Vestlandet Utvikling

Page 1

Vestlandet Utvikling AS www.autodesk.com/revit

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

No.

Description

Date

Notobakken 3D fra Nordvest 1901

Project number

040119

Date

Checker

A101 Scale

21.01.2019 12.45.04

Author

Drawn by Checked by

PROSJEKTBESKRIVELSE

Notøbakken Panorama


Tiltakshaver Vestlandet utvikling As Org 920235786 Adr: Hafstadvegen 21 6800 Førde Byggherre Vestlandet utvikling As Org 920235786 Adr: Hafstadvegen 21 6800 Førde Selger Thor Arne Ullaland Mob 90622996 Mail : Thor-Arne@ullaland.no Prosjektleder Narve Dvergsdal Mob: 48002800 Mail: Narve.Dvergsdal@dsgruppen.no Adresse

Adressa for området og leilegheitene er ikkje bestemt enda. Dette vil bli fastsatt av kommunen etter at seksjoneringa er tinglyst. Martilkkel Deler av Gnr. 202bnr. Xxx Havrenesvegen 10 i Flora kommune. Leilegheitene vil få tildelt seksjonsnr. ved seksjonering.

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Lovverk Bustadane vert selde i samsvar med lov om bustadoppføring av
13. juni 1997 nr. 43 (bustadoppføringslova). I tillegg gjeld lov om eigarseksjonar av 23. mai 1997 nr. 31 (eigarseksjonslova) for sameiget og drifta av dette. Når prosjektet er ferdigstilt blir leilegheitene solgt etter avhendigslova.

Garantiar Seljar pliktar å stille bankgaranti til kjøpar i samsvar med Bustadoppføringslova §12. Ved innbetaling av forskot stiller også utbyggar forskotsgaranti etter §47 tilsvarande dei til ei kvar tid innbetalte forskot fram til overtaking.

Eigarform tomt Sjølveigar tomt, felles for sameiga.
I samband med ferdigstilling av prosjektet kan det bli føreteke nokre grensejusteringar i samanheng med tomtedeling mellom første og andre byggesteg. slik at endeleg tomteareal for fellestomta vil avvika frå dagens storleik.

Eigarform bustad

Førset byggetrinn består av 23 sjølveigde leilegheiter. Ferdig utbygd vil sameiget bestå av bygg A, og B, med 36 leiligheter. Det kan likevel skje omprosjektering for dei neste byggetrinna som kan medføre endringar i tal på bueiningar som vil inngå i sameiga.

Areal bustad

Sjå planteikningar og prisliste for arealopplysingar for kvar enkel leilegheit. Areal oppgitt i prospektet er gitt i bruksareal (BRA) som er leilegheita sine mål innvendig, saman med innvendige boder, veggar og overbygde veranda/balkong etter gjeldande oppmålingsreglar, yttervegg er ikkje medrekna. Då prosjektet ikkje er oppført, er oppgjevne areal basert på arkitekten sine arealutrekningar. Avvik kan derfor førekomma. Sjå vedlagte planteikningar for meir detaljerte mål på leilegheitene. Vedlagte 3D-teikningar er kun meint som illustrasjonar og dannar ikkje grunnlag for avtalen eller er bindande for seljar.

Servituttar, rettar og plikter Utbyggar har rett til tilknyting frå eigne og andre sine eigedommar til dei private veg og leidningsanlegg som er opparbeida av utbyggar. Eventuell refusjon for tilknyting til slike anlegg tilfell ut byggjar. Utbyggar har også rett til å knyte nye bustadfelt til anlegget. Tomteselskap, kommune, elektrisitetsverk m.m., har tilgang til utan vederlag å leggje leidningar for vatn, overvatn, avlaup, kablar m.m. på sameiget sin eigedom, Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


og til å plassere naudsynte hydrantar og sluk på tomta etter dei til ei kvar tid gjeldande planar. Dei leidningar m.m. som ligg i tomta kan når som helst og utan vederlag gravast opp for reparasjon og vedlikehald.

Prisar Sjå vedlagt prisliste.
Seljar har rett til, utan varsel, å endre prisen på leilegheiter som ikkje er selde. Prisar på selde leilegheiter vert ikkje indeks regulert i byggeperioden.

