Page 1

E£NIKH: H§£E H øPA TËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË, ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Î›ÓËÙÚÔ, ı¤ÏÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë EıÓÈ΋, Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ °™¶ (8:00 Ì.Ì.) ÙËÓ IÛÏ·Ó‰›· ÛÙÔ Ù¤ÚÙ·ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ñ PE¶OPTAZ ™E§I¢A 3 NTOY™KO: «ªÂ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È»

¶O§§A ¶POB§HMATA - EKTO™ A¶O™TO§H™ O KøN™TANTINOY

www.athlitiki.com

AıÏËÙÈ΋ AıÏËÙÈ΋ ™ABBATO-KYPIAKH 26-27 MAPTIOY 2011 ñ AP.ºY§§OY 683 TIMH -2.00 ñ TH§: 22 664344 - 70004455 ñ ºA•: 22 664543

«¶ƒ√∂¢ƒ∂, ∂Ãø ∆π™ §À™∂π™»

Ã∞£∏∫∞¡ ∆∞ «∞™∆∂ƒπ∞»

A¶O§§øN: «º√À§ °π∞ ∫À¶∂§§√» √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜, Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ «∞.Ù.∫.» ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfi¯Ô

AE§: ™∞º∞ƒπ ™∆∏¡ ¶√ƒ∆√°∞§π∞ ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô ∞ÓÙÚ¤· ª·‰Ú›Ù Ù˘ ªÚ¿Áη. ¶ÔÈÔ˘˜ «ÁÏ˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ» Ô ¶¿ÌÔ˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi

¶∂∆ƒ√™ ™∞µµ∞ «¢ÂÓ Â›Ó·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì·˜»

∞§∂• ¡∆∞ ™π§µ∞ «£¤Ïˆ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·»

™TATI™TIKA ™’ ¤Ó·… „·Á̤ÓÔ ‰ÈÛ¤ÏÈ‰Ô Ë «∞.Ù.∫.» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ 26 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ

µ' ∫∞∆∏°√ƒπ∞ ÕÚ˘, ™·Ï·Ì›Ó·, √ÌfiÓÔÈ· ∞Ú. Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜». ∂ÎÙfi˜ ÙÂÙÚ¿‰·˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô √ı¤ÏÏÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ Õ‰ˆÓË ‰È·‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ Î·È Ô ¢ÈÁÂÓ‹˜, ÂÓÒ ÌfiÓÔ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ¤¯ÂÈ Ô ∞™π§

Ù˘ K˘Úȷ΋˜

§I°E™ KAI KA§E™ O ™Ù¿ÓÈÌÈÚ ™ÙfiÈÏÔÊ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Û ÔȘ ı¤ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ë AÓfiÚıˆÛË. £¤ÏÂÈ Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ANABIøNEI H °IOPTH TOY ¶OPTOKA§IOY TO ™ABBATOKYPIAKO

√ π‚¿Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· 6-7 ·›ÎÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜. ¶¤ÓÙ ¿Ó ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÈ Û›ÁÔ˘Ú˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÚ›· Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο

H §I™TA

ÙÔ˘ I‚¿Ó

¤ÓÂÈ ˜ Ì Ô  A ÙÔ˘ · È Á „Ë ˜ Ë ÛÙ¤ ÔΛÙÚÈÓÔ˘ Á·Ï·˙

¶√§À ¢À™∫√§∞ ¶ƒ√§∞µ∞π¡√À¡ ∆√ ª∞∆™ ª∂ ∆∏¡ ∞∂∫ √π ∞§ª∂´¢∞ ∫∞π ™√§∞ƒπ

«∞∫√ª∏ ∫∞§À∆∂ƒ√π» √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫, ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Û ÌÈ·Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ «∞.Ù.∫.» ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. «£· ¤¯Ô˘Ì ·˘ÍË̤ÓÔ Ì¿Ù˙ÂÙ», ÙÔÓ›˙ÂÈ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÕÏÊ·

¢IE£NH

A¶OæH ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÎÚ›ÓÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·

√ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¡ÂÔʇÙÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ñ “£¤Ïˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·”

Afi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ K·ÊÔ‡ Î·È §·ÌfiÚ‰Â

∂§§∞¢∞: ªfiÓÔ Ó›ÎË «‚ϤÂÈ» Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi„ (21:30) ÛÙË ª¿ÏÙ·. ∂Ȃ‚·›ˆÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ô ªfiÚ·˜. √È Ó¤Â˜… ‚fî˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ· ¢π∂£¡∏: ∫Ú›ÛÈÌÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012. ™ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· 11 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì‹Î·Ó Ê˘Ï·Î‹ ¤ÓÂη Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·Îψ̷ Ô˘ ¤ÛÙËÓ ·È¯Ó›‰È·


2

·fi„ÂȘ

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

TH§EO¶TIKA H§EO¶TIKA  ™∏ª∂ƒ∞ ™∆∏¡ NOVA 19:00 µfiÏÂ˚: ¶∞√∫-∏Ú·ÎÏ‹˜ (novasports3) 21:30 µfiÏÂ˚ πÙ·Ï›·˜: ª¤ÚÁηÌÔ - ¶ÂÚÔ‡Ù˙È· (Eurosport2)  ∞Àƒπ√ ™∆∏¡ NOVA 18:00 ª¿ÛÎÂÙ: ¶∞√∫-ª·ÚÔ‡ÛÈ (novasports3) 19:00 µfiÏÂ˚ πÙ·Ï›·˜: µÂÚfiÓ· - ªÔÓÙ¤Ó· (Eurosport2) 22:00 ∆¤ÓȘ: 3Ô˜ Á‡ÚÔ˜, ª·˚¿ÌÈ (Eurosport) 00:00 µÂ˙¤Ï - ÕÚÛÂÓ·Ï (novasports2)  ∆∏¡ ¢∂À∆∂ƒ∞ (28/03) ™∆∏¡ NOVA 18:00 ∆¤ÓȘ: º¿ÛË ÙˆÓ 16, ª·˚¿ÌÈ (Eurosport) 19:45 ∆¤ÓȘ: º¿ÛË ÙˆÓ 16, ª·˚¿ÌÈ (Eurosport) 23:30 ∆¤ÓȘ: º¿ÛË ÙˆÓ 16, ª·˚¿ÌÈ (Eurosport) 23:45 ∫fi· ∞̤ÚÈη U-17: ∂ÎÔ˘·‰fiÚ (Eurosport2)  ∆∏¡ ∆ƒπ∆∏ (29/03) ™∆∏¡ NOVA 21:00 ∂˘ÚˆÏ›Áη: ™È¤Ó·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (novasports3) 21:45 ∂˘ÚˆÏ›Áη: µ·Ï¤ÓıÈ·-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ (novasports7) 22:30 ∂˘ÚˆÏ›Áη: ª·Î¿ÌÈ ∆ÂÏ ∞‚›‚ - ∫¿¯· (novasports4)  ∆∏¡ ∆∂∆∞ƒ∆∏ (30/03) ™∆∏¡ NOVA 19:15 °ÈÔ˘ÚÔο: √‡ÓÈÍ ∫·˙·Ó-∫·˙¤ÚÙ· (Eurosport2) 20:00 ∆¤ÓȘ: ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈο, ª·˚¿ÌÈ (Eurosport) 21:15 °ÈÔ˘ÚÔο: ªÂÓÂÙfiÓ-°Î¤ÙÈÓÁÎÂÓ (Eurosport2)  ∆∏¡ ¶∂ª¶∆∏ (31/03) ™∆∏¡ NOVA 21:45 ∂˘ÚˆÏ›Áη: Play Off-4Ô˜ ·ÁÒÓ·˜-Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› (novasports3) 21:45 ∂˘ÚˆÏ›Áη: Play Off-4Ô˜ ·ÁÒÓ·˜-Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› (novasports4) 21:45 ∂˘ÚˆÏ›Áη: Play Off-4Ô˜ ·ÁÒÓ·˜-Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› (novasports7)  ™∏ª∂ƒ∞ ™∆∏¡ LUMIERE 08:00 ºfiÚÌÔ˘Ï· 1: °ÎÚ·ÓÙ ¶ÚÈ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ (LTV & LTV SPORTS HD) 17:00 ∆¤ÓȘ: 2011 SONY ERICSSON OPEN (LTV SPORTS 2) 20:00 LTV SPORTS NEWS (LTV) 21:00 Euro 2012: °ÂÚÌ·Ó›· – ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó (LTV SPORTS 1 & LTV SPORTS HD) 21:30 Euro 2012: ª¿ÏÙ· – ∂ÏÏ¿‰· (∞§º∞) 00:00 NBA TV (LTV SPORTS HD) 01:00 ∞ÙÏ¿ÓÙ· ÃÔΘ – ¡ÈÔ‡ °ÈÔfiÚÎ ∆˙¤ÚÛÈ (LTV SPORTS HD)  ∞Àƒπ√ ™∆∏¡ LUMIERE 09:00 ºfiÚÌÔ˘Ï· 1: °ÎÚ·ÓÙ ¶ÚÈ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ – ÎÔ‡ÚÛ· (LTV & LTV SPORTS HD) 18:00 ∆¤ÓȘ: 2011 SONY ERICSSON OPEN (LTV SPORTS 2) 20:00 LTV SPORTS NEWS (LTV) 01:00 ¡µ∞: ª¤ÌÊȘ – ™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ (LTV SPORTS HD) 01:00 ¡µ∞: ª·˚¿ÌÈ – ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ (LTV SPORTS 1)  ™∏ª∂ƒ∞ ™∆∏¡ CYTAVISION * Cytavision Sports1 - ∫∞¡∞§π 21 17:00 Euro 2012: √˘·Ï›· – ∞ÁÁÏ›· 21:00 Euro 2012: ¡ÔÚ‚ËÁ›· - ¢·Ó›· * Cytavision Sports2 - ∫∞¡∞§π 22 17:00 ª¿ÛÎÂÙ ∞1: ∫ÔÏÔÛÛfi˜ - ∫·ÏÏÈı¤· 19:00 ª¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜: ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ –°ÎÚ·Ó ∫·Ó¿ÚÈ· 21:00 Euro 2012: ∞Ï‚·Ó›· – §Â˘ÎÔÚˆÛ›· * Cytavision Sports3 - ∫∞¡∞§π 23 16:00 µfiÏÂ˚ – ∆Û. §ÈÁÎ: µÂÁÎÈ¤Ï - ∆ÚÂÓÙ›ÓÔ 19:00 µfiÏÂ˚ – ∆Û. §ÈÁÎ: ¡ÙÈÓ·Ìfi ª. – ∑ÂÓ›Ù 21:45 Euro 2012: πÚÏ·Ó‰›· - ™ÎfiÈ·  ™∏ª∂ƒ∞ ™∆∏¡ CYTAVISION * Cytavision Sports1 - ∫∞¡∞§π 21 15:00 ∫‡ÂÏÏÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ: ∞fiÏÏˆÓ – ∞∂. ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ 19:30 ª¿ÛÎÂÙ: Cytavision ∞¶√∂§ - ∂£∞ * Cytavision Sports2 - ∫∞¡∞§π 22 18:00 ª¿ÛÎÂÙ: ∫ÂÚ·˘Ófi˜ – ∞∂§ * Cytavision Sports3 - ∫∞¡∞§π 23 15:30 µfiÏÂ˚ – ∆Û. §ÈÁÎ: ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ 19:00 µfiÏÂ˚ – ∆Û. §ÈÁÎ: ∆ÂÏÈÎfi˜ * Cytavision Sports5 - ∫∞¡∞§π 25 13:30 ª¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜: ª·ÓÚ¤Ûη – ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· 17:00 ª¿ÛÎÂÙ ∞1: ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ – ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ * ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ LTV, ALPHA, LTV Sports HD, LTV Premier TV, LTVSports1 & 2, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ηӿÏÈ· 30, 31, 34, 35, 36 Î·È 37 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

Ù˘ K˘Úȷ΋˜ E‚‰ÔÌ·‰È·›· ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· EΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ºE§NI¶A §T¢ ¢IEY£YNTH™ KAI KATA NOMO Y¶EY£YNO™:

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÂÏÏԇη˜

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË 53- ¢IAM: 9 - 1080 §Â˘ÎˆÛ›· TH§EºøNA: 22- 664344 ñ 70004455 ñ FAX: 22- 664543 EKTY¶ø™H: TY¶O°PAºEIO I. °. KA™OY§I¢H™ athlitiki.kiriakis@cytanet.com.cy

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÎÚ›ÓÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ñ TÔ˘ AÓ‰Ú¤· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∆Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ϤÁÔÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ‰ËÌfiÛÈ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ «Ú·Û›ÓˆÓ» ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯÓÔ‡Ó fiÙÈ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ‹ıÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ì‡Á· ÛÙÔ Û·ı› ÙÔ˘. ∂¿Ó ‰È·›ÛÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‹ fiÏÂÌÔ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ, ‰ÂÓ ı· ¤ÌÂÓ ԇÙ ̛· ̤ڷ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔ «∏Ï›·˜ ¶Ô‡ÏÏÔ˜». ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘: «∂›Ì·È Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÊÔÚ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ». ¶ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ¿Ô„Ë Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·fi Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ηÏÔ› ·›ÎÙ˜, ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ï›ÛÙÔ˘˜ ı· ÙÔ˘˜ ‹ıÂÏ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. øÛÙfiÛÔ, ¿ÏÏÔ Ó· Â›Û·È Î·Ïfi˜ ·›ÎÙ˘ Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ ÙËÓ

˙ˆ‹ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Ú·Ó ·fi ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ٷϤÓÙÔ, ¤¯Ô˘Ó Î·È Î·Ú‰È¿, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÓÈÎËÙ‹. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ò˜ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ Î·È Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Ï›ÁÔ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈÛÌÒÓÔ˘Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·˘ÙÔ› Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ò˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ Û „ËÏ¿ Â›‰· Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û ̛· ÛÂ˙fiÓ 5-6 ̤ÙÚÈ· ·È¯Ó›‰È·. ∏ ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ı¤ÏÂÈ ¿·ÓÙ˜ Ó· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤ÚÛÈ Î·È ¿Ú· ʤÙÔ˜ οÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂¿Ó ·˘Ùfi ›Û¯˘Â, ÙfiÙ ԇÙÂ Ô §ÂÌÔÓ‹˜

¤ÚÂ ӷ ʇÁÂÈ Ô‡Ù ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÃÚÈÛÙ¿ÎË °ÂˆÚÁ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÙ·È, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ›¯·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Û·È „ËÏ¿ fiÛÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂȘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô fiÙÈ ·Í›˙ÂȘ Ó· Â›Û·È „ËÏ¿. ∆Ô ¯ı˜ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿. ¶fiÛÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÂÛÔ˘Ú·ÓÔ‡Û·Ó Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ; E›Ó·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÌ›˜ ϤÌ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó. ∫·È fi¯È Û ¤Ó· - ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÛÂ˙fiÓ. ™Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ Í·Ó¿ ÛÙ· ‡„Ë. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘.

◊ ÙÒÚ· ‹ ÔÙ¤ ñ ∆Ô˘ ∞ϤÍË ¶¿ÌÔ˘ ŒÁÈÓÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ë ¯ÚÔÓÈο ÚÒÙË Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙ¤ÊıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ¤Û¢ÛÂ Ô Ê›Ï· ÚÔÛΛÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ∆‡Ô˜ (ηÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜…) Ó· ÙÔ˘ ÙÔ Âȉ·„ÈχÛÂÈ ˆ˜ ÚÂÎfiÚ. ™ÈÁ¿ Ù· ˆ¿! ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÚ›ıËΠ·ÏÒ˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜. ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ‰È·ÎÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì·Á·˙› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘! ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ˆÌ¿ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜: ∞Ó ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ∞¶√∂§ Î·È ËÙÙËı› Ë ¶¿ÊÔ˜... Û¯fiÏ·ÛÂ Ô Á¿ÌÔ˜! ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, fiÛÔÈ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤Ó· ÛÂÓÙ fiÙÈ ÔÈ «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÂÎÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ +12; ∫·È fiÛÔÈ ı· ¿Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‹ ı· ÛÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ¶¤ÁÂÈ· Î·È ¢fiÍ· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·; ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÔÏÔÛÛÈ·›Ô ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ÔÓfiÌ·ÙÈ «Ï¤È ÔÊ» ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ϤÔÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· οı ÓÔ‹ÌÔÓ· ¿ÓıÚˆÔ. ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÍ¿ÏÂÈÊ·Ó Ù· ·‰È¿ÊÔÚ· ·È¯Ó›‰È·. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ Ù· ÌÂÙ¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ù·… ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ı¤ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚’ ÁÎÚÔ˘. ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤Î·Ó·Ó ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∆Ô 2007/08 Ë ∞ÓfiÚıˆÛË Ì‹Î Ì ·¤Ú· 11 fiÓÙˆÓ, ÙÔ 2008/09 ÙÔ ∞¶√∂§ Ì ¤ÓÙÂ, ÙÔ 2009/10 Ë √ÌfiÓÔÈ· Ì ٤ÛÛÂÚȘ, ÂʤÙÔ˜ ÙÔ

∞¶√∂§ Ì 12 Î·È fiÏÔÈ ‹Ú·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ‹ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜! ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ù· Ï¤È ÔÊ ı· ¤‰ÈÓ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿. ÕÏÏË ÌÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∞fi ÙË ı¤ÛÈÛ‹ ÙÔ˘˜ fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ 12Ë ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (Ô ÕÚ˘ ÙÔ 2008/08 Î·È ÙÔ 2009/10 Î·È Ë ∞Ï΋ ÙÔ 2008/09) ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ·, ¿ÏψÛÙÂ, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ó·… Û˘Ó·Û›˙ÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. √È ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Â›Ó·È ·fiÚ·Ù˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓfiËÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÊÂÏ›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏÔ‡ÓÙ˜. ∂›Ó·È ·ÛÈÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ë Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ˘ÂÚ¿ÚÈı̘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÈÓfi… Ì˘ÛÙÈÎfi ·ÔÙÂÏ› fiÙÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÈÏËÊı› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ¶Ò˜ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ, ¿ÏψÛÙÂ, ·ÊÔ‡ Ë ∫√¶ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ù· ۈ̷Ù›·; ∫È ÂÂȉ‹ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ¤¯ˆ ›¯ÓÔ˜

·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ fiÙÈ ÔÈ Î˘ÚÈ·ÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó Ù· ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ηÏÔ‡ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ¤¯ˆ ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÏ›‰Â˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ¤ÍˆıÂÓ Î·Ù·Ó·ÁηÛÌfi: ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ (licensing) Î·È ÛÙÔ financial fair play. ∞Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ôχ ·Ï¿ ‰ÈfiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó 14 ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘ÁÈ‹ ۈ̷Ù›·. ∞Ó ¿ÏÈ ·Ó·Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤ıÔ‰ÔÈ Î·È Ù¯ӿÛÌ·Ù· Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ Î·È ÂÍ·¿ÙËÛ˘ Ô˘ Ë UEFA ‰ÂÓ ı· ÍÂÛÎÂ¿ÛÂÈ Î·È ÙÈ̈ڋÛÂÈ, ÙfiÙ Ôχ ·Ï¿ ı· ·ԉ¯Ùԇ̠fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ χÛË ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· Â¤ÏıÂÈ. ∫·È ÙÔ fiÔÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ı· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÔÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ·fi Ù·… ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·!


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ñ EıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

3

OI I™§AN¢OI ¶I™TEYOYN

E˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·

E§¶I¢E™: ¶È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÓfi„ÂÈ ™·Ó M·Ú›ÓÔ ™‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ë EıÓÈ΋ EÏ›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ì ÙÔÓ ™·Ó M·Ú›ÓÔ, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 29 M·ÚÙ›Ô˘ (4:00 Ì.Ì.). ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ U-21 Ù˘ √À∂º∞ Î·È ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √ √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ™¿‚‚·˜ ¶·Ú·Û΢¿ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ οÏÂÛ 23 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. Afi ÙÔ˘˜ 23 ·›ÎÙ˜ ı· ”ÎÔÔ‡Ó” ÙÚÂȘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. “∞fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ Â›Ì·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·›˙Ô˘Ì Ì ÌÈ·Ó ÔÌ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ì·˜ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË Ó›ÎË», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™. ¶·Ú·Û΢¿ ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Î. ™¿‚‚· ¶·Ú·Û΢¿: ∞∂¶: ÷ڿϷÌÔ˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ∞∫ƒπ∆∞™ ÃÏÒڷη˜: ™Ù·Ì¿Ù˘ ¶¿ÓÙÔ˜, ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞¡√ƒ£ø™∏: ª¿ÚÎÔ˜ ªÈ¯·‹Ï, ∞‰¿ÌÔ˜ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ∞¶∂¶ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿˜: ƒ·Ê·‹Ï ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ƒ·Ê·‹Ï °È·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ ∞¶√∂§: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ª¿ÚÈÔ˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ∞¶√¶/∫π¡Àƒ∞™ ¶¤ÁÂÈ·˜: §¿ÌÚÔ˜ º˘Ï·ÎÙÔ‡ ∞∆ƒ√ª∏∆√™ °ÂÚÔÛ΋Ô˘: ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜, °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙Ë‚·Û›ÏË ¢π°∂¡∏™ ∞ÎÚ›Ù·˜ ªfiÚÊÔ˘: °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ º˘Ï·ÎÙÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ªÈ¯¿Ï˘ ¶·Û¯¿ÏË ∂.¡. ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ô˘: µ·Û›Ï˘ ª·ÓÒÏË ∂ƒª∏™ ∞Ú·‰›Ô˘: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √§Àª¶π∞∫√™: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ô˘ √ª√¡√π∞ ∞Ú·‰›Ô˘: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ √ª√¡√π∞ §Â˘ÎˆÛ›·˜: £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫‡ÚÔ˘ ¶∞∂∂∫: ∞¯ÈÏϤ·˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ Ã∞§∫∞¡√ƒ∞™: ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶ÈÙÙ·Ú¿˜ * H ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ** H ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™·Ó M·Ú›ÓÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ K‡ÚÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.

NEOI: ºÈÏÈÎfi Ì IÚÏ·Ó‰›· ºÈÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¡¤ˆÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÛÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ. ∆Ô ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ πÚÏ·Ó‰Ô‡˜ ı· ·Ú¯›ÛÛÂÈ ÛÙȘ 15:30 ÛÙÔ «∆¿ÛÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘» Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÂÈ Ó¤· ÚÔfiÓËÛË (15:30), ¿ÏÈ ÛÙ· ‚ÔËıËÙÈο Á‹‰· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ô˘. ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ 29 Î·È 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °È· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ·fi ÙÔÓ √ÌÔÛÔӉȷÎfi Ì·˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ∑Ô˘‚¿ÓË ∑Ô˘‚¿ÓË ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ∞∂∫: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÛÙ¿Ó·˜ ∞∂§: ¡ÈÎfiÏ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·ÚÙ›ÓÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ ∞∂¶: ªÈ¯¿Ï˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ ™Î¿ÚÔ˜, ™ÔÊfiÎÏ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞¡√ƒ£ø™∏: ∑·¯·Ú›·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞¶√∂§: ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·Ï˘ÊfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞¶√§§ø¡∞™: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÃÚ‡Û˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, πˆ¿ÓÓ˘ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∂£¡π∫√™ Õ¯Ó·˜: ¡›ÎÔ˜ ¶ÈÙÛÈÏÏ›‰Ë˜ ∂¡ø™∏: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∂ƒª∏™ ∞Ú·‰›Ô˘: ª¿ÚÈÔ˜ ¶Ô˘Ù˙ÈÔ˘Ú‹˜ ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞: ¡ÈÎfiÏ·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¢π°∂¡∏™ ∞ÎÚ›Ù·˜ ªfiÚÊÔ˘: ∞Ó‰Ú¤·˜ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ √§Àª¶π∞∫√™: ¶È¤ÚÔ˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘ ∞∂∫ ∞ıËÓÒÓ: ¡›ÎÔ˜ ∂ÁÁϤ˙Ô˘ ¡√∆π°Ã∞ª º√ƒ∂™∆: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §·˝Ê˘, ∫ˆÛÙ¿Î˘ ∞ÚÙ˘Ì·Ù¿˜ ªπ¡∆§∂™ª¶ƒ√: ª·Ú›ÓÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘

√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ πÛÏ·Ó‰›·˜ ŸÏ·ÊÔ˘Ú °ÈÔ¯¿ÓÂÛÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ë ∫√¶, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Ô πÛÏ·Ó‰fi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤Î·Ó ηٷÏËÎÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· (4-4) Î·È Ê¿ÓËΠ¿Ù˘¯Ë ÛÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ì ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. «∞ӷ̤ÓÔ˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∂¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì οÙÈ, fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi», ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô °ÈÔ¯¿ÓÂÛÔÓ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ: «Ÿˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË Ë Î·Ù¿Ù·ÍË, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ

·È¯Ó›‰È Ì·˜ Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ ˆ˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ∞Ó ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‚·ıÌfi˜ ‹ Ó›ÎË, ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ. ‘Ÿˆ˜ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ë πÛÏ·Ó‰›· ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ

Á‹Â‰Ô Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜». ñ ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ªª∂ Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜, Ô °ÎÚ¤Ù·Ú ƒ·ÏÊ ™Ù›ÓÛÔÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ ™Ù›ÓÛÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ªfiÏÙÔÓ Î·È ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿˚ÙÂÓÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ™Ù›ÓÛÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ™·Â‚¿ÚÛÔÓ MÈÚÎ›Ú M·Ú, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ªÚ·Ó ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜. ñ ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ πÛÏ·Ó‰›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ TÚ›ÙË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡.

H E£NIKH MA™ Y¶O¢EXETAI THN I™§AN¢IA ™E OPIAKO ¶AIXNI¢I

K·ÈÚfi˜ ÁÈ· Ó›ÎË ñ TÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ MÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·, ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ë ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· 4-4 Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ë K‡ÚÔ˜ ΢ÓËÁ¿ Û‹ÌÂÚ· (26/3) ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ˘ԉ¯fiÌÂÓË ÙËÓ IÛÏ·Ó‰›· ÛÙÔ °™Z, ÛÙȘ 8: 00 Ì.Ì. (PIK-2). ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, fï˜, ¿ÂÈ Î·Ù¿ ¿Û·Ó Èı·ÓfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÂÈıÂÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ô Mȯ¿Ï˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÏfiÁˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓÔ˘ OÎο Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË. ¶·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜, fï˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙË Ó›ÎË Î·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÔÚÈ·Îfi˜. H IÛÏ·Ó‰›· Â›Ó·È ÔÌ¿‰·, Ô˘, fiˆ˜ ÎÈ ÔÈ ¿ÏϘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ, ¤¯ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË, ÛÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Î·È ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›·, ÂÓÒ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ˆ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› “ÎÏÂÈÛÙ¿” ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Û ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. H K‡ÚÔ˜ ı· ÂÈÙÂı› Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ, ·fi ÙË ÌÈ·, ÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÙ·Ó ı· ÂÈÙ›ıÂÙ·È. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, “ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· οÙÈ Î·Ïfi ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi Ì·˜, ı· Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ πÛÏ·Ó‰Ô‡˜”. «∆Ô Û˘˙ËÙÒ Ì ٷ ·È‰È¿ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Î·È Â›·Ì fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ϤÔÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Í›˙Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÓÙ›·ÏÔ», ÙfiÓÈÛ ηٷگ‹Ó Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: «Œ¯Ô˘Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘ÙÔ›

N· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó Ó›ÎË ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÔÈ K‡ÚÈÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜. Ô˘ ›̷ÛÙ ‰Ò, ͤÚÔ˘Ì ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Î·Ïfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È Ë Ó›ÎË». ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ °È¿ÓÓÔ˘ OÎο: “¶Ú¤ÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜». ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi

ÙÔ˘ OÎο Î·È ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙfiÓÈÛÂ: «£· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. AÈÛı¿ÓÔÌ·È Ôχ ηχÙÂÚ·. ∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fï˜ ı· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘ÌÂ. EÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ

TËÓ TÚ›ÙË ÊÈÏÈÎfi Ì BÔ˘ÏÁ·Ú›· MÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ IÛÏ·Ó‰Ô‡˜ Ë K‡ÚÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û ÊÈÏÈÎfi ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›· ÙËÓ TÚ›ÙË 29 M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ “A. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜” ÛÙȘ 20:30. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· (26 ª·ÚÙ›Ô˘) ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ™fiÊÈ· Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ 2012. ∏ µÔ˘ÏÁ·Ú›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÎÙÔ fiÌÈÏÔ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∆Ú›Ù˘ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

™ÏÔ‚¤ÓÔÈ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ∆Ô ·È¯Ó›‰È ı· ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ Ô NÙ¿ÚÎÔ ™ÂÊÂÚ›Ó, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÙÔ 1992, ¤ÁÈÓ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∞' ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ ·fi ÙÔ 2000. √ ™ÏÔ‚¤ÓÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛʇÚÈÍ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÃÂÙ¿ÊÂ Î·È ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Europa League. µÔËıÔ› ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ AÓÙÚ¤È KÔÎfiÏÁÈ Î·È M·Ù¤È ZÔ‡ÓÈÙ˜ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ô ™Ï¿‚ÎÔ B›ÓÙÛÈÙ˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô °ÈÔ‡ÚÈ NÔ˘·Ó¿Ô˘ (§Â˘ÎÔÚˆÛ›·) Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ·ÁÒÓ· Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ MÈÛ¤Ï ¶Ú·ÏfiÓÁÎ.

ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ™·ÙÛÈ¿˜. ñ TÔ Û¯‹Ì· ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÍÂÈ Ô‡ÙÂ Ô OÎο˜, ηıÒ˜ ηı·Úfi·ÈÌÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ô Ó·Úfi˜ M˘Ù›‰Ë˜. AÓ ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜, ›Ûˆ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Û¯‹Ì· Ì ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ AψÓ‡ÙË Î·È XÚÈÛÙÔÊ‹ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. °È· ÙȘ ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜), ¶Ô˘ÚÛ·˚Ù›‰Ë˜, HÏ›· (¿ÎÚ· ¿Ì˘Ó·˜), MÂÚ΋˜, NÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜ (ÛÙfiÂÚ), Mȯ·‹Ï Î·È M·ÎÚ›‰Ë˜ (·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê). AÔ ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı¤ÛË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜, A‚Ú·¿Ì, AψÓ‡Ù˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘. AÓ¿ÏÔÁ· ·fi ÙÔ ·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô OÎο˜, ı· Á›ÓÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ ÚÔˆıË̤ÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi. ñ OÈ 22 ·›ÎÙ˜ OÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô A. AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›· ÙËÓ TÚ›ÙË (29/3), ›ӷÈ: ∞∂∫: T˙¤ÈÛÔÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ª˘Ù›‰Ë˜ ∞∂§: ∞Ϥ͢ °·Úfi˙˘ ∞§∫∏: ™›ÓÈÛ· ¡ÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜, ∞¡√ƒ£ø™∏: °È¿ÓÓÔ˜ √Îο˜, µ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˜ ™È¤Ï˘ ∞¶√∂§: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ª¿ÚÈÔ˜ ∏Ï›·, ª·Ú›ÓÔ˜ ™·ÙÛÈ¿˜, ÃÚ‡Û˘ ªÈ¯·‹Ï, ™¿‚‚·˜ ¶Ô˘ÚÛ·˚Ù›‰Ë˜, ∆¿ÛÔ˜ ∫›ÛÛ·˜, ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ∞¶√§§ø¡∞™: °ÈÒÚÁÔ˜ ªÂÚ΋˜ ∞¶√¶/∫π¡Àƒ∞™ ¶¤ÁÂÈ·˜: ∫Ô‡ÏÏ˘ ¶·‡ÏÔ˘ √ª√¡√π∞: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÎÚ›‰Ë˜, ™Ù¿ı˘ ∞ψÓ‡Ù˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞‚Ú·¿Ì, ∏Ï›·˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÊÚ·›Ì, ∞ÓÙÒÓ˘ °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ ñ H BA£MO§O°IA 1. NÔÚ‚ËÁ›· .............. 3 .....5-2 ....9 2. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ..........4 ...10-7 ....7 3. ¢·Ó›· .................... 3 .....4-3 ....6 4. K‡ÚÔ˜ ................. 3 .....5-8 ....1 5. IÛÏ·Ó‰›· ................ 3 .....2-6 ....0


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011 ñ ·Ó·ÛÎfiËÛË 4 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ ∏ «∞.Ù.∫.» ¶∞ƒ√À™π∞∑∂π ∆∏ ™∆∞∆π™∆π∫∏ ∞¡∞§À™∏ ∆∏™ ∫∞¡√¡π∫∏™ ¶∂ƒπ√¢√À ∆√À ¶ƒø∆∞£§∏ª∞∆√™

ŸÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ñ ∆ˆÓ ∞ϤÍË ¶¿ÌÔ˘ Î·È ∞ÓÙÚ¤· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È ÁÎÔÏ. ∂¿Ó ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ ÁÎÔÏ, ÙfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘. √ Â›‰ÔÍÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∞¶√∂§ ¤¯ÂÈ Û·Ó

·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚfi ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ 16’-30’, ÂÓÒ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÎÔÏ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ «Á·Ï˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ›‰·Ó ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂηÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∞’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë √ÌfiÓÔÈ· ·fi ÙÔ 60’ Î·È ¤ÂÈÙ· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛ¿ˆÚÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘, ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰¤¯ÙËΠ·ÚÎÂÙ¿ ÁÎÔÏ. ∏ ∞ÓfiÚıˆÛË Â›Ó·È

√ª∞¢∂™

1’-15’

16’-30’

31’-45’

45+

46’-60’

61’-75’

76’-90’

90+

∞¶√∂§

6/2

14/4

9/3

1/0

6/3

5/1

12/6

2/0

√ª√¡√π∞

4/6

4/4

7/3

1/0

3/1

9/1

8/1

2/0

11/3

3/5

6/2

0/1

11/2

6/6

11/8

1/1

5/5

7/6

3/2

0/1

6/3

5/7

7/3

2/1

∞¡√ƒ£ø™∏ ∞.∂.∫.

∆Ô ∞¶√∂§ ÛÎfiÚ·Ú ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÁÎÔÏ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 16’-30’, ÂÓÒ ¤Ù˘¯Â ·ÚÎÂÙ¿ Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘.

∏ ∞ÓfiÚıˆÛË Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. √ª∞¢∂™ ∞¶√∂§ √ª√¡√π∞ ∞¡√ƒ£ø™∏ ∞∂∫ ∞¶√§§ø¡ √§Àª¶π∞∫√™ ∂¡ø™∏ ∞∂§ ∂£¡π∫√™ ∂ƒª∏™ ∞§∫∏ ¶∞º√™ ¢√•∞ ¶∂°∂π∞

∞’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ˘ 30-9 16-13 17-11 15-16 23-11 16-18 9-9 12-12 14-11 10-19 13-18 12-20 12-21 10-19

µ’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ 25-11 22-3 29-17 21-14 17-26 25-23 17-16 16-23 11-16 18-19 17-22 21-17 13-34 14-28

∆Ô ∞¶√∂§ Â›Ó·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Ë ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ (30), ÂÓÒ Ì·˙› Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (·fi ÂÓÓ¤·). ÃÂÈÚfiÙÂÚË Â›ıÂÛË ·’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ (9), ÂÓÒ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ·˘Ù‹ Ù˘ ¢fiÍ·˜ (20). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ Ù· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ë ∞ÓfiÚıˆÛË (29) Î·È Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· Ô ∂ıÓÈÎfi˜ (11), ÂÓÒ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· Â›Ó·È Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ (3) Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Ù˘ ¢fiÍ·˜ (34).

ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌȯÚfiÓˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ÏËÓ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘. ∞’ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Ë ∞Ï΋ Î·È Ë ŒÓˆÛË, ηıÒ˜ Î·È Ô ∞fiÏψӷ˜, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 16’-45’. ∏ ∞∂∫ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, fï˜ ‰¤¯ÙËΠÔÏÏ¿ ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ʷ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿:

∞¶√§§ø¡

7/4

8/4

8/3

0/0

5/10

4/6

7/8

1/2

√§Àª¶π∞∫√™

9/4

1/7

6/7

0/0

7/4

9/6

7/11

2/2

∞.∂.§.

2/3

3/3

7/6

0/0

2/7

7/4

5/9

2/3

∂£¡π∫√™

5/3

5/2

3/6

1/0

1/1

7/8

2/5

1/2

∂¡ø™∏

0/5

4/2

5/2

0/0

5/2

1/6

10/9

0/0

¶∂°∂π∞

5/5

2/6

3/8

0/0

3/8

4/9

6/9

1/2

¶∞º√™

4/5

6/8

2/8

0/0

5/3

7/5

6/6

3/2

∞§∫∏

3/5

3/6

6/5

1/1

2/5

4/7

10/8

1/1

¢√•∞

4/8

2/3

6/10

0/0

4/9

5/10

3/12

1/3

∂ƒª∏™

4/5

3/6

3/7

0/1

5/4

7/6

1/8

3/3

™À¡√§√

130

138

146

8

104

166

178

44

™Â Ôχ ηχÙÂÚË ÌÔ›Ú· ı· ‹Ù·Ó Ô ∞fiÏψӷ˜, Â¿Ó ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·’ ËÌȯÚfiÓÔ˘. µ∞£ª√§√°π∞ ∞’ ∏ªπÃ√¡√À 1. ∞¶√∂§ 2. ∞¶√§§ø¡ 3. ∞¡√ƒ£ø™∏ 4. √ª√¡√π∞ 5. ∞∂§ -. ∂£¡π∫√™ 7. √§Àª¶π∞∫√™ -. ∂¡ø™∏ 9. ∞§∫∏ 10. ¢√•∞ 11. ¶∞º√™ 12. ∞∂∫ -. ¶∂°∂π∞ 14. ∂ƒª∏™

53 40 39 38 36 36 32 32 28 27 26 25 25 17

ªÂ ‰È·ÊÔÚ¿ 13 ‚·ıÌÒÓ ı· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ ∞¶√∂§, Â¿Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ı· ÊÈÁÔ‡Ú·ÚÂ Ô ∞fiÏψӷ˜, Ì ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ∂ÚÌ‹˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Î¤˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Î·È Ë ∞∂∫ ı· ÌÔÈÚ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô «ÛηÏÔ¿ÙÈ» Ì ÙËÓ ¶¤ÁÂÈ·, ÂÓÒ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ı· ‹Ù·Ó Ë ÌÔ›Ú· Ù˘ ¢fiÍ·˜.

™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ë √ÌfiÓÔÈ·, Â¿Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. µ∞£ª√§√°π∞ µ’ ∏ªπÃ√¡√À 1. √ª√¡√π∞ 2. ∞¶√∂§ 3. ∞∂∫ 4. ∞¡√ƒ£ø™∏ 5. ¶∞º√™ 6. ∂¡ø™∏ 7. √§Àª¶π∞∫√™ -. ∞§∫∏ 9. ∂ƒª∏™ 10. ∞¶√§§ø¡ 11. ∞∂§ 12. ∂£¡π∫√™ 13. ¶∂°∂π∞ -. ¢√•∞

50 46 44 43 37 36 33 33 31 29 27 26 23 23

ŸÛÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, Ë √ÌfiÓÔÈ· ı· ÊÈÁÔ‡Ú·Ú ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, Â¿Ó ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘. ¢Â‡ÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ∞¶√∂§, Ô˘ ¯¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ∞∂∫ Î·È ∞ÓfiÚıˆÛË. ¢fiÍ· Î·È ¶¤ÁÂÈ· ı· ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ·¢ı›·˜ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Î·È Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ı· ‹Ù·Ó Ô ∂ıÓÈÎfi˜, ÂÓÒ ı· ¿Ï¢·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‡Ô ÏÂÌÂÛÈ·ÓÔ›, ∞fiÏÏˆÓ Î·È ∞∂§.


