Page 1

MEMÒRIA 2011 FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA

SECCIÓ?????????


Edita: Federació d’Ateneus de Catalunya Disseny i maquetació: Sílvia Vallverdú i Segura (vallverducomunicacio2@yahoo.es) Correcció lingüística: Contextual, serveis lingüístics Impressió: Consdecor Fotografies: FAC i Toni Galitó Edició: Març 2012


ÍNDEX PRESENTACIÓ

(04)

ACTIVITATS I PROJECTES

(32)

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

(06)

COMUNICACIÓ

(40)

FINANÇAMENT

(44)

COL·LABORADORS DE LA FEDERACIÓ

(46)

ENTITATS FEDERADES

(50)

A. ORGANITZACIÓ INTERNA

(06)

B. EXPANSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR

(15)

C. ACTIVITAT PÚBLICA I RELACIONS INSTITUCIONALS

(20)

VALOR AFEGIT

(26)

SERVEIS

(26)

FORMACIÓ

(30)

3


PRESENTACIÓ UN ANY DE CANVIS La Federació d’Ateneus de Catalunya va iniciar l’any 2011 amb la celebració de l’assemblea General Ordinària en el transcurs de la qual es va renovar la junta directiva. Començava un nou cicle per la nostra agrupació coincidint amb un canvi de govern al país, cosa que va provocar que haguem hagut de fer màxims esforços per explicar als nous responsables polítics el que representa actualment el moviment ateneístic i la seva trajectòria històrica. A l’assemblea general de socis vam presentar un projecte ambiciós alhora que realista amb cinc grans eixos com a línies de treball: l’organització interna de la Federació, els serveis als federats, les activitats pròpies de la FAC, la comunicació interna i externa i la visualització del moviment ateneístic. Podem dir, ben orgullosos, que s’ha fet molta feina i ben feta. Tot i

4

així, tots els objectius proposats no s’han pogut complir, uns per manca de temps i altres perquè s’han iniciat i que encara no s’han pogut acabar. En l’àmbit de treball intern, amb la voluntat d’aconseguir que els membres de la Junta Directiva i de les entitats federades es poguessin implicar en el dia a dia i la presa de decisions de la FAC, es van crear comissions de treball que aglutinen els quatre àmbits d’actuació prioritaris de la FAC i que tenen com a objectiu la supervisió i el suport a nivell jurídic, l’expansió i el seguiment, la comunicació i l’economia. A partir d’aquesta nova estructura s’ha anat desenvolupant l’estratègia de la Federació i s’ha fet un intents treball per augmentar els serveis als federats i proporcionar formacions adaptades a les necessitats dels ateneus. També s’ha treballat intensament per acostar-se a


les realitats de les entitats, amb visites al territori, i s’ha fet una aposta per millorar la comunicació, fet que ens ha permès una major visibilitat i presència, fins al punt que formem part de diferents comissions i grups de treball en el nostre àmbit d’actuació i hem estat convidats a participar en xerrades i taules rodones. També, i a proposta del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, hem estat escollits per coordinar el projecte de l’Espai A, la Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs. Ens estem consolidant com referents dins del món associatiu, tant per la nostra trajectòria com pel pes específic que tenim en el territori amb 151 entitats federades i més de 90.000 persones associades. Des de la Federació som conscients de l’esforç que comporta tirar endavant el dia a dia dels ateneus. Per això hem centrat els nostres esforços en fer més fàcil la gestió d’aquestes entitats. Els resultats són satisfactoris, més prestacions, més convenis i més recursos que s’han traduït en un augment considerable de les

demandes de serveis de les entitats federades. Valors afegits pensats per als ateneus i moltes vegades suggerits per ells, ja que els nous serveis de la Federació neixen de les demandes i peticions dels propis ateneus membres. Malgrat tot l’any 2011 no ha estat fàcil. Aquesta situació de crisi econòmica i social, en la que encara estem immersos, està posant a prova la resistència de les associacions, la seva imaginació i la seva capacitat d’adaptació. Però en un moment en que l’administració pública es veu obligada a ajustar els serveis a la ciutadania, els ateneus continuem fent la nostra feina com sempre l’hem fet, donant servei des de l’associacionisme i des de la voluntat popular. Tenim, doncs, ara la possibilitat de continuar fent el que millor sabem fer: servir a les persones i a la cultura del país. I si sabem jugar bé les nostres cartes, aconseguirem sortir reforçats. Salvador Casals Romagosa President de la Federació d’Ateneus de Catalunya

PRESENTACIÓ

5


ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ A. ORGANITZACIÓ INTERNA La Federació d’Ateneus de Catalunya ha experimentat, durant l’any 2011, un seguit de canvis i transformacions en l’àmbit de l’estratègia interna i externa. Coincidint amb la renovació de la Junta Directiva que va tenir lloc el febrer, es va fer una aposta de modernització i millora. Aquest fet ha comportat canvis en l’administració general i l’organització interna, una ampliació dels serveis als federats i de les activitats, una millora en la comunicació i el contacte amb els associats, a més de reforçar les relacions externes i la visibilitat de la FAC.

6

El canvi més important en relació a l’estratègia ha estat la reorganització de les tasques de la Junta Directiva en comissions específiques. Així doncs, amb l’objectiu de permetre a tots els components de la Junta Directiva implicar-se en la presa de decisions, el seguiment i la concreció d’aquestes, i amb la idea d’involucrar també altres membres d’entitats federades, s’han creat quatre comissions que aglutinen els principals àmbits d’actuació i objectius de la FAC: • • • •

Expansió i seguiment Jurídic Econòmic Comunicació


COMISSIÓ JURÍDICA La legalització del patrimoni, clau per a les entitats federades

OBJECTIUS: • Normatives d’aplicació als ateneus • Accions divulgatives, formatives i defensives Comissió d’Estatuts: • Adaptació dels Estatuts de la Federació al llibre tercer del Codi civil de Catalunya

La Comissió Jurídica neix de la voluntat de donar resposta a les necessitats de tipus legals de les entitats federades. Durant el 2011 s’ha treballat principalment en l’adaptació dels locals a les lleis, l’obtenció de la llicència d’activitat i la nova Llei d’espectacles. En aquest sentit es va organitzar una jornada de formació sobre aquesta llei i es va redactar un informe jurídic on es posaven sobre la taula les conseqüències, els objectius i se’n feia un resum. En relació a la formació, es va organitzar també una sessió de Bones Pràctiques Associatives on, a més, es va visitar la seu de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i es van poder fer preguntes i resoldre els dubtes sobre el funcionament d’aquesta societat, els drets d’autor i el procediment legal que han de seguir les entitats quan organitzen i programen activitats on s’utilitzin textos, música o imatges supeditades a aquests drets d’autor.

D’altra banda durant el 2011 la FAC va iniciar els tràmits per obtenir el reconeixement d’Entitat d’Utilitat Pública, ja que aquest reconeixement administratiu comporta, a més d’algunes obligacions, nombrosos avantatges. El procés encara no està resolt degut a la seva complexitat. Un cop obtingut aquest reconeixement la Federació podrà gaudir d’avantatges fiscals i aconseguir més aportacions financeres d’empreses, dos objectius que també s’havien establert com a prioritaris per a aquest any. Un fet molt rellevant per a la Federació va ser la decisió d’adaptar els Estatuts al llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Per aquest motiu durant l’Assemblea General de Socis es va decidir crear una Comissió d’Estatus. Els canvis es van presentar i aprovar durant l’Assemblea General Extraordinària que va tenir lloc el 28 de maig al Castell de Montjuïc.

Membres de la Comissió Jurídica • Salvador Casals • Núria Font

Components de la Comissió d’Estatuts • • • • • •

Pere Solà Miquel Alzina Jaume Llopart Pere-Joan Pujol Joan Romagosa Patricia Julià

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

7


COMISSIÓ D’EXPANSIÓ I SEGUIMENT Una estructura de serveis pensada per a tots els ateneus

OBJECTIUS: • Compliment del projecte 2011 • Seguiment de serveis • Seguiment i accions de nous federats • Recerca de nous projectes per al 2012

La Comissió d’Expansió i Seguiment té com a tasca principal aconseguir el compliment dels objectius de la Federació. Per aquest motiu s’ha ideat un mecanisme per tal de conèixer en tot moment l’estat dels diferents projectes i activi-

tats. Enguany, en el moment de tancar l’any la FAC havia complert el 54% dels objectius, un 24% estaven en procés i un 22% encara no s’havien dut a terme. Entre aquests objectius la Federació s’havia marcat com a prioritat oferir més facilitats als federats a través de serveis i activitats. El gran repte per al 2011 ha estat concretar i ajustar els serveis oferts a la realitat dels ateneus federats. D’aquesta manera s’han agrupat aquests serveis en 9 àrees: Recursos Humans, Assegurances, Comptable i Fiscal, Jurídic, Subvencions, Comunicació, Lingüístic, Material i Formació.

Valoració del compliment del projecte 2011 a 30 de juny de 2011

8


El resultat ha estat un augment de l’ús dels serveis ja que durant el 2011 les entitats han fet 365 demandes de serveis, mentre que l’any anterior se n’havien fet 237.

tats federades arreu del territori. En aquestes visites s’han realitzat entrevistes exhaustives per conèixer les seves necessitats, activitats i projectes. Aquesta informació recollida ha servit per elaborar noves estratègies i reforçar o canviar les vigents. Pel que fa a l’expansió, la Federació ha continuat visitant el territori i les entitats i ateneus no federats per tal d’aconseguir noves incorporacions que reforcin i ampliïn la xarxa. Actualment el total d’entitats federades és de 151.

Els convenis amb empreses també han augmentat i s’han signant en funció de les necessitats dels ateneus federats, en total n’hi ha 13 més que l’any anterior. Les empreses ofereixen a les entitats federades descomptes i avantatges en diferents camps que van des de la construcció a la comunicació, passant per les activitats culturals, i els tràmits administratius o els recursos econòmics.

Durant el 2011 s’han gestat i dut a terme diferents projectes, alguns es van iniciar durant aquest mateix any, però altres seran una realitat el 2012. Destaquen l’Espai A, la Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs de Catalunya, que començarà la seva programació el 2012; els Amics dels Ateneus, un nou concepte que es posarà en marxa a través del web www.amicsdelsateneus.cat i que aglutinarà el projecte de Turisme Ateneístic per Catalunya i Espanya; i els Dinamitzadors Culturals, que es desenvoluparà el 2012 però que durant el 2011 ha iniciat una fase pilot amb tres entitats.

Membres de la comissió: Un altre objectiu prioritari que s’havia marcat la Federació durant el 2011 era conèixer de ben a prop la realitat de les entitats federades. Per aquest motiu durant l’any es van visitar 57 enti-

• • • •

Salvador Casals Núria Font Serafín Castaño Pere Solà

Valoració del compliment del projecte 2011 a 31 de desembre de 2011

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

9


COMISSIÓ ECONÒMICA OBJECTIUS:

Diversificar els ingressos

• Seguiment de la situació econòmica • Estratègies de futur quant a finançament Comissió de quotes: • Estudiar nous paràmetres per calcular les quotes dels federats

El 2011 no ha estat un any fàcil en el terreny econòmic, la crisi i les retallades han afectat directament les entitats i la Federació. Bàsicament els ingressos econòmics de la FAC provenen de dues vies: les quotes dels socis i les subvencions. A l’Assemblea General Ordinària es va decidir instaurar un quota per donar-se d’alta a la Federació de 200 € i que les quotes base augmentarien en 100 € anualment. Fins ara el sistema de cobrament de les quotes es decideix en funció dels socis de cada entitat segons tres franges: Alta: Fins a 200 socis: De 200 a 500 socis: Més de 500 socis:

200 250 350 450

€ € € €

anuals anuals anuals anuals

Per petició de diferents entitats es va decidir crear una Comissió de Quotes amb l’objectiu de buscar alternatives per establir unes franges de pagament de quotes que no fossin a través del nombre de socis.

