Page 1

Uitgave van Fontys International Campus Venlo

Denk Groter Grenzeloos Fontys

Wat doen al die auto’s met Duitse kentekens hier?

Fontys toen en nu

Van kweekschool tot internationale campus.

Leiden, DELFT… Venlo? Beste binnenstad én leuk als studentenstad!

Motor voor de regio

Succesverhalen van studenten, bedrijven en overheid.


Grensgeval

Colofon Uitgever Fontys International Campus Venlo Redactie Anita Hammans, Paul Stevens, Mieke Hees, Rob Hillekens, Froukje Schell

Voor u ligt de Fontastys, de glossy van Fontys International Campus Venlo. Hoewel, Venlo…. dat is nog maar de vraag. Want

Realisatie

eigenlijk ligt het gebouw precies op de grens tussen Venlo en Tegelen en dat maakt van Fontys een echt grensgeval.

Aviso Communicatie

Vormgeving Luc Jansen, Ask for Graphics Fotografie Richard Fieten, Hans van

Die grens heeft door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld voor

der Beele, Remko Killaars,

Paul Seelen, Aerokopter,

Lé Giesen en archief Fontys

het terrein waarop we zijn gevestigd. Rond 1800 werd er om dit plekje

Hogescholen.

gevochten door Fransen, Spanjaarden, Engelsen en Belgen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was op de plek waar nu onze Campus ligt, Villa Gusto gevestigd. Een statige villa waarin de Duitse bezetter zich verschanste en die helaas tijdens een bombardement verloren is gegaan. Dat en meer over de rijke historie van

Drukkerij

Corelio Printing N.V.

Distributie Axender

Fontys Venlo leest u verderop in deze glossy.

Oplage

137.000

Maar ook anno 2013 blijven die grenzen ons bezighouden. Dagelijks ontmoeten namelijk heel veel verschillende nationaliteiten elkaar op

Copyright © 2013: Niets uit deze uitgave

dit bewuste stukje van ‘groot Venlo’. Bij Fontys International Campus Venlo zijn

mag geheel of gedeeltelijk worden

we er aan gewend geraakt om over grenzen heen te kijken. Dat deden onze

verveelvoudigd, opgeslagen in een

bestuurders al in de jaren negentig en dat doen we nog steeds. En dat past ook

geautomatiseerd gegevensbestand of

bij onze slogan ‘Denk Groter’. Samen verleggen we onze grenzen en werken we

openbaar worden gemaakt, op welke wijze

aan persoonlijke, kennis- en curriculumontwikkeling.

dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks zorgvuldige

En zo blijft dit grensgebied een inspirerende plek waar, net als in vroegere

redactie kan het voorkomen dat er

tijden, de wereld samenkomt.

onjuistheden in deze uitgave staan. Fontys

Wij willen dit graag met u delen en nodigen u uit een kijkje te nemen in onze

International Campus Venlo is hiervoor

regionale, maar zeker ook internationale keuken.

niet aansprakelijk. Acquisitie op basis van deze uitgave wordt niet op prijs gesteld.

We wensen u veel leesplezier.

. Uit de (Venlose) schoo l geklapt

Bijzonder woord va n da nk gaat uit naar publicist/ histor icus Pau l Seelen . In dit magazine heb ben we gebrui k mogen ma ken va n foto’s die Seelen verza melde voor zijn boek ‘Uit de (Venlose) school gek lapt’.

2 • Fontastys


Inhoud

34

4

30 20

14 18 29

Studeren enzo

8 Leren Alle opleidingen in een notendop 16 Internationaal Studeren in het buitenland 27 Mini-companies Kleine ondernemingen met grootse ideeën 29 Meester & topsporter Een één-tweetje met Coen Aarts 30 Halfjaartjeweg.nl Fontys exchange programma

Terug in de tijd

4  Van bewaarschool tot internationale campus Volgens oud-directie en oudbestuurders 42 Vroeger op de VA Herinneringen ophalen met oud-docenten

4• 14 • 18 • 20 • 29 • 30 • 34 •

Venlo studentenstad

18 Op kamers Bier & feestjes 34 Vastelaovend, vlaai & vette hap Limburgse cultuur proeven met buitenlandse studenten 38 Op stap in Venlo Waar vind je de leukste cafés? 43 Studentenvoorzieningen Sporten, sale & sociëteit

Motor voor de regio

13 Werkplekleren Samen werken aan beter onderwijs 14  Samen groter denken Innoveren, pionieren en ondernemen 20 Stagiaires & alumni Succesverhalen uit het werkveld

Terug in de tijd Samen groter denken Op kamers in Venlo Succesverhalen uit het werkveld Student & topsporter Halfjaartjeweg.nl Vastelaovend, vlaai & vette hap

36  Fontys innovatoren Kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie

Verder in Fontastys

7 Nieuws enzo 12  Vervoer Auto, vleegtuug, d’n trein, d’n boeët 28 FontysFacts Hoeveel water zit er in de vijver? 32 Nieuws enzo 39  Venlo kenniscentrum Wethouder Stephan Satijn vertelt 33 Lisa Een gedicht als inspiratiebron 40 All you need is… Venlove Duncan en Xavier emigreerden naar Venlo

Fontastys • 3


Terug in de tijd Van bewaarschool tot internationale campus Fontys International Campus Venlo heeft een rijke historie voor wat betreft onderwijsaanbod. Een historie die teruggaat tot 1859, toen de nonnen de opleiding voor meesteressen van de bewaarschool startten. In de ruim 150 jaar die volgden, is er veel veranderd. We blikken terug met oud-bestuurders Jan Thomeer, Eduard van Hövell en Martin Cox en oud-directeuren Jo Grouls en Jo Bongartz op de ontwikkeling van bewaarschool tot Fontys International

De HTS onthaalt haar nieuwe directeur Jan Thomeer.

Jo Grouls, Jan Thomeer, Martin Cox en Jo Bongartz. Op de foto ontbreekt Eduard van

Campus Venlo zoals we deze nu kennen.

Het kloostergebouw in 1978.

Oud-bestuurders en oud-directieleden: V.l.n.r.

Hövell.

In 1990 betrokken de HTS, de HEAO en de VA de nieuwbouw op het huidige Fontysterrein, waar de PA (later pabo) reeds gevestigd was.

Het is al een tijd geleden dat de heren die

reeds gevestigd was. Jan Thomeer begint:

houden op de zusters. Toen wij eenmaal

eens zo intensief met elkaar samenwerkten,

“Vanuit de nieuwe wetgeving moesten

de grond hadden gekocht en het klooster

elkaar hebben gezien. De reünie in het

alle hbo-scholen van Venlo samenkomen

in gebruik namen, verhuisden de laatste

huidige Fontys-gebouw is tekenend voor

onder één dak, maar daar was financiering

zes overgebleven nonnen naar die bewuste

de rol die ze ooit vervulden. Van alle kanten

voor nodig. De overheid zou driekwart

bungalow. Die zusters waren niet ontevreden

komen medewerkers hen de hand schudden.

financieren, mits we zelf de rest zouden

met deze woning. “Wij gaan er niet op

‘Wat ben jij veranderd, zeg!’ ‘Kom je nog

kunnen ophoesten. Dat was voor ons

achteruit”, was hun commentaar.

eens rondkijken?’ ‘Ik ken jou van vroeger’.

onhaalbaar, maar uiteindelijk sprongen de

‘Kijk, daar komt Jan (Thomeer, red.). Die is

Kamer van Koophandel, de provincie en

In januari 1990 betrokken de opleidingen

altijd helemaal compleet; hij heeft zelfs zijn

gemeente Venlo bij.” “Ik weet nog goed”,

hun ‘nieuwbouw’. “Over ons adres is nog

‘miepmupke’ (vlinderdasje) om.’

vult Jo Bongartz aan, “dat we de grond, zo’n

heel wat gedoe geweest”, herinnert Martin

twaalfenhalf hectare, en gebouwen kochten

Cox zich. “We wilden per se de hoofdingang

Nieuwbouw

van de zusters die hier op het terrein hun

aan de Tegelseweg behouden. Man, dat was

Jan, Eduard, Martin, Jo en Jo waren

klooster en de Pedagogische Academie

wat in die tijd. Wij waren de enige hbo-

betrokken bij de ‘nieuwbouw’ op het huidige

hadden. Het terrein liep oorspronkelijk tot

opleiding met stoplichten voor de deur.

terrein en de verhuizing van destijds de

daar waar nu de brandweerkazerne ligt.

Maar de Tegelseweg was destijds nog Tegels

HEAO, de HTS en de Vervoersacademie

Over die zusters gesproken, in die tijd lag

grondgebied. En we waren officieel een

– toen nog gevestigd aan de Zustersstraat –

hier op het terrein toch ook nog de bungalow

Venlose campus en hadden dus een Venloos

naar deze nieuwe locatie, waar de

van de rector?” Jan Thomeer begint te

adres nodig. Vandaar onze ingang aan de

Pedagogische Academie (later pabo)

lachen: “De rector moest inderdaad toezicht

Hulsterweg.”

4 • Fontastys


Internationalisering

Spannende anekdotes

Een andere spannende anekdote is volgens

De nieuwbouw is niet de enige mijlpaal op

Als we de grondleggers van de huidige

Martin Cox het ‘watersnoodverhaal’

het palmares van de oud-bestuurders en-

Fontys International Campus Venlo vragen

(zie kader). Het was uiteindelijk Martin

directeuren. Zij waren het ook die aan de

naar ‘spannende anekdotes’ valt het even

zelf die na de watersnoodramp in 1993

wieg stonden van de internationalisering

stil. Eduard van Hövell herinnert zich nog

dijken liet aanleggen rondom de campus.

van Fontys Venlo. Eduard van Hövell:

goed dat hij - samen met zijn collega-

“Rijkswaterstaat wilde destijds niet

“We realiseerden ons dat het

bestuurders – op het matje moest komen bij

meefinancieren. Maar toen in 1995 het water

studentenpotentieel van onze opleidingen

Bisschop Gijsen van Roermond. “Ik zie ons

wéér hoog stond en slechts twee cm. onder

beperkt was, zolang we ons alleen richtten

daar nog zitten, Jan (Thomeer, red.), Frans

de dijkrand bleef, kregen we onze investering

op Nederland. Met Duitsland bij wijze van

Bakker en ik aan tafel bij Bisschop Gijsen en

met terugwerkende kracht vergoed.”

spreken om de hoek, was de stap om ook

diens juridische medewerker. Bisschop Gijsen

“Trouwens, bij die watersnoodramp hebben

over de grens studenten te werven voor ons

was van mening dat onze opleidingen sterk

we ons enorm geërgerd aan het NOS-

dan ook heel logisch.”

op een katholieke leest geschoeid moesten

journaal”, merkt Jan Thomeer op. “Telkens

zijn. Hij wilde zelfs dat iemand van het

kwam het ziekenhuis in beeld, terwijl dat niet

In 1993 ging de wet op het vrije verkeer van

bisdom – bij voorkeur hijzelf – lid zou

eens onder water stond. Het campusterrein

personen van kracht. Bewoners van de EU

worden van de Raad van Bestuur. Wij

daarentegen was een grote vijver, maar die

mochten sindsdien zonder restricties naar

voelden daar allemaal betrekkelijk weinig

beelden zag je nooit.”

andere lidstaten reizen. Hierdoor werd het

voor, zeker omdat we studenten uit het hele

een stuk eenvoudiger voor Duitse studenten

land en met allerlei godsdiensten hadden.”

Eenmaal op dreef, halen de mannen nog

om in Nederland te komen studeren.

Jan Thomeer: “Dus wij braaf ja-knikken…

volop herinneringen op; herinneringen

“Vergeet niet”, vervolgt Jo Grouls, “dat

Maar eenmaal buiten wisten we wel beter.

waarmee je een compleet magazine zou

studeren in Nederland ook financieel heel

Uiteindelijk is het nooit tot een probleem

kunnen vullen. Allen zijn het erover eens:

aantrekkelijk was”.

gekomen.”

“het was een mooie tijd.” .

Hoog water 1993

Paul Stevens redt wat er te redden valt.

In december 1993 stond de Maas hoog, héél hoog! De

waar alle docentenkamers lagen

toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat Hanja Maij-

– was onbereikbaar geworden. Paul

Weggen sprak in een kamerbrief over de ‘hoogste Maasafvoer

Stevens, een van de HEAO-docenten

ooit gemeten.’ Voorspeld werd dat ook Fontys Hogescholen

in die tijd, probeerde nog te redden

in Venlo de gevolgen van het hoog water zou ondervinden,

wat er te redden viel. Zonder te

maar volgens het crisisteam zou het allemaal niet zo’n vaart

aarzelen trok hij zijn pantalon uit

lopen. “Jullie kunnen met een gerust hart gaan slapen”, zo

en liep in zijn ondergoed het bruine

luidde de boodschap van het hoofd technische dienst.

Maaswater in, dat inmiddels 1,20 meter hoog stond. “Gelukkig heb ik nog wat papieren kunnen meenemen”,

Hoe geruststellend hij naar zijn collega’s was geweest, zelf

vertelt Stevens. “Die heb ik thuis op mijn zolder laten drogen.”

deed het hoofd van de technische dienst die avond geen oog dicht. Gevoed door een gevoel van onbehagen besloot hij toch

Helaas konden lang niet alle documenten worden gered.

maar even poolshoogte te gaan nemen. Zijn voorgevoel bleek

Papieren lesmateriaal, computers en alle werkstukken van

terecht. Tot zijn grote schrik zag hij hoe een vloedgolf in een

pabo-leerlingen gingen verloren. Voor die werkstukken werd

mum van tijd de school onder water zette.

overigens een generaal pardon afgekondigd. Alle studenten kregen een voldoende. Docenten kwamen er minder goed

Pas bij het ochtendlicht waren de gevolgen van de ramp

vanaf. Zij hebben nog maandenlang keihard moeten werken

zichtbaar. De hele benedenverdieping van het klooster –

om al het verloren lesmateriaal opnieuw te maken.

