Page 1

Avisa

I NARVIK

uke 41/42 onsdag 07. oktober 2015

– din markedskanal

og omegn

Distribueres av Posten i Narvik og omegn i 12.000 ex • Årgang 5 • www.inarvik.org

Avisa

i Na r

vik o g om e

marke

ng 5 • ww w.

inar

vik.o

onsda

g 10.

8

ber 2014

rvikkult

urhus.n

o

8. desember 2011 •

nr. 12 • årgang 2

er Sk r be al gj k i dr ør f akt >>SI e de e Na je stin rv ll ivit DE as ikfje et 8 et jon lle st til en

By pa gg

,-

,- Helg epass 495 tter forh åndsselg es på Auro

igtsen

Gateløp for

www.byfe sten.org • Bille

marke

– din

2015

10. juni

Avisa

ar nu

11

20

.1

• nr

ng

ga

• år

2 er

10

.6

• nr

ng ga

• år

beiji ng rvik

Jent en SIDE e ha r 20 43

2011 • nr. 11

lu

bb

du gn ad

idy ll

Bli >>SI med DE til 22 Ri

i lo

en nt 43 Je SIDE >>

tila

r er 250 nye millione >>SIDE 48

opp tøffe tak Gym har startet Narvik Fight >>SIDE 16

llet 2.september narvikfje – ingshelg 1. Stor avslutn >>SIDE 4

investert

byfesten

Lions-damene har gjort det igjen >>SIDE 6

na re e t a møt nWes ende - ng st spre ea ense 34 ea Gr SIDE >> Gr st>> en

1 ng

Distribueres

– din marke

i Narvik og

bl

omegn i 12.000

ik

e ot of r i l svæ

st a de

l Ri yl til id i med 22

.4

5 • www.inarvik.o

ke

onsdag 21.

eres

av

Post

• nr

Bl SIDE >>

AR VIK

ik og

– di ome

gn

n ma

i 12.00

0 ex

rked skan al

• Årga

Se der ilbåten es n er ye h jem ng

5•

www .inar

vik.o

uke

onsd

ag

rg

22.

av

18 www .narv

Se

vår pro t spe gra nne nde mi vin ter

ikkul

turhu

s.no

Veb og jørn Lia Cam Joh illa Berger fem ansen Iselin Ste år i seiskal bo lla Na lbå utica. ten Sid e7

er

vIk ar IN

rhus.no

iing fra usa Sidi Tinja suksess e 22

ck pumptra

r 2010

tema bil

Helisk

en

• årg

okt

de

Tem

Dis Sid

se var ebi

aB

er

len

e 16

e • 21.

r gled

mars

nr.3

2013

e er

bes

t.

ng 4

isa

Dist

ribu

eres

av

Post

en

i Narv

ik og

ome

ag

gn

i 12.00

0 ex

• Årga

ng

.inar www

5•

turhu

ikkul .narv www

juni

vik.o

by nes

rg

e Tid

t fes

d ny

øn

sk

Er

lsTrivse leder >> SIDE

eg

N

sy k

kE

på n Stil løpere rød 14 e Sid

Sp masse med

Es T

g

ribu

eres

av P os

ten

Distribueres av Posten

rE

d reste et væ ilbud værk erkskelt t lavt

vik o g om e

Tur 17 e Sid t stendudlestafet byfe til rdrer

gn • Årga

ng 5 •

w w w. inar >>SIDE vik.o

le in

Utfo 17 >>SIDE

r

markele jente r er-febe vilindsk Bieb an al Just 12

onsda

g 24.

uke 39/4

b Rum

The

Avisa

ber 2014

rg

Se spen vårt nendelen sko prog tet rs Flyt ram ndø i høst ute 26

www.na

rvikkult

urhus.n

o

Flot 4 >>SIDE

februar 2015

pr. mnd

www.narvikkulturhus.no

& lifestyle

alister;

Side 20 – 23

Best på jeans Side 12

uke 9/10 onsdag 25.

modusfitness.no

fitness

Skistua skole egen Hvert år lager 6.trinnet ved ute i byen og tatt skoleavis. Elevene har vært Vinterfestuke. I pulsen på Narvik under årets vi noen av sakene. denne utgaven presenterer

rin

ran

kur

kon

249,-modus-

Glimt fra VU

70

ets

rhus.no

www.narvikkultu

dskanal

e6

Sid

i Narvik og

av Posten

Tig

Se vårt spennende vinter program i

g

enh

uth

– din marke

Distribueres

lu f

se.

old

Ny

e

Sid

Se vårt spennende program i vinter

Trening i senTrum uke 13/14

onsdag 25. mars 2015

Skistua skoles egne mini-journ

Ad

bak

Rom

I NARVIK

0

septem

K

sp

ex • Årgang 5 • www.inarvik.org

i Narvik og omegn i 12.000

Eg l

g

erin

orient

RVIK

– din

i Na r

vi

– din markedskanal

og

is

Avisa

I NA

Dist

Avisa

lf

un

8

RV I

ndy

neba lje in in satsvi paort y inn humor

Best

Næ SIDE >>

en d er Netlan ledere Sunnivae trivsels le av fler tua sko ved Skis

m

T & ren liv in www.syste ss g, Til he ls e VIK I NAR

me lager Dal n ski ma 4 e Sid

ik sk på du ik apt rv ø sk na rmilj 14

o

re 20 vi gen r l r Ba i llan >>SIDE gl rhbo ed sv de j. A eisøkter godt å bo hehar e bes • 22 pe elg t ha rnø det . au r verter y: Vi– bygda en rs e ti tt gu 18 on tøl d k Tøt st æ 20 >>SIDE TE a rvi r rvik 13 fe Na els t tø nr Tøf ng 27 029 eMna .7 h ft ge er ene. re tlf 915 .no • år lenA tøff p m ard å vik AS, gnarvik ga ikke ps: i gat Nar byg Om kor ng på bygg stem ade ot e 4 tem @sy og Par Sys saa 4 m atal ost: >>SIDE eg husk s.no E-p » ill vår hu m

.

Side 23 – 29

bb lu gnad

IN A

g

amammn. nyter ikveie itussi ssv e Ch e i Va livet som Helen hjemm re fra g Marit elsen er sto ær tilv astene Asia. hv år i Kontr odell er til pm top ru da fje 26 >>SIDE g l « nE

t og i Narvik ltel est tiva e fes ts Byf g fylt er åre olkniner und s bef råd om Narvik trums sen e10 Sid

Bli med til paradiset i Det Indiske Hav.

o

us fok en Med rømm på d

s.no

26/27 2015

24.

onsd

al skan rked

n ma

– di

Maldivene – et tropisk paradis

uke

• årga

Av

gN

gle

spr

vårt Se nde ne spen rogram høstp

il

rvIkARVIK I Na IN ome og

• nr.2

obe

21.

– vi

Irsk til Byfpartyb Sid esten ombe e 29

– vi spre

Utfløttern Side 25

1

ang

sink

Arctic Race of Norway Side 19

17/

apri

l 2015

www.narvikkultu

rg

ko på ntr

na

i Narv

ns

Musikalen ”Cabaret” Side 17

Dykking i mørket >>SIDE 24

en

Bursd Sid agsung e 11

Se vårt spennen de program i vinter

uke 4/5

januar 2015

Salgssjef Erik AS gleder seg Plener i Narvikfjellet Eiendom til salgsstart tomteområdene av de nye i Fagernesf jellet. Side 5 – 7

Fifty Shades Side 11

re

møt e

dskanal

ex • Årgang

Snlagart er starte hyttebyggingr

We

SIDE sesp 34 reng en

n

av Posten

• år

ga

I NARVIK

r 28 sider ertilba >>BILAG Narvik Storsent ke

AP, Høyre >>SIDE 25

Vi har fulgt >>SIDE 20

Ku >>SI rs i DE bruk 24 en

divers night

Les om sommeren s store begivenhe >>SIDE 9 t

fo te

svæ r

r 20 e ha

moteshow

ribu

Arc tic Rac org anisas e Sid e 4 jonen

klar for ow fitnessh

h Fo el >>SI togr p bilag Avisa af DEpent er Narvik og nattå 6 AMFI gi fra

alget ker kommunev hjertesa og FrP sine

n med døde en på jobbKjell-Od dvar Markuss

fj re ell

um

le

bi rsju

• årgang 2

ed

sk ik

t på

a

Qu st heis ov ality au erta Ho ra >>S n IDE r drifttel Gr te 6 en and n på Ro ny ya året l

rv ik

4

2013 nr.8 • årgang

• 19. september

– vi sprer glede

og omegN

by en

gl

r

re

– vi

na

Næ >>SI rmilj DE ø 14 skap

m

e

N

e en kn frø ør kt re i D

il

fil

10

um

ed

gl

sp

3

« Jeg løy og sa vi hadde » solgt 1000 billetter

20

frø kn en e

sp

og

eg

3

rsju bile

e

r

re

– vi

om

ng

>>SI

Dahl en Marte Førsteklassingfor skolestart på skoleår er Arnøy er klar skole. Et nytt t med Tårnveien Vi har snakke straks i gang. elever på hver lige fire forskjel tanker rundt året om sine nivå dem. som venter >> SIDE 8

>>

geoturisme

Rainer Jakobsen16 fikk etag nytt liv med inneband 96 476 siD y er! >>• år SIDE ga 20

.9

ng

• år

ga

rin usse g fo n ha r tid nd en ler

be

to

. ok

18

as

sj de efen Fo n fo de r Rogeye t ti r >>S om r Mar de fora tin r IDE nd 19

12 20 matma r rked

• nr

.1

7 år h oll ko ga un nt mle d roll esp på Åste DE hu Do an 24 nd rgli ne es pa har t nn et

• år

• nr

g

12

NARVIK

• nr

to m

Na >>SI rvik DE gutt 4 i

ve

Dir ek tø r

20

12

bjørnar mikkelbo

. no

ls en

r

20

isa

er

be

ar

Av

18

.9

babysvømmin

e

to

ga

Skolestart

Energigivend e hobbyoppl

ed

nu

mb

! 3

gl

. ok

tt e ng

r

. ja

Vi da nter ns lig

r

re

e

glede

17. november

sp

18

96

sk y

r dy

– vi sprer

N

– vi

er

o 16 ppl 4 a si 76 g D

len

esti va

snøf

be

eg

DE

glede

dy re

Med >>SI hj DE erte 52 fo

>>SI

s

3

om

ed

IN

Pe

hu

tg alla

7 • årgang

g

gl

19

Prof da esjo 10 nser ne 0 da av e bl lle ru lik nser byen ir om ssis jule e før e nå s un kran ke ba fore jul r Na ge, set lle still sett rvik tale av ovttDE ing er op Ku ntfu er 10 ”Jul p år lturs lle efan ets kole tasi stor ”. e

asin

Sølva Nabila oppvokst i Narvik halvt svensk, >>SIDE 16

mag

ts

n satser Tomas Simonse i USA som regissør >>SIDE 28

Isak har Varicella >>SIDE 12

r

rg:

IN ar vI k

na

DE

Stor >>SI slåt DE t ar 32 tis

2012 • nr.

gutt en spesiellsyndromet

b o ub mor kl nen Ne an ar ng og s b baki ah kake NO pper 12

lån gra er ut tis uts ty

>>SI

sn regart pr ule es rin ent he gsp eres lg lan « Je e hans en og g star sen: nå er te jeg t på de helt lela på to gere ppen t »

Ju

fo lk e

im te og musl og halvt norsk narvikjen Saxelin er

kla k I NarvI rt for vinterfestuka k vI r a IN 16. august

til usao

re

nå må skistuaelevene hoppe i havet

IN I NarvIk ar vI k i" as ak Nt sm fa ed bi le g m ju in N still "e lefore 7

e

>>

r

for ba

eg

rn

N

1

DE >>SI

sk ol

sp

N re y ku kt ltu or r sk ole -

Dist

e e m m ød sa pr en g i dy m in ns e, en r yk tn fa rmee m ye gj itæ ke an nn ei sesa ør tt m um Bj ill br Frel id r se og h m gr ha n k en so In te Ba rge har e. Dekris fa go, øyn i lo ste 42 år . fa te nom es 17 tjen DE SI

Na

persson:

– vi

2

En in man go tens n Møt d hu t bl med et ko ik Ja ko Lars m k og bs Kr m >> SIDE en isti else . an . 18

ro t i t he at lig ld ær So g kj o

m eu bil år ju er 85 keKirke kirrvik 4

e

8 • årgang

førsteklasfor spente Skolestarten r seg. Avisen I NARVIK singer nærme studenter elever og ønsker alle nytt skoleår. lykke til med

20

5

!

mb

• årgang

se

2014 nr.3

. de

• 13. mars

er

2011 • nr.

Første skoledag

16

glede

15 – vi . sp nr no re . 10 vemb r • år er gled ga 20 e ng 12 3

18. august

glede

– vi sprer

>>SI

5

ng

ga

år

.1 •

r 201 4 nr

ua

e

jan

ed

• 16.

gl

gle de

r

re sp

op 16 plag 76 476 sid

dager.

– vi sprer

I NarvIk

– vi

Tre dager på topp

da 11 spreke Vi var med besteg tre ungdommer tre i løpet av Narvikfjell

IN ar vI kI

2

k vI ar IN

9 02 5 27 .no 91 vik , tlf AS gnar rvik mbyg g Na ste yg sy a@ sa

er

nr. 9 • årgang

a er op

mb ste Sy st: E-po

spr

15. septembe

glede

« Jeg bobl som neste er over av kreativite n er litt plags t, noe omt av og til »

ur

barn • Motb Matmar akkeløp • Sykk ked • Kons elritt for erter • Festival barn • Turm stemning arsj • Kafé

pass 295 Narvik • Dags

ra Kino

the Kilt Under

al

dskan

Dag Ingebr

d

Ny ju uN l ik

Næ e på rings ga st t >>SI ortr livet e om ha DE ma r sl 12 åt

t

. ja

r 2011 •

d me

DE

tt

ce

ten.

