Page 1

Fordelingsplan 2011


FORORD Fylkesrådmannen sender med dette ut fordelingsplan 2011 for Aust-Agder fylkeskommune. Dette dokumentet er en detaljering av økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011. I økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011 er utfordringer, problemstillinger og tiltak beskrevet. Dette gjentas ikke i fordelingsplanen. På en del områder er det derfor henvist til økonomiplan og budsjett for nærmere beskrivelser. Fylkestingets vedtak i sak 50/2010 ”Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011” og sak 51/2010 ”Aust-Agder fylkeskommunes fordelingsplan 2011” er tatt inn i sin helhet først i dokumentet. Fordelingsplanen omhandler driftsdelen for 2011. Investeringene er ikke omtalt i dette dokumentet, da de ulike prosjektene er beskrevet i økonomiplan og budsjett.

Arendal, 31. desember 2010

Arild Eielsen John G. Bergh


i

FYLKESTINGSSAK 50/2010 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG BUDSJETT 2011 Vedtak: 1. Fylkestinget vedtar økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011 med følgende endringer: 2011 Tiltak: Planleggingsmidler til Risørveien (kons. Drift) c) Styrking rus- og psykiatriforebyggende tiltak i vgs. (kons.drift) Videreføring studentrabatt enkeltbill. Sponsoravtale med Birkenes skiskyttergruppe (RUP) Arendal kulturhus (RUP) Lørdagsskolen (RUP) d) Togtaxi (RUP) g) Førerkortopplæring Tvedestrand (RUP) Dans ved Dahlske (10 plasser) Sum tiltak Finansiering: Ubrukte konsesjonskraftmidler ”drift”* Udisponerte midler RUP Utbygging Aust-Agder kulturhistoriske senter dekkes av RUP* Justert bruk av disposisjonsfondet Sum inntekter

500 350 500 100 500 267 70 100 65 2452

800 1087 565 2452

2012

2013

2014

350 1000 100

350 1000

350 1000

267

267

465 2182

1210 2827

1650 3000

300 367 254 1261 2182

300 267 2076 184 2827

300 3305 -605 3000

*De 25 første millionene knyttet til utbyggingen på Langsæ dekkes av det regionale utviklingsprogrammet. Tekstlige forslag: a) I forbindelse med tertialrapporter og kommende budsjettbehandlinger er det en målsetting at den økte bruken av disposisjonsfondet innarbeides i det ordinære budsjettet. b) Fylkesveier og asfaltering: Det må jobbes aktivt for å reversere kuttene til investering i fylkesveier og asfaltering fra 2012 og i resten av planperioden. c) Styrkingen av rus- og psykiatriforebyggende tiltak: Må ha et særlig fokus på vestregionen og Setesdal. d) Togtaxi: Dersom Tvedestrand kommune er villig til å stille med sin egenandel til togtaxi-tilbudet, ønsker fylkeskommunen at ordningen fortsatt skal omfatte både Vegårshei og Tvedestrand kommuner. e) Tilskuddsordningen for funksjonshemmede: Fylkestinget ber om å få en egen sak på tilskuddsordningen for funksjonshemmede der man ser på ordningens økonomiske rammer, egenbetalingen samt fordelingen av tilskuddet. I forkant av saken må man innhente innspill fra organisasjoner som har medlemmer som berøres av ordningen. f)

Folkehelseprosjekt i de videregående skolene. Mosjon, kosthold og helse er en stor utfordring for mange elever i videregående skole. Det startes opp et prosjekt innen dette fagfeltet. Aktuelle tiltak kan være:


• • • • •

ii

Framforhandle rabatter eller kollektiv rammeavtale på treningssenter Initiere treningsaktivitet i fritida Tilby elevene rådgiving innen kosthold og helse Kompetansesenter for idrett i Agder (KIA) er en naturlig samarbeidspartner i dette prosjektet Dekning av avsatte midler til folkehelse.

g) Førerkortopplæring i videregående skole. Prøveprosjekt er i gang i Tvedestrand/Åmli og Setesdal. Det er opprettet en statlig ordning som gjelder skoler innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Den delen av prøveprosjektet som faller utenfor den statlige ordningen finansieres med midler fra fylkeskommunen i 2011. h) Etablering av innvandrerråd: a. Fylkestinget ønsker å etablere et innvandrerråd i Aust-Agder fra høsten 2011. b. Fylkestinget ber administrasjonen forberede en sak om dette til behandling i fylkestinget i juni 2011. i)

Utstyrsbehov i de videregående skolene: Fylkestinget ber om å få en sak som avklarer fremtidig utstyrsbehov ved de videregående skolene.

j)

Flytting av service og samferdsel fra Arendal videregående skole til Blakstad videregående skole. Fylkestinget ber om å få en sak om konsekvensene av å flytte tilbudet.

k) Bruk av PC i den videregående skolen: De pedagogiske konsekvensene av innføringen av bærbare PC-er for alle elever evalueres i løpet av økonomiplanperioden. l)

Utvidelse av sommerskolen: Fylkestinget ber om at det vurderes å utvide sommerskolen til andre områder i fylkes vårt. I tillegg må man se på muligheten for å lage et ”leirskoleopplegg” rundt sommerskolen i distriktene, samt å styrke oppfølgingen i overgangen fr grunnskolen til videregående opplæring.

m) En utvidelse av tilbud om dans ved Dahlske videregående skole til 15 plasser vil bli vurdert dersom økonomi og antall søkere tilsier det. 2. Fylkestinget vedtar å ta opp lån på i alt 184 660 000 kroner. 158 mill. kroner avdras over 40 år, mens det resterende beløp på 26,66 mill. kroner avdras over 20 år. 3. Renteinntektene tilhørende fonds tilbakeføres ikke respektive fonds i 2011. 4. Merverdiavgiftskompensasjon fra utgifter i investeringsregnskapet skal i sin helhet benyttes til redusert låneopptak. Dette gjelder ikke investeringer finansiert over tjenester og virksomheters driftsbudsjetter.


iii

FYLKESTINGSSAK 51/2010 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES FORDELINGSPLAN FOR 2011 Vedtak: 1. Fylkestinget vedtar bevilgningene til de ulike virksomheter/ansvarsområder med tilhørende aktivitetsforutsetninger slik det framgår av fordelingsplan 2011. 2. Det gjøres følgende stillingsendringer: 1,0 stilling som renholder ved Blakstad videregående skole inndras. 0,75 stilling som vaktmester ved Setesdal vidaregåande skule inndras. 0,65 stilling som renholder ved Setesdal vidaregåande skule inndras. 1,0 stilling som servicemedarbeider ved Setesdal vidaregåande skule inndras. 1,0 stilling som vaktmester ved Strømsbu videregående skole inndras. 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å: • fordele midler avsatt til gratis læremidler til videregående skoler på ansvar 505 fylkesrådmannen, tjeneste 200 ordinær undervisning. Inntil 20 % av midlene kan disponeres til utvikling av digitale læremidler gjennom det fylkeskommunale fellesprosjektet NDLA (Nasjonal Digital Lærings Arena). • fordele midler avsatt til kjøp av tjenester til IKT Agder IKS fra ansvar 505 fylkesrådmannen, tjeneste 193 informasjonsteknologi på virksomheter og tjenester i samsvar med tallet på brukere, samt fordele midler avsatt til bærbare elevPCer. • disponere midler avsatt til klima, energi- og miljøtiltak på ansvar 505, tjeneste 194 felles utgifter og inntekter. • utbetale tilskudd til TV-aksjonen 2011 med 1 krone per innbygger rundet opp til nærmeste hele tusen kroner.


INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER ....................................................................... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER ................................... 4 Ansvar 505 Fylkesrådmannen .............................................. 4 Ansvar 510 Internservice ................................................... 22 Ansvar 512 Bygge- og eiendomstjenesten ............................... 23 Ansvar 513 Fylkeskassa ..................................................... 25 Ansvar 514 PP-tjenesten ................................................... 26 Ansvar 520 Fylkesrevisjonen ............................................... 26 3. VIRKSOMHETER ........................................................................ 29 Ansvar 211 SMI-skolen ...................................................... 29 Videregående skoler ........................................................ 29 Ansvar 252 Blakstad videregående skole ................................ 31 Ansvar 258 Møglestu videregående skole ................................ 32 Ansvar 259 Risør videregående skole ..................................... 34 Ansvar 266 Dahlske videregående skole ................................. 36 Ansvar 267 Strømsbu videregående skole ............................... 38 Ansvar 268 Arendal videregående skole ................................ 40 Ansvar 270 Setesdal vidaregåande skule ................................ 42 Ansvar 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole ................. 44 Ansvar 330 Tannhelsetjenesten ........................................... 46 Ansvar 410 Vegsjefen ....................................................... 48 Ansvar 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling .................. 50 4.

ANDRE OVERSIKTER .................................................................. 53 Ansvar 900 Felles inntekter og utgifter .................................. 53 Artstabell og stillinger ...................................................... 55


1

1.

SAMLETABELLER

Tabellene viser utviklingen i de ulike tjenestegrupper/formål utenom ansvar 900. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

12 014

10 395

10 306

15,6%

182

90

423

102,2%

11 832

10 305

9 883

14,8%

3 876

3 689

3 691

5,1%

509

465

587

9,5%

3 367

3 224

3 104

4,4%

Utgifter

71 308

67 839

66 919

5,1%

Inntekter

18 608

16 792

30 166

10,8%

Netto utg.

52 700

51 047

36 753

3,2%

1 989

1 903

1 743

4,5%

0

0

238

-

1 989

1 903

1 504

4,5%

56 067

55 082

60 455

1,8%

(beløp i hele 1000 kroner) 01

Politisk virksomhet

Utgifter Inntekter Netto utg.

02

Kontrollorganer

Utgifter Inntekter Netto utg.

10

11

Administrasjon

Arbeidsmiljø og

Utgifter

tillitsvalgte

Inntekter Netto utg.

19

92

Fellesutgifter og

Utgifter

avsetninger

Inntekter

7 509

6 286

17 370

19,5%

Netto utg.

48 558

48 796

43 084

-0,5%

Fonds

Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Utgifter

0

0

0

-

Inntekter

0

0

360

-

Netto utg.

0

0

-360

-

145 254

138 908

143 112

4,6%

26 808

23 633

49 145

13,4%

118 446

115 275

93 968

2,8%

Det er store forskjeller i kolonnen for regnskap og budsjett for tjenestegruppe 19. Dette skyldes i første rekke at i budsjettet er lønnsavsetningsposten avsatt der, mens regnskapet føres på flere tjenester.

Fordelingsplan 2010

Samletabeller


2

UTDANNINGSFORMÅL Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)

Budsjett 2011

Budsjett 2010

492 541

476 309

522 920

3,4%

53 592 438 949

73 399 402 910

109 525 413 396

-27,0% 8,9%

Utgifter

66 080

63 430

68 844

4,2%

Inntekter Netto utg.

401 65 679

970 62 460

7 911 60 933

-58,7% 5,2%

Utgifter

66 906

67 695

68 151

-1,2%

Inntekter Netto utg.

4 256 62 650

3 486 64 209

7 411 60 740

22,1% -2,4%

15 239

14 989

19 878

1,7%

7 414 7 825

7 462 7 527

14 788 5 090

-0,6% 4,0%

Utgifter

23 038

20 141

21 445

14,4%

Inntekter Netto utg.

8 675 14 363

6 142 13 999

9 343 12 102

41,2% 2,6%

Sum utgifter

663 804

642 564

701 239

Sum inntekter Netto driftsutgifter

74 338 589 466

91 459 551 105

148 978 552 261

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

Utgifter

61 860

58 962

64 582

4,9%

Inntekter

17 390

17 105

23 025

1,7%

Netto utg.

44 470

41 857

41 557

6,2%

Sum utgifter

61 860

58 962

64 582

4,9%

Sum inntekter

17 390

17 105

23 025

1,7%

Netto driftsutgifter

44 470

41 857

41 557

6,2%

20 Videregående opplæring Utgifter Inntekter Netto utg. 21 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 22 Fagopplæring i arbeidslivet

23 Voksenopplæring/ressurs Utgifter sentervirksomhet 29 Andre utdanningsformål

Inntekter Netto utg.

Regnskap 2009

Endring 10/11

3,3% -18,7% 7,0%

HELSEFORMÅL Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 34

Tannhelse

Fordelingsplan 2010

Samletabeller


3

KULTURFORMÅL Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 41

42

43

Bibliotektjenester

Kulturvern og museer

Samtidskultur

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

Utgifter

9 785

9 168

10 647

6,7%

Inntekter

4 622

4 224

5 587

9,4%

Netto utg.

5 163

4 944

5 060

4,4%

20 064

18 487

29 356

8,5%

Utgifter Inntekter

3 010

2 983

14 222

0,9%

Netto utg.

17 054

15 504

15 134

10,0%

Utgifter

54 974

45 836

79 394

19,9%

Inntekter

36 589

29 405

63 081

24,4%

Netto utg.

18 385

16 431

16 313

11,9%

84 823

73 491

Sum utgifter

119 397

15,4%

Sum inntekter

44 221

36 612

82 891

20,8%

Netto driftsutgifter

40 602

36 879

36 506

10,1%

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

146 956

139 785

141 878

5,1%

4 647

5 820

10 847

-20,2%

Netto utg.

142 309

133 965

131 030

6,2%

Utgifter

129 700

125 618

49 601

3,2%

SAMFERDSELS- OG VEGFORMÅL Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 50

Samferdselsformål

Utgifter Inntekter

55

Vegformål

Inntekter Netto utg. Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

9 400

14 324

5 507

-34,4%

120 300

111 294

44 094

8,1%

276 656

265 403

191 479

4,2%

14 047

20 144

16 355

-30,3%

262 609

245 259

175 124

7,1%

NÆRINGSFORMÅL Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

Utgifter

101 622

70 815

148 217

43,5%

Inntekter

115 069

78 073

161 319

47,4%

Netto utg.

-13 447

-7 258

-13 102

85,3%

Sum utgifter

101 622

70 815

148 217

43,5%

Sum inntekter

115 069

78 073

161 319

47,4%

Netto driftsutgifter

-13 447

-7 258

-13 102

85,3%

(beløp i hele 1000 kroner) 60

Næringsformål

Fordelingsplan 2010

Samletabeller


4

2.

FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER

ANSVAR 505 FYLKESRÅDMANNEN Fylkesrådmannen Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 010 Fylkesting og fylkesutvalg

Utgifter

90

90

81

-

8 629

8 649

7 787

-0,2%

1 592

0

832

-

92

0

342

-

Netto utg.

1 500

0

490

-

Utgifter

1 703

1 656

1 606

2,8%

0

0

0

-

Inntekter

Inntekter

1 703

1 656

1 606

2,8%

31 606

30 218

34 850

4,6%

Inntekter

3 537

2 553

9 648

38,5%

Netto utg.

28 069

27 665

25 202

1,5%

0

0

1 522

-

Inntekter

0

0

1 522

-

Netto utg.

0

0

0

-

1 989

1 903

1 743

4,5%

0

0

238

-

1 989

1 903

1 504

4,5%

152

152

60

-

2

2

0

-

150

150

59

-

28 032

25 129

24 724

11,6%

Inntekter

4 446

4 103

6 621

8,4%

Netto utg.

23 586

21 026

18 103

12,2%

7 456

6 104

7 819

22,1%

0

0

1 174

-

Netto utg.

7 456

6 104

6 644

22,1%

Utgifter

3 474

3 330

3 467

4,3%

0

0

0

-

Utgifter

101 Interne servicefunksjonerUtgifter

verneombud

Utgifter Inntekter Netto utg.

190 Kontaktforum for brukermedvirkning

Utgifter Inntekter Netto utg.

193 Informasjonsteknologi

194 Felles utgifter og inntekter 196 Utgifter til fordeling

Utgifter

Utgifter Inntekter

Inntekter 197 Folkehelsearbeid

Netto utg.

3 474

3 330

3 467

4,3%

Utgifter

3 115

1 602

6 339

94,4%

500

0

5 272

-

Netto utg.

2 615

1 602

1 067

63,2%

Utgifter

7 100

13 750

0

-48,4%

0

0

0

-

7 100

13 750

0

-48,4%

Inntekter 198

Lønnsavsetninger

Inntekter Netto utg.

