Getty vocabulari: una eina per a la documentació. Anna Busom

Page 1

Getty vocabulari: una eina per a la documentació Anna Busom, Cap del Servei de Suport Tècnic i Inventari. Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

Un llenguatge comú, una difusió eficaç III Jornada sobre la fotografia en museus, arxius i biblioteques Museu Marítim de Barcelona 4 de novembre de 2015SERVEI DE SUPORT TÈCNIC I INVENTARI

• Elaborar i efectuar el manteniment de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català, en coordinació amb la resta d'unitats de la Direcció General. • Gestionar la inscripció de béns al Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional i al Catàleg del Patrimoni Cultural Català i l'emissió de les certificacions corresponents. •Coordinar els sistemes d'informació i gestionar el manteniment de les bases de dades que configuren l'Inventari del Patrimoni Cultural Català. •Analitzar la utilització de normes i estàndards internacionals d'accessibilitat i qualitat de dades i aplicar-los a les fonts de dades, productes i serveis digitals de la Direcció General.


OBJECTIUS

• Normalització de la documentació i processos • Incrementar la qualitat • Completar la digitalització • Accés a la informació i interacció amb els contingutsBENEFICIS

• Promoció de la qualitat • Reducció del risc • Dona suport a la col·laboració (dins i entre el sector) • Crea les condicions per la sostenibilitat • Fomenta la innovació


TIPUS

• Normes sobre metadades (estructura de dades) • Normes sobre el vocabulari (normes de terminologia) • Regles de catalogació (normes d’entrada de dades)


DOCUMENTACIÓ

Qui és el propietari?

Què vol dir?

Què és?

Quin és el seu context?

Qui el va fer? Quina història ens explica? Quina és la seva procedència?

Perquè hem de?

Com em relaciono amb ell?

Què el fa únic?

Quines mides té?

Com es connecta a? És ètic / polític / moral?

Qui el va recol·lectar?

On es troba?

Què ens ajuda a entendre ?

Quin valor té?


LINKED OPEN DATA


TESAURUS D’ART I ARQUITECTURA

AAT Tesaurus d’Art i Arquitectura

Publicació aplicació

Implementació

Actualització


TESAURUS D’ART I ARQUITECTURA / ORGANITZACIÓ

Facetes: • Conceptes associats • Atributs Físics • Estils i èpoques • Agents • Activitats • Materials • Objectes • Noms de marques


http://aatesaurus.cultura.gencat.cat/


http://aatesaurus.cultura.gencat.cat/


NORMALITZACIÓ DE VOCABULARIS / VIABILITAT

Concordances amb els termes usats actualment Establiment de les concordances amb els termes usats actualment en els camps NOM D’OBJECTE i MATERIAL que mantinguin una correspondència directa o semidirecta amb els descriptors normalitzats del TAA.

Nom d’objecte Material

62%

90%


NORMALITZACIÓ DE VOCABULARIS / ACTUALITZACIÓ

- Sistema d’interlocució amb el Getty Research Institute. - Protocols i criteris editorials per l’avaluació i incorporació de nous termes. - Mecanismes d’alineació amb altres vocabularis específics.


NORMALITZACIÓ DE VOCABULARIS / IMPLEMENTACIÓ DEL TESAURUS

• Desenvolupament d’un document marc que serveixi com a guia de treball per a tots aquells museus que vulguin implementar el tesaurus TAA com a vocabulari controlat de referència. • Creació d’una aplicació per automatitzar l’actualització del vocabulari • Suport i acompanyament del Departament al llarg de tot el procés


NORMALITZACIÓ DE VOCABULARIS / PILOTS

Prova pilot d’implementació del TAA. •

Selecció de tres institucions: – Museu Nacional d’Art de Catalunya – Museu d’Arqueologia de Catalunya – Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Elaboració d’un informe amb els resultats obtinguts (Previsió desembre)


PROPERES ACTUACIONS

1. Continuar amb el recolzament a les tasques realitzades pel Grup de Fotografia 2. Implementació del TAA als museus de la Xarxa de Museus d’Art 3. Actualització versió TAA


Moltes grĂ cies

Contacte: abusom@gencat.cat

http://aatesaurus.cultura.gencat.cat/


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.