Page 1

Prosjektnotat for �Skolen som arena for barn og unges psykiske helse� Oppdatert 24.06 2014


Prosjektnotat

Innhold: 1

Begrunnelse for å delta i prosjektet .................................................................3

2

Forventninger til deltakelsen ........................................................................3

3

Prosjektets forankring................................................................................3

4

Samhandling mellom skolene og forskere ...........................................................4

5

Fylkeskommunens prioritering av økonomi – midler, tid til å delta i prosjektet. .................4

6

Skisse til fylkeskommunal prosjektorganisasjon.....................................................4

7

Fylkeskommunens støtte til skolene og erfaringsdeling. .......................................5

8

Skisse til system som sikrer rapportering . ..........................................................5

9

Tanker om oppfølging/videreføring av prosjekterfaringene etter prosjektslutt. ..................5

Vedlegg 1

2


Prosjektnotat

Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring i skole og i lærebedrift. I 2013 var det ca. 4 500 elever fordelt på 7 videregående skoler og ca. 1 500 lærlinger i fylket.

1

Begrunnelse for å delta i prosjektet

Prosjektet ”Skolen som arena for barn og unges psykiske helse” vil støtte opp om politisk vedtatte satsinger. Utdanning og det gode livet på Agder er to satsingsområder i Regionplan Agder 2020. I strategi for folkehelse i Aust-Agder for 2014-2015 er videregående skoler et av fem innsatsområder for det helsefremmende og forebyggende arbeid. Følgende er utdrag fra strategien: Det må stimuleres til helsefremmende tiltak og innsatser i videregående skoler. Dette ses i sammenheng med kapittel 9a i opplæringsloven samt Utdanningsdirektoratets satsing på Bedre læringsmiljø (2009-2014). Flere unge sliter med psykiske utfordringer. Det må arbeides på lang sikt og tverrfaglig. Dette prosjektet vil styrke allerede igangsatt arbeid med god psykisk helse for elevene i de videregående skolene i Aust-Agder. Prosjektet vil bidra til å tydeliggjøre hva arbeidet med psykisk helse i skolen handler om. Prosjektet ses i sammenheng med pågående arbeid og erfaringer fra Veiledning i psykisk helse prosjektet (VIP), resultater fra elevundersøkelsen, Ungdata, analyseresultater blant annet gjennom pedagogisk utdanning og læringsspeil verktøyet (PULS) og videreføring av prosjektet Ny GIV.

2

3

Forventninger til deltakelsen •

En forventer at prosjektet vil gi en definisjon av psykisk helse og skolens rolle og ansvar.

En forventer at prosjektet vil gi skolene og skoleeiere flere verktøy i arbeide med elever som sliter med å gjennomføre skolen.

En forventer at prosjektet vil gi eksempler på gode og effektive rutiner og systemer som kan implementeres i skolen.

En forventer at prosjektet vil gi erfaringer og si noe om ressursbruk som bør avsettes til arbeidet med psykisk helse i skolen.

En forventer økt tverrfaglig samarbeid mellom instanser som jobber med psykisk helse for elever slik at arbeidet ses i sammenheng og en kjenner til hverandres satsinger.

Prosjektets forankring på politisk og administrativt nivå i fylkeskommunen og forankring på skolene. •

Saken ble vedtatt av fylkestinget 29. april 2014.

Prosjektet er forankret i skoleledelsen ved deltakerskolene.

Deltakerskolene, utdanningsavdelingen og folkehelserådgiver ved fylkesrådmannens kontor deltok på oppstartssamling for prosjektet 12-13. mai 2014. Samlingen var i regi av de to direktoratene.

Prosjektet er forankret hos fylkesrådmannen ved utdanningsavdelingen og regionalavdelingens folkehelserådgiver.

Rektor eller en utpekt kontaktperson på deltakerskolene blir bindeledd til fylkesrådmannen.

3


Prosjektnotat

4

5

Fylkeskommunens og skolenes tilrettelegging for samhandling mellom skolene og forskere og deltakelse på arrangementer i regi av direktoratene. •

Det vil tilrettelegges for samhandling mellom deltakerskolene i form av erfaringsutvekslingsmøter og samlinger.

Forskerne vil bli invitert til samlinger og møter.

Fylkeskommunen og skolene vil stille med en eller flere kontaktpersoner på arrangement i regi av direktoratene.

Fylkeskommunens prioritering av økonomi – midler, tid til å delta i prosjektet.

Hver skoleeier kan tildeles inntil 300 000 kroner. Fylkeskommunen bidrar med likt beløp. Den totale rammen blir 600 000 kroner per år i fire år. Midlene skal brukes til frikjøp knyttet til prosjektledelse og andre nødvendige oppgaver sentrale for prosjektgjennomføringen samt kjøp av ekstern kompetanse. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller innkjøp av utstyr. Noen av midlene avsettes til felles samlinger i prosjektet, resten fordeles på deltakerskolene. Deltakerskoler: -

Dahlske videregående skole

-

Møglestu videregående skole

-

Tvedestrand og Åmli videregående skole

Deltakerskolene tildeles 180 000 kroner per år. 60 000 kroner per år disponeres av utdanningsavdelingen til felleskostnader. Størrelsen på beløpet til felleskostnader vurderes etter ett år drift.