Fordelingsplan 2011

10/11 -0,2%

Netto utg.

110 Tillitsvalgte og

Endring

2009 7 868

Inntekter 100 Administrasjon

Regnskap

2010 8 739

011 Stortings- og fylkestings- Utgifter

012 Partistøtte

Budsjett

2011 8 719

Netto utg. valg

Budsjett

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


5

199 Tilleggsbevilgninger

Utgifter Inntekter Netto utg.

200 Ordinær undervisning

201 Elevutveksling

204 Elevombud

220 Fagopplæring

-0,6%

Inntekter

18 725

16 658

26 588

12,4%

Netto utg.

6 864

9 084

-13 394

-24,4%

14 170

14 900

16 040

-4,9%

Utgifter Inntekter

4 900

4 900

5 400

-

Netto utg.

9 270

10 000

10 639

-7,3%

715

422

160

69,4%

6

10

17

-40,0%

709

412

143

72,1%

11 249

18 511

10 214

-39,2%

0

0

2 575

-

11 249

18 511

7 639

-39,2%

438

431

344

1,6%

Inntekter

15

15

14

-

Netto utg.

423

416

330

1,7%

Utgifter

Utgifter Inntekter Utgifter

65 106

65 895

66 763

-1,2%

Inntekter

Utgifter

3 056

2 286

6 043

33,7%

Netto utg.

62 050

63 609

60 721

-2,5%

1 800

1 800

255

-

1 200

1 200

1 307

-

600

600

-1 052

-

4 806

4 624

1 116

3,9%

25

25

407

-

Netto utg.

4 781

4 599

709

4,0%

Utgifter

2 306

2 290

436

0,7%

Utgifter

Inntekter

630

630

610

-

1 676

1 660

-174

1,0%

40

40

0

-

Inntekter

0

0

0

-

Netto utg.

40

40

0

-

716

516

0

38,8%

Netto utg. Utgifter

Utgifter Inntekter

0

0

0

-

716

516

0

38,8%

Utgifter

9 072

7 657

18 843

18,5%

Inntekter

3 010

2 983

14 222

0,9%

Netto utg.

6 062

4 674

4 621

29,7%

10 992

10 830

10 513

1,5%

0

0

0

-

Netto utg.

10 992

10 830

10 513

1,5%

Utgifter

29 250

22 168

51 032

31,9%

Inntekter

25 875

19 055

47 907

35,8%

Netto utg.

3 375

3 113

3 125

8,4%

Netto utg. 420 Kulturvern

421 Museer og samlinger

Utgifter Inntekter

431 Idrett og friluftsliv

Fordelingsplan 2011

-

0

Inntekter

340 Tannhelsetjenester

0 13 193

Netto utg.

299 Andre utdanningstiltak

0 200

Inntekter

294 Privatister

0

25 742

221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter

231 Voksenopplæring

-

200

Netto utg. 212 Oppfølgingstjeneste

0

25 589

Netto utg. oppfølging

200

Utgifter

Inntekter 210 Tilrettelegging og

200

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


6

432 Kunst og kunstformidling

Utgifter Netto utg.

0

20

-

5 622

5 900

10,0%

5 180

39,3%

Inntekter

1 940

1 865

4 534

4,0%

Netto utg.

1 365

507

646

169,2%

141 185

134 313

136 680

5,1%

Utgifter

Utgifter Inntekter

600 Tilrettelegging og støtte- Utgifter funksjoner for nær.livet Inntekter Netto utg. overfor næringslivet

0

2 372

Netto utg.

601 Finansieringsbistand

10,0%

6 184

Inntekter

funksjonshemmede

5 920

3 305

Netto utg. 501 Transporttjenesten for

5 622

Inntekter

439 Øvrige kulturaktiviteter Utgifter

500 Kollektivtransport

6 184

Utgifter Inntekter Netto utg.

4 291

5 470

10 137

-21,6%

136 894

128 843

126 543

6,2%

5 771

5 472

5 198

5,5%

356

350

710

1,7%

5 415

5 122

4 487

5,7%

17 272

3 879

44 298

345,3%

14 502

1 448

32 854

901,5%

2 770

2 431

11 444

13,9%

84 350

66 936

103 920

26,0%

100 567

76 625

128 465

31,2%

-16 217

-9 689

-24 546

67,4%

Sum utgifter

529 454

487 203

580 934

8,7%

Sum inntekter

187 765

140 268

306 710

33,9%

Netto driftsutgifter

341 689

346 935

274 224

-1,5%

Det er store forskjeller mellom regnskap og budsjettkolonnene, da bl.a. tjeneste 198 lønnsavsetninger budsjetteres her, mens regnskapet føres på den enkelte virksomhet. Fylkesrådmannens kontor

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

6,0

6,0

6,0

-

Andre stillinger

57,4

57,4

55,5

-

Sum stillinger

63,4

63,4

61,5

-

Stillingstabell Ledere

Tjeneste 010 Fylkesting og fylkesutvalg Utgiftene på denne tjenesten skal dekke fylkestingets og fylkesutvalgets virksomhet. Av bevilgningen utgjør ulike godtgjørelser (faste godtgjørelser, skyss-, møte- og kostgodtgjørelser), samt tapt arbeidsfortjeneste 7,0 mill. kroner. Det er satt av 220 000 kroner til diverse tilskudd som fylkesordføreren har fullmakt til å avgjøre, med beløpsgrense inntil 20 000 kroner pr. tilskudd. Innenfor beløpet på 220 000 kroner skal også tilskuddet til TV-aksjonen 2011 dekkes med 1 kroner pr. innbygger. Fylkesordføreren forutsettes å følge opp budsjettet slik at det sikres at aktiviteten er innenfor budsjettets rammer. Utviklingen fra 2010 til 2011 skyldes nedgangen i pensjonskostnader.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


7

Tjeneste 011 Valg Høsten 2011 skal det holdes kommune- og fylkestingsvalg. Det er innarbeidet 0,5 mill. kroner i utgifter til dette. I forbindelse med valget skal det også holdes folkeavstemming vedrørende en eventuell fylkessammenslutning. Utgiftene i forbindelse med dette er innarbeidet med 1,0 mill. kroner finansiert ved konsesjonskraft (RUP Aust-Agder).

Tjeneste 012 Partistøtte Fylkeskommunal partistøtte er innarbeidet i samsvar med vedtak i fylkestingssak 3/2006. Den fylkeskommunale partistøtten består av et grunnbeløp per gruppe og støtte per mandat. I budsjettet for 2011 er det innarbeidet et grunnbeløp på 29 900 kroner per gruppe og 41 810 kroner per mandat. Beløpene er justert fra 2010 til 2011 med deflatoren i statsbudsjettet. Tabellen som følger viser støtten til det enkelte parti med de forutsetninger som er gjengitt ovenfor. Parti

Antall stemmer

A SV SP KRF V H FRP PP SUM

11 458 2 350 3 313 6 315 2 886 7 585 8 279 857 43 043

Mandater i fylkestinget 9 2 3 5 2 6 7 1 35

Grunnbeløp pr. gruppe 29 900 29 900 29 900 29 900 29 900 29 900 29 900 29 900 239 200

Mandat støtte 376 290 83 620 125 430 209 050 83 620 250 860 292 670 41 810 1 463 350

Sum fylkesk. støtte 406 190 113 520 155 330 238 950 113 520 280 760 322 570 71 710 1 702 550

Siden det er valg høsten 2011 vil partistøtten bli utbetalt med ¾ etter denne fordelingen og ¼ med utgangspunkt i resultatet av valget.

Tjeneste 100 Administrasjon Tjenesten omfatter drift av fylkesrådmannens kontor og avsetninger til enkelte prosjekter. Fylkesrådmannen skal sørge for at politiske organ får et beslutningsgrunnlag som legger forholdene til rette for politiske prioriteringer og vedtak, samt sørge for iverksetting og gjennomføring av disse. Videre har fylkesrådmannen et overordnet ansvar for ledelse og koordinering av den samlede fylkeskommunale virksomheten og skal gjennom støtte og veiledning, bidra til at virksomhetene når de fastsatte mål. Fylkesrådmannen dekker også sekretariatsfunksjonen for bl.a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Agderrådet, Aust-Agder Næringsselskap AS, Kollektivterminalen AS og Fylkeshuset AS. I tillegg er det avsatt midler til en rekke ulike prosjekter/formål: • • • •

Omdømme Sørlandet, 300 000 kroner, Knutepunkt OFA, treårig prosjekt, Pilotfylke for universell utforming, Jernbaneforum Sør, 270 000 kroner,

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


8

Trafikksikkerhetsforum, 150 000 kroner.

Det er budsjettert med inntekter knyttet til innkjøpssamarbeidet Offentlige Fellesinnkjøp på Agder (OFA), sekretariatsfunksjonen for Agderrådet og arbeidet som forretningsfører for Aust-Agder Vegfinans AS og Setesdal Vegfinans AS. Aust-Agder – pilotfylke for universell utforming (2010-2012) Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming er derfor et uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling. 1. januar 2009 ble en ny og offensiv lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminering- og tilgjengelighetsloven) iverksatt. Formålet med loven er å styrke det rettslige vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og hindre diskriminering blant annet på grunn av manglende tilgjengelighet. Som pilotfylke for universell utforming skal Aust-Agder øke innsatsen på regionalt nivå utover det ordinære for å skape bedre og tettere samhandling mellom fylket, kommuner og nasjonale instanser. Det skal skapes resultater på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, både innen offentlig og privat virksomhet. Det treårige prosjektet med pilotfylker er ett av mange tiltak i ”Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013”. Aust-Agders deltagelse er et samarbeid mellom fylkesmann og fylkeskommune. Satsningsområdene i Aust-Agder er: • Kollektivtransport • Friluftsliv • Byrom/Kommunesenter Regionalt knutepunkt i Aust-Agder for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Det ble i 2010 etablert et treårig prosjekt i regi av OFA for å medvirke til at miljø og samfunnsansvar blir tillagt økt vekt ved offentlige anskaffelser i fylket. Prosjektet er finansiert årlig med 600 000 kroner i statlig tilskudd. Det blir i tillegg søkt om tilleggsfinansiering som skjønnsmidler fra fylkesmannen i Aust-Agder. Aust-Agder fylkeskommune har tilsatt en prosjektmedarbeider i en treårig stilling, som sammen med øvrige innkjøpere i fylkeskommunen vil stå for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Det er etablert et nært samarbeid med tilsvarende prosjekt i Vest-Agder som også er tillagt OFA. Prosjektene har koordinert handlingsplaner og aktivitetsplaner, slik at det blir en optimal utnyttelse av resursene til felles beste for hele regionen. Det vil så langt det blir vurdert som formålstjenlig bli gjennomført felles styringsgruppemøter for de to prosjektene i prosjektperioden.

Tjeneste 110 Tillitsvalgte og verneombud Det er budsjettert med frikjøp av tillitsvalgte og verneombud tilsvarende 3,2 stillinger.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


9

Tjeneste 190 Kontaktforum for brukermedvirkning Det er avsatt 150 000 kroner til kontaktforum for brukermedvirkning. Dette er samme beløp som ble avsatt for 2010.

Tjeneste 193 Informasjonsteknologi Fylkeskommunen kjøper tjenester av IKT Agder IKS, og det er avsatt i underkant av 18,6 mill. kroner i 2011. 10,2 mill. kroner av dette beløpet gjelder videregående skoler og beløpet vil bli fordelt på skolene. Videre er det avsatt 2,6 mill. kroner til å følge opp fylkeskommunens forpliktelser i forbindelse med innføring av felles IKT løsninger for alle eierkommunene i IKT Agder IKS. Videre er det i budsjettet for 2011 avsatt 1,0 mill. kroner til å dekke de forpliktelser som fylkeskommunen har i forhold til IKT utgifter som ikke er dekket av avtalen med IKT Agder IKS. Blant annet gjelder dette linjeleie, lisenser og IT-sikkerhet. Under denne tjenesten er det også avsatt midler til bærbare elevPCer med i alt 5,7 mill. kroner. Av dette beløpet er 4,0 mill. kroner dekket av konsesjonskraftinntekter (RUP AustAgder). Beløpet vil bli fordelt på skolene etter at innkjøp for skoleåret 2011/12 er gjort.

Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter Kontingenter m.v. Det er under denne tjenesten budsjettert med utgifter til kontingent til Kommunenes Sentralforbund (KS) og kontingent til FoU-arbeidet i regi av KS. Med utgangspunkt i stipulert folketall pr. 1.1.2011 er det avsatt i overkant av 2,6 mill. kroner. Det er videre avsatt midler til ulike andre kontingenter/utgifter til diverse samarbeidsprosjekter som: • • • • • • •

Agderrådet, 770 000 kroner (syv kroner pr. innbygger), Sørlandets Europakontor, 360 000 kroner, Internasjonalt sekretariat, 120 000 kroner, TEFA (tverrfaglig etatsgruppe for forurensingsspørsmål i Agderfylkene), 25 000 kroner, Nordsjøkommisjonen/CPMR, 85 000 kroner, Kontingent kraftfylkesamarbeidet, 90 000 kroner, Tilskudd kalkingsprosjekt i Arendalsvassdraget, 10 000 kroner.

Andre utgifter og inntekter I 2011 er det videre budsjettert med følgende: • • • • • • • • •

miljø- og klimatiltak, 1,0 mill. kroner (finansiert over RUP Aust-Agder), Rezekne-samarbeidet, 100 000 kroner, tilskudd til Aust-Agder fylkeskommunale pensjonistforening, 10 000 kroner, tilskudd til Aust-Agder bedriftsidrettslag, 15 000 kroner, lederutvikling, 350 000 kroner, lederpermisjoner, 150 000 kroner, ledersamlinger, 150 000 kroner, kurs for fremtidige pensjonister, 70 000 kroner, avsetning til feriepenger m.v. 150 000 kroner,

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


10

• • • •

arbeidsgivers andel til OU-fond, 500 000 kroner, Rusfri Arendal (T5-KEA), 100 000 kroner, Kirkens SOS, 75 000 kroner, Amathea, 50 000 kroner.

Tjeneste 196 Utgifter til fordeling Utgifter til HMS-arbeid og forsikringer føres under denne tjenesten. Når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet kjøper Aust-Agder fylkeskommune tjenester fra Agder Arbeidsmiljø IKS. Det er avsatt i overkant av 1,3 mill. kroner for 2011. Utgiftene til forsikringer omfatter både elev- og personalforsikringer. Samlet er det avsatt i underkant av 2,2 mill. kroner.

Tjeneste 197 Folkehelse Forslag til ny lov om folkehelsearbeid sendes på høring i løpet av oktober 2010 og vil erstatte lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013 er vedtatt og det medfører blant annet endringer i partnerskapsorganiseringen. Det avsettes 1,0 mill. kroner til arbeidet med folkehelse for 2011. Midlene skal nyttes til spesifikke tiltak knyttet til folkehelse som folkehelsearbeid i kommunene, folkehelsearbeid i egen virksomhet, helse- og levekårsoversikt, psykisk helse, fysisk aktivitet, rusforebyggende arbeid, tobakksforebyggende arbeid, ernæring og helsehensyn i kommunal planlegging. I tillegg avsettes 0,5 mill. kroner til tiltak gjennomført i regi av lag og foreninger i fylket. Videre avsettes 0,6 mill. kroner til målrettede satsing på folkehelse i 2011 innenfor rammen til RUP Aust-Agder. I RUP Agder er det i tillegg avsatt til sammen 1 mill. kroner til tiltak/prosjekter i forbindelse med felles folkehelseplan innen felles regionalt utviklingsprogram med VestAgder (RUP Agder) der Aust-Agders andel er på 0,4 mill. kroner.