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ñ ·Ó·ÛÎfiËÛË

∞Ó¤·Ê˜ ÂÛٛ˜

¢È·˙‡ÁÈÔ ·fi Ù· ÁÎÔÏ ÔÈ √ÌfiÓÔÈ· Î·È ∞∂§

15 ÊÔÚ¤˜: 11 ÊÔÚ¤˜: 10 ÊÔÚ¤˜: 7 ÊÔÚ¤˜: 6 ÊÔÚ¤˜: 5 ÊÔÚ¤˜: 4 ÊÔÚ¤˜: 3 ÊÔÚ¤˜:

√ÌfiÓÔÈ· ∞¶√∂§, ∞∂§ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ ∞ÓfiÚıˆÛË, ∂ıÓÈÎfi˜ ∞∂∫, ∞fiÏψÓ, ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜ ∞Ï΋, ¶¿ÊÔ˜ ∂ÚÌ‹˜, ¢fiÍ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

∞ÊÏÔÁÈÛÙ›· 11 ÊÔÚ¤˜: 10 ÊÔÚ¤˜: 9 ÊÔÚ¤˜: 7 ÊÔÚ¤˜: 5 ÊÔÚ¤˜: 4 ÊÔÚ¤˜: 3 ÊÔÚ¤˜: 2 ÊÔÚ¤˜:

∞∂§, ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜ ∂ıÓÈÎfi˜, ¢fiÍ· √ÌfiÓÔÈ·, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∞Ï΋ ∞∂∫, ∂ÚÌ‹˜ ¶¿ÊÔ˜ ∞ÓfiÚıˆÛË ∞¶√∂§, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞fiÏψÓ

ªÔÏÔÓfiÙÈ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ì˘ÓÙÈ΋ Â›‰ÔÛË, Ë √ÌfiÓÔÈ· ·¤¯ÂÈ 12 fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∆Ô Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ú¿‰ÔÍÔ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ «ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡», ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ ‚’ ÌÈÛfi Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú„·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÛÔ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜. ™Ù· ÔÎÙÒ ·fi Ù· 11 ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ 2011 ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜ (¤Ó·ÓÙÈ ÂÙ¿ ÛÙ· ÚÒÙ· 15), Û˘Ó¿Ì· fï˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ «¿ÛÊ·ÈÚÔÈ» (¤Ó·ÓÙÈ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi) Û·Ù·ÏÒÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜.

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

¶·ÚfiÌÔÈÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ∞∂§, Ë ÔÔ›· ̤۷ ÛÙÔ 2011 ¤ÌÂÈÓ «¿ÛÊ·ÈÚË» ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Ï·Û·Ú›ÛÙËΠÛÙÔ ‚’ ÁÎÚÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÓÙ¿ÎȘ ÙÔ Ìˉ¤Ó (Û˘ÓÔÏÈο 11 ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ, fiÛ˜ Î·È Ô ∞¶√∂§). √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ¤ÎÙÔ˜, ·Ú¿ ÙȘ ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ·Ó¤·Ê˜ ÂÛٛ˜, ÂÂȉ‹ ¤ÌÂÈÓ «¿ÛÊ·ÈÚÔ˜» ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜, Ì›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ, Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Â›‰ÔÛË ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ·. ªfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ «¿ÛÊ·ÈÚË» ̤۷ ÛÙÔ 2011 ¤ÌÂÈÓÂ Ë ∞ÓfiÚıˆÛË, ÂÓÒ ÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ Ì¤ÙÚËÛ ̤۷ ÛÙÔ 2011 ¤ÍÈ ·Ó¤·Ê˜ ÂÛٛ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 15 ÛÙÚÔʤ˜.

∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·Ó·ÙÚÔ¤·˜ Ô ∂ÚÌ‹˜! ™Â ÔÛÔÛÙÈ·›· ·ÂÈÎfiÓÈÛË, ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÙÔ ∞¶√∂§, ·ÊÔ‡ Á‡ÚÈÛ ٷ ÌÈÛ¿ ·fi Ù· ÔÎÙÒ ·È¯Ó›‰È·, ÛÙ· ÔÔ›· ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fï˜ fiÙÈ Ë Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ (ÙÚÂȘ ӛΘ, Ì›· ‹ÙÙ·) ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÊËΠÛÙÔ ‚’ ÌÈÛfi (1-0-3) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ 2011 ¤ÎÏÂ„Â Ô ∂ÚÌ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÍÂÈ 14 ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ∞Ú·‰›Ô˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ 15 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÌfiÏȘ ÂÓfi˜ fiÓÙÔ˘ ÛÙ· ÔÎÙÒ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ ÛÙ· 11 ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ë Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹: Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘! Èڛ˜ ·Ó·ÙÚÔ‹ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ¶¿ÊÔ˜ (0-5-12), ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ (0-3-9) Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ (0-4-8).

√È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ Ì¿˙„·Ó 50 fiÓÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ¤Ù·Í·Ó 17!

«∞ÓÔȯÙÔ¯¤Úˉ˜» ∞fiÏψÓ, ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜ Î·È ¢fiÍ· √‡Ù fiÓÙÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤Ù·Í ̤۷ ÛÙÔ 2011 ÙÔ ∞¶√∂§, Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÚÒÙÔ Û 18 ·fi ÙȘ 26 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜! √È «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ‰ÂÓ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Ô‡Ù ̛· ‹ÙÙ· Û ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· (16-2-0), ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È ÔÈ √ÌfiÓÔÈ· (12-2-0), √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (8-6-0) Î·È ¶¿ÊÔ˜ (6-2-0). ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÒıËÎ·Ó Â›Û˘ ÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ (ÙÚÂȘ Âٷ̤ÓÔÈ fiÓÙÔÈ) Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ (ÂÙ¿ ¯·Ì¤ÓÔÈ ‚·ıÌÔ›). ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ô ∞fiÏψӷ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ Ë ÈÔ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÛÎfiÚÈÛ 17 fiÓÙÔ˘˜ Û ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· ÔÔ›· ÛÎfiÚ·Ú ÚÒÙÔ˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËηÓ, ‹ÙÔÈ Ô ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜ (14) Î·È Ë ¢fiÍ· (13), ¤Ù·Í·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ·’ fi,ÙÈ Ô Î˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∫‡ÚÔ˘! ∞ÚÓËÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ 12 Âٷ̤ÓÔÈ fiÓÙÔÈ Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÎfi Ù˘ 1-0, ·ÏÏ¿ ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÙ·È, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÓÓ¤· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¯¿ıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™Ù¿ÓÈÌÈÚ ™ÙÔ˝ÏÔÊ.

™˘¯ÓfiÙËÙ· 1-0 18 ÊÔÚ¤˜: ................................................. ∞¶√∂§ (16-2-0) 17 ÊÔÚ¤˜: ................ ∞ÓfiÚıˆÛË (12-3-2), ∞fiÏÏˆÓ (11-1-5) 14 ÊÔÚ¤˜: ................. √ÌfiÓÔÈ· (12-2-0), √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (8-6-0) 12 ÊÔÚ¤˜: ........................................................ ∞∂∫ (9-1-2) 11 ÊÔÚ¤˜: ..................... ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ (10-0-1), ∂ıÓÈÎfi˜ (8-2-1) 10 ÊÔÚ¤˜: ........................................................ ∞∂§ (6-2-2) 9 ÊÔÚ¤˜: .................................. ∂ÚÌ‹˜ (3-5-1), ¢fiÍ· (4-2-3) 8 ÊÔÚ¤˜: ........... ∞Ï΋ (6-1-1), ¶¿ÊÔ˜ (6-2-0), ¶¤ÁÂÈ· (3-1-4) ™ËÌ›ˆÛË: ™Â ·Ú¤ÓıÂÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· (ӛΘ-ÈÛÔ·Ï›Â˜-‹ÙÙ˜) ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-0

™˘¯ÓfiÙËÙ· 0-1

∫¤Ú‰Ë Î·È ·ÒÏÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 0-1 ∂ÚÌ‹˜ .................................................................... ∞¶√∂§ .................................................................. ∞∂∫ ....................................................................... ∞∂§ ......................................................................... ∞Ï΋ ........................................................................ √ÌfiÓÔÈ· .................................................................. ∞fiÏÏˆÓ .................................................................. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ............................................................. ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜ ........................................................ ¢fiÍ· ........................................................................ ¶¿ÊÔ˜ ..................................................................... ∞ÓfiÚıˆÛË ............................................................... ∂ıÓÈÎfi˜ ................................................................... ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ ................................................................

14‚. / 31‚. 12‚. / 12‚. 12‚. / 27‚. 8‚. / 20‚. 8‚. / 40‚. 7‚. / 17‚. 6‚. / 18‚. 5‚. / 29‚. 5‚. / 37‚. 5‚. / 43‚. 5‚. / 46‚. 4‚. / 17‚. 4‚. / 30‚. 3‚. / 27‚.

∏ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∆·Ï Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÁÁ˘ËÙ¤˜ ӛ΢! ™ÙȘ 164 ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ˘‹ÚÍ ÛÎÔÚ (ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ 17 Ï¢Τ˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∂ÚÌ‹˜-∞ÓfiÚıˆÛË) ˘‹ÚÍ·Ó 85 ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ 1-0. ∂Í ·˘ÙÒÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Ô °ÎfiÚ· ∆·Ï, Ô˘ ÙÔ ¤Ù˘¯Â, ÙfiÛÔ ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ (1-0 Â› Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜), fiÛÔ Î·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ (ÛÙÔ 1-3 ·fi ÙÔÓ ∂ÚÌ‹) Î·È ÔÈ ª·ÓÙԇη, ∫·ÊÔ‡, ∞˝ÏÙÔÓ, Ê·Ó ¡Ù¿ÈÎ. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ 1-0, ¯ˆÚ›˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ Ô‡Ù fiÓÙÔ! ª·ÓÙԇη Î·È ∫·ÊÔ‡ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÂÓÙ¿ÎȘ ÁÔ˘ÚÏ‹‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ∞˝ÏÙÔÓ Î·È Ê·Ó ¡Ù¿ÈÎ ·fi ÙÚÂȘ. ∞ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢Ù˜ ÂȉfiÛÂȘ ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (9 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ 1-0, 25 fiÓÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Û ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È·), ªÚÓÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ (6, 15.), §·Ì¿Ó (6, 14.), ∑Ô¿Ô ¶¿Ô˘ÏÔ (5, 11.), Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ √Îο (3, 4.), ºÚ¤ÓÙÈ (4, 5.), ∑Ô¿ÓÔ (3, 2.) Î·È ∂ÓڛΠ(4, 4.).

∞¶√∂§: ª·ÓÙԇη (5, 15.), ∆ÚÈÛÎfiÊÛÎÈ (4, 8.), ∞˝ÏÙÔÓ (3, 9.), ™ÔÏ¿ÚÈ (2, 6.), ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ (3.), ªÔ·‚ÂÓÙÔ‡Ú· (3.), ª·ÚÛ›ÓÈÔ (3.), ∑ÔÚ˙ (3.) √ÌfiÓÔÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (9, 25.), ƒÔ˘¤‰· (3.), ªÔÔ˘ıfiÓ (3.), ∞‚Ú·¿Ì (3.), §Â¿ÓÙÚÔ (3.), ∞ψÓ‡Ù˘ (1.) ∞ÓfiÚıˆÛË: §·Ì¿Ó (6, 14.), ∫·ÊÔ‡ (5, 15.), √Îο˜ (3, 4.), §Â˚‚·Î·Ì¤ÛÈ (3.), ƒ¿ÌÔ˜ (3.) ∞∂∫: Ê·Ó ¡Ù¿ÈÎ (3, 9.), ∫›ÓÁÎÛÏÂ˚ (2, 6.), ¶ÈÓÙ¿‰Ô (2, 3.), ÃfiÊÏ·ÓÙ (3.), §›ÓÛÂÓ (3.), ∫·ÏÔ˘‚¤ (3.), ¶·Ô˘Ï›ÛÙ·, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ (1.) ∞fiÏψÓ: ªÚÓÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ (6, 15.), ª·ÓÁÎÔ‡Ú· (3, 7.), ∞‰fiÚÓÔ (3.), ªÂÚ΋˜ (3.), ¡Ô‡ÓÈÂı (3.), ™Â̤‰Ô (2, 1.), ∫ÈÓÙ¤ÚÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: ∑Ô¿Ô ¶¿Ô˘ÏÔ (5, 11.), ∆ÛÈÓÙ› (3, 7.), ∫ÂÓÌfiÁÎÓ (3, 7.), ™fiÔ˘˙· (3.), ¡ÙÂÓÙ¤ (1.), ∫·˚¿‰Ô (1.) ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ: ∫ÚÈ‚ÔοÈÙ˜ (3, 6.), ÓÙ· ™›Ï‚· (2, 6.), ª¤ÚÙÛÈÏ (2, 6.), ∆fiÚÓ¯Ô˘Ù (2, 6.), ∆·ÚÔ‡Ì‚· (3.), √Ó·Ó¿ (3.) ∞∂§: ºÚ¤ÓÙÈ (4, 5.), µ¿ÚÁη˜ (3, 6.), ∑ µ›ÙÔÚ (2, 6.), ∫¤ÚÎÂ˙ (3.) ∂ıÓÈÎfi˜: ∆˙¤ÏÛÔÓ (6, 13.), ∫¿ÛÈÔ (2, 6.), ™›ÎÔÊ (3.), πÁÓ¿ÙÔÊ (3.), ∫ÂÌ¿Ù˙ (1.) ∂ÚÌ‹˜: ∑Ô¿ÓÔ (3, 2.), ÷˚Ï‹˜ (3.), µ¤ÓÙÂÚ (3, 5.), ƒÔÓοÙÔ (3.) ∞Ï΋: ∂ÓÙÌ¿Ú (2, 4.), ª·ÛfiÊ (2, 3.), ∫·˚¿Ê·˜ (3.), °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (3.), ªÚÔ˘Ì (3.), ¡ÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜ (3.) ¶¿ÊÔ˜: µ·ÛÎÔÓÛ¤ÏÔ˜ (2, 6.), ∫·Ú¤ÈÚ· (3.), µÔÛηڛ‰Ë˜ (3.), °ÎÚÔ‡ÁÈÙ˜ (3.), ™ÔÏ¿ÚÈ (3.), ¶Ô‡ÚÈ (1.), ªԇȘ (1.), ¢fiÍ·: ∂ÓڛΠ(4, 4.), ªfiÁÈÔ (3.), °ÎfiÌÂ˙ (3.), ∫fiÓÙ (3.), ∫·ÌÚ¤Ú· (1.), ∂ÛÎÔÌ¿Ú ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜: ∞ϤÎÔ˘ (2, 3.), ∆·Ï (3.), §Ô‡ÎÌ·Ó (3.), ª·ÓÙÔ‡ (1.), ∫·ÚÌfiÓÈ, ¶·‡ÏÔ˘, ™Ô‚Ô‡ÓÌÈ

¶ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·

∫¤Ú‰Ë Î·È ·ÒÏÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-0 ∞¶√∂§ .............................................................. ∞ÓfiÚıˆÛË ....................................................... √ÌfiÓÔÈ· ............................................................ ∞fiÏÏˆÓ ......................................................... √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ..................................................... ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ .......................................................... ∞∂∫ ................................................................... ∂ıÓÈÎfi˜ ............................................................. ∞∂§ ................................................................. ¶¿ÊÔ˜ ............................................................... ∞Ï΋ .................................................................. ∂ÚÌ‹˜ ............................................................. ¢fiÍ· ............................................................... ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜ ................................................

√ÎÙÒ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ 2011 Î·È Û˘ÓÔÏÈο 15 ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ¿ÙËÛ ··Ú·‚›·ÛÙË ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë˜.

√È ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÙÔ 1-0

17 ÊÔÚ¤˜: ...................................................... ¶¿ÊÔ˜ (0-5-12) 16 ÊÔÚ¤˜: ................................... ∞Ï΋ (2-2-12), ¢fiÍ· (1-2-13) 15 ÊÔÚ¤˜: ......................................................... ∂ÚÌ‹˜ (4-2-9) 14 ÊÔÚ¤˜: ......................................... ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜ (1-2-11) 13 ÊÔÚ¤˜: ............................................................ ∞∂∫ (3-3-7) 12 ÊÔÚ¤˜: .......................... ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ (0-3-9), ∂ıÓÈÎfi˜ (0-4-8) 11 ÊÔÚ¤˜: ................................................ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1-1-9) 9 ÊÔÚ¤˜: .............................................................. ∞∂§ (2-1-6) 8 ÊÔÚ¤˜: .....∞¶√∂§ (4-0-4), √ÌfiÓÔÈ· (2-1-5), ∞fiÏÏˆÓ (1-3-4) 7 ÊÔÚ¤˜: .................................................... ∞ÓfiÚıˆÛË (1-1-5) ™ËÌ›ˆÛË: ™Â ·Ú¤ÓıÂÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· (ӛΘ-ÈÛÔ·Ï›Â˜-‹ÙÙ˜) ÌÂÙ¿ ÙÔ 0-1

50‚. / 4‚. 39‚. / 12‚. 38‚. / 4‚. 34‚. / 17‚. 30‚. / 12‚. 20‚. / 3‚. 28‚. / 8‚. 26‚. / 7‚. 20‚. / 10‚. 20‚. / 4‚. 19‚. / 5‚. 14‚. / 11‚. 14‚. / 13‚. 10‚. / 14‚.

¢ÂηÙÚ›˜ fiÓÙÔ˘˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ì¿˙„ ̤۷ ÛÙÔ 2011 Ô ∂ÚÌ‹˜ ÙˆÓ ∑Ô¿ÓÔ Î·È µ¤ÓÙÂÚ.

5

¶¿ÊÔ˜: ........................................................ 16 ÛÎfiÚÂÚ ∞∂∫: ............................................................ 15 ÛÎfiÚÂÚ ∞ÓfiÚıˆÛË: ................................................... 14 ÛÎfiÚÂÚ √ÌfiÓÔÈ·: ...................................................... 12 ÛÎfiÚÂÚ ∂ıÓÈÎfi˜: ....................................................... 12 ÛÎfiÚÂÚ ∞Ï΋: ........................................................... 12 ÛÎfiÚÂÚ ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜: ............................................ 12 ÛÎfiÚÂÚ ∞¶√∂§: ....................................................... 11 ÛÎfiÚÂÚ ¢fiÍ·: ........................................................... 11 ÛÎfiÚÂÚ ∞∂§: ............................................................. 10 ÛÎfiÚÂÚ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: .................................................. 9 ÛÎfiÚÂÚ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ: ..................................................... 9 ÛÎfiÚÂÚ ∂ÚÌ‹˜: ........................................................... 9 ÛÎfiÚÂÚ ∞fiÏψÓ: ....................................................... 8 ÛÎfiÚÂÚ


6 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

ñ ·Ó·ÛÎfiËÛË

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

™TO OPIO

O Mȯ¿Ï˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì 17 ÁÎÔÏ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ K‡ÚÈÔ˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2003 (M. NÂÔʇÙÔ˘). ¢ÂÍÈ¿, Ô ZÔ¿Ô ¶¿ÔÏÔ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì 15 ÁÎÔÏ.

√π ™∫√ƒ∂ƒ 17 °∫√§: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (√ÌfiÓÔÈ·) 15 °∫√§: ∑Ô¿Ô ¶¿ÔÏÔ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜) 14 °∫√§: ªÈÚÓÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ (∞fiÏψÓ) 11 °∫√§: ∑Ô¿ÓÔ (∂ÚÌ‹˜), ∫·ÊÔ‡ (∞ÓfiÚıˆÛË) 10 °∫√§: ∫ÂÓÌfiÁÎÓ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ª·ÓÙԇη (∞¶√∂§), ™ÔÏ¿ÚÈ (∞¶√∂§) 9 °∫√§: ºÚ¤ÓÙÈ (∞∂§), §·Ì¿Ó (∞ÓfiÚıˆÛË), ª·ÓÁÎÔ‡Ú· (∞fiÏψÓ) 8 °∫√§: ∂ÓڛΠ(∞∂§), ∑ µÈÙfiÚ (∞∂§), ™ÂÚÙ˙È¿Ô (∞Ï΋), ∆ÚÈÛÎfiÊÛÎÈ (∞¶√∂§) 7 °∫√§: √Îο˜ (∞ÓfiÚıˆÛË), °Î¤ÏÛÔÓ (∂ıÓÈÎfi˜), ∞˝ÏÙÔÓ (∞¶√∂§), º·Ó ¡Ù¿ÈÎ (∞∂∫) 6 °∫√§: ¶·‡ÏÔ˘ (¶¤ÁÂÈ·), °ÎÚÈÓÙÛ¿ÚÔÊ (∞¶√∂§), ª·ÚÛ›ÓÈÔ (∞¶√∂§), ¡Ù· ™›Ï‚· (ŒÓˆÛË), ∫fiÓÙ (¢fiÍ·), ∆ÔÚÓ¿Ô˘Ù (ŒÓˆÛË)

OI TIMøPHMENOI

AEK: N̯ٛ (7), M·ÚÁο۷ (3), §›ÓÛÂÓ (50, ¶Ú›ÛÔ (5), Ê·Ó NÙ¿ÈÎ (3), £ÂÔÊ›ÏÔ˘ (3), §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ (3) AE§: ºÚ¤ÓÙÈ (3), °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (3), XÔʘ (3), K¤ÚÎÂ˙ (5), PfiΠ(5), K. M¿ÚΘ (9), NÙfiÛ· Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ (7), NÈÎÔÏ¿Ô˘ M. (3), ¶¿Ú·˜ (3) A.E. ¶AºO™: ¶Ô‡ÚÈ (7), ™ÔÏ¿ÚÈ (7), BÔÛηڛ‰Ë˜ (3), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (3), E˘ı˘Ì›Ô˘ (5), ™·Ì‰ÒÓ (3), ™È¤Ï˘ (3) A§KH: AÏ·Û·›ÊÈ (3), M·ÛfiÊ (7), ™ÂÚÙ˙È¿Ô (5), °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (5), ¶¿ÓÙÈÙ˜ (3),

™Â̤‰Ô (3), ZÏfiÁÎ·Ú (3) ANOP£ø™H: AÓÁΤÏÔÊ (3), K·ÊÔ‡ (3), §·Ì¿Ó (5), P¿ÌÔ˜ (5), M·Ú·ÁÎfi˜ (5) A¶OE§: Õ˚ÏÙÔÓ (3), °ÎÚÈÓÙÛ¿ÚÔÊ (5), ¶›ÓÙÔ (3), ¶. ZÔÚ˙ (3), HÏ›· (3), KfiÓÙ˘ (3), ™·ÙÛÈ¿˜ (3) A¶O§§øNA™: M·ÓÁÎÔ‡Ú· (3), °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (3), KfiÏ·Ú (5), NÔ‡ÓȘ (7), OÛÂÓ› (3) E£NIKO™: IÓÁ¿ÙÔÊ (3), NÔ˘ÚÂÓÙÈÓfiÛÎÈ (3), ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜ (3), ¶ÈÓÙÛ¤ÏÈ (5), ™›ÎÔÊ (7), ™›ÌÔÊ (5),

ºÈÏ·ÓÈÒÙ˘ (3) ENø™H: M¤ÚÛÙÈÏ (5), NÙ· ™›Ï‚· (3), EÛÎÔÌ¿Ú (7), º·ÛÛfiÙ (5), ÿÌÛÈÔÙ (3), ™‡ÚÔ˘ (7) EPMH™: ¶·ÛÙ¤Ï (3), ¶¤‰ÚÔ MÈÁÎ¤Ï (3), °ÎÈÏ (3), M·¯Ú¿ÓÙ˙ (5), ¶ÂÙÎfiÊ (3) O§YM¶IAKO™: NÙÂÓÙ¤ (9), M¤ÚÛÈÔ (7), K¿ÚÏÔ˜ AÓÙÚ¤ (3), ™fiÔ˘Û· (5), TÛ›ÓÙÈ (5), PÈÌ¤˚ÚÔ (7), ¶·Ô˘Ï›ÓÈÔ (9), NÈÎÔÏ¿Ô˘ (3) OMONOIA: K·Û¤Î (3), §Â¿ÓÙÚÔ (7), B¤ÓÙÛÂÏ (5), A‚Ú·¿Ì (5)

AE§: KÚÔ‚¤ÙÔ (4), K·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ (4) A.E. ¶AºO™: MÔ‰¤ÛÙ (4) ANOP£ø™H: ™ÚfiÎÂÏ (4) A¶O§§øNA™: AÙfiÚÓÔ (4), EÚ›ı (4) ENø™H: M·ÚÎfiÛÎÈ (4) O§YM¶IAKO™: NÙÔ˘¿ÚÙ (6)

¶PøTA£§HMA MARFIN LAIKI TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‚ã Ê¿Û˘ ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Marfin Laiki, Ë ∫√¶ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. 1Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (02-03/04) ∞’ √ªπ§√™ ∫˘Úȷ΋ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (17:00) ∞∂∫ .............................................................................. ∞¶√∂§ √ÌfiÓÔÈ· .................................................................. ∞ÓfiÚıˆÛË µ’ √ªπ§√™ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (16:00) ∞∂§ ....................................................................... ∞fiÏψӷ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ .................................... ŒÓˆÛË ¡¤ˆÓ ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ô˘ °’ √ªπ§√™ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (19:00) ∞∂¶ ................................................................... ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ ∂ÚÌ‹˜ ∞Ú·‰›Ô˘ ............................................................ ∞Ï΋ 2Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (09-10/04) ∞ã ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓfiÚıˆÛË ........................................................................ ∞∂∫ ∞¶√∂§ ...................................................................... √ÌfiÓÔÈ· BŸÌÈÏÔ˜ ∂¡¶ ................................................................................ ∞∂§ ∞fiÏÏˆÓ .............................................................. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ °ã ŸÌÈÏÔ˜ ∞Ï΋ ................................................................................. ∞∂¶ ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ ............................................................. ∂ÚÌ‹˜  3Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (16-17/04) ∞ã ŸÌÈÏÔ˜ √ÌfiÓÔÈ· ........................................................................... ∞∂∫ ∞ÓfiÚıˆÛË .................................................................. ∞¶√∂§ µã ŸÌÈÏÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ...................................................................... ∞∂§ ∂¡¶ ......................................................................... ∞fiÏÏˆÓ °ã ŸÌÈÏÔ˜ ∂ÚÌ‹˜ .............................................................................. ∞∂¶ ∞Ï΋ ................................................................. ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ 4Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (30/04-01/05) ∞ã ŸÌÈÏÔ˜ ∞∂∫ ........................................................................... √ÌfiÓÔÈ· ∞¶√∂§ ................................................................... ∞ÓfiÚıˆÛË µã ŸÌÈÏÔ˜  ∞∂§ .................................................................... √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞fiÏÏˆÓ ......................................................................... ∂¡¶ °ã ŸÌÈÏÔ˜ ∞∂¶ .............................................................................. ∂ÚÌ‹˜ ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ .................................................................. ∞Ï΋ 5Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (07-08/05) ∞ã ŸÌÈÏÔ˜  ∞¶√∂§ ............................................................................ ∞∂∫ ∞ÓfiÚıˆÛË .................................................................. √ÌfiÓÔÈ· µã ŸÌÈÏÔ˜  ∞fiÏÏˆÓ ......................................................................... ∞∂§ ∂¡¶ ..................................................................... √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ °ã ŸÌÈÏÔ˜  ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ .................................................................. ∞∂¶ ∞Ï΋ ............................................................................. ∂ÚÌ‹˜ 6Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (14,-15/05) ∞ã ŸÌÈÏÔ˜ ∞∂∫ ........................................................................ ∞ÓfiÚıˆÛË √ÌfiÓÔÈ· ..................................................................... ∞¶√∂§ µã ŸÌÈÏÔ˜ ∞∂§ – ∂¡¶   √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ .............................................................. ∞fiÏÏˆÓ °ã ŸÌÈÏÔ˜ ∞∂¶ ................................................................................. ∞Ï΋ ∂ÚÌ‹˜ .............................................................. ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜

AEK Î·È A¶OE§ ı· ÙÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤و˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙËÓ K˘Úȷ΋ 3 AÚÈÏ›Ô˘.

TO EPXOMENO ™ABBATOKYPIAKO APXIZOYN OI A°øNE™ TøN OMI§øN

KÚ›ıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏ·! ñ TÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ H ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Î·È ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. TÔ A¶OE§, Ì ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 12 ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ, Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ fiÙ ı· ÙÔ ¿ÚÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο. ŒÙÛÈ, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ ÙÔÓ 21Ô Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ °ã fiÌÈÏÔ, fiÔ˘ ı· ÎÚÈı› ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÙȘ ¢fiÍ· Î·È ¶¤ÁÂÈ· ÛÙË Bã ηÙËÁÔÚ›·. ñ ™ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ Ë ¶¿ÊÔ˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Û ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙÂÚË ı¤ÛË, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ 26 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ë AÏ΋, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ì¤Ûˆ˜ ÈÔ ¿Óˆ ÔÌ¿‰·, Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓÂÈ 29 ‚. O EÚÌ‹˜ ¤¯ÂÈ 30 ‚. ÎÈ Ô EıÓÈÎfi˜, Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ¶¿ÊÔ, 33. H ÔÌ¿‰· Ù˘ Õ¯Ó·˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ÔfiÙÂ Ë Ì¿¯Ë ı· ‰Ôı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÈÒÓ

ÔÌ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ Â›Ó·È ·Ó·ÙÚ¤„ÈÌË Û ¤Ó· Ì›ÓÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ 12 ‚·ıÌÔ‡˜. ñ ™ÙÔÓ fiÌÈÏÔ 1-4 ÙÔ A¶OE§ ı¤ÏÂÈ ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, ·fi Ù· ‰˘Ô Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·, ÒÛÙ ӷ ÛÙÂÊı› Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜. TÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ

Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ AEK ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ Ơ̂ψÓ, ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ”. ™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ Ì¿¯Â˜ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ A¶OE§. H AÓfiÚıˆÛË Ì ÙË ÊfiÚ· Ô˘ ‹Ú ΢ÓËÁ¿ Î·È ÙË 2Ë ı¤ÛË ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·, ÂÓÒ Ë AEK ı· ÂȉȈÍÂÈ Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯·Û ÛÙÔ ÊÒÙÔ Ê›ÓȘ Ù˘

ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. H 3Ë ı¤ÛË ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ “°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁΔ. ñ ™ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ fiÌÈÏÔ 5-8 ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ‹‰Ë ÌÂÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó fiÙÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· Î·È Û Ӥ· ·È‰È¿ ‹ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó Ôχ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. TÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Â›Ó·È ÂΛ, ·ÏÏ¿ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ.

ñ H BA£MO§O°IA 26Ë A°øNI™TIKH £. √Ì¿‰· 1. ∞¶√∂§ 2. √ÌfiÓÔÈ· 3. ∞ÓfiÚıˆÛË 4. ∞∂∫

∞Á. 26 26 26 26

™À¡√§π∫∞ µ·ı. ¡-π-∏ °ÎÔÏ 62 20-2-4 55-19 50 14-8-4 38-16 45 13-6-7 46-31 42 12-6-8 36-30

∂¡∆√™ ¡-π-∏ °ÎÔÏ 12-0-1 32-9 8-3-2 24-7 8-2-2 28-10 5-4-4 18-16

∂∫∆√™ ¡-π-∏ °ÎÔÏ 8-2-3 23-10 6-5-2 14-9 5-4-5 18-21 7-2-4 18-14

5. ∞fiÏÏˆÓ 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 7. ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ 8. ∞∂§

26 26 26 26

38 36 36 33

11-5-1 9-9-8 10-6-1 8-9-9

40-37 41-41 26-25 28-35

7-2-3 4-5-4 6-2-5 6-3-4

18-10 19-21 13-14 19-15

4-3-7 20-27 5-4-4 22-20 4-4-5 13-11 2-6-5 9-20

9. ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ 10. ∂ÚÌ‹˜ 11. ∞Ï΋ 12. ∞.∂. ¶¿ÊÔ˜

26 26 26 26

33 30 29 26

8-9-9 7-9-10 8-5-13 6-8-12

25-27 31-38 30-40 33-37

3-2-5 4-8-1 2-4-7 4-4-5

10-13 18-13 15-23 18-14

3-7-4 3-1-9 6-1-6 2-4-7

13. ¢fiÍ· ∫·Ù. 14. ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜

26 26

20 19

5-5-16 4-7-15

25-55 24-47

5-3-5 3-2-8

18-19 13-24

13-14 13-25 15-17 15-23

0-2-11 7-36 1-5-7 11-23


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ 2014 ı· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· Ì ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ EURO 2012.  ∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ √À∂º∞, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ KÔÁÎÚ¤ÛÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ì 13 ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜ ÙÔ 2014. ™ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 53 ¯ÒÚ˜, Ô˘ ı· ÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û ÔÎÙÒ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Û ¤Ó·Ó fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ. √È ÂÓÓ¤· ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÔÈ ÔÎÙÒ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Û ‰ÈÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·˜ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ √À∂º∞ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Â›Û˘ Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ (2012) ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·. ∂Ó¤ÎÚÈÓ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011/2012 ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup, UEFA Women's Champions League Î·È UEFA Futsal Cup.  

™À.ºπ. ∂£¡π∫ø¡ ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì¿˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È! √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ √Ì¿‰ˆÓ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiˆ˜ ‰ÒÛÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚfiÓ ÛÙÔ ·Ô„ÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ °™¶ (20:00). “∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ οÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ Euro 2012 Î·È Û ·˘Ù‹ Ù˘ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓË! ∂Ӊ¯fiÌÂÓË ÂÈÙ˘¯›· ÎÚ·Ù¿ÂÈ „ËÏ¿ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ì·˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÛÙ· ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ∞˜ ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÙÈ ·Á·¿ÌÂ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜”! ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∫√¶, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÎÂÚΛ‰· Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·. ŸÛ· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 99356744. ∂¿Ó Ì›ÓÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈÎfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ì ·˘ÛÙËÚ‹ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ŸÏÔÈ ÛÙÔ °™¶!

ñ Âȉ‹ÛÂȘ

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

7

¶POKA§EI A¶OPIE™ TO OTI ¢EN THN •EPOYN KA¶OIOI BOY§EYTE™

H ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ O¶A¶ AÔχو˜ ·Ó·ÎÚÈ‚‹ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÈηϤÛÙËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ (¿ÌÂÛË Î·È ¤ÌÌÂÛË) Ù˘ O¶A¶ KY¶POY §T¢ ÛÙËÓ K˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ Ô‡ Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·È ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ Ù· ‰›ÓÂÈ. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô O¶A¶ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙÔ 2003, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2010, ÌÂ: ÂÈÛÊÔÚ¿ ˘¤Ú Ù˘ K˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜: 85.740.639,87 ¢ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ 2010, 14.074.015,27) ºfiÚÔÈ: 3.708.554,00 ¢ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ 2010, 676.050,00) º¶A Â› Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ú·ÎÙfiÚˆÓ: 13.413.840,32 ¢ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ 2010, 2.440.856,32 ™YNO§O: 102.863.034,19 ¢ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ 2010, 17.190.921,59) E›Û˘, ÂÌ̤ۈ˜, ÏËÓ, fï˜, Û·ÊÒ˜, ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂ: ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ú·ÎÙfiÚˆÓ: 90.224.761,14 ¢ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ 2010, 16.371.245,16) XÔÚËÁ›Â˜: 9.975.024,75 ¢ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ 2010,1.801.048,51) ¢È·Ê‹ÌÈÛË: 14.749.434,08 ¢ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ 2010, 2.192.463,93)

™YNO§O: 114.969.219,97 ¢ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ 2010, 20.364.757,60) H ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· 165 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÂÓÒ Ì ÙÔ ¯ÔÚËÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ ˘Á›·, ÛÙËÓ ·È‰Â›·, ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ŒÓ·ÓÙÈ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈÔÈ Ó· Ì·˜ Ô˘Ó (Î·È ¿ÏÏÔÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó) Ì ÔÈ· ÔÛ¿ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó,

¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ·, ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙËÓ K‡ÚÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ (casino, ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ· Î.Ï.) ÙËÓ K˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘. TÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙË BÔ˘Ï‹ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ O¶A¶ KY¶POY §T¢. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۇӉÂÛË ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ Î·È ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡. H O¶A¶ KY¶POY §T¢ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ· ·ÈÚıÌÔÏ·¯Â›· (T˙fiÎÂÚ, §fiÙÙÔ, KINO, ¶PO¶O, ¶POTO°KO§, EXTRA 5, SUPER 3), Ù· ÔÔ›· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ Ù˘, Ì ‚¿ÛË ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ 1969, Â·Ó·‚‚·ÈÒıËΠÙÔ 2001 Î·È Î˘ÚÒıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ·fi ÙË BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ AÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ 2003 Â› ÚÔ‰ڛ·˜ T¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÂÂȉ‹ fiÏÔÈ (·ÓÂÍ·Úًو˜) ÔÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, οÔÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ·Ó ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ K˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ̤ÙÚ·.

§H°EI THN ¶EM¶TH H ¶PO£E™MIA Y¶OBO§H™ TøN ºAKE§øN °IA TA KPITHPIA OYEºA

TÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ñ TÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ TÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ù· ۈ̷Ù›· Aã ηÙËÁÔÚ›·˜, ÒÛÙ ÛÙȘ 31 M·ÚÙ›Ô˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË, ‰ËÏ·‰‹, Ó· Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ OYEºA ηÈ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜. M ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ financial fair-play Ù· ÂÚÈıÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤„ÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔı˘Ô‡Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. XÚ¤Ë ÁÈ· º¶A, ºfiÚÔ EÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈΤ˜ AÛÊ·Ï›ÛÂȘ, Ù· ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 16 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. XÚ¤Ë Ô˘ Û˘ÛˆÚ‡ÙËÎ·Ó Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ìʈӛ· ÚÔ ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÙÒÓ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ۈ̷Ù›· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ۈ̷Ù›ˆÓ Î·È Ù˘ KO¶ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. Eȉ›ˆÍË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ºfiÚÔ EÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈΤ˜ AÛÊ·Ï›ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘. OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ÂͤÊÚ·Û·Ó ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ηٿ fiÛÔ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù· ۈ̷Ù›·, ·ÏÏ¿ ›·Ó fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, fï˜ ˘fi οÔÈÔÓ fiÚÔ. O fiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· “‰¤ÛÔ˘Ó” ÁÈ· Ù· ηϿ Ù· ۈ̷Ù›·, ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜, Ì ÚÒÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙËÓ ·ÔÎÔ‹ ·fi ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘

ñ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ YÔ˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ

™ÙȘ 10 M·ÚÙ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ UEFA, ∞ÓÙÚ¤· ∆Ú·‚¤ÚÛÔ. K·Ù¿ fiÛÔ Ù· ۈ̷Ù›· ı· Ù· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó, ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› ÚÔÛ¯Ҙ... KOA ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. E›Û˘, ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› fiˆ˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó· Ù· ۈ̷Ù›· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì ÌËÓ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. T¤ÏÔ˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ YÔ˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ï‹„Ë ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ.

