Rogers Jones

Page 1


The Welsh Sale / British & European Fine Art

Yr Arwerthiant Cymreig / Celf Prydeinig ac Ewropeaidd

July / Gorffennaf 2024

The Welsh Sale

10.30am Saturday 27th July

British & European Fine Art

3.30pm Saturday 27th July

Both auctions at our new Gregynog Hall auction house

VIEWING: CARDIFF & GREGYNOG

Viewing of lots by scheduled appointment at Cardiff auction room (closes July 18th) 17 Llandough Trading Estate, off Penarth Rd, Cardiff CF11 8RR | Tel: 029 2070 8125

Public viewing at Gregynog 1-7pm Friday, July 26th

Gregynog Hall, Tregynon, Newtown, Powys, SY16 3PL

The View

Welcome to the second edition of The View of 2024

And we have some exciting news to share with you.

We are thrilled to announce that Rogers Jones & Co are embarking on a new partnership with historic Gregynog Hall near Newtown in mid-Wales. We are establishing a new regional office at Gregynog, and we will be holding fine art auctions in its celebrated Music Room.

Exactly one hundred years ago, Gregynog became the home of art patrons Gwendoline and Margaret Davies. The Music Room was the focus of conferences, concerts, music festivals and the display of their Old Master, British and Impressionist masterpieces.

Our new mid-Wales and borders regional office at Gregynog, will be a hub for existing and new Rogers Jones clients. Alongside the office are two designated storerooms offering a secure repository for your auction entries. Prospective vendors will be able to receive free appraisals and valuations at Gregynog and consign items there for any of our auctions, be that our Jewellery & Collectables in Cardiff or Antiques & Fine Art in Colwyn Bay or Cardiff. Successful bidders can also collect from Gregynog the lots they won at any of our auctions in Wales.

Within easy reach from all directions, Gregynog Hall stands on the outskirts of the village of Tregynon. It is 14 miles from the market town of Welshpool and five miles from the Newtown by-pass, which provides quick access to Shrewsbury and Shropshire, Wrexham and north Wales, Cheshire, Llandrindod Wells, Leominster and the rest of mid-Wales and the borders. Liverpool, Birmingham and the Midlands are easily reached by car or train to Newtown.

Our office is conveniently located at the archway entrance to the courtyard, next to the car park and in view of Gregynog’s welcoming café. There are two designated free-to-park spaces for customers immediately adjacent to the office. Visitors may wish to enjoy Gregynog’s Grade I listed gardens or explore the estate, with walks though the Dingle and the Dell, the ancient Great Wood, or to the lily lake, which was created by Gwendoline Davies in the 1920s to replicate the series of Monet waterlily paintings in her collection. An instance of nature imitating art. However you spend your time, our auction experience at Gregynog promises to be a special occasion for vendors and bidders alike.

To mark our new partnership with Gregynog, we will be holding this double bill of auctions in the historic Music Room. First up will be our flagship Welsh Sale, followed by our inaugural British & European Art sale. There will be the usual viewing of the auctions by appointment at the Cardiff saleroom but on this occasion the viewing will close earlier – so please do book your Cardiff appointments in good time.

In the Welsh Sale are fabulous artworks by Sir Kyffin Williams who had a close association with Gregynog, Charles Tunnicliffe, Claudia Williams, Ceri Richards, John Elwyn, Donald McIntyre, Josef Herman, Augustus John and Sir Frank Brangwyn. In the British & European Art sale are examples by Ken Howard OBE, Dame Laura Knight, Sir Terry Frost, Theodore Major, Fred Yates and Craigie Aitchison.

A special mention must go to a painting by Gwen John which will be displayed alongside two bronzes from Gregynog’s permanent collection by August Rodin, who at one point was Gwen John’s lover.

Staging two major auctions at Gregynog marks another milestone in the illustrious history of the Hall. So, please do join us for an extra-special viewing on Friday 26th of July with drinks and music. You could even book to stay at the Hall on the Friday night, then on the Saturday morning enjoy a leisurely pre-auction breakfast, before taking a stroll around the wonderful gardens, all before the auction excitement commences.

It would be amazing to see the music room full of bidders at Gregynog. It will be the first art auction to take place there and I am sure that the historic room will help create a very special atmosphere for these two special art auctions. I will certainly be honoured to take to the rostrum.

With your support, Rogers Jones & Co. hopes to honour the legacy of the Davies sisters.

Ben Rogers Jones

Bwrw Golwg

Helo eto! Dyma ein hail gatalog ar gyfer 2024, sy’n cynnwys dau arwerthiant.

Ac mae gennym newyddion cyffrous i’w rhannu gyda chi.

Pleser yw cyhoeddi bod Cwmni Rogers Jones yn cychwyn ar bartneriaeth newydd gyda Neuadd Gregynog, plasdy hanesyddol ger Y Drenewydd yng nghanolbarth Cymru. Rydym yn agor swyddfa ranbarthol newydd yng Ngregynog a byddwn yn cynnal arwerthiannau celfyddydau gain yn yr Ystafell Gerddoriaeth enwog.

Gan mlynedd union yn ôl, daeth Gregynog yn gartref i Gwendoline a Margaret Davies, noddwyr y celfyddydau. Bu’r Ystafell Gerddoriaeth yn ganolbwynt i gynadleddau, cyngherddau a gwyliau cerddorol, ac roedd campweithiau’r Hen Feistri, gweithiau celf Prydeinig a phaentiadau’r Argraffiadwyr yn cael eu harddangos yno.

Bydd swyddfa ranbarthol newydd Gregynog yn ganolfan i gleientiaid hen a newydd Rogers Jones yng nghanolbarth Cymru ac ardal y gororau. Ochr yn ochr â’r swyddfa, ceir dwy storfa bwrpasol – mannau diogel i gadw eitemau ar gyfer yr arwerthiannau. Bydd modd i ddarpar werthwyr gael eu heitemau wedi’u harchwilio a’u prisio am ddim yng Ngregynog a bydd modd wedyn eu hanfon i’w gwerthu yn unrhyw un o’n harwerthiannau – boed hynny ar gyfer ein harwerthiannau Gemwaith ac Eitemau Casgladwy yng Nghaerdydd neu ein harwerthiannau Hen Greiriau a Chelfyddydau Cain ym Mae Colwyn neu Gaerdydd. Hefyd, bydd modd i gynigwyr llwyddiannus fynd i Neuadd Gregynog i gasglu’r lotiau a brynwyd ganddynt yn unrhyw un o’n harwerthiannau yng Nghymru.

Lleolir Neuadd Gregynog ar gyrion pentref Tregynon ac mae o fewn cyrraedd rhwydd o bob cyfeiriad. Mae’r Neuadd 14 milltir o dref farchnad y Trallwng a phum milltir o ffordd osgoi’r Drenewydd, sy’n cynnig llwybr rhwydd i’r Amwythig a Swydd Amwythig, Wrecsam a gogledd Cymru, Swydd Gaer, Llandrindod, Llanllieni a gweddill canolbarth Cymru a’r gororau. Hefyd, mae Lerpwl, Birmingham a Chanolbarth Lloegr o fewn cyrraedd rhwydd i’r Drenewydd mewn car neu ar drên.

Mae ein swyddfa wedi’i lleoli’n gyfleus wrth ymyl porth bwaog y cwrt, ger y maes parcio ac yng ngolwg caffi croesawgar Gregynog. Ceir dau le parcio pwrpasol, rhad ac am ddim, wrth ymyl y swyddfa, lle gall ein cwsmeriaid barcio. Efallai y bydd ymwelwyr yn dymuno mwynhau gerddi rhestredig Gradd I Neuadd Gregynog neu archwilio llwybrau cerdded yr ystad. Gall ymwelwyr hefyd ddewis mynd am dro trwy’r Goedwig Fawr neu at y llyn lilïau a grëwyd gan Gwendoline Davies yn y 1920au ar ffurf paentiadau Monet o lilïau dŵr, a oedd yn rhan o’i chasgliad. Enghraifft o natur yn efelychu celfyddyd. Waeth bynnag sut y treuliwch eich amser, bydd y profiad a gewch yn ein harwerthiannau yng Ngregynog yn achlysur arbennig i werthwyr a phrynwyr fel ei gilydd.

I ddathlu ein partneriaeth newydd gyda Gregynog, byddwn yn cynnal dau arwerthiant yn yr Ystafell Gerddoriaeth hanesyddol. Yn gyntaf, ein Harwerthiant Cymreig, ac yna ein harwerthiant Celfyddydau Prydeinig ac Ewropeaidd. Yn unol â’r arfer, bydd

modd dod i fwrw golwg ar yr eitemau trwy apwyntiad yn ystafell arwerthu Caerdydd, ond y tro hwn bydd y cyfnod bwrw golwg yn cau ynghynt – felly cofiwch drefnu eich apwyntiadau yng Nghaerdydd mewn da bryd.

Yn yr Arwerthiant Cymreig, ceir gweithiau celf gwych gan Syr Kyffin Williams (artist a chanddo gysylltiad agos â Gregynog), Charles Tunnicliffe, Claudia Williams, Ceri Richards, John Elwyn, Donald McIntyre, Josef Herman, Augustus John a Syr Frank Brangwyn. Yn yr arwerthiant Celfyddydau Prydeinig ac Ewropeaidd, ceir enghreifftiau gan Ken Howard OBE, y Fonesig Laura Knight, Syr Terry Frost, Theodore Major, Fred Yates a Craigie Aitchison.

Rhaid sôn yn arbennig am baentiad gan Gwen John, a gaiff ei arddangos ochr yn ochr â dwy ddelw efydd gan August Rodin, sy’n rhan o gasgliad parhaol Gregynog. Ar un adeg, bu August Rodin a Gwen John yn gariadon.

Mae cynnal dau arwerthiant o bwys yng Ngregynog yn garreg filltir arall yn hanes y tŷ hanesyddol, ac hefyd yn hanes ein cwmni ni. Felly, beth am ymuno â ni, ddydd Gwener 26 Gorffennaf, i fwynhau diodydd a cherddoriaeth ac i fwrw golwg dros yr eitemau a fydd yn mynd dan y morthwyl. Gallech hyd yn oed aros yn y Neuadd ar y nos Wener, gan fwynhau brecwast hamddenol ar y bore dydd Sadwrn a mynd am dro o amgylch y gerddi godidog – hyn oll cyn i gyffro’r arwerthiant ddechrau.

Gwych o beth fyddai gweld yr ystafell gerddoriaeth yn llawn o ddarpar brynwyr yng Ngregynog. Bydd yr ystafell enwog yn siŵr o greu awyrgylch arbennig ar gyfer y ddau arwerthiant hyn.

Gyda’ch cefnogaeth chi, mae cwmni Rogers Jones yn gobeithio anrhydeddu gwaddol y chwiorydd Davies.

Ben Rogers Jones

Welsh Sale April 2024: Lots of Surprise Review

The Welsh Sale 27 April 2024

Lots: 456 | Total: £480,550

Arwerthiant Cymreig 27 Ebrill 2024

Eitemau: 456 | Cyfanswm: £480,550

1. SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil ‘Fedw Fawr’ £34,000

2. SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil Ynys Mon £19,000

3. SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil ‘Cottage in Anglesey’ £16,500

4. SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil ‘Lliwedd in Snow’ £13,500

5. JOHN ELWYN oil ‘Welsh Landscape’ £12500

6. SIR KYFFIN WILLIAMS RA mixed media Talysarn Village £9000

7. HYWEL HARRIES oil ‘Salem Revisited’ £9000

8. CERI RICHARDS CBE mixed media figure at piano £7400

9. CHARLES BURTON oil ‘Red Fruits’ £7000

10. SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil ‘Rough Sea off Llanddwyn £6500

We auctioneers are often nervous about our upcoming sales but occasionally we look forward to sales optimistically and without any trepidation as to how the content will be received. The first Welsh Sale of 2024 was such an occasion. There was such a balanced blend of Welsh art, interesting Welsh antiques, combined with a stunning library of Gregynog Press books, together with the fabulous consignment from the late Pat Llewellyn’s family, that we expected good interest. But even so, the auction surpassed our optimistic expectations with bidders registered in vast numbers and there was also numerous records broken including one for a Welsh Sale favourite John Elwyn. New auction records were also created for Hywel Harries, Leslie Moore, Charles Burton and Frances Richards. The quality and variety on offer would have put even the most pessimistic of auctioneers at ease and this was shown in the impressive lot-sold rate of 92%. A big thanks to the vendors and the buyers in what was a memorable auction.

Arwerthiant Cymreig Ebrill 2024:

Lot o Bethau Annisgwyl

Rydym ni, fel arwerthwyr, yn aml yn teimlo’n nerfus ynglŷn ag arwerthiannau sydd ar ddod, ond, o dro i dro, rydym yn edrych ymlaen atynt yn obeithiol, heb deimlo unrhyw ofn ynglŷn â sut groeso a gaiff yr eitemau. Bu Arwerthiant Cymreig cyntaf 2024 yn achlysur o’r fath. Oherwydd y cydbwysedd gwych rhwng celfyddyd Gymreig a hen greiriau diddorol o Gymru, ar y cyd â llyfrgell ysblennydd o lyfrau Gwasg Gregynog, ynghyd â’r eitemau anhygoel gan deulu’r ddiweddar Pat Llewellyn, roeddem yn ffyddiog y byddai cryn ddiddordeb yn yr arwerthiant. Serch hynny, llwyddodd yr arwerthiant i ragori ar ein disgwyliadau – cofrestrodd y cynigwyr yn eu lluoedd a llwyddwyd i dorri sawl record, yn cynnwys record ar gyfer un o hen ffefrynnau’r Arwerthiant Cymreig, sef John Elwyn. Hefyd, torrwyd record y byd arwerthu ar gyfer gweithiau Hywel Harris, Leslie Moore, Charles Burton a Frances Richards. Byddai ansawdd ac amrywiaeth yr arlwy wedi llwyddo i dawelu meddyliau’r arwerthwyr mwyaf pesimistaidd hyd yn oed, a gwelir hyn yn y gyfradd werthu anhygoel a gyflawnwyd yn ystod yr arwerthiant – sef 92%. Diolch o galon i’r gwerthwyr a’r prynwyr am arwerthiant cofiadwy.

The first section of Welsh Antiques & Welsh Ceramics included a lovely collection of Swansea and Nantgarw porcelain from a home in Bristol. The freshness of the decoration is a critical factor in achieving good prices for Welsh porcelain and this collection was immaculate. Star of the Flower Show was the London decorated plate by Moses Webster. Webster stated that in about ‘…1819 he painted quantities of Nantgarw China for Mortlock of Oxford Street who purchased all that (William) Billingsley made at this time in the glazed white state’.

Estimate: £400-600

Sold: £2200

Next in line, was a fine single owner collection of Gwasg Gregynog Press volumes which again came to market with very positive condition reports in tow. All lots in this section sold with fierce international bidding from the US, France, and the UK. Soaring highest for a single volume, was the wonderful ‘Of a Feather’ containing no less than 61 wood engravings by the leading exponent of engraving, Colin SeePaynton, the volume was beautifully packaged by Julian Thomas.

Estimate: £600-1000

Sold: £2800

The third section of the auction was dedicated to discerning eye of the late Pat Llewellyn (1962-2017). It was a great honour to be instructed by Pat’s family. The collection had a vernacular Welsh lean which included traditionally crafted regional furniture from Wales,

primitive 19th Century paintings and 20th Century art that spoke of Pat’s pride in her West Wales roots. The collection was a joy to catalogue and sell from the rostrum. Highlights included the beautiful collection of stick-back chairs, in particular the gorgeous elm and ash ‘yoke chair’ which saw a two way protracted bidding battle between London and West Wales. Alas, the chair returned home to Pembrokeshire.

Estimate: £800-1200

Sold: £2600

I was extremely pleased to see that from the same collection ‘Salem Revisited’ by Hywel Harries was purchased by the National Library of Wales at the auction. And in doing so it shattered the previous auction record for the artist. The modern version of the most iconic of all Welsh art images will now join company with a second version of the original 1908 watercolour by Sydney Curnow Vosper that we sold to the same institution, in 2019.

Estimate: £3000-5000

Sold: £9000

Another world auction record was broken for the John Elwyn oil from the Pat Llewellyn collection. The rich earthy colours were a big hit for two bidders in south Wales and in Gwynedd who fought it out on the phone and on the net respectively. I had the pleasure of personally delivering the painting to its new home in north Wales - where I was delighted to see again several familiar paintings which had previously passed under my gavel!

Estimate: £6000-12000

Sold: £12500

In my opinion one of the shocks for the day was for the John Piper etching ‘Old Church of Mynachlogddu’. According to the databases, the print had been offered seven times previously, but had never realized a hammer price of more than £2000. So, we were quite surprised and excited for our vendor when the Old Church realized nearly twice previous records.

Estimate: £1000-2000

Sold: £3800

Hitting a high note in the works on paper section, was for Ceri Richards’ figure at a piano. Music was hugely important to Ceri Richards, a subject to which he returned on many occasions, with Beethoven being his inspiration. The artist was said to be a gifted pianist himself. Again, it was pleasing to see that this important example is retained in the public domain as it settles in its new home at the National Library of Wales.

Estimate: £2500-3500

Sold: £7400

Two examples by Leslie Moore also saw protracted bidding battles and two auction records were broken for Moore’s paintings at £2200 and £1700. The battle for both pictures was between the same two eager bidders - a collector in Wales and a collector in London. The shares were at the end drawn 1-1. It was perhaps the brighter colours and the textured approach by the artist, reminiscent of John Piper, which caught the imagination of these two discerning collectors from either side of the border.

Estimate: £500-800

Sold: £2200

As is the norm in The Welsh Sale, Sir Kyffin Williams has his own section. As per usual there was huge interest in the section from all over the UK. There were thirty-nine lots in the Kyffin section, thirty six of them found new homes to the tune of just under £150,000. The highest price for the entire auction was for a view of the Ynys Mon coastline at ‘Fedw Fawr’ near Penmon, looking out towards Puffin Island. The location is on the Ynys Mon Coastal Path and I would urge a visit, it is a special place managed by the National Trust. Kyffin’s painting of Fedw Fawr was unusual for the flowers, perhaps dandelions, that were scattered in the foreground which contrasted perfectly with the slate grey sky. It was a special painting of a special location, and I am so pleased for the vendor that it did so well. The painting was sold to an international interior design buyer for a London project.

Estimate: £18000-25000

Sold: £34000

Frances Richards work does not appear on the market as often as we would like which is a shame as it is very quirky and very commercial. We have now sold two examples in the last three years, and both have sold exceptionally well. But perhaps because of the rare opportunities that are presented to buy

her work, Frances remains in the shadow of her husband Ceri. This piece was great fun, so finely put together, in good condition and in a lovely frame. We loved her hypnotic eyes! Once again, the bidding was typically a protracted battle between a London collector and a Welsh collector, with the north Wales based buyer winning out at the end.

Estimate: £300-500

Sold: £3200

Aneurin Jones is the man right now. His work has become highly sought after, especially in the last three years. Two of his paintings featured in the final lap of the auction. The first was a study of a famous cob ‘Ebbw’, who stands like a gift from the Gods - handsomely, proudly, his coat shining amongst Aneurin’s signature foggy background.

Estimate: £100-1500

Sold: £3800

Another of Aneurin’s dreamy vignettes but this time of two cockle pickers working as their patient mule waits behind them on the beach, all elements immersed in a golden hue.

Aneurin Jones work has gently and quietly entered the hearts of Welsh people everywhere.

Estimate: £1500-2500

Sold: £6500

Roedd rhan gyntaf yr arwerthiant Cerameg Gymreig a Hen Greiriau Cymreig yn cynnwys casgliad hyfryd o borslen Abertawe a Nantgarw a oedd wedi deillio o gartref ym Mryste. Mae croywder yr addurn yn hollbwysig o ran sicrhau prisiau da ar gyfer porslen Cymreig, ac roedd y casgliad hwn yn gwbl berffaith. Seren y Sioe Flodau oedd plât gan Moses Webster a addurnwyd yn Llundain. Yn ôl Webster, oddeutu’r flwyddyn 1891 ‘fe beintiodd nifer o Borslen Nantgarw ar gyfer Mortlock o Oxford Street a brynodd y cyfan oll o’r hyn roedd (William) Billingsley yn ei gynhyrchu yr adeg honno yn y ffurf gwyn gwydrog’.

Amcanbris: £400-600 Gwerthwyd am: £2200

Yna, cafwyd casgliad o gyfrolau Gwasg Gregynog. Un perchennog yn unig a fu gan y casgliad hwn, ac unwaith eto, daeth i’r farchnad mewn cyflwr da iawn. Gwerthodd pob un o lotiau’r adran hon ar ôl brwydro ffyrnig rhwng cynigwyr o Unol Daleithiau America, Ffrainc a’r DU. Y gyfrol a lwyddodd i gyrraedd y pris mwyaf oedd ‘Of a Feather’, sef 61 o ysgythriadau pren gan yr ysgythrwr enwog Colin See-Paynton. Cafodd y gyfrol ei chyflwyno’n gelfydd gan Julian Thomas.

Amcanbris: £600-1000 Gwerthwyd am: £2800

Neilltuwyd trydedd ran yr arwerthiant i lygaid craff y ddiweddar Pat Llewellyn (1962-2017). Anrhydedd fawr oedd cael cyfarwyddyd i werthu ar ran teulu Pat. Roedd naws werinol Gymreig yn perthyn i’r casgliad, a oedd yn cynnwys dodrefn rhanbarthol traddodiadol o Gymru, paentiadau cyntefig o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a gwaith celf o’r ugeinfed ganrif a oedd yn cyfleu balchder Pat yn ei gwreiddiau yng Ngorllewin Cymru. Pleser pur fu catalogio a gwerthu’r casgliad hwn. Roedd yr uchafbwyntiau’n cynnwys casgliad hardd o gadeiriau cefn ffyn, yn enwedig y ‘gadair warrog’ hyfryd a oedd wedi’i gwneud o lwyfen ac onnen. Bu cynigwyr o Lundain a Gorllewin Cymru yn brwydro am y gadair hon. Yn y pen draw, dychwelodd adref i Sir Benfro.

Amcanbris: £800-1200 Gwerthwyd am: £2600

Roeddwn yn falch dros ben bod ‘Salem Revisited’ gan Hywel Harries, o’r un casgliad, wedi cael ei brynu yn yr arwerthiant gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Llwyddwyd i chwalu record flaenorol y byd arwerthu ar gyfer yr artist. Yn awr, bydd y fersiwn fodern hon o un o ddarluniau mwyaf eiconig Cymru yn ymuno ag ail fersiwn o’r dyfrlliw gwreiddiol a baentiwyd gan Sydney Curnow Vosper (1908) ac a werthwyd gennym i’r un sefydliad yn 2019.

Amcanbris: £3000-5000 Gwerthwyd am: £9000

Torrwyd record arall y byd arwerthu ar gyfer paentiad olew gan John Elwyn o gasgliad Pat Llewellyn. Llwyddodd y lliwiau priddlyd cyfoethog i ddenu bryd dau gynigiwr yn arbennig – un o dde Cymru a’r llall o Wynedd – a buont yn ymladd dros y ffôn ac ar-lein am y fraint o fod yn berchen ar y paentiad. Pleser i mi fu cael cludo’r paentiad i’w gartref newydd yng ngogledd Cymru – lle roedd hi’n braf iawn i weld nifer o baentiadau cyfarwydd a fu dan fy morthwyl gen i yn y gorffennol!

Amcanbris: £6000-12000 Gwerthwyd am: £12500

Yn fy marn i, prif syndod y diwrnod oedd ysgythriad John Piper, sef ‘Old Church of Mynachlogddu’. Yn ôl y cronfeydd data, roedd y print hwn wedi’i roi ar y farchnad saith o weithiau yn y gorffennol, ond nid oedd erioed wedi llwyddo i godi uwchlaw £2000. Felly, ymledodd syndod a chyffro trwy’r tîm arwerthu pan lwyddodd y print i gyrraedd pris a oedd bron ddwywaith cymaint â’r record flaenorol.

Amcanbris: £1000-2000 Gwerthwyd am: £3800

Llwyddodd y ffigwr wrth ymyl piano gan Ceri Richards i daro nodyn uchel yn yr adran gweithiau ar bapur. Roedd cerddoriaeth yn hynod bwysig i Ceri Richards a dychwelodd at y pwnc hwnnw sawl tro, gan ddefnyddio Beethoven fel ysbrydoliaeth. Yn ôl y sôn, roedd yr artist yn bianydd dawnus ei hun. Unwaith eto, braf oedd gweld y bydd y gwaith pwysig hwn yn parhau i fod yn eiddo i’r cyhoedd wrth iddo ymgartrefu yn ei gartref newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Amcanbris: £2500-3500

Gwerthwyd am: £7400

Cafwyd brwydr faith am ddau ddarn o waith gan Leslie Moore hefyd, a llwyddwyd i dorri dwy record y byd arwerthu ar gyfer paentiadau Moore, sef £2200 a £1700. Cafodd y ddwy frwydr am y ddau lun eu hymladd gan yr un cynigwyr brwd – sef casglwr o Gymru a chasglwr o Lundain. Llwyddodd un cynigiwr i brynu’r naill a llwyddodd y cynigiwr arall i brynu’r llall. Efallai mai lliwiau llachar ac arddull weadog yr artist, sy’n atgoffa rhywun o John Piper, a lwyddodd i danio dychymyg y ddau gasglwr detholgar hyn o’r naill ochr a’r llall i’r ffin.

Amcanbris: £500-800

Gwerthwyd am: £2200

Yn unol â’r arfer yn yr Arwerthiant

Cymreig, neilltuwyd adran arbennig i Syr Kyffin Williams yn yr arwerthiant hwn. Fel arfer, dangosodd pobl o bob cwr o’r DU ddiddordeb mawr yn yr adran. Roedd gennym dri deg naw o lotiau yn adran Kyffin Williams, a llwyddodd tri deg chwech ohonynt i ddod o hyd i gartrefi newydd, gan werthu am bron i £150,000. Talwyd y pris mwyaf yr arwerthiant am olygfa o arfordir Ynys Môn yn y ‘Fedw Fawr’ ger Penmon, sy’n edrych i gyfeiriad

Ynys Seiriol. Mae’r lleoliad hwn ar Lwybr Arfordir Ynys Môn a buaswn yn eich annog i fynd yno – lle arbennig a gaiff ei reoli gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae paentiad Kyffin o’r Fedw Fawr yn anarferol oherwydd y blodau – dant y llew, o bosibl – a welir ar wasgar yn y tu blaen, gan gyferbynnu’n berffaith â’r awyr lwydlas. Paentiad arbennig o leoliad arbennig, ac rydw i’n falch iawn bod y gwerthwr wedi cael pris mor dda. Gwerthwyd y paentiad i ddylunydd mewnol rhyngwladol ar gyfer prosiect yn Llundain.

Amcanbris: £18000-25000

Gwerthwyd am: £34000

Nid yw gwaith Frances Richards yn ymddangos ar y farchnad mor aml ag y dymunem – trueni mawr, oherwydd mae’n hynod iawn ac yn fasnachol dros ben. Rydym bellach wedi gwerthu dau ddarn o’i gwaith yn y tair blynedd diwethaf, a gwerthodd y ddau yn eithriadol o dda. Ond oherwydd y cyfleoedd prin i brynu ei gwaith, mae Frances yn dal i lechu yng nghysgod ei gŵr, Ceri. Roedd y darn hwn yn hwyliog iawn ac yn hynod gelfydd, roedd mewn cyflwr da ac roedd wedi’i osod mewn ffrâm hyfryd. Rydym wedi gwirioni ar y

llygaid llesmeiriol! Unwaith eto, cafwyd brwydr faith rhwng casglwr o Lundain a chasglwr o Gymru. Y prynwr o ogledd Cymru a orfu yn y pen draw.

Amcanbris: £300-500 Gwerthwyd am: £3200

Aneurin Jones yw ‘dyn y foment’. Erbyn hyn, mae galw mawr am ei waith, yn enwedig yn ystod y tair blynedd diwethaf. Ymddangosodd dau o’i baentiadau tua diwedd yr arwerthiant. Roedd y paentiad cyntaf yn astudiaeth o gob enwog o’r enw ‘Ebbw’, sy’n sefyll fel rhodd gan y Duwiau – golygus, balch, a’i gôt yn disgleirio ar y cefndir niwlog sy’n nodweddiadol o waith Aneurin.

Amcanbris: £100-1500

Gwerthwyd am: £3800

Cafwyd portread breuddwydiol arall gan Aneurin hefyd, sef dau gasglwr cocos wrth eu gwaith a’u mul amyneddgar yn aros y tu ôl iddynt ar y traeth, gyda’r holl elfennau wedi’u trochi mewn arlliw euraid. Yn dawel bach, mae gwaith Aneurin Jones wedi ennill ei blwyf yng nghalonnau pobl Gymreig ym mhob man.

Amcanbris: £1500-2500

Gwerthwyd am: £6500

Successful Bidders

Room Bidders: debit card payment and then purchases can then be removed from Gregynog Hall on the auction day

Remote Bidders in Wales (telephone, online or commission): following the auction, items are automatically dispatched to the nearest Rogers Jones & Co venue for your collection. Purchases for clients located nearer Gregynog will remain at the Hall for collection. Please enquire if unsure

Remote Bidders further afield: purchases will remain at Gregynog Hall for collection by purchasers unless requested to be delivered to one of our venues eg. Cardiff / Colwyn Bay

Remote Bidders for invoices over £4,000: when invoices are £4000 or over, purchasers can enjoy a free delivery service to their homes (England and Wales only)

Special Arrangements: other arrangements outside of these parameters can be made, but please enquire before bidding brj@rjauctions.co.uk

Cynigwyr Llwyddiannus

Cynigwyr Ystafell: taliad cerdyn debyd ac yna gellir symud pryniannau o Neuadd Gregynog ar ddiwrnod yr arwerthiant

Cynigwyr o Bell yng Nghymru (ffôn, ar-lein neu gomisiwn): yn dilyn yr arwerthiant, caiff eitemau eu hanfon yn awtomatig i’r lleoliad Rogers Jones & Co agosaf ar gyfer eich casgliad. Bydd pryniannau ar gyfer cleientiaid sy’n agosach at Gregynog yn aros yn y Neuadd i’w casglu. Holwch os ydych yn ansicr

Cynigwyr o Bell sydd ymhellach i ffwrdd: bydd pryniannau’n aros yn Neuadd Gregynog i’w casglu gan brynwyr oni bai y gofynnir iddynt gael eu danfon i un o’n lleoliadau

e.e. Caerdydd / Bae Colwyn

Cynigwyr o Bell gydag anfonebau dros £4,000: pan fo anfonebau’n £4000 neu fwy, gall prynwyr fwynhau gwasanaeth dosbarthu am ddim i’w cartrefi (Cymru a Lloegr yn unig)

Trefniadau Arbennig: gellir gwneud trefniadau eraill y tu allan i’r paramedrau hyn, ond holwch cyn cyflwyno cynnig brj@rjauctions.co.uk

Selections

30 April 2024

Lots: 96 | Total: £184,190

Dewisiadau

30 Ebrill 2024

Eitemau: 96 | Cyfanswm: £184,190

Top 10 Hammer Prices: Selections Deg

1.