Tjeneste 198 Lønnsavsetninger Lærlingplasser i Aust-Agder fylkeskommune Det er avsatt 3,2 mill. kroner til dekning av utgifter knyttet til lærlinger i egen virksomhet. Dette tilsvarer utgifter til om lag 13 nye lærlinger pr. år. Avsetning til lønnsoppgjør m.v. i 2011 Ved beregning av lønnsavsetningspotten har en tatt utgangspunkt i statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 3,25 % i 2011. Når det gjelder ansatte i kap. 4, som er omfattet av de sentrale forhandlingene, er det for denne gruppen et overheng på 2,7 % til 2011. Videre er det som en del av årets lønnsoppgjør forhandlet fram en økning på 0,25 % fra 1.1.2011. En har lagt til grunn en glidning på 0,3 %. Dette innebærer at det ikke er rom for lønnsoppgjør i 2011 for denne gruppen.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


11

Når det gjelder de som ikke er omfattet av de sentrale forhandlingene har en lagt til grunn et overheng på 1,15 % og glidning på 0,3 %. Dette innebærer tillegg i 2011 på 2,05 %. Det gir økte lønnsutgifter i 2011 på 2,9 mill. kroner. Innsparinger i sentraladministrasjonen Kravet til innsparinger i sentraladministrasjonen er videreført på samme nivå som i vedtatt budsjett for 2010, med 2,0 mill. kroner. Innsparingene forutsettes realisert ved inndragning av ledige lønnsmidler ved vakanser i stillinger, bl.a. som følge av langtidssykefravær og lignende. Seniortiltak Midler til seniorpolitiske tiltak er innarbeidet i tråd med de endringer fylkestinget vedtok i sak 21/2008, Seniorpolitiske tiltak – endring av retningslinjer. Det er avsatt 3 mill. kroner. Avsetningen er beregnet med utgangspunkt i den arbeidsstokken man har høsten 2010.

Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger Det er avsatt 200 000 kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Innenfor denne rammen forutsettes også dekket mindre tilskudd som vedtas av fylkesutvalget og som ikke er dekket annet sted i budsjettet.

Tjeneste 200 Ordinær undervisning Under denne tjenesten er det bl.a. budsjettert med følgende: • • • • • • • • •

gratis læremidler, 7,4 mill. kroner, overtallig lærerpersonale, 5,2 mill. kroner, kvalitetsutvikling, 3,3 mill. kroner (3,0 mill. kroner finansiert med konsesjonskraftinntekter, RUP Aust-Agder), ledermøter, 150 000 kroner, drift, støtte og opplæring skoleadministrativt system (SATS), 515 000 kroner, drift, støtte og opplæring digital læringsplattform (Fronter), 420 000 kroner, utgifter til skolekatalog og andre inntaksutgifter, 310 000 kroner, VIGO drift og utvikling (inntakssystem/lærlinger), 860 000 kroner, forprosjekt for nytt skoleadministrativt system, 180 000 kroner.

Beløpet som er avsatt til gratis læremidler er i samsvar med det beløpet som ble innarbeidet for 2010. Inntil 20 % av beløpet benyttes til utvikling av nye fag og forbedring av eksisterende fag på digitale plattformer gjennom Nasjonal Digital Lærings Arena (NDLA). De resterende midlene fordeles på de videregående skolene etter antall elevplasser. Utgiftene til overtallig lærerpersonale er beregnet med utgangspunkt i overtalligheten inneværende skoleår. Fylkesrådmannen foreslår avsatt 2,0 mill. kroner til anskaffelse av utstyr. Dette er 0,5 mill. kroner lavere enn bevilgningen for 2010. Deler av bevilgningen må nyttes i forbindelse med endringer i klasseoppsettet og nye læreplaner. Budsjetterte inntekter er tilskudd til landslinjer og helsefagskole. Totalt er det budsjettert med i overkant av 15,8 mill. kroner i landslinjetilskudd og i overkant av 1,9 mill. kroner til helsefagskole.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


12

Det er samlet avsatt 1,2 mill. kroner til styrking av rusforebyggende tiltak i de videregående skolene, hvor av 0,6 mill. kroner gjelder det allerede igangsatte prosjektet ved Blakstad og Strømsbu videregående skoler. Beløpet vil bli fordelt på skolene. Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 350 000 kroner per år til styrking av rus- og psykiatriforebyggende tiltak i videregående skole. Videre ble det vedtatt at tiltakene særlig må ha fokus på vestregionen og Setesdal. Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 100 000 kroner til førerkortopplæring ved Tvedestrand videregående skole. Prøveprosjekt er i gang i Tvedestrand/Åmli og Setesdal. Det er opprettet en statlig ordning som gjelder skoler innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Den delen av prøveprosjektet som faller utenfor den statlige ordningen finansieres med midler fra fylkeskommunen i 2011.

Tjeneste 201 Elevutveksling (gjesteelever) Denne tjenesten omfatter elevutveksling med andre fylkeskommuner. Det er avsatt i underkant av 9,3 mill. kroner i 2011. Dette beløpet er 0,7 mill. kroner lavere enn budsjettert beløp for 2010. Beregningene er gjort med utgangspunkt i foreløpige anslag for gjesteelevsutgifter skoleåret 2010/11. I underkant av 300 000 kroner gjelder gjesteelever innen helsefagskole.

Tjeneste 204 Elevombud Budsjettert beløp skal dekke elev- og lærlingombud i 100 % stilling, samt driftsutgifter.

Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Det er avsatt 54,8 mill. kroner til spesialundervisning/tilrettelegging for 2011. Mesteparten av midlene er budsjettert på skolene i forhold til igangsatt aktivitet inneværende skoleår og forventet aktivitet neste skoleår. Det er avsatt midler som senere vil bli fordelt på skolene i forhold til aktivitet for skoleåret 2011/12. Videre skal det budsjetterte beløpet dekke utgifter til kjøp av tjenester ved f.eks. Langemyr skole og videregående skoler i andre fylker. Det er budsjettert med 0,4 stilling som koordinator knyttet til Oppfølgingstjenesten og fellesutgifter knyttet til datalisenser, opplæring/kurs m.v. Samlet er det budsjettert med 423 000 kroner til oppfølgingstjeneste.

Tjeneste 220 Fagopplæring Hovedarbeidsoppgavene innen fagopplæringen kan grovt oppsummeres slik: • •

administrere og videreutvikle fagopplæringssystemet i Aust-Agder, arbeid med formidling av søkere til læreplass.

Tjenesten omfatter ordinært tilskudd og tilskudd til tilrettelagt opplæring til lærebedrifter, herunder opplæringskontor, tilskudd til arbeidslivsorganisasjonene, til utdeling av fag- og svenneprøver, utgifter til prøvenemnder, yrkesopplæringsnemnda og administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet. Det er avsatt totalt netto 62,05 mill. kroner under denne tjenesten. Av dette beløpet er 53,2 mill. kroner tilskudd til lærebedriftene. Dette beløpet inkluderer 4,6 mill. kroner

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


13

mottatt i rammetilskuddet for tilrettelegging for lærebedrifter/lærlinger. Videre er det budsjettert med i overkant av 4,8 mill. kroner i utgifter i forbindelse med fag- og svenneprøveavviklingen. Det er budsjettert med 600 prøver.

Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger Fylkeskommunen er forpliktet til å gi nødvendig teoriopplæring til lærlinger og lærekandidater om bedriftene ber om dette. Avsatt beløp skal dekke igangsetting av teoriopplæring i eget fylke og kjøp av opplæring i andre fylker. Arendal, Blakstad og Strømsbu videregående skoler vil ha ansvaret for deler av undervisningen. Lærebedriftene refunderer deler av kostnadene.

Tjeneste 231 Voksenopplæring Det er avsatt 2,7 mill. kroner til nye tilbud rettet spesielt mot voksne. Igangsatt aktivitet inneværende skoleår er budsjettert på den enkelte skole. Videre er det avsatt 1,3 mill. kroner i utgifter knyttet til realkompetansevurdering m.v.

Tjeneste 294 Privatister Budsjettert beløp skal dekke fylkeskommunens utgifter knyttet til gjennomføringen av privatisteksamen, samt lønn til eksamenskonsulent tilsvarende 0,5 stilling. Det er avsatt i underkant av 1,7 mill. kroner i 2011.

Tjeneste 299 Andre utdanningstiltak Under denne tjenesten er det budsjettert med 40 000 kroner til elevmedvirkning.

Tjeneste 340 Tannhelsetjenester Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS) ble i 2009 etablert som et interkommunalt selskap (IKS) med Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som eiere. Hver fylkeskommune bidrar med en basisfinansiering til senteret. For 2011 foreslås et tilskudd på 716 000 kroner fra hver av deltakerne. Dette er en økning på 200 000 kroner. Dette medfører at selskapsavtalen må endres. Endringen fremmes som egen sak.

Tjeneste 420 Kulturvern Tjenesten omfatter utgifter til materielt og immaterielt kulturvern. Materielt kulturvern Fylkeskommunen er delegert ansvar etter lov om kulturminner og ivaretar nasjonale og regionale kulturverninteresser etter plan- og bygningsloven. En sentral del av virksomheten består i å bistå kommunale saksbehandlere etter dette planverket. Det er avsatt 750 000 kroner til fredete og bevaringsverdige bygninger, tekniske kulturminner og skjøtsel av automatisk fredete kulturminner. Det forventes et tilskudd fra Riksantikvaren øremerket til fredete bygninger. Beløpets størrelse er avhengig av innkomne søknader. På bakgrunn av tidligere erfaringer, samt at registreringen av tilstanden til privateide fredete bygninger nå er avsluttet og prosjektet skal følges opp med nødvendig istandsetting, er det for 2011 budsjettert med et tilskudd på 2,5 mill. kroner. Det er ut fra dette budsjettert totalt med 3,25 mill. kroner. Ved fordeling av

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


14

midler prioriteres fredete bygninger sammen med allerede igangsatte tiltak innen bygningsvernet. I henhold til Riksantikvarens føringer for tilskudd til privateide fredete hus skal søknader som kan relateres til tilstandsregistreringen prioriteres. Immaterielt kulturvern Det er avsatt 225 000 kroner til tiltak innen immaterielt kulturvern. Bygningsvernpris Det er avsatt 40 000 kroner til fylkeskommunens bygningsvernpris. Gjennomgang av eldre fredningssaker Riksantikvarens pilotprosjekt for gjennomgang av eldre fredninger startet opp 1. juni 2006. Fredninger inngått før 1978 skal gås gjennom og vurderes/presiseres. Prosjektperioden var opprinnelig beregnet til ett år. I løpet av denne perioden har det vist seg at arbeidet er mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Fylkeskommunen fikk i 2006 overført fra Riksantikvaren 350 000 kroner og i 2007 fikk fylkeskommunen tildelt 700 000 kroner. Prosjektperioden er nå beregnet å være ferdig i løpet av høsten 2011. Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer 2010-2013 Fylkeskommunen skal ha en sentral rolle i gjennomføring av handlingsprogrammet i Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer 2010-2013. Kostnaden på 1 mill. kroner i 2011 dekkes innenfor rammene til RUP Aust-Agder. En vil komme tilbake til dette i egen sak. Bygningsvern Som oppfølging av den strategiske kulturminnevernplanen er det behov er behov for en ekstraordinær styrking av bygningsvernet. Det foreslås derfor satt i gang et eget prosjekt med kostnad på 320 000 kroner, finansiert av konsesjonskraftsmidler innenfor rammen til RUP Aust-Agder. En vil komme tilbake til dette i egen sak. Uthavner For å øke bevisstheten om de verdiene som uthavnene representerer, og samtidig se på hva som bør settes inn av tiltak for å ivareta disse verdiene, planlegges det å arrangere et uthavnseminar i løpet av 2011. Kostnad på 100 000 kroner dekkes innenfor rammen til RUP Agder der bidraget til Aust-Agder er på 40 000 kroner.

Tjeneste 421 Museer og samlinger Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (AAks) er etablert som interkommunal selskap eid av alle kommunene i Aust-Agder og av fylkekommunen. Det er inngått egen avtale mellom Arendal kommune og fylkeskommune om drift. I tillegg yter de andre kommunene årlig tilskudd til driften. Statstilskudd til AAks er for 2011 på 6 714 000 kroner. Fylkeskommunens tilskudd for 2011 er 7 695 000 kroner og innbefatter fylkeskommunens kostnad med depotordninger. Statsbudsjettet 2011 har avsatt 10 mill. kroner til gjennomføring av utbyggingen på Langsæ. Resterende bevilgning samlet 76,8 mill. kroner fordeles i perioden 2012-2014. Med dette er prosjektet fullfinansiert og sak om igangsetting av utbyggingen legges frem for fylkestinget og bystyret i Arendal i desember og for representantskapet for AAks i januar 2011. I forbindelse med planlagt utbygging av AAks er det avsatt 1 076 000 kroner for 2011 som er samme beløp som året før. Setesdalsmuseet IKS er etablert som interkommunalt selskap. Det er inngått egen avtale mellom eierkommunene i Setesdal og fylkeskommunen om drift av museet. Fylkeskom-

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


15

munens tilskudd for 2011 er på 643 000 kroner. Statlig tilskudd er i forslag til statsbudsjett på 3 485 000 kroner. Grimstad kommune og fylkeskommunen har inngått egen avtale om drift av Ibsenhuset og Grimstad bymuseum som nå heter Grimstad bys museer. Fylkeskommunens tilskudd for 2011 er på 221 000 kroner. Statlig tilskudd er i forslag til statsbudsjett på 1 331 000 kroner. Tvedestrand kommune og fylkeskommunen har inngått avtale om drift av Næs jernverksmuseum. Fylkeskommunens tilskudd for 2011 er på 636 000 kroner. Statlig tilskudd er i forslag til statsbudsjett på 2 059 000 kroner. For overnevnte kommuner, som har inngått egen driftsavtale med fylkeskommunen om museumsdrift, er grunntilskuddsordningen opphørt fra 2005. Grunntilskuddsordningen til museer videreføres for disse kommunene: Froland kommune Gjerstad kommune Vegårshei kommune Sum

90 55 40 185

000 000 000 000

kroner kroner kroner kroner

Grunntilskuddet avvikles på det tidspunkt det inngås samarbeidsavtale mellom AAks og aktuelle kommune om drift av kommunens museum. Videre er det under denne tjenesten avsatt følgende beløp: • •

Agder Folkemusikkarkiv, 416 000 kroner, tilskudd til stiftelsen Arkivet, 120 000 kroner.

Tjeneste 431 Idrett og friluftsliv Eldre og funksjonshemmede Det er avsatt 60 000 kroner til tilskudd til lag og foreninger som etablerer og driver idrettsog friluftsaktiviteter for funksjonshemmede og eldre. Det omfatter både tilbud som kun er innrettet mot denne gruppen og integrerte tilbud. Idrettsanlegg Tildeling av spillemidler til fylkeskommunen skjer ved at fjorårets overskudd fra Norsk Tipping AS fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel. I 2011 kan Aust-Agder fylkeskommune regne med å få tildelt 22 mill. kroner i spillemidler. Renter av spillemidlene disponeres i tillegg til ordinære tildelinger og etter samme mønster som fordeling av spillemidler for øvrig. Det er budsjettert med 750 000 kroner i renteinntekter. Fordelingen følger vedtatt sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og folkehelse – lokale og regionale kulturbygg Aust-Agder 2010-2013.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


16

Spillemidler til idrettsanlegg (beløp i hele 1 000 kroner) Antall søknader Total søknadssum Sum tilsagn herav: - ordinære anlegg - nærmiljøanlegg - nærmiljøanlegg forenklet ordning

Budsjett 2011 120 90 000 22 000 19 500 2 270 230

Anslag på regnskap 2010 114 86 640 21 246 18 891 2 122 233

Budsjett 2010 120 70 000 18 000 15 500 2 250 250

Regnskap 2009 120 68 682 29 047 26 156 2 657 234

Organisasjoner Fylkeskommunen gir driftstilskudd til idretts- og skytterorganisasjonene. Det er avsatt 25 000 kroner til skytterorganisasjonene. Tilskuddet til idrettsorganisasjonene går via AustAgder Idrettskrets. Det er avsatt 1 160 000 kroner i 2011. Friluftsråd Det avsettes 423 000 kroner i tilskudd til friluftsrådene. Tilskudd utbetales med 4 kroner per innbygger til det friluftsrådet den enkelte kommune er med i. Fylkesidrettsanlegg og friluftsliv I 2011 er det budsjettet med 400 000 kroner til fylkesidrettsanlegg, tilrettelegging for friluftsliv og til skjøtsel av regionale friluftsområder. Beløpet fordeles med 250 000 kroner til friluftsformål og 150 000 kroner til fylkesidrettsanlegg. Av dette er 50 000 kroner driftstilskudd til skøyteanlegget i Arendal idrettspark. Driftstilskuddet fra fylkeskommunen gir elever i videregående skoler tilbud om fri bruk av anlegget på dagtid etter avtale. Det forventes et tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning på samme nivå som for 2010, som var på 2,77 millioner kroner. Tiskuddet skal gå til tiltak i friluftsområder. Ved fordeling av midler prioriteres tilrettelegging for friluftsliv i statlig sikrede friluftsområder. Kyststier Aust-Agder Forprosjektet er startet opp i 2010, og vil fortsette i 2011. Det settes av 200 000 kroner for 2011 innenfor rammen til RUP Aust-Agder til dette arbeidet. Samarbeidsavtaler med idretten For å stimulere idrettsutøvere og for å profilere Aust-Agder fylkeskommune har en for 2011 inngått samarbeidsavtaler med følgende (beløpene er oppført eks. mva.): • • • •

Amazon Grimstad FK, fotball damer ØIF-Arendal, håndball herrer Arendal Turn Teamgym syv enkeltutøvere

100 000 kroner 100 000 kroner 70 000 kroner 70 000 kroner

Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 100 000 kroner til sponsoravtale med Birkenes skiskyttergruppe i 2011 og 2012.