Fontastys • 5


Historie

1859

Start van de Opleiding voor meesteressen van de bewaarschool

1903

De RK Kweekschool ‘Maria Regina’ gaat van start. De kweekschool wordt bestuurd door het Zedelijk Lichaam St. Jozefschool van de congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

1950

De Venlose MTS opent haar deuren

1958

De MTS gaat verder als HTS

1965

De RK Kweekschool ‘Maria Regina’ betrekt het nieuwe gebouw aan de Hulsterweg en heet voortaan Pedagogische Academie de Wylderbeek

1967

Start van de Analistenschool. Dit werd later de HLO

1968

Het Dagblad voor Noord-Limburg bericht over de noodzaak van het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO) in Venlo

1971

Stichting HEAO Noord-Limburg bericht over een positieve uitkomst van het levensvatbaarheidsonderzoek naar een HEAO in Venlo

1980

De stichting Hoger Technisch Onderwijs voor Noord-Limburg wijzigt haar statuten en gaat verder onder de naam Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs Venlo

1984

Pabo de Wylderbeek ontstaat uit een fusie van de Opleidingsschool voor Kleuterleidsters (voorheen de opleiding voor meesteressen van de bewaarschool) en de Pedagogische Academie de Wylderbeek (voorheen RK Kweekschool ‘Maria Regina’)

1986

In verband met de inwerkingtreding van de WHBO (onderdeel van de WHW, de Wet op Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs), wijzigt het IHBO-Venlo haar naam in Hogeschool Venlo

1987

Pabo de Wylderbeek en het HLO-deel van de Analistenschool fuseren met Hogeschool Venlo

1994

Start van de eerste Duitstalige opleiding Betriebswirtschaft, aan de Hogeschool Venlo

1996

Hogeschool Venlo wordt in januari onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland’. Samenwerkingspartners zijn Hogescholen Katholieke Leergangen, Hogeschool Eindhoven en Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland

2002

Start van de eerste Engelstalige opleiding International Business and Management Studies (IBMS)

2007

Start Fontys International Campus Venlo en uitwisseling met studenten van buitenlandse partneruniversiteiten (exchange programma)

2011

Studentensociëteit The Hub opent haar deuren in het centrum van Venlo

2012

Pabo’s Eindhoven, Veghel, Venlo, Tilburg en Den Bosch fuseren tot Fontys Hogeschool Kind en Educatie

2013

Start Euregionale stream opleidingen

De opleiding voor meesteressen van de bewaarschool – onder bestuur van de zusters van Liefde – verandert haar naam in De Opleidingsschool voor Kleuterleidsters (KLOS)

1903

De Nationale Vervoersacademie opent haar deuren als eerste vervoersacademie in Nederland. 4 jaar later ontving de eerste lichting afgestudeerden hun diploma Logistiek Management uit handen van Mr. Wagner, president-commissaris van Koninklijke Shell

De HEAO opent haar deuren in Venlo. De eerste opleiding die studenten kunnen volgen, is Bedrijfseconomie

HEAO Venlo introduceert gelijktijdig met HEAO Arnhem als eerste in Nederland de computer in het HEAO Hogeschool Venlo organiseert voor het eerst een introductieweek voor nieuwe studenten Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland verandert in september haar naam in Stichting Fontys Hogescholen

1987


Aïda

NieuwsEnzo

Bij gebrek aan een musicalgezelschap in Venlo en

Denk groter. Denk kleiner

omstreken, besloten Tessa Aerts en een aantal andere jonge

Remko Killaars, docent aan de opleiding Industrieel Product

musicalliefhebbers zelf de stoute schoenen aan te trekken.

Ontwerpen van Fontys Venlo, heeft een bijzondere hobby. Hij

Inmiddels is Sidera Studentenmusical een feit en komend jaar

fotografeert. Nu is daar op zich nog niks speciaals aan, maar

brengt het gezelschap haar eerste musical op de planken.

de scenario’s die Remko in beeld brengt, zijn dit wel. Remko

Deze wordt gesponsord door Fontys International Campus

laat zich namelijk bij zijn hobby inspireren door de slogan

Venlo.

van zijn werkgever: Denk Groter. Dit uit zich in bijzondere foto’s, waarin modelspoor-poppetjes

Al maanden oefent een groep van circa twintig studenten

de hoofdrol spelen. Door de figuren in een bijna absurde

bloedserieus om op 10 en 11 mei 2014 de musical Aïda te

setting te plaatsen (poppetjes op een pannenkoek) en er een

kunnen opvoeren in De Maaspoort in Venlo. Ambitieus

pakkende titel bij te verzinnen, toveren de platen van Remko

plan! Voorzitter Tessa Aerts is enthousiast. “Fontys maakt

bij iedereen een grijns op het

deze musical mede mogelijk doordat we in The Hub mogen

gezicht. De titel van het werk

repeteren.”

hiernaast? His Master’s Voice.

Ben je student en wil je ook toneelspelen?

Ook leuk om te weten; Remko

Kijk op www.studentenmusicalsidera.nl voor meer info.

was tevens de bedenker van de term Fontastys.

Samenwerken aan studiekeuze Weetje: bijna 30% van alle eerstejaars hbo-studenten stopt binnen één jaar met de opleiding. De oorzaak? Vaak een verkeerde studiekeuze. Om dit percentage terug te dringen,

Bliep bliep battle

hebben Fontys International Campus Venlo en enkele middelbare scholen uit de regio een covenant gesloten. Samen hebben ze afgesproken leerlingen al in een zo vroeg

Wie de serie ‘Robot Wars’ nog kent, kan zich misschien

mogelijk stadium voor te lichten over de verschillende

iets voorstellen bij een Field Robot Event: een jaarlijks

studiemogelijkheden.

terugkerend evenement ergens in Europa, waar studenten met zelfgebouwde robots samenkomen om tegen elkaar te

Een van de projecten die de samenwerkingspartners hebben

‘battelen’.

opgezet, is het zogenaamde solliciteren naar een opleiding. Uiteindelijk gaat de student zelfs op sollicitatiegesprek. Hierin

Snelheid maken, een bierflesje oppakken, een object kunnen

moet hij – net zoals bij een gewone sollicitatie – motiveren

detecteren… Tijdens het evenement moeten de zelfgemaakte

waarom hij deze opleiding wil volgen.

robots allerlei opdrachten uitvoeren. In 2009 sleepten de

Ook de havo 4-dagen maken deel uit van de samenwerking.

knappe koppen van Fontys Venlo de felbegeerde prijs in

Tijdens deze dagen, die bij Fontys Venlo plaatsvinden, krijgen

de wacht. Dagen en nachten hadden ze aan hun robot

de leerlingen bewust geen opleidingsinformatie. Wel maken

gesleuteld: testen, finetunen en weer opnieuw testen. Dat het

ze kennis met we verschillende werkvormen die binnen het

Field Robot Event niet alleen maar serieus is, blijkt wel uit

hbo worden gebruikt. De samenwerkingspartners sluiten niet

de foto. Tijdens het nachtelijke sleutelen mag best een biertje

uit dat er in de toekomst nog meer gezamenlijke initiatieven

worden gedronken.

ontstaan. Fontastys • 7


Alle opleidingen in een notendop Iedereen in Noord-Limburg heeft een eigen beeld bij de Fontys campus in Venlo. De een kent het als pabo, de ander als Vervoersacademie en weer een ander als ‘die hbo-school waar veel Duitsers zitten’. Al die beelden kloppen als een bus. Maar wist je dat Fontys Venlo daarnaast ook een breed scala aan technische en economische opleidingen heeft? Daarom in deze Fontastys een overzicht van alle opleidingen, in een notendop.

Mechatronica

Elsevier Voltijd 2013

Keuzegids Voltijd 2014

Beste opleiding Mechatronica

Wat houdt de opleiding in? Mechatronica is een combinatie van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica. Deze expertise is de drijvende kracht achter heel veel alledaagse producten. Een dvdspeler bijvoorbeeld, een auto of een printer. Als mechatronicus speel je een centrale rol in de ontwikkeling van nieuwe, moderne producten. Ook verbeter je technieken achter bestaande producten, bijvoorbeeld om ze veiliger of gebruiksvriendelijker te maken.

1

Opleiding afgerond, en dan? Je komt meestal terecht in een baan in de hightech wereld. Bijvoorbeeld in werkterreinen als research & development, industriële automatisering of service & onderhoud. Ook kun je als instructeur aan de slag.

Werktuigbouwkunde

Keuzegids Voltijd 2012 & 2013

Beste opleiding Werktuigbouwkunde

Wat houdt de opleiding in? Tijdens de opleiding Werktuigbouwkunde leer je producten te maken of te verbeteren met behulp van machines, apparaten of processen. De opleiding is enorm breed. Als werktuigbouwkundige moet je immers verstand hebben van techniek, maar ook rekening kunnen houden met aspecten als betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Opleiding afgerond, en dan? Door het brede karakter van de opleiding kun je als werktuigbouwkundige in veel verschillende functies aan de slag. Als ontwerper bij een ingenieursbureau of op een research- en developmentafdeling bijvoorbeeld, als constructeur, als productontwikkelaar, als procestechnoloog, als adviseur of als onderzoeker.

2


Industrieel Product Ontwerpen Wat houdt de opleiding in? Industrieel Product Ontwerpen (IPO) combineert de disciplines techniek, vormgeving en bedrijfskunde binnen één opleiding. Je ontwerpt niet alleen een product, maar leert ook rekening te houden met ergonomie, materiaalkeuze en gebruiksgemak. Omdat de praktijk vaak de beste leerschool is, vormen stages

3

en projecten een belangrijk onderdeel van de opleiding. Opleiding afgerond, en dan? Met een diploma op zak, kun je gaan werken als (technisch) ontwerper bij een ontwerp- of ingenieursbureau, als productdesigner op een ontwikkelingsafdeling of als constructeur. Ben je een ondernemend type, dan kun je ook als zelfstandig ontwerper beginnen.

Software engineering

Elsevier Voltijd 2013

Keuzegids Voltijd 2013

3e plaats Beste opleiding Software Engineering

Wat houdt de opleiding in? Software is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld mail- of kantoortoepassingen. Ook in liften, elektrische rolstoelen, auto’s, bewakingscamera’s, vaatwassers en nog veel meer apparaten hebben computersystemen een vitale functie. Als software engineer ontwerp, programmeer en bouw je software. Ook het testen en aanbrengen van verbeteringen hoort bij je vakgebied. Opleiding afgerond, en dan? Met een diploma software engineering op zak, ligt een grote arbeidsmarkt voor je open. Je kunt aan de slag als ict-consultant, projectleider, programmeur, systeemontwikkelaar, informatieanalist, software ontwerper, database-specialist, web-applicatie ontwikkelaar of app-ontwikkelaar.

Business Informatics

Elsevier Voltijd 2013

Keuzegids Voltijd 2013

4

3e plaats Beste opleiding Business Informatics

Wat houdt de opleiding in? Business Informatics is een brede en praktijkgerichte opleiding op het gebied van economie, bedrijfskunde en informatica. Als bedrijfsinformaticus sla je een brug tussen de bedrijfsprocessen en ICT-middelen, zodat deze processen zo optimaal mogelijk verlopen. Tijdens de opleiding krijg je inzicht in alle aspecten van bedrijfskundige informatica. In het begin van je opleiding staat ICT centraal. Later volgen ook vakken als economie, bedrijfskunde en communicatie.

5

Opleiding afgerond, en dan? Net zo veelzijdig als het vakgebied is, is ook je toekomstige werkterrein. Een baan vind je als IT-consultant, IT-architect, projectleider, systeemontwikkelaar, ERP-specialist, e-business deskundige, e-commerce deskundige, database administrator, business intelligence deskundige of datawarehouse specialist.

Logistiek Wat houdt de opleiding in? Venlo is dé logistieke hotspot van Nederland. Logisch dat Fontys Venlo van oudsher een naam hoog heeft te houden voor wat logistieke opleidingen betreft. Bij de opleiding Logistiek & Economie staat het beheersen en verbeteren van de logistiek achter de totale goederenstroom centraal. Kies je voor de specialisatie Logistiek & Economie, dan bereid je je voor op een managementfunctie. De specialisatie Logistiek & Technische vervoerskunde leidt je op tot engineer: je bent de ontwerper van logistieke concepten en werkt vaak in projectverband als logistiek adviseur. Opleiding afgerond, en dan? Je vindt een baan als productie- of distributieplanner, ontwerper van logistieke besturingssystemen, Supply Chain Supervisor, logistiek manager, inkoper of als medewerker marketing en logistiek.

6


Nieuw

International Fresh Business Management Wat houdt de opleiding in? In een regio die bekend staat vanwege zijn food- en agrobusiness,

mag een opleiding International Fresh Business Management (IFBM) niet ontbreken. Tijdens de opleiding leer je alles over het vermarkten en distribueren van versproducten. Kortom: als je over deze belangrijke thema’s in de brede wereld van de food- en agribusiness wilt meebeslissen, is IFBM de juiste keuze.

7

Opleiding afgerond, en dan? Als afgestudeerd ‘value chain manager versproducten’ kun je aan de slag als productontwikkelaar in de agrarische- en voedingssector, als kwaliteitsmanager bij een handelsonderneming of als specialist in de import en export van de levensmiddelendetailhandel.

International Marketing Wat houdt de opleiding in? De opleiding International Marketing (commerciële economie met een internationaal tintje) brengt alle facetten van marktbewerking samen, van marktonderzoek en strategische marketingplanning tot en met de operationele vertaling naar de marketingmix. Je maakt kennis met vakken als branding, B2Bmarketing, marketing-recht, sales en E-marketing. International Marketing is een dynamische opleiding met een internationaal karakter. De naam doet het al vermoeden: je volgt deze opleiding met studenten afkomstig uit alle continenten van de wereld. Opleiding afgerond, en dan? Eenmaal afgestudeerd ontvang je de graad Bachelor of Commerce. Je bent een graag geziene kandidaat op marketingafdelingen van bedrijven, bij marketingbureaus en bij diverse afdelingen van banken.

8

International Business Economics Wat houdt de opleiding in? Bedrijfseconomie met een internationaal sausje… dat is in het kort de opleiding International Business Economics (IBE). Tijdens de opleiding doe je de kennis en vaardigheden op om organisaties financieel en administratief goed te laten functioneren. Omdat je als bedrijfseconoom nauw samenwerkt met andere disciplines binnen een organisatie, komen ook vakgebieden als organisatiekunde, productie, logistiek en verkoop aan bod.

9

Opleiding afgerond, en dan? Met deze brede opleiding kun je als bedrijfseconoom in vrijwel iedere organisatie terecht. Afgestudeerden werken als business controller, assistent accountant, financieel adviseur of consultant. De opleiding biedt je bovendien een opstap naar een masteropleiding.

International Business & Management Studies Wat houdt de opleiding in? Tijdens de opleiding International Business & Management Studies (IBMS) passeren alle facetten van zakendoen op internationaal niveau de revue. Van internationaal management, organisatie en financiën tot en met vermarkting en werken binnen internationale teams met verschillende culturen. Opleiding afgerond, en dan? Door je brede kennis, ben je ook breed inzetbaar binnen internationaal georiënteerde bedrijven. Veel afgestudeerden vinden een baan als international project manager, business development manager, global product manager, business unit manager of export medewerker. Anderen starten een eigen bedrijf of gaan aan de slag als internationaal consultant.

10


Leraar basisonderwijs (pabo) Wat houdt de opleiding in? Op de opleiding leraar basisonderwijs ontwikkel jij je in vier jaar tijd tot een geoefende, gemotiveerde en startbekwame leerkracht. Je leert lessen voor te bereiden én te geven. Alle facetten van het basisonderwijs komen voorbij: van rekenen tot schrijven, van muziek tot beeldende vorming en van gym tot geschiedenis. Aangezien je lesgeven niet leert uit een boekje, maken stages een heel belangrijk deel uit van de opleiding. Opleiding afgerond, en dan? Als leraar kun je werken op een gewone basisschool, maar ook in het speciaal

11

onderwijs. Met aanvullende masters zoals ‘Leren & Innoveren’ en ‘Leadership in Education’, aangeboden door Fontys Hogeschool Kind en Educatie (locatie Eindhoven) komen ook functies als remedial teacher of interne begeleider binnen je bereik.