13

år

>>SI

catrine

50 år med >>SIDE 20

til folkefes

>>SIDE 24

w

60

rste n fø side ik. rv år Na t 60 i de ing tn er eld ppse I kv erao 18 op

geotur ism

ku po lt

>>S

geoturisme

te .sys ww

Og morsom

Våren er tid >>SIDE 22

selse ev

DE til As 18 ke

matmarked

>>SIDE 8

m

till vå

Bes

8

Lager magasin Side 6

st hoppersthøye gen i barneha

r det spire for hage

sklinikken nordland rusavvenning

10

ro oppl

>>

IDE

27 029 tlf 915 .no AS, gnarvik byg

rvik g Na em yst byg tem saa@s Sys : ost E-p

Side

ja an

ww

– vi

g

Arctic Ra

Relansering av Motormarknade n Side 23

E

>>SID

.no hus

kavalkade Bilde 18 Side

e god påsk

e

im på kil log o ata s.n sk hu mhu år ll v yste sti Be w.s

r te vik

Ole ks Narvi

babysvømmin

I kv op opera 18

og

atal

sk r hu

er

rtsett

ten fo

og har er. 2015 rfestuka opplevels rer i Vinte kulturelle presente inne . Vi midt en rekke Vi er mye igjenne. de fått igvis dage allere har held de siste vi Men et for programm

2014 nr.4 • årgang 5

ed

gl

sen ndis. itykJohanlity kje nd rea real -Eivi nye

y. ild Sandø og Ragnh

VU-fes

d trening

r re

sp

>>SIDE 18

>>SIDE 14

Fro til reise 14 IDE >>S

ethe Roll Margr Anne-

o på dr llie a. e So Afrik Frod e til 14 reis DE >>SI

– vi sprer

og om egN

na

med år sid k. år det 60ing i Narvi 60 eld er ps etn slse

ve opple jaro på man dro. kilide Sollie ika Afr

dis jen er

Narviks ferskeste

ti på topp

– vi

k vI ar IN

s es sin Bu boks i

er rvik r i NaSteina byen er ba ld stor til at ere Wor fem kve in sak alis e de ti le år n re orag t av 25 bu t ka re Lo solid ka ds St løpe skal to . en nd nå war a. I e dkon nd Lu Lu Ho navi tsåren ve er sin:andi drif gå. Ho. , si Sc rste p å rvik by fø r op i Na min ke ger ik er lig Narv 4 –

Ol rvik 8 Na DE >>SI

is nd er s. kjensen endi ity Joha itykj al nd real ree-Eivi s nye

om

I NAR VIK

av e

gl ov

HI rø ar un N-el mm m ev ik >>SI mul er m eo ighe ed p DE pg t 14

Bl i H oms åk tre vik r

re

sp

– vi

Run Ce e H go cilie orri ba dt i H Wol gmoe Vi rna M åkvi l Joha og idyl har arti k sa ns sam lis tatt ne mm en tr boer >>SI ke pu og by lsen Ka en m ives DE ro ed 28 gda sø på de line. r fo n rN ar vik.

5

SIDE

r

ni li 15. ju - 27. ju 13. - ik 25. rvik i Na i Bjerkv en sten efe By gNfestival kt

om

epun Kr ist Knut in as dr øm

Nar av vikv Jo å ha æ vil nuti en ring slå en fin er ha é >> SIDE an at hårs r al pr of veis ltid 4 es jone . N vært å ll ba hå op pe pt rb r Kr at t er in isti g og na så

IN AR VIK

uke 24/25

• år

.1

• nr

10

20

r

be

ok to

7.

e

ed

gl

ang

>>

>>

Dag Ingebrig til Byfeste tsen n Side 21

frisbeegolf klubb

Gradering i gymsalen

Bli med LM6 langs

I NI NarvIk ar v I NARV Ik IK og

gode blikk Med sans forog det SIDE 12 fotograferer narvikfolk

og

onsdag

ga

ng

1

IN ar vI k r

årg

moderne rallare Ofotbanen

Konfirmanter i Narvik Side 14

a ste før oper en

terfestuka

svart belte

r på

for Suksess satser Modus 17 Side

– vi sprer glede • 10. april

3• 4 nr.

e stiller

en

en

ng

l ba

li

er rvik i Na inar en rer Ste by ba esto til at le inv ak lisere World fem Loka lid års n rea rage de tikso av ka bu en nå rds Stoløpet 25 Lund Howa via. I e skal ontoret : sin ndina såren vedk . nd drift gå. Ho Sca r Lu ste før opp å rvik. by, sie ker r i Na min er ligge rvik – Na E4 >> SID

klart for vin Ordførern

Fire av område ts ordføre deltakelse re har i langløp et Border bekreftet sin Crossing Side 6 Challange.

17. mai program met Side 8-9

g

in

m

Se vårt spennende vårprogram

www.narvikk ulturhus.no

ju

ss ine Bus oks ib

persson:

13. mai 2015

Mønstre

m

ø sv

onsdag

k.org

n

e

catrine

Kultur Side 21

årgang

• nr. 6 •

5 • www.inarvi

la

Hjertefred « Jeg boblerarrangement i Framneslia. nytt over klart for et som er det nesten er av kreativitet, 1.november noe litt plags Side 10 omt av og til »

Klar for å åpne nye >>SIDE 14

12. mai 2011

ex • Årgang

Kystens Dag mønstre blir den r på Byfeste maritime avslutningen n i Narvik og Side10 av årets festival.

2

ir

sk

Tarasova

for Marina

– På tå hev >> SIDE 11

lunsjpratenporter

Bygger seg opp igjen >>SIDE 10

me om als vik v i t ar fes i n

I ru SI

gle

spr

sykkel

201

egN

om

og

2

årg

uke 20/21

edskanal

i 12.000

og omegN

rs ma

spr

– vi

de

gle

1•

5

ole Friluftssk 12 Side

IK

– din mark

og omegn

I NARVIK

• 13.

e

rism

er

nr.

201

jan

i Narvik

etter beinhar

de

ka

tu geo

I N

nr. 10 • årgang 2

– vi sprer glede

• årgang

k I NarvI

geotur ism

narvik svømmeklubb

5

2014 nr.3

Matpraten Side 19

ling

ang

uar

13.

• 13. mars

s av Posten

trang maske

Hjalp Renee Mari Bergfald >>SIDE 26

navnefest

kultur utveks

Lærlingeaften Side 14

Knallsa5lg• årg på 4 nr. Fifty 201 Shades mai Side 23 • 15.

glede

k

for http://app.narvikmeglern.no/

de

er

– vi

narvik termin

gle

tu fes

d

huset

1•

a IN – vi sprer

ng ni yen em leb t t s ju ot r fl nde s ten Bal u hvelet rdag

Faceboo

QR-kode

Distribuere

hotell i ny drakt

Vi presenterer Quality Hotel Grand Royal >>SIDE 14

richard pettersen:

sen

bildet vil vi ønske Med dette flotte riktig god sommer! alle våre lesere en herlige fridager. Nyt sol, varme og

alen

r årskortkampanje se Narvikfjellet med tøff ag el satsing >>SIDE 4 k d lev tis pp lk as o il fo nt re rv » fa to gjø tte en ed s jeg otsa : a n m hv m eh tt et ib se eg d ar n a s glede – vi sprer « U ske øn Vi har smart nu sparket Last telefoner. i gang med ned vår hjemme vår app play eller scan på appstore side qr- kode. til alle og android market/g oogle

g?

grunnlovsstafett

og om egN

Kretsmestere Side 16

stor

Avisa

I NARV

med

om bil og motor. 23 – 41

ang

2

e sivert

God sommer

LYS BUNN

e b oli

ende spenn Se vårt m i vinter progra

nr. 7 • årgang

MOT

Cup blir Funn 7 Side

us.no

16. juni 2011 •

• Nybil • Elbile salg • Stor r selge r • Inter folke-SUV godt overs • Volvo aktivt en Norgdisplay ikt e vokst 23 – e opp 41

Side

www.na rvikmeg Følglern.no oss på

28 sider i Sommer en Ballang

Flott 12 E >>SID

ort sesongk

Les

Side

FULLFARGE

f

r marta er kla

2500 Solgte 6 E >>SID

Brit Foshaug Megler Jenssen Telefon: MNEF brit@nar 48 25 45 vikmegle 16 rn.no

• år

r

gltof

« første året med drift kom overraskende på oss, vi hadde forventet at konseptet skulle slå an, men ikke slik»

– vi sprer glede

om

og

r se lg

re

sp

N

eg

I NARV vIk IK r

Bli med55 E >>SID

efoto grafe r lite ida-helen n

Det å miste er en stor et barn Markussen,sorg. June Merete Bolstad og Horrigm Marianne oe være pregetvil for alltid av det. Side 10

p e lle

Ulf Bjørnsøn Megler n Kramer Telefon: MNEF ulf@narv 90 90 92 ikmegler 06 n.no

r

– vi

rg

slag for t slår et anne tsråd Friluf og har blant Ofoten ts år turkort. e tslive Friluf syv fersk rt lanse 5 Side

ten tnt til byfes

hundsuksess

www.narvikk ulturhus.no

Kjø

Tone Merethe Daglig/fa Viklem Olsen Advokat/ glig leder Telefon: megler tone@na 40 49 41 rvikmegl 19 ern.no

4

ng

ga

.11

nr

13

20

TEMA

er BIL mb &m. dese • 11 o to er bils ede

19 sid

arvik.o

ikkulturh

rt Picc på botil Machu

ksted ever ungdom rock d for tilbu

I NarvIk

2015

EN!

e eban hu

en

A IN

Stig Setså er en golfd isk-e ivrig har bruk ntusiast til å bygg t somm og eren eneste e områ dets Beisf diskgolfba jord. ne i Side 12

Utflø tter´n Side 22

. Over en halv e fremtid noensinne tomtekjøp er mest spennendårene. Interessen for AS til å juble. går inn i sin neste let Eiendom Narvikfjellet investert i fjellet de blir Side 4 - 9 Plener i Narvikfjel milliard kronerPreben Bussoli og Erik stor. Det får

Småpraten Side 2

Se vårt spennen de program i vinter

uke 7/8

11. februar

www.narvikkultu

K

I RV

i vind

5 • www.in

www.narv

onsdag

k.org

er spr

ter

ke

mar

I NarvIk

– vi sprer

5 • www.inarvi

Et barn fo

IK ARV

drømme

Erik Bergan vandrer gatelangs

>>SIDE 20

edskanal

ex • Årgang

5

rhus.no

Side

Årgang

ex •

2015

i 12.000

ang

2015

VELKOMM

rika

. Nå igang er vi »

snart

september

rg

Utetr ening

Jarl-M Heim artin Ande rsen Les merer tre av stadi , Kenn om treni g flere eth Ådem ng, helse som velge o og Hans 9 – 19 og velvæ r å trene -Petter utendørs re. .

Bursdags barn Side 6

Se vårt spennende høstprogram

år

slivets

uke 7/8

IK

– din mark

og omegn

>>SIDE 42

uke 39/40

onsdag 23.

• årg

11. februar

i Narvik

Vi viser hva du

nr.2

Spennende VU-program Side 20

Har bygge t sin husdr øm. >>SIDE 18

17. oktober 2011 •

5 • www.inarvik.o

dis øs årets tens en: julemote bør«haEn deg påde lig

erater

Skuddsikre treningskam

– vi

vin

mat

tiviteter

ex • Årgang

2014

i 12.000

og omegn

i Narvik

onsdag

s av Posten

Ny turnerin gsleder Side4

mellom Petter >>SIDE 6

påskeak

omegn i 12.000

uar

rvik.org

Distribuere

hjerteligoggjensyn Lise

Vi gir dere tipsene. >>SIDE 12

i Narvik og

febr

5 • www.ina

>>SIDE 16

N

e

or

g min

ival

av Posten

ri i af

eg om

sm noe turi itet, til » n: so geo eativ av og pers av kr mt ine over agso catr bler er litt pl g bo « Je nesten som

f rt kla

øm sv by

ba

snart fest

Narvikfjellet Helt Rått nærmer >>SIDE 4 seg.

safa vig

ny turbok Bjørn Forselv med

og

og maski nen

dskanal

– din marke

og omegn

Distribueres

skiskyting i bjerkvik

I NARV

VIK AR I N

en, fjellet

I NARVI

>>

3

e • 6.

av Posten

o

rvikkult

www.na

riluft erer F Mark

ma

– din

ueres

Distrib

urhus.n

g 11. mars

for lite

2

2012 • nr. 8 • årgang

13. september

Avisa følger opp suksessen

har alltid visst Hege-Anita Akselsen ville bli. hun at det var designer enøk hun tok det Det tok noen år før Bli med endelig lever hun på boli store steget, men Hennes >>SID gtermog store drømmen. E 18 raferingut den Himmelblaa er en hytte eget klesmerke, og vin realitet. Vi har dratt på hytt ter >>SIDE >> SIDE 18 etur 23

Geir Ha nssen

– Mann

>>SIDE 29

r gled

I

e nend spen r Se vårt am i vinte progr

uke 11/12 2015

onsda

anal rkedsk

r

d

5 • årgang

– vi sprer glede

Vill, vakker og varm

eban

Unge rockemu sikere >>SID 14. april E 2011 • 6 nr.

>> SIDE 24

I NarvIk

– vi spre

VIK NAR

Avisa

ne stille

rock

glede

dene

hen ld har . Myklevo Håkon førjulstiden i fulle 4 SIDE

KORK Brem og nes Narvik til Side 4

Side 6

I Narv Ik

– vi sprer

rart ut, - Jeg vet at det høres e, men til og med provoserend fantastisk kreften har gitt meg Linda Deniz mye positivt, sier Nyborg.

I NA RVIK K

og omeg ing N emn Julesteriet Avisa i bak

Når kreften gir kraft

ei fin førjulstid!

sin bekreftet nge. ere har ing Challa ets ordførBorder Cross områd pet Fire av else i langlø deltak

N

er Ordfør

g ome

Med ønske om

ex • Årgang

3 • årga

i 12.000

• nr.

og

Skjøn Skjomne en

Småprate n Side 2

– vi spre

2010

ng 2

Familien Fur tenke seg en umo Grø Skjomen nvold bed består . Vi har re plass kan ikke å dugnadav mange besøkt byg bo enn i da smenne optimi stiske som >> SIDE sker. 15

nr.