10

Una prioritat va ser recuperar el Fons de Caixes, uns ajuts que atorguen les caixes des de l’Obra Social a entitats de diferents àmbits. Després de diversos anys formant-ne part, el 2010 la Federació en va quedar fora. Per tal d’aconseguir recuperar aquesta ajuda econòmica es van dur a terme nombroses reunions amb el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Finalment es va decidir incorporar de nou la FAC entre les entitats beneficiaries. Aquest important fet ha permès a la Federació obtenir 77.000 € procedents de l’Obra Social que no estaven previstos en els pressupostos aprovats a principis del 2011. Paral·lelament es van aprovar diferents projectes com el Turisme Ateneístic que van obtenir les subvencions corresponents per a executar-lo i es va començar a gestar l’Espai A que es durà a terme durant el 2012. Una altra fórmula instaurada per tal d’aconseguir diversificar l’obtenció de finançament ha estat a través dels convenis amb empreses privades. La Federació ha signat acords amb nombroses empreses que cedeixen una petita percentual dels seus beneficis en concepte de gestió dels serveis a més de potenciar la contractació de publicitat a l’InfoFAC i a la revista Ateneus. D’altra banda, es van iniciar els tràmits per obtenir el reconeixement de la FAC com a Entitat d’Utilitat Pública. Aquest fet permetrà incentivar les donacions d’entitats privades. Tot i les dificultats econòmiques del moment la Federació ha aconseguit tancar l’any en positiu, tal i com es pot veure en l’apartat de finançament.

Després de reunir-se, la Comissió de Quotes va decidir seguir mantenint aquests criteris invariables.

Components de la Comissió Econòmica

La incertesa de la concessió i convocatòria dels ajuts i subvencions va ser el principal motiu per iniciar per part de la Comissió Eonòmica una tasca fonamental per a la Federació: la diversificació de l’obtenció de recursos, l’ajust estricte de les despeses i la recerca de nous finançaments.

• Eugeni Hosta

• Salvador Casals • Esteve Camps

• Ricard Julià

Components de la Comissió de Quotes • Carme Mateu • Fèlix Puig


COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Més comunicació i més directa

OBJECTIUS: • Estratègia i contingut de la revista Ateneus

amb un seguit d’entrevistes amb experts per tal de conèixer les eines claus per comunicar des de les entitats.

• Aplicació del Pla de Comunicació

En el camp de la comunicació la Federació va decidir fer una aposta pel canvi. Amb la creació de la Comissió de Comunicació es va dur a terme un canvi substancial començant per la imatge corporativa de la Federació. El color taronja es va escollir com a identificació de la FAC, i amb ell es va iniciar una transformació per unificar tots els canals de comunicació interna i externa i fer-los més directes, didàctics i atractius. La incorporació d’un periodista a la plantilla de la Federació va permetre que totes les tasques de comunicació es poguessin assumir des de la FAC. La revista Ateneus, que manté la seva periodicitat semestral i ja ha arribat al número 5, ha crescut en nombre de pàgines i seccions, responent a les inquietuds de les entitats federades. Ofereix més informació especialitzada en el món ateneístic amb l’objectiu d’arribar, no només als nostres associats sinó al públic en general donant veu i protagonisme a les nostres entitats federades i a les associacions culturals sense ànim de lucre. Precisament el número 4 de la revista es va dedicar a la comunicació,

L’InfoFAC, dirigit a entitats federades exclusivament i de caràcter trimestral, està guanyant terreny en format digital. L’objectiu és que a la llarga aquest suport informatiu s’editi només en format digital. D’altra banda el butlletí electrònic continua amb la seva periodicitat quinzenal sent un mitjà ràpid i eficaç per estar sempre informats de les novetats, activitats i exclusives de la Federació. Sestà treballant per modernitzar aquest suport informatiu i crear un butlletí completament digital que substitueixi l’actual. D’altra banda s’ha entrat en la fase final del canvi del lloc web amb una nova estructura pensada per facilitar l’accés a la informació de forma molt més directa i senzilla, prioritzant la participació de les entitats i els actors implicats en les activitats i els projectes. Està previst que entri en funcionament durant el primer trimestre del 2012.

Components de la Comissió de Comunicació • Miquel Alzina • Salvador Casals • Serafín Castaño • Enric Tricaz

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

11


LA JUNTA DIRECTIVA A 31 de desembre de 2011 la Junta Directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya estava formada per:

President

Vicepresidenta

Sr. Salvador Casals i Romagosa

Sra. Núria Font i Revilla

del Casal la Societat d’Esbarjo, Cultura i Esports La Principal, de Vilafranca del Penedès

dels Lluïsos d’Horta, de Barcelona

Secretari

Tresorer

Sr. Esteve Camps i Sala,

Sr. Ricard Julià i Capdevila

del Centre Moral i Instructiu de Gràcia, de Barcelona

del Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, de Barcelona

Vocal

Vocal

Sr. Fèlix Puig i Carbonell

Sr. Miquel Alzina i Pla

de l’Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat

del Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès

Vocal

Vocal

Sr. Pere Solà i Montserrat

Sr. Serafin Castaño i Martínez

del Foment Mataroní, de Mataró

Vocal Sr. Enric Tricaz i Martín del Centre de Lectura de Reus

de la Societat Cultural Sant Jaume, de Premià de Dalt

La Carme Mateu, de l’Ateneu Igualadí, va ser la tresorera fins el mes de juny i el seu lloc el va ocupar en Ricard Julià, del Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià. La darrera incorporació ha estat la d’Enric Tricaz del Centre de Lectura de Reus, que a l’octubre es va sumar a la Junta Directiva de la FAC.

12


Durant l’any 2011, la Junta Directiva s’ha reunit 15 vegades en junta ordinària i 1 vegada en junta extraordinària. Les reunions han tingut lloc els dijous, com a mínim una vegada al mes, a la seu de la Federació d’Ateneus de Catalunya, amb l’objectiu de fer un seguiment continuat del dia a dia de la Federació.

L’EQUIP TÈCNIC I LA SEU DE LA FEDERACIÓ L’estructura tècnica de la Federació s’ha modificat enguany amb la incorporació d’una auxiliar administrativa i una periodista mentre que la comptabilitat de la FAC s’ha traspassat a l’empresa d’assessorament fiscal i comptable. • Gerència: Jordi Casassas • Àrea de comunicació: Laura Casas • Àrea de serveis i administració: Mar Solà • Responsable de projectes: Alfons Tiñena • Responsable de l’àrea jurídica: Patrícia Julià • Resonsable de l’àrea laboral, fiscal i comptable: Roger Santiago • Responsable de l’àrea d’assegurances: Javier Gómez

Enguany la Federació ha tingut alguns canvis en el personal i a l’Àrea de Comunicació hi ha treballat la Maria Tanzer i el Josep Villagrassa. Aquest canvis en l’estructura han comportat una remodelació de l’espai físic de la Federació. En un principi es va valorar el canvi d’ubicació de la seu social però finalment es va decidit ampliar el local llogant el segon pis del mateix edifici on es troba la FAC. Aquesta ampliació permetrà traslladar el magatzem i la sala de juntes al segon pis i ampliar les oficines.

ADQUISICIONS La Federació ha realitzat la compra d’una nova impressora OKI que permet imprimir cartells i programes en alta qualitat. Aquesta inversió permetrà reduir despeses d’impressió ja que es pot gestionar directament des de la FAC. Durant el 2011 es va adquirir també la màquina d’impressió de carnets, gràcies a la qual s’ha posat en marxa el nou servei de Carnets de Socis per als Federats. • Akrocard: Impressora de carnets: 1.640,20 € • Consdecor: Fotocopiadora: 4.616,75 € Aquests dos béns s’amortitzaran totalment en 4 anys.

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

13


ASSEMBLEA GENERAL L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació. En són membres els representants acreditats de totes les entitats federades, que hi prenen les decisions més importants i vinculants per a la FAC. Durant el 2011 l’Assemblea es va reunir en dues ocasions: El dia 26 de febrer va tenir lloc l’Assemblea General de Socis a l’Orfeó Popular Olotí. Hi van participar 52 persones que representaven a 32 entitats. • Es va aprovar la memòria d’activitats de l’any 2010. • Es constituí una comissió per redactar l’esborrany dels Estatuts per tal d’adequar-los al llibre tercer del Codi civil de Catalunya referent a associacions i es va convocar una assemblea extraordinària prevista pel mes de maig per aprovar aquests canvis. • S’aprovà l’estat de comptes de l’any 2010 i les quotes per al 2011.

14

• Es va aprovar l’entrada a la Junta Directiva d’en Serafin Castaño i en Miquel Alzina. I es va renovar a en Salvador Casals com a membre després d’un mandat de 4 anys com a vicepresident. • En Pere-Joan Pujol, l’Anna Pruneda i l’Eduard Montiu acaben el seu mandat com a membres de la Junta Directiva. • Es va aprovar el pressupost per a l’any 2011, amb una previsió de 222.350 € d’ingressos i 219.150 € de despeses. • Es va aprovar augmentar de 100 € les quotes, i es va aprovar la creació d’una comissió per revisar l’establiment de les quotes. El 28 de maig de 2011 es va realitzar l’Assemblea General Extraordinària al Castell de Montjuïc de Barcelona. Hi van assistir 27 persones que representaven 27 entitats. En aquesta es van aprovar la modificació dels Estatuts de la FAC per adaptar-los al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i es va informar de la situació econòmica de la Federació. Es va decidir que el sistema de quotes continués com l’any anterior, per nombre de socis.


B. EXPANSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR La FAC té

151

PRESÈNCIA I EVOLUCIÓ Durant l’any 2011 s’han produït 9 altes i 8 baixes, fet que suposa que a 31 de desembre de 2011 hi hagi 151 entitats adherides a la Federació d’Ateneus de Catalunya.