2.

Selections April 2024: Lots of Surprise

The first Selections auction of 2024 was another very buoyant affair flavoured by gold coins, high quality diamond jewellery, paintings including a group of North of England favourites, together with rare examples of popular ceramics.

It was a solid start to the auction with gold coins and watches mostly selling within or above estimate, but the first surprise blossomed as a double headed diamond flower brooch was hotly contested to several times the auction guide, by an online client in the UK bidding against a client in Amsterdam, diamond capital of Europe.

Estimate: £600-1000

Sold: £5500

Marcel Dreyfus, (1899-1985) better known as Marcel Dyf, was influenced by the Impressionist and PostImpressionist artists, especially Renoir. As the 20th Century progressed Dyf was recognised in his own right as one of the last of the true Impressionist artists. ‘Dahlias et Cosmos’ was a fine example of his highly regarded flower still-life paintings which are so full of life and colour. It was a good size and in its original antique style frame. It proved to be a hit with several parties bidding from the trade and privately for their own collection. A high quality trade establishment won the day.

Estimate: £3000-5000

Sold: £6800

From a merry floral painting to a Merryman plate. There was online bidding from all over the UK on the two English Delft plates with both early 18th Century plates exceeding their pre-sale guides - by some distance. The second example, the Merryman plate was especially interesting and rare. Such plates satirize the perennial tussle between husband and wife and were made in sets of six, often numbered, each decorated with part of a well-known drinking verse:1. ‘What is a merryman 2. Let him do what he can 3. To entertain his guests 4. With wine and merry jests 5. But if his wife do frown 6. All merryment goes down’. (There will be no further comment on this topic)!

Estimate: £600-1000

Sold: £2500

The very next lot in the ceramics section proved to be equally popular. The pair of circa 1880 Royal Worcester vases look as though they had been produced many miles away from the Worcester factory in England. The shape and decoration being completely under the influence of Japanese tradition. But they were made during the height of the ‘Japonisme’ movement that swept Europe in the late 19th Century when Japanese styles were adopted by many English factories, including Royal Worcester. These designs reflected a period when Japan was opening up to Western affairs resulting in a closer understanding of Japanese design, culture and history.

Estimate: £400-600

Sold: £1200

The most collectable of the very interesting clocks in the Selections auction, was designed by Archibald Knox (1864-1933) for Liberty & Co. Between 1896 and 1900, Knox worked for Liberty indirectly as a designer for the Silver Studio. Then from 1900 he worked directly for Liberty on all areas of design but most notably as chief designer for silver and jewellery for the “Cymric” range (1898-1906) and for the “Tudric” range of pewter (19021906) which included this very smart arts and crafts clock.

Estimate: £700-1200

Sold: £1900

Dewisiadau Ebrill 2024: Eitemau o Ryfeddod

Bu Arwerthiant Dewisiadau cyntaf 2024 yn achlysur bywiog iawn a oedd yn cynnwys darnau aur, gemwaith diemwnt o’r radd flaenaf, paentiadau (yn cynnwys casgliad o ffefrynnau o Ogledd Lloegr), ac enghreifftiau prin o serameg boblogaidd.

Cafwyd dechrau da i’r arwerthiant ac, ar y cyfan, llwyddodd y darnau aur a’r oriorau i gyrraedd eu hamcanbris, neu ragori arno hyd yn oed. Ond fe gafwyd y syrpréis cyntaf ar ffurf broetsh ddeuben siâp blodyn wedi’i gwneud o ddiemyntau. Ar ôl cryn ymladd amdani, llwyddodd yr eitem i ragori ar yr amcanbris sawl gwaith drosodd. Fe’i prynwyd gan gleient arlein o’r DU a oedd yn cynnig yn erbyn cleient o Amsterdam, sef prifddinas ddiemyntau Ewrop.

Amcanbris: £600-1000

Gwerthwyd: £5500

Daeth Marcel Dreyfus (1899-1985), neu Marcel Dyf fel y’i gelwir, dan ddylanwad yr Argraffiadwyr a’r Ôlargraffiadwyr, yn enwedig Renoir. Wrth i’r ugeinfed ganrif fynd rhagddi, dechreuwyd cydnabod bod Dyf yn un o wir arlunwyr olaf cyfnod yr Argraffiadwyr. Roedd ‘Dahlias et Cosmos’ yn enghraifft wych o’i baentiadau ‘bywyd llonydd’ uchel eu parch, sy’n llawn bywyd a lliw. Roedd y paentiad o faint da ac roedd yn ei ffrâm wreiddiol. Bu’n boblogaidd ymhlith nifer o gynigwyr –rhai masnachol a phreifat fel ei gilydd. Sefydliad masnach o’r radd flaenaf a orfu yn y pen draw.

Amcangyfrif: £3000-5000

Gwerthwyd: £6800

O baentiad hyfryd o flodau i blât Merryman

Cafwyd brwydro ar-lein o bob cwr o’r DU ar gyfer dau blât Delft o Loegr o ddechrau’r ddeunawfed ganrif, a llwyddodd y ddau i ragori’n fawr ar eu hamcanbrisiau. Roedd yr ail enghraifft, plât Merryman, yn arbennig o ddiddorol a phrin. Mae platiau o’r fath yn dychanu’r ymdaro beunyddiol rhwng gwŷr a gwragedd a chawsant eu gwneud mewn setiau o chwech, wedi’u rhifo yn aml, gyda phob un wedi’i addurno gyda rhan o bennill yfed enwog: 1. ‘What is a merryman 2. Let him do what he can 3. To entertain his guests 4. With wine and merry jests 5. But if his wife do frown 6. All merryment goes down’. (Gwell peidio ag ymhelaethu ar y pwnc hwn!)

Amcangyfrif: £600-1000

Gwerthwyd: £2500

Bu’r lot nesaf yn yr adran serameg yr un mor boblogaidd. Roedd hi’n ymddangos fel pe bai’r ddwy fâs Royal Worcester (y gellir eu dyddio i oddeutu 1880) wedi’u cynhyrchu filltiroedd lawer o ffatri Caerwrangon yn Lloegr gan fod eu siâp a’u haddurn yn llwyr dan ddylanwad traddodiad Japan. Ond mewn gwirionedd, fe’u gwnaed pan oedd y mudiad ‘Japonisme’ ar ei anterth – sef mudiad a ledaenodd trwy Ewrop yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan ddechreuodd sawl ffatri yn Lloegr (gan gynnwys Royal Worcester) ddefnyddio arddulliau Japanaidd. Mae’r dyluniadau hyn yn adlewyrchu cyfnod pan oedd Japan yn dechrau ymagor i faterion y Gorllewin, gan esgor ar well dealltwriaeth o ddyluniadau, diwylliant a hanes Japan.

Amcangyfrif: £400-600

Gwerthwyd: £1200

Cafodd y cloc mwyaf casgladwy o blith y clociau hynod ddiddorol yn yr Arwerthiant Dewisiadau ei ddylunio gan Archibald Knox (1864-1933) ar gyfer cwmni Liberty. Rhwng 1896 a 1900, arferai Knox weithio i Liberty yn anuniongyrchol fel dylunydd ar gyfer y Silver Studio. Yna, o 1900, bu’n gweithio’n uniongyrchol i Liberty ym mhob agwedd ar ddylunio, ond yn fwyaf nodedig fel prif ddylunydd arian a gemwaith ar gyfer y gyfres “Cymric” (1898-1906) a’r gyfres “Tudric” o eitemau piwter (1902-1906), a oedd yn cynnwys y cloc ‘celf a chrefft’ crand hwn.

Amcangyfrif: £700-1200 Gwerthwyd: £1900

LONDON CALLING?

We are regularly visiting clients in London, so if you are based in London or the South, and you would like a visit from a valuer, then our pledge to you is that we will be with you within a fortnight.

Whether you require a professional valuation for probate or insurance, or if you require an auction assessment and potential collection of items…. ….whether that be Welsh art, British & continental paintings, jewellery, all manner of antiques, Asian fine art, sporting items, silver…..

WE

WILL BE THERE!

is for Claudia Williams A Z of Welsh Art o Gelf Cymreig

Collecting shells and flying kites. Building sandcastles and exploring rock pools. Bathing, picnicking and idling in the sun. For a painter drawn to colour, light and pattern, the seaside offers limitless potential for Claudia Williams. She has never been far from the coast.

In this auction, Rogers Jones offers Williams’ impressive canvas Perched on the Water’s Edge which she painted when she relocated from Brittany to Tenby in 2000. A similar rock-pooling subject – Le Vent [The Wind] – set a world record at The Welsh Sale on 22 July 2023 realising an £18,000 hammer price.

In Perched on the Water’s Edge, Williams fondly invokes halcyon summer afternoons on sun-soaked beaches. The first beach she remembers was on the Welsh coast, where she recalls rock-pooling and collecting shells with her parents. As a child growing up in Surrey, it ‘seemed heavenly’ to her ‘to be in Wales at the seaside.’ Her longing for the seaside was fulfilled when her parents moved to Gwynedd when she was twelve years old.

It was an exhibition of Henry Moore’s underground shelter drawings at the Leicester Galleries, London that sparked Williams’ interest in figure assemblies. At Chelsea School of Art, Bernard Meadows – modernist sculptor and Moore’s first studio assistant – taught her life drawing and instilled in her an interest in sturdy sculptural forms. Meadows’ influence was transformative and enduring, as evidenced by her later paintings of beachgoers and sunbathers. Williams also credits Meadows for her appreciation of the shapes and solidity of rocks. ‘I always feel drawn to rocky landscapes,’ she explains, ‘whether they are found in Wales, England, or France and the short visits we have made to Ireland, Spain, Italy and Tunisia.’

After Chelsea, Williams returned to Wales and married fellow artist Gwilym Prichard. Henceforth she sought to dovetail her work as a mother and as an artist by painting home life as well as visits to the seaside with family, friends and their children.

Narrative has always been an important aspect of Williams’ figure compositions. She lets the figures speak through the way they are arranged or posed. As in all of her work, the act of recording

appearances is secondary to the endeavour to suggest relationships. Williams creates the impression that she works without the subject’s knowledge. Rarely do they look out from the canvas to invite our gaze. Like the artist herself, the viewers are onlookers.

‘Many a time I have sat on a crowded beach in summertime,’ she recalled, ‘while families around me have lazed in the sun or splashed in the sea or built sandcastles. While everyone has been absorbed in his or her own occupation of the moment, I have been totally fascinated and absorbed in watching them. I study them closely and make swift sketches to capture what they are doing and then, as soon as they spot me and become embarrassed or maybe even annoyed, I have to quickly stop and conceal my work.’

Williams moved to France in 1986 where the exposure to life and light proved transformative. Here she began painting exuberant large-scale figure compositions. The predominant subject became life on the beach, a setting she explored in different lights, from the warmth of the afternoon sun to the pale shimmer of moonlight.

As well as observing social interactions at the seaside, Williams contemplates the sensuous form of the bathers. Perched on the Water’s Edge is a study of physique and movement, of posture and balance. She achieves harmony and counterpoint through colour, pattern, texture and composition. A ‘larger canvas offers so much more scope,’ Williams commented on her paintings in the 2009 exhibition “Seaside”, ‘especially as I like to experiment with textures and colours and with ways of applying the paint.’

In Perched on the Water’s Edge, she utilises a full range of blues –her favourite colour – and indulges her love of pattern and fabrics.

Life in Wales defined Williams as an artist. Her visual vocabulary –her reading of gestures and her insistence on making interacting bodies readable in her work – is in part the result of her upbringing in a Welsh-speaking community in which she, coming from England, ‘felt a bit of an outsider.’ Indeed, she reasons, ‘feeling to be an outsider is part of me. Now I am an observer of people.’

Robert Meyrick

Further reading: Harry Heuser and Robert Meyrick ‘Claudia Williams: An Intimate Acquaintance’ (Sansom, 2013) and Robert Meyrick ‘Claudia Williams’ (National Library of Wales, 2000).

Claudia Williams painting ‘The Race’ in her Rochefort-en-Terre studio 1998
Claudia Williams yn peintio ‘The Race’ yn ei stiwdio yn Rochefort-en-Terre 1998 (Photo/Llun: Robert Meyrick)

am

Claudia Williams

Casglu cregyn a hedfan barcutiaid. Adeiladu cestyll tywod ac archwilio pyllau glan môr. Ymdrochi, cael picnic a segura yn yr haul. I beintiwr sy’n cael ei denu at liw, golau a phatrwm, mae glan y môr yn cynnig potensial di-ben-draw i Claudia Williams. Dyw hi erioed wedi bod yn bell o’r arfordir.

Claudia Williams, ei rhieni a’i phlant ym Mhenmon 1964

Claudia Williams, her parents and children at Penmon 1964

(Photo/llun: Gwilym Prichard)

Yn yr arwerthiant hwn, mae Rogers Jones yn cynnig cynfas trawiadol Williams Perched on the Water’s Edge a beintiodd pan symudodd o Lydaw i Ddinbych-y-Pysgod yn 2000. Fe ddaru testun tebyg o byllau creigiog glan môr - Le Vent [Y Gwynt] – osod record byd yn yr Arwerthiant Cymreig ar 22 Gorffennaf 2023 gan werthu am bris morthwyl o £18,000.

Yn Perched on the Water’s Edge, mae Williams yn cyfleu’n annwyl iawn y prynhawniau braf ‘na ar draethau heulog yr haf. Y traeth cyntaf y mae’n ei gofio oedd ar arfordir Cymru, lle mae’n cofio chwilota mewn pyllau glan môr a chasglu cregyn gyda’i rhieni. Fel plentyn yn tyfu i fyny yn Swydd Surrey, roedd yn “ymddangos yn nefolaidd” iddi “fod yng Nghymru ar lan y môr”. Bodlonwyd ei dyhead i fod yn agos at lan y môr pan symudodd ei rhieni i Wynedd pan roedd hi’n ddeuddeg oed.

Arddangosfa o luniadau lloches tanddaearol Henry Moore yn Orielau Caerlŷr, Llundain a daniodd ddiddordeb Williams mewn darluniau o ffigurau. Yn Ysgol Gelf Chelsea, fe ddaru Bernard Meadows – y cerflunydd modernaidd a chynorthwyydd stiwdio cyntaf Moore – ei dysgu sut i greu bywluniadau gan feithrin diddordeb ynddi mewn ffurfiau cerfluniol cadarn. Roedd dylanwad Meadows yn drawsnewidiol a pharhaus, fel y gwelwyd yn ei phaentiadau diweddarach o bobl ar draeth ac yn torheulo. Mae Williams hefyd yn canmol Meadows am ei gwerthfawrogiad o siapiau a chadernid creigiau. “Dwi bob amser yn teimlo fy mod yn cael fy nenu at dirweddau creigiog,” eglura, “boed iddyn nhw fod yng Nghymru, Lloegr, neu Ffrainc a’r ymweliadau byr yr ydym wedi’u gwneud ag Iwerddon, Sbaen, yr Eidal a Thiwnisia.”

Ar ôl Chelsea, dychwelodd Williams i Gymru a phriodi ei chydartist, Gwilym Prichard. O hyn allan, ceisiodd asio ei gwaith fel mam ac fel artist trwy beintio bywyd cartref yn ogystal ag ymweliadau â glan y môr gyda theulu, ffrindiau a’u plant. Mae’r naratif wedi bod yn agwedd bwysig o gyfansoddiadau ffigwr Williams erioed. Mae hi’n gadael i’r ffigurau siarad drwy’r ffordd y maen nhw wedi cael eu trefnu neu eu gosod. Fel yn ei holl waith, mae’r weithred o gofnodi ymddangosiadau yn eilradd i’r ymdrech i awgrymu perthnasoedd. Mae Williams yn creu’r argraff ei bod yn gweithio heb yn wybod i’r testun. Does neb yn edrych allan o’r cynfas i gwrdd a’n llygaid ni. Fel yr artist ei hun, mae’r gwylwyr yn wylwyr.

“Sawl tro, dwi di eistedd ar draeth prysur yn ystod yr haf,” cofiodd, “tra bod teuluoedd o’m cwmpas yn diogi yn yr haul neu yn mwynhau’n y môr neu’n adeiladu cestyll tywod. Tra bod pawb wedi ymgolli yn yr hyn mae nhw’n wneud ar y foment honno, dwi wedi fy swyno ac wedi ymgolli’n llwyr yn eu gwylio. Rwy’n eu hastudio’n ofalus ac yn gwneud brasluniau sydyn i ddal yr hyn maen nhw’n ei wneud ac yna, cyn gynted ag y byddan nhw’n fy ngweld ac yn teimlo ‘chydig o embaras neu hyd yn oed yn flin, mae’n rhaid i mi stopio’n gyflym a chuddio fy ngwaith.”

Symudodd Williams i Ffrainc ym 1986 lle roedd y golau a’r bywyd yno yn drawsnewidiol iddi. Yma y dechreuodd beintio cyfansoddiadau ar raddfa fawr o ffigyrau afieithus, llawn hwyl. Bywyd ar y traeth oedd y prif destun, lleoliad y bu’n ei archwilio mewn gwahanol olau, o gynhesrwydd haul y prynhawn i ddisgleirdeb ysgafn golau’r lleuad.

Yn ogystal ag arsylwi ar y cymdeithasu ar lan y môr, mae Williams yn ystyried ffurf synhwyrus y rhai sy’n nofio. Mae Perched on the Water’s Edge yn astudiaeth o gorff a symudiad, osgo a chydbwysedd. Mae hi’n cyflawni harmoni a gwrthbwynt trwy liw, patrwm, gwead a chyfansoddiad. “Mae cynfas mwy yn cynnig cymaint mwy o sgôp,” dywedodd Williams am ei phaentiadau yn arddangosfa 2009 ‘Glan y Môr’, “yn enwedig gan fy mod yn hoffi arbrofi gyda gweadau a lliwiau a ffyrdd o roi’r paent ar gynfas”. Yn Perched on the Water’s Edge, mae hi’n defnyddio ystod lawn o ‘r lliw glas- ei hoff liw - ac yn ymroi i’w chariad at batrwm a ffabrigau.

Diffinwyd Willilams fel artist gan ei bywyd yng Nghymru. Mae ei geirfa weledol – ei darlleniad o ystumiau a’i hawydd i wneud cyrff rhyngweithiol yn ddarllenadwy yn ei gwaith – o ganlyniad yn rhannol i’w magwraeth mewn cymuned Gymraeg. Gan ei bod yn hanu o Loegr, roedd hi’n “teimlo fel ychydig o ddieithryn”. Yn wir, mae hi’n rhesymu, “mae teimlo fel rhywun o’r tu allan yn rhan ohonof i. Nawr rydw i’n wyliwr pobl.”

Robert Meyrick

Darllen pellach: Harry Heuser a Robert Meyrick ‘Claudia Williams: An Intimate Acquaintance’ (Sansom, 2013) a Robert Meyrick ‘Claudia Williams’ (Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 2000.

Over 120 years of combined experience & knowledge serving the whole of Wales & UK

Our Auctioneers & Valuers

Richard Hughes

NORTH WALES / NORTH WEST REGIONAL AUCTIONEER & VALUER

Based in Wrexham and our Colwyn Bay auction house. Regional valuer for North Wales & North West England incl. Anglesey, North Wales coast, Cheshire, Liverpool, The Wirral, Shropshire & Borders.

T:07593 181017 | richard.hughes@rogersjones.co.uk

Ben Rogers Jones (HEAD OF AUCTIONS)

MID WALES & BORDERS REGIONAL AUCTIONEER & VALUER

Specialist valuer for Welsh art, Welsh ceramics, and all items for The Welsh Sale, together with a specialist valuer worldwide for sporting antiques including rugby union jerseys, caps, and rugby memorabilia.

T: 07760 261023 | brj@rjauctions.co.uk

Charles Hampshire

WEST WALES REGIONAL AUCTIONEER & VALUER

Based at our Carmarthen office & Cardiff auction house. Regional valuer for South West Wales incl. Carmarthenshire, Pembrokeshire, Swansea & Vale of Glamorgan. Specialist valuer for jewellery, coins, watches, whisky & wine.

T: 07732 434120 | charles.hampshire@rogersjones.co.uk

Philip Keith

SOUTH WALES & WEST COUNTRY REGIONAL AUCTIONEER & VALUER

Based at our Cardiff auction house. Regional valuer for South Wales incl. Cardiff, Newport, Monmouthshire & South East England incl. Bristol, Bath, Somerset, Devon & Cotswolds. Specialist valuer for Chinese & Asian antiques & fine art, tribal artefacts.

T: 07876 255060 | philip@rjauctions.co.uk

The King of Painters, Monaco “ “

At the start of this century a Welsh artist was the richest living Welsh person, Britain’s 18th richest person and Britain’s richest painter.

This person had amassed a personal fortune of an estimated £92 million and in 2001 a series of 125 of their paintings sold for $17m, later another group sold for a reported $20m.

Often described as “Britain’s least-known but highest-paid painter...” this Welsh artist is not widely known in the UK beyond a small collector-base in London and south Wales. Paintings can normally be acquired in the UK, for relatively modest sums considering they were produced by a multi-millionaire internationally renowned artist.

We are referring to Andrew Vicari. A name which, when mentioned to those who knew him or know of him, is often returned with a knowing look, and perhaps an anecdote or two.

Andrea Antonio Giovanni Vicari was born in Port Talbot, the famous south Wales steel town with a rich artistic heritage. Vicari’s birth year of 1932 straddled between that of Port Talbot alumni,

Richard Burton and Sir Anthony Hopkins. In fact, when Vicari was Britain’s 18th richest living Briton, Sir Anthony was one place behind the painter.

Born to Italian parents, Vicari’s father a restaurateur, his grandfather a clown, he attended Neath Grammar School, and at the age of 12 won the Gold Medal for Painting at the National Eisteddfod. Between 1950 and 1952, Vicari studied at the Slade School after becoming the youngest person to win a scholarship to study at the famous school. At the Slade, he was on occasions tutored by Lucien Freud and by Francis Bacon. But Vicari did not finish his diploma, instead he opted to move to his forefather’s country, basing himself in Florence and then Rome.

After returning from Italy ‘penniless’, Vicari began working in London as a portrait painter. He first exhibited at the Redfern Gallery in 1956 and in 1961 a large show of his work was put on in the former Debenhams showroom near Leicester Square.

But Vicari’s ginormous break came in the early 1970s, when a friend of Vicari’s, working in the Foreign Office, brought Middle Eastern officials to his London studio. It led to Vicari exhibiting in Beirut in 1974, after which he was approached by the King of Saudi Arabia, who was keen to demonstrate the country as one of the most powerful secular societies in the region. For this purpose the King required modern iconography and a progressive court-artist was needed. Andrew Vicari, a European, Slade School trained, London-based painter with a colourful modernistic style, fitted the bill.

Vicari’s depictions of King Faisal led to a close friendship between the artist and the King’s son Prince Khalid Al Faisal, who was enthralled by Vicari’s ability to capture his father’s character.

As Vicari’s reputation grew in the middle-East he was commissioned by Prince Khaled bin Sultan bin Abdulaziz, the Saudi commander of the joint forces during the Gulf War, to paint a record of the conflict. ‘From War to Peace - The Liberation of Kuwait’ was to become a series of 225 paintings of which Prince Khaled purchased 125 for $17 million.

There were at one time three museums devoted to Vicari in Saudi Arabia and Iranian Mullahs were so incensed about Vicari’s Gulf War work that they offered the artist £5m to destroy them.

Astonishingly though, only eight years later, Vicari filed for bankruptcy. His fortune was spent. Andrew Vicari died at Morriston Hospital, Swansea on 3 October 2016 at the age of 84.

In this Welsh Sale we will be offering a cache of seven Andrew Vicari oils from the same London vendor who knew Andrew Vicari for years. He was able to shed some light on the mystery that surrounds Vicari, and how the flamboyant character, once Britain’s richest painter, came to his demise.

‘I first met Andrew Vicari in 2000, following an introduction from his business manager Sebastian Brealey.’

‘Andrew by this time had become quite the legend over in the Middle East and now had the distinction of being Saudi Arabia’s King Faisal Official Court painter . Andrew was allowed to introduce figuration into official Islamic art for the first time since the 14th century.’

‘..the last oil painter in the line of Goya, Rubens, Velazquez and Raphael’.

Andrew Vicari’s popularity in Saudi acted as a springboard to the curators at other International offices. He was the first Western artist to be officially invited to paint the triumvirate of Confucius, Mao Tse Tung and the first Emperor Guin Shi Huang – the three most important figures in Chinese History. In France, Vicari was hired as the official painter for Interpol and the CRS. He painted the portraits of many powerful figures of the period – Francois Mitterand, Sophia Loren, Prince Rainier of Monaco and ominously Vladimir Putin.

Vicari lived the high-life, he enjoyed a lavish existence and was certainly not shy about his achievements, once describing himself as ‘..the last oil painter in the line of Goya, Rubens, Velazquez and Raphael’.

Vicari would recall a letter that was simply addressed “The King of Painters, Monaco’ which apparently reached him.

In a character revealing interview with Stuart Jeffries of the Guardian in 2002, Vicari declared, “I don’t know why they say I’m unknown. I’m very gregarious. I know everybody. When I was a student at the Slade, Francis Bacon was my mentor. He would try to seduce me because I was very handsome in those days. Every time I used to see him he couldn’t resist a little touch on the knee. I used to laugh him off. I knew Stephen Spender and David Sylvester. I knew Sartre. Truman Capote lived next door to me in Rome. I went round to borrow some milk from him. He came to the door in a baby-doll nightie. He said: ‘I’ll see.’ Jean Genet was behind him with an Irish setter. I knew Orson Welles. Jonathan Aitken I’ve known since we were members of the squash club at the MCC decades ago. You couldn’t meet a more honest man. I’ve known everybody and everybody knows me.”

When not working in Middle-East palaces, embassies or offices around the globe, Vicari lived and worked at his studio outside Nice, France, but he also owned apartments in Riyadh and Monte Carlo. His International reputation was beyond any other Welshborn artist. In 2006, Vicari’s fortune was estimated at £92million.

‘When I met Andrew at the East India Club in London, I found him to be great company, charming and a most flamboyant character. The list of celebrities and Royals he had painting was endless, and lead to some great stories.’

‘Despite Andrew’s success in the Middle East he was still a relative unknown in the UK.’

‘We met as he wanted to explore with me whether he could use his paintings as collateral to set up a property fund in the UK and this was something we did to good success over a five-year period from 2002. By which time he was splitting his time living between Cannes and Riyadh, he invited me to Cannes where he was now renting Picasso’s villa. When there I agreed to accept paintings in exchange for my work setting up The Fund and it is some of these that are now listed in this Welsh Sale catalogue.’

‘Over the years of our friendship, I accepted invites from Andrew to visit Saudi Arabia and the UAE and saw for myself some of the enormous and majestic works he had spent painting which are on display in the King Faisal Conference Centre Riyadh.’

‘I lost touch with Andrew in the years before his death and was saddened to see he passed away in 2016 . He was a proud Welshman and always wanted to return to Wales and be buried in his Homeland.’

‘With regards to money, well… Andrew netted considerable sums from the Gulf War series of paintings but he also incurred huge expenses self-funding his tours of both China and Russia and renting studios and living accommodation in Monaco, Nice and Cannes.’

‘This was in addition to maintaining permanent Hotel suites in Riyadh and London, whilst at the same time funding his quite considerable entourage consisting of no less than a personal biographer, driver, security guard and special advisors! ‘

‘The payments for the paintings eventually ended but the expenses did not. The cost of self-promotion eventually caught up with Andrew Vicari’.

There are intriguing biographies for many of the stalwarts of our Welsh Sale auctions, but no other story comes close to Vicari’s life in terms of flamboyancy, wealth, excess and international adventure. If I was able to piece together all those anecdotes I have heard over the years, I am sure it would make for a Hollywood script. Rhys Ifans the lead role?

“ “

Brenin yr Arlunwyr, Monaco

Ar ddechrau’r ganrif hon, artist o Gymru oedd y Cymro byw cyfoethocaf.

Ef hefyd oedd y deunawfed unigolyn cyfoethocaf ym Mhrydain a’r artist cyfoethocaf ym Mhrydain.

Llwyddodd yr unigolyn hwn i gasglu cyfoeth personol o oddeutu £92 miliwn. Yn 2001, gwerthwyd cyfres o 125 o’i baentiadau am $17m, ac yn ddiweddarach gwerthwyd casgliad arall am $20m yn ôl y sôn.

Caiff yr artist hwn ei ddisgrifio’n aml fel yr “arlunydd lleiaf adnabyddus ond uchaf ei dâl ym Mhrydain”. Nid yw’n enwog iawn yn y DU, y tu hwnt i griw bach o gasglwyr o Lundain a de Cymru. Fel arfer, gellir cael gafael ar ei baentiadau yn y DU am swm cymharol fach o arian, o ystyried bod y paentiadau hynny wedi’u creu gan artist rhyngwladol enwog a oedd yn werth ei filiynau.

Yr artist dan sylw yw Andrew Vicari. Pan sonnir amdano wrth bobl a oedd yn ei adnabod neu a wyddai amdano, yn aml bydd ei enw’n ennyn edrychiad llawn arwyddocâd, a hanesyn neu ddau o bosibl.

Ganed Andrea Antonio Giovanni Vicari ym Mhort Talbot, sef tref ddur enwog yn Ne Cymru a chanddi dreftadaeth artistig gyfoethog. Mae’r flwyddyn y ganed Vicari, sef 1932, yn y canol rhwng blynyddoedd geni Richard Burton a Syr Anthony Hopkins, sef dau ŵr enwog arall sy’n hanu o Bort Talbot. Yn wir, ar yr adeg yr enwyd Vicari fel y deunawfed unigolyn cyfoethocaf ym Mhrydain, roedd Syr Anthony Hopkins un safle y tu ôl i’r arlunydd.

