HAVtruck

Page 1

HAVtruck 32 Beskrivelse

Mål

Utstyr

Lengde

10,00 m

Sidepropell

17,5 hk

Bredde

4,8 m

Nokker

1 x 2t + 1 x 3t

Høyde til dekk

0,55 m

Instrumentering

Kundevalg

Fart avhengig av motorvalg

8-25 knop

Konsoll/Overbygg

Kundevalg

Dekkskran

Intil 5,0 t/m

Vekt

5,5-7,0 t

Syretank

200 l

Ensilasjetank

2 m3

Bygget i.h.t Nordisk Båtstandard

www.mundal.no +47 56 34 99 10


www.mundal.no


www.mundal.no


Berøringsfri dødfiskhåndtering

Luke i STB side for inntak av dødfisk med hov eller silkasse

Luke holdes i åpen posisjon ved hjelp av gassdempere

Ventil for sirkulering av ensilasje

Dødfisk kvern som maler fisken og sirkulerer ensilasjen i tanken Syre blir tilsatt ensilasjen fra syredoseringspumpe med timer

Kvernpumpe montert på utside av tank som gir enkel tilgang ved service

Påfyllingstuss for syretank 200L Påkoblingstuss for pumping av ensilasje til lagertank

Ventil for flytting av ensilasje til lagertank

www.mundal.no


Ensilasje fra b책t pumpes over i lagertank

www.mundal.no


HAVtruck 32 Er bygget med Vacuum infusion som gir høg styrke og lav vekt. På utsiden av skroget har vi brukt en teknikk som har vært i bruk Offshore i flere tiår på utstyr som til stadighet er utsatt for store mekaniske påkjenninger som slag mot skuteside, sleping over dekk og røff bruk på havets bunn. Produktet er et homogent belegg som blir sprøytet på skutesiden i en tykkelse på 3-5mm og gjør at båten vil kunne tåle en helt annen bruk en standard glassfiber båter som bransjen er kjent med i dag .

Puracoat

Kompositt Sandwich med pur belegg Divinycell Kjernemateriale GRP Puracoat

www.mundal.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.