Page 1

H AE§ ¶ETA N.B¿˙ÂȶA¶A¢O¶OY§O™ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ™Ù·ıÂÚfi˜ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ô ¶¿ÌÔ˜. EÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· °ÎÔ˘È·Ì¤

OÏ˘ÌÈ·Îfi Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ “A.Ù.K.” www.athlitiki.com

EI¢IKH EK¢O™H

A¶O§§øN ÕÚ¯ÈÛ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô °¿ÏÏÔ˜ NÈÎfiÏ

AıÏËÙÈ΋ AıÏËÙÈ΋ ™ABBATO/KYPIAKH 16/17 IOY§IOY 2011 ñ AP.ºY§§OY 698 TIMH -2.00 ñ TH§: 22 664344 - 70004455 ñ ºA•: 22 664543

Ù˘ K˘Úȷ΋˜

± ™TO´§Oº: ™Â‚·ÛÌfi˜ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ± KAANEN: H ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ‹ıÂÏ·

OÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ “·›˙ÔÓÙ·È”

H K§HPø™H TOY °' ¶POKPIMATIKOY A¶OE§ - ™Ïfi‚·Ó (‹ TfiÌÔÏ) AÓfiÚıˆÛË - P·ÌÔÙÓ›ÙÛÎÈ (NÙÔÁοӷ) OMONOIA - NÙ¤Ó X··ÁÎ (T¿Ô˘Ú·˜) AEK - MÏ¿ÓÙ· MfiÏÂÛÏ·‚

O§A °IA TOY™ ANTI¶A§OY™ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·˜ Û’ ¤Ó· ‰ÈÛ¤ÏÈ‰Ô ·ÊȤڈ̷ (4-5)

™TAYPI¢H™ ŸÏ· Ù· Ì·Ù˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÚÔÛÔ¯‹. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ A¶OE§ Ë ÚfiÎÚÈÛË

KAYKAPI¢H™ £· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘ÌÂ. ºÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Û·Ì ÛÙËÓ ¶·Ï¤ÚÌÔ


2

ñ ·fi„ÂȘ

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

TH§EO¶TIKA H§EO¶TIKA ™∏ª∂ƒ∞ ™∆∏¡ NOVA 18:30 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ-¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ: ªÈÎÚfi˜ ∆ÂÏÈÎfi˜ (Eurosport) 20:00 ™Ù›‚Ô˜-¢ÈÂıÓ¤˜ Meeting π∞∞F Grand Prix: Zolder, µ¤ÏÁÈÔ (novasports4) 22:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ-Copa America: A’ ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ (novasports1) 01:15 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ-Copa America: µ’ ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ (novasports1) ∞Àƒπ√ ™∆∏¡ NOVA 13:00 Beach Volley-∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Serbian Masters: A’ & B’ ∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∞Ó‰ÚÒÓ (novasports3) 16:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ-ºÈÏÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-FC Koln (novasports2) 16:30 Beach Volley-∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Serbian Masters: ªÈÎÚfi˜ ∆ÂÏÈÎfi˜ ∞Ó‰ÚÒÓ (novasports3) 18:00 Beach Volley-∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Serbian Masters: ∆ÂÏÈÎfi˜ ∞Ó‰ÚÒÓ (novasports3) 18:00 Beach Volley-12Ô ∆Ô˘ÚÓÔ˘¿ Forthnet: ∆ÂÏÈÎfi˜ ∞Ó‰ÚÒÓ & °˘Ó·ÈÎÒÓ (novasports4) 20:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ-ºÈÏÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜: ¶AOK-Trabzonspor (novasports2) 21:45 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ-¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ: ∆ÂÏÈÎfi˜ (Eurosport) 22:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ-Copa America: °’ ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ (novasports1) 01:15 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ-Copa America: ¢’ ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ (novasports1) ™∏ª∂ƒ∞ ™∆∏¡ CYTAVISION Cytavision Sports1 - ∫∞¡∞§π 21 14:00 ∆¤ÓȘ: ATP Skistar SWEDISH OPEN – ¶ÚÒÙÔ˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ 0:30 ∫ÔÚÈÙ›Ì· – ºÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÛ  ∞Àƒπ√ ™∆∏¡ CYTAVISION Cytavision Sports1 - ∫∞¡∞§π 21 13:00 ∆¤ÓȘ: ATP Skistar SWEDISH OPEN – ∆ÂÏÈÎfi˜ (‰ÈÏfi) 15:00 ∆¤ÓȘ: ATP Skistar SWEDISH OPEN – ∆ÂÏÈÎfi˜ (ÌÔÓfi) 22:00 ªÔÙ·ÊfiÓÁÎÔ – ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ Cytavision Sports5 - ∫∞¡∞§π 25 13:00 ™Ô˘ÂÚÏ›ÁÎ ºfiÚÌÔ˘Ï·: ¶›ÛÙ· Zolder (µ¤ÏÁÈÔ) - 1Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ 14:00 ™Ô˘ÂÚÏ›ÁÎ ºfiÚÌÔ˘Ï·: ¶›ÛÙ· Zolder (µ¤ÏÁÈÔ) - 2Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ 15:00 ™Ô˘ÂÚÏ›ÁÎ ºfiÚÌÔ˘Ï·: ¶›ÛÙ· Zolder (µ¤ÏÁÈÔ) - 3Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ LTV, ALPHA, LTV Sports HD, LTV Premier TV, LTVSports1 & 2 Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ηӿÏÈ· 30, 31, 34, 35, 36 Î·È 37 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™∏ª∂ƒ∞ ™∆∏¡ LUMIERE 18:00 2011 INTERNATIONALI FEMMINILI DI TENNIS DI PALERMO (LTV Sports1) 20:00 2011 INTERNATIONALI FEMMINILI DI TENNIS DI PALERMO (LTV Sports1)

Ù˘ K˘Úȷ΋˜ E‚‰ÔÌ·‰È·›· ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· EΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ºE§NI¶A §T¢ ¢IEY£YNTH™ KAI KATA NOMO Y¶EY£YNO™:

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÂÏÏԇη˜

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË 53- ¢IAM: 9 - 1080 §Â˘ÎˆÛ›· TH§EºøNA: 22- 664344 ñ 70004455 ñ FAX: 22- 664543 EKTY¶ø™H: TY¶O°PAºEIO I. °. KA™OY§I¢H™ athlitiki.kiriakis@cytanet.com.cy

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

ª·˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ñ TÔ˘ AÓ‰Ú¤· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÔÚ› Ë ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÔÌ¿‰· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ, ˆÛÙfiÛÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈο ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∆ÂÙ¿ÚÙ˘, ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ Û ¿ÏÏ· Â›‰·, ÂΛ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ◊Ù·Ó ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Â¿Ó ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Û ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ʛϷıÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó… ·ÔÛ‚Ôψ̤ÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ˘˜ ·’ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. √È «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ϥ͢ «√ª∞¢∞». ∆›ÔÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù˘¯·›· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ηıÒ˜ fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‚¿ÛÂÈ Ï¿ÓÔ˘. √ οı ·›ÎÙ˘ ͤÚÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÚÈÓ Û ÔÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ÎÈÓËı› Ô Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Î·È Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ë Ì¿Ï·. À¿Ú¯ÂÈ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈı¤ÛˆÓ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∞¶√∂§. ™ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ

·›ÎÙ˜, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï¿ÓÔ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ› Ë ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ Î·È Ó· ÌËÓ Ì¤ÓÂÈ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. √È ·ÎÚ·›ÔÈ Ì·Î (¶Ô˘ÚÛ·˚Ù›‰Ë˜ Î·È ªÔ·‚ÂÓÙÔ‡Ú·), fiÔÙ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÈÛ¯˘Ú¿ ‰›‰˘Ì· Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚ·›Ô˘˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ (ª·ÓÙԇη Î·È Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜), ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ªÔڿȘ ‹ ¶›ÓÙÔ Ì¤ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÈÙÂÏÈÎfi ̤ÛÔ (ª·ÚÛ›ÓÈÔ), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÏÔÈfi, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ¤ÓÙ ·›ÎÙ˜ ̤۷ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÂÛ¿ÚÈÛÌ·, ·˘Ùfi Û¿˙ÂÈ… ÎfiηϷ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ›‰·Ì ‰‡Ô ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÚÂȘ

·›ÎÙ˜ Ó· ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÌÔÈÚ·›· Ó· ˘Ô¤ÛÂÈ Û Û ϿıÔ˜. ŸÛÔ ·‰‡Ó·ÙË Î·È Â¿Ó Â›Ó·È Ë ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘, Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԷӷʤڷÌ ÙÔ ∞¶√∂§ ‰ÂÓ ı· Ù· Ê·Ó¤ÚˆÓ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ·, Â¿Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï. ∏ ÌfiÓË ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ì·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜ (∑ÔÚ˙, ∫fiÓÙ˘), ÙÔ ÔÔ›Ô, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ȤÛÙËΠηıfiÏÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Û ̛· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ηϤ˜ Ì·ÏȤ˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ۈÛÙ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÁÎÔÏ. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Î·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· Ì›· Ó¤· ÂÚËÊ·Ó‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›·.

∆Ô ·ÏËıÈÓfi ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ñ ∆Ô˘ ∞ϤÍË ¶¿ÌÔ˘ ñ ¶ÚÈÓ ·fi 11 Ì‹Ó˜ ›¯· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ (ÙfiÙÂ) ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù˘ ∞∂K ˆ˜ ÙÔ ϤÔÓ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010/11. Ÿ,ÙÈ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ¤ÌÂÏÏ ӷ ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ Û fiÛÔ˘˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ì ·ÌÈÁÒ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ñ ™¯Â‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÛηÚÈ¿, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË §ÂÌÂÛfi. ™Â ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ¢ÓÔ˚΋ ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ·˘Ù‹Ó Ù˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘Ú›ˆÓ, Ë ∞∂§ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙË (ÛˆÛÙ‹) ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ñ ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË-‰È·›ÛÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔÊ·Ó‹˜. Œ¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› ‹‰Ë ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜, Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È ÌË. ÕÏψÛÙÂ, ¯ˆÚÈfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÎÔÏ·Ô‡˙Ô ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·È Ë ÂÊÂÙÈÓ‹ ∞∂§ -·Ú¿ ÙȘ ¯ÚfiÓȘ Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıÔÏÈο ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ (·ÎfiÌË ÎÈ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘) ·˘ÙÔÎÙÔÓÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘- Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·›ı·ÓÔ Ó· ÎÈÓËı› ÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·. ñ ∞˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ó· ‰È·ÊˆÓ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ·ÈÙ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ÁÈ· ÙË ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁfi ·ÈÙ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ Ó¤ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. √ ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ΛÓËÛË, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÁÓˆÛÌ¤ÓˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÚfiÎÏËÛ˘ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ñ øÛÙfiÛÔ, Ë… ÌÂÛÛÈ·ÓÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ «ÏÂfiÓÙˆÓ» ›Ûˆ˜

·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË §ÂÌÂÛfi. √È Ô·‰Ô› ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ 43¯ÚÔÓÔ Ó· οÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ·¿‰Â˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ ÛÙË ¢fiÍ· Î·È Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÛÂ˙fiÓ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ñ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. √ ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ (Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡) Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰È‰¿ÍÂÈ Î·È ÛÙËÓ -Â›Û˘ ¿Ì·ıË Û ٤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜- ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. √È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘ Âͤ‰Ú·˜ ÌfiÓÔ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȉڿÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·; ™ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÌfiÓÔ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜. ñ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂§ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÎÔÈÓ¿ ˆ˜ Ù·‡ÚÔ˜ ÂÓ

˘·ÏÔˆÏ›ˆ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, fi¯È ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ‹ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ. æ‹ÁÌ·Ù· Ù˘ ·Ú·ÁÔÓÙÈ΋˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ‹˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ‰È·Ê·Ó› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô (Û.Û. Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Ì›ÏËÛ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ›‰Ú˘Û˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Ï›Áη˜), ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓÒÛÂÈ Û ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ «ÏÂfiÓÙˆÓ». ñ ∏ ÚfiÛÏË„Ë ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÚÔÔÓËÙ‹ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, Ë Û˘ÓÂȉËÙ‹ Âȉ›ˆÍË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ì¿Ù˙ÂÙ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Î·È Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ Á‹Â‰Ô Ë ÈÔ ÙÚ·Ó‹ ÂȂ‚·›ˆÛË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ, Ó· ÛΤÙÂÙ·È Î·È Ó· ÂÓÂÚÁ› ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌ·. ñ ∆Ô ·ÏËıÈÓfi ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¤ÁÎÂÈÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ „‡¯Ú·ÈÌË, ÂÔÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ (fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓ Ì¤Ûˆ ıÂÚÈÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú·ÛÙÒÓ˘, ·ÏÏ¿) Î·È ÛÙËÓ ¿„Ë Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ‹ÙÔÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Î·È ‰Ë fiÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ˙ÔÚ›ÛÔ˘Ó. ñ ∞Ó Î·È ÙfiÙ ·ÔÔÈËı› ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘, ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ÂÁÁ˘ËÙ‹ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ Ù˘ ∞∂§ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈηÈÒÛÂÈ fiÛÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ‹‰Ë ·fi ÙÒÚ· fiÙÈ «fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜». √„fiÌÂı·. √ ηÈÚfi˜ Á·Ú ÂÁÁ‡˜…


ñ ¿ÚÂ - ‰ÒÛÂ

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

PE¶OPTAZ

°PAºEI: ANTPEA™ ¢HMHTPIOY

 ¶∞π∫∆∂™ ∞¶√ 32 Ãøƒ∂™ ∂Ã√À¡ ∞¶√∫∆∏™∂π ª∂Ãπ ™∆π°ª∏™ ∏ √ª∞¢∂™ ª∞™

Ãøƒ∞ ∫∞∆∞°ø°∏™

∫¿ı ηڢ‰È¿˜ ηڇ‰È ∆ÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ‰È·ÙËÚ›, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ¿ Ì·˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÈ 14 ÔÌ¿‰Â˜ ·’ ηÙËÁÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·›ÎÙ˜ ·fi 32 ¯ÒÚ˜, ¤Ó· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Û ·ÚÎÂÙ¿

∂˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ¶ÚÒÙÔÈ Û ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ (20), ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë µÚ·˙ÈÏ›· (13) Î·È ÙÚ›ÙË Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· (11). ∏ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ηÏfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ

ηÏÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Ì·˜ Â›‰Ô. ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ô‡ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ/ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ı· ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ¿ Ì·˜. √ ∞fiÏψӷ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ

ñ ∞¶√∂§ (π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜) ◊Úı·Ó (3): ÕÏÓÙÔ ∞ÙfiÚÓÔ

ñ ∂£¡π∫√™ (∆fi˙· ™¿ÌÔ˘ÚÈÙ˜) ◊Úı·Ó (3): ∞Ù˜ ¶Ô‡ÚÈ (∂ÛıÔÓ›·, ∂, 25), ™¿Û· ™ÙÔÁÈ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ (™ÂÚ‚›·, ª, 28), ¡ÈÎfiÏ· µÔ‡ÙÛ‚ÈÙ˜ (ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, ∞, 27) ŒÊ˘Á·Ó (7): °Î¤ÏÛÔÓ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, ™Ï¿‚ÈÛ· ¡ÙÔ‡ÎÈÙ˜, º›ÏÈ π‚·ÓfiÊÛÎÈ, §Ô˘›˜ ∆fiÚ˜, µ¿ÓÙÛ ™›ÎÔÊ, ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∫ÔÙÛÒÓ˘, π‚¿Ó ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜

ñ √ª√¡√π∞ (¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ §¿ÚÎÔ˘) ◊Úı·Ó (6): °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙Ë‚·Û›Ï˘ (∫‡ÚÔ˜, ∂, 21), ÕÏÂÍ ¡Ù· ™›Ï‚· (µÚ·˙ÈÏ›·, ª, 28), ¡Ù·ÌÈ¿Ó ºÚ·ÛηڤÏÈ (√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, ∆, 26), °Èfi˙È ∆¿ÓÙÈÙ˜ (∫ÚÔ¿ÙÈ·, ∂, 24), µ¤ÚÔÏÈÔ˘Ì ™¿Ï·ÙÈÙ˜ (™ÂÚ‚›·, ª, 25), ƒÂÓ¿ÙÔ ª·Úο۷ (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ª, 26) ŒÊ˘Á·Ó (7): ∏Ï›·˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜, §ÔÌ¿Ó· §Ô‡· §Ô‡·, ¡ÙÚ¿ÁÎÔÛÏ·‚ °¤‚ÚÈÙ˜, ™Ù¿ı˘ ∞ψÓ‡Ù˘, µ›ÎÙÔÚ ∂Û·Û·ÓÙ›Ó, ∆›ÌÔ µ¤ÓÙÛÂÏ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·Á‹

ñ ∞§∫∏ (∫ÒÛÙ·˜ ∫·˚¿Ê·˜) ◊Úı·Ó (17): ªÂÚÓÙ¿ÚÓÙÔ

ñ ∞¡√ƒ£ø™∏ (™Ù·ÓÈÌ›Ú ™ÙÔ˝ÏÔÊ) ◊Úı·Ó (7): ÿÁÎÔÚ ∆fiÌ·ÛÈÙ˜

ñ ∞∂∫ (∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ) ◊Úı·Ó (7): ∫Ô‡ÏÏ˘ ¶·‡ÏÔ˘ (∫‡ÚÔ˜, ª, 24), °È·ÎÔ‡ÌÔ˘ ÕÏÊ· (¡ÈÁËÚ›·, ª, 20), ÕÏÌÂÚÙ ™ÂÚ¿Ó (πÛ·Ó›·˜, ∞, 26), ª›ÏÈ·Ó ªÈÚÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ (™ÂÚ‚›·, ∂, 29), °ÎÔÓ˙¿ÏÔ °Î·ÚÛ›· (√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, ª, 27), ∆ÈÌ ¡Ù ∫ÏÂÚ (√ÏÏ·Ó‰›·, ∞, 32), °È¿ÓÓ˘ ™ÎÔÂÏ›Ù˘ (∂ÏÏ¿‰·, ª, 33) ŒÊ˘Á·Ó (8): ¡Ù¿ÓÈ ™¤ÓÎÂÏ, ∞ÓÙÚ¤˜ ŸÂÚ, ÕÏ·Ó ™fiÔ˘˙·, ∞ϤÎÔ˜ ∞ϤÎÔ˘, °ÎÔÓ˙¿ÏÔ ∫·ÌÚ¤Ú·, ∆ÔÌ ∫·ÏÔ˘¤, °ÈÒÚÁÔ˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ú›ÛÙ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘

ñ ∞¶√§§ø¡ (¡ÙÈÙȤ ¡ÈÎfiÏ) ◊Úı (1): ÃÚ›ÛÙÈ·Ó ∫ÈÚfiÊÛÎÈ (™ÎfiÈ·, ∂, 25)

ÙÔÓ… ¯ÔÚfi ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÂÓÒ ÔÈ «ÌÂÁ¿ÏÔÈ» ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘˜ «ÈÓÂÏȤ˜». ∂›Û˘, ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌË ÚÔÛı‹Î˜ ı· οÓÔ˘Ó Ô ∂ıÓÈÎfi˜, Ë ™·Ï·Ì›Ó· Î·È Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÍÂÓfiÊÂÚÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜.

∑fiÚ·Ó ª·ÏÙÔ‚¿ÏÈÂÊ, ÕÏÂÍ ¡Ù· ™›Ï‚·, ¡ÙÈÙȤ ∆ÔÚÓ¿Ô˘Ù

(¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë, ª, 29), ª·ÚÛ¤ÏÔ √ÏÈ‚¤ÈÚ· (µÚ·˙ÈÏ›·, ∞, 29), ™·Ó¤Ï °È¿¯ÈÙ˜ (µÔÛÓ›·, ∞, 29) ŒÊ˘Á·Ó (5): °ÈfiÛÙ ªÚÔ‡ÂÚ˜, ¡¤Ó·ÓÙ ªÈÚÔÛ¿‚Ï‚ÈÙ˜, ÃÚ‡Û˘ ªÈ¯·‹Ï, ∞ÓÙÚÈ¿Ó ™›ÎÔÚ·, ªfiÌ·Ó °ÎÚÈÓÙÛ¿ÚÔÊ

(™ÂÚ‚›·, ∞, 34), ¡ÂÌ¿ÓÈ· µÔ˘ÙÛ›ÙÛ‚ÈÙ˜ (™ÂÚ‚›·, ª, 31), ∂‚¿ÓÙÚÔ ƒÔÓÁοÙÔ (µÚ·˙ÈÏ›·, ∂, 25), ª¿ÚÎÔ ÕÓÙÈÙ˜ (™ÂÚ‚›·, ∞, 27), °È¿Ó ƒ¤˙ÂÎ (∆Û¯›·, ∂, 29), ¡Ù›ÌÈÙ·Ú π‚·ÓÎfiÊ (µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∆, 36), ∂Ì›Ï ∞ÁΤÏÔÊ (µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∂, 31) ŒÊ˘Á·Ó (9): ™Â̤‰Ô ∫·ÊÔ‡, ∫fiÙÔ ¶¿ÁȘ, ÕÏ‚·ÚÔ ªÚ¿ÙÛÈ, ª·ÚÎ ºÔ‰¤ÚÈÁ¯·Ì, °È¿ÓÓ˘ ™ÎÔÂÏ›Ù˘, ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÚfiÓÂ, §Ô‡Î·˜ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, ª¿ÚÎÔ §ÈÔ˘Ì›ÓÎÔ‚ÈÙ˜, ƒ›ÙÛ·ÚÙ ∂ÚÔÌÔ˝ÁÎÌÂ

3

O K¿ÚÏÔ˜ M¿ÚΘ ·fi ÙËÓ AE§ ‹Á ÛÙËÓ AÏ΋. ŒÊ˘Á·Ó (7): ÕÏÓÙÔ ∞ÙfiÚÓÔ, ª›Ï·Ó ªÈÚÓÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜, ¡·Û›Ê ªfiÚȘ, ª·ÚÔ‡¯ ¡Ù¤ÎÔ, ƒ·Ô‡Ï °ÎÔÓ˙¿Ï˜, ∫·Ì›Ï ∫ÔÛfiÊÛÎÈ, ¡Ù·ÓÈ¤Ï ∫ÈÓÙ¤ÚÔ˜

ñ ∞∂§ (¶¿ÌÔ˜ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘) ◊Úı·Ó (15): ¡›ÏÛÔÓ ∞ÓÙfiÓÈÔ (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ∞, 23), ∑fiÚ˙ ªÔÓÙ¤ÈÚÔ (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ∂, 22), ª·Ù›·˜ ¡ÙÂÁÎÚ¿ (∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ∆, 27), ™Â̤‰Ô ∫·ÊÔ‡ (¶Ú¿ÛÈÓÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ, ∂, 33), °ÈÒÚÁÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ (∫‡ÚÔ˜, ª, 26), ¡ÙÂÓÙ¤ (∞ÁÎfiÏ·, ª, 29), ™›ÌÔ˜ ∆ÛÈ¿Îη˜ (∫‡ÚÔ˜, ∆, 27), ∂ÓÙÌ¿Ú §·Û¤ÚÙ· (µÚ·˙ÈÏ›·, ª, 27), §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ªÂÌ¤ (µÚ·˙ÈÏ›·, ª, 30), ¶·ÙڛΠµÔ˘fi (∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡, ∂, 24), ŒÓÙ‚ÈÓ √˘fiÓ (°·ÏÏ›·, ∞, 30), ∫·ÚÏ›ÙÔ˜ (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ∞, 26), ÿÛÏÈ Ã›ÓÙÈ (∞Ï‚·Ó›·, ∆, 30), ¶·ÙڛΠ§ÂÁÎÔ˘¤Ó (∫·ÌÂÚÔ‡Ó, ∞, 30), ª¿ÚÎÔ ∞˚ÚfiÛ· (∞ÁÎfiÏ·, ∞, 27) ŒÊ˘Á·Ó (16): ÷ڿϷÌÔ˜ ∫·˚Ú›ÓÔ˜, ∞Úο‰ÈÔ˘˜ ª¿Ï·ÚÙ˜, §Ô˝˙Ô˜ ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ª·Í›Ì §·ÚfiÎ, ª¿ÚΘ §›Ì·, µ·ÁÁ¤Ï˘ ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∑ µÈÙfiÚ,

¡ÙÔ‡Û·Ó ∫¤ÚÎÂ˙, ªÈÁÎ¤Ï µ¿ÚÁη˜, ¶¿‚ÂÏ ƒ¿ÛÈ·Î, ¡›ÎÈ ÃÔʘ, ª¿ÈÎ ∑fiÓÂÊÂÏÓÙ, ™ÈÏ‚ÈÔ °ÎÔÓ˙¿Ï˜, µ·˚ÎÔ‡ÏȘ, ∞Ϥ͢ °·Úfi˙˘, ∫¿ÚÏÔ˜ ª¿ÚΘ

ñ √§Àª¶π∞∫√™ (¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ◊Úı·Ó (6): ∞ÓÙÚ¤È ¶·‚Ïfiʘ (§ÂÙÔÓ›·, ∆, 32), §¤Ô ªÔÓÊ›Ì (µÚ·˙ÈÏ›·, ∞, 28), ª¿ÚÎÔ ∞Ô˘Ú¤ÏÈÔ (µÚ·˙ÈÏ›·, ∞, 28), ™¤˙·Ú ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ¶¤Ú˜ (µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·, ª, 28), ™›Ï‚· ºÂÚ¤ÈÚ· µ›ÁÈ· (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ∞, 21), ¶¿ÌÏÔ ÕÌÔ ∞ÁÎÔ˘¿‰Ô (πÛ·Ó›·, ∞, 33) ŒÊ˘Á·Ó (5): ∫¿ÚÏÔ˜ ∞ÓÙÚ¤ ∑¤ÛÔ˘˜, ¡ÙÂÓÙ¤, ÿÛÏÈ Ã›ÓÙÈ, ƒÔ‡È ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, ∑Ô¿Ô ¶¿ÔÏÔ

ñ ∂¡ø™∏ (¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ) ◊Úı·Ó (5): ™›‰ÓÂ˚ ªÔڿ˜ (µÚ·˙ÈÏ›·, ª, 24), ™ÂÓÙڛΠªÔ˘ÎÔ˘Ú› (°·ÏÏ›·, ∂, 31), ÃÚ‡Û˘ ªÈ¯·‹Ï (∫‡ÚÔ˜, ª, 34), ª¿ÈÎ ª·ÌÔ‡ÁÈ· (µ¤ÏÁÈÔ, ∞, 28), ŒÓ‚ÂÚ ∞Ï›‚ÔÓÙÈÙ˜ (™ÂÚ‚›·, ∂, 26) ŒÊ˘Á·Ó (7): §ÔÚ¿Ó º·ÛfiÙ, ŸÌÈ ∆·ÚÔ˘Ìfi·, ∞ÌÓÙÔ‡Ï ∫·Ì·Ú¿, ¢‹ÌÔ˜ °Ô‡ÌÂÓÔ˜,

µ·ÛÎÔÓÛ¤ÏÔ˜ (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ∂, 32), ¡Ù·‚›ÓÙ ™ÔÏ¿ÚÈ (∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ∂, 25), ™¿ÓÙ· ª·Ú›· (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ∞, 29), ∞ÚÓ¿Ï ∫fiÓÙ (πÛ·Ó›·, ∂, 32), ™¤Ú¯ÈÔ ª¿ÚÁΠ(¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ª, 27), ∆˙fiÓ·ı·Ó ÕÛ·˜ (πÛ·Ó›·, ª, 29), ƒfiÌÂÚÙ ¶ÔfiÊ (™ÎfiÈ·, ∞, 29), ƒ›ÙÛ·ÚÙ ∂ÚÔÌÔ˝ÁÎÌ (¡ÈÁËÚ›·, ª, 26), ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ °È·ÛÈÓÛ¤Ê (∆Ô˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˜, ª, 22), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ (∫‡ÚÔ˜, ∆, 27), ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÙÛ‹˜ (∫‡ÚÔ˜, ª, 21), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™·Ì¿Ú·˜ (∫‡ÚÔ˜, ∞, 27), ªfi˙ÈÙ·Ú ∆¿ÙÈÙ˜ (™ÂÚ‚›·, ª, 28), ºÚ·ÓÙ˜ ªÂÚÙ›Ó (∞˚Ù‹, ∞, 27), §Ô˘‚¿ÌÔ °Î·ÚÛ›· (∞ÁÎfiÏ·, ∂, 26), ∫¿ÚÏÔ˜ ª¿ÚΘ (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ∞, 27), ¡Ù›ÓÔ˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ (∂ÏÏ¿‰·, ∞, 19) ŒÊ˘Á·Ó (12): ∂ÓÙÌ¿Ú §·Û¤ÚÙ·, §Ô‡Î· ∑›ÓÎÔ, ÕÓÙÔÓ ∑ÏfiÁηÚ, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¶¿ÓÙÈÙ˜, ŒÎÙÔÚ °ÎÔÓ˙¿Ï˜, ÷˝Ì ª·ÁÎÚÂÏ·Û‚›ÏÈ, ∞Ï ™·›ÊÈ, ∞ÓÙfiÓÈÔ ™Â̤‰Ô, ƒÔÌ¤ÚÙÔ ªÚÔ˘Ì, §Ô˘›˜ ™ÂÚÙ˙È¿Ô, ∞ÓÙÚ¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËÌÔ˘Ú¿Ù˘

ñ ∂ƒª∏™ (§Ô‡Î·˜ ÷Ù˙ËÏԇη˜) ◊Úı·Ó (13): ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (∫‡ÚÔ˜, ∞, 20), ∞ÁÁÂÏ‹˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜ (∫‡ÚÔ˜, ∞, 21), ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÈ¯·‹Ï (∫‡ÚÔ˜, ∞, 22), ∫¿ÚÏÔ˜ ™·‚¤ÓÙÚ· (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ª, 30), ∞ÚÈ¿Ó ªÂÎÈ¿È (∞Ï‚·Ó›·, ∆, 36), ¢‹ÌÔ˜ °Ô‡ÌÂÓÔ˜ (∫‡ÚÔ˜, ª, 32), ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ªÔ˘Ûٿη˜ (∫‡ÚÔ˜, ∞, 28), ¡ÈÎfiÏ· °ÎÏÈÁÎfiÚÔÊ (™ÎfiÈ·, ª, 27), ŒÎÙÔÚ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·, ª, 33), ¡Ù·ÓÈ¤Ï πÓ‚›ÓÛÈÔÏ (∞˘ÛÙÚ·Ï›·, 32, ∂), ∂Ï›· Õς˜ ¡Ù· ™ÈÏ‚· (µÚ·˙ÈÏ›·, ª, 29), ∆˙Ô‡ÏÈ·Ó °ÎÚ¤È (∞ÁÁÏ›·, ∂, 31), ª›Î·ÂÏ °ÎÔ˘ÚȤ (°·ÏÏ›·, ª, 28) ŒÊ˘Á·Ó (10): ªÈÁΤÏ

¶¤‰ÚÔ, §Ô˘›˜ ∆˙Ô˘Ì›ÛÂ, ∂‚¿ÓÙÚÔ ƒÔÓÁοÙÔ, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ∫¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ªÈÁÎ¤Ï √ÏÈ‚¤ÈÚ·, ºÂÏ› ¶·ÛÙ¤Ï, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÙÛ‹˜, ºÚÂÓÙÂÚ›ÎÔ ª·ÚÙÔÚ¤Ï, ÃÔ˘¿Ó °ÎÈÏ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™·Ì¿Ú·˜

ñ ∞ƒ∏™ (¡ÙÔ‡Û·Ó ªÈÙfiÛ‚ÈÙ˜) ◊Úı·Ó (8): ¡ÙÔ‡Û·Ó ∫¤ÚÎÂ˙ (µÔÛÓ›·, ª, 35), µÏ¿Ù·Ó ∫ÚÔ‡ÈÙ˜ (µÔÛÓ›·, ª, 30), ¶Ú¤ÙÚ·Î §¿˙ÈÙ˜ (™ÂÚ‚›·, ª, 29), ™›Ï‚ÈÔ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ∂, 31), °Î¤ÏÛÔÓ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ (µÚ·˙ÈÏ›·, ∂, 29), ƒÈοÚÓÙÔ ª·ÏÙ˙fiÓÈ (µÚ·˙ÈÏÈ¿, ª, 27), ∑fiÏÙ·Ó ∫fi‚·Ù˜ (√˘ÁÁ·Ú›·, ∆, 26), ª¿ÚÔ˜ ∫ÏÈÌÏ (™ÏÔ‚·Î›·, ∞, 30) - ŒÊ˘Á·Ó (5): ¶¿ÔÏÔ ∫fiÛÙ·, ªÈfiÓ ŒÓÁ΂ÈÛÙ, ¡Ù·‚›ÓÙ ¡Ù· ∫fiÛÙ·, ∆˙fiÚÈÎ ¡Ù¤ÛÂÏÂÚ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡

ñ ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ (™ÙÈ‚ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜) ◊Úı·Ó (11): ÃÚ›ÛÙÔ˜ ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ (∂ÏÏ¿‰·, ª, 30), ∞ϤÎÔ˜ ∞ϤÎÔ˘ (∫‡ÚÔ˜, ∂, 27), ÕÏÌÂÚÙ ª·Ú¿Ì· ∂ÛÙ¤‚ (πÛ·Ó›·, ∆, 28), ™fiÏÔÌÔÓ °ÎÚ¿È̘ (§È‚‡Ë, ∞, 28), ƒ·Ê·‹Ï °È·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ (∫‡ÚÔ˜, ª, 20), °ÈÒÚÁÔ˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ (∂ÏÏ¿‰·, ª, 26), ∫¿ÚÏÔ˜ ∞ÓÙÚ¤ °Î·ÚÛ›· (√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, ∞, 30), ∫ÒÛÙ·˜ ∞‰¿ÌÔ˘ (∫‡ÚÔ˜, ∞, 26), ¡Ù›ÙÈÂÚ º·Ó ∆ÔÚÓ¿Ô˘Ù (µ¤ÏÁÈÔ, ∂, 26), π‚¿Ó ªÂÓ›ÙÂı (πÛ·Ó›·, ∞, 23), ∫·ÛÈ¿ÓÔ ¡Ù›·˜ ªÔÚ¤ÈÚ· (µÚ·˙ÈÏ›·, ª, 22) ŒÊ˘Á·Ó (15): §È¿ÛÔ §Ô˘Î¿, ª¿ÚÈÔ §Ô˘Î¿, ¡›ÎÔ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, £Âfi‰ˆÚÔ ∫·ÙÛÈ·Ú‹, °È·Ó ¶·¯fiÚ, ∆˙fiÛÔ˘·, §¿ÌÚÔ §¿ÌÚÔ˘, ª›Ï·Ó ¶¤ÏÈÙ˜, ∞Ó‰Ú¤· ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË, ƒÔ‡È ºÈÁÎÔ˘ÂÚ¤‰Ô, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘, ∫ÚȘ ¡Ù›ÍÔÓ, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÷˚Ï‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ó·Á‹, ∞̛٠ƒ¿ÓÂÌ

ñ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ (∞‰¿ÌÔ˜ ∞‰¿ÌÔ˘) ◊Úı·Ó (6): ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∫ÔÙÛÒÓ˘ (∫‡ÚÔ˜, ∞, 35), °ÈÒÚÁÔ˜ ∆fiÊ·˜ (∫‡ÚÔ˜, ∂, 22), √‡ÁÎÔ ™Ô¿Ú˜ (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ª, 28), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜ (∫‡ÚÔ˜, ∆, 35), ƒÔÌ¤ÚÙÔ ÕςȘ (µÚ·˙ÈÏ›·, ª, 26), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ (∫‡ÚÔ˜, ª, 24) ŒÊ˘Á·Ó (4): ¶·Ó›ÎÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, º¿Úη˜, ∫˘ÚÈ·Îfi˜ ÿÙ˙È·ÚÔ˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘

∫‡ÚÔ˜: ....................... 20 µÚ·˙ÈÏ›·: ...................... 13 ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·: ................ 11 ™ÂÚ‚›·: .......................... 9 πÛ·Ó›·: ......................... 6 ∂ÏÏ¿‰·: ......................... 4 ™ÎfiÈ·: .......................... 3 µÔÛÓ›·: .......................... 3 √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë: ................. 3 ∞ÁÎfiÏ·: ......................... 3 °·ÏÏ›·: ........................... 3 ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹: ...................... 2 ¡ÈÁËÚ›·: ......................... 2 ∞Ï‚·Ó›·: ........................ 2 µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·: ................... 2 µ¤ÏÁÈÔ: ........................... 2 µÔ˘ÏÁ·Ú›·: .................... 2 ∫·ÌÂÚÔ‡Ó: ..................... 1 ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡: ......1 ∂ÛıÔÓ›·: ........................ 1 ¶Ú¿ÛÈÓÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ: ........ 1 ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë: .................. 1 §ÂÙÔÓ›·: ......................... 1 ∆Û¯›·: ........................... 1 ™ÏÔ‚·Î›·: ....................... 1 ∆Ô˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˜: ............. 1 ∫ÚÔ·Ù›·: ........................ 1 §È‚‡Ë: ............................ 1 √ÏÏ·Ó‰›·: ...................... 1 ∞˚Ù‹: .............................. 1 ∞˘ÛÙÚ·Ï›·: .................... 1 ∞ÁÁÏ›·: .......................... 1 ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ: ................ 1

ª∂∆∂°°ƒ∞º∂™ √ª∞¢ø¡ ∞§∫∏ ........................... 17 ∞∂§ .............................. 15 ∂ƒª∏™ ........................ 13 ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ ............ 11 ∞ƒ∏™ ............................. 8 ∞∂∫ ............................... 7 ∞¡√ƒ£ø™∏ ................... 7 √§Àª¶π∞∫√™ ................ 6 √ª√¡√π∞ ...................... 6 ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ............... 6 ∂¡ø™∏ .......................... 5 ∞¶√∂§ .......................... 3 ∂£¡π∫√™ ....................... 3 ∞¶√§§ø¡ ..................... 1

∞¶√Ãøƒ∏™∂π™ ¶∞π∫∆ø¡ ∞∂§ .............................. 16 ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ ............ 15 ∞§∫∏ ........................... 12 ∂ƒª∏™ ........................ 10 ∞¡√ƒ£ø™∏ ................... 9 ∞∂∫ ............................... 8 ∂¡ø™∏ .......................... 7 ∞¶√§§ø¡ ..................... 7 √ª√¡√π∞ ...................... 7 ∂£¡π∫√™ ....................... 6 ∞ƒ∏™ ............................. 5 ∞¶√∂§ .......................... 5 √§Àª¶π∞∫√™ ................ 5 ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ............... 4

∏§π∫π∞ ¶∞π∫∆ø¡ U21: ............................... 8 22-25: ........................... 18 26-29: ........................... 51 30-33: ........................... 24 34+: .............................. 7

£∂™∂π™ ¶∞π∫∆ø¡ ∆ÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ: ........ 11 ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ›: .................... 33 ª¤ÛÔÈ: .......................... 39 ∂ÈıÂÙÈÎÔ›: ................... 25


ñ ÚÂÔÚÙ¿˙ 4 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ OI ANTI¶A§OI ™THN EYPø¶H

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

± ™§√µ∞¡ ∫∞π ∆√ª¶√§ ¢∂¡ º√µπ∑√À¡ ∆√ ™√µ∞ƒ√ ∞¶√∂§

√Ú›˙ÂÈ ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ªÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Ë ™ÏÔ‚·Î›·. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙË ¡ÈfiÓ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ∞¶√∂§ ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ™Ïfi‚·Ó ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚·˜-∆fiÌÔÏ ∫ÔÛÙ·Ó¿È, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙÔ ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó. ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∆Ú›ÙË Ë ™Ïfi‚·Ó ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 2-0 Î·È Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·›ı·ÓÔ Ó· ·ÔϤÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi. ∆· Ù¤ÚÌ·Ù· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ™¤ÌÔ (41’) Î·È °ÎÔ˘ÂÓÙ¤ (81’), ÂÓÒ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ™ÏÔ‚¿ÎˆÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·fi ÙÔ 67’ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤ÓÂη ·Ô‚ÔÏ‹˜ (Ì ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË) ÙÔ˘ ÿÏÂÓ·Ú. ñ ™Â Ê¿ÛË ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ π‰Ú˘ı›˜ ÙÔ 1919, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚·˜ ¤Ú·Û ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‰ÂηÂÙ›·, fiÙ·Ó ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ °È·Ó ¡ÙÔ‡ÎÈ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ï›ÛÙ·

ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ÒıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÒÏËÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ 2004. ∏ Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ‹Ïı ÙÔ 2006 Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ¤Ó·ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ™Ïfi‚·Ó η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÓÙ·ÌÏ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÂÙ¿ fiÓÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ™¤ÓÈη, ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË 5-4 (ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ) Ù˘ ∑›ÏÈÓ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ñ °‹Â‰Ô Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Œ‰Ú· Ù˘ Èı·Ó‹˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ Â›Ó·È ÙÔ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 13.000 ı·ÙÒÓ «Pasienky» Î·È ÛÙËÓ ÙÚÔ·ÈÔı‹ÎË Ù˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó 10 ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ¤ÓÙ ·ÂÏÏ· ÎÈ ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ Î· ™ÏÔ‚·Î›·˜ (ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔ 1938 ˆ˜ ÙÔ 1944 Î·È ·fi ÙÔ 1993 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·). ∞ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∆Û¯ÔÛÏÔ‚·Î›·˜, η٤ÎÙËÛ ÂÙ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ¤ÓÙ ·ÂÏÏ·, ÂÓÒ ÙÔ 1969 ÛÙ¤ÊıËΠ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∂˘ÚÒ˘

∏ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ ™ÏÔ‚·Î›·˜, ™Ïfi‚·Ó ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚·˜, Â›Ó·È Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÛÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. µ·ÏÂÓÛȤÓ), ÂÓÒ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ª¿ÚÎÔ ªÈÏ›ÓÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È ∫·Ú›Ì °ÎÔ˘ÂÓÙ¤. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ ∆Û¤¯Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ¡Ù¿‚ÈÓÙ ª›ÙÛÈÎ Î·È ÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ ∆Û¤¯Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ °›ÚÈ ∫Ï·ÓÙÚÔ‡ÌÛÎÈ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ™Ïfi‚·Ó.

ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 3-2 ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ª·ÚÛÂÏfiÓ·. ñ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÈ ·ÛÙ¤ÚÈ· ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ οıÂÙ·È Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ ∆Û¤¯Ô˜ ∫¿ÚÂÏ °È¿ÚÔÏÈÌ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ÿ‚·Ó ∫ÌfiÙÚÈÎ Î·È Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ∆›ÙÂÏ (Û.Û. ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1999-2001 ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·). ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ™Ïfi‚·Ó Â›Ó·È Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ º›ÏÈ ™¤ÌÔ (Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ∞Ô‡ÛÙÚÈ· µÈ¤ÓÓ˘, ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ηÈ

ñ ¶·Ú¿‰ÔÛË ∏ ™Ïfi‚·Ó ¤¯ÂÈ Î·Î¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1999

·ÔÎÏ›ÛÙËΠÛÙÔ ‚’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·fi ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË. ∏ «∫˘Ú›·» ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ 2-1 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Â›¯Â ·ÔÛ¿ÛÂÈ 1-1 ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›·. ñ ∆Ô ÚÔÊ›Ï Ù˘ ∆fiÌÔÏ √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·fi ÙÔ ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó È‰Ú‡ıËΠÙÔ 1967 Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ «∆ÛÂÓÙÚ¿ÏÛÙ·ÓÙÈÔÓ», ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 8.000 ı·ÙÒÓ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô 56¯ÚÔÓÔ˜ ƒÒÛÔ˜ ™ÂÚÁÎ¤È ¶ÂÙÚ¤ÓÎÔ. ∆ËÓ ÙÚÔ·ÈÔı‹ÎË Ù˘ ∆fiÌÔÏ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÙÚfi·È·: ÙÔ

·ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ñ ∞ÌÊfiÙÂÚ˜ ÈÔ ¤ÙÔÈ̘ ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ÙÔ ∞¶√∂§ ı· ÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ·fi ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜. ∆Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™ÏÔ‚·Î›·˜ ¿ÓÔÈÍ ¯ı˜ ·˘Ï·›·, Ì ÙË ™Ïfi‚·Ó Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ∆Ú¤ÓÙÛÈÓ, ÂÓÒ Ë ∆ÔÌfiÏ ∫ÔÛÙ·Ó¿È ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ 20 ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó (‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË, 14 fiÓÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹).

± H ANTI¶A§O™ TH™ ANOP£ø™H™, PAM¶OTNIK™I

¶·Ú¿‰ÔÛË Ì ÙÔ˘˜ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ·fi √ÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈÎfi Î·È ∞∂§, µÏ¿ÙÎÔ °ÚÔ˙ÓÙ·ÓfiÊÛÎÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∫›ÚÛÙ µÂÏÎfiÊÛÎÈ, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¤ÚÛÈ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË. E›Ó·È Ó·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ Â›Ó·È Ù· 23 ¯ÚfiÓÈ·.

ñTÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶Ôχ ηϋ ·Ú¿‰ÔÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î˘ÚȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÔÌ¿‰Â˜ ·fi Ù· ™ÎfiÈ·, fiˆ˜ Ë P·ÌÔÙÓ›ÛÎÈ, ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ÛÙÔÓ °ã ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. H «K˘Ú›·» ›¯Â ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÙÔ 2007 Ì ÙËÓ B¿ÚÓÙ·Ú ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ OYEºA, ÙËÓ ÔÔ›· ΤډÈÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 1-0 (NÙÂÁÈ¿ÓÔÊ) Î·È Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ «¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜», (ZÏfiÁηÚ), ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ KÏÔ˘˙. H P·ÌÔÙÓ›ÛÎÈ Â›Ó·È ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ-Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈı› Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ °ÈÔ˘‚ÂÓ¤˜ NÙÔÁοӷ ·fi ÙÔ ™·Ó M·Ú›ÓÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË 1-0. ∆· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, A¶OE§ Î·È OÌfiÓÔÈ· ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·fi Ù· ™ÎfiÈ·, fiˆ˜ Ë ¶¤ÏÈÛÙÂÚ (A¶OE§) Î·È Ë P¤ÓÔ‚· (OÌfiÓÔÈ·). H ÔÌ¿‰· ·fi Ù· ™ÎfiÈ· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ Aã ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi, fiÔ˘ ÚÔÎÚ›ıËΠ̠‰˘Ô ӛΘ, 4-1 ÂÎÙfi˜ Î·È 3-0 ÂÓÙfi˜ Â› Ù˘ TÚ·Ó˜ N¿Ú‚· EÛıÔÓ›·˜. ™ÙÔÓ Bã ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ

H P·ÌÔÙÓ›ÛÎÈ Â›Ó·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘. ÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ™·Ó M·Ú›ÓÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ΤډÈÛÂ, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 1-0 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶ÂÙÎfiÊÛÎÈ ÛÙÔ 86ã Î·È ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì 10 ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ K·ÛÂÚfiÓÈ. ∏ º.K. ƒ·ÌÔÙÓ›ÛÎÈ È‰Ú‡ıËΠÙÔ 1937 ÎÈ ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ·Ù· ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ¿ÛÚÔ. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ «º›ÏÈ II ∞Ú¤Ó·», ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 35 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı·ÙÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. ¶Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ô ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ¶ÔfiÊÛÎÈ Î·È

ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô ™ÎÔÈ·Ófi˜ °ÎfiÚ·Ó ¶ÂÙÚ¤ÛÎÈ. Œ¯ÂÈ ÙÚÂȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (2005, 2006, 2008) Î·È ‰‡Ô ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ΢¤ÏÏˆÓ (2008, 2009) ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. ∆ËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì 55 ‚·ıÌÔ‡˜, ›Ûˆ ·fi ÙȘ ™Î¤ÓÙÈ·, ª¤Ù·ÏÔ˘ÚÁÎ Î·È ƒ¤ÓÔ‚·. ñ °ÎÚÔ˙Ù·ÓfiÊÛÎÈ, BÂÏÎfiÊÛÎÈ OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ

Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ™ÎÔÈ·ÓÔ›. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· BÏ¿ÙÎÔ °ÎÚÔ˙Ù·ÓfiÊÛÎÈ ÎÈ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ Aã Á‡ÚÔ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, BÂÏÎfiÊÛÎÈ. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ‰˘Ô ͤÓÔÈ, Ô Ì¤ÛÔ˜ ™Ù¤Ê·Ó µÔ‡ÈÙÛÈÙ˜ ÎÈ Ô Ó·Úfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ K·ÓÙÈÎÈ¿Ó. ™ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿

ñ H NTO°KANA ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë °ÈÔ‡‚ÂÓ˜ ¡ÙÔÁοӷ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ Î¿ÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó·… ‚ÚÂÈ ‰›ÎÙ˘·. ∆ËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ™·Ó ª·Ú›ÓÔ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙËÓ ƒ·ÌÔÙÓ›ÛÎÈ. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 2000, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ °ÈÔ‡‚ÂÓ˜ Î·È ¡ÙÔÁοӷ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2006-07 ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ™·Ó ª·Ú›ÓÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ Ï›Áη Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ªÂÙ¿ ·fi ÂΛÓËÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ™·Ó ª·Ú›ÓÔ. ∆Ô ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÁËÁÂÓ›˜ Î·È πÙ·ÏÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜.

TO PO™TEP TEPMATOºY§AKE™ ™ÙfiÏ NÙÈÌÈÙÚȤÊÛÎÈ TÈÁÎÚ¿Ó K·ÓÙÈÎÈ¿Ó NÙ·ÌÈ¿Ó A˚ÙÎfiÊÛÎÈ AMYNTIKOI BÏ¿ÙÈÙÛ· MÚÙ·ÚfiÊÛÎÈ T˙fiÎÔ Z·˚ÎÔÊ °ÎfiÚ·Ó MÔÁÎÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ º›ÏÈ MÈÓÙ¤ÊÛÎÈ P›ÛÙÔ MÈÙÚ¤ÊÛÎÈ IÁÎfiÚ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ ¶¿ÓÙÛ KÔ‡ÌÂÊ NÙÈÌ›ÙÚÈÁÈ· §·˙·Ú¤ÊÛÎÈ ME™OI KÚÈÛÙÈ¿Ó ¶¿ÓÂÊ BÏ¿ÓÙ TÔÓÙÔÚfiÊÛÎÈ BÏ¿ÙÎÔ °ÎÚÔ˙Ù·ÓfiÊÛÎÈ MfiÚ M·Ó¤ÊÛÎÈ ™ÙÂÊ¿Ó BÔ‡ÈÙÛÈÙ˜ NÙ¿ÚÎÔ MÈÙÛ¤ÊÛÎÈ MÈÏÔ‚¿Ó ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜ M¿ÚÙÈÓ ™ÈÏÁÈ·ÓfiÊÛÎÈ º›ÏÈ °ÎÏÈÁÎfiÚÔÊ NÙ¿ÓÈÂÏ A‚Ú·ÌfiÊÛÎÈ M¿ÚÈÔ N·ÙÛ¤ÊÛÎÈ E¶I£ETIKOI KÚÛÙ BÂÏÎfiÊÛÎÈ K›ÚÏÈ TÚ·˚ÎfiÊÛÎÈ ŒÓÙÈÓ ™ÎÂÓÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ B›ÎÙÔÚ AÓÁΤÏÔÊ º›ÏÈ ¶ÂÙÚfiÊÛÎÈ


ñ ÚÂÔÚÙ¿˙ OI ANTI¶A§OI ™THN EYPø¶H

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

5

°PAºEI: ANTPEA™ ¢HMHTPIOY

 ∞¡ ∫∞𠶃√∂ƒÃ∂∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ ∆ƒπ∆∏ ª∂°∞§À∆∂ƒ∏ ¶√§∏ ∆∏™ √§§∞¡¢π∞™, ∏ ¡∆∂¡ Ã∞∞°∫ ¢∂¡ ∞¶√∆∂§∂π º√µ∏∆ƒ√

∆Ô Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ÿÁ˘ ªfiÚȘ ™Ù¿ÈÓ ¶¿Ï·È ÔÙ¤ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (98 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤ÍÈ ÁÎÔÏ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1993-99), Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ (‰È·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ƒ¤ÈÌÔÓÙ ÕÙÂÊÂÏÓÙ) Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ˘¤ÁÚ·„ ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ¯ÚËÌ·Ù›ÛÂÈ ‚ÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙËÓ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005/06 Î·È ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009 ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

ƒ√™∆∂ƒ ∆∂ƒª∞∆√ºÀ§∞∫∂™ 28

√ÏÏ·Ó‰›·

1.80

ƒfiÌÂÚÙ ∑‚›ÓÎÂϘ

28

√ÏÏ·Ó‰›·

1.86

ª¿ÚÙÈÓ ¡Ù ∑‚·ÚÙ

20

√ÏÏ·Ó‰›·

1.81

∞¯Ì¤Ù ∞Ì›

30

ª·ÚfiÎÔ

1.78

∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫Ô˘Ì

25

√ÏÏ·Ó‰›·

1.83

∆›ÌÔıÈ ¡Ù¤ÚÈÎ (·Ú¯ËÁfi˜)

24

µ¤ÏÁÈÔ

1.85

ƒ·ÌfiÓ §¤Ô˘‚ÈÌ

23

√ÏÏ·Ó‰›·

1.87

º›ÏÈ §Ô‡ÍÈÎ

26

™ÏÔ‚·Î›·

1.86

 ∞ªÀ¡∆π∫√π

∆¿Ô˘Ú·˜ π‰Ú˘ı›˜ ÙÔ 1922, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·fi ÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜ (12 Û˘ÓÔÏÈο) ·’ fi,ÙÈ Î‡ÂÏÏ· ÛÙËÓ ÙÚÔ·ÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ (¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ 1987). ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ٤ٷÚÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ (ÌÈ· ÂÓ‰Âο‰· ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔÈ) ‰ÂÓ ˆÊ¤ÏËÛ·Ó Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 17 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ¤Ó·ÙË (19 fiÓÙÔÈ) ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ (43 ‚·ıÌÔ›) ·’ fi,ÙÈ ·fi ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi (2 ‚·ıÌÔ›). Œ‰Ú· Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ 1.600 ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿‰ÈÔ «µÈÙ¿Ô˘Ù·˜» Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ °ÎÂÓÙÈ̛ӷ˜ °È·ÚÌ·Ï·‚›ÙÛÈÔ˘˜.

∆˙›ÓÔ ∫Ô˘Ù›ÓÈÔ

∆ÔÌ ªÂÔ˘ÁΤÏÛÓÙ¿ÈÎ

20

√ÏÏ·Ó‰›·

1.92

∫Ú›ÛÙÈ·Ó ™Ô˘Ô˘Û¤·

22

√ÏÏ·Ó‰›·

1.83

ÛÚÔ ¡ÙfiÎÔ

23

µ¤ÏÁÈÔ

1.90

°ÂÓ˜ ∆Ô‡ÚÓÛÙÚ·

22

√ÏÏ·Ó‰›·

1.78

∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ƒ·ÓÙÔÛ¿‚ÏÈ‚ÈÙ˜

32

™ÂÚ‚›·

1.82

°È¿ÚÔÓ ∆Û¤ÚÈ

23

√ÏϷӉȷ

1.70

µ¿Ô˘ÙÂÚ ¡Ù µfiÁÎÂÏ

20

√ÏÏ·Ó‰›·

1.73

¶ÔÏ ª¿ÏÙÂÚ˜

30

ºÈÏÈ›Ó˜

1.82

∫¤‚ÈÓ µ›ÛÂÚ

22

√ÏÏ·Ó‰›·

1.82

§ÂÍ ÿÌÂÚ˜

25

√ÏÏ·Ó‰›·

1.87

µ¤ÛÏÈ µÂÚ¯fiÂÎ

24

√ÏÏ·Ó‰›·

1.87

ª·ÚÎ ÃfiÎÂÚ

26

√ÏÏ·Ó‰›·

1.80

°ÈfiÚÓÙÈ ªÚÔ‡ÂÚ

23

√ÏÏ·Ó‰›·

1.88

∆Û¿ÚÏÓÙÔÓ µÈı¤ÓÙÔ

20

√ÏÏ·Ó‰›·

1.81

∏ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ÿÁ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ÔÙ¤ Ù˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í, Ù˘ ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ Î·È Ù˘ º¤ÁÂÓÔÚÓÙ, ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1905, fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Ã¿ÁË ÙfiÙ ÌÔÓÔˆÏÔ‡Û ÙÔ ÎÚ›ÎÂÙ. ∆ÂÏÈο, ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙËÓ ‰ÈÂÙ›· 1942 Î·È 1943, fiÙ·Ó ÛÙ¤ÊıËΠÁÈ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·. ∂›Û˘, η٤ÎÙËÛ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ÙÔ 1968 Î·È ÙÔ 1975. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›· ‹Ù·Ó ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 1976-77, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘ K˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ, fiÔ˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ °Ô˘¤Û٠÷Ì. ∆ËÓ ÛÂ˙fiÓ 2006-07 Ë ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁΠ›¯Â ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ‚’ ηÙËÁÔÚ›·, ˆÛÙfiÛÔ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ ¤‰Ú· Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ∫ÈÔÛ¤Ú· ™Ù¿ÓÙÈÔ˘Ì, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 15.000 ı·ÙÒÓ, Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 12.000.

 ª∂™√π

 ∂¶π£∂∆π∫√π

¶ƒ√ºπ§ ŒÙÔ˜ ›‰Ú˘Û˘: 1905 ¶fiÏË: ÿÁË Œ‰Ú·: ∫ÈÔÛ¤Ú· ™Ù¿ÓÙÈÔ˘Ì (15000) ¶Úfi‰ÚÔ˜: ª·ÚÎ º·Ó ¡ÙÂÚ ∫¿ÏÂÓ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª·Ô˘Ú›Û ™Ù¿ÈÓ ¶·ÏÌ·Ú¤: ¢˘Ô ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· (1942, 1943) Î·È ‰˘Ô ·ÂÏÏ· (1968, 1975) ÃÚÒÌ·Ù·: ¶Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Î›ÙÚÈÓÔ

∂¶∂¡¢À∂π ™∆√À™ ¡∂∞ƒ√À™ ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Ó·ÚÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÊÙ·Ṳ̂ÓÔ ·›ÎÙË, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ó·ÚÔ‡˜ ·fi ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ·Î·‰Ë̛˜. ¶¤Ú·Ó ·fi Ù¤ÙÔȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ ‰ÂÍÈfi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ª·ÚÎ ÃfiÎÂÚ, ·fi ÙËÓ Ã¤ÏÌÔÓÙ, ÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ ·fi ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜, ¶ÔÏ ª¿ÏÓÙÂÚ˜, ·fi ÙËÓ ÕÂÏÓÙÔ‡Ì, ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi º›ÏÈ §Ô‡ÍÈÎ ·fi ÙËÓ ™¤ÓÈη Î·È ÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ÂÈÙÂÏÈÎfi ̤ÛÔ ∆›·ÚÔÓ ∆Û¤ÚÈ ·fi ÙËÓ ŒÌÂÓ. ∞fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ 11 ·›ÎÙ˜ Ì ÂÏ¢ı¤Ú· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ‰fiıËÎ·Ó ‰·ÓÂÈÎÔ›.MÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÒÏÂÈ· ‹Ù·Ó Ô NÙÌ›ÙÚÈ MÔ˘ÏΛÓ, ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ¤ÚÛÈ Ì 21 ÁÎÔÏ.

 ™∆∞ 99Ã√¡∞ ∆∏™ ∏ ª§∞¡∆∞ ∫∞∆√ƒ£ø™∂ ¡∞ ∫∞∆∞∫∆∏™∂π ∆√¡ ¶ƒø∆√ ∆π∆§√ ™∆∏¡ π™∆√ƒπ∞ ∆∏™

ƒ√™∆∂ƒ ∆∂ƒª∞∆√ºÀ§∞∫∂™ °È·ÎÔ‡Ì °È·ÎÔ‡ÌÔÊ ª›ÚÔÛÏ·‚ ª›ÏÏÂÚ °È¿Ó ™¤ÓÙ· ∞ªÀ¡∆π∫√π µÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¡ÙÈÌÈÙÚfiÊÛÎÈ ∆fiÌ·˜ °È¿ÓÈÛÂÎ ¶ÂÙÚ °ÈÔ¯¿Ó· µ¿ÎÏ·‚ ∫·Ï›Ó· ¶ÂÙÚ ª·¯ µ¿ÎÏ·‚ ¶ÚÔÙÛ¿˙η ∞ÓÙÚÈ¿Ó ƒfiÏÎÔ ƒ¿ÓÙÂÎ ™ÈÚÏ ª∂™√π ¡Ù·ÓÈ¤Ï ¡ÙÔ‡Ùη ∆fiÌ·˜ º·ÌÈ¿Ó §ÈÚÈÓÙfiÓ ∫Ú·ÛÓ›ÎÈ √ÓÙÚ¤È ∫Ô˘Ó٤Ϸ §Ô‡Î·˜ √ȤϷ °È·ÛÌ›Ó ™Ô‡Î °È·Ó ™Ùfi¯·Ó˙Ï ¶ÂÙÚ µfiÓ·Ú √ÓÙÚ¤È ∑·¯Ô‡ÛÙÂÏ ∂¶π£∂∆π∫√π ∫ÂÚ¤Ì ªÔ˘ÏÔ‡Ù °È·Ó ÃÚ·ÌfiÛÙ· ª¿ÚÂÎ ∫Ô‡ÏÈÙ˜ °È·Ó ∫Ô‡ÛÂÏ· °È·ÎÔ‡Ì ƒ¤˙ÓÈÎ °›ÚÈ ™Ô‡ÌÂÚÙ ÿ‚Ô ∆·ÌfiÚÛÎÈ ª¿ÚÂÎ µÔÏÊ

22 30 25

∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›·

1.91 1.91 1.89

22 28 34 32 26 27 32 30

™ÎfiÈ· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›·

1.78 1.83 1.89 1.76 1.88 1.83 1.98 1.78

20 21 19 24 25 21 26 22 20

∆Û¯›· ∆Û¯›· ∞Ï‚·Ó›· ∆Û¯›· ™ÏÔ‚·Î›· µÔÛÓ›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›·

1.82 1.84 1.89 1.79 1.78 1.74 1.77 1.86

19 35 35 25 23 23 26 19

∞˘ÛÙÚ›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›· ∆Û¯›·

1.86 1.76 1.76 1.78 1.86 1.85 1.84 1.75

™ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ πÛÙÔÚÈ΋ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ªÏ¿ÓÙ· ªfiÏÂÛÏ·‚, Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÙÔ 1902 Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘ 2011, fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ΢¤ÏÏÔ˘ ΤډÈÛ Ì 4-3 ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙËÓ ™›ÁÎÌ· ŸÏÔÌÔ˘Ù˜. Œ¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ∆Û¤¯ÈÎÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂÓÒ Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ µÔËÌ›·˜, ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË fiÏË ÙˆÓ 43.400 ηÙԛΈÓ. µ·ÛÈÎfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· «Skoda». ™ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2011-12 ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË, 23 ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∏ ÔÌ¿‰· ·Ó¤‚ËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·’ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∆Û¯›·˜ ÙÔ 2004, ÂÓÒ ÎÔÚ˘Ê·›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‹Ù·Ó ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ

¶ƒ√ºπ§ ŒÙÔ˜ ›‰Ú˘Û˘: 1902 ¶fiÏË: ªÏ¿ÓÙ· ªfiÏÂÛÏ·‚ °‹‰Ô: ª¤ÛÙÛÎÈ ™Ù¿ÓÙÈÔÓ (5.000) ¶Úfi‰ÚÔ˜: °Èfi˙ÂÊ ¡ÙÔ‡ÊÂÎ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ªÈÚfiÛÏ·‚ ∫Ô‡ÌÂÎ ÃÚÒÌ·Ù·: ÕÛÚÔ-ªÏ ∆›ÙÏÔÈ: ∫‡ÂÏÏÔ (2011) 2005-06, fiÙ·Ó ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∂Λ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ‰’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ·fi ÙËÓ °·Ï·Ù·Û·Ú¿È, fï˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤·ÈÍ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √À∂º∞, fiÔ˘

ΤډÈÛ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∆ËÓ ÛÂ˙fiÓ 206-07 Ë ªÏ¿ÓÙ· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 3Ë ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤·ÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √À∂º∞, fiÔ˘ ¿ÏÈ Ì ̛· Ó›ÎË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÎÚÈı›.

¶ƒ√¶√¡∏∆∏™: ªπƒ√™§∞µ ∫√Àª¶∂∫ √ 59¯ÚÔÓÔ˜ ∆Û¤¯Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ª›ÚÔÛÏ·‚ ∫Ô‡ÌÂÎ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÛÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ. ∞ӤϷ‚ ÙËÓ ªÏ¿ÓÙ· ÛÙȘ 28 ª·˝Ô˘ 2011, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Ô˘ ÛÙ¤ÊıËΠ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜, Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ηϋ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›·. ∆ËÓ ÛÂ˙fiÓ 2008-09 Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ∑ÂÓ›Ù ∫·ÛÏ¿‚ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ Ù˘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ÚÔÛÏ‹ÊıËΠÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ª¿ÓÈÎ √ÛÙÚ¿‚·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2010-11 ÍÂΛÓËÛ Ì ¿ıÏÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔχıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ª¿ÓÈÎ.

∂¡π™ÃÀ™∏ ª∂ °π∞¡ ™∆√Ã∞¡∑§ MfiÓÔ Ì›· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈ΋ ΛÓËÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ªÏ¿Ù· ªfiÏÂÛÏ·‚, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ ∆Û¤¯Ô ̤ÛÔ °È·Ó ™Ùfi¯·Ó˙Ï, Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ªÔ¤ÌÈ·Ó˜ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂ˙fiÓ (52 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜/9 ÁÎÔÏ). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜, Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ̤ÛÔ˜ ∂Ï›ÓÈ ¢ÈÌÔ‡ÙÛÔ˜ (12 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜) Î·È Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ™ÎÔÈ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ º›ÏÈ ¡ÙÔ˘Ú¿ÛÎÈ (¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹).


6 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ PE¶OPTAZ

ñ A¶OE§

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

ÕÏÏË ÔÌ¿‰· ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÛÙË Ú‚¿Ó˜

OÈ Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ‹‰Ë ÙË ™Ïfi‚·Ó O OÏÈ‚¤ÈÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË.

TÔ 2-0 ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô‡Ù ... Î·È ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ °™¶ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË TÂÙ¿ÚÙË. ∆Ô ∞¶√∂§ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙÒÚ· ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ™Ïfi‚·Ó MÚ·ÙÈÛÏ¿‚·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ °ã ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԂ› Û fiÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı¤ÏÂÈ, ÁÈ· Ó· ÊÚÂÛοÚÂÈ Î·È Û˘Ó¿Ì· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∞˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÔÌ¿‰·. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‹ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û·Ó ·ÏÏ·Á‹ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó·

Â›Ó·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ï¿ÓÔ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ‚·ıÌfi ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. √ ™ÔψÌÔ‡, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ›Ûˆ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ› ‰ÂÍÈ¿ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¶Ô˘ÚÛ·˚Ù›‰Ë, ÂÓÒ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ªÔ·‚ÂÓÙÔ‡Ú·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ∏Ï›·. √ √ÏÈ‚¤ÈÚ· ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô °È¿¯ÈÙ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔ˜. √ ∆ÚÈÛÎfiÊÛÎÈ Â›Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜, fiˆ˜ Î·È Ô ∞ÙfiÚÓÔ. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∞˝ÏÙÔÓ ∞Ï̤ȉ·. √ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤¯·Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¿ÚÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·Ó ·ÏÏ·Á‹,

‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÚÔÛٷ٢ı› ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÙË ™Ïfi‚·Ó ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚·˜. ∂Ó·fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. ∞Ó ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÂÓfi„ÂÈ ™Ïfi‚·Ó, ÙfiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞Ó ÂÈı˘Ì› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜, ÙfiÙ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜. Ÿ,ÙÈ Î·È ·Ó Û˘Ì‚Â›, ÙÔ ∞¶√∂§ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÈÛ¯˘Úfi, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ‡ fiÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó. Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘.

± ∞ƒÃπ∑∂π ∏ ∫∞∆∞™∫√¶∂π∞ TH™ OMA¢A™ TH™ ™§OBAKIA™ ∫∞π ∏ ∫∞§À∆∂ƒ∏ ¶ƒ√∂∆√πª∞™π∞

™Ïfi‚·Ó Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ fiÌÈÏÔÈ ªÂ ÊÚÂÛο‰· Î·È ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ ªÔÚ› Ë ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, ·ÏÏ¿ Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ ∞¶√∂§ ‹Ù·Ó ıÂÙÈο Î·È Ì ÔÏϤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÊÚ¤ÛÎÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È Ì ÌfiÏÈÎË ‰È¿ıÂÛË,ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ηı·Ú‹ Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿. ∂›‰·Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÁÂÌ¿ÙË ¿ıÔ˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ ηϋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û fiϘ Ù˘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ÂÓıÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ», Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚·Ó fiÏ· ÂΛӷ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù· ÔÔ›· ¤ÚÛÈ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ·Á‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÌfiÓÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο fi,ÙÈ Î·È ÙÔ 2009, fiÙ·Ó ÙÔ ∞¶√∂§ ‹Á ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §›ÁÎ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ. ™ËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ›¯Â ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ Ì ¿ÓÂÛË Ó· ¿ÚÂÈ ÛÎÔÚ ÚfiÎÚÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Î·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÂÓfi„ÂÈ ∂˘ÚÒ˘. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ÊÚÂÛο‰· Î·È Ô Ôχ ηÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. §ÔÁÈο, Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ ÙÔ ∞¶√∂§, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿.

ª·˙ÈÎfi “·ÚÒÓ” ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ªÔÚ› ÙÔ 2-0 ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙÂÚ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙËÓ TÙÂÙ¿ÚÙË 20 IÔ˘Ï›Ô˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË Ó· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Î·È Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ 6 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ¿Ó ÛÙÔ °™¶ ÂÚ›Ô˘ 10 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙËÓ ÓÙÔ¿ÚÂÈ ÂÓfi„ÂÈ ™Ïfi‚·Ó.

™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ ∞¶√∂§ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÌÈ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍË ÔÌ¿‰·. ŒÙÛÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙË ™Ïfi‚·Ó ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·fi ÙË ™ÏÔ‚·Î›· ‰ÂÓ ÚÔοÏÂÛ ¢ÊÔÚ›·, Ô‡Ù fï˜ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ¿ Ù˘. √È «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔ ÌÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∞fi ÙË ÌÈ· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ™Ïfi‚·Ó, Ì ÙÔ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ó· οÓÂÈ Ê‡ÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ŒÚ·Î Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÔ›·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ù›ÔÙ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ô π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔÓ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ªÂ ·ÁˆÓ›· ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì ÙË ™Ïfi‚·Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜, Ô˘ η›ÁÔÓÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó·

OÈ Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÙËÓ KÔÚ˘ÙÛ¿, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ÛΤÊÔÓÙ·È ÙȘ ‰ÈϤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙË ™Ïfi‚·Ó, Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ì ÂӉ¯fiÌÂÓË ÚfiÎÚÈÛË ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ٷ ÚÒÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ‚‚·›ˆ˜ ÚÔÎÚÈı› ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ÙÔ˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. EΛ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÙÔ A¶OE§, ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. YÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 3-4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÚԂϤÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ÔÈ fiÌÈÏÔÈ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚΛ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∞¶√∂§ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·.

ñ ¢‹ÏˆÛË ™˘Ú›‰Ë ¢ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ¤Î·ÓÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ™˘Ú›‰Ë˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ∂› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙË ™Ïfi‚·Ó: «√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ Î·È Ó· ‹Ù·Ó Ë ÎÏ‹ÚˆÛË, fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ Î·È Ôχ ηϤ˜. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›¯·Ì οÔÈ·

ÚÔÙ›ÌËÛË, ·ÊÔ‡ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∞Ï¿, Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›· (¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹), ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÈÛÙ¿ ÙË ™Ïfi‚·Ó ÈÔ ¤ÙÔÈÌË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜».

EÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi √È ∞›ÏÙÔÓ, ∆ÚÈÛÎfiÊÛÎÈ, °È¿¯ÈÙ˜ Î·È √ÏÈ‚¤ÈÚ· ·Ô˘Û›·Û·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· Î·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ôχ ηχÙÂÚ˜ χÛÂȘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·Í›· ÙÔ˘ ∞˝ÏÙÔÓ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó·

οÓÂÈ ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, οÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∆ÚÈÛÎfiÊÛÎÈ. √ ™ÎÔÈ·Ófi˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ, ÏfiÁˆ ›ˆÛ˘, ÂÓÒ Ô ∞Ï̤ȉ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÒÌÔ. √ √ÏÈ‚¤ÈÚ· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜, ÂÓÒ Ô °È¿¯ÈÙ˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ

Robelina Gardens

ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ÙfiÙ ÌÔÚ› ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∞¶√∂§.