ALTES:

BAIXES:

• Orfeó Popular Olotí - Olot

• Ateneu de Folgueroles - Folgueroles

• Centre Cultural Els Catòlics - Olot

• Unió Excursionista de Catalunya Barcelona

• Club Marina Casinet - Lloret de Mar • Casino de Caldes - Caldes de Montbui • Societat El Casino Cultural i Recreatiu Constantí

entitats federades

• Unió del Casal Gelidenc - Gelida • Casal de Cervera - Cervera • Centre Catòlic de Sants - Barcelona

• Societat Coral La Unió - Cornellà de Llobregat

• Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí - Sant Joan Despí

• Ateneu Cultural de Guissona - Guissona

• Casal de Calaf - Calaf

• Societat Coral La Unió Santcugatenca - Sant Cugat del Vallès

• La Lira Vendrellenca - El Vendrell. (reincorporada al 2012)

• Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia Reus

Evolució d’entitats i socis

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

15


PRESÈNCIA DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS AL TERRITORI La FAC té entitats associades a 29 de les 41 comarques de Catalunya i a 105 municipis d’arreu del país. Les entitats federades estan distribuïdes de la manera següent:

16


LES VISITES AL TERRITORI 2011 La Federació considera essencial el contacte continu i la promoció del treball en xarxa entre les entitats federades. Visitar i programar activitats a diferents equipaments dels ateneus federats permet a la FAC conèixer de primera mà la realitat de cada territori i detectar les possibilitats, les mancances i les necessitats dels associats. Al mateix temps, el coneixement directe entre les persones permet millorar la comunicació i generar complicitats. Durant l’any 2011 s’han fet un total de 54 visites a entitats federades: Alt Penedès • Societat Cultural Hortonenca, Sant Llorenç d’Hortons Anoia • Societat Recreativa i Cultural L’Alzinar, Masquefa • Casal Català,Hostalets de Pierola • Societat El Foment, Piera Bages • Associació Cultural i Recreativa, Fals Baix Camp • Centre de Lectura, Reus • Ateneu Popular Josep Taverna, Alforja Baix Llogregat • L’Avenç Centre Cultural, Esplugues de Llobregat (2 vegades)

• Societat Cultural i Recreativa, Sant Jaume dels Domenys • Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, La Bisbal del Penedès • Societat Cultural i Recreativa El Casal, Bellvei Barcelonès • Ateneu Enciclopèdic Popular, Barcelona

• Patronat de la Passió, Esparreguera

• Casino del Centre, l’Hospitalet de Llobregat

• Societat El Casino, Sant Andreu de la Barca

• Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet, l’Hospitalet de Llobregat

• Societat Cultural i Recreativa El casal, Bellvei • Societat la Cumprativa, Llorenç del Penedès

visites a entitats federades

• Ateneu Barcelonès, Barcelona (2 vegades) • Centre Catòlic de Sants, Barcelona

• La Lira Vendrellenca, El Vendrell (2 vegades)

54

• Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, Barcelona

• Foment Cultural i Artístic Sant Joan Despí, Sant Joan Despí

Baix Penedès • El Centre, Llorenç del Penedès (2 vegades)

S’han fet

• Ateneu Cultural Catalònia, l’Hospitalet de Llobregat • Aliança del Poblenou, Barcelona • Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, Barcelona • Centre Moral i Cultural del Poblenou, Barcelona

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

17


S’han visitat

44

entitats no federades

Garraf • Centre Cultural Ribetà Els Xulius, Sant Pere de Ribes • Societat Cultural El Retiro, Sitges (2 vegades) • L’Aliança, Cubelles • El Prado, Sitges Maresme • Centre Cultural, Arenys de Munt • Ateneu Arenyenc, Arenys de Mar • Centre Cultural i Recreatiu, Pineda de Mar • La Massa Centre de Cultura Vilassarenc, Vilassar de Dalt (2 vegades) • Centre Moral d’Arenys de Munt, Arenys de Munt • Societat Cultural Sant Jaume, Premià de Dalt • Societat La Concòrdia de Cabrils, Cabrils Les Garrigues • Ateneu Popular Garriguenc, Les Borges Blanques Ribera d’Ebre • La Unió Social de Flix, Flix Segrià • Ateneu Popular de Ponent, Lleida • Sícoris Club, Lleida

ENTITATS NO FEDERADES: Un dels objectius de la Comissió d’ Expansió i Seguiment és aconseguir créixer en nombre de federats. Per aquest motiu s’han visitat nombroses entitats del territori, en total 44. Alt Empordà • Societat La Concòrdia, Agullana • Associació Soca-rel, Agullana Bages • Casal Cultural Dansaires Manresans, Manresa • Agrupació Cultural del Bages, Manresa • ACR Fonollosa, Fonollosa • Germandat Sant Joan d’Avinyó, Avinyó • Ateneu La Pólvora, Moià Baix Camp • Germandat Sant Isidre i Santa Llúcia, Reus • Bravium, Reus Baix Ebre • Societat Cultural i Recreativa, Deltebre Baix Empordà • Casino la Constància, Sant Feliu de Guíxols • Els Voltors, La Bisbal de l’Empordà Baix Llogregat • Orfeó Catalònia, Cornellà de Llobregat

• Cercle de Belles Arts, Lleida Tarragonès • Ateneu de Tarragona, Tarragona • Societat El Casino Cultural i Recreatiu, Constantí Urgell • Ateneu Popular la Fuliola, La Fuliola Vallès Occidental • SCR La Unió de Mas Rampinyo, Montcada

Garraf • Ateneu Vilanoví, Vilanova i la Geltrú • La Unió Vilanovina, Vilanova i la Geltrú • Foment Vilanoví, Vilanova i la Geltrú

• Ateneu L’Aliança, Lliçà de Munt

Gironès • Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista, Girona • ADAC, Girona • Casino Gerundense, Girona

Com ja és habitual, la FAC s’ha desplaçat pel territori per ser present en actes d’entitats federades: inauguracions, celebracions, trobades, etc. malgrat que ha estat impossible assistir a tots els actes a qèu ha estat convidada.

Maresme • Centre L’Amistat Obrera, Premià de Mar • Patronat Social Premianenc, Premià de Mar • Casino, Vilassar de Dalt • Gent del Masnou, El Masnou

Vallès Oriental • Centre Democràtic i Progessista, Caldes de Montbui

18

Barcelonès • Societat Cultural i Esportiva La Lira, Barcelona • Ballets de Catalunya, Barcelona • Centre Eulalienc - El Casinet, Barcelona


Vallès Occidental • Ateneu Terrasenc, Terrassa • Esbart Teatral, Castellar del Vallès • La Unió Santcugatenca, Sant Cugat del Vallès Montsià • La Lira Ampostina, Amposta • Centre Cultural Recreatiu d’Ulldecona, Ulldecona Pallars Sobirà • Associació Ateneu de la Muntanya, Sort Pla de l’Estany • Els Catòlics, Banyoles Ribera d’Ebre • Associació Cultural La Riuada, Móra d’Ebre • Societat Obrera, Tivissa Segarra • Ateneu de Guissona, Guissona

Vallès Oriental • Casino de Caldes, Caldes de Montbui

PROJECCIÓ EXTERIOR La Federació va visitar Màlaga per entrevistarse amb el President de la Federación de Ateneos de Andalucía, Luciano Gonzàlez. La Federación, que compta amb 15 entitats federades i es va crear l’any 2009 va demanar assessorament a la FAC sobre els serveis que haurien d’oferir.

Tarragonès • Casino Constantí, Constantí

Es van establir contactes amb la coordinadora d’espais culturals independents europeus Trans Europe Halles a través del seu delegat a Catalunya Xavier Pérez. L’objectiu era crear vincles entre la coordinadora i els ateneus ja que consideren que la forma de gestió dels espais a través del voluntariat és molt similar.

Terra Alta • SCR Sant Isidre, Batea • Societat Unió Gandesana, Gandesa

Es va vistar l’Ateneo de Madrid i es va mantenir una entrevista amb el seu president per dur a terme projectes futurs.

Selva • Casino La Unió, Vidreres • Club Marina Casinet, Lloret de Mar

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

19


C. ACTIVITAT PÚBLICA I RELACIONS INSTITUCIONALS ASSISTÈNCIA ACTES INSTITUCIONALS

FORMA PART DE:

La Federació ha assistit als següents actes institucionals:

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA

• Creació del Comité del Voluntariat de la Candidatura Olímpica d’Hivern Pirineus 2022. • Premis Memorial Paco Candel • Fira de la Mediterrània de Manresa • 2n Congrés del Voluntariat de Barcelona • Festa de les Lletres Catalanes 2011

RECONEIXEMENTS A LA FAC La Federació ha rebut el reconeixement de la IX Mostra Nacional de Teatre Amateur que va tenir lloc a Pineda de Mar durant el mes d’abril. En el transcurs de l’acte es va homenatjar la Federació d’Ateneus de Catalunya com a aglutinadora d’entitats que han potenciat el teatre amateur al llarg dels anys.

El CAB pretén millorar la realitat del moviment associatiu i el seu reconeixement fomentant un espai de vertebració territorial i sectorial i d’interlocució amb les administracions públiques a partir de la trobada de les federacions, coordinadores i altres plataformes de segon grau d’associacions que desenvolupin totalment o parcialment les seves activitats a la ciutat de Barcelona. Formem part de la Junta Directiva i el nostre representant és l’Alfons Tiñena.

ENS DE COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA

És una entitat de tercer nivell que aplega 23 federacions que es dediquen a l’associacionis-

Premi de la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar

20


me i la cultura popular i tradicional catalana. L’Ens vetlla per la comunicació del moviment associatiu cultural català. Formem part de la Junta Directiva i el nostre representant és en Pere-Joan Pujol, vicepresident de l’Ens de Comunicació.

TREBALL EN XARXA • Federación de Ateneos de España • Federación de Ateneos de Andalucía • Ens de Comunicació Associativa

XARXANET.ORG

S’HA ADHERIT A:

És el portal digital del voluntariat i l’associacionisme. La Federació forma part de les entitats promotores que el dinamitzen i el seu àmbit d’actuació es centra en el portal comunitari del lloc web.

La Declaració institucional d’entitats catalanes al voltant de la sentencia del Tribunal Suprem sobre el model lingüístic a l’escola catalana. El Pacte Nacional per a la Immigració, signat el 14 de desembre de 2011.

XECAT - XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS DE CATALUNYA

La Federació està adherida a aquesta xarxa, constituïda a través d’un portal digital d’intercanvi referent per als equipaments cívics de Catalunya, entre els que s’inclouen tant entitats públiques com entitats privades sense afany de lucre com és el cas dels ateneus.

Adhesió al Pacte Nacional per a la Immigració

S’HAN MANTINGUT REUNIONS AMB: FIARE - BANCA ÈTICA GENERALITAT DE CATALUNYA • Ferran Mascarell - conseller de Cultura És una banca ètica que inverteix en projectes d’economia social i solidària. Concedeix crèdits a projectes amb un impacte social positiu, com ha estat el cas de la FAC, i s’estructura partir de socis inversors que aporten el seu capital per finançar projectes socials.

• Francesc Xavier Solà - secretari de Cultura de la Generalitat • Lluís Puig - director general del CPCPTC • Antoni Herrera - subdirector del CPCPTC • Eulàlia Jardí - tècnica CPCPTC

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

21


Les relacions institucionals són bàsiques per donar a conèixer la Federació

• Mercè Escudero - cap de la Unitat Escola Empresa del Departament d’Ensenyament • Violant Cervera - directora general d’Acció Cívica i Comunitària • Josep Lluís Cleries - conseller de Benestar Social i Família • Jordi Cabré - direcció general de Cooperació • Andreu Joan Martínez - director general del Departament d’Interior i Direcció General d’Administració de Seguretat • Montserrat Sánchez - subdirectora general del Departament d’Interior i Direcció General d’Administració de Seguretat

Es reclama que en els informes anuals que publica es faci referència als ateneus i al moviment cultural de base associativa.

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA • Margarida Sala - cap de l’Àrea de Gestió Museogràfica L’argument principal de la trobada és parlar de l’exposició dels ateneus de cara al 2012. Es proposa que sigui itinerant i que se li canviï el nom a «Catalunya, terra d’ateneus».

