Page 1

Cariva

™

kvalitet u vaπem domu

www.legrandelectric.com


Cariva ... proveren kvalitet, moderan dizajn ™

Kvalitet u vaπem domu

Bela

Beæ

Posebno dizajnirana da odgovori zahtevima træiπta, Cariva svojim jednostavnim, modernim dizajnom sigurno zadovoljava svakodnevne potrebe korisnika i instalatera.


Sloboda izbora Krajnjim korisnicima Cariva nudi moguÊnost izbora jednostavnih, ergonomskih belih i beæ maski, koje se savrπeno uklapaju u svaki dizajn enterijera. Instalaterima Cariva nudi moguÊnost jednostavne montaæe sa zavrtnjima ili æabicama i obezbeuje perfektno naleganje na svim podlogama.

J e d n o st a va n , e rg o n o m i Ë a n dizajn idealno se p r i l a g o d a va sva k o m t i p u e n t e r i j e ra


Cariva ... brza i easier laka instalacija ™

Jednostavna ugradnja

Glatka zavrπna obrada za lako odræavanje

Kompaktan mehanizam obezbeuje dovoljno prostora za provodnike

Izdræljiv i trajan zavrπni sloj

Montaæa na æabice ili zavrtnje za dodatnu fleksibilnost


Izuzetno jak metalni nosaË

Svi mehanizmi prekidaËa opremljeni su automatskim konektorima za licnaste ili pune provodnike preseka do 2.5 mm 2

Jasna oznaka tipa mehanizma

Automatski kontakti standardno dostupni na svim mehanizmima prekidaËa

UtiËnice se isporuËuju sa nezategnutim prikljuËcima


Ponuda mehanizama

prekidaË

Pouzdani mehanizmi... savrπeni za svakodnevnu upotrebu

utiËnica 2P + E

serijski prekidaË

telefonska utiËnica

TV utiËnica

Cariva omoguÊava veliki izbor funkcija, ukljuËujuÊi dimere, telefonske i raËunarske utiËnice, ispunjavajuÊi sve veÊe zahteve modernih elektro instalacija.

dupla utiËnica 2P + E


CarivaTM mehanizmi Beli i beæ modeli

7738 01

Pakovanje

7739 10

Katal. broj

Bela

7738 17

PrekidaËi 10 AX - 250 V

±

Pakovanje

Katal. broj

10 10

7738 38 7739 38 7738 39 7739 39

Beæ

Bela

10

7738 01 7739 01 7738 06 7739 06 7738 07 7739 07

PrekidaË NaizmeniËni prekidaË Unakrsni prekidaË

10

7738 05 7739 05

Serijski prekidaË

10 10

7738 10 7739 10 7738 26 7739 26

PrekidaË sa indikatorom Osvetljeni naizmeniËni prekidaË

PrekidaË 16 A - 250 V Bela 10

Konekcija bez alata RJ45 - kat. 6, 1 izlaz, UTP

Bela

Beæ

Za konektore

Ø 9.5 mm

10 10 10

7738 78 7739 78 7738 79 7739 79 7738 80 7739 80

Individualna, slabljenje ≤1.5dB Zavrπna, slabljenje ≤10dB Prolazna, slabljenje ≤14dB TV-RD utiËnice - 862 MHz

Beæ 10 10 10

Taster

10

7738 13 7739 13

Osvetljeni taster

7738 12 7739 12

Beæ

7738 17 7739 17

7738 32 7739 32 7738 33 7739 33 7738 34 7739 34

Individualna, slabljenje ≤1.5dB Zavrπna, slabljenje ≤10dB Prolazna, slabljenje ≤14dB TV-RD-SAT utiËnice - 2150 MHz

Osvetljeni taster sa mestom za oznaku - 12 V

±

Dimer 230 V

10 10 10

7738 35 7739 35 7738 36 7739 36 7738 37 7739 37

Individualna, slabljenje ≤1.5dB Zavrπna, slabljenje ≤10dB Prolazna, slabljenje ≤14dB

Dodatne funkcije

± - 50Hz

Bela

Kruæno podeπavanje

Beæ

10

7738 46 7739 46

Okvir sa slepom maskom

10

7736 98 7737 98

Nadgradna kutija Za povrπinsko sklapanje mehanizama

Dimer 300VA za inkadescentne i halogene sijalice 230 V

±

UtiËnica 10/16 A - 250 V Bela

RJ11 - 4 kontakta, 1 izlaz RJ11 - 4 kontakta, 2 izlaza

UtiËnice za televizor-radio-satelit

±

7738 11 7739 11

1

Konekcija sa 1/4 okretom

TV utiËnice - 2150 MHz

10

Bela

±

7738 41 7739 41

PrekidaË

Tasteri 10 A - 230 V

10

10

Beæ

Beæ

7738 00 7739 00

Bela

Beæ

UtiËnice za telefon

UtiËnice za raËunar Bela

10 10

7738 38

7739 21

Beæ

T T T

±

10

7738 20 7739 20

2P+

utiËnica

10

7738 21 7739 21

2P+ utiËnica sa zaπtitom od sluËajnog dodira

10

7738 22 7739 22

2P+ utiËnica sa poklopcem i zaπtitom od sluËajnog dodira

5

7736 27 7737 27

Dupla utiËnica 2 P +

T


ver2/06 www.legrandelectric.com

PREDSTAVNI©TVO ZA SRBIJU I CRNU GORU Ul. –ora Vajferta 36, Beograd +381 11 3835 060 Tel: +381 11 3835 200 Fax: +381 11 3442 887 e-mail: bureau.belgrade@legrandelectric.com

Katalog-Legrand-CARIVA  
Katalog-Legrand-CARIVA  

Prekidači, utičnice (telefonske RJ11, računarske RJ45), tasteri, dimeri, TV utičnice, detektori pokreta

Advertisement