είναι χημικώς σταθερό. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι δέψης: • Φυτική δέψη (φυτικές ταινίες που εκχυλίζονται από φυτά).

• Δέψη με ανόργανα άλατα (κυρίως χρωμίου). • Μικτή δέψη (φυτική δέψη και επαναληπτική δέψη με χρώμιο)." ΔΙΑΒΡΩΣΗ Η διάβρωση είναι η φθορά από την τριβή. Για τη μηχανική προδιαγραφή EN388 των γαντιών, EN343 των ενδυμάτων και EN ISO20344 των υποδημάτων, η δοκιμή συνίσταται στον ορισμό χρόνου φθοράς του προϊόντος. Το αποτέλεσμα δίνει την ένδειξη αντοχής και διάρκειας ζωής. ΔΙΑΚΟΙΝΩΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ, ένα διακοινωμένο εργαστήριο μπορεί να έχει διαπίστευση: για τη διενέργεια ελέγχων στα ΜΑΠ, για τη διενέργεια της εξέτασης του τύπου CE (άρθρο 10), για την επαλήθευση του συστήματος εγγυημένης ποιότητας CE του τελικού προϊόντος (άρθρο 11α), για τον έλεγχο του συστήματος ελέγχου ποιότητος CE της παραγωγής με επίβλεψη (άρθρο 11β). Τα εγκεκριμένα εργαστήρια ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και καταγράφονται στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. ΔΙΑΛΕΙΠΩΝ Θόρυβος που οι διακυμάνσεις του πέφτουν συχνά στο επίπεδο του περιβάλλοντος. ΔΙΑΛΥΤΗΣ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ) Ο διαλύτης είναι ένα υγρό που έχει την ιδιότητα να διαλύει και να αραιώνει άλλες ουσίες χωρίς να τροποποιεί τη χημική τους μορφή ούτε και να τροποποιείται ο ίδιος ο διαλύτης. Η νέα πρωτοποριακή επεξεργασία που λέγεται PU Water, βασίζεται 100% στο νερό. Κανένας διαλύτης, όπως το DMF, δεν χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση μεταξύ πολυουρεθάνης (PU) και βάσης. ΔΙΑΠΟΤΙΣΗ Παρά το γεγονός ότι ένα γάντι μπορεί να μην εμφανίζει πόρους ή ατέλειες, οι χημικές ουσίες είναι δυνατόν να το διαπεράσουν προοδευτικά και να έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Η επίδοση αυτή εκτιμάται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ374: μετράται ο χρόνος (σε λεπτά) που χρειάζεται μια χημική ουσία για να διεισδύσει στο προστατευτικό υλικό (1 mg/m2) και να το διαπεράσει. ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στοιχείο ενός αορτήρα προστασίας από την πτώση, σχεδιασμένο για να διασκορπίζει την κινητική ενέργεια που αναπτύσσεται κατά την πτώση. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ) Σύστημα που επιτρέπει στον χρήστη να διατηρείται στη θέση εργασίας του, σε μια δεδομένη στάση. ΔΙΗΘΗΤΙΚΑ Τύπος συσκευής προστασίας του αναπνευστικού, που χρησιμοποιείται είτε σε θετική πίεση (με υποστηριζόμενο αερισμό), είτε σε αρνητική πίεση (με ελεύθερο αερισμό) ΔΙΚΛΕΙΔΑ Βλέπε ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΟΠΤΡΙΑ Μονάδα μέτρησης της ισχύος οπτικών συστημάτων, που χρησιμεύει στον προσδιορισμό της διάθλασης, δηλαδή της ικανότητας που έχει ένα περιβάλλον ή ένα αντικείμενο να εκτρέπει τις ακτίνες φωτός. Η μονάδα μέτρησης είναι το αντίστροφο της εστιακής απόστασης, σε μέτρα. Η εστιακή απόσταση είναι η απόσταση ανάμεσα στον φακό, ή στο μέσο που προκαλεί τη διάθλαση, και στο σημείο σύγκλισης των ακτίνων που τον διαπερνούν. Η ισχύς του ανθρώπινου οπτικού συστήματος είναι 60 διοπτρίες (40 για τον κερατοειδή και 20 για τον φακό).

391


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΔΙΠΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΣΟΛΑ) Διπλή πυκνότητα σημαίνει ότι η σόλα αποτελείται από δύο μέρη, που το ένα καλύπτει το άλλο. Το κάτω μέρος, που έρχεται σε επαφή με το έδαφος, είναι πιο σκληρό, ενώ το άνω μέρος είναι πιο μαλακό και απορροφητικό των κραδασμών. ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ Ο δολομίτηςείναιέναιζηματογενέςπέτρωμαμεανθρακικάάλαταπουαποτελείταιαπότουλάχιστον 50% δολομίτη. Πρόκειται για ανθρακικό ασβέστιο και ανθρακικό μαγνήσιο που αποκρυσταλλώνεται σε ρομβοειδή πρίσματα. Ο δολομίτης είναι λοιπόν ένα ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από δολομίτη (μεταξύ 90 και 100%) και ασβεστίτη, που δεν έχουν την ίδια πυκνότητα ( δολομίτης: 2.87 ; ασβεστίτης: 2.71), και παίζει θεμελιώδη ρόλο στην διάβρωση του πετρώματος. Η δοκιμή δολομίτη, που γίνεται με ψήγματα δολομίτη, προαιρετική για τα φίλτρα προσώπου (EN149 :2001 A1:2009), εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των αποδόσεων αντίστασης και εισχώρησης. ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ Είναι η δύναμη την οποία υφίσταται ένα σώμα όταν σταματά η πτώση του. Η δύναμη αυτή εκφράζεται σε daN (decanewton).

Ε ΕΓΧΥΣΗ Σύστημα κατασκευής σόλας ή φερμουάρ, κατά το οποίο το υγρό εκχύνεται σε ένα καλούπι, κατόπιν το υλικό αυτό στερεοποιείται και παίρνει το σχήμα του καλουπιού. ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ Είναι ο ρόλος που παίζει το κράνος όταν, λόγω της καμπύλης μορφής του, υποχρεώνει μια κινούμενη μάζα να αλλάξει κατεύθυνση χωρίς να σταματήσει απότομα, μειώνοντας έτσι την ένταση της κρούσης. ΕΛΑΙΟΫΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ Κατεργασία του δέρματος με ανόργανα έλαια, συνθετικά έλαια ή φθοριούχες ρητίνες, με σκοπό να το καταστήσουν ανθεκτικό στη διείσδυση νερού και/ή ελαίου. Η κατεργασία προσδίδει στο δέρμα μηχανικές ιδιότητες αυξημένης αντοχής στη φθορά και βελτιώνει την άνεση του γαντιού (μαλακότητα) με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η επιδεξιότητα και να αυξάνεται η διάρκεια ζωής. ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ένα ύφασμα προϊόν έλασης είναι ένα σύμπλεγμα πολλών υφασμένων στρώσεων (ένωση με συγκόλληση ή θερμότητα), πλεγμένων, μη υφασμένων, ενωμένων για μέγιστη απόδοση. Η έλαση 2 στρώσεων λέγεται για ελασματοποιημένο ύφασμα σε 2 στρώσεις με αδιάβροχο νήμα στην εξωτερική πλευρά συνήθως. Η εσωτερική πλευρά είναι συνήθως πιο παχιά και πιο απαλή για μεγαλύτερη άνεση του δέρματος. Η έλαση 3 στρώσεων λέγεται για ελασματοποιημένο ύφασμα σε 3 στρώσεις με άνετο ύφασμα στην εσωτερική πλευρά συνήθως, και ανάμεσα στις δυο πλευρές μια αντιιδρωτική μεμβράνη.

κεραμικό υλικό μέσα σε λουτρά διαφορετικής σύστασης ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται. Το επόμενο βήμα είναι η φάση φουρνίσματος (βουλκανισμός). ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ (ΣΟΛΑ) Η ενδιάμεση σόλα ονομάζεται και στρώση άνεσης, ενώ η κοινή σόλα είναι σε επαφή με το έδαφος. Από κοινού, αποτελούν τα δύο μέρη της σόλας ενός υποδήματος. ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ονομάζεται ενεργός άνθρακας, ή απορροφητικός άνθρακας, ή άνθρακας φαρμακείου, ο άνθρακας που έχει υποστεί κατεργασία με πυρόλυση, προκειμένου να αυξηθεί η απορροφητική του ικανότητα. Το αρχικό υλικό που συνήθως χρησιμοποιείται είναι η καρύδα, αλλά μπορεί να είναι και ξύλο, οστά ή κάρβουνο άλλης προέλευσης. Ο κόκκος ενεργού άνθρακα διαθέτει ένα δίκτυο πόρων και διαύλων, με διαστάσεις περί- που ίδιες με εκείνες των μορίων. Ο ενεργός άνθρακας αποτελεί χημική παγίδα για τοξικά μόρια αερίων ή ατμών. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (ΓΑΝΤΙ) Το βυθισμένο σχήμα ντύνεται (ή όχι: μη ενισχυμένο) με ένα βαμβακερό γάντι επένδυση πλεκτό ζέρσεϊ ή ιντερλόκ ή με πλεκτή επένδυση. Ένα ενισχυμένο γάντι έχει καλύτερη μηχανική προστασία και μεγαλύτερη άνεση από ένα μη ενισχυμένο. ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συναρμολογούμενο τμήμα (συχνότατα από δέρμα) που ράβεται στο γάντι, στις περιοχές οι οποίες εκτίθενται περισσότερο στην φθορά και στην κοπή (ενίσχυση παλάμης, ενίσχυση μεταξύ δείκτη και αντίχειρα) ή πλαϊνό ή μπροστινό για τα υποδήματα. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Οπτικός έλεγχος των Μ.Α.Π. κατηγορίας III. ΕΠΕΝΔΥΣΗ Είναι το τμήμα του υποδήματος που εφάπτεται στο πόδι, συνήθως από δέρμα ή από ύφασμα. Βελτιώνει το κράτημα του υποδήματος και λειτουργεί ως δεύτερο δέρμα στο επίπεδο της άνεσης. ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ Εξωτερική πλευρά του δέρματος που δεν έχει υποστεί μηχανικές μεταβολές. Είναι το πιο απαλό και ανθεκτικό μέρος του δέρματος. ΕΠΙΧΡΙΣΗ Είναι η διαδικασία επικάλυψης της επιφάνειας ενός υφάσματος ή δέρματος με μια στρώση χημικής ουσίας που καθιστά το ύφασμα στεγανό, ανθεκτικό στα χημικά, ή που βελτιώνει τη μηχανική του αντοχή. Τα υλικά επίχρισης είναι κυρίως πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πολυουρεθάνη (PU), καθώς και φυσικά (λατέξ) ή συνθετικά (νιτρίλιο, νεοπρένιο) ελαστομερή. Οι εφαρμογές είναι πολλαπλές: από τους μουσαμάδες και τη δερματίνη έως και την αδιαβροχοποίηση των ενδυμάτων προστασίας.

