Portal fotografia. Luz Gamiz, Albert Sierra

Page 1

Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Alabern. Portal de la Fotografia a Catalunya


Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Portal de Fotografia •

Inscrit en el Pla Nacional de Fotografia, que estableix els instruments de protecció, preservació i descripció del patrimoni fotogràfic català.

Té com a objectiu la divulgació i la difusió de la cultura fotogràfica i del patrimoni fotogràfic històric i contemporani de Catalunya a nivell nacional i internacional.

Desenvolupat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el Museu Nacional d’Art de Catalunya


Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Projecte general Criteris del portal •

Qualitat: selecció de les fotografies més rellevants

Diversitat: períodes, indrets del territori, estils i tècniques

Cooperació: arxius, biblioteques i museus participen activament

Fotografia patrimonial i contemporània: des de la fotografia documental o periodística fins a la creativa contemporània.

3


Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Projecte general •

Els continguts seran: • Col·lecció comuna de fotografies amb cercador avançat • Exposicions virtuals • Recursos • Teoria • Conservació • Legal • Actualitat • Educació • Agenda • Comunitat (xxss)

4Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Institucions actuals: Arxiu Fotogràfic de Barcelona Arxiu Nacional de Catalunya Biblioteca de Catalunya MACBA Museu Nacional d’Art de Catalunya Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya En procès de càrrega: Museu Morera. Lleida Arxiu Comarcal Alt Penedès Arxiu Comarcal del Garraf Arxiu Comarcal de la Garrotxa Arxiu Històric de Tarragona


Fitxa fotògraf


.

Fitxa fotografia


Fitxa fotografia


Fitxa fotografia


Diari Ă­ntim


Crisi econ貌mica Exclusi贸 social


asierra@gencat.cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.