¤˜... Î È ‰ · ÌÔÓ Â˜... › Á Ú ˘ ‰ËÌÈÔ

28˘ OKTøBPIOY 32 MAKE¢ONITI™™A ñ TH§. 22 356344 - 22357507ñ ºA•. 22 357562


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

ñ A¶OE§

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

°PAºEI: A§E•H™ ¶AM¶O™

PE¶OPTAZ ± ∏ ∞∫∆π¡√°ƒ∞ºπ∞ ∆∏™ ¶ƒø∆∏™ ∂¶π™∏ª∏™ ∂ªº∞¡π™∏™ ∆ø¡ ¶ƒø∆∞£§∏∆ø¡

Ÿ,ÙÈ ¤ÚÂÂ, fiˆ˜ ¤ÚÂÂ

π∫∞ ∆ ∂ ∆∞ £ + ∏ ·Ô˘Û›· ·Ï·˙ÔÓ›·˜ Î·È ¤·ÚÛ˘. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÛÔ Î·ÙÒÙÂÚ˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶fiÓÙÔ˜ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›· ÙÔ˘˜. + ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÚÔۋψÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Û’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛËÌ¿‰È· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ·ÚÔÛÂÍ›·˜ ‹ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. + ∏ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. √ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ÃÈÒÙ˘ ¤Ú·Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¿ÎÔ· Â˘Úˆ·˚ο ‚Ú¿‰È· ÙÔ˘ (¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÁÎÔÏ), ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ¿ÊËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ ·¿ÙËÙË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ «Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ». + ∏ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿. √È ÎÂÊ¿ÙÔÈ √˘›ÏÈ·Ì ªÔ·‚ÂÓÙÔ‡Ú· Î·È °Ô˘ÛÙ¿‚Ô ª·ÓÙԇη Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó ¤Ó· Ê·ÚÌ·ÎÂÚfi ‰›‰˘ÌÔ, Ô˘ «¯fiÚ„» Û¿Ì· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∞Ï‚·Ó›·˜. + √È ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ›. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÎÔÚÌfi˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ô ›‰ÈÔ˜ Â› ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô˘‰Â›˜ ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔ˜ ÂÈϤ¯ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰·, ˆÛÙfiÛÔ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ ‹Ù·Ó ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙË ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Î·È Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜.

™˘Ì·Á¤˜, ÛÙÈ‚·Úfi Î·È ¿ÎÚˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÙÔ ∞¶√∂§. ÚfiÎÚÈÛ˘. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¿ÓÙ· Ì ÙË ‰È·ÈÛو̤ÓË ϤÔÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ∞¶√∂§, ÚÔÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡. ™’ ·˘ÙfiÓ Ô ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚ÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Û Â›ÛËÌÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È·Î˘‚‡ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿.

∞ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÂÙÂϤÛıË. ¶ÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘, ÙÔ ∞¶√∂§ ‹Ú ӛÎË Ì ÛÎÔÚ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿ ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·˜ Ì ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011/12. √ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¤Î·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ… ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ª›· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, fiÙ·Ó ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÙÔ ·Ófi «∏ ∫‡ÚÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ÚÎÈ΋» (Û.Û. η٤‚ËΠ¿ÌÂÛ·) Î·È Ì›· ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, fiÙ·Ó Ô ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ›‰Â ÙÔÓ ÃÈÒÙË Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ Ì ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ Û ÎfiÚÓÂÚ. ñ ∞Û‡Ó‰ÂÙË Ë ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘ ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙˆÓ, Ô˘‰¤Ó ·fi ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∞Ï‚·Ó›·˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌÂ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™¤ÙÈÌ ¡ÙÔ‡ÚÔ. ªÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Û οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¤Î‰ÔÛ‹ Ù˘ Ë «∞.Ù.∫.» ›¯Â ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·ԉ›¯ıËΠÔχ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·’ fi,ÙÈ ÛÙË ıˆڛ·. ™ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∆ÂÙ¿ÚÙ˘ Ô ¡ÙÔ‡ÚÔ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› Ó· ‚ÚÂÈ ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÚÂȘ ÛˆÛÙ¤˜ ¿Û˜. ∫·È ·˘Ùfi ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·Ô‰Ôı› ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÚ·Î ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¢›¯ˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ë ·Ô˘Û›· Û˘ÓÔ¯‹˜

7

ª¤Û· Û ¤Ó· ÂÓÂÓËÓÙ¿ÏÂÙÔ Ô π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ·ԉ›¯ıËΠÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÁÈ· ÙË ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÈ ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘. ñÕÚÈÛÙ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ∆Ô‡ÙˆÓ ‰Ôı¤ÓÙˆÓ, ηı›ÛÙ·Ù·È Û·Ê¤˜ ˆ˜ Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∞Ï‚·Ó›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÁÚ¿‰Ô ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ı· ηٷ‰Âȯı›, ·Ê’ ÂÓfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÈÔ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· (Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·) ÙˆÓ ÓÂÔÊÂṲ́ӈÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÌfiÓÔ Ô ÕÏ‰Ô ∞‰fiÚÓÔ (ÎÈ ·˘Ùfi˜ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÈÛ¿ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘). ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Û˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi. ∫·È Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ô ‚·ıÌfi˜ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi˜. √È «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¿ÚÈÛÙ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË

ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ¶·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‚·ıÌfi ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Û ÚfiÏÔ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ Ë ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘, ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ οı ̛· ·›˙ÂÈ fiÛÔ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ¿ÏÏË. ∫·È ÙÔ ∞¶√∂§ ‰ÂÓ ¿ÊËÛÂ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜. ¶ÈÛÙÒÓÂÙ·È, ¢ÓfiËÙ·, ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô -ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ·ÎÙÈÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙË̷ۛÙÔ˜ ÙˆÓ «Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ». ñ ∏ ¢ηÈÚ›· ™ÙÔÓ ÔÏ˘ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ·ԉ›¯ıËΠ·ÚÎÂÙ‹ ÌÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‚Á·Ï̤ÓË ·fi ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

ñ ∆ÚÈÙÛÎfiÊÛÎÈ ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Ë ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ π‚¿Ó ∆ÚÈÙÛÎfiÊÛÎÈ ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ‹ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÂÓ ÙË ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ∞˝ÏÙÔÓ Î·È ¤ÓÂη Ù˘ ‰˘ÛÙÔΛ·˜ ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÚÈ ·ÚÎÂÙÔ› ·Ó¤ÌÂÓ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™ÎÔÈ·Ófi Ó· Ì·›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞ÊÔÚÌ‹˜ ‰Ôı›Û˘, ·˜ ÛËÌÂȈı› ÎÈ ·˘Ùfi. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡ÙÂ Ô ÌÔÈÚ·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ Ô‡ÙÂ Ô ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. √È ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ¤Ó·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÎÚÈÓfiÙ·Ó Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù· Ù¤ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ. ™ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜, Î·È Ô ™ÔÏ¿ÚÈ ÙÔ ¤Ú·ÍÂ: ‹Ù·Ó ̤۷ Û fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ, Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘, ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Î·È «¤Û·Û» ÛÙ· Ï¿ÁÈ· Ï›ÛÙ˜ Ì·ÏȤ˜ (Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi Ù· Ï¿ÁÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘). ŸÛÔÈ Ù· ıˆÚÔ‡Ó Ï›Á· ‹ ·ÌÂÏËÙ¤·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‚ϤÔ˘Ó Ì¿Ï· Î·È fi¯È Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ…

∆Ô ˘¤ÚÔ¯Ô Ù¤ÚÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ °Ô˘ÛÙ¿‚Ô ª·ÓÙԇη ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·.

∫∞ π ∆ ∏ ¡ ƒ ∞ ∞ ∆

∞Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿ Ô ∂ÛÙÂÌ¿Ó ™ÔÏ¿ÚÈ. - ∏ ·Ó·ÈÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. √È «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó’ ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ fiÙ·Ó ÂÈÙ›ıÂÓÙÔ Î·Ù¿ ̤وÔ. ∆ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó, ¿ÓÔÈÍ·Ó Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ. - ∏ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∆fiÛÔ Ô ϤÔÓ ·‰·‹˜ ı·ً˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, fiÛÔ Î·È Ô ÈÔ Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ Ô·‰fi˜ Ù˘ ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó fiÙÈ Ë ÚfiÎÚÈÛË ı· ›¯Â ÎÚÈı› ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ı· ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Û Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Â›‰·, ·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∫‡ÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯ÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. - √ ª·ÚÛ›ÓÈÔ. ¶ÈÛÙÒıËΠÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È (ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿Ô˘Ù ÛÙÔ 3’), ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, fï˜, Î·È ÂÓfiÛˆ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÓÔ‡ÛÂ, ÁÈÓfiÙ·Ó ÈÔ ˘ÔÙÔÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ê·Ó‹˜. ∏ η΋ ‚Ú·‰È¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ¤ÓÂη ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. - ∏ ·Ô˘Û›· Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ªÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ ∞¶√∂§ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÁÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÚÔÛÙ¿, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ›¯Â ÌÈ· ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·Û‡Ó‰ÂÙË ÔÌ¿‰·. ∏ ηϋ ÚÒÙË Ì·ÏÈ¿ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¤ÏÂÈ„Â. - √È ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔÈ. √ ∞‰fiÚÓÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ, Ô √ÏÈ‚¤ÈÚ· ¤‚Á·Ï ÙÔ ÂÓÂÓËÓÙ¿ÏÂÙÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ô °È¿¯ÈÙ˜ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ªÂ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÚfiÎÚÈÛË Î·È ÙfiÛÔ ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, ›Ûˆ˜ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ‰Ô‡Ì ÈÔ ÔÏÏ¿ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎ ÙˆÓ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙˆÓ.


8 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ PE¶OPTAZ

ñ OÌfiÓÔÈ·

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

°PAºEI: ANTPEA™ ¢HMHTPIOY

¢∂πá∂π µ∞™π∫√À™ √ NEOºYTO™ §∞ƒ∫√À ª¤Û· ·fi Ù· ¤ÓÙ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ë √ÌfiÓÔÈ·, ¤¯ÂÈ ‰È·Ê·Ó› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ §¿ÚÎÔ˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 11 Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ÙËÓ 28Ë πÔ˘Ï›Ô˘. √ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ 4-2-3-1, Ì ÙÔÓ °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·, ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∫·Ú˘›‰Ë Î·È ∞Ï·Ì›, ‰ÂÍ› Ì·Î Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔÓ ¡Ù¿‚ÈÓÙÛÔÓ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î ÙÔÓ ª·Úο۷. ™ÙËÓ

ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ™¿Ï·ÙÈÙ˜ Î·È §Â¿ÓÙÚÔ, ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ¡Ù· ™›Ï‚·, ÛÙ· ÊÙÂÚ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ Î·È ∂ÊÚ·›Ì, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ηٿ ¿Û·Ó Èı·ÓfiÙËÙ· Ô ƒÂÓÁΛÊÔ. ¶fiÚÙ· ÂÓ‰Âο‰·˜ ÎÙ˘¿ Ô ™Ô‡ÓÁÎÈÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ, Ô ∞ÁÎÔ˘È¿Ú Î·È Ô ∫·Û¤Î ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Ô ∞‚Ú·¿Ì ÁÈ· Ù· ÊÙÂÚ¿ Î·È Ô ∆¿ÓÙÈÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· ı· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÔÈ Ì¤ÛÔÈ ª·ÎÚ›‰Ë˜ ηÈ

ƒÔ˘¤‰·, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ §¿ÚÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. O ªÔÔ˘ıfiÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÂÈı˘ÌËÙ¿ Â›‰· Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ñ ¶ÚÒÙÔ˜ Ô ∞Ï·Ì› ¶ÚÒÙÔ˜ Û ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ‹Ù·Ó Ô ∞Ï·Ì›, Û ̛· ÍÂοı·ÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ §¿ÚÎÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÂÓfi„ÂÈ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∞’ ÂΛ Î·È ¤Ú·, ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó

¤ÎÏËÍË Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÙ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ «Ú·Û›ÓˆÓ», ˆÛÙfiÛÔ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ˆ˜ ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ∞ÁÎÔ˘È¿Ú Î·È ƒÂÓÁΛÊÔ. √È ™¿Ï·ÙÈÙ˜ Î·È ™Ô‡ÓÁÎÈÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È „ËÏ¿ ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ·. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙ· ÊÈÏÈο ‹Ù·Ó Ô ·Ó·ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊ‹, ÂÓÒ ÛÙ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ›‰Â ‰›¯Ù˘· Ô ∆¿ÓÙÈÙ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ µ›Ù˙‚ §ÔÙ˙.

± ∏ √ª√¡√π∞ ∞¶∂ºÀ°∂ ∆√ ª∂°∞£∏ƒπ√ ¶∞§∂ƒª√ ∫∞π ∫√¡∆ƒ∞ ™∆∏¡ ¡∆∂¡ Ã∞∞°∫ ª¶√ƒ∂π °π∞ ∆∏ ¢π∫∏ ∆∏™ À¶∂ƒµ∞™∏

§∂¶∆∞ ™Àªª∂∆√Ã∏™ ƒ·Û›ÓÙ ∞Ï·Ì› ..................... 388’ ƒÂÓ¿ÙÔ ª·Úο۷ ................. 321’ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∫·Ú˘›‰Ë˜ .............. 315’ §Â¿ÓÙÚÔ ∞Ï̤ȉ· ................. 315’ °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÊÚ·›Ì ................... 273’ ¡Ù¿‚ÈÓÙÛÔÓ ªÔڿȘ .............. 263’ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ ............. 260’ ∞ÓÙÒÓ˘ °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë˜ ........ 259’ ∞ÓÙÚ¤·˜ ∞‚Ú·¿Ì ................. 247’ ¡fiÂÏ ∫·Û¤Î ...................... 235’ °Èfi˙È ∆¿ÓÙÈÙ˜ ..................... 225’ ÕÏÂÍ ¡Ù· ™›Ï‚· .................... 218’ ∂ÚÓ¿Ó ƒÂÓÁΛÊÔ ................... 196’ ªÚÔ‡ÓÔ ∞ÁÎÔ˘È¿Ú .............. 196’ ÿÚ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ .................. 190’ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜ ..181’ µ¤ÚÔ ™¿Ï·ÙÈÙ˜ ..................... 170’ π¿ÁÔ ªÔÔ˘ıfiÓ ................... 129’ °ÈÔ˘‚¿Ï ™Ô‡ÓÁÎÈÓ ............... 119’ ¡Ù·ÌÈ¿Ó ºÚ·ÛηڤÏÈ ............ 107’ °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙Ë‚·Û›Ï˘ ............ 85’ °ÈÒÚÁÔ˜ §Ô˝˙Ô˘ ..................... 84’ ÃÔÛ¤ ƒÔ˘¤‰· ........................ 61’ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∑‚ϿÚ˘ ................ 45’ ¶¿Ú˘ ª·˘ÚÔÊÙ‹˜ ................ 45’ ™∫√ƒ∂ƒ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ .................. 3 ªÚÔ‡ÓÔ ∞ÁÎÔ˘›·Ú .................. 2 °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÊÚ·›Ì ....................... 2 °Èfi˙È ∆¿ÓÙÈÙ˜ .......................... 1 ∂ÚÓ¿Ó ƒÂÓÁΛÊÔ ....................... 1 µ¤ÚÔ ™¿Ï·ÙÈÙ˜ ......................... 1

™∫§∏ƒ√ ∫∞ƒÀ¢π ∏ Ã∂ƒ∆∞ ¢ÂÓ Ú›¯ÓÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ë Ã¤ÚÙ· Î·È ¤ÙÛÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ∫·Î¿ ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. √È «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, Ë ÔÔ›· fï˜ ·¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤Á΢ÚÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «kicker», ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Î·È Ô ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ «Î˘Ó‹ÁÈ» ÙÔ˘ ∫·Î¿, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ã¤ÚÙ·, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ §¿ÚÎÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È fiÛÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË ∫·Î¿, Ë √ÌfiÓÔÈ· ı· ÎÙ˘‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ fiÚÙ˜.

π‰Ô‡ Ë Â˘Î·ÈÚ›·!

πηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ·fi ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ ÛÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, fi¯È ÁÈ·Ù› Ë ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ·ÓÙ›·ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·ı‹ÚÈÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÿÁ˘ ‰ÂÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο «ıËÚ›·» Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÚÔÊ›Ï ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤Î‰ËÏ· Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ √ÏÏ·Ó‰È΋˜ Û¯ÔÏ‹˜, Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÙËÓ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›·. ∏ √ÌfiÓÔÈ· ı· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó·ÚÔ› Û ËÏÈΛ· Î·È «‰È„·Ṳ̂ÓÔÈ» Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÓÔÌ· ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ Î·Ï‹ Ù˘ ̤ڷ Ë √ÌfiÓÔÈ· ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·Ïfi ÛÎÔÚ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ô˘

ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ °™¶ ÛÙȘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘, Î·È Ó· ·›ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ Ã¿ÁË Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ ÎÏËÚˆÙ›‰· ¤‰ˆÛ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋ ˘¤Ú‚·ÛË Î·È Ó· ÂÍÈψı› ·fi Ù· ÂÚÛÈÓ¿ ·ı‹Ì·Ù· ÎfiÓÙÚ· Û ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ Î·È ª¤Ù·ÏÈÛÙ. ñ √È ‚·ÛÈÎÔ› ÙÔ˘ Î. ™Ù¿ÈÓ Œ¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙËÓ

ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ıˆÚ› ‚·ÛÈ΋ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ, ª·Ô˘Ú›Û ™Ù¿ÈÓ, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ 11, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞∂∫ (2-1 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿Úӷη˜), fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∆¿Ô˘Ú·˜ (Ó›ÎË Ì 2-3 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜). ™ÙÔ Ù¤ÚÌ· ‹Ù·Ó Ô ∫Ô˘Ù›ÓÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜ ÔÈ ¡Ù¤Ú‚ÈÎ Î·È ∫Ô˘Ì, ‰ÂÍ› Ì·Î Ô ∞Ì› Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î Ô

ñ §∂• πª∂ƒ™: «∫À¶ƒ√™; øƒ∞π∞!» ¢ËÏÒÛÂȘ Û √ÏÏ·Ó‰Èο ªª∂·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ, §¤ÍÈ ÿÌÂÚ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. √ ·›ÎÙ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ «ÙÚÈʇÏÏÈ» Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ∆¿Ô˘Ú·˜, ÂÓÒ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ: «∫‡ÚÔ˜; øÚ·›·! ¢ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·¿ÂÈ ÂΛ Î·È Â›Ó·È Ì›· ¯ÒÚ· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ §ÈıÔ˘·Ó›·. ∂›Û˘, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈÔÙÈο ηχÙÂÚÔÈ ·fi ÙËÓ ∆¿Ô˘Ú·˜, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ˆ˜ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁΠ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·›˙Ô˘Ì ηϿ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È Ë √ÌfiÓÔÈ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ηÓfiÓ·. µÔËı¿ÂÈ ÙÔ fiÙÈ ·›˙Ô˘Ì ÚÒÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ô‰Âȯıԇ̠ηÏÔ› ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi».

§Ô‡ÍÈÎ. ∞Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ƒ·ÓÙÔÛ¿‚ÏÈ‚ÈÙ˜, ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ Ô §¤Ô˘‚ÈÓ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Ô ∆Ô‡ÚÓÛÙÚ·. ™Ù· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ µÂÚ¯fiÂÎ Î·È ÿÌÂÚ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ô µÈı¤ÓÙÔ. ∆· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰· 5, fiÔ˘ οÓÔ˘Ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ. ñ ∑ËÙÔ‡Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∫¿·ÓÂÓ - ∫ÚfiÈÊ! ºˆÙÈ¿ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ

ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ∞∂∫, ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, °ÈfiÚÓÙÈ ∫ÚfiÈÊ, ·fi Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ›Ù ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁΠ›ÙÂ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹. ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙËÓ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ, Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ƒ·˚ÌfiÓÙ ÕÙÂÊÂÏÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚfiÏÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· Ù˘ ∞∂§. ∂›Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ÃfiÊÏ·ÓÙ, º·Ó ¡Ù¿ÈÎ Î·È §›ÓÛÂÓ, Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞∂∫. ∆Ô ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ı· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜».


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

ñ OÌfiÓÔÈ·

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

PE¶OPTAZ

9

°PAºEI: ANTPEA™ ¢HMHTPIOY

± ™∆√Ã∂Àª∂¡∏ ∫∞π √À™π∞™∆π∫∏ ∫ƒπ¡∂∆∞π ∏ ∂¡π™ÃÀ™∏ ¶√À ¶ƒ∞°ª∞∆√¶√π∏™∂ ª∂Ãπ ∆øƒ∞ ∏ √ª√¡√π∞

∂Ï›‰Â˜ ·’ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ñ ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ·fiÎÙËÛË ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Î›ÓËÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë √ÌfiÓÔÈ· ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∂¤ÏÂÍ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ¯Â˘fiÌÂÓ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Û ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË. √È ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ -ª·Úο۷, ¡Ù· ™›Ï‚·, ™¿Ï·ÙÈÙ˜- Â›Ó·È ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘. ™ÙÔ›¯ËÌ· ·ÔÙÂÏ›

Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ∫ÚÔ¿ÙË °Èfi˙È ∆¿ÓÙÈÙ˜, ÂÓÒ ÚÂ˙¤Ú‚˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Ã·Ù˙Ë‚·Û›Ï˘ Î·È ºÚ·ÛηڤÏÈ. øÛÙfiÛÔ, ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Î›ÓËÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚԉȷÁÚ·ÊfiÌÂÓË ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ› Ë Ó¤· √ÌfiÓÔÈ· ÈÔ

ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹, fï˜ ηıÚ¤ÊÙ˘ Â›Ó·È ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÂΛ ÔÈ «Ó¤ÔÈ» ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ì·˜… Û˘ÛÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ∏ «∞ıÏËÙÈ΋ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜» ÂȯÂÈÚ› crash test ·Ó¿ÌÂÛ· Û ӤԢ˜ Î·È ·ÏÈÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ «Ú·Û›ÓˆÓ», ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Â›¯·Ó ÛÎÔfi Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜» Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÈ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ.

ƒ∂¡∞∆√ ª∞ƒ∫∞™∞ Vs ∏§π∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ µ·ÛÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ƒÂÓ¿ÙÔ ª·Úο۷, Û·Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∏Ï›· ÷ڷϿÌÔ˘˜. √ ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ›¯Â ËÁÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Á‹‰Ô, Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜», Î·È ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ·Ó‚¿ÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜ ÛÙ· ·Ì˘ÓÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÛÙȘ «ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜» Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ªÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Ì¤ÙÚÈ· Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÔÈ… ¯ÏÈ·Ú¤˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜. ∞’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ª·Úο۷ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ôχ ηϿ ÙËÓ Ì¿Ï·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ·›ÚÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‚ÔËı¿ ÛÙÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔ passing game, ¤¯ÂÈ Ôχ ηÏfi Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù Î·È ÁÂÓÈο Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ ÂÈıÂÙÈÎÔÁÂÓ‹˜ ·›ÎÙ˘. ∞Ì˘ÓÙÈο ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛËψ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Â›Ó·È Ì·¯ËÙÈÎfi˜, ‚¿˙ÂÈ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÛÙËÓ «ÊˆÙÈ¿», ˆÛÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ˘ÛÙÂÚ› Û ‡„Ô˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÂ Ì˘˚΋ ‰‡Ó·ÌË. ∂›Û˘, Â›Ó·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Û ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ›ÂÛ˘, Ô˘ «ÁÂÓÓÔ‡Ó» ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·.

∞§∂• ¡∆∞ ™π§µ∞ Vs ™∆∞£∏™ ∞§ø¡∂À∆∏™ £¤ÛË Î·È ÛÙ· ÊÙÂÚ¿ ı· ·›ÚÓÂÈ Ô ÕÏÂÍ ¡Ù· ™›Ï‚· Î·È ¤ÙÛÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ·›ÎÙË Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ™Ù¿ıË ∞ψÓ‡ÙË. √ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô Ó· ÛËÎÒÛÂÈ, ηıÒ˜ Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ «Ú·Û›ÓˆÓ». √ ∞ψÓ‡Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ Ì ̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÚ›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ·ÁÒÓ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ̤ڷ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ·fi ÂÎÚËÎÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù·¯‡ÙËÙ·, ηϋ ÓÙÚ›ÌÏ·, «ÁÏ˘ÎÈ¿» Û¤ÓÙÚ·, Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂›Û˘, ‹Ù·Ó Á·ÏÔ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤‚ÚÈÛΠÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÛÙÚ¿‚ˆÓÂ. √ ÕÏÂÍ ÓÙ· ™›Ï‚· Â›Ó·È ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÓÙÚ›ÌÏ·, ÂÓÒ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÈÔ ÎÏÂÈÛÙ‹ ¿Ì˘Ó·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ˘ÛÙÂÚ› Û ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎfiÙËÙ·, fï˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ê·ÓÙ·Û›·, ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÓËÚ¿‰·, ÈÛ¯˘Úfi ÛÔ˘Ù Î·È ˆÚ·›· Ì·ÏÈ¿. ∫·È Ô ¡Ù· ™›Ï‚· Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ô˘ Ì ̛· ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ·. ¶·›˙ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Â›Ó·È „ËÏfi˜, Ì ηϿ ÎÙ˘‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÛÙ·ÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ, ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˜, ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Û ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ›ÂÛ˘.

°π√∑π¶ ∆∞¡∆π∆™ Vs §√ª∞¡∞ §√À∞ §√À∞ ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ §¿ÚÎÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô °Èfi˙È ∆¿ÓÙÈÙ˜. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ·ÔÙÂÏ› Ú›ÛÎÔ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ 24¯ÚÔÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Û·Ó ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊÙ·Ṳ̂ÓÔ˘ §Ô‡· §Ô‡·, Ô˘ ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· ›¯Â ̤ÙÚÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Á‹‰Ô. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ∫ÔÓÁÎfi ¤¯ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ Ó·Úfi ∫ÚÔ¿ÙË. ∂›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· (·Ú·)ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ï‹ ÓÙÚ›Ï·, ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚÈÊÂÚÂȷο Î·È ÌÔÚ› Ì ̛· ¤ÌÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∆¿ÓÙÈÙ˜ ·›˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ Ì¿Ï·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È·ÛÎÂÏÈÛÌfi, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ¤¯ÂÈ ÂÎÙfiÈÛÌ·, ÂÓÒ ÎÈÓ›ٷÈ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÊÂÚÂȷο, fiÛÔ Î·È ÂÓÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÀÛÙÂÚ› Û Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, Û ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Û ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ §Ô‡· §Ô‡·, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ›ÂÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. ∂ȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ¿Ó·Ú¯· fiˆ˜ ÙÔÓ ∞ÊÚÈηÓfi. ™ÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜» ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ô ∆¿ÓÙÈÙ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, οÙÈ Ô˘ Ô §Ô‡· §Ô‡· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ.

µ∂ƒ√ ™∞§∞∆π∆™ Vs °πøƒ°√™ ¶∞¡∞°∏ •Âοı·Ú· ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë √ÌfiÓÔÈ· ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ µ¤ÚÔ ™¿Ï·ÙÈÙ˜, ηıÒ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·ÙÔ‡ Ù˘ ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ó·Á‹, Ô˘ ›¯Â ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÚÔÛÊÔÚ¿, Ì ÙÔÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¤Ú‚Ô Ì¤ÛÔ. ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÈÎÙÒÓ, ηıÒ˜, ۯ‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, Ô ™¿Ï·ÙÈÙ˜ ˘ÂÚÙÂÚ›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· „ËÏfi Î·È ‰˘Ó·Ùfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ›Ù ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ›Ù Ì ·ÚÙÂÓ¤Ú. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·Á‹ ˘ÂÚÙÂÚ› ·ÈÛıËÙ¿ Û Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ÂÌÂÈڛ˜, ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì˘·Ïfi. ∂›Û˘, Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ Ì¿Ï· ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÔÓÙÈÓ‹ ‹ οıÂÙË ¿Û· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘Úfi˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ™ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿, ˆÛÙfiÛÔ Ô ™¿Ï·ÙÈÙ˜ Ì ÙËÓ ÔÓËÚ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ¿ ÙÔ˘. AÌÊfiÙÂÚÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ Î·È ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÔÏ˘fiıËÙ˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜.

Ã∞∆∑∏µ∞™π§∏™ ∫∞π ºƒ∞™∫∞ƒ∂§π °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÔÈ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙Ë‚·Û›Ï˘ Î·È ¡Ù·ÌÈ¿Ó ºÚ·ÛηڤÏÈ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ı· Â›Ó·È ÚÂ˙¤Ú‚· ÙÔ˘ °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ, Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Â¿ÍÈ· ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÙȤÚÔ. ∞’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ã·Ù˙Ë‚·Û›Ï˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. •¤ÚÂÈ Ì¿Ï· Ô Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ (·›˙ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Â›ıÂÛ˘), ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ï‹ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È „ËÏfi˜, οÙÈ ‰˘Û‡ÚÂÙÔ Û ∫‡ÚÈÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. øÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ‡ÛÂÈ ·›Ì· ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Î·È ÚÔ ¿ÓÙˆÓ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿, ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ıÚ¿ÛÔ˜.


ñ AÓfiÚıˆÛË

10 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ PE¶OPTAZ

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

°PAºEI: ¶ANA°IøTH™ ºE§§OYKA™

TÈÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ H AÓfiÚıˆÛË Î·È ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ Ù›ÌËÛ·Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÙÔ˘ M·Ú›. XÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ̷‡Ú˜ ʷӤϘ Î·È Ù· ·Ófi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙË ı˘Û›· ÙˆÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓˆÓ. TËÚ‹ıËΠÌÔÓfiÏÂÙË ÛÈÁ‹, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤·È˙·Ó Ì ̷‡Ú· ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈ·, ÂÓÒ, ÁÈ· 13 ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ˘‹Ú¯Â ·fiÏ˘ÙË ËÛ˘¯›· Î·È Ù· ÚÒÙ· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙˆÓ ·ı¿Ó·ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô EıÓÈÎfi˜ ⁄ÌÓÔ˜. ÕÏψÛÙ ٤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‹Ù·Ó ̤ÏË Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘. O ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ N·˘ÙÈÎÔ‡, AÓ‰Ú¤·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ‚¿Û˘, §¿ÌÚÔ˜ §¿ÌÚÔ˘, Î·È ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ A‰¿ÌÔ˜ A‰¿ÌÔ˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘.

± ™TO´§Oº: ¶PE¶EI NA ¢EIXNOYME ™EBA™MO ™E O§E™ TI™ OMA¢E™ O ™È¤Ï˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Afi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô Ó·Úfi˜ B·ÏÂÓÙ›ÓÔ˜ ™È¤Ï˘ ‹Ú ¢ηÈڛ˜ Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÚÔ„¤˜ ÙÔ ÂȂ‚·›ˆÛÂ. ¶‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ §·‚fiډ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 Î·È Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÈÁÓ›‰È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰›Î·È· Ô Î. ™ÙÔ˝ÏÔÊ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È. E›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ χÛÂȘ Û ÒÚ· ·Ó¿Á΢ ›Ù ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ›Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â›ÙÂ Î·È ÛÙËÓ Ï¿ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ó· ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, Ô˘ Ï›ÁÔÈ K‡ÚÈÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, Ô B·ÏÂÓÙ›ÓÔ˜ ™È¤Ï˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ fiÔȘ ¢ηÈڛ˜ ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Ô BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ÁÈ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¯¿ıËΠÂÓÙÂψ˜ ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ٷϤÓÙÔ. N·Úfi˜ Ô ™È¤Ï˘, fï˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ °Î¿ÁÎÚ· ‰ÂÓ Í¤¯·Û ӷ ÌÓËÌÔÓ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ M·Ú›, ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.

M¤Û· A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ Ô ™Ù. AÁΤÏÔÊ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ù· Ó¤· ·fi ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË, ·ÊÔ‡, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÒÏÂȘ ·ÈÎÙÒÓ. O ™Ù·ÓÈÛÏ¿‚ AÁΤÏÔÊ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÚÔ„¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ Ô‡Ù ÛÙËÓ °ÂˆÚÁ›· Ô‡Ù ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. O ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ ‹Á ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ‰È¤ÁÓˆÛ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi 4 ¤ˆ˜ 6 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Î·È ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. TÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ §·Ì¿Ó Î·È M·Ú·ÁÎfi˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÔfiÙ ηχÙÂÙ·È ÙÔ ÎÂÓfi. M ÙËÓ °Î¿ÁÎÚ· ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó Ô °. OÎο˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ KfiÏÈÓ ÎfiÊÙ˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ AÁΤÏÔÊ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ™ÙÔ˝ÏÔÊ. O P¿ÌÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÚÔ„¤˜, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ ¤ÓȈÛ ÂÓԯϋÛÂȘ . O PÔÓοÙÔ ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ô˜, ·ÊÔ‡ Û ·Ó‡ÔÙË Ê¿ÛË Á‡ÚÈÛ ÙÔ ÁfiÓ·Ùfi ÙÔ˘, Î·È ¯ı˜ ¤Ú·Û ·fi ·ÍÔÓÈÎfi ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. EÏ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Î·È fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™ÙÔ˝ÏÔÊ.

Afi ÂÌ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ °’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ EUROPA League, ·ÊÔ‡ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ˘ԉ¤ÛÙÂÚfi˜ Ù˘, ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. §ÔÁÈο, Ë AÓfiÚıˆÛË, ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ù˘Èο ·fi ÙËÓ °Î¿ÁÎÚ·, ı’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ P·ÌÔÙÓ›ÙÛÎÈ ™ÎÔ›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ΤډÈÛ 1-0 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ NÙÔÁοӷ ™·Ó M·Ú›ÓÔ. AÓ Á›ÓÂÈ ¤ÎÏËÍË ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi, ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ fiÏÔÈ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ı· ÚÔÎÚÈı›. A˘Ùfi˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÚÔÛÁÂÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Î. ™ÙÔ˝ÏÔÊ, Ô˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ÛÙË °ÂˆÚÁ›·. “¶Ú¤ÂÈ, ÙfiÓÈÛÂ, Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì Û‚·ÛÌfi Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. A˘Ùfi Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ. E›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÈÁÓ›‰È Ì ÙËÓ °Î¿ÁÎÚ· Î·È ÂÁÒ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 21 ·˘Ùfi ı· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ”. °È· ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙ›·ÏÔ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ÛÙÔÓ B’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi, ÙËÓ P·ÌÔÙÓ›ÙÛÎÈ, Ô Î. ™ÙÔ˝ÏÔÊ Ì·˜ ›Â: “E›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙË ‰Ô‡Ì Ì Û‚·ÛÌfi Î·È ÚÔÛÔ¯‹. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ¿Ì fiÛÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔÚԇ̠ÛÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ó·

O BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì ÙËÓ °Î¿ÁÎÚ·. BϤÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚÈ¿.

AÓ·¯ˆÚ› ÛÙȘ 19 ÁÈ· ÙË °ÂˆÚÁ›·

O ™ÙÔ˝ÏÔÊ ‰Â›¯ÓÂÈ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÂÓÒ Ô BÔ˘ÙÛ›Û‚ÈÙ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÏ¿Û˘. ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙËÓ °Î¿ÁÎÚ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ¿Ì ηϿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ŸÔÈÔ˜ Î·È ·Ó ›ӷÈ, fiÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi Ì·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È Î·Ï¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÙÈÌÔ‡ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ”. O BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 3-0 Ì ÙËÓ °Î·ÁÎÚ· ‹Ù·Ó ÁÂÓÈο ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë AÓfiÚıˆÛË ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ·fi ·ÈÁÓ›‰È Û ·ÈÁÓ›‰È Î·È ı· Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚË, fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ, BÔ˘ÙÛ›ÙÛ‚ÈÙ˜, P¤˙ÂÎ, TfiÌ·ÛÈÙ˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·›ÎÙ˜

ÔÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ ¤‰ÂÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ÕÙ˘¯Ô˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô PÔÓοÙÔ, Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠӈڛ˜, ÂÓÒ ÛÙȘ Ӥ˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È Ô §·‚fiÚ‰Â, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ٷϤÓÙÔ Â›Ó·È. Aӷ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ EÌ›Ï AÁΤÏÔÊ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ, Ô ™ÙÔ˝ÏÔÊ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ¯ı˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì ÙËÓ °Î¿ÁÎÚ·. ™ÙË °ÂˆÚÁ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÔÈ §·Ì¿Ó Î·È M·Ú·ÁÎfi˜, ÂÓÒ ›Ûˆ˜ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÕÓÙÈÙ˜. OÈ P¿ÌÔ˜, PÔÓοÙÔ Î·È ™. AÁΤÏÔÊ ı· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜

·ÔÛÙÔÏ‹˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ÛÙË °ÂˆÚÁ›· ı· Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË, Ô˘ ı· ÙȘ ‰ÒÛÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈο ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·È fiÓÙÔ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ OYEºA. H °Î¿ÁÎÚ· ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó’ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙË °ÂˆÚÁ›· Ì ÙËÓ Ó›ÎË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. M ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË °ÂˆÚÁ›· Ë AÓfiÚıˆÛË ı· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 28˘ IÔ˘Ï›Ô˘ Ì ÙË P·ÔÙÓ›ÛÎÈ, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ “AÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜”.

