Revista Connexió 26

Page 1

Any 2015 / Núm. 26

TOT SOBRE EL CIM TRENCAR EL SILENCI + pòster del CIM

– ENTREVISTA A CARLES AGUILAR – BAILAR SOBRE RUEDAS TAMBIÉN ES BAILAR MOLT MÉS...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.