Avondcursussen

Masters

Op Fontys International Campus Venlo kun je niet alleen een

Wist je dat je aan Fontys International Campus Venlo ook

bacheloropleiding volgen, maar ook een aantal specialistische

een drietal Master studies kunt volgen? Door samenwerking

avondcursussen. Deze zijn met name interessant voor mensen

met internationale partneruniversiteiten kan een deel van de

met een mbo-opleiding en enkele jaren werkervaring of hbo-

opleiding in het buitenland worden gevolgd.

afgestudeerden die specifieke kennis of competenties willen ontwikkelen. Een volledige avondcursus duurt één jaar. Het is

Master of Business Administration (MBA)

ook mogelijk om individuele modules te volgen.

De MBA studie bij Fontys Venlo voorziet je in een uitstekende economische opleiding. Modules die aan bod komen zijn

Logistiek Management

economie, marketing management, HRM, financieel management,

Deze cursus geeft je logistieke kennis over de volle breedte van

strategisch management, recht en managementvaardigheden.

het vak een impuls en is gericht op zowel de profit als non-profit

Deze opleiding is een samenwerking met die Fachhochschule für

sector. De cursus bestaat uit de modules inleiding logistiek,

Ökonomie & Management in Essen.

inkoop, warehousing, productie, distributie en transport en Supply Chain Management.

Master of Science in Business and

Bedrijfskunde

Ambieer je een topfunctie in het (internationale) bedrijfsleven?

Bedrijfskunde omvat de gehele organisatie. Deze cursus bestaat

Met deze Master ontwikkel je kennis en vaardigheden op

uit twee delen; een basis met de modules organisatiekunde,

het gebied van financieel management, onderzoek en

bedrijfsprocessen en bedrijfseconomie en een specifieker

managementinformatie, HRM, marketing en strategie. Deze

deel met keuzemodules. Afhankelijk van je persoonlijke

opleiding is een samenwerking met the University of Plymouth.

Maganagement (MBM)

interesse kun je kiezen uit de modules onderzoeksmethoden, verandermanagement, marketing, Supply Chain Management, inkoop of productie.

Master of Science in International Logistics/ Procurement and Supply Chain Management Deze Master biedt je een gedegen fundament voor een

Managementvaardigheden en leidinggeven

succesvolle carrière in een logistieke managementfunctie. Tijdens

In deze cursus groei je toe naar een leidinggevende functie.

de opleiding komen alle facetten van Supply Chain Management

Je volgt de vakken organisatiekunde, communicatie,

en internationaal logistiek management uitvoerig aan bod.

verandermanagement en personal coaching.

Dit programma is wereldwijd erkend. Deze opleiding is een samenwerking met the University of Plymouth. .

Meer weten?

Wil je meer weten over de opleidingen van Fontys International Campus Venlo? Kijk dan op www.fontys.nl of kom naar een van onze open dagen of avonden.

Fontastys • 11


Autooooooo vleegtuuuuuug d’n trein d’n boEËt

Dagelijks vinden zo’n 4000 studenten hun weg naar Fontys

busverbinding tussen de campus en de Duitse plaats. Dagelijks

International Campus Venlo. Samen leggen ze heel wat

maken zo’n 100 studenten gebruik van deze speciale bus.

kilometers af in de bus, trein, auto of op de fiets.

Logisch, want voor € 35,- per semester kun je onbeperkt reizen.

‘Maar waarom staan er zoveel auto’s met Duits kenteken op de

De bus stopt op verschillende haltes in Kaldenkirchen.

parkeerplaats?’

Duitse kentekens OV… olé, olé, olé

‘Waarom staan er zoveel auto’s met Duits kenteken op de

Iedereen die in Nederland recht heeft op Studiefinanciering

parkeerplaats?’ is misschien wel de meest gestelde vraag over

krijgt ook een OV-chipkaart. Met deze kaart reis je als student

Fontys Venlo. Het antwoord is simpel: Nederlandse studenten

gratis met het openbaar vervoer: de tram (maar die hebben we

hebben een OV-chipkaart en komen vooral met de trein of de

hier niet), de trein of de bus. Bijna alle Nederlandse studenten

bus, Duitse studenten - vaak woonachtig in het grensgebied -

van Fontys Venlo maken gebruik van deze kaart, zo ook Aukje

nemen de auto. En daarom zie je op de parkeerplaats meer witte

Halfers (op de foto rechts) uit Weert en Melanie Goemans uit

dan gele nummerborden. Farinaz (op de foto links) en Karolina uit

Venray. Melanie reist graag met de trein. “De vertrektijden sluiten

Aken carpoolen elke dag van Aken naar Venlo. “Samen rijden is

perfect aan bij het lesrooster van mijn opleiding International

veel gezelliger, je bespaart brandstofkosten én je hoeft maar één

Business Economics. Fijner kan bijna niet.” Aukje is niet altijd

parkeerplek te vinden.”

even enthousiast. “Ik heb juist een heel ongunstige verbinding. Doordat de treinen van NS en Veolia niet op elkaar wachten,

Fontys fiets

mis ik vaak mijn aansluiting. Vooral in de wintermaanden is het

Fietsend naar school of het werk gaan… het is iets typisch

verschrikkelijk als je in de kou een half uur op de volgende trein

Nederlands. Logisch dat veel buitenlandse studenten die naar

moet wachten. Brrrr.”

Venlo komen om hier te studeren geen eigen fiets hebben. Speciaal voor deze doelgroep bedacht Fontys International

Busje komt zo

Business Campus de Fontys-fiets: een stoere fiets helemaal in

Heel veel Duitse studenten van Fontys Venlo wonen net over de

Fontys-stijl. Internationale studenten die deelnemen aan het

grens in Kaldenkirchen. Om de drukte op de parkeerplaats een

exchange programma of in Venlo een bacheloropleiding volgen,

beetje te beperken en omdat al dat reizen met auto’s lang niet

kunnen de fiets huren. Ook handig: in de stad zie je aan de horde

zo duurzaam is, heeft Fontys Venlo sinds januari 2013 een eigen

fietsen precies waar Fontys-studenten uithangen.

12 • Fontastys

.


Wie nog steeds denkt dat het vak van leerkracht aan een basisschool bestaat uit het geven van wat lessen rekenen, tekenen, taal en geschiedenis, komt bedrogen uit. Van een leerkracht anno 2013 wordt echt meer verwacht. Om pabostudenten goed voor te bereiden op hun toekomstige functie, startte de opleiding een aantal jaar geleden met zogenaamde leergemeenschappen. “Het mes snijdt van twee kanten.”

Groots door kleinschaligheid Kim van den Heuvel is vierdejaars studente aan de Fontys

leergemeenschap snijdt het mes van twee kanten: als stagiaires

Hogeschool Kind en Educatie, pabo Venlo, en afstudeerder bij

ontwikkelen we die benodigde competenties en het stagebedrijf

basisschool De Meule. Na haar mbo-studie koos Kim bewust

krijgt iets terug voor haar inzet, namelijk een oplossing of advies.”

voor de opleiding in Venlo. Het was de kleinschalige opzet van de opleiding en de intensieve samenwerking van de pabo met

Coaches

basisscholen in de regio die voor haar doorslaggevend waren. Die

Speciale coaches binnen de leergemeenschap, begeleiden de

samenwerking krijgt vorm in zogenaamde leergemeenschappen.

stagiaires bij de uitvoering van de opdracht. Omdat ook de

“De Meule is een voorbeeld van zo’n leergemeenschap”, legt

coaches over specifieke vaardigheden moeten beschikken, biedt

Kim uit. “Elk jaar lopen hier minstens vier studenten van onze

pabo Venlo hen een cursus aan. Henny Vullings en Hennie

opleiding stage, uit elk studiejaar één. Naast de lessen die we

Gordebeke volgden namens basisschool De Meule deze cursus en

geven en de stage-opdrachten die we vervullen, werken we als

zijn nu coach voor Kim en haar collega-stagiaires. “Als coaches

team aan een praktijkopdracht. Zo’n opdracht is meestal een

zijn we verantwoordelijk voor het bedenken van de opdracht en

onderzoek aan de hand van een vraag die binnen de school leeft.”

de begeleiding van de stagiaires”, vertellen Henny en Hennie. Allebei ervaren ze de intensieve samenwerking met de pabo

Volgens Kim zijn het juist deze praktijkopdrachten die ervoor

als zeer prettig. “Het is een mooie wisselwerking. Wij bieden

zorgen dat een student goed wordt voorbereid op zijn of haar

studenten een plek om hun vaardigheden te ontwikkelen en de

toekomstige functie. “Als leerkracht draag je - vooral ook buiten

pabo draagt bij aan de ontwikkeling van ons als leerkrachten.”

de lessen - bij aan onderwijsontwikkeling, ben je actief in werkgroepen en moet je bijvoorbeeld in staat zijn om ouders en

Netwerk

collega’s te adviseren. Hiervoor heb je specifieke competenties

Ook Kim ervaart als stagiaire de voordelen van de intensieve

nodig die je niet uit een boekje kunt leren. Bij zo’n

samenwerking tussen de opleiding en de basisscholen in de

“Wie denkt dat je met het geven van wat lessen rekenen, tekenen, taal en geschiedenis wegkomt, die komt bedrogen uit”

regio. “Als student hoef je nooit te zoeken naar een stageplaats”, aldus Kim. “Dat heeft de opleiding namelijk al geregeld. En je werkt als student vier jaar lang aan een netwerk. Dat kan bij het vinden van een baan goed van pas komen.” . Fontastys • 13


Samen

groter V.l.n.r. Thomas Merz, Hans Aarts en Maud Bouwman.

denken

Techniek & Logistiek, Economie en Educatie, niet twee, maar zelfs drie hoofden op één kussen… Als we het spreekwoord mogen geloven, is dat een basis voor heel veel ellende. Dat het ook anders kan, bewijzen Thomas Merz, Hans Aarts en Maud Bouwman, ‘opperhoofden’ van Fontys International Campus Venlo. Want ook al hebben de verschillende vakgebieden op het eerste oog niks met elkaar gemeen, toch biedt ‘samenwonen’ enorm veel voordelen. Als er één ding is waar Hans Aarts (directeur Techniek &

aan leerkrachten in het basisonderwijs krijgen. Hier moeten we

Logistiek), Thomas Merz (directeur Economie) en Maud Bouwman

nu al op anticiperen. Daarom werken we heel intensief samen

(teammanager pabo) het over eens zijn, dan is het wel over het

met basisscholen in de regio. Samen geven we de opleiding van

belang van een stevige verankering in de regionale economie.

toekomstige leerkrachten vorm en inhoud. Dat is behoorlijk uniek

“We willen en moeten als Fontys International Campus Venlo

in Nederland.”

aansluiten bij de behoeftes die er in onze regio leven”, vertelt Hans Aarts. “Noord-Limburg en regio Venlo in het bijzonder,

Volgens Thomas Merz reikt die regionale verankering overigens

zijn sterk in de maakindustrie en in de sectoren logistiek en

verder dan het inhoudelijke onderwijsaanbod. “Noord-Limburg

agrobusiness. Willen we als regio hierin blijven excelleren, dan

is maar een betrekkelijk smal stukje Nederland. Wat onze regio

zijn goede medewerkers een ‘must’. Het is de taak van ons

sterk maakt, is dat we grensoverschrijdend kunnen werken. Venlo

als opleidingsinstituut om hiervoor te zorgen. Niet voor niets

is het hart van de Euregio en een belangrijke handelspartner

zetten we als Fontys Venlo sterk in op logistieke, technische en

voor heel veel buitenlandse ondernemingen. Daarom bieden we

economische opleidingen.”

een groot deel van onze opleidingen aan in de Engelse of Duitse taal en werken we intensief samen met partneruniversiteiten

“Vergeet het onderwijs niet!”, vult Maud Bouwman aan. “Als pabo

overal ter wereld. Studenten leren hierdoor de taal en – nog veel

Venlo zien we dat we over drie tot vier jaar een groot tekort

belangrijker – ze leren omgaan met verschillende culturen.

14 • Fontastys


Dit zijn volgens ons twee componenten die essentieel zijn om in

als Fontys niet alleen. Hierover onderhouden we intensieve

een internationaal georiënteerde regio succesvol te kunnen zijn.”

contacten met gemeenten en bedrijven.”

Voorop lopen

Over het behoud van goede ‘juffen en meesters’ binnen de

Om die regionale verankering in stand te houden, werkt Fontys

regio, maakt Maud Bouwman zich minder zorgen. “Een pabo

Venlo intensief samen met het regionale bedrijfsleven, de

is een regionaal georiënteerde opleiding, waarbij inhoudelijke

overheid en andere onderwijsinstellingen. Die samenwerking

expertise gedeeld wordt en afstemming plaatsvindt met pabo’s

gaat overigens veel verder dan het plaatsen van stagiaires.

op de vijf locaties van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Bij

Hans Aarts: “We moeten zelf voorop lopen; weten wat er op de

ons zie je geen studenten die uit Groningen of Zeeland komen

markt gebeurt, altijd up to date zijn voor wat betreft de laatste

en buitenlandse studenten kunnen deze opleiding alleen volgen

ontwikkelingen. Daarom participeren we in allerlei netwerken,

als ze vloeiend Nederlands spreken. Bijna alle studenten van

hebben we regelmatig overleg met gecommitteerden, vragen

pabo Venlo komen uit de regio Noord- en Midden-Limburg, een

we mensen uit het bedrijfsleven om gastcolleges te verzorgen

uitzondering daargelaten. Eenmaal afgestudeerd, zie je dat deze

en investeren we in lectoraten. Die laatsten zorgen voor

nieuwe leerkrachten ook in de eigen regio willen blijven werken.”

kennisontwikkeling in de regio; kennis die vervolgens direct weer wordt geïntegreerd in het onderwijs.”