6

Skolene lager en enkel prosjektplan for sin skole som vedlegges dokumentet når de foreligger.

Fylkesrådmannen har ikke avsatt en egen stillingsressurs for å følge opp prosjektet.

Skisse til fylkeskommunal prosjektorganisasjon (ledelse, ansvar, organisering, tid, for fylkeskommunen og skolene). Skissen bør synliggjøre hvordan fylkeskommunen og skolene utfra sitt ansvar, vil legge til rette for gjennomføringen av prosjektet. •

Prosjektet forankres hos utdanningssjefen.

Prosjektledelse: Rådgiver folkehelse og rådgiverkoordinator i utdanningsavdelingen.

Hver skole oppnevner en prosjektansvarlig som deltar sammen med prosjektledelsen i styringsgruppe for prosjektet. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har også en representant i styringsgruppa.

Organisering på den enkelte skole framkommer i skolenes prosjektplaner (som ligger ved).

Direktoratene etablerer en nettside for prosjektet for deling av prosjektinformasjon.

Det er opprettet en nettside for prosjektet på www.austagderfk.no/psykiskhelse

4


Prosjektnotat

7

8

9

Fylkeskommunens støtte til skolene med hensyn til informasjon, kompetanse og nettverk for erfaringsdeling i egen fylkeskommune, eventuelt mellom de to fylkeskommunene. •

En vil så langt det er mulig bruke allerede eksisterende nettverk som rektorsamlinger og rådgiversamlinger for erfaringsdelinger.

Egne prosjektsamlinger mellom deltakerskolene og samarbeidskommunene.

Aust-Agder fylkeskommune legger opp til tett samarbeid med Telemark fylkeskommune.

Skisse til system som sikrer fylkeskommunene og skolenes interne dokumentasjon og rapportering i prosjektet, og som skal gi grunnlag for rapporteringen til direktoratene. •

Fylkerådmannen har ansvar for sentral rapportering til direktoratene, årlig 1. juni (2015, 2016, 2017, 2018)

Rektor eller prosjektansvarlig ved skolen sender årlig inn en kortfattet rapport til fylkerådmannen.

Det foreligger sentrale maler for rapportering.

Rektor er ansvarlig for forankring av prosjektet i skolens ledergruppe og prosjektansvarlig har ansvar for daglig drift av prosjektet.

Tanker om oppfølging/videreføring av prosjekterfaringene etter prosjektslutt. •

Deltakerskolene vil kunne bruke prosjekterfaringene i videre arbeid med psykisk helse i skolen.

Deltakerskolene vil kunne bidra med gode eksempler til andre videregående skoler.

Prosjekterfaringer kan formidles som foredrag for eksempel på arrangement i regi av direktoratene.

Deltakerskolene vil få gode systemer for samarbeid med eksterne instanser.

Deltakerskolene vil se ulike satsingsområder for psykisk helse i sammenheng.

Deltakerskolene vil få bedre oversikt over ulike hjelpetiltak for bedre psykisk helse.

5


Vedlegg 1

En kort oversikt over de videregående skolene I Aust-Agder er det syv videregående skoler. Disse er geografisk jevnt spredt fra Hovden i nord til Skagerrak i sør, og fra Risør i øst til Lillesand i vest. I disse skolene gis et variert tilbud innen 12 utdanningsprogram. I tillegg finnes tilbud innen teknisk fagskole. Følgende tre skoler deltar:

Dahlske videregående skole Dahlske videregående skole er en kombinert fylkeskommunal skole som ligger i Grimstad. Skolen har ca 800 elever som fordeler seg på syv utdanningsprogrammer: Studiespesialiserende, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og musikk, dans og drama. Sørlandets fagskole med 120 studenter er også tilknyttet Dahlske. Fagskolen har studier i tekniske fag (byggfag, elektrofag og klima/miljø og energifag) og helsefag (psykisk helsearbeid, eldreomsorg med vekt på demens, tverrfaglig miljøarbeid og barsel- og barnepleie). Dahlske videregående skole har ca 140 ansatte hvorav ca. 120 er pedagoger.

Møglestu vidergående skole Møglestu videregående ligger i Lillesand. Skolen tilbyr i dag både studiespesialiserende og yrkesfaglige studier som medier og kommunikasjon, restaurant- og matfag, service og samferdsel, design og håndverk, helse og oppvekst, bygg- og anleggsteknikk. Skolen har i dag omlag 550 elever. I tillegg har skolen en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolen har ca 105 ansatte.

Tvedestrand og Åmli vgs Tvedestrand og Åmli videregående skole har undervisning på fire ulike plasser, Holt, Fiane, Åmli og i Tvedestrand. Skolen tilbyr studiespesialiserende, yrkesfaglige utdanningsprogram som bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, naturbruk og idrettsfag. Tvedestrand og Åmli videregående skole har 530 elever og ca. 120 ansatte. I tillegg har skolen en egen avdeling for tilrettelagt opplæring.

Relevante faginstanser/tjenester og andre samhandlingspartnere som er relevant for dette prosjektet. •

Kommunen ved skolehelsetjenesten

Rådgivere i videregående skole

Rådgivere i ungdomskolen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Deltakerskolene kan involvere andre instanser i løpet av prosjektperioden.

Skolen som arena for barn og unges psykiske helse  
Skolen som arena for barn og unges psykiske helse