Kostnader I tillegg til kjøpesum kjem dokumentavgift på 2,5 % av ideell del av tomteverdi og tilknytingsavgift.
Gebyr for tinglysing av skøyte, tinglysing av pantedokument og attestgebyr.

Betalingsplan 0% av kjøpesum ved signering kontrakt 25% av kjøpesum ved oppstart Betongarbeider 35% av kjøpesum ved tett bygg 30% av kjøpesum ved klart til maling 10% av kjøpesum ved overtaking

Avbestilling Kjøpar kan i samsvar med bustadoppføringslova (bufl) kapittel IV, avbestille bustaden/leilegheita inntil overtaking har funne stad. Dersom avbestillinga skjer før det er gjeve igangsetjingsløyve, skal avbestillingsgebyret utgjere 5%
av vederlaget/kjøpesummen inkl. mva. Ved seinare avbestilling gjeld bestemmelsen i bufl.§53, slik at utbyggar i eit slikt tilfelle skal ha dekka heile sitt økonomiske tap. Bestilte endrings- og tilleggs- arbeid skal betalast i si heilheit.

Energimerking Energimerking av bustaden vil bli ein del av sluttdokumentasjonen for leilegheitene.

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Seksjonering Eigarseksjonane vil tilhøyre eit sameige. Seksjonsnummer vert bestemt i samband med seksjonering. Det vil totalt verte 36 seksjonar i sameige, alle vert bustadseksjonar.

Ferdigstilling Forventa byggetid for byggesteg 1 er ca 14 mnd etter oppstart. Kjøpar er uansett plikta å overta 4 veker etter at seljar har varsla om dato for at bustadane er ferdigstilt, sjølv om dette er tidlegare enn stipulert ferdigstilling. Ved overtaking følgjer mellombels bruksløyve. Ferdigattest vil først ligge føre når heile prosjektet er ferdig. Kjøpar pliktar å overta mot mellombels bruksløyve og har rett til å halde attende ein forholdsmessig del av vederlaget til sikkerheit for at ferdigattest vert gjeve. Alternativt kan seljar stille vanleg sjølvskuldnar garanti som sikkerheit for dette høvet. Seljar tek atterhald om å kunne stille slik garanti. Overtaking mot mellombels bruksløyve medfører at ein har teke over eigedomen og ikkje har krav på dagmulkt etter overtaking. Ved overtaking vil kjøpar få tildelt FDV-dokumentasjon som syner kva material, produkt og fargeval som er nytta, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarleg for dei forskjellige arbeid og vedlikehald. Kjøpar må pårekne at det kan verte byggjearbeid i nærområdet etter innflytting i samband med ferdigstilling av byggjesteg 2.

Endringsarbeid For endring av standard leveranse vert det skriven ein endringsavtale direkte mellom entreprenør og kjøpar. Oppgjer for evt endringsarbeid skal skje gjennom oppgjersansvarleg.

Finansiering Seljar kan formidle kontakt med Sparebanken Vest i Florø for rask avklaring av finansiering ved kjøp av bustad. Seljar mottek ikkje godtgjersle for dette. Seljar ynskjer finansieringsbevis frå kjøpar før signering av kontrakt.

Atterhald Byggestart er avhengig av at det er tilstrekkeleg med forhandssal. Vidare er byggestart avhengig av at ramme og igangsettingsløyve blir gjeve frå myndigheitene i god tid før byggestart. Seljar tek generelt atterhald om myndigheitene si sakshandsamingstid og eventuell justering i framdrift for overtaking/innflytting, heimelsoverføring med vidare som følgje av dette. Det kan førekomme avvik mellom prosjektbeskrivelsen og planteikningar. I slike tilfelle er det alltid prosjektbeskrivelsen som er retningsgivande. Dersom det er avvik mellom Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