ΕΛΑΣΤΙΝΗ Ελαστική ίνα που φτιάχνεται κατά βάση με συνθετικά ελαστομερή νήματα. Η ελαστίνη συνδυάζεται πάντα με άλλες ίνες για να προσδώσει στο ύφασμα τις ιδιότητες της: ευκαμψία, ελαστικότητα, ιδιότητα να μην τσαλακώνει.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Σύνολο μελετών και ερευνών που αφορούν τη μεθοδική οργάνωση της εργασίας και τη διευθέτηση του εξοπλισμού προστασίας, ανάλογα με τις ανατομικές δυνατότητες του ανθρώπου.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ Το ελεύθερο ύψος είναι το ύψος μεταξύ των ποδιών ενός ατόμου εξοπλισμένου με σύστημα ανακοπής πτώσης και του πιο κοντινού εμποδίου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ Χρήση της εσωτερικής μεριάς της επιδερμίδας, κάτι που δίνει άνεση, και βελτιώνει την αντίσταση στη διάβρωση. Η υδροαπωθητική επεξεργασία στην εσωτερική επιδερμίδα είναι δέκα φορές αποτελεσματικότερη από ότι στην έξω πλευρά της.

ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΑ Διαδικασία κατασκευής γαντιών που εμβαπτίζονται σε φόρμα χεριού από

392


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Οι οδηγίες είναι κοινοτικές νομικές πράξεις που εκδίδονται είτε μόνο από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά περίπτωση. Δεσμεύει τα κράτη μέλη, αποδέκτες της οδηγίας, σχετικά με τον στόχο που θέτει, αλλά τους αφήνει την επιλογή των τρόπων και της μορφής επίτευξης του στόχου, εντός των χρονικών ορίων που η ίδια θέτει.

Ζ ΖΕΡΣΕΪ (ΠΛΕΞΗΤΥΠΟΥ) Λεπτά και άνετα πλεκτά με διαφορετική καλή και ανάποδη. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να κατασκευαστούν μπλουζάκια και εσώρουχα. Πλεονεκτήματά του η απαλότητα και η άνεση.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΛΑΣ Τα ηλεκτρικά φλας είναι εγκαύματα από ηλεκτρισμό που δεν διαπερνούν το σώμα. Σε χαμηλή τάση, μετά από ηλεκτρικό τόξο, οι δερματικές βλάβες είναι επιφανειακές και εντοπίζονται κυρίως στα χέρια και στο πρόσωπο. Η προστασία εξασφαλίζεται από πολυανθρακικό πάχους>1,4 mm. Η καλύτερη προστασία εξασφαλίζεται από προσωπίδα. ΗΧΟΣ Ο ήχος είναι μια ακουστική δόνηση, μια κίνηση σωματιδίων σε ελαστικό περιβάλλον: τον αέρα. Ο ήχος χαρακτηρίζεται από την έντασή του (εύρος των διακυμάνσεων της πίεσης που ασκείται στον αέρα): ισχυρή ή χαμηλή, που εκφράζεται σε ντεσιμπέλ (dB). Ο ήχος χαρακτηρίζεται επίσης από το ύψος του: οξύς ή βαθύς (αριθμός ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο) που εκφράζεται σε Hertz (Hz).

Θ

ΙΝΤΕΡΛΟΚ (ΠΛΕΞΗ ΤΥΠΟΥ) Βασικό ρεμαγιάρισμα στην πλέξη, οι δυο πλευρές είναι ίδιες. Χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στο μέγεθος και είναι σχετικά μη ξεπλεκόμενο. Συνηθίζεται στην κατασκευή αθλητικών ρούχων.

K ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΤΗ ΣΟΛΑ) Είναι η σόλα που βρίσκεται στο εσωτερικό του υποδήματος και που εφάπτεται στο πέλμα. ΚΑΛΥΠΤΡΑ Είναι μέρος του ιμάντα. Οι περισσότερες καλύπτρες είναι σε αστεροειδές σχήμα με 4 ή 6 βραχίονες. Οι καλύπτρες με 6 και πλέον σημεία στήριξης έχουν την καλύτερη απόδοση γιατί είναι πιο άνετες και γιατί εξασφαλίζουν καλύτερη κατανομή της δύναμης που ασκείται στο κράνος. Οι καλύπτρες είναι είτε από πολυαιθυλένιο, είτε από ύφασμα για την καλύτερη απορρόφηση του ιδρώτα. ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΚΡΟΥΣΗΣ Καλύπτρα προστασίας του υποδήματος, που τοποθετείται στο μπροστινό τμήμα της σόλας για να την προστατεύσει από την πρόωρη φθορά. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Συνθετικό ελαστομερές που κατασκευάζεται με πρώτη ύλη το πετρέλαιο και που διαθέτει ελαστικές και ανθεκτικές ιδιότητες. Τα πλεονεκτήματα του υλικού αυτού είναι ότι οι μηχανικές του ιδιότητες προσδίδουν καλή πρόσφυση, καλή αντοχή στη τριβή, στην εξ επαφής θερμότητα, στα έλαια και στα λίπη. ΚΑΠΙΤΟΝΕ Μονωτική επένδυση που γίνεται με την επαλληλία υλικών που συγκρατούνται μεταξύ τους με διακοσμητικές ραφές (βάτα + επένδυση). ΚΑΠΝΟΙ Μικρά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα (αερολύματα).

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ Διαδικασία κόλλησης με πίεση ή θερμότητα (φάσα υψηλής ευκρίνειας στα ενδύματα, φόδρα ντουμπλαρίσματος σε γιακά...).

ΚΑΡΙΚΩΜΑ (ΡΑΦΗ) Ραφή που πραγματοποιείται με πάνω βελονιά, και συνίσταται στη διασταύρωση τριών νημάτων γύρω από τα δύο άκρα του υφάσματος που συναρμολογείται.

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΡΑΦΗ) Ραφήκαλυμμένηαπότημίαπλευράμελωρίδαυφάσματοςσυμβατούμετούφασματουενδύματοςκαικολλημένημεθερμότητα, προκειμένου να αυξηθεί η προστασία και η στεγανότητα.

ΚΑΡΟΥΣΕΛ (ΕΝΕΣΗΣ) Μηχάνημα που αποτελείται από πολλαπλές θέσεις ένεσης (12-18-24-3036) για να κατασκευάζονται σόλες.

ΘΗΛΕΙΑ Στοιχείο που προστίθεται στο εσωτερικό μιας μπούκλας τελειώματος για προστασία από τη φθορά που δημιουργείται από την τριβή.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Το πρόσωπο που δημιουργεί το σχέδιο ή το πατρόν κάθε κομματιού προς κατασκευή: ψίδια υποδημάτων, πατρόν ενδύματος πριν το κόψιμο και το ράψιμο.

I ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ Ύφασμα με μεταξωτά λαμπερά τελειώματα. ΙΝΑ ΥΑΛΟΥ Η ίνα υάλου είναι ένα εξαιρετικά λεπτό νήμα ύαλου. Συνεπώς, τα σύνθετα υλικά που ενισχύονται με αυτήν την ίνα (συνήθως συνδυάζεται με πολυμερή) λέγονται επίσης ίνα ύαλου. Το μονολιθικό γυαλί είναι ένα υλικό πολύ εύθραυστο, όταν όμως το γνέθουν σε διάμετρο μικρότερη του δεκάτου του χιλιοστόμετρου, χάνει αυτήν την ευθραυστότητα και γίνεται ένα υλικό με μεγάλη μηχανική αντίσταση

ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΕΝΟ Βλέπε ΦΛΑΣΕ. ΚΕΛΥΦΟΣ (ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ) Το κέλυφος είναι ένα από τα εξαρτήματα του κράνους εργοταξίου (εξωτερικό μέρος). Ο ρόλος του είναι να περιορίσει τους τραυματισμούς αποκρούσεις εξ επαφής (σύνθλιψη και διείσδυση). Κατασκευάζεται κυρίως με έγχυση δύο ειδών υλικών: • HDPE (high density polyethylene – πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), υλικό με καλές επιδόσεις, πολύ οικονομικό που χρησιμοποιείται ευρέως. • ABS ( acrylontrile butadiene styrene – ακρυλονιτρίλιο βουταδιενοστυρένιο), πιο σκληρό υλικό.

393


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ Είναι μέρος του ιμάντα των κρανών εργοταξίου. Συχνά είναι από πολυαιθυλένιο BD (χαμηλής πυκνότητας). Ρυθμίζεται με οδοντωτό σύστημα (τροχίσκος), ή με σύστημα ολίσθησης ( κουμπώματα με εγκοπές)

ζώνη πανταλονιού...).

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ενέργεια ενός σώματος σε κίνηση.

Μ.Α.Π. Μέσο Ατομικής Προστασίας Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 89/686/ΕΟΚ, πρόκειται για κάθε εξοπλισμό που προορίζεται να φορεθεί ή να κρατηθεί από τον εργάτη με σκοπό να τον προστατέψει από έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια του ή την υγεία του στο χώρο εργασίας, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα που προορίζεται για αυτόν τον σκοπό.

ΚΛΕΙΣΤΡΟΔΡΟΜΕΑΣ Σύστημα σφιξίματος των κρανών εργοταξίου, με ολισθαίνουσα πλαστική λωρίδα. Το σύστημα αυτό ξεχωρίζει από το σύστημα κρεμαγιέρας με μολέτα. ΚΟΓΧΗ Στοιχείο του αντιθορυβικού κράνους (μαζί με το τόξο και τον αφρό), που παρέχει εξασθένηση του ήχου. ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ (ΡΑΦΗ) Διαδικασία ένωσης ραφών με θερμοκόλληση για στεγανότητα των ραφών επιχρισμένου υλικού. ΚΟΛΛΗΤΗ (ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) Διαδικασία κατασκευής που εφαρμόζεται ευρύτατα στον τομέα της υπόδησης. Συνίσταται στο να κολλήσει η σόλα στην πρώτη συναρμολόγηση. ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ (‘Η ΜΟΛΕΤΑ) Σύστημα σφιξίματος για τα κράνη εργοταξίου για εύκολη ρύθμιση, χάρη στη μολέτα (πιέστε και γυρίστε). ΚΡΟΥΠΟΝ (ΔΕΡΜΑ) Σημείο στα καπούλια του ζώου κάτω από το δέρμα (επιδερμίδα). ΚΡΟΥΣΤΑ Εσωτερικό μέρος του δέρματος, που προέρχεται από τον διαχωρισμό, ή οποιαδήποτε άλλη κατεργασία με την οποία αφαιρείται η εξωτερική στιβάδα. Η αντοχή στη διάβρωση και στη θερμότητα (μετά την επεξεργασία ΤΗΤ) είναι τα πλεονεκτήματα της κρούστας. ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΑ Κατεργασία του δέρματος που συνίσταται στην ομοιόμορφη συμπίεσή του καθ’ όλη την επιφάνεια, με τη βοήθεια κυλίνδρου, ώστε να γίνει πιο ανθεκτικό και πιο μαλακό. ΚΥΡΙΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ Οι κύριοι ιμάντες είναι στοιχεία σχεδιασμού των αορτήρων προστασίας από την πτώση. Πρέπει να έχουν προβλεφθεί έτσι ώστε να συγκρατούν το σώμα ενός ανθρώπου κατά την πτώση και μετά την πτώση. Οι υπόλοιποι ιμάντες ενός αορτήρα ονομάζονται δευτερεύοντες.