Tjeneste 432 Kunst og kunstformidling Agder Teater AS Agder Teater AS er regionteater for Agderfylkene. I statsbudsjettet for 2011 foreslås en statlig bevilgning på 25 397 000 kroner. Den samlede bevilgningen fra staten og lokale deltakere (70/30) blir dermed 36 281 000 kroner. Ifølge avtalen er fylkeskommunens andel

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


17

19 % av det lokale bidrag, og utgjør 2 068 000 kroner for 2011. Dette er en økning på i underkant av 0,5 mill. kroner. Fjæreheia drift AS Fjæreheia drift AS er et selskap etablert av Agder Teater AS, Kastellet kultursenter AS, Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune i den hensikt å videreutvikle bruken av den helt spesielle friluftsscenenen i Grimstad. Det er satt av 100 000 kroner i tilskudd til driften i 2011. Dette finansieres innenfor rammen til RUP Aust-Agder. Opera Sør Aust-Agder fylkeskommune er medstifter i Opera Sør sammen med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. For 2011 yter staten 4 684 000 kroner og forutsetter at statstilskuddet utgjør 70 % og at regionen dekker 30 % av utgiftene. Aust-Agder fylkeskommunes andel er 20 % av det lokale bidrag, og utgjør 401 000 kroner for 2011. Risør Kammermusikkfest I 2011 har Kultur- og kirkedepartementet innarbeidet Risør Kammermusikkfest med 1 701 000 kroner i statsstøtte. Statstilskuddet utgjør 60 % av samlet offentlig tilskudd og det forutsettes at regionen dekker 40 %. Det er inngått egen avtale med Risør kommune om dette. Det avsettes 567 000 kroner, som er 50 % av den regionale andelen. Canal Street jazz og bluesfestival AS Canal Street jazz og blues festival AS eies av APL, Arendal Fossekompani, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune med 25 % på hver av partene. For 2011 er det avsatt 267 000 kroner i driftstilskudd. Sørlandets Kunstmuseum Sørlandets Kunstmuseum er knutepunktinstitusjon med ansvar for formidling av billedkunst og kunsthåndverk i Agder-regionen. I statsbudsjettet for 2011 foreslås det en statlig bevilgning på 8 101 000 kroner. Den samlede bevilgningen fra staten og lokale deltakere (60/40) blir dermed 13 502 000 kroner. Ifølge avtale er fylkeskommunens andel 20 % av det lokale bidrag, og utgjør 1 080 000 kroner for 2011. Kortfilmfestivalen i Grimstad I budsjettet for 2010 var det innarbeidet 365 000 kroner. Det legges foreløpig til grunn et tilskudd på 375 000 kroner for 2011. Dette beløpet må revurderes når statstilskuddet blir kjent. Sørnorsk filmsenter AS Sørnorsk filmsenter AS er etablert i samarbeid med Kristiansand, Grimstad og Arendal kommuner og Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Målet med etableringen er å styrke TV og filmproduksjonen i landsdelen. Det finnes tilsvarende miljø i øvrige regioner i Norge. I 2011 er det avsatt 3 mill. kroner i statstilskudd. Det avsettes 212 000 kroner i 2011 til drift av senteret. Annen kunstformidling Det er avsatt følgende til virksomheter som mottar årlig tilskudd fra fylkeskommunen: • • •

Agder kunstnersenter, 282 000 kroner, Sørlandsutstillingen, 132 000 kroner, Bomuldsfabriken Kunsthall, 405 000 kroner, av dette er 30 000 kroner til administrasjon av Aust-Agderstipendet.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


18

Kunststipend/kulturstipend/kulturpris Det er avsatt midler til to kulturstipend, hver på 40 000 kroner. Videre er det avsatt midler til annonsering av kulturpris- og stipend. Fra 2007 er det etablert et nytt kunstnerstipend rettet mot kunstnere innen visuelle kunstuttrykk med tilknytning til Aust-Agder. Det er avsatt 190 000 kroner i 2011. Det er vedtatt egne retningslinjer for stipendet, som administreres av Galleri Bomuldsfabriken og utlyses årlig. Stipendets størrelse følger statens arbeidsstipend for kunstnere.

Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter Kulturarenaer Tildeling av spillemidler til fylkeskommunene skjer ved at den delen av fjorårets overskudd fra Norsk Tipping som er øremerket desentralisert ordning til kulturbygg fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel. I 2010 kan Aust-Agder fylkeskommune regne med å få tildelt 1 650 000 kroner i spillemidler til kulturarenaer. Målsettingen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter i fylket. Det er budsjettert med 75 000 kroner i renteinntekter. Ordningen gjelder både bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering av eksisterende kulturbygg. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn og støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner På vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) forvalter fylkeskommunene midler til: • drift av lokale innvandrerorganisasjoner, • tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i lokalsamfunnet. Formålet med ordningen er å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra minoritetsgrupper, og til mangfold, dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet. Aust-Agder fylkeskommune disponerer 215 000 kroner under ordningen hvor 25 000 kroner skal gå til fylkeskommunen for administrasjon av ordningen. De øvrige 190 000 kroner skal tildeles søkere etter gjeldene kriterier for tilskuddsordningen. Det legges opp til følgende fordeling: • drift av lokale innvandrerorganisasjoner, 35 000 kroner, • tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, 155 000 kroner. Andre tiltak Det er avsatt midler til utvikling av kulturtiltak av regionalinteresse. Det er budsjettert med følgende tilskudd: • • • •

Nordisk informasjonskontor, 218 000 kroner, Kapp Abel, 30 000 kroner, Aust-Agder historielag, 60 000 kroner, Blomstrende Sørland, 25 000 kroner.

Videre er det avsatt 350 000 kroner til diverse kulturtiltak. Lørdagsskolen Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 267 000 kroner til Lørdagsskolen for årene 2011, 2012 og 2013.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


19

Arendal kulturhus Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 500 000 kroner til Arendal kulturhus i 2011.

Tjeneste 500 Kollektivtransport I fylkesrådmannens forslag er det avsatt 136,3 mill. kroner på denne tjenesten i 2011, inkludert lønnsutgifter og inntekt fra godstransportløyver. Til kollektivtransport er det satt av 138,4 mill. kroner inkl. mva. og beløpet er fordelt slik på ulike formål: Tilskudd/godtgjørelse til bussruter

125,0 mill. kroner

Tilskudd/godtgjørelse til båtruter

4,4 mill. kroner

Diverse skoleskyss/tilskudd til eget skyssmiddel

3,8 mill. kroner

Øvrige formål

5,2 mill. kroner

Sum inkl. mva

138,4 mill. kroner

Tilskudd og godtgjørelse til bussruter Størsteparten av bevilgningen til kollektivtransport går til rutebilselskapene som tilskudd og betaling for elevskyss i videregående opplæring. Forholdet mellom fylkeskommunen og selskapene reguleres av avtaler som omhandler forhold vedrørende rutedrift og tilskudd. Tilskuddet dekker også selskapenes undertransportørvirksomhet. Avtalene med selskapene medfører at overføringene fra fylkeskommunen til selskapene skal indeksreguleres basert på indekser for lønn og drivstoff, samt konsumprisindeksen. Dette medfører at endelig tilskudd for 2011 ikke kan fastsettes før tidlig høst 2011 når indeksene foreligger. I samsvar med avtalene foretas det en foreløpig prisjustering av avtalene. For 2011 justeres beløpene med 2,8 % som er i samsvar med deflatoren i statsbudsjettet. Rutebilselskapene får godtgjørelse for skyss av elever i videregående opplæring etter egen avtale. (Antall elever x månedskorttakst x 10 måneder) Fylkesrådmannen foreslår ut fra ovenstående avsatt 125,0 mill. kroner til tilskudd/godtgjørelse til bussruter inkl. mva. Det endelige beløp vil først foreligge når indeksreguleringen høsten 2011 er gjennomført. Det er forutsatt at takster øker med 5 % fra årsskiftet i samsvar med vedtatt økonomiplan 2010 – 2013. Nytt takstregulativ/gjennomgang av takstsystem Det legges opp til en gjennomgang av hele takst- og rabattsystemet. For 2011 foreslås det en innsparing på 0,5 mill. kroner knyttet til denne gjennomgangen. Det legges til grunn at tiltakene kan gjennomføres fra høsten 2011. De økonomiske innsparingene er i hovedsak knyttet til at en vil foreslå å fjerne studentrabatten på enkeltbilletter, og at denne erstattes av ordinære rabattordninger. Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å videreføre studentrabatten for enkeltbilletter. Tilskudd til båtruter Fylkeskommunen yter tilskudd til drift av lokale båtruter til Lyngør og Sandøya i Tvedestrand kommune, til Merdø i Arendal kommune, til Ågerøya i Lillesand kommune og til fergen mellom Risør og Øysang. For samtlige fem båtsamband dekker de respektive kommuner en del av tilskuddsbehovet.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


20

I Arendal dekker Arendal kommune 30 % av tilskuddet for båtruten til Merdø. Lillesand kommune dekker 20 % av tilskuddet for båtruten til Ågerøya. Risør kommune dekker 50 % av tilskuddet til båtruten mellom Risør og Øysang. Tvedestrand kommune dekker 30 % av tilskuddet til båtrutene til Sandøya og Lyngør. I tråd med vedtak i fylkestingssak 40/2010 vil det bli inngått en ny langsiktig avtale med Sørlandet Maritime AS, eller annet selskap, om drift av båtrutene i Tvedestrand. Det legges opp til å inngå en 10 års avtale med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Hensikten med å inngå en ny langsiktig avtale, er å sikre en nødvendig fornyelse av båtmateriellet. Aust-Agder fylkeskommunes andel av økning i tilskuddsbeløp på 0,7 mill. kroner er innarbeidet i budsjettet. Særskilt skoleskyss Størstedelen av fylkeskommunens utgifter til skoleskyss går gjennom godtgjørelse til rutebilselskapene. I tillegg har en utgifter til særskilt skoleskyss. Både i grunnskolen og i den videregående skolen har funksjonshemmede og skadede elever krav på individuelle skyssordninger utenom trafikkselskapenes ruteopplegg. Skyssberettigede elever i videregående skole som ikke kan følge ordinære ruter har krav på tilskudd til eget skyssmiddel på visse vilkår. I tillegg oppstår det skyssbehov som det ikke er mulig å forutse ved fastsettelsen av godtgjørelsen til ruteselskapene. Det er avsatt 3,8 mill. kroner til ovennevnte formål i 2010. Bemanning Arendal stasjon I tråd med tidligere vedtak er det innarbeidet 200 000 kroner i budsjettet til bemanning Arendal stasjon. Finansieres av konsesjonskraftinntekter gjennom RUP Aust-Agder. Nytt billetteringssystem I tråd med vedtak i fylkestingssak 6/2007 har en i 2010 tatt i bruk nye billetteringsmaskiner med tilhørende baksystem. Det er inngått avtale med Agder Kollektivtransport AS om felles drift av billettsystemene i begge Agderfylkene. Den årlige driftskostnaden vil i 2011 være 2,6 mill. kroner. Utviklings- og miljøtiltak I henhold til avtalene med rutebilselskapene har fylkesrådmannen innarbeidet 1 mill. kroner til utviklings- og miljøtiltak innen kollektivtransporten i fylket. Finansieres av konsesjonskraftinntekter gjennom RUP Aust-Agder. Øvrige formål Foruten kostnader til bilruter, båtruter og skoleskyss omfatter tjenesten også kostnader til følgende formål: • • •

ruteopplysning (telefontjeneste og søkemotor på internett), kvalitetsmåling, diverse mindre tiltak.

Drift av kollektivterminalene i Arendal sentrum og på Harebakken forutsettes å være selvfinansierende ved hjelp av leieinntekter og anløpsavgifter. Togtaxi Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 70 000 kroner til Togtaxi i 2011. Dersom Tvedestrand kommune er villig til å stille med sin egenandel til togtaxi-tilbudet, ønsker fylkeskommunen at ordningen fortsatt skal omfattte både Vegårshei og Tvedestrand kommuner.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


21

Tjeneste 501 Transporttjenesten for funksjonshemmede Fylkeskommunen har ansvar for både å tilrettelegge det ordinære rutetilbudet for funksjonshemmede og ansvar for en spesialtransporttjeneste. I henhold til Stortingets forutsetninger står kommunene for utvelgelsen av brukerne til ordningen. Den fylkeskommunale fellesordningen går i korthet ut på at hver bruker tildeles et beløp som brukes til drosjetransport. Beløpet per bruker avhenger bl.a. av skyssbehov og avstand til kommunesenter. Satsene knyttet til ordningen er prisjustert med lønns- og prisforutsetningene for kommunal sektor i statsbudsjettet. Kostnadene øker noe på grunn av økt bruk av ordningen. Det er innarbeidet 200 000 kroner i økning i tillegg til prisjusteringen.

Tjeneste 600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Tjenesten dekker oppgaver innen tilrettelegging for økt verdiskaping og fornyelse av næringslivet. Dette innebærer tiltak som bidrar til nyetableringer, innovasjon i eksisterende bedrifter og aktivt samarbeid med andre aktører i fylket. Hovedområdene som det arbeides med er internasjonalisering, reiseliv, fylkesdekkende etablerertilbud, prosjekter- og utviklingsarbeid, rådgivning og koordinering av tiltak overfor næringslivet. Deler av dette arbeidet inngår i felles regionalt utviklingsprogram med Vest-Agder fylkeskommune (RUP Agder), eller i fylkeskommunens eget utviklingsprogram (RUP Aust-Agder). Fylkeskommunen vil også i 2011 bidra til videreutvikling av bransjenettverkene Digin, NCE Node, Arena Eyde og Arena Fritidsbåt. I tillegg vil det arbeides med ett nyopprettet bransjenettverk for mekanisk industri i østregionen. Fylkestingets ønske om økt satsing på kulturbasert næringsutvikling er fulgt opp. Det henvises til regionalt utviklingsprogram vedrørende konkrete tiltak. Det brukes mye ressurser på VRI (Virkemidler for regional FOU og innovasjon) i samarbeid med Norges Forskningsråd, hvor man prioriterer opplevelsesindustrien, olje/gassindustrien og energi, samt IKT med spesiell fokus på e-helse (omsorgsteknologi). Tjenesten dekker også kompensasjonsordning for økt arbeidsgiveravgift, den del av bevilgningen som gjelder bredbånd og annen infrastruktur. I 2011 er det avsatt 696,3 mill kroner. Departementet vil komme tilbake med fylkesvis fordeling på nyåret. Fylkeskommunen har sekretariatsfunksjonen for regionale forskningsfond Agder. I forslag til statsbudsjett for 2011 er det foreslått at fondet tildeles 13 685 000 kroner, dette beløpet er innarbeidet i budsjettet. 330 000 kroner av tilskuddet er satt av til sekretærfunksjonen. Tjenesten dekker også satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Det er satt av 30 mill. kroner på statsbudsjettet, og fylkeskommunene må søke om midler innen 20. mars 2011.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


22

Tjeneste 601 Finansieringsbistand overfor næringslivet Tjenesten dekker forvaltning av regionale utviklingsmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet og konsesjonskraftinntekter. Midlene brukes til regional- og næringsutvikling. KRD-midlene har nasjonale føringer og til dels distriktspolitiske begrensninger. Fra 2011 kan det bevilges tilskudd til kommunale/regionale næringsfond i hele fylket. Det er ingen geografiske begrensinger i bruk av konsesjonskraftinntekter. Den delen av kompensasjonsordningen som ikke brukes til mobildekning, avsettes til utviklingsprosjekter i Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Kommunene utarbeider en plan for bruk av midlene. Prognosen for fylkeskommunens andel av konsesjonskraftinntektene for 2011 er 68,16 mill. kroner, dvs. en økning fra 2010 på ca. 22 mill. kroner. I forslag til statsbudsjett for 2011 er det foreslått at Aust-Agder fylkeskommune tildeles 32,0 mill. kroner til regional- og næringsutvikling. Dette er en økning på 1,9 mill. kroner fra 2010.

