Page 1

Για το καταστατικό του νέου κόμματος Συντρόφισσες και σύντροφοι, Σας στέλνουμε το υλικό που έχει ετοιμάσει η επιτροπή καταστατικού. Ορισμένες διευκρινήσεις. Το έργο της επιτροπής δεν ήταν εύκολο γιατί υπήρχαν πολλά και δύσκολα προβλήματα προς αντιμετώπιση και σε ορισμένα σημεία δεν υπήρχε σαφής κατεύθυνση για το τι ακριβώς θέλουμε ή ποια είναι η επιλογή μας. Αυτό θα το παρατηρήσετε ιδιαίτερα στη διάρθρωση του κόμματος όταν μιλάμε για το ενδιάμεσο επίπεδο. Το αν θα διαρθρωθούμε σε νομαρχιακό ή περιφερειακό επίπεδο, είναι ένα σχετικά καινούργιο ζήτημα, που δεν μπορούσε εύκολα να το αντιμετωπίσει η επιτροπή καταστατικού. Θα το παρατηρήσετε εξ άλλου και στην προσπάθεια να συγκροτήσουμε τις καταστατικές αρχές ενός καινούργιου, μαζικού, αριστερού, δημοκρατικού, ενιαίου, πολυτασικού κόμματος, ενός κόμματος πραγματικά των μελών του και ανοικτό προς την κοινωνία. Ένα κόμμα της κλίμακας και της εμβέλειας του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Μην θεωρήσετε το κείμενο μεγάλο σε έκταση γιατί σε αυτό περιλαμβάνονται διαζευτικές επιλογές, προτάσεις, προσθήκες. Το τελικό σχέδιο θα είναι σαφώς μικρότερο σε όγκο. Στην επιτροπή καταστατικού συμμετείχαν 64 μέλη της ΚΕ και μερικοί σύντροφοι/σσες που δεν είναι μέλη. Για την επεξεργασία του καταστατικού χωριστήκαμε σε 5 υποεπιτροπές και προς το τέλος των εργασιών εργαστήκαμε σε ολομέλεια περίπου 15-20 σύντροφοι/σσες. Τις τελευταίες μέρες για να προλάβουμε, εργαστήκαμε σε πρωινές πολύωρες συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εργαζόμενοι και εργαζόμενες μέλη της επιτροπής να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις εργασίες (και αυτό είναι μια αδυναμία μας). Στο τελικό σώμα προσχεδίου και προτάσεων για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ περιλήφθηκαν οι προτάσεις που έγιναν στην ΚΕ και με τις διαδικασίες που καθορίστηκαν για τα χρονικά όρια κατάθεσης προτάσεων. Εφιστούμε την προσοχή να καταγράφονται όλες οι προτάσεις που γίνονται κατά την συζήτηση και να αποστέλλονται στην επιτροπή για το καταστατικό ώστε να παρουσιαστεί στο συνέδριο μια πιο σαφής και ξεκαθαρισμένη επεξεργασία προτάσεων. Συντροφικά Ρούντι Ρινάλντι


Ρ΢ΟΟΙΜΙΟ Ο Συναςπιςμόσ ΢ιηοςπαςτικισ Αριςτεράσ – Ενωτικό Κοινωνικό Μζτωπο (ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ) είναι ζνα ενιαίο, μαηικό, δθμοκρατικό, πολυταςικό κόμμα τθσ ςφγχρονθσ Αριςτεράσ. Φιλοδοξεί να εκφράςει πολιτικά τον κόςμο τθσ μιςκωτισ εργαςίασ, και κάκε καταπιεηόμενθ κοινωνικι ομάδα, αναβακμίηοντάσ τον ςε θγετικι δφναμθ τθσ κοινωνίασ, και να οργανϊςει τθ δθμοκρατικι ανατροπι του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και των δομϊν που το ςτθρίηουν. Πρόταςθ Εκεί που λζει «φιλοδοξεί να εκφράςει πολιτικά τον κόςμο τθσ μιςκωτισ εργαςίασ» να φφγει το «μιςκωτισ» και να μπει «τθσ παραγωγικισ και αναπαραγωγικισ εργαςίασ, ςτον δθμόςιο και ςτον ιδιωτικό χϊρο». Πρόταςθ Φιλοδοξεί να εκφράςει πολιτικά τον κόςμο τθσ μιςκωτισ εργαςίασ, τθν αγροτιά του μικροφ και μεςαίου κλιρου, τουσ ανζργουσ, τουσ επιςφαλϊσ εργαηόμενουσ, τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ, τουσ προλετάριουσ του πνεφματοσ και τθσ Σζχνθσ και κάκε καταπιεηόμενθ κοινωνικι ομάδα, αναβακμίηοντάσ τθν ςε θγετικι δφναμθ τθσ κοινωνίασ κλπ. Πρόταςθ Σο όνομα του πολιτικοφ κόμματοσ να είναι ΢ΤΡΙΗΑ (΢υναςπιςμόσ Ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ). Όπου υπάρχει ΢ΤΡΙΗΑ-ΕΚΜ να αντικαταςτακεί από το ΢ΤΡΙΗΑ Υπεραςπίηεται τισ αξίεσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ ιςότθτασ και τθσ ελευκερίασ, ενάντια ςτον εκνικιςμό, τον μιλιταριςμό, τον ρατςιςμό και τον φαςιςμό. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ είναι μια πολιτικι δφναμθ ανταγωνιςτικι προσ τισ καπιταλιςτικζσ ςχζςεισ εκμετάλλευςθσ, καταπίεςθσ και αποξζνωςθσ, οργανϊνει τθν κοινωνικι και πολιτικι δράςθ του με βάςθ τισ κοινωνικζσ αντικζςεισ και παλεφει για τθν ανατροπι τουσ και τθν κοινωνικι χειραφζτθςθ Επιμζνει ςτθν ανάγκθ για κοινι δράςθ και ςυμπαράταξθ όλων των δυνάμεων τθσ Αριςτεράσ, ςτθν Ελλάδα, τθν Ευρϊπθ και τον κόςμο, που κα εμπνεφςουν, κα κινθτοποιιςουν και κα ςυμβάλουν κακοριςτικά ςτθν οργάνωςθ των λαϊκϊν δυνάμεων, αποςκοπϊντασ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι, πολιτικι και πολιτιςτικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ μασ, ςε μια, ριηικά αναμορφωμζνθ από τουσ λαοφσ τθσ, Ευρϊπθ, ςε ζναν κόςμο δθμοκρατικό και ειρθνικό. Πλεσ και όλοι εμείσ, τα μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ, γνωρίηουμε καλά πωσ ιδρφουμε ζνα νζο κόμμα ςε μια περίοδο παγκόςμιασ καπιταλιςτικισ κρίςθσ, αλλά και βακειάσ κρίςθσ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ, ςε μια περίοδο φυςικισ απαξίωςθσ των ιςτορικϊν κομμάτων, ακόμα και τθσ ίδιασ τθσ ζννοιασ του κόμματοσ, τθσ ςυλλογικισ δράςθσ και τθσ πολιτικισ. Γνωρίηουμε καλά πωσ, για να αντεπεξζλκει ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ ςτο λόγο ίδρυςισ του, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να αποτελζςει ζνα πραγματικά νζο κόμμα. Νζο ςε ιδζεσ, λειτουργία και πολιτικι πρακτικι, ςτον αντίποδα των αρχθγικϊν, ςυγκεντρωτικϊν κομμάτων εξουςίασ, ικανό να ςυντονίςει τισ λαϊκζσ δυνάμεισ τθσ κοινωνίασ ςτον κοινό αγϊνα για τθν ανάςχεςθ τθσ καταςτροφισ που ςυντελείται ςτθ χϊρα και ςτθν κοινι, χειροπιαςτι ελπίδα για τθν ανατροπι των κυρίαρχων καπιταλιςτικϊν ςχζςεων, τθν οργάνωςθ του κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ και τθ ριηικι αναμόρφωςθ των παραγωγικϊν και καταναλωτικϊν προτφπων.

2


Οι ςυνκικεσ τθσ κρίςθσ και θ μάχθ του λαοφ ενάντια ςτα μνθμόνια, δθμιοφργθςαν νζα πολιτικά δεδομζνα, τα οποία προςζδωςαν ςτον ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ πρωτόγνωρθ δυναμικι. Το λαϊκό ρεφμα που επζλεξε τον ΣΥ΢ΙΗΑ δεν είναι πολιτικά και ιδεολογικά ουδζτερο και είναι δυνατόν να καταςτιςει τθν Αριςτερά πλειοψθφικό πολιτικό ρεφμα ςτθ χϊρα. Οι καταβολζσ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ ανιχνεφονται ςτο εργατικό και το ευρφτερο λαϊκό κίνθμα του τζλουσ του 19ου αιϊνα, με το άνοιγμα των οριηόντων των υποτελϊν τάξεων, ςτθ βάςθ τθσ μαρξικισ ςκζψθσ, και των αρχϊν του 20ου, από τθν Εκνικι Αντίςταςθ, το ΕΑΜ και τθν ΕΔΑ, τθ νεολαία Λαμπράκθ, τον αγϊνα ενάντια ςτθ δικτατορία, τθν εξζγερςθ του Ρολυτεχνείου μζχρι τθ ςυγκρότθςθ του Συναςπιςμοφ τθσ Αριςτεράσ και τθσ Ρροόδου, (πρόταςθ αντί για «μζχρι τθ ςυγκρότθςθ του ΢υναςπιςμοφ τθσ Αριςτεράσ και τθσ Προόδου» να μπεί «τουσ μεγάλουσ πολιτικοφσ και κοινωνικοφσ αγϊνεσ τθσ μεταπολιτευτικισ περιόδου») αλλά και του Ραγκόςμιου, του Ευρωπαϊκοφ και του Ελλθνικοφ Κοινωνικοφ Φόρουμ. Θ ςυγκρότθςθ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ ςτθρίηεται ςτισ αγωνιςτικζσ παραδόςεισ του λαοφ μασ, ςτουσ αγϊνεσ για δθμοκρατία, εκνικι ανεξαρτθςία, λαϊκι κυριαρχία, κοινωνικι προκοπι και απελευκζρωςθ. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ ςυμμετζχει ενεργά ςτο εργατικό και ςτο ευρφτερο λαϊκό κίνθμα, ςτισ ποικίλεσ εκλογικζσ και πολιτικζσ αναμετριςεισ, και ςτο διεκνζσ κίνθμα ενάντια ςτθ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ. Ζτςι, αγωνιςτζσ και αγωνίςτριεσ από διάφορα ρεφματα και οργανϊςεισ τθσ κομμουνιςτικισ, τθσ ςοςιαλιςτικισ, τθσ διεκνιςτικισ, τθσ αντικαπιταλιςτικισ και αντιιμπεριαλιςτικισ Αριςτεράσ, το χϊρο του δθμοκρατικοφ πατριωτικοφ κζντρου, αλλά και τον επαναςτατικό και τον ελευκεριακό, ςυνδικαλιςτζσ και ςυνδικαλίςτριεσ του εργατικοφ και του αγροτικοφ κινιματοσ, των κοινωνικϊν κινθμάτων, του ριηοςπαςτικοφ φεμινιςμοφ και τθσ οικολογίασ, νζεσ και νζοι, άνκρωποι τθσ τζχνθσ, των γραμμάτων και τθσ διανόθςθσ, ςυναντθκικαν και ζνωςαν τισ δυνάμεισ τουσ, με ςτόχο τθ μετάβαςθ προσ τον Σοςιαλιςμό του 21ου αιϊνα. Πρόταςθ Οι δφο παραπάνω παράγραφοι αντικακίςτανται με το παρακάτω κείμενο Ο ΢ΤΡΙΗΑ κατάγεται ιςτορικά από το εργατικό και λαϊκό κίνθμα του τζλουσ του 19ου αι. και των αρχϊν του 20ου, εποχι τθσ ςυνάντθςθσ των εκμεταλλευόμενων τάξεων με το μαρξιςμό και τθσ δθμιουργίασ του ΢ΕΚΕ και του εργατικοφ και αγροτικοφ κινιματοσ. Ο ΢ΤΡΙΗΑ ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ κατά του ναηιςμοφ, ςτο ΕΑΜ-ΕΛΑ΢ και, μετά τον εμφφλιο, ςτθν ΕΔΑ, τθ νεολαία Λαμπράκθ και το μεγαλειϊδεσ λαϊκό κίνθμα για τθν ειρινθ, τθ δθμοκρατία, τθν παιδεία, τον πολιτιςμό, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, τθν εκνικι ανεξαρτθςία και τθν αυτοδιάκεςθ τθσ Κφπρου. Σθ μεγάλθ αυτι λαϊκι εποποιία, με πρωταγωνιςτζσ τθν αριςτερά και αριςτερζσ δυνάμεισ του Κζντρου, πολζμθςαν ςκλθρά το παλάτι, το κράτοσ και το παρακράτοσ και ανζκοψε θ επτάχρονθ δικτατορία. Θ διάςπαςθ του 1968, με αίτθμα τθν αυτονομία των ελλινων κομμουνιςτϊν από το κακοδθγθτικό κζντρο τθσ ΢οβιετικισ Ζνωςθσ και τθν ανανζωςθ του κομμουνιςμοφ, ιταν το πρϊτο μεγάλο ριγμα ςτο κομμουνιςτικό κίνθμα αλλά όχι το μοναδικό. Προθγικθκαν ι ακολοφκθςαν διαφοροποιιςεισ άλλων ρευμάτων, όπωσ το τροτςκιςτικό και το μαοϊκό, ςταδιακά θ Αριςτερά κερματίςτθκε ςε πολλζσ οργανϊςεισ και μεγάλο αρικμό μθ οργανωμζνων αριςτερϊν, ενϊ ζνα μζροσ των αγωνιςτϊν τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ εντάχκθκε ςτο ΠΑ΢ΟΚ. Θ κατάρρευςθ των κακεςτϊτων του «υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ» κατζςτθςε δθμόςια τθ ςοβοφςα κρίςθ ςτθν αριςτερά και ταυτόχρονα αναγκαίεσ τισ διαδικαςίεσ για τθν κριτικι αποτίμθςθ του παρελκόντοσ, τθν ενότθτα και τθν επανίδρυςι τθσ. Σα βιματα ς’ αυτι τθν πορεία, με πρϊτθ πράξθ τθ δθμιουργία του Βιματοσ Διαλόγου και Κοινισ Δράςθσ, επιτάχυνε θ

3


μεγάλθ ςυμμετοχι δυνάμεων του ςθμερινοφ ΢ΤΡΙΗΑ ςτο αντιπαγκοςμιοποιθτικό κίνθμα και τουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ. ΢’ αυτό το ζδαφοσ ιδρφκθκε ο ΢ΤΡΙΗΑ το 2004. Αγωνιςτζσ και αγωνίςτριεσ από διάφορα ρεφματα και οργανϊςεισ τθσ κομμουνιςτικισ, τθσ ςοςιαλιςτικισ, τθσ διεκνιςτικισ, τθσ αντικαπιταλιςτικισ και αντιιμπεριαλιςτικισ αριςτεράσ, το χϊρο του δθμοκρατικοφ πατριωτικοφ κζντρου, τον επαναςτατικό και τον ελευκεριακό χϊρο, ςυνδικαλιςτζσ και ςυνδικαλίςτριεσ του εργατικοφ και αγροτικοφ κινιματοσ, των νζων κοινωνικϊν κινθμάτων, του ριηοςπαςτικοφ φεμινιςμοφ και τθσ οικολογίασ, νζεσ και νζοι, άνκρωποι, των γραμμάτων και των τεχνϊν, ςυναντθκικαν και ζνωςαν τισ δυνάμεισ τουσ, με ςτόχο τθ μετάβαςθ, με όχθμα τον ΢ΤΡΙΗΑ, ςτο ΢οςιαλιςμό του 21ου αιϊνα. Για εμάσ ο ςοςιαλιςμόσ είναι μορφι οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ που βαςίηεται ςτθν κοινωνικι ιδιοκτθςία και διαχείριςθ των παραγωγικϊν μζςων. Απαιτεί τθ δθμοκρατία ςε όλα τα κφτταρα τθσ δθμόςιασ ηωισ, όπου θ ςυλλογικότθτα αναδεικνφει ζμπρακτα τθν υπεροχι τθσ ζναντι τθσ ατομικότθτασ και θ αλλθλεγγφθ τθν ιςχφ τθσ ζναντι του ανταγωνιςμοφ, προκειμζνου οι εργαηόμενοι να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν, να διευκφνουν, να ελζγχουν και να προςτατεφουν, με τα εκλεγμζνα όργανά τουσ, τθν παραγωγι, κατευκφνοντάσ τθν ςτθν ικανοποίθςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν. Γνωρίηουμε ότι ο ςοςιαλιςμόσ δεν είναι υπόκεςθ ενόσ πολιτικοφ φορζα, αλλά των εργαηόμενων τάξεων και τθσ κοινωνικισ ςυμμαχίασ τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ ενόσ λαοφ. Θ εργατικι τάξθ δεν μπορεί να απελευκερωκεί θ ίδια, αν δεν απελευκερϊςει και τθν κοινωνία ολόκλθρθ. Για εμάσ ο ςοςιαλιςμόσ είναι απόλυτα ςυνυφαςμζνοσ με τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων ςτισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ υποκζςεισ και κατοχυρϊνει τθν αντίςτοιχθ διάχυςθ τθσ εξουςίασ. Για εμάσ ο ςοςιαλιςμόσ είναι ςτόχοσ, αλλά και δρόμοσ ςυνεχοφσ αγϊνα. Δεν είναι κακεςτϊσ που μπορεί να κακιερωκεί μζςω μιασ εξελικτικισ διαδικαςίασ ςταδιακϊν αλλαγϊν του καπιταλιςμοφ, οφτε κακεςτϊσ που εγκακιδρφεται μια και ζξω κάποια μοναδικι ςτιγμι. Ξεκινά πάντοτε από το ςιμερα και οδθγεί ςε μια κοινωνία όπου ο άνκρωποσ και οι ανάγκεσ του κα είναι πάνω από τα κζρδθ, όπου το κζρδοσ κα ζχει πάψει να αποτελεί κινθτιρια δφναμθ τθσ κοινωνίασ Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ βρίςκεται και παρεμβαίνει παντοφ, μζςα ςτουσ κεςμοφσ αλλά και ζξω από αυτοφσ, ςτουσ δρόμουσ και ςτα κινιματα των πλατειϊν, ςτισ πόλεισ και τα χωριά, ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και τισ γειτονιζσ, ςτουσ κοινωνικοφσ φορείσ και τισ κοινωνικζσ πρωτοβουλίεσ, ςτισ πολιτιςτικζσ δράςεισ και τθν πάλθ των ιδεϊν, ςτθ δθμόςια ςφαίρα και το διαδίκτυο. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ ςτθρίηει κοινοβουλευτικά τουσ εργατικοφσ και λαϊκοφσ αγϊνεσ, ενϊ παράλλθλα επιδιϊκει να ςυμβάλει με όλεσ τισ δυνάμεισ του ςτθ ςυγκρότθςθ και τθν ανάπτυξθ ενόσ ιςχυροφ λαϊκοφ, μαηικοφ και ενωτικοφ κινιματοσ, ενόσ κινιματοσ αντίςταςθσ και ανυπακοισ ςτον εντεινόμενο κρατικό και εργοδοτικό αυταρχιςμό, ενόσ κινιματοσ γνιςιασ και αποτελεςματικισ αλλθλεγγφθσ προσ τα κφματα τθσ κρίςθσ, ενόσ κινιματοσ εν τζλει πολιτικισ ανατροπισ. Το ζργο του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ δεν περιορίηεται ςτα ςφνορα τθσ χϊρασ μασ. Με κινθτιριο μοχλό το διεκνιςτικό πρόταγμα, ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ αναλαμβάνει ςθμαντικζσ διεκνείσ πρωτοβουλίεσ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρϊπθσ (δια του Κόμματοσ Ευρωπαϊκισ Αριςτεράσ), και όχι μόνο, με ςτόχο να ςυμβάλλει ςτθν κοινι πάλθ των λαϊν ενάντια ςτο ευρωπαϊκό και διεκνζσ κεφάλαιο, ςτον