Λ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΡΠΟΥ Πλεκτό τελείωμα του γαντιού στον καρπό, που επιτρέπει στο γάντι να παραμένει στη θέση του, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση σκόνης και αποβλήτων στο εσωτερικό. ΛΑΤΕΞ (ΦΥΣΙΚΟ) Είναι ένα φυσικό πολυισοπρένιο, ένα φυσικό υλικό που προέρχεται από το χυμό ενός δέντρου ( το hevea braziliensis). Ανήκει στα ελαστομερή. Είναι λοιπόν ελαστικό, εύκαμπτο και γερό. Είναι επίσης αδιάβροχο στο νερό και ανθεκτικό στα απορρυπαντικά και σε κάποιες αλκοόλες. ΛΟΞΟ Είναι η χρήση ενός εγκάρσιου κομματιού υφάσματος (γωνία 45°) για να αποκτηθεί ένα μαλακό και εύκαμπτο κομμάτι. Παραδείγματα εφαρμογής: λωρίδες ή τρέσες για το ρέλιασμα στρογγυλεμάτων (περικάρπιο, εσωτερική

394

Μ

ΜΑΑ /ΜΕΑ (ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ) Η συγκόλληση ΜΑΑ (με τόξο σε αδρανή ατμόσφαιρα) ή ΜΕΑ (με τόξο σε ενεργή ατμόσφαιρα) (μοναδική διαφορά ανάμεσα στα δυο είναι το αέριο που χρησιμοποιείται για την προστασία της συγκόλλησης), που αναφέρονται και οι δυο στην ορολογία της AWS (American Welding Society) ως GMAW (Gas Metal Arc Welding συγκόλληση με τόξο υπό προστασία αερίου), είναι μια διαδικασία συγκόλλησης ημιαυτόματη. Η τήξη των μετάλλων επιτυγχάνεται με την θερμική ενέργεια που εκπέμπει ένα ηλεκτρικό τόξο που εκρήγνυται σε μια ατμόσφαιρα προστασίας ανάμεσα σε ένα συντηκτικό ηλεκτρόδιο και τα κομμάτια που πρέπει να ενωθούν. ΜΑΝΣΕΤΑ Μανσέτα 15 εκατοστών που βρίσκεται στα γάντια συγκολλητών και προστατεύει τον καρπό και τον αντιβραχίονα από την εκτόξευση τηγμένων μετάλλων. ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΤΩΣΗΣ Μηχανική και οπτική διάταξη που επιτρέπει την άμεση εξακρίβωση του αν μια μηχανική διάταξη έχει υποστεί κάποια επίδραση από πτώση. ΜΑΤΙΣΜΑ Τελείωμα που πραγματοποιείται στο άκρο ενός σχοινιού ή ενός πλεκτού καλωδίου για να σχηματισθεί μια θηλιά. ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΡΑΦΕΣ) Ραφή που συνίσταται για να καλύψει μια άλλη ραφή μιας λωρίδας υφάσματος συμβατού με εκείνου του ρούχου για να προσφέρει καλύτερη σφράγιση. ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ Σύνολο των μετρήσεων του όγκου ενός υποδήματος, που καθορίζεται κυρίως από το μήκος του ποδιού και το πλάτος του που μετράται στην περίμετρο της άρθρωσης των δακτύλων (πάχος στο δάκτυλο). Τα διαφορετικά μεγέθη προσδιορίζονται με τη βοήθεια συμπληρωματικών πινάκων, με μετρήσεις όπως το ύψος της ράχης του ποδιού. Σήμερα χρησιμοποιούνται παγκοσμίως τρεις τύποι μέτρησης του μεγέθους υποδημάτων: • τα Γαλλικά νούμερα (από το 17 έως το 48). • τα Αγγλικά νούμερα (1 έως 13 πόδια). • τα Αμερικανικά νούμερα (ισοδυναμούν με τα Αγγλικά +0,5). ΜΕΜΒΡΑΝΗ Είναι μια λεπτή πολυμερής μεμβράνη (PU ή πολυεστέρας) που τοποθετείται στην εσωτερική επιφάνεια του υφάσματος για να ενισχυθεί η στεγανότητα και η ικανότητα αναπνοής. ΜΕΤΩΠΙΔΑ Λωρίδα προστασίας από τον ιδρώτα, που τοποθετείται στο μέρος του χαλινού του κράνους που εφάπτεται στο μέτωπο. Οι μετωπίδες μπορεί να αποτελούνται από σπόγγο νάιλον ή Νομάζ. ΜΗ-ΧΑΡΑΣΣΟΜΕΝΟ (AR) Επεξεργασία της επιφάνειας των προσοφθαλμίων για την αποφυγή επιφανει-


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ακών χαράξεων. Η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη βύθιση του προσοφθάλμιου σε διάλυμα με βάση τη σιλικόνη. Η επεξεργασία αυτή δεν αφήνει καθόλου χρώση στο προσοφθάλμιο και έτσι δεν αλλοιώνει την εικόνα. ΜΙΚΡΟΙΝΑ Ελαφριά συνθετική κλωστοϋφαντουργική ίνα, πολύ λεπτή και απαλή στην αφή, βελούδινη υφή. ΜΟΛΕΤΑ Βλέπε ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ ΜΟΛΤΟΝ Παχύ και μαλακό ύφασμα που έχει υποστεί απόξεση και στις δύο του επιφάνειες. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΝΗΜΑΤΩΝ) Το Tex, το Decitex (Dtex), το Denier (D) ή ο μετρικός αριθμός (Numéro métrique, Nm) είναι μονάδες μέτρησης των νημάτων που επιτρέπουν την κατάταξη του πάχους τους, το οποίο ονομάζεται και τιτράζ (τίτλος). ΜΠΑΡΟΛΕ (ΠΛΕΞΗ ΤΥΠΟΥ) Πλεκτά του τύπου 1x1/2x1/2x2 (ο πρώτος και ο δεύτερος αριθμός δείχνουν αντίστοιχα τον αριθμό σειρών πλεγμένα από την καλή και από την ανάποδη όπως φαίνονται από την όψη του υφάσματος), που επιτρέπει την κατασκευή πλεκτών πολύ ελαστικών και διπλής όψης. Χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή πουλόβερ, λάστιχων, ειδών υπόδησης και εσωρούχων. ΜΠΛΕ (ΦΩΣ) Επικίνδυνο φως με μήκος κύματος από 380 έως και πέραν των 500 nm. Παραδείγματα: ισχυρό ηλιακό φως, φως που χρησιμοποιείται για την πήξη των κεραμικών υλικών οδοντιατρικής, κ.λπ. ΜΠΟΥΦΑΝ Το μπουφάν είναι ένα κοντό σακάκι που καλύπτει μόνο τον κορμό και σφίγγει τη μέση. Η μακριά ζακέτα είναι εναλλακτική λύση ανάμεσα στο μπουφάν και το ανοράκ.

με το λατέξ, ήτοι στεγανότητα, ελαστικότητα και αντίσταση στις αλκοόλες και τα απορρυπαντικά. Είναι επίσης μια εξαίσια προστασία κατά των χημικών προϊόντων, των λιπών και των υδρογονανθράκων και έχει καλή αντοχή στη θερμότητα. ΝΙΤΡΙΛΙΟ Πρόκειται για συνθετικό λατέξ. Ο βουλκανισμός του προσδίδει χαρακτηριστικά που πλησιάζουν αυτά του φυσικού λατέξ, ήτοι: στεγανότητα, ελαστικότητα και αντίσταση στις αλκοόλες και τα απορρυπαντικά και πλείστα άλλα πλεονεκτήματα όπως: αντοχή στη διάβρωση, τέλεια απόδοση σε ελαιώδη και λιπαρά περιβάλλοντα, καλή αντοχή στα χημικά προϊόντα. ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ Η ακουστική πίεση, ή με άλλα λόγια η ένταση ή το εύρος των ήχων και των θορύβων εκφράζεται σε ντεσιμπέλ (decibel, dB), και καθορίζει την επικινδυνότητα για τον άνθρωπο.Το όριο ασφαλείας έχει τεθεί στα 85 dB: πέραν αυτού του ορίου, εκδηλώνεται πόνος και εμφανίζονται βλάβες. Τα ντεσιμπέλ μετρώνται με τη βοήθεια ενός ηχομέτρου, που μετατρέπει το ακουστικό σήμα σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΑΣ Στοιχείο που προστίθεται σε αορτήρα προστασίας από την πτώση, κυλιόμενου τύπου, με σκοπό να αποτρέψει τη λανθασμένη συναρμολόγησή του στο στήριγμα ασφαλείας. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Η Delta Plus δημιουργεί οικολογικά προϊόντα των οποίων οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μειώνονται στο ελάχιστο. Έτσι, στη διάρκεια της ζωής του προϊόντος, η ενεργειακή χρήση ελαχιστοποιείται, και προτιμάται η χρήση πρώτων υλών όπως το οικολογικό βαμβάκι και η μείωση των συσκευασιών.

ΜΥΤΗ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ) Κέλυφος από χάλυβα, αλουμίνιο ή σύνθετο υλικό, η οποία προστατεύει από τον κίνδυνο κρούσης και σύνθλιψης των δακτύλων του ποδιού. Η αποτελεσματικότητά της μετράται στα 100 ή στα 200 joule. Αυτές είναι οι δύο κυριότερες δοκιμασίες, αλλά υπάρχει και η αντοχή στη διάβρωση (μεταλλική μύτη), στη θερμότητα, στους υδρογονάνθρακες και στο ψύχος (για μύτη από σύνθετο υλικό).

ΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ Ίνα που παράγεται από τη δράση τεχνητών ρητινών επί της κυτταρίνης και χαρακτηρίζεται από: μικρό βάρος, άριστες οπτικές ιδιότητες , σταθερότητα στη θερμοκρασία, καλή ανθεκτικότητα στα περισσότερα χημικά προϊόντα. Ωστόσο, έχει και ορισμένα μειονεκτήματα: πτωχή ανθεκτικότητα στη φθορά και στο χάραγμα, κίνδυνος ανάφλεξης κοντά σε πηγές θερμότητας άνω των 100°C.

Ν

ΟΠΤΙΚΗ ΒΑΣΗ Πρόκειται για την ακτίνα καμπυλότητας του προσοφθάλμιου. Η πιο καμπύλη βάση είναι η 9, η λιγότερο καμπύλη η 4 και η πιο κοινή η 6.