ANSVAR 510 INTERNSERVICE Internservice Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

26 045

25 619

18 799

1,7%

Inntekter

13 257

12 515

17 541

5,9%

Netto utg.

12 788

13 104

1 258

-2,4%

180

180

183

-

0

0

12

-

180

180

172

-

Utgifter

0

0

10 403

-

Inntekter

0

0

0

-

Netto utg.

0

0

10 403

-

Sum utgifter

26 225

25 799

29 385

1,7%

Sum inntekter

13 257

12 515

17 553

5,9%

Netto driftsutgifter

12 968

13 284

11 832

-2,4%

Internservice

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

Stillingstabell

2011

2010

2009

10/11

1,0

1,0

1,0

-

Andre stillinger

24,2

24,2

23,2

-

Sum stillinger

25,2

25,2

24,2

-

(beløp i hele 1000 kroner) 101 Interne servicefunksjonerUtgifter

191 Eldrerådet

Utgifter Inntekter Netto utg.

196 Utgifter til fordeling

Ledere

Tjeneste 101 Interne servicefunksjoner Internservice har ansvaret for den interne driften av fylkeshuset og omfatter kantinedrift, renhold, vaktmestertjenester, trykkeri, sentralbord, samt de fleste merkantile funksjoner

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


23

for fylkeskommunens sentraladministrasjon. Tjenesten yter service både for fylkeskommunale virksomheter og tjenester, samt leietakerne i fylkeshuset. Strømutgiftene for fylkeshuset har til nå vært fordelt mellom fylkeskommunen og de enkelte leietakere etter hvilken andel av arealet ved fylkehuset en disponerer. IKT Agder IKS har etablert et serverrom som bruker i underkant av en mill. KWH. Dette utgjør en betydelig andel av det totale strømforbruk. Det legges i 2011 opp til at IKT Agder IKS skal betale de reelle strømutgifter for serverrommet. Dette gir en mindreutgift for fylkeskommunen på 350 000 kroner. Det er 30 år siden fylkeshuset ble tatt i bruk. Vedlikeholdsbehovet er økende. Det er budsjettert 2,1 mill. kroner årlig til vedlikehold, av dette utgjør løpende vedlikehold ca. 1,2 mill. kroner årlig. En tar i 2011 sikte på en kartlegging av det totale vedlikeholdsbehovet for å komme fram til en prioritert plan for gjennomføring av nødvendig vedlikehold, samt kostnadene for dette.

Tjeneste 191 Eldrerådet Eldrerådet består av ni medlemmer hvorav fem er politisk valgt og fire valgt etter forslag fra organisasjonene. I følge loven skal flertallet av rådets medlemmer være pensjonister. Sekretærfunksjonen dekkes av internservice.

ANSVAR 512 BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN Bygge- og eiendomstjenesten Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)

100 Administrasjon

Utgifter

194 Felles utgifter og inntekter 200 Ordinær undervisning

923 Disposisjonsfond

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

4 074

3 814

3 786

6,8%

100

40

55

150,0%

Netto utg.

3 974

3 774

3 730

5,3%

Utgifter

5 800

4 250

7 147

36,5%

Inntekter

1 160

850

3 018

36,5%

Netto utg.

4 640

3 400

4 129

36,5%

558

385

313

44,9%

Inntekter

1 401

1 331

1 273

5,3%

Netto utg.

-843

-946

-961

-10,9%

Inntekter 192 Vedlikehold

Budsjett

Utgifter

Utgifter

0

0

2 828

-

Inntekter

0

21 220

16 187

-

Netto utg.

0

-21 220

-13 359

-

Utgifter

0

0

0

-

Inntekter

0

0

360

-

Netto utg.

0

0

-360

-

10 432

8 449

14 074

23,5%

Sum inntekter

2 661

23 441

20 893

-88,6%

Netto driftsutgifter

7 771

-14 992

-6 820

-151,8%

Sum utgifter

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


24

Bygge-og eiendomstjenesten

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

Stillingstabell Ledere

1,0

1,0

1,0

-

Andre stillinger

4,0

4,0

4,0

-

Sum stillinger

5,0

5,0

5,0

-

Tjeneste 100 Administrasjon Bygge- og eiendomstjenestens har en servicefunksjon i forhold til fylkesrådmannens kontor, virksomhetene og tjenestene. Hovedoppgaver er: • • • •

planlegging og oppfølging av byggeprosjekter, planlegging og oppfølging av vedlikehold, ENØK- og inneklimatiltak, tiltak for å effektivisere vaktmester- og renholdsfunksjoner, allminnelig ansvarsforsikring og forsikring av bygningsmassen og materiell, herunder skadeerstatning fra forsikringsfondet, • bistå Fylkeshuset AS med faglig relaterte spørsmål. Arbeidet med Sam Eyde videregående skole og det kulturhistoriske senteret på Langsæ vil også i 2011 legge beslag på betydelige ressurser.

Tjeneste 192 Vedlikehold Fylkesrådmannen foreslår at det i 2011 bevilges 4,3 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold i driftsbudsjettet. Bevilgningen til ekstraordinært vedlikehold administreres av byggeog eiendomstjenesten, og midlene forutsettes å være overførbare. Tabellen som følger viser fordeling på virksomheter som kan gjennomføres innenfor rammen av årets budsjett. Arendal videregående skole Blakstad videregående skole Dahlske videregående skole Møglestu videregående skole Risør videregående skole Setesdal vidaregåande skule Strømsbu videregående skole Tvedestrand og Åmli videregående skole Termografering av alle skolebygg Marginer og reserver Sum

100 800 100 950 500 700 100 900 100 50 4 300

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Tiltakene omfatter enøk-tiltak, ventilasjon, brannsikring, utvendige arbeider på fasader og tak, pålegg/krav fra kontrollmyndigheter m.m. Hvert enkelt prosjekt vil bli nærmere vurdert og tilpasset totalrammen. Videre er det avsatt 1,5 mill. kroner til miljøkartlegging av fylkeskommunens bygningsmasse. Beløpet er finansiert av konsesjonskraftinntekter (RUP Aust-Agder).

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


25

Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter På denne tjenesten er avsatt midler til vedlikehold og driftsutgifter knyttet til diverse bygg som ingen av virksomhetene bruker. Dette gjelder bl.a. Haugerød, Sangerhallen, Frivoll videregående skole m.fl. Noen av disse er utleid. Premieutgiftene til skadeforsikring av bygninger øker med 0,9 % fra 2011. For øvrige skadeforsikringer forventes premien å bli tilnærmet lik ugiftene i 2010.

ANSVAR 513 FYLKESKASSA Fylkeskassa Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 101 Interne servicefunksjoner Utgifter

Fylkeskassa Stillingstabell

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

9 583

8 188

7 962

17,0%

Inntekter

1 714

1 684

1 399

1,8%

Netto utg.

7 869

6 504

6 563

21,0%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

Ledere

1,0

1,0

1,0

-

Andre stillinger

8,8

8,8

8,0

0,0

9,8

9,8

9,0

0,0

Sum stillinger i bruk

Fylkeskassa har følgende hovedarbeidsoppgaver: • • • • •

ansvar for føringen av fylkeskommunens regnskap, inkl. lønn faglig ansvar for personal- og lønnssystemet og økonomisystemet veiledning og kontroll med regnskapet og kontoplanen disponering/plassering av likvide midler opptak av og oppfølging av lån

I tillegg til fylkeskommunens regnskap fører fylkeskassa bl.a. regnskapene for Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Fylkeshuset A/S, Agder folkemusikk- og folkedansarkiv, Agder Arbeidsmiljø IKS, IKT Agder IKS, Aust-Agder Vegfinans AS, Setesdal Vegfinans AS, Agderrådet, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS og Opplæringskontoret for midt- og østregionen. Økningen i utgifter skyldes økte utgifter til Agresso, samt økte lønnskostnader.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


26

ANSVAR 514 PP-TJENESTEN PP-tjenesten Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 211 PP-tjeneste

Utgifter

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

6 083

6 113

6 579

-0,5%

38

45

749

-15,6%

6 045

6 068

5 830

-0,4%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

Ledere

1,0

1,0

1,0

-

Andre stillinger

8,0

8,0

8,0

-

Sum stillinger

9,0

9,0

9,0

-

Inntekter Netto utg.

PP-tjenesten

Tjenesten har de senere årene fått økte oppgaver innen fagopplæring, bl.a. når det gjelder lærekontrakter og ulike avviksordninger. Det gis også PP-tjeneste til SMI-skolen. Videre representerer arbeidet med opplæringstilbud for ungdom fra andre fylker som bor i private barnevernsinstitusjoner en ekstra belastning.

ANSVAR 520 FYLKESREVISJONEN Fylkesrådmannens forslag til budsjett er i hovedsak i samsvar med fylkestingets vedtak i sak 38/2010 i oktober, jf. § 3 nr. 4 i kontrollutvalgets tilleggsreglement og kontrollutvalgets vedtak i sak 15/2009. Det er gjort endringer på grunn av endrede forutsetninger i forhold til KLP-sats og kjente lønnsoppgjør. Fylkesrevisjonen Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 020 Kontrollutvalg

Utgifter Inntekter Netto utg.

021 Revisjon

Utgifter Inntekter Netto utg.

Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Fordelingsplan 2011

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

289

287

241

0,7%

8

8

16

-

281

279

225

0,7%

3 587

3 402

3 450

5,4%

501

457

571

9,6%

3 086

2 945

2 879

4,8%

3 876

3 689

3 691

5,1%

509

465

587

9,5%

3 367

3 224

3 104

4,4%

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


27

Fylkesrevisjonen Stillingstabell

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

Ledere

1,0

1,0

1,0

-

Andre stillinger

4,0

4,0

4,0

-

Sum stillinger

5,0

5,0

5,0

-

Tjeneste 020 Kontrollutvalg Kontrollutvalgets virksomhet er regulert av kommunelovens § 77, samt i forskrifter gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i 2004. I tillegg har fylkestinget vedtatt eget reglement for kontrollutvalget. Det er budsjettert med seks ordinære møter. Det er innarbeidet 85 000 kroner til kjøp av sekretariatstjenester i h.t. egen avtale t.o.m. 2011 med Arendal Revisjonsdistrikt IKS.

Tjeneste 021 Revisjon Fylkesrevisjonen har i dag følgende revisjonsoppgaver: • •

• • • • • • • • • • • • • • •

Fylkesregnskapet med tilhørende virksomheter og tjenester Statens Vegvesens regnskaper vedrørende fylkesveganlegg og fylkesvegvedlikehold. (Dette utføres av Riksrevisjonen i h.t. egen avtale. Avtalen er justert for 2010 som følge av forvaltningsreformen. Avklaring om hvordan revisjonsoppdraget skal løses for framtida ventes med det første.) Aust-Agder Arkivet, stiftelsen Agder folkemusikkarkiv Venneforeningen for Aust-Agder Kulturhistoriske Senter Stiftelsen Aust-Agder Museet Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Agder Arbeidsmiljø IKS Stiftelsen Næs Jernverksmuseum Arendal Revisjonsdistrikt IKS Agderrådet Setesdal Revisjonsdsitrikt IKS Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder Ungt Entreprenørskap Agder Enkelte mindre legater og regnskaper Interreg-prosjektet StratMos (2009-2011)

I tillegg kommer sekretariatsoppgaver for ni kommunale kontrollutvalg. Avtaler er inngått med åtte kommuner ut 2011 og for en kommune ut 2010. Det er innarbeidet 464 000 kroner i inntekter knyttet til salg av sekretariatstjenester for kommunale kontrollutvalg. Dette beløpet er anslag og bygger på erfaringstall siden 2005. Skulle det skje endringer i forhold til denne ordningen vil en komme tilbake til dette i forbindelse med tertialrapportene. Innenfor kommunal og fylkeskommunal revisjon er det sterk fokusering på videreutvikling av god kommunal revisjonsskikk. Dette har bl.a. ført til at Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har vedtatt at «Standarder for revisjon og beslektede tjenester med offentlige

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


28

tillegg» skal være obligatorisk for kommunal revisjon av regnskaper med balansedato 1.1.2000 eller senere. Siktemålet med dette arbeidet er at kommunal revisjons kvalitet og effektivitet skal bygge på de samme prinsipper som gjelder for privat revisjon, samt oppdragsgivernes krav og forventninger. Videre har NKRF etablert en obligatorisk etter- og videreutdanningsordning for sine medlemmer. Dette vil etter fylkesrevisors vurdering være med å sikre kvaliteten på revisjonens arbeid. Ordningen er i hovedsak sammenlignbar med tilsvarende ordning i privat sektor. Fylkesrevisor legger stor vekt på at fylkesrevisjonen skal delta aktivt i denne utviklingen. Fylkestinget vedtok i sak 45/2003 å inngå en samarbeidsavtale mellom fylkesrevisjonene i Aust-Agder og Vest-Agder. De to revisjonsenhetene har et velfungerende faglig samarbeid. I tillegg har fylkesrevisjonen gjennom mange år et godt samarbeid med øvrige revisjonsenheter som reviderer fylkeskommuner i region sør.

Fordelingsplan 2011

Fylkesrådmannen og støttefunksjoner


29

3.

VIRKSOMHETER

ANSVAR 211 SMI-SKOLEN SMI-skolen Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 292 Grunnskoleundervisning Utgifter

SMI-skolen Stillingstabell Ledere Pedagogiske stillinger Andre stillinger Sum stillinger

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

14 382

12 990

13 505

10,7%

Inntekter

2 290

1 240

3 391

84,7%

Netto utg.

12 092

11 750

10 114

2,9%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

2,3

2,3

2,3

-

15,0

15,0

14,8

-

2,6

2,6

2,1

-

19,9

19,9

19,2

-

SMI-skolen har ansvaret for å gi grunnskoleundervisning til beboere i sosiale og medisinske institusjoner. Aktiviteten er i første rekke knyttet til barne- og ungdomsinstitusjonene. I samarbeid med den enkelte institusjon skal SMI-skolen tilrettelegge et tilpasset, trygt og strukturert læringsmiljø, som gir elevene mestringsopplevelser og motivasjon til å kunne utnytte sine evner og ressurser ut i fra individuelle forutsetninger. Tilbudet gis enten som kjøp av tjenester i normalskolen, fulltidstilbud ved en av institusjonsskolene, kombinasjon av disse eller som hjemmeundervisning ved en av institusjonene. Aktiviteten er knyttet til Sørlandet sykehus HF Arendal og det regionale barnevernet.