Roedd rhieni Vicari yn hanu o’r Eidal. Roedd ei dad yn berchennog bwyty ac roedd ei daid yn glown. Mynychodd Ysgol Ramadeg Castell-nedd, a phan oedd yn 12 oed, enillodd y Fedal Aur am Arlunio yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Rhwng 1950 a 1952, astudiodd Vicari yn Ysgol Slade – yn wir, ef oedd yr ieuengaf i ennill ysgoloriaeth i astudio yn yr ysgol enwog. Ar ôl Slade, cafodd ei addysgu o dro i dro gan Lucien Freud a Francis Bacon. Ond ni orffennodd Vicari ei ddiploma; yn hytrach, dewisodd symud i wlad ei gyndadau, gan fyw i ddechrau yn Fflorens ac yna yn Rhufain. Ar ôl dychwelyd o’r Eidal heb yr un geiniog, dechreuodd weithio yn Llundain fel paentiwr portreadau. Arddangosodd ei waith yn gyntaf yng Ngaleri Redfern ym 1956, ac ym 1961 cynhaliwyd sioe fawr o’i weithiau yn hen ystafell arddangos Debenhams ger Leicester Square. Yn nechrau’r 1970au, daeth cyfle lwcus iawn i ran Vicari. Penderfynodd un o gyfeillion Vicari, a oedd yn gweithio yn y Swyddfa Dramor, ddod â swyddogion o’r Dwyrain Canol i’w stiwdio yn Llundain. Yn sgil hynny, cafodd Vicari gyfle i arddangos ei weithiau yn Beirut ym 1974. Yna, cysylltodd Brenin Sawdi-Arabia ag ef – roedd y Brenin yn awyddus i ddangos bod ei wlad yn un o’r cymdeithasau seciwlar mwyaf pwerus yn y rhanbarth. I’r perwyl

hwnnw, roedd y Brenin angen eiconograffi fodern, felly roedd arno angen arlunydd llys blaengar. Roedd Andrew Vicari – sef arlunydd o Ewrop a oedd wedi’i hyfforddi yn Ysgol Slade ac a weithiai yn Llundain fel arlunydd a chanddo arddull fodernaidd liwgar – yn berffaith.

Arweiniodd darluniau Vicari o’r Brenin Faisal at gyfeillgarwch agos rhwng yr artist a mab y Brenin, sef y Tywysog Khalid Al Faisal. âi’r Tywysog ei gyfareddu gan allu Vicari i gyfleu cymeriad ei dad.

Wrth i enw da Vicari ymledu yn y Dwyrain Canol, fe’i comisiynwyd gan y Tywysog Khaled bin Sultan bin Abdulaziz, sef cadlywydd

Sawdi-Arabia ar gyfer y Lluoedd ar y Cyd yn ystod Rhyfel y Gwlff, i baentio cofnod o’r gwrthdaro. Datblygodd ‘From War to Peace – The Liberation of Kuwait’ yn gyfres o 225 o baentiadau, ac fe brynodd y Tywysog Khaled 125 ohonynt am $17 miliwn. Ar un adeg, roedd tair o amgueddfeydd yn

Sawdi-Arabia wedi’u neilltuo’n unswydd ar gyfer arddangos gweithiau Vicari. Gan fod ei weithiau ar Ryfel y Gwlff wedi gwylltio cymaint ar Fylahod Iran, cynigiwyd £5m i’r artist am eu dinistrio. Bu poblogrwydd Andrew Vicari yn SawdiArabia yn hwb i guraduron mewn swyddfeydd Rhyngwladol eraill. Vicari oedd yr arlunydd cyntaf o’r Gorllewin i gael gwahoddiad swyddogol i baentio tri gŵr pwysig iawn, sef Confucius, Mao Tse Tung a’r Ymerawdwr Guin Shi Huang – y tri ffigwr pwysicaf yn hanes Tsieina. Yn Ffrainc, cyflogwyd Vicari fel arlunydd swyddogol Interpol a’r CRS. Paentiodd bortreadau nifer o bobl bwerus y cyfnod – Francois Mitterand, Sophia Loren a’r Tywosog Rainier o Fonaco, a hefyd Vladimir Putin.

Yn yr Arwerthiant Cymreig hwn, byddwn yn cynnig saith o baentiadau olew Andrew Vicari gan yr un gwerthwr o Lundain, a gafodd y fraint o adnabod Andrew Vicari am flynyddoedd. Bu modd i’r gwerthwr daflu goleuni ar y dirgelwch sy’n amgylchynu Vicari, a’r modd y daeth diwedd ar oes y cymeriad lliwgar hwn a fu gynt yn arlunydd cyfoethocaf Prydain:

‘Fe wnes i gyfarfod Andrew Vicari yn y flwyddyn 2000, ar ôl i Sebastian Brealey, ei reolwr busnes, ein cyflwyno.

‘Erbyn yr adeg honno, roedd Andrew yn dipyn o arwr yn y Dwyrain Canol a hefyd roedd ganddo’r anrhydedd o fod yn Arlunydd Llys Swyddogol i’r Brenin Faisal yn Sawdi-Arabia. Am y tro cyntaf ers y bedwaredd ganrif ar ddeg, cafodd Andrew gyflwyno ffiguroliad i gelfyddyd swyddogol Islam.’

‘...yr arlunydd olew olaf yn llinach Goya, Rubens, Velazquez a Raphael’.

Roedd Vicari yn hoff o fyw’n fras. Roedd yn mwynhau bywyd afradlon ac yn ddi-os, nid oedd yn swil ynglŷn â’i lwyddiannau. Yn wir, disgrifiodd ei hun un tro fel ‘...yr arlunydd olew olaf yn llinach Goya, Rubens, Velazquez a Raphael’.

Soniodd Vicari am lythyr a anfonwyd ato. Yr unig wybodaeth ar yr amlen oedd “Brenin yr Arlunwyr, Monaco”, ac ymddengys fod y llythyr hwnnw wedi cyrraedd pen ei daith.

Mewn cyfweliad dadlennol gyda Stuart Jeffries o’r Guardian yn 2002, dyma a ddywedodd Vicari: “Dydw i ddim yn gwybod pam maen nhw’n dweud nad ydwi’n adnabyddus. Dwi’n gymdeithasol iawn. Dwi’n nabod pawb. Pan oeddwn yn fyfyriwr yn y Slade, Francis Bacon oedd fy mentor. Byddai’n ceisio fy nenu oherwydd roeddwn yn olygus iawn yn y dyddiau hynny. Bob tro roeddwn i’n arfer ei weld, ni allai beidio cyffwrdd fy mhen-glin. Roeddwn i’n arfer gwneud hwyl o’r peth. Roeddwn i’n adnabod Stephen Spender a David Sylvester. Roeddwn i’n adnabod Sartre. Roedd Truman Capote yn byw drws nesaf i mi yn Rhufain. Es i rownd i fenthyg ychydig o laeth ganddo. Daeth at y drws mewn gwn nos merch. Dywedodd: ‘Fe edrychai.’ Roedd Jean Genet y tu ôl iddo gyda chyfeirgi Gwyddelig.Roeddwn i’n adnabod Orson Welles. Jonathan Aitken, - dwi’n ei nabod o ers i ni fod yn aelodau o’r clwb sboncen yn yr MCC ddegawdau’n ôl. Ni allech gwrdd â dyn mwy gonest. Rydw i wedi adnabod pawb ac mae pawb yn fy adnabod i.”

Pan nad oedd yn gweithio ym mhalasau a llysgenadaethau’r Dwyrain Canol neu mewn swyddfeydd o amgylch y byd, arferai Vicari fyw a gweithio yn ei stiwdio ar gyrion Nice yn Ffrainc, ond roedd hefyd yn berchen ar fflatiau yn Riyadh a Monte Carlo. Roedd ei enw da rhyngwladol yn rhagori ar enw da unrhyw arlunydd arall a aned yng Nghymru. Yn 2006, roedd ganddo ffortiwn o oddeutu £92 miliwn. Ond yn rhyfeddol, wyth mlynedd yn unig yn ddiweddarach, gwnaeth gais i fod yn fethdalwr. Roedd wedi gwario ei ffortiwn i gyd. Bu farw Andrew Vicari yn Ysbyty Treforys, Abertawe ar 3 Hydref 2016 yn 84 oed.

‘Pan wnes i gyfarfod Andrew yn yr East India Club yn Llundain, gwelais ei fod yn gwmni gwych ac yn gymeriad dymunol a lliwgar iawn. Gallai restru’n ddiddiwedd enwau aelodau’r teulu brenhinol ac enwau’r enwogion yr oedd wedi’u paentio, ac arweiniodd hynny at ambell stori ddiddorol.’

‘Er gwaethaf llwyddiant Andrew yn y Dwyrain Canol, roedd yn dal i fod yn eithaf anadnabyddus yn y DU.’

‘Fe wnaeth y ddau ohonom gyfarfod gan ei fod eisiau trafod a fyddai modd iddo ddefnyddio’i baentiadau fel ernes i sefydlu cronfa eiddo yn y DU – rhywbeth y llwyddasom i’w wneud dros gyfnod o bum mlynedd o 2022 ymlaen. Erbyn hynny, roedd yn rhannu ei amser rhwng Cannes a Riyadh. Cefais wahoddiad i aros gydag ef yn Cannes, lle’r oedd yn rhentu fila Picasso. Ar ôl mynd yno, cytunais y buaswn yn derbyn ei baentiadau’n gyfnewid am fy ngwaith i sefydlu’r Gronfa. Mae rhai o’r paentiadau hynny bellach wedi’u rhestru yng nghatalog yr Arwerthiant Cymreig.’

‘Dros y blynyddoedd, cefais sawl gwahoddiad gan Andrew i ymweld â Sawdi-Arabia a’r Emiradau Arabaidd Unedig a chefais weld â’m llygaid fy hun y gweithiau enfawr ac aruchel y bu’n eu paentio ac a gâi eu harddangos yng Nghanolfan Gynadledda’r Brenin Faisal yn Riyadh.’

‘Yn y blynyddoedd cyn ei farwolaeth, collais gysylltiad ag Andrew a thrist iawn oedd clywed ei fod wedi marw yn 2016. Roedd yn Gymro balch ac roedd wastad eisiau dychwelyd i Gymru a chael ei gladdu yn ei Famwlad.’

‘O ran arian, wel… Cafodd Andrew lawer iawn o arian am ei gyfres o baentiadau ar Ryfel y Gwlff, ond hefyd bu’n rhaid iddo ysgwyddo costau enfawr ar gyfer talu am ei deithiau i Tsieina a Rwsia ac ar gyfer rhentu stiwdios a chartrefi ym Monaco, Nice a Cannes.’

‘Roedd y costau hyn yn ychwanegol at y gost o gynnal ystafelloedd parhaol mewn gwestai yn Riyadh a Llundain, ac ar yr un pryd roedd yn talu am gryn dipyn o gymdeithion, yn cynnwys bywgraffydd personol, gyrrwr, swyddog diogelwch a chynghorwyr arbenigol!’

‘Yn y diwedd, daeth arian y paentiadau i ben, ond parhaodd y costau. Yn y pen draw, bu cost yr hunan-hyrwyddo yn drech nag Andrew Vicari.’

Ceir bywgraffiadau hynod ddiddorol ar gyfer nifer o hoelion wyth ein Harwerthiannau Cymreig, ond does yr un stori yn dod yn agos at fywyd Vicari o ran swae, cyfoeth, gormodedd ac antur ryngwladol.

Pe bai modd imi bwytho ynghyd yr holl hanesion a glywais dros y blynyddoedd, byddai’r stori yn sgript Hollywood heb ei hail.

Rhys Ifans ar gyfer y brif ran efallai?

Art Collecting at Gregynog

1924-2024

It is fitting that Rogers Jones & Co. are staging their forthcoming Welsh Sale and first-ever auction of British and European Art at Gregynog Hall.

Over five decades, Gregynog was home to the sisters Gwendoline and Margaret Davies, pioneer art collectors and heirs to the fortune amassed by their entrepreneurial grandfather, the industrialist David Davies of Llandinam.

One hundred years ago, Gregynog became the sisters’ home. Its size and generously proportioned rooms afforded them ample space to display their collection of Old Master, 18th- and 19th-century British and 19th-century French Realist, Impressionist and Post-Impressionist paintings, as well as large-scale bronzes by Rodin. Artworks were complemented by contemporary Arts and Crafts furniture from Morris & Co., Heals, and Dryad of Leicester, as well as commissioned furnishings from

Cotswolds School designer Peter Waals, and Paul Matt of the Brynmawr Furniture Company, reflecting Gwendoline Davies’s vision to imbue Gregynog with ‘the beauty of simplicity and usefulness.’

Renovations of Gregynog Hall were completed in 1924. Sydney Greenslade, architect of the National Library of Wales in Aberystwyth, had overhauled its decorative schemes and designed two stunning Art Deco bathrooms. That year, the sisters made their final payment to Edwin Stanley Hall, architect of Liberty’s flagship store on Regent Street, for extending the billiard room to create a music room with a new two-storey link block from the Hall and a bedroom annexe to accommodate visitors. Following his work at St George’s Chapel, Windsor, master organ builder Frederick Rothwell completed a bespoke organ for Gregynog, built to specifications by Sir Henry Walford Davies.

Even though Gregynog was now the Davies’s home, a full calendar of residential events took place that year. Given that the

sisters possessed a deep social conscience, those first meetings included gatherings of the Welsh Federation of University Women’s Camps for Schoolgirls, Welsh School of Social Science, National Council of Music, League of Nations Union, and Montgomery County Nursing Association.

In this centenary year, Rogers Jones’s Welsh Sale will take place in the famous Music Room where once hung artworks by Botticelli, El Greco, Daumier, Manet, Monet, and Cezanne. Now Rogers Jones is bringing the best of Welsh art to collectors in Wales and beyond, from what was the beating heart of art collecting in 20thcentury Wales.

As collectors, Gwendoline and Margaret Davies were not seasoned auction-goers themselves. Through the agency of their advisor Hugh Blaker – artist, connoisseur, collector, dealer, curator, and critic, younger brother of their governess-cum-companion Jane Blaker – the sisters acquired artworks from dealers in London and Paris, and, to a lesser extent, from London salesrooms.

He remembered Margaret Davies as ‘a gentle soft-voiced woman, diffident yet welcoming. We wandered through the house past Gauguins, Renoirs, Van Goghs, Monets and some Old Masters as well. The best of Sickert, John and Gilman could be seen beside the work of contemporary artists. I so much enjoyed those visits that on one day of the week I always prayed for rain.’

One hundred years on, Gregynog’s Music Room is filled with the best of Wales’s visual and decorative arts. Gwendoline and Margaret Davies would be delighted to see art appreciation and collecting in Wales flourishing at Gregynog, content in the knowledge that art collecting is no longer the exclusive domain of a privileged few.

Blaker represented them at auctions as it was not considered fitting for well-bred ladies to operate in the cut-throat maledominated wheeling-and-dealing art market. While the sisters, who owned an apartment in Buckingham Gate, London, attended viewings, Blaker bid on their behalf. Unlike today’s buyers who enjoy the privacy of online bidding, the sisters relied on Blaker to assure their anonymity. The Times journalist reporting on the ‘frenzied’ bidding at Sotheby’s for Turner’s watercolour View of Heidelberg with Rainbow mistakenly pronounced Blaker to be ‘one of the greatest collectors of the day.’

Gwendoline and Margaret Davies never planned for Gregynog to become their home when they became sole owners of the hall and 750-acre estate in 1920. They set out by creating a residential arts and crafts facility for the training of soldiers and those affected by war. Out of that initiative, however, only the printing of fine books endured. On 4 December 1924, Gregynog Press’s second book Poems of Herbert Vaughan, printed by hand with engravings by its controller Robert Ashwin Maynard and press artist Horace Walter Bray, was published in a numbered edition of 500 copies.

While the sisters’ pace of collecting slowed as a result of their ownership of Gregynog, purchases between 1920 and 1924 nonetheless included paintings by Botticelli, El Greco, Frans Hals, Gainsborough, and Burne-Jones, works on paper by Turner, Cezanne, Pissarro, Vlaminck, and Daumier, as well as bronzes by Degas. Collecting all but ceased in 1924. New ventures at Gregynog and their increasing concern for

social causes diverted their attention from their art collections. Gwendoline, who with her sister had been raised and lived by the strict codes of Calvinistic Methodism, stated in a letter to a friend that she was uncomfortable spending large sums of money on art when she witnessed so much need among the people of Wales.

Through the bequest of their art collections to the National Museum of Wales, their patronage of music festivals, the Gregynog Press, and funding of the Brynmawr Furniture Company, the sisters aimed to make art, craft, design and literature of the highest standards available to the people of Wales. As a student at Swansea School of Art, Ceri Richards attended a ‘transformative’ and ‘exhilarating’ summer school conducted by Blaker and Maynard at Gregynog in 1923. ‘I was staggered,’ Richards recalled, ‘by the sight of the superb Impressionist and Post-Impressionist paintings hanging on the walls, and the bronzes by Rodin. I was fascinated most of all by Monet. Imagine their effect on someone who’d dreamed of great painting but had seen none at all.’

After the death of Gwendoline Davies in 1951, Margaret Davies resumed collecting. She sold paintings by Turner and Monet to fund a Modern British collection that was to include paintings by young artists from Wales; among them John Elwyn, Esther Grainger, Ceri Richards, Josef Herman, Ray Howard Jones, Leslie Moore, Fred Uhlman, and Kyffin Williams – names familiar to followers of Rogers Jones’s Welsh Sale A regular at the annual Llandinam shoot in the 1950s, Kyffin Williams recalled how, when ‘the weather became too bad for a shoot, [they] went to Gregynog.’

The sisters’ legacy endures as Gregynog Hall embarks on a new chapter in its history under the custodianship of the independent charitable Gregynog Trust. In its commitment to safeguard and support access to culture, history and nature, it continues to uphold the sisters’ values.

For 60 years following the death of Margaret Davies in 1963, Gregynog was a popular intercollegiate residential conference facility run by the University of Wales. The academic market greatly diminished with the breakup of the University of Wales in 2009 and the nationwide introduction of student fees in 2011. Cash-strapped universities, and impecunious students (who now maintain a job or two to fund their tuition fees, rent and subsistence) could no longer afford to come in large numbers.

And so, faced with the significant challenge of securing a sustainable future for the Hall and Estate, we seek to diversify our activities, broaden our reach, and engage with ever-wider audiences to share in all that Gregynog has to offer. We are delighted through our partnership with Rogers Jones & Co. to be welcoming to Gregynog new and existing collectors to view, and hopefully acquire for themselves, some of Wales’s finest artistic achievements.

Professor Robert Meyrick

Art historian and Trustee of Gregynog www.gregynog.org

Casglu Celf yng Ngregynog

1924-2024

Mae’n addas iawn bod cwmni arwerthu Rogers

Jones yn bwriadu cynnal ei Arwerthiant Cymreig nesaf, a’i arwerthiant cyntaf o Weithiau Celf Prydeinig ac Ewropeaidd, yn Neuadd Gregynog.

Am dros bum degawd, bu Gregynog yn gartref i’r chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies, sef casglwyr celf arloesol ac etifeddion y cyfoeth a gasglwyd gan eu taid entrepreneuraidd, y diwydiannwr David Davies o Landinam.

Gan mlynedd yn ôl, daeth Gregynog yn gartref i’r chwiorydd. Oherwydd maint yr adeilad a’i ystafelloedd, roedd gan y chwiorydd ddigon o le i arddangos eu casgliadau o Hen Gampweithiau, gweithiau celf Prydeinig o’r ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, gweithiau artistiaid Realaidd Ffrainc o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, paentiadau’r Argraffiadwyr a’r Ôl-argraffiadwyr, a chasgliad mawr o ddelwau efydd gan Rodin. Câi’r gweithiau celf eu hategu gan ddodrefn Celf a Chrefft a wnaed gan Morris & Co, Heals a Dryad o Gaerlŷr, yn ogystal ag eitemau dodrefnu a wnaed gan ddylunydd Ysgol y Cotswolds, Peter Waals,

a Paul Matt o Gwmni Dodrefn Brynmawr, gan adlewyrchu gweledigaeth Gwendoline Davies i lenwi Gregynog â symlrwydd a defnyddioldeb.

Ym 1924, cwblhawyd gwaith adnewyddu yn Neuadd Gregynog. Ailwampiwyd y cynllun addurnol gan Sydney Greenslade, pensaer Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, ac aeth ati i ddylunio dwy ystafell ymolchi ysblennydd mewn arddull Art Deco. Y flwyddyn honno, talodd y chwiorydd eu taliad olaf i Edwin Stanley Hall, pensaer siop flaenllaw Liberty’s ar Regent Street, am ymestyn yr ystafell filiards i greu ystafell gerddoriaeth gyda bloc cyswllt deulawr newydd o’r Neuadd a rhandy ag ystafell wely ar gyfer ymwelwyr.

Yn dilyn ei waith ar Gapel San Siôr, Windsor, adeiladodd y prifadeiladydd organau, Frederick Rothwell, organ bwrpasol ar gyfer Gregynog, a wnaed yn unol â gofynion Syr Henry Walford Davies.

Er bod Gregynog bellach yn gartref i’r chwiorydd Davies, cynhaliwyd llu o ddigwyddiadau preswyl yno y flwyddyn honno. Gan fod y chwiorydd yn meddu ar gydwybod gymdeithasol ddofn, roedd y digwyddiadau cyntaf a gynhaliwyd yno’n cynnwys cyfarfodydd Gwersylloedd i Ferched Ysgol Ffederasiwn Menywod Prifysgolion Cymru, Ysgol Gwyddorau

Cymdeithasol Cymru, y Cyngor Cerddoriaeth Cenedlaethol, Undeb Cynghrair y Cenhedloedd, a Chymdeithas Nyrsio Trefaldwyn.

A hithau’n ganmlwyddiant eleni, bydd Arwerthiant Cymreig Rogers Jones yn cael ei gynnal yn yr Ystafell Gerddoriaeth enwog lle byddai gweithiau celf gan Botticelli, El Greco, Daumier, Manet, Monet a Cezanne yn arfer hongian. Yn awr, mae Rogers Jones yn cyflwyno’r gorau sydd gan gelfyddyd

Cymru i’w gynnig i gasglwyr o Gymru a thu hwnt, a hynny o rywle a arferai fod yn gwbl allweddol i’r arfer o gasglu gweithiau celf yng Nghymru’r ugeinfed ganrif.

Er bod Gwendoline a Margaret Davies yn casglu gweithiau celf, nid oeddynt yn mynychu rhyw lawer o arwerthiannau. Trwy gyfrwng eu cynghorydd Hugh Blaker – artist, arbenigwr, casglwr, deliwr, curadur a beirniad, a brawd iau eu tiwtor a’u cymdeithes, Jane Blaker – llwyddodd y chwiorydd i gael gafael ar weithiau celf gan ddelwyr o Lundain a Pharis ac, i raddau llai, o ystafelloedd arwerthu yn Llundain. Arferai Blaker eu cynrychioli mewn arwerthiannau, oherwydd ni fyddai’n weddus i foneddigesau cwrtais ymhél â bargeinio a chynllwynio y farchnad gelf ddidrugaredd a gâi ei thra-arglwyddiaethu gan ddynion. Roedd y chwiorydd yn

berchen ar fflat yn Buckingham Gate, Llundain, ac er y byddent yn mynd i fwrw golwg ar eitemau’r arwerthiannau, byddai Blaker yn cynnig ar eu rhan. Yn wahanol i brynwyr heddiw, sy’n mwynhau gallu cynnig ar-lein mewn preifatrwydd, roedd y chwiorydd yn dibynnu ar Blaker i sicrhau eu hanhysbysrwydd. Yn wir, soniodd un o newyddiadurwyr y Times am y cynigion ‘gwyllt’ yn Sotheby’s am ddyfrlliw gan Turner, sef View of Heidelberg with Rainbow, ac aeth ati ar gam i alw Blaker yn ‘un o brif gasglwyr yr oes’.

Pan ddaeth neuadd ac ystad 750 acer Gregynog i ddwylo Gwendoline a Margaret Davies ym 1920, nid oeddynt yn bwriadu ymgartrefu yno. Aethant ati i greu canolfan breswyl celf a chrefft ar gyfer hyfforddi milwyr a phobl a oedd wedi dioddef yn sgil rhyfel. Ond o’r fenter honno, dim ond yr arfer o argraffu llyfrau gwych sydd wedi goroesi. Ar 4 Rhagfyr 1924, cyhoeddwyd ail lyfr Gwasg Gregynog, sef Poems of Herbert Vaughan. Cafodd y llyfr hwn ei argraffu â llaw gydag ysgythriadau gan reolwr y wasg, Robert Ashwin Maynard, ac artist y wasg, Horace Walter Bray, ac argraffwyd 500 o gopïau.

Er i’r chwiorydd gasglu llai o eitemau ar ôl iddynt ddod yn berchen ar Neuadd Gregynog, rhwng 1920 a 1924 prynodd y ddwy, fodd bynnag, baentiadau gan Botticelli, El Greco, Frans Hals, Gainsborough, a Burne-Jones, gweithiau ar bapur gan Turner, Cezanne, Pissarro, Vlaminck, a Daumier, a delwau efydd gan Degas. Daeth y casglu i ben fwy neu lai ym 1924 gan fod mentrau newydd yng Ngregynog a phryder cynyddol y chwiorydd am achosion cymdeithasol yn tynnu eu sylw oddi ar eu casgliadau. Cafodd y ddwy eu magu yn unol ag arferion llym y Methodistiaid Calfinaidd, ac mewn llythyr at gyfaill, nododd Gwendoline ei bod yn teimlo’n anghyfforddus yn gwario arian mawr ar weithiau celf o gofio bod cynifer o bobl Cymru mewn angen.

Trwy adael eu casgliadau celf i Lyfrgell

Genedlaethol Cymru yn eu hewyllysiau, trwy noddi gwyliau cerddorol, trwy gyfrwng

Gwasg Gregynog a thrwy ariannu Cwmni Dodrefn Brynmawr, nod y chwiorydd oedd sicrhau y byddai celf, crefft, dylunio a llenyddiaeth o’r radd flaenaf ar gael i drigolion Cymru. Pan oedd yn fyfyriwr yn Ysgol Gelf Abertawe, mynychodd Ceri Richards ysgol haf ‘drawsnewidiol’ ac ‘ysbrydoledig’ a gynhaliwyd yng Ngregynog ym 1923 gan Blaker a Maynar. ‘Cefais fy syfrdanu,’ medd Richards, ‘gan baentiadau’r Argraffiadwyr a’r Ôl-argraffiadwyr a oedd yn hongian ar y waliau, a’r delwau efydd gan Rodin. Yn fwy na dim, cefais fy nghyfareddu gan

Monet. Dychmygwch effaith y gweithiau hyn ar rywun a oedd wedi breuddwydio am baentiadau gwych, ond nad oedd wedi gweld yr un.’

Ar ôl marwolaeth Gwendoline Davies ym 1951, dechreuodd Margaret gasglu drachefn. Gwerthodd baentiadau gan Turner a Monet er mwyn prynu casgliad Prydeinig Modern a oedd yn cynnwys paentiadau gan artistiaid ifanc o Gymru; yn eu plith, John Elwyn, Esther Grainger, Ceri Richards, Josef Herman, Ray Howard Jones, Leslie Moore, Fred Uhlman, a Kyffin Williams – enwau cyfarwydd i ddilynwyr Arwerthiannau Cymreig Rogers Jones. Ac yntau’n un o fynychwyr rheolaidd y digwyddiad saethu blynyddol yn Llandinam yn y 1950au, soniodd Kyffin Williams am un adeg pan aeth pawb i Neuadd Gregynog ar ôl i’r tywydd waethygu. Dywedodd fod Margaret Davies yn fenyw hynaws a chanddi lais tyner. Yng ngeiriau Kyffin Williams ei hun: “Fe grwydrom drwy’r tŷ heibio Gauguins, Renoirs, Van Goghs, Monets ac ambell i Hen Feistri hefyd. Roedd goreuon Sickert, John a Gilman i’w gweld wrth ochr gwaith artistiaid cyfoes. Mwynheais yr ymweliadau hynny gymaint fel fy mod ar un diwrnod o’r wythnos bob amser yn gweddïo am law.”

Gan mlynedd yn ddiweddarach, mae Ystafell Gerddoriaeth Gregynog yn llawn o’r gweithiau celf gweledol ac addurnol gorau sydd gan Gymru i’w cynnig. Byddai Gwendoline a Margaret Davies wrth eu bodd bod yr arfer o werthfawrogi a chasglu celf yn ffynnu yng Ngregynog, a byddent yn falch nad llond llaw o bobl freintiedig yn unig sydd bellach yn casglu celf.

Mae gwaddol y chwiorydd yn parhau wrth i Neuadd Gregynog ddechrau ar bennod newydd yn ei hanes dan ofal ymddiriedolaeth elusennol annibynnol Gregynog. Fel rhan o ymrwymiad yr ymddiriedolaeth i ddiogelu a hwyluso mynediad at ddiwylliant, hanes a natur, mae’n parhau i gynnal gwerthoedd y chwiorydd.

Am 60 mlynedd ar ôl marwolaeth Margaret Davies ym 1962, bu Gregynog yn ganolfan cynadledda preswyl rhyng-golegol poblogaidd a gâi ei redeg gan Brifysgol Cymru. Ar ôl chwalu Prifysgol Cymru yn 2009 ac ar ôl cyflwyno ffioedd myfyrwyr drwy’r wlad yn 2011, edwinodd y farchnad academaidd yn fawr. Bellach, doedd prifysgolion prin o arian na myfyrwyr tlawd (sy’n ysgwyddo swydd neu ddwy i ariannu eu ffioedd dysgu, eu rhent a’u cynhaliaeth) yn gallu fforddio dod i Neuadd Gregynog yn eu niferoedd.

Felly, a ninnau’n wynebu her fawr o ran sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer y Neuadd a’r Ystad, awn ati i geisio ehangu ein gweithgareddau, ymestyn ein cyrhaeddiad ac ymhél â chynulleidfaoedd ehangach fyth er mwyn rhannu’r holl bethau sydd gan Neuadd Gregynog i’w cynnig. Yn sgil ein partneriaeth â chwmni Rogers Jones, pleser i ni yw cael cyfle i groesawu casglwyr hen a newydd i’r Neuadd i weld – a phrynu, gobeithio – rhai o weithiau artistig gorau ein gwlad.

Yr Athro Robert Meyrick

Hanesydd Celf ac Ymddiriedolwr Gregynog

www.gregynog.org/cy

The following artists join Sir Kyffin Williams, Kevin Sinnott, Aneurin Jones, Valerie Ganz, Will Roberts, John Knapp Fisher, Shani Rhys James & Claudia Williams …et al

John Elwyn

£12,500

Hywel Harries

£9,000

£5,500

David Woodford

£5,000

Charles Burton

£7,000

Ernest Zobole

The Welsh Sale at Gregynog Hall

Yr Arwerthiant Cymreig yn Neuadd Gregynog 10.30am 27.7.24

Lots THE WELSH SALE/ YR ARWERTHIANT CYMREIG (10.30am)

1

CHARLES SMITH ALLEN of Tenby, documentary photographs, circa 1860s - rare album having gilt decoration and title to brass clasped red Morocco ‘Photographs in South Wales’, contains fifty pages of mounted photographs showing scenes and great houses in south Wales and a final photograph of Welsh costume, each with titles inscribed in pencil

Auctioneer’s Note: Smith Allen was a pioneer photographer in Wales and renowned as the finest of Tenby’s early camera artists. Born in Rugeley, Staffordshire, in 1831, a few surviving paper negatives show that he was recording Tenby in silver towards the end of the 1840s.