ΝΑΙΛΟΝ (NYLON) Σήμα κατατεθέν της εταιρείας DuPont de Nemours. Πρόκειται για ένα πολυαμίδιο. ΝΑΝΟΜΕΤΡΑ Μονάδα μέτρησης (ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστομέτρου), που επιτρέπει τον υπολογισμό του μήκους κύματος του φωτός. Το 1865, ο Maxwell κατόρθωσε να αποδείξει ότι το φως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, του οποίου το πεδίο μετράται σε νανόμετρα, με ένα ορατό και ένα αόρατο φάσμα. Το μήκος κύματος καθορίζει το χρώμα του φωτός. Το ανθρώπινο μάτι είναι ευαίσθητο μόνο στο διάστημα μήκους κύματος από 400 έως 700 nm. ΝΕΟΠΡΕΝΙΟ Πρόκειται για συνθετικό λατέξ. Παράγεται με πολυμερισμό μιας χλωριούχου ένωσης: του πολυχλωροπρενίου. Το νεοπρένιο έχει τα ίδια πλεονεκτήματα

ΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Παράμετρος που μετράει την οπτική ποιότητα των προσοφθαλμίων. Υπάρχουν 3 κλάσεις οπτικής ποιότητας. Η κλάση 1 αντιστοιχεί στην καλύτερη ποιότητα. Συνιστάται όταν τα γυαλιά φοριούνται διαρκώς. Η κλάση 2 αφορά διαλείπουσα χρήση και η κλάση 3 αφορά μόνο πολύ μικρό διάστημα. ΟΡΑΤΟ (ΦΩΣ) Το ορατό φως, που ονομάζεται επίσης ορατό φάσμα ή οπτικό φάσμα, είναι μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ορατό από τον ανθρώπινο οφθαλμό. Δεν υπάρχουν σαφή όρια του ορατού φάσματος. Ο ανθρώπινος οφθαλμός, προσαρμοσμένος στο φως, διαθέτει συνήθως μέγιστη ευαισθησία σε ένα μήκος κύματος περίπου 550 nm, που αντιστοιχεί σε ένα κιτρινοπράσινο χρώμα.

395


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Π ΠΑΛΜΙΚΟΣ Θόρυβος, του οποίου το ηχητικό επίπεδο αυξάνεται σημαντικά σε ελάχιστο χρόνο ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ Το άνω μέρος ενός υποδήματος, που βρίσκεται πάνω από τη σόλα: αποτελείται από τη γλώσσα, τον λαιμό και τα καρέ. ΠΑΝΩΔΕΡΜΑ (ΦΟΝΤΙ) Άνω τμήμα του υποδήματος, που βρίσκεται στη ράχη του ποδιού (κουτουπιέ) και στα πλάγια. ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟ Τα περιβραχιόνια είναι τμήματα υφάσματος που φέρονται γύρω από τον βραχίονα. Τα φθορίζοντα περιβραχιόνια είναι εξαρτήματα που επιτρέπουν σε κάποιον να είναι πιο εύκολα ορατός. Προσοχή, τα περιβραχιόνια δεν είναι Μ.Α.Π.. ΠΙΚΕ (ΠΛΕΞΗ) Πλεγμένο ύφασμα με έντονη ανάγλυφη όψη. ΠΛΕΚΤΟ Πανί φτιαγμένο από διυφαινόμενους πόντους ή θηλιές, με βελόνες πλεξίματος ή βελονάκι. Τα πλεκτά είναι ελαστικά. Οι βασικές πλέξεις (ή ρεμαγιάρισμα) είναι: πλεκτά με μονόπλακο, ίντερλοκ, και μπαρολέ. ΠΟΛΙΚΟ Ξυστή πλέξη σε μία ή δυο πλευρές ώστε να επιτευχθεί μαλακή υφή, απαλή σαν βελούδο. Το πολικό που λέγεται κοινώς πολικό μαλλί δίνει άνεση χάρη στην ελαφρότητά του, την απαλότητά του, τη δυνατότητα που δίνει στο δέρμα να αναπνέει και στην ελαστικότητά του. Η πλέξη αυτή δεν είναι αντιανεμική, γι’ αυτό αναπτύχθηκαν πολικά συμπλέγματα με μικροπορώδεις μεμβράνες. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΥΦΗ Αποτέλεσμα υλικού με συνδυασμό πλέξης. Παράδειγμα: Ripstop νάιλον με όψη αμονιού. ΠΟΛΟ Σπορ πουκάμισο από λεπτό ζέρσεϊ με γιακά, ανοιχτό μόνο μέχρι το στήθος. ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Πολυμερές που παράγεται με πολυμερισμό μορίων αιθυλενίου. Είναι υλικό με καλή χημική αντοχή, μεγάλη σταθερότητα και που ανακυκλώνεται εύκολα. Το πολυαιθυλένιο κατηγοριοποιείται ανάλογα με την πυκνότητά του: • Το PEBD (χαμηλή πυκνότητα) είναι εύκαμπτο πλαστικό, για τους ιμάντες των κρανών. • Το PEHD (υψηλή πυκνότητα) είναι σκληρό πλαστικό, για το κέλυφος των κρανών. Μια ίνα PEHT (υψηλής αντοχής) αναπτύσσει καλές μηχανικές αντοχές ιδίως στο κόψιμο, όπως π.χ. η ίνα TAEKI®. ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ Συνθετική ίνα που έχει καλή αντίσταση στον εφελκυσμό και την διάβρωση. Πρόκειται για ελαστική ίνα που ξαναβρίσκει την αρχική της μορφή μετά από παραμόρφωση. Στεγνώνει πολύ γρήγορα γιατί απορροφά ελάχιστο νερό. Αντέχει στα έντομα (ειδικά το σκώρο). ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ Το πολυανθρακικό είναι ένα πολυμερές (πλαστικό) που διαθέτει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και μεγάλη θερμική αντοχή, η οποία επιτρέπει τη χρήση του μέχρι και στους 120ºC, η αντοχή του στην κρούση είναι μεγάλη, και επομένως χρησιμοποιείται ευρέως.

396

Απορροφά το 99,9% της ακτινοβολίας UV μεταξύ 0 και 380 nm, ενώ η κατεργασία UV 400 παρατείνει αυτή την προστασία μέχρι τα 400 nm, και απορροφά ένα μέρος του μπλε χρώματος από το φάσμα του ορατού φωτός. Ωστόσο, η χρήση του περιορίζεται από την ευαισθησία του στις χημικές ουσίες και στις υπεριώδεις ακτίνες. ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ Συνθετική ίνα με πλεονεκτήματα σχεδόν όπως του πολυαμίδιου: αντοχή στον εφελκυσμό και στις τριβές, καλή ελαστικότητα, δεν τσαλακώνει, δεν ξεβάφει, εύκολη συντήρηση, αντοχή στη διάβρωση, στα οξέα, τα αλκαλικά και τους διαλύτες και στη θερμότητα. Μπορεί να γίνει πρόσμιξη με μαλλί και βαμβάκι, βελτιώνοντας έτσι την απορρόφηση του ιδρώτα, την τραχιά αφή του και την τάση του για κομπάλλιασμα. ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ Ένα πολυμερές είναι το όνομα μιας αλυσίδας μορίων. Μπορεί να είναι φυσικό ή χημικό. Η λειτουργία πολυμερισμού είναι η διαδικασία παραγωγής ενός πολυμερούς από αλυσίδα μικρών μορίων (μονομερούς) σε αλυσίδα μορίων βάρους (μάζα) πολλαπλών μορίων. ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ Χημική διεργασία δια της οποίας οι ρητίνες ή τα πλαστικά δεσμεύονται στα υφάσματα μέσω της θερμότητας για να έχουμε ένα ύφασμα επιχρισμένο. ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (PU) Η πολυουρεθάνη είναι πολυμερές που μετατρέπεται σε ρητίνη ή σε συνθετικό αφρό και χρησιμοποιείται στους πολτούς επικάλυψης, σε κάποιες μεμβράνες και στην κατασκευή ινών ελαστίνης (Lycra®). Η χρήση της πολυουρεθάνης στην επικάλυψη κάνει το ύφασμα αδιάβροχο. Τα ενδύματα που κατασκευάζονται με τέτοιες επικαλύψεις αφήνουν το δέρμα να αναπνέει και είναι καλές εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα πολύ ακριβότερα προϊόντα με βάση μεμβράνες αντί-ιδρωτικές. Έχει καλές μηχανικές αντοχές (φθορά, διάβρωση, σκίσιμο και μικροκοψίματα). ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Ανήκει στις πολυολεφίνες ίνες που έχουν σχεδόν ίδια δομή με το πολυαιθυλένιο. Το πολυπροπυλένιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλαστικό (κράνη) ή ως ίνα (πλεγμένο ή μη). Το υλικό αυτό είναι εύκολα ανακυκλώσιμο, αντέχει στη τριβή (διάβρωση) και στον εφελκυσμό. Αντέχει στα λίπη. Η τήξη του επιτυγχάνεται πάνω από τους 160°. ΠΟΠΛΙΝΑ Ύφασμα βαμβακερό πολύ πυκνής πλέξης κυρίως για την κατασκευή υποκαμίσων. ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ (ΓΑΝΤΙ) Φινίρισμα με απόθεση πούδρας (συνήθως άμυλο αραβοσίτου). Δίνει ευχάριστη και απαλή αίσθηση στη αφή και περιορίζει την εφίδρωση. Για τα γάντια μιας χρήσης, το πουδράρισμα διευκολύνει το φόρεμα και το βγάλσιμο. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ) Ο φακός του οφθαλμού λειτουργεί ως πολυεστιακός φακός που επιτρέπει την εστίαση σε απόσταση, χάρη σε έναν μυ. Η πρεσβυωπία οφείλεται σε δυσλειτουργία αυτού του μυός. Το αντανακλαστικό της προσαρμογής επιτρέπει την εστιασμένη όραση. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ Προστατευτικά γυαλιά ειδικά για να φοριούνται πάνω από γυαλιά οράσεως. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΟΥΣΚΑ Είναι το τμήμα που βρίσκεται εκατέρωθεν της γλώσσας. Εξασφαλίζει την προστασία και τη στεγανότητα του κλεισίματος.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ Λεπτό φίλτρο για προστασία από σκόνες (P2 ή P3), για ολόκληρες μάσκες ή ημιπροσώπου, σε συνδυασμό με φίλτρα αεροστεγή (Α/Β/Ε/Κ) για να έχουμε φίλτρο σκόνης και αερίων.

Ρ ΡΑΦΗ Είναι ένα στάδιο της κατασκευής υποδημάτων κατά το οποίο συναρμολογούνται τα διάφορα τμήματα του επάνω μέρους: λαιμός, πανώδερμα, καρέ, φυσούνα. ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΛΑΚΑ Στοιχείο ενός χαλινού, που επιτρέπει στους δύο ιμάντες να διασταυρώνονται στην πλάτη για να τοποθετείται σε σωστό ύψος το ραχιαίο καρέ. ΡΕΓΚΛΑΝ (ΜΑΝΙΚΙ) Μανίκι ενωμένο λοξά, από τη λαιμόκοψη έως το κάτω μέρος του μπράτσου. Η ραφή του ώμου και της μασχάλης καταργήθηκαν για καλύτερη άνεση κινήσεων. ΡΕΜΑΓΙΑΡΙΣΜΑ Στην πλέξη, η μέθοδος διύφανσης των πόντων λέγεται ρεμαγιάρισμα. Οι τρεις βασικές υφάνσεις των πλεκτών αμονιού είναι το μονόπλακο, το ίντερλοκ, το μπαρολέ. ΡΕΦΙΛΑΡΙΣΜΑ Διαδικασία λέπτυνσης του δέρματος ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικά παχιές περιοχές κατά τη συναρμολόγηση. ΡΙΝΙΚΗ ΜΠΑΡΕΤΑ Μαλακό τμήμα που τοποθετείται στο άνω κεντρικό σημείο των μασκών μίας χρήσεως (στη μύτη), έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να ρυθμίσει τη στήριξη της μάσκας ανάλογα με τη μορφολογία του προσώπου του.S

Σ ΣΑΚΑΚΙ Το σακάκι είναι ένα ένδυμα με μανίκια, που κλείνει μπροστά και καλύπτει τον κορμό μέχρι τη μέση ή μέχρι το ισχίο. ΣΑΛΟΠΕΤΕΣ Οι σαλοπέτες είναι τα ενδύματα εργασίας που αποτελούνται από ένα παντελόνι και από ένα μέρος που ανεβαίνει μέχρι το στήθος εφοδιασμένο με τιράντες. Ονομάζονται κοινώς σαλοπέτες. ΣΑΤΕΝ / ΑΤΛΑΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ (ΠΛΕΞΗ ΤΥΠΟΥ) Ένα ύφασμα με ύφανση τύπου «σατέν» χαρακτηρίζεται από γυαλιστερή και λεία επιφά νεια. Η πυκνότητά του σε νήμα, του προσδίδει το πλεονέκτημα να αναφλέγεται πολύ πιο δύσκολα από ένα ύφασμα με ύφανση τύπου «τουλιού». Με ειδική κατεργασία, όπως το Proban®, που καθυστερεί τη διάδοση της φλόγας, καθίσταται άκαυστο υλικό, με ευρεία χρήση στον τομέα του ΕPI (ΕΠΙ/ εξοπλισμού ατομικής προστασίας).