MÂÙ¿ ÙÔÓ EÌ›Ï, Ô ÎfiÊÙ˘ H “AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜” ÛÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¤Î‰ÔÛ‹ Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘Ù fiÙÈ Ô ™ÙÔ˝ÏÔÊ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ ¿ÏÏÔ Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Û›ÚÈ·Ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ¶ÚÔ·ÁÁ›ϷÌ ·ÎfiÌË ˆ˜ Ô EÌ›Ï AÁΤÏÔÊ, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ,ı· ‹Ù·Ó Ô Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ Ô˘ ı’ ·ÔÎÙÔ‡ÛÂ Ë AÓfiÚıˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ M. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. TËÓ ÂÔ̤ÓË Ô EÌ›Ï AÁΤÏÔÊ ‹ÚıÂ Î·È ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË Î·È ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ °’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ EUROPA, Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ P·ÌoÙÓ›ÙÛÎÈ ™ÎÔ›ˆÓ. T· ÛÙÔȯ›· ϤÓ ˆ˜ Ô EÌ›Ï AÁΤÏÔÊ Â›Ó·È ÈÛ¿ÍÈÔ˜ ÙÔ˘ P¤˙ÂÎ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È Û·Ó ‰›‰˘ÌÔ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. TÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ô BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÂÏÂÙ¿ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, fï˜, ÏfiÁÔ˜ ‚È·ÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Î·È Ô ™ÙÔ˝ÏÔÊ ı· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Î¿ÔÈÔ˘, fiÙ·Ó ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ.

H ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ÁÈ· ÙË °ÂˆÚÁ›· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 19 IÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 21 ÛÙËÓ fiÏË ZÂÛ٤ʷÓÈ, 230 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· TÈÊÏ›‰·. ŒÓ·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ “A. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜”.

ñ E˘Ù˘¯Ò˜, ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î¿ÙÈ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÁÈ· ÙÔ PÔÓοÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì ÙËÓ °Î¿ÁÎÚ· Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. AÓÙ›ıÂÙ·, ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ·’ fi,ÙÈ Ê¿ÓËΠ·Ú¯Èο Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ P¿ÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ηÓÔÓÈÎÒÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· 15 ̤Ú˜.


ñ AÓfiÚıˆÛË

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

PE¶OPTAZ

11

°PAºEI : NIKO™ NIKO§AOY

± ∫∞π ∆∞ ∆ƒπ∞ °∫√§ ∂¶π ∆H™ °∫∞∫ƒ∞ ∞¶√ ∆∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ∞¶√∫∆∏ª∞∆∞ ∆∏™ ∞¡√ƒ£ø™∏™

√È Ó¤ÔÈ Â›Ó·È ˆÚ·›ÔÈ! ± °IAN PEZEK

± NEMANIA BOYT™I™EBIT™

∏ Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ ÚfiÎÚÈÛ˘ Â› Ù˘ °Î¿ÎÚ· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÊÂÙÈÓfi Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘ ›¯Â ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ «∫˘Ú›·˜». √ ∆Û¤¯Ô˜ ƒ¤˙ÂÎ ÛÎfiÚ·Ú ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÎÈ Ô ™¤Ú‚Ô˜ µÔ˘ÙÛ›Û‚ÈÙ˜ ÚfiÛıÂÛ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 3-0, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔÓ °ã ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Europa League. √È Ó¤ÔÈ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ˆÚ·›ÔÈ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÔÈ ·ÏÈÔ› Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜... ŒÙÛÈ Ô §·‚fiÚ‰Â, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·, Ô §Â˚‚·Î·Ì¤ÛÈ, Ô˘ «fiÚÁˆÛ» ÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, Ô √Îο˜ Ô˘ ¤·ÈÍ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, Ô ∫fiÏÈÓ, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ¯·Ê, ·ÏÏ¿ ÎÈ Ô §·Ì¿Ó, Ô˘ Ì‹Î ·ÏÏ·Á‹ ÎÈ ÂÙԛ̷Û ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù¤ÚÌ·, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍ ηϿ, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· Ó›ÎË Ì «Î·ı·Úfi» ÛÎÔÚ.

∞fi Ù· Ó¤· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ¤·ÈÍ·Ó Ù· ¤Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È. •ÂΛÓËÛ·Ó ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ› ÔÈ ∆fiÌ·ÛÈÙ˜, µÔ˘ÙÛ›Û‚ÈÙ˜, ƒÔÓοÙÔ Î·È ƒ¤˙ÂÎ Î·È Ì‹Î ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Ô ÕÓÙÈÙ˜. ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ‹Ù·Ó Ô π‚¿ÓÎÔÊ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ «Ó¤Ô˘˜» ‹Ù·Ó ÔÈ ƒ¤˙ÂÎ Î·È BÔ˘ÙÛ›Û‚ÈÙ˜, Ô Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ, ‰ËÏ·‰‹, Î·È ÙÔ «‰ÂοÚÈ» °È·Ó ƒ¤˙ÂÎ √ ∆Û¤¯Ô˜ ÊÔÚ Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎÈ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ Î·Ï‹ Â·Ê‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ٷ ‰›¯Ù˘· ÛËÌÂÈÒÓÔÓ·Ù˜ ‰˘Ô ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 2-0 fiÙ·Ó Ì‹Î Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Î·È ÙÔ 3-0 Ì ÛÙÚÈÊÙ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Û ÌÈ· Ê¿ÛË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÎÏ¿ÛË ÙÔ˘. ∂›¯Â ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¿ÏÏË ÌÈ· ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ. ∫·Ïfi˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ µÔ˘ÙÛ›Û‚ÈÙ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ›Ûˆ.

ñ ¡ÂÌ¿ÓÈ· µÔ˘ÙÛ›Û‚ÈÙ˜ √ ™¤Ú‚Ô˜ ̤ÛÔ˜ Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·›˙ÔÓÙ·˜ Û ÚfiÏÔ

± EBANTPO PONKATO

± I°KOP TOMA™IT™

ÔÚÁ·ÓˆÙ‹.. ¶Ôχ ηÏfi˜ Ù¯ӛÙ˘, Ì ηϤ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù, ͯÒÚÈÛ ÁÈ· ÙȘ ËÁÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜. «ª˘Ú›˙ÂÙ·È» ÙÔ ÁÎÔÏ, ÚÔˆıÂ›Ù·È Î·È «·Ù¿» ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ̤۷ Û ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜, ÂÓÒ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ÈÔ ÔÌ·‰ÈÎfi˜. µ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ ›‰·ÌÂ, ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÈÔ Ôχ Ì ÙÔÓ ƒ¤˙ÂÎ, Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Î·È ÎÔÓÙ¿ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ.

ñ ∂‚¿ÓÙÚÔ ƒÔÓοÙÔ √ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ô˜, ηıÒ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ·ã ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÎÈ ¤ÁÈÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. Œ·ÈÍ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ¢ÂÓ Í¯ÒÚÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ·›ÍÂÈ Î·È ı¤ÏÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÁÎÔÏ, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘, Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ·ÛÙ·ıÒ˜ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, Ô µÔ˘ÙÛ›Û‚ÈÙ˜ ÛÎfiÚ·Ú ·fi

ÎÔÓÙ¿.

ñ πÁÎfiÚ ∆fiÌ·ÛÈÙ˜ ∏ ∞ÓfiÚıˆÛË ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠ›ÂÛË Î·È Ô µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ì ÎÚÔ·ÙÈΤ˜ Ú›˙˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı›. ™ÙȘ Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÎÈ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜. ŸÛÔ ÂÚÓ¿ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÙfiÛÔ ı· «‰¤ÓÂÈ» ÌÂ... ÙÔ ¤ÙÂÚfiÓ ÙÔ˘ ‹ÌÈÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi ™ÚfiÎÂÏ. ñ ª¿ÚÎÔ ÕÓÙÈÙ˜ ª‹Î ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ 88ã ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ √Îο ÎÈ ¤·ÈÍ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘, ÂΛ Ô˘ ¤·È˙ ‰ËÏ·‰‹ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ÛÙÔ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ™ÙÔ˝ÏÔÊ, ÙÔÓ ¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∆˙·Ó›ÛÈÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ.

∫È ÔÈ ·ÏÈÔ› Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜... ± §ABOP¢E

± §E´BAKAM¶E™I

ñ ƒÈοÚÓÙÔ §·‚fiډ √ ƒÈοÚÓÙÔ §·‚fiډ ÍÂΛÓËÛ Ôχ ηϿ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Ô ™ÙÔ˝ÏÔÊ Â¤ÌÂÈÓ ¿Óˆ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘. √ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Î·È ÛÙÔ ·ã ̤ÚÔ˜ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó·, Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ÌfiÓÔ ÌÂ Ê¿Ô˘Ï. ∞Ó ‹Ù·Ó ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û·, ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, Ô˘ ÂÙԛ̷Û ¤ÙÔÈÌÔ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ¤˙ÂÎ. ∫Ô˘Ú¿ÛÙËΠÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÎÈ ¤ÁÈÓ ·ÏÏ·Á‹. ŸÙ·Ó ı· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ñ ∆˙¤ÊÚÈ §Â˚‚·Î·Ì¤ÛÈ √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˜ ·ÎÚ·›Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤‰ÂÈÍ Ì ÙËÓ

± OKKA™

± KO§IN

·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ· Ù· fiÏ· Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡, Ô˘ η٤¯ÂÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‹Ïı ÛÙÔ «¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜». ∂›¯Â fiÚÂÍË, ·Ó¤‚ËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ §·‚fiÚ‰Â Î·È Â›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ñ °È¿ÓÓ˘ √Îο˜ √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤·ÈÍÂ Î·È Û Â›ÛËÌÔ ϤÔÓ (ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË §ÔÎÔÌÔÙ›‚) ·ÁÒÓ· Û·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÈ· 37 ÏÂÙ¿, ̤¯ÚÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› Ô ƒÔÓοÙÔ Î·È Ó· ÌÂÈ Ô §·Ì¿Ó, Ô˘ Î¿Ï˘„ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê. ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙË Ó¤· ı¤ÛË, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ¤Ú·Û ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË, ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ ¿ıÔ˜, ÙËÓ ÎÏ¿ÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. µÁ‹Î ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·. ñ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ∫fiÏÈÓ ¶ÔχÙÈÌÔ˜ Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Û¤ÓÙÂÚ-Ì·Î Î·È ‰ÂÍÈfi˜

± §AM¶AN ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ˆ˜ ÎfiÊÙ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ۠·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Û ÊÈÏÈο ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ¤·ÈÍÂ Î·È Û Â›ÛËÌÔ ·ÈÁÓ›‰È. ¶‹Á ηϿ, ¤ÙÚÂÍÂ Î·È Î¿Ï˘„ ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÍÙÚ· χÛË-·Û·ÚÙÔ‡ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ™ÙÔ˝ÏÔÊ. ñ µ›ÓÛÂÓÙ §·Ì¿Ó ª‹Î ·ÏÏ·Á‹ Ô °¿ÏÏÔ˜ ̤ÛÔ˜, Ô˘ ¤¯·Û οÔÈÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ·ÏÏ¿ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ Î·Ïfi ·˘Ùfi ÙÔ˘. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ÎÈ fiÙ·Ó Ì‹ÎÂ, «ÂÏ¢ıÂÚÒıËλ Ô √Îο˜, Ô˘ ‹Á ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÊÙÂÚfi. ŒÙÚÂÍ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·, ¤ÎÔ„Â Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ¿Û˜ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ¤˙ÂÎ. √ ÔÏ˘ıÂÛ›Ù˘ §·Ì¿Ó ÎÙ˘¿ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ ϤÔÓ ÎÈ Ô ™ÙÔ˝ÏÔÊ ¤¯ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÔÓÔΤʷÏÔ.

W.W.W.qualitydevelopments. com


ñ AEK

12 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ PE¶OPTAZ

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

°PAºEI: ANTPEA™ ¢HMHTPIOY

 ∏ ∆ÀÃ∏ Ã∞ª√°∂§∞™∂ ™∆∏¡ ∞∂∫, ¶√À ™∫∂º∆∂∆∞𠶧EON ∆∏¡ √ª∞¢∞ ∆∏™ ∆™∂Ãπ∞™

[

- «◊Ù·Ó Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ· Î·È ‹ıÂÏ·», ›Â Ô ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ

] À¤Ú‚·ÛË Ì ªÏ¿ÓÙ· √ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ó›ÎË Ì 8-0 Â› Ù˘ ºÏÔÚÈ¿Ó·, Ì ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ °™∑ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ŒÙÛÈ, fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ §¿Úӷη˜ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ˘¤Ú‚·ÛË, ηıÒ˜ Ë ı¿ Ù‡¯Ë ÙÔ‡˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Ì¿ÙÈ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ªÏ¿ÓÙ· ªfiÏÂÛÏ·‚. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ∆Û¯›· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, ÙËÓ °È·ÓÁÎ ªfiȘ ‹ ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ∞ÛÙ¤Ú·, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ Èı·ÓÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ë ∞∂∫. «◊Ù·Ó Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ· Î·È ‹ıÂÏ·. ¶·›˙Ô˘Ì ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Î·È Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘ÌÂ. £· ¤ÚıÂÈ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ÔÏÏ¿ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ªÏ¿Ù·, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹Ûˆ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ‚Á¿Ïˆ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·», ·Ó¤ÊÂÚ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∞∂∫, ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿Úӷη˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ °™∑ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ªÏ¿ÓÙ· Î·È ¤ÙÛÈ

ı· ·›ÍÂÈ Â›Ù ÛÙÔ °™¶ ›Ù ÛÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜». ñ •Âηı·Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ¡Ù ∫ÏÂÚ ∆Ș ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ‰È·Ê·Ó› ηٿ fiÛÔ Ô ¡Ù ∫ÏÂÚ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶¤ÌÙ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ºÏÔÚÈ¿Ó·. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û·Ó Ì›· ÚÔfiÓËÛË, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ªÏ¿ÓÙ·. ñ ∞Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ¶ÈÓÙ¿‰Ô Î·È ÛÙfiÂÚ √È Î·Ï¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ı· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿Úӷη˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô ¶ÈÓÙ¿‰Ô ı· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË Î·È Û πÛ·Ófi ÛÙfiÂÚ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·¿ÓÙËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È. ñ ∆Ô 8-0 ÛÙÔ uefa.com ∆Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 8-0 Ù˘ ∞∂∫ Â› Ù˘ ºÏÔÚÈ¿Ó· ÛÙË ª¿ÏÙ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ √À∂º∞. ∆Ô Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ∞∂∫ §¿Úӷη˜, Ë KR Reykjav_k Î·È Ë Llanelli AFC Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ÂÓÒ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ·ÓËÁ˘ÚÈ΋

ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∞∂∫ ÛÙËÓ ª¿ÏÙ·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÙˆÓ «ÎÈÙÚÈÓÔÚ¿ÛÈÓˆÓ», °ÎÔÓ˙¿ÏÔ °Î·ÚÛ›·, Ô˘ οÔÙ ‹Ù·Ó Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ πÓȤÛÙ· Î·È ÙÔ˘ ∆fiÚ˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ πÛ·Ó›·˜, ¤Ù˘¯Â ¯·Ù-ÙÚÈÎ ÛÙÔ 8-0. ñ πÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË ∏ Ó›ÎË Ì 8-0 Ù˘ ∞∂∫ Â› Ù˘ ºÏÔÚÈ¿Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË Ó›ÎË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ Î˘ÚȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·›˙Ô˘Ó ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ·ÂÏÏ·. ∆Ô ÚÂÎfiÚ Î·Ù›¯·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Ë ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È ÙÔ ∞¶√∂§. ∏ «ªÂÁ¿ÏË ∫˘Ú›·» ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 1998-99 ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 6-0 ÙË µ·Ï¤Ù· ª¿ÏÙ·˜, ÂÓÒ ÙË ÛÂ˙fiÓ 1997/98 ÙÔ ∞¶√∂§ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Ù˘ ∆fiÚÛ¯·‚Ó ÙˆÓ ¡ËÛÈÒÓ º·ÚfiÂ Î·È ÙÔ 1963-64 Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁÈ΋˜ SK °Èfi‚ÈÎ-§ÈÓ. ñ ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ô °Î·ÚÛ›· √ °ÎÔÓ˙¿ÏÔ °Î·ÚÛ›· Ì ÌfiÏȘ 59 ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔ ¯·Ù-ÙÚÈÎ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ. ∆Ú›· Ù¤ÚÌ·Ù· ¤Ù˘¯·Ó ¿ÏÏÔÈ ÔÎÙÒ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

 ¢∂¡ ª¶√ƒ√À¡ ¡∞ ∂•∞ã√À¡ ∞™º∞§∏ ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞ °π∞ ∆∏ ¢À¡∞ªπ∫∏ ∆∏™ ∞∂∫

¶ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ıÂÙÈÎfi ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ºÏÔÚÈ¿Ó· ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·ÏÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ∞∂∫. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ù· fiÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿Úӷη˜ ı· Â›Ó·È Ì οı ÂÈʇϷÍË, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· ۷ʤÛٷٷ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Ê·Ó› Û ÔÈÔ Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ñ √È ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔÈ ∆¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫ ¤Î·Ó·Ó ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Û Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È, ÔÈ ™ÂÚ¿Ó, °Î·ÚÛ›·, ¶·‡ÏÔ˘ Î·È ªÈÚÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ¤·ÈÍ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠηıfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ª·ÏÙ¤˙Ô˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ¤‰ÂÈÍ ӷ Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˜, ηıÒ˜ ¤ÌÂÈÓ ÚÔÛËψ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙËÓ ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ °Î·ÚÛ›· ›¯Â ÙËÓ Î›ÓËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ̤ÛÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â ¤ÚÛÈ Ô ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ, ÂÓÒ

¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÔ˘‰·›· Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È Î·Ï‹ Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘·. √ ¶·‡ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÂÚÛÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ôχ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÚÛÈÓÔ‡˜ ÛÙÔÓ ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·. √ ∫‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‹Ú ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ·Ïfi˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Ê¿ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì˘·Ïfi. ∆¤ÏÔ˜, Ô ªÈÚÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ ¤Î·Ó ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ, ‰ËÏ·‰‹ ›¯Â ÛˆÛÙ¤˜ Î·È ÔÓËÚ¤˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÚÒÙ· Ó· ¯¿ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·ÔÙÂÏ› ηχÙÂÚÔ ÛÎfiÚÂÚ ·fi ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ ŸÂÚ. ñ √Ì·‰Èο ø˜ ÔÌ¿‰· Ë ∞∂∫ Ì·˜ ı‡ÌÈÛ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ηÏÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ù˘. ∂¤ÏÂÍ ӷ ÂÈÙÂı› ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi Ù· ¿ÎÚ·. OÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ‰È·ÁÒÓȘ Ì·ÏȤ˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙ· ÊÙÂÚ¿, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ô §›ÓÛÂÓ ·Ú¿ Ô º·Ó ¡Ù¿ÈÎ. ∏ ∞∂∫ Â¤‰ÂÈÍÂ

ø˜ ÔÌ¿‰· Ë ∞∂∫ Ì·˜ ı‡ÌÈÛ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ηÏÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·˘Ùfi Ô˘ ͯÒÚÈÛ ‹Ù·Ó Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿ Ù˘, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∆· Ï›ÛÙ· ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿Úӷη˜ ‹Ù·Ó

ÚÔ˚fiÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ, ¿Û¯ÂÙ· Â¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˘. ∂›Û˘, Ë ∞∂∫ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚¿ıÔ˜ ÛÙ· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ (¶·‡ÏÔ˘, ¶Ú›ÛÔ, ∫›ÓÁÎÛÏÂ˚),

ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ (°Î·ÚÛ›·, °ÎfiÌÂ˙) Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ (ªÈÚÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜, ª˘Ù›‰Ë˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ¶ÈÓÙ¿‰Ô, fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘). øÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ

ÌÔÚ› Ó· ϯı› ÁÈ· Ù· ¿ÎÚ· ¿Ì˘Ó·˜, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ (¡Ù ∫ÏÂÚ, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¡Ù›Ì¯), Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜ (ÃfiÊÏ·ÓÙ, ™ÂÚ¿Ó, ¡Ù›Ì¯).


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

13


14 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ PE¶OPTAZ

ñ AfiÏψӷ˜

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

°PAºEI: NIKO™ NIKO§AOY

“MI§A” °A§§IKA ME TO NIKO§ ◊Ïı ÎÈ ¤È·Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ, NÙÈÓÙȤ OϤ NÈÎfiÏ. √ °¿ÏÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È 49 ÂÙÒÓ (2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1961) Î·È ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰Ô‡Ï„ ÛÙËÓ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ •·Ì¿Í (8Ë ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ). •ÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ·fi ÙË ƒ·fiÓ ÙÔ 1990 Î·È ¤ÌÂÈÓ ÂΛ ÁÈ· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ·. K·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó ·›ÎÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜. ∆ËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2000-2003 ‹Ù·Ó ÛÙË µ·ÏÂÓÛȤÓ

Î·È ÙË ‰ÈÂÙ›· 2003-2005 ÛÙË ¡ÈÌ. ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-06 ‹Ù·Ó ÛÙË ™·ÙÔÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· (2006-09) ÛÙËÓ ∫ÏÂÚÌfiÓÙ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ¡È˜ (2009-10) Î·È ¤ÚÛÈ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ÛÙËÓ •·Ì¿Í. √ Î. ¡ÈÎfiÏ Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ñ BÔËıfi˜ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ √ 46¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÚÌ¿ÓÙ ™ÂÓ¤ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜

‚ÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. AÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÈÎfiÏ. ◊Ïı ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÎÈ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ∫ÔÏfiÛÛÈ. √ ™ÂÓ¤ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ ÛÙËÓ •·Ì¿Í, ¤¯ÂÈ, fï˜, Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ì·˙› ÙÔ˘ Û Á·ÏÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢Ô‡Ï„ ÁÈ· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∑·Ì¿ÏÂÎ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÏÁÂÚ›·˜.

± 8-9 METE°°PAºE™ £E§EI O A¶O§§øNA™ KAI O NIKO§ EºEPE EI™H°H™EI™

ŒÈ·Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ Ô MÔÁÎÙ¿Ó AÓÙfiÓ O ·ÏÈfi˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ AfiÏψӷ MÔÁÎÙ¿Ó AÓÙfiÓ ÚÔÛÂÏ‹ÊıË ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ NÙÈÓÙȤ NÈÎfiÏ. √ ªÔÎÙ¿Ó ∞ÓÙfiÓ ‹Ù·Ó ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ˘˜ ™Ô˘ÌÔ‡ÓÙÈη ÛÙËÓ ƒ·›ÓÙ µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Î·È Ô ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· (οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ √À∂º∞ ∞).

™ÙË ™fiÊÈ· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ™ÙË ™fiÊÈ· ·fi ÙȘ 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ô AfiÏψӷ˜. £· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· «Riu Pravets Resort», ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ µÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∂Λ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ı· ‰ÒÛÂÈ 4-5 ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· (ÙÔ ¤Ó· Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞ıËÓÒÓ). ∆Ô «Riu Pravets Resort» Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÙÔ›Ô ÛÙȘ fi¯ı˜ Ï›ÌÓ˘ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÚÙÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ∆· ‰‡Ô Á‹‰·, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙÔ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. ∂›Û˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó·, ÏÔ˘ÙÚ¿ ·ÙÌÔ‡, spa, fitness center, Á‹‰· ÁÎÔÏÊ, Ù¤ÓȘ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ.

EÚ›ıÂ, N‚¿, ™Ù·‡ÚÔ˘ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ “Á·Ï¿˙ȈӔ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë Ì ÙÔÓ NÙÈÓÙȤ NÈÎfiÏ. M ÙÔ Ô˘ ¿ÙËÛ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ, NÙÈÓÙȤ OϤ NÈÎfiÏ, ¤È·Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶Úˆ›-Úˆ› ¯ı˜ ‹Á ÛÙÔ KÔÏfiÛÛÈ Î·È Â›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ı¤ÙÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘fi„ÈÓ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ AfiÏψӷ. H ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 8-9 ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Î·È Ô 49¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛËÁËı›, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó ‹‰Ë, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙȘ Aã Î·È Bã ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È Ï›ÛÙ· Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËηÓ. √ Î. ¡ÈÎfiÏ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Û ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (27-28 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘).

O NÈÎfiÏ ‹Ù·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ Ë ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ T‡Ô˘, K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ K·ÎÔ˘ÏÏ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‹Ù·Ó ·ÔÙÚÂÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ™Â ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ·ÊÔ‡ ¿ÚıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ IÛÚ·ËÏÈÓfi, Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ AfiÏψӷ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó ÛÙÔ ¢.™. fiÙÈ ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏËÊı› Ô °¿ÏÏÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÎÈ ÔÌfiʈÓË ÂÈÏÔÁ‹, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. ñ ¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ‚›˙· ÙÔ˘ OÎÌԇΠO NÈÁËÚÈ·Ófi˜ º¤ÏÈÍ OÎÌԇΠ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ K‡ÚÔ, ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ‚›˙· ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·Ì Ë ÚÂۂ›·, ·’ fiÔ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÚÔÌËı¢Ù› Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, ÏËÌÌ‹ÚÈÛÂ Î·È ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ¤ÏıÂÈ ¤ÁηÈÚ·. K·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ K‡ÚÔ Î·È Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ñ NÔ‡ÓȘ: ™ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ IÛ·Ófi ı· ‰Ôı› χÛË fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ó ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. TÔ

Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘. ñ ™‚·ÏÔÊÛÎÈ: H ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÕϘ ™‚·ÏfiÊÛÎÈ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ ÙÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÌÂȈ̤ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ñ O ª·ÓÁÎÔ‡Ú· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙÔ fi‰È. ™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô KÚ›ÛÙ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ηٿ fiÛÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ AfiÏψӷ. O °¿ÏÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛΤÏÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ™fiÊÈ·, ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ıÂÙËı› Ù¤ÛÛÂÚ· ÊÈÏÈο, ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ì ÙÔÓ AÙÚfiÌËÙÔ. ŸÏ· Ù· ÊÈÏÈο, ‚¤‚·È·, ı· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡. ñ ¢IAPKEIA™ T· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ 2-3 ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Ó· Ù· ÚÔÌËı¢Ù›.

¶·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶ÔÙ·Ì›Ù˘ M ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÈÎfiÏ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ú·›ÙËÛË Ô ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶ÔÙ·Ì›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ °Î¿È §¤‚È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ™Ù¿ÚÂ. ¶·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÂÏÈο ÛÙÔ fiÛÙÔ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

N¤· «¤ÓÂÛË» ·fi ÙË §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ¡¤· ‰fiÛË ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ η٤‚·Ï ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ º›ÏˆÓ AfiÏψӷ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¯ı˜ η٤‚·Ï ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙË §¤Û¯Ë, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· 80.000 ¢ÚÒ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ Ù˘. « ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, «ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ∞fiÏψӷ ÛÙÔÓ ¤Ó· ÌfiÏȘ Ì‹Ó· ‰Ú¿Û˘ Ù˘ η٤‚·ÏÂ Û˘ÓÔÏÈο 80.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÛÎfiÂÏÔ ·˘Ùfi. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÈÔ ¿Óˆ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ Ó· ηϤÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ÔÏψӛÛÙ˜ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙË §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ Î·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·» ∏ §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ∞fiÏψӷ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ 1Ë A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙËÓ ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∏ ÒÚ· Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÈÔ ¿Óˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜.


ñ ŒÓˆÛË - EıÓÈÎfi˜

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

PE¶OPTAZ

15

°PAºEI : NIKO™ NIKO§AOY

TO ™OY¶EP-KA¶ AºIEPøMENO ™TOY™ HPøE™ TOY MAPI ∞ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÕÎË ∫Ï¿ÓıÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ LTV Super Cup. ∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫√¶ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ· ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÊÈÂÚˆı› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÕÎË ∫Ï¿ÓıÔ˘˜, Î·È Ì Ӥ· ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË

·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÛÙÔ ∑‡ÁÈ. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ı· Î˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÌÂÛ›ÛÙȘ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ Î·È Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ı· ʤÚÔ˘Ó Ì·‡Ú· ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı›, Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ °™¶.

± H ENø™H BPI™KETAI ™E ANAMONH °IA ME™OE¶I£ETIKO, ™ENTEP-ºOP KAI XAº

AÎfiÌË ÙÚÂȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ‰ÂÍÈÔ‡ ÂÍÙÚ¤Ì Î·È Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ. √È Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ¡Ù· ™›Ï‚· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÎÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂͤÏÈÍË. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÈÙÎfi˜ ı· ¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ (ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∆fiÚÓ·Ô˘Ù) ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÔÈ ÏËÊÔڛ˜ Ì·˜ ϤÓ fiÙÈ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÈÔ ¿Óˆ ·›ÎÙ˜, Ë ŒÓˆÛË Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÎÈÓËı› Î·È ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Î·È ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ∂ÛÎÔÌ¿Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÈ ¤¯ÂÈ «Î·Ïfi» fiÓÔÌ·. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÂͤÏÈÍË, Ë ŒÓˆÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÊÔ‡ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ AÏ ™·ÓÙ Î·È ÙËÓ MTK BÔ˘‰·¤ÛÙ˘. ñ ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›·: 27/7: M AÏ ™·ÓÙ 30/7: M MTK BÔ˘‰·¤ÛÙ˘ 2/8: M ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ H ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ı·

O N¤Ó·ÓÙ MÈÚÔÛ¿‚Ï‚ÈÙ˜.

± E£NIKO™ AXNA™

¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ MÈÚÔÛ¿‚Ï‚ÈÙ˜

°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ K‡ÚÔ. ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÛÙȘ 24 IÔ˘Ï›Ô˘. £· Ù·Íȉ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ŸÌÂÚÙÚ·Ô˘Ó, fiÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ñ O °¿ÏÏÔ˜ ™¤ÓÙÚÈÎ ªÔ˘ÎÔ˘Ú› ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ı· ÊÔÚ¿ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 9. √ °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ¶¿Óˆ ÛÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘

Î·È Ê˘ÛÈο ı· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ fiÏ· ΢ÏÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿. K¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ì ÙÔÓ KÚÈ‚ÔοÈÙ˜ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ô ™¤Ú‚Ô˜ ̤ÛÔ˜ Â¤ÛÙÚ„Â ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ñ ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜. PLATINUM VIP ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·, ηı›ÛÌ·Ù· ı¿ÙÚÔ˘, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ηÊÂÙÂÚ›· Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÚÔ˜

1.095 ¢ÚÒ. GOLD CARD ¶ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ı¤ÛÂȘ Û ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·ÚÈıÌËÌÂÓ· ηı›ÛÌ·Ù·. ∆ÈÌ‹ 435 ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È 335 ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi Î·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰È¿˙ˆÌ·. LADIES CARD ¢ˆÚÂ¿Ó ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ £¤ÛÂȘ Û ηı›ÛÌ·Ù· Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ, fï˜, Û›ÁÔ˘Ú·, ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÓÔÌȷ΋ ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·ÈÁÓȉÈÒÓ. ∆ÈÌ‹ 199 ¢ÚÒ.

ATPOMHTO™: AÚ¯›˙ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· •ÂÎÈÓ¿ Â›ÛËÌ· ϤÔÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 18 IÔ˘Ï›Ô˘ Ô AÙÚÔÌËÙÔ˜. OÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿Û· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì›ÓÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔfiÓËÛ˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ì οÔȘ ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. Afi ¢Â˘Ù¤Ú·˜, fï˜, ı· ÌÔ˘Ó Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈϤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. TÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¿Óˆ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ

ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Ì ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·, Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Û ı¤Ì·Ù· Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·˜. O ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› ·ÚÎÂÙ¿. ∞ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ™ÏÔ‚¿ÎÔÈ ª¿ÚÂÎ ¶ÚÔÛfiÚÛÎÈ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜), °È¿¯ÂÓ ¶ÔÎfiÚÓ (̤ÛÔ˜), ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ª¿ÓÔ˘ÂÏ ∫¿ÓÙ (̤ÛÔ˜) Î·È ∆Û·Ì ∂ÓÙfiÁÈ· (ÂÈıÂÙÈÎfi˜), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ªfiÚÈÛÏ·‚ ÷˙Ô‡ÚÔÊ (ÂÈıÂÙÈÎfi˜), Ô Â›Û˘ 26¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ∞Û·ÚÔ‡¯ µ·Û›ÏÂÊ Î·È Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¡Ù›ÌÈÙ·Ú ¡¿ÎÔÊ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ °ÂÚÔÛ΋Ô˘ «„ÒÓÈÛ» Î·È ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔÓ 29¯ÚÔÓÔ

·Ì˘ÓÙÈÎfi ¡ÈÎfiÏ· ªÈÛÂÏ›ÓÈ. ∞fi ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ª·ÎÚ‹˜. ∞’ ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÛÙËÓ ·’ ÔÌ¿‰· ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ó·ÚÔ› ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚ›‰Ë˜ Î·È ∆¿ÛÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∞∂¶ Î·È ‹Úı ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ·ÊÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜, Î·È ÔÈ ÕÁÁÂÏÔ˜ ª·˘Ú¿Î˘, ¶¿ÌÔ˜ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∆Ô‡ÚÔ˜, ƒ·Ê·¤ÏÏÔ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, fiˆ˜ Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Ô ™¿Ô˘ÚÈÙ˜ Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÒÓ, Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. M ÙËÓ Ê˘Á‹ ÙˆÓ °Î¤ÏÛÔÓ, NÙÔ‡ÎÈÙ˜ Î·È I‚·ÓfiÊÛÎÈ Ë ÂÈıÂÙ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô Tfi˙· „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. O ™¿Ô˘ÚÈÙ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ÙÔÓ N¤Ó·ÓÙ MÈÚÔÛ¿‚Ï‚ÈÙ˜, ÚÒËÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ A¶OE§, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Ô ™¤Ú‚Ô˜ Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÌÈÏ¿ Î·È Ì ¿ÏÏË ÓÔÌ¿‰·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ. O Tfi˙· ™¿Ô˘ÚÈÙ˜ „¿¯ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘„ÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ì·Î. √ ¡›ÎÔÏ· µÔ‡ÎÛ‚ÈÙ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ™¿Û· ™ÙÔÁÈ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÕÙ˜ ¶Ô‡ÚÈÂ. √ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ∆fi˙· ™¿Ô˘ÚÈÙ˜ ÛÙ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο Î·È ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. √ µÔ‡ÎÛ‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ªÔ‡ÓÙÔÙÛÓÔÛÙ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. O N›ÎÔÏ· BÔ‡ÎÛ‚ÈÙ˜. O ∆fi˙· ™¿Ô˘ÚÈÙ˜ ‰ÔΛ̷Û ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ª¿ıÈÔ˘˜ ∫¿ÛÈÓÙÈ, ∂ÛÙÂÚ¯¿˙È, ŸÏ·¯ Î·È ª¤Ì·. ŸÏÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó, fï˜, ·ÊÔ‡ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÈÔ Î·Ï¤˜ χÛÂȘ Ô ™ÂÚ‚Ô·ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. ñ ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Ì ۛÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÂÌfi‰ÈÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÊÔ‡, ÁÈ· Ó· “ÎÏ›ÛÂÈ” οÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú¢ÛÙfi. H ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ K›ÎË ºÈÏ›Ô˘, ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· Â͇ÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. √ π‚¿Ó ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜, ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ √º∫ µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ (5/10/78) ™¤Ú‚Ô˜ ̤ÛÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Û 76 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛËÌ›ˆÛ ÂÊÙ¿ ÁÎÔÏ. ñ AÓ·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó·˘Ï›· TÔ ¢.™ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Õ¯Ó·˜ Î·È Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË Ó‹ÛÔ Ì·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 πÔ˘Ï›Ô˘. «™˘Ì¿Û¯Ô˘ÌÂ Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ Î·È ‰È¿· ÙÔ‡ÙÔ ·Ó·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙȘ 9:00 Ì.Ì», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡, Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔˆÏËı› ‹ ı· ÚÔˆÏËıÔ‡Ó ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·.