MINISTERIO DE CULTURA DE MADRID • Xavier Bosch - director general d’Immigració • Toni Reig - director general de Joventut • Joaquim Parera i Iglesias - cap de Servei d’associacionisme juvenil i gestió de subvencions • Lluís Berenguer - subdirector de l’INCASOL En aquestes reunions es va parlar del pacte de país, de les línies de subvencions que hi havia previstes per a l’any en curs, de com crear noves sinergies amb els ateneus, de la tramitació de la Declaració d’Entitat d’Interès Cultural i la d’Utilitat Pública i de la possibilitat de rebre ajudes del Consorci de Teatres de Barcelona. També es va parlar de la llei d’espectacles per buscar solucions als aspectes de difícil implementació. Amb el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana es va gestar el projecte de l’Espai A: la Xarxa d’Espectacles Amateurs que començarà la seva programació d’espectacles el 2012.

CONCA

• Faustino Díaz Fortuny - subdirector general de Promoción de Insdustrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo Es presenta al Ministerio un fulletó amb l’explicació de la FAC i es lliura el llibre sobre associacionisme cultural. Es planteja la proposta de turisme ateneístic, projecte al qual donen tot el seu suport. Es parla de la subvenció per aquest projecte.

DIPUTACIONS CATALANES Es realitzen diverses reunions amb les diputacions de Girona, Lleida i Barcelona. Els temes centrals a tractar són l’establiment de col·laboracions amb la Federació, com en el cas de l’Exposició d’Ateneus que recorrerà Catalunya. Es presenta el nou projecte que s’impulsa des de la Federació sobre Dinamitzadors Culturals i veuen amb bons ulls implantar aquesta pràctica als seus municipis. També hi ha el compromís de fer difusió dels Premis Ateneus .

• Pep Montes - director del CONCA

22

• Montse Majench - cap d’Activitats Públiques

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

• Tomàs Bilbeny - director del CONCA

• Rosa Pujol - vicepresidenta i delegada de Cultura


DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Sr. Soy - director de l’Àrea de Cultura

• Carles Agustí - comissionat de Participació i Associacionisme

• Miquel Aguirre - director de l’Àrea de Cultura Es creen contactes per col·laborar i treballar conjuntament en futurs projectes.

• Jaume Ciurana - regidor de Cultura • Carles Sala - director de Barcelona Capital • Jordi Martí - delegat de Cultura de l’ICUB

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

• Ramon Nicolau - regidor de Participació

• Joan Carles García Cañizares - delegat del President

• Gerard Preminger - director de Cultura Popular

En aquesta trobada es parla de la subvenció d’obres que el 2011 es va convocar per a entitats i que no ha obtingut prou sol·licituds arribant només al 20% de la despesa prevista. La FAC revisarà les properes convocatòries per assegurar-se que s’adapten a les necessitats de les entitats i que són prou clares.

Les reivindicacions de la Federació per aconseguir ajudes del Consorci de Teatres de Barcelona finalment s’ha plasmat en la concessió d’una ajuda d’un milió d’euros per a la rehabilitació de teatres de la capital catalana que concedirà directament l’Ajuntament a partir del 2012.

UN MILIÓ D’EUROS PER REHABILITAR TEATRES La notícia de la concessió per part de l’Ajuntament de Barcelona d’un milió d’euros el 2012 per rehabilitar teatres i auditoris de les entitats culturals sense ànim de lucre de Barcelona és una petita victòria per a la Federació d’Ateneus de Catalunya. Des de la FAC s’ha lluitat per intentar recuperar el Pla Ateneus, una ajuda concedida per la Generalitat per tal de rehabilitar ateneus que només es va convocar en una ocasió. Per aquest motiu el 2011 la FAC va presentar una proposta a l’Ajuntament de Barcelona el qual la va fer arribar al Consorci de Teatres de Barcelona, organisme encarregat de rehabilitar teatres professionals. La proposta consistia en ampliar als teatres d’entitats sense ànim de lucre la seva ajuda. La negativa va arribar procedent del Ministerio de Cultura, membre, conjuntament amb l’Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat, del Consorci de Teatres. Independentment del Consorci, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit obrir aquesta línia d’ajuts per, tal com va explicar Jaume Ciurana, «ajudar els teatres, ateneus, orfeons, centres cívics i espais d’assaig de barri sense ànim de lucre a posar al dia les seves instal·lacions». Es fa una clara aposta per mantenir i dinamitzar aquest ampli sector de teatres i auditoris d’entitats culturals de Barcelona. Des de la Federació es continuen mantenint nombroses reunions amb ajuntaments, diputacions i el mateix Departament de Cultura, per intentar aconseguir finançament per arribar als teatres de les entitats d’arreu de Catalunya.

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

23


CONVERGÈNCIA I UNIÓ

La Llei d’Espectacles i la reforma de la Llei de Mecenatge, temes importants en les reunions

més presència als mitjans ja que es considera l’Avui un diari de referència per als Ateneus.

• Àngels Ponsa - portaveu de cultura del grup parlamentari de Convergència i Unió

IDEC I UNIVERSITAT POMPEU FABRA L’objectiu d’aquesta reunió era presentar la Federació al grup parlamentari. Es va parlar sobre el Peccat i es van tractar temes com la necessitat de canviar la llei de mecenatge i resoldre l’obtenció de les llicències d’activitat per a les entitats.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA • Pere Aragonés - secretari de formaciò d’Esquerra i diputat al Parlament de Catalunya

La Federació es va reunir amb ells per renovar l’acord signat l’any 2010 per tal de col·laborar per difondre entre les entitats federades el postgrau en Animació Social i Desenvolupament Comunitari.

AVALIS • Joaquim Silvestre - director d’Operacions de l’empresa Avalis

La reunió serveix per parlar de la llei de mecenatge i la llei d’espectacles.

La Federació es reuneix amb l’empresa Avalis de concessió d’avals per tal d’arribar a algun acord i poder oferir solucions a les entitats federades pel que fa a la seva liquiditat.

ENTITATS I EMPRESES

COOP57

La FAC es va reunir amb algunes federacions per discutir interessos comuns i estratègies futures per treballar en xarxa. • Josep Cruells - president de la Federació de Cors de Clavé

La Federació va establir contactes amb aquesta cooperativa de crèdit per tal de conèixer quins serveis ofereixen. És una cooperativa de crèdit que no concedeix avals. Es proposa mantenir una reunió amb els seus responsables

• Josep Rafecas - president de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya

ENS DE COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA

• Montserrat Gual - representant del Moviment Coral Català

DIARI EL PUNT AVUI • Xevi Xirgu - director de El Punt Avui

La Junta Directiva de la FAC es reuneix amb la Junta directiva de l’Ens en una ronda de contactes entre l’Ens i totes les federacions que l’integren.

CÀRITAS CATALUNYA

• Josep Maria Flores - subdirector de El Punt Avui • Carles Sabaté - cap de societat de El Punt Avui

• Rodolf Hortal - responsable de la campanya «Entitats amb Cor» de Càritas Catalunya

• Ramon Roca - director de l’Econòmic • Xavier Pajarés - cap de comercials de El Punt Avui L’objectiu era presentar la Federació d’Ateneus a l’empresa i demanar que els ateneus tinguin

24

La Federació es compromet amb Càritas Catalunya a difondre la campanya «Entitats amb Cor» i es proposa realitzar col·laboracions conjuntes per organitzar accions solidàries amb els ateneus.


VILAWEB • Tais Bastida - coordinadora del projecte de Comunitat de Lectors i Entitats «+VilaWeb» Es manté una reunió amb +Vilaweb, on l’entitat proposa que la Federació d’Ateneus de Catalunya els doni recolzament a través d’una quota de 480 € anuals a canvi d’uns avantatges en comunicació. Es decideix que la Comissió de Comunicació prengui una decisió al respecte.

L’SGAE - SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS • Agnela Domínguez - directora d’Activitats i Comunicació

XARXANET I ENTITATS COORDINADORES DEL PORTAL • Joan Cuevas - coordinador de continguts del portal www.xarxanet.org • Roger Bruch - de la Fundació Pere Tarrés

• Lluís Gómez - delegat territorial Es va plantejar l’elaboració d’un document pràctic per a les entitats on s’expliqués la funció de l’SGAE i quines obligacions tenen les entitats amb ella. Es va decidir fer una xerrada formativa a la seva seu i establir un conveni per facilitar la tasca dels ateneus.

Aquesta reunió entre les diferents entitats que coordinen Xarxanet i els seus responsables va servir per fer una valoració del funcionament del portal i parlar dels reptes de futur. Enguany el disseny de la pàgina s’ha renovat amb gran satisfacció per part tant dels usuaris com dels coordinadors.

Lluís Gómez, Delegat Territorial de l’SGAE

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ

25


VALOR AFEGIT A. SERVEIS Ajudar les entitats federades en la gestió diària, aquest és un dels principals objectius de la Federació d’Ateneus de Catalunya. Per aquest motiu s’han anat ampliant els serveis oferts des de la FAC, s’han diversificat els recursos i s’han signat nous convenis en funció dels requeriments dels ateneus federats. També s’han realitzat jornades de formació adaptades a les necessitats i inquietuds dels federats i s’han ampliat els avantatges culturals als quals es poden optar.

26

SERVEIS FAC: ARA MÉS FÀCIL La Federació ha ampliat durant l’any el nombre de serveis que ofereix als federats i per tal de fer-los més accessibles els ha agrupat en 9 categories. Per tal de donar a conèixer aquesta reestructuració a l’octubre es va editar un díptic informatiu: «Serveis FAC: ara més fàcil». Cal tenir en compte que aquests serveis es basen en una assessoria i un guiatge gratuïts per a les entitats federades amb l’objectiu de donar un suport continuat. Aquests serveis també inclouen la possibilitat d’una gestió integral, això sí, amb preus especials i descomptes específics.


SERVEI D’ASSEGURANCES Assessorament gratuït sobre dels dubtes de la contracció d’assegurances o l’ampliació de cobertures. Inclou la visita i avaluació de les instal·lacions amb la realització d’un informe tècnic d’avaluació de les pòlisses i propostes de millora. S’ofereixen preus i condicions exclusives en la gestió d’assegurances i pòlisses.

SERVEI JURÍDIC Assessorament gratuït en matèria jurídica a les entitats federades per facilitar el compliment de la normativa legal vigent. S’editen informes jurídics d’interès general per entendre conceptes concrets de la legislació que afecten directament les entitats. S’ofereixen preus especials per a entitats alhora de gestionar temes més complexos.

SERVEI DE COMUNICACIÓ Assessorament gratuït per millorar la comunicació interna i externa de cada entitat i de consultes específiques. S’ofereixen preus especials per la gestió d’accions concretes en comunicació.

SERVEI DE FORMACIÓ Es desenvolupa un programa regular de Jornades de Formació dirigides a directius i responsables de les entitats i associacions socioculturals de Catalunya, en funció de les demandes, reptes i dificultats de les entitats federades.

SERVEI COMPTABLE I FISCAL Assessorament gratuït especialitzat en temes comptables, fiscals i laborals.

SERVEI DE MATERIAL Oferim de forma gratuïta material per a la realització d’esdeveniments: projector, pantalla i equip de so. S’ofereix la possibilitat d’imprimir els Carnets de Socis des de la Federació a preus especials.