απόδοσης κτλ. Γάντι πιστοποιημένο χωρίς σιλικόνη πλεονεκτεί σημαντικά στις βιομηχανίες όπου απαιτείται η παντελής έλλειψη σιλικόνης κατά την παραγωγή και συναρμολόγηση, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία όπου διασφαλίζεται η βαφή χωρίς σημάδια. ΣΚΟΝΕΣ Στερεά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα ΣΚΟΥΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Σκούφος κατά της πρόσκρουσης και του τραυματισμού του κρανίου (οδηγίαΕΝ812). Πρόκειται για ένα Μ.Α.Π. (μέσο ατομικής προστασίας) που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία, κυρίως σε εσωτερικούς χώρους για την προστασία του κεφαλιού από πρόσκρουση σε σκληρές επιφάνειες, που θα μπορούσε να προκαλέσει επιφανειακούς τραυματισμούς. Δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το κράνος εργοταξίου, στην περίπτωση που απαιτείται να φορεθεί κράνος σύμφωνο με την οδηγία ΕΝ397. ΣΟΛΑ Η σόλα είναι το κάτω μέρος ενός υποδήματος. Έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Ένα υπόδημα ασφαλείας μπορεί να διαθέτει πολλαπλές σόλες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της κάθε σόλας, η διαμόρφωση και η διαδικασία παραγωγής εγγυώνται τις επιθυμητές εργονομικές αποδόσεις, όπως: πρόσφυση, ελάχιστο γλίστρημα, ασφάλεια και άνεση. ΣΤΑΘΕΡΟΣ Θόρυβος που οι διακυμάνσεις του δεν υπερβαίνουν το 1 dB κατά την περίοδο μέτρησης. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΑΦΗ Ραφή στην οποία τοποθετείται μια αδιάβροχη πλαστική μεμβράνη για να εμποδιστεί η εισχώρηση νερού μέσω του τριχοειδούς φαινομένου (πέρασμα του νερού από την απορρόφηση των ινών και / ή των οπών των ραφών) στο εσωτερικό του συνόλου. Ραφή συνόλου καλυμμένη με θερμοκόλληση μιας φάσας υλικού συμβατού με αυτό του ρούχου για να εμποδιστεί η εισχώρηση νερού και να επιτευχθεί η στεγανότητα του ενδύματος. ΣΤΗΜΟΝΙ Είναι οι κάθετες κλωστές που υφαίνονται σε αντίθεση με τις οριζόντιες κλωστές του αμονιού. ΣΤΟΜΩΣΗ Κατάσταση φραξίματος του φίλτρου σκόνης. Η προστασία της αναπνοής επιτυγχάνεται από έναν μηχανικό φραγμό (διασταύρωση ινών και ηλεκτροστατική αντίδραση), όταν το φίλτρο κορεστεί, λέμε ότι υπάρχει στόμωση. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται τότε μια ενόχληση στην αναπνοή ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ Στοιχείο που προστίθεται συχνά σε έναν σύνδεσμο ή σε έναν αορτήρα, και που επιτρέπει την ανεξάρτητη περιστροφή δύο τμημάτων.

ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΕΣΗΣ Σημείο στο οποίο η πρέσα εισάγει το πολυαιθυλένιο στο καλούπι και το οποίο κόβεται στο ξεκαλούπωμα.

ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ Το πρόσωπο που δημιουργεί το σκίτσο ενός προϊόντος (υπόδημα, ένδυμα, γυαλιά...) όπου συμπεριλαμβάνει και τεχνικά στοιχεία και περιορισμούς κατασκευής.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ (ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ) Οι σιλικόνες είναι πολυμερή με βάση το πυρίτιο. Υπάρχουν σχεδόν παντού στην καθημερινότητά μας, υπό μορφή μαστίχας, κόλλας, αρμών, αντιαφριστικών πρόσθετων για σκόνες πλυσίματος, καλλυντικών, ιατρικού εξοπλισμού, μονωτικών αγωγών για ηλεκτροφόρα καλώδια, ορυκτών υψίστης

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Ποσότητα χημικής ουσίας στον αέρα που εισπνέει ένας εργαζόμενος στον χώρο εργασίας, ικανή να παραβλάψει την υγεία του. Επομένως, υπάρχει ανάγκη να θεσπίζονται όρια συγκεντρώσεων, κάτω από τα οποία εκτιμάται ότι ο κίνδυνος δηλητηρίασης είναι ελάχιστος ή ανύπαρκτος (VL/VLECT).

397


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (WELDING) WELDING: Αγγλική λέξη για τη συγκόλληση. Η λέξη WELDING (ή W στον κωδικό του προϊόντος) υπάρχει σε μια σειρά προϊόντων ειδικών για τους συγκολλητές: Μάσκες μιας χρήσης με φίλτρο άνθρακα, γυαλιά και κράνη συγκολλητών, ειδικό χρωσμένο φίλτρο, για την προστασία ματιών και προσώπου κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (ΣΥΣΤΗΜΑ) Σύστημα που αποσκοπεί στη συγκράτηση ενός προσώπου σε ένα σημείο αγκύρωσης, ώστε να αποφεύγεται η πτώση από ύψος. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η συναρμολόγηση είναι το βήμα κατασκευής του υποδήματος που συνίσταται στη συνένωση του ψιδιού στο σχήμα με τη σόλα. Η κατασκευή περιλαμβάνει τη συνένωση του συνόλου αυτού με το ενδιάμεσο πέλμα και την εξωτερική σόλα. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Στοιχείο σύνδεσης. Ο σύνδεσμος μπορεί να είναι κρίκος ή γάντζος. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ Ίνες χημικής προέλευσης: στην οικογένεια αυτή ανήκουν οι πολυεστέρες, τα πολυαμίδια, τα ακρυλικά, οι παρα-αραμίδες, τα πολυαιθυλένια, οι ελαστάνες… ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ (ARCH SUPPORT SYSTEM) Ανατομικό εξάρτημα υποδήματος που ενισχύει την καμπυλότητα και επιτρέπει στο πόδι να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα και να αποφεύγει τις συστροφές. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Η συχνότητα εκφράζεται σε hertz. Οι ήχοι που το ανθρώπινο αυτί μπορεί να συλλάβει έχουν συχνότητα από 20 Hz έως 20000 Hz. Για συχνότητες μεταξύ 20 και 200 Hz, ακούγεται βαθύς ήχος. Οι χαμηλότερες συχνότητες είναι οι συχνότητες των υποήχων. Για συχνότητες από 2000 έως 20000 Hz, ο ήχος που ακούγεται είναι οξύς. Πέραν των 20000 Hz βρίσκονται οι συχνότητες των υπερήχων ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ Πρόσωπο επιφορτισμένο με τη δημιουργία του σχεδίου (ντιζάιν) του υποδήματος, συμπεριλαμβάνοντας τα τεχνικά στοιχεία του σχεδιασμού.

Τ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΣΥΣΤΗΜΑ) Μηχανισμός ενεργοποίησης υποσιάγωνων, που εγγυάται την καλή λειτουργία. Σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 397: το σύστημα πρέπει να ενεργοποιηθεί κάτω από μια δύναμη> 150 N και < 250 N. ΤΙ-ΣΕΡΤ Τα τι-σερτ (κατά λέξη «μπλουζάκια Τ») είναι βαμβακερά ενδύματα που καλύπτουν τον κορμό, χωρίς γιακά, ως επί το πλείστον με κοντά μανίκια, και που το σχήμα τους μοιάζει με το γράμμα Τ. ΤΟΥΛΙ (ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΞΗΣ) Η ύφανση τουλιού είναι η βασική πλέξη των υφασμάτων και χαρακτηρίζεται από την εναλλασσόμενη (καλή - ανάποδη) διάταξη των υφαδιών πάνω στα στημόνια. Δεν υπάρχει καμία διαφορά της καλής από την ανάποδη στο ύφασμα. Αυτή η ύφανση έχει εξαιρετική αντοχή στη φθορά και αδιαβροχοποιείται εύκολα. ΤΡΙΠΟΔΟ Διάταξη προσωρινής αγκύρωσης και μεταφερόμενο για χρήση σε κάθετες μετατοπίσεις σεαπομονωμένο χώρο.

398

ΤΡΟΦIΜΩΝ (ΣΟΛΑ) Σόλα λευκού ή ανοικτού χρώματος, η οποία δεν αφήνει ίχνη στο έδαφος. Αντιολισθητική σόλα που χρησιμοποιείται σε εξαιρετικά γλιστερές επιφάνειες. ΤΡΟΦΙΚΗ (ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ) Τα προϊόντα δεν πρέπει να περνούν στα τρόφιμα συστατικά σε ποσότητα ικανή να προ καλέσει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, ή να επιφέρει απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. Η Οδηγία 85/572/ΕΟΚ καθορίζει τον κατάλογο των προσομοιωτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα: • Υδαρή τρόφιμα (pH > 4,5): Προσομοιωτής A. • Όξινα τρόφιμα (pH <= 4,5): Προσομοιωτής B. • Αλκοολούχα τρόφιμα: Προσομοιωτής C. • Λιπαρά τρόφιμα: Προσομοιωτής D. • Ξηρά τρόφιμα: Προσομοιωτής E. ΤΣΟΧΑ (ΤΥΠΟΣ ΠΑΝΟΠΛΙΑΣ) Ένα ύφασμα τύπου πανοπλίας «τσόχα» χαρακτηρίζεται από ανάγλυφη διαγώνια υφή από την καλή μεριά του υφάσματος, η πίσω είναι διαφορετική. Ο τύπος πανοπλίας «τσόχα» είναι μια πανοπλία ανθεκτική στην φθορά και στο τράβηγμα.