4


ζμπρακτο ςυντονιςμό των αντίςτοιχων αγϊνων και ςτθν ανάδειξθ τθσ ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ ςε βαςικό παράγοντα των ευρωπαϊκϊν και παγκόςμιων εξελίξεων. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ επεξεργάηεται ζνα πρόγραμμα αγϊνα, που αρνείται τθ μοιρολατρία και τον δικεν ρεαλιςμό τθσ υποταγισ και απαντά πειςτικά ςτο τι μποροφμε να κάνουμε κάκε ςτιγμι. Το πρόγραμμα αυτό αποςκοπεί πρϊτα από όλα ςτο να ςταματιςει θ κοινωνικι καταςτροφι και να αναςτραφεί θ πορεία προσ τθν κοινωνικι διάλυςθ, είναι πρόγραμμα που κζτει τισ βάςεισ για τθν αναμόρφωςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ, τθν οικονομικι ανόρκωςθ και τθν πολιτιςτικι αναγζννθςθ τθσ χϊρασ, είναι πρόγραμμα που ανοίγει το δρόμο προσ τον ςοςιαλιςμό. Με βάςθ τα παραπάνω, καλοφμε όςουσ και όςεσ ηουν και εργάηονται ςτθ χϊρα μασ, τουσ μιςκωτοφσ, τουσ μικρομεςαίουσ αγρότεσ, τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ, τουσ επαγγελματοβιοτζχνεσ, τθ νζα γενιά που μπροςτά τθσ ανοίγεται το φάςμα τθσ μετανάςτευςθσ, τισ γυναίκεσ που παλεφουν για τθν ιςότιμθ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία, όςουσ και όςεσ είναι άνεργοι, όςουσ και όςεσ ανικουν ςτον ελλθνιςμό τθσ διαςποράσ, όςουσ και όςεσ ςυμφωνοφν κατ’ αρχιν με τα παραπάνω, να ενταχκοφν ςτον ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ, ϊςτε να ςυνδιαμορφϊςουμε τουσ ςτόχουσ, τισ κζςεισ και τθ φυςιογνωμία του, τουσ τρόπουσ δράςθσ και τθ λειτουργία του, τισ παρεμβάςεισ, τισ πρωτοβουλίεσ, τθν πολιτικι του. Ο κεντρικόσ ςτόχοσ που κζτει ςιμερα ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ είναι θ ανατροπι τθσ κυριαρχίασ των δυνάμεων του νεοφιλελευκεριςμοφ και των μνθμονίων, των δυνάμεων τθσ κοινωνικισ καταςτροφισ, είναι θ ανάδειξθ μιασ κυβζρνθςθσ τθσ ςυμπαραταγμζνθσ Αριςτεράσ, ςτθριγμζνθσ ςε μια πλατιά κοινωνικι ςυμμαχία. Αρχζσ λειτουργίασ Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ ςυγκροτείται για να λειτουργιςει ωσ κόμμα των μελϊν του, τα οποία απολαμβάνουν πλιρθ δικαιϊματα και αναλαμβάνουν τισ αντίςτοιχεσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ λειτουργεί ςυλλογικά και δθμοκρατικά, δρα ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ πλειοψθφίασ, ςζβεται και κατοχυρϊνει τθν διαφορετικι άποψθ. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ είναι ενιαίοσ και πολυταςικόσ, πλουραλιςτικόσ, ανοιχτόσ ςτθν φπαρξθ διαφορετικϊν ιδεολογικϊν, ιςτορικϊν και αξιακϊν ευαιςκθςιϊν και ρευμάτων ςκζψθσ ςτο χϊρο τθσ Αριςτεράσ. Είναι ταξικά αγκυρωμζνοσ ςτο εργατικό και ευρφτερα λαϊκό κίνθμα, με ρθτζσ φεμινιςτικζσ και οικολογικζσ ςτοχεφςεισ. Σζβεται και κεωρεί πλοφτο του διαφορετικζσ καταβολζσ ςαν τισ παραπάνω, αναγνωρίηει τθ δυνατότθτα φπαρξθσ τάςεων και παρζχει ζδαφοσ για να καλλιεργοφνται απρόςκοπτα και να εκπροςωποφνται ςτθν εςωτερικι δθμοκρατία όλεσ οι απόψεισ, αποςκοπϊντασ όμωσ πάντοτε ςε προωκθτικζσ ςυνκζςεισ. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ είναι ανοιχτόσ ςε ολόκλθρο το δθμιουργικό και αγωνιςτικό δυναμικό τθσ κοινωνίασ που επικυμεί τθν ανατροπι, ανεξάρτθτα από πολιτικι καταγωγι ι προθγοφμενεσ ιδεολογικζσ δεςμεφςεισ. Συμμετζχει ςε κάκε κοινωνικι κίνθςθ, προβάλλει και επεξεργάηεται διαρκϊσ τισ προτάςεισ του, χωρίσ να προςπακεί να τισ επιβάλει εκ των άνω. Είναι φορζασ που, με ςτακερό γνϊμονα τισ αξίεσ και τισ χειραφετθτικζσ ιδζεσ τθσ Αριςτεράσ, (πρόταςθ να

5


προςτεκεί: και των ανταγωνιςτικϊν κοινωνικϊν κινθμάτων) βρίςκεται ςε διαδικαςία ςυνεχοφσ αυτοδιαμόρφωςθσ, ανάλογα με όςα κατακτοφμε, μακαίνουμε και ςυνειδθτοποιοφμε. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ μεριμνά ςυςτθματικά για τθ κεωρθτικι κατανόθςθ του κοινωνικοφ και ιςτορικοφ γίγνεςκαι και για τθ κεωρθτικι μόρφωςθ των μελϊν του, αξιοποιϊντασ τα επαναςτατικά εργαλεία ανάλυςθσ τθσ εξελιςςόμενθσ μαρξικισ κεωρίασ. (πρόταςθ να προςτεκεί: αλλά και άλλων ρευμάτων ιδεϊν του ανατρεπτικοφ και ελευκεριακοφ χϊρου). Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ είναι μόνιμα ανοιχτόσ ςτθν κριτικι τθσ κοινωνίασ απζναντί του και ςτθ δικι του αυτοκριτικι, με τθν ικανότθτα να αλλάηει όςα κάκε φορά δεν λειτουργοφν ικανοποιθτικά. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ επιδιϊκει ςυςτθματικά να αποτελεί πρότυπο και εικόνα τθσ κοινωνίασ για τθν οποία αγωνίηεται.

6


Κεφάλαιο πρϊτο ΤΟ ΜΕΛΟΣ Οριςμόσ μζλουσ Μζλοσ μπορεί να είναι κάκε άνδρασ και γυναίκα που ζχει ςυμπλθρϊςει το 16ο ζτοσ, που ηει ςτθν Ελλάδα, ςυμφωνεί με το καταςτατικό και τθν ιδρυτικι διακιρυξθ και τουσ πολιτικοφσ ςτόχουσ του Συριηα, υποςτθρίηει ενεργά τθν υλοποίθςι τουσ. Οι ζλλθνεσ-δεσ τθσ Διαςποράσ μποροφν να ςυγκροτιςουν οργανϊςεισ του Συριηα ςτισ χϊρεσ διαμονισ τουσ. Πλα τα μζλθ του Σφριηα ανικουν υποχρεωτικά ςε μια από τισ οργανϊςεισ μελϊν του. Εγγραφι μζλουσ  Θ ζνταξθ ςτο Σφριηα είναι ατομικι και γίνεται μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου προσ τθν οργάνωςθ μελϊν.  Θ εγγραφι μζλουσ γίνεται αφοφ ςυηθτθκεί και γίνει δεκτι θ αίτθςθ ςτθν πρϊτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ οργάνωςθσ μελϊν μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και τθν παρουςία του νζου μζλουσ.  Σε περιπτϊςεισ που υπάρχουν ςοβαρζσ και επιχειρθματολογθμζνεσ αντιρριςεισ για να γίνει δεκτι θ αίτθςθ, θ Γενικι Συνζλευςθ με πλειοψθφία 50%+1 μπορεί να μθν κάνει δεκτι τθν αίτθςθ ι να τθν παραπζμψει ςτο ενδιάμεςο όργανο (τθν Νομαρχιακι ι Ρεριφερειακι) Επιτροπι.  Το ενδιάμεςο όργανο (Νομαρχιακι ι Ρεριφερειακι) Επιτροπι επιλαμβάνεται επίςθσ αν υπάρξει αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτθν λιψθ απόφαςθσ ι αν υπάρχει ζνςταςθ ςτθν απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ. 

Αν το κζμα δεν επιλυκεί ςτο πλαίςιο του ενδιάμεςου οργάνου (περιφερειακοφ ι νομαρχιακοφ) ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να κζςει το κζμα ςτθν Κεντρικι Επιτροπι, θ οποία αποφαςίηει αφοφ λάβει υπόψθ τθσ τθν αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ οργάνωςθσ μελϊν και του ενδιάμεςου οργάνου.

ι Για ειδικζσ περιπτϊςεισ εντάξεων (όπωσ είναι ςυνδικαλιςτικά, αυτοδιοικθτικά ςτελζχθ, βουλευτζσ κλπ που προζρχονται από άλλουσ χϊρουσ, το ηιτθμα παραπζμπεται ςτθν ΚΕ θ οποία αποφαςίηει αφοφ λάβει υπόψθ τθσ τθν αιτιολογθμζνθ άποψθ των τοπικϊν ςυνελεφςεων. 

Δφο μινεσ πριν από όλεσ τισ εςωκομματικζσ εκλογικζσ διαδικαςίεσ οι οργανϊςεισ του κόμματοσ ενθμερϊνουν τισ καταςτάςεισ μελϊν τα οποία ζχουν πλιρθ δικαιϊματα να εκλζγουν και να εκλζγονται και τισ αποςτζλλουν ςτθν αρμόδια οργανωτικι επιτροπι.

7


Δικαιϊματα μζλουσ Κάκε μζλοσ του κόμματοσ ζχει δικαίωμα:  Να ςυμμετζχει ςτθν διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ άποψθσ και τθσ τακτικισ του Σφριηα.  Να παρακολουκεί περιςςότερεσ από μία οργανϊςεισ μελϊν, αλλά να ανικει οργανικά μόνο ςε μία.  Να εκλζγει και να εκλζγεται ςε όλα τα όργανα και τα αντιπροςωπευτικά ςϊματα ςε όλα τα επίπεδα του κόμματοσ, μόνο δια μζςου τθσ οργάνωςθσ μελϊν ςτθν οποία ανικει.  Να απολαμβάνει πλιρθ πλθροφόρθςθ για τθν δράςθ του κόμματοσ ςε όλα τα επίπεδα και ςε όλο το εφροσ των οργανϊςεων μελϊν του κόμματοσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ δυνατότθτα ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτισ αποφάςεισ, ςτον ζλεγχο και ςτθν δράςθ του κόμματοσ.  Να εκφράηει δθμόςια τθν προςωπικι του άποψθ ςε περιπτϊςεισ που διαφωνεί, λζγοντασ ταυτόχρονα τθ ςυλλογικι απόφαςθ. Πρόταςθ για προςκικθ: Όςοι μειοψιφθςαν, ζχουν δικαίωμα να μθν ςυμμετζχουν ςτθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ με τθν οποία διαφϊνθςαν. Προςπάκεια υλοποίθςθσ ςτθ δράςθ των απόψεων απόψεων που μειοψιφθςαν αναιρεί το δθμοκρατικό χαρακτιρα του κόμματοσ.  Να ςυμμετζχει μαηί με άλλα μζλθ του κόμματοσ ςε ανοιχτζσ ομάδεσ προβλθματιςμοφ και ςε τάςεισ που λειτουργοφν δθμόςια, ςτο πλαίςιο τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ ιδεϊν και τθσ δθμοκρατικισ λειτουργίασ του κόμματοσ.  Να παρεμβαίνει ςε όλεσ τισ διεργαςίεσ, ςυμμετζχοντασ ςε πρωτοβουλίεσ τθσ βάςθσ γφρω από ςθμαντικά κζματα, όπωσ είναι θ απαίτθςθ – το δικαίωμα να ηθτιςει θ βάςθ του κόμματοσ ςυνολικζσ διαβουλεφςεισ – δθμοψθφίςματα ι άλλεσ από το καταςτατικό προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. Υποχρεϊςεισ μζλουσ    

Να εκφράηει ελεφκερα τθν άποψι του ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ του κόμματοσ. Να υποςτθρίηει τισ κζςεισ του κόμματοσ. Να εφαρμόηει τθν πολιτικι γραμμι και τισ αποφάςεισ του Σφριηα, να τισ διαδίδει. Να ςυμμετζχει ςτα κινιματα αντίςταςθσ, ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ ι κοινωνικζσ οργανϊςεισ ςτο χϊρο ευκφνθσ του.  Να προςπακεί να διαμορφϊςει τθν πολιτικι του χϊρου του, τθσ οργάνωςθσ μελϊν που μετζχει, ι των τμθμάτων – επιτροπϊν ι ςωμάτων του Σφριηα.  Να καταβάλει τακτικά τθν οικονομικι ςυνδρομι του ςφμφωνα με τισ δυνατότθτζσ του.  Αν λειτουργεί ωσ εκπρόςωποσ του κόμματοσ να υπεραςπίηεται και να προωκεί τισ 8


κζςεισ και τισ απόψεισ του κόμματοσ.  Τόςο ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων όςο και ςτθν κατανομι των κακθκόντων επιδιϊκεται θ αμφιςβιτθςθ των ςτερεότυπων ρόλων των φφλων. Αναςτολι, απϊλεια ιδιότθτασ μζλουσ Μπορεί να γίνει αναςτολι τθσ ιδιότθτασ του μζλοσ όταν αυτό:  δεν ςυμμετζχει, αναιτιολόγθτα, ςτθν ηωι του κόμματοσ ι/και δεν πλθρϊνει τισ ςυνδρομζσ του για περιςςότερο από ζνα χρόνο (αν δεν είναι άνεργοσ ι άποροσ). Στθν περίπτωςθ αυτι καλείται και του ηθτιζται από τθν ςυνζλευςθ ι τθν ςυντονιςτικι επιτροπι να αντιμετωπιςτεί το ηιτθμα αν είναι δυνατό προσ όφελοσ τθσ κοινισ υπόκεςθσ, διατθρϊντασ ςχζςεισ που κα ορίςουν από κοινοφ τα δφο μζρθ. Ζνα μζλοσ παφει να ζχει τθν ιδιότθτα του μζλουσ,  όταν υποβάλλει ρθτά παραίτθςθ – αποχϊρθςθ του  όταν είναι μζλοσ, εγγραφεί ι ςυμμετζχει ενεργά ςε άλλον πολιτικό φορζα Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ενθμερϊνεται θ ςυνζλευςθ τθσ τοπικισ που ανικε το μζλοσ. Από ζνα μζλοσ αφαιρείται θ ιδιότθτα του μζλουσ του Σφριηα  όταν δρα αντίκετα και παραβιάηει ςυςτθματικά το καταςτατικό και τισ αρχζσ του. Πρόταςθ: να φφγει θ παραπάνω φράςθ προςκετικά τα παρακάτω  αποδζχεται δθμόςιο αξίωμα μζςω του οποίου αςκείται κυβερνθτικι πολιτικι, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ του ΢ΤΡΙΗΑ  ςυμμετζχει ςε ςυνδικαλιςτικοφσ ι άλλουσ φορείσ του μαηικοφ κινιματοσ παρά τθν αντίκετθ επίςθμθ απόφαςθ του κόμματοσ ι ςυμμετζχει ςε ςυνδικαλιςτικοφσ ι άλλουσ φορείσ του μαηικοφ κινιματοσ που αντιςτρατεφονται τισ αρχζσ ι/και τθν πολιτικι του ι Να μθν υπάρχει αυτι θ διατφπωςθ  ςυμμετζχει ι/και δθμόςια υποςτθρίηει ψθφοδζλτιο ςτισ εκλογζσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του κόμματοσ ι ςυμμετζχει ςε ψθφοδζλτιο ςτισ εκλογζσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του κόμματοσ ι Να μθν υπάρχει αυτι θ διατφπωςθ Πρόταςθ για τισ δφο παραπάνω διατάξεισ να ιςχφει θ αναςτολι τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ και όχι θ αφαίρεςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ Άλλθ πρόταςθ: Ωσ μόνο όρο αφαίρεςθσ ιδιότθτασ μζλουσ, πρζπει να είναι: Λόγοι θκικοί ι ποινικοί. 9


Στθν τελευταία περίπτωςθ θ απόφαςθ λαμβάνεται από τθν ςυνζλευςθ τθσ οργάνωςθσ μελϊν ςτθν οποία ανικει το μζλοσ, αφοφ διαπιςτωκεί απαρτία και με πλειοψθφία ¾ και αφοφ κλθκεί γραπτϊσ να εξθγιςει τθ ςτάςθ του/τθσ. Μια τζτοια απόφαςθ τθσ τοπικισ ςυνζλευςθσ, πρζπει να εγκρικεί από το αμζςωσ ανϊτερο όργανο για να ιςχφςει. Μζλοσ που του ζχει αναςταλεί ι ςτερθκεί θ ιδιότθτα του μζλουσ μπορεί να επαναλάβει τθν αίτθςθ εγγραφισ του μετά από 1 χρόνο και αφοφ ζχουν εκλείψει οι λόγοι τθσ αναςτολισ ι ςτζρθςθσ.

Κεφάλαιο δεφτερο ΟΙ Ο΢ΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ κεμζλιο του ΣΥ΢ΙΗΑ Το κόμμα των μελϊν ςυγκροτείται ςτθ βάςθ του ςυλλογικοφ τρόπου άςκθςθσ τθσ πολιτικισ από τα μζλθ, τα όργανα και τισ οργανϊςεισ του, αναπτφςςοντασ οργανικοφσ δεςμοφσ με τισ λαϊκζσ τάξεισ και τισ κοινωνικζσ δυνάμεισ που κζλει να εκφράςει και μετζχοντασ ςτα κινιματα και τισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ, με ςεβαςμό ςτθν αυτονομία τουσ. 1) Θεμζλιο του κόμματοσ μζςα ςτθν κοινωνία είναι θ Οργάνωςθ Μελϊν (ΟΜ). 2) Οι ΟΜ ςυγκροτοφνται ςε ςυνελεφςεισ με βάςθ τον φυςικό χϊρο δράςθσ τουσ (χϊρο κατοικίασ, ι χϊρο εργαςίασ). Πρόταςθ προςκικθσ: (χϊρο κατοικίασ, εργαςίασ/κλάδο ι εκπαίδευςθσ) Άλλθ πρόταςθ Οι Ο.Μ. ςυγκροτοφνται ςε ςυνελεφςεισ με βάςθ τον χϊρο κατοικίασ. Άλλθ πρόταςθ Μετά τθν λζξθ εκπαίδευςθ να αναφζρεται: ι με βάςθ άλλεσ διακρίςεισ και ενδιαφζροντα, γυναικεία δικαιϊματα, εκνικά ι πολιτιςτικά δικαιϊματα, κοινότθτεσ μεταναςτϊν/ μεταναςτριϊν, δικαιϊματα ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, αντιεκνικιςτικισ, αντιμιλιταριςτικισ δράςθσ. Όλεσ οι παραπάνω οργανϊςεισ ζχουν δικαίωμα εκλογισ αντιπροςϊπων. 3) Οι οργανϊςεισ μελϊν (ΟΜ) λειτουργοφν ανοιχτά ςτθν κοινωνία και μπολιάηονται, αλλά και μπολιάηουν μζςω των ανοιχτϊν τουσ διαδικαςιϊν όλο και περιςςότερουσ ανκρϊπουσ που μασ ςτθρίηουν. Οι ςυνελεφςεισ είναι ανοιχτζσ και δθμόςιεσ εκτόσ από τισ φορζσ που ορίηονται διαφορετικά. Εναλλακτικι διατφπωςθ: 10


΢τισ ςυνελεφςεισ ςυμμετζχουν τα μζλθ του κόμματοσ. Κατά περίπτωςθ και κεματολογία, με απόφαςθ τθσ Γραμματείασ μποροφν να καλοφνται και να ςυμμετζχουν ςτισ ςυνελεφςεισ φίλοι του κόμματοσ με δυνατότθτα λόγου. 4) Για τθν ίδρυςθ ΟΜ αποφαςίηουν τα αρμόδια ενδιάμεςα όργανα (Νομαρχιακζσ ι Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ). Αν δεν υπάρχουν ςυγκροτθμζνα ενδιάμεςα όργανα για τθν ίδρυςθ τουσ αποφαςίηει θ Κεντρικι Επιτροπι. Θ Κεντρικι Επιτροπι μπορεί επίςθσ κατ’ εξαίρεςθ να ςυγκροτεί αιτιολογθμζνα και άλλεσ οργανϊςεισ μελϊν. 5) Οργάνωςθ Μελϊν ςε χϊρουσ όπου δεν υπάρχει ιδθ, ςυγκροτείται με πρωτοβουλία των ίδιων των μελϊν (8 τουλάχιςτον) και θ ίδρυςι τθσ αναγνωρίηεται από το ενδιάμεςο όργανο και όπου δεν υφίςταται τζτοιο από τν ΚΕ. 6) Οι οργανϊςεισ μελϊν αποτελοφν το κόμμα ςτο χϊρο τουσ. Ραίρνουν όλεσ τισ αναγκαίεσ αποφάςεισ, αναπτφςςονται και ςυντονίηονται με βάςθ τθν εξωςτρεφι τουσ παρζμβαςι. Οι οργανϊςεισ μελϊν επιδιϊκουν τθν ιςόρροπθ ςυμμετοχι των δφο φφλων. 7) Οι οργανϊςεισ μελϊν παροτρφνουν τα μζλθ τουσ να παρεμβαίνουν ςτα ςυνδικάτα, τα κινιματα αντίςταςθσ και αλλθλεγγφθσ, τισ τοπικζσ κινιςεισ, τουσ ςυλλόγουσ και κάκε ςυλλογικότθτα που λειτουργεί δθμοκρατικά ςτο χϊρο αναφοράσ τουσ. ι Οι οργανϊςεισ επιλαμβάνονται τθσ ζνταξθσ των μελϊν τουσ ςτα ςυνδικάτα, τα κοινωνικά κινιματα, τα δίκτυα αλλθλεγγφθσ, τισ τοπικζσ κινιςεισ πολιτϊν, τουσ ςυλλόγουσ και κάκε ςυλλογικότθτα που λειτουργεί δθμοκρατικά ςτο χϊρο αναφοράσ τουσ. 8) Θεςμοκετοφμε τον κεςμό των ανοιχτϊν ςυνελεφςεων όπου γίνεται δθμόςιοσ απολογιςμόσ, προγραμματιςμόσ και κάλεςμα ςε ςυμμετοχι. Οι οργανϊςεισ μελϊν διοργανϊνουν με δθμόςια καμπάνια τουλάχιςτον δφο ανοιχτζσ ςυνελεφςεισ τον χρόνο. 9) Στο εςωτερικό των οργανϊςεων μελϊν ςυγκροτοφνται ομάδεσ δουλειάσ ςε κεματικό και γεωγραφικό επίπεδο (αν μιλάμε για τοπικι) ι όποιεσ άλλεσ ομάδεσ εκτιμά θ κάκε οργάνωςθ μελϊν. Στθν ανοιχτι ςυνζλευςθ οι ομάδεσ δουλειάσ κάνουν επίςθσ απολογιςμό, προγραμματιςμό και κάλεςμα ςε ςυμμετοχι. Τα μζλθ των οργανϊςεων ςυντονίηονται οριηόντια με άλλεσ αντίςτοιχεσ ομάδεσ τοπικά, περιφερειακά και πανελλαδικά. Ρρόταςθ: Να φφγει θ τελευταία φράςθ: «Τα μζλθ των οργανϊςεων ςυντονίηονται… και πανελλαδικά» 10) Θ Κεντρικι Επιτροπι ςε ςυνεργαςία με το οργανωτικό γραφείο και τα τμιματα οφείλει να οργανϊνει ομοιοεπαγγελματικά και ομοεπιςτθμονικά, κεματικά δίκτυα μελϊν και ανζνταχτων υποςτθρικτϊν και ομάδεσ δουλειάσ για τον καλφτερο ςυντονιςμό τθσ δράςθσ μασ, τθν ενίςχυςθ των τμθμάτων μασ και των αυτοδιοικθτικϊν και ςυνδικαλιςτικϊν παρατάξεων ςτισ