Et barn

uar

2012

Side 10

24. febr

mber

dese

Side 23

e • 6.

r gled

på Knallsalg s Fifty Shade

– vi sprer glede

og omegn

Se vårt nen prog de ram i høst

– vi sprerspen glede

www.na

ng 3

årga 11 •

nal kedska – din mar

I NarvIk

uke 37/3

septem

rg

1

i Narvik

• nr.3 • årgang

4. november 2010

Posten

e

et barn Det å mistesorg. June er en stor Merete ssen, Marku og Marianne d for alltid Bolsta moe vil det. Horrig t av være prege

r gled

ringsNy turne leder Side4

dskan al

gn • Årga

Avisa

RVIK

– din

ten

43-

n geafte Lærlin Side 14

side

eres av

av P os

i Jul gen lan bal 53

– vi spre

VIK I NAR

eres

ende Spenn VU-program Side 20

I Na NarvIk rvIIk rvIk I Na

ribu

Distribu

I NA

Dist

rg

-fest Klar for VU

omegn i 12.000

Småprate n Side 2

ex • Årgang

5 • www.inarvik.o

for Daglig leder uka, Stiftelsen Vinterfest , gleder Gaute Skoglund som seg til VU-festen uke. starter i neste

Arrangørstab Side 14 – 15

Side 7 Ny festival i Bjerkvik Side 11

Skistua Side 4

2

2 • årgang

I NarvIk 2011 • nr.

27. januar

al Det

g i da er av til per

hei

mly

bugn

buD

g hele Dage 16 n r et

ret

spe

20

ake

r

alle hand som over ler 1000,er treknmed i ing av en

jubi

ik dy

Jobb er og lese for mer foku s >>SIDE - og skri veva på dysleksi 4 nsker.

sleks

i

Besti

ll vår

3

2 ang

4•

nr.

mar

lege

ra

eope barn Narvi kli >>SIDE gaen av NR 13 RL

fyller

mat ører

65 år

Ende og by lig er kons en skaVinter festuk gatel ert- og l i ni iv og ku døgn a her ekstr lturop fylles igjen E 17 a bli pleve med , – 37 de lse fjes. r,

radi oa

bieb

Narvi >>SID kjente r i Osl E 14 fred Hjerte or

novembe Søndag 2. Hjertefred arrangeres for første gang i Narvik. Det landsomfattendesetter arrangementetog tap – fokus på sorg livsglede. og ikke minst

jpra ten

Wilm a Kn

uts en

Side 5

MOT LYS BUNN

en

bolig?

ft

rli ng en

ea

til alle vår hjemmeside gang med sparket i Vi har nu market/google og android smart telefoner. appstore vår app på Last ned scan qr- kode. play eller

e

FULLFARGE

Jenssen Brit Foshaug Megler MNEF 45 16 25 Telefon: 48 n.no brit@narvikmegler

Kramer Ulf Bjørnsønn Megler MNEF 92 06 90 Telefon: 90 .no ulf@narvikmeglern

luns

Ressu >>SID rspers E 18 onen

oss på Facebook glern.no Følg www.narvikme QR-kode for

bb

lu øytek ik sk ne narvbesøkt ildsjele

ka festurammet rer prog vinter ente

2013 stenamer kommer byfe med trom

vin terakt ivitet

ing surf

En ikk e typ >>SID isk

Vi ble me d på >>SIDE en 18 øving

Mag iske øye blik k

neslia.

i Fram

http://app.narvikmeglern.no/

kta dr ak t

rg ny sja be

200 31 >>SIDE

Vi pres 25 >>SIDE

Vi har 18 >>SIDE

ÅRSJUBILEUM

E 56

24.

>> SID

gement

nytt arran

nd

>>

boot camp

Blod . med Svette. Kva på bein lme. >>SID Tåre hard E 24 trening. r. Vi var

Systemb E-post: ygg Narv ik saa@ syste AS, tlf 915 mbyggna 27 029 rvik.no

4

for et

tann

e ler selg Kjøp el

på torien Krigshishavn Narvik 7 SIDE

www huskatalog .system på hus.n o

nde

Aam Olsen.

Side 11-14

Viklem Olsen Tone Merethe leder Daglig/faglig Advokat/megler41 19 49 Telefon: 40 rn.no tone@narvikmegle

nsta sjo

n

lere

Tan nle >>ipad SID ge Harry E4 Pe

yste ri

Utfløtter´n Side 23

bran

Få et innb likk man gfoldige i bran >>SID oppgavnvesenets E8 er.

ang

lu

ki Et dykrien histo

årg

klart

Mal >>S mla IDE ge 40 ret i

På sk iskole

Takket lærer være en gjen 60 bar vinteren n seg g skientu å stå . på ski siaster denne 18

>> SIDE

k

for http://app.narvikmeglern.no/

4•

er det

er-h

t

Faceboo

3 nr.

fred

i.

i Østerrike mling i alpint Bertine og på regionssa Vi har vært Nora Baustad inister blant andre og besøkt mange Narvik-alp til Alpene. De er to av pkjøringen Aam Olsen. år legger sesongop som hvert

sen

rvikmeg Følglern.no oss på

il 201

ember 1.nov 10 Side

>> ers

Alpintalenter

se side 9

www.na

øgg

derse n

og Bertine Nora Baustad Dahl. Foto: Rune

Riksgrän

ghe

sec

kupp se siD nå! e3

Røde Kors delegat Side 16

Vi har smart nu sparket Last telefoner. i gang med ned vår hjemme vår app play eller scan på appstore side qr- kode. til alle og android market/g oogle

tryg

?

pph

n&

LYS BUNN

er d u

Brit Foshaug Megler Jenssen Telefon: MNEF brit@nar 48 25 45 vikmegle 16 rn.no

de

a bilo

ing Boklanser ari Side 8 beh

FULLFARGE

MOT

gle

er

spr

– vi

elin

es

apr

Hjerte

Et av liveb Norge Byfes and ko s beste mm ten er i Na SID rvik til E6 i jun

vaz

ngo t

• 25.

– vi sprer

glede

sid

n bru

SENTR ALT Tlf: GODK 76 94 JENT 59 70 RØRLE • Dronni www.o GGERF ngens fotenro ORRET gt. 18 r.no NING • Narvik

de

r Kultu 21 Side

Stag eD olls

nbl om

gle

k

byfe sten

christina remman

Vi forteller den gripende historien >>SIDE 28

tör

er

bo

Folke >> festen SID E6 næ rm

k ehag e

atik k-le

mat em

bloggtrenden

narv

5 • www.inarvik.o

nt

k

ar

m at

m

ex • Årgang

spr

for

Kramer Telefon: MNEF ulf@narv 90 90 92 ikmegler 06 n.no

velg

e

m

b

iva l

Veo m og l g e r d u o ss,

m

g

est

egN

ris

in

fil mf

ng 2 Brus Riksg Coca-Col ränsv a. 24x33 ägen 2acl. Jfr pris 12:59/lite Riksg 0980 r +pant. ränsv -3111 ägen 00 2a ica.se 0980 /nara Serra -3111 /riksg Lufttørke no skink 00 ranse t 12 mån. ica.se n AlleJfr pris 16e José de la /nara Montana 6:33/kg. dage /riksg . 300 g. r 9–20 ranse n Alle dage Ulf Bjørnsøn r 9–20 Megler n

u ot ge

m

vø ys ab

2 • årga

QR-kode

g

lét.

mia

– vi spre

Tone Merethe Daglig/fa Viklem Olsen Advokat/ glig leder Telefon: megler tone@na 40 49 41 rvikmegl 19 ern.no

ed

2013

indrefi

omegn i12.000

– vi

rhus.no

rste

e

nt

febr

mange gode ng 4 åpningstil • årga bud nr.2 . Av okse

i Narvik og

uta

er se g

vi

tf ar

uar

Ca 250 g

av Posten

kd eb

kl

ty rli

på >> Auro SID ra E 8 Kino

e • 28.

r gled

• nr.

Fra Irland.

rv Ik

N

raten Matp 19 Side

bo

ing

Publikasjon om jødene >>SIDE 16

50.000 blomster skal plantes >>SIDE 6

2011

ICA.

eg

tir

www.narvikkultu

– vi

ter

rf

tu es

jødenes historie

forskjønner byen

ka

029 AS, tlf 915 27 Systembygg Narvik byggnarvik.no E-post: saa@system

or

på >> Anke SID ne E 4 sfje lle t

De unge bloggerne i byen >>SIDE 18

tter´n 22ar

erbiff

+pant

4

s fø

Inviterer til sykkelfest >>SIDE 5

e no l » tet, g ti tivi t av o : is on krea om ur ss ot r av lags er ge e p r ove litt p in le tr ob n er ca g b este « Je m n so

Ka >> ri Ho SID lm E 6 s liv

Pepp

Utflø

sykkelmoro

i Em >> mene SID E 5 s barn

naturopplevelser

I

for

Distribueres

Stalking Side 15

/kg

ang

rg

ng

e

3

ko på ntro

ll 7 år hu nd kontrgaml es oll e Åste pa nn >>SID på hu Dorgl et E 24 nd esp i har anne t

sen

– gjø

129k

299k I Na rvIk r vI49k 90 Na

4

perso nal

om

årg

fsen

ng

Matb logg Side 8

>>S

ing

joh

tim

r 201

Re >>S nate IDE Jo 28 se

ga

in

Velk hos ommen til oss i dag stor åp 27. au ni gust ngsfes t

sjef de en

fo For ny e ti r det Roge om r Ma der for rtinu IDE andri sse 19 n ng for hand tid ler en

mble e Ru k Th mba Ro de 20 Si

!

oktober 2014

dskanal

– din marke

d ell

ng

fjel re lhei

Qualistau sovert ty Ho rant tel ar dri Gra en IDE fte n på nd Ro 6 nyåreyal t

>>S

r me d oss

!

EN!

en halv er . Over ekjøp . sinne tid noen for tomt å juble e frem Interessen om AS til 4-9 spennend årene. let Eiend Side sin mest t de neste Narvikfjel inn i i let går tert i fjelle Plener inves og Erik Narvikfjel er blir Bussoli rd kron Preben millia Det får stor.

dót

ga

• år

og fei

Onsd ag 27. augus med på den t kl 10 som er du vente festlige velko mme og nybak r i butikk invielsen. n til Vi har te boller en og overr å være vi byr Nærm direkt askels blant ere e fra er annet Vi ligger grensen vårt på eget baker kaffe butikk nær E10 i. og du en. For parke gener rer gratis øse åpninat du skal rett utenf gstide slippe å Kortp stå r og ris or fire kasse i kø har Søk om hver uke vi r. ICA-k rabat ort direkt tene samm e i butikk Det eridentifisering e dag. Obs! en så eller oss Varm en kopi Du behø får du kortp du møte t velko risav ident ver din mme r Velkomm n! ifisering Pettierbutikken Nilsson . for å en inn! søke. med

rg

lls

• år

.6

27. august

og

obe

Se vårt spennende program i høst

.2

nr

– vi spre

en

Satser på uteaktiviteter >>SIDE 10

S

Fr

g og atbl sm SIW de 11 Mattias publisertFredriksso Si e actio n, en av nfoto verde Side grafe 6 ns r, besø fremste kte nylig og mest Narvik.

Åpnin a seg av begeis tring ICA N g for ära R iksgrä nsen

okt

stje rne 29 - 3galler Avisa 0. n i til I NARVIK ovembenrarvik

• nr

13

urhus.n

12

20

rvikkult

• 24.

en

ns

mo

e Si

err

IR BIL Se FE SJU lbud spen vårt nen VI ti l 19 prog deÅR ram1re 16 ti i høst e vå e

www.na

de

9•

M

EU

ER

t 2014

2014.

gle

uke 43/44

20

ni

6

r

. ju

27–31/8

OMM VELK

arvik.o

ere

er

3 nr.

onsdag 22.

augus

5 • www.in

rha

di ruu

g 27.

Årgang

mest Krets 16 Side

spr

dor a thó

hei

uke 35/3

onsda

o

27. Side janu

ev

m IDE >>S

e gjelder

sko

g

årg

dskan ne •inÅrgangel al Re kk 5 • www.in arvik.o På ed sy rg • ole@in m de 4 arvik.o rg Tilbuden Si

ua

27

ilie

r Sv

. fe br

e•

ang – din 1 t semarke

ex •

raten Småp 2 Side

– vi

cec

29

ed

4•

og omegn

ma

i 12.000

RVI I N K a

egN

St op orslå ple tt ve e lse r

gl

es

om

En og delig ko byen er ga nser sk Vinter teliv t- al og i ni fest >> uk SIDE og ku ek ltu døgn a he st 13 ro – 23 ra bl pp fylle r igje ide leve s m n, fje lser ed s. ,

r

mn

Pe

e

re

nr.

i Narvik

gl ed

nr

sp

s.no www.systemhu

ien

av Posten

r

– vi

to:

Fo

201

0•

ueres

sp re

20

• 13

lp

or

er

Distrib

Plattform1

ed

gl

Bestill

kaels en

ny b

ok

Sve >> nn Wi SID E 24 lly Mi

God påske

nov

emb

Nye kino filme Side r 8

på vår huskatalog

ma

• 30.

de

.3

14

rs

re

sp

i bre

Avisa

18.

I N A

og

kar

n

rate åp Sm de 2 Si

Kom

. ma

e

r

– vi

29. mars 2012 • nr. 3 • årgang 3

Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en riktig god påske

F

gle

r gled

spr

Kl IDE >>S

trib

5

om

er

gle

N eg

– vi

Gru vem eka nik er

om

li r og Lis rtePette hjeellom 6

By IDE >>S

n rter ate e po pr ne ny nsj åp luar for å14 An dr syve eas nd Løkå e år s fra SID et på Ba E 14 Svalb llang ard en job ber på

eg lu

ek

m øm sv jen ik p ig rv g op nagger se10

n

sy jen gg e

bb

ng

ga

• år

me

>>

N

>>

N

-hje r

– vi sprer glede

om

en . fest lke e om 0 -1 n fo m de drøm de 6 Si ble nne ku

IN ar vI k

I NarvIk etes

Ida dra >>SIDE r til Ecu 28 ado

eg

IN

en

og

t

diab

og

OR

rg

Bursdags barn! Side 4

Blod. Svette. trening. med på beinhard >>SIDE 24

mes tipen de

rvik

ik.o

bootcamp Vi var Kvalme. Tårer.