ñ ¢‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ Ì¤Á· ·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ·, Ù· ۈ̷Ù›· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ KO¶, ÂÓÒ Î·È Ô KOA ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÚfiıÂÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. TfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ KO¶, KˆÛÙ¿Î˘ KÔ˘ÙÛÔÎÔ‡ÌÓ˘, fiÛÔ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ KO¶, NÈÎ NÈÎÔÏ¿Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ı·

·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ۈ̷Ù›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. M¿ÏÈÛÙ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ KO¶ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¿Óˆ ·fi 50 ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó

ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û·Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ √À∂º∞. ñ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ KO¶, KˆÛÙ¿ÎË KÔ˘ÙÛÔÎÔ‡ÌÓË, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ Supersport Fm, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ financial fair-play ı· ÍʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ OÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ OYEºA, ÁÈ· ÈÔ ÛˆÛÙfi ¤ÏÂÁ¯Ô.


8

ñA¶OE§

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

META TON ™IKOPA ºEY°OYN MIPO™AB§EBIT™ KAI M¶POYEP™ KAI ¶I£ANOTATA O MIXAH§

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜, ı· Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ AÚ¯¿ÁÁÂÏÔ Î·È ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·Ù˘¯ı› οÔÈ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ηÓ›˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ Ì‹ÎÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ∫¿ÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù·, fï˜, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Ó· ÌËÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ™›ÎÔÚ· ı· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÙË ÁˆÓÈ¿ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ··ÏÏ·Á› ·fi ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·Í›·˜ 300 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌfiÓÔ “ÂÊÈ·ÏÙÈ΋” ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. ªÂÙÚ¿ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ì¤Ú˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ô ¶ÔψÓfi˜. ª·˙› ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ Î·È Ô ªÈÚÔÛ¿‚ÏÈ‚ÈÙ˜. √ ™¤Ú‚Ô˜, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ·È‰È¿, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ϤÔÓ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂÈ¤‰Ô˘ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ËÏÈΛ·˜. ™Ù· ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·

·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÚfiÏ·‚Â Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, fiÛÔ, fï˜, Î·È ·Ó ÚÔηÏ› ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. √ «ª›ÚÔ» ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÛÙÔ ∞¶√∂§ Á‡Úˆ ÛÙȘ 250 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ÂÊ¿ÌÈÏÏË Î·È ›Ûˆ˜ ηχÙÂÚË Ï‡ÛË. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â›Ó·È Ô °ÈÔÛÙ ªÚÔ‡ÂÚ˜. ∫·È ·˘Ùfi˜ ÚfiÛÊÂÚ ·ÚÎÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ù˘È΋ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓfi˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ 200 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ı· Â›Ó·È ¤ÎÏËÍË Ù˘¯fiÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË ªÈ¯·‹Ï ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ÎÔÚ˘Ê·›· ›Ûˆ˜ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÚÔÊÔÚ¿˜. §fiÁˆ ËÏÈΛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠʤÙÔ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ı¤Ì· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘.

O °IOBANOBIT™ E¢ø™E §I™TA ¶AIKTøN °IA ENI™XY™H TOY A¶OE§ ™E O§E™ TI™ °PAMME™

¶Ï¿ÓÔ Ì 6-7 ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤ˆÛË Ó · Ó · · È Á  ¶¿Ó ˜ ÛÙÔ ·Ï‡ÁÈÛÙÔ

ı· ÙÈÎfi˜ Î·È √ ÂÎÏËÎ ·˜ ¶Ô˘ÚÛ·˚Ù›‰Ë˜ ‚ ‚ ¿ ™ ¯ÚfiÓÔ · ¯ÚfiÓÔ ˘ οÓÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ Ô ÎÂÚ‰›ÛÂÈ . √È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ  ÈÔ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ· ˘Ó ¿ÏÏËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô ‰ÂÓ ·Ê‹Ó ˜. √ ªfiÌ·Ó ÈÙ ÂÈ Ì ÙËÓ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ Ê ‰ÂÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ ÂÙ·È Ô ›Ó Ú · ¿ Ê ÙÛ Ô π‚¿Ó °ÎÚÈÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ̤ÓÂÙ·È Ó· ‹ Û Ô ‰ fi  · Ó· ÙÈÌ¿ Î·È · ·ÌÔÓ‹ Ó· ÙÔÓ ÂÎ ÛÈÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú ·È Ô ¿ Î Ú ‹  Ó È ·Ó¿„ ·Ú·ÌÔ ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÎÈ¿ ÙÔ˘ ÃÈÒÙË Ô ›Á ™ . ˘ Û ÙÔ Û·˜. ™ÙË ÓÈÛÙ›, ∆¿ÛÔ˜ ∫›Û ·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Áˆ ¿ÚÈÔ˜ ª Î √ ¿ ·Áη›Ô. ÌÂÓ, ·ÏÏ ÎÚÈı› ·Ó ›, Ùfi ˘ · Ó fiÙ· ٠٠¯ÚÂÈ·Û ÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ∏Ï›·, fiÔ ÂÙ·È, Î·È ·˘Ùfi ÂÓ ¿‰·, ›Ó Ì Ú ·ÓÙ·ÔÎ ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô ÂÈ Î·È Ù ‡Û ¯ ÙË ÈÛ fi Ó · Èı· ÂÙ·È Ó ˘ÔÏÔÁ›˙ Í¿Ó‰ÚÔ˘, Ô Î¿ÙÈ Ô˘ Â Ï Ô ÎÙ¿ÚÈÔ ∞ ÁÈ· ÙÔ ¡Â ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓ ·‡ÂÈ Ó Â ‰ ˜ ‰ÂÓ  ¿ Ï Ï · ÔÔ›Ô , ˜ ¿˜ ʤÙÔ ÚÔÛÊÔÚ Â›Ó·È ¤Ó·˜ · Ó ˘ ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ fi · ˜ ÁÂÓÓËÌ ÔÚ› Ó· Ù‹ ÈÛ ÈÚ · Ê Ô‰ÔÛ · Ô˘ Ì ·È ÌÔÓ¿‰ Î § ∂ √ ¶ ∞ È. ‚ÔËı‹ÛÂ

∏ ÚԉȷÁÚ·ÊfiÌÂÓË Î·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚË ϤÔÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÛÙÔ A¶OE§ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô. Ÿˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, Ì ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙˆÓ 12 ‚·ıÌÒÓ, Ô I‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ù˘ Â›‰Ô. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ÁÓˆÛÙ‹ Ì˘ÛÙÈÎÔ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ò˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ÛÙÔ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ

∆· ÙÚ›· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ∆¤ÛÛÂÚȘ, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÔÈ Û›ÁÔ˘Ú˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ (™›ÎÔÚ·, MÈÚÔÛ¿‚Ï‚ÈÙ˜, MÚÔ‡ÂÚ˜, XÚ‡Û˘). ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Â›Ó·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ·Ó ı· ·Ó·Óˆı› Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∞Ó ıÂÏ‹ÛÂÈ Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÏÔ, ÙfiÙ ı· Ì›ÓÂÈ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ʇÁÂÈ Î·È ı· ·ÔÎÙËı› ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ ∫˘ÚȷΛ‰Ë, οÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ ∞¶√∂§. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ›ÛÂÈ ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ÚÔÔÓËÙ‹ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Ï¿ÓÔ. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ

ÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÃÈÒÙË Î·È ∫›ÛÛ·. √ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∫fiÓÙ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ fï˜ ‚·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ∞¶√∂§.

ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ‰‡Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ÂÈıÂÙÈÎÔ› Î·È ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·ı·Úfi·ÈÌÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 6-7 ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ Ó· ϤÓ fiÙÈ Èı·ÓfiÓ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ôχ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚Ë Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ «ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó»

∂ÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Î·È Ô ¶¿ÔÏÔ ∑ÔÚ˙. ŒÛÙˆ Î·È ·Ó ıˆÚÂ›Ù·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·fi ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§ Â·Ó‹ÏıÂ Î·È ÛÎfiÚ·Ú ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË. ∞Ó Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙfiÙ Èı·ÓfiÓ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ fiÓÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ.

ÙȘ Û‡ÓÙÔ̘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ‰ÈÏfi˜. ∞fi ÙË ÌÈ· Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Í›·˜, Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ (οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ), Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜

§ÈÁÎ, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ñ ∆Ô ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ √ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙÔ Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÙÔ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·. ∆Ô 2008 ηٿÊÂÚ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÓÔÏÔ, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ

¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ‹Á ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ô˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fï˜, Ê¿ÓËÎÂ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÛÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. º¤ÙÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ· Î·È fiϘ ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ¤È·Û·Ó ÙfiÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ï›ٷÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÛÔÙÈο ÙËÓ Â›‰ÔÍË ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ¡· ·›ÍÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÏfi Ù·ÌÏfi, Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ∫‡ÚÔ˜ Î·È ∂˘ÚÒË.


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ñA¶OE§

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

9

¶ÚÔÛ‰Ôο ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “¤ÓÂÛË” ·fi ÙËÓ E˘ÚÒË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ∞Ó Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ «Î·›ÁÂÙ·È» ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÁˆÓÈ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Ó¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ∂ÚˆÙÔÎÚ›ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·fiıÂÌ· ·fi ÙÔ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı› Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ··Ú·›ÙËÙË Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi

ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·Ô‰ÔÙÈο, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ·. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÂÚÛÈÓ¿ ÔÛ¿. ¢›ÓÂÙ·È fï˜ ÛÙÔ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÂÚ› ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘

ÔÌ¿‰·˜. °È· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ∞¶√∂§, ı· Â›Ó·È Â˘¯‹˜ ¤ÚÁÔÓ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚ›Ô˘ 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌÔ ·Ó ÌÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·Í›·˜ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.

A¶OE§/ ∞¡ ¢∂¡ ¶ƒ√§∞µ√À¡ ∆∏¡ ∞∂∫ ∞´§TON ∫∞π ™√§∞ƒπ

Èڛ˜ χÛÂȘ Ë Â›ıÂÛË •·ÊÓÈο Ô I‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË... ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÙÈ ÙÔ ∞¶√∂§ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ Ï¤È -ÔÊ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ °™∑ ¯ˆÚ›˜ ÎÏ·ÛÈÎfi ÂÈıÂÙÈÎfi. √ ∞Ï̤ȉ· ¤·ı ıÏ¿ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÎÏÔÙÛÈ¿ ·ÓÙ›·ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÈÁÓ›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫. √ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔÔÓËı› Î·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÎfiÌ· fiÙ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌfi. ∏ È·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰›ÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi Á‡Úˆ ÛÙÔ 20% Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÛÙÔ °™∑. √ ™ÔÏ¿ÚÈ ¯Ù‡ËÛ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ ˘¤ÛÙË ÎÈ ·˘Ùfi˜ ıÏ¿ÛË. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÔÓËı›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, ¿Ú· Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ¤˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË §¿Úӷη. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ªÈÚÔÛ¿‚ÏÈ‚ÈÙ˜ ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, fï˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ∞Ó ı· ÚÈÛοÚÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ·˘Ùfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ú›ÛÎÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ™›ÎÔÚ·, ·˘Ùfi˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·

Ó¤ˆÓ Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È fi,ÙÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ó· ÙÔÓ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011, ·ÊÔ‡ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ÂͤÏÈÍË, ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ∆Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ΛÓËÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ ‹ ÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ñ EÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ MÔ·‚ÂÓÙÔ‡Ú· Î·È M·ÓÙԇη ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªÔ·‚ÂÓÙÔ‡Ú· Î·È ª·ÓÙԇη. √ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂∫, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∆˘¯fiÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ª·ÓÙԇη ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ·ÊÔ‡, ·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ °™∑, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔÓ ∆ÚÈÛÎfiÊÛÎÈ. ŒÓ· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË.

√ ªÔ·‚ÂÓÙÔ‡Ú·, ·Ó Á˘Ú›ÛÂÈ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ̤·. ŸÏ·

Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·ÊÔ‡ ı· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ

‰ÈÂıÓÒÓ. √ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ò˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ηÈ

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Ï¿ÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ‚ãÊ¿Û˘.

•·ÊÓÈο Ô I‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· - ·Î¤ÙÔ ÁÈ· Ù· ϤÈ-ÔÊ H ∂Ù·ÈÚ›· ∞¶√∂§ ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ §Ù‰ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Û ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ϤÈ-ÔÊ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Marfin Laiki. ∆· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi (3.000 - fiÛ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ì √ÌfiÓÔÈ·). ªÂÌÔӈ̤ӷ

Robelina Gardens

ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ·ÁÒÓ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ì›ÓÔ˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ·. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤ۈ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ‹ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Orange Shop. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∞¶√∂§ – √ÌfiÓÔÈ·˜, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰·, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ‹ ÓfiÙÈ·.

¤˜... Î È ‰ · ÌÔÓ Â˜... › Á Ú ˘ ‰ËÌÈÔ

28˘ OKTøBPIOY 32 MAKE¢ONITI™™A ñ TH§. 22 356344 - 22357507ñ ºA•. 22 357562


10

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

∞¶√ µ¢√ª∞¢∞ ∆∞ ª∂∆ƒ∞ ™∆∏ƒπ•∏™ ∆∏™ √ª∞¢∞™ √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ·ÚıÔ‡Ó Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙfi¯Ô ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È Ê›ÏÔÈ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ· ı· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·. øÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ, ÂȉÈο fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË. ŸÌˆ˜, ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÛı‹Î˜ Î·È ÁÂÓÈο ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ʇÛ˘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹ Â¿Ó Ë ÔÌ¿‰· ‚ÁÂÈ ÂÎÙfi˜ ÛÙfi¯ˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ.

ñ OÌfiÓÔÈ·

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

√ ¡∆√À™∞¡ ª¶∞°∂µπ∆™ ¢π∞µ∂µ∞πø™∂ ∆√¡ ªπ§∆π∞¢∏ ¡∂√ºÀ∆√À √∆π •∂ƒ∂π ¶ø™ £∞ ∞¡∞ª√ƒºø™∂π ∆∏¡ √ª√¡√π∞

∞∫√À√À¡, ∞§§∞ ¢∂¡ °¡øƒπ∑√À¡ ∫∞∆π ºÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ’ ·ÊÙÈ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÔÈ Ê‹Ì˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó «ÎÏ›ÛÂÈ» Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ∫·Ó›˜ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∫·Û¤ÎÂ, µ¤ÓÙÛÂÏ, ∂Û·Û·ÓÙ›Ó Î·È °¤‚ÚÈÙ˜, Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ), ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ˆÏ‹ÛÂÈ Ë √ÌfiÓÔÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Û ¿ÏÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. °È· ÙËÓ ÒÚ·, ηÓ›˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ “ÚÔÛı·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ” ÂÓfi„ÂÈ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ, ·ÊÔ‡ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜.

æÀÃ√§√°π∫√ ƒ∞∫√™ √ Ãπ™∆∞∫∏™ °∂øƒ°π√À ŒÎÏËÎÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ÃÚÈÛÙ¿Î˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ì ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë ÎfiÓÙÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ªÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ «Ú·Û›ÓˆÓ», ÂËÚ·˙fiÌÂÓË ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ, ÙÔÓ ıˆÚ› ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙËÓ ÙˆÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Û·Ó „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Ú¿ÎÔ˜, ηıÒ˜ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÈÎÚ¿ÓÂÈ Î·È ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÓÔ˜ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Â¿Ó ÙÔ˘ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ ıˆÚ› ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÎfiÌ·. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÌÔÚ› Ó· ‹Úı Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì οÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ıˆÚ› ˆ˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ‰ËÌfiÛÈ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ú›ÍÂÈ Ï¿‰È ÛÙËÓ ÊˆÙÈ¿. øÛÙfiÛÔ, Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔÓ ÔÏ›˙ÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Â¿Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ÃÚÈÛÙ¿Î˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔχÛÂÈ.

» ˜ È Â Û ‡ Ï ˜ È Ù ˆ ¯ ¤ , Â Ú «¶Úfi‰ ñ «£¤Ïˆ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›Ûˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·», ÙfiÓÈÛ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ô ¡ÙÔ‡ÛÎÔ. «∂›Û·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜», ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ «Ú·Û›ÓˆÓ» ñ «¢ÂÓ ¤¯ˆ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙ¿ÎË °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ô‡Ù ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. ªÂ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È», ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ñ ¢ÂÓ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Î·ÓÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ ñ ∆Ô˘ ∞ÓÙÚ¤· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

∞™¶π¢∞ ∆√À √ ∫√™ª√™ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡ÓÙ·Ó Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ fiˆ˜ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ ·ÔÏ·‡ÂÈ Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ·Û›‰· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ «ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡», ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÎÏÂȉ›, ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô‡Ù ÁÈ· ·ÛÙÂ›Ô ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Î·ÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë «£‡Ú· 9» ›¯Â Ù·¯ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡ÛÎÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ó¯ı› Ó· Á›ÓÂÈ Ô ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˜ ÙÚ¿ÁÔ˜. ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ «fiÏÔ» ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ª¿Á‚ÈÙ˜.

ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∆ÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘, ¤ÓȈı Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηϿ ¯¤ÚÈ·. √ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ «Ú·Û›ÓˆÓ» Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ›ÛıËΠ·fiÏ˘Ù· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¿ÎÔ˘ÛÂ. «¶Úfi‰ÚÂ, ¤¯ˆ ÙȘ χÛÂȘ», ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÙÔÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¡ÂÔʇÙÔ˘, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiϘ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. «Œ¯ˆ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿Ïˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È Ó· ·ÏϿ͈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË», ÂÂÛ‹Ì·Ó Ì Ï‹ÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤ÏËÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ «ÙÚÈʇÏÏÈ». ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¡ÙÔ‡ÛÎÔ Â› ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ: «£¤Ïˆ Ó· ηٷÎÙ‹Ûˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·», ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ K‡ÂÏÏÔ.

ñ «∂›Û·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜» ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û fiÏ· fiÛ· ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Î·È ·ÊÔ‡ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ÙÔ˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÚfiıÂÛË ·Ú·›ÙËÛ˘ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: «∂›Û·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. Ÿ,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ Î·È fi,ÙÈ Ì·˜ ˘ԉ›ÍÂȘ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· Û ÛÙËÚ›ÍÂÈ». ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ˘ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÚÔÔÓËÙ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÎÔ˘Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ. ñ ¶ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ “·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ”, ηıÒ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÛÙÔÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¡ÂÔʇÙÔ˘ fiÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó Û „ËÏfi Â›‰Ô. √˘‰¤ÔÙ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ

·Ô¯ÒÚËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ·›ÎÙË, ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ʋ̘ ÂÚ› «Ì·‡Ú˘ Ï›ÛÙ·˜» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ·ÎÔ‡Û·ÌÂ Î·È ‰È·‚¿Û·Ì ÔÏÏ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·’ ÙËÓ… ·Ù˙¤ÓÙ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û¤ÚÓÔ˘Ó ¤ÓÙ¯ӷ Ù· «ÌÈÎÚfi‚È¿» ÙÔ˘˜.

ñ «ªÂ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È» ŒÓÙÔÓ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ Ì fiÏ· fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ÃÚÈÛÙ¿ÎË °ÂˆÚÁ›Ô˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. «¢ÂÓ ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ· Ì·˙› ÙÔ˘, Ô‡Ù Ì ¿ÏÏÔÓ Î¿ÔÈÔÓ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. ∂›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜. ªÂ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È», ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Û ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤‰ÈˆÍ ٷ fiÔÈ· Û‡ÓÓÂÊ· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÁÈ· fiÏÂÌÔ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ. ∂›Û˘, Ô ¡ÙÔ‡ÛÎÔ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ʤÚÔ˘Ó ËÚÂÌ›· Î·È ÂÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÛÙÔȯ›· ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÛÙÈÁÌ‹.


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ñ OÌfiÓÔÈ·

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

∆√ ª∂°∞§À∆∂ƒ√ ª∂ƒπ¢π√ ∂À£À¡∏™ °π∞ ∆∏¡ ¶∆ø∆π∫∏ ¶√ƒ∂π∞ ∆∏™ √ª√¡√π∞™ EXOYN OI ¶∞π∫∆∂™

ÿıËÎ·Ó Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· ñ ∆Ô˘ ∞ÓÙÚ¤· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∆Ô ÈÔ Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ‚Á‹Î ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ë Ì¿Ï· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· fi‰È· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ‰‹ÏˆÛË-ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˘ ÎfiÔ˘Ù˜, fiÙÈ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ÂÊÔÚ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ‹Úı ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÔϤÌÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ. ∂Ô̤ӈ˜, «ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È» ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û·Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ùڷ·Ϸ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜,

οÙÈ Ô˘ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi. ÕÏψÛÙÂ, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÎÚ›‰Ë˜ ÛÙËÓ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ˜: «∂Ì›˜ ÔÈ ·›¯Ù˜ ›̷ÛÙ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔÈ. √È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜. ¢Â ‰ÒÛ·Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·˘ÙÔ‡˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ», ›Â Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È¿ıÂÛË Ó· „¿ÍÂÈ ÁÈ· ÊÙËÓ¤˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˘˜ ÙÚ¿ÁÔ˘˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ·, fiÛÔ Î·È ·Ó ÂÓԯϛ οÔÈÔ˘˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ï›ÛÙ· «·ÛÙ¤ÚÈ·» Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› Î·È ‰ÂÓ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Û ٛÔÙ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤ÚÛÈ ÛÙ¤ÊıËηÓ

ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ∆ÒÚ·, ÙÔ ÙÈ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi, ÌfiÓÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. ¢ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ. Õ·ÓÙ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ· ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È fi¯È Ì ÙÔ ÙÈ ‹Ù·Ó ¯ı˜. ™Ù· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ·È¯Ó›‰È· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ·Í›˙Ô˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‡„Ë. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¤ÍÈ ·›ÎÙ˜ – ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙÔ «ÙÚÈʇÏÏÈ», Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ‹Ù·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Î·Ïfi ·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·:

™∆∞£∏™ ∞§ø¡∂À∆∏™ ∂›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú¿ÔÓ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, fi¯È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ¶¤ÚÛÈ ÙÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ Ì 11 ÁÎÔÏ Î·È ¤ÓÙ ·Û›ÛÙ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÛÎfiÚ·Ú ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È ¤‰ˆÛ ÈÛ¿ÚÈı̘ ·Û›ÛÙ. ∞Ó Î·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ËÌÈÙÂÏ›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ «Ô˘Ï‹Ì·Ù·» Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÂÓÒ ˘ÛÙ¤ÚËÛ ÛÙËÓ Ô˘Û›·.

°πøƒ°√™ ∂ºƒ∞πª ∆ÔÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÎÙÂÏ› ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ¤Ó·Ó ·ıÏËÙ‹ Ô˘ ‰È·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û „ËÏfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Â›‰Ô. √È Ì¤ÙÚȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ÙÔÓ Â›¯·Ó ÊÔÚÙÒÛÂÈ Ì ›ÂÛË, οÙÈ Ô˘ ηٷÚڿΈÛ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·fi ̤۷ ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ «‰Â̤ÓÔ» Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó·… ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ.

∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ª∞∫ƒπ¢∏™ ∏ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· fiÏ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™Ù· Ï›ÛÙ· ÊÂÙÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ¤ÊÙ˘Û ·›Ì· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ‹Ù·Ó Ì·¯ËÙÈÎfi˜, ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ʤÙÔ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Û ÚfiÏÔ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡, ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ χÛÂˆÓ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÊÙË Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙÂÚ‹ıËΠÙÔ Î¿ıÂÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘, ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÙȘ ·Û›ÛÙ Î·È Ù· ÁÎÔÏ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ Ï˘Á›˙ÂÈ ÛÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ›ÂÛ˘.

§∂∞¡∆ƒ√ ∞§ª∂´¢∞ √È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·›ÎÙË Ì ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Ô˘ Û¿ÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÙÚË̤Ó˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ Î·Ï¤˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó¢ÚÈÎfi˜, ÂÈÚÚÂ‹˜ ÛÙ· ·ÙÔÌÈο Ï¿ıË Î·È ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, fiÓÙ·˜ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. ¶·›˙ÂÈ ÂÍ ·Ó¿Á΢ Û·Ó ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, οÙÈ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ. ¶ÈÔ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ‹ ÛÙ· ¿ÎÚ·, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

∏§π∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ∏ “ÛËÌ·›·” Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜ Ù›ÙÏÔ˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ·˘Ùfi ÙÔ˘. •ÂΛÓËÛ Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ, ÂÓÒ fiÙ·Ó Â·Ó‹Ïı ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, fï˜ fi¯È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤ÚÛÈ Â›¯Â ¤ÓÙ ÁÎÔÏ Î·È Ì›· ·Û›ÛÙ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ Ù›ÔÙ·. Œ‰ÂȯÓÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈο ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û·Ó ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ˘ÛÙÂÚÔ‡Û Û ηı·Úfi Ì˘·Ïfi, ËÚÂÌ›· Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË.

¡∆∞µπ¡∆™√¡ ª√ƒ∞´™ √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜. ∂›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Î·È ¤¯·Û ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ™Ô‡ÓÁÎÈÓ, ÂÓÒ fiÙ·Ó Â·Ó‹Ïı ›¯Â ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ÿıËÎ·Ó ÔÈ ÂÂÏ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·’ Ù· ¿ÎÚ·, ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì ٷ Û˘¯Ó¿ ÂÈıÂÙÈο ÙÔ˘ ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· ·Ì˘ÓÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·. ™Ù· Ï›ÛÙ· ÊÂÙÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ËÌÈÙÂÏÒÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ, οÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ·ÙÔÌÈο Ï¿ıË, Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙÔ˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Î‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË.

¢π∞∫ƒπ£∏∫∞¡ ∆›ÌÔ µ¤ÓÙÛÂÏ ∞ÓÙÒÓ˘ °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∫·Ú˘›‰Ë˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª∂ À¶√™Ã∂™∂π™ °ÈÔ˘‚¿Ï ™Ô‡ÓÁÎÈÓ £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫‡ÚÔ˘ À™∆∂ƒ∏™∞¡ ¡Ù¿‚ÈÓÙÛÔÓ ªÔڿȘ §Â¿ÓÙÚÔ ∞Ï̤ȉ· ™Ù¿ı˘ ∞ψÓ‡Ù˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÊÚ·›Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÎÚ›‰Ë˜ ∏Ï›·˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜

∞ÓÙÚ¤·˜ ∞‚Ú·¿Ì ∞¶√°√∏∆∂À™∞¡ ªÚÔ‡ÓÔ ∞ÁÎÔ˘È¿Ú §ÔÌ¿Ó· §Ô‡· §Ô‡· ∂ÚÓ¿Ó ƒÂÓÁΛÊÔ §π°∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ƒ·Û›ÓÙ ∞Ï·Ì› µ›ÎÙÔÚ ∂Û·Û·ÓÙ›Ó °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·Á‹ √π ∞∆ÀÃ√π π¿ÁÔ ªÔÔ˘ıfiÓ ¡fiÂÏ ∫·Û¤Î ÃÔÛ¤ ƒÔ˘¤‰· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹

11


ñ AÓfiÚıˆÛË 12 A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™ H¢H æAXNEI °IA TOY™ ¶AIKTE™ ™TI™ £E™EI™ ¶OY ZHTH™E

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

O ™ÙfiÈÏÔÊ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı¤ÏÂÈ AfiÏ˘ÙÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. ™ÙfiÈÏÔÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. O Î. K›Î˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈο, Ù· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ BÔ‡ÏÁ·ÚÔ Ù¯ÓÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ™ÙfiÈÏÔÊ. M ‚¿ÛË ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÚfiÛÙÂÚ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ M¿ÈÔ, Ô Î. ™ÙfiÈÏÔÊ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷϋÍÂÈ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·˙ËÙ¿

ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ı· Â›Ó·È Ï›Á˜. ºÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ʤÚÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ, ·Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË. TÔ ‚¤‚·ÈÔ, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È fiÙÈ Ô BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı¤ÏÂÈ ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ·›ÎÙË Ô˘ Ó· ·›˙ÂÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘. E›Û˘ ı¤ÏÂÈ ¤Ó·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi, Ô˘ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ηχ„ÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙfiÂÚ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· „¿ÍÂÈ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙfiÛÔ Ô K·ÊÔ‡, fiÛÔ Î·È Ô ¶ÂÚfiÓÂ, ηıÒ˜ Î·È Ô

Ó·Úfi˜ Mȯ·‹Ï. H ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ıˆÚÂ›Ù·È ˘ÂÚÏ‹Ú˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ AÓÁΤÏÔÊ, §Ô˘Ì›ÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È §·Ì¿Ó Î·È Èı·ÓfiÓ Ô ™ÎÔÂÏ›Ù˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¿. ÕÏψÛÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÔÈ OÎο˜, P¿ÌÔ˜ Î·È ™È¤Ï˘. AÓ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ Ì ÙÔÓ §·ÌfiÚ‰Â, ÙfiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘.

EÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ K›ÎË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÚÔÛˆÈο Ù· ı¤Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

H ANOP£ø™H B§E¶EI KAI TON ¶PO°PAMMATI™MO TH™ NEA™ XPONIA™

¶ÔÈÔÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ñ §›Á˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó fiÛÔÈ ‹Úı·Ó ÙÔ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, fiˆ˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ ñ OÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· §·ÌfiÚ‰Â-K·ÊÔ‡ ñ TÔ˘ ¶·Ó. ºÂÏÏԇη H AÓfiÚıˆÛË ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ K‡ÂÏÏÔ, ·ÊÔ‡ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. H ηٿÎÙËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·¢ı›·˜ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Î˘·ÓfiÏÂ˘ÎˆÓ, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÙ‡¯Ô˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, ÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË ‚ϤÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô. TÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î. ™ÙfiÈÏÔÊ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÒÚ· ÙÈ ·›ÎÙ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ “AÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜”. O ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ë AÓfiÚıˆÛË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· οÓÂÈ Ï›Á˜ (3-4) ·ÏÏ¿ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô, ÔfiÙ ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı›. OÈ AÓÁΤÏÔÊ, KfiÏÈÓ Î·È ™ÚfiÁÎÂÏ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔÈ. O ¶ÔψÓfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ KÔ‚·Ï¤ÊÛÎÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘, fï˜ ı· Â›Ó·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ Kfi˙·ÙÛÈÎ ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ÛÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÓÒ Ô ¶ÂÚfiÓÂ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ٛÔÙ·, ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÔfiÙ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ˘ ı· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ·. EÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹

K·ÊÔ‡ Î·È §·ÌfiÚ‰Â. H ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó.

·ԉ›¯ıËÎÂ Ô ºÔ‰¤ÚÈÓÁ¯·Ì, Ô˘ ·Ó ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙȘ οÚÙ˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î. ™ÙfiÈÏÔÊ. AÓ ·ÔıÂÚ·¢Ù› Ï‹Úˆ˜, ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÎÔÂÏ›Ù˘. Afi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ˘ÏÈÎfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ı· ÎÚÈı›, ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ·ÈÁÓ›‰È·. A˘ÙÔ› ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô. O §·Ìfiډ ΤډÈÛ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Î. ™ÙfiÈÏÔÊ Î·È fiÏˆÓ ÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÚÚÂ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. TÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. AÓ Â›Ó·È Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ·, ÙfiÙ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË. XˆÚ›˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÔÈ K·ÊÔ‡, MÚ¿ÙÛÈ Î·È KfiÙÔ ¶·Á¤˜. H ‰ÈÔ›ÎËÛË ¿Ú¯ÈÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Ì¿ıÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. O K·ÊÔ‡, ·ÛÊ·ÏÒ˜, ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÏÔÁÈΤ˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ›Ûˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó 100% ÙÔÓ Î. ™ÙfiÈÏÔÊ.

¶¿ÂÈ “ÁÂÌ¿ÙË” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì OÌfiÓÔÈ· M ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ë AÓfiÚıˆÛË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ÛÙÔ °™¶ (K˘Úȷ΋ 3 AÚÈÏ›Ô˘, 17:00). ™Ùfi¯Ô˜ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙÂ, Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ÎÈ ·Ó Ù· ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ, fiˆ˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÚÔ ÌÂÚÈÎÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, Ó· ÚÔˆıËı› ÛÙË 2Ë ı¤ÛË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·. K‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ fï˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ·¢ı›·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ “°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁΔ. Y¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ K‡ÂÏÏÔ, fiÔ˘ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ◊‰Ë ÔÈ M·Ú·ÁÎfi˜, §·ÌfiÚ‰Â Î·È §Â˚‚·Î·Ì¤ÛÈ Ì‹Î·Ó Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ. AÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ OÎο, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜. OÈ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ͷηı·Ú›ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ™ÚfiÎÂÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜. Afi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ OÎο, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Ô ™È¤Ï˘, ÂÓÒ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì ÙËÓ EÏ›‰ˆÓ, Mȯ·‹Ï Î·È X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. AÎfiÌË, Ï›ÂÈ Î·È Ô AÓÁΤÏÔÊ, Ô˘ Â›Ó·È Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ BÔ˘ÏÁ·Ú›·˜.

OÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ µ’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (03/04) √ÌfiÓÔÈ· ............................................................. ∞ÓfiÚıˆÛË 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (09-10/04) ∞ÓfiÚıˆÛË .................................................................... ∞∂∫ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (16-17/04) ∞ÓfiÚıˆÛË ............................................................... ∞¶√∂§ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (30/04, 01/05) ∞¶√∂§ ............................................................... ∞ÓfiÚıˆÛË 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (07-08/05) ∞ÓfiÚıˆÛË ............................................................. √ÌfiÓÔÈ· 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (14-15/05) ∞∂∫ .................................................................... ∞ÓfiÚıˆÛË


ñ AÓfiÚıˆÛË

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

13

NÈ΋ÙÚÈ· Ë AÓfiÚıˆÛË ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ¢ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜» ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔηÏÈÔ‡. ¡È΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ∞ÓfiÚıˆÛË (ʈÙÔÁÚ·Ê›·) ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹-ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘, ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú¿. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ë AÓfiÚıˆÛË Î¤Ú‰ÈÛ 5-4 ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙËÓ ŒÓˆÛË. ∏ ∞ÓfiÚıˆÛË, Ë ∂¡¶, Ë ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·, Ô

∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫‡ÚÔ˘ ‚Ú¿‚Â˘Û·Ó Ì ÙÈÌËÙÈΤ˜ ϷΤÙ˜ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú¿. ∆Ș ϷΤÙ˜ ·Ú¤Ï·‚Â Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ª·Ú›· ∫·Ú¿. ∂›Û˘, ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ù˘ ∂¡¶ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ‚Ú¿‚Â˘Û·Ó ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 100 ¯ÚfiÓˆÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ∆Ș ϷΤÙ˜ ·Ú¤Ï·‚Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘ Î. ∫›Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ÃÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‹Ù·Ó Ë Carlsberg.

§AM¶AN, KAºOY, PAMO™ KAI AN°KE§Oº O¢H°OYN THN ANOP£ø™H

OÈ... 4 ۈ̷ÙÔʇϷΘ ñ TÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘

ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. O 33¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÂÙÚ¿ 25 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. O K·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹ÏıÂ Ô ¶ÂÚfiÓÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ™ÙÔ K‡ÂÏÏÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¿ÏÏ· ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘.

™ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ (2011) Î·È Ì ÙÔÓ ™Ù¿ÓÈÌÈÚ ™ÙfiÈÏÔÊ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ÌÈ· ÔÚ›· Ô˘ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ fiÓÔÌ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ (Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ 15 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜) ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ “ۈ̷ÙÔʇϷΘ” Ù˘ “K˘Ú›·˜”. M ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜... “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” (Ë Ó¤· ÛÙÔÏ‹ ÁÈ· Ù· 100¯ÚÔÓ·) ·fi ÂÈÙ˘¯›· Û ÂÈÙ˘¯›·. H ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Î·È ÙÔ˘˜ 19 ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ›¯Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ì 45 ‚·ıÌÔ‡˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ‚Ϥ„ÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙË 2Ë, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘. K·È ÔÈ B›ÓÛÂÓÙ §·Ì¿Ó, ™Â̤‰Ô K·ÊÔ‡, KÚÈÛÙÔ‚¿Ô P¿ÌÔ˜ Î·È ™Ù¿ÓÈÛÏ·‚ AÁΤÏÔÊ, ÙÚÂȘ “·ÏÈÔ›”, ‰ËÏ·‰‹, ÎÈ ¤Ó·˜ “Ó¤Ô˜” ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ... ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘!

ñ B›ÓÛÂÓÙ §·Ì¿Ó O §·Ì¿Ó ‰È·Ó‡ÂÈ Ôχ ηϋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ·, ·ÏÏ¿ ‚ÂÏÙÈÒıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ıËΠ۠ÚfiÏÔ ÚÔˆıË̤ÓÔ˘ ̤ÛÔ˘, Ô˘ ·›˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ, ÂÓÒ ÙÔÓ Â›‰·Ì ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘, fiÔ˘ ›¯Â ·›ÍÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ KÂÙÛ¿ÁÈ· ÚÔÔÓËÙ‹. O 26¯ÚÔÓÔ˜ (9/9/84) °¿ÏÏÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÌÂÙÚ¿ 22 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÂÓÓÈ¿ Ù¤ÚÌ·Ù·. ™ÙÔ K‡ÂÏÏÔ ÛËÌ›ˆÛ ¤Ó·

ñ KÚÈÛÙÔ‚¿Ô P¿ÌÔ˜ ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ‹ÚÂ... Ù· ¿Óˆ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ™ÙfiÈÏÔÊ. O 28¯ÚÔÓÔ˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ (ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ›¯Â Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘ (ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 25/3/1983) Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Û ·Û›ÛÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. M ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂÂÏ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜. B·ÛÈÎfiÙ·ÙË ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÌÂÙÚ¿ 23 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜.

ÁÎÔÏ.

ñ ™Â̤‰Ô K·ÊÔ‡ O ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ AÎÚˆÙ‹ÚÈ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË Ï‡ÛË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. Œ¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Û ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È K‡ÂÏÏÔ Î·È Â·Ó‡Ú ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ٷ

‰›¯Ù˘·. Œ¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ 11 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ó· οÓÂÈ ÚÂÎfiÚ Î·ÚȤڷ˜, ·ÊÔ‡ ÙfiÛ· ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·È fiÙ·Ó ¤·È˙ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì ÙËÓ EÛÙڤϷ AÌ·‰fiÚ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô K·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏ› ¤Ó·ÏÙÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜

ñ ™Ù¿ÓÈÛÏ·‚ AÓÁΤÏÔÊ O BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi Ù· Ó¤· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ Ô˘ ‹Ïı·Ó ÙÔ °ÂÓ¿ÚË Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ fiÛÔ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ·È¯Ó›‰È ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‹ÏıÂ Î·È ÌÂÙÚ¿ 11 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È ·›ÎÙ˘-‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·›ÎÙ˘-·Û·ÚÙÔ‡... Œ¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ÙÒÚ· Û ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘, ÙÔ˘ Û¤ÓÙÂÚ-Ì·Î Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÔÈÛıÔʇϷη. K·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ Ù· ‹Á Ôχ ηϿ. M ÙËÓ ÎÏ¿ÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. EÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰Ô˘ÏÂÈÒÓ Ô˘ οÓÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ‰˘Ô Ù¤ÚÌ·Ù·.