He set up business in Tenby, buying the old Assembly Rooms and building his ‘Excelsior Studios’ on to it. This had a fully equipped darkroom as well as a complex system of shutters and blinds which controlled the level of daylight that entered the studio. He often took photographs ‘on location’, having built himself a portable, horse-drawn darkroom. He also had a shop and studio, ‘The Mortimer Studio’, in Tredegar House, High Street, dealing in stationery, as well as a studio in Priory Street, Cardigan. Allen photographed all over Wales and this album is one of many produced by him for individual customers.

Provenance: consigned by Gregynog Trust (surplus to requirements as unconnected to the heritage of Gregynog Hall)

Comments: foxing to mounts but photographs generally clear of foxing and in good overall condition

£200-300

2 JOHN SPEED coloured antiquarian map - ‘Speed’s Miniature Map of Wales’, circa 1627, later coloured, published by George Humble, 9 x 12.5cms

Provenance: private collection London

£100-150

3

HUMPHREY LLWYD coloured & tinted antiquarian map of Wales, entitled ‘Cambri Iae Typus’, 40 x 54cms

Provenance: private collection Gwynedd

Comments: framed and glazed verso

£150-250

4

JOHN SPEED coloured & tinted antiquarian map - ‘Anglesey’, Sudbury & Humbell edition, 40 x 52cms

Provenance: private collection Gwynedd

Comments: framed and glazed to the rear

£150-250

5

JOAN BLAEU coloured & tinted antiquarian map - Wales with illustrations, ‘Wallia Principatus Vulgo Wales’, 42 x 53cms

Provenance: private collection Gwynedd

Comments: framed and glazed verso

£150-250

6

GROUP OF LETTERS HANDWRITTEN BY R S THOMAS addressed to Annwen Carey-Evans written on blue A5 notepaper, headed with the poet’s Pentrefelin address, dated 2000 the year of Thomas’ death, 21 x 15cms

Provenance: private collection Gwynedd

Comments: three letters, two with addressed envelopes

£150-250

7

DAVID JONES HANDWRITTEN

LETTER dated August 1959, addressed to Annwen Carey-Evans and with the poet’s Harrow-on-the-Hill address, in the letter Jones congratulates Annwen on her engagement, mentions his Welsh roots and World War I and his regret for not knowing more Welsh language, 33 x 20cms

Provenance: private collection Ynys Mon

Comments: condition of paper commensurate with age £200-300

8

ANDRE AMSTUTZ FOR BRITISH RAILWAYS (LONDON-MIDLAND

REGION) 1952 platform poster laid to linen - entitled ‘Lovely Llandudno Holds All the Aces!’, printed with signature and date by McCorquodale & Co, 100 x 65cms

Provenance: private collection Ceredigion

Comments: later framed and glazed £400-600

9

COTTON WELSH ‘Y DDRAIG GOCH’

FLAG believed early 20th Century, 42 x 89cms

Provenance: private collection Scotland

Comments: faded and discoloured, minor staining, tear top right corner and to bottom right margin

£150-250

10

COTTON WELSH ‘Y DDRAIG GOCH’ FLAG with unusual grid border, believed early 20th Century, 51 x 76cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

Comments: fading with age £150-250

11

RARE ‘ROYAL (WELSH) SHOW’ ENAMELLED METAL JUG, dated July 22nd 1931, printed with titled portrait of Edward Prince of Wales between colour enamelled daffodil & rose sprays, reversed with view of Llanelli Town Hall and Arms, gilt line borders on ombre lilac/cream ground, 16.4cms (h)

Provenance: private collection Cardiff

Auctioneer's Note: Aberystwyth hosted the first agricultural show in 1904 for six consecutive years, followed by further pre-War shows at Llanelli, Welshpool, Swansea, Porthmadog and Newport (1910-1914). In 1920, encouraged by the support of David (later Lord) Davies of Llandinam, efforts were made to revive the Welsh National Show resulting in a successful occasion in Wrexham two years later. On November 22 of that year, the society was honoured by having the King as Patron and the Prince of Wales as Honorary President and the name of the society was changed by royal command to the ‘Royal Welsh Agricultural Society’. In 1931 the show returned to Llanelli, where the Prince of Wales (later Edward VIII) made a visit. The ‘Royal Welsh’ at Llanelwedd is now established as the largest agricultural show in Europe.

Comment: minor staining to rim, tiny chip below spout #

£100-150

12

WELSH STICK ROCKING CHAIR BY JOHN BROWN having an elm seat and of elegant form with bowed mid-rail

Auctioneer’s Note: John Brown (1933-2008) was a chair maker in Wales specialising in Welsh stick chairs which he built in the 18th and 19th Century tradition using hand-built tools. Brown made hundreds of chairs, and in 1990 he published a book explaining how the chairs were made and which told of the history of Welsh chair making

Provenance: commissioned by vendor in early 1988 as nursing chair for Welsh wife with first born, remained in custody of the family since £400-600

13

EXTENSIVE SWANSEA PORCELAIN

DESSERT SERVICE circa 1815-1817, twenty-nine items in the Imari style Pattern No.264 comprising (1-20) small plates, 20cms diam. (21,22) pair of fan-handled dishes, 21cms diam. (23,24,25) trio of twig-handled centre-dishes, 31cms, (26,27) and smaller pair of previous, 28cms (28) larger pedestal version of previous, 31w x 10cms h (29) sauce-tureen, 18cms diam. with stand, stencilled SWANSEA to some items

Provenance: private collection Monmouthshire

Comments: the following is a brief condition report as a guide, without noting extent of wear, as with all lots please examine fully as no guarantee (1-20) 1 with stable crack, 1 x with faint hairline, 2 x with faint star-hairline, 1 x faint hairline, 1 x small chip and crack to rim (21,22) 1 with staple repair (23,24,25) appear to be without issues (26,27) appear to be without issues (28) appear to be without issues (29) knop with old glue repair, no other damage noted # £2,000-3,000

14

PAIR OF SWANSEA TRIDENT OVAL

DISHES circa 1815-1817, decorated with large open roses within solid gilt rims, Harry Sherman labels to both, impressed Swansea trident marks to base, 28cms

Provenance: private collection Monmouthshire

Comments: wear / staining only # £200-300

15 SWANSEA

PORCELAIN TWIG HANDLED DISH circa 1815-1820, decorated with flower sprays, rim and handles picked out in gold, Swansea mark (worn), 32cms,

Provenance: private collection Monmouthshire

Comments: without apparent issues # £250-350

16

SWANSEA FAN HANDLE DISH & MATCHING TWIG-HANDLED DISH circa 1815-1817, printed in outline and coloured by hand in the Mandarin pattern No.164, fan dish 21cms, twig dish bears stencilled SWANSEA mark, 28cms

Provenance: private collection Monmouthshire

Comments: staining / wear # £300-400

17

SWANSEA PORCELAIN PART

TEASET circa 1815-1820, Japan pattern with iron-red and gilt stylised peonies with intricate gilt foliage, comprises teapot and stand, milk jug, two cups, one saucer, covered sucrier, Harry Sherman labels

Provenance: private collection Monmouthshire

Comments: teapot with knop repair, small hairline, and with hairlines, wear #

£250-350

18

NANTGARW PORCELAIN OVAL

DISH circa 1818-1820, typically moulded with c-scrolls and flowers, painted with roses, impressed mark NANT GARW CW to base, Harry Sherman label to base, 29cms

Provenance: private collection Monmouthshire

Comments: staining, wear only # £150-250

19

NANTGARW PORCELAIN OVAL

DISH circa 1818-1820, decorated with floral sprigs, impressed mark NANT GARW CW to base, 29cms

Provenance: private collection Monmouthshire

Comments: wear only # £150-250

20

LARGE NANTGARW OVAL FAN

HANDLED DISH circa 1817-1820, interior decorated with colourful flower sprays within a continuous blue border and gilt dentil rim, external body with matching floral decoration, handles with elaborate gilding, Harry Sherman label to base, impressed mark NANT GARW CW to base, 36cms

Provenance: private collection Monmouthshire

Comments: wear / staining / chip to under foot # £400-600

21

LLANELLLY POTTERY COCKEREL

PLATE having a typical painted cockerel centred upon a landscape, within blue sponged laurel border, 24cms diam.

Provenance: private collection Pembrokeshire

Comments: minor glaze bubbles only #

£200-300

22

LLANELLLY POTTERY COCKEREL PLATE having a typical painted cockerel centred upon a landscape within blue sponged laurel border, 24cms diam.

Provenance: private collection Pembrokeshire

Comments: minor glaze bubbles only #

£200-300

23

LLANELLLY POTTERY COCKEREL PLATE having a typical painted cockerel centred upon a landscape, within blue sponged floral border, 24cms diam.

Provenance: private collection Pembrokeshire

Comments: imperfection to border on reverse, minor glaze bubbles #

£200-300

24

TWO SMALL LLANELLY COCKEREL PLATES having a typical painted cockerel centred upon a landscape within blue sponged borders,19cms diam.

Provenance: private collection Pembrokeshire

Comments: one plate stained #

£200-300

25

LLANELLY COCKEREL DOCUMENTARY BOWL decorated by Sarah Roberts with cockerel in landscape, inscribed ‘Arthur G. Lewis from Amy 1910’ within green wavy border, 21cms diam.

Provenance: private collection Carmarthenshire

Comments: a very clean example, very minor glaze bubbles to the centre and some light crazing to the underneath #

£600-800

26

RARE LLANELLY COCKEREL ALPHABET PLATE

decorated fully with cockerel in landscape to the interior above ‘Wilfred’, within green and red lettered alphabet border, 16cms diam.

Provenance: private collection Carmarthenshire

Comments: a very clean example, very minor glaze bubbles to the centre #

£600-800

27

PAIR OF LLANELLY COCKEREL TEA PLATES

interior with typical full polychrome decoration, sponged blue floral motifs to border, 7.25cms diam.

Provenance: private collection Pembrokeshire

Comments: good clean examples, usual level of crazing which is more visible at base #

£250-350

THE WELSH SALE/ YR ARWERTHIANT CYMREIG

The Observations of Charles Frederick Tunnicliffe OBE RA (1901-1979)

Sylwadau Charles Frederick Tunnicliffe OBE RA

The Cheshire-born painter-printmaker

Charles Tunnicliffe OBE (1901–1979) is widely regarded as Britain’s foremost twentieth-century wildlife artist.

Relocating to Anglesey in 1947, Tunnicliffe concentrated on the study of birds and their behaviour. Tunnicliffe has often been referred to as a ‘bird artist,’ a specialisation to which “Bird Drawings by C. F. Tunnicliffe RA” (1974) attests; it was his only solo exhibition at the Royal Academy in his lifetime. And yet, as is noticeable in the range of representative images in this auction, Tunnicliffe’s practice was rather more diverse. Fine prints, book illustrations as well as watercolour and mixed media paintings demonstrate Tunnicliffe’s ability to respond to market demands by exploring a variety of media.

Key to Tunnicliffe’s practice is a profound knowledge of his subject matter. Tunnicliffe grew up and worked on a farm near Macclesfield. Many of his early works reflect this upbringing and experience, depicting activities such as milking, pig rearing and sheep shearing. A scholarship enabled Tunnicliffe to study at the Royal College of Art in London.

Soon after his studies, Tunnicliffe gained a reputation as an etcher of farming subjects. Recording life on the farm and featuring members of his family, Tunnicliffe’s earliest etchings and drawings provide us with a visual diary based on sketches to which he would refer throughout his career.

The White Horse (1927) represents Tunnicliffe’s work as a printmaker during the final years of the so-called print boom of the 1920s. The etching was reproduced as exemplary in Fine Prints of the Year 1927 and Etchings of Today (1929). In the latter publication, The White Horse was touted as the ‘work of a new man of talent’ whose prints were ‘like so many shares. At first low in price, they are sometimes bought in the expectation that they will increase in value, and quite often they appreciate to an extraordinary extent, though the best advice to give to purchasers is that they should back their own taste and buy something which they really like.’

The low horizon Tunnicliffe adopted for his prints of farm animals reflects his awareness of and admiration for the work of seventeenth-century Dutch painter-printmaker Paulus Potter (1625–1654), whose etchings he studied on visits to the British Museum Print Room during his final year at the Royal College of Art.

Cockatoo (1938) is a prime example of Tunnicliffe’s adeptness at translating nature into art by creating decorative designs rooted in careful observation. The size of the block allowed Tunnicliffe to lavish great attention on the plumage. In his book

Bird Portraiture (1945), Tunnicliffe emphasised the need for an artist’s ‘scientific understanding of [such] subjects.’ He advised his reader to observe the ‘various groups of feathers’ and ‘feel the bony construction of wings and legs’ to gain an ‘understanding’ of the ‘anatomy.’

Printmaking earned Tunnicliffe his Royal Academy of Arts membership in 1954. By then, however, he rarely produced fine art prints. The stock market crash of 1929 had made it necessary for Tunnicliffe to refocus his career. Gradually turning away from etching to wood engraving and scraperboard, Tunnicliffe became a sought-after illustrator of books, newspapers and magazines. His first project was the novel Tarka the Otter by Henry Williamson, whose criticism of Tunnicliffe’s illustrations would prove influential: ‘[S]ee a barn owl somewhere Mister Tunnicliffe’, Williamson had scoffed.

The commissions Tunnicliffe undertook as an illustrator ranged from My Friend Flicka to Hemingway’s novella The Old Man and the Sea. One of the illustrations in the current auction, Samson and the Lion, provided Tunnicliffe with an opportunity to revisit a theme that had thrilled him in his youth, when he devoured the Tarzan novels of Edgar Rice Burroughs. Around 1925, as a student at the Royal College of Art, Tunnicliffe had devoted a print to the same subject.

Rather than aiming mainly at fidelity in his animal portraiture – for which he was awarded the Gold Medal of the Royal Society for the Protection of Birds toward the end of his career –Tunnicliffe insisted on exerting his creative freedom. ‘I have shocked quite a lot of people,’ Tunnicliffe stated in an interview published in the Society’s magazine, ‘by saying “To hell with nature!”’ Nature, he declared, is not a ‘dictator,’ at least ‘as far as the dyed-in-the-wool artist is concerned.’

While distinguishing between the ‘naturalistic’ and the ‘decorative’ in the treatment of subjects drawn from nature, Tunnicliffe also challenged that dichotomy: ‘Whatever your approach,’ he advised, ‘you will find that your naturalistic treatment can have a very decorative quality, and that a decorative treatment can create an illusion of atmosphere though none has been consciously attempted.’

His watercolour paintings, in particular, were intended, in Tunnicliffe’s words, as ‘decorations for modern rooms.’ Those are ‘the places they are going into, I am pleased to say. Hardly any go into galleries; they are bought privately.’ Watercolour paintings such as Hunter in the Forest and April Redshanks, many of which were commissioned and created to the buyer’s specifications, were designed to take pride of place in the homes of collectors who, to this day, seek them out.

For decades, Tunnicliffe’s images were widely disseminated second-hand – on calendars and magazine covers, as book illustrations, collectible cards and on biscuit tins. The works in this auction afford a first-hand experience of Tunnicliffe’s remarkable output.

Dr Harry Heuser is the co-author of the catalogue raisonné Charles Tunnicliffe: Prints (2017) and curator of ‘To hell with nature!’: A Reappraisal of Charles Tunnicliffe Prints (School of Art, Aberystwyth University, 2018).

Ganed Charles Tunnicliffe OBE (1901-1979) yn

Swydd Gaer ac ystyrir yn gyffredinol mai ef yw artist bywyd gwyllt mwyaf blaenllaw Prydain yn yr ugeinfed ganrif.

Ar ôl symud i Ynys Môn ym 1947, canolbwyntiodd Tunnicliffe ar astudio adar a’u hymddygiad. Yn aml, gelwir Tunnicliffe yn ‘artist adar’ – arbenigaeth a ardystir gan “Bird Drawings by C. F. Tunnicliffe RA” (1974). Yr arddangosfa hon oedd ei unig arddangosfa yn yr Academi Frenhinol yn ystod ei oes. Ond fel y gwelir yn yr amrywiaeth o luniau a gynhwysir yn yr arwerthiant hwn, roedd ymarfer Tunnicliffe yn fwy amrywiol o gryn dipyn. Mae printiau cain, darluniau mewn llyfrau a phaentiadau dyfrlliw a chyfrwng cymysg yn arwydd o allu Tunnicliffe i ymateb i ofynion y farchnad trwy archwilio cyfryngau amrywiol.

Mae gwybodaeth ddofn am ei bwnc yn hollbwysig i ymarfer Tunnicliffe. Magwyd Tunnicliffe ar fferm ger Macclesfield. Mae nifer o’i weithiau cynnar yn adlewyrchu’r fagwraeth a’r profiadau hynny, a gwelir ei fod yn darlunio gweithgareddau fel godro, magu moch a chneifio defaid. Yn sgil ysgoloriaeth, bu modd i Tunnicliffe astudio yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain.

Yn fuan ar ôl i Tunnicliffe orffen ei astudiaethau, enillodd enw da iddo’i hun fel ysgythrwr pynciau ffermio. Gan ei fod wedi cofnodi bywyd ar y fferm a chynnwys aelodau o’i deulu, mae ysgythriadau a darluniau cynharaf Tunnicliffe yn cynnig dyddiadur gweledol ar ffurf brasluniau – darluniau y byddai’n cyfeirio atynt drwy gydol ei yrfa.

Mae The White Horse (1927) yn cynrychioli gwaith Tunnicliffe fel gwneuthurwr printiau yn ystod blynyddoedd olaf cyfnod ffyniannus y printiau yn y 1920au. Atgynhyrchwyd yr ysgythriad hwn fel enghraifft wych o’r cyfrwng yn Fine Prints of the Year 1927 ac yn Etchings of Today (1929). Yn y cyhoeddiad olaf, honnwyd bod The White Horse yn waith a wnaed gan ŵr talentog newydd a bod y printiau fel cyfranddaliadau. Fel y nodir yn y cyhoeddiad: ‘At first low in price, they are sometimes bought in the expectation that they will increase in value, and quite often they appreciate to an extraordinary extent, though the best advice to give to purchasers is that they should back their own taste and buy something which they really like.’

Mae’r gorwel isel a ddefnyddiodd Tunnicliffe yn ei brintiau o anifeiliaid fferm yn dangos ei ymwybyddiaeth a’i edmygedd o waith yr arlunydd a’r gwneuthurwr printiau o’r Iseldiroedd, Paulus Potter (1625-1654) o’r ail ganrif ar bymtheg. Astudiodd Tunnicliffe ysgythriadau Potter pan ymwelodd ag Ystafell Brintiau’r Arddangosfa Brydeinig yn ystod ei flwyddyn olaf yn y Coleg Celf Brenhinol.

Mae Cockatoo (1938) yn enghraifft wych o allu Tunnicliffe i droi natur yn gelf trwy greu cynlluniau addurnol a oedd wedi’u hymwreiddio mewn arsylwi gofalus. Oherwydd maint y bloc, bu modd i Tunnicliffe roi sylw manwl i’r plu. Yn ei lyfr Bird Portraiture (1945), pwysleisiodd Tunnicliffe fod angen i’r artist feddu ar ddealltwriaeth wyddonol o bynciau o’r fath. Cynghorodd ei ddarllenwyr i edrych ar wahanol grwpiau o blu a theimlo gwneuthuriad esgyrnaidd yr adenydd a’r coesau er mwyn deall yr anatomi.

Ar sail ei brintiau, llwyddodd Tunnicliffe i ddod yn aelod o Academi Frenhinol y Celfyddydau ym 1954. Ond erbyn hynny, pur anaml y byddai’n cynhyrchu printiau celfyddyd gain. Yn sgil cwymp y farchnad stoc ym 1929, bu’n rhaid i Tunnicliffe ganolbwyntio o’r newydd ar ei yrfa. Yn raddol, rhoddodd Tunnicliffe y gorau i ysgythru a throdd at engrafiadau pren a sgraff-fyrddau, a buan

iawn y daeth cryn alw amdano fel darlunydd ar gyfer llyfrau, papurau newydd a chylchgronau. Ei brosiect cyntaf oedd y nofel Tarka the Otter gan Henry Williamson. Bu beirniadaeth Williamson o luniau Tunnicliffe yn ddylanwadol iawn: ‘[S]ee a barn owl somewhere Mister Tunnicliffe’, gwawdiodd un tro.

Roedd y comisiynau a dderbyniodd Tunnicliffe fel darlunydd yn amrywio o My Friend Flicka i nofel fer Hemingway, The Old Man and the Sea. Yn un o’r darluniau a gynhwysir yn yr arwerthiant hwn, sef Samson and the Lion, cafodd Tunnicliffe gyfle i ddychwelyd at thema a oedd wedi’i wefreiddio yn ei ieuenctid, pan arferai ddarllen nofelau ‘Tarsan’ Edgar Rice Burroughs yn awchus. Oddeutu 1925, pan oedd yn fyfyriwr yn y Coleg Celf Brenhinol, creodd Tunnicliffe brint ar yr un pwnc.

Yn hytrach nag anelu’n bennaf at fanwl-gywirdeb yn ei luniau o anifeiliaid – sef rhywbeth yr enillodd Fedal Aur amdano gan y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar tua diwedd ei yrfa – mynnodd Tunnicliffe gael arfer ei ryddid creadigol. ‘I have shocked quite a lot of people,’ meddai Tunnicliffe mewn cyfweliad a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn y Gymdeithas, ‘by saying “To hell with nature!”’ Ac meddai eto: ‘Nature is made to be used, not to be dictator, as far as the dyed-in-the-wool artist is concerned.’

Wrth wahaniaethu rhwng y ‘naturiolaidd’ a’r ‘addurnol’ yn ei ddull o ymdrin â phynciau natur, llwyddodd Tunnicliffe hefyd i herio’r ddeuoliaeth honno: ‘Whatever your approach,’ meddai, ‘you will find that your naturalistic treatment can have a very decorative quality, and that a decorative treatment can create an illusion of atmosphere though none has been consciously attempted.’

Yn ôl Tunnicliffe, bwriad ei baentiadau, yn arbennig ei baentiadau dyfrlliw, oedd addurno ystafelloedd modern. Mewn ystafelloedd o’r fath y câi ei baentiadau eu cadw – ‘Hardly any go into galleries; they are bought privately’, meddai. Yn achos paentiadau dyfrlliw fel Hunter in the Forest ac April Redshanks (y comisiynwyd ac y crëwyd llawer ohonynt yn ôl gofynion y prynwyr), y bwriad oedd y byddent yn cael gosod mewn mannau blaenllaw yng nghartrefi’r casglwyr – casglwyr sydd, hyd y dydd heddiw, yn awyddus i’w prynu.

Am ddegawdau, trosglwyddwyd lluniau Tunnicliffe yn ail law – ar galendrau a chloriau cylchgronau, ar ffurf darluniau mewn llyfrau, cardiau casgladwy ac ar duniau bisgedi. Mae’r gweithiau yn yr arwerthiant hwn yn cynnig profiad uniongyrchol, yn hytrach na phrofiad ail law, o gynnyrch anhygoel Tunnicliffe.

Mae Harry Heuser yn gydawdur y catalog celfydd Charles Tunnicliffe: Prints (2017) ac yn guradur ‘To hell with nature!’: A Reappraisal of Charles Tunnicliffe Prints (Yr Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth, 2018).

28

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE

watercolour and pencil - entitled, ‘Mute Swan with Cygnets’, 9.5 x 13cms

Provenance: with original receipt from Babbington Fine Art Gallery London 2012, Moorland Gallery 1986 and with Christies in 2008. Private collection Cambridgeshire

£700-1,200

29

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE crayon and gouache on board - entitled verso, ‘The Welsh Pony’ on Rountree Tryon Gallery label, signed, 43 x 61cms

Provenance: private collection Powys

Delivery: complimentary delivery can be arranged for all purchases over £4000 in this Welsh Sale auction (England and Wales only) please contact brj@rjauctions.co.uk for further details

£4,000-6,000

30

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE

RA OBE watercolour and pencil - entitled verso, ‘Black-Headed Gulls Asleep’, on Guy Peppiatt Fine Art Gallery London label, circa 1960s, 6 x 10cms

Provenance: as per label verso, exhibited at the Tryon and Moorland Gallery London, Charles F. Tunnicliffe RA Composition Drawings, 5th to 26th March 1986. Private collection Powys £300-400

31

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA

OBE watercolour and pencil - entitled verso, ‘Roseate Terns Displaying’, on Guy Peppiatt Fine Art Gallery London label, 9 x 10cms

Provenance: from the artist’s studio Shorelands after his death, subsequently exhibited at the Tryon and Moorland Gallery London, Charles F. Tunnicliffe RA

Composition Drawings, 5th to 26th March 1986, private collection Powys £400-600

32

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA

OBE watercolour and pencil - entitled verso, ‘Black-Headed and Common Gulls’, on Guy Peppiatt Fine Art Gallery London label, 8 x 14cms

Provenance: from the artist’s studio Shorelands after his death, subsequently exhibited at the Tryon and Moorland Gallery London, Charles F. Tunnicliffe RA Composition Drawings, 5th to 26th March 1986, private collection Powys £600-800

33

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA

OBE mixed media - terns amongst grasses, signed in pencil lower right, 33.5 x 51.5cms

Provenance: private collection Gwynedd £400-600

34

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE

RA OBE early mixed media - lapwings with chicks, signed in ink lower right, 32.5 x 50.5cms

Provenance: private collection Gwynedd £300-400

35

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA

OBE watercolour - ‘Blackbird Sunbathing’, The Tryon Gallery label verso, signed in ink lower right, 35 x 46cms

Provenance: private collection Gwynedd £1,000-1,500

36

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE mixed mediacockerel, signed in ink lower right, 50 x 38.5cms

Provenance: private collection Gwynedd

£700-1,200

37

‡ CHARLES FREDERICK

TUNNICLIFFE RA OBE mixed media - titled verso ‘Teal Resting’, signed in ink lower right, 33 x 68cms

Provenance: private collection Gwynedd

£400-600

38

‡ CHARLES FREDERICK

TUNNICLIFFE RA OBE

watercolour - entitled verso ‘Hunter in the Forest’ on The Tryon Gallery Ltd label, 49 x 62cms

Provenance: private collection Gwynedd

Comments: foxing to sky £500-800

39

‡ CHARLES FREDERICK

TUNNICLIFFE RA OBE

watercolour - titled verso ‘April Redshanks’, The Tryon Gallery Ltd label, signed in ink lower right, 43 x 54cms

Provenance: private collection Gwynedd

£1,000-1,500

40

‡ CHARLES FREDERICK

TUNNICLIFFE RA OBE mixed media - moorhen with chicks, signed in ink lower right, 25 x 37cms

Provenance: private collection Gwynedd £300-500

41

‡ CHARLES FREDERICK

TUNNICLIFFE RA OBE mixed media - dappled pony, mount bears name C F Tunnicliffe, 34 x 46.5cms

Provenance: private collection Gwynedd £700-1,200

42

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE watercolour - diving peregrine and prey, signed in ink low right, 45 x 32cms

Provenance: private collection

Gwynedd £1,000-1,500

43

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE mixed media - entitled verso ‘Sheep Shearing’, signed in ink lower right, 44.5 x 68cms

Provenance: private collection

Gwynedd £500-800

44

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE five watercolours framed together - entitled verso ‘Great Black Back’, Oriel Gallery label, largest 11.5 x 15cms

Provenance: private collection

Gwynedd £400-700

45

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE two pencil and watercolours framed together - entitled verso ‘Flamingos’, on Bunny Bird Fine Art/The Tryon and Moorland Gallery label, largest 11 x 6cms

Provenance: private collection Gwynedd £150-250

46

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE three mixed media sketches framed togetherentitled verso ‘Goshawk’, Bunny Bird Fine Art/ The Tryon and Moorland Gallery label, largest 9.5 x 14cms

Provenance: private collection Gwynedd

£200-300

47

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE two watercolours framed together - entitled verso ‘Redshanks and Ringed Plovers’ & ‘Lapwing Family’, Bunny Bird Fine Art/The Tryon and Moorland Gallery label, largest 9.5 x 5cms

Provenance: private collection Gwynedd

£250-350

48

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE ink drawing - entitled verso ‘White Fronted Geese’, The Tryon Gallery Ltd label, signed with initials, 16.5 x 19cms

Provenance: private collection Gwynedd

£400-600

49

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE ink drawing - hawk carrying prey, 8.5 x 8.5cms

Provenance: private collection Gwynedd

£400-600

50

‡ CHARLES FREDERICK TUNNICLIFFE RA OBE ink drawing - entitled ‘Tailpiece Chapter’, signed, 6 x 6.5cms

Provenance: private collection Gwynedd

£200-300

51

‡ CHARLES FREDERICK

TUNNICLIFFE RA OBE ink drawing - Samson and the lion, signed in ink, 9 x 13cms

Provenance: private collection Gwynedd

Auctioneer’s Note: see similar subject matter in ‘Charles Tunniclffe - Prints: A Catalogue Raisonne’, ill.15, where authors Robert Meyrick and Harry Heuser explain the artist’s fascination with man wrestling wild beasts and his childhood enjoyment of Tarzan novels of Edgar Rice Burroughs. In his teenage years, Tunnicliffe took excursions to Belle Vue Zoological Gardens, Manchester where he drew the enclosed lions, tigers and leopards

£400-600

52

‡ CHARLES FREDERICK

TUNNICLIFFE RA OBE wood engraving - ‘Cockatoo’ signed in pencil to margin, handwritten labels verso, one inscribed ‘The Royal Academy, Spring, 1938’, 41.5 x 18cms (pl)

Provenance: private collection Gwynedd, full page illustration to preface page for ‘Charles Tunniclffe - Prints: A Catalogue Raisonne’, by Robert Meyrick and Harry Heuser

£400-600

53

‡ CHARLES FREDERICK

TUNNICLIFFE RA OBE 1927 limited edition (23/75) etching and drypoint published by H C Dickins - ‘The White Horse’, signed in pencil to margin, 20 x 24cms (pl)

Provenance: private collection Gwynedd, ‘Charles TunniclffePrints: A Catalogue Raisonne’, ill.46, ‘…for more detailed studies he (artist) needed the horses to be well-grazed and standing still in the shade of a tree on a hot summer’s day…’

£400-600

54

‡ CHARLES FREDERICK

TUNNICLIFFE RA OBE watercolour - ducks resting by riverbank, signed lower right, 23 x 35cms

Provenance: private collection

Gwynedd

£500-1,000

55

‡ CERI RICHARDS CBE Viaggio Verso il Nord 1972limited edition (III/X) portfolio of seven colour lithographs, 43 x 30cms, signed, hors-commerce impression, and numbered, with text in Italian and English, illustrating the text of the artist’s associate Roberto Sanesi, including, and limited to the first ten copies, a double-sided preparatory sketch by Ceri Richards, signed in pencil, 39 x 28cms, published by Cerastico Editore, printed by Curwen Prints Limited, London

Provenance: private collection Merseyside

Comments: surface marks and bumps to slip-case, prints and sketch in excellent condition