4

drøm

år ga ng

Fo lke fes ten

Året ub s By etin fe ge st i t su Na SIDE kses rvik 12 s. ble

om

Få et innblikk oppgaver. mangfoldige >>SIDE 8

kvik Ingrid >>SIDE Elisabe th Jer 10 stad

i Na

arv

>> SIDE 20

>>

i 201

t viss ltid i. r al bl n ha lle t en n vi k de r hu sels hu to ve Ak er hun lig le es en gn nn nita si før de He er -A r de år en . en blaa ge He det va noen , men m mel at t tok eget e drøm Him De e st stor ke, stor den esmer ut et kl eg itet. 18 real SIDE

bjer

3 nr .5 •

IN ar vI k

r ke ak l, v m Vil var og

Det har vært mange fine dager i Narvikfjellet de siste ukene

IN arK Iv RV Ik A

og

n brannstasjo i brannvesenets

ed

ten

• Årg

Pro dansfesjon 100 ere elle rus bli dans av by r om siske like ere ens un krans balle nå julefofør jul r Na ge, tal et av tten over set rvi >>SID restill ter k Kultu tfulle ing opp E 10 ”Ju åre rsk lefan ts stoole tas i”. re

Jobber for sker. og lese- og skrivevan >>SIDE 4

aktiv

Skaper >>SIDE liv og røre 4

Pos

ex

Vin dan terlig s

26. april 2012 • nr. 4 • årgang 3

På sitt beste

– vi sprer glede

>>SIDE 7

>>SIDE 5

>>SIDE 4

– vi sprer glede

31. mai 2012 •

se !

å

m o n in m ko ”Dieselguttan vant NM

Remi Einas kapret s elitelag Trondheim VelocipedKlub

Selskapet Narvik tomta kjøpt den attraktive

3

dysleksi narvikmer fokus på dysleksi

>> SID E

av

00

w.in

ay rw No bare vi

de

I NarvIk Nå blir det fest i byen >>SIDE 20

ang

NORGESM”ESTERE på Scania

PÅ ELITELAGplass på

TA vANNbASSENGTOM Eiendom har

6 • årg

Byfesten

• nr.

3

e

Dis

er

jun

i 2012

es

i 12.0

ww

of

Ra

spr

Et skritt videre i livet >>SIDE 16

Byfest en sto en i Na r suk rvik ble sess 22

28.

st@ po po k • lm rvi i Ma 4 Na etg 851 i 2 20, r oss sgt ne lag fin Bo Du

uer

egn

5•

ce

ctic Ar

IN ar vI I Nk ARV IK

– vi

Har gitt mest i Narvik >>SIDE 8

de

in

–d

ang

EN

omegn

www.na

læ rli

g

gle

Blodgivere

er

aster en gjeng skientusidenne Takket være ski seg å stå på lærer 60 barn vinteren. >> SIDE 18

eslia.

i Framn

ement arrang

et nytt ng

spr

ga

• år

og

rvik.org

er det

red

Hjertef • nr

– vi

rs ø 00 st r 19 94 s tbu 76 Folk Tlf: eN r efest by spo en r N a h ra Vi V t a

Kultur Side 21

Matpraten Side 19

re

Kretsmeste Side 16

Småpraten Side 2

be

em

pt

12

20

ut

no kk. uti rk. eb pa dyr els vik nd nar n Ha rte

mber 1.nove Side 10

MMEN

VELKO

.8

r

IN

IN arv Ik l Va

te

r

presenterer I denne utgaven 16 sider. Mye vi Ballangen over i kommupositivt er på gang Satsingen på nens næringsliv! en av tingene. Korshamn Fort er >> SIDE 19

5 • www.ina

ex • Årgang

i 12.000

og omegn i Narvik Posten eres av

gn og ome

– din

Ik rv a N

gl

Liv

1

de fasa tte 13 Flo de 12Si

klart for

!

en halv inne. Over kjøp er id noens for tomte juble. å ssen ende fremt AS til Intere spenn -9 årene. Eiendom Side 4 i sin mest de neste fjellet går inn r i Narvik ert i fjellet fjellet Narvik r blir invest li og Erik Plene krone n Busso milliard får Prebe stor. Det

Se vårt e spennend ram høstprog us.no ikkulturh www.narv

ber

0 uke 39/42015

23. septem onsdag

skanal marked

VIK I NAR Avisa

Distribu

r

re

sp

• nr. 5 • årgang

Positivt i Ballangen

. se

– vi

2. desember 2010

a is Av

sg

rk ma

FE

arv

w.n

ww

g 26

da

ons

l

a an sk ed

30 vårt fra

d ve kk n, ko relse S. M m so tilvæ av 9 8et bb i jo glige mm Side ke da ra n er tilbar de n ha n er te at lse og ny for ss y Ni n nn se tro Ro ates til lik De

in as Mag tt Ny rvik Na de 15 Si

13

I

tor e sk nj År mpa ka de 5 Si

e led

K VI AR

– din

o

urhus.n

rvikkult

septem

En >>S fest IDE kv 58 eld

hus

ltur

ikku

6 /3 15 20 e 35ust uk . aug

I NarvIk – vi sprer glede

! ST

.no

rg

På skiskole

ik.o

mor/barn-yoga

arv

Vi har vært på

w.in

>> SIDE 6

ww

Morsfølelse

5•

3

ang

nr. 5 • årgang

• Årg

I NarvIk

ex

00

h N

i 12.0

,-

rk ma

egn

59

om

o yh m Vi ed sl s o e dy iper s t re nø s! m kl ot er iv på

og

Side 22

0 uke 39/4 ber 2015

g 23.

onsda

anal rkedsk

ige ver

rvik

2015

i Na

ten

mai

uer

in

–d

Pos

23

trib

av

k

for http://app.narvikmeglern.no/

e gav ser lut plevel sia ferieopland. 14 – 41 Spsideer mfloedtte nabo Side

Dis

es

I

og i Narvik på 1900 metersPosten av Vi ø og skikjøring til Alpene. Sol, puddersn Dermed tok vi turenDistribueres høyde lokket. ble ikke skuffet.

Dragrace i oppsving Side 21

Faceboo

QR-kode

Side 4

Se vårt nde spenne gram høstpro

RVIK N keA

Avisa

erri På ski i Øst og omegn

Vi har smart nu sparket Last telefoner. i gang med ned vår hjemme vår app play eller scan på appstore side qr- kode. til alle og android market/g oogle

www.na

rvikmeg Følglern.no oss på

28.

al

an sk ed

IN

e b olig ?

Brit Foshaug Megler Jenssen Telefon: MNEF brit@nar 48 25 45 vikmegle 16 rn.no

mer intimt og folkelig, – I år gjør vi arrangementet forteller Rune og lager gatefest i Dronningensgate, i Narvik. Dahl, festivalsjef for Byfesten

22/

r se lg

rt vå e nd m ra

LYS BUNN

uke

K

VI AR

a is Av

Se

ne en sp prog st hø

dame

Hund revis av delta kere har latt friste av Topp-kon årets Ti seg på Kanstad sept. Yana har turer så langtgått 115 i år. Side 12

FULLFARGE MOT

Suksess for Fifty Shades Side 16

iS

Ulf Bjørnsøn Megler n Kramer Telefon: MNEF ulf@narv 90 90 92 ikmegler 06 n.no

.no

hus

ikku

arv

w.n

ww

nov

da

ons

Sprek

dag tors

p e lle

ltur

6 /4 14 20 e 45ber uk em g 5.

al

Kjø

Tone Merethe Daglig/fa Viklem Olsen Advokat/ glig leder Telefon: megler tone@na 40 49 41 rvikmegl 19 ern.no

s 201

kan keds mar

frika

Narvikjen løvefarm ta Vilde i Afrik Skålvold a i somm tilbra Les henn gte to er. es histo uker på en rie fra side 22 – 27

Tur med forviklinger Side 19

1•

– din

ie Fer

VIK AR

Mitt A

Kaptein Sabe ltann Side 36

rt vå e Se nd m ne ra en st sp prog i hø

Byfest med ny giv

årg

sa

IN

Avi

Fatbikekonkurranse Side 15

IN ar vIk

Suksess for Lokale stedsnavn Side 26

Lære re på kurs Side 10


2

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

Småpraten

Utgivelser og annonsefrister

Stein Trygve Bergland (47) Leder, Bedriftsmarked i Sparebanken Narvik

Uke 43, utgivelse onsdag 21. oktober Annonsefrist for garantert korrektur mandag 12. okt. Ferdige annonser må leveres innen onsdag 14. okt klokken 12.00.

På øret: – Det meste Provosert av: – Folk uttaler seg med den største selvfølgelighet om ting de ikke har peiling på

Uke 47, utgivelse onsdag 18. november 2015

Leser: – Finansavisen og Dagens Næringsliv. Er ingen bokorm.

Annonsefrist for garantert korrektur mandag 9. nov. Ferdige annonser må leveres innen onsdag 11. nov kl 12.00.

Beste maten: – Lam og en god italiener er jo godt da…

Avisa

I NARVIK – din markedskanal

Prisliste og annonsestørrelser.

Største lidenskap: – Å dra noen heftige svinger på ski blir aldri helt feil

1/16 58 x 87 mm

(Alle priser eks mva).

Prisgaranti i Narvik!

800,-

1/4 120 x 180 mm

Tilbringer tid med: – Familien og gode venner

2.900,-

1/8 120 x 87 mm 1.600,-

1/2 246 x 180 mm

4.900,-

Helside 246 x 365 mm

6.900,-

Hverdagslykke: – Det at de rundt meg har det bra er absolutt det viktigste

Dobbelside 512 x 365 mm 11.900,-

Drømmeferien: – Var i Dolomittene nå i sommer – fantastiske fjell. Frister til gjentakelse. Maldivene er jo heller ikke å forakte.

Motto: – Vær positiv!!!

Avisa

I NARVIK – din markedskanal

Tlf. 950 74 326 • ole@inarvik.org www.inarvik.org

– Vi skaffer deg nye kunder. Ta kontakt med oss i avisa I NARVIK! Avisa

I NARVIK

QR-kode til skjema Jeg vil bli kontaktet angående annonsering.

– din markedskanal

Adresse: Dronningensgate 56, 8514 Narvik Telefon: 76 84 81 00 (kontor) Mail: rune@inarvik.org Internett: www.inarvik.org

Rune Dahl

Daglig leder/Redaktør rune@inarvik.org Tlf. 911 55 445

Ole-Eivind Johansen

Markedssjef ole@inarvik.org Tlf. 950 74 326

Ingrid Helen Sørensen

Grafisk designer Tlf: 959 33 441

Gro S. Løkås

Frilanser gro@inarvik.org Tlf. 416 69 977

Trykk: Polaris Trykk, Harstad Opplag: 12.000 ex Ansvarlig utgiver: Mediaguttan AS Annonsepriser: Kontakt Ole på ole@inarvik.org Ved feil på annonser er avisa I Narvik uten ansvar. Avisa I NARVIK gis ut av Mediaguttan AS.

Avisa I Narvik - 100 prosent Narvikregionen - GRATIS i postkassen din!


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

3

KAMPANJEDAGER!

Optima bad

8-9 OG 10 OKTOBER

Optimbada

MILANO ask drived. fås i 60, 80, 100 og 120cm, samt 120 og 150cm m/dobbel servant

Optima bad

MILANO m/speilskap og 40cm høyskap m/inndeling i døra

Optima bad

18.250,SPAR 7.795,-

ROMA 120cm grå valnøtt, speil og høyskap MILANO BADEROMSMØBEL

SKREDDERSY DITT EGET BADEROM, KUN FANTASIEN SETTER BEGRENSINGEN. Leverandør til stede på torsdag, kom innom med dine fantasier og ideer!

100cm m/speil med sidebelysning, høyskap m/skuff og dører hvit høyglans. Kr. 18.250,- Spar kr. 7.795,-

SLATE 3 DUSJSETT MED TERMOSTATKRAN, takdusj og hånddusj

3.990,-

SPAR 1.700,-

HILINA DUSJSETT MED TERMOSTATKRAN, takdusj og hånddusj

4.990,-

SPAR 1.700,-

11.995,SPAR 5.000,-

Optima bad

-25%

90/90 QUICK DELUXE DUSJKABINETT Med Mora termostatbatteri og takdusj

-30% Optima bad

På alle modeller

80/120 QUICK LUX DUSJKABINETT Finnes i 80/80, 90/90, 90/80, 100/100, 80/120

På alle kraner fra Damixa

ERIS kjøkkenbatteri m/uttrekk

76 94 59 70 | www.ofotenror.no


4

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

Narvik Rideskole ligger i Skjomdalen, ca. 45 minutters kjøring fra Narvik sentrum. FOTO: Harald Harnang

VELKOMMEN TIL

COWBOY-LEIR PÅ NARVIK RIDESKOLE Har du lyst å lære å ri? 23. - 25. oktober inviteres voksne «gutter» til ridehelg i Skjomdalen. Nivå tilpasses den enkelte. Alt fra ferskinger til de mer erfarne kan delta. TEKST: HARALD HARNANG

Rideskolen har kalt det hele for ei Cowboy-leir, noe som kanskje er en liten overdrivelse. Det er ikke «verre» enn at man tar tak i den enkeltes ferdigheter – eller mangel på ferdigheter. Og så jobber man seg fremover så langt det går på ei helg. For noen vil det være greit nok å få dyret til å gå og stoppe på kommando. Med mer forkunnskaper vil noen trolig både galoppere og hoppe og mer til.