11


οποίεσ μετζχουν τα μζλθ μασ κακϊσ και τθν παρζμβαςι μασ ςε επιςτθμονικοφσ φορείσ και επιμελθτιρια. Ρρόταςθ Θ ςφνδεςθ οριηόντια όλων τον Ο.Μ. είναι αναγκαία και οφείλει θ Κ.Ε. να τθν διευκολφνει και να τθν ενιςχφει. 11) Αν ο αρικμόσ των μελϊν μιασ οργάνωςθσ υπερβαίνει τα 150 μζλθ είναι αναγκαίο να ςχεδιαςτεί ο διαχωριςμόσ ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ Οργάνωςθσ Μελϊν. Θ απόφαςθ πρζπει να επικυρωκεί από το ενδιάμεςο όργανο (Νομαρχιακι ι Ρεριφερειακι Επιτροπι). 12) Κάκε Συνζλευςθ εκλζγει ι ορίηει με ςυναίνεςθ Συντονιςτικι Επιτροπι, ςτθν βάςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ και του ςεβαςμοφ ςτθν ιδιαίτερεσ απόψεισ και θ Συντονιςτικι Επιτροπι εκλζγει Συντονιςτι/ςτρια και αναπλθρωτι/τρια. Ι Θ ΢υντονιςτικι Επιτροπι εκλζγει ΢υντονιςτι/τρια, και αναπλθρωτι/τρια ςυντονιςτι/τρια (τθ μια από τισ δφο κζςεισ καταλαμβάνει υποχρεωτικά γυναίκα). Ι Εκλζγει γραμματεία και θ γραμματεία εκλζγει ζναν/μία γραμματζα ι και αναπλθρωτι/τρια γραμματζα από τα μζλθ τθσ. Γενικι προςκικθ για όλα τα όργανα – επιτροπζσ κλπ, παντοφ. «Κάκε φφλο εκπροςωπείται ςε ποςοςτό όχι μικρότερο από 40%.» Ρρόταςθ να φφγει από το ςθμείο αυτό θ αναφορά ςτθν ποςόςτωςθ γυναικϊν, γιατί είναι κζμα κανονιςμοφ εκλογισ αντιπροςϊπων και οργάνων. 13) Θ κθτεία των οργάνων είναι ετιςια. 14) Οι Οργανϊςεισ μελϊν ςυμμετζχουν ωσ ςϊμα ςτισ Συνεδριακζσ διαδικαςίεσ του κόμματοσ και εκλζγουν αντιπροςϊπουσ για το Συνζδριο και για κάκε άλλο ςϊμα αντιπροςϊπων. 15) Οι ςυνελεφςεισ ςυγκαλοφνται τακτικά μια φορά κάκε μινα και ζκτακτα με απόφαςθ τθσ Συντονιςτικισ επιτροπισ ι όταν το ηθτιςει το 20% των μελϊν. 16) Αν ςε ζνα καλικρατικό Διμο υπάρχουν πάνω από μία οργανϊςεισ μελϊν οφείλουν να ςυνεργάηονται και να ςυντονίηουν τθν δράςθ τουσ για τα κοινά τουσ κζματα. Ανζνταχτοι υποςτθρικτζσ του ΣΥ΢ΙΗΑ α. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ επιδιϊκει τθ ςυνεχι και μόνιμθ επαφι, διάλογο και ςυνεργαςία του με όςουσ και όςεσ ςτθρίηουν τισ κζςεισ και τισ δραςτθριότθτζσ του, τουσ οποίουσ ενκαρρφνει να ςυμμετζχουν ςτισ πρωτοβουλίεσ και τθ δράςθ των οργανϊςεϊν του. β. Ανζνταχτοι υποςτθρικτζσ του ΣΥ΢ΙΗΑ, μποροφν να προςκαλοφνται ςτισ ςυνελεφςεισ των οργανϊςεϊν του, να πλθροφοροφνται για τθ δραςτθριότθτά τουσ και να εκφράηουν τθν άποψι τουσ, ενϊ επίςθσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε ειδικζσ ομάδεσ μελετϊν, κακϊσ και ςτα

12


τμιματα του κόμματοσ, εφ’ όςον προςκλθκοφν. γ. Για τθν εμβάκυνςθ τθσ επαφισ του ΣΥ΢ΙΗΑ με όςουσ και όςεσ τον υποςτθρίηουν, οι οργανϊςεισ του κόμματοσ καταρτίηουν κατάλογο ανζνταχτων υποςτθρικτϊν, τουσ οποίουσ ενθμερϊνουν για τισ κζςεισ του κόμματοσ, τισ δράςεισ και τισ ςυνεδριάςεισ όπου μποροφν να πάρουν μζροσ. οι οργανϊςεισ του κόμματοσ ενκαρρφνονται να δθμιουργοφν πρωτοβουλίεσ, λζςχεσ και δίκτυα μελϊν και φίλων του ΣΥ΢ΙΗΑ. Ρρόταςθ Να μείνει μόνο το α. και να φφγει όλο το υπόλοιπο και να ςυμπλθρωκεί: Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ κάκε ΟΜ παίρνει ςυγκεκριμζνα μζτρα και πρωτοβουλίεσ.

Κεφάλαιο τρίτο Ο΢ΓΑΝΩΤΙΚΘ ΔΙΑ΢Θ΢ΩΣΘ ΤΟΥ ΣΥ΢ΙΗΑ

Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ δομείται ςε τρία επίπεδα:  Σε πρϊτο επίπεδο ςυγκροτείται και λειτουργεί θ Οργάνωςθ Μελϊν που εκλζγει τθ Συντονιςτικι Επιτροπι τθσ.  Σε δεφτερο επίπεδο ςυγκροτείται ςυνδιάςκεψθ αντιπροςϊπων από τισ οργανϊςεισ μελϊν ςτο ενδιάμεςο επίπεδο (Νομαρχιακι ι Ρεριφερειακι) και εκλζγει Ενδιάμεςο όργανο (Νομαρχιακι ι Ρεριφερειακι) Επιτροπι.  Σε Ρανελλαδικό επίπεδο ςυγκαλείται το τακτικό Συνζδριο του κόμματοσ που εκλζγει τθν Κεντρικι Επιτροπι. Αν επιλεγεί θ βαςικι ςυγκρότθςθ ςε νομαρχιακό επίπεδο τότε  Σε Ρεριφερειακό επίπεδο για παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμό ςε κζματα αναπτυξιακισ και περιβαλλοντικισ πολιτικισ ςυγκροτείται Ρεριφερειακι Συντονιςτικι Επιτροπι. ι αν επιλεγεί θ ςυγκρότθςθ ςε περιφερειακό επίπεδο τότε  Σε νομαρχιακό επίπεδο ςυγκροτείται Νομαρχιακό Συντονιςτικό που αποτελείται από τουσ ςυντονιςτζσ/τριεσ όλων των οργανϊςεων μελϊν του νομοφ και φροντίηει για τον ςυντονιςμό τουσ αλλά και για τθν ςφνδεςθ με τθν κοινοβουλευτικι ομάδα. Θ οργανωτικι δομι ςτισ μεγάλεσ πόλεισ ι νομαρχιακζσ περιοχζσ (Ακινα-ΡειραιάΘεςςαλονίκθ) και ςτα νθςιά αντιμετωπίηεται ςυγκεκριμζνα από τθν Κεντρικι Επιτροπι και τα εκλεγμζνα όργανα. Θ οργανωτικι δομι ςε αυτό το μεταβατικό διάςτθμα ςυγκρότθςισ μασ μπορεί να επαναδιαμορφωκεί από τθν ΚΕ με αυξθμζνθ πλειοψθφία 70%.

13


Ρρόταςθ για περιφερειακι ςυγκρότθςθ και ζνα νζο δθμοκρατικό μοντζλο λειτουργίασ και επικοινωνίασ οργάνωςεων και οργάνων Βαςικό κφτταρο είναι θ οργάνωςθ μελϊν. Στο νομαρχιακό επίπεδο δεν ςυγκροτείται ςυνδιάςκεψθ αλλα ςυντονιςτικό όλων των οργανϊςεων των μελϊν του νομοφ. Στο περιφερειακό επίπεδο ςυγκροτείται ςυνδιαςκεψθ αντιπροςϊπων που εκλζγει περιφερειακι επιτροπι. Κάκε επίπεδο ζχει ςυντονιςτικό όργανο. Το Νομαρχιακό ςυντονιςτικό ςυνεδριάηει μια φορά το μινα και θ Ρεριφερειακι επιτροπι ςυνεδριάηει τακτικά κάκε 2 μινεσ ι και ζκτακτα. Το ςυντονιςτικό εκλζγει ι ορίηει ςυντονιςτι και αναπλθρωτι του. Ο ζνασ από τουσ δφο μπορεί να είναι άντρασ και θ άλλθ γυναίκα. Οι ςυντονιςτζσ και οι αναπλθρωτζσ των οργάνων κάκε επιπζδου μετζχουν ςτο όργανο του παραπάνω επιπζδου ωσ υπεράρικμα τακτικά μζλθ. Ριο ςυγκεκριμζνα: Στθν οργάνωςθ μελϊν ορίηεται ι εκλζγεται ςυντονιςτικό που ορίηει ι εκλζγει ςυντονιςτι και αναπλθρωτι. (μια γυναίκα και ζναν άντρα) Σε νομαρχιακό επίπεδο ςυγκροτείται Νομαρχιακό Συντονιςτικό(ΝΣ) που αποτελείται από τουσ ςυντονιςτζσ/τριεσ όλων των οργανϊςεων μελϊν του νομοφ και φροντίηει για τον ςυντονιςμό τουσ αλλά και για τθν ςφνδεςθ με τθν κοινοβουλευτικι ομάδα. Το ΝΣ ορίηει με ςυναίνεςθ ι με εκλογι ζνα ςυντονιςτι/ςτρια και ζνα αναπλθρωτι/τρια με τθν μία από τουσ δφο να είναι γυναίκα. Σε περιφερειακό επίπεδο ςυγκροτείται περιφερειακι ςυνδιάςκεψθ με εκλογι αντιπροςϊπων από τισ οργανϊςεισ μελϊν. Θ περιφερειακι ςυνδιάςκεψθ εκλζγει Ρεριφερειακι Επιτροπι (ΡΕ). Θ κθτεία τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ είναι δφο ζτθ. Θ ΡΕ ορίηει ι εκλζγει ςυντονιςτικό. Το ςυντονιςτικό τθσ ΡΕ εκλζγει ι ορίηει ζναν ςυντονιςτι/ςτρια και ζναν/μία αναπιρωτι/τρια με τθν μία από τουσ δφο να είναι γυναίκα. Θ Ρεροφερειακι Επιτροπι ςυγκροτεί περιφερειακά τμιματα, ομάδεσ δουλειάσ και επιτροπζσ ςε αντιςτοιχία με τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ και φροντίηει για τθν ςφνδεςι τουσ με αυτά. Μετά τθν ςυγκρότθςθ τθσ ΡΕ ςε ςϊμα και τον οριςμό ι τθν εκλογι ςυντονιςτικοφ οι ςυντονιςτζσ/ςτριεσ και οι αναπλθρωτζσ/τριεσ τουσ των Νομαρχιακϊν Συντονιςτικϊν μετζχουν κανονικά ωσ υπεράρικμοι ςτθν ΡΕ.

14


Μετά τθν ςυγκρότθςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ ςε ςϊμα και τθν εκλογι τθσ Ρολιτικισ Γραμματείασ ο/θ ςυντονιςτισ/τρια και ο/θ αναπλθρωτισ/τρια κάκε ςυντονιςτικοφ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ μετζχουν ωσ υπεράρικμα τακτικά μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ και γίνονται μζλθ του οργανωτικοφ γραφείου. Πρόταςθ να φφγει θ φράςθ: «Ο ςυντονιςτισ/τρια και ο/θ αναπλθρωτισ/τρια κάκε ςυντονιςτικοφ Περιφερειακισ Επιτροπισ μετζχουν ωσ υπεράρικμα τακτικά μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ και γίνονται μζλθ του οργανωτικοφ γραφείου.» Το οργανωτικό γραφείο αποτελείται από τουσ ςυντονιςτζσ/ςτριεσ των ςυντονιςτικϊν των Ρεριφερειακϊν Επιτροπϊν και τουσ/τισ αναπλθρωτζσ/τριεσ και ζναν ολιγομελι αρικμό μελϊν που ορίηει θ ΚΕ. Πρόταςθ Να φφγει όλο το παραπάνω για το οργανωτικό γραφείο. Με αυτό τον τρόπο εξαςφαλίηεται θ καλφτερθ δυνατι ςχζςθ οργάνωςθσ μελϊν και οργάνων, θ μεταφορά εμπειρίασ και πλθροφόρθςθσ και θ ζμφαςθ ςτθν λειτουργία τθσ οργάνωςθσ μελϊν. Με βάςθ τα παραπάνω ςυγκροτείται το οργανόγραμμα του κόμματοσ που μπαίνει ωσ παράρτθμα ςτο καταςτατικό και δίνεται θ δυνατότθτα ςτθν Κεντρικι Επιτροπι ειδικά ςε αυτι τθν μεταβατικι περίοδο να μπορεί να τροποποιθκεί με αυξθμζνθ πλειοψθφία 70%.

Ρροτεινόμενθ διατφπωςθ για τθν Ρεριφερειακι Συγκρότθςθ του ΣΥ΢ΙΗΑ 1. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιφερειακισ ςυγκρότθςθσ του ΣΥ΢ΙΗΑ, τθν οποία μπορεί να αποφαςίςει οποτεδιποτε κατά τθν κρίςθ τθσ θ Κεντρικι Επιτροπι με αυξθμζνθ πλειοψθφία 3/5, ςυγκροτείται ςε κάκε διοικθτικι Ρεριφζρεια τθσ χϊρασ, Ρεριφερειακι Συντονιςτικι Επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν : Δφο μζλθ που εκλζγονται από κάκε Νομαρχιακι Οργάνωςθ τθσ Ρεριφζρειασ, κατά τθ Συνδιάςκεψθ ςτθν οποία εκλζγεται και θ Νομαρχιακι Επιτροπι, οι Γραμματείσ των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν τθσ Ρεριφζρειασ, τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπι που ανικουν ςε οργανϊςεισ τθσ οικείασ περιφζρειασ, οι Βουλευτζσ των νομϊν τθσ Ρεριφζρειασ και οι αιρετοί του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ςτθν οικεία Ρεριφερειακι Αυτοδιοίκθςθ. 2. Θ Ρεριφερειακι Συντονιςτικι Επιτροπι ζχει ςυντονιςτικό και ςυμβουλευτικό ρόλο και θ αρμοδιότθτζσ τθσ είναι : Θ παρακολοφκθςθ των κεμάτων περιφερειακισ πολιτικισ, ο ςυντονιςμόσ τθσ δράςθσ των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν που ανικουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια, γφρω από τα κζματα αυτά, θ κατάρτιςθ του περιφερειακοφ αναπτυξιακοφ προγράμματοσ, το οποίο κατατίκεται ςτισ επιμζρουσ Νομαρχιακζσ Οργανϊςεισ προσ ζγκριςθ, θ υποςτιριξθ τθσ δράςθσ τθσ περιφερειακισ παράταξθσ και των αιρετϊν ςτθν Ρεριφερειακι Αυτοδιοίκθςθ ςτθν περιοχι,

15


θ διατφπωςθ γνϊμθσ προσ τθν Κεντρικι Επιτροπι ςχετικά με τθν εκλογικι τακτικι του κόμματοσ ςτισ Ρεριφερειακζσ Εκλογζσ ςτθν περιοχι. 3. Θ Ρεριφερειακι Συντονιςτικι Επιτροπι ςυνεδριάηει τακτικά τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο ι όποτε παραςτεί ανάγκθ κατόπιν πρόταςθσ οποιουδιποτε από τα μζλθ τθσ. Οι ςυνεδριάςεισ τθσ πραγματοποιοφνται περιοδικά ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Ρεριφζρειασ και οι αποφάςεισ τθσ εντάςςονται ςτθ κεματολογία των ςυνεδριάςεων τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ Ρεριφερειακισ Συντονιςτικισ Επιτροπισ, ανάλογα με τθ κεματολογία, μποροφν να προςκαλοφνται και άλλα μζλθ ι φίλοι του κόμματοσ, κακϊσ και ειδικοί επιςτιμονεσ για τα κζματα τθσ Ρεριφζρειασ ι ςτελζχθ τοπικϊν οικολογικϊν κινιςεων και κινιςεων πολιτϊν. 4. Κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι τθσ μετά τθ ςφγκλθςι τθσ, θ Ρεριφερειακι Συντονιςτικι Επιτροπι μπορεί να εκλζγει ι να ορίηει με ςυναίνεςθ ζνα από τα μζλθ τθσ, ωσ Συντονιςτι/τρια.

Ο΢ΓΑΝΑ του ΣΥ΢ΙΗΑ I. Νομαρχιακι Συνδιάςκεψθ  Κάκε 2 χρόνια από Συνδιάςκεψθ των εκλεγμζνων αντιπροςϊπων από τισ Οργανϊςεισ Μελϊν του Νομοφ εκλζγεται Νομαρχιακι Επιτροπι. Θ Νομαρχιακι Επιτροπι εκλζγει Γραμματεία. (προταςθ προςκικθσ: ςτθν οποία κάκε φφλο εκπροςωπείται ςε ποςοςτό όχι μικρότερο από 40%.) Εκλζγει επίςθσ Γραμματζα ζναν/μία από τα μζλθ τθσ.  Θ Νομαρχιακι Επιτροπι ευκφνεται για τθν υλοποίθςθ των αποφάςεων τθσ Νομαρχιακισ Συνδιάςκεψθσ, παρακολουκεί, βοθκάει και ςυντονίηει τθ δράςθ των Οργανϊςεων μελϊν του Νομοφ. (Εναλλακτικι Πρόταςθ: ΢υντονίηει τθ δράςθ των εδαφικϊν και κλαδικϊν Πολιτικϊν Κινιςεων του Νομοφ). Επιδιϊκει τθ ςυγκρότθςθ νζων Οργανϊςεων Μελϊν και εξειδικεφει τισ αποφάςεισ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ ςτο χϊρο τθσ. Συνζρχεται ςε τακτά διαςτιματα (τουλάχιςτον μια φορά ςτουσ 2 μινεσ) με ευκφνθ τθσ Γραμματείασ τθσ ι όταν το ηθτιςει το ¼ των μελϊν τθσ.  Θ αδικαιολόγθτθ απουςία μζλουσ τθσ Νομαρχιακισ Επιτροπισ από τισ ςυνεδριάςεισ και τισ λειτουργίεσ τθσ για 6 μινεσ κεωρείται παραίτθςθ από τθν ιδιότθτα αυτι. Αν υιοκετθκεί θ πρόταςθ για ζνα νζο μοντζλο λειτουργίασ το τμιμα αυτό πρζπει να τροποποιθκεί και να μπουν οι αρμοδιότθτεσ ςυντονιςμοφ του Νομαρχιακοφ ςυντονιςτικοφ, θ ςφνδεςθ του Νομοφ με τθν Κοινοβουλευτικι ομάδα ΙΙ. Θ Ρεριφερειακι Συντονιςτικι Επιτροπι (όπωσ προτάκθκε παραπάνω) III. Κεντρικι Επιτροπι

16


 

  

 