prospekt/internettside og prosjektbeskrivelsen, er det den endelege prosjektbeskrivelsen i kontrakten som gjeld. Omfanget av leveransen er avgrensa til denne. Bustadane vert levert i byggereingjort stand. Kjøpar må berekne noko utvask før eigen innflytting. Alle opplysningar i denne salsoppgåva er gitt med atterhald om rett til endringar som er hensiktsmessige og naudsynte, føresett at det ikkje reduserer den generelle standarden monaleg. Kjøpar aksepterer utan prisjustering at seljar har rett til å føreta slike endringar. Døme på slike endringar kan vere innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av bustaden sitt areal eller liknande. Seljar tek atterhald om retten til å organisere parkering og boder på den måten som han ser som mest hensiktsmessig, til dømes som
ein del av sameiget sitt fellesareal med dertil tilhøyrande bruksrettar, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt anleggseigedom. Seljar står fritt til å endre leilegheitsnummer i prosjekteringsprosessen. Seljar tek og atterhald om eventuell endring av tal eigarseksjonar i bygningane. Seljar tek atterhald om retten til å akseptere eller forkaste eitkvart bod/kjøpetilbod på fritt grunnlag. Sal av kontraktsposisjon er berre tillate etter godkjenning frå seljar. Seljar kan utan nærmare grunngjeving nekte ei slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglysast direkte til tredjemann, men seljar vil i høve til oppgjer og kontraktsvilkår elles berre halde seg til kjøpar. Ved fleire interessentar på same leilegheit kan seljar opne for bodgjeving. Seljar tek atterhald om å føreta justeringar i kontrakten som følgje av offentlege krav m.m. Vidare har seljar høve til å avvise bod frå interessentar som måtte motsetje seg å bruke eller krevje endringar i standard kjøpekontrakt. Alle kjøparar må leggje fram gyldig legitimasjon for legitimasjonskontroll til seljar. Det vert teke atterhald om trykkfeil i prosjektbeskrivelsen og prospekt. Teikningar, bilete, animasjonar m.m. er av illustrativ karakter, og er i tillegg nedfotografert. Vi gjer merksam på at bilete og teikningar/3D teikningar i sals- oppgåva er illustrasjonar, avvik kan førekomme.

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Prosjektbeskrivelse for Notøbakken Panorama 12.01.2019

Denne prosjektbeskrivelsen er utarbeida for å orientere om bygningens viktigaste bestanddelar og funksjonar. Prosjektet vert bygge meldt i henhold til TEK17. Prosjektet vil bli utført i 2 byggjetrinn. Prosjektet består av total 36 leilegheiter fordelt på 2 byggesteg . Byggesteg 1 består av 23 leilegheiter fordelt på 6 etg + parkeringsanlegg. Byggesteg 2 består av 13 leilegheiter fordelt på 5 etg + parkeringsanlegg. Bygga vert frittståande kvar for seg, men knytt saman i forbindelse med parkeringsanlegg og løysingane rundt det. Det kan verte endringar i antall leilegheiter i forbindelse med prosjektering og sal, utbyggar tek difor forbehold om dette. Det kan førekomma avvik mellom prosjektbeskrivelse og teikningar. I slike tilfeller er det alltid denne prosjektbeskrivelsen og overflateskjemaene som er retningsgivande. Enkelte illustrasjonar i teikningsmateriale kan vise forhold som ikkje er i samsvar med leveranse. Framdrift Prosjektet har oppstart når om lag 50% av leilegheitene er selde og byggemelding er godkjent. Forventa oppstart bygging for byggesteg 1 er mars 2019. Ferdigstilling av byggesteg 1 er satt til 14 mnd etter oppstart betongarbeider. Kunde vil bli varsla om ferdig stillings dato når ein har fått bestemt oppstarts dato og framdrifts plan.