Samenwerken Één campus met veel verschillende opleidingen en dus ook héél

Ook Thomas Merz benadrukt dat Fontys Venlo wil innoveren. Een

veel verschillende studenten… Is dat een voor- of een nadeel?

goed voorbeeld hiervan is volgens hem de opleiding International

“Een voordeel!”, zegt Maud Bouwman resoluut. “Waar we

“Het is onze doelstelling om afgestudeerden – nationaal en internationaal – aan de regio te binden” Fresh Business Management die in 2008 is gestart, toen nog

voorheen nog echt drie verschillende instituten waren, zien we

onder de naam Food & Flower Management. “Zoals Hans al

gelukkig steeds meer de voordelen van samenwerking. Neem

vertelde, moeten onze opleidingen aansluiten bij de behoeften op

pabo-studenten: die maken hier kennis met medestudenten uit

de regionale arbeidsmarkt. Venlo heeft enorme ambities op en

allerlei landen en met verschillende culturen. Dat is toch een

rondom het Greenportgebied. Om deze ambities waar te maken

verrijking voor de persoonlijke ontwikkeling?”

heb je mensen nodig die verstand hebben van agro en logistiek én die internationaal onderlegd zijn. Met deze gedachte hebben

Maar ook vakinhoudelijk zoeken de drie instituten steeds vaker

we de opleiding vormgegeven. Voorlopig zijn we nog de enige

de samenwerking op. Een mooi voorbeeld is de Venloop. Maud

opleiding in Nederland, dus aan animo niets te klagen. Maar we

Bouwman: “Fontys Venlo sponsort de Venloop, niet alleen

hebben ook heel veel studenten uit het buitenland die juist voor

financieel, maar vooral ook door kennis en praktische hulp ter

déze opleiding naar Venlo komen.”

beschikking te stellen. Zo houden studenten van de opleiding Logistiek zich bezig met allerlei logistieke facetten van het

Op dat laatste punt ligt voor de regio nog een uitdaging. Want

evenement. Als pabo geven we invulling aan VenloopKids, een

je kunt wel buitenlanders hier opleiden, maar als ze eenmaal

activiteit voor kinderen op de woensdag voor de Venloop. Het doel

afgestudeerd weer terug naar huis gaan, heb je er als regionale

van deze activiteit is een gezonde levensstijl bij kinderen promoten.

economie bar weinig aan. Hans Aarts bevestigt dit volmondig.

Studenten van de pabo die de minor bewegingsonderwijs volgen,

“Het is onze doelstelling om afgestudeerden – nationaal en

verzorgen een bewegingsactiviteit. Maar ook andere pabo-

internationaal – hier vast te houden. Maar dat kunnen we

studenten steken hun handen uit de mouwen.” . Fontastys • 15


Wat je van ver haalt… Ze zijn jong, ambitieus en komen uit alle werelddelen… Elk jaar beginnen enkele tientallen buitenlandse studenten bij Fontys aan een internationale bachelor studie. ”Als ik straks ben afgestudeerd, wil ik hier misschien wel blijven wonen en werken”

Auste Petraviçiute 2e jaars studente International Fresh Business Management. Komt uit Litouwen. ”Biologie of business… ik heb heel lang getwijfeld over mijn studierichting. Mijn hart ging uit naar biologie, maar mijn hoofd zei dat ik voor een economische opleiding moest kiezen, omdat dit beter zou zijn voor mijn toekomst. International Fresh Business Management combineert eigenlijk het beste van beide werelden. Ik wilde per se in Europa studeren en heb lang gezocht naar een geschikte plek. Uiteindelijk werd het Fontys Venlo. Omdat de regio bekendstaat als het hart van de Europese agribusiness overweeg ik serieus om hier te blijven wonen en werken. Ik wil dan wel naar een grotere stad verhuizen. Aan de andere kant: vanuit Litouwen is het goed zakendoen met Rusland.

Dat land heeft nog heel veel potentieel als het op bloemen en logistiek aankomt. Ach, laat ik maar eens eerst mijn stages hier afronden.” .

”Ik wilde per se in Europa studeren en heb lang gezocht naar een geschikte plek”

Marianne Reiche 2e jaars studente Industrieel Product Ontwerpen (IPO). Komt uit Duitsland. ”Ik heb voor de Nederlandse opleiding IPO gekozen, omdat we in Duitsland geen soortgelijke opleiding kennen. IPO hier bij Fontys combineert heel sterk de grafische en technische facetten van het vak. Bij ons in Duitsland ligt de focus vooral op het grafische aspect. In mijn zoektocht op het web naar een goede opleiding kwam ik bij IPO in Venlo uit. Ideaal! Oorspronkelijk kom ik uit ‘Köln’, maar sinds ik hier studeer, woon ik in ‘Kaldenkirchen’. Dat is lekker dichtbij. Als ik mijn opleiding heb afgerond, lijkt het me leuk om in een groot bedrijf te werken, het liefst in een redelijk technische functie.” .

”In Duitsland kennen we geen soortgelijke opleiding 16 • Fontastys


Dias Igimbayev 1e jaars student International Business Economics. Komt uit Kazachstan. ”In mijn familie is het een ‘traditie’ om een Master te hebben. Dus ook ik wil minimaal één universitaire opleiding afronden. Met dat doel ben ik naar Nederland gekomen. Eigenlijk wilde ik medicijnen studeren, maar dat is behoorlijk prijzig. Uiteindelijk heb ik voor International Business Economics gekozen. Fontys Venlo staat bij ons in Kazachstan enorm goed aangeschreven. Dat geldt voor de kwaliteit van opleidingen, maar vooral ook omdat Fontys internationale studenten goed helpt bij allerlei praktische zaken. Denk aan het regelen van visum, onderdak en verzekeringen. Ooit, als ik

klaar ben met mijn studie(s), wil ik stiekem een eigen universiteit beginnen in Kazachstan. Dan ga ik hier Nederlandse studenten werven, hahaha!” .

Fontys Venlo staat bij ons in Kazachstan enorm goed aangeschreven”

Victoria Holthuisen 2e jaars studente International Marketing. Komt uit Groot Brittannië. ”Studeren in Groot Brittannië is enorm duur; bijna vijf keer zo duur als in Nederland. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een opleiding in het buitenland. Ik zocht vooral een praktische opleiding op het gebied van marketing en een plek waar taal geen barrière zou vormen. Zo ben ik bij Fontys Venlo terechtgekomen. Ik ben gek op taal en spreek een aardig woordje Duits. Mijn ‘Sprache’ kan ik hier op de campus overigens goed oefenen met al die Duitse studenten. Veel van hen schakelen automatisch over op Duits zodra ze in de gaten hebben dat ik die taal ook spreek. In hoop dat ik in mijn toekomstige beroep mijn talen kan gebruiken. Veel reizen voor mijn werk, dat zou gaaf zijn.” .

”Mijn Duitse ‘Sprache’ kan ik hier op de campus goed oefenen

Ahrend de Kruijf

2e jaars student International Business & Management Studies. Komt uit Nederland. ”Als je succesvol zaken wilt doen, dan moet je grensoverschrijdend kunnen opereren vind ik. Daarom heb ik gekozen voor een internationale opleiding. Met een diploma International Business & Management Studies op zak, heb ik een goede basis voor de toekomst. De opleiding is behoorlijk breed: alle facetten die bij het ondernemerschap horen, komen aan bod. Denk aan marketing, maar ook

aan managementvaardigheden. Mijn droom is een eigen bedrijf op te zetten. Ik ben geboren in een ondernemersfamilie. Het lijkt me te gek om iets in de mode te gaan doen of iets met 3D printing.” .

Mijn droom is een eigen bedrijf op te zetten” Fontastys • 17


Op kamers in

Venlo


Op de salontafel staan borden met oranje sausresten (menu

Request rad

van de dag: lasagne met frikandel) en ligt een boekje met een

Wat direct opvalt in het studentenhuis is de fiets die – rijkelijk

schaars geklede mevrouw, in de keuken wacht een dode muis

versierd met slingers – het trappenhuis siert. “Die fiets is van

achter het oud-papier op zijn ‘uitvaart’, in de woonkamer hangt

Twan, onze oud-huisgenoot”, legt Jelle uit. “Hij woont hier nog

de waslijn en staat de TV aan, aan de muur polsbandjes van

wel, maar zit voor zijn werk een aantal maanden in het buitenland.

festivals, uiteraard een paar kratjes bier binnen handbereik…

Die fiets stond ons in de weg, dus hebben we ‘m opgehangen.”

Dit is zo ongeveer het decor van de Venlose studentenwoning

Het achterwiel van de fiets hebben de mannen in een melige

van Jelle en Mark. “Het is hier altijd een gezellige boel.”

bui getransformeerd tot request rad, geïnspireerd op de 3FM Coen en Sander show. Wie aan het rad draait mag een plaatje

Bij ‘op kamers wonen’ denk je meteen aan grote studentensteden

aanvragen dat Jelle met alle egards en compleet met jingle voor

als Groningen, Leiden, Delft of Maastricht. Toch telt Venlo

je opzet. Daaaaaaaaaaaaaar gaat tie weeeeeeeeeeeeeeeeeeer! “Ik

enkele honderden studentenkamers, grotendeels eigendom van

ben benieuwd wat Twan hiervan vindt, als hij weer terugkomt in

woningcorporaties. Maar ook enkele particuliere verhuurders

zijn huisje.”

.

begeven zich op de Venlose studentenkamermarkt. Een van deze studentenhuizen wordt bewoond door de vrienden Jelle en Mark, allebei student aan Fontys International Campus in Venlo. Voor de Fontastys schudden de mannen een paar prachtige anekdotes uit de mouw.

Feestjûh Voor de verjaardag van Mark organiseerde het duo een gezellig ‘feestje’. “Nou ja, feestje… we hadden bijna tachtig man binnen”, vertelt Jelle lachend. “Overal stonden mensen; in het trappenhuis,

t Studentenrecep

andel en ik fr t e m e n g a s a L tomatensaus

gd t recept gevraa en Jelle naar he rk Ma e w en Natuurlijk hebb en de man nen Fontastys w ild de or Vo . se es va n deze delicat ring pr ijsgeven. j hoge uitzonde bi ’ ef ch de n hu n ‘geheim va

in onze kamers natuurlijk, in de keuken en zelfs in de douche. Muziekje aan, biertje erbij… super gezellig.” Toen vriendin Jolijn die avond wilde blijven ‘logeren’, bleek het eenpersoons bedje van Jelle toch wat aan de kleine kant. Wat doe je dan als aanstormend werktuigbouwkundige? Juistem! Dan fix je gewoon een bed van een paar bierkratjes en pallets. Nu, enkele maanden later, staat het bed er nog steeds in die hoedanigheid.

Heilige grond Na dit bewuste feestje was de vloerbedekking in Jelles kamer toch aan vervanging toe. Ook daar bedachten de mannen een creatieve oplossing voor. Het toeval geschiedde dat enkele studenten uit het Venlose studentenhuis die week achter de schermen moesten werken bij het concert van Bruce Springsteen in het Goffertpark in Nijmegen. Mark: “Na het concert bleek dat de vloerbedekking van de kleedkamer van Bruce werd weggegooid. Zonde! Die hebben we dus maar meegenomen en ligt nu hier.”

Fontastys • 19


En nu aan het werk! Hoewel opleiden de core-business van Fontys International Campus Venlo is, ziet de campus studenten het liefst uitvliegen: de ‘wijde wereld’ in. Op naar een stageplek, een afstudeeropdracht, een vervolgopleiding of een ‘echte’ baan.

Denise Walboomers

“Eigenlijk hadden we helemaal geen stageplek, maar door

studente International Business Economics (IBE), loopt sinds

Denises enthousiasme en goede voorbereiding, konden we

september van dit jaar stage bij Die 2 Brüder von Venlo.

geen ‘nee’ zeggen. Denise is een voorbeeldstagiaire: ze werkt ontzettend hard, maar is ook een sprankelende collega. Ik ga

Naar eigen zeggen koos Denise voor de opleiding IBE omdat ze

haar écht missen als ze straks weg is.”

van cijfertjes houdt. En omdat de opleiding breed georiënteerd is en daardoor een goed toekomstperspectief biedt. Juist! Fontastys spreekt hier met een dame die weet wat ze wil. En dat geldt

“Het wordt nu tijd dat ik ook eens over de grens ga kijken”

ook voor de keuze voor haar huidige stageplek. Denise: “Die 2 Brüder von Venlo is een van de weinige supermarkten die nog

En weg gaat Denise, want haar ambitie lijkt niet te stuiten.

zelfstandig opereert en dus geen onderdeel is van een keten.

“Als echt ‘Venloos maedje’ ben ik altijd in de stad gebleven:

Doordat het bovendien een relatief compact bedrijf is, krijg ik te

basisschool, middelbare school, Fontys… Het wordt nu tijd dat

maken met alle facetten van het bedrijfsproces.” Denises opdracht

ik ook eens over de grens ga kijken.” En dus vertrekt Denise

omvat het analyseren en beschrijven van de administratieve

in januari voor een half jaar naar Finland, naar een van de

organisatie van het personeelsproces bij de supermarkt.

partneruniversiteiten van Fontys, om daar haar minor te volgen. Desondanks kijkt Denise ook met veel plezier terug

Harry Jacobs, directeur van Die 2 Brüder von Venlo en tevens

op haar periode bij Die 2 Brüder von Venlo. “Het gezellige, het

stagebegeleider, is laaiend enthousiast over zijn protegé.

informele…. En de snoeplaaj… die ga ik zeker missen.” .


Patrick Loos was ooit student aan de Vervoersacademie en is nu Client Solutions Director bij UPS Supply Chain Solutions. Daarnaast is Patrick gecommitteerde voor de opleiding Logistiek. Als Noord-Hollands ‘jochie’ kwam Patrick Loos naar het verre Zuiden om hier zijn logistieke droom na te jagen. Inmiddels is Patrick Client Solutions Director bij UPS. Een functie waarin hij voor 50% van zijn tijd verantwoordelijk is voor de Franse tak van het bedrijf en voor de overige 50% zich bezighoudt met business development. “Ik kwam in 1988 op de Vervoersacademie”, herinnert Patrick zich. “Toen nog op de Zustersstraat. Toen was de VA de enige logistieke opleiding in Nederland. Mijn collega-studenten kwamen uit heel Nederland. Veel van hen zaten op kamers, ik ook. Hoewel Venlo eigenlijk helemaal niet bekend stond als studentenstad heb ik er een prachttijd gehad. De intro… die herinner ik me nog goed. Stonden we daar, verkleed als Sint en Piet, hartje zomer op de markt in Venlo.”

“Stonden we daar, verkleed als Sint en Piet, hartje zomer op de markt in Venlo” Na zijn afstuderen haalde Patrick zijn doctoraal bedrijfskunde aan Nyenrode. Daarna had hij de keuze: naar Breda of voor Frans Maas naar Kaldenkirchen. Omdat zijn toenmalige vriendin – inmiddels vrouw – in Venlo woonde, koos Patrick voor Kaldenkirchen. “Bij Frans Maas (inmiddels DSV) heb ik drie jaar met veel plezier gewerkt. Maar ik wilde doorgroeien naar een internationale functie. Bij UPS deed zich een mogelijkheid voor. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen.” Patrick heeft nog steeds regelmatig contact met Fontys, bijvoorbeeld in zijn rol als gecommitteerde. “Vanuit deze rol kan ik bijdragen aan de inhoud van het curriculum. Venlo is logistieke hotspot nummer één in Nederland. Een logistieke opleiding van top-niveau hoort hier thuis.” . Fontastys • 21


Lars Hindriks

waar ik proeven kan draaien en metingen kan uitvoeren.

studeert werktuigbouwkunde en loopt stage bij

Uiteindelijk hoop ik MGG te kunnen adviseren hoe ze het

aluminiumgieterij MGG (in de volksmond ‘De Gies’) in Tegelen.

vervormen kunnen voorkomen.”

