Col·leccions de la Biblioteca Catalunya a Memòria Digital Catalunya. Paquita Navarro

Page 1

Les col·leccions fotogràfiques de la Biblioteca de Catalunya a la Memòria Digital de Catalunya Paquita Navarro fnavarro@bnc.cat


Any 2006.

Fons fotogràfic Salvany

Aproximadament 10.000 imatges estereoscòpiques en plaques de vidre fetes entre 1911 i 1926

Any 2010.

Fons fotogràfic sobre les Balears

Recull de fotografies que provenen de diferents fons de la Biblioteca de Catalunya

Any 2011.

Fons fotogràfic Marcel•lí Gausachs

Fons de 349 plaques de vidre estereoscòpiques, 119 positives i 230 negatives, de 4'5 x 10 cm.

Any 2011. Fons fotogràfic Frederic Mompou Fons de plaques de vidre estereoscòpiques fetes cap al 1918-22, per Josep Mompou, el pintor, germà gran i protector de Frederic


Variables

Invariables


Títol Vocabularis controlats Matèria

Autor Data doc. Original Font

SaP_117_03 P=Positius_ XXX=Número de caixa_ XX=Número de placa Font:

Placa de vidre estereoscòpica, 6x13 cm. Fons Salvany SaP_117_03


Catàleg d'autoritats cooperatiu que es realitza en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i està liderat per la Biblioteca de Catalunya. El seu objectiu és normalitzar els punts d'accés dels catàlegs bibliogràfics, millorar la comunicació entre els diferents catàlegs i sobretot afavorir la cerca i la recuperació de la informació.2011 2013

2015. MDC

2012

2014 2015GRÀCIES!!!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.