Θ Κεντρικι Επιτροπι αποτελεί το ανϊτερο πολιτικό όργανο. Είναι αρμόδιο για τθν εφαρμογι των αποφάςεων του Συνεδρίου και ζχει τθν ευκφνθ τθσ διεφκυνςθσ του κόμματοσ. Εκλζγει (Εναλλακτικι πρόταςθ: Σον/τθν Πρόεδρο του Κόμματοσ) τθν Ρολιτικι Γραμματεία, τον/τθν Γραμματζα τθσ και τα όργανα που κεωρεί απαραίτθτα για τθ λειτουργία και τθ δράςθ του κόμματοσ. Οι αποφάςεισ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ ςυηθτοφνται ςτισ Οργανϊςεισ Μελϊν για να εκφράςουν τα μζλθ τθ γνϊμθ τουσ. Ρρόταςθ προςκικθσ Υπό ειδικζσ ςυνκικεσ, ςυγκεκριμζνα όταν θ χρονικι ςυγκυρία είναι ευνοϊκι για τθν διεκδίκθςθ τθσ κυβζρνθςθσ ι ωσ ςυμμετοχι ςε κυβζρνθςθ από πλευράσ ΣΥ΢ΙΗΑ, τότε θ Κ.Ε., μετά από ςχετικι απόφαςθ του Διαρκοφσ Συνεδρίου που κα προθγθκεί, εκλζγει Ρρόεδρο τθσ Κ.Ε. Μόνιμθ κζςθ Ρροζδρου, δεν προβλζπεται. Ο/Θ Ρρόεδροσ του Κόμματοσ εκπροςωπεί δθμόςια το κόμμα και είναι Ρρόεδροσ τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ, εάν είναι βουλευτισ. Σε περίπτωςθ που ο/θ Ρρόεδροσ του Κόμματοσ δεν είναι Βουλευτισ, θ Κοινοβουλευτικι Ομάδα εκλζγει τον/τθν Ρρόεδρό τθσ. Θ απόφαςθ τθσ Κ.Ο. χρειάηεται τθν επικφρωςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. Ο/Θ Γραμματζασ ζχει τθν ευκφνθ για τθ λειτουργία τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ και των τμθμάτων τθσ. Θ Ρολιτικι Γραμματεία, ωσ εκτελεςτικό όργανο τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ, ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφαρμογι των αποφάςεων τθσ, αντιμετωπίηει τα τρζχοντα κζματα μεταξφ των ςυνόδων τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ και ειςθγείται ςϋαυτιν. Τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ μποροφν να εκλζγονται ςτθν Ρολιτικι Γραμματεία μζχρι 2 ςυνεχόμενεσ κθτείεσ και μετά από μια διακοπι μποροφν να επανεκλζγονται με τον ίδιο τρόπο για άλλεσ 2 (δυςκολία εφαρμογισ). Κάκε φφλο εκπροςωπείται ςε ποςοςτό όχι μικρότερο από 40%. Θ Κεντρικι Επιτροπι εκλζγει από όλα τα μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ τουσ ςυνζδρουσ για το Συνζδριο του κόμματοσ τθσ ΕΥ΢ΩΡΑΙΚΘΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΑΣ. Θ Κεντρικι Επιτροπι εκλζγει από τα μζλθ τθσ τθν αντιπροςωπεία του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του κόμματοσ τθσ ΕΥ΢ΩΡΑΙΚΘΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΑΣ (ανάγκθ μεταβατικισ διάταξθσ). Με απόφαςι τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ ςυγκροτοφνται τα τμιματα και οι επιτροπζσ τθσ. Θ Κεντρικι Επιτροπι ςυνζρχεται τακτικά κάκε 3 μινεσ με ευκφνθ τθσ Ρολιτικισ Γραμματείασ και εντόσ 15 θμερϊν όταν το ηθτιςει το ¼ των μελϊν τθσ. Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ για ςοβαρά πολιτικά ηθτιματα παίρνουν μζροσ με δικαίωμα ψιφου οι Γραμματείσ των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν. Πρόταςθ: παίρνουν μζροσ με δικαίωμα λόγου. Φεφγει το «ψιφου». Τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ αναλαμβάνουν ςυγκεκριμζνα κακικοντα, ςυμμετζχουν ςτισ Οργανϊςεισ Μελϊν που ανικουν και αναλαμβάνουν ευκφνεσ ςτο πλαίςιο των αποφάςεϊν τθσ. Θ αδικαιολόγθτθ απουςία μζλουσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ για 6 μινεσ από τισ ςυνεδριάςεισ και τισ λειτουργίεσ τθσ κεωρείται παραίτθςθ από τθν ιδιότθτα αυτι. Τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ από Συνζδριο ςε Συνζδριο ανανεϊνονται τουλάχιςτον κατά 30%. Ρρόταςθ

17


Θ ανανζωςθ αυτι κατά 30% υλοποιείται υποχρεωτικά για τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ με ςυνεχείσ τρεισ κθτείεσ ολοκλθρωμζνεσ ι εννζα (9) χρόνια ςυνεχοφσ κθτείασ.  Θ Κεντρικι Επιτροπι κάνει τον απολογιςμό τθσ ςτο τζλοσ τθσ κθτείασ τθσ (ι ετιςιο), ο οποίοσ ςυηθτείται προςυνεδριακά ςτισ Οργανϊςεισ Μελϊν.  Ρριν τθν Κεντρικι Επιτροπι ςυνεδριάηουν ανοιχτά Τμιματα ι ομάδεσ τμθμάτων για ςυναφι αντικείμενα, ομοιοεπαγγελματικά δίκτυα μελϊν και ομάδεσ δουλειάσ με βάςθ και τθν ςυγκυρία και πάντα το οργανωτικό γραφείο. Σκοπόσ αυτϊν των ςυνεδριάςεων πζρα από τθν παρουςίαςθ του απολογιςμοφ και του προγραμματιςμοφ τουσ οφείλουν να ςυνδράμμουν ςτθν διαμόρφωςθ των ειςθγιςεων και τελικά των αποφάςεων τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ.  Ακόμα το κάκε τμιμα ι ομάδεσ ςυναφϊν τμθμάτων φροντίηουν ςε ςυνεργαςία με τον γραμματζα τθσ ΚΕ να προετοιμάηουν κεματικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ.

ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥ΢ΙΗΑ I. Τακτικό Συνζδριο  Το τακτικό Συνζδριο είναι το ανϊτατο όργανο του κόμματοσ. Συγκαλείται κάκε 3 χρόνια. Ψθφίηει αποφάςεισ που ιςχφουν για όλο το ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ μζχρι το επόμενο Συνζδριο.  Το τακτικό Συνζδριο εκλζγει τθν Κεντρικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι Οικονομικοφ Ελζγχου.  Ο/Θ Ρρόεδροσ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ εκλζγεται από το Συνζδριο *πρόταςθ από τθν ΚΕ+ εκπροςωπεί δθμόςια το κόμμα και είναι Ρρόεδροσ τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ. Ο/Θ Ρρόεδροσ λειτουργεί ςτο πλαίςιο των αποφάςεων τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. Σε περίπτωςθ άρςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ από το 50% +1 των μελϊν τθσ προσ τον Ρρόεδρο ςυγκαλείται ζκτακτο Συνζδριο.  Θ προκιρυξι του, θ οργάνωςθ τθσ προςυνεδριακισ διαδικαςίασ, τα προςυνεδριακά κείμενα και το μζτρο αντιπροςϊπευςθσ είναι αρμοδιότθτεσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ.

ΙΙ. Ζκτακτο Συνζδριο  Ανάμεςα ςτα τακτικά Συνζδρια του Κόμματοσ μπορεί να ςυγκλθκεί ζκτακτο Συνζδριο με όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ του τακτικοφ.  Τθ ςφγκλθςθ εκτάκτου Συνεδρίου μπορεί να ηθτιςει θ Κεντρικι Επιτροπι ι Ο.Μ. που αντιπροςωπεφουν το ¼ των μελϊν του. Ακόμθ όταν το ηθτιςει το 15% των μελϊν του.  Θ ςφγκλθςθ του εκτάκτου Συνεδρίου πραγματοποιείται το πολφ μζςα ςε 3 μινεσ από τθ ςτιγμι που διατυπϊνεται το ςχετικό αίτθμα. ΙΙΙ. Διαρκζσ Συνζδριο  Σε περίπτωςθ κρίςιμων αποφάςεων όπωσ ςυμμετοχι ςε Κυβζρνθςθ, ςφναψθ ςυμμαχιϊν, εκλογι Ρροζδρου Δθμοκρατίασ, κακοριςμόσ εκλογικισ τακτικισ ςυγκαλείται το Διαρκζσ

18


Συνζδριο από τουσ αντιπροςϊπουσ του προθγοφμενου τακτικοφ Συνεδρίου. Θ κεματολογία του Διαρκοφσ Συνεδρίου είναι απολφτωσ περιοριςμζνθ ςτο κζμα για το οποίο ςυγκαλείται.  Τθ ςφγκλθςθ Διαρκοφσ Συνεδρίου μπορεί να ηθτιςει θ Κεντρικι Επιτροπι ι Ο.Μ. που αντιπροςωπεφουν το ¼ των μελϊν του. Ακόμθ όταν το ηθτιςει το 15% των μελϊν του. ΙV. Δθμοψθφίςματα - διαβουλεφςεισ α) Σοβαρά ηθτιματα τθσ πολιτικισ και τθσ λειτουργίασ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με τθν προςφυγι ςτθ κζλθςθ των μελϊν του, με τον κεςμό του εςωτερικοφ δθμοψθφίςματοσ ςτθ βάςθ εναλλακτικϊν προτάςεων. Πρόταςθ προςκετικά όταν δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για να ςυγκλθκεί ζκτακτο ι διαρκζσ ςυνζδριο β) Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να ηθτθκεί από το 15% των μελϊν που ζχουν εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ ΚΕ γ) Οι αποφάςεισ των δθμοψθφιςμάτων είναι δεςμευτικζσ για το κόμμα Προι διενζργειασ α) Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν διενζργεια του δθμοψθφίςματοσ είναι θ ενθμζρωςθ των μελϊν επί των κρινόμενων κζςεων και ο δθμόςιοσ διάλογοσ. β) Τθν πολιτικι ευκφνθ τθσ διενζργειασ του δθμοψθφίςματοσ ζχει θ ΚΕ, θ οποία κακορίηει κάκε φορά τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία. γ) Τθν ευκφνθ τθσ διεξαγωγισ του δθμοψθφίςματοσ ζχει Εφορευτικι Επιτροπι που ορίηεται από τθν ΚΕ. Θ Εφορευτικι Επιτροπι οφείλει, μαηί με τα δελτία ψθφοφορίασ, να αποςτείλει ςτα μζλθ και κείμενα με τισ απόψεισ που ζχουν εκφραςτεί για το υπό κρίςθ κζμα. δ) Θ διεξαγωγι του δθμοψθφίςματοσ προχποκζτει ςυηιτθςθ ςτισ Ο.Μ. μετά από επαρκι και ιςότιμθ ενθμζρωςθ για τα ηθτιματα. Διαβοφλευςθ μελϊν Υπάρχουν κζματα που παρόλθ τθν δυνατότθτα απόφαςθσ από τθν ΚΕ ι τθν πολιτικι διεφκυνςθ του κόμματοσ είναι απαραίτθτθ μια ευρφτερθ διαβοφλευςθ και ςτάκμιςθ τθσ άποψθσ των μελϊν του κόμματοσ. Θ διαβοφλευςθ είναι θ οργανωμζνθ ςυηιτθςθ μιασ ειςιγθςθσ ι εναλλακτικϊν κειμζνων τθσ ΚΕ ι τθσ γραμματείασ, επί ςθμαντικοφ κζματοσ κατά τθν οποία ηθτιζται θ γνϊμθ των ςυνελεφςεων του κόμματοσ. Θ διαβοφλευςθ οργανϊνεται από τα αρμόδια όργανα του ΣΥ΢ΙΗΑ και διεξάγεται ςε ςυγκεκριμζνο ςφντομο χρονοδιάγραμμα (15 θμερϊν) εντόσ του οποίου ςυγκαλοφνται γενικζσ ςυνελεφςεισ των ΟΜ. Θ επαρκισ ενθμζρωςθ των μελϊν με ιςότιμθ πρόςβαςθ όλων των κατατεκειμζνων απόψεων επί των προσ ςυηιτθςθ κεμάτων, θ ςυηιτθςθ και θ οργανωμζνθ καταγραφι των απόψεων των μελϊν ςτισ ΓΣ αποτελοφν προχπόκεςθ τθσ διαβοφλευςθσ. Θ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ οργανϊνεται με πρωτοβουλία των κομματικϊν οργάνων ι αν το ηθτιςουν ΟΜ που αντιπροςωπεφουν το ¼ των μελϊν του κόμματοσ. Ακόμθ όταν το ηθτιςει 19


το 15% των μελϊν του κόμματοσ. Τισ τελικζσ αποφάςεισ επί των ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν ηθτθμάτων παίρνουν τα κομματικά όργανα ςυνεκτιμϊντασ τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ των μελϊν.

V. Ρεριφερειακι Συνδιάςκεψθ α. Σε επίπεδο Ρεριφζρειασ με ευκφνθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου ςυγκαλείται 1 φορά το χρόνο ανοικτι Ρεριφερειακι Συνδιάςκεψθ. β. Στθν Ρεριφερειακι Συνδιάςκεψθ ςυμμετζχουν:  Τα μζλθ του Ρεριφερειακισ Συντονιςτικισ Επιτροπισ.  Τα μζλθ των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν.  Οι Γραμματείσ των ΟΜ.  Μθ μζλθ του κόμματοσ που ςυμφωνοφν με το βαςικό πλαίςιο κατευκφνςεων και λειτουργίασ του κόμματοσ και ζχουν ειδικζσ γνϊςεισ για κζματα περιφερειακισ ανάπτυξθσ. γ. Θ Ρεριφερειακι Συνδιάςκεψθ αςχολείται με το ςφνολο των κεμάτων Ρεριφερειακισ και περιβαλλοντικισ πολιτικισ. Τα πορίςματα των Ρεριφερειακϊν Συνδιαςκζψεων αποτελοφν κζματα ειδικισ ςυνεδρίαςθσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ.

VI. Νομαρχιακι Συνδιάςκεψθ  Συγκροτείται από τουσ αντιπροςϊπουσ τθσ τελευταίασ Νομαρχιακισ Συνδιάςκεψθσ για να ςυηθτιςει ηθτιματα που απαςχολοφν το ςυγκεκριμζνο χϊρο.  Θ Νομαρχιακι Συνδιάςκεψθ ςυγκαλείται με πρωτοβουλία τθσ Νομαρχιακισ Επιτροπισ ι αν το ηθτιςει το 1/4 των Οργανϊςεων Μελϊν του νομοφ. Ακόμα όταν το ηθτιςει το 15% των μελϊν ςτο νομό. ΤΜΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΙΤ΢ΟΡΕΣ  Με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ ςυγκροτοφνται τμιματα για τθ κεματικι επεξεργαςία τθσ πολιτικισ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ ωσ βοθκθτικζσ επιτροπζσ τθσ Κ.Ε. ΢υγκροτοφνται με δθμόςιο κάλεςμα όπου και αναδεικνυεται θ γραμματεία του τμιματοσ και ο ςυντονιςτισ/ςτρια. Επίςθσ είναι δυνατόν, με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ ι τθσ Ρολιτικισ Γραμματείασ, να ςυγκροτοφνται επιτροπζσ για τθν επεξεργαςία οριςμζνων προγραμματικϊν κζςεων.  Κάκε μζλοσ τθσ ΚΕ μπορεί να ςυμμετζχει ςε μία μόνο γραμματεία τμιματοσ και όχι ςε περιςςότερεσ. Ο ςυντονιςτισ τθσ γραμματείασ μπορεί και να μθν είναι μζλοσ τθσ ΚΕ.

20


 Οι επεξεργαςίεσ των Τμθμάτων και των Επιτροπϊν κακίςτανται πολιτικι του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ μετά τθν ζγκριςι τουσ από τθν Κεντρικι Επιτροπι ι από τθν Ρολιτικι Γραμματεία αν πρόκειται για ανάγκθ άμεςθσ τοποκζτθςθσ του κόμματοσ.  Θ Κεντρικι Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίηει τθν αλλθλοενθμζρωςθ και το ςυντονιςμό των τμθμάτων, κακϊσ και το ςυντονιςμό των τμθμάτων με τισ αντίςτοιχεσ κλαδικζσ οργανϊςεισ του κόμματοσ και τισ Επιτροπζσ Ελζγχου Κοινοβουλευτικοφ ζργου. Σε τακτά χρονικά διαςτιματα ι όταν προκφπτουν κζματα κοινισ επεξεργαςίασ, ςυγκαλοφνται ςε ςφςκεψθ οι υπεφκυνοι των Τμθμάτων.  Τα Τμιματα λειτουργοφν ςτθ βάςθ ενιαίου κανονιςμοφ και θ κθτεία τουσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τθ κθτεία τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ.  Τμιματα και Επιτροπζσ ςυγκροτοφνται και ςε νομαρχιακό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο. Πρόταςθ προςκετικά αν εγκρικεί θ περιφερειακι ςυγκρότθςθ Θ γραμματείεσ των τμθμάτων είναι ςε ςυνεχι επαφι με τα αντίςτοιχα τμιματα των Περιφερειακϊν Επιτροπϊν. ΢ε τακτά χρονικά διαςτιματα (τουλάχιςτον 2 φορζσ το χρόνο) πραγματοποιείται ςυνεδρίαςθ τθσ γραμματείασ του τμιματοσ με τουσ ςυντονιςτζσ των αντίςτοιχων τμθμάτων των περιφερειακϊν επιτροπϊν.  Στα Τμιματα μποροφν να ςυμμετζχουν και μθ μζλθ του κόμματοσ που απαςχολοφνται με ςυναφζσ αντικείμενο, ζχουν γνϊςεισ ι ειδικό ενδιαφζρον για κζματα που απαςχολοφν το Τμιμα. Πρόταςθ προςκετικά μετά από πρόςκλθςθ του τμιματοσ για το ειδικό αντικείμενο ι κζμα Αυτοί/εσ δεν πρζπει να είναι μζλθ άλλου κόμματοσ και δεν μποροφν να αναλάβουν τθ κζςθ του Υπεφκυνου του Τμιματοσ ι να ςυμμετζχουν ςτθ Γραμματεία του.  Κάκε τμιμα (ι ομάδεσ τμθμάτων) οφείλει, ςε ςυνεννόθςθ με τθν ΡΓ, να προετοιμάςει κεματικι ςυνεδρίαςθ τθσ ΚΕ, για ηθτιματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, τουλάχιςτον μία φορά κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του.

ΤΑΣΕΙΣ  Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ είναι κόμμα πολιτικά και οργανωτικά ενιαίο. Δεν αποτελεί άκροιςμα ιδιαίτερων πολιτικϊν ομάδων. Στα πλαίςιά του αναγνωρίηεται θ δυνατότθτα φπαρξθσ και λειτουργίασ τάςεων και ρευμάτων ιδεϊν. Τα μζλθ του κόμματοσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνδιαμορφϊνουν και να προβάλλουν ςυλλογικά τισ απόψεισ και προτάςεισ τουσ μζςα ςτο κόμμα και δθμόςια. Για τθ δυνατότθτα δθμοςιοποίθςθσ των απόψεων τθσ τάςθσ ιςχφει ότι και για τισ προςωπικζσ απόψεισ των μελϊν του κόμματοσ. Θ δθμοςιοποίθςθ πρζπει να διευκρινίηει πωσ δεν πρόκειται για τθν επίςθμθ κζςθ του κόμματοσ.  Οι τάςεισ δεν είναι μόνιμο ςχιμα, δεν νοοφνται ωσ μικρογραφία κόμματοσ με κάκετθ οργανωτικι δομι και διοικθτικά όργανα και πολφ περιςςότερο με δικι τουσ πεικαρχία. Πρόταςθ για αντικατάςταςθ του παραπάνω

21


Οι τάςεισ διαμορφϊνονται ςτθν βάςθ ιδεολογικϊν και πολιτικϊν κζςεων, είτε ςυνολικϊν, είτε επιμζρουσ. Δεν νοοφνται ωσ μικρογραφία κόμματοσ με δικι τουσ εςωτερικι πεικαρχία. Τα μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ που ςυμμετζχουν ςε τάςθ, αποτελοφν μζροσ του κόμματοσ, εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ τθσ εςωτερικισ του ηωισ, χρθςιμοποιοφν τουσ κεςμοφσ και τουσ μθχανιςμοφσ του για τθ διακίνθςθ των ιδεϊν που υποςτθρίηουν, εργάηονται μαηί με όλουσ/εσ τουσ/τισ ςυντρόφουσ/ιςεσ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ καταμεριςμοφσ και υπεραςπίηονται το ςεβαςμό τθσ βαςικισ αρχισ: Ενότθτα ςτθ διαφορετικότθτα. Πλεσ οι εκδθλϊςεισ των τάςεων και ρευμάτων είναι ανοιχτζσ και δθμόςιεσ. Το κάκε μζλοσ του κόμματοσ ζχει το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςε αυτι τθ διαδικαςία. Όλο το δεφτερο ςθμείο αντικακίςταται με το παρακάτω κείμενο Σα ρεφματα ιδεϊν διαμορφϊνονται ςε επαφι με τισ ιςτορικζσ και ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ και πολιτικζσ προςεγγίςεισ και δεν μεταφράηονται μονοςιμαντα ςε πολιτικζσ κζςεισ και πρακτικζσ. ΢υμβάλλουν ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ ιδεολογικισ ταυτότθτασ του ΢ΤΡΙΗΑ, προςδίδοντασ κεωρθτικό και ςτρατθγικό βάκοσ ςτθν κοινωνικι και πολιτικι δράςθ, προςεγγίηοντασ τον ςοςιαλιςμό και το ςοςιαλιςτικό ςχζδιο για τον 21ο αιϊνα. Ρεφματα ςκζψθσ μπορεί να δθμιουργοφνται και για επιμζρουσ ηθτιματα, όπωσ το εκνικό ηιτθμα, θ δθμοκρατία κ.λπ. Οι τάςεισ ςυνιςτοφν ανοιχτζσ ςυςπειρϊςεισ μελϊν του κόμματοσ με αντικείμενο τθ διατφπωςθ πολιτικϊν κζςεων για βαςικά κζματα. Δεν ςυγκροτοφνται απαραίτθτα ςε μόνιμθ βάςθ, δεν νοοφνται ωσ μικρογραφία κόμματοσ με κάκετθ οργανωτικι δομι, διοικθτικά όργανα και εςωτερικι πεικαρχία. Μετζχουν πλιρωσ ςτθ ςυλλογικι ηωι του ΢ΤΡΙΗΑ, υποςτθρίηουν τισ βαςικζσ του κζςεισ και δθμοςιοποιοφν τισ δικζσ τουσ ςτα κομματικά όργανα και ζντυπα. Ζχουν το δικαίωμα χωριςτισ λίςτασ ςτισ περιπτϊςεισ που επιλζγουν, ςυνεκτιμϊντασ τισ αρχζσ τθσ αμερολθψίασ και του αυτοπεριοριςμοφ που ςυμπλθρϊνουν τθ βαςικι αρχι τθσ ελευκερίασ.