Op de afdeling Process engineering bij MGG worden twee van de tien werkplekken steevast bezet door stagiairs, meestal

“Fontys levert uitstekende stagiairs. Hierdoor zijn we grootverbruikers”

afkomstig van Fontys Venlo. Een van die werkplekken is nu het ‘stekkie’ van Lars Hindriks, maar eigenlijk is hij veel liever in

Lars wordt begeleid door Jeen de Vries, eveneens werkzaam op

de fabriek. “We werken hier veel voor de automotive-branche

de afdeling Process engineering. “Dat twintig procent van onze

en verwarmingsindustrie”, legt Lars uit. “Om aluminium te

afdeling uit stagiairs bestaat, geeft aan hoe belangrijk we dit als

kunnen gieten, heb je mallen nodig. In zo’n mal zit een kern

bedrijf vinden”, vertelt Jeen. “Fontys levert uitstekende stagiairs

gemaakt van zand en daarom heen wordt gegoten.” Maar zand

en verwijst regelmatig studenten naar ons door. Hierdoor zijn we

is fragiel en je hoeft geen whizzkid te zijn om te begrijpen dat

‘grootverbruikers’.” Koffie halen en kopietjes maken is er voor

zo’n kern van vorm kan veranderen. En daar zit nu de crux van

stagiairs bij MGG volgens Jeen niet bij. “Stagiairs kunnen bij ons

Lars’ stage-opdracht. “Aan mij de taak om te onderzoeken óf

aan de slag met nieuwe, onbekende en interessante opdrachten,

zandkernen daadwerkelijk vervormen en zo ja, wat hiervan de

vaak vragen die wel binnen het bedrijf leven, maar waar we

oorzaak is. In de fabriek heb ik een mooie testomgeving gebouwd

nooit aan toekomen om ze op te pakken.” .


Dennis Geutjes

Even ‘aldehore’ of ‘ein tas koffie drinke’, zodat ik daarna weer

is vierdejaars student werktuigbouwkunde. In 2012/2013 liep

fris aan de slag kon. Wat ik hier heb geleerd, is plannen. Op

hij stage bij WEIR Minerals in Venlo.

school ben ik hier minder mee bezig geweest, maar bij zo’n stage-opdracht heb je een deadline.”

Al op de HAVO was Dennis een vlijtige jongeman. Hij ontving twee diploma’s: een voor het profiel Natuur & Gezondheid en een voor het profiel Natuur & Techniek. Eigenlijk wilde hij ‘iets met biologie’ gaan doen. Maar toen hij een keer meeging naar het

“Wat ik hier zeker heb geleerd, is plannen. Bij zo’n stage-opdracht heb je een deadline”

werk van zijn vader bij WEIR Minerals, was hij verkocht en koos hij voor de opleiding Werktuigbouwkunde.

Rachel van Bakel, werkzaam op de afdeling Human Resources van WEIR Minerals, benadrukt dat het bedrijf stagiaires van

Dennis: “Toen ik in het derde jaar stage mocht lopen, was

Fontys graag ziet komen. “Omdat ze zo goed zijn. We doen

WEIR een logische keuze. WEIR Minerals maakt pompen. Het

er dan ook alles aan om deze stagiaires binnen te krijgen:

hele productieproces vindt hier in huis plaats. Tijdens mijn

rondleidingen organiseren, stage-opdrachten uitschrijven en

stage heb ik metingen verricht in een test-opstelling, processen

deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten voor stagiaires en

geanalyseerd en uiteindelijk heb ik de organisatie ook een

afstudeerders bij Fontys. Ook voor de nieuwe stageperiode

concreet advies kunnen geven.”

hebben we alweer een aantal opdrachten klaarliggen. We willen investeren in mensen en hun ontwikkeling, want als er na het

Dennis denkt met veel plezier terug aan zijn stageperiode. “Ik

afstuderen een vacature is, kan zo’n stagiair zomaar een nieuwe

werd heel vrij gelaten, mocht me echt focussen op mijn eigen

collega worden.”

.

project. Gelukkig was er ook volop ruimte voor een lolletje. Fontastys • 23


Tom Lenders studeert International Fresh Business Management en loopt momenteel stage bij de online versspecialist Vershuys.com. Na een mbo-opleiding te hebben afgerond en een aantal jaar werkervaring te hebben opgedaan, besloot Tom Lenders drie jaar geleden dat het tijd was voor een vervolgstudie. “Ik heb altijd geweten dat ik hier – in regio Venlo – wil blijven wonen en werken”, vertelt Tom. “Ik heb een passie voor levensmiddelen en een passie voor logistiek. Je krijgt te maken met zo’n hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne of temperaturen. In mijn huidige opleiding ontmoeten mijn beide passies elkaar. Dat vind ik fantastisch.” Tom loopt dit semester stage bij Vershuys.com. Dit is een online boodschappenservice waar inwoners van Noord-Limburg hun versproducten kunnen bestellen. Deze worden de dag erna op het gewenste tijdstip thuisbezorgd. Tom: “Alle producten komen nagenoeg rechtstreeks uit de wei of van het land. Doordat we samenwerken met Plus Benders, levert Vershuys.com ook een supermarkt assortiment.” In Toms stage-opdracht passeren alle facetten van de opleiding de revue: agro, logistiek en marketing. “Logistiek en marketing zijn essentieel voor ieder bedrijf. Doordat ze allebei in de opleiding aan bod komen, kan ik een vraagstuk ook vanuit beide perspectieven benaderen.”

“Ik heb altijd geweten dat ik hier in de regio Venlo wil blijven wonen en werken” Dat Vershuys.com een organisatie is met volop groeiambities, maakt de stage voor Tom alleen maar leuker. “We werken hier met een klein team en mijn inbreng wordt enorm gewaardeerd. Dat is leuk. Ik word betrokken bij alledaagse dingen, maar ook bij belangrijke beslissingen. Door deze stage weet ik zeker dat ik later graag in de levensmiddelenbranche wil werken.” .


Ralph Thissen

ook ter wereld. Inmiddels hebben we zaden ontwikkeld voor 28

Is in 2007 afgestudeerd aan de opleiding International

verschillende groentesoorten.”

Marketing bij Fontys International Campus Venlo en werkt sinds 2012 als Business Controller bij Nunhems Netherlands,

Bij Nunhems lopen regelmatig studenten stage. Ralph:

een internationaal opererend groentezaadbedrijf. Nunhems is

“We hebben zo’n tientallen stagiairs per jaar, vooral op

het groentezaadmerk van Bayer Cropscience.

Research & Development. Deze afdeling is het hart van ons bedrijf. Vanuit Fontys hebben we voornamelijk Marketing-

International Marketing is in feite Commerciële Economie, maar

en Bedrijfseconomische stagiairs. Die zitten hier, op het

dan in een internationaal jasje. Ralph weet nog goed waarom

hoofdkantoor, of soms op een van onze vestigingen in het

hij voor deze opleiding heeft gekozen. “Het praktijkgerichte

buitenland.”

onderwijs met bijvoorbeeld de mini-company, sprak me heel erg aan. Maar het internationale karakter van de opleiding en het contact met studenten van diverse nationaliteiten waren voor mij mede doorslaggevend.”

“We hadden in die tijd goede contacten met docenten, je kon altijd binnenlopen”

Ralph studeerde af in de regio Düsseldorf en na zijn studie

Ook Ralph heeft goede herinneringen aan zijn studententijd.

aan Fontys Venlo volgde hij de master International Business

Wat hem vooral is bijgebleven, is – zoals hij het zelf zegt – de

Management in Plymouth. Voordat hij de overstap maakte naar

informele, no-nonsense sfeer. “We hadden in die tijd goede

Nunhems werkte Ralph in Waalwijk. Maar Ralph wilde terug

contacten met docenten, je kon altijd binnenlopen. En de

naar Limburg en kwam, via een recruitmentbureau, bij de

introweek… Kwamen de Vengaboys optreden. Dat was ge-wel-

zadenproducent terecht. “Nunhems”, legt Ralph uit, “veredelt

dig! In latere jaren van de opleiding hebben we dat feestje nog

zaden voor de professionele tuinbouw- en groenteketen, waar

een keer dunnetjes overgedaan.” . Fontastys • 25


Corné Geerts studeerde aan de Vervoersacademie, is nu CEO bij Seacon Logistics Group en is als gecommitteerde nog steeds verbonden aan Fontys International Campus Venlo. Het is inmiddels alweer meer dan twintig jaar geleden dat Corné Geerts zijn afstudeeropdracht van de Vervoersacademie inleverde, toen nog op een floppy. Via het ILEC (Internationaal Logistiek Expertise Centrum en onderdeel van Fontys, red.) studeerde hij af bij een firma die banden maakt. “Seacon was destijds de transporteur voor deze firma”, vertelt Corné. “Mijn stagebegeleider heeft toen contact gezocht met Seacon: of ze niet een plek hadden voor een ‘logistieke starter’?” Corné werd aangenomen en ontwikkelde zich binnen Venlo’s bekendste logistieke dienstverlener van Logistics Manager tot CEO.

“Je hoort weleens mensen klagen over de kwaliteit van afgestudeerden. ‘Doe er dan wat aan’, denk ik dan” De banden met de toenmalige Vervoersacademie – nu de Fontys-opleiding Logistiek (Economische & Technische Vervoerskunde) – zijn nog steeds sterk. “Seacon Logistics is een internationaal opererend logistiek bedrijf”, vervolgt Corné. “Ik vind het belangrijk om vanuit mijn functie bij te dragen aan de ontwikkeling van de opleiding. Fontys Venlo is immers een belangrijke bron voor toekomstige Seacon-medewerkers. Je hoort weleens mensen klagen over de kwaliteit van afgestudeerden. ‘Doe er dan wat aan’, denk ik dan. Als gecommitteerde beoordeel ik niet alleen afstudeeropdrachten, ook praat ik - samen met collega’s uit het vak - met Fontys over de inhoudelijke ontwikkeling van de opleiding. Daarnaast geef ik zo nu en dan een gastcollege. Leuk hoor, om studenten inzicht in de praktijk te geven.” Het valt Corné op dat veel oud-studiegenoten in heel verschillende functies terecht zijn gekomen. “Niet alleen binnen de logistiek, dat is al een enorm breed vakgebied, maar ook daarbuiten. Dat zie je overigens ook terug binnen ons bedrijf. Stagiairs en alumni van Fontys Venlo werken verspreid over ons hele bedrijf.” . 26 • Fontastys


Mini-companies Kleine ondernemingen met grootse ideeën

‘Ondernemen leer je niet alleen uit boeken, maar vooral in de praktijk’. Dat is de filosofie achter de Fontys mini-companies. Binnen tien maanden zetten teams van studenten – afkomstig van verschillende opleidingen en met diverse nationaliteiten – een compleet bedrijf op. Van businessplan tot productontwikkeling en van boekhouding tot sales. Elk jaar zien zo’n 55 mini-companies het levenslicht. En niet zelden brengen ze een heel bijzonder product op de markt…

Cake uit de magnetron?

Koekje erbij?

BoneyM, hoe laat is het?

Een cake maken in anderhalve minuut…

Stel, je drinkt een lekker kopje thee.

“Kunnen we hier iets mee?”, vroegen de

dat lijkt een ‘mission impossible’. Maar met

Waar laat je dan het natte theezakje?

‘medewerkers’ van Cube44 zich af toen ze

MyCake tover je écht in een handomdraai

Mini-company MaxiMini bedacht een

oude LP’s bij hun ouders op zolder vonden.

een smaakvolle, eenpersoons chocolade-,

oplossing voor dit alledaagse probleem:

Nou en of! Cube44 ontwikkelde hippe

wortel- of sinaasappelcake op tafel. Alles

de Tdrop. Dit kunststof mini-tasje voor aan

klokken met de LP als wijzerplaat.

wat je nodig hebt is een mok, een zakje

je theekop is praktisch en ziet er gezellig

MyCake-mix, water, olie en een eitje… even

uit. ”Onze belangrijkste doelgroep zijn

“Er zijn wel meer LP-klokken op de markt”,

roeren, de magnetron in, een beetje geduld

cafés en koffie- en theewinkels”, vertellen

vertellen de ondernemers, “maar ons

en…. voila, smullen maar!

de teamleden van MaxiMini. “We hebben

product is uniek doordat we het product

overigens ook klanten die de tasjes

van A tot Z zelf hebben ontwikkeld.” Het

Volgens de initiatiefnemers van

gebruiken om koekjes bij de koffie in te

product zet een scherp contrast neer

mini-company Cake ‘n’ Cup sluit de

serveren of er de rekening in doen.” De

tussen oude muziek (bijvoorbeeld BoneyM

eenpersoonscake aan op de behoefte van

tasjes zijn verkrijgbaar in verschillende frisse

of de Duitse Schlagerparade) en een trendy

mensen om steeds gezonder te leven.

kleuren en met verschillende inscripties.

design met neon-kleuren.

”De cake is 100% natuurlijk. Er zijn geen

Die worden aangebracht door een sociaal

kunstmatige kleur-, geur of smaakstoffen

werkvoorzieningsbedrijf in Duitsland. “Zo

Niet voor niets bracht Cube44 hun klok op

aan toegevoegd.”

geven we ook invulling aan een stukje MVO.”

de markt onder de naam ‘Timeless records’.

Naam mini-company: Cake ‘n’ Cup Productnaam: MyCake Opleiding: International Fresh Business Management Teamleden uit: N  ederland, Litouwen, China en Duitsland Prijs: € 5,99

Naam mini-company: MaxiMini Productnaam: Tdrop Opleiding: International Business Management Studies, International Marketing, International Business Economics Teamleden uit: Oeganda, Duitsland en Nigeria Prijs: € 3,50

Naam mini-company: Cube 44 Productnaam: Timeless Records Opleiding: International Business Management Studies, International Marketing, International Business Economics Teamleden uit: Bulgarije en Duitsland Prijs: € 15,-


Fontysfacts 4000 studenten volgen een studie bij Fontys in Venlo. 68% komt uit het buitenland Bij Fontys International Campus Venlo werken 210 docenten. Hiervan zijn er 66 buitenlands

Het Fontys-terrein is ruim 89.000 m2 groot Het terrein telt ruim 700 parkeerplekken die dagelijks worden bezet door (voornamelijk) Duitse auto’s

Per dag komen er ongeveer 50 medewerkers met de fiets naar het werk Onder studenten ligt dit aantal op 70

Elk jaar organiseert Fontys Venlo 2 open dagen en 2 open avonden. Per open dag helpen ongeveer 125 studenten mee!