SERVEI LINGÜÍSTIC Correcció de textos breus (cartes, díptics, cartells,...) de forma gratuïta. S’ofereixen preus especials per a correccions més complexes i per a traduccions.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Assessoria gratuïta en matèria laboral i de gestió d’entrada al programa de Treballs en Benefici de la Comunitat, voluntariats i convenis de pràctiques amb estudiants.

SERVEI DE SUBVENCIONS Es manté una comunicació constant amb les entitats federades sobre les noves convocatòries de subvencions i ajuts. La Federació ofereix un servei de gestió integral de la sol·licitud.

VALOR AFEGIT

27


SERVEIS FAC: ARA MÉS A PROP

• Guiametans per l’Ateneu de Guiamets • Ateneu Josep Taverna d’Alforja • Societat El Casino Cultural i Recreatiu de Constantí

PROVEÏDORS DE SERVEIS EXTERNS

Conscients de les dificultats de moltes entitats per desplaçar-se a la seu de Barcelona per fer ús dels serveis presencials que oferim, enguany s’ha dut a terme una descentralització puntual dels serveis. Amb el concepte de «Serveis FAC: ara més a prop» hem traslladat els nostres assessors jurídic, d’assegurances i comptable i fiscal, a Alforja (Baix Camp) per permetre a les entitats de la zona fer us d’aquests serveis. En aquesta ocasió van participar tres entitats que van fer ús de les tres assessories.

Assessorament Comptable, Laboral i Fiscal

28

Cada any la Federació amplia el nombre de convenis amb empreses externes per tal de donar el major nombre d’avantatges a les entitats federades. Durant el 2011 s’han signat els següents convenis: BLB CORREDURÍA DE SEGUROS, és una empresa que ofereix serveis d’assegurances amb condicions molt favorables per a col·lectius d’empreses, associacions i federacions. Ofereix preus especials per a entitats federades.


DIVERTALIA, és una empresa dedicada a la programació i organització d’activitats didàctiques, culturals i de lleure. Ofereix descomptes d’un 3% a un 10% per a federats

ECA . GRUP BUREAU VERITAS, està especialitzada en la inspecció, anàlisi, auditories i certificació de productes, infraestructures i sistemes de gestió. Ofereix descomptes del 15% per federats.

ENS DE COMUNICACIÓ, ofereix publicar a la seva agenda cultural les activitats i esdeveniments de les entitats federades.

EVASIÓ SALOU VIATGES, organitzen viatges i serveis turístics a les entitats federades i un 2% de descompte a tots els viatges i estades del seu catàleg.

INSPROTEC PENEDÈS SL, empresa especialista en instal·lacions elèctriques industrials.

PRODOMOTIK, ofereix solucions energètiques per tenir unes instal·lacions el més eficients possibles a través d’un sistema que permet conèixer en detall el consum. Ofereix descomptes del 15% per afederats.

37

convenis signats el 2011

ROSER NADAL / CARLES VIVES, són artesans de peces commemoratives i guardons. Ofereixen descomptes del 10% per a federats.

STRONG, són especialistes en el terreny tècnic i arquitectònic en reformes d’escenari, caixa escènica, platea, cabina de control, zones tècniques, etc., adaptant-les a la normativa vigent. Ofereixen descomptes entre un 20% i un 25% per a federats.

VODAFONE, ofereix assessorament en telefonia mòbil i fixa i descomptes del 10% en les factures, tant si tenen el servei contractat com si es contracta de nou.

ISSAM SERVEIS TURÍSTICS SL, és una empresa de serveis turístics amb 20 anys d’experiència. Ofereix descomptes del 3,5% al 8,5% per a federats

PLANNING GENERAL D’ESPECTACLES, és un grup especialitzat en l’organització d’esdeveniments, festes majors, obres de teatre, etc. Ofereix preus especials per a entitats federades.

VALOR AFEGIT

29


ÚS DELS SERVEIS DE LA FAC En total, el 2011 la Federació ha respost a 365 demandes de serveis per part de 113 entitats. Aquests serveis sol·licitats inclouen no només les assessories gratuïtes i els serveis que ofereix directament la Federació, sinó també els serveis que les empreses proveïdores externes han prestat als federats. Les peticions de serveis han augmentat considerablement ja que l’any 2010 es van fer 237 peticions de serveis per part de 92 entitats. Les sol·licituds més freqüents durant aquest any corresponen a requeriment jurídics, amb 109 demandes en total. Els requeriments més

sol·licitats corresponen en 57 dels casos a consultes i modificacions d’estatuts, en 19 casos sobre la Llei de Protecció de Dades, en 6 ocasions a la contractació del bar i en 3 casos a la llicència d’activitats. L’altre servei amb més sol·licituds ha estat el d’Assegurances amb 52 peticions, seguit de Recursos Humans amb 27, dels quals 14 han estat peticions de Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC). Els temes de gestoria Comptable, Fiscal i laboral s’han fet 23 peticions, en Subvencions i ajuts també 23 peticions i el servei de material 18 sol·licituds, de les quals 17 corresponen al servei de Carnets de Socis.

Serveis prestats 2010- 2011

Serveis més sol·licitats 2010- 2011

30


TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

PROPOSTES CULTURALS I ARTÍSTIQUES

La Federació d’Ateneus i el Departament de Justícia van signar un conveni el 2009 per tal que les persones que han de dur a terme treballs en benefici de la comunitat els puguin realitzar a qualsevol entitat federada.

A través del butlletí electrònic i del llocweb de la Federació, es donen a conèixer ofertes culturals i artístiques a preus especials per a les entitats federades. Durant aquest any s’ha fet difusió de les següents propostes:

Enguany 14 entitats han demanat aquest servei, i en total s’han tramitat 87 TBC. En total aquestes persones han estat treballant als ateneus 9.733 hores que equivalen a un estalvi econòmic per les entitats de 116.800,00 € aproximadament.

Calendari de Pagesos Exposició itinerant «Calendari dels pagesos: 150 anys de la primera edició del Calendari dels Pagesos» L’invisible Titelles

Respecte a l’any anterior ha augmentat en 17 el nombre de penats que han demanat les entitats, mentre que els ateneus sol·licitants han passat de 13 a 14.

Titelles per nens: La veritable història del rei que tenia el nas vermell Titelles per a adults: Petits Fours

Save the children

Exposicions sobre vulneració dels drets dels infants

El Camí

Participació en l’elaboració d’aquesta guia de senderisme cultural

Mag Edgard

Espectacles de màgia: «Instants» i «Déjà Vu»

Anna Roca

Diferents espectacles teatrals

idEC

Postgrau de gestió de projectes Formació en comunicació

Professor Karoli

Espectacle de circ «Karoli, l’home roda»

Cop de Rock

Teatre musical

Pulpopop

Música

Projecte Galilei

Cursos teatre a mida

CaixaForum

Visites guiades a exposicions

Grup Montgrí Dansa 2 espectacles de dansa Comparativa de nombre de TBC el 2010 -2011

VALOR AFEGIT

31


B. FORMACIÓ La formació és un dels pilars que la Federació ha volgut potenciar durant aquest 2011. En total s’han organitzat 4 sessions de formació distribuïdes en 3 jornades.

JORNADA FORMATIVA DE SERVEIS

JORNADA FORMATIVA SOBRE LA LLEI D’ESPECTACLES, ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ I EL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ

Realitzada: 26 de febrer de 2011 Lloc:

Els Catòlics - Olot

Participació: 34 entitats federades 66 persones inscrites.

Realitzada: 28 de maig de 2011 Lloc:

L’objectiu d’aquesta formació era presentar els nous serveis de la Federació i explicar als federats com adaptar les entitats a les noves lleis per complir les normatives vigents.

32

Castell de Montjuic - Barcelona

Participació: 32 entitats federades 39 persones inscrites

En aquesta jornada de formació es van abordar dos àmbits normatius que afecten directament


els ateneus: el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Aquesta jornada va servir a les entitats per conèixer quines són les llicències a les quals han d’ajustar-se per tal de complir la normativa quant a les instal·lacions de baixa tensió. I conèixer també les implicacions del nou reglament d’espectacles i en què consisteixen els plans d’autoprotecció de les activitats, és a dir els elements de seguretat actius per fer front a possibles emergències.

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES ASSOCIATIVES

Amb aquest taller formatiu es van donar eines i informació als ateneus participants sobre el funcionament de la Societat General d’Autors i Editors, com interactuar amb ella i quines implicacions té la Llei de Propietat intel·lectual. Va resultar ser un taller molt participatiu ja que les entitats van poder resoldre els seus dubtes en primera persona.

LA VEU DE LES ENTITATS Realitzada el 22 d’octubre de 2011 Lloc:

Ateneu Barcelonès - Barcelona

Participació: 22 entitats federades 33 persones inscrites

L’objectiu era presentar propostes de bones pràctiques associatives entorn a l’estalvi energètic, l’obertura de les entitats a l’exterior, amb exemples de bona gestió, i la innovació a l’hora d’aconseguir nous finançaments. Aquesta jornada va comptar amb la presència de les pròpies entitats que exposaren els seus casos pràctics.

TALLER INFORMATIU: DRETS D’AUTOR Realitzada: 22 d’octubre de 2011 Lloc:

Societat General d’Autors i Editors a Catalunya - Barcelona

Participació:22 entitats federades 33 persones inscrites

Les formacions han d’anar adreçades a resoldre els dubtes i necessitats de les entitats federades. Per aquest motiu en cada formació la Federació demana omplir als participants una enquesta de satisfacció per conèixer si la sessió formativa ha estat útil i ha estat a l’alçada de les expectatives. Una de les peticions que es fa a les entitats és que facin arribar a la FAC propostes temàtiques per ser tractades en futures jornades de formació. D’aquesta manera es tenen en compte aquestes peticions o suggeriments per programar les següents jornades. En les visites a les entitats que des de la Federació es porten a terme per conèixer de primera mà les necessitats del dia a dia de cada una d’elles, també se’ls demana si tenen propostes per realitzar jornades de formació. Aquestes informacions són de gran valor per mantenir les accions de la Federació en sintonia amb les necessitats de les entitats.

VALOR AFEGIT

33


ACTIVITATS I PROJECTES PREMIS ATENEUS La vint-i-dosena edició dels Premis Ateneus i la quarta entrega del Premi «Jove, proposa! Fes teu l’ateneu!» van tenir lloc el dia 21 de desembre a l’Auditori del CaixaForum de Barcelona i va estar presentat per Mar Solà. La taula presidencial va estar integrada pel tinent d’alcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, l’il·lustríssim Sr. Jaume Ciurana; el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, l’il·lustríssim Sr. Ferran Civil; el director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya, el Sr Lluís Puig; i el president de la Federació d’Ateneus, el Sr Salvador Casals.

34

També hi van assistir els ex presidents de la FAC: Francesc Puertas, Francesc Melià, Albert Pinyol i Pere-Joan Pujol, als quals se’ls va lliurar, en el transcurs d’un sopar posterior al lliurament dels premis, la insignia d’or de la FAC com a reconeixement a la tasca desenvolupada al capdavant de la Federació. Aquests premis són una de les convocatòries de l’associacionisme català amb més prestigi, a la qual hi van assistir més de 250 persones, entre representants de l’administració pública, personalitats del món cultural català i entitats associades a la Federació d’Ateneus de Catalunya. Durant l’acte van donar-se a conèixer les candidatures guanyadores per a cadascuna de les categories obertes a concurs.