TÔ OÏÏ·Ó‰ÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Î·È ÔÈ “ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜” ¶¤Ú·Ó ·fi ÙÔ˘˜ §·Ì¿Ó, K·ÊÔ‡, P¿ÌÔ˜ Î·È AÓÁΤÏÔÊ, ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ¤·ÈÍ·Ó ÚfiÏÔ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜, ›Ù ‹Ïı·Ó ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË Â›Ù “·Ó·ÁÂÓÓ‹ıËηӔ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜. Afi ÙÔ˘˜ “Ó¤Ô˘˜” ÔÈ ™›‚·ÚÓÙ ™ÚfiÎÂÏ Î·È °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ KfiÏÈÓ ¤¯Ô˘Ó “ıˆÚ·Î›ÛÂÈ” ÙËÓ ¿Ì˘Ó·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ¢ÎÔÏ›· ÁÎÔÏ fiˆ˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. O ™ÚfiÁÎÂÏ Î·ıÈÂÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙ· ÛÙfiÂÚ, ÂÓÒ Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ïı ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÎÈ ·ÊÔ‡ ¤¯·Û ÌÂÚÈο ·È¯Ó›‰È·, ΤډÈÛ ÙËÓ

2Ë ı¤ÛË ÛÙ· ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê. £ÂÙÈ΋ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ §ÈÔ˘Ì›ÓÎÔ‚ÈÙ˜, Ô˘ ¤·ÈÍ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ. Afi ÙÔ˘˜ “·ÏÈÔ‡˜” ·›ÎÙ˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÚÂȘ. O §·ÌfiÚ‰Â, Ô Kfi˙·ÙÛÈÎ ÎÈ Ô ºÔ‰¤ÚÈÁ¯·Ì. O Ó·Úfi˜ KÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ¤‰ˆÛ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ٷϤÓÙÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ™ÙfiÈÏÔÊ Î·È Ì·˙› Î·È ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÚÈÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›. TÒÚ· ÙÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÎÈ ÂÏ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¿ÏÈ

ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ïfi˜ fiˆ˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·. O ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ Kfi˙·ÙÛÈÎ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ÍÂΛÓËÌ· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Ê˘Á‹ AÚÎÔ˘¤ÁÈÔ, ΤډÈÛ ʷӤϷ ‚·ÛÈÎÔ‡ Î·È Î¿ÓÂÈ Î·Ï¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ¢ÂÓ ¤·ÈÍ ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ·ÁÒÓ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔ KÔ‚·Ï¤ÊÛÎÈ Ó· οÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô ºÔ‰¤ÚÈÁ¯·Ì, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ BãÁ‡ÚÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡.

AÓ·‚ÈÒÓÂÈ Ë “°ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÔÚÙÔηÏÈÔ˘” ∏ ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ, 26 Î·È 27 M·ÚÙ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ·, 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜» Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (8:00 Ì.Ì.) ÛÙÔ “MfiÓÙ K·Ô‡ÙÔ” ı· ·Ó·‰Âȯı› Ë µ·Û›ÏÈÛÛ· ¶ÔÚÙÔηÏÈ¿. £· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ¶·ÓÙ·˙‹ ̤¯ÚÈ Úˆ›·˜. ™ÙÔ «ªfiÓÙ ∫·Ô‡ÙÔ» ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÙÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔηÏÈÔ‡. √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ «ªfiÓÙ ∫·Ô‡ÙÔ» ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË µ·Û›ÏÈÛÛ· ¶ÔÚÙÔηÏÈ¿. ∂ÓÒÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔηÏÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ AÌÌfi¯ˆÛÙÔ ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·. ñ TËÓ K˘Úȷ΋ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜», fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹. O ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ı· ÌÔÚ› Ó· „ËÊ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ηχÙÚÔ˘ ¿ÚÌ·ÙÔ˜ Ì ¤Ó· ·Ïfi sms. ™Ù›ÏÙ sms ÛÙÔ 6868 Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¿ÚÌ· Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∆ÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˆÚÒÓ 18:00 – 19:00.

12 ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ “B·Û›ÏÈÛÛ·˜ ¶ÔÚÙÔηÏÈ¿˜” M¤Û· ·fi 78 ˘Ô„‹ÊȘ ÂÈϤÁËÎ·Ó ÔÈ 12 ÊÈÓ·Ï›ÛÙ, Ô˘ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (·fi„Â) ÛÙÔ MfiÓÙ K·Ô‡ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ B·Û›ÏÈÛÛ·˜ ¶ÔÚÙÔηÏÈ¿˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÁÈÓ ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÍ·ÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÓÈ΋ÙÚÈ·˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ «ªfiÓÙ ∫·Ô‡ÙÔ» ÛÙË §ÂÌÂÛfi ·fi ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË „ËÊÔÊÔÚ›· ̤ۈ sms ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ. ∏ µ·Û›ÏÈÛÛ· ¶ÔÚÙÔηÏÈ¿ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ FORD, ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ MICHAELS AUTOMOTIVE LTD, Î·È Ë ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÓÈ΋ÙÚÈ· ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ TOP KINISIS.

OÈ ˘Ô„‹ÊȘ OÈ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ˜ Â›Ó·È ·fi 16 ̤¯ÚÈ 24 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ÕÓÓ· §Ô˘Î¿, °·‚ÚȤϷ Z·ÚÙ‹Ï·, EϤÓË §ÂÂÛÈÒÙË, M·Ú›· ¶›ÙÙ·, §›ÙÛ· °¤ÚÈÌÔ˘, M·Ú›· KÔÓÙÔ‡, KÔÚ·ÏÏ›· ™ÙÂÚÁ›‰Ë, EÏ›˙· EÚÌÔÁ¤ÓÔ˘˜, AÚÈ¿‰ÓË E˘·ÁÁÂÏ›‰Ô˘, EÈÚ‹ÓË X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ™Ù¤ÏÏ· ™Ù¤ÏÈÔ˘ Î·È ™Ù¤Ê·ÓË ™·ÓÔ‡.


14

ñ AEK O Kø™TA™ ¢HMHTPIOY TONIZEI °IA TO ™TOXO TH™ AEK ™TH NEA ¶EPIO¢O A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

M ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ηٿ ÙÔ˘ A¶OE§ ñ ∆Ô˘ ÕÎË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘

AÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ OÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ AEK ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¶¿ÊÔ. AÚ¯›˙Ô˘Ó Ù· ϤÈ-ÔÊ ·fi ÙÔ °™Z Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ A¶OE§.

E˘¯·ÚÈÛÙËÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ñ ∆Ô˘ ÕÎË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∆Ô Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ∞∂∫ ʤÚÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ηÚÔ‡˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù· ÔʤÏË Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ô˘ÛÈÒ‰Ë. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ §¿Úӷη˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â‰ËÌÂÚ›‰· Ì·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ √À∂º∞ Î·È Û ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ·. √ ÈηÓfiÙ·ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙˆÓ "ÎÈÙÚÈÓÔÚ·Û›ÓˆÓ" ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ˆ˜ ‰fiıËΠ‹‰Ë ÛÙÔÓ ∑fiÚÓÙÈ ∫ÚfiÈÊ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Ì ·˘ÍË̤ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ∞∂∫ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÚ›· ·Ó¿ÏÔÁË, ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜. ñ ™ÙËÓ ∞∂∫ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘; "¡·È, fiÓÙˆ˜, ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫Ô‡ÏÏË ¶·‡ÏÔ˘, Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ. ∆ÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ô ∑fiÚÓÙÈ ∫ÚfiÈÊ, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì Ӥ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚ· ϤÔÓ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ı· οÓÂÈ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿". ñ ˆ¶Ò˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∞∂∫; "∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 50 ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ Ô˘ÛÈ҉˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿Óˆ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚfiÙ˘·, Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ó· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ∞∂∫". ñ ™Â ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞∂∫ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÔÌ¿‰·; "∂›Ì·ÛÙ Û ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Ì ÙÔ 50ÌÂϤ˜ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÚˆÁfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. ∆Ô ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ Î·È ‰ÂÓ ÍÂʇÁ·Ì ·’ ·˘Ùfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘

Ú¯ÂÈ ¿  ˘ · ı ¢ÂÓ Â Ù· Ì · Ì Ë Ï ‚ Úfi EºA Y O · È Ú ‹ ÎÚÈÙ H AEK ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ, fï˜ ·Ó ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÂÈ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯›·, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô KÒÛÙ·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ‚ϤÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜". ñ ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ √À∂º∞ Î·È ÛÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫√¶, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ˘·ÚÎÙfi ΛӉ˘ÓÔ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÙÈ ¤¯ÂÙ ӷ ›ÙÂ; "∏ ∞∂∫ Â›Ó·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ √À∂º∞ Î·È ·Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi Ë ÔÌ¿‰· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·Ù¿Ù·Í˘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ηÓÔÓÈο. ªÂ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٿ ÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ì ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ë ∞∂∫ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ". MÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ñ ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ÙËÓ

ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜; "∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ηٿÊÂÚ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiˆ˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi, ·˘Ùfi Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ã Á‡ÚÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ηϋ, fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì οÔȘ ·Ù˘¯›Â˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fï˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÂÙÚ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ fiψÓ". ñ AÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ï¤È -ÔÊ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ·˘Ùfi ı· ıˆÚËı› ·ÔÙ˘¯›· ; "™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ÏÔÁÈÛı› ˆ˜ ·ÔÙ˘¯›· ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ E˘ÚÒË. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ∞∂∫ ‹Ïı ·fi ÙË B’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÂÙÚ¿‰·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô Â›Ù¢ÁÌ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÚÔÛˆÈο ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜, ̤ۈ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘ ‹ Ì οÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, οÙÈ Ô˘ ı· ıˆÚËı› ˆ˜ ÌÈ· ηϋ ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ". ñ √ ∫ÚfiÈÊ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ∂›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ; "¡·È, fiÓÙˆ˜, ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÂ Û˘¯Ó‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ∑fiÚÓÙÈ Î·È ÙÔ˘ ·Ó¿„·Ì ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì οˆ˜ ·˘ÍË̤ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ··ı›˜". ñ ¶Ò˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙ ÙËÓ ∞∂∫ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘; "∏ ÔÌ¿‰· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ÚÔÛˆÈο ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÚÔÛı‹Î˜ ·ÈÎÙÒÓ. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÎÔÚÌÔ‡ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ÃfiÊÏ·ÓÙ Î·È º·Ó ¡Ù¿ÈÎ, ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ı· ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ·ÈÎÙÒÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Î·È ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ∞∂∫, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË, ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·".

∏ ∞∂∫ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ Ï¤È -ÔÊ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ∞¶√∂§ ÛÙÔ °™Z Ì ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÕÏ·Ó ™fiÔ˘˙· Î·È §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ·fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ¡¤ÁÎÚÈ, ∆˙¤ÈÛÔÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∫Ú›ÛÙ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ÌÈ· Â› ϤÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ∫√¶ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi K˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÔÈ «ÎÈÙÚÈÓÔÚ¿ÛÈÓÔÈ» ı· ÌÔ˘Ó, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, Û ÔÚ›· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ∞¶√∂§ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, fiÙ·Ó Ô ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. H ∞∂∫ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÌÂÈ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÛÙËÓ ∞∂∫ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË Î›ÓËÛË ·˘Ù‹Ó Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ô‡ÏÏË ¶·‡ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛË ÙˆÓ «ÎÈÙÚÈÓÔÚ¿ÛÈÓˆÓ» ı· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ Ó·Úfi ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi °È·ÎÔ‡Ô˘ ÕÏÊ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÔÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿Úӷη˜ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. √ ÕÏÊ·, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ •¿ÓıË Î·È Â›¯Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ™·¯Ù¿Ú, Â›Ó·È 20 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ı· ·ÔÎÙËı› ˆ˜ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ∑fiÚÓÙÈ ∫ÚfiÈÊ Î·È ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ °ÎfiÚη ¶ÈÓÙ¿‰Ô, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ηıÒ˜ Ô ·›ÎÙ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ™Ô˘fiÓÛÈ, Ô˘ ‰ÂÓ Ê·Ó¤ÚˆÛ ·ÎfiÌË ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¶ÈÓÙ¿‰Ô Î·È ÛÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫ ı· ÂÍ·ÚÙËı› Î·È ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ï¤È -ÔÊ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¿ÚıËΠη̛· ·fiÊ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÎÔÚÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÔÈÔÙÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ. √È √ÏÏ·Ó‰Ô› ∫¤‚ÈÓ ÃfiÊÏ·ÓÙ Î·È °ÎÚ¤ÁÎÔÚ º·Ó ¡Ù¿ÈÎ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¡¤ÁÎÚÈ, ª·ÚÁο۷ Î·È ∆˙¤ÈÛÔÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ñ √ ∑fiÚÓÙÈ ∫ÚfiÈÊ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ fi‰È Û ÎÏÈÓÈ΋ Ù˘ µ·ÚÎÂÏfiÓ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË §¿Úӷη ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜.

A¶OKTH£HKE O ¶AY§OY, E¶ETAI O A§ºA

O TÔÓ K¿·ÓÂÓ ı· οÓÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ¤ÓÙ ·›ÎÙ˜.

Ù· ϤÈ-ÔÊ ¶·Î¤ÙÔ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÒÓˆÓ Î·Ù¿Ù·Í˘

Ó ·Á ˆÓ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË Ùˆ Ù·È ÚÔ˜ 40 ¶·Î¤ÙÔ ÂÈÛÈÙËÚ› Ù· ÔÔ›· ı· ÙÈÌÒÓ ∫, ∞∂ ˜ ÙË ÛË ›ÎË ˜ Ù˘ ›· ÚÎ ‰È· Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ‰ÈÔ Î·Ùfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ Ù· ˘˜ ÙÔ ÁÈ· ÚÒ Â˘ Î·È 50 ‹ Ù˘ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÒÓˆÓ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ∞∂∫ ÌÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·Á ÛÙ ˘Ó ‡Ô ÈÛ¯ Ó ‰Â ˜ ›· ı· ÚÎ Ô˘ ‰È· fiÁ ÏÏ ÚÈ· Û˘ ÈÙ‹ ˘ ÂÈÛ Ë˜ ÙÔ ÛÎÔÔ‡˜ ÂÓ›Û¯˘Û ˜ ·ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢ Î·È ÁÈ· ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú· ÙÔ ÁÈ· Ù· Τ · Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Û ¯ˆÚ‹ÛÂÈ 100 ÂÈÛÈÙ‹ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ·Ú· ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∞∂∫. ˜ Ô Ù˘ ∞∂∫ ı· Á›ÓÂÈ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ 14.00 ÛÙÔ Ô›ÎËÌ· Ș ÛÙ Ú· ¿‰·˜. Ì ۋ , ͇ ™ÙÔ ÌÂÙ· ˜ Ì ʛÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ñ AfiÏψӷ˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

15

O A¶O§§øNA™ ™YMMETEXEI ™TO Bã OMI§O ™TO ¶PøTA£§HMA

ŸÏ· ÁÈ· ÙÔ K‡ÂÏÏÔ ñ TÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶ÂÏÂÁοÚË

OÈ “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Bã fiÌÈÏÔ, ÁÈ· ηχÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘.

¢˘Ó·Ùfi˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô AfiÏψӷ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘ ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. H ÚfiÎÚÈÛË Â› ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠ¤‰ˆÛ·Ó ¿ÏÏÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÛÈÓÔ‡˜ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˘˜ ÎÈ ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ·. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÈÁÓ›‰È ÔÈ “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì “ÌÈÛ‹” ÔÌ¿‰· Î·È Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ, Ô AfiÏψӷ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ›Ûˆ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÎÈ ¤Êı·Û ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 2-0. H Ó›ÎË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤‚·Ï ÊÚ¤ÓÔ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿Û¯ËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËηÓ, ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ AÓÙÚ¤· Mȯ·ËÏ›‰Ë ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ

ÁÎÚÔ˘ (1-4). MÈ· ÔÌ¿‰·, Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ԇÙ ... “ÌÈÛ‹” ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ï‡ÁÈÛÂ, ·ÏÏ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Û›‰· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘, Ô˘ ‹Ù·Ó, Â›Ó·È Î·È ı· Â›Ó·È Ô ÈÔ ÈÛÙfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. Yfi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë 5Ë ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ AfiÏψӷ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È K‡ÂÏÏÔ. KÈ fï˜, fiÙ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ OÎÙÒ‚ÚÈÔ Ë ÔÌ¿‰· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì ¤ÍÈ ÌfiÏȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·Ó¤ÌÂÓ fiÙÈ ı· ¤Êı·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó Î·È ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘. ™Â ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, fiÔ˘ Ô

AfiÏψӷ˜ ÌfiÓÔ ‚·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ·¤ÎÏÂÈÛ ‰È·‰Ô¯Èο A¶OE§ Î·È OÏ˘ÌÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· Û ٤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο ·ÈÁÓ›‰È· Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜. °È’ ·˘Ùfi ·Í›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË. O AfiÏψӷ˜ Â›Ó·È Â‰Ò ÎÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰˘Ó·Ùfi˜. ñ ™ÙȘ 8 AÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ ÂÚÛÈÓÔ› ΢ÂÏÏÔ‡¯ÔÈ ı· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 18˘ M·˝Ô˘. M¤Û· ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ play -off ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ë ÔÌ¿‰· ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÌÂıÔ‰Èο Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙȘ 20 AÚÈÏ›Ô˘ (Û.Û. MÂÁ¿ÏË TÂÙ¿ÚÙË) Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·Ó¤ÙÔÈÌË Ì fiÔÈÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÎÈ ·Ó ÎÏËÚˆı›.

O ¶POE¢PO™ °IøP°O™ ¶AY§I¢H™ TONIZEI ™THN “A.Ù. K.” OTI ¢EN £A AºH™OYN AKEºA§O TON A¶O§§øNA

ºÂ‡Áˆ, ·Ó ¤ÏıÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ ñ TÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶ÂÏÂÁοÚË Afi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÎÚ·Ù¿ ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ Ì·˙› Ì οÔÈ· ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë. ¶·Ú¿ Ù· ÔÏÏ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ AfiÏψӷ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ÎÈ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÁÂÚ¿ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

A. MIXAH§I¢H™

¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÂÎÏÂÁ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ O AÓ‰Ú¤·˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÂÎÏÂÁ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙȘ 22 M·˝Ô˘. ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔÓ «Capital», Û¯ÔÏ›·ÛÂ: «K·Ù' ·Ú¯‹Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÂÎÏÂÁÒ. √ Ï·fi˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙȘ 22 ÙÔ˘ ª¿Ë. ∂›Û˘, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ªÔÚ› Ó· ¤ÏıÂÈ ÌÈ· Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ Ó· ÌËÓ Ì ı¤ÏÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ªÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ‘Ã’ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÁÈ· ÚÔÔÓËÙ‹».

XˆÚ›˜ AÙfiÚÓÔ Î·È EÚ›ı ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ AE§ H ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ EıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‹Úı Á¿ÓÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ ›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È K‡ÂÏÏÔ. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÚÂfi Ô˘ ‹Ú·Ó, Â¤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ AE§, ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ B’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. °È· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·˘Ùfi Ô AÓÙÚ¤·˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘˜ ÏfiÁˆ ηÚÙÒÓ AÙfiÚÓÔ Î·È EÚ›ı NÙÔÌ›ÁÎÂ˙. AÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ MÂÚ΋˜, KÈÓÙ¤ÚÔ˜ Î·È MÈÚÓÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi K˘¤ÏÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ›¯Â ·Ô‚ÏËı› Ì 2Ë Î›ÙÚÈÓË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi.

M¤Ú· Î·È Ó‡¯Ù· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË... ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ. M¤¯ÚÈ ÙȘ 31 M·ÚÙ›Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ OYEºA. E›Û˘, ÛÙÔÓ AfiÏψӷ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ “AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜”. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·Ó ÎÈ ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÈ ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ AfiÏψӷ. ñ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È K‡ÂÏÏÔ; -“AÓ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠Ô‡ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·È Ô˘ ›̷ÛÙ ÙÒÚ·, ıˆÚÒ fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Î·Ï‹, ·ÏÏ¿, Û›ÁÔ˘Ú·, ·Ó ¤ÏÂÈ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ΢ڛˆ˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ı· ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. E›Ì·ÛÙ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘ ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘.” ñ ¶Ò˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο; -“E›Ì·ÛÙ Û οˆ˜ ηχÙÂÚË ÌÔ›Ú· ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ·. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·. ¢Ô˘Ï‡ԢÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ¿Óˆ Û’ ·˘Ù¿.”

ñ £· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ Ô AfiÏψӷ˜ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ OYEºA; - “¶¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ, ÙfiÛÔ Ô Î.

°Ú›‚·˜, fiÛÔ ÎÈ Ô Î. ¶ÔÏ˘‰ˆÚ›‰Ë˜. °›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÒ fiÙÈ Ô AfiÏψӷ˜ ı· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. AÏ›ÌÔÓÔ ·Ó

¶PO°PAMMATI™MO™ ™›ÁÔ˘Ú·, ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ··Û¯ÔÏ› ̤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÈ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÂÓ Ì¤Ûˆ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘. T¤ÏÔ˜ M·˝Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ¤ÍÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ M›ÏÈ·Ó MÈÚÓÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜, AÓÙfiÓÈÔ NÔ‡ÓȘ, N·Û›Ê MfiÚȘ, ™¿ÌÔ˘ÂÏ N‚¿, ÕÏÓÙÔ AÙfiÚÓÔ Î·È K·Ì›Ï KÔÛfiÊÛÎÈ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô AÓ‰Ú¤·˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÁÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ª¿ÈÔ. O K‡ÚÈÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· οÓÂÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÙÂÁ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ.

‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. TfiÙ ‰ÂÓ ı· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÏÂÁfiÌ·ÛÙ AÔÏψӛÛÙ˜.” ñ TÈ ÛΤÊÙÂÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο. £· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ‹ fi¯È; - “¶ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÛ˘ÚıÒ, ·Ó ÎÈ ÂÊfiÛÔÓ ‚ÚÂı› ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο. £· ›̷ÛÙ ·Ó‡ı˘ÓÔÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·Î¤Ê·ÏÔ ÙÔÓ AfiÏψӷ”. ñ Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛΤ„ÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô; - “¢ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÎÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. A˘Ùfi ‚¤‚·È· ı· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËı›, fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔ Î·Ïfi, ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. TÔ K‡ÂÏÏÔ, fiˆ˜ ¤¯ˆ ÚԷӷʤÚÂÈ, Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ. E›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ù· ÊfiÓÙ· Ó· ÙÔ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿.” ñ ™ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô AfiÏψӷ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔÓ KOA; - “BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È Ô KOA ı· ¤¯ÂÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ Ô˘ ˙ËÙ¿. H ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ NÂÔÎÏ¤Ô˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÌfiÏȘ ¤¯Ô˘Ì ÁÚ·Ùˆ˜ ÙËÓ ¯ÔÚËÁ›· ·fi ÙÔÓ KOA, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ.” ñ °›ÓÔÓÙ·È Â·Ê¤˜ ÁÈ· Ó¤Ô ¯ÔÚËÁfi ÛÙË Ê·Ó¤Ï· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ COLOUMBIA; - “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ›̷ÛÙ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ ÎÈ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì οÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, ı· Û·˜ ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘ÌÂ.” ñ ¶ÔÈÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ¤ÏÏÂÙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ AfiÏψӷ; -“O AfiÏψӷ˜ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜. £· ‰ÒÛÔ˘Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙÔ K‡ÂÏÏÔ. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÙÚÔ·›Ô˘, fiˆ˜ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔÓ AfiÏψӷ.”


16

ñ ·Ú·Û΋ÓÈÔ

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

Œ¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·‰È΋ۈ ÙÔÓ ¶¿ÌÔ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. K·È ηχÙÂÚ· ÏÂÊÙ¿ ı· ¿ÚÂÈ Î·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ı· οÓÂÈ. ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÚÓËı› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ AE§; Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÔÚ› Ó· ·‰È΋ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ™¿‚‚· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘; O ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Î·Ó ı˘Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÌÔ Ì ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ηÏfi ÌÈÛıfi. TÒÚ· ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ʇÁÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù Ò˜ ÓÈÒıÂÈ ¤Ó·˜

ÚÔÔÓËÙ‹˜, fiÙ·Ó ÙÔÓ ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÚÈÓ Ï‹ÍÂÈÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘. K·È ÁÈ·Ù› ˘¤ÁÚ·„ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô ¶¿ÌÔ˜ ÛÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi Î·È fi¯È ¤Ó·; A˘Ùfi˜ ›¯Â Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ÓÒÙ· ÙÔ˘. O ¶¤ÙÚÔ˜, fï˜, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ‹Û˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÚÔÔÓËÙ‹, ÙÒÚ· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È fiÏ·. ÕÛÙ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¿ÚÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÁÈ·Ù› Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ¶.º.

∫·Ì¿Ó· ÁÈ· ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈÛÌfi

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi AÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·ÏÏÈÒ˜, οÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·fi Ù· Á‹‰· Ô AÓ‰Ú¤·˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. OÈ ¿ÏÏÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ, fï˜, ‰›ÓÂÈ ÙË “Ì¿¯Ë” ÙÔ˘ ·fi Ù· Á‹‰·. K·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·...

ÕÏÏÔÈ.... B›ÎÈÓÁÎ MÂÙ¿ ÙË NÔÚ‚ËÁ›· Î·È ÙË ¢·Ó›·, Ë IÛÏ·Ó‰›· ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ K‡ÚÔ˘. M ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÁÓˆÚ›Û·Ì ÈÛ¿ÚÈı̘ ‹ÙÙ˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÚÈÙÒÛÂÈ ÙÔ Î·Îfi, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·›˙Ô˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ë ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Û ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·, ¤ÛÙˆ Î·È ÊÈÏÈο, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›Û·ÌÂ. ÕÏÏË ÎÏ¿ÛË, ‚¤‚·È·, ÔÈ NÔÚ‚ËÁÔ› Î·È ¢·ÓÔ› ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÈ IÛÏ·Ó‰Ô›.

AÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ ÎÂÎÙË̤ÓÔ K·Ù·ÛÙ·ÙÈο OÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ K·Ù·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÚfiÓÔȘ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó K·Ù·ÛÙ·ÙÈο OÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. A˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô KOA. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤ÍÈ ∂ıÓÈΤ˜ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÛÙ· K·Ù·ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. °È’ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô KOA, ı· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ OÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ· K·Ù·ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜.

¶ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Â¤‚·ÏÂ Ë ÔÏÏ·Ó‰È΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÛÙÔÓ Ì¤ÛÔ Ù˘ ¡Ù ÿ·ÁÎ, §ÂÍ ÿÌÂÚ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ªÂ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈÔÓ Ê·Ó ÓÙÂÓ ªÚÔÌ, fiˆ˜ Î·È Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ∆Û¿ÚÏÙÔÓ µÈÙÛ¤ÓÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¤ıËΠ¿ÌÂÛ· ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ U21 ÁÈ· ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÌÂ

ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ Â¤‚·Ï ÛÙÔÓ ÿÌÂÚ˜ ÚfiÛÙÈÌÔ ›ÛÔ Ì ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÛÙÔ K·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. «√È ·›ÎÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÚfiÙ˘· Î·È ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ. √È ÿÌÂÚ˜, Ê·Ó ªÚÔÌ Î·È µÈÙÛ¤ÓÙÔ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ·», ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÿÌÂÚ˜. ™ÎÔÚÈfi˜

∫·È Ù¯ÓËÙ¿ Û‡ÓÓÂÊ· ¤¯Ô˘ÌÂ! ∞ÊÔ‡ ·¤ÚÚÈ„·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÙ˜ ª¤ÎÂÓÌ·Ô˘ÂÚ ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ù· ̤ÏË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2022 ÛÙÔ ∫·Ù¿Ú «Á¤ÓÓËÛ·Ó» ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ô Î·˘Ùfi˜ ‹ÏÈÔ˜ Î·È Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ 42 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘: Ì ¤Ó· Ù¯ÓËÙfi Û‡ÓÓÂÊÔ, Ô˘ ı· Ú›¯ÓÂÈ ÛÎÈ¿ ÛÙÔ Á‹‰Ô! ªÂ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ

ÙÔ ¶¿ÚÎÔ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ÌÈÚ¿ÙÔ˘, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ÙÔÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∏ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜». ∏ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ÔÌڤϷ ı· ·ÔÙÂÏÂÙ·› ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÏ·ÊÚ¤˜ ›Ó˜ ¿Óıڷη Î·È ı· ›Ù·Ù·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· Ù¯ÓËÙ¿ Û‡ÓÓÂÊ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 350.000 ¢ÚÒ. §¤Ù ӷ ÙÔ ‰Ô‡Ì ÎÈ ·˘Ùfi; ™ÎÔÚÈfi˜

ÿÌÈÏÙÔÓ fiˆ˜ ª¤Î·Ì √ 50¯ÚÔÓÔ˜ ™¿ÈÌÔÓ ºÔ‡ÏÂÚ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ô Ó¤Ô˜ ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ §ÈԇȘ ÿÌÈÏÙÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·ÌÈÁÒ˜ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘: «∂›Ì·È ·ÓÔÈÎÙfi˜ Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ». √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Ô ÛÙ·Ú ¡ÈÎfiÏ ™¤ÚÙÛÈÓÁÎÂÚ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹, ·ÊÔ‡ Ô ºÔ‡ÏÂÚ ‹Ù·Ó Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ ™¿È˜ °ÎÂÚϘ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛfiÔ˘ "Pop Idol", ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ‰Â ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì. ™ÎÔÚÈfi˜

O ÌfiÌÈÚ·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ AEK...

∞ηٷϷ‚›ÛÙÈÎË ·fiÊ·ÛË ∆È ÎfiÏÏËÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¿ÂÈ Ë ¢ÈηÛÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Ì ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ οÚÙ˜; ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ë ·Ô‚ÔÏ‹ Ì ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌË ÔÈÓ‹ ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ, ›ÙÂ Ë ÎfiÎÎÈÓË Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ·›ÎÙ˘ ‹Ù·Ó ‰›Î·ÈË Â›Ù ¿‰ÈÎË. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·fiÊ·Û˘; ∫·È ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ù˘ ¢ÈηÛÙÈ΋˜ ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÚı‹ Î·È ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙfiÛÔ Â˘Ï·‚Èο; ∫·Ï¿, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Î·Ù·Ï·‚›ÛÙÈÎË ·fiÊ·ÛË; ¢ÈηÛÙ‹˜

¢ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÔÓ ¡›ÎÈ; °È·Ù› ÙfiÛË… χÛÛ· ηٿ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡; √È «Ì·˘ÚÔÚ¿ÛÈÓÔÈ» ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· Î·È ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ù· ͯÓÔ‡Û·Ó fiÏ· fiÙ·Ó ·¤Ï˘·Ó ÙÔÓ ¡ÈÎfi‰ËÌÔ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ÚÔÛÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔÓ ¶¿ÌÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ∆fiÙÂ Ô ¡›ÎÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ; ∂›¯Â. ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ Ì›· ˘fi ‰È¿Ï˘ÛË ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·’ ηÙËÁÔÚ›·; ∆· ηٿÊÂÚÂ. ∆Ô Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ ¯·ÚÙ› ·fiÏ˘Û˘. ∞ÏÏ¿ ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ô‡ÙÂ Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô‡Ù ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ¢ÈηÛÙ‹˜

√ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ŸÏ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· Ó· Ì¿ıÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÈ‚fiËÙ· ̤ÙÚ·. øÛÙfiÛÔ, ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙ¿‰ÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÚıÔ‡Ó, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë √ÌfiÓÔÈ· ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘. √È ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘. ¢ÈηÛÙ‹˜

∫·È ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ù‹˜: ™¤ÍÈ ∫¿ÈÏÈ! √ ∑ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó º¤ÙÂÏ Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Û˘Ó‹ıÂÈÔ, ÚÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÚ·Ó ÚÈ Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ Ó·… ‚·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ Ù˘ ƒÂÓÙ ªÔ˘Ï ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ¤Ó· Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô fiÓÔÌ·. ªÂÙ¿ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙË «Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ §È˙» Î·È ÙËÓ «Î·˘Ù‹ ª¿ÓÙÈ», ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Ë «Û¤ÍÈ ∫¿ÈÏÈ» (kinky Kylie), Ë ÔÔ›· ¢ÓfiËÙ· ¤¯ÂÈ ˆ˜… ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙË 42¯ÚÔÓË ∞˘ÛÙÚ·Ï‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ∫¿ÈÏÈ ªÈÓfiÁÎÔ. «Œ¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ô›ÛıÈ·, Â›Ó·È ··Ï‹ Î·È fiÌÔÚÊË. ∂Ï›˙ˆ Ó· Â›Ó·È Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË», ¢¯‹ıËÎÂ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÈÏfiÙÔ˜. ¶ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆÓ, ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙË ‚ÔÏ›‰· ÙÔ˘… ™ÎÔÚÈfi˜

ªÂ fiÏÔ ÙÔ Û¤‚·˜, Ê¿Ô˘Ï… ™Â‚fiÌ·ÛÙ fiÏ· Ù· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û‡ÓÔÏ· ÊÈÏ¿ıψÓ, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ £‡Ú· 9. ∞ÏÏ¿ ıˆÚԇ̠ÂÓÙÂÏÒ˜ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. ƒÂ ·È‰È¿, Ë ÔÌ¿‰· Û·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ·’ fiϘ ÛÙËÓ ·’ ηÙËÁÔÚ›·, ¤¯ÂÈ ¿ÚÙÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È È·ÙÚÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ›Ûˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤Î·Ó ÙȘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ª¤Û· Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ ı˘ÌËı‹Î·Ù ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘; ¢ÈηÛÙ‹˜


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

17


18

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

ñ AE§

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

TÚÂȘ ÛÙfi¯ÔÈ ÂÓÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ ¶·Ô˘Ï›ÓÈÔ, ™fiÔ˘˙·, ZÔ¿Ô ¶¿ÔÏÔ √È Ê‹Ì˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ¶¿ÌÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Ó· ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ∞∂§ ·›ÎÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó. ¶·Ô˘Ï›ÓÈÔ, ŒÏÓÙÂÚ ™fiÔ˘˙· Î·È ∑Ô¿Ô ¶¿ÔÏÔ Â›Ó·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ „Èı˘ÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÙÈ ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ∆Ô ÙÚ›Ô ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙˆÓ “Ì·˘ÔÚ¿ÛÈÓˆÓ”, Ô˘ ¿ÊËÛ ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ∞∂§, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹. H ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶·Ô˘Ï›ÓÈÔ

ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰‡Ô. MÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ∞∂§ “ÔÓÔ‡Û” ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ∞∂§ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÌÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÂÚ› ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ŒÏÓÙÂÚ ™fiÔ˘˙·, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ë Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ∆ÚÔʤÓÛ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ

Ì ¢ÎÔÏ›· Ó· ÌÂÈ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ ¯·Ê, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ˘ÏÈÎfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηχ„ÂÈ ÙË ı¤ÛË. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙËÓ AE§ Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ∑Ô¿Ô ¶¿ÔÏÔ, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÂͤÏËÍ Ì ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. √ ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ §Â˚Ûfi˜ ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÔÚ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÙÔ Ê¤ÚÂÈ ÛÙË §ÂÌÂÛfi, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË Ê¤ÙÔ˜ ÂÈıÂÙÈ΋ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹.

ZÔ¿Ô ¶¿ÔÏÔ Î·È ŒÏÓÙÂÚ ™fiÔ˘˙·, ‰˘Ô ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô ¶. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ AE§.

O KY¶PIO™ TEXNIKO™ E¶IA™E ¢OY§EIA ™THN AE§ KI E¢ø™E §I™TA °IA TO ¶OIOI ºEY°OYN

N¤· ÂÔ¯‹ Ì ¶¿ÌÔ ™ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ô ƒÔ‡È T˙Ô‡ÓÈÔÚ ÁÈ· ÙÔÓ M·‰Ú›Ù Ù˘ MÚ¿Áη

H ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì·˜ Ù˘ 13˘ M·ÚÙ›Ô˘ Afi ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ AE§ Ô ¶¿ÌÔ˜ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ñ TÔ˘ XÚ›ÛÙÔ˘ Z·‚Ô‡ ªÈ· Ó¤· ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂§ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÔχÎÚÔÙÔ Û›ÚÈ·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. H ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì·˜ Ù˘ 13˘ M·ÚÙ›Ô˘. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ··Û¯fiÏËÛ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌËÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Û‚fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ Ó˘Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ƒ·˚ÌfiÓÙ ∞ÙÂʤÏÓÙ. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜, Ô K‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë È¿ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Î·È Ó¤Ô Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ƒÔ‡È ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

ñ ¶¿ÌÔ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·… ¢ÈÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Ì ÙË ÏÂÌÂÛÈ·Ó‹ ÔÌ¿‰·. √ §Â˘ÎˆÛÈ¿Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔÓ ‰È·Î·‹ fiıÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, Â¤ÏÂÍ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú Ó· ÚÔÔÓ‹ÛÂÈ ÌÈ·Ó ÔÌ¿‰· Ì Ôχ ÎfiÛÌÔ, ¤·ÈÍÂ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙÚ¤·˜ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ¤¯ÂÈ

O PÔ‡È T˙Ô‡ÓÈÔÚ ·Ó¤Ï·‚ Ӥ· ηı‹ÎÔÓÙ· Û·Ó Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤ıÂÛ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ô 43¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ı· ʤÚÂÈ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ƒÔ‡È ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞∂§, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹.

ñ Œ‰ˆÛÂ Î·È Ï›ÛÙ· ∆Ô Ó¤Ô Ù¯ÓÈÎfi “ÙÈÌ” ¤È·Û ‹‰Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÛı·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·fi ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∞∂§ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÌfiÓÔ ÔÈ ª¿Ï·ÚÙ˙, ∫ÚÔ‚¤ÙÔ, ª¿ÚΘ, ºÚ¤ÓÙÈ, ƒfiÎÂ, ¡ÙfiÛ· Î·È ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï›˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ AE§. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ¯·ÚÙ› ·Ô‰¤ÛÌÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÚÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛÈÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È «Ë¯ËÚ¿» ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜ ÙˆÓ ™›Ï·˜ Î·È ∑ µÈÙfiÚ, ÂÓÒ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞∂§ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ¡ÙÔ‡Û·Ó ∫ÂÚΤ˙. °È· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔÓ ÕÚË, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó, ÙfiÛÔ Ë AÏ΋, fiÛÔ Î·È Ô EÚÌ‹˜. ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Ì ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ù· ϤÈ-ÔÊ.

™ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÂÈ‚È‚¿ÛÙËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô ƒÔ‡È ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ “§ÂfiÓÙˆÓ” Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ∞ÓÙÚ¤˜ ª·‰Ú›Ù, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ªÚ¿Áη. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 29¯ÚÔÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÈÛ·ÓÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ Europa League ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÚfiÛÊ·Ù· ÙË O AÓÙÚ¤˜ M·‰Ú›Ù Ù˘ MÚ¿Áη Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2005 ÂÓÒ ÙÔ 2009 ›¯Â ¤ÍÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ AE§. ¶fiÚÙÔ, ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙfiÙ ÚÔÔÓÔ‡ÛÂ Ô Ó˘Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÛÙÔ ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ªÚ¿Áη, Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ª·‰Ú›Ù, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È È· ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ¤ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÏÔÁÈ΋.

¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ 15 ËÌÂÚÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ AE§ fiÙÈ ı· ÂΉÔı› Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÔÈ ∞∂§ Î·È ÕÚ˘. √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÛÙËÓ EÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ı· ‰È·‚È‚¿ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ Œ·Ú¯Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ÛÙ· ‰‡Ô ۈ̷Ù›·, Ë ·¿ÓÙËÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Œ·Ú¯Ô˘ ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔÛÊÔÚÒÓ ·fi ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¿ÓÔ.