Er zit ruim 2500 m3 water in de vijver voor school De beroemde glazen brug is 65 meter lang en telt 325 m2 aan glas Dagelijks gebruiken docenten en studenten zo’n 1200 meter wc papier en 4000 papieren handdoekjes De receptie geeft per dag ongeveer 25 sleutels uit aan studenten en medewerkers

Er staan 247 pc’s en 293 laptops op de campus Twee keer per week worden vier containers met elk 2500 liter afval geledigd. Dat is ruim 20.000 liter afval per week!

Per week wordt er zo’n 7500 liter oud papier opgehaald

In de zomer worden er dagelijks 5 grote afvalzakken vol met voornamelijk peuken opgeruimd. In de winter zijn dit slechts enkele emmers


Coen Aarts, 17 lentes jong, is verdediger in de A bij de voetbalacademie van VVV Venlo-Helmond Sport. “Een topsportcarrière is onzeker en vergankelijk”, trapt Coen af. “Ik voetbal weliswaar al vanaf de E’tjes bij VVV Venlo–Helmond Sport, maar dat betekent niet automatisch dat ik over een paar jaar in de Eredivisie kan schitteren. Daarom vind ik het belangrijk om nu ook te studeren. Fontys International Campus Venlo biedt me de mogelijkheid om mijn topsportcarrière te combineren met een studie aan de pabo.”

Coen traint vier keer per week – soms in Venlo en soms in Helmond – en speelt op zaterdag een wedstrijd. Een haalbaar schema? “Door de topsportregeling hoef ik lessen die onder trainingstijd plaatsvinden, niet te volgen. Enerzijds heel handig, anderzijds voel ik me soms bezwaard ten opzichte van mijn studiegenoten. En ook al mis ik soms wat lessen, aan het eind van een semester moet ik toch tentamens

Profvoetballer en meester Een één-tweetje met Coen Aarts In zijn positie als rechtsback is hij de rots in de branding voor

maken. Gelukkig heb ik tot op heden goed gescoord, maar ik zou uiteindelijk wat langer over mijn studie mogen doen. Een ander voordeel van de topsportregeling is dat mijn stage wordt afgestemd op mijn trainingen.”

Het leven als topsporter gaat niet over rozen. Het vergt een ijzeren discipline en een tomeloze ambitie. Toch hoor je Coen niet klagen. “Ik maak lange dagen. Meestal

zijn teamgenoten en kwelgeest voor zijn tegenstanders.

kan ik pas rond acht uur ’s avonds aan

Hij heeft een ijzeren discipline en een tomeloze ambitie.

mijn huiswerk beginnen. Toch heb ik nog

Eenmaal voor de klas is hij voor zijn leerlingen

voldoende tijd voor vrienden, familie en

‘gewoon’ meester Coen.

mijn krantenwijk. Ik besef heel goed dat deze combinatie voor lang niet iedereen is weggelegd. Ja, soms is het pittig, maar ik geniet er ook enorm van.” . Fontastys • 29


Halfjaartjeweg.nl Wie regelmatig langs Fontys International Campus

“Toen we zeven jaar geleden met het programma startten”,

Venlo rijdt, heeft zich vast weleens afgevraagd: ‘wat

vervolgt Linda, “maakten negen Fontys studenten gebruik van

doen al die vlaggen hier?’ Het antwoord is simpel:

de regeling. Andersom kwamen acht buitenlandse studenten

de vlaggen vertegenwoordigen de internationale

naar Venlo. De laatste jaren is de animo voor het exchange

partneruniversiteiten waarmee Fontys samenwerkt.

programma, zoals wij dit noemen, enorm toegenomen. Elk jaar

En die samenwerking maakt dat Fontys-studenten

gaan zo’n 250 studenten naar het buitenland en komen 200

gemakkelijk en relatief voordelig een half jaartje in het

buitenlandse studenten naar hier. We werken inmiddels samen

buitenland kunnen studeren.

met 80 partneruniversiteiten overal ter wereld.”

Wie nu meteen denkt aan palmbomen, cocktails en luieren op

Gastgezin worden?

het strand, heeft het mis volgens Linda Huskes, head exchange & partners bij Fontys Venlo. “Studenten kunnen bij een van onze partneruniversiteiten hun minor volgen. Dit is een keuze onderdeel binnen de opleiding. In feite draaien studenten gewoon een half jaar mee met het onderwijsprogramma bij de buitenlandse partneruniversiteit van hun keuze. Het is dus absoluut geen ‘sabbatical’.” Andersom kunnen ook buitenlandse studenten een half jaar in Venlo komen studeren.

Vincent Chan “In Hong Kong leef je in een ‘rush’, alles gaat snel, snel, snel”

Fontys Ven lo wi l ha ar bu itenla ndse stu denten de Limbu rgse cu ltuur lat en ervaren. “Daarom zijn we op zoek naar gastge zin nen”, vertelt Lin da Huskes. “Zo’n gastgezin is vo or één weekend het thu is va n een bu itenla ndse stu dent.” Dus vind jij he t leu k om mensen va n andere cu ltu ren te ontmoet en en hen een weekend mee te neme n in de Limbu rgse cu ltuur, neem da n contact op met Linda via l.huskes@ fontys.nl.

komt uit Hong Kong, is nu vijf maanden in Venlo en volgt hier modules van de opleiding International Marketing.

Ik wilde heel graag een half jaar naar het buitenland en mijn opleiding bood me die mogelijkheid. Ik kon kiezen uit diverse landen, maar ik wilde per se naar Europa en heb uiteindelijk voor Nederland gekozen omdat ze hier zo goed Engels praten. En mensen zijn hier zó vriendelijk en behulpzaam. In Hong Kong leef je in een ‘rush’, alles gaat snel, snel, snel. Hier gaat het er een stuk relaxter aan toe. Mensen hebben tijd voor elkaar en ik heb het gevoel dat contacten hier heel oprecht zijn. Ik ben nu bijna vijf maanden in Venlo en wat me opvalt, is dat de opleiding hier veel praktischer is in vergelijking met mijn studie in Hong Kong. Hier in Nederland word je als toekomstig marketeer gestimuleerd om creatief te denken. Bij ons thuis gaat het er een stuk theoretischer aan toe. Samen met medestudenten heb ik al heel wat Nederlandse steden bezocht de laatste maanden. Amsterdam, Eindhoven, Den Haag… Ik vind het allemaal even mooi. Alleen één plek steekt er met kop en schouders bovenuit… Ik kan niet op de naam komen… Er staan overal windmolens…. Ook de Nederlandse cultuur heb ik een beetje geadopteerd. Ik heb zelfs kaas leren eten. Dat vond ik eerst echt niet lekker, maar mijn huisgenoten vertelden me dat ik het moest eten bij een glas wijn. Dan smaakt het wel!”

30 • Fontastys


Niek Linders

vertrok in het tweede studiejaar voor een half jaar naar het Duitse Brandenburg, vlakbij Berlijn.

“Toen ik de kans kreeg om een half jaar naar het buitenland te gaan, was voor mij al redelijk snel duidelijk dat Duitsland de bestemming moest zijn. Duitsland is de grootste exportpartner van Nederland en moet dat naar mijn mening ook blijven. Taalbeheersing en gevoel bij de cultuur zijn dan een ‘must’. In Brandenburg heb ik de minor ‘Duitse taal & cultuur’ gevolgd. Heel interessant. De eerste drie weken kreeg ik een stoomcursus Duits, daarna heb ik allerlei vakken gevolgd en veel bedrijven bezocht. Vooral het bezoek aan de Mercedez Benz-fabriek in Berlijn zal me altijd bijblijven. Doordat het cultuurverschil niet heel groot is, kon ik makkelijk contacten leggen met Duitse medestudenten. Met een aantal heb ik nog contact. Sommigen zijn nog op bezoek geweest in Nederland. Samen ondernemen we dan leuke dingen, zoals een dagje Amsterdam. Ook mijn huidige vriendin heb ik in Duitsland leren kennen.

“Vooral het bezoek aan de Mercedez Benz-fabriek in Berlijn zal me altijd bijblijven”

Duitsers hebben het imago ‘pünktlich’ te zijn en dat klopt wel. Door een strakke planning verloopt alles soepel, maar is er minder ruimte voor flexibiliteit. Zo liep ik een keer bij een docent binnen om te vragen hoe laat een tentamen zou zijn. Kreeg ik als antwoord: ‘mijn vragenuurtje is van 8.00 tot 9.00 uur’. Daar wilde ik niet op wachten, dus stelde ik mijn vraag nog een keer, maar de reactie bleef hetzelfde: ‘mijn vragenuurtje is van 8.00 tot 9.00 uur.’

Daniël van Melis

is docent aan Fontys International Campus Venlo en gaat vanuit zijn

functie regelmatig een week naar het buitenland om contact te onderhouden met partneruniversiteiten en hier ook les te geven. “Alle docenten van economische opleidingen worden door Fontys gestimuleerd om eens per jaar een week naar het buitenland te gaan. Om contact te onderhouden met partneruniversiteiten maar ook om inspiratie op te doen en te leren van buitenlandse culturen. Ik vind dit een verrijking van mijn vak. De laatste jaren ben ik in India geweest, in Taiwan, Brazilië en Amerika. De onderwijscultuur in die landen verschilt als dag en nacht. In Taiwan bijvoorbeeld, is er een enorme afstand tussen de docenten en de studenten. De docent vertelt en de student luistert. Punt. Dus toen ik daar een vraag stelde tijdens een van mijn lessen, kwam ik bedrogen uit. Geen student die reageerde. In India stond ik versteld van de strikte scheiding tussen jongens en meisjes. Maar ook

“In Brazilië komen studenten – mañana mañana – gerust vijf tot tien minuten te laat de les binnendruppelen”

de hiërarchische verhoudingen zijn er heel anders dan hoe wij ze gewend zijn. Groette ik de tuinman ’s ochtends, dan werd ik door docenten daar vreemd aangekeken. Brazilië is juist heel ‘locker’. Daar komen studenten – mañana mañana – gerust vijf tot tien minuten te laat de les binnendruppelen. Ondanks alle cultuurverschillen, lijken de opleidingen inhoudelijk allemaal op elkaar. De literatuur die in de verschillende landen wordt gebruikt, is nagenoeg identiek aan de onze.” .

Fontastys • 31


En toen was er licht

NieuwsEnzo

Een lantaarnpaal die licht geeft, elektrische fietsen oplaadt, een snelheidscontrole uitvoert en een WiFi hotspot voor de hele straat is… Het lijkt een scenario uit een science fiction-

Pabo Pieten

film. Niets is minder waar! Vijf studenten van de opleidingen

Wist je dat studenten van de pabo in Venlo zwarte piet zijn

Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde

in ‘Het Pakhuis van Sinterklaas’ in Venlo? De studenten

ontwierpen én realiseerden deze supersonische lantaarnpaal.

krijgen hiervoor een heuse

En binnenkort wordt hij geplaatst in Blitterswijk.

‘pietenopleiding’ in het Limburgs Museum, daar

Aanleiding voor het

waar de Sint traditiegetrouw

initiatief was de

logeert na zijn reis uit Spanje.

Light Challenge, een ontwerpwedstrijd voor een

De studenten begeleiden

nieuw lichtconcept in een

kinderen die met hun klas

‘standaard’ woonstraat.

of ouders Het Pakhuis van

Studenten ontwerpen vanuit

Sinterklaas bezoeken. Hun

drie pijlers: innovatie, duurzaamheid en burgerparticipatie,

ervaringen nemen ze mee naar

waarbij de mening van de buurtbewoners leidend is. Helaas

hun opleiding, als onderdeel

won het ontwerp van de Fontys-studenten niet de eerste prijs.

van het curriculum de Leraar

Desondanks wordt de lantaarnpaal binnenkort geplaatst in de

als Cultuurdrager.

straat ‘Op de Smelen’ in Blitterswijk.

Helemaal verantwoord!

Blitse brug De stadsbrug van Venlo… wie kent ‘m niet. De brug die

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ‘hot’.

het centrum van Venlo met Blerick verbindt is in 2007

Ook bij Fontys International Campus Venlo staat duurzaam

volledig gerenoveerd. Onderdeel van deze renovatie was het

ondernemen hoog in het vaandel.

herontwerpen en construeren van een nieuwe, eigentijdse brugleuning. Drie keer raden wie voor het ontwerp tekenden.

Zo werkt Fontys Venlo samen met Fairliefd, een stichting die

Juist! Studenten van Fontys International Campus Venlo.

helpt de millenniumdoelen te realiseren. Binnen Fairliefd werken studenten, de gemeente en het onderwijs samen

Tom Wolbertus, Roel Beelen, Ellen Vromans en Job Pieter Tent

aan millenniumdoelen 7 en 8: duurzaam milieu en eerlijke

ontwierpen een leuning met daarin karakteristieke Venlose

handel.

figuren. ’s Avonds wordt de leuning ook nog eens prachtig verlicht, wat een heel bijzonder plaatje oplevert.

Maar ook op andere fronten probeert Fontys Venlo haar studenten bewust te maken van het belang van MVO. Bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan het C2C ExpoLab, door regelmatig gastsprekers uit de nodigen of door Cradle2Cradle te verweven in mini-companies of afstudeeropdrachten.

32 • Fontastys


Lisa De dank is groot als de dag aanbreekt die het verlossende woord brengt De dag dat je mag gaan leven in plaats van overleven Je bent dan intens dankbaar Dankbaar dat die ene persoon de keuze heeft gemaakt De keuze om jou een leven te schenken Met dit gedicht als inspiratiebron ontwierp Lisa Hendrix,

de studente een nieuw leven aan iemand die tot die tijd moest

studente aan de opleiding Industrieel Product Ontwerpen, in

‘overleven’.

2012 een bankje. Een bankje dat aandacht moest vragen voor orgaandonatie. Gedurfd was het zeker, maar voor Lisa was

Lisa’s zussen Anne en Lidwien, haar ouders, haar vriend Joep

donorschap niet meer dan vanzelfsprekend. “Als ik dood ben,

en studiegenoten Rob en Lennart wisten één ding zeker: dat

heb ik er toch niets meer aan”, was haar gedachte.

bankje, naar Lisa’s ontwerp, moet er komen. Op 17 juni 2013, precies een half jaar na het ongeval, werd het bankje onthuld in

Hoe paradoxaal is het dan ook dat uitgerekend Lisa, ruim een

de ontvangsthal van het VieCuri Ziekenhuis in Venlo. Het bankje

half jaar nadat ze haar ontwerp presenteerde, het slachtoffer

vraagt, vergezeld door een plaquette met bovenstaand gedicht,

werd van een dodelijk ongeval. Op 17 december 2012 om half

subtiel de aandacht voor het donorschap. Voor Lisa’s familie en

zes ’s avonds werd Lisa aangereden door een auto, vlak voor

vrienden is het meer dan dat: een eerbetoon aan iemand die voor

school. Voor Lisa was het te laat, maar met haar organen schonk

hen zo dierbaar was en is. .

Foto: Anne, Lidwien en Lennart.