Instruktør Ida-Kristine Liland Ouren har høy kompetanse og lang erfaring både med dressur og sprang. FOTO: Harald Harnang

MOTIVASJON

I bunnen for et slikt helgekurs ligger selvsagt lysten til å lære å håndtere en hest på en noenlunde skapelig måte. Ellers kan motivasjonen for deltakerne være så mangt: Du som er pappa til ei ridejente (og vil forstå hva jentene snakker om på turen hjem), du som har en vond fot som gjør at du ikke kan komme deg ut i naturen, du som vil gjøre noe sosialt, du som «bare» vil bli enda flinkere til å ri, du som vil ha mer kontakt med dyr, du som vil utfordre deg selv og gjøre noe du aldri har gjort før (fordi du egentlig er redd for hester). Og så videre. Så skal man ikke se bort fra at noen ungdommer i tillegg kan ha vikarierende motiver, siden det erfaringsmessig kryr av jenter i stallen… FLINKE HESTER Rideskolehestene ved Narvik Rideskole får mye skryt av proffer. De er både veltrente, snille og likevel med futt nok og gode til å ta instruksjon. Andre steder er «rideskolehest» synonymt med en hest som tøfler rundt med «noen» på ryggen, mens hesten gjør akkurat som den vil. Ikke her! Oppmøte til Cowboy-leira skjer fredag ettermiddag og avsluttes søndag ettermiddag. Riding foregår stort sett på utendørs ridebane og i naturen. Hvis været blir for ille benyttes ridehuset. Deltakerne overnatter i hytter på anlegget. Måltidene serveres i «Lappekåta». De som står bak tiltaket lover noe mer enn bønner og flesk til morgen, middag og kvelds. Mer info om leira og rideskolen finnes på www.narvikrideskole.no Instruktør på kurset er Ida-Kristine Liland Ouren. Hun har høy kompetanse og lang erfaring både med dressur og sprang.

Et heller sjeldent bilde i Skjomdalen: To menn til hest! Narvik Rideskole ønsker flere menn inn miljøet og inviterer til ridehelg for menn i slutten av oktober. FOTO: Hanne Giæver.


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

5

LAPPORTEN KATTERJÅKK

BUNKRE BILLIG

TILBUD DENNE UKEN

UKE 41

GOD PRIS!

3 FOR

297k COCA COLA/FANTA BOKSER Coca Cola. 24x33cl. 12,50 kr pr liter

69)* K SVENSK YTREFILET AV SVIN MØRNET Nyhléns Hugosons

39)* K

15k

42)% BACON 5-PACK

Coop. 5x140g. 61,36 kr pr kg

AGENTER FOR SYSTEMBOLAGET Du bestiller, vi leverer!

EDAMEROST Klöver. 23% fett. Ca 1200 g.

EGG 12-PACK

Coop. Fra frittgående høner. Strl M/L. Maks 1/husholdning.

Gjelder så lenge lageret rekker. Åpningstider og kontaktinformasjon: coopnorrbotten.se


6

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

TILLEGGSPRODUKTER Avisa I NARVIK er hovedproduktet. – Men tilleggsproduktene våre er svært viktige for driften, sier Rune Dahl. Her er noen av de vi har produsert:

MAGASIN NARVIK

MAGASINNARVIK Vinter/Vår 2015

fjellet midt i byen

VINTER/VåR 2015

Historien – Profilene – Fremtiden

MAGASIN lApplANd

VINTER/VåR 2015

MAGASIN NARVIK Narvikregionens ledende destinasjonsmagasin

Avisa I NARVIK med jubi

Talenter I Galleri Narvik I Trollkirka

I Turmat

elt H elektrisk

fAntAstiske vinteropplevelser rett over grensen sen

Kiruna, Abisko, Björkliden & Riksgrän

Vinter/Vår 2015

MAGASINlApplANd

A lt d u t r e n g e r å v i t e om Aktiviteter, shopp i n g o g ov e r n At t i n g :

NarvikguideN

100 år med Nordkraft

HELT ELEKTRISK 100års-magasin fra Nordkraft

BOLIG Medlemsblad for Boligbyggelagene i

Hammerfest, Alta, Harstad, Narvik, Svolvær

og Mosjøen

Utgave 2 | 2011

Samarbeid i Nord-Norge SIDE 4

BOLIG BBLs medlemsmagasin

Jevn økning i eiendomssalget SIDE 12

Interiørtips fra Petter Leiros SIDE 24 Norske

Boligbyggelag

KLARE FOR FLERE ÅR: Redaktør Rune Dahl og markedssjef Ole-Eivind Johansen har jobbet sammen siden starten i 2 ver av avisa I NARVIK og en rekke andre magasiner, bilag og brosjyrer. – En arbeidskrevende, men givende jobb, forte

Boligbyggelagene

Ren Info

– der gammel og ung trives

Et informasjonsmagasin fra Narvik

Vår/sommer 2014

VAR

Norske Boligbyggelag

Narvik VAR – hver dag

– Mottoet vårt ”Vi sprer glede” har vært der fra dag 1, forteller Dahl. – Vi skal fortelle om de gode og positive sakene i Narvikregionen.

REN INFO Magasin fra Narvik VAR

10 åRs

www.narvikvar.no var.no 10 år 2004 – 2014 • www.narvik

Galle r i jubileum

1

2

Det var tilbake i oktober 2010 at Dahl og kollega Sture Pettersen etablerte avisa I NARVIK for å spre gode og informative gla´saker til regionens innbyggere. Rune hadde da jobbet flere år i bransjen, først i Fremover og deretter flere år med egen bedrift – senest med INmagasinet som over tre år kom med en rekke utgaver i Narvik. Sture kom fra grafikerjobb i Narvik i Dag. - Vi så et ”tomrom” i markedet etter at Narvik i Dag forsvant. Vi ville gi ut avis, men hadde ikke lyst å skrive negativt eller satse på nyhetsrelaterte artikler. Dermed ble det fokus på å besøke lag- og foreninger, idrettslag og få på de trykk de positive, nære og gode sakene. Alt ispedd bilder av god kvalitet, som har blitt vårt varemerke. Tilbakemeldingene var gode fra dag én, sier Rune. Frem til høsten 2014 kom I NARVIK ut som en månedsavis. August i fjor begynte staben med utgivelser hver 14.dag.

amfi narvik

GALLERI Sentermagasin for Amfi Narvik trenddager

23. – 26. april vårens

Nyheter interiør

De nye fargene

Åpningstider 10-20 (10-18) amfi.no/na

rvik

Det å etablere en avis er vanvittig arbeidskrevende, og langt fra en ni til fire-jobb. I perioder har både Dahl og grafiker Sture Pettersen jobbet døgnet rundt for å bli ferdig til deadline, tidspunktet da de ferdige avisfilene må sendes til trykkeriet. - Av og til, særlig etter at et større produkt er levert til trykking, så må vi lene oss tilbake og flire litt. Vi kommer bestandig i mål, til tross for at vi er en uvanlig liten stab sammenliknet med våre konkurrenter. Men det er klart at vi kan tvile underveis, særlig når vi holder på med 2-3 forskjellige produksjoner samtidig og deadlineklokka tikker faretruende, forteller Dahl. I starten bestod bedriften av fem fast ansatte, pluss et par faste frilansere. Det har vært lite endringer på arbeidsstokken opp gjennom årene. - I fjor bestemte vi oss for å nedbemanne, markedet endret seg, og tiltak ble nødvendig. Nå er vi to heltidsansatte, og leier inn ekstra frilansere ved behov.


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

ileum:

7

De første fem årene

UHØYTIDELIG: Redaksjonen er blitt kjent for å ønske sine lesere og annonsører God Sommer og God Jul på den uhøytidelige måten. – Vi er en sporty gjeng og tar oss selv ikke så høytidelig - noe disse annonsene gjenspeiler, sier Rune Dahl smilende.

2010. Til sammen har de til nå produsert 64 utgaeller de to.

TEKST: GRO LØKÅS FOTO: INGRID HELEN SØRENSEN / AVISA I NARVIK

I dag er det på dagen nøyaktig fem år siden den første utgaven av avisa I NARVIK kom ut på markedet. - Det har vært fem år med både gleder og utfordringer på godt og vondt siden oppstarten i 2010, forteller redaktør Rune Dahl. Avisbransjen over hele Norge er i nedgang. Men I NARVIK har stått imot og opprettholdt sitt opplag på hele 12.000 ex. Avisen kommer ut i alle postkasser fra Kjøpsvik i sør til Evenes i vest. - Jeg tror vi har klart dette fordi vi har hørt på både annonsører og lesere, tilpasset oss markedet og endret design og format på produktet flere ganger i løpet av de første fem årene. I tillegg til å produsere avisa I NARVIK, så gir vi også ut en rekke andre magasiner og brosjyrer som er med på å trygge økonomien vår. Mange har lagt merke til I NARVIKs uhøytidelige egenannonser til jul og sommerferie. - Annonsene begynte egentlig litt tilfeldig. Vi er en sporty gjeng og tar oss selv ikke så høytidelig - noe disse annonsene

Vi i avisa I NARVIK ønsker alle våre lesere og annonsører en riktig god sommer! Neste utgave kommer i august.

Sture Pettersen Grafiker

Rune Dahl Daglig leder / redaktør

gjenspeiler. Et kjedelig gruppebilde er ikke oss, sier Rune Dahl smilende. - Å drive en avis er tidkrevende og til tider bekymringsfylt. Det blir kanskje litt for mange sene kvelder og for lite familietid. Men alt i alt blir det en livsstil man trives med. Det er alltid en stor tilfredsstillelse å få det ferdige produktet fra trykkeriet. Og jobben gir deg mange store og gode opplevelser tilbake. Vi treffer trivelige mennesker og får sett oss rundt, både nært og fjernt. Så lenge markedet vil ha oss, er vi klare for flere år til, avslutter en fornøyd redaktør. Alle avisens tidligere utgaver kan leses på nettsiden www.inarvik.org

Ole-Eivind Johansen Markedssjef

Avisa

I NARVIK – din markedskanal

I NARVIK utgjør en forskjell og skaper ekstra dimensjon til mediebildet lokalt og regionalt. De går dypt i enkelte saker og kan skaffe oversikt i andre saker. Mange positive artikler som er med på å skape positivitet og stolthet til regionen.

Hipp, hurra og gratulerer med de første fem år. Det er alltid spennende å få en fersk utgave av I NARVIK mellom hendene. Dyktige og flotte folk har på få år etablert I NARVIK som leservennlig, med overraskende og spennende saker og mye lesestoff i hvert nummer. I NARVIK er noe helt for seg selv. Måtte det fortsette slik.

Ragnar Norum, Investeringsanalytiker, Forte Narvik

Kjetil Moe, Leder, Narvikregionen Næringsforening


8

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

GODT BESØKT NÆRINGSLIVSKONFERANSE

Næringslivskonferansen i regi av Sparebanken Narvik og Forte Narvik ble en suksess. Et tilnærmet fulltallig næringsliv i Narvik møtte opp. TEKST OG FOTO: RUNE DAHL

Tilstede var blant annet landslagssjef i fotball, Per-Mathias Høgmo og ARN-sjef, Knut Eirik Dybdal, sjeføkonom for Eika - Jan Ludvik Andreassen, Thore Jensen - prosjektleder ved Statens Vegvesen og Ragnar Norum, investeringsrådgiver i Forte Narvik. Alle var hentet inn for å tale for næringslivet i Narvik. Og absolutt alle fikk gode tilbakemeldinger for sine budskap. Informativt og lettfattelig. Her er noen av det de snakket om. PER-MATHIAS HØGMO, LANDSLAGSTRENER:

THORE JENSEN, STATENS VEGVESEN:

Statens Vegvesen-prosjektleder Thore Jensen fortalte om nye E6 - fra Sjømanns-Idretten er like viktig som skolen med tanke på samfunnsutviklingen, sa Per-Mathias kirka i sør til Bjerkvik i nord. Torbjørn Naimak, veisjefen i NordHøgmo. - Den er en gedigen sosialiseringsaNorge, er bare et pennestrøk unna å rena på lik linje med skolen, samtidig er det en arena for fysisk fostring. Jeg tenker at de to godkjenne tunnel under Narvik sentrum og elementene er de viktigste og at de kan utvikle ny veitrasé mellom Øyjord og Bjerkvik. Det gir et mer åpent sentrum, gode verdier akkurat som Eikas Jan personer kan ta "Idretten er like viktig Ludvik Andreassen med seg videre i livet, sa landslagssom skolen med tanke på anbefalte. sjefen i norsk herrefotball. RAGNAR NORUM, samfunnsutviklingen"

JAN LUDVIK ANDREASSEN, EIKA:

Per-Mathias Høgmo

- I tiden framover har Narvikregionen alle forutsetninger for å stå igjen som en vinner i Nord-Norge, sa Jan Ludvik Andreassen, sjefsøkonom for Eika. – Unge mennesker vil ha bylivet med tilbud som ligger i umiddelbar nærhet. I Narvik er sentrum kompakt og fritidsmuligheten ligger rett utenfor dørstokken. Byen har større muligheter enn hos de fleste andre, sa han.

FORTE NARVIK:

Ragnar Norum, investeringsrådgiver i Forte Narvik, informerte om planene for Narvikfjellet. Over en halv milliard kroner blir investert i fjellet de neste årene. Nytt snøkanonanlegg med 5500 meter med tilhørende rør, ny stolheis, nytt sentrumsområde i fjellet og en rekke nye utbygginger. Drømmen er utvikle en heis rett fra sentrum og opp til Øvre fjellheisstasjon.


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

9

Tilbudene gjelder t om 11/10 2015.

Din butikk nær grensen! Alle dager hos oss!

Capri-Sonne

4

/kg

/kg

10-pack, 0,2 liter. Jfr pris 13:63/liter.

for

5990

89k

109k

Høyrygg ICA. Oprinnelse Sverige. Ca 1,1 kg. Benfri. I biter

Svinekotelett med ben ICA. Oprinnelse Sverige. I skiver.

4990

99k

/kg

/kg

Fersk kyllingfilét

Husholdningssost ICA. Ca 1,1 kg. 26% fett.

Brus/Vann

Kronfågel. Oprinnelse Sverige. Ca 925 g.

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pepsi, Mountain Dew og Ramlösa. 24x33 cl. Jfr pris 12:59/liter + pant.

3

for

299k 99k +pant

5

2

för

for

35k

Skinke tynne skiver ICA. 200 g. 87:50/kg.

Pålegg ICA. 100–120 g. Jfr pris 165:00–198:00/kg.

2990 /st

Bacon Scan.

3x140 g. Jfr pris 71:20/kg.

20k /st

5

för

3

for

150k

Serranoskinka José de la Montana. 300 g. 166:67/kg.

20k

Doble sjokolader Marabou. 40–60 g.

Gjelder ikke Bubblig. 66:67–100:00/kg.

2

för

35k

Chips, Ringar, Ostepopp

3

för

20k

Estrella. 225–300 g. 58:33–77:78/kg.

+pant

Falukorv ICA. 800 g. Jfr pris 25:00/kg.

Leskedrikk ICA. 1,5 l. 4:44/liter + pant.