16 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ PE¶OPTAZ

± AE§: ¶ƒ√Ãøƒ∏™∂ ™∏ª∞¡∆π∫∞ ∆π™ ¢π∞¢π∫∞™π∂™ √ ƒ√Àπ ∆∑√À¡π√ƒ

™‡ÓÙÔÌ· ÙÔ˘ °ÎÔ˘È·Ì¤ ∆Ô Ù·Í›‰È Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ ∞ÁÎfiÏ· ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∞∂§, ƒÔ‡È ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÏÂÌÂÛÈ·Ó‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ·ÎÚ·›Ô˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ªÈÁÎ¤Ï °ÎÔ˘È·Ì¤. √ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô Ó·Úfi˜ ·›ÎÙ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞∂§. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ƒÔ‡È ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛı› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÎfiÏ· Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹. Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÛÔ Ôχ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÔÈ «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ», ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ ¤ÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ °ÎÔ˘È·Ì¤ Ó· ·›ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ÏÂÌÂÛÈ·Ó‹ ÔÌ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ƒÔ‡È ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹, ·ÎfiÌË Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ¶¿ÌÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ôχ ÙÔÓ ·›ÎÙË ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ñ ºÂ‡ÁÔ˘Ó ÁÈ· ¶Ôψӛ· ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙȘ ¶Ï¿ÙÚ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂§, fï˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂΛ, Ë ÔÌ¿‰· ı· Ù· ÎÚ·Ù¿ «ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿» Ù˘ ηıfiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ™ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ı¤ÚÂÙÚÔ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘, Ù·ÎÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∆Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÂfi, ÂÓÒ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂§ ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¶Ôψӛ·, fiÔ˘ ı· ÌÔ˘Ó ÔÈ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÙÂÏ› Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶¿Ú·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË (ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË). √ ÂÎ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ù˘ ∞∂§ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È Û ÂÚ›Ô˘ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ñ Èڛ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ¢ÂÓ ÂÂʇϷÛÛ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ηıÒ˜ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ¶Ï¿ÙÚ˜. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, «ÎfiËλ Ô ∫¿ÚÏÔ˜ ª¿ÚΘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹‰Ë „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜/ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞∂§ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ·. OÈ 27 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¡ÙÂÁÎÚ¿, ÛÓÙÈ, ∆ÛÈ¿Îη˜, ¶¿Ú·˜, √˘fiÓ, ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, §ÂÁÎÔ˘¤Ó, ∞ÓÙfiÓÈÔ, ∫·ÚÏ›ÙÔ˜, ∞˚ÚfiÛ·, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ƒfiÎÂ, ¡ÙÂÓÙ¤, ªÔÓÙ¤ÈÚÔ, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ªÂÌ¤, §·Û¤ÚÙ·, ™›Ï·˜, ∂ÓÚ›ÎÂ, ∫·ÊÔ‡, ºÚ¤ÓÙÈ, µÔ‡¯Ô, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜, ¶›ÙÛÈÏÏÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊ‹, ∞Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∆Ô Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¶¿ÌÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ¢ÈÔÓ‡ÛË ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, ™ˆÙ‹ÚË Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ∞ÓÙÚ¤· ª·˘Ú‹, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞ÓÙÚ¤· °ÈˆÚÁ·ÏÏ‹, πˆ¿ÓÓË §Ô‡ÙÛÈÔ, ∞ÓÙÚ¤· ∫·ÎÔ˘ÏÏ‹ Î·È µ·Û›ÏË ∫·˚Û‹. ñ ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¡¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∞∂§ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË ‰¤¯ıËΠÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∞ÓÙÚ¤· ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ Û˘Á¯¿ÚËÎÂ, ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∞∂§. √È ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ› ηٿ ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È ÔÈ ¶¿Ú·˜, ºÚ¤ÓÙÈ Î·È ƒfiÎÂ.

ñ AfiÏψӷ˜

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 9/10 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

°PAºEI: NIKO™ NIKO§AOY


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

ñ AE§

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

PE¶OPTAZ

17

°PAºEI: ANTPEA™ ¢HMHTPIOY

± ¢∂¡ •∂º∂À°∂π ∞¶√ ∆√¡ ∞°∞¶∏ª∂¡√ ∆√À ™Ã∏ª∞∆π™ª√ √ ¶∞ª¶√™

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ 4-4-2 ∆ÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi 4-4-2 Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∞∂§, ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤¯ÂÈ ‰È·Ê·Ó› ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜, fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ‰ÈÙ¤ÚÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. √ ÂÍÂÏ›ÍÈÌÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÎfiÔ˘Ù˜ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÂÈÙ˘¯›·, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¢fiÍ·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Î·È ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙÔ… ·Ô¯ˆÚÈÛÙ›. µ¤‚·È·, Ô ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ «ÁÂÓÓ¿» ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ 4-4-2.

·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘/ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÌÈ·Ó ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ı· ·›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ∫·ÊÔ‡, µÔ˘¯fi, ºÚ¤ÓÙÈ Î·È ∂ÓÚ›ÎÂ, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô (¤Ó·˜, Â¿Ó ÙÂÏÈο ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ∂ÓÚ›ÎÂ) ı· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜. ∆· ›‰È· ‰Â‰Ô̤ӷ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ ‰‡Ô

ñ ¶Ò˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ŸÙ·Ó Ô ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ηٿÚÙÈ˙ ÙÔ Ï¿ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÈÓ›ÙÔ ÛÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ›¯Â ηٿ ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÂÊ¿ÚÌÔ˙ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ‰‡Ô ηı·ÚÔ‡˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜, ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÎÚ·›Ô˘˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ Û οı ÌÈ· ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÚԷӷʤÚÂÈ. µ¤‚·È·, ˘¿Ú¯ÂÈ

∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Ë ∞∂§ ı· ‰ÒÛÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·: 1) §Â¯ ¶fi˙Ó·Ó (™¿‚‚·ÙÔ, 23 πÔ˘Ï›Ô˘, 18:00) - Groclin Hotel Field 2) ÿÔÂÏ ªÂÚ ™Â‚¿ (¢Â˘Ù¤Ú·, 25 πÔ˘Ï›Ô˘, 18:00) - Groclin Hotel Field 3) µ¿ÚÙ· ¶fi˙Ó·Ó – ‚’ ¶Ôψӛ·˜ (∆ÂÙ¿ÚÙË 27 πÔ˘Ï›Ô˘, 18:00) Groclin Hotel Field

∆∞ ºπ§π∫∞ ™∆∏¡ ¶√§ø¡π∞

ÂÎ ÙˆÓ ¡ÙÂÓÙ¤, ªÂÌ¤, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ™›Ï·˜ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, fiÙ·Ó Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È 4-4-2. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÁÈ· Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ƒfiÎÂ, ∂ÓÙÌ¿Ú, ªÔÓÙ¤ÈÚÔ Î·È ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ. ∏ ÌfiÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ñ ¢Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ 4-3-3 ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ 4-2-3-1, ÙÔ ÔÔ›Ô, fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· οÓÂÈ ¿Ì˘Ó·, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û 4-5-1 Î·È fiÙ·Ó Î¿ÓÂÈ Â›ıÂÛË Û 4-3-3. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ, ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ¢ËÏ·‰‹, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ı· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÊÙÂÚ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ› ºÚ¤ÓÙÈ Î·È µÔ˘¯fi (Ô ∂ÓڛΠ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙ· ÊÙÂÚ¿), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÎÚ·›ÔÈ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ› ƒfiÎÂ, ∂ÓÙÌ¿Ú, ªÔÓÙ¤ÈÚÔ Î·È ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜, ·˘ÙfiÌ·Ù· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÊÙÂÚ¿, ÂÓÒ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ı¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤ÛÔ˘˜ (¡ÙÂÓÙ¤, ªÂÌ¤, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ™›Ï·˜).


ñ AÏ΋ - OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ - EÚÌ‹˜

18 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ PE¶OPTAZ

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

∞§∫∏: ™∆∏¡ ¶√§ø¡π∞ £∞ «∫∆π™∂π» ∆∏ ¡∂∞ √ª∞¢∞ √ ∫∞´∞º∞™

O TÔÌ›·˜ ¡›ÎÂÓÈÎ.

°È· ÙËÓ ¶Ôψӛ· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞Ï΋˜, ÂΛ fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ «·ı¿Ó·Ù˘», ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˚¿Ê·˜, ¤Ú·Ó ·fi ÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Ë ∞Ï΋ ı· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·, Ì LKS §ÔÙ˙ (23/7), ∑·ÁÎÏÂÌ›Â (26/7) Î·È ∂ÚÌ‹ (28/7) Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÔÌ¿‰·. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë «·ı¿Ó·ÙË» Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ı· ·›ÍÂÈ Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi (6/8), ™·Ï·Ì›Ó· (10/8), ŒÓˆÛË (13/8), ∞∂§ (17/8) Î·È ∞Á›· ¡¿· (20/8). ñ ¶ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ∆ÔÌ›·˜ ¡›ÎÂÓÈÎ ∞ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ∞Ï΋ ·ÔÙÂÏ› Ô ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ªÚ¤ÓÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÛÂÈÚ¿ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ °·ÏÏ›·, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·‰˘Ó·Ì›·/·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙÔ ÁfiÓ·Ùfi ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·

ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Ì¤ÛÔ˜ ·fi ÙÔ ∆fiÁÎÔ ›Ûˆ˜ ˘Ô‚ÏËı› Î·È Û Ӥ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË Ë ∞Ï΋ ˘¤‚·Ï Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ °ÂÚÌ·Ófi ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi ∆ÔÌ›·˜ ¡›ÎÂÓÈÎ. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÁÂÊ˘Úˆı›. √ ·›ÎÙ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤·È˙ ÛÙËÓ ŸÛÓ·ÌÔ˘ÚÁÎ (51 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ / 2 ÁÎÔÏ). ñ ¶‹Ú ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ª¿ÚΘ ªÂ ·ÛÙÚ·È·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞Ï΋˜ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ª¿ÚΘ, Ô˘ ÌfiÏȘ ¯ı˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞∂§. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ ¿Ì˘Ó·˜. ñ ∞Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ∞ÊÚÈηÓÔ› ¶Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ∞ÊÚÈηÓÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Ï΋ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘fi ÌÔÚÊ‹Ó Â¤Ó‰˘Û˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ 18¯ÚÔÓÔ˘˜ °Î·Ó¤˙Ô˘˜ ∫¿ÚÏÔ˜ √¯¤Ó (̤ÛÔ˜) Î·È ƒ·¯Ì¿Ó °ÈÔ˘Û›Ê

(ÂÈıÂÙÈÎfi˜), ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿È ∫·Î¿È (·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ·ÎÚ·›Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜) ·fi ÙËÓ ™È¤Ú· §ÂfiÓÂ. ñ £ÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô °Î·ÚÛ›· •ÂΛÓËÛ ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∞Ï΋ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô §Ô˘‚¿ÌÔ °Î·ÚÛ›· Î·È ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÈ ÛÔ˘‰·›·˜ ¿ÛÙ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ›ӷÈ. ñ ∆· ‰È·ÚΛ·˜ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞Ï΋˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ٷ ·Î¤Ù· ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜: - Platinum (∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÈۋ̈Ó, ·ÙÔÌÈ΋ ÔÏ˘ıÚfiÓ·): 1000 ¢ÚÒ - Gold (∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÈۋ̈Ó, ηڤÎÏ· Ì ̷ÍÈÏ·Ú¿ÎÈ): 600 ¢ÚÒ - Silver (∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÈۋ̈Ó, ηÓÔÓÈ΋ ηڤÎÏ·): 400 ¢ÚÒ - Bronze (∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÎÂÚΛ‰· οو ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜): 300 ¢ÚÒ - Classic (∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÎÂÚΛ‰· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÎÂÚΛ‰·˜): 200 ¢ÚÒ - Student (ª·ıËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜): 100 ¢ÚÒ - Junior (∞fi 1 ˆ˜ 12 ∂ÙÒÓ): 50 ¢ÚÒ

± ∂∆√πª√π ™∆√¡ √§Àª¶π∞∫√ °π∞ ∆√ µ∞™π∫√ ™∆∞¢π√ TH™ ¶ƒ√∂∆√πª∞™π∞™

± EPMH™

¶¿ÂÈ ÛÙËÓ... ÍÂÓÈÙÈ¿ ™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Ô EÚÌ‹˜, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. Afi ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÂÚÓ¿ 27¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÚÛÈ ¤·È˙ Û ÔÌ¿‰· °' ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì˘ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ “ÊÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˘˜”. H ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ AÚ·‰›Ô˘ ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· (16/7) ÁÈ· ÙËÓ ¶Ôψӛ·, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘, Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ˆ˜ ÙȘ 29 IÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ Â›ÛËÌË “ÚÒÙË” ÙÔ˘ EÚÌ‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘˜ Ù· 13 ·fi Ù· 14 Ó¤· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù·. AÔ˘Û›·˙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fiÎÙËÌ·, Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ªÈη¤Ï ∞ÓÙÔ˘¿Ó ∫Ô‡ÚÈÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙË ™ÎÔÙ›· ÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË ™ÎÔÙ›·. O 28¯ÚÔÓÔ˜ (05/03/1983) ∫Ô˘ÚȤ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™ÎÔÙ›·˜, fiÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë Ã¿ÌÈÏÙÔÓ ™ÎÔÙ›·˜. TÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ Ã¿ÌÈÏÙÔÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ 13 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ (ÙÚÂȘ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹) Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ¡Ù·ÓÙ›, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ηӤӷ ·È¯Ó›‰È Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤Ê˘ÁÂ Î·È ‹Á ÛÙËÓ Ã¿ÌÈÏÙÔÓ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤Ú·ÛÂ Î·È ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ (¶Ú¤ÛÙÔÓ, ¡fiÙÈÁ¯·Ì ºfiÚÂÛÙ, ªÚ¤ÓÙÊÔÚÓÙ, ŸÏÓÙ¯·Ì, ∫ÈÓÙÂÚÌ›ÓÛÙÂÚ, ƒfiÛÙÂ˚Ï, ™È¤ÊÈÏÓÙ °Ô˘¤ÓÛÙÂ˚, ¡ÔÙ˜ ∫¿Ô˘ÓÙÈ Î·È °ÎÚ›ÛÌÈ). ∂›Û˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ µ·ÚÓÙ Î·È Ù˘ ÿÎÂÛÔ˘ÓÙ. O °¿ÏÏÔ˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·. O ÚÔÔÓËÙ‹˜ §Ô‡Î·˜ X·Ù˙ËÏԇη˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ∂ÚÌ‹˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ∞' ηÙËÁÔÚ›·. ¶ÚfiÛıÂÛ ÔÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ó· ÙË ¯·›ÚÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜. ¢‹ÏˆÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ "fi,ÙÈ ˙‹ÙËÛ· ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi”. ◊Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙËÓ “ÚÒÙË” Ô µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ™ÂÚÙ˙È¿Ô. ¢ÂÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ·ÎfiÌ· ηٿ fiÛÔÓ ı· ·ÔÎÙËı›. ñ BÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÿÏÈ KÈÚÈ¿ÎÔÊ, BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ·ÏÈfi˜ ·›ÎÙ˘, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË.

Afi ÙËÓ “ÚÒÙË” ÙÔ˘ EÚÌ‹.

- Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ô ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÛËÁËı› ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ºÂÚ¿ÚÔ

Afi ÙËÓ “ÚÒÙË” ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ Ì·˘ÚÔÚ·Û›ÓˆÓ.

µ·Ï›ÙÛ˜ ÁÈ· ∆Ú›· ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È· ñ ∆Ô˘ ∞ÓÙÚ¤· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÁÈ· Ù· ∆Ú›· ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Û ÔÈÔ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ «Ì·˘ÚÔÚ¿ÛÈÓÔ˘˜», ¤Ú·Ó οÔÈˆÓ ÌÈÎÚÔÂÓԯϋÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÓȈÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›·. ñ ∂ÎÎÚÂÌ› ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. «∏ ÌfiÓË ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ¯ˆÚ›˜ ¢ı‡ÓË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∆ÔÓ ª·¯fi ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙· Î·È Â›¯· ¿ÚÂÈ Î·Ï¤˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙·Ì ÙÔ ı¤Ì· Ì ٷ

¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯¿Ï·Û ÙË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›¯·ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ú›ÛÎÔ˘. °È’ ·˘Ùfi Â›Ì·È Ï›ÁÔ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜. ∂›Ì·ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ¿Ì Û ¿ÏÏË Ï‡ÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì Ôχ», ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ «∞ıÏËÙÈ΋ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜» Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, Ô ∂ÏÏ·‰›Ù˘ ÎfiÔ˘Ù˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÛËÁËı› ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ˘fi ‰ÔÎÈÌ‹Ó πÙ·ÏÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ºÂÚ¿ÚÔ, fi¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ηۤ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ. ñ «£· ‰È‰¿ÍÔ˘Ì ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·» √ ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ «∞ıÏËÙÈ΋ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜» ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ,

·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ·: «¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ‰ÒÛˆ Û fiÏÔ˘˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙ· ÊÈÏÈο, ÒÛÙ ӷ ¤¯ˆ Ï‹ÚË ¿Ô„Ë. £· ‰È‰¿ÍÔ˘Ì ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÈϤÁÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ ηٿÛÙ·ÛË» Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û¯ÔÏ›·Û ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: «∆Ô Î·Ïfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ˆ˜ ÔÌ¿‰·. ∞Ó Â›Ì·ÛÙ ηϿ ÂÌ›˜, ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ηÏfi. ∞˜ ÌËÓ ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙÂ, fï˜. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ó, .¯., ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÓÙ¤ÚÌÈ, ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ò˜ ı· Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ ·Ó ¤ÚıÔ˘Ó Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ¿Û¯ËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ı· ÂËÚ·ÛÙ› Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜». ñ ∆¤ÏÔ˜ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ¢È·ÊÔÚ¿ ÚԤ΢„ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ Ó·Úfi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ∞ÓÙÚ¤· ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ «Ì·˘ÚÔÚ¿ÛÈÓÔ˘˜».


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

ñ OÏ˘ÌÈ·Îfi˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

™YNENTEY•H

19

°PAºEI : A§E•H™ ¶AM¶O™

N›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

± ∞¶√∫§∂π™∆π∫∏ ™À¡∂¡∆∂À•∏ TOY E§§HNA ¶PO¶ONHTH ™∆∏¡ «∞.Ù.∫.»

«¶ÚfiÎÏËÛË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜» ñ °ÂÌ¿ÙÔ˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ô 40¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‚¿˙ÂÈ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ¶ÚÔÛˆÔÔÈ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷο ˙fiÚÈÎË ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ οı ÚÔ‚È‚·˙fiÌÂÓÔ˘

ñ ∫‡ÚÈ ¶··‰fiÔ˘ÏÂ, ÁÈ·Ù› ÂÈϤͷÙ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ Û·˜; ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Â›¯· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì›· Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÔÌ¿‰· Ù˘ Superleague, ·Ê’ fiÙÔ˘ ˘¤ÁÚ·„· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ·˘Ùfi Ì ¤ÊÂÚÂ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ô˘ ›¯· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ. §¤ˆ ·ÓÔ‰È΋, ‰ÈfiÙÈ ÔÏÏÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ •¿ÓıË ¤Î·Ó· ·ÏÒ˜ ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÔÚ›·, ͯÓÔ‡Ó fï˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›·, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚· ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜. °È· ̤ӷ ¿ÓÙÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÚfiÎÏËÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¿Úˆ ÌÈ·Ó ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÙËÓ ¿ˆ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¿Óˆ. £¤Ïˆ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ -‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ªÂ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜ Û ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ô˘ ÙȘ ·ÁÓÔ›˜ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·›ÍÂÈ Ì¿Ï·. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÈηÓÔÔÈ› Â›Ó·È fiÙÈ, fiÛ· ›·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Á›ÓÔÓÙ·È ÙÒÚ· Î·È ÁÂÓÈο ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó fiÏ· Î·È ‹‰Ë Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı›. Œ¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤڈ, ‰ÈfiÙÈ Î·È Î·ÏÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ¤¯ˆ Î·È Î·Ïfi Îϛ̷ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞Ô̤ÓÂÈ ϤÔÓ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÚ¿Ûˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤Ïˆ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. «¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹» ñ µ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹; •¤Úˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÔÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ οÙÈ: ‰ÂÓ Â›Ì·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∫·È ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÌÈ·Ó ÔÌ¿‰· Û·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ñ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¶Ò˜ ‚ÈÒÓÂÙ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·; ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÙÔ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¢‡ÛÎÔÏÔ, ‰ÈfiÙÈ, .¯., ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ¤Ó·Ó ·›ÎÙË (ÈÙÛÈÚÈο ‹ ͤÓÔ) ÎÔÈÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È

Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÈ «Ì·˘ÚÔÚ¿ÛÈÓÔÈ» ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘

•¿Óı˘. ∏ «∞.Ù.∫.» Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ 40¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÈ·Ó ÂÍfi¯ˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÎÈ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË (Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ Û ΢ÚÈ·Îfi ̤ÛÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘

∆·ÎٷηϿ), ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÛÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

√ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÙÔ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Ù˘ «∞.Ù.∫.» ∞ϤÍË ¶¿ÌÔ.

«™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÌ·Ù·» ñ °È·Ù› ÚÔÔÓËÙ¤˜, fiˆ˜ ÂÛ›˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜, ‰ÂÓ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ Ó¤ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· Û ÂÌÈÛÙ¢Ù› οÔÈÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂȘ ÚÒÙ· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘, Ó· οÓÂȘ ÂÈÙ˘¯›·. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ™¿‚‚·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÓÔÛ› ÙfiÛÔ ‚·ÚÈ¿ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ñ ¶Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙÂ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û’ ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô

ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ. ∂˘¯¿ÚÈÛÙÔ Á›ÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¯Ù›˙ÂȘ ·fi Ù· ıÂ̤ÏÈ· -Ì ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Î·È ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ- ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ʤÚÓÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂›Ó·È ÚfiÎÏËÛË ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜, ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂȘ η›ÚȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, ÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂȘ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ʤڈ ·›ÎÙ˜, ·Ê’ ÂÓfi˜ Û ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ù·ÈÚÈ·ÛÙÔ‡˜ Û ÛÙÈÏ Ì ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·›˙Ô˘Ó ‰›Ï·-‰›Ï·. «Œ¯Ô˘Ì ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÂıÓÈ΋» ñ ¶ÔÈ· ÁÓÒÌË ¤¯ÂÙ ۯËÌ·Ù›ÛÂÈ

‚Á‹Î·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÙfiÛ· ¿Ï˘Ù· ÛÙË ÊfiÚ·; ŸÙ·Ó ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È·, Ù· ÎÔ›Ù·Í· ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó·, ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È Â›¯· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û οÔÈÔ (ˆ˜ ·›ÎÙ˘ ‹ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜) Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‹ÍÂÚ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∆Ô ‚Ï¿ÙÔ˘Ó. ∫·È ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÎÈfiÏ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fï˜ ηٿ fiÛÔÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·˘Ùfi… ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· Ù›ÔÙÂ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ηÂÏÒÓÔÓÙ·È, ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÓÔÓÙ·È, ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Í·Ó·¿Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ. ∂Ï›˙ˆ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ.

ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤ÂÈÙ· ·fi ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ; ∏ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ù· ÂÚÁÔÌÂÙÚÈο ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∏ ÔÌ¿‰· ‰È¤ıÂÙ ÔÈÔÙÈÎfi ÚfiÛÙÂÚ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜. ™ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ٷϤÓÙ·, ∫‡ÚÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÒ fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∞Ó ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛˆÛÙ¿, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿Ïˆ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ó

ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ¤Íˆ ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ. øÛÙfiÛÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú˘ÛÈ ¤Ù˘¯Â 38 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ‰¤¯ÙËΠ¿ÏÏ· ÙfiÛ·. ∞˘Ùfi Â̤ӷ ÌÔ˘ ϤÂÈ Î¿ÙÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÈıÂÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ¶ÚÒÙÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ‡ÎÔÏ· ÁÎÔÏ. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ı¤Ûˆ Û οı ·›ÎÙË Ù· ‚·ÛÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛˆ ÙËÓ

·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ¿Ì ÛÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ Â›ıÂÛË Î·È Ù· ÁÎÔÏ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÎfiÛÌÔ ÛÙ· Á‹‰·, ·ÏÏ¿ Ë ¿Ì˘Ó· ʤÚÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∆Ô ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ù˘ ÚÔÔÓËÙÈ΋˜ ñ Œ¯ÂÙ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ù ӷ ÌÂÏÂٿ٠ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Û·˜ ÛÙÔÓ √º∏ ÙÔ˘ ŒÁΠ°Î¤Ú·ÚÓÙ. ¶fiÙ Ì‹Î ̤۷ Û·˜ ÙÔ… ÌÈÎÚfi‚ÈÔ; ∞fi Ù· 23 ›¯· ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÈ fiÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó’ ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ٛÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Â›¯· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÁÈÓfiÌÔ˘Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌfiÏȘ ÙÂÚÌ¿ÙÈ˙· ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌÔ˘ ηÚȤڷ. ñ √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ Û·˜ ›¯Â Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ «Ó· Â›Û·È ‹ÚÂÌÔ˜, Ó· ¤¯ÂȘ ηı·Úfi Ì˘·Ïfi Î·È ¿ÓÙ· Ó· Ù· ¤¯ÂȘ ηϿ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜». ∞ԉ›¯ıËÎ·Ó Î·Ïfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ‹ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·; ¶ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·! ∏ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ú¿ÁÌ·, ÌfiÓÔ Î·Ï‹ ÚÔfiÓËÛË ‹ ÌfiÓÔ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÛ·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔÓ ∆‡Ô, ÙÔ˘˜ ·Ù˙¤ÓÙˉ˜ Î.¿. ∞˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· - Ù¤ÛÛÂÚ·, fï˜, Ô˘ ÌÔ˘ ›¯Â ÂÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Î·È Ù’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ. π‰›ˆ˜ ÙÔ Ó· Ù· ¤¯ÂȘ ηϿ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ‡ Ó· Â›Û·È ‰›Î·ÈÔ˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ Ϙ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó· ‚¿˙ÂȘ fiÚÈ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜. ¡· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Á›Ù ÁÈ· ηʤ, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔfiÓËÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ú¿ÁÌ·. ∂ÁÒ ıˆÚÒ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ οӈ ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˘˜, Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô. «¶¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë Ù·ÎÙÈ΋» ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û·˜; ∂›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ UEFA Pro, fiÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È √ÏÏ·Ó‰Ô› ηıËÁËÙ¤˜. √È ·fi„ÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ Ò˜ ¯Ù›˙ÂȘ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÚÔfiÓËÛ‹ ÛÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∞Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ηÏÔ˘ÒÛÂȘ Ù·ÎÙÈο ¤Ó·Ó Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÂÈıÂÙÈÎfi, ¤¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Î·È ·›ÎÙ˜ ËÁ¤Ù˜, ÙÔ ÚÒÙÔ fï˜ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÂÁÒ Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È ·›ÎÙ˜-ÓÈÎËÙ¤˜. ∫·È οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ¤ÙÛÈ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›, Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ‚Ϥˆ fï˜ fiÙÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ›.


ñ ™·Ï·Ì›Ó· - ÕÚ˘ - ¢ÂÚ‡ÓÂÈ·

20 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ PE¶OPTAZ

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

APH™: ¶I£ANO NEE™ ¶PO™£HKE™ ñ ¢EYTEPH EYKAIPIA ™TO PANTO™AB§IEBIT™ K·ıÒ˜ Ô ÕÚ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Ô˘ Û ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‰›ÓÂÙ·È ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Ó¤· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙË ™ÂÚ‚›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î P·ÓÙÔÛ¿‚ÏÈ‚ÈÙ˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ (·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠοÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·) ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ¢ηÈÚ›·, fiÙ·Ó Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Â› ™ÂÚ‚ÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. Afi ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÂÚÓ¿ Ô ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î NÂfiÊ˘ÙÔ˜ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘

ÙÔ˘ ÕÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¡ÙÔ‡Û·Ó ªÈÙfiÛ‚ÈÙ˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ∑Ï¿ÙÈÌÔÚ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, ÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. EÍ¿ÏÏÔ˘, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÎÈ ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. A˘Ùfi ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ñ OÈ ‰ÈϤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ “ÂÏ·ÊÚ¿˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜”. H Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰›ÓÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. √È ÚˆÈÓ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í Û ·Û΋ÛÂȘ Ì ‚¿ÚË Î·È ÙÚ¤ÍÈÌÔ,

ÂÓÒ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË Û ·Û΋ÛÂȘ Ì Ì¿Ï·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋. O NÙÔ‡Û·Ó MÈÙfiÛ‚ÈÙ˜ Ì ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘ £Ú¿ÛÔ KÔÓÈÒÙË Î·È ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ XÚ‹ÛÔ B‡ÚˆÓÔ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ fiÚÂÍË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÊÈÏÈÎfi ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙË ™ÂÚ‚›·. E›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰›ÙÂÚÌ· ÛÙȘ 22 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. K·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙË ™ÂÚ‚›· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ Ù¤ÛÛÂÚ· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.

± H NEA ™A§AMINA EK§EI™E TO MANOY™AKH, ENø £E§EI KAI ZE BITOP

£ˆÚ·Î›˙ÂÙ·È Ì ¶¤Î·ÚÈÙ˜

± ANA°ENNH™H

¶‹Ú ÕÏ‚È˙ Î·È K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, ¤ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÛÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ. ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ Î·È Ô A‰¿ÌÔ˜ A‰¿ÌÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì ÎÚÔ·ÙÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ƒÔÌ¤ÚÙÔ ÕÏ‚È˙, Ì ÌÔÓÔÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. √ ÕÏ‚È˙ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙÔ˘ ∞‰¿ÌÔ˘ ∞‰¿ÌÔ˘ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ù¯ÓÈÎfi. ∂›Ó·È 26 ¯ÚfiÓˆÓ (6/9/1984), ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1,81 Ì. √ ÕÏ‚È˙ Â›Ó·È Ô ¤ÌÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, °ÈÒÚÁÔ ∆ÙfiÊ·, ÃÚ›ÛÙÔ ∫ÔÙÛÒÓË Î·È √‡ÁÎÔ ™Ô˘¿Ú˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¤Ú·Û ·fi ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¿ÊËÛ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔÓ ∞‰¿ÌÔ ∞‰¿ÌÔ˘, Ô˘ ¿Ó·„ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. O K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÙÔ A¶OE§ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Û OÏ˘ÌÈ·Îfi, £O´ Î·È ¢ÈÁÂÓ‹ MfiÚÊÔ˘. √ ∞‰¿ÌÔ˜ ∞‰¿ÌÔ˘ „¿¯ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο Ó· ‚ÚÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ χÛÂȘ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. √ ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤Ú·Û ‹ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈfi ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ô AÚÁÂÓÙÈÓfi˜ °Î›ÓÙÚÂ, ηıÒ˜ ÎÈ Ô EÏÏ·‰›Ù˘ ÕÁÁÂÏÔ˜ MԢΤ·˜. O °Î›ÓÙÚ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. A‰¿ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ·ÔÎÙËı›. O MԢΤ·˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ∫Ï·‚ȤÚ, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ¡·ÁΤÏÂ Î·È ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔÈ §¿ÓÙ· Î·È ™ÂϤÛÙ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ·fi ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο. ™Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ì›ˆÙÔ Ú˘ıÌfi. O °ÈÒÚÁÔ˜ TfiÊ·˜ ·›¯Â ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ›ˆÛ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ. TÔ ‚·ÛÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· TÚ›· ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È· ·fi ÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

£ˆÚ·Î›˙ÂÙ·È Ì ¶¤Î·ÚÈÙ˜ M ‰˘Ô ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë N. ™·Ï·Ì›Ó·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ N›ÓÔ ¶¤Î·ÚÈÙ˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÎÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ, Î·È ÙÔÓ EÏÏ·‰›ÙË ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ¢ËÌ‹ÙÚË M·ÓÔ˘Û¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ EıÓÈÎfi Õ¯Ó·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÓËÛ›. √ ¶¤Î·ÚÈÙ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ÙË ¢ÈÓ·Ìfi µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ¡fi‚ÈÛ·ÓÙ ™ÂÚ‚›·˜. √ M·ÓÔ˘Û¿Î˘, Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ¤ÚÛÈ ÛÙ· ∆ڛηϷ Î·È ÛÙË ÛÂ˙fiÓ 2008-2009 ¤·ÈÍ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Õ¯Ó·˜, ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¡Ù›ÍÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÌ¿‰·˜, fï˜ ÚÔÔÓÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· Ì ÙÔ˘˜ «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜». ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. TÔ ı¤Ì· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. OÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â·Ê¤˜ Ì °¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ, ÂÓÒ Â›Ó·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Z BÈÙfiÚ, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ AE§ ¤ÚÛÈ Î·È Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜. MÂÁ¿ÏÔ ÂÌfi‰ÈÔ, fï˜, ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÈ „ËϤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ Z BÈÙfiÚ. ™ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ô Ó·Úfi˜ ÕÁÁÏÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î N¤Ù·Ó ™·ÓÛ¿Ú· (·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ KfiÚÌÈ T¿Ô˘Ó), ÁÈ· ÙÔÓ Ô ÔÔ›Ô ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ™ÙÈ‚ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ™ÙÈ‚ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, Ë ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ·ÎfiÌ· ÙÚÈÒÓ ·ÈÎÙÒÓ, ÂÓfi˜ ‰ÂÍÈÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯·Ê, fiˆ˜ Î·È ÂÓfi˜ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. ¢Â˘Ù¤Ú· Ë “Â›ÛËÌË” H Â›ÛËÌË “ÚÒÙË” Ù˘ N. ™·Ï·Ì›Ó·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 6:00 Ì.Ì.

Afi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË “ÚÒÙË”. ÛÙÔ “AÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜”, Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ K‡ÚÔ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ. ¶ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ı· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ªª∂, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂÈÛ‹ÌˆÓ «¡È΋˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘» ÛÙȘ 4:30 Ì.Ì., ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ.

µ·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘ ›ӷÈ: ñ ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ 2011-2012 ñ ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ñ ¢È¿ÊÔÚ· ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙȘ 6.00 Ì.Ì. Ë Â›ÛËÌË ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘.

OÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤È·Û·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ‰ÈϤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ªÂÓÂÔ‡. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Ì›ÏËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯‹ıËΠηϋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∂›Û˘ ÙËÚ‹ıËΠÌÔÓfiÏÂÙË ÛÈÁ‹ ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÛÙÔ M·Ú›.

O ™ÙÈ‚ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘.


ñ ı¤Ì·

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

21

°PAºEI : ANTPEA™ ¢HMHTPIOY

± ∏ «∞.Ù.∫.» ¶∞ƒ√À™π∞∑∂π ∆√À™ ∞¡∞™∆∞§∆π∫√À™ ª∂™√À™ ∆√À ∞¶√∂§, ∆∏™ √ª√¡√π∞™, ∆∏™ ∞¡√ƒ£ø™∏™, ∆∏™ ∞∂§ ∫∞π ∆∏™ ∞∂∫

∞Ó ¤¯ÂȘ ÂÍ¿ÚÈ· ‰È¿‚·ÈÓ ™ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ë ÈÔ Ó¢ڷÏÁÈ΋ ı¤ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘, ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ô˜ Ó· «‰¤ÓÂÈ» ·ÚÌÔÓÈο ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÊÙË ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ·Ï¿ ÛÙËÓ ·Ó·¯·›ÙÈÛË ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó·

Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, Ó· ¤¯ÂÈ ËÁÂÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ∆Ô ∞¶√∂§ «¤ÎÙÈÛ» ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏˆÓ ªÔڿȘ Î·È ¶›ÓÙÔ, ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÓÈÎËÙ‹. ∞˘Ùfi ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈÌËı› Î·È Ë √ÌfiÓÔÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ™¿Ï·ÙÈÙ˜, ÂÓÒ Ë ∞ÓfiÚıˆÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÛÈÓÔ‡˜

∞ÁΤÏÔÊ Î·È ª·Ú·ÁÎfi. ™Ù·ıÂÚfi ‰›‰˘ÌÔ ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ∞∂∫ Ì ÙÔ˘˜ √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜ º·Ó ¡Ù¿ÈÎ Î·È §›ÓÛÂÓ, ÂÓÒ Ë ∞∂§ ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Ì ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ªÂÌ¤ Î·È ¡ÙÂÓÙ¤. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ Ë «∞ıÏËÙÈ΋ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ, ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ‹:

∞¶√∂§: ª√ƒ∞´™ – ¶π¡∆√ - ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ: °È¿¯ÈÙ˜, ™·ÙÛÈ¿˜, ∞ÙfiÚÓÔ, ª·ÓÙԇη √È ªÔڿȘ Î·È ¶›ÓÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ‰›‰˘ÌÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤Ó· ·’ Ù· ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. √È ‰‡Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ «¤‰ÂÛ·Ó» ÛÙÔÓ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ›Ï Ô ¤Ó·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. √ ªÔڿȘ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ – Ì˯·Ó‹, Ô˘ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· Ù· ‰›ÓÂÈ fiÏ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· «Î·ı·Ú›ÛÂÈ» ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ºÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ̤ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ¶›ÓÙÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÈÔ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∞¶√∂§. √ ¶›ÓÙÔ Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ Î·È Á˘ÚÔʤÚÓÂÈ ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ «ÎÔ˘Ù›», ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ ÈÔ Û˘¯Ó‹ Â·Ê‹ Ì ٷ ‰›¯Ù˘·. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È „ËÏÔ›, Ì Ôχ ηϋ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ηı·Úfi Ì˘·Ïfi, ÂÈı·Ú¯›·, ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÓÈÎËÙ‹. ø˜ ÙÚ›ÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Ô °È¿¯ÈÙ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ·fi„ÂȘ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È. ∆¤Ù·ÚÙÔ˜ «Î·ı·Úfi˜» ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Â›Ó·È Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Î·È Ì·¯ËÙÈÎfi˜ ™·ÙÛÈ¿˜, ÂÓÒ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ı¤ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ∞ÙfiÚÓÔ Î·È ª·ÓÙԇη, fiÙ·Ó Ô π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘.