∂›Ó·È Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·… Ÿˆ˜ Û fiÏ· Ù· ۈ̷Ù›·, Î·È ÛÙËÓ ∞∂§ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë √À∂º∞. ∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÁ·ÛÌfi˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙË “°ÈÒÚÁÔ˘ £˘ÚÒÙÔ˘”, ηıÒ˜ ÙÔ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÛ·ı› Ó· ʤÚÂȘ Û ¤Ú·˜ fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¤Ó· “ηı·Úfi” ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ê¿ÎÂÏÔ. ∆Ô ÏÂÌÂÛÈ·Ófi ۈ̷ÙÂ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ.


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ñ EÚÌ‹˜ - AÏ΋ - OÏ˘ÌÈ·Îfi˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

19

∞§∫∏: H “KATAPA” TøN A¶OY™IøN

OÈ ZÏfiÁÎ·Ú Î·È NÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ “Aı¿Ó·ÙË”.

EPMH™: AÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ñ ∆Ô˘ ÕÎË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ °ã fiÌÈÏÔ Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÌÈ·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∞Ú·‰›Ô˘ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÔÏÔÁ›· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ∂ÚÌ‹. «∂›Ì·ÛÙ ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ A’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È fiÙ·Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÂÈÙ˘¯›·, ÙfiÙ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ŸÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜. E·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ A¶OPPI¶TETAI ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Ì·˜ Ì ÙËÓ H METE°PAºO§O°IA ∞Ï΋». √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∞Ú·‰›Ô˘, £¿ÛÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Ì ÙȘ ÈÔ ¿Óˆ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ú˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ A’ ηÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ∑Ô¿Ô ∫¿ÚÏÔ˜ ¶ÂÚ¤ÈÚ· ı· ‰ÒÛÂÈ ÚÂfi ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ Î·È ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÈ Û ÔÚ›· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·Ù¿Ù·Í˘ Ì ÙËÓ ∞Ï΋ ÛÙÔ «∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜». ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Õıˆ˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ Î·È ªÂÌ¿, Ô˘ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÏfiÁˆ ηÚÙÒÓ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ∑Ô¿ÓÔ, ηıÒ˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÌÈ·Ó Â› ϤÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·fi ÙË ¢ÈηÛÙÈ΋ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ï΋ Î·È ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Ï¤È -ÔÊ, Ì ÙËÓ ¶¿ÊÔ. √ ∆˙Ô˘Ì›ÛÂ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ªÔ˙·Ì‚›Î˘, ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ °ÎfiÚ·Ó ∆·Ï, ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ıÔ‡Ó, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ «ÊÙÂÚÔfi‰·ÚˆÓ» Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›·.

O PÔÓοÙÔ (‰ÂÍÈ¿) Ì ÙÔÓ KÔÏ¿ÓË. O ÚÒÙÔ˜ ¤Ù˘¯Â ‰˘Ô ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó›ÎË Â› Ù˘ ¶ÂÁÂÈ·˜.

∏ ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ∞Ï΋ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÌfiÓÔ ¿Û¯ÂÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÓ‰Âο‰· ·Ó¿Á΢, ¤ÓÂη ÙˆÓ Ì·˙ÂÌ¤ÓˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ, ›Ù ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Â›Ù ÏfiÁˆ ÙÈ̈ÚÈÒÓ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ «Aı¿Ó·Ù˘», °ÈÙ˙¿Î ™Ô˘Ì, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÓ‰Âο‰· ÛÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·, ·ÊÔ‡ οı ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· „¿¯ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ŒÓˆÛË, ÂÎÙfi˜ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÃÚ›ÛÙÔ˘, ªÏ¿ÓÎÔ, ªÚ¤ÓÂÚ, ™ÂÚÙ˙È¿Ô, ºÔ‡ÛÎÔ, ª·ÛfiÊ, ∫·˚¿Ê·˜ Î·È °ÎÔÓ˙¿Ï˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ∞Ï΋ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÌfiÏȘ 16

·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿Úӷη˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, Â¿Ó ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· 1-2 ·È¯Ó›‰È·. ŸÌˆ˜, fiÙ·Ó ÙÔ Î·Îfi Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÏËÁÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ñ ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ÃÚ›ÛÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ÂÊÙ¿ ™Ù· ıÂÙÈο ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ™Î‡Ԙ ÃÚ›ÛÙÔ˘ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ‰ÒÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔÓ °ÈÙ˙¿Î ™Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜. √ ªÚ¤ÓÂÚ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ¯·Ï·Úfi ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·, ÂÓÒ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹

ÛÂ˙fiÓ. ∂ÎÙfi˜ Ì ڋÍË ¯È·ÛÙ› Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ªÏ¿ÓÎÔ Î·È ™ÂÚÙ˙È¿Ô. O ∞Ï ™·˝ÊÈ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Í·Ó¿ ʤÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ˘¤ÛÙË ˘ÔÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÙÚ·‡Ì· ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ∫·˚¿Ê·˜. ∂ÎÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ Â›Ó·È Î·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ºÔ‡ÛÎÔ. ñ ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Ì ∂ÚÌ‹ ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ı· ¤¯ÂÈ Ë ∞Ï΋ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ «Aı¿Ó·ÙË» ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ‰ÈÏfi Ù˘ ÛÙËÓ ÛÂ˙fiÓ, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∂ÚÌ‹, οÙÈ Ô˘ ·Ó Û˘Ì‚Â› ı· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÁÂÚ¤˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó¿Û˜. ∏ ∞Ï΋ Ì¿˙„ ÙÔ˘˜ 19 ·fi ÙÔ˘˜ 29 ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜» ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ӛΘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜.

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À √§Àª¶π∞∫√À, ¶∂∆ƒ√™ ™∞µµ∞, ™∆∂§¡∂π ª∏¡Àª∞ °π∞ ∆∏¡ ∂¶√ª∂¡∏ ª∂ƒ∞

«¶ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘» ñ ∆Ô˘ ∞ÓÙÚ¤· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∏ fiÔÈ· ÈÎÚ›· Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ›ÛÌ· Î·È ¤ÓÙÔÓË ı¤ÏËÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙËÓ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ: «√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â› Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙËÓ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ¢ÂÓ ı· ¯·ıԇ̠ÂÂȉ‹ ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÈÔ Ï·ÌÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ó· Âȉ›ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. √˘‰Â›˜ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜», ·Ó¤ÊÂÚ Ì ÓfiËÌ· ÛÙËÓ «∞ıÏËÙÈ΋ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜» Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ «Ì·˘ÚÔÚ·Û›ÓˆÓ», ¶¤ÙÚÔ˜ ™¿‚‚·. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ÎÈÓËı› Ì ÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ηٿ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂÎÙfi˜ Î·È Â¿Ó ÈηÓÔÔÈËı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù˘Ë -fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ- ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ñ ∑Ô¿Ô ¶¿ÔÏÔ Î·È ¡ÙÂÓÙ¤ ∑Ô¿Ô ¶¿ÔÏÔ Î·È ¡ÙÂÓÙ¤ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. √ ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Ú‹ÙÚ·, ÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ›ÙÂ Ë ∞∂§ ›Ù οÔÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ı· ÙËÓ Î·Ï‡„Ô˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ «Ì·˘ÚÔÚ·Û›ÓˆÓ» ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √ ¡ÙÂÓÙ¤ ·ÔÙÂÏ› ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ηıÒ˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ. ñ «¢ÂÓ Â›Ó·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌÔÈ» ¶¤Ú·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ, fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÍ¿ÛÎËÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ›¯Â ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. «√È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌÔÈ. ŸÏÔÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∑Ô¿Ô ¶¿ÔÏÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ

«¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∑Ô¿Ô ¶¿ÔÏÔ Î·È ÙÔ˘ ¡ÙÂÓÙ¤, ηÓ›˜ ·›ÎÙ˘ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌÔ˜», ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ «Ì·˘ÚÔÚ·Û›ÓˆÓ»

Ú‹ÙÚ· ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘, Î·È ÙÔ˘ ¡ÙÂÓÙ¤, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ŸÛÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜, ηχÙÂÚ· Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜», Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ™¿‚‚·. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È Ó· Â͇ÚÂÈ ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÍÈÔÏÔÁ› Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Ù˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ‚È¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ·fiÊ·ÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô Ó¤Ô˜

Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· Â›Ó·È ∫‡ÚÈÔ˜ ‹ ͤÓÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ‹¯Ë˜ ÛÙËÓ ÌÂÙ¿ ¶¿ÌÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ „ËÏ¿. ñ •ÂÎÈÓ¿ Ë «√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ §Ù‰» ™ÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ EÛÙ›·, ÛÙȘ 19:00, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¤ÎÙ·ÎÙË Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· „ËÊÈÛÙ›, ı· ÂÁÎÚÈı› Î·È ı· ıÂÛÌÔıÂÙËı› ÙÔ K·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ §Ù‰». £· ÂΉÔıÔ‡Ó 1.000.000 ÌÂÙÔ¯¤˜ ·Í›·˜ ÂÓfi˜ ¢ÚÒ

¤Î·ÛÙÔ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 3-5% ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ «Ì·˘ÚÔÚ¿ÛÈÓÔ˘˜» ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Â¿Ó Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÙfiÙ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ı· Á›Ó ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. «∫·Ïԇ̠ۇÛÛˆÌÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÊˆÓ‹ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· Û˘Û›ڈÛ˘ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜».


20

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

ñ ŒÓˆÛË - ¢fiÍ· - ¶¤ÁÂÈ·

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

¶ÂÙ¿ ÁÈ· IÛ·Ó›· Ô N›ÎÎÈ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ¶ÂÙ¿ ÁÈ· πÛ·Ó›· Ô ¡›ÎÎÈ ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. √ ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ‚˘ÛÛÈÓ› ı· ÌÂÙ·‚› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÙ·ı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ‚ãηÙËÁÔÚ›·. √ ¡›ÎÎÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ È‰›·Ó ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ «ÙÛÂοÚÂÈ» ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ Û·Ê¿ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. MÂÙ¿ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, fiÔ˘ ›¯Â ÌÂÙ·‚› ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘fi„Ë, ÛÂÈÚ¿ ‹ÚÂ Ë πÛ·Ó›·, ÂÓÒ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· Ù·Í›‰È· ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √ ¡›ÎÎÈ ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È Û ·ÚÈÛÙÂÚfi ÂÍÙÚ¤Ì, ÂÓÒ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÈÔÙÈÎÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Î·È ÛÙËÓ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ÎÙ›ÛÂÈ ¿Óˆ Û ·˘ÙfiÓ. ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· ËÓ›· ÛÙÔ “∆¿ÛÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘” Î·È ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¶ÂÙÎfiÊ: √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, °ÎÂfiÚÁÎÈ ¶ÂÙÎfiÊ,

¤Ú·Ó ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘ÙfiÌ·Ù˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ·fi ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ÙÈ̈ڋıËÎÂ Î·È Ì ̛· ÂÈÚfiÛıÂÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ¢ÈηÛÙÈ΋. √ ¶ÂÙÎfiÊ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞Ï΋ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ Î·È ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ∞∂§. √ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, Ô˘ ‹Úı ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. §‹ÁÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡ ªÈÏÔ˙¤ÊÛÎÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫›ÙÙÔ˜ Î·È ¶·Ó›ÎÔ˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜. ñ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜, Î·È Â›Ó·È ÔÏÏÔ›, ‰ÂÓ ÚԤ΢„ οÔÈ· ÂͤÏÈÍË. ∫¿ÔȘ Â·Ê¤˜, fï˜, Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔÓ ªfiÁÈ·Ó ª·ÚÎfiÛÎÈ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ñ ¶Úfi‚ÏËÌ· Ì √Ó·Ó¿ √ √Ó·Ó¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ·¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. √ ∫·ÌÂÚÔ˘Ó¤˙Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.

£A ¢EI ¶AIKTE™ ™TH Bã KATH°OPIA

¢O•A KATøKO¶IA™

™Ù¿ÛÈÌÔ˜ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÚÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹ AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ ñ ∆Ô˘ ÕÎË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ™ÙËÓ ¢fiÍ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÈfi‰Ô, Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜» Ù˘ ∫·ÙˆÎÔÈ¿˜ ÛÙË ‚' ηÙËÁÔÚ›· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· Ù˘ A’ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ۛÁÔ˘Ú· ‚‹Ì·Ù· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È·Ê·Ó› ηٿ fiÛÔÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È¿‰Ô¯Ë ‹ ÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ˘fi ÙÔÓ ¶¿ÌÔ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·fi ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢fiÍ·˜ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÚÔÔÓËÙ‹, ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ ¢fiÍ·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ¡›ÎÔ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘, ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È ÛÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó Î·È ÛÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ª·ÌÔ‡ÁÈ·, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢fiÍ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Â›ÛËÌË ÎÚÔ‡ÛË ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ˆ˜ Ô ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ñ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ™¤ÈÊÔ ™ÔÏ¤È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ÛÙË B’ ηÙËÁÔÚ›·, Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Óˆı› ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘.

∞¶√¶/∫INYPA™ ¶E°EIA™

™Î¤„ÂȘ ÁÈ· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ™ÙÔÓ ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú· ¶¤ÁÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÛÙËÓ Bã ηÙËÁÔÚ›· ‰›ÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ò˜ ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ‚’ ηÙËÁÔÚ›·. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ηıÔÚÈÛÙ› °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜, ÛÙÔÓ ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú· Á›ÓÂÙ·È ÛΤ„Ë ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹, ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Ë ∞∂∫ §¿Úӷη˜. ŒÙÛÈ ı· “¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó” fiÏÔÈ Ì¤Û·, ÂÓÒ Ô Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Úfi‰ÚÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ ª›Ù·˜ Î·È ÔÈ ÛÙÂÓÔ› ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, fiÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞’ ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÚÒÙÈÛÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. E›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¯·ÌËÏfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙË B’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ı· Ï˘ıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË, Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·. MÂ Û˘ÓÂÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¶¤ÁÂÈ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ηϋ˜ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›·. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ Ô ºÚ·ÛηڤÏÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ô ∆·Ï, Ô˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ñ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·.

O NTA ™I§BA MI§A °IA THN ANA°ENNH™H TOY ™THN ENø™H KAI TONIZEI:

£¤Ïˆ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ñ TÔ˘ N. MÔ˘Ï·˙›ÌË √ “Ì¿ÁÔ˜” ÕÏÂÍ ¡Ù· ™›Ï‚· Â›Ó·È Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ŒÓˆÛË ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ‚ã Á‡ÚÔ Î·È Ì ٷ Ì·ÁÈο ÙÔ˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ‚ã ÁÎÚÔ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ. ªÂ ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ °È·Ó¤ÛÎÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ Ô µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·Ó·ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Û οı ·È¯Ó›‰È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛË. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ “Ì¿ÁÔ˜” Ù˘ Ì¿Ï·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, Ì ٷ ¤ÍÈ ÁÎÔÏ, ÙȘ ·Û›ÛÙ, ÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÙȘ ÓÙÚ›ÌϘ, ÙȘ ÂÂÏ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÎfiÚÈÛ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÛÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ¿Ì˘Ó˜ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ ÈÔ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ‚ã Á‡ÚÔ. ∂›Ì·È µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Î·È Î¿Óˆ fi,ÙÈ ı¤Ïˆ ñ √ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ “ÌÂÁ¿ÏË” Ì¿Ï· Ô˘ ¤·ÈÍ ÛÙÔ ‚ã Á‡ÚÔ: «¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ì ÙÔÓ Î. °È·Ó¤ÛÎÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·›Íˆ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ Î. °È·Ó¤ÛÎÈ Ì ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ·›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ◊ıÂÏ ¿ÓÙ· Ó· ·›˙ˆ, ·Ï¿. ∂ÁÒ Â›Ì·È µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Î·È ÁÂÓÓ‹ıËη ÁÈ· Ó· ·›˙ˆ Ì¿Ï· Î·È Ó· οӈ fi,ÙÈ ı¤Ïˆ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ªÂ ÙÔÓ Î.°È·Ó¤ÛÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ. ºÔ‚fiÌÔ˘Ó Ó· ¿Úˆ ÙËÓ Ì¿Ï·, ÁÈ·Ù›, ·Ó ¤Î·Ó· Ï¿ıÔ˜, ı· ÌÔ˘ ÊÒÓ·˙Â. ºÔ‚fiÌÔ˘Ó fiÙÈ ı· Ì οÓÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‰Â›Íˆ ÔÈÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›̷È. ¢ÂÓ Â›¯· ηıfiÏÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ·˘Ùfi Ì ¤·ÈÚÓÂ Û˘Ó¯Ҙ ·fi οو Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘». ñ √ µÔ˘ÙÛ¤ÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È Ô ¡›ÎÎÈ √ ÕÏÂÍ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯӿ ÙÔÓ µÔ˘ÙÛ¤ÎÔ‚ÈÙ˜:

O N›ÎÎÈ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÎÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô «ªÂÙ¿ Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ Ô Î. °È·Ó¤ÛÎÈ, Ô Î. µÔ˘ÙÛ¤ÎÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Ì ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Ì ·Ó¤‚·Û „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο. ∞ӤϷ‚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§ ÌÔ˘ › ӷ Ìˆ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· οӈ fi,ÙÈ ı¤Ïˆ. A˘Ùfi ÁÈ· ̤ӷ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi. ŒÂÈÙ· Ô Î. ¡›ÎÎÈ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó Î·È ·Ó·ÁÂÓÓ‹ıËη. ∆ËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. A˘Ùfi ‹Ù·Ó». ñ ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ·˘ÙfiÓ Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘: «∆ÒÚ· Â›Ì·È µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜, ÙÒÚ· Â›Ì·È Ô ¡Ù·

¤Î·Ó· fi,ÙÈ ‹ıÂÏ·». ñ √ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ∆ÛÈ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÓÁÎ: «¢ÂÓ ÙÔ ÎÚ‡‚ˆ. £¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. £¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ ÛÙÔ ∆ÛÈ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ fiÓÂÈÚÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘». ñ ∞ÓÂ›ÛËÌ· ¤¯ÂÈ ÎÚÔ‡ÛÂȘ °È· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: «∞ÓÂ›ÛËÌ·, ¤¯ˆ ‰Â¯Ù› οÔȘ ÎÚÔ‡ÛÂȘ ·fi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂›ÛËÌ· fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÙÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. Œ¯ˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, fï˜, Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. £¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ Û ·˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. °È· Ó· ʇÁˆ ª¤ÚÙ·ÎÎ AÓfiÚıˆÛË ·È ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË, ı· Ú¤ÂÈ A¶OE§ Î ˘ §Â˘Ù¤ÚË ÙÔ Ó· ¿ˆ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ∆Ô fiÓÔÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÁÈ·Ù› Ó· ª¤ÚÙ·Îη  ÁÈ· Û Ë Ê‡Áˆ;». ΢ÎÏÔÊfiÚ ÓfiÚıˆÛË. È∞ M ·Á¿ËÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ∞¶√∂§ η ›Ù˘ Ó ñ √ “Ì¿ÁÔ˜” ¤ÁÈÓ ۇÓıËÌ· √ ¶·Ú·ÏÈÌ ¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¤ ˜ fi Î ÙÈ Ó ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ·Ì˘ ÈÔ Ï· fi Û˘Ì‚ ŒÓˆÛ˘. ÿÛˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë, ·ÏÏ¿ Û ˆ Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ì ÙËÓ ŒÓ ÈÌÔ˜, Â¿Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ ›ÛËÌË Â ·›ÎÙË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÚfiÙ·ÛË ¿ÏË ÔÌ¿‰·. ÂÁ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÌ· ÛÂ Ì ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ù˜: «√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÏÈÌÓÈÔ‡ Ì ·Á¿ËÛÂ Î·È Ì ·ÁοÏÈ·ÛÂ Î·È ÂÁÒ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÓÙ·Ô‰›‰ˆ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÌÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ™›ÁÔ˘Ú·, Â›Ó·È Ôχ ˆÚ·›Ô Ú¿ÁÌ· Ó· ·ÎÔ‡˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÔ˘ Ó· Û ™›Ï‚·, ÙÒÚ· Â›Ì·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÔıÂÒÓÔ˘Ó». ı¤Ïˆ Î·È ‰Â›¯Óˆ ÙËÓ ·Í›· ÌÔ˘. √È Ó·ÚÔ› °È· ̤ӷ ·˘Ùfi Ô˘ ‰Â›¯Óˆ ̤۷ ñ √ ¡Ù· ™›Ï‚· Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÛÙÔ Á‹‰· ÛÙÔ ‚ã Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜: «¶ÚÔÛÔ¯‹, ÌËÓ Â›Ó·È ¤ÎÏËÍË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÙÔ˘˜ “ÛÎÔÙÒÛÂÙ”. À¿Ú¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ·Í›·». Ôχ ηÏÔ› Ó·ÚÔ› TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ñ √ ÕÏÂÍ Ì›ÏËÛÂÁÈ· ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘: «∂›Ì·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ∆›ÔÙ ¿ÏÏÔ. µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¢Â›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÎÚ‡‚ˆ Ù›ÔÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ‰ÒÛÙ ÙÔ˘˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·, Ô˘ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. Â›Ó·È ÙÔ ·Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 65ã- 70ã, Ô˘ fiÏÔÈ ¢Â›Ù Â̤ӷ. AÓ ¤ÌÂÓÂ Ô ÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÂÁÒ °È·Ó¤ÛÎÈ, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· Ì ·Ó‚·›Óˆ Î·È Î¿Óˆ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ¤‰Èˆ¯ÓÂ. ∆ÒÚ· fiÏË Ë ∫‡ÚÔ˜ ‰È·ÊÔÚ¿. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ, ÁÈ·Ù› Ô Ó¤Ô˜ ÌÔ˘ ·ÙÔ‡. T· ·È¯Ó›‰È· Ì ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì ÂÌÈÛÙ‡ıËΠ∞fiÏψӷ Î·È ¶¿ÊÔ ·ÏÏ¿ Î·È Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Ì ÙËÓ ∞Ï΋ Ù· ÎÂÚ‰›Û·Ì ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÂÁÒ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ».


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ñ EıÓÈÎfi˜ - ¶¿ÊÔ˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

21

•EKINH™E H æHºOºOPIA °IA TI™ EN¢EKA¢E™

™ÙȘ 26 AÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ Marfin Laiki All Star ™ÙȘ 26 AÚÈÏ›Ô˘, ÙËÓ TÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ʤÙÔ˜ ÙÔ Marfin Laiki All Star Game 2011. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ηıȤڈÛÂ Ë Marfin Laiki Bank, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Aã ηÙËÁÔÚ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ KO¶.

Afi ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë T‡Ô˘.

O °. ¶O§YBIOY °IA THN ¶AºO

∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Marfin Laiki All Star Game 2011, ‰fiıËÎÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ. ŸÏ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ Marfin Laiki Bank. ∆Ë ‰È¿ÛÎÂ„Ë ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘

Marfin Laiki Bank, Î. ¡ÂÔÎÏ‹˜ §˘Û¿Ó‰ÚÔ˘, Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫√¶ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ∆Û¤ÏÂÔ˜.   ™‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ˇı˘Ó·Ó: - √ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ P.C. Splash Water Ltd. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˆ˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚȯً˜ ÙÔ˘ Marfin Laiki All Star Game 2011 - H ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Puma Cyprus Ltd, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ› ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi - √ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ G4s (Group4) °È¿ÓÓÔ˜ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ - √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞∫ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÂÏԇη˜ - √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™¶ ™‡ÚÔ˜ ¡ÂÔÊ˘Ù›‰Ë˜ ηÈ

- √ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ LTV Õ΢ ∞‚Ú··Ì›‰Ë˜. ñ ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.marfinlaikiallstar.com ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∫¿ı ¿ÙÔÌÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ 11 K‡ÚÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È 11 ͤÓÔ˘˜, Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οı ÔÌ¿‰· ı· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ ‰˘Ô K‡ÚÈÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô ͤÓÔ˘˜, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ·. ñ ∆· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔÌ·Ú·ıˆÓ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∆Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ë LTV.

O ¶POE¢PO™ TOY E£NIKOY, K. ºI§I¶¶OY, °IA TOY™ A°øNE™ TOY °ãOMI§OY

“£· οÓÔ˘Ì ÙÔ ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹” ñ ∆Ô˘ ÕÎË Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¶¿ÊÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ›ÛÙË Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚËı› ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù (°ã fiÌÈÏÔ˜). ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ì¿¯Ë Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛˆÙËÚ›·. ∏ ∞∂¶ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi. «∞Ó Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ· ÁÈ· Ì·˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. £· οÓÔ˘Ì ÙÔ ·Ó Î·È fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· fi‰È· Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ì·˜ Î·È ÂÏ›˙ˆ ˆ˜ ı· ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ ηٿÛÙ·ÛË», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÔÏ˘‚›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: «∂Âȉ‹ Ë ·Ú¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙfi˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ì·˙Èο ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ó, ̤۷ Û ·ıÏËÙÔÚÂ‹ Ï·›ÛÈ·, ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∂Ï›˙ˆ ˆ˜ fiÏ· ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¯‹…». ñ EÈÛÙÚÔʤ˜ Ì EıÓÈÎfi ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë ÔÌ¿‰· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ηıÒ˜ ÔÈ µÔÛηڛ‰Ë˜, ÕÓÙÔ, ¡Ù¤ÎÈ Î·È ™ÔÏ¿ÚÈ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂ÎÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ı· Â›Ó·È Ô ªÔ‰¤ÛÙÂ, Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ñ ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‹Ú·Ó ÚÂfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ΢ڛ·ÎÔ Î·È ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. √È ¶Ô‡ÚÈÂ Î·È ∫ÔÙ¤ÓÁÎÔ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÛıÔÓ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ.

Ÿ¯È ÛÙÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi OÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ K›Î˘ ºÈÏ›Ô˘. ñ TÔ˘ N›ÎÔ˘ MÔ˘Ï·˙›ÌË ¶ÚÔ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÌÂÙ¿ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫›ÎË ºÈÏ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÔ °ã ÁÎÚÔ˘. √ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡: «√ ∂ıÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ÛÙÔ °ã ÁÎÚÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ÌÈÏ¿Ì ÙÒÚ· ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. ¶ÚÔ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. √ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ». ñ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ∫¿ÛÈÔ, ¶ÈÓÙÛ¤ÏÈ, ™›ÎÔÊ Î·È ¡Ô˘ÚÂÓÙÈÓfiÛÎÈ, Ô˘ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ “·›˙Ô˘Ó” ÁÈ· ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: «∂›ÛËÌ· ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô˘‰Â›˜ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ì·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û K‡ÂÏÏÔ Î·È ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·È· Î·È fiÔÈÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·».

ñ °È· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ °ã ÁÎÚÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: «¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ οÔÈˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÏÂÎÙԇ̠۠ÂÚÈ¤ÙÂȘ». ñ °È· ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶¿ÊÔ Ô Î. ºÈÏ›Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ: «∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È. ™›ÁÔ˘Ú·, ‰ÂÓ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó fiÏ· ·fi ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ı· ¿Ì ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì». ñ ªÂ ·‚·ÓÙ¿˙ √ ∂ıÓÈÎfi˜ Ì·›ÓÂÈ Ì ·‚·ÓÙ¿˙ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔÓ °ã fiÌÈÏÔ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Tfi˙· ™¿Ô˘ÚÈÙ˜, ·ÊÔ‡ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ñ ∆· ·È¯Ó›‰È· √ ∂ıÓÈÎfi˜ ı· οÓÂÈ ·Ú¯‹ ÛÙÔÓ °ã fiÌÈÏÔ Ì ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ Ì ÙËÓ ∞∂¶. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ Î·È ¤ÂÈÙ· ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ “∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜” ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ï΋. ŒÂÈÙ· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ï΋ Î·È ÙËÓ ¶¿ÊÔ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ “∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜” ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÚÌ‹.

ñ H “ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ¶ÈÓÙÛ¤ÏÈ” √ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÙÔ ¶ÈÓÙÛ¤ÏÈ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË «ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹» Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÚÔ˘. √ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Ì ÈÙ·ÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË ·Ô˘Û›· Ô˘ ›¯Â, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÒÌÔ, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ °ã fiÌÈÏÔ. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ (23/4/83) ̤ÛÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ¤ÏÂÈ„Â ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. ñ √ πÁÓ¿ÙÔÊ √ πÁÓ¿ÙÔÊ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Î·È ·˘Ùfi˜ ˆ˜ Ì›· ηϋ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹, ·ÊÔ‡ ¤ÏÂÈ„Â ÁÈ· ηÈÚfi ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ™ÎÔÈ·Ófi˜, Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ º›ÏÈ π‚·Ófi‚ÛÎÈ, Ô˘ ¤¯·Û ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, fï˜ ÙÒÚ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ñ ∞Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∆fi˙· ™¿Ô˘ÚÈÙ˜. ∞Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ™È·ÚÈÙÈ¿Ú, ¡Ô˘ÚÂÓÙÈÓfiÛÎÈ Î·È ™›ÎÔÊ, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈο ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ.


22

ñ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

¶§E´-Oº KAI ¶§E´-AOYT ™TH Bã KATH°OPIA

TA A¶OTE§E™MATA ∞¶∂¶-¢ÈÁÂÓ‹˜ (25ã, 33ã, 40ã, 55ã ÂÓ. ™Ô˘ÚÓÙÈÎfiÛÎÈ)

4-0

√ÌfiÓÔÈ· ∞Ú·‰.-√ı¤ÏÏÔ˜ (19ãM·Û›ÓÔ˘·, 43ã £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, 90'+1ã PÔÓÙÚ›ÁΘ)

3-0

∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶∞∂∂∫ 4-2 (15ã, 76ã M¿Ï·ÚÙ˙, 50ã ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜, 65ã ÂÓ., T˙ÈÚÔ‡Ê/ 70ã T¤ÏÌÔ) √Ó‹ÛÈÏÏÔ˜ -Õ‰ˆÓ˘ (27ã, 83ã XÚÈÛÙÔÊ‹, 66ã E˘ÛÙ·ı›Ô˘)

3-0

÷ÏοÓÔÚ·˜-A™I§ 5-1 (9ã ¶Ù›Ó˘, 26ã, 90ã¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ª., 32ã, 36ã¶ÈÙÙ·Ú¿˜/ 50ã ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ π.) ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·-∞ÎÚ›Ù·˜ ÃÏ. (19ã, 44ã, 50ã ¶¤ÏÈÙ˜, 82ã X·˚Ï‹˜)

4-0

ÕÚ˘-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¢. (43ã ™fiÛÈÓ)

1-0

µ' ∫ATH°OPIA 1 ∞ƒ∏™ §∂ª∂™√À ....................................26 .....15-5-6 2 ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ ∞ªª√Ãø™∆√À ............26 .....13-9-4 3 √ª√¡√π∞ ∞ƒ∞¢π¶¶√À .........................26 .....14-5-7 4 ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ¢∂ƒÀ¡∂π∞™ ....................26 .....12-6-8 5 √£∂§§√™ ∞£∏∞π¡√À ............................26 ...10-11-5 6 ∞∆ƒ√ª∏∆√™ °∂ƒ√™∫∏¶√À ..................26 ...12-4-10 7 ¶∞∂∂∫ ∫∂ƒÀ¡∂π∞™ ................................26 ...10-6-10 8 ∞∫ƒπ∆∞™ çøƒ∞∫∞™ .............................26 .....9-7-10 9 ∞¶∂¶ ¶π∆™π§π∞™ ...................................26 .......8-9-9 10 Ã∞§∫∞¡√ƒ∞™ ¢∞§π√À ........................26 .....9-6-11 11 √¡∏™π§§√™ ™ø∆∏ƒ∞™ ........................26 .....8-8-10 12 ∞™π§ §À™∏™ ........................................26 .....6-5-15 13 ¢π°∂¡∏™ ∞∫ƒπ∆∞™ ª√ƒº√À ...............26 .....5-6-15 14 ∞¢ø¡∏™ ¢∞§π√À ................................26 .....4-7-15

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

....41-20 ....50 ....45-19 ....48 ....37-27 ....47 ....28-25 ....42 ....28-22 ....41 ....35-26 ....40 ....36-36 ....36 ....34-38 ....34 ....33-34 ....33 ....41-44 ....33 ....26-30 ....32 ....20-41 ....23 ....24-45 ....21 ....24-45 ....19

K·È ÙÒÚ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÈ· ÙÚ›· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÕÚ˘, ™·Ï·Ì›Ó·, OÌfiÓÔÈ· AÚ·‰›Ô˘ Î·È AÓ·Á¤ÓÓËÛË ¢ÂÚ‡ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Bã ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ, ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ Aã ηÙËÁÔÚ›·. AÓÙ›ıÂÙ·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Õ‰ˆÓË, ¯ı˜ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È Ô ¢ÈÁÂÓ‹˜ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi, ÌÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÛÙ· ϤÈ-¿Ô˘Ù ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ A¶E¶, X·ÏοÓÔÚ·˜, OÓ‹ÛÈÏÏÔ˜ Î·È A™I§, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §‡Û˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙ·ÙË ı¤ÛË, ηıÒ˜ ·¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ 11Ë ÔÌ¿‰·. ™ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇

ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÕÚË Î·È Ù˘ 3˘ AÚ·‰›Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› (2Ë Ë ™·Ï·Ì›Ó·), ÂÓÒ Û ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË, Ô˘ ·¤¯ÂÈ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. ¶§E´-Oº N· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ϤÈ-ÔÊ (fiˆ˜ ÛÙËÓ Aã ηÙËÁÔÚ›·): 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: 2-3/04 AÓ·Á¤ÓÓËÛË-ÕÚ˘, N. ™·Ï·Ì›Ó·-AÚ·‰›Ô˘ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: 9-10/04 AÚ·‰›Ô˘-AÓ·Á¤ÓÓËÛË, ÕÚ˘-N. ™·Ï·Ì›Ó· 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: 16-17/04 N. ™·Ï·Ì›Ó·-AÓ·Á¤ÓÓËÛË, AÚ·‰›Ô˘-ÕÚ˘

4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: 30/04 Î·È 1/05 AÓ·Á¤ÓÓËÛË-™·Ï·Ì›Ó·, ÕÚ˘-AÚ·‰›Ô˘ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: 7-8/05 ÕÚ˘-AÓ·Á¤ÓÓËÛË, AÚ·‰›Ô˘-™·Ï·Ì›Ó· 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: 14-15/05 AÓ·Á¤ÓÓËÛË-AÚ·‰›Ô˘-™·Ï·Ì›Ó·-ÕÚ˘ ¶§E´-AOYT A˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Î·È ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙ›. £· Á›ÓÔ˘Ó ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Û Ԣ‰¤ÙÂÚ· Á‹‰· Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙ›. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙË ‚ã Ê¿ÛË ÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ 26 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ, fiˆ˜, ‰ËÏ·‰‹, Á›ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ¿Óˆ ˙ÒÓ˘.

H OMONOIA KEP¢I™E 3-0 TON O£E§§O KAI TON AºH™E EKTO™ TETPA¢A™

∫∞∆∞π°π™∆π∫√™ √ Ã∞§∫∞¡√ƒ∞™ (5-1)

¶¤ÊÙÂÈ Ô ∞™π§ ªÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ Ô Ã·ÏοÓÔÚ·˜ «ÛÊÚ¿ÁÈÛ» ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ‰È¤Û˘Ú ÙÔÓ ∞™π§ Ì 5-1 Î·È ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ Á’ ηÙËÁÔÚ›·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢·ÏÈÔ‡ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ‹ıÂÏ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘˜ ¶Ù›ÓË (9’), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ª. (26’, 90’) Î·È ¶ÈÙÙ·Ú¿ (32’, 36’), ÂÓÒ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞™π§ ¤Ù˘¯Â Ô ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ π. (50’). √ ÷ÏοÓÔÚ·˜, Ô˘ ¤Ù˘¯Â 10 ÁÎÔÏ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·, ·‡ÍËÛ ÛÙÔ˘˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ 12Ë ı¤ÛË Î·È ÙÔÓ ∞™π§ Î·È ¤ÙÛÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ‚’ ηÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §‡Û˘, ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û η΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ¤ÊÙ·Û ÙȘ ¤ÓÙ ÛÂÚ› ‹ÙÙ˜ Î·È Ù· 13 ÁÎÔÏ Î·Ù¿ Û ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·. ŒÙÛÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ‰È·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È. ∂›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô Ã·ÏοÓÔÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ „ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ·Ó¤‚·Û ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 5-1. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢·ÏÈÔ‡ ›¯Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÓ ÂÈı¤ÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó ¿Óˆ – οو ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∞™π§, Ô˘ ¤Ì·˙ ·fi ·ÓÙÔ‡ ÓÂÚ¿. √ ¶Ù›Ó˘ ÛÙÔ 9’ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ 26’ Û¤Ú‚ÈÚ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∆ÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ¶ÈÙÙ·Ú¿˜, Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú ÂȘ ‰ÈÏÔ‡Ó, ÛÙÔ 32’ Î·È ÛÙÔ 36’, οÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚ· Ù· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÷ÏοÓÔÚ·. ™ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô Ú˘ıÌfi˜ ¤ÂÛÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. §›Á˜ ηϤ˜ Ê¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰˘Ô ÂÛٛ˜ Î·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ª. (90’) Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞™π§ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ π. (50’). ÷ÏοÓÔÚ·˜: µ·ÓÙÚ›ÂÚ, ¶Ù›Ó˘, §fiÁÎÚ·˜, ª·Î¤Ó˙È (50’ °ÂˆÚÁ›Ô˘), ¢Ú¿ÎÔ˜ (74’ ¶·Ô˘Ï‹˜), ∆ÛÔϷΛ‰Ë˜, ¶ÈÙÙ·Ú¿˜, ¶·Ô˘Ï›ÓÈÔ, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ (61’ ºÚ·ÁΤÛÎÔ˘), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ∞™π§: ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, ™ÂÚÁ›Ô˘ (81’ ™ˆÙËÚ›Ô˘), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÃÔ˘¿Ó¯Ô, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫·‚·ÏÏ¿Ú˘, ∫·ÚÛÂÚ¿˜, ¶··˙·¯·Ú›Ô˘ (59’ ∑·¯·Ú›Ô˘), ¶¤ÙÚÔ˘, ∫·Ó¿Ú˘ (46’ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ π.), ªÈ¯·‹Ï.

M ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ “O§E” ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ AÚ·‰›Ô˘ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ϤÈ-ÔÊ.