Konstruksjon Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Bygningen blir oppført med berekonstruksjon i plasstøypt betong, betongelement, stål og tre Etasjeskille mellom plan parkering og plan 1 blir utført med holdekke + isolasjon og påstøyp. Resterande etasjeskille blir utført med holdekke og nødvendig isolasjon for lyd gjennomgang, med løysingar etter TEK17. Påstøyp på våtrom for å sikre fall mot sluk etter forskrift. Ytterveggane blir utført med isolerte betongelement, med enkelte felt inntrekt og bekledd med steniplater eller klednning som utv. overflate og/eller ytterveggar i stål/tre med målt trekledning utvendig. Innv. overflate blir sparkla, stria og målt. Takkonstruksjon blir bygd som kompakte takelement av typen Lett-tak eller liknade. Nedsenka himling av gipsplater i alle rom. Innvendige lettvegger er isolerte, og har stål/tre- stendarar og er kledd med gipsplater, sparkla, stria og malt. I bad, gang og andre begrensa områder kan takhøgde vere senka pga. røyrføringar. Ein må pårekne eventuelt synlege innkassingar for røyrføringar. Himling i fellesgang/trapperom blir utført med nedsenka systemhimling. Balkong leverast med rekkverk i glas, med stål/alu konstruksjon. Balkongdekke av ubehandla betong. Altanar og andre konstruksjonar i betong er å sjå som utvendig konstruksjon, og mindre ansamlingar av vatn
vil kunne oppstå på overflater og i renner etter regnver. Svinnsprekker i betong vil kunne oppstå, utan at dette forringar kvaliteten på betonkonstruksjonen, og er ikkje reklamasjonsberretiga.

For leilegheiter i 1.2.3og 4 etg vest og midtleilegheit i 6 etg, vert det montert vinterhage med utførelse i glass og aluminium, levert av anerkjend leverandør.

Innv. overflater Overflater Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Sjå overflateskjema som syner overflater på golv, veggar, og himling i alle rom. Dører Alle dører blir levert ferdigmålte, kvit, glatt, med kvite karmar og dørvridara i blank eller børsta stål Boddører levert uisolert med behandla overflate. Nedfora himling/innkassing Teknisk røyrføringar som elektro, ventilasjon, vvs vil i varierande grad bli montert i himling og langs veggar. Røyrføringar vil i all hovedsak bli skjult i innkassingar og nedfora himlingar, med overflate lik omkringliggande konstruksjon. Innkassingar syner ikkje på teikningsmaterialet.

Utstyr Kjøken Kjøkken leverast i prisklasse komfort og kan oppgraderast til premium. Det blir gjennomført eigne avklaringsmøte med kjøkkenleverandør som mogleggjer personleg utforming og tilpassing av kjøkken. Det kan ikkje påreknast at ein kan flytte posisjonar for installasjonar som krev tilkopling av vatn, avløp eller straum Endeleg kjøkkenteikning vil bli utteikna av leverandør, og i denne prosessen kan det skje ei omfordeling av dei enkelte kjøkkenkomponentane og mindre justeringar må påreknast ved detaljert utforming av prosjektet. Eiga kjøkkenteikning for den enkelte leilegheit vil bli utarbeidd og overlevert på tilvalsmøtet med kvar enkelt leilegheitskjøpar. Vi tar forbehold om å tilpasse spesifikasjoner til kjøkkenlevrandør sitt sortiment, slik at spesifikasjon kan avvike frå beskrivelsen/teikningar. Kvitevarer inngår ikkje i leveransen

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Eksempel på Kjøkken med Innebygde kvitevarer Bad Bad blir levert av anerkjent leverandør. Det blir levert og montert dusjarmatur og garnityr. Baderomsinnredning i kvit utførelse tilpassa størrelse på kvart bad, frå anerkjent leverandør. Servant, med eittgreps blandebatteri. Geberit toalett. Det blir levert dusjvegger i utførelse av glass, kombinert med plassbygd vegg der det er behov for dette. Dusjhjørne/dører kan ikkje reknast som vasstett. Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Bad med standard fliser, toalett og dusjvegger

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Standard baderomsinnredninger tilpassa badets størrelse Vindauge Energivindauge, i vedlikehaldsfri utførelse utvendig Ytterdører Ytterdører leverast frå anerkjent leverandør, etter gjeldande krav til lyd og brann. Golvlister/Gerikt Fabrikkmålte, kvite lister, med synleg spikarhovud/skruehovud. S parkling/måling av gjæringar må påreknast av kjøpar etter ei tid.

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Lys og trivelig stue med standard gulv i laminat , stria og malte vegger og tak. Garderobe/skyvegarderober Tilvalg, ikkje inkludert Diverse Brannslokkingsutstyr i henhold til forskrifter. Nødlys i fellesareal. Sportsbod for kvar eining er tenkt i parkerings plan,samt utvendig på sørside av bygg i plan 1 . Boden er ikkje egna for oppbevaring av klede, matvarer osv. Boden er å rekne som ein utebod, då det til tider kan danne seg kondens i rommet.

