Page 1

!"#!$%"$&-3-&)%-%"#$+,#)&-#$/i#)&-#$A!"2&")2'$&)&0'G 45 !"#!$%"$#-0!'$.'2)`'(!-0 ! ! !

'/M"&!)Z'#a$169B;$<$&<:<CB9<96$+E7BC<$/[7BC<$96$ b+@;=<c$?@$8;6?$B?\6;B@;5 %"#&2)3&)*(a $ 1[;C<76 $ D?e< $ IBg< $ ?@ $ Ce<? $ 96?96 $ @?96$ 86;[?$UD6$7<I8<;$@$>[JB>@$:@7BVI6$C<;<$<9B<?86d$C@7$9@D7$ :f7$[$F6=5 1"%)&)*(a$169B;<76$<$9B78<?CB<$6?$C6?8E>68;@$6?8;6$<$IBg<$ ><;C<9<$6$<$:<;86$9@7$:f7$UD6$6786<$>[B7$:;PJB>@$<$678<5

H5 Z"0'&)%-%"$ATJTG ! !

!

'/M"&!)Z'#a$169B;$<$&<:<CB9<96$+E7BC<$/[7BC<$96$ bZ6I@CB9<96c$96$967:;<=<>6?8@5 %"#&2)3&)*(a$1[;C<76$9Q<7$IBg<7$?@$Ce<?$76:<;<9<7$T$ >68;@7$D?e<$9<$@D8;<5$-@$7B?<Id$@$6J6CD8<?86$86;[$UD6$\<C6;$ < $ 9B78<?CB< $ 96 $ HT $ >68;@7 $ AT $ F6C67d $ T $ >68;@7G $ ?@ $ >6?@;$ 86>:@$ :@7BVI65$%6V6;[$ 7@V;6$ :<7<;$ <7$IBg<7$ ><;C<9<7$?@$ Ce<?$C@7$9@D7$:f75 1"%)&)*(a$169B;<76$@$86>:@$UD6$8<;9<$6?$:6;C@;;6;$678<$ 9B78<?CB<5


L5 &-22")2-$%"$'/#!i&Y0'# ! !

!

'/M"&!)Z'#a$169B;$<$&<:<CB9<96$96$b-JBIB9<96c$ AC@>VB?<CBP?$96$F6I@CB9<96$6$\I6JBVBIB9<96G %"#&2)3&)*(a$+<;<76$D?$CB;CDE8@$C@>@$><;C<$<$\BKD;<5$-7$ F<II<7$678[?$76:<;<9<7$W$>68;@7$6?8;6$6I<7$6$@7$:@7867$N$ >68;@75 $ -7 $ F<II<7 $ 86g6? $ D?e< $ <I8D;< $ 96 $ Rd^H $ >5 $ '7$ 6J6CD8<?867 $ 96V6;[? $ \<C6; $ 8@9@ $ @ $ :6;C@;;B9@ $ ?@ $ >6?@;$ 86>:@$:@7BVI65 1"%)&)*(a $169B;<76 $@ $86>:@$ UD6 $ 8<;9< $ 6? $ \<C6;$ 8@9@ $ @$ :6;C@;;B9@5

N5 +0"M)*($32'+Y(%-$%"$!2'(&' ! !

!

'/M"&!)Z'#a$169B;$<$&<:<CB9<96$+E7BC<$/[7BC<$96$ b+I6JBVBIB9<96c %"#&2)3&)*(a $ 1<;C<;76 $ D? $ IBg< $ ?@ $ Ce<? $ @?96 $ @7$ 6J6CD8<?867 $ 96V6;[? $ :@g6; $ @7 $ 8<IP?7 $ 9@7 $ :67 $ @ $ >[B7$ <;;B><9@7$:@7BVI6$<$6I<$:6;@$76?$:B7<I<5$3<;<$<$6J6CDCBP?$ :@96;[?$76:<;<;$@7$:f7$D?$9@$@D8;@$8<?8@$C@>@$9676J6?5$'$ 8678 $ C@?7B786 $ 6? $ \<C6; $ D?e< $ \I6JBP? $ 9@ $ 8;@?C@d $ 6 $ 96><B7$ :<;867 $ 9@ $ C@;:@ $ :<;< $ C@?76KDB; $ 8@C<; $ @ $ Ce<? $ ?< $ :<;86$ :@786;B@;d $ :<7<?9@ $ <7 $ 9Q<7 $ ><?7 $ :@; $ 6?8;6 $ <7 $ :6;?<7d $ @$ >[B7$I@?J6$:@7BVI65 1"%)&)*(a$169B;<76$<$9B78<?CB<$96?96$<$IBg<$><;C<9<$<8<$ <$:<;86$9<7$><?7$>[B7$I@?J6$[$>67><5


T5 !"#!$%"$b&'Y2#"$(-Z"!!"c ! !

!