VIDEREGÅENDE SKOLER Siden 1999 har driftsutgiftene ved skolene blitt beregnet ut i fra normtall. Normeringen innebærer at driftsutgiftene blir beregnet i forhold til antall elevplasser og areal ved hver enkelt skole. I tillegg er utstyrsmidler normert etter antall klasser. En har lagt de samme prinsippene til grunn i budsjettet for 2011. I fylkesrådmannens forslag til dimensjonering for skoleåret 2011/12 har en tatt utgangspunkt i elevtallet pr. 1.10.2010 ved planleggingen av kapasiteten på Vg2 og Vg3. Inneværende skoleår er det 222,5 klasser, fordelt med 89,5 på Vg1, 89 på Vg2 og 44 på Vg3. I tillegg kommer fire klasser innen teknisk fagskole og fire klasser innen helsefagskole. For neste skoleår er det planlagt med 226 klasser fordelt med 91,5 på Vg1, 87 på Vg2, 47,5 på Vg3. Videre er det planlagt fire klasser teknisk fagskole og to klasser helsefagskole. Tabellen som følger viser fordelingen fra høsten 2011. Den viser videre de endringer som er lagt inn i forhold til inneværende skoleår for hver enkelt skole. Siste del av tabellen viser elevtall og oppfyllingsgrad.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


30

Klasser pr. skole Neste skoleår, 2011/12 A

B

D

M

R

S

S

T

r

l

a

ø

i

e

t

v

e

a

h

g

s

t

r

/

n

k

l

l

ø

e

ø

Å

Sum

r

s

m

m

klasser

1

20,5

d Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk

s

s

e

14,5

2

1

1

2

Elektrofag

3

Helse- og sosialfag

5

2 1

1,5

1 6

3

8,5

14

5

9

12

Idrettsfag M edier og kommunikasjon

6

M usikk, dans og drama

4

32

3,5

3,5

8

18

3

3

Naturbruk

5

Restaurant- og matfag

2

Service og samferdsel

4

Studiespesialisering

28

Teknikk og industriellprod.

4 4,5

Teknisk fagskole/helsefag Sum klasser

6

7

9

1

19

4

2

2

2

12

8

3,5

10

2

3

1

10

5

6

24

40

69,5 23,5

6 32

5

6 27

14,5 19,5 53,5 21,5

232

Inneværende skoleår, 2010/11 Igangsatte klasser

31

24

42

24,5

15,5

18

52,5

22

229,5

Faktisk elevtall

866

316

722

470

250

352

790

434

4 200

Fakt. kap.utn.

97

94

97

93

87

90

94

89

94

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


31

ANSVAR 252 BLAKSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE Blakstad videregående skole Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

54 709

51 834

58 323

5,5%

Inntekter

3 660

3 205

8 351

14,2%

Netto utg.

51 049

48 629

49 972

5,0%

(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning

203 Botilbud

210 Tilrettelegging og oppfølging

Utgifter

Utgifter

4 225

3 952

4 111

6,9%

Inntekter

2 863

3 075

3 102

-6,9%

Netto utg.

1 362

877

1 009

55,3%

Utgifter

3 680

3 312

6 366

11,1%

Inntekter

25

53

473

-52,8%

3 655

3 259

5 893

12,2%

434

430

371

0,9%

0

3

1

-

434

427

370

1,6%

0

0

104

-

Inntekter

0

0

2

-

Netto utg.

0

0

102

-

Utgifter

0

0

229

-

Inntekter

0

0

67

-

Netto utg.

0

0

162

-

Netto utg. 212 Oppfølgingstjeneste

Utgifter Inntekter Netto utg.

221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter

231 Voksenopplæring

235 Kursvirksomhet

Utgifter

2 700

2 734

4 280

-1,2%

Inntekter

2 700

2 859

5 051

-5,6%

0

-125

-771

-

Utgifter

3 687

3 567

4 026

3,4%

Inntekter

3 687

3 567

3 996

3,4%

0

0

30

-

Sum utgifter

69 435

65 829

77 811

5,5%

Sum inntekter

12 935

12 762

21 044

1,4%

Netto driftsutgifter

56 500

53 067

56 767

6,5%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

Netto utg. 290 Fengselsundervisning

Netto utg.

Blakstad videregående skole Stillingstabell

4,0

4,0

3,9

0,0

Pedagogiske stillinger

Ledere

70,8

71,2

69,4

-0,4

Andre stillinger

24,2

25,2

25,8

-1,0

Sum stillinger

99,0

100,4

99,1

-1,4

Det foreslås inndratt 1,0 stilling som renholder. Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


32

Klasser

Aktivitetstabell Blakstad videregående skole Bygg- og anleggsteknikk

Vg1 Vg2 Vg2 Vg2 Vg2 Vg3 Design og håndverk Vg2 Service og samferdsel Vg2 Vg3 Teknikk og industriellprod. Vg1 Vg2 Vg3 Vg3 Sum klasser Elevplasser Faktisk elevtall Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett * "landslinjer"

Neste Innevær. Forrige skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 5 4 4 *Anleggsteknikk 4 4 4 Byggteknikk 3 4 4 Klima-, energi- og miljøtek 1 1 1 Treteknikk 1 0,5 Kvalifiseringskurs 0,5 0,5 Båtbyggerfag 1 1 1 Transport og logistikk 2 2 3 *Yrkessjåfør 2 2 2 2 2,5 3 Arbeidsmaskiner 1 1 1 *Anleggsmaskinmekaniker 1 1 1 Kvalifiseringskurs 0,5 0,5 24 24 24 337 339 316 310 94 % 91 % 24 23 24

ANSVAR 258 MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE Møglestu videregående skole Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

43 303

42 462

47 474

2,0%

Inntekter

1 306

1 280

4 359

2,0%

Netto utg.

41 997

41 182

43 114

2,0%

Utgifter

10 461

6 498

7 669

61,0%

(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning

210 Tilrettelegging og oppfølging

Utgifter

Inntekter Netto utg.

221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter

75

45

597

66,7%

10 386

6 453

7 072

60,9%

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

111

0

40

-

Inntekter Netto utg. 231 Voksenopplæring

Utgifter Inntekter

1

0

0

-

110

0

40

-

Utgifter

0

0

195

-

Inntekter

0

0

0

-

Netto utg.

0

0

195

-

53 875

48 960

55 378

10,0%

1 382

1 325

4 956

4,3%

52 493

47 635

50 422

10,2%

Netto utg. 235 Kursvirksomhet

Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


33

Møglestu videregående skole

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

4,1

4,1

4,0

-0,0

Pedagogiske stillinger

60,0

54,7

52,7

5,3

Andre stillinger

17,0

17,0

17,0

-

Sum stillinger

81,1

75,9

73,6

5,2

Stillingstabell Ledere

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger. Aktivitetstabell

Klasser Neste

Møglestu videregående skole Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Innevær. Forrige

skoleår

skoleår

skoleår

11/12

10/11

09/10

1 1 1

1 2 -

Vg1 Vg1 Vg2

Interiør og utstillingsdesign

1 1 1

Vg1 Vg2 Vg2

Barne- og ungdomsarbeider Helseservicefag

2 2 1

2 2 1

2 2 1

1 2 2 2

2 2 1

0,5 2 1 1

1 0,5 0,5 1 1

1 1 1 1

1 2 1 1

Studiespesialisering

Vg1 Vg1 Formgiving Vg2 Vg2 Formgiving Vg3 Vg3 Formgiving Påbygging til generell studiekompetanse

1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2

1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

Sum klasser

27

24,5

25

Elevplasser

508

500

Faktisk elevtall

470

454

Faktisk kapasitetsutnytting

93 %

91 %

26,5

24,5

Helse- og sosialfag

Medier og kommunikasjon

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Vg3 Vg1 Vg2 Vg3 Vg1 Vg2 Vg2 Vg1 Vg2

Sum klasser vedtatt budsjett

Fordelingsplan 2011

Helsesekretær Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Matfag kokk og servitørfag Salg, service og sikkerhet

27

Virksomheter


34

ANSVAR 259 RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE Risør videregående skole Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

30 605

31 434

34 898

-2,6%

Inntekter

1 295

1 313

2 428

-1,4%

Netto utg.

29 310

30 121

32 470

-2,7%

903

893

1 488

1,1%

7

8

27

-12,5%

896

885

1 462

1,2%

0

0

Inntekter

0

0

Netto utg.

0

0

0

-

Utgifter

0

0

139

-

Inntekter

0

0

0

-

Netto utg.

0

0

139

-

Utgifter

1 480

1 436

3 691

3,1%

Inntekter

1 480

1 436

4 884

3,1%

0

0

-1 193

-

32 988

33 763

40 216

-2,3%

2 782

2 757

7 339

0,9%

30 206

31 006

32 878

-2,6%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

2,7

2,9

2,8

-0,1

Pedagogiske stillinger

31,2

33,6

32,4

-2,4

Andre stillinger

15,1

15,1

15,1

-

Sum stillinger

49,1

51,5

50,3

-2,5

(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning

210 Tilrettelegging og oppfølging

Utgifter

Utgifter Inntekter Netto utg.

221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter

231 Voksenopplæring

235 Kursvirksomhet

Netto utg. Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Risør videregående skole Stillingstabell Ledere

-

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


35

Aktivitetstabell

Klasser Neste

Risør videregående skole Design og håndverk Elektrofag

Vg1 Vg1

Medier og kommunikasjon

Vg1

Service og samferdsel

skoleår

skoleår

11/12 1 1

10/11 1 1

09/10 1 1

1

1

2

Vg2

Medier og kommunikasjon

1

2

1

Vg3

Medier og kommunikasjon

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Vg1

1

1

1

Vg2

1

1

1,5

Vg3

1

2

2

2

2

2

1

1

1

0,5

0,5

0,5

14,5

Vg1 Salg, service og sikkerhet

Studiespesialisering

Innevær. Forrige

skoleår

Teknikk og industriell prod. Vg1 Vg2

Industriteknologi

Påbygging til generell studiekompetanse Sum klasser

15,5

16

Elevplasser

289

321

Faktisk elevtall

250

274

87 %

85 %

15,5

17

Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett

Fordelingsplan 2011

14,5

Virksomheter


36

ANSVAR 266 DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dahlske videregående skole Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

79 710

73 749

79 244

8,1%

Inntekter

6 023

7 282

12 781

-17,3%

Netto utg.

73 687

66 467

66 463

10,9%

2 081

2 527

3 453

-17,6%

26

633

417

-95,9%

2 055

1 894

3 035

8,5%

681

653

731

4,3%

(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning

210 Tilrettelegging og oppfølging

Utgifter

Utgifter Inntekter Netto utg.

212 Oppfølgingstjeneste

Utgifter Inntekter

231 Voksenopplæring

0

0

116

-

Netto utg.

681

653

615

4,3%

Utgifter

614

595

1 358

3,2%

5

4

58

25,0%

609

591

1 300

3,0%

Utgifter

3 186

3 119

3 023

2,1%

Inntekter

Inntekter Netto utg. 235 Kursvirksomhet

3 186

3 119

3 656

2,1%

Netto utg.

0

0

-632

-

Utgifter

0

0

2

-

Inntekter

0

0

0

-

Netto utg.

0

0

2

-

86 272

80 643

87 811

7,0%

9 240

11 038

17 028

-16,3%

77 032

69 605

70 784

10,7%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

6,8

6,6

6,1

0,2

Pedagogiske stillinger

93,0

88,5

82,3

4,6

Andre stillinger

22,5

22,5

22,3

0,0

122,3

117,5

110,7

4,8

294 Privatister

Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Dahlske videregående skole Stillingstabell Ledere

Sum stillinger

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


37

Aktivitetstabell

Klasser Neste

Dahlske videregående skole Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag

Vg1 Vg1 Vg2 Vg1 Vg2

Musikk, dans, drama

Service og samferdsel

Elenergi Helsearbeiderfag

Vg1

Innevær. Forrige

skoleår

skoleår

skoleår

11/12 2 2 1

10/11 2 2 1

09/10 2,5 2 1

3

4

4

2

3

2

1

1

1

Vg2

Musikk/drama

1

1

1

Vg3

Musikk/drama

1

1

1

2

2

1

1 4 4 4 4 1

1 4 4 4 3 1

Vg1

Vg2 Vg1 Vg2 Vg3 Teknikk og industriellprod. Vg1 Vg2

Salg, service og sikkerhet

Industriteknologi

2 4 4 4 4 1

Teknisk fagskole

1.år

El.kraft/bygg

1

1

1

1.år

Klima/energi/miljø

1

1

1

2.år

El.kraft/bygg

1

1

1

2.år

Klima/energi/miljø

1

1

1

1. år Psykisk helsearbeid

1

-

1

1. år Eldreomsorg (demens)

-

1

1

2. år Psykisk helsearbeid

1

1

-

40

1 42

38,5

Elevplasser

746

874

Faktisk elevtall

722

817

97 %

93 %

40

36

Studiespesialisering

Helsefagskole

2. år Eldreomsorg (demens) Sum klasser

Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett

40

Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å opprette ti plasser dans ved Dahlske videregående skole. Det er innarbeidet 65 000 kroner i 2011. En utvidelse av tilbud om dans ved Dahlske videregående skole til 15 plasser vil bli vurdert dersom økonomi og antall søkere tilsier det.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


38

ANSVAR 267 STRØMSBU VIDEREGÅENDE SKOLE Strømsbu videregående skole Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

82 512

80 829

94 197

2,1%

Inntekter

4 672

4 477

9 367

4,4%

Netto utg.

77 840

76 352

84 831

1,9%

Utgifter

16 492

12 981

16 965

27,0%

126

98

1 499

28,6%

16 366

12 883

15 465

27,0%

649

626

610

3,7%

(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning

210 Tilrettelegging og oppfølging

Utgifter

Inntekter Netto utg.

212 Oppfølgingstjeneste

Utgifter Inntekter

0

0

3

-

649

626

607

3,7%

0

0

735

-

Inntekter

0

0

59

-

Netto utg.

0

0

676

-

1 054

1 307

2 486

-19,4%

Netto utg. 221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter

231 Voksenopplæring

Utgifter Inntekter

8

10

126

-20,0%

1 046

1 297

2 360

-19,4%

Utgifter

0

0

238

-

Inntekter

0

0

70

-

Netto utg.

0

0

168

-

458

449

1 262

2,0%

3

0

1

-

455

449

1 261

1,3%

101 165

96 192

116 493

5,2%

4 809

4 585

11 126

4,9%

96 356

91 607

105 367

5,2%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

6,3

6,4

6,6

116,3

113,0

119,4

3,3

28,6

29,6

29,6

-1,0

151,2

148,9

155,6

2,3

Netto utg. 235 Kursvirksomhet

294 Privatister

Utgifter Inntekter Netto utg.

Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Strømsbu videregående skole Stillingstabell Ledere Pedagogiske stillinger Andre stillinger Sum stillinger

-0,0

Det foreslås å redusere med 1,0 stilling som vaktmester. Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


39

Aktivitetstabell

Klasser

Neste Innevær. Forrige Strømsbu videregående skole skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 Design og håndverk Vg1 3 3 4 Vg2 Design og tekstil 1 1,5 1 Vg2 Frisør 1 1 1 Vg2 Interiør og utstillingsdesign 1 1 1 Vg3 Interiør 1 1 1 Vg3 Utstilingsdesign 0,5 Vg3 Kjole- og draktsyerfaget 1 1 1 Elektrofag Vg1 1 2 2 Vg1 Data/elektronikk, stud.kom 1 Vg2 Elenergi 2 2 2 Vg2 Data og elektronikk 1 1 1 Helse- og sosialfag Vg1 5 5 5 Vg1 Fremmedspråk 1 1 Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 2 2 2 Vg2 Helsearbeiderfag 2 2 2 Vg2 Hudpleie 1 1 1 Vg3 Hudpleier 1 1 1 Medier og kommunikasjon Vg1 3 3 3 Vg2 Medier og kommunikasjon 3 3 3 Vg3 Medier og kommunikasjon 2 2 2 Restaurant- og matfag Vg1 4 3 4 Vg2 Matfag 2 2 1 Vg2 Kokk og servitørfag 1 1 3 Service og samferdsel Vg2 IKT-servicefag 1 1 2 Teknikk og industriellprod. Vg1 4 4 4 Vg2 Industriteknologi 2 2 1 Vg2 Kjøretøy 3 3 3 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri 1 1 1 Påbygging til generell studiekompetanse 2 2 2 Sum klasser 53,5 52,5 54 Elevplasser 839 835 Faktisk elevtall 790 785 Faktisk kapasitetsutnytting 94 % 94 % Sum klasser vedtatt budsjett 53,5 51 55

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


40

ANSVAR 268 ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Arendal videregående skole Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

65 638

63 379

71 660

3,6%

Inntekter

1 222

1 184

5 475

3,2%

Netto utg.

64 416

62 195

66 185

3,6%

2 077

1 827

1 608

13,7%

15

14

69

7,1%

2 062

1 813

1 538

13,7%

0

0

257

-

Inntekter

0

0

0

-

Netto utg.

