Estatuts entitat

Page 1

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 1/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 2/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 3/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 4/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 5/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 6/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 7/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 8/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 9/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 10/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 11/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 12/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 13/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 14/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 15/ 17


Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 16/ 17


Document J1407w05G46y28y signat electrònicament i validat per CATCert

Generalitat de Cataluny a Departament de Justícia, Drets i Memòria Serveis Territorials de Tarragona

Certif ico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat, les dades d’inscripció de la qual consten a continuació.

Núm. d’inscripció 50069 Data Resolució 17/04/2023 Secció 1a del Registre d’Associacions El/La Cap del Negociat d’Entitats Jurídiques Data 17 d'abril de 2023

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Tarragona Amb el codi segur de verificació 21422w05r46y37s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 17/04/2023

Pàg. 17/ 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.