Petter og personell ønsker dere velkommen!

Riksgränsvägen 2a

0980-311100

V41_annons_NSN_Riksgransen_246x365_Varapris_T_REKASS1065.indd 1

ica.se/nara/riksgransen

Riksgränsen

Alle dager 9–20

2015-09-30 10:33


10 

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

www.siwsmatblogg.no

Kyllinggryte med karri og grønnsaker I går lagde jeg kyllinggryte med karri og grønnsaker til middag. Det smakte helt fortreffelig. Det ble middels sterkt og dersom du ønsker en sterkere variant kan du gjerne ha i mer karri og eventuelt litt chili. Heldigvis ble det litt rester som jeg skal varme opp i dag. Det blir lettvint og sikkert godt. Jeg serverte ris til, men nudler passer nok også veldig godt. Med alle grønnsakene i så følte jeg at dette var veldig sundt. Du trenger: Til 4 porsjoner 3 ss meierismør 3 ss karri 1 liter kokende vann 2 stk hønsebuljongterninger 1 ss hvitløkspulver 2½ dl fløte

2½ dl kokosmelk 600 g kyllingfilet ½ stk rødløk 2 stk gulrøtter 1 stk liten boks

vannkastanjer (ca 140g) ½ stk rød paprika ½ stk gul paprika ½ stk grønn paprika ½ stk squash 4-5 ss maizenajævner

Smelt smør i en gryte på middels temperatur og ha i karri. Rør om og la det småkoke i ca 5 minutter. Kok opp 1 liter vann og ha i hønsebuljongterningene og rør om til de er løst opp i det varme vannet. Hell det over i gryten med smør og karriblandingen. Tilsett fløte og kokosmelk. Skrell løken, skjær den i skiver og tilsett i gryten. La det koke uten lokk i ca 30 minutt. Skjær kyllingfileten i biter og tilsett den i gryten sammen med skrellede gulrøtter som er skjært i skiver og kok videre i ca 10 minutter. Skjær paprika i strimler og squash i skiver og ha det sammen med vannkastanjene i gryten. Kok videre i ca 5 minutter. På slutten av koketiden has maizenajævner i til ønsket konsistens og rør godt rundt. Serveres med ris eller nudler til. Velbekomme:)

Foto: Daniel Sakariassen

Stein Ivar Wold (SIW)

Unngå overraskelser i vinter. Månedspris med mulighet for vintergaranti! Prisen fastsettes før vinterperioden starter, og sikrer deg at kraftprisen ikke overskrider en garantert makspris i vinterhalvåret. Med vintergaranti får du ingen prishopp eller overraskelser på strømregningen. – – – –

Fast pris hver måned Forutsigbarhet Lav risiko Enkelt og oversiktlig

Produktet har ingen bindingstid. Garantien gjelder i perioden 1. oktober–31. mars. 20. oktober er siste frist for å bestille vintergaranti. Maksprisen for denne vinteren er 29,8 øre/kWh.

Vi selger kraft i kommisjon for SKS Kraftsalg:

Telefon: 76 92 60 00 www.ballangen-energi.no

Indre Salten Energi / Dragefossen / Nord-Salten Kraft / Ballangen Energi / Rødøy-Lurøy Kraftverk

Vi skaper muligheter www.sks.no


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

11

TORSDAG OG FREDAG

ØLSMAKE-KURS

(PÅMELDING, SE FACEBOOK)

FOR FØRSTE GANG I NARVIK!

OKTOBERFEST TORSDAG 8.OKT - LORDAG 10.OKT SERVERING • LEDERHOSEN • SCHLAGERMUSIKK ALLSANG • GODT HUMØR • HEIDIER MATSERVERING • OPPVARMET TELT! KOM OG OPPLEV DEN FANTASTISKE STEMNINGEN! KLØFT E TØFT • LKAB SCHNAPSKAPELLE • FORKLÆDT SOM VOKSEN • DJ SCHMETTERLING For mer informasjon: OKTOBERFEST NARVIK på Facebook

TORSDAG 8.OKT: 20.00 - 01.00 FREDAG 9.OKT: 21.00 - 03.00 LORDAG 10.OKT: 21.00 - 03.00

STED: BAKGARDEN ASTRUPGARDEN KINOBAKKEN 1

Torsdag: (Studentkveld) Åpent for alle! Fredag og Lørdag: Aldersgrense 20 år ARRANGØR:


12 

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

UKENS UKENS TILBUD TILBUD

24/8–30/8 5/10–11/10

storHandlE

RETT SKAL JO JO FLERE FLERE FAIRTRADEFAIRTRADE- VÆRE RETT MERKEDE VARER DU VELGER...

billig! MERKEDE VARER DU VELGER... ...desto ...destomer merbidrar bidrardu dutiltilforbedrede forbedredearbeidsarbeids-og oglevevillkår levevillkårfor forbønder bønderog og ansatte i utviklingsland. Et enkelt valg! Og for å gjøre det enda enklere, ansatte i utviklingsland. Et enkelt valg! Og for å gjøre det enda enklere, prøver prøverviviååtilby tilbyFairtrade Fairtradei ialle allevaregrupper varegrupperder derdet deter ertilgjengelig. tilgjengelig.

69k/kg

10k/kg

Velkommen fra 11-19.

NYHET! NYHET!

Holland. Klasse 1. Max 3 kg/ husholdning

Nyhléns Hugosons. I bit.

22for for

75k ØKOLOGISK FAIRTRADE-KAFFE ØKOLOGISK FAIRTRADE-KAFFE

59)= /kg

Löfbergs. Velg mellom flere typer. KRAV-merket. 450-500 g. g. Löfbergs. Velg mellom flere typer. KRAV-merket. 450-500 Pris pr pr kg:kg: 75-83:33. Pris 75-83:33.

GODTERI I LØSVEKT

299k KAFFETRAKTER KAFFETRAKTER

Klöver. I bit. 28%. Ca 1200 g. Max 2 st/husholdning

89k/kg

Melitta Easy. Svart. Kompakt design. Brygger 1010 kopp er/1,25 Melitta Easy. Svart. Kompakt design. Brygger kopp er/1,25 liter. Antidroppfunktion. Effekt 1050 Watt. pris liter. Antidroppfunktion. Effekt 1050 Watt.Ord. Ord. pris399:399:-

FAIRTRADE FAIRTRADEISKAFFE ISKAFFE

79k/kg

Löfbergs. Löfbergs.Velg Velgmellom mellommacchiato macchiatoog ogespresso. espresso.230 230ml. ml. Pris Prisprprliter liter77:83. 77:83.

GÅRDskJØtt

HØYRYGG AV OKSEKJØTT

Nyhléns Hugosons. I bit.

KYLLINGFILET

Sverige/Guldfågeln. Fersk. Ca 900 g. Kjøttet er nærpordusert og kommer fra gårder nær deg. Den korte transporten sørger for bra kvalitet og minsker miljøbelastningen. Kjøttet er et klassisk eksempel på hvordan godt kjøtt skal være. Gjelder uke 41 så langt lageret rekkker.

/kg 89k10-25%39)= 4 för

Medlemspris

29)= /kg

17)= /st /st

Spar Spar100:100:-

Opdretter Peder Thurfjell Kallax, Luleå

goudaost

Fredag 9. oktober inviterer vi til svensk "fika" i butikken. Fairtrade-kaffe fra Löfbergs, og Fairtrade-sjokolade fra Anthon Berg. Godt som gjør godt.

kvisttoMater

LOIN

Cloetta.

"FIKA" TIL ALLE!

RaBatt RÄTTVIST

kaffe

RIBBE

SKA DET DET VARA. VARA. SKA Fairtrade plugg Fairtrade plugg FIKA TILL ALLA. FIKA TILL ALLA.

Classic. Gjelder ikke eko/reko. Velg mellom ulike typer og brenningsgrader. 500 g. Veil.pris 44:50/kg. Max 1 Kjøp/husholdning.

Nyhléns Hugosons.

Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om utsolgte varer.

Påfredag fredagden den99oktober oktober bjuder vipå på fikaiibutiken. butiken. FairtradePå bjuder vi fika FairtradeCoop Forum Kiruna Öppet alla dagar 8-22 kaffe från Löfbergs, och Fairtrade-choklad från Anthon Berg. kaffe från Löfbergs, och Fairtrade-choklad från Anthon Berg. www.coopnorrbotten.se Gottsom somgör görgott. gott.Välkommen Välkommenförbi förbiklockan klockan11-19. 11-19. Gott


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

13

UKENS UKENS TILBUD TILBUD

24/8–30/8 5/10–11/10

storHandlE HØSTEN ER HER

billig! SÅ DEILIG.

DObblE

PoEng

PÅ Eko.

gjelder t.o.m 11/10.

69k 49)= /kg/kg FERSK SVINEkotlEtt LOIN

10k/kg/kg 15k ØKOLOGISKE bananEr kvisttoMater

NyhlénsHugosons. Hugosons. IMed Nyhléns bit. ben. Skivet. Ca 1100 g. Maks 2 st/husholdning.

Den dominikanske Holland. Klasse 1.republikk/Coop Max 3 kg/ Änglamark. Klasse 1. Maks 3 kg/husholdning. husholdning

FÖ r Dig so

HanD lar mEm D

sHo P

ExPr Ess

10k 59)= /st

/kg

skYLLEMIDDEL

Softlan. Velg mellom ulike typer. 750 ml.Pris pr GODTERI I LØSVEKT vask 0:23. Maks 3 stk/medlem. Cloetta.

79)= /kg 29)= /kg Medlemspris

FERsk SVINEFILET

Danmark/Danish Crown. I biter. Ca 500 g.

goudaost

Klöver. I bit. 28%. Ca 1200 g. Max 2 st/husholdning

89k /kg 89k /kg HØYRYGG av StORFE Nyhléns Hugosons. I biter. Ca 1160 g. HØYRYGG AV OKSEKJØTT

Nyhléns Hugosons. I bit.

25k/kg 4 för

89k

FERSk HEl KYLling

Sverige/Guldfågeln. Ca 1200 g. Maks 3 st/husholdning. kaffe

Classic. Gjelder ikke eko/reko. Velg mellom ulike typer og brenningsgrader. 500 g. Veil.pris 44:50/kg. Max 1 Kjøp/husholdning.

medlemspris

20k /st /kg 79k EGG 20-Pack Svenska Lantägg. Strl M/L. Pris pr egg 1:-. KYLLINGFILET Maks 1 stk/medlem. Fersk. Ca 900 g. Sverige/Guldfågeln.

43 /st 39)= /kg 50

grAVET/kalDrØkt laKS i skivEr RIBBE BD Fisk. 200 g. Pris pr kg 217:50. Nyhléns Hugosons.

Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om utsolgte varer.

Coop Forum Kiruna Öppet alla dagar 8-22

www.coopnorrbotten.se


14 

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

I NARVIK skriver om det meste som rører seg i Narvik m/omegn. Vi er til for at nettopp DU skal få en informativ og hyggelig lesestund annenhver onsdag.

Vi er en liten stab med glade og arbeidsvillige ansatte som gjerne besøker din forening eller klubb. Husk at selv små saker kan være interessante for våre lesere, og ikke minst setter vi pris på positive og glade nyheter.

Send dine tips på mail: tips@inarvik.org eller ring en av våre ansatte. Belønningen blir en flott artikkel i avisen. Bursdag/nyfødt/brudebilder Det er gratis å sette inn gratulasjonshilsninger hos oss. Send inn på mail: hurra@inarvik.org

Reklame: Vi har stor tro på den enorme kraften som ligger i gode nordnorske ideer og kreativt mot. Med en kombinasjon av erfaring og tverrfaglig kompetanse skaper vi i I NARVIK produkter som gjennom tekster, annonser og design styrker salg, sympati og lojalitet. Har du ei utfordring til oss? Ikke nøl med å sende oss en mail til ole@inarvik.org. Vi er her for deg!

Vi setter pris på om du vil besøke oss i vår redaksjon i Dronningensgate 56. Kaffen står alltid på kok!

Avisa

I NARVIK Dronningensgate 56, 1.etg Tlf. 76 94 81 00 www.inarvik.org • rune@inarvik.org


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

15

Starter opp ungdomsgruppe Mandag 12.oktober skal DNT UNG Narvik etableres. – Er du friluftsinteressert og liker aktiviteter utendørs, så håper vi du stikker innom, forteller initiativtaker Simon Seiness. TEKST: RUNE DAHL FOTO: RUNE DAHL / SIMON SEINESS

DNT Ung Narvik vil være er et tilbud til ungdom i alderen 16-26 år og er en undergruppe av Narvik og Omegn Turistforening. - Vi håper å få med oss en fin gjeng med ungdommer som er interessert i å være aktiv ute i naturen, forteller Seines. - Turer og aktiviteter bestemmer vi sammen. Men vi håper å kunne arrangere for eksempel skiturer, hytteturer, teltturer, snøhuleturer, kanoturer, brekurs, klatrekvelder, kurs av forskjellige slag og ikke minst små koseturer i nærmiljøet. Mandag i neste uke, nærmere bestemt 12.oktober, skal det være oppstartmøte.

Sted blir Peppes Pizza på Narvik Storsenter, og det blir servert pizza til de som møter opp. Seiness håper at mange ungdommer kommer. - Vi ønsker å få kontakt med flere som har samme interesse som oss. Vi vet det finnes mange som vil ut og være i aktivitet, men som savner et større miljø. På landsbasis har DNT et veldig stort og godt miljø. Håpet mitt er at vi skal få til det samme i Narvik, forteller Simon Seiness. Mer info finner dere på facebooksiden til DNT UNG Narvik.


16 

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

Oasen med KUNDEKVELD Nærmere 100 damer storkoste seg da Oasen arrangerte kundekveld på Scandic. TEKST OG FOTO: RUNE DAHL

Det var duket for mye latter, demonstrasjoner, tips og råd da Oasen også i år avholdt sin kundekveld. I underkant av 100 damer møtte opp. - Vi har såvidt landet, forteller May-Britt Tingvoll Bolle storfornøyd etter gjennomføringen av årets event. - Vi er evig takknemlige for at så mange kunder møter opp og gjør at vi kan lage til slike kvelder, forteller hun. Et av kveldens høydepunkt var da en jente fikk tatovert brynene sine “live” foran alle tilskuerne. - Tre ulike leverandører hadde hvert sitt foredrag og tema som de snakket om. I år var fokuset på pigmenteringer, solskader, selvbruning og Permanent Makeup Tatovering, sier Katrine Tjosaas Pettersen. Kundene fikk goodiebager, tips og råd om produkter, tilbud og et glass bobler - og tilbakemeldingene til Oasen har vært gode. - Vi håper vi er i ferd med å lage tradisjon- for dette gjør at våre kunder kommer enda nærmere oss og hovedleverandørene våre. Vi vet jo at vi damer liker alt fra kosmetikk, kremer, behandlinger, tilbud og bobler - så hvorfor ikke lage et event der damene får alt dette på en plass, sier Pettersen.