£800-1,200

56 ‡ CERI RICHARDS CBE set of six colour lithographs - entitled ‘Viaggio Verso II Nord’, each signed in pencil, 43 x 30cms

Provenance: private collection Merseyside

Comments: fresh, one appears to have a limited edition (rubbed)

£400-500 55

Rogers Jones & Co • The Welsh Sale

57

‡ AUGUSTUS JOHN OM RA etching - caravan with figure and horse, signed in pencil, 10 x 13cms

Provenance: private collection Monmouthshire

£300-500

58

EDGAR HOLLOWAY engraving - entitled verso, ‘Daisy Monica Holloway II’, signed, 22 x 17cms

Provenance: private collection, consigned via our Mid-Wales office

Auctioneer’s Note: the sitter is Eric Gill’s former model, Daisy Monica Hawkins, whom Edgar Holloway met at Capel-y-Ffin and then married after a six-week courtship

£100-150

59

EDGAR HOLLOWAY etchingentitled verso, ‘Embarkation Leave 1941’, signed and dated 1999, 28 x 26cms

Provenance: private collection, consigned via our Mid-Wales office

£120-180

60

EDGAR HOLLOWAY limited edition (28/75) etching - portrait of the poet, entitled verso, ‘Stephen Spender’, signed, 29 x 13cms

Provenance: private collection, consigned via our Mid-Wales office

£150-200

61

EDGAR HOLLOWAY limited edition (4/8) etching - entitled verso ‘Dominican’, signed and dated 1942, 28 x 20cms

Provenance: private collection, consigned via our Mid-Wales office

£200-300

62

EDGAR HOLLOWAY limited edition (5/30) etching - entitled verso, ‘Self Portrait No.30, The Fedora’, signed and dated 2002, 28 x 20cms

Provenance: private collection, consigned via our Mid-Wales office

£100-150

63

‡ ELERI MILLS limited edition (4/40) etching - entitled ‘Tirlun Barddol’ (Bardic landscape), signed, 15 x 20cms

Provenance: private collection Powys £200-250

64

‡ GEORGE CHAPMAN 1962 hand-coloured edition of 75 (not all printed) etching and aquatint - terraced houses and figures, Swansea Valley, ‘The Steps’, signed, 46 x 54cms

Provenance: private collection

Ceredigion

£200-400

65

‡ JOHN ELWYN limited edition (191/300) lithograph, 1988 - ‘Laugharne Estuary from Dylan Thomas’ Boathouse’, 35 x 52 cms

Auctioneer's Note: following a visit to Thomas’s boat house at Laugharne, Elwyn made a series of watercolour paintings of the Taf estuary and the Gower beyond. This limited-edition print was produced at the same time

Comments: unframed £150-250

66

‡ GRAHAM SUTHERLAND 1964 lithographic poster - entitled ‘Tropen in Frankreich Menton’, 75 x 60cms

Provenance: private collection Swansea £300-400

67

IVOR MERVYN PRITCHARD etching

- River Tiber in Rome at sunset, with the Vatican Basilica, signed and dated 1932, 18 x 25cms

Provenance: private collection London

£200-300

68

‡ JOHN BRUNSDON limited edition (1/75) coloured etchingentitled verso ‘Cardiff University’, signed, 14 x 30cms

Provenance: private collection Swansea

£150-250

69

‡ JOHN PIPER 1964 lithographentitled ‘Llangloffan Baptist Chapel’, 51 x 69cms

Provenance: private collection

Swansea

Comments: sl. discolouration

£300-400

70

‡ JOHN PIPER 1964 lithograph - entitled ‘St. Mathias, Stoke Newington’, 68 x 50cms

Provenance: private collection

Swansea

£200-300

71

‡ JOHN PIPER 1964 lithographMalmsbury, Wiltshire: The South Porch, 69 x 56cms

Provenance: private collection

Swansea

£150-250

72

‡ JOHN PIPER 1966

lithograph - entitled ‘St. James’ Westminster’, 54 x 70cms

Provenance: private collection

Swansea

Comments: sl. discolouration with age

£300-500

73

‡ JOSEF HERMAN OBE RA limited edition (46/50) lithograph - two seated miners, fully signed, 51 x 68cms

Provenance: private collection

Swansea

£700-1,000

74

‡ KAREL LEK limited edition (1/14) screenprint - standing figures, signed, 21 x 31cms

Provenance: private collection

London

£150-250

75

‡ OGWYN DAVIES limited edition (75/75) print - entitled, ‘Soar y Mynydd’, over typed with Welsh hymns & musical notes, signed, 55 x 42cms

Provenance: private collection Cardiff

£400-600

76

‡ PAUL PETER PIECH limited edition (1/25) lithograph - ‘How many ages hence Shall this our lofty scene be acted over In states unborn and accents yet unknow’ from Julius Caesar, William Shakespeare, signed and dated 1972, 59 x 51cms

Provenance: Bertrand Russell Peace Foundation, gifted to the organisation by the artist, proceeds assist with renovations of Bertrand Russell’s former home in Cornwall

Comments: unframed £100-150

77

‡ PAUL PETER PIECH limited edition (10/75) lithograph -

‘Faith’ with crucifixion icon, signed and dated 1972, 77 x 52cms

Provenance: Bertrand Russell Peace Foundation, gifted to the organisation by the artist, proceeds assist with renovations of Bertrand Russell’s former home in Cornwall

Comments: unframed £100-150

78

‡ PAUL PETER PIECH limited edition (15/17) three colour lithographillustrated poem ‘Under the Yew Tree’ by John Lovejoy, signed and dated 1979, 62 x 42cms

Provenance: private collection Oxfordshire

Comments: unframed, light creasing, no rips or tears

£100-150

79

‡ PAUL PETER PIECH limited edition (16/25) five colour lithograph - depicting Welsh philanthropist Robert Owen, signed and dated 1990, 64 x 45cms

Provenance: private collection Oxfordshire

Comments: unframed, light creasing, no rips or tears

£100-150

80

‡ PAUL PETER PIECH limited edition (20/15) lithograph - Victor Hugo, ‘Nobody Can Stop an Idea Whose Time Has Come’, signed, 63 x 48cms

Provenance: Bertrand Russell Peace Foundation, gifted to the organisation by the artist, proceeds assist with renovations of Bertrand Russell’s former home in Cornwall

Comments: unframed

£100-150

81

‡ PAUL PETER PIECH limited edition (21/75) lithograph - John F. Kennedy, ‘Profile in Courage’, signed and dated 1972, 64 x 52cms

Provenance: Bertrand Russell Peace Foundation, gifted to the organisation by the artist, proceeds assist with renovations of Bertrand Russell’s former home in Cornwall

Comments: unframed

£100-150

82

‡ PAUL PETER PIECH rare white plastercast impression - Martin Luther King Jr stirring famous ‘Free at Last’ speech; ‘ ‘And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God’s children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, ‘Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last’! dated verso 1992, 88 x 55cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

Comments: small cracks in the top corner

£300-500

83

‡ PAUL PETER PIECH two colour lithograph - German writer Goethe, ‘Everybody Wants to be Somebody, but Knowbody Wants to Grow’, signed and dated 1980, 61 x 43cms

Provenance: private collection

Oxfordshire

Comments: unframed, light creasing, no rips or tears

£100-150

84

‡ PAUL PETER PIECH two colour lithograph - ‘London’ by William Blake, signed and dated 1980, 64 x 45cms

Provenance: private collection

Oxfordshire

Comments: unframed, light creasing, no rips or tears

£100-150

85

‡ PAUL PETER PIECH two colour lithograph - ‘Tyger Tyger’ by William Blake, signed and dated 1991, 64 x 45cms

Provenance: private collection

Oxfordshire

Comments: unframed, light creasing, no rips or tears

£100-150

87

86

‡ PAUL PETER PIECH limited edition (1/75) two colour lithograph - ‘Tyger Tyger’ by William Blake, signed and dated 1972, 77 x 52cms

Provenance: Bertrand Russell Peace Foundation, gifted to the organisation by the artist, proceeds assist with renovations of Bertrand Russell’s former home in Cornwall

Comments: small 10mm tear bottom edge, unframed £100-150

87

‡ PAUL PETER PIECH two colour lithograph - Welsh national anthem ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ with Y Ddraig Goch, signed and dated 1992, 64 x 45cms

Provenance: sold on behalf of the City Hospice

Charity

Comments: unframed, light creasing to both, no rips or tears

£200-300

88

‡ PAUL PETER PIECH two lithographs of two-colours - relating to Aboriginal land rights, 64 x 45cms and Australian First Nations land-rights poem by Bill Day, ‘Australian Crucifixion’, signed and dated 1988, 76 x 51cms (2)

Provenance: private collection overseas-based vendor, vendor met Piech during the 1980s through Tony Evora (creator of the iconic Che Guevara posters) and when studying at Oxford Polytechnic. In 1987, the vendor and the artist organised an exhibition to raise awareness for Survival International with a focus on Aboriginal land rights, held successfully at the Old Fire Station, Oxford. This was followed by an exhibition at Oxford Polytechnic focusing on Piech’s work for Amnesty International

Comments: unframed, light creasing to both, no rips or tears

£120-180

89

‡ SIR FRANK BRANGWYN RA etching - group of workers towing a rope, circa 1906, fully signed in pencil, 53 x 79cms

Provenance: private collection Conwy

£400-600

90

‡ SIR FRANK BRANGWYN RA two lithographs - entitled ‘Three Blind Women’, 28 x 28cms and ‘The Drunk’, signed, 37 x 24cms

Provenance: private collection Swansea

£150-250

91

SIR FRANK BRANGWYN RA

The Brangwyn Portfolio of lithographs, 1927, published by E F d’Alignan and Paul Turpin - includes ‘Two Wounded Soldiers’, ‘Two Men Leaning on Their Adze’, ‘Blind Beggar’, ‘Two Indians Leaning on Poles’, ‘Sketch of St. John’, etc., various sizes mounted on card (contained in an original portfolio), smallest 28 x 28cms to largest 45 x 28cms (38)

Provenance: private collection Swansea

Comments: folio case with tears to spine, and upper left margin to cover, one with auction label, one with scuffs to upper margin, incomplete, inspection advised, all prints photographed £1,000-1,500

92

SIR FRANK BRANGWYN RA

from The Brangwyn Portfolio of lithographs, with additional etchings, 1927, published by E F d’Alignan and Paul Turpin, to include Title page signed in pencil and numbered 77/120, ‘Billingsgate Fishporters’, ‘Interior of the Church of St. Hilaire’, ‘Unloading’, ‘Man Sawing Wood’, ‘Christ Carrying the Cross to Calvary’ etc., various sizes, some mounted on card (contained in an original portfolio), smallest 28 x 35cms to largest 55 x 35cms (39)

Provenance: private collection Swansea

Comments: folio case loose from cloth spine and folds, cover tinted with scuffs and marginal bumps, some with marginal mounting adhesive, some unmounted/ loose, some signed in pencil, some with corner damage, incomplete, inspection advised, all prints photographed £1,000-1,500

93

‡ SIR FRANK BRANGWYN RA etching - construction of the Victoria & Albert Museum, fully signed in pencil, 52 x 62cms

Provenance: private collection Conwy

£300-400

94

‡ SIR FRANK WILLIAM BRANGWYN RA etching - men working in a tan pit, fully signed in pencil, 52 x 62cms

Provenance: private collection Conwy

£300-400

95

‡ VALERIE GANZ limited edition (40/150) etching - titled to margin ‘The Faceworker’, signed, 43 x 18cms

Provenance: private collection Ceredigion

£150-250

Lots

THE WELSH SALE/ YR ARWERTHIANT CYMREIG

Welsh Works on Paper

Gweithiau Cymreig ar Bapur

96

‡ GARETH THOMAS watercolour - Tuscan rooftops with clocktower, signed, 16 x 20cms

Provenance: private collection Norfolk

£150-250

97

‡ GORDON STUART mixed media - seated portrait of Mair Stuart the artist’s wife, signed, 34 x 26cms

Provenance: private collection Swansea

£150-250

98

‡ WILL EVANS watercolour -

Sloop Inn, St. Ives, 39 x 57cms

Provenance: private collection Derbyshire

Comments: unframed £150-250

99

‡ JOHN ELWYN watercolour - entitled verso ‘Coastal Farm, 1958’, studio stamp verso, 22 x 33cms

Provenance: private collection Ceredigion

£150-200

100

‡ EDGAR HOLLOWAY watercolour - view of Llanthony Tertia, Capel-y-ffin, 1969, signed, 39 x 28cms

Auctioneer’s Note: Holloway first visited Gill’s former commune at Capel-y-ffin monastery in 1943. There he met and married Gill’s favourite model Daisy Hawkins. After the War, the relocated to Ditchling where Holloway became a letterer and graphic designer. He returned to painting and etching in 1969 after revisiting Capel-y-ffin. This view of the sun setting behind Llanthony Tertia has been described as one of Holloway’s most ‘visionary’ works. He made an etching after this watercolour. Most of Holloway’s paintings of Capel-y-ffin are now in public collections many of which have staged Holloway retrospective exhibitions

Provenance: private collection Ceredigion

101

‡ JOHN ELWYN watercolour - entitled verso ‘Aberaeron c.1958’, signed, 13 x 23cms

Provenance: private collection Ceredigion

£150-250

102

WARREN WILLIAMS two miniature watercolours - entitled ‘Conwy Castle’ and ‘Snowdon’, each inscribed ‘Facsimilie of the Picture in the Queens Dolls House’, signed, 1 x 1.5cms (2)

Provenance: private collection Conwy, according to the Royal Collection Trust, similar watercolour(s) were commissioned for the Library in Queen Mary’s Dolls House

£150-250

103

‡ HENDRIK LEK mixed media - entitled verso ‘The Stage’ on artist’s address label, signed and dated 1961, 18 x 24cms

Provenance: private collection London

£150-250

104

‡ KAREL LEK dry brush & watercolour - entitled verso ‘Harbour’, signed, 28 x 22cms

Provenance: private collection London

£150-250

105

‡ TOM NASH acrylic on paper - entitled verso ‘Stage Edge’, signed, 47 x 34cms

Provenance: private collection Swansea

£150-250

106

‡ VALERI GANZ pastel - seated nude, signed, 28 x 19cms

Provenance: private collection Swansea

£150-200

107

‡ GARETH THOMAS watercolour - Gower Beach scene with headland and figures, signed, 22 x 36cms

Provenance: private collection Swansea

£150-250

108

‡ VALERI GANZ pastel - entitled verso on Attic Gallery label, ‘Gerry Mulligan at Brecon’, signed, 26 x 18cms

Provenance: private collection Swansea

£200-300

109

‡ KAREL LEK ink and wash - funeral attendees outside a church, signed, 34 x 24cms

Provenance: private collection London

£200-300

114

110

‡ MAUD SALMON watercolours, six works‘Porth Uchaf’, ‘Ferry’, ‘Marl Lane’, ‘Deganwy Beach’, plus two ‘West Shore Beach’, all approx., signed, 7.5 x 11cms (6)

Provenance: private collection Conwy

£200-400

111

‡ GWYN JONES mixed media on paper - entitled verso, ‘Buchod Dafydd’, signed and dated ‘08, 72 x 47cms

Provenance: private collection Denbighshire

£200-300

112

‡ JOHN KNAPP-FISHER watercolour - entitled verso, ‘Carningli Hill, Pembrokeshire’, signed and dated 1976, 12 x 16.5cms

Provenance: private collection Cheshire

£200-300

113

‡ JOHN KNAPP-FISHER watercolour - entitled verso, ‘St Edrins Church, N. Pembrokeshire’, signed and dated 1987, 8.5 x 13cms

Provenance: private collection Cheshire

£200-300

114

JOHN McDOUGAL watercolour - entitled verso ‘The Rising Moon’, signed, 19 x 25cms

Provenance: private collection Gwynedd £200-300

115

‡ JOHN ELWYN watercolour - inscribed in pencil bottom right ‘Manordeifi, Llechryd’, signed and dated 1953, 27 x 34cms

Auctioneer’s Note: St David’s Manordeifi at Llechryd is mentioned in the Mabinogi. In 1955, John Elwyn gifted his oil painting of the same subject to collector and patron Winifred Coombe Tennant with ‘thanks for her help and encouragement.’

Provenance: private collection Ceredigion £200-300

117

‡ JOHN ELWYN acrylic on paper, 1988 - entitled verso ‘Rolling Wave’, signed, 27 x 35cms

Auctioneer’s Note: painted around the same time that John Elwyn made a series of watercolour paintings of the Taff estuary and The Gower £200-400

118

‡ WILL EVANS watercolour - farmstead and surrounding buildings, 38 x 56cms

Provenance: private collection Derbyshire

Comments: unframed £200-300

119

‡ WILL EVANS watercolourcottage and gardens, 39 x 56cms

Provenance: private collection Derbyshire

Comments: unframed £200-300

120

‡ WILL EVANS watercolourexpansive landscape with village and distant sea, 39 x 57cms

Provenance: private collection Derbyshire

Comments: unframed £200-300

116

‡ RONALD HERBERT JOHN LAWRENCE watercolour - entitled verso, ‘Bathers’ on Watercolour Society of Wales label, signed and dated ‘89, 35 x 52cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan £200-400

123

121

‡ WILL EVANS watercolour - farmstead with cattle, 38 x 57cms

Provenance: private collection

Derbyshire

Comments: unframed

£200-300

122

‡ GWILYM PRICHARD mixed media on paper - church with graveyard, signed, 25 x 30cms

Provenance: private collection

Herefordshire

£200-300

‡ JOHN BARNARD JENKINS ink on paper - Celtic inspired design produced whilst serving time in HM Prison Albany, Isle of Wight, printed signature verso, 37.5 x 26cms

Auctioneer’s Note: John Barnard Jenkins was a Welsh nationalist and a British army soldier who was convicted of bombing-related offences. He led the Welsh nationalist group Mudiad Amddiffyn Cymru (Movement for the Defence of Wales) from 1964 until his arrest in 1969. During his tenure, the organisation embarked on a campaign against the British government and bombed numerous sites in and around Wales. The first bombing targeted a water pipeline at Llanrhaeadr-ym-Mochnant and the campaign continued with attacks on numerous targets for several years, including tax offices, monuments and an English-owned business. The attacks culminated in four bombs being planted to disrupt the Investiture of Prince Charles, at Caernarfon Castle, in 1969. The first device exploded prematurely, killing two MAC members, while two failed to detonate. One of these laid undiscovered for several days before seriously injuring a 10-year old boy who had discovered the device. The last exploded in the garden of a police Chief Constable. Later that year, Jenkins was arrested and charged with theft and explosive offences in relation to the bombings and was sentenced to ten years in prison.

Provenance: private collection Kent

£200-300

124

‡ NAOMI TYDEMAN

watercolour - coastal view at dusk, Saundersfoot, Pembrokeshire, signed, 45 x 73cms

Provenance: private collection Carmarthenshire

£200-300

125

NEALE HOWELLS mixed media on paperentitled, ‘All Flash’, signed and dated verso 2023, 50 x 40cms

Provenance: from artists studio, no droit de suite

Comments: glazed, ready to hang

£250-350

‡ JOHN KNAPP-FISHER watercolourentitled verso, ‘Crymmych’, signed and dated 1987, 10.5 x 15cms

Provenance: private collection Cheshire

£250-350

127

‡ JOSEF HERMAN OBE RA ink & wash - entitled verso on Albany Gallery label verso ‘Village Scene’, 19 x 24cms

Provenance: private collection Swansea £250-350

129

‡ JOSEF HERMAN OBE RA pencil and wash - entitled verso ‘Return from the Fields’, 19.5 x 24cms

Provenance: private collection London

£300-400

130

‡ JOSEF HERMAN OBE RA pencil, ink and wash - figure in sailor cap sat upon steps alongside a sobbing child, 20 x 24cms

Provenance: private collection London £300-400

131

‡ JOHN ELWYN watercolour - entitled verso ‘Making a Small Point’, signed, 21 x 27.5cms

Provenance: private collection Conwy

£300-400

128

‡ MIKE JONES mixed media on paperentitled verso on Attic Gallery label ‘The House Farm Bungalow’, signed and dated 1996, 40 x 58cms

Provenance: private collection Swansea £250-350

132

WARREN WILLIAMS watercolour - titled ‘Eric, Gwern Borter, 1924’, signed, 32.5 x 48cms

Provenance: private collection Gwynedd

Auctioneer’s Note: a standing horse is a highly unusual subject matter for the well known Conwy artist who is typically associated with views of the Conwy Valley featuring grazing sheep or of Ynys Mon Coastal cottages, or perhaps busy scenes of Conwy harbour.

Gwern Borter is a house located near the village of Rowen in the Conwy Valley where it is now advertised as a holiday accommodation

£300-500

133

‡ JOHN KNAPP-FISHER watercolour - entitled verso, ‘Skyline’, signed and dated 1965, 12 x 16cms

Provenance: private collection Cheshire

£300-400

134

‡ JOHN KNAPP-FISHER watercolour - entitled verso, ‘The Watch Cottage’, signed and dated 1983, 12 x 18cms

Provenance: private collection Cheshire

£300-500

135

‡ ROGER CECIL watercolour and pencillandscape study, signed, 15 x 20cms

Provenance: private collection

Monmouthshire

£300-500

136

‡ ROGER CECIL watercolour and pencil - coastal scene with passing vessel, signed, 17 x 11cms

Provenance: private collection Monmouthshire

£300-400

137

NEALE HOWELLS mixed media on paper - entitled, ‘Anyworld’, signed verso and dated Sept ‘23, 50 x 40cms

Provenance: from artists studio, no droit de suite

Comments: glazed, ready to hang £300-500

138

‡ JOHN ELWYN watercolourentitled verso ‘Road to a Farm II’, circa 1970s, signed, 30 x 27cms

Provenance: private collection Ceredigion £300-400

139

‡ WILL EVANS watercolour - figure in cottage garden, entitled ‘Feeding the Birds’, signed, 67 x 49cms

Provenance: private collection Powys £300-400

140

‡ VALERIE GANZ pastel and watercolour - entitled verso, ‘Bettina’, signed, 41 x 45cms

Provenance: private collection

Swansea

£300-400

141

‡ CLIVE HICKS-JENKINS acrylic on paper - entitled verso ‘Moon Dog’, signed and dated verso 1999, 21 x 24cms

Provenance: private collection

Swansea

£300-400

142

‡ ROBERT MACDONALD watercolour & crayon - entitled verso ‘Llyn-y-Fan Fach’, signed and dated ‘95, 46 x 76cms

Provenance: private collection

Swansea

£300-400

143

‡ MIKE JONES mixed mediaentitled verso on Attic Gallery label, ‘Fishing Boats, Marina’, signed and dated ‘98, 48 x 57cms

Provenance: private collection

Swansea

£400-600

144

‡ JONATHAN TAYLOR large watercolour - expansive view of Crib Goch, signed and dated 1995, 47 x 71cms

Provenance: private collection Swansea

£400-600

145

‡ SIR FRANK BRANGWYN RA graphite on paper - study of a reclining greyhound or whippet, 20 x 24cms

Provenance: private collection Powys

Comments: unframed, water stains and tape residue marks to paper

£400-600

147

‡ ROGER CECIL

watercolour and pencil - barren landscape with tree, 25 x 30cms

Provenance: private collection

Monmouthshire

£400-700

148

‡ ROGER CECIL watercolour and pencilmisty flooded moorland, 18 x 61cms

Provenance:

private collection

Monmouthshire

£400-600

146

‡ SIR FRANK BRANGWYN RA graphite on paper - study of a greyhound or whippet, 17 x 23cms

Provenance: private collection Powys £400-600

149

‡ GWILYM PRICHARD mixed media - entitled verso, ‘Snowdon Winter’, signed, 50 x 65cms

Provenance: private collection

Denbighshire

£400-600

150

‡ JOHN KNAPP-FISHER watercolour - entitled verso, ‘Mountain Range’, signed and dated 1989, 10 x 40cms

Provenance: private collection Cheshire

£400-600

151

‡ GWILYM PRICHARD mixed media - entitled verso on Attic Gallery label ‘Llanfachraeth’, signed, 24 x 57cms

Provenance: private collection Ynys Mon £400-600

152

‡ VIVIENNE WILLIAMS mixed media on hand cut paper - entitled verso on Attic Gallery label ‘Still Life with Olives’, 50 x 40cms

Provenance: private collection Swansea £400-600

153

‡ WILLIAM SELWYN mixed mediaentitled verso ‘Trafodaeth’ (discussion), signed, 14 x 19cms

Provenance: private collection Gwynedd £400-600

154

‡ WILLIAM SELWYN pencil & watercolour - entitled verso ‘Clynnogfawr’, signed, 19 x 27cms

Provenance: private collection Gwynedd £400-600

155

‡ JOHN KNAPP-FISHER watercolour - entitled verso, ‘Buildings on a Skyline, Pembrokeshire’ on Workshop Gallery label, Fishguard, signed and dated 1981, 5.5 x 33cms

Provenance: private collection Cheshire

£500-700

156

‡ JOHN KNAPP-FISHER watercolour - entitled verso, ‘Cottage, Haverfordwest’, signed and dated 1980, 7.5 x 14cms

Provenance: private collection Cheshire

£500-700

157

‡ ROGER CECIL watercolour and pencil - landscape with fence and gate, 37 x 39cms

Provenance: private collection Monmouthshire £500-800

159

‡ JOSEF HERMAN

OBE RA mixed media including ink and watercolour - three figures, one standing with arm outstretched, signed verso, 19 x 21cms

Provenance: private collection London

£500-800

160

‡ GWILYM PRICHARD mixed mediaautumnal landscape, signed, 27 x 39cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan £500-700

161

‡ MALCOLM EDWARDS

watercolour and mixed media - entitled verso, ‘Pearly Sky, Laxford Bridge on Ffin Y Parc Gallery label, signed, 27 x 27cms

Provenance: private collection Powys

£500-700

158

‡ JOHN KNAPP-FISHER watercolour - country lane with buildings, signed and dated 1980, 14 x 19cms

Provenance: private collection Cheshire £500-700

162

‡ MALCOLM EDWARDS watercolour - entitled verso, ‘Graig Yr Onnen’ with Malcolm Edwards address, signed, 38 x 53cms

Provenance: private collection Cardiff £500-700

163

‡ JOHN ELWYN acrylic on paper - figure at doorway with garden, studio stamp verso, signature on paper with artist’s address verso behind frame 32 x 49cms

Provenance: private collection Ceredigion

£600-800

164

‡ IWAN BALA mixed media on paper - political statement on the Welsh Nation and entitled ‘Hon’ with an outline map of the Nation, signed and dated ‘04, 77 x 58cms

Provenance: private collection London, accompanying letter from the artist in Welsh explaining his motivation for the work; Wales was in 18th and 19th century depicted as an old woman and that in this version the artist has tried to ‘put some life back into her step’ and that ‘Hon’ (her) moves energetically like a dancer. ‘Hon’ also refers to the poem by T H Parry Williams ‘God help me I cannot escape from Her (Wales) and in the same way I cannot escape from trying to change the image of ‘Her

£1,300-1,800

165

‡ ROGER CECIL mixed media on card - entitled verso, ‘Landscape Series No.37’, signed, 53 x 48cms

Provenance: private collection Monmouthshire

£700-1,000

166

‡ ROGER CECIL mixed medialandscape with colliery and figure, signed, 31 x 87cms

Provenance: private collection Gloucestershire

£700-1,000

167

‡ VALERI GANZ mixed mediathree seated miners on their work break, signed, 24 x 39cms

Provenance: private collection Swansea

£700-1,000

168

‡ JOSEF HERMAN OBE RA mixed media - colourful study of figure on mule, signed verso, 19.5 x 25cms

Provenance: private collection

London

£1,000-1,500

169

‡ ANEURIN JONES mixed mediagroup of standing farmers, signed, 38 x 53cms

Provenance: private collection Conwy

£1,000-1,500

170

‡ AUGUSTUS JOHN OM RA pencil - life-study of a standing female, label for Windmill Gallery, Aberystwyth verso, 44 x 31cms

Provenance: private collection Carmarthenshire

£1,000-1,300

171

‡ IWAN BALA mixed media - entitled verso, ‘Pentir Headland’, signed and dated ‘03, 91 x 121cms

Provenance: private collection London

£700-1,000

173

‡ CERI RICHARDS CBE watercolour - entitled verso, ‘The Force that Through the Green Fuse Drives the Flower, Drives My Green Age’, signed and dated 1965, 44 x 62cms

Provenance: private collection Conwy

£5,000-8,000

172

‡ KEITH BOWEN pastelentitled verso, ‘Standing Shepherd’ on Martin Tinney Gallery label, signed, 73 x 54cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

£2,000-3,000

174

GWEN JOHN watercolour and body colour - entitled verso ‘Two Hatted Women in Church’, signed, circa 1920s, 22 x 17cms

Auctioneer’s Note: most likely the two figures are wearing hats for a church service as with ‘Girls in a Church’ (Yale Center for British Art), which was painted in the 1920s. In ‘Gwen John and Augustus John’ (Tate Publishing, 2004) the author writes, ‘ In Gwen John’s church watercolours one or several female figures are seen, usually from the rear, in what is essentially a private moment. She did these watercolours from the early 1910s until she ceased working twenty years later. Gwen would sit in the back of the Meudon church, sketching in pencil adding watercolour or bodycolour in the studio. When criticised for working in church she responded (in French) ‘I like to pray in Church like everyone but my spirit is not capable of praying for a long time at once - if I remove all that time there would not be enough happiness in my life’

Provenance: private collection Powys, label verso for Browse & Darby, Cork Street, London, 2005 receipt for the same £17,000-23,000

174
The Welsh Sale • Rogers Jones & Co

175

176

175

‡ GWASG GREGYNOG PRESS & SIR KYFFIN WILLIAMS RA extra-special and rare 2002 limited edition (13/20) volume of ‘Cutting Images’, specially bound and signed by Alan Wood, black Morocco with pictorial inlay, grey suede pastedowns, pencil signed preface by Kyffin Williams, with an additional nine linocuts retained in original sleeve and each numbered 13/85 and initialled, presented in a fine quality drop-back box

Provenance: private collection Powys

Comments: excellent condition

£2,000-3,000

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (137/275) volume of ‘Cutting Images’ - printed on T H Saunders Waterford paper and printed by David Vickers, bound by John Sewell, complete with slip case, signed in pencil by the artist with further dedication in pencil ‘for Vicky with much love Kyffin’

Provenance: private collection Conwy

Comments: very minor scuffs to slip case

£500-700

177

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (57/150) lithograph - Patagonian landscape entitled verso, ‘Horses at Lle Cul’ on Attic Gallery label, signed with initials, 49 x 48cms

Provenance: private collection Norfolk

£300-500

176

178

SIR KYFFIN WILLIAMS RA artist’s proof print - ‘Conwy Castle’, signed in pencil lower centre, 40 x 60cms

Provenance: private collection Gwynedd

£250-350

179

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (artist proof) lithograph - two farmers talking, signed with initials, 42 x 49cms