0

0

257

-

1 258

1 174

2 779

7,2%

9

9

111

-

1 249

1 165

2 667

7,2%

100

100

1 216

-

(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning

210 Tilrettelegging og oppfølging

Utgifter

Utgifter Inntekter Netto utg.

221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter

231 Voksenopplæring

Utgifter Inntekter Netto utg.

294 Privatister

Utgifter Inntekter

0

0

7

-

100

100

1 209

-

69 073

66 480

77 520

3,9%

1 246

1 207

5 663

3,2%

67 827

65 273

71 858

3,9%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

5,3

5,3

5,2

-0,0

Pedagogiske stillinger

73,4

72,7

69,7

0,8

Andre stillinger

20,9

20,9

20,6

-

Sum stillinger

99,6

98,8

95,5

0,7

Netto utg. Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Arendal videregående skole Stillingstabell Ledere

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


41

Aktivitetstabell Arendal videregående skole Service og samferdsel

Vg1 Vg2 Salg, service og sikkerhet Studiespesialisering Vg1 Vg1 Fremmedspråk Vg1 Formgivning Vg2 Vg2 Formgivning Vg2 IB Vg3 Vg3 Formgivning Vg3 IB Påbygging til generell studiekompetanse Sum klasser Elevplasser Faktisk elevtall Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett

Fordelingsplan 2011

Klasser Neste Innevær. Forrige skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 2 2 3 2 1 1 7,5 8 8,5 1 0,5 0,5 7 7,5 8 0,5 1 1 1 7,5 8 7 0,5 1 1 1 2 2 2 32 31 32 891 890 866 843 97 % 95 % 32

32

30

Virksomheter


42

ANSVAR 270 SETESDAL VIDAREGÅANDE SKULE Setesdal videregående skole Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

38 403

34 455

38 577

11,5%

Inntekter

2 862

2 682

4 545

6,7%

Netto utg.

35 541

31 773

34 032

11,9%

(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning

203 Botilbud

210 Tilrettelegging og oppfølging

Utgifter

1 259

1 816

1 633

-30,7%

Inntekter

Utgifter

721

803

850

-10,2%

Netto utg.

538

1 013

784

-46,9%

1 134

978

2 192

16,0%

Utgifter Inntekter

9

7

111

28,6%

1 125

971

2 081

15,9%

292

268

242

9,0%

0

-5

1

-

292

273

241

7,0%

0

0

36

-

Inntekter

0

0

0

-

Netto utg.

0

0

36

-

30

0

100

-

Inntekter

0

0

101

-

Netto utg.

30

0

-2

-

Utgifter

0

0

204

-

Inntekter

0

0

256

-

Netto utg.

0

0

-52

-

Utgifter

1 309

0

544

-

Inntekter

1 309

0

544

-

0

0

0

-

Utgifter

756

705

455

7,2%

Inntekter

756

705

796

7,2%

0

0

-340

-

43 183

38 222

43 982

13,0%

Netto utg. 212 Oppfølgingstjeneste

Utgifter Inntekter Netto utg.

221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter

231 Voksenopplæring

235 Kursvirksomhet

290 Fengselsundervisning

Utgifter

Netto utg. 293 Annen opplæring

Netto utg. Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Setesdal vidaregåande skule Stillingstabell Ledere

5 657

4 192

7 203

34,9%

37 526

34 030

36 778

10,3%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

3,8

3,7

3,4

0,1

Pedagogiske stillinger

44,0

40,2

39,2

3,7

Andre stillinger

13,3

15,1

15,1

-1,8

Sum stillinger

61,1

59,0

57,6

2,1

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


43

Det foreslås inndratt 0,75 stilling som vaktmester, 0,65 stilling som renholder og 1,0 stilling som servicemedarebider. Endringene følger av avtale med Valle kommune om drift av Setesdal vidaregåande skule avd. Valle. Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger. Aktivitetstabell

Klasser

Vg1 Vg2 Vg2 Vg3 Vg1 Vg2 Vg2 Vg1 Vg2 Vg1

Neste Innevær. Forrige skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 1 1 1 Byggteknikk 1 1 1 Design og gullsmedhåndv. 1 1 1 Gullsmed 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 Helsearbeiderfag 0,5 0,5 0,5 Barne- og ungdomsarbeider 1 1 1 1 1 Reiseliv 1 1 1 2 1,5 2

Vg1

med ski

Setesdal vidaregåande skule Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Helse- og sosialfag

Service og samferdsel Studiespesialisering

Vg2 Vg2

med ski

Vg3 Vg3

1

1

2

1,5

1,5

1

1

1

2

1,5

1

1

1

1

Teknikk og industriellprod. Vg1

1

1

1

Påbygging til generell studiekompetanse

1

1

1

19,5

18 391 352 90 % 18,5

17 387 332 86 % 16,5

Sum klasser Elevplasser Faktisk elevtall Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett

Fordelingsplan 2011

med ski

1

19,5

Virksomheter


44

ANSVAR 271 TVEDESTRAND OG ÅMLI VIDEREGÅENDE SKOLE Fylkestinget vedtok i sak 23/2010 ”Åmli vidaregåande skole – administrativ sammenslåing” at Åmli vidaregåande skole og Tvedestrand videregående skole administrativt skal slås sammen fra 1. januar 2011. I fylkestingssak 52/2010 ”Navn på sammenslått videregående skole Åmli og Tvedestrand” ble skolen gitt navnet Tvedestrand og Åmli videregående skole. I tabellene som følger har en innarbeidet tallene til tidligere ansvar 265 Åmli vidaregåande skole og ansvar 269 Tvedestrand videregående skole i kolonnene for 2009 og 2010 for at tallene skal bli sammenlignbare. Tvedestrand og Åmli videregående skole Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

49 353

49 035

57 134

0,6%

Inntekter

3 751

3 725

7 795

0,7%

Netto utg.

45 602

45 310

49 339

0,6%

(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning

203 Botilbud

Utgifter

Utgifter

2 350

2 300

3 448

2,2%

Inntekter

1 586

1 585

2 280

0,1%

764

715

1 167

6,9%

8 861

6 979

9 626

27,0%

60

54

1 258

11,1%

8 801

6 925

8 368

27,1%

565

403

386

40,2%

5

0

0

-

560

403

386

39,0%

Utgifter

0

0

0

-

Inntekter

0

0

0

-

Netto utg.

0

0

0

-

61 129

58 717

70 593

4,1%

5 402

5 364

11 333

0,7%

55 727

53 353

59 260

4,4%

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

4,8

4,8

4,5

-0,0

Pedagogiske stillinger

48,3

50,9

50,9

-2,6

Andre stillinger

24,3

24,3

23,9

-0,0

Sum stillinger

77,4

80,0

79,2

-2,6

Netto utg. 210 Tilrettelegging og oppfølging

Utgifter Inntekter Netto utg.

212 Oppfølgingstjeneste

Utgifter Inntekter Netto utg.

235 Kursvirksomhet

Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Tvedestrand og Åmli videregående skole Budsjett Stillingstabell Ledere

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


45

Aktivitetstabell

Klasser

Neste Innevær. Forrige Tvedestrand og Åmli videregående skole skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 1 1 2 Helse- og sosialfag Vg1 3 3 3 Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 1 1 1 Vg2 Helsearbeiderfag 2 2,5 1,5 Idrettsfag Vg1 1 1 1,5 Vg2 Idrettsfag 1 1,5 1 Vg3 Idrettsfag 1,5 1 1 Naturbruk Vg1 2 2 2 1 1 1 Vg2 Landbruk og gartnernæring Vg2 Heste- og hovslagerfag 0,5 0,5 0,5 1 1 1 Vg3 Naturbruk (studieforberede Vg3 Landbruk 0,5 0,5 1 Studiespesialisering Vg1 2 2 2 Vg2 2 1,5 2 Vg3 1,5 2 2,5 Påbygging til generell studiekompetanse (20 t) 0,5 0,5 0,5 Sum klasser 21,5 22 23,5 Elevplasser 490 524 Faktisk elevtall 434 450 Faktisk kapasitetsutnytting 89 % 86 % Sum klasser vedtatt budsjett 21,5 23 24

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


46

ANSVAR 330 TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten Fordeling på tjenester

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

Utgifter

61 144

58 446

64 582

4,6%

Inntekter

17 390

17 105

23 025

1,7%

Netto utg.

43 754

41 341

41 557

5,8%

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

1,0

1,0

1,0

-

Andre stillinger

70,9

70,5

70,5

0,4

Sum stillinger

71,9

71,5

71,5

0,4

(beløp i hele 1000 kroner) 340 Tannhelsetjenester

Tannhelsetjenesten Stillingstabell Ledere

Det er i 2011 avsatt 0,95 mill. kroner til utskifting av utstyr ved klinikkene. I økonomiplanen 2009-2012 vedtok fylkestinget at takstene skulle økes i takt med lønns- og prisforutsetningene i statsbudsjettet. Takstene er ut fra dette økt med 2,8 %. Beregnet effekt av dette er 107 000 kroner. Aktivitetsmålene i tannhelseplanen for 2010–2014 er lagt til grunn for budsjettet. All tannhelsevirksomhet er fra 1. januar 2011 pålagt å knytte seg til Norsk Helsenett. En slik tilknytning vil være nødvendig bl.a. for utbetaling av refusjoner fra trygden. Det anslås en investeringskostnad i 2011 på 150 000 kroneri tillegg til investeringskostnaden på 300 000 i 2010. I tillegg kommer økte driftsutgifter på 450 000 kroner. Utgiftsøkningen skyldes i hovedsak merkostnader for etablering og leie av linjer med høy kapasitet for overføring av data i det nye nettverket. Tannhelseplanen har aktivitetsmål både for andelen av ferdigbehandlede pasienter og pasienter under tilsyn. For de yngste, 0-2 åringene, settes det ikke aktivitetsmål. I denne gruppen kalles det ikke inn til kontroll og behandling, men de er under tilsyn og kan få tjenester ved behov. Når det gjelder eldre og uføre i institusjoner, settes det heller ikke mål for ferdigbehandlede. Hele gruppen skal være under tilsyn, og institusjonene skal ha besøk to ganger per år.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


47

Utvalgte mål fra tannhelseplanen: Gruppe Befolkningsgrunnlag 1.1.2010 a. 3-18 år 22 950 b. Psykisk funksjonshemmede c1. Eldre/ uføre i institusjon c2. Eldre/ uføre med hjemmesykepleie d. 19 – 20 år e. Rusavhengige

Budsjett 2011

Ferdigbehandlet Budsjett 2010

Regnskap 2009

65 %

65 %

84 %

366

95 %

95 %

90 %

922

Tilsyn 96 %

Tilsyn 96 %

Tilsyn 86 %

1 676

50 %

50 %

51 %

2 937

55 %

55 %

56 %

Tilsyn 70 %

Tilsyn 68 %

362

I tannhelseplanen er det et klart mål å bedre tannhelsen hos de gruppene som i dag har dårligst tannhelse.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


48

ANSVAR 410 VEGSJEFEN Vegsjefen Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 550 Fylkesveger

Utgifter Inntekter Netto utg.

551 Trafikksikkerhetsog miljøtiltak

Utgifter Inntekter Netto utg.

Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

128 600

124 518

46 552

3,3%

9 400

14 324

3 261

-34,4%

119 200

110 194

43 292

8,2%

1 100

1 100

3 049

-

0

0

2 246

-

1 100

1 100

802

-

129 700

125 618

49 601

3,2%

9 400

14 324

5 507

-34,4%

120 300

111 294

44 094

8,1%

Tjeneste 550 Fylkesveger Fra 1.1.2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for 573 km veg fra staten. Premissene for overtakelsen av vegansvaret er gitt gjennom behandling i Stortinget av forvaltningsreformen, kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet. Fylkeskommunene har fra 2010 både det formelle vegansvaret og det økonomiske ansvaret for fylkesvegene. I driftsregnskapet føres drift, vedlikehold og mindre utbedringer av fylkesvegnettet. Drift er tiltak som utføres for å sikre at vegen fungerer som trafikkåre. Konkrete tiltak er brøyting, skilting, rengjøring m.m. Vedlikehold har til hensikt å bevare vegkapitalen. Aktuelle vedlikeholdstiltak er bruvedlikehold, grusing, asfaltering, skifting av stikkrenner m.m. Drift blir prioritert i forhold til vedlikehold så lenge det ikke gjelder vedlikeholdstiltak av direkte betydning for sikkerhet eller fremkommelighet. Det betyr at avvik mellom disponibel tildeling og behov, gir seg utslag i forhold til størrelsen på vedlikeholdsetterslepet. All drift og vedlikehold av fylkesvegene utføres i entreprise. Drift og vedlikehold med unntak av bl.a. asfalt, oppmerking og bruvedlikehold hvor det utarbeides egne fagkontrakter, utføres etter drifts- og vedlikeholdskontrakter som er felles for riks- og fylkesvegene. Aust-Agder er i denne forbindelse inndelt i fem kontraktsområder. For 2011 er det avsatt 128,6 mill. kroner til drift og vedlikehold av fylkesveger. Rammen er fordelt med 74,1 mill. kroner til driftskontrakter, 7,2 mill. kroner til strøm, 38 mill. kroner til asfalt/oppmerking og 9,3 mill. kroner til bruvedlikehold. Beløpet til asfalt/oppmerking er i 2011 redusert med 2,0 mill. kroner som et ledd i salderingen av økonomiplan 2011-2014. I 2010 ble to nye driftskontrakter igangsatt fra 1.9.2010. Det er kontrakt for Arendal øst og Arendal indre. Prisnivået for kontrakten Arendal øst ble 45 % høyere enn for den gamle kontrakten. Tilsvarende var det en prisøkning på kontrakten for Arendal indre på 102 %. Arbeidet med ny driftskontrakt for Arendal vest er satt i gang. Oppstart for denne kontrakten er 1.9.2011. Det er lagt til grunn at det må forventes en meget sterk vekst også for Arendal vest- kontrakten. Videre fornying av driftskontrakter er kontrakt for Setesdal 1.9.2012 og Elektrokontrakt 1.9. 2013.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


49

Fylkestinget vil i egen sak godkjenne kontraktsstrategi forut for konkurranseutsetting av kontrakten for Setesdal. Til grunn for standard på drift/vedlikehold legges standarder som er definert av SVV gjennom ulike vegnormaler. Vesentlige avvik fra dette vil fylkestinget få til behandling. Budsjetterte inntekter er merverdiavgiftskompensasjon. Endringen fra 2010 til 2011 skyldes at inntektene fra utgifter i investeringsbudsjettet i 2010 ble innarbeidet i driftsbudsjettet, mens de i 2011 er innarbeidet i investeringsbudsjettet.

Tjeneste 551 Trafikksikkerhets- og miljøtiltak Under denne tjenesten er det avsatt 0,13 mill. kroner i tilskudd til Trygg Trafikk til trafikksikkerhetstiltak. Midlene for øvrig vil bli brukt i tråd med vedtatt felles trafikksikkerhetsplan med VestAgder. Gjennom denne planen tas det sikte på å få til et enda tettere samarbeid med kommunene ved bl.a. å fokusere på ulike tiltak som bidrar til å oppfylle nullvisjonen. Fylkesrådmannen foreslår et tilsvarende nivå på midler til trafikksikkerhetstiltak som i 2010, dvs, 0,97 mill. kroner. Utbetalingene til kommunene fra denne tjenesten gjøres etter at det forligger revidert regnskap fra gjennomføringen av prosjektene. Dette betyr at det oppstår et visst etterslep i utbetalingene. Det gis nå en frist på ca. 1 ½ år fra tilsagn gis til tiltakene må være gjennomført. Utbetalingene skjer når det foreligger revidert regnskap. Gjennomføres ikke tiltakene innen fristen, og det ikke er noen konkret grunn for å utsette anlegget, inndras midlene for tildeling til andre prosjekter.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


50

ANSVAR 420 AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 410 Fylkesbibliotektjenester Utgifter Inntekter Netto utg.

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

9 785

9 168

10 647

6,7%

4 622

4 224

5 587

9,4%

5 163

4 944

5 060

4,4%

12 546

12 237

13 731

2,5%

Inntekter

8 358

8 081

9 625

3,4%

Netto utg.