Tekniske anlegg Teikningar av tekniske anlegg Tekniske anlegg og framføringar til desse blir ikkje innteikna på teikningar som vert omfatta av kjøpekontrakt. Endeleg plassering av desse vert bestemt av kva som er hensiktsmessig og naudsynt. Ein tar atterhald om endringar på planteikningar for framføring av sjakter for ventilasjonsanlegg og elektriske føringar. Ventilasjon Balansert ventilasjonsanlegg, med varmegjenvinning. Frisklufttilførsel i reine rom, avtrekk i ureine rom. Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Nødvendig ventilasjon i Parkeringsanlegg og sportsboder vert prosjektert og levert. Elektrisk Installerast etter myndigheiter og forskrifters krav. Skjult anlegg der konstruksjonen tillet dette, automatsikringar, 1 sikringskap pr eining. Antal punkt pr. leil. i henhold til NEK400. Komfyrvakt. Porttelefoni frå leilegheit til hovudinngang, ringeklokke på dør til leilegheit. Det vert installert Fiber, levert frå Enivest AS til kvar leilegheit, felles opplegg for fiber, ikkje dekodar og abonnement. Sjå vedlagt belysningsplan frå eletriker

Soverom som viser synlige føringsveger av eletrisk anlegg på vegg. Heis Heisanlegg i bygget. Heisen dekkar alle etasjar. Sanitær Eit greps blandebatteri på bad og kjøken. Opplegg for oppvaskmaskin i kjøkenbenk. Montering av oppvaskmaskin ikkje inkludert. Opplegg for vaskemaskin på bad/bod. Fordelingsskap for vatn i kvar eining. Inntegna skyvedører på bad (vaskeromsdel) er ikkje inkludert i leveransen. Oppvarming Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Bygget blir levert med varmepumpe som vil levere vassboren varme til alle leilegheiter , med kwh målar til kvar leil, slik at ein betaler for sitt forbruk. Inneklima I tråd med nye forskrifter og krav, syner erfaring at inneklimaet i nye bustader har ein tendens til å utvikle låg relativ luftfuktigheit. Brukar/Eigar av bustaden har ansvar for å overvåke inneklima og regulere dette slik at det tilfredstiller menneskelege krav og produkt krav for bustaden.

Fellesareal Felles gang/trapperom Sjå overflateskjema. Parkeringsanlegg 1 stk. parkeringsplass pr. leilegheit. Tilkomst til heis og trapperom Gjesteparkering utvendig

Uteområde Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Viser til situasjonsplan som syner utforming av terreng og beplanting. Utomhusplanen er meint å vere illustrativ og det vil bli justeringar som følgje av stedlige tilpassingar. Alle uteområder/fellesareal er felles for byggesteg A og B. Vert overlevert til sameiga for bustadblokka. Diverse Plassering av bosspann og postkassar blir etter entreprenørens bestemmelsar. Uttrekk av tenester Det er ikkje mulegheit for eigeninnsats/utrekk av tenester. Endringar og tilval Det vert utarbeid tilvalsliste for kvar kjøpar med gjennomgang av leveransen og høve til å gjere endringar innan visse rammer. Separate møter for kjøken, elektro, og sanitær inngår dersom naudsynt. Endringar blir prisa som tilbod som kjøpar må ta stilling til etter angitt frist. Prosjektet blir utført som serieproduksjon, med systematisering av tekniske løysingar og val av materialar. Dette gir begrensingar for kva tilval og endringar som kan tillatast, og kva tidsrom desse endringane må bestillast. Sameige og felleskostnadar Alle seksjonseigarar må vere med i sameige. Felleskostnadane blir delt mellom seksjonseigarane etter delingsforhold fastsett i vedtekter. Felleskostnadar vil variera etter kor mange ytingar saimeiga ynskjer utført. Som døme har liknande sameiger i dag månadlege felleskostnadar frå kr 20 til kr 25 pr m2 pr måned etter storleik på leilegheit. Eigarskap Den einskilde eigar står som eigar av sin seksjon (§22). Eigarseksjonen (brukseininga) består av leilegheit (hovuddel) og andel av fellestomt (fellesareal). Prisar Leilegheitsprisar framgår av vedlagt prisliste. Seljar kan endra prisane på uselde leilegheiter. Ferdigstilling Innflytting stipulert til Sommaren 2020, under forutsetning av byggjestart våren 2019, og at tilstrekkeleg antal leilegheiter er selde. Overtakingsmånad vil bli varsla kjøpar ca. 2 månadar før berekna overtaking. Kjøpar aksepterar at endeleg overtakingsdato vil bli varsla kjøpar seinast 7 dagar Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