FORNØYDE: Arrangøren av kundekvelden, Oasen Narvik AS var storfornøyde med oppmøtet. Her representert ved: Katrine Tjosaas Pettersen , Ann-Helen Kolbeinsen Remman, Marthe Sommerseth, Synne Bårdsen, Line Romstad og May-Britt Tingvoll Bolle


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

Tidenes første

OKTOBERFEST i Narvik

- I Narvik har vi Vinterfestuka på vinteren og Byfesten på sommeren. Nå skal de mørke høstmånedene lyses opp med tidenes første Oktoberfestival, forteller Rune Dahl i Narvik Event. TEKST: GRO LØKÅS FOTO: STURE PETTERSEN Arenaen for den kommende Oktoberfesten blir et stort oppvarmet telt som settes opp i bakgården til Astrupgården. Her blir det benker og bord og servering av både fast og flytende. - Serveringsdamene –og herrene har selvfølgelig på seg dirndl og lederhosen, tradisjonsrike alpekostymer. Ingen Oktoberfest uten tradisjonell bekledning, sier Dahl. Dirndl er en type kjoledrakt som tradisjonelt blir båret av kvinner og jenter fra Bayern og Sør-Tirol, og er et tradisjonelt innslag i Oktoberfester verden over. Og lederhosen er bekledningen til gutta. Bakgrunnen for Oktoberfesten i Narvik er ølfestivalen som arrangeres hvert år i München. Den ble arrangert første gang 12. oktober 1810 til ære for ekteskapet mellom Bayerns kronprins Ludwig og prinsesse Therese, da Bayerns kongelige innbød Münchens borgere til hesteløp, øl og andre fornøyelser, og ble raskt gjort til en årlig foreteelse. Idag er den verdens største folkefest og populære fester arrangers over store deler av Europa og USA. Og nå også i Narvik. - Oktoberfest er kort fortalt lett og glad stemning! Her blir det servering, lederhosen, schlagermusikk, allsang og alt du måtte forbinde med de store oktoberfestene i Europa :) Det er ikke line-up på artista som avgjør, men muligheten for å "kle sæ ut" og være like glad som en serveringtørst tyskert. Det er hele greia, forteller en entusiastisk Rune Dahl. Oktoberfesten starter allerede torsdag 8.oktober.

Da er det 18 års aldersgrense, DJ og gratis inngang i teltet. - Vi oppfordrer spesielt studenter til å komme torsdagen, forteller Ole-Eivind Johansen. Fredag og lørdag er aldersgrensen 20 år og det blir DJ, og artister begge dager. - Vi er stolte av å få selveste DJ Schmetterling til Narvik. Han kommer rett fra ølfestivalen i München. Her kan man forvente alt fra tysk ompatrance, A-listing til übercoole Superschlägers og masse allsang, forteller Johansen. DJ Schmetterling spiller både fredag og lørdag. Oktoberfesten kan ellers på artistlista lokke med både Kløft e Tøft, LKAB Schnapskapelle og Forklædt som Voksen. Varierte band som virkelig setter stemningen i teltet. - Lørdagskvelden kårer vi Frk. Oktoberfest og Beste Bart. Så vi oppfordrer alle til å kle seg ut. Finn frem lederhosen eller alpekjolen. Da er du med på å sette den rette stemningen. Men det er selvfølgelig ikke noen betingelse, sier Johansen. Som et ekstra tilbud, både til privatpersoner og til bedrifter, så kjører arrangøren egne ølkurs under årets Oktoberfest. Her tar eksperter fra Norges eldste bryggeri deg med på en unik opplevelse innen øl- og matkultur. Det tilbys to pakker, en for torsdag 8.okt og en pakke for fredag 9.okt. Nærmere opplysninger finner du på facebooksiden Oktoberfest Narvik.

INVITERER TIL FEST: Narvik Event inviterer til tidenes første Oktoberfest i Narvik. Det hele skjer 8.-10. Oktober i et stort telt som settes opp i bakgården til Astrupgården i Narvik sentrum. Her blir det god stemning og servering av både mat og drikke. Og serveringspersonellet har selvfølgelig på seg både lederhosen og alpekjoler. Ole-Eivind Johansen, Gro Løkås, Mads Parten og Rune Dahl er klar for fest.

17


18 

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

UKAS BILDE Vi vil se flere flotte bilder fra Narvik! Send inn bilder fra Narvikområdet, og få muligheten til å se de på trykk i neste utgave av avisa I NARVIK. Sendes inn på mail: konkurranse@inarvik.org

MagasinNarvik handler om en unik liten by. Om en nord-norsk by med et rått alpinanlegg, flotte studiemuligheter, klassiske friluftsopplevelser og ikke minst enorme utviklingsmuligheter. MagasinNarvik er et underholdende magasin om aktiviteter og atmosfære. Utgivelse: Januar/februar 2016 Annonsefrist: 1. desember 2015 Kontakt Ole-Eivind Johansen hvis du vil annonsere eller er interessert i å høre mere om distriktets beste og største destinasjonsmagasin. Tlf: 950 74 326, mail: ole@ inarvik.org For redaksjonelle tips kontakt Rune Dahl på mail: rune@inarvik.org

e for m la k e r k is t s ta 116 sider fan gn. e Narvik og om stinasjonsmagasin! de Byens store Les alle våre utgaver på www.magasinnarvik.no MagasinNarvik, en team-produksjon av gjengen bak avisen I NARVIK.

Denne ukens bilde har fått det kledelige navnet ”Rush” og er tatt av Vidar Karlsen, lokfører hos LKAB Malmtrafikk. Bildet er tatt fra Vidars jobbposisjon helt i front av malmtoget – på vei mot Kiruna.


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

19

MAGASINNARVIK Vinter/Vår 2015

MAGASIN NARVIK

Et konsept fra Kraftinor

VINTER/VåR 2015

fjellet midt i byen Historien – Profilene – Fremtiden

Magasinnarvik fAntAstiske vinteropplevelser rett over grensen

VINTER/VåR 2015

Vinter/sommer

vinTEr/soMMEr 2013

HIN: Skolen ved foten av fjellet stander

Samiske bruksgjen

NarvIk Nå: . Fjellet. Følelsene

2013

pancho – en skilegende

Byen

vinterdykking

5

Ishotellet i Jukkasjär vi Abisko Nasjonalpa rk Midnattsolens rike

Kiruna, Abisko, Björkliden & Riksgränsen

MAGASIN lApplANd

Magasinnarvik

Magasin narvik

Vinter/Vår 2011

MAGASINlApplANd Vinter/Vår 2015

Talenter I Galleri Narvik I Trollkirka I Turmat

flotte vinterturer

r

nye produkte

I Aurora Sky

Kungsleden

Station I Sat ser

i Abisko

NarvikguideN

vinTEr/soMMEr 2013

A lt d u t r e n g e r å v i t e o m A k t i v i t e t e r , s h o p p i n g o g ov e r n At t i n g :

en

Björkliden og Riksg räns 2014

2013

beider Magsaamsarin lappland Vinter/sommer

og Riksgr änsen

ilie

tremt og fam

r, A om eventy ger å vite A lt d u t r e n

I Utvalgt I Høgskolen

1928-2

Byfjelle012 t

NarvikGuiden

r og overn At t i n

g:

i Narvik

Narvikguide N

Magasin LaPPL anD

vinTEr/soM MEr

2012

– både eks

g:

Björkliden

tin o g o v e r n At ktiviteter

r I NOT-hyttene

A lt d u t r e n ger å vite om eventy r, Aktivite te

rekylreklame.no

n

ommer 2012

Lysløypa I Narvikfoto grafe

2012

Henry Norvik

let arvikfjel vennlig

Vinter/s

vinTEr/soM MEr

Profilen:

Magasin LaPPLan D

Vinter/Vår

Magasin narv ik

vik Magasinnarvi r a n in s a g a k M

Tre profile

r I Enkel luk

ommer 2012

Magasinla ppland Vinter/s

len i Narvik lag I Høgsko

sus I Tinja

viser vei I

I Turfors leri Narvik

Lysløypa I Gal

renge A lt d u t

ty om even r å vite

it r, Aktiv

o v e r n At eter og

ting:

A lt d u eN t Na rv ikguidr e n g e r

å vite om eve nty

r, Akt ivi

Barnas Na

teter

rvik I Skolen

og ove rn

At t i n g

:

ved foten

av fjellet

Karl Aksel Vik Styreleder

Na rv ikg

ui de N

Nytt Magasin Narvik er i produksjon 2016-utgaven av Magasin Narvik er i produksjon. Destinasjons-magasinet, som er planlagt å bli på 116 sider, presenterer Narvik og alt det fantastiske byen har å by på. TEKST: GRO LØKÅS

Det er medieselskapet Mediaguttan AS i Narvik som står bak utgivelsen, og dette er den sjette utgivelsen av Magasin Narvik. – Målet er også i år å lage et høykvalitets leseverdig magasin som vil selge inn byen vår til både tilreisende og områdets egne innbyggere. Vi vet også at magasinet blir brukt av næringslivet til å profilere Narvik både i vår egen region og på messer rundt i verden, sier daglig leder i Mediaguttan AS, Rune Dahl. Sammen med grafiker Ingrid Helen Sørensen og markedssjef Ole-Eivind Johansen legges det ned et hundretalls timer i produksjonen. Årets utgave skal trykkes opp i minst 15.000 eksemplarer og vil bli distribuert lokalt av Posten i månedsskiftet januar/februar. De store annonsørene har begynt å få opp øynene for magasinet, noe som gleder markedssjef Johansen.

Vi har byttet til Idrettsstrøm IDRETTSSTRØM har redusert KOA sine strømkostnader samtidig som de gir støtte til Narvik Ishockeyklubb.

Vil du spare penger samtidig som du støtter ditt idrettslag? Bestill på www.kti.no eller ring Kraftinor på 02006

BYTT! SPAR! STØTT!

Fotograf Rune Dahl står selv for mesteparten av bildene i magasinet. – Det handler om å vise frem en av Europas råeste destinasjoner med et vell av friluftsmuligheter. Samtidig er Narvik et svært attraktiv studiested, noe vi også vektlegger i magasinet, sier han. For reiselivsnæringen i Narvik er dette et magasin som lovprises. –Vi bruker magasinet aktivt både internt og utad i vår markedsføring. Magasinet presenterer byen, mangfoldet og ikke minst Narvikfjellet på en flott måte, sier daglig leder i Narvikfjellet, Harald Kuraas.

02006 | firmapost@kraftinor.no

www.kti.no


20 

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

Bursdag barnet

BURSDAGSHILSENER ER GRATIS HOS OSS. Send på e–post til: hurra@inarvik.org Hver 14. dag deler vi ut en flott bursdagskake til en av de som har bursdag. Vinneren kan ta kontakt med oss i Dronningens gate 56 for å få kakebevis.

Hipp hurra for vårres flotte onkel gudfar, Tarald, som bli 30 år! Ønske dæ en fin dag. Bursdagsklæm fra hele hurven :)

Hipp hurra for den her snilleste og kuleste fotballjenta vår, som fylle 9 år den 9. oktober. Håpe du får en kjempefin bursdag.

Axel O. Klubnes fyller 1 år 12. oktober! Hipp hurra og gratulerer så mye. Stor klem fra Emma og tante Cathrine

Mange bursdagsklemma fra storebror Preben og mamma.

Månedens gratulant kan velge mellom en av disse kakene :)

11.oktober fyller Morgan Larsen 21 år. Gratulerer masse med dagen til værdens bæste, sprækeste og snilleste sønn. Masse bursdagsklæmma fra mamma, pappa og Jesper. Connie, Magnus, Veli og Vinnie sender en hilsen fra Sverige

Hipp hipp hurra førr den fineste, blideste og snilleste Hilde som har bursdag 9 oktober. Ønske dæ en super dag. Glad i dæ. Klem Marielle, Nanette, Robin, Maria, Monica, Ole-Eivind og Anders.

Oldemor Jorunn 97år Den 14.10.15 fyller vår oldemor og farmor hele 97år. Vi ønsker å gratulere deg så mye med dagen og håper du får en fin dag sammen med slekt og venner. Stor klem fra Didrik, Brian og Linda. PS. Kåre og Oddlaug gratulerer også hjerteligst med dagen.

Per Magne Pedersen Gratulere så mye med dagen 10. okt og lykke til som pensjonist Lill Inger

Lise Nancy Olsen fyller 24 år den 12. oktober. Vi er alle så gla i deg hjertet vårt ! Emil Leander sier hurra til mamman sin Bursdagsklæm fra han Pappa, ho Mamma og han Bror

Hipp hurra for Noah som fyller 7 år den 28 september! Gratulere så mye Noah. Vi er så stolt og glad i deg! Kos deg med feiringen. Klem fra Mamma og Pappa

Månedens bursdagskake går til Nora Sofi e! Hipp Hipp Hurra for fotballjenta vår Nora Sofie som blir 7 år, 12. Oktober. Håper du får en super bursdag, med venner og familie. Hun sender en stor klem til 2. klassen på Ankenes skole. Stor bursdagsklem fra mamma, pappa og lillesøstrene dine Angelica Helenog Charlotte Olivia.

KAKEN ER LEVERT AV

steinovnsbakeriet

M Y K L E V O L D

Økonomisk rådgivning? spØr oss om hjelp vi står til tjeneste, enten du har stor eller liten bedrift vi arbeider med: • Lønnsomhetsrådgivning • Regnskapsførsel • Lønn og fakturering • Nøkkeltallsanalyse • Budsjettering • Bistand ved selskapsstiftelse • Søknader • Bistand med styrearbeid og generalforsamlinger

Tom Robert Johansen.