També es va conèixer la candidatura guanyadora de la 4a edició del concurs «Jove, proposa. Fes teu l’ateneu», que té l’objectiu de fomentar la participació de joves entre 16 i 30 anys a les entitats que formen part de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

34

2009

26

2010

26 60 15 41 41

2011

0

5

Federats

11 52

No Federats

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Candidatures dels Premis Ateneus

Enguany es van constituir 7 modalitats de premis diferents, quatre per entitats federades i tres obertes al món associatiu:

EL JURAT

Per entitats federades: • Premi als mitjans de comunicació d’associacions culturals de Catalunya

Premis Ateneus 2011 • Eva Piquer, periodista cultural i escriptora,

• Premi a la creativitat en arts escèniques • Premi a la creativitat en música • Premi a al creativitat en cultura popular i tradicional Obertes: • Premi a la innovació • Premi a l’activitat sociocultural • Premi «Jove, proposa! Fes teu l’ateneu!»

Els membres del jurat són persones externes a la Federació amb trajectòria en l’àmbit associatiu i cultural.

• Anna Pruneda, ex membre de la Junta del Círcol Catòlic de Badalona i de la FAC • Edgard Mauri, professional de la màgia amb el nom de Mag Edgard. Premi «Jove, proposa! Fes teu l’ateneu!» • Pau Gonzàlez, president del Consell de Joventut de Barcelona • Oriol Martín, coordinador territorial de Barcelona de la Direcció General de Joventut • Xavier Claveguera, representant del grup de joves guanyador de l’edició 2010 del Centre Sant Pere Apòstol.

(d’esquerra a dreta) Ferran Civil, Jaume Ciurana, Salvador Casals i Lluís Puig

ACTIVITATS I PROJECTES

35


CANDIDATURES GUANYADORES DELS PREMIS ATENEUS 2011 PREMI ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ D’ASSOCIACIONS CULTURALS DE CATALUNYA QUE AFAVOREIXIN I DIFONGUIN L’ACTIVITAT ASSOCIATIVA 1r. Revista L’Empremta del Centre, del Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona. 2n. Accions comunicatives de l’Aliança Temporada 2010, de l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt.

Guanyadors dels Premis Ateneus 2011 amb els components de la taula presidencial

36

PREMI A LA CREATIVITAT EN MÚSICA

PREMI A L’ACTIVITAT SOCIOCULTURAL

1r. Vespres de Jazz, dels Lluïsos d’Horta de Barcelona.

1r. Festa remença, de l’Ateneu de la Vall de Llémena de Cartellà-Sant Gregori.

2n. Aquarela do Brasil, del Cor Vivace del Cercle de Gràcia de Barcelona. 3r. 45è aniversari de la coral infantil El Virolet, dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona.

PREMI A LA CREATIVITAT EN CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

3r. El web de l’Associació Cultural Plataforma Odèon (ACPO), de l’Associació Cultural Plataforma Odèon de Canet de Mar.

1r. Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics, d’Adifolk de Barcelona.

PREMI A LA CREATIVITAT EN ARTS ESCÈNIQUES

3r. Orfefoc, de l’Orfeó Martinenc de Barcelona.

1r. Delicadeses, Art de Tros, de l’Ateneu Popular Garriguenc de Les Borges Blanques.

PREMI A LA INNOVACIÓ

2n. Automàtics, de Javier Daulte, del Centre Moral i Cultural de Poblenou de Barcelona.

2n. Espectacle dels 25 anys del Grup de Diables BAT, de Tàrrega.

3r. Dona i cadira, presentada per l’Associació Cultural i Recreativa de Fals.

3r. Diss@ccions: Aprendre, coneixe’ns, fer teatre, del Centre Moral i Cultural de Poblenou de Barcelona.

2n. Els pastorets musicals, del Centre Moral d’Arenys de Munt.

1r. Renovem el teló, del Círcol Catòlic de Badalona.

2n. Diada Castellera d’Estiu, de la Colla Castellera Jove de Barcelona. 3r. Voces y música, de la Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya de Barcelona.

PREMI «JOVE, PROPOSA! FES TEU L’ATENEU!»: 1r. El Centre Catòlic de l’Hospitalet, pel projecte Temporada teatral de «La Patilla», del grup de joves Laboratori Teatral Patates amb Suc. 2n. La Joventut Catòlica de Molins de Rei - La Peni, pel projecte «Baketombins». 3r. Els Lluïsos de Gràcia de Barcelona, pel projecte «Desconnecta».


EL VÍDEO DELS PREMIS ATENEUS Enguany els Premis Ateneus van tenir un format audiovisual innovador i modern. La presentació de l’acte va anar acompanyada d’un vídeo que es va projectar a l’escenari de l’Auditori del CaixaForum. Durant el transcurs del lliurament, l’empresa PUNT TV va enregistrar la gala i va entrevistar les autoritats i els guanyadors. El resultat final és un vídeo de 6 minuts que ens podeu demanar a la FAC per un cost de 10 €. En aquest es recullen els millors moments de la gala i es fa un resum de l’acte amb el testimoni dels seus protagonistes.

AMICS DELS ATENEUS I TURISME ATENEÍSTIC

Per aquest motiu s’està treballant en l’elaboració de paquets turístics a mida de l’usuari que es podran contractar a través del web www.amicsateneus.cat. Aquesta proposta serà una realitat a principis de l’any 2012. Per això, durant aquest any 2011, s’ha treballat en tres direccions: • La realització dels continguts de les visites de turisme ateneístic al barri d’Horta de la ciutat de Barcelona, Caldes de Montbui, Vilafranca del Penedès, Arenys de Munt i Arenys de Mar. • El disseny del web www.amicsateneus.cat per informar i contractar les sortides proposades. • L’inici dels contactes amb altres indrets de l’estat espanyol per implementar, en un futur, el turisme ateneístic a la resta de l’estat. L’objectiu principal és donar difusió a la història i les activitats que es duen a terme des dels ateneus, potenciar el coneixement de les localitats i l’entorn on estan ubicats, incrementar la realització de projectes culturals conjunts entre entitats i treballar per crear un model ateneístic obert, homogeni i organitzat, tot plegat, a través del turisme cultural de qualitat. El repte és multiplicar les capacitats de les entitats culturals a través de les noves tecnologies, ja que no totes elles estan explotant tot el seu potencial.

La Federació d’Ateneus ha creat el concepte d’Amics dels Ateneus, una xarxa social que promocionarà un nou concepte d’oci: el Turisme Ateneístic. Aquest projecte, que va començar l’any 2009 dirigit a membres directius d’entitats federades, ara es fa extensiu a tota la població tant associats com al públic en general. La iniciativa, que es va gestar al 5è Congrés d’Ateneus de Catalunya, vol donar a conèixer la història del territori a través dels ateneus, tant a Catalunya i com a la resta del territori espanyol.

Les visites programades seran creades a mida en funció de les persones, l’edat, l’època de l’any, la zona i les expectatives. Per tal de garantir la total satisfacció dels usuaris en tot moment, un equip tècnic d’especialistes en turisme assistirà i acompanyarà el grup. Els participants visitaran els ateneus actius i els seus espais històrics, presenciaran activitats i espectacles d’aquestes entitats i passejaran de forma lúdica per la memòria col·lectiva de les viles i ciutats.

ACTIVITATS I PROJECTES

37


ESPAI A: LA XARXA D’ARTS ESCÈNIQUES AMATEURS

àmbits del teatre, la coral, l’esbart i la banda. Una unió d’esforços que s’ideà per potenciar i incentivar la creació de nous públics, augmentar l’ús dels espais escènics dels ateneus i oferir nous canals per a l’explotació de les produccions amateurs. Es va dissenyar una programació que començarà el gener de 2012 i comptarà amb 16 ateneus repartits pel territori català i 17 propostes artístiques.

La Federació d’Ateneus és l’encarregada de gestionar l’Espai A, la Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs, un projecte que va néixer abans de l’estiu impulsat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte reuneix quatre federacions del món amateur: el Moviment Coral Català, la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, la Federació Catalana de Societats Musicals i l’Agrupament d’Esbarts Dansaires. La Federació d’Ateneus és el cinquè membre d’aquest grup al qual el CPCPTC va encarregar la gestió. La iniciativa es va concebre amb l’objectiu de crear una programació estable d’arts escèniques arreu de Catalunya, per tal de posar a l’abast dels associats dels diferents ateneus i del seu entorn, produccions de qualitat dins els

Reunió de coordinació de l’Espai A

38

Els ateneus es van escollir segons una valoració de caràcter territorial i en funció de l’equipament tècnic que posseïa cada un: • Arenys de Munt: Centre Moral • Barcelona: Casal Catòlic de Sant Andreu • Barcelona: Teatre de Sarrià • Caldes de Montbui: Casino de Caldes • Esplugues de Llobregat: L’Avenç • Fals: Associació Cultural i Recreativa • Figueres: La Cate • Flix: La Unió Social • Montcada i Reixac: La Unió de Mas Rampinyo • Olot: Centre Cultural Els Catòlics


• Palafrugell: Centre Fraternal • Reus: Sala Auditori Santa Llúcia • Sant Just Desvern: Ateneu • Sant Andreu de la Barca: Societat El Casino • Terrassa: Casal de Sant Pere • Vilafranca del Penedès: Teatre Casal Els grups escollits per participar en el projecte van ser triats per una comissió artística: • Banda Fira de la Mediterrània a Manresa

- Cerdanyola del Vallès: Gershwin, Swing & Latin Jazz de Cerdanyola del Vallès - Mollet del Vallès: Viatge Musical, de la Banda Joves Músics - Alcanar: El Concert, de l’Agrupació Musical Canareva

El projecte s’ha programat de gener a maig i es preveu una assistència de públic a les sales del 40% de la seva capacitat.

- Tarragona: Els Colors de la Banda, de la Banda Unió Musical

L’Espai A va assistir a la Fira de la Mediterrània de Manresa

• Coral - Barcelona: Actea Canta Jazz, d’Actea - Barcelona: Roda el món i torna al Born, del Cord de Cambra Fòrum Vocal

DINAMITZADORS CULTURALS

- Matadepera: 13 Cançons d’aquí a la vora, del Cor de Noies de Matadepera - Vic: 40 anys amb cançons, de la Coral Canigó • Esbart - Barcelona: Síntesi, de l’Esbart Ciutat Comtal - Barcelona: Pyrene, de l’Esbart Sant Martí - Gelida: Les nostres danses, de l’Esbart Rocasagna - Les Preses: El Comte Arnau, de l’Esbart Marboleny • Teatre - Barcelona: El Club de la Corbata, de Teatre Gespa - Calafell: L’Auditor, de la K-Mama - Manresa: Un matrimoni de Boston, del Casal Familiar i Recreatiu - Mataró: El Mikado, de la Sala Cabanyes - Súria: T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré!, del Foment Cultural

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha desenvolupat durant el darrer trimestre del 2011 el projecte de Dinamitzadors Culturals, per tal de facilitar la millora de les entitats, tant en aspectes bàsics –com posar al dia la seva gestió interna–, com en altres més complexos -com poden ser el foment de la participació, la relació amb el territori i el foment del treball en xarxa, entre molts altres. En uns moments on la realitat ha canviat ràpidament, les entitats tenen la necessitat de renovar-se, adaptant-se al ritme frenètic de la societat i aprendre a utilitzar amb més eficàcia els recursos de què disposen i dinamitzar noves formes de gestió i relació. En aquesta fase pilot s’ha comptat amb la participació de tres entitats federades de la ciutat de Barcelona: el Casal Catòlic de Sant Andreu, el Cercle Catòlic de Gràcia i el Centre Moral i Cultural del Poblenou.