√ª√¡√π∞: ™∞§∞∆π∆™ – §∂∞¡∆ƒ√ - ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ: ∫·Û¤ÎÂ, ∞ÁÎÔ˘È¿Ú, ƒÔ˘¤‰·, ª·ÎÚ›‰Ë˜, ª·Úο۷ ∞Ó Î·È Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÛÙËÓ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ™¿Ï·ÙÈÙ˜ Î·È §Â¿ÓÙÚÔ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛ˘ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Û ·fi‰ÔÛË ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ «Ú·Û›ÓˆÓ», ηıÒ˜ Î·È ˘fi‰ÂÈÁÌ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ, Ô §¤Ô Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ì ÂÈıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È Ë √ÌfiÓÔÈ· ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË, ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ Ì˘·Ïfi, ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘, ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙËÓ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È. °È’ ·˘Ùfi ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Ô ™¿Ï·ÙÈÙ˜, ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ «Î·ı·Úfi˜» ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, Ô˘ ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÈÛÔÚÚÔ›·. ŒÙÛÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ô §Â¿ÓÙÚÔ, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÈÔ ¿ÓÂÙ·. √ ™¤Ú‚Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‡„Ô˜ Î·È ı· ‰›ÓÂÈ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙȘ ÛÙ·ÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ, ÂÓÒ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È Ì ÂÎÙfiÈÛÌ·. ∆ÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ™¿Ï·ÙÈÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ô ∫·Û¤ÎÂ, ÂÓÒ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎÔÁÂÓ›˜ ·›ÎÙ˜ ΤÓÙÚÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ∞ÁÎÔ˘È¿Ú, ƒÔ˘¤‰·, ª·ÎÚ›‰Ë˜ Î·È ª·Úο۷.

∞¡√ƒ£ø™∏: ∞°∫∂§√º – ª∞ƒ∞°∫√™ - ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ: §·Ì¿Ó, ∫fiÏÈÓ, ™È¤Ï˘ √ ÔχÂÈÚÔ˜ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜, ™Ù¿ÓÈÛÏ·‚ ∞ÁΤÏÔÊ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘ Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ Ù˘ ̤ÛÔ˜. •¤ÚÂÈ Ô‡ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ·, οÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. µ¿˙ÂÈ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÛÙËÓ «ÊˆÙÈ¿» Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÂÚ¿ Ó¢ÌfiÓÈ·, ÂÓÒ Ì ÙÔ Î·ı·Úfi Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Û ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ë ∞ÓfiÚıˆÛË ‰¤¯ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ›ÂÛË. ªÂ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· fi‰È· ·›˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ Û›ÁÔ˘ÚË ¿Û·, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÛÔ˘Ù Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ·›˙ÂÈ Ô ª·Ú·ÁÎfi˜, ¤Ó·˜ ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛËψ̤ÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ Â›Ó·È Ì·¯ËÙÈÎfi˜, Ì Ôχ ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ê¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ù· ‰‡Ô ÙÔ˘ fi‰È·. ™¿ÓÈ· ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂı› ¿Ó·Ú¯·. ƒfiÏÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, fiÙ·Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË, Î·È Ô §·Ì¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘. ∫·Ïfi˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ı¤ÛË Â›Ó·È Î·È Ô ™È¤Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÂÓÒ Ï‡ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ∫fiÏÈÓ, Ô˘ fï˜ Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜.

∞∂§: ª¶∂ª¶∂ – ¡∆∂¡∆∂ - ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ: ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ™›Ï·˜, ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ ÃˆÚ›˜ ‰Â›ÁÌ· ·fi οÔÈÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï›˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÛÙËÓ ∞∂§. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ‹ıÂÏÂ Û·Ó ÙÚÂÏfi˜ ÙÔÓ ªÂÌ¤, ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞’ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ «ÎÔÓÙÔ‡» ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ∞∂§, ÂÓfi˜ ·›ÎÙË ‰ÈÔÚ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ËÁ¤ÙË, Ô˘ ‚ϤÂÈ Á‹‰Ô, ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Ì›· ÙËÓ Ì¿Ï·, ÙÚ¤¯ÂÈ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ· Î·È ·Ú¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÛÙȘ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜. ¶·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È Ô ¡ÙÂÓÙ¤, Ô˘ ı· ÙÔÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÛÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÎfiÏ· Â›Ó·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, „ËÏfi˜, Ì ÁÂÚ¿ Ó¢ÌfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ηÓ›˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› «Î·ı·Úfi˜» ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ·›ÍÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∞∂§, ª¿ÚÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. √ ™›Ï·˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ·ÏÏ¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‚Ô‹ıÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·Ú¿ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο. ∂¿Ó ·Ú·ÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË, ÎfiÊÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È Ô ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, Ô˘ fï˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜.

∞∂∫: º∞¡ ¡∆∞´∫ – §π¡™∂¡ - ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ: ÕÏÊ·, °ÎfiÌÂ˙, ¡Ù›Ì¯, ™ÎÔÂÏ›Ù˘ ªÂÙ¿ ÙÔ ∞¶√∂§, Ë ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂοı·ÚÔ ‚·ÛÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È Ë ∞∂∫. ∞’ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ ÔÈ ‰‡Ô √ÏÏ·Ó‰Ô›, ÔÈ º·Ó ¡Ù¿ÈÎ Î·È §›ÓÛÂÓ, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·¯ÒÚÈÛÙÔÈ, ηıÒ˜ Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó «‰¤ÛÂÈ» ·ÚÌÔÓÈο. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ‡„Ô˜ ÁÈ· ·›ÎÙË Î¤ÓÙÚÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ÁÂÚfi Ûηڛ Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ Ó¢ÌfiÓÈ·, Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Ó· ·Ì‡ÓÔÓÙ·È Ì „ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜. °ÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ô ¤Ó·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·. ¶¿ÓÙ· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È fiÙÂ Ô ¤Ó·˜ Î·È fiÙÂ Ô ¿ÏÏÔ˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ¿ÓÙ· Ó· ̤ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ∂›Û˘, ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Â›Ó·È Ô ™ÎÔÂÏ›Ù˘ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ Ô Ó·Úfi˜ ÕÏÊ·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·ÚÔ˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ·ÎfiÌË ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Í›·˜. ™Ù· ÏËÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÏÏÔÓ Î·ı·Úfi ·›ÎÙË Î¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ·›˙Ô˘Ó ÂΛ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¡Ù›Ì¯ Î·È Ô ÂÈıÂÙÈÎÔÁÂÓ‹˜ °Î·ÚÛ›·. ** ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÛÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì·˜, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ë ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓ›Û¯˘ÛË.


ñ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜

22 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ PE¶OPTAZ

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

 ¶ÔÈÔÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÕÓÙÚÔ TÛÔÎο

¶§ANO TPIETIA™ A¶O ¶E°EIA X·ÌËÏfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¿ÏÈ ÌÈ·˜ ηϋ˜ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï¿ÓÔ ÙÚÈÂÙ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÕÓÙÚÔ ∆ÛÔÎο. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· Î˘Ì·Óı› Á‡Úˆ ÛÙȘ 370.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ù· ¤ÛÔ‰· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 600.000 ¢ÚÒ, οÙÈ Ô˘ ı·

‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ Ï¿ÓÔ ·ÔÏËڈ̋˜ ·ÏÈÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. √ ÕÓÙÚÔ˜ ∆ÛÔÎο˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÍ‹Ú ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÚÔۋψÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÕÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¶¿ÌÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó·Úfi ∂ÏÏ·‰›ÙË ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi °ÈÒÚÁÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¶¤ÁÂÈ· ÁÈ· Ó·

‰ÔÎÈÌ·ÛÙ›, Ô ÕÓÙÚÔ˜ ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ ı· ʤÚÂÈ Î·È °¿ÏÏÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi «ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ». ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê, Â›Ó·È 23 ÂÙÒÓ Î·È ·Ó ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ï¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ı· ·ÔÎÙËı›. ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ Û ¿Ì˘Ó· Î·È ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ı· «ÎÏ›ÛÂÈ». ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÙÔ ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ‰fiıËΠÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 18 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶¤ÁÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

¢˘Ô ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË

O §fiÈÓÙ OÁÈÔ‡ÛÔ˘. Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ∞∂¶ Û˘ÌʈӋ۷Ì ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∂ΛÓÔ Ô˘ ›¯· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‹Ù·Ó ÚÈÌ ·Ófi‰Ô˘, fiˆ˜ Î·È Î·Ù¿ÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ

¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi Î·È ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë fiÚÙ· ÁÈ· ̤ӷ ÛÙËÓ ∞∂¶. E›Ì·È ϤÔÓ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È „¿¯Óˆ ÁÈ· ¿ÏÏËÓ ÔÌ¿‰·, η٤ÏËÍÂ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜. ñ O °. ¶··¤Ù˘ ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ¶¿ÊÔ˘ (KfiÛÌÔ˜ Fm), Ô Úfi‰ÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜

¶··¤Ù˘ ÂͤÊÚ·Û ·fi ÙË ÌÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. «Œ¯Ô˘Ì ÂÓÈÛ¯˘ı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ ›ӷÈ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ A’ ηÙËÁÔÚ›·. ™›ÁÔ˘Ú·, fï˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∂ȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È fï˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó·ÚÔ‡˜, Ì ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ó· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ. ¶¿ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ηÈÚfi˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤Ó· ۈ̷ÙÂ›Ô ¤‚Á·˙ ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡˜, Î·È ·˘Ùfi ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ʤÙÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ ÔÏÏ‹ fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÛÙ‹ÚÈÍË». ñ ™Â ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÂͤÏÈÍË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, Ô Î. ¶··¤Ù˘ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ô ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÔÛfi ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 100.000. H ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË ϤÔÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÓÔÌÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ¤ÍˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡.

ONH™I§§O™: ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÁÈ· ÂχıÂÚÔ˘˜ ∞fi ÙËÓ ÙËÓ ¶¤ÙË 14/7 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ó‹ÛÈÏÔ˘ °ÎÂfiÚÁÎÈ ¶ÂÙÎfiÊ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ™Ù· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ™ˆÙ‹Ú·˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ì‚·ÙÈ΋

˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ì ۈ̷ÙÂ›Ô Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ‹ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘˜ ۈ̷Ù›Ô. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ™ˆÙ‹Ú·˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙȘ

 O£E§§O™

A¤ÎÙËÛ ÙÔÓ NÙÔ‡ÎÈÙ˜, ¿ÂÈ Î·È ÁÈ· ̤ÛÔ

 ¶AºO™/ O°IOY™OY KAI KA™KABE§ TA NEA A¶OKTHMATA

ŒÊı·Û·Ó ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂¶ Ô °Î·Ó¤˙Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì ·ÁÁÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ §fiÈÙ OÁÈÔ‡ÛÔ˘ Î·È Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ °ÎÈÁ¤ÚÌ ∫·Û炤Ï. √È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÈÚÛÙ¤˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ 1+1 ¤ÙË Ì ÙËÓ ∞∂¶. √ √ÁÈÔ‡ÛÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È 34 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ¤Ú·Û ·fi ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë §Ô‡ÙÔÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û 13 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ¤Ù˘¯Â ¤ÍÈ6 Ù¤ÚÌ·Ù·. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ηϋ ΛÓËÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ∞∂¶. ™ÙËÓ ¶¿ÊÔ ·Ê›¯ıËÎÂ Î·È Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, °ÎÈÁ¤ÚÌ· ∫·Û炤Ï. √ ∫·Ûη‚¤Ï Â›Ó·È µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ì ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. TÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë ¶ÂÓ·ÊÈ¤Ï Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Á·›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ∞’ ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ó·˘¿ÁËÛ ÔÚÈÛÙÈο Ë ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ µ¿ÚÁη˜ ÛÙËÓ ∞∂¶, ·ÚfiÏÔ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ñ √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈο ÙfiÓÈÛÂ: «∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ

O ™Ï¿‚ÈÙÛ· NÙÔ‡ÎÈÙ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ Oı¤ÏÏÔ.

ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓËı›. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË, ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο.

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ Oı¤ÏÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ BfiÛÓÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ì ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ (26¯ÚÔÓÔ˜, ÁÂÓÓËı›˜ ÛÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1985) ™Ï¿‚ÈÙÛ· NÙÔ‡ÎÈÙ˜. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ΢ÚÈ·Îfi ÎÔÈÓfi ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÚË §ÂÌÂÛÔ‡ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-2010, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÌÈ· ÌÂÛÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ 45 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 19 ÁÎÔÏ. ™ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Õ¯Ó·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ 18 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 16 ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛÈ· ÂͤÏÈÍË Î·Ï‡ÊıËΠ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò, ·ÊÔ‡ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛÙ· ÛηÚÈ¿ ·ÎfiÌ· Ì›· ÚÔÛı‹ÎË ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹. ∆¤ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ Oı¤ÏÏÔ˘ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 18 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ı· Á›ÓÂÈ Û ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ¶¿ÓÛÎÔ. ∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΛ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ ÙȘ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

A™I§: ¶‹Ú ºÔ˘ÓÙ·ÎfiÊÛÎÈ ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∞™π§, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÔψÓÔ‡ ÊÔÚ ª¿ÚÂÎ ºÔ˘ÓÙ·ÎfiÊÛÎÈ Ë ÔÌ¿‰· ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÂϯˆÌ¤ÓË. ∆Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ô ∞ÓÙÚ¤·˜ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ Ã·ÏοÓÔÚ·, fiˆ˜ Î·È ÈÔ ÚÈÓ Ô °È¿ÓÓÔ˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜. O A™I§ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÓÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ∏ ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ ·fi ÙȘ 7 ˆ˜ Î·È ÙȘ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÛÙ· §Â‡Î·Ú·.

 E£NIKO™ A™™IA™

°ÎÔÓ˙¿Ï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ™ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ÎÏÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ Â›Ó·È Ô ƒ·Ì›ÚÔ °ÎÔÓ˙¿Ï˜, Ô˘ ¤ÚÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÷ÏοÓÔÚ· Î·È Â›¯Â ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ·ÚÔ˘Û›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 18 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

TËÓ TÚ›ÙË ÔÈ ÎÏËÚÒÛÂȘ Bã Î·È °ã ηÙËÁÔÚ›·˜ TËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË TÚ›ÙË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Bã ηÙËÁÔÚ›·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ °ã ηÙËÁÔÚ›·˜. H ÎÏ‹ÚˆÛË Bã ηÙËÁÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË TÚ›ÙË, 12/7, ·ÏÏ¿ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ∑‡ÁÈ. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∆Ú›ÙË 19 πÔ˘Ï›Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Cyta °’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜.


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

ñ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

AºIEPøMA

°PAºEI : Kø™TA™ APABH™

ATA KAI A§§A°H M H § B O P ¶ A § § ME ¶O ™THN 8Ë £E™H N A I™ T A M P E T H ¶PO¶ONHT TO PO™TEP 1. AÓ‰Ú¤·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (Ù) 2. K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (Ù) 3. °ÂÒÚÁÈÔ˜ OÚÊ·Ó›‰Ë˜ (Ù) 4. K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ KÂÙÙ‹˜ (A) 5. XÚ‹ÛÙÔ˜ X”K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ (A) 6. §Ô˝˙Ô˜ ¶··Û¿‚‚·˜ (A) 7. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §Ô˚˙›‰Ë˜ (A) 8. ¶·‡ÏÔ˜ ™·ÌÔ˘Áηۛ‰Ë˜ (A) 9. AÓ‰Ú¤·˜ AÓ‰Ú¤Ô˘ (A) 10. ™Ù·‡ÚÔ˜ AÓ‰Ú¤Ô˘ (A) 11. MËÓ¿˜ K·Ú·ÁÈÒÚÁ˘ (M) 12. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (M) 13. E˘Ù‡¯ÈÔ˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜ (M) 14. ™¿‚‚·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (M) 15. XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Mȯ·‹Ï (M) 16. A‰¿ÌÔ˜ AÓ‰Ú¤Ô˘ (M) 17. KÒÛÙ·˜ X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ (M) 18. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶·Û¯¿ÏË (E) 19. X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶··Ìȯ·‹Ï (E) 20. Mȯ¿Ï˘ AÓÙˆÓÔ˘‰ÈÔ‡ (M)

23

¶·›‰Â˜ U17 Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘

™ÙÔÓ A’ Á‡ÚÔ, Ô˘ ›¯Â Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ӛΘ, ·Ú·¯ÒÚËÛ ¤ÓÙ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ‹ÙÙ· ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÏÈ¿ ‰fiÍ· Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ Î·È Ù˘ EıÓÈ΋˜ K‡ÚÔ˘, KÒÛÙ·˜ ºÒÙ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ê˘Á‹ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ,Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ˘˜ N¤Ô˘˜ U21. ™ÙÔ B’ Á‡ÚÔ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Mȯ¿Ï˘ £ÂÔ¯¿ÚÔ˘˜, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì ÔÏϤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È fiÓÂÈÚ·. H ÔÌ¿‰· ›¯Â Ôχ ηχÙÂÚË ÔÚ›·, ·ÊÔ‡ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ™˘ÓÔÏÈο, ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· 2010-2011 Ë AÓfiÚıˆÛË ¤Ù˘¯Â ÂÓÓÈ¿ ӛΘ, ·Ú·¯ÒÚËÛ ¤ÍÈ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Á‡ÙËΠÙËÓ ‹ÙÙ· 11 ÊÔÚ¤˜. ™ËÌ›ˆÛ 47 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ‰¤¯ÙËΠ36 Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ 33 ‚·ıÌÔ‡˜. ¶ÚÒÙÔ˜ Ù˘ ÛÎfiÚÂÚ, Ì 14 Ù¤ÚÌ·Ù·, Ô A‰¿ÌÔ˜ AÓ‰Ú¤Ô˘. ñ O Mȯ¿Ï˘ £ÂÔ¯¿ÚÔ˘˜ O ÚÔÔÓËً٘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ÙËÓ ·Ó¤Ï·‚ ÛÙÔÓ B’ Á‡ÚÔ, Ô Mȯ¿Ï˘ £ÂÔ¯¿ÚÔ˘˜, Ì·˜ › ٷ ÈÔ Î¿Ùˆ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. “AӤϷ‚· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ B’ Á‡ÚÔ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ı¤Û·Ì Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ. ™ÙËÓ

AÓfiÚıˆÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ٷϤÓÙ· Î·È ÚÒÙÔ˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ·˘Ù¿ Ù· ٷϤÓÙ·, ÁÈ· Ó· Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ U21 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ A’ ÔÌ¿‰·. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ A’ ÔÌ¿‰·˜. °ÂÓÈο, Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ A’ ÔÌ¿‰· Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘. °È· Ó· Á›ÓÂÈ, fï˜, ·˘Ùfi, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ï‹ ˙ˆ‹, Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. TÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ XÚ›ÛÙÔ °ÂÚ¿ÓË (Úfi‰ÚÔ˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Aη‰ËÌÈÒÓ), °ÈÒÚÁÔ M·ÚΛ‰Ë (˘‡ı˘ÓÔ˜ Aη‰ËÌÈÒÓ) Î·È TÔÌ¿˙Ô TÔÌ¿˙Ô˘ (¤ÊÔÚÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ), Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘Ó¯Ҙ Ì·˙› Ì·˜ Î·È ¤Ï˘·Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·ÌÂ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Aη‰ËÌ›· Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ¿ ¿Óˆ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚfiÙ˘·. ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ù· ηٿÊÂÚ·”. ñ O A‰¿ÌÔ˜ AÓ‰Ú¤Ô˘ O ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì 14 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ·Ú¯ËÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, Ì·˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “¶·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘

·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÈÔ „ËÏ¿ ·fi ÙËÓ fiÁ‰ÔË ı¤ÛË, Ô˘ ÙÂÏÈο ηٷϿ‚·ÌÂ. E›¯·Ì ÌÈ· ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÂٷ͇ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì·˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ K. ºÒÙË Î·È M. £ÂÔ¯¿ÚÔ˘˜. E›Ì·ÛÙ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·Á·Ë̤ÓÔÈ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·ÌÂ Û·Ó ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¶ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· ‹Á· ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ, ·Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Û· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. TÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÛÙËÓ A’ ÔÌ¿‰· Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ Î·È ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. E›Ì·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÛÎÏËÚ¿ Á·È Ó· Ù· ηٷʤڈ Î·È Ù· ‰‡Ô”. ñ O XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Mȯ·‹Ï O XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Mȯ·‹Ï Ì·˜ ›Â: “K·Ù¿ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ¤Ù˘¯Â Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠‰‡Ô ¿Ú· Ôχ ηÏÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ¤ÙÛÈ Â›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, fï˜ οÔÈ· ‰Èο Ì·˜ Ï¿ıË ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ù˘¯›· Ì¿˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ A’ Á‡ÚÔ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ¿Ú· Ôχ ›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. M¤Û· ·fi Ù· Ï¿ıË Ì·˜ ‚ÂÏÙȈı‹Î·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË Î·È ¤ÙÛÈ Ì ·˘Ùfi ηٷʤڷÌ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ı¤ÛË. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÎÂÚ‰›Û·Ì ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ AE§ 3-1. TÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Û ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ EıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·”.

O ÚÔÔÓËÙ‹˜ Mȯ¿Ï˘ £ÂÔ¯¿ÚÔ˘˜.

O XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Mȯ·‹Ï.

O E˘Ù‡¯ÈÔ˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜.

H OÌ¿‰· ¶·›‰ˆÓ U17 Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘. ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙÒÓ, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ fiÁ‰ÔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì 33 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤Ó·ÓÙÈ 59 Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ AE§ Î·È Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ OÌfiÓÔÈ·˜.

O ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ A‰¿ÌÔ˜ AÓ‰Ú¤Ô˘.

OI ™KOPEP 1. A‰¿ÌÔ˜ AÓ‰Ú¤Ô˘ .............. 14 2. ™¿‚‚·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ........... 7 3. XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Mȯ·‹Ï ........ 6 4. E˘Ù‡¯ÈÔ˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜ ......... 5 5. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶·Û¯¿ÏË ............ 4 6. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §Ô˚˙›‰Ë˜ ......... 4 7. §Ô˝˙Ô˜ ¶··Û¿‚‚·˜ ........... 2 8. K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ KÂÙÙ‹˜ ............... 1 9. ¶·‡ÏÔ˜ ™·ÌÔ˘Áηۛ‰Ë˜ ....1 10. KÒÛÙ·˜ X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ......1 11. A˘ÙÔÁÎfiÏ ........................ 2

TÚÂȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¤Î‰ÔÛ‹ Ì·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙˆÓ °. K·ÙÛÈ·Ù‹ (U15 EÚÌ‹), B. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ (U17 AfiÏψӷ) Î·È XÚ. °·‚ÚÈËÏ›‰Ë (U21 A¶OE§).

H ¶OPEIA 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶OE§ ANOP£ø™H 0-0 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H O§YM¶IAKO™ 1-1 (¶. §Ô˚˙›‰Ë˜) 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: AE§ - ANOP£ø™H 1-1 (™. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘) 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A§KH ANOP£ø™H 2-2 (§. ¶··Û¿‚‚·, ™. ¶·Û¯¿ÏË) 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H ¶E°EIA 0-1 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H EPMH™ 7-1 (™. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 3, ™. ¶·Û¯¿ÏË 2, X. Mȯ·‹Ï, ¶. §Ô˚˙›‰Ë˜) 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ENø™H ANOP£ø™H 2-1 (§. ¶··Û¿‚‚·˜) 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¢O•A ANOP£ø™H 3-1 (X. Mȯ·‹Ï) 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H A.E.¶AºO™ 1-3 (A. AÓ‰Ú¤Ô˘) 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: OMONOIA ANOP£ø™H 1-1 (X. Mȯ·‹Ï) 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H A¶O§§øNA™ 4-1 (A. AÓ‰Ú¤Ô˘ 3, X. Mȯ·‹Ï) 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: AEK ANOP£ø™H 1-0 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H E£NIKO™ 0-1 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H A§KH 1-2 (¶. §Ô˚˙›‰Ë˜) 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¶E°EIA ANOP£ø™H 2-4 (A. AÓ‰Ú¤Ô˘ 3, ¶. §Ô˚˙›‰Ë˜) 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H A¶OE§ 0-2 17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: O§YM¶IAKO™ ANOP£ø™H 1-4 (A. AÓ‰Ú¤Ô˘ 2, E. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, §. ¶··Û¿‚‚·˜) 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H AE§ 3-1 (X. Mȯ·‹Ï, ™. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, K. KÂÙÙ‹˜) 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: EPMH™ ANOP£ø™H 0-6 (E. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜ 2, A. AÓ‰Ú¤Ô˘ 2, ™. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, K. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜) 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H ENø™H 0-1 21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H ¢O•A 1-0 (A. AÓ‰Ú¤Ô˘) 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A.E.¶AºO ANOP£ø™H 5-2 (A. AÓ‰Ú¤Ô˘ 2) 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H OMONOIA 2-3 0-0 24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ ANOP£ø™H 0-0 25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H AEK 2-1 (™. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, A. AÓ‰Ú¤Ô˘) 26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: E£NIKO™ -ANOP£ø™H 0-3 (X. Mȯ·‹Ï, ™. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ™. ¶·Û¯¿ÏË)


ñ ı¤Ì·Ù· - Âȉ‹ÛÂȘ

24 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/117 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

Œ¯ÂȘ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÛÔ˘ ÔÌ¿‰·˜! ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ 10 Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Cytamobile Vodafone, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi MyGroups. √È Ù˘¯ÂÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Û ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜: ¢‹ÌËÙÚ· ™È·Î·ÏÏ‹ - ∞¡√ƒ£ø™∏ µ¿Ûˆ ∫Ô‡ÛÔ˘ÏÔ˘ - ∞¶√∂§ ∞Ó‰Ú¤·˜ π·ÎÒ‚Ô˘ – ∞∂§ ∞ÓÙÒÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘- ∞∂§ °È¿ÁÎÔ˜ Ã’’°È¿ÓÓ˘ –∞∂∫ ¶fiË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘- ∞¶√§§ø¡ ªÈ¯·Ï¿Î˘ §˘Û¿Ó‰ÚÔ˘- √ª√¡√π∞ °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˘ – √ª√¡√π∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· æ·Ú¿ –∂¡¶ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÏÏÈÙÛÈÒÓË- ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ fiÏÔÈ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ MyGroups Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤ÚÔ˜ Î·È ÛÙȘ ÎÏËÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 1 ∆·Í›‰È VIP ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ· Û ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ UEFA Champions League Î·È ÁÈ· Ù· 30 ·Î¤Ù· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Cytamobile-Vodafone, Cytavision ‹ Cytanet. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ MyGroups ÁÈ· Ù· 5 ∆·Í›‰È· VIP ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ ™˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ Onirama (13/8 ÷ÏÎȉÈ΋), Rihanna (6/10 - §ÔÓ‰›ÓÔ), Bryan Adams (8/12 - §ÔÓ‰›ÓÔ), Celine Dion (28/12§·˜ µ¤Áη˜), Lady Gaga (31/12 - §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ). √È ÂÏ¿Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì SMS ÛÙÔ 8000: ñ °È· ÙÔÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi: on

MyGroup “fiÓÔÌ· ÔÌ¿‰·˜ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” ñ °È· ÙÔÓ ªÔ˘ÛÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi: on MyGroup “fiÓÔÌ· ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË” ∏ Cytamobile-Vodafone Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ MyGroups Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È fiÚÔ˘˜, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.Cytamobile-Vodafone.com ‹ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∆ËÏÂʈÓÈ΋˜ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Cyta 132, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Cytamobile-Vodafone ·Á·ÚÈ·.

 ™øMATEIO “¶EPIK§H™ ¢HMHTPIOY” TENI™ ∂ÈÙ˘¯›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Haskovo Cup ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ›¯·Ì ·fi ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ì·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙÔ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 3 ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÓÙÈÛÊ·ÈÚ›Ûˆ˜, "Haskovo Cup" οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÌÂٷ͇ 3 Î·È 10 πÔ˘Ï›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ӛÎË Â› ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, Jan Choinksi, 6-3, 3-0, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÙ. ™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο Ô πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔÓ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ Peter Atanasov Ì ÛÎÔÚ 6-4, 6-1. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÓÙÈÛÊ·ÈÚ›Ûˆ˜ ∫‡ÚÔ˘ (√∞∫) ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ë ÔÔ›· ÙÈÌ¿ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜.

AÓ·ÌÓËÛÙÈÎfi ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô Ì ÙÔ˘˜ ‚Ú·‚¢ı¤ÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË.

∆ÈÌ‹ıËÎ·Ó ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ∆Ô ¶·Á·ÚÈÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ¢ÚÔ̤ˆÓ ∫‡ÚÔ˘ «¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘» ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ POKKA COFFEE ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ª¤Á·ÚÔ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Cyta ∂˘ ∞ÁˆÓ›˙ÂÛı·È, ηٿ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ 2010-2011. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ê›ÏÔÈ ÎÈ ÂÎÙÈÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›. H ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ KOE Î·È Â›ÙÈÌÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î. O˘Ú¿ÓÈÔ˘ Iˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·‚Ú¤ıËηÓ: O ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊ›‰Ë˜, Ô YÊ˘Ô˘ÚÁfi ·Ú¿ ÙÔ ¶ÚÔ¤‰Úˆ ∆›ÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊ›‰Ë˜, Ô ¡›ÎÔ˜ ∆ÔÚÓ·Ú›Ù˘,

¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫√∞ ¡›ÎÔ˜ ∫·ÚÙ·ÎÔ‡ÏÏ˘, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ¿‰ÈÔ ¶ÚÒÙÔ, ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ŒÁΈÌ˘ Î·È Â›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ∑·¯·Ú›·˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Pokka Coffee Î·È Â›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫√∞ ™¿‚‚·˜ ∫ÔÛÈ¿Ú˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ∆ÈÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔÈ ∫‡ÚÔ˘, ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· 10ÎÌ , 5ÎÌ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi Ù· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ô˘, ∞Á›·˜ ¡¿˜·, §¿Úӷη˜, ¢·ÏÈÔ‡, 梉¿ Î·È §ÂÌÂÛÔ‡. K·Ù¿ ˘ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Ó¤· ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi

⁄ÌÓÔ, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, ʈÙÔÚÂÔÚÙ¿˙, Ô›ËÌ· ·fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· °ÚÔ˘Ù›‰Ë Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ. ÃÔÚËÁÔ› ÙˆÓ ‚Ú·‚‡ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó Ô ª∂°∞™ ÃÔÚËÁfi˜ Pokka Coffee, Snapple, Loux, Pizza Papa John’s, P.C. Splash Water Ltd, Î·È ¯ÔÚËÁÔ› Ô ∫√∞, √¶∞¶, Ë ∞∏∫,Cyta, ONEK, ™¶∂ ™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘, Carlsberg, ¡ÂÚfi ∞ÁÚfi˜, DEPACO, ÿ‰Ú˘Ì· ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ÙˆÚ›‰Ë˜, IDS, ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ∆·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜, J Mari Furniture Ltd, ™∆∞¢À§ Î·È ¶·ÁˆÙ¿ “∏Ú¿ÎÏ˘”. ñ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ªª∂ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜.

¡¤Ô ·Á·ÚÈÔ ÚÂÎfiÚ Ô ™ÔÊÈ·Ófi˜ ¡¤Ô ¶·Á·ÚÈÔ ƒÂÎfiÚ ∞Ó‰ÚÒÓ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ™ÔÊÈ·Ófi˜ ÙÔ˘ °™¶ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ™Ê˘ÚÔ‚ÔÏ›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ∏ÌÂÚ›‰·˜ ™Ù›‚Ô˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô °™¶ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫√∂∞™.

√ ¶¤ÙÚÔ˜ ™ÔÊÈ·Ófi˜ ¤Ù˘¯Â ‚ÔÏ‹ 66.26Ì. ÛÙËÓ 6Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∆Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Á·ÚÈÔ ÚÂÎfiÚ Î·Ù›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi Ù· “ª∞∆™∂π∞” Ì 65.42Ì. ™ÙËÓ ›‰È· ËÌÂÚ›‰· Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·Ú¤ÏÏ˘

ÙÔ˘ °™¶ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙË ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›· Ì 61.03Ì. ∂›Û˘ Ë ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË §·‰¿ ÙÔ˘ °™√ ¤Ù˘¯Â ·ÙÔÌÈ΋ Â›‰ÔÛË ÛÙË ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›· Ì ‚ÔÏ‹ 49.75Ì.

¢È‹ÌÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÈÙËÚËÙÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ O °.™.¶. ,ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ KO¶, ÙËÓ E¶O Î·È ÙËÓ AÛ˘ÓÔÌ›·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÈÙËÚËÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁË¤‰Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ¿ÙÔÌ· οو ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı·

ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ‚¿ÛÂÈ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙËÓ YËÚÂÛ›· AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘. OÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ 15.07.2011 ̤¯ÚÈ ÙȘ 22.07.2011 ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ °™¶. OÈ ÂӉȷʤÚÔÌÂÓÔÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ °™¶ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 22874050 ÁÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘. ÕÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘

2010 Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. TÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ °™¶ ı· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔ °™¶ ›ÙÂ Û·Ó ¿ÙÔÌÔ Â›ÙÂ Û·Ó Ì¤ÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ʇϷ͢. KfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 100 ¢ÚÒ

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ Bã, °ã ¢ã ηÙËÁÔÚÈÒÓ ∆Ô ∆Ì‹Ì· ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∫√¶ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∫√¶, ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ µ’, °’ Î·È ¢’ ∫·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ∆Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «GRECIAN BAY» ÛÙËÓ ∞Á›· ¡¿· Î·È ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ∂Î·È‰Â˘Ù¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∫√¶. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ·Ú·Î·ı‹ÛÔ˘Ó Û ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È ÙËÓ ¶ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∫√¶.