Evy Eriksen.

Tlf. 76 96 46 00 • rolf.karlsen@okoraad.no


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

21

Kultur

nytt

BERTINE ZETLITZ Fredag, 09. oktober Klokken 19:30 - Teatersalen ”Jeg sto ved et veiskille. Enten måtte jeg slutte som musiker eller så måtte jeg gjøre noe nytt.”

PAN

Onsdag 7. oktober (obs!) En ny live action film, en helt ny historie, basert på karakterene laget av J.M. Barrie. En natt blir Peter tatt med bort fra barnehjemmet og flydd avsted til en fantastisk verden med pirater, krigere og alver, kalt Aldriland.

Etter å ha vært musiker i atten år og med fire Spellemannpriser på hylla, debuterer Bertine Zetlitz med et album for første gang på norsk. Albumet Tikamp inneholder ti låter hvor halvparten av låtene ligger i grenseland elektropop, mens resten har et nytt og mer akustisk lydbilde.

LEGEND

Fredag 16. oktober De identiske tvilling gangsterne Ronald og Reginald Krey terroriserer London på 1950 og 1960 tallet. Tom Hardy spiller tvillingene i filmen som er basert på boken ”The profession of Violence: The Rice and fall of the Kray Twins”.

JACK STILLWATER M/BENDIK URBAN OG CHRISTOPHER STRAUME Lørdag, 10. oktober 2015 Klokken 21:30 - Mørkholla Etter to kritikerroste album er country/rootsbandet Jack Stillwater nå klare med sitt tredje og mest ambisiøse plateprosjekt hittil i karrieren; konseptalbumet THE FARMER TRILOGY. NB! Konserten innledes med vår egen BENDIK URBAN sammen med Christopher Straume.

VANNPOSTEN THE TRANSPORTER REFUELED

Fredag 9. oktober I Sør-Frankrike, spiller en tidligere spesial- leiesoldat, Frank Martin, et slag sjakk med en forførerisk kvinne og hennes tre mannlige venner som er ute etter hevn over en skummel russisk forbryterkonge.yngste sønn Conrad hva som egentlig skjedde.

Søndag, 11. oktober 2015 Klokken 19:00 - Teatersalen

DOKTOR PROKTOR

Fredag 16. oktober Doktor Proktors tidsbadekar er en fargesprakende fortelling om de tre vennene Lise, Bulle og Doktor Proktor, som sammen gir alt for å redde både verdenshistorien og kjærligheten.

Et enestående poetisk og ikketekstlig stykke teater, som tar oss med til en verden hvor tempoet skrus ned og hvor et blikk eller en bevegelse forteller oss komplekse historier fra dagliglivet. “ET KAMMERSPILL SOM SNAKKER MED STILLHETENS RIKE SPRÅK TIL EN GLEMT DEL AV SJELEN” I Ota Shogos mesterstykke får vi oppleve ulike møter mellom reisende mennesker ved en ødelagt kran der vannet ikke slutter å renne. Ota Shogo sa selv at: – Ordene er der…man kan bare ikke høre dem.

SIGVART DAGSLAND Lørdag, 24. oktober 2015 Klokken 19:00 - Teatersalen

VILLMARK 2

Fredag 9. oktober Et forlatt sanatorium står til forfall i en øde skog på fjellet. Fem kontraktsarbeidere har tatt på seg oppdraget med å spore for miljøfarlig avfall før bygget skal rives. Snart står de ansikt til ansikt med Sanatoriets grusomme fortid.

THE WALK

Fredag 9. oktober Historien om den franske kunstneren Philippe Petit, som i 1974 satte seg som må å krysse gapet mellom tvillingtårnene på World Trade Center på line. Hold deg fast i kinosetet, og opplev svimlende 3D-effekter ulikt noe annet du har sett tidligere!

En konsertopplevelse med Sigvart Dagsland åpenbarer et møte med en artist som behersker publikumsrommet til fulle. Gjennom sin total tilstedeværelse og uovertrufne stemme tar han mennesker med seg; fra det sårbare menneske til kraftfulle stemninger og vokale prestasjoner. Alltid med et skrått og humoristisk blikk på tilværelsens mange fasetter, alltid med en dyp respekt for de bånd som binder artist & publikum, forteller og lytter, sammen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen


22 

Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015

NARVIK OG OMEGN REVMATIKERFORENING

Vil du lære førstehjelp? Narvik Unge Sanitet arrangerer førstehjelpskurs i høst! Tre-timers førstehjelpskurs med fokus på baby og barn Torsdag 5.november kl 19.00

Pris: 400kr per person, medlemmer i Narvik Unge Sanitet betaler kun 300kr.

Kursholder er Førstehjelpspartner AS Kurset holdes på Narvik Frivilligsentral i Frydenlundsgata.

Påmelding til narvikungesanitet@gmail.com

Velkommen på kurs!

ÅPENT TEMAMØTE TORSDAG 8. OKTOBER 2015 KL. 18.00 PÅ QUALITY HOTEL GRAND ROYAL Foredragsholdere: Pasient- og brukerombud i Nordland Inger Marie Sommerset Ombudet arbeids- og ansvarsområde

LIONS CLUB NARVIK / ANKENES ANKERPRISEN 2015

Revmatolog Jan Arne Lund Medikamentell behandling av inflammatorisk revmatiske sykdommer. Økt risiko for andre sykdommer og plager.

For sjette året på rad deler vi ut Ankerprisen til et tiltak av humanitær, sosial, eller kulturell art innenfor Narviks kommunegrenser. – Bidraget har variert fra 10.000,- til 50.000,- kroner og målsettingen er å sette et positivt fokus på tiltak som skaper engasjement og økt interesse for alt som gagner lokalsamfunnet vårt.

Ernærigsfysiolog Silje Botnmark Sammenhengen mellom kosthold og helse sett opp mot revmatiske lidelser.

Send ditt begrunnete forslag til arman-ei@online.no

Alle kan stille spørsmål til foredragsholderne. Gratis brosjyremateriell, salg av enkle hjelpemidler. Få mer kunnskap om pasient ombudets arbeid, samt hva hun kan bistå pasientene med. Viktig å få kjennskap til nye medisiner. Hvilke andre helserisikoer er vi utsatt for? Kan kosthold og ernæring ha betydning? Alt dette og mer til kan du få kunnskap om!

Inntektene til Ankerfondet kommer primært fra salg av nummererte borgerbrev utstedt til enkeltpersoner og undertegnet i fellesskap av Narviks ordfører og klubbens president, samt salg av kopier av det eldste kartet (1897) som omfatter Narvik-halvøya, havna og Ankenesstrand. – Foruten gjennom klubbens medlemmer kan disse kjøpes i Strax-kiosken, i Ofoten Museum og i Sjømannskirken i Narvik.

Inngang kr 50,00 inklusiv servering

Alle er velkommen til dette møtet!

MEDLEMSMØTE Narvik Jernbanepensjonisters forening har medlemsmøte/allmøte tirsdag 13.oktober kl 11.00 på Alleèn. Sekretær i JPF orienterer om aktuelle saker bl.a. nytt om Helsefondet. Jernbanebanken erstatter nåværende kassetjeneste med selvbetjente løsninger fra 1.november 2015. En representant fra banken er på medlemsmøtet og svarer på spørsmål om nyordningen.

Vel møtt til gamle og nye medlemmer.

ET ANKER SYMBOLISERER HÅPET Ankeret lettes, og kursen settes; – for Narvik ! Forfatteren Nils A. Ytrebergs avslutningsord i Narviks historie, bind II, som ble gitt ut i 1954: «Narvik har bygd opp næringsveier også utenom malmtrafikken og skapt seg et stort oppland. Men byens naturgrunnlag er fremdeles den gode havna som en gang ga stedet navn. Byen fører håpets gylne anker i sitt skjold. Måtte dens fremtidshåp gå i oppfyllelse, og mer enn det!»

OPPSTARTSMØTE/PIZZAKVELD DNT UNG NARVIK Sted: Peppes Pizza Tid: Mandag 12.oktober kl 18.00

Her skal vi diskutere muligheten for oppstart av ungdomsgruppe i DNT (Den Norske Turistforening). Er du glad i varierte turer i fjell og mark - og er mellom 16 og 26 år så håper vi å se deg på møtet. Se vår facebookgruppe DNT UNG Narvik for utfyllende informasjon

ØNSKER DU Å BLI KLUBBMEDLEM ? Vi har medlemsmøte den tredje mandagen i måneden og stedet er i Jernbanemusikkens Kulturhus, den gamle losjebygningen i Brugaten 5. For nærmere opplysninger: President Alf Bertheussen (915 60 699); Torbjørn Johansen (901 59 127); Oddvar Langseth (478 69 550); eller Sigmund Haugan (934 42 676).

Løs kryssordet og vinn ett skrapelodd Blant de rette løsningene trekker vi en vinner. Gevinst: 3 stk GriseFlax-lodd Vinneren offentliggjøres i neste utgave 21. oktober. Vi vil ha din løsning senest onsdag 14. oktober. Velkommen til oss eller send kryssordet i konvolutt til: Mediaguttan, Dronningens gate 58 8514 Narvik Merk konvolutten “Kryssord” Flaxloddene henter du i vår redaksjon i Dronningens gate 58.

Navn: .......................................................................................................... Adresse: ................................................................................................... .......................................................................................................................

Vinner i forrige utgave: Kirstin Tennes Narvik


Avisa I NARVIK uke 41/42, onsdag 07. oktober 2015 

23

Til tjeneste – Vi er tilstede når du trenger vår hjelp bank

Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål – Din lokalbank Kongens Narvik Kongens gt. gt.24, 50, 8502 8503 Narvik Telefon: 76 91 11 0006002 Tlf Privat: 06001, Bedrift: Åpent: Åpent:Man Man- -fre: fre:10:00 10:00 -- 15:30 15:00

mat/catering

ToRVeT TANNKlINIKK Dronningensgt. 46, 8514 NARVIK

steinovnsbakeriet

Spisskompetanse innen regnskap og økonomi

Tlf: 76 94 74 50

narvik.okonor.no • Skistua 4

M Y K L E V O L D

Bli kvitt avfallet - lei en

konteiner

Tlf. 04800

Sentrumsgården, Narvik

Tlf. 76 94 01 10

Tlf.: 76 94 29 74

Stressa? Ditt lokale regnskapskontor!

Timebestilling: Tlf 76 94 15 51 matssorensen@msn.com

Vi har «spa-avdeling» for regnskap, lønn og administrasjon. Averdi Narvik as, Frydenlundgt. 4 Tlf. 76 96 50 90 / narvik@averdi.no

tlf: 76 92 20 70 | www.hrs.no

Amesto er ledende i Norge på moderne www.averdi.no regnskapsløsninger, lønn og rådgivning.

AlfaregnskapsØkonomi og as økonomiVåre moderne løsninger gir deg maksimal tid til kunden! Avdeling Narvik: Avdeling Kjeldebotn: Kongens gate 40 Idrettsveien Kontakt 8514 Narvik 8543oss! Kjeldebotn Vi finner en god løsning for ditt behov. Tlf: 76 92 70 00 • alfa@amesto.net • www.amesto.no

Kongens gt. 42, tlf: 76 94 45 50

Dronningens gate 23 Man-ons 08.00-19.00 • tors-fre 08.00-15.45

(Tidligere Consis Narvik as)

Vi ønsker også nyetablerere velkommen og yter hjelp og bistand.

ADOKAT

Du merker forskjellen Frydenlundgata 4, 8516 Narvik

Tlf. 76 96 46 00

rekylreklame.no

elektriker

Tannlege Harry Pedersen Tannpleier Mariell Stormo

Steinovnsbakeriet AS • Vekstedbakken 13 E-post: kontakt@myklevold.no

RENOVASJON

Bank fra A til Å

tannlege

regnskap/økonomi

Narvik I Kjeldebotn Tlf 76 92 70 00 I alfa@amesto.no www.amesto.no/ofoten

teltutleie

Proffe/solide Partytelt til utleie for alle anledninger inntil 1000m². Bord, stoler, servise (på lager i Narvik. Skaffer større ved behov)

Tlf: 451 51 000 • www.teltproffen.no

blikkenslager

Fagernesveien 140 Alt innen faget!

malermestere

Vi har de rette fagfolkene som hjelper deg med alt fra kundeservice til oppussing av hjemmet.

Tlf: 76 94 50 87

Utleie av maskiner og utstyr Forhandler for Kärcher, Jonsred og Univern. Alt av verktøy og tilbehør.

www.jfore.no

Dronningensgate 36, 8514 Narvik • Tlf: 76 94 29 38

rørlegger

utleie av maskiner og utstyr

Tlf. 46 44 87 76

Ønsker du denne annonseplassen? Kontakt Ole-Eivind på tlf 95 07 43 26 eller på mail: ole@inarvik.org

gass & fyringsolje

Bytte av propanflasker Narvik VVS Service AS har konkurransedyktige priser og garanterer god oppfølging og service!

5 kg: kr 170,10/11 kg: kr 239,-

ta kontakt for en uforpliktende prat!

tlf: 47 65 03 00 E-post: firmapost@narvikvvs.no Mer info: www.narvikvvs.no

byggevarer

Trelast og byggevarer til dine prosjekter MATHISEN & MATHISEN AS Fagernesveien 62, 8514 NARVIK Telefon: 76 95 09 40

www.narvikkulturhus.no

Tlf. 76 94 41 50

Se vårt spennende høstprogram

www.holmlund.no • post@holmlund.no

Bruk vår geniale Taxi-app når du skal bestille taxi


30. OKTOBER: [VORSPIEL] [PREMIERE] [FESTAFTEN]

PREMIEREFESTJAMES BOND [VORSPIEL] [PREMIERE] [FESTAFTEN] [18 ÅRS ALDERSGRENSE] 295,- Vorspiel, kinobilett og festaften 19:00 VORSPIEL AURORA KINO NARVIK [ RØD LØPER ] [ DJ ] [ BAR ] VERDENSPREMIERE PÅ JAMES BOND SPECTRE 22:30 FESTAFTEN QUALITY GRAND ROYAL HOTEL [Kleskode: Dress/Kjole]

Forhåndssalget har startet på Aurora Kino Narvik! [ www.aurorakino.no ]

Inarvik uke 41:42  
Inarvik uke 41:42