Ρρόταςθ προςκικθσ  Οι τάςεισ ςυγκροτοφνται ςτθ βάςθ πολιτικοφ κειμζνου που δθμοςιοποιείται και κακιςτά τα μζλθ τουσ διακριτό ιδεολογικό/πολιτικό ρεφμα. Τα κείμενα – πλατφόρμεσ των τάςεων, μαηί με τθν περιγραφι του τρόπου λειτουργίασ τουσ, δθμοςιεφονται ςτα ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα του κόμματοσ.

22


Κεφάλαιο τζταρτο ΑΙ΢ΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ Με bold γράμματα είναι οι προτάςεισ που ζτυχαν τθσ μεγαλφτερθσ πολιτικισ ςτιριξθσ ςτθν επιτροπι. Βουλευτζσ/τίνεσ και Ευρωβουλευτζσ/τίνεσ

α. Για τισ υποψθφιότθτεσ για το Εκνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο προτάςεισ κατατίκενται από τα μζλθ και τα όργανα του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ. β. Θ επιλογι των υποψιφιων Ευρωβουλευτϊν γίνεται με πανελλαδικι εςωκομματικι προκριματικι εκλογι μεταξφ των μελϊν του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ και τθσ νεολαίασ του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ. Πρόταςθ προςκικθσ ΢ε περίπτωςθ υποψθφιότθτασ μθ μζλουσ του ΢ΤΡΙΗΑ-ΕΚΜ απαιτείται πρϊτα θ ζγκριςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ γ. Πρϊτθ πρόταςθ Θ επιλογι των υποψιφιων Βουλευτϊν γίνεται με απόφαςθ των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν ι των Νομαρχιακϊν ΢υνελεφςεων ι προκριματικι εκλογι ςε νομαρχιακό επίπεδο. Θ Κεντρικι Πολιτικι Επιτροπι του ΢ΤΡΙΗΑ/ΕΚΜ ζχει το δικαίωμα αιτιολογθμζνθσ τροποποίθςθσ των επιλογϊν των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν ι των Νομαρχιακϊν ΢υνελεφςεων ι των προκριματικϊν εκλογϊν με τθν αυξθμζνθ πλειοψθφία του 70% αφοφ ςυηθτιςει με τισ Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ. ΢ε κάκε περίπτωςθ θ τελικι ζγκριςθ των υποψιφιων Βουλευτϊν ανικει ςτθν Κεντρικι Πολιτικι Επιτροπι του ΢ΤΡΙΗΑ/ΕΚΜ. Δεφτερθ πρόταςθ Θ επιλογι των υποψθφίων Βουλευτϊν, ανά εκλογικι περιφζρεια, γίνεται με προκριματικι επιλογι που διεξάγεται ςε κάκε αντίςτοιχθ νομαρχιακι οργάνωςθ. ΢τθν προκριματικι εκλογι ςυμμετζχουν όλα τα μζλθ του ΢ΤΡΙΗΑ/ΕΚΜ και όλα τα μζλθ τθσ νεολαίασ του ΢ΤΡΙΗΑ/ΕΚΜ που κατοικοφν, εργάηονται ι ςπουδάηουν ςτο χϊρο ευκφνθσ τθσ νομαρχιακισ οργάνωςθσ. Θ Κεντρικι Πολιτικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα αιτιολογθμζνθσ τροποποίθςθσ των επιλογϊν των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν ι των Νομαρχιακϊν ΢υνελεφςεων ι των προκριματικϊν εκλογϊν με τθν αυξθμζνθ πλειοψθφία του 70% αφοφ ςυηθτιςει με τισ Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ. 23


Σρίτθ πρόταςθ Θ επιλογι των υποψιφιων βουλευτϊν γίνεται με απόφαςθ των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν μετά από διαβοφλευςθ με τισ Οργανϊςεισ Μελϊν. Θ Κεντρικι Επιτροπιτου ΢ΤΡΙΗΑΕΚΜ ζχει το δικαίωμα αιτιολογθμζνθσ τροποποίθςθσ των επιλογϊν των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν με τθν αυξθμζνθ πλειοψθφία του 70% αφοφ ςυηθτιςει με τισ Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ. ΢ε κάκε περίπτωςθ θ τελικι ζγκριςθ των υποψιφιων Βουλευτϊν ανικει ςτθν Κεντρικι Πολιτικι Επιτροπι του ΢ΤΡΙΗΑ/ΕΚΜ. δ. Θ επιλογι των υποψιφιων Βουλευτϊν Επικρατείασ γίνεται με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Ρολιτικισ Επιτροπισ. (Ρρόταςθ προςκικθ «διαςφαλίηοντασ τθν εναλλαγι των φφλων ςε κάκε κζςθ τθσ λίςτασ»). ε. Οι Βουλευτζσ και οι Ευρωβουλευτζσ που ζχουν ακροιςτικά κθτεία δζκα χρόνια ι περιςςότερο δεν μποροφν να είναι υποψιφιοι. Βουλευτζσ και Ευρωβουλευτζσ που ζχουν ακροιςτικά κθτεία πάνω από εννζα και λιγότερο από δζκα χρόνια μποροφν να είναι υποψιφιοι μόνο με απόφαςθ τθσ ΚΡΕ. Θ παράγραφοσ αυτι δεν ιςχφει για τον εκάςτοτε επικεφαλισ του κόμματοσ. ςτ. Ρρϊτθ πρόταςθ Οι Βουλευτζσ και Ευρωβουλευτζσ καταβάλλουν ςτο κεντρικό ταμείο του ΣΥ΢ΙΗΑ κακϊσ και για δράςεισ αλλθλεγγφθσ ποςοςτό από τθν αποηθμίωςι τουσ, που κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Ρολιτικισ Επιτροπισ πριν τθν εκλογι τουσ. Δεφτερθ πρόταςθ Με ευκφνθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ καταρτίηεται αναλυτικό μιςκολόγιο για όςουσ ζχουν επαγγελματικι ςχζςθ με τθν πολιτικι (κομματικά ςτελζχθ, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ, μετακλθτοί, αιρετοί τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, βουλευτζσ, ευρωβουλευτζσ, ςυνδικαλιςτζσ, διοριςμζνοι ςε πολιτικζσ κζςεισ του κράτουσ ι εποπτευόμενων φορζων κ.λπ.). Ρρόταςθ Αφαιρείται θ κατθγορία «ςυνδικαλιςτζσ» από όςουσ ζχουν επαγγελματικι ςχζςθ με το κόμμα. Ρροςτίκεται θ κατθγορία «αποςπαςμζνοι από το δθμόςιο» (άρα δεν προβλζπεται «ειδικι ρφκμιςθ κλπ.» για τουσ αποςπαςμζνουσ). Τα παραπάνω πρόςωπα αποδίδουν ςτο ταμείο του κόμματοσ το ςφνολο των αποδοχϊν τουσ από τισ εν λόγω κζςεισ και λαμβάνουν από το κόμμα τον προβλεπόμενο μιςκό. Ειδικι μζριμνα υπάρχει για τθν κάλυψθ τυχόν υπζρογκων φορολογικϊν υποχρεϊςεων κακϊσ και για το ενδεχόμενο ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα που ςτοιχειοκετοφν τα πρόςωπα αυτά μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ. Με ειδικι ρφκμιςθ κακορίηεται θ οικονομικι ειςφορά αποςπαςμζνων από το δθμόςιο ςτελεχϊν, θ οποία πάντωσ δεν μπορεί να τα οδθγεί να λαμβάνουν μικρότερο μιςκό από αυτόν που ζπαιρναν ςτθν κανονικι τουσ κζςθ. Θ Κεντρικι Επιτροπι ορίηει ολιγομελι επιτροπι, αρμόδια να επιλφει αςάφειεσ ςτον παραπάνω κανονιςμό και να διευκετεί, αιτιολογθμζνα, απρόβλεπτα ηθτιματα και ειδικζσ περιπτϊςεισ.

24


Στο παραπάνω μιςκολόγιο εντάςςονται και όςοι δεν είναι μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ αλλά καταλαμβάνουν προαναφερκείςεσ κζςεισ κακ’ υπόδειξθ του κόμματοσ, των βουλευτϊν/ευρωβουλευτϊν/δθμάρχων κ.λπ., κακϊσ και όςοι ζχουν εκλεγεί ςτα παραπάνω αξιϊματα με ψθφοδζλτια υποςτθριηόμενα από τον ΣΥ΢ΙΗΑ χωρίσ να είναι μζλθ άλλων κομμάτων. Προταςθ αντικατάςταςθσ Η αρμόδια επιτροπι φζρνει πρόταςθ προσ τθν Κεντρικι Επιτροπι για όςουσ/εσ δεν είναι μζλθ του ΢ΥΡΙΖΑ αλλά καταλαμβάνουν προαναφερκείςεσ κζςεισ κακ’ υπόδειξθ του κόμματοσ, των βουλευτϊν/ευρωβουλευτϊν/δθμάρχων κ.λπ., κακϊσ και όςοι ζχουν εκλεγεί ςτα παραπάνω αξιϊματα με ψθφοδζλτια υποςτθριηόμενα από τον ΢ΥΡΙΖΑ χωρίσ να είναι μζλθ άλλων κομμάτων. Για περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από τα παραπάνω (π.χ. ςε περίπτωςθ ςυνεργαςιϊν με φορείσ ι προςωπικότθτεσ) τα όργανα του ΣΥ΢ΙΗΑ αποφαςίηουν το χειριςμό του κζματοσ πριν από τισ εκλογζσ. Αν αυτό δεν ςυμβεί, το ηιτθμα ρυκμίηει θ παραπάνω ολιγομελισ επιτροπι. Ππωσ και να ζχει, ςυμμετοχι προςϊπου ςε επαγγελματικι κζςθ μετά από υπόδειξθ του ΣΥ΢ΙΗΑ ι ςε ψθφοδζλτιο που ςτθρίηεται από τον ΣΥ΢ΙΗΑ, χωρίσ να ζχει υπάρξει ρθτι διαφορετικι ςυμφωνία, ςυνεπάγεται εκ μζρουσ του τθν αποδοχι τθσ αρμοδιότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιτροπισ για μιςκολογικά ηθτιματα. Τρίτθ πρόταςθ Οι Βουλευτζσ και Ευρωβουλευτζσ καταβάλλουν ςτο κεντρικό ταμείο του ΣΥ΢ΙΗΑ ποςοςτό από τθν αποηθμίωςι τουσ που κακορίηεται ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τθσ ΚΡΕ μετά τθν εκλογι τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ οι μθνιαίεσ κακαρζσ αποδοχζσ τουσ κα πρζπει να αντιςτοιχοφν ςτο φψοσ του μζςου μικτοφ μιςκοφ Δθμοςίου υπαλλιλου Ρ.Ε πλζον των αναγκαίων και αιτιολογθμζνων εξόδων για τισ ανάγκεσ του κοινοβουλευτικοφ τουσ ζργου.

η. Θ Κοινοβουλευτικι και Ευρωκοινοβουλευτικι Ομάδα ςυντάςςουν τον κανονιςμό λειτουργίασ τουσ και αναπτφςςουν τθ δράςθ τουσ ςτο πλαίςιο των αποφάςεων και των κατευκφνςεων τθσ ΚΡΕ. Ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ κάκε ομάδασ είναι ςυμβατόσ με τθ λειτουργία του ΣΥ΢ΙΗΑ. Για κζματα κυρϊςεων θ κοινοβουλευτικι ομάδα ειςθγείται και θ αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα ανικει ςτθν κεντρικι επιτροπι. θ. Θ διατιρθςθ ταυτόχρονα 2 αιρετϊν κζςεων Βουλευτι, Ευρωβουλευτι, Δθμάρχου, Αντιδθμάρχου, Ρεριφερειάρχθ/ιςςασ και Αντιπεριφερειάρχθ/ιςςασ δεν επιτρζπεται. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ΚΡΕ επιτρζπεται θ διατιρθςθ αιρετϊν που εμπεριζχουν κζςεισ απλϊν μζλϊν Ρεριφερειακϊν ι Δθμοτικϊν Συμβουλίων. κ. Θ πολιτικι εκπροςϊπθςθ του ΣΥ΢ΙΗΑ από μζλοσ του ςε κρατικοφσ οργανιςμοφσ, επιχειριςεισ του δθμοςίου και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τα όργανα του Κόμματοσ. ι. Κϊδικασ δεοντολογίασ υποψθφίων Βουλευτϊν και Ευρωβουλευτϊν

25


Ρρϊτθ πρόταςθ Το καταςτατικό εμπεριζχει κανονιςμό ςυμπεριφοράσ των υποψθφίων και όςοι δεν τον τθροφν δεν κα ζχουν τθ δυνατότθτα να διεκδικιςουν κανζνα αξίωμα ςτο μζλλον (μζχρι τθν ομαλοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ). Ενδεικτικά κζματα τα οποία κα πρζπει να περιλαμβάνει ο κανονιςμόσ είναι το να μθ ςυμμετζχουν οι υποψιφιοι ςε κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ και φορείσ, να μθν κάνουν προςωπικι προεκλογικι εκςτρατεία και να μθ δζχονται δϊρα. Τα ςθμεία που δεν ζχουν ςχζςθ με εκλογζσ προτείνεται να ιςχφουν και για τα κομματικά ςτελζχθ. Ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ εξαςφάλιςθ ίςων δυνατοτιτων κατά τθν προεκλογικι εκςτρατεία και θ μθ προςωπικι διεξαγωγι εκλογικοφ αγϊνα, κακϊσ και ο ζλεγχοσ ςτθ χριςθ των κομματικϊν πόρων γι’ αυτό το ςκοπό. Δεφτερθ πρόταςθ Ζνασ κϊδικασ δεοντολογίασ και ςυμπεριφοράσ κα πρζπει να υπάρχει για όλουσ. Αυτό όμωσ είναι κάτι ξεχωριςτό και δεν είναι κζμα του καταςτατικοφ. Θα πρζπει θ Κεντρικι Ρολιτικι Επιτροπι να ςυντάξει κανονιςμό δεοντολογίασ για τουσ υποψιφιουσ ςτισ εκλογζσ και να γίνεται ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ τθσ Κεντρικισ Ρολιτικισ Επιτροπισ μετά τισ εκλογζσ ο πολιτικόσ απολογιςμόσ.

Κεφάλαιο πζμπτο ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΝΘΜΑΤΑ – ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘ – ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ ΟΜΑΔΑ – Κ΢ΑΤΟΣ / ΚΥΒΕ΢ΝΘΣΘ ΘΕΣΜΟΙ ΘΕΩ΢ΙΑΣ – ΜΜΕ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Α. ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΘΜΑΤΑ 1. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ζχει ςχζςθ διαλόγου με τα κοινωνικά κινιματα, ενςωματϊνει ςτοιχεία από τθν προβλθματικι τουσ και εμπλουτίηει τισ επεξεργαςίεσ του από τθ δράςθ τουσ. Θ αυτονομία των κοινωνικϊν κινθμάτων από τθν Κυβζρνθςθ, τθν εργοδοςία και τα κόμματα, θ άρνθςθ του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ να υποκαταςτιςει τα κινιματα των πολιτϊν, αποτελοφν απαράβατεσ αρχζσ τθσ πολιτικισ του. 2. Τα μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ, ωσ ενεργοί πολίτεσ, μετζχουν ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ και άλλεσ ενϊςεισ, ςτα κοινωνικά κινιματα, ςφμφωνα με τα προςωπικά τουσ ενδιαφζροντα και δρουν με γνϊμονα τισ αρχζσ και τουσ ςκοποφσ αυτϊν των κινθμάτων. Πλα τα όργανα και οι οργανϊςεισ του κόμματοσ εργάηονται για τθν ανάπτυξι και μαηικοποίθςθ πολφμορφεσ 26


κινθμάτων και ενκαρρφνουν και οργανϊνουν τθ ςυμμετοχι των μελϊν του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ςε αυτά. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ εργάηεται ιδιαίτερα για τθν αναηωογόνθςθ, τθ μαηικοποίθςθ και τθ ριηοςπαςτικοποίθςθ του εργατικοφ και του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ και όλων των πολφμορφων κινθμάτων αντίςταςθσ και αλλθλεγγφθσ. 3. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ςτθρίηεται ςτθν υποςτιριξθ των πολιτϊν και των κινθμάτων, λαμβάνει υπόψθ του τισ ανθςυχίεσ τουσ, φροντίηει να δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ, ϊςτε οι αποφάςεισ να λαμβάνονται ςε ςτενι ςυνεργαςία με τουσ πολίτεσ και υπεραςπίηεται τον κοινωνικό ζλεγχο, τον εκδθμοκρατιςμό και τθ διαφάνεια ςτθν πολιτικι ηωι. 4. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ςυμμετζχει και ςτθρίηει διεκνι, ευρωπαϊκά και περιφερειακά κινιματα και κεματικά fora διαλόγου που προάγουν τον προβλθματιςμό για ηθτιματα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ του πρόταςθσ. Ρροςτίκεται θ διάταξθ: Κεντρικά ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ – μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ, που μετζχουν ςε κεντρικά ςυνδικαλιςτικά όργανα, δεν μποροφν να είναι μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ.

Β. ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘ 1. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ παλεφει για μία αυτοδιοίκθςθ που κα αποτελεί βαςικό κφτταρο τθσ Δθμοκρατίασ και πυλϊνα τθσ κρατικισ/διοικθτικισ λειτουργίασ, ιςότιμο με το κεντρικό κράτοσ. Ζνα γνιςιο λαϊκό κεςμό που κα ςυναρκρϊνεται με τα κοινωνικά κινιματα των πολιτϊν για τα ηθτιματα τθσ περιοχισ και τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ. Δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν παρζμβαςθ και δραςτθριοποίθςθ των δυνάμεϊν του ςτθν τοπικι και περιφερειακι αυτοδιοίκθςθ, ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ επιδιϊκει να διαμορφϊνει και να ςτθρίηει αυτοδιοικθτικά ςχιματα αυτόνομα, αντιγραφειοκρατικά, που να λειτουργοφν με διαφάνεια, ςυλλογικότθτα, ιςότθτα και αμεςοδθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, χωρίσ καμία διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνικότθτασ, κρθςκείασ ι άλλου λόγου. 2. Θ ςτιριξθ και δραςτθριοποίθςθ των μελϊν του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ςε αυτοδιοικθτικά ςχιματα τθσ περιοχισ τουσ αποφαςίηεται : - για τισ Δθμοτικζσ Κινιςεισ, από τθν ολομζλεια των Ρολιτικϊν Κινιςεων του οικείου Διμου, ςτθν οποία επιπλζον μετζχουν τα μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ που ανικουν ςε κλαδικζσ ι κεματικζσ οργανϊςεισ και κατοικοφν ςτον οικείο Διμο, κακϊσ και τα μζλθ τθσ Νεολαίασ του οικείου Διμου και - για τισ Ρεριφερειακζσ Κινιςεισ, Από τθν Κεντρικι Επιτροπι, κατόπιν πρόταςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Συντονιςτικι Επιτροπισ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ.