ñ Ì¿ÛÎÂÙ - ‚fiÏÂ˚

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

25

H EıÓÈ΋ EÓfiÏˆÓ M¿ÛÎÂÙ ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· OÈ M·ÚÈÒÙ· ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ª·ÓˆÏ›Ó· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. H ∂ıÓÈ΋ ∂ÓfiÏˆÓ ∫‡ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· (ƒ›Ô ¡Ù ∆˙·Ó¤ÈÚÔ) ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 12 ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ‰˘Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜. ™ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· - ÙÔÓ ∞ã - ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÂÚÛÈÓ‹ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜, Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÔ¤ÚÛÈÓË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ÔÈ ∏.¶.∞., Ô ∫·Ó·‰¿˜ Î·È ÙÔ ∆Ú›ÓÈÓÙ·ÓÙ Î·È ∆ÔÌ¿ÁÎÔ. ∏ ÚÂÌȤڷ ʤÚÂÈ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ·ÓÙ›·ÏÔ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (17.7) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ∫·Ó·‰¿ (18.7) , ∫ÔÚ¤·(19.9) , ∏¶∞ (20.7) , ∆Ú›ÓÈÓÙ·Ó٠ηÈ

∆ÔÌ¿ÁÎÔ (21.7). √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 1-8, ÔÈ ‰Â ˘fiÏÔÈÔÈ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 9-12. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ıÂÛÌfi: ‘’™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Û¯ÔϤ˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ¯ÒÚ˜ Ì ÈÛÙÔÚ›· Î·È ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. ™Ùfi¯Ô˜, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ, ÙfiÛÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiÛÔ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÈ Î¿Ó·Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∆Ô ‰Â‰Ô̤ÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÎÏËÚ¿, ¤¯Ô˘Ó ÍÔ‰¤„ÂÈ

·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÒÚ˜ ÛÙ· Á‹‰· Î·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ı ÈÎÌ¿‰· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜’’. √È Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∆¿ÏÏ·Ú˘, ∞ÓÙÚ¤·˜ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, ™¿‚‚·˜ ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶¿ÓÙ˙È·ÚÔ˜, ÃÚ›ÛÙÔ˜ §Ô˚˙›‰Ë˜, µ¿ÓÎÔ ∞ÓÙfiÓÔ‚, ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ ÷ÓÙÚÈÒÙ˘, ™¿ÈÌÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ∞ÓÙÚ¤·˜ ∫·ÙÛÈ·Ì›‰Ë˜, ¡ÈÎfiÏ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∞ÓÙÚ¤·˜ µÏ¿¯Ô˜, ∞ÓÙÚ¤·˜ ÷Úȉ‹ÌÔ˘. ∆ËÓ ÔÌ¿‰· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÷ڿϷÌÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜, Ô˘ ı· ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

 H E£NIKH M¶A™KET ¶POETOIMAZETAI °IA TA E¶I™HMA MAT™ TOY AY°OY™TOY

™ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ÁÈ· ÙÂÛÙ ™ÙËÓ fiÏË ªÔÁΛÏÂÊ Ù˘ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË (14.7) Ô ¯ÒÚÔ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ηϷıfiÛÊ·ÈÚ·˜ ∞Ó‰ÚÒÓ, ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜ Î·È Ù˘ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ (ÂÎÙfi˜ 18.8), Ù˘ ∆Û¯›·˜ (21.8 ÂÓÙfi˜) Î·È Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜ (24.8 ÂÓÙfi˜) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂˘ÚÒ˘ ∂ıÓÈÎÒÓ √Ì¿‰ˆÓ 2011 (µã ηÙËÁÔÚ›·, °ã fiÌÈÏÔ˜). « ¶¿Ì ÛÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì Û ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË ¤ÙÔÈÌÔÈ. ∞Ú¯›Û·Ì ÛÙȘ 14 ÙÔ˘ πÔ‡ÓË,

™·ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÙ˜-‚fiÏÂ˚ AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªÂÙ¿ ÙËÓ ∞›ÁÈÓ· Î·È ÙÔÓ ™¯ÈÓÈ¿, Î·È ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ Masters ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Â›¯Â Î·È ¿ÏÈ Î˘ÚÈ·Îfi ¿ÚˆÌ·. ∏ ª·ÚÈÒÙ· ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë ª·ÓˆÏ›Ó· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ 3 ÛÙ· 3 ÛÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ «Masters», ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi 2-1 ÛÂÙ (21-19, 14-21, 16-14) ÙˆÓ ¢ËÏ·‚¤ÚË - ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘. ∆· ‰‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ· ›¯·Ó Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È ÛÙÔ ™¯ÈÓÈ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, Ì ÙȘ ∫‡ÚȘ Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Û ÂÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Ù¿ÈÌ ÌÚ¤ÈÎ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì 10-4. ∆Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÂÚ‚›˜ Ù˘ ª·ÚÈÒÙ·˜ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‚Ú·¯˘Î‡ÎψÛ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ¢ËÏ·‚¤ÚË Î·È¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, «ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜» ÛÂÚ› 7-0, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÛˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Úı ÙÔ 10-11 Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 11-13. √È ¢ËÏ·‚¤ÚË/¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú¿ÙËÛ·Ó Î·È Ì ¤Ó· ÛÂÚ› 3-0 ¤ÊÙ·Û·Ó ÚÒÙ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÌÔÏ (14-13), fï˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÔÈ ∫‡ÚȘ, Ì ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ Ó· ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ¿ÛÔ.

¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÊÔ‡ÙÛ·Ï ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë KO¶ ∏ ∫√¶ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¶·Á·ÚÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Futsal. ŸÏ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÁÚ·ÙÒ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ FAX 22-590544 Ë ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜, ÛÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ∞¯·ÈÒÓ 10, ŒÁΈÌË, §Â˘ÎˆÛ›·.

·ÏÏ¿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì‹Î·Ì ÛÙȘ 5 ÙÔ˘ πÔ‡ÏË. ∂›¯·Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ∫ÔÚˆÓ›‰Ë Î·È ¶ËÏ·‚¿, ÂÓÒ Ô ƒ·˙‹˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ηÓÔÓÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ¶¿Ì ÂΛ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ∆ËÓ πÔÚ‰·Ó›· ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·fi Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ì·˜ ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ·‹ÙÙËÙË, ÂÓÒ Ë √˘ÎÚ·Ó›· ›ӷȅ √˘ÎÚ·Ó›·. ∆· ·È‰È¿ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÂÙÔÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ Â›ÛË̈Ó

˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ì·˜». ∞˘Ù¿ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ∞Ó‰ÚÒÓ, ÃÚ›ÛÙÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÒÓˆÓ Xı˜ ‚Ú¿‰˘ Ë ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·. ™‹ÌÂÚ· (16/7) ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ IÔÚ‰·Ó›· (15:00) Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ Ì ÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›· (16:00). ñ∞ÔÛÙÔÏ‹ H ·ÔÛÙÔÏ‹, Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁÂ›Ù·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ∫Ϥ·Ú¯Ô˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: 5. ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ƒ·˙‹˜ 6 ∞Ó‰Ú¤· ¶ËÏ·‚¿ 7 ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∆ÚÈÛfiÎη 8 ™Ù¤ÏÈÔ ºÈÏ›Ô˘ 10 °ÈÒÚÁÔ ¡ÂÔʇÙÔ˘ 11 ÕÚË ∫ÔÚˆÓ›‰Ë

12 µ·Û›ÏË ∫Ô‡ÓÓÓ· 13 ∏Ú·ÎÏ‹ ¶ÈÙٿη 14 ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÙÛfiÏԢη, 22 ∆fiÏË ∫·ÛΛÚË 24 ∞ϤÍË ∑·¯·Ú›Ô˘ 25 °ÈÒÚÁÔ £ÂÔ¯·Ú›‰Ë ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ÃÚ›ÛÙÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜: ¡›ÎÔ˜ §·ÌÚ›·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ·Ú¿˜ º˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜: ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ¶··Î˘ÚÈ·ÎÔ‡ ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ∞∏∫, ÙÔÓ ¯ÔÚËÁfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ∞Ó‰ÚÒÓ, ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ √¶∞¶ ∫‡ÚÔ˘, CYTA, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∫√∞, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¿ÏÏË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜.


ñ ‰ÈÂıÓ‹

26 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

E¶IME§EIA : A§E•H™ ¶AM¶O™

 ∂¶∂™∆ƒ∂æ∂ ª∂Ãπ ¡∂ø∆∂ƒ∞™ ∆√ ∫À¶∂§§√ ∏ ª¶∂™π∫∆∞™

∂π¢∏™∂π™ ∂¡ ™À¡∆√ªπ∞

∫fiÓÙÚ· °·Ï·Ù·Û·Ú¿È-ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘Ó¯Ҙ ‚·ı·›ÓÂÈ Ô ‚Ô‡ÚÎÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¤ÓÂη ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛÂ. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ √˘Ó¿Ï ∞˚Û¿Ï. «∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ, ÛÒÊÚÔÓ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘», ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·Ï·Ù·Û·Ú¿È, Ë ÔÔ›· ˘·Ó·¯ÒÚËÛ ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ›¯Â ÂÈÙ¢¯ı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞Ï› ∞˚ÓÙÈÓÏ¿Ú. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ

·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ («¢ÂÓ ‚Ú›ÛΈ ÛˆÛÙ‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÁÓÒÌ˘ ̤۷ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·»), ˆÛÙfiÛÔ Ô‡Ù ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ˜. ªfiÏȘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ˆ˜ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ı· ÂÚ›ÌÂÓ ¤Ó· ‰ÈηÛÙÈÎfi fiÚÈÛÌ· ˆ˜ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ (ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰‹ÏˆÛ˘ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ), ÚÔÙÔ‡ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∆Ú›ÙË ‰‹ÏˆÛ ηÓÔÓÈο ÛÙÔ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÙȘ ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛÂ Î·È ∆Ú·Ì˙ÔÓÛfiÚ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ԉ›ÍˆÓ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ‰›ÎË «ÙÚ¤¯ÂÈ» ·ÎfiÌË Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ·! ∞˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ηÓÔÓÈ΋˜ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∞˚ÓÙÈÓÏ¿Ú fiÙÈ

Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÚfiÛˆ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ (Û.Û. ¤ÁÈÓ· ηÙfiÈÓ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, fiÔ˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛÂ, ∞˙›˙ °ÈÏÓÙÈÚ›Ì) ˆıÔ‡Ó Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ª.ª.∂. ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ΢ÚÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∏ ªÂÛ›ÎÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ¿ÚÙÈ Î·Ù·ÎÙËı¤Ó ·ÂÏÏÔ ÛÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ̤¯ÚÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ηٿ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ™ÂÚÓÙ¿Ú ∞ÓÙ¿ÏÈ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ∆·˚ÊÔ‡Ú Ã·‚Ô‡ÙÛÔ˘ (Û.Û. Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· 19 ‡ÔÙ· ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘). ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó·

™˘ÓÂÏ‹ÊıË, η٤ıÂÛ ÎÈ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆Ú·˙ÌÛÔÓÛfiÚ, ™·ÓÙÚ› ™ÂÓ¤Ú Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ¤Ú·Í·Ó ÚÈÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ™·ÓÙÚ› ™ÂÓ¤Ú (Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆Ú·˙ÌÛÔÓÛfiÚ) Î·È ª·¯ÌÔ‡Ù ∂˙ÁÎÂÓ¤Ú (ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜). ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ·Ê¤ıËÎ·Ó Í·Ó¿ ÂχıÂÚÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹.

 ¶√ƒ∆√: ªÔÏÔÓfiÙÈ ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ıËΠ·fi Ï›ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ∆Û¤ÏÛÈ ÙÔ˘ ÕÓÙÚ˜ µ›Ï·˜-ªfi·˜, Ô º·ÏÎ¿Ô ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ «‰Ú¿ÎÔ˜» Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ (38 Ù¤ÚÌ·Ù· Û 42 Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô) ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2015 Ì ÙËÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ‡ ÓÙ·ÌÏ Î·È ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ª¶∞°∂ƒ¡: ŒÓ·ÓÙÈ 13,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÔÈ µ·˘·ÚÔ› ·¤ÎÙËÛ·Ó ·fi ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÙÔÓ ∆˙ÂÚfiÌ ªfi·ÙÂÓÁÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˆ˜ ÙÔ 2015. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÎÙÔ ·fiÎÙËÌ· Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ª¿ÓÔ˘ÂÏ ¡fiÈÂÚ, ƒ·Ê›ÓÈ·, ¡ÈϘ ¶¤ÙÂÚÛÂÓ, ∆·Î¿ÛÈ √˘Û¿ÌÈ Î·È ¡Ù¤ÈÏ ∆˙¤ÓÈÓÁΘ. °∞§§π∞: °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ηٿ ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÚfiÙ˘Ô, ‹ÙÔÈ Ì Ï›ÛÙ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ·Ó¤Ï·‚ ÛÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ·›Ó Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·›ÎÙ˘ ›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ 41¯ÚÔÓÔ˜ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÌÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÔÓËÙÈ΋ ‰ÈÂÙ›· ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ª›Ï·Ó Î·È ÿÓÙÂÚ. ™ÙËÓ ¶·Ú› ı· ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈÎfi Ì¿Ù˙ÂÙ ÌÂٷ͇ 70 Î·È 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™π∆π: ∆Ô Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¶·ÙڛΠµÈÂ˚Ú¿. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ, fiÔ˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ «Ôϛ٘» ·¤ÚÚÈ„·Ó Î·È ÙËÓ ‡„Ô˘˜ 40 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ∫¿ÚÏÔ˜ ∆¤‚˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ™›ÙÈ ÎÔÛÙÔÏÔÁ› ÛÙ· 55 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

∫·È Ô π¤ÚÔ ÛÙË ª¿Ï·Á·! ∏ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ª¿Ï·Á· ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È Û Â›Â‰Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ∆ËÓ ¶¤ÌÙË Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ˆ˜ Ó¤Ô ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙËÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ πÛ·Ó›·˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ π¤ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„ ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. √ πÂÚfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ¯ÚËÌ·Ù›ÛÂÈ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ -·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ ÃÈÏÈ·Ófi ÚÔÔÓËÙ‹ ª¿ÓÔ˘ÂÏ ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ (Û.Û. ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Ó¤ˆÛ ˆ˜ ÙÔ 2015)- Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ó‹ÎÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ Û½¯Ë ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ ªÈÓ ¡¿ÛÂÚ ∞Ï-∆¿ÓÈ (Í¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌ›ÚË ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ÷̿ÓÙ ªÈÓ ∫·Ï›Ê· ∞Ï-∆¿ÓÈ), Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ·ÁfiÚ·Û ¤Ó·ÓÙÈ 36 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™·Óı, ÁÈÔ ÙÔ˘

¢¤Î· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÛÎÂ‹˜ ÌÈ·˜ ÎÂÚΛ‰·˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ «¡Ù °ÎÚÔϘ º¤ÛÙ» (‰‡Ô ÓÂÎÚÔ› Î·È 14 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜) ÛÙÔ ∂ÓÛ¤ÓÙ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÎfiÌË ıÏ›„Ë Î·È Ô‰‡ÓË. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÙÈ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÙÒÛË: ¿ÁÁÈÍ ¤Ó·˜ ÁÂÚ·Ófi˜ Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛΤ·ÛÙÚÔ˘, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·ÓÙÔ¯‹, ‹ Ì‹ˆ˜ ÙÔ ÎÚÂÌ·ÛÙfi videowall ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‚·Ú‡; «∆ÂÏԇ̠۠ηٿÛÙ·ÛË ÛÔλ, ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆‚¤ÓÙ °ÈÔ˘ ªÔ‡ÓÛÙÂÚÌ·Ó, «ÙÒÛË ÛÙÂÁ¿ÛÙÚÔ˘ ÁÓˆÚ›˙·Ì ÌfiÓÔÓ ·fi Ù·Èӛ˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, fi¯È ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ˙ˆ‹. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ‚·ıÈ¿ Î·È ˘fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜». √ ¯ÚfiÓÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ȥ˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫Ô ∞ÓÙÚÈ¿·ÓÛÂ. ∏ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ›ÂÛË ÁÈ· ÙËÓ

∂˘Úˆ·›· ·Ó¤Ï·‚ ӷ οÓÂÈ ÙË ª¿Ï·Á· Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ π¤ÚÔ. ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ƒÂ¿Ï. √ Û½¯Ë˜ ¤ÛˆÛ ÙË ª¿Ï·Á· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÂÂÙ‡¯ıË Ì ¤ÓÙÂ Û˘Ó·Ù¤˜ ӛΘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Î·È Î·ÙfiÈÓ Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·ÈÎÙÒÓ fiˆ˜ ÔÈ ∑Ô‡ÏÈÔ ª·Ù›ÛÙ· Î·È ª¿ÚÙÈÓ ¡ÙÂÌÈÙÛ¤ÏȘ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·

Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹‰Ë ÙÔÓ 35¯ÚÔÓÔ √ÏÏ·Ó‰fi ÂÈıÂÙÈÎfi ƒÔ‡Ô˘ÓÙ Ê·Ó ¡›ÛÙÂÏÚÔ˚ (∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, ÂχıÂÚÔ˜), ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î ¡¿ÙÛÔ ªÔÓÚÂ¿Ï (√Û·ÛÔ‡Ó·, 6 ÂηÙ.), ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ¡ÙȤÁÎÔ ªÔ˘ÔÓ·ÓfiÙ (ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ, 4 ÂηÙ.), ÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ÂÍÙÚ¤Ì ÃԷΛÓ

™ÙË «º¤ÏÙÈÓ˜ ∞Ú¤Ó·» Ë ∆‚¤ÓÙÂ;

∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙÔ «¡Ù °ÎÚÔϘ º¤ÛÙ» ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙËÓ ∆‚¤ÓÙ ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÏË ¤‰Ú· ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·, Û‡Ìʈӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË

‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ù¤ÚÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Ó’ ·˘ÍËı› ·fi ÙÔ˘˜ 26.000 ÛÙÔ˘˜ 30.000 ı·٤˜. ∏ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘

(µ·Ï¤ÓıÈ·, 4 ÂηÙ.), ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi ÛÙfiÂÚ °ÈfiÚȘ ª·Ù¿ÈÛÂÓ (∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, 2,5 ÂηÙ.) ÎÈ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÎfiÊÙË ∑ÂÚÂÌ› ∆Ô˘Ï·Ï¿Ó (§ÈfiÓ, 10 ÂηÙ.). Ÿˆ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, Ë ª¿Ï·Á· οÓÂÈ ÛÎÏËÚ¿ ·˙¿ÚÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ù˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰·Ó›˙ÂÈ ÂΛ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· ÛηÚÈ¿ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Û¯¤‰È· ÁÈ· ·Î·‰Ë̛˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ› ÁË 120.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ÙÂÙÚ·ÂÙ‹˜ Û˘Ìʈӛ· ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Ù˘ Unesco ÛÙË Ê·Ó¤Ï·. ∆· ÙËÏÂÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· ˆÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∞Ï-∆˙·˙›Ú· (ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ÙÔ˘ ÂÌ›ÚË Ã·Ì¿Ó ªÈÓ ∫·Ï›Ê· ∞Ï-∆¿ÓÈ), ÌfiÏȘ ·˘ÍËı› Ë ·Í›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

ÛÙ·‰›Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ô˘ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ∆‚¤ÓÙ ۯ‰›·˙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÎÂÚΛ‰· ÛÙȘ 17 πÔ˘Ï›Ô˘. ∆Ë ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· ·È¯Ù› Í·Ó¿ Ì¿Ï· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ «¡Ù °ÎÚÔϘ º¤ÛÙ», ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∆‚¤ÓÙ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙȘ 26.7 Î·È 3.8 ÛÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. °È· ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÏËÁ›۷˜ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÎÂÚΛ‰·˜ ›¯·Ó ˆÏËı› ‹‰Ë οÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜. ø˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ «Ã¤ÏÚÂÓÙÔÌ» ÛÙÔ ÕÚÓ¯·˚Ì Î·È Ë «º¤ÏÙÈÓ˜ ∞Ú¤Ó·» ÛÙÔ °Î¤Ï˙ÂÓÎÈÚ¯ÂÓ. ∏ ¤‰Ú· Ù˘ ™¿ÏΠ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ÊÈÏ›·˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ (·fi ÙÔ 1993 Î·È ÙË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÚÈ ªÔ‡ÏÓÙÂÚ), ˆÛÙfiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ UEFA.

™Ù· ÎfiÎÎÈÓ· Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÚÔÛ¯Ҙ Ô ™ÙÈÔ‡·ÚÙ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ. §πµ∂ƒ¶√À§: ∫¿ÙÔÈÎÔ˜ «ÕÓÊÈÏÓÙ» Ú¤ÂÈ Ó· ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ™ÙÈÔ‡·ÚÙ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ, ·ÊÔ‡ Ë ÕÛÙÔÓ µ›Ï· ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ 23 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ª¤ÚÛÂ˚Û·˚ÓÙ. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ (27 ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÂıÓ‹˜) Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ «ÚÂÓÙ˜» ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ∆˙fiÚÓÙ·Ó Ã¤ÓÙÂÚÛÔÓ Î·È ∆Û¿ÚÏÈ ÕÓÙ·Ì. º√À§∞ª: ™˘Ì·›ÎÙ˘ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ªÈÂÚÓ Ã¤ÏÁΠı· Â›Ó·È ·fi ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Ô °ÈÔÓ ÕÚÓ ƒ›ÈÛÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„ ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ «ÎfiÙ·Ù˙ÂÚ˜». √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, fiÔ˘ ·fi ÙÔ 2001 ˆ˜ ÙÔ 2008 ›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï. ƒ√™∆: ™ÙË ƒÂÓÙ ªÔ˘Ï ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Ô 38¯ÚÔÓÔ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ºÚ·ÓÎ ƒÔÛÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ.

•ÂÎڤ̷ÛÙÔ (·Ú¯Èο) Î·È ¿ÓÂÚÁÔ (·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜) ¿ÊËÛ·Ó ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ªÈÓ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ º¤ÁÂÓÔÔÚÓÙ. º∂°∂¡√√ƒ¡∆: ¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ô ª¿ÚÈÔ ªÈÓ, ηٿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 13 ·fi ÙÔ˘˜ 18 ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. «∞˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Ó·È ÌÈ· ¿Û¯ËÌË ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜», ‰‹ÏˆÛ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª¿ÚÙÈÓ Ê·Ó ÃÈÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ƒÔÓ ºÏ¿·Ú fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ªÈÓ. ƒ∂∞§: √È «ÌÂÚ¤ÓÁΘ» ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¶¤ ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2016 Î·È Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi ‰ÈÂıÓ‹ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ™¤Ú¯ÈÔ ƒ¿ÌÔ˜ ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2017.


ñ ‰ÈÂıÓ‹

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

27

E¶IME§EIA : A§E•H™ ¶AM¶O™

± √ µπ√™ ∫π ∏ ¶√§π∆∂π∞ ªπ∞™ ∞§∏£π¡∏™ (∞¡∆π)™∆∞ƒ ∆√À °À¡∞π∫∂π√À ¶√¢√™º∞πƒ√À

Captain… Hope Solo! ◊Ù·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ Ù˘ Nike ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∏.¶.∞.-π·ˆÓ›·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ÂÂȉ‹ Ë ÃfiÔ˘ ™fiÏÔ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÛÙ·Ú ÙÔ˘

Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ◊ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ë ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ¡Ô1 ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ FIFA. ◊ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Ï›Áη˜, Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ◊ ¤ÓÂη ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È ÙˆÓ

ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ Ù˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÁÈÓ ¤ÓÂη Î·È ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÂÂȉ‹ Ë 29¯ÚÔÓË Â›Ó·È Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ -·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÈÔ ˙fiÚÈΘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜- ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∞ÚΛ Ó· ÌË Ï˘Á›˙ÂȘ.

ñ «ºÔ‚‹ıËη ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘» √È ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ¯¿ÚË ÛÙÔ Â›ıÂÙfi Ù˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ «¶fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ÕÛÙÚˆÓ», ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ·. ∆Ô 1988, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û˘˙˘ÁÈÎfi η˘Á¿ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ∆˙¤ÊÚÂ˚ ÃfiÔ˘ (ÚÒËÓ ÌfiÍÂÚ ·fi ÙÔ ªÚÔÓÍ Î·È ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì) ‚Ô˘Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¿¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘ ª¿ÚÎÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ™È¿ÙÏ. ∫·Ù·˙ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· ··ÁˆÁ‹ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. «∂›¯· ÊÔ‚Ëı› ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘», ·ÔηχÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÃfiÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û ËÏÈΛ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ›¯Â ÂÌÊ˘Û‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ ∆˙¤ÊÚÂ˚ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. ∑ÂÈ ˆ˜ ¿ÛÙÂÁÔ˜ Û ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È µÔÛÙÒÓË Î·È Û’ ¤Ó·Ó ηٷ˘ÏÈÛÌfi ÛÙȘ ÎÔÈÏ¿‰Â˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ™È¿ÙÏ. ÕÏÏÔÙÂ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ˆ˜ ∆˙¤ÊÚÈ, ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ∆˙fiÓÈ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ∆˙¤ÚÈ. ¢‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Â›ıÂÙfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È, ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÂȇÔÓÙ·È ˆ˜ Ô‡Ù ÔÈ ›‰ÈÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ·.

¤ÙÚˆÁ· ÔÙ¤ ·˘Ù¿ Ù· ÁÎÔÏ»! √ ƒ¿È·Ó Ù˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ÁÂ˘Ì·Ù›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ÂÙ¿ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi, Ù˘ ÛÙÂÚ› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÁ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ›Ûˆ ÌfiÓË Ù˘. «∂›¯· È¿ÛÂÈ ¿ÙÔ, ·ÏÏ¿ Ô˘‰Â›˜ ÌÔ˘ ¿ψÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ». ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ƒ¿È·Ó. ∏ ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘, Ë ™Ô˘Ë‰‹ ¶›· ™Ô‡ÓÙ¯·ÁÎÂ, Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË ÃfiÔ˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋: «¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ·fi ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. ∆Ô˘˜ ˙‹ÙËÛ· Ó· Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ηٿÊÂÚ·Ó».

ñ ÃÚ˘Û‹ √Ï˘ÌÈÔӛ΢ ™ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ ÙÔ 2008 Ë ™fiÏÔ ·›˙ÂÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Î·È ‚ÔËı¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË 1-0 Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi "Sports Illustrated" ÙËÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÊ·Ó‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÛÔ‡ÂÚ ·ÛÙ¤Ú˜ fiˆ˜ Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ ª¿ÈÎÏ ºÂÏ˜ Î·È Ô ÁÎfiÏÊÂÚ ∆¿ÈÁÎÂÚ °Ô˘ÓÙ˜. ∏ ËÚÂÌ›· ‰ÂÓ ¤ÌÂÏÏ ӷ ‰È·ÚΤÛÂÈ ÁÈ· Ôχ. ∆ÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ (∞ÙÏ¿ÓÙ·) Ì 1-0 ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Ë ÃfiÔ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ıˆڛ˜ Û˘ÓÔ̈ۛ·˜ ÛÙÔ blog Ù˘ ÛÙÔ twitter ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙË Ï›Áη Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ÁÈ· ·ÏÏÔ›ˆÛË ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∆È̈ÚÂ›Ù·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ìو̷ÙÈÎfi fiÙÈ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Â¤Ì‚·ÛË ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÒÌÔ˘ Ù˘.

ñ ∞fi ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÃÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ÃfiÔ˘ ·ÔηıÈÛÙ¿ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¯Èο ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÌfiÓÔ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ƒ›ÙÛÏ·Ó٠ÿÈÏ·ÓÙ ªfiÌÂÚ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ 109 Ù¤ÚÌ·Ù·. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Ë ÃfiÔ˘ οıÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1999, fiÙ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÛÙÔ ™È¿ÙÏ: «¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË ·fiÊ·ÛË, ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ¤·È˙·Ó ÔÈ ÈÔ ¯ÔÓÙÚÔ› Î·È ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎÔ›, ÂÓÒ ÂÁÒ ‹ıÂÏ· Ó· ·›˙ˆ Â›ıÂÛË». √ ∆˙¤ÊÚÂ˚ ÙËÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÛÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ¤ÓÂη Ù˘ ‚ÚfiÌÈ΢ fi„˘ Î·È Ì˘Úˆ‰È¿˜ ÙÔ˘ Ë ÃfiÔ˘ Ú¤ÂÈ Û˘¯Ó¿ Ó· ÙÔÓ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È. «∞fi ·˘ÙfiÓ ¤Ì·ı· Ó· ÌËÓ ÎÚ›Óˆ ÔÙ¤ ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ. Œ˙ËÛ ·Ï¿, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ô ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·. ªÂ Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ÌÈÏÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì ηٷϿ‚·ÈÓ ˆ˜ Ù· ÙÚ›Û‚·ı· Ù˘ „˘¯‹˜ ÌÔ˘», ÔÌÔÏÔÁ› ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÔÎ Ô˘ ˘¤ÛÙË, fiÙ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007 (Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÛÙËÓ ∫›Ó·) ÙÔÓ ¯¿ÓÂÈ ·fi ·Ó·ÎÔ‹ ηډȿ˜, Û ËÏÈΛ· 69 ÂÙÒÓ. ñ ∏ ·ÔÌfiÓˆÛË ∏ ÃfiÔ˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ ÙË ÛÙ¿¯ÙË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÚÈÓ ·fi οı ·È¯Ó›‰È Ú›¯ÓÂÈ Ï›ÁË ÛÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘. ∆Ô ÏËÛÌÔÓ› ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ·È¯Ó›‰È ηٿ Ù˘ µÔÚ›Ԣ ∫ÔÚ¤·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ¤Ó· ·fi Áοʷ Ù˘. ™Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ì ʷÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ Ìˉ¤Ó. ¶ÚÈÓ ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙË µÚ·˙ÈÏ›·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ÂÎϤÎÙÔÚ·˜ °ÎÚÂÁÎ ƒ¿È·Ó ÙËÓ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÈÔ ¤ÌÂÈÚË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. √È ∏.¶.∞. ‰È·Û‡ÚÔÓÙ·È Ì 4-0 ÎÈ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ë ÔÚÁÈṲ̂ÓË ÎÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ÃfiÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ: «◊Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ·fiÊ·ÛË. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ı·

∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÃfiÔ˘ ™fiÏÔ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ Ï·ÌÂÚ¤˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.

ñ ¢¤Î· ‚›‰Â˜ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ∆ÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ï›ÁÔ Â›¯Â Ï›„ÂÈ Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÛÂÈ Û’ ¤Ó·Ó Á¿ÓÙ˙Ô ‰ÔηÚÈÔ‡. «À¤ÛÙËÓ ÛÔÎ Î·È ÏÈÔı‡ÌËÛ·. ªÔÓÔÌÈ¿˜ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ù¿ Ù· ÎfiÎηϿ ÌÔ˘, ÔÈ Ì‡Â˜ ÌÔ˘, ÔÈ Ù¤ÓÔÓÙ¤˜ ÌÔ˘», ı˘Ì¿Ù·È Ì ÊÚ›ÎË ÙÔ ÚÔ ÙÚÈÂÙ›·˜ Ô‰˘ÓËÚfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÌÂ… ·˘Û›ÔÓ·! «¡fiÌÈ˙· fiÙÈ ı· Ù· ‚Á¿Ïˆ ¤Ú·, ·ÏÏ¿ ·Ó ›¯· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ˆ Ô ÒÌÔ˜ ÌÔ˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Èı·Ófiٷٷ ı· ¤ÂÊÙ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘», ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÌÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ‰¤Î· ‚›‰Â˜ ÛÙÔ ÎfiÎηÏÔ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ù˘ ÒÌÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ÍÂÊÔÚÙˆı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘: «¡· ηٷÎÙ‹Ûˆ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î·È Ó· Á›Óˆ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». °È· ÙËÓ ™Ô‡ÓÙ¯·ÁÎÂ Ë ÃfiÔ˘ Â›Ó·È ‹‰Ë «Ô ¤ÌÙÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ηϋ Ì ٷ fi‰È· Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È». ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ 29¯ÚÔÓË. «ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· 90 ÏÂÙ¿, Â›Ì·È ÓÔËÙÈο ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓË. ∆fiÛÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈο fiÛÔ Î·È ‰È·ÓÔËÙÈο Â›Ì·È ‰È·ÚÎÒ˜ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. ¶ÚÔÛ·ıÒ ¿ÓÙ· Ó· ÚԂϤˆ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ¿Û˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô„È¿˙ÔÌ·È fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Â¤Ì‚ˆ Î·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚÒ Ì ÌÈ· ʈӋ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹Ûˆ ÙȘ Û˘Ì·›ÎÙÚȤ˜ ÌÔ˘». ∫·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ô˘ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË…


28 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ SUPER LEAGUE

ñ EÏÏ¿‰·

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

E¶IME§EIA : A§E•H™ ¶AM¶O™

± ª∂ µ∞∆√À™ ∞¡∆π¶∞§√À™ ∫§∏ƒø£∏∫∞¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™, ¶∞√∫ ∫∞π √§Àª¶π∞∫√™ µ.

¶ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ! ª›· ·ÓÙ›·ÏÔ ÎÔÌ̤ÓË Î·È Ú·Ì̤ÓË ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡ÛÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È Ë ÎÏËÚˆÙ›‰· ¯ı˜ ÛÙË ¡ÈfiÓ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÙËÓ √ÓÙ¤ÓÛÂ. ∏ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏ‹ÙÚÈ· ¢·Ó›·˜ (ȉڇıËΠÙÔ 1887 Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÚ›· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ¤ÓÙ ·ÂÏÏ·) ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤· ÔÛfiÙËÙ·, ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ¿ ÛÙË ¢·Ó›· ÂÎÎÈÓ› ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ (Û.Û. ·›˙ÂÈ Ì ÙË ¡fiÚÙ˙ÂÏ·ÓÙ), ·ÏÏ¿ Â’ Ô˘‰ÂÓ› ÏfiÁˆ ‰ÂÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ «ÙÚÈʇÏÏÈ». ∞ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ äÓÚÈÎ ∫Ï¿Ô˘ÛÂÓ Â›Ó·È Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¶›ÙÂÚ √˘Ù¿Î· (44 Ù¤ÚÌ·Ù· Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·) Î·È ·fi ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Ù˘ Ë ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁË Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ™ÎÔ‡ÌÔ. ∞fi ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ô ¿ÏÏÔÙ ̤ÛÔ˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ∆˙ÂÌ¿-∆˙ÂÌ¿, Ô °¿ÏÏÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì·Î ªÂÚÓ¿Ú ªÂÓÙ›, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈ̘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¡ÔÚ‚ËÁÔ› ‰ÈÂıÓ›˜ ƒÔ‡Ô˘ÓÙ Î·È ƒÂÁΛÓÈÔ˘ÛÂÓ, fiˆ˜ Î·È Ô πÛÏ·Ó‰fi˜ ̤ÛÔ˜ °Î›ÛÏ·ÛÔÓ. ∏ √ÓÙ¤ÓÛ (¤¯ÂÈ ˆ˜ ¤‰Ú· ÙÔ «TRE-FOR Park», ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 15.790 ı·ÙÒÓ) ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤ÓÙÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ UEFA (ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜) Î·È ÛÙÔ πÓÙÂÚÙfiÙÔ (‰È˜).

ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ Champions League. ∂›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÌÔ˘ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ô˘ ı¤ÏÂÈ ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘», ÙfiÓÈÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∆Ú›ÙË. ¶·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È Ô ∫Ô˘›ÓÛÈ √‚Ô‡ÛÔ˘ ∞Ì¤ÁÂ, Ô ÔÔ›Ô˜, ¤Ó·ÓÙÈ 150.000 ¢ÚÒ, ı· ·ÔÎÙËı› ·fi ÙËÓ ∞Ï ™·ÓÙ ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ˘fi ÌÔÚÊ‹Ó ÌÔÓÔÂÙÔ‡˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ °Î·Ó¤˙Ô˜ ·ÎÚ·›Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ·Ï›ÊÂÙ·È ÁÈ· ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚ °ÎÔ‚Ô‡, ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÂÚ› Ù· 400.000 ¢ÚÒ.

™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ µ›ÎÙÔÚ µÈÙfiÏÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‚ڋΠ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ (‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ) ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ·fi Ù· ¿ÎÚ·. ñ «¶ÚfiÎÏËÛË Î·ÚȤڷ˜» ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¢·ÓÔ‡˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ıÂÚÈÓ¿ ·ÔÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘: ÙÔÓ µ›ÎÙÔÚ µÈÙfiÏÔ. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫

Î·È ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ «Ú·Û›ÓÔ˘˜» ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· (Ì ·ÔÏ·‚¤˜ ۯ‰fiÓ ÌÈÛÔ‡ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜). «∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·Ó‹Îˆ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ì›·Ó ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô ‚‹Ì· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÂÓÒ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ

ñ ÷ÌËÏ¿ ÂÌfi‰È· ∞ΤڷȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ô ¶∞√∫ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ µfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ Á‡ÚÔ˘ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √ «‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ µÔÚÚ¿» ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ µ·ÏÂÚ¤ÓÁη-ª›Î· (1-0 Ë ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘˜) ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ∆Ô‡Ì·. √ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ƒ·ÓÙ (Û.Û. ÙËÓ Î·Ù¤‚·Ï 1-0 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜), ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙËÓ ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ¡ÙÈÊÂÚÓÙ¿Ó˙-§Â‚¿ÓÙÈ· ∆·Ï›Ó (0-0 Ë ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘˜) ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜.

± ∫π¡¢À¡∂À∂π ∞ª∂™∞ ª∂ À¶√µπµ∞™ª√ ∏ ∫∞µ∞§∞

¢›ˆÍË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë ø˜ ‰·ÌfiÎÏÂÈÔ˜ Û¿ıË ÂÈÎÚ¤Ì·Ù·È ϤÔÓ Ô ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ª·ÓfiÏ˘ ∞Óوӷο΢ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙÔÓ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë Ì ÙÔÓ ∞√∫ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ fiÛÔ Î·Ù¿ Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. √ Î. ∞Óوӷο΢ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ æˆÌÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ˘fi ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ˘fiıÂÛË ·Ú·¤ÌÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ Superleague, fiÔ˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ÂΉÈηÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÚÔ‹ ÙˆÓ

∏ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ηٿʷÙÛ· Ì ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ë ∫·‚¿Ï· ·ÂÈÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. ñ ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ Ó¤Â˜ ‰ÈÒÍÂȘ: ™Â Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ú¿ÍÂȘ

‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Î·È ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ: ∞) ∆Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ∆Û·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ ¶∞∂ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, µ) ∆˘ ¶∞∂ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. ñ ∂›Û˘, Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜

ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¿ÛÎËÛ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ú¿ÍÂȘ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Î·È ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·‰›ÎËÌ· Ù˘ Ê·ÚÌÔÎԉȤÁÂÚÛ˘: ηٿ ∞) ∆Ô˘ ÷ڿϷÌÔ˘ æˆÌÈ¿‰Ë, ηْ Ô˘Û›·Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢.™. Î·È ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï· µ) ∆˘ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘. √È ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ (ηٿ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞Ó‰Ú. ¡ÙfiÙÛË, ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂.¶.√. ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÚÒËÓ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜) ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË 21 IÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 15:30.