'/M"&!)Z'#a$169B;$<$&<:<CB9<96$+E7BC<$/[7BC<$96$ b267B786?CB<c %"#&2)3&)*(a$1[;C<76$9Q<7$IBg<7$?@$Ce<?d$76:<;<9<7$HR$ >68;@7$D?e<$96$@D8;<5$'7$6J6CD8<?867$96V6;[?$;6C@;;6;$6786$ :6;C@;;B9@ $ 8<?8<7 $ F6C67 $ C@>@ $ :@B9<?d $ 76KDB?9@ $ @ $ ;B8>@$ ><;C<9@ $ ?@ $ :;@8@C@I@ $ AK;<F<CBP?G $ C@? $ D?7 $ :B8B9@75 $ '$ :;@8@C@I@ $ F<B $ B?C;6>6?8<?9@ $ < $ F6I@CB9<96 $ 96 $ 6J6CDCBP?$ C<9< $>B?D8@5$ j$ B>:@;8<?86 $UD6 $@7$6J6CD8<?867$<9<:86?$ @$ 76D$;B8>@$96$C<;;6B;<$[$F6I@CB9<96$><;C<9<$J<$UD6d$76$F<?$ >[B7$;[:B9@$UD6$@$><;C<9@$?<$K;<F<CBP?d$96V6;[?$67:6;<;$ <@$76KDB?86$:B8B9@$:<;<$7<E;d$>6?8;67$UD6$76$F<?$>[B7$I6?8@d$ 86g6?$UD6$<C6I6;<;$:<;<$Ce6K<;$[$IBg<$><;C<9<$<?867$96$9<;$ F@I8<$:<;<$<$76KDB?865 1"%)&)*(a$-?@8<;<76$@$86>:@$96$C<;;6B;<$UD6$<KD<?8<$[$ F6I@CB9<96$><;C<9<$?<$K;<F<CBP?$6?$8;<>@7$96$LRSS5

W5 !"#!$%"$"hY)0)/2)' ! ! !

'/M"&!)Z'#a$169B;$<$&<:<CB9<96$96$b"UDBIBV;B@c5 %"#&2)3&)*(a$#@V;6$D?$7@:@;86$CD?e<$V<76$96$N$C>d$6$ <:@B<?9@$?6I$@$:f$UD6$9676J6$@$6J6CD8<?86d$96V6$B?86?8<;$ 678<;$6?$6UDBIBV;B@$7@V;6$6786$9D;<?86$4S5$ 1"%)&)*(a $ 169B;<76 $ <7 $ F6C67 $ UD6 $ <:@B< $ @ $ :f $ UD6 $ 678[$ I6F<?8<9@$?@$Ce<?$:<;<$;6CD:6;<;$@$6UDBIBV;B@5


^5 !"#!$%"$-/%'1)(-)# ! !

!

'/M"&!)Z'#a$169B;$<$&<:<CB9<96$+E7BC<$9<$b+@;=<c$9@$ <V9@>65 %"#&2)3&)*(a$&@IPC<76$D?e<$C@ICe@6B;<$6d$?@$86>:@$96$ LRSSd$@$6J6CD8<?86$96V6;[$\<C6;$@$><B@;$?Q>6;@$:@7BVI6$96$ <V9@>B?<B75 $-$ :@7BCBP? $ B?BCB<I $ f $ 96B8<9@ $ V@C< $ <;;BV< $ C@7$ J6@?II@7 $ \I6JB@?<9@7 $ 6 $ <7 $ ><?7 $ <V6;8<7 $ ?@7 $ I<86;<B7 $ 9<$ C<V6=<5$%6V6;[ $\I6JB@?<;$@$8;<?C@ $<8<$Ce6K<;$<$8@C<;$C@7$ CPV<9@7$@7$J6@?II@75 1"%)&)*(a$-?@8<;<76$@$?Q>6;@$96$F6C67$UD6$6J6CD8<$@$ 6J6;CBCB@$6?$LRSS5

_5 !"#!$%"$0-(`-1"(!'$%"$/-0*($1"%)&)(-0 ! !

!

'/M"&!)Z'#a$169B;$<$&<:<CB9<96$+E7BC<$9<$b+@;=<c$9@$ !;6?$#D:6;B@;5 %"#&2)3&)*(a $ 1[;C<76 $ D?e< $ IBg< $ ?@ $ Ce<? $ 96?96 $ @?96$ 86;[?$UD6$I<?=<;$D?$V<IP?$>69BCB?<I$96$H$kKd$@$>[B7$I@?J6$ :@7BVI65 $ - $ \@;>< $ 96 $ 6J6CD8<; $ @ $ 8678 $ fd $ 96 $ :fd $ C@7 $ :f7$ 76:<;<9@7 $ D? $ 9@ $ @D8;@ $ < $ <?CeD;< $ 9@7 $ @>V;@7$ A<:;@JB><9<>6?86G $ 6 $ C@ $ V<IP? $ <K<;;<9@ $ C@<7 $ 9Q<7 $ ><?7$ C@I@C<9@$:@;$968;[7$9<$C<V6=<d$\<C6;$D?$I<?=<>6?8@$C@<7$ 9Q<7 $ ><?7 $ 6FB8<?9@ $ 7@V;6 $ :<7<; $ < $ IBg< $ ><;C<9@ $ 8;<7 $ @$ I<?=<>6?8@5 1"%)&)*(a$169B;<76$<$9B78<?CB<$<C<9<9<$?@$I<?=<>6?8@5

Test Cond Fisica - Ciclo 3  

Test encamiñados a valorar a Condición Física dos rapaces e rapazas do 3º Ciclo de Ed. Primaria.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you