Page 1

SCHOOLLEIDING

PROFIELKEUZEVMBO.NL Helpt je kiezen!


Ter info In deze brochure willen wij u in het kort uitleggen op welke wijze u de website PROFIELKEUZEVMBO.NL kunt gebruiken om uw leerlingen te begeleiden bij de profielkeuze. De website PROFIELKEUZEVMBO.nl geeft daarnaast waardevolle informatie die u voor meerdere doeleinden op uw school kunt inzetten. Aan de voorkant van het keuzeproces vinden we de leerlingen, de ouders/verzorgers, de mentor, de LOB-coach en de decaan. Aan de achterkant van het keuzeproces vinden we de schoolleiding, de roostermaker en de ketenparnters van uw school.


De schoolleider

de website bekeken wordt. Die informatie,

In de eerste plaatst levert het overzicht van

geeft de schoolleider belangrijke informatie over

gekozen profielmodules en keuzevakken voor de

de populariteit van modules en vakken. Komt

schoolleider belangrijke informatie voor het

dat beeld overeen met de verwachtingen? Heeft

formatieproces. Hoeveel fte aan personele inzet

school de mogelijkheden om dit te organiseren

is voor ieder profiel nodig? Hoe komt de

en te faciliteren? Hoe staat die populariteit in

bezetting van de beschikbare lokalen en

relatie tot ontwikkelingen in uw regio? U kunt

praktijkruimten eruit te zien? Vanuit de output

daarbij denken aan het bedrijfsleven, de zorg en

achter PROFIELKEUZEVMBO.NL heeft de

het beleid van de plaatselijke overheid.

schoolleider snel informatie om de antwoorden te geven op deze formatievragen.

gecombineerd met de daadwerkelijke keuzes,

De output van PROFIELKEUZEVMBO.NL levert waardevolle informatie voor de schoolleider om

PROFIELKEUZEVMBO.NL registreert niet alleen

te sturen op onderwijs dat past bij de regio en is

de keuze van elke leerling, maar bijvoorbeeld

uitermate nuttig in de dialoog met

ook hoe vaak een profielmodule of keuzevak op

ketenpartners.


De leerlingen Voor de leerlingen is alle informatie over de profielmodules en keuzevakken op een overzichtelijke manier beschikbaar: in korte teksten en (in de basissite) met aansprekende afbeeldingen. Leerlingen kunnen de profielmodules en de keuzevakken, die uw school aanbiedt, met elkaar vergelijken, toevoegen aan hun 'verlanglijstje', of deze juist weer verwijderen. Op deze manier kunnen ze uiteindelijk hun definitieve keuze vastleggen en doorgeven


De ouders/verzorgers Ouders hebben met PROFIELKEUZEVMBO.NL toegang tot alle informatie over de profielmodules en keuzevakken die op de school van hun kind worden gegeven. Met deze informatie kunnen zij hun kind begeleiden in het keuzeproces. Van elke profielmodule en keuzevak is een korte beschrijving gemaakt op basis van de vastgestelde eindtermen. Ouders kunnen met hun kind in gesprek gaan over wat bij hem past met behulp van de informatie op de website. Doordat ouders letterlijk mee kunnen kijken in het keuzeproces ligt er ook een kans voor de school om de ouderbetrokkenheid te vergroten.


De mentoren /coach

De decaan

Mentoren van leerjaar 2 zijn meestal niet of

De decaan heeft met PROFIELKEUZEVMBO.NL

weinig bekend met de inhoud van het

een efficiĂŤnt instrument in handen om het

beroepsgerichte programma in leerjaar 3 en 4.

keuzeproces aan te sturen en te monitoren.

Toch wordt van hen gevraagd om de leerlingen te begeleiden in het keuzeproces van beroepsgerichte modules en vakken. Met name op scholen die werken met tweedelijns decanaat is deze begeleidende rol bij de mentoren ondergebracht. PROFIELKEUZEVMBO.NL biedt de mentoren achtergrondinformatie over de profielmodules en keuzevakken om de gevraagde LOB-gesprekken te voeren en de leerlingen stap voor stap door het keuzeproces mee te nemen.

De decaan kan mentoren en LOB-coaches in leerjaar 2 wegwijs maken met hulp van de informatie op de website nog voordat het keuzeproces met de leerlingen opgestart wordt. Voor allerhande vragen van schoolleiding, collega's, leerlingen en ouders over profielmodules en keuzedelen kan de decaan in eerste instantie verwijzen naar de website.


Verbinding

De roostermaker

De decaan zal in veel gevallen de verbinding zijn

Nadat alle keuzes op naam en leerlingnummer

tussen de voorkant en de achterkant van het

zijn verzameld wordt duidelijk hoe vaak

keuzeproces met PROFIELKEUZEVMBO.NL. Aan

profielmodules en keuzevakken zijn gekozen. Dit

de voorkant van het proces is er het contact met

geeft belangrijke informatie voor het aantal

de mentoren en LOB-coaches, met de leerlingen

groepen dat geformeerd moet worden. De

en soms ook met ouders.

roostermaker gebruikt vervolgens de

Aan de achterkant van het proces kan de decaan, in de rol van beheerder van de website, informatie verzamelen over aantallen bekeken en gekozen profielmodules en keuzevakken. Ook is inzichtelijk, op leerlingnummer en klas, wie zijn/haar keuze heeft doorgegeven.

verzamelde informatie, dat vanuit een excelbestand gelezen kan worden, om het (individuele leerling)rooster voor de beroepsgerichte vakken te bouwen.


De ketenpartners Veel scholen maken gebruik van het aanbod van stageplaatsen in het bedrijfsleven, zorg, onderwijs en bij de lokale overheid. Op deze manier kunnen de leerlingen ervaring opdoen in de praktijk. De output van het keuzeproces kan de data aanleveren dat er in een bepaalde sector behoefte is aan meer stageplaatsen. Door deze informatie kan men op tijd anticiperen op de vraag naar specifieke stageplaatsen.


www.profielkeuzevmbo.nl

Schoolleiding  

Informatie profielkeuzevmbo.nl

Schoolleiding  

Informatie profielkeuzevmbo.nl

Advertisement