27


3. Θ Κεντρικι Επιτροπι διαμορφϊνει κάκε φορά τθ γενικι εκλογικι τακτικι του κόμματοσ ςτισ εκλογζσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και το γενικό αυτοδιοικθτικό του λόγο. Στο πλαίςιο αυτό, οι Οργανϊςεισ Μελϊν και τα ενδιάμεςα όργανα ζχουν τθν ευκφνθ να ςυγκεκριμενοποιιςουν τισ κεντρικζσ κατευκφνςεισ ςτο χϊρο τουσ, να παρακολουκοφν και να κατευκφνουν τθ δράςθ των κομματικϊν δυνάμεϊν ςτθν αυτοδιοίκθςθ και λαμβάνουν τισ ςχετικζσ αποφάςεισ με επιδίωξθ να ςυγκεντρϊςουν τθν ευρφτερθ δυνατι υποςτιριξθ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ λιψθσ απόφαςθσ, το κζμα αυτό αντιμετωπίηεται ςε ςυνεργαςία με τα ανϊτερα όργανα. 4. Οι αποφάςεισ για τθν εκλογικι τακτικι του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ςτουσ μεγάλουσ Διμουσ επικυρϊνονται από τθν Κεντρικι Επιτροπι. Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘΣ/ΕΥ΢ΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘΣ ΟΜΑΔΑΣ (Θα πρζπει να δοφμε αν κάποια ςθμεία κα ενταχκοφν τελικά εδϊ ι ςτο κεφάλαιο περί αιρετϊν αξιωμάτων) 1. Θ παρουςία του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ςτο εκνικό και το ευρωπαϊκό κοινοβοφλιο αποςκοπεί ςτθν προαγωγι των πολιτικϊν και προγραμματικϊν ςτόχων του κόμματοσ και βρίςκεται ςε άρρθκτθ ςφνδεςθ με τισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ του κόμματοσ ςε πολιτικό, κοινωνικό και κινθματικό επίπεδο. 2. Θ Κοινοβουλευτικι και Ευρωκοινοβουλευτικι Ομάδα ςυντάςςουν τον κανονιςμό λειτουργίασ τουσ, ο οποίοσ εγκρίνεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι, και αναπτφςςουν τθ δράςθ τουσ ςτο πλαίςιο των αποφάςεων και των κατευκφνςεων των κακοδθγθτικϊν οργάνων του κόμματοσ. 3. Για τον καλφτερο ςυντονιςμό μεταξφ τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ και του Κόμματοσ, με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ ςυγκροτείται ειδικό προσ τοφτο ςυντονιςτικό όργανο, το οποίο ςυνεργάηεται αμοιβαία με τα όργανα τθσ Κ.Ο. Πρόταςθ Να φφγει όλο το ςθμείο 3 4. Αποφάςεισ ςχετικζσ με τθν υποςτιριξθ τθσ κοινοβουλευτικισ δράςθσ του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν αξιοποίθςθ του ζμψυχου δυναμικοφ του κόμματοσ, λαμβάνονται με ςυνεργαςία των κακοδθγθτικϊν οργάνων του Κόμματοσ με τθν Κ.Ο. 5. Σε τακτά χρονικά διαςτιματα και τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο, θ Κεντρικι Επιτροπι πραγματοποιεί ειδικι ςυνεδρίαςθ ςχετικά με τθν αποτίμθςθ τθσ πορείασ τθσ κοινοβουλευτικισ παρουςίασ του κόμματοσ. Δ.ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ΜΕ ΤΟ Κ΢ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΚΥΒΕ΢ΝΘΣΘ

28


1. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ επιδιϊκει τθ ςυμμετοχι του ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ, διατθρεί ωςτόςο ςε κάκε περίπτωςθ τθν οργανωτικι και πολιτικι του αυτονομία ζναντι τθσ κυβζρνθςθσ και του κράτουσ. 2. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ, ωσ μαηικό δθμοκρατικό κόμμα τθσ Αριςτεράσ, ςτθρίηεται ςτισ κοινωνικζσ δυνάμεισ και δεν εξαρτά τθν επιβίωςι του από κάκε είδουσ ςχζςθ με τουσ κρατικοφσ μθχανιςμοφσ. 3. Θ ςυμμετοχι του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ςε κυβερνθτικά ςχιματα υπακοφει ςτισ γενικζσ πολιτικζσ και προγραμματικζσ κατευκφνςεισ που χαράςςουν τα κακοδθγθτικά όργανα του κόμματοσ. 4. Τα μζλθ και τα ςτελζχθ του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ που καταλαμβάνουν οποιοδιποτε δθμόςιο αξίωμα, αιρετό ι μθ, πάντοτε ςε ςυνεννόθςθ με τα αρμόδια κομματικά όργανα, οφείλουν να το αςκοφν με τον τρόπο και το ικοσ που αρμόηει ςτθν Αριςτερά και με ςεβαςμό ςτισ πολιτικζσ αρχζσ του κόμματοσ. Με ευκφνθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ, ςυντάςςεται ειδικόσ κανονιςμόσ δεοντολογίασ για τα μζλθ και τα ςτελζχθ του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ που κατζχουν πάςθσ φφςεωσ δθμόςια αξιϊματα. Ρροςκικθ 5. Τα ςτελζχθ που κατζχουν αμειβόμενθ κυβερνθτικι κζςθ ι αξίωμα (μζλοσ Υπουργικοφ Συμβουλίου ι μζλοσ Δ.Σ. Δθμόςιου Οργανιςμοφ / Διεκνοφσ Οργανιςμοφ ι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ / ΔΕΚΟ / ΝΡΔΔ / Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείσ Υπουργείων, Υφυπουργοί), δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των μελϊν κάκε οργάνου του κόμματοσ.

Ε. ΘΕΣΜΟΙ ΘΕΩ΢ΙΑΣ - Ρ΢ΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΕΝΘΜΕ΢ΩΣΘΣ 1. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ενκαρρφνει και ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ερευνθτικϊν κζντρων ι ινςτιτοφτων, των οποίων ενιςχφει τθ λειτουργία και δράςθ, ςεβόμενοσ τθν αυτονομία τουσ. Επίςθσ, ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία με ερευνθτικά κζντρα και ινςτιτοφτα του εξωτερικοφ, κυρίωσ ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του με άλλεσ δυνάμεισ τθσ ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ Αριςτεράσ. 2. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ενκαρρφνει πρωτοβουλίεσ για πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, κεματικζσ ομάδεσ και λζςχεσ προβλθματιςμοφ, πολιτικζσ δραςτθριότθτεσ, μορφζσ ςυςπείρωςθσ πολιτϊν. 3. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ ςτθρίηει και ενιςχφει κακθμερινζσ και περιοδικζσ εκδόςεισ, κακϊσ και άλλα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ που προωκοφν τθν ενθμζρωςθ, τον πλουραλιςμό, το γόνιμο διάλογο και κινοφνται ςτο πλαίςιο των γενικϊν αρχϊν και κζςεων του κόμματοσ. ΣΤ. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ

29


1. Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματοσ είναι : α. Οι ςυνδρομζσ και οι ενιςχφςεισ των μελϊν και των φίλων του. Το φψοσ τθσ ςυνδρομισ κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. Τα μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ που δεν είναι ταμειακά εντάξει δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου ςτθν εκλογι οργάνων και αντιπροςϊπων. β. 1θ εκδοχι : Τα ποςοςτά από τισ αποηθμιϊςεισ των Βουλευτϊν, Ευρωβουλευτϊν, αιρετϊν ςτθν Αυτοδιοίκθςθ (Δθμάρχων, Αντιδθμάρχων, Ρεριφερειαρχϊν, Αντιπεριφερειαρχϊν κ.λπ.) και γενικά των μελϊν του κόμματοσ που κατζχουν υπό αυτι τουσ τθν ιδιότθτα πάςθσ φφςεωσ δθμόςια αξιϊματα, αιρετά ι μθ. Το ποςοςτό που καταβάλλεται κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. Ειδικά τα ζςοδα που προζρχονται από τουσ αιρετοφσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, αποδίδονται ςτισ οικείεσ τοπικζσ οργανϊςεισ. 2θ εκδοχι : Τα ποςοςτά από τισ αποηθμιϊςεισ των Βουλευτϊν, Ευρωβουλευτϊν και γενικά των μελϊν του κόμματοσ που κατζχουν υπό αυτι τουσ τθν ιδιότθτα πάςθσ φφςεωσ δθμόςια αξιϊματα, αιρετά ι μθ. Το ποςοςτό που καταβάλλεται κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. 3θ εκδοχι : Τισ αποηθμιϊςεισ των Βουλευτϊν, Ευρωβουλευτϊν και γενικά των μελϊν του κόμματοσ που κατζχουν υπό αυτι τουσ τθν ιδιότθτα πάςθσ φφςεωσ δθμόςια αξιϊματα, αιρετά ι μθ. Τα ςυγκεκριμζνα ςτελζχθ εντάςςονται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο που κεςπίηεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι για κάκε κατθγορία ςτελεχϊν. γ. Οι ειςφορζσ των επαγγελματικϊν ςτελεχϊν, αποςπαςμζνων και μετακλθτϊν υπαλλιλων και επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν του κόμματοσ, των οποίων το φψοσ κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. δ. Οι οικονομικζσ εξορμιςεισ και οι δραςτθριότθτεσ που γίνονται με πλιρθ διαφάνεια. ε. Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ. 2. Οι ανωτζρω αποφάςεισ ςχετικά με το φψοσ τθσ ειςφοράσ κάκε κατθγορίασ μελϊν και ςτελεχϊν, λαμβάνονται από τθν Κεντρικι Επιτροπι πριν από κάκε είδουσ εκλογι/ανάδειξθ ςε δθμόςιο αξίωμα ι ανάλθψθ κζςθσ και δεςμεφουν τα μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ που δζχονται να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία εκλογισ ι άλλθσ ανάδειξθσ. Ειδικζσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δικαιολογείται εν μζρει μθ κάλυψθ τθσ ειςφοράσ, τίκενται υπόψθ και αποφαςίηονται από ειδικι τριμελι επιτροπι, που ορίηεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι. 3. Θ Κεντρικι Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν του κόμματοσ, ορίηει τον Υπεφκυνο και τθν Οικονομικι Επιτροπι που καταρτίηει τον ετιςιο προχπολογιςμό και παρακολουκεί τθν πορεία των οικονομικϊν του κόμματοσ. Ο προχπολογιςμόσ εγκρίνεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι. 4. Το Συνζδριο εκλζγει Επιτροπι Οικονομικοφ Ελζγχου που ζχει τθν ευκφνθ να ελζγχει τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν του Κόμματοσ. 5. Τα ςτοιχεία για τα οικονομικά του ΣΥ΢ΙΗΑ/ΕΚΜ είναι ςτθ διάκεςθ όλων των μελϊν του.

30


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Πρόταςθ Ειδικι επιτροπι Θ Κεντρικι Επιτροπι που κα προκφψει από το πρϊτο ιδρυτικό ςυνζδριο του ΢ΤΡΙΗΑ/ΕΚΜ κα πρζπει να ςυγκροτιςει, εντόσ εφλογου χρόνου, ειδικι επιτροπι, θ οποία κα αναλάβει να καταγράψει τισ ανάγκεσ του κόμματοσ ςε επαγγελματικι υποςτιριξθ και το ιδθ υφιςτάμενο ανκρϊπινο δυναμικό, κακϊσ και να προτείνει προσ τθν Κεντρικι Επιτροπι ζνα ςχζδιο για τθν καλφτερθ ςφνκεςθ, διάρκρωςθ και λειτουργία του δικτφου επαγγελματικισ υποςτιριξθσ του κόμματοσ. Πρόταςθ Να φφγει το ςθμείο αυτό Νεολαία ΣΥ΢ΙΗΑ α. Θ Νεολαία του ΣΥ΢ΙΗΑ αποτελεί πολιτικι οργάνωςθ νεολαίασ που αναπτφςςει τθ δράςθ τθσ ςτο πλαίςιο των ιδεϊν και των γενικϊν ςτρατθγικϊν επιλογϊν του ΣΥ΢ΙΗΑ ΕΚΜ. Θ Νεολαία του ΣΥ΢ΙΗΑ φζρει τθν ευκφνθ για τθν επεξεργαςία τθσ πολιτικισ τθσ ςε ςχζςθ με τα προβλιματα τθσ νεολαίασ. β. Λειτουργεί με βάςθ το δικό τθσ καταςτατικό κι διατθρεί πλιρθ οργανωτικι αυτονομία από το κόμμα. γ. Μετά τθν ίδρυςθ τθσ Νεολαίασ του ΣΥ΢ΙΗΑ και τθν ανάδειξθ κεντρικοφ οργάνου Νεολαίασ, θ Κ.Ε. του ΣΥ΢ΙΗΑ κινοφμενθ ςτο πλαίςιο των ςυνεδριακϊν αποφάςεων τθσ Νεολαίασ τροποποιεί τθν καταςτατικι διάταξθ για τισ ςχζςεισ Νεολαίασ-Κόμματοσ. Πρόταςθ Ποςόςτωςθ 20% Για τθν λειτουργία κατά τα πρϊτα βιματα του ενιαίου κόμματοσ κεωρείται αναγκαία μια ειδικι ποςόςτωςθ γφρω ςτο 20% που αναφζρεται ςτθν ςυμμετοχι νζων μελϊν, μελϊν που ιρκαν ςε επαφι με τον ΢ΤΡΙΗΑ μετά τισ εκλογζσ του 2012, ςε όλα τα όργανα του ΢ΤΡΙΗΑ, από τισ ςυντονιςτικζσ επιτροπζσ των ΟΜ μζχρι τα ανϊτερα όργανα, ςτισ ςυνδιαςκζψεισ και ςτα ςυνζδρια. Θ μεταβατικι διάταξθ αυτι κα πάψει να ιςχφει από το 2 ο ςυνζδριο. Πρόταςθ Να μθν περιλθφκεί το παραπάνω Οικονομικά Εςωτερικοί κανονιςμοί ΚΕ, ΚΟ, κϊδικα δεοντολογίασ, Επιτροπι Δεοντολογίασ, Διάταξθ για τισ ςυνιςτϊςεσ Διάταξθ για διάλυςθ του κόμματοσ

31


Ρρόταςθ Στζλιου Ραππά Σχζςθ κόμματοσ με το ςυνολικό ςφςτθμα εξουςιϊν Μία από τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ που απαρζγκλιτα το κόμμα μασ τθρεί, είναι θ αρχι τθσ ςαφοφσ οριοκζτθςθσ τω αρμοδιοτιτων ανάμεςα ςτουσ φορείσ τθσ εξουςίασ. Θ αρχι τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν αποτελεί και κεμελιϊδθ προχπόκεςθ για τθν δθμοκρατικι οργάνωςθ, ςε κάκε κεςμικι ςυγκρότθςθ πολφ περιςςότερο ςε αυτό κακαυτό το κράτοσ. Στθν Ελλάδα και ςτθν Ε.Ε. θ εκτελεςτικι εξουςία θ ακυρϊνει τθ νομοκετικι εξουςία και θ χειραγωγεί τθν δικαςτικι εξουςία. Ρρόκειται για ουςιϊδεσ χαρακτθριςτικό αυταρχικισ εξουςίασ. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ υπεραςπίηεται τθν αυτονομία τθσ νομοκετικισ και τθσ δικαςτικισ εξουςίασ από τθν εκτελεςτικι. Υπεραςπίηεται τον αυςτθρό περιοριςμό και τον ζλεγχο τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ ςτα όρια που τθσ ορίηουν θ νομοκετικι και θ δικαςτικι εξουςία. Υπεραςπίηεται τθν ανεξαρτθςία όλων των εξουςιϊν τθσ χϊρασ από οικονομικά ςυμφζροντα και από ςτρατθγικοφσ ςχεδιαςμοφσ τρίτων χωρϊν. Πλεσ οι εξουςίεσ οφείλουν να αντλοφν τθν δφναμθ τουσ από τον λαό. Θεωρεί ότι τα κόμματα αποτελοφν αυτοτελείσ κεςμοφσ τθσ δθμοκρατίασ ανεξάρτθτουσ και αυτόνομουσ από τουσ κεςμοφσ του κράτουσ. Ταυτόχρονα τα κόμματα οφείλουν να ςζβονται τθν αυτονομία τθσ δικαςτικισ εξουςίασ, τθν αυτοτζλεια τθσ νομοκετικισ εξουςίασ και τθν ανεξαρτθςία τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ από κομματικζσ εξαρτιςεισ. Στθ χϊρα μασ διαχρονικά δθμιουργικθκαν ο κρατικόσ μθχανιςμόσ, ο ςτρατόσ, θ Αςτυνομία, οι υπθρεςίεσ του δθμοςίου και δθμόςιοι υπάλλθλοι ωσ λάφυρο τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ και θ εκάςτοτε κυβζρνθςθ, χειραγωγθμζνθ από τθ λογικι τθσ κομματικισ πελατείασ και του κομματαρχιςμοφ. Αυτζσ οι πρακτικζσ και οι αντιλιψεισ είναι αςυμβίβαςτεσ με τθν αντίλθψθ του ΣΥ΢ΙΗΑ. Ο ρόλοσ ανάμεςα ςτο κόμμα και ςτθν κυβζρνθςθ είναι διακριτόσ. Το κόμμα είναι ο κεςμόσ που μζςα από τισ λειτουργίεσ του αναβακμίηει τθν πολιτικι λειτουργία και ςυμμετοχι των πολιτϊν, επεξεργάηεται πολιτικζσ και προωκεί προτάςεισ μζςα από τισ νομοκετικζσ δομζσ τθσ πολιτείασ αλλά και μζςα ςτο λαό και ςτα μαηικά κινιματα. Θ κυβζρνθςθ είναι ο κεςμόσ που εντζλλεται να υλοποιεί το ζργο τθσ νομοκετικισ εξουςίασ υπεραςπιηόμενθ τθν δθμοκρατία και τθν διαφάνεια ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ. Τα μζλθ του κόμματοσ που εργάηονται ςε οποιανδιποτε υπθρεςία του κράτουσ (δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ, ςτρατό, αςτυνομία, ςτουσ ΟΤΑ ι αςκοφν δθμόςια εξουςία κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ οφείλουν να υπεραςπίηονται τθ δθμοκρατικά εκφραςμζνθ 32


κζλθςθ του λαοφ και το Σφνταγμα.

Τάςεισ Στο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του κόμματοσ και με ςτόχο τθν ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν, τθν διαφάνεια και τθν ενίςχυςθ τθσ εςωκομματικισ δθμοκρατίασ διαμορφϊνονται τάςεισ ςτθν βάςθ ιδεϊν και προτάςεων. Οι απόψεισ των τάςεων είναι δυνατόν να δθμοςιοποιοφνται προκειμζνου τα μζλθ του κόμματοσ και ο λαόσ να τισ πλθροφοροφνται αυκεντικά . Οι τάςεισ δεν ζχουν μόνιμο χαρακτιρα, δεν ζχουν εςωτερικι δομι, οφτε δθμόςια εκπροςϊπθςθ. Το Συνζδριο αποφαςίηει για τθν ςφνταξθ κανονιςμοφ ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ των τάςεων. Θ προςωπικι άποψθ δεν αποτελεί τάςθ παρά μόνο εάν υπάρξει ςτιριξθ ικανοφ αρικμοφ μελϊν του κόμματοσ μζςα από διαφανείσ διαδικαςίεσ. Μθ μζλθ του κόμματοσ δεν νοοφνται ωσ μζλθ των τάςεων. Το Συνζδριο ανακζτει ςτθ Κ.Ε. να ςυντάξει κανονιςμό που να διαςφαλίηει τθν ελεφκερθ και δθμοκρατικι λειτουργία των τάςεων ςτο πλαίςιο του κόμματοσ με πλιρθ ςεβαςμό ςτθν τιρθςθ του καταςτατικοφ του κόμματοσ.

Δομι του κόμματοσ  Θ δομι του κόμματοσ βρίςκεται κατά πρϊτον ςε αντιςτοιχία με τθν ςυνολικι διοικθτικι δομι του κράτουσ. Σε κάκε διοικθτικι δομι ςυγκροτείται αντίςτοιχθ ςυνζλευςθ. Ο πρϊτοσ βακμόσ είναι ο Καλλικρατικόσ Διμοσ όπου ςυγκροτοφνται ςυνελεφςεισ μελϊν. Στισ Νομαρχιακζσ Ενότθτεσ ςυγκροτοφνται Νομαρχιακζσ Γραμματείεσ. Στισ Ρεριφζρειεσ ςυνελεφςεισ αντιπροςϊπων. Ειδικά για τουσ νομοφσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και Νιςων αποφαςίηει θ Κ.Ε. του κόμματοσ  Τα μζλθ του κόμματοσ ςτθν Κοινοβουλευτικι Ομάδα και ςτθν Ευρωβουλι είναι ενταγμζνα ςτθν δομι του κόμματοσ ανάλογα με τουσ καταμεριςμοφσ που είναι απαραίτθτοι για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ.  Τα τμιματα είναι εναρμονιςμζνα με τισ ανάγκεσ τθσ ςυνολικισ δράςθσ του κόμματοσ μζςα και ζξω από τουσ κεςμοφσ τθσ πολιτείασ. Στο βακμό που τα Τμιματα ςυμπίπτουν ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ με τισ κοινοβουλευτικζσ επιτροπζσ ι με αντίςτοιχεσ επιτροπζσ άλλων κεςμϊν του κράτουσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ δραςτθριότθτα τουσ ενοποιείται. Τα Τμιματα ςυντονίηουν τθν δράςθ τουσ και τισ επεξεργαςίεσ τουσ με τισ δυνάμεισ του κόμματοσ που δρουν μζςα ςτο μαηικό κίνθμα ϊςτε να ενοποιείται θ πολιτικι παρζμβαςθ του κόμματοσ. Σε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει να παραβιάηεται θ αυτονομία του μαηικοφ κινιματοσ.  Οι ειδικζσ επιτροπζσ ειδικοφ ςκοποφ και περιοριςμζνου χρόνου ςυγκροτοφνται με απόφαςθ πολιτικϊν οι εκτελεςτικϊν οργάνων ςτα οποία και απολογοφνται για το ζργο τουσ.  Το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων κάκε οργανωτικισ δομισ του κόμματοσ είναι προςδιοριςμζνο. Σε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει να προκαλείται ςφγχυςθ αρμοδιοτιτων, οφτε παραβίαςθ των αρχϊν τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν, τθσ διαφάνειασ και τθσ 33


εςωκομματικισ δθμοκρατίασ.  Το κόμμα ςυγκροτείται ςε Α) Σϊματα, Β) Ρολιτικά Πργανα και Γ) ΕπιχειρθςιακάΕκτελεςτικά Πργανα.

Σϊματα του Κόμματοσ είναι: 1. Το τακτικό Συνζδριο 2. Το Διαρκζσ Συνζδριο 3. Το Ζκτακτο Συνζδριο 4. Θ Ρεριφερειακι Συνδιάςκεψθ 5. Οι Συνελεφςεισ των Μελϊν

Ρολιτικά Πργανα του Κόμματοσ είναι:  Κεντρικι Επιτροπι  Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ  Συνελεφςεισ Μελϊν Επιχειρθςιακά-Εκτελεςτικά όργανα είναι: 1. Ο Ρρόεδροσ του Κόμματοσ 2. Θ Διεφκυνςθ του Κόμματοσ 3. Εκτελεςτικό Γραφείο 4. Γραμματζασ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ 5. Ρεριφερειακι Γραμματεία 6. Γραμματζασ Νομαρχιακισ 7. Νομαρχιακι Γραμματεία

Ρεριγραφι Αρμοδιοτιτων Σϊματα του Κόμματοσ Τακτικό Συνζδριο Είναι το ανϊτερο πολιτικό Σϊμα του κόμματοσ. Συγκροτείται από αντιπροςϊπουσ που εκλζγονται από τισ Συνελεφςεισ των μελϊν του κόμματοσ. Συνζρχεται ςε διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν και κατά περίπτωςθ είναι δυνατόν το διάςτθμα να επεκτακεί. Σε καμιά περίπτωςθ όμωσ δεν μπορεί να υπερβεί τα τζςςερα (4) χρόνια. Θ υπζρβαςθ διαςτιματοσ πζραν των τεςςάρων ετϊν επιφζρει άμεςθ κατάπτωςθ των κεντρικϊν πολιτικϊν και εκτελεςτικϊν οργάνων και ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ από Επιτροπι Εκτάκτων Συνκθκϊν. Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ επιτροπισ είναι θ προκιρυξθ Συνεδρίου μζςα ςε διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν.