ACTIVITATS I PROJECTES

39


Objectius generals del projecte: • Promoure l’arrelament dels socis i l’obertura de l’entitat al territori, • Facilitar espais de trobada per fomentar la relació entre els ateneus amb col·lectius, perfils i interessos diversos, • Promoure la participació com a procés pedagògic per estimular l’autoorganització i l’autonomia,

L’EXPERIÈNCIA DE LES ENTITATS: CARME CANET, CENTRE MORAL DEL POBLENOU «La proposta és engrescadora, consisteix en posar en comú iniciatives de manera compartida per promoure nous projectes que ens ajudin a millorar i innovar.»

• Aportar eines que facilitin la gestió de l’entitat i de les activitats que s’hi porten a terme • Facilitar recursos generals per al desenvolupament de Projectes associatius comuns.

• Anàlisi i revisió conjunta de la gestió interna de cadascuna de les entitats

«Mitjançant el projecte s’han generat debats per fer una anàlisi global de com veiem l’entitat en un futur. Ha servit per revitalitzar els socis més actius de l’entitat i ara cal seguir aprofitant aquest fet.»

• Avaluació i programació d’activitats innovadores, en funció de l’anàlisi de les temàtiques més demanades i d’aquelles que van apareixent a partir de les necessitats de l’entorn.

MERITXELL TORT, CERCLE CATÒLIC DE GRÀCIA

S’ha treballat en dos nivells d’actuació:

En aquest context, amb el suport del tècnic dinamitzador de la Federació, s’han potenciat valors com la comunicació, la transparència, l’eficiència en la gestió, el treball en xarxa i la proximitat, i s’ha facilitat a les entitats participants diverses formes de canalitzar i gestionar de manera eficient i significativa les dinàmiques internes. El projecte s’ha estructurat de forma individualitzada, amb un calendari de reunions entre les persones responsables de les entitats participants i el tècnic dinamitzador. Cal destacar algunes de les iniciatives que ja s’han dut a terme: participació en debats territorials de membres de les juntes directives, integració a xarxes d’activitats temàtiques, creació de grups d’activitats entre entitats, foment de tècniques professionalitzades de gestió, entre altres.

40

PEP PARDOS, CASAL CATÒLIC DE SANT ANDREU

«Ens ha servit per agafar recursos i poder portar a terme noves dinàmiques. S’ha començat una bona feina, i esperem que puguem continuar-nos enriquint, mútuament, entre tots els ateneus.»

TAULES RODONES I PONÈNCIES POSTGRAU D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL DE LA UPF La Universitat Pompeu Fabra va convidar a la Federació a participar com a ponent en el Postgrau d’Animació Sociocultural on va assistir el president de la FAC, Salvador Casals. En aques-


ta ocasió es va parlar dels ateneus com a exemples de dinamització cultural i va permetre acostar els universitaris a la realitat dels Ateneus, posant de manifest la transversalitat amb la que es treballa.

TAULA RODONA A LA UNIÓ VILANOVINA En motiu del 150 aniversari de la Unió Vilanovina de Vilanova i la Geltrú la Federació d’Ateneus va ser convidada a participar en la Taula Rodona «L’associacionisme cultural motor de represa cultural de la ciutat». En aquest acte, en què es van convocar representants del món associatiu i cultural, hi va intervenir el president de la Federació, Salvador Casals. En aquesta trobada es va parlar de la força de l’associacionisme cultural que des de fa més de 150 anys resisteix i perdura, de la seva perseverança i capacitat d’adaptació, però també de la necessitat de ser àgils, eficients, de treballar en xarxa i innovar des de la tradició. Necessitats bàsiques per continuar construint ciutats des dels ateneus i les entitats culturals. L’acte va servir per tancar les activitats programades amb motiu de l’aniversari d’aquesta entitat, que, tot i no estar federada, va voler comptar amb la participació de la FAC.

EXPOSICIÓ I LLIBRE SOBRE L’ATENEISME El projecte per crear una exposició itinerant sobre els ateneus s’ha perfilat durant aquest 2011. L’objectiu és que sigui itinerant i que s’inauguri a finals del 2012. Durant aquest any s’han mantingut nombroses reunions amb les Diputacions i amb el Museu d’Història de Catalunya. Els acords arribats són: • El canvi de nom de l’exposició que passarà a anomenar-se: «Catalunya, terra d’ateneus». • El cost de l’exposició rondarà els 40.000 €. • Les dates reservades són entre desembre de 2012 i febrer de 2013. • El Museu aportarà el material audiovisual, la il·luminació, les vitrines i la pintura de la paret. • Les diputacions amb què la Federació s’ha reunit (Girona, Lleida i Barcelona) es comprometen a cedir espais on mostrar l’exposició. Fa uns anys la Federació va editar un llibre sobre la història dels ateneus. Amb els anys s’ha vist la necessitat d’actualitzar aquesta publicació i per tant, s’ha cregut convenient editar un nou llibre. El cost d’aquest projecte és de 15.000 € i està previst que surti a la llum el 2012.

ACTIVITATS I PROJECTES

41


COMUNICACIÓ La Federació d’Ateneus ha fet enguany una aposta per la comunicació amb la incorporació a la plantilla de la FAC d’una periodista. L’objectiu era centralitzar en la Federació totes les tasques de creació de continguts, difusió i comunicació, permetent així desenvolupar íntegrament el pla de comunicació de la FAC. Un pas molt important ha estat el canvi en la imatge corporativa de la Federació. Ara el color identificatiu és el taronja i seguint aquest criteri s’han unificat totes les publicacions i elements de comunicació.

Nou logotip de la FAC

42

COMUNICACIÓ INTERNA Les eines bàsiques de comunicació interna de la Federació són el butlletí electrònic per a directius i l’InfoFAC.

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC Durant el 2011 s’han enviat 24 butlletins electrònics per a directius de les entitats federades amb una periodicitat quinzenal que


en alguns casos ha variat en funció de la importància de les informacions a comunicar. Aquest és el canal d’informació sobre terminis de subvencions, nous serveis, nous convenis, notícies destacades i ofertes culturals per a les entitats federades. Enguany s’ha intentat reduir la llargada de les informacions donant la possibilitat d’ampliar-les al web de la FAC.

TRAMESES POSTALS Durant l’any també s’han fet diferents enviaments postals a les entitats amb les publicacions en paper i altres informacions com el díptic informatiu Serveis FAC: ara més fàcil, les novetats d’alguns convenis, etc.

COMUNICACIÓ EXTERNA INFOFAC PRESÈNCIA ALS MITJANS La imatge d’aquesta publicació trimestral s’ha unificat de manera que ara conserva el color corporatiu i distintiu de la Federació. En aquest 2011 s’han publicat els números: 19, 20, 21 i 22. Durant aquest any s’ha pogut començar a enviar l’InfoFAC en format digital, és per això que tots els directius que ho demanin poden rebre’l directament al seu correu electrònic. S’està treballant perquè aquest suport informatiu arribi a més dirigents de les entitats federades.

El contacte amb els mitjans de comunicació ha continuat sent una prioritat per la Federació per tal d’aconseguir dona visibilitat als ateneus federats i a les entitats culturals de base associativa en general, a la ciutadania i posar de manifest la tasca que duen a terme i les activitats que desenvolupen. S’han enviat des de la FAC les notes de premsa referents a l’elecció de Salvador Casals com a nou president de la Federació, a la convocatòria i lliurament dels Premis Ateneus 2011, a les

COMUNICACIÓ

43


activitats on ha participat la Federació, a la publicació de la revista Ateneus i a les trobades d’entitats. L’ENS de Comunicació Associativa ha donat suport a la tasca de difusió d’activitats i enviament de notes de premsa.

WEB FAC Dades del web durant el 2011: • Ha tingut un total de 18.402 visites • S’han publicat 428 esdeveniments a l’agenda. • S’han publicat 304 notícies.

PREMSA Al recull de premsa s’han registrat 107 notícies a mitjans nacionals, comarcals i locals que feien referència a entitats federades o a la Federació.

La Federació ha estat treballant aquest any 2011 en un canvi de portal web. L’objectiu d’aquest canvi és oferir una millor informació a les entitats federades i a la vegada arribar a més públic del món associatiu.

Destaquen els articles següents:

El nou portal web permetrà:

• «Ateneus, la iniciativa d’un poble de cultura», El Punt Avui, 3 de juliol.

• Millorar la comunicació amb els federats

• «Cent anys després», El Punt Avui, 29 de juliol. • «Els ateneus formaran un circuit amateur», Ara, 3 de novembre. • «Espai A, de cultura popular», El Punt Avui, 3 de novembre.

• Facilitar l’accés a la informació • Fer més visibles els serveis, els convenis i els avantatges als que els federats tenen accés • Aconseguir més visites al portal • Arribar a més públic a través d’una web atractiva i intuïtiva • Major interacció amb els visitants

RÀDIO En motiu dels Premis Ateneus se’n van fer ressò diferents ràdios: • Els informatius nit de Catalunya Ràdio • El programa Mans de Catalunya Ràdio • La Primera Pedra de RAC 1 • Ràdio Granollers • Ràdio Arenys

TELEVISIÓ Els temes estrella que han aparegut a les televisions han estat l’Espai A i els Premis Ateneus. En aquest cas ha estat TV3 i la Xarxa de Televisions Locals les que se’n van fer ressò.

44


XARXANET

XARXES SOCIALS

El portal Xarxanet.org és la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya que des del 2003 ha posat en marxa el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest portal és donar el protagonisme a les entitats ja que aquestes són les gestores i promotores dels diferents portals aportant una informació d’actualitat i de qualitat i establint mecanismes de relació i interacció entre el món associatiu i la ciutadania. La Federació d’Ateneus de Catalunya és l’encarregada de gestionar l’àmbit comunitari del portal.

El Facebook de la Federació ha sumat enguany més de 800 amics.

L’àmbit comunitari dóna difusió a les notícies i activitats que porten a terme les entitats veïnals, culturals, educatives en l’àmbit del lleure i social, a més de totes aquelles que treballen de forma compromesa pel bé col·lectiu.

REVISTA ATENEUS Durant l’any s’han editat el número 4 i el número 5 de la revista Ateneus amb una tirada de 1.500 exemplars. La revista ha unificat el seu color de disseny adaptant-se al taronja corporatiu i ha ampliat seccions introduint el «Terra d’ateneus» una secció que recorre diferents zones de Catalunya explicant la seva història a través dels ateneus que les conformen. Una altra nova secció és «Cartografia Teatral», que ens porta a conèixer la realitat i la transformació dels teatres de Catalunya.

COMUNICACIÓ

45


FINANÇAMENT

La Federació ha tingut un tancament en positiu del balanç de l’any 2011 amb 4.140,42 € de beneficis. L’Assemblea Ordinària va aprovar un pressupost de 222.350,00 € d’ingressos i 219.150,00 € de despeses. Finalment el 2011 s’ha tancat amb uns ingressos totals de 289.687,14 € i unes despeses de 285.546,72 €.