4 188

4 156

4 107

0,8%

3 689

3 437

3 530

7,3%

432 Kunst- og kunstformidlingUtgifter

439 Øvrige kulturaktiviteter Utgifter Inntekter

416

404

995

3,0%

3 273

3 033

2 535

7,9%

Sum utgifter

26 020

24 842

27 909

4,7%

Sum inntekter

13 396

12 709

16 207

5,4%

Netto driftsutgifter

12 624

12 133

11 702

4,0%

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Endring

2011

2010

2009

10/11

1,0

1,0

1,0

-

Andre stillinger

11,8

11,8

10,8

-

Sum stillinger

12,8

12,8

11,8

-

Netto utg.

Stillingstabell Ledere

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling (AAbk)er et ressurssenter innen bibliotekutvikling og kulturformidling primært for Aust-Agder.

Tjeneste 410 Fylkesbibliotektjenester St.meld. nr. 23 (2008-2009), Bibliotekmeldingen, gir nye føringer for fylkesbibliotekoppgaver. Nasjonal styringsstruktur er endret i løpet av 2010, der styringsoppgavene for bibliotekfeltet er overført fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket fra 1. juli 2010. Bibliotekmeldingen spisser fylkeskommunenes rolle som utviklingsaktør på bibliotekfeltet. I en varslet lovendringen er det ventet en endring i fylkesbibliotekenes oppgaver. Dette vil påvirke samarbeidsforholdet til Arendal bibliotek. Midler som etter hvert frigjøres ved endret avtale med Arendal bibliotek skal fases inn i utviklingsarbeid overfor alle folkebibliotek i fylket, i tråd med statlige føringer. Overført beløp til innkjøp i felles mediesamling ble halvert fra 2009 til 2010, og en videre nedtrapping vil bli gjennomført i 2011. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling er blant annet fylkesbibliotek. En prioritert oppgave i 2011 vil være å gjennomføre en planprosess for utarbeiding av bibliotekplan for Aust-Agder.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


51

Transportordning mellom alle folkebibliotekene, universitetets bibliotekavdelinger samt de to fylkesbibliotekene i Agder ble etablert fra 1. januar 2008, for to år med mulighet for forlengelse for to år. Ny anbudsprosess vil bli igangsatt i 2011 med tanke på ny kontrakt for bibliotektransport fra 2012, der også de videregående skolenes bibliotek skal omfattes av ordningen. Fylkesutvalget vedtok igangsetting av anbudsprosess for felles bibliotektransport i Agder i sak 143/2010. Kurs, møter og veiledning for folkebibliotek og skolebibliotek vil bli videreført på samme nivå som tidligere. Samarbeid med Vest-Agder om kursprogram og kurskatalog, utviklingsprosjekter m.v. videreføres. Det er søkt Kulturdepartementet om midler til drift av den nasjonale databasen Ønskebok fra 2011. Fylkesutvalget vedtok avtale med Opening the Book om ansvar for drift og utvikling av den nasjonale tjenesten Ønskebok i sak 137/2010. Agder innvandrersamling, en ordning med sirkulasjon av bokdepoter på 18 forskjellige språk, foreslås nedlagt i 2011. Ordningen har eksistert i ca. 20 år som et samarbeidstiltak med medlemskontingent i Agderfylkene, men har nå utspilt sin rolle i nåværende form og blir erstattet med tilbud fra Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek som har en rolle som nasjonalt kompetansesenter og fjernlånssentral.

432 Kunst og kunstformidling Kulturnett Kulturnett publiseres nå i fylkeskommunens gamle publiseringsverktøy. Dette nettstedet bør overføres til det verktøyet fylkeskommunen bruker til sine nettsteder. Det anslås en utgift på 20 000 kroner, som er innpasset i rammen. Profesjonelle musikktiltak Gjennom gjeldende avtale med Rikskonsertene delegeres produksjon og gjennomføring av halvparten av Rikskonsertenes skolekonsertvirksomhet inkludert turnélegging av hele konsertvolumet i fylket til fylkeskommunen. I gjeldende tilleggsavtale med Rikskonsertene om barnehagekonserter delegeres produksjon, distribusjon og gjennomføring av Rikskonsertenes barnehagekonsertvirksomhet i fylket. Det er også etablert konserttilbud for bo- og omsorgssentra i fylket. Det er forutsatt overføring på 870 000 kroner fra Rikskonsertene gjennom samarbeidsavtalen om skolekonserter i 2011. Videre er det forutsatt overføring på 230 000 kroner fra Rikskonsertene for samarbeid om barnehagekonserter. Det budsjetteres med en fylkeskommunal andel på 219 000 kroner. Den kulturelle skolesekken (DKS) Gjennom DKS får alle skoleelever i hele grunnopplæringen i Aust-Agder kunst- og kulturtilbud. Grunnskolens elever får ett tilbud distribuert uten bestillingsprosess, og valgfrie tilbud i tillegg. Videregående skoler bestiller fritt innenfor tilbudet til denne målgruppen. Det er stor etterspørsel etter tilbudene. Fylkeskommunal innsats er først og fremst administrativ tilrettelegging og drift, med en mindre innsats i direkte kulturproduksjon. Statlig tilskudd til DKS for skoleåret 2010/11 er på 4,8 mill. kroner, øremerket grunnskolen med 3,7 mill. og videregående opplæring med 1,1 mill. kroner. Beløpet avsatt til grunnskolen har ikke økt siden skoleåret 2005/06. For de valgfrie tilbudene til grunnskolen greier en i dag å imøtekomme i underkant av 30 % av etterspørselen.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


52

I siste skoleår ble 35 forskjellige produksjoner tilbudt skolene i fylket. Av disse var hele 21 produsert i Agder, men under halvparten var nye produksjoner. Det er ønskelig å stimulere bedre til ny produksjon framover. Det avsettes 200 000 kroner innenfor rammen til RUP Aust-Agder til dette formålet i 2011.

Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter Voksenopplæring Det er avsatt 245 000 kroner til voksenopplæring utenfor skoleverket. Dette fordeles som 45 000 kroner i driftstilskudd til VOFO, og 200 000 kroner støtte til studievirksomhet. Tilskudd til kulturformål Tilskuddene fordeles etter søknad til festivaler og større regionale tiltak, samt aktiviteter for barn og unge av større format. Det er satt av 1,26 mill. kroner til denne tilskuddsordningen. Aust-Agder musikkråd er et samarbeidsorgan for fylkesorganisasjonene på musikkområdet og et kontaktpunkt for fylkeskommunen. Det er budsjettert med et driftstilskudd på 360 000 kroner. Sørnorsk Jazzsenter er et av fem regionale jazzsentra i Norge som mottar tilskudd over statsbudsjettet. Senteret, som ble etablert i 2003, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz med Agderfylkene og Telemark som geografisk virkeområde. Sekretariatet er lokaliserte i Arendal med kontorfellesskap med Aust-Agder Musikkråd. Det er budsjettert med et driftstilskudd på 100 000 kroner. Rytmisk senter Sørnorsk Jazzsenter etablerer nettverk for rytmisk musikk i samarbeid med Rock city i Vest-Agder og folkemusikkfestivalen i Telemark for å utvikle forholdene for rytmisk musikk i regionen. Det er budsjettert med et tilskudd på 140 000 kroner. Norges Musikkorpsforbund Sør, Aust-Agder fikk i 2010 et driftstilskudd på 50 000 kroner, og det samme beløpet er avsatt for 2011. Sørlandets litteraturpris er innstiftet og finansiert av bokhandlerne og bibliotekene i Agder. Prisen deles ut årlig i forbindelse med Verdens bokdag 23. april. Det er satt av 40 000 kroner for 2011. Til mindre samarbeidstiltak (litteraturtiltak og andre kulturtema) er det avsatt 44 000 kroner. Ungdommens Kulturmønstring (UKM)

UKM videreføres med fylkesmønstring og deltakelse i landsmønstring som tidligere. Dette tiltaket har hatt en svært stor utgiftsøkning de siste tre årene, mer enn 20 %, spesielt knyttet til fylkesmønstringen i Arendal kulturhus. Utgiftsøkningen er innpasset i rammen.

Fordelingsplan 2011

Virksomheter


53

4.

ANDRE OVERSIKTER

ANSVAR 900 FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER

Under dette ansvaret budsjetteres en del felles utgifter og inntekter. Disse er omtalt i økonomiplan og budsjett, og forklaringer gjentas derfor ikke her. Regnskapskolonnen viser ikke fullstendig regnskapsoversikt for dette ansvaret. Det vises til regnskapet 2009. For en del av tjenestene er ikke regnskapskolonnen direkte sammenlignbar med budsjettkolonnene. Felles inntekter og utgifter Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 100 Administrasjon

Utgifter Inntekter Netto utg.

101 Interne servicefunksjoner 192 Vedlikehold

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

2011

2010

2009

10/11

3 0

97 0

403 0

-96,9% -

3

97

403

-96,9%

Utgifter Inntekter

209 0

268 0

1 435 0

-22,0% -

Netto utg.

209

268

1 435

-22,0%

Utgifter Inntekter

331 0

425 0

331 0

-22,1% -

Netto utg.

331

425

331

-22,1%

0 0

49 0

0 0

-

193 Informasjonsteknologi

Utgifter Inntekter Netto utg.

0

49

0

-

194 Felles utgifter og inntekter

Utgifter Inntekter

96 0

182 0

1 047 0

-47,3% -

Netto utg.

96

182

1 047

-47,3%

Utgifter Inntekter

0 0

134 0

0 0

-

Netto utg.

0

134

0

-

196 Utgifter til fordeling

200 Ordinær undervisning

Utgifter Inntekter

17 643 0

37 446 0

26 754 4 953

-52,9% -

Netto utg.

17 643

37 446

21 801

-52,9%

203 Botilbud

Utgifter Inntekter

319 0

389 0

319 0

-18,0% -

Netto utg.

319

389

319

-18,0%

Utgifter Inntekter

276 0

316 0

276 0

-12,7% -

Netto utg.

276

316

276

-12,7%

Utgifter Inntekter

189 0

231 0

172 125

-18,2% -

Netto utg.

189

231

47

-18,2%

0 0

115 0

795 500

-

0

115

295

-

210 Tilrettelegging og oppfølging 235 Kursvirksomhet

292 Grunnskoleundervisning Utgifter Inntekter Netto utg.

Fordelingsplan 2011

Andre oversikter


54

340 Tannhelsetjenester

410 Fylkesbibliotektjenester 421 Museer og samlinger

431 Idrett og friluftsliv

Utgifter Inntekter

1 083 0

1 166 0

3 326 0

-7,1% -

Netto utg.

1 083

1 166

3 326

-7,1%

Utgifter Inntekter

0 0

49 0

276 187

-

Netto utg.

0

49

89

-

Utgifter Inntekter

0 0

0 0

0 230

-

Netto utg.

0

0

-230

-

Utgifter Inntekter

0 0

0 0

10 28

-

Netto utg. 432 Kunst og kunstformidling Utgifter Inntekter Netto utg. 439 Øvrige kulturaktiviteter Utgifter Inntekter Netto utg. 500 Kollektivtransport

Utgifter Inntekter Netto utg.

550 Fylkesveger

551 Trafikksikkerhetsog miljøtiltak 600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv 900 Skatter

901 Rammetilskudd

0

0

-18

-

0 0

0 0

176 390

-

0

0

-214

-

0 0

0 0

192 214

-

0

0

-22

-

135 0

1 864 0

135 0

-92,8% -

135

1 864

135

-92,8%

Utgifter Inntekter

51 731 0

62 660 0

5 352 114

-17,4% -

Netto utg.

51 731

62 660

5 238

-17,4%

Utgifter Inntekter

1 450 0

429 0

429 0

238,0% -

Netto utg.

1 450

429

429

238,0%

Utgifter Inntekter

35 0

0 0

35 0

-

Netto utg.

35

0

35

-

Utgifter Inntekter

0 461 600

0 439 900

0 431 241

4,9%

Netto utg.

-461 600

-439 900

-431 241

4,9%

Utgifter Inntekter

0 652 000

0 646 900

0 488 238

0,8%

Netto utg.

-652 000

-646 900

-488 238

0,8%

Utgifter Inntekter

0 5 700

0 3 100

0 3 538

83,9%

Netto utg.

-5 700

-3 100

-3 538

83,9%

Utgifter Inntekter

21 101 9 800

17 063 9 750

20 290 17 796

23,7% 0,5%

Netto utg.

11 301

7 313

2 494

54,5%

911 Avdrag

Utgifter Inntekter

21 918 0

18 550 0

17 830 0

18,2% -

Netto utg.

21 918

18 550

17 830

18,2%

923 Disposisjonsfond

Utgifter Inntekter

0 2 565

800 1 000

16 538 21 106

156,5%

Netto utg.

-2 565

-200

-4 568

1182,5%

902 Øvrige generelle statstilskudd 910 Renter m.v.

Fordelingsplan 2011

Andre oversikter


55

930 Avskrivninger

Utgifter Inntekter

0 26 000

0 23 800

0 22 796

Netto utg.

-26 000

-23 800

-22 796

9,2%

1 000 2 000

900 1 800

13 638 4 267

11,1% 11,1%

-1 000

-900

9 371

11,1%

Utgifter Inntekter

0 0

0 0

2 018 0

-

Netto utg.

0

0

2 018

-

0 0

0 0

0 4 656

-

Netto utg.

0

0

-4 656

-

Utgifter Inntekter

0 0

0 0

2 289 0

-

Netto utg.

0

0

2 289

-

117 519 1 159 665

143 133 1 126 250

114 065 1 000 379

-17,9% 3,0%

-1 042 146

-983 117

-886 314

6,0%

940 Øvrig økonomiforvaltningUtgifter Inntekter Netto utg. 941 Premieavvik

950 Dekning/disponering av Utgifter tidl. års resultat Inntekter 951 Årets udisponerte/ uinndekkede resultat Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter

9,2%

Beløpene fram til tjeneste 900 er stort sett avskrivninger. Inntekten på tjeneste 902 øvrige generelle statstilskudd er rentekompensasjon skole- og veganlegg.

ARTSTABELL OG STILLINGER Tabellen under viser ressursinnsatsen fordelt på utgifts- og inntektsarter for alle ansvar unntatt ansvar 900.

Fordeling på utgifts- og inntektsarter

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Endring

(beløp i hele 1000 kroner)

2011

2010

2009

10/11

10 Lønn og sosiale utgifter

637 307

613 745

603 047

3,8%

11-12 Kjøp som inngår i tjenesteproduk.

318 319

293 989

291 419

8,3%

13 Kjøp som erstatter egenproduksjon

204 948

219 500

198 630

-6,6%

14 Overføringer

170 795

120 909

147 894

41,3%

2 050

2 000

127 036

2,5%

1 333 419

1 250 143

1 368 026

6,7%

50 760

48 840

68 712

3,9%

17 Refusjoner

109 211

114 683

172 373

-4,8%

18 Overføringer

128 427

100 623

98 517

27,6%

2 875

2 880

142 111

-0,2%

291 273

267 026

481 713

9,1%

1 042 146

983 117

886 313

6,0%

15 Finansutgifter og -transaksjoner Sum utgifter 16 Salgsinntekter

19 Finansinntekter og -transaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter

Tabellen nedenfor viser det samlede antall stillingshjemler i fylkeskommunen. Stillingsuttaket er vist på hver enkelt virksomhet/ansvarsområde.

Fordelingsplan 2011

Andre oversikter


56

Stillinger Fylkesrådmannens kontor Tjenester og fylkesrevisjon

Budsjett

Budsjett

2011

2010

63,4

63,4

54,0

54,0

Virksomheter

844,9

836,3

- herav videregående skoler

741,4

732,8

962,3

953,7

Sum

Pedagogisk personale er medlemmer av Statens Pensjonskasse. For disse er det budsjettert med en pensjonspremie på 12,48 %. For øvrige arbeidstakere er det lagt til grunn følgende KLP-satser: • •

fellesordningen 15 % folkevalgte 39,6 %

Det er lagt til grunn en arbeidsgiveravgift på 14,1 %.

Fordelingsplan 2011

Andre oversikter


Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal

Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015

Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no www.austagderfk.no

Fordelingsplan 2011  

Fordelingsplan 2011

Fordelingsplan 2011  

Fordelingsplan 2011