før overlevering iht. bustadoppføringslova. Alle kjøparar får overlevert FDV dokumentasjon. Atterhald Utbyggjar tek atterhald om at mindre avvik i forhold til teikningar og beskrivelse kan førekomme, og må godtakast av kjøpar. Utbyggjar tek atterhald om nødvendige offentlige godkjenningar. Seljar tek atterhald om rett til endringar som er hensiktsmessige og naudsynte, utan prisjustering, føresett at dette ikkje reduserar den generelle standarden monaleg.

Overflateskjema Notøbakken Panorama 12.01.2019 Plan 1.2.3.4.5 og 6

Rom

Vegger

Felles Gang/Trapperom

Målt betong/betongelement/røff stil

Stove/Kjøk/Sov/Gang/Bod

Gips/betong, sparkla, stria og målt

Bad

Flis

Sportsbod

Grunna Kledning/plater /betong

Type

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Rom

Himling Type

Felles gang/trapperom

Nedfora systemhimling/malt betong/gips

Stove/Kjk/Sov/Gang/Bod

Nedsenka gipshimling, sparkla og malt

Bad

Nedsenka gipshimling, sparkla og malt

Gulv

Rom

Type

Felles gang/trapperom

Flis

Stove/Kjk/Sov/Gang/Bod

Pro laminat/vinylflis

Bad

Flis

Balkong

Ubehandla betong

Overflateskjema Notøbakken Panorama 12.01.2019 Plan parkering

Vegger Rom

Type

Garasje

Ubehandla betong/betongelement

Felles Gang/Trapperom

sprøyte målt betong/betongelement

Bod

Kvitgrunna trepanel/ betong

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Himling Rom

Type

Garasje

Ubehandla betong/betongelement

Felles Gang

Nedfora systemhimling

Bod

Ubehandla betong/betongelement

Gulv Rom

Type

Garasje

Asfalt/Betong

Felles Gang/Trapperom

Flis

Sports Bod

Ubehandla betong

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Leil 1-4 etg Vest

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Leil 1-5 etg Midten (Vest) Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Parkeringsanlegg med tilkomst til heis direkte fra parkeringsplan

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Leil 1-5 Etg midten (øst) Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Leil 1-4 etg øst

Leil 5 etg Vest

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Leil 5 etg Midten

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Leil 5 etg midten Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Leil 5 Etg Ă˜st

Leil 6 Etg Vest

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Leil Midten 6 etg Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Leil 6 Etg Ă˜st

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Fasade Nord- vest Fasade Sør-vest

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Fasade Sørvest med solrike altaner

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Utsikt 1 Etg Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Utsikt 2 Etg

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Utsikt 3 Etg

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Utsikt 4 Etg

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


Situasjonsplan over omrĂĽdet

Vestlandet utvikling AS | Hafstadvegen 21 | 6800 Førde | Org 920235786 Mail: Narve.dvergsdal@dsgruppen.no


BOLIGPROSJEKTET ALLE SNAKKER OM

Vi er i gang med

Notøbakken Panorama Sentrumsnært - Byens beste utsikt - Lyse og trivelige rom - Moderne - Nøkkelferdig 35 leiligheter - Flere størrelser - Fleksible løsninger - Gode materialvalg - Sportsbod Heis - Garasjeanlegg - Sykkelparkering - Vannbåren varme i alle hovedrom Moderne belysning - Glatte og listefrie tak For mer informasjon, ta kontakt med Vestlandet Utvikling. Thor-Arne Ullaland - Mobil: 906 22 996 - thor-arne@ullaland.no eller eller Narve Dvergsdal mobil 480 02 800 - narve.dvergsdal@dsgruppen.no

vestlandetutvikling.no

A til Å - www.atilaa.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.