Υ ΥΓΡΩΜΑ Το ύγρωμα είναι ένα επαγγελματικό νόσημα του γόνατος, το οποίο προσβάλλει συχνά εργαζόμενους που τοποθετούν πλακάκια ή άλλα δάπεδα, τους συγκολλητές κ.λπ. Εκδηλώνεται με προοδευτική και αργή αύξηση του όγκου ενός ορογόνου θύλακα, που οφείλεται σε επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς. ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΜΙΧΛΕΣ Λεπτά σταγονίδια που παράγονται κατά τη λειτουργία του ψεκασμού ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ Κατεργασία του δέρματος με ανόργανα έλαια, συνθετικά έλαια ή φθοριούχες ρητίνες, με σκοπό να το καταστήσουν ανθεκτικό στη διείσδυση νερού. Η κατεργασία προσδίδει στο δέρμα μηχανικές ιδιότητες αυξημένης αντοχής στη φθορά και βελτιώνει την άνεση του γαντιού (μαλακότητα) με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η επιδεξιότητα και να αυξάνεται η διάρκεια ζωής. ΥΔΡΟΦΙΛΟ Ένα υδρόφιλο ύφασμα αποτελείται από υλικά που απορροφούν νερό (π.χ.: βαμβάκι, μαλλί...). ΥΔΡΟΦΟΒΟ Ένα υδρόφοβο ύφασμα αποτελείται από υλικά που δεν απορροφούν νερό. (π.χ.: πολυαμίδιο, ακρυλικό, πολυεστέρας...). ΥΠΕΡΗΧΟΙ Ήχοι πολύ υψηλής συχνότητας, που δεν γίνονται αντιληπτοί από τον άνθρωπο (>20 000Hz). ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος κύματος ενδιάμεσο ανάμεσα σε εκείνο του ορατού φωτός και σε εκείνο των ακτίνων Χ. Τα εγκαύματα από τον ήλιο οφείλονται αρχικά στις ακτίνες UV-B. Οι ακτίνες UV-A προκαλούν εγκαύματα όταν η έκθεση στον ήλιο είναι παρατεταμένη. Οι ισχυρές εντάσεις UV-B (315-280 nm) είναι επικίνδυνες


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα μάτια και μπορεί να προκαλέσουν «φλας του συγκολλητή» ή φωτοκερατίτιδα (φλεγμονή του κερατοειδούς οφειλόμενη στο φως). ΥΠΕΡΥΘΡΗ Η υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μήκους κύματος μεγαλύτερου από εκείνο του ορατού φωτός, αλλά μικρότερο εκείνου των μικροκυμάτων. Οι υπέρυθρες ακτίνες υποδιαιρούνται συνήθως σε εγγύς IR (0,7-5 μm), μέσες IR (5-30 μm) και άπω IR (30-1000 μm). ΥΠΟΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ Ιμάντας που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή αορτήρων. Έχει διπλό ρόλο: χρησιμεύει ως έδρα που διασκορπίζει την πίεση σε περίπτωση πτώσεως, ώστε να αποφεύγεται η απότομη πίεση στον καβάλο, με όλες τις αντίστοιχες συνέπειες. Ο υπογλουτιαίος δεν είναι υποχρεωτικό τμήμα ενός αορτήρα. ΥΠΟΗΧΟΙ Ήχοι πολύ χαμηλής συχνότητας, που δεν γίνονται αντιληπτοί από τον άνθρωπο (< 20 Hz). Το αυτί του μέσου ανθρώπου αντιλαμβάνεται ήχους σε μια περιοχή συχνοτήτων από 30 Hz περίπου (σε χαμηλότερες συχνότητες οι ήχοι ονομάζονται υπόηχοι) έως 15 kHz (σε υψηλότερες συχνότητες, οι ήχοι ονομάζονται υπέρηχοι). Ορισμένοι φυσιολόγοι θεωρούν ότι το εύρος των αντιληπτών συχνοτήτων εκτείνεται από 20 Hz έως 20kHz. ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ Εξάρτημα του κράνους εργοταξίου που χρησιμεύει στην αποτροπή της πτώσης του κράνους. Μπορεί να είναι σκέτο ή με ενίσχυση στο πηγούνι, με δυο ή τέσσερα σημεία στήριξης, και χρησιμοποιείται για εργασίες σε υψόμετρο. ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχείο πάνω στο οποίο μετακινείται ένας ολισθαίνων αορτήρας προστασίας από την πτώση. Μπορεί να είναι σχοινί, καλώδιο ή σιδηροτροχιά. ΥΦΑΔΙ Είναι οι οριζόντιες κλωστές που υφαίνονται σε αντίθεση με τις κάθετες κλωστές του στημονιού. ΥΦΑΝΣΗ Μέθοδος πλέξης των νημάτων στημονιού και υφαδιού των υλικών πλέξης. Κάθε ύφανση έχει τα δικά της αισθητικά και μηχανικά χαρακτηριστικά. Οι κύριες υφάνσεις των υφασμάτων είναι η απλή ύφανση, η ύφανση διαγωνάλ και η ύφανση ατλάς γυαλιστερού. Οι τρεις βασικές υφάνσεις των πλεκτών είναι το μονόπλακο, το ίντερλοκ, το μπαρολέ. Στην πλέξη, η μέθοδος διύφανσης των πόντων λέγεται ρεμαγιάρισμα. ΥΦΑΣΜΑ Κάθε πανί που είναι αποτέλεσμα ύφανσης νημάτων σε στημόνι και υφάδι, σε αργαλειό με σαΐτα ή με ασάιτο. Το ύφασμα που γίνεται με πλέξη ύφανσης λέγεται τούλι.

Φ ΦΑΝΕΛΑ Ελαφρώς ξασμένο ύφασμα, απαλό και μαλακό στην αφή, αρχικά μάλλινο. ΦΑΣΑ "Μαλακή και ελαστική πλεκτή λωρίδα για να σφίγγει και να καλύπτει τα τελειώματα (κόψη λαιμού , μανσέτες, μπατζάκια, κάτω μέρος ορισμένων ρούχων ή και τελείωμα του καρπού στο γάντι). • με ενιαίο άκρο (πλέκεται ταυτόχρονα με το κυρίως ύφασμα). • με χωριστό άκρο (πλέκεται χωριστά και ράβεται στη συνέχεια)." ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ) Φερμουάρ με ανάποδη πλέξη για να φαίνεται μόνο το ύφασμα. Υπάρχει για

αισθητικούς λόγους και για αποφυγή της τριβής. ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΣΤΕΓΑΝΟ) Φερμουάρ με ανάποδη πλέξη καλυμμένο με μεμβράνη PU για στεγανότητα. Υπάρχει στα αδιάβροχα και τεχνικά προϊόντα. ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ Τα φινιρίσματα είναι υλικά επικάλυψης που χρησιμοποιούνται για το φινίρισμα ορισμένων τύπων υφάσματος ή νήματος, με στόχο να τους προσδώσουν ειδικά χαρακτηριστικά, όπως να τα καταστήσουν άκαυστα, αντιστατικά, θαμπά κ.λπ. ΦΛΑΣΕ Κατεργασία της επιφάνειας ενός προσοφθάλμιου φακού, που του δίνει την όψη καθρέφτη. Η όψη καθρέπτη στα προσοφθάλμια αντανακλά το έντονο φως και την θερμότητα κάτι που επιτρέπει τη μείωση της οφθαλμικής κόπωσης κατά την έκθεση σε φως ισχυρήςέντασης, περιορίζοντας τις κεφαλαλγίες που συνδέονται με αυτή την έκθεση. Η επεξεργασία αυτή δεν συνάδει με την αντιθαμβωτική επεξεργασία. Το χρώμα επίστρωσης μπορεί να είναι χρυσαφί ή άλλο. ΦΛΟΚΩΤΟ (ΓΑΝΤΙ) Φινίρισμα με απόθεση σωματιδίων βαμβακιού. Δίνει ευχάριστη και απαλή αίσθηση στην αφή και περιορίζει την εφίδρωση. ΦΟΡΜΑ Η φόρμα αποτελεί τη βάση κάθε μελέτης υποδήματος και καθορίζει τη γενική όψη, τον εσωτερικό όγκο και τη σωστή εφαρμογή του υποδήματος. Είναι από ξύλο για τη μελέτη και μετατρέπεται σε πλαστικό καλούπι για την παραγωγή. Μήκος του ποδιού, περίμετρος στην άρθρωση, πλάτος του ποδιού και ύψος της ράχης του ποδιού καθορίζουν το μέγεθος του υποδήματος και χρησιμεύουν στη δημιουργία της φόρμας του. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Μονοκόμματο ρούχο, που καλύπτει ολόκληρο το σώμα.

Χ ΧΑΛΙΝΟΣ Μπορεί να αποτελείται από ύφασμα ή από πολυαιθυλένιο. Ο ρόλος του είναι να ελαττώσει την κρούση από την πτώση αντικειμένων. Αποτελείται από δύο στοιχεία: τη μπάντα και την καλύπτρα. ΧΑΛΙΝΟΣ Γενικός όρος – ο χαλινός μπορεί να αποτελείται από σχοινί, συνθετικές ίνες, μεταλλικό καλώδιο, ιμάντα ή αλυσίδα. Το μέγιστο μήκος των χαλινών δεν υπερβαίνει τα 2 m. ΧΑΛΥΒΑΣ Χρησιμοποιείται στην αντιδιατρητική σόλα λόγω της ανθεκτικότητας του σε δυνάμεις των 1100Ν, καθώς και στα προστατευτικά δακτύλων των υποδημάτων ασφαλείας στα 100 ή 200 τζάουλ. ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ (ΓΑΝΤΙ) Διαδικασία πλύσης του γαντιού με βύθιση σε χλωριωμένο νερό, για παραγωγή γαντιών χωρίς πούδρα. Το χλωριωμένο γάντι έχει τα εξής πλεονεκτήματα: καλύτερη αίσθηση (βελούδινη επαφή) που περιορίζει την αλλεργιογόνο επίδραση των πρωτεϊνών του φυσικού λατέξ τις οποίες μεταφέρει η πούδρα. ΧΝΟΥΔΙΑΣΜΑ Ύφασμα, του οποίου η μία πλευρά, ή και οι δύο, έχουν χνουδωτή όψη που επιτυγχάνεται με ξύσιμο. Η κατεργασία συνίσταται στο τράβηγμα των ινών του υφάσματος καθώς αυτό περνάει ανάμεσα σε κυλίνδρους με μεταλλικά λανάρια. Η κατεργασία αυτή καθιστά το ύφασμα πιο καλυπτικό και πιο μαλακό, το κάνει πιο ζεστό και χνουδωτό, μειώνοντας όμως την αντοχή του.