AÚ·‰›Ô˘ ÁÈ· “Û·ÏfiÓÈ·” ∏ √ÌfiÓÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Bã ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ì ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ¯ı˜ Ì ÛÎÔÚ 3-0 Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ı¤ÏÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ 47 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿‰·. ŒÙÛÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ A’ ηÙËÁÔÚ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÔÚ·Ùfi˜... √ √ı¤ÏÏÔ˜, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ 41 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Ï·Û·ÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÂÙÚ¿‰· fiˆ˜ ¤ÚÛÈ. ∆Ô ·È¯Ó›‰È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì‹Î·Ó ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Â›¯·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô

ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ì ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ÁÎÔÏ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √ı¤ÏÏÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜. ∏ √ÌfiÓÔÈ·, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. ◊Ù·Ó ÙÔ 19’, fiÙ·Ó Ô ª·Û›ÓÔ˘· Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËΠÙËÓ ˆÚ·›· Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ ·fi ‰ÂÍÈ¿, Ô˘ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ∞ÌÙ›ÎÔÊ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 1-0. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Ú·‰›Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰È·ÙËÚ› Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ì·˙› ÙȘ ¢ηÈڛ˜, fiˆ˜ ÛÙÔ 21’ ÛÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ª·Ï˙fiÓÈ, ÛÙÔ 38’ Ì ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª·Û›ÓÔ˘· Î·È ÛÙÔ 42’ ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙. ™ÙÔ 43’ fï˜ Ë √ÌfiÓÔÈ· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 2-0 Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÛÙ· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 51’ Ì ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª¿ÏÔÊ Î·È ÛÙÔ 53’ Ì ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ª·Û›ÓÔ˘·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô √ı¤ÏÏÔ˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È Â›¯Â ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔÓ °ÎÚ›ÏÔ 72’ Î·È 77’ Î·È ÙÔÓ ∫ÔϤÛÓÈÎÔÊ ÛÙÔ 75’ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ 90’ fï˜ Ë √ÌfiÓÔÈ· Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ ÙÔ˘ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ·fi ‰ÂÍÈ¿ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0. √ª√¡√π∞: K˘ıÚÂÒÙ˘, £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, ∂˘ı˘Ì›Ô˘, ™È¤ÂÚ, ªÔ‡ÛÈ˘, ¶ÔÓÙÈÎfi˜ (82’ ÃÚ˘Û¿Ê˘), §·˝Ê˘, ª·Û›ÓÔ˘· (90’+3’ ∫·ÙÛÔ‡Ú˘), ª¿ÏÔÊ, ª·Ï˙fiÓÈ (72’ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘). √£∂§§√™: ∞ÌÙ›ÎÔÊ, µ›·ÙÛÂÎ, ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, ∫·ÛÙ¿Ó·˜, ∆ÛÈÂ›ÓÛÎÈ, ™¿Ô˘ÚÔ˜ (67’ ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ·ÎÔ‡), ª¤ÛÛÈÔ˜ (46’ °ÎÚ›ÏÔ), ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ (46’ ™¿ÌÌÔ˘ÙÔ˜), ∂Ì¤Ï·, §fiÔ, ∫ÔϤÛÓÈÎÔÊ.

KPATH™E A¶O™TA™H O ONH™I§§O™

OÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ X·Ï¿ÎÔÚ· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Â˘Ú›· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ A™I§.

ÂÓ Â›¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ô OÓ‹ÛÈÏÏÔ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙË ™ˆÙ‹Ú· 3-0 ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi Î·È Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ· ÚÔ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Õ‰ˆÓË. M ‰˘Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔÊ‹ ÎÈ ¤Ó· ÙÔ˘ E˘ÛÙ·ı›Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ˆÙ‹Ú·˜ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ 8Ë Ó›ÎË Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ 32 ‚·ıÌÔ‡˜. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÓÈ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ¿Óˆ

·fi ÙÔÓ 12Ô A™I§. O XÚÈÛÙÔÊ‹ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 27ã Î·È Ì 1-0 Ù¤ÏÂȈÛ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ‹Ïı·Ó ¿ÏÏ· ‰˘Ô ÁÎÔÏ, Ì ÙÔÓ E˘ÛÙ·ı›Ô˘ ÛÙÔ 66ã Î·È Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔÊ‹ ÛÙÔ 83’ ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎÂ Ë “ηı·Ú‹” Ó›ÎË. ONH™I§§O™: KÔÛÙÔÏ¿ÓÈ, E˘ÛÙ·ı›Ô˘, M·ÓÒÏË (65ãZ·ÓÓ¤ÙÔ˜), NÙÔÌÈÓ›Î,

PÔÓÙ›ÏÛÔÓ, ¶Ô‡ÚÔ˜, XÚÈÛÙÔÊ‹, ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ (35ã M›ÚÙÛÂÊ), XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ (73ã ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘), M·˘ÚÔ˘‰‹˜, Mȯ·‹Ï. A¢øNH™: ™˘ÁÎÚ·Û›Ù˘, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ (80ã T˙ȈӋ˜), ™‡ÚÔ˘, ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜, PÔ‡ÛÔ˘, ™Ù·‡ÚÔ˘, OÓËÛÈÊfiÚÔ˘, EÁÁϤ˙Ô˘ (70ã E˘ÛÙ·ı›Ô˘), £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘ (60ãK·ÏÏ‹˜), °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜.


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ñ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

23

∏ ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ ∫∂ƒ¢π™∂ 4-0 ∆√¡ ∞∫ƒπ∆∞ ∫∞π ∂µ∞§∂ ¶§øƒ∏ °π∞ ∂¶π™∆ƒ√º∏ ™∆√À™ «ª∂°∞§√À™»

™fiÔ˘ ¶¤ÏÈÙ˜ ÛÙÔ “AÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜”

O ™¤Ú‚Ô˜ ¶¤ÏÈÙ˜ ¤Ù˘¯Â ¯·Ù-ÙÚÈÎ.

O AÙÚfiÌËÙÔ˜ Ù¤ÏÂȈÛ Ì ӛÎË Î·È ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË NÈÎËÊfiÚ· Ù¤ÏÂȈÛÂ Ô AÙÚfiÌËÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÛÙË Bã ηÙËÁÔÚ›·. K¤Ú‰ÈÛ ¯ı˜ Ì 4-2 ÙËÓ ¶AEEK ÛÙË °ÂÚÔÛ΋Ô˘ Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Ì 40 ‚. H ¶AEEK ¤ÌÂÈÓ ÌÈ· ı¤ÛË ÈÔ Î¿Ùˆ Ì 36 ‚. H ÔÌ¿‰· Ù˘ °ÂÚÔÛ΋Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÓˆÚ›˜ ÁÎÔÏ Î·È ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘. ™ÎfiÚÂÚ ÛÙÔ 15ã Ô M¿Ï·ÚÙ˙, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠۤÓÙÚ· ÙÔ˘ T˙ÈÚÔ‡Ê. H ¶AEEK ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÈ Â›¯Â ‰˘Ô ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Û ¤Ó· ‰›ÏÂÙÔ (21'- 23') Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚ¤ÙÙË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô AÏÂÌ¿Ô. H ¶AEEK ·fi ÙÔ 39ã ‚Ú¤ıËΠӷ ·›˙ÂÈ Ì 10 ·›ÎÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ Ì ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÙÚ„ ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ¤Ì·ÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. H ·Ô‚ÔÏ‹ ¤Î·Ó ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶AEEK Î·È Û·ÊÒ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ì‹Î·Ó Ì ÁÎÔÏ ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ™ÙÔ 50fi ÏÂÙfi Ô ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ Ì ÛÔ˘Ù, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÛÙ·ı‹ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-0. O ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ AÙÚfiÌËÙÔ˘ O ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ P·ÓÙÌ›ÏÔ I‚¿ÓÙÛ‚ÈÙ˜. 3-0 ÛÙÔ 65ã. ™ÎfiÚÂÚ ·fi Ù· 11 ‚‹Ì·Ù· Ô T˙ÈÚÔ‡Ê Î·È ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô XÚÈÛÙÔÊ›‰Ë˜ ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη NÈÎÔÏ¿Ô˘. TÔ ·È¯Ó›‰È ›¯Â È· ÎÚÈı› Î·È Ë ¶AEEK ÛÙÔ 70ã ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ Ì „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi Ï·Û¤ ÙÔ˘ T¤ÏÌÔ. OÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ... ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ 76ã Ô M¿Ï·ÚÙ˙ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2Ô Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 4-1. H ÔÌ¿‰· Ù˘ KÂÚ‡ÓÂÈ·˜ ›¯Â ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·È˙ Ì 10 ·›ÎÙ˜, ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ (90’+2’) Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ BÔ‡ÚÎÔ˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û 4-2. O AÙÚfiÌËÙÔ˜ ›¯Â ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ›¯Â (¤ÓÙ ·›ÎÙ˜) H ¶AEK ›¯Â ÎÈ ·˘Ù‹ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ηıÒ˜ ¤ÏÂÈ·Ó ¤ÍÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ATPOMHTO™: AÏÂÌ¿Ô, ZÂÊÂÈÚ›‰Ë˜, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, AÛÛÈÒÙ˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ (67ãM·˘ÚÔ˘‰‹˜), XÚÈÛÙÔÊ›‰Ë˜ (80ã ¢ËÌËÙÚ›Ô˘), T˙ÈÚÔ‡Ê, M¿Ï·ÚÙ˙. ¶AEEK: NÈÎÔÏ¿Ô˘, ºÔÈÓ›Ú˘, K¿ÓÙÂ, T·‚ÚfiÊ, X·Ù˙ËÌȯ·‹Ï (59ã ™ÈÌfi˜), OÚ·Ù›Ô˘ (57ã X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜), ¶ÂÙÚ¿˜, ¶ÈÂÚ¤ÙÙ˘, BÔ‡ÚÎÔ˘, B·ÛÈÏ›Ԣ (85ã AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜), T¤ÏÌÔ.

∂È‚ÏËÙÈ΋ Ó›ÎË Ì 4-0 ¤Ù˘¯Â Ë ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÎÚ›Ù·, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¤‚·Ï ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·’ ηÙËÁÔÚ›·, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ play-off. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ª›Ï·Ó ¶¤ÏÈÙ˜, Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¯·Ù-ÙÚÈÎ (19’, 44’, 50’), ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·Û›ÛÙ ÛÙÔÓ Ã·˚Ï‹, Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÁÎÔÏ (82’). √È «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ·‡ÍËÛ·Ó ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·‹ÙÙËÙfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· 12 ·È¯Ó›‰È· (6-6-0). ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞ÎÚ›Ù·˜ ›¯Â ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÂÚ› ·È¯Ó›‰È· ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË (0-1-3).

√ ∞ÎÚ›Ù·˜ ¤¯·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÙË ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ Ë ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÙ‡¯·ÈÓ ٷ ÁÎÔÏ. √È «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ», ·Ó Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ·‰Ú¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó›ÎË. √ ¶¤ÏÈÙ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ 19’ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ºÈÁÎÔ˘ÂÚ¤‰Ô ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔ 44’ Ì ÛÔ˘Ù ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-0. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞ÎÚ›Ù·˜ ¤¯·Û ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘ (11’), ªÈÁÎ¤Ï (12’), ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ (33’) Î·È ¡ÂÔʇÙÔ˘ (35’), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ›¯·Ó ÔÈ ªÔ‰¤ÛÙÔ˘ (8’) Î·È ¡Ù›ÍÔÓ (39’).

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ηıÒ˜ Ë ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· Ì ÙÔ ˘¤Ú Ù˘ ÛÎÔÚ ¤·È˙ ÈÔ ¿ÓÂÙ·, ÚfiÛÊÂÚ ı¤·Ì· ÛÙÔ˘˜ 1.000 Î·È ϤÔÓ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÏÈÙ˜ (50’) Î·È Ã·˚Ï‹ (82’). √ ∞ÎÚ›Ù·˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ·Ï¿ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô. ™·Ï·Ì›Ó·: ÷Ù˙ËÊÚ·ÁΤÛÎÔ˘, ªÔ‰¤ÛÙÔ˘, ª. §Ô˘Î¿, ¶·¯fiÚ, ºˆÙ›Ô˘, ¶¤ÏÈÙ˜, ∞. ¶·Ó·Á‹, ºÈÁÎÔ˘ÂÚ¤‰Ô, ¡Ù›ÍÔÓ (46’ ÷˚Ï‹˜), §. §Ô˘Î¿ (64’ ∫·ÙÛÈ·Ú‹˜), ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (74’ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘). ∞ÎÚ›Ù·˜: ™¤˙·Ú, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (59’ ∞Ú·˙fi˜, 66’ ªˆ˘Û¤ˆ˜), ¶¤ÙÚÔ˘, ∞Ï̤ȉ·, ¶··‰ËÌ‹ÙÚ˘, ªÈÁΤÏ, ¡ÂÔʇÙÔ˘, ÷ڷϿÌÔ˘˜ (30’ ª·Ô‡ÓÙÊÔÚÓÙ), ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ª¤ÓÙÂ˙, ºÂÚÓ¿ÓÙ˜.

KEP¢I™E THN ANA°ENNH™H KAI M¶AINEI E¶IKEºA§H™ ™TA ¶§E´-Oº

•ÂÎÈÓ¿ ÚÒÙÔ˜ Ô ÕÚ˘ ñ ™THN TETPA¢A H OMA¢A TH™ ¢EPYNEIA™, ¶APA THN HTTA O ÕÚ˘ ΤډÈÛ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™fiÛÈÓ 1-0 ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔ TÛ›ÚÂÈÔ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Bã ηÙËÁÔÚ›·˜. ŒÙÛÈ ÍÂÎÈÓ¿ Ù· ϤÈ-ÔÊ Ì ‰È·ÊÔÚ¿· ‰˘Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË ™·Ï·Ì›Ó·, ÙÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· AÚ·‰›Ô˘ Î·È ÔÎÙÒ ·fi ÙËÓ 4Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË. H ÔÌ¿‰· Ù˘ ¢ÂÚ‡ÓÂÈ·˜ ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ·Ófi‰Ô˘. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ ÎÏ·ÛÛÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ôχ ηϿ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ¤‚Á·ÈÓ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. º¿ÓËΠfï˜ ¿Ù˘¯Ë, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔ‡‰È· ÛÙÔ 7ã η٤ÏËÍ ÛÙÔ Î¿ıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ 15ã·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ·ÛÙfi¯ËÛÂ. √ ÕÚ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ 43ã Î·È Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ™fiÛÈÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡,

O ™fiÛÈÓ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ӛ΢ Â› Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠfiˆ˜ ¤ÚÂ ÙÔ ˘¤Ú Ù˘ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È ‹Ú ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË. ∞ƒ∏™: ¡Ù˙ÂÌ¿, §fiÌÂ, µ·Û›ÏÂÊ, ∫ÔÌfiÁÈÔ, πÌÂÚÈ¿ÏÂ,

µ·ÛÈÏ›Ԣ, ∞. £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, ª¿ÚÎÔ˘ (68ã ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘), ¶¿Ô˘ÏÔ ∫fiÛÙ· (56ã πˆ¿ÓÓÔ˘), ™fiÛÈÓ, ¡Ù¤ÛÂÏÂÚ (84ã¢. £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜). ∞¡∞°∂¡¡∏™∏: ª¿ÛÙÚÔ˘,

¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜, °È·ÓÓ·ÎÔ‡, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, §Ô˝˙Ô˘ (76ã ÿÙ˙È·ÚÔ˜), °ÂˆÚÁ›Ô˘ (88ã¢ËÌËÙÚ›Ô˘), ∫ÔÏÔÎÔ‡‰È·˜, ¶Ú›Ì· (53ã ∞‰¿ÌÔ˘), ∏Ï›·.      

H A¶E¶ 4-0 TO ¢I°ENH, ¶OY Y¶OBIBA™THKE ªÂ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·›ÎÙË Î·È ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ °È¿ÓÔ˘˜ ™Ô˘ÚÓÙÈÎfiÛÎÈ, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ, Ë ∞¶∂¶ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ì ÛÎÔÚ 4-0 ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ 33 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÈÓ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÓ Ï¤È -¿Ô˘Ù. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ¢ÈÁÂÓ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÛÙËÓ Á’ ηÙËÁÔÚ›·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ

ÛÙÔ ¢ÈÁÂÓ‹, Ô˘ ·Ú·Ù¿¯ıËΠÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ÂÓ‰Âο‰· ·Ó¿Á΢ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ·›ÎÙË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ∏ ∞¶∂¶ Ì‹Î ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ™Ô˘ÚÓÙÈÎfiÛÎÈ Î·ı¿ÚÈÛ ÙÔ Ì·Ù˜ ·fi ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ãËÌȯÚfiÓÔ˘. ∫·È Ù· ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ™Ô˘ÚÓÙÈÎfiÛÎÈ, 25’, 33’ Î·È 40’, fiÏ· Ì ÛÔ˘Ù, ÂÓÒ Ô ™ÎÔÈ·Ófi˜ ÊÔÚ Â›¯Â ÛÙÔ 15’ Î·È ‰ÔοÚÈ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Â›¯·Ì ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎfi, Ì ÙËÓ ∞¶∂¶ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ

ÛÎÔÚ ÛÙÔ 55’, ÌÂ, ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ™Ô˘ÚÓÙÈÎfiÛÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‡ÛÙÔ¯Ô ÎÙ‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ, Ô˘ ΤډÈÛÂ Ô ∫Ú¿ÙÔÛ‚ÈÏ, ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-0. ∞¶∂¶: M¿Ù˙ÈÎ, ∫Ú¿ÙÔÛ‚ÈÏ, π·ÎÒ‚Ô˘, ¶ÂÏÂÓÙÚ›Ù˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫fi‚·Ù˜ (80’ ƒfiÌÂÚÙ), ∫fiÏÈÓ˜ (60’ √Ì›ÎÔ˘), ÿÌÈÏÙÔÓ, ™Ô˘ÚÓÙÈÎfiÛÎÈ, °È·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ (60’ ÕÏÈ), ™Î¿ÛÓÈ. ¢π°∂¡∏™: ™·Îηڛ‰Ë˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¶·Û¯¿ÏË, §·Áfi˜, ∆˙¤Ú·ÚÓÙ, °. º˘Ï·ÎÙÔ‡, ∆. º˘Ï·ÎÙÔ‡, ¡·ÎfiÂ, ∞. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜.


24

ñ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

¢ã KATH°OPIA/ KPINONTAI ¶O§§A ™THN AY§AIA TOY ¶PøTA£§HMATO™

T›ÙÏÔ˜, ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË O ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ÌÈ· ı¤ÛË ·Ófi‰Ô˘ Î·È ‰˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ‰È·‚¿ıÌÈÛË ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÚˆÙıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ã ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ·‡ÚÈÔ 27 M·ÚÙ›Ô˘. ∏ √ÚÌ‹‰ÂÈ· ΤډÈÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi §·ÙÛÈÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶√§/∞∂ ª·ÚˆÓ›Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Cyta ¢’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶√§/∞∂ ª·ÚˆÓ›Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ÛÙË §·Î·Ù¿ÌÈ· Î·È Ë √ÚÌ‹‰ÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-1 ÛÙ· §·ÙÛÈ¿ ¿ÙËÛ ÎÔÚ˘Ê‹. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë OÚÌ‹‰ÂÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ¢˘Ó·Ìfi Î·È Ô ¶O§/AEM·ÚˆÓ›Ô˘ ÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ Ô˘Ú·ÁÒÓ AÛ›‰· ¶‡Ï·˜. OÈ ‰˘Ô ·˘Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÎÏ›ÛÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ °ã

ηÙËÁÔÚ›·. TËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó A¯˘ÚÒÓ·˜ Î·È K·ÚÌÈÒÙÈÛÛ·, ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ (2-2) ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √ ∞¯˘ÚÒÓ·˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ (44-41) Î·È Ì ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ ¢ÓÔÂ›Ù·È Ë ∫·ÚÌÈÒÙÈÛÛ·. ñ ™ÙÔÓ ˘ı̤ӷ ¤¯ÂÈ ·fi ηÈÚfi ˘Ô‚È‚·ÛÙ› Ë ŒÓˆÛË KÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ¿˜. OÈ ¿ÏϘ ‰˘Ô ı¤ÛÂȘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∆Ô ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∆Ú·¯ˆÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∫.&∂ ∆Ú·¯ˆÓ›Ô˘ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ˙ÒÓË. O K.&E. TÚ·¯ˆÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ 29 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË TÚ·¯. 26. M ÈÛÔ·Ï›· Ô

∫.&∂ ∆Ú·¯ˆÓ›Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È. ∏ ∞Û›˜ ¶‡Ï·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ 26 ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ¶√§/∞∂ ª·ÚˆÓ›Ô˘, Ô˘ ΢ÓËÁ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ñ ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ¶.√. √ÚÌ‹‰ÂÈ·˜-¢˘Ó·Ìfi ¶ÂÚ‚ÔÏÈÒÓ ∫·ÚÌÈÒÙÈÛÛ· ¶ÔÏÂÌȉÈÒÓ-ŒÓˆÛË ∫ÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ¿˜ ºÔ›ÓÈη˜ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡˜-∞¯˘ÚÒÓ·˜ §ÈÔÂÙÚ›Ô˘ ¶√§/∞∂ ª·ÚˆÓ›Ô˘-∞Û›˜ ¶‡Ï·˜ ∫ÈÛÛfi˜ FC-£√´ §·Î·Ù¿ÌÈ·˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∆Ú·¯ˆÓ›Ô˘-∫&∂ ∆Ú·¯ˆÓ›Ô˘ ¶.√. •˘ÏÔÙ‡ÌÔ˘-∂ıÓÈÎfi˜ §·ÙÛÈÒÓ **flÚ· ¤Ó·Ú͢ ·ÁÒÓˆÓ Ë 16:30.

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

OI BA£MO§O°IE™ °' ∫ATH°OPIA 1. ∂£¡π∫√™ ∞™™π∞™ .............................25 ......15-7-3 2 ∂¡ø™∏ ¡∂ø¡ ¶∞ƒ∂∫∫§∏™π∞™ ..........25 ......12-9-4 3. ∞°. ¡∞¶∞ .........................................25 ....11-11-3 4. ∂¡.∞.¢. ¶√§∏™ ÃÀ™√Ã√À™ ...........25 ......12-8-5 5. ™¶∞ƒ∆∞∫√™ ∫π∆π√À .........................25 ......10-7-8 6. ∞∂∫ ∫√À∫§πø¡ ................................25 ......10-6-9 7. ºƒ∂¡∞ƒ√™ F.C.2000 .......................25 ......7-13-5 8. ∞∂∑ ∑∞∫∞∫π√À .................................25 ......9-6-10 9. ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ °∂ƒª∞™√°∂π∞™ ........25 ......8-7-10 10. ¡π∫√™&™ø∫ƒ∞∆∏™ ∂ƒ∏ª∏™ .........25 ......7-8-10 11. ∂§¶π¢∞ •À§√º∞°√À .....................25 ......6-8-11 12. ¢π°∂¡∏™ √ƒ√∫§π¡∏™ ....................25 ......5-9-11 13. ª∂∞¶ ¶∂ƒ∞ Ãøƒπ√À ......................25 ......5-6-14 14. ∏ƒ∞∫§∏™ °∂ƒ√§∞∫∫√À ................25 ......3-5-17

........42-21 .....52 ........44-26 .....45 ........37-13 .....44 ........33-22 .....44 ........35-32 .....37 ........30-35 .....36 ........27-20 .....34 ........32-41 .....33 ........31-37 .....31 ........32-39 .....29 ........24-34 .....26 ........29-38 .....24 ........28-40 .....21 ........20-46 .....14

¢' ∫ATH°OPIA 1. ¶.√. √ƒª∏¢∂π∞™ .............................25 ......16-7-2 2. ¶√§/∞∂ª ª∞ƒø¡π√À ......................25 ......16-5-4 3. ∞ÃÀƒø¡∞™ §π√¶∂∆ƒπ√À ..................25 ......12-8-5 4. ∫∞ƒªπø∆π™™∞ ¶√§∂ªπ¢πø¡ ...........25 ......12-5-8 5. ∂.¡.£√π ∫∞∆ø §∞∫∞∆∞ªπ∞™ ............25 ....12-3-10 6. ¶.√. •À§√∆Àª¶√À 2006 .................25 ......10-7-8 7. ∫π™™√™ FC .......................................25 ....11-2-12 8. ¢À¡∞ª√ ¶∂ƒµ√§πø¡ .....................25 ........8-8-9 9. ∂£¡π∫√™ §∞∆™πø¡ ..........................25 ......9-4-12 10. º√π¡π∫∞™ ∞° ª∞ƒπ¡∞™ ÃÀ™. .......25 ......8-6-11 11. ∫ø¡/¡√™&∂Àƒπ¶π¢∏™ ∆ƒ∞Ã. ........25 ......8-5-12 12. ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ∆ƒ∞Ãø¡π√À ............25 ......6-8-11 13. ∞™¶π™ ¶À§∞™ ................................25 ......7-5-13 14. ∂¡ø™∏ ∫√∫/£π∞™ ..........................25 ......2-3-20

........48-22 .....55 ........50-26 .....53 ........34-20 .....44 ........46-35 .....41 ........39-37 .....39 ........41-36 .....37 ........38-42 .....35 ........42-37 .....32 ........23-36 .....31 ........36-41 .....30 ........34-35 .....29 ........31-44 .....26 ........24-39 .....26 ........20-56 .......9

TO ¶PO°PAMMA TH™ KYPIAKH™ °ã KATH°OPIA

EıÓÈÎfi˜ ÕÛÛÈ·˜ Î·È AÁ›· N¿· ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙËÓ K˘Úȷ΋, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙË Bã ηÙËÁÔÚ›·.

°ã KATH°OPIA/ ¢I°ENH™ KAI E§¶I¢A °IA A¶OºY°H Y¶OBIBA™MOY

TÚÂȘ ÁÈ· ‰˘Ô ı¤ÛÂȘ ¿ÓÔ‰Ô˘ ¢˘Ô ı¤ÛÂȘ ·Ófi‰Ô˘ Î·È ÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ı· ÎÚÈı› ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ °ã ηÙËÁÔÚ›·˜. TÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜, Ë E.N. ¶·ÚÂÎÎÏËÛÈ¿˜, Ë AÁ›· N¿· Î·È Ë ENA¢ ¶fiÏ˘ XÚ˘ÛÔ¯Ô‡˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ‰˘Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô Î·È ı· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ EıÓÈÎfi ÕÛÛÈ·˜ ÛÙËÓ Bã ηÙËÁÔÚ›·. H ¶·ÚÂÎÎÏËÛÈ¿ ·‡ÚÈÔ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ AEZ Î·È Ì ӛÎË ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. H AÁ›· N¿· ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ EıÓÈÎfi ÕÛÛÈ·˜ Î·È ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ENA¢, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ¢ÈÁÂÓ‹ OÚfiÎÏÈÓ˘, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Ë ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹.

™ÙÔÓ ˘ı̤ӷ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ HÚ·ÎÏ‹, Î·È Ë MEA¶ ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‹ÙÙ· Ù˘ ·fi ÙËÓ ¶·ÚÂÎÎÏËÛÈ¿. ŒÙÛÈ

ÛÙËÓ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÎÚÈı› ÌÈ· ı¤ÛË ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ì ˘Ô„‹ÊȘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ¢ÈÁÂÓ‹ OÚfiÎÏÈÓ˘ Î·È EÏ›‰·˜,

TË ¢Â˘Ù¤Ú· ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi °ã Î·È ¢ã ηÙËÁÔÚ›·˜ ∏ ∫˘Úȷ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È¿ÛÎÂ„Ë T‡Ô˘ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 11:00 .Ì. ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ °™¶ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∫fiη-∫fiÏ· °’ – ¢’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ 2010/2011 ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂¡∞¢ ¶fiÏ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÕÛÛÈ·˜. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ, ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫fiη-∫fiÏ· Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫√¶. √ ÙÂÏÈÎfi˜, fiˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ °™¶ Ë ÒÚ· 4.00 Ì.Ì. Î·È ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·¢ı›·˜ ·fi ÙËÓ LTV.

Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘. O ¢ÈÁÂÓ‹˜, fiˆ˜ ÚÔӷʤڷÌÂ, ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ENA, Ô˘ ΢ÓËÁ¿ ¿ÓÔ‰Ô, ÂÓÒ Ë EÏ›‰· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË AÓ·Á¤ÓÓËÛË °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜. ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ∂.¡. ¶·ÚÂÎÎÏËÛÈ¿˜-∞∂∑ ∏Ú·ÎÏ‹˜ °ÂÚÔÏ¿ÎÎÔ˘-ª∂∞¶ ¢ÈÁÂÓ‹˜ √ÚfiÎÏÈÓ˘-∂¡∞¢ ¶fiÏ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡˜ ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ ∫ÈÙ›Ô˘-ºÚ¤Ó·ÚÔ˜ FC 2006 ∞∂∫ ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ-¡&™ ∂Ú‹Ì˘ ∂ıÓÈÎfi˜ ÕÛÛÈ·˜-∞Á›·˜ ¡¿·˜ ∂Ï›‰· •˘ÏÔÊ¿ÁÔ˘-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜ ñ flÚ· ¤Ó·Ú͢ Ë 4:30 ÌÂÙ·ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹.

∂¡ ¶·ÚÂÎÎÏËÛÈ¿˜-∞∂∑ (M. TÛ·ÁÁ¿Ú˘, M. X·Ù˙ËÓÈÎfiÏ·, §. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘) ∏Ú·ÎÏ‹˜ °ÂÚÔÏ¿ÎÎÔ˘-ª∂∞¶ (™ÔÊ. K·Ú·ÁÈÒÚÁË, N›ÎË K·Ú·ÁÈÒÚÁË, K. BÔ‡ÚÎÔ˜) ¢ÈÁÂÓ‹˜ √ÚfiÎÏÈÓ˘-∂¡∞¢ ¶fiÏ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡˜ (M. ¶·Ó·Á‹, ¶. ¶¤ÙÚÔ˘, XÚ. XÚ›ÛÙÔ˘) ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ ∫ÈÙ›Ô˘-ºÚ¤Ó·ÚÔ˜ FC 2006 (X. °Ï˘Î‹˜, M. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, XÚ. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘) ∞∂∫ ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ-¡&™ ∂Ú‹Ì˘ (K. NÈÎÔÏ¿Ô˘, I. ™‡ÚÔ˘, K. KÔÁÎÔÚfi˙˘) ∂ıÓÈÎfi˜ ÕÛÛÈ·˜-∞Á›· ¡¿· (£. MÔ‡ÛÎÔ˜, ¶. K·Ú·Ù˙‹˜, ¶. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘) ∂Ï›‰· •˘ÏÔÊ¿ÁÔ˘-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜ (N. Aı·Ó·Û›Ô˘, N. K·ÏËÛ¤Ú·, A. ¶ÚÔÛˆÙÛ¿ÓÏ˘)

¢ã KATH°OPIA ¶.√. √ÚÌ‹‰ÂÈ·˜-¢˘Ó·Ìfi ¶ÂÚ‚ÔÏÈÒÓ (XÚ. AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, A. AÓ‰Ú¤Ô˘, ¢. ™Î·Ô‡ÏÏ˘) ∫·ÚÌÈÒÙÈÛÛ· ¶ÔÏÂÌȉÈÒÓ-ŒÓˆÛË ∫ÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ¿˜ (N. ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜, I. §·˙¿ÚÔ˘, A. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜) ºÔ›ÓÈη˜ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡˜-∞¯˘ÚÒÓ·˜ §ÈÔÂÙÚ›Ô˘ (¢. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, M. K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘) ¶√§/∞∂ ª·ÚˆÓ›Ô˘-∞Û›˜ ¶‡Ï·˜ (AÓÙ. XÚÙÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, I. ™Î·ÏÈÒÙ˘, AÓÙ. AÓÙˆÓ›Ô˘) ∫ÈÛÛfi˜ FC-£√´ §·Î·Ù¿ÌÈ·˜ (XÚ. X. ™·Ófi˜, B. ‚·ÛÈÏ›Ԣ, E˘·Á. E˘·ÁfiÚÔ˘) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∆Ú·¯ˆÓ›Ô˘-∫&∂ ∆Ú·¯ˆÓ›Ô˘ (B. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, XÚ. ™·Ófi˜, Mȯ. M·Ú›ÓÔ˘) ¶.√. •˘ÏÔÙ‡ÌÔ˘-∂ıÓÈÎfi˜ §·ÙÛÈÒÓ (™Ù. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, °Ú. AÛÚ‹˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘) * flÚ· ¤Ó·Ú͢: 4:30 Ì.Ì.


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ñ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

25

TO PO™TEP 1. ANTøNIOY XPI™TO™ 2. API™TOTE§OY™ KøN™TANTINO™ 3. °EøP°IOY ANTPEA™ 4. ¢HMHTPIOY ANTPEA™ 5. ¢HMHTPIOY PAºAH§ 6. EPMO°ENI¢H™ NIKO§A™ 7. ZHNøNO™ XPI™TO™ 8. £PA™YBOY§I¢H™ MIXA§H™ 9. Iø™HºI¢H™ £EO¢øPO™ 10. KAPA°IANNH™ MIXA§H™ 11. KøN™TANTINOY KYPIAKO™ 12. MIXAH§I¢H™ KøN™TANTINO™ 13. NIKO§A´¢H™ NIKO§A™ 14. NIKO§AOY PAºAH§ 15. ONOYºPIOY ANTPEA™ 16. ¶ANA°IøTOY MO¢E™TO™ 17. ¶APMA•H™ MAPINO™ 18. ™¶O§IAPIT™ MATIA™ 19. ™TEºANOY °IANNH™ (T) 20. ºANTAPO™ XAPA§AM¶O™ (T) 21. ºA™OY§IøTH™ XPI™TO™ 22. XPI™TOY XPI™TO¢OY§O™ 23. ZANTH™ ANTPEA™ (ÙÂÚÌ.)

H ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ AfiÏψӷ.

H OMA¢A TøN U13 TOY A¶O§§øNA ¢EN EXA™E OYTE ENA BA£MO

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ì ÔÏÏ¿ ÚÂÎfiÚ O ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜.

OI ™KOPEP 1. £Âfi‰ˆÚÔ˜ IˆÛËÊ›‰Ë˜ 53 2. M·Ù›·˜ ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 40 3. P·Ê·‹Ï ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 17 4. NÈÎfiÏ·˜ NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ 10 5. K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 10 6. NÈÎfiÏ·˜ EÚÌÔÁÂÓ›‰Ë˜ 8 7. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜ 5 8. M¿ÚÈÔ˜ ¶·ÚÌ·Í‹˜ 5 9. XÚ‹ÛÙÔ˜ Z‹ÓˆÓÔ˜ 4 10. XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ XÚ‹ÛÙÔ˘ 2 11. P·Ê·‹Ï NÈÎÔÏ¿Ô˘ 2 12. AÓ‰Ú¤·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 2 13. AÓ‰Ú¤·˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 14. AÓ‰Ú¤·˜ OÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ 1 15. XÚ‹ÛÙÔ˜ AÓÙˆÓ›Ô˘ 1 16. Mfi‰ÂÛÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 1 17. A˘ÙÔÁÎfiÏ 1

OÈ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ¶·›‰ˆÓ U13 OÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ U13 ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ›ӷÈ: 2007-2008: AE§ 2008-2009: A¶O§§øNA™ 2009-2010: ANOP£ø™H 2010-2011: A¶O§§øNA™

H ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ AE§ U17 ™ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Ì·˜ ¤Î‰ÔÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ˘˜ U17 ÔÌ¿‰· Ù˘ AE§.

THN ™E§I¢A °PAºEI O Kø™TA™ APABH™

O AfiÏψӷ˜ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ U13 ·Ó¿ÍÈ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÚÂÎfiÚ, Ô˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ηٷÚÚ›„ÂÈ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. TÂÚÌ¿ÙÈÛ ·‹ÙÙËÙÔ˜ Ì ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ·ÊÔ‡ Û 22 ·ÁÒÓ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 66 ‚·ıÌÔ‡˜, οÙÈ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ¿¯ÚÔÓÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·›‰ˆÓ U13. H ÔÌ¿‰· ÙˆÓ “΢·ÓfiÏÂ˘ÎˆÓ” Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ η٤¯ÂÈ ·fi ʤÙÔ˜ fiÏ· Ù· ÚÂÎfiÚ. ™ËÌ›ˆÛ 22 ӛΘ, ‰ÂÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ η̛· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‹ÙÙ·. E›¯Â ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË Ì 164 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· Ì ·ıËÙÈÎfi ÌfiÓÔ 13 Ù¤ÚÌ·Ù·. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ›¯Â ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÚÒÙÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ IˆÛËÊ›‰Ë, Ì 53 Ù¤ÚÌ·Ù·, Î·È M·Ù›·˜ ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜, Ì 40 Ù¤ÚÌ·Ù·. O £Âfi‰ˆÚÔ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ KO¶ Î·È Ô M·Ù›·˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜. AÍ›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ¢. MÈÏÙÈ¿‰Ô˘

H ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÛÙÔÓ M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ ·fi ÙÔÓ °.°. Ù˘ KO¶ º. B¿ÎË. Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, N›ÎÔ º·ÛÔ˘ÏÈÒÙË Î·È AÓÙÒÓË AÓÙˆÓ›Ô˘. ñ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ O ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ U13 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· 14 ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ

ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì·˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “H ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ οӷÌ Ì ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰· Ì ·È‰È¿ Ô˘ ›¯·Ó fiÚÂÍË Î·È ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÎÏËÚ¿. O ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ı¤Û·Ì ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ›̷ÛÙÂ

ÚÒÙÔÈ Û fiÏ·. Afi ‚·ıÌÔ‡˜, Â›ıÂÛË, ¿Ì˘Ó·, ÛÎfiÚÂÚ ÎÙÏ. OÈ Ó·ÚÔ› Ì·˜, Û›ÁÔ˘Ú·, ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔÈ ·›ÎÙ˜. Œ‚·Ï·Ó fï˜ ÁÂÚ¤˜ Î·È ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. E›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ˙‹ÏÔ, Ô AfiÏψӷ˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ A’ ÔÌ¿‰·”. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÂͤÊÚ·Û ¢¯·ÚÈÛٛ˜: “E˘¯·ÚÈÛÙÒ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ ÌÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜. N· ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙËÓ A’ ÔÌ¿‰·. E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·ÌÂ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ¶ÈÙÛÈÏÏ›‰Ë Î·È ¶·˘Ï›‰Ë, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜, Î. AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ. E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÊfiÚÔ˘˜ ÌÔ˘, N. º·ÛÔ˘ÏÈÒÙË Î·È AÓÙ. AÓÙˆÓ›Ô˘. TÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ê‹Óˆ ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î·È Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶¿ÌÔ X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ÚfiÛÊÂÚ ηıfiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜”.

O P·Ê·‹Ï ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ñ N. º·ÛÔ˘ÏÈÒÙ˘ O ÂÎ ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, N›ÎÔ˜ º·ÛÔ˘ÏÈÒÙ˘, Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰›Î·È· Ô AfiÏψӷ˜ ‹Ú ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÂÎfiÚ. TÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â Î·È Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ: “™˘Á¯·›Úˆ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ¢. MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·’ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ, ÌÈ· ̤ڷ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙËÓ A’ ÔÌ¿‰·.

