Infoblad AVBG 2008-2

Page 15

Boven: Illustratie uit ‘Jubelalbum Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen 1848/1948’, z.p., 1948, p. 66. Ex. Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Onder: Ongedateerde archieffoto collectie Architectuurarchief Provincie Antwerpen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.