Provenance: private collection Gwynedd

£300-400

180

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (12/100) linocut - ‘Ponies, Anglesey’, signed with initials, 35 x 45.5cms

Provenance: private collection Gwynedd

£800-1,400

181

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (51/75) print‘Welsh Black Bull’, signed, 40 x 61cms

Provenance: private collection Gwynedd £1,000-1,500

182

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (1/15) artist’s proof print - Ynys Mon coastline with cottage, 40 x 59cms

Provenance: private collection Conwy £300-400

183

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (3/50) linocut - one of a set of eight illustrations for Mabinogion tale ‘Pryderi’, entitled ‘Cwn a’r Twrch Trwyth’, initialled and numbered in pencil, 20 x 15cms

Provenance: private collection Conwy

£250-350

184

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (279/500) lithograph - Conwy Castle, fully signed in pencil, 40 x 59cms

Provenance: private collection Manchester £250-350

185

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (25/250) colour print - ‘Farmer below Snowdon’, signed and numbered in pencil, 55 x 55cms

Provenance: private collection Cheshire

£300-500

186

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (12/150) lithograph - Patagonia landscape with horse ‘Lle Cul’, signed with initials, 48 x 47cms

Provenance: private collection Gwynedd £400-600

187

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA colour print – cattle on headland near Porth Cwyfan, Ynys Mon, signed in pencil, 29 x 37cms

Provenance: private collection Bridgend

£300-500

188

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA limited edition (132/150) colour lithograph by Christies Contemporary Art - ‘Pontllyfni in Snow’, signed fully in pencil, 44 x 75cms

Provenance: private collection Ceredigion

£1,500-2,000

189

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA watercolour - farmer in overcoat with walking stick, signed with initials, 35 x 24cms

Provenance: private collection Cardiff

£3,000-5,000

Rogers Jones & Co •

190

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA pencil and watercolour - entitled verso, ‘Farmer with Sheepdogs’ on Thackeray Gallery label verso, later signed in full on address card verso, 28 x 42cms

Provenance: private collection Powys

£6,000-9,000

191

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA watercolour and pencil - upland cottage with drystone walls, signed with initials, 28 x 41cms

Provenance: private collection Gwynedd

£3,500-4,500

192

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA pen & inkwash - farmer and cattle in a landscape, signed with initials, 28 x 23cms

Provenance: private collection Ynys Mon £1,500-2,500

The Welsh Sale • Rogers Jones & Co

193

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA watercolour - Eryri peaks and clouds, signed with initials, 36 x 55cms

Provenance: private collection London

£3,000-4,000

194

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA pencil and inkwash - entitled ‘The Barrister’, signed with initials, 36 x 27cms

Provenance: private collection Powys

£2,500-3,500

195

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA pencil and watercolour - farmer with walking stick, signed with initials, 49 x 39cms

Provenance: private collection Somerset

£8,000-10,000

196

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA mixed media - study of a long-haired lurcher, signed with initials, 35 x 55cms

Provenance: private collection Gwynedd

£2,500-3,500

197

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA pencil and watercolour - farmer with stick, signed with initials, 45 x 32cms

Provenance: private collection Conwy

£3,000-4,000

198

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA watercolour - sunset, entitled verso ‘Evening Llanfairynghornwy’, signed with initials, 38 x 48cms

Provenance: private collection Gwynedd

£2,700-3,400

199

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA ink wash - farmstead ‘Y Lon Wen’ with cattle in the foreground, signed with initials, 28 x 40cms

Provenance: private collection Gwynedd

£3,000-5,000

200

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil on canvas - entitled verso on Thackeray Gallery label, ‘No. 18 Moon Over Crib Goch’, signed with initials, 59.5 x 59.5cms

Provenance: private collection London, date purchased ‘19.5.93’ as per label, same ownership since £15,000-25,000

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil on canvas - entitled verso, ‘Farmers Under Cnicht’, signed with initials, 39 x 59.5cms

Provenance: private collection Rhondda Cynon Taff £7,000-10,000

201
201
The Welsh Sale • Rogers Jones

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

£20,000-30,000

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil on canvas - entitled verso, ‘Road to the Mine, Blaenau Ffestiniog’ on Industrial Wales Exhibition label 1960, signed with initials, 60 x 50cms

203

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA large oil on canvas - printed title verso ‘Anglesey in Winter’ on artist’s London address (Avondale Ave), 77 x 126cms

Provenance: private collection Surrey, RA Summer Exhibition 1964, same ownership since purchase at Sotheby’s in 1981, Sothebys receipt to accompany together with typed letter by owner recalling the circumstances of the purchase including a chance meeting with the artist, also to accompany a copy of Country Life, May 7, 1964, with an image of the painting in their review of the recent Royal Academy exhibition in which the painting, one of two by the artist, is described as ‘…exceptionally moving representations of the pictorial quality of frigid hillsides’

Auctioneer’s Note: the subject matter is the village of Llansadwrn, Anglesey which is the village of Sir Kyffin’s ancestry for 300 years, it was according to correspondence, painted on Christmas Eve in 1963, verso the label for framer Robert Sielle who was Sir Kyffin’s framer in London

Free Delivery: bidders with invoices over £4000 in this Welsh Sale can benefit from free insured delivery to their home (England and Wales only). To enquire about this service, please email brj@rjauctions.co.uk

£25,000-35,000

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA large oil on canvas - dramatic mountain landscape entitled verso, ‘Winter Crib Goch’ on Albany Gallery label, signed with initials, 75 x 125cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

Free Delivery: bidders with invoices over £4000 in this Welsh Sale can benefit from free insured delivery to their home (England and Wales only). To enquire about this service, please email brj@rjauctions.co.uk

£30,000-40,000

205

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil on canvas - entitled verso, ‘Cottages, Waunfawr’, signed with initials, 59 x 59cms

Provenance: private collection Cambridgeshire

£14,000-18,000

206

‡ SIR KYFFIN WILLIAMS RA oil on canvas - Eryri landscape, signed with initials, circa 1960s / 70s, 60 x 76cms

Provenance: private collection Lancashire

Comments: in original hessian frame, ready to hang £7,000-12,000

All pictures framed, ready to hang unless stated. ‡ Artist’s Resale Rights/Droit de Suite may apply to this lot (please see terms and conditions).

THE WELSH SALE/ YR ARWERTHIANT CYMREIG

Welsh Oils, Sculpture & Other Media

Olewau Cymreig, Cerfluniau a Chelf Arall

207

‡ MEGAN JONES oil on board - windswept landscape with cottage, signed, 50 x 36cms

Provenance: private collection Norfolk £150-250

208

‡ ELFYN JONES oil on canvas - entitled verso, ‘Rising Storm’, signed and dated verso 2022, 60 x 45cms

Provenance: private collection Gwynedd £150-250

209

‡ DAVID LLOYD GRIFFITH RCA oil on card - entitled verso, ’Craig y Forwyn, (Afternoon)’ on Ogilvy & Estill gallery label, Conwy, unsigned, dated verso 1997, 10.5 x 14.5cms

Provenance: private collection Conwy £150-250

210

‡ STEPHEN JOHN OWEN oil on board - entitled verso ‘Farm near Rhydd Ddu’, 29 x 29cms

Provenance: private collection Ynys Mon £200-300

211

‡ ARTHUR PRITCHARD oil on board - landscape with trees and two figures, signed, 29 x 39cms

Provenance: private collection Ynys Mon £200-400

212

‡ CLIVE HICKS-JENKINS mixed mediaentitled verso ‘Vessels’, signed and dated verso 1998, 18 x 19cms

Provenance: private collection Swansea £200-300

213

‡ PAUL PETER PIECH rare oil on boardimage of single red flower, signed with a single initial P and dated ‘93, 29 x 24cms

Provenance: private collection

Vale of Glamorgan

£200-500

214

‡ PAUL PETER PIECH rare oil on boardsingle sunflower, signed with a single initial P and dated ‘93, 30 x 25cms

Provenance: private collection

Vale of Glamorgan

£200-500

215

‡ PAUL PETER PIECH rare oil on board - single dandelion, signed with a single initial P and dated ‘93, 22 x 17cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

£200-500

216

‡ PAUL PETER PIECH rare oil on board - single red flower, possibly poppy, 15.5 x 10cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

£200-500

217

‡ PAUL PETER PIECH rare oil on board - birds in flight, signed with a single initial P and dated ‘90, 11 x 36cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

£200-500

218

‡ DOROTHY MORRIS large oil on board - ‘The Village and I and Marc Chagall’, signed, 89 x 89cms

Provenance: private collection Carmarthenshire

Comments: good overall £200-300

218
217
215
214
213

219

ALAN WILLIAMS acrylicentitled verso, ‘Cockle Pickers’, signed, 35 x 49cms

Provenance: direct from artist’s studio, no droite de suite £200-400

220

ALAN WILLIAMS acrylicentitled verso, ‘Coracler’, signed, 35 x 49cms

Provenance: direct from artist’s studio, no droite de suite £200-400

221

ALAN WILLIAMS

acrylic - entitled verso, ‘Moelfre’, signed, 35 x 49cms

Provenance: direct from artist’s studio, no droite de suite £200-400

222

ALAN WILLIAMS

acrylic on board - entitled verso, ‘The Race’, signed, 70 x 42cms

Provenance: direct from artist’s studio, no droite de suite £200-400

223

‡ DAVID LLOYD GRIFFITH oil on card - entitled verso, ‘Sunset Study, Betws yn Rhos’, dated verso ‘98, 13 x 17cms

Provenance: private collection Manchester £200-300

226

‡ WYN HUGHES oil on card - entitled verso, ‘Bodorgan’, signed, 22 x 29cms

Provenance: private collection Herefordshire £200-300

227

‡ WYN HUGHES oil on card - entitled verso, ‘Rhoscolyn’, signed, 19 x 28cms

Provenance: private collection Herefordshire £200-300

228

JOSIAH CLINTON JONES oil on canvas - autumnal landscape with trees, probably Conwy valley, signed, 36.5 x 44cms

Provenance: private collection Herefordshire £200-300

224

‡ ELFYN JONES oil on canvas - entitled verso, ‘Stretching’ on Ffin Y Parc Gallery label, signed and dated verso 2017, 75 x 64cms

Provenance: private collection Conwy £250-350

225

‡ JOHN ELWYN oil on canvas - entitled verso, ‘John Ormond (1923-1990)’, signed and dated verso 1984, 60 x 50cms

Provenance: private collection Conwy

Auctioneer’s Note: Welsh poet, film-maker, BBC documentarian £200-300

229

‡ ALEX WILLIAMS double sided oil on board advertising ‘pub-type’ sign for the Welsh Black Steak Bar 1978 - head of Welsh black bull, signed on both sides, 68 x 53cms

Provenance: private collection Powys, used at the Welsh Black Steak Bar at the Royal Welsh Show £250-350

230

‡ LESLIE JONES two oil on slate/ gesso - entitled verso ‘Drws-y-Coed’ and ‘Cnicht’, 36 x 23.5cms (2)

Provenance: private collection Ynys Mon £250-350

231

‡ WILL ROBERTS oil on canvas – Iron Boats, signed with initials, 25 x 30cms

Provenance: private collection Bridgend £300-500

232

‡ DAVID TRESS mixed media & constructionentitled verso on Attic Gallery label ‘Tuscan Landscape II’, signed and dated ‘94, 26 x 36cms

Provenance: private collection Swansea £300-500

233

‡ JAMES DONOVAN oil on canvasentitled verso on Martin Tinney Gallery label, ‘Killjoy’, signed with initials, 59 x 69cms

Provenance: private collection Swansea £300-400

234

‡ JAMES DONOVAN acrylic - entitled verso on Attic Gallery label ‘Let it out’, monogrammed verso, 28 x 38cms

Provenance: private collection Swansea £300-400

235

‡ CERI AUCKLAND DAVIES egg tempera - coastal scene, signed, 52 x 105cms

Provenance: private collection Cardiff £300-500

236

‡ STEPHEN JOHN OWEN oil on canvas - titled verso ‘Pen Bonc’, signed with initials, 18 x 12cms

Provenance: private collection Ynys Mon

£300-400

‡ ANDREW VICARI oil on canvas - entitled verso ‘L’attente’, signed and dated verso 2003, 60 x 49cms

Provenance: private collection London, friend and business associate of the artist

£300-400 238

Provenance: private

£300-500

‡ ANDREW VICARI oil on canvas - entitled verso ‘Avant la Ceremonie’, signed and dated verso 1999, 44 x 34cms

Provenance: private collection London, friend and business associate of the artist £300-400

240

‡ NICK HOLLY oil on canvas laid to card - entitled verso, ‘Industrial Street Scene, Port Talbot’ on Attic Gallery label verso, signed, 18 x 18cms

Provenance: private collection Neath-Port Talbot

£300-500

239
‡ NICK HOLLY oil on card - Welsh valley street scene with children playing, signed, 28 x 28cms
collection Neath-Port Talbot
The Welsh Sale • Rogers Jones & Co

241

‡ GWILYM PRICHARD mixed media on canvas - a winding village road with church, signed, 49.5 x 40cms

Provenance: private collection Herefordshire

£300-400

244

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - entitled verso, ‘The Road to Snowdon, Nr Rhos Gadfan’, signed, 23 x 54cms

Provenance: private collection Scotland

£300-450

242

‡ MICHAEL MONAGHAN large oil on board - entitled verso, ‘Sunset Over the Cliffs’, signed with initials, 90 x 121cms

Provenance: purchased from the Kooywood Gallery Cardiff, private collection Vale of Glamorgan

£300-400

243

‡ PETER WINSTANLEY oil on board - entitled verso, ‘Dinorwic Quarry 1’, signed with initials, signed verso, 26 x 35cms

Provenance: private collection Gwynedd

£300-400

245

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - entitled verso, ‘Snowdon from Llyn Mymbr’ on Yew Tree Cottage Gallery label, signed, 28 x 75cms

Provenance: private collection

Monmouthshire

£300-400

246

‡ NICK HOLLY acrylic on card - entitled verso, ‘Lamplight’ on Albany Gallery label, signed, 15 x 10cms

Provenance: private collection Cardiff

£300-400

247

‡ JOHN ELWYN watercolour (and preparatory drawing verso) - graveyard, south Cardiganshire, circa 1950s, signed, 27 x 38cms

Provenance: private collection Ceredigion

£300-400

248

‡ JOHN VIVIAN ROBERTS acrylic and mixed media - floating doll and roses, signed, circa 1984, 55 x 50cms

Auctioneer’s Note: from the darkly surreal ‘Odd Companions’ series of artworks that explore disturbing juxtapositions of mannequins, plastic flowers, graffiti-covered dolls and childhood drawings. In March 1986 John Roberts wrote, ‘I have always been interested in contrasts, in the bizarre and in strange meetings between objects. When a picture assumes its own identity, as if by magic a small new world is born. That is the excitement of making something that never was.’

Provenance: private collection Ceredigion £300-400

249

‡ WILLIAM SELWYN oil on boardentitled verso on artist’s address label ‘Glaw Caernarfon’ (Rain Caernarfon), signed, 40 x 49cms

Provenance: private collection Ceredigion £300-500

250

‡ STEPHEN JOHN OWEN acrylic on canvas - entitled verso, ‘Farm Beneath Snowdon’ on Ffin y Parc Gallery label, signed with initials, 50 x 56cms

Provenance: private collection Herefordshire £300-500

251

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - entitled verso, ‘Tryfan in Winter’, signed, 24 x 54cms

Provenance: private collection Cheshire

£400-600

252

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - entitled verso, ‘Elidir from Llyn Padarn’, signed, 18 x 33cms

Provenance: private collection Cheshire

£400-600

253

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - entitled verso, ‘The River Gwyrfai’, signed, 23.5 x 54cms

Provenance: private collection Cheshire

£400-600

254

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - Eryri bridge with distant peaks, signed, 23 x 54cms

Provenance: private collection London

£400-600

255

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - Eryri landscape with lake and whitewashed cottage, signed, 23 x 53cms

Provenance: private collection Monmouthshire

£400-600

259

‡ RONALD HERBERT JOHN LAWRENCE oil on canvas - entitled verso, ‘The Bathers’, signed, dated ‘88, 96 x 127cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

£400-600

256

‡ VALERIE GANZ oil on canvas - view across Swansea Bay with Mumbles Lighthouse, signed and dated ‘77, 44 x 60cms

Provenance: private collection Swansea

£400-600

257

‡ HARRY HOLLAND oil on canvasentitled verso, ‘Deuce’ on Jill George Gallery London label, signed, dated verso 1994, 90 x 90cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

£400-600

258

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - entitled verso, ‘Snowdon from Llyn Nantlle’, signed, 24 x 54cms

Provenance: private collection Kent £400-600

260

DAVID GRIFFITHS MBE oil on canvas - head and shoulders portrait of House of Commons speaker, Sir Lindsay Hoyle, in speaker action, signed, 59 x 44cms

Provenance: one such portrait illustrated in Graffeg’s New Publication, David Griffiths’ Portraits (published 29th August 2024)

£400-600

261

DAVID GRIFFITHS MBE oil on canvas - head and shoulders portrait of House of Commons speaker, Sir Lindsay Hoyle, in speaker action, signed, 59 x 44cms

Provenance: one such portrait illustrated in Graffeg’s New Publication, David Griffiths’ Portraits (published 29th August 2024)

£400-600

262

‡ PETER MORGAN acrylic on boardentitled verso ‘Summer Hill’, signed with initials, 18 x 12cms

Provenance: private collection Ynys Mon £400-600

263

‡ NICK HOLLY mixed media - entitled verso on Attic Gallery label ‘Big Match, Rhondda’, signed and dated 1996, 25 x 26cms

Provenance: private collection Swansea £400-600

264

‡ ANDREW VICARI oil on board - entitled verso ‘Avant la derniere veille’, signed, 26 x 72cms

Provenance: private collection London, friend and business associate of the artist £500-700

265

‡ TOM HUTCHESON mixed media and construction - entitled verso ‘Legacy Lanarkshire with a Red Blaes’, signed and dated 1994, 59 x 50cms

Provenance: private collection Swansea, inscribed verso ‘Purchased in aid of Tower Colliery, 1994’

Comments: cleverly framed in original two-tier framing system and glazed £500-700

266

‡ WILL ROBERTS oil on board - still life of roses, signed with initials, 49 x 36cms

Provenance: private collection Bridgend £500-700

264
263
262

267

‡ JONAS PLOSKY oil on board - entitled verso, ‘News Please’ on Planter & Hall Gallery, London label, signed, 85 x 75cms

Provenance: private collection London £500-1,000

268

NEALE HOWELLS mixed media on wood panel - entitled, ‘Earth Vs.Venus’, signed and dated verso 2008, 180 x 84cms

Provenance: from artists studio, no droit de suite

Comments: ready to hang £500-800

269

‡ KEITH BOWEN oil on board - entitled verso, ‘Shepherd Head, Study Four’, signed, 49 x 37cms

Provenance: private collection Cumbria, purchased at exhibition of Bowen’s work in Penrith, Cumbria, the portrait was painted when the artist was working on illustrations for ‘Ivver Sen’ by Keith Richardson £600-800

270

‡ ANDREW VICARI oil on board - entitled verso ‘Marchers at Pentecost in Wales 1966’, Monaco address label verso, signed, 18 x 119cms

Provenance: private collection London, friend and business associate of the artist £600-800 271

271

‡ DIANA ARMFIELD RA oil on board - titled verso ‘Sunlight on the Tree Trunks above the Nanthir’, signed with initials, 22 x 17cms

Provenance: private collection Conwy, handwritten label verso inscribed ‘Diana Armfield RA Purchased at her solo exhibition at the RCA 2001’ £600-800

269
268
267

272

‡ ANDREW VICARI oil on canvas - entitled verso ‘La vigonad del tramoto’ on Monaco address label, dated verso 1984, signed, 48 x 71cms

Provenance: private collection London, friend and business associate of the artist

£700-1,000

273

‡ ANDREW VICARI oil on board - entitled verso ‘Cavalier dans un etang en Arizona’, signed and dated verso 1965, 55 x 71cms

Provenance: private collection London, friend and business associate of the artist

£700-1,000

274

‡ ANDREW VICARI oil on board - entitled verso ‘Ad-avalon’, signed verso with Monaco address label, 57 x 53cms

Provenance: private collection London, friend and business associate of the artist

£700-1,000

275

‡ JOHN ELWYN oil on canvas - entitled verso, ‘Enigmatic Blossom’, stamped with ‘John Elwyn Studio’ verso, dated 1980, 54 x 44cms

Provenance: private collection Gwynedd £700-1,200

276

NEALE HOWELLS mixed media on wood panel - entitled, ‘End Woof’, signed and dated verso 2005, 153 x 65cms

Provenance: from artists studio, no droit de suite

Comments: ready to hang

£700-1,200

277

‡ JOHN KNAPP-FISHER acrylic on board - farmer driving cows at farm, signed and dated 1966, 15 x 25.5cms

Provenance: private collection Sussex £800-1,200

Claudia Williams 1933 – June 2024

The article ‘C-is for Claudia Williams’ written for this catalogue was done shortly before Claudia’s death which was on 17th June 2024. The Welsh art world will be a lesser place without Claudia Williams, but her legacy lives on in her paintings and through the joy she will continue to bring to art collectors and through the inspiration she has given other artists

278

‡ CLAUDIA WILLIAMS oil on board - entitled verso on artist’s handwritten label, ‘Playing Recorders’ with address at Old Bank House, Beaumaris, 59.5 x 38.5cms

Provenance: private collection Herefordshire £800-1,200

279

‡ CORRIE CHISWELL oil on canvas - entitled verso, ‘Little Queen / Brenhines Fach’, signed and dated ‘14, 80 x 60cms

Provenance: private collection Cardiff £800-1,200

280

‡ SEREN MORGAN JONES oil and acrylic on board - entitled verso, ‘E. A. Cleeves’, signed and dated verso 2015, 31 x 28cms

Provenance: private collection Cardiff £800-1,200

281

‡ CARL MELEGARI oil on canvasPenarth Pier, 46 x 61cms

Provenance: private collection Cardiff £800-1,200

282

‡ NICK HOLLY oil on board - South Wales valley scene, entitled verso ‘Oh to fly above the Rhondda’ on Attic Gallery label, signed and dated ‘96, 59 x 59cms

Provenance: private collection Swansea

£800-1,200

283

‡ DAVID TRESS mixed media with paper construction - entitled verso ‘Red Moorland and Great Light’, signed and dated 2003, 57 x 80cms approx.

Provenance: private collection Newport, Gwent

£1,000-2,000

284

‡ NICK HOLLY oil on boardentitled verso on Attic Gallery label, ‘Fun and Games’, signed and dated 1997, 60 x 59cms

Provenance: private collection Swansea

£1,000-1,500

285

‡ GEORGE HAMMOND STEEL oil on board - entitled verso, ‘Welsh Mountain Scene’ on both Goldmark Gallery label and Hilton Gallery label, Cambridge, signed, dated verso c.1945, 18.5 x 25cms

Provenance: private collection Powys

£1,000-1,500

286

‡ MARCIA GIBSON-WATT oil on boardentitled verso, ‘Large Still LifeWatermelon’, signed with initials, dated 2019, 30 x 41cms

Provenance: private collection Powys

£1,000-1,500

287

‡ DONALD MCINTYRE early acrylic on board - winter scene with houses, titled and signed verso ‘Bangor’, 35.5 x 43.5cms

Provenance: private collection

Ynys Mon

£1,000-1,500

288

‡ DONALD MCINTYRE acrylic - entitled verso, ‘Sea Acebruch’, signed with initials, 28 x 40cms

Provenance: private collection Manchester

£1,000-1,500

289

‡ DONALD MCINTYRE acrylic on card - entitled verso, ‘Spray & Grey Sky’, signed with initials, 13 x 19cms

Provenance: private collection Monmouthshire

£1,000-1,500

290

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - whitewashed cottage, Eryri, signed, 27 x 73cms

Provenance: private collection Ceredigion

£1,000-1,500

291

‡ CHARLES WYATT WARREN oil on board - winter Llyn Mymbyr with Yr Wyddfa, signed, 36.5 x 90cms

Provenance: private collection Vale of Glamorgan

Comments: original frame, ready to hang £1,000-1,500

292

‡ JOHN ELWYN gouache - entitled verso, ‘The Estuary Farm’ on artist’s address label, 32 x 45cms

Provenance: deceased estate, Carmarthenshire

£1,000-2,000

293

‡ WILL ROBERTS oil on canvas –white faced calf, signed with initials, 25 x 30cms

Provenance: private collection Bridgend

£1,200-1,800

294

‡ NICK EVANS large mixed media on board - two bare-footed figures straining under heavy baskets of load, signed and dated 1980, 119 x 119cms

Provenance: private collection Swansea

£1,500-2,500

295

‡ WILL ROBERTS oil on canvas –signed and entitled verso ‘Cockle Cart’ signed with initials, 29 x 39cms

Provenance: private collection Bridgend

£1,500-2,500

296

‡ WILL ROBERTS oil on canvas – red farmer, signed with initials, 29 x 40cms

Provenance: private collection Bridgend Comments: painting loose in frame

£1,500-2,000

297

‡ WILL ROBERTS oil on canvascockle cart & figure, signed with initials, entitled verso ‘ Cockle Cart Penclawdd,’ 24 x 29cms

Provenance: private collection Bridgend

£1,500-2,000

298

‡ DAVID TRESS mixed media with paper constructionentitled verso ‘Winter Big Blue’, signed and dated 2001, 85 x 62cms approx.

Provenance: private collection Newport, Gwent

£1,500-2,000

All pictures framed, ready to hang unless stated. ‡ Artist’s Resale Rights/Droit de Suite may apply to this lot (please see terms and conditions).

299

‡ DONALD MCINTYRE oil on board - circus tents and wagons with spectators gathering, signed, 33 x 43cms

Provenance: private collection London

£1,500-2,500

301

‡ JOHN ELWYN oil on canvas - autumnal landscape, signed in full, 39 x 49cms

Provenance: private collection Merthyr Tydfil

£1,500-2,500

302

‡ JOSEF HERMAN OBE RA oil on board - entitled verso, ‘Flowers, Lupins’, signed verso, 59 x 50cms

Provenance: private collection Cardiff, with original purchase receipt, 12th August 1988, Beaux Arts Gallery, Bath

Comments: original frame, ready to hang

£1,500-2,500

303

‡ ANEURIN JONES oil on board - entitled verso, ‘Codi Maip / Pick Up a Turnip’, signed verso, 60 x 60cms

Provenance: private collection Gwynedd

£2,000-3,000

300

‡ WILF ROBERTS oil on cardlandscape with white washed cottages, signed and dated 1995, 34 x 44cms

Provenance: private collection Gwynedd

£1,500-2,000

The Welsh Sale • Rogers Jones & Co

304

‡ JOHN ELWYN oil on canvas - early still-life, wine and flowers, front and back signed and dated 1940, 49 x 74cms

Auctioneer’s Note: as a student, and throughout his long career, John Elwyn turned to still life and flower painting to practise his observational skills. The first painting he exhibited at the Royal Academy was a flower study. This is an early, rare and large still life painted when the artist was working under the influence of Pierre Bonnard and Edouard Vuillard whose paintings he had admired when a student in London.

Provenance: private collection Ceredigion

£2,000-3,000

305

‡ MARCIA GIBSON-WATT oil on board - entitled verso, ‘The Blue Sunflower’, signed with initial, dated ‘06, 60 x 60cms

Provenance: private collection Powys

£2,000-2,500

307

306

‡ DONALD MCINTYRE oil on board - fishing boats in bay, signed with initials, 20 x 27.5cms

Provenance: private collection Conwy

£2,000-3,000

ERNEST ZOBOLE large oil on canvas - entitled verso, ‘From Inside No. 1’, signed and dated verso Dec ‘86, 116 x 167cms

Provenance: by descent from artist, no droit de suite

£2,000-4,000

308

‡ WILL ROBERTS oil on canvas – cow and farm hopper, signed with initials, entitled verso ‘Winter Feed’ 29 x 39cms

Provenance: private collection Bridgend

£2,000-3,000

309

‡ NICK EVANS large mixed media on board - four bare-chested muscular miners excavating underground with miner’s lamps, signed and dated 1978, 122 x 122cms

Provenance: private collection Swansea

£2,000-4,000

310

‡ WILL ROBERTS oil on canvas - entitled verso ‘Man Mowing’, signed with initials and dated 1994 verso, 49 x 39cms

Provenance: private collection Swansea

£2,000-3,000

£2,500-3,500 311 310

311

‡ WILL ROBERTS oil on canvas - entitled verso ‘Phyllis at Creswell Quay, Pembs’, signed and dated verso 1987, 59 x 75cms

Provenance: private collection Swansea

312

‡ WILL ROBERTS oil on board - entitled verso, ‘The Farmer’, signed and dated verso 1968, 76 x 60cms

Provenance: private collection Bridgend

£2,800-3,500

313

‡ JACK JONES oil on board - figures in street with the Zion Baptist Church and hotel advertising ‘Beds-Six Pence a Night’, signed and dated ‘90, 44.5 x 55cms

Provenance: private collection Cardiff

£3,000-5,000

314

‡ DONALD MCINTYRE oil on board - entitled verso, ‘Coast Road, Connemara’ on Albany Gallery label, signed, dated verso 1972, 49 x 74cms

Provenance: private collection Herefordshire

£3,000-4,000

315

‡ HARRY HOLLAND oil on panel - entitled verso, ‘Likeness’ on Martin Tinney Gallery label, signed, dated verso 1999, 64 x 37cms

Provenance: private collection Rhondda Cynon Taff

£3,500-4,500

316

‡ CLAUDIA WILLIAMS oil on panel - entitled verso, ‘Children on the Beach’ on Martin Tinney Gallery label, signed, dated verso 1980, 45 x 90cms

Provenance: private collection Cheshire

£3,500-4,500

317

‡ KEVIN SINNOTT oil on linen - entitled verso on Martin Tinney Gallery label ‘Four Figure Composition’, signed with initials, 70 x 54.5cms

Provenance: private collection Swansea

£4,000-6,000

Provenance: private collection Rhondda Cynon Taff

£7,000-10,000

pictures framed, ready to hang unless stated.

318
‡ HARRY HOLLAND large oil on canvas - entitled verso, ‘Locks’ on Martin Tinney Gallery label, signed, dated verso 2005, 90.5 x 75cms
318

319

‡ CLAUDIA WILLIAMS large oil on canvas - entitled verso, ‘Perched at Waters Edge’ on Martin Tinney Gallery label, signed, dated verso March 2000, 130 x 97cms

Provenance: private collection Rhondda Cynon Taff

£8,000-14,000

320

‡ HUGH OLOFF DE WET limited edition (one of nine) bronze - head of poet Dylan Thomas on a cubic black marble base, 10.4cms high

Provenance: private collection London, to accompany a letter dated 20.10.1972, to the vendor written and signed by artist/ art writer, and friend of Dylan Thomas, Mervyn Levy (1914-1996) on Savage Club, London headed paper. The letter states that the bronze is a study towards a portrait which is owned by the Royal Festival Hall. The bronze portrait at the RFH is thought to be the only sculpture of the poet produced while he was still alive, also to accompany press cuttings on De Wet including The Daily Telegraph obituary ‘Sculptor Jailed by Nazi Dies’ £800-1,200

321

‡ JONAH JONES limited edition of 37 cast bronze sculptural art medal, 1985 for the British Art Medal Society - side-profile of Dylan Thomas head right, verso ‘Dylan Thomas 1914-1953, Time held me green and dying’, 12.8cms diam.