34


Το Συνζδριο εκτιμά τθν δράςθ και τθν πολιτικι του κόμματοσ για τθν περίοδο που πζραςε. Εκτιμά τθν δράςθ των κεντρικϊν πολιτικϊν και εκτελεςτικϊν οργάνων του κόμματοσ. Χαράηει τθν ςτρατθγικι τθν πολιτικι και τουσ ςτόχουσ του κόμματοσ για τθν επόμενθ περίοδο. Εγκρίνει το καταςτατικό του Κόμματοσ και τροποποιιςεισ του. Για ςυνολικι επαναδιατφπωςθ του καταςτατικοφ ι για ουςιϊδεισ αλλαγζσ του απαιτείται ο χαρακτθριςμόσ του Συνεδρίου και ωσ Καταςτατικό Συνζδριο ι αποκλειςτικά Καταςτατικό. Τα πολιτικά ντοκουμζντα και οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ ςτο καταςτατικό δθμοςιοποιοφνται εκ των προτζρων και τίκενται ςτον προςυνεδριακό διάλογο. Εκλζγει Ρρόεδρο του κόμματοσ. Εκλζγει νζα Κεντρικι Επιτροπι. Εκλζγει Κεντρικι Εξελεγκτικι Επιτροπι. Εκλζγει Επιτροπι Εκτάκτων Συνκθκϊν από μθ μζλθ των κεντρικϊν πολιτικϊν και εκτελεςτικϊν οργάνων του κόμματοσ με αυξθμζνθ πλειοψθφία 65% τουλάχιςτον. Το Συνζδριο ςυνεδριάηει ςε ολομζλεια. Επίςθσ μπορεί να ςυνεδριάηει και ςε τμιματα. Οι γενικζσ πολιτικζσ αποφάςεισ και θ εκλογι των κεντρικϊν οργάνων γίνεται μόνο ςτθν ολομζλεια Διαρκζσ Συνζδριο Το Σϊμα κάκε Τακτικοφ Συνεδρίου είναι δυνατόν να ςυγκλθκεί ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαρκοφσ ευκφνθσ του για τθν αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν κεντρικϊν επιλογϊν. Θ κεματολογία του Διαρκοφσ Συνεδρίου είναι απολφτωσ περιοριςμζνθ ςτο κζμα για το οποίο ςυγκαλείται. Σε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να αλλάξει ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ του Τακτικοφ Συνεδρίου. Τθν ευκφνθ για τθν ςφγκλθςθ του τθν ζχει θ Κ.Ε. του κόμματοσ ι το 40% των Ρεριφερειακϊν Συνελεφςεων ι το 10% των μελϊν του κόμματοσ Διαρκζσ Συνζδριο μπορεί να ςυγκλθκεί ςε κάκε χρονικι ςτιγμι, ςε καμιά όμωσ περίπτωςθ ςε διάςτθμα που υπερβαίνει τα δφο (2) χρόνια από τθν ςφγκλιςθ του ωσ Τακτικό Συνζδριο Ζκτακτο Συνζδριο Αν το χρονικό διάςτθμα μζχρι το επόμενο Τακτικό Συνζδριο κεωρείται μεγάλο και εκτιμάται ότι υπάρχει επείγουςα ανάγκθ να παρκοφν αποφάςεισ που μπορεί να αλλάηουν τισ αποφάςεισ του προθγουμζνου τακτικοφ Συνεδρίου, τότε Συγκαλείται Ζκτακτο Συνζδριο μζςα ςε τρεισ μινεσ. Τθν ευκφνθ για τθν ςφγκλθςθ του τθν ζχει θ Κ.Ε. του κόμματοσ ι Ρεριφερειακζσ Συνελεφςεισ που εκπροςωποφν το 40% των μελϊν του κόμματοσ ι το 10% των μελϊν του κόμματοσ. Για Ζκτακτο Συνζδριο απαιτείται εκλογι αντιπροςϊπων όπωσ ακριβϊσ και για το τακτικό Συνζδριο. Ο επιςπεφδων για τθν ςφγκλιςθ του Εκτάκτου Συνεδρίου ζχει και τθν υποχρζωςθ να δθμοςιοποιιςει τθν επιχειρθματολογία του και να προτείνει τθν θμεριςια διάταξθ.

35


Ρεριφερειακι Συνδιάςκεψθ ι (Ρεριφερειακό Συνζδριο) Ρεριφερειακι Συνδιάςκεψθ ςυγκροτείται από αντιπροςϊπουσ οι οποίοι εκλζγονται από τισ Συνελεφςεισ των μελϊν οι οποίεσ υπάγονται ςτθν Ρεριφζρεια. Ζχει τθν ευκφνθ να χαράηει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τισ προτεραιότθτεσ για τθν ςυνολικι ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ ωσ βακμίδασ διοικθτικισ διαίρεςθσ και βαςικοφ πεδίου για τον ςτρατθγικό αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ χϊρασ. Ελζγχει τθν Ρεριφερειακι Επιτροπι και ζχει κάκε αρμοδιότθτα που προκφπτει από τθν υποχρζωςθ τθσ να αςκεί ζλεγχο ςτα εκτελεςτικά όργανα και ςτισ επιτροπζσ που λειτουργοφν ςτο χϊρο τθσ ευκφνθσ τθσ. Συγκαλείται τακτικά κάκε δφο χρόνια και ζκτακτα όταν το ηθτιςουν Συνελεφςεισ που εκπροςωποφν το 40% των μελϊν τθσ περιφζρειασ ι το 10% των μελϊν. Εκλζγει τθν Ρεριφερειακι Επιτροπι και τθν/τον Συντονιςτι τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Ρολιτικά Πργανα του Κόμματοσ Θ Κεντρικι Επιτροπι (Κ.Ε.) Θ Κ.Ε. αποτελεί το ανϊτερο πολιτικό όργανο του Κόμματοσ μζχρι το επόμενο Συνζδριο. Συνεδριάηει το αργότερο κάκε τρεισ μινεσ. Είναι υπεφκυνθ για τον πολιτικό ςχεδιαςμό του Κόμματοσ για το διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ ςφνοδό τθσ ςτο πλαίςιο των αποφάςεων του Συνεδρίου. Για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ ςυγκροτεί τα Τμιματα τθσ που λειτουργοφν με τθν ευκφνθ τθσ Ολομζλειασ τθσ Κ.Ε. Για τον ίδιο ςκοπό ςυγκροτεί επιτροπζσ ειδικοφ ςκοποφ και περιοριςμζνου χρόνου. Είναι υπεφκυνθ για τθν επεξεργαςία κζςεων δια μζςου των Τμθμάτων τθσ και των επιτροπϊν ειδικοφ ςκοποφ. Ελζγχει ςε κάκε ςφνοδό τθσ τα εκτελεςτικά όργανα και το όργανο κεντρικισ επιχειρθςιακισ ευκφνθσ (Διεφκυνςθ). Ανακαλεί τον Ρρόεδρο του κόμματοσ αν εκτιμιςει ότι ςυςτθματικά παραβιάηει αποφάςεισ των πολιτικϊν οργάνων ι θ ςυμπεριφορά του δθμιουργεί προβλιματα πολιτικισ και θκικισ τάξθσ ςτο κόμμα. Συγκαλεί ζκτακτο Συνζδριο με κζμα αντικατάςταςθ προζδρου. Μζχρι τθν τελικι απόφαςθ του ςυνεδρίου κακικοντα προζδρου εκτελεί ο Γραμματζασ τθσ Κ.Ε. Εκλζγει από τα μζλθ του κόμματοσ τθν αντιπροςωπία για τα Συνζδρια του ΚΕΑ και από τα μζλθ τθσ τθν αντιπροςωπία του Κόμματοσ ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του ΚΕΑ (Απαιτείται ρφκμιςθ για τθν μεταβατικι περίοδο) Εγκρίνει τισ επεξεργαςίεσ των Τμθμάτων και των επιτροπϊν ειδικοφ ςκοποφ μετά από ειςιγθςι τουσ. Εκτιμά τθν επάρκεια των προθγοφμενων αποφάςεϊν τθσ. Ραραπζμπει ςτθν ειδικι επιτροπι εκτάκτων ςυνκθκϊν περιπτϊςεισ που κατά τθν εκτίμθςι τθσ με ζργα ι με δθλϊςεισ ουςιωδϊσ παραβιάηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ του κόμματοσ. Στθν 1θ Συνεδρίαςι τθσ μετά το τακτικό Συνζδριο εκλζγει: 1. Τον/θν Γραμματζα τθσ και Αναπλθρωτι Γραμματζα που ζχουν τθν ευκφνθ λειτουργίασ τθσ Κ.Ε. 2. Τον/θν Γραμματζα τθσ Διεφκυνςθσ και Αναπλθρωτι που ζχουν τθν ευκφνθ 36


λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ του Κόμματοσ. Θ Κ.Ε. κάνει τον απολογιςμό τθσ ςτο τζλοσ τθσ κθτείασ τθσ. Ο Απολογιςμόσ τθσ ςυηθτείται κατά τθν προςυνεδριακι περίοδο ςε όλο το Κόμμα. Κατά τθν εκλογι τθσ νζασ Κ.Ε. εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του άρκρου περί κθτειϊν. Θ Ρεριφερειακι Επιτροπι Θ Ρεριφερειακι Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ να υλοποιιςει το πολιτικό πλαίςιο και τισ αποφάςεισ τθσ Ρεριφερειακισ Συνδιάςκεψθσ. Επεξεργάηεται και ειςθγείται ςτθν περιφερειακι Συνδιάςκεψθ ςυνολικά περιφερειακά ςχζδια. Οργανϊνει τθν παρζμβαςθ του Κόμματοσ ςε όλουσ τουσ κεςμοφσ τθσ Ρεριφζρειασ τθσ. Συντονίςει τισ δράςεισ των δυνάμεων του Κόμματοσ ςτθν Ρεριφζρεια τθσ. Εκλζγει τθν Γραμματεία τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Ελζγχει ςε κάκε Σφνοδο τθσ τθν Γραμματεία τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ. Εξειδικεφει τισ αποφάςεισ τθσ Κ.Ε. Συνζρχεται τουλάχιςτον μία φορά το δίμθνο.

Επιχειρθςιακά-Εκτελεςτικά όργανα Ο Ρρόεδροσ του Κόμματοσ Ο Ρρόεδροσ του Κόμματοσ ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 1. Εκπροςωπεί το κόμμα κατά προτεραιότθτα ςε κάκε δθμόςια εκπροςϊπθςθ. 2. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ορίηει εκπρόςωπό του λαμβάνοντασ υπόψθ του τουσ καταμεριςμοφσ του κόμματοσ. 3. Ρροΐςταται των κεντρικϊν οργάνων του κόμματοσ: Κ.Ε., Διεφκυνςθ, Ε.Γ. 4. Είναι πρόεδροσ τθσ Κοινοβουλευτικισ ομάδασ του κόμματοσ. Αν δεν είναι μζλοσ του Κοινοβουλίου προΐςταται των ςυνεδριάςεων τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Κ.Ε. ορίηει τον Ρρόεδρο τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ. 5. Σε περίπτωςθ μακρόχρονθσ απουςίασ, αςκζνειασ ι αδυναμίασ του να αςκιςει τα κακικοντα του τον αναπλθρϊνει ο επικεφαλισ του κάκε οργάνου για τα αντίςτοιχα κακικοντα. 6. Συγκροτεί επιτελείο υποςτιριξθσ το οποίο λειτουργεί ςτο πλαίςιο των κατευκφνςεων του. ( Γραφείο Τφπου, Γραφείο Ρροζδρου, ειδικοί Σφμβουλοι κλπ). 7. Το επιτελείο υποςτιριξθσ του Ρροζδρου ςυμβουλεφεται αδιαλείπτωσ τισ επεξεργαςίεσ τθσ Κ.Ε. και των τμθμάτων τθσ.

Θ Διεφκυνςθ του Κόμματοσ Θ Διεφκυνςθ ςυγκροτείται και λειτουργεί ωσ το κεντρικό επιχειρθςιακό όργανο του κόμματοσ αυςτθρά ςτο πλαίςιο των αποφάςεων τθσ Κ.Ε., τον ζλεγχο τθσ οποίασ υφίςταται ςε κάκε τακτικι (τριμθνιαία) ςυνεδρίαςι τθσ. 37


Ο ακριβισ αρικμόσ του οργάνου αποφαςίηεται με βάςθ τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό που παρουςιάηει ο πρόεδροσ του κόμματοσ ςτθν πρϊτθ μετά από κάκε Τακτικό Συνζδριο ςυνεδρίαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. Μζλθ τθσ είναι οι επικεφαλισ των κεντρικϊν τομζων του κόμματοσ, περιφζρειασ, Τμθμάτων κ.λ.π. οι οποίοι ζχουν εκλεγεί από τισ αντίςτοιχεσ ςυνελεφςεισ. Θ Διεφκυνςθ του Κόμματοσ ςυνεδριάηει το αργότερο μία φορά τον μινα. Συγκαλείται από τον/τθν Γραμματζα τθσ ι από τον/τθν Αναπλθρωτι του/τθσ ςε περίπτωςθ κωλφματοσ του/τθσ. Για τα μζλθ τθσ Διεφκυνςθσ που ζχουν εκλεγεί ςτθν ΚΕ αναςτζλλεται αυτι τουσ θ ιδιότθτα κακ’ όςον διάςτθμα αποτελοφν μζλθ τθσ διεφκυνςθσ. Συμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Κ.Ε. ειςθγοφνται κζματα και προτάςεισ τθσ αρμοδιότθτασ τουσ, ζχουν δικαίωμα λόγου, αλλά δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου δεδομζνου ότι είναι ελεγχόμενα από τθν ΚΕ και δεν ςυμβιβάηεται θ ιδιότθτα του ελεγχομζνου και του ελζγχοντοσ να ςυμπίπτουν ςτο ίδιο όργανο ι ςτο ίδιο πρόςωπο. Εάν για οποιονδιποτε λόγο πάψει θ ιδιότθτα τουσ ωσ μελϊν τθσ διεφκυνςθσ ενεργοποιείται και πάλι θ ιδιότθτα τουσ ωσ μελϊν τθσ Κ.Ε. εφ' όςον και εάν είχε αναςταλεί. Ο Γραμματζασ τθσ Οργάνωςθσ τθσ Νεολαίασ του Κόμματοσ ςυμμετζχει ωσ μζλοσ τθσ Διεφκυνςθσ με πλιρθ δικαιϊματα. Το Εκτελεςτικό Γραφείο Είναι όργανο κακθμερινισ λειτουργίασ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ διαρκισ και αδιάκοποσ παρζμβαςθ του κόμματοσ ςτθν κακθμερινι πολιτικι και κοινωνικι πραγματικότθτα. Συγκαλείται από τον Ρρόεδρο και αποτελείται από: 1. Ρρόεδρο 2. Γραμματζα τθσ Κ.Ε. 3. Γραμματζα τθσ Διεφκυνςθσ. 4. Γραμματζα τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ. 5. Υπεφκυνο Τφπου. 6. Αντικαταςτάτθ Γραμματζα Κ.Ε. 7. Αντικαταςτάτθ Γραμματζα Διεφκυνςθσ Στισ Συνεδριάςεισ καλείται και όποιο ςτζλεχοσ κρίνεται απαραίτθτο προκειμζνου να ανταποκρίνεται το κόμμα ςτθν κακθμερινι και αδιάλειπτο παρζμβαςι του. Θ Νομαρχιακι Γραμματεία Θ Νομαρχιακι Γραμματεία ζχει τθν ευκφνθ: Να Συντονίςει τισ δράςεισ των δυνάμεων του Κόμματοσ ςτο Νομό τθσ. Να Εξειδικεφει τισ αποφάςεισ τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ. Να Εκλζγει Γραμματζα τθσ Νομαρχιακι Επιτροπισ. Συνζρχεται τουλάχιςτον μία φορά το μινα.

38


Μεταβατικζσ διατάξεισ Ζνταξθ των ςυνιςτωςϊν ςτον ενιαίο ΣΥ΢ΙΗΑ Μετά τθν προκιρυξθ του 1ου Συνεδρίου οι Συνιςτϊςεσ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ ενεργοποιοφν τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από το καταςτατικό κάκε μιασ, προκειμζνου να επιτραπεί ςτα μζλθ τουσ να ςυμμετάςχουν ιςότιμα ςτθν προςυνεδριακι διαδικαςία. Οι αποφάςεισ κάκε ςυνιςτϊςασ κοινοποιοφνται ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι μζχρι .............(Σε κάκε περίπτωςθ πριν από τθν ανακιρυξθ των Συνζδρων του Συνεδρίου εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του) Αν κάποια από τισ ςυνιςτϊςεσ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ δεν επικυμεί να ενταχκοφν τα μζλθ τθσ ςτο ενιαίο κόμμα ζχει τθν δυνατότθτα να παρακολουκεί τισ προςυνεδριακζσ διαδικαςίεσ και το τελικό ςϊμα του Συνεδρίου με τθν ιδιότθτα του παρατθρθτι. Με τθν ζναρξθ του 1ου Ιδρυτικοφ Συνεδρίου θ Οργανωτικι Επιτροπι κατακζτει ςτο προεδρείο τισ δθλϊςεισ των ςυνιςτωςϊν ςτισ οποίεσ ζχουν εκφράςει τθ βοφλθςι τουσ: 1. Αναςτζλλουν τθν λειτουργία τουσ ωσ αυτοτελείσ πολιτικοί οργανιςμοί. 2. Τα μζλθ τουσ εντάςςονται ωσ φυςικά πρόςωπα ςτον νζο ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ και παίρνουν μζροσ ωσ ιςότιμα και πλιρθ μζλθ ςτισ διαδικαςίεσ του. 3. Ρριν από τθ λιξθ του 1ου Ιδρυτικοφ Συνεδρίου ςυγκροτείται επιτροπι προκειμζνου να αντιμετωπίςει όλεσ τισ αςτικζσ εκκρεμότθτεσ των ςυνιςτωςϊν (ςυμβάςεισ, ενοικιάςεισ ακινιτων, περιουςία ςυνιςτωςϊν κ.λ.π.). 4. Αν μία ι περιςςότερεσ από τισ ςυνιςτϊςεσ του ςθμερινοφ ΣΥ΢ΙΗΑ – ΕΚΜ δεν επικυμεί να ενταχκοφν τα μζλθ τθσ ςτο νζο φορζα μπορεί, εφόςον επικυμεί, να ςυμμετζχει ςτισ λειτουργίεσ του ωσ παρατθρθτισ. Παρατθρθτζσ Τθν ιδιότθτα του παρατθρθτι μποροφν να αποκτιςουν  Συνιςτϊςεσ του ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ που ςυμμετζχουν ςτο ςθμερινό ςχιμα αλλά δεν επικυμοφν να αναςτείλουν τθν λειτουργία τουσ προκειμζνου τα μζλθ τουσ να ςυμμετάςχουν ςτο νζο ΣΥ΢ΙΗΑ.  Ρολιτικζσ ομάδεσ ι κόμματα που μετά τθν προκιρυξθ των προςυνεδριακϊν διαδικαςιϊν, επικυμοφν ωσ αυτόνομοι πολιτικοί οργανιςμοί να ςυμμετζχουν ςτον ΣΥ΢ΙΗΑ-ΕΚΜ. Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται εκδιλωςθ τθσ βοφλθςθσ των ενδιαφερομζνων και απόφαςθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ. Οι πολιτικζσ ομάδεσ με το ςτάτουσ του παρατθρθτι ζχουν δικαίωμα να παρακολουκοφν με ζνα μζλοσ τουσ τισ ςυνεδριάςεισ όλων των πολιτικϊν οργάνων και ςωμάτων του ΣΥ΢ΙΗΑ με δικαίωμα λόγου. Δεν ςυμμετζχουν ςτα επιχειρθςιακά-εκτελεςτικά όργανα. (Το Συνζδριο κα πάρει τισ οριςτικζσ αποφάςεισ για το κακεςτϊσ των Ραρατθρθτϊν)