H ¶OPEIA ¶PO™ TON TIT§O 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ - ¢O•A 8-0 (£. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 5, M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜, XÚ. Z‹ÓˆÓÔ˜, M. ¶·ÚÌ·Í‹˜) 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ - AEK 6-2: (£. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 3, M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜, M. ¶·ÚÌ·Í‹˜). 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: E£NIKO™ - A¶O§§øNA™ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ - A§KH 14-0 (£. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 4, P. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 2, N. EÚÌÔÁÂÓ›‰Ë˜ 2, N. NÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ 2, K. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, XÚ. XÚ‹ÛÙÔ˘, K˘Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·˘ÙÔÁÎÔÏ) 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¶E°EIA - A¶O§§øNA™ 1-17 (£. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 7, N. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ 2, K˘Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2, P. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 2, P·Ê. NÈÎÔÏ¿Ô˘, XÚ. Z‹ÓˆÓÔ˜, A. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, M. ¶·ÚÌ·Í‹˜). 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ - A¶OE§ 3-2 (£. IˆÛËÊ›‰Ë˜, P·Ê. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, K. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜). 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: O§YM¶IAKO™ -

A¶O§§øNA™ 1-5 (P. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 2, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜, M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜, P. NÈÎÔÏ¿Ô˘). 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ - AE§ 6-2 (P. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 2, XÚ. Z‹ÓˆÓÔ˜, K˘Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, N. EÚÌÔÁÂÓ›‰Ë˜). 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: EPMH™ - A¶O§§øNA™ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ - ENø™H 9-0 (£. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 3, M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 3, M. ¶·ÚÌ·Í‹˜, K˘Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, XÚ. Z‹ÓˆÓÔ˜) 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ANOP£ø™H A¶O§§øNA™ 0-5 (£. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 2, M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜, XÚ. AÓÙˆÓ›Ô˘) 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ A.E.¶AºO™ 7-1 (M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 3, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 2, N. EÚÌÔÁÂÓ›‰Ë˜, M. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘) 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: OMONOIA A¶O§§øNA™ 0-6 (M.™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 2,

£. IˆÛËÊ›‰Ë˜, P. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, N. EÚÌÔÁÂÓ›‰Ë˜, A. °ÂˆÚÁ›Ô˘) 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¢O•A - A¶O§§øNA™ 0-11 (M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 3, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 2, P. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, K˘Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M. ¶·ÚÌ·Í‹˜, K. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜) 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: AEK - A¶O§§øNA™ 0-9 (£. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 4, M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 3, P. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, N. EÚÌÔÁÂÓ›‰Ë˜) 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ E£NIKO™ 17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A§KH - A¶O§§øNA™ 0-14 (£. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 5, M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 5, P. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 2, K. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, N. NÈÎÔÏ·˚‰Ë˜) 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ - ¶E°EIA 15-0 (£.IˆÛËÊ›‰Ë˜ 5, M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 2, N. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ 3, K˘Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. A. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, K. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, A. °ÂˆÚÁ›Ô˘). 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶OE§ - A¶O§§øNA™

1-2 (M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜, P·Ê. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘) 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ O§YM¶IAKO™ 5-0 (M.™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 3, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜, N. NÈÎÔÏ·˚‰Ë˜) 21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: 1-3 (K˘Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, P. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, N. NÈÎÔÏ·˚‰Ë˜) 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ - EPMH™ 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ENø™H - A¶O§§øNA™ 0-7 (M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 3, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜, K˘Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, N. EÚÌÔÁÂÓ›‰Ë˜, N. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜) 24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ ANOP£ø™H 6-0 (M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 3, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜ 2, N. EÚÌÔÁÂÓ›‰Ë˜) 25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A.E.¶AºO™ A¶O§§øNA™ 1-4 (M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜ 2, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜, A. OÓÔ˘ÊÚ›Ô˘) 26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: A¶O§§øNA™ OMONOIA 2-1 (M. ™fiÏÈ·ÚÈÙ˜, £. IˆÛËÊ›‰Ë˜)


26

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

ñ ı¤Ì·Ù·

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

∂¶∞£§√ CARLSBERG ¡ÈÎËÙ‹˜ M·ÚÙ›Ô˘ Ô P¿ÌÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ ƒπ∫, ∞Ó‰Ú¤· ¶ÔÁÈ·Ù˙‹, "∫·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜" ÙÔ˘ ∂¿ıÏÔ˘ ◊ıÔ˘˜, ∆¤¯Ó˘ Î·È ∞ÚÂÙ‹˜ CARLSBERG ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ∫ÚÈÛÙÔ‚¿Ô ƒ¿ÌÔ˜ Ù˘ ∞¡√ƒ£ø™∏™, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚Ú·‚¢Ù› Ì ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂¿ıÏÔ˘ CARLSBERG Î·È Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ˘fi‰ÂÈÍË Ë ÂÙ·ÈÚ›· CARLSBERG ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Û ¤Ó· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ. TË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ ‹Ú·Ó ÔÈ Û˘ÌÔ‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ƒ¿ÌÔ˜, ™Ù·ÓÈÛÏ¿‚ ∞ÁΤÏÔÊ Î·È ™Â̤‰Ô ∫·ÊÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ñ °È· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ÌËÓfi˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Á΢Ú›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ã ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010/2011, Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ 19 Î·È 20/03/11, „‹ÊÔ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ãŒ·ıÏÔ ã◊ıÔ˘˜, ∆¤¯Ó˘ Î·È ∞ÚÂÙ‹˜ CARLSBERG, ‹Ú·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: 1. ™Â̤‰Ô ∫·ÊÔ‡ ............................................... ∞ÓfiÚıˆÛË 2. ¶¿ÔÏÔ ∑ÔÚ˙ ......................................................... ∞¶√∂§ 3. ∫ÚÈÛÙÔ‚¿Ô ƒ¿ÌÔ˜ ........................................... ∞ÓfiÚıˆÛË 4. ¡Ù· ™›Ï‚· ............................................. ∂.¡. ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ô˘ 5. ¡Ô‡ÓÔ ªÔڿȘ ..................................................... ∞¶√∂§ 6. MÔ˘ÛÙ·Ê¿ M·ÓÁÎÔ‡Ú· ................................... AfiÏÏˆÓ 7. ∑Ô¿Ô ¶¿ÔÏÔ ................................................. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

O ¶A°KY¶PIO™ NEA™ YOPKH™ ¶PøTA£§HTH™ XEIMøNA H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Á·ÚÈÔ˘ N¤·˜ YfiÚ΢ ·Ó·‰Â›¯‰ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·Î¿ıÂÎÙË ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Î·È ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ N¤·˜ YfiÚ΢. ™Â 11 ·ÁÒÓ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Á·ÚÈÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÂÙ¿ ӛΘ, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ ¤ÏËÍ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¿„ÔÁ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Á·ÚÈÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÚÈÔ˘ N¤·˜ YfiÚ΢ Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Û ÂȉÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û˘Ó¯¿ÚË, ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiÛÔ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› ʤÙÔ˜. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

T· ÊÔÈÙËÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â‡ÎÔÏ· ·fi fi,ÙÈ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ΤډÈÛ·Ó ÙȘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ Ì 3-0, ·ÊÔ‡ ¤·ÈÍ·Ó Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ‚ÔÏÂ˚ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÂÙ Ì ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ›, ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜. TÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ΤډÈÛ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· Ì 3-0 ÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. BO§E´ AN¢PøN ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ-∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 3-0 ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ K‡ÚÔ˘-∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 3-1 ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ -¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ 1-3 ¶IN°K- ¶O°K ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ -¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ K‡ÚÔ˘ 0-3 FUTSAL °À¡∞π∫ø¡ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ-¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ K‡ÚÔ˘ 13-1 ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ-∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 3-2

O ÕÁÁÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ X¿Ô˘·ÚÙÓ °Ô˘›ÏÎÈÓÛÔÓ ÛÙÔ ‚‹Ì·.

«¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ·ÚÈÛÙ›·˜ Î·È ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜» ªÂ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÊıËÎÂ Ë ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ ‰È·ÚÂÔ‡˜ ÕÁÁÏÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ X¿Ô˘·ÚÓÙ °Ô˘›ÏÎÈÓÛÔÓ Ì ı¤Ì·: «¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ·ÚÈÛÙ›·˜ Î·È ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜» ÛÙÔ Marfin Laiki Sporting Club (§·ÙÛÈ¿). ÷ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË ‰È¿ÏÂÍË, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ Marfin Laiki Bank, ¡ÂÔÎÏ‹˜ §˘Û¿Ó‰ÚÔ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ٷ ηıfiÏ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·ıÏËÙÈο Û˘ÌfiÛÈ·, ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞η‰ËÌÈÒÓ, ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ Marfin Laiki All Star Game, Ì ‰È·Ï¤ÍÂȘ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ë Marfin Laiki Bank ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ηıÈÂÚÒÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô ¯ÔÚËÁÔ‡ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ¤Ó·Ó ·ÓÔÈÎÙfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ

∞fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯‹˜ Ë ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ X¿Ô˘·ÚÓÙ °Ô˘›ÏÎÈÓÛÔÓ ·fi ÙË Marfin Laiki Bank °Ô˘›ÏÎÈÓÛÔÓ, Ô Î. §˘Û¿Ó‰ÚÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: «∂›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ë ¯·Ú¿ Ì·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰È·ÚÂ‹ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È ÔÌÈÏËÙ‹ fiˆ˜ Ô X¿Ô˘·ÚÓÙ °Ô˘›ÏÎÈÓÛÔÓ, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ¢ڇÙÂÚ·».

EÁη›ÓÈ· ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙË °·Ï¿Ù· √ ∫˘ÚÈ·Îfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ÒÚ· 11.00 .Ì ÙÂÏÂÙ‹ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÃÚ‹ÛÂˆÓ «Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∫√À∫√À§∞ƒπ¢∏™» ÛÙË °·Ï¿Ù·. ∆· ÂÁη›ÓÈ· ı· ÙÂϤÛÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, ˘Ô˘ÚÁÔ›, ·Ú¯ËÁÔ› ‹ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ·ıÏËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηÈ

¿ÏÏÔÈ Â›ÛËÌÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ °·Ï¿Ù·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™ÔϤ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï·Ú›‰Ë. - ∆ˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ı· ÚÔËÁËı› ÛÙȘ 9.00 .Ì. ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï·Ú›‰Ë ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ¶·Ó·Á›·˜ √‰ËÁ‹ÙÚÈ·˜ °·Ï¿Ù·˜ Î·È ÛÙȘ 9.45 .Ì. ı· Á›ÓÂÈ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ °·Ï¿Ù·˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ‰ÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ «¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘».

√ X¿Ô˘·ÚÓÙ °Ô˘›ÏÎÈÓÛÔÓ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙËÓ Premier League. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ §ÈÓÙ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ 1991-92. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Û ÛÂÈÚ¿ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜. √ ‰È·ÚÂ‹˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì ÁÏ·Ê˘Úfi ÙÚfiÔ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∆Ë ‰È¿ÏÂÍË, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Marfin Laiki, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ˘ÎÓfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ·fi ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ·ÁÒÓ˜ Kickboxing ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÌÔÛÔÓ‰›· W.K.N. (www.worldkickboxingnetwork.com) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ kickboxing ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Pavilion Hall §Â˘ÎˆÛ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ªÂÚÈο ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ AÚÙÔ‡ÚÔ˜ ∞ÎÔÈ¿Ó (Paphos team), Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÛÙ· 72.100 ÎÈÏ¿ Û ¤Ó· ·ÁÒÓ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Á‡ÚˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ÏÂÙÒÓ, ªÔÁÈ¿Ó ¢ÈÌÈÙÚfi‚ (Paphos team), πˆÓ¿˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘( Paphos team) Î.¿. To ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜, fï˜, Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂˘ÚÒ˘ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶¿ÊÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ù›ÙÏÔ ÛÙ· 88.200 ÎÈÏ¿ Ì ÙÔÓ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Û ¤Ó· ·ÁÒÓ· ¤ÓÙ Á‡ÚˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÏÂÙÒÓ. √È Â›ÛÔ‰ÔÈ ÛÙÔ Pavilion ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 17:30 Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 18:00


ñ Ì¿ÛÎÂÙ - ‚fiÏÂ˚

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

27

M¶A™KET/ MIAN AKOMH NIKH £E§OYN E£A KAI AE§ °IA NA ¶POKPI£OYN ™TON TE§IKO

H Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ

A¶OE§-E£A Î·È KÂÚ·˘Ófi˜-AE§ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ÂÙ¿ ̤Ú˜.

H Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ... A˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıfiÛÊ·ÈÚ·˜ O¶A¶, ÛÙÔ ÔÔ›Ô E£A Î·È AE§, ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· Ê·‚ÔÚ› A¶OE§ Î·È KÂÚ·˘Ófi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÈ· Ó›ÎË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. TfiÛÔ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ŒÁΈÌ˘, fiÛÔ Î·È Ë ÏÂÌÂÛÈ·Ó‹ ÔÌ¿‰· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë Ì 2-0 ÛÙȘ ӛΘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ·˘ÚÈ·Ó¿ (27/3) ÙÚ›Ù· ·È¯Ó›‰È·, ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó, ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο. ñ H E£A Ó›ÎËÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔ Cytavision A¶OE§ Ì 87-75 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË TÂÙ¿ÚÙË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË

K˘Úȷ΋ ›¯Â “Û¿ÛÂÈ” ÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ “Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ó›ÎË. AÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ë E£A Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ A¶OE§, ÙfiÙ ı· ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ ›¯Â ÚÔËÁËı› Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Î˘¤ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο Ù˘. TÔ Cytavision A¶OE§, ÁÈ· Ó· ÂÏ›˙ÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙÔ §Â˘ÎfiıÂÔ (19:30) Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Û 2-1. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÚÂȘ ӛΘ. ñ H AE§, Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË, ΤډÈÛ ÛÙË §ÂÌÂÛfi ÁÈ· 2Ë ÊÔÚ¿ ÙÔÓ KÂÚ·˘Ófi (88-73)

Î·È ÚÔËÁÂ›Ù·È 2-0 ÛÙȘ ӛΘ. √È «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ», Ì ÚÔÔÓËÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘˜ ™‡ÚÔ˘-∞ÛˆÓ›ÙË, ›¯·Ó Î·È ¿ÏÈ Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ «ÂÚ˘ıÚÔΛÙÚÈÓÔ˘˜» Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙË §ÂÌÂÛfi. ™ÙÔÓ ·ã ËÌÈÙÂÏÈÎfi ›¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ ¿ÏÈ ÙÔÓ KÂÚ·˘Ófi ÛÙÔ ™ÙÚfi‚ÔÏÔ. M ӛÎË ·‡ÚÈÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “KÒÛÙ·˜ ¶··¤ÏÏËÓ·˜” (18:00) Ë AE§ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. O KÂÚ·˘Ófi˜, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °È·ÓÓ·Ú¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ M¤ÌÔ˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ “˙ˆÓÙ·Ófi˜” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ÔfiÙ ı· Ù· ·›ÍÂÈ fiÏ· ÁÈ· fiÏ· Û ٤ٷÚÙÔ ·ÁÒÓ· ÛÙË §ÂÌÂÛfi.

BO§E´/ TA KOPIT™IA TOY A¶O§§øNA ¶ANH°YPI™AN °IA ¶PøTH ºOPA TON TIT§O

ÕÍȘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ

O ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ, NÙÈÌ›ÙÚÈ §¤ÙÛÈÂÊ, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÙfiÛÊ·ÈÚ·˜ N›ÎÔ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘.

OÈ ÂÙÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ AfiÏψӷ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÌÈ·Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ AfiÏψӷ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. K¤Ú‰ÈÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 3-0 ÙËÓ OÏ˘ÌÈ¿‰· Î·È ‹Ú·Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ŒÓ·˜ Ù›ÙÏÔ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ AfiÏψӷ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ·Ó¿ÏÔÁ·. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Da Noi ∞∂§ ÙËÓ TÚ›ÙË 29 M·ÚÙ›Ô˘. ∆Ô Î‡ÂÏÏÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ÁÈ· Ó· ·Ú·‰Ôı› Í·Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∫√¶∂, Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ñ §¤ÙÛÂÊ: AÍ›˙·Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘

ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜, ·ÏÈfi˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚, NÙÈÌ›ÙÚÔ §¤ÙÛÈÂÊ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¿ÍÈ˙ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. «∞Í›˙·Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ◊Ì·ÛÙ·Ó Ë ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. µ¤‚·È· ‹Ù·Ó ÓÙ¤ÚÌÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È ÙËÓ ∞∂§, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Ôχ ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ fiÙÈ ¯¿Û·Ì ٷ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÂÙ. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ Î·È ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ Ì·˜». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ÂÓÒ ·ÊȤڈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: «∆ÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ∂‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· Î·È ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ªÂ fiÔÈ·Ó ·fi ÙȘ ∞ÓfiÚıˆÛË ‹ ∞∂§ Î·È ·Ó ·›ÍÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ‹. µ·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. KÔÈÙ¿ÌÂ

ϤÔÓ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ı· ÙÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ∆Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ·ÊÈÂÚÒÓˆ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜ fiÏË ÙË ÛÂ˙fiÓ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘». ñ ∏ K. ª·Ùı·›Ô˘ ∞¶∂¡ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÛÙË µã ∫·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ù˘ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ ∫›ÙÈÔÓ. ™ÙËÓ Aã ηÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÏıÂ Ô M·Ú·ıÒÓ·˜, Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙË Bã ηÙËÁÔÚ›·. ñ H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (20‹) TÚ›ÙË 29 M·ÚÙ›Ô˘ £¤ÛÂȘ 1-4 ∞fiÏÏˆÓ ......................................... ∞∂§ ∞ÓfiÚıˆÛȘ ....................... √Ï˘ÌÈ¿‰· ¡. £¤ÛÂȘ 5-8 ∞∂∫ ∫›ÙÈÔÓ ........................ ¶·Óȉ·ÏÈ·Îfi˜ £√π ∞˘ÁfiÚÔ˘ ............................... ∞¶∂¡


28

ñ ÊfiÚÌÔ˘Ï· 1

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

E¶IME§EIA ™E§I¢A™: A§E•H™ ¶AM¶O™

™∆∏¡ ∞À™∆ƒ∞§π∞ ∞¡√π°∂π ∞Àƒπ√ ∏ ∞À§∞π∞ ∆∏™ ™∂∑√¡ 2011 ™∆∏ º√ƒª√À§∞ 1

∞fi ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ·ÎÚÔÙÂχÙÈÔ ÁÎÚ·Ó ÚÈ ÛÙÔ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ Ô ∑ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó º¤ÙÂÏ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Î·È ÂÈۋ̈˜ ·fi ‰ÈÒÎÙË Û ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ ÛÙË ºfiÚÌÔ˘Ï· 1.

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

∆√ ∫∞§∞¡∆∞ƒπ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· 27.03.2011 10.04.2011 17.04.2011 08.05.2011 22.05.2011 29.05.2011 12.06.2011 26.06.2011 10.07.2011 24.07.2011 31.07.2011 28.08.2011 11.09.2011 25.09.2011 09.10.2011 16.10.2011 30.10.2011 13.11.2011 27.11.2011

°ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ª·Ï·ÈÛ›·˜ ∫›Ó·˜ ∆Ô˘ÚΛ·˜ πÛ·Ó›·˜ ªÔÓ·Îfi ∫·Ó·‰¿ ∂˘ÚÒ˘ ª. µÚÂÙ·Ó›·˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ √˘ÁÁ·Ú›·˜ µÂÏÁ›Ô˘ πÙ·Ï›·˜ ™ÈÁηÔ‡Ú˘ π·ˆÓ›·˜ µ. ∫ÔÚ¤·˜ πÓ‰›·˜ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ µÚ·˙ÈÏ›·˜

∆ÔÔıÂÛ›· ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË ∫Ô˘¿Ï· §Ô˘ÌÔ‡Ú ™·ÁÎ¿Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË µ·ÚÎÂÏÒÓË ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ ªfiÓÙÚÂ·Ï µ·Ï¤ÓıÈ· ™›Ï‚ÂÚÛÙÔÔ˘Ó ¡›ÚÌÔ˘ÚÁÎ µÔ˘‰·¤ÛÙË ™· ªfiÓÙÛ· ™ÈÁηÔ‡ÚË ™Ô˘˙ԇη °¤ÔÓÁÎ·Ì ¡¤Ô ¢Âϯ› ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ ™¿Ô ¶¿Ô˘ÏÔ

™ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ º¤ÙÂÏ ªÂ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ¤ÎÚ˘ıÌË ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ª·¯Ú¤ÈÓ, Ë ºfiÚÌÔ˘Ï· 1 ·ÓÔ›ÁÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ 2015 ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ™ÙÔ «ÕÏÌÂÚÙ ¶·Úλ Ù˘ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∑ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó º¤ÙÂÏ, ÙÔ˘ Ó·ÚfiÙÂÚÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ º1, Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÒÓ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÎıÚÔÓ›ÛÔ˘Ó. √ ÔÌfiÛÙ·‚Ïfi˜ ÙÔ˘ ª·ÚÎ √˘¤ÌÂÚ (Û.Û. Ô‰ËÁ› ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ Î·È ÛÙ· 34 ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ Ó· ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹), Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ Ù˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ∞ÏfiÓÛÔ (Û.Û. ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÍÂοı·ÚÔ ¡Ô1 ÛÙË ºÂÚ¿ÚÈ), ÔÈ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∆˙¤ÓÛÔÓ ª¿ÙÔÓ Î·È §ÈԇȘ ÿÌÈÏÙÔÓ (Û.Û. ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ë ª·Î§¿ÚÂÓ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘) Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ ª›¯·ÂÏ ™Ô‡Ì·¯ÂÚ Î·È ¡›ÎÔ ƒfiÛÌÂÚÁÎ Ù˘ ªÂÚÙÛ¤ÓÙ˜ (Û.Û. ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÏÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹) ı· Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔÈ

·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ñ √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Õ·ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ÛÙȘ ÔÏϤ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ· Ì˘·Ï¿ Ù˘ FIA. ∏ «∞.Ù.∫.» Û·˜ ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ì›· ÚÔ˜ Ì›·. 1. ∂§∞™∆π∫∞: ∞fi ÙÔ 2011 Î·È ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¶ÈÚ¤ÏÈ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÂÓÈ·›ˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ªÚ›Ù˙ÛÙÔÔ˘Ó, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi 13 ¯ÚfiÓÈ· (·fi ÙÔ 2009 ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Moto GP Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο). ∞Ó¿ ÁÎÚ·Ó ÚÈ Ë ¶ÈÚ¤ÏÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰‡Ô Ì›ÁÌ·Ù· (ÛÎÏËÚfi Î·È Ì·Ï·Îfi), Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ÈÏfiÙÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‚Úfi¯ÈÓ· ÂÏ·ÛÙÈο. ∆· Ó¤· Ï¿ÛÙȯ· Êı›ÚÔÓÙ·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· (·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ôχ 15 Á‡ÚÔ˘˜), Û˘ÓÂÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÔÎÙ¿ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÂÓfi˜ ÌÔÓÔıÂÛ›Ô˘ ÛÙ· ÈÙ˜. ∏ ¶ÈÚ¤ÏÈ ı· ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ Áfi̘: ‚Úfi¯ÈÓ· (ÔÚÙÔηϛ),

ÂӉȿÌÂÛ· (Á·Ï¿˙ÈÔ), Ôχ ̷Ϸο (ÎfiÎÎÈÓÔ), ̷Ϸο (ΛÙÚÈÓÔ), ÌÂÛ·›· (ÏÂ˘Î¿), ÛÎÏËÚ¿ (·ÛËÌ›). 2. ∞∂ƒ√¢À¡∞ªπ∫∏: ªÂ ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ οı ÈÏfiÙÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ó˘„ÒÓÂÈ ‹ Ó· ‚˘ı›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Ͽη ÙÔ˘ ›Ûˆ ÙÂÚ˘Á›Ô˘ ηٿ 50 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÒÛÙ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÚÔÛÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘. ∆Ô ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ "Boost-Button" (ÎÔ˘Ì› ÒıËÛ˘) ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Î·È ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· fï˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ Á‡ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÎÚ·Ó ÚÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ Á‡ÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÙÔ ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ÂÌÚfiÛıÈÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ, Ô ‰ÈÏfi˜ ‰È·¯‡Ù˘ Î·È ÙÔ F-duct. 3. π∂ƒ∞ƒÃπ∞: ªÂÙ¿ ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ÛοӉ·ÏÔ ºÂÚ¿ÚÈ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ FIA ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ¿ÚÛË Ù‹˜ Â› ¯ÚfiÓÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ··ÁfiÚ¢Û˘

√π √ª∞¢∂™ √Ì¿‰·

¡ÙÂÌÔ‡ÙÔ ÛÙË º1

ƒÂÓÙ ªÔ˘Ï

∫Ú›ÛÙÈ·Ó ÃfiÚÓÂÚ

2005 ∞˘ÛÙÚ·Ï›·

ª·Î§¿ÚÂÓ-ªÂÚÙÛ¤ÓÙ˜

ª¿ÚÙÈÓ √˘›ÙÌ·Ú˜

1966 ªÔÓ·Îfi

™Ù¤Ê·ÓÔ ¡ÙÔÌÂÓÈοÏÈ

1950 ªÔÓ·Îfi

ªÂÚÙÛ¤ÓÙ˜

ƒÔ˜ ªÚÔÓ

1954 °·ÏÏ›·

§fiÙÔ˘˜ ƒÂÓfi

ŒÚÈÎ ªÔ˘Á¤

1977 ª. µÚÂÙ·Ó›·

√˘›Ïȷ̘

ºÚ·ÓÎ √˘›Ïȷ̘

1978 ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹

ºÔÚ˜ ÿÓÙÈ·

¢Ú. µÈÙ˙¤È ª¿ÏÈ·

2008 ∞˘ÛÙÚ·Ï›·

∑¿Ô˘ÌÂÚ

¶¤ÙÂÚ ∑¿Ô˘ÌÂÚ

1993 ¡. ∞ÊÚÈ΋

∆fiÚÔ ƒfiÛÔ

ºÚ·ÓÙ˜ ∆ÔÛÙ

2006 ª·¯Ú¤ÈÓ

∫fiÏÈÓ ∫ÔϘ

2010 ∞˘ÛÙÚ·Ï›·

∆˙ÔÓ ªÔ˘ı

2010 ∞˘ÛÙÚ·Ï›·

∆fiÓÈ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜

2010 ∞˘ÛÙÚ·Ï›·

πÛ¿ÓÈ· ª·ÚÔ‡ÛÈ· µ¤ÚÙ˙ÈÓ §fiÙÔ˘˜

ŒÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ Ë ¶ÈÚ¤ÏÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ºfiÚÌÔ˘Ï· 1, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηȅ Ôχ¯ÚˆÌË! ÚfiÛıÂÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ KERS ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi Ù· 620 ÛÙ· 640 ÎÈÏ¿. 7. ∫∞¡√¡∞™ 107%: ∂·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2002 Î·È ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÛÙÔÓ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ηٿ 107% ÈÔ ·ÚÁfi˜ ·fi ÙÔÓ Ù·¯‡ÙÂÚÔ, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ¶·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ: Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ·Ó Û οÔÈ·Ó ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. 8. ¶√π¡∂™: √È ·ÁˆÓÔ‰›Î˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ‰È¤Ï¢Û˘ (Drive-Through-Penalty), ÙËÓ

ÔÈÓ‹ 10 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ ‹ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÂÓfi˜ ÈÏfiÙÔ˘ Ì ˘Ô¯ÒÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÁÎÚ·Ó ÚÈ. √ Ó¤Ô˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÈÓÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÈÓ¤˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ·! 9. ∞¶√∫§∂π™ª√™ ª∏Ã∞¡π∫ø¡: √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÌÔÓÔı¤ÛÈ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È. √È Ì˯·ÓÈÎÔ› Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ fi¯ËÌ· ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô ÂÍ¿ˆÚˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚÔfiÓËÛË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ οı ÔÌ¿‰· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ηÓÔÓÈÛÌfi.

√π √¢∏°√π ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜

ºÂÚ¿ÚÈ

‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÈÏfiÙˆÓ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÂÊ’ ÂÍ‹˜ ı· ÌÔÚ› ·ÙÈÌÒÚËÙ· Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÔÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Û οı ·ÁÒÓ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ıÏËÌ· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. 4. KERS: ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ∞Ó¿ÎÙËÛ˘ ∫ÈÓËÙÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (Kinetic Energy Recovery System) ·ÔıË·ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ Ì˯·ÓÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÌÔÚ› Ì’ ¤Ó· ÎÔ˘Ì› Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó¿ Á‡ÚÔ ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ 82 ›Ô˘˜ ÁÈ· 6,67 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ. ∆Ô KERS ›¯Â ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ÙÔ 2009, Î·È ·Ô˘Û›·Û ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂʤÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ. 5. ∫πµø∆π√ ∆∞ÃÀ∆∏∆ø¡: ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ (Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜), ÂʤÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ¤ÓÙ ÁÎÚ·Ó ÚÈ. ∏ ÚÒÙË ¤ÎÙ·ÎÙË ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ̤ÓÂÈ ·ÙÈÌÒÚËÙË, fï˜ Û οı ÂfiÌÂÓË Ô ÈÏfiÙÔ˜ ı· ˘Ô¯ˆÚ› ηٿ ¤ÓÙ ı¤ÛÂȘ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο. 6. µ∞ƒ√™ √Ã∏ª∞∆√™: ∆Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÓÂη ÙÔ˘

ŸÓÔÌ· (ÃÒÚ·) ............................................................................ √Ì¿‰· ∑ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó º¤ÙÂÏ (°ÂÚÌ·Ó›·) .................................................. ƒÂÓÙ ªÔ˘Ï ª·ÚÎ √˘¤ÌÂÚ (∞˘ÛÙÚ·Ï›·) .................................................... ƒÂÓÙ ªÔ˘Ï §ÈԇȘ ÿÌÈÏÙÔÓ (∞ÁÁÏ›·) ........................................ ª·Î§¿ÚÂÓ-ªÂÚÙÛ¤ÓÙ˜ ∆˙¤ÓÛÔÓ ª¿ÙÔÓ (∞ÁÁÏ›·) ....................................... ª·Î§¿ÚÂÓ-ªÂÚÙÛ¤ÓÙ˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ∞ÏfiÓÛÔ (πÛ·Ó›·) ............................................................ ºÂÚ¿ÚÈ ºÂÏ› ª¿Û· (µÚ·˙ÈÏ›·) .................................................................. ºÂÚ¿ÚÈ ¡›ÎÔ ƒfiÛÌÂÚÁÎ (°ÂÚÌ·Ó›·) .................................................... ªÂÚÙÛ¤ÓÙ˜ ª›¯·ÂÏ ™Ô‡Ì·¯ÂÚ (°ÂÚÌ·Ó›·) .................................................. ªÂÚÙÛ¤ÓÙ˜ µÈÙ¿ÏÈ ¶ÂÙÚfiÊ (ƒˆÛ›·) ........................................................... §fiÙÔ˘˜ ƒÂÓfi ¡ÈΠÿÈÓÙÊÂÏÓÙ (°ÂÚÌ·Ó›·) ...................................................... §fiÙÔ˘˜ ƒÂÓfi ƒÔ‡ÌÂÓ˜ ª·ÚÈΤÏÔ (µÚ·˙ÈÏ›·) .................................................. √˘›Ïȷ̘ ¶¿ÛÙÔÚ ª·ÏÓÙÔÓ¿‰Ô (µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·) .............................................. √˘›Ïȷ̘ ÕÓÙÚÈ·Ó ∑Ô‡ÙÈÏ (°ÂÚÌ·Ó›·) ......................................................... ºÔÚ˜ ÿÓÙÈ· ¶ÔÏ ÓÙÈ ƒ¤ÛÙ· (∞ÁÁÏ›·) .............................................................. ºÔÚ˜ ÿÓÙÈ· ∫·ÌÔ‡È ∫ÔÌ·ÁÈ¿ÛÈ (π·ˆÓ›·) ..................................................... ∑¿Ô˘ÌÂÚ ™¤Ú¯ÈÔ ¶¤ÚÂı (ªÂÍÈÎfi) ............................................................... ∑¿Ô˘ÌÂÚ Ã¿ÈÌ ∞ÏÁÎÂÚÛÔ˘¿ÚÈ (πÛ·Ó›·) ................................................... ∆fiÚÔ ƒfiÛÔ ™ÂÌ·ÛÙÈ¤Ó ªÔ˘ÂÌ› (∂Ï‚ÂÙ›·) .................................................. ∆fiÚÔ ƒfiÛÔ ¡·Ú¿ÈÓ ∫·ÚıÈÎÈ¿Ó (πÓ‰›·) ................................................................ πÛ¿ÓÈ· µÈÙ·ÓÙfiÓÈÔ §ÈÔ‡ÙÛÈ (πÙ·Ï›·) ............................................................. πÛ¿ÓÈ· ∑ÂÚfiÌ ÓÙ’ ∞ÌÚfiÛÈÔ (µ¤ÏÁÈÔ) .......................................... ª·ÚÔ‡ÛÈ· µ¤ÚÙ˙ÈÓ ∆›ÌÔ °ÎÏÔÎ (°ÂÚÌ·Ó›·) .................................................... ª·ÚÔ‡ÛÈ· µ¤ÚÙ˙ÈÓ Ã¤ÈÎÈ ∫Ô‚·Ï¿˚ÓÂÓ (ºÈÓÏ·Ó‰›·) .......................................................... §fiÙÔ˘˜ °È¿ÚÓÔ ∆ÚÔ‡ÏÈ (πÙ·Ï›·) .................................................................... §fiÙÔ˘˜

................. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· °¤ÓÓËÛ˘ .................................... 03.07.1987 .................................... 27.08.1976 .................................... 07.01.1985 .................................... 19.01.1980 .................................... 29.07.1981 .................................... 25.04.1981 .................................... 27.06.1985 .................................... 03.01.1969 .................................... 08.09.1984 .................................... 10.05.1977 .................................... 23.05.1972 .................................... 09.03.1985 .................................... 11.01.1983 .................................... 16.04.1986 .................................... 13.09.1986 .................................... 26.01.1989 .................................... 23.03.1990 .................................... 31.10.1988 .................................... 14.01.1977 .................................... 06.08.1981 .................................... 27.12.1985 .................................... 18.03.1982 .................................... 19.10.1981 .................................... 13.07.1974


ñ ‰ÈÂıÓ‹

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

E¶IME§EIA ™E§I¢A™: A§E•H™ ¶AM¶O™

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

29

¶ƒ√Ãøƒ∂π ∏ ∂ƒ∂À¡∞ °π∞ ∆√ ™∆√πÃ∏ª∞∆π∫√ ™∫∞¡¢∞§√ ™∆∏ ºπ¡§∞¡¢π∞

ŒÓ‰Âη ·›ÎÙ˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹! ªÈ· ÂÓ‰Âο‰· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ ˆ˜ ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ƒÔ‚¿ÓÈÂÌÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· Û›‰ÂÚ·, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·Îψ̷ Ô˘ ¤ÛÙËÓ ·ÁÒÓ˜. ∆ËÓ ›‰È· ̤ڷ ÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ°ÈÔÌ¤, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ÙÂÏ› ˘fi ÎÚ¿ÙËÛË Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ë √‡ÏÔ˘ ·Ó‹ÚÙËÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙË ∑¿ÌÈ· ̤ÛÔ˜ (Û.Û. ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô) ÂÈÛ¤Ú·Í 50.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∆Ô‡ÚÎÔ˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·ÔηχÙÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ (22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010) Ô °ÈÔÌ¤ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ-Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·’ ·˘Ùfi, fiÔ˘ ›¯Â ηٷχÛÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ √‡ÏÔ˘- Ì ÙÔÓ √˘›ÏÛÔÓ ƒ¿È ¶¤ÚÔ˘Ì·Ï (Ô ∆·˚Ï·Ó‰fi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ

∏… ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘, ¡ÙÔÌÈӛΠ°ÈÔÌ¤, Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ √‡ÏÔ˘. ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ µ·ÓÙ¿· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¿ÓÔÈÍ ÙÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘) Î·È ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ƒÔ‚¿ÓÈÂÌÈ, ¡ÙÛÈÌÔ‡ÓÈ· ª‚¤ÂÙ‚·. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ °ÈÔÌ¤ 50.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·…

ÛÈÁÔ˘Ú¤„ÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ √‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ‰È·Û‡ÚıËΠ̠5-0. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ √‡ÏÔ˘, °ÈÔ‡¯· ª¿ÏÈÓÂÓ, η٤ıÂÛ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· fiÙÈ «fiÙ·Ó ¤Ì·ı· ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ú¢ӷ, ͷӷ›‰· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Û ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ. ¢ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ٛÔÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ‰Â¯fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÂÈı¤ÛÂȘ». √ ª¿ÏÈÓÂÓ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ°ÈÔÌ¤, fiÛÔ Î·È Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔÓ‚¤Ï (Û.Û. ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ √‡ÏÔ˘ ÂΛÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÙÂÏ› Î·È ·˘Ùfi˜ ˘fi ÎÚ¿ÙËÛË) ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË 50.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Â¿Ó ¤Î·Ó·Ó ¤Ó·ÏÙÈ ‹ ¤·ÈÚÓ·Ó ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·, fï˜·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÓÓ¤· ·fi ÙÔ˘˜ 11 ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘, Ë ƒÔ‚¿ÓÈÂÌÈ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ë √‡ÏÔ˘.

¢È¿ ‚Ô‹˜ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ï·ÙÈÓ› √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ¤ÏÂÈ„·Ó ·fi ÙÔ ÎÔÁÎÚ¤ÛÔ Ù˘ UEFA ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› Â·ÓÂÍÂϤÁË ¿Ó¢ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È ‰È¿ ‚Ô‹˜. «∂›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ˘ËÚÂÙÒ ÙËÓ UEFA. ∂›Ó·È Ë ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÛÙÔ. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ UEFA Î·È ı· οӈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ˆ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÁÁÔÓÒÓ Ì·˜», ‰‹ÏˆÛÂ Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜. ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈÛΛ·Û ÙÔ ÎÔÁÎÚ¤ÛÔ ‹Ù·Ó Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘

ªÂ ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË 53 ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Ò˜ Ó· ÌË ¯·ÌÔÁÂÏ¿ Ô ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›; Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªÈÓ-÷̿Ì, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Úfi‰ÚÔ Ù˘ FIFA, ∑Â ªÏ¿ÙÂÚ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂͤÏËÍ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ

˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. ™Â ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô 75¯ÚÔÓÔ˜ ∂Ï‚ÂÙfi˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â: «°ÓˆÚ›˙ÂÙ ¿ÚÈÛÙ· ˆ˜ Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. £· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·

ÌÔ˘»! √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË ∑˘Ú›¯Ë Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂÈη˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ô ªÏ¿ÙÂÚ Û¯Â‰›·˙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ıÒÎÔ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2015. √ ªÈÓ-÷̿Ì, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍÂÏ¿ÁË, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ï›ÛÙÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ªÏ¿ÙÂÚ, Ù·Í›‰Â„ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏȇÛÂÈ „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ UEFA, §¤Ó·ÚÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ 100% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· ¿Ó ÛÙÔÓ ªÏ¿ÙÂÚ.

√‰Â‡ÂÈ Û ·ÂÚÁ›· Ë ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚ÈÛÈfiÓ ªÂ ·›ÙËÌ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Û ·ÓÔÈÎÙfi ηӿÏÈ, ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ·Ó ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·˘Ùfi ÙÔ ‰ˆÚÂ¿Ó ·È¯Ó›‰È ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜ Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ηÈ, ·Ó ÂÎÏ›„ÂÈ, ÙfiÙ ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈΤ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÛÙ· 800 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 620 Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ∂Âȉ‹ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Û ·ÓÔÈÎÙfi ηӿÏÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜, Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ÔÏϤ˜ „‹ÊÔ˘˜, ·Ó Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 2-3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ È‚ËÚÈ΋

¯ÒÚ·. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÓ·Ô̤ÓÔ˘Û˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ı· ÌÂÙ·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ë ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚ÈÛÈfiÓ ı· Ú›ÍÂÈ ·˘Ï·›· ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÊÔ‡ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘Ì›ÙÂÈ Â›ÙÂ

Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ (28 ª·˝Ô˘) ›Ù Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Euro 2012 (3 Î·È 7 πÔ˘Ó›Ô˘)! ∏ 30‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ÌÂÙ·ÙÂı› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ,

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ Ï›Áη˜, ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ ∞ÛÙÈ·ı·Ú¿Ó.