Fontastys • 33


Vastelaovend,vlaai & ve Cultuur proeven met buitenlandse studenten Vastelaovend, dropjes, haring met uitjes, mayonaise op je friet, fietsen, erwtensoep, kaas en vlaai… Voor ons Limburgers allemaal heel gewone dingen. Maar wat vinden buitenlandse studenten hier eigenlijk van? Een verslag van een middagje Nederlandse en Limburgse cultuur proeven. Letterlijk! Voordat we beginnen: hoe lang

Damir: ”En de mensen zijn vriendelijk.”

wonen jullie al in Nederland?

Tanatta: ”Vanuit Venlo ben je zo in andere

Tanatta: “Ik woon al bijna vier jaar hier in

grote steden in de regio. Ik ben al in Den

Tegelen, dus inmiddels ben ik wel gewend

Haag geweest, in Rotterdam, Roermond,

aan de Nederlandse cultuur.”

Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.”

Nikolay: “Haha, Tanatta is een ‘local’

Joy: ”Ja! Eindhoven is leuk om te

geworden. Zelf woon ik ook al bijna drie

winkelen. Ik heb trouwens vooral voor

jaar in Venlo.”

Venlo gekozen omdat de opleiding hier erg

Damir: “Ik ben hier pas drie maanden, dus

goed staat aangeschreven.”

alles is nog redelijk nieuw. Ik woon hier

berenpak? Zo’n kans krijgen jullie nooit meer!” ja, haring… met uitjes. Lekker is dat!” Tanatta: ”Of erwtensoep, maar dat vind ik

We gaan vandaag een beetje

samen met mijn tweelingbroer.”

Nikolay: ”Dames, helpen jullie mij even in dat

écht heel vies.”

Nederlandse en Limburgse cultuur Er zijn zoveel gave studentensteden proeven. Wat vinden jullie écht

Kennen jullie vlaai?

in Nederland… Waarom Venlo?

Nederlands?

Nikolay: ”Dat is toch taart met fruit erin?

Nikolay: ”Venlo is niet groot, maar je hebt

Damir: ”Tulpen, klompen en kaas

Ik vind vlaai met kersen het lekkerst.”

hier alles. Er hangt hier een goede sfeer.

natuurlijk!”

Tanatta: ”Of appel met een krokant laagje

Weet je wat een mooie plek is? Op de dijk

Nikolay: ”Inderdaad, kaas met gaten erin.

erop, mmmmmm.”

langs de Maas. Daar is het altijd heerlijk

Fietsen, dat vind ik ook écht Nederlands.”

Joy: ”Zit er slagroom op vlaai? Met

rustig.”

Joy: ”En vis… Hoe heet die ook alweer? Oh

slagroom is alles lekker!” Damir: ”Vlaai… (Damir kijkt ons vragend aan)? Geen idee waar jullie het over hebben.”

Op naar bakkerij Lamers aan de Parade in Venlo. Bakker Jos serveert een ‘kersverse’ kersenvlaai. En… wat vinden jullie ervan? Damir: ”Hoe moet ik dit eten? Als een pizza?” Nikolay: ”Ik zei toch… kersenvlaai is het lekkerst! Weet je trouwens wat ook lekker V.l.n.r. Damir, Tanatta, bakker Jos, Nikolay en Joy.

is? Wafels!”


ette hap

Even voorstellen Nikolay Tsanev • komt uit Bulgarije • studeert International Business & Management Studies (IBMS)

Joy: ”Ooh, dit ruikt heerlijk. Maar, het

Joker. Medestudenten hadden mijn gezicht

is wel lastig om én vlaai te eten, én te

geverfd.”

lachen en ook nog een beetje charmant op

Damir: ”Carnaval, wat is dat?”

de foto te komen.”

Nikolay: ”Zoiets als Halloween. Iedereen

Damir: ”Dit moet mijn broer proeven!

gaat verkleed feest vieren en bier drinken.

Hebben jullie misschien een zakje? Dan

En op het laatst is iedereen dronken. Dan

neem ik een stuk vlaai mee naar huis.”

wordt het pas écht leuk.”

We lopen door naar onze volgende

In Venlo is er maar één winkel

halte: Picadilly Automatiek, al

waar je het echte carnavalsgevoel

meer dan 50 jaar wereldberoemd in

krijgt: bij Geer van de Veer. Wat

Venlo vanwege zijn frietei. Al een

trekken jullie aan?

beetje honger?

Joy: ”Vorig jaar ging ik verkleed als Barbie,

Nikolay: ”Niet echt! Ik zit nog vol van

prinses en als politie-agente. Maar deze

de vlaai. Maar snacks zijn wel echt

hoedjes zijn ook leuk.”

Nederlands.”

Nikolay: ”Dames, helpen jullie mij even

Tanatta: ”Inderdaad: kroketten,

in dat berenpak? Zo’n kans krijgen jullie

frikandellen of een bamischijf.”

nooit meer!”

Joy: ”Doe mij maar een frikandel uit de

Damir: ”Nu we toch bezig zijn…. Geef dat

muur. Weet je trouwens wat ook écht

koeienpak eens aan!”

Joy Oloton • komt uit Duitsland, maar oorspronkelijk uit Nigeria • studeert International Business & Management Studies (IBMS)

Tanatta Yodchomyan • komt uit Thailand • studeert International Fresh Business Management

Damir Igimbayev • komt uit Kazachstan • studeert International Business Economics (IBE)

“Mayonaise op de friet… dat is ook écht Nederlands.” Nederlands is? Mayonaise op de friet!

Tanatta: ”Hahaha… jullie zien er echt

Bijna overal krijg je ketchup. Bij ons in

grappig uit!”

Duitsland krijg je ook wel mayo, maar die

“Vlaai, hoe moet ik dat eten… als een pizza?”

smaakt echt heel anders: veel zuurder.”

Na het bezoek aan Geer van de Veer zit

Damir: ”Een frietje gaat er best in.”

onze Venlose cultuurroute erop en nemen we afscheid van Joy, Nikolay, Tanatta en

Ok, even genoeg gegeten. Iets heel

Damir. Hoije! .

anders… Hebben jullie al carnaval gevierd? Tanatta: ”Zeker!” Nikolay: ”Ik ook! Ik was verkleed als Fontastys • 35


Fontys innovatoren Fontys International Campus Venlo wil continu voorop lopen op het gebied van onderwijsontwikkeling. In het bijzonder in segmenten die voor de regio Noord-Limburg strategisch belangrijk zijn: logistiek, food & agrobusiness en euregionale samenwerking. Daarvoor zijn kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie en een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven – van multinational tot regionale MKB’er – onontbeerlijk. Maar dit zijn nou niet bepaald zaken die je ‘er even bij doet’. Daarom investeerde Fontys Venlo de laatste jaren in een aantal bijzondere ‘instituten’.

Lectoraat Euregionalisering

op de voet en breng deze kennis terug naar het onderwijs.” Ook

‘Nagelneu’ en uniek in Nederland is het lectoraat Euregionalisering,

Rob Kwikkers werkt intensief samen met logistieke bedrijven. “Ik

in vaktermen: ‘International Management and Business in

ben vooral een initiator en een verbinder. In samenwerking met

Euregional Perspective’. Een hele mond vol. Volgens de

het ILEC kunnen we als Fontys Venlo ook een stap verder gaan en

‘nieuwbakken’ lectoren Clemens Jäger en Mariska van der Giessen

optreden als adviseur voor bedrijven.”

is het de taak van het lectoraat om op termijn euregionaal denken in het DNA van Fontys Venlo te verankeren. “Limburg vormt het

Internationaal Logistiek Expertise Centrum

hart van de Euregio. We willen vooral kennis vergaren en deze

Lector Rob Kwikkers refereerde al naar het bestaan van dit

gebruiken om onze organisatie en het onderwijsaanbod in het

bijzondere ‘instituut’: het Internationaal Logistiek Expertise

bijzonder te verbeteren.” Maar de rol van het lectoraat reikt verder

Centrum, kortweg ILEC. Al 25 jaar geleden werd het ILEC

dan louter Fontys. “We zijn de spin in het web voor organisaties in

opgericht, destijds door de Vervoersacademie. Henk Donker, een

deze regio die ‘iets’ willen doen in de Euregio, maar niet weten hoe.

van de grondleggers van het ILEC, vertelt hierover: “Het ILEC

Iedereen mag van onze expertise en ons netwerk gebruikmaken.”

is in feite het logistieke adviesbureau van Fontys Hogeschool

Zoals een goed lectoraat betaamt, gaan de twee lectoren ook

Techniek en Logistiek Venlo. Bij ons kunnen bedrijven een advies-

publiceren over euregionale vraagstukken.

of onderzoeksvraag neerleggen. Tevens verzorgt het ILEC al jaren

”We zijn de spin in het web voor organisaties in deze regio die ‘iets’ willen doen in de Euregio, maar niet weten hoe” Lectoraat logistiek

logisitieke en bedrijfskundige avondopleidingen voor mensen uit

In negen jaar tijd is Venlo zes keer uitgeroepen tot logistieke

het bedrijfsleven.” Het ILEC heeft een aantal adviseurs in dienst;

hotspot van Nederland. Alleen al dit gegeven zegt genoeg over

veelal mensen die ook nog een aantal uren per week voor de klas

het belang van een bloeiende logistieke sector in deze regio.

staan. “Dit levert een win-win situatie op”, legt Henk Donker uit.

Voor Fontys International Campus Venlo de uitdaging om hier

“Enerzijds weten bedrijven die bij ons aankloppen dat ze altijd

als opleidingsinstituut aan bij te dragen. Daarom richtte de

over meest actuele kennis kunnen beschikken. Anderzijds leveren

campus in 2003 het lectoraat Logistiek op. Binnen het lectoraat

de ervaringen die we bij bedrijven opdoen enorm waardevolle

is kennisontwikkeling op het gebied van transport en logistieke

inzichten op die we direct weer kunnen toepassen in onze lessen,

dienstverlening dagelijkse kost. Volgens lector Rob Kwikkers is dit

bijvoorbeeld in de vorm van cases.”

geen overbodige luxe: “De wereld van logistiek verandert zo snel dat een gemiddelde docent het niet meer kan bijhouden. Als lector

Bij grotere opdrachten betrekt het ILEC ook studenten van de

kan ik me hier volledig in verdiepen: ik volg nieuwe ontwikkelingen

opleiding Logistiek. Henk Donker: “Soms bemiddelen we tussen

36 • Fontastys


een bedrijf met een potentiële stageopdracht en een student.

Een slimme keuze die uiteindelijk zelfs resulteerde in een nieuwe

Maar we nemen ook opdrachten aan waar meerdere studenten op

opleiding. “Sinds we deel uitmaken van Greenport Venlo, is het

kunnen afstuderen. Het bedrijf dat de opdracht bij ons neerlegt, is

Greenportonderwijs binnen Fontys Venlo sterk ontwikkeld”, vertelt

dan verzekerd van een kwalitatief advies, het bedrijf doet immers

Henning Janßen, opleidingsmanager International Fresh Business

zaken met een professioneel adviesbureau, maar het heeft geen

Management. “Binnen het Greenportonderwijs passen we de

omkijken naar de begeleiding van stagiairs. Uiteraard ziet ook het

kennisdomeinen marketing, techniek en logistiek toe op Greenport-

financiële plaatje er een stuk aantrekkelijker uit.”

gerelateerde vraagstukken, meestal vraagstukken binnen de

“Ondanks dat studenten uit heel Nederland en zelfs Duitsland komen, zie je dat 50% van alle afgestudeerden in deze regio een baan vindt” Micha Reuter, adviseur bij het ILEC, benadrukt dat het instituut

branches food of agro. We merkten echter al snel dat binnen deze

ook een belangrijke rol speelt in logistieke kennisontwikkeling. Een

regio, maar ook in het buitenland behoorlijk wat animo was voor

mooi voorbeeld hiervan is volgens Micha het INNVALL-project.

deze vorm van onderwijs. Dat heeft ons in 2008 doen besluiten om

“INNVALL staat voor Innovatie Value Added Logistic Limburg en is

de opleiding Food & Flower Management te starten. Hedendaags

een samenwerking tussen logistieke bedrijven in de regio. Door de

telt deze opleiding een groot aantal Nederlandse studenten. En

krachten van kleinere- en middelgrote transporteurs en logistieke

omdat de naam van de opleiding niet meer matchte met de inhoud,

dienstverleners te bundelen, kunnen ze samen een sterkere

hebben we deze afgelopen jaar omgedoopt tot International Fresh

concurrentiepositie op de markt bemachtigen, waarbij ieder vanuit

Business Management.”

zijn eigen expertise bijdraagt.” Inmiddels zijn de eerste studenten van de opleiding afgestudeerd.

Greenport Venlo

“Ondanks dat studenten uit heel Nederland en zelfs Duitsland

Venlo is aangewezen als één van de vijf Greenports in Nederland.

komen, zie je dat vele afgestudeerden toch in deze regio blijven

Greenports zijn gebieden met een concentratie van activiteiten

werken. Dit cijfer laat zien dat het loont om in zo’n nieuwe opleiding

op het gebied van food, fresh & flowers. Binnen Greenport

te investeren. Uiteindelijk vaart de regio er wel bij.”

Venlo werken ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs

Diverse partijen uit het onderzoeks- en onderwijsveld, zo ook

en de omgeving (de 5 O’s) samen aan een economische

Fontys Venlo, hebben zich verenigd in GreenBrains, een onderdeel

structuurversterking.

van Greenport Venlo. Bij GreenBrains kunnen bedrijven terecht met kennis- en innovatievraagstukken. GreenBrains koppelt aan elke

Fontys International Campus Venlo stapte in 2005 als eerste hbo-

vraag de juiste kennisinstituten. .

onderwijsinstelling van de regio in Greenport Venlo. Fontastys • 37


Waar zijn hier de leukste cafés? Nou, daar!

Venlo heeft niet bepaald het imago van ‘studentenstad’. Toch zijn er genoeg plekken waar studenten van Fontys International Campus Venlo graag hun vrije tijd doorbrengen. We gingen op stap met Tolga Punar, Svetlana Franceva, Viktoria Atanasova, Philip Berensman, Darya Dolzhenko en Aldo Baldani.

Op stap in Venlo Stappen? Dat doen we bij ‘Motown Music Café’. In het weekend kun je hier heerlijk dansen. Nina Bellen van de STIP (Student Information Point) wijst ons de leukste plekjes van Venlo. Bij de STIP kunnen studenten ook terecht met al hun vragen over wonen, werken, studeren en

Bij ‘De Klep’ pakken we graag een lekker speciaal biertje.

recreëren in Venlo.

Ook shoppen kun je prima in Venlo. Hebben, hebben, hebben!

Bij Milk & Cookies hebben ze de lekkerste koffie, thee en warme chocomel.