39


Ρροτάςεισ Ραναγιϊτθ Ράντου Θα ικελα να κατακζςω ωσ εναλλακτικζσ προτάςεισ ςτο τελικό κείμενο του καταςτατικοφ τα εξισ: Α) Ολόκλθρθ θ παράγραφοσ «Αναςτολι, απϊλεια ιδιότθτασ μζλουσ» αντικακίςταται από το εξισ: Αποχϊρθςθ από τον ΣΥ΢ΙΗΑ – αςυμβίβαςτα 1) Θ μθ πλθρωμι τθσ ςυνδρομισ για 1 χρόνο από το μζλοσ του ΣΥ΢ΙΗΑ οδθγεί ςτθ ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ τθσ ψιφου, του εκλζγειν και εκλζγεςκαι. 2) Ζνα μζλοσ μπορεί αν αποχωριςει οποτεδιποτε το επικυμεί από τον ΣΥ΢ΙΗΑ με ρθτι διλωςι του ςτθ γραμματεία ι τθ ςυνζλευςθ τθσ ΡΚ ςτθν οποία ανικει 3) Θ ιδιότθτα του μζλουσ του ΣΥ΢ΙΗΑ είναι αςυμβίβαςτθ με: - Τθ ςυμμετοχι και ενεργοποίθςι του υπζρ άλλου κόμματοσ. - Τθ ςυμμετοχι και δθμόςια υποςτιριξθ ςε ψθφοδζλτιο για τισ εκλογζσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (αϋ και βϋ βακμόσ) άλλο από αυτό που ζχει αποφαςίςει να ςτθρίξει ο ΣΥ΢ΙΗΑ. - Τθ ςυμμετοχι και ςτιριξθ ςε άλλθ ςυνδικαλιςτικι παράταξθ από αυτιν που ςτθρίηει ο ΣΥ΢ΙΗΑ, εφόςον ςτο εν λόγω ςυνδικάτο ζχει λθφκεί απόφαςθ ςυμμετοχισ των μελϊν του κόμματοσ αποκλειςτικά με ζνα ψθφοδζλτιο. - Τθν αποδοχι δθμόςιου αξιϊματοσ μζςω του οποίου αςκείται κυβερνθτικι πολιτικι, χωρίσ τθν ζγκριςθ του κόμματοσ. 4) Στθν περίπτωςθ που ςυμβεί κάτι από τα παραπάνω αναςτζλλεται θ ιδιότθτα του μζλουσ του ΣΥ΢ΙΗΑ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, που κακορίηεται από τθν ΡΚ ςτθν οποία ανικει, και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο: α) Από το ςφνολο τθσ κθτείασ μζλουσ που εκλζχτθκε ςε κάποιο αξίωμα με διαφορετικό ψθφοδζλτιο. β) Ζνα χρόνο, για μζλοσ που δεν ζχει εκλεγεί ςε αξίωμα 5) Θ επιβολι των παραπάνω κυρϊςεων γίνεται από τθ Συνζλευςθ ςτθν οποία ςυμμετζχει το κρινόμενο μζλοσ (ακόμθ και αν θ αςυμβίβαςτθ ςυμπεριφορά ζγινε ςε τομζα πζραν τθσ ευκφνθσ τθσ ΡΚ), μετά από αίτθμα ενόσ τουλάχιςτον μζλουσ του ΣΥ΢ΙΗΑ από οποιαδιποτε ΡΚ. Στθ ςυνζλευςθ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ, με πλιρθ δικαιϊματα, το κρινόμενο μζλοσ. Αρχικά διαπιςτϊνεται από τθ ςυνζλευςθ ότι υφίςτανται τα παραπάνω αςυμβίβαςτα. Εφόςον αυτό ςυμβεί, θ ςυνζλευςθ είναι υποχρεωμζνθ να προχωριςει ςε επιβολι κυρϊςεων, διακζτει όμωσ τθν ευχζρεια να κακορίςει τθ διάρκεια του αποκλειςμοφ από τθν κομματικι ιδιότθτα, ςφμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωςθ που θ ςυνζλευςθ εκτιμά πωσ ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να μθ λάβει απόφαςθ, αλλά να παραπζμψει το κζμα ςτο ανϊτερο όργανο, το οποίο και κα κρίνει αν κα πρζπει να επιβλθκοφν ι όχι κυρϊςεισ και ποιεσ. Σε περίπτωςθ που θ Συνζλευςθ δεν ςυνεδριάςει ι για οποιονδιποτε λόγο δεν καταλιξει ςε απόφαςθ, του κζματοσ επιλαμβάνεται αυτεπαγγζλτωσ και χωρίσ άλλθ διαδικαςία θ Νομαρχιακι Επιτροπι, και ςτθ ςυνζχεια –αν και πάλι δεν λθφκεί απόφαςθ– θ ΚΕ. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ του ΣΥ΢ΙΗΑ, από

40


οποιαδιποτε ΡΚ, κατακζςει ζνςταςθ επί τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε ςτθ ςυνζλευςθ ι ςτθ Νομαρχιακι Επιτροπι. Κάκε μζλοσ του οποίου αναςτζλλεται θ ιδιότθτα μπορεί, αφοφ προθγουμζνωσ απορριφκοφν οι ενςτάςεισ του από τα ανϊτερα όργανα, να απευκυνκεί ςτο Συνζδριο. 6) Το μζλοσ που ζχει διαγραφεί μπορεί, μπορεί μετά τθ λιξθ τθσ ποινισ, να ηθτιςει τθν επανζνταξι του ςτον ΣΥ΢ΙΗΑ αποκλειςτικά από τθν ΡΚ ςτθν οποία ςυμμετείχε και προθγουμζνωσ, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται για τα νζα μζλθ και εφόςον δεν εξακολουκοφν να υφίςτανται αςυμβίβαςτεσ με τθν ιδιότθτα του μζλουσ καταςτάςεισ.

Β) Στο κομμάτι τθσ Κεντρικισ επιτροπισ, προτείνω το 9ο ςθμείο να διαμορφωκεί ωσ εξισ:  Τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ αναλαμβάνουν ςυγκεκριμζνα κακικοντα, ςυμμετζχουν ςτισ Ρολιτικζσ Κινιςεισ που ανικουν και αναλαμβάνουν ευκφνεσ ςτο πλαίςιο των αποφάςεϊν τθσ. Λειτουργοφν ςτον δθμόςιο χϊρο ωσ εκπρόςωποι του ΣΥ΢ΙΗΑ, κάτι που ςυνεπάγεται ότι πζραν του κατοχυρωμζνου δικαιωματόσ τουσ να διατυπϊνουν τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ με διακριτό τρόπο, οφείλουν να παρουςιάηουν κατά κφριο λόγο (τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά) τισ ςυλλογικζσ κζςεισ του κόμματοσ.

Γ) Ολόκλθρθ θ ενότθτα «Σχζςεισ με το κράτοσ και τθν κυβζρνθςθ» αντικακίςταται από το εξισ: Ι) Πλα τα κόμματα, είτε είναι ςτθν κυβζρνθςθ είτε ςτθν αντιπολίτευςθ, αλλθλεπιδροφν με το κράτοσ, το επθρεάηουν και επθρεάηονται από αυτό. Ο ΣΥ΢ΙΗΑ αντιλαμβάνεται αυτι τθν πραγματικότθτα και οργανϊνει τθ δράςθ του και τθ ςυμμετοχι του ςτουσ κοινωνικοφσ και τουσ κρατικοφσ κεςμοφσ με τρόπο που να παρεμποδίηονται φαινόμενα ενςωμάτωςθσ και κρατικοποίθςθσ του κόμματοσ. Στο πλαίςιο αυτό: α) Στισ επεξεργαςίεσ του αναςτοχάηεται και αποτιμά με κάρροσ τα αποτελζςματα τθσ παρζμβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ του ςτουσ κρατικοφσ κεςμοφσ β) Με ευκφνθ τθσ ΚΕ ςυντάςςεται χάρτα αρχϊν για τθ ςυμμετοχι και τθν αλλθλεπίδραςθ του ΣΥ΢ΙΗΑ με τουσ κρατικοφσ κεςμοφσ, θ οποία περιγράφει πϊσ πρζπει να λειτουργοφν ςτθ ςχζςθ τουσ με το κράτοσ: - τα μζλθ και τα ςτελζχθ του κόμματοσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ιδιωτικό και τον δθμόςιο τομζα - τα με υπόδειξθ του ΣΥ΢ΙΗΑ εκλεγμζνα και διοριςμζνα πρόςωπα ςε κάκε είδουσ δθμόςιεσ κζςεισ και αξιϊματα - τα κεςμικά και τα άτυπα όργανα του ΣΥ΢ΙΗΑ (π.χ. ΕΕΚΕ, τμιματα, ομάδεσ εργαςίασ, γραφεία προζδρου και βουλευτϊν κ.λπ.) γ) Θ ΚΕ ορίηει τριμελι επιτροπι από πρόςωπα με ιδιαίτερο κφροσ και ακεραιότθτα, θ οποία κα παρεμβαίνει ςε ηθτιματα που δεν προβλζπονται από τθν παραπάνω χάρτα, κα εξειδικεφει τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφνται και κα επιλφει προβλιματα, είτε προκαταβολικά είτε εκ των υςτζρων. Οι αποφάςεισ τθσ επιτροπισ είναι δεςμευτικζσ, μποροφν όμωσ να αλλάξουν με απόφαςθ τθσ ΚΕ.

41


δ) Ορίηεται ωσ ανϊτατο διάςτθμα κθτείασ επαγγελματικοφ ςτελζχουσ (κάκε είδουσ ςυνεργάτεσ και μετακλθτοί υπάλλθλοι κρατικϊν και αυτοδιοικθτικϊν λειτουργϊν, επιςτ. ςυνεργάτεσ βουλευτϊν και ευρωβουλευτϊν, αποςπαςμζνοι ι μετακλθτοί υπάλλθλοι, ςυνεργάτεσ τμθμάτων και γενικά επαγγελματικά ςτελζχθ κάκε είδουσ) τα 5 χρόνια. Τα πρόςωπα αυτά μποροφν να επανζλκουν μετά από 5 χρόνια. Οι παραπάνω περίοδοι υπολογίηονται ακροιςτικά, δθλαδι για να μπορζςει κάποιοσ να αξιοποιθκεί ωσ επαγγελματικό ςτζλεχοσ οποιουδιποτε είδουσ, κα πρζπει ςτα τελευταία 10 χρόνια να περιλαμβάνονται ςυνολικά τουλάχιςτον 5 χρόνια μθ επαγγελματικισ ςχζςθσ. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ (παρ. 3) θ περίοδοσ των 5 ετϊν επαγγελματικισ ςχζςθσ με το κόμμα μπορεί να παρατακεί για μία φορά κατά δφο χρόνια. Με ευκφνθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ κακορίηονται μεταβατικζσ διατάξεισ και εξαιρζςεισ για πρόςωπα που το 2013 ζχουν ςυμπλθρϊςει πενταετία, ιδίωσ δε για όςουσ ζχουν ςυμπλθρϊςει δεκαετία και αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ εφρεςθσ άλλθσ εργαςίασ. Εξαιροφνται επίςθσ οι περίοδοι που κάποιο ςτζλεχοσ διακζτει επαγγελματικι ςχζςθ ωσ ευκεία απόρροια τθσ εκλογισ του ςε κομματικό αξίωμα (π.χ. γραμματζασ του κόμματοσ). Εξαιροφνται επίςθσ τεχνικοί υπάλλθλοι και ςτελζχθ του λογιςτθρίου του κόμματοσ. ΙΙ) Είναι γνωςτό ότι οι μζχρι ςιμερα κυβερνιςεισ ζχουν κάνει κατάχρθςθ του κεςμοφ των «πολιτικϊν κζςεων» ςτον κρατικό μθχανιςμό, δθμιουργϊντασ ςτρατιζσ κρατικοδίαιτων κομματικϊν ςτελεχϊν και εδραιϊνοντασ ζνα κομματικό Δθμόςιο. Στόχοσ του ΣΥ΢ΙΗΑ είναι να ανατρζψει αυτι τθν κατάςταςθ, ιδίωσ αν βρεκεί ςε κυβερνθτικι κζςθ, περιορίηοντασ τον αρικμό των «πολιτικϊν κζςεων» ςτισ απολφτωσ αναγκαίεσ και αξιοποιϊντασ το υπάρχον προςωπικό του δθμόςιου τομζα. Για τον ΣΥ΢ΙΗΑ ο ςτενόσ και ο ευρφσ δθμόςιοσ τομζασ, τα νοςοκομεία, οι οργανιςμοί και οι εταιρείεσ του κράτουσ δεν αποτελοφν χϊρο «τακτοποίθςθσ» ςτελεχϊν που «προςζφεραν ςτθν παράταξθ» αλλά δεν εκλζχτθκαν βουλευτζσ. Για τθν υπζρβαςθ αυτοφ του φαινομζνου και τθν κακιζρωςθ διαφορετικισ κουλτοφρασ διοίκθςθσ του Δθμοςίου, ο ΣΥ΢ΙΗΑ: α) με ευκφνθ τθσ ΚΕ καταρτίηει και επικαιροποιεί κατά διαςτιματα αναλυτικό ςχεδιαςμό για τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα πρζπει να καλφπτονται οι διάφορεσ «πολιτικζσ κζςεισ» του κρατικοφ μθχανιςμοφ και των εποπτευόμενων φορζων (π.χ. κακοριςμόσ προςόντων, διαςφάλιςθ ανεξαρτθςίασ και αμερολθψίασ των διαδικαςιϊν εκλογισ κ.λπ). Είναι αυτονόθτο ότι όςοι επιλζγονται με οποιαδιποτε διαδικαςία να υπθρετιςουν ςε τζτοιεσ κζςεισ –είτε είναι μζλθ του ΣΥ΢ΙΗΑ είτε όχι–δεςμεφονται για τθν τιρθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτον τομζα τουσ και γενικότερα. β) Κακιερϊνει ανϊτατο ποςοςτό ςυμμετοχισ μεςαίων και ανϊτερων ςτελεχϊν του (γραμματείσ ΡΚ, μζλθ νομαρχιακϊν επιτροπϊν, μζλθ ΚΕ, μζλθ γραμματειϊν τμθμάτων, μζλθ του πανελλινιου ςυντονιςτικοφ τθσ ςυνδικαλιςτικισ του παράταξθσ) κατ’ ανϊτατον ςτο 30% των «πολιτικϊν κζςεων» του κρατικοφ μθχανιςμοφ. Στθ ρφκμιςθ αυτι εμπίπτουν και όςοι ςυμμετείχαν ςτα παραπάνω κομματικά όργανα ζωσ και ζξι μινεσ πριν τθ ςυγκρότθςθ τθσ κυβζρνθςθσ. Δ) Στθν ενότθτα για το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, το ςθμείο β ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ

42


β. Συγκροτείται από 2 μζλθ που εκλζγονται από κάκε Νομαρχιακι Οργάνωςθ τθσ περιφζρειασ, από τουσ Γραμματείσ των αντίςτοιχων Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν από τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ που ανικουν ςε οργανϊςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιφζρειασ και τουσ βουλευτζσ των νομϊν τθσ περιοχισ, τον επικεφαλισ τθσ περιφερειακισ παράταξθσ, τουσ δθμάρχουσ που ςυμμετζχουν ςτον ΣΥ΢ΙΗΑ, κακϊσ και ζναν εκπρόςωπο τθσ περιφερειακισ κίνθςθσ και κάκε δθμοτικισ κίνθςθσ τθσ περιφζρειασ. Συνεδριάηει τουλάχιςτον 2 φορζσ το χρόνο. Οι ςυνεδριάςεισ πραγματοποιοφνται περιοδικά ςε όλουσ τουσ Νομοφσ τθσ Ρεριφζρειασ και οι αποφάςεισ αποτελοφν κεματολογία των ςυνεδριάςεων τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. Ε) Στθν ενότθτα «Ρεριφερειακι ςυνδιάςκεψθ», το τζταρτο ςθμείο του ςθμείου β ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ:  Μζλθ του κόμματοσ που ζχουν ειδικζσ γνϊςεισ για κζματα περιφερειακισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και μθ μζλθ του κόμματοσ που ςυμφωνοφν με το βαςικό πλαίςιο κατευκφνςεων και λειτουργίασ του κόμματοσ και ζχουν ειδικζσ γνϊςεισ για κζματα περιφερειακισ ανάπτυξθσ. ΣΤ) Στθν ενότθτα «Τμιματα και Επιτροπζσ» το 5ο ςθμείο διαμορφϊνεται ωσ εξισ (αφαιρείται θ λζξθ Τμιματα, ϊςτε να μθν υπάρχει ςφγχυςθ με τα Τμιματα τθσ ΚΕ)  Τμιματα και Επιτροπζσ ςυγκροτοφνται και ςε νομαρχιακό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο. Η) Ρροςκικθ ςτθν ενότθτα «Νεολαία» ωσ επιπλζον ςθμεία: «-Εκπρόςωποι των οργάνων τθσ Νεολαίασ του ΣΥ΢ΙΗΑ ςυμμετζχουν με δικαίωμα λόγου ςτα αντίςτοιχα όργανα του κόμματοσ . Το ίδιο ιςχφει και για τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων του κόμματοσ ςτα αντίςτοιχα όργανα τθσ Νεολαίασ. - Ο Γραμματζασ τθσ Νεολαίασ του ΣΥ΢ΙΗΑ είναι μζλοσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ του κόμματοσ με πλιρθ δικαιϊματα. »

43


Ρροτάςεισ Μιχάλθ Καςτρινάκθ και Κϊςτα Ραπακϊςτα Θ διαρκισ μάχθ κατά τθσ γραφειοκρατίασ Κεντρικό ηθτοφμενο τθσ οργάνωςθσ τθσ εςωτερικισ ηωισ του ΣΥ΢ΙΗΑ είναι θ καταπολζμθςθ γραφειοκρατικϊν εκφυλιςτικϊν φαινομζνων. Στα πλαίςια αυτά τίκεται το χρονικό διάςτθμα των 8 ετϊν ωσ ανϊτερο χρονικό διάςτθμα που μπορεί να ζχει κάποιοσ επαγγελματικι ςχζςθ οποιουδιποτε τφπου με τον ΣΥ΢ΙΗΑ. Θ κθτεία των εκπροςϊπων μασ ςε κοινοβουλευτικό επίπεδο δεν μπορεί να ξεπερνά τισ 2 πλιρεισ κθτείεσ και το χρονικό όριο των 8 ετϊν. Μπορεί να εξαιρεκεί το 25% τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ μετά από απόφαςθ εςωκομματικοφ δθμοψθφίςματοσ για τα πρόςωπα που μποροφν να κάνουν χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ. Μετά από διακοπι μιασ πλιρουσ κθτείασ 4 ετϊν μποροφν να κζςουν ξανά υποψθφιότθτα για 1 τελευταία πλιρθ κθτεία. Τα μζλθ τθσ ΚΕ μποροφν να εκλζγονται για 2 ςυνεχόμενεσ πλιρεισ κθτείεσ νοοφμενεσ από τακτικό ςυνζδριο ςε τακτικό ςυνζδριο και μετά από διακοπι 1 κθτείασ μποροφν να κζςουν ξανά υποψθφιότθτα. Ο αρικμόσ των επαγγελματικϊν ςτελεχϊν, των αποςπαςμζνων δθμοςίων υπαλλιλων, των επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν βουλευτϊν και ςυνδικαλιςτϊν που βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μελϊν τθσ ΚΕ. Σε περίπτωςθ κυβζρνθςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχει ο ΣΥ΢ΙΗΑ, ο αρικμόσ των μελϊν τθσ ΚΕ που κατζχει ανϊτερεσ κυβερνθτικζσ κζςεισ δεν μπορεί να ξεπερνά το 25%. Τα μζλθ τθσ Γραμματείασ τθσ ΚΕ ςε περίπτωςθ κυβζρνθςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχει ο ΣΥ΢ΙΗΑ και κατζχουν ανϊτερθ κυβερνθτικι κζςθ δεν μπορεί να ξεπερνοφν το 25%. Το 40% των μελϊν τθσ ΚΕ αντιςτοιχίηεται ςτισ Ρεριφζρειεσ ςφμφωνα με τθν διοικθτικι οργάνωςθ τθσ χϊρασ ςε αναλογία με τον αρικμό μελϊν των οργανϊςεων ςτισ αντίςτοιχεσ Ρεριφζρειεσ.

44


Ρροτάςεισ Σταφρου Καράμπελα (ΕΔΘΚ) για ςχζδιο καταςτατικοφ 1. Κιεξσηνί από ηα απιά κέιε ζε πνζνζηό 20% ζε όια ηα όξγαλα ηνπ ζρήκαηνο. 2. Πνζνζηό 20% λέσλ κειώλ ζε όια ηα όξγαλα ηνπ ζρήκαηνο. 3. Δύν ζεηείεο ή θαη' αλώηαην 8 ρξόληα βνπιεπηηθήο παξνπζίαο ή εθινγήο ζην ίδην θνκκαηηθό όξγαλν. 4. Πεληαεηήο ζεηεία γηα όια ηα επαγγεικαηηθά ζηειέρε. 5. Αζπκβίβαζην βνπιεπηηθήο ηδηόηεηαο θαη θπβεξλεηηθήο ζέζεο. 6. Αζπκβίβαζην επαγγεικαηηθήο κε ην θόκκα ζρέζεο θαη θαηνρήο αμηώκαηνο ζην θόκκα. 7. Από ηα 16 έηε εγγξαθή ζην θόκκα. 8. Υπνρξέσζε ησλ κειώλ ε ππεξάζπηζε ηνπ Σπληάγκαηνο θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 120. 9. Τν κέινο έρεη δηθαίσκα λα εθθξάδεη θαη δεκόζηα ηελ άπνςή ηνπ, αθνύ αλαθέξεη πνηα είλαη ε θνηλή ζέζε. 10. Δεκνςήθηζκα γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα κε αίηεκα ηνπ 10% ησλ νηθνλνκηθά ελήκεξσλ κειώλ ή κε αίηεκα ηνπ 25% ησλ κειώλ ηεο ΚΕ. 11. Τν θόκκα δελ αλακηγλύεηαη ζηηο επηινγέο ησλ κειώλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε εθηόο από ηηο επηινγέο γηα ηηο πξσηεύνπζεο λνκώλ θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο. 12. Δελ ππάξρεη δηαγξαθή παξά αλαζηνιή ηεο θνκκαηηθήο ηαπηόηεηαο γηα ηξεηο κήλεο ην αλώηαην.

45

SYRIZA Protasi Katastatiko teliko  

Σχέδιο Καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, εν όψει του 1ου Συνεδρίου του Νέου Κόμματος

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you