399


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΗ (ΣΟΛΑ) Η χρηστική σόλα, που ονομάζεται και σόλα επαφής, αποτελεί το τμήμα του υποδήματος που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Κατά συνέπεια, πρέπει να είναι όσο πιο ανθεκτική γίνεται. Μαζί με την ενδιάμεση σόλα, αποτελούν τα δύο τμήματα της σόλας ενός υποδήματος. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ (ΔΕΡΜΑ) Λεπτό δέρμα επικαλυμμένο με στρώση χρωστικής. Το δέρμα αυτό χρησιμοποιείται στην κατασκευή οικονομικών, ποιοτικών και ανθεκτικών υποδημάτων. ΧΥΤΟ Η χύτευση είναι η τεχνική που συνίσταται στη μορφοποίηση ενός αντικειμένου με τη βοήθεια ενός καλουπιού που αναπαράγει, σε κοίλο σχήμα, τη μορφή του επιθυμητού αντικειμένου. Το υλικό πρέπει να μπορεί να περάσει από την υγρή κατάσταση στη στερεά, ή έστω να είναι σαν πάστα, αλλά αρκετά σφιχτή, για να μπορεί να ξεκαλουπώνεται χωρίς παραμόρφωση. Για τη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολύ διαφορετικά υλικά: • Μέταλλα • Πλαστικά. Η διαδικασία κατασκευής των σκελετών είναι η χύτευση με ένεση, τεχνική κατασκευής τμημάτων σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο αριθμό, με τη χύτευση να πραγματοποιείται σε δίσκο ή σε φόρμα. ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΞΗ "Συναντούμε τα υφάσματα χωρίς πλέξη στην κατασκευή πολλών προϊόντων: ρούχα μίας χρήσεως, εσωτερικό παπλωμάτων, υπνόσακοι, είδη για σκούπισμα, πάνες, υλικά επικάλυψης δαπέδου και τοίχων, ενισχύσεις, διακόσμηση ενδυμάτων κ.λπ. Το φύλλο υφάσματος χωρίς πλέξη κατασκευάζεται με τρεις τρόπους, που είναι: • η ξηρά οδός, όπου οι ίνες χρησιμοποιούνται άμεσα στην έξοδο της λανάρας για να σχηματισθούν στρώματα ινών, • η υγρή οδός, όπου χρησιμοποιείται μια διαδικασία περίπου όμοια με την κατασκευή του χαρτιού, • η οδός της τήξεως, όπου τα συνθετικά ινίδια υφίστανται εξέλαση σε ρεύμα θερμού αέρα και μετατρέπονται σε φύλλο.

Ω ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Αντιθορυβικές, μίας ή πολλαπλών χρήσεων (EN 352-2): εισάγονται στον έξω ακουστικό πόρο για να τον αποκλείσουν. Συνήθως από πολυουρεθάνη ή από PVC, μπορεί να συνδέονται με σχοινάκι, τόξο ή /και εσωτερικό μεταλλικό ανιχνεύσιμο σκελετό (χρησιμεύει στη βιομηχανία τροφίμων).