V Venlo

kenniscentrum Wethouder Stephan Satijn

“We willen van Venlo een echte kennis-hotspot maken.” De benoeming van Venlo als ‘beste binnenstad van Nederland’ is amper een dag oud als Stephan Satijn, Wethouder Economische Zaken en Hoger Onderwijs, in klare taal duidelijk maakt welke ambities hij nog meer met Venlo heeft. Ook over de rol die Fontys International Campus Venlo hierin vervult en in de toekomst kán vervullen, is de wethouder glashelder: “Fontys heeft een aanzuigende werking op de hele regio.” “Al van oudsher is Venlo belangrijk voor het vervolgonderwijs in de regio Noord- en Midden-Limburg”, vindt Stephan Satijn. “De huidige Fontys International Campus Venlo en zijn voorgangers hebben hiervoor het fundament gelegd. Neem de Vervoersacademie... Dat was bij oprichting dé logistieke opleiding van Nederland. Nog steeds is Fontys toonaangevend, nu steeds meer met het oog op internationaal onderwijs. Sterker nog, Fontys Venlo is de enige internationaal erkende Fontys-campus in Nederland. Daar mogen we trots op zijn.”

Kenniscentrum Gemeente Venlo heeft de ambitie om van de regio een échte kennis-hotspot te maken. Hoe belangrijk zijn instituten als Fontys hierin, Stephan? “Heel belangrijk, dat spreekt voor zich. Fontys heeft een aanzuigende werking op de hele regio. Niet alleen trekt de campus studenten aan, ik durf ook te zeggen dat zonder Fontys, de HAS en de Universiteit van Maastricht nooit voor Venlo hadden gekozen. Ik vind het mooi om te zien dat deze drie kennisinstituten nu samenwerken om de regio nog meer ‘power’ te geven.

Investeren Regio Venlo heeft nu en in de toekomst een enorme behoefte aan goed opgeleide mensen, die ook grensoverschrijdend kunnen denken en handelen. Dat geldt in het bijzonder voor de sectoren techniek, agro en logistiek; sectoren waar we van oudsher al heel sterk in zijn. Het is dus belangrijk dat we als gemeente investeren in onderwijs, onderzoek en de samenwerking met het bedrijfsleven. En dat doen we ook, uiteraard in nauw overleg met

“Ik vind het mooi om te zien dat Fontys, de HAS en de Universiteit van Maastricht samenwerken om de regio nog meer ‘power’ te geven”

de opleidingsinstituten. Daarnaast moeten we er samen voor zorgen dat afgestudeerden ook hier in de regio willen blijven wonen en werken. Een titel als ‘beste binnenstad’ draagt daar natuurlijk aan bij. ” .

Fontastys • 39


“Het Limburgse heuvellandschap kan niet tippen aan de natuur van Schotland”

Duncan Hepburn Werken in het buitenland heeft Duncan Hepburn, oorspronkelijk Brit maar lange tijd woonachtig in Edinburgh Schotland, altijd gefascineerd. Toch bleef het bij dromen; de motivatie om ook daadwerkelijk die ene, grote stap te zetten, ontbrak. Totdat Duncan zijn huidige vrouw - een Nederlandse - leerde kennen. Na wat geschommel met werk, reizen en afstand besloot Duncan zijn kilt spreekwoordelijk aan de wilgen te hangen en Edinburgh als woonplaats te verruilen voor Venlo. De vacature voor docent Industrieel Product Ontwerpen bij Fontys Venlo interesseerde Duncan meteen. “Voordat we definitief gingen verhuizen naar Nederland, wilde ik wel werk hebben. In Schotland gaf ik les aan de opleiding Consumer Product Designer en ik heb veel affiniteit met techniek. Dus ik besloot te solliciteren. Ik kende steden als Amsterdam en Den Haag van stedentrips, maar Venlo heb ik even moeten Googelen. Dat was overigens wel schrikken. Op Wikipedia vond ik alleen maar negatieve informatie.”

Ingeburgerd Nu, zo’n vijf jaar later, is Duncan helemaal ingeburgerd. “Door mijn intensieve contacten met studenten en collega-docenten heb ik redelijk snel de Nederlandse taal geleerd. Trouwens, vanwege het internationale karakter van Fontys geef ik veel lessen in de Engelse taal. Maar ook aan echte Nederlandse tradities zoals Sinterklaas, doen we als gezin volop mee. Alleen aan carnaval kan ik niet wennen. Waarom plan je in hemelsnaam een straatfeest in

All you need is…

Venlove

de winter? En hagelslag op de boterham… dat blijft raar. Hagelslag hoort wat mij betreft op een taart.”

Heimwee naar bergen en natuur Nu Duncan eenmaal in Venlo woont, is de stad lang niet zo vies dan het internet hem deed geloven. “Integendeel! Ik vind Venlo een heel mooie stad, die er de laatste jaren fors op is vooruitgegaan. Heimwee heb ik zelden. Alleen de bergen en de natuur van

Wat hebben Duncan Hepburn (Brit van origine) en Xavier Aldape Perez (Mexicaan) met elkaar gemeen?

Schotland, die mis ik. Daar kan het Limburgse heuvellandschap niet aan tippen. Wat overigens ook grappig is, is dat ik na mijn verhuizing

Allebei verlieten ze hun vaderland om hier in Venlo,

nooit meer een stedentrip naar een grote stad in Nederland heb

bij Fontys International Campus, te komen werken.

gemaakt. Zo’n weekendje weg in eigen land voelt toch niet echt als

En bij beiden was het Cupido die een rol speelde…

vakantie. Raar he?”


Xavier Aldape Perez In 2008 voelde ook Mexico de gevolgen van de economische crisis. Voor Xavier Aldape Perez, consultant in het land, brak een onzekere periode aan. Een vriend tipte hem op carrièrekansen in Limburg, bij Fontys International Business School om precies te zijn. Nadat Xavier - na een sollicitatiegesprek via Skype - werd aangenomen, pakte hij snel genoeg zijn koffers en vloog naar Nederland. Al twee maanden na zijn sollicitatiegesprek stond Xavier voor de klas. “Fontys heeft me enorm geholpen bij mijn verhuizing. Bijvoorbeeld bij het vinden van een woning en bij allerlei zaken rondom wet- en regelgeving.”

Rollenpatroon Inmiddels is Xavier al bijna vijf jaar in Venlo. Toen hij net in Nederland kwam, moest hij vooral wennen aan de omgangsvormen hier. “Nederlanders zijn heel sociaal, houden rekening met elkaar. In Mexico doet iedereen waar hij zin in heeft. Hebben de buren tot half zeven ’s ochtends een feestje, dan moet je dat maar gewoon accepteren. Hier in Nederland durven we na tien uur ’s avonds bij wijze van spreken nog geen wasmachine meer aan te zetten. En dan de relatie tussen mannen en vrouwen… In Mexico kennen we echt nog een traditioneel rollenpatroon: de man werkt en de vrouw zorgt voor de kinderen. Ik zie een Mexicaan niet zo snel de luier van zijn kind verschonen.”

Liefde Toen Xavier net in Venlo kwam wonen, realiseerde hij zich dat hij nu wel heel dicht bij een oude liefde woonde. “Ik had mijn Duitse exvriendin in Mexico ontmoet, maar de afstand brak ons op. Na jaren van enkel een kerstkaartje sturen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en contact met haar opgenomen.” Het slot van dit verhaal lijkt zo afkomstig uit All You Need is Love. Inmiddels zijn Xavier en zijn vrouw getrouwd en hebben ze een dochter.

Altijd haast

“Na jaren van enkel een kerstkaartje sturen, heb ik weer contact met haar opgenomen”

Wat Xavier het meeste mist aan Mexico, zijn de ‘sociale rustmomenten’. “In Mexico leggen we tussen de middag ons werk neer om uitgebreid te gaan lunchen buiten de deur. En het is heel normaal om na het werk samen een hapje te eten of een café in te gaan. Ik heb het gevoel dat Nederlanders altijd haast hebben.” . Fontastys • 41


Vroeger, op de VA

Ruim dertig jaar geleden stonden ze aan de wieg van de toen gloednieuwe Vervoersacademie, de eerste in Nederland. Odiel Coopmans, Henk van den Heuvel en Paul van Galen koesteren warme herinneringen aan een bijzondere tijd van pionieren, veelvuldig verhuizen en heel veel lol.

Odiel Coopmans herinnert het zich nog als

dienst deed als VA-soos. Paul van Galen kan de geur van

de dag van gisteren: de opening van de

verschaald bier op vrijdagochtend in de collegezaal nog ruiken.

Vervoersacademie. “Ik zie Nelie Smit-Kroes

“Omdat in die tijd studenten uit heel Nederland kwamen, zaten veel

(zo heette ze toen nog) nog binnenrijden op

van hen op kamers. Elke donderdagavond was het feest in de soos.

een tractor. We zaten in een oud gebouwtje,

Als je op vrijdagochtend college moest geven dan…

op de hoek van de Noord-Buitensingel en de

Op vrijdagmiddag pakten wij, docenten graag een pilsje.”

Valuasstraat. Vier lokalen hadden we. En een kamertje voor de docenten.” Henk van den

Afscheidsfeest

Heuvel begint hard te lachen: “Weet je nog

In 1991 sloten de deuren van het gebouw aan de Zustersstraat en

onze conciërge Jeu, die zat in de meterkast. Nee, dat gebouw

verhuisde de VA naar de huidige Fontys-campus. Ter gelegenheid

was niet bepaald het visitekaartje dat we wilden afgeven. Maar

van de verhuizing werd op de Zustersstraat nog een gigantisch

we moesten het ermee doen. Het eerste jaar hadden we negentig

afscheidsfeest gehouden. “Om een goede bodem te leggen voor

studenten en acht docenten. Die docenten waren bijna allemaal

een avondje feesten”, vertelt Paul, “hadden we de Chinees in de

afkomstig uit het bedrijfsleven. Lesstof hebben we zelf ontwikkeld.

stad afgehuurd. In die tijd hadden we onder de studenten een

Eigenlijk was het een heel bijzondere tijd.”

aantal fanatieke Goede Tijden, Slechte Tijden-fans. Die kwamen met de TV naar de Chinees.”

Maar de VA groeide uit zijn jasje. Verhuizen was noodzakelijk. “In 1981 verhuisden we

De nieuwe locatie was van alle gemakken voorzien. Maar

naar de Mariaschool aan de Valuasstraat”,

één bijzondere faciliteit ontbrak: een kroeg. Henk: “Die

vertelt Odiel. “Een afgekeurde basisschool,

vrijdagmiddagborrel was inmiddels een traditie geworden. Maar ja,

met alles wat daarbij hoort. Onze studenten

op de campus hadden we geen soos. Ik weet nog goed dat we op

- zo’n 700 - maakten gebruik van WC-

een van de eerste dagen na de verhuizing de fiets hebben gepakt

potjes die eigenlijk voor kleuters bedoeld

en op zoek zijn gegaan naar het dichtstbijzijnde café. Dat werd ‘De

waren en hingen hun jassen aan kapstokjes

Veiling’. Dat café bestaat trouwens nog steeds, maar is niet meer

op één meter hoogte.” Ook conciërge Jeu

open. We hebben er ooit aan gedacht om het te kopen…” .

verhuisde mee. Henk: “Ongelooflijk wat die man allemaal deed. Naast klussen, poetsen, de post openen en agenda’s bijhouden was hij voor veel leerlingen een aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Én hij plakte fietsbanden. Officieel alleen voor docenten, maar Jeu heeft in die tijd ook menig bandje van een studentenfiets geplakt.

Soos Na twee jaar op de Zustersstraat te hebben gezeteld, barstte de VA ook hier uit zijn voegen. En dus werd een aangrenzend gebouw bij de school betrokken. Dit gebouw had een interessante bijkomstigheid: onder de ‘collegezaal’ lag een kelder die uitstekend v.l.n.r. Odiel Coopmans, Henk van den Heuvel en Paul van Galen.

42 • Fontastys


LEKKER SPORTEN!

Studentenvoorzieningen Sporten is voor veel mensen een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Maar als je als buitenlandse student in Venlo komt studeren, heb je nog geen binding met een fitnessschool of sportvereniging. Daarom richtte Martijn Aarts van Fontys International Campus Venlo een sportteam op.

De kaart is een initiatief van VenloPartners en kost € 7,50. Let wel: voor datzelfde bedrag krijg je direct bij aankoop van de kaart consumptiebonnen te besteden bij The Hub. De kortingskaart is verkrijgbaar bij de STIP, naast The Hub.

In samenwerking met lokale

evenement – een speedmintontoernooi in

sportverenigingen organiseert Martijn een

het donker – is het grootste blackminton

wekelijks terugkerend sportprogramma.

toernooi van Nederland, misschien zelfs

Let’s meet at The Hub

Binnen het aanbod van sporten is er

van Europa.

Studentensociëteit The Hub is een

voor elk wat wils: zumba, streetdance,

‘huiskamer’ voor studenten. The Hub is het

tennis, basketbal of hapkido bijvoorbeeld.

enige studentencafé in Venlo dat ook door

Daarnaast vinden er regelmatig

Alle beetjes baten

studenten zelf wordt gerund. Studenten

sportevenementen plaats waar teams van

Studenten kunnen in de gemeente Venlo

kunnen er terecht om te studeren én om

Fontys Venlo aan deelnemen. Denk aan de

een speciale kortingskaart kopen. Met deze

te feesten (pssst: het bier is er niet duur!).

Venloop, het Fontys Beach Tournament en

kortingskaart krijgen ze korting bij heel

The Hub is geopend van maandag tot en

het Blackminton Tournament. Dit laatste

veel verschillende zaken in de stad.

met donderdag, van 19.00 tot 02.00 uur. . Fontastys • 43


Agenda

Wanneer is wat te doen bij Fontys International Campus Venlo? Een overzicht van alle open dagen, open avonden, meeloopdagen en evenementen die we ondersteunen.

Zondag 2 februari 10.30-15.00u

Dinsdag 18 februari 8.45-12.15u

Woensdag 19 februari 8.45-12.15u

Open dag Fontys International Campus Venlo

Meeloopdag International Business Economics en International Business & Management Studies

Meeloopdag International Marketing

Berden Voorjaars loop

Woensdag 19 maart 8.45-12.15u

Zaterdag 29 en zondag 30 maart

Woensdag 9 april 18.00-21.00u

Dinsdag 15 april 8.45-12.15u

Woensdag 16 april 8.45-12.15u

Meeloopdag International Business Economics en International Business & Management Studies

Meeloopdag International Marketing

Zondag 16 maart

Dinsdag 18 maart 8.45-12.15u Meeloopdag International Business Economics en International Business & Management Studies

Meeloopdag International Marketing

Venloop

Open avond Fontys International Campus Venlo

Woensdag 4 juni 18.00-21.00u

Vrijdag 27 juni t/m vrijdag 11 juli

5 en 6 juli

Donderdag 14 t/m zondag 17 augustus

Vrijdag 22 t/m zondag 24 augustus

Open avond Fontys International Campus Venlo

Venlose Beachsportdagen

Stereo Sunday

Zomer parkfeest

Texfree festival

www.fontys.nl

Fontastys Magazine  
Fontastys Magazine  
Advertisement