ÂÓÒ Î·Ù¿ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È fiϘ ÔÈ ÂÓ·Ô̤ÓÔ˘Û˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∞˘Ùfi ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù¿ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ (Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘!), ‰ÈfiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Euro 2012! ∫È ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·ÂÈÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙÂ, ÂÙ¿ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚ÈÛÈfiÓ (µÈÁÈ·Ú¿Ï, ™Â‚›ÏÏË, ªÈÏÌ¿Ô, ™ÔÛȉ¿‰, ∂Û·ÓÈfiÏ, ™·Ú·ÁfiÛ· Î·È ª¿Ï·Á·) ÂÓ·ÓÙÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È Ë Marca, Ë ÔÔ›· ¤ÁÚ·„Â: «√È Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ‹‰Ë ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ÔÛ¿. ŸÙÈ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÒÚ· Ì ·ÂÚÁ›·, ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ú¿ÏÔÁÔ ¤ÓÂη Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘».

∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi„Â Ë ∞ÁÁÏ›· ÙÔ˘ ƒÔ‡ÓÂ˚ Î·È Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ÙÔ˘ ™‚¤ÁÎÏÂÚ.

EURO 2012: ∫Ú›ÛÈÌË Î·Ì‹ ∆ÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÎÚÔÙÂχÙÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 2010 Ë ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ 2012 ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÚÎÂÙÒÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ÙfiÛÔ Û‹ÌÂÚ·, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∆Ú›ÙË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÌÈÏÔ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∆Ô˘ÚΛ·˜-∞˘ÛÙÚ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÌÈÏÔ Ë ƒˆÛ›· Ì ӛÎË Â› Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ ‰ڷÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÏfiÓËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿, ÂÓÒ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ™ÏÔ‚·Î›· ¤¯Ô˘Ó ¢ηÈÚ›· Ó· Ï·Û·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È µ. πÚÏ·Ó‰›·˜-™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó’ ·Ԃ› ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÚfiÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÌÈÏÔ Ë §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ì ӛÎË ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ı· Á›ÓÂÈ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ‚’ ı¤ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ Ô ËÙÙË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· µÔÛÓ›·˜/∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘-ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ (‹ ·ÌÊfiÙÂÚ˜, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜). ™ÙÔÓ ¤ÎÙÔ fiÌÈÏÔ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ™Ô˘Ë‰›·˜-ªÔω·‚›·˜ ı· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó’ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔÓ fiÁ‰ÔÔ Ë ÌÂÓ ∞ÁÁÏ›· ı¤ÏÂÈ Ó’ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ÛÙËÓ √˘·Ï›·, Ë ‰Â ∂Ï‚ÂÙ›· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ¯·ÚÙ› ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ ¤Ó·ÙÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ §›¯ÙÂÓÛÙ·˚Ó Î·È Ë §ÈıÔ˘·Ó›· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÚÈÎÏÔԉȿ Û ∆Û¯›· Î·È πÛ·Ó›· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· οı ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, fiˆ˜ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ (Û.Û. ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·), ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÔÎÙÒ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Û ‰ÈÏfi Ì·Ú¿˙ Ù· ÂÓ·Ô̤ÓÔÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·.

∂π¢∏™∂π™ ∂¡ ™À¡∆√ªπ∞ ª¶∞ƒ™∂§√¡∞: ¢‡Ô ηϤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ∫·Ù·Ï·Ó›·˜. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î ¡Ù¿ÓÈ Õς˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÛÙËÓ ÚfiˆÚË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2015, ÂÓÒ Ô ∂ڛΠ∞ÌÈÓÙ¿Ï Â¤ÛÙÚ„ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË fiÁÎÔ˘ ·fi ÙÔ Û˘ÎÒÙÈ ÙÔ˘. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û ¤Ó· Ì‹Ó·. ¡√´∂ƒ: ∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ™¿ÏÎÂ, ª¿ÓÔ˘ÂÏ ¡fiÈÂÚ. «™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÔÚÒ Ó· Ù·Íȉ¤„ˆ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙË ıÂÚÈÓ‹ Î·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ªÔ‡ÓÙÂÛÏÈÁη. ∞Ó Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ. ∂ÁÒ ÙÔ ‚Ϥˆ ·ÏÏÈÒ˜», ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Kicker Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ë ª¿ÁÂÚÓ.

¢Èη›ˆÛË ÛÙÔ CAS ÁÈ· ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ∫Â˚Úfi˙.

∫∂´ƒ√∑: ∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ıÏËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (CAS) ‹Ú ÙÔÓ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ˜ ∫Â˚Úfi˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010 ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› ÁÈ· ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· anti-doping. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó fiÙÈ Ô 58¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÂÎϤÎÙÔÚ·˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠÌÂÓ ·ÚÂÒ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘. √ ∫Â˚Úfi˙ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ˆ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ·¤Ï˘Û ¤ÓÂη ÙÔ˘ ÂÍ¿ÌËÓÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. π∞¶ø¡π∞: ∫·ÙfiÈÓ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ 38 Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ Ï›Áη˜, ∫·˙Ô‡ÌÈ √¯ÈÁοÎÈ, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÛÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ŸÏ˜, ÛÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ·, ÔÈ ·Ó·‚ÏËı›Û˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. °È· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· fiÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÌÂÛË̤ÚÈ.


30

ñ Euro 2012

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

E¶IME§EIA ™E§I¢A™: A§E•H™ ¶AM¶O™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

¶∞¡√ƒ∞ª∞ ¶ƒ√∫ƒπª∞∆π∫∏™ º∞™∏™ ∂Àƒø¶∞´∫√À ¶ƒø∆∞£§∏ª∞∆√™ 2012 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

03.09.2010 ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó - ∆Ô˘ÚΛ· ......................................................... 0-3 µ¤ÏÁÈÔ - °ÂÚÌ·Ó›· ............................................................. 0-1 ∆Ô˘ÚΛ· - µ¤ÏÁÈÔ ............................................................... 3-2 07.09.2010 ∞˘ÛÙÚ›· - ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó ........................................................ 2-0 °ÂÚÌ·Ó›· - ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ................................................... 6-1 08.10.2010 ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó - µ¤ÏÁÈÔ ........................................................... 0-2 ∞˘ÛÙÚ›· - ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó .................................................... 3-0 °ÂÚÌ·Ó›· - ∆Ô˘ÚΛ· ........................................................... 3-0 12.10.2010 ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó - ∆Ô˘ÚΛ· .................................................... 1-0 ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó - °ÂÚÌ·Ó›· ....................................................... 0-3 µ¤ÏÁÈÔ - ∞˘ÛÙÚ›· ............................................................... 4-4 µ∞£ª√§√°π∞ 1. °ÂÚÌ·Ó›· ................................. 4 ....... 12 ........ 4-0-0 ...13-1 --------------------------------------------------------------------------------------2. ∞˘ÛÙÚ›· ................................... 3 ......... 7 ........ 2-1-0 .....9-4 --------------------------------------------------------------------------------------3. ∆Ô˘ÚΛ· ................................... 4 ......... 6 ........ 2-0-2 .....6-6 4. µ¤ÏÁÈÔ ..................................... 4 ......... 4 ........ 1-1-2 .....8-8 5. ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó .......................... 3 ......... 3 ........ 1-0-2 .....2-9 6. ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó ............................... 4 ......... 0 ........ 0-0-4 ...0-10 25.03.2011 ∞˘ÛÙÚ›· ...................................................................... µ¤ÏÁÈÔ 26.03.2011 °ÂÚÌ·Ó›· ............................................................... ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó 29.03.2011 ∆Ô˘ÚΛ· ..................................................................... ∞˘ÛÙÚ›· µ¤ÏÁÈÔ .............................................................. ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó

03.09.2010 ∞ÚÌÂÓ›· - πÚÏ·Ó‰›· ............................................................ ∞Ó‰fiÚ· - ƒˆÛ›· ................................................................ ™ÏÔ‚·Î›· - ™ÎfiÈ· ............................................................. ƒˆÛ›· - ™ÏÔ‚·Î›· 07.09.2010 ™ÎfiÈ· - ∞ÚÌÂÓ›· ............................................................... πÚÏ·Ó‰›· - ∞Ó‰fiÚ· ............................................................. 08.10.2010 ∞ÚÌÂÓ›· - ™ÏÔ‚·Î›· ........................................................... ∞Ó‰fiÚ· - ™ÎfiÈ· ............................................................... πÚÏ·Ó‰›· - ƒˆÛ›· ............................................................... 12.10.2010 ∞ÚÌÂÓ›· - ∞Ó‰fiÚ· .............................................................. ™ÏÔ‚·Î›· - πÚÏ·Ó‰›· .......................................................... ™ÎfiÈ· - ƒˆÛ›· ..................................................................

26.03.2011 ∞ÚÌÂÓ›· ....................................................................... ƒˆÛ›· ∞Ó‰fiÚ· .................................................................. ™ÏÔ‚·Î›· πÚÏ·Ó‰›· ..................................................................... ™ÎfiÈ·

11.08.2010 ∂ÛıÔÓ›· - ºÂÚfi ............................................................... 2-1 03.09.2010 ºÂÚfi - ™ÂÚ‚›· ................................................................. 0-3 ∂ÛıÔÓ›· - πÙ·Ï›· ................................................................ 1-2 ™ÏÔ‚ÂÓ›· - µ. πÚÏ·Ó‰›· ....................................................... 0-1 07.09.2010 ™ÂÚ‚›· - ™ÏÔ‚ÂÓ›· ............................................................. 1-1 πÙ·Ï›· - ºÂÚfi ................................................................... 5-0 08.10.2010 ™ÂÚ‚›· - ∂ÛıÔÓ›· ............................................................... 1-3 ™ÏÔ‚ÂÓ›· - ºÂÚfi .............................................................. 5-1 µ. πÚÏ·Ó‰›· - πÙ·Ï›· ............................................................ 0-0 12.10.2010 ºÂÚfi - µ. πÚÏ·Ó‰›· ........................................................... 1-1 ∂ÛıÔÓ›· - ™ÏÔ‚ÂÓ›· ........................................................... 0-1 πÙ·Ï›· - ™ÂÚ‚›· .............................................. 3-0 (ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿) µ∞£ª√§√°π∞ 1. πÙ·Ï›· ...................................... 4 ....... 10 ........ 3-1-0 ...10-1 --------------------------------------------------------------------------------------2. ™ÏÔ‚ÂÓ›· .................................. 4 ......... 7 ........ 2-1-1 .....7-3 --------------------------------------------------------------------------------------3. ∂ÛıÔÓ›· ................................... 4 ......... 6 ........ 2-0-2 .....6-5 4. µ. πÚÏ·Ó‰›· .............................. 3 ......... 5 ........ 1-2-0 .....2-1 5. ™ÂÚ‚›· ..................................... 4 ......... 4 ........ 1-1-2 .....5-7 6. ºÂÚfi ...................................... 5 ......... 1 ........ 0-1-4 ...3-16 25.03.2011 ™ÂÚ‚›· .................................................................. µ. πÚÏ·Ó‰›· ™ÏÔ‚ÂÓ›· ...................................................................... πÙ·Ï›· 29.03.2011 ∂ÛıÔÓ›· ...................................................................... ™ÂÚ‚›· µ. πÚÏ·Ó‰›· .............................................................. ™ÏÔ‚ÂÓ›·

4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

5Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

6Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

03.09.2010 ƒÔ˘Ì·Ó›· - ∞Ï‚·Ó›· ........................................................... §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ - µÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË ................................. °·ÏÏ›· - §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ......................................................... 07.09.2010 §Â˘ÎÔÚˆÛ›· - ƒÔ˘Ì·Ó›· .................................................... ∞Ï‚·Ó›· - §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ .................................................. µÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË - °·ÏÏ›· .............................................. 08.10.2010 §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ - §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ............................................ ∞Ï‚·Ó›· - µÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË ............................................ 09.10.2010 °·ÏÏ›· - ƒÔ˘Ì·Ó›· ............................................................. 12.10.2010 §Â˘ÎÔÚˆÛ›· - ∞Ï‚·Ó›· ...................................................... °·ÏÏ›· - §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ....................................................

1-1 0-3 0-1 0-0 1-0 0-2 0-0 1-1 2-0 2-0 2-0

µ∞£ª√§√°π∞ 1. °·ÏÏ›· ..................................... 4 ......... 9 ........ 3-0-1 .....6-1 --------------------------------------------------------------------------------------2. §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ............................ 4 ......... 8 ........ 2-2-0 .....3-0 --------------------------------------------------------------------------------------3. ∞Ï‚·Ó›· ................................... 4 ......... 5 ........ 1-2-1 .....3-4 4. µÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË .................. 3 ......... 4 ........ 1-1-1 .....4-3 5. ƒÔ˘Ì·Ó›· ................................. 3 ......... 2 ........ 0-2-1 .....1-3 6. §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ........................ 4 ......... 1 ........ 0-1-3 .....0-6

3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ 0-1 0-2 1-0 2-2 3-1 3-1 0-2 2-3 4-0 1-1 0-1

µ∞£ª√§√°π∞ 1. ƒˆÛ›· ...................................... 4 ......... 9 ........ 3-0-1 .....6-3 --------------------------------------------------------------------------------------2. ∞ÚÌÂÓ›· ................................... 4 ......... 7 ........ 2-1-1 .....9-4 --------------------------------------------------------------------------------------3. πÚÏ·Ó‰›· .................................. 4 ......... 7 ........ 2-1-1 .....7-5 4. ™ÏÔ‚·Î›· ................................. 4 ......... 7 ........ 2-1-1 .....4-4 5. ™ÎfiÈ· ..................................... 4 ......... 4 ........ 1-1-2 .....4-4 6. ∞Ó‰fiÚ· .................................... 4 ......... 0 ........ 0-0-4 ...1-11

03.09.2010 ªÔω·‚›· - ºÈÓÏ·Ó‰›· ....................................................... ™Ô˘Ë‰›· - √˘ÁÁ·Ú›· .......................................................... ÕÁÈÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜ - √ÏÏ·Ó‰›· ................................................. 07.09.2010 ™Ô˘Ë‰›· - ÕÁÈÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜ ................................................... √˘ÁÁ·Ú›· - ªÔω·‚›· ....................................................... √ÏÏ·Ó‰›· - ºÈÓÏ·Ó‰›· ........................................................ 08.10.2010 √˘ÁÁ·Ú›· - ÕÁÈÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜ ................................................ ªÔω·‚›· - √ÏÏ·Ó‰›· ........................................................ 12.10.2010 ºÈÓÏ·Ó‰›· - √˘ÁÁ·Ú›· ....................................................... ÕÁÈÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜ - ªÔω·‚›· ................................................ √ÏÏ·Ó‰›· - ™Ô˘Ë‰›· .......................................................... 17.11.2010 ºÈÓÏ·Ó‰›· - ÕÁÈÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜ ................................................

2-0 2-0 0-5 6-0 2-1 2-1 8-0 0-1 1-2 0-2 4-1 8-0

µ∞£ª√§√°π∞ 1. √ÏÏ·Ó‰›· ................................. 4 ....... 12 ........ 4-0-0 ...12-2 --------------------------------------------------------------------------------------2. √˘ÁÁ·Ú›· ................................ 4 ......... 9 ........ 3-0-1 ...12-4 --------------------------------------------------------------------------------------3. ™Ô˘Ë‰›· ................................... 3 ......... 6 ........ 2-0-1 .....9-4 4. ªÔω·‚›· ................................ 4 ......... 6 ........ 2-0-2 .....5-3 5. ºÈÓÏ·Ó‰›· ................................ 4 ......... 3 ........ 1-0-3 ...10-6 6. ÕÁ. ª·Ú›ÓÔ˜ ............................. 5 ......... 0 ........ 0-0-5 ...0-29

25.03.2011 §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ............................................................ °·ÏÏ›· 26.03.2011 µÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË ................................................. ƒÔ˘Ì·Ó›· ∞Ï‚·Ó›· .............................................................. §Â˘ÎÔÚˆÛ›· 29.03.2011 ƒÔ˘Ì·Ó›· ....................................................... §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ

25.03.2011 √˘ÁÁ·Ú›· ............................................................... √ÏÏ·Ó‰›· 29.03.2011 ™Ô˘Ë‰›· ................................................................. ªÔω·‚›· √ÏÏ·Ó‰›· ............................................................... √˘ÁÁ·Ú›·

7Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

8Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

03.09.2010 ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ - √˘·Ï›· ..................................................... ∞ÁÁÏ›· - µÔ˘ÏÁ·Ú›· ........................................................... 07.09.2010 µÔ˘ÏÁ·Ú›· - ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ................................................ ∂Ï‚ÂÙ›· - ∞ÁÁÏ›· ............................................................... 08.10.2010 √˘·Ï›· - µÔ˘ÏÁ·Ú›· .......................................................... ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ - ∂Ï‚ÂÙ›· ..................................................... 12.10.2010 ∂Ï‚ÂÙ›· - √˘·Ï›· ............................................................... ∞ÁÁÏ›· - ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ......................................................

1-0 4-0 0-1 1-3 0-1 1-0 4-1 0-0

03.09.2010 πÛÏ·Ó‰›· - ¡ÔÚ‚ËÁ›· ......................................................... ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· - ∫‡ÚÔ˜ ....................................................... 07.09.2010 ¢·Ó›· - πÛÏ·Ó‰›· ................................................................ ¡ÔÚ‚ËÁ›· - ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· .................................................... 08.10.2010 ∫‡ÚÔ˜ - ¡ÔÚ‚ËÁ›· ........................................................... ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· - ¢·Ó›· .......................................................... 12.10.2010 ¢·Ó›· - ∫‡ÚÔ˜ ................................................................. πÛÏ·Ó‰›· - ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ......................................................

02.09.2010 πÛÚ·‹Ï - ª¿ÏÙ· ................................................................. 3-1 03.09.2010 §ÂÙÔÓ›· - ∫ÚÔ·Ù›· ............................................................. 0-3 ∂ÏÏ¿‰· - °ÂˆÚÁ›· ............................................................. 1-1 07.09.2010 °ÂˆÚÁ›· - πÛÚ·‹Ï .............................................................. 0-0 ª¿ÏÙ· - §ÂÙÔÓ›· ................................................................ 0-2 ∫ÚÔ·Ù›· - ∂ÏÏ¿‰· ............................................................. 0-0 08.10.2010 °ÂˆÚÁ›· - ª¿ÏÙ· ............................................................... 1-0 ∂ÏÏ¿‰· - §ÂÙÔÓ›· .............................................................. 1-0 09.10.2010 πÛÚ·‹Ï - ∫ÚÔ·Ù›· .............................................................. 1-2 12.10.2010 §ÂÙÔÓ›· - °ÂˆÚÁ›· ............................................................. 1-1 ∂ÏÏ¿‰· - πÛÚ·‹Ï ............................................................... 2-1 17.11.2010 ∫ÚÔ·Ù›· - ª¿ÏÙ· ............................................................... 3-0 µ∞£ª√§√°π∞ 1. ∫ÚÔ·Ù›· ................................... 4 ....... 10 ........ 3-1-0 .....8-1 --------------------------------------------------------------------------------------2. ∂ÏÏ¿‰· .................................... 4 ......... 8 ........ 2-2-0 .....4-2 --------------------------------------------------------------------------------------3. °ÂˆÚÁ›· ................................... 4 ......... 6 ........ 1-3-0 .....3-2 4. πÛÚ·‹Ï ..................................... 4 ......... 4 ........ 1-1-2 .....5-5 5. §ÂÙÔÓ›· .................................... 4 ......... 4 ........ 1-1-2 .....3-5 6. ª¿ÏÙ· ..................................... 4 ......... 0 ........ 0-0-4 .....1-9 26.03.2011 °ÂˆÚÁ›· .................................................................... ∫ÚÔ·Ù›· πÛÚ·‹Ï ....................................................................... §ÂÙÔÓ›· ª¿ÏÙ· ....................................................................... ∂ÏÏ¿‰· 29.03.2011 πÛÚ·‹Ï ...................................................................... °ÂˆÚÁ›·

9Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ 1-2 4-4 1-0 1-0 1-2 3-1 2-0 1-3

µ∞£ª√§√°π∞ 1. ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ .......................... 4 ....... 10 ........ 3-1-0 .....3-0 --------------------------------------------------------------------------------------2. ∞ÁÁÏ›· ..................................... 3 ......... 7 ........ 2-1-0 .....7-1 --------------------------------------------------------------------------------------3. ∂Ï‚ÂÙ›· .................................... 3 ......... 3 ........ 1-0-2 .....5-5 4. µÔ˘ÏÁ·Ú›· ............................... 3 ......... 3 ........ 1-0-2 .....1-5 5. √˘·Ï›· .................................... 3 ......... 0 ........ 0-0-3 .....1-6

µ∞£ª√§√°π∞ 1. ¡ÔÚ‚ËÁ›· ................................ 3 ......... 9 ........ 3-0-0 .....5-2 --------------------------------------------------------------------------------------2. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ............................. 4 ......... 7 ........ 2-1-1 ...10-7 --------------------------------------------------------------------------------------3. ¢·Ó›· ....................................... 3 ......... 6 ........ 2-0-1 .....4-3 4. ∫‡ÚÔ˜ ................................... 3 ......... 1 ........ 0-1-2 .....5-8 5. πÛÏ·Ó‰›· .................................. 3 ......... 0 ........ 0-0-3 .....2-6

26.03.2011 √˘·Ï›· ........................................................................ ∞ÁÁÏ›· µÔ˘ÏÁ·Ú›· ................................................................ ∂Ï‚ÂÙ›·

26.03.2011 ∫‡ÚÔ˜ ................................................................... πÛÏ·Ó‰›· ¡ÔÚ‚ËÁ›· ..................................................................... ¢·Ó›·

03.09.2010 §ÈıÔ˘·Ó›· - ™ÎˆÙ›· ............................................................ 0-0 §›¯ÙÂÓÛÙ·˚Ó - πÛ·Ó›· ......................................................... 0-4 07.09.2010 ∆Û¯›· - §ÈıÔ˘·Ó›· ............................................................ 0-1 ™ÎˆÙ›· - §›¯ÙÂÓÛÙ·˚Ó .......................................................... 2-1 08.10.2010 ∆Û¯›· - ™ÎˆÙ›· ................................................................. 1-0 πÛ·Ó›· - §ÈıÔ˘·Ó›· .......................................................... 3-1 12.10.2010 §›¯ÙÂÓÛÙ·˚Ó - ∆Û¯›· .......................................................... 0-2 ™ÎˆÙ›· - πÛ·Ó›· ................................................................ 2-3 µ∞£ª√§√°π∞ 1. πÛ·Ó›· .................................... 3 ......... 9 ........ 3-0-0 ...10-3 --------------------------------------------------------------------------------------2. ∆Û¯›· ..................................... 3 ......... 6 ........ 2-0-1 .....3-1 --------------------------------------------------------------------------------------3. ™ÎˆÙ›· ..................................... 4 ......... 4 ........ 1-1-2 .....4-5 4. §ÈıÔ˘·Ó›· ................................ 3 ......... 4 ........ 1-1-1 .....2-3 5. §›¯ÙÂÓÛÙ·˚Ó .............................. 3 ......... 0 ........ 0-0-3 .....1-8 25.03.2011 πÛ·Ó›· ....................................................................... ∆Û¯›· 29.03.2011 ∆Û¯›· ................................................................. §›¯ÙÂÓÛÙ·˚Ó §ÈıÔ˘·Ó›· ................................................................... πÛ·Ó›·


™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ¶·Ù¤Ú· Î·È ª·ÚÈÓ¿ÎË Ì ÙÔÓ ª¤Ô ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜.

∞§∂•∏™ ∫√À°π∞™ «∫¿ÔÈÔÈ ı· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ» ¶ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› Úfi‰ÚÔÈ ·’ Î·È ‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·Ôηχ„ÂˆÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. M¤Ûˆ ˘ÔÎÏ·ÂÈÛÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Û dvds ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜, ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ˘fiıÂÛË ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹, ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ¤ÓÙ ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ÔÈ ¢·Ïԇη˜, ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·˜, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È µÔÛο΢. «°È· ̤ӷ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô ª¤Ô˜, Ô ∆Û·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ µ' ÂıÓÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Superleague ı· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ Î·È §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ (Û.Û. ¤Î·Ó Ù˙›ÚÔ 870 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ live «ÊfiÚÙˆÛ» ÂÚ›Ô˘ 600 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ÙÔ 90% ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ fiÓÙ·Ú·Ó ÛÙÔ ‰ÈÏfi, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ¤‰ÂȯÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·!) Â›Ó·È ¤Ó· ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ·. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰Âο‰Â˜ Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÁÈ·Ù› Ô˘‰Â›˜ ÙÔÏÌÔ‡Û ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. £· ‰Â›Ù Ì ¤ÎÏËÍË fiÙÈ Û οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ µ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∂ÓÒ Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi 1.000 ̤¯ÚÈ 10.000 ¢ÚÒ Û οı ·È¯Ó›‰È, Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÌfiÓÔ Á›ÓÔÓÙ·È 200.000, 300.000 Î·È 400.000 ¢ÚÒ. ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ù·… ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Î¿ÚÙ˜, Ù· ÎfiÚÓÂÚ, ÔÈ ·Ô‚ÔϤ˜, Ù· ¤Ó·ÏÙÈ, Û ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì·›ÓÔ˘Ó Ù· ÁÎÔÏ Î.Ï. °›ÓÔÓÙ·È ·›ÛÙ¢ÙÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Î·È ÂΛ ¤ÊÙÔ˘Ó Ù· ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿», ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜.

ñ «¢Â›Ù ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜» √ ‰È·ÚÂ‹˜ ÓÔÌÈÎfi˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÂ›Û˘ fiÙÈ «Ô ¢·Ïԇη˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ·Ï‹ıÂÈ·. ∫·Ï‡ÙÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √ ¢·Ïԇη˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÙ˘ÏȯÙ› ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ∆Ô ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ô ¢·Ïԇη˜, Ô ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·˜, Ô §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô µÔÛο΢. ÕÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÔÏÏ¿. ∞Ó ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÔÈÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·›˙ÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰ÂÈ ÙÈ ÛÙÔ›¯ËÌ· ¤ÁÈÓ ÛÙ· Ì·Ù˜ ·˘Ù¿, ı· ηٷϿ‚ÂÈ". ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ·¿ÓÙËÛÂ: «∫¿ÔÈÔÈ ·ÓÂ¿ÁÁÂÏÙÔÈ, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ̤ۈ ∆Û·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î·ÓÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈÔÈ ı· ·Ó¤‚Ô˘Ó ·fi ÙË µ’ ∂ıÓÈ΋ ÛÙË Superleague». ñ «⁄ÔÙÔ˜ Ô µÔÚÁÈ¿˜» ∂Í·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË µÔÚÁÈ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ٷ dvds ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜: «¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ù›ÔÙ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù›ÔÙ·. ™·˜ ÙÔ Ï¤ˆ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ. ∞fi ÙȘ ‰È·ÈÙËۛ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯˘ı› Ôχ ·›Ì· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¢ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÔÌÈÏ›. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÔ˘, ·›˙ÂÈ ‡ÔÙÔ ÚfiÏÔ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∂͢ËÚÂÙ› οÔÈÔ ÛÎÔfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂¶√ Î·È Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ·fi ·˘Ùfi Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ê¿Ó». √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛÂ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÙÔÓ ·ÚfiÙÚ˘Ó ӷ ÌË ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ: «∂›Ó·È ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÊÔ‚ÂÚ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. Œ¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ϤÔÓ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙȘ ηۤÙ˜». ñ «ªÂ ÛÔοÚÂÈ Ô ª·ÚÈÓ¿Î˘» °È· ÙÔ˘˜ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· Î·È µ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË Ô Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘: «¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂʤÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Ì ÙÔÓ ª¤Ô. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Î·È Ô ª¤Ô˜ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û·Ó ·Û›‰·. ∞˘Ùfi ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó Ô Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ Î·È Ô Î¿ı ¶·Ù¤Ú·˜ ‹ Ô Î¿ı µÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÒÛÙ ӷ ¿„Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘, ÙfiÙ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÙ¤. ∂›Ó·È ¯Ú˘Û‹ ¢ηÈÚ›· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ªÈÏ¿ˆ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ù¤Ú·. ∂˘ı¤ˆ˜ ÙÔ Ï¤ˆ. ªÂ ¤¯ÂÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ fiÙÈ Ô Î. ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ fiˆ˜ Ô ª¤Ô˜. ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÎË, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Superleague, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√, Ô˘ ÏÔÁÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ÊÔ‚Ëı›, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ì‹Ó˘ÛË Î·È ·ÁˆÁ‹. ªÂ ÛÔοÚÂÈ. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ò˜ Î·È Ò˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÒ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚÈÓ¿ÎË, ÁÈ·Ù› ÎÔÈÓˆÓÈο οÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ, Ó· ÙÔ˘ ˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÚ›· ÌÔ˘, Ó· ÙËÓ ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÚÔÛˆÈο…»

ñ EÏÏ¿‰·

E¶IME§EIA ™E§I¢A™: A§E•H™ ¶AM¶O™

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

31

ª√¡√ ¡π∫∏ µ§∂¶∂π ∞¶√æ∂ ∏ ∂£¡π∫∏ ∂§§∞¢∞™ ™∆∏ ª∞§∆∞

°È· ÙÔ… ÌÈÛfi-Ìˉ¤Ó! ∆Ô Â› ¯¿ÚÙÔ˘ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ·Ïfi Î·È ¿ÎÚˆ˜ ‚ÔÏÈÎfi: Ì ‰‡Ô ӛΘ Â› Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ (·fi„Â Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ) Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙËÓ… ·ÏÏËÏÔÂÍfiÓÙˆÛË Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÙÚ›Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¤ÎÙÔ˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Euro 2012 Î·È Ì·›ÓÂÈ ·fi ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∂Âȉ‹ fï˜ Ë ıˆڛ· Û˘¯Ó¿ ·¤¯ÂÈ… ÎfiÛÌÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Ú¿ÍË. ÙfiÛÔ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, fiÛÔ Î·È Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÂÎϤÎÙÔÚ·˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ¤ÎÚÔ˘Û·Ó ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô„ÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ «∆·’ ∫¿ÏÈ». «∂Ó ¤ÙÂÈ 2011 ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ™ÙÔÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ª¿ÏÙ· ÓÈ΋۷Ì 1-0 Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓË Ì·˜ ÂÈÙ˘¯›· Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙË ª¿ÏÙ·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ Ôχ Î·È ‰ÂÓ Ù· ·Ú·Ù¿ÂÈ. ∞˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔÎÚ›ÛÂȘ», ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘. ñ ™‡ÛÙËÌ· 4-2-3-1 «∆Ô ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı·

ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ¿Ì ηϿ. £¤ÏÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ ÌÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‹ ÛÙÔ 90fi ÏÂÙfi. ∞Ó Â›Ì·ÛÙ 100% Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÍÂοı·ÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ı· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ¶ÚÔÛˆÈο ı¤Ïˆ ÙË Ó›ÎË. ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÈÛfi Ìˉ¤Ó, ·ÏÏ¿ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ ‚¿ÏÔ˘ÌÂ, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∏ ª¿ÏÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ¯¿ÛÂÈ. ¢ÂÓ ı· ¤ÛÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·Ó Ì›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. Œ¯ÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ôχ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó», Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ™¿ÓÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙË «Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË» Ì ۇÛÙËÌ· 4-2-3-1. ∆ËÓ ÈÔ Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰· ı· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ ∆˙fiÚ‚·˜ - ∆ÔÚÔÛ›‰Ë˜, ∞‚Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ∆˙·‚¤ÏÏ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ¡›Ó˘, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜ - ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ô ÔÔ›· ·fi ¯ı˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË µ·Ï¤Ù·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ 19 ·›ÎÙ˜: ∆∂ƒª∞∆√ºÀ§∞∫∂™: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∆˙fiÚ‚·˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜ (¶∞√∫) ∞ªÀ¡∆π∫√π: §Ô˘Î¿˜ µ‡ÓÙÚ· (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), µ·Û›Ï˘ ∆ÔÚÔÛ›‰Ë˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙·‚¤ÏÏ·˜ (ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË), µ·ÁÁ¤Ï˘

π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ª¿ÏÙ· Â¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘. ªfiÚ·˜ (ªÔÏfiÓÈ·), ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (ª›Ï·Ó) ª∂™√π: ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), °È¿ÓÓ˘ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÓ¤ (ªÚ¤ÛÈ·), ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ (∞∂∫), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Áfi˜ (∞∂∫) ∂¶π£∂∆π∫√π: °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ (™¤ÏÙÈÎ), ∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ¡›ÎÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ (∞∂∫), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (¶∞√∫).

ñ ªÂ›ˆÛË 30% ÛÙ· ÚÈÌ ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÙË ª¿ÏÙ· ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∆¿ÎË º‡ÛÛ· fiÙÈ ¤ÓÂη Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙÔ ÚÈÌ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔ Euro 2012 ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÈ· ÙÔ Euro 2008 Î·È ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2010. ∆Ô ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ UEFA ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ 16 ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

µÔÏȉÔÛÎÔ› ªfiÚ· Ô ¶∞√ ∞fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿… ÂÏÏËÓÈο ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó¿˜ ÙÔ˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ™ÙÔ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ «ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡» ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÛÙfiÂÚ µ¿ÁÁÂÏ˘ ªfiÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ô„ÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙË ª¿ÏÙ· ÂȂ‚·›ˆÛ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜». «∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ì ı¤ÏÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÌÔ˘. •¤Úˆ fiÙÈ ÛÙËÓ ªÔÏfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· ÌÔ˘ ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ∂ÁÒ ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Û ˘„ËÏfi Â›‰Ô. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ηχÙÂÈ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÌÔ˘ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi», ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜. ñ ªÔÓÙ¤ÏÔ ‰˘·Ú¯›·˜ ¶ÔÈÔ˜ fï˜ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¿Ù˙ÂÙ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÂÓfi„ÂÈ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ Î·È Ù˘

ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘; ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÔÈ °È¿ÓÓ˘ µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı· «Î¿ÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È» ÛÙËÓ ¶∞∂ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ. ªÂ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· µÁÂÓfiÔ˘ÏÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ (Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜) fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ÂÈı˘Ì› Ó· ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì ÙÔÓ -ÚÔ‰Ô̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ µÁÂÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi fiÏÂÌÔ- ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· Ó· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜», Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ fiÏÔ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Ó˘Ó ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¶∞∂ Î·È Ù˘ ∫∞∂ Â›Ó·È Ô ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ¶ÔϤÌ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ı¤ÏËÛË Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ fï˜ ÙˆÓ ¿ÚÈÛÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ̤ÓÂÈ Ó· ‰È·Ê·Ó› ·Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ∆˙›ÁÁÂÚ Î·È ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ‹ Ó’ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο.

™Â ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô µ·ÁÁ¤Ï˘ ªfiÚ·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ‰˘·Ú¯›·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¶∞∂ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È Ó· ÚÔˆıÂ›Ù·È ÁÔÚÁ¿ ˆ˜ Ë ÈÔ ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË.

√È ‰‡Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÈηÓfiÙÂÚ˜ Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ «ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡».


32

A£§HTIKH Ù˘ KYPIAKH™

Ë ¿ÏÏË ÛÂÏ›‰·

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 26/27 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

CIVIC ACCORD ∂π¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ ™∞µµ∞∆√À – ∫Àƒπ∞∫∏™ º›ÏÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Ë «∞ıÏËÙÈ΋ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜» ı· Â›Ó·È Ì·˙› Û·˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û ÂȉÈ΋ ¤ÎÙ·ÎÙË ¤Î‰ÔÛË ™·‚‚¿ÙÔ˘ – ∫˘Úȷ΋˜, Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‡ÏË, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÚÂÔÚÙ¿˙, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù·, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ·fi„ÂȘ Î·È ·Ú·Û΋ÓÈÔ. ¶Ò˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·’ Î·È ‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ play-off, ı¤Ì·Ù· Î·È ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ.

È· ¤Á΢ÚË Á , · Ú ¤ Ì Â , οı KÔÓÙ¿ Û·˜ ̤ڈÛË Ë Ó Â Ë Ó ˘ ı Î·È ˘‡

·‰

È · Î Ú È Û È Â ˜

EÏÂÔ˜, ·ÚÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜...

K·ÏË̤ڷ, Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘

ñ ¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë BÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ÓfiÌÈÌˆÓ Î·È ·Ú¿ÓÔ̈Ó. ñ °È· ‰Â‡ÙÂÚË ‚‰ÔÌ¿‰· οÔÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ O¶A¶ Ì ٷ live casino Î·È Ù· ·Ú¿ÓÔÌ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· οÔÈˆÓ live casino ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ O¶A¶. ñ EÌ›˜ ÚÔηϤ۷Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ñ NÔÌÔıÂÙ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· live

casino Î·È ÁÈ· Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· K‡ÚÔ˘ EÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ù· ·ÈÁÓ›‰È· ÙÔ˘ O¶A¶. ñ PˆÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ live casino Î·È ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÚÔÛˆ›Ù ÛÙË BÔ˘Ï‹, ·Ó ‰Â¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ñ T· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÈÁÓ›‰È· ÙÔ˘ O¶A¶, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi, ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÂÍfi‰ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÚÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ K‡ÚÔ. ñ ¶¿Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¿Ó ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ ˘Á›·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÔÏÏ¿ Î¤Ú‰Ë ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ñ ¶Â›Ù ̷˜ ·Ó ͤÚÂÙ Ô‡ ¿Ó ٷ ÏÂÊÙ¿ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ

Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ live casino. ñ ¢ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË BÔ˘Ï‹ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷӤÌÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ O¶A¶ ÛÙËÓ K‡ÚÔ; ñ TÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ͤÚÔ˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙÔÓ O¶A¶, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ live casino Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ. ñ K¿ÏÏÈÛÙ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ O¶A¶. ñ ŒÙÛÈ ı· ÚÔÛٷ٢ı› Î·È ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÔ. ñ TÔ Ó· ·ÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ÂÍÈÛÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ O¶A¶ Ì ٷ ·Ú¿ÓÔÌ· Ù˘¯ÂÚ¿ ·ÈÁÓ›‰È·, ÌfiÓÔ ıÏ›„Ë

ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Û οÔÈÔ˘˜. ñ TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˜ ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ, ·ÚÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È ¤Ó· Ù˘ÈÎfi Û‚·ÛÌfi Û’ ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ·fi ÙÔ 1969 ÌfiÓÔ ÚÔÛÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÛÙËÓ K‡ÚÔ, ¿ÓÙ· Ì ·ÍÈÔÈÛÙ›·. ñ E›¯·Ì ÔÏÏ¿ Ó· Ô‡ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ··ı›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÍÂοı·ÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË È‰ÈÔÙÂÏÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙË BÔ˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ñ N· ı˘Ì¿ÛÙ ˆ˜ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ live casino, ‰ÂÓ ı· ‰Â›ÙÂ, ÁÈ·Ù›, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ë ÛÔÊ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, “Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÏÂÊÙ¿, ·ÚÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜...”.

°EIA ™A™ KAI KA§H B¢OMA¢A “O A¢IAKPITO™”

H ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ˙ÂÈ Ì·˙› Û·˜

Athlitiki tis Kyriakis - 26.03.2011  

weekly sports newspaper