46


Ingressos 2011

Despeses 2011

Comparativa 2009-2011

FINANÇAMENT

47


COL·LABORADORS DE LA FEDERACIÓ PERSONES QUE HAN COL·LABORAT AMB LA FAC • Xavier Pujadas i Martí, professor d’Història de l’Esport a la Universitat Ramon Llull

• Josep Maria Miró, àrbitre internacional de tennis de taula

• Genís Roca, director de Roca Salvatella

• Anna Pruneda, jurat als Premis Ateneus 2011

• Xavier Capdevila, professor de Periodisme de la Universitat Ramon Llull

• Edgar Mauri, jurat als Premis Ateneus 2011 • Eva Piqué, jurat als Premis Ateneus 2011

• Joan Reig, bateria dels Pets • Ivan Alcázar Serrat, arquitecte membre de l’Observatori d’Espais Escènics (OEE) i de l’Observatori de Teatres en Risc: www.theatresatrisck.org • Rosa Oliver, cap de comunicació del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat • Joan Fa, president de la Federació Catalana de Basquetbol

48

• Pau Gonzàlez, jurat al Premi «Jove, proposa! Fes teu l’ateneu!» • Oriol Martín, jurat al Premi «Jove, proposa! Fes teu l’ateneu!» • Xavier Claveguera, jurat al Premi «Jove, proposa! Fes teu l’ateneu!» • Jose Manuel Castro, Treballs en Benefici de la Comunitat • Javier Vega, Treballs en Benefici de la Comunitat


EMPRESES I ENTITATS

ARQUITECTES S.L

PLATÓ OBERT DE PRODUCCIONS SL

TONI GALITÓ

ADMINISTRACIONS

COL·LABORADORS DE LA FEDERACIÓ

49


ENTITATS FEDERADES ENTITAT

POBLACIÓ

Alt Empordà Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca Casino Menestral Figuerenc . . . . . . . . . . . Patronat de la Catequística . . . . . . . . . . . . Societat Coral Erato . . . . . . . . . . . . . . . . . Societat l’Amistat . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

.La Jonquera .Figueres .Figueres .Figueres .Cadaqués

Alt Penedès Associació Casal Torrellenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Ordalenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casal Societat d’Esbarjo, Esports i Cultura, La Principal Casino Unió Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Cultural i Recreatiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

.Torrelles de Foix .Lavern .Sant Sadurní d’Anoia .Ordal .Vilafranca del Penedès .Vilafranca del Penedès .Sant Pau d’Ordal .Olesa de Bonesvalls .Cantallops-Avinyonet del Penedès


Centre Cultural i Recreatiu . . . . . . . . . . Centre Cultural i Recreatiu La Parra . . . Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia Societat Cultural Hortonenca . . . . . . . . Societat Cultural i Recreativa El Centre . Societat Cultural La Munienca . . . . . . . Societat La Torre de les Gunyoles . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

.Sant Pere de Riudebitlles .Avinyonet del Penedès .Santa Margarida i els Monjos .Sant Llorenç d’Hortons .Sant Martí Sarroca .Castellví de la Marca .Les Gunyoles d’Avinyonet

Associació Cultural Recreativa Unió Calafina Ateneu Cultural i Recreatiu . . . . . . . . . . . . Ateneu Igualadí de la Classe Obrera . . . . . . Casal Català . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Societat El Foment . . . . . . . . . . . . . . . . . . Societat Recreativa Begudenca . . . . . . . . . . Societat Recreativa i Cultural L’Alzinar . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

.Calaf .Santa Margarida de Montbui .Igualada .Hostalets de Pierola .Piera .La Beguda Alta .Masquefa

Anoia

Bages Associació Cultural i Recreativa . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fals Ateneu Català . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sallent

Baix Camp Ateneu Cultural Josep Taverna . . . . . . . Centre d’Amics de Reus . . . . . . . . . . . . Centre de Lectura de Reus . . . . . . . . . . Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.Alforja .Reus .Reus .Reus

Baix Empordà Centre Fraternal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palafrugell Centre L’Avenir Fanalenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Platja d’Aro

Baix Llobregat Ateneu de Sant Just Desvern . . . . . . Ateneu Familiar . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Familiar . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Santfeliuenc . . . . . . . . . . . . . Ateneu Torrellenc . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Unió . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Catòlic . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Cultural . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Cultural i Recreatiu El Progrés Foment Cultural i Artístic . . . . . . . . . Joventut Catòlica . . . . . . . . . . . . . . . L’Avenç Centre Cultural . . . . . . . . . . Patronat Cultural i Recreatiu . . . . . . Patronat de la Passió . . . . . . . . . . . . Societat Aliança Palmarenca . . . . . . Societat Coral Diadema Corberenca . . Societat Coral La Unió . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

.Sant Just Desvern .Sant Vicenç dels Horts .Sant Boi de Llobregat .Sant Feliu de Llobregat .Torrelles de Llobregat .Santa Coloma de Cervelló - Colònia Güell .Sant Vicenç dels Horts .Sant Esteve Sesrovires .Martorell .Molins de Rei .Molins de Rei .Esplugues de Llobregat .Cornellà de Llobregat .Esparreguera .La Palma de Cervelló .Corbera .Cornellà de Llobregat

ENTITATS FEDERADES

51


Societat Societat Societat Societat

Cultural La Vicentina El Casino . . . . . . . . Recreativa . . . . . . . Sant Telm . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.Sant Vicenç dels Horts .Sant Andreu de la Barca .Santa Coloma de Cervelló .Corbera de Llobregat

El Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca . . . Societat Cultural i Recreativa El Casal . . . . . Societat Cultural i Recreativa La Cumprativa Societat Cultural i Recreativa . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

.Llorenç del Penedès .La Bisbal del Penedès .Bellvei .Llorenç del Penedès .Sant Jaume dels Domenys

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.Barcelona .Barcelona .Barcelona .Sant Adrià del Besós .Barcelona .L’Hospitalet de Llobregat .L’Hospitalet de Llobregat .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Barcelona .L’Hospitalet de Llobregat .Barcelona .L’Hospitalet de Llobregat .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Badalona .Badalona .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Barcelona .Badalona .Barcelona

Baix Penedès

Barcelonès Agrupació Congrés . . . . . . . . . . . . . . . Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona Associació per a la Difusió del Folklore Ateneu Adrianenc . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Barcelonès . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Cultural Catalònia . . . . . . . . . . Ateneu de Cultura Popular . . . . . . . . . Ateneu del Clot . . . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Enciclopèdic Popular . . . . . . . Ateneu Hortenc . . . . . . . . . . . . . . . . . Casal Catòlic de Sant Andreu . . . . . . . Casino del Centre . . . . . . . . . . . . . . . Casino l’Aliança del Poblenou . . . . . . . Centre Catòlic . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Cultural Els Catalanistes . . . . . Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià . Centre Moral i Cultural del Poblenou . . Centre Moral i Instructiu de Gràcia . . . Centre Sant Pere Apòstol . . . . . . . . . . Cercle Catòlic de Gràcia . . . . . . . . . . . Círcol Catòlic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cor de Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foment Hortenc . . . . . . . . . . . . . . . . . Foment Martinenc . . . . . . . . . . . . . . . Lluïsos de Gràcia . . . . . . . . . . . . . . . . Lluïsos d’Horta . . . . . . . . . . . . . . . . . Orfeó Martinenc . . . . . . . . . . . . . . . . . Reial Cercle Artístic . . . . . . . . . . . . . . Societat Coral l’Espiga de Les Corts . . Societat Cultural l’Oliva . . . . . . . . . . . Ateneu Popular La Flor de Maig . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conca de Barberà Casal Montblanquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Montblanc

52


Garraf Casino Prado Suburense . . . . . . . . . . . Centre Social Ribetà (Els Xulius) . . . . . Societat Cultural i Recreativa L’Aliança Societat Recreativa El Retiro . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.Sitges .Sant Pere de Ribes .Cubelles .Sitges

Garrigues Ateneu Popular Garriguenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Les Borges Blanques

Garrotxa Centre Cultural Els Catòlics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Olot Centre Cultural Les Preses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Les Preses Orfeó Popular Olotí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Olot

Gironès Ateneu de la Vall de Llémena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cartellà Casino Llagosterenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Llagostera Grup Excursionista i Esportiu Gironí . . . . . . . . . . . . . . .Girona

La Segarra Ateneu Cultural de Guissona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Guissona

La Selva Casa del Poble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blanes Cercle Bredenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Breda Club Marina Casinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lloret de Mar

Maresme Associació Cultural Plataforma Odeon . . . . . . . . . . Ateneu Arenyenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Vilassanès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casino del Masnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Cultural i Recreatiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foment Mataroní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Concòrdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Massa Centre de Cultura Vilassarenc . . . . . . . . . Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella Societat Cultural Sant Jaume . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

.Canet de Mar .Arenys de Mar .Vilassar de Mar .El Masnou .Pineda de Mar .Arenys de Munt .Mataró .Cabrils .Vilassar de Dalt .Malgrat de Mar .Premià de Dalt

Montsià Centre Obrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Sènia

Osona Casino de Vic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vic

Pallars Jussà Associació de Cultura Comú de Particulars . . . . . . . . . .La Pobla de Segur Casal Cultural de Tremp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tremp

ENTITATS FEDERADES

53


Pla d’Urgell Centre Cultural i d’Esbarjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ivars d’Urgell

Priorat Ateneu Bisbalenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Bisbal de Falset Guiametans per l’Ateneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Els Guiamets

Ribera d’Ebre La Unió Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flix Societat Cultural i Recreativa l’Obrera . . . . . . . . . . . . . .Móra d’Ebre

Ripollès Cercle Campdevanolenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campdevànol

Segrià Ateneu Popular de Ponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lleida Cercle de Belles Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lleida Sícoris Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lleida

Tarragonès Ateneu de Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tarragona Societat El Casino Cultural i Recreatiu . . . . . . . . . . . . .Constantí

Urgell Ateneu Popular de la Fuliola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Fuliola Ateneu Popular Plana d’Urgell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mollerussa Societat l’Ateneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tàrrega

Vallès Occidental Amics de les Arts i Joventuts Musicals . Associació Benèfica Instructiva. ABI . . . Ateneu Santcugatenc . . . . . . . . . . . . . . Casal Cultural i Recreatiu . . . . . . . . . . . Casal de Sant Pere . . . . . . . . . . . . . . . Centre Cultural El Social . . . . . . . . . . . Centre Cultural Nova Badia . . . . . . . . . Societat Coral La Unió Santcugatenca . . Societat Cultural i Recreativa La Unió de

. . . . . . . . . . . .Terrassa . . . . . . . . . . . .Montcada i Reixac . . . . . . . . . . . .Sant Cugat del Vallès . . . . . . . . . . . .Castellbisbal . . . . . . . . . . . .Terrassa . . . . . . . . . . . .Terrassa . . . . . . . . . . . .Badia del Vallès . . . . . . . . . . . .Sant Cugat del Vallès Mas Rampinyo Montcada i Reixac

Vallès Oriental Ateneu L’Aliança . . . . . . . . . . . Casal Cultural Codinenc . . . . . . Casino de Caldes . . . . . . . . . . . Centre Democràtic i Progressista

54

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.Lliçà d’Amunt .Sant Feliu de Codines .Caldes de Montbui .Caldes de Montbui


«Catalunya, terra d’ateneus»

Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r. 08003 Barcelona Tel. 93 268 81 30 ateneus@ateneus.cat www.ateneus.cat

Memòria 2011  

Memòria d'activitats del 2011 de la Federació d'Ateneus de Catalunya