400


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ AIR COLTAN

36

FILM GOGGLE

20

M3000 A1B1E1K1

55

PIT BOARD

38

BALBI2

27

FILTER-11

25

M3000 A2

55

PITON2 CLEAR

19

BARRIER

25

FILTER-IN

25

M3000 P2

55

PITON CLEAR

19

BARRIER PLATE

25

FORESTIER2

33

M3000 P3

55

PIT RADIO

39

BASALPHA

35

FUEGO

14

M3000 PREP2

55

PIT STOP

39

BASEBALL DIAMOND V

30

FUEGO

34

M3000 PREP3

55

QUARTZ I

34

BASGAMMA

28

FUJI2 CLEAR

8

M3200 - MARS

55

QUARTZ UP III

33

BASGAMMA

35

FUJI2 GRADIENT

8

M3200 - MARS KIT

55

QUARTZ UP IV

32

BB-COM

13

GALERAS

22

M3200 - SPRAY KIT

55

RUIZ1

23

BLOW GRADIENT

11

GRANITE PEAK

28

M6000 A1

54

RUIZ1 ACETATE

23

BLOW SMOKE

11

GRANITE WIND

28

M6000 A1B1E1K1

54

RUIZ2

23

BRAVA2 CLEAR

18

HARNESS V

30

M6000 A2

54

SABA

20

BRAVA2 LIGHT MIRROR

18

INTERLAGOS

40

M6000 P2

54

SAKHIR

42

BRAVA2 MIRROR

18

JUGALPHA

35

M6000 P3

54

SEPANG2

42

BRAVA2 SMOKE

18

JUGGAMMA

28

M6000 PREP3

54

SILVERSTONE2

40

BRAVA2 YELLOW

18

JUGGAMMA

35

M6100 - JUPITER

54

SPA3

43

BREEZE CLEAR

10

KILIMANDJARO CLEAR

19

M6200 - JUPITER

54

SPIDER MASK P2

46

BREEZE SMOKE

10

KILIMANDJARO CLEAR AB

19

M8000 A2B2E2K2P3

53

SPIDER MASK P2W

46

CASOUD2

25

KILIMANDJARO SMOKE

19

M8000 AX

51

SPIDER MASK P3

46

COLTAN

37

LIPARI2 CLEAR

16

M8200 - MERCURE

51

SPIDER REFILL FFP2

46

COLTAN SHORT PEAK

37

LIPARI2 T5

16

M9000 A2B2E2K2 / M8000 A2B2E2K2

51

SPIDER REFILL FFP2W

46

CONIC010

45

LIPARI2 T5

25

M9000 A2B2E2K2P3

53

SPIDER REFILL FFP3

46

CONIC200

45

M2FP2V

50

M9000 A2B2E2K2P3 / M8000 A2B2E2K2P3

51

SUPER QUARTZ

31

CONIC500

45

M2FP3V

50

M9000 A2 / M8000 A2

51

SUZUKA2

43

CONICAP01

45

M2FP3V2

50

M9000 A2P3 / M8000 A2P3

51

TACANA SPORT

22

CONICAP01BR

45

M3FP1

50

M9000 P3 / M8000 P3

51

TAMBORA CLEAR

14

CONICCO200

44

M3FP2

50

M9200 - ROTOR GALAXY

52

TAMBORA SMOKE

14

CONICDE010

44

M1100

50

M9300 - STRAP GALAXY

52

THUNDER BRONZE

12

CONICDIS

45

M1100V

49

MAGNY COURS

41

THUNDER CLEAR

12

CONICFIR010

44

M1100VB

48

MAGNY HELMET

41

TOBA2 T5

25

CONICFIRDE010

44

M1200

49

MASOUD2

25

VISORG

27

CONICFIT010

44

M1200V

49

MEGA CLEAR

18

VISOR HOLDER

26

CONICROND01

45

M1200VB

48

MENTALPHA

35

VISORPC

27

CONICROND01BR

45

M1200VP

48

MURIA1

23

VISOR TORIC

26

CONICSOF010

44

M1200VPW

48

MURIA2

23

VULCANO2 CLEAR

16

DYNAMIC JUGALPHA

35

M1200VW

49

PACAYA CLEAR

17

VULCANO2 SMOKE

16

EGON CLEAR

15

M1300V

49

PACAYA SMOKE

17

WINTER CAP

34

EGON LIGHT MIRROR

15

M1300V2

49

PACAYA T5

17

YAS MARINA

40

EGON SMOKE

15

M1300VB

48

PACAYA T5

25

ZIRCON I

34

EGON YELLOW

15

M1300VP

48

PICO2

27

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 50MAC

113

BLACK

118

CO131

127

DF132

117

51FEDF

113

BOL49

127

COB40

127

DP302

119

52FEDFP

113

BOREE

83

CP149

127

DR605

119

ALPHA 905

103

BOROK

82

CRYOG

123

DRF605

117

APOLLON

86

BUCH520V

110

CT402

114

DS202RP

118

APOLLON WINTER

84

CA515R

122

DA109

97

DS302R

118

ARES

87

CA615K

122

DC103

119

DUOCOLOR 330

104

ATHOS

83

CBHV2

112

DCTHI

116

EOS

80

401


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

FB149

111

METIS

70

TERK400

121

VENICLEAN 1340

108

FBF15

117

NEOCOLOR 530

98

THEMIS

70

VENICUT5M

67

FBF49

116

NEPTUNE

73

TIG15K

120

VENICUT30

69

FBF50

116

NI015

97

TOUTRAVO 509

99

VENICUT32

69

FBH60

110

NI150

93

TOUTRAVO 510

98

VENICUT41

68

FBJA49

114

NI155

93

TP169

126

VENICUT42

68

FBN49

114

NI170

92

TT460

127

VENICUT45

68

FC115

120

NI175

92

VE440

103

VENICUT47

64

FC129

112

NITREX 802

100

VE460

103

VENICUT50

66

FCN29

115

NITREX 830

101

VE630

88

VENICUT52

66

FIB49

111

NITREX 846

100

VE631

88

VENICUT54

66

FIBKV02

111

NTREX 801

101

VE702

74

VENICUT55

67

FP159

115

NYSOS

82

VE702GR

74

VENICUT56

67

GDB505

119

PICAFLOR 240

104

VE702P

75

VENICUT57

65

GFA115K

120

PM159

126

VE702PG

75

VENICUT59

64

GFA402

112

PM160

126

VE703NO

74

VENIFISH 990

91

GFBLE

113

PVC7327

97

VE712GR

79

VENIPRO 450

102

GFK58H

125

PVC7335

97

VE713

78

VENITACTYL 1310

108

HERCULE

85

PVCC270

95

VE715

79

VENITACTYL 1350

109

HESTIA

72

PVCC350

95

VE722

76

VENITACTYL 1371

109

KCA15

124

PVCC400

94

VE726

76

VENITACTYL 1390

109

KPG10

124

PVCC600

94

VE727

76

VENITACTYL 1400B100

107

LA110

97

TAE10

126

VE730OR

88

VENITACTYL 1400PB100

107

LA500

91

TC149

115

VE740

85

VENIZETTE 920

90

LA600

102

TC715

122

VE760

96

VULCAIN

77

LAT50

90

TC716

120

VE780

96

ZEPHIR 210

104

MANUTEX 1382

106

TER250

121

VE799

88

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ BLOUSPE

136

DT221

134

PA200

137

SURCHPLUS

139

BLOUSPO

136

KITVI

139

PO106

136

SURCHPO

139

DO100

139

MANCHBE

138

PO109

136

TABPO02

136

DT111

139

MANCHBL

138

PO110

137

TABPO04

136

DT115

135

MASQU

138

PO111

137

TOQUE

137

DT117

133

MASQU2

138

PO112

137

DT119

132

MASQUG

138

PO115

137

DT215

135

MASQUV

138

SURCHPE

139

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ATOLL

175

LAETITIA

179

M5GIL

150

MCCOM

156

BADGE

174

LATINA

180

M5PAN

149

MCPAN

157

BALI

176

M2BER

165

M5SAL

150

MCSAL

159

CEINT04

175

M2CDZ

162

M5VES

149

MCVES

157

CLAUDIA

178

M2COM

164

M6BER

171

MHPAN

182

DMPAN

152

M2GEN

175

M6COM

168

MHVES

182

DMVES

152

M2GIL

164

M6GIL

171

MOPAN

144

ELSA

178

M2LGI

174

M6PAN

169

MOVES

144

EMMA

179

M2PAN

163

M6SAL

170

MSBER

172

FEEDER

182

M2SAL

165

M6VES

169

MSGIL

172

JEAND

174

M2VES

163

MCCDZ

158

MSPAN

172

JULIA

178

M5COM

148

MCCHE

159

MSPOL

177

402


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ MSTM5

177

OFFSHORE

182

SACHA

179

VERONA

174

MSTST

177

PHBER

183

SAFE SOPHORA 301

176

ZIMA

175

NAPOLI

177

PHPAN

183

SOPHIA

178

NAPOLI

180

PHVES

183

TERAMO

181

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ 304

226

FINNMARK

196

M2PAW

209

RUSSEL

199

305

228

GOTEBORG

210

M5GIW

217

SACHA

219

400

227

HAMPTON

202

M5PAR

206

SHANNON

223

850

226

HARRICANA II

212

M5POL

207

SIERRA

220

ALASKA

205

HELSINKI

211

M5POL

223

SOMERO

217

BARI

204

HERALD

219

MA400

228

STOCKTON

209

BARROW

190

ISOLA

213

MCGIW

218

STOCKTON

218

BOLTON

222

KARIS

207

MEDEO

221

TOFINO

225

CENTO

223

KARIS

222

MILTON

192

TOREZ

197

CLUSES

220

KINGSTON

212

NEW DELTA

221

TYPHOON

227

CO400

227

KIRUNA

212

NORTHWOOD

208

VERNON

222

DARWIN II

213

KISSI

225

RANDERS

198

VIBORG

216

DUNCAN

196

LARVIK

193

RENO

204

EDSON

203

LIDINGO

224

REPORTER

220

FIDJI

216

LULEA

192

RONNEBY

191

258

RESCUE HV

237

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 208

242

ERABLE 3

249

MANCH2TI

604

242

605

243

FARGO HV

236

MANCHB

263

RUBANRB20

244

FEEDER

245

MELEZE 3

248

SOUS VETEMENT FR

261

ALMA AUSTRAL II

252

FEROE

255

MHPAN

247

STRADA 2

235

254

FREEWAY HV

241

MHVES

247

STREET HV

BALTIC

241

252

GILP2

243

MOONLIGHT

240

TABALPV

262

BAUCE

244

GILP4

243

MULTIVIEW

234

TABLIVE

262

BRASSJA

244

ICEBERG

253

NORDLAND

253

TABNIT

262

CAGOULE 1 FR

261

IGLOO II

255

OFFSHORE

245

TABPU

262

CAGOULE 2 FR

261

KOMODO

257

OPTIMUM

235

TASOUB

263

CAGOULTI

258

KOMODOHV

257

PANTAB

263

TONC3

256

CHAUSSETTE FR

261

LAPONIE II

254

PHBER

246

TONP3

256

CHEMISE FR

260

MAICO

258

PHPAN

246

TONV3

256

DOUGLAS 3

249

MAICO

259

PHVES

246

VESTEB

263

EASYVIEW

236

MAIPA

259

POLO FR

260

VESTE FR

260

EPICEA 3

248

MAIVE

259

RENO HV

237

VISBY

252

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ AURIBEAU2 S1P SRC

275

COBRA II S1P SRC

301

FENNEC II S1P SRC

301

JOUCAS2 SRC

306

BES S1 SRC

275

CT300 S1P SRC

277

FENNEC II S1 SRC

301

JUMPER2 S1P SRC

303

BEAR III S3 SRC

304

CT400 S1P SRC

277

FRONTERA S3 SRC

295

JUMPER2 S1 SRC

303

BIG BOSS S1P SRC

291

CT600 S3 SRC

277

GARGAS II S1P SRC

300

JUMPER2 S3 FUR SRC

302

CADEROUSSE S3 SRC

297

DEVON III S3 SRC

304

GIGNAC2 S5 SRC

306

JUMPER2 S3 SRC

302

CADEROUSSE S3 SRC

304

D-SPIRIT S1P

283

GOULT II S1P SRC

300

KORANDA S3 SRC

295

CANNES S2 SRC

292

D-SPIRIT S3

283

JAVON 2 E

306

LACETS 22180

307

CAROMB S1P SRC

297

D-STAR S1P

284

JET2 S1P SRC

303

LACETS XL

307

CHAUSSETT

307

D-STAR S3

284

JET2 S1 SRC

303

LANTANA S1P SRC

295

CHAUSSON

307

ECRINS S5 SRC

305

JET2 S3 SRC

302

LAUTARET2

305

403


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

MAUBEC3 SBEA SRC

293

PLATINE S1P SRC

280

SAGA S1P SRC

277

UTAH2 S3 SRC

275

MAZAN S1P SRC

297

PLATINE S3 SRC

279

SAULT S3 SRC

297

VIAGI S1P SRC

287

MIRAGE S1P SRC

301

PLATOON S1P SRC

280

SAULT S3 SRC ESD

299

VIAGI S1P SRC ESD

299

MONTBRUN S3 SRC

297

PLATOON S3 SRC

279

SEMELLE

307

VIENS2 S4 SRC

306

MORNAS SRC

305

PLAYER S3 SRC

279

STRATEGY S1P SRC

291

VIRAGE S1P SRC

287

NAVARA S1P SRC

295

PRATO

307

SUPERVISER S3

291

VOYAGER S1P SRC

301

NOMAD S3 SRC

270

PRISM S1P SRC

280

TW100 S1P SRC

268

XR300 S1P SRC

272

OHIO2 S3 SRC

275

PROTON S1P SRC

280

TW200 S1P SRC

268

XR500 S3 SRC

272

PERTUIS2 S1P SRC

275

RIMINI II S1P SRC

288

TW300 S3 SRC

268

PLANET S3 SRC

279

ROBION3 S2 SRC

293

TW400 S3 SRC

268

325

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ AC001

351

AN213200CCC

333

HAR23

321

RIPLIGHT 2 HA201

AC002

351

AN213200CDD

333

HAR23GILNO

321

SPEEDLINE LV201

346

AM002

351

AN218150CCC

331

HAR24

320

SPIDERLINE II

344

AM006

351

ANATOM HAR32

319

HAR35

318

TC001

352

AM007

347

ASCAB AN070

343

IPN LV130

346

TC002

352

AM009

350

ASCORD AN060

340

LDVH04

344

TC003

352

AM010

351

CAMELEON AN066

339

LDVH06

344

TC004

352

AM018

350

CAMELEON AN066A

339

LDVH08

344

TC005

353

AM020

351

DAYAK LV120G

346

LDVH10

344

TC009

339

AM021

351

DESCORD TC006

352

LDVH12

344

TC012

353

AM022

350

ELARA130

329

LDVV04

343

TC013

356

AM025

351

ELARA140

327

LDVV06

343

TC014

356

AM027

350

ELARA150

328

LDVV08

343

TC015

353

AM030

350

ELARA160

329

LDVV10

343

TC016

353

AN003

341

ELARA170

328

LDVV12

343

TC019

357

AN006

339

ELARA190

328

LO030

349

TC022

357

AN013

340

ELARA270

327

LO031

349

TC025

353

AN024

343

ELARA280

326

LO032

349

TC029

353

AN025

343

ELARA320

326

LO005200

349

TC040

352

AN208RCD

331

EOLIEN

318

LO007100

349

TC044

352

AN218RCDD

331

EX021

324

LO007150

349

TC102

357

AN230CD

330

EX120

322

LO007150CD

349

TC103

357

AN240CDD

330

EX220

320

LO045200

348

TR003C

354

AN315

340

EX030200

324

LO047100

348

TR003K

354

AN317

340

EX030400

324

LO047150

348

TR020

354

AN319

340

EX118200A

324

LO047150AD

348

TR022

354

AN401

339

EX118400A

324

LO147150

348

TR101

354

AN410

339

FALLDET

325

LO147150CDD

348

TR102

354

AN420

339

FENNEC

341

LV100

347

TRBAG

354

AN430

339

FIXBLOC AN105

336

LV105

347

WAILY HAR36TC

316

AN801

343

GALAGO HAR35TC

317

LV102100

347

AN802

343

HA203

325

LV102150

347

AN201200CC

332

HAR11

322

MINIBLOC AN102

336

AN201200CD

332

HAR12

322

PROTECTOR ELEVATOR

336

AN203200CC

333

HAR12GILJA

323

PROTECTOR ELEVATOR

354

AN203200CD

333

HAR12GILNO

323

PROTECTOR INOX

335

AN208150CC

331

HAR12GILOR

323

PROTECTOR LOAD

337

AN211200CCC

332

HAR14

322

PROTECTOR METAL

335

AN211200CDD

332

HAR22

320

PROTECTOR TETRA

334

404


THE

AFETY

BOOK

THE

SAFETY

DELTA PLUS HELLAS SRL 34 klm Athinon- Lavriou Avenue 19003 Markopoulo Attikis Tel : + 30 22 990 26 001 Fax : + 30 22 990 26 003 E-mail : dphellas@deltaplus.eu ΔΕΛΤΑ ΠΛΑΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 34 χλμ Λ. Αθηνών-Λαυρίου 19003 Μαρκόπουλο Αττικής

THE SAFETY BOOK

Τηλ: 2299026001 Φαξ: 22990-26003 E-mail : dphellas@deltaplus.eu

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

• ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

BOOK

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΨΥΧΟΣ/ΚΑΙΡΟΣ

ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

ΚΡΑΔΑΣΜΟΣ

ΦΘΟΡΑ

UV/IR

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΚΟΠΗ/ΔΙΑΤΡΗΣΓ

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ/ ΚΗΠΟΣ

ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

BTP/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ

• ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ

ΚΑΘΕΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

1

ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ή ΣΕ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

3

4

www.deltaplus.eu

ΘΟΡΥΒΟΣ

n° ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ

7

ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΟ

8

ΜΙΚΡΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (- 3Μ)

9

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΙ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ή ΣΕ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙΑ

10

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

12

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

13

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Η ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΧΩΡΟ (- 3Μ)

5

ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

6

ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΧΩΡΟ

• DELTA INNOVATION

Ο óμιλος Delta Plus Group είναι εισηγμένος στη Eurolist® του Χρηματιστηρίου του Παρισιού - Euronext® - Κωδικός FR0004152502 09/2013 - GR - n°1130 - CATAGR1130 - Φωτογραφiες : Zbigniew Nadolny - Yves Bosson - Kariba Production – Στυλίστ : Maud Besançon. Made by SOLIDPEPPER Data Publishing Software. Το σημα PANOPLY, VENITEX και TIGER STEEL είναι σήμα κατατεθέν της.Delta Plus Group. Delta Plus διαηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα κατασκευαστικά χαρακτριοτικά των προϊόντων της χωρίς τροηγούμενη ειδοποίηση. Μη συμβατικo έγγραφο με την εττιφύλαξη τυττογραφικών σφαλμaτων, ατταγορεuεται η ανατταραγωγή - DBG Studios 7666e

GR Προϊόν που έχει την ιδιαίτερη εμφάνιση και/ή το σχέδιο της Delta Plus: η ευχαρίστηση να φοράς ένα ΜΑΠ

Πρακτικές λύσεις για μια γρηγοράδα στην εγκατάσταση και/’η στην αφαίρεση του ΜΑΠ

Θερμική προστασία για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος ή ενός μέρους του.

Ανατομική λύση και/ή εργονομική για μέγιστη άνεση κι εργονομία.

Προχωρημένη τεχνολογία για μια ανώτερη προστασία από αυτήν που απαιτείται από την νόρμα.

Τεχνικές λωρίδες για μια ασφαλή κίνηση και/ή ασφαλές περπάτημα


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.