∆™∞ª¶π√¡™ §π°∫ 2011/12 °’ ¶ƒ√∫ƒπª∞∆π∫√™ °Àƒ√™ (26/27.07 Î·È 02/03.08) ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘/∞¶√∂§ .......... ™Ïfi‚·Ó ªÚ./∆ÔÌfiÏ ∫. √ÓÙ¤ÓÛ ............................................... ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ªfiÁÎÚÂÓ/§›ÙÂÍ §. ............................ ™ÎfiÓÙÔ ƒ. /µ›ÛÏ· ∫Ú. ª·Î¿ÌÈ Ã. /ªfiÚ·Ù˜ ............... ª¿ÚÈÌÔÚ/¡ÙÔ˘ÓÙÂÏ¿Ó˙ ∂ÏÛ›ÓÎÈ/ª¿ÓÁÎÔÚ ............................. ¡ÙÈÓ¿ÌÔ ∑./¡¤ÊÙÛÈ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ........................ ™¿ÌÚÔÎ ƒfi‚ÂÚ˜/ºÏfiÚ· ∆·Ï›Ó °ÎÂÓÎ ................................................ ¶·ÚÙ›˙·Ó/™Î¤ÓÙÈÁÈ· ƒfiÛÂÓÌÔÚÁÎ/ªÚ¤ÈÓÙ·ÌÏÈÎ .....¶ÈÔ‡ÓÈÎ/µÈÎÙfiÚÈ· ¶Ï˙ÂÓ ∑ÂÛÙ·ÊfiÓÈ/¡Ù¿ÙÛÈ· ................. ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜/µÈÓÙÂfiÙÔÓ µ·Ï¤Ù·/∂ÎÚ¿Ó·˜ ................. §›ÓÊÈÏÓÙ/ª¶∞∆∂ ªÔÚ›ÛÔÊ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ............................................. ª¿ÏÌÂ/∆fiÚÛ·‚Ó ™Ù·ÓÙ¿Ú §. .......................................................... ∑˘Ú›¯Ë ∆‚¤ÓÙ .............................................................. µ·ÛÏÔ‡È ªÂÓʛη .............................................. ∆Ú·Ì˙ÔÓÛfiÚ ¡ÙÈÓ¿ÌÔ ∫. ..................................................... ƒÔ‡ÌÈÓ ∫.

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫ 2011/12 °’ ¶ƒ√∫ƒπª∞∆π∫√™ °Àƒ√™ 28.7 Î·È 4.8 °Î¿ÁÎÚ·/∞ÓfiÚıˆÛË ............. ¡ÙÔÁοӷ/ƒ·ÌÔÙÓ›ÙÛÎÈ ºÏÔÚÈ¿Ó·/∞∂∫ ............................. ªÏ¿ÓÙ· ªfiÏÂÛÏ·‚ √ÌfiÓÔÈ· .................................... ∆¿Ô˘Ú·˜/¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ ¶∞√∫ ............................................. ª›Î·/µ·ÏÂÚ¤ÓÁη ¡ÙÈÊÂÚÓÙ¿˙/§Â‚¿ÓÙÈ· ∆. .............. ƒ·ÓÙ/√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ µ. ∞ÙϤÙÈÎÔ ª. ......................................... ™ÙÚfiÌÛÁÎÔÓÙÛÂÙ °È·ÓÁÎ ªfiȘ .................................... ∆Ô‡ÚÎÔ˘/µ¤ÛÙÂÚÏÔ ™fiÏÈÁÎÔÚÛÎ/µ¤ÓÙÛÈϘ ....................... ∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∞Ï¿ÓÈ· ................................. ∫ÂÙÛÎÂ̤ÙÈ/∞ÎÙfiÌ §¤ÓÙÔ ∑ÂϤ˙ÓÈÙÛ·Ú/™¤ÚÈÊ ∆. ................ §·ÓηڿÓ/ª·Î¿ÌÈ ∆.∞. ∞ÏÎÌ¿·Ú .............................. ºÏ·ÌÔ˘ÚÙ¿ÚÈ/°È¿ÌÏÔÓÂÙ˜ √χÌÈ· §./ªÔ˝ÌÈ·Ó˜ .................. ƒÔ‡ÓÙ·Ú/∞Ô‡ÛÙÚÈ· µ. ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ ................................................... °ÎÔÌ¤Ï ºÂÚÂÓÙÛ‚¿ÚÔ˜/Õ·ÏÂÛÔ˘ÓÙ .....™Ô‡ÓÙÔ˘‚·/ŒÏÊÛÌÔÚÁÎ ªÈÓÛÎ /°Î·˙È¿ÓÙÂÛÔÚ ................................... §¤ÁÎÈ· µ. ÿÔÂÏ ∆.∞. .................................... µ·ÓÙÔ‡˙/µÔ˚‚ÔÓÙ›Ó· ƒÔ˘ÛÙ¿‚È/ÿÚÙȘ ........................................................ ƒÂÓ §¤ÊÛÎÈ ................................................... ∆›Ú·Ó·/∆ÚÓ¿‚· ¡ÈÔ˘ ™ÂÓÙ˜/ª›ÓÙÈÏ·ÓÙ ..................................... °ÎÈ̷ڿ˜ ¡ÙÈÓ·Ìfi µ. ........................................... ÿÛÎÚ·/µ·Ú¿˙ÓÙÈÓ ∫·Ú¿ÙÈ ................................. ∫·Ú·ÁοÓÙÈ/™ÂÓÙ ¶¿ÙÚÈΘ µÏ¿˙ÓÈ·/∆Ô˘Ó .................................................. ¶·Ï¤ÚÌÔ ƒ¤ÈÎÈ·‚ÈÎ/∑›ÏÈÓ· ............................. §·Ó¤ÏÈ/¡ÙÈÓ¿ÌÔ ∆ÈÊÏ. §È¤·Á·˜/∑¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ ................................... ™¤ÓÈÙÛ· ªÚÔ‡ÁΠ.................................. ™ÙÚ¤ÈÌÔ˘Ú/∫·Ú·Ì¿ÁÎ ª¿ÈÓÙ˜ .......................................... ∫Ô˘fiÈÔ/°Î·˙ ª¤Ù·Ó ™¿ÓÙ ÃÔ‡ÏÈ·/ªÓ¤È °¤¯Ô˘ÓÙ· ............... äÏÛÈÓÁÎÌÔÚÁÎ ™ÙfiԢΠ............................................................ ÿÈÓÙԢΠŒÚÂÌÚÔ/™·Ú¿ÁÂ‚Ô ............................. ™¿ÚÙ· ¶Ú¿Á·˜ °ÎÏÂÓÙfiÚ·Ó/µfiÚÛÎÏ· ......................................... ™Ï›ÁÎÔ ¶¿ÎÛÈ/∆ÚfiÌÛÔ ..................................................... ÷ÚÙ˜ ª¤Ù·ÏÔ˘ÚÁÎ ™Î./§ÔÎÔÌÔÙ›‚ ™. ............... ™Ï·ÛÎ/¡Ù·ÓÙ› °. ÷ÊÓ·ÚÊÈfiÚÓÙÔ˘Ú/¡·ÛÈÔÓ¿Ï ..................... ÿÎÂÓ/ÃfiÓη ƒÈÓÙ .............................................................. ªÚ¤ÓÙÌÈ ¡ÙÔÌ˙¿ÏÂ/ƒ·ÓÙÓ›ÙÛÎÈ ................... ∫ÚÔ˘˙¤ÈÓÙÂÚ˜/ºÔ‡Ï·Ì


ñ EÏÏ¿‰·

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

SUPER LEAGUE

29

E¶IME§EIA : A§E•H™ ¶AM¶O™

 ª√¡√∂∆∂™ ™Àªµ√§∞π√ £∞ À¶√°ƒ∞æ∂π √ 32Ã√¡√™ µ∞™∫√™

™Ù· ÎfiÎÎÈÓ· Î·È Ô ºÚ·Ó °¤ÛÙ ºÚ·Ó °¤ÛÙÂ Ô ¤‚‰ÔÌÔ˜! ÀÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÌÈ· ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ µ·Ï‚¤Ú‰Â Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Úı ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ πÓÈ¿ÎÈ πÌ¿ÓÈÂı ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ µ¿ÛÎÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ∆Ú›ÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› Â›ÛËÌ· ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ. √ ºÚ·Óı›ÛÎÔ Ã·‚È¤Ú °¤ÛÙ ¡·‚¿ÚÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ï‹Ú˜ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1979, Â›Ó·È ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ (ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜) Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô. ™ÙÔ ‚·ÛÎÈÎfi

Û‡ÏÏÔÁÔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ 19 ¯ÚfiÓÈ· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ̤ÙÚËÛ 353 Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È 50 ÁÎÔÏ. ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∞Ï √˘¿ÛÏ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·. √ °¤ÛÙÂ, ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È «Ì¿ÁÔ˜» (¤ÓÂη ÙˆÓ ÂÚ›ÙÂ¯ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘) ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ «ÂÚ˘ıÚÔχΈӻ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÷‚›ÙÔ, ºÚ¿ÓÎÔ ∫ÔÛÙ¿ÓÛÔ, π‚¿Ó ª·ÚοÓÔ, §ÈÔ‡ÌÔÌÈÚ º¤ÈÛ·, ™‹ÊË ¢·ÛηϿÎË Î·È ∞ÏÂÎÛ¿ÓÙ·Ú ∫·Ù¿È. ñ ∂È̤ÓÂÈ ÁÈ· ™¿ÓÙÛ˜ ∏ fiÁ‰ÔË ÚÔÛı‹ÎË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ∫¿ÚÏÔ˜ ™¿ÓÙÛ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘

·ÔÙÂÏ› ‰Ëψ̤ÓÔ Î·È ‰È·Î·‹ fiıÔ ÙÔ˘ µ·Ï‚¤Ú‰Â. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ¯ÚÔÓÈο Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. ∫·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÔÈ fiÔȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ∫fi· ∞̤ÚÈη, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ™¿ÓÙÛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó·˘·Á›Ô˘ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙË Ï›ÛÙ·, Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È Ô ∂ÚÓ¿Ó ªÂÚÓ·ÏÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ∞ÏÌÂÚ›·, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ¿Ô„Ë Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ.

√ ºÚ·Ó °¤ÛÙ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

¡¤· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ¶ÂÈÚ·È¿ ¡¤Â˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ë ˘fiıÂÛË ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·ıÏËÙÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Ó¤· ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 16 ÔÓfiÌ·Ù· ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÚÔÛ¯Ҙ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰È¤Ù·ÍÂ Ô ¡. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ·ıÏËÙÈο ı¤Ì·Ù· ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. ∆· ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÙÔÌ· ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈ˙·Ó ÔÛ¿ ̤¯ÚÈ 3.000 ¢ÚÒ ÛÙ· ‡ÔÙ· ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ ·È¯Ó›‰È· ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ΤډË, Ù· ÔÔ›· ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ¶fiË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¶ÂÈÚ·È¿ ÌÈ· ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ì 16 ÊÂÚfiÌÂÓ· ˆ˜ ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÎ¿Ï˘„ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ «petraskandalou.blogspot.com». √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ›¯Â ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ë

∆ÂÏÂȈÌfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ôηχ„ÂȘ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶fiË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi ÙȘ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· 16 ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: πˆÓÈÎfi˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 0-2, ∫·ÏÏÈı¤·-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 1-1, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-πˆÓÈÎfi˜ 0-2, ¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 1-2, ∞ÂÙfi˜

™Î‡‰Ú·˜-¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ 1-0, ∆ڛηϷ-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 4-0, ∫fiÚÈÓıÔ˜-¶·Ó·¯·˚΋ 0-1, ¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 3-0, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-∆ڛηϷ 0-0, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 2-4, πˆÓÈÎfi˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 0-0, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 1-1, ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 1-2, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-√º∏ 1-2, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘-¶·Ó·¯·˚΋ 1-2 Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-πˆÓÈÎfi˜ 4-0. ñ ∞ÂÈÏ‹ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ª¤¯ÚÈ Î·È Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ∫·‚¿Ï·, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ µfiÏÔ˘, ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Ô˘ ·Û΋ıËÎ·Ó ÙËÓ ∆Ú›ÙË (12/7) ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, Î.Î. ∞Ó‰Ú¤· º¿ÎÔ Î·È ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∞ÓوӷοÎË. ™Â Â›Â‰Ô Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ÈÒÍÂȘ ·Û΋ıËÎ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜: °È¿ÓÓË ¶··ÎÒÛÙ· (ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ·fi 25/1/2009 ̤¯ÚÈ 7/11/209), ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¡ÙfiÙÛË, °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˘ ¶·ÓÙ¤ÏË (ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 31/3/2010 ̤¯ÚÈ 27/3/2011 Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·), °ÈÒÚÁÔ˘ ∆Û·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ªÈ¯¿ÏË ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˘ ÿÏÎÔ˘, ÂÓÒ Ë ÙÈ̈ڛ· ÚԂϤÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi 20.000 ̤¯ÚÈ 60.000 Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √È ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Î·È ÛÙÔ›¯ËÌ· ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË.

∞∂∫: ÀfiÛ¯ÂÛË ÁÈ· «Ì·Ì» ·fi ÙÔÓ ∞‰·Ì›‰Ë ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë ∞∂∫ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÚÂȘ ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ˯ËÚ‹˜ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÈÂÌ‹Ó˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË §·Ì›· (ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙˆÓ Supporters) ÙfiÓÈÛÂ: «Œ¯Ô˘Ì ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ˆ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚÈıÒÚÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿. ŸÌˆ˜, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹». ñ «™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·» ∆¤ÙÔÈ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ô‰Âȯı› Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„ ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË. «∂›Ó·È Ôχ ÎÔϷ΢ÙÈÎfi Ó· Â›Û·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÈ·˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∞∂∫, Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ı· ›̷ÛÙ ŒÏÏËÓ˜, Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·È‰È¿ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·›ÎÙ˜.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ŒÏÊ·Ú Ã¤ÏÁηÛÔÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Ù˘ ∞∂∫.

∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ‰ÒÛˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∞∂∫ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙfi¯ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ", ‰‹ÏˆÛÂ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜. ñ «ªÂÁ¿ÏË Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌ¿‰·» ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Û˘Ó¤ÂÛ ¯ÚÔÓÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ŒÏÊ·Ú ºÚ¤ÈÚ Ã¤ÏÁηÛÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„ ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ∞∂∫. «∂›Ì·È Ôχ

Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Ô˘ Ì Â¤ÏÂÍÂ Ë ∞∂∫. ∂›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌ¿‰·, Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÚÔÔÓËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜. √È ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘ ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÎÏËÚ¿, ÁÈ· Ó· Ì ʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ ÙfiÛÔ Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫ fiÙÈ ı· ‰ÒÛˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÊÔÚ¿ˆ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘», ‰‹ÏˆÛÂ Ô πÛÏ·Ó‰fi˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜. ∆ËÓ ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô 16¯ÚÔÓÔ˜ ÔÌÔÁÂÓ‹˜ ¶ÔÏ ∫·ÙÛ¤Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Û ÙÚÈÂÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. √ ÈÙÛÈÚÈο˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ. √ ∞ÚÓ·Ú °ÎÚ¤Ù·ÚÛÔÓ ÙÔÓ Â›¯Â ͯˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ¤Ú˘ÛÈ Ë ∞∂∫, Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ ÎÏ›ÛÂÈ.


ñ ·Ú·Û΋ÓÈ· 30 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ °PAºOYN O KPITH™ KAI O ¢IKA™TH™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

A¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô TÔ fiÙÈ ÔÈ AÏ‚·ÓÔ› ı· ‹Ù·Ó ¯ıÚÈÎÔ› ÚÔ˜ ÙÔ A¶OE§ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. OÈ Ô·‰Ô›, Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ Á‹‰Ô, ¤‚ÚÈ˙·Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ “Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ” fiÙ·Ó ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô. AÎfiÌË ÂÙÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ A¶OE§ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ MME ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. H ·¿ÓÙËÛË ‹Ïı ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜... KÚÈÙ‹˜

XÈfiÓÈ ÔÈ AÏ‚·ÓÔ›, Ï¿‚· ÙÔ A¶OE§ ¶·Ófi Ù˘ ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: «FORCA UJQERIT E DEBORES», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «¢‡Ó·ÌË, Ó›ÎË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡» Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Â›Ó·È Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Á‹‰Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ªÔÚ¿‰·. TÂÏÈο ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¯ÈfiÓÈ, ·ÏÏ¿ η˘Ù‹ Ï¿‚·, Ô˘ ¤ÏȈÛ ÙÔ˘˜ AÏ‚·ÓÔ‡˜. KÚÈÙ‹˜

ªÔÚԇ̠ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÎÚ›ÛÂȘ! O AÓ‰Ú¤·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‹ÚˆÂ˜ O ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ N·˘ÙÈÎÔ‡, ÏÔ›·Ú¯Ô˜ AÓ‰Ú¤·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‚¿Û˘, ÙÔ˘˜ Ó·‡Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÚÂÛ‚¤ÛÙ˜ ¤ÂÛ·Ó Û·Ó ‹ÚˆÂ˜. ŸÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ï‚¤ÓÙË ¿ÓıÚˆÔ Î·È ¿ÚÈÛÙÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È·Ù·Á‹ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Ó·‡Ù˜ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. E›¯Â ÔχÏ¢ÚË ‰Ú¿ÛË Î·È ‹Ù·Ó Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘. ◊Ù·Ó Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÎÈ Â›¯Â ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜. Y‹ÚÍ Â›Û˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘. KÚÈÙ‹˜

£¿‚Ô˘Ó ÙËÓ K‡ÚÔ £¿„·Ì ٷ 12 ·ÏÈοÚÈ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÛÙÔ M·Ú›, Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ¤Ó· ÓÙfiÌÈÓÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Ï·ıÒÓ Î·È ·Ú·Ï›„ˆÓ. NÈÒıÔ˘Ì fiÙÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ı¿‚Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÌÈÛ‹ K‡ÚÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ·¤ÌÂÈÓÂ. ¶fiÛ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ÂÓ Î·ÈÚÒ ÂÈÚ‹Ó˘; K·È ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰Èο Ì·˜ Ù· Ì˘·Ï¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. K·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ E.º Ô˘ ‰ÂÓ ¿Ì ηϿ. ¶·ÓÙÔ‡ ¿Ì ηٿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ. KÚÈÙ‹˜

°‹‰· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ OÈ Ô·‰Ô› Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·˜ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ E˘ÚÒË Ì ·Ófi Ô˘ ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó ÛÙ· Á‹‰· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÌËӇ̷ٷ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÊÔÚ¿ Ô˘ Ì·˜ ‚Ú‹ÎÂ, Ù·˘ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘. KÚÈÙ‹˜

AÔ˘Û›·˙Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ™¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ “ÚÒÙË”, ¤ÛÙˆ ·ÓÂ›ÛËÌË, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ AfiÏψӷ ·Ô˘Û›·˙Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì›ÏËÛ·Ó ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. MÔÚ› Ó· ›¯Â ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ·fi ÚÈÓ, ·ÏÏ¿, fiÙ·Ó ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÛ·È ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È ÁÈ· ı˘Û›Â˜. KÚÈÙ‹˜

ŒÎÔ„Â Î·È ÙËÓ ÎψÛÙԇϷ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹ OÌfiʈӷ ÙÔ ¢.™. Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ AÓ‰Ú¤· ¶·ÓÙÂÏ‹ ·fi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. A˘Ùfi, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ı¤Û˘ ·fi ÙÔÓ A. ¶·ÓÙÂÏ‹ ÛÙÔ ¢.™. ¿ÏÏÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ (EıÓÈÎfi˜). TÂÏÈο ÎfiËÎÂ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎψÛÙԇϷ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô. K·È Ô ›‰ÈÔ˜, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÌÈÍ‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, (‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘, ‚¤‚·È·), ÙÔ ÚÔοÏÂÛÂ. KÚÈÙ‹˜

¢ÂÓ ÙÔ ·›˙Ô˘Ì ԇÙ ˘ÂÚ¿Óˆ Ô‡Ù ͷÊÓÈο Á›Ó·Ì ÔÈ ÛÔ‡ÂÚ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ÎÏËÚˆÙ›‰· Ì¿˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Ì¿ÙÈ ¯ı˜ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ √À∂º∞. £ÂˆÚËÙÈο, Ë ∞ÓfiÚıˆÛË ¤¯ÂÈ ÙÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ƒ·ÌÔÙÓ›ÛÎÈ. ∆Ô ∞¶√∂§ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› οÙÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™Ïfi‚·Ó, ÂÓÒ ÌÈ· ηϋ √ÌfiÓÔÈ· ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰È΋ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ. ∂ÌÚfi˜, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙÔ 4 ÛÙ· 4! ¢ÈηÛÙ‹˜

ÕÏϘ ÙÚÂȘ ӛΘ ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ·’ ·˘ÙfiÓ Â‰Ò ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÙÚÂȘ ӛΘ ÛÙÔ˘˜ ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È ÙÂÏÈο… ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛًηÌÂ. ∆ÒÚ· ˙ËÙ¿Ì ͷӿ ÙÚÂȘ ӛΘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ¢Â‰Ô̤Ó˜ ıˆÚԇ̠ÙȘ ӛΘ ÁÈ· ∞¶√∂§ Î·È ∞∂∫, ÂÓÒ Ë ∞ÓfiÚıˆÛË Ì ϛÁË ÚÔÛÔ¯‹ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÙËÓ °ÂˆÚÁ›·. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜, ·’ ÙËÓ ÔÔ›· ¿·ÓÙ˜ ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢ÈηÛÙ‹˜

ŸÏ· ÛÂ… 43 ̤Ú˜! ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ϤÌ fiÙÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¿ÁÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÈÎfiÏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ. √ °¿ÏÏÔ˜ Û 43 ̤Ú˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚfiÛÙÂÚ, Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ó· οÓÂÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜, Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û ∫‡ÚÔ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi (Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ù·ÎÙÈ΋), Ó· οÓÂÈ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. Mission… impossible ÁÈ· ÙÔÓ °¿ÏÏÔ. £· Ù· ηٷʤÚÂÈ; ¢ÈηÛÙ‹˜

ª‹Î·Ó Ì ÙÔ… ·ÚÈÛÙÂÚfi °È· οÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ. ™ÙÔ ∞¶√∂§ ¿Ù˘¯ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ∞˝ÏÙÔÓ Î·È ª·ÚÛ›ÓÈÔ, ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÔÈ ª·ÎÚ›‰Ë˜ Î·È ƒÔ˘¤‰·, ÛÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ÔÈ ª·Ú·ÁÎfi˜, ∞ÁΤÏÔÊ, ƒÔÓοÙÔ Î·È ƒ¿ÌÔ˜, ÛÙËÓ ∞∂∫ Ô ¡Ù ∫ÏÂÚ Î·È ÛÙËÓ ∞∂§ Ô ¶¿Ú·˜. ∂ȉÈο, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÚ·Ó¿˙È· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ¢ÈηÛÙ‹˜

∞Ì˘ÓÙÈÎfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ∆Ú¤ÊÔ˘ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÊÈÏfiÙÈÌÔ ƒ·Û›ÓÙ ∞Ï·Ì›, ·ÏÏ¿, ¡ÂfiÊ˘ÙÂ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ·›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÙÔÓ ∞ÊÚÈηÓfi ‚·ÛÈÎfi ˆ˜ ÛÙfiÂÚ. ∂‰Ò Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô ∞Ï·Ì› ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ – ›Ù ıÂÙÈ΋ ›Ù ·ÚÓËÙÈ΋ – ı· ÂËÚ·ÛÙ› fiÏË Ë ÔÌ¿‰·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Ë Â˘ı‡ÓË ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, fiˆ˜ ÎÈ Â¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ô ∞Ï·Ì›. ∆Ô ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ë √ÌfiÓÔÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ·. ¢ÈηÛÙ‹˜

∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ¡ÈfiÏÈ· ¶ÈÛÙ‡ÂÈ Ôχ ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·’ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ «Ì·˘ÚÔÚ·Û›ÓˆÓ» ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Ó·ÚÔ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÏÏ·‰›ÙË ÎfiÔ˘Ù˜. °È’ ·˘Ùfi ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi Ì·˜ Ù¯ÓÈÎfi ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜. ¢ÈηÛÙ‹˜

ª›‰Ë˜ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ™Â Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰˘Ô ∫‡ÚÈÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜, ÔÈ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ Î·È ¶·‡ÏÔ˘. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ¤Î·Ó·Ó Ôχ ηϿ ·È¯Ó›‰È· Û ∞Ï‚·Ó›· Î·È ª¿ÏÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ -Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜- ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ÚÔ˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. ∞ÚΛ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÚ›· Â˘Úˆ·˚ο ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ ÌfiÏȘ ÔÎÙÒ ·›ÎÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë (86’), ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ (4’), ™·ÙÛÈ¿ (9’), √Îο (88’), ™È¤ÏË (24’), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (90’), ¶·‡ÏÔ˘ (70’) Î·È ª˘Ù›‰Ë (20’). ¢ÈηÛÙ‹˜


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

ñ ·Ú·Û΋ÓÈ·

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

31

°PAºEI O ™KOP¶IO™ ŒÓ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· ‚È‚Ï›Ô Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ! ¡¤Ô ȉÈÔÎÙ‹ÙË ¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ÚÒÙÈÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘! √ ‰ËÌÔÚ·ÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ "Sotheby’s" ¤‚Á·Ï ÛÙÔ ÛÊ˘Ú› ÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ·˘Ùfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ (·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ™¤ÊÈÏÓÙ, ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘), ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÏ‹ıËΠ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ Û’ ¤Ó·Ó ·ÓÒÓ˘ÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ̤ۈ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1858 Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì ¿Û˜, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Ì ٷ fi‰È· Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï, ÙÔ Ï¿ÁÈÔ Î·È ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙÚÈÎÏÔԉȿ˜. ∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û ۯÔÏ›· Î·È Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· 20 ¯ÚfiÓÈ·.

«∆·ÙÔ˘¿˙ Î·È ÛÈÏÈÎfiÓË!»

∏ ÌÔ‡Û· Ù˘ ºÏ·Ì¤ÓÁÎÔ ∏ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓË ƒÂÓ¿Ù· °È·ÎÔ‡ÌÔ‚ÈÙ˜, ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÂÍÂϤÁË ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· globoesporte.com ˆ˜ Ë ÌÔ‡Û· Ù˘ ºÏ·Ì¤ÓÁÎÔ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ¿ıÔ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ ¢ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ·ÓÙ›·ÏÔ˘ ‰¤Ô˘˜ ÛÙÔÓ… ηÎÔÌÔ‡ÙÛÔ˘ÓÔ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· ÛÙË ºÏ·Ì¤ÓÁÎÔ, ÒÛÙ ÒıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ӛÎË Ì 1-0 Â› Ù˘ ·ÈˆÓ›·˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ºÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÛ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·! (¡·È, Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜…)

ŸÙÈ Ô ª¿ÚÎÔ ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔ‚ÈÙ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·’ fi,ÙÈ ÔÈ Ï›ÛÙÔÈ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, O 22¯ÚÔÓÔ˜ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ fï˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ¯Ú‹˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈ·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ˘. ∂ÚˆÙËı›˜ ·fi ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘, Ô ¿ÛÔ˜ Ù˘ µ¤ÚÓÙÂÚ µÚ¤Ì˘ ·¿ÓÙËÛ ·ÊÔÏÈÛÙÈο: «¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ù·ÙÔ˘¿˙, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∂›Û˘ Ó· Â›Ó·È Ì·˘ÚÔÌ¿ÏÏ· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÔ‡ÛÙÔ Ì ÛÈÏÈÎfiÓË»! ŸÛÔÈ Ì›ӷÙ ¿Ó·˘‰ÔÈ, ÎÏ›ÛÙ ÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ‰È·‚¿ÛÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ù¿Î· ÙÔ˘ ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔ‚ÈÙ˜: «∏ ÁÎfiÌÂÓ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÓ Í·ÓıÈ¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ıÔ˜ Ì ÛÈÏÈÎfiÓË. ∆ÚÂÏ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì·˙› Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È»! ªË ¯·Ï·ÚÒÓÂÙÂ, ¤¯ÂÈ Î·È ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹! «∏ ÁÎfiÌÂÓ¿ ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì ·Ô‰¤¯ÂÙ·È fiˆ˜ ›̷È. ∞Ó Î¿ÙÈ ‰ÂÓ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ, Ë fiÚÙ· Â›Ó·È ·ÓÔȯً…» ∞Ï¿, Ì˘ıÈÎfi˜!

∏ 14Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· °˘ÌÓ·ÛÙÚ¿‰·

ŸÏ· ÛÙË ÊfiÚ·! ªfiÏȘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Ì ÙÔÓ ¶›ÙÂÚ ∫Ú¿Ô˘Ù˜ Ë ÕÌÈ ∫Ï¿ÓÛÈ ÚfiÛÊÂÚ ¤Ó· ·ÎÔ‡ÛÈÔ ÔÊı·ÏÌfiÏÔ˘ÙÚÔ Û fiÛÔ˘˜ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÛÙÔ "Harry’s Bar" ÛÙÔ Mayfair. ∏ 25¯ÚÔÓË Î·ÏÏÔÓ‹ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ÛÙÔ ÊfiÚÂÌ¿ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÙÂÏ›ˆÙ· fi‰È· Ù˘, Ó· Ê¿ÓÔ˘Ó Î·È ÈÔ ·fiÎÚ˘Ê· ÛËÌ›·! ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ, ˘¤ÛÙË ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÔÎ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ·ÚÁ¿. ∆· ÊÏ·˜ ÙˆÓ ··Ú¿ÙÛÈ Â›¯·Ó ·ÛÙÚ¿„ÂÈ ‹‰Ë Î·È Ë ÛηӉ·ÏÔıËÚÈ΋ Sun ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘…

∞fi ÙËÓ ∞ÚÈ¿‰ÓË ÛÙËÓ ∆˙Ô¿Ó· Ÿ¯È Ô˘ ı· ηıfiÙ·Ó Ó· ÛοÛÂÈ… ªfiÏȘ Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÚÈ¿‰ÓË πˆ¿ÓÓÔ˘, Ô §fiÙ·Ú ª·Ù¤Ô˘˜ ‡ÎÓˆÛ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ 27¯ÚÔÓË ∆˙Ô¿Ó· ∆Ô˘Û›Óη, Ë ÔÔ›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ 50¯ÚÔÓÔ °ÂÚÌ·Ófi Ó· ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ∫‡ÚÈ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· „˘¯ÔÏÔÁ›·˜.

∂›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÂÏÂ›Ù·È ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Î·È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙË §Ô˙¿ÓË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. ∏ 14Ë °˘ÌÓ·ÛÙÚ¿‰· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¿ÎÚˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ‹‰Ë ÈÛÙÔÚ›·.


32

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 16/17 IÔ˘Ï›Ô˘ 2011

CIVIC ACCORD www.athlitiki.com ŒÁ΢ڷ Î·È ˘‡ı˘Ó·. °Ú¿ÊÂÈ Âȉ‹ÛÂȘ! Ÿ¯È ʋ̘! H ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈۋ Û·˜.

www.athlitiki.com

HÚˆÈ΋ ı˘Û›· ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰·

H ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ˙ÂÈ Ì·˙› Û·˜

¶ÈÛÙ¤„ÂÙ¤ Ì·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ï·fi˜ Ù˘ K‡ÚÔ˘ Îˉ‡ÂÈ Î·È ıÚËÓ› ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÛÙË Ó·˘ÙÈ΋ ‚¿ÛË “E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ºÏˆÚ¿Î˘”, Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠Âȉ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ›̷ÛÙ ÌÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ¢ÂÓ ı· ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ԇÙ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ¢ı‡Ó˜. TÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ Ì·˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ıÏ›„Ë Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ N·˘ÙÈÎÔ‡, AÓ‰Ú¤·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È §¿ÌÚÔ˜ §¿ÌÚÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Î·È ‰ÂÓ Ù¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ¿ÁÈ· ¯ÒÌ·Ù· Ù˘ K·Ú·Û›·˜, ÁÈ·Ù› ‰‡Ô ‰›‰˘Ì· ·‰¤ÏÊÈ·, ÌfiÏȘ 18 ¯ÚfiÓˆÓ, ¯¿ıËÎ·Ó ¿‰Èη, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Â›ÏÂÎÙÔÈ ËÚˆÈÎÔ› ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ¤ÎÚË͢ ¤ÁÈÓ·Ó ı˘Û›· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ÕÍÈÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ·ı¿Ó·ÙÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ ‰È¤ÙÚÂ¯Â Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È Ï‹ÚˆÛ·Ó Ù›ÌËÌ· Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹, ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ˙ˆ¤˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ·ÏÈοÚÈ Ù˘ °È·ÏÔ‡Û·˜, Ô ·ı¿Ó·ÙÔ˜ AÓ‰Ú¤·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ˆ˜ ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ·

Ó· Ê˘Ï·¯ıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Ù· ÎÈ‚ÒÙÈ· Ô˘ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô‡Ù Ì ÙË ı˘Û›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‚¿Û˘, ÙÔ˘ Ï‚¤ÓÙË Ù˘ AÁ›·˜ TÚÈ¿‰·˜, §¿ÌÚÔ˘ §¿ÌÚÔ˘, Î·È ÙˆÓ ËÚˆÈÎˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÓ·›ˆÓ ‰È‰‡ÌˆÓ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ fiÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·fi ÂΛ „ËÏ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·ÌÈ¿ ÍÂοı·ÚË Û˘ÁÓÒÌË! ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·ÌÈ¿ ÍÂοı·ÚË ·ÔÏÔÁ›·. ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó ˆ˜ Ë ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË Î·È fiÙÈ ı· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Ì˘·Ïfi, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ô˘ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¿‰Èη ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. K·Ó›˜, Ì· ηÓ›˜, ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛÂ, ‰ÂÓ ‚ڋΠÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÂÈ, “Û˘ÁÓÒÌË, ›¯· Î·È ÂÁÒ Â˘ı‡ÓË ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È Ê‡Áˆ...

TÈ̈ڋÛÙ ÌÂ...”. O ¤Ó·˜ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. T· ˘Ô˘ÚÁ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÔÈËıÔ‡Ó ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜. ¶ÔÈÔ˜ ›¯Â ÙÂÏÈο ÙËÓ Â˘ı‡ÓË; M‹ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û‚¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÚÎÔ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó ÈÂÚ·Ú¯Èο Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔًٷ˜; Kڛ̷, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı˘Û›· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. M·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ô˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. °È· ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 11 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ M·Ú›, ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ 74 Ô‡ÙÂ Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ TÔ‡ÚÎˆÓ Ô‡Ù ÔÈ AÌÂÚÈοÓÔÈ Ô‡Ù ÔÈ PÒÛÔÈ. ºÙ·›Ó ٷ Ì˘·Ï¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ËÁÂÙÒÓ, Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó, fiÛ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó Û’ ·˘Ùfi

ÙÔ ÓËÛ› ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›‰·Ì Ӓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ÛΤ„Ë. ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ı· ÙÔ˘˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙ·Ó ı· ‰ÈÔÚıˆı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙÔ M·Ú› ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÁÚ·ÊÙ› ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›· ˆ˜ ¤ÁÎÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÂÓfi¯Ô˘˜! E˘ı‡ÓË, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ‰›Î·ÈÔÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ Î·Îfi Î·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙÂ, ·fi ·Ì¤ÏÂÈ·, ¿Û¯ÂÙÔÛ‡ÓË, ·ÓÈηÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ, fiˆ˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ô˘ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ȤÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. °È·Ù›, fiÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ Â›¯·Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÙË Ó·˘ÙÈ΋ ‚¿ÛË, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ‚‹Ì· ÛÙË BÔ˘Ï‹ Î·È Ù· M.M.E. ‰ÂÓ Ì›ÏËÛÂ. ¢ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÛÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹Úˆ· AÓ‰Ú¤· Iˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. TÒÚ· ıÚËÓÔ‡Ó fiÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· Ù˘ K‡ÚÔ˘ Î·È ·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ £Âfi Ô˘ ·ÎfiÌ· ¤¯Ô˘Ì ·ÙÚ›‰· Î·È Ô͢ÁfiÓÔ Ó· ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ... M ٷ Ì˘·Ï¿ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÌÂ, fï˜, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ‚·ÚÂı› Î·È Ô £Âfi˜! AȈӛ· Ë ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÛÙÔ M·Ú› Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· ›¯·Ì ÌÈ· ¯·Ú·Ì¿‰· ÂÏ›‰·˜ ˆ˜ Ë ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË! O £Âfi˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÂÏÏԇη˜

Athlitiki tis Kyriakis - 16.07.2011  

weekly sports newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you