Provenance: private collection London, related paperwork retained for purchaser

Comments: no issues

£250-350

British & European Fine Art at Gregynog Hall

Celfyddyd Gain Prydeinig ac Ewropeaidd yn

Neuadd Gregynog

3.30pm 27.7.24

330

‡ ALAN R THOMPSON oil on board - winter Coniston Water with Coniston Old Man in background, signed, 19 x 24cms

Provenance: private collection Cambridgeshire £200-300

331

‡ ANTHONY GREEN RA oil on board - entitled verso, ‘Cushion Slashing c.1947’, signed and dated verso 1989, 82 x 83cms

Provenance: private collection Cardiff, with original purchase receipt from Mayor Rowan Gallery, London 1989 £800-1,200

332

‡ ANTHONY GROSS CBE RA oil on board - entitled verso ‘French Street Scene’, signed and dated 1936, 31 x 40cms

Provenance: private collection Powys, 2004 Goldmark Gallery receipt to accompany £5,000-7,000

333

‡ AUGUSTUS EDWIN MULREADY mixed mediachildren on a street corner, signed, 29 x 22cms

Provenance: private collection Pembrokeshire, same family ownership for 70+ years

£1,200-1,800

334

CHRISTOPHER RICHARD WYNNE NEVINSON ARA lithograph (1/25)‘Cornish Landscape’, signed in pencil, 31 x 39cms

Provenance: private collection Powys

£4,500-5,500

335

‡ DAME LAURA KNIGHT DBE RA RWS watercolour - entitled verso ‘W. H. Davies’ No. 37, seated portrait of gentleman smoking his pipe, initialled lower right ‘L. K’, 29.5 x 24cms

Provenance: label verso reads ‘Exhibition of Works by Dame Laura Knight, ARA held at the Leicester Galleries, Leicester Square, London June 1934, Purchaser Hugh Walpole Esq.’ with further Ernest Brown & Phillips, Ltd The Leicester Galleries label, annotated in pen ‘Bought from R. B. Abbott on 18/4/47 E. J. Thurston’. Further chalk and stencil numbers present verso

Auctioneer’s Notes: W. H. (William Henry) Davies (1871-1940) was a Welsh poet and writer famed for his nomadic hobo lifestyle and his 1908 ‘The Autobiography of a Super-Tramp’. Sir Hugh Seymour Walpole, CBE (1884-1941) was an English novelist and one of the previous owners of this painting.

Comments: minor foxing in places, mount foxed

£1,000-2,000

336

FOLLOWER OF JOHN CLARKSON STANFIELD oil on canvas - ‘Oude Scheld - Texel Island’, 33.5 x 43.5cms

Provenance: private collection Cardiff

Comments: cleaned, relined, small repair mid left with retouching

£250-350

338

FOLLOWER OF THOMAS HUDSON oil on canvas - portrait of Frances White, signed on the stretcher and dated Dec 1866, 55 x 50cms

Provenance: private collection Cardiff

Comments: paper label verso inscribed. “Copy from original / Frances White, Wife of Taylor White of Wallingwells, and Daughter of General Armstrong, Born Oct 20th 1720 Died March 17th 1719 (sic), copied by her Gt. Gt. Grand Daughter

M A J Gray”

£400-600

337

FOLLOWER OF SIR THOMAS LAWRENCE P.R.A. oil on canvasportrait of a girl in gold dress, her left shoulder exposed, 59 x 48cms

Provenance: private collection Cardiff

Comments: repaired tear left of face, ordinary craquelure consistent with age, cleaned, possibly relined (back enclosed)

£300-500

339

‡ FRED CUMING RA oil on board - perched garden birds in snow, ‘Twilight Birds’, signed, 24 x 29cms

Provenance: receipt from Manya Igel Fine Arts Ltd

£3,000-4,000

338 336

342

GEORGE ARMFIELD oil on canvas - retrievers and spaniels in a cottage interior with cauldron in the fire, signed, 49.5 x 75cms

Provenance: private collection Caerphilly

Comment: narrow frame repainted, old craquelure

£400-600

340

‡ FRED YATES oil on canvas - entitled verso ‘The Stream La Motte’, signed, 22 x 26cms

Provenance: private collection Powys, label verso for John Martin Gallery, Chelsea, 2015 receipt for same £600-800

341

‡ GEOFFREY DASHWOOD

limited edition (15/20) bronze sculpture - cock pheasant, standing on leafy woodland floor, on oval mahogany plinth, signed and numbered, including plinth 15 (h) x 9.5 (d) x 20cms (w)

Provenance:

private collection Torfaen

Comments: excellent £400-600

343

GEORGE ARMFIELD oil on canvas - terriers at a rabbit hole, with red scarf to the fore, signed, 49.5 x 75cms

Provenance: private collection Caerphilly

Comment: narrow frame repainted, old craquelure

£300-500

344

‡ GREGORY JOHN FORD coloured glass plate - entitled verso, ‘Graal’, signed and dated 1990, 44.5cms diam.

Provenance: private collection Cardiff, with original purchase receipt from the Waterside Gallery, Devon, 1990

Comments: with acrylic plate stand

£400-600

345

HELEN ALLINGHAM RWS watercolour - looking towards the harbour, Venice, signed and dated 1901, gallery label verso, 29 x 19cms

Provenance: with Abbot & Holder; private collection London

£300-500

346

HELEN ALLINGHAM RWS watercolour - St, Mark’s Venice, from the piazza, signed and dated 1901, gallery label verso, 25 x 36.5cms

Provenance: with Abbott & Holder; private collection London

£1,000-1,500

347

HENRY REYNOLDS STEER watercolour - ‘Drs. Johnson and Goldsmith at Temple Bar’, signed, titled on label verso, 55 x 37cms

Provenance: with Royal Institute of Painters in Watercolours, private collection Cardiff

Comments: slightly faded, label verso inscribed no.1 (loose/torn)

£300-500

348

HERBERT DICKSEE limited edition (125) etching - entitled, ‘Waiting’, signed fully in pencil, 22 x 44cms

Provenance: private collection Pembrokeshire

£300-500

349

HERBERT DICKSEE limited edition (325) etching - entitled, ‘Forgotten’, signed fully in pencil, 30 x 41cms

Provenance: private collection Pembrokeshire

£200-400

350

‡ JOHN BRATBY RA oil on canvas

- ‘She Floats in Beauty’, view of Amsterdam, signed, 140 x 90cms

Provenance: purchased 1983 Royal Academy Summer show, private collection Cardiff

£6,000-8,000

351

‡ JOHN MYATT artist proof (5/9) hand embellished giclee canvas - ‘Oleanders In The Style Of Van Gogh’, with Washington Green Fine Art Certificate of Authenticity, 59 x 72cms

Provenance: private collection Ceredigion

Auctioneer’s Notes: John Myatt is an infamous British artist convicted of art forgery in 1999 and sentenced to one year in prison. Following his release he rebuilt his career producing “genuine fakes”, holding exhibitions, and is the subject of a potential Hollywood film detailing his career

Comments: very good overall, ornately framed, ready to hang

£400-600

352

JOSEPH HUGHES CLAYTON watercolour

- Hull Docks, Yorkshire, signed and dated 1886, gallery label verso, 18 x 24cms

Provenance: with Abbott & Holder; private collection London

£250-350

353

‡ KEN HOWARD OBE RA oil on board - entitled verso ‘Redontere’, signed, 18 x 23cms

Provenance: private collection Powys

£2,000-3,000

354

‡ KEN HOWARD OBE RA oil on board - Piazza San Marco, Venice with figures, signed, 28 x 22.5cms

Provenance: private collection Powys

£2,500-3,500

356

‡ LAURENCE STEPHEN LOWRY RBA RA pencil on paperstreet with gentleman walking dog and mother with child, signed and dated 1956, 10 x 12.5cms

Provenance: private collection Conwy, vendor’s parents were landlords of the Junction Inn, Mottram in Longdendale (near Stockport), around 1953/54 - 1957 (as recalled by the vendor) the BBC were filming with Lowry about his life and the TV crew took him for lunch there, the vendor’s parents told her he was famous and to ask him for his autograph, but Lowry instead drew this sketch for her, she was at the time 6 or 7 years old

355

‡ LAURENCE STEPHEN LOWRY RBA RA limited edition (29/500) offset lithograph - entitled, ‘An Industrial Town’, signed in pencil, 47 x 62cms

Provenance: private collection Ceredigion

Comments: heavy staining to white border, lithograph has slipped under the mount and started to ripple £600-800

£3,000-4,000

357

‡ MARGARET GREEN gouache on paper - entitled verso on Messum’s Fine Art, London label ‘Bandstand in the Park’, 17 x 22cms

Provenance: private collection Powys, verso 2010 exhibition label ‘Lionel Bulmer and Margaret Green: The Early Years’, receipt for same £400-600

358

‡ MATTHEW ALEXANDER oil on board - entitled verso ‘Frosty Morning, Richmond’ on label for Messum’s of Duke Street, London, signed, 28 x 39cms

Provenance: private collection Powys, Messums receipt to accompany £1,200-1,800

359

‡ MICHAEL AYRTON bronze maquette of an outstretched male figure, 23cms

Provenance: private collection Conwy

Comments: no issues £1,500-2,500

360

‡ MIKE BERNARD RI mixed mediaentitled verso ‘Positano’, signed, 42 x 51cms

Provenance: private collection Powys, label and receipt for Rowley Gallery, London £500-700

361

NELSON GRAY KINSLEY oil on canvas - gundog pair stalking grouse in cover, signed and dated ‘87, 29 x 42cms

Provenance: private collection Rhondda Cynon Taff

Comments: Frankfurt gilders label verso (100)

£400-600

362

PETER OLIVER large oil on boardabstract still life, 119 x 99cms

Provenance: direct from artists’ family

Comments: recently framed

£1,500-2,500

363

PETER OLIVER oil on board - entitled verso ‘Reed Bed, St Guenole’, signed front and back, 91 x 121cms

Provenance: direct from artists’ family

Comments: wear and some losses, original frame, viewing recommended £1,500-2,500

364

PETER OLIVER oil on board - ‘Men with Viviers 157’, 43 x 74.5cms

Provenance: direct from artists’ family

Comments: recently framed

£300-500

365

PETER OLIVER oil on board - still life with yellow bottle, 90 x 39cms

Provenance: direct from artists’ family

Comments: good overall, some minor scuffs / paint loss, recently framed

£400-600

362

366

PETER OLIVER oil on board with material - black sun with two figures, 51 x 40cms

Provenance: direct from artists’ family

Comments: recently framed

£300-500

367

PETER OLIVER oil on driftwood - entitled verso ‘Old Tug’ on Anthony Hepworth Fine Art label, 33x 42cms

Provenance: direct from artists’ family

Auctioneer’s Notes: Anthony Hepworth held an exhibition in Bath in 1999 which included these Breton boats and landscape paintings. The boards are drift pieces found by the artist on the Bay of Audierne, known as ‘the long beach’ by Peter. The skeletal old boats were painted mostly at Le Guilvinec

Comments: good overall

£300-500

368

‡ ROGER HILTON pastel on paper - entitled verso, ‘Composition with a Blue Sheep’ on both Waddington Gallery London label and Beaux Arts Gallery Bath label, 20 x 25cms

Provenance: private collection Cardiff, with original purchase receipt from Beaux Arts Galley 1990

£3,000-5,000

369

‡ ROLAND VIVIAN PITCHFORTH RA watercolour - steamer, sailboats and pier (Herne Bay, Kent), 1950s, signed, 43 x 59cms

Provenance: Christie’s South Kensington 31 March 1994; Professor Ritchie Ovendale, Aberystwyth, private collection, Ceredigion

Auctioneer’s Note: Royal Academician and official war artist, Pitchforth’s delicately atmospheric watercolour seascapes became a feature of Royal Academy Summer Exhibitions after World War II. His work is in the Tate Gallery, Victoria and Albert Museum, in many provincial galleries

£150-250

370

‡ SIR TERRY FROST RA collage - entitled, ‘Yellow, Blue, Black, Red, Orange, Purple Collage’ on Beaux

Arts Gallery Bath label, unsigned, 18 x 13cms

Provenance: private collection Cardiff, purchased form Beaux Arts Gallery, Bath, 1990

£500-700

371 ‡ SIR TERRY FROST RA limited edition (18/50) etching with collageentitled, ‘Red and Yellow for Nice’, fully signed in pencil, 40 x 35cms

Provenance: private collection Cardiff, with original purchase receipt from Strand Gallery, Suffolk

£700-1,000

372 ‡ THEODORE MAJOR oil on board - still life with fruit, signed verso, 75 x 93cms

Provenance: purchased directly from the artist, July 1993, private collection Cardiff

£4,000-6,000

373

‡ TIM SCOTT BOLTON oil on board - entitled verso ‘The Taj Mahal from the Yamuna River (up early to do this one)’, signed, 19 x 15cms

Provenance: private collection Powys, 2007 receipt for Indar Pasricha Fine Arts, London

£200-300

374

‡ DAME LAURA KNIGHT oil on board - study of a circus performer in costume, signed, 43 x 33cms

Provenance: private collection Gwynedd

£2,000-4,000

375 OCTAVIUS OAKLEY watercolour - Greenwich Pensioners discussing the merits of the Crimean War, 61.5 x 46cms

Provenance: private collection London

£300-500

376

‡ TIM SCOTT BOLTON watercolour - titled ‘Dubai Creek’, signed and dated 1998, 18.5 x 27cms

Provenance: private collection Powys £200-300

377

WALTER WILLIAM MAY oil on board - ‘Hay Barges at Greenwich’, titled in ink on label verso, typed label verso, signed, 28.5 x 41cms

Provenance: private collection Cardiff

Comments: lightly cleaned £400-600

378

WILLIAM SHAYER oil on canvas - ‘The Fuel Gatherers’, label verso, 49 x 69cms

Provenance: private collection Cardiff

Comments: canvas laid to board, cleaned £400-600

380

‡ SIR JACOB EPSTEIN graphite on paper - a reclining nude, signed, 41 x 53cms

Provenance: private collection Conwy, purchased from Keith Chapman

£1,200-1,800

379

‡ WILLIAM TURNER oil on board - entitled verso, ‘The Hedgecutter’, fully signed and dated ‘90, 39 x 47cms

Provenance: private collection Cardiff, purchased by the vendor from the Manchester City Art Gallery 1990

Auctioneer’s Note: Born in Gorton, Manchester in 1920, William Turner was one of the artists inspired and influenced by L S Lowry, though his style is very different from that of the Salford artist. He spent the 50s and 60s taking in exhibitions by the German Expressionists and the French Fauves in Manchester, whose colours and techniques he adapted into his own paintings. His early work met with some acclaim and was exhibited in high-profile shows in the North - but the London critics weren’t as keen, which led to him having to paint part-time, whilst also working as a teacher in Cheadle Hulme. Despite this, he remained a prolific artist and found much support from L S Lowry, who attended every one of William’s shows until his death in 1976. Such support was invaluable for William and the friendship between the pair led to him painting the only portrait of Lowry while he was alive

£4,000-6,000

381

DOROFIELD HARDY watercolour - entitled verso

‘A Sheik’ smoking pipe in desert settlement, camel and figures in distance, signed and dated 1884, 44 x 28cms

Provenance: private collection Pembrokeshire

Comments: slight foxing in sky, hand-written label verso £300-500

382

‡ WINIFRED NICHOLSON watercolour, gouache and colour pencil - seabirds and coast, probably St Ives, 1970, 34 x 49cms

Auctioneer’s Note: from as early as 1950, Winifred Nicholson had ‘made friends with a lot of wild seabirds, watching them fly and soar and sink on to the sea’ [letter to her son]. In 1970, when she had developed her idiosyncratic Impressionist style, she writes to her daughter: ‘Does it rain all the time? No indeed we have not had a drop the whole month I have been here, and each day is bluer than the last. There have only been two half days of cloud – I find continuous blue calm difficult to paint. One feels inclined to lie on a cliff in the warm sun smelling the scent of the Rowan blossom and watching the great sea birds wheeling and coasting in the blue sparkling gulf of sky before one alights on the blue sparkling sea.’ From Christopher Andreae Winifred Nicholson (Lund Humphries, 2009). The Tate staged a Winifred Nicholson retrospective exhibition in 1987.

Provenance: Abbott and Holder, London 1990s; Professor Ritchie Ovendale, Aberystwyth; Private Collection, Ceredigion, 2023

£800-1,200

383

EARLY 20TH CENTURY

BRITISH SCHOOL

oil on canvas - portrait of George Pauling (1854-1919) in dark suit holding buff hat and cigar, 123 x 97cms

Provenance: private collection Torfaen

Auctioneer’s Notes: George Pauling was born in Huntingdonshire in 1854. Pauling & Co. was founded by George Craig Sanders Pauling in 1894. Pauling had previously built railways since 1875, trading variously as Firbank, Pauling & Co., Pauling and Butler in South Africa and Rhodesia as well as in Greece, Puerto Rico, from Haifa to Damascus and in England as Pauling and Elliot. Whilst undertaking civil engineering projects in England his partnership with Elliot was dissolved in 1894 and he formed Pauling & Co. and completed this contracting work. By 1895 Pauling returned to South Africa and Rhodesia. Between 1900 and 1918 Pauling & Co. built hundreds of miles of railway in Rhodesia, Angola and Nyasaland and they were a major contributor to the development of the railways of Southern and Central Africa, including the greater part of Cecil Rhodes’ unfinished Cape to Cairo Railway scheme. During his life, Pauling was appointed Commissioner of Public Works, Head of the Department of Mines and Postmaster General of Rhodesia.

Comments: repaired tears upper right, cleaned, modern frame £500-700

383
381
382

384

‡ CECIL ROCHFORT D’OYLY JOHN oil on board - Mediterranean street scene with figures, signed, 50 x 60cms

Provenance: private collection Conwy

£700-1,000

385

‡ JAMES HARRIGAN oil on boardAyrshire landscape with farmhouse and cattle, signed and dated ‘60, 49 x 74cms

Provenance: private collection

Cambridgeshire

£1,000-1,500

386

‡ JOHN BELLANY RA large oil on canvas

- entitled verso, ‘The Fisherman and His Wife’, signed, 121 x 91cms

Provenance: private collection Conwy

Comments: unframed large canvas

£8,000-12,000

387

387

Provenance: private collection Powys, Timothy Taylor Gallery, London label verso and receipt for same

£18,000-25,000

All pictures framed, ready to hang unless stated. ‡ Artist’s Resale Rights/Droit de Suite may apply to this lot (please see terms and conditions).

‡ CRAIGIE AITCHISON RA oil on canvas - entitled verso ‘Crucifixion December 2007’, signed verso, 15 x 12cms

390 CHARLES DONINIQUE OSCAR LAHALLE oil on panel - French Legionaire Drummer, signed and dated 1880, frame plaque bears artist’s name and date, gallery label verso, 30 x 18cms

Provenance: The Boydell Galleries (Liverpool), private collection Monmouthshire

Comment: a few areas of flaked paint, in overpainted period gesso frame

£400-600

388 19TH CENTURY FOLLOWER OF REMBRANDT VAN RIJN oil on boardportrait of an Apostle, 18 x 14cms

Provenance: private collection Cardiff

Comments: later frame, surface varnish degraded

£400-600

389 ‡ ALAN WATT earthenware - glazed clay sculpture entitled, ‘Ridge’, signed and dated ‘97, 35cms in length, 13cms high

Provenance: private collection Cardiff, with original purchase receipt, European Ceramics, Knaresborough, June 1998

£300-500

391

CIRCLE OF CHARLES HENRI JOSEPH LEICKERT oil on canvas - ice skaters on a frozen river beside figures, dogs and houses, 54 x 75cms

Provenance: private collection Cardiff

Comments: some overpainting to canvas, frame in need of attention, inspection advised

£500-800

392

FOLLOWER OF CHARLES JERVIS oil on canvas - portrait of a lady in red gown, 60 x 49cms

Provenance: private collection Cardiff

Comments: minor paint cracks commensurate with age

£300-500

393

FOLLOWER OF HENDRIK JACOBSZ. DUBBELS oil on canvas - unloading Dutch smacks, bears name on frame plaque, 51 x 67cms

Provenance: private collection Cardiff

Comments: cleaned and relined

£1,000-1,500

394

JOSEPH THORS oil on canvas - cottage landscape with duckpond to the fore, signed, 49.5 x 75cms

Provenance: private collection Caerphilly

Comment: cleaned, frame repainted £400-600

395

‡ PIERRE LAVARENNE pastel - Jewish child wearing skullcap and holding fruit basket possibly including etrog for a Sukkot festival, signed, titled verso on gallery label, 29 x 22cms

Provenance: with The Piccadilly Gallery, 1959, private collection London

Comments: good overall £200-300

392
393

A Family Business Since 1992 What We Do Valuations For Probate

Free No Obligation Assessments for Auction

Digital Assessments

SILVER COINS

Regular London & South of England House Calls

Jewellery

Insurance Valuations

Regular House Calls in North West

England & Borders

Off Site Valuations

Across Wales & Borders

HOUSE VISITS

Measured & Experienced House Clearances / Part Clearances

Traditional British & European Antiques

Welsh Art

British & Continental Fine Art

Military Medals & Antiques

ASIAN ART

Private Treaty Sales to Public Collections

Furniture & Interiors

SPORTING ANTIQUES

Tribal Art

MEMORABILIA

Insurance Valuations for Museums, Galleries and Organisations

*Note That Our Professional Fees For Probate, Insurance & Family Division Are One Of The Most Competitive In The Industry.

BIDDING & PURCHASE TERMS

Buyer’s Premium for both auctions: 24% + VAT (28.8%)

Droit de Suite applicable (Please see page 150 for more details)

BIDDING

Bidding other than room bidding:

1. Room Bidding available in both auctions

2. Commission Bids

Commission bids must be placed on our website or by a form supplied by 4pm the day before auctions. (Copy of our commission bidding form is found at the back of the catalogue or can be emailed / posted).

Please note that we will not be answering our office phones on 27July

If you have cause to contact us urgently on the day of the auction, please do so by email: cardiffinfo@rogersjones.co.uk but note that we do not guarantee a reply

2. Telephone Bidding

Telephone bids must be arranged by receipt of our forms by 1pm the day before auctions. (Copy of our telephone bidding form is found at the back of the catalogue, digital form is available to download from our website). Lines are available on all lots but on a first come first served bases. There is a limit to how many lines can be operating at one time.

3. Free Online Live Bidding With Rogers Jones

Free online Live Bidding with Rogers Jones LIVE at www.rogersjones.co.uk

Other platforms such as the-saleroom.com do charge for using their system.

HOW TO BID!

Room Bidding (Now Available) COMMISSION BIDDING

OFFICE PERSONNEL

Cardiff: Olivia Chappell

Colwyn Bay: Dawn Sandham & Lisa Lamb

Carmarthen: Morganna Hampshire

Payment Terms

Payment is required by BACS (bank transfer) within five working days from the auctions. Please use your bidding invoice number reference. Presently cheques, chip and pin and cash are not acceptable.

For clients who do not use online banking, payments can be made at their bank over the counter. Please see your banking terms.

Condition Reports

The onus rests on prospective bidders to satisfy themselves as to the condition of items in this auction. Most items have a condition report with the description; this does not imply that items are without fault. We advise requesting further images / condition reports on all lots and this will be provided by us by e-mail only. Comments on condition are declared on some items of pottery / porcelain but are an opinion only. It is usual for us to declare if there is a problem with the condition of picture(s). But we advise that all prospective purchasers enquire / examine lots as ‘items are bought as seen’.

Please ensure you have read our viewing and bidding terms.

About: commission bids are when you leave us your highest price to bid on your behalf. We will bid up to your price(s) and you will win items if another bidder drops out before your maximum price. If there is no other bidder then you may win the item at the bottom estimate / reserve.

Commission bids must be received by 4pm the day before the auction. We are not answering the phones on auction day!

How: this can be done on our website by clicking on the lot(s) you are interested in and then clicking ‘REGISTER / LOG IN TO BID’.

Or you can complete a copy of the bidding form at the back of this catalogue and send a clear image of the form to us by email.

Tips: there is little point in bidding below the bottom of the auction estimate and enter as high as you can so as not to regret missing out. It is always a good chance you may win the item at a smaller price.

TELEPHONE BIDDING

About: we phone you a few minutes prior to the lot you have booked a phone line on. Our operator will communicate the price and ask whether you want to bid.

How: as with ‘Commission Bids’ a form be completed and returned to us BUT by 1pm the day before the auction. Forms can be emailed, posted or are at the back of this publication. Telephone lines are limited so are on a first come first served basis.

Tips: calculate or ask us at approximately what time you are likely to receive a call from us and ensure you are available on the line with a good signal, you can leave a back-up line on the form in case of any problems. It is better to have a good sense of what prices you are likely to go up to before-hand as there may be no time for indecisions!

ROGERS JONES LIVE INTERNET BIDDING

About: the auction is broadcast live on our website www.rogersjones.co.uk where you will see a video and hear the sale. You will also see the bidding numerically. You can bid with your keyboard providing you have registered. There is a surcharge on each lot for using the-saleroom.com platform to bid.

How: Very simply ‘click bid’ but remember that your bid is binding when successful!

Tips: ensure that you your device’s speaker is switched to ‘on’, bid quickly as there may be a slight delay and remember the auctioneer cannot see you!

THE WELSH SALE / BRITISH & EUROPEAN FINE ART: CONTENTS & INDEX OF ARTISTS / CYNNWYS A MYNEGAI ARTISTIAID

A

Welsh Antiques, Maps, Letters & Ceramics / Hen Bethau Cymreig, Mapiau, Llythyrau a Serameg Lots 1-27

The Observations of Charles Frederick Tunnicliffe OBE RA (1901-1979)

Sylwadau Charles Frederick Tunnicliffe OBE RA Lots 28-54

Welsh Prints & Multiples

Printiau Cymreig & Lluosog Lots 55-95

Welsh Works on Paper Gweithiau Cymreig ar Bapur Lots 96-174

Sir Kyffin Williams RA returns to Gregynog Hall

Syr Kyffin Williams RA yn dychwelyd i Neuadd Gregynog Lots 175-206

Welsh Oils, Sculpture & Other Media

Olewau Cymreig, Cerfluniau a Chelf Arall Lots 207-321

British & European Fine Art at Gregynog Hall

Celfyddyd Gain Prydeinig ac Ewropeaidd yn Neuadd Gregynog Lots 330-395

‡ AITCHISON, Craigie (1926-2009) 387

‡ ALEXANDER, Matthew (b.1953) 358 ALLEN, Charles Smith (1931-1897) 1 ALLINGHAM, Helen (1848-1926) 345, 346

AMSTUTZ, Andre (fl. 1942) 8

‡ ARMFIELD, Diana (b.1920) 271

ARMFIELD, George (1808-1893) 342, 343

‡ AUCKLAND DAVIES, Ceri (b.1951) 235

‡ AYRTON, Michael (1921-1975) 359

B

‡ BALA, Iwan (b.1956) 164, 171

‡ BELLANY, John RA (1942-2013) 386

‡ BERNARD, Mike RI (B.1957) 360

‡ BOLTON, Tim Scott (b.1947) 373, 376

‡ BOWEN, Keith (b.1950) 172, 269

‡ BRANGWYN, Sir Frank RA (1867-1956) 89-94 (x6), 145, 146

‡ BRATBY, John RA (1928 0 1992) 350

‡ BRUNSDON, John (1933-2014) 68

C

‡ CECIL, Roger (1942-2015) 135,136, 147, 148, 157, 165, 166

‡ CHAPMAN, George (1908-1993) 64

‡ CHISWELL, Corrie (b.1963) 279

‡ CUMING, Fred RA (B.1930) 339

D

‡ DASHWOOD, Geoffrey (b.1847) 341

‡ DAVIES, Ogwyn (1925-2015) 75 DICKSEE, Herbert (1862-1942) 348, 349

‡ DONOVAN, James (b.1974) 233, 234 DUBBELS, Henrick Jacobsz (1621-1707), Follower of 393

E

EARLY 20TH CENTURY

BRITISH SCHOOL 383

‡ EDWARDS, Malcom (b.1934) 161

‡ ELWYN, John (1916-1997) 65, 99, 101, 115, 117, 131, 138, 163, 225, 247, 275, 292, 301, 304

‡ EPSTEIN, Sir Jacob (1880-1959) 380

‡ EVANS, Nick (1907-2004) 294, 309

‡ EVANS, Will (1887-1957) 98, 118, 119, 120, 121, 139

F

‡ FORD, Gregory John (Contemporary) 344

‡ FROST, Sir Terry RA (1915-2003) 370, 371

G

‡ GANZ, Valeri (1936-2015) 95, 106, 108, 140, 167, 256

‡ GIBSON-WATT, Marcia (b.1949) 286, 305

‡ GREEN, Anthony RA (1939-2023) 331

‡ GREEN, Margaret (1925-2003) 357

‡ GRIFFITH, David Lloyd (b.1956) 223 GRIFFITHS, David MBE (B.1939) 209, 261

‡ GROSS, Anthony CBE RA (1905-1984) 332

H

HARDY, Dorofield (1853 - 1937) 381

‡ HARRIGAN, James (b.1937) 385

‡ HERMAN, Josef OBE RA (1911-2000) 72, 73, 127, 129, 139, 159, 168, 302

‡ HICKS-JENKINS, Clive (b.1951) 141, 212

‡ HILTON, Roger (1911-1975) 368

‡ HOLLAND, Harry (b.1941) 257, 315 318 HOLLOWAY, Edgar (1914-2008) 58, 59, 60, 61, 62, 100

‡ HOLLY, Nick (b.1968) 239, 240, 246, 263, 282, 284

‡ HOWARD, Ken OBE (1932-2022) 353, 354

HOWELLS, Neale (b.1965) 125, 268, 276

HUDSON, Thomas (1701-1779), Follower of 338

HUGHES CLAYTON, Joseph (1891-1929) 352

‡ HUGHES, Wyn (Contemporary) 226, 227

‡ HUTCHESON, Tom (1922-1999) 265

J

JERVIS, Charles (c.1675-1739), Follower of 392

‡ JENKINS, John Barnard (1933-2020) 123

‡ JOHN, Augustus OM RA (1878-1961) 57

JOHN, Gwen (1876-1939) 174

‡ JONES, Aneurin (1930-2017) 169, 303

JONES, David (1895-1974) 7

‡ JONES, Elfyn (b.1939) 208, 224

‡ JONES, Gwyn (Contemporary) 111

‡ JONES, Jack (1922-1993) 313

‡ JONES, Jonah (1919-2004) 321

JONES, Josia Clinton (1848-1936) 228

‡ JONES, Leslie (b.1934) 230

‡ JONES, Megan (1936-2018) 207

‡ JONES, Mike (1941-2022) 128, 143

‡ JONES, Seren Morgan (b.1985) 280

K

KINSLEY, Neslon Gray (1863-1945) 361

‡ KNAPP-FISHER, John (1931-2015) 112, 113, 126, 133, 134, 150, 155, 156, 158, 277

‡ KNIGHT, Dame Laura DBE RA RWS (1877-1970) 335, 374

L

LAHALLE, Charles Doninique Oscar (1832-1909) 390

‡ LAVARENNE, Pierre (b.1928) 395

‡ LAWRENCE, Robert Herbert John (1929-2013) 116, 157, 259

LAWRENCE, SIR Thomas P.R.A (1769-1830), Follower of 337 LEICKERT, Charles Henri Joseph (1816-1907), Circle of 391

‡ LEK, Hendrik (1903-1985) 103

‡ LEK, Karel (1929-2020) 74, 104, 109

‡ LOWRY, Laurence Stephen RBA RA (1887-1976) 355,356

M

‡ MACDONALD, Robert (b.1935) 142

‡ MAJOR, Theodore (1908-1999) 372 MAY, Walter William (1831-1896) 377

McDOUGAL, John (1851-1945) 114

‡ MCINTYRE, Donald (1923-2009) 287, 288, 289, 299, 306, 314

‡ MELEGARI, Carl (b.1958) 281

‡ MILLS, Eleri (b.1955) 63

‡ MONAGHAN, Michael (Contemporary) 242

‡ MORGAN, Peter (Contemporary) 262

‡ MORRIS, Dorothy (b.1953) 218

‡ MULREADY, Augustus Edwin (1844-1904) 333

‡ MYATT, John (b.1945) 351 N

‡ NASH, Tom (b.1931) 105

‡ NEVINSON, Christopher Richard Wynne ARA (1889-1946) 334

‡ NICHOLSON, Winifred (1893-1981) 382

O

OAKLEY, Octavius (1800-1867) 375

OLIVER, Peter (1927-2006) 362-367

‡ OLOFF DE WET, Hugh (1912-1975) 320

‡ OWEN, Stephen John (b.1959) 210, 236, 250

P

‡ PIECH, Paul Peter (1920-1996) 76-88 (x13), 213-217 (x5)

‡ PIPER, John (1903-1992) 69, 70, 71

‡ PITCHFORTH, Roland Vivian RA (1895-1982) 369

‡ PLOSKY, Jonas (1940-2011) 267

‡ PRICHARD, Gwilym (1931-2015) 122, 149, 151, 160, 241

‡ PRITCHARD, Arthur (1927-1993) 211

PRITCHARD, Ivor Mervyn (1886-1948) 67 R

REMBRANDT, Van Rign, 19th Century (Follower of) 388

REYNOLDS STEER, Henry (1858-1928) 347

‡ RICHARDS, Ceri CBE (1903-1971) 55, 56

‡ ROBERTS, John Vivian (1923-2003) 248

‡ ROBERTS, Wilf (1941-2016) 300

‡ ROBERTS, Will (1907-2000) 231, 266, 293, 295, 296, 297, 308, 310, 311, 312

‡ ROCHFORT D’OYLY JOHN, Cecil (1906-1993) 384

S

‡ SALMON, Maud (1872-1964) 110

‡ SELWYN, William (b.1933) 153, 154, 249

SHAYER, William (1787-1879) 378

‡ SINNOTT, Kevin (b.1947) 317

STANFIELD, John Clarkson (1828-1878), Follower of 336

‡ STEEL, George Hammond (1900-1960) 285

‡ STUART, Gordon (1924-2015) 97

‡ SUTHERLAND, Graham (1903-1980) 66

T

‡ TAYLOR, Jonathan (Contemporary) 144

‡ THOMAS, Gareth (1955 - 2019) 96, 107

‡ THOMAS, R S (1913-2000) 6

‡ THOMPSON, Alan R (B.1953) 330 THORS, Joseph (1835-1898) 394

‡ TRESS, David (b.1955) 232, 283, 298

‡ TUNNICLIFFE, Charles Frederick RA OBE (1901-1979) 28-54 (x27)

‡ TURNER, William (1920-2013) 379

‡ TYDEMAN, Naomi (b.1957) 124

V

‡ VICARI, Andrew (1932-2016) 237, 238, 264, 270, 272, 273, 274

W

‡ WATT, Alan (b.1941)

389 WILLIAMS, Alan (Contemporary) 219 - 222

‡ WILLIAMS, Alex (b.1942) 229

‡ WILLIAMS, Claudia (1933-2024) 278, 316, 319

‡ WILLIAMS, Sir Kyffin RA (1918-2006) 175-206 (x32)

‡ WILLIAMS, Vivienne (b.1955) 152 WILLIAMS, Warren (1863-1918) 102, 132

‡ WINSTANLEY, Peter (Contemporary) 243

‡ WYATT WARREN, Charles (1908-1993) 244, 245, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 290, 291

Y

‡ YATES, Fred (1922-2008) 340

Z

ZOBOLE, Ernest (1927-1999) 307

TELEPHONE BIDDING FORM

YOU CAN PHOTOGRAPH THE FULLY COMPLETED FORM AND EMAIL THE IMAGE TO US MAKE SURE

You are required to read all conditions, tick all boxes and sign before your bids are placed

Telephone bidding requests must be submitted by 1pm the day prior to the auction without exception. Telephone lines are available on a first-come, first served basis

PLEASE NOTE: CALLS TO OUR OFFICE PHONES WILL NOT BE ANSWERED ON THE AUCTION DAY. IF YOU HAVE AN URGENT ENQUIRY ON AUCTION DAY PLEASE EMAIL cardiffinfo@rogersjones.co.uk

Name Address

Telephone:

Bidding Telephone no:

Back up telephone no:

I wish to bid during the auction on telephone number supplied & agree to full terms and conditions as explained in the catalogue / on www.rogersjones.co.uk

I will notify Rogers Jones & Co as soon as possible, if I am unable to bid as requested

I am aware of the current rate of buyer’s premium (+VAT) and other charges which may be applicable

I am prepared to bid above the lower estimate(s)

If successful, I will either pay by bank transfer within 5 days of the auction

ABSENTEE / COMMISSION BIDDING FORM

Bidding forms should be submitted by 4pm the day prior to the auctions. You are required to read all conditions, tick all boxes and sign before your bids are placed. PLEASE NOTE: CALLS TO OUR OFFICE PHONES WILL NOT BE ANSWERED ON THE AUCTION DAY. IF YOU HAVE AN URGENT ENQUIRY ON AUCTION DAY PLEASE EMAIL cardiffinfo@rogersjones.co.uk

I instruct Rogers Jones & Co to bid up to the values I have indicated below. No commission bids accepted under £30. Bids accepted in increments of £5 to £100 / £10 to £300 / £20 to £1000 / £100 at £1000+ Please ensure that your bids are not below estimates.

Name Address Telephone:

Bidding Telephone

I am aware of, and agree to all bidding and purchase / payment terms for this auction (stated in catalogue or on website)

I am aware that the onus is mine to ascertain the outcome of my bids

I am aware of the current rate of buyer’s premium (+VAT) and other charges which may be applicable

I am prepared to bid above the lower estimate(s)

I am aware that saleroom bids and earlier commission bids take precedence when raised /left at the same price

Printed by Park Communications, a carbon neutral company.

Park works to the EMAS standard and its Environmental Management System is certified to ISO 14001.

This publication has been manufactured using 100% offshore wind electricity sourced from UK wind.

100% of the inks used are vegetable oil based, 95% of press chemicals are recycled for further use and, on average 99% of any waste associated with this production will be recycled and the remaining 1% used to generate energy.

This document is printed on Magno Satin made of material from well-managed, FSC®-certified forests and other controlled sources.

This is a certified climate neutral print product for which carbon emissions have been calculated and offset by supporting recognised carbon offset projects. The carbon offset projects are audited and certified according to international standards and demonstrably reduce emissions. The climate neutral label includes a unique ID number specific to this product which can be tracked at www.climatepartner.com, giving details of the carbon offsetting process including information on the emissions volume and the carbon offset project being supported.

COMPANY TERMS & CONDITIONS

These conditions of business for auctions held at our premises consist of:

(1) Information for Buyers; (2) Terms of Sale (for bidders and buyers).

(1) INFORMATION FOR BUYERS AT AUCTIONS

1. Introduction. The following notes are intended to assist bidders and buyers, particularly those that are inexperienced or new to our salerooms. All of our auctions are governed by our Conditions of Business incorporating the Terms of Consignment (primarily applicable to sellers), the Terms of Sale (primarily applicable to bidders and buyers) and any notices that are displayed in our salerooms or announced by the auctioneer at the auction. Our Conditions of Business are available for inspection at our salerooms and the Terms of Sale are printed in the back of our auction catalogues. Our staff will be happy to help you if there is anything in our Conditions of Business that you do not fully understand.

Please make sure that you read our Terms of Sale set out in this catalogue or on our website carefully before bidding in the auction. If your bid is successful, you will be obliged to comply with our Terms of Sale.

2. Methods of Payment. Lots must be paid for before they are collected. For those attending the auction we ask that lots are paid for on the day of the sale. Methods by which we accept payment are detailed on our web site, including online payment upon receipt of your invoice, and these should be paid by 5pm within five working days following the sale. We accept cash to an upper limit of 1,000 euros equivalent. We do not accept credit card payments. We are unable to accept debit-card payments when the card holder is not present. Cheques will need to be cleared before you can take the goods away.

3. Collection and storage. All lots should be paid for and collected by 5pm within five working days following the auctions in this catalogue. Absentee bidders should check the success of their bids and arrange payment and collection within this time. Please note the Terms of Sale concerning collection and storage. Items not removed in the timescale stated will be removed at the purchaser’s expense and storage charges of £10 as an administration fee and £5 per lot per day may be charged (plus VAT).

4. Dispatch. We do not offer postage for lots sold at auction in this catalogue unless they can be packed within a Jiffy-bag. We can recommend agents who can undertake packing and postage.

5. Agency. As auctioneers we usually act on behalf of the seller whose identity, for reasons of confidentiality, is not normally disclosed. If you buy at auction your contract for the goods is with the seller, not with us as auctioneer.

6. Estimates. Estimates are designed to help you gauge what sort of sum might be involved for the purchase of a particular lot. Estimates may change and should not be thought of as the sale price. The lower estimate may represent the reserve price (the minimum price for which a lot may be sold) and will not be below the reserve price. Estimates do not include the buyer’s premium or VAT (where chargeable). Estimates are prepared some time before the auction and may be altered by a saleroom notice or announcement by the auctioneer before the auction of the lot. They are not definitive.

7. Buyer’s Premium for both The Welsh Sale and British & European Fine Art: The Terms of Sale oblige you to pay 24% + VAT (28.8%) on each purchased lot in the auctions contained within this catalogue. In addition, VAT is charged on the premium (see below).

8. VAT. VAT is payable by the buyer on the buyer’s premium at either the standard rate depending upon the legal requirements relating to that lot.

9. Artist’s Resale Right/Droit De Suite. EU & UK law states that the artist or artist’s estate are entitled to a royalty known as ‘artist’s resale right’ when any lot created by the artist is sold. We identify these lots with a ‡ symbol. If these laws apply to a lot, you must pay us an extra amount equal to the royalty. We will then pay the royalty to the appropriate authority on the seller’s behalf. The royalty applies if the hammer price of the lot is £1,000 or more. The total royalty for any lot can not be more than £12,500. The percentages are as follows: 4% up to £50,000 / 3% between £50,000.01 and £200,000.

Royalties for Droit de Suite are as follows:

4% Up to £50,000

3%

1%

0.5%

£50,000.01 - £200,000

£200,000.01 - £350,000

£350,000.01 - £500,000

0.25% In excess of £500,000

Up to a maximum levy of £10,000

10. Inspection of goods by the buyer. As we act on behalf of the seller, we are dependent on information provided by the seller about their goods. We may inspect lots and will act reasonably in taking a general view about them. However, we are normally unable to carry out detailed examinations of lots to check their condition in the way a buyer would do. You will have ample opportunity to inspect the goods. You must inspect and investigate lots that you might wish to bid for. Please note carefully the exclusion of liability for the condition of lots set out in the Terms of Sale on our website and www.the-saleroom.com

11. Condition Reports. We may be able to assist buyers unable to view by emailing a condition report, but these are based solely on our own opinion and are for guidance only and no responsibility is accepted for their accuracy. Intending buyers are strongly encouraged to view. Condition reports cannot be prepared on the day of the sale. In many cases condition reports are stated in the catalogue description but this does not act as a guarantee that the report is factually correct and it must not be taken as guaranteed that items without condition reports stated in the description are free from issues, such as damage, restoration or other problems.

12. Electrical goods. These are sold as “objects” only. If you buy electrical goods for use you must ask a qualified electrician to check them for compliance with safety regulations before you use them.

13. Export of goods. If you intend to export goods you must find out:

1. whether an export licence is needed; and

2. if there is a prohibition on importing goods of that character e.g. because the goods contain prohibited materials such as ivory.

14. Bidding. Bidders will be required to register with us before the auction starts. We reserve the right to impose a deadline prior to the auction by which you must register or by which we must receive a commission bid. If you wish to bid on high value lots this deadline may be several days before the auction in order to allow us sufficient time to carry out the necessary checks. Lots will be invoiced to

the name and address on the registration form. You will need to provide us with proof of your identity in a form acceptable to us and such other information as we may require. Please enquire in advance about our arrangements for telephone or online bidding. Please note that we may refuse to register you if you do not provide us with all the information and documentation that we ask for or at our discretion.

15. Absentee bidding. You may leave absentee bids with us indicating the maximum amount to be bid against a lot (excluding the buyers’ premium and/or any applicable VAT). We will execute absentee bids as economically as possible having regard to the reserve (if any) and competing bids. If two buyers submit identical absentee bids we may prefer the first bid received (where this can be reasonably ascertained). We recommend leaving absentee bids online via our website. All absentee bids should be received at least 30 minutes before the auction commences; we cannot guarantee to execute absentee bids received after this time.

16. Telephone Bidding. If you are unable to come to the auction it may be possible to bid on the telephone for some lots at our discretion. The number of lines is limited so we would urge serious telephone bidding only and ask that you be prepared to bid over estimate. It is advisable to leave a maximum covering bid in case we are not able to contact you by telephone. All lines must be booked and confirmed in writing before the day of the auction and preferably some time in advance. Telephone bidding involves many variables and whilst we take every care to ensure the smooth operation of this service, we cannot be held liable if your bids are missed for any reason.

17. Online Bidding. Any lots purchased via a live online bidding service will be subject to an additional commission charge on the hammer price payable by the bidder, in accordance with rates specified by the online service. If bidding through the-saleroom.com this will be charged at 5% plus VAT. The charges will be payable to us on top of the hammer price and the buyer’s premium.

(2) TERMS OF SALE

Both the sale of goods at our auctions and your relationship with us are governed by the Terms of Consignment (primarily applicable to sellers) the Terms of Sale (primarily applicable to bidders and buyers) and any notices displayed in the saleroom or announced by us at the auction (collectively, the “Conditions of Business”). The Terms of Consignment and Terms of Sale are available at our saleroom on request.

Please read these Terms of Sale carefully. Please note that if you register to bid and/or bid at auction this signifies that you agree to and will comply with these Terms of Sale.

Please note that these Terms of Sale relate to auctions held at our premises only. We have separate terms for online only auctions.

1. Definitions and interpretation

1.1 To make these Terms of Sale easier to read, we have given the following words a specific meaning:

“Auctioneer” means, Rogers Jones & Co, a company registered in England and Wales registered office is located at 33 Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 7RU or its authorised auctioneer, as appropriate;

“Bidder” means a person participating in bidding at the auction;

“Buyer” means the person who makes the highest bid for a Lot accepted by the Auctioneer;

“Deliberate Forgery” means: (a) an imitation made with the intention of deceiving as to authorship, origin, date, age, period, culture or source; (b) which is described in the catalogue as being the work of a particular creator without qualification; and (c) which at the date of the auction had a value materially less than it would have had if it had been as described;

“Hammer Price” means the level of the highest bid for a Lot accepted by the Auctioneer by the fall of the hammer;

“Lot(s)” means the goods that we offer for sale at our auctions;

“Premium” means the premium that we will charge you on your purchase of a Lot to be calculated as set out in Clause 4;

“Reserve” means the minimum hammer price at which a Lot may be sold;

“Sale Proceeds” means the net amount due to the Seller;

“Seller” means the persons who consign Lots for sale at our auctions;

“Terms of Consignment” means the terms on which we agree to offer Lots for sale in our auctions as agent on behalf of Sellers;

“Terms of Sale” means these terms of sale, as amended or updated from time to time;

“Total Amount Due” means the Hammer Price for a Lot, the Premium, any applicable artist’s resale right royalty, any VAT due and any additional charges payable by a defaulting buyer under these Terms of Sale;

“Trader” means a Seller who is acting for purposes relating to that Seller’s trade, business, craft or profession, whether acting personally or through another person acting in the trader’s name or on the trader’s behalf;

“VAT” means Value Added Tax or any equivalent sales tax; and

“Website” means our website available at www.rogersjones.co.uk

In these Terms of Sale the words ‘you’, ‘yours’, etc. refer to you as the Buyer. The words “we”, “us”, etc. refer to the Auctioneer. Any reference to a ‘Clause’ is to a clause of these Terms of Sale unless stated otherwise.

2. Information that we are required to give to Consumers

2.1 A description of the main characteristics of each Lot as contained in the auction catalogue.

2.2 Our name, address and contact details as set out herein, in our auction catalogues and/or on our Website.

2.3 The price of the Goods and arrangements for payment as described in Clauses 4, 5, 7 and 8.

2.4 The arrangements for collection of the Goods as set out in Clauses 8 and 9.

2.5 Your right to return a Lot and receive a refund if the Lot is a Deliberate Forgery as set out in Clause 13.

2.6 We and Trader Sellers have a legal duty to supply any Lots to you in accordance with these Terms of Sale.

2.7 If you have any complaints, please send them to us directly at the address set out on our Website.

3. Bidding procedures and the Buyer

3.1 You must register your details with us before bidding and provide us with any requested proof of identity and billing information, in a form acceptable to us. You must also satisfy any security arrangements we have in place before entering the auction room to view or bid.

3.2 We strongly recommend that you attend the auction in person. You are responsible for your decision to bid for a particular Lot. If you bid on a Lot, including by telephone and online bidding, or by placing a commission bid, we assume that you have carefully inspected the Lot and satisfied yourself regarding its condition.

3.3 If you instruct us in writing, we may execute absentee bids on your behalf. Neither we nor our employees or agents will be responsible for any failure to execute your absentee bid, unless our failure to do so is unreasonable. Where two or more absentee bids at the same level are recorded we have the right to prefer the first bid made (where this can be reasonably ascertained).

3.4 The Bidder placing the highest bid for a Lot accepted by the Auctioneer will be the Buyer at the Hammer Price. Any dispute about a bid will be settled at our discretion. We may reoffer the Lot during the auction or may settle the dispute in another way. We will act reasonably when deciding how to settle the dispute.

3.5 Bidders will be deemed to act as principals, even if the Bidder is acting as an agent for a third party.

3.6 We may bid on Lots on behalf of the Seller up to one bid below the Reserve.

3.7 We may refuse to accept any bid if it is reasonable for us to do so.

3.8 Bidding increments will be at our sole discretion (but will be in line with standard auction practice).

4. The purchase price

As Buyer, you will pay:

1. the Hammer Price;

2. a premium of 24% plus VAT on all lots;

3. any artist’s resale right royalty payable on the sale of the Lot; and

4. any VAT due.

5. VAT

5.1 You shall be liable for the payment of any VAT applicable on the Hammer Price and premium due for a Lot. Please see the symbols used in the auction catalogue for that Lot and the “Information for Buyers” in our auction catalogue for further information.

5.2 We will charge VAT at the current rate at the date of the auction.

6. The contract between you and the Seller

6.1 The contract for the purchase of the Lot between you and the Seller will be formed when the hammer falls accepting the highest bid for the Lot at the auction.

6.2 You may directly enforce any terms in the Terms of Consignment against a Seller to the extent that you suffer damages and/or loss as a result of the Seller’s breach of the Terms of Consignment.

6.3 If you breach these Terms of Sale, you may be responsible for damages and/or losses suffered by a Seller or us. If we are contacted by a Seller who wishes to bring a claim against you, we may in our discretion provide the Seller with information or assistance in relation to that claim.

6.4 We normally act as an agent only and will not have any responsibility for default by you or the Seller (unless we are the Seller of the Lot).

7. Payment

7.1 Immediately following your successful bid on a Lot you will:

7.1.1 give to us, if not already provided to our satisfaction, proof of identity in a form acceptable to us (and any other information that we require in order to comply with our anti-money laundering

obligations); and

7.1.2 pay to us the Total Amount Due in any way that we agree to accept payment. Note there is an upper limit of 1,000 euros equivalent for payments in cash.

7.2 If you owe us any money, we may use any payment made by you to repay these debts.

8. Title and collection of purchases

8.1 Once you have paid us in full the Total Amount Due for any Lot, ownership of that Lot will transfer to you. You may not claim or collect a Lot until you have paid for it.

8.2 You will (at your own expense) collect any Lots that you have purchased and paid for not later than 7 days following the auction.

8.3 If you do not collect the Lot within this time period, you will be responsible for any reasonable removal and storage charges in relation to that Lot.

8.4 Risk of loss or damage to the Lot will pass to you when you (or your agents) take physical possession of the Lot.

8.5 If you do not collect the Lot that you have paid for within thirty days after the auction, we may sell the Lot. We will pay the proceeds of any such sale to you, but will deduct any storage charges or other sums that we have incurred in the storage and sale of the Lot. We reserve the right to charge you a selling commission at our standard rates on any such resale of the Lot.

9. Remedies for non-payment or failure to collect purchases

9.1 Please do not bid on a Lot if you do not intend to buy it. If your bid is successful, these Terms of Sale will apply to you. This means that you will have to carry out your obligations set out in these Terms of Sale. If you do not comply with these Terms of Sale we may (acting on behalf of the Seller and ourselves) pursue one or more of the following measures:

9.1.1 take action against you for damages for breach of contract;

9.1.2 reverse the sale of the Lot to you and/or any other Lots sold by us to you;

9.1.3 resell the Lot by auction or private treaty (in which case you will have to pay any difference between the price you should have paid for the Lot and the price we sell it for as well as the charges outlined in Clause 8.5). Please note that if we sell the Lot for a higher amount than your winning bid, the extra money will belong to the Seller;

9.1.4 remove, store and insure the Lot at your expense;

9.1.5 if you do not pay us within five business days of your successful bid, we may charge interest at a rate not exceeding 1.5% per month on the total amount due;

9.1.6 keep that Lot or any other Lot sold to you until you pay the Total Amount Due;

9.1.7 reject or ignore bids from you or your agent at future auctions or impose conditions before we accept bids from you; and/or

9.1.8 if we sell any Lots for you, use the money made on these Lots to repay any amount you owe us.

9.2 We will act reasonably when exercising our rights under Clause 9.1. We will contact you before exercising these rights and try to work with you to correct any non-compliance by you with these Terms of Sale.

10. Health and safety

Although we take reasonable precautions regarding health and safety, you are on our premises at your own risk. Please note the lay-out of the premises and security arrangements. Neither we nor our employees or agents are responsible for the safety of you or your property when you visit our premises, unless you suffer any injury to your person or damage to your property as a result of our, our employees’ or our agents’ negligence.

11. Warranties

11.1 The Seller warrants to us and to you that:

11.1.1 the Seller is the true owner of the Lot for sale or is authorised by the true owner to offer and sell the lot at auction;

11.1.2 the Seller is able to transfer good and marketable title to the Lot to you free from any third party rights or claims; and

11.1.3 as far as the Seller is aware, the main characteristics of the Lot set out in the auction catalogue (as amended by any notice displayed in the saleroom or announced by the Auctioneer at the auction) are correct.

11.2 If, after you have placed a successful bid and paid for a Lot, any of the warranties above are found not to be true, please notify us in writing. Neither we nor the Seller will be liable to pay you any sums over and above the Total Amount Due and we will not be responsible for any inaccuracies in the information provided by the Seller except as set out below.

11.3 Please note that many of the Lots that you may bid on at our auction are second-hand.

11.4 If a Lot is not second-hand and you purchase the Lot as a Consumer from a Seller that is a Trader, a number of additional terms may be implied by law in addition to the Seller’s warranties set out at Clause 11.1 (in particular under the Consumer Rights Act 2015). These Terms of Sale do not seek to exclude your rights under law as they relate to the sale of these Lots.

11.5 Save as expressly set out above, all other warranties, conditions or other terms which might have effect between the Seller and you, or us and you, or be implied or incorporated by statue, common law or otherwise are excluded.

12. Descriptions and condition

12.1 Our descriptions of the Lot will be based on: (a) information provided to us by the Seller of the Lot (for which we are not liable); and (ii) our opinion (although it is likely that we will not be able to carry out a detailed inspection of each Lot).

12.2 We will give you a number of opportunities to view and inspect the Lots before the auction. You (and any independent consultants acting on your behalf) must satisfy yourself about the accuracy of any description of a Lot. We shall not be responsible for any failure by you or your consultants to properly inspect a Lot.

12.3 Representations or statements by us as to authorship, genuineness, origin, date, age, provenance, condition or estimated selling price involve matters of opinion. We undertake that any such opinion will be honestly and reasonably held and accept liability for opinions given negligently or fraudulently.

12.4 Please note that Lots (in particular second-hand Lots) are unlikely to be in perfect condition. Lots are sold “as is” (i.e. as you see them at the time of the auction). Neither we nor the Seller accept any liability for the condition of second-hand Lots or for any condition issues affecting a Lot if such issues are included in the description of a Lot in the auction catalogue (or in any saleroom notice) and/ or which the inspection of a Lot by the Buyer ought to have revealed.

13. Deliberate Forgeries

13.1 You may return any Lot which is found to be a Deliberate Forgery to us within 21 days of the auction provided that you return the Lot to us in the same condition as when it was released to you, accompanied by a written statement identifying the Lot from the relevant catalogue description and a written statement of defects.

13.2 If we are reasonably satisfied that the Lot is a Deliberate Forgery we will refund the money paid by you for the Lot (including any Premium and applicable VAT) provided that if:

13.2.1 the catalogue description reflected the accepted view of experts as at the date of the auction; or

13.2.2 you personally are not able to transfer good and marketable title in the Lot to us, you will have no right to a refund under this Clause 13.2.

13.3 If you have sold the Lot to another person, we will only be liable to refund the price that you paid for the Lot. We will not be responsible for repaying any additional money you may have made from selling the Lot.

13.4 Your right to return a Lot that is a Deliberate Forgery does not affect your legal rights and is in addition to any other right or remedy provided by law or by these Terms of Sale.

14. Our liability to you

14.1 We will not be liable for any loss of opportunity or disappointment suffered as a result of participating in our auction.

14.2 In addition to the above, neither we nor the Seller shall be responsible to you and you shall not be responsible to the Seller or us for any other loss or damage that any of us suffer that is not a foreseeable result of any of us not complying with the Conditions of Business. Loss or damage is foreseeable if it is obvious that it will happen or if at the time of the sale of the Lot, we, you and the Seller knew it might happen.

14.3 Subject to Clause 14.4, if we are found to be liable to you for any reason (including, amongst others, if we are found to be negligent, in breach of contract or to have made a misrepresentation), our liability will be limited to the total purchase price paid by you to us for any Lot.

14.4 Notwithstanding the above, nothing in these Terms of Sale shall limit our liability (or that of our employees or agents) for:

14.4.1 death or personal injury resulting from negligence (as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977);

14.4.2 fraudulent misrepresentation; or

14.4.3 any liability which cannot be excluded by law.

15. Notices

15.1 All notices between you and us regarding these Terms of Sale must be in writing and signed by or on behalf of the party giving it.

15.2 Any notice referred in Clause 15.1 may be given:

15.2.1 by delivering it by hand;

15.2.2 by first class pre-paid post or Recorded Delivery; or

15.2.3 by email, provided that receipt of the email is acknowledged by the recipient.

15.3 Notices must be sent:

15.3.1 by hand or registered post:

1. to us, at our address set out in these Terms of Sale or at our registered office address appearing on our Website; and

2. to you, at the last postal address that you have given to us as your contact address in writing; or

15.3.2 by email:

1. to us, by sending the notice to the following email address: info@rogersjones.co.uk

2. to you, by sending the notice to any email address that you have given to us as your contact email address in writing.

15.4 Notices will be deemed to have been received: 15.4.1 if delivered by hand, on the day of delivery;

15.4.2 if sent by first class pre-paid post or Recorded Delivery, two business days after posting, exclusive of the day of posting; or 15.4.3 if sent by email, at the time of transmission unless sent after 17.00 in the place of receipt in which case they will be deemed to have been received on the next business day in the place of receipt (provided that receipt is acknowledged by the recipient).

15.5 Any notice or communication given under these Terms of Sale will not be validly given if sent by fax, email, any form of messaging via social media or text message.

16. Data Protection

We will hold and process any personal data in relation to you in accordance with our current privacy policy, a copy of which is available on our website.

17. General

17.1 We may, acting reasonably, refuse admission to our premises or attendance at our auctions by any person.

17.2 We act as an agent for our Sellers. The rights we have to claim against you for breach of these Terms of Sale may be used by either us, our employees or agents, or the Seller, its employees or agents, as appropriate. Other than as set out in this Clause, these Terms of Sale are between you and us and no other person will have any rights to enforce any of these Terms of Sale.

17.3 We may use special terms in the catalogue descriptions of particular Lots. You must read these terms carefully along with any glossary provided in our auction catalogues.

17.4 Each of the clauses of these Terms of Sale operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful, the remaining clauses will remain in full force and effect.

17.5 We may change these Terms of Sale from time to time, without notice to you. Please read these Terms of Sale carefully, as they may be different from the last time you read them.

17.6 Except as otherwise stated in these Terms of Sale, each of our rights and remedies are: (a) are in addition to and not exclusive of any other rights or remedies under these Terms of Sale or general law; and (b) may be waived only in writing and specifically. Delay in exercising or non-exercise of any right under these Terms of Sale is not a waiver of that or any other right. Partial exercise of any right under these Terms of Sale will not preclude any further or other exercise of that right or any other right under these Terms of Sale. Waiver of a breach of any term of these Terms of Sale will not operate as a waiver of breach of any other term or any subsequent breach of that term.

17.7 These Terms of Sale and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including any non-contractual claims or disputes) shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and the parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the British law and British courts.

These terms are based upon the recommended terms of sale by the Society of Fine